predmet: FIZIOLOGIJA

BILJAKA – ISPITNA PITANJA

FIZIOLOGIJA ĆELIJE 1. Šta je ćelija? 2. Od čega se sastoji biljna ćelija? 3. Po čemu se razlikuju prokariotska i eukariotska ćelija? 4. Koje su zajedničke osobine prokariotske i eukariotske ćelije? 5. Koja je uloga parenhimskih ćelija? 6. Šta je protoplast? 7. Od čega se sastoji protoplazma? 8. Od čega se sastoji citoplazma? 9. Šta je hijaloplazma? 10. Koja je uloga ćelijskog zida? 11. Koje su sekundarne promene ćelijskog zida? 12. Od čega se sastoji ćelijski zid? 13. Šta je maceracija? 14. Koja je uloga plazmodezmi? 15. Šta su biomembrane? 16. Koja je uloga biomembrana? 17. Kakav je hemijski sastav biomembrana? 18. Šta je plazma membrana i koja je njena funkcija? 19. Od čega zavisi kretanje citoplazme? 20. Elementi citoskeleta su: 21. Šta su mikrotubule? 22. Koja je uloga mikrotubula u ćeliji? 23. Šta su mikrofilamenti? 24. Koja je uloga mikrofilamenata u ćeliji? 25. Kako je građeno jedro? 26. Šta je hromatin? 27. Koja je osnovna uloga jedra? 28. Koja je uloga endoplazmatičnog retikuluma? 29. Koja su tri osnovna oblika elemenata endoplazmatičnog retikuluma? 30. Koje vrste ER postoje? 31. Koja je funkcija granularnog ER? 32. Koja je funkcija agranularnog ER? 33. Koja je osnovna funkcija ribozoma? 34. Gde se nalaze ribozomi? 35. Od čega su građeni ribozomi? 36. Šta su polizomi? 37. Šta su monozomi? 38. Od čega se satoji Golgi-kompleks? 39. Koja je uloga Golgi-kompleksa? 40. Koja je funkcija lizozoma? 41. Na osnovu morfoloških i funkcionalnih osobina koji sve lizozomi postoje? 42. Kako nastaju primarni lizozomi?

43. Gde se sintetišu enzimi lizozoma? 44. Šta je fagolizozom? 45. Koja je uloga sekundarnih lizozoma? 46. Šta je rezidualno telo? 47. Koja su tri osnovna tipa plastida? 48. Šta su proplastidi i gde se nalaze? 49. Šta su hloroplasti? 50. Koja je uloga hloroplasta? 51. Gde ima najviše hloroplasta? 52. Kakva je građa hloroplasta? 53. Šta su granalni, a šta agranalni hloroplasti? 54. Šta su hromoplasti? 55. Kakav je hemijski sastav hromoplasta? 56. Koji je biološki značaj hromoplasta? 57. Šta su leukoplasti? 58. Gde se nalaze leukoplasti? 59. Od čega nastaju leukoplasti? 60. Koje vrste leukoplasta postoje? 61. Šta su etioplasti? 62. Kako su građeni etioplasti? 63. Gde nastaju etioplasti? 64. Šta se dešava sa etioplastima na svetlosti? 65. Šta su mitohondrije? 66. Kakva je građa mitohondrija? 67. Koja je osnovna uloga mitohondrija? 68. Šta su autoreproduktivne ćelijske organele i koje postoje? 69. Šta se ubraja u mikrotela? 70. Koja je zajednička karakteristika mikrotela? 71. Šta su glioksizomi i koja je njihova funkcija? 72. Gde se nalaze peroksizomi? 73. Od čega zavisi stvaranje peroksizoma? 74. Koja je uloga peroksizoma? 75. Šta su sferozomi? 76. Koja je uloga sferozoma? 77. Kako su građeni sferozomi? 78. Kakav je hemijski sastav vakuole? 79. Koje su uloge vakuole? 80. Šta je poljoprivredna biotehnologija? 81. U koje svrhe se koristi poljoprivredna biotehnologija HEMIJSKI SASTAV BILJAKA 82. Koji su najznačajniji gradivni elementi organskih materija biljaka? 83. Koje su najzastupljenije organske materije biljaka? 84. U kom obliku se voda nalazi u biljkama? 85. Koja je uloga slobodne vode? 86. Koja je uloga vezane vode? 87. Koliki je u proseku sadržaj mineralnih materija u suvoj materiji biljaka? 88. Koja je uloga mineralnih materija u metabolizmu biljke? 89. Koja je uloga ugljenih hidrata uopšte kod biljaka?

90. Koja je funkcija monosaharida kod biljaka? 91. Koja je funkcija oligosaharida kod biljaka? 92. Koja je funkcija polisaharida kod biljaka? 93. Gde se skrob nalazi u biljkama? 94. Koja je uloga celuloze u biljkama? 95. Koja je funkcija proteina u ćelijama? 96. Kakva može biti struktura proteina? 97. Usled denaturacije proteina šta se dešava sa ćelijom? 98. Kako se dele nukleinske kiseline? 99. Koje vrste RNK postoje i gde se nalaze? 100. Gde se nakupljaju rezervni proteini i koja im je funkcija? 101. Šta su enzimi? 102. Koja je uloga enzima u ćeliji? 103. Šta su lipidi i koja je njihova funkcija? 104. Koja je uloga prostih lipida? 105. Koja je uloga voskova? 106. Kakva je uloga različitih vrsta RNK? 107. Gde se u biljci mogu naći nukleinske kiseline? 108. Koja je funkcija nukleinskih kiselina u ćelijama? 109. Koje su uloge vitamina u biljkama? VODNI REŽIM BILJAKA 110. Kakva je uloga vode u fiziološkim procesima biljaka? 111. Šta je difuzija i koji je njen značaj u funkcionisanju ćelije? 112. Šta je osmoza i koji je njen značaj u funkcionisanju ćelije? 113. Šta je osmotski pritisak (potencijal)? 114. Koji obrazac služi za izračunavanje osmotskog potencijala? 115. Šta predstavlja vodni potencijal? 116. Koji obrazac se koristi za izračunavanje vodnog potencijala? 117. Šta je matriks potencijal? 118. Šta je turgorov pritisak? 119. Od čega sve zavisi propustljivost korena za vodu? 120. Koja zona korena je najaktivnija u usvajanju vode za celu biljku? 121. Na koji način dospevaju molekuli vode na površinu korena? 122. Kako se transportuje usvojena voda u korenu? 123. Šta se dešava kada voda dospe do Kasparijevog pojasa? 124. Od čega zavisi količina usvojene vode od strane korena iz zemljista? 125. Kakav je uticaj temperature na kretanje vode u zemljištu? 126. Od čega zavisi usvajanje vode preko lista? 127. Koji unutrašnji činioci značajno utiču na intenzitet usvajanja vode? 128. Koji ekološki činioci značajno utiču na intenzitet usvajanja vode? 129. U zavisnosti od načina vezivanja molekula vode za čestice zemljišta koje vrste voda se razlikuju? 130. Kako se voda kroz biljku transportuje na veće udaljenosti? 131. Kako se voda kroz biljku transportuje na manja rastojanja? 132. Na koji način i gde se odvija ekstravaskularni transport? 133. Šta su traheide i za šta služe? 134. Šta predstavlja vaskularni transport?

135. Zašto voda uspeva da se transportuje na gore, nasuprot delovanja sile Zemljine teže? 136. Šta određuje smer kretanja vode kroz biljku? 137. U kom delu dana i noći je najveća transpiracija? 138. Šta održava neprekidnu nit vodnog stuba u ksilemu? 139. Da li se voda transportuje i kroz floem? 140. Na koji način biljke mogu da odaju vodu? 141. Koje su uloge transpiracije? 142. Šta je pokretačka snaga transpiracije? 143. Koji oblici transpiracije postoje? 144. Šta je kutikularna transpiracija i koji je njen značaj? 145. Šta je stomaterna transpiracija? 146. Šta je potrebno da bi stomin otvor bio otvoren? 147. Šta je peridermalna transpiracija i kako funkcioniše? 148. Koji su pokazatelji transpiracije? 149. Šta je intenzitet transpiracije? 150. Šta je relativni intenzitet transpiracije? 151. Šta je transpiracioni koeficijent? 152. Šta je produktivnost transpiracije? 153. Šta je koeficijent vodnog bilansa? 154. Kakva je podela činioca prema uticaju na transpiraciju? 155. Koji su unutrašnji činioci koji utiču na transpiraciju? 156. Koji su spoljašnji činioci koji utiču na transpiraciju? 157. Šta su antitranspiranti? 158. Koje su tri osnovne grupe antitranspiranata? 159. Na koji način se može smanjiti transpiracija biljaka u zatvorenom prostoru? 160. Šta je gutacija? 161. Koja je razlika između pasivnih i aktivnih hidatoda? 162. Šta je suzenje i kad se javlja? 163. Šta je kritični deficit zasićenosti vodom? MINERALNA ISHRANA 164. Koji su neophodni makroelementi? 165. Koji su neophodni mikroelementi? 166. Koji su korisni elementi? 167. Koja je razlika između makro i mikroelemenata? 168. Koje su tri etape kod usvajanja jona? 169. Šta je antagonizam jona? 170. Zašto dolazi do antagonizma jona i kakve su posledice? 171. Na koji način dospevaju joni na površinu korena? 172. Na koji način može da se odvija transport jona kroz membranu? 173. Na koji način se odvija aktivan transport jona kroz membranu? 174. Prikažite šematski načine transporta jona kroz membrane. 175. Kako se objašnjava usvajanje organskih molekula od strane biljaka? 176. Šta je endocitoza? 177. Na koji način listovi mogu da odaju mineralne materije? 178. Šta je uzlazni transport jona u biljkama? 179. Šta je silazni transport jona u biljkama? 180. Koji spoljašnji činioci utiču na usvajanje jona preko korena?

181. Koji unutrašnji činioci utiču na usvajanje jona preko korena? 182. U kom obliku biljke pretežno usvajaju azot? 183. Koja je fiziološka uloga azota u životnim procesima biljaka? 184. Koliki je prosečan sadržaj azota u suvoj materiji biljaka? 185. U čemu se ogleda nedostatak azota kod biljaka? 186. U čemu se ogleda suvišak azota kod biljaka? 187. U kom obliku biljke pretežno usvajaju fosfor? 188. Koja je fiziološka uloga fosfora u životnim procesima biljaka? 189. Koliki je prosečan sadržaj fosfora u suvoj materiji biljaka? 190. U čemu se ogleda nedostatak fosfora kod biljaka? 191. U čemu se ogleda suvišak fosfora kod biljaka? 192. U kom obliku biljke pretežno usvajaju sumpor? 193. Koja je fiziološka uloga sumpora u životnim procesima biljaka? 194. Koliki je prosečan sadržaj sumpora u suvoj materiji biljaka? 195. U čemu se ogleda nedostatak sumpora kod biljaka? 196. U čemu se ogleda suvišak sumpora kod biljaka? 197. U kom obliku biljke pretežno usvajaju kalijum? 198. Koja je fiziološka uloga kalijuma u životnim procesima biljaka? 199. Koliki je prosečan sadržaj kalijuma u suvoj materiji biljaka? 200. U čemu se ogleda nedostatak kalijuma kod biljaka? 201. U čemu se ogleda suvišak kalijuma kod biljaka? 202. U kom obliku biljke pretežno usvajaju kalcijum? 203. Koja je fiziološka uloga kalcijuma u životnim procesima biljaka? 204. Koliki je prosečan sadržaj kalcijuma u suvoj materiji biljaka? 205. U čemu se ogleda nedostatak kalcijuma kod biljaka? 206. U čemu se ogleda suvišak kalcijuma kod biljaka? 207. U kom obliku biljke pretežno usvajaju magnezijum? 208. Koja je fiziološka uloga magnezijuma u životnim procesima biljaka? 209. Koliki je prosečan sadržaj magnezijuma u suvoj materiji biljaka? 210. U čemu se ogleda nedostatak magnezijuma kod biljaka? 211. U čemu se ogleda suvišak magnezijuma kod biljaka? 212. U čemu se ogleda značaj primene neophodnih mikroelemenata u poljoprivrednoj proizvodnji? 213. U kom obliku biljke pretežno usvajaju gvožđe? 214. Koja je fiziološka uloga gvožđa u životnim procesima biljaka? 215. Koliki je prosečan sadržaj gvožđa u suvoj materiji biljaka? 216. Šta sve utiče na pristupačnost gvožđa za biljke? 217. U čemu se ogleda nedostatak gvožđa kod biljaka? 218. U čemu se ogleda suvišak gvožđa kod biljaka? 219. U kom obliku biljke pretežno usvajaju mangan? 220. Koja je fiziološka uloga mangana u životnim procesima biljaka? 221. Koliki je prosečan sadržaj mangana u suvoj materiji biljaka? 222. U čemu se ogleda nedostatak mangana kod biljaka? 223. U čemu se ogleda suvišak mangana kod biljaka? 224. U kom obliku biljke pretežno usvajaju bor? 225. Koja je fiziološka uloga bora u životnim procesima biljaka? 226. Koliki je prosečan sadržaj bora u suvoj materiji biljaka? 227. U čemu se ogleda nedostatak bora kod biljaka? 228. U čemu se ogleda suvišak bora kod biljaka?

229. U kom obliku biljke pretežno usvajaju cink? 230. Koja je fiziološka uloga cinka u životnim procesima biljaka? 231. Koliki je prosečan sadržaj cinka u suvoj materiji biljaka? 232. U čemu se ogleda nedostatak cinka kod biljaka? 233. U kom obliku biljke pretežno usvajaju bakar? 234. Koja je fiziološka uloga bakra u životnim procesima biljaka? 235. Koliki je prosečan sadržaj bakra u suvoj materiji biljaka? 236. U čemu se ogleda nedostatak bakra kod biljaka? 237. U čemu se ogleda suvišak bakra kod biljaka? 238. U kom obliku biljke pretežno usvajaju molibden? 239. Koja je fiziološka uloga molibdena u životnim procesima biljaka? 240. Koliki je prosečan sadržaj molibdena u suvoj materiji biljaka? 241. U čemu se ogleda nedostatak molibdena kod biljaka? 242. U čemu se ogleda suvišak molibdena kod biljaka? 243. U kom obliku biljke pretežno usvajaju nikl? 244. Koja je fiziološka uloga nikla u životnim procesima biljaka? 245. U čemu se ogleda suvišak nikla kod biljaka? 246. U kom obliku biljke pretežno usvajaju hlor? 247. Koja je fiziološka uloga hlora u životnim procesima biljaka? 248. Koliki je prosečan sadržaj hlora u suvoj materiji biljaka? 249. U čemu se ogleda nedostatak hlora kod biljaka? 250. U čemu se ogleda suvišak hlora kod biljaka? 251. U kom obliku biljke pretežno usvajaju natrijum? 252. Koja je fiziološka uloga natrijuma u životnim procesima biljaka? 253. Koliki je prosečan sadržaj natrijuma u suvoj materiji biljaka? 254. U čemu se ogleda nedostatak natrijuma kod biljaka? 255. U čemu se ogleda suvišak natrijuma kod biljaka? 256. U kom obliku biljke pretežno usvajaju silicijum? 257. Koja je fiziološka uloga silicijuma u životnim procesima biljaka? 258. U čemu se ogleda nedostatak silicijuma kod biljaka? 259. U kom obliku biljke pretežno usvajaju kobalt? 260. Koja je fiziološka uloga kobalta u životnim procesima biljaka? 261. Koliki je prosečan sadržaj kobalta u suvoj materiji biljaka? 262. U čemu se ogleda nedostatak kobalta kod biljaka? 263. U kom obliku biljke pretežno usvajaju selen? 264. Koliki je prosečan sadržaj selena u suvoj materiji biljaka? 265. Kako glasi zakon o minimumu? 266. Koji sve nivoi obezbeđenosti biljaka mineralnim elementima postoje? 267. Koje se sve metode mogu koristiti za određivanje nivoa obezbeđenosti biljaka mineralnim materijama? 268. Šta je folijarna dijagnoza? FOTOSINTEZA 269. U čemu je globalni značaj fotosinteze? 270. U čemu je značaj fotosinteze za biljke? 271. Jednačina fotosinteze: 272. Šta se podrazumeva pod fotosintetički aktivnom radijacijom? 273. Koja je uloga fotosintetičkih pigmenata? 274. Gde se nalaze fotosintetički pigmenti?

275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323.

Šta su hlorofili? Gde se nalaze hlorofili? Koja je razlika između hlorofila a i hlorofila b? Koja je uloga hlorofila a? Koja je uloga hlorofila b? Koji činioci utiču na sintezu i razgradnju molekula hlorofila? Šta su karotenoidi? Kakva je podela karotenoida? Koji su najzastupljeniji karoteni, a koji ksantofili? Koja je fiziološka uloga karotenoida? Šta se odigrava u svetlosnoj fazi fotosinteze? Šta se odigrava u tamnoj fazi fotosinteze? Šta su antena pigmenti? Koja su tri načina fotosintetičkog transporta elektrona? Kakva je razlika među tipovima fotosintetičkog transporta elektrona? Šta je antenski kompleks? Šta je reakcioni centar? Šta se dešava u okviru cikličnog transporta elektrona? U koju svrhu se koristi svetlosna energija u cikličnom transportu elektrona? Šta se odigrava u okviru necikličnog transporta elektrona? Kako izgleda zbirni rezultat necikličnog linearnog transporta elektrona? Šta je Mehlerova reakcija? Šta je fotofosforilacija? Šta je rezultat redoks-ciklusa plastohinona? Kakva je uloga transmembranskih ATPaza? Gde se odigrava tamna faza fotosinteze? Šta je Calvinov ciklus? Koje su faze Calvinovog ciklusa? Šta se odvija u fazi karboksilacije? Šta se odvija u fazi redukcije? Šta se odvija u fazi regeneracije? Šta je fotorespiracija? Koje organele učestvuju u fotorespiraciji? Šta je osnovni supstrat fotorespiracije? Šta je prvi produkt tamne faze fotosinteze kod C4 biljaka? Gde se odvija fiksacija CO2 kod C4 biljaka? Koliko tpova C4 fotosinteze postoji i šta im je zajedničko? Šta predstavlja CAM put asimilacije CO2? Šta je intenzitet fotosinteze i u kojim jedinicama se izražava? Šta je produktivnost fotosinteze i u kojim jedinicama se izražava? Šta je koeficijent poljoprvredne efikasnosti fotosinteze? Šta je koeficijent efikasnosti fotosinteze? Šta je koeficijent energetske efikasnosti fotosinteze? Šta je hemosinteza? Šta je heterotrofija? Koji činioci utiču na fotosintezu? Koji unutrašnji činioci imaju uticaj na fotosintezu? Kakav je uticaj veličine lisne površine na fotosintezu? Kakav je uticaj dužine trajanja listova na fotosintezu?

324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339.

Kakav je uticaj orjentacije listova u prosoru na fotosintezu? Kakav je uticaj sadržaja hlorofila na fotosintezu? Koji ekološki uslovi imaju uticaj na fotosintezu? Kakav je uticaj svetlosti na fotosintezu? Kakav je uticaj ugljen-dioksida na fotosintezu? Kakav je uticaj kiseonika na fotosintezu? Kakav je uticaj temperature na fotosintezu? Kakav je uticaj mineralne ishrane na fotosintezu? Kakav je uticaj sadržaja vode na fotosintezu? Kakav je uticaj rezidbe na fotosintezu? Gde se sve troše produkti fotosinteze? Šta obuhvata transport asimilata na mala rastojanja? Na koji način se odvija transport asimilata na mala rastojanja? Na koji način se odvija transport asimilata na veća rastojanja? Šta je biološki prinos? Šta je žetveni indeks i od čega zavisi?

ZAKONITOSTI DELOVANJA EKOLOŠKIH ČINILACA NA PRINOS 340. Šta se podrazumeva pod poljoprivrednim prinosom? 341. Kako glasi Liebig-ov zakon o minimumu? 342. Kako glasi zakon optimuma? 343. Kako glasi zakon o delovanju činilaca rastenja prema Mitscherlichu? 344. Od čega zavisi produktivnost biljaka? DISANJE 345. Šta je disanje? 346. Šta je vrenje? 347. Kako glasi sumarna jednačina disanja? 348. Koji je osnovni značaj disanja? 349. Koje su materije disanja i u kom obliku? 350. U čemu je razlika između biološke oksidacije i sagorevanja? 351. Šta je glikoliza? 352. Kojom jednačinom se može prikazati proces glikolize? 353. Kako izgleda anaerobna razgradnja pirogrožđane kiseline? 354. Gde se odvija Krebsov ciklus? 355. Šta nastaje u Krebsovom ciklusu? 356. Koja je uloga Krebsovog ciklusa? 357. Šta je pentozo-fosfatni ciklus? 358. Gde se odvija pentozo-fosfatni ciklus? 359. Koje faze karakterišu pentozo-fosfatni ciklus? 360. Koji je bilans pentozo-fosfatnog ciklusa? 361. Gde se odvija glioksilatni ciklus i koji je njegov značaj? 362. Na koji način se vrši pretvaranje lipida u šećere? 363. Šta je cijanid-rezistentno disanje? 364. Na koji način se odvija cijanid-rezistentno disanje? 365. Gde se nalazi i šta obuhvata lanac disanja? 366. Šta je oksidativna fosforilacija? 367. Kako izgleda energetski bilans disanja (kompletno)? 368. Koji su pokazatelji disanja?

369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380.

Šta je intenzitet disanja? Šta je koeficijent disanja? Šta je temperaturni koeficijent disnja? Koji unutrašnji činioci utiču na disanje? Šta je klimakterično disanje? Koji spoljašnji činioci utiču na disanje? Šta je tačka gušenja? Kakav je uticaj temperature na disanje? Kakav je uticaj stepena hidratacije koloida protoplazme na disanje? Kako mineralne materije utiču na disanje? Kakav je značaj procene disanja u toku skladištenja poljoprivrednih proizvoda? Kakav je uticaj vlage na inzenzitet disanja?

RASTENJE I DIFERENCIJACIJA 381. Šta se podrazumeva pod rastenjem? 382. Šta je diferencijacija? 383. Kako se odvija intracelularna regulacija rasta i razvića? 384. Kako se odvija intercelularna regulacija rasta i razvića? 385. Šta su fitohormoni? 386. Koja je uloga fitohormona? 387. U kojih pet klasa se mogu svrstati fitohormoni? 388. Šta su regulatori rastenja? 389. Gde se sintetišu auksini? 390. Na koji način se razgrađuju auksini? 391. Na koji način se transportuju auksini? 392. Koja je fiziološka uloga auksina? 393. Koja je svrha primene auksina? 394. Gde se sintetišu giberelini? 395. Kako se transportuju giberelini? 396. Koja je fiziološka uloga giberelina? 397. Koja je svrha primene giberelina? 398. Gde se sintetišu citokinini? 399. Kako se transportuju citokinini? 400. Koja je fiziološka uloga citokinina? 401. Koja je svrha primene citokinina? 402. Kako deluje abscisinska kiselina? 403. Koja je uloga abscisinske kiseline? 404. Kako se transportuje abscisinska kiselina? 405. Na koji način se inaktivira abscisinska kiselina? 406. Koja je fiziološka uloga abscisinske kiseline? 407. Koja je svrha primene abscisinske kiseline? 408. Šta podstiče obrazovanje etilena? 409. Koja je uloga etilena? 410. Kako utiče etilen na fiziološke procese biljaka? 411. U koju svrhu se primenjuje etilen? 412. Šta su jasmonati? 413. Koja je uloga jasmonata? 414. Šta su brasinosteroidi? 415. Šta su oligosaharini i koja je njihova uloga?

416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455.

Šta su retardanti? Koja je uloga retardanata? Šta su herbicidi i na koje fiziološke reakcije najčešće utiču? Koji spoljašnji činioci utiču na rastenje i diferencijaciju biljaka? Kakav je uticaj temperature na rastenje i diferencijaciju biljaka? Šta je jarovizacija? Šta je devernalizacija? Kakav je uticaj svetlosti na rastenje i diferencijaciju biljaka? Šta su fotomorfoze? Šta je etiolman? Koji su oblici fitohroma? Gde se nalazi fitohrom u biljkama? Šta je alelopatija? Šta su kolini i kako deluju? Šta je endogeni ritam? Šta je cirkadijalna ritmičnost? Šta se podrazumeva pod fotoperiodizmom? Kakva je podela biljaka u zavisnosti od reakcije na dužinu dana? Šta karakteriše biljke dugog dana? Šta karakteriše biljke kratkog dana? Šta su dnevno neutralne biljke? Na koji način može da raste biljna ćelija? Prikažite šematski mehanizam rasta biljne ćelije. Šta se podrazumeva pod rastenjem izduživanjem? Koje su tri etape kod rastenja ćelija izduživanjem? Na osnovu čega se moze pratiti brzina rastenja organizma ili organa? Šta su sekundarni meristemi? Šta se podrazumeva pod diferencijacijom? Šta je totipotencija? Šta se podrazumeva pod regeneracijom? Šta je determinacija? Šta je polarnost u živim sistemima? Šta su korelacije u toku rastenja? Šta je korelativno pospešivanje? Šta je korelativno kočenje? Ša predstavlja abscisija? Ko učestvuje u korelativnoj kontroli odbacivanja? Koje faze se razlikuju u životnom ciklusu biljaka? Koje su manifestacije starenja kod biljaka? Šta utiče na proces starenja biljaka?

FIZIOLOGIJA SEMENA 456. Šta se podrazumeva pod oprašivanjem? 457. Gde se obrazuju polenova zrna? 458. Na koji način klija polen? 459. U toku klijanja šta se dešava sa polenovom cevi? 460. Koji su biološki tipovi oprašivanja? 461. Koji činioci utiču na klijanje i dugovečnost polena? 462. Šta je samo-inkompatibilnost?

463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484.

Koji tipovi samo-inkompatibilnosti postoje? Šta je modifikacija pola? Koji ekološki činioci i na koji način utiču na modifikaciju pola? Šta je partenokarpija? Koji su najznačajniji procesi pri obrazovanju semena? Na koji način nastaje klica? Koje se faze razlikuju u rastenju ćelija embriona? Na koji način nastaje endosperm? Koji tipovi endosperma postoje? Na koji način nastaje semenjača? Koja je uloga semenjače? Kakav je hemijski sastav semena? Šta je viviparija? Koje su tri osnovna tipa mirovanja semena i čime su ona izazvana? Koji činioci mogu da utiču na prekid mirovanja semena? Kako se semena biljaka mogu podeliti u zavisnosti od dužine života? Šta određuje biološku dugovečnost semena? Koji činioci utiču na dužinu života semena? Šta obuhvata mehanizam klijanja? Šta prvo izbija iz semena pri klijanju, a potom? Koji činioci utiču na klijanje semena? Kakva je uloga fitohormona u toku klijanja semena?

FIZIOLOGIJA OTPORNOSTI 485. Kakva je podela biljaka u zavisnosti od otpornosti prema niskim temperaturama? 486. Šta je kaljenje biljaka? 487. Koje su posledice dejstva niskih temperatura na biljke? 488. Koje materije imaju uticaja na otpornost biljaka prema mrazu i na koji način deluju? 489. Kakav je uticaj visokih temperatura na fotosintetički aparat? 490. Od čega zavisi otpornost biljaka prema visokim temperaturama? 491. Kakva je podela biljaka prema potrebi za vodom i otpornosti prema suši? 492. Šta je vodni deficit (stres)? 493. Kakav je uticaj vodnog deficita na fiziološke procese biljaka? 494. Kakva je podela biljaka u zavisnosti od osetljivosti prema solima? 495. U čemu je značaj otpornosti biljaka prema solima? 496. Kakav je uticaj nepovoljnih vrednosti pH sredine na fiziološke procese biljaka? 497. Na čemu se zasniva otpornost biljaka prema anaerobnim uslovima? 498. U zavisnosti od mehanizma delovanja kakva može biti otpornost biljaka prema bolestima? 499. Šta čini osnovu pasivne otpornosti biljaka prema bolestima? 500. Koje odbrambene fiziološke reakcije biljaka se javljaju kao odgovor na zarazu? 501. Kako zagađivači atmosfere utiču na fiziološke procese biljaka? 502. Do kakvih fizioloških promena dolazi usled dejstva teških metala na biljke? 503. Šta je kotolerancija? 504. Koji su mehanizmi spoljašnje tolerancije prema teškim metalima? 505. Šta su biljke hiperakumulatori?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful