Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

Nhãm H

KÕt cÊu g¹ch ®¸ vµ g¹ch ®¸ cèt thÐp – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Masonry and reinforced masonry structures – Design standard
1. Quy ®Þnh chung
1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ x©y dùng míi, thiÕt kÕ x©y dùng söa ch÷a vµ c¶i
t¹o c¸c ng«i nhµ vµ c«ng tr×nh lµm b»ng kÕt cÊu g¹ch ®¸ vµ g¹ch ®¸ cèt thÐp.
1.2. Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu g¹ch ®¸ vµ g¹ch ®¸ cã cèt thÐp cho c¸c lo¹i kÕt cÊu ®Æc biÖt hoÆc
ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn sö dông ®Æc biÖt, ngoµi viÖc thùc hiÖn theo c¸c yªu cÇu cña
tiªu chuÈn nµy, cÇn xÐt ®Õn nh÷ng yªu cÇu bæ sung phï hîp víi c¸c quy ®Þnh kh¸c
trong c¸c tiªu chuÈn Nhµ n|íc hiÖn hµnh.
1.3. Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu g¹ch ®¸ vµ g¹ch ®¸ cèt thÐp ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu tiÕt kiÖm
xi m¨ng, thÐp còng nh| ph¶i chó ý sö dông c¸c vËt liÖu ®Þa ph|¬ng.
1.4. Nªn sö dông vËt liÖu nhÑ (bªt«ng tæ ong, bªt«ng nhÑ,g¹ch rçng v.v..) ®Ó lµm t|êng
ng¨n vµ t|êng tù chÞu lùc, còng nh| c¸c lo¹i vËt liÖu c¸ch nhiÖt cã hiÖu qu¶ ®Ó lµm
t|êng ngoµi.
Chó thÝch: C¸c thuËt ng÷ t|êng tù chÞu lùc, t|êng kh«ng chÞu lùc, t|êng ngoµi tham kh¶o
phô lôc 2 cña tiªu chuÈn nµy.
1.5. KÕt cÊu g¹ch ®¸ vµ g¹ch ®¸ cã cèt thÐp, trong tr|êng hîp cÇn thiÕt ph¶i cã líp b¶o vÖ
cèt thÐp cÇn thiÕt ®Ó chèng l¹i c¸c t¸c dông c¬ häc vµ khÝ quyÓn còng nh| t¸c dông
cña m«i tr|êng x©m thùc.
Ph¶i chó ý chèng rØ cho c¸c cÊu kiÖn vµ c¸c liªn kÕt b»ng kim lo¹i ë trong nhµ vµ c«ng
tr×nh.
1.6. §é bÒn vµ ®é æn ®Þnh cña kÕt cÊu g¹ch ®¸ vµ g¹ch ®¸ cã cèt thÐp còng nh| c¸c cÊu
kiÖn cña chóng ph¶i ®|îc ®¶m b¶o khi sö dông còng nh| khi sö dông vµ x©y l¾p.
1.7. Khi thiÕt kÕ c¸c kÕt cÊu ph¶i chó ý ®Õn ph|¬ng ph¸p s¶n xuÊt vËt liÖu vµ thi c«ng sao
cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa ph|¬ng, trong c¸c b¶n vÏ thi c«ng ph¶i chØ dÉn:
a) M¸c thiÕt kÕ cña c¸c lo¹i vËt liÖu bªt«ng, g¹ch, v÷a dïng trong khèi x©y còng
nh| dïng trong mèi nèi.
b) C¸c lo¹i cèt thÐp vµ c¸c yªu cÇu khi thi c«ng.
2. VËt liÖu
2.1. G¹ch ®¸, v÷a dïng trong kÕt cÊu g¹ch ®¸ vµ g¹ch ®¸ cã cèt thÐp còng nh| bªt«ng
dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c blèc cì lín...ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu kÜ thuËt cña c¸c tiªu
chuÈn vµ nh÷ng h|íng dÉn t|¬ng øng.
§|îc phÐp sö dông c¸c lo¹i m¸c theo c|êng ®é chÞu nÐn sau:
a) M¸c g¹ch ®¸: 4, 7, 10, 15, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600,
800 vµ 1000.
b) M¸c bªt«ng:
- Bªt«ng nÆng: M50, M75, M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400,
M600, M800
- Bªt«ng nhÑ: M15, M25, M35, M50, M75, M100, M150, M200, M250, M300,
M350, M400.
§èi víi c¸c lo¹i bªt«ng dïng ®Ó gi÷ nhiÖt cã thÓ dïng m¸c M7, M10.
c) M¸c v÷a: 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200.
2.2. Tïy theo khèi l|îng riªng cña tr¹ng th¸i kh«, v÷a ®|îc chia thµnh: v÷a nÆng, khi
¸
_ 150 kg/m
3
vµ v÷a nhÑ khi
¸
_ 1500 kg/m
3
.
2.3. Cèt thÐp dïng trong kÕt cÊu g¹ch ®¸ nªn dïng:
- ThÐp thanh nhãm CI,CII hoÆc thÐp nhËp t|¬ng øng nhãm AI, AII cña Liªn X«.

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

- Sîi thÐp c¸c bon thÊp lo¹i th«ng th|êng.
§èi víi c¸c chi tiÕt ®Æt s½n, hoÆc chi tiÕt nèi khi sö dông c¸c lo¹i thÐp b¶n, thÐp tÊm,
thÐp h×nh ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp vµ
tiªu chuÈn kÕt cÊu thÐp.
3. Nh÷ng ®Æc tr|ng tÝnh to¸n c|êng ®é tÝnh to¸n
3.1. C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y b»ng g¹ch ®¸ c¸c lo¹i ®|îc lÊy theo c¸c
b¶ng tõ 1 ®Õn 8.
3.2. C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y g¹ch xili c¸t rçng, víi ®é rçng d|íi 25%
®|îc lÊy theo b¶ng 1 víi c¸c hÖ sè nh| sau:
0,8 ®èi víi v÷a c|êng ®é 0 vµ b»ng 2daN/cm
2
(KG/cm
2
);
0,85; 0,9 vµ 1 – t|¬ng øng víi m¸c v÷a 4; 10; 25 vµ lín h¬n.
3.3. C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y khi chiÒu cao hµng x©y tõ 150mm ®Õn
200mm ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy trung b×nh céng c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng 1 vµ 4;
cßn khi chiÒu cao tõ 300 ®Õn 500mm lÊy theo néi suy gi÷a c¸c trÞ sè cña b¶ng 3 vµ
4.
3.4. C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y ghi trong b¶ng 1 ®Õn 7 cÇn ®|îc nh©n víi
hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña khèi x©y m
kx
b»ng:
a) 0,8 - ®èi víi cét vµ mãng t|êng gi÷a 2 « cöa cã diÖn tÝch tiÕt diÖn d|íi 0,3m
2

b) 0,6 - ®èi víi cÊu kiÖn tiÕt diÖn trßn x©y b»ng g¹ch th|êng (kh«ng cong) vµ
kh«ng cã l|íi thÐp.
c) 1,1 - ®èi víi khèi x©y b»ng blèc vµ g¹ch bªt«ng nÆng vµ ®¸ thiªn nhiªn (
¸
>=
1800kg/m
3
)
0,9 - ®èi víi khèi x©y b»ng blèc vµ g¹ch bªt«ng xilic¸t cã m¸c tÝnh theo c|êng ®é lín
h¬n 300
0,8 - ®èi víi khèi x©y b»ng blèc vµ g¹ch bªt«ng lç rçng lín.
0,7 - ®èi víi khèi x©y b»ng blèc vµ g¹ch bªt«ng tæ ong.
3.5. C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y b»ng blèc bªt«ng ®|îc x¸c ®Þnh theo thÝ
nghiÖm. Trong tr|êng hîp kh«ng cã sè liÖu thÝ nghiÖm cã thÓ lÊy theo b¶ng 3 víi hÖ
sè 0.9; 0,5 vµ 0,25 khi ®é rçng blèc t|¬ng øng nhá h¬n hoÆc b»ng 5%,25% vµ 45%.
§èi víi nh÷ng ®é rçng trung gian th× c¸c hÖ sè nµy cÇn ®|îc x¸c ®Þnh theo ph|¬ng
ph¸p néi suy.
3.6. C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y b»ng g¹ch méc vµ g¹ch cay lÊy theo b¶ng
6 víi hÖ sè:
0,7 - ®èi víi khèi x©y cña t|êng ngoµi ë khu vùc khi hËu kh« r¸o;
0,5 – còng nh| trªn, nh|ng ë khu vùc kh¸c;
0,8 - ®èi víi khèi x©y ë t|êng trong.
G¹ch méc vµ g¹ch cay chØ cho phÐp sö dông lµm t|êng nhµ cã niªn h¹n sö dông kh«ng
lín h¬n 25 n¨m.
3.7. C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y b»ng ®¸ thiªn nhiªn ®Ïo nh½n ph¼ng ®¸y
®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch nhËn c¸c trÞ sè cña c|êng ®é tÝnh to¸n ghi trong c¸c b¶ng 3,
4 vµ 6 víi hÖ sè;
0,8 - ®èi víi khèi x©y b»ng ®¸ ®Ïo nh½n võa (låi lâm ®Õn 10mm);
0,7 - ®èi víi khèi x©y b»ng ®¸ ®Ïo th« (låi lâm ®Õn 20mm)
B¶ng 1 – C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n (R) cña khèi x©y b»ng g¹ch c¸c lo¹i vµ g¹ch
gèm cã lç rçng th¼ng ®øng réng tíi 12mm cã chiÒu cao hµng x©y tõ 50
®Õn150mm, ®|îc x©y b»ng v÷a nÆng.
TrÞ sè R theo daN/cm
2
(KG/cm
2
) M¸c g¹ch
hoÆc ®¸
Khi m¸c v÷a
Khi c|êng ®é
v÷a

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991


200 150 100 75 50 25 10 4 2
b»ng
kh«ng
300
250
200
150
125
100
75
50
35
39
36
32
26
-
-
-
-
-
36
33
30
24
22
20
-
-
-
33
30
27
22
20
18
15
-
-
30
28
25
20
19
17
14
11
9
28
25
22
18
17
15
13
10
8
25
22
18
15
14
13
11
09
7
22
19
16
13
12
10
9
7
6
18
16
14
12
11
9
7
6
4,5
17
15
13
10
9
8
6
5,0
4
15
13
10
8
7
6
5
3,5
2,5
Chó thÝch: C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y dïng m¸c v÷a tõ 4 ®Õn 50 cÇn ph¶i gi¶m bít b»ng
c¸ch nh©n víi c¸c hÖ sè sau:
0,85 – Khi x©y b»ng v÷a xim¨ng cøng (kh«ng cho thªm v«i hoÆc ®Êt sÐt)
hoÆc x©y b»ng v÷a nhÑ vµ v÷a v«i cã tuèi d|íi 3 th¸ng.
0,9 – Khi x©y b»ng v÷a xim¨ng (kh«ng v«i) cã thªm chÊt ho¸ dÎo h÷u c¬.

B¶ng 2 – C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n R
r

cña khèi x©y g¹ch rung dïng v÷a nÆng
TrÞ sè R
r
theo daN/cm
2
khi m¸c v÷a
M¸c g¹ch
200 150 100 75 50
300
250
200
150
125
100
75

56
52
48
40
36
31
-
53
49
45
37
33
29
25
48
44
40
33
30
27
23
45
41
36
31
29
26
22
42
37
33
27
25
23
20
Chó thÝch:
1. C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y b»ng bµn rung lÊy theo b¶ng 2 ®|îc nh©n thªm
víi hÖ sè 1,05
2. C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y g¹ch rung cã chiÒu dµi lín h¬n 30 cm ®|îc lÊy
theo b¶ng 2 nh©n víi hÖ sè 0,85
3. C|êng ®é tÝnh to¸n ghi trong b¶ng 2 dïng cho nh÷ng tÊm khèi x©y dùng cã chiÒu réng
kh«ng nhá h¬n 40 cm. §èi víi t|êng tù chÞu lùc vµ t|êng kh«ng chÞu lùc cho phÐp dïng c¸c
tÊm cã chiÒu réng tõ 22 cm ®Õn 33 cm. Trong tr|êng hîp nµy c|êng ®é tÝnh to¸n lÊy theo
b¶ng 2 nh©n víi i hÖ sè 0,8.

B¶ng 3 – C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n R cña khèi x©y b»ng c¸c blèc bªt«ng cì lín vµ
blèc ®¸ thiªn nhiªn c|a hoÆc ®Ïo nh½n khi chiÒu cao cña hµng x©y tõ 50 ®Õn 100m
TrÞ sè R theo da N/cm
2
(KG/cm
2
)
Khi m¸c v÷a M¸c bª
t«ng hoÆc
®¸

200


150

100 75 50 25 10
Khi c|êng ®é v÷a
b»ng kh«ng
1000
800
600
500
400
179
152
128
111
93
175
148
124
107
90
171
144
120
103
87
168
141
117
101
84
165
138
114
98
82
158
133
109
93
77
145
123
99
87
74
113
84
73
63
53

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

300
250
200
150
100
75
50
35
25

75
67
54
46
-
-
-
-
-
72
64
52
44
33
-
-
-
-
69
61
50
42
31
23
17
-
-
67
59
49
41
29
22
16
-
-
65
57
47
39
27
21
15
11
9
62
54
43
37
26
20
14
10
8
57
49
40
34
24
18
12
9
7
44
38
30
24
17
13
8,5
6
5
Chó thÝch: C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y b»ng block lín cã chiÒu cao mçi hµng x©y
lín h¬n 100 mm lÊy theo b¶ng 3 nh©n víi hÖ sè 1,1.

B¶ng 4: - C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n R cña khèi x©y b»ng g¹ch bª t«ng ®Æc vµ ®¸
thiªn nhiªn c|a hoÆc ®Ïo nh½n víi chiÒu cao hµng x©y
tõ 200 ®Õn 300 cm.
TrÞ sè R theo da N/cm
2
(KG/cm
2
)
Khi m¸c v÷a
Khi c|êng ®é
v÷a
M¸c g¹ch
®¸
200 150 100 75 50 25 10 4 2 B»ng kh«ng
1000
800
600
500
400
300
200
150
100
75
50
35
25
15

130
110
90
78
65
58
40
33
25
-
-
-
-
-

125
105
85
73
60
49
38
31
24
-
-
-
-
-

120
100
80
69
58
47
36
29
23
19
15
-
-
-

115
95
78
67
55
45
35
28
22
18
14
-
-
-

110
90
75
64
53
43
33
26
20
17
13
10
8
-
105
85
70
60
50
40
30
24
18
15
12
9,5
7,5
5,0
95
80
60
53
45
37
28
22
17
14
10
8,5
6,5
4,5
85
70
55
48
40
33
25
20
15
12
9
7
5,5
3,8
83
68
53
46
38
31
23
18
13
11
8
6
5
3,5
80
65
50
43
35
28
20
15
10
8
6
4,5
3,5
2,5
Chó thÝch:
1. C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y b»ng g¹ch bª t«ng xØ ®Æc ph¶i nh©n víi hÖ sè 0,8.
2. C|êng ®é tÝnh to¸n khèi x©y b»ng c¸c lo¹i g¹ch ®¸ nªu ë b¶ng nµy ph¶i nh©n víi hÖ sè: 1.3
víi khèi x©y b»ng g¹ch bª t«ng vµ ®¸ thiªn nhiªn cã m¸c tõ 150 trë lªn bÒ mÆt ph¼ng vµ chiÒu
dµy m¹ch v÷a kh«ng qua 5mm.


B¶ng 5 –C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n R cña khèi x©y b»ng g¹ch bª t«ng rçng khi chiÒu
cao hµng x©y tõ 200 ®Õn 300mm
TrÞ sè R theo daN/cm
2
(KG/cm
2
)
Khi m¸c v÷a Khi c|êng ®é v÷a
M¸c g¹ch
®¸
100 75 50 25 10 4 2 0

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

150
125
100
75
50
35
25
27
24
20
16
12
-
-
26
23
18
15
11,5
10
-
24
21
17
14
11
9
7
22
19
16
13
10
8
6,5
20
17
14
11
9
7
5,5
18
16
13
10
8
6
5
17
14
11
9
7
5,5
4,5
13
11
9
7
5
4
3
Chó thÝch: C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y b»ng g¹ch bªt«ng xØ, rçng, nh©n víi hÖ sè 0,8.

B¶ng 6 – C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n R cña khèi x©y b»ng ®¸ thiªn nhiªn c|êng ®é
thÊp cã h×nh d¹ng ®Òu ®Æn (C|a vµ ®Ïo nh½n).
TrÞ sè R daN/cm
2
(KG/cm
2
)
Khi m¸c v÷a Khi c|êng ®é v÷a Lo¹i khèi x©y
M¸c g¹ch
®¸
25 10 4 2 0
1. B»ng ®¸ thiªn nhiªn khi
chiÒu cao hµng x©y d|íi 150m

B»ng ®¸ thiªn nhiªn khi chiÒu
cao hµng x©y tõ 200 ®Õn
300mm
25
15
10
7
10
7
4

6
4
3
3,5
3,8
2,8
-
4,5
3,5
2,5
2,0
3,3
2,5
1,5
3,5
2,5
2,0
1,0
2,8
2,3
1,4
3
2
1,8
1,5
2,5
2,0
1,2
2,0
1,3
1,0
0,7
2,0
1,2
0,8

B¶ng 7 – C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n R cña khèi x©y b»ng ®¸ héc ®Ëp th«

TrÞ sè R daN/cm
2
(KG/cm
2
)
Khi m¸c v÷a
Khi c|êng ®é
v÷a
M¸c ®¸
héc
100 75 50 25 10 4 0
1000
800
600
500
400
300
200
150
100
50
35
25
25
22
20
18
15
13
11
9
7,5
-
-
-
22
20
17
15
13
11,5
10
8
7
-
-
-
18
16
14
13
11
9,5
8
7
6
4,5
3,6
3
12
10
9
8,5
8
7
6
5,5
5
3,5
2,9
2,5
8
7
6,5
6,0
5,5
5
4,5
4
3,5
2,5
2,2
2
5
4,5
4
3,8
3,3
3
2,8
2,5
2,3
2
1,8
1,5
4
3,3
3
2,7
2,3
2
1,8
1,7
1,5
1,3
1,2
1
3,3
2,8
2
1,8
1,5
1,2
0,8
0,7
0,5
0,3
0,2
0,2
Chó thÝch:
1. C|êng ®é tÝnh to¸n ghi ë b¶ng 7 øng víi c¸c cét c¸c m¸c v÷a lín h¬n hoÆc b»ng 4 ®|îc
dïng cho khèi x©y ë tuæi 3 th¸ng trong ®ã m¸c v÷a x¸c ®Þnh ë tuæi 28 ngµy. Cßn khi khèi x©y ë tuæi
28 ngµy th× cÇn nh©n víi hÖ sè 0,8.
2. §èi víi khèi x©y b»ng ®¸ héc ph¼ng ®¸y c|êng ®é tÝnh to¸n ®|îc nh©n víi hÖ sè 1,5
3. C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y mãng b»ng ®¸ héc cã lÊp ®Êt bèn phÝa, ®|îc t¨ng thªm:
1daN/cm
2
– Khi khèi x©y ®|îc lÊp ®Êt theo tõng líp.
2daN/cm
2
(KG/cm
2
) khi khèi x©y t× vµo thµnh hè mãng lµ ®Êt nguyªn thæ hoÆc sau khi lÊp ®Êt, hè
mãng ®· ®|îc lÌn chÆt mét thêi gian dµi (khi x©y thªm tÇng nhµ).

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991


B¶ng 8- C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n R cña bª t«ng ®¸ héc (kh«ng dÇm)

TrÞ sè R daN/cm
2
(KG/cm
2
, khi m¸c bª t«ng
Lo¹i bª t«ng ®¸ héc
M200 M150 M100 M75 M50 M35
Víi ®¸ héc ®Ëp th« M¸c 200 vµ
lín h¬n
M100
M¸c 50 hay víi g¹ch vì

40
-
-

35
-
-

30
-
-

25
22
20

20
18
17


17
15
13
Chó thÝch: §èi víi bª t«ng ®¸ héc cã dÇm, c|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n ®|îc nh©n víi hÖ sè 1,15.

3.8. C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y g¹ch ®¸ chÞu kÐo däc trôc R
k
, chÞu kÐo khi uèn R
ku
,
chÞu c¾t R
c
,vµ øng suÊt kÐo chÝnh khi uèn R
kc
khi khèi x©y bÞ ph¸ ho¹i theo m¹ch
v÷a hoÆc ph¸ ho¹i qua g¹ch hoÆc ®¸ lÊy theo b¶ng 9: 10 vµ 11
B¶ng 9-c|êng ®é tÝnh to¸n R
k
, R
ku
, R
c
, R
kc
cña khèi x©y b»ng g¹ch ®¸ ®Æc víi v÷a
xim¨ng v«i hoÆc v÷a v«i khi khèi x©y bÞ ph¸ ho¹i
theo m¹ch v÷a ngang hay ®øng

TrÞ sè R daN/cm
2
(KG/cm
2
)
Khi m¸c v÷a Khi c|êng
®é v÷a
Lo¹i tr¹ng th¸i øng suÊt
50 25 10 4 2
KÐo däc trôc R
k
1. Theo m¹ch kh«ng gi»ng ®èi víi mäi
lo¹i khèi x©y (lùc dÝnh ph¸p tuyÕn, h×nh 1)
2. Theo m¹ch gi»ng (cµi r¨ng l|îc, h×nh
2)
a. ®èi víi khèi x©y g¹ch ®¸ cã
h×nh ®Òu ®Æn
b. ®èi víi khèi x©y ®¸ héc
KÐo khi uèn R
ku

1. Theo m¹ch kh«ng gi»ng ®èi víi mäi
lo¹i khèi x©y vµ m¹ch nghiªng bËc thang
(øng suÊt kÐo chÝnh khi uèn R
kc
)
2. Theo m¹ch gi»ng (h×nh 3)
a. ®èi víi khèi x©y b»ng g¹ch
®¸ cã h×nh ®Òu ®Æn
b. §èi víi khèi x©y ®¸ héc
C¾t R
c

1. Theo m¹ch kh«ng gi»ng ®èi víi mäi
lo¹i khèi x©y (lùc dÝnh tiÕp tuyÕn)
2. Theo m¹ch gi»ng ®èi vµ ®èi víi khèi
x©y ®¸ héc0,8


1,6

1,21,22,5
1,8


1,6

2,40,5


1,1

0,80,81,6
1,2


1,1

1,60,3


0,5

0,40,40,8
0,6


0,5

0,80,1


0,2

0,20,20,4
0,3


0,2

0,40,05


0,10

0,100,100,2
0,15


0,1

0,2
Chó thÝch:
1. C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y ghi ë b¶ng 9 cÇn ®|îc nh©n víi hÖ sè:
1,4- ®èi víi khèi x©y g¹ch rung b»ng bµn rung khi tÝnh víi tæ hîp t¶i träng ®Æc biÖt.

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

1,25- ®èi víi khèi x©y g¹ch rung ®|îc chÕ t¹o b»ng g¹ch ®Êt sÐt Ðp dÎo
0,75 - ®èi víi khèi x©y kh«ng rung, x©y b»ng v÷a xim¨ng cøng kh«ng cã chÊt phô gia
v«i hoÆc ®Êt sÐt.
0,7 - §èi víi khèi x©y b»ng g¹ch xilic¸t th«ng th|êng, cßn khèi x©y b»ng g¹ch xilicat
®|îc s¶n xuÊt b»ng c¸c lo¹i c¸t nhá ®|îc lÊy theo sè liÖu thùc nghiÖm. Khi tÝnh theo
tr¹ng th¸i më réng khe nøt theo c«ng thøc (44) c|êng ®é tÝnh to¸n R
ku
cña khèi x©y
b»ng mäi lo¹i g¹ch xilic¸t ®|îc lÊy theo b¶ng 9 (kh«ng cã hÖ sè)
2. Khi tØ sè chiÒu s©u liªn kÕt cµi r¨ng l|îc víi chiÒu cao mét hµng x©y cña khèi x©y b»ng
g¹ch ®¸ cã h×nh ®Òu ®Æn nhá h¬n 1th× c|êng ®é tÝnh to¸n R
k
vµ R
ku
theo m¹ch gi»ng
®|îc lÊy b»ng c¸c trÞ sè ghi ë b¶ng 9 nh©n víi tØ sè ®ã.


B¶ng 10 – C|êng ®é tÝnh to¸n R
k
,R
ke
cña khèi x©y b»ng g¹ch ®¸ cã h×nh d¹ng ®Òu ®Æn
khi khèi x©y bÞ ph¸ ho¹i qua g¹ch khe ®¸.

TrÞ sè R daN/cm
2
(KG/cm
2
) khi m¸c g¹ch ®¸
Tr¹ng th¸i øng suÊt
200 150 100 75 50 35 25 15 10
KÐo däc trôc R
k

KÐo khi uèn R
ku
vµ øng suÊt
kÐo chÝnh R
kc

C¾t R
c

2,5

4
10
2

3
8
1,8

2,5
6,5
1,3

2
5,5
1

1,6
4
0,8

1,2
3
0,6

1
2
0,5

0,7
1,4
0,3

0,5
0,9
Chó thÝch:
1. C|êng ®é tÝnh to¸n R
k
, R
kc
, R
ku
®|îc tÝnh víi toµn bé tiÕt diÖn ®øt cña khèi x©y.
2. C|êng ®é tÝnh to¸n chÞu s¾t theo m¹ch gi»ng chØ ®|îc tÝnh víi diÖn tÝch tiÕt diÖn g¹ch hay
®¸ trong tiÕt diÖn (diÖn tÝch g¹ch ®¸ thùc cña tiÕt diÖn)
mµ kh«ng kÓ diÖn tÝch m¹ch v÷a ®øng.

B¶ng 11 – C|êng ®é tÝnh to¸n cña bªt«ng ®¸ héc chÞu kÐo däc trôc R
k
, øng suÊt kÐo
chÝnh R
kc
vµ kÐo uèn R
ku

TrÞ sè R daN/cm
2
(KG/cm
2
) khi m¸c bªt«ng
Tr¹ng th¸i øng suÊt
M200 M150 M100 M75 M50 M35
KÐo däc trôc R
k
vµ øng suÊt kÐo
chÝnh R
kc

KÐo uèn R
ku

2

2,7

1,8

2,5
1,6

2,3
1,4

2,0
1,2

1,8
1,0

1,6

3.9. C|êng ®é tÝnh to¸n cña cèt thÐp R
t
lÊy theo tiªu chuÈn kÕt cÊu >bªt«ng vµ bªt«ng
cèt thÐp nh©n víi hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc Y
v
ë b¶ng 12 cña tiªu chuÈn nµy
B¶ng 12 – HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cèt thÐp ¸
t

Nhãm thÐp
Lo¹i cèt thÐp trong kÕt cÊu
CI(AI) CII(AII) Sîi thÐp

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

1. L|íi thÐp
2. Cèt thÐp däc trong khèi x©y:
a. ChÞu kÐo
b. ChÞu nÐn
c. Cèt xiªn vµ cèt ®ai
3. M¸c vµ liªn kÕt
a. M¸c v÷a > 25
b. M¸c v÷a s10
0,75

1
0,85
0,8

0,9
0,5

-

1
0,7
0,8

0,9
0,5

0,6

1
0,6
0,6

0,8
0,6
Chó thÝch: C|êng ®é tÝnh to¸n cña c¸c lo¹i cèt thÐp kh¸c kh«ng lÊy cao h¬n c|êng ®é
tÝnh to¸n cña lo¹i thÐp CII, (AII) hoÆc sîi thÐp th«ng th|êng t|¬ng øng.

M«®un ®µn håi vµ m«®un biÕn d¹ng cña khèi x©y khi t¶i träng t¸c dông ng¾n h¹n vµ t¸c dông
dµi h¹n. C¸c ®Æc tr|ng ®µn håi cña khèi x©y biÕn d¹ng co ngãt, hÖ sè në dµi vµ hÖ sè ma s¸t.
3.10. M«®un ®µn håi (m«®un biÕn d¹ng ban ®Çu) cña khèi x©y E khi t¶i träng t¸c dông
ng¾n h¹n ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
1) §èi víi khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp
(1)
tb
R E .
0
o =

2) §èi víi khèi x©y cèt thÐp
tb
R E .
1 0
o =
(2)
Trong c¸c c«ng thøc 1 vµ 2:
a vµ a
t
- ®Æc tr|ng ®µn håi cña khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp vµ cã cèt thÐp, lÊy theo ®iÒu 3.11.
R
bt
– C|êng ®é chÞu nÐn trung b×nh (giíi h¹n trung b×nh cña c|êng ®é) cña khèi x©y x¸c
®Þnh theo c«ng thøc:
R
tb
=k.R (3)
Trong ®ã:
K – lµ hÖ sè lÊy theo b¶ng 13
R – c|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y, lÊy theo c¸c b¶ng 1 ®Õn 8 cã kÓ tíi c¸c
hÖ sè tr×nh bµy trong phÇn chó thÝch cña c¸c b¶n trªn vµ ë c¸c ®iÒu 3.2 ®Õn 3.7.
R
t.tb
– c|êng ®é chÞu nÐn trung b×nh (giíi h¹n trung b×nh cña c|êng ®é) cña khèi x©y
cã cèt thÐp, x©y b»ng g¹ch ®¸ cã chiÒu cao mét hµng x©y kh«ng lín h¬n 150mm, ®|îc
x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
1) §èi víi khèi x©y cã cèt thÐp däc
100
.
.
.
t tc
tb t
R
R k R
u
+ =
(4)
2) §èi víi khèi x©y cã cèt thÐp l|íi
100
. 2
.
.
t tc
tb t
R
R k R
u
+ =
(5)
U
t
– Hµm l|îng cèt thÐp
§èi víi khèi x©y cã cèt thÐp däc
kx
t
t
A
A
= u

Trong ®ã:
A
t
vµ A
kx
t|¬ng øng lµ diÖn tÝch tiÕt diÖn cña cèt thÐp vµ khèi x©y.
§èi víi khèi x©y cã cèt thÐp l|íi
u
®|îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu 4.21.

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

R
tc
– c|êng ®é chÞu nÐn tiªu chuÈn cña cèt thÐp trong khèi x©y cã cèt thÐp. §èi víi thÐp
thanh lo¹i CI, vµ CII lÊy theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bªt«ng vµ bªt«ng cèt thÐp, cßn ®èi
víi sîi thÐp th«ng th|êng còng lÊy theo tiªu chuÈn trªn víi hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc 0,6.
B¶ng 13
Lo¹i khèi x©y HÖ sè k
1. Khèi x©y g¹ch ®¸ c¸c lo¹i b»ng blèc lín ®¸ héc, bªt«ng
®¸ héc vµ g¹ch rung
2. Khèi x©y blèc lín vµ nhá b»ng bªt«ng tæ ong
2,0

2,25

3.11. TrÞ sè ®Æc tr|ng ®µn håi cña khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp o lÊy theo b¶ng 14
TrÞ sè ®Æc tr|ng ®µn håi cña khèi x©y cã cèt thÐp o
t
lÊy b»ng:
§èi víi cèt thÐp l|íi:
t
tb t
tb
t
R
R
.
. o o =
(6)
§èi víi cèt thÐp däc – lÊy theo b¶ng 14 nh| ®èi víi khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp.
3.12. M«®un biÕn d¹ng E cña khèi x©y ph¶i lÊy nh| sau:
a. Khi tÝnh to¸n kÕt cÊu theo c|êng ®é khèi x©y ®Ó x¸c ®Þnh néi lùc trong khèi
x©y ë tr¹ng th¸i giíi h¹n chÞu nÐn víi ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng cña khèi x©y ®|îc x¸c
®Þnh b»ng c¸ch cho cïng lµm viÖc víi c¸c bé phËn cña kÕt cÊu lµm b»ng c¸c vËt liÖu
kh¸c (thÝ dô: ®Ó x¸c ®Þnh néi lùc trong d©y c¨ng cña vßm, trong c¸c líp cña tiÕt diÖn
chÞu nÐn nhiÒu líp; ®Ó x¸c ®Þnh néi lùc do biÕn d¹ng nhiÖt ®é g©y ra; khi tÝnh to¸n
khèi x©y trªn dÇm t|êng hoÆc d|íi c¸c gi»ng ph©n phèi lùc) E tÝnh theo c«ng thøc:
E= 0,5E
0
(7)
b. Khi x¸c ®Þnh biÕn d¹ng cña khèi x©y do lùc däc hoÆc lùc ngang, x¸c ®Þnh néi
lùc trong c¸c hÖ khung siªu tØnh mµ ë ®ã c¸c phÇn kÕt cÊu b»ng khèi x©y còng lµm viÖc víi
c¸c phÇn lµm b»ng vËt liÖu kh¸c; x¸c ®Þnh chu k× dao ®éng hoÆc ®é cøng cña kÕt cÊu.v.v.., E
tÝnh theo c«ng thøc:
E= 0,8.E
0
(8)
Trong ®ã E
0
lµ m«®un ®µn håi ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (1) vµ (2)
B¶ng 14 – TrÞ sè ®Æc tr|ng cña ®µn håi
§Æc tr|ng ®µn håi o
Khi m¸c v÷a Khi c|êng ®é v÷a
Lo¹i khèi x©y
23 ®Õn
200
10 4 2 0

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

1. B»ng c¸c khèi lín c¶n xuÊt tõ BT nÆng
vµ BT cã lç rçng lín víi cèt liÖu nÆng
vµ b»ng ®¸ thiªn nhiªn nÆng
(
¸
>1800kg/m
3
)
2. B»ng ®¸ thiªn nhiªn g¹ch bªt«ng nÆng
vµ ®¸ héc
3. B»ng c¸c khèi lín lµm tõ bªt«ng cèt
liÖu rçng vµ bªt«ng lç rçng lín víi cèt
liÖu nhÑ, bªt«ng xilic¸t vµ b»ng ®¸ thiªn
nhiªn nhÑ
4. B»ng khèi lín lµm tõ bªt«ng tæ ong
5. B»ng g¹ch bªt«ng tæ ong
6. B»ng g¹ch gèm
7. B»ng g¹ch ®Êt sÐt Ðp dÎo ®Æc vµ cã lç
rçng, g¹ch bªt«ng víi cèt liÖu rçng vµ
®¸ thiªn nhiªn nhÑ
8. G¹ch xilic¸t
9. G¹ch ®Êy sÐt Ðp nöa kh« th|êng vµ cã
lç rçng1500

15001000

500
500
1200


1000
750
500
1000

1000750

500
350
1000


750
500
500750

750500

350
200
750


500
350
350750

500500

350
200
500


350
350
350500

350350

350
200
350


200
200
200
Chó thÝch:
1. Khi x¸c ®Þnh hÖ sè uèn däc víi ®é m¶nh l
0
/i s28 hay l
0
/hs8 (xem ®iÒu 4.2) cho phÐp
lÊy gi¸ trÞ ®Æc tr|ng ®µn håi o cho khèi x©y b»ng mäi lo¹i g¹ch nh| cho khèi x©y b»ng
g¹ch Ðp dÎo:
2. TrÞ sè ®Æc tr|ng ®µn håi o tõ môc 7 ®Õn 9 còng dïng cho c¸c tÊm lín vµ khèi g¹ch
rung.
3. §Æc tr|ng ®µn håi cña bªt«ng ®¸ héc ®|îc lÊy b»ng o =2000
4. §èi víi khèi x©y v÷a nhÑ ®Æc tr|ng ®µn håi o lÊy theo b¶ng 14 víi hÖ sè 0,7
5. §Æc tr|ng ®µn håi cña khèi x©y b»ng ®¸ thiªn nhiªn ®|îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së thÝ
nghiÖm.

3.13. BiÕn d¹ng t|¬ng ®èi cña khèi x©y cã kÓ ®Õn tõ biÕn ®|îc x¸c ®Þnh theo c«nng thøc:
0
E
o
v c =
(9)
Trong ®ã:
o- øng xuÊt dïng ®Ó x¸c ®Þnh c
v - hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h|ëng cña tõ biÕn ®æi víi khèi x©y.
v =1,8 - §èi víi khèi x©y b»ng g¹ch gèm cã lç rçng th¼ng ®øng
v = 2,2 - §èi víi khèi x©y b»ng g¹ch ®Êt sÐt Ðp dÎo vµ Ðp nöa kh«
v = 2,8 - §èi víi khèi x©y b»ng khèi lín hoÆc b»ng g¹ch bªt«ng nÆng
v = 3,0 - §èi víi khèi x©y b»ng g¹ch xilic¸t ®Æc rçng còng nh| b»ng g¹ch ®|îc chÕ t¹o
tõ bªt«ng cèt liÖu rçng vµ blèc lín xilic¸t.
v = 4,0 - §èi víi khèi x©y b»ng blèc lín vµ nhá chÕ t¹o tõ bªt«ng tæ ong cã chung ¸p.
3.14. §èi víi t¶i träng t¸c dông dµi h¹n, m«®un ®µn håi cã khèi x©y E
0
cã kÓ ®Õn tõ biÕn,
cÇn gi¶m ®i b»ng c¸ch chia cho hÖ sè tõ biÕn v
3.15. M«®un ®µn håi vµ biÕn d¹ng cña khèi x©y b»ng ®¸ thiªn nhiªn cho phÐp lÊy trªn c¬
së thÝ nghiÖm.
3.16. BiÕn d¹ng co ngãt cña khèi x©y b»ng:
3.10
-4
§èi víi khèi x©y b»ng g¹ch ®¸, blèc lín vµ nhá ®|îc x©y b»ng chÊt kÕt dÝnh
xilic¸t hay xi m¨ng

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

8.10
-4
®èi víi khèi x©y b»ng g¹ch vµ blèc bªt«ng tæ ong
Cßn ®èi víi khèi x©y b»ng g¹ch ®Êt sÐt vµ g¹ch gèm th× kh«ng cÇn kÓ ®Õn biÕn d¹ng
co ngãt.
3.17. M« ®un chèng tr|ît cña khèi x©y lÊy b»ng G = 0,4 E
0
víi E
0
lµ m« ®un ®µn håi khi
nÐn.
3.18. TrÞ sè hÖ më në dµi cña khèi x©y khi nhiÖt ®é thay ®æi 1
0
®|îc lÊy theo b¶ng 15.
B¶ng 15- HÖ sè në dµi cña khèi x©y o
t


VËt liÖu cña khèi x©y t
1. G¹ch ®Êt sÐt vµ g¹ch gèm:
2. G¹ch xilic¸t, g¹ch vµ blèc bªt«ng, bªt«ng ®¸ héc
3. §¸ thiªn nhiªn, g¹ch vµ blèc bªt«ng tæ ong
0,000005
0,00001
0,000008
Chó thÝch: HÖ sè në dµi ®èi víi khèi x©y b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c cho phÐp lÊy theo c¸c
sè liÖu thÝ nghiÖm.

3.19. HÖ sè ma s¸t lÊy theo b¶ng 16
B¶ng 16 – HÖ sè ma s¸t
u


Tr¹ng th¸i bÒ mÆt ma s¸t
VËt liÖu
Kh« Èm
1. Khèi x©y trªn khèi x©y hay trªn bªt«ng
2. Gç trªn khèi x©y hay trªn bªt«ng
3. Th¸p trªn khèi x©y hay trªn bªt«ng
4. Khèi x©y vµ bªt«ng trªn c¸t hay trªn sái
5. Nh| trªn, trªn ¸ sÐt
6. Nh| trªn, trªn ®Êt sÐt
0,7
0,6
0,45
0,6
0,55
0,50
0,6
0,6
0,35
0,5
0,4
0,3

4. TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn cña kÕt cÊu g¹ch ®¸ vµ g¹ch ®¸ cèt thÐp theo tr¹ng th¸i
giíi h¹n thø nhÊt (theo kh¶ n¨ng chÞu lùc)
KÕt cÊu g¹ch ®¸ - CÊu kiÖn chÞu nÐn ®óng t©m

4.1. TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn cña kÕt cÊu g¹ch ®¸ kh«ng cã cèt thÐp chÞu nÐn ®óng t©m
theo c«ng thøc:
N = m
d
mR.A (10)
Trong ®ã:
N – Lùc däc tÝnh to¸n;
R – C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y, x¸c ®Þnh theo b¶ng 1 ®Õn 8;
m - HÖ sè uèn däc, x¸c ®Þnh theo ®iÒu 4.2;
A – DiÖn tÝch tiÕt diÖn cña cÊu kiÖn;
m
d
- HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h|ëng cña t¶i träng t¸c dông dµi h¹n 9 tõ biÕn) lµm gi¶m kh¶ n¨ng
chÞu lùc cña c¸c cÊu kiÖn: víi cÊu kiÖn cã c¹nh nhá nhÊt h d|íi 30 cm (hay lµ cã b¸n
kÝnh qu¸n tÝnh nhá nhÊt cña tiÕt diÖn ngang bÊt k× i nhá h¬n 8,7 cm), x¸c ®Þnh m
d
theo
c«ng thøc (16) víi e
0.d
=0
Khi h >30 cm (hoÆc i >8,7 cm) hÖ sè m
d
lÊy b»ng 1
4.2. HÖ sè uèn däc m dïng ®Ó xÐt ®Õn sù gi¶m kh¶ n¨ng chÞu lùc cña c¸c cÊu kiÖn chÞu
nÐn. §èi víi cÊu kiÖn cã tiÕt diÖn kh«ng ®æi theo chiÒu dµi, m ®|îc x¸c ®Þnh theo
b¶ng 17 tuú thuéc vµo ®é m¶nh cña cÊu kiÖn.
(11)

h
l
i
l
n
i
0
0
=
=
ì
ì

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

(12)

Hay:
§èi víi c¸c tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt vµ ®Æc tr|ng ®µn håi o cña khèi x©y (lÊy theo b¶ng 14)
Trong c¸c c«ng thøc (11) vµ (12):
L
0
– chiÒu cao tÝnh to¸n cña cÊu kiÖn, ®|îc x¸c ®Þnh theo chØ dÉn ë ®iÒu 4.3;
I – B¸n kÝnh qu¸n tÝnh nhá nhÊt cña tiÕt diÖn cÊu kiÖn;
H – C¹nh nhá cña tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt
B¶ng 17 – HÖ sè uèn däc m

§é m¶nh
HÖ sè uèn däc m víi ®Æc tr|ng ®µn håi cña khèi x©y o
L
0
/h L
o
/i 1500 1000 750 500 350 200 100
4
6
8
10
12
14
16
18
22
26
30
34
38
42
46
50
54
14
21
28
35
42
49
56
63
76
90
104
118
132
146
160
173
187
1
0,98
0,95
0,92
0,88
0,85
0,81
0,77
0,69
0,61
0,53
0,44
0,36
0,29
0,21
0,17
0,13

1
0,96
0,92
0,88
0,84
0,79
0,74
0,70
0,61
0,52
0,45
0,38
0,31
0,25
0,18
0,15
0,12

1
0,95
0,90
0,84
0,79
0,73
0,68
0,63
0,53
0,45
0,39
0,32
0,26
0,21
0,16
0,13
0,10

0,98
0,91
0,85
0,79
0,72
0,66
0,59
0,53
0,43
0,36
0,32
0,26
0,21
0,17
0,13
0,10
0,08
0,94
0,88
0,80
0,72
0,64
0,57
0,50
0,45
0,35
0,29
0,25
0,21
0,17
0,14
0,10
0,08
0,06
0,9
0,81
0,70
0,60
0,51
0,43
0,37
0,32
0,24
0,20
0,17
0,14
0,12
0,09
0,07
0,05
0,04
0,82
0,68
0,54
0,43
0,34
0,28
0,23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Chó thÝch:
1. Víi c¸c trÞ sè ®é m¶nh trung gian, hÖ sè m ®|îc lÊy theo néi suy
2. Víi c¸c trÞ sè ®é m¶nh ìh v|ît qu¸ trÞ sè giíi h¹n (®iÒu 6.17 – 6.21), hÖ sè m ®|îc dïng
®Ó x¸c ®Þnh mn (®iÒu 4.7) trong tr|êng hîp tÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m lín.
3. §èi víi khèi x©y cã cèt thÐp l|íi trÞ sè ®Æc tr|ng ®µn håi ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (6)
cã thÓ bÐ h¬n 200.

4.3. ChiÒu cao tÝnh to¸n cña t|êng vµ cét l
0
dïng ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè uèn däc m ®|îc lÊy
tuú theo ®iÒu kiÖn tùa cña chóng lªn c¸c gèi tù n»m ngang cô thÓ lµ:
a. Khi tùa lªn gèi khíp cè ®Þnh (h×nh 4a) l
0
=H;
b. Khi gèi trªn lµ gèi ®µn håi vµ gèi d|íi lµ ngµm cøng (h×nh 4,b)
- §èi víi nhµ mét nhÞp l
0
= 1,5H;
- §èi víi nhµ nhiÒu nhÞp l
0
=1,25H;
c. Khi kÕt cÊu ®øng tù do (h×nh 4c) l
0
= 2H;
d. Khi kÕt cÊu cã c¸c tiÕt gèi ®|îc ngµm kh«ng hoµn toµn th× ph¶i xÐt ®Õn møc
®é ngµm thùc tÕ nh|ng l
0
> 0,8H, trong ®ã H lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sµn hay gi÷a
c¸c gèi tùa n»m ngang.
Chó thÝch:

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

1.Khi cã c¸c gèi tùa cøng, (xem ®iÒu 6.7) vµ khi cã c¸ sµn bªt«ng cèt thÐp ®|îc c¾m vµo
t|êng lÊy l
0
= 0,9.H, cßn khi cã c¸c sµn bªt«ng cèt thÐp ®æ toµn khèi kª lªn t|êng theo bèn
c¹nh th× lÊy l
0
= 0,8H
2.NÕu t¶i träng chØ lµ träng l|îng b¶n th©n cña cÊu kiÖn trong ph¹m vi ®o¹n ®ang tÝnh th×
chiÒu cao tÝnh to¸n l
0
cÇn gi¶m bít b»ng c¸ch nh©n víi hÖ sè 0,75.
4.4. §èi víi t|êng vµ cét cã gèi khíp cè ®Þnh mµ chiÒu cao tÝnh to¸n l
0
=H (xem ®iÒu 4.3)
th× khi tÝnh to¸n nh÷ng tiÕt diÖn n»m trong ®o¹n H/3 ë gi÷a, gi¸ trÞ hÖ sè m vµ m
4

®|îc lÊy kh«ng ®æi vµ b»ng trÞ sè tÝnh to¸n cho t|êng vµ cét ®ã, cßn khi tÝnh to¸n
nh÷ng tiÕt diÖn n»m trong ®o¹n H/3 ë hai ®Çu, hÖ sè m vµ m
d
®|îc lÊy t¨ng tõ trÞ sè
tÝnh to¸n tíi 1 ë gèi theo luËt
®|êng th¼ng (h×nh 4a).
§èi víi t|êng vµ cét ngµm cøng
ë phÝa d|íi vµ tùa ®µn håi ë
phÝa trªn, khi tÝnh nh÷ng tiÕt
diÖn n»m ë phÇn d|íi cña t|êng
vµ cét tíi chiÒu cao 0,7H, trÞ sè
m vµ m
d
lÊy theo tÝnh to¸n cßn
khi tÝnh nh÷ng tiÕt diÖn cßn l¹i
ë phÇn trªn cña t|êng vµ cét, trÞ
sè m vµ m
d
lÊy t¨ng dÇn tõ trÞ sè
tÝnh to¸n tíi 1 t¹i gèi ®µn håi
theo quy luËt ®|êng th¼ng (h×nh
4b).
§èi víi t|êng vµ cét ®øng tù do, khi tÝnh nh÷ng tiÕt diÖn ë nöa phÇn d|íi (tíi chiÒu
cao 0,5H) trÞ sè m vµ m
d
lÊy theo tÝnh to¸n, cßn nöa phÇn trªn lÊy t¨ng dÇn tõ trÞ sè tÝnh
to¸n tíi 1 theo luËt ®|êng th¼ng (h×nh 4c).
4.5. Trong c¸c t|êng cã c¸c « cöa khi tÝnh m¶ng t|êng n»m gi÷a hai « cöa, hÖ sè m lÊy
theo ®é m¶nh cña t|êng.
Trong tr|êng hîp m¶ng t|êng hÑp gi÷a hai « cöa, cã chiÒu réng nhá h¬n chiÒu dµy cña
t|êng, th× m¶ng t|êng sÏ ®|îc tÝnh to¸n kiÓm tra trong mÆt ph¼ng cña t|êng, khi ®ã
chiÒu cao tÝnh to¸n l
0
cña m¶ng t|êng lÊy b»ng chiÒu cao cña « cöa.
4.6. §èi víi t|êng vµ cét giËt cÊp, phÇn trªn cã tiÕt diÖn ngang bÐ h¬n, hÖ sè m vµ m
d

®|îc x¸c ®Þnh nh| sau:
a. Khi t|êng vµ cét tùa lªn gèi khíp cè ®Þnh, chóng ®|îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo
chiÒu cao tÝnh to¸n l
0
=H (H – chiÒu cao cña t|êng hay cét lÊy theo ®iÒu 4.3)
vµ vµo tiÕt diÖn nhá nhÊt n»m trong ®o¹n H/3 ë gi÷a.
b. Khi ë phÝa trªn lµ gèi tùa ®µn håi hay kh«ng cã gèi, hÖ sè m vµ m
d
®|îc x¸c
®Þnh phô thuéc vµo chiÒu cao tÝnh to¸n l
0
(x¸c ®Þnh theo ®iÒu 4.3) vµ vµo tiÕt
diÖn ë phÇn gèi tùa d|íi, cßn khi tÝnh to¸n phÇn t|êng vµ cét trªn cã chiÒu cao
H
l
th× hÖ sè m vµ m
d
®|îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo chiÒu cao tÝnh to¸n l
0l

vµo tiÕt diÖn cña phÇn nµy: l
0l
®|îc x¸c ®Þnh gièng nh| l
0
nh|ng víi H
0
b»ng
H
l
.

CÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m

4.7. TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m cña khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp ®|îc tiÕn
hµnh theo c«ng thøc:
E ^ m
d
.m
1
.R.A
n
. e (13)

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

§èi víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt theo c«ng thøc:
N^ m
d
.m
1
R.A(1-2e
0
)e (14)
Trong ®ã:
2
1
n
m m
m
+
=
(15)
Trong c¸c c«ng thøc tõ (13) ®Õn (15)
R – c|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y
A – diÖn tÝch tiÕt diÖn cÊu kiÖn
A
n
– diÖn tÝch phÇn chÞu nÐn cña tiÕt diÖn, ®|îc x¸c ®Þnh víi gi¶ thiÕt lµ biÓu ®å øng
suÊt nÐn cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt (h×nh 5) vµ tõ ®iÒu kiÖn träng t©m cña diÖn tÝch phÇn
chÞu nÐn trïng víi ®iÓm ®Æt cña lùc däc tÝnh to¸n N.
h – chiÒu cao tiÕt diÖn trong mÆt ph¼ng t¸c dông m«men uèn.
E
0
- ®é lÖch t©m cña lùc däc tÝnh to¸n N ®èi víi träng t©m cña tiÕt diÖn.
m - HÖ sè uèn däc ®èi víi toµn bé tiÕt diÖn, ®|îc x¸c ®Þnh trong mÆt ph¼ng t¸c dông
cña m«men uèn theo b¶ng 17 vµ phô thuéc vµo chiÒu cao tÝnh to¸n cña cÊu kiÖn l
0

(xem ®iÒu 4.2; 4.3).
m
n
– HÖ sè uèn däc (theo b¶ng 1) ®èi víi phÇn chÞu nÐn cña tiÕt diÖn, ®|îc x¸c ®Þnh
trong mÆt ph¼ng t¸c dông cña m«men uèn víi ®é m¶nh ì
hn
hoÆc ì
in
. Khi biÓu ®å
memen uèn kh«ng ®æi dÊu:
n
in
n
hn
i
H
h
H
=
=
ì
ì

H – chiÒu cao thùc tÕ cña cÊu kiÖn
H
l
vµ l
n
– t|¬ng øng lµ chiÒu cao vµ b¸n kÝnh qu¸n tÝnh phÇn chÞu nÐn cña tiÕt diÖn
ngang trong mÆt ph¼ng t¸c dông m«men uèn.
§èi víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt h
n
= h-2
eo

§èi víi tiÕt diÖn ch÷ T (khi e
0
> 0,45y) cã thÓ lÊy gÇn ®óng A
n
=2 (y-e
0
)b vµ h
n
=2 (y-
e
0
)
Trong ®ã:
Y – kho¶ng c¸ch tõ träng t©m tiÕt diÖn cña cÊu kiÖn ®Õn mÐp tiÕt diÖn vÒ phÝa lÖch
t©m.
b- chiÒu réng c¸nh hay s|ên chÞu nÐn cña tiÕt diÖn ch÷ T tuú thuéc vµo h|íng lÖch
t©m.
Khi biÓu ®å m«men uèn ®èi theo chiÒu cao cÊu kiÖn (h×nh 6) tÝnh to¸n theo c|êng ®é
tiÕn hµnh t¹i c¸c tiÕt diÖn cã trÞ sè m«men uèn lín nhÊt. HÖ sè uèn däc m
n
®|îc x¸c
®Þnh phô thuéc vµo ®é m¶nh:
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
n
n i
n
n h
n
n i
n
n h
i
H
hay
h
H
i
H
hay
h
H
= =
= =
ì ì
ì ì

Trong ®ã:
H
1
vµ H
2
– chiÒu cao tõng phÇn tÝnh to¸n cÊu kiÖn cã m«men uèn cïng dÊu
H
n1
, i
n1
vµ h
n2
, i
n2
– t|¬ng øng lµ chiÒu cao vµ b¸n kÝnh qu¸n tÝnh vïng nÐn cña cÊu kiÖn
t¹i nh÷ng tiÕt diÖn cã m«men uèn lín nhÊt;
e - hÖ sè x¸c ®Þnh theo b¶ng 18;

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

m
d –
hÖ sè x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
|
¹
|

\
|
+ ÷ =
h
e
N
N
m
od d
d
2 , 1
1 1 n
(16)
Trong ®ã:
N
d
– lùc däc do phÇn t¶i träng t¸c dông dµi h¹n g©y nªn
n
- hÖ sè lÊy theo b¶ng 19
e
od
- §é lÖch t©m cña t¶i träng t¸c dông dµi h¹n
Khi h >30cm hay l >8,7cm hÖ sè m
d
lÊy b»ng 1

H×nh 5: CÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m H×nh 6: BiÓu ®å m«men
uèn ®æi dÊu cña cÊu kiÖn
chÞu nÐn lÖch t©m
B¶ng 18 – HÖ sè e

TrÞ sè e ®èi víi tiÕt diÖn
Lo¹i khèi x©y
BÊt k× Ch÷ nhËt
1. §èi víi khèi x©y c¸c lo¹i (trõ nh÷ng
lo¹i nãi trong ®iÓm 2 d|íi ®©y)
2. B»ng g¹ch vµ tÊm lín s¶n xuÊt tõ
bªt«ng tæ ong, bªt«ng lç rçng lín
b»ng ®¸ thiªn nhiªn (kÓ c¶ ®¸ héc)
1+
y
eo
2
s 1,451
1+ h
eo
s 1,451
Chó thÝch: NÕu 2y<h th× khi x¸c ®Þnh hÖ sè e thay 2y b»ng h

B¶ng 19 – hÖ sè 7
§é m¶nh
HÖ sè n khèi x©y


ì
h

ì
i

B»ng g¹ch ®Êt sÐt, b»ng khèi
lín s¶n xuÊt tõ bª t«ng nÆng,
b»ng ®¸ thiªn nhiªn c¸c lo¹i
B»ng g¹ch xilic¸t, b»ng g¹ch ®¸
s¶n xuÊt tõ bªt«ng nhÑ vµ bªt«ng
tæ ong
Khi hµm l|îng cèt thÐp däc %

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

^ 0,10 _ 0,30 ^ 0,1 _ 0,3
< 10
12
14
16
18
20
22
24
26
^ 35
42
49
56
63
70
76
83
90
0,00
0,04
0,08
0,12
0,15
0,20
0,24
0,27
0,31
0,00
0,03
0,07
0,09
0,13
0,16
0,20
0,23
0,26
0,00
0,05
0,09
0,14
0,19
0,24
0,29
0,23
0,26

0,00
0,03
0,08
0,11
0,15
0,19
0,22
0,26
0,30
Chó thÝch: §èi víi khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp, hÖ sè n lÊy gièng khèi x©y cã hµm l|îng
cèt thÐp b»ng vµ nhá h¬n 0,01%. Khi hµm l|îng cèt thÐp lín h¬n 0,1% vµ nhá h¬n 0,3%
hÖ sè n x¸c ®Þnh b»ng néi suy.


4.8. Khi c¸c e
0
> 0,7 y ngoµi viÖc tÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m theo c«ng thøc
(13), cÇn ph¶i tiÕn hµnh tÝnh to¸n theo sù më réng khe nøt ë c¸c m¹ch v÷a cña khèi x©y
theo chØ dÉn cña ®iÒu lÖnh 5.3.
4.9. Khi tÝnh to¸n c¸c t|êng tù chÞu lùc (xem ®iÒu 6.6) cã nhiÒu dµy nhá h¬n vµ b»ng
22cm, cÇn kÓ ®Õn ®é lÖch t©m ng©u nhiªn vµ ph¶i céng thªm víi ®é lÖch t©m cña lùc
däc. Gi¸ trÞ cña ®é lÖch t©m ngÉu nhiªn lÊy nh| sau:
- §èi víi t|êng chÞu lùc 2cm.
- §èi víi t|êng tù chÞu lùc 1cm.
4.10. Gi¸ trÞ lín nhÊt cña ®é lÖch t©m (cã xÐt ®Õn ®é lÖch t©m ngÉu nhiªn) trong cÊu kiÖn
chÞu nÐn lÖch t©m kh«ng cã cèt thÐp däc ë vïng kÐo, kh«ng ®|îc v|ît qu¸:
- §èi víi tæ t¶i träng c¬ b¶n: 0,90 y;
- §èi víi tæ t¶i träng ®Æc biÖt: 0,95 y;
ë c¸c t|êng cã chiÒu dµy nhá h¬n vµ b»ng 22cm th× kh«ng ®|îc v|ît qu¸:
- §èi víi tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n: 0,8
- §èi víi tæ hîp t¶i träng ®Æc biÖt: 0,85y
Khi ®ã kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt cña lùc ®Õn mÐp tiÕt diÖn chÞu nÐn lín h¬n, kh«ng ®|îc
nhá h¬n 2cm ®èi víi t|êng vµ cét hoÆc chÞu lùc.
4.11. Nh÷ng cÊu kiÖn lµm viÖc chÞu nÐn lÖch t©m,
cÇn ®|îc kiÓm tra theo nÐn ®óng t©m trong
mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng t¸c
dông cña m«men uèn khi chiÒu réng b nhá
h¬n chiÒu cao cña tiÕt diÖn.
CÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m xiªn
4.12. TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m
xiªn ®|îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc (13)
trong ®ã:
DiÖn tÝch phÇn chÞu nÐn cña tiÕt diÖn A phøc lÊy
theo d¹ng h×nh ch÷ nhËt, cã träng t©m trïng víi
®iÓm ®Æt lùc vµ hai c¹nh giíi h¹n bëi mÐp tiÕt diÖn
cña cÊu kiÖn (h×nh 7) víi:
H
n
=2C
h
; b
n
=2C
b
vµ A
n
=4C
h
C
b
Trong ®ã:

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

C
h
, C
b
lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt lùc N ®Õn mÐp gÇn nhÊt cña thiÕt diÖn.
Trong tr|êng hîp h×nh d¹ng tiÕt diÖn phøc t¹p, ®Ó ®¬n gi¶n tÝnh to¸n cho phÐp lÊy
h×nh ch÷ nhËt cña thiÕt diÖn mµ kh«ng tÝnh ®Õn c¸c phÇn cã h×nh d¹ng phøc t¹p (h×nh
8).
C¸c gi¸ trÞ e, m
1
vµ m
d
®|îc x¸c ®Þnh víi hai tr|êng hîp:
- Theo chiÒu cao tiÕt diÖn h hay b¸n kÝnh qu¸n tÝnh i
h
vµ ®é lÖch t©m c
h
theo ph|¬ng h.
- Theo chiÒu cao tiÕt diÖn b hay b¸n kÝnh qu¸n tÝnh i
b
vµ ®é lÖch t©m theo ph|¬ng b.
Sau khi tÝnh to¸n chän gi¸ trÞ nhá nhÊt trong hai gi¸ trÞ tÝnh ®|îc theo c«ng thøc (13)
lµm kh¶ n¨ng chÞu lùc cña cÊu kiÖn.
NÕu C
b
> 0,07C
b
hay C
h
>0,7C
h
th× ngoµi viÖc tÝnh to¸n theo kh¶ n¨ng chÞu lùc cßn ph¶i tÝnh
to¸n theo sù më réng khe nøt ë phÝa t|¬ng øng theo ®iÒu 5.3.
CÊu kiÖn chÞu nÐn côc bé
4.13. TÝnh to¸n tiÕt diÖn chÞu nÐn (Ðp) côc bé khi t¶i träng ph©n phèi trªn mét phÇn diÖn
tÝch cña tiÕt diÖn ®|îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc:
N
cb
^ v d R
cb
A
cb
(17)

Trong ®ã:
N
cb
– TrÞ sè t¶i träng côc bé
R
cb
– C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y chÞu nÐn (Ðp) côc bé, ®|îc x¸c ®Þnh theo 4.14
A
cb
– DiÖn tÝch chÞu nÐn (Ðp) mµ t¶i träng truyÒn lªn.
d = 1,5 – 0,5 v ®èi víi khèi x©y b»ng g¹ch vµ b»ng g¹ch rung, còng nh| khèi x©y b»ng
khèi nÆng vµ nhÑ.
d = 1 - ®èi víi x©y b»ng bªt«ng cã lç réng lín vµ bªt«ng tæ ong.
v - HÖ sè ®Çy cña biÓu ®å ¸p lùc do t¶i träng côc bé g©y ra. Khi ¸p lùc ph©n phèi ®Òu.
v - = 1 ph©n phèi h×nh tam gi¸c m = 0,5.
NÕu d|íi gèi cña cÊu kiÖn chÞu uèn kh«ng yªu cÇu ®Æt b¶n ph©n bè ¸p lùc th× cho phÐp lÊy
tÝch sè m d = 0,5 ®èi víi khèi x©y b»ng vËt liÖu ghi ë môc 3 cña b¶ng nµy.
B¶ng 20 – HÖ sè c
1

c ®èi víi s¬ ®å t¶i träng
H×nh 9
a, b, c
1
, e, h
H×nh 9
B, d, g, i
VËt liÖu x©y
T¶i träng
côc bé
Tæng t¶i
träng côc
bé vµ chÝnh
T¶i träng
côc bé
Tæng t¶i
träng côc bé
1. G¹ch ®¸ ®Æc, khèi bª
t«ng nÆng hay bª t«ng cèt liÖu
rçng xã m¸c M50 vµ lín h¬n.
2. G¹ch gåm cã lç rçng
g¹ch rçng, bª t«ng ®¸ héc
3. Khèi bª t«ng cã lç
rçng. Khèi bª t«ng ®Æc m¸c
M35. Khèi bª t«ng tæ ong vµ
®¸ thiªn nhiªn


2


1,5
1,2


2


2
1,5


1


1
1


1,2


1,2
1

4.14. C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y chÞu nÐn côc bé R
cb
®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
R
cb
= c R (18)


Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

c=
3
cd
A
A
(19)
§ång thêi c ^ c
1
Trong ®ã:

A - DiÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn, ®|îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu 4.16

c
1
- HÖ sè phÞ thuéc vµo vËt liÖu cña khèi x©y vµ ®iÎm ®Æt t¶i träng, x¸c ®Þnh theo
c«ng thøc (17) lµ gi¸ trÞ lín nhÊt trong hai gi¸ trÞ R
cb
x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (18)
cña khèi x©y kh«ng cèt thÐp hoÆc R
cb
= víi R
ak
lµ c|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña
khèi cã l|íi cèt thÐp, ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (25) hoÆc (26).
4.15. Khi c¸c t¶i träng côc bé (ph¶n lùc gèi tùa cña dÇm, xµ, sµn…) vµ c¸c t¶i träng chÝnh
(träng l|îng cña khèi x©y phÝa trªn t¶i träng truyÒn lªn khèi x©y ®ã) t¸c dông ®ång
thêi th× tÝnh to¸n ®|îc tiÕn hµnh riªng biÖt theo t¶i träng trong bé vµ theo tæng t¶i
träng côc bé vµ chÝnh víi c¸c gi¸ trÞ c
1
thÝch hîp tra ë b¶ng 20.
Chó thÝch: Trong tr|êng hîp, khi mµ diÖn tÝch tiÕt diÖn chØ ®ñ ®Ó chÞu mét m×nh t¶i träng côc bé,
mµ kh«ng ®ñ ®Ó chÞu tæng t¶i träng côc bé vµ chÝnh, cho phÐp dïng c¸c biÖn ph¸p cÊu t¹o ®Ó tr¸nh
kh«ng cho truyÒn t¶i träng chÝnh lªn diÖn tÝch chÞu nÐn côc bé (thÝ dô t¹o mét kho¶ng rçng hay ®Æt
tÊm ®Öm trªn ®Çu dÇm, xµ hoÆc lanh t«).
4.16. DiÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn A ®|îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c sau:
a) Khi t¶i träng côc bé t¸c dông toµn bé chiÒu dµi cña t|êng, diÖn tÝch tÝnh to¸n cña
tiÕt diÖn gåm c¶ phÇn diÖn tÝch 2 bªn cã chiÒu dµi kh«ng lín h¬n bÒ dµy cña
t|êng (h×nh 9a).
b) Khi t¶i träng côc bé t¸c dông ë mÐp t|êng trªn toµn bé chiÒu dµy cña t|êng, diÖn
tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn lÊy b»ng diÖn tÝch nÐn côc bé, cßn khi tÝnh víi tæng t¶i
träng côc bé vµ chÝnh, diÖn tÝch nÐn côc bé, cßn khi tÝnh víi tæng t¶i träng côc bé
vµ chÝnh, diÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn bao gåm c¶ phÇn diÖn tÝch kÒ s¸t víi
mÐp cña t¶i träng côc bé cã chiÒu dµi kh«ng lín h¬n bÒ dµy cña t|êng (h×nh 9b).
c) Khi t¶i träng côc bé lµ t¶i träng ë nh÷ng chç gèi tùa cña c¸c ®Çu xµ vµ dÇm, diÖn
tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn lµ diÖn tÝch tiÕt diÖn cña t|êng cã chiÒu réng b»ng
chiÒu s©u phÇn gèi tùa cña xµ hoÆc dÇm vµ chiÒu dµi kh«ng lín h¬n kho¶ng c¸ch
gi÷a hai nhÞp c¹nh tranh nhau cña dÇm (h×nh 9c). NÕu kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm
lín h¬n hai lÇn chiÒu dµy t|êng th× chiÒu dµi cña phÇn diÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt
diÖn lÊy b»ng tæng sè chiÒu réng cña dÇm bd, vµ hai lÇn chiÒu dµy cña t|êng h
(h×nh 9c1).
d) Khi t¶i träng côc bé t¸c dông ë gãc t|êng, diÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn lÊy
b»ng diÖn tÝch chÞu nÐn côc bé, cßn khi tÝnh to¸n víi tæng t¶i träng côc bé vµ
chÝnh diÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn lÊy theo h×nh 9d trong ph¹m vi ®|êng ®øt
nÐt.

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991


e) Khi t¶i träng côc bé, ®Æt trªn mét phÇn chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña tiÕt diÖn, diÖn
tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn theo h×nh 9e. NÕu ®Æt nh| vËy nh|ng ë gÇn mÐp t|êng,
th× khi tÝnh to¸n víi tæng t¶i träng côc bé vµ chÝnh diÖn tÝch tÝnh to¸n lÊy kh«ng
nhá h¬n diÖn tÝch tÝnh ®|îc x¸c ®Þnh theo h×nh 9d khi t¶i träng côc bé ®Æt ë gãc
t|êng.
f) Khi t¶i träng côc bé hoµn toµn träng ph¹m vi ph©n bæ trô, diÖn tÝch tÝnh to¸n lÊy
b»ng diÖn tÝch chÞu nÐn côc bé cßn khi tÝnh to¸n víi tæng t¶i träng côc bé vµ
chÝnh diÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn lÊy theo h×nh 9g trong ph¹m vi ®|êng ®øt
nÐt.
g) Khi t¶i träng côc bé ®Æt ë phÇn bæ trô vµ mét phÇn t|êng diÖn tÝch tÝnh to¸n ®|îc
lÊy t¨ng so víi diÖn tÝch chÞu nÐn côc bé chØ khi mµ hîp lùc cña t¶i träng cã ®iÓm
®Æt n»m trong c¸nh (t|êng) hoÆc trong ph¹m vi phÇn s|ên (bæ trô) víi ®é lÖch
t©m e0 > 1/6 L vÒ phÝa t|êng (trong ®ã L lµ chiÒu dµi cña phÇn diÖn tÝch chÞu nÐn
côc bé, e0 lµ ®é lÖch t©m so víi trôc cña diÖn tÝch chÞu nÐn côc bé). Trong tr|êng
hîp nµy, diÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn gåm c¶ phÇn diÖn tÝch t|êng ë hai bªn
kÒ s¸t víi bæ trô cã chiÒu réng C b»ng chiÒu s©u gèi tùa lªn khèi x©y t|êng vµ
chiÒu dµi vÒ mçi phÝa kh«ng lín h¬n chiÒu dµy t|êng (h×nh 9 h).
h) NÕu tiÕt diÖn cã h×nh d¹ng phøc t¹p, kh«ng ®|îc phÐp tÝnh vµo diÖn tÝch tÝnh to¸n
nh|ng phÇn diÖn tÝch cã liªn kÕt yÕu kh«ng ®ñ ®é truyÒn ¸p lùc (phÇn 1 vµ 2 trªn
h×nh 9i)
Chó thÝch: trong mäi tr|êng hîp, tr×nh bµy ë h×nh 9 diÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn A bao
gåm c¶ diÖn tÝch chÞu nÐn côc bé A
cb
.
4.17. Khi cÊu kiÖn chÞu uèn (dÇm, xµ…) kª lªn mÐp cña khèi x©y mµ kh«ng cã b¶n kª
hoÆc víi b¶n kª cã thÓ xoay cïng víi ®Çu cÊu kiÖn, th× chiÒu s©u ph©n gèi tùa cÇn
®|îc x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n. Khi ®ã b¶n kª chØ ®¶m b¶o ph©n bè t¶i träng theo
ph|¬ng h|íng vu«ng gãc víi cÊu kiÖn chÞu uèn.
ChØ dÉn cña môc nµy kh«ng ¸p dông ®Ó tÝnh gèi c¸c t|êng treo mµ cÇn tiÕn hµnh theo
chØ dÉn cña ®iÒu 4.13.
Chó thÝch: Nh÷ng yªu cÇu vÒ cÊu t¹o c¸c phÇn khèi x©y chÞu t¶i träng côc bé xem chØ dÉn
ë môc 6.35 – 6.38
CÊu kiÖn chÞu uèn
4.18. TÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu uèn kh«ng cã cèt thÐp ®|îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc:

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991


M ^ R
kc
bZ (21)
Trong ®ã:
M – M«men uèn tÝnh to¸n
W – M«men chèng uèn cña tiÕt diÖn khèi x©y lµm viÖc ë giai ®o¹n
®µn håi.
R
ku
– C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y chÞu kÐo khi uèn theo tiÕt diÖn gi»ng (b¶ng 9,
10 vµ 11).
TÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu uèn kh«ng cã cèt thÐp víi lùc c¾t Q ®|îc tiÕn hµnh theo c«ng
thøc:
Q ^ R
kc
bZ (21)

Trong ®ã:
R
kc
- C|êng ®é tÝnh to¸n chÞu øng suÊt kÐo theo chÝnh khi uèn cña khèi x©y lÊy theo
b¶ng 9, 10, vµ 11.
b – ChiÒu dµi cña tiÕt diÖn
Z – C¸nh tay ®ßn cña néi ngÉu lùc, ®èi víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt
Z=2/3h
Chó thÝch: Kh«ng cho phÐp thiÕt kÕ c¸c cÊu kiÖn cña kÕt cÊu g¹ch ®¸ lµm viÖc chÞu uèn theo
tiÕt diÖn kh«ng gi»ng.
CÊu kiÖn chÞu kÐo ®óng t©m

4.19. TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn chÞu kÐo ®óng t©m kh«ng cã cèt thÐp theo c|êng ®é khi chÞu
kÐo ®óng t©m ®|îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc:
N s R
k
A
nt
(22)
Trong ®ã:
H – Lùc däc trôc tÝnh to¸n khi kÐo.
R
k
– C|êng ®é kÐo tÝnh to¸n cña khèi x©y lÊy theo b¶ng 9,10 vµ 11 theo tiÕt
diÖn cã gi»ng.
A
nt
– DiÖn tÝch tiÕt diÖn chÞu kÐo cña khèi x©y ®· trõ phÇn gi¶m yÕu (diÖn tÝch
thu hÑp).
Chó ý: Kh«ng cho phÐp thiÕt kÕ cña cÊu kiÖn cña kÕt cÊu g¹ch ®¸ lµm viÖc chÞu kÐo däc
trôc theo tiÕt diÖn kh«ng gi»ng.

CÊu kiÖn chÞu c¾t
4.20. TÝnh to¸n khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp theo chÞu c¾t theo m¹ch v÷a ngang kh«ng
gi»ng vµ ®èi víi khèi x©y ®¸ héc (theo m¹ch v÷a cã gi»ng) ®|îc thiÕt kÕ tiÕn hµnh
theo c«ng thøc sau:
Q s (R
c
+ 0,8nu.o
0
)A (23)
Trong ®ã:
R
c
– lµ c|êng ®é chÞu c¾t tÝnh to¸n (xem b¶ng 9)
u - HÖ sè ma s¸t theo m¹ch cña khèi x©y, lÊy b»ng 0,7 cho khèi x©y b»ng g¹ch vµ ®¸
cã h×nh ®Òu ®Æn.
o
0
- øng suÊt nÐn trung b×nh khi t¶i träng nhá nhÊt ®|îc x¸c ®Þnh víi hÖ sè v|ît t¶i 0,9.
n - HÖ sè lÊy b»ng 1 víi khèi x©y b»ng ®¸ vµ g¹ch ®Æc, lÊy b»ng 0,5 ®èi víi khèi x©y
b»ng g¹ch rçng vµ ®¸ cã c¸c khe rçng th¼ng ®øng, còng nh| ®èi víi khèi x©y b»ng ®¸
héc.
A- DiÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn.

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

TÝnh to¸n khèi x©y chÞu c¾t theo tiÕt diÖn cã gi»ng (theo g¹ch hay ®¸) còng ®|îc tiÕn
hµnh theo c«ng thøc (23) nh|ng kh«ng kÓ ®Õn ¶nh h|ëng cña øng suÊt nÐn (bá sè h¹ng
thø hai cña c«ng thøc 23). C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y lÊy theo b¶ng 10.
Khi chÞu nÐn lÖch t©m víi ®é lÖch t©m v|ît ra khái giíi h¹n cña lâi tiÕt diÖn (®èi víi
tiÕt ch÷ nhËt e
0
> 0,17h) diÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn chØ lµ diÖn tÝch vïng nÐn cña
tiÕt diÖn A
n.


KÕt cÊu g¹ch ®¸ cã cèt thÐp – CÊu kiÖn dïng l|íi c¾t ngang
4.21. TÝnh c¸c cÊu kiÖn cã cèt thÐp l|íi (h×nh 10) chÞu nÐn ®óng t©m theo c«ng thøc:
N s m
d
mR
tk
A (24)

Trong ®ã:
N – Lùc däc tÝnh to¸n
R
tk
s 2R – C|êng ®é tÝnh to¸n khi nÐn ®óng t©m ®èi víi khèi x©y cã cèt thÐp l|íi b»ng
g¹ch c¸c lo¹i vµ b»ng ®¸ g¹ch cã khe rçng th¼ng ®øng ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

100
2
t t
tk
R
R R
u
+ = (25)

Khi m¸c võa nhá h¬n 25 (kiÓm tra c|êng ®é khèi x©y trong qu¸ tr×nh thi c«ng) R
tk

®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

25
1
1
.
100
2
R
R R
R R
t t
tk
u
+ = (26)
R
1
- C|êng ®é tÝnh to¸n vÒ nÐn cña khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp ë tuæi xÐt cña v÷a.
R
25
- C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y khi m¸c v÷a lµ 25
100
k
t
t
V
V
= u - Hµm l|îng cèt thÐp thÓ tÝch, ®èi víi l|íi « vu«ng b»ng thÐp thanh cã tiÕt
diÖn A
u,
kÝch th|íc m¾t l|íi theo chiÒu cao b»ng S, c¹nh « vu«ng lµ C th×:


100
2
CS
A
tt
t
= u


V
t
vµ V
k
- ThÓ tÝch cña cèt thÐp vµ khèi x©y
m
d
- HÖ sè x¸c ®Þnh theo b¶ng 17 víi u
h
hay

u
i
vµ ®Æc tr|ng ®µn håi cña khèi x©y cã
cèt thÐp l|íi o
1
tÝnh theo c«ng thøc (6).
Chó thÝch:
1. Hµm l|îng thÐp cña khèi x©y ®Æt cèt thÐp l|íi khi chÞu nÐn ®óng t©m kh«ng v|ît qu¸ gi¸ trÞ sè x¸c
®Þnh theo c«ng thøc:

% 1 , 0 . 50
1
> =
R
R
t
u


2. Nh÷ng cÊu kiÖn ®Æt cèt thÐp l|íi ph¶i dïng v÷a m¸c kh«ng nhá h¬n 50 khi chiÒu cao mçi hµng x©y
kh«ng lín h¬n 150mm.
4.22. TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m cã cèt thÐp l|íi khi ®é lÖch t©m nhá h¬n
kh«ng v|ît qu¸ giíi h¹n lâi tiÕt diÖn (®èi víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt e
0
s 0,17b) theo c«ng
thøc:

N s m
d
m
1
R
tku
A
n
e (27)
hoÆc

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

e m .
2
1
1
|
¹
|

\
|
÷ s
h
e
A R m N
o
tku d
(28)
Cho tiÕt diÖn ch÷ nhËt
Trong ®ã:
R
tku
s 2R - C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi
x©y cã cèt thÐp l|íi khi chÞu nÐn lÖch
t©m, ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (29)
khi m¸c v÷a lín h¬n hoÆc b»ng 50.

|
|
¹
|

\
|
÷ + =
y
e R
R R
o t t
tku
2
1
100
. 2u
(29)
Cßn khi m¸c v÷a nhá h¬n 25 (kiÓm ta
c|êng ®é khèi x©y trong qu¸ tr×nh thi
c«ng ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

|
|
¹
|

\
|
÷ + =
y
e
R
R R
R R
t t
tku
0
25
1
1
2
1 .
100
2u
(30)

Gãc kÝ hiÖu cßn l¹i xem gi¶i thÝch ë c¸c ®iÒu 4.1 vµ 4.7
Chó thÝch:
1. Khi ®é lÖch t©m v|ît ra ngoµi giíi h¹n tiÕt diÖn (tiÕt diÖn c÷ nhËt e
0
>0,17h) còng nh| khi ì
h
> 53
kh«ng nªn dïng cèt thÐp l|íi.
2. Hµm l|îng thÐp cña khèi x©y ®Æt cèt thÐp l|íi khi chÞu nÐn lÖch t©m kh«ng ®|îc v|ît qu¸ gi¸ trÞ sè
x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

ì
t
=


CÊu kiÖn d¹ng cèt thÐp däc

4.23. TÝnh to¸n cÊu kiÖn g¹ch ®¸ cè cèt thÐp däc chÞu nÐn ®óng t©m theo c«ng thøc:
N s m
d
m (0,85RA + R’
t
. A’
tn
)
Trong ®ã:
A
tn
– DiÖn tÝch cèt thÐp däc
R’
t
– C|êng ®é tÝnh to¸n cña cèt thÐp däc chÞu nÐn lÊy theo ®iÒu 3.9. Cßn c¸c kÝ hiÖu
kh¸c xem ®iÒu 4.1.
4.24. TÝnh to¸n cÊu kiÖn tiÕt diÖn ch÷ nhËt cã cèt thÐp däc chÞu nÐn lÖch t©m khi ®é lÖch
nhá (x > 0,55 h
0
) theo c«ng thøc:


( ) | |
e
a h A R Rbh m
N
o t t o d
' ' ' 2
. 42 , 0 ÷ +
s
m
(32)
NÕu khi ®é lÖch t©m kh«ng v|ît ra ngoµi giíi h¹n lâi tiÕt diÖn (tiÕt diÖn ch÷ nhËt e
0
<
0,17b) cÇn ph¶i kiÓm tra bæ sung theo ®iÒu kiÖn sau:

( ) | |
'
' ' ' ' . . 42 , 0
0
2
0
e
a h A R h b R m
N
t t d
÷ +
s
(33)
Trong ®ã c¸c c«ng thøc trªn:
b - ChiÒu réng tiÕt diÖn ch÷ nhËt
% 1 , 0
)
2
1 (
. 50
0
>
÷
t
R
y
e
R

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

x - ChiÒu cao miÔn chÞu nÐn cña khèi x©y ®|îc x¸c ®Þnh tõ ph|¬ng tr×nh
(35)
a vµ a’ - T|¬ng øng lµ kho¶ng c¸ch tõ träng t©m cèt thÐp A
1
vµ A
1
’ ®Õn mÐp ngoµi cña
tiÕt diÖn gÇn nhÊt.
h - ChiÒu cao cña tiÕt diÖn ch÷ nhËt
h
0
= h - a vµ h’ = h - a’ chiÒu cao tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn
A
t
- DiÖn tÝch cèt thÐp däc n»m ë miÒn chÞu kÐo hoÆc chÞu nÐn Ýt h¬n.
A
1
’ - DiÖn tÝch cèt thÐp däc n»m ë miÒn chÞu nÐn
R
1
’ - C|êng ®é tÝnh to¸n cña cèt thÐp däc lÊy theo ®iÒu 3.9
e vµ e’- T|¬ng øng lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt lùc N ®Õn träng t©m cèt thÐp A
t
vµ A
t
’.
C¸c kÝ hiÖu xem ®iÒu 4.1
4.25. TÝnh to¸n cÊu kiÖn ch÷ nhËt cã cèt thÐp däc chÞu nÐn lÖch t©m lín (x s 0,55h
0
) theo
c«ng thøc:
N s m
d
m (1,05 Rbx + R’
t
. A’ - R
t
A
t
) (34)
Trong ®ã vÞ trÝ trôc trung hoµ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
1,05Rbx (e – h
0
- ) ± R
t
’ A
t
’. e =0 (35)
R
t
– C|êng ®é tÝnh to¸n cña cèt thÐp däc chÞu kÐo lÊy theo ®iÒu 3.9
Chó thÝch:
1. C«ng thøc (35) lÊy dÊu céng nÕu lùc däc ®Æt ë ngoµi ph¹m vi kho¶ng c¸ch gi÷a träng t©m cèt
thÐp A
t
vµ A
t
’ tr|êng hîp ng|îc l¹i lÊy dÊu trõ.
2. ChiÒu cao miÒn chÞu nÐn x ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 2a’
4.26. TÝnh to¸n cÊu kiÖn tiÕt diÖn ch÷ nhËt cã cèt thÐp däc chÞu uèn theo c«ng thøc:
a) Khi ®Æt cèt ®¬n:
|
¹
|

\
|
÷ s
2
25 , 1
x
h Rbx M
o
(36)
Trong ®ã vÞ trÝ trôc trung hoµ ®|îc x¸c ®Þnh tõ ph|¬ng tr×nh:
R
t
A
t
= 1,25 Rbx (37)

b) Khi ®Æt cèt thÐp kÐp
( )
' ' '
2
05 , 1 a h A R
x
h Rbx M
o t t o
÷ +
|
¹
|

\
|
÷ s (38)
VÞ trÝ trôc trung hoµ ®|îc x¸c ®Þnh tõ ph|¬ng tr×nh:

R
t
A
t
- R
t
’ A
t
’ = 1,05 Rbx (39)
ChiÒu cao miÒn chÞu nÐn cña khèi x©y trong mäi tr|êng hîp ph¶i tho¶ m·n ®iÒu
kiÖn:
x s 0,55h
0
vµ x > 2a’ (40)

4.27. TÝnh to¸n víi lùc c¾t trong c¸c cÊu kiÖn chÞu uèn ®|îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc:
Q s R
kc
bZ (41)
Víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt:
Z = h
0
- 0,5x (42)
C¸c kÝ hiÖu kh¸c xem ®iÒu 4.18 vµ 4.24.
Chó thÝch: Trong tr|êng hîp, c|êng ®é khèi x©y kh«ng ®ñ chÞu lùc c¾t nhÊt thiÕt ph¶i cÊu
t¹o vµ tÝnh to¸n cèt ®¹i mét c¸ch t|¬ng tù tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp.
4.28. TÝnh to¸n cÊu kiÖn cña khèi x©y ®Æt cèt thÐp däc chÞu kÐo ®óng t©m ®|îc tiÕn hµnh
theo c«ng thøc:
N s R
t
A
t
(43)
2
x

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

KÕt cÊu g¹ch ®¸ ®|îc gia cè b»ng bª t«ng cèt thÐp
(kÕt cÊu hçn hîp) vµ ®¹i kÕt cÊu hçn hîp

4.29. TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn ®óng t©m cña kÕt cÊu hçn hîp (h×nh11) theo c«ng
thøc:
E s m
d
m
hh
(0,85R A
kx
+ R
t
’ A’) (44)
Trong ®ã:
R - C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y;
R
b’
R
1
’ - T|¬ng øng lµ c|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña bª t«ng vµ cña cèt
thÐp däc (lÊy theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp)
A
kx
A
b’
A
t
’ - T|¬ng øng lµ diÖn tÝch tiÕt diÖn cña khèi x©y, cña bª t«ng vµ cèt thÐp
chÞu nÐn.
M
d
- HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h|ëng cña t¶i träng t¸c dông dµi h¹n (xem ®iÒu 4.1).
m
hh
- HÖ sè uèn cña kÕt cÊu hçn hîp, x¸c ®Þnh theo b¶ng 17 víi ®Æc tr|ng ®µn håi cña
kÕt cÊu hçn hîp:

hh
ohh
hh
R
E
= o
(45)

E
ohh
- M« ®un ®µn håi tÝnh ®æi cña kÕt cÊu hçn hîp


b kx
b b kx
ohh
I I
I E I E
E
+
+
=
0
(46)

R
hh
- Lµ c|êng ®é tiªu chuÈn tÝnh ®æi cña vËt liÖu hçn hîp

(47)

Trong c¸c c«ng thøc (46) vµ (47):
E
o
vµ E
b
- T|¬ng øng lµ m« ®un ®µn
håi cña khèi x©y vµ bª t«ng.
I
kx
vµ I
b
- T|¬ng øng lµ m«men qu¸n
tÝnh cña tiÕt diÖn khèi x©y vµ bª t«ng
®èi víi träng t©m h×nh häc cña tiÕt
diÖn.
E
0
vµ E
b
- T|¬ng øng lµ m« ®un ®µn
håi cña khèi x©y vµ bª t«ng
I
kx
vµ I
b
- T|¬ng øng lµ m«men qu¸n
tÝnh cña tiÕt diÖn khèi x©y vµ bª t«ng
®èi víi träng t©m h×nh häc cña tiÕt
diÖn.
R
tb
– C|êng ®é chÞu nÐn trung b×nh
cña khèi x©y (xem ®iÒu 3.10)
R
bc
– C|êng ®é chÞu nÐn tiªu chuÈn
cña bª t«ng lÊy theo tiªu chuÈn thiÕt
kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp.
Chó thÝch:
1. §èi víi kÕt cÊu hçn hîp ®|îc phÐp d¹ng
bª t«ng m¸c M100 ®Õn M200.
2. Sè l|îng cèt thÐp chÞu nÐn tÝnh trong tÝnh to¸n kh«ng ®|îc d|íi 0,2%.
b kx
b bc kx tb
hh
A A
A R A R
R
+
+
=

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

4.30. TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m cña kÕt cÊu hçn hîp khi ®é lÖch t©m nhá
(S
hh
> 0,8S
oh
) theo c«ng thøc:

( )
e
S R S R RS m
N
t t b b kx hh d
' . 85 , 0 + +
s
m
(48)
NÕu lùc H ®Æt gi÷a träng t©m cèt thÐp A
s
vµ A’
t
th× cÇn ph¶i kiÓm tra bæ xung theo ®iÒu kiÖn
sau:
( )
'
' ' ' . ' 85 , 0
e
S R S R RS m
N
t t b b kx hh d
+ +
s
m
(49)
Trong c¸c c«ng thøc trªn:

R
R
S S
b
kx oh
+ =


S
b
- M« men tÝnh cña diÖn tÝch tiÕt diÖn hçn hîp ®èi víi träng t©m cèt thÐp A
t.

bn
b
kn hh
S
R
R
S S . + =
- M« men tÝnh cña tiÕt diÖn tÝch phÇn chÞ nÐn cña tiÕt diÖn hçn hîp
®èi víi träng t©m cèt thÐp A
t

S
kn
, S
b
vµ S
t
- M« men tÜnh cña diÖn tÝch tiÕt diÖn khèi x©y bª t«ng vµ cèt thÐp A
t
’ ®èi
víi träng t©m cèt thÐp A
t

S’
kx
, S’
b
vµ S’
t
- M«men tÜnh cña diÖn tÝch tiÕt diÖn khèi x©y bª t«ng vµ cèt thÐp A
t
®èi
víi träng t©m cèt thÐp A’
t

e vµ e’ - Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt lùc N ®Õn träng t©m cèt thÐp A
t
vµ A
t

VÞ trÝ trôc trung hoµ ®|îc x¸c ®Þnh tõ ph|¬ng tr×nh (51)
4.31. TÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m cña kÕt cÊu hçn hîp cã bè trÝ bª t«ng ë mÆt
ngoµi khèi x©y (h×nh 11b, 11c) khi ®é lÖch t©m lín (S
hh
s 0,8 S
ch
) theo c«ng thøc
c«ng thøc:

Ns m
d
m
hh
(1,05 R A
kn
+ 1,25 R
b
A
bn
+ R
t
’A
t
’ – R
t
A
t
) (50)

Trong ®ã vÞ trÝ trôc trung hoµ ®|îc x¸c ®Þnh tõ ph|¬ng tr×nh:

1,05RS
knm
+ 1,25R
b
S
bnn
± R
t
’A
t
’e’ - R
t
A
1
e = 0 (51)

Trong c«ng thøc trªn:
A
kn
, A
bn
– DiÖn tÝch miÒn chÞu nÐn cña khèi x©y vµ bª t«ng.
S
knn
vµ S
bnn
– M« men tÜnh cña miÒn chÞu lùc nÐn cña khèi x©y vµ bª t«ng ®èi víi ®iÓm ®Æt
lùc N.
R
t
– C|êng ®é chÞu kÐo cña cèt thÐp däc (lÊy theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bªt«ng cèt
thÐp).
C¸c kÝ hiÖu kh¸c xem ®iÒu 4.29 vµ 4.30
Chó thÝch:
1. Trong c«ng thøc (51) lÊy dÊu céng nÕu lùc däc ®Æt ë ngoµi ph¹m vi kho¶ng c¸ch gi÷a
träng t©m cèt thÐp A
t
vµ A
t
’ tr|êng hîp ng|îc l¹i lÊy dÊu trõ.
2. Víi kÕt cÊu hçn hîp cã bè trÝ bª t«ng ë bªn trong khèi x©y, tÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu nÐn
lÖch t©m víi ®é lÖch t©m lín ®|îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc (50) vµ (51) nh|ng thay thÕ sè
1,25 cña R
n
b»ng 1.
4.32. TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn chÞu uèn kÕt cÊu hçn hîp theo c«ng thøc:
M s 1,05 R S
kn
+ 1,25R
b
+ R
t
’ + R
t
’S
t
(52)

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

Trong ®ã vÞ trÝ trôc trung hoµ ®|îc x¸c ®Þnh tõ ph|¬ng tr×nh
R
t
A
t
- R
s
’A
s
’ =1,05 R A
kn
+ 1,25 R
b
A
bn
(53)
ChiÒu cao miÒn chÞu nÐn cña tiÕt diÖn hçn hîp trong mäi tr|êng hîp ph¶i tho¶ m·n
®iÒu kiÖn:
S
hn
s 0,08S
oh
vµ z s h
o
- a’
Trong ®ã:
Z - C¸nh tay ®ßn cña mét ngÉu lùc b»ng kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt cña hîp lùc 1,05
RA
kn
vµ 1,25 R
b
A
bn
tíi träng t©m cèt thÐp A
t
.
S
hn
vµ S
bh
- §|îc x¸c ®Þnh theo chØ dÉn cña ®iÒu 4.30
4.33. TÝnh to¸n víi lùc c¾t träng c¸c cÊu kiÖn chÞu uèn cña c¸c kÕt cÊu hçn hîp theo chØ
dÉn cña ®iÒu 4.27.
4.34. TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn cña kÕt cÊu hçn hîp khi chÞu kÐo ®óng t©m ®|îc tiÕn hµnh
theo chØ dÉn cña ®iÒu 4.28.
KÕt cÊu ®|îc gia cè b»ng ®ai
4.35. TÝnh to¸n b»ng c¸c cÊu kiÖn x©y g¹ch, ®|îc gia cè b»ng c¸c vßng ®ai (h×nh 12) khi
chÞu nÐn ®óng t©m theo c¸c c«ng thøc:


a) Khi vßng ®ai b»ng thÐp:

+
|
|
¹
|

\
|
+
+ s
' '
'
100
.
5 , 2 1
5 , 2
t t kx
t
t
t
kx d
A R A
R
R m N
u
u
¸ m (55)
b) Khi vßng ®ai b»ng bª t«ng cèt thÐp:

+ +
|
|
¹
|

\
|
+
+ s
' '
'
100
.
1
3
t t b b b kx
t
t
t
kx d
A R A R A
R
R m N ¸
u
u
¸ m (56)
c) Khi vßng ®ai b»ng v÷a cèt thÐp:

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991


kx
t
t
t
kx d
A
R
R m N
|
|
¹
|

\
|
+
+ s
100
.
2 1
8 , 2
'
u
u
¸ m (57)
Trong c¸c c«ng thøc trªn:
m® – HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h|ëng cña t¶i träng t¸c ®éng dµi h¹n (xem ®iÒu 4.1)
m - HÖ sè uèn däc, x¸c ®Þnh theo b¶ng 17 (khi x¸c ®Þnh trÞ sè ®|îc lÊy nh| ®èi víi
khèi x©y th«ng th|êng, kh«ng ®|îc gia cè).
¸
kx
- HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña khèi x©y, khi khèi x©y kh«ng bÞ h| h¹i ¸
kx
= 1, cßn
khi khèi x©y bÞ ph¸ huû phÇn nhá, cã r¹n nøt ¸
kx
®|îc x¸c ®Þnh theo thùc tÕ hiÖn
tr|êng.
¸
b
- HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña bª t«ng, khi t¶i träng truyÒn vµo vßng ®ai tõ hai
phÝa (tõ d|íi lªn vµ tõ trªn xuèng) lÊy ¸
b
= 1. Khi t¶i träng truyÒn vµo vßng ®ai tõ
mét phÝ (tõ d|íi lªn hoÆc xuèng) lÊy ¸
b
= 0,7, cßn khi t¶i träng kh«ng trùc tiÕp truyÒn
vµo vßng ®¹i ¸
b
= 0,35.
A
kx
- DiÖn tÝch khèi x©y
A
b
- DiÖn tÝch tiÕt diÖn bª t«ng vßng ®ai n»m gi÷a c¸c cèt ®ai vµ khèi x©y (kh«ng kÓ
líp bª t«ng b¶o vÖ).
A
t
’ - DiÖn tÝch tiÕt diÖn cèt thÐp däc (cã thÓ lµ thÐp gãc) cña vßng ®ai ®Æt trong v÷a
u
t
- Hµm l|îng cèt thÐp; khi tØ lÖ c¸c c¹nh kh«ng lín h¬n 2,5 x¸c ®Þnh theo c«ng
thøc:

100 .
. .
) ( 2
s b a
b a A
td
t
+
= u
(58)
Trong ®ã:
A
td
- DiÖn tÝch cèt ®ai hoÆc c¸c b¶n ngang
a vµ b - C¸c c¹nh tiÕt diÖn cña cÊu kiÖn ®|îc gia cè (h×nh 12)
s - Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt ®ai (S s 15 cm) hoÆc kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc cña c¸c
b¶n ngang (a > s s b, nh|ng kh«ng lín h¬n 50 cm).
R, R
b
vµ R
t
- xem ®iÒu 4.29.
5. TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn kÕt cÊu g¹ch ®¸ vµ g¹ch ®¸ cèt thÐp theo tr¹ng th¸i giíi
h¹n thø hai.
(Theo h×nh thµnh vµ më réng khe nøt d¹ng)
5.1. CÇn ph¶i tÝnh to¸n theo sù h×nh thµnh vµ më réng khe nøt (m¹ch cña khèi x©y) vµ
theo biÕn d¹ng cho c¸c tr|êng hîp sau:
a) CÊu kiÖn g¹ch ®¸ kh«ng cã cèt thÐp chÞu nÐn lÖch t©m víi ®é lÖch t©m e
0
> 0,7y.
b) CÊu kiÖn hçn hîp lµm bëi c¸c vËt liÖu cã ®é biÕn d¹ng kh¸c nhau (m« ®un ®µn
håi, tõ biÕn, ®é co ngãt) hoÆc cã sù chªnh lÖch kh¸ lín vÒ øng suÊt trong c¸c cÊu
kiÖn ®ã.
c) T|êng tù chÞu lùc, liªn kÕt víi c¸c khung nhµ vµ chÞu uèn ngang, nÕu kh¶ n¨ng
chÞu lùc cña t|êng kh«ng ®ñ ®Ó chÞu t¶i ®éc lËp (kh«ng kÓ ®Õn kh¶ n¨ng chÞu t¶i
cña khung).
d) T|êng l¾p khung bÞ uèn vªnh trong mÆt ph¼ng t|êng.
e) CÊu kiÖn chÞu uèn, chÞu nÐn lÖch t©m vµ chÞu kÐo cã cèt thÐp däc lµm viÖc trong
m«i tr|êng x©m thùc cã h¹i cho cèt thÐp.
f) C¸c bÓ chøa ®Æt cèt thÐp däc, khi cã yªu cÇu c¸c líp tr¸t vµ c¸c tÊm èp cña kÕt
cÊu kh«ng thÊm n|íc.
g) C¸c cÊu kiÖn kh¸c cña nhµ vµ c«ng tr×nh kh«ng cho phÐp xuÊt hiÖn khe nøt hoÆc
lµ ph¶i h¹n chÕ sù më réng khe nøt theo ®iÒu kiÖn sö dông.

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

5.2. TÝnh to¸n kÕt cÊu g¹ch ®¸ vµ ®¸ cã cèt thÐp theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai cÇn tiÕn
hµnh víi t¶i träng tiªu chuÈn cña tæ hîp c¬ b¶n. Riªng khi tÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu
nÐn lÖch t©m kh«ng cã cèt thÐp theo sù më réng khe nøt víi e
0
> 0,7y (xem ®iÒu 5,3)
cÇn tiÕn hµnh víi t¶i träng tÝnh to¸n.
5.3. TÝnh to¸n theo sù më réng khe nøt (m¹ch khèi x©y) cña cÊu kiÖn g¹ch ®¸ chÞu nÐn
lÖch t©m kh«ng cã cèt thÐp khi e
0
> 0,7 y ph¶i dùa trªn c¸c gi¶ thiÕt sau:
a) Khi tÝnh to¸n xem biÓu ®å øng suÊt lµ ®|êng th¼ng nh| ®èi víi vËt liÖu ®µn håi.
b) TÝnh to¸n ®|îc tiÕn hµnh theo øng suÊt kÐo quy |íc (ë c¸c mÐp ngoµi cïng) ®Æc
tr|ng cho ®é réng khe nøt ë vïng kÐo.
TÝnh to¸n theo c«ng thøc:

1
) (
0
÷
÷
s
I
e y h A
A R
N
ku n
¸
(59)
Trong ®ã:
I - M«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn trong mÆt ph¨ng t¸c dông cña m«men uèn.
y - Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m tiÕt diÖn ®Õn mÐp khi uèn theo tiÕt diÖn kh«ng gi»ng
(xem b¶ng 9).
R
ku
- C|êng ®é tÝnh to¸n lµm viÖc cña khèi x©y khi tÝnh to¸n theo tiÕt diÖn kh«ng
gi»ng (xem b¶ng 9).
¸
n
- HÖ sè ®iÒu kiÖn cña khèi x©y khi tÝnh to¸n theo sù më réng khe nøt, lÊy theo
b¶ng 21.
Nh÷ng ký hiÖu cßn l¹i xem ®iÒu 4.7
B¶ng 21 – HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña khèi x©y khi tÝnh to¸n
theo sù më réng khe nøt

HÖ sè ¸
n
khi niªn h¹n sö dông (n¨m) §Æc tr|ng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña khèi
x©y 100 50 25
1. Khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp chÞu t¶i träng
lÖch t©m vµ chÞu kÐo.
2. Nh| trªn, víi èp trang trÝ.
3. Khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp chÞu t¶i träng
lÖch t©m cã líp tr¸t c¸ch n|íc dïng cho kÕt
cÊu chÞu ¸p lùc thuû tinh cña chÊt láng.
4. Nh| trªn, víi líp tr¸t chèng axit hay líp
èp ®|îc g¾n kÕt b»ng thuû tinh láng.


1,5
1,21,2

0,8

2,0
1,21,5

1,0

3,0
--

1,0

Chó thÝch: HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc ¸
n
khi tÝnh khèi x©y ®Æt cèt thÐp däc chÞu nÐn lÖch t©m,
chÞu uèn, chÞu kÐo ®óng t©m vµ lÖch t©m, chÞu øng suÊt kÐo chÝnh ®|îc lÊy theo b¶ng 21 víi
c¸c hÖ sè:
k = 1,25 khi u
t
> 0,1%
k = 1,00 khi u
t
> 0,05%
Víi c¸c hµm l|îng cèt thÐp trung gian hÖ sè k ®|îc tÝnh néi suy theo c«ng thøc:
k = 0,75 + 5u
t5.4. Nh÷ng kÕt cÊu, mµ trong qu¸ tr×nh sö dông kh«ng cho phÐp xuÊt hiÖn khe nøt ë líp
v÷a hay c¸c líp phñ ngoµi kh¸c, cÇn ph¶i kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng cña bÒ
mÆt chÞu kÐo.

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

§èi víi khèi x©y cã cèt thÐp, c¸c biÕn d¹ng nµy ®|îc x¸c ®Þnh víi t¶i träng tiªu
chuÈn sÏ ®Æt vµo khèi x©y sau khi tr¸t v÷a hoÆc c¸c líp phñ ngoµi kh¸c theo c«ng
thøc (60) ®Õn (63), vµ kh«ng ®|îc lín h¬n trÞ sè biÕn d¹ng t|¬ng ®èi giíi h¹n c
gh
cho
b¶ng 22.
B¶ng 22 – BiÕn d¹ng t|¬ng ®èi c
gh
dông ®Ó kiÓm tra biÕn d¹ng trªn
bÒ mÆt chÞu kÐo cña khèi x©y

Lo¹i vµ chøc n¨ng cña líp tr¸t
c
gh
.10
+4
1. Líp tr¸t b»ng xim¨ng c¸chn|íc dïng cho c¸c kÕt cÊu
chÞ ¸p lùc thuû tÜnh cña c¸c chÊt láng.
2. Líp tr¸t b»ng v÷a chèng axÝt dïng thñy tinh láng hoÆc
líp phñ mét líp b»ng c¸c tÊm ®¸ máng (®¸ diabaz, ®¸
bazan) g¾n b»ng chÊt chèng axÝt.
3. Líp phñ hai hoÆc 3 líp b»ng c¸c tÊm ®¸ máng h×nh
ch÷ nhËt g¾n b»ng chÊt chèng axÝt.
a) Däc theo c¹nh dµi cña c¸c tÊm
b) Däc theo c¹nh ng¾n cña c¸c tÊm

0,8


0,5


1,0
0,8
Chó thÝch: Khi ®Æt cèt thÐp däc cho kÕt cÊu, còng nh| khi tr¸t v÷a lªn c¸c l|íi bäc ngoµi
cña kÕt cÊu kh«ng cã cèt thÐp biÕn d¹ng giíi h¹n cã thÓ t¨ng lªn 25%.

5.5. TÝnh to¸n theo biÕn d¹ng trªn bÒ mÆt chÞu kÐo cña khèi x©y kh«ng cèt thÐp, cÇn tiÕn
hµnh theo c¸c c«ng thøc sau:

ChÞu kÐo däc trôc:
N s EAc
gh
(60)

ChÞu uèn:
y h
EI
M
gh
÷
s
c
(61)
ChÞu nÐn lÖch t©m:
1
) (
0
÷
÷
s
I
e y h A
EA
M
gh
c
(62)
ChÞu kÐo lÖch t©m:
1
) (
0
+
÷
s
I
e y h A
EA
N
gh
c
(63)

Trong c¸c c«ng thøc (60) ®Õn (63)
N vµ M - Lùc däc vµ m«men do t¶i träng tiªu chuÈn t¸c dông sau khi ®· tr¸t v÷a hay
®Æt c¸c tÊm èp lªn bÒ mÆt cña khèi x©y.
c
gh
- biÕn d¹ng t|¬ng ®èi giíi h¹n lÊy theo b¶ng 22
(h - y) - kho¶ng c¸ch tõ träng t©m tiÕt diÖn khèi x©y ®Õn bÒ mÆt chÞu kÐo xa nhÊt cña
líp phñ ngoµi.
I - m«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn
E - m«®un biÕn d¹ng cña khèi x©y, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (8)

6. Nh÷ng chØ dÉn thiÕt kÕ

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

Nh÷ng chØ dÉn chung

6.1. CÇn ph¶i kiÓm tra c|êng ®é cña t|êng, cét, m¸i ®ua vµ nh÷ng cÊu kiÖn kh¸c trong
giai ®o¹n thi c«ng vµ giai ®o¹n sö dông. Trong giai ®o¹n thi c«ng, c¸c cÊu kiÖn cña
sµn nh| dÇm, b¶n, panen... tuú theo tiÕn ®é x©y l¾p, cã thÓ ph¶i tùa trªn khèi x©y míi
xong.
6.2. C¸c cÊu kiÖn cã kÝch th|íc lín (nh| panen t|êng, khèi x©y lín...) ph¶i ®|îc kiÓm tra
b»ng tÝnh to¸n trong giai ®o¹n chÕ t¹o, vËn chuyÓn vµ dùng l¾p. Träng l|îng b¶n
th©n cña cÊu kiÖn l¾p ghÐp ®|îc tÝnh víi hÖ sè ®éng lùc lÊy b»ng 1,8 khi vËn chuyÓn
vµ b»ng 1,5 khi n©ng cÈu, l¾p ghÐp; Khi ®· kÓ ®Õn hÖ sè ®éng lùc th× kh«ng kÓ ®Õn
hÖ sè v|ît t¶i n÷a.
6.3. Yªu cÇu tèi thiÓu vÒ liªn kÕt trong khèi x©y ®Æc b»ng g¹ch hoÆc ®¸ cã h×nh d¹ng
vu«ng v¾n (ngo¹i trõ panen g¹ch rung) nh| sau:
a) §èi víi khèi x©y b»ng g¹ch cã chiÒu dµy ®Õn 65mm – mét hµng g¹ch ngang cho
s¸u hµng g¹ch däc; cßn ®èi víi khèi x©y b»ng g¹ch rçng cã chiÒu dµy ®Õn 65mm
– mét hµng g¹ch ngang cho bèn hµng g¹ch däc.
b) §èi víi khèi x©y b»ng ®¸ cã chiÒu cao mét líp tÌ 200mm trë xuèng (mét hµng
ngang cho ba hang däc).
6.4. CÇn ph¶i chèng Èm cho t|êng vµ cét. N|íc mao dÉn cã thÓ thÊm vµo t|êng tõ phÝa
máng hoÆc vØa hÌ do vËy líp c¸ch n|íc ph¶i n»m trªn vØa hÌ hoÆc trªn bÒ mãng. Líp
c¸ch n|íc còng ph¶i d|íi nÒn tÇng hÇm.
§èi víi bËu cöa, t|êng ch¾n m¸i hoÆc nh÷ng bé phËn khèi x©y nh« ra ph¶i chÞu t¸c
®éng cña n|íc m|a th× ph¶i cã líp b¶o vÖ b»ng v÷a xi m¨ng hoÆc t«n l¸. C¸c bé phËn
nh« ra nµy cÇn cã ®é dèc thÝch hîp ®Ó tho¸t n|íc.
6.5. Khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp ®|îc chia ra bèn nhãm tuú theo lo¹i khèi x©y vµ c|êng
®é cña g¹ch, c|êng ®é cña v÷a (xem b¶ng 23)

B¶ng 23

Nhãm khèi x©y
Lo¹i khèi x©y
I II III IV

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

1. Khèi x©y ®Æc b»ng
g¹ch hoÆc ®¸ sè hiÖu 50
vµ lín h¬n

2. Nh| trªn, sè hiÖu 35
vµ 25


3.Nh| trªn, sè hiÖu 15, 10
vµ 7
4. Nh| trªn, sè hiÖu 4
5. Khèi lín (blèc) b»ng
g¹ch hoÆc ®¸ (rung
hoÆc kh«ng rung)
6. Khèi x©y b»ng g¹ch
méc
7. Khèi x©y b»ng ®¸ héc

8. Bª t«ng ®¸ héc
V÷a sè hiÖu
10 vµ lín
h¬n

--

-
V÷a sè hiÖu
25 vµ lín
h¬n

-

-


Bª t«ng sè
hiÖu M100
vµ lín h¬n
V÷a sè hiÖu 4


V÷a sè hiÖu
10 vµ lín h¬n

-

-
--

V÷a sè hiÖu
50 vµ lín h¬n
Bª t«ng sè
hiÖu M75 vµ
M50
-V÷a sè hiÖu 4


V÷a bÊt k×

-
-V÷a v«i

V÷a sè hiÖu
25 vµ 10

Bª t«ng sè
hiÖu M35

--V÷a bÊt k×

-
-V÷a ®Êt sÐt

V÷a sè hiÖu 4

-


6.6. T|êng g¹ch ®|îc chia ra:
T|êng chÞu lùc, chÞu träng l|îng b¶n th©n, giã còng t¶i träng truyÒn tõ sµn, m¸i, cÇu
trôc…
Trong nh÷ng ng«i nhµ cã t|êng ngoµi tù chÞu lùc vµ kh«ng chÞu lùc, t¶i träng sµn,
m¸i… ®|îc truyÒn vµo khung hoÆc c¸c t|êng ngang cña nhµ.
Chó thÝch: c¸c thuËt ng÷ t|êng tù chÞu lùc v¸ch ng¨n, t|êng kh«ng chÞu lùc tham gia kh¶o
phô lôc 2 cña tiªu chuÈn nµy.
6.7. Theo ph|¬ng n»m ngang, t|êng vµ cét g¹ch tùa vµo sµn m¸i vµ t|êng ngang. Nh÷ng
gèi tùa nµy ®|îc chia thµnh gèi tùa cøng (kh«ng chuyÓn vÞ) vµ gèi tùa ®µn håi
Nh÷ng kÕt cÊu sau ®©y ®|îc xem lµ gèi tùa cøng:
a) T|êng ngang b»ng g¹ch vµ b»ng bª t«ng cã chiÒu dµy kh«ng d|íi 11cm, t|êng
bª t«ng cèt thÐp cã chiÒu dµy kh«ng d|íi 6 cm khung ngang cã nót cøng vµ
nh÷ng kÕt cÊu kh¸c ®|îc tÝnh ®Ó chÞu t¶i trong ngang.
b) Sµn vµ m¸i khi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t|êng (hoÆc khung) ngang (nh| ë môc a)
kh«ng v|ît qu¸ nh÷ng gi¸ trÞ cho b¶ng 24.
c) Giµn giã, gi»ng vµ c¸c gi»ng bª t«ng cèt thÐp ®|îc tÝnh theo c|êng ®é vµ biÕn
d¹ng ®Ó chÞu t¶i träng ngang truyÒn tõ t|êng vµo.
Sµn vµ m¸i ®|îc gäi lµ gèi tùa ®µn håi khi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t|êng (hoÆc khung)
ngang v|ît qu¸ gi¸ trÞ trong b¶ng 24, mµ kh«ng cã gi»ng giã, nh| trong môc “c”.

B¶ng 24

Lo¹i sµn vµ m¸i
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t|êng (khung) ngang, øng víi
nhãm khèi x©y
I II III IV
A. Sµn vµ m¸i bª t«ng cèt -

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

thÐp l¾p ghÐp toµn khèi ho¸
(xem chó thÝch 2 vµ phô lôc 2)
vµ toµn khèi.
B. Sµn vµ m¸i b»ng c¸c tÊm
nhá l¾p ghÐp (xem chó thÝch 3)
cã hoÆc kh«ng cã xµ gå hay
dÇm trung gian.54
42


42
36


30
24
Chó thÝch:
1. Nh÷ng gi¸ trÞ cho trong b¶ng 24 ph¶i gi¶m ®i trong nh÷ng tr|êng hîp sau:
a) Khi ¸p lùc tèc ®é giã lµ 70, 85, 100 vµ 120 kg/m
2
th× gi¶m t|¬ng øng lµ 15, 20, 25 vµ
32%.
b) Khi chiÒu cao nhµ lµ 22 ®Õn 32m th× gi¶m 10%, 33 ®Õn 48m th× gi¶m 20% vµ trªn 48m
th× gi¶m 25%.
c) §èi víi nh÷ng nhµ hÑp mµ chiÒu réng b nhá h¬n hai lÇn chiÒu cao II cña tÇng th× gi¶m
tØ lÖ víi tØ sè b/2H.
2. Trong nh÷ng sµn l¾p ghÐp cã toµn khèi ho¸ lo¹i A, mèi nèi gi÷a c¸c tÊm cÇn ph¶i ®|îc
t¨ng c|êng ®Ó truyÒn ®|îc lùc kÐo (b»ng c¸ch hµn cèt thÐp víi nhau, ®Æt cèt phô vµo kÏ nèi
c¸c tÊm råi ®æ bª t«ng lÊp kÝn c¸c kÏ, sè liÖu bª t«ng ®æ vµo kÏ nèi kh«ng thÊp h¬n M100
®èi víi tÊm b»ng bª t«ng nhÑ; cã thÓ dïng nh÷ng c¸ch toµn khèi ho¸ kh¸c).
3. Trong nh÷ng sµn lo¹i B, mèi nèi gi÷a c¸c tÊm vµ c¸c dÇm trung gian ph¶i ®|îc nhåi
v÷a mét c¸ch cÈn thËn; sè hiÖu v÷a, kh«ng thÊp h¬n 50.

6.8. Khi sµn vµ m¸i lµ gèi tùa ®µn håi th× t|êng vµ cét g¹ch ®ãng vai trß cét cña khung
ngang mµ xµ ngang lµ sµn vµ m¸i. Khi ®ã cÇn ®|îc ngµm cøng vµo mãng.
Khi tÝnh néi lùc trong khung ngang, ®é cøng cña t|êng hoÆc g¹ch x¸c ®Þnh theo m«
®un ®µn håi cña khèi x©y E = 0,8 E
0
vµ m« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn ®|îc tÝnh
theo tiÕt diÖn toµn phÇn kh«ng ®Ó ®Õn sù më réng c¸c khe nøt ë vïng kÐo cßn sµn vµ
m¸i th× ®|îc coi lµ xµ ngang tuyÖt ®èi cøng cã liªn kÕt khíp víi t|êng.
6.9. ChiÒu réng cña t|êng cã bæ trô hoÆc kh«ng cã bæ trô khi tÝnh to¸n lÊy nh| sau:
a) NÕu kÕt cÊu m¸i ®¶m b¶o truyÒn ®Òu ¸p lùc trªn suèt chiÒu dµi tùa th× lÊy b»ng
chiÒu réng cña m¶ng t|êng n»m gi÷a c¸c lç cöa cßn t|êng kh«ng lç cöa th× lÊy
b»ng chiÒu réng cña phÇn t|êng n»m gi÷a hai trôc cña kÕt cÊu nhÞp.

b) NÕu ¸p lùc ngang ®|îc truyÒn tõ t|êng lªn m¸i qua chç tùa cña dÇm hoÆc giµn
lªn t|êng th× t|êng cã bæ trô ®|îc xem nh| cét cña khung cã tiÕt diÖn kh«ng ®æi
theo chiÒu cao vµ chiÒu réng cña c¸nh lÊy b»ng 1/3H vÒ mçi phÝa mÐp trô nh|ng
kh«ng lín h¬n 6h, kh«ng lín h¬n chiÒu réng cña m¶ng t|êng n»m gi÷a c¸c cöa
sæ (H lµ chiÒu cao cña t|êng tÝnh tõ cao tr×nh ngµm, h lµ chiÒu dµy t|êng). Khi
t|êng kh«ng bæ trô vµ cã t¶i träng tËp trung truyÒn lªn t|êng th× chiÒu réng 1/3H
®|îc lÊy vÒ mçi phÝa cña mÐp b¶n ph©n bè lùc d|íi gèi tùa cña giµn hoÆc dÇm.
6.10. T|êng vµ cét cã gèi tùa cøng lµ c¸c sµn nªu trong ®iÒu 6.7 ®|îc tÝnh nh| lµ dÇm liªn
tôc theo ph|¬ng thøc chÞu t¶i trong lÖch t©m.
Cho phÐp chia t|êng vµ cét thµnh nh÷ng dÇm mét nhÞp cã gèi tùa khíp t¹i vÞ trÝ gèi
tùa cña sµn. Khi ®ã t¶i träng tõ c¸c tÇng trªn truyÒn xuèng ®|îc coi nh| ®Æt ë träng
t©m tiÕt diÖn t|êng vµ cét cña tÇng trªn tÇng ®ang xÐt, cßn t¶i träng trong ph¹m vi
tÇng ®ang xÐt th× cã ®é lÖch t©m ®èi víi träng t©m tiÕt diÖn t|êng hoÆc cèt cã thÓ ®Õn
sù thay ®æi tiÕt diÖn trong ph¹m vi tÇng Êy. Khi kh«ng cÊu t¹o nh÷ng gèi tùa ®Æc biÖt
®Ó ®Þnh vÞ ph¶n lùc gèi tùa th× cho phÐp lÊy kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt ph¶n lùc gèi tùa

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

cña dÇm hoÆc b¶n ®Õn mÐp trong cña t|êng b»ng mét phÇn ba chiÒu s©u c¾m vµo
t|êng nh|ng kh«ng lín h¬n 7cm.
M«men uèn do t¶i trong giã g©y ra trong ph¹m vi mçi tÇng ®|îc x¸c ®Þnh nh| ®èi
víi dÇm cã hai ®Çu ngµm; ë tÇng trªn cïng th× gèi tùa trªn cïng ®|îc xem lµ khíp.
6.11. Khi tÝnh t|êng chÞu t¸c dông cña t¶i träng th¼ng ®øng vµ t¶i träng ngang, cÇn ph¶i
kiÓm tra:
a) Nh÷ng tiÕt diÖn ngang chÞu nÐn hoÆc nÐn lÖch t©m;
b) Nh÷ng tiÕt diÖn nghiªng chÞu øng suÊt kÐo chÝnh khi uèn trong mÆt ph¼ng cña
t|êng.
c) Sù h×nh thµnh vÕt nøt ë tÊm t|êng cã nèi víi nhau vµ ph¶i chÞu nh÷ng t¶i träng
th¼ng ®øng kh¸c nhau hoÆc ë nh÷ng chç tiÕp gi¸p cña nh÷ng t|êng cã ®é cøng
kh¸c nhau.
Khi tÝnh to¸n t|êng däc vµ t|êng ngang chÞu t¶i träng ngang cÇn ph¶i kiÓm tra søc
chÞu c¾t ë nh÷ng chç nèi däc vµ t|êng ngang theo c«ng thøc:
c
hHR
I
YH QA
T s =
1
(64)

Trong ®ã:
T - Lùc tr|ît trong ph¹m vi mét tÇng
Q - Lùc c¾t tÝnh to¸n ë gi÷a chiÒu cao tÇng do
t¶i träng ngang g©y ra.
Y - Kho¶ng c¸ch tõ trôc cña t|êng däc ®Õn
trôc ®i qua träng t©m tiÕt diÖn ngang cña t|êng
(h×nh 13).
A
1
- DiÖn tÝch c¸nh (phÇn t|êng däc ®|a vµo
trong tÝnh to¸n)
I - M«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn t|êng ®èi víi
trôc ®i qua träng t©m vµ th¼ng gãc víi ph|¬ng
cña lùc c¾t Q;
h - ChiÒu dµy t|êng ngang;
H - ChiÒu cao tÇng;
R
c
- C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y khi chÞu
c¾t trªn tiÕt diÖn gi»ng th¼ng ®øng (xem ®iÒu
4.20)
Khi x¸c ®Þnh diÖn tÝch tiÕt diÖn c¸nh A
1
vµ m«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn ph¶i xÐt ®Õn
nh÷ng chØ dÉn trong ®iÒu 6.9.
6.12. TÝnh to¸n t|êng ngang chÞu øng suÊt kÐo chÝnh theo c«ng thøc:

v
hl R
Q
t
s (65)
Khi t|êng cã mét phÇn tiÕt diÖn chÞu kÐo th× theo c«ng thøc:

v
A R
Q
n t
s (66)
0
( o + =
kc kc t
R R R
(67)
Víi
Trong c¸c c«ng thøc trªn th×:
Q - Lùc c¾t tÝnh to¸n ë gi÷a chiÒu cao tÇng do t¶i träng ngang g©y ra
R
kc
- C|êng ®é tÝnh to¸n chÞu øng suÊt kÐo chÝnh trªn m¹ch v÷a cña khèi (b¶ng 10).

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

R
t
- C|êng ®é tÝnh to¸n vÒ tr|ît cña khèi x©y chÞu lùc nÐn tÝnh to¸n N víi hÖ sè v|ît
t¶i 0,9.

2
9 , 0
A
N
o
= o (68)
Khi t|êng cã mét phÇn tiÕt diÖn chÞu kÐo th× tÝnh

n
A
N 9 , 0
0
= o (69)
A
2
- DiÖn tÝch tiÕt diÖn t|êng ngang cã kÓ ®Õn (hoÆc kh«ng kÓ ®Õn) phÇn t|êng däc
(xem h×nh 13).
A
n
- DiÖn tÝch phÇn chÞu nÐn cña tiÕt diÖn t|êng khi t|êng cã mét phÇn chÞu kÐo;
h - ChiÒu dµy cña t|êng ngang. LÊy lµ chiÒu dµy nhá nhÊt nÕu ®o¹n cã chiÒu dµy ®ã
v|ît qu¸ 1/4 lÇn chiÒu cao tÇng hoÆc v|ît qu¸ 1/4 lÇn chiÒu dµi t|êng. Khi trong
t|êng cã èng r·nh th× ph¶i trõ bít chiÒu réng cña nã khái chiÒu dµy cña t|êng.
l - ChiÒu dµi trªn mÆt b»ng cña t|êng ngang nÕu tiÕt diÖn bao gåm c¶ c¸nh lµ mét
phÇn t|êng däc th× l lµ kho¶ng c¸ch gi÷a trôc cña hai c¸nh:
I
l S
v
0
= - HÖ sè ph©n bè kh«ng ®Òu cña øng suÊt tiÕt diÖn. Gi¸ trÞ v ®|îc phÐp lÊy
nh| sau:
§èi víi tiÕt diÖn ch÷ I, v = 1,15
§èi víi tiÕt diÖn ch÷ T, v = 1,35
§èi víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt (kh«ng kÓ sù lµm viÖc cña t|êng däc), v = 1,5;
S
0
- M«men tÜnh cña phÇn tiÕt diÖn n»m vÒ mét phÝa cña trôc ®i qua träng t©m tiÕt
diÖn;
I - M«men tÜnh cña toµn bé tiÕt diÖn ®èi víi trôc ®i qua träng t©m tiÕt diÖn.
6.13. Khi c|êng ®é chèng tr|ît cña khèi x©y x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (65) vµ (66) kh«ng
®ñ th× cho phÐp ®Æt cèt thÐp trong m¹ch v÷a ngang. C|êng ®é tÝnh to¸n vÒ tr|ît cña
khèi x©y cã cèt thÐp R
st
®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
)
100
(
100
0
o
u u
+ =
t t t t
tt
R R
R
(70)
Trong ®ã:
u
t
- hµm l|îng cèt thÐp x¸c ®Þnh theo tiÕt diÖn th¼ng ®øng cña t|êng.
6.14. Khi tÝnh to¸n t|êng ngang chÞu t¶i ngang t¸c dông trong mÆt ph¼ng cña nã, c¸c lanh
t« ®|îc xem nh| nh÷ng thanh liªn kÕt khíp víi c¸c m¶nh t|êng th¼ng ®øng.
Khi chÞu t¸c dông cña t¶i träng ngang, nÕu c|êng ®é cña t|êng ngang cã lç cöa chØ
®|îc ®¶m b¶o nhê ®é cøng cña lanh t« ph¶i chÞu mét lùc c¾t ngang x¸c ®Þnh theo
c«ng thøc:
l
QHV
T =
(71)
Trong ®ã:
Q -lùc c¾t tÝnh to¸n do t¶i träng ngang g©y ra ë tiÕt diÖn ngang víi mÆt sµn kÒ víi
lanh t« ®ang xÐt;
H - ChiÒu cao tÇng;
l - chiÒu dµi cña t|êng ngµn (®iÒu 6.12)
V - lÊy theo ®iÒu 6.12
6.15. C|êng ®é cña lanh t« ®|îc kiÓm tra theo c¸c c«ng thøc (72) vµ (73)

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991


lt kc
A R T
3
2
s
(72)

l
h
A R T
lt ku
3
1
s
(73)
Trong ®ã:
h - chiÒu cao vµ nhÞp cña lanh to (th«ng thuû)
T - xem c«ng thøc (71)
A
lt
- diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña lanh t«
R
kc
vµ R
ku
xem b¶ng (10)
NÕu c|êng ®é cña lanh t« kh«ng ®ñ th× cÇn ph¶i gia c|êng b»ng cèt thÐp däc hoÆc
dÇm bª t«ng cèt thÐp. Khi ®ã dÇm ph¶i chÞu m«men uèn
2
1
T
M =
(74)
vµ lùc c¾t T tÝnh theo (71). TÝnh to¸n chiÒu s©u ch«n dÇm (lanh t«) vµo t|êng theo
c¸c chØ dÉn cña ®iÒu 6.41.

6.16. Trong c¸c nhµ khung b»ng bª t«ng cèt thÐp hoÆc b»ng thÐp cã chÌn b»ng khèi x©y
g¹ch. NÕu cã c¸c cÊu t¹o ®Ó b¶o ®¶m sù truyÒn lùc ®øng vµ ngang tõ khung vµ khèi
x©y chÌn (khèi x©y l¾p khung) th× ph¶i kÓ ®Õn kh¶ n¨ng tham gia chÞu lùc cña khèi
x©y chÌn.
§èi víi chÌn cã lç cöa, khèi x©y chØ ®|îc xÐt ®Õn trong tr|êng hîp mµ ë tÇng ®ang
xÐt cã trªn 30% t|êng chÌn kh«ng cã lç cöa.

TØ sè cho phÐp gi÷a chiÒu cao vµ chiÒu dµy cña t|êng vµ cét

6.17. TØ sè gi÷a chiÒu cao vµ chiÒu dµy cña t|êng vµ cét kh«ng ®|îc v|ît qu¸ nh÷ng quy
®Þnh gi trong ®iÒu 6.18 vµ 6.21.
6.18. TØ sè | = H/h (trong ®ã H - chiÒu cao tÇng, h - chiÒu dµy t|êng hoÆc bÒ réng nhá
nhÊt cña cét cã tiÕt diÖn ch÷ nhËt) ®èi víi t|êng kh«ng cã lç cöa, chÞu t¶i träng
truyÒn tõ sµn hoÆc m¸i xuèng, khi chiÒu dµi tù do cña t|êng l s 2,5H kh«ng ®|îc
v|ît qu¸ nh÷ng gi¸ trÞ trong b¶ng 25 (®èi víi khèi x©y b»ng vËt liÖu h×nh d¸ng quy
c¸ch).
§èi víi t|êng cã bæ trô vµ cét cã tiÕt diÖn phøc t¹o th× thay h b»ng chiÒu dµy quy |íc
h
rcd
= 3,5l, l lµ b¸n kÝnh qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn. §èi víi cét cã tiÕt diÖn trßn hoÆc ®a
gi¸c néi tiÕp vßng trßn th× h
rcd
=0,85 d.
Trong ®ã d - ®|êng kÝnh tiÕt diÖn cét.
Chó thÝch: NÕu chiÒu cao tÇng H lín h¬n chiÒu dµi tù do l th× sè l/h kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 1,2| (lÊy
theo b¶ng 25).

B¶ng 25
TØ sè | ®èi víi c¸c nhãm khèi x©y(xem b¶ng 23)
Sè hiÖu v÷a
I II III IV
50 vµ cao h¬n
25
10
s 4
25
22
20
-
22
20
17
15
-
17
15
14
-
-
14
13


Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

6.19. TØ sè | ®èi víi t|êng vµ v¸ch ng¨n trong c¸c tr|êng hîp kh¸c víi nh÷ng chØ dÉn
trong ®iÒu 6.18 ®|îc nh©n víi hÖ sè ®iÒu chØnh k cho trong b¶ng 26.
B¶ng 26

§Æc tr|ng cña t|êng vµ v¸ch ng¨n HÖ sè K
1. T|êng vµ v¸ch ng¨n kh«ng chÞu t¶i träng truyÒn tõ sµn
hoÆc m¸i víi chiÒu dµy 22cm vµ lín h¬n
11cm vµ bÐ h¬n.

2. T|êng cã lç cöa


3. V¸ch ng¨n cã lç cöa
4. T|êng vµ v¸ch ng¨n cã chiÒu dµi tù do l tõ 2,5H ®Õn
3,5H.
5.Nh| trªn, khi l > 3,5H
6.T|êng b»ng khèi x©y ®¸ héc vµ bª t«ng ®¸ héc.

1,2
1,8

br
nt
A
A


0,9
0,9

0,8
0,8
Chó thÝch:
1. HÖ sè gi¶m tØ sè | x¸c ®Þnh b»ng c¸ch nh©n c¸c sè k riªng rÏ (trong b¶ng 26) víi
nhau kh«ng lÊy nhá h¬n hÖ sè k cho trong b¶ng 27 víi cét.
2. Khi chiÒu dµy cña t|êng kh«ng chÞu lùc vµ v¸ch ng¨n lín h¬n 11 vµ nhá h¬n 22cm
th× hÖ sè k ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch néi suy.
3. TrÞ sè A
nt
– diÖn tÝch ®· gi¶m yÕu vµ A
br
diÖn tÝch toµn phÇn ®|îc x¸c ®Þnh theo tiÕt
diÖn ngang cña t|êng.

TØ sè | giíi h¹n ®èi víi cét sÏ lÊy theo b¶ng 25 råi nh©n víi hÖ sè k cho b¶ng 27.
6.20. TØ sè | cho trong b¶ng 25 vµ ®|îc nh©n víi hÖ sè k cho trong b¶ng 26 ®èi víi t|êng
vµ v¸ch ng¨n cã thÓ ®|îc t¨ng lªn 20% khi cã ®Æt cèt thÐp trong m¹ch v÷a cña khèi
x©y víi hµm l|îng u
t
> 0,005%.
Khi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kÕt cÊu b¶o ®¶m æn ®Þnh ngang cña t|êng l s k | h th×
chiÒu cao H cña t|êng kh«ng bÞ h¹n chÕ vµ ®|îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n vÒ c|êng
®é. Khi chiÒu dµi tù do l > H nh|ng kh«ng lín h¬n 2H (H- chiÒu cao tÇng) th× ph¶i
tu©n theo ®iÒu kiÖn:
H + l s 3 k | h (75)

B¶ng 27

HÖ sè k ®èi víi cét
C¹nh nhá nhÊt cña tiÕt diÖn
ngang cét cm
B»ng g¹ch vµ ®¸ cã h×nh
d¸ng quy c¸ch
B»ng ®¸ héc vµ bª
t«ng héc
90 vµ lín h¬n
tõ 70 ®Õn 89
tõ 50 ®Õn 69
nhá h¬n 50
0,75
0,70
0,65
0,60
0,60
0,55
0,50
0,45
Chó thÝch: TØ sè giíi h¹n | víi nh÷ng m¶ng t|êng hÑp mµ chiÒu réng nhá h¬n chiÒu
dµy t|êng ph¶i lÊy nh| ®èi víi cét cã chiÒu cao cña lç cöa.

6.21. §èi víi t|êng, v¸ch ng¨n vµ cét mµ ®Çu trªn kh«ng liªn kÕt, tØ sè | ph¶i lÊy ®i 30%
so víi c¸c quy ®Þnh trong c¸c ®iÒu 6.18, 6.19 vµ 6.20.

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991


T|êng b»ng panen vµ blèc cì lín
6.22. Panen g¹ch ph¶i ®|îc thiÕt kÕ b»ng g¹ch ®Êt sÐt hoÆc xilicat cã m¸c kh«ng thÊp h¬n
75 vµ v÷a kh«ng thÊp h¬n 50.
6.23. Khi thiÕt kÕ panen ph¶i dù kiÕn dïng chÊn ®éng ®Ó lÊy v÷a vµo c¸c m¹ch. C|êng ®é
tÝnh to¸n cña khèi x©y g¹ch rung lÊy theo b¶ng 2. Cho phÐp thiÕt kÕ panen mét líp
dïng cho t|êng ngoµi b»ng g¹ch vµ hai g¹ch kh«ng rung. C|êng ®é tÝnh to¸n cña
khèi x©y trong tr|êng hîp nµy lÊy theo b¶ng 1.

Chó thÝch: Trong nh÷ng panen g¹ch gåm cã lç kh«ng dïng ph|¬ng ph¸p rung ph¶i b¶o ®¶m kh«ng
trïng m¹ch ®øng. §iÒu ®ã ph¶i ®|îc chØ râ trong thiÕt kÕt.

6.24. Panen g¹ch dïng cho t|êng ngoµi ph¶i ®|îc thiÕt kÕ hai líp hoÆc ba líp. Panen hai
líp ph¶i cã chiÒu dµy nöa g¹ch hoÆc lín h¬n víi líp c¸ch nhiÖt b»ng tÊm c¸ch nhiÖt
cøng ®Æt ë phÝa trong hoÆc phÝa ngoµi vµ ®|îc b¶o vÖ b»ng líp v÷a cã cèt thÐp dµy tõ
40mm trë lªn, sè hiÖu v÷a kh«ng thÊp h¬n 50.
Panen 3 líp ph¶i cã 2 líp ngoµi b»ng g¹ch víi chiÒu dµy b»ng 1/2 g¹ch vµ líp gi÷a
b»ng tÊm c¸ch nhiÖt cøng hoÆc nöa cøng.
S|ên trong panen t|êng ngoµi ®|îc ®Æt theo chu vi panen hoÆc theo chu vi lç cöa víi
chiÒu dµy t|êng; chiÒu réng s|ên kh«ng qu¸ 60mm.
Khi thiÕt kÕ panen t|êng ngoµi ph¶i chó ý ®Õn yªu cÇu kiÕn tróc, khi ®ã mÆt ngoµi
panen cã thÓ lµ g¹ch hoÆc ®¸ kh«ng tr¸t hoÆc cã líp trang trÝ.
6.25. Panen t|êng trong mét líp cã chiÒu dµy 1/4 g¹ch, 1/2 g¹ch vµ 1 g¹ch.
S|ên panen t|êng trong còng ph¶i ®Æt theo chu vi panen vµ theo chu vi lç cöa.
Chó thÝch:
1. ChiÒu dµy panen chØ ra ë trªn lµ ®· thiÕt kÕ ®Õn c¸c líp v÷a trong vµ v÷a ngoµi.
2. Panen cã chiÒu dµy 1/4 g¹ch chØ ®|îc thiÕt kÕ cho v¸ch ng¨n.
6.26. Panen t|êng b»ng g¹ch, g¹ch gèm ph¶i ®|îc tÝnh to¸n vÒ nÐn lÖch t©m theo nh÷ng
chØ dÉn ë ®iÒu 4.7 vµ 4.8 d|íi t¸c dông cña t¶i träng th¼ng ®øng vµ t¶i träng giã,
còng nh| nh÷ng néi lùc xuÊt hiÖn khi vËn chuyÓn vµ dung l¾p (xem ®iÒu 6.2).
NÕu kh«ng cÇn cèt thÐp mµ c|êng ®é panen vÉn ®¶m b¶o th× diÖn tÝch cèt thÐp däc
®Æt trong s|ên ph¶i kh«ng Ýt h¬n 0,25cm
2
cho mét mÐt dµi panen theo ph|¬ng ngang
vµ theo ph|¬ng ®øng. NÕu cèt thÐp cÇn ph¶i ®|îc xÐt ®Õn khi tÝnh kh¶ n¨ng chÞu lùc
cña panen th× viÖc tÝnh to¸n sÏ gièng nh| ®èi víi kÕt cÊu g¹ch ®¸ cã cèt thÐp. Khi
tÝnh panen cã chiÒu dµy 27cm vµ nhá h¬n ph¶i xÐt ®Õn ®é lÖch t©m ngÉu nhiªn mµ
gi¸ trÞ cña nã lÊy b»ng 1cm ®èi víi panen chÞu lùc cã mét líp; lÊy b»ng 0,5cm ®èi
víi panen tù chÞu còng nh| ®èi víi mçi líp riªng biÖt cña panen chÞu lùc cã ba líp;
®èi víi panen kh«ng chÞu lùc vµ v¸ch ng¨n th× kh«ng kÓ ®Õn ®é lÖch t©m ngÉu nhiªn.
6.27. Nèi panen t|êng ngoµi vµ t|êng trong còng nh| panen t|êng víi panen sµn nhê
nh÷ng liªn kÕt b»ng thÐp hµn vµo c¸c chi tiÕt ch«n s½n hoÆc hµn vµo khung cña s|ên.
Mèi nèi gi÷a c¸c panen ph¶i ®Æt trong c¸c r·nh ®Æt ë gãc panen vµ phñ mét líp v÷a
cã chiÒu dµy kh«ng nhá h¬n 10mm. Khi c¸c chi tiÕt liªn kÕt b»ng thÐp th|êng, cÇn
ph¶i cã biÖn ph¸p chèng rØ m¸c v÷a cho mèi nèi t|êng ph¶i lÊy theo tÝnh to¸n nh|ng
kh«ng nhá h¬n 50.
6.28. Blèc cì lín dïng cho t|êng ngoµi vµ t|êng trong ph¶i ®|îc chÕ t¹o tõ bª t«ng
xim¨ng vµ bª t«ng xilic¸t nÆng, tõ bª t«ng cã cèt liÖu nhÑ, bª t«ng tæ ong vµ ®¸ thiªn
nhiªn còng nh| tõ c¸c khèi x©y g¹ch vµ ®¸ thiªn nhiªn. C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi
x©y b»ng blèc cì lín lÊy theo b¶ng 3 cßn ®èi víi blèc chÕ t¹o b»ng g¹ch hoÆc ®¸
kh«ng rung th× lÊy theo b¶ng 1,4 vµ 6.

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

M¸c v÷a ®Ó x©y c¸c blèc víi nhau ph¶i lÊy cao h¬n 1 cÊp so víi m¸c v÷a x©y blèc.
6.29. Trong nh÷ng ng«i nhµ x©y b»ng blèc cì lín 1 cÊp so víi m¸c v÷a x©y blèc. TÇng
d|íi 3, liªn kÕt gi÷a t|êng däc vµ t|êng ngang ph¶i b¶o ®¶m nh| sau:
a) ë gãc t|êng ngoµi, khèi x©y ph¶i ®|îc c¾t má vµ ph¶i cã blèc h×nh th|íc thî ®Æc
biÖt (kh«ng Ýt h¬n mét líp blèc h×nh th|íc thî mét tÇng).
b) ë nh÷ng chç nèi ngang ë cao tr×nh sµn cho mçi tÇng.
§èi víi nhµ blèc cì lín cao h¬n 5 tÇng vµ ®èi víi nhµ cã chiÒu cao tÇng lín h¬n
3m cÇn ph¶i cã liªn kÕt cøng gi÷a c¸c t|êng ë c¸c gãc còng nh| ë nh÷ng chç nèi
t|êng trong víi t|êng ngoµi. Nh÷ng liªn kÕt nµy cã d¹ng c¸c chi tiÕt ch«n s½n
trong blèc råi nèi l¹i b»ng hµn th«ng qua c¸c tÊm ®Öm.

Neo t|êng vµ cét
6.30. T|êng g¹ch vµ cét cÇn ph¶i ®|îc liªn kÕt víi sµn vµ m¸i b»ng c¸c neo cã tiÕt diÖn
kh«ng Ýt h¬n 0,5cm
2
.
6.31. Kho¶ng c¸ch gi÷a nh÷ng neo cña dÇm, xµ ngang hoÆc giµn còng nh| tÊm ®an hay
panen tùa lªn t|êng kh«ng ®|îc lín h¬n 6m. Khi t¨ng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giµn lªn
12m, th× ph¶i cã thªm neo phô nèi t|êng víi m¸i. §Çu dÇm gèi lªn xµ ngang, gèi lªn
t|êng trong hoÆc cèt ph¶i ®|îc neo ch¾c vµ khi hai bªn ®Òu cã dÇm tùa th× chóng
®|îc nèi l¹i víi nhau.
6.32. T|êng tù chÞu lùc trong nhµ khung ph¶i ®|îc liªn kÕt víi cèt b»ng c¸c liªn kÕt mÒm
cho phÐp cã biÕn d¹ng th¼ng ®øng riªng rÏ cña t|êng vµ cña cét. Liªn kÕt ®Æt däc
chiÒu cao cèt ph¶i b¶o ®¶m sù æn ®Þnh cña t|êng còng nh| truyÒn t¶i trong giã tõ
t|êng sang cét khung.

6.33. CÇn ph¶i tÝnh to¸n neo khi:
a) kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c neo lín h¬n 3m;
b) Cã nh÷ng thay ®æi kh«ng ®èi xøng cña chiÒu dµy cét hoÆc t|êng;
c) Gi¸ trÞ lùc ph¸p tuyÕn N trªn m¶ng t|êng lín h¬n 1000HN (100T)
Néi lùc tÝnh to¸n trong neo x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

N
H
M
N
s
01 , 0 + =
(76)
Trong ®ã:
M- M« men uèn do t¶i träng tÝnh to¸n g©y ra ë
chç tùa cña sµn hoÆc m¸i lªn t|êng trªn chiÒu réng
b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c neo (h×nh 14)
H- ChiÒu cao tÇng
N- Lùc ph¸p tuyÕn tÝnh to¸n trong t|êng ë tiÕt diÖn
ngang víi cao tr×nh neo tÝnh trªn chiÒu réng b¨ng
kho¶ng c¸ch gi÷a hai neo.
Chó thÝch: Nh÷ng chØ dÉn nµy kh«ng ¸p dông cho t|êng
b»ng panen g¹ch rung.
6.34. NÕu chiÒu dµy cña t|êng hoÆc v¸ch ng¨n ®|îc
thiÕt kÕt cã xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn tùa ë chu vi th× cÇn
ph¶i cã biÖn ph¸p liªn kÕt víi c¸c kÕt c©u víi
t|êng hoÆc v¸ch ng¨n Êy.
Gèi tùa cña kÕt cÊu lªn t|êng

6.35. D|íi gèi tùa cña cÊu kiÖn truyÒn t¶i träng côc bé lªn khèi x©y ph¶i cã líp v÷a kh«ng
dµy h¬n 15mm vµ ®iÒu ®ã ph¶i ®|îc chØ ra trong thiÕt kÕ.

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

6.36. ë nh÷ng chç ®Æt t¶i träng côc bé, khi cÇn ph¶i tÝnh to¸n vÒ Ðp côc bé th× ph¶i bè trÝ
b¶n ®Öm cã chiÒu dµy lµ béi sè c¸c chiÒu dµy líp g¹ch nh|ng kh«ng nhá h¬n 15cm.
§Æt hai l|íi cèt thÐp theo tÝnh to¸n víi sè l|îng kh«ng Ýt h¬n 0,5% thÓ tÝch bª t«ng.
6.37. ë nh÷ng chç tùa cña giµn, dÇm sµn, dÇm cÇu trôc... lªn phÇn bæ th× ph¶i cã b¶n ®Öm
gi»ng vµo t|êng. ChiÒu s©u b¶n ®Öm ¨n vµo t|êng kh«ng ®|îc nhá h¬n 11cm (h×nh
15) khèi x©y n»m trªn b¶n ®Öm ph¶i ®|îc x©y ngay sau khi lµm b¶n ®Öm ®ã.
Kh«ng cho phÐp chõa r·nh trong khèi x©y ®Ó lµm b¶n ®Öm.
6.38. Khi t¶i träng côc bé s¸t mÐp t|êng
v|ît qu¸ 80% kh¶ n¨ng chÞu lùc
cña khèi x©y vÒ nÐn côc bé th× ph¶i
®Æt cèt thÐp cho phÇn khèi x©y ë
gèi tùa b»ng c¸c l|íi thÐp mµ
®|êng kÝnh thanh kh«ng nhá h¬n
3mm víi kÝch th|íc « l|íi kh«ng
lín h¬n 60 x60mm vµo Ýt nhÊt lµ ba
m¹ch v÷a ngang. Khi c¸c t¶i träng
côc bé trªn trô cña t|êng bæ trô th×
phÇn khèi x©y n»m d|íi b¶n ®Öm
trong ph¹m vi 1m ph¶i bè trÝ l|íi
thÐp nh| trªn nh|ng c¸ch nhau ba
hµng g¹ch. C¸c l|íi thÐp ph¶i nèi
phÇn khèi x©y trô víi t|êng c¬ b¶n
vµ ¨n s©u vµo t|êng kh«ng Ýt h¬n
11cm.

TÝnh to¸n gèi tùa cña c¸c cÊu kiÖn trªn t|êng g¹ch

6.39. Khi cã dÇm, xµ ngang hoÆc tÊm l¸t bª t«ng cèt thÐp tùa trªn t|êng vµ cét g¹ch th×
ngoµi viÖc tÝnh to¸n c¸c tiÕt diÖn n»m d|íi gèi tùa chÞu nÐn lÖch t©m vµ nÐn côc bé
cßn cÇn ph¶i kiÓm tra tiÕt diÖn chÞu nÐn ®óng t©m theo kh¶ n¨ng chÞu lùc cña khèi
x©y vµ cña c¸c cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp.
TÝnh to¸n gèi tùa chÞu nÐn ®óng t©m theo c«ng thøc:
N > gpRA (77)
Trong ®ã:
A - Tæng diÖn tÝch tiÕt diÖn khèi x©y vµ cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp ë gèi tùa trong
ph¹m vi t|êng hoÆc cét mµ cÊu kiÖn lªn nã.
R - C|êng ®é tÝnh to¸n chÞu nÐn cña khèi x©y
g- HÖ sè phô thuéc vµo diÖn tÝch gèi tùa cña cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp;
p- HÖ sè phô thuéc vµo lo¹i lç rçng trong cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp
HÖ sè g ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp (dÇm, xµ ngang, lanh t«, tÊm
l¸t) lÊy nh| sau:
g = 1 nÕu A
b
s 0,1A;
g = 0,8 nÕu A
b
> 0,4A;
Trong ®ã A
b
-

tæng diÖn tÝch gèi tùa cña bª t«ng cèt thÐp.
Víi nh÷ng gi¸ trÞ trung gian cña A
b
th× hÖ sè g x¸c ®Þnh theo néi suy. NÕu cÊu kiÖn
bª t«ng cèt thÐp (dÇm, tÊm l¸t...) kª lªn khèi x©y tõ nhiÒu phÝa cã chiÒu cao nh| nhau
vµ diÖn tÝch gèi tùa A
b
>0,8 A th× trong c«ng thøc (77) cho phÐp kh«ng dïng hÖ sè g
vµ lÊy A b»ng A
b
.

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

HÖ sè p lÊy b»ng 1 víi nh÷ng cÊu kiÖn ®Æc vµ tÊm l¸t cã lç trßn, b»ng 0,5 ®èi víi tÊm
l¸t cã lç rçng « van vµ cã cèt ®ai t¹i khu vùc gèi tùa.
6.40. Trong nh÷ng tÊm l¸t b»ng bª t«ng cèt thÐp, l¾p ghÐp cã lç rçng ch|a l¾p kÝn, ngoµi
viÖc kiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc nãi chung cña mÆt gèi tùa cßn cÇn ph¶i kiÓm tra kh¶
n¨ng chÞu lùc cña tiÕt diÖn ngang c¾t qua s|ên tÊm ®an theo c«ng thøc:
N s nR
b
A
nt
+ RA
kx
(78)
Trong ®ã:
R
b
- C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña bª t«ng lÊy theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÊu kiÖn bª
t«ng cèt thÐp;
A
nt
- DiÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña tÊm l¸t cã kÓ ®Õn sù gi¶m yÕu bëi c¸c lç rçng trªn
chiÒu dµi gèi tùa cña tÊm l¸t lªn khèi x©y (tæng diÖn tÝch tiÕt diÖn s|ên)
R- C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y
A
kx
- DiÖn tÝch tiÕt diÖn khèi x©y ë ph¹m vi gèi tùa (kh«ng kÓ phÇn tiÕt diÖn mµ tÊm
l¸t kª gèi).
n = 1,25 ®èi víi bª t«ng nÆng vµ m = 1,1 ®èi víi bª t«ng cèt liÖu rçng.
6.41. TÝnh to¸n mèi hµn cña dÇm c«ng x«n vµo khèi x©y (h×nh 16a) ®|îc tiÕn hµnh theo
c«ng thøc sau:
1
6
+
s
a
e
ab R
Q
o
cb

(79)

Trong ®ã:
Q- T¶i träng tÝnh to¸n do träng l|îng cña dÇm vµ c¸c
t¶i träng ®Æt vµo nã;
R
cb
- C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y khi chÞu nÐn côc
bé;
a - ChiÒu s©u ®o¹n ngÇm cña dÇm vµo khèi x©y
b - BÒ réng c¸nh dÇm;
e
0
- §é lÖch t©m cña lùc tÝnh to¸n
®èi víi ®iÓm gi÷a cña ®o¹n ngµm: |
¹
|

\
|
+ =
2
a
C e
o


c - Kho¶ng c¸ch tõ lùc Q ®Õn mÆt ph¼ng t|êng.
ChiÒu s©u cÇn thiÕt cña gèi tùa ngµm cÇn ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
b R
QC
b R
Q
b R
Q
a
cb cb cb
6 4 2
2 2
2
+ + =
(80)
NÕu mèi ngµm ®Çu dÇm kh«ng tho¶ m·n yªu cÇu tÝnh to¸n theo c«ng thøc (79) th×
cÇn t¨ng ®é s©u cña ngµm hoÆc tÊm ph©n phèi lùc ë bªn d|íi vµ bªn trªn dÇm c«ng
x«n.
NÕu ®é lÖch t©m cña t¶i träng ®èi víi träng t©m diÖn tÝch gèi ngµm lín h¬n 2 lÇn
chiÒu s©u mèi ngµm (e > 2a) cã thÓ kh«ng tÝnh ®Õn øng suÊt do nÐn, trong tr|êng hîp
nµy cÇn tÝnh to¸n theo c«ng thøc sau:
0
2
6e
b a R
Q
cb
=
(81)

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

Khi sö dông c¸c tÊm kª ph©n phèi lùc ë d¹ng dÇm hÑp víi bÒ réng kh«ng lín h¬n 1/3
chiÒu s©u gèi ngµm, cho phÐp l©y biÓu ®å øng suÊt d|íi tÇm kª cã d¹ng h×nh ch÷
nhËt (h×nh 16)

Lanh t« vµ t|êng treo

6.42. C¸c lanh t« b»ng bª t«ng cèt thÐp ®|îc tÝnh víi t¶i träng cña sµn vµ ¸p lùc do khèi
x©y cßn míi ch|a ®«ng cøng sinh ra, t|¬ng ®|¬ng víi träng l|îng cña d¶i khèi x©y
cã chiÒu cao b¨ng 1/3 nhÞp lanh t«.
Chó thÝch:
1. Khi cã c¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt (khÊc låi lâm trong c¸c lanh t« ®óc s½n, cã thÐp chê...) cho phÐp
kÓ ®Õn sù lµm viÖc chung gi÷a lanh t« vµ khèi x©y.
2. Kh«ng kÓ ®Õn c¸c t¶i träng ®Ì lªn lanh t« tõ c¸c dÇm, tÊm sµn nÕu chóng ®Æt cao h¬n lanh t«
mét kho¶ng c¸ch b»ng nhÞp lanh t«.
6.43. Khèi x©y cña c¸c t|êng treo, x©y trªn c¸c dÇm ®ì cÇn ®|îc kiÓm tra vÒ c|êng ®é vµ
chÞu nÐn côc bé ë vïng trªn gèi tùa cña dÇm ®ì. Còng cÇn ph¶i kiÓm tra c|êng ®é
khèi x©y chÞu nÐn côc bé ë d|íi gèi cña dÇm ®ì t|êng. ChiÒu dµi cña biÓu ®å ph©n
bè ¸p lùc trong mÆt ph¼ng tiÕp xóc gi÷a t|êng vµ dÇm ®ì t|êng ®|îc x¸c ®Þnh tuú
thuéc vµo ®é cøng cña khèi x©y vµ dÇm ®ì t|êng. Khi ®ã dÇm ®ì t|êng ®|îc thay
thÕ b»ng mét d¶i khèi x©y quy |íc t|¬ng ®|¬ng theo ®iÒu kiÖn ®é cøng. ChiÒu cao
cña d¶i ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
3
85 , 0
2
red b o
T E
Eh
H =
(82)
Trong ®ã:
E
b
- M« ®un ®µn håi ban ®Çu cña bªt«ng
I
red
-M«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn quy ®æi cña dÇm ®ì t|êng, lÊy theo tiªu chuÈn
thiÕt kÕ cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp;
E- M« ®un biÕn d¹ng cña khèi x©y x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (7)
h - BÒ dµy cña t|êng treo
§é cøng cña dÇm ®ì t|êng b»ng thÐp ®|îc tÝnh b»ng tÝch sè E
8
I
8

Trong ®ã: E
8
vµ I
8
- M« ®un ®µn håi cña thÐp vµ m«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn dÇm
®ì b»ng thÐp.
6.44. BiÓu ®å ph©n bè ¸p lùc trong khèi x©y trªn c¸c gèi tùa c¸c dÇm ®ì t|êng liªn tôc cã
thÓ lÊy theo d¹ng h×nh tam gi¸c khi a s 2s h×nh 17a vµ theo d¹ng h×nh thang víi ®¸y
nhá b»ng a-2s khi 2s < a s 3s (h×nh 17b). Gi¸ trÞ lín nhÊt cña øng suÊt nÐn côc bé o
cb

(chiÒu cao cña h×nh tam gi¸c hoÆc h×nh thang) ®|îc x¸c ®Þnh tõ ®iÒu kiÖn c©n b»ng
thÓ tÝch cña biÓu ®å ¸p lùc vµ ph¶n lùc gèi tùa cña dÇm ®ì t|êng theo c«ng thøc:
Khi biÓu ®å ¸p lùc cã d¹ng tam gi¸c (a2s)

h S a
N
cb
) 2 (
2
+
= o
(83)
Khi biÓu ®å ¸p lùc cã d¹ng h×nh thang (2S <a <3S)

ah
N
cb
= o
(84)
Trong ®ã:
a - chiÒu dµi gèi tùa (bÒ réng m¶ng t|êng)

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

N- Ph¶n lùc gèi tùa cña dÇm ®ì t|êng t¶i träng ®Æt trong ph¹m vi nhÞp dÇm vµ chiÒu
dµi gèi tùa ®· trõ ®i träng l|îng b¶n th©n dÇm ®ì t|êng
S= 1,57 H
0
- ChiÒu dµi ®o¹n biÓu ®å ph©n bè ¸p lùc vÒ mçi phÝa kÓ tõ mÐp gèi tùa.
h- ChiÒu dµy t|êng
NÕu a >3S th× trong c«ng thøc (84) thay a b»ng chiÒu dµi tÝnh to¸n cña gèi tùa a
1
=
3S ®|îc t¹o nªn bëi hai ®o¹n dµi 1,5S vÒ mçi phÝa cña m¶nh t|êng (h×nh 17c) víi
®¸y.
6.45. BiÓu ®å ph©n bè ¸p lùc trªn gèi biªn cña dÇm ®ì liªn tôc hoÆc trªn gèi ®ì tùa cña
dÇm ®ì mét nhÞp nªn lÊy theo h×nh tam gi¸c (h×nh 17d) víi ®¸y.
I
c
= a
l
+ S
l
(85)
Trong ®ã:
S
1
= 0,9H
0
- ChiÒu dµi ®o¹n biÓu ®å ph©n bè ¸p lùc kÓ tõ mÐp gèi tùa.
a
l
- ChiÒu dµi ®o¹n gèi tùa cña phÇn dÇm ®ì nh|ng kh«ng lín h¬n 1,5H (H- ChiÒu cao
cña dÇm ®ì t|êng) øng suÊt lín nhÊt ë bªn trªn gèi ®ì dÇm:
h S a
N
l l
cb
) (
2
+
= o
(86)

6.46. C|êng ®é cña khèi x©y t|êng treo khi chÞu nÐn côc bé ë trªn khu vùc trªn gèi tùa cña
dÇm ®ì cÇn ®|îc kiÓm tra theo c¸c chØ dÉn tõ ®iÒu 4.13. ®Õn 4.16.
TÝnh to¸n vÒ nÐn côc bé cña khèi x©y d|íi gèi tùa cña c¸c dÇm ®ì liªn tôc cÇn tiÕn
hµnh ®èi víi phÇn n»m trong ph¹m vi gèi tùa víi chiÒu dµi.
a) Kh«ng lín h¬n 3H kÓ tõ mÐp gèi tùa (H- chiÒu cao dÇm ®ì t|êng)
b) Kh«ng lín h¬n 1,5H ®èi víi gèi tùa biªn vµ gèi tùa cña dÇm ®ì t|êng mét nhÞp
(chiÒu dµi gèi tùa cña dÇm mét nhÞp kh«ng ®|îc nhá h¬n H).
NÕu tiÕt diÖn tÝnh to¸n n»m ë ®é cao H
l
so víi mÆt trªn cña dÇm ®ì t|êng th× khi x¸c
®Þnh chiÒu dµi ®o¹n S vµ S
l
cÇn lÊy chiÒu cao d¶i khæ x©y
H
0l
= H
0
+ H
l
.
DiÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn A khi tÝnh t|êng treo chÞu nÐn côc bé lÊy nh| sau:
Trong vïng ë bªn trªn gèi tùa gi÷a cña dÇm ®ì t|êng liªn tôc lÊy gièng nh| tr|êng
hîp khèi x©y chÞu t¶i träng côc bé ®Æt ë phÇn gi÷a tiÕt diÖn; cßn trong vïng ë bªn
trªn gèi tùa biªn cña dÇm ®ì t|êng liªn tôc hoÆc ë bªn trªn gèi tùa cña dÇm ®¬n gi¶n
còng nh| khi tÝnh khèi x©y chÞu t¶i träng ®Æt ë mÐp tiÕt diÖn.

6.47. BiÓu ®å ph©n bè ¸p lùc trong khèi x©y cña t|êng treo khi cã « cöa lÊy theo d¹ng h×nh
thang, sao cho phÇn diÖn tÝch tam gi¸c bÞ bít ®i khái biÓu ®å ¸p lùc ë ph¹m vi « cña

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

sæ ph¶i b»ng diÖn tÝch tam gi¸c bÞ
bít ®i khái biÓu ®å ¸p lùc ë ph¹m
vi « cöa sæ ph¶i b»ng diÖn tÝch
h×nh b×nh hµnh, ®|îc thªm vµo
trong phÇn cßn l¹i cña biÓu ®å
(h×nh 18). Khi « cöa n»m ë ®é cao
H
l
so víi dÇm ®ì chiÒu dµi ®o¹n S
t|¬ng øng ph¶i ®|îc lÊy t¨ng lªn
(xem 6.46).
6.48. TÝnh to¸n dÇm ®ì t|êng ®|îc tiÕn
hµnh víi hai tr|êng hîp chÊt t¶i:
a) T¶i träng t¸c dông trong thêi
k× x©y dung. Khi khèi x©y
t|êng lµm b»ng g¹ch, g¹ch
gèm hay g¹ch bª t«ng th|êng,
cÇn lÊy t¶i träng lµ träng l|îng b¶n th©n cña khèi x©y ch|a kh« cã chiÒu cao b»ng
1/3 nhÞp.
Khi khèi x©y t|êng b»ng c¸c tÊm blèc cì lín (bª t«ng hoÆc g¹ch, chiÒu cao cña
d¶i khèi x©y cã t¶i träng t¸c dông lªn dÇm ®ì t|êng b»ng 1/2 nhÞp, nh|ng kh«ng
nhá h¬n chiÒu cao mét hµng x©y. Khi cã c¸c « cöa, trong tr|êng hîp chiÒu cao
cña d¶i khèi x©y tõ mÆt trªn dÇm t|êng tíi bÖ cöa nhá h¬n 1/3 nhÞp, ph¶i tÝnh c¶
träng l|îng khèi x©y t|êng tíi mÆt trªn cña lanh t« bª t«ng cèt thÐp hoÆc thÐp
(h×nh 9). Khi dïng lanh t« b»ng g¹ch cÇn kÓ ®Õn träng l|îng cña khèi x©y t|êng
cao tíi ®é cao cao h¬n mÆt trªn cña « cöa mét kho¶ng b»ng 1/3 bÒ réng cña «
cöa.
b) T¶i träng t¸c dông khi ng«i nhµ ®· hoµn thµnh. Nh÷ng t¶i träng nµy ®|îc tr×nh
bµy ë trªn h×nh 17,18 vµ truyÒn lªn dÇm t|êng qua gèi tùa.
Sè l|îng vµ c¸ch bè trÝ cèt thÐp trong dÇm dùa theo trÞ sè m«men uèn vµ lùc c¾t
lín nhÊt ®|îc x¸c ®Þnh theo hai giai ®o¹n tÝnh to¸n nªu ë trªn.

M¸i ®un vµ t|êng ch©n m¸i

6.49. TÝnh to¸n phÇn trªn cung cña t|êng t¹i tiÕt diÖn n»m trùc tiÕp d|íi m¸i ®ua ®|îc tiÕn
hµnh theo hai giai ®o¹n hoµn thµnh cña ng«i nhµ;
a) Cho c¸c ng«i nhµ ch|a hoµn thµnh khi ch|a cã m¸i vµ sµn tÇng hÇm m¸i;
b) Cho c¸c ng«i nhµ ®· hoµn thµnh.
6.50. Tinh to¸n t|êng d|íi m¸i ®ua cho c¸c ng«i nhµ ch|a hoµn thµnh theo c¸c t¶i träng
sau:
a) T¶i träng tÝnh to¸n do träng l|îng b¶n th©n cña m¸i ®ua vµ v¸n khu«n (®èi víi
c¸c m¸i ®ua b»ng bª t«ng cèt thÐp ®æ t¹i chç vµ b»ng g¹ch cèt thÐp) nÕu v¸n
khu«n ®|îc ®ì b»ng c¸c c«ng x«n hoÆc thanh chèng xiªn ngµm chÆt vµo khèi
x©y.
b) T¶i träng tÝnh to¸n t¹m thêi trªn mÐp m¸i ®ua lµ 100 daN(100kg) trªn 1 mÐt dµi
cña m¸i ®ua hoÆc trªn mét cÊu kiÖn cña m¸i ®ua l¾p ghÐp, nÕu nã cã chiÒu dµi
nhá h¬n 1 mÐt.
c) T¶i träng giã tiªu chuÈn lªn mÆt tron cña t|êng.
Chó thÝch:
1. NÕu khi thiÕt kÕ ®Çu mót cña c¸c neo gi÷ æn ®Þnh cho m¸i ®ua ®|îc ngµm chÆt d|íi sµn cña
tÇng hÇm, th× khi tÝnh to¸n cÇn kÓ ®Õn t¸c dông cña sµn nµy (toµn bé hay mét phÇn)
2. CÇn ph¶i kiÓm tra æn ®Þnh cña m¸i ®ua khi khèi x©y ch|a kh«

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

6.51. M¸i ®ua vµ phÇn t|êng m¸i ®ua cña c¸c ng«i nhµ ®· hoµn thµnh ph¶i ®|îc tÝnh to¸n
theo c¸c t¶i träng sau:
a) Träng l|îng cña tÊt c¶ c¸c cÊu kiÖn cña nhµ, kÓ c¶ nh÷ng träng l|îng t¹o nªn
m«men lËt ®èi víi mÐp ngoµi cña t|êng còng nh| träng l|îng b»ng trÞ sè lùc hót
cña t¶i träng giã.
b) T¶i träng tÝnh to¸n ®Æt ë mÐp m¸i ®ua lµ 150daN (150kg) trªn 1 mÐt dµi hoÆc trªn
mét cÊu kiÖn cña m¸i ®ua l¾p ghÐp cã chiÒu dµi nhá h¬n 1 mÐt.
c) Mét nöa gi¸ trÞ cña t¶i träng giã tÝnh to¸n.
6.52. Ph¶i nh« ra cña m¸i ®ua, do c¸c hµng g¹ch x©y nh« ra t¹o nªn, kh«ng ®|îc lín h¬n
nöa chiÒu dµy cña t|êng. Trong ®ã phÇn nh« ra cña mçi hµng kh«ng ®|îc v|ît qu¸
1/3 chiÒu dµi cña viªn g¹ch hoÆc ®¸.
6.53. §èi víi c¸c khèi x©y cña m¸i ®ua cã phÇn nh« ra nhá h¬n mét nöa chiÒu dµy cña
t|êng vµ kh«ng lín h¬n 20cm ®|îc sö dông c¸c lo¹i võa dïng cho c¸c khèi x©y
t|êng ë tÇng trªn cïng. Khi phÇn nh« ra cña m¸i ®ua g¹ch lín h¬n, ph¶i dïng m¸c
v÷a lín h¬n hoÆc b»ng 50 cho c¸c khèi x©y ®ã.
6.54. Khi m¸i ®ua vµ tÇng ch¾n m¸i kh«ng ®ñ æn ®Þnh, chóng ta cÇn ®|îc neo ch¾n vµo
phÇn d|íi cña khèi x©y b»ng c¸c neo.
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c neo kh«ng ®|îc lín h¬n 2m, nÕu c¸c ®Çu neo g¾n b»ng c¸c
r«ng ®en riªng biÖt, cßn khi g¾n c¸c ®Çu neo vµ ®Çu xµ ngang th× kho¶ng c¸ch gi÷a
c¸c neo cã thÓ t¨ng tíi 4m. Neo ph¶i ngµm s©u h¬n chiÒu dµi tÝnh to¸n mét ®o¹n Ýt
nhÊt 15cm.
Khi sµn t|êng hÇm m¸i b»ng bª t«ng cèt thÐp th× ®Çu neo cÇn ®Æt d|íi sµn nµy.
Khi m¸i ®ua ®|îc l¾p ghÐp b»ng c¸c cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp, th× cÇn ph¶i b¶o ®¶m
sù æn ®Þnh cña tong cÊu kiÖn trong qu¸ tr×nh x©y dùng.
6.55. Theo nguyªn t¾c c¸c neo ®Æt trong khèi x©y vµ c¸ch mÐp trong cña t|êng 1/2 viªn
g¹ch. Cßn nÕu c¸c neo ®Æt ë ngoµi khèi x©y, th× chóng cÇn ®|îc b¶o vÖ b»ng líp v÷a
xi m¨ng dµy 3cm (kÓ tõ mÆt ngoµi cña neo). Khi khèi x©y b»ng v÷a m¸c 10 vµ thÊp
h¬n, c¸c neo ph¶i ®Æt trong c¸c hèc vµ sau ®ã ®|îc chÌn b»ng bª t«ng.
6.56. TiÕt diÖn cña neo cho phÐp x¸c ®Þnh theo néi lùc:

0
85 , 0 h
M
N =
(87)
Trong ®ã:
M- M« men uèn lín nhÊt do t¶i träng tÝnh to¸n g©y ra
h
0
- Kho¶ng c¸ch tõ mÐp chÞu nÐn cña tiÕt diÖn t|êng ®Õn trôc neo (chiÒu cao tÝnh
to¸n cña tiÕt diÖn)
6.57. Khèi x©y cña t|êng m¸i ®ua ph¶i kiÓm tra chÞu nÐn lÖch t©m. Khi kh«ng cã neo,
còng nh| khi cã neo t¹i tiÕt diÖn ë vÞ trÝ ngµm cña chóng, ®é lÖch t©m kh«ng ®|îc
lín h¬n 0,7y.
Trong tr|êng hîp, cÇn ph¶i kiÓm tra b»ng tÝnh to¸n tÊt c¶ c¸c mèi truyÒn lùc (vÞ trÝ
ngµm cña neo, c¸c dÇm neo...).
6.58. T|êng ch¾n m¸i cÇn tÝnh to¸n t¹i tiÕt diÖn thÊp nhÊt theo nÐn lÖch t©m chÞu t¶i träng
do träng l|îng b¶n th©n vµ t¶i träng giã tÝnh to¸n víi hÖ sè ®éng 1,4. Khi kh«ng cè
neo ®ä lÖch t©m kh«ng ®|îc lín h¬n 0,7y.
6.59. Nh÷ng t¶i träng lµm t¨ng æn ®Þnh cña m¸i ®ua vµ t|êng ch¾n m¸i, ®|îc nh©n víi hÖ
sè v|ît t¶i b»ng 0,9.
Mãng vµ t|êng tÇng hÇm
6.60. Mãng, t|êng tÇng hÇm ®|îc phÐp dïng g¹ch ®Êt sÐt Ðp dÎo nung kÜ, ®¸ thiªn nhiªn
cã quy c¸ch hoÆc ë d¹ng th«, bª t«ng ®¸ héc, bª t«ng toµn khèi còng nh| blèc bª
t«ng c¬ lín vµ nhæ l¾p ghÐp.

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

C|êng ®é tÝnh cña khèi x©y mãng b¨ng vµ t|êng, tÇng hÇm b»ng blèc bª t«ng cì lín
lÊy theo b¶ng 3.
Khi tÝnh to¸n t|êng tÇng hÇm hoÆc t|êng mãng trong tr|êng hîp mµ chiÒu dµy cña
chóng nhá h¬n chiÒu dµy cña tÇng x©y ë trªn, cÇn kÓ thªm ®é lÖch t©m ng©u nhiªn
C= 4cm, vµ ®é lÖch t©m cña lùc däc.
6.61. ChuyÓn tõ mét ®é s©u ®Æt mãng nµy ®Õn mét ®é s©u ®Æt mãng kh¸c cÇn ph¶i lµm
bËc. Khi ®Êt chÆt tØ lÖ chiÒu cao vµ chiÒu réng cña bËc kh«ng v|ît qu¸ 1:1 vµ chiÒu
cao cña bËc kh«ng qóa 1m. Khi ®Êt kh«ng chÆt tØ lÖ chiÒu cao vµ chiÒu réng cña bËc
kh«ng qu¸ 1:2 vµ chiÒu cao cña bËc kh«n qu¸ 0,5m.
ViÖc më réng mãng ®¸ héc vµ mãng bª t«ng ®¸ héc tíi ®Öm mãng còng ph¶i lµm
bËc. ChiÒu cao cña bËc mãng bª t«ng ®¸ héc kh«ng nhá h¬n 30cm, cßn chiÒu cao
bËc cña mãng ®¸ héc kh«ng nhá h¬n 2 hµng x©y (35 ®Õn 60cm). ChiÒu réng cña bËc
x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n sao cho tØ lÖ chiÒu cao vµ chiÒu réng kh«ng nhá h¬n sè liÖu
b¶ng 28.

B¶ng 28- TØ lÖ nhá nhÊt gi÷a chiÒu cao vµ chiÒu réng cña bËc ®èi víi mãng bª t«ng ®¸
héc vµ mãng ®¸ héc.
¸p lùc trªn ®Êt khi t¶i träng tÝnh to¸n daN/cm
2
(KG/cm
2
) M¸c v÷a hoÆc bª t«ng
o s 2 o >2
Tõ 50 tíi 100
Tõ 10 ®Õn 50
Tõ 4 ®Õn 10

1,25
1,50
1,75
1,50
1,75
2,00
Chó thÝch: Kh«ng cÇn kiÓm tra c¸c mãng chÞu uèn vµ c¾t.


6.62. Trong c¸c mãng vµ t|êng hÇm:
a) B¶ng bª t«ng ®¸ héc, chiÒu dµy t|êng lÊy kh«ng nhá h¬n 33cm vµ kÝch th|íc tiÕt
diÖn c¸c cét kh«ng nhá h¬n 40cm.
b) B»ng khèi ®¸ héc, chiÒu dµy t|êng lÊy kh«ng nhá h¬n 50cm vµ kÝch th|íc tiÕt
diÖn c¸c cét kh«ng d|íi 60cm
6.63. TÝnh to¸n c¸c t|êng ngoµi cña tÇng hÇm ph¶i kÓ ®Õn ¸p lùc ngang cña ®Êt vµ c¸c t¶i
träng ë trªn mÆt ®Êt. Khi kh«ng cã c¸c yªu cÇu ®Æc biÖt t¶i träng tiªu chuÈn trªn mÆt
®Êt lÊy b»ng 1000daN/m
2
(1000kg/m
2
). T|êng tÇng hÇm cÇn ®|îc tÝnh to¸n nh| dÇm
cã hai gèi tùa khíp cè ®Þnh.
C¸c yªu cÇu cÊu t¹o ®èi víi khèi x©y cã cèt thÐp
6.64. Trong c¸c cÊu g¹ch ®¸ cã cèt thÐp, ®|îc dïng 4 lo¹i cèt sau:
a) Cèt thÐp ngang (l|íi lµm bëi c¸c l|íi thÐp, ®Êt trong c¸c m¹ch ngang cña khèi
x©y vµ ®|îc dïng trong c¸c khèi x©y b»ng g¹ch ®Æc vµ rçng (xem h×nh 10).
b) Cèt thÐp däc lµm b»ng c¸c khung hµn hoÆc c¸c thanh víi cèt ®ai, ®Æt trong khèi
x©y ë c¸c m¹ch gi÷a c¸c viªn g¹ch trong c¸c khe r·nh cña khèi x©y sÏ ®|îc nhåi
kÝn b»ng v÷a hoÆc bª t«ng.
c) Cèt cña c¸c kÕt cÊu hçn hîp bª t«ng cèt thÐp, bª t«ng sÏ ®|îc ®æ xen vµo khèi
x©y g¹ch ®¸ trong qu¸ tr×nh thi c«ng (h×nh 11).
d) Cèt trong vßng ®ai b»ng thÐp, b»ng bª t«ng cèt thÐp vµ b»ng v÷a cèt thÐp (h×nh
12).
V÷a dïng cho kÕt cÊu g¹ch ®¸ cã cèt thÐp vµ kÕt cÊu hçn hîp ph¶i lµ v÷a xim¨ng
(kh«ng v«i) vµ ph¶i cã m¸c lín h¬n hoÆc b»ng 50

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

6.65. ChØ cho phÐp sö dông l|íi cèt thÐp ®Æt trong m¹ch v÷a ngang cña khèi x©y khi mµ
viÖc t¨ng m¸c g¹ch ®¸ vµ v÷a kh«ng ®¶m b¶o c|êng ®é cÇn thiÕt cña khèi x©y vµ khi
diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña cÊu kiÖn kh«ng ®|îc phÐp t¨ng lªn. Th|êng ®|îc dïng
trong cÊu kiÖn chÞu nÐn ®óng t©m vµ lÖch t©m bÐ víi ®é m¶nh ì
h
s 15 hoÆc ì
i
s 53.
6.66. Cèt thÐp däc vµ lâi b»ng bª t«ng cèt thÐp ®|îc dïng:
a) §Ó chÞu c¸c lùc kÐo trong c¸c cÊu kiÖn chÞu uèn, kÐo vµ kÐo lÖch t©m khi trong
c¸c tiÕt diÖn xuÊt hiÖn c¸c lùc kÐo v|ît qu¸ møc chÞu kÐo tÝnh to¸n cña khèi x©y.
b) Trong c¸c cét chÞu nÐn ®óng t©m vµ lÖch t©m khi ®é m¶nh lín (
) 15 >
h
o
víi môc
®Ých t¨ng c|êng tÝnh æn ®Þnh vµ c|êng ®é cèt.
c) Träng c¸c t|êng mãng vµ c¸c t|êng ng¨n víi môc ®Ých t¨ng c|êng æn ®Þnh vµ
c|êng ®é cña chóng khi t¶i träng ngang t¸c ®äng lªn nã.
d) Trong c¸c t|êng vµ cét, chÞu chÊn ®éng m¹nh víi môc ®Ých tr¸nh cho khèi x©y
khái bÞ nøt.
6.67. KÕt cÊu gia cè b»ng vßng ®ai ®|îc dïng khi cÇn t¨ng t¶i träng trªn c¸c kÕt cÊu cã
s½n (thÝ dô khi x©y xao thªm), còng nh| khi khèi x©y kh«ng thËt tèt (r¹n nøt, kh«ng
chØ liªn kÕt) hoÆc khi kh¶ n¨ng chÞu lùc cña khèi x©y ®· bÞ gi¶m.
Cèt vµ m¶ng t|êng cã thÓ ®|îc gia cè b»ng ®ai thÐp, ®ai bª t«ng cèt thÐp hoÆc c¸c
cÊu kiÖn cÇn ®|îc gia cè vµ cèt ®ai b»ng thÐp b¶n hµn vµo thÐp gãc. Kho¶ng c¸ch
gi÷a c¸c ®ai thÐp kh«ng ®|îc lín h¬n c¹nh nhá cña tiÕt diÖn vµ kh«ng lín h¬n 50cm.
§ai thÐp ph¶i ®|îc b¶o vÖ b»ng líp tr¸t v÷a xi m¨ng (kh«ng v«i).
§ai bª t«ng cèt thÐp lµm b»ng bª t«ng m¸c M100 – M200 vµ cã bÒ dµy 6 – 10cm.
Dïng c¸c thanh th¼ng ®øng vµ cèt ®ai hµn víi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thÐp ®ai kh«ng
®|îc qu¸ 15cm lµm cèt thÐp trong vµnh ®ai.
§ai b»ng v÷a cèt thÐp còng ®Æt nh| ®ai bª t«ng cèt thÐp, nh|ng cèt thÐp ®|îc phñ
b»ng líp v÷a xi m¨ng (kh«ng v«i m¸c 50 - 100) thay cho bª t«ng.
ViÖc gia cè b»ng c¸c vßng ®ai kh«ng nªn dïng ®èi víi c¸c cÊu kiÖn cã ®é m¶nh ì
h

>15 hoÆc ì
i
>53.
Khi gia cè b»ng c¸c vßng ®ai cho c¸c cét vµ c¸c t|êng cã tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt víi
tØ lÖ c¸c c¹nh qu¸ 2,5 th× ngoµi viÖc gia cè b»ng ®ai theo chu vi, cÇn ph¶i ®Æt ë c¹nh
dµi nh÷ng gi¨ng ngang xuyªn qua khèi x©y ®Ó chia c¸c cÊu kiÖn ®|îc gia cè thµnh
c¸c h×nh ch÷ nhËt víi tØ lÖ c¹nh kh«ng qu¸ 2,5.
6.68. L|îng cèt thÐp ®|îc kÓ ®Õn trong tÝnh to¸n cét vµ m¶ng t|êng kh«ng ®|îc nhá h¬n:
0,1% ®èi víi l|íi cèt thÐp, còng nh| ®èi víi cèt thÐp däc chÞu nÐn.
0,05% ®èi víi cèt thÐp däc chÞu kÐo.
6.69. §|êng kÝnh cèt thÐp kh«ng ®|îc nhá h¬n 3mm, ®èi víi l|íi cèt thÐp vµ cèt däc chÞu
kÐo 8cm- ®èi víi cét däc chÞu nÐn.
§|êng kÝnh cèt thÐp trong c¸c m¹ch v÷a ngang cña khèi x©y kh«ng ®|îc lín h¬n:
6mm- khi cèt thÐp chång lªn nhau trong m¹ch v÷a;
8mm- khi cèt thÐp kh«ng chång lªn nhau trong m¹ch v÷a.
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh cña l|íi kh«ng qu¸ 12cm vµ kh«ng ®|îc lín h¬n ®|êng
kÝnh cèt thÐp Ýt nhÊt 4mm.
§Çu cña cèt thÐp däc chÞu kÐo ph¶i neo vµo líp bª t«ng hoÆc v÷a b»ng c¸ch lµm c¸c
mãc vµ ®|îc hµn vµo c¸c thanh ngang hoÆc c¸c thanh kh¸c.
6.70. L|íi cèt thÐp kh«ng ®|îc ®Æt th|a qu¸ n¨m hµng g¹ch x©y th«ng th|êng (35cm).
§Ó kiÓm tra viÖc ®Æt c¸c l|íi thÐp trong khèi x©y, c¸c l|íi ph¶i ®|îc s¶n xuÊt vµ ®Æt
sao cho ®Çu thanh kiÓm tra thß ra ngoµi khèi x©y chõng 2 ®Õn 3mm (xem h×nh 10).


Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

6.71. Líp b¶o vÖ b»ng v÷a xi m¨ng cho c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸ cã cèt thÐp víi cèt thÐp ®Æt
ngoµi khèi x©y (kÓ tõ mÐp ngoµi cña cèt thÐp chÞu lùc) ph¶i kh«ng nhá h¬n gi¸ trÞ ë
b¶ng 29.
B¶ng 29 - ChiÒu dµy líp b¶o vÖ b»ng v÷a xi m¨ng ®èi víi c¸c kÕt cÊu cã cèt thÐp
Líp b¶o vÖ (theo mm) cho c¸c kÕt cÊu ®|îc ®Æt
Lo¹i lo¹i kÕt cÊu cã cèt
thÐp

Trong phßng cã
®é Èm b×nh
th|êng
Trong c¸c cÊu
kiÖn ®Æt ngoµi
trêi
Trong c¸c
phßng Èm |ít
trong c¸c
mãng...
DÇm vµ cèt
T|êng
20
10
25
15
30
20

6.72. C¸c thÐp ®ai trong c¸c cÊu kiÖn cã cèt thÐp däc ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau:
a) §|êng kÝnh thÐp ®ai kh«ng ®|îc nhá h¬n 3mm vµ kh«ng lín h¬n 6mm.
b) Khi bè trÝ c¸c ®ai bªn ngoµi khèi x©y th× ®ai ph¶i ®|îc b¶o vÖ b»ng mét líp v÷a
xi m¨ng (kh«ng v«i) dµy kh«ng d|íi 1cm.
c) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®ai trong c¸c cèt thÐp ®ai kh«ng ®|îc qu¸ 50cm vµ kh«ng
®|îc qu¸:
15 d- khi cèt thÐp ph©n bè bªn ngoµi khèi x©y;
20 d- khi cèt thÐp ph©n bè bªn trong khèi x©y;
(d- ®|êng kÝnh cña thanh cèt thÐp däc)
Trong ®iÒu kiÖn chÞu uèn kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp ®ai kh«ng ®|îc qu¸ 3/4
chiÒu cao cña dÇm kh«ng qu¸ 50cm.
6.73. Hµm l|îng cèt thÐp trong c¸c t|êng ®Æt cèt thÐp ngang vµ däc th¼ng ®øng ®|îc thiÕt
kÕ ®Õn trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n kh«ng ®|îc d|íi 0,05 % cho tõng ph|¬ng.
Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh ®øng còng nh| c¸c thanh ngang hoÆc c¸c cèt däc còng
nh| c¸c ®ai kh«ng v|ît qu¸ 8h (h lµ chiÒu dµy cña t|êng). Víi cèt ®ai vµ cèt däc
kho¶ng c¸ch gi÷a chóng cã thÓ t¨ng tuú theo sù kiÓm tra b»ng tÝnh to¸n c|êng ®é cña
tÊm t|êng ë nh÷ng phÇn gi÷a c¸c ®ai vµ cèt däc.
6.74. §Æt cèt thÐp trong t|êng ph¶i tu©n theo c¸c quy t¾c sau:
a) Cèt thÐp ngang cña t|êng ®|îc bè trÝ ph©n bè ë c¸c m¹ch cña khèi x©y;
b) Khi t¶i träng mét dÊu cho phÐp chØ ®Æt cèt thÐp ë phÝa t|êng chÞu kÐo mµ kh«ng
cÇn ®Æt cèt thÐp ë phÝa t|êng chÞu nÐn (diÖn tÝch cèt thÐp chÞu nÐn A’
s
= 0).
c) T|êng cã chiÒu dµy lín h¬n 11cm, khi m«men ng|îc dÊu kh«ng lín h¬n l¾m
còng cho phÐp chØ ®Æt cèt thÐp chÞu kÐo ë gi÷a chiÒu dµy t|êng.
d) Cèt thÐp th¼ng ®øng, ®Æt theo cÊu t¹o hoÆc ®Ó chÞu kÐo bè trÝ ë phÝa ngoµi cña
t|êng ph¶i ®|îc liªn kÕt b»ng c¸c thÐp ®ai víi kho¶ng c¸ch kh«ng th|a h¬n 80d
vµ kh«ng lín h¬n 50cm.
e) C¸c ®Çu cña c¸c thanh ngang vµ th¼ng ®øng cÇn ph¶i ngµm chÆt vµo c¸c kÕt cÊu
tiÕp gi¸p (t|êng chÝnh, cét, c¸c dÇm gi»ng...) b»ng c¸c neo.
Khe biÕn d¹ng
6.75. Khe nhiÖt ®é vµ khe co ngãt trong tr|êng hîp cña c¸c nhµ b»ng g¹ch ph¶i ®|îc bè trÝ
ë nh÷ng vÞ trÝ cã kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn biÕn d¹ng co ngãt mét c¸ch tËp trung, v× nh÷ng
biÕn d¹ng nµy cã thÓ g©y nªn nh÷ng vÕt nøt (theo c¸c dÊu cña thanh cèt thÐp vµ b¶n
thÐp, còng nh| ë nh÷ng chç t|êng bÞ gi¶m yÕu ®¸ng kÓ bëi « cöa hoÆc lç hë) mµ theo
yªu cÇu sö dông lµ kh«ng cho phÐp. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khe nhiÖt ®é vµ khe co
ngãt cÇn ®|îc x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n. Trong ®ã c¸c trÞ sè nhiÖt ®é vµ ®é Èm tÝnh
theo tiªu chuÈn kÜ thuËt nhiÖt x©y dung – kÕt cÊu ng¨n che- tiªu chuÈn thiÕt kÕ
TCVN 4605:1988.

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

6.76. Khi thiÕt kÕ nÕn kÕt hîp bè trÝ khe nhiÖt ®é vµ khe co ngãt trung víi khe lón.
§èi víi t|êng ngoµi kh«ng cã cèt thÐp, kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c khe nhiÖt ®é
kh«ng cÇn tÝnh to¸n mµ lÊy theo b¶ng 30.
B¶ng 30- Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c khe nhiÖt ®é trong
t|êng cña c¸c ng«i nhµ

Lo¹i khèi x©y Kho¶ng c¸ch (m)
1. Khèi x©y b»ng g¹ch ®Êt sÐt th|êng g¹ch gèm,
®¸ thiªn nhiªn, c¸c blèc cì lín b»ng bª t«ng
hay b»ng g¹ch.
Víi m¸c v÷a 50
Víi m¸c v÷a 25
2. Khèi x©y b»ng g¹ch silicat g¹ch bª t«ng vµ c¸c
blèc cì lín b»ng bª t«ng silicat hay b»ng g¹ch
silicat víi
M¸c v÷a > 50
M¸c v÷a s 25100
12070
80
Chó thÝch:
1. §èi víi c«ng tr×nh b»ng g¹ch ®¸ lé thiªn ph¶i nh©n víi hÖ sè 0,5.
2. §èi víi t|êng b»ng bª t«ng ®¸ héc lÊy gièng nh| ®èi víi khèi x©y b»ng bª t«ng m¸c
v÷a 50 víi hÖ sè 0,5.
3. §èi víi nhµ tÊm lín l©y theo chØ dÉn vÒ thiÕt kÕ nhµ tÊm lín.


6.77. Khi biÕn d¹ng trong t|êng ®|îc gi»ng víi bª t«ng cèt thÐp hoÆc kÕ cÊu thÐp ph¶i
trïng víi khe biÕn d¹ng ë c¸c kÕt cÊu Êy. Khi cÇn thiÕt, tuú thuéc vµo s¬ ®å kÕ cÊu
cña nhµ, cã thÓ lµm thªm c¸c khe nhiÖt ®é phô ë trong khèi x©y mµ kh«ng cÇn lµm
thªm cho kÕt cÊu bª t«ng hay kÕt cÊu thÐp ë nh÷ng vÞ trÝ Êy.

6.78. C¸c khe lón trong t|êng cÇn ph¶i ®|îc bè trÝ ë nh÷ng níi cã thÓ x¶y ra lón kh«ng
®Òu cña mãng nhµ vµ c«ng tr×nh.
6.79. Khi thiÕt kÕ khe nhiÖt ®é vµ khe lón cÇn cã c¸c biÖn ph¸p cÊu t¹o ®Ó lo¹i trõ kh¶
n¨ng xª dÞch cña khe.

Phô lôc 1
Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi b¶n vÏ thi c«ng g¹ch ®¸ vµ g¹ch ®¸ cèt thÐp
Trong c¸c b¶n vÏ thi c«ng cÇn chØ ra:
1. Lo¹i g¹ch ®¸, vËt liÖu èp vµ bª t«ng dung cho khèi x©y còng nh| vËt liÖu ®Ó chÕ t¹o
panen vµ blèc cì lín cïng víi nh÷ng chØ dÉn t|¬ng øng cña quy ph¹m hoÆc vÒ ®iÒu kiÖn
kÜ thuËt vµ m¸c thiÕt kÕ cña chóng theo c|êng ®é. §èi víi bªt«ng cèt liÖu rçng, bªt«ng
tæ ong, bª t«ng xèp cÇn chØ râ ®é ®Æc ch¾c cña vËt liÖu.
2. M¸c thiÕt kÕ cña v÷a, lo¹i chÊt kÕt dÝnh trong c¸c khèi x©y ghÐp còng nh| ®Ó chÕ t¹o
panen vµ blèc cì lín.
3. Lo¹i thÐp vµ m¸c thÐp lµm cèt thÐp vµ chi tiÕt ch«n s½n.
4. CÊu t¹o t|êng vµ c¸c mèi nèi, lo¹i vµ bª t«ng dµy líp c¸ch nhiÖt nÕu cã.
5. Nh÷ng yªu cÇu vÒ kiÓm tra c|êng ®é g¹ch v÷a ®èi víi kÕt cÊu chÞu t¶i träng lín h¬n
80% kh¶ n¨n chÞu lùc cña chóng.
Nh÷ng kÕt cÊu lo¹i nµy ph¶i ®|îc ghi chó vµo trong b¶n vÏ.

Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991

6. Trong tr|êng hîp cÇn thiÕt, cÇn chØ dÉn tr×nh tù thi c«ng, thiÕt bÞ cè ®Þnh t¹m thêi vµ
nh÷ng biÖn ph¸p kh¸c ®Ó ®¶m b¶o c|êng ®é vµ ®é æn ®Þnh cña kÕt cÊu khi x©y dùng; chØ
dÉn vÒ c|êng ®é tèi thiÓu cña v÷a (tØ lÖ % so víi m¸c thiÕt kÕ) ®Ó cã thÓ cho khèi x©y
dung chÞu t¶i.

Phô lôc 2
Mét sè ®Þnh nghÜa cña c¸c thuËt ng÷ sö dông trong tiªu chuÈn

I. ThuËt ng÷

1. T|êng tù chÞu lùc: lµ t|êng, t|êng ng¨n chÞu träng l|îng b¶n th©n vµ träng l|îng t|êng
c¸c tÇng vµ t¶i träng giã.
2. T|êng kh«ng chÞu lùc (bao gåm c¶ t|êng treo): lµ t|êng chØ chÞu t¶i träng do träng
l|îng b¶n th©n vµ t¶i träng giã.
3. V¸ch ng¨n: lµ t|êng ng¨n chØ chÞu t¶i träng do träng l|îng b¶n th©n vµ t¶i träng giã (nÕu
cã) trong ph¹m vi mét tÇng khi chiÒu cao tÇng kh«ng qu¸ 6m, khi chiÒu cao tÇng lín h¬n
th× t|êng ®ã thuéc lo¹i t|êng chÞu lùc.
4. Sµn vµ m¸i bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp toµn khèi ho¸: lµ lo¹i sµn vµ m¸i ®|îc l¾p ghÐp
b»ng c¸c tÊm sau ®ã ®|îc t¨ng c|êng b¨ng c¸ch hµn cèt thÐp víi nhau vµ ®Æt thªm cét
phô vµo c¸c kÏ nèi cña c¸c tÊm råi ®æ bª t«ng lÊp kÝn.

II. C¸c kÝ hiÖu c¬ b¶n
KÝ hiÖu Gi¶i thÝch C¸ch x¸c ®Þnh
1 2 3
M
N
Q
N
cb
T
N
s

R, R
r

R
k
, R
ku

R
c
, R
kc

R
t
, R’
t

R
tc

R
tb
, R
ttb


R
cb

R
tk

R
tku

R
b
, R
bc

R
hh

M« men uèn
Lùc däc nÐn hoÆc kÐo
Lùc c¾t
Lùc nÐn cô bé
C¸c néi lùc cã thÓ ®|îc x¸c ®Þnh theo t¶i tinh to¸n hoÆc t¶i
träng tiªu chuÈn tuú theo tr|êng hîp kiÓm tra.
Lùc c¾t dïng ®Ó tÝnh to¸n lanh t«
Lùc dïng ®Ó tÝnh to¸n vÒ neo
C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y g¹ch th«ng
th|êng vµ cña khèi x©y g¹ch nung
C|êng ®é chÞu kÐo, chÞu kÐo khi uèn, chÞu c¾t vµ øng suÊt
kÐo chÝnh khi uèn cña khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp
C|êng ®é tÝnh to¸n vÒ kÐo vµ nÐ cña cèt thÐp trong khèi
x©y.
C|êng ®é chÞu nÐn tiªu chuÈn cña cèt thÐp trong khèi x©y.
C|êng ®é chÞu nÐn trung b×nh cña khèi x©y kh«ng cã cèt
thÐp vµ cã cèt thÐp.
C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y vÒ nÐn côc bé
C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y cã l|íi cèt thÐp vµ nÐn
®óng t©m
Còng nh| trªn nh|ng vÒ nÐn lÖch t©m
C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n vµ tiªu chuÈn cña bª t«ng
C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña vËt liÖu
C|êng ®é tÝnh to¸n vÒ tr|ît cña khèi x©y kh«ng cã cèt
thÐp.
Còng nh| trªn nh|ng ®èi víi khèi x©y cã cèt thÐp
Theo tÝnh to¸n vÒ tÜnh
häc kÕt cÊu

Theo ®iÒu 6.14
Theo ®iÒu 6.33
Theo ®iÒu 3.1 vµ c¸c
b¶ng 1-8
Theo ®iÒu 3.8 vµ c¸c
b¶ng 9-11

Theo ®iÒu 3. 9 vµ 4.29
Theo ®iÒu 3.10

Theo ®iÒu 3.10

Theo ®iÒu 4.14
Theo ®iÒu 4.21

Theo ®iÒu 4.22
Theo ®iÒu 4.29

Theo ®iÒu 4.29
Theo ®iÒu 6.12

Tiªu chuÈn ViÖt Nam

Tiªu chuÈn ViÖt Nam

TCVN 5573: 1991

Sîi thÐp c¸c bon thÊp lo¹i th«ng th|êng. §èi víi c¸c chi tiÕt ®Æt s½n, hoÆc chi tiÕt nèi khi sö dông c¸c lo¹i thÐp b¶n, thÐp tÊm, thÐp h×nh ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp vµ tiªu chuÈn kÕt cÊu thÐp. 3. Nh÷ng ®Æc tr|ng tÝnh to¸n c|êng ®é tÝnh to¸n 3.1. C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y b»ng g¹ch ®¸ c¸c lo¹i ®|îc lÊy theo c¸c b¶ng tõ 1 ®Õn 8. 3.2. C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y g¹ch xili c¸t rçng, víi ®é rçng d|íi 25% ®|îc lÊy theo b¶ng 1 víi c¸c hÖ sè nh| sau: 0,8 ®èi víi v÷a c|êng ®é 0 vµ b»ng 2daN/cm2 (KG/cm2); 0,85; 0,9 vµ 1 – t|¬ng øng víi m¸c v÷a 4; 10; 25 vµ lín h¬n. 3.3. C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y khi chiÒu cao hµng x©y tõ 150mm ®Õn 200mm ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy trung b×nh céng c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng 1 vµ 4; cßn khi chiÒu cao tõ 300 ®Õn 500mm lÊy theo néi suy gi÷a c¸c trÞ sè cña b¶ng 3 vµ 4. 3.4. C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y ghi trong b¶ng 1 ®Õn 7 cÇn ®|îc nh©n víi hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña khèi x©y mkx b»ng: a) 0,8 - ®èi víi cét vµ mãng t|êng gi÷a 2 « cöa cã diÖn tÝch tiÕt diÖn d|íi 0,3m2 b) 0,6 - ®èi víi cÊu kiÖn tiÕt diÖn trßn x©y b»ng g¹ch th|êng (kh«ng cong) vµ kh«ng cã l|íi thÐp. c) 1,1 - ®èi víi khèi x©y b»ng blèc vµ g¹ch bªt«ng nÆng vµ ®¸ thiªn nhiªn ( J >= 1800kg/m3) 0,9 - ®èi víi khèi x©y b»ng blèc vµ g¹ch bªt«ng xilic¸t cã m¸c tÝnh theo c|êng ®é lín h¬n 300 0,8 - ®èi víi khèi x©y b»ng blèc vµ g¹ch bªt«ng lç rçng lín. 0,7 - ®èi víi khèi x©y b»ng blèc vµ g¹ch bªt«ng tæ ong. 3.5. C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y b»ng blèc bªt«ng ®|îc x¸c ®Þnh theo thÝ nghiÖm. Trong tr|êng hîp kh«ng cã sè liÖu thÝ nghiÖm cã thÓ lÊy theo b¶ng 3 víi hÖ sè 0.9; 0,5 vµ 0,25 khi ®é rçng blèc t|¬ng øng nhá h¬n hoÆc b»ng 5%,25% vµ 45%. §èi víi nh÷ng ®é rçng trung gian th× c¸c hÖ sè nµy cÇn ®|îc x¸c ®Þnh theo ph|¬ng ph¸p néi suy. 3.6. C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y b»ng g¹ch méc vµ g¹ch cay lÊy theo b¶ng 6 víi hÖ sè: 0,7 - ®èi víi khèi x©y cña t|êng ngoµi ë khu vùc khi hËu kh« r¸o; 0,5 – còng nh| trªn, nh|ng ë khu vùc kh¸c; 0,8 - ®èi víi khèi x©y ë t|êng trong. G¹ch méc vµ g¹ch cay chØ cho phÐp sö dông lµm t|êng nhµ cã niªn h¹n sö dông kh«ng lín h¬n 25 n¨m. 3.7. C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y b»ng ®¸ thiªn nhiªn ®Ïo nh½n ph¼ng ®¸y ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch nhËn c¸c trÞ sè cña c|êng ®é tÝnh to¸n ghi trong c¸c b¶ng 3, 4 vµ 6 víi hÖ sè; 0,8 - ®èi víi khèi x©y b»ng ®¸ ®Ïo nh½n võa (låi lâm ®Õn 10mm); 0,7 - ®èi víi khèi x©y b»ng ®¸ ®Ïo th« (låi lâm ®Õn 20mm) B¶ng 1 – C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n (R) cña khèi x©y b»ng g¹ch c¸c lo¹i vµ g¹ch gèm cã lç rçng th¼ng ®øng réng tíi 12mm cã chiÒu cao hµng x©y tõ 50 ®Õn150mm, ®|îc x©y b»ng v÷a nÆng.
M¸c g¹ch hoÆc ®¸ TrÞ sè R theo daN/cm2 (KG/cm2) Khi m¸c v÷a Khi c|êng ®é v÷a

Tiªu chuÈn ViÖt Nam
200 150 100 75 50 25 10

TCVN 5573: 1991
b»ng kh«ng 15 17 18 13 15 16 10 13 14 8 10 12 7 9 11 6 8 9 5 6 7 3,5 5,0 6 2,5 4 4,5 cÇn ph¶i gi¶m bít b»ng 4 2

22 25 28 30 33 36 39 300 19 22 25 28 30 33 36 250 16 18 22 25 27 30 32 200 13 15 18 20 22 24 26 150 12 14 17 19 20 22 125 10 13 15 17 18 20 100 9 11 13 14 15 75 7 09 10 11 50 6 7 8 9 35 Chó thÝch: C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y dïng m¸c v÷a tõ 4 ®Õn 50 c¸ch nh©n víi c¸c hÖ sè sau: 0,85 – Khi x©y b»ng v÷a xim¨ng cøng (kh«ng cho thªm v«i hoÆc ®Êt sÐt) hoÆc x©y b»ng v÷a nhÑ vµ v÷a v«i cã tuèi d|íi 3 th¸ng. 0,9 – Khi x©y b»ng v÷a xim¨ng (kh«ng v«i) cã thªm chÊt ho¸ dÎo h÷u c¬.

B¶ng 2 – C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n Rr cña khèi x©y g¹ch rung dïng v÷a nÆng
M¸c g¹ch 300 250 200 150 125 100 75 200 56 52 48 40 36 31 TrÞ sè Rr theo daN/cm2 khi m¸c v÷a 150 100 75 45 48 53 41 44 49 36 40 45 31 37 33 29 33 30 26 27 29 22 23 25 50 42 37 33 27 25 23 20

Chó thÝch: 1. C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y b»ng bµn rung lÊy theo b¶ng 2 ®|îc nh©n thªm víi hÖ sè 1,05 2. C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y g¹ch rung cã chiÒu dµi lín h¬n 30 cm ®|îc lÊy theo b¶ng 2 nh©n víi hÖ sè 0,85 3. C|êng ®é tÝnh to¸n ghi trong b¶ng 2 dïng cho nh÷ng tÊm khèi x©y dùng cã chiÒu réng kh«ng nhá h¬n 40 cm. §èi víi t|êng tù chÞu lùc vµ t|êng kh«ng chÞu lùc cho phÐp dïng c¸c tÊm cã chiÒu réng tõ 22 cm ®Õn 33 cm. Trong tr|êng hîp nµy c|êng ®é tÝnh to¸n lÊy theo b¶ng 2 nh©n víi i hÖ sè 0,8.

B¶ng 3 – C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n R cña khèi x©y b»ng c¸c blèc bªt«ng cì lín vµ blèc ®¸ thiªn nhiªn c|a hoÆc ®Ïo nh½n khi chiÒu cao cña hµng x©y tõ 50 ®Õn 100m
M¸c bª t«ng hoÆc ®¸ 1000 800 600 500 400 TrÞ sè R theo da N/cm2 (KG/cm2) Khi m¸c v÷a 200 179 152 128 111 93 150 175 148 124 107 90 100 171 144 120 103 87 75 168 141 117 101 84 50 165 138 114 98 82 25 158 133 109 93 77 10 145 123 99 87 74 Khi c|êng ®é v÷a b»ng kh«ng 113 84 73 63 53

Tiªu chuÈn ViÖt Nam
300 250 200 150 100 75 50 35 25 75 67 54 46 72 64 52 44 33 69 61 50 42 31 23 17 67 59 49 41 29 22 16 65 57 47 39 27 21 15 11 9 62 54 43 37 26 20 14 10 8 57 49 40 34 24 18 12 9 7

TCVN 5573: 1991
44 38 30 24 17 13 8,5 6 5

Chó thÝch: C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y b»ng block lín cã chiÒu cao mçi hµng x©y lín h¬n 100 mm lÊy theo b¶ng 3 nh©n víi hÖ sè 1,1.

B¶ng 4: - C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n R cña khèi x©y b»ng g¹ch bª t«ng ®Æc vµ ®¸ thiªn nhiªn c|a hoÆc ®Ïo nh½n víi chiÒu cao hµng x©y tõ 200 ®Õn 300 cm.
TrÞ sè R theo da N/cm2 (KG/cm2) M¸c g¹ch ®¸ 1000 800 600 500 400 300 200 150 100 75 50 35 25 15 200 130 110 90 78 65 58 40 33 25 150 125 105 85 73 60 49 38 31 24 100 120 100 80 69 58 47 36 29 23 19 15 75 115 95 78 67 55 45 35 28 22 18 14 Khi m¸c v÷a 50 110 90 75 64 53 43 33 26 20 17 13 10 8 25 105 85 70 60 50 40 30 24 18 15 12 9,5 7,5 5,0 10 95 80 60 53 45 37 28 22 17 14 10 8,5 6,5 4,5 4 85 70 55 48 40 33 25 20 15 12 9 7 5,5 3,8 Khi c|êng ®é v÷a 2 B»ng kh«ng 80 83 65 68 50 53 43 46 35 38 28 31 20 23 15 18 10 13 8 11 6 8 4,5 6 3,5 5 2,5 3,5

Chó thÝch: 1. C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y b»ng g¹ch bª t«ng xØ ®Æc ph¶i nh©n víi hÖ sè 0,8. 2. C|êng ®é tÝnh to¸n khèi x©y b»ng c¸c lo¹i g¹ch ®¸ nªu ë b¶ng nµy ph¶i nh©n víi hÖ sè: 1.3 víi khèi x©y b»ng g¹ch bª t«ng vµ ®¸ thiªn nhiªn cã m¸c tõ 150 trë lªn bÒ mÆt ph¼ng vµ chiÒu dµy m¹ch v÷a kh«ng qua 5mm.

B¶ng 5 –C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n R cña khèi x©y b»ng g¹ch bª t«ng rçng khi chiÒu cao hµng x©y tõ 200 ®Õn 300mm
M¸c g¹ch ®¸ 100 75 50 TrÞ sè R theo daN/cm2 (KG/cm2) Khi m¸c v÷a Khi c|êng ®é v÷a 25 10 4 2 0

Tiªu chuÈn ViÖt Nam
150 125 100 75 50 35 25 27 24 20 16 12 26 23 18 15 11,5 10 24 21 17 14 11 9 7 22 19 16 13 10 8 6,5 20 17 14 11 9 7 5,5 18 16 13 10 8 6 5

TCVN 5573: 1991
17 14 11 9 7 5,5 4,5 13 11 9 7 5 4 3

Chó thÝch: C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y b»ng g¹ch bªt«ng xØ, rçng, nh©n víi hÖ sè 0,8.

B¶ng 6 – C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n R cña khèi x©y b»ng ®¸ thiªn nhiªn c|êng ®é thÊp cã h×nh d¹ng ®Òu ®Æn (C|a vµ ®Ïo nh½n).
Lo¹i khèi x©y 1. B»ng ®¸ thiªn nhiªn khi chiÒu cao hµng x©y d|íi 150m B»ng ®¸ thiªn nhiªn khi chiÒu cao hµng x©y tõ 200 ®Õn 300mm M¸c g¹ch ®¸ 25 15 10 7 10 7 4 25 6 4 3 3,5 3,8 2,8 TrÞ sè R daN/cm2 (KG/cm2) Khi m¸c v÷a Khi c|êng ®é v÷a 10 4 2 0 2,0 3 3,5 4,5 1,3 2 2,5 3,5 1,0 1,8 2,0 2,5 0,7 1,5 1,0 2,0 2,0 2,5 2,8 3,3 1,2 2,0 2,3 2,5 0,8 1,2 1,4 1,5

B¶ng 7 – C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n R cña khèi x©y b»ng ®¸ héc ®Ëp th«
TrÞ sè R daN/cm2 (KG/cm2) M¸c ®¸ héc 1000 800 600 500 400 300 200 150 100 50 35 25 25 22 20 18 15 13 11 9 7,5 100 22 20 17 15 13 11,5 10 8 7 Khi m¸c v÷a 75 18 16 14 13 11 9,5 8 7 6 4,5 3,6 3 50 12 10 9 8,5 8 7 6 5,5 5 3,5 2,9 2,5 25 8 7 6,5 6,0 5,5 5 4,5 4 3,5 2,5 2,2 2 10 5 4,5 4 3,8 3,3 3 2,8 2,5 2,3 2 1,8 1,5 Khi c|êng ®é v÷a 4 0 3,3 4 2,8 3,3 2 3 1,8 2,7 1,5 2,3 1,2 2 0,8 1,8 0,7 1,7 0,5 1,5 0,3 1,3 0,2 1,2 0,2 1

Chó thÝch: 1. C|êng ®é tÝnh to¸n ghi ë b¶ng 7 øng víi c¸c cét c¸c m¸c v÷a lín h¬n hoÆc b»ng 4 ®|îc dïng cho khèi x©y ë tuæi 3 th¸ng trong ®ã m¸c v÷a x¸c ®Þnh ë tuæi 28 ngµy. Cßn khi khèi x©y ë tuæi 28 ngµy th× cÇn nh©n víi hÖ sè 0,8. 2. §èi víi khèi x©y b»ng ®¸ héc ph¼ng ®¸y c|êng ®é tÝnh to¸n ®|îc nh©n víi hÖ sè 1,5 3. C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y mãng b»ng ®¸ héc cã lÊp ®Êt bèn phÝa, ®|îc t¨ng thªm: 1daN/cm2 – Khi khèi x©y ®|îc lÊp ®Êt theo tõng líp. 2daN/cm2 (KG/cm2) khi khèi x©y t× vµo thµnh hè mãng lµ ®Êt nguyªn thæ hoÆc sau khi lÊp ®Êt, hè mãng ®· ®|îc lÌn chÆt mét thêi gian dµi (khi x©y thªm tÇng nhµ).

®èi víi khèi x©y g¹ch ®¸ cã h×nh ®Òu ®Æn b.5 0.8 1.5 0.6 1.6 2.1 0.1 0. Theo m¹ch kh«ng gi»ng ®èi víi mäi lo¹i khèi x©y vµ m¹ch nghiªng bËc thang (øng suÊt kÐo chÝnh khi uèn Rkc) 2.2 0.4 0.8 0. Theo m¹ch kh«ng gi»ng ®èi víi mäi lo¹i khèi x©y (lùc dÝnh ph¸p tuyÕn.vµ øng suÊt kÐo chÝnh khi uèn Rkc khi khèi x©y bÞ ph¸ ho¹i theo m¹ch v÷a hoÆc ph¸ ho¹i qua g¹ch hoÆc ®¸ lÊy theo b¶ng 9: 10 vµ 11 B¶ng 9-c|êng ®é tÝnh to¸n Rk. ®èi víi khèi x©y b»ng g¹ch ®¸ cã h×nh ®Òu ®Æn b. h×nh 1) 2.3 0. Rc.8 1. C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y ghi ë b¶ng 9 cÇn ®|îc nh©n víi hÖ sè: 1.4. Theo m¹ch gi»ng (cµi r¨ng l|îc.2 0.8 0.C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n R cña bª t«ng ®¸ héc (kh«ng dÇm) TrÞ sè R daN/cm2 (KG/cm2.8.4 0. Theo m¹ch kh«ng gi»ng ®èi víi mäi lo¹i khèi x©y (lùc dÝnh tiÕp tuyÕn) 2. Theo m¹ch gi»ng ®èi vµ ®èi víi khèi x©y ®¸ héc 0. .1 0.05 0.15 0.6 1. c|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n ®|îc nh©n víi hÖ sè 1.10 2. ®èi víi khèi x©y ®¸ héc KÐo khi uèn Rku 1. 3.6 1.2 0.4 0.2 0. h×nh 2) a.5 1. Theo m¹ch gi»ng (h×nh 3) a. C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y g¹ch ®¸ chÞu kÐo däc trôc Rk. chÞu c¾t Rc.2 0.5 1. §èi víi khèi x©y ®¸ héc C¾t Rc 1.2 0.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 B¶ng 8.2 0. Rkc cña khèi x©y b»ng g¹ch ®¸ ®Æc víi v÷a xim¨ng v«i hoÆc v÷a v«i khi khèi x©y bÞ ph¸ ho¹i theo m¹ch v÷a ngang hay ®øng TrÞ sè R daN/cm2 (KG/cm2) Khi m¸c v÷a Khi c|êng ®é v÷a 25 10 4 2 Lo¹i tr¹ng th¸i øng suÊt 50 KÐo däc trôc Rk 1. chÞu kÐo khi uèn Rku.®èi víi khèi x©y g¹ch rung b»ng bµn rung khi tÝnh víi tæ hîp t¶i träng ®Æc biÖt.10 0. khi m¸c bª t«ng M200 Víi ®¸ héc ®Ëp th« M¸c 200 vµ lín h¬n M100 M¸c 50 hay víi g¹ch vì 40 M150 35 M100 30 M75 25 22 20 M50 20 18 17 M35 17 15 13 Lo¹i bª t«ng ®¸ héc Chó thÝch: §èi víi bª t«ng ®¸ héc cã dÇm.10 1. Rku.8 0.6 0.2 0.4 Chó thÝch: 1.8 1.15.1 0.3 0.2 1.4 0.

C|êng ®é tÝnh to¸n Rk. øng suÊt kÐo chÝnh Rkc vµ kÐo uèn Rku Tr¹ng th¸i øng suÊt KÐo däc trôc Rk vµ øng suÊt kÐo chÝnh Rkc KÐo uèn Rku TrÞ sè R daN/cm2 (KG/cm2) khi m¸c bªt«ng M200 M150 M100 M75 M50 M35 2 1. x©y b»ng v÷a xim¨ng cøng kh«ng cã chÊt phô gia v«i hoÆc ®Êt sÐt. Rkc.8 1. 1. Tr¹ng th¸i øng suÊt TrÞ sè R daN/cm2 (KG/cm2) khi m¸c g¹ch ®¸ 150 100 75 50 35 25 15 10 0.5 8 10 C¾t Rc Chó thÝch: 1.7 1 1.4 2 3 4 5.3 2. 200 2.8 2 B¶ng 11 – C|êng ®é tÝnh to¸n cña bªt«ng ®¸ héc chÞu kÐo däc trôc Rk.8 1. C|êng ®é tÝnh to¸n cña cèt thÐp Rt lÊy theo tiªu chuÈn kÕt cÊu t bªt«ng vµ bªt«ng cèt thÐp nh©n víi hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc Yv ë b¶ng 12 cña tiªu chuÈn nµy B¶ng 12 – HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cèt thÐp Jt Lo¹i cèt thÐp trong kÕt cÊu Nhãm thÐp CI(AI) CII(AII) Sîi thÐp .3 0.®èi víi khèi x©y g¹ch rung ®|îc chÕ t¹o b»ng g¹ch ®Êt sÐt Ðp dÎo 0.6 2 2.2 1.6 3.Rke cña khèi x©y b»ng g¹ch ®¸ cã h×nh d¹ng ®Òu ®Æn khi khèi x©y bÞ ph¸ ho¹i qua g¹ch khe ®¸.5 KÐo däc trôc Rk KÐo khi uèn Rku vµ øng suÊt 0.5 0.5 0.6 1.0 2.9.75 .7 .®èi víi khèi x©y kh«ng rung. C|êng ®é tÝnh to¸n chÞu s¾t theo m¹ch gi»ng chØ ®|îc tÝnh víi diÖn tÝch tiÕt diÖn g¹ch hay ®¸ trong tiÕt diÖn (diÖn tÝch g¹ch ®¸ thùc cña tiÕt diÖn) mµ kh«ng kÓ diÖn tÝch m¹ch v÷a ®øng. cßn khèi x©y b»ng g¹ch xilicat ®|îc s¶n xuÊt b»ng c¸c lo¹i c¸t nhá ®|îc lÊy theo sè liÖu thùc nghiÖm.4 1. Khi tÝnh theo tr¹ng th¸i më réng khe nøt theo c«ng thøc (44) c|êng ®é tÝnh to¸n Rku cña khèi x©y b»ng mäi lo¹i g¹ch xilic¸t ®|îc lÊy theo b¶ng 9 (kh«ng cã hÖ sè) Khi tØ sè chiÒu s©u liªn kÕt cµi r¨ng l|îc víi chiÒu cao mét hµng x©y cña khèi x©y b»ng g¹ch ®¸ cã h×nh ®Òu ®Æn nhá h¬n 1th× c|êng ®é tÝnh to¸n Rk vµ Rku theo m¹ch gi»ng ®|îc lÊy b»ng c¸c trÞ sè ghi ë b¶ng 9 nh©n víi tØ sè ®ã.§èi víi khèi x©y b»ng g¹ch xilic¸t th«ng th|êng.7 2.5 2.25.3 1. B¶ng 10 – C|êng ®é tÝnh to¸n Rk.5 3 4 kÐo chÝnh Rkc 0.5 6.0 1. 2.8 1 1. Rku ®|îc tÝnh víi toµn bé tiÕt diÖn ®øt cña khèi x©y.6 0. 0.9 1.2 1.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 2.

lÊy theo c¸c b¶ng 1 ®Õn 8 cã kÓ tíi c¸c hÖ sè tr×nh bµy trong phÇn chó thÝch cña c¸c b¶n trªn vµ ë c¸c ®iÒu 3.6 0. . lÊy theo ®iÒu 3. Chó thÝch: C|êng ®é tÝnh to¸n cña c¸c lo¹i cèt thÐp kh¸c kh«ng lÊy cao h¬n c|êng ®é tÝnh to¸n cña lo¹i thÐp CII. hÖ sè në dµi vµ hÖ sè ma s¸t.9 0. ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 1) §èi víi khèi x©y cã cèt thÐp däc R .9 0. C¸c ®Æc tr|ng ®µn håi cña khèi x©y biÕn d¹ng co ngãt. x©y b»ng g¹ch ®¸ cã chiÒu cao mét hµng x©y kh«ng lín h¬n 150mm. Rt. §èi víi khèi x©y cã cèt thÐp l|íi P ®|îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu 4.tb k .2 ®Õn 3.Rtb (2) Trong c¸c c«ng thøc 1 vµ 2: a vµ at .P Rt .6 0.8 0.8 0.6 3. (AII) hoÆc sîi thÐp th«ng th|êng t|¬ng øng. 2.Rtb §èi víi khèi x©y cèt thÐp E0 D1.®Æc tr|ng ®µn håi cña khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp vµ cã cèt thÐp.P Rt . ChÞu nÐn c. ChÞu kÐo b.7 0. Rbt – C|êng ®é chÞu nÐn trung b×nh (giíi h¹n trung b×nh cña c|êng ®é) cña khèi x©y x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: (3) Rtb=k.5 TCVN 5573: 1991 0.8 0.R Trong ®ã: K – lµ hÖ sè lÊy theo b¶ng 13 R – c|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y.75 1 0.R tc t 100 (5) Ut – Hµm l|îng cèt thÐp §èi víi khèi x©y cã cèt thÐp däc Pt At Akx (1) 2) Trong ®ã: At vµ Akx t|¬ng øng lµ diÖn tÝch tiÕt diÖn cña cèt thÐp vµ khèi x©y. M«®un ®µn håi (m«®un biÕn d¹ng ban ®Çu) cña khèi x©y E khi t¶i träng t¸c dông ng¾n h¹n ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 1) §èi víi khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp E0 D .R tc t 100 (4) 2) §èi víi khèi x©y cã cèt thÐp l|íi 2 R .11.7. L|íi thÐp Cèt thÐp däc trong khèi x©y: a. 3.5 1 0.Tiªu chuÈn ViÖt Nam 1.21. Cèt xiªn vµ cèt ®ai M¸c vµ liªn kÕt a.tb k .tb – c|êng ®é chÞu nÐn trung b×nh (giíi h¹n trung b×nh cña c|êng ®é) cña khèi x©y cã cèt thÐp.6 1 0. M¸c v÷a t 25 b.85 0. M¸c v÷a d 10 0. M«®un ®µn håi vµ m«®un biÕn d¹ng cña khèi x©y khi t¶i träng t¸c dông ng¾n h¹n vµ t¸c dông dµi h¹n.10.

. vµ CII lÊy theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bªt«ng vµ bªt«ng cèt thÐp.0 2. 3.6.5E0 b.25 3. x¸c ®Þnh néi lùc trong c¸c hÖ khung siªu tØnh mµ ë ®ã c¸c phÇn kÕt cÊu b»ng khèi x©y còng lµm viÖc víi c¸c phÇn lµm b»ng vËt liÖu kh¸c.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 Rtc – c|êng ®é chÞu nÐn tiªu chuÈn cña cèt thÐp trong khèi x©y cã cèt thÐp.. cßn ®èi víi sîi thÐp th«ng th|êng còng lÊy theo tiªu chuÈn trªn víi hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc 0.12. §èi víi thÐp thanh lo¹i CI. ®Ó x¸c ®Þnh néi lùc do biÕn d¹ng nhiÖt ®é g©y ra.tb . B¶ng 13 1. 2.v. M«®un biÕn d¹ng E cña khèi x©y ph¶i lÊy nh| sau: a. Rtb Rtt. TrÞ sè ®Æc tr|ng ®µn håi cña khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp D lÊy theo b¶ng 14 TrÞ sè ®Æc tr|ng ®µn håi cña khèi x©y cã cèt thÐp D t lÊy b»ng: §èi víi cèt thÐp l|íi: (6) §èi víi cèt thÐp däc – lÊy theo b¶ng 14 nh| ®èi víi khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp. trong c¸c líp cña tiÕt diÖn chÞu nÐn nhiÒu líp. E tÝnh theo c«ng thøc: (8) E= 0. Khi tÝnh to¸n kÕt cÊu theo c|êng ®é khèi x©y ®Ó x¸c ®Þnh néi lùc trong khèi x©y ë tr¹ng th¸i giíi h¹n chÞu nÐn víi ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng cña khèi x©y ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch cho cïng lµm viÖc víi c¸c bé phËn cña kÕt cÊu lµm b»ng c¸c vËt liÖu kh¸c (thÝ dô: ®Ó x¸c ®Þnh néi lùc trong d©y c¨ng cña vßm.11. x¸c ®Þnh chu k× dao ®éng hoÆc ®é cøng cña kÕt cÊu. bªt«ng ®¸ héc vµ g¹ch rung Khèi x©y blèc lín vµ nhá b»ng bªt«ng tæ ong HÖ sè k 2. Khi x¸c ®Þnh biÕn d¹ng cña khèi x©y do lùc däc hoÆc lùc ngang.E0 Trong ®ã E0 lµ m«®un ®µn håi ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (1) vµ (2) B¶ng 14 – TrÞ sè ®Æc tr|ng cña ®µn håi §Æc tr|ng ®µn håi D Lo¹i khèi x©y Khi m¸c v÷a 23 ®Õn 10 4 200 Khi c|êng ®é v÷a 2 0 Dt D. Lo¹i khèi x©y Khèi x©y g¹ch ®¸ c¸c lo¹i b»ng blèc lín ®¸ héc.8. khi tÝnh to¸n khèi x©y trªn dÇm t|êng hoÆc d|íi c¸c gi»ng ph©n phèi lùc) E tÝnh theo c«ng thøc: (7) E= 0.v.

cÇn gi¶m ®i b»ng c¸ch chia cho hÖ sè tõ biÕn v 3.0 . TrÞ sè ®Æc tr|ng ®µn håi D tõ môc 7 ®Õn 9 còng dïng cho c¸c tÊm lín vµ khèi g¹ch rung. 3. 3.10-4 §èi víi khèi x©y b»ng g¹ch ®¸. BiÕn d¹ng t|¬ng ®èi cña khèi x©y cã kÓ ®Õn tõ biÕn ®|îc x¸c ®Þnh theo c«nng thøc: V H Q E0 (9) Trong ®ã: V.Tiªu chuÈn ViÖt Nam 1.0 .15.8 .§èi víi khèi x©y b»ng g¹ch xilic¸t ®Æc rçng còng nh| b»ng g¹ch ®|îc chÕ t¹o tõ bªt«ng cèt liÖu rçng vµ blèc lín xilic¸t. bªt«ng xilic¸t vµ b»ng ®¸ thiªn nhiªn nhÑ 4.7 5. §Æc tr|ng ®µn håi cña bªt«ng ®¸ héc ®|îc lÊy b»ng D =2000 4. B»ng ®¸ thiªn nhiªn g¹ch bªt«ng nÆng vµ ®¸ héc 3.§èi víi khèi x©y b»ng g¹ch ®Êt sÐt Ðp dÎo vµ Ðp nöa kh« Q = 2.13. B»ng g¹ch bªt«ng tæ ong 6. §èi víi t¶i träng t¸c dông dµi h¹n.§èi víi khèi x©y b»ng khèi lín hoÆc b»ng g¹ch bªt«ng nÆng Q = 3. B»ng g¹ch gèm 7. M«®un ®µn håi vµ biÕn d¹ng cña khèi x©y b»ng ®¸ thiªn nhiªn cho phÐp lÊy trªn c¬ së thÝ nghiÖm. B»ng g¹ch ®Êt sÐt Ðp dÎo ®Æc vµ cã lç rçng.2) cho phÐp lÊy gi¸ trÞ ®Æc tr|ng ®µn håi D cho khèi x©y b»ng mäi lo¹i g¹ch nh| cho khèi x©y b»ng g¹ch Ðp dÎo: 2. B»ng c¸c khèi lín c¶n xuÊt tõ BT nÆng vµ BT cã lç rçng lín víi cèt liÖu nÆng vµ b»ng ®¸ thiªn nhiªn nÆng ( J t 1800kg/m3) 2.8 . G¹ch xilic¸t 9.14.2 .16. Q =1. g¹ch bªt«ng víi cèt liÖu rçng vµ ®¸ thiªn nhiªn nhÑ 8. BiÕn d¹ng co ngãt cña khèi x©y b»ng: 3. §èi víi khèi x©y v÷a nhÑ ®Æc tr|ng ®µn håi D lÊy theo b¶ng 14 víi hÖ sè 0. Q = 4.§èi víi khèi x©y b»ng blèc lín vµ nhá chÕ t¹o tõ bªt«ng tæ ong cã chung ¸p. 3. B»ng khèi lín lµm tõ bªt«ng tæ ong 5. B»ng c¸c khèi lín lµm tõ bªt«ng cèt liÖu rçng vµ bªt«ng lç rçng lín víi cèt liÖu nhÑ. m«®un ®µn håi cã khèi x©y E0 cã kÓ ®Õn tõ biÕn.§èi víi khèi x©y b»ng g¹ch gèm cã lç rçng th¼ng ®øng Q = 2.hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h|ëng cña tõ biÕn ®æi víi khèi x©y. 3. §Æc tr|ng ®µn håi cña khèi x©y b»ng ®¸ thiªn nhiªn ®|îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së thÝ nghiÖm. blèc lín vµ nhá ®|îc x©y b»ng chÊt kÕt dÝnh xilic¸t hay xi m¨ng . G¹ch ®Êy sÐt Ðp nöa kh« th|êng vµ cã lç rçng TCVN 5573: 1991 1500 1500 1000 1000 750 750 750 500 500 350 1000 500 500 1200 1000 750 500 750 500 350 1000 750 500 500 500 350 200 750 500 350 350 500 350 200 500 350 350 350 350 350 200 350 200 200 200 Chó thÝch: 1. Khi x¸c ®Þnh hÖ sè uèn däc víi ®é m¶nh l0/i d 28 hay l0/h d 8 (xem ®iÒu 4.øng xuÊt dïng ®Ó x¸c ®Þnh H Q .

19.17.4 E0 víi E0 lµ m« ®un ®µn håi khi nÐn.18. trªn ¸ sÐt Nh| trªn. md. 2. 4. M .A Trong ®ã: N – Lùc däc tÝnh to¸n. g¹ch vµ blèc bªt«ng tæ ong Chó thÝch: HÖ sè në dµi ®èi víi khèi x©y b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c cho phÐp lÊy theo c¸c sè liÖu thÝ nghiÖm. M ®|îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 17 tuú thuéc vµo ®é m¶nh cña cÊu kiÖn. TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn cña kÕt cÊu g¹ch ®¸ kh«ng cã cèt thÐp chÞu nÐn ®óng t©m theo c«ng thøc: (10) N = mdMR. g¹ch vµ blèc bªt«ng.10-4 ®èi víi khèi x©y b»ng g¹ch vµ blèc bªt«ng tæ ong Cßn ®èi víi khèi x©y b»ng g¹ch ®Êt sÐt vµ g¹ch gèm th× kh«ng cÇn kÓ ®Õn biÕn d¹ng co ngãt. G¹ch ®Êt sÐt vµ g¹ch gèm: 0.2.6 0.6 0.000008 3. TrÞ sè hÖ më në dµi cña khèi x©y khi nhiÖt ®é thay ®æi 10 ®|îc lÊy theo b¶ng 15.HÖ sè në dµi cña khèi x©y D t VËt liÖu cña khèi x©y t 0. trªn ®Êt sÐt Tr¹ng th¸i bÒ mÆt ma s¸t Kh« Èm 0.HÖ sè uèn däc. B¶ng 15.00001 2.2. HÖ sè uèn däc M dïng ®Ó xÐt ®Õn sù gi¶m kh¶ n¨ng chÞu lùc cña c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn.7 0. G¹ch xilic¸t. M« ®un chèng tr|ît cña khèi x©y lÊy b»ng G = 0. §èi víi cÊu kiÖn cã tiÕt diÖn kh«ng ®æi theo chiÒu dµi.6 0. 3.HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h|ëng cña t¶i träng t¸c dông dµi h¹n 9 tõ biÕn) lµm gi¶m kh¶ n¨ng chÞu lùc cña c¸c cÊu kiÖn: víi cÊu kiÖn cã c¹nh nhá nhÊt h d|íi 30 cm (hay lµ cã b¸n kÝnh qu¸n tÝnh nhá nhÊt cña tiÕt diÖn ngang bÊt k× i nhá h¬n 8. Khèi x©y trªn khèi x©y hay trªn bªt«ng Gç trªn khèi x©y hay trªn bªt«ng Th¸p trªn khèi x©y hay trªn bªt«ng Khèi x©y vµ bªt«ng trªn c¸t hay trªn sái Nh| trªn.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 8. 3. x¸c ®Þnh theo b¶ng 1 ®Õn 8. 3.CÊu kiÖn chÞu nÐn ®óng t©m 4.6 0.7 cm). TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn cña kÕt cÊu g¹ch ®¸ vµ g¹ch ®¸ cèt thÐp theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt (theo kh¶ n¨ng chÞu lùc) KÕt cÊu g¹ch ®¸ .5 0. 6.55 0. l0 (11) O i On i l0 h . HÖ sè ma s¸t lÊy theo b¶ng 16 B¶ng 16 – HÖ sè ma s¸t P VËt liÖu 1.4 0. 3. x¸c ®Þnh theo ®iÒu 4. §¸ thiªn nhiªn.45 0. x¸c ®Þnh md theo c«ng thøc (16) víi e 0.7 cm) hÖ sè md lÊy b»ng 1 4.d =0 Khi h t 30 cm (hoÆc i t 8.3 0. R – C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y. A – DiÖn tÝch tiÕt diÖn cña cÊu kiÖn.1.35 0. bªt«ng ®¸ héc 0.50 4. 5.000005 1.

b) .25H.79 0.88 0.32 0.§èi víi nhµ mét nhÞp l0 = 1.92 0.14 0.72 0.88 0. hÖ sè M ®|îc lÊy theo néi suy 2.36 0.64 0.81 0.08 0.18 0.68 0. H – C¹nh nhá cña tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt B¶ng 17 – HÖ sè uèn däc M §é m¶nh L0/h 4 6 8 10 12 14 16 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 HÖ sè uèn däc M víi ®Æc tr|ng ®µn håi cña khèi x©y D 1500 1000 750 500 350 200 1 1 1 0.21).45 0.9 0.35 0. hÖ sè M ®|îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh Mn (®iÒu 4.31 0.32 0. Khi kÕt cÊu ®øng tù do (h×nh 4c) l0 = 2H.23 - Chó thÝch: 1.14 0.21 0. trong ®ã H lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sµn hay gi÷a c¸c gèi tùa n»m ngang. Khi gèi trªn lµ gèi ®µn håi vµ gèi d|íi lµ ngµm cøng (h×nh 4.91 0.61 0.79 0.94 0.17 0.28 0.29 0.12 0.80 0.13 0.84 0.29 0.09 0.16 0.44 0.§èi víi nhµ nhiÒu nhÞp l0=1.82 0. 3.69 0.43 0.95 0.59 0. Khi tùa lªn gèi khíp cè ®Þnh (h×nh 4a) l0 =H.50 0.88 0.98 0.3.17 0.3.92 0. d.54 0. .5H.05 0.12 0.79 0.74 0.70 0.10 0.84 0.85 0. §èi víi khèi x©y cã cèt thÐp l|íi trÞ sè ®Æc tr|ng ®µn håi ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (6) cã thÓ bÐ h¬n 200.63 0.39 0.20 0.10 0.10 0. ChiÒu cao tÝnh to¸n cña t|êng vµ cét l0 dïng ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè uèn däc M ®|îc lÊy tuú theo ®iÒu kiÖn tùa cña chóng lªn c¸c gèi tù n»m ngang cô thÓ lµ: a.98 0. 4.85 0.17 0.96 0.21 0.26 0. ®|îc x¸c ®Þnh theo chØ dÉn ë ®iÒu 4.61 0.43 0.45 0.08 0.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 (12) Hay: §èi víi c¸c tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt vµ ®Æc tr|ng ®µn håi D cña khèi x©y (lÊy theo b¶ng 14) Trong c¸c c«ng thøc (11) vµ (12): L0 – chiÒu cao tÝnh to¸n cña cÊu kiÖn.51 0.90 0.77 0.66 0.26 0.70 0.95 0.13 0. c.32 0.73 0.72 0.53 0.13 0.15 0.68 0.37 0. Víi c¸c trÞ sè ®é m¶nh trung gian.53 0.7) trong tr|êng hîp tÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m lín.07 0.43 0.52 0.21 0.81 0. Víi c¸c trÞ sè ®é m¶nh Oh v|ît qu¸ trÞ sè giíi h¹n (®iÒu 6.21 0.17 – 6.24 0.38 0.45 0.53 0.25 0.06 0.60 0.17 0. b.34 0. Khi kÕt cÊu cã c¸c tiÕt gèi ®|îc ngµm kh«ng hoµn toµn th× ph¶i xÐt ®Õn møc ®é ngµm thùc tÕ nh|ng l0> 0.36 0.04 Lo/i 14 21 28 35 42 49 56 63 76 90 104 118 132 146 160 173 187 100 0.57 0.8H.25 0. Chó thÝch: . I – B¸n kÝnh qu¸n tÝnh nhá nhÊt cña tiÕt diÖn cÊu kiÖn.

Khi ë phÝa trªn lµ gèi tùa ®µn håi hay kh«ng cã gèi.R. khi tÝnh nh÷ng tiÕt diÖn ë nöa phÇn d|íi (tíi chiÒu cao 0.3) vµ vµo tiÕt diÖn nhá nhÊt n»m trong ®o¹n H/3 ë gi÷a. §èi víi t|êng vµ cét cã gèi khíp cè ®Þnh mµ chiÒu cao tÝnh to¸n l0=H (xem ®iÒu 4. b. §èi víi t|êng vµ cét ®øng tù do.5H) trÞ sè M vµ md lÊy theo tÝnh to¸n.NÕu t¶i träng chØ lµ träng l|îng b¶n th©n cña cÊu kiÖn trong ph¹m vi ®o¹n ®ang tÝnh th× chiÒu cao tÝnh to¸n l0 cÇn gi¶m bít b»ng c¸ch nh©n víi hÖ sè 0. trÞ sè M vµ md lÊy t¨ng dÇn tõ trÞ sè tÝnh to¸n tíi 1 t¹i gèi ®µn håi theo quy luËt ®|êng th¼ng (h×nh 4b). khi ®ã chiÒu cao tÝnh to¸n l0 cña m¶ng t|êng lÊy b»ng chiÒu cao cña « cöa.7H. §èi víi t|êng vµ cét giËt cÊp. khi tÝnh nh÷ng tiÕt diÖn n»m ë phÇn d|íi cña t|êng vµ cét tíi chiÒu cao 0. §èi víi t|êng vµ cét ngµm cøng ë phÝa d|íi vµ tùa ®µn håi ë phÝa trªn. 4.75. Khi t|êng vµ cét tùa lªn gèi khíp cè ®Þnh.An.H.Khi cã c¸c gèi tùa cøng. Trong c¸c t|êng cã c¸c « cöa khi tÝnh m¶ng t|êng n»m gi÷a hai « cöa.M1. (xem ®iÒu 6. hÖ sè M vµ md ®|îc lÊy t¨ng tõ trÞ sè tÝnh to¸n tíi 1 ë gèi theo luËt ®|êng th¼ng (h×nh 4a).3) th× khi tÝnh to¸n nh÷ng tiÕt diÖn n»m trong ®o¹n H/3 ë gi÷a. hÖ sè M vµ md ®|îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo chiÒu cao tÝnh to¸n l0 (x¸c ®Þnh theo ®iÒu 4. Trong tr|êng hîp m¶ng t|êng hÑp gi÷a hai « cöa. cßn khi cã c¸c sµn bªt«ng cèt thÐp ®æ toµn khèi kª lªn t|êng theo bèn c¹nh th× lÊy l0= 0. cßn nöa phÇn trªn lÊy t¨ng dÇn tõ trÞ sè tÝnh to¸n tíi 1 theo luËt ®|êng th¼ng (h×nh 4c). TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m cña khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp ®|îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc: (13) E ^ md. hÖ sè M vµ md ®|îc x¸c ®Þnh nh| sau: a. cã chiÒu réng nhá h¬n chiÒu dµy cña t|êng. chóng ®|îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo chiÒu cao tÝnh to¸n l0=H (H – chiÒu cao cña t|êng hay cét lÊy theo ®iÒu 4. Z .8H 2.9.3) vµ vµo tiÕt diÖn ë phÇn gèi tùa d|íi. phÇn trªn cã tiÕt diÖn ngang bÐ h¬n. trÞ sè M vµ md lÊy theo tÝnh to¸n cßn khi tÝnh nh÷ng tiÕt diÖn cßn l¹i ë phÇn trªn cña t|êng vµ cét. 4.5.7.6. cßn khi tÝnh to¸n nh÷ng tiÕt diÖn n»m trong ®o¹n H/3 ë hai ®Çu. 4. hÖ sè M lÊy theo ®é m¶nh cña t|êng. gi¸ trÞ hÖ sè M vµ m4 ®|îc lÊy kh«ng ®æi vµ b»ng trÞ sè tÝnh to¸n cho t|êng vµ cét ®ã. th× m¶ng t|êng sÏ ®|îc tÝnh to¸n kiÓm tra trong mÆt ph¼ng cña t|êng. CÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m 4.7) vµ khi cã c¸ sµn bªt«ng cèt thÐp ®|îc c¾m vµo t|êng lÊy l0= 0. cßn khi tÝnh to¸n phÇn t|êng vµ cét trªn cã chiÒu cao Hl th× hÖ sè M vµ md ®|îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo chiÒu cao tÝnh to¸n l0l vµ vµo tiÕt diÖn cña phÇn nµy: l0l ®|îc x¸c ®Þnh gièng nh| l0 nh|ng víi H0 b»ng Hl.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 1.4.

Tiªu chuÈn ViÖt Nam §èi víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt theo c«ng thøc: N^ md. Khi biÓu ®å memen uèn kh«ng ®æi dÊu: Ohn Oin H hn H in H – chiÒu cao thùc tÕ cña cÊu kiÖn Hl vµ ln – t|¬ng øng lµ chiÒu cao vµ b¸n kÝnh qu¸n tÝnh phÇn chÞu nÐn cña tiÕt diÖn ngang trong mÆt ph¼ng t¸c dông m«men uèn. in2 – t|¬ng øng lµ chiÒu cao vµ b¸n kÝnh qu¸n tÝnh vïng nÐn cña cÊu kiÖn t¹i nh÷ng tiÕt diÖn cã m«men uèn lín nhÊt. h – chiÒu cao tiÕt diÖn trong mÆt ph¼ng t¸c dông m«men uèn. §èi víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt hn = h-2eo §èi víi tiÕt diÖn ch÷ T (khi e0 > 0.3). E0 . in1 vµ hn2. . ®|îc x¸c ®Þnh trong mÆt ph¼ng t¸c dông cña m«men uèn theo b¶ng 17 vµ phô thuéc vµo chiÒu cao tÝnh to¸n cña cÊu kiÖn l0 (xem ®iÒu 4. b.®é lÖch t©m cña lùc däc tÝnh to¸n N ®èi víi träng t©m cña tiÕt diÖn. ®|îc x¸c ®Þnh trong mÆt ph¼ng t¸c dông cña m«men uèn víi ®é m¶nh O hn hoÆc Oin.45y) cã thÓ lÊy gÇn ®óng An=2 (y-e0)b vµ hn =2 (ye 0) Trong ®ã: Y – kho¶ng c¸ch tõ träng t©m tiÕt diÖn cña cÊu kiÖn ®Õn mÐp tiÕt diÖn vÒ phÝa lÖch t©m. ®|îc x¸c ®Þnh víi gi¶ thiÕt lµ biÓu ®å øng suÊt nÐn cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt (h×nh 5) vµ tõ ®iÒu kiÖn träng t©m cña diÖn tÝch phÇn chÞu nÐn trïng víi ®iÓm ®Æt cña lùc däc tÝnh to¸n N. Mn – HÖ sè uèn däc (theo b¶ng 1) ®èi víi phÇn chÞu nÐn cña tiÕt diÖn.2. HÖ sè uèn däc Mn ®|îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo ®é m¶nh: Oh1n Oh 2 n H1 hayOi1n hn1 H2 hayOi 2 n hn 2 H1 in1 H2 in 2 Z Trong ®ã: H1 vµ H2 – chiÒu cao tõng phÇn tÝnh to¸n cÊu kiÖn cã m«men uèn cïng dÊu Hn1. M .M1R. .A(1-2e0)Z Trong ®ã: M Mn M1 TCVN 5573: 1991 (14) 2 (15) Trong c¸c c«ng thøc tõ (13) ®Õn (15) R – c|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y A – diÖn tÝch tiÕt diÖn cÊu kiÖn An – diÖn tÝch phÇn chÞu nÐn cña tiÕt diÖn.hÖ sè x¸c ®Þnh theo b¶ng 18.chiÒu réng c¸nh hay s|ên chÞu nÐn cña tiÕt diÖn ch÷ T tuú thuéc vµo h|íng lÖch t©m. 4.HÖ sè uèn däc ®èi víi toµn bé tiÕt diÖn. Khi biÓu ®å m«men uèn ®èi theo chiÒu cao cÊu kiÖn (h×nh 6) tÝnh to¸n theo c|êng ®é tiÕn hµnh t¹i c¸c tiÕt diÖn cã trÞ sè m«men uèn lín nhÊt.

45 Chó thÝch: NÕu 2y<h th× khi x¸c ®Þnh hÖ sè Z thay 2y b»ng h 1 1 B¶ng 19 – hÖ sè 7 §é m¶nh Oh Oi HÖ sè K khèi x©y B»ng g¹ch ®Êt sÐt.hÖ sè lÊy theo b¶ng 19 eod . b»ng khèi B»ng g¹ch xilic¸t. s¶n xuÊt tõ bªt«ng nhÑ vµ bªt«ng b»ng ®¸ thiªn nhiªn c¸c lo¹i tæ ong Khi hµm l|îng cèt thÐp däc % . bªt«ng lç rçng lín b»ng ®¸ thiªn nhiªn (kÓ c¶ ®¸ héc) H×nh 6: BiÓu ®å m«men uèn ®æi dÊu cña cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m TrÞ sè Z ®èi víi tiÕt diÖn BÊt k× Ch÷ nhËt eo eo 1+ h d 1. §èi víi khèi x©y c¸c lo¹i (trõ nh÷ng lo¹i nãi trong ®iÓm 2 d|íi ®©y) 2.7cm hÖ sè md lÊy b»ng 1 H×nh 5: CÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m B¶ng 18 – HÖ sè Z Lo¹i khèi x©y 1.Tiªu chuÈn ViÖt Nam md – hÖ sè x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: md TCVN 5573: 1991 1 K N d § 1.2eod · ¨1 ¸ N © h ¹ (16) K Trong ®ã: Nd – lùc däc do phÇn t¶i träng t¸c dông dµi h¹n g©y nªn . b»ng g¹ch ®¸ lín s¶n xuÊt tõ bª t«ng nÆng. B»ng g¹ch vµ tÊm lín s¶n xuÊt tõ bªt«ng tæ ong.45 1+ 2 y d 1.§é lÖch t©m cña t¶i träng t¸c dông dµi h¹n Khi h t 30cm hay l t 8.

8 §èi víi tæ hîp t¶i träng ®Æc biÖt: 0.01%.03 0.85y Khi ®ã kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt cña lùc ®Õn mÐp tiÕt diÖn chÞu nÐn lín h¬n.12. kh«ng ®|îc v|ît qu¸: §èi víi tæ t¶i träng c¬ b¶n: 0.16 0.22 0.12 0.1% vµ nhá h¬n 0. 4.95 y.30 0. hÖ sè K lÊy gièng khèi x©y cã hµm l|îng cèt thÐp b»ng vµ nhá h¬n 0. CÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m xiªn 4. bn=2Cb vµ An=4ChCb Trong ®ã: .00 0. TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m xiªn ®|îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc (13) trong ®ã: DiÖn tÝch phÇn chÞu nÐn cña tiÕt diÖn A phøc lÊy theo d¹ng h×nh ch÷ nhËt.1 0.03 0.08 0.10. ë c¸c t|êng cã chiÒu dµy nhá h¬n vµ b»ng 22cm th× kh«ng ®|îc v|ît qu¸: §èi víi tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n: 0.07 0.3 0. Khi c¸c e0 > 0.30 < 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ^ 35 42 49 56 63 70 76 83 90 Chó thÝch: §èi víi khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp.23 0. 4. cÇn ph¶i tiÕn hµnh tÝnh to¸n theo sù më réng khe nøt ë c¸c m¹ch v÷a cña khèi x©y theo chØ dÉn cña ®iÒu lÖnh 5.19 0.19 0.Tiªu chuÈn ViÖt Nam ^ 0.11. Nh÷ng cÊu kiÖn lµm viÖc chÞu nÐn lÖch t©m.9.20 0.20 0.15 0.7 y ngoµi viÖc tÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m theo c«ng thøc (13). §èi víi t|êng tù chÞu lùc 1cm.27 0.24 0.8.05 0.09 0. Khi hµm l|îng cèt thÐp lín h¬n 0.23 0.00 0.26 0.31 _ 0. Gi¸ trÞ cña ®é lÖch t©m ngÉu nhiªn lÊy nh| sau: §èi víi t|êng chÞu lùc 2cm.24 0. §èi víi tæ t¶i träng ®Æc biÖt: 0.26 ^ 0.13 0.09 0.29 0.15 0.10 0. 4. cÇn ®|îc kiÓm tra theo nÐn ®óng t©m trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng t¸c dông cña m«men uèn khi chiÒu réng b nhá h¬n chiÒu cao cña tiÕt diÖn.00 0.6) cã nhiÒu dµy nhá h¬n vµ b»ng 22cm. Gi¸ trÞ lín nhÊt cña ®é lÖch t©m (cã xÐt ®Õn ®é lÖch t©m ngÉu nhiªn) trong cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m kh«ng cã cèt thÐp däc ë vïng kÐo.00 0.3. kh«ng ®|îc nhá h¬n 2cm ®èi víi t|êng vµ cét hoÆc chÞu lùc.3% hÖ sè K x¸c ®Þnh b»ng néi suy.14 0. Khi tÝnh to¸n c¸c t|êng tù chÞu lùc (xem ®iÒu 6. cã träng t©m trïng víi ®iÓm ®Æt lùc vµ hai c¹nh giíi h¹n bëi mÐp tiÕt diÖn cña cÊu kiÖn (h×nh 7) víi: Hn=2Ch.90 y. 4.26 TCVN 5573: 1991 _ 0. cÇn kÓ ®Õn ®é lÖch t©m ng©u nhiªn vµ ph¶i céng thªm víi ®é lÖch t©m cña lùc däc.08 0.11 0.04 0.

G¹ch gåm cã lç rçng g¹ch rçng. Khèi bª t«ng ®Æc m¸c M35.Theo chiÒu cao tiÕt diÖn h hay b¸n kÝnh qu¸n tÝnh ih vµ ®é lÖch t©m ch theo ph|¬ng h. c1.3.13. Khèi bª t«ng tæ ong vµ ®¸ thiªn nhiªn 1. d = 1.5 2 2 1 1 1. G¹ch ®¸ ®Æc. Cb lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt lùc N ®Õn mÐp gÇn nhÊt cña thiÕt diÖn.= 1 ph©n phèi h×nh tam gi¸c M = 0. khèi bª t«ng nÆng hay bª t«ng cèt liÖu rçng xã m¸c M50 vµ lín h¬n. Trong tr|êng hîp h×nh d¹ng tiÕt diÖn phøc t¹p.14 Acb – DiÖn tÝch chÞu nÐn (Ðp) mµ t¶i träng truyÒn lªn. còng nh| khèi x©y b»ng khèi nÆng vµ nhÑ. d = 1 . Khèi bª t«ng cã lç rçng. ®Ó ®¬n gi¶n tÝnh to¸n cho phÐp lÊy h×nh ch÷ nhËt cña thiÕt diÖn mµ kh«ng tÝnh ®Õn c¸c phÇn cã h×nh d¹ng phøc t¹p (h×nh 8).5. g. h B.7Ch th× ngoµi viÖc tÝnh to¸n theo kh¶ n¨ng chÞu lùc cßn ph¶i tÝnh to¸n theo sù më réng khe nøt ë phÝa t|¬ng øng theo ®iÒu 5. ®|îc x¸c ®Þnh theo 4. e.14.07Cb hay Ch >0. i Tæng t¶i T¶i träng T¶i träng Tæng t¶i träng côc côc bé côc bé träng côc bé bé vµ chÝnh 2 1.HÖ sè ®Çy cña biÓu ®å ¸p lùc do t¶i träng côc bé g©y ra. \ . M1 vµ md ®|îc x¸c ®Þnh víi hai tr|êng hîp: . 2. d.5 ®èi víi khèi x©y b»ng vËt liÖu ghi ë môc 3 cña b¶ng nµy. bª t«ng ®¸ héc 3. Sau khi tÝnh to¸n chän gi¸ trÞ nhá nhÊt trong hai gi¸ trÞ tÝnh ®|îc theo c«ng thøc (13) lµm kh¶ n¨ng chÞu lùc cña cÊu kiÖn.2 VËt liÖu x©y 1.®èi víi x©y b»ng bªt«ng cã lç réng lín vµ bªt«ng tæ ong.5 \ ®èi víi khèi x©y b»ng g¹ch vµ b»ng g¹ch rung. C¸c gi¸ trÞ Z. CÊu kiÖn chÞu nÐn côc bé 4.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 Ch. TÝnh to¸n tiÕt diÖn chÞu nÐn (Ðp) côc bé khi t¶i träng ph©n phèi trªn mét phÇn diÖn tÝch cña tiÕt diÖn ®|îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc: (17) Ncb ^ \ d Rcb Acb Trong ®ã: Ncb – TrÞ sè t¶i träng côc bé Rcb – C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y chÞu nÐn (Ðp) côc bé. C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y chÞu nÐn côc bé Rcb ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Rcb = [ R (18) .2 1.5 1 1 4. b. .5 – 0. B¶ng 20 – HÖ sè [ 1 [ ®èi víi s¬ ®å t¶i träng H×nh 9 H×nh 9 a. \ . Khi ¸p lùc ph©n phèi ®Òu.Theo chiÒu cao tiÕt diÖn b hay b¸n kÝnh qu¸n tÝnh ib vµ ®é lÖch t©m theo ph|¬ng b. NÕu Cb > 0.2 1. NÕu d|íi gèi cña cÊu kiÖn chÞu uèn kh«ng yªu cÇu ®Æt b¶n ph©n bè ¸p lùc th× cho phÐp lÊy tÝch sè M d = 0.

16 [1 . vµ hai lÇn chiÒu dµy cña t|êng h (h×nh 9c1). b) Khi t¶i träng côc bé t¸c dông ë mÐp t|êng trªn toµn bé chiÒu dµy cña t|êng. xµ. diÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn gåm c¶ phÇn diÖn tÝch 2 bªn cã chiÒu dµi kh«ng lín h¬n bÒ dµy cña t|êng (h×nh 9a). diÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn bao gåm c¶ phÇn diÖn tÝch kÒ s¸t víi mÐp cña t¶i träng côc bé cã chiÒu dµi kh«ng lín h¬n bÒ dµy cña t|êng (h×nh 9b). x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (17) lµ gi¸ trÞ lín nhÊt trong hai gi¸ trÞ Rcb x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (18) cña khèi x©y kh«ng cèt thÐp hoÆc Rcb= víi Rak lµ c|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi cã l|íi cèt thÐp. xµ hoÆc lanh t«).HÖ sè phÞ thuéc vµo vËt liÖu cña khèi x©y vµ ®iÎm ®Æt t¶i träng. ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (25) hoÆc (26).15. DiÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn A ®|îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c sau: a) Khi t¶i träng côc bé t¸c dông toµn bé chiÒu dµi cña t|êng. . c) Khi t¶i träng côc bé lµ t¶i träng ë nh÷ng chç gèi tùa cña c¸c ®Çu xµ vµ dÇm. diÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn lÊy b»ng diÖn tÝch nÐn côc bé. d) Khi t¶i träng côc bé t¸c dông ë gãc t|êng.DiÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn. diÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn lµ diÖn tÝch tiÕt diÖn cña t|êng cã chiÒu réng b»ng chiÒu s©u phÇn gèi tùa cña xµ hoÆc dÇm vµ chiÒu dµi kh«ng lín h¬n kho¶ng c¸ch gi÷a hai nhÞp c¹nh tranh nhau cña dÇm (h×nh 9c). diÖn tÝch nÐn côc bé. mµ kh«ng ®ñ ®Ó chÞu tæng t¶i träng côc bé vµ chÝnh. diÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn lÊy b»ng diÖn tÝch chÞu nÐn côc bé. khi mµ diÖn tÝch tiÕt diÖn chØ ®ñ ®Ó chÞu mét m×nh t¶i träng côc bé. ®|îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu 4. cho phÐp dïng c¸c biÖn ph¸p cÊu t¹o ®Ó tr¸nh kh«ng cho truyÒn t¶i träng chÝnh lªn diÖn tÝch chÞu nÐn côc bé (thÝ dô t¹o mét kho¶ng rçng hay ®Æt tÊm ®Öm trªn ®Çu dÇm.16. Chó thÝch: Trong tr|êng hîp. 4. 4.Tiªu chuÈn ViÖt Nam A [= Acd 3 TCVN 5573: 1991 (19) §ång thêi [ ^ [1 Trong ®ã: A . cßn khi tÝnh víi tæng t¶i träng côc bé vµ chÝnh. sµn…) vµ c¸c t¶i träng chÝnh (träng l|îng cña khèi x©y phÝa trªn t¶i träng truyÒn lªn khèi x©y ®ã) t¸c dông ®ång thêi th× tÝnh to¸n ®|îc tiÕn hµnh riªng biÖt theo t¶i träng trong bé vµ theo tæng t¶i träng côc bé vµ chÝnh víi c¸c gi¸ trÞ [1 thÝch hîp tra ë b¶ng 20. NÕu kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm lín h¬n hai lÇn chiÒu dµy t|êng th× chiÒu dµi cña phÇn diÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn lÊy b»ng tæng sè chiÒu réng cña dÇm bd. cßn khi tÝnh víi tæng t¶i träng côc bé vµ chÝnh. Khi c¸c t¶i träng côc bé (ph¶n lùc gèi tùa cña dÇm. cßn khi tÝnh to¸n víi tæng t¶i träng côc bé vµ chÝnh diÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn lÊy theo h×nh 9d trong ph¹m vi ®|êng ®øt nÐt.

Khi cÊu kiÖn chÞu uèn (dÇm. g) Khi t¶i träng côc bé ®Æt ë phÇn bæ trô vµ mét phÇn t|êng diÖn tÝch tÝnh to¸n ®|îc lÊy t¨ng so víi diÖn tÝch chÞu nÐn côc bé chØ khi mµ hîp lùc cña t¶i träng cã ®iÓm ®Æt n»m trong c¸nh (t|êng) hoÆc trong ph¹m vi phÇn s|ên (bæ trô) víi ®é lÖch t©m e0 > 1/6 L vÒ phÝa t|êng (trong ®ã L lµ chiÒu dµi cña phÇn diÖn tÝch chÞu nÐn côc bé. NÕu ®Æt nh| vËy nh|ng ë gÇn mÐp t|êng.38 Chó thÝch: trong mäi tr|êng hîp. e0 lµ ®é lÖch t©m so víi trôc cña diÖn tÝch chÞu nÐn côc bé). diÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn theo h×nh 9e. h) NÕu tiÕt diÖn cã h×nh d¹ng phøc t¹p. CÊu kiÖn chÞu uèn 4. kh«ng ®|îc phÐp tÝnh vµo diÖn tÝch tÝnh to¸n nh|ng phÇn diÖn tÝch cã liªn kÕt yÕu kh«ng ®ñ ®é truyÒn ¸p lùc (phÇn 1 vµ 2 trªn h×nh 9i) 4. Khi ®ã b¶n kª chØ ®¶m b¶o ph©n bè t¶i träng theo ph|¬ng h|íng vu«ng gãc víi cÊu kiÖn chÞu uèn.35 – 6. Trong tr|êng hîp nµy. diÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn gåm c¶ phÇn diÖn tÝch t|êng ë hai bªn kÒ s¸t víi bæ trô cã chiÒu réng C b»ng chiÒu s©u gèi tùa lªn khèi x©y t|êng vµ chiÒu dµi vÒ mçi phÝa kh«ng lín h¬n chiÒu dµy t|êng (h×nh 9 h). diÖn tÝch tÝnh to¸n lÊy b»ng diÖn tÝch chÞu nÐn côc bé cßn khi tÝnh to¸n víi tæng t¶i träng côc bé vµ chÝnh diÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn lÊy theo h×nh 9g trong ph¹m vi ®|êng ®øt nÐt. tr×nh bµy ë h×nh 9 diÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn A bao gåm c¶ diÖn tÝch chÞu nÐn côc bé Acb. xµ…) kª lªn mÐp cña khèi x©y mµ kh«ng cã b¶n kª hoÆc víi b¶n kª cã thÓ xoay cïng víi ®Çu cÊu kiÖn.18. TÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu uèn kh«ng cã cèt thÐp ®|îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc: . ChØ dÉn cña môc nµy kh«ng ¸p dông ®Ó tÝnh gèi c¸c t|êng treo mµ cÇn tiÕn hµnh theo chØ dÉn cña ®iÒu 4.13. th× khi tÝnh to¸n víi tæng t¶i träng côc bé vµ chÝnh diÖn tÝch tÝnh to¸n lÊy kh«ng nhá h¬n diÖn tÝch tÝnh ®|îc x¸c ®Þnh theo h×nh 9d khi t¶i träng côc bé ®Æt ë gãc t|êng. ®Æt trªn mét phÇn chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña tiÕt diÖn.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 e) Khi t¶i träng côc bé.17. f) Khi t¶i träng côc bé hoµn toµn träng ph¹m vi ph©n bæ trô. th× chiÒu s©u ph©n gèi tùa cÇn ®|îc x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n. Chó thÝch: Nh÷ng yªu cÇu vÒ cÊu t¹o c¸c phÇn khèi x©y chÞu t¶i träng côc bé xem chØ dÉn ë môc 6.

M ^ RkcbZ (21) CÊu kiÖn chÞu kÐo ®óng t©m 4. vµ 11.HÖ sè ma s¸t theo m¹ch cña khèi x©y. TÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu uèn kh«ng cã cèt thÐp víi lùc c¾t Q ®|îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc: (21) Q ^ RkcbZ Trong ®ã: Rkc. b – ChiÒu dµi cña tiÕt diÖn Z – C¸nh tay ®ßn cña néi ngÉu lùc.DiÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn.V0)A Trong ®ã: Rc – lµ c|êng ®é chÞu c¾t tÝnh to¸n (xem b¶ng 9) P . TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn chÞu kÐo ®óng t©m kh«ng cã cèt thÐp theo c|êng ®é khi chÞu kÐo ®óng t©m ®|îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc: (22) N d RkAnt Trong ®ã: H – Lùc däc trôc tÝnh to¸n khi kÐo.10 vµ 11 theo tiÕt diÖn cã gi»ng. lÊy b»ng 0. CÊu kiÖn chÞu c¾t 4.C|êng ®é tÝnh to¸n chÞu øng suÊt kÐo theo chÝnh khi uèn cña khèi x©y lÊy theo b¶ng 9.20. Ant – DiÖn tÝch tiÕt diÖn chÞu kÐo cña khèi x©y ®· trõ phÇn gi¶m yÕu (diÖn tÝch thu hÑp).Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 Trong ®ã: M – M«men uèn tÝnh to¸n W – M«men chèng uèn cña tiÕt diÖn khèi x©y lµm viÖc ë giai ®o¹n ®µn håi. A.7 cho khèi x©y b»ng g¹ch vµ ®¸ cã h×nh ®Òu ®Æn. lÊy b»ng 0.8nP.5 ®èi víi khèi x©y b»ng g¹ch rçng vµ ®¸ cã c¸c khe rçng th¼ng ®øng.19. còng nh| ®èi víi khèi x©y b»ng ®¸ héc. 10 vµ 11). Chó ý: Kh«ng cho phÐp thiÕt kÕ cña cÊu kiÖn cña kÕt cÊu g¹ch ®¸ lµm viÖc chÞu kÐo däc trôc theo tiÕt diÖn kh«ng gi»ng. 10.øng suÊt nÐn trung b×nh khi t¶i träng nhá nhÊt ®|îc x¸c ®Þnh víi hÖ sè v|ît t¶i 0.HÖ sè lÊy b»ng 1 víi khèi x©y b»ng ®¸ vµ g¹ch ®Æc. V0.9. TÝnh to¸n khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp theo chÞu c¾t theo m¹ch v÷a ngang kh«ng gi»ng vµ ®èi víi khèi x©y ®¸ héc (theo m¹ch v÷a cã gi»ng) ®|îc thiÕt kÕ tiÕn hµnh theo c«ng thøc sau: (23) Q d (Rc + 0. . Rku – C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y chÞu kÐo khi uèn theo tiÕt diÖn gi»ng (b¶ng 9. Rk – C|êng ®é kÐo tÝnh to¸n cña khèi x©y lÊy theo b¶ng 9. ®èi víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt Z=2/3h Chó thÝch: Kh«ng cho phÐp thiÕt kÕ c¸c cÊu kiÖn cña kÕt cÊu g¹ch ®¸ lµm viÖc chÞu uèn theo tiÕt diÖn kh«ng gi»ng. n .

Khi chÞu nÐn lÖch t©m víi ®é lÖch t©m v|ît ra khái giíi h¹n cña lâi tiÕt diÖn (®èi víi tiÕt ch÷ nhËt e0 > 0.1% R1 2.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 TÝnh to¸n khèi x©y chÞu c¾t theo tiÕt diÖn cã gi»ng (theo g¹ch hay ®¸) còng ®|îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc (23) nh|ng kh«ng kÓ ®Õn ¶nh h|ëng cña øng suÊt nÐn (bá sè h¹ng thø hai cña c«ng thøc 23). C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y lÊy theo b¶ng 10. TÝnh c¸c cÊu kiÖn cã cèt thÐp l|íi (h×nh 10) chÞu nÐn ®óng t©m theo c«ng thøc: (24) N d mdMRtkA Trong ®ã: N – Lùc däc tÝnh to¸n Rtk d 2R – C|êng ®é tÝnh to¸n khi nÐn ®óng t©m ®èi víi khèi x©y cã cèt thÐp l|íi b»ng g¹ch c¸c lo¹i vµ b»ng ®¸ g¹ch cã khe rçng th¼ng ®øng ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 2P R Rtk R t t (25) 100 Khi m¸c võa nhá h¬n 25 (kiÓm tra c|êng ®é khèi x©y trong qu¸ tr×nh thi c«ng) Rtk ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 2P R R (26) Rtk R1 t t . kÝch th|íc m¾t l|íi theo chiÒu cao b»ng S. R25 .ThÓ tÝch cña cèt thÐp vµ khèi x©y md . Hµm l|îng thÐp cña khèi x©y ®Æt cèt thÐp l|íi khi chÞu nÐn ®óng t©m kh«ng v|ît qu¸ gi¸ trÞ sè x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Pt 50. Chó thÝch: 1. KÕt cÊu g¹ch ®¸ cã cèt thÐp – CÊu kiÖn dïng l|íi c¾t ngang 4.17b) theo c«ng thøc: N d md M1 RtkuAn Z hoÆc (27) . c¹nh « vu«ng lµ C th×: Pt 2 Att 100 CS Vt vµ Vk . Nh÷ng cÊu kiÖn ®Æt cèt thÐp l|íi ph¶i dïng v÷a m¸c kh«ng nhá h¬n 50 khi chiÒu cao mçi hµng x©y kh«ng lín h¬n 150mm.21. ®èi víi l|íi « vu«ng b»ng thÐp thanh cã tiÕt Vk diÖn Au. 4.17h) diÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn chØ lµ diÖn tÝch vïng nÐn cña tiÕt diÖn An.C|êng ®é tÝnh to¸n vÒ nÐn cña khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp ë tuæi xÐt cña v÷a. R t 0.Hµm l|îng cèt thÐp thÓ tÝch. 1 100 R25 R1 .HÖ sè x¸c ®Þnh theo b¶ng 17 víi Ph hay Pi vµ ®Æc tr|ng ®µn håi cña khèi x©y cã cèt thÐp l|íi D1 tÝnh theo c«ng thøc (6).22. TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m cã cèt thÐp l|íi khi ®é lÖch t©m nhá h¬n kh«ng v|ît qu¸ giíi h¹n lâi tiÕt diÖn (®èi víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt e0 d 0.C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y khi m¸c v÷a lµ 25 Pt Vt 100 .

A’tn) Trong ®ã: Atn – DiÖn tÝch cèt thÐp däc R’t – C|êng ®é tÝnh to¸n cña cèt thÐp däc chÞu nÐn lÊy theo ®iÒu 3. TÝnh to¸n cÊu kiÖn g¹ch ®¸ cè cèt thÐp däc chÞu nÐn ®óng t©m theo c«ng thøc: N d md M (0.24. At' ho a ' . y ¸ 100 R25 ¨ © ¹ (30) Gãc kÝ hiÖu cßn l¹i xem gi¶i thÝch ë c¸c ®iÒu 4.9.C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y cã cèt thÐp l|íi khi chÞu nÐn lÖch t©m. Cßn c¸c kÝ hiÖu kh¸c xem ®iÒu 4.Z (28) h ¹ © TCVN 5573: 1991 Cho tiÕt diÖn ch÷ nhËt Trong ®ã: Rtku d 2R . TÝnh to¸n cÊu kiÖn tiÕt diÖn ch÷ nhËt cã cèt thÐp däc chÞu nÐn lÖch t©m khi ®é lÖch nhá (x > 0. Khi ®é lÖch t©m v|ît ra ngoµi giíi h¹n tiÕt diÖn (tiÕt diÖn c÷ nhËt e0>0. Rtku R 2P t .7 Chó thÝch: 1. 4.1% 2e0 (1 ) Rt y CÊu kiÖn d¹ng cèt thÐp däc 4.85RA + R’t. Hµm l|îng thÐp cña khèi x©y ®Æt cèt thÐp l|íi khi chÞu nÐn lÖch t©m kh«ng ®|îc v|ît qu¸ gi¸ trÞ sè x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Ot = 50.55 h0) theo c«ng thøc: Nd md M 0. ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (29) khi m¸c v÷a lín h¬n hoÆc b»ng 50.23.42 Rbho2 Rt' .1 vµ 4.Rt 100 § 2eo · ¨1 ¸ ¨ y ¸ © ¹ (29) Cßn khi m¸c v÷a nhá h¬n 25 (kiÓm ta c|êng ®é khèi x©y trong qu¸ tr×nh thi c«ng ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Rtku R1 2P t Rt R1 § 2e0 · ¨1 ¸ .17h) còng nh| khi Oh > 53 kh«ng nªn dïng cèt thÐp l|íi.1.Tiªu chuÈn ViÖt Nam § 2e · N d md M1 Rtku A¨1 o ¸. 2.R t 0.

42 R.h'0 R't A't h'0 a .b.17b) cÇn ph¶i kiÓm tra bæ sung theo ®iÒu kiÖn sau: Nd 2 md 0. e > @ (32) NÕu khi ®é lÖch t©m kh«ng v|ît ra ngoµi giíi h¹n lâi tiÕt diÖn (tiÕt diÖn ch÷ nhËt e0 < 0.

ChiÒu réng tiÕt diÖn ch÷ nhËt . e' > @ (33) Trong ®ã c¸c c«ng thøc trªn: b .

C|êng ®é tÝnh to¸n cña cèt thÐp däc lÊy theo ®iÒu 3. TÝnh to¸n cÊu kiÖn tiÕt diÖn ch÷ nhËt cã cèt thÐp däc chÞu uèn theo c«ng thøc: a) Khi ®Æt cèt ®¬n: x· § M d 1.T|¬ng øng lµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt lùc N ®Õn träng t©m cèt thÐp At vµ At’. 2.25 Rbx b) Khi ®Æt cèt thÐp kÐp x· § M d 1.ChiÒu cao miÔn chÞu nÐn cña khèi x©y ®|îc x¸c ®Þnh tõ ph|¬ng tr×nh (35) a vµ a’ . e =0 2 däc chÞu kÐo lÊy theo ®iÒu 3.1 4.T|¬ng øng lµ kho¶ng c¸ch tõ träng t©m cèt thÐp A1 vµ A1’ ®Õn mÐp ngoµi cña tiÕt diÖn gÇn nhÊt. C«ng thøc (35) lÊy dÊu céng nÕu lùc däc ®Æt ë ngoµi ph¹m vi kho¶ng thÐp At vµ At’ tr|êng hîp ng|îc l¹i lÊy dÊu trõ.DiÖn tÝch cèt thÐp däc n»m ë miÒn chÞu kÐo hoÆc chÞu nÐn Ýt h¬n.) r Rt’xAt’. A’ . ChiÒu cao miÒn chÞu nÐn x ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 2a’ c¸ch gi÷a träng t©m cèt 4.05 Rbx + R’t.55h0) theo c«ng thøc: N d md M (1.26. C¸c kÝ hiÖu xem ®iÒu 4.a vµ h’ = h .9 e vµ e’.25Rbx¨ ho ¸ 2¹ © (36) (37) Trong ®ã vÞ trÝ trôc trung hoµ ®|îc x¸c ®Þnh tõ ph|¬ng tr×nh: Rt At = 1. A1’ .DiÖn tÝch cèt thÐp däc n»m ë miÒn chÞu nÐn R1’ . h .05Rbx¨ ho ¸ Rt' At' ho a ' 2¹ © .a’ chiÒu cao tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn At .ChiÒu cao cña tiÕt diÖn ch÷ nhËt h0 = h . TÝnh to¸n cÊu kiÖn ch÷ nhËt cã cèt thÐp däc chÞu nÐn lÖch t©m lín (x d 0.Rt At) (34) Trong ®ã vÞ trÝ trôc trung hoµ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: (35) 1.9 Rt – C|êng ®é tÝnh to¸n cña cèt thÐp Chó thÝch: 1.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 x .25.05Rbx (e – h0 .

TÝnh to¸n víi lùc c¾t trong c¸c cÊu kiÖn chÞu uèn ®|îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc: Q d Rkc bZ (41) Víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt: (42) Z = h0 .5x C¸c kÝ hiÖu kh¸c xem ®iÒu 4.27.Rt’ At’ = 1.05 Rbx (39) ChiÒu cao miÒn chÞu nÐn cña khèi x©y trong mäi tr|êng hîp ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: x d 0.0. Chó thÝch: Trong tr|êng hîp.24. (38) VÞ trÝ trôc trung hoµ ®|îc x¸c ®Þnh tõ ph|¬ng tr×nh: Rt At . TÝnh to¸n cÊu kiÖn cña khèi x©y ®Æt cèt thÐp däc chÞu kÐo ®óng t©m ®|îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc: N d RtAt (43) .28. 4.55h0 vµ x t 2a’ (40) 4. c|êng ®é khèi x©y kh«ng ®ñ chÞu lùc c¾t nhÊt thiÕt ph¶i cÊu t¹o vµ tÝnh to¸n cèt ®¹i mét c¸ch t|¬ng tù tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp.18 vµ 4.

85R Akx + Rt’ A’) Trong ®ã: R .1). Chó thÝch: 1.2%.T|¬ng øng lµ c|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña bª t«ng vµ cña cèt thÐp däc (lÊy theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp) AkxAb’ At’ .T|¬ng øng lµ m«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn khèi x©y vµ bª t«ng ®èi víi träng t©m h×nh häc cña tiÕt diÖn. Rtb – C|êng ®é chÞu nÐn trung b×nh cña khèi x©y (xem ®iÒu 3.T|¬ng øng lµ diÖn tÝch tiÕt diÖn cña khèi x©y.M« ®un ®µn håi tÝnh ®æi cña kÕt cÊu hçn hîp Eohh E0 I kx Eb I b I kx I b (46) Rhh .T|¬ng øng lµ m« ®un ®µn håi cña khèi x©y vµ bª t«ng Ikx vµ Ib .T|¬ng øng lµ m«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn khèi x©y vµ bª t«ng ®èi víi träng t©m h×nh häc cña tiÕt diÖn. Mhh . Sè l|îng cèt thÐp chÞu nÐn tÝnh trong tÝnh to¸n kh«ng ®|îc d|íi 0. cña bª t«ng vµ cèt thÐp chÞu nÐn. §èi víi kÕt cÊu hçn hîp ®|îc phÐp d¹ng bª t«ng m¸c M100 ®Õn M200. E0 vµ Eb .29. Rb’ R1’ . x¸c ®Þnh theo b¶ng 17 víi ®Æc tr|ng ®µn håi cña kÕt cÊu hçn hîp: D hh Eohh Rhh (45) Eohh .C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y.T|¬ng øng lµ m« ®un ®µn håi cña khèi x©y vµ bª t«ng. 2.Lµ c|êng ®é tiªu chuÈn tÝnh ®æi cña vËt liÖu hçn hîp Rhh Rtb Akx Rbc Ab Akx Ab (47) Trong c¸c c«ng thøc (46) vµ (47): Eo vµ Eb .10) Rbc – C|êng ®é chÞu nÐn tiªu chuÈn cña bª t«ng lÊy theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. . TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn ®óng t©m cña kÕt cÊu hçn hîp (h×nh11) theo c«ng thøc: (44) E d md Mhh (0.HÖ sè uèn cña kÕt cÊu hçn hîp.HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h|ëng cña t¶i träng t¸c dông dµi h¹n (xem ®iÒu 4.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 KÕt cÊu g¹ch ®¸ ®|îc gia cè b»ng bª t«ng cèt thÐp (kÕt cÊu hçn hîp) vµ ®¹i kÕt cÊu hçn hîp 4. Ikx vµ Ib . Md .

30.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 4.85RS kx Rb .S b R 't S t . TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m cña kÕt cÊu hçn hîp khi ®é lÖch t©m nhá (Shh t 0.8Soh) theo c«ng thøc: Nd md M hh 0.

S 'b R 't S 't . e (48) NÕu lùc H ®Æt gi÷a träng t©m cèt thÐp As vµ A’t th× cÇn ph¶i kiÓm tra bæ xung theo ®iÒu kiÖn sau: m M 0.85 RS 'kx Rb .

N d d hh e' (49) Trong c¸c c«ng thøc trªn: S oh S kx Rb R Sb . 4. TÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m cña kÕt cÊu hçn hîp cã bè trÝ bª t«ng ë mÆt ngoµi khèi x©y (h×nh 11b. Trong c«ng thøc (51) lÊy dÊu céng nÕu lùc däc ®Æt ë ngoµi ph¹m vi kho¶ng c¸ch gi÷a träng t©m cèt thÐp At vµ At’ tr|êng hîp ng|îc l¹i lÊy dÊu trõ. Sb vµ St . Rt – C|êng ®é chÞu kÐo cña cèt thÐp däc (lÊy theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ kÕt cÊu bªt«ng cèt thÐp).05RSknm + 1.32.30 Chó thÝch: 1. Abn – DiÖn tÝch miÒn chÞu nÐn cña khèi x©y vµ bª t«ng.Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt lùc N ®Õn träng t©m cèt thÐp At vµ At’ VÞ trÝ trôc trung hoµ ®|îc x¸c ®Þnh tõ ph|¬ng tr×nh (51) 4. TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn chÞu uèn kÕt cÊu hçn hîp theo c«ng thøc: (52) M d 1. 11c) khi ®é lÖch t©m lín (Shh d 0.05 R Akn + 1. S’b vµ S’t .29 vµ 4.M« men tÜnh cña diÖn tÝch tiÕt diÖn khèi x©y bª t«ng vµ cèt thÐp At’ ®èi víi träng t©m cèt thÐp At’ S’kx. tÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m víi ®é lÖch t©m lín ®|îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc (50) vµ (51) nh|ng thay thÕ sè 1.25 RbAbn + Rt’At’ – RtAt) Trong ®ã vÞ trÝ trôc trung hoµ ®|îc x¸c ®Þnh tõ ph|¬ng tr×nh: 1.8 Sch) theo c«ng thøc c«ng thøc: Nd md Mhh (1.M« men tÝnh cña diÖn tÝch tiÕt diÖn hçn hîp ®èi víi träng t©m cèt thÐp At. S hh S kn ®èi víi träng t©m cèt thÐp At Skn. Sknn vµ Sbnn – M« men tÜnh cña miÒn chÞu lùc nÐn cña khèi x©y vµ bª t«ng ®èi víi ®iÓm ®Æt lùc N.31. C¸c kÝ hiÖu kh¸c xem ®iÒu 4.RtA1e = 0 (51) (50) Rb .25Rb + Rt’ + Rt’St . Víi kÕt cÊu hçn hîp cã bè trÝ bª t«ng ë bªn trong khèi x©y. 2.M« men tÝnh cña tiÕt diÖn tÝch phÇn chÞ nÐn cña tiÕt diÖn hçn hîp R Trong c«ng thøc trªn: Akn.05 R Skn + 1.25 cña Rn b»ng 1.S bn .25RbSbnn r Rt’At’e’ .M«men tÜnh cña diÖn tÝch tiÕt diÖn khèi x©y bª t«ng vµ cèt thÐp At ®èi víi träng t©m cèt thÐp A’t e vµ e’ .

TÝnh to¸n b»ng c¸c cÊu kiÖn x©y g¹ch.5P t R' · N d md M «¨ J kx R .25 RbAbn tíi träng t©m cèt thÐp At. TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn cña kÕt cÊu hçn hîp khi chÞu kÐo ®óng t©m ®|îc tiÕn hµnh theo chØ dÉn cña ®iÒu 4. Shn vµ Sbh .§|îc x¸c ®Þnh theo chØ dÉn cña ®iÒu 4.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 Trong ®ã vÞ trÝ trôc trung hoµ ®|îc x¸c ®Þnh tõ ph|¬ng tr×nh RtAt .35. TÝnh to¸n víi lùc c¾t träng c¸c cÊu kiÖn chÞu uèn cña c¸c kÕt cÊu hçn hîp theo chØ dÉn cña ®iÒu 4. t ¸ Akx Rt' At' » ¨ ¸ 1 2. N d md M «¨ J kx R ¸ Akx J b Rb Ab Rt At » (56) ¨ 1 P t 100 ¹ ¬© ¼ c) Khi vßng ®ai b»ng v÷a cèt thÐp: .a’ Trong ®ã: Z .5P t 100 ¹ ¬© ¼ (55) b) Khi vßng ®ai b»ng bª t«ng cèt thÐp: ª§ º 3P t Rt' · ' ' ¸ .C¸nh tay ®ßn cña mét ngÉu lùc b»ng kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt cña hîp lùc 1. KÕt cÊu ®|îc gia cè b»ng ®ai 4. ®|îc gia cè b»ng c¸c vßng ®ai (h×nh 12) khi chÞu nÐn ®óng t©m theo c¸c c«ng thøc: a) Khi vßng ®ai b»ng thÐp: ª§ º 2.30 4.27.Rs’As’ =1.05 RAkn vµ 1.34.33.25 RbAbn (53) ChiÒu cao miÒn chÞu nÐn cña tiÕt diÖn hçn hîp trong mäi tr|êng hîp ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: Shn d 0.28.08Soh vµ z d ho . 4.05 R Akn + 1.

kh«ng ®|îc gia cè).35. ®é co ngãt) hoÆc cã sù chªnh lÖch kh¸ lín vÒ øng suÊt trong c¸c cÊu kiÖn ®ã. Jb .1. cßn khi khèi x©y bÞ ph¸ huû phÇn nhá. liªn kÕt víi c¸c khung nhµ vµ chÞu uèn ngang.7. c) T|êng tù chÞu lùc. (Theo h×nh thµnh vµ më réng khe nøt d¹ng) CÇn ph¶i tÝnh to¸n theo sù h×nh thµnh vµ më réng khe nøt (m¹ch cña khèi x©y) vµ theo biÕn d¹ng cho c¸c tr|êng hîp sau: a) CÊu kiÖn g¹ch ®¸ kh«ng cã cèt thÐp chÞu nÐn lÖch t©m víi ®é lÖch t©m e0 > 0. Trong ®ã: Atd . TÝnh to¸n c¸c cÊu kiÖn kÕt cÊu g¹ch ®¸ vµ g¹ch ®¸ cèt thÐp theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai.HÖ sè uèn däc.8P t Rt' · ¸ Akx N d md M ¨ J kx R . ¨ 1 2 P t 100 ¸ © ¹ TCVN 5573: 1991 (57) Trong c¸c c«ng thøc trªn: m® – HÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h|ëng cña t¶i träng t¸c ®éng dµi h¹n (xem ®iÒu 4. Khi t¶i träng truyÒn vµo vßng ®ai tõ mét phÝ (tõ d|íi lªn hoÆc xuèng) lÊy Jb = 0. Rb vµ Rt . x¸c ®Þnh theo b¶ng 17 (khi x¸c ®Þnh trÞ sè ®|îc lÊy nh| ®èi víi khèi x©y th«ng th|êng. khi t¶i träng truyÒn vµo vßng ®ai tõ hai phÝa (tõ d|íi lªn vµ tõ trªn xuèng) lÊy Jb = 1.DiÖn tÝch cèt ®ai hoÆc c¸c b¶n ngang a vµ b .C¸c c¹nh tiÕt diÖn cña cÊu kiÖn ®|îc gia cè (h×nh 12) s . g) C¸c cÊu kiÖn kh¸c cña nhµ vµ c«ng tr×nh kh«ng cho phÐp xuÊt hiÖn khe nøt hoÆc lµ ph¶i h¹n chÕ sù më réng khe nøt theo ®iÒu kiÖn sö dông.7y.HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña khèi x©y. nh|ng kh«ng lín h¬n 50 cm).Tiªu chuÈn ViÖt Nam § 2.1) M . khi cã yªu cÇu c¸c líp tr¸t vµ c¸c tÊm èp cña kÕt cÊu kh«ng thÊm n|íc. 5. nÕu kh¶ n¨ng chÞu lùc cña t|êng kh«ng ®ñ ®Ó chÞu t¶i ®éc lËp (kh«ng kÓ ®Õn kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña khung).Hµm l|îng cèt thÐp. Jkx .Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt ®ai (S d 15 cm) hoÆc kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc cña c¸c b¶n ngang (a t s d b.xem ®iÒu 4.HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña bª t«ng. tõ biÕn. At’ . cßn khi t¶i träng kh«ng trùc tiÕp truyÒn vµo vßng ®¹i Jb = 0.DiÖn tÝch khèi x©y Ab .s (58) .5 x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Pt 5. b) CÊu kiÖn hçn hîp lµm bëi c¸c vËt liÖu cã ®é biÕn d¹ng kh¸c nhau (m« ®un ®µn håi. chÞu nÐn lÖch t©m vµ chÞu kÐo cã cèt thÐp däc lµm viÖc trong m«i tr|êng x©m thùc cã h¹i cho cèt thÐp. 2 Atd (a b) .DiÖn tÝch tiÕt diÖn cèt thÐp däc (cã thÓ lµ thÐp gãc) cña vßng ®ai ®Æt trong v÷a Pt . d) T|êng l¾p khung bÞ uèn vªnh trong mÆt ph¼ng t|êng.b. cã r¹n nøt Jkx ®|îc x¸c ®Þnh theo thùc tÕ hiÖn tr|êng. khi khèi x©y kh«ng bÞ h| h¹i Jkx = 1. f) C¸c bÓ chøa ®Æt cèt thÐp däc.100 a. Akx . khi tØ lÖ c¸c c¹nh kh«ng lín h¬n 2. e) CÊu kiÖn chÞu uèn.29. R.DiÖn tÝch tiÕt diÖn bª t«ng vßng ®ai n»m gi÷a c¸c cèt ®ai vµ khèi x©y (kh«ng kÓ líp bª t«ng b¶o vÖ).

lÊy theo b¶ng 21.5 1.8 1.C|êng ®é tÝnh to¸n lµm viÖc cña khèi x©y khi tÝnh to¸n theo tiÕt diÖn kh«ng gi»ng (xem b¶ng 9).5 1. Jn .2 3. TCVN 5573: 1991 5. b) TÝnh to¸n ®|îc tiÕn hµnh theo øng suÊt kÐo quy |íc (ë c¸c mÐp ngoµi cïng) ®Æc tr|ng cho ®é réng khe nøt ë vïng kÐo. TÝnh to¸n theo c«ng thøc: J n Rku A (59) Nd Trong ®ã: I .00 khi Pt t 0.3.7 y ph¶i dùa trªn c¸c gi¶ thiÕt sau: a) Khi tÝnh to¸n xem biÓu ®å øng suÊt lµ ®|êng th¼ng nh| ®èi víi vËt liÖu ®µn håi.4.2 0. Nh÷ng ký hiÖu cßn l¹i xem ®iÒu 4. Rku . 3. y .HÖ sè ®iÒu kiÖn cña khèi x©y khi tÝnh to¸n theo sù më réng khe nøt.0 1.M«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn trong mÆt ph¨ng t¸c dông cña m«men uèn.3) cÇn tiÕn hµnh víi t¶i träng tÝnh to¸n. víi èp trang trÝ. Khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp chÞu t¶i träng lÖch t©m cã líp tr¸t c¸ch n|íc dïng cho kÕt cÊu chÞu ¸p lùc thuû tinh cña chÊt láng. . chÞu uèn. Nh| trªn.1% k = 1. HÖ sè Jn khi niªn h¹n sö dông (n¨m) 100 50 25 1. Nh÷ng kÕt cÊu. Nh| trªn.0 Chó thÝch: HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc Jn khi tÝnh khèi x©y ®Æt cèt thÐp däc chÞu nÐn lÖch t©m.2 2. chÞu kÐo ®óng t©m vµ lÖch t©m. TÝnh to¸n kÕt cÊu g¹ch ®¸ vµ ®¸ cã cèt thÐp theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai cÇn tiÕn hµnh víi t¶i träng tiªu chuÈn cña tæ hîp c¬ b¶n. 2.Kho¶ng c¸ch tõ träng t©m tiÕt diÖn ®Õn mÐp khi uèn theo tiÕt diÖn kh«ng gi»ng (xem b¶ng 9). Khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp chÞu t¶i träng lÖch t©m vµ chÞu kÐo. TÝnh to¸n theo sù më réng khe nøt (m¹ch khèi x©y) cña cÊu kiÖn g¹ch ®¸ chÞu nÐn lÖch t©m kh«ng cã cèt thÐp khi e0 > 0. Riªng khi tÝnh to¸n cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m kh«ng cã cèt thÐp theo sù më réng khe nøt víi e0 > 0. cÇn ph¶i kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng cña bÒ mÆt chÞu kÐo.2.25 khi Pt t 0. chÞu øng suÊt kÐo chÝnh ®|îc lÊy theo b¶ng 21 víi c¸c hÖ sè: k = 1. mµ trong qu¸ tr×nh sö dông kh«ng cho phÐp xuÊt hiÖn khe nøt ë líp v÷a hay c¸c líp phñ ngoµi kh¸c.0 - A(h y )e0 1 I 1.05% Víi c¸c hµm l|îng cèt thÐp trung gian hÖ sè k ®|îc tÝnh néi suy theo c«ng thøc: k = 0.0 1. 4.7y (xem ®iÒu 5.Tiªu chuÈn ViÖt Nam 5.75 + 5Pt 5.7 B¶ng 21 – HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña khèi x©y khi tÝnh to¸n theo sù më réng khe nøt §Æc tr|ng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña khèi x©y 1. víi líp tr¸t chèng axit hay líp èp ®|îc g¾n kÕt b»ng thuû tinh láng.

Líp tr¸t b»ng xim¨ng c¸chn|íc dïng cho c¸c kÕt cÊu 0.0 a) Däc theo c¹nh dµi cña c¸c tÊm 0. 2. TÝnh to¸n theo biÕn d¹ng trªn bÒ mÆt chÞu kÐo cña khèi x©y kh«ng cèt thÐp. cÇn tiÕn hµnh theo c¸c c«ng thøc sau: ChÞu kÐo däc trôc: N d EAHgh ChÞu uèn: M d EIH gh h y EAH gh A(h y )e0 1 I (60) (61) ChÞu nÐn lÖch t©m: Md (62) ChÞu kÐo lÖch t©m: Nd EAH gh A(h y )e0 1 I (63) Trong c¸c c«ng thøc (60) ®Õn (63) N vµ M . ®¸ 0. 3. B¶ng 22 – BiÕn d¹ng t|¬ng ®èi Hgh dông ®Ó kiÓm tra biÕn d¹ng trªn bÒ mÆt chÞu kÐo cña khèi x©y Lo¹i vµ chøc n¨ng cña líp tr¸t Hgh. Líp phñ hai hoÆc 3 líp b»ng c¸c tÊm ®¸ máng h×nh ch÷ nhËt g¾n b»ng chÊt chèng axÝt.8 b) Däc theo c¹nh ng¾n cña c¸c tÊm Chó thÝch: Khi ®Æt cèt thÐp däc cho kÕt cÊu. Líp tr¸t b»ng v÷a chèng axÝt dïng thñy tinh láng hoÆc líp phñ mét líp b»ng c¸c tÊm ®¸ máng (®¸ diabaz. Nh÷ng chØ dÉn thiÕt kÕ . vµ kh«ng ®|îc lín h¬n trÞ sè biÕn d¹ng t|¬ng ®èi giíi h¹n Hgh cho b¶ng 22. c¸c biÕn d¹ng nµy ®|îc x¸c ®Þnh víi t¶i träng tiªu chuÈn sÏ ®Æt vµo khèi x©y sau khi tr¸t v÷a hoÆc c¸c líp phñ ngoµi kh¸c theo c«ng thøc (60) ®Õn (63). x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (8) 6.8 chÞ ¸p lùc thuû tÜnh cña c¸c chÊt láng. còng nh| khi tr¸t v÷a lªn c¸c l|íi bäc ngoµi cña kÕt cÊu kh«ng cã cèt thÐp biÕn d¹ng giíi h¹n cã thÓ t¨ng lªn 25%.biÕn d¹ng t|¬ng ®èi giíi h¹n lÊy theo b¶ng 22 (h .Lùc däc vµ m«men do t¶i träng tiªu chuÈn t¸c dông sau khi ®· tr¸t v÷a hay ®Æt c¸c tÊm èp lªn bÒ mÆt cña khèi x©y. Hgh . 1. I .10+4 1.5.m«®un biÕn d¹ng cña khèi x©y.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 §èi víi khèi x©y cã cèt thÐp.y) . 5.m«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn E .5 bazan) g¾n b»ng chÊt chèng axÝt.kho¶ng c¸ch tõ träng t©m tiÕt diÖn khèi x©y ®Õn bÒ mÆt chÞu kÐo xa nhÊt cña líp phñ ngoµi.

m¸i ®ua vµ nh÷ng cÊu kiÖn kh¸c trong giai ®o¹n thi c«ng vµ giai ®o¹n sö dông. cét. C¸c cÊu kiÖn cã kÝch th|íc lín (nh| panen t|êng.4. tuú theo tiÕn ®é x©y l¾p.5. Yªu cÇu tèi thiÓu vÒ liªn kÕt trong khèi x©y ®Æc b»ng g¹ch hoÆc ®¸ cã h×nh d¹ng vu«ng v¾n (ngo¹i trõ panen g¹ch rung) nh| sau: a) §èi víi khèi x©y b»ng g¹ch cã chiÒu dµy ®Õn 65mm – mét hµng g¹ch ngang cho s¸u hµng g¹ch däc. CÇn ph¶i kiÓm tra c|êng ®é cña t|êng. §èi víi bËu cöa. CÇn ph¶i chèng Èm cho t|êng vµ cét. panen. 6. c|êng ®é cña v÷a (xem b¶ng 23) B¶ng 23 Lo¹i khèi x©y I Nhãm khèi x©y II III IV . t|êng ch¾n m¸i hoÆc nh÷ng bé phËn khèi x©y nh« ra ph¶i chÞu t¸c ®éng cña n|íc m|a th× ph¶i cã líp b¶o vÖ b»ng v÷a xi m¨ng hoÆc t«n l¸. Trong giai ®o¹n thi c«ng. C¸c bé phËn nh« ra nµy cÇn cã ®é dèc thÝch hîp ®Ó tho¸t n|íc.3. 6.Tiªu chuÈn ViÖt Nam Nh÷ng chØ dÉn chung 6. Khi ®· kÓ ®Õn hÖ sè ®éng lùc th× kh«ng kÓ ®Õn hÖ sè v|ît t¶i n÷a. vËn chuyÓn vµ dùng l¾p. b¶n..5 khi n©ng cÈu. Líp c¸ch n|íc còng ph¶i d|íi nÒn tÇng hÇm. b) §èi víi khèi x©y b»ng ®¸ cã chiÒu cao mét líp tÌ 200mm trë xuèng (mét hµng ngang cho ba hang däc). Khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp ®|îc chia ra bèn nhãm tuú theo lo¹i khèi x©y vµ c|êng ®é cña g¹ch. TCVN 5573: 1991 6. cßn ®èi víi khèi x©y b»ng g¹ch rçng cã chiÒu dµy ®Õn 65mm – mét hµng g¹ch ngang cho bèn hµng g¹ch däc. Träng l|îng b¶n th©n cña cÊu kiÖn l¾p ghÐp ®|îc tÝnh víi hÖ sè ®éng lùc lÊy b»ng 1.. N|íc mao dÉn cã thÓ thÊm vµo t|êng tõ phÝa máng hoÆc vØa hÌ do vËy líp c¸ch n|íc ph¶i n»m trªn vØa hÌ hoÆc trªn bÒ mãng.2.8 khi vËn chuyÓn vµ b»ng 1.. c¸c cÊu kiÖn cña sµn nh| dÇm. 6.. l¾p ghÐp. cã thÓ ph¶i tùa trªn khèi x©y míi xong.1.) ph¶i ®|îc kiÓm tra b»ng tÝnh to¸n trong giai ®o¹n chÕ t¹o. khèi x©y lín.

Khèi lín (blèc) b»ng V÷a sè hiÖu g¹ch hoÆc ®¸ (rung 25 vµ lín h¬n hoÆc kh«ng rung) 6. Nh| trªn. Nh| trªn. cÇu trôc… Trong nh÷ng ng«i nhµ cã t|êng ngoµi tù chÞu lùc vµ kh«ng chÞu lùc. Nh÷ng gèi tùa nµy ®|îc chia thµnh gèi tùa cøng (kh«ng chuyÓn vÞ) vµ gèi tùa ®µn håi Nh÷ng kÕt cÊu sau ®©y ®|îc xem lµ gèi tùa cøng: a) T|êng ngang b»ng g¹ch vµ b»ng bª t«ng cã chiÒu dµy kh«ng d|íi 11cm. Sµn vµ m¸i bª t«ng cèt . øng víi nhãm khèi x©y I II III IV - A.Tiªu chuÈn ViÖt Nam 1. gi»ng vµ c¸c gi»ng bª t«ng cèt thÐp ®|îc tÝnh theo c|êng ®é vµ biÕn d¹ng ®Ó chÞu t¶i träng ngang truyÒn tõ t|êng vµo. Khèi x©y b»ng g¹ch méc 7. giã còng t¶i träng truyÒn tõ sµn. m¸i… ®|îc truyÒn vµo khung hoÆc c¸c t|êng ngang cña nhµ. t|êng vµ cét g¹ch tùa vµo sµn m¸i vµ t|êng ngang. T|êng g¹ch ®|îc chia ra: T|êng chÞu lùc. c) Giµn giã. mµ kh«ng cã gi»ng giã.Nh| trªn.7. t|êng kh«ng chÞu lùc tham gia kh¶o phô lôc 2 cña tiªu chuÈn nµy. sè hiÖu 35 vµ 25 V÷a sè hiÖu 4 V÷a sè hiÖu 10 vµ lín h¬n V÷a bÊt k× 3. Bª t«ng ®¸ héc Bª t«ng sè hiÖu M100 vµ lín h¬n - TCVN 5573: 1991 - V÷a sè hiÖu 4 - V÷a bÊt k× - V÷a v«i V÷a sè hiÖu 50 vµ lín h¬n Bª t«ng sè hiÖu M75 vµ M50 V÷a ®Êt sÐt V÷a sè hiÖu 25 vµ 10 Bª t«ng sè hiÖu M35 V÷a sè hiÖu 4 - 6. Khèi x©y b»ng ®¸ héc 8. 10 vµ 7 4. t|êng bª t«ng cèt thÐp cã chiÒu dµy kh«ng d|íi 6 cm khung ngang cã nót cøng vµ nh÷ng kÕt cÊu kh¸c ®|îc tÝnh ®Ó chÞu t¶i trong ngang. 6. nh| trong môc “c”. Theo ph|¬ng n»m ngang. B¶ng 24 Lo¹i sµn vµ m¸i Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t|êng (khung) ngang. m¸i. sè hiÖu 15. Chó thÝch: c¸c thuËt ng÷ t|êng tù chÞu lùc v¸ch ng¨n.6. sè hiÖu 4 5. Sµn vµ m¸i ®|îc gäi lµ gèi tùa ®µn håi khi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t|êng (hoÆc khung) ngang v|ît qu¸ gi¸ trÞ trong b¶ng 24. Khèi x©y ®Æc b»ng V÷a sè hiÖu g¹ch hoÆc ®¸ sè hiÖu 50 10 vµ lín h¬n vµ lín h¬n 2. t¶i träng sµn. b) Sµn vµ m¸i khi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t|êng (hoÆc khung) ngang (nh| ë môc a) kh«ng v|ît qu¸ nh÷ng gi¸ trÞ cho b¶ng 24. chÞu träng l|îng b¶n th©n.

Nh÷ng gi¸ trÞ cho trong b¶ng 24 ph¶i gi¶m ®i trong nh÷ng tr|êng hîp sau: a) Khi ¸p lùc tèc ®é giã lµ 70. Sµn vµ m¸i b»ng c¸c tÊm nhá l¾p ghÐp (xem chó thÝch 3) cã hoÆc kh«ng cã xµ gå hay dÇm trung gian. cßn t¶i träng trong ph¹m vi tÇng ®ang xÐt th× cã ®é lÖch t©m ®èi víi träng t©m tiÕt diÖn t|êng hoÆc cèt cã thÓ ®Õn sù thay ®æi tiÕt diÖn trong ph¹m vi tÇng Êy. Trong nh÷ng sµn lo¹i B.7 ®|îc tÝnh nh| lµ dÇm liªn tôc theo ph|¬ng thøc chÞu t¶i trong lÖch t©m. kh«ng thÊp h¬n 50. 33 ®Õn 48m th× gi¶m 20% vµ trªn 48m th× gi¶m 25%. ®Æt cèt phô vµo kÏ nèi c¸c tÊm råi ®æ bª t«ng lÊp kÝn c¸c kÏ. T|êng vµ cét cã gèi tùa cøng lµ c¸c sµn nªu trong ®iÒu 6. sè liÖu bª t«ng ®æ vµo kÏ nèi kh«ng thÊp h¬n M100 ®èi víi tÊm b»ng bª t«ng nhÑ. Khi t|êng kh«ng bæ trô vµ cã t¶i träng tËp trung truyÒn lªn t|êng th× chiÒu réng 1/3H ®|îc lÊy vÒ mçi phÝa cña mÐp b¶n ph©n bè lùc d|íi gèi tùa cña giµn hoÆc dÇm. cã thÓ dïng nh÷ng c¸ch toµn khèi ho¸ kh¸c). kh«ng lín h¬n chiÒu réng cña m¶ng t|êng n»m gi÷a c¸c cöa sæ (H lµ chiÒu cao cña t|êng tÝnh tõ cao tr×nh ngµm. ChiÒu réng cña t|êng cã bæ trô hoÆc kh«ng cã bæ trô khi tÝnh to¸n lÊy nh| sau: a) NÕu kÕt cÊu m¸i ®¶m b¶o truyÒn ®Òu ¸p lùc trªn suèt chiÒu dµi tùa th× lÊy b»ng chiÒu réng cña m¶ng t|êng n»m gi÷a c¸c lç cöa cßn t|êng kh«ng lç cöa th× lÊy b»ng chiÒu réng cña phÇn t|êng n»m gi÷a hai trôc cña kÕt cÊu nhÞp. 20. 100 vµ 120 kg/m2 th× gi¶m t|¬ng øng lµ 15. Khi sµn vµ m¸i lµ gèi tùa ®µn håi th× t|êng vµ cét g¹ch ®ãng vai trß cét cña khung ngang mµ xµ ngang lµ sµn vµ m¸i. 6. Trong nh÷ng sµn l¾p ghÐp cã toµn khèi ho¸ lo¹i A. 2. Cho phÐp chia t|êng vµ cét thµnh nh÷ng dÇm mét nhÞp cã gèi tùa khíp t¹i vÞ trÝ gèi tùa cña sµn. 25 vµ 32%. mèi nèi gi÷a c¸c tÊm cÇn ph¶i ®|îc t¨ng c|êng ®Ó truyÒn ®|îc lùc kÐo (b»ng c¸ch hµn cèt thÐp víi nhau. Khi kh«ng cÊu t¹o nh÷ng gèi tùa ®Æc biÖt ®Ó ®Þnh vÞ ph¶n lùc gèi tùa th× cho phÐp lÊy kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt ph¶n lùc gèi tùa . B. mèi nèi gi÷a c¸c tÊm vµ c¸c dÇm trung gian ph¶i ®|îc nhåi v÷a mét c¸ch cÈn thËn. h lµ chiÒu dµy t|êng). Khi tÝnh néi lùc trong khung ngang. TCVN 5573: 1991 54 42 30 24 36 42 Chó thÝch: 1. 3. b) NÕu ¸p lùc ngang ®|îc truyÒn tõ t|êng lªn m¸i qua chç tùa cña dÇm hoÆc giµn lªn t|êng th× t|êng cã bæ trô ®|îc xem nh| cét cña khung cã tiÕt diÖn kh«ng ®æi theo chiÒu cao vµ chiÒu réng cña c¸nh lÊy b»ng 1/3H vÒ mçi phÝa mÐp trô nh|ng kh«ng lín h¬n 6h. sè hiÖu v÷a.8.Tiªu chuÈn ViÖt Nam thÐp l¾p ghÐp toµn khèi ho¸ (xem chó thÝch 2 vµ phô lôc 2) vµ toµn khèi.9. Khi ®ã t¶i träng tõ c¸c tÇng trªn truyÒn xuèng ®|îc coi nh| ®Æt ë träng t©m tiÕt diÖn t|êng vµ cét cña tÇng trªn tÇng ®ang xÐt. b) Khi chiÒu cao nhµ lµ 22 ®Õn 32m th× gi¶m 10%.8 E0 vµ m« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn ®|îc tÝnh theo tiÕt diÖn toµn phÇn kh«ng ®Ó ®Õn sù më réng c¸c khe nøt ë vïng kÐo cßn sµn vµ m¸i th× ®|îc coi lµ xµ ngang tuyÖt ®èi cøng cã liªn kÕt khíp víi t|êng.10. ®é cøng cña t|êng hoÆc g¹ch x¸c ®Þnh theo m« ®un ®µn håi cña khèi x©y E = 0. Khi ®ã cÇn ®|îc ngµm cøng vµo mãng. c) §èi víi nh÷ng nhµ hÑp mµ chiÒu réng b nhá h¬n hai lÇn chiÒu cao II cña tÇng th× gi¶m tØ lÖ víi tØ sè b/2H. 85. 6. 6.

20) Khi x¸c ®Þnh diÖn tÝch tiÕt diÖn c¸nh A1 vµ m«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn ph¶i xÐt ®Õn nh÷ng chØ dÉn trong ®iÒu 6. c) Sù h×nh thµnh vÕt nøt ë tÊm t|êng cã nèi víi nhau vµ ph¶i chÞu nh÷ng t¶i träng th¼ng ®øng kh¸c nhau hoÆc ë nh÷ng chç tiÕp gi¸p cña nh÷ng t|êng cã ®é cøng kh¸c nhau.C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y khi chÞu c¾t trªn tiÕt diÖn gi»ng th¼ng ®øng (xem ®iÒu 4. Khi tÝnh t|êng chÞu t¸c dông cña t¶i träng th¼ng ®øng vµ t¶i träng ngang.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 cña dÇm hoÆc b¶n ®Õn mÐp trong cña t|êng b»ng mét phÇn ba chiÒu s©u c¾m vµo t|êng nh|ng kh«ng lín h¬n 7cm. Y .Lùc c¾t tÝnh to¸n ë gi÷a chiÒu cao tÇng do t¶i träng ngang g©y ra. 6.Lùc c¾t tÝnh to¸n ë gi÷a chiÒu cao tÇng do t¶i träng ngang g©y ra Rkc.11.ChiÒu dµy t|êng ngang.12. TÝnh to¸n t|êng ngang chÞu øng suÊt kÐo chÝnh theo c«ng thøc: Qd Qd Rt An v Rt Khi t|êng cã mét phÇn tiÕt diÖn chÞu kÐo th× theo c«ng thøc: (66) Rt hl v (65) Rkc ( Rkc V 0 (67) Víi Trong c¸c c«ng thøc trªn th×: Q .M«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn t|êng ®èi víi trôc ®i qua träng t©m vµ th¼ng gãc víi ph|¬ng cña lùc c¾t Q. 6. H . M«men uèn do t¶i trong giã g©y ra trong ph¹m vi mçi tÇng ®|îc x¸c ®Þnh nh| ®èi víi dÇm cã hai ®Çu ngµm.C|êng ®é tÝnh to¸n chÞu øng suÊt kÐo chÝnh trªn m¹ch v÷a cña khèi (b¶ng 10). h .Kho¶ng c¸ch tõ trôc cña t|êng däc ®Õn trôc ®i qua träng t©m tiÕt diÖn ngang cña t|êng (h×nh 13). A1 . Rc .DiÖn tÝch c¸nh (phÇn t|êng däc ®|a vµo trong tÝnh to¸n) I . . b) Nh÷ng tiÕt diÖn nghiªng chÞu øng suÊt kÐo chÝnh khi uèn trong mÆt ph¼ng cña t|êng. cÇn ph¶i kiÓm tra: a) Nh÷ng tiÕt diÖn ngang chÞu nÐn hoÆc nÐn lÖch t©m.Lùc tr|ît trong ph¹m vi mét tÇng Q . Khi tÝnh to¸n t|êng däc vµ t|êng ngang chÞu t¶i träng ngang cÇn ph¶i kiÓm tra søc chÞu c¾t ë nh÷ng chç nèi däc vµ t|êng ngang theo c«ng thøc: T QA1YH d hHRc I (64) Trong ®ã: T .9. ë tÇng trªn cïng th× gèi tùa trªn cïng ®|îc xem lµ khíp.ChiÒu cao tÇng.

M«men tÜnh cña toµn bé tiÕt diÖn ®èi víi trôc ®i qua träng t©m tiÕt diÖn. C|êng ®é tÝnh to¸n vÒ tr|ît cña khèi x©y cã cèt thÐp Rst ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Rtt S 0l . S0 . C|êng ®é cña lanh t« ®|îc kiÓm tra theo c¸c c«ng thøc (72) vµ (73) QHV l (71) . Gi¸ trÞ v ®|îc phÐp lÊy I P t Rt P t Rt Trong ®ã: Pt . H . v = 1.9 N An (69) v nh| sau: §èi víi tiÕt diÖn ch÷ I. Khi c|êng ®é chèng tr|ît cña khèi x©y x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (65) vµ (66) kh«ng ®ñ th× cho phÐp ®Æt cèt thÐp trong m¹ch v÷a ngang.15.M«men tÜnh cña phÇn tiÕt diÖn n»m vÒ mét phÝa cña trôc ®i qua träng t©m tiÕt diÖn.14. v = 1. v = 1.12) V .DiÖn tÝch phÇn chÞu nÐn cña tiÕt diÖn t|êng khi t|êng cã mét phÇn chÞu kÐo.chiÒu dµi cña t|êng ngµn (®iÒu 6. h . l .9 N A2 (68) V0 A2 .DiÖn tÝch tiÕt diÖn t|êng ngang cã kÓ ®Õn (hoÆc kh«ng kÓ ®Õn) phÇn t|êng däc (xem h×nh 13). Khi chÞu t¸c dông cña t¶i träng ngang.lÊy theo ®iÒu 6.HÖ sè ph©n bè kh«ng ®Òu cña øng suÊt tiÕt diÖn.C|êng ®é tÝnh to¸n vÒ tr|ît cña khèi x©y chÞu lùc nÐn tÝnh to¸n N víi hÖ sè v|ît t¶i 0. 6.13. An .15 §èi víi tiÕt diÖn ch÷ T.hµm l|îng cèt thÐp x¸c ®Þnh theo tiÕt diÖn th¼ng ®øng cña t|êng. Khi tÝnh to¸n t|êng ngang chÞu t¶i ngang t¸c dông trong mÆt ph¼ng cña nã.ChiÒu dµi trªn mÆt b»ng cña t|êng ngang nÕu tiÕt diÖn bao gåm c¶ c¸nh lµ mét phÇn t|êng däc th× l lµ kho¶ng c¸ch gi÷a trôc cña hai c¸nh: 0. 6. c¸c lanh t« ®|îc xem nh| nh÷ng thanh liªn kÕt khíp víi c¸c m¶nh t|êng th¼ng ®øng. I . Vo Khi t|êng cã mét phÇn tiÕt diÖn chÞu kÐo th× tÝnh 0.5. LÊy lµ chiÒu dµy nhá nhÊt nÕu ®o¹n cã chiÒu dµy ®ã v|ît qu¸ 1/4 lÇn chiÒu cao tÇng hoÆc v|ît qu¸ 1/4 lÇn chiÒu dµi t|êng.ChiÒu cao tÇng.35 §èi víi tiÕt diÖn ch÷ nhËt (kh«ng kÓ sù lµm viÖc cña t|êng däc). Khi trong t|êng cã èng r·nh th× ph¶i trõ bít chiÒu réng cña nã khái chiÒu dµy cña t|êng. l .Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 Rt.9. nÕu c|êng ®é cña t|êng ngang cã lç cöa chØ ®|îc ®¶m b¶o nhê ®é cøng cña lanh t« ph¶i chÞu mét lùc c¾t ngang x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: T ( V0) 100 100 (70) Trong ®ã: Q -lùc c¾t tÝnh to¸n do t¶i träng ngang g©y ra ë tiÕt diÖn ngang víi mÆt sµn kÒ víi lanh t« ®ang xÐt.ChiÒu dµy cña t|êng ngang.12 6.

2E (lÊy theo b¶ng 25).®|êng kÝnh tiÕt diÖn cét. TØ sè cho phÐp gi÷a chiÒu cao vµ chiÒu dµy cña t|êng vµ cét 6.18 vµ 6.chiÒu cao tÇng.xem c«ng thøc (71) Alt . Khi ®ã dÇm ph¶i chÞu m«men uèn M vµ lùc c¾t T tÝnh theo (71).5l.41. 6. h .85 d. NÕu cã c¸c cÊu t¹o ®Ó b¶o ®¶m sù truyÒn lùc ®øng vµ ngang tõ khung vµ khèi x©y chÌn (khèi x©y l¾p khung) th× ph¶i kÓ ®Õn kh¶ n¨ng tham gia chÞu lùc cña khèi x©y chÌn.chiÒu dµy t|êng hoÆc bÒ réng nhá nhÊt cña cét cã tiÕt diÖn ch÷ nhËt) ®èi víi t|êng kh«ng cã lç cöa. TØ sè E = H/h (trong ®ã H . khi chiÒu dµi tù do cña t|êng l d 2. §èi víi cét cã tiÕt diÖn trßn hoÆc ®a gi¸c néi tiÕp vßng trßn th× hrcd=0. Trong ®ã d . §èi víi t|êng cã bæ trô vµ cét cã tiÕt diÖn phøc t¹o th× thay h b»ng chiÒu dµy quy |íc hrcd = 3. chÞu t¶i träng truyÒn tõ sµn hoÆc m¸i xuèng.5H kh«ng ®|îc v|ît qu¸ nh÷ng gi¸ trÞ trong b¶ng 25 (®èi víi khèi x©y b»ng vËt liÖu h×nh d¸ng quy c¸ch).21. TÝnh to¸n chiÒu s©u ch«n dÇm (lanh t«) vµo t|êng theo c¸c chØ dÉn cña ®iÒu 6. TØ sè gi÷a chiÒu cao vµ chiÒu dµy cña t|êng vµ cét kh«ng ®|îc v|ît qu¸ nh÷ng quy ®Þnh gi trong ®iÒu 6.diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña lanh t« Rkc vµ Rku xem b¶ng (10) NÕu c|êng ®é cña lanh t« kh«ng ®ñ th× cÇn ph¶i gia c|êng b»ng cèt thÐp däc hoÆc dÇm bª t«ng cèt thÐp.Tiªu chuÈn ViÖt Nam 2 Rkc Alt 3 1 h T d Rku Alt 3 l Td TCVN 5573: 1991 (72) (73) Trong ®ã: h .16. §èi víi chÌn cã lç cöa. l lµ b¸n kÝnh qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn.chiÒu cao vµ nhÞp cña lanh to (th«ng thuû) T . T1 2 (74) B¶ng 25 Sè hiÖu v÷a 50 vµ cao h¬n 25 10 d4 TØ sè E ®èi víi c¸c nhãm khèi x©y(xem b¶ng 23) I II III IV 22 25 17 20 22 14 15 17 20 13 14 15 - .17. 6. Trong c¸c nhµ khung b»ng bª t«ng cèt thÐp hoÆc b»ng thÐp cã chÌn b»ng khèi x©y g¹ch.18. khèi x©y chØ ®|îc xÐt ®Õn trong tr|êng hîp mµ ë tÇng ®ang xÐt cã trªn 30% t|êng chÌn kh«ng cã lç cöa. Chó thÝch: NÕu chiÒu cao tÇng H lín h¬n chiÒu dµi tù do l th× sè l/h kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 1.

HÖ sè K 1. Khi chiÒu dµi tù do l t H nh|ng kh«ng lín h¬n 2H (H.20.18 ®|îc nh©n víi hÖ sè ®iÒu chØnh k cho trong b¶ng 26.chiÒu cao tÇng) th× ph¶i tu©n theo ®iÒu kiÖn: H+ld3kE h (75) B¶ng 27 HÖ sè k ®èi víi cét B»ng g¹ch vµ ®¸ cã h×nh B»ng ®¸ héc vµ bª d¸ng quy c¸ch t«ng héc 0. khi l > 3.65 tõ 50 ®Õn 69 0. B¶ng 26 §Æc tr|ng cña t|êng vµ v¸ch ng¨n 1.21. TØ sè E cho trong b¶ng 25 vµ ®|îc nh©n víi hÖ sè k cho trong b¶ng 26 ®èi víi t|êng vµ v¸ch ng¨n cã thÓ ®|îc t¨ng lªn 20% khi cã ®Æt cèt thÐp trong m¹ch v÷a cña khèi x©y víi hµm l|îng Pt t 0.20.Nh| trªn. . TrÞ sè Ant – diÖn tÝch ®· gi¶m yÕu vµ Abr diÖn tÝch toµn phÇn ®|îc x¸c ®Þnh theo tiÕt diÖn ngang cña t|êng.9 0.18.75 90 vµ lín h¬n 0.8 Chó thÝch: 1.50 0. 5.2 1. 6. §èi víi t|êng. 6. V¸ch ng¨n cã lç cöa 4. HÖ sè gi¶m tØ sè E x¸c ®Þnh b»ng c¸ch nh©n c¸c sè k riªng rÏ (trong b¶ng 26) víi nhau kh«ng lÊy nhá h¬n hÖ sè k cho trong b¶ng 27 víi cét. T|êng vµ v¸ch ng¨n cã chiÒu dµi tù do l tõ 2. tØ sè E ph¶i lÊy ®i 30% so víi c¸c quy ®Þnh trong c¸c ®iÒu 6. TØ sè E giíi h¹n ®èi víi cét sÏ lÊy theo b¶ng 25 råi nh©n víi hÖ sè k cho b¶ng 27.5H.19 vµ 6.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 6. T|êng cã lç cöa 3.60 0.9 0. 3. C¹nh nhá nhÊt cña tiÕt diÖn ngang cét cm 6. 2. v¸ch ng¨n vµ cét mµ ®Çu trªn kh«ng liªn kÕt.8 Ant Abr 0.005%. Khi chiÒu dµy cña t|êng kh«ng chÞu lùc vµ v¸ch ng¨n lín h¬n 11 vµ nhá h¬n 22cm th× hÖ sè k ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch néi suy.19.60 nhá h¬n 50 Chó thÝch: TØ sè giíi h¹n E víi nh÷ng m¶ng t|êng hÑp mµ chiÒu réng nhá h¬n chiÒu dµy t|êng ph¶i lÊy nh| ®èi víi cét cã chiÒu cao cña lç cöa.T|êng b»ng khèi x©y ®¸ héc vµ bª t«ng ®¸ héc. T|êng vµ v¸ch ng¨n kh«ng chÞu t¶i träng truyÒn tõ sµn hoÆc m¸i víi chiÒu dµy 22cm vµ lín h¬n 11cm vµ bÐ h¬n. TØ sè E ®èi víi t|êng vµ v¸ch ng¨n trong c¸c tr|êng hîp kh¸c víi nh÷ng chØ dÉn trong ®iÒu 6.55 0.45 0.70 tõ 70 ®Õn 89 0.8 0. Khi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c kÕt cÊu b¶o ®¶m æn ®Þnh ngang cña t|êng l d k E h th× chiÒu cao H cña t|êng kh«ng bÞ h¹n chÕ vµ ®|îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n vÒ c|êng ®é.5H 6.5H ®Õn 3. 2.

2. Panen g¹ch dïng cho t|êng ngoµi ph¶i ®|îc thiÕt kÕ hai líp hoÆc ba líp. Chó thÝch: 1.26. g¹ch gèm ph¶i ®|îc tÝnh to¸n vÒ nÐn lÖch t©m theo nh÷ng chØ dÉn ë ®iÒu 4. bª t«ng tæ ong vµ ®¸ thiªn nhiªn còng nh| tõ c¸c khèi x©y g¹ch vµ ®¸ thiªn nhiªn.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 T|êng b»ng panen vµ blèc cì lín 6. 1/2 g¹ch vµ 1 g¹ch. cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p chèng rØ m¸c v÷a cho mèi nèi t|êng ph¶i lÊy theo tÝnh to¸n nh|ng kh«ng nhá h¬n 50. 6.25. Panen g¹ch ph¶i ®|îc thiÕt kÕ b»ng g¹ch ®Êt sÐt hoÆc xilicat cã m¸c kh«ng thÊp h¬n 75 vµ v÷a kh«ng thÊp h¬n 50.28. ChiÒu dµy panen chØ ra ë trªn lµ ®· thiÕt kÕ ®Õn c¸c líp v÷a trong vµ v÷a ngoµi. 6. Khi thiÕt kÕ panen t|êng ngoµi ph¶i chó ý ®Õn yªu cÇu kiÕn tróc. Khi thiÕt kÕ panen ph¶i dù kiÕn dïng chÊn ®éng ®Ó lÊy v÷a vµo c¸c m¹ch. Panen cã chiÒu dµy 1/4 g¹ch chØ ®|îc thiÕt kÕ cho v¸ch ng¨n. sè hiÖu v÷a kh«ng thÊp h¬n 50. S|ên trong panen t|êng ngoµi ®|îc ®Æt theo chu vi panen hoÆc theo chu vi lç cöa víi chiÒu dµy t|êng.27. 6. Panen t|êng trong mét líp cã chiÒu dµy 1/4 g¹ch.23. Khi tÝnh panen cã chiÒu dµy 27cm vµ nhá h¬n ph¶i xÐt ®Õn ®é lÖch t©m ngÉu nhiªn mµ gi¸ trÞ cña nã lÊy b»ng 1cm ®èi víi panen chÞu lùc cã mét líp. C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y trong tr|êng hîp nµy lÊy theo b¶ng 1. tõ bª t«ng cã cèt liÖu nhÑ. C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y g¹ch rung lÊy theo b¶ng 2. ®èi víi panen kh«ng chÞu lùc vµ v¸ch ng¨n th× kh«ng kÓ ®Õn ®é lÖch t©m ngÉu nhiªn. 6.2). NÕu kh«ng cÇn cèt thÐp mµ c|êng ®é panen vÉn ®¶m b¶o th× diÖn tÝch cèt thÐp däc ®Æt trong s|ên ph¶i kh«ng Ýt h¬n 0. Panen hai líp ph¶i cã chiÒu dµy nöa g¹ch hoÆc lín h¬n víi líp c¸ch nhiÖt b»ng tÊm c¸ch nhiÖt cøng ®Æt ë phÝa trong hoÆc phÝa ngoµi vµ ®|îc b¶o vÖ b»ng líp v÷a cã cèt thÐp dµy tõ 40mm trë lªn. Khi c¸c chi tiÕt liªn kÕt b»ng thÐp th|êng.4 vµ 6. Chó thÝch: Trong nh÷ng panen g¹ch gåm cã lç kh«ng dïng ph|¬ng ph¸p rung ph¶i b¶o ®¶m kh«ng trïng m¹ch ®øng. Panen 3 líp ph¶i cã 2 líp ngoµi b»ng g¹ch víi chiÒu dµy b»ng 1/2 g¹ch vµ líp gi÷a b»ng tÊm c¸ch nhiÖt cøng hoÆc nöa cøng. Panen t|êng b»ng g¹ch. 6. NÕu cèt thÐp cÇn ph¶i ®|îc xÐt ®Õn khi tÝnh kh¶ n¨ng chÞu lùc cña panen th× viÖc tÝnh to¸n sÏ gièng nh| ®èi víi kÕt cÊu g¹ch ®¸ cã cèt thÐp.7 vµ 4. khi ®ã mÆt ngoµi panen cã thÓ lµ g¹ch hoÆc ®¸ kh«ng tr¸t hoÆc cã líp trang trÝ.5cm ®èi víi panen tù chÞu còng nh| ®èi víi mçi líp riªng biÖt cña panen chÞu lùc cã ba líp. . §iÒu ®ã ph¶i ®|îc chØ râ trong thiÕt kÕt. lÊy b»ng 0.22. C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y b»ng blèc cì lín lÊy theo b¶ng 3 cßn ®èi víi blèc chÕ t¹o b»ng g¹ch hoÆc ®¸ kh«ng rung th× lÊy theo b¶ng 1. Blèc cì lín dïng cho t|êng ngoµi vµ t|êng trong ph¶i ®|îc chÕ t¹o tõ bª t«ng xim¨ng vµ bª t«ng xilic¸t nÆng. còng nh| nh÷ng néi lùc xuÊt hiÖn khi vËn chuyÓn vµ dung l¾p (xem ®iÒu 6. chiÒu réng s|ên kh«ng qu¸ 60mm.8 d|íi t¸c dông cña t¶i träng th¼ng ®øng vµ t¶i träng giã. Mèi nèi gi÷a c¸c panen ph¶i ®Æt trong c¸c r·nh ®Æt ë gãc panen vµ phñ mét líp v÷a cã chiÒu dµy kh«ng nhá h¬n 10mm. 6. Cho phÐp thiÕt kÕ panen mét líp dïng cho t|êng ngoµi b»ng g¹ch vµ hai g¹ch kh«ng rung. S|ên panen t|êng trong còng ph¶i ®Æt theo chu vi panen vµ theo chu vi lç cöa. Nèi panen t|êng ngoµi vµ t|êng trong còng nh| panen t|êng víi panen sµn nhê nh÷ng liªn kÕt b»ng thÐp hµn vµo c¸c chi tiÕt ch«n s½n hoÆc hµn vµo khung cña s|ên.25cm2 cho mét mÐt dµi panen theo ph|¬ng ngang vµ theo ph|¬ng ®øng.24.

33.01N H (76) 6. b) ë nh÷ng chç nèi ngang ë cao tr×nh sµn cho mçi tÇng.35. th× ph¶i cã thªm neo phô nèi t|êng víi m¸i.32. T|êng g¹ch vµ cét cÇn ph¶i ®|îc liªn kÕt víi sµn vµ m¸i b»ng c¸c neo cã tiÕt diÖn kh«ng Ýt h¬n 0.5cm2.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 M¸c v÷a ®Ó x©y c¸c blèc víi nhau ph¶i lÊy cao h¬n 1 cÊp so víi m¸c v÷a x©y blèc. Gèi tùa cña kÕt cÊu lªn t|êng 6. TÇng d|íi 3.31.29. b) Cã nh÷ng thay ®æi kh«ng ®èi xøng cña chiÒu dµy cét hoÆc t|êng. Kho¶ng c¸ch gi÷a nh÷ng neo cña dÇm.30. . Khi t¨ng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giµn lªn 12m. Neo t|êng vµ cét 6. Liªn kÕt ®Æt däc chiÒu cao cèt ph¶i b¶o ®¶m sù æn ®Þnh cña t|êng còng nh| truyÒn t¶i trong giã tõ t|êng sang cét khung. Nh÷ng liªn kÕt nµy cã d¹ng c¸c chi tiÕt ch«n s½n trong blèc råi nèi l¹i b»ng hµn th«ng qua c¸c tÊm ®Öm. gèi lªn t|êng trong hoÆc cèt ph¶i ®|îc neo ch¾c vµ khi hai bªn ®Òu cã dÇm tùa th× chóng ®|îc nèi l¹i víi nhau. 6. D|íi gèi tùa cña cÊu kiÖn truyÒn t¶i träng côc bé lªn khèi x©y ph¶i cã líp v÷a kh«ng dµy h¬n 15mm vµ ®iÒu ®ã ph¶i ®|îc chØ ra trong thiÕt kÕ. M 0. 6. 6. §èi víi nhµ blèc cì lín cao h¬n 5 tÇng vµ ®èi víi nhµ cã chiÒu cao tÇng lín h¬n 3m cÇn ph¶i cã liªn kÕt cøng gi÷a c¸c t|êng ë c¸c gãc còng nh| ë nh÷ng chç nèi t|êng trong víi t|êng ngoµi. T|êng tù chÞu lùc trong nhµ khung ph¶i ®|îc liªn kÕt víi cèt b»ng c¸c liªn kÕt mÒm cho phÐp cã biÕn d¹ng th¼ng ®øng riªng rÏ cña t|êng vµ cña cét. NÕu chiÒu dµy cña t|êng hoÆc v¸ch ng¨n ®|îc thiÕt kÕt cã xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn tùa ë chu vi th× cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p liªn kÕt víi c¸c kÕt c©u víi t|êng hoÆc v¸ch ng¨n Êy.ChiÒu cao tÇng N.Lùc ph¸p tuyÕn tÝnh to¸n trong t|êng ë tiÕt diÖn ngang víi cao tr×nh neo tÝnh trªn chiÒu réng b¨ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai neo. Trong nh÷ng ng«i nhµ x©y b»ng blèc cì lín 1 cÊp so víi m¸c v÷a x©y blèc. 6. Chó thÝch: Nh÷ng chØ dÉn nµy kh«ng ¸p dông cho t|êng b»ng panen g¹ch rung. c) Gi¸ trÞ lùc ph¸p tuyÕn N trªn m¶ng t|êng lín h¬n 1000HN (100T) Néi lùc tÝnh to¸n trong neo x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Ns Trong ®ã: M. §Çu dÇm gèi lªn xµ ngang.M« men uèn do t¶i träng tÝnh to¸n g©y ra ë chç tùa cña sµn hoÆc m¸i lªn t|êng trªn chiÒu réng b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c neo (h×nh 14) H.34. CÇn ph¶i tÝnh to¸n neo khi: a) kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c neo lín h¬n 3m. xµ ngang hoÆc giµn còng nh| tÊm ®an hay panen tùa lªn t|êng kh«ng ®|îc lín h¬n 6m. liªn kÕt gi÷a t|êng däc vµ t|êng ngang ph¶i b¶o ®¶m nh| sau: a) ë gãc t|êng ngoµi. khèi x©y ph¶i ®|îc c¾t má vµ ph¶i cã blèc h×nh th|íc thî ®Æc biÖt (kh«ng Ýt h¬n mét líp blèc h×nh th|íc thî mét tÇng).

TÝnh to¸n gèi tùa cña c¸c cÊu kiÖn trªn t|êng g¹ch 6. khi cÇn ph¶i tÝnh to¸n vÒ Ðp côc bé th× ph¶i bè trÝ b¶n ®Öm cã chiÒu dµy lµ béi sè c¸c chiÒu dµy líp g¹ch nh|ng kh«ng nhá h¬n 15cm.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 6.. p. Trong ®ã Ab . 6. ë nh÷ng chç tùa cña giµn.39. Khi cã dÇm. . 6. NÕu cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp (dÇm. Víi nh÷ng gi¸ trÞ trung gian cña Ab th× hÖ sè g x¸c ®Þnh theo néi suy. R .Tæng diÖn tÝch tiÕt diÖn khèi x©y vµ cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp ë gèi tùa trong ph¹m vi t|êng hoÆc cét mµ cÊu kiÖn lªn nã. §Æt hai l|íi cèt thÐp theo tÝnh to¸n víi sè l|îng kh«ng Ýt h¬n 0. Khi c¸c t¶i träng côc bé trªn trô cña t|êng bæ trô th× phÇn khèi x©y n»m d|íi b¶n ®Öm trong ph¹m vi 1m ph¶i bè trÝ l|íi thÐp nh| trªn nh|ng c¸ch nhau ba hµng g¹ch. xµ ngang.) kª lªn khèi x©y tõ nhiÒu phÝa cã chiÒu cao nh| nhau vµ diÖn tÝch gèi tùa Ab >0. ChiÒu s©u b¶n ®Öm ¨n vµo t|êng kh«ng ®|îc nhá h¬n 11cm (h×nh 15) khèi x©y n»m trªn b¶n ®Öm ph¶i ®|îc x©y ngay sau khi lµm b¶n ®Öm ®ã. Kh«ng cho phÐp chõa r·nh trong khèi x©y ®Ó lµm b¶n ®Öm. xµ ngang hoÆc tÊm l¸t bª t«ng cèt thÐp tùa trªn t|êng vµ cét g¹ch th× ngoµi viÖc tÝnh to¸n c¸c tiÕt diÖn n»m d|íi gèi tùa chÞu nÐn lÖch t©m vµ nÐn côc bé cßn cÇn ph¶i kiÓm tra tiÕt diÖn chÞu nÐn ®óng t©m theo kh¶ n¨ng chÞu lùc cña khèi x©y vµ cña c¸c cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp.4A. ë nh÷ng chç ®Æt t¶i träng côc bé. TÝnh to¸n gèi tùa chÞu nÐn ®óng t©m theo c«ng thøc: N t gpRA (77) Trong ®ã: A . lªn phÇn bæ th× ph¶i cã b¶n ®Öm gi»ng vµo t|êng.C|êng ®é tÝnh to¸n chÞu nÐn cña khèi x©y g. lanh t«.38. tÊm l¸t. tÊm l¸t) lÊy nh| sau: g = 1 nÕu Ab d 0.8 nÕu Ab t 0.36.5% thÓ tÝch bª t«ng. Khi t¶i träng côc bé s¸t mÐp t|êng v|ît qu¸ 80% kh¶ n¨ng chÞu lùc cña khèi x©y vÒ nÐn côc bé th× ph¶i ®Æt cèt thÐp cho phÇn khèi x©y ë gèi tùa b»ng c¸c l|íi thÐp mµ ®|êng kÝnh thanh kh«ng nhá h¬n 3mm víi kÝch th|íc « l|íi kh«ng lín h¬n 60 x60mm vµo Ýt nhÊt lµ ba m¹ch v÷a ngang.1A..8 A th× trong c«ng thøc (77) cho phÐp kh«ng dïng hÖ sè g vµ lÊy A b»ng Ab.. C¸c l|íi thÐp ph¶i nèi phÇn khèi x©y trô víi t|êng c¬ b¶n vµ ¨n s©u vµo t|êng kh«ng Ýt h¬n 11cm..tæng diÖn tÝch gèi tùa cña bª t«ng cèt thÐp.HÖ sè phô thuéc vµo diÖn tÝch gèi tùa cña cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp. dÇm cÇu trôc. g = 0.37.HÖ sè phô thuéc vµo lo¹i lç rçng trong cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp HÖ sè g ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp (dÇm. dÇm sµn.

6.1 ®èi víi bª t«ng cèt liÖu rçng. Rcb.T¶i träng tÝnh to¸n do träng l|îng cña dÇm vµ c¸c t¶i träng ®Æt vµo nã.25 ®èi víi bª t«ng nÆng vµ m = 1. NÕu ®é lÖch t©m cña t¶i träng ®èi víi träng t©m diÖn tÝch gèi ngµm lín h¬n 2 lÇn chiÒu s©u mèi ngµm (e > 2a) cã thÓ kh«ng tÝnh ®Õn øng suÊt do nÐn.Kho¶ng c¸ch tõ lùc Q ®Õn mÆt ph¼ng t|êng. Trong nh÷ng tÊm l¸t b»ng bª t«ng cèt thÐp.BÒ réng c¸nh dÇm. a . b»ng 0. ngoµi viÖc kiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc nãi chung cña mÆt gèi tùa cßn cÇn ph¶i kiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc cña tiÕt diÖn ngang c¾t qua s|ên tÊm ®an theo c«ng thøc: (78) N d nRbAnt + RAkx Trong ®ã: Rb. ChiÒu s©u cÇn thiÕt cña gèi tùa ngµm cÇn ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: a 2Q 4Q 2 6QC  2 Rcb b Rcb b 2 Rcb b (80) NÕu mèi ngµm ®Çu dÇm kh«ng tho¶ m·n yªu cÇu tÝnh to¸n theo c«ng thøc (79) th× cÇn t¨ng ®é s©u cña ngµm hoÆc tÊm ph©n phèi lùc ë bªn d|íi vµ bªn trªn dÇm c«ng x«n. l¾p ghÐp cã lç rçng ch|a l¾p kÝn. n = 1. trong tr|êng hîp nµy cÇn tÝnh to¸n theo c«ng thøc sau: Q Rcb a 2 b 6e0 (81) . Ant.ChiÒu s©u ®o¹n ngÇm cña dÇm vµo khèi x©y b .C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y khi chÞu nÐn côc bé.C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña bª t«ng lÊy theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp.DiÖn tÝch tiÕt diÖn khèi x©y ë ph¹m vi gèi tùa (kh«ng kÓ phÇn tiÕt diÖn mµ tÊm l¸t kª gèi). e0 .40. TÝnh to¸n mèi hµn cña dÇm c«ng x«n vµo khèi x©y (h×nh 16a) ®|îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc sau: Qd Rcb ab 6eo 1 a (79) Trong ®ã: Q.DiÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña tÊm l¸t cã kÓ ®Õn sù gi¶m yÕu bëi c¸c lç rçng trªn chiÒu dµi gèi tùa cña tÊm l¸t lªn khèi x©y (tæng diÖn tÝch tiÕt diÖn s|ên) R.41.§é lÖch t©m cña lùc tÝnh to¸n ®èi víi ®iÓm gi÷a cña ®o¹n ngµm: ¨ eo § © a· C ¸ 2¹ c .C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y Akx.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 HÖ sè p lÊy b»ng 1 víi nh÷ng cÊu kiÖn ®Æc vµ tÊm l¸t cã lç trßn. 6.5 ®èi víi tÊm l¸t cã lç rçng « van vµ cã cèt ®ai t¹i khu vùc gèi tùa.

BÒ dµy cña t|êng treo §é cøng cña dÇm ®ì t|êng b»ng thÐp ®|îc tÝnh b»ng tÝch sè E8I8 Trong ®ã: E8 vµ I8. Còng cÇn ph¶i kiÓm tra c|êng ®é khèi x©y chÞu nÐn côc bé ë d|íi gèi cña dÇm ®ì t|êng.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 Khi sö dông c¸c tÊm kª ph©n phèi lùc ë d¹ng dÇm hÑp víi bÒ réng kh«ng lín h¬n 1/3 chiÒu s©u gèi ngµm. t|¬ng ®|¬ng víi träng l|îng cña d¶i khèi x©y cã chiÒu cao b¨ng 1/3 nhÞp lanh t«. ChiÒu cao cña d¶i ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Ho 23 Trong ®ã: Eb . E.chiÒu dµi gèi tùa (bÒ réng m¶ng t|êng) . Kh«ng kÓ ®Õn c¸c t¶i träng ®Ì lªn lanh t« tõ c¸c dÇm. 6. C¸c lanh t« b»ng bª t«ng cèt thÐp ®|îc tÝnh víi t¶i träng cña sµn vµ ¸p lùc do khèi x©y cßn míi ch|a ®«ng cøng sinh ra..M« ®un ®µn håi cña thÐp vµ m«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn dÇm ®ì b»ng thÐp. lÊy theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp.. Gi¸ trÞ lín nhÊt cña øng suÊt nÐn côc bé Vcb (chiÒu cao cña h×nh tam gi¸c hoÆc h×nh thang) ®|îc x¸c ®Þnh tõ ®iÒu kiÖn c©n b»ng thÓ tÝch cña biÓu ®å ¸p lùc vµ ph¶n lùc gèi tùa cña dÇm ®ì t|êng theo c«ng thøc: Khi biÓu ®å ¸p lùc cã d¹ng tam gi¸c (a2s) V cb 2N (a 2 S )h 0. Khi cã c¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt (khÊc låi lâm trong c¸c lanh t« ®óc s½n.42. cho phÐp l©y biÓu ®å øng suÊt d|íi tÇm kª cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt (h×nh 16) Lanh t« vµ t|êng treo 6.M« ®un biÕn d¹ng cña khèi x©y x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (7) h . ChiÒu dµi cña biÓu ®å ph©n bè ¸p lùc trong mÆt ph¼ng tiÕp xóc gi÷a t|êng vµ dÇm ®ì t|êng ®|îc x¸c ®Þnh tuú thuéc vµo ®é cøng cña khèi x©y vµ dÇm ®ì t|êng.) cho phÐp kÓ ®Õn sù lµm viÖc chung gi÷a lanh t« vµ khèi x©y.85 EbTred Eh (82) (83) Khi biÓu ®å ¸p lùc cã d¹ng h×nh thang (2S <a <3S) V cb N ah (84) Trong ®ã: a . cã thÐp chê.43. BiÓu ®å ph©n bè ¸p lùc trong khèi x©y trªn c¸c gèi tùa c¸c dÇm ®ì t|êng liªn tôc cã thÓ lÊy theo d¹ng h×nh tam gi¸c khi a d 2s h×nh 17a vµ theo d¹ng h×nh thang víi ®¸y nhá b»ng a-2s khi 2s < a d 3s (h×nh 17b). tÊm sµn nÕu chóng ®Æt cao h¬n lanh t« mét kho¶ng c¸ch b»ng nhÞp lanh t«. Khi ®ã dÇm ®ì t|êng ®|îc thay thÕ b»ng mét d¶i khèi x©y quy |íc t|¬ng ®|¬ng theo ®iÒu kiÖn ®é cøng. Khèi x©y cña c¸c t|êng treo. 6.44. x©y trªn c¸c dÇm ®ì cÇn ®|îc kiÓm tra vÒ c|êng ®é vµ chÞu nÐn côc bé ë vïng trªn gèi tùa cña dÇm ®ì.M« ®un ®µn håi ban ®Çu cña bªt«ng Ired -M«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn quy ®æi cña dÇm ®ì t|êng. Chó thÝch: 1. 2.

DiÖn tÝch tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn A khi tÝnh t|êng treo chÞu nÐn côc bé lÊy nh| sau: Trong vïng ë bªn trªn gèi tùa gi÷a cña dÇm ®ì t|êng liªn tôc lÊy gièng nh| tr|êng hîp khèi x©y chÞu t¶i träng côc bé ®Æt ë phÇn gi÷a tiÕt diÖn.46.16. al. C|êng ®é cña khèi x©y t|êng treo khi chÞu nÐn côc bé ë trªn khu vùc trªn gèi tùa cña dÇm ®ì cÇn ®|îc kiÓm tra theo c¸c chØ dÉn tõ ®iÒu 4.9H0. a) Kh«ng lín h¬n 3H kÓ tõ mÐp gèi tùa (H. 6.57 H0 . TÝnh to¸n vÒ nÐn côc bé cña khèi x©y d|íi gèi tùa cña c¸c dÇm ®ì liªn tôc cÇn tiÕn hµnh ®èi víi phÇn n»m trong ph¹m vi gèi tùa víi chiÒu dµi.45.47. NÕu tiÕt diÖn tÝnh to¸n n»m ë ®é cao Hl so víi mÆt trªn cña dÇm ®ì t|êng th× khi x¸c ®Þnh chiÒu dµi ®o¹n S vµ Sl cÇn lÊy chiÒu cao d¶i khæ x©y H0l = H0 + Hl.ChiÒu dµy t|êng NÕu a >3S th× trong c«ng thøc (84) thay a b»ng chiÒu dµi tÝnh to¸n cña gèi tùa a1 = 3S ®|îc t¹o nªn bëi hai ®o¹n dµi 1.5H ®èi víi gèi tùa biªn vµ gèi tùa cña dÇm ®ì t|êng mét nhÞp (chiÒu dµi gèi tùa cña dÇm mét nhÞp kh«ng ®|îc nhá h¬n H). (85) Ic = a l + S l Trong ®ã: S1 = 0. BiÓu ®å ph©n bè ¸p lùc trong khèi x©y cña t|êng treo khi cã « cöa lÊy theo d¹ng h×nh thang.Ph¶n lùc gèi tùa cña dÇm ®ì t|êng t¶i träng ®Æt trong ph¹m vi nhÞp dÇm vµ chiÒu dµi gèi tùa ®· trõ ®i träng l|îng b¶n th©n dÇm ®ì t|êng S= 1. cßn trong vïng ë bªn trªn gèi tùa biªn cña dÇm ®ì t|êng liªn tôc hoÆc ë bªn trªn gèi tùa cña dÇm ®¬n gi¶n còng nh| khi tÝnh khèi x©y chÞu t¶i träng ®Æt ë mÐp tiÕt diÖn.ChiÒu dµi ®o¹n gèi tùa cña phÇn dÇm ®ì nh|ng kh«ng lín h¬n 1.5H (H.5S vÒ mçi phÝa cña m¶nh t|êng (h×nh 17c) víi ®¸y. BiÓu ®å ph©n bè ¸p lùc trªn gèi biªn cña dÇm ®ì liªn tôc hoÆc trªn gèi ®ì tùa cña dÇm ®ì mét nhÞp nªn lÊy theo h×nh tam gi¸c (h×nh 17d) víi ®¸y. h.chiÒu cao dÇm ®ì t|êng) b) Kh«ng lín h¬n 1.ChiÒu dµi ®o¹n biÓu ®å ph©n bè ¸p lùc kÓ tõ mÐp gèi tùa. ®Õn 4.ChiÒu cao cña dÇm ®ì t|êng) øng suÊt lín nhÊt ë bªn trªn gèi ®ì dÇm: V cb 2N (al S l )h (86) 6.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 N. 6. sao cho phÇn diÖn tÝch tam gi¸c bÞ bít ®i khái biÓu ®å ¸p lùc ë ph¹m vi « cña .13.ChiÒu dµi ®o¹n biÓu ®å ph©n bè ¸p lùc vÒ mçi phÝa kÓ tõ mÐp gèi tùa.

CÇn ph¶i kiÓm tra æn ®Þnh cña m¸i ®ua khi khèi x©y ch|a kh« . Khi khèi x©y t|êng lµm b»ng g¹ch. b) T¶i träng tÝnh to¸n t¹m thêi trªn mÐp m¸i ®ua lµ 100 daN(100kg) trªn 1 mÐt dµi cña m¸i ®ua hoÆc trªn mét cÊu kiÖn cña m¸i ®ua l¾p ghÐp. Khi khèi x©y t|êng b»ng c¸c tÊm blèc cì lín (bª t«ng hoÆc g¹ch. TÝnh to¸n phÇn trªn cung cña t|êng t¹i tiÕt diÖn n»m trùc tiÕp d|íi m¸i ®ua ®|îc tiÕn hµnh theo hai giai ®o¹n hoµn thµnh cña ng«i nhµ. Khi « cöa n»m ë ®é cao Hl so víi dÇm ®ì chiÒu dµi ®o¹n S t|¬ng øng ph¶i ®|îc lÊy t¨ng lªn (xem 6. Chó thÝch: 1. g¹ch gèm hay g¹ch bª t«ng th|êng. Khi dïng lanh t« b»ng g¹ch cÇn kÓ ®Õn träng l|îng cña khèi x©y t|êng cao tíi ®é cao cao h¬n mÆt trªn cña « cöa mét kho¶ng b»ng 1/3 bÒ réng cña « cöa. trong tr|êng hîp chiÒu cao cña d¶i khèi x©y tõ mÆt trªn dÇm t|êng tíi bÖ cöa nhá h¬n 1/3 nhÞp. 6. TÝnh to¸n dÇm ®ì t|êng ®|îc tiÕn hµnh víi hai tr|êng hîp chÊt t¶i: a) T¶i träng t¸c dông trong thêi k× x©y dung. nÕu nã cã chiÒu dµi nhá h¬n 1 mÐt. ph¶i tÝnh c¶ träng l|îng khèi x©y t|êng tíi mÆt trªn cña lanh t« bª t«ng cèt thÐp hoÆc thÐp (h×nh 9). a) Cho c¸c ng«i nhµ ch|a hoµn thµnh khi ch|a cã m¸i vµ sµn tÇng hÇm m¸i.49.50. nh|ng kh«ng nhá h¬n chiÒu cao mét hµng x©y. b) T¶i träng t¸c dông khi ng«i nhµ ®· hoµn thµnh.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 sæ ph¶i b»ng diÖn tÝch tam gi¸c bÞ bít ®i khái biÓu ®å ¸p lùc ë ph¹m vi « cöa sæ ph¶i b»ng diÖn tÝch h×nh b×nh hµnh. Nh÷ng t¶i träng nµy ®|îc tr×nh bµy ë trªn h×nh 17.46). 6. ®|îc thªm vµo trong phÇn cßn l¹i cña biÓu ®å (h×nh 18). th× khi tÝnh to¸n cÇn kÓ ®Õn t¸c dông cña sµn nµy (toµn bé hay mét phÇn) 2. cÇn lÊy t¶i träng lµ träng l|îng b¶n th©n cña khèi x©y ch|a kh« cã chiÒu cao b»ng 1/3 nhÞp. Sè l|îng vµ c¸ch bè trÝ cèt thÐp trong dÇm dùa theo trÞ sè m«men uèn vµ lùc c¾t lín nhÊt ®|îc x¸c ®Þnh theo hai giai ®o¹n tÝnh to¸n nªu ë trªn. NÕu khi thiÕt kÕ ®Çu mót cña c¸c neo gi÷ æn ®Þnh cho m¸i ®ua ®|îc ngµm chÆt d|íi sµn cña tÇng hÇm. Khi cã c¸c « cöa. Tinh to¸n t|êng d|íi m¸i ®ua cho c¸c ng«i nhµ ch|a hoµn thµnh theo c¸c t¶i träng sau: a) T¶i träng tÝnh to¸n do träng l|îng b¶n th©n cña m¸i ®ua vµ v¸n khu«n (®èi víi c¸c m¸i ®ua b»ng bª t«ng cèt thÐp ®æ t¹i chç vµ b»ng g¹ch cèt thÐp) nÕu v¸n khu«n ®|îc ®ì b»ng c¸c c«ng x«n hoÆc thanh chèng xiªn ngµm chÆt vµo khèi x©y. M¸i ®un vµ t|êng ch©n m¸i 6. chiÒu cao cña d¶i khèi x©y cã t¶i träng t¸c dông lªn dÇm ®ì t|êng b»ng 1/2 nhÞp.48.18 vµ truyÒn lªn dÇm t|êng qua gèi tùa. b) Cho c¸c ng«i nhµ ®· hoµn thµnh. c) T¶i träng giã tiªu chuÈn lªn mÆt tron cña t|êng.

th× chóng cÇn ®|îc b¶o vÖ b»ng líp v÷a xi m¨ng dµy 3cm (kÓ tõ mÆt ngoµi cña neo). M¸i ®ua vµ phÇn t|êng m¸i ®ua cña c¸c ng«i nhµ ®· hoµn thµnh ph¶i ®|îc tÝnh to¸n theo c¸c t¶i träng sau: a) Träng l|îng cña tÊt c¶ c¸c cÊu kiÖn cña nhµ. t|êng tÇng hÇm ®|îc phÐp dïng g¹ch ®Êt sÐt Ðp dÎo nung kÜ.4.53. 6. Khi khèi x©y b»ng v÷a m¸c 10 vµ thÊp h¬n. Nh÷ng t¶i träng lµm t¨ng æn ®Þnh cña m¸i ®ua vµ t|êng ch¾n m¸i. cßn khi g¾n c¸c ®Çu neo vµ ®Çu xµ ngang th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c neo cã thÓ t¨ng tíi 4m. 6. T|êng ch¾n m¸i cÇn tÝnh to¸n t¹i tiÕt diÖn thÊp nhÊt theo nÐn lÖch t©m chÞu t¶i träng do träng l|îng b¶n th©n vµ t¶i träng giã tÝnh to¸n víi hÖ sè ®éng 1.55.52.7y. bª t«ng toµn khèi còng nh| blèc bª t«ng c¬ lín vµ nhæ l¾p ghÐp. kÓ c¶ nh÷ng träng l|îng t¹o nªn m«men lËt ®èi víi mÐp ngoµi cña t|êng còng nh| träng l|îng b»ng trÞ sè lùc hót cña t¶i träng giã.Kho¶ng c¸ch tõ mÐp chÞu nÐn cña tiÕt diÖn t|êng ®Õn trôc neo (chiÒu cao tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn) Khèi x©y cña t|êng m¸i ®ua ph¶i kiÓm tra chÞu nÐn lÖch t©m. nÕu c¸c ®Çu neo g¾n b»ng c¸c r«ng ®en riªng biÖt. Trong ®ã phÇn nh« ra cña mçi hµng kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 1/3 chiÒu dµi cña viªn g¹ch hoÆc ®¸.).M« men uèn lín nhÊt do t¶i träng tÝnh to¸n g©y ra h0. 6.60. do c¸c hµng g¹ch x©y nh« ra t¹o nªn. Trong ®ã: M.7y. TiÕt diÖn cña neo cho phÐp x¸c ®Þnh theo néi lùc: N M 0. c¸c dÇm neo. Khi m¸i ®ua vµ tÇng ch¾n m¸i kh«ng ®ñ æn ®Þnh..54. Khi sµn t|êng hÇm m¸i b»ng bª t«ng cèt thÐp th× ®Çu neo cÇn ®Æt d|íi sµn nµy. chóng ta cÇn ®|îc neo ch¾n vµo phÇn d|íi cña khèi x©y b»ng c¸c neo. Khi phÇn nh« ra cña m¸i ®ua g¹ch lín h¬n. ph¶i dïng m¸c v÷a lín h¬n hoÆc b»ng 50 cho c¸c khèi x©y ®ã.56. còng nh| khi cã neo t¹i tiÕt diÖn ë vÞ trÝ ngµm cña chóng. ®¸ thiªn nhiªn cã quy c¸ch hoÆc ë d¹ng th«.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 6. 6.58. Khi kh«ng cã neo.. cÇn ph¶i kiÓm tra b»ng tÝnh to¸n tÊt c¶ c¸c mèi truyÒn lùc (vÞ trÝ ngµm cña neo. Theo nguyªn t¾c c¸c neo ®Æt trong khèi x©y vµ c¸ch mÐp trong cña t|êng 1/2 viªn g¹ch. ®|îc nh©n víi hÖ sè v|ît t¶i b»ng 0. Trong tr|êng hîp. ®é lÖch t©m kh«ng ®|îc lín h¬n 0. bª t«ng ®¸ héc. Khi m¸i ®ua ®|îc l¾p ghÐp b»ng c¸c cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp.59. Khi kh«ng cè neo ®ä lÖch t©m kh«ng ®|îc lín h¬n 0. Neo ph¶i ngµm s©u h¬n chiÒu dµi tÝnh to¸n mét ®o¹n Ýt nhÊt 15cm.57. 6. b) T¶i träng tÝnh to¸n ®Æt ë mÐp m¸i ®ua lµ 150daN (150kg) trªn 1 mÐt dµi hoÆc trªn mét cÊu kiÖn cña m¸i ®ua l¾p ghÐp cã chiÒu dµi nhá h¬n 1 mÐt. Ph¶i nh« ra cña m¸i ®ua. Cßn nÕu c¸c neo ®Æt ë ngoµi khèi x©y. 6. 6. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c neo kh«ng ®|îc lín h¬n 2m. c) Mét nöa gi¸ trÞ cña t¶i träng giã tÝnh to¸n.85h0 (87) 6. 6. Mãng vµ t|êng tÇng hÇm Mãng. §èi víi c¸c khèi x©y cña m¸i ®ua cã phÇn nh« ra nhá h¬n mét nöa chiÒu dµy cña t|êng vµ kh«ng lín h¬n 20cm ®|îc sö dông c¸c lo¹i võa dïng cho c¸c khèi x©y t|êng ë tÇng trªn cïng.51. c¸c neo ph¶i ®Æt trong c¸c hèc vµ sau ®ã ®|îc chÌn b»ng bª t«ng. kh«ng ®|îc lín h¬n nöa chiÒu dµy cña t|êng. th× cÇn ph¶i b¶o ®¶m sù æn ®Þnh cña tong cÊu kiÖn trong qu¸ tr×nh x©y dùng. .9.

T|êng tÇng hÇm cÇn ®|îc tÝnh to¸n nh| dÇm cã hai gèi tùa khíp cè ®Þnh.61. ChuyÓn tõ mét ®é s©u ®Æt mãng nµy ®Õn mét ®é s©u ®Æt mãng kh¸c cÇn ph¶i lµm bËc.75 1.75 2. tÇng hÇm b»ng blèc bª t«ng cì lín lÊy theo b¶ng 3. V÷a dïng cho kÕt cÊu g¹ch ®¸ cã cèt thÐp vµ kÕt cÊu hçn hîp ph¶i lµ v÷a xim¨ng (kh«ng v«i) vµ ph¶i cã m¸c lín h¬n hoÆc b»ng 50 . chiÒu dµy t|êng lÊy kh«ng nhá h¬n 50cm vµ kÝch th|íc tiÕt diÖn c¸c cét kh«ng d|íi 60cm 6. b) B»ng khèi ®¸ héc. TÝnh to¸n c¸c t|êng ngoµi cña tÇng hÇm ph¶i kÓ ®Õn ¸p lùc ngang cña ®Êt vµ c¸c t¶i träng ë trªn mÆt ®Êt.64.50 1.5m. 6.00 Chó thÝch: Kh«ng cÇn kiÓm tra c¸c mãng chÞu uèn vµ c¾t. 6. d) Cèt trong vßng ®ai b»ng thÐp. Trong c¸c mãng vµ t|êng hÇm: a) B¶ng bª t«ng ®¸ héc. ®|îc dïng 4 lo¹i cèt sau: a) Cèt thÐp ngang (l|íi lµm bëi c¸c l|íi thÐp.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 C|êng ®é tÝnh cña khèi x©y mãng b¨ng vµ t|êng. c) Cèt cña c¸c kÕt cÊu hçn hîp bª t«ng cèt thÐp. cÇn kÓ thªm ®é lÖch t©m ng©u nhiªn C= 4cm. C¸c yªu cÇu cÊu t¹o ®èi víi khèi x©y cã cèt thÐp 6.25 1.TØ lÖ nhá nhÊt gi÷a chiÒu cao vµ chiÒu réng cña bËc ®èi víi mãng bª t«ng ®¸ héc vµ mãng ®¸ héc.62. ChiÒu réng cña bËc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n sao cho tØ lÖ chiÒu cao vµ chiÒu réng kh«ng nhá h¬n sè liÖu b¶ng 28. Khi ®Êt chÆt tØ lÖ chiÒu cao vµ chiÒu réng cña bËc kh«ng v|ît qu¸ 1:1 vµ chiÒu cao cña bËc kh«ng qóa 1m.63. Khi tÝnh to¸n t|êng tÇng hÇm hoÆc t|êng mãng trong tr|êng hîp mµ chiÒu dµy cña chóng nhá h¬n chiÒu dµy cña tÇng x©y ë trªn. ®Æt trong khèi x©y ë c¸c m¹ch gi÷a c¸c viªn g¹ch trong c¸c khe r·nh cña khèi x©y sÏ ®|îc nhåi kÝn b»ng v÷a hoÆc bª t«ng. M¸c v÷a hoÆc bª t«ng Tõ 50 tíi 100 Tõ 10 ®Õn 50 Tõ 4 ®Õn 10 ¸p lùc trªn ®Êt khi t¶i träng tÝnh to¸n daN/cm2 (KG/cm2) Vd2 V >2 1. ViÖc më réng mãng ®¸ héc vµ mãng bª t«ng ®¸ héc tíi ®Öm mãng còng ph¶i lµm bËc. cßn chiÒu cao bËc cña mãng ®¸ héc kh«ng nhá h¬n 2 hµng x©y (35 ®Õn 60cm). Trong c¸c cÊu g¹ch ®¸ cã cèt thÐp. vµ ®é lÖch t©m cña lùc däc. Khi ®Êt kh«ng chÆt tØ lÖ chiÒu cao vµ chiÒu réng cña bËc kh«ng qu¸ 1:2 vµ chiÒu cao cña bËc kh«n qu¸ 0. ChiÒu cao cña bËc mãng bª t«ng ®¸ héc kh«ng nhá h¬n 30cm. chiÒu dµy t|êng lÊy kh«ng nhá h¬n 33cm vµ kÝch th|íc tiÕt diÖn c¸c cét kh«ng nhá h¬n 40cm. bª t«ng sÏ ®|îc ®æ xen vµo khèi x©y g¹ch ®¸ trong qu¸ tr×nh thi c«ng (h×nh 11). b»ng bª t«ng cèt thÐp vµ b»ng v÷a cèt thÐp (h×nh 12). b) Cèt thÐp däc lµm b»ng c¸c khung hµn hoÆc c¸c thanh víi cèt ®ai. B¶ng 28.50 1. Khi kh«ng cã c¸c yªu cÇu ®Æc biÖt t¶i träng tiªu chuÈn trªn mÆt ®Êt lÊy b»ng 1000daN/m2(1000kg/m2). ®Êt trong c¸c m¹ch ngang cña khèi x©y vµ ®|îc dïng trong c¸c khèi x©y b»ng g¹ch ®Æc vµ rçng (xem h×nh 10).

Cèt vµ m¶ng t|êng cã thÓ ®|îc gia cè b»ng ®ai thÐp. kh«ng chØ liªn kÕt) hoÆc khi kh¶ n¨ng chÞu lùc cña khèi x©y ®· bÞ gi¶m. Dïng c¸c thanh th¼ng ®øng vµ cèt ®ai hµn víi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thÐp ®ai kh«ng ®|îc qu¸ 15cm lµm cèt thÐp trong vµnh ®ai. Khi gia cè b»ng c¸c vßng ®ai cho c¸c cét vµ c¸c t|êng cã tiÕt diÖn h×nh ch÷ nhËt víi tØ lÖ c¸c c¹nh qu¸ 2.67.69. còng nh| khi khèi x©y kh«ng thËt tèt (r¹n nøt. Th|êng ®|îc dïng trong cÊu kiÖn chÞu nÐn ®óng t©m vµ lÖch t©m bÐ víi ®é m¶nh Oh d 15 hoÆc Oid 53. ®ai bª t«ng cèt thÐp hoÆc c¸c cÊu kiÖn cÇn ®|îc gia cè vµ cèt ®ai b»ng thÐp b¶n hµn vµo thÐp gãc.65.66. 8mm. §ai bª t«ng cèt thÐp lµm b»ng bª t«ng m¸c M100 – M200 vµ cã bÒ dµy 6 – 10cm. d) Trong c¸c t|êng vµ cét. L|íi cèt thÐp kh«ng ®|îc ®Æt th|a qu¸ n¨m hµng g¹ch x©y th«ng th|êng (35cm). ChØ cho phÐp sö dông l|íi cèt thÐp ®Æt trong m¹ch v÷a ngang cña khèi x©y khi mµ viÖc t¨ng m¸c g¹ch ®¸ vµ v÷a kh«ng ®¶m b¶o c|êng ®é cÇn thiÕt cña khèi x©y vµ khi diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña cÊu kiÖn kh«ng ®|îc phÐp t¨ng lªn. 6.05% ®èi víi cèt thÐp däc chÞu kÐo. KÕt cÊu gia cè b»ng vßng ®ai ®|îc dïng khi cÇn t¨ng t¶i träng trªn c¸c kÕt cÊu cã s½n (thÝ dô khi x©y xao thªm).100) thay cho bª t«ng. 6. cÇn ph¶i ®Æt ë c¹nh dµi nh÷ng gi¨ng ngang xuyªn qua khèi x©y ®Ó chia c¸c cÊu kiÖn ®|îc gia cè thµnh c¸c h×nh ch÷ nhËt víi tØ lÖ c¹nh kh«ng qu¸ 2.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 6. .70. §Çu cña cèt thÐp däc chÞu kÐo ph¶i neo vµo líp bª t«ng hoÆc v÷a b»ng c¸ch lµm c¸c mãc vµ ®|îc hµn vµo c¸c thanh ngang hoÆc c¸c thanh kh¸c.5 th× ngoµi viÖc gia cè b»ng ®ai theo chu vi.5. còng nh| ®èi víi cèt thÐp däc chÞu nÐn. L|îng cèt thÐp ®|îc kÓ ®Õn trong tÝnh to¸n cét vµ m¶ng t|êng kh«ng ®|îc nhá h¬n: 0. 6. §|êng kÝnh cèt thÐp trong c¸c m¹ch v÷a ngang cña khèi x©y kh«ng ®|îc lín h¬n: 6mm.khi cèt thÐp kh«ng chång lªn nhau trong m¹ch v÷a.1% ®èi víi l|íi cèt thÐp. 6. ®Ých t¨ng c|êng tÝnh æn ®Þnh vµ c|êng ®é cèt. §ai b»ng v÷a cèt thÐp còng ®Æt nh| ®ai bª t«ng cèt thÐp. ®èi víi l|íi cèt thÐp vµ cèt däc chÞu kÐo 8cm. c¸c l|íi ph¶i ®|îc s¶n xuÊt vµ ®Æt sao cho ®Çu thanh kiÓm tra thß ra ngoµi khèi x©y chõng 2 ®Õn 3mm (xem h×nh 10).khi cèt thÐp chång lªn nhau trong m¹ch v÷a. 0.68. §|êng kÝnh cèt thÐp kh«ng ®|îc nhá h¬n 3mm. o t 15) víi môc b) Trong c¸c cét chÞu nÐn ®óng t©m vµ lÖch t©m khi ®é m¶nh lín ( h 6. nh|ng cèt thÐp ®|îc phñ b»ng líp v÷a xi m¨ng (kh«ng v«i m¸c 50 . §Ó kiÓm tra viÖc ®Æt c¸c l|íi thÐp trong khèi x©y. chÞu chÊn ®éng m¹nh víi môc ®Ých tr¸nh cho khèi x©y khái bÞ nøt. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®ai thÐp kh«ng ®|îc lín h¬n c¹nh nhá cña tiÕt diÖn vµ kh«ng lín h¬n 50cm. Cèt thÐp däc vµ lâi b»ng bª t«ng cèt thÐp ®|îc dïng: a) §Ó chÞu c¸c lùc kÐo trong c¸c cÊu kiÖn chÞu uèn. kÐo vµ kÐo lÖch t©m khi trong c¸c tiÕt diÖn xuÊt hiÖn c¸c lùc kÐo v|ît qu¸ møc chÞu kÐo tÝnh to¸n cña khèi x©y. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh cña l|íi kh«ng qu¸ 12cm vµ kh«ng ®|îc lín h¬n ®|êng kÝnh cèt thÐp Ýt nhÊt 4mm. c) Träng c¸c t|êng mãng vµ c¸c t|êng ng¨n víi môc ®Ých t¨ng c|êng æn ®Þnh vµ c|êng ®é cña chóng khi t¶i träng ngang t¸c ®äng lªn nã. ViÖc gia cè b»ng c¸c vßng ®ai kh«ng nªn dïng ®èi víi c¸c cÊu kiÖn cã ®é m¶nh Oh >15 hoÆc Oi >53. §ai thÐp ph¶i ®|îc b¶o vÖ b»ng líp tr¸t v÷a xi m¨ng (kh«ng v«i).®èi víi cét däc chÞu nÐn.

(d. khi m«men ng|îc dÊu kh«ng lín h¬n l¾m còng cho phÐp chØ ®Æt cèt thÐp chÞu kÐo ë gi÷a chiÒu dµy t|êng.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 6. 6.) b»ng c¸c neo. . còng nh| ë nh÷ng chç t|êng bÞ gi¶m yÕu ®¸ng kÓ bëi « cöa hoÆc lç hë) mµ theo yªu cÇu sö dông lµ kh«ng cho phÐp.ChiÒu dµy líp b¶o vÖ b»ng v÷a xi m¨ng ®èi víi c¸c kÕt cÊu cã cèt thÐp Líp b¶o vÖ (theo mm) cho c¸c kÕt cÊu ®|îc ®Æt Lo¹i lo¹i kÕt cÊu cã cèt thÐp Trong phßng cã ®é Èm b×nh th|êng 20 10 Trong c¸c cÊu kiÖn ®Æt ngoµi trêi 25 15 Trong c¸c phßng Èm |ít trong c¸c mãng. c) T|êng cã chiÒu dµy lín h¬n 11cm. c¸c dÇm gi»ng. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khe nhiÖt ®é vµ khe co ngãt cÇn ®|îc x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n.®|êng kÝnh cña thanh cèt thÐp däc) Trong ®iÒu kiÖn chÞu uèn kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt thÐp ®ai kh«ng ®|îc qu¸ 3/4 chiÒu cao cña dÇm kh«ng qu¸ 50cm.73.05 % cho tõng ph|¬ng.tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4605:1988. cét. 30 20 DÇm vµ cèt T|êng 6... Víi cèt ®ai vµ cèt däc kho¶ng c¸ch gi÷a chóng cã thÓ t¨ng tuú theo sù kiÓm tra b»ng tÝnh to¸n c|êng ®é cña tÊm t|êng ë nh÷ng phÇn gi÷a c¸c ®ai vµ cèt däc. b) Khi bè trÝ c¸c ®ai bªn ngoµi khèi x©y th× ®ai ph¶i ®|îc b¶o vÖ b»ng mét líp v÷a xi m¨ng (kh«ng v«i) dµy kh«ng d|íi 1cm. B¶ng 29 . 20 d.72. Líp b¶o vÖ b»ng v÷a xi m¨ng cho c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸ cã cèt thÐp víi cèt thÐp ®Æt ngoµi khèi x©y (kÓ tõ mÐp ngoµi cña cèt thÐp chÞu lùc) ph¶i kh«ng nhá h¬n gi¸ trÞ ë b¶ng 29.74. Hµm l|îng cèt thÐp trong c¸c t|êng ®Æt cèt thÐp ngang vµ däc th¼ng ®øng ®|îc thiÕt kÕ ®Õn trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n kh«ng ®|îc d|íi 0. Trong ®ã c¸c trÞ sè nhiÖt ®é vµ ®é Èm tÝnh theo tiªu chuÈn kÜ thuËt nhiÖt x©y dung – kÕt cÊu ng¨n che. e) C¸c ®Çu cña c¸c thanh ngang vµ th¼ng ®øng cÇn ph¶i ngµm chÆt vµo c¸c kÕt cÊu tiÕp gi¸p (t|êng chÝnh. 6..khi cèt thÐp ph©n bè bªn trong khèi x©y. b) Khi t¶i träng mét dÊu cho phÐp chØ ®Æt cèt thÐp ë phÝa t|êng chÞu kÐo mµ kh«ng cÇn ®Æt cèt thÐp ë phÝa t|êng chÞu nÐn (diÖn tÝch cèt thÐp chÞu nÐn A’s = 0). §Æt cèt thÐp trong t|êng ph¶i tu©n theo c¸c quy t¾c sau: a) Cèt thÐp ngang cña t|êng ®|îc bè trÝ ph©n bè ë c¸c m¹ch cña khèi x©y. c) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®ai trong c¸c cèt thÐp ®ai kh«ng ®|îc qu¸ 50cm vµ kh«ng ®|îc qu¸: 15 d. v× nh÷ng biÕn d¹ng nµy cã thÓ g©y nªn nh÷ng vÕt nøt (theo c¸c dÊu cña thanh cèt thÐp vµ b¶n thÐp. d) Cèt thÐp th¼ng ®øng..khi cèt thÐp ph©n bè bªn ngoµi khèi x©y. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh ®øng còng nh| c¸c thanh ngang hoÆc c¸c cèt däc còng nh| c¸c ®ai kh«ng v|ît qu¸ 8h (h lµ chiÒu dµy cña t|êng). Khe biÕn d¹ng 6. Khe nhiÖt ®é vµ khe co ngãt trong tr|êng hîp cña c¸c nhµ b»ng g¹ch ph¶i ®|îc bè trÝ ë nh÷ng vÞ trÝ cã kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn biÕn d¹ng co ngãt mét c¸ch tËp trung. ®Æt theo cÊu t¹o hoÆc ®Ó chÞu kÐo bè trÝ ë phÝa ngoµi cña t|êng ph¶i ®|îc liªn kÕt b»ng c¸c thÐp ®ai víi kho¶ng c¸ch kh«ng th|a h¬n 80d vµ kh«ng lín h¬n 50cm. C¸c thÐp ®ai trong c¸c cÊu kiÖn cã cèt thÐp däc ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: a) §|êng kÝnh thÐp ®ai kh«ng ®|îc nhá h¬n 3mm vµ kh«ng lín h¬n 6mm.71.75.

lo¹i vµ bª t«ng dµy líp c¸ch nhiÖt nÕu cã. vËt liÖu èp vµ bª t«ng dung cho khèi x©y còng nh| vËt liÖu ®Ó chÕ t¹o panen vµ blèc cì lín cïng víi nh÷ng chØ dÉn t|¬ng øng cña quy ph¹m hoÆc vÒ ®iÒu kiÖn kÜ thuËt vµ m¸c thiÕt kÕ cña chóng theo c|êng ®é. lo¹i chÊt kÕt dÝnh trong c¸c khèi x©y ghÐp còng nh| ®Ó chÕ t¹o panen vµ blèc cì lín.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 6. . 3. 6. §èi víi nhµ tÊm lín l©y theo chØ dÉn vÒ thiÕt kÕ nhµ tÊm lín. C¸c khe lón trong t|êng cÇn ph¶i ®|îc bè trÝ ë nh÷ng níi cã thÓ x¶y ra lón kh«ng ®Òu cña mãng nhµ vµ c«ng tr×nh. c¸c blèc cì lín b»ng bª t«ng hay b»ng g¹ch.76. Khi thiÕt kÕ khe nhiÖt ®é vµ khe lón cÇn cã c¸c biÖn ph¸p cÊu t¹o ®Ó lo¹i trõ kh¶ n¨ng xª dÞch cña khe. Víi m¸c v÷a 50 Víi m¸c v÷a 25 2. Nh÷ng yªu cÇu vÒ kiÓm tra c|êng ®é g¹ch v÷a ®èi víi kÕt cÊu chÞu t¶i träng lín h¬n 80% kh¶ n¨n chÞu lùc cña chóng. 2. B¶ng 30. Khi biÕn d¹ng trong t|êng ®|îc gi»ng víi bª t«ng cèt thÐp hoÆc kÕ cÊu thÐp ph¶i trïng víi khe biÕn d¹ng ë c¸c kÕt cÊu Êy.77.Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c khe nhiÖt ®é trong t|êng cña c¸c ng«i nhµ Lo¹i khèi x©y 1. ®¸ thiªn nhiªn. cã thÓ lµm thªm c¸c khe nhiÖt ®é phô ë trong khèi x©y mµ kh«ng cÇn lµm thªm cho kÕt cÊu bª t«ng hay kÕt cÊu thÐp ë nh÷ng vÞ trÝ Êy. Phô lôc 1 Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi b¶n vÏ thi c«ng g¹ch ®¸ vµ g¹ch ®¸ cèt thÐp Trong c¸c b¶n vÏ thi c«ng cÇn chØ ra: Lo¹i g¹ch ®¸. Khèi x©y b»ng g¹ch silicat g¹ch bª t«ng vµ c¸c blèc cì lín b»ng bª t«ng silicat hay b»ng g¹ch silicat víi M¸c v÷a t 50 M¸c v÷a d 25 Kho¶ng c¸ch (m) 100 120 70 80 Chó thÝch: 1.79. §èi víi t|êng b»ng bª t«ng ®¸ héc lÊy gièng nh| ®èi víi khèi x©y b»ng bª t«ng m¸c v÷a 50 víi hÖ sè 0. CÊu t¹o t|êng vµ c¸c mèi nèi. tuú thuéc vµo s¬ ®å kÕ cÊu cña nhµ. §èi víi bªt«ng cèt liÖu rçng. Lo¹i thÐp vµ m¸c thÐp lµm cèt thÐp vµ chi tiÕt ch«n s½n. bª t«ng xèp cÇn chØ râ ®é ®Æc ch¾c cña vËt liÖu. Nh÷ng kÕt cÊu lo¹i nµy ph¶i ®|îc ghi chó vµo trong b¶n vÏ. M¸c thiÕt kÕ cña v÷a.78. kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c khe nhiÖt ®é kh«ng cÇn tÝnh to¸n mµ lÊy theo b¶ng 30. 4. 6.5. Khi cÇn thiÕt. 5. Khèi x©y b»ng g¹ch ®Êt sÐt th|êng g¹ch gèm. 1. 2. 3.5. 6. bªt«ng tæ ong. §èi víi c«ng tr×nh b»ng g¹ch ®¸ lé thiªn ph¶i nh©n víi hÖ sè 0. §èi víi t|êng ngoµi kh«ng cã cèt thÐp. Khi thiÕt kÕ nÕn kÕt hîp bè trÝ khe nhiÖt ®é vµ khe co ngãt trung víi khe lón.

2. t|êng ng¨n chÞu träng l|îng b¶n th©n vµ träng l|îng t|êng c¸c tÇng vµ t¶i träng giã. R’t Rtc Rtb.12 . Rttb Rcb Rtk Rtku Rb. Lùc c¾t dïng ®Ó tÝnh to¸n lanh t« Lùc dïng ®Ó tÝnh to¸n vÒ neo C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña khèi x©y g¹ch th«ng th|êng vµ cña khèi x©y g¹ch nung C|êng ®é chÞu kÐo.10 Theo ®iÒu 3. C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y vÒ nÐn côc bé C|êng ®é tÝnh to¸n cña khèi x©y cã l|íi cèt thÐp vµ nÐn ®óng t©m Còng nh| trªn nh|ng vÒ nÐn lÖch t©m C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n vµ tiªu chuÈn cña bª t«ng C|êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña vËt liÖu C|êng ®é tÝnh to¸n vÒ tr|ît cña khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp.1 vµ c¸c b¶ng 1-8 Theo ®iÒu 3.33 Theo ®iÒu 3. thiÕt bÞ cè ®Þnh t¹m thêi vµ nh÷ng biÖn ph¸p kh¸c ®Ó ®¶m b¶o c|êng ®é vµ ®é æn ®Þnh cña kÕt cÊu khi x©y dùng. C¸c kÝ hiÖu c¬ b¶n KÝ hiÖu 1 M N Q Ncb Gi¶i thÝch 2 M« men uèn Lùc däc nÐn hoÆc kÐo Lùc c¾t Lùc nÐn cô bé C¸c néi lùc cã thÓ ®|îc x¸c ®Þnh theo t¶i tinh to¸n hoÆc t¶i träng tiªu chuÈn tuú theo tr|êng hîp kiÓm tra. Rkc Rt. C|êng ®é chÞu nÐn trung b×nh cña khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp vµ cã cèt thÐp. cÇn chØ dÉn tr×nh tù thi c«ng.29 Theo ®iÒu 6. chÞu kÐo khi uèn.29 Theo ®iÒu 3.10 Theo ®iÒu 4. Trong tr|êng hîp cÇn thiÕt. 4. ThuËt ng÷ 1.14 Theo ®iÒu 4. Rku Rc. V¸ch ng¨n: lµ t|êng ng¨n chØ chÞu t¶i träng do träng l|îng b¶n th©n vµ t¶i träng giã (nÕu cã) trong ph¹m vi mét tÇng khi chiÒu cao tÇng kh«ng qu¸ 6m.21 Theo ®iÒu 4. T|êng kh«ng chÞu lùc (bao gåm c¶ t|êng treo): lµ t|êng chØ chÞu t¶i träng do träng l|îng b¶n th©n vµ t¶i träng giã. Còng nh| trªn nh|ng ®èi víi khèi x©y cã cèt thÐp C¸ch x¸c ®Þnh 3 Theo tÝnh to¸n vÒ tÜnh häc kÕt cÊu T Ns R.14 Theo ®iÒu 6.22 Theo ®iÒu 4. Sµn vµ m¸i bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp toµn khèi ho¸: lµ lo¹i sµn vµ m¸i ®|îc l¾p ghÐp b»ng c¸c tÊm sau ®ã ®|îc t¨ng c|êng b¨ng c¸ch hµn cèt thÐp víi nhau vµ ®Æt thªm cét phô vµo c¸c kÏ nèi cña c¸c tÊm råi ®æ bª t«ng lÊp kÝn. 9 vµ 4. 3. C|êng ®é chÞu nÐn tiªu chuÈn cña cèt thÐp trong khèi x©y. khi chiÒu cao tÇng lín h¬n th× t|êng ®ã thuéc lo¹i t|êng chÞu lùc. chØ dÉn vÒ c|êng ®é tèi thiÓu cña v÷a (tØ lÖ % so víi m¸c thiÕt kÕ) ®Ó cã thÓ cho khèi x©y dung chÞu t¶i.Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5573: 1991 6. Rbc Rhh Theo ®iÒu 6. II.29 Theo ®iÒu 4.8 vµ c¸c b¶ng 9-11 Theo ®iÒu 3. T|êng tù chÞu lùc: lµ t|êng. chÞu c¾t vµ øng suÊt kÐo chÝnh khi uèn cña khèi x©y kh«ng cã cèt thÐp C|êng ®é tÝnh to¸n vÒ kÐo vµ nÐ cña cèt thÐp trong khèi x©y. Phô lôc 2 Mét sè ®Þnh nghÜa cña c¸c thuËt ng÷ sö dông trong tiªu chuÈn I. Rr Rk.

Tiªu chuÈn ViÖt Nam .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful