™ À¡¢ƒ√ª√

D OWN

1

™À¡¢ƒ√ª√ DOWN
√ÚÈÛÌfi˜ – ∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

∆Ô ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ¯ÚˆÌÔÛˆÌȷ΋ ·ÓˆÌ·Ï›·. ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜
ÙÔ˘ ÔÈΛÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ËÏÈΛ· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜
Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘
Â›Ó·È 1 Û οı 700 ÓÂÔÁÓ¿. ∆Ô 80% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ
™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌËÙ¤Ú˜ Ô˘
Â›Ó·È Ó·ÚfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ 35 ÂÙÒÓ. øÛÙfiÛÔ, Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ·fiÎÙËÛ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down
·˘Í¿ÓÂÙ·È, ηıÒ˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ËÏÈΛ· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜.
∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÚÈۈ̛·˜, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÂÈÚfiÛıÂÙÔ ¯ÚˆÌfiۈ̷
ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ 21, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ¯ÚˆÌÔÛˆÌ¿ÙˆÓ Û 47, ·ÓÙ› 46.
°ÂÓÈο Ù· ·È‰È¿ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down ¤¯Ô˘Ó ÈÔ
·ÚÁ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ·fi Ù· Û˘ÓÔÌ‹ÏÈο ÙÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜
·fi ÙÔ fiÙÈ ÂÚÓÔ‡Ó ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙ¿‰È· ·Ó¿Ù˘Í˘ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ËÏÈ˘, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ
˘fiÏÔÈ· ·È‰È¿, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û’ ·˘Ù¿ Ù· ÛÙ¿‰È·
ÁÈ· Ì·ÎÚ‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. √È ‰È·ÊÔÚ¤˜
ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ
Down Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ·È‰ÈÒÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÌÊ·Ó¤ÛÙÂÚ˜ ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ËÏÈ˘.

2

Ì˘ˆ›·. ÂÓÒ Ë ·Ï¿ÌË ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ηٿ Ì‹ÎÔ˜. ηٷÚÚ¿ÎÙ˘). ªÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂٷ͇ ÚÒÙÔ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‰·¯Ù‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡. ¶ÚԉȿıÂÛË ÁÈ· ·Ûı¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¶fi‰È· ÎÔÓÙ¿ Î·È ¯ÔÓÙÚ¿. §·ÈÌfi˜ ÎÔÓÙfi˜ Î·È Ï·Ù‡˜. ŸÚ·ÛË Èı·ÓfiÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈ΋ (ÛÙÚ·‚ÈÛÌfi˜. ªÈÎÚfi ÛÙfiÌ· Ì ¯·ÌËψ̤ӷ ¿ÎÚ·. Ï·Ú˘ÁÁÈ΋. √˘Ú·Ó›ÛÎÔ˜ ˘¤ÚÌÂÙÚ· ·„ȉˆÙfi˜. äÚÈ· ÎÔÓÙ¿ Î·È Ï·ÙÈ¿ Ì ÎÔÓÙ¿. 3 . ª‡ÙË ÎÔÓÙ‹ Î·È Ï·ÙÈ¿ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÎÔ‹˜ ÏfiÁˆ Û˘¯ÓÒÓ ˆÙ›ÙȉˆÓ. ¯ÔÓÙÚ¿ ‰¿ÎÙ˘Ï· fiÔ˘ ÙÔ ÌÈÎÚfi ‰·ÎÙ˘Ï¿ÎÈ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Î·Ì‡ÏË ÚÔ˜ Ù· ̤۷. Ì ¯·ÌËÏ‹ ¤ÓÙ·ÛË. ηډȷΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ Î·È ı˘ÚÂÔÂȉÈÛÌfi. ºˆÓ‹ ‚·ıÈ¿. ∫ÔÓÙfi¯ÔÓÙÚË ‰ÔÌ‹ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÓËÏÈΛˆÛË.Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞ º˘ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ª˘È΋ ˘ÔÙÔÓ›· Ì ¯·Ï·Ú¤˜ ·ÚıÚÒÛÂȘ. ∏ ÁÏÒÛÛ· Û˘¯Ó¿ ÚÔÂͤ¯ÂÈ ÏfiÁˆ Ì˘È΋˜ ˘ÔÙÔÓ›·˜. ¢fiÓÙÈ· ÌÈÎÚ¿ Î·È ·Ú·È¿ Ì ·Î·ÓfiÓÈÛÙË ‰È¿Ù·ÍË. ∆¿ÛË ÁÈ· ·¯˘Û·ÚΛ·. ¢˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙÔÓ ÔÙÈÎÔÎÈÓËÙÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÛÙȘ ÏÂÙ¤˜ ÎÈÓËÙÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜.

ñ «™ÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·ÔÊ˘Á‹˜» Ì ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ó¿ÚÌÔÛÙ˘ ‹ Î·È Â›ÌÔÓ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ñ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. N· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂˆÓ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down. ñ ∂ÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÏËÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¿ÚıÚˆÛ˘ Î·È ÊˆÓÔÏÔÁ›·˜. ¢¯¿ÚÈÛÙË Î·È ÊÈÏÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È Ì ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ. 4 . ñ ¢˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÂÓÓÔÈÒÓ. ñ ∂˘·ÈÛıËÛ›· Î·È ÎÏ›ÛË ÛÙÔ Ú˘ıÌfi Î·È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ñ ¢˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÊÙˆ¯‹ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ÌÓ‹ÌË. ñ ¶ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘. ÛÙËÓ ·ÊËÚË̤ÓË ÛΤ„Ë Î·È ÙËÓ ÔÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë.¡ÔËÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ñ ¡ÔËÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË Ë ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜.

ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È‰› Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Î·È ı· ÙÔ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ŒÚ¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ. Ÿˆ˜ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·È‰ÈÒÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ· ÙÔ ·È‰› ÌÔÚ› Ó· ‰Â¯Ù› ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÂȉÈÎfi ‰¿ÛηÏÔ Î·È ÏÔÁÔ·ıÔÏfiÁÔ. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ οı ·È‰ÈÔ‡. 113(1)/99. √ ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ı· ÂÈÙ¢¯ı› ηχÙÂÚ· Ì Ï‹ÚË ‹ ÌÂÚÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∫˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ·fiÎÙËÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÁÓÒÛˆÓ. fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down. Ù· ·È‰È¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó Û ÂȉÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. Û ηÓÔÓÈ΋ Ù¿ÍË ‹ Û ÂȉÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·ıfiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down. ™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘ÓÔ‰¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹ ·Ó·Ëڛ˜. ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ‚·ÛÈÎÔ› ηÓfiÓ˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ˆ˜ ÂÓ‹ÏÈη. ∂Ê·ÚÌfi˙ÂÙ·È Â›Û˘ ÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ì ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ È·ÙÚÈÎÒÓ. ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Ë ÊÔ›ÙËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÛÂ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ‹ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ·Ú·˚·ÙÚÈÎÒÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ. ÙfiÛÔ ÈÔ Ôχ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÙÔÓ ·ÓÒÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ‚·ıÌfi.∞¡∆πª∂∆ø¶π™∏ ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È ¤ÁηÈÚË ·Ú¤Ì‚·ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÂÚ› ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ ¡fiÌÔ. 5 .

∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ. ÚÔÛˆÈ΋ ˘ÁÈÂÈÓ‹). ¯Ú‹ÛË ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ηٷÏfiÁÔ˘. ¤Ó‰˘ÛË. √È ÛÙfi¯ÔÈ Â›Ó·È ‰È·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Â‡ÎÔÏÔ Î·È ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ. Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË. ™Ùfi¯ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ë ·˘ÙÔÂ͢ËÚ¤ÙËÛË (¯. ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ú·ÎÙÈο ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· (.∂Î·›‰Â˘ÛË ·È‰ÈÔ‡ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down ∆· ·È‰È¿ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜. ·Ó¿ÁÓˆÛË ‰È·ÊË̛ۈÓ. ÈӷΛ‰ˆÓ ÛÙËÓ ˘ÂÚ·ÁÔÚ¿ ‹ ·ÏÒÓ Ì·ÁÂÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ). ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ. Ë ÔÔ›· Èı·ÓfiÓ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ÙËı› ÚÈÓ ÂÓÙ·¯Ù› ÙÔ ·È‰› ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜: ❏ ❏ ❏ ❏ 6 ∆Ô ·ÙÔÌÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÔ Î¿Ùˆ ÙÔÌ›˜: ñ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ñ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ñ ·˘ÙÔÂ͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ñ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ñ ¿ÛÎËÛ˘ ÁÂÓÈÎÒÓ Î·È ÏÂÙÒÓ ÎÈÓËÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ñ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ñ ÚÔÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘. ÁÈ· Ó· Á‡ÂÙ·È ÙÔ ·È‰› ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. Û›ÙÈÛË. . ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ. øÛÙfiÛÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Î¿ÔȘ ÁÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜.¯. ™ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ·Ó·ÁÓˆÛÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË. ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙËÓ ˘Á›·. Î·È ‰›‰ÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ οı ·È‰ÈÔ‡. Ì·ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜.

ÙfiÙ ÙÔ ·È‰› ‚ÔËıÂ›Ù·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜.¯. Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Û Â͈ۯÔÏÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ë ·Ó¿ıÂÛË ˘¢ı˘ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·ÂÈı·Ú¯›·˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ŒÙÛÈ ı· ÌÔÚ› Ó· χÓÂÈ ÙȘ ›‰È˜ ·Û΋ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. Ô ¤ÊË‚Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘.❏ ❏ ❏ ❏ ™ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘ÛÎÔÏ›· (. ÔÚıÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË). ¿Û¯ËÌÔ˜ ÁÚ·ÊÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙȘ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ. Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÚÔÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘. ∆ÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi.¯. ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› fiÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ÛÙËÓ ˘ÂÚ·ÁÔÚ¿. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ Û ÔÌ¿‰Â˜ Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÎˆÓ ÙÔ˘. ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ÂÎÌ¿ıËÛË Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. . ·ÚÁ‹ ÁÚ·Ê‹. 7 .

°È· ÂÎÌ¿ıËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·ÚÙÂÏ›ÙÛ˜ (Ù‡Ô˘ flash cards). fï˜. ÏÔÈfiÓ. ❏ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó.∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·. ∂›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ó· Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ·È‰› fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÂÈÙ˘¯›·. ÒÛÙ ÙÔ ·È‰› Ó· ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙȘ ϤÍÂȘ ·Ì¤Ûˆ˜. fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down: ∞Ó¿ÁÓˆÛË ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ì¤Û· ·fi ¤Ó· ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ. ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ò˜. ❏ ∂›Ó·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi. ❏ ∂›Ó·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ ·È‰› Ì·ı·›ÓÂÈ ÚÒÙ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î¿ÔȘ ‚·ÛÈΤ˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ (ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ❏ ∏ ‰ÂÍÈfiÙËÙ· Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ ·È‰› Ó· ·ÛÎËı› Ì ÂÈÙ˘¯›· ÚÔÙÔ‡ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·. ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ Û¯Â‰È·Ṳ̂Ó˜. Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÌÂıfi‰ˆÓ ÔÏÈ΋˜ Î·È ÊˆÓËÙÈ΋˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘. 8 . ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down. ÔÓfiÌ·Ù· ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘. ÙÔ ÙÈ Î·È ÙÔ fiÙ ı· ‰È‰·¯Ù› ÙÔ Î¿ı ·È‰›. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ÁψÛÛÈο ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘. ªÔÚ›. ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi ı· ÂÍ·ÚÙËı› Î·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ οı ·È‰ÈÔ‡. ∆· ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›·. ̤Ú˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜) Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ŸÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ·Ó ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›.

lotto. ÌÓËÌÔÓÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜. √È ÊÙˆ¯¤˜ ÎÈÓËÙÈΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜. ÏÔÈfiÓ. bingo). ∏ ·Ó¿ÁÓˆÛË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÔ̤·˜ ÙÔ˘ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ·È‰› Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÙ˘¯›·. ·Ú·Ì˘ı¿ÎÈ·. ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ¯ÂÚÈÔ‡ – Ì·ÙÈÔ‡. ÿÛˆ˜ Ë Î‡ÚÈ· ·ÈÙ›· Ó· Â›Ó·È Ô ÌÂȈ̤ÓÔ˜ Ì˘ÈÎfi˜ ÙfiÓÔ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· Î·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ·.·ÈÁÓ›‰È· (Ù‡Ô˘ ÌÓ‹Ì˘. Î·È ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë. ÔÈ 9 . °Ú·Ê‹ ∆· ·È‰È¿ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down ÁÂÓÈο ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È ÛÙË ÁÚ·Ê‹. ۯ‰ȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·.

ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ÛÙÔ ·È‰› fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ó· οÓÂÈ. ∫·È ÛÙË ÁÚ·Ê‹. 10 . ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÔÌ·Ï¿ ·fi ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û ÌÈ· ¿ÏÏË. Ó· ¤¯ÂÈ Î›ÓËÙÚ· Î·È Ó· Á‡ÂÙ·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ∞ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘ ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙ‹ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down. ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÁÓˆÛÙ› Î·È Ó· ‰ÈÔÚıˆı› ¤ÁηÈÚ·. ∂›Ó·È ηÏfi Ù· ı¤Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ı· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó. ÙÔ ·È‰› Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ ‰‡ÛÎÔÏË ˘fiıÂÛË. ∞Ó ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì Û ·˘Ùfi Î·È ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·È‰È¿ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down. ‰Â Á›ÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ηٷÓÔËÙ‹. Ì ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË. ÌËÓ ·ÚÁ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ի. ∞ÎfiÌ· Ë ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ¯ÚÔÓÔ̤ÙÚÔ˘ (timer). Ó· Á›ÓÂÙ·È ¯Ú‹ÛË ÔÙÈÎÔ‡ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ / ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. Ó· ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ·. ∆· ·È‰È¿ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down ·ÔÁÔËÙ‡ÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È ‰Â ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ‹ Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ÂӉȷʤÚÔ˘Ó. ™Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ fiÚ·Û˘. fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË. ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜. Ù· ·È‰È¿ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÚ·ÙÒ˜. ∂›Ó·È ηÏfi. ÙfiÙ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ÌÈ· Ô‰ËÁ›· fiˆ˜ «‚È¿ÛÔ˘. ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ ·È‰› ηıfiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ̤ڷ˜.Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÌÂÚÈο ·È‰È¿ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down. Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙÂÏÈο Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó. ÏÔÈfiÓ. ø˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË Î·È fi¯È ÌfiÓÔ.

fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ·È‰È¿. §fiÁˆ ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÈÔ ¿Óˆ. Â›Ó·È ÈÔ Èı·Ófi Ù· ·È‰È¿ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÛËÌ›·: ❏ ❏ ❏ ∆Ô ·È‰› Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈı·Ú¯Â›. ÒÛÙ ӷ ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. √È Î·ÓfiÓ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔÈ. ÛÙË ÌÓ‹ÌË. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÒÓ. ̤۷ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‘ÂÚÌËÓ‡ÂÈ’ ÛˆÛÙ¿ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜.ªÓ‹ÌË ™˘¯Ó¿ ¤¯Ô˘Ó ηχÙÂÚË ÔÙÈ΋ (ÂÈÎÔÓÈ΋) ÌÓ‹ÌË ·Ú¿ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋. ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ‰›‰ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ·È‰› Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down. ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ∆· ·È‰È¿ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ·È‰È¿ Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fi ·˘Ù¿. ŸÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ›‰È· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ·È‰› Î·È Â›Ó·È Û˘ÓÂ›˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ ÙÔ˘. ∏ ¯Ú‹ÛË ÂÈÎfiÓˆÓ ‹ Ô‰ËÁÈÒÓ Û ÔÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Â›Ó·È ‚ÔËıËÙÈ΋. ™˘¯Ó¿ Ù· ·È‰È¿ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó «ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·ÔÊ˘Á‹˜». √È Ô‰ËÁ›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û‡ÓÙÔ̘ Î·È Î·Ù·ÓÔËÙ¤˜. Ù· fiÚÈ· ˘ÔÌÔÓ‹˜ Î·È ÂÈÌÔÓ‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù›ıÂÓÙ·È. ÛÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÙËÓ ÔÌÈÏ›·. 11 . ÏfiÁˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. √È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÌÓ‹Ì˘ Â›Ó·È ÈÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ. ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙÈÎfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÛÙÔ Ì·ıËÛÈ·Îfi ÙÔ̤·. ·fi ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ¯ˆÚ›˜ ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down.

Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÓÔ›ٷÈ. Ë ÔÔ›· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÌfiÓÔ.❏ ❏ ❏ ❏ 12 ∏ ·ÚÓËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï‡ÂÙ·È. . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ·Ì›‚ÂÙ·È Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ·È‰› ‰ÂÓ ÂÈı·Ú¯Â›. ŸÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi. ·Ó Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·Ó Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ıÂÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚˆÙËı› ηٿ fiÛÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ·È‰› Â›Ó·È Ôχ ‡ÎÔÏÔ ‹ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ∂›Ó·È ηÏfi ÙÔ ·È‰› Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÌÂ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘. Ë ·ÚÓËÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡.

√ ÂȉÈÎfi˜. ηٷÓfiËÛË ÂÓÓÔÈÒÓ. Â›Ó·È Î·È Ù· ÂÍ‹˜: 1. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ‰˘ÛÎÔϛ˜ Û ¤Ó·Ó ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Î¿Ùˆ ÙÔÌ›˜: ❏ ❏ ❏ ∫·Ù·ÓfiËÛË (ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ô‰ËÁÈÒÓ. Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›·) √ÌÈÏ›· (¿ÚıÚˆÛË. ʈӋ. ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÛÙÔÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÏfiÙËÙ· Î·È ·‰‡Ó·ÙÔÈ Ì‡Â˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ¯ÂÈÏÈÒÓ. ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ηٷÓfiËÛ˘. ™Â Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Á›ÓÂÈ Ë ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·ÎÔ‹˜. ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ – ÛÂÈÚÔı¤ÙËÛË) ŒÎÊÚ·ÛË (‰ÔÌ‹ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ – Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·. ÙfiÛÔ ÈÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¤Ó· ·È‰› Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down. ·Ú·Í›·) √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÏÔÁÔıÂÚ·Â˘Ù‹ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÎÈfiÏ·˜ ÛÙ¿‰È· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ™˘¯Ó¿ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÎÔ‹˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ÏfiÁÔ˘ Î·È ÔÌÈÏ›·˜. . ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÛÙÂÓfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. 2. ∆· ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘ Î·È ÔÌÈÏ›·˜.¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘ Î·È ÔÌÈÏ›·˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down ŒÓ· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down. Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜. ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›·. Â›Ó·È fiÙÈ Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘˜ ‹ ‰Â Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙ¿ fiÙ·Ó ÌÈÏÔ‡Ó.¯. Ú˘ıÌfi˜. Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¿ÚıÚˆÛ˘. §fiÁˆ ·Ó·ÙÔÌÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÛÙ· fiÚÁ·Ó· ÔÌÈÏ›·˜. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ·È‰› Ó· ‰Â¯ı› ¤ÁηÈÚ· 13 .

ñ √ ÂÓ‹ÏÈη˜ ÌÈÏ¿ ÈÔ ·ÚÁ¿ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÔÚıfi ÚfiÙ˘Ô ÔÌÈÏ›·˜ ÛÙÔ ·È‰›.¯. ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÚ·˘ÏÈÛÌfi˜. ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÂÈÎfiÓ˜) ÁÈ· ηχÙÂÚË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. 3. (. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙÔ ·È‰› ı· ‚ÔËıËı› ·Ó: ñ ¢›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÚÈÓ ÌÈÏ‹ÛÂÈ. ‰Â ‰È·ÎfiÙˆ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿. ñ √ ÂÓ‹ÏÈη˜ ÌÈÏ¿ οÓÔÓÙ·˜ ·‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘. ñ ∞ÔʇÁÂÙ·È ÙÔ Û˘Ìϋڈ̷ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈ. ͤڈ fiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ Î·È fiÙ fi¯È). ñ ∂Óı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È ¯Ú‹ÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›·. ñ ∂Óı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È ÙÔ ·È‰› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÈ Ï¤ÂÈ Î·È fi¯È Ò˜ ÙÔ Ï¤ÂÈ. fiÙ·Ó ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ «ÌÏÔηÚÈÛÙ›». ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÚÈÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÂfiÌÂÓË ÚfiÙ·ÛË. ÎÔÈÙ¿˙ˆ ÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÌÔ˘. ∂›Û˘. 14 . ñ ∞ÔʇÁÔÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ‰‡ÛÎÔϘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÓÔ‹Ì·Ù· ‹ ÂÔÙÈο ̤۷ (.‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÏÔÁÔıÂÚ·Â˘Ù‹ ÌfiÏȘ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Ù· fiÚÁ·Ó· ÔÌÈÏ›·˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÚı¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ‹¯ˆÓ.¯. Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.

¯. ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÙË ÛˆÛÙ‹ ΛÓËÛË ÁÈ· Ó· ÙÔ ‚ÚÂÈ). fi¯È ÌfiÓÔ Ê·ÁËÙ¿ Û ÏȈ̤ÓË ‹ ÎÚÂÌÒ‰Ë ÌÔÚÊ‹. ªÈÎÚfiÙÂÚ· ·È‰È¿ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û›ÙÈÛ˘ Î·È Î·Ù¿ÔÛ˘ (‰˘ÛÊ·Á›·).4. ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË Ì˘˚΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÁÓ¿ıˆÓ. ÂȉÈÎÔ‡ Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û›ÙÈÛ˘ Î·È Î·Ù¿ÔÛ˘: ñ ∂Óı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È ÙÔ ·È‰› Ó· ÙÚÒÂÈ ÔÈΛϘ ÌÔÚʤ˜ Ê·ÁËÙÒÓ. ÒÛÙ ӷ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÏÔÁÔ·ıÔÏfiÁÔ˘. √È ÈÔ Î¿Ùˆ Ú·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙË ‰˘ÛÊ·Á›·. 15 . ñ ∂Óı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È ÙÔ ·È‰› Ó· ·›˙ÂÈ ·ÈÁÓ›‰È· Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ (. ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Úfi. ñ ∂Óı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È ÙÔ ·È‰› Ó· ÎÚ·Ù¿ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙÂÚ¿ ÙÚÔÊ‹ Î·È Ó· ÙË ‰·ÁÎÒÓÂÈ.

∂›Û˘ Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙË ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁ›· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ñ ∏¯ÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ‹¯ˆÓ / ϤÍÂˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ ·È‰›. ñ ÃÚ‹ÛË ·ÈÁÓȉÈÒÓ Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· Ù· ·ÎÔ‡ÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È Ó· ÂÓı·ÚÚ˘Óı› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÌÈÏ¿. Ë ÔÔ›· Û˘¯Ó¿ Ô‰ËÁ› Û ¯Ú‹ÛË «ÙËÏÂÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÌÈÏ›·˜». ∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁψÛÛÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË fiˆ˜ Ù· Û˘ÓÔÌ‹ÏÈο ÙÔ˘˜ ·È‰È¿. ñ ª›ÌËÛË ÙˆÓ ‹¯ˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfi ·È‰› Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÔÙÈÎÒÓ Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ηٷÓfiËÛ˘ Î·È ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜. ÔÈ ÂÓ‹ÏÈΘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ı¤ÙÔ˘Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÌÔÓÔÏÂÎÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ¡·È / Ÿ¯È. ∂ÓÒ Ù· ›‰È· Ù· ·È‰È¿ ‰‡ÛÎÔÏ· ˙ËÙÔ‡Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ‹ ÚˆÙÔ‡Ó ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ™ÙȘ ÁψÛÛÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ÊÙˆ¯fi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ. 16 . οÓÔÓÙ·˜ ‰È¿ÏÔÁÔ. ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È Ú¿ÍÂȘ Ì ÙËÓ ÔÚı‹ ϤÍË. ñ ÃÚ‹ÛË ÔÏÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÔÌÈÏ›· Î·È ÓÔ‹Ì·Ù· Ì ٷ ¯¤ÚÈ·. ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÈÔ Î¿Ùˆ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ: ñ ™˘ÓÔÌÈÏ›· Ì ÙÔ ·È‰› ÁÈ· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.5. °È· ηχÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ì ۇӉÚÔÌÔ Down ÛÙ· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È ·fi ·Ú·ÁˆÁ‹ ‹¯ˆÓ.

¯. ∞Ó ÙÔ ·È‰› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏÂÎÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ñ ∆ÔÔı¤ÙËÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Û˘¯Ó‹˜ ¯Ú‹Û˘ (. ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿ÎÈ. 17 .ñ ∞Ó¿ÁÓˆÛË ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ Ì ÂÈÎfiÓ˜. fiˆ˜ «ÂÁÒ».¿. ñ °È· Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·È‰È¿ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ¤Ó· «ÚÔÛˆÈÎfi ‚ȂϛԻ Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ·ÙfiÌˆÓ ‹ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘. ÔÙ‹ÚÈ. Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ÁψÛÛÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡.) Û ÎÔ˘Ù›.. ¯Ù¤Ó· Î. Ì¿Ï·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ·È‰› Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡. ñ ÃÚ‹ÛË ÎÔ‡ÎÏˆÓ ÎÔ˘ÎÏÔı¿ÙÚÔ˘.Ï. ÙËϤʈÓÔ. «Â̤ӷ» Î. ∆Ô ·È‰› ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ñ ∂Óı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· ηٷÓÔ› Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÚÔÛˆÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜.

«ÚÒÙ·». «ÌÂÙ¿»).Ï. ñ ∂Óı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· ÌÈÏ¿ ÛÙËÓ Ù¿ÍË..) ∆Ô ·È‰› Ì·ı·›ÓÂÈ Ó¤Â˜ ϤÍÂȘ Î·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ̤۷ ·fi ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÂÌÂÈڛ˜. ÁÈ· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. ñ ∞Ó¿ÁÓˆÛË ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ fiÔ˘ ÙÔ ·È‰› Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.¯. Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ Î¿ÔÈÔ Ì‹Ó˘Ì·. «¤Ï· ·¿». ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÔÙÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù·. 18 . ¯. ñ ∂Óı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÈ Î¿ÓÂÈ. . „‹Óˆ ÎÔ˘ÏÔ˘Ú¿ÎÈ·. ñ ¢È‰·Ûηϛ· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ. fiÔ˘ ÙÔ ·È‰› ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Û ¿ÏÏÔ˘˜. ·fi ÙÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ·˘ıfiÚÌËÙÔ ÏfiÁÔ.» «∞fi Ô‡ ›ÓÂȘ ÓÂÚfi. ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ. «ı¤Ïˆ Á¿Ï·»). (. ñ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¢ηÈÚÈÒÓ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ Ù¿Í˘.ñ ∂Óı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÊÚ¿ÛÂȘ Ì ‰‡Ô ϤÍÂȘ ( .¯.¯. «ªÂ ÙÈ ¯ÙÂÓ›˙ÂȘ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘. ∂ÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·È‰› Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ ‰˘Ó·Ù¿.» ñ ÃÚ‹ÛË Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡ ·ÈÁÓȉÈÔ‡ Î·È ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÚfiψÓ.¯. ñ ∆Ô ·È‰› ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ Î¿ÙÈ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ / ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÈ ¤Î·Ó Ì ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿ (. ·ÓÙ› Ù˘ ÌÔÓÔÏÂÎÙÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¯Ù›˙ˆ ÛÈÙ¿ÎÈ· Ì ÙÔ˘‚Ï¿ÎÈ· Î.

fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi. ηχÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·.¶ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ ·È‰› ı· ÌÔÚ› Ó· ‰È‰·¯Ù›. ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ. ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿. ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. fiÙÈ ÙÔ ·È‰› ı· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Û Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Â›Â‰Ô ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË Ù¿ÍË. ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ. 19 . ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ οı ·È‰ÈÔ‡. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î¿ı ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ı¤Ì· ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Î·È Ó· ·Ó·Ï‡ÂÙ·È Û ¤Ó· ‹ ‰‡Ô ·ÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. fiÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi. ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓÔ Ì ÙÔ Â›Â‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ì¿ıËÛ‹˜ ÙÔ˘.

‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ۇӉÚÔÌÔ Down. ∂›Û˘ Ô ÂȉÈÎfi˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙË ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÈÓÔ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ. ηٿ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘. ªÂÚÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜. ∞ÎfiÌ· ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û˘Ó‰È‰·Ûηϛ· fiÔ˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. ∂›Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ ÂȉÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ÛÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·È‰›. 20 .√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ì ۇӉÚÔÌÔ Down Ú¤ÂÈ Ó· ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘. fiÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi. Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÔÌ·‰È΋ Î·È Î·Ù¿ ̤وÔ ‰È‰·Ûηϛ·. ŒÚ¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ·È‰È¿ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ̤۷ Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‹ ˙¢Á¿ÚÈ·. ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚÔÔÔÈ› ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ·ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ‡ÏË Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÔÌ·‰È΋ Ì ·ÙÔÌÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·. ηıÒ˜ Î·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ·Û΋ÛÂˆÓ ÛÂ Ê˘ÏÏ¿‰È· ‹ ‚È‚Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËı› ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹. √ ‰¿ÛηÏÔ˜. ÏÔÈfiÓ. Ô˘ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ Ì¿ıËÛË.

21 .

England Email: enquiries@downsed. London SW 17 9PG Email: info@downs-syndrome. ∆. ÙËÏ: 22800740 ∂·Ú¯È·Îfi °Ú·ÊÂ›Ô §ÂÌÂÛÔ‡.org 22 .uk www.org.downs-syndrome. §Â˘ÎˆÛ›· ∆ËÏ: 22376995 ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ Down EÏÏ¿‰Ô˜ ∫·Ú·ÓÈ‚¿ÏÔ˘ 31.∫. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1. ÙËÏ: 24821363 ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¡ÔËÙÈο ∫·ı˘ÛÙÂÚËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∆ËÏ: 22871336 ¶·Á·ÚÈÔ˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ™‡Ó‰ÚÔÌÔ Down §ÂˆÊfiÚÔ˜ ¢ÈÁÂÓ‹ ∞ÎÚ›Ù· 80.uk The Down Syndrome Educational Trust Belmont Street Southsea Hampshire PO5 INA. ∫¿Ùˆ ∆Ô‡Ì·.org www.downsed.gr Down’s Syndrome Association 155 Mitcham Road. ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ E·Ú¯È·Îfi °Ú·ÊÂ›Ô §Â˘ÎˆÛ›·˜. 54454 ∆ËÏ: 031–925000 Email: down@hol. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÀËÚÂÛ›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜. ÙËÏ: 25305352 ∂·Ú¯È·Îfi °Ú·ÊÂ›Ô §¿Úӷη˜.org.

P.µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Logan Oelwein P. and Gunn. (1993). A parent’s guide to Down Syndrome – Toward a brighter future. (1993). Pueschel. Y. ∂˘¯·ÚÈÛٛ˜ E˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ Down’s Syndrome Association UK. Baltimore: Paul H.K. U. M. Brooks Publishing Company. ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. Down’s Syndrome Association and Scottish Down’s Syndrome Association. Information for Teachers and Learning Support Assistants. London : Chapman and Hall. (1995). Including Pupils with Down’s Syndrome. Down Syndrome – Moving through life. Teaching Reading to Children with Down Syndrome – a guide for parents and teachers. 23 . Burns. S. Bethesda: Woodbine House.

24 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful