P. 1
SEB-rapport: Återhämtningen fortsätter trots europeisk skuldkris

SEB-rapport: Återhämtningen fortsätter trots europeisk skuldkris

|Views: 488|Likes:
Published by SEB Group
Den globala återhämtningen fortsätter med hjälp av tillväxtekonomiernas underliggande kraft, låga räntor i västvärlden och optimistiska och vinstrika företag. Det skriver SEB:s ekonomer i den senaste upplagan av konjunkturrapporten Nordic Outlook.
Den globala återhämtningen fortsätter med hjälp av tillväxtekonomiernas underliggande kraft, låga räntor i västvärlden och optimistiska och vinstrika företag. Det skriver SEB:s ekonomer i den senaste upplagan av konjunkturrapporten Nordic Outlook.

More info:

Published by: SEB Group on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2011

pdf

text

original

Standard & Poor’s sänkte nyligen utsikterna för USA:s
kreditbetyg
, vilket innebär att ratinginstitutet bedömer san-
nolikheten för sänkning till 33 procent de två nästkommande
åren. Mot bakgrund av att USA har haft högsta kreditvärdig-
het, och därtill stabila utsikter, sedan mätningarna började
för 70 år sedan var beslutet unikt. Men de ekonomiska konse-
kvenserna bör inte överdrivas: en tumregel är att långräntorna
stiger med ca 10 punkter om kreditbetyget sänks ett snäpp.

Sett i backspegeln låg en nedvärdering i korten: de senaste
årens stora budgetunderskott innebär att statsskulden san-
nolikt kommer att överstiga 100 procent av BNP 2012. Kom-
binationen av stora budgetunderskott och hög skuldsättning
sätter ofta kreditbetyget på spel. Kanadas kreditbetyg sänktes
1995 när den ofentliga bruttoskulden uppgick till 102 pro-
cent av BNP. Japans kreditbetyg sänktes 1998; bruttoskulden
var då 120 procent av BNP. Utsikterna för Storbritanniens
kreditbetyg såg mörka ut för ett år sedan, men efter att den
nya koalitionsregeringen beslutat om betydande besparings-
åtgärder vilar kreditvärdigheten åter på stabil grund enligt
ratinginstituten.

Den politiska oförmågan hittills att nå en budgetöverenskom-
melse som verkligen tar tag i de långsiktiga problemen var
huvudskälet till att ratinginstitutet agerade. Vi räknar med att
budgetpolitiken för 2012 nu är på väg i tillräckligt stram rikt-
ning för att en sänkning av kreditbetyget kan undvikas.

Steg mot penningpolitisk normalisering

Fed har givit tydliga besked om vad som krävs för att ändra in-
riktning på den konventionella och okonventionella penningpo-
litiken: förändringar i 1) resursläget, 2) faktiska pristrender samt
3) infationsförväntningarna. Den senaste tidens tendenser
med snabbare prisökningar och något uppskruvade infations-
förväntningar innebär att defationsrisken kan avskrivas.
Detta har öppnat för åsiktsskillnader i räntekommittén (FOMC).
Flera ledamöter har talat sig varma för en normalisering av
penningpolitiken, men tungviktarna Bernanke, Yellen och Dud-
ley ser skäl att stilla i båten.

Skilda vyer om hur expansionen av den monetära basen påver-
kar infationsprocessen ligger sannolikt bakom meningsskillna-
derna i räntekommittén. Den monetära basen har trefaldigats
från USD 800 till USD 2 400 miljarder. Teoretiskt sett kan
expansionen ge en rejäl infationsbrasa, trots att traditionella
mått (arbetsmarknadsgap, kapacitetsutnyttjande) visar att det
fnns gott om lediga resurser i ekonomin. Ledamöter med den
grundsynen reagerar kraftfullt när infationskurvorna och infa-
tionsförväntningarna pekar uppåt. Om infationsförväntning-
arna stiger ytterligare kommer dessa argument att stärkas, och
sannolikheten för tidiga räntehöjningar ökar.

Nordic Outlook – Maj 2011 | 19

USA

Procent

Olilka mått på inflationsförväntningar

Implicita inflationsförväntningar, snitt 5 år om 5 år
5-års break-even inflation
5-års inflationsförväntningar enligt Michigan

Källa: Reuters EcoWin, SEB

04

05

06

07

08

09

10

11-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Vi räknar dock med att Fed avvaktar till dess att återhämt-
ningen vilar på fastare mark med en tydligare förbättring på
arbetsmarknaden, och en mer markerad uppgång i kärninfa-
tionen. Penningmängdsmultiplikatorn är fortfarande i botten,
och så länge som pengarna fastnar på bankernas balansräk-

ningar leder inte expansionen av den monetära basen till en
infationsdrivande kreditexpansion i ekonomin. De kvantitativa
lättnaderna har stimulerat ekonomin via stigande tillgångs-
priser, lägre realräntor och svagare dollar snarare än via ökad
bankutlåning.

Vår syn på Feds exitstrategi ser ut på följande sätt: de plane-
rade obligationsköpen genomförs enligt ursprungsplanen och
slutförs i juni. Senare i höst avstår centralbanken från att återin-
vestera förfallande lån och ränteersättningar, vilket innebär en
försiktig åtstramning. I samma veva förbereds räntenormalise-
ringen genom att formuleringen ”extended period” tas bort från
pressmeddelandet. Den viktigaste styrräntan (fed funds)
höjs i januari 2012
; något tidigare än vad marknadsprissätt-
ningen indikerar. I slutet av 2012 ligger räntan på 2 procent.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->