-I.HffU»! .

Conf. univ. dr. la Facultatea de Drept şi Sociologie a Universităţii Transilvania din Braşov Avocat în Baroui Braşov

loan Schiau

Drept comercial

•T I- • •ţ-r'?rniT»,iiiBiif * • •

- r m - rr—r il i --

1 -"-rrr • m tr- —"n ~ i ii- — ^ii ™ 1r T —-rr m

Copyright © 2009 Editura Hamangm SRL Editură acreditată C N C S I S - Consiliul Naţional ai Cercetării Ştiinţifice din învăţământul Superior Toate drepturile rezervate Editurii Hamangiu Nicio parte din această lucrare nu poate fi copiată fără acordul scris al Editurii Hamangiu Descrierea C1P a Bibliotecii Naţionale a României SCHIAU, IOAN Drept comercial/ loan Schiau. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009 Index iSBN 978-606-522-146-8 347.7Î498K075.8) Editura Hamangiu: Bucureşti, Str. Col. Popeea nr. 36, sector 5 O.P. 5, C.P. 91 Tei./Fax: 021 336.0443 031.805.8020 031.805.8021 Vânzări: 021.336.01.25 0788.854.348 0788,724.564 E-rnail: redacţie® hamangiu.ro distributie@hamangm.ro

La elaborarea acestei iucrărt au fost avute în v e d e r e legislaţia, doctrina şi iurisprudenţa p u b l i c a t e p â n ă ia data de 1 sunăe 2 0 0 9 .

k

Dedic această carte tuturor celor de ia care arn învăţat drept şi cărora ie port respect recunoştinţă şi admiraţie, în special profesorilor studenţiei mele - ioan Albu, Li viu Pop, Ionel Reghin/, celor ai formării meie profesionale — ioan Rucăreanu, Brânduşa Ştefan eseu, Victor Babiuc, Victor Tănăsescu. precum şi celor pe care i-am întâlnit şi cunoscut la maturitate - M.N. Cost in, Ion Băcanu, Octavian Căpăţînă.

Lista de abrevieri
A.G.A. A.G.E.A. alin. art. C. Ap. C.SJ. Ed. ed. GEIE GIE I.C.C.J. LC LCBO Legalis lit. LPI LRC LSC nr. O.R.C P.F.A. p. pct. S.A. S.C.A. S.C.N. S.N.C, S.R.L. Sintact SC SE Trib. voi. - adunarea generală a acţionarilor - adunarea extraordinară a acţionarilor -alineatul - articol - Curtea de apel - Curtea Supremă de justiţie - editura - ediţia - grup european de interes economic - grup de interes economic - Î n a l t a Curte de Casaţie $i justiţie - legea privind cecul - legea privind cambia şi biletul la ordin - baza de date, Editura C.H. Beck, wwwjegalis.ro - litera - Legea nr. 85/2006 privind procedura msolvenţei - legea privind registrul comerţului - Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale - numărul - Oficiul Registrului Comerţului - persoană fizică autorizată - pagina - punctul - societate pe acţiuni - societate în comandită pe acţiuni - societate în comandită simplă - societate în nume colectiv - societate cu răspundere limitată - baza de date, Editura Woiters Kiuwer, http://www.sintact.ro - societate comercială - societate europeană -Tribunal - volumul

Cuprins

PARTEA GENERALĂ

Titlul l. Introducere în dreptul comercial

1
3 3 8 9 13 13 15 17 21 24 25 25 25 26 31 51 60 61 68 68 74 87 87 89 90 92 96 97 99 101 105 111 113 11 8 3

Capitolul I. Definiţia, obiectul si evoluţia dreptului comercial Secţiunea 1. Definiţia şi denumirea dreptului comercial Secţiunea 2. Obiectul dreptului comercial Secţiunea 3. Evoluţia istorică a dreptului comercial Capitolul II. Autonomia, izvoarele şi principiile dreptului comercial Secţiunea 1. Autonomia dreptului comercial Secţiunea 2. Legătura dreptului comercial cu alte ramuri de drept Secţiunea 3. izvoarele dreptului comerciai Secţiunea 4. Principiile care guvernează dreptul comerciai Secţiunea 5. Tratarea disciplinei dreptului comercial Titlul II. Organizarea comerţului Capitolul t. Subiectele dreptului comercial Secţiunea 1. Consideraţii introductive Secţiunea 2. Definiţii legale ale noţiunii de comerciant Secţiunea 3. Comerciantul persoană fizică Secţiunea 4. Comercianţii persoane iuridice Secţiunea 5. Limitele exerciţiului comerţului. Autorizaţiile prealabile Secţiunea 6. Principalele obligaţii profesionale ce revin comercianţilor........ Capitolul 11. întreprinderea şi fondul de comerţ Secţiunea 1. întreprinderea Secţiunea 2. Fondul de comerţ Capitolul 111. Societăţile comerciale. Aspecte generale Secţiunea 1. Noţiune, definiţie Secţiunea 2. Prezentare sumară a evoluţiei instituţiei Secţiunea 3. Natura juridica a societăţii comerciale Secţiunea 4. Clasificarea societăţilor comerciale Secţiunea 5. Funcţiile societăţii comerciale Secţiunea 6. Personalitatea juridică a societăţii Secţiunea 7. Elemente de identificare afe societăţii Secţiunea 8. Fondatorii şi asociaţii societăţii comerciale Secţiunea 9. Trăsăturile societăţii comerciale Secţiunea 10. Formele imperfecte ale societăţii comerciale Secţiunea 11. Filiala şi sucursala societăţilor comerciale Secţiunea 12. Grupurile de societăţi comerciale

Vi Capitolul IV. Societăţi comerciale. Constituirea, organizarea şi funcţionarea

Drept comercia!

Secţiunea 1. Noţiunea generică de act constitutiv... Secţiunea 2. Cuprinsul actului constitutiv Secţiunea 3. Procedura de constituire a societăţii comerciale Secţiunea 4. Particularităţi ale constituirii societăţilor pe acţiuni prin subscripţie publică Secţiunea 5. Consecinţele încălcării cerinţelor iegaie de constituire a societăţii comerciale Secţiunea 6. Nulitatea societăţii Secţiunea 7. Funcţionarea societăţii comerciale Capitolul V. Societăţi comerciale. Modificarea actelor constitutive Secţiunea 1. Reglementarea legală a modificării actelor constitutive Secţiunea 2. Condiţii de fond, de formă, de publicitate Secţiunea 3. Reducerea capitalului social Secţiunea 4. Majorarea capitaiuiui social Secţiunea 5. Cesiunea părţilor de interes, a părţilor sociale sau a acţiunilor Secţiunea 6. Prelungirea duratei societăţii Secţiunea 7. Fuziunea ŞJ divizarea societăţilor comerciale Secţiunea 8. Excluderea şi retragerea asociaţilor Capitolul VI. Societăţi comerciale. Dizolvarea şi lichidarea Secţiunea 1. încetarea existenţei societăţii comerciale Secţiunea 2. Cauzele generale de dizolvare Secţiunea 3. Cauze speciale de dizolvare Secţiunea 4. Revocarea hotărârii de dizolvare Secţiunea 5. Publicitatea dizolvării Secţiunea 6. Efectele dizolvării Secţiunea 7. Lichidarea societăţilor comerciale Capitoiul V I I . Societăţi comerciale. Organizarea şi funcţionarea societăţilor de persoane Secţiunea 1. Categoria societăţilor de persoane Secţiunea 2. Societatea în nume colectiv Secţiunea 3. Societăţile în comandită simplă Capitoiul VIII. Societăţi comerciale. Organizarea şi funcţionarea societăţilor de capital Secţiunea 1. Specificul societăţilor pe acţiuni Secţiunea 2. Societatea pe acţiuni Secţiunea 3. Societăţile în comandită pe acţiuni Capitoiul IX. Societăţi comerciale. Organizarea şi funcţionarea societăţii cu răspundere limitata Secţiunea 1. Specificul societăţii cu răspundere limitată Secţiunea 2. Capitalul social şi părţile sociale Secţiunea 3. Adunarea generală a asociaţilor

1 21 125 138 143

121

144 152 161 172 1 72 173 177 1 81 190 194 195 207 219 219 220 223 227 228 229 231 234 234 235 246 250 250 251 26S 271 271 272 276

Cuprins Secţiunea 4. Administrarea şi controlul societăţii cu răspundere limitată Secţiunea 5. Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic Capitolul X. Societăţi comerciale. Societatea europeană Secţiunea 1. Sediul materiei. Concept, trăsături, forme Secţiunea 2. Constituirea unei societăţi europene Secţiunea 3. Organizarea, funcţionarea şi încetarea societăţii europene Secţiunea 4. Implicarea salariaţilor în activitatea societăţii europene Capitolul XI. Grupurile de interes economic Secţiunea 1. Despre originea noţiunii Secţiunea 2. Definiţie şt trăsături distinctive Secţiunea 3. Ambivalenţa grupuiui de interes economic Secţiunea 4. Constituirea şi înmatricularea grupului de interes economic Secţiunea 5. Funcţionarea, dizolvarea şi lichidarea grupului de interes economic Secţiunea 6. Grupurile europene de interes economic Secţiunea 7. Concluzii Capitolul XII. Procedura insolvenţei comercianţilor Secţiunea 1. Evoluţia procedurii insolvenţei. Secţiunea 2. Noţiunea de insolvenţă Secţiunea 3, Caracterele, principiile, scopul şi formele procedurii insolvenţei Secţiunea 4. Condiţiile deschiderii procedurii Secţiunea 5. Participanţii la procedură Secţiunea 6. Deschiderea procedurii şi principalele efecte Secţiunea 7. Primele măsuri. Verificarea creanţelor Secţiunea 8. Situaţia unor acte juridice ale debitorului Secţiunea 9. Atragerea răspunderii unor persoane din conducerea debitorului Secţiunea 10. Reorganizarea debitorului Secţiunea 11. Falimentul Secţiunea 1 2. închiderea procedurilor

VII

281 286 291 291 293 296 299 301 301 302 304 306 308 312 314 316 316 317 318 321 324 328 332 333 340 343 346 348

PARTEA SPECIALĂ

Titlul I. Instrumentele juridice ale exerciţiului comerţului Capitolul I. Actele şi faptele de comerţ Secţiunea 1. Noţiuni introductive Secţiunea 2. Definirea şi clasificarea actelor de comerţ Secţiunea 3. Actele obiective de comerţ Secţiunea 4. Actele subiective de comerţ Secţiunea 5. Actele unilaterale de comerţ

351

353 353 353 355 358 366 367

Drept comercial Capitolul II. Specificul obligaţiilor comerciale Secţiunea 1. Formarea contractelor comerciale Secţiunea 2, Executarea contractelor comerciale Secţiunea 3. Regimul probelor în dreptul comercial Capitolul III. Comerţul electronic Secţiunea 1, Reglementări statutare fundamentale Secţiunea 2. Regulamente şi standarde Secţiunea 3. Cadru! legal Capitolul IV. Contractul de vânzare comercială Secţiunea 1. Noţiune. Caracterul comercial Secţiunea 2. Definiţia şi caracterele juridice ale contractului Secţiunea 3. Condiţiile de validitate Secţiunea 4. Efectele contractului Secţiunea 5. Răspunderea părţilor pentru neexecutarea obligaţiilor Secţiunea 6. Reguli speciale privind anumite vânzări Secţiunea 7. Vânzările interzise Capitolul V. Contractele de intermediere în materie comercială Secţiunea 1. Specificul intermedierii comerciale Secţiunea 2. Contractul de mandat comercial Secţiunea 3. Contractul de comision Secţiunea 4. Contractul de consignaţie Secţiunea 5, Contractul de agenţie Capitolul V I . Alte contracte comerciale reglementate de Codul comercial Secţiunea 1. Contractul de report Secţiunea 2. Contractul de cont curent Secţiunea 3. Contractul de asociaţiune în parficipaţiune Capitolul VII. Contracte comerciale reglementate prin legi speciale Secţiunea 1. Contractul de garanţie reală mobiliară Secţiunea 2. Contractul de leasing Secţiunea 3. Contractul de tranciză Capitolul V I I I . Instrumente de credit şi de plată Secţiunea 1. Noţiuni introductive. Clasificare Secţiunea 2. Titlurile de credit. Cambia şi biletul la ordin Secţiunea 3. Cambia Secţiunea 4. Biletul la ordin Secţiunea 5. Instrumente de plată. Cecul 369 370 379 386 392 392 398 399 408 408 411 412 417 425 431 438 441 441 441 452 458 464 475 475 481 487 497 497 506 518 525 525 527 530 546 549

Index alfabetic

558

PARTEA GENERALĂ

"'WWfîlBI!^

I

. dreptul civil. Weil!. cu excepţia celor care fac obiectul altor ramuri de drept privat. dreptul privat este divizat în două mart ramuri . Ed.L. Dreptul civil este privit. All Beck. p. Terre. Ed. ^ /. . Drept civil român. * Ch. 77. Drept comercial român. ca ramură de drept distinctă a privat. 2002. p. ca un drept privat comun. 2000. cu excepţia celor care au un specific comercial sau social". Şansa. Beleiu. Cuillien. în timp ce dreptul. 1967. Mélanges Brethe de La Gressaye. după domeniul de reglementare şi interesul ocrotit. p. dreptul comercial. De aceea. ca ansamblu de norme juridice care reglementează raporturi sociale şi ordonează conduita subiecţilor acestor raporturi. dreptul privat se ocupă de ordinea juridică privată. I. 59.Titlul I. obiectul şi evoluţia dreptului comercial Secţiunea 1. Introduction générale. a cărei denumire originară trimitea la faptul că reglementa dreptului exerciţiul la fel ca drepturile ' V. De ceaialtă parte. public reglementează ordinea publică şi se referă la organizarea şi activitatea statului şi a puterilor publice constituite în stat precum şi la raporturile juridice stabilite între guvernanţi şi cei care sunt guvernaţi1. reglementând şi ocrotind raporturi sociale de interes individual. într-o altă definiţie. 1993. La rândul său. All Beck. Droit civil. vol. cel puţin dintr-o perspectivă istorică. este divizat.1. dreptul civil este acea ramură care reglementează raporturi patrimoniale şi nepatrimoniale.R. Definiţia şi denumirea dreptului comercial 1. Definiţia. particular. Micescu. 25. Dreptul civil poate fi definit ca acea ramură de drept care are aptitudinea generală de a reglementa toate raporturile de drept privat. 4 A. Ed. stabilite între persoane fizice sau juridice private2. apt să reglementeze ansamblul raporturilor juridice private. Noţiunea de drept comercial.1 l. Introducere în dreptul comercial Capitolul I. p. Fr. deci. p. 311 şi urm. Dalloz 1979. 5. stabilite între persoane fizice şi/sau persoane juridice aflate pe poziţii de egalitate juridică 5 . Georgescu. Droit public et droit privé. reglementează acele raporturi juridice născute în legătură cu profesiei de comerciant şi cu săvârşirea actelor de comerţ.dreptul civil şi dreptul comercial 3 . Dreptul obiectiv. în drept public şi drept privat. Curs de drept civil.

4 LN. Finţescu. De aceea. cit. este necesar să facem o elementară distincţie între materia civilă şi materia comercială iar apoi. A defini dreptul comercial nu este o întreprindere facilă. prin interacţiunea şi/sau suprapunerea unor instituţii ale dreptului privat. la obiectul şi la domeniul de reglementare. aflată în continuă expansiune. . ignorând persoana şi statutul profesional ai comercianţilor. între dreptul comercial obiectiv. iar pe de altă parte raporturile juridice. 9. 1929. p. denumirea materiei juridice a dreptului comercial trimite. în exclusivitate.. dreptul comercial se compune. studierea fenomenului comercial. Nici acel gen de definiţii care reduc materia comercială la activitatea comercială (producţia. statutul profesional al comercianţilor. op. privind calitatea de comerciant şi ordonarea conduitei comercianţilor. p. definiţie a dreptului comercial afirmă că acesta este un drept al obligaţiilor şi a! creditului 2 Oricât de sugestivă şi având meritul de a releva fundamentul comerţului . ^ I. HG. pe relevarea structurală a materiei şi pe examinarea obiectului de reglementare.. acele obligaţii care au cauză comercială şi creditul . J M.L Georgescu. 7. Bucureşti.jus civile). o definiţie a dreptului comercial trebuie să se fundamenteze. cât şi datorită unei tendinţe de contaminare cu comercialitate a materiei civile. cel puţin. circulaţia mărfurilor. De aceea. dar au semnificaţie diferită şi produc efecte diferite în cadrul celor două ramuri principale ale dreptului privat.şi anume. pe de o parte. Bucureşti 2003. O frumoasă. din perspectiva obiectului său de reglementare.' De aceea. Ed. care prezintă identitate sub aspectul tehnicii de reglementare. întrucât pare a sugera că obiectul materiei îi constituie. denumirea de drept comercial este şi ea. în primul rând.-L Belu Magdo.4 Introducere în dreptul comercial cetăţenilor romani ( civis . Curs de drept comercial.această definiţie este totuşi prea generală pentru a putea sublinia întru-totul specificitatea dreptului comercial în raport cu alte ramuri ale dreptului privat. Pe de altă parte. 19. restrictiva. p. toate purtând aceeaşi denumire. I. în primul rând. chiar dacă succintă. disciplina ştiinţifică şi obiectul de studiu didactic. executarea de lucrări sau prestarea de servicii) 1 nu sunt satisfăcătoare. dreptul comercial poate fi definit ca reprezentând un ansamblu de norme juridice care reglementează. dintr-un drept al comerţului şi un drept ai comercianţilor. deşi ultimele două sunt doar un instrument de cercetare şi explicitare ştiinţifică a normelor juridice încorporate materiei comerciale. Definiţia dreptului comercial. în mod tradiţional. întrucât ele elimină din corpul dreptului comercial partea sa statutara. Drept comercial. în sine. voi. izvorâte din actele şi operaţiunile pe care legea [e consideră acte de comerţf 1 în realitate. sugerând că această ramură de drept concentrează un ansamblu de norme juridice privind exercitarea comerţului. atât datorită dinamismului materiei.

a valorilor şi a serviciilor aferente. prin comerţ se înţelege activitatea constând în cumpărarea. mercis" {având semnificaţia „ c u marfă"). ca acea activitate prin care se urmăreşte realizarea unui câştig. operaţiunile legate de organizarea sistematică si sistemică a activităţii c o m e r c i a l e . astfel punându-se bazele comerţului. conceptul de comerţ are multiple semnificaţii. ed. înţelegem deci operaţiuni efectuate cu mărfuri 1 . commerciants. Activitatea comercială este una dintre c e l e mai v e c h i activităţi ale omului. a Vil-a.Droit commercial. Etimologic. p. 2007. Conştientizând că pot exercita un drept exclusiv asupra unor bunuri. 2 Schimb în natură..1.. noţiunea de comerţ cuprinde atât operaţiunile privind circulaţia bunurilor de la producător la consumator cât şi. comerţul reprezintă o activitate de distribuţie a produselor finite. termenul de „comerţ" provme^din limba latină. bunuri. întreprinderile c o m e r c i a l e . aşa c u m se desprinde aceasta din enumerarea faptelor de comerţ realizată prin prevederile?art. iar apoi cu scopul de a obţine şi un câştig. vânzarea sau schimbul de mărfuri.sunt şi ele enumerate de legiuitor în sfera activităţii comerciale. . Prin comerţ. exercitată de profesioniştii comerţului comercianţii. Debutul ei este strâns legat de momentul naşterii şi consacrării dreptului de proprietate. care reprezintă dreptul c o m u n în materie comercială. prin interpunerea în circulaţia bunurilor şi valorilor de la producător la consumator.St. mai mtai sub forma trocujui şl apoi prin vanzare. Litec. destinată să acopere necesităţile de viaţă ale părţilor.spre exemplu. fiind atât un drept profesional cât şi Cin drept al obl i g aţii lor comerciale. . cuvântul „ commercium" formându-se prin juxtapunerea a 2 cuvinte: „cum" şt „ m e r x . reprezentând forma primară şi cea mai simplă a comerţului. Drept comercial român.Definiţia.atât operaţiunilor c o m e r c i a l e cât şi comercianţilor'. operaţiunile cu marfă s-au dezvoltat şi transformat într-o ocupaţie profesională. dreptul comercial constituie un ansamblu de reguli ce se aplică . Ed.3/ D e s p r e c o m e r ţ . o a m e n i i au putut dispune de ele si au valorificat eventualele surplusuri obţinute in activitatea ior. Astfel. Universul juridic. deci. valori sau servicii 4 în sens e c o n o m i c . Cărpenaru. Actes de commerce. în limbajul uzual. Pe această cale. 4 Le Petit Larousse. 3 al Coduiui comercial. în sensul originar al termenului. iniţial ca o operaţiune pur civilă. M a i mult chiar. D i n perspectiva care ne interesează. Noţiunea juridică de comerţ este deci mai largă decât cea e c o n o m i c ă . Noţiunea e c o n o m i c ă de comerţ se defineşte. 248. revăzută şi adăugită. obiectul şi evoluţia dreptului comercial 5 Altfel spus. sunt însă de reţinut semnificaţiile distincte pe care această noţiune le dobândeşte în domeniul iuridic. . Bucureşti. D i n punct de vedere semantic. încetul cu încetul. 3.D. operaţiile amplasate în sfera producerii şi consumului acestor bunuri precum şi serviciile c o n e x e tuturor acestor operaţii. tonds de commerce. a v â n d o sferă de cuprindere mat mare. în acelaşi timp trebuie să r e m a r c ă m ca accepţiunea 1 Y. 1 si urm. 1 990. p. realizată în scopul obţinerii unui profit. în accepţiunea sa juridică. chiar d a c ă au un regim accesoriu. ediţia 1995. p. Reinhard.

transporturi. denumirea de „drept al afacerilor" ar corespunde mas bine atât sensului juridic cât şi complexităţii materiei. această materie a fost codificată sub torma unei Condici de comerciu (1864) şi apoi sub forma Codului comercial (1887). ca fiind mai a d e c v a t e pentru a exprima identitatea materiei. prea înguste si rigide. Turtanu. laşi. Ed. R. drept fiscal. fără a reflecta în totalitate complexitatea fenomenului comercial. agricultori sau unii liber profesionişti. pe drept cuvânt. Expansiunea dreptului comercial a contaminat o serie de ramuri de drept cu care a interacţionat (drept civil. Sfera. drept bancar. Dreptul afacerilor. C. chestiuni care depăşesc cadrul tradiţional al raporturilor dintre comercianţi. după unirea Principatelor. dreptul comerţului pare o denumire care nu reflectă complet stera de reglementare a materiei. astfel c u m rezultă şi din prevederile art. s-a remarcat că.D. în actualul stadiu de dezvoltare a materiei. Curs rezumat de drept al afacerilor. relevând făptui că această ramură de drept reprezintă locul de întâlnire a comerţului cu norma regulatoare a materiei comerciale. D e n u m i r e a materiei. Bucureşti. vizează chiar şi structura materiei. 1992. c u m dreptul comercial este şi un drept al comercianţilor. în m o d tradiţional materia de studiu a acestei discipline juridice a fost cunoscută sub denumirea de drept comercial (Droit commerciai. Pătulea. că denumirea de „dreptui comerţului" ar fi mai adecvată. c u m ar fi aceea de drept al afacerilor sau drept economic au fost considerate.. sugerează ca ar acoperi numai operaţiunile propriu-zise de comerţ. Teoria generală a dreptului afacerilor. care pare a fi depăşit de mult şi cu mult cadrul clasic al materiei. Cluj-Napoca. c u m ar fi cele exercitate de meseriaşi. Exprimând opţiuni care. Chiar şi în România.4. Ed. Pe plan european. drept administrativ. dintr-o perspectivă pur terminologică. dreptul muncii. în cadru! ' /. chiar dacă aceste activităţi întrunesc criteriile de calificare ale accepţiunii e c o n o m i c e a termenului de comerţ. asigurări. (a-b) ia) Potrivit unor autori 1 . In plus. Diritto commerciale. Evoluţia în timp a activităţii comerciale şî actuala giobaiizare a comerţului au condus şi la dezvoltarea explozivă a materiei comerciale. 1. 2007. Handeîsrecht. sub raport e c o n o m i c . Dar. V. Trade Law). nu de puţini autori.cum ar fi dreptul concurenţei sau protectia consumatorilor — care tind să scape clasificărilor tradiţionale. alte denumiri. Fundaţiei Chemarea. s-a sugerat. Scripta. In acelaşi context. dreptui afacerilor ar avea deci un mai pronunţat caracter pluridisciplinar şi drept al afacerilor ar permite regruparea. Turcu. a unor discipline noi . drept fiscal şi enumerarea ar putea continua).15 Introducere în dreptul comercial juridică a noţiunii de comerţ exclude o serie de activităţi e c o n o m i c e . 1994. denumirea de aceleiaşi materii. . drept v a m a l etc. care tinde în perioada modernă să înglobeze diverse aspecte şi instituţii specifice altor ramuri de drept: drept financiar. denumirea de drept comercial pare a fi inadecvată în raport cu semnificaţia juridică dată termenului de comerţ de Codul comercial întrucât. 5 şi 6 din Codui comercial. depăşind disputa terminologică. Ed. De aceea. Apan. drept valutar.

o asemenea dezarticulare a dreptului comercial ar putea fi benefică. celelalte denumiri sugerate. Cel puţin sub raport ştiinţific şi didactic. fie îngustează acest domeniu. 1. cu atât mai mult cu cât o serie de ramuri sau materii de drept menţionate mai sus aparţin i. fie exced d o m e n i u l u i dreptului comercial. Pe de altă parte. se poate decela şt o tendinţă centrifugă. Dreptul afacerilor continuă însă să rămână o creaţie doctrinară ale cărei merite principale se plasează in sfera interesului ştiinţific şi didactic. ' De exemplu. obiectul şi evoluţia dreptului comercial 7 interdisciplinar decât dreptul comercial. . p. în principal. se bucură de mare apreciere din partea practicienilor colecţia de cărţi Memento Pratique Francts Lefebvre. dreptul contractelor comerciale. Turcu. aplicabil fenomenului e c o n o m i c în ansamblul său. în contextul implicării tot mai autoritare a acestuia din urmă în activitatea economică l dreptul economic). pe sfera relaţiilor stabilite nu numai între comercianţi ci şi între aceştia şi autorităţile publice precum şi pe raportul de forţe ce se manifestă în cadrul activităţilor comerciale. 19. dreptul valorilor mobiliare sau drept cambiai. cu participarea atât a iniţiativei private cât şi a autorităţii publice 2 . propunând mai degrabă un studiu mterdisciplinar al fenomenului comercial ( dreptul afacerilor). Sub acest aspect. Astfel. în contextul unet evoluţii dinamice a legislaţiei comerciale. dreptul e c o n o m i c ar fi deci un drept integrator. care apreciază o privire de ansamblu asupra efectelor pe care actul de comerţ le produce şi care reverberează şi în celelalte materii conexe. Pe de alta parte. c u m ar fi statutul comerciantului şi organizarea şi funcţionarea societăţilor c o m e r c i a l e . permiţând studierea amănunţită a unor instituţii ale dreptului comercial. aparţinătoare sau conexe dreptului comercial şi care. Teoria şi Practica dreptului comercial. o expresie juridică a organizării colective a economiei. care ar continua însă să rămână centrul vital al dreptului afacerilor. dar pun accentul. fiscală. de restrângere a materiei dreptului comercial. R e c u n o s c â n d interesul pe care diversele puncte de vedere menţionate mai sus îl reprezintă. Ed. Lumina Lex. restrângând astfel materia „ p u r " comercială dar încorporând raporturile dintre comercianţi şi stat. dreptul insoîvenţei.' D a r este impropriu să se afirme existenţa dreptului afacerilor ca materie juridică de sine stătătoare. neglijând aspecte privilegiate ale dreptului c o m e r c i a l .Definiţia. Este utilă o asemenea abordare şi din perspectiva practicienilor. trebuie să remarcăm că păstrarea denumirii de drept c o m e r c i a l corespunde atât materiei juridice tradiţionale cât şi referirilor din legislaţie la această ui public. în doctrina jurídica s-au avansat denumiri privitoare la dreptul societăţilor comerciale. prin desprinderea şi autonomizarea unor subramuri sau categorii speciale de norme. permiţând studierea interacţiunii dreptului comercial cu toate aceste materii cu care prezintă arii de conexitate. încearcă să-si găsească o individualitate proprie. Bucureşti 1998. i I. pe lângă aceste tendinţe de lărgire a slerei de cuprindere a dreptului c o m e r c i a l . voi. Adepţii denumirii „drept ccqnomic'' împărtăşesc aceleaşi consideraţii privitoare la insuficienţa cuprinderii dreptului comercial. fără a inova fundamental. care abordează problemele tratate dintr-o perspectivă pluridisciplinară: iuridică. d. materie. contabilă etc. in Franţa.

considerate de legiuitor ca tapte de comerţ. o serie de iegi comerciale speciale reglementează aceeaşi materie a obligaţiilor şi contractelor comerciale.. D i n această perspectivă. adică a c e l e operaţiuni şi acte calificate prin lege ca tapte de comerţ. o sene de instituţii ale codului comercial . prevederile Codului comerciaj şi legi c o m e r c i a l e speciale Astfel. dar utilizează şi un criteriu subiectiv complementar. această parte era şi mai extinsă. întrucât pune accentul pe operaţia comercială care constituie obiectul raportului juridic). De asemenea. . 4 din Coduf c o m e r c i a l că. obligaţiilor profesionale ale comercianţilor. contractul de asigurare. toate acteie comercianţilor au caracter comercial. este definit prin raportare la natura activităţii comerciale pe care o exercită cu titlu profesional. decretând în art. potrivit art. definind atât rigorile şi caracteristicile profesiei comerciale cât şi natura raporturilor dintre comercianţi şi ceilalţi participanţi sau beneficiari ai operaţiunilor de comerţ. 7 din Codul comercial. procedurii de eliminare din viaţa comercială a comercianţilor imprudenţi sau necinstiţi. prevederile art. se poate reţine că obiectul dreptului comercial îl constituie atât normele juridice care reglementează activitatea de comerţ. La rândul ei.cambia şi cecui. materia societăţilor comerciale. în ansamblul lor. exercitarea şi încetarea calităţii de comerciant. o mare parte a materiei codului comercial este consacrată reglementării obligaţiilor comerciale şi contractelor comerciale'. în această privinţă. Legiuitorul român a optat. independent de calitatea persoanei care le săvârşeşte. în m o d uzual. In aceeaşi măsura. de principiu. aceste norme pot defini întreaga sferă de reglementare a dreptului comercial. întrucât defineşte comercialitatea prin raportare la subiectul actului juridic). indiferent cine ie săvârşeşte (sistemul obiectiv de determinare. Coduî comercial consacră astfel o serie de prevederi condiţiilor dobândirii calităţii de comerciant. natura normelor juridice care constituie substanţa materiei. în consecinţă. 3 din Codul comercial stabileşte actele de comerţ care constituie substanţa obiectului materiei comerciale. fie prin referire la normele juridice aplicate comercianţilor ( sistemul subiectiv de determinare. prin legi speciale. întrucât prin art. în m o d evident. N u m a i privite împreună. se constată că două categorii de norme constituie obiectul dreptului comercial: (a) unele reglementează activităţile comerciale. în lipsa unor indicii care sa le confere o altă natură. ¡alimentul. gajul comercial . 3 din Codul comercial enumeră actele şi operaţiunile Pentru a delimita sfera de cuprindere a obiectului dreptului comercial este 1 în structura iniţială a Codului comercial. ulterior. fie prin referire la normele juridice aplicabile comerţului. a căror sferă nu este însă rezervată exclusiv comercianţilor iar (b) celelalte definesc statutul profesional al c o m e r c i a n t u l u i inclusiv dobândirea. indiferent de calitatea persoanei care realizează această activitate cât şi normele juridice aplicabile statutului juridic al comercianţilor.şi-au găsit o nouă reglementare. Obiectul dreptului comercial necesar să examinăm.8 Introducere în dreptul comercial Secţiunea 2. M a i mult. sfera actelor de comerţ este delimitată. reglementează şi statutul comerciantului care. pentru un criteriu obiectiv atenuat.

Evoluţia istorica a dreptului comercial 3. deja.. din sfera acestuia. primul mare legislator al omenirii iaprox. I. Stoica.L.. în doctrina juridică s-a relevat că obiectul dreptului comercial îl constituie atât raporturile sociale patrimoniale cât şi raporturile personale nepatrimoniale ( c u m ar fi. Angheni. la începutul celui de-al treilea mileniu Î.Definiţia. împru- mutul c o m e r c i a l (49-52). Oscar Print. de exemplu. în locuri bine determinate. în M e s o p o t a m i a . cele referitoare la firma sau e m b l e m a societăţilor c o m e r c i a l e precum şi la dreptul asociaţilor de a alege şi a fi aleşi în organele de c o n d u c e r e ale societăţii comerciale)' Chiar dacă o asemenea viziune acoperă o mare parte din materia comercială. în vederea efectuării schimbului de mărfuri şi astfel s-au inaugurat primele târguri. Apariţia. The Code of Hammurabi. L-M. 20. raporturile dintre comitentul c o m e r c i a n t şi agentul său c o m e r c i a l (100-107). Dezvoltarea comerţului şi înregistrarea primelor manifestări ale profesiei de comerciant au determinat apariţia celor dintâi reglementări c o n ţ i n â n d şi norme de natură comercială. G. C. . normele care guvernează statutul personal al comerciantului. 2000. odată cu apariţia noţiunii de proprietate. ! R.1. reglementează.Q ) asociaţiile în participaţie ( U ) şi alte chestiuni comerciale.. C o d u l lui H a m m u r a b i . E p o c a străveche şi antică. în special în domeniul comerţului maritim. în primui rând datorită caracterului esenţialmente agricol şi pastoral al societăţii antice. Georgescu. cit. Mack.Chr. obiectul şi evoluţia dreptului comercial 9 Acestor prevederi ale C o d u l u i comercial li s-au adăugat în timp o sene de reglementări speciale. acestea dobândind astfel forţă legală. motiv pentru care nu o împărtăşim. Pentru satisfacerea trebuinţelor existenţei lor. dar pe măsura dezvoltării relaţiilor interumane şi a nevoilor o a m e n i l o r a apărut necesitatea organizării unor întâlniri periodice. M. conturarea şi înflorirea dreptului roman nu au constituit însă o oportunitate de propăşire a 1 S. credem că ea elimină nejustificat. Izvoare istorice menţionează.. Drept comercial. M. Fenicienii şi apoi grecii au instituit o serie de reguli a p l i c a b i l e activităţilor comerciale. p. în această îndelungată perioada din istoria omenirii necesitatea unor reglementari comerciale nu a fost resimţită. N . op. Primele manifestări ale activităţii de comerţ au apărut sub forma schimburilor. menite să reglementeze direct statutul comercianţilor sau chestiuni accesorii acestui statut (legislaţia întreprinderilor. Dintr-o altă perspectivă. E. 1750 Î.). Secţiunea 3. Volonctu. Lostun. 9-63.Chr. Baghdad. p. existenţa unor contracte c o m e r c i a l e întărite prin hotărâri judecătoreşti. a societăţilor comerciale sau a insolvenţei). Fd. oamenii au început să s c h i m b e între ei produsele făurite sau obţinute direct din mediul înconjurător' Forma primara a circulaţiei mărfurilor a fost trocul. 1979.1 . regimul juridic al dobânzii (48-49. • Pentru o expunere complexă a evoluţiei istorice a dreptului comercial.

în timpul regelui Caroî al IX-lea şi Ludovic a! XlV-lea.2. etc. pe care le dezvoltaseră într-un adevărat drept contractual. Bologna (1309). care alegeau din rândul lor un consul care c o n d u c e a corporaţia şi avea dreptul de a edicta norme interne bazate pe obiceiuri. întrucât romanii nu distingeau între dreptul civil şi dreptul comercial. ei au organizat activitatea bancară şi au dezvoltat unele instituţii ale dreptului maritim. Aici s-au dezvoltat şi consolidat o serie de uzanţe comerciale dar 51 tehnici noi. ed. Cu timpul. . ei au considerat că reglementările de drept civil erau suficiente şi pentru ordonarea activităţii de comerţ. astfel încât sclavii puteau exercita comerţul stăpânilor lor. Cruciadele.19 Introducere în dreptul comercial dreptului comercial. dintre care c e a mai cunoscută este cambia. 2003. T o c m a i de aceea. iar Biserica. totodată. romanii au fost cei care au pus bazele exercitării comerţului prin reprezentanţi. c â n d au apărut edicte şi ordonanţe legale privind activitatea de comerţ terestru şi maritim. Epoca medievală. celebrele ordonanţe emise în timpul ' C. p â n ă la sfârşitul imperiului roman. Drept roman. Lyon) şi Flandra (actuala Belgie). Dezvoltarea comerţului a impus înlocuirea acestor norme de drept cutumiar cu un drept scris. Astfel. 1 De aceea. reglementând activitatea comercială şi servind la soluţionarea litigiilor ivite între membrii corporaţiei. pentru a răspunde cerinţelor comerţului ei au adaptat contractele civile. preluate de la greci. Bucureşti. aceste norme au fost adunate în culegeri numite „statute". care permitea evitarea unui transport periculos de bani dintr-un oraş în altul.. au apărut pe bătrânul continent primele târguri comerciale de amploare. Roma (1317). în acest context şi într-o epocă de înflorire a comeriului. Murzea. în consecinţă. Tot în această perioadă a fost conturată instituţia falimentului. M i l a n o . a !l-a.. situate mai ales în cetăţile italiene menţionate. de o mare fineţe şi ingeniozitate juridică. dreptul unitar roman a fost înlocuit cu reguli de drept proprii fiecărui stat. romanii considerau că profesiunea de comerciant este degradantă pentru un cetăţean liber ( quiriti). Ed. astfel încât dreptul civil a rămas. adaptate necesităţilor comerţului.). Pe de altă parte. menită să excludă pe debitorul falit din viaţa comercială şi să permită creditorilor o executare rapidă a bunurilor acestuia. rezervând-o sclavilor şi străinilor l peregrini. AII Beck. dar şi în Franţa (Provins. Procesul de fărâmiţare politică a tost însoţit şi de cel de dezmembrare a sistemului de drept. Totodată comercianţii s-au organizat în corporaţii profesionale (corporaziom di arti e mestieri). în istoria dreptului comercial această epocă mai este cunoscută şi ca epoca statutară sau a dreptului cutumiar. cele mai cunoscute fiind statutele din Pisa (1305). prin interdicţia impusă împrumutului cu camătă a „contribuit" la reorganizarea sistemului bancar şi la apariţia unor forme noi de societăţi comerciale (societăţile în comandită). G e n o v a . 3. Prăbuşirea Imperiului R o m a n şi fărâmiţarea politică consecutivă au condus ia apariţia statelor-cetăţi italiene: Veneţia. Prima ţară care a reuşit să facă acest lucru a fost Franţa. un drept unitar. Pentru acest motiv. Bologno. sub efectului roiului civilizator şi pacificator al acestuia. acte ce au premers marilor m o n u m e n t e legislative tranceze. colonizarea A m e r i d i şi legăturile tot mai frecvente dintre Orient şt O c c i d e n t au contribuit şi ele la lărgirea orizontului comercianţilor.

dar si din legislaţia comercială germană şi belgiană. fie de sorginte locală fie străină. . cu modificările ulterioare. asttel încât el a tost adoptat şi adaptat într-un ritm alert de ţările vecine. după realizarea statului unitar şi.3. în fine. în 1938 a tost adoptat un nou c o d comercial român.a falimentului. inspirat din Codului comercial italian. în primul rând. actelor de comerţ. XVII Edizione.care dă o primă reglementare societăţii în comandită) şi asupra comerţului maritim (1681) conţin elementele unui veritabil c o d comercial. Ele constituie şi o prună abandonare a criteriului subiectiv în definirea comercialităţii. care reproduce şi ea modelul trancez.D. cit. p. s-a aplicat până în 1948 1 A. p r o d u c â n d separarea acestora de Codul civil. 2006. Un moment crucial în formarea dreptului comercial îl constituie adoptarea în 1807 a Codului comercial francez.Muntenia) şi Codul C a l i m a c h (1828 . c a m b i a şi societăţile comerciale dar marcând şi intervenţia mai decisă a autorităţii statale în materia comercială. limitând caracterul profesional al dreptului c o m e r c i a l (dreptul comercianţilor) şi inaugurând o c o n c e p ţ i e obiectivă. M o l d o v a .' Acest c o d a stat ca model c o d u l u i nostru comercial din 1887. care cuprindea o concepţie modernă asupra comerţului. Cărpenaru. a fosi adoptată C o n d i c a de comerciu D u p ă apariţia C o d u l u i comercial francez.M o l d o v a ) se caracterizează şi ele prin aceeaşi parcimonie în materie comercială. obiectul şi evoluţia dreptului comercial 11 domniei regelui L u d o v i c ai XlV-lea de ministrul său de finanţe. se adopta în R o m â n i a un c o d comercial propriu. Diritto Commerciale. în urma Revoluţiei franceze. datorita naţionalizării si instaurării relaţiilor „socialiste" de proprietate şi a C o d u l c o m e r c i a l din 1887. Epoca m o d e r n ă . op. 6. Fiaie. în Italia. indiferent de calitatea părţilor. care însă nu a îost niciodată pus în aplicare. a primelor societăţii c o m e r c i a l e („tovarăşii neguţătoreşti") şi a „rânduielii concursului creditorilor" . p. sub influenţa codului francez şi a reglementărilor din legislaţia belgiană şi germană. acesta a tost aplicat în Muntenia şi a principatelor unite române. după constituirea statului unitar român. prin receptarea lui de către Regulamentele organice din 1831 iar în 1864. Codul comercial francez a fost propulsat pe scena europeană. Colbert. când. Edizioni Giuridiche Simone. stabilind regulile de desfăşurare a comerţului şi reglementând profesia de comerciant. pentru o lungă perioadă de timp. a fost adoptat în 1865 un nou cod comercial. Prin această reglementare s-a dat un nou sediu unor acte şi operaţiuni legate de schimbul şi circulaţia mărfurilor. potrivit căreia dreptul comercial se aplică. St. Acestea apar în Codul iui A n d r o n a c h e D o n i c i din 1814 care reglementa şi „daraverile c o m e r c i a l e " şi „iconomicosui faliment" Codul Caragea (1817 . asupra comerţului terestru (1673 . 3. 12.Definiţia. în R o m â n i a . în 1 887. comerţul a tost condus potrivii unor reguli cutumiare. ultimul remarcându-se totuşi prm reglementarea vânzării comerciale. preluate ca urmare a raporturilor de comerţ cu neguţători străini Primele legiuiri scrise din Ţările R o m â n e (Pravila lui Vasile Lupu şi îndreptarea legii a lui M a t e i Basarab) nu cuprindeau reguli c o m e r c i a l e cu caracter special. fiind aplicabile atât comercianţilor cât şi necomercianţilor.

Acest lucru s-a realizat prin Legea nr. privatizarea societăţilor comerciale. prin evoluţie istorică. să fie transformate în agenţi ai economiei de piaţă. au tost adoptate reglementari privind societăţile comerciale. de către România. bazat pe reglementări ale dreptului comun cuprinse în Codul comercial şi Codul civil. într-o etapă mai recentă. După prăbuşirea. Aceste forme au constituit primele embrioane ale economiei de piaţă. apoi reformarea vechilor instituţii ale dreptului comercial. directive şi regulamente care prezintă relevanţă comercială. 98 din 8 august 1990. au apărut în România post-revoluţionara primele societăţi comerciale cu capital integral românesc. nr. . Un prim act normativ de acest gen a fost Decretul-lege nr. s-a simţit necesitatea emiterii unor noi acte normative care să contureze drumul României spre economia de piaţă. în Europa. 1 M. alinierea legislaţiei române ia aceea a Uniunii Europene (aşa-numitu I acquts communautaire). s-a instaurat în relaţiile dintre noile entităţi iuridice principiul libertăţii contractuale.şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative1 care a creat primele lorme de organizare privată a activităţii comerciale sub forma întreprinderilor mici. unele instituţii ale sale fuseseră întru-totul depăşite şi datorită faptului că dezvoltarea complexă a vieţii comerciale moderne solicită măsuri adecvate. impozitarea profitului. o serie de acte normative fiind completate şi modificate în decursul timpului sau chiar înlocuite cu noi prevederi. Urmare acestei transformări. urmare a faptului că. 54/1990 privind organizarea . prin transpunerea în dreptul naţional al statelor membre a directivelor Consiliului Europei şi aplicarea directă a regulamentelor aceluiaşi Consiliu. M. Au urmat acte normative pnn care s-a creat cadrul juridic de reorganizare a economiei pe principiile pieţii. registrul comerţului. Desigur că. Astfel. Această din urmă evoluţie a dreptului comercial ar putea culmina în instaurarea. aplicarea taxei pe valoarea adăugată. Codul comercial şi-a redobândit atributele de principală reglementare a raporturilor comerciale. a tost concentrată pe trei mari direcţii': într-o primă etapă. Of. concurenţa.. pentru a le adapta evoluţiei internaţionale din ultimii 50 de ani şi. eliminarea actelor normative ce constituiau osatura sistemului socialist de drept. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat în regii autonome şi societăţi comerciale^. asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice cu activitate independentă.12 Introducere în dreptul comercial economiei planificate centralizate. regimul investiţiilor străine. nr. a calităţii de membru cu drepturi depline al acestei uniuni (2007). în decembrie 1989. valorile mobiliare şi pieţele reglementate (bursele) de valori şi mărfuri şi multe altele. 20 din 6 februarie 1990. rămânând aplicabil numai în raporturile de comerţ exterior. prinse în capcana unei economii superplanificate şi superdirijate. Dar era necesară şi o reformă de structură prin care fostele unităţi economice de stat. reorganizarea judiciară şi falimentul. asociaţiilor cu scop lucrativ. a unui drept comercial uniform. a sistemului comunist şi consecutiv declarării României ca stat al economiei de piaţă. în contextul dobândirii. a fost considerat ca fiind căzut în desuetudine. Acest proces legislativ este încă în plină desfăşurare. Se poate deja afirma că reforma dreptului comercial. în această perioadă de tranziţie. Astfel. Of.

o sene de discuţii asupra acestei autonomii.Capitolul II. a unor coduri comerciale. pe argumente deduse din necesitatea protejării necomercianţilor. Portugalia . promotorii unor asemenea teze au tost legiuitorii italieni.' Teza dreptului privat unitar se întemeiază.1885. reunind în acesta atât materia civilă cât şi cea 1 Este simptomatic. în această privinţă. în sprijinul tezei unităţii dreptului privat s-a mai arătat că divizarea dreptului privat conduce la dificultăţi de interpretare a instituţiilor dreptului şt că dreptul comercial nu beneficiază de principii generale proprii. Pe plan internaţional. Distinctivîtatea dreptului comercial De ia începutul secolului XIX. Există un puternic curent de opinie ~ şi chiar o pronunţată tendinţă legislativă . în multe alte ţări europene. Autonomia. comun atât activităţii comerciale cât şi celor necomerciale. fie spre relevarea specificităţii materiei comerciale şi necesitatea continuării autonomizării acestei materii faţă de dreptul civil (teza dualităţii dreptului privat). din care s-a desprins. care în 1942 au promovat un cod civil care a integrat şi materia dreptului comercial: această unificare formală a celor două materii a tost justificată prin necesitatea restabilirii unui drept unitar al obligaţiilor şi a fost concentrată pe conceptul de întreprindere. Cu toate acestea. evoluţia ulterioară a legislaţiei acestor ţări justifică. 1. în principal.1 897). . constituie o lege specială adoptată în folosul unei singure categorii profesionale . Precursorii unei asemenea concepţii au tost legiuitorii elveţieni. Teza unităţii dreptului privat. Spania . Autonomia dreptului comercial 1. izvoarele şi principiile dreptului comercial Secţiunea î.1 883. care au adoptat în 1881 codul federal al obligaţiilor.2.care pledează pentru integrarea dreptului comercial cu dreptul ci vii.comercianţii. în opinia susţinătorilor acestei teze. care reglementau materia comercială distinct de cea civilă. că proiectul Codului civil aflat în dezbaterea Parlamentului României în prima parte a anului 2009 urmăreşte abrogarea Coduiut comercial şi Incorporează o serie de reglementări privind instituţii pur comerciale. în continuare. ca o ramură distinctă de dreptul civil.1882. începând cu adoptarea Codului comercial francez (1807) s-a manifestat tendinţa recunoaşterii şi legiferării dreptului comercial. cu toate că aceasta. opiniile înclinând fie spre sublinierea inexistenţei unor raţiuni serioase pentru separarea dreptului privat în doua ramuri autonome (teza unităţii dreptului privat). autonomia dreptului comercial fiind iarg recunoscută pe bătrânul continent şi consacrată prin adoptarea. Această distincţie s-a adâncit în timp.1. în vederea realizării unui drept privat unitar. preluând şi dezvoltând concepţia franceză (Italia . cărora li se aplică legea comercială. Germania .

corn. se subliniază că: a) aplicarea legii comerciale tuturor acteior de comerţ. o atitudine legislativă raţională şi pragmatică. cit. uneori. Cei care susţin teza dualităţii dreptului privat' şi implicit a autonomiei dreptului comercial pun accentul pe necesitatea ca raportul juridic de comerţ să fie reglementat unitar. în timp ce reglementările de drept civil păstrează o mare diversitate naţională.14 Introducere în dreptul comercial comercială. Exigenţa rapidităţii este cea care a simplificat regimul probelor în dreptul comercial. Teza dualităţii dreptului privat. reclamă reguli simple. e) globalizarea comerţului impune ca şi reglementarea acestuia să fie unitară pe pian internaţional. cit. forma predominând uneori asupra fondului (a se vedea regimul juridic ai titlurilor de valoare). materia comercială evoluează într-un ritm rapid.. op. 1. tot mai multe instituţii ale dreptului comercial sunt reglementate pe pian internaţional prin norme de drept material uniform. 15. 46 C. până la urma.L. " Sl. cit. lipsite de formalism. 20 şi urm. Cărpenaru. securitate şi credit nu poate fi asigurată prin normele greoaie şi. în prezent. b) raporturile civile şi raporturile comerciale nu suni omogene sub aspectul naturii şi scopului. în acest sens s-a subliniat că tranzacţiile comerciale. care se caracterizează printr-o mare rapiditate şi frecvenţă. Belu Magdo. Securitatea tranzacţiilor a impus instituţia falimentului. op.D. Cărpenaru. satisface exigenţa ca raportul juridic să fie reglementat unitar. deşi acest cod cuprinde şi unele norme rezervate exclusiv comercianţilor. d) autonomia dreptului comercial se justifică şi prin deosebitul său dinamism. în timp ce reglementarea civilă a suferit puţine modificări şi evoluţii în timp. p. asttel încât nu justifică tratarea lor unitară: c) în materie comercială aparenţa juridică primeşte cu totul alte valenţe decât în materie civilă. . St. în sprijinul acestei teze. Necesitatea creditului a dat naştere titlurilor de credit şi instituţiilor financiare.. p. M. recunoaşterea necesităţii dualităţii dreptului privat înseamnă. op. p. care să-i asigure comerciantului o mare libertate de mişcare şi securitate în perfectarea şi derularea contractului 2 . vetuste aie dreptului civil.. ce nu poate ignora eviden' Pentru dezvoltări.3. impus de presiunea mediului de afaceri pentru promulgarea unor norme de drept favorabile circulaţiei mărfurilor şi valorilor. în raport de obiceiul său şi nu prin aprecierea calităţii participanţilor.). imperativul ţinerii unei evidenţe contabile şi publicitatea ce se face prin registrul comerţului. 14 şt urm.D. impunând principiul libertăţii acestora iart. cel care se află sub incidenţa legii comerciale este raportul juridic şi nu statutul necomerciantuiui. inclusiv acelor raporturi la care participă şi necomercianţi. în concluzie. indiferent de statutul participanţilor la acest raport comercial. Solidaritatea codebitorilor unei obligaţii comerciale şi mijloacele de garantare a tranzacţiilor comerciale constituie tot atâtea expresii ale necesităţii creditului în ataceriie comerciale.. astfel. care se caracterizează prin rapiditate. f) specificitatea activităţii comerciale.

şi circuitul comercial . în pofida acestor argumente şi a tradiţionalei separaţii a celor două materii. extinderea aplicării lui şi în domenii ce până recent ţineau de materia privilegiată a dreptului civil. De altfel. în sensul convertirii unor instituţii civile sau al contopirii lor cu instituţii şi concepte aparţinătoare dreptului comercial. Curs de contracte civile. Această autonomie nu poate fi însă absolutizată sau folosită ca un instrument de negare a legaturilor acestei materii cu alte ramuri de drept. în acest context s-a enunţat şi conceptul de „comercializare" a dreptului civil.15 tele distincţii între circuitul civil . Tendinţe moderne în evoluţia dreptului privat şi a dreptului comercial. (4. în raport de strânsa sa legătură cu dreptul civil. 1 arată: „în comerţ se aplică legea de faţa. se va realiza prin restrângerea autonomiei dreptului comercial. o realitate incontestabilă. 1. examinarea legislaţiei recente a Uniunii Europene cât şi a legislaţiei naţionale tinde să reliefeze o estompare a diferenţierilor clasice între materia dreptului civil şt materia dreptului comercial. persoane juridice care pot avea atât o natură civilă cât şi comercială sau (b) reglementarea garanţiilor reale mobiliare sau (c) reglementarea unei proceduri unice de urmărire colectivă atât a creanţelor comerciale cât şi civile. inovator. Nu este mai puţin adevărat că. dinamic. sunt de semnalat (a) reglementarea grupurilor de interes economic.încorsetat în formalism. acesta din urmă trebuind a fi privit ca fiind drept comun în ceea ce priveşte raporturile patrimoniale dintre particulari. care îi vizează atât pe debitorii comercianţi cât şi necomerc. -4. Ed. Secţiunea 2. chiar dacă. dacă se va înfăptui uniformizarea dreptului privat şi reintegrarea celor doua materii . nu de puţine ori în dauna dreptului civil. aparent. Legătura dreptului comercial cu dreptul civil este definită cu exactitate de către Codul comercial care în arf. 20Ü3. dreptul comercial poate fi privit ca o subramură a dreptului civil sau ca un drept civil special 1 T.) 2. Legătură dreptului comercial cu alte ramuri de drept Autonomia dreptului comercial este.4. Rosetti. De aceea. De aceea s-a şi afirmat că. va consemna.4. Această atenuare se realizează însă nu prin revenirea dreptului comercial în matca sa civilă. se aplică Codul civil" Din această dispoziţie rezultă că prevederile Codului comercial au un caracter special faţă de cele ale Codului civil.civilă şi comercială. p.flexibil. ci prin expansiunea acestuia şi încorporarea unor noi teritorii. în actualul climat legislativ. Dreptui civîî. în opinia noastră.ranp .1. rigoare şi imobilitate . Prescure. a cărui sferă de aplicare se restrânge. Unde ea nu dispune. . atunci acest proces.1. 18. în realitate.procedura insolvente!. Ca expresie a acestei tendinţe.

unele contracte comerciale)' O asemenea viziune este însă restrictivă. 119/2007 privind masurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale 1 . 422 din 30 iulie 2001. Legea nr./2001 privind procedura somaţiei de plata 2 reglementează şi ea o procedură rapidă de realizare. 4 M. fiind o lege specială în raport cu Codul civil. care arată că exerciţiul acţiunilor comerciale este reglementat de Codul de procedură civilă. Legea nr. mai ales după 1990. care constituie. voi.) iar în multe cazuri dezvoltă instituţiile dreptului civil (vezi contractul de vânzare-cumpărare) sau chiar creează instituţii juridice proprii (cambia. a creanţelor comerciale. Ed. îndeosebi. Corelaţia dreptului comercial cu dreptul procesual civil este subliniată prin prevederile art. Codul c o m e r c i a l derogă de la prevederile acestuia (de ex. i Republicată în M. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Este toarte adevărat că e v o l u â n d prin desprindere din dreptul civil. 1066 din 1 7 noiembrie 2004. L Georgescu. a se vedea /. nr. 2-4. reglementează o procedură sumară de realizare a acestor obligaţii. legile speciale care. 5. Leaua. multe institutii afe dreptului c o m e r c i a l nu sunt decât 2. Astfel. p. constituind astfel o reglementare cu dublă vocaţie: comercială şi deopotrivă procedurală. în principal. Drept comercial român. nr. Cartea a IV-a din aceiaşi cod este dedicată arbitrajului. afara de dispoziţii contrare cuprinse în codul comercial sau în alte legi speciale . 31/1990 privind societăţile comerciale^ conţine şi dispoziţii de natură procedurală. în timp. 85/2006 privind procedura insolvenţei' 1 cuprinde atât dispoziţii procedurale cât şi dispoziţii de drept material. I. Tot astfel. în plus. Tot astfel. racordată la stadiul de dezvoltare a legislaţiei comerciale pe plan internaţional. Beck. ' M. dreptul comercial a dat naştere unor instituţii noi. nr.2. Dar.c u m este cazul regimului probelor în materie comercială sau a procedurii speciale a reorganizării judiciare şi a falimentului. H. Ordonanţa G u v e r n u l u i nr. Capitolul X I V din Cartea a Vl-a a codului de procedură civilă consacră o sene de prevederi speciale privind soluţionarea litigiilor în materie comercială. Dreptul procesual civil. dezvoltarea dreptului c o m e r c i a l nu s-a rezumat numai la derogările specifice exigenţelor comerţului. 359 din 21 aprilie 2006. Societăţi comerciale. solidaritatea codebitorilor stipulată de art. Ed. dezvoltări ale celor civile. Of. p. com. Lumina Lex. în principal. au contribuit la conturarea unei noi identităţi a acestuia. III. nr. Of. funcţionarea şi încetarea societăţilor comerciale şi soluţionarea acţiunilor născute în legătură cu aceste aspecte ale vieţii societare. 10. în fine. Băcanu. dreptul procesual civil cuprinde o serie de norme procedurale dedicate materiei comerciale. o modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor comerciale. 738 din 31 octombrie 2007. Of. . Bucureşti 1994. ' M. Astfel. necunoscute dreptului civil. 889 C." ' Pentru dezvoltări. privind înfiinţarea. Proceduri speciale. Of. 2008. C.16 Introducere în dreptul comercial însă suportul evoluţiei moderne a dreptului comercial român îl constituie. 42 C. com. f' C. modificarea.

.Autonomia. . tratatele internaţionale ratificate de Parlament tac parte din dreptul intern.1. Desigur că prin ' Astfel Convenţia privind vânzarea internaţională de mart un. 11 alin. Dreptul comerţului internaţional este deci o subramură a dreptului comercial. o reflecţie a fenomenului global care este comerţul. într-o măsură mat redusa. Dreptul comercial modern fiind. consacrată de art. prevede că momentul încheierii contractului între persoane depărtate este cei ai primirii (recepţiei) de către ofertant a acceptării emise de destinatarul ofertei. (2) din Constituţia României. este supus şi unor influenţe internaţionale. corn. consacrând astfel. o soluţie jurisprudenţială care amendase teoria informaţiei. Clasificarea izvoarelor dreptului comercîai. 10 din Legea nr. care constituie drept comun în materia raporturilor comerciale.3. încheiată la Viena în 1980 şi ratificată de România prin Legea nr. Dreptul comercial păstrează strânse legături şi cu alte discipline ale dreptului care sunt în curs de conturare a unei anumite autonomii dreptul concurenţei. situaţie care impune soluţionarea unui conflict de legi. 24/1 991. Astfel. constituind astfel un izvor .4. Desprinse din corpul dreptului comercial sau născute în strânsă legătură cu reglementarea exerciţiului comercial. în timp ce dreptul comerţului internaţional reglementează raporturile patrimoniale cu elemente de extraneitate. aceste subramuri speciale sunt uneori discipline de graniţă între dreptul privat şi dreptul public şi ele ar putea fi grupate. care atrag aplicarea a două sau mai multe legislaţii naţionale. O altă corelaţie este cea dintre dreptul comercial şi dreptul comerţului internaţional. Strânsa corelaţie dintre aceste discipline este relevata şi de faptul că o serie de reglementări comerciale internaţionale.parţial .. el prezentând un caracter special faţă de acesta. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat arată că dispoziţiile legii sunt aplicabile în măsura în care convenţiile internaţionale la care România este parte nu stabilesc alta reglementare. au fost integrate dreptului intern. art. Totodată. consacrate prin convenţii la care şi România este parte. izvoarele şi principiile dreptului comercial 7 2. Izvoarele dreptului comercial 3. ambele reglementând raporturile patrimoniale care se nasc din tapte de comerţ şi care au o esenţă comună. dreptul asigurărilor. 35 C. este determinat de sursele sale naţionale dar. legislativ.al dreptului comercial 1 2. Secţiunea 3. Alte discipline. fie raportul juridic cuprinde elemente proprii de internaţionalitate (cum ar fi locul încheierii sau executării contractului). în care fie părţile îşi au sediui sau domiciliul pe teritoriul unor state diferite. în mod natural. împreună cu dreptul comercial. potrivit arc. a dreptului economic. Diferenţa provine din iaptul că dreptul comercial reglementează raporturile juridice născute din fapte de comerţ la care participanţii sunt cetăţeni români şi care sunt derulate pe teritoriul României. sub umbrela dreptului afacerilor sau. în bună măsură. Dreptul comerţului internaţional. dreptul transporturilor sau dreptul bancar.

legile comerciale speciale sunt de aplicaţie prioritară ţaţă de Codul comercial. în izvoare formale sau legislative. se recurge la regulile şi principiile consacrate în Codul comercial. cit. Codul comercial este însă şi sed iul unor norme imperative de la care părţile nu pot deroga şi care au ca scop protejarea intereselor generale 2 . ca orice stat membru. astfel. voi. nu conţine reguli pentru anumite situaţii juridice. dispozitiv. 189 paragraful 2 al Tratatului de la R o m a din 1957 privind constituirea Comunităţii Europene. România este ţinută sa a p l i c e în m o d direct Regulamentele Consiliului European (potrivit prevederilor art. 28 şi urm. dreptul de a alege forma şi mijloacele necesare atingerii obiectivelor instituite prin Directive (adoptând. Atunci când şi Codul comercial. Cu privire la corelaţia dintre aceste izvoare tormale este de precizat că se aplică principiul general „specialia generatibus derogant". Turcu. care este dreptul c o m u n în materia dreptului privat.2. doctrina recunoaşte uneie principii devenite clasice (de ex. arată că în caz de eroare. reprezentate prin lege şi izvoare neformale. op. adoptate împreună cu Parlamentul European. schimbare sau întârziere în transmiterea unei telegrame se aplică principiile generale asupra culpei. acestea au caracter genera! şi sunt obligatorii şi direct aplicabile pe teritoriul tuturor membrilor) şi să întreprindă măsuri adecvate pentru transpunerea Directivelor Consiliului European. .: în comerţ gratuitatea nu se Codul comercial şi legile comerciale speciale conţin. în această relaţie complexă. Referirea la aceste izvoare tormale trebuie să aibă în vedere nu numai normele juridice propriu-zise ci şi principiile care se degajă din acestea. de exemplu. potrivit căruia norma specială derogă de ia legea generală. în acest sens. reprezentate prin uzanţe comerciale'. Altfel spus.18 Introducere în dreptul comercial în plus. Codul comercial joacă rolul unei reglementări speciale. Tot astfel. legi sau alte acte normative].. 3. prezumă sau în comerţ banii sunt întotdeauna fructiferi). ' Pentru o clasificare a izvoarelor dreptuiui comercial în izvoare creatoare (legile şi uzurile comerciale) şi izvoare interpretative (iunsprudenţa şi doctrina). com. care constituie dreptul c o m u n în materie comercială. în raport cu Codul civil şi a unei iegi generale în raport cu reglementările legilor speciale în materie comercială. 48 C. care se aplică numai în cazul în care părţile nu au convenit altfel. p. având. norme cu caracter supletiv. art. ca lege specială ta ţa de Codul civil. Astfel. pe calea ratificării parlamentare. a se vedea i. Codul comercial şi legile comerciale speciale. art. Izvoarele dreptului comercial se clasifică. în virtutea acestui principiu. în virtutea calităţii sale de membru al U n i u n i i Europene. 8 din Codul comercial potrivit căruia statul. |udeţuf şt comuna nu pot avea calitatea de comerciant. devin aplicabile prevederile Codului civil. receptarea lor. în general. Izvoarele formale ale dreptului c o m e r c i a l sunt Codul civil. Atunci c â n d prin aceste legi nu sunt reglementate anumite situaţii juridice. ' A se vedea. î. Izvoare formale. Asttel. aceste convenţii internaţionale d e v i n izvoare interne ale dreptului comercial.

P. nr.3. 3. între uzanţele convenţionale (interpretative) şi uzanţele normative (legislative). 85/2006 privind procedura insolvenţei. nr. credem că o operă de codificare a materiei dreptului comercial. a se vedea t. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate. Of. II M. . republicată şi modificată^. Izvoare neformaie. Drept internaţional privat. Este. Uzanţele nu au caracter normativ. 148 din 10 aprilie 2000. Of. 49 din 4 februarie 1998. adaptând-o asttel exigenţelor vieţii comerciale. nr. nr. la tel de adevărat că multitudinea actelor normative care reglementează comerţul şi statutul protesional al comercianţilor constituie un corp eterogen de norme. constanţă şi continuitate şi care sunt respectate întocmai ca o normă juridică obligatorie. 1066 din 17 noiembrie 2004. 328 din 25 aprilie 2008. Ed.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. cutumeie sunt reguli de conduită stabilite în practica vieţii comerciale şi respectate un timp îndelungat. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.Legea nr. nr. dar chiar şi contradictorii. 7 Unii auton tac distinctie între cutume şi uzanţe. " M. izvoarele şi principiile dreptului comercial 19 Evoluţia recenta a dreptului comercial justifică afirmaţia că principalul său suport legislativ nu se mai află în codul comercial ci. uneori nu numai necorelate.. Of.Legea nr. . '' M. respectiv convingerea că o anumită conduită are caracter obligatoriu. enumerăm. ca o normă socotită obligatorie Icumulând deci atât eiementul obiectiv cât şi pe cel subiectiv (psihologic)] în timp ce uzanţelor ie lipseşte elementul subiectiv. deci ele nu constituie un izvor de drept. reformând sau inovând . 4 M. 55 şi urm.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.au operat o veritabilă operă de asanare şi revigorare a materiei comerciale. ' M. Ele reprezintă reguli de conduită comercială. reprezentată prin repetiţia unei practici comerciale cât şi una psihologică (subiectivă). prin repetabilitate. aprobată prin Legea nr. întreprinderile individuale şi întreprinderile iamiliale 6 . Didactică şi Pedagogică Bucureşti. I M. Izvoarele netormale sunt uzanţele. însă. Of. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor. care ar aduce limpezire şi eficienţă juridică. . Uzanţa conţine deci atât o componentă materială (obiectivă). născute din practică. Of. 31/1990 privind societăţile comerciale.Legea nr. modificată şi completată 1 : . Printre cele mai importante acte normative. 227/20075. . edictate în această perioadă de revigorare a dreptului comercial. 26/1990 privind registrul comerţului. Filipescu. p. . 571 din 29 iunie 2004. republicată şi modificată'. De aceea. nr. cu titlu exemplificativ şi în ordine cronologică: . Doctrina şi lunsprudenţa disting totuşi. care reglementează materia comercială. în legile comerciale speciale. 297/2004 privind piaţa de capital'1.Legea nr. constând în conştiinţa caracterului obligatoriu al conduitei respective7. în materie comercială.Autonomia. în virtutea deprinderii. Of. mai ales. . ar fi o iniţiativă salutară a legiuitorului român. 1979.eliminând. 1027 din 27 decembrie 2006.Legea nr. Pentru dezvoltări. Acestea .

Astfel de uzanţe. 8 alin. 981 C. cu respectarea intereselor consumatorilor şi a cerinţelor concurenţei loiale. voi. numite uzanţe normative sau legislative. 69 din Titlul VI al Legii nr. la protecţia destinatarilor comunicărilor comerciale. atunci când o 1 M. Aşa sunt de exemplu uzanţele portuare (cum ar fi uzanţa normei de încărcare în portui Constanţa). uzanţele dobândesc forţa juridică a legii pe care o completează'. 1996. 1 M. la întreruperea furnizării serviciilor societăţii informaţionale şi la soluţionarea litigiilor pe cale extraiudiciară. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale^. în lipsa unor prevederi legale sau a unor stipulaţii derogatorii. Tot astfel. Este evident că utilizând sintagma „reguli comerciale adecvate" legiuitorul tace trimitere ia uzanţele comerciale practicate pe o anumită piaţă specializată. pentru completarea sa. civ) sau cele care dispun că interpretarea dispoziţiilor îndoielnice ale unui contract după obiceiul locului unde s-a încheiat contractul (art. Iii. Atunci însă când legea trimite la ele. . Potrivit art. 45 din Legea nr. de a primi o remuneraţie în conformitate cu uzanţele comerciale ale zonei şi aie sectorului de piaţa pe care operează.) O altă uzanţă statuează că prevederile obişnuite unui contract se subînţeleg chiar dacă nu sunt expres prevăzute (art. legea se referă. 581 din 6 august 2002. potrivit regulilor de conduită pe care le consacră). în materie comercială. 18 din aceeaşi lege aceste coduri vor fi elaborate de asociaţii şi organizaţii neguvernamentale cu caracter profesional ori comercial sau constituite în scopul protecţiei consumatorilor şi vor cuprinde prevederi referitoare. rolosite de persoanele care vând bunuri similare în mod obişnuit pe piaţa respectivă. Of. Costin. care arată că. la o codificare a unor uzanţe comerciale aplicabile în activitatea profesională a furnizorilor de servicii ale societăţii informaţionale. 509/2002 privind agenţii comerciali permanenţi stipulează dreptul agenţilor. 282. art. Lumina Lex. prevede în art. 58/1934 privind cambia şi biletul la ordin. fără îndoială. în special a minorilor.N. e) din Legea nr. sunt cele derivate din anumite dispoziţii cu caracter de principiu ale Codului civil. iar Legea nr.art. Legea nr. 99/1999 (privitor la regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare) arată că bunurile afectate unei garanţii reale mobiliare trebuie valorificate. reglementând conduita şi responsabilitatea acestora. într-o manieră comercială rezonabilă şi urmând regulile comerciale adecvate. 2 M. în fine. Ed. nr. 24 din 30 ianuarie 1991. 1 că activitatea comercianţilor trebuie desfăşurată cu bună-credinţă. cum ar fi cele privitoare la executarea cu bună-credinţă a convenţiilor ( pacta sunt servanda . cel puţin. civ. potrivit uzanţelor cinstite.20 Introducere în dreptul comercial Uzanţele au de regulă un caracter convenţional (producând efecte prin voinţa părţilor sau în tăcerea legii şi a contractului) şi interpretativ (menit să lămurească voinţa părţilor. Of. 365/2002 privind comerţul electronic. civ. impune furnizorilor de servicii ai societăţii informaţionale să comunice destinatarilor acestor servicii „codurile de conduită relevante" la care furnizorul subscrie. 970 C.). (1) lit. Dicţionar de drept internaţional al afacerilor. nr. în cadrul procedurii de executare silită. în încheierea acestui şir de exemple menţionăm şi art. Art. 980 C. p.

Deuxième édition. astfel s-a afirmat autonomia dreptului comercial.4. presupune în mod frecvent o negociere şi executare rapidă. pe un triplu piedestal: rapiditatea operaţiunilor comerciale. tonds de commerce. de contract judiciar sau extrajudiciar prin care se preîntâmpină sau se stinge un litigiu. în mod tradiţional. commerçants. care constituie dreptul sau comun. Autonomia dreptului privat faţă de dreptul public se justifică. deşi acestea constituie factori puternici de interpretare a legii. în primul rând. specificitatea dreptului comercial se sprijină. Dreptul comercial s-a născut astfel dintr-o adâncă nevoie de a adapta regulile dreptului la necesităţile dezvoltării şi înfloririi comerţului. la rândul ei. principial. în practică. în ceea ce priveşte practica judiciară şi doctrina. a avut în perioada recentă o evoluţie foarte dinamică. care sunt elementele necesare dezvoltării vieţii comerciale şi care străbat. care s-a configurat ca o ramură distinctă a dreptului privat. 4. lată deci că uzanţa. Paris. ci în sensul de operaţiune comercială. Editions Litec. Droit commercial. p. nici al dreptului comercial. comerţul se dezvoltă de o manieră mult mai accelerată. siguranţa mediului comercial. materia dreptului comercial. astfel încât legiuitorul este obligat să ţină cont de regulile comerciale ce se impun. 9. . actul de comerţ privit ca act de speculaţie în vederea obţinerii unui profit. desigur. un act istoric de emancipare şi protest împotriva dreptului civil si a vechilor cutume care stânjeneau dezvoltarea comerţului. constituind. care nu are curs la locul plăţii. Reinhard. dreptul comercial reprezintă însă expresia unui act de secesiune a dreptului privat unitar. ^ Noţiunea de tranzacţie nu este utilizată aici în sensul său civil.1. un izvor limitat al dreptului civil devine din ce în ce mai mult un izvor semnificativ al dreptului comercial. ca un fir călăuzitor. 1990. spre deosebire de dreptul civil.. Principiile care guverneazâ dreptul comercial 4. Secţiunea 4. ele nu constituie un izvor recunoscut al dreptului în general şl. fără formalităţi anevoioase. dreptul comercial nu este decât un drept special. astfel încât părţile nu au timpul şi 1 Y. excepţional şi derogator. Actes de commerce. izvoarele şi principiile dreptului comercial 21 cambie este plătită într-o monedă străină. pe o anumită piaţă. Dintr-un anumit punct de vedere. Această distincţie se datorează. Principiile dominante ale dreptului comercial.1. Rapiditatea tranzacţiilor^ într-adevăr. cu toate acestea. faptului că dreptul comercial.Autonomia. deci.1. promovarea şi protecţia creditului 1'. La o reflecţiune mai adâncă. valoarea acestei monede va fi stabilită după uzurile locului de plată. Practica judiciară şi doctrina. desprins din dreptul civil. 3. prin specificitatea sa.

este de neconceput în absenţa forţei creditului. 1021 C. prin credit se înţelege orice convenţie prin care se obţine amânarea plăţii. Cerinţa siguranţei mediului în care comercianţii îşi exercită comerţul este fără îndoială justificarea apariţiei instituţiei msolvenţei comercianţilor. în obligaţiunile comerciale. Reglementarea statutului juridic profesional al comercianţilor. 454 din 18 iunie 2008. 11 9/2007.3.) şi a impus regula potrivit căreia datoriile comerciale lichide şi plătibile în bani produc dobândă de drept din ziua când devin exigibile (art. tot ca efect al acestei cerinţe. fie ca se acordă un împrumut sau un termen pentru realizarea obligaţiei de plată. globalizat sau nu. prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Of.). a termenuiui de graţie permis de art. procedura insolvenţei sunt instituţii ale dreptului comercial care au facilitat şi protejat creditul. nr. " M. au fost primele instrumente care au dat viaţă acestui deziderat. com. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordini.) precum si la o recunoaştere mult mai largă ale efectelor Juridice aie aparenţei . '' M.). com.a se vedea de exemplu materia titlurilor de credit. (2) din Legea nr. 100 din 1 mai 1934. De aceea. apariţia societăţii pe acţiuni. Solidaritatea codebitoriior în materia obligaţiunilor comerciale plătibile în bani (art.1. (ait. publicaiă în M. prin care comercianţii îşi asigură finanţarea operaţiunilor comerciale. 82/1991 a contabilităţii. republicată2) şi de a face publicitatea anumitor acte prin registrul de comerţ sau prin alte mijloace (Legea nr. De asemenea. 1 într-un sens larg. legea comercială a interzis acordarea. 44 C. com. ' în acest sens.22 Introducere în dreptul comercial mijloacele de a-şi preconstitui probe scrise. şi ale art.1. necesitatea creditului. civ. Titlurile de credit (Legea nr. şi îndepărtarea. 26/1990). Securitatea mediului de afaceri. apare ca fiind imperativ legată de exigenţele rapidităţii şi securităţii tranzacţiilor. 4. . 738 din 31 octombrie 2007. suprimând circulaţia monetară şi întârzierea plăţii. Personalitatea juridică a societăţilor comerciale. a comercianţilor care. 43 C. acest deziderat a condus la regimul libertăţii probelor în materie comercială (art. incluzând obligaţiile acestora de a ţine contabilitatea operaţiunilor comerciale (Legea nr. printre altele. 4. apariţia şi proliferarea creditelor documentare şi a garanţiilor bancare de bună execuţie. Dar promovarea creditului nu poate fi separată de protecţia acestuia: creditorii trebuie să aibă certitudinea că aşteptarea lor va fi încununată de succes". motorul comerţului. Of. crearea unor forme noi de finanţare a comerţului (leasing.2. această procedură specială urmăreşte. Of. activitatea instituţiilor financiare. instituţia garanţiilor reale mobiliare. 85/2006 privind procedura insolvenţei. reprezintă tot un efect al necesităţii asigurării securităţii operaţiunilor comerciale. nr. din stera afacerilor comerciale. tactonng. Forţa acestui principiu este relevată şi prin existenţa unor proceduri speciale de realizare pe caie judecătorească a unor creanţe sau prin cerinţa ca procedura insolvenţei să se realizeze cu celeritate1. 5 alin. 42 C. Comerţul modern. nerespectându-şi la termen şi cu scrupulozitate obligaţiile comerciale. 46 c. Promovarea şi protecţia creditului. infectează mediul comercial cu morbul nesiguranţei. com. nr.

. izvoarele şi principiile dreptului comercial 23 securitizarea creanţelor) subliniază şi eie importanţa creditului pentru viaţa comerciala. importate din dreptul angfo saxon (factormg. 9 din 1 2 ianuarie 2000) şi Ordonanţa Guvernului nr. cum sunt contractele de vânzare. dar care au fost reglementate in România de abia în 1997. nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizet (republicată în M. permiţând astfel comercianţilor să-şi disciplineze conduita fie potrivit normelor legale. Of. statutul profesional al comercianţilor. tranchismg). atunci când a reglementat. utilizate de comercianţi. De altfel. Ordonanţa Guvernului nr. 180 din 14 mai 1998}. în fine. Of. cambia. contractul de agenţie.fondul de comerţ. . Ot. nu este mai puţm adevărat că. contractul de know-how. dinamism. adaptabilitate. de gaj sau de societate. flexibilitatea dreptului comercial constă. siguranţă.rapiditate. modelându-le astfel încât să corespundă exigenţelor comercianţilor. multitudinea de contracte comerciale. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing (republicată în M. în înţelepciunea cu care legiuitorul a reuşit să reglementeze materia comercială în genere prin norme dispozitive şi suplettve. Pe de altă parte. această flexibilitate se manifestă şi prin adaptabilitatea dreptului comercial. a încorporat sau a transformat instituţii ale dreptului civil sau ale altor ramuri de drept. desprindere care a tost posibilă prin creativitate.Autonomia.dreptu! comercial a trebuit să se desprindă de dreptul civil. de exemplu. dreptul comercial a manifestat şi o anumită rigoare şi formalism. prin preluarea şi dezvoltarea unor instituţii proprii dreptului civil. 4. flexibilitate. proceduri comerciale speciale şi multe altele. care cuprinde o definiţie a factori ng-u lui. nr. contractul de iactormg. biletul la ordin. în interesul ocrotirii interesului general şi pentru protecţia necomercianţilor. regimul juridic al titlurilor de credit sau executarea obligaţiilor comerciale. iniţiai. 72 din 22 aprilie 1997). această creativitate a reprezentat sursa unor instituţii comerciale complet noi . receptarea acestor contracte în dreptul comercial român subliniază şi deschiderea acestuia spre influenţele internaţionale. Ulterior. leasing. fie potrivit convenţiei părţilor.2. de mandat. credit . ' De exemplu. Dinamismul dreptului comercial este o reacţie a legiuitorului la schimbările rapide şi profunde care se produc continuu în mediul de afaceri. contractul de leasing. ca un rezultat al globalizării comerţului. practica raporturilor comerciale precede şi determină evoluţia dreptului comercial. încorsetat în regulile sale rigide. contractul de comision. care a preluat. contractul de report. care trebuie să se adapteze ritmului alert în care comercianţii dezvoltă şi utilizează noi instrumente şi noi tehnici comerciale'. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie (M. pe de o parte. nr. prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Creativitatea dreptului comercial s-a manifestat. Atributele dreptului comercial. Pentru a corespunde însă acestor deziderate .

pentru a se dedica apoi reglementării obligaţiilor şi contractelor comerciale. şi în cadrul părţii generale. întreprindere.24 Introducere în dreptul comercial Secţiunea 5. reglementând dobândirea. a titlurilor de valoare precum şi a unor contracte c o m e r c i a l e (asigurarea şi garanţiile reale mobiliare) şi-au găsit un alt sediu şi au fost profund reformate. fondul de comerţ şi insolvenţa comercianţilor). Principalul element de diferenţiere faţă de abordarea clasică a materiei disciplinei dreptului comercial o constituie deci studierea actelor de comerţ în partea specială a dreptului comercial. C o d u l comercial a fost deprivat de o mare parte din conţinutul său: materia societăţilor comerciale. cu ocazia examinării condiţiilor ce urmează a fi îndeplinite pentru dobândirea calităţii de comerciant. cel puţin pentru necesităţi didactice. totuşi. Tratarea disciplinei dreptului comercial în m o d tradiţional. modelul Codului comercial nu mai este de urmat şi. materia disciplinei dreptului comercial a fost expusă urmând logica şi economia Codului comercial. care tratează organizarea comerţului şi care este partea statutară a dreptului comercial. specială sau partea dinamică a dreptului comercial. aşa c u m am arătat mai sus. care conferă acestuia un caracter profesional. pare mai rezonabil sa împărţim materia de studiu a disciplinei dreptului comercial. între timp. Pe de altă parte. ele au fost prezentate succint. pentru că partea generală nu se poate. apoi chestiunea comercianţilor şi a obligaţiilor lor profesionale.cu special a c c e n t pe societatea comercială. corespunzător acestei evoluţii a dreptului comercial modern p r e c u m şi în considerarea distincţiilor impuse de cele două categorii de norme menţionate mai sus. obiectul dreptului comercial îl constituie două categorii de norme: unele care reglementează statutul profesional al comercianţilor (organizarea comerţului) şi u n e l e care reglementează materia actelor juridice pe care legea le consideră acte de comerţ (instrumentele juridice ale comerţului). De aceea. care aborda în primul rând actele (faptele) de comerţ. care abordează şi instrumentele juridice pe care legea le consideră acte de comerţ. . în două mari părţi: (b) partea operaţiunile concretizate şi a titlurilor (a) partea generală. organizarea. în materia obligaţiilor comerciale şi a contractelor c o m e r c i a l e precum c o m e r c i a l e de valoare. exercitarea şi încetarea calităţii de comerciant (materia comercianţilor persoane fizice şi juridice . a comercianţilor persoane fizice. a insolvenţei comercianţilor. dispensa integral de unele menţiuni cu privire la aceste acte de comerţ.

acele elemente de noutate care par să redefinească noţiunea de comerciant si. prin proiecţia calităţii sale.. Ed. Georgescu. este supus unui set important de norme profesionale. cu specială referire la situaţia persoanelor fizice. Privind acest enunţ din perspectiva istorică.în timp ce societăţile comerciale erau singurele persoane juridice cu vocaţie în materie comercială. Organizarea comerţului Capitolul!. Consideraţii introductive Prima parte a acestui capitol urmăreşte să identifice.de altfel prototipul comerciantului în epoca respectivă era micul neguţător . dacă o primă categorie de comercianţi dobândeşte această calitate prin realizarea unor condiţii impuse de legiuitor. în consecinţă.TitluS II. o răspundere agravată şi existenţa unei prezumţii de comercialitate. ope legis. ne permite să observăm că legiuitorul tace distincţie între două categorii de comercianţi. având comerţul ca o profesiune obişnuită şi (b) societăţile comerciale. în schimb subiectele celei de-a doua categorii de comercianţi . drept comercianţi. 366. creează o importantă zonă a actelor de comerţ (actele subiective) şi. Drept comercial român. condiţiile (egale ce trebuie să fie întrunite pentru dobândirea acestei calităţi. în aceiaşi timp. astfel. implicit. printr-un statut protesional propriu. 7 C. deoarece comerciantul. voi. . Definirea noţiunii de comerciant prezintă deci o importanţă practică datorită regimului juridic specific aplicat acestei categorii de subiecţi. Alf Beck. atât doctrina juridică cât şi jurisprudenţa au identificat 1 /. care poartă asupra tuturor actelor şi obligaţiilor comerciantului. O primă examinare a textului citat. 2002. com. care arată că sunt comercianţi (a) aceia care tac fapte de comerţ. care conturează statutul juridic al comerciantului'. Până în 1990 această definiţie a fost singura determinare legală a noţiunii de comerciant şi. (. L.în speţă societăţile comerciale . regim caracterizat. p. este evident că în concepţia legiuitorului de la 1887 comercianţii din prima categorie erau persoane fizice . Pentru o lunga perioadă de timp conceptul de comerciant a fost construit şi interpretat exclusiv prin raportare la prevederile art. printre altele. în legislaţia comercială recentă. Subiectele dreptului comercial Secţiunea 1. Interesul definirii noţiunii de comerciant îşi păstrează şi astăzi utilitatea.sunt calificate.

corn. a tosr publicată în M. a relevat şi alte definiţii legaie ale noţiunii de comerciant . 7 C. 4 Dinamica vieţii legislative tace ca această definiţie. societăţile comerciale. Definiţii legaie aie noţiunii de comerciant Evoluţia recentă a legislaţiei comerciale. ele sunt relevante în ceea ce priveşte concepţia .1. distinge între persoane fizice şi asociaţii familiale" şi. (2) din Legea nr. 2 în torma sa iniţială. (2) din Legea nr. i alin.cum ar fi societăţile europene. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. 26/1990 privind registrui comerţului. 441/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. întreprinderile individuale sau . republicată şi a Legii nr. societăţile naţionale. să fie. în înţelesul acestei legi.9): 2. comercianţii sunt persoanele fizice şi asociaţiile familiale care efectuează în mod obişnuit acte de comerţ. grupurile de interes economic cu caracter comercial. 7 C. aceeaşi concepţie privind condiţiile necesare pentru dobândirea calităţii de c o m e r c i a n t de către o persoană fizică 4 . revizuită în 2006. cu specială privire la persoana fizică. 26/1990 privind registrul comerţului. 441/2006' arată că. incompletă şi inexactă. companiile naţionale şi societăţile naţionale. 31/1990 privind societăţile comerciale. Of. prin prevederile Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. art. în plus. inevitabil. pe care le inventariem. a căror aplicare este limitată. dar şi fără certitudinea că am epuizat. în prezent. regiile autonome. 955 din 28 noiembrie 2007. societăţi comerciale. regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste). nr. prin natura lor. corn. regii autonome şi organizaţii cooperatiste. Această definiţie este mai amplă decât cea cuprinsă în forma iniţială a Legii ' Legea nr. repertoriul legal (2. Secţiunea 2. în această privinţă.26 Organizarea comerţului condiţiile necesare pentru dobândirea calitătii de comerciant prtn raportare exclusiv la această definiţie. lată scurte prezentări şi comentarii ale acestor definiţii. 1 alin.. definiţia omite. ' Noţiunea de asociaţie familială a fost înlocuită cu cea de întreprindere familială. strict ia domeniul specific de reglementare. 26/1990 se referea numai la persoane fizice. în raport cu definiţia cuprinsă în art. întrucât asociaţiile familiale au fost „reorganizate" în întreprinderi familiale (a se vedea nota 37).ezitantă . grupurile europene de interes economic cu caracter comercial si organizaţiile cooperatiste. extinde calitatea de comerciant şi asupra altor persoane juridice (companiile naţionale.1-2. nr. de asemenea. republicată. păstrând.situaţie care nu trebuie însă marcată la capitolul „realizări" Desi aceste definiţii sunt cuprinse în legi speciale.a legiuitorului român cu privire la noţiunea de comerciant. alte forme de organizare a vieţii comerciale . 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate. astfel c u m a fost modificată prin Legea nr. caracterizată prin dinamism şi o infatigabilă diversitate conceptuală. fără a mai reitera definiţia dată de art. în genere. Art. 26/1990^ şi.

dar va trebui să se înscrie în registrui comerţului.a căror reglementare iegală este ulterioară acestei definiţii (2008). sunt şi rămân. în vederea acceptării acesteia de către consumator. precum şi orice persoană care acţionează în numele sau pe seama acesteia. Se preia astfel şi se consacră legislativ teza potrivit căreia n u m a i persoana care săvârşeşte acte de comerţ. 106/1999 a fost republicată în M. 168 din 5 martie 2008. concepţia voluntaristă care definea dobândirea calităţii de comerciant este înlocuită cu una instituţională. să ceară înmatricularea în registrul comerţului. înainte de începerea comerţului.2. după caz. a societăţilor naţionale şi a companiilor naţionale care. O r d o n a n ţ a G u v e r n u l u i nr. 1 alin. artizanale ori liberale. pare a crea un cerc VICIOS: comerciantul dobândeşte această calitate prin exerciţiul profesional al comerţului. chestiunea autorizării persoanelor juridice pentru a desfăşura activitate de comercializare a produselor şi serviciilor nu este. legată . cu titlu profesional şi în m o d autorizat. ' Ordonanţa Guvernului nr. Autorizarea funcţionării lor reprezintă doar o formalitate ulterioară societăţile cooperative europene . tot societăţi comerciale. nr. prin comerciantului este supusă constrângerii autorizării administrative. com. dobândeşte calitatea de comerciant. de la data legalei lor constituiri sau. acest text legal ar fi putut la fel de bine să e n u m e r e în rândul comercianţilor persoane juridice şi instituţiile de credit.' Potrivit acestei Ordonanţe. 2. Este de menţionat. comerciant este orice persoană fizică sau juridică autorizată. societăţile de asigurare sau c e l e de investiţii financiare. în esenţă.adrul activităţii sale comerciale. 26/1990 impun comercianţilor ca. acestea au această calitate. că dispoziţiile art. raportată strict la prevederile art. mult mai adecvată materiei comerciale. Of.Subiectele dreptuiui comercial 27 comerţ. deci înainte de a dobândi această calitate. care voinţa de dobândirea calităţii de comerciant. Această dispoziţie. care a născut diverse interpretări. Elementul de noutate legislativă adus de această definiţie este sublinierea faptului că dobândirea şi exercitarea calităţii de comerciant este supusă condiţiei auto- Remarcabil este totuşi taptul că această definiţie înlocuieşte noţiunea tradiţională de fapte de comerţ. care acţionează în c. în c a r e comerciantul prezintă o ofertă pentru produsele sau serviciile pe care le furnizează. Cu toate acestea. de la data înmatriculării lor în registrul comerţului. ca subiecte distincte. (1) din Legea nr. ope legis. D i n această perspectivă. în următoarele situaţii: (a) în timpul unei deplasări organizate de comerciant în afara spaţiilor sale comerciale: (b) în timpul unei vizite efectuate de comerciant la solicitarea expresă a consumatorului şi ic) în orice locuri publice sau destinate publicului. industriale sau de producţie. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spaţiilor c o m e r c i a l e reglementează contractele încheiate între un c o m e r c i a n t care furnizează bunuri sau servicii şi un consumator. 7 C. în cadrul tranzacţiilor încheiate cu consumatorii în atara spaţiilor comerciale. Astfel. alături de societăţile c o m e r c i a l e . Este discutabilă însă includerea în această definiţie. în ciuda unor particularităţi structurale. în m o d cert. cu c e a de acte de rizării. înainte de începerea comerţului. în pius.

agenţii sau prepuşii acestora. în m o d explicit. Ordonanţa asimilează comercianţilor şi pe mandatarii. asupra M a i este de semnalat că legea extinde calitatea de comerciant. artizanat. nr.28 Organizarea comerţului constituirii lor şi este o condiţie a liceităţii activităţii lor. Această din urmă noţiune. chiar dacă. lăsând. fără a tace nicio distincţie între aceştia. industrial. sugerând că şi activităţile sau protesiile liberale (cum ar fi activitatea avocaţilor. industriale sau de producţie" subl. a jurnaiişilor. Calitatea de comerciant este legată. (1) lit. acţionează în cadrul activităţii sale comerciale. comitenţii. artizanale ori liberale. de desfăşurarea unei activităţi comerciale constante şi care are caracter profesional („în cadrul activităţii sale comerciale. Conform definiţiei date de art. fără a face distincţie între cei care ' Ordonanţa Guvernului nr. reprezentanţilor comerciantului. producţie. activitate liberală) în care îşi desfăşoară activitatea comercianţii este redundantă. pare a fi generică şi a se suprapune peste aceea de acte de comerţ. astfel c u m a fost modificată republicată^. 2 alin. în executarea contractelor care intră sub incidenţa ordonanţei.4. întrucât ele nu dobândesc calitatea de c o m e r c i a n t prin exerciţiul comerţului. . 603 din 31 august 2007. Of. 99/2000 a tost publicată în M. 2. Of. legiuitorul creează o lejeră derută terminologică. Ordonanţa G u v e r n u l u i nr. reglementează condiţiile încheierii şi executării contractelor distanţă între comercianţii care furnizează produse şi servicii şi consumatori. utilizând-o. în această concepţie. nr. precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop. principiile generale privind desfăşurarea activităţii comerciale. n s j . 431 din 2 septembrie 2000 şi a tost republicata în M. ia şi la în înţelesul Ordonanţei Iart. deci. 424 din 1 septembrie 2000 şi republicată în M. pe de altă parte. comerciantul este orice persoană fizică sau juridică care. 2. 4 din Ordonanţa G u v e r n u l u i nr. c)]. prin comerciant se înţelege „persoana fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă". ca o trăsătură distinctivă a protesiei comerciale. dar. Of. 130/2000 privind protecţia consumatorilor încheierea şi executarea contractelor la distanţă. nr. act normativ care urmăreşte dezvoltarea echilibrată a reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă. stabileşte. adică pe cei care acţionează în n u m e l e sau pe seama comercianţilor. impresia că.3. întâlnită şi sub forma sintagmei „activitate de comerţ". în concepţia legiuitorului. în plus. 99/2000. nr. inexistenţa autorizărilor la care legiuitorul face trimitere nu poate afecta calitatea lor de comerciant. M a i este de remarcat aici că enumerarea domeniilor (comercial. altfel simplă şi simplistă. 2 Ordonanţa Guvernului nr. a medicilor sau a arhitecţilor) ar avea natură comercială. 1 30/2000 a tost publicată în M. Ordonanţa G u v e r n u l u i nr. industriale sau de producţie. pe de o parte. în numele sau pe seama acesteia. comerţul nu ar include şi activităţile industriale sau de producţie iar. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă'. Of. 1 77 din 7 martie 2008. în acest scop. reia teza necesităţii autorizării comercianţilor. Şi această definiţie. după c u m ei acţionează sau nu cu titlu profesional.

de dragul unei reglementări unitare a protecţiei consumatorilor. notarii. examinată mai jos. \ şi art. meseriaşii şi nenumărate alte categorii profesionale. artiştii plastici care îşi vând propria opera. în înţelesul restrictiv al legii speciale. o exprimare de natură să delimiteze această asimilare. strict din perspectiva actului normativ special.). înregistrarea fiscală a acestora. asupra oricărui reprezentant al comerciantului. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice. avocaţii.acoperă şi activitatea industrială sau de producţie. sunt ¿relevante pentru conturarea conceptului de comerciant.U. precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor'. în interesul reglementării uniforme a unor raporturi sociale. întreprinderile individuale. 3 din Legea nr. sfera prestaţiilor de natură civilă cu cea a activităţii comerciale.3 septembrie 2004 şt a fost modificată prin prevederile O. ' Legea nr. excluse . Astfel devin comercianţi. întrucât legiuitorul. reluând. care exercită atribuţii de reprezentare în temeiul unui raport de prepuşenie şi subordonare taţă de patronul ior (vânzătorii.în înţelesul ei juridic . ignorând că activitatea comercială . asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice. amalgamând. Desigur că. pentru protecţia unei categorii largi de persoane şi strict în înţelesul legii speciale. definiţia poate fi privită ca fiind tautologică şi repetitivă.persoane fizice.C.din stera comercialităţii.generic . în ceea ce priveşte comercianţii . sub raportul tehnicii legislative.Subiectele dreptuiui comercial 29 acţionează independent şi cu titlu profesional (agenţii. întreprinderile familiale. nu au calitatea de comerciant.. sub raportul unor competenţe sau răspunderi. nediscriminatoriu. etc.. comercianţii sunt persoanele fizice autorizate. nr. Ori aici legiuitorul dă de înţeles că sunt comercianţi toţi cei care încheie contracte în cadru! unei activităţi artizanale sau liberale profesionale în loc să specifice că. . apreciem că includerea în această definiţie legală a sintagmei „activităţii sale (. include în sfera profesiilor comerciale şi activităţile artizanale sau liberale. legiuitorul poate asimila. nr. comisionarii) şi aşa-numitii auxiliari ai comerţului. o categorie de subiecţi de drept unei alte categorii. societăţile comerciale. grupurile de interes economic. 839 din 1. 44/2008. lată o enumerare care completează stera comercianţilor cu societăţile naţionale şi companiile naţionale. mandatarii. Potrivit art. regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste. O asemenea intenţie presupune însă. formele consacrate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. întrucât ea produce efectul extinderii responsabilităţii ataşate profesiei de comerciant asupra unor persoane care. Of. a decis să îi asimileze comercianţilor şi pe toţi cei care încheie un contract ia distanţă în cadrul unei activităţi profesionale autorizate. De asemenea. ea este confuzivă. 359/2004 a fost publicată în M.5. societăţile şi companiile naţionale. grupurile europene de interes economic. din orice alta perspectivă decât aceea a acestei legi speciale. funcţionarii cu atribuţii de reprezentare.. nepermis. în consecinţă. 2. 44/2008. în rest. Absenţa acestor nuanţe nu este o omisiune minoră.) artizanale sau liberale " precum şi extinderea acestei calităţi.

469/2002 privind uneie măsuri pentru întărirea legea „se aplică tuturor contractelor încheiate pentru realizarea actelor de comerţ de către agenţi economici comercianţi. I. prin comerciant se înţelege orice persoană fizică sau juridică autorizată. acţionează în cadrul activităţii sale comerciale. această reglementare subliniază totuşi că. 44/2008).persoane fizice. Of.U. persoane juridice. criteriile de distincţie în ceea ce priveşte regimul juridic al P F A . şi aici. 2 Legea nr. 529 din 19 iulie 2002. artizanale ori liberale. 1 din Legea nr. iegea face o distincţie între PFA care 1 Legea nr. a se vedea I. 469/2002 a fost publicată în M.G. şi comercianţi. care. ca specii. 305 din 18 aprilie 2008.persoane juridice şi comercianţii . Of. Of. în temeiul unui contract care intra sub incidenţa respectivei legi. arătând că disciplinei 2. 193/2000 a fost publicată în M. sub aspect organizatoric. această noţiune încorporează. Ordonanţa de urgenţă a G u v e r n u l u i nr. 4 din Ordonanţa). ca persoane fizice autoîntreprinderi familiale (art. nr. în fine. precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop în numele sau pe seama acesteia. 560 din 10 noiembrie 2000 şi republicată în M. Schiau. nr. 80 si urm. comercianţii-persoane fizice pot acţiona individual sau în structuri asociative lipsite de personalitate juridică. motiv pentru care sunt valabile. D i n examinarea textului citat se poate d e d u c e că legiuitorul c o n c e p e noţiunea de agent e c o n o m i c ca fiind generală. formele de organizare profesională a comercianţilor . . industriale sau de producţie.C. două categorii: comercianţii . nr. 1/2003. republicată'.7. organizaţiile cooperatiste. întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale (O. corn. societăţile cooperative. 4 O. rizate (PFA). In Revista de drept comeraa't nr. 2. dar o utilizează. 1 între timp. C u m toate persoanele fizice autorizate au au calitatea de comerciant şi PFA care nu au această calitate.9. acţionând individual sau în asociaţii familiale.6. Art. contractuale' nu defineşte noţiunea de comerciant. persoane fizice". Aspecte controversate in noua reglementare privind întărirea disciplinei contractuale.U.' Fără a defini noţiunea de comerciant. 85/2006 privind procedura insolvenţei cuprinde în categoria comercianţilor o serie de persoane juridice (societăţile comerciale. 328 din 25 aprilie 2008. nr. comentariile de la punctul (3) de mai sus. nr.30 Organizarea comerţului 2. 7 C. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale 4 stabileşte că persoanele fizice pot desfăşura activităţi e c o n o m i c e în m o d individual şi independent. Legea preia definiţia data de Ordonanţa G u v e r n u l u i nr. grupurile de interes economic) cât şi persoane fizice. p. 2. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă. Legea nr. In formularea Legii nr. Maga. nr. 44/2008 privind desfă- şurarea activităţilor e c o n o m i c e de către persoanele fizice autorizate. 193/2000 privind clauzele a b u z i v e din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori. Of. 44/2008 a fost publicata în M.persoane fizice au fost restructurate în trei categorii: persoane fizice autorizate. ca titulari ai unei întreprinderi individuale sau ca membri ai unei fiind cele furnizate de art.8. pentru analiza dispoziţiilor legii.

calitatea de comerciant nu rezultă din faptul înregistrării ci din exercitarea actelor de comerţ. De aceea. reţinând şi corelând. 20 din Ordonanţă). deşi Ordonanţa prevede necesitatea autorizării funcţionării acestor forme de activitate economică. Secţiunea 3. această înregistrare are caracter constitutiv şi că ea reprezintă nu o obligaţie profesională a acestor comercianţi ci chiar o condiţie pentru dobândirea valabila a acestei calităţi. în schimb. acţionând fie individual şi independent. rezultă că este comerciant acea persoană fizică. având comerţul ca o protesie obişnuită. în considerarea faptului că legiuitorul însuşi a înţeles să tacă o distincţie între comercianţii persoane fizice şi comercianţii persoane juridice. din definiţiile legale prezentate mai sus. calitatea de comerciant a PFA poate fi dovedită de orice persoană interesată. vom trata subiectele dreptului comercial respectând această clasificare. care. este de remarcat că. în condiţiile iegii.persoană fizică iar unele dintre acestea. Înregistrată şi autorizată în condiţiile legii. Desigur că definiţiile sau circumstanţierile noţiunii de comerciant prezentate mai sus (1 -9) trebuiesc examinate ca norme speciale. Sub raportul condiţiilor necesare pentru dobândirea calităţii de comerciant. rezultă că.persoană fizică. care definesc comercianţii. exercită acte de comerţ cu titlu profesional. impactul lor asupra definirii noţiunii de comerciant nu trebuie ignorat. Ordonanţa prevede că înregistrarea în registrul comerţului conferă titularului întreprinderii individuale şi membrilor întreprinderii familiaie calitatea de comerciant. această autorizare este conferită prin aceeaşi rezoluţie prin care se dispune de directorul registrului comerţului înregistrarea PFA. în raport de anumite obligaţii profesionale ce revin acestora. titularul unei întreprinderi individuale sau membrii unei întreprinderi familiale sunt comercianţi de ia data înregistrării acestor întreprinderi în registrul comerţului (art. Definiţie. elementele de maximă generalitate. în schimb. a întreprinderii individuale sau a întreprinderii familiale. . în consecinţă. cu toate acestea. Definiţiile prezentate mai sus introduc elemente noi în structura conceptului de comerciant .Subiectele dreptuiui comercial 31 obligaţia înregistrării în registrul comerţului. atât pe calea unei acţiuni principale în constatare cât şi pe calea unei cereri incidentale. Comerciantul persoană fizica 3.1. datorită gradului mare de generalitate sau manierei imperative în care sunt reglementate. în cadru! procedurii insolvenţei (art. urmează a fi reţinute drept condiţii ale dobândirii calităţii de comerciant . nefiind o condiţie de sine stătătoare pentru dobândirea calităţii de comerciant ci numai pentru funcţionarea acestor comercianţi persoane fizice. autorizarea funcţionării este subsumată cerinţei înregistrării în registrul comerţului. pentru această categorie de comercianţi. 23 şi 31 din Ordonanţă). fie în cadrul unei întreprinderi individuale sau familiale. în bună măsură.

Drept comercial român.D. 27. C. 51-52. p. optând pentru structurarea materiei în jurul conceptului de act de comerţ. C. C. Lumina Lex. cu titlu profesional. 3. 2000.privit ca drept c o m u n în materie comercială şi. op. Ed. 4 /. continuu şi constant. Condiţii legale pentru dobândirea calităţii de c o m e r c i a n t . de intermediere în circulaţia mărfurilor şi a valorilor sau alte operaţiuni c o m e r c i a l e accesorii sau organizate sub forma întreprinderilor comerciale. C o d u l comercial nu defineşte actele (fapteie) de comerţ. care îşi păstrează caracterul comercial independent de calitatea participanţilor ia raportul juridic comercial. (b) înregistrarea. în principal. următoarele elemente trebuie să fie luate în discuţie: (a) efectuarea de acte de comerţ obiective. legiuitorul român s-a îndepărtat de concepţia subiectivă care califică dreptul comercial ca un drept ai comercianţilor (un drept profesional). adică printr-un exerciţiu sistematic. Ed. Cărpenaru. 2002. în principal. 2000. pe o concepţie obiectivă de calificare a sferei de reglementare a dreptului comercial. rezultă că. M.. 58 şi urm.2. premergător începerii activităţii. A c t e l e de comerţ. Ed. Losiun. 25 şi urm. . cu titlu profesional şi în nume propriu 3. Pătulea.2. p. AII Beck. Realizarea actelor de comerţ. 1995. p. In consecinţă. Codul comercial . ca definind comercialitatea actelor juridice. în registrul comerţului 4 şi. în art. AII. urmărirea profitului). voi. ' St. obţinerea autorizării prevăzute de lege pentru funcţionare 5 . pentru a determina care sunt condiţiile pe care trebuie să ie îndeplinească o persoană fizică pentru a avea calitatea de comerciant. Liantul care oteră caracter comercial tuturor acestor operaţiuni se prezintă sub ' St. Turianu. Cu alte cuvinte. Drept comercial român.1. prevederile Codului comercial stabilesc. 3 din Codul comercial. privit ca o operaţiune comercială obiectivă. aceste acte de comerţ sunt operaţiuni de vânzare-cumpărare. AII Beck. Cârcei.se întemeiază. Anghent.1. Ed. Teoria şi practica dreptului comercial român. voi. de aceea. 366 şi urm. AII Beck.1. Drept comercial roman. I. principal izvor al dreptului comercial . limitându-se la o enumerare a acestora. E. p. Ed. actele şi operaţiile de comerţ cărora li se aplică reglementările de drept comercial şi care sunt denumite. de rolul jucat de comerciant (respectiv interpunerea în circulaţia mărfurilor şi valorilor) sau de iorma de organizare a activităţii comerciale (întreprinderea). implicit. • 5.32 Organizarea comerţului 3. p. I.2. 61-62. activitatea sa a v â n d un caracter efectiv şi licit 2 şt fiind realizată cu intenţia {antmus) de a dobândi calitatea de comerciant'. fapte de comerţ. Cărpenaru. • I. 204. actul de comerţ este o rezultantă a îmbinării criteriilor de profit şi circulaţie. p. Ed. realizat în n u m e şi pe risc propriu'. Stoica. 1998. Georgescu. V. cit. Oscar Prinţ. cu titlu enunţiativ. diverse torme: el poate ţine de cauza actului (respectiv speculaţia. M. Turcu. Curs de drept comercial român. D i n analiza textelor legale examinate mai sus precum şi a definiţiei comerciantului. Drept comercial. L.persoană fizică. p. De aceea.D. Volonciu.

Hamangiu.C. utilizând criteriile legale cuprinse în codul c o m e r c i a l : . com. subscrierea acţiunilor este asimilată cumpărării de acţiuni şi reprezintă dect o faptă de comerţ obiectivă. 2007. care dobândesc un caracter c o m e r c i a l prin săvârşirea lor de către o persoană care are calitatea de c o m e r c i a n t (menţionate de art. Wolters Kluwer. iar acel contract este în legătură cu comerţul pe care-l exercită acesta. 3 C. 1997 din 11 decembrie 2007. Astteî. în Culegere de practică ţudiciară în materie comercială. nu are natură comercială plata de către societatea de asigurare a unei prestaţii periodice lunare către moştenitorii persoanei decedate (alta decât asiguratul). Har a ga.). a se vedea. M. ci el dobândeşte caracterul unui act de comerţ atunci c â n d este încheiat de un comerciant. p. în temeiul prevederilor art. Art. introdusă în temeiul regulilor răspunderii c i v i l e delictuale. Decizii ale Curţii Constituţionale. în urma producerii accidentului mortal din culpa asiguratului. 4 din Codul c o m e r c i a l . com. Secţia comercială. în acte obiective şi acte subiective. . 1. Ed. Cap. Pe de alta parte. Legea societăţilor comerciale nr.. d a c de comerţ (de ex.J. 3 C. Bucureşti. C. Ap. I ai Părţii speciale. textului de lege i se mai pot adăuga şi alte operaţiuni. de sine stătătoare (cum ar fi vânzarea comercială). p. Dintr-o altă perspectivă. Bucureşti. în m o d tradiţional. . în Revista română de dreptul afacerilor nr. Gavriş. independent de calitatea (de comerciant sau necomerciant) a persoanelor care le realizează (acte menţionate în art. com. voi. conform art. com. 3 C.moştenitori. 2 şi într-o serie de legi c o m e r c i a l e speciale)..Subiectele dreptuiui comercial 33 D i n acest punct de vedere. prezumţia de comercialitate se aplică la toate actele comerciantului.' Doctrina juridică clasifică actele de comerţ. în aceste sens. mfra. Repere bibliografice. care se impregnează de comercialitate prin caracterul lor accesoriu actelor de comerţ. operaţiunile de navigaţie). com. Adnotări. decizia nr. p. acţiunea reclamanţilor . decizia nr. Practică judiciară. Caracterul de faptă obiectivă de comerţ decurge din împreiurarea că subscrierea reprezintă o condiţie sine qua non a operaţiunilor pregătitoare de constituire a viitoarei societăţi comerciale ( C. 3917 din 24 iunie 2005. C. 4 C. care prezintă legături strânse cu operaţiunile definite de lege < <. Bădoiu. De altfel. are un caracter enunţiativ al enumerării faptelor de comerţ iar în contextul prezentei realităţi economice şi a numeroaselor acte juridice şi operaţiuni. 1/2006. 101. 4 C. prin care se realizează o interpunere în circulaţia bunurilor şi/sau se speculează asupra unor valori.Acte subiective de comerţ. care prezintă caracteristicile faptelor de comerţ (C. actele de comerţ pot fi clasificate în acte de comerl principale. precum şi actele conexe acestora. în calitate de terţi ' Pentru o tratare in extenso a actelor de comerţ. a v â n d în v e d e r e că aceste acte sunt un accesoriu ai operaţiunii comerciale principale 1 . 3 pct.V. 31/1990. întrucât răspunderea civilă delictuală a asigurătorului nu poate fi considerată faptă de comerţ în sensul art. 1 I. contractul de locaţiune nu are întotdeauna o natură exclusiv civilă.C. şi acte de mm 'ti accesorii. 48). spre exemplu. Ed.Actele obiective de comerţ sunt ceie care sunt determinate si produc electe în temeiul legii. Cucu. 120). actele de comerţ pot fi definite ca fiind acfe/e juridice efectuate cu intenţia de a obţine un profit.

3. dacă nu au o cauză comercială. având un caracter civil sau de altă natură pentru cealaltă parte (de exemplu. Of. com.J. Neproducâpd efecte juridice.l. întrucât pentru el acest contract nu constituie act de comerţ. asigurările de persoane). ca o condiţie a prezumţiei de comercialitate ce legiuitorul a plasat asupra operaţiilor şi actelor comerciantului (art. atunci când au o cauză comercială. aceste fapte nu pot conferi calitatea de comerciant. care nu pot deveni comercianţi prin săvârşirea lor. (b) Respectivele acte încheiate de o persoană fizica trebuie să aibă acest caracter de act de comerţ chiar pentru persoanele care le săvârşesc. cecul şi contul curent nu sunt tapte de comerţ în ceea ce priveşte pe necomercianţi. nu conferă calitatea de comerciant). Este de subliniat că actele şi operaţiunile contrare ordinii publice sau bunelor moravuri sunt nule (art. care nu poate conferi asiguratului calitatea de comerciant. întrucât săvârşirea actelor subiective de comerţ presupune deja existenţa calităţii de comerciant a făptuitorului. com. decizia nr. astfef. un act de comerţ unilateral. 3 C. în caz contrar. in Revista română de dreptul afacerilor nr. ele nu au acest caracter pentru necomercianţi. 4 C. 5 C. în raport de cauza actului juridic. De exemplu.1 In fine. 133 din 20 iunie 1991. 104.j. în absenţa cărora efectul dobândirii calităţii de comerciant nu se produce. (2) C.). (c) Pentru a dobândi calitatea de comerciant. s-a mai relevat existenţa unor acte de comerţ unilaterale {mixte) care prezintă caracter comercial numai pentru una dintre părţi.J. neurmate de executarea electivă a unor fapte de comerţ. prin Legea nr. este evident că acestea trebuie să fie acte de comerţ obiective. 4686 din 13 octombrie 2005.1. simpla intenţie de a realiza asemenea fapte. în acest sens. civ. chiar însoţită de manifestări externe ale acestei intenţii. 6 alin. com. com. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite2 s-a arătat că efectuarea de acte sau tapte de comerţ de natura celor prevăzute de Codul comercial sau în ' l.C.2. se încadrează întocmai în categoria excepţiilor de la prezumţia de comercialitate reglementată în art.2. De asemenea. Exercitarea actelor de comerţ. . cecul şi contul curent sunt tapte de comerţ obiective.: obţinerea unei autorizaţii administrative. Secţia comercială. (d) Săvârşirea faptelor de comerţ trebuie să aibă un caracter licit. 6 alin. (1) C. p. " Republicată în M. deşi constituie tapte de comerţ. 1/2006. întrucât. contractul de asigurare a unor bunuri care nu constituie obiectul comerţului sau contractul de asigurare a vieţii. săvârşirea faptelor de comerţ trebuie să fie efectivă.C. corn. Săvârşirea unor acte de comerţ trebuie să îmbrace anumite particularităţi. In consecinţă. 4 C. fiind. nr. neproducând etecte (de ex. considerate ca atare de lege (art. săvârşirea lor nu poate conferi calitatea de comerciant. prezintă caracter comercial numat pentru asigurător nu şi pentru asigurat lart. care pot atrage calitatea de comerciant celor ce le săvârşesc. înscrierea în registrul comerţului a unei firme comerciale sau expunerea unor semne distinctive comerciale la intrarea unui imobil. cu excepţia cazului când au o cauză comercială lart..). (a) Cu privire la natura actelor de comerţ vizate de legiuitor.34 Organizarea comerţului faţă de contractul de asigurare.

. Protesiunea este un mijloc de satisfacere a unui interes propriu. care are calitatea de comerciant. considerând că ea trebuie să reprezinte o ocupaţie perseverentă. 7 C. 26/1990 menţionează „exercitarea obişnuită a actelor de comerţ". 3. com. trebuie subsumat noţiunii de profesie. per a contrari o. com. fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege constituie. op.1. dintre care una singură având ca obiect comerţul este suficientă pentru dobândirea calităţii de comerciant. deşi neconsacrat de lege. Exercitarea în nume propriu a actelor de comerţ. 1 alin. calitate ce revine celui care le-a dat împuternicirea.5.Subiectele dreptuiui comercial 35 alte legi. 9 C. această condiţie fiind un criteriu necesar pentru delimitarea comercianţilor de auxiliarii (reprezentanţii şi prepuşii) folosiţi de aceştia în activitatea lor comercială. delimitând asttel natura relaţiilor stabilite între aceştia. arată că aceştia suni însărcinaţi cu comerţul patronului lor. independent şi pe riscul său. 44/2008 (denumită. Literatura juridică a insistat pe definirea noţiunii de profesiune. în continuare. prin diferite mijloace de probă admise de lege. Potrivit dispoziţiilor art. în timp ce comerciantul. câştigui.2. care se face în scop de câştig. dar în numele şi pe seama comerciantului. după caz. cit. ale căror competenţe şi răspunderi sunt reglementate de regula mandatului şi care încheie actele juridice în numele şi pe seama societăţii comerciale.}.2. U n i i autori au arătat că ar fi necesară şi îndeplinirea unei a treia condiţii. Aceste operaţiuni accidentale sunt însă supuse legii comerciale pentru toate contestaţiuniie ce se pot ridica din aceste acţiuni (art. Art. Astfel.4. ei nu au deci calitatea de comerciant. şi anume ca exercitarea comerţului să se facă în nume propriu. Cărpenaru. 31 ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3. în caz de litigiu. o persoană fizică nu devine comerciant decât dacă săvârşeşte fapte de comerţ obiective. 1 2 . infracţiune sau contravenţie şi atrage răspunderea celor în culpă. 392 C. angajează numele şi patrimoniul său în raportul cu terţii.' Altfel spus. un exerciţiu atât de des şi consecutiv încât să constituie o condiţie specială de existenţă şi care asigură resursele necesare vieţii. în nume propriu. 3. neprevăzută expres de codul comercial sau de legile menţionate mai sus. Săvârşirea taptelor de comerţ cu titlu profesional („ca o profesiune obişnuită") presupune o ocupaţie permanentă. 69. 3. ed. făcând vorbire despre prepuşi şi reprezentanţi. săvârşind acte de comerţ în nume propriu.D. Profesia de comerciant. (2) din Legea nr. Caracterul profesional sau accidentai al săvârşirii faptelor de comerţ este considerat o chestiune de tapt şi poate fi dovedit.. în cadrul acestei Secţiuni III. 23 şi art. prevede condiţia săvârşirii taptelor de comerţ ca o profesie obişnuită în timp ce art. Ca urmare.2. p. Pentru detalii.1.1. prepuşii şi reprezentanţii2 acestuia săvârşesc şi ei tapte de comerţ. Această constatare este una relevantă. Art. St. a Vll-a. com. Practicarea mai multor profesiuni. rezultă că actele accidentale de comerţ săvârşite de o persoană nu sunt suficiente pentru dobândirea calităţii de comerciant. O situaţie asemănătoare au şi administratorii unei societăţi comerciale.

Evoluţia profesiei comerciale. să consemnăm că cerinţa efectuării actelor de comerţ cu titlu profesional rămâne o cerinţă generică pentru dobândirea calităţii de comerciant persoană fizică dar. Dând valoare juridică acestor dispoziţii aie Ordonanţei. în acest sens. activitatea comercială. a căror îndeplinire este controlată prin diverse proceduri administrative. paragraful 1. pentru că ele guvernează desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate. Astfel. 6 din Ordonanţă arată că „ O r i c e activitate economică desfăşurată permanent. care şi ele dobândesc calitatea de comerciant ca efect al înregistrării în registrul comerţului. într-un sens mai larg. Sub acest raport. dispoziţiile Ordonanţei sunt cele care constituie sediul materiei. înregistrarea legală şi obţinerea autorizării de funcţionare prealabile Prevederile art. cele trei forme sub care un comerciant îşi poate desfăşura.2. strict persoanele fizice autorizate (PFA) a căror calitate de comerciant urmează a se aprecia. ocazional sau temporar în România de către persoanele fizice autorizate. conferindu-le calitatea de comercianţi si dispensându-i. în scopul obţinerii unui profit. 7 C. 23 şi art. conceptul de activitate economică definit de această ordonanţă se suprapune peste noţiunea de comerţ. situaţia juridică a titularului întreprinderii individuale şi a membrilor întreprinderii familiale este similară celei a societăţilor comerciale. .persoană fizică. ce îi impune o serie de rigori şi exigenţe." De aici rezultă obligativitatea îndeplinirii procedurii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării ca fiind o condiţie de formă pentru dobândirea şi exercitarea calităţii de comerciant. Titlul i. în continuare. în mod licit. prin activitate economică se înţelege activitatea agricolă. . a cărei desfăşurare este tot mai împovărată de natura sa instituţională. ca aplicaţie practică. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. titularul întreprinderii individuale şi membrii întreprinderii familiale sunt comercianţi persoane fizice de la data înregistrării lor în registrul comerţului. enunţă condiţiile de fond pentru dobândirea calităţii de comerciant. ea priveşte. 7 C. astfel cum am explicitat-o mai sus. membrii întreprinderii familiale au calitatea de comerciant de la data înregistrării în registrul A se vedea supra. a dat naştere şi unor condiţii de formă care vizează obţinerea şi exercitarea calităţii de comerciant .36 Organizarea comerţului „Ordonanţa"). aparent. com. Potrivit dispoziţiilor art.3. Capitolul I. comercială. Mai mult chiar. înregistrarea acestora în registrul comerţului dobândeşte caracter constitutiv. industrială. Com. 7 C. 31 din Ordonanţă arată că titularii întreprinderii individuale şi. a) din Ordonanţă. com.' Art. 3. prin prisma cerinţelor art. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. legală.Despre comerţ. Secţiunea 1. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale trebuie să fie înregistrată şi autorizată. în actualele condiţii legislative.2. respectiv. art. de condiţiile prevăzute în art. desfăşurată pentru obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului pe pieţele organizate sau unor beneficiari determinaţi ori determinabili. 2 lit.

autorizaţiile. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite arată că efectuarea de acte sau fapte de comerţ fără îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege constituie activităţi c o m e r c i a l e ilicite şi atrag răspunderea celor care le-au săvârşit. prevăzute în legi speciale. incontestabilă pentru dobândirea calităţii de comerciant. s-a afirmat că autorizarea prealabilă este o condiţie pentru exercitarea comerţului şi nu pentru dobândirea calităţii de comerciant. fiind inimaginabil ca un c o m e r c i a n t persoană fizică să fie înregistrat fără a fi. în acelaşi timp. drept condiţie prealabilă şi formală a dobândirii calităţii de comerciant. noile evoluţii legislative impun o reconsiderare a acestei teze. . Legea nr. tormal. fiind deci o condiţie prealabilă. 7 C. Dar criteriile prevăzute de codul comercial intervin şi îşi produc efectele doar pe fondul îndeplinirii prealabile a procedurii de înregistrare şi autorizare. 99/2000 arată. cu titlu profesional constituie o condiţie măm că obţinerea unei autorizaţii prealabile are semnificaţia atestării calităţilor şi competentelor profesionale ale solicitantului precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale de exercitare a unei profesiuni. pentru desfăşurarea anumitor activităţi economice. de formă. tot astfel. pentru care orice activitate trebuie strict reglementată şi supusă unei autorizări prealabile. încetul cu încetul. sau nu să aibă calitatea de comerciant. art. Astfel. este evident că săvârşirea acestor acte cu î n c ă l c a r e a dispoziţiilor imperative ale legii nu poate avea ca efect dobândirea unei calităţi profesionale. datorită concepţiei administrativiste a legiuitorului român. desfăşurată sub autoritatea directorului registrului comerţului. drept criteriu de apreciere a acestei situaţii juridice. întărind astfel torţa juridică a acestei proceduri de înregistrare. 5 alin. 193/2000 consideră drept comerciant doar acele persoane fizice ce îşi exercită comerţul sub forma unei activităţi autorizate. coin. Chiar d a c a . Condiţia obţinerii autorizării prealabile de funcţionare este o condiţie care s-a impus. deşi în cazul P F A înregistrarea în registrul comerţului nu are caracter constitutiv şi nu conferă acesteia calitatea de comerciant. pentru dobândirea calităţii de comerciant. pentru că altfel nu am mai putea vorbi de o persoană fizică autorizată. ea fiind completată de torţa criteriilor prevăzute de art. avizele. înainte de începerea activităţii. autorizarea a fost „încorporată" în procedura înregistrării în registrul ' Este de menţionat că această procedură de autorizare a funcţionării nu dispensează pe aceşti comercianţi de obligaţia de a obţine.Subiectele dreptuiui comercial 37 comerţului. în art. Ordonanţa G u v e r n u l u i nr. (1) că „orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii" în fine. Astfel. ea constituie totuşi o condiţie prealabilă şi obligatorie pentru dobândirea calităţii de comerciant. ea priveşte funcţionarea formei de organizare a comerţului persoanei fizice. este justificat şi rezonabil să afirîntrucât realizarea unor acte de comerţ. trimiţând la prevederile art. Potrivit prevederilor Ordonanţei. astfel încât se poate afirma cu temei că autorizarea funcţionării constituie doar o c o m p o n e n t ă a procedurii de înregistrare în registrul comerţului.. corn. autorizat pentru funcţionare'. 1 din Legea nr. prin dispoziţiile Ordonanţei. 7 C. în m o d tradiţional. Este adevărat că O r d o n a n ţ a proclamă că persoanele fizice autorizate ( P F A ) pot Deşi. licenţele şi altele asemenea. procedura de înregistrare şi autorizare a comercianţilor este una unitară. de aceea.

în baza cererii solicitantului însoţită de documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor legale. şi/sau de atestare a pregătirii profesionale necesare pentru anumite activităţi economice. potrivit legii speciale. b) să nu fi săvârşit fapte sancţionate de legile financiare. c) să aibă un sediu profesional declarat. d) să declare pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de tuncţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar.38 Organizarea comerţului comerţului. a întreprinderii individuale şi a întreprinderii tamiliale se tace. condiţiile de pregătire profesională.3. după caz. document care atestă înregistrarea în registrul comerţului. Regimul juridic ai comercianţilor . şi poate fi dovedită oricând. vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală. sanitar-veterinar.4. Persoanele fizice autorizate (PFA) nu au în mod necesar calitatea de comerciant. prin formularea unei plângeri. prin prisma criteriilor prevăzute de art. în termen de 15 zile de la pronunţare sau de la comunicare. Soluţionarea acestei plângeri este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află sediul profesional ai solicitantului. com. această formă de exercitare a activităţilor economice putând fi utilizată şi de meseriaşi. cu excepţia membrilor întreprinderii familiale. cu condiţia să deţină un drept de folosinţă asupra imobilului unde se află adresa sediului. potrivit legii. cel puţin pentru titularii întreprinderii individuale şi membrii întreprinderii familiale. Pentru desfăşurarea activităţii lor în mod independent sau în cadrul întreprinderilor. protecţiei mediului şi al protecţiei muncii. precum şi luarea în evidenţă de către autoritatea fiscală competentă. Rezoluţia directorului oficiului registrului comerţului prin care se admite sau se respinge cererea de înregistrare şi autorizare a comerciantului va putea fi atacată de orice persoană interesată. 3. devenind astfel o componentă a procedurii de dobândire a calităţii de comerciant. Înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea Funcţionării persoanei fizice autorizate. conţinând codul unic de înregistrare. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fi împlinit vârsta de 18 ani. e) să îndeplinească. care trebuie să fi împlinit vârsta de 16 ani. 7 C. 3. artizani sau alte persoane care exercită o profesie necomercială. de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal. solicitantului i se va elibera certificatul de înregistrare. titularii întreprinderilor individuale şi membrii întreprinderilor tamiliale. în temeiul rezoluţiei motivate a directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul în circumscripţia căruia se află sediu! comerciantului. respectiv persoanele fizice autorizate.1. In temeiul rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului. comercianţii persoane fizice. Procedura de autorizare şi înregistrare a comercianţilor persoane fizice. inclusiv în cadrul .4.persoană fizică 3. Calitatea de comerciant a unei PFA se apreciază. autorizarea funcţionării.

fie prin deces. întreprinderea individuală reprezintă o ficţiune juridică. paragraful 3. în caz de insolprivind procedura insolvenţei 2 venţă. Activitatea va putea fi continuată sub aceeaşi firmă. pe calea unei acţiuni in constatare.Subiectele dreptuiui comercial 39 procedurii msolvenţei. cu obligaţia de menţionare în cuprinsul acelei firme a calităţii de succesor. Întreprinzătorul titular al întreprinderii individuale este c o m e r c i a n t persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerţului. organizează şi exploatează o activitate economică.4. cipal. promovată de comerciant sau de orice persoană care justifică un interes legitim. obligaţiile saie cu patrimoniul de afectaţiune 1 . drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor P F A este asigurată în sistemul public de pensii şi beneficiază şi de celelalte calitate cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează într-un d o m e n i u P F A răspunde pentru. copiii acestora care au împlinit vârsta de patrulea inclusiv. fie ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile.persoană fizică. 16 ani la data autorizării întreprinderii familiale. P F A poate cumula această de activitate e c o n o m i c ă . salariat dar pot colabora cu alte forme de organizare a profesiei Comerciantul P F A îşi desfăşoară activitatea comercială tolosindu-şi. unei familii . El beneficiază de toate drepturile unei P F A şi are aceleaşi răspunderi. în calitate de întreprinzător. prin care comerciantul . radiere se d e p u n e la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediu! profesional. întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale îşi încetează activitatea şi este radiat din registrul comerţului în aceleaşi situaţii şi condiţii aplicabile P F A . angajate cu contract de muncă sau c o l a b o r â n d cu alte forme de organizare a profesiei comerciale. în timp ce. propria torţă de muncă şi abilităţile sale profesionale. în prinde sonal sociaie de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj.cu efectul pierderii calităţii de comerciant .4. în cazul unui debitor PFA care nu are calitatea de comerciant. e l e nu pot folosi percomerciant. dacă acesta a fost constituit şi. în completare. fie în m o d voluntar. lipsită de personalitate. utilizând torţa de m u n c ă a unor terţe persoane. rudele şi afinii până la gradul ai 3. întreprinderea familială este constituită de 2 sau mai mulţi membri ai ' Pentru examinarea conceptului de patrimoniu de aîectaţiune. 85/2006 PFA îşi poate înceta permanent activitatea profesională . Cererea de 3. cu întreg patrimoniul său. dar în caz de deces. soţia.2.4. moştenitorii săi pot continua întreprinderea..3. putând fi supus procedurii simplificate a insotvenţes. fie în forma iniţială.prin radiere din registrul comerţului. . de către orice persoană interesată. legea prevede că executarea creanţelor se tace potrivit dreptului comun.fiind incluşi aict soţul.4. fie transformând-o într-o întreprindere familială. P F A va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. a se vedea intra.

întreprinderea familială îşi încetează activitatea şi este radiată din registrul comerţului în situaţia în care mai mult de jumătate dintre membrii acesteia au decedat sau cer încetarea acesteia sau se retrag din întreprindere precum şi atunci când radierea este dispusă prin hotărâre judecătorească irevocabilă. Ordonanţa nu conferă şi întreprinderii familiale calitatea de comerciant. titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale. întreprinderea familială nu are personalitate juridică şi nu poate angaia terţe persoane cu contract de muncă dar.4. cu condiţia ca această majoritate sa includă şi acordul proprietarului bunuiui care tace obiectul actului. în realitate. raporturile dintre membrii întreprinderii tamiliale şi condiţiile de retragere). aceeaşi regulă este . în primul rând. Potrivit prevederilor art. titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale. cotele procentuale în care vor împărţi veniturile nete ale întreprinderii. poate colabora cu orice formă de organizare a activităţii comerciale. deşi pare a sugera că anumite acte de gestiune şi reprezentare se încheie în numele acesteia. constituirea patrimoniului de afectaţiune nu transferă asupra întreprinderii familiale dreptul de proprietate pe care membrii familiei îl exercită asupra unui bun inclus în acest patrimoniu. menţionând datele de identificare ale membrilor şi ale reprezentantului întreprinderii şi condiţiile asocierii (aportul fiecărui membru la întreprindere. stabilind şi cotele de participare a membrilor la formarea acestuia. PFA răspunde pentru obligaţiile asumate. afectate scopului exercitării unei activităţi economice> constituite ca o fracţiune distinctă a patrimoniului persoanei fizice autorizate. membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectaţiune. aceste acte juridice de reprezentare şi/sau dispoziţie ar trebui să fie încheiate de reprezentantul întreprinderii familiale în numele membrilor întreprinderii (care i-au acordat mandatul special prevăzut de Ordonanţă). Patrimoniul de afectaţiune este definit de Ordonanţă ca fiind „ totalitatea bunurilor. 3. 31 din Ordonanţă. actele de dispoziţie asupra bunurilor afectate activităţii întreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majorităţii simple a membrilor întreprinderii. toţi membrii întreprinderii familiale sunt comercianţi de la data înregistrării acesteia în registrul comerţului şi se bucură de aceleaşi drepturi personale reglementate pentru PFA.40 Organizarea comerţului întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire. Prin acordul de înfiinţare a întreprinderii tamiliale. 20 aîin. Prezenta în acordul de constituire a menţiunilor prevăzute de lege precum şi necesitatea încheierii lui în formă scrisă sunt condiţii de validitate a acordului. cu patrimoniul de afectaţiune. în mod paradoxal. întrucât întreprinderea familială nu dobândeşte personalitate juridică şi. bunurile dobândite de întreprinderea familială ca rezultat al activităţii sale economice sunt coproprietatea membrilor acesteia. în cotele prevăzute în actul constitutiv.4. separată de gajul generai al creditorilor personali ai acestora " Potrivit prevederilor art. stipulate sub sancţiunea nulităţii absolute. în consecinţă. (1) din Ordonanţă. drepturilor $i obligaţiilor persoanei fizice autorizate. încheiat în formă scrisă. dar pe seama întreprinderii familiale. pentru a-şi desfăşura activitatea. Pentru aceleaşi raţiuni.

Capitolul II. patrimoniul de atectaţiune include şi drepturile şi obligaţiile persoanei fizice autorizate. Rămâne de explicat cum pot obligaţiile unui comerciant să garanteze obligaţiile aceiui comerciant sau cum pot creditorii să urmărească executarea creanţelor ior asupra datoriilor deţinute de titularul sau titularii patrimoniului de afectaţiune. 31 din Ordonanţă). titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii tamiiiale. .Subiectele dreptuiui comercial 50 reluată cu privire la răspunderea titularului întreprinderii individuale (art. Din această perspectivă şi opţiunea pentru denumirea de patrimoniu de afectaţiune pare neinspirată. Din această perspectivă. în timp ce tondul de comerţ. ce transcende principiul de 1 Pentru analiza conceptului şi cuprinsului noţiunii de tond de comerţ. patrimoniul de afectaţiune prezintă numeroase similitudini cu fondul de comerţ. noţiune de care diferă însă sub aspectul conţinutului. în accepţiunea sa tradiţională.persoană fizică în cadrul patrimoniului de afectaţiune este destinaţia unică şi specială a acestei tracţiuni patrimoniale: realizarea unei activităţi comerciale. nu şi cele de pasiv patrimonial. Secţiunea 2 a acestui Titlu. drepturi şi obligaţii ale comerciantului . Liantul care reuneşte diversele bunuri. corporale şi necorporale afectate exerciţiului comerţului. Examinând definiţia dată de Ordonanţă patrimoniului de afectaţiune precum şi dispoziţiile menţionate mai sus. 26 din Ordonanţă) precum şi cu privire la răspunderea membrilor întreprinderii familiale (art. a se vedea intra. având astfel o structură compozită. exclude din sfera sa creanţele şi obligaţiile comerciantului' în plus. Patrimoniul de atectaţiune este o ficţiune juridică în temeiul căreia legiuitorul conferă un regim iuridic special unei părţi a patrimoniului comerciantului afectată exerciţiului comerţului acestuia. Astfei. Constituirea patrimoniului de afectaţiune nu constituie o obligaţie ci o opţiune a comerciantului iar existenţa acestui patrimoniu cu atectaţiune specială conferă persoanei fizice. titularului întreprinderii individuale şi membrilor întreprinderii familiale o serie de avantaje economice şi juridice rezultate din regimul special ai acestei fracţiuni de patrimoniu. Aici se relevă însă o deficienţă conceptuală care grevează arhitectura acestei instituţii (relativ noi) a dreptului comercial. potrivit definiţiei sale legale patrimoniul de afectaţiune cuprinde şi obligaţiile titularului.tracţiuni ale unor patrimonii aparţinând unor diferite persoane fizice. cu toate că scopul său este tocmai acela de a garanta aceste obligaţii.in cazul întreprinderii familiale . patrimoniul de afectaţiune prezintă particularitatea de a include . rezultă că patrimoniul de atectaţiune îndeplineşte două funcţii principale: aceea de instrument al realizării activităţii comerciale a titularului patrimoniului şi aceea de a garanta obligaţiile persoanei fizice autorizate. privit ca un ansamblu de bunuri imobile şi mobile. Patrimoniul de afectaţiune se constituie prin acordul membrilor întreprinderii familiale sau prin declaraţia persoanei fizice autorizate ori a titularului întreprinderii individuale. întrucât elementele componente ale acestei creaţii ar trebui să fie doar cele de activ patrimonial. titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale născute din acte de comerţ sau destinate exercitării comerţului.

42 Organizarea comerţului drept civil potrivit căruia o persoană poate avea un singur patrimoniu şi fiecare patrimoniu poate avea un singur titular. Separarea patrimoniului de afectaţiune de gajul general al creditorilor personali ai comercianţilor. o altă particularitate ce merită a fi semnalată este aceea a separării patrimoniului de afectaţiune de restul patrimoniului ce constituie gajul generai al creditorilor personali ai persoanei fizice autorizate. în fine. nu va putea urmări. Profesiile şi activităţile necomerciale exercitate de persoane fizice 3. în schimb. Profesiunile comerciale se definesc prin elementele de fond menţionate mai sus ~ săvârşirea de acte de comerţ-. j) din O . (2) şi art. întrucât PFA. U . pentru a-şi satisface creanţa. prepuşii şi persoanele interpuse. 20 alin. nr.5. acele bunuri care sunt constituite ca o parte componentă a patrimoniului de afectaţiune. nr.5. dacă astfel nu a obţinut stingerea creanţei sale.5. Meseria- . Cu alte cuvinte. numai asupra bunurilor care necuprinse în patrimoniul de afectaţiune. agricultorii. 3. un creditor personal al comerciantului. 1 lit.2. 44/20081.1. adică aptitudinea sau vocaţia sa de a se îndestula din averea debitorului. gaiul său generai. urmând a se întinde numai asupra celorlalte bunuri ale debitorului. G . în cadrul procedurii insolvenţei. efect care probabil nu a fost luat în considerare de legiuitor. statutului profesional al comercianţilor.creditorii personali ai PFA care nu este comerciant nu vor putea cere deschiderea procedurii insolvenţei şi nu vor putea să îşi îndestuleze creanţele decât asupra bunurilor necuprinse în patrimoniul de afectaţiune lart. a cărui creanţă nu s-a născut din acte de comerţ sau dintr-o cauză comercială. se va îndestula cu prioritate din patrimoniul de afectaţiune al debitorului şi. în consecinţă.creditorii personali ai titularului întreprinderii individuale şi ai membrilor întreprinderii familiale vor putea să îşi exercite urmărirea. în condiţiile autorizării funcţionării şi înregistrării legale a formei de organizare a comerţului.persoană fizică mai produce un efect secundar şl în cadrul aplicării procedurii insolvenţei. în literatura de specialitate s-a pus problema calificării calitătii profesionale a anumitor categorii de persoane fizice cum sunt meseriaşii.'In vederea delimitării profesiunii de comerciant ~ persoană fizică. G . 3. Meseriaşii S-a pus problema daca meseriaşii au calitatea de comerciant şi dacă sunt supuşi. cu titlu profesional şi în nume propriu. de alte profesii. care constituie gajul lor general lart. . asociaţii şi administratorii societăţilor comerciale. () din O . liber profesioniştii. U . 1 lit. reglementarea regimului juridic al patrimoniului de afectaţiune poate avea două consecinţe inedite: . 44/2008]. titularul întreprinderii individuale sau membrii întreprinderii familiale sunt supuşi procedurii simplificate a falimentului şi cum procedura msolvenţei poate fi deschisă şi pentru creanţe de altă natură decât cele comerciale. va continua executarea şi asupra restului patrimoniului debitorului. titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale. un creditor a cărui creanţă are o cauză comercială.

acestea trecând în sfera comerţului. operaţiunile de cumpărare au tost considerate ca fiind accesorii meseriei saie şi. în literatură s-au exprimat şi opinii contrare. reglementarea legală a comercianţilor persoană fizică ( O . comercializarea produselor având doar un caracter secundar. Cu alte cuvinte. el dobândeşte calitatea de comerciant şi activitatea sa este supusă legii comerciale. In consecinţă. în înţelesul . ci lucrează de regulă cu materialul clientului. în scopul obţinerii unui profit") nu pare a viza şi activitatea meseriaşilor. ale căror produse nu sunt destinate vânzării în scopul obţinerii unui profit. în cazul în care o asemenea activitate se desfăşoară numai ca o activitate personală. anumite operaţii de prelucrare. este evident că abilitatea manuală şi calificarea profesională a meseriaşului sunt principalele sale unelte de lucru şi ca utilizarea unui personal salariat sau a unor utila/e şi echipamente de producţie alterează natura activităţilor depuse de meseriaş. comercială. U . In consens cu aceste raţiuni. 7 C. G . pe baza comenzilor clienţilor şi cu materialul acestora. nr. 26/1990 privind registrului comerţului a alimentai această concepţie pentru ca prevede că meseriaşii nu sunt obligaţi să se înmatriculeze în Registrul comerţului şi nici nu îi menţionează ca având calitatea de comerciant . activitatea meseriaşului se caracterizează prin preponderenţa muncii personale şi manuale a acestuia. s-a subliniat că determinarea regimului juridic a! activităţii desfăşurate de acesta trebuie să aibă în vedere mai multe criterii: a) în primul rând. a) din O .în sensul iegii Registrului comerţului. este de semnalat că definiţia dată activităţii economice de art. 44/2008) tace distincţie între persoane fizice autorizate (PFA) care au calitatea de comercianţi şi persoane fizice autorizate care nu au această calitate. transformare şi reparare a obiectului muncii sau prestează anumite servicii. tolosind personal auxiliar. realizarea de acte de comerţ cu titlu profesional. este supusă legii civile. astfel această activitate nu are un caracter speculativ sau de interpunere în circulaţia bunurilor. Pornind de la teza că meseriaşul exercită o activitate civilă.Subiectele dreptuiui comercial 43 şui este o persoană care. meseriaşii nu desfăşoară o activitate economică. industrială. desfăşurată pentru obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului pe pieţele organizate sau unor beneficiari determinaţi ori determinabili. s-a considerat că activitatea respectivă are un caracter civil şi. b) în al doilea rândîn activitatea meseriaşului nu se regăsesc criteriile de comercialitate ce definesc faptele de comerţ. Legea nr. U . prin exercitarea unor tapte de comerţ obiective. 2 lit. pe baza principiului că accesoriul urmează reglementarea ¡uridică a p r i n c i p a l u l u i . nr. Astfel. Dacă însă meseriaşul părăseşte sfera profesiei saie şi cumpără materialul pe care îl prelucrează şi îl vinde clienţilor sau dacă el îşi organizează activitatea pe principiile întreprinderii comerciale. atunci. execută. s-a considerat că şi acestea a LI caracter civil. întrucât meseriaşul nu cumpără materii prime pentru a le revinde după prelucrare. 44/2008 („activitatea agricolă. în acest sens. în mod independent şi cu titlu profesional. pe baza cunoştinţelor dobândite. com. în consecinţă. în această situaţie calitatea de comerciant este exclusă. Distincţia între aceştia se tace în baza criteriilor stabilite de art. G .

G . fie în locul unde acesta îl exercită.5. prepusul este însărcinat cu comerţul patronului său. care utilizează personal şt utilaje tot mai complexe. această activitate îl va scoate din slera actelor civile şi îl va plasa în sfera actelor comerciale. în condiţiile art. şi deci nu au obligaţia de a se înregistra în registrul comerţului. potrivit art. atunci dobândesc calitatea de comerciant. 5 C. însă. 392 C. cu un pronunţat caracter manual. care realizează fapte de comerţ obiective. citate în Codul comercial adnotat. Această barieră dintre comerciant şi necomerciant în cazul agricultorilor este deci relativă şi ea poate fi trecută cu uşurinţă în dublu sens: astfel. III Dec. a reprezentantului pentru comerţ şi cea a persoanei interpuse. com. aceştia fiind persoane care se ocupă cu cultivarea pământului sau creşterea animalelor şi cu desfacerea propriilor produse. 3. republicare. ţăranii care îşi desfac produsele din gospodăria proprie.3. în mod esenţial. Astfel. Ap.5. 19 Marzzo. în măsura în care activitatea meseriaşului iese din sfera profesiunii sale manuale şi îmbracă criteriile comercialităţii. Agricultorii/fermierii. nr. în plus.4. şi prin vânzarea produselor pământului sau ale animalelor pe care le creşte. Obţinerea unor producţii cât mai mari. în măsura în care aceştia cumpără produse agricole pentru revânzare sau pentru prelucrare şi revânzare şi tac acest lucru în mod obişnuit. toate acestea sunt elemente care transformă această activitate într-o activitate comercială. 1906. p. Tribuna Craiova. chiar şi gradul de mecanizare şi de organizare a acestei activităţi ar trebui luat în considerare pentru determinarea naturii ei. Prepuşii. Potrivit art. agricultorii care. Dacă agricultorul îşi organizează o formă de prelucrare a producţiei agricole (distilerie) în care foloseşte ca materii prime şi produse cumpărate de la terţi. împreună cu propria ior producţie. 1994. cumpără struguri pentru a face vin şt pe urmă îl revând. destinate comercializării.1 3. O interesantă problemă de calificare ridică situaţia juridică a prepusului. 1 din Legea nr. Dar doctrina şi jurisprudenţa consideră că. fiind dator a trata în numele patronului şi pe socoteala 1 Cas. acesta încetează să mai fie un simplu meseriaş şi dobândeşte calitatea de comerciant. El primeşte din partea patronului său un mandat cu reprezentare. 26/1990. 44/2008. Art. Agricultorul îşi asigură deci existenţa. Ed.. 27. com. Mai mult. agricultura industrială. un element în plus care ne conduce la concluzia că nu au calitatea de comerciant. nu au obligaţia de a se înmatricula în registrul comerţului. cumpărarea de seminţe şi furaje în vederea asigurării acestor producţii.44 Organizarea comerţului prevederilor O . se apropie de caracterele unei întreprinderi comerciale. prin munca sa personală. U . corn. în mod constant. fie în alt loc. 1886. Milano. fac fapte de comerţ. prevede că nu constituie fapt de comerţ vânzarea produselor pe care proprietarul sau cultivatorul le obţine de pe pământul lor sau de pe cel cultivat de ei. O situaţie oarecum asemănătoare au şt agricultorii sau ţăranii. 7 C. C. dacă agricultura tradiţională iese de sub incidenţa reglementărilor comerciale. 206 din 17 oct. .

efort care primează în raport cu materia utilizată. calitate ce revine doar societăţii comerciale în care aceştia îşi desfăşoară activitatea profesională. de regulă. bazându-se pe bunul ei renume.N. O situaţie identică o au şi reprezentanţii. urmează a se tace distincţie între mandatarul cu reprezentare si comisionarul care stă în raportul cu terţii în nume propriu. o altă opinie consideră că atât persoana interpusă cât şi cea care exercită în realitate comerţul au calitatea de comercianţi. el nu are şi nu poate dobândi calitatea de comerciant. Nesăvârşind însă acte de comerţ în nume propriu. O situaţie iuridică asemănătoare o au biocbimiştii. s-a afirmat că persoana interpusă are calitate de comerciant. potrivit prevederilor Legii nr. persoana interpusă (comisionar) întruneşte.mandatar fără reprezentare sau comisionar . Finţescu. care potrivit art. personal. com. Situaţia persoanei interpuse . în realitate. această situaţie nu le conferă calitate de comercianţi. produsul realizat sau munca fizică depusa. voi. biologii şi chimiştii care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar. reprezintă.5. pentru o operaţiune comercială singulară. dimpotrivă. denumite şi activităţi liberale. pe creditul de care se bucură în activitatea pe care o desfăşoară.. p. tratează şi încheie în ţara. 1 într-o opinie.Subiectele dreptuiui comercial 45 acestuia. expresia unui efort intelectual şi. 401 C. notarii şi avocaţii. cit. deşi acţionează pe seama celui care i-a încredinţat mandatul. Săvârşind acte de comerţ cu titlu profesional şi în nume propriu. în numele şi pe socoteala caselor comerciale. în consecinţă. care cumpără produse spre a îe revinde). aici au fost incluşi medicii (dar nu şi farmaciştii. 460/2003 care regie1 I. intervine în actul juridic în nume propriu. ci prin raportare la natura comercială a mandatului său şi prin exercitarea calităţii de mandatar cu titlu profesional. argumentându-se ca terţii au în vedere persoana cu care intră în raporturi contractuale. la rândul său. stăpânul afacerii. O aită opinie susţine că.a suscitat însă discuţii în literatura de specialitate. experţii contabili şt arhitecţii. al liberului profesionist. 3. Aşa-zisele profesii liberale se regăsesc în cele mai diverse domenii de activitate: în mod tradiţional. Aceştia beneficiază de un regim luridic caracterizat prin bivalentă. afacerile comerciale cu care au fost însărcinaţi. op. O persoană care acţionează accidental ca mandatar. aceste profesii liberale exclud caracterul speculativ al actului comercial şi nu atrag calitatea de comerciant pentru cei ce le exercită. Chiar dacă unora dintre aceştia legea ie permite să-şi desfăşoare activitatea în cadrul unor activităţi comerciale (cum ar fi cazul cabinetelor medicale sau cel ai societăţilor de expertiză contabilă). Mandatarul cu reprezentare este comerciant nu prin raportare la actele de comerţ ce le încheie în numeie mandantului. artiştii. deoarece ceea ce interesează este numele sub care se săvârşesc faptele de comerţ. în fine. I. Activităţile liber profesioniştilor. 77 şi urm.5. toate criteriile pentru a dobândi calitatea de comerciant. nu va deveni comerciant. în limita puterilor conferite. . cu atât mai mult cu cât actul simulat este nul dacă fraudează legea. deci. Comisionarul. calitatea de comerciant o are cel care dă împuternicirea.

corn. din membri care la rândul lor au calitatea de comerciant. In plus. O asemenea opţiune a luat în considerare ca elemente de fundamentare faptul ca aceşti asociaţi au o răspundere nelimitată şi solidară pentru obligaţiile societăţii asumate de societate. precum şi faptul că prezenţa cel puţin a numelui unuia dintre asociaţi în firma societăţii constituie o prezumţie că asociatul îşi exercită personal comerţul prin intermediul societăţii. o cerere îndreptată împotriva asociaţilor acestor societăţi va fi fără efecte ¡uri di ce cu privire la societatea în n u m e colectiv sau în comandită simplă. în baza autorizaţiei de liberă practică şi. Această opinie a fost amendată în cursul timpului. O societate comercială poate fi. nr. deci.5. de asemenea. 460/2003 a tost publicată în M. constituită atât prin asocierea unor necomercianţi. prin simplul fapt ai dobândirii calităţii de membru. în doctrina şi jurisprudenţa antebelică s-a considerat că asociaţii societăţilor în nume colectiv precum şi asociaţii comanditaţi din societăţile în comandită simplă şi societăţile în comandită pe acţiuni au calitatea de comerciant. 3 pct.46 Organizarea comerţului mentează exercitarea acestor profesiuni1.6. Simpla calitate de asociat nu atrage dobândirea calităţii de comerciant. în fine. fie ulterior. pe care fie a dobândit-o anterior asocierii. ei pot să îşi desfăşoare activitatea atât în unităţi sanitare publice sau private. Aceasta întrucât societatea comercială constituie o persoană juridică distinctă de suma personalităţilor fizice ale asociaţiilor şi are şi un patrimoniu propriu distinct de cel al asociaţilor. în ceea ce îi priveşte pe asociaţii societăţilor comerciale. Asociaţii şi acţionarii. a certificatului de acreditare acordat de Ministerul Sănătăţii. 10 C. în condiţiile art. profesia lor fiind asimilată celei a medicilor care îşi desfăşoară activitatea în cabinete medicale ca liber profesionişti. după caz. 1 Legea nr. un argument recent este dedus din prevederile art 29 din Legea nr. Nu este însă exclusă posibilitatea ca un asociat să aibă şi calitatea de comerciant. care arată că o cerere de insolvenţă introdusă de o societate în nume colectiv sau în comandită nu va fi considerată a fi făcută şi de asociaţii cu răspundere nelimitată ai acestor societăţi. în această ultimă ipostază ei nu au calitatea de comerciant. el este constituit. Of. pe baza unui raport de muncă precum şi în cabinete de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical. dobândită anterior acestei asocieri în cadrul grupului. 836 din 25 noiembrie 2003. o cerere îndreptată împotriva unei societăţi în nume colectiv sau în comandită simplă nu va fi considerată a fi făcută şi împotriva asociaţilor acestora şi invers. persoanele fizice sau juridice nu dobândesc calitatea de comerciant. sfârşind prin a fi respinsă şi de practica judiciară. com. este de reţinut că potrivit prevederilor art. 7 C. Este adevărat însă că atunci când grupul de interes economic are calitatea de comerciant. de regulă. 3. 85/2006 privind procedura insolvenţei. . O situaţie asemănătoare au şi membrii grupurilor de interes economic: în principiu. cât şi prin asocierea comercianţilor. nu constituie faptă de comerţ întreprinderea/activitatea pnn care autorul sau artistul vinde lucrări de editură şi imprimerie sau obiectele de artă create de el însuşi.

calitatea lor de comerciant se dovedeşte cu certificatul de înregistrare în registrul comerţului. adică în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. ci în numele şt pe seama societăţii comerciale pe care o reprezintă şi o angajează juridic în raporturile cu terţii. cu titlu profesional. în principiu. 26/1990 privind registrul comerţului.7. Toate aceste constituie doar prezumţii relative. la cerere. este guvernată de dispoziţiile referitoare la mandat. ei fiind priviţi drept organe interne ale societăţii comerciale.6. în mod voluntar. Persoanele fizice autorizate (PFA) care au dobândit această calitate prin săvârşirea unor acte de comerţ cu titlu profesional vor pierde această calitate. situaţie care ar justifica o reconsiderare a poziţiei lor juridice. 7 C. prin încetarea săvârşirii acelor fapte de comerţ ca profesiuni obişnuite. prin săvârşirea actelor de comerţ cu caracter profesional. plata unor impozite pe profit sau dobândirea unui fond de comerţ ş. respectiv voinţa persoanet fizice de a renunţa la calitatea de comerciant. 44/2008. 31 din O . Este adevărat însă că ei întrunesc criteriile de comercialitate reglementate de art. potrivit prevederilor art. de încetarea valabilităţii efectelor autorizaţiei de funcţionare. Potrivit dispoziţiilor art. Această încetare a săvârşirii taptelor de comerţ trebuie să fie efectivă. în acest sens. dacă justifică un interes legitim. 20 alin. încetarea calităţii de comerciant persoană fizică. PEA îşi pierd calitatea de comerciant şi prin deces sau prin radierea din registrul comerţului. Titularii întreprinderilor . dovada calităţii de comerciant persoană fizică se poate face cu orice mijloace de probă admise de legea comercială.Subiectele dreptuiui comercial 47 3. a cărei voinţă o exprimă prin activitatea lor de gestiune şi reprezentare. orice persoană poate tace dovada calităţii de comerciant a persoanei fizice autorizate. în condiţiile art. Calitatea de comerciant a persoanei fizice autorizate nu se poate proba numai cu dovezi privind existenţa unei firme înscrise la Registrul comerţului. în fine.. care pot fi răsturnate prin proba contrară. ea ar urma să fie însoţită de radierea. U . în nume propriu.7. 72 din Legea nr. 31/1990. nr. această calitate poate fi dovedită numai prin prezentarea unor probe din care să rezulte că respectiva persoană a săvârşit efectiv respectivele acte de comerţ cu titlu de profesiune. din registrul comerţului şi. 44/2008. întrucât calitatea de comerciant se dobândeşte. fie prin acţiune în constatare. definitivă şi din ea să rezulte intenţia. în ceea ce îi priveşte pe titularii întreprinderilor individuale şi pe membrii întreprinderilor familiale.. nr. având în vedere dispoziţiile art. administratorii societăţilor comerciale.a. în plus. implicit. 23 şi ale art. Determinarea calităţii de comerciant persoană fizică. 7 C. concepţia legală care guvernează regimul lor juridic este cea organicistă. Sarcina probei aparţine celui care invocă sau neagă calitatea de comerciant a unei persoane fizice autorizate. întrucât ei nu exercită un comerţ. fie în cadrul procedurii insolvenţei. 3. G . îndeplinind un mandat comercial. corn. a căror activitate. existenţa unei autorizaţii administrative.5. în condiţiile art. în cazul persoanei fizice autorizate. cu titlu profesional. G . 3. întrucât această înregistrare le conferă calitatea de comerciant. nu au calitatea de comerciant. U . (3) din O . corn. 25 din Legea nr.

3. Potrivit prevederilor constituţionale.1. incapabilii sunt minorii şi interzişii. în timp ce persoanele fizice autorizate (PFA). sa aducă unele restricţii cu privire la posibilitatea dobândirii calităţii şi exercitării profesiei de comerciant. Incapacităţile sunt reglementate ca restricţii ce vizează protecţia persoanelor care îşi propun să exercite profesia de comerciant.48 Organizarea comerţului individuale îşi pierd calitatea de comerciant prin deces. Astfel. în raport de complexitatea activităţii comerciale şi întinderea răspunderii acesteia. Membrii întreprinderilor familiale încetează a mai fi comercianţi prin retragere din întreprindere. Deşi principiul libertăţii comerţului şi industriei este cel care guvernează materia comercială. prin deces precum şi prin radierea acesteia din registrul comerţului.8. 26/1990. în materie comercială. 3. 3. fie ca urmare a încetării voluntare. stabilesc că membrii întreprinderilor familiale pot dobândi calitatea de comerciant de la împlinirea vârstei de 16 ani. fie în condiţiile art. în materie comercială legiuitorul a fixat deci două limite de vârstă distincte pentru dobândirea capacităţii persoanei-fizice de a exercita profesia de comerciant. Nu suntem în prezenţa unei capacităţi juridice depline ct a unei .1. interzicând incapabilului să se expună rigorilor dreptului comercial.8.8.8. capacitatea deplină a persoanei fizice începe de la data când persoana devine majoră (18 ani) sau. membrii întreprinderilor familiale. când acesta dobândeşte capacitate deplină de exerciţiu iart. titularii întreprinderilor individuale şi reprezentanţii întreprinderilor familiale trebuie să îndeplinească vârsta de 18 ani pentru a obţine această calitate. dispoziţiile recente ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25 din Legea nr. sau în condiţiile art.2.membru al unei întreprinderi familiale la vârsta de 16 ani. în mod voluntar. precum şi prin radierea lor din registrul comerţului. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. distincţia se fundamentează fără îndoială pe maturitatea şi discernământul persoanei fizice. Legea civilă prevede că pentru încheierea actelor juridice. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridicei. legiuitorul a rost nevoit. în materie civilă. ca o măsură de protecţie.2. în cazul minorului căsătorit. 3. Este necesar deci să examinăm în ce condiţii o persoană fizică poate exercita acte de comerţ. Limitările prevăzute de lege pot fi grupate în incapacităţi şi incompatibilităţi. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate. 8 alin. (2) şi (3) din Decretul nr. Restricţii privind dobândirea calităţii de comerciant persoană fizică 3. respectiv care ar putea fi cauzele care să împiedice dobândirea şi exercitarea calităţii de comerciant. a căror implicare în activitatea comercială este mai redusă şi subordonată reprezentantului întreprinderii. 25 din Legea nr.2.8. dobândesc capacitatea de a deveni comerciant . pe baza cererii lor.2. 26/1990 privind registrul comerţului. de la data căsătoriei. exerciţiul unei profesii este Siber şi nu poate fi îngrădit decât în cazurile expres prevăzute de lege.

prin -intermediul părinţilor sau al tutorelui. minorul va fi cel pus în stare de faliment şi nu reprezentantul său. 13 C. care reprezintă.. pentru că implică asistenţa permanentă a curatorului. ci o imposibilitate practică de a exercita acte de comerţ. 3. nu şi continuarea lui.3.2. cel pus sub curatelă poate. pentru că legea nu o prevede. care nu are puteri de reprezentare şi nu poate. minorii cu capacitate restrânsă de exerciţiu şi minorii emancipaţi prin căsătorie. Nu la tel se prezintă situaţia juridică a persoanei pusă sub curatelă. pentru o incapacitate de fapt a celui pus sub curatela de a fi comerciant. Având în vedere acest scop.3. art. care presupune realizarea unui profit perso' S. un fond dobândit pe calea succesiunii va trebui lichidat. Potrivit art. prevede posibilitatea continuării comerţului în numele acestora. fără a face distincţie între minori. deci.2. Cărpenaru. în această situaţie. corn. restrânse la calitatea de membru al unei întreprinderi familiale. a căror activitate şi răspundere presupun existenţa discernământului deplin. Astfel. din cauza alienaţiei sau debilităţii mintale. în cazul prejudicierii incapabilului. interzisul nu poate începe sau continua un act de comerţ. persoanele fizice autorizate şi reprezentanţii întreprinderilor familiale. nu este o incapacitate de drept.8. dobândesc capacitatea de a fi comerciant numai la vârsta de 18 ani. Sancţiunea actelor făcute de interzis este nulitatea relativă. Legiuitorul a considerat că în această situaţie. dobândit pe cale succesorală. o asemenea teză nu se justifică. în opinia noastră. S-a pus problema dacă. p. care nu acţionează nomine proprio. 14 C. cit. minorui dobândeşte calitatea de comerciant. Deci.Subiectele dreptuiui comercial 49 capacităţi speciale. continuarea comerţului în numele minorului ar fi un mijloc de ocrotire a sa.8.D. 3. 72-73. în schimb. corn. cel puţin de lege ferenda. interzisul şi cel pus sub consiliu judiciar nu pot fi comercianţi şi nici a continua un comerţ.8. care îşi vor desfăşura activitatea în numele şt pe seama celui pus sub curatelă. specific activităţii comerciale. căutător de profit. cu toate acestea. vârsta maturităţii. 3. întrucât instituirea curatelei nu aduce nici o atingere capacităţii persoanei pusă sub curatelă. op.4. pentru că în cazul încetării plăţilor.8. 3. ar fi dificilă. pentru a-şi exercita comerţul. în viziunea legiuitorului român. Pentru aceste considerente. pentru ca. Răspunsul a fost afirmativ. strict juridică. Incompatibilităţiie sunt expresia tendinţei legiuitorului de a evita contaminarea unor profesiuni de interes public cu spiritul speculativ..2. desfăşurarea unor acte comerciale. atunci când minorul devine proprietarul (titularul) unui fond de comerţ..5. care este însărcinatul cu reprezentarea intereselor persoanei în cauză. Incapacitatea minorului de a fi comerciant priveşte doar începerea unui comerţ. cu titlu profesional. Persoanele puse sub interdicţie nu pot dobândi sau păstra calitatea de comerciant. să utilizeze reprezentanţi. Romanii spuneau că scopul comerţului este câştigul ( finis mercatorum est iucrum). comerţul neputându-se tace cu interzisul. unii autori1 s-au pronunţat dacă nu de lege lata. . să încheie acte juridice pe seama acestei structuri de organizare a comerţului persoanelor fizice.

primar general şi viceprimar al Municipiului Bucureşti. (a-d) (a) Asttel.funcţiile de primar.calitatea de deputat sau senator.membrii Curţii de Conturi. 85. în art. 161/2003 sunt incompatibile cu calitatea de comerciant persoană fizică următoarele calităţi sau funcţii: . Dar. Avocatul Poporului şi adjuncţii săi. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Astfel. direct sau prin persoane interpuse. membrii Consiliului Concurenţei. atrage acestuia o sancţiune de natură administrativă sau disciplinară ori destituirea din funcţia pe care o ocupă. (1) stabileşte că.directorul general şi membrii consiliului director al Agenţiei Naţionale de presă R O M P R E S . 140 din Constituţie prevăd că funcţiile de judecător. 94 din Cartea I.funcţiile de m e m b r u al G u v e r n u l u i (ministru). guvernatorul. . în măsura în care acest exerciţiu ar putea intra în contradicţie cu interesele generale ale societăţii. viceguvernatorii. Constituţia României. nai. sunt incompatibili cu calitatea de comerciant persoană fizică următorii: .membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii R o m â n e de Radiodifuziune şi Societăţii R o m â n e de Televiziune. cităţifor. art. 87 şi art.funcţiile de prefect şi subprefect. 81. . . Titlul IV al Legii nr. cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior. de secretar de stat sau subsecretar de stat. . în schimb. prim-viceguvernatorul. membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. 8 din Legea nr. (d) Potrivit art. . 125. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor interzice magistraţilor (judecători şi procurori) să desfăşoare activităţi comerciale. procuror şi chiar de consilier de conturi la Curtea de Conturi sunt incompatibile cu orice altă tuncţie. . preşedinte şi vicepreşedinte ai consiliului judeţean. art.preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţie. 99 din aceeaşi iege. membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. art. art. 132 şi art. Preşedintele României nu poate îndeplini nici o altă tuncţie publică sau privată.funcţiile publice. art. membrii consiliului de directorul Serviciului Roman de informaţii. 84 alin. 84. Tratamentul juridic al incompatibilităţilor este mat lejer decât cel al incapa- . prim-adjunctul şi adjuncţii săi. viceprimar. (b) Art. în aplicarea acestor dispoziţii constituţionale.50 Organizarea comerţului patibile cu exercitarea comerţului în nume propriu. membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului. în timpul mandatului său. s-a considerat că anumite funcţii publice sau de interes public sunt incom- administraţie şi angajaţii cu funcţii de conducere ai Băncii Naţionale a României. existenţa unei incompatibilităţi nu împiedică pe cel vizat să dobândească calitatea de comerciant. (c) Potrivit prevederilor art. . directorul Serviciului de Informaţii Externe şi adjuncţii săi.

Comercianţii persoane juridice şi societăţile naţionale şi societăţile europene). Potrivit prevederilor art. obţinerea unor profituri prin săvârşirea de acte de comerţ. 270 2ii) din Legea nr. a cărei calitate de comerciant este recunoscută de lege. 1 alin. a v â n d un capital m i n i m de 120. scop care priveşte. ab initio. Societăţile comerciale. 31/1990. 2157/2001 ai (c) prin înfiinţarea unei filiale într-un stat membru.1. SE se constituie ca societăţi pe acţiuni. societăţi cu răspundere limitată. în scopul distribuirii între aceştia a profitului realizat prin efectuarea de acte. 7 C. conferită ope legis. personalitate juridică. pentru o perioadă minimă de 2 ani. nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. U . ea a v â n d astfel o natură c o m e r c i a l ă şi dobândind calitate de c o m e r c i a n t prin efectul legii.1. Potrivit Regulamentului (CE) nr. societăţile europene şi organizaţiile cooperatiste.Subiectele dreptuiui comercial 51 Secţiunea 4. prin 4.1. Societăţile de drept naţional. o sucursală sau filială pe teritoriul unui alt stat membru. Societăţile europene ( Societas Europaea . (1) din Legea nr.1. a v â n d printre asociaţi cel puţin două societăţi ai căror statut naţional este guvernat de legislaţiile unor state m e m b r e diferite. persoanele fizice şi juridice se pot asocia şi constitui societăţi comerciale. 4. regiile autonome. astfel c u m a fost completată prin O . Consiliului ( U n i u n i i Europene) din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene acestea sunt societăţi create pe teritoriul unui stat m e m b r u . 52/2008 „ S o c i e t ă ţ i l o r europene cu sediul în România le sunt aplicabile . D e c i .000 euro şi se înregistrează în registrul comerţului de la sediul lor. î n c ă de la data dobândirii personalităţii juridice. în vederea efectuării de acte de comerţ. grupurile de Comercianţii persoane juridice sunt: societăţile c o m e r c i a l e (inclusiv c o m p a n i i l e optat pentru calitatea de comerciant). G . înfiinţată. (b) prin înfiinţarea unei societăţi cu participare străină. condiţiile reglementate de prima teză a art. printr-un act constitutiv. în condiţiile legii. prin excelenţă. este reflexul scopului urmărit de aceste entităţi juridice. Potrivit art. cu statut de SE. Societăţile europene pot avea ca asociaţi numai societăţi pe acţiuni şi. raţiunea înfiinţării unei societăţi c o m e r c i a l e este aceea de a efectua acte de comerţ.2. cu personalitate juridică. cu condiţia ca acestea din urmă să fi avut. interes e c o n o m i c şi grupurile europene de interes e c o n o m i c (în măsura în care au voinţa şi cu aportul asociaţilor. în condiţiile legii. în anumite cazuri. Această calitate. într-adevăr. Societatea comercială este o entitate dotată cu 4. corn. a v â n d ca asociat o societate-mamă aparţinând altui stat membru sau (d) prin transformarea unei societăţi naţionale într-o societate europeană. Societăţile europene.SE) se pot forma în m a i multe modalităţi: (a) prin fuziunea a cel puţin două societăţi naţionale guvernate de legislaţiile unor diferite state membre. pentru dobândirea calităţii de comerciant persoană fizică nu privesc societatea comercială. de comerţ.

161/2003 privind unele măsuri 1 A se vedea Sinteza statistică a datelor din registrul centra! al comerţului la 31 mai 2008 . (2) din Legea nr.date provizorii. cele ale prezentului capitol. care poate fi o hotărâre guvernamentală sau decizie a organelor administraţiei publice locale. Statistici. De remarcat că regiile autonome. poştă şi transporturi feroviare).3.52 Organizarea comerţului prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. urinare a aplicării legislaţiei care prevede într-o prima tază transformarea lor în societăţi comerciale . ele trebuie să întocmească contul de profit şi pierderi. 1 alin. Regiile autonome. Potrivit art. 4. Regiile autonome.companii naţionale sau societăţi naţionale (prin efectul legii sau al unei hotărâri de guvern. tabelul nr. La sfârşitul lunii septembrie 2007.157/2001 din 8 octombrie 2001 privind statutul societăţii europene.2. domenii stabilite de Guvern. energetică.3. Având în vedere ponderea societăţilor comerciale în numărul total al comercianţilor. Titlul V al Legii nr.1. Grupurile de interes economic şi grupurile europene de interes economic sunt reglementate prin Cartea I. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4. 30/1997. exploatarea minelor si a gazelor naturale. La data de 31 mai 2008.351 de regii autonome 2 4.300. la 31 mai 2008 mai erau înscrise în registrul central al comerţului i . precum şi complexitatea procesului de constituire. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale. ' A se vedea Sinteza statistică a datelor din registrul central a! comerţului la 31 mai 2008 . dar şi celorlalte obligaţii prevăzute de legile comerciale.222 societăţi comerciale'. sunt entităţi dotate cu personalitate juridică. 2. Calitatea de comerciant a regiilor autonome se dobândeşte prin actul de înfiinţare. în raport de importanţa naţională sau locală a acestora) şi apoi privatizarea lor. organizare şi funcţionare a societăţilor comerciale. Grupurile de interes economic şi grupurile europene de interes economic. Regiile autonome funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară. înfiinţate în 1990 ca o încercare a statului de a-şi menţine monopolul şi/sau controlul în anumite domenii de importanţă stralegică. organizate în domenii strategice {industria de armament. In măsura compatibilităţii lor cu dispoziţiile regulamentului comunitar". . care reflectă eficacitatea activităţii comerciale desfăşurate. al căror regim este reglementat de Legea nr. 26/1990 regiile autonome au calitatea de comerciant şi. cel puţin 64 de societăţi europene erau înregistrate pe teritoriul UE. ceea ce presupune realizarea unor venituri care să acopere cheltuielile şi să producă un profit. în registrul comerţului erau înscrise 1. precum şi cele privitoare la societăţile pe acţiuni. sunt supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului. Urmarea acestei politici de restrângere a numărului regiilor autonome. deci. 5. sunt pe cale de dispariţie.date provizorii. scop care ne indică poziţia de comerciant a acestor structuri. acestora le va fi dedicată o examinare extensivă în cadrul acestei lucrări. în acest sens.

ale cooperaţiei agricole. fie la restructurarea formelor de organizare a acestora. 119/2006. iegea califică grupul de interes economic şi grupurile europene de interes economic drept comerciant exclusiv prin prisma obiectului lor de activitate. societăţile cooperative pe acţiuni meşteşugăreşti. Of. ele putând avea atât calitatea de comerciant. 1036 din 28 decembrie 2006. în nume propriu. GIE şi GEIE au obligaţia de a se înmatricula în registrul comerţului. prevenirea şi sancţionarea corupţiei 1 . 7 C. publicată în M. aparte. astfel cum este declarat în actul constitutiv. Calitatea lor de comerciant trebuie să rezulte. în mod expres. fie din minimum două persoane fizice care desfăşoară activităţi industriale.şi anume cooperativele de consum. prin asocierea a două sau mai multe persoane.4. care trebuie să precizeze natura comercială sau necomercială a activităţii acestuia. într-un capitol aparte al primei părţi a acestei lucrări. Grupul de interes economic (GIE) este o persoană juridică cu scop patrimonial.. Potrivit legii. meşteşugăreşti sau agricole ori care furnizează servicii profesionale sau de altă natură pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeană. în scopul înlesnirii on dezvoltării activităţii economice a membrilor săi. Activitatea cooperaţiei . grupul de interes economic având calitatea de comerciant poate îndeplini. 127 alin. dar această înmatriculare nu le oferă calitatea de comerciant lart. Grupul european de interes economic (GEIE) este acea asociere dintre două sau mai muite persoane fizice ori juridice. fie din cel puţin o persoană juridică menţionată la litera (a) de mai sus şi o persoană fizică menţionată la litera (b) de mai sus. GEIE trebuie să fie alcătuit fie din minimum două societăţi comerciale care îşi au sediul şi principalul centru de conducere şi gestiune a activităţii pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. de consum. GIE şi GEIE se caracterizează prin ambivalenţă.Subiectele dreptuiui comercial 53 pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. lată deci că. constituită prin act autentic. Of.. cu o fizionomie. cu titlu principal şi într-o manieră obişnuită. toate faptele de comerţ necesare realizării scopului său. pe o perioadă determinată. îmbunătăţirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi. precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective. din actul constitutiv al grupului. constituita pentru o perioadă determinată sau nedeterminată. fie la desfiinţarea şi reînfiinţarea lor pe baze complet noi. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. . Organizaţiile cooperaţiei meşteşugăreşti si de consum . Studierea acestor entităţi se va realiza. organizată pe coordonatele cooperaţiei meşteşugăreşti. Marile transformări sociale şi economice survenite după 1990 au condus. într-un final. 161/20031. spre deosebire de prevederile art. nr. (4) din Legea nr. 234 alin. cât şi pe cea de necomerciant. nr. comerciale. în scopul înlesnirii.au ' Legea nr. 4.a fost. care conferă calitatea de comerciant celor care exercită acte de comerţ cu titlu profesional. (3) şi art. 161/2003 a lost publicată în M. cooperativele mici meşteşugăreşti şi asociaţiile acestora . cooperativele meşteşugăreşti. de credit şi. com. fizice sau juridice. în mod tradiţional. 279 din 21 aprilie 2003 şi a rost modificată prin prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Societăţile cooperative. societăţile cooperative meşteşugăreşti. şi ea.ca sector specific al economiei naţionale .

în scopul promovării intereselor e c o n o m i c e . la dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti ale membrilor lor cooperatori. Of.. Societatea cooperativă este o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice.. după o evoluţie legislativă sinuoasă. (d) principiul autonomiei şi independentei societăţilor cooperative şi alte principii care tind la promovarea unei educaţii şi culturi cooperatiste în rândul membrilor acestor forme de activitate economică. 1/2005. sociale şi culturale ale membrilor cooperatori. nr. 1/2005 a tost publicată în M. 566/2004 2 In fine. Societatea cooperativă.asociaţii de persoane fizice care se constituie scopul de a exploata în c o m u n suprafeţele agricole deţinute de membrii ' Legea nr. publicată în M. cu d) societăţi cooperative agricole .1. Of. (a) principiul asocierii voluntare şi deschise (b) principiul controlului democratic al membrilor cooperatori. ' Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. fiind deţinută în c o m u n şi controlată democratic de către membrii săi. 25/2009. organizaţiile cooperatiste de credit. 179 din 23 martie 2009. 1236 din 22 decembrie 2004. şi-au găsit matca în dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a G u v e r n u l u i nr. în conformitate cu prevederile art. 172 din 28 februarie 2005. în conformitate cu principiile cooperatiste (art. Legea nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. tost restructurate pe baza prevederilor Legii nr. . nr. b) societăţi cooperative de consum . 99/2006 a fost publicată în M. publicată în M. Of. modificată prin O. nr. 566/2004 a fost publicată în M. 7). nr.U. c) societăţi cooperative de valorificare . Cooperaţia este organizată într-una din următoarele forme de societăţi cooperative de gradul I: a) societăţi cooperative meşteşugăreşti . Principiile la care tace trimitere legea sunt.G. 480 din 18 iulie 2007.asociaţii de persoane fizice care desfăşoară în c o m u n activităţi de aprovizionare a membrilor cooperatori şi a terţilor cu produse pe care le cumpără sau le produc şi activităţi de prestări de servicii către membrii lor cooperatori şi către terţi. 2 din Legea nr.asociaţii de persoane fizice care desfăşoară în c o m u n activităţi de producţie. aceasta îşi desfăşoară activitatea prin societăţi cooperative şi diverse forme de asociere a acestora. (c) principiul participării e c o n o m i c e echitabile a membrilor cooperatori.4. 227/2007. 1027 din 27 decembrie 2006 si a fost aprobată prin Legea nr.au primit un nou suflu şi o nouă reglementare prin Legii cooperaţiei agricole nr. de executare de lucrări şi prestări de servicii. Of. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 1 iar cooperativele agricole . constituită pe baza consimţământului liber exprimat de acestea. nr. care contribuie. în principal. care constituie drept c o m u n în materia reglementării cooperaţiei. fiind restructurate ca instituţii de credit autorizate şi supuse reglementărilor riguroase ale B ă n c i i Naţionale a României-'. 4.desfiinţate după 1990 .54 Organizarea comerţului -S.asociaţii de persoane fizice care se constituie în scopul de a valorifica produsele proprii sau achiziţionate prin distribuţie directă sau prin prelucrare şi distribuţie directă. nr. direct sau indirect. Of. de comercializare a mărfurilor.

4. e) cooperative agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole. potrivit legii. repara. Toate acestea se pot asocia. societăţile cooperative de gradul I şi cele de gradul II constituie agenţi economici cu capital privat.2. exploata.care.desfăşoară o activitate economică. tehnică şi socială în interesul privat al membrilor lor. întreţine şi cumpăra echipamente. care organizează atât cumpărările de materiale şi de mijloace tehnice necesare producţiei agricole. f) cooperative agricole pentru finanţare. utilaje. silvice. b) cooperative agricole de achiziţii şi vânzări.asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a realiza activităţi de transport şi activităţi conexe acestora. renova şi administra locuinţe pentru membrii lor cooperatori. pe domenii şt ramuri de activitate. de a etectua în comun lucrări de îmbunătăţiri funciare. instalaţii. care se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor legii. între ele sau împreună cu alte persoane fizice. f) societăţi cooperative pescăreşti . constituind astfel societăţi cooperative de gradul II. h) societăţi cooperative forestiere . Cooperativa agricolă reprezintă o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice. în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori. de a produce.asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a amenaja. ambarcaţiuni de pescuit. cumpăra. d) cooperative agricole manufacturiere şi de mică industrie în agricultură. pentru îmbunătăţirea tehnică şi economică a activităţilor de transport desfăşurate de membrii cooperatori.Subiectele dreptuiui comercial 55 e) societăţi cooperative de locuinţe . ţinând seama de condiţiile impuse de regimul silvic. regenera şi proteja fondul forestier deţinut de membrii cooperatori. cu prezenţă permanentă. după caz. precum şi de a pescui. 4. cât şi vânzările produselor agricole.asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a construi. asistenţă mutuală şi asigurare agricolă. g) societăţi cooperative de transporturi . persoană juridică de drept privat. cooperatori.. piscicole şi a efectivelor de animaie. cum ar fi: a) cooperative agricole de sen/icii. care asigură produse tipice. pentru membrii cooperatori şi pentru terţi. care se vor constitui cu respectarea dispoziţiilor legii. de marcă.asociaţii de persoane fizice care se constituie cu scopul de a înfiinţa ferme piscicole şi de acvacultura. constituită cu un număr nelimitat de membri şi capital variabil. în conformitate cu principiile cooperatiste. în scopul integrării pe orizontală sau pe verticală a activităţii economice desfăşurate de acestea. i) societăţi cooperative de alte forme. . 1/2005 au fost transformate în societăţi cooperative . Potrivit legii. în lumina prevederilor Legii nr. pe baza consimţământului liber exprimat. Ele sunt structurate. de a utiliza în comun maşini şi instalaţii şi de a valorifica produsele agricole. conserva. Cooperativele agricole . c) cooperative agricole de procesare a produselor agricole. prelucra şi distribui produse piscicole. care asigură în sistem cooperativ serviciile pentru micii producători.

175/2006. 4. Cooperativa de credit este instituţia de credit constituită ca o asociaţie autonomă de persoane fizice unite voluntar în scopul îndeplinirii nevoilor şi aspiraţiilor lor comuni. 4.4. . cu precădere. lata un argument suplimentar care reliefează poziţia de comercianţi a societăţilor cooperative. organizaţiile cooperatiste de credit . 1/2005 se constituie după o procedură asemănătoare celei a societăţilor comerciale. respectiv: societăţi comerciale. nr. în scopul obţinerii unui profit. aprobată prin Legea nr. societăţi cooperative. Cooperativele agricole reglementate de Legea nr. a cărei activitate se desfăsoară. forma autentică fiind prevăzută numai atunci când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un teren. pe principiul întrajutorării membrilor cooperatori. 99/2006. persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţii familiale autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. în scopul obţinerii de profit. cu precizarea că valabila lor constituire este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii prealabile emise de Banca Naţională a României. în fine. 681 din 28 iulie 2004 şi a tost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. inclusiv aceleia a înmatriculării în Registrul comerţului. prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare a unei activităţi economice şi autorizată potrivit legilor în vigoare să iacă acte şi fapte de comerţ.se constituie şi funcţionează potrivit legislaţiei care guvernează materia societăţilor comerciale.. social şi cultural. Societăţile cooperative reglementate de Legea nr. 1 al Legii nr.4. cum ar fi cooperativă de credit sau bancă cooperatistă . a căror activitate constă în realizarea unor fapte de comerţ..4. potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5.4. în conformitate cu prevederile Legii nr. în condiţii de concurenţă.' de ordin economic.65 Organizarea comerţului -S. Procedură.care pot utiliza şi alte denumiri. Potrivit art. aceste entităţi sunt comercianţi şi au obligaţia de a se supune obligaţiilor profesionale ce revin comerciantului. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii1. 27/2006. 566/2004 se constituie de un număr minim de 5 membri.3. Of. Actul constitutiv este supus controlului judiciar exercitat de judecătorul delegat la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în circumscripţia căruia se află sediul societăţii cooperative şi este înregistrat in registrul comerţului. 346/2004 a fost publicata în M. 26/1990 privind registrul comerţului (care se referă încă ia organizaţiile cooperatiste şi nu la societăţile cooperative). Calitatea de comerciant.. prin această operaţiune cooperativele dobândind personalitate juridică. dată la care aceasta dobândeşte personalitate juridică. implicând redactarea unui act constitutiv. ' Legea nr. prin semnarea unui act constitutiv încheiat în formă autentică şi prin înregistrarea acestuia în registrul comerţului. de regulă în forma unui înscris sub semnătură privată. 4. g) cooperative agricole de tipurile mai sus menţionate şi de alte tipuri care se vor constitui cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

In acest sens. este un criteriu fundamental pentru conferirea calităţii de comerciant. aşadar. este de reţinut că activitatea statului şt a unităţilor administrative teritoriale nu se referă numai la acordarea unor servicii publice ci şi la administrarea domeniului lor privat. Statul şi unităţile administrativ teritoriale (judeţul şi comuna) nu pot avea. acte de comerţ. situaţie care le-ar supune rigorilor şi îndatoririlor profesiei de comerciant. calitatea de comerciant. la constituirea de societăţi comerciale de interes loca! sau cu privire la cooperarea sau asocierea cu persoane juridice. ci ca o imposibilitate legală. cu titlu profesional. potrivit l e g i i nr. nu trebuie privita ca o interdicţie ca aceste entităţi să desfăşoare activităţi c o m e r c i a l e şt să realizeze acte de comerţ. Această prevedere a legii pune Pentru a da un răspuns acestei d i l e m e trebuie să relevăm că statui are o dublă personalitate: politică şi juridică. nr. C. în n u m e l e şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă. cu toate consecinţele nefaste pentru existenţa şi funcţionarea acestor organisme.Subiectele dreptului comercia) 57 mai 2008 în R o m â n i a se aflau în evidenţă 2016 societăţi cooperative.5. ca persoane juridice civile. 123 din 20 februarie 2007. Of. calitatea de comerciant. cu alţi parteneri sociali. întrucât legea organică nu distinge asupra acestei probleme. com. pe orice cale. la sfârşitul lunii 4.Legea administraţiei publice locale 1 . Aceasta nu înseamnă însă că sfera materiei comerciale se restrânge numai la actele de comerţ săvârşite de aceste entităţi şi că alte persoane juridice nu pot realiza.care au aptitudinea de a desfăşura activităţi comerciale. în considerarea scopului urmărit prin constituirea lor. în vederea finanţării şi realizării în c o m u n a unor acţiuni. conferită prin Legea administraţiei publice. persoane iuridice de drept privat . 8. potrivit art. pentru elaborarea şi organizarea punerii în aplicare a legii. Persoane j u r i d i c e ce nu pot avea calitatea de c o m e r c i a n t . 1 Legea nr. lucrări.. Aceste drepturi şi obligaţii pot fi cantonate atât în sfera civilului cât şi în cea a c o m e r c i a l u l u i . Scopul principal al organizării statale este de natură politică. pe care acestea îl au în proprietate. care reprezintă reflexul unei anumite situaţii e c o n o m i c e şi politice de la data adoptării Coduiui c o m e r c i a l . cu organizaţii neguvernamentale şi în discuţie posibilitatea de a destina domeniul privat ai consiliilor locale unor activităţi comerciale. Pentru acest motiv.1. 215/2001 a tost republicată în M. persoane iuridice cărora legea le-a destinat calitatea de comerciant. respectiv de a dobândi calitatea de comerciant. este de examinat dacă există şi alte persoane iuridice . consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri. Există. la rândul lor. ca statul. permite colectivităţii constituită în această formă să-şi exercite drepturi şi să-şt asume obligaţii. D a r c u m realizarea actelor de comerţ. 4. Perso- nalitatea juridică a unităţilor administrativ teritoriale. 215/2001 . potrivit evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Această prevedere. judeţul şi c o m u n a să dobândească. .5. servicii sau proiecte de interes public local.c u m ar fi statul şi autorităţile administraţiei p u b l i c e sau asociaţiile şi fundaţiile. ca orice persoană capabilă.

246/2005. a se vedea şi i. interdicţia prevăzută de art. în vederea realizării de venituri şi a satisfacerii. 57. De altfel. Veniturile asociaţiilor sau federaţiilor pot proveni. poate efectua acte de comerţ. p. în temeiul prevederilor Legii nr. 1 2/2008. 8 C. a interesului public. corn. Societăţile agricole de tip privat. prin unităţile sale administrativ teritoriale. 7 C. Asociaţiile şi fundaţiile sunt persoane juridice civile. 4. 15/1990. com. 18/1991 privind fondul funciar. se referă fa dobândirea calităţii de comerciant şi nu la săvârşirea de acte de comerţ. 656 din 25 iulie 2005.. 26/2000' Având în vedere că acestea urmăresc un scop ideal. 13 C. Votca. în temeiul prevederilor Legii nr. . întreprindere ce reprezintă în fond un fapt de comerţ obiectiv.58 Organizarea comerţului -S. Persoanele juridice având ca obiect exploatările agricole pot fi organizate atât ca societăţi comerciale cât şi ca societăţi agncoie fără caracter comercial. Pentru mai multe detalii asupra acestor forme de asociere în agricultură. organizate şi funcţionând în baza Ordonanţei Guvernului nr. 39 din 31 ianuarie 2000 şi a fost aprobată prin Legea nr. 3 pct. asociaţiile şi fundaţiile pot înfiinţa societăţi comerciale.posibil model pentru legiuitorul român. dezinteresat şi nelucrativ. potrivit prevederilor art. Exploataţiile agricole cu răspundere limitată (EARL) din dreptul francez . în Revista de drept comercial nr. nr. statui şi unităţile administrativ teritoriale pot desfăşura activităţi comerciale. expres menţionat de art. dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale.. publicată în M. Un exemplu tipic este cel al serviciilor publice de transport. 47 din Ordonanţa. în sensul definiţiei art. ele nu au calitatea de comerciant.5. nr. dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice. Aceste societăţi agricole reglementate de Legea nr. Of. Ca urmare. Dividendele obţinute de asociaţii şi fundaţii din activităţile acestor societăţi comerciale. statul. raporturile juridice respective sunt supuse legii comerciale fără ca prin aceasta.3. care vor fi supuse legii comerciale fără ca prin aceasta să se confere calitatea de comerciant acestor entităţi. nr.2. 'în asemenea situaţii. 48 din Ordonanţă. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 2 . 4. Calitatea lor de comerciant este indubitabilă. Of. Of. au fost constituite în temeiul prevederilor Legii nr. Ele sunt persoane juridice de drept privat. s-a considerat că statul poate săvârşi acte de comerţ chiar şi în domeniul serviciilor publice cu gestiune privată. 46 şi art. în concluzie. o temă interesantă de studiu". 36/1991 reprezintă.5. se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei sau fundaţiei. dar fără caracter comercial. Potrivit art.fundaţiile şi asociaţiile să dobândească calitatea de comerciant. 26/2000 a fost publicată in M. dar nu cu titlu de profesie. cu personalitate jundică. şi din activităţi economice directe. fie prin reorganizarea asociaţiilor intercooperatiste. pe această cale. fără îndoială. Societăţile comerciale cu profil agricol s-au constituit fie prin reorganizarea întreprinderilor agricole de stat. 97 din 6 mai 1991. com. 2 Publicată în M. fără a fi însă nici ' Ordonanţa Guvernului nr. deşi li se retuză calitatea de comerciant. Mai mult chiar.

Aceleaşi reguli se aplică şi organizaţiilor cooperatiste de credit. implicit. i'n mod expres. a calităţii de comerciant. Pentru dovedirea calităţii de comerciant. Aşa cum s-a observat. fie prin voinţa asociaţilor. toţi comercianţii persoane juridice au obligaţia protesională de a se înregistra în registrul comerţului. 100 şi urm. potrivii Legii nr. în timp ce societăţile agricole dobândesc personalitate ¡uridică. regiile autonome şi societăţile cooperative ori organizaţiile cooperatiste nu trebuie să probeze săvârşirea unor fapte de comerţ. 5 alin. în plus. De aceea. grupurile de interes economic (care au optat pentru calitatea de comerciant).. cu actul constitutiv şi cu înscrisul care atestă dobândirea personalităţii juridice şi. calitatea de comerciant se dovedeşte. întrucât acestea sunt reglementate de lege separat. ci într-un registru anume rezervat acestor societăţi.6. Pentru că societăţile comerciale. prin exercitarea actelor de comerţ ce ar putea face obiectul ior. 99/2006. 53 şi urm. drept „asocieri simple" constituite în baza unui contract de societate. 566/2004) şi societăţile cooperative (art.Subiectele dreptului comercia) 59 societăţi comerciale sau cooperative agricole. societăţile cooperative sau organizaţiile cooperatiste dobândesc calitatea de comerciant din momentul înfiinţării. astfel pierzându-şi şi . potrivit cărora nu se poate considera ca fapt de comerţ „ vânzarea productelor pe care proprietarul ori cultivatorul le are după pământul său ori cel cultivai de dânsul". în principiu. în pofida faptului că. în schimb caracterul necomercia) explicit ai societăţilor agricole arată cu evidenţă că ele nu sunt comercianţi. de altfel. ţinut de judecătoria în circumscripţia căreia acestea îşi au sediui. care se pot produce fie în cazurile expres prevăzute de lege. 351 alin. societăţile comerciale îşi încetează existenţa prin dizolvare şi lichidare. (2) din legej. 5 C. civ. că ele nu au caracter comercial tart. din Legea nr. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. societăţile comerciale. ele sunt autorizate să efectueze lucrări agricole şi îmbunătăţiri funciare. din modul derogatoriu în care legea stipulează caracterul lor necomercial. respectiv ai constituirii lor ca persoane juridice. 1/2005) îşi încetează existenţa prin dizolvare şi lichidare. deoarece chiar legiuitorul arată. această calitate se dovedeşte prin cuprinsul actului constitutiv care prevede săvârşirea actelor de comerţ. încetarea calităţii de comerciant este legată de încetarea existenţei persoanei juridice. prelucrarea şi valorificarea produselor agricoie şi neagricole şi alte asemenea activităţi. să tacă aprovizionarea. în temeiul normei de trimitere cuprinsă în art. Astfel. rezultă că ele nici nu vor dobândi calitatea de comerciant. Dobândirea şi încetarea calităţii de comerciant persoană juridică. corn. 31/1990. din Legea nr. în cazul persoanei iuridice. regiile autonome. având drept obiect exploatarea agricolă a pământului şi a bunurilor şi animalelor aduse în societate. Dacă natura lor este subiect de discuţie. în sprijinul acestei concluzii vin şi prevederile art. 1491 C. De asemenea. dar nici societăţi civile. cooperativa agricolă (art. în înţelesul dat de art.. ca sursă de profit pentru grup. 4. în cazul grupurilor de interes economic şi a grupurilor europene de interes economic care au optat pentru calitatea de comerciant. societăţile agricoie se constituie printr-o procedură aparte faţă de societăţile comerciale şi nu se înscriu în registrul comerţului.

Asttel. ca profesie. inventarierea patrimoniului. persoana juridică având calitatea de comerciant îşi încetează personalitatea juridică şi îşi pierde calitatea de comerciant odată cu săvârşirea ultimului act de lichidare şi cu radierea ei din registru! comerţului. 32 din Ordonanţa de urgenţă a G u v e r n u l u i nr. grupul de interes e c o n o m i c îşi poate pierde calitatea de comerciant şi prin schimbarea obiectului de activitate şi renunţarea la activitatea comercială. Secţiunea 5.60 Organizarea comerţului -S. R . în anumite cazuri . 6 din Ordonanţa de urgenţă a G u v e r n u l u i nr. Asttel. Practic. 297/2004 privind piaţa de capital. Autorizaţiile prealabile Deşi exercitarea comerţului. pierderea personalităţii juridice. Potrivit dispoziţiilor art. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului reglementează. 11 al Legii nr. S c o p u l autorizării este să asigure un control de legalitate asupra îndeplinirii condiţiilor cerute pentru exercitarea respectivei activităţi comerciale şi să confere persoanei fizice calitatea de comerciant. ca un mijloc de exercitare de către B . plata creanţelor. după caz.. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. N . perioadă în care ea mai poate întreprinde anumite acţiuni necesare lichidării: recuperarea debitelor. Ca o aplicaţie aparte. operatorii de piaţă sau depozitarii nu pot funcţiona legal fără avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi/sau.c u m ar fi fuziunea şi divizarea persoanelor iuridice comerciant . este un drept garantat prin Constituţie. al B ă n c i i N a ţ i o n a l e a României. în condiţiile continuării existenţei sale. Prin excepţie. Tot aşa. societăţile de administrare a investiţiilor. art. pentru exercitarea unei activităţi e c o n o m i c e desfăşurată permanent. Limitele exerciţiului comerţului. prevede.. Dizolvarea acestor comercianţi nu atrage însă automat şi ca regulă generală. iar potrivit prevederilor Legii nr. realizarea activului şi distribuirea lui între asociaţi. în condiţiile legii.. art. 32/2000. după caz. obligativitatea obţinerii unei autorizaţii prealabile a B ă n c i i Naţionale a României în vederea constituirii şi funcţionării. pentru constituirea unei societăţi c o m e r c i a l e de asigurări-reasigurări este necesar avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. a unui control privind îndeplinirea de către solicitant a condiţiilor şi rigorilor impuse de activitatea bancară. exercitarea activitătii de comerţ este supusă unor autorizări preaiabiie. calitatea de comerciant.dizolvarea nu mai este urmată de lichidare ci de o transmitere a întregului activ şi pasiv către persoana juridică sau persoanele iuridice. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor e c o n o m i c e de către persoanele fizice autorizate. totuşi în anumite situaţii legiuitorul a înţeles să impună anumite restricţii sau condiţionări exerciţiului comerţului. beneficiare ale fuziunii sau divizării. organismele de plasament colectiv. în anumite cazuri. intermediarii (societătile de servicii de investiţii financiare). pentru instituţiile de credit. . ocazional sau temporar în România necesitatea înregistrării şi autorizării. entitatea respectivă intrând în lichidare.

Prima Directiva a Consiliului Uniunii Europene (Directiva 68/151/CEE) din 9 martie 1968 de coordonare. 1 din Legea nr. prevede obligativitatea statelor membre de a adopta măsurile necesare pentru a asigura publicitatea obligatorie a unor acte şi informaţii ale societăţilor comerciale şi de a înfiinţa un registru central. în vederea echivalării. art. Principalele obligaţii profesionale ce revin comercianţilor 6. în termen de 30 de zile de la data înmatriculării şi nu permit acestor entităţi să desfăşoare activităţile specifice prevăzute în obiectul de activitate decât numai după primirea de la Banca Naţională a României a documentului care atestă înscrierea lor în Registrul general al instituţiilor financiare nebancare. să ceară înscrierea in acelaşi registru a menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege. vânzarea. premergător aderării României la Uniunea Europeană. p. 2001. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.datele personale ale reprezentantului comerciantului. Registrul comerţului. să ceară înmatricularea în registrul comerţului iar în cursul exercitării şi la încetarea comerţului. instituţie publică subordonată Ministerului Justiţiei. 26/1990 privind registrul comerţului a statuat obligaţia comercianţilor ca.1. oficii care sunt structuri teritoriale. locaţiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra fondului de comerţ precum şi orice alt act prin care se aduc modificări înmatriculărilor sau menţiunilor sau care tace să înceteze firma ori fondul de comerţ.donaţia.Subiectele dreptului comercia) 61 De . de publicitate legală a actelor şi faptelor acestora şi de informare publică cu privire la înregistrările şi menţiunile cuprinse în el' Registrul comerţului este ţinut de oficiile registrului comerţului organizate pe lângă fiecare tribunal. . Pentru armonizarea legii române cu aceste cerinţe.asemenea. înainte de începerea comerţului. impun acestora să notifice înfiinţarea lor Băncii Naţionale a României. în înţelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat. Obligaţia de a face publicitate anumitor acte şi informaţii. în registrul comerţului se înscriu menţiuni privind: . cu modificările ulterioare. 21 din Lege nr. pentru informarea corespunzătoare a terţilor. 26/1990. unde să fie păstrate aceste documente şi informaţii. care guvernează activitatea instituţiilor financiare nebancare (printre care se numără şi societăţile de leasing). Titlul I al Ordonanţei Guvernului nr. pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor. In conformitate cu prevederile art. Ed. registru comercial sau registru al societăţilor comerciale. aflate în subordinea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Registrul comerţului a tost definit ca un sistem legal şi public de înregistrare şi de evidenţă a comercianţilor. fără personalitate juridică. . 34. Prescure. Secţiunea 6. a garanţiilor impuse societăţilor în statele membre. All Beck. T.

. în unele situaţii. denumirile de origine. 6. în ceea ce priveşte raporturile juridice încheiate cu comercianţii. aceea de informare. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. . Of.punerea sub interdicţie. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii impun regiilor autonome. firmă. reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. după caz. prin publicarea unor anunţuri în sistemul electronic de achiziţii publice. în procesul privatizării. constituirea unei societăţi comerciale sau modificarea actului constitutiv al acesteia se aduce ia cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial a încheierii judecătorului delegat sau a actului adiţional încheiat în formă autentică. spre a asigura protecţia necomercianţilor care sunt supuşi şi ei. nr. societăţile comerciale cu caoital majoritar de stat au obligaţia de face publică intenţia lor de a vinde active disponibile după cum şi vânzarea acţiunilor acestor societăţi trebuie adusă la cunoştinţă publică. Astfel. ' Legea nr. . obligaţia de a asigura transparenţa atribuirii contractelor de achiziţii publice. faptele şt menţiunile deja înregistrate în registrul comerţului sau care ar fi trebuit să fie înregistrate. reglementată de lege în diverse forme.2. în raport de aceste obligaţii profesionale ce revin comercianţilor. Obligaţia de a înregistra aceste menţiuni revine comerciantului. companiilor naţionale sau societăţilor naţionale care acţionează ca autorităţi contractante beneficiind de un drept. pentru faptele şi actele prevăzute a fi înregistrate în baza unor hotărâri judecătoreşti. De asemenea procedurile de achiziţii publice.. în baza hotărârii definitive. . 82/1991 (Legea contabilităţii)' care prevede că toţi comercianţii şi toate persoanele juridice trebuie să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie. mărcile. indicaţiile de provenienţă. instituirea curatelei şi ridicarea acestor măsuri privitoare la un comerciant. 82/1 991 a fost republicată în M. putem considera că ele se circumscriu unei obligaţii mai largi ce revine acestora. dar ele vor putea fi înregistrate şi la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu. comercianţii mai au obligaţia de a face publicitatea unor acte şi prin Monitorul Oficial sau prin ziare de largă răspândire naţională sau locale. legii comerciale..orice modificare privind acteie. . emblemă şi alte semne distinctive asupra cărora comerciantul are un drept. 1 aS Legii nr.hotărârea de condamnare a comerciantului pentru fapte penale care îl rac nedemn sau incompatibil de a exercita această profesie.62 Organizarea comerţului -S. Obligaţia de a organiza şi conduce contabilitatea proprie. . De asemenea societăţile comerciale pe acţiuni şi cele cu răspundere limitată mai au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial bilanţul contabil anuai. Această obli gaţteeste menţionată în art. special sau exclusiv. . care reprezintă un instrument de cunoaştere. 454 din 18 iunie 2008. în Monitorul Oficial sau în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.deschiderea procedurii de reorganizare judiciară şi faliment.hotărârea de divorţ a comerciantului şi de partaj a bunurilor comune.brevetele de invenţie. prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă.

Prin evidenţa contabilă comercianţii trebuie să asigure: . precum şi de efectuare a prestărilor de servicii. 6. Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registru ¡-jurnal. execuţia bugetului public naţional şi întocmirii bilanţului pe ansamblul economiei. publicarea şi păstrarea informaţiilor privind situaţia patrimonială a comerciantului si rezultatele obţinute. ' Legea nr. care se completează şi se păstrează conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Potrivit prevederilor art. exercitării abuzului de încredere. Of. dc execuţie a lucrărilor.furnizarea informaţiilor de interes public. 6. comercianţii au obligaţia de a-şi exercita activitatea cu bună credinţă şi potrivit uzanţelor cinstite. 24 din 30 ianuarie 1991 şi a fost modificată prin Legea nr. Of. 11/1991 a fost publicată In M. în sensul legii. Constituie concurenţă neloiala. în condiţiile iegii. Informaţiile şi datele care constituie substanţa operaţiunilor financiar contabile se înregistrează în registrele de contabilitate.1. . Registrul-inventar şi Cartea mare. incitării la delict şi achiziţionării de secrete comerciale de către terţii care cunoşteau că respectiva achiziţie implică astfel de practici.3. prelucrarea. orice act sau tapt contrar uzanţelor cinstite în activitatea industrială şi de comercializare a produselor.Subiectele dreptului comercia) 63 gestiune şi control al patrimoniului comercianţilor şi ai rezultatelor obţinute de aceştia în cadrul activităţii desfăşurate. 4 din legea privind combaterea concurenţei neloiale califică drept contravenţii următoarele fapte de concurenţă neloială: a) oferirea serviciilor de către salariatul exclusiv al unui comerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea oterte. . care se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă organelor de control în mod ordonat si astfel completate încât să permită.3. nr.3. 298/2001. nr. i al Legii nr. în orice moment.înregistrarea cronologică si sistematică. . Este considerată ca fiind contrară uzanţelor comerciale cinstite utilizarea în mod neloial a secretelor comerciale ale unui comerciant prin practici de genul neexecutării unilaterale a contractului sau utilizării unor proceduri neloiale. cu respectarea intereselor consumatorilor şi a cerinţelor concurenţei loiale. 313 din 12 iunie 2001. Obligaţia de a-şi desfăşura activitatea comercială cu bună credinţă şi cu respectarea uzanţelor comerciale cinstite şi a cerinţelor concurenţei loiale.controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi înregistrate.2. în acest sens art. identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. contravenţionale ori penale. publicată în M. Contravenţii. pentru stabilirea patrimoniului naţional. Obligaţii. orice act contrar acestora constituind concurenţă neloială şi fiind sancţionat prin mijloace civile. de natură să atecteze poziţia comercianţilor concurenţi pe piaţă. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale 1 . 6.

invenţii.. b) divulgarea. g) deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legăturilor stabilite cu această clientelă în cadrul funcţiei deţinute anterior ia acel comerciant. a produselor c h i m i c e destinate dezvăluirea acestor informaţii este necesară pentru protecţia publicului sau cu d) divulgarea unor informaţii prevăzute la lit. b) punerea în circulaţie de mărfuri contrafăcute şi/sau pi ratate. d) comunicarea sau răspândirea în public de către un comerciant de afirmaţii asupra întreprinderii saie sau activităţii acesteia. c).2007 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. irevocabilă pnn decizia nr.64 Organizarea comerţului -S. c) folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentări a căror obţinere a necesitat un efort considerabil sau a altor informaţii secrete în legătură cu acestea. 6. decizia nr. sau răspândirea de către un comerciant de afirmaţii mincinoase asupra unui concurent sau asupra mărfurilor/serviciilor sale. chiar făcută confidenţial. pentru a cunoaşte sau a folosi clientela sa ori pentru a obţine alt folos pentru sine ori pentru alta persoană în dauna unui concurent. c) încheierea de contracte prin care un comerciant asigură predarea unei mărfi sau executarea unor prestaţii în mod avantajos. promiterea sau acordarea . Secţia a Vl-a comercială.de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentanţilor acestuia.mijlocit sau nemijlocit . achiziţionarea sau folosirea unui secret comerciai de către un comerciant sau un salariat al acestuia. indicaţii geografice. infracţiuni. Constituie infracţiuni de concurenţă neloiaîă. mărci. unei e m b l e m e sau unui ambalaj de natură să producă contuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant.. e) comunicarea. o cerinţă esenţială pentru săvârşirea acestei fapte constă în caracterul fals al informaţiilor c o m u n i c a t e de către comerciant. . h) concedierea sau atragerea unor salariaţi ai unui comerciant în scopul înfiinţării unei societăţi concurente care să capteze clienţii acelui comerciant sau angajarea salariaţilor unui comerciant în scopul dezorganizării activităţii sale.3. fără consimţământul deţinătorului legitim ai respectivului secret comercial si într-un mod contrar uzanţelor comerciale cinstite. f) oferirea. pentru ca prin purtare neloială să poată afla procedeele sale industriale. cu condiţia aducerii de către client a altor cumpărători cu care comerciantul ar urma să încheie contracte asemănătoare. transmise autorităţilor compétente în scopul obţinerii autorizaţiilor de comercializare a produselor farmaceutice sau agriculturii.3. 1048/2006. această disimulare a propriei activităţi a comerciantului fiind de natură a-i crea o situaţie favorabilă în raport cu competitorii săi de pe piaţă'. sancţionate cu închisoare până la 2 ani. unui desen sau model industrial. 1247/21. cu excepţia situaţiilor în care 1 Trib. a căror comercializare aduce atingere titularului mărcii şi induce în eroare consumatorul asupra calităţii produsului/serviciului. Bucureşti.03. afirmaţii de natură să dăuneze bunului mers al întreprinderii concurente. unor topografii ale unui circuit integrat. următoarele fapte: a) folosirea unei firme. care conţin compuşi chimici noi. menite să inducă în eroare şi să îi creeze o situaţie de favoare în dauna unor concurenţi. în legătură cu propriile servicii sau produse.

a comerţului cu amănuntul (de detail). în plus. să plătească despăgubiri pentru daunele aduse prin actui de concurenţă neloială.000 m 2 ). Din perspectiva exigenţelor şi formalităţilor cerute pentru această autorizare. 99/2000 . Acelaşi act normativ . în condiţiile legii. indicaţiile geografice. în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari. mărcile. precum şi cu privire la numele producătorului sau al comerciantului. . Of.prevede şi o serie întreagă de obligaţii ce revin comercianţilor pentru protecţia vieţii. desenele sau modelele industriale. 6. oferirea spre vânzare sau vânzarea unor mărfuri/servicii purtând menţiuni false privind brevetele de invenţii. mijloacele publicitare şi alteie asemenea. designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului. activitatea comercială se poate derula sub forma comerţului cu ridicata (de gros). sănătăţii şi securităţii 1 Ordonanţa Guvernului nr.Subiectele dreptului comercia) 65 excepţia cazului în care s-au luat măsuri pentru a se asigura că informaţiile sunt proteiate contra exploatării neloiale în comerţ. al căror amplasament se realizează potrivit criteriilor de dezvoltare urbanistică aprobate de autorităţile administraţiei publice locale. precum şi de către persoane împuternicite de deţinătorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta în faţa autorităţilor publice. structuri de vânzare cu suprafaţă mică (până la 400 m 2 ). f) divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de către persoane aparţinând autorităţilor publice.4. Comerciantul care săvârşeşte un act de concurenţă neloială va fi obligat să înceteze sau să înlăture actui şi. a comerţului de cash and carry. comercianţii şi personalul comercial care îşi desfăşoară activitatea în aceste structuri de vânzare vor trebui să parcurgă diverse cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională. Potrivit prevederilor art. a comerţului ambulant. importul. 603 din 31 august 2007. medie (între 401 in2 şi 1. Obligaţia de a respecta cerinţele şi criteriile legale necesare desfăşurării activităţii comerciale prin structuri de vânzare. ca rezultat al unei acţiuni de spionaj comercial sau industrial. exportul. g) producerea în orice mod. 6. 99/2000 a lost republicată în M. alte tipuri de proprietate intelectuală cum ar fi aspectul exterior al firmei.Ordonanţa Guvernului nr. depozitarea. după caz. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. originea şt caracteristicile mărfurilor. nr.. fără consimţământul deţinătorului său legitim. topografii le de circuite integrate. achiziţionarea sau utilizarea secretului comercial de către terţi. a activităţilor de alimentaţie publică şi a serviciilor de piaţă. după caz. orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai în baza autorizării prealabile de către autorităţile administraţiei publice.000 m 2 ) şi mari (peste 1. Obligaţii legate de protecţia şi informarea consumatorului. Pentru derularea acestor activităţi comerciale. pentru însuşirea cunoştinţelor necesare derulării activităţii specifice de comerţ. 99/2000 privind comercializarea produselor şt serviciilor de piaţă1. se pot utiliza. dacă aceste informaţii provin de la autorităţile competente. e) divulgarea.5.

' Legea nr. prin diverse mijloace . astfel încât. efectuate de un comerciant. 6. prin hărţuire. consumatorilor precum şi pentru informarea şi protecţia intereselor economice ale acestora. marcare. 363/2007 a fost publicată în M. 6 din lege.. Practicile comerciale sunt definite ca fiind acţiuni. în principal. (a) Comercianţii au obligaţia de a introduce pe piaţă numai produse sigure pentru protecţia vieţii. vânzarea sau furnizarea unui produs consumatorilor iar practicile comerciale incorecte pot fi înşelătoare sau agresive. omisiuni. în strânsă iegătură cu promovarea. 899 din 28 decembrie 2007. dimensiunile. Evaluarea securităţii produsului se va realiza. sănătăţii si securităţii consumatorilor.6. comerciantul trebuie să furnizeze consumatorului o serie de informaţii.. Of. Această cerinţă a comercializării unor „produse sigure" este îndeplinită dacă acestea corespund reglementărilor cu caracter obligatoriu prin care sunt definite caracteristicile de securitate şi modalităţile de control al contormităţii produselor cu aceste caracteristici. fie îl determină. nr. constrângere. condiţiile de vânzare şi modul de utilizare. determină sau este susceptibilă să determine consumatorul să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o. Potrivit art. fie este susceptibilă a-l determina pe consumator să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel r nu ar fi luat-o.etichetare. Potrivit art. ambalare. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor'. o practică comercială este considerată agresivă dacă limitează sau este susceptibilă să limiteze în mod semnificativ libertatea de alegere sau comportamentul consumatorului mediu cu privire la produs. numărul de articole sau cantitatea precum şi factorii de risc în utilizarea sau consumul produsului sau serviciului. 8 din lege. în ambele ipoteze. prin urmare. demersuri sau prezentări comerciale. în acest context comerciantul trebuie sa indice preţul de vânzare. inclusiv prin utilizarea torţei fizice sau prin influenţa neiustificată şi. (b) La punerea unui produs sau serviciu pe piaţă. Eliminarea practicilor comerciale incorecte. comportamente. inclusiv publicitate şi comercializare. . Aceste informaţii trebuie să menţioneze cel puţin caracteristicile produsului sau serviciului. o practică comercială este considerată ca fiind o acţiune înşelătoare dacă aceasta conţine informaţii false sau induce în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul mediu. instrucţiuni de utilizare. nivelul de întomnaţii furnizate consumatorului. Potrivit prevederilor Legii nr.66 Organizarea comerţului -S. comercianţilor le sunt interzise acele practici comerciale care au caracter incorect. posibila influenţă a produsului asupra altor produse cu care poate interfera şi categoriile de utilizatori cărora li se adresează produsul. în raport de caracteristicile proprii dar luând în considerare şi prezentarea acestuia. în sensul că sunt contrare cerinţelor diligentei profesionale şi deformează sau sunt susceptibile să deformeze în mod esenţial comportamentul economic al consumatorului.

363/2007 furnizează o sene de criterii pentru determinarea caracunor practici comerciale si prevede o serie de răspunderi şi sancţiuni în sarcina comercianţilor care utilizează practici c o m e r c i a l e .Subiectele dreptului comercial 67 terului înşelător sau agresiv al incorecte. Legea nr.

ca un organism economic. ca o activitate organizată pe principii economice. menţionează principalele fapte de comerţ. Definiţia tradiţională a întreprinderii relevă că aceasta este un organism economic. cu atât mai mult cu cât acest concept poate îmbrăca mat multe înţelesuri: pe de o parte.ea este indispensabilă realizării profesionale a comerţului. pe de altă parte ca un mod de organizare sistematică a unei activităţi. de transporturi şi altele). care asigură. printre care şt o serie de întreprinderi (de spectacole publice. Codul comercial nu a definit însă noţiunea de întreprindere. fie comercianţii persoane fizice fie asociaţii sau membrii comercianţilor persoane juridice. omisiune nocivă. de comisioane. întrucât potenţează factorii umani şi materiali implicaţi în această activitate. com. desfăşurată cu titlu profesional. afectat exerciţiului activităţii comerciale. întreprinderea 1. în cadrul analizei aprofundate a organizării şi funcţionării societăţii comerciale. de editură şi librărie. într-un sens mai larg. de aceea. 3 C. vom aborda. Secţiunea 1. în primul rând. întreprinderea şi fondul de comerţ Realizarea unei activităţi comerciale cu titlu prolesional presupune. permite relevarea faptului că legiuitorul de la sfârşitul secolului XIX a conceput întreprinderea. întreprinderea poate fi privită ca o entitate. despre rolul lor şi modalităţile în care aceştia dobândesc această calitate de întreprinzător sau. manufactură şi imprimerie. 3 C. de investitor. Orice activitate comercială. doar întreprinderea şi fondul de comerţ.. com. după caz. Noţiunea de întreprindere. organizarea unei întreprinderi şi constituirea unui tond de comerţ. pe riscul întreprinzătorului. Art.Capitolul II. de fabrici. o organizare metodică prin care eforturile întreprinzătorului şi fondul de comerţ aferent acestei activităţi să fie valorificate eficient. presupune o structurare.comerciant persoană fizică sau comerciant persoană juridică . Independent de suportul juridic pe care se grefează această organizare . Această organizare economică şi sistematică a activităţii comerciantul ui a fost exprimată în legislaţia şi doctrina de drept comercial prin conceptul de întreprindere. în cadrul acestui capitol. am discutat la capitolul dedicat subiectelor dreptului comercial şi vom mai avea ocazia să discutăm. Examinarea enumerării diverselor întreprinderi menţionate în art. coordonarea factorilor de producţie- . prezenţa a cel puţin trei elemente: prezenţa unui întreprinzător sau a unui grup de întreprinzători. în scopul producerii unui profit. întreprinzătorii sunt. pe larg. inevitabil şi invariabil.1. de construcţii.

Aii. * Nu avem pretenţia de a fi epuizat stera definiţiilor legale ale conceptului de întreprindere. 294-295. în primul rând. cu referire îndeosebi la condiţiile şi procedura înregistrării şi autorizării comercianţilor persoane fizice precum şi la regimul juridic şi fiscal aplicabil întreprinderilor mici şi mijlocii. Lumina Lex. permanent şi sistematic. atât sub forma grupului u m a n coordonat de întreprinzător cât şi sub cea a clientelei căreia îi este destinată producţia de bunuri.în vederea producerii de bunuri sau servicii. ci mai multe definiţii legale. 44/2008 defineşte întreprinderea e c o n o m i c ă ca fiind activitatea economică desfăşurată în mod organizat. prin prevederile art. ca a v â n d Asttel. Ed. p. cit. op. în vederea obţinerii unui profit'. aceste definiţii trebuie acceptate. resurse u m a n e şt capital . puternic marcată de experienţa şi doctrina juridică franceză 2 . Se poate observa că aceste definiţii oscilează între a califica întreprinderea fie ca un organism (entitate) fie ca o activitate sau m o d de organizare a activităţii comerciale. II. întreprinderea şi-a găsit nu una. 346/2004 defineşte întreprinderea ca fiind orice formă de organizare a unei activităţi economice $i autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ.. Legea nr. capital şi muncă) de către întreprinzător şi pe riscul său. fără îndoială. în lipsa unei definiţii generice a conceptului. . 5 St. întreprinderea reprezintă o activitate organizată sistematic cu ajutorul factorilor de producţie (resurse ale naturii. persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţii familiale autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. un impact definitoriu asupra tuturor tormelor de întreprindere c o m e r c i a l ă . Ed. prestarea de servicii sau executarea de lucrări. Potrivii unei definiţii doctrinare mai recente. combinând resurse financiare. Ceorgescu. întreprinderile individuale si întreprinderile iamiliale şi cele ale art. insistă însă asupra preponderenţei factorului u m a n în aceasta construcţie economică: acest factor este prezent. ' O. 218. p. Căpătînă. legiuitorul român având o inepuizabilă apeteniă pentru diverse definiţii ale aceleiaşi noţiuni. în scopul producerii de bunuri şi servicii destinate schimbului.D. 217/2005 privind constituirea. materii prime. Evoluţia modernă a conceptului de întreprindere. cele ale art. L. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor e c o n o m i c e de către persoanele fizice autorizate. în scopul obţinerii de profit în condiţii de concurenţă. ed. Drept comercial român. Cărpenaru.. Societătile comerciale. organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere" 1 Deşi actele normative menţionate au un caracter special. 1995. 1996. 1 clin Legea nr. O r d o n a n ţ a de urgenţă a G u v e r n u l u i nr. 4 pct. 3 din Legea nr. 1 Din această definiţie rezultă că două elemente trebuie să c o n c u r e pentru existenţa întreprinderii: factorii de producţie şi tactorii umani. respectiv: societăţi comerciale. torţă de muncă atrasă. Realitatea este că. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. 33. 1 /. în cele din urmă. p. 2 din O r d o n a n ţ a de urgenţă a Guvernului nr.i întreprinderea şi fondul de comerţ 69 naturali. societăţi cooperative. prtn prezenta întreprinzătorului iar apoi. întreprinderea este un concept complex a cărui definire nu este facilă.

indiferent că aceasta este realizată de un întreprinzător persoană fizică sau de o societate comercială.1. Aceste definiţii au preiuat o serie de elemente definitorii doctrinare.70 Organizarea comerţului -S. astfel că întreprinderile organizate de aceştia au întotdeauna caracter e c o n o m i c . conţine o serie de elemente inutile . în scopul obţinerii de profit. protecţia semnelor distinctive Pentru detalii. în acest sens pot fi menţionate dispoziţiile privind (marca. obiectivă. Cea de-a doua definiţie este mult mai exactă . dar dobândesc caracter comercial numai c â n d P F A este un comerciant. aici exemplu. în plus. noţiunea de întreprindere comercială.. procedura reorganizării judiciare şi (a) întreprinderea este o formă de manifestare a activităţii întreprinzătorului. o organizaţie cooperatistă ori un grup de interes e c o n o m i c . emblema) sau cele privind combaterea concurenţei neioiale. subiectiv. ca fiind incidente. în general. cu accent pe latura patrimonială. Secţiunea 3. 7 C. . prima definiţie cuprinde şi gravă confuzie terminologică (punând semnul egalităţii între întreprinderi şi comercianţi) şi. care este urmărirea profitului. Legea nr. 21 7/2005 defineşte întreprinderea ca fiind orice formă de organizare a unei activităţi economice în scopul obţinerii de profit. aceasta este supusă anumitor reglementări şi exigenţe legale.cât şi ca o formă de organizare a comerţului . înclinând balanţa spre conceptul de întreprindere privită ca formă de organizare a unei activităţi e c o n o m i c e .din punct de vedere doctrinar. în condiţii de concurenţă. cele speciale care ordonează falimentului. calificare obţinută prin raportare la prevederile art. de a iniţiativa care este însă limitată de ordinea publică şi de rigorile legii comerciale. căreia îi este specifică aspiraţia obţinerii profitului. în m o d necesar. interesul examinării noţiunii de întreprindere excede acestor dificultăţi de definire inerente. De aceea. 1 Cu toate acestea.. în aprecierea acurateţii definiţiei trebuie să luăm în considerare faptul că nu orice întreprinzător . 1 (b) întreprinderea este o formă de manifestare a iniţiativei întreprinzătorului. mijloace logistice şi informaţie. „în condiţii de concurenţă"ultima precizare fiind o chestiune care nu are un impact definitoriu asupra conceptului de întreprindere.. pentru că definiţia vizează conceptul generic al întreprinderii e c o n o m i c e şi nu.cu accent pe prezenţa factorului uman. prevederile legislaţiei societăţilor comerciale sau. supra. D i n punct de vedere juridic.4. a întreprinderii . o regie autonomă. A m b e l e definiţii sunt însă incomplete: prima dintre ele ignoră elementele esenţiale ale implicării întreprinzătorului în organizarea întreprinderii iniţiativa şi riscul iar cea de-a doua omite să puncteze scopul organizării întreprinderii. firma. întreprinderea poate fi privită atât ca un organism e c o n o m i c . com. Impactul în materie juridică al conceptului de întreprindere se desprinde prin raportare la funcţiile acesteia: orice activitate. Deficienţa semnalată (nemenţionarea scopului întreprinderii) este însă doar aparentă. pe riscul întreprinzătorului. împreună cu cea de-a treia.persoană fizică autorizată (PFA) este comerciant. întreprinderea este modelul primar de organizare a oricărei activităţi c o m e r c i a l e moderne.Persoanele fizice autorizate (PFA).c u m ar ii menţiunea realizării actelor de comerţ. în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. .deci o entitate juridică.

op. mai ales. d) întreprinderile mari sunt cele care depăşesc oricare dintre criteriile specifice întreprinderilor mijlocii. echivalent în lei.2. b) intrepnnderile mici . cit. 1. în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale deţinute. întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există raporturi de dominaţie. personal. Legea română foloseşte două criterii principale de clasificare: cel al mărimii şi cei al gradului de independenţă. din Legea nr.2. (d) întreprinderea este o formă de organizare socială ce reuneşte factori umani diverşi (întreprinzător. 346/2004).1. sunt incidente aici atât dispoziţiile dreptului muncii dar şi legislaţia contractelor comerciale.2. întreprinderi mijlocii şi întreprinderi mari. în funcţie de relaţia ior cu alte întreprinderi. com.. 1. organizarea unei întreprinderi se supune şi regulilor care guvernează fondul de comerţ şi. întreprinderi mict. pot exista 3 tipuri de întreprinderi: întreprinderi legate. 4' şi urm. forma juridică. Din perspectiva acestor implicaţii şi intervenţii ale materiei juridice asupra organizării şi funcţionării întreprinderii.au între 50 şt 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro. c) întreprinderile mijlocii . operaţiunilor luridice ce pot viza fondul de comerţ sau anumite elemente ale acestuia. Există. multiple criterii şi interese în raport de care pot fi clasificate întreprinderile . 4 din Legea nr. Clasificarea întreprinderilor. echivalent in lei. 346/2004. Cărpenaru.2. St. . care enumera o serie de întreprinderi drept fapte de comerţ. 3 C. raportată la capitalul sau la drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă dominantă. echivalent în lei. Astfel. sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.i întreprinderea şi fondul de comerţ 71 (c) întreprinderea este o tormă de organizare a unor elemente patrimoniale a căror unitate derivă din funcţia lor economică comună. a Vll-a revăzută şi adăugită. 1. întreprinderile se clasifică în microîntreprinderi. de exemplu prin faptul că una deţine majoritatea drepturilor de vot în cealaltă ' Această clasificare a întreprinderilor după obiectul lor este fundamentata pe prevederile art. fără îndoială. de aceea. rezultă că studiui elementelor structurale ale întreprinderii prilejuieşte o mai bună înţelegere a conceptului şi a rolului întreprinderii. a) microîntreprinderi le au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro. potrivit art.D. clienţi) care colaborează pentru realizarea obiectivului întreprinderii. pentru detalii. partenere şi autonome (art. p. complexitatea organizării şi altele.au între 10 şi 49 de salariaţi si realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până ia 10 milioane euro.cum ar fi obiectuf de activitate'. 42 şi urm. ed.

acela al producerii de bunuri şi servicii destinate comerţului.3. p.. organizează o întreprindere comercială.L Belu Magdo. în sensul că nici o altă întreprindere nu deţine mai mult de 2 5 % din capitalul social ori din drepturile de vot ale întreprinderii autonome. Reinhard. prin faptul că una dintre întreprinderi deţine. op. după cum ele sunt organizate de un "întreprinzător individual sau de mai mulţi întreprinzători. cit. 188-189. membrii grupurilor de interes economic. individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate. Elementele întreprinderii.3. se consideră că orice întreprindere este compusă din elemente invariabile: un întreprinzător sau un grup de întreprinzători şi fondurile financiare pe care aceştia le investesc într-o activitate comercială. o întreprindere autonomă sau independentă este orice întreprindere care nu este clasificată ca întreprindere legată sau ca întreprindere parteneră. 35. de natură organizatorică sau vizând scopul întreprinderii vor fi analizaţi ca aplicaţii speciale în cadrul societăţilor comerciale. 1.1. într-o primă opinie 1 .72 Organizarea comerţului -S. întreprinderile j^artenere sunt toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca întreprinderi legate. în situaţia întreprinderilor pluripersonale. Dintre toţi aceşti factori vom acorda atenţie factorilor umani (dinamica întreprinderii) şi capitalurilor (statica întreprinderii). dar între care exista totuşi raporturi de coordonare sau subordonare. în cazul întreprinderilor unipersonale. fie de un personal specializat. (a) întreprinzătorii sunt persoane fizice sau juridice care. personalul întreprinderii. Din această definiţie rezultă că în categoria întreprinzătorilor sunt incluse şi persoanele fizice cu activitate independentă şi asociaţiile familiale (comercianţi persoane fizice). elementele componente aie întreprinderii sunt organizarea autonomă a activităţii cu ajutorul factorilor de producţie {factori naturali. întreprinzătorul exercită şt atribuţiile de conducere.. altfel spus. într-o concepţie mai elaborată. în vederea desfăşurării unor fapte şi acte de comerţ. 1 V. Aceştia pot fi împărţiţi în patru mari categorii: întreprinzătorul sau întreprinzătorii. Factorii umani.M. cit. în mod individual sau în asociere. p. partenerii întreprinderii şi clientela întreprinderii (a-d). Din această perspectivă. în vederea obţinerii unut profit2. 1. întreprindere sau poate numi şi revoca majoritatea membrilor organelor de administrare. după caz. aceste atribuţii pot fi asigurate fie de întreprinzători. în fine. întreprinderile pot fi unipersonale sau pluripersonale. ceilalţi. conducere sau supraveghere ale celeilalte întreprinderii. factori umani şi mijloace materiale). reprezentare şi gestionare a întreprinderii. cel puţin 2 5 % din capitalul social ort din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (dar fără a atinge majoritatea specifică întreprinderilor legate).. . pentru obţinerea unui profit.. dar şi asociaţii şt acţionarii societăţilor comerciale şi. factori umani şi mijloace financiare. coordonarea de către întreprinzător a întregii activităţi şi asumarea riscului acesteia si scopui. op. .

2002. Două sunt elementele fundamentale care definesc implicarea întreprinzătorului în organizarea întreprinderii: iniţiativa şi riscul1. UTET. (d) Clientela întreprinderii este la rândul ei un factor exogen.cât şi pe parcursul exerciţiului comerţului .. serviciile şi lucrările vândute de întreprindere. 2 . intermediari şi cumpărători. (b) Personalul întreprinderii poate fi alcătuit din salariaţi. cit. contract care îi determină sarcinile şi remuneraţia. Fern. p. dar din perspectiva dreptului comercial ei sunt consideraţi atât nişte creditori ai întreprinderii (pentru salariile ce le revin . se poate spune ca întreprinzătorul nu este numai domini negotius (stăpânul afacerii). p. Reinhard. ei pot exercita atât atribuţii de conducere cât şi atribuţii executive. însărcinaţi cu gestionarea şi reprezentarea întreprinderii în raporturile cu terţii. op. (c) Partenerii întreprinderii sunt factori umani sau structuri umane exogene întreprinderii.când mecanismul întreprinderii este pus în acord cu evoluţia mediului de afaceri şi cu necesităţile proprii de dezvoltare.a se vedea legislaţia insoivenţei) cât şi nişte parteneri ai acesteia (contractele lor subzistă în cazul unei divizări sau fuziuni a întreprinderii şi ei pot încheia cu întreprinderea contracte colective de muncă. de aceea. adevărate acorduri de parteneri at)2 Administratorii şi reprezentanţii întreprinderii sunt factori interni de organizare a întreprinderii. 192 şi urm. toţi aceştia încorporaţi unei reţele de aprovizionare şi distribuţie a produselor si serviciilor întreprinderii) şi parteneri financiari (instituţii de credit.i întreprinderea şi fondul de comerţ 73 întreprinzătorii sunt cei care nu numai îşi asumă sarcina organizării întreprinderii dar preiau şi riscurile activităţii comerciale desfăşurate de întreprindere. agenţi comerciali. acesta este de altfel şi unul dintre criteriile de distincţie dintre întreprinzători şt ceilalţi factori umani care concură la organizarea întreprinderii. în timp ce primii sunt adevăraţii manageri ai întreprinderii. Salariaţii îşi desfăşoară activitatea în temeiul unui contract individual de muncă. asigurători). Regimul juridic al salariaţilor este reglementat de codul muncii. Y. Manuale di Diritto Commerciale.într-un cuvânt. comisionari. denumind ansamblul persoanelor care beneficiază de produsele. administratori şi reprezentanţi. Fără a constitui un factor intern al întreprinderii sau ai fondului de ' C. concesionari exclusivi . grefate pe un raport de mandat. Riscul întreprinzătorului constă în asumarea de către acesta a tuturor consecinţelor patrimoniale sau sociale derivând din opera sa de organizare şi din activitatea întreprinderii. indispensabili pentru activitatea sa: parteneri comerciali (furnizori. care se pot fundamenta atât pe un contract de mandat cât şi pe unul de muncă (în cazul prepuşilor). Iniţiativa întreprinzătorului se manifestă atât în faza constitutivă a întreprinderii atunci când defineşte structura organizatorică a acesteia şi direcţiile în care se va concretiza activitatea acesteia . ci şi primul servitor al întreprinderii. Din această poziţie juridică. încheiat cu persoana fizică sau juridică pe structura căreia se grefează întreprinderea. ultimii au numai atribuţii de reprezentare. cu atribuţii de gestiune şi reprezentare. 34. fiind cel dintâi chemat să răspundă exigentelor activităţii antreprenori ale.

cítentela constituie mai degrabă scopul organizării întreprinderii. Legislaţia comercială edictată după 1990.Legea nr. vad comercial) utilizate de un comerciant în vederea desfăşurării activităţii sale. firme. vânzarea. dreptul român nu a cunoscut. embleme. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale. a cărei activitate comercială ar fi un nonsens dacă nu s-ar concretiza prin încheierea unor raporturi juridice de vânzare către clientela sa. O primă definiţie legală a fondului de comerţ a fost data prin prevederile art. pe care le amintim în ordinea lor cronologică: . 99/1999 prin art. pentru o lungă perioadă. conţinutul şi caracteristicile acestuia vor fi determinate de părţi până la data constituirii garanţiei reale.. Capitalul. a făcut totuşi unele trimiteri sporadice la fondul de comerţ.1. Acestea din urmă constituie substanţa fondului de comerţ. în cazul în care bunul afectat garanţiei constă într-o universalitate de bunuri mobile. 20-22 din Legea nr. o definiţie legală a acestuia. 346/2004 menţionează transferul/cesiunea întreprinderii şi a fondului de comerţ către terţi. Definiţii legale.. brevete de invenţii. 10 din Titlul VI privind Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare stabileşte că garanţia reală poate să aibă ca obiect un bun mobil individualizat sau determinat generic ori o universalitate de bunuri mobile.Legea nr. resimţind încă lipsa unei reglementări exhaustive a acestei instituţii. 21 impune înregistrarea menţiunilor privind donaţia. articol introdus prin Legea nr.2. . iocaţiunea. Deşi fondul de comerţ constituie o creaţie proprie a dreptului comercial. . în acest caz nu este necesar ca părţile care c o m p u n bunurile afectate garanţiei să se afle într-o stare de interdependenţă funcţională. 26/1990 privind registrul comerţului. Fondui de comerţ 2. Noţiunea de fond de comerţ.mobilizate de pe piaţa financiară. O întreprindere nu ar putea supravieţui fără capital. corporale şi necorporale (mărci.3.sau de origine externă .adică furnizate de întreprinzători . 1. Secţiunea 2.74 Organizarea comerţului -S. inclusiv un tond de comerţ. 298/2001. Aceste capitaluri pot fi de origine internă .1. potrivit căruia constituie fond de comerţ ansamblul bunurilor mobile şi imobile. ea fiind ţinta întreprinderii. : 2. gajul sau încetarea fondului de comerţ. comerţ. Prezenţa capitalului permite întreprinderii să îşi asigure lichidităţile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor sociale şi să procure şi să organizeze bunurile necesare desfăşurării activităţii comerciale. prin prevederile art.1. Procurarea ior presupune o serie de raporturi juridice care pot merge de la actul de dotare a întreprinderii cu un capital iniţia! sau de majorare a capitalului prin aporturi ale întreprinzătorilor până ia contracte de credit încheiate cu instituţii financiare sau lansare de titluri de valoare pe piaţa financiară. adică fără fondurile financiare necesare finanţării activităţii sale. .Art. 1' din Legea nr.

care reprezintă totalitatea . li diritto comerciale. 467 şi urm. p. trimiteri si la alte definiţii ale doctrinei interbelice.2. ed.7. a Vll-a revăzută şi adăugită. care au valoare e c o n o m i c ă . O definiţie interesantă a fondului de comerţ. lot acoio. afectate scopului exercitării unei activităţi economice. Fondul de comerţ se delimitează de alte noţiuni înrudite sau cu care prezintă elemente de asemănare. cit. Pornind de la aceste coordonate.fondul de comerţ este un ansamblu de bunuri. 2 lit. cuprinzând n u m a i a c e l e bunuri care.2. în vederea desfăşurării activităţii sale profesionale. Berstem.i întreprinderea şi fondul de comerţ 75 totalitatea bunurilor.fondul de comerţ se constituie de comerciant {deci clin iniţiativa şi pe riscul său). A se vedea. 1936. definiţia are meritul de releva faptul că voinţa şi iniţiativa întreprinzătorului sunt cele care conturează existenţa fondului de comerţ. ţinute laoialtă printr-o voinţă individuală sau socială. pe care un comerciant le afectează desfăşurării unei activităţi comerciale. ca un ansamblu de bunuri mobile şi imobile. fondul de comerţ reprezintă doar o tracţiune a acestuia. 2 St. menţionata în doctrina interbelică. consideră că fondul de c o m e r ţ este „ u n complex organic de elemente economice. prin următoarele caracteristici: în mod exclusiv şi explicit. Corso universitario. în scopul atragerii clientelei ŞL implicit. j) din O r d o n a n ţ a de 2. Cărpenaru. op. 477. constituite ca o fracţiune distinctă a patrimoniului persoanei fizice autorizate. un patrimoniu de afectaţiune constituit ca o fracţiune distinctă a patrimoniului comerciantului. în plus.1. Se poate constata că legiuitorul s-a inspirat din această definiţie doctrinară. Distincţii faţă de alte noţiuni. s-ar stinge. sunt afectate exerciţiului comerţului. obţinerii de profit/ prezervând două importante elemente definitorii: . drepturilor şi obligaţiilor unei persoane. Interesul determinant ai regimului juridic al fondului de comerţ rezultă din necesitatea protecţiei adecvate a bunurilor pe care c o m e r c i a n t u l le afectează comerţului său p r e c u m şi din necesitatea protejării intereselor creditorilor comerciantului. p. Bolaffio. art.D. Consideraţii asupra tondului de comerţ. Patrimoniul. 44/2008 defineşte patrimoniul de afectaţiune ca fiind Fără a trimite în m o d explicit la fondul de comerţ. în Revista de drept comercial şt studii economice. Spre deosebire de patrimoniu. 11 8 şi urm. . pentru exercitarea unei industrii sau unui comerţ" C h i a r dacă nu foarte precisă. 2. p. drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice autorizate. titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale. urgenţă a G u v e r n u l u i nr. deşi în doctrina interbelică s-a opinat ca tondui de comerţ include şi toate raporturile de : L. în lipsa unei definiţii legale. 1922. literatura juridică recentă a definit fondul de comerţ. titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii tamil ia le.2. 2.. corporaie şi incorporate. Definiţii doctrinare. materiale sau imateriale. citat de B. în absenţa unei asemenea voinţe. separată de gajul general ai creditorilor personali ai acestora. creaţie care.

N. De aici şi principala distincţie conceptuală între noţiuni care se intercondiţionează reciproc. beneficiind de o organizare proprie. 1 . între societatea comercială şt fondul de comerţ se în aceeaşi ordine de idei. dar fără a se bucura de personalitate iuridică. întărită şi de opţiunea legiuitorului. 20-22 din Legea nr. eminamente. ca dezmembrământ al societăţii comerciale. Bucureşti.4.2.. întreprinderea. în fapt. consideră că acesta. fondul d6 comerţ nu poate constitui o sucursală a societăţii comerciale. întrucât. 44/2008. fondul de comerţ reprezintă. Fondul de comerţ nu poate fi identificat cu noţiunea de societate comercială sau filială a acesteia.76 Organizarea comerţului -S. separat de fondul de comerţ. 1929. reprezintă o structură socială cu un anumit grad ' l. Chiar dacă în literatura juridică mai veche tondu! de comerţ mai e denumit şi patrimoniu c o m e r c i a l iar reglementări legale recente îl plasează în stera patrimoniului de afectaţiune. privită ca o grupare de persoane şi o reuniune de bunuri şi capitaluri. a se vedea supra.2. O r i c u m . 2 2. f. scopul fondului fiind tocmai acela de a servi unei asemenea activităţi. pe de altă parte. Finţescu. 346/2004 reglementează în m o d unitar transferul întreprinderii şi ai fondului de comerţ. 126. orice transfer totai al acesteia. Capitolul I. în absenţa unei activităţi comerciale organizate sistematic. astfel cum este acesta definit prin prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. acestea. art. sub aspectul scopului şi regimului juridic. 2. Societatea comercială. existenţa unui iond de comerţ. Titlul II. spre deosebire de patrimoniu. fondul de comerţ este elementul central al oricărei întreprinderi comerciale. Noţiunea de întreprindere. pe de o parte. fondui de comerţ se distinge de patrimoniul de afectaţsune. Sucursala. Secţiunea 3. de regulă. Dar. o persoană le are cu bunurile din patrimoniul său. p. voi. în timp ce întreprinderea reprezintă. aceste denumiri nu au altă semnificaţie decât aceea de a sublinia afectaţiunea specială a acestor bunuri din patrimoniul comerciantului precum şi faptul că ele reprezintă. spre deosebire de stabilesc legăturile juridice pe care. care sunt şi rămân ataşate persoanei acestuia. o formă de organizare a activităţii comerciale. nu cuprinde creanţele şi datoriile comerciantului.2. nu poate exista o întreprindere în absenta unui fond de comerţ care să pună în valoare modul de organizare a activităţii comerciale iar. în timp ce este u n a n i m acceptat că fondul de comerţ nu include creanţele şi obligaţiile comerciantului. o fracţiune distinctă a acestui patrimoniu. cu un anumit grad de autonomie. nu are personalitate juridică. este un nonsens.4. ar reprezenta înstrăinarea unei forme lipsite de conţinut. sub raport material. doctrina modernă. prezintă o legătură indisolubilă cu fondul de comerţ.3. fiind doar o parte componentă a patrimoniului acestor entităţi juridice. prin aceea că această recentă creaţie cuprinde şi obligaţiile titularului. Pentru detalii privind patrimoniul de aiectaţiune.. întrucât. T o c m a i de aceea. un ansamblu de bunuri. întrucât fondul de comerţ fiind o componentă indispensabilă a întreprinderii. drept cu valoare patrimoniala precum şi datoriile unui comerţ'. Curs de drept comercial.

existând posibilitatea ca.3. Reinhard. în absenţa personalităţii morale. cit.i întreprinderea şi fondul de comerţ 77 de autonomie. această teorie asimilează fondul de comerţ unui patrimoniu autonom. creată de voinţa titularului. o sucursală să dezvolte o clientelă proprie şi un fond de comerţ afectat atragerii şi menţinerii acesteia. creditorii a căror creanţă are natură comercială se vor îndestula mai întâi ' Y. Teoria universalităţii de fapt { universitas facti . separată de restul averii titularului şi beneficiind de un regim special. fondul de comerţ e un patrimoniu afectat comerţului.. a fost criticată şi ea întrucât. fondul de comerţ este numitorul comun al noţiunilor de întreprindere. mai sus citat). Astfel. ci o tracţiune distinctă. ea este o categorie supraordonată fondului de comerţ. potrivit căruia universalitatea este o u n i u n e de elemente sau de bunuri pe care ordinea juridică le priveşte ca formând o entitate unică. iar un titular nu poate avea mai multe patrimonii. privite în singularitatea lor. de afectaţiune comercială. Teoria reprezintă o interpre- 2.universum corpus). în virtutea autonomiei sale. p. în final.3J. de-a lungul timpului. autonomă a patrimoniului comerciantului. op. potrivit căreia fondul de comerţ reprezintă doar o universalitate de fapt şi nu una de drept. Această teorie se prezintă sub două forme: teoria universalităţii de drept şi teoria universalităţii de fapt. cu drepturi şi obligaţii distincte de c e l e ce revin elementelor c o m p o n e n t e . această teorie contravine principiului unităţii patrimoniului. 2. având un regim juridic propriu. Teor/a universalităţii de bunuri. Deşi. Teoria universalităţii de drept (universstatis juris) porneşte de la conceptul civil de clasificare a bunurilor. de remarcat că legiuitorul roman a definit fondul de comerţ drept un „ansamblu de bunuri" (art. nu explică natura juridică a acestei instituţii şi nu justifică aplicarea unui regim distinct. Teoria patrimoniului de afectaţiune a fost îmbrăţişată de doctrina tare modernă a teoriei universalităţii de drept. potrivit acesteia. considerând fondul de comerţ nu un patrimoniu autonom. Valoarea economică a acestora este dată de componenţa şi eficacitatea exploatării fondului de comerţ care le sta la dispoziţie. 291. germană modernă şi a fost consacrată legislativ în această ţară..2. faţa de cel atribuit fiecărui element component. privind fondul de comerţ ca un ansamblu faptic de bunuri. aşa c u m în m o d îndreptăţit s-a reţinut. în a m b e l e ipoteze. sucursala este o fiinţă juridică imperfectă sau o parte a fiinţei juridice a societăţii comerciale. în fond. . distinct de cel al elementelor singulare ce o compun. Totuşi. Nu există patrimoniu fără titular. au fost emise mai multe teorii privind natura juridică a fondului de comerţ. pentru ansamblul de bunuri obţinut. potrivit căreia o persoană are un singur patrimoniu.3. societate comercială şi sucursală'. Teorii. 11/1990. 1' din Legea nr. doar trei dintre acestea îşi mai păstrează actualitatea: 2. N a t u r a juridică a fondului de comerţ.

al unei mărci înregistrate sau altei componenţe din sfera proprietăţii industriale. deţine un drept privativ (exclusiv). Cheorghiu. 30 alin. asupra căruia titularul exercită un drept de proprietate incorporală. op. depăşind astfel limitele fireşti ale unui drept personal. p.. 467 şi urm. considerându-se că organizarea elementelor fondului de comerţ în vederea atragerii clientelei reprezintă un act de creaţie intelectuală. Noţiunea concurenţei neloiale..' Legiuitorul român a îmbrăţişat. cit.. pe o anumită durată de timp. aşa c u m s-a remarcat în doctrina cie specialitate „titularul unui brevet de invenţie. 43. cit. 10. cu întreg patrimoniul comerciantului persoană fizică. Teoria fondului de comerţ privit ca un bun mobil incorporai. separată faţă de gajul generai al creditorilor personali ai acestora lart. j) din Ordonanţa de urgenţă a G u v e r n u l u i nr. p. St. 11/1998. Ch. 121. p. 99/1999) repun însă în circulaţie teoria uni- B. O. Prot. a ll-a. fie creaţie utilitară. 11/1998. a VII-a revăzută şi adăugită.3.. în completare. dr. p. O asemenea concepţie vizează în primui rând drepturile pe care titularul fondului de comerţ le dobândeşte asupra elementelor incorpórale ale rondului de comerţ şi care intră în stera proprietăţii industriale. fie semn distinctiv. ce este atribuit titularului firmei şi emblemei. subzistă şi în prezent. Căpăţînă. asupra acestui patrimoniu şt. 1' din Legea nr. legea pentru înfiinţarea unui registru al comerţului din 10 aprilie 1931 stabilea că firma şi e m b l e m a d e v i n proprietatea persoanei care a cerut înmatricularea. în Revista de drept comercial nr. Delimitarea actelor de drept civil de actele turidice cu caracter comercial. dar vor avea un recurs subsidiar asupra restului de bunuri aparţinând comerciantului. Lumina Lex. Fără a c o n d u c e la o separare de patrimonii. asupra bunurilor cuprinse în tondul de comerţ. cu începere de la data cererii. ca drept de proprietate mcorporală. 2. 1 2 . Deşi Legea nr. caracterizată . cu prioritate. Clocotici. cel puţin aparent. 1996. 44/20081. ed. 26/1990 privind registrul comerţului nu mai reia aceste dispoziţii." 1 Pe de altă parte. fără să poată fi lotuşi asimilată cu un drept real. Societăţile comerciale. ed. Titlul V I . asigurând comerciantului doar un drept de folosinţă exclusivă asupra firmei şi e m b l e m e i lart. 4 O. Căpăţînă. prin înregistrarea lor. 1 lit. (4) din legej. 316 şi D. această abordare pune totuşi în discuţie principiul unităţii patrimoniului. Legea nr. avem de a face cu o specie nouă. în fond. drept o fracţiune distinctă a patrimoniului acestora. această teorie.. este îmbrăţişată în doctrina modernă 2 . Consecventă cu această teorie a patrimoniului de atectaţiune. această teorie se sprijină şi pe argumente de ordin legislativ. calificarea juridică a dreptului de proprietate mcorporală. td. Bucureşti. astfel. p. op. fundament al dreptului civil. în Revista de drept comercial nr.3. Cărpenaru.D. stabilită de iege. c â n d a reglementat „patrimoniul de atectaţiune".. 11/1991) şi menţionarea fondului de comerţ ca „o universalitate de bunuri" (art. 7. Berstein." Recenta definire a fondului de comerţ ca „ u n ansamblu de bunuri" (art. dedicat de comercianţii persoane fizice comerţului lor.78 Organizarea comerţului -S. Ordonanţa citată conferă creditorilor comercianţilor care au constituit un patrimoniu de atectaţiune dreptul de a se îndestula. Prerogativa arătată este opozabilă erga omnes.

4. 99/1999).4. critica teoriei unicităţii patrimoniului. firma. Atât în doctrina juridică de specialitate cât şi în practica judecătorească. în structura căruia predomină bunurile incorpórale (marca.chiar dacă aceasta nu explică. în m o d satisfăcător. ' O opinie doctrinară recentă reia şi justifică teoria patrimoniului de afectaţiune (profesională). Legea nr. 2008. ( specifică bunurilor m o b i l e corporale. dar o sugerează. în ceea ce priveşte lucrurile mobile. Fondul de comerţ constituie un bun incorporai întrucât este rezultatul unei creaţii intelectuale. v a d comercial). pentru bunurile imobile cuprinse în fondul de comerţ. ulterior.H. respectarea regulilor prevăzute pentru bunuri imobile. . Este adevărat că unitatea fondului de comerţ are mai mult un caracter intelectual decât juridic. cu argumentele acolo prezentate. distinct de elementele care îl c o m p u n . întrucât legea nu o enunţă în mod expres. emblema. Fondui de comerţ constituie un bun unitar. Caracteristicile fondului de comerţ. Fondul de comerţ rămâne o noţiune imperfect contude drept. Bun mobil. ce! mai adecvat natura juridică unitară a fondului de comerţ. în spectai. universalitatea de bunuri se transformă. poate fi executat silit. este o creaţie a practicii şi nu a legiuitorului. a se vedea Ch. 67-68 şt.i întreprinderea şi fondul de comerţ 79 Un lucru rămâne cert: în absenţa unei reglementări exhaustive a regimului juridic al fondului de comerţ. prin actul de creaţie intelectuală al titularului. p. 346/2004) sau la constituirea unei garanţii reaie mobiliare asupra fondului de comerţ (art. ca un bun unitar.4.' o chestiune încă deschisă. 2. cărora legea nu le recunoaşte calitatea de izvor opţiunea finală a legiuitorului român privind natura juridică a fondului de comerţ. Titlul V I . din evoluţia ulterioară a legislaţiei comerciale. arătând că opţiunea sa nu este definitivă şi că oscilează încă între diverse teorii. R ă m â n e să v e d e m . în condiţiile c o d u l u i de procedură civilă. au fost relevate următoarele trăsături caracteristice ale fondului de comerţ: 2. rată. atunci c â n d tace trimitere la transmiterea integrală a fondului de comerţ (art. 10. Becic. M a i mult. ctv. Fondul de comerţ constituie un bun mobil. legiuitorul a aruncat „ î n arenă" şt conceptul de patrimoniu de afectaţiune. Drept comercial. urmărirea se tace cu 2. o serie de caracteristici ale fondului de comerţ. creaţie a doctrinei şi practicii. Bun incorporai. D i n această perspectivă. unitatea acestuia este o creaţie pur intelectuală şi nu juridică. versalitaţii de bunuri . privit ca un bun unitar. încă. care este 2. Ed. într-un bun unitar ce poate face obiectul unei vânzări sau locaţiuni şi poate constitui obiectul unei garanţii reale. C. 1909 C.1. voi. 20 din Legea nr. brevete de invenţii.3.2.4. I. Bun unitar. poate tace obiectul unui drept de uzufruct şi i se aplică teoria accesiunii mobiliare. nu face obiectul prescripţiei instantanee reglementată de art. pentru că în structura sa predomina bunurile mobile. dar. Piperea. teoria care priveşte fondul de comerţ drept un bun mobil incorporai şi drept o creaţie intelectuală a comerciantului explică.

Bucureşti. care este o creaţie intelectuală. de care sunt strâns ataşate alte elemente.. imobilele fiind incluse în circuitul comercial. Cu toate acestea. ce s-a apreciat că sunt mai adecvat asigurate prin efectul legii civile. în acest sens. a constituit obiectul unor discuţii doctrinare. 2 Un exemplu recent al concepţiei moderne adoptate de legiuitorul român în această privinţă îl constituie reglementarea operaţiunilor de leasing. inclusiv datoriile" (C.-r Este adevărat că. Cu privire la bunurile incluse în ansamblul ce constituie fondul de comerţ. p. t . datorită complexităţii regimului lor juridic. Regimul creanţelor şi datoriilor comerciantului. Ed. p. op. a se vedea D. marca. 304. Clocotici. pe de o parte. 160/1939 a Curţii de Casaţie care menţiona. p. atât bunuri imobile cât şi bunuri mobile. spre exemplu. în prezent o asemenea concepţie este privită ca fiind depăşită 1 .5.N.5.H. 2008. 1' din Legea nr. li'!. C. i. menţionând expres imobilele ca elemente componente ale fondului de comerţ.80 Organizarea comerţului -S.5. Drept comercial. com. Beck. alte drepturi de proprietate industrială. Finţescu. O primă menţiune se adresează regimului juridic al imobilelor.2.) iar. Cheorghiu. Culegere de practică judiciară. 4 A se vedea. atât doctrina franceză (sursă copioasă de inspiraţie pentru doctrinarii români) cât şi doctrina naţională consideră că datoriile şi creanţele nu pot fi incluse în fondul de comerţ datorită lipsei de u n i t a t e j u r i d i c ă a acestuia. 1 Pentru o opinie contrară. Remhard. drepturi de autor). Turianu. cit.\:i '. cât şi ca sedii sau puncte de lucru ale comercianţilor. imobilele... voi. definiţia legală a fondului de comerţ (art. ţ|v Y. emblema. p. pentru detalii. legea referindu-se doar la mărfuri şi producte (vezi art. ® imrfi"j I . 126 şi decizia nr. Pătulea.. 3 C. 236). cit. deci ca obiect al comerţului. s-a considerat că e l e nu fac obiectul comerţului. 51/1997 reglementează si actiîi?f: vitatea societăţilor de leasing imobiliar pentru comerţ şi industrie. 1. întrucât. li I ¿Vf -. Literatura juridică interbelică şi chiar iurisprudenţa vremii acceptau că fondul de comerţ ar include atât elemente de activ cât şi de pasiv 4 în prezent. în dreptul francez se consideră că imobilele trebuie excluse în continuare din tondui de comerţ. că „prin fondul de comerţ se înţelege totalitatea bunurilor corporale şi incorporale şi a raporturilor de fapt cu valoare patrimonială ce '• /'J aparţin unui comerţ. acest principiu al excluderii creanţelor şi datoriilor din tondui de comerţ ar putea să contravină intereselor comerciantului care cesionează 1 . în mod tradiţional acestea nu au fost incluse în fondul de comerţ. potrivit definiţiei sale legale.. câteva chestiuni sunt de analizat. 2. Structura fondului de comerţ cuprinde. totuşi. valoarea lor ridicată necesită măsuri de protecţie si o anumită certitudine juridică. prevederile Ordonanţei Guvernului nr. ca atare ele rămân ataşate comerciantului. c u m ar fi vadul comercial şi clientela. Ch. 11/1990) tranşează această dispută.. vadul comercial. 2. ce pot avea ca obiect şi i m o b i l e i în fine. op. Acestea din urma sunt reprezentate atât prin bunuri corporale (marfă şi materii prime) cât şi prin bunuri incorpórale (firma.1 1 în acest sens. deci ca elemente ale fondului de comerţ.v| Ş % fi IV. V. op. pe de altă parte. Structura fondului de comerţ. 2. cit. sub aspectul aderenţei lor la fondul de comerţ. I. r . 43. atât prin activităţi de speculaţii imobiliare.

comercializarea de armament. Emblema este semnul sau denumirea care deosebeşte un doctrina română susţine că emblema ar trebui să distingă între întreprinderi de aceiaşi gen. 26/1990). telefonie) sau de asigurare de bunuri se transmit odată cu fondul de comerţ. în acest din societăţilor comerciale. se accepta ideea ca obligaţiile şi drepturile rezultate din contractele de m u n c ă . de la c a z la caz. asigurat prin înscrierea comerţului vizează noutatea acesteia (deci elemente de diferenţiere de orice altă firmă existentă) şi disponibilitatea ei (deci inexistenţa dreptului unui alt comerciant comerţ. atunci când acesta alege să exploateze fondul de comerţ sub un n u m e diferit decât cel autorizat. derularea activităţilor bancare.6. gaz. odată cu înstrăinarea fondului de comerţ să se cesioneze şi a c e l e autorizaţii care nu au caracter personal. 2. în dreptul francez. Firma diferă. pe n u m e l e noului titular.6. şi nu între comercianţi de aceiaşi gen. într-adevăr. asupra aceleiaşi firme). de aceea.5.6. Condiţiile pentru înmatricularea unei firme în registrul Titularul firmei are un drept exclusiv asupra acesteia. urmă caz legea tace distincţie între firmele firmei în registrul comerţului.2. dacă nu chiar restrictivă: exploatarea resurselor minerale. Potrivit prevederilor art. electricitate. debitorului cedat fiind notificat în acest sens. Firma (numele comercial). Firma nu poate fi înstrăinată decât odată cu fondul de comerciant de altui de acelaşi gen (art. nu prezintă suficiente elemente de distincţie faţa de firma . denumirea (înscrisă în registrul comerţului) sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează. 30 din Legea nr. e m b l e m a comercianţilor. în principiu.3. Emblema. 26/1990 privind registrul comerţului. 30 din Legea nr. în actuala reglementare. dar care vor trebui să fie reînnoite. mai ales atunci c â n d se referă la activităţi cu o reglementare riguroasă. de furnitură (apă. Cu excepţia celor care sunt incesibile (şi care presupun. producerea de medicamente. licenţelor şi avizelor administrative (de funcţionare) este unul personal. de aceea şi opinia majoritară în 2. în sensul că ele sunt acordate titularului fondului de comerţ. Regimul autorizaţiilor.7. firma este numele sau. Este adevărat însă că ele conferă o anumită valoare fondului de comerţ. dacă nu au fost reziliate. după c u m titularul ei este persoană fizică sau societate comercială. după forma lor juridică. după caz. îndeplinirea anumitor condiţii de conduită sau specializare profesională). unde fondul de comerţ se bucură de o reglementare legală adecvată. de regulă. etc. e m b l e m a distinge stabilimentul sau fondui de comerţ. ele sunt atât de puternic ataşate persoanei acestuia încât nu pot fi incluse drept un bun incorporai în fondul de comerţ.i întreprinderea şi fondul de comerţ 81 rondul de comerţ şi care trebuie să cesioneze succesorului unele contracte de aprovizionare indispensabile funcţionării fondului de comerţ. 2. nimic nu se o p u n e ca. Principalele elemente incorpórale a l e fondului de c o m e r ţ 2.

Vadul comercial (înrudindu-se cu noţiunile de „l'achalandage" \ n dreptul francez. având aceleaşi cauze de formare (amplasare local.3. Drepturile de proprietate industrială sunt drepturile exclusive pe care titularul le exercită asupra creaţiilor noi şi semnelor noi care constituie.82 Organizarea comerţului -S. în grupa creaţiilor noi sunt incluse invenţiile. el fiind expresia capacităţii titularului fondului de a închega elementele ale acestuia într-un tot unitar. Protecţia lor juridică este asigurată prin sancţiuni civile ( c u m ar fi dreptul de a cere radierea mărcii uzurpatoare şi dreptul Sa daune) şi prin sancţiuni penale (cum sunt cele prevăzute de Legea nr. de noutate. după caz.de exploatare exclusiva a invenţiei şi dreptul de urmărire a celor care utilizează brevetul prin uzurparea dreptului exclusiv al titularului. M ă r c i l e individualizează produsele. 2. Emblema este un semn grafic sau denumire. dintre care cele mai importante se referă la dreptul de proprietate industrială şi la dreptul de autor.6. Brevetele de invenţie conferă posesorului dreptui. comunicarea. denumirile de origine. preţurile practicate. etc. dreptul italian) este una dintre componentele cele mai volatile ale fondului de comerţ. topografia circuitelor integrate. calitate mărfuri. înstrăinarea 2.4. şi ei se poate face şt separat de fondui de comerţ. în general. folosirea unei opere de creaţie intelectuală în domeniul literar. aceste două elemente sunt considerate a fi distincte. obiectul acestor drepturi.6. de apelaţiune şt de provenienţă. Vadui comercial. aceasta acoperă patru mari domenii.. eî se identifică cu clientela. care să prezinte atracţie pentru în concepţia tradiţională. vadul nu-constituie un element distinctiv al tondului de comerţ. printre care se numără locul favorabil de amplasare al punctelor de desfacere. Vadul reprezintă acea aptitudine a fondului de comerţ de a atrage clienţii prin diverse elemente caracteristice. Potrivit Convenţiei de la Stockholm din 14 iulie 1967 care instituie Organizaţia M o n d i a l ă a Proprietăţii Intelectuale. 11/1991 privind combaterea concurenţei neioiale. pentru contrafacerea mărcii sau întrebuinţarea unei mărcii contrafăcute). mărfurile sau serviciile unui comerciant faţă de ceilalţi comercianţi. artistic sau ştiinţific. comportamentul personalului.. „goodwiU"*\n dreptul englez şi „avviamento" în componente clientelă. protecţia emblemei se asigură prin înscrierea ei în registrul comerţului. reciama făcută fondului. ca element de atractivitate ai fondului de comerţ). atractivitatea (modernitatea) mărfurilor oferite. know-how-ul. în acest sens. desenele şi modelele industriale. Drepturile de autor reprezintă drepturile exclusive exercitate de autor în legătură cu şi asupra operei de creaţie intelectuală privind publicarea. calitatea. modele de utilitate. Semnele noi desemnează mărcile. cu caracter distinctiv. clientela reprezintă o valoare determinată de un factor subiectiv (grupul u m a n fidel în raporturile lui cu fondul de comerţ) şi de un factor obiectiv (vadul comercial. . în concepţia modernă. etc). clientela fiind doar o consecinţă a eficacităţii vadului comercial. Drepturile de proprietate intelectuală. reproducerea şt.

întrucât consumatorii sunt liberi să-şi aleagă fondul pe lângă care se aprovizionează. Clientela poate să fie permanentă (sau atrasă) desemnând acei consumatori care se adresează fondului în virtutea unei anumite fidelităţi create în timp. Aşadar. A p ă r a r e a fondului de comerţ. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale sancţionează deturnarea clientelei unui c o m e r c i a n t prin folosirea legăturilor stabilite cu această 2. Dreptul exclusiv ' O. Legislaţia romană nu c u p r i n d e reglementări specifice privind apărarea fondului de comerţ. în această concepţie. dezvoltării şi menţinerii clientelei. numeroase definiţii ale iondului de comerţ subliniază că acesta este constituit în vederea atragerii. neorganizată şi neomogenă. 1 1 din Legea nr. clientela nu mai constituie un element al fondului de comerţ. excluderea clientelei din structura fondului de comerţ este consacrată şi prin definiţia legală cuprinsă în art. în Revista de drept comercial nr. 10-12. singura protecţie juridică a dreptului comerciantului la clientelă este cea realizată prin normele legale care sancţionează concurenţa neloială. o concepţie mai modernă asupra fondului de comerţ observă că nu se justifică unificarea mijloacelor cu scopul şi. De aceea. nu poate fi asimilată unui bun. o clientelă ataşată unui fond de comerţ. în consecinţă. De aceea. privită în accepţiunea ei de masă de persoane variabilă. drept comercial (sancţionarea concurenţei neloiale) şi drept penal. este un element indispensabil şi esenţial al fondului de comerţ. ataşată noţiunii de fond de comerţ. de către concurenţa sa. De altfel este impropriu ca aceeaşi noţiune să constituie atât un element cât şi un scop al fondului de comerţ. Clientela rămâne. p. dată fiind legătura indestructibilă dintre vadul comercial şi clientelă.7. în integralitatea sa. Clientela. este chiar elementul central al acestuia. asigurată prin m i j l o a c e de drept civil. Clientela. structural. astfel. respectiv acele manifestări prin care competitorii încearcă să racoleze. şi poate să fie clientelă ocazională (sau de pasaj) atrasă îndeobşte de proximitatea sau amplasamentul favorabil al fondului de comerţ. în acelaşi timp. definită ca totalitatea persoanelor care se aprovizionează în mod obişnuit pe lângă fondul de comerţ pentru procurarea de bunuri şi servicii. prin procedee neoneste. poate să fie angajată (sau captivă) atunci c â n d ea întreţine cu comerciantul raporturi contractuale de aprovizionare caracterizate prin durată şi anumite facilităţi. Legea nr. . prin contrast cu celelalte e l e m e n t e ale fondului de comerţ. Căpătînă. Clientela comercială. fiind raţiunea existentei acestuia şi elementul extraneu care potenţează fondul de comerţ. însă.8. 11/1991. Asttel. de exploatare ce revine titularului fondului de comerţ îi permite acestuia să ceară înlăturarea oricărei tulburări aduse folosinţei fondului de comerţ şi/sau repararea daunelor pe care le-a încercat ca urmare a încălcării acestui drept. stricto sensu. Protecţia juridică a fondului de comerţ este. chiar d a c ă are o anumită valoare e c o n o m i c ă . nu este fundamentată integrarea clientelei în structura unitară şi unificatoare a fondului de comerţ'. în vederea realizării căruia sunt afectate toate celelalte elemente ale fondului de comerţ.i întreprinderea şi fondul de comerţ 83 2. clientela. ci scopul determinant al acestuia. prin m i j l o a c e oneste. dar fără bază contractuală. Comerciantul nu are nici un drept subiectiv asupra publicului şi nu se poate o p u n e acaparării acesteia. 5/1998. care conferă acestuia un plus de valoare. Potrivit tezei tradiţionale.

sub aceeaşi firmă. sunt sancţionate producerea în orice mod. ca un bun unitar. In cazul vânzării integrale. 8/1997. are în primul rând o valoare de întrebuinţare. importul. decizia nr. 26/1990. clientelă în cadrul funcţiei deţinute anterior la acel comerciant precum şi întrebuinţarea unei firme. este supus numai legislaţiei comerciale. secundară şi a n u m e aceea a preţului cu care poate fi vândut sau dat în locaţie ori a sumei pentru care poate fi constituită o garanţie asupra fondului. Secţia comercială.9. donaţia. actele juridice privind fondul de comerţ constituie fapte de comerţ obiective conexe (accesorii). Datorită obiectului lor. de a nu tace concurenţă fondului de comerţ înstrăinat. A c t e l e juridice privind fondul de comerţ.C. dacă se urmăreşte constatarea unui drept de proprietate asupra unui fond de comerţ.. a unei embleme.j. d e v i n incidente şi dispoziţii din alte ramuri de drept. originea şi caracteristicile mărfurilor. punerea în vânzare sau vânzarea unor mărfuri purtând menţiuni false privind brevetele de invenţii. precum şi orice alt act prin care se aduc modificări ' C. Fondul de comerţ. Raţiunea acestei obligaţii rezidă în aceea că vânzarea integrală a fondului de comerţ este însoţită şi de cesiunea clientelei. 2. Potrivit prevederilor art.. în materialitatea sa. p r e c u m şi cu privire la numele producătorului sau comerciantului. De aceea. " l. instanţa competentă a soluţiona cererea este instanţa comercială^. 21 lit. vânzarea. şi în absenţa căreia fondul îşi pierde orice valoare. vânzătorul unui fond de comerţ are obligaţia D a c ă fondul de comerţ a fost vândut în integralitatea sa. cu menţiunea succesiunii intervenite şi cu acordul proprietarului anterior sau a succesorilor acestuia.1.. cu cât un fond de comerţ este mai profitabil pentru titularul său. Spre exemplu. ci si prin înstrăinarea. De aici rezulta că fondul de comerţ poate fi exploatat nu numai prin utilizarea lui de către titular. închirierea sau constituirea unei garanţii mobiliare sau unui uzufruct asupra sa. decizia nr. într-un c a z sau altul. 56 din Codul comercial) 1 . Vânzarea fondului de comerţ se poate realiza atât ca un bun unitar cât şi parţial. 2. chiar dacă. independent de valoarea bunurilor componente. constituit de comerciant pentru a~l atecta exerciţiului comerţului său (de unde şi numele de patrimoniu de afectaţiune). atunci comerţul va putea fi exercitat. exportul. 2500 din 7 mai 2003. Publicitatea obligatorie a vânzării fondului de comerţ se asigură prin înre- . drepturile de proprietate industrială. de regulă. fiind deci supuse legii c o m e r c i a l e (art. Secţia comercială. a) din Legea nr. întrucât pentru titular este mai puţin importantă valoarea intrinsecă a elementelor componente ale fondului. prin înstrăinarea unor elemente componente (emblema. el dobândeşte şi o valoare de piaţă.S. locaţiunea sau garanţia reală mobiliară constituită asupra fondului de comerţ.CJ. raţiunea pentru care este constituit fondul de comerţ. a unor desemnări speciale sau a unor ambalaje de natură produce confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant. drepturile de autor şi altele).84 Organizarea comerţului -S. De asemenea. Fondul de comerţ. cu atât devine mai valoros.9. depozitarea. Dar.. în scopul de a induce în eroare clientela comerciantului. gistrarea ei în registrul comerţului.

întrucât fond ui de comerţ este constituit.) 2. în acelaşi timp locatorul trebuie să se abţină a face concurenţă locatorului. de a alege şi a fi ales. 2. la constituirea capitalului social al unei noi societăţi sau la majorarea capitalului social al unei societăţi existente. propriu. mobiliare se pot constitui şi asupra universalităţii bunurilor m o b i l e ale debitorului. de a vota în adunarea generală. Transmiterea fondului de comerţ se poate tace şi în condiţiile realizării unui plan de reorganizare a debitorului supus procedurii insolvenţei. (5) lit. Transmiterea fondul de comerţ ca aport într-o altă societate c o m e r c i a l ă reprezintă o operaţiune juridică de înstrăinare a fondului de comerţ ce nu se contunda cu v â n z a r e a fondului. prin încheierea unui contract de garanţie. înstrăinarea acestora este guvernată de regulile aplicabile în materia vânzării bunurilor mobile sau imobile. etc. inclusiv asupra unui fond de comerţ lart. în acest mod. întrucât ceea ce obţine aportatorui nu este un preţ. cu păstrarea destinaţiei iniţiale a fondului de comerţ. Atunci c â n d se v â n d doar elemente disparate ale fondului de comerţ. (6) |¡t. 85/2006 privind procedura insolvenţei permiţând ca planul să prevadă transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una ori mai multe persoane fizice sau juridice. Constituirea fondului de comerţ ca garanţie reală mobiliară. (în condiţiile dispoziţiilor Titlului VI privind regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare din Legea nr. după caz. din lipsa disponibilităţilor financiare. proprie dreptului comercial francez. 99/1999). 6 alin. Locaţiunea fondului de comerţ a fost cunoscută în primii ani de tranziţie spre e c o n o m i a de piaţă drept locaţie de gestiune. cu aplicarea specificului vânzării c o m e r c i a l e . garanţiile reale 2.9. care constituie titlu executoriu. în sectorul privat.i întreprinderea şi fondul de comerţ 85 înregistrărilor în registrul comerţului sau care face să înceteze firma ori fondul de comerţ se vor înregistra în registrul comerţului. . în vederea săvârşirii de acte de comerţ cu titlu profesional. care conferă titularului un ansamblu c o m p l e x de drepturi (de a participa la distribuţia profitului şi rezultatului lichidării societăţii.4.' Această instituţie permitea societăţilor c o m e r c i a l e cu capital de stat să transmită. Potrivit acestor dispoziţii. nu îl putea p u n e în valoare. comerciantul poate garanta îndeplinirea obligaţiilor sale c o m e r c i a l e cu întregul său fond de comerţ. gestiunea fondului de comerţ pe care societatea.2. Locaţiunea fondului permite locatarului să exercite acelaşi comerţ fie sub n u m e se realizează. fie sub firma anterioară. Aportares fondului de comerţ. a competenţelor manageriale sau a unei pieţe relevante.9. c) din Legea nr. privit ca un bun mobil incorporai. locatarul poate dobândi calitatea de comerciant. în m o d exclusiv. de a participa la c o n d u c e r e a şi de a controla activitatea societăţii. Publicitatea şi ordinea de Denumirea de locaţie de gestiune a fost inspirată din denumirea „location-gérance du fonds de commerce". Un alt m o d de înstrăinare a fondului de comerţ îl constituie aducerea sa ca aport. 101. în natură. 95 alin. j) şi art.3. art.9. Garantarea. ci un titlu de participare (acţiuni sau părţi sociale). Prin utilizarea unui fond de comerţ.

în această privinţă. fie în cazul înstrăinării fondului de comerţ." | . produse nefinite. atunci uzufructuarul are dreptul de a dispune de eie.5 dispună de bunurile ce-l compun. 517 şi urm. Uzufructul (art. preţul acestora. civ. Uzufructuarul fondului de comerţ are dreptul de a se '•Hi m.f|| uzufructul este constituit asupra unui fond de comerţ care cuprinde şi bunuri j | | consumptibile (materii prime. în lipsă. cu obligaţia de a le î n l o c u i şi a le if|. asupra unui întreg patrimoniu (uzufruct universal) ori asupra unei fracţiuni de patrimoniu (uzufruct cu titlu universal).•:• m • -Wi Sm /x -pi •Pfif 1 Art. are caracter c o n v e n ţ i o n a l şi se poate stabili fie asupra unui fond cu privire la care proprietarul îşi păstrează nuda proprietate. bucura de folosinţa tondului de comerţ şt de a-i culege fructele c i v i l e (profitul '¿. în lipsă de stipulaţie contrară.|| 2.. 760 din proiectul noului Cod civil conţine o dispoziţie expresă. I .) se poate stabili asupra unuia sau mai multor bunuri individual determinate (uzufruct particular sau cu titlu particular].p 7 . stoc de marfă)..j afacerii). materiale.9. Uzufructul fondului de comerţ. C. restitui. c â n d fostul proprietar îşi rezervă dreptul de uzufruct. cu obligaţia de a le iniocui cu altele similare şi de valoare egala. stabilind că „Uzufructuarul unui fond de comerţ poate. cu obligaţia însă de a conserva substanţa bunurilor ce îl c o m p u n . să . Dacă .' • .86 Organizarea comerţului de -S. bunuri de aceeaşi cantitate.5. ia încetarea uzutructului. calitate şi valoare C|ff sau. Uzufructul fondului de comerţ se constituie cu titlu universal. preferinţă a garanţiilor reale mobiliare se asigură prin înscrierea avizului garanţie reală mobiliară în Arhiva electronică a garanţiilor reale mobiliare.

cu scopul de a împărţi foloasele ce ar putea deriva. pentru uşurinţa trimiterii.Capitolul III. aplicabil acolo unde Codul comercial tace. pe teritoriul actual al României. definiţie 1. Nici Codul comercial şi nici LSC nu dau o definiţie acestor entităţi iuridice. Aspecte generale Secţiunea 1. Legea nr.1. sediul materiei pentru constituirea. Societäfile comerciale. în acestă privinţă. care corespunde unei epoci istorice în care societatea comercială constituia. prin art. 31/1990 republicată va fi citată sub sigla LSC (Legea societăţilor comerciale). în dreptul român. societătile se împart în societăţi civile şi societăţi comerciale. întemeiată pe un contract de societate şi bazată pe scopul comun urmărit de asociaţi pe toata durata confractului. 31/1990 privind societăţile comerciale'. constând în desfăşurarea. organizarea. Noţiune. în lipsa căreia nu se poate concepe înfiinţarea unei societăţi. fără personalitate juridică." Aceasta definiţie. ca fiind „un contract prin care două sau mat multe persoane se învoiesc să pună ceva în comun. neurmărind profitul prin realizarea unor acte de comerţ. doctrina juridică a definit societatea drept „o uniune de persoane şi de valori patrimoniale. o asemenea definiţie este insuficient conturată pentru a surprinde şi încorpora specificul societăţii comerciale. Codul civil. Conceptul generic de societate. Conceptul de societate comercială. Dezvoltând această definiţie legală. 1491. Primele. Contractul de societate. caracterizează doar societatea civilă. ~ D. Ed. definiţia este lacunară. A. 11. în considerarea structurii complexe şt dense a conceptului generic de societate. Legea nr. . 1996. aria de cuprindere a definiţiei citate este fie prea iargă (include toată gama activităţilor lucrative). a unor activităţi lucrative determinate şi în împărţirea beneficiilor ce ar putea rezulta" 2 1. Lumina Lex. au o natură civilă şi sunt supuse reglementării Codului civil. un concept importat şt insuficient asimilat. ' în continuare. funcţionarea. p. defineşte societatea.2. Deşi extrapolează acele caracteristici ale societăţii civile care au un grad maxim de generalitate. întrucât ignoră entitatea juridică ce se naşte din contractul de societate şi nu evidenţiază voinţa comună a asociaţilor de a conlucra în vederea obţinerii de beneficii iaffectio societatis). ca iege fundamentală. în primul rând. Popescu. alături de alte legi comerciale speciale. modificarea şi încetarea existenţei celorlalte societăţi menţionate-mai sus îl constituie. fie prea îngustă (nu relevă prezenţa personalităţii juridice şi ignoră natura instituţională a societăţii). în comun.

menţionate mai sus. a 5-a.poate fi definită ca fiind acea entitate dotată cu personalitate juridică. 6. Diritto Commerciale. Jeflea. Societăţile comerciale de persoane. Etimologic. Lumina Lex. a se vedea O. p. a ll-a revăzută şi întregită. Ed. conceptul de societate comercială evocă pluralitatea de persoane fondatoare. p. Este uşor de sesizat că această interpretare pune un accent deosebit pe latura contractuală. 1 Pentru unele definiţii relevante. 1999.pe lângă trăsăturile c o m u n e ale conceptului generic de societate .efectuarea de acte de comerţ. Ed. un fond social numit capital. De aceea. p. dar rezultă cu prisosinţă şi din scopul asocierii . p. definiţia societăţii comerciale trebuie să reţină . constituită în baza unui contract. 1996. St.88 Organizarea comerţului -S. el imprimând acesteia trăsături care o disting de societatea civilă. XVI) Edizione. acest caracter nu numai că este impregnat în denumirea acestei entităţi juridice. s-a afirmat că societatea comercială este o persoană juridică. 62. Ali Beck. 147. cu aportul lor. Edizioni Giuridiche Simone. prin care două sau mai multe persoane convin să formeze. Cosim. accentuând ideea de organizare a activităţii lucrative. Constituirea societăţilor comerciale. caracterul comercial al acestui tip de societate este esenţial. care convin să conlucreze în scopul obţinerii şi distribuirii între ei a profitului rezultat din exercitarea unor acte de comerţ. 2004. Ed. A. Plaie. Minea. 2 O. E. din care a evoluat. . structură dotată cu personalitate juridică. p.şi eiementeie specifice. voliţionala a societăţii. 62.. care c o m p u n organismul social şi juridic căruia i se atectează bunurile necesare îndeplinirii în condiţii de rentabilitate a actelor şi faptelor de comerţ specifice obiectului statutar de activitate. 1996. constituită cu respectarea dispoziţiilor legii. din iniţiativa. AII Beck.$t. Bucureşti. p. ed.D. în scopul obţinerii şi distribuirii între asociaţi a beneficiilor rezultate din acte de c o m e r ţ / Alţi autori. prin actul de voinţă şi cu aportul asociaţilor. a principalelor trăsături ce îi sunt specifice. 13. definitorii.care este în aceeaşi măsură atât un act juridic cât şi o fiinţă juridică . au definit societatea ca fiind un m o d de organizare a elementelor u m a n e şi materiale. prin actul de voinţă cu aportul şi pe riscul asociaţilor. C. M. constituită potrivit legii. societatea comercială . M. Societăţile comerciale.' în acest sens.A. op. 1999. Ed. Lumina Lex. Lumina Lex. 2006. Căpăţînă. 20. într~o enumerare cu tentă descriptivă. a ll-a revăzută şi întregită. considerăm că societatea comercială . în literatura juridică de specialitate au iost emise diverse formulări ale conceptului de societate comercială. Pornind de la aceste certitudini şi în considerarea ansamblului normelor juridice ce reglementează această entitate. Căpăţînă. implicate în fenomenul asocierii comerciale. p.. Ed. Pe de altă parte.. ed. ed.privită. Cârcei. 189-190. Drept comercial român. a v â n d ca rezultat organizarea acestora într-o structură juridică distinctă de persoanele fizice sau juridice într-o altă opinie. cit.este definită ca fiind acea entitate cu personalitate juridică. în aceeaşi măsură. Societăţile comerciale pe acţiuni. atât ca un act fundic cât şi ca o fiinţă juridică . pentru a împărţi câştigul provenit din exercitarea unora sau mai multe acte de comerţ. Cărpenaru.N. Prin însumarea.

prin acordul de voinţă ai asociaţilor şi cu autorizarea unui organ lurisdicţional de stat. S u b aspect juridic. societate fără personalitate juridică. una juridică. 64-65). pe aceasta c a l e împrumutătorul d e v e n e a formal asociat comanditar (finanţator). în timp ce peste 95 % din societăţile c o m e r c i a l e erau organizate ca societăţi pe acţiuni şi societăţi cu răspundere limitată. Societatea de drept rotnan.. Astfel. reglementată în dreptul roman . pentru a corespunde intereselor unui comerţ în expansiune. servicii sau lucrări. u r m â n d a-şi recupera creditul şi dobânda din profitul comerţului societăţii. societatea în comandită a dat naştere societăţii în comandită simplă şi societăţii în comandită pe acţiuni. Societatea în comandită simplă a apărut în Evul M e d i u . care prezintă caractere c o m u n e atât cu societăţile în nume colectiv cit şi cu societăţile pe acţiuni. societatea în n u m e colectiv. este de subliniat că noţiunea de societate comercială cuprinde atât o dimensiune e c o n o m i c ă . D i n punct de v e d e r e statistic. O cercetare statistică a arătat ca la sfârşitul anului 1991. fie societatea care viza un singur bun (societas unius rei) sau societatea care avea ca obiect doar veniturile anumitor activităţi ( s o a e t a s questus). societăţile cu cea mai m a r e frecvenţă sunt societăţile pe acţiuni şi societăţile cu răspundere limitată.Societăţile comerciaie. constituită potrivit legii. Amplificarea relaţiilor comerciale şi dezvoltarea complexităţii acestora au determinat apariţia unor forme noi de societăţi comerciale. asociatul comanditat. fără a se bucura însă de personalitate juridică fiind mai degrabă marcate de spiritul asociaţiilor în participaţie (art. a dat naştere societăţii cu răspundere limitată. Pe măsura a c u m u l ă r i i capitalului. o persoană juridică. S u b aspect economico-social.C). transformându-se în societatea în n u m e colectiv. Prin evoluţie. mai ales. Prezentare sumara a evoluţiei instituţiei Primele societăţi c o m e r c i a l e sunt reglementate prin C o d u l lui H a m m u r a b i (aproximativ 1750 l. Secţiunea 2. Prototipul clasic al societăţii c o m e r c i a l e îl constituie însă societatea civilă. societatea comercială este o structură (întreprindere) ce reuneşte forţe umane şi m i j l o a c e materiale într-un sistem funcţional. ca instrumente de concentrare a capitalului necesar exploatării resurselor îndepărtatelor colonii. au luat naştere primele societăţi pe acţiuni. evoluând şi î m p r u m u t â n d caracteristici ale societăţii pe acţiuni. ca o reacţie a comercianţilor împotriva interdicţiilor care vizau împrumutul cu dobândă (camătă).fie societatea în care asociaţii puneau în c o m u n toate bunurile lor prezente şi viitoare ( societas omnium bonorum). . în comerţul oraşelor-cetăţi italiene. societatea c o m e r c i a l ă este un subiect de drept ce îşi asumă obligaţii şi exercită drepturi. provenind din evoluţia formelor clasice. în epoca exploziei capitalismului colonial. 7 din 10 societăţi c o m e r c i a l e erau societăţi cu răspundere limitată. în perioada prerenascentistă. administrată de adevăratul comerciant. în Franţa. cât şi. a e v o l u a t spre sfârşitul Imperiului roman şi începutul Evului M e d i u . Aspecte generale 98 Sub raport conceptual. capabil de a realiza bunuri.

Natura contractuală a societăţii comerciale este contentă de manifestarea de voinţă a fondatorilor de a se asocia în vederea realizării unor acte de comerţ. Astfel. în sfera constituirii. unele situaţii de dizolvare şi lichidarc a societătii comerciale. 5 % erau societăţi pe acţiuni şi societăţi în comandită pe acţiuni iar restul de 2 . c u m sunt: încheierea între asociaţi a unui act constitutiv (pactul societar). excluderea unor asociaţi. la mijlocul anului 2008. de manieră imperativă. Natura juridica a societăţii comerciale 3.1. intenţia asociaţilor de a conlucra în vederea obţinerii de profit. în n u m e propriu. constituirea şi conservarea unui capital social (fondul comun constituit prin aporturile asociaţilor şi care formează patrimoniul iniţial al societăţii comerciale). 5 % erau societăţi în n u m e colectiv şi în comandită simplă. Privind societatea ca un element activ al unui sistem e c o n o m i c . situaţie care îi atrage calitatea de subiect de drept. personalitatea juridică se atribuie societăţii c o m e r c i a l e în condiţiile unui control de legalitate prealabil. 2 . Secţiunea 3. Natura instituţională a societăţii comerciale reprezintă o trăsătură dobândită în procesul evoluţiei societăţii şi consacră intervenţia legiuitorului. Această natură convenţională impune in mod necesar procesului de constituire.ale actelor constitutive (b) fie de instanţa judecătorească competenta. convocarea adunării generale a acţionarilor. voinţa legii . voinţa asociaţilor. < organizare şi tuncţionare a societăţii comerciale unele elemente structurale şi funcţionale esenţiale. organizării şi funcţionării societăţii comerciale. de manieră imperativă. legiuitorul a reglementat această tormă asociaţivă. deci. astfel încât aceasta să intervină în circuitul comercial. generale a asolimitează.de a realiza profit prin acte de comerţ. Relevarea naturii juridice a societăţii comerciale este o chestiune care ne îndeamnă să privim spre trecutul (evoluţia) acesteia. aproape 9 5 % din societăţile comerciale înregistrate în registrul comerţului erau societăţi cu răspundere limitată. prin soluţionarea diverselor cereri ale asociaţilor sau acţionarilor privind. independent de persoana asociaţilor săi. de exemplu. etc. menit să protejeze interesele generale ale asociaţilor şi ale societăţii însăşi.. specificitatea societăţii comerciale constă în dubla sa natură juridică: contractuală şi instituţională. ca un efect al acestei naturi instituţionale. în România.. dispunând obligatoriu cu privire la Depăşind natura contractuală a societăţii comerciale. Deşi societatea comercială se constituie şi funcţionează pe baze contractuale. în anumite condiţii. soluţionarea acţiunilor formulate împotriva hotărârilor adunarii ciaţilor sau acţionarilor. ea dobândeşte personalitate luridică prin efectul legii. De aceea. pentru a contura prezentul ei şi a anticipa viitorul acesteia.90 Organizarea comerţului -S. Acest control se realizează (a) fie de judecătorul delegat la registru! comerţului prin autorizarea constituirii şi funcţionării societăţii sau prin autorizarea înregistrării în registrul comerţului a principalelor modificări . pentru a-l distribui între ei { a f f e c t i o societatis) şi scopul societăţii . Dubla natură juridică.

permite explicarea faptului că numeroase reguli aplicabile existenţei şi funcţionării societăţilor c o m e r c i a l e ţin de tehnica dreptului contractelor (nulitatea societăţii sau mandatul acordat administratorilor societăţii). o natură pur convenţională: în absenţa rigorilor legii. atitudine legislativă comprehensibilă. nici adepţii acestei teorii nu sunt u n a n i m i în a califica natura actului juridic care constituie fundamentul societăţii comerciale. o întreprindere)? Şi. Pentru aceste motive. St. Aspecte generale 91 determina care dintre aceste elemente sunt preponderente în natura juridică a societăţii comerciale. 2000. societatea comercială. fie contract civil.D. Sociétés comerciales. ale asociaţilor şi. 1 Cu toate că şi în prezent natura contractuală a societăţii comerciale continuă să seducă. acestă ficţiune care a dat naştere societăţii moderne. esenţial mente.H. fundamentată pe teoria autonomiei de voinţă. Droit commercial. p. Piperea. oscilând între diverse soluţii: fie contract sinalagmatic. organizarea şi funcţionarea societăţii. ale societăţii comerciale. 2006. dintr-o perspectiva mai amplă. Această concepţie contractual istă. Pentru detalii. incontestabil. dar îşi c o n s u m ă viaţa socială.2. necesitatea dobîndirii personalităţii juridice. constituirea. Primeie reglementări ale societăţii au privit-o ca un contract. prin care societatea comercială dobândeşte personalitate juridică. 2 Pe măsura evoluării societăţii comerciale şi manifestării sale ca principal actor al circuitului comercial. rodul voinţei 3. fie contract comercial. a devenit şi o fiinţă juridică. Predoiu. a impus intervenţia tot mai autoritară a legiuitorului în d o m e n i u l comercial. Ch. constând în formalitatea administrativă a înmatriculării. este în afara acesteia? Iniţial. C. rezultată dintr-o societatea comercială doar un contract sau este. .Societăţile comerciaie. natura juridică a socie- dublă voinţă (a asociaţilor şi a legiuitorului). dar edificiul juridic se realizează în acord cu rigorile legii. Ed. Beck. Fiind un concept complex. 7 Védition. în continuare. societatea comercială nu se plasează cu exclusivitate nici în sfera convenţională sau contractuală şi nici în cea legală sau instituţională. care i m p u n e dimensiunile procesului de constituire. organizare. este ea. N a t u r a predominantă. în aceste condiţii. fie act juridic complex (contract de majoritate sau act colectiv]. Evaluarea acestor caracteristici a |e naturii juridice a societăţii comerciale impune şi o judecată de v a l o a r e pentru a tăţii comerciale ne î n d e a m n ă să privim acestă construcţie juridică. fără a înceta să mai fie un contract. această explicaţie pur contractuală a naturii sale juridice a devenit insuficienta. Comentariu pe articole. societatea comercială a luat fiinţă. C. societatea comercială a avut. 34. Merle. ea este o fiinţă juridică ce ia naştere printr-o convenţie. s-a organizat. ed. 2 şi urm. Legea societăţilor comerciale. David. M a i mult. a 3-a. a funcţionat şi şi-a încetat existenţa ca etect ai voinţei asociaţilor. construcţia societăţii comerciale pnmeşte un impuls iniţial prin voinţa de asociere a fondatorilor. nu în ultimul rând. atât timp cât societatea era lipsită de personalitate juridică. ' Ph. S. pentru a ocroti un evantai larg de interese: ate terţilor. p.. o fiinţă juridică (o asociaţilor sau este într-atât impregnată de voinţa legiuitorului încât nu poate exista instituţie. dar actul ei de naştere nu mai constă exclusiv în pactul societar ci primeşte o componentă nouă. în primul rând. Cărpenaru. Dalloz. funcţionare şi încetare a societăţii comerciale.

p. societatea pe acţiuni simplificată. A.. C. hotărârile în adunările generale ale asociaţilor se iau.92 Organizarea comerţului -S. fondul. în plus. Opţiunea formei nu este o decizie iremediabilă. în continuare nu numai criteriul legal ai formei. a ţărilor membre ale U n i u n i i E u r o p e n e / Fondatorii unei societăţi comerciale au obligaţia legală de a stabili.1. formă care atrage un regim juridic propriu al constituirii. 7 şi 8 LSC). Acestea sunt compatibile. în care aspectul contractual sau instituţional poate fi dominant. dar. în general. de aptitudinea formei de a corespunde proiectului lor. cmci forme de societate comercială. cit. Merle. 11. Diversitatea societăţilor comerciale a permis clasificarea ior după mai multe criterii. Cărpenaru. Cu alte cuvinte.. distincte de cele ale unora dintre asociaţi. ci şi celelalte criterii care au relevanţă pentru mai buna exprimare a identităţii distincte a fiecărui tip de societate. Societăţi comerciale.A se vedea. organizării. caracterul contractual se estompează. mai ales. cu majoritate de voturi iar societatea are.D. p. p. iar în Franţa este reglementată. I S C utilizează. Voinţa asociaţilor şi voinţa socială. voinţă asociaţilor nu se identifică în m o d necesar cu voinţa socială a societăţii. este cel care determină forma.. De aceea. Pentru detalii. comercială continuă să piardă din caracterul contractual în profitul legai.. în actul constitutiv. de regulă. interese proprii. Dintre acestea. 209. funcţionării şi încetării existentei societăţii comerciale. p. cu formele de societate c o m e r c i a l ă cunoscute în legislaţia statelor europene şi. respectiv interesele fondatorilor. Art. dar condiţionaţi. în Italia societatea comercială îmbracă aceleaşi forme. a se vedea St. Gheorghe. op. în m o d manifest. ci o fiinţă a cărei existenţă nu mai necesită voinţa însumată a tuturor asociaţilor/ O soluţie globală este greu de impus. op. 2003. cit. Ph. L S C permite schimbarea formei juridice a societăţii c o m e r c i a l e şi ' Pentru o prezentare critică a acestor tendinţe noi în definirea naturii juridice a societăţii comerciale. fără a elimina prezenţa celuilalt. Ed. Criteriul legal. nu de puţine ori. 1 preponderent. op. ' De exemplu. v o m examina. instituţional. 2 L S C menţionează. Clasificarea societăţilor comerciale 4. forma juridică a acesteia {art. prin modul în care grupează dispoziţiile aplicabile acestor forme de societate. Fiale. 6 şi urm. Societatea comercială nu mai este doar un contract. trimite implicit şi la alte criterii de clasificare. 149. aspectul instituţional este preponderent. atât timp cât conceptul de societate comercială este materializat prin diverse forme ale acestora. . Alegerea formei societăţii comerciale este o chestiune asupra căreia vor decide fondatorii. în timp ce în cele de capitaluri.. cu titlu limitativ. in acest sens. în condiţiile legii. Aii Beck. în fapt. teoria juridică susţine că societatea aspectului D i n momentul naşterii societăţii comerciale. Este rezonabil să admitem că în societăţile de persoane d o m i n ă încă natura contractuală. cit. doar criteriul formei juridice. Secţiunea 4. . mai mult sau mai puţin riguroase. în deplină libertate.

în măsura în c a r e asociaţii nu stipulează forma societăţii pe care o constituie.' 4. prin răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor. activ al societăţii. în detrimentul elementului de capital.. d i n fiecare categorie de asociaţi. ed. 3 L S C arata că obligaţiile sociale ale societăţii în n u m e colectiv sunt garantate cu patrimoniul societăţii şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor. deci. în timp ce comanditarii răspund numai până ia concurenţa capitalului social subscris. caracter „ intuitu personal' Esenţa societăţii în comandită simplă constă în faptul că ea are două categorii de asociaţi: comanditaţi şi comanditari. posibilitate ca soluţie în anumite situaţii 93 limită din viaţa LSC nu reglementează omisiunea precizării formei juridice ca o cauză de nulitate sau dizolvare a societăţii comerciale. dacă societatea în n u m e colectiv nu achită aceste obligaţii în termen de cel mult 15 zile de ia data punerii în întârziere.Societăţile comerciaie. a ll-a. p. Societatea în comandită simplă are. societatea în n u m e colectiv va răspunde pentru obligaţiile asumate faţă de terţi dar şi faţă de asociaţi. Ed. Desigur că. 14 precum şi doctrina citată acolo. legea nu prevede condiţii restrictive referitoare la numărul de asociaţi sau la mărimea capitalului acestei torme de societate. cu patrimoniul propriu.1. cu menţiunea „societate în n u m e colectiv". Societatea în nume colectiv este torma primordială şi cea mai simpă de societate c o m e r c i a l ă .: scrisă în întregime. Art. . afară de stipulaţie contrară în actul constitutiv.1. de aceea. 31/1990 comentată şi adnotată. pentru că se întemeiază pe încrederea reciprocă a asociaţilor. tormă care asigura cea mai adecvată protecţie terţilor. Legea societăţilor comerciale nr.2. Firma unei societăţi în n u m e colectiv trebuie să cuprindă n u m e l e a cel puţin unuia dintre asociaţi. Asociaţii comanditaţi reprezintă elementul social. dar este evident că. N i c i aici legea nu prevede restricţii privind numărul de asociaţi sau mărimea capitalului iniţial. în primul rând. ' M. dreptul de a reprezenta societatea aparţine fiecărui administrator. în timp ce asociaţii comanditari se limitează la subscrierea unui aport la capitalul 4. trebuie să existe cei puţin unul. In m o d tradiţional se consideră că societatea în n u m e colectiv are caracter „intuitu personae" (în considerarea persoanei). fiind adecvată pentru asocierea persoanelor care au o perfectă încredere reciprocă şi care au în vedere efectuarea unor acte de comerţ care nu necesită un capital semnificativ. şi ea. Rosetti. potrivit prevederilor art. a v â n d personalitate juridică. 2002. creditorii se vor putea îndrepta şi împotriva asociaţilor societăţii. Şcheaua. 75 LSC. doctrina d o m i n a n t ă a reţinut ca aceasta va fi considerată drept o societate în n u m e colectiv. 3 al L S C arată că obligaţiile societăţii în comandită simplă sunt garantate cu patrimoniul societăţii şi cu răspunderea nelimitată a asociaţilor comanditaţi. Art. Aspecte generale chiar indica această societăţii. în consecinţă. ei asigurând gestiunea patrimoniului şi c o o r d o n a r e a activităţii. la societatea în n u m e colectiv primează elementul personal. Răspunderea societăţii în nume colectiv este atrasă numai pentru obligaţiile asumate în n u m e l e societăţii de persoanele autorizate pentru administrarea şi angajarea societăţii în raporturile juridice cu terţii. ei neputând interveni în conducerea societăţii.1.

. 4. nominative sau la purtător. în primul rând. transmisibile către terţi. p r i m â n d . scrisă în întregime. dintre care. Societatea pe acţiuni este torma tipică a societăţii de capital. de natură a o deosebi de firma altor societăţi comerciale şi va fi însoţită de menţiunea. sub sancţiunea pierderii beneficiului răspunderii limitate.1 lei şi existenţa a cel puţin 2 acţionari. numele acestora nu se impune atenţiei terţilor. o concentrare a capitalului. Daca societatea nu-şi achită obligaţiile sociale în termen de cel mult 15 zile de ia data punerii în întârziere.capitalul. capital pe care ea îl poate absorbi şi pe calea emisiunii de noi acţiuni sau prin lansarea de obligaţiuni pe piaţă. Societatea pe acţiuni este destinată acelor proiecte şi activităţi comerciale care reclamă. obligaţiile ei sunt garantate cu patrimoniul social. Acţiunile nominative emise în formă materială se transmit prin menţiuni făcute pe acţiuni. pentru că. în timp ce acţionarii răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris.94 Organizarea comerţului -S. spre deosebire de societatea în comandită simplă. mult mai adecvate concentrării şi circulaţiei capitalului. Firma unei societăţi în comandită pe acţiuni se compune dintr-o denumire proprie. Societatea pe acţiuni fiind o societate de capital. împărţit în acţiuni cu valoare unitară minimală de 0. Evoluţia societăţii în comandită spre preponderenţa investiţiei în capital în detrimentul elementului personal a determinat şi divizarea acestui capital în titluri de valoare negociabilă. „societate în comandită pe acţiuni". cel puţin un comanditat şi un comanditar. persoana acţionarilor este ¡relevantă.000 lei. LSC reglementează strict capitalul minim al societăţii pe acţiuni. înscriindu-se numele noului acţionar.1 lei şi impune existenta a cel puţin 2 acţionari. Societatea în comandită pe acţiuni. nu se pot implica direct în conducerea societăţii. în timp ce acţiunea la purtător se transmite prin predare (tradiţiune). impunând un capital minim de 90. Firma unei societăţi în comandită simplă trebuie să cuprindă numele a cel puţin unuia dintre asociaţi. Acest din urmă mod de transmitere a făcut ca societatea pe acţiuni să fie cunoscută şi sub numele de societate anonimă. creditorii se vor putea îndrepta şi împotriva asociaţilor comanditaţi. 4. acţiunile trecând frecvent de la un acţionar la altul. scrisă în întregime. societatea în comandită pe acţiuni reprezintă o formă cu destule inconveniente pentru comanditari care. în practică. Caracteristica societăţii pe acţiuni o reprezintă răspunderea limitată a asociaţilor şi faptul că acţiunile reprezintă titluri de valoare negociabile.1. deşi sunt principalul furnizor de capital.1. cu menţiunea „societate în comandită".3. . Administrarea societăţii este încredinţată unuia sau mai multor asociaţi comanditaţi. care este de 90.000 lei. LSC prevede restricţii în ceea ce priveşte constituirea societăţii comerciale în comandită pe acţiuni.. are capitalul social împărtit în acţiuni şi nu în părţi. e l e m e n t u l stabil şi obiectiv . Răspunderea societăţii şi a asociaţilor pentru obligaţiile sociale se supune aceloraşi reguli enunţate în cazul societăţii în comandită simplă.4. în acest caz. împărţit în acţiuni cu valoare unitară minimală de 0. adăugăm noi.

de natură a o deosebi de firma altor societăţi şi va însoţită de menţiunea. Firma unei societăţi cu răspundere limitată se compune dintr-o denumire care să arate obiectul de activitate şi va fi însoţită de menţiunea scrisă în întregime „societate cu răspundere limitată" sau „5. determinante fiind. aporturile asociaţilor sunt transmisibile şi negociabile. societatea pe acţiuni se poate constitui în formă simultană sau în formă continuată.2. dar şi cu societatea pe acţiuni. Societatea pe acţiuni şi societatea cu ." 4. specificul acestor societăţi îl reprezintă răspunderea nelimitată şi solidara a asociaţilor. calităţile personale ale acestora şi încrederea reciprocă existentă între asociaţi. O poziţie intermediară o are societatea cu răspundere limitată care îmbracă atât caracteristicile societăţilor de persoane (mai ales în ce priveşte latura sa convenţională) cât şi trăsături ale societăţilor de capitaluri (sub aspectul organizării şi funcţionării). Aspecte generale 95 Ca o particularité procedurală. Calitatea trăsăturilor personaie ale asociaţilor fiind lipsite de importanţă aici. în vederea realizării de profit. „societate pe acţiuni" sau „S. scrisă în întregime. Societăţile de persoane au un caracter „mtuitu personae". Astfel sunt societăţile în nume colectiv şi societăţile în comandită simplă. societăţile comerciale au fost clasificate în societăţi cu răspundere nelimitată şi societăţi cu răspundere limitată." 4. părţile de capital nu sunt negociabile şi nici transmisibile.Societăţile comerciaie.1. în prima categorie intră societatea în nume colectiv. în principiu.5. formându-se în considerarea persoanei asociaţilor. în cazul societăţilor de capitaluri. în care primează încrederea reciprocă a asociaţilor. Firma unei societăţi pe acţiuni se compune dintr-o denumire proprie. în timp ce la societăţile de persoane. După natura asocierii.1. Ca o excepţie de la principiul pluralităţii asociaţilor. Alte criterii de clasificare a societăţilor comerciale 4.L. societăţile au fost clasificate în societăţi de persoane şi societăţi de capitaluri. Legea prevede restricţii privind constituirea şi funcţionarea acestei forme de societate.A. Societatea cu răspundere ¡imitată este un h i b r i d care î m b i n a atât caracteristicile societăţii de persoane cât şi pe cele ale societăţii de capital. Din această categorie tac parte societăţile pe acţiuni şi societăţile în comandită pe acţiuni. părţile sociale având o valoare minimă de 10 lei. LSC reglementează posibilitatea constituirii şi funcţionării societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic. Ea a fost asemănată cu societatea în nume colectiv. deci.2. răspundere ce reprezintă garanţia obligaţiilor sociale asumate de societate. societatea în comandită simplă şi societatea în comandită pe acţiuni (acestea din urmă numai în privinţa asociaţilor comanditaţi). limitând numărul asociaţilor la cel mult 50 şi impunând un capital minim de 200 lei.. fn funcţie de întinderea răspunderii asociaţilor.2. întrucât obligaţiile societăţii cu răspundere limitată sunt garantate cu patrimoniul social.R. cea de-a doua formă corespunzând constituirii pe cale de subscripţie publică. elementul determinant îl constituie mărimea aportului pe care asociaţii îl pun în comun.2. 4. iar asociaţii răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris.

1 Legea nr. Se poate. Legea pieţei de capital. Prescure. calitate care poate fi obţinută numai cu condiţia existentei unei organizări de sine- stătătoare. 41/2005 şi Legea nr. negociate pe piaţa de capital. sunt. la rândul ei. numirea unor organe de decizie.. p. 208/2005. Călin. 297/2004 privind piaţa de capital 1 . Rosetti. intervenite în mediul e c o n o m i c şi juridic în care există şi funcţionează societatea. în sfera conceptului de valori mobiliare sunt incluse şi acţiunile emise de societăţi c o m e r c i a i e şi alte valon mobiliare echivalente ale acestora. Ed. Bec'k. caracterizată prin limitarea răspunderii asociaţilor numai la plata părţilor sociale sau a acţiunilor subscrise. N. 97/2006. deci. 17. Funcţia de organizare.. (2) pct. După caracterul public al constituirii sau al circulaţiei valorilor mobiliare emise> societăţile comerciale sunt împărţite în societăţi emitente de valori mobiliare tranzacţionate pe o piaţă reglementată (societăţi deschise) şi societăţi de tip închis (societăţi închise). se regăsesc în ambele tipuri de societăţi menţionate mai sus. 571 din 29 iunie 2004 şi a iost modificată prin Legea nr. deci. nr. execuţie şi control. Secţiunea 5. acele societăţi ale căror acţiuni sunt tranzacţionate la bursă sau pe o alta piaţă reglementată 2 . 7. ' Pentru detalii. Societatea comercială este persoană juridică. Călin. Aceasta presupune stabilirea unor structuri interne. Ordonanţa Guvernului nr. răspundere limitată exemplifică a doua categorie. 4. Societăţile emitente. Comentarii şi explicaţii. dată de LSC 3 .3. observa că societăţile în comandită. Of. determinarea modului de transformare şi dizolvare a persoanei juridice. De aceea. H. 2003. D. Instrumente iuridice de protecţie a investitorilor. 2008. atât la viaţa socială internă cât şi la mediul e c o n o m i c în care acţionează.2. îl influenţează şi ale cărui influenţe le resimte. 297/2004 a tost publicată în M.96 Organizarea comerţului -S. Societăţi comerciaie deţinute public. C. Funcţia de organizare reprezintă un atribut al structurii societăţii care se adaptează continuu.1. prin activitatea sa. p. prin prezenta a două categorii de asociaţi. Societăţile de tip închis sunt cele care nu îndeplinesc aceste condiţii şi care sunt guvernate de reglementarea generală a societăţilor comerciale.. 2 alin. evoluează într-un mediu pe care. Funcţiile societăţii comerciale Societatea comercială privită ca o fiinţă juridică. create pentru a conserva şi adapta structura socială la situaţii noi. Potrivit dispoziţiilor art. Aceeaşi răspundere o au şi asociaţii comanditari din societăţile în comandită. cărora li se aplică un regim juridic diferit. Societăţii comerciale îi sunt proprii următoarele funcţii fundamentale: 5. Ed. . în înţelesul legii pieţii de capital. 33 al Legii nr. Cârbaci. 323 şi urm. funcţiile societăţii comerciale reprezintă atributele esenţiale. F.

41 alin. Funcţia de satisfacere a intereselor economice şi sociale ale asociaţilor. asociaţii şi grupuri de interes economic. prin constituirea rezervelor de capital. abstract. având în vedere rolui pe care acesta îl are de „gaj general al creditorilor". Credibilitatea societăţii. se modifică sau se sting raporturi şi obligaţii.5. desfăşurate în scopul declarat de a obţine un profit. 5.2. lansării şi emiterii de noi acţiuni sau obligaţiuni pe piaţă. societatea este obligată să publice anual bilanţul său contabil. (1) LSC. Funcţia lucrativă deosebeşte societatea comercială de alte forme asociative: fundaţii. potrivit dispoziţiilor art. şi satisfacerea intereselor economice ale asociaţilor. 1718 C. cercetare şi dezvoltare etc. în cazul societăţii comerciale. Constituirea societăţii şi funcţionarea ei profită asociaţilor. oglindă a drepturilor şi obligaţiilor acumulate în patrimoniul său. Secţiunea 6. funcţia lucrativă a societăţii comerciale presupune realizarea unor activităţi specifice de producţie. Capitalul social necesar pentru constituirea societăţii se poate mari sau reduce în cazuri bine justificate şi în condiţiile legii. . îmbunătăţirea sau dezvoltarea activităţii economice a membrilor lor (grupurile de interes economic). Gatul general al creditorilor este asigurat nu numai de capitalul social. de prestări servicii. pentru că acesta a fost scopul în care asociaţii şi-au unit aportul lor. civ. Aceasta tuncţie se manifestă însă şi pe parcursul existentei societăţii. în cursul cărora se nasc. în raporturile cu terţii. de aprovizionare şi desfacere. în timp ce acestea din urmă au un scop ideal. de interes larg (asociaţii sau fundaţii) sau urmăresc doar înlesnirea. Mărimea profitului este determinat de eficienţa activităţii societăţii şt.Societăţile comerciaie.şi este reiterat în art.3. în raport de aceasta. La baza oricărei activităţi comerciale se află un anumit capital. Pentru protecţia intereselor acestor terţi. Concentrarea unor resurse importante de capital necesar finanţării unor proiecte ambiţioase s-a dovedit în numeroase cazuri a fi unul din motivele constituirii societăţii comerciale. Personalitatea juridică a societăţii Faptul că societatea comercială este dotată cu personalitate juridică este menţionat în art.. pentru a fi repartizat asociaţilor. este dimensionat în funcţie de obiectul de activitate şi de condiţiile impuse de lege. Realizarea de beneficii şi împărţirea lor între asociaţi constituie esenţa societăţii comerciale. 5. 1 al LSC . prin distribuirea cu titlu de dividende a beneficiului realizat. care precizează că societatea comercială este persoană juridică din momentul înmatriculării ei în registrul comerţului. care. Funcţia de concentrare a capitalului necesar unei activităţi profitabile. care reprezintă expresia bănească a aporturilor aparţinând asociaţilor ci şi de restul patrimoniului societăţii. Aspecte generale 97 5. 5.4. Activitatea economică presupune relaţii cu diverşi terţi. este dată de mărimea patrimoniului acesteia. execuţii de lucrări.. Funcţia de garantare a drepturilor creditorilor prin patrimoniul social.

. deci nu priveşte un bun determinat individual. este de remarcat. întrucât drepturile creditorilor asupra societăţii comerciale sunt garantate cu întreg patrimoniu! social şi nu numai cu capitalul societăţii. Pasivul cuprinde obligaţiile societăţii. mai multe categorii de bunuri. asociaţii nu au un drept de proprietate sau alt drept real şi nu exercită. reglementat prin Decretul nr. Acestea sunt: (a) o organizare de sine-stătătoare şi (b) un patrimoniu propriu. O grupare de persoane poate acţiona ca un subiect unitar de drepturi numai dacă are o organizare bine definită. 6. Exprimarea este inexactă. Asupra acestora.. totodată. patrimoniul reprezintă ansamblul de drepturi şi obligaţii cu conţinut economic pe care persoana juridică îl are în mod distinct şi independent de cei al altor subiecte de drept şt de cel al persoanelor care o alcătuiesc. Regimul persoanei juridice. legea reglementează cu caracter imperativ o serie de aspecte iegate de organizarea. modificarea. în cursul existenţei acesteia. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice condiţionează atribuirea personalităţii juridice de îndeplinirea unor condiţii prevăzute în art. stabilirea modului de funcţionare.98 Organizarea comerţului -S. exprimate în bani. Sub raport economic şi contabil. Patrimoniul propriu. Din punct de vedere juridic. Ca o consecinţă a naturii preponderent instituţionale a societăţii comerciale. când. într-o formulă consacrată. din punct de vedere juridic. eventual. capitalul constituie. dizolvare şi lichidare a entităţii juridice. precizarea organelor de conducere şi a puterilor acestora. caracterizată prin existenţa unei structuri interne de conducere şi execuţie. ci are ca obiect întregul patrimoniu. Capitalul social este acea parte din patrimoniu care cuprinde totalitatea aporturilor în natură şi în numerar. gajul general al creditorilor societăţii. că acest concept de „gaj general" nu exprimă semnificaţiile imediate şi consecinţele juridice iegate de instituirea unei garanţii reale asupra capitalului societăţii. pentru că societatea îl datorează asociaţilor. 31/1954. orice înstrăinare de bunuri sau drepturi din patrimoniul societăţii trebuie să respecte parcursul decizional reglemenat de actul constitutiv sau impus de lege. reorganizare şi.1. Acest drept de gai nu este concretizat. Această condiţie este îndeplinită de societatea comerciala chiar în cursul perioadei de formare. pe urmă. fiecare cu un regim juridic bine determinat. 6. funcţionarea. un drept de dispoziţie. Organizarea de sine-stătătoare. Patrimoniul cuprinde. divizarea. dizolvarea şi lichidarea societăţii comerciale. cele mai importante fiind capitalul social şi fondul de comerţ. fixează această structură care conferă organizarea de sine-stătătoare a entităţii juridice. Activul cuprinde totalitatea bunurilor transmise societăţii comerciale cu titlu de aport sau dobândite de ea în cursul existenţei sale precum şi drepturile reale sau personale aferente. exprimată prin actul constitutiv. în nume propriu. care au tost aduse de asociaţi la constituirea societăţii sau ulterior. afectat realizării unui scop care să fie în acord cu interesul obştesc. 26 al Decretului nr. fuziunea. faţă de terţi sau chiar şi faţă de asociaţi (care sunt titularii aşa numitelor „drepturi reziduale" pe care le exercită în raport cu societatea comercială în caz de lichidare a acesteia). patrimoniul este compus din elemente de activ şi pasiv.. prin voinţa asociaţilor ei.2. Capitalul reprezintă un element de pasiv. în caz de lichidare.

. Cărpenaru. fiind îndreptăţiţi numai la contravaloarea cotei părţi care ar fi revenit asociatului decedat. reprezintă numele sau. desenele. în vederea atragerii. după dizolvarea societăţii comerciale. cit. ar fi lipsite de v a l o a r e pecuniară. Fondul de comerţ prezintă o utilitate tehnică incontestabilă. brevetele de invenţie. societatea este iiberă să dispună de bunurile sale până c â n d creditorii încearcă şi obţin realizarea creanţei lor prin urmărirea unuia dintre bunurile societăţii. Elemente de identificare ale societăţii juridică. Aspecte generale 99 in consecinţă. naţionalitate şi codul referă numai la naţionalitate. creditorii societăţii au un gaf exclusiv asupra patrimoniului social. . Ca o consecinţă a independenţei patrimoniului social faţă de patrimoniul asociaţilor. în timp ce creditorii personali sau particulari ai asociaţilor îşi pot exercita drepturile numai asupra părţilor din profitul societăţii care se cuvin asociaţilor sau. moştenitorii unui asociat nu pot pretinde nici un drept asupra bunurilor care alcătuiesc patrimoniul societăţii. în funcţie de aportul asociaţilor adus la constituirea societăţii.1. 1 alin. corporale şi necorporale (materii prime şi materiale. întrucât acestea nefiind constatate între aceleaşi persoane. Pentru aceste motive nu este admisă compensaţia între creanţele societăţii faţă de un terţ şi datoria unut asociat în raport cu acelaşi terţ. întrucât permite societăţii.. licenţele şi alte bunuri şt drepturi) indispensabile exercitării comerţului. numele comercial. asociatului debitor lart. (1) din Legea nr. Este compusă dualizează în raport cu celelalte societăţi comerciale sau alţi operatori e c o n o m i c i . 204. asupra părţii din patrimoniu cuvenită.Societăţile comerciaie. după caz. 31/1954 privind persoanele fizice şi j u r i d i c e p r e v e d e că persoana juridică va purta denumirea stabilită prin actul de înfiinţare sau statut. ' St. Capitalul social este şi o unitate de măsură a drepturilor asociaţilor.D. Firma. să transmită ansamblul bunurilor sale mobiliare. printr-o singură operaţie juridică. potrivit menţiunilor cuprinse în art. p. fără reunirea lor cu alte elemente de comerţ. ca persoană unic de inregistrare. art. stocul de produse. vadul c o m e r c i a l . păstrării şi dezvoltării clientelei. (1) LSCl. Fondul de comerţ reprezintă deci o modalitate de valorificare a unor elemente patrimoniale care. privind registrul comerţului. se realizeaza prin: firmă sau nume comercial. 66 alin. 38 din Decretul nr.' Secţiunea 7. pentru că partea de profit ce revine acestora se repartizează. mărcile. (2) L S C se societatea c o m e r c i a l ă îşi exercită comerţul şi sub care semnează. prin lichidare. denumirea sub care 7. 27 alin. Identificarea societăţii comerciale în raporturile saie juridice. sediu. Dintre aceste elemente de identificare. Fondul de c o m e r ţ reuneşte bunurile mobile. 26/1990 dintr-un c u v â n t sau un grup de cuvinte prin care o societate c o m e r c i a l ă se indiviArt. îşi plasează efectele în patrimonii distincte. în lipsă de stipulaţie contrară. op. Pentru aceleaşi raţiuni.

. încetare). legea reglementează condiţii speciale privind conţinutul acesteia şi o proteiează. uneie de natura obiectivă (utilizând ca eielent de identificare fie sediului social. iar Legea nr.2. (2) L S C . . deci. un element de identificare în spaţiu. p. de individualizare a acesteia în raport cu alte societăţi comerciale. funcţionare. ales când societatea îşi desfaşoară activitatea şi prin sucursale.. fie principalul sediu de afaceri. acesta din urmă doar in situaţii excepţionale. 1990. cit. Cu referire la persoana juridică. Naţionalitatea societăţii comerciale exprimă apartenenţa subiectului de drepturi la un anumit stat sau sistem de drept. societatea comercială are o naţionalitate proprie. noţiunea de naţionalitate are aceeaşi semnificaţie ca şi cetăţenia persoanelor fizice. Referitor la societăţile comerciale legea prevede că firma acestora reprezintă o menţiune obligatorie a actului constitutiv (art. distinct de individualităţile asociaţilor care o compun.100 Organizarea comerţului -S. birouri mai diferite sau dacă cel puţin o persoană este asociat în fiecare dintre societăţile comerciale care funcţionează în acelaşi imobil sau dacă cel puţin unui dintre asociaţi este proprietar al imobilului unde este situat sediul societăţii. pentru a proteja interese naţionale sau drepturile naţionalilor francezi. mai multe societăţi c o m e r c i a l e pot sa aibă sediul în 7. aceeaşi semnificaţie cu domiciliul pentru persoana fizică. adresate celor care încalcă regimul ei legal. au fost reţinute patru criterii de determinare a naţionalităţii unei societăţi comerciale. în special sub raportul statutului iuridic personal (constituire. Sediu! are. nu se identifică nici cu cetăţenia şi nici cu naţionalitatea asociaţilor. organizare. p. dacă acesta permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi Potrivit art. Firma societăţii comerciale fiind un semn distinctiv. pnntr-un ansamblu de măsuri punitive. 7 şi art. atât criteriul obiectiv al sediului social. de regulă. fundamentat pe naţionalitatea sau cetăţenia asociaţilor tondatori sau care controlează societatea comercială). 26/1990 cuprinde un set distinct de regelementări privind regimul determinării şi înregistrării firmelor şi al emblemelor. reprezentând.. Merle. fie locul înmatri- culării/încorporării.3. care îi este atribuită în temeiul unui criteriu legal de calificare şi care. pentru persoana juridică. 108 şi urm. Ph. De reţinut că dreptul francez aplică. Societatea comercială constituie un subiect de drept colectiv. pentru determnarea naţionalităţii societăţii comerciale. 17 alin. Pe plan internaţional. 8 LSC) şi constituie şi un criteriu de determinare a naţionalităţii societăţii comerciale şi a competenţei teritoriale a instanţelor judecătoreşti. Odată cu înregistrarea sau înscrierea persoanei juridice se trece în registrul comerţului şi firma ei. Sediul constituie şi el o menţiune obligatorie a actului constitutiv al societăţii comerciale (art. Loussarn. în aceeaşi măsură. 145 şi urm. 8 LSC). acelaşi imobii.. 7 şi art.' ! Y. comerciale sau alte forme de reprezentare în teritoriu. 7. chiar dacă sediul este stabilit în alt loc) şi unul subiectiv (criteriul controlului. op. Nationalité des sociétés et communauté économique européenne. Revue de jurisprudence commerciale. cât şi pe cei subiectiv al controlului.

Rezultă că libertatea de asociere pentru constituirea unei societăţi comerciale este supusă unei condiţionări obiective. Curtea Suprema de Justiţie a statuat astfel în 1994: „Constituirea societăţilor comerciale. mai mult. 36 alin. Exerciţiul libertăţii de asociere. ' în acest sens. pe toată durata funcţionării lor. 31/1990. enunţă implicit dreptul acestuia de a restricţiona accesul al anumite activităţi comerciale. exprimând unul dintre drepturile fundamentale ale omului. 511/1 994. legea restrânge acest drept de asociere şi sub raport subiectiv. Secţiunea 8.4. menţionarea codului unic de înregistrare este obligatorie în orice prospect. sediul social şi locul înmatriculării sunt criterii complementare. inclusiv cu autorităţile şi instituţii!le publice. 1 LSC.. 4/1995.. societatea comercială care şi-a stabilit sediul social în România este supusă iegii române. exprimată prin convenţia părţilor. 1 alin. 29 din Legea nr. Principiul libertăţii de asociere.1. legea română a optat pentru un criteriu obiectiv şi cert de atribuire a naţionalităţii. consacrat de art. Codul unic de înregistrare este un element de identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice. Este. emanând de la o societate comercială. esie dominată de principiul libertăţii de asociere a persoanelor fizice şi iuridice.Societăţile comerciaie. Aspecte generale 101 Art. Deci. Fondatorii şi asociaţii societăţii comerciale 8. art.S. în vederea constituirii unei societăţi comerciale. Pe de altă parte. întrucât înmatricularea societăţii se tace în registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi va avea sediul societatea lart. 73). este totuşi supus unor limitări legale. Art. cod utilizat atât de sistemele informatice care prelucrează date privind comercianţii cât şi de comercianţi. comandă. 40 din Constituţie. p. 74 alin.) sunt de strictă interpretare" (Decizia C. ofertă.J. în cursul procedurii de constituire a societăţii comerciale. enunţă dreptul persoanelor fizice şi juridice de a se asocia. vizând sfera subiecţilor cărora le este permisă participarea la constituirea unei societăţi comerciale. Limitările aduse libertăţii de asociere prin dispoziţiile imperative ale legii (. în condiţiile legii. în conformitate cu prevederile art. nr. (1) LSC şi ale art. tarif sau alte documente întrebuinţate în comerţ. nu poate deroga de la normele care interesează ordinea publică şi bunele moravuri (art. dând expresie principiului constituţional al libertăţii de asociere. de provenienţa capitalului sau de locul în care este înmatriculată ori îşi desfăşoară activitatea. 7. adevărat că potrivit concepţiei care domină LSC. 287 LSC arătând că activităţile care nu pot face obiectul unei societăţi comerciale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. însă. în condiţiile Legii nr. în relaţiile cu terţii. 5 C. 26/1990 privind registrul comerţului. c i v j . publicată în revista Dreptul nr. privind liceitatea scopului constituirii şi obiectului societăţii comerciale. factură.. indiferent de cetăţenia sau naţionalitatea asociaţilor. (1) LSCI.' Pe de o parte. orice asociere. . (2) LSC arată că societăţile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române.

.

). 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor. urmare absenţei discernământului. în principiu. care implică şi angajarea bunurilor lor în cadrul aportului la capital.' \ ! încuviinţării autorităţii tutelare (art.102 Organizarea comerţului -S. . Art. în lipsa unor prevederi exprese. deci. incapabilii . pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. deci exercitarea unui drept de dispoziţie. fam. pentru ceilalţi asociaţi ai societăţii comerciale. potrivit legii. legea prevede nu numai aprobarea părinţilor sau a tutorilor ci şt necesitatea obţinerii aplicare a C o d u l u i familiei şi a Decretului nr. sunt de aplicaţie dispoziţiile dreptului c o m u n . arata ca poate contracta orice persoană care nu este declarată incapabilă de lege sau căreia legea nu i-a prohibit anumite contracte. deşi minorii cu capacitate restrânsă nu pot fi comercianţi. nu pot încheia valabil acte juridice şi. 8. pentru infracţiunile prevăzute de art. Rezultă că. nu pot fi fondatori persoanele care. precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. 82/2007. Aceste persoane nu pot fi parte într-un contract de societate şi nu pot avea. Societatea comercială poate fi constituită atât de persoane fizice cât şi de persoane juridice. minorul între 14 şi 18 ani are capacitate de exerciţiu restrânsă şi. 129. restricţii 8. 8. 31/1954 privitor ia persoanele fizice şi juridice. 143-145 din Legea nr. 6 L S C reglementează însă aceste incapacităţi numai pentru fondatori.. nu pot avea. In acest sens art. Subiecţii. Totuşi. ambele categorii de persoane pot fi atât de cetăţenie sau naţionalitate română cât şi străină. 949 C.2. Astfel. mărturie mincinoasă. D a c ă ei î n c h e i e un contract de societate. abuz de încredere. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau pentru cele prevăzute de prezenta lege. Incapacităţi. cu modificările şi completările ulterioare. 9 din Decretul nr. cu respectarea condiţiilor legale prevăzute pentru valida încheiere a actelor juridice de dispoziţie. înşelăciune. potrivit prevederilor art.2. 25 ai Decretului nr.. potrivit art. aceştia fiind lipsiţi de capacitate de exerciţiu. civ. 6 LSC menţionează mai multe categorii de persoane care nu pot avea calitatea de fondatori ai societăţii comerciale .incapabilii sau cei care au fost condamnaţi pentru anumite infracţiuni. 32/1954 pentru punerea în Pentru încheierea contractului de societate. dare sau luare de mita. deci. sau interdicţii care interesează sub aspectui capacităţii speciaie a persoanelor fizice şi juridice.1. -• în schimb.2. uz de fals. calitatea de fondatori. art.2. actele juridice ce se încheie de minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani sunt anulabile. cu nerespectarea tncapa- în ceea ce-i priveşte pe interzişi. Art. 31/1954. se i m p u n e o distincţie.potrivit legii . fals. textui legii nefăcând nici o distincţie. >1 poate încheia acte luridice. Astfel.sunt minorul cu vârsta sub 14 ani şi persoana pusă sub interdicţie. 133 C. cu încuviinţarea prealabilă a părinţilor sau tutorilor. potrivit modificărilor aduse L S C prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. delapidare. sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă. comercială. deci. în ceea ce priveşte situaţia iuridică a minorului. ei pot fi asociaţi într-o societate comercială. nici calitatea de fondatori sau asociaţi într-o societate . cu modificările şi completările ulterioare.

Incidenţa acestui principiu a fost evocată. Sancţiunea nerespectării acestei restricţii o constituie excluderea din societate şi răspunderea pentru daune. Referitor ia participarea unei persoane juridice la juridică nu poate d o b â n d i drepturi sau să îşi asume obligaţii decât în măsura în înfiinţare. persoana 8. Alte persoane fizice care nu pot avea calitatea nr. astfel unor Asociatul u n i c al societăţilor comerciale constituie cu î n c ă l c a r e a legii răspunde drept. a cărui sarcină de administrare este limitată la ocrotirea interzisului şi la îmbunăastfel. societăţi alte societăţi cu răspundere li mi tată. nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale ale societăţii c o m e r c i a l e dizolvate de de asociaţi ai unei societăţi comerciale sunt notarii publici tart.Societăţile comerciaie. L S C reglementează o serie de restricţii privind dobândirea calităţii de asociat al unor anumite societăţi comerciale. din registrui comerţului. 314/2001 răspundere limitată privind reglementarea situaţiei cu asociat unic. 34 din Decretul nr. respectivul act va fi anulabil. 35/1995 . deci.1. 14 L S C interzice persoanei fizice sau juridice să aibă constituite sunt dizolvate de drept şi se radiază. conferite prin lege. cu predilecţie. 6 al societăţile cu Legii nr.3. . potrivit comerciale. magistraţii (art. care acestea corespund obiectului de activitate stabilit prin lege sau prin actul de capacitatea asociaţiilor şi fundaţiilor de a participa la constituirea unor societăţi De menţionat că printre persoanele care pot constitui societăţi c o m e r c i a l e se numără şi persoanele fizice sau juridice străine. fără consimţământul celorlalţi asociaţi (art. nulitatea relativă. 35 lit. simultan. 8. 82 LSC). Ei tăţirea condiţiilor de viaţă ale acestuia şi c a r e şi-ar depăşi. Potrivit acestuia. enunţat de art. 84 şi 92 din Legea de organizare judecătorească).3. singuri sau în asociere cu persoane fizice sau juridice române. această posibilitate trebuie examinată şi prin prisma principiului specialităţii capacităţii de folosinţă. din oficiu. Asociaţii societăţilor în nume colectiv fi asociaţii comanditaţi din socie- concurente sau a v â n d acelaşi obiect. în cazul încălcării acestei interdicţii. Alte interdicţii speciale. Capacitatea 8.3. calitatea de asociat unic. Aspecte generale 103 citătii lor. nu pot î n c h e i a v a l a b i l un contract de societate nici prin intermediul tutorelui.3.2. 31/1954 privind persoanele juridice. Art.2.. Alte incapacităţi.3. cu privire ia comerciale. tăţile în comandită nu pot fi asociaţi cu răspundere nelimitată şi în alte societăţi 8. atribuţiile constituirea unei societăţi comerciale. sancţiunea fiind. c) d i n Legea 8. Restricţii şi interdicţii. Asociaţi unici. nătate. în două societăţi cu răspundere limitată sau ca o societate cu răspundere limitată cu asociat unic să devină unicul asociat ai unei dispoziţiilor art. cu d o m i c i l i u l în ţară sau în străiacestora de a contracta este guvernată de legea lor naţională. Pentru a-i proteja pe ceilalţi asociaţi şi pe terţi.3.dar numai în ceea ce priveşte calitatea de asociat cu răspundere nelimitatăj.

. de asemenea. 1992. iar înstrăinarea sau grevarea terenurilor sau construcţiilor reprezentând bunuri comune necesită consimţământul expres ai celuilalt soţ. fam. Cărpenaru. soţii ar trebui să procedeze la împărţirea m totalitate sau în parte a bunurilor comune. a tost îmbrăţişată şi de legea franceză. urmând ca soţul sau soţii asociaţi să-şi subscrie aportul în natură din cotitatea repartizată ca urmare a partajului. trebuie discutat şi regimul juridic al bunurilor comune ale soţilor. 143. respectiv dacă acestea pot constitui aportul ambilor sau numai al unuia dintre soţi ia capitalul unei societăţi comerciale. un bun comun dobândit de oricare dintre soţi în timpul căsătoriei. 1832-1 c. rezultă că soţii pot avea calitatea de asociat în aceeaşi societate comercială. p. pentru a evita anularea actului constitutiv drept o donaţie deghizată (art. Droit des sociétés.-L Belu Magdo. s-a pronunţat. Potrivit acestei opinii.. Coztan." ' M. în privinţa căreia . în patrimoniul soţilor. Editions Litec. funcţionarii publici..funcţionează prezumţia de mandat tacit. Cinquième édition. Se mai arată că părţile sociale sau acţiunile dobândite în schimbul bunurilor comune aduse ca aport la societate reprezintă.potrivit prevederilor art. arată că sotn dispun împreună de bunurile comune. dar cu o motivare distinctă. . 30 C. cit. bunurile comune aduse ca aport şi urmând. aceeaşi soluţie. acordul soţilor de a subscrie la capitalul unei societăţi comerciale bunuri comune reprezintă o convenţie lovită de nulitate. ele înlocuind. 1 St." In acelaşi sens.j. p. cu recomandarea de a constitui societatea prin act încheiat în formă autentică.C. nr.D. p. 4/1994. potrivit unei opinii. 154: M. într-o decizie de speţă şi inalta Curte de justiţie şi Casaţie.C. O. 2 în altă opinie se consideră că pot fi aduse bunuri comune.. ca aport al ambilor sau numai al unui singur soţ la constituirea capitalului social. aratânri că rostul comunităţii de bunuri este acela de a permite soţilor să-si îndeplinească obligaţiile asumate în căsnicie. acelaşi regim juridic. op.104 Organizarea comerţului -S. 82.4. argumentându-se că această operaţiune nu este una de înstrăinare. ir. civ. 178/1992. 51.' în literatura juridică de specialitate română posibilitatea aportării ia capitalul unei societăţi comerciale a unor bunuri comune este disputată. . op. 35 C. O altă chestiune vizând participarea unor persoane fizice la constituirea unei societăţi comerciale este posibilitatea soţilor de a fi co-fondatori sau asociaţi în aceeaşi societate comercială. în consecinţă. cit. 141. Legat de această eventualitate. op.. deci. comerciantul supus procedurii insolvenţei căruia i s-a ridicat dreptul de a dispune de bunurile sale şi alţii. Viander. p. publicată în Revista de drept comercial nr. fam. Asocierea soţilor. care permite soţilor să se asocieze şi să aducă drept aporturi bunuri comune. A. cit. pentru că art. asocierea soţilor sau chiar numai a unuia dintre soţi într-o societate comercială. ci una de administrare. 4 Decizia l. urmăreşte tocmai realizarea de beneficii pentru căsnicie şi sporirea patrimoniului comun. având în vedere caracterul lucrativ al acesteia. Căpăţînă. după ce a fost mult timp refuzată de junsprudenţă. p.). în lipsa unei interdicţii exprese cuprinse în L S C şi fără a distinge acolo unde legea nu o face. 8.

constituind sursa primordială şi cea mai ieftină de finanţare mente obligatorii ale actului constitutiv. în condiţiile şi la termenele stabilite. aporturi în numerar şi în natură.7. 7 şi 8 L S C . dar de pe alte poziţii juridice. ulterior. care participă şi ei la viaţa societăţii comerciale. de regulă. pentru a evita îndatorarea societăţii. a fi unul din motivele funcţionare al societăţii comerciale iar menţiunile privind structura lui sunt eleconstând în numerar sau bunuri în natură. Acest aport. care îi de acte de comerţ (elementul tuturor asociaţilor la beneficii şi pierderi (asumarea riscului asocierii). conform art. affectio societatis) şi (c) participarea societăţii c o m e r c i a l e este aceea de concentrare a capitalului necesar unei activităţi 9. la înfiinţarea societăţii. Trasaturile societăţii comerciale generic de societate şi completată cu enunţui sumar al art. este expresia patrimonială a personalităţii juridice şi este indispensabil pentru demararea şi desfăşurarea activităţii comerciale a societăţii. 9. în cazul societăţii comerciale.7. în capitalul social). desprinsă din conceptul 1 LSC. prezenţa acestuia. . aportul în numerar trebuia să reprezinte cel pu(in 6 0 % din capitalul societăţii cu răspundere limitată. astfel încât. ' în torma iniţială a LSC. asociaţilor este un eiement esenţial al procesului de constituire şi a acesteia. Astfel c u m rezulta şi din definiţia societăţii comerciale. A p o r t u l asociaţilor la capitalul societăţii. 1 legea cere. U n a dintre principalele funcţii aie profitabile. 16 LSC.1. La baza oricărei activităţi comerciale se află un anumit capital. la constituirea capitalului şi respectiv a patrimoniului iniţial al societăţii iar. Aportul fiind o obligaţie şi o contribuţie a asociaţilor. (b) voinţa de a se asocia în vederea efectuării comercială se distinge prin prezenţa unor cerinţe şi elemente particulare. deşi nu conferă aportului în numerar o dimensiune m i n i m ă legală. încă de la primii paşi. este constituit din capitalul social şi aşa numitul capital de lucru. Concentrarea unor resurse importante de capital necesar finanţării unor constituirii societăţii comerciale. în m o d uzual. prin aport se înţelege valoarea patrimonială cu care fiecare asociat contribuie.Societăţile comerciaie. Aportul proiecte ambiţioase s-a dovedit.. este justificată cerinţa legii ca orice societate c o m e r c i a l ă să se constituie obligatoriu şi cu un aport în numerar. societatea conferă o individualitate specifică. Acesta este destinat să acopere nu numai cheltuielile de constituire şi autorizare a funcţionării ci şi demararea Clasificarea aporturilor. reprezintă unul din criteriile ce permit să se facă distincţia dintre asociaţi şi angajaţii sau auxiliarii comerţului. Aspecte generale 105 Secţiunea 9. în mod obligatoriu. C u m aporturile asociaţilor sunt c e l e care tormeză capitalul social şi c u m aceste aporturi reprezintă cea mai ieftină sursă de finanţare a societăţii comerciale. care. în numeroase cazuri. aporturile la capital sunt activităţii comerciale. la majorarea capitalului social. Potrivit art. respectiv (a) îndatorirea asociaţilor de a pune în comun şi de a transmite societăţii bunuri sau industria lor ( a d u c â n d astfel un aport intenţional: inclus.

echipamente de birotică şi altele asemenea. legea permite aporturile în natură. prin stipulaţii contrare acestei prezumţii legaie. Aporturile în natură se materializează. actul constitutiv. în lipsa acestuia. adică a v â n d o valoare de întrebuinţare care să le tacă apte pentru . a enumera o altă cerinţă. Legiuitorul omite. fără îndoială. Obiectul aportului în natură îl pot constitui atât bunuri imobile cât şi mobile. (3) LSC1. nu este îndeplinită condiţia vărsării integrale sau. Intenţia legiuitorului este.106 Organizarea comerţului -S. Pe lângă aportul în numerar. în limita dar care poate fi reparat de societate cu anumite cheltuieli şi folosit apoi potrivit obiectului de activitate. judecătorul delegat la oficiul registrului comerţului va putea oricând dispune efectuarea unei expertize. în transmiterea.. după caz. care să ateste realizarea acestei operaţiuni şi împlinirea vărsământuiui. necesar finanţării activităţii sale. aceea de a teri destinaţia lor. mai este de remarcat că legea cere ca aceste bunuri să fie predate în stare de utilizare. compatibilitatea lor cu activitatea principală a societăţii comerciale. a capitalului societăţii c o m e r c i a l e ce se constituie cu aport în natură. pentru evaluarea oricărui aport în natură lart. practica a înregistrat şi continuă să înregistreze constituirea unor societăţi c o m e r c i a l e sau majorarea capitalului social cu aporturi în natură reprezentând bunuri lipsite de orice utilitate pentru societatea comercială. legală. De aceea. societatea comercială are nevoie de o serie de bunuri care constituie infrastructura şi suportul logistic al acestei activităţi: sediul social. în principiu. a v â n d în vedere că un asociat poate aporta şi transmite un bun aflat într-o stare temporară de neutilizare. la orice formă de societate. care ar fi putut determina valoarea reală a acestor aporturi pentru societate: utilitatea lor sau. Predarea efectivă către societate a bunurilor asupra cărora poartă aportul în natură reprezintă o condiţie pentru efectuarea vărsământuiui. predarea nu mai este doar o operaţiune tehnico-materială. dar părţile. De aceea. a unor drepturi asupra unor bunuri. echipamente industriale. 37 alin. dar care prezintă o valoare e c o n o m i c ă abstractă. sub sancţiunea nulităţii societăţii.. ci o condiţie pentru valida transferare către societatea comercială a drepturilor corespunzătoare bunurilor aduse ca aport. în absenţa unei asemenea cerinţe. în opinia noastră. atât bunuri corporale cât şi incorporate. cu semnificaţii juridice şi faptice: (a) prin transferarea către societate a drepturilor corespunzătoare asupra bunurilor constituite ca aport şi (b) prin predarea lor efectivă către societate. cu alte cuvinte. către societatea comercială. ceea ce se transmite societăţii este un drept de proprietate. pentru a produce efectul legal al vărsământului. fie pe baza unei expertize de specialitate (la societăţile pe acţiuni). O n c u m . Este o cerinţă care poate părea excesivă. cu condiţia ca acestea să fie evaluabile din punct de vedere e c o n o m i c . fie pe baza unor d o c u m e n t e de achiziţie (pentru bunurile noi). Evaluarea acestor aporturi se poate face fie prin acordul asociaţilor (la societăţile de persoane). Prima etapă a vărsării aportului în natură se realizează prin şi în momentul semnării actului constitutiv. a c o l o unde transmiterea unor drepturi de proprietate necesită forma autentică. în planul dreptului. se va încheia în forma autentică. Vărsarea aporturilor în natură se realizează printr-o dublă operaţiune. în fine. însă. predarea trebuie constatată printr-un înscris probatoriu. pot transmite şi alte drepturi sau d e z m e m b r ă m i n t e ale dreptului de proprietate. m i j l o a c e de transport.

cit. Pentru o bună înţelegere a naturii acestora. civ. creanţa este încorporată într-un titlu de credit (cambie sau bilet la ordin) sau un alt instrument de plata (cum ar fi un cec). op.2. atunci transmiterea dreptuiui se realizează în condiţiile specifice reglementate de lege. la formarea căruia au contribuit aceste creanţe. Spre deosebire de aporturile în numerar şi celelalte aporturi în natură. în condiţiile art. cu cesiunea dreptului de creanţă către societate.' Aporturile în creanţe nu sunt permise la toate tipurile de societate. după natura fiecărui titlu. însă. Georgescu. drepturile de creanţă pe care unul dintre asociaţi ie are asupra unui terţ şi pe care înţelege să le transmită societăţii comerciale cu titlu de aport. c a r e ar putea urmări să obţină recunoaşterea unui aport semnificativ prin transmiterea unui bun inutilizabil. ' I. aici. Aporturile în creanţe. Verificarea îndeplinirii acestei cerinţe ar necesita. cu acordul exprimat de debitor prin act autentic sau prin notificarea corespunzătoare a debitorului cedat. adevărate expertize de specialitate şi ar determina birocratizarea excesivă a formalităţilor de constituire..Societăţile comerciaie. în categoria aporturilor în natură. Calificarea aportului în creanţe ca aport în natură înseamnă că vărsământul acestuia se realizează prin transferarea către societate a drepturilor de creanţă corespunzătoare şt prin predarea efectivă către societate a titlului c a r e le constată şi care permite realizarea lor faţă de debitorul cedat. legea include şi aporturile în creanţe. Transmiterea aporturilor în creanţe se tace prin semnarea actului constitutiv de către asociatul aportor. incerte. aportul unei creanţe este echivalent. în anumite limite. poate contribui la crearea unui capital fictiv al societăţii comerciale. în practică. este util să precizăm că legiuitorul are în vedere. rezultă că aporturile în creanţe sunt admise la societăţile în care nu sunt admise aceste aporturi ţine mai mult. p. II.L. pentru raţiuni diferite. D i n această perspectivă. iar din acest moment el este suportat de societate {res perit dominus). 9. De aceea. A v â n d în vedere riscul nerealizării lor la termen şi incertitudinea care planează asupra realităţii capitalului sociai. D a c ă . legiuitorul a înţeles să nu admită aporturile în creanţe la societăţile pe acţiuni care se constituie prin subscripţie publică şt nici ia societăţile în comandită pe acţiuni şi societăţile cu răspundere limitată.. la societăţile în comandită stmplă şi la societăţile pe acţiuni care se constituie prin subscriere simultană. în unele cazuri. până în momentul transferării dreptului şi predării bunului riscul aparţine debitorului obligaţiei de aport (res perit debitori). nume colectiv. 1 393 c. Criteriu) în temeiuJ căruia legiuitorul a făcut această selecţie între societăţile la care sunt admise aporturile în creanţe şi c e l e la Per a contrari o. Aportul unor creanţe dubioase. voi.1. incert: acela al realizării lor întocmai şi ia termen. . în schimbui unor tracţiuni din capitalul sociai sau al unor acţiuni emise de societatea comercială. de tradiţie decât de actualitatea vieţii societare. Determinarea momentului în care se transmite societăţii c o m e r c i a l e aportul în natură prezintă importanţă asupra regimului riscurilor cărora le este supus bunul aportat. 34. aporturile în creanţe sunt afectate de un eveniment viitor şi. Aspecte generale 107 societatea c o m e r c i a l ă de malversaţiunile unor asociaţi.

De asemenea. societatea nu obţine plata creanţei şi nici urmărirea debitorului cedat nu c o n d u c e la realizarea acesteia. Asemenea prestaţii. cunoscute generic în doctrina juridică mai v e c h e drept aport în industrie/ nu pot constitui. e l e ar trebui admise la societăţile de persoane. însă.108 Organizarea comerţului -S. ele nu ar trebui admise la societăţile de capitaluri.. cu executare succesivă. prin abilităţile sale antreprenori ale sau manageriale. în al doilea rând.1.. cu dobânda legală. unde soliditatea capitalului social este un element de reterinţă pentru credibilitatea acestora. aport la tormarea sau la majorarea capitalului social al unei societăţi comerciale. remunerat chiar şi cu o participare la beneficiile societăţii. LSC permite ca. totuşi. Acest aport are. asociatul care a depus ca aport una sau mai multe creanţe nu este liberat atât timp cât societatea nu a obţinut plata sumei reprezentând valoarea cu care creanţele au fost incluse în capital (art. totuşi. rezultatele benefice ale muncii unui arhitect de excepţie sau avantajele unei societăţi de modă care beneficiază de talentul şi serviciile unui stilist renumit. de aceea. în primul rând. oricum. D a c ă . Aportul în industrie. prm calităţile saie profesionale sau prin know-howul personal la succesul afacerii. ciilor şi a activului socia! {în caz de lichidare) rămânând. (1) LSC). de aceea. asociatul care a adus creanţa ca aport răspunde pentru suma datorată. aportul în m u n c ă sau servicii poate fi foarte util societăţii tatea acestuia pentru viaţa societară. Aportul în creanţe este un aport sub condiţie. pentru o societate de construcţii. în absenţa unor resurse financiare sau a unor bunuri pe care să le transmită societăţii ca aport la capitalul societăţii. un aport în muncă sau servicii utile societăţii comerciale. cu titlu de aport social. vărsarea acestui aport constă într-o succesiune de prestaţii personale. nu în ultimul rând. ai căror asociaţi au răspundere nelimitată. care constă în realizarea acestora la scadenţă şi întocmai. o valoare e t o n o m i c ă pentru societate. în schimbul acestui aport. consideram că. pentru aceleaşi motive. care curge din ziua scadenţei creanţelor. contribuind prin experienţa sa. şi. industria înseamnă muncă. un asociat ar putea aduce. Calificarea acestui aport ca aport social relevă însemnăDe aceea. care nu pot exercita asupra acestuia nici un drept. aportul în m u n c ă sau în servicii nu prezintă interes pentru creditorii societăţii. 9. de lege ferenda. răspundere care ar complini. lipsa de substanţă a capitalului social. la societatea în n u m e colectiv şi la societăţile în comandită. . obligaţi să suporte şi partea corelativă din pierderile societăţii. la scadenţă. este uşor să imaginăm. el va răspunde şi pentru eventualele prejudicii cauzate societăţii {cum ar fi cheltuielile de urmărire şi executare a debitorului). acest aport poate fi foarte simplu obţinut în temeiul unui raport de m u n c a sau de servicii civile. asttel c u m au iost asumate de debitor. asociaţii să participe la împărţirea benefi- ' în limba latină.3. comerciale. Cu toate acestea. aportul în m u n c ă şi/sau în servtcii este admis. 84 alin. unde este rezervat doar asociaţilor comanditaţi. totodată. dar subliniază evidenţa că acest aport nu poate contribui la formarea capitalului social.

Capitalul social. î n t o c m a i şi la timp. 21 LSC). ce vor fi vândute. ce ia constituirea patrimoniului iniţial al societăţii (capitalul social). restul din capitalul social subscris va trebui vărsat în termen de 12 luni de la înmatriculare. la societatea pe acţiuni constituită prin subscriere integrală şi simultană a capitalului social. de mărimea desemnează. deci. care nu a adus aportul la care s-a obligat. 9 alin. 100 L S C . Asociaţii care întârzie să depună aportul social ia care s-au obligat sunt răspunzători pentru d a u n e l e cauzate societăţii. Societatea în nume colectiv. 9. D a c ă aportul era stabilit în numerar. Simpla subscriere a aportului prin contractul de societate reprezintă o condiţie necesară. piaţa vărsămintelor datorate cu titlu de aport. art. Astfel. Aportul reprezintă o obligaţie individuală a fiecărui asociat. poate ii exclus din societate.. în ce minim de capital. societatea în comandită simplă şi societatea cu răspundere limitată sunt obligate să verse integral la data constituirii capitalul social subscris (art. în comandită 9. 36 alin. 9' LSC). vărsământul aportului se va efectua în proporţie de cei puţin 3 0 % la constituirea societăţii comerciale şi diferenţa (a) pentru acţiunile emise pentru un aport în numerar.4. valoarea tuturor aporturilor subscrise de asociaţi. emiţând altele noi. La societatea pe acţiuni constituită prin subscripţie publică. Legea. 222 L S C asociatul societăţii în nume colectiv. Vărsământul. simplă şi cu răspundere limitată. De altfel. potrivit art. dacă un acţionar nu a efectuat.1.1. Noţiunea de capital social capitalului este determinată de asociaţi prin contractul de societate. asociatul aflat în întârziere va suporta şi dobânzile legale din ziua la care trebuia să realizeze vărsământul. Punerea în c o m u n a acestor aporturi individuale condu- căruia d e p i n d e puterea e c o n o m i c ă a persoanei juridice. Aspecte generale 109 nefiind posibilă promisiunea unui aport ce va fi adus de o altă persoană. în situaţia societăţii cu răspundere limitată şi a societăţii pe acţiuni stabileşte totuşi un societatea pe acţiuni 90.Societăţile comerciaie. Acţiunile ce reprezintă aporturi în natură vor trebui acoperite integral (art. diferenţa de capital sociai . Importanţa realizării acestei obligaţii este subliniată şi de consecinţele pe care legea te prevede în cazul neîndeplinirii ei. Valoarea prevede în cazul societăţii în comandită pe acţiuni şi a societăţii pe acţiuni ca la iegea constituirea societăţii capitalul vărsat de fiecare acţionar nu va putea fi mai nriic de 3 0 % din cei subscris. la capital. în cazul societăţilor pe acţiuni.5. în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculării iart. dar nu şi suficientă. d a c ă prin lege nu se prevede altfel. (2) LSCS. la scadenţă. acesta poate fi urmărit în instanţă pentru efectuarea acestor vărsăminte sau societatea poate decide anularea acţiunilor subscrise şi neplătite. potrivit art. trebuie să fie vărsată în termen de 12 luni de la data înmatriculării societăţii iar (b) pentru acţiunile emise pentru un aport în natură.000 lei. fiecare subscriitor trebuie să verse cel puţin jumătate din aportul subscris la data constituirii. care la societăţile cu răspundere limitată este de 200 lei şi la priveşte proporţia dintre capitalul subscris şi capitalul vărsat. (2) L S C i m p u n e asociaţilor să anexeze cererii de înregistrare a noii societăţi în registrul comerţului actele privind proprietatea asupra aporturilor în natură iar în cazul imobilelor să depună şi certificatul constatator al sarcinilor de care sunt acestea grevate. Este necesar ca acest aport să fie efectiv pus ia dispoziţia socretăţii (să fie vărsat).

. dirijate spre bunul mers al societăţii.2. La societăţile de capital. pentru realizarea unui profit şi distribuirea acestuia între asociaţi. Sassu. pentru a evita sancţiunea penală prevăzută de art. / La societăţile de persoane. C.Literatura de specialitate a subliniat că acest element intenţional nu reprezintă doar voinţa c o m u n ă de uniune. pentru realizarea acestei activităţi. dar şi a unor interese divergente ale acestora. în aceste cazuri.. element definit în doctrina juridică tradiţională ca „ a f f e c t i o societatis". 3 din L S C împotriva administratorului care întreprinde operaţii în numele societăţii. (1) pct. unde numărul asociaţilor poate fi foarte mare. 74. Potrivit legii. manifestată sub torma întrunirilor adunărilor generale ordinare sau extraordinare sau prin . înainte de a se fi vărsat integral capitalul subscris. La societăţile cu răspundere limitată se recomandă vărsarea integrală a capitalului înainte de începerea activităţii comerciale. fiecare acceptant trebuie să verse în numerar . 1 LSC). . . sustragerea unuia dintre asociaţi de la activitatea societăţii sau dimpotrivă monopolizarea pârghiilor de conducere de către unii dintre asociaţi poate să conturbe echilibrul iniţial şi să creeze o serie de probleme. Golub. asociaţii trebuie să conlucreze. cerinţa colaborării asociaţilor la exercitarea actelor de comerţ ce fac obiectul societăţii primeşte un accent deosebit. Asociaţii trebuie să precizeze în contractul de societate caracterul comercial al activităţii ce o vor exercita. p... subscris va fi vărsată în termen de 12 luni de la data înmatriculării societăţii (pentru 9. persoanele fizice şi juridice se pot asocia şi constitui societăţi c o m e r c i a l e în vederea efectuării de acte de comerţ (art. Acţiunile subscrise în natură vor trebui să fie vărsate integral la data înregistrării societăţii. Affectio societatis. datorită încălcării contemplat de asociaţi 1 Pentru diversele semnificaţii ale noţiunii. acţiunile emise pentru un aport în numerar) sau în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculării (pentru acţiunile emise pentru un aport în natură). exercitarea actelor de comerţ este lăsată numai în seama unora dintre asociaţi. Când societatea se constituie prin subscripţie publică. în calitatea lor de administratori sau de salariaţi ai societăţii.J ij "j /| I . Este evident că.. in Revista de drept comercial nr.. 10/2001. 1 Spre deosebire de contractele civile care se nasc in prezenţa voinţei c o m u n e a părţilor. contractul de societate reprezintă intersecţia intereselor asociaţilor.( exercitarea dreptului de control ce revine fiecărui asociat. caracterizate prin prezenţa unui număr mai redus de asociaţi. conlucrare a cărei întindere diferă în funcţie de tipul de societate ales.] î . Aceasta nu înseamnă că nu regăsim o participare şi a celorlalţi asociaţi la activitatea societăţii.jumătate din valoarea acţiunilor subscrise. decizia unor persoane de a se asocia pentru a exercita un comerţ. S. nici o societate comercială nu se poate înfiinţa fără acest element intenţional care reprezintă voinţa asociaţilor de a se asocia şi conlucra în scopul realizării de beneficii. Voinţa ior de a efectua în c o m u n acte de comerţ constituie astfel motorul activităţii societăţii. Raţiunea constituirii societăţii comerciale o constituie. deci. 275 alin.110 Organizarea comerţului -S. Affectio societatis. j . restul de capital va trebui să fie vărsat în termen de cel muit 12 luni de la înmatricularea societăţii. ci exprimă şi convergenţa de interese ale asociaţilor. de asociere.

de fapt sau neregulat constituită. Necesitatea conturării. 86. în funcţie de aportul lor la constituirea capitalului social. Neregularităţi. prin realizarea de acte de comerţ. potrivit ' Ph. cit. reprezentanţii societăţii precum şi primii membri ai organelor de conducere.1. Merle. 59 LSC arată că nici societatea şi nici asociaţii nu pot opune terţilor de bună-credinţă nulitatea societăţii. p. S c o p u l societăţii c o m e r c i a l e îl constituie realizarea de profit. Potrivit art. Legislaţia noastră nu a găsit necesară o formulă prin care să sancţioneze această lipsă de conlucrare a asociaţilor şi reţinem ca o deficienţă a legii faptul că asociaţii care nu conlucrează la realizarea obiectului societăţii nu pot fi excluşi din societate. în vederea distribuirii acestui profit între asociaţi. actul constitutiv va cuprinde menţiuni privind partea fiecărui asociat la profit si pierderi. a funcţionat o anumită perioadă. 49 L S C . Formele imperfecte ale societăţii comerciale 10. Este deci posibilă împărţirea egală a profitului şi a pierderilor. Secţiunea 10. Aspecte generale 111 principiului că asociaţii conlucrează pe picior de egalitate şi cu excluderea oricărei subordonări. fondatorii. înainte de remedierea viciilor sau anularea societăţii.. deşi aporturile sunt egale.3.. de administrare şi de control ale societăţii vor răspunde nelimitat şi solidar pentru prejudiciul cauzat prin nereguiarităţile menţionate la art. 1 în consecinţă. repune în discuţie teza „ societăţii de fapt. în consecinţă. a situaţiei juridice a societăţii care a funcţionat o anumită perioadă. sub aspectul regimului juridic şi al consecinţelor. constituită prin voinţa asociaţilor. în pofida inegalităţii aporturilor sau împărţirea inegală a profitului şi a pierderilor. până Sa momentul remedierii sau sancţionării încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii. deşt nu beneficiază de o reglementare expresă. modalitatea de împărţire a profitului este lăsată de lege pe seama consensului asociaţilor. Constituirea validă a societăţii c o m e r c i a l e se tace în condiţiile legii. 9. 46-48 L S C . noţiu- orice societate c o m e r c i a l ă care este constituită cu încălcarea cerinţelor legale şi care desfăşoară activitaţi comerciale constituie o societate imperfectă. aceste neregularităţi afectează statutul juridic al societăţii comerciale. Existenţa societăţii de fapt. Asociaţii participă ia profit şi pierderi. în fine. în măsura în care prin actul constitutiv nu s-a convenit o altă distribuţie a profitului." nea de societate de fapt desemna acea situaţie în care o societate. . Cu alte cuvinte. Astfel. dar afectată de un V I C I U de constituire. art. poate fi dedusă din interpretarea coroborată a unor dispoziţii cuprinse în legea socie- tăţilor comerciale. a cărei funcţionare se află sub semnul precarităţii. inspirată din dreptul irancez şi cu precădere din jurisprudenţa franceză. Atunci c â n d actul constitutiv nu cuprinde menţiunile prevăzute de lege ori cuprinde clauze prin care se încalcă o dispoziţie imperativă a legii sau când nu s-a îndeplinit o cerinţă legală pentru constituirea societăţii.Societăţile comerciaie. op.

p. ei având reprezentarea că au contractat cu altcineva. cit. legiuitorul a creat premizele atenuării consecinţelor negative ale constituirii viciate a societăţii comerciale. 212. nelimitat şi solidar. cauzat acesteia sau terţilor. cit. o asociere în pârtieipaţie. SanduHi.. cu societatea ocultă sau cu societatea aparentă. între acestea existând o serie de diferenţe c o n c e p t u a l e / nu a fost îndeplinită obligaţia Astfel. care au lucrat în n u m e l e unei societăţi în curs de constituire. 74-76. Cărpenaru. tondatorii. Bassi. cit. * A. între care nu există raporturi societare. Martorano. reprezentanţii şt alte persoane. reprezentanţilor şt a celor care au lucrat în numele societăţii. Pescatore. constituită în condiţiile art. răspund solidar şi nelimitat taţă de terţi pentru actele juridice încheiate de aceştia în contul societăţii. . Căpăţînă. op. A. 252 şi urm.D. c u m ar fi dreptul terţilor de bună-credinţă de a se regresa împotriva societăţii şi dreptul tuturor terţilor de a atrage răspunderea fondatorilor. noţiunea de societate de tapt nu trebuie confundată cu societatea neregulat constituită. este considerată drept societate aparentă acea c o n v e n ţ i e a două sau fapt. 10. 53. dar în n u m e l e reprezenraporturile de ataceri pe care le încheie. p. Ei răspund.112 Organizarea comerţului -S. Quinta edizione. 2005.. aparenţa că acţionează în calitate de asociaţi.2. în dreptul român. Potrivit doctrinei străine. neputând opune terţilor lipsa sau vicierea formalităţilor constitutive. Este însă adevărat că. Cost). a se vedea O.P. p. nelimitată şi solidară. G. op. 251 şi urm. 2 Astfel. op. care pierd beneficiul răspunderii limitate. S. C.. pentru orice prejudiciu creat societăţii sau terţilor. Rezultă că legea recunoaşte acestei societăţi imperfecte sau „ d e fapt" anumite efecte juridice'. neregulat constituite. independent de aceste distincţii. J V. R. oculte sau aparente. atât pentru obligaţiile sociaie asumate de societate cât şi pentru orice prejudiciu. 182. dispoziţiilor art.' 1 reţine răspunderea solidară şi nelimitată a asociaţilor acestor societăţi . ^ Pentru detalii. Funcţionarea unet societăţi de tapt produce şi efectul agravării răspunderii asociaţilor.. c o m . de a crea terţilor în sfârşit. astfel. ca reprezentanţi ai unei societăţi şi pe seama acesteia. de asemenea. A. Fiale. A. F. Astfel ar putea fi considerată.fie ele de ' St. Distincţii. aceştia răspund solidar şi nelimitat pentru obligaţiile societăţii nelega"! constituite. p. Istituzioni di diritto commerciale {a cura di Vicenzo Buonocore). Giappichelli Editore. Societatea ocultă este aceea care este constituită prin voinţa expresă a asociaţilor tantului acesteia. Luminoso.. convertind răspunderea limitată şi cu caracter subsidiar a asociaţilor într-o răspundere directă. jurisprudenţa dominantă mai multe persoane. Criffi. M. Buonocore. societatea neregulat constituită este societatea comercială pentru care legală de înmatriculare în registrul comerţului. terţilor le este ocultată prezenţa societăţii c o m e r c i a l e în ca raporturile cu terţii să se realizeze pe seama societăţii.

42 permite definirea statutului şi regimului juridic a! filialelor. Cărpenaru. p.2. realizarea unor structuri exterioare care să permită abordarea unei clientele diversificate sub aspectul ariei geografice. filiala are o organizare de sine stătătoare şi un patrimoniu propriu.. 31/1990 privind societăţile comerciale. 11. Ed.1. Fiind o persoană juridică distinctă de societatea care a constituit-o. Societăţile comerciale. 86 şi urm. De aceea examinarea regimului juridic al acestor entităţi prezintă. Băcariu. fiind complet independentă. De aceea conturarea regimului juridic al filialei ridică totuşi o serie de chestiuni specifice.D. doctrina juridică de specialitate a purtat aprinse controverse asupra regimului juridic al filialelor şi sucursalelor. impune.1. St. Structuri societare. 42 LSC. cu o necesară precizie. ansamblul trăsăturilor care le disting. afectat realizării unui scop licit. textul art. dr. p. Aspecte generale 113 Secţiunea 11. 1 Noua redactare a LSC elimină orice discuţii asupra regimului iuridic distinct ai filialelor şi sucursalelor.. filialele sunt societăţi comerciale cu personalitate juridică şi se înfiinţează într-una din formele de societate reglementate de lege şi în condiţiile prevăzute pentru această formă. distinct. dintre care cele mai semnificative sunt filialele şi sucursalele. Regimul juridic al filialelor. încă de la constituire sau în cursul existentei acesteia. pe care le abordăm în continuare. Drept comercial român. 11. 182 şi urm. Activitatea societăţii comerciale. ed. AII. Lumina Lex. Căpăţînă. cât şi opinii care le considerau unităţi similare sub raportul regimului juridic. în acelaşi timp. sub raport juridic de societatea-mamă. într-un raport de dependenţă economică faţă de aceasta. . fiind expuse atât opinii care distingeau între acestea. ea se află însă. Controlul filialei Noţiunea de filială desemnând totuşi o anumită legătură de „filiaţie" între aceasta şi o altă societate comercială. în continuare. filialelor şi a altor unităţi fără personalitate juridică în registrul comerţului. sunt reglementate sumar de Legea nr. în mod tradiţional denumită „societatea-mamă" trebuie să ne edificam asupra naturii acestei legături. p. pornind de la aserţiunea că acestea sunt societăţi comerciale dotate cu personalitate juridică. înregistrarea sucursalelor. Aceste unităţi exogene.Societăţile comerciaie. caracterizată prin interpunerea în circuitul mărfurilor şi valorilor în scopul realizării unui profit. 1995. ' Pentru o examinare a acestor opinii a se vedea Prot.. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit. astfel încât definirea configuraţiei juridice a acestora este mai ales o creaţie doctrinară. fără însă a contura. Ed. Rezultă deci că filiala unei societăţi se constituie în aceleaşi condiţii ca orice altă societate comercială şi beneficiază de aceleaşi drepturi şi obligaţii. 1/1992. centre subsidiare cu profil similar.2. i. Filiala şi sucursala societăţilor comerciale 11. a ll-a actualizată şi întregită. Anterior modificării şt republicării LSC. 52. în Revista de drept comercial nr. Potrivit art. un demers nu lipsit de interes. O. Deşi sumar.

în temeiul pachetului majoritar de părţi sociale sau acţiuni deţinute la aceasta din urmă. în care raportul soci etate-mamă . care dispun că o societate comercială nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată. fără excepţie. într-o asemenea situaţie. sau este de fapt o dependentă e c o n o m i c ă caracterizată prin faptul că societatea-mamă deţine o maioritate de părţi sociale sau acţiuni ale filialei. este posibil ca prin cesiunea părţilor sociale sau a acţiunilor. prin aplicarea acestei teze. 7 al 11. societatea-mamă să piardă controlul filialei în favoarea unei alte societăţi. din coroborarea prevederilor art. chiar dacă filiala a fost constituită prin asociere cu alte persoane fizice sau juridice. într-adevăr.114 Organizarea comerţului -S. Consideraţiile de mai sus îşi găsesc justificarea aceluiaşi articol din Legea nr. 22 alin. în .filială este doar unul dintre lianţii posibili. forma unei societăţi cu răspundere limitată cu asociat unic. care presupune ca întreg capitalul filialei să fie subscris şi vărsat integral de societatea-mamă poate fi împărtăşită numai cu titlu de excepţie. Să reţinem în final. legătura de filiaţie dintre societatea mamă şi filială se manifestă prin controlul pe care societatea mamă îl poate exercita. de fapt şi de drept. la acest punct.2. 6 şi cu cele ale pct. o societate nu poate avea decât o singură filială ale cărei părţi sociale să le deţină integral. că relaţia societate-mamă . Dimensiunea controiuiui. rezultă că. dar care nu sunt în măsură să exercite controlul asupra filialei. Nu este mai puţin adevărat că. 14 LSC. care particularizează fizionomia filialei si dimensiunea legăturii ei cu societatea-mamă. luând în considerare prevederile art. (1) pct. poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de d e c i z i e în societatea respectivă sau poate exercita o influenţă semnificativă asupra filialei. pentru că într-o asemenea ipoteză filiala ar trebui să îmbrace. în care filiala este constituită prin asocierea mai multor asociaţi. structurat pe interese c o m u n e . în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu filiala respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei filiale. desemnând societatea-mamă ca unicul asociat aceste societăţi.filială impune implicarea directă a primei ca asociat/acţionar majoritar al celei de-a doua. şi din perspectiva examinării unor reglementări speciale în materie comercială. al filialei. în condiţiile actualei reglementări a societăţilor comerciale.. Astfel.. rezultă că filiala este o societate comercială în care o altă societate (numită societatea mamă) deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta. De aceea împărtăşim opinia potrivit căreia. Aceste societăţi pot forma însă componente ale unui grup de societăţi activând concertat. Potrivit acestor dispoziţii. dintre care societatea-mamă se distinge ca asociatul/actionarul majoritar. prin faptul că sunt constituite prin asocierea aceloraşi persoane.2. „ c h e i a " filiaţiei constă. 297/2004 privind piaţa de capital. care îi asigură controlul asupra acesteia? C r e d e m că prima teză. în principal. asupra filialei. orice alte forme de control al unei societăţi asupra unei alte societăţi (de ex. au în compunerea organelor de c o n d u c e r e aceleaşi persoane sau au un raport tranzitoriu de dependenţă e c o n o m i c ă în baza unui raport juridic comercial) nu creează relaţii de filiaţie între Este în cauză o legătură exclusivă.

32/1997. 1 Aceste norme au fost publicate în M. 346/2004 p r i v i n d stimularea întreprinderilor în trei tipuri (întreprinderi legate. orice firmă nouă trebuie să se deosebească de cele existente.R. (de ex.R. .U. nr. partenere şi a u t o n o m e . fundamentată legate sunt întreprinderile între care există raporturi pe drepturile de vot deţinute ori pe dreptul de a exercita o influenţă dominantă. de tipul sucursalei. Anterior modificării LSC prin O.. Este evident că avem aici o relaţie de filiaţie. 11. deşi această permisiune a reprezentat un izvor de contuzie pentru terţii cu care acestea intră în raporturi juridice. se impune ataşarea menţiunii de filială. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Regularizări. având în vedere că potrivit prevederilor art. 43 alin. 43 alin.în realitate sedii secundare ale unei societăţi comerciale . Legea nr.. 69 din 22 septembrie 1994 şi au fost apoi înlocuite cu alte norme. Actualmente. Astfel. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. 3021/1994 privind modul de ţinere şi completare a registrului comerţului.. 2 au permis înmatricularea unor filiale. (5) L S C nu se aplică filialelor fără personalitate juridică înfiinţate până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă. din lege) prin raportare la relaţia acestora cu alte întreprinderi.4. urmare a modificărilor aduse LSC şi Legii registrului comerţului. firma P a n E v r o p a S. prevederile art. pentru a sublinia filiaţia existentă. Of. art. 195/1997. 4 1 şi urm. deci unităţi exogene ale societăţii comerciale. 32/1997 precizează că prevederile art.G. Firma filialei. A v â n d însă în v e d e r e precedentele înregistrate în temeiul Normelor menţionate mai sus. (4) LSC precizează că nu se pot înfiinţa sedii secundare a l e societăţii sub denumirea de filială. Semnificaţia acestor prevederi este aceea că aceste filiale . a majorităţii capitalului sau a controlului asupra filialei.L. 11. este obligatoriu ca firma filialei să menţioneze legătura de filiaţie cu societatea mamă? Examinarea prevederilor legale care reglementează sediul materiei reievă că o asemenea obligaţie legală nu există. considerăm că atunci c â n d firma mamă doreşte să atribuie filialei aceeaşi firmă. Filiala Braşov). aprobată şi modificată prin Legea nr. 26/1990 republicată privind registrul comerţului. firma PanEvropa S. cu statut de filială. V din Ordonanţa de urgenţă a G u v e r n u l u i nr. Totuşi. ! Asemănător defineşte filiala şi art. de exemplu prin faptul că una deţine majoritatea drepturilor de vot în de cealaltă întreprindere sau poate numi şi revoca majoritatea membrilor organelor de administrare. 38 din Legea nr.2.L.2. 1 înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. se referă la clasificarea Fără a defini în m o d expres filialele. Cu alte cuvinte. ca d e z m e m b r ă m i n t e ale persoanei juridice. c o n d u c e r e sau supraveghere ale celeilalte întreprinderii. N o r m e l e nr.art. Aspecte generale 115 deţinerea. întreprinderile dominaţie.şi-au putut continua existenţa şi activitatea sub denumirea cu care au fost înmatriculate. de către societatea-mamă. cu indicarea sediului acesteia. O altă problemă care se ridică priveşte caracterul ocult sau făţiş ai legăturii de filiaţie dintre societatea mamă şi filială.3.Societăţile comerciaie. nr. comparabilă cu cea dintre societatea-mamă şi filiala sa. lipsite de personalitate juridică. Bucureşti constituie.

potrivit căruia persoana juridică nu poate să dobândească drepturi şi să-şi asume obligaţii. O distincţie mai evidentă între aceste structuri luridice prin care activitatea societăţii se extinde teritorial se regăseşte în doctrina juridică de specialitate. în cadrul obiectului de activitate ai societăţii.3. de-abia în anul 2006. în fine. 1 Această clarificare s-ar putea produce fie prin schimbarea denumirii acestor filiale în sucursale. Regimul juridic al sucursalelor. 11.116 Organizarea comerţului -S. independent de naţionalitatea societăţii mamă. fără să beneficieze de personalitate juridică. p. 1 dar se numesc filiale. ale cărei limite sunt stabilite de societate..." 2 Sucursala este deci o structură societară constituită de societatea-mamă. care se bucură de un minim de autonomie gestionară. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.D.1.5. în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi" ' 5. agenţii sau reprezentante . cit. Definiţie şi trăsături. din iniţiativă şi cu fondurile acesteia. 441/2006: „Entităţile care au statutul de sucursală. Rezultă că înfiinţarea unei filiale a unei societăţi străine este supusă unei duble condiţionări . 11. ' Potrivii art. până la dobândirea de către aceasta a cotei de control. Potrivit unei opinii pe care o împărtăşim „ sucursala este considerată ca un dezmembrămânţ al societăţii comerciale. dacă acest drept le este recunoscut de iegea statutului lor organic. . pentru a desfăşura o activitate proprie. 44 LSC. urmată de mărirea capitalului sociâl al filialei. altele decât cele recunoscute de lege sau de statutul lor organic. diferenţiindu-le astfel de filiale. 43 alin. cu respectarea legii române. (1) LSC defineşte sucursalele ca fiind dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor comerciale. Sucursala dispune de o anumită autonomie. filiala va fi deci o persoană juridică română. op. fie prin transformarea lor în filiale veritabile. Potrivit prevederilor art. cu participarea soci etăţi i-mamă.2. De reţinut că fiind constituită pe teritoriul României.în raport de statutul juridic atribuit de societatea-mamă. filiale. (1) din Legea nr. concordantă cu obiectul de activitate al societăţii fondatoare. dar fără a dobândi personalitate juridică. Cărpenaru. 11. care este dotat de societate cu anumite fonduri.3. cu scopul de a desfăşura o activitate economică. care a acordat o atenţie generoasă subiectului. 1 1 alin. Filiala reprezintă şi o modalitate de realizare a unei investiţii străine în România şi ea beneficiază de garanţiile şi facilităţile acordate de lege investitorilor nerezidenţi. 182.respectarea legii române şi a principiului specialităţii capacităţii de folosinţă. societăţile comerciale străine pot înfiinţa în România. vor proceda la precizarea statutului lor juridic şi la realizarea formalităţilor legale pentru publicitate corespunzătoare acestui statut. pe calea divizării prin desprindere a sucursalei din societatea-mamă. legiuitorul a dispus acestor sucursale purtând denumirea de filiale să îşi procedeze statutul juridic. înfiinţate înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. Art. Filiala societăţii străine..

op. proc. în fine.. 105.3. în raport cu mobilitatea acestor raporturi. 7 şi 8 LSC). poate exercita unele atribute ale personalităţii juridice. fiind dependentă de societatea-mamă sucursala î n c h e i e raporturi juridice cu terţii în n u m e l e şi pe contul acesteia (atunci când acţionează ca o reprezentantă) sau în n u m e propriu dar pe contul societăţii fondatoare (atunci c â n d sucursala acţionează ca un comisionar . totuşi. p. Considerentele care motivează această speţă.care se înregistrează numai la oficiul registrului comerţului din circumscripţia în care îşi are sediul societatea şi nu se înregistrează în ¡udeţul în care îşi desfăşoară efectiv ' A se vedea prot. 42 alin. dr. spre deosebire de filială. p. O. Căpăţînă." Sucursala. în Culegere de practică judiciară 1996. 120-121. că în dreptul francez. 290-291. (3) LSC. distinct de al societăţii m a m ă şi nici o organizare de sine stătătoare. în a n u m i t e limite statutar definite. acestea se vor înregistra distinct de societatea care le-a înfiinţat. op. care arată că societăţile fără personalitate juridică pot sta în judecată dacă au organe proprii de conducere. în primul rând o dependenţă juridică şi în al doilea rând o dependenţă e c o n o m i c ă .a se vedea V. cit. 43 alin.. civ. Aspecte generale 117 faţă de societatea-mamă'. 1997. instanţa judecătorească de ia sediul sucursalei este competentă să soluţioneze litigiile născute din activitatea acesteia . Sucursalele. urmate de menţiunea „sucursală" şi sediul acesteia). numai la oficiul registrului unde îşi au sediul. ^ Decizia civilă nr. Dependenţa juridică a sucursalei se caracterizează prin absenţa atributelor persoanei juridice.Societăţile comerciaie. Tot astfel. în registrul comerţului. forma juridică a acesteia şi sediul. Dependenţa economică rezidă în faptul că ea lucrează cu bunuri aparţinând societăţii m a m ă şi în strictă concordanţă cu limitele autonomiei ce i s-a fixaî de aceasta. se înregistrează.agenţii puncte de lucru şi altele asemenea .. nu are naţionalitate proprie. p. regimui juridic al sucursalei diferă de cel aplicat altor sedii secundare . atât ca reclamantă cât şi ca pârâtă. putând figura în proces în n u m e propriu. Practica judiciară recentă 2 a constatat că sucursala. înregistrare. dacă se înfiinţează sucursale în alte localităţi din acelaşi judeţ sau chiar în aceeaşi localitate în care se află sediul societăţii-mamă. ceea ce i-ar permite dobândirea unei anumite capacităţi de folosinţă şi exerciţiu. se caracterizează prmtr-o dublă dependenţă 11. în condiţiile art. ca înregistrare separată. nici un patrimoniu propriu. dar se vor înmatricula efectiv. dau expresie exigenţei celerităţii în rezolvarea litigiilor comerciale. J De notat.. deşi lipsite de personalitate juridică. sucursalele se vor menţiona în registrul în care este înregistrată societatea-mamă (pentru că menţiunea sucursalelor este prevăzută cu titlu obligatoriu de prevederile art. în judeţul în care v o r funcţiona. . (2) C. totuşi.al societăţiimamă). singulară în practica judiciară recentă. cit. Retnhard. ea nu are firmă proprie (firma ei cuprinde d e n u m i r e a societăţii fondatoare.mandatar fără reprezentare . 3/R din 11 ianuarie 1996.2. impusă de o e c o n o m i e d i n a m i c ă şi eficientă. O asemenea interpretare se întemeiază pe prevederile art. Astfel. Braşov. pronunţată de Curtea de Apel Braşov.

exercitând controlul grupului.3. conducerea executivă ori în consiliul de supraveghere ale entităţilor în cauză. .3.' O altă definiţie a grupului priveşte. 44 L S C şi vor avea obligaţia să le înregistreze în registrul comerţului. în condiţiile şi cu procedura reglementată de art. în aceiaşi context. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor. C o n c e p t . De aceea. Grupurile de societăţi comerciale 12. 2 Legea nr. organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere. al participării financiare sau al regulilor care o guvernează. independent de denumirea pe care societatea o dă unui sediu secundar. fie prin (c) prezenţa majoritară a aceloraşi persoane în consiliul de administraţie. 217/2005 privind constituirea. Asttel fiind. în principal. Sucursalele astfel înfiinţate păstrează naţionalitatea societăţii străine fondatoare iar statutul mentarea raporturilor de drept internaţional privat. 26/1990 privind registrul comerţului. întreprinderea care exercită controlul este cea care poate exercita o influenţă dominantă asupra unor alte întreprinderi. soci etatea-mamă este privită ca o societate a cărei relaţie cu filialele sale este definită fie prin (a) deţinerea unei participaţii de control în capitalul filialelor. format dintr-o societate-mamă. în condiţiile enunţate de art. ca urmare a unui contract încheiat cu acestea ort în temeiul unor prevederi din actele constitutive sau din statutul acelor entităţi. 105/1992 cu privire la regle- 11. grupurile de întreprinderi dar care poate fi extinsă şi asupra grupurilor de societăţi (ca specii ale grupurilor de întreprinderi). acestea sunt privite ca un grup cuprinzând o societate care exercită controlul şi societăţile controlate. este supus legii naţionale a societăţii c o m e r c i a l e străine fondatoare. activitatea. 2 în fine. 24 din Legea nr. vizând. care o priveşte ca pe o persoană juridică. 297/2004 privind piaţa de capi- ' Legea nr. potrivit art. în temeiul dreptului de proprietate. Societăţile comerciale străine vor putea Secţiunea 12..118 Organizarea comerţului -S.. iipsindu-i auto- înfiinţa sucursale în R o m â n i a . denumite întreprinderi controlate. fie prin (b) exercitarea unei conduceri unitare asupra entităţilor în cauză. lor organic. stricto sensu. alcătuind ansambluri de societăţi care îşi păstrează independenţa din punct de v e d e r e juridic. filialele acesteia şi entităţile în cadrul cărora societatea-mamă sau filialele acesteia deţin o participaţie. asociat al unet societăţi comerciale la care (a) deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot (b) poate să definiţie a societăţii-mamă este data şi de Legea nr. prezentarea trăsăturilor caracteristice sucursalei dobândeşte şi un accentuat caracter practic. regimul juridic al acestuia este inferior celui al sucursalei. într-o definiţie legală.1. o tal. structura acestuia. (2) din Legea nr. dar care sunt unite prin legături în temeiul cărora unele pot dobândi o poziţie dominantă. Societăţile comerciale se pot grupa. nomia de care se bucură aceasta. Sucursala societăţii străine. 41 alin. în raport de acestea putându-se delimita sucursaîeie de alte sedii secundare ale societăţii.

Grupul de societăţi c o m e r c i a l e reprezintă. sub acest aspect. G r u p u r i l e industriale cunosc în practica o subclasificare în teritoriu şi controlate de societatea-mamă.Societăţile comerciaie. în cadrul 12. totuşi. Legislaţia comercială cuprinde m a i multe referiri la asemenea grupuri. a n s a m b l u aflat sub puterea unei societăţi-mamă care asigură unitatea de voinţa a grupului. în principal.. c o o r d o n e a z ă şi d e c i d e politica c o m e r c i a l ă a grupului de societăţi.3. piramidale şi circulare. de administrare a cotei de control din societăţile pe care le dirijează. teoria menţionează ca forme de organizare grupurile industriale. încorporând şi o serie de relaţii stabilite între filiale sau între societatea-mamă şi filiale ale filialelor sale. majoritatea drepturilor de vot. în cadrul grupului de societăţi. majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele două exerciţii financiare. în baza unui a c o r d î n c h e i a t cu ceilalţi acţionari sau asociaţi. c o n d u c la un affectio societatis similar cu cei al asociaţilor unei societăţi. financiare şi personale. o reglementare unitară. dispersate în este specifică grupului de societăţi ai cărui membri desfăşoară activităţi sau operaţiuni asemănătoare şi complementare. Unitatea sa este clădită pe interesele c o m u n e ale compunerii grupului. N u m i m societate-mamă (parent company) acea societate care. grupul de societăţi c o m e r c i a l e exploatează. ca atare. multiplică şi diversifică legăturile de filiaţie existente între societateamamă şi filialele acesteia. o realitate de fapt şi. Noţiunea de grup industrial e v o c ă aici atât sfera productivului cit şi intermedierea în circulaţia mărfurilor. în funcţie de interesele şi de natura legăturilor care configurează structura unei grupări de societăţi. societăţi care adesea are un obiect pur financiar. Grupul financiar reuneşte societăţi cu activităţi diverse sub controlul unei prin identitatea persoanelor care sunt asociaţi sau acţionari în societăţile grupului şi/sau care c o n d u c consiliile de administraţie ale societăţilor c o m p o n e n t e ale grupului. prin poziţia pe care o are în raport cu acestea şi. Grupul personal este cel în care unitatea de direcţie e c o n o m i c ă este asigurată grupuri radiale. Rezultă că trăsătura c o m u n ă a acestui grup de societăţi este ideea de ansamblu cu un grad mai m a r e sau m a i m i c de coeziune şi independenţă. fără a le d e d i c a .2. Astfel. Grupul industrial este acela în care societăţi cu activităţi asemănătoare sau complementare sunt supuse unui control e c o n o m i c unic. ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot. structurii radiale sunt cuprinse unităţi de acelaşi fel. exercitat de societateamamă. prin cota de capital pe care o deţine în celelalte societăţi influenţează. nu se bucură de personalitate juridică. 12. sau controlează. Subclasificare. grupul reunind Structura piramidală . Clasificare. care. Aspecte generale 119 n U mească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control (c) poate exercita o influenţă semnificativă în virtutea unor c l a u z e cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entităţi sau (d) este acţionar sau asociat al unei entităţi şi a numit. în primul rând.

fie extinzând-o în funcţie de strategia de ansamblu. societatea-mamă supraveghind societăţile create. fie limitând-o. care deţine participări de control în societăţile din primă linie. Atunci c â n d societatea-mamă se rezumă doar ia a exercita un rol financiar. M o d u l de funcţionare a! grupului de societăţi este divers. precum şi diversele societăţi. în principal. asigură o diversificare şi specializare a activităţii societăţilor membre. asigură concentrarea de capital şi torţa financiară necesara pentru realizarea unor obiective sau proiecte care n-ar fi la î n d e m â n a unei singure societăţi. astfei încât se poate ataca un larg segment de piaţă şi. reprezintă un grup care este condus de o societate de asigurare.. de administrare a participaţiilor saie în societăţile dominate. în cadrul sectorului financiar. 1 Mărturie şi rezultat al unui proces evolutiv ce a schimbat şi remodelat imaginea dreptului c o m e r c i a l modern. a se vedea art. la rândul lor acestea deţin astfel de participări în societăţile din linia a doua şi tot aşa până la „ b a z a piramidei. grupul este organizat ca un holding. 2 lit. uneori societatea-mamă îşi asumă atât un rol productiv cât şi unui financiar. 1 Pentru definiţia conglomeratului financiar. astfel încât prima societate din ianţ deţine părţi de capital în cea de-a doua. grupul are în fruntea edificiului societateam a m ă . B pct. asigurându-se gestionarea unui întreg sector comercial sau industrial. N u m i t şi „participare în cascadă". o instituţie de credit sau o societate de investiţii sau un grup a cărui activitate se desfăşoară.120 Organizarea comerţului -S. în m o d generic. . O asemenea structură circulară pare a fi potrivită mai ales pentru ocultarea adevăratului dominus negotii. filiale ale acestora. Pentru a putea deţine poziţia dominantă. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor. societăţi specializate în tabncarea de c o m p o n e n t e a unor produse complexe. a doua în cea de-a treia şi tot astfel până la ultima societate din lanţ care participa la capitalul social al primei societăţi. Legislaţia română cunoaşte şi conceptul de "conglomerat financiar". care. una în patrimoniul celeilalte. nu în ultimul rând.. grupurile de societăţi prezintă o serie de avantaje: ele c o m b a t eficient concurenţa de pe o anumită piaţă." Structura circulară se constituie din mai multe 1 societăţi care au realizat participaţi! (aporturi) de capital. 51 din Legea nr. disipează răspunderea între societăţile membre. cel care exercită controlul efectiv asupra grupului de societăţi.

Noţiune şi funcţii. 5 alin. este doar un act dezvoltător al contractului de societate. Constituirea. Astfel. Deşi principiul libertăţii de asociere.1. Corespunzător acestor distincţii funcţionale. îndeplineşte o funcţie multiplă: exprimă voinţa de asociere a părţilor (funcţia constitutivă). opţiunea lor de a constitui o societate este supusă cerinţei formale de a încheia un înscris. prototipul actului constitutiv al oricărei societăţi comerciale. Natura juridică originară a societăţii comerciale . (5) LSC1. în căzu! . LSC. Contractul de societate este modelul originar. de complexitatea tipului de societate comercială ales.Capitolul IV. mai ales. în scopul de a realiza acte de comerţ şi de a obţine. de regulă. acesta poate îmbrăca diverse moduri de exteriorizare a voinţei asociaţilor. organizarea şi funcţionarea Secţiunea 1. 5 alin. contractul de societate identifică elementele esenţiale ale fiinţei juridice care ia naştere prin această asociere şi exprimă condiţiile în care fondatorii se asociază.aceea contractuală . Societâţi comerciale. impune asociaţilor fondatori să încheie anumite categorii de act constitutiv. Actul constitutiv. Ele diferă atât ca funcţie cât şi sub raportul conţinutului: contractul de societate este actul juridic prin care se constituie societatea comercială iar statutul este actul care cuprinde regulile potrivit cărora este organizată şi funcţionează aceasta. actul constitutiv poate fi reprezentat prin contractul de societate şi/sau prin statut. prin art. pe această cale.2. Speciile actuiui constitutiv. Potrivit primului alineat al art. privit atât ca negotium juris cât şi ca instrumentum. adaptează această voinţă rigorilor legale comune iuturor formelor de societate comercială sau proprii formei pentru care au optat asociaţii (funcţia reglementară).permite asociaţilor să îşi aleagă în mod liber forma de societate comercială. în funcţie. în timp ce statutul. criteriul de distincţie sau de selecţie constituindu-1 forma juridică a societăţii pentru care au optat asociaţii şi. 1. Noţiunea generica de act constitutiv 1. iar statutul dezvoltă teme privind structura şi funcţionarea organelor de conducere şi de control ale societăţii precum şi condiţiile de desfăşurare a activităţii societăţii comerciale lart. atestă condiţiile şi limitele asocierii (funcţia probatorie) şi este un înscris necesar îndeplinirii operaţiunilor de înregistrare a societăţii comerciale în registrul comerţului (funcţia operaţională). denumit generic act constitutiv. (1). un profit pe care să şi~l împartă. corespunzător acesteia. gradul de complexitate al organizării societăţii.îşi găseşte raţiunea în acordul de voinţă al părţilor de a se asocia. respectiv de unul sau mat multe înscrisuri cu semnificaţie şi conţinut juridic diferit. 5 LSC. Pornind de ta aceste criterii de distincţie.

la constituirea societăţii comerciale. dând naştere unui singur act juridic. rolul său covârşitor fiind acela de instrument al constituirii societăţii comerciale'. (5) LSC. un singur document. cu.122 Organizarea comerţului -S. per a conirario. statutul copiind. în consecinţă. pentru că el depăşeşte semnificaţia şi funcţia juridică a statutului. 5 alin. pentru constituirea acestora este suficient să se încheie doar un contract de societate. 31/1990 privind societăţile comerciale. în fine. indiferent de prevederile alineatelor (2) şi (3) ale art. având în vedere inexistenţa unui raport de asociere. stabilind că ele pot fi încheiate sub forma unui înscris unic. de regulă. p. Câpătina. Aceeaşi denumire de act constitutiv poate fi dată şi numai contractului de societate sau numai statutului. denumit act constitutiv2.contract de societate şi statut .diferenţele au început să fie neglijate. O asemenea soiuţie este concordantă şi cu prevederile art. care evocă situaţia în care contractul şi statutul constituie acte distincte. societăţii comerciale în nume colectiv sau în comandită simplă.impun elaborarea regulilor de organizare şi funcţionare în spaţiul unui document distinct. Sesizând această confuzie si derută a practicienilor. cuprins într-un înscris unic care amalgamează prevederi proprii atât contractului de societate cât şi statutului. interferenţele ce se produc între calitatea de asociat şi cea de administrator ai acestor societăţi. pot fi redate şi numai în cuprinsul contractului de societate. atunci când legea nu cere existenţa ambelor documente. exprimând un grad modest de complexitate.. legiuitorul a promovat o concepţie unificatoare cu privire la rolul acestor documente. în aplicarea practică a LSC şi în lipsa unor distincţii legale clare între aceste două documente constitutive . In aceiaşi sens. Desigur că opţiunea legiuitorului de a denumi „statut" acest act care exprimă voinţa asociatului unic nu este la adăpost de orice critică. O. 1 . M a i mult chiar. fie numai dintr-un contract de societate. care completează dispoziţiile contractului de societate. destinate unor proiecte comerciale de anvergură redusă. acesta poate să constea fie într-un contract de societate şi un statut (acte iuridice distincte cuprinse într-un unic înscris). Modificare adusă pnn Ordonanţa de urgenţă d Guvernului nr 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. în ipoteza unei societăţi cu răspundere Simitată constituită prin actul de voinţă al unei singure persoane. în comandită pe acţiuni sau cu răspundere limitată se încheie sub forma unui contract de societate şi a unui statut. acestea sunt societăţi de persoane.negotium ¡uns) au fuzionat. numit act constitutiv.. înscris denumit act constitutiv. dispoziţiile contractului de societate. Gradul mare de complexitate organizatorică a acestor societăţi comerciale. fondatorii pot să încheie. actul constitutiv al societăţii pe acţiuni. practica notarială constată tot mai des acte constitutive în care contractul de societate şi statutul (privite ca acte juridice distincte . în schimb. '£48. numit generic act constitutiv. op. rezultă ca există şi posibilitatea ca aceste acte să fie contopite într-un singur act juridic. astfel încât regulile privind organizarea şi funcţionarea lor. 5 LSC.. cerinţele transparenţei şi predictibilităţii mecanismului decizional pentru protecţia terţilor şi a asociaţilor minoritari . LSC impune întocmirea numai a statutului. fie numai dintr-un statut.

Despre simplificarea procedurii de înregistrare Si autorizare a funcţionării societăţilor comerciale. p. de fondatori. organizarea şi funcţionarea 123 tate prin două înscrisuri distincte. (6) al acestui articol prevede că. op. î m p r e u n ă .întrucât art. încheiate însă sub forma unui înscris unic. Actul constitutiv nefiind altceva decât c o n v e n ţ i a asociaţilor de a fonda o societate comercială. L S C nu consacră un text special destinat examinării acestor condiţii. op. 1. numit act constitutiv.1. 303/1994). atâta vreme cât nu a semnat şi contractul de societate. trebuie să îndeplinească exigenţele m i n i m e prevăzute de art. Cărpenaru. un obiect determinat şi o cauză licită. lipsa acestui înscris atrăgând nulitatea actului constitutiv'. civ. întrucât acelaşi articol al LSC nu reglementează absenţa semnaturilor asociaţilor sau fondatorilor ca o cauză de nulitate a societăţii c o m e r c i a l e ' .3. fără îndoială. numit act constitutiv. acesta se încheie. în privinţa semnificaţiei cerinţei înscrisului sub semnătură privată.3. sub forma unui înscris sub semnătură privată.2. cu incidenţă în materie. 216. 948 C.S. (b) fie sub forma a două acte distincte. 6 (privind capacitatea fondatorilor societăţii comerciale). dovada actului constitutiv putându-se tace numai prin înscrisă în ce ne priveşte. poate produce efecte asupra calităţii sale de asociat. p. a doua este prevăzută ad probationem. consta- De aceea.J.3... după caz. c o n c h i d e m că actul constitutiv va putea fi încheiat în trei f o r m e contractului şi statutului. cit. sau. cerinţa formei înscrisului sub semnătură privată este prevăzută ad probationem. în caz de subscripţie publică. care pot fi numite. într-o primă opinte.D. cit. ' St. ! Este adevărat însă că absenţa semnăturii unui fondator. în acest sens.3. creat prin contopirea juridice: (a) fie sub forma a două acte juridice separate (contract şi statut). .. sub aspectul formei actului constitutiv prevede două cerinţe distincte: (a) prezenţa înscrisului sub semnătură privată şi {b) semnarea acestuia de către toţi asociaţii sau. alin. a! cărui nume este indicat în actul constitutiv. ca instrumentum) atrage nulitatea societăţii. 1. act constitutiv. decizia nr. 1 (privind c a u z a actului constitutiv: realizarea de acte de comerţ) şi la art. Forma autentică. Pipeiea. pentru validitatea oricărei convenţii: capacitatea de a contracta."Societăţi comerciale. fondatorii. privit ca instrumentam. consimţământul valabil. ca regulă. p.. care este actul principal de constituire (C.. uneie trimiteri disparate. Constituirea. conţinut într-un singur înscris. Astiel. 1/2002. Condiţiile de fond şi de formă ale actului constitutiv 1. 175. m Pandecteie Române nr. Scheaua. Sub aspectul formei actului constitutiv. în timp ce prima este prevăzută ad validitatem . 22. 56 L S C stabileşte că lipsa actului constitutiv (privit. 1. (c) fie sub forma unui singur act juridic. Ch. Prin excepţie de la regula întocmirii actului constitutiv 1 M. junsprudenţa a stabilit că persoana care a semnat statutul societăţii nu dobândeşte calitatea de asociai.3. forma înscrisului sub semnătură privată este prevăzută ad validitatem. în literatura de specialitate s-au exprimat opinii contrare. într-o altă opinie. se regăsesc la art. apreciem că L S C . Secţia comercială. Condiţii de formă. sub semnătură privată şi se semnează de toţi asociaţii. Condiţii de fond.

18 alin. c) atunci când se constituie o societate pe acţiuni prin subscripţie publică. 5 din LSC stabileşte că actul constitutiv dobândeşte dată certă şi prin depunerea sa la oficiul registrului comerţului. potrivit cărora data cerţă se dobândeşte prin înscrierea actului într-un registru public. ceea ce registru! fcomerţului şi este.124 Organizarea comerţului -S. (1) LSC şi pentru prospectul de emisiune întocmit de fondatori. întrucât forma autentică este impusă de art. prin toate mijloacele de probă arătate de art 46 C. implicând participarea multor persoane.. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. cerinţa formei autentice se justifică prin complexitatea operaţiunii de constituire. cerinţa formei autentice. cum circulaţia terenurilor se tace numai prin act autentic.. Ultimul alineat al art. Potrivit legii. indubitabil. 1. notarul public are obligaţia de a verifica dacă prin actul constitutiv nu se încalcă dispoziţiile imperative ale legii sau cele care vizează ordinea publică. cu privire la rigorile răspunderii nelimitate şi solidare a acestora pentru obligaţiile sociale. Potrivit atribuţiilor conferite prin lege. potrivit dispoziţiilor Legii nr. Data certă a actului constitutiv. 11 82 C. care este imperios necesar şi pentru intabularea acestora în cartea funciară şi cum aportul în terenuri reprezintă un act de dispoziţie. în situaţiile menţionate mai sus. este o soluţie logică şi inevitabilă.4. atunci când este cerută de lege. printre altele. 36/1995 privind notarii publici şi Legii nr. în anumite situaţii este obligatorie încheierea actului constitutiv în tormă autentică şi anume: a) atunci când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un teren-. . în plus. Fără îndoială. civ. în materie comercială. absenţa ei lovind cu nulitate actul juridic. Art. cerinţa formei autentice a actului constitutiv.) în fine. art. respectiv comanditaţi lor. data certă este data de ia care înscrisurile private fac credinţă în contra persoanelor a treia interesate . cu ocazia autentificării. stabileşte că data certă se dobândeşte. dar şi prin aplicarea principiului simetriei juridice. stabileşte că data actelor şi contractelor. torma autentică a actului constitutiv reprezintă o solemnitate de natură să atragă atenţia asociaţilor.devin deci opozabile terţilor. în acest sens. mai sus citate. este prevăzută ad validitatem. com. 56 LSC arată că nerespectarea formei autentice. Această prevedere nu este nimic altceva decât o aplicaţie specială a dispoziţiilor art. darea de dată certă poate fi realizată şi de notarii publici şi de avocaţi. 57 C. art. 1182 C. prin înfăţişarea actului unei instituţii! de stat sau prin înscrierea lui într-un registru public ori prin menţionarea lui într-un înscris redactat de un funcţionar public. com. în această situaţie. civ. comerciale poate fi stabilită faţă cu cei de al treilea. (inclusiv cu registrele părţilor. b) atunci când se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă. atrage nulitatea societăţii comerciale.

2.3. 7. la societăţile comerciale pe acţiuni sunt cerute dateie fondatorilor precum şi ale asociaţilor comanditaţi Iart. chiar dacă motivaţia unei asemenea cunoaşteri este mai mult sau mat puţm energică. fie se impune a fi remediată de asociaţi. având în vedere că aceste acţiuni circulă prin simplă remitere. clauze privind formarea şi structurarea capitalului social. La societăţile comerciale în nume colectiv. 8' LSC. în raport de torma de societate constituită şi. o neregularitate care fie împiedică valida constituire a societăţii comerciale."Societăţi comerciale. se tace potrivit intereselor acestora de a desfăşura . 8 şi art. 7 lit. în raport de momentul constatării acestei absenţe. art. fiind structurate într-o succesiune logica (clauze privind identificarea asociaţilor şi a societăţii comerciale. 7 şi art. 8 LSC) după criteriul forme: juridice a societăţilor comerciale constituite. ele sunt grupate în două texte legale distincte (art. Constituirea. Cuprinsul actului constitutiv 2. de altfel. a) LSC1. 2 LSC. Chiar dacă societatea comercială ia fiinţă prin şi în conformitate cu voinţa asociaţilor. de întinderea răspunderii asociaţilor. de asemenea. cel puţin menţiunile enumerate în lege.predominantă impune ca actul ei constitutiv să conţină un minim de elemente esenţiale şi . identificarea asociaţilor şi respectiv a asociaţilor comanditaţi este o exigenţă legitimă a oricărui virtual creditor al societăţii. pe care fondatorii sunt obligaţi să le respecte din multiple motive: pentru a contura clar şi coerent structura societăţii. O altă cerinţă a LSC este aceea ca actul constitutiv să precizeze forma juridică a societăţii. într-un anumit termen şi în anumite condiţii. a) LSC].1. natura ei instituţională . organizarea şi funcţionarea 125 Secţiunea 2. în comandită simpla sau cu răspundere limitată legea cere datele de identificare ale asociaţilor precum şi ale asociaţilor comanditaţi Jart. identificarea primilor asociaţi este de o utilitate simbolică. Astfel. Forma societăţii. 2. la societatea pe acţiuni ale cărei acţiuni sunt la purtător. Aceste elemente esenţiale sunt cuprinse în art. formă care impune un grad mai mic sau mai mare de complexitate a unor clauze. pentru a asigura transparenta necesară faţă de terţi. Formularea textelor examinate sugerează că actul constitutiv va conţine. în acelaşi timp.prin aceasta . clauze privind obiectul de activitate. Datele de identificare a asociaţilor pe care trebuie să le cuprindă actul constitutiv sunt cele care identifică persoana fizică sau juridică de o manieră cvasicompletă. 8' LSC) . evident. Identitatea asociaţilor. dintre formele enumerate de art. având în vedere răspunderea nelimitată şi solidară a acestor asociaţi. în mod obligatoriu. atât din perspectiva evidenţelor de stare civilă sau ale registrului comerţului cât şi în privinţa evidenţelor fiscale şi statistice (art. absenţa menţiunilor prevăzute de lege reprezintă. clauze privind dizolvarea si lichidarea societăţii comerciale). clauze privind conducerea şi controlul societăţii. pentru a proteja deopotrivă interesele asociaţilor şi ale societăţii comerciale. la societăţile în nume colectiv şi în comandită. Elemente obligatorii. 8 lit. alegerea acesteia de către asociaţi.obligatorii. Identificarea asociaţilor este o cerinţă justificată de necesitatea cunoaşterii fondatorilor societăţii comerciale. 2.

cerinţe de publicitate. se va 1 I..C. dacă elementele de diferenţiere sunt insuficiente (firmele sunt asemănătoare). voi. în acest sens. LSC utilizează termenul „denumire". II. Georgescu. pe acţiuni sau cu răspundere limitată se compune dintr-o denumire. aceeaşi lege arată ca firma unei societăţi în comandită pe acţiuni. 36 şi art. căreia îi conferă un înţeles mai cuprinzător. cum în mod eronat se precizează în nenumărate acte constitutive." este un element component al firmei şi nu al denumirii societăţii comerciale. pentru a distinge cu privire ia suprapunerea acestuia peste noţiunea de „firmă" a societăţii comerciale. L. art. fiind evident că menţiunea „S. instituţii financiare nebancare. Potrivit acestei accepţiuni. relaţia dintre aceste două concepte. Rezultă. 17. art. Denumirea societăţii comerciale este strâns legată de torma acesteia. într-o asemenea situaţie.L. LSC nu prevede o sancţiune specială pentru lipsa menţiunii care sa indice forma societăţii. cit. denumirea societăţii comerciale este identitatea sub care aceasta îşi exercită comerţul şi sub care se angajează în raporturile cu terţii. care reglementează şi regimul firmelor şi emblemelor. astfel. care nu cuprinde şi indicarea formei juridice. deci. 26/1990 reglementează imperativ elementele minimale pe care firma trebuie să le conţină precum şi condiţiile pe care denumirea acestora trebuie să le îndeplinească: sa aibă caracter propriu. gradul de credibilitate etc. chiar legiuitorul a impus fondatorilor să constituie societatea într-o anumita formă (societate pe acţiuni . clauza potrivit căreia Denumirea societăţii este „S. iar menţiunea „S. orice firmă nouă trebuie să se deosebească de cele existente. iorma primordiala a societăţii comerciale şi care asigură maximum de protecţie pentru interesele terţilor. firma este numele sau denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează. societăţi de servicii de investiţii financiare) sau să opteze pentru o paletă restrânsă de forme ale societăţii comerciale (societate pe acţiuni sau cu răspundere limitată . 32-36 din Legea nr.. însoţită de menţiunea formei juridice. Lămurind. 26/1990 privind registrul comerţului. p. atunci când se referă la numele comercial a! societăţii comerciale. oarecum. ' Este uzuala. obiectul de activitate. că denumirea societăţii comerciale este numele acesteia. societatea ar trebui să fie tratată ca o societate în nume colectiv.pentru societăţile de asigurare şi reasigurare).R. o activitate de anumită complexitate dar şi în raport de o serie de alte elemente care pot face ca viaţa socială să fie mai mult sau mat puţin complicată {complexitatea structurii organizatorice.L. fără a da însă acestuia o definiţie. Pentru anumite activităţi comerciale. Legea nr.C. 34. 180).R." nu este componenta nici a firmei şi nici a denumirii.pentru instituţii de credit. în doctrina antebelică' s-a apreciat că. op.). în trei texte (art. 2. în mod constant.4. Denumirea societăţii. «X» S. . care încorporează denumirea societăţii comerciale.". în actul constitutiv al societăţii comerciale..126 Organizarea comerţului -S. de natură a o deosebi de denumirea altor societăţi. prin răspunderea nemărginită şi solidară a asociaţilor. pe care o foloseşte alternativ.2 Ca o parte componentă a firmei. defineşte doar noţiunea de firmă.

C. sediul societăţii comerciale este şi un criteriu de determinare a competenţei teritoriale a instanţelor şi locul unde societatea comercială va fi citată în cazul în care este implicată într-un litigiu."Societăţi comerciale. Sediul social. 38 din Legea nr. p. aici există prezumţia că se află si organele de conducere ale acesteia şi aici se ţine evidenţa financiar-contabilă a activităţii sale. Secţia a Vl-a comerciala. 2. Bucureşti. prin organele saie. C. 2 în literatura juridica s-a observat. Haraga. Constituirea. (b) calitatea de asociat a cel puţin unei persoane în fiecare dintre aceste societăţi şi (c) calitatea de proprietar al imobilului al cel puţin unuia dintre asociaţi"1 Dovada existenţei sediului social precum şi a îndreptăţirii societăţii comerciale de a-şt stabili sediu! la o anumită adresă se realizează prin acele mijloace de probă care atestă natura raportului iuridic care legitimează opţiunea societăţii comerciale: titluri de proprietate. autorizaţia de construire etc. Gavriş. sediul societăţii comerciale este locul unde ea există. cit. Asigurarea caracterului propriu al denumirii societăţii comerciale cade. M. societatea comercială în curs de constituire se va adresa. îşi are administraţia centrală şi îşi desfăşoară activitatea. de exemplu. contract in care spaţiul destinai sediului social a fost expres identificat cu precizarea camerelor închiriate şi a etajului unde se află acestea. declaraţii ale proprie- ' Una din condiţiile referitoare la sediu! indicat în cererea de autorizare este ca acesta să corespundă scopului noii societăţi comerciale (C..S. pe bună dreptate. Bădoiu.5. făra a fi necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute prin dispoziţiile art. 17 alin. structurale. întrucât acest text vizează exclusiv sediul societăţilor comerciale. In fine. (2) şi care privesc la) existenţa unor condiţii tehnice. că la acelaşi sediu pot funcţiona atât un comerciant persoană fizică.J. (C. Sediul societăţii comerciale are aceeaşi semnificaţie pentru aceasta ca şi domiciliul pentru o persoană fizică şi reprezintă un element de identificare a acesteia în spaţiu. Cucu. pentru înregistrare. oficiului regtstrului comerţului în a cărui circumscripţie şi-a stabilit sediul.. 575/R din 16 mai 2008). prin structura sa. Ap. 17 alin. C. (1) LSC1.fişa imobilului şi schiţa corpului de proprietate. 122 din 15 martie 1994). 1 Dovada îndeplinirii acestor condiţii se poate face prtn contractul cie închiriere. în primul rând. care să permită desfăşurarea activităţii acestor societăţi în acelaşi sediu. 43. organizarea şi funcţionarea 127 adăuga o menţiune distinctivă privind. cât şi o societate comercială. permite funcţionarea mai multor societăţi . pot fi depuse înscrisuri din care să rezulte că imobilul. op. desemnarea mai precisă a persoanei sau a felului de comerţ exercitat (art.1 în raport de situarea geografică a sediului sau. De asemenea. pe baza unei dovezi eliberate de registrul comerţului lart. decizia comercială nr. deci şi locul unde. decizia nr. V. Secţia comercială. contracte de închiriere sau de comodat. în sarcina asociaţilor. dar şi a notarului public sau a persoanei care dă dată certă actului constitutiv şi care au obligaţia sa verifice disponibilitatea firmei. în principiu. . LSC permite ca mai multe societăţi comerciale să tuncţioneze la acelaşi sediu2 dacă este îndeplinită cei puţin una dintre condiţiile prevăzute la art. 26/1990). 17 LSC. cu toate consecinţele ce decurg de aici: corespondenţa societăţii se adresează la acest sediu. în acest sens. Pe scurt.

105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. 2157/2001 a tost publicat în jurnalul Oficial L 294 din 10/11/2001. publicat în Revista de drept comercial nr. potrivit art. (1) LSC. In vederea obţinerii unui sediu social. . fie după înmatricularea societăţii comerciale în registrul comerţului. în cazul în care acesta nu este situat la sediul sociaj. doctrina juridică şi junsprudenţa. la cererea oricărei persoane interesate. p. 114. 33 din Decretul nr. Mai este de menţionat distincţia pe care art. 8 din data de 28 septembrie 1993. chiar dacă deţin ponderea activităţii economice. 2157/2001 privind statutul unei Societăţi Europene {Societas Europea¥ utilizează atât termenul de sediu înregistrat cât şi pe aceia de sediu principal (art..128 Organizarea comerţului -S. precum şi a Oficiului Naţionai al Registrului Comerţului. Desigur. încheia valabil acte juridice necesare constituirii. în caz contrar. deci. în cuprinsul actului constitutiv. între sediul social al societăţii comerciale şi alte sedii secundare: sucursale. Regulamentul Consiliului Europei (EC) nr. 236 alin. sediul comercial sau sediul de afaceri al societăţii comerciale. De asemenea. cu şi mai multă îndreptăţire. art. fiind o neregularitate a actului constitutiv. totuşi. Astfel. Menţionarea sediului social este obligatorie. va putea fi remediată fie înainte. tarilor. 2 pct. sediul real şi sediul principal. d) din Legea nr. 1/1994. 1). în sfârşit. agenţii.. art. atunci când titlul juridic în temeiul căruia societatea comercială şi-a stabilit un anumit sediu a expirat şi societatea nu a remediat această neregularitate. 44 şi art. putând. un motiv de nulitate a societăţii comerciale. se aplică legea statului unde funcţionează conducerea activităţii economice. dar şi unele texte legislative naţionale sau acte normative cu vocaţie internaţională disting între sediul social. dar este lipsită de sediu social. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului arată că sediul real reprezintă locaţia în care se situează centrul de conducere şi de gestiune a activităţii statutare. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113 LSC o tac. ' Regulamentul EC nr. într-o asemenea situaţie societatea are un sediu de fapt. 43. care au un regim juridic distinct şi o poziţie subordonată în cadrul societăţii comerciale. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insoivenţei defineşte noţiunea de centru al principalelor interese ale debitorului arătând că acesta este sediul principal ai persoanei juridice. absenţa sediului constituie un motiv de dizolvare a societăţii comerciale. în temeiul prevederilor art. puncte de lucru. 1 A se vedea Avizul Comisiei de drept comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României nr. 31/1954. LSC utilizează noţiunea de sediu sociai. care prevede posibilitatea ca tribunalul competent să pronunţe această sancţiune. absenţa lui nu constituie. implicit. dar. p. 48 din Legea nr. dacă o persoană juridică este înmatriculată în mai multe state. societatea comercială în curs de constituire beneficiază de acea mică (restrânsă) capacitate de contracta prevăzută de art. care desemnează sediul ales de asociaţi prin actul constitutiv. contracte de asociere în participaţie şi altele asemănătoare 1 . 0001 -0021. aceeaşi soiuţie se impune. 3 lit. în cazurile în societatea nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplineşte condiţiile referitoare la sediul sociai. Art. reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică.

autorizaţii. organizarea şi funcţionarea 129 Mutarea sediului social ai societăţii comerciale ia altă adresă constituie o modificare a actului constitutiv.. exercitarea anumitor activităţi tace obiectul unor aprobări administrative prealabile. anumite activităţi economice constituie monopol de stat. orice activităţi comerciale licite sunt permise şi pot fi incluse în obiectul de activitate. în consecinţă. 204 şi urm.precum şi domeniul de activitate în care se încadrează această activitate principală. 2. C. Piperea. Of. LSC. licenţe. Actul constitutiv trebuie să indice activitatea principală . care este realizarea de acte de comerţ. Constituirea. * M. de Banca '' în acelaşi sens. principiul libertăţii comerţului permite societăţii comerciale să folosească orice oportunitate legală pentru realizarea profitului. nr. potrivit căruia aceasta poate să dobândească numai acele drepturi şi să îşi asume numai acele obligaţii recunoscute prin actul de înfiinţare. 79. care trebuie să urmeze formele prescrise de art. pe bază de licenţe emise de Ministerul Finanţelor Publice. De asemenea. există activităţi comerciale a căror exercitare licită necesită anumite aprobări. cit. Obiectul de activitate al societăţii comerciale încorporează ansamblul actelor de comerţ prin realizarea cărora. obiectul de activitate ce şi-a fixat. în activitatea de raportare statistică. 34 din Decretul nr."Societăţi comerciale. înregistrări sau acorduri administrative. 5. Predoiu. iese din sfera licită a activităţii societăţii comerciale. ca fiind principalul mijloc de realizare a profitului .' în principiu. 31/1954. asta nu înseamnă că realizarea incidentală a unei operaţiuni comerciale. p. cu unele excepţii stabilite de lege. Caracterul comercial al obiectului de activitate ai societăţii comerciale rezultă. astfel. Necesitatea menţionării. societatea comercială nu va putea realiza alte acte de comerţ decât cele cuprinse în obiectul său de activitate. 96 din 13 mai 1996. cu prisosinţă. realizând şt acele operaţii conexe sau complementare obiectului său de activitate sau care sunt necesare pentru realizarea acestuia. acesta având dreptul de a stabili regimul de acces al comercianţilor la aceste activităţi. într-o interpretare strictă. emise. de exemplu. op.6. Astfel. în etapa constituirii. asociaţii urmăresc obţinerea unui profit. potrivit prevederilor Legii nr. . St. Da vid. în condiţii de eficienţă economică. dar care nu este înscrisă în obiectul de activitate. Este adevărat că societatea comercială trebuie să respecte.D.deci aceea activitate pe care asociaţii o identifică. Cărpenaru. chiar din scopul constituirii acesteia. cu avizul ministerului de resort. a obiectului de activitate derivă din principiul specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice. 31/1996 privind regimul monopolului de stat2. de o manieră statornică. în cuprinsul actului constitutiv. Obiectul de activitate al societăţilor comerciale se determină prin raportare ia clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN). enunţat de art. Gh. în care activităţile economice sunt codificate în domenii şi sub-domenii. Dimpotrivă. pentru îndeplinirea căreia nu sunt necesare autorizaţii administrative prealabile. în vederea distribuirii lui sub formă de dividende. Obiectul de activitate. un nomenclator utilizat la nivel naţional. O asemenea interpretare este însă prea rigidă şi mecanicistă. potrivit reglementărilor speciale.

. XXII/2006 (publicată în Monitorul Oficial nr. . publicată în M. respectiv pentru începerea activităţii supuse înregistrării administrative2. aceste aprobări/autorizări au caracter prealabil. 56 lit. Of. Art.130 Organizarea comerţului -S. 12 alin. înscrierea menţiunilor cerute de lege privind constituirea şi structura capitalului nu este numai o obligaţie de publicitate şi transparenţă faţă de terţi. Of. capitalul caracterizându-se prin fixitate. în fine. Capitalul social şi aporturile asociaţilor. dar care constituie o condiţie imperativă pentru funcţionarea acestora. Pe de altă parte. este principala şi cea mai ieftină sursă de finanţare a societăţii. 56 lit. 89 din 31 ianuarie 2006. asociaţii pot să determine mărimea capitalului societăţii comerciale în raport de amplitudinea activităţii comerciale contemplate prin actul constitutiv. pentru activitatea instituţiilor de credit sau a instituţiilor financiare nebancare sau de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru activitatea de asigurare şi reasigurare. în sensul că nu poate fi modificat decât în anumite condiţii. în fine. Capitalul social.7. dreptul de a participa la rezultatul lichidării. Secţiile Unite. asistenţă şi reprezentare juridică sunt inadmisibile. dreptul de a cere verificarea unor situaţii financiare aie societăţii şi alte drepturi). 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor. constituind expresia valorică a totalităţii aporturilor pe care asociaţii le aduc la înfiinţarea societăţii comerciale şi în cursul existenţei acesteia. dacă aceste neregularităţi nu sunt remediate în termenul şi în condiţiile stabilite de lege (art. publicată în M. admiţând un recurs în interesul legii. De aceea.. legea impune obligativitatea unei anumite înregistrări. 148 din 10 aprilie 2000. 46 . reprezintă şi limita de credibilitate patrimonială a societăţii în faţa terţilor." Nerespectarea obligaţiei de a menţiona obiectul de activitate lart. LSC impune. 31/1990 privind societăţile comerciale. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. c) LSC1 atrage declararea nulităţii societăţii comerciale. d) LSC1 sau stabilirea unui obiect de activitate ilicit sau contrar ordinii publice lart. 57 LSC).art. republicată. 46 alin. 936 din data de 20 noiembrie 2006). întrucât de obţinerea lor depinde valabila constituire a societăţii comerciale care doreşte să desfăşoare activităţile supuse autorizării1. Legea impune asociaţilor fondatori să stipuleze în actul constitutiv mărimea capitalului social. nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. la anumite ' Art. dreptul de a cere convocarea adunării generale a asociaţilor. a statuat că „ cererile de autorizare a constituirii şi de înmatriculare a societăţilor comerciale de consultanţă. 2. Totuşi. structura acestuia si contribuţia fiecărui asociat la formarea acestui capital. în aplicarea dispoziţiilor art. (1) din Legea nr. mai este de menţionat că prin Decizia nr. înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. în alte situaţii. ci şi o expresie a raporturilor de asociere dintre asociaţi. (8) din Legea nr. nr. 22 alin. cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit principiului libertăţii contractuale. după înfiinţarea societăţii comerciale. atât pentru a da consistenţă angajamentului societar cât şi pentru a proteja interesele terţilor. contribuţia fiecărui asociat la formarea capitalului nu este numai un criteriu de determinare a participării asociaţilor ia distribuirea profitului ci şi o măsură pentru atribuirea sau cuantificarea altor drepturi societare (dreptul la vot. în unele dintre aceste situaţii. Naţionala a României.

în cazul societăţilor care sunt instituţii de credit. pentru acţiunile emise pentru un aport în natură. p. Analize şi comentarii pe articole. Cărpenaru. Prescure. instituţii financiare nebancare. în care sens asociaţii sunt chemaţi să facă dovezile necesare. ci numai valoarea lor. Termenul curge de la data înmatriculării societăţii Iart. 10 alin. organizarea şi funcţionarea 131 forme de societate comerciala un capital minim: 90.. promisiunea acestora de a transmite societăţii c o m e r c i a l e aporturi până la concurenţa valorii acestui capital. Capitalul subscris este cel stabilit de fondatori prin actul constitutiv."Societăţi comerciale. Capitalul vărsat este expresia valorică a aporturilor efectiv transmise de asociaţi la data constituirii societăţii comerciale. 71. pentru acţiunile emise pentru un aport în numerar şi de cel mult 2 ani. L S C admite ca numai 3 0 % din capitalul şi aporturile subscrise de acţionari să fie efectiv vărsate la constituire. în structura capitalului nu intră bunurile pe care le-au adus asociaţii ca aport. T. reglementările speciale care constituie sediul materiei fixează condiţii speciale de constituire şi vărsare a capitalului social. L S C distinge între capitalul subscris. Cu privire la capitalul societăţilor pe acţiuni. (1) în plus. legi speciale privind reglementarea şi organizarea anumitor d o m e n i i de activitate c o m e r c i a l ă impun ca societăţile care îşi desfăşoară activitatea în aceste domenii să aibă un m i n i m de capital adecvat responsabilităţilor pe care şi le asumă. Piperea.D. 2 din expresia v a l o r i c ă a acestora: cu alte cuvinte. restul urmând să fie vărsat într-un interval de maximum 12 luni. op. p. cota de capital care se varsă obligatoriu la constituire este de 5 0 % . (1) L S C I şi 200 lei la societatea cu răspundere limitată farţ. cu titlu de aport. într-un termen de cei mult 5 ani de la data autorizaţiei. reprezentând. părăseşte patrimoniul societătii. Constituirea. capitalul m i n i m al instituţiilor financiare nebancare este echivalentul în monedă naţională a suinei de 200. Predoiu. 11 alin. La societăţile în n u m e colectiv. De aceea. . LSCI. societăţi de servicii de investiţii financiare sau societăţi de asigurare. aşadar. Ed. cu o c a z i a înmatriculării societăţii în registru! comerţului' La societăţile pe acţiuni. Capitalul autorizat reprezintă o valoare nominală determinată până la care consiliul de administraţie sau directoratul unei societăţi c o m e r c i a l e poate fi autorizat să m a j o r e z e capitalul subscris. restul din capitalul social subscris va trebui vărsat în termen de 12 luni de la înmatriculare. în comandită simplă şi cu răspundere limitată toate aporturile subscrise. 2 Pentru detalii. Legea societăţilor comerciale nr. atunci când un bun transmis societăţii comerciale de un asociat. C. cit. Astfel. David. 5. De asemenea. capitalul autorizat nu poate depăşi cu mai mult de 5 0 % capitalul social subscris. la data constituirii. St. ci ' /. Hamangiu. 9 alin. 31/1990. Ch. La societăţile pe acţiuni constituite prin subscripţie publică. Schiau. capitalul vărsat şi capitalul autorizat. (2) LSCI. fie ele în numerar sau în natură. existent la data autorizării menţionate mai sus. această operaţiune nu are niciun efect asupra Capitalul social nu este constituit din materialitatea aporturilor asociaţilor. 81-82.000 lei la societăţile pe acţiuni ¡art.000 euro. actul constitutiv u r m â n d a cuprinde menţiuni cu privire la toate aceste ipostaze aie capitalului. 2007. trebuie să fie transmise societăţii ia data constituirii.

. || Prin stipulaţie contrară. Astfel. respectiv a acelor asociaţi cu răspundere limitată. Secţia comercială. % a t u n c i c â n d transmit un aport în natură.J.) şi va ft consemnată într-un înscris încheiat între asociaţi. 26 alin. chitanţe. asociaţii transmit un aport în drepturi # asupra bunurilor care constituie substanţa acestor aporturi. structura materială şi valoarea acestui aport (în numerar şi în natură) precum şi numărul de părţi sociale sau acţiuni atribuite fiecărui asociat în contui acestui aport.. (3) LSCI. ci rămân la proprietar {deci în proprietatea subscriitorului . actul constitutiv va menţiona aportul fiecărui asociat.nota ns. % singura exigenţă impusă fiind aceea că orice societate comercială trebuie să îşi formeze capitalul şi din aport în numerar tart.132 Organizarea comerţului -S. 476 din 29 iunie 1995. . (3) LSC]. astfel cum.pentru societăţile constituite prin subscripţie publică şi art. m o b i l e sau i m o b i l e . Dacă există aporturi în natură. dacă aportul constă ¿¡f d i n b u n u r i . (1) LSC . bunurile constituite ca aport devin proprietatea societăţii din momentul înmatriculării acesteia. (1) LSCI..). 37 alin. (1) LSC .S.pentru societăţile cu constituire simultană! şi la societăţile -Şt cu răspundere limitată cu asociat unic Iart. H iurisprudenţa a decis că dacă în statutul societăţii comerciale s-a stipulat că ¿i b u n u r i l e constituite ca aport în societate nu d e v i n proprietatea societăţii. Ca regulă. atunci v a l o a r e a acestora S urmează a fi stabilită p r i n expertiză de specialitate. corporale sau m c o r p o r a l e . la celelalte forme de societate evaluarea se poate tace şi prin acordul asociaţilor. 13 alin. realizată de un expert autorizat. 38 alin. la societăţile în comandită pe acţiuni se vor preciza şi numărul acţiunilor comanditarilor. (2) LSCI. 16 alin. etc. capitalului social şi nu necesită modificarea acestuia. în realitate. 16 alin. precum şi valoarea nominală a acestora. # C. se va preciza şt modalitatea în care acesta a fost evaluat. în primii ani de aplicare a LSC. fie să îşi reţină titlul de proprietate şi să transmită societăţii '•ffr comerciale doar un dezmembrământ al acesteia sau un drept de folosinţă. Această evaluare convenţională trebuie să se fundamenteze pe documente care ateste vaioarea bunurilor (facturi fiscaie. De asemenea. LSC permite ca aportui asociaţilor să se facă atât în numerar cât şi în natură. imobilul adus ca aport şi necuprins în activul societăţii nu va fi cuprins de lichidatori în bilanţul întocmit şi în propunerile de repartizare a activului în vederea iichidării societăţii'. Faptul că asociaţii transmit societăţii comerciale un aport în numerar sau în ¿fi? natură nu c o n s t i t u i e decât o modalitate de vărsământ al a p o r t u l u i . decizia nr. Actul constitutiv trebuie să menţioneze valoarea capitalului societăţii comerciale iar la societăţile pe acţiuni şi cu răspundere limitată trebuie să arate şi numărul de acţiuni sau de părţi sociale în care este acesta divizat. Judecătorul delegat la o f i c i u l registrului comerţului poate dispune experţi za rea valorii aportului în natură şi la celelalte forme de societate Iart. drepturi care sunt transferate societăţii comerciale Iart. asociaţii pot fie să stabilească un ait moment în care se transferă proprietatea. s-a mai crezut de unii autori sau practicieni. contracte de vânzare cumpărare. La societăţile pe : acţiuni iart. dacă la societăţile pe acţiuni (inclusiv la cele constituite prin subscripţie publică) şi la societatea cu răspundere limitată cu asociat unic este obligatorie expertizarea acestui aport.

I. legea mai cere ca actul constitutiv să precizeze orice restricţie cu privire la transferul de acţiuni . D a c ă există mai multe categorii de acţiuni. acesta legitimându-se valabil prin simplul iapt al deţinerii acţiunii. 2006. A d m i n i s t r a r e a şi controlul societăţii. Constituirea. legiuitorul pentru că este ' Prin actul constitutiv se pot prevedea însă şi alte torme de transmitere a dreptului de proprietate asupra acţiunilor (I. aceste acţiuni circulă prin tradiţie. persoana primului titular. p. . telul acţiunilor va fi determinat prin actul constitutiv. în aceeaşi măsură. C. atât asociaţii cât şi legiuitorul manifestă o preocupare vădită pentru reglementarea detaliată a materiei. 90-104. în cuprinsul înscrisului care le reprezintă. semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor {dacă sunt emise în formă materializată) sau prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor. menţionarea în actul constitutiv a unor eventuale restricţii se impune pentru proteiarea m e c a n i s m u l u i societar. 2.J.C. Secţia comercială. chiar dacă din motive distincte: asociaţii pentru că ştiu că profitabilitatea societăţii d e p i n d e de capacitatea decizionaiă şi managerială a societăţii. Studii juridice alese. LSC cere ca actul constitutiv să mai precizeze şi dacă acţiunile emise sunt nominative sau la purtător. adică prin remiterea titlului negociabil. acestea a v â n d regimul juridic al instituţională a societăţii. transmiterea acţiunilor nu este supusă cenzurii acţionarilor. 98 LSC.C. decizia nr.8. dreptul de proprietate asupra lor transmiţându-se prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor şi prin menţiunea făcută pe titlu.. aporturile în creanţe sunt admise numai la societatea în nume colectiv. D a c ă actul constitutiv omite să precizeze capitalul social subscris sau nu respectă exigenţele capitalului legal minim. Această exigenţă are în vedere aici categoriile de acţiuni ordinare şi de acţiuni preferenţiale (acţiunile cu dividend prioritar fără drept de vot. Schiau. în c a z contrar. 95 şi 96 LSC). de principiu. H. 1355 din 17 aprilie 2007). în consecinţă. Cărpenaru. A c ţ i u n i l e n o m i n a t i v e sunt cele care indică. Administrarea societăţii c o m e r c i a l e constituie d o m e n i u l de manifestare a confluenţei dintre natura contractuală şi cea Aporturile asociaţilor pot consta şi în creanţe. La societăţile pe acţiuni. Potrivit art. Beck. semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor {în cazul acţiunilor nominative emise în formă dematerializată)' Acţiunile ia purtător nu indică numele titularului."Societăţi comerciale. subscris şi vărsat. Mecanisme de separare a asociaţilor societăţii comerciale. regimul circulaţiei lor este cel specificat în art. în Ad honorem Stanciu D. dar şi a terţilor. Aspecte de drept comparat. Ed. LSC cere ca să se precizeze numărul şi valoarea nominală a acţiunilor aparţinând fiecărei categorii p r e c u m şi drepturile aferente. 91 alin. în fine. tribunalul competent poate deci ara nulitatea societăţii. ele vor fi nominative. la societatea în comandită simplă şi la societatea pe acţiuni care se constituie în formă simultană.c u m ar fi existenţa unui drept de preemţiune sau existenţa unor convenţii între asociaţi privind mecanismele de separare amiabilă a acţionarilor care implică un transfer de a c ţ i u n i i A v â n d în vedere că. reglementate de art. (2) din LSC. dacă această neregularitate nu este remediată. organizarea şi funcţionarea 133 aporturilor în natură. 2 Pentru detalii.

De aceea. în actul de „guvernare" a societăţii (presupunând atât activităţi de conducere cât şi de supraveghere sau monitorizare a activităţii managerilor) pot fi implicate şi alte persoane sau organe: membrii consiliului de supraveghere. la cea în comandită pe acţiuni nefuncţionând sistemul dualist de administrare şt. rezultă că înlocuirea administratorilor şi a membrilor consiliului de supraveghere nu constituie o modificare a actului constitutiv. datele de identificare şi puterile acordate asociaţilor care reprezintă şi administrează societatea p r e c u m şi pe cele ale administratorilor neasoctaţi. nici consiliul de supraveghere). urmând principiile guvernării corporatiste. într-adevăr. în timp ce la societatea pe acţiuni ŞJ la societatea cu răspundere limitată. îndeosebi în administrarea societăţii pe acţiuni. prezenţa unor asemenea clauze este imperios necesară. menţionarea în actul constitutiv atât a reprezentanţilor cât si a administratorilor societăţii. dacă la societatea în nume colectiv dreptul de reprezentare aparţine oricăruia dintre administratorii asociaţi (art. Legea impune astfel. membrii directoratului sau directorii societăţii. în temeiul unei procuri speciale. 75 LSC). în comandită simplă st cu răspundere limitată. administratorii pot fi atât asociaţi cât şi neasociaţi. implicit. pe acţiuni. L S C face o distincţie între diversele forme de societate: la societăţile în nume colectiv administratorii se aleg numai dintre asociaţi lart. mai aies la societatea pe acţiuni.. 188 alin. 88 şi art. La societatea pe acţiuni. întrucât LSC cere ca acesta să menţioneze numai pe primii membri ai acestor organe colective ale societătii comerciale. legea tace o primă distincţie între cei care reprezintă societatea şi cei care administrează societatea. pe lângă menţiunile arătate la paragraful 1 de mai sus. respectiv ale primilor membri ai consiliului de supraveghere (această ultimă cerinţă priveşte numai societatea pe acţiuni. u n d e acţionarii pot opta A v â n d în vedere complexitatea sporită a activităţii de administrare a societăţilor . reflectate şi în modificările aduse I S C prin Legea nr.144 Organizarea comerţului -S. la societăţile în comandită acest drept poate fi încredinţat. 77 alin. distincţie reluată şi dezvoltată cu privire la societăţile de capitaluri.. în cazul societăţii în n u m e colectiv. L S C cere ca actui constitutiv să menţioneze. introducerea în actul constitutiv a unor clauze privind mecanismul de conducere şi administrare al societăţii. (1) LSC]. dacă această repetiţie a numeralului „primii" nu este întâmplătoare. în primul rând. acesta este şi domeniul în care evoluţia recentă a dreptului societar este cea mai pregnantă. actul constitutiv va menţiona datele de identificare ale primilor administratori. 441/2006. M o d u l în care actul constitutiv impune administratorilor şi reprezentanţilor să lucreze este important pentru alcătuirea şi eficienţa actului managerial şt atrage consecinţe. în privinţa persoanelor cărora asociaţii le încredinţează puterile de administrare. legea cere. La societatea pe acţiuni şi la societăţile în comandită pe acţiuni. între sistemul unitar (monist) şt sistemul dualist de administraţie. asupra întinderii răspunderii acestora. Liste evident că. interesat să asigure transparenţa actului de c o n d u c e r e şi protecţia asociaţilor minoritari precum şi a terţilor. care nu au vocaţia de a fi administratori. şi asociaţilor comanditari. aici. cu precizarea puterilor lor şi a modului în care aceştia urmează să le exercite: împreună sau separat. (1) LSCl iar la societăţile în comandită administraţia este încredinţată unuia sau mai multor asociaţi comanditaţi lart.

a căror menţionare să fie cerută de lege. 153 1 alin. decizia nr. reprezintă un argument că revocarea şi înlocuirea acestora nu reprezintă o modificare a actului constitutiv. cu privire ia exercitarea drepturilor lor asupra societăţii sau. în lipsa unei asemenea menţiuni. 1057/R din 20 iunie 2007). g' LSC). Astfel. iar acestea au obligaţia de a depune la registrul comerţului specimene de semnătură. Secţia a Vl-a comercială. Ap. D u r a t a societăţii. Creditorii personali ai asociaţilor se pot opune prelungirii duratei societăţii. controlul activităţii societăţii şi a conducerii acesteia se exercită de fiecare dintre asociaţi. . care trimite doar la primii cenzori sau la primul auditor financiar. De aceea. aceasta poate fi constituită pentru o perioadă de timp nelimitată sau pentru o durată limitată."Societăţi comerciale. De aceea. atunci c â n d o asemenea decizie le-ar afecta exerciţiul drepturilor de creanţă ce ie au asupra asociaţilor. Această precizare a LSC. fie pentru următoarele (cel mult 4 ani). distribuţia puterilor de reprezentare şi a celor de administrare propnu-zisă (administrare internă sau de gestiune a patrimoniului) este La societăţile în n u m e colectiv şt în comandită simplă. Constituirea. fie pentru primul mandat consecutiv constituirii societăţii (cel mult 2 ani). indicarea duratei societăţii este o menţiune necesară nu numai pentru cunoaşterea întinderii existenţei v a l i d e a fiinţei societăţii şi a angajamentelor societare ale asociaţilor. anterior expirării termenului pentru care a rost constituită societatea. după caz.9. cu indicarea acesteia în actul constitutiv. La societatea pe acţiuni. (5) LSC. 8 lit. Bucureşti. după caz. la societăţile pe acţiuni şi la societatea cu răspundere limitată această atribuţie poate sau. Legea nu stabileşte o limită în timp a existenţei societăţii comerciale. atingerea acestei limite constituie un motiv de dizolvare. este obligatoriu să fie încredinţată unor profesionist!. actul constitutiv trebuie sa menţioneze şi durata mandatului administratorilor sau reprezentanţilor societăţii precum şi a cenzorilor. durata mandatului lor este ce prevăzută ele lege ca durată maximă a mandatului. Asemenea menţiuni sunt necesare şi pentru că potrivit prevederilor art. legea cere ca actul constitutiv să precizeze puterile de reprezentare ce revin acestora p r e c u m şi modul in care ei vor exercita aceste puteri (împreună sau separat — art. menţionând dacă ele acţionează împreună sau separat. întrucât datele de identificare ale succesorilor nu reprezintă date esenţiale ale actului constitutiv. (5) şi ale art. Nu are relevantă taptul că hotărârea nu a fost menţionată îri registrul comerţului. actul constitutiv trebuie să cuprindă datele de identificare a l e primilor cenzori şi ale primului auditor financiar. 2. 31/1990 republicată. dacă mecanismul de consultare a aso- ciaţilor în vederea prelungirii acestei durate nu a dat rezultate'. consiliul de administraţie şi directoratul au obligaţia de a înregistra la registrul comerţului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea. D a c ă o societate este constituită pentru o perioadă limitată. In toate situaţiile. 1 Hotărârea de prelungire a duratei de funcţionare a societăţii trebuie adoptată conform art. 227 alin. asupra rezultatului lichidării acesteia. ci şi pentru informarea terţilor. înscrierea menţiunilor fiind efectuate doar pentru a fi opozabile terţilor (C. care sunt cenzorii sau auditorii financiari. 143^ alin. în special a creditorilor. organizarea şi funcţionarea 135 şi mai clar delimitată între diverşii participanţi la actul de c o n d u c e r e : administratori si directori ai societăţii pe acţiuni (în sistemul unitar) sau m e m b r i ai consiliului de supraveghere şi ai directoratului (în sistemul dualist). (2) din Legea nr.

prin Decizia nr.. fiind interzis. fondatorii societăţii comerciale pot participa la distribuirea profitului. în Revista de drept comercial nr. participarea la pierderi urmează regula participării la beneficii. 2/1999. 2. Societăţile comerciale în interpretarea jurisprudenţei (II). ei pot conveni să aibă o participare egală. să primească partea din profit stabilită prin actul constitutiv. 16 alin. care permite anumite derogări. în lipsa unei opţiuni exprese a asociaţilor. in principiu. în raport de care se distribuie eventualul profit. Această interdicţie îşi găseste izvorul în prevederile art. Culegere de decizii pe anul 1996. (3) LSC. Căpătînă. p. în ciuda unor contribuţii diferite la formarea capitalului social sau pot conveni asupra participării în cote distincte. asociaţii au deplină libertate să decidă maniera şi limitele participării lor la beneficii şi pierderi. parte numită dividend. 291 se completează cu dispoziţiile codului comercial. 1 în acest sens s-a pronunţat şi Curtea Supremă de Justiţie. ea îşi găseşte deplină aplicare şi în domeniul societăţilor comerciale. dacă asociaţii hotărăsc asttel sau dacă o asemenea decizie este luată de o instanţă judecătorească. 191/1996.136 Organizarea comerţului -S. poate fi repartizat asociaţilor cu titlu de dividende sau poate constitui sursă de finanţare a fondului de dezvoltare. Profitul." Deşi interdicţia menţionată este reglementată în materia societăţii civile. Astfei. a se vedea O. deşi au adus aporturi egale în expresie valorică. Ca regulă generală. 7. Societatea comercială poate să îşi înceteze existenţa chiar şi înaintea expirării duratei stabilite.10. civ. 218. cealaltă faţă a riscului comercial 1 Pentru detalii privind originea epitetului. Fiecare asociat este îndreptăţit. Asociaţii care aduc un aport social (prestaţii în muncă sau servicii) poi participa şi ei la beneficii. 1513 C. de majorare a capitalului social sau a altor fonduri cu destinaţie specială. Criteriul de determinare ai participării la beneficii. dintr-un fond constituit cu destinaţie specială. în virtutea normei de trimitere cuprinsă în art. deci. este mărimea aportului efectiv adus societăţii de fiecare asociat. Potrivit art. Acest criteriu este totuşi unui relativ. Participarea asociaţilor la beneficiile şi pierderile comerţului societăţii comerciale ţine de esenţa spiritului societar: asociaţii împart între ei atât câştigul cât şi pierderile pe care societatea le înregistrează. p. iar acesta cu cele ale codului civili Este totuşi necesar să facem o distincţie între participarea la beneficii şi participarea la pierderi. chiar dacă aportul lor nu contribuie ia formarea capitalului social lart. care declară că „este nul contractul prin care un asociat îşi stipulează totalitatea câştigurilor. Participarea la beneficii şi pierderi. întrucât prevederile LSC. dacă se dovedeşte că asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii. reflectat în situaţiile financiare a ie societăţii ca un excedent al activului faţă de pasiv. întrucât pierderile sunt alternativa beneficiilor. 67 alin. sub sancţiunea restituirii acestor dividende. ca un asociat să îşi aproprie cvasi totalitatea sau totalitatea beneficiilor societăţii. Asemenea este nula şi convenţiunea prin care s-a stipulat ca unui sau mai mulţi asociaţi să fie scutiţi de a participa la pierderi. publicată în Buletinul Jurisprudenţei.. (5) LSC1. . Această disponibilitate a partajării beneficiului este limitată însă de hotarul aşa-numitei clauze leonine 1 . Cu alte cuvinte. de rezervă. nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii. deci.

în momentul înfiinţării societăţii sau până în momentul în care societatea este autorizată să îşi înceapă activitatea. fondatorii iau asupra lor consecinţele actelor şi aie cheltuielilor necesare constituirii societăţii. totuşi. sediile secundare suni lipsite de atributele acesteia. deci. iar dacă. aceştia din urmă putând fi identificaţi în persoana fondatorilor. de regulă. . Sedii secundare. distribuţia finală a pierderilor se tace. între asociaţi. răspunderea asociaţilor societăţii în nume colectiv şi a comanditaţilor este nelimitată şi solidară. ca o tormă de remuneraţie suplimentară a două categorii de persoane: prima cuprinde administratorii societăţii. Avantaje acordate de societate.11. din orice cauză. 43 şi art. reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică. Cheltuieli de constituire. 2. cum ar fi o organizare de sine stătătoare sau un patrimoniu propriu şt sunt subordonate integral societăţii comerciale. LSC utilizează noţiunea de „avantaje" financiare sau de altă natură. 30 alin. faţă de terţi.13. 8' LSC. Prin excepţie de la această regulă. Din interpretarea dispoziţiilor art. Constituirea. prin adresă poştală. 2. până la concurenţa procentului de participare a acestora la beneficii. chiar dacă deţin o pondere mai mică sau mai mare a activităţii economice a acesteia. sucursale şi sediile secundare ale societăţii comerciale. Actul constitutiv trebuie să descrie numai avantajele speciale acordate acestora din urmă."Societăţi comerciale. 44 şi art. Aceasta înseamnă că asociatul cu răspundere nelimitată care a suportat integral pierderile societăţii se poate regresa asupra celorlalţi asociaţi. 2. Acestea sunt dezmembrăminte ale societăţii comerciale. 11 3 LSC prin sedii secundare se înţelege agenţii. Cheltuielile făcute în vederea constituirii societăţii sunt. (1) LSC1. puncte de lucru. iar cea de-a cloua pe cei care au participat la constituirea societăţii ori la tranzacţii conducând la acordarea autorizaţiei de începere a activităţii societăţii în cauză. rambursate asociaţilor. LSC distinge între sediul social. trebuie precizate doar condiţiile în care o asemenea înfiinţare se poate produce. care au un regim de autonomie limitată gradual. potrivit cotei (or de participare la beneficii. şi sa precizeze identitatea beneficiarilor. Dacă asemenea sedii secundare sunt înfiinţate prin actul constitutiv ele trebuie să fie identificate precis. ele având un caracter accesoriu constituirii societăţii comerciale şi fiind făcute în interesul acesteia. vor fi suportate pe costurile societăţii comerciale şi. formaţiuni exogene prin care aceasta îşi realizează obiectul de activitate. LSC stabileşte că ia societatea pe acţiuni constituită prin subscripţie pubiică.12. aceasta nu se va constitui. ei nu se pot îndrepta împotriva acceptanţiior prospectului de emisiune lart. dacă societatea are în vedere înfiinţarea lor. Neavând personalitate juridică. avansate de asociaţi. care nu au statutul de sucursală. organizarea şi funcţionarea 137 asumat de societate. utilizând elementele de identificare menţionate în art. Aici trebuie să facem o distincţie intre răspunderea faţă de terţi şi răspunderea între asociaţi. Excepţia majoră de la această regulă o constituie participarea la pierderi a asociaţilor cu răspundere nelimitată.

. astfel cerinţa legii de a i® prevedea modul de dizolvare şi lichidare a societăţii este îndeplinită cu prisosinţă. încetarea existentei societăţii comerciale sejflv' produce în două etape: dizolvarea şi lichidarea. asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice. Cauzele de dizolvare sunt^S! prevăzute de art. Constituirea unei societăţi comerciale este reglementată prin prevederile LSC. ca orice proces de naştere a unui . este finalizată prin acordul asociaţilor de a înfiinţa o societate în condiţiile precizate in i. 227 şi urm. calitatea de asociat în aceste societăţi comerciale implică o răspundere agravată .138 Organizarea comerţului -S. Potrivit art. Având în vedere că dispariţia societăţii^'comerciale este un eveniment care afectează interesele terţilor mai mult d e c â t H | constituirea acesteia. 359/2004 Af. ". din LSC..1. 3. înregistrarea fiscala a acestora. 'Ipif'' 2. de publicitate pentru actele acestora şi de informare pentru terţi. de înregistrare în registru! comerţului. constituirea societăţii comerciale se'lifi finalizează prin înregistrarea în registrul comerţului. sub semnătură privată şi. Potrivit prevederilor art.. Dizolvare şi lichidare. Etapa consensuală. Procedura de constituire a societâtii comerciale vil "W- 3. (b) când se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă: . 26/1990 privind registrui comerţului (LRC) şi ale Legii nr.2. este supus obligativităţii încheierii în formă autentică. cuprinsul actului constitutiv. (1) din LSC.ffi. Pentru aceleaşi motive. este lesne de înţeles de ce legiuitorul a reglementat aceste operaţiuni de o manieră extensivă. culminând cu redactarea şi semnarea actului constitutiv) şi etapa înregistrării societăţii incluzând operaţiunile de autorizare a constituirii. de regulă. Generalităţi. cu aplicarea âi dispoziţiilor speciale ale LSC. Această etapă care. Privită ca un proces care debutează prin redactarea actului constitutiv. care se •• . privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice. :|§. actul constitutiv al . simplificate. în următoarele situaţii: (a) când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un teren. care este un sistem public de evidenţă a comercianţilor. actui constitutiv trimite. de înregistrare fiscală şi de autorizare a funcţionării societăţii comerciale. reprezintă o succesiune de manifestări voliţionaie. operaţiune guvernată de normele Legii nr."• ceea ce presupune respectarea regimului de circulaţie civilă a terenurilor. operaţiuni privite ca etape ale unei proceduri unice. | ţ f societăţii comerciale se încheie. societatea comercială este persoana juridică de ia data înmatriculării în registrul comerţului. ^ act juridic pi uri lateral. cu litiu de excepţie. 5 LSC.14. care cunoaşte două etape: etapa consensuală (cea în cadrul căreia se armonizează interesele asociaţilor şi se exprimă voinţa de asociere.'•. la reglementarea legală a dizolvării şi lichidării. tace numai în formă autentică. cu modificările şi completările ulterioare. | f l Rezultă că procedura constituirii societăţii comerciale este o operaţiune juridică ¿11 complexă. I|§-' 'fi' Secţiunea 3. 41 alin. . precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice. f i i de regulă.

precum şi . sub înregistrarea ei în registrul comerţului. 36 L S C .3. în celelalte situaţii. prin simplu act sub semnătură sau certificarea lui de un notar public sau avocat. a unui prospect de emisiune). fondatorii. la acelaşi sediu dovada vor putea funcţiona mai multe societăţi comerciale.atunci c â n d această cerinţă este prevăzută de lege . însoţit de o cerere de înregistrare.. în formă autentică. D u p ă c u m am arătat mai sus. cu ocazia autentificării. b) dovada sediului declarat si a disponibilităţii firmei. dacă cel puţin o persoană este . (c) înregistrarea fiscală a acesteia. (2) L S C . fie prin redactarea şi legalizarea Atunci c â n d autentificarea reprezintă o formalitate obligatorie pentru constituirea societăţii. situaţie în care data certă este dată prin depunere la oficiul registrului comerţului. retuzând autentificarea dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale.declaraţia pe proprie răspundere privind deţinerea calităţii de asociat u n i c într-o singură societate cu răspundere limitată. pentru sediul ales de societate se va prezenta titlul lega! care îndreptăţeşte societatea să îşi stabilească sediul la adresa indicată. Potrivit art. care primeşte dată certă în condiţiile legii. va fi însoţită de actul constitutiv precum şi de. potrivit prevederilor art. raport juridic. aceea a autorizării constituirii societăţii comerciale. notarul are obligaţia de a verifica dacă prin actul constitutiv nu se î n c a l c ă dispoziţiile imperative ale legii sau c e l e care vizează ordinea publică. fie prtn redactarea lui de către asociaţi. (b) 3. Cererea va fi adresată biroului u n i c din cadrul oficiului registrului comerţului în a cărei rază teritorială îşi va avea sediul noua societate şi a) dovada efectuării vărsămintelor în condiţiile actului constitutiv. 17 alin. iad validitatem). Potrivit dispoziţiilor art.după caz .3. debutează prin depunerea la registrul comerţului a actului constitutiv. la autentificarea actului constitutiv . Etapa înregistrării societăţii comerciale."Societăţi comerciale.precum şi la darea de dată certă se va prezenta dovada eliberată de registru! comerţului privind disponibilitatea firmei şi e m b l e m e i . Cererea de înregistrare. nerespectarea ei atrage nulitatea societăţii. efectuării vărsământului trebuie să corespundă cotelor fixate prin actul constitutiv şi capitalul vărsat nu poate fi inferior limitelor stabilite prin dispoziţiile legale cuprinse în L S C cât şi în alte legi. deci. ea este o condiţie imperativă pentru validitatea societăţii din LSC. 3. 56 Potrivit legii. şi ic) când societatea comercială se constituie prin subscripţie publică (cazul societăţii pe acţiuni constituite ca urmare a emiterii. în termen de 15 zile de la încheierea actului constitutiv. Constituirea. această etapă constă în (a) autorizarea constituirii societăţii. Prima operaţiune. privată. societatea se constituie.1. primii administratori ori reprezentanţi ai societăţii sau împuterniciţii acestora vor cere înregistrarea societăţii în registrul comerţului. asupra căreia legiuitorul a dorit să atragă atenţia prin impunerea formei autentice. aceeaşi obligaţie revine şi celorlalte persoane care dau dată certă actului constitutiv. precum şi (d) autorizarea funcţionării societăţii comerciale. organizarea şi funcţionarea 139 (nelimitată şi solidară) pentru obligaţiile sociale. Potrivit atribuţiilor contente prin lege.

v^f Atribuţiile pe care le exercită judecătorul delegat în scopul constituirii oricărei 'Îgjjr societăţi comerciale constau în verificarea legalităţii actelor sau faptelor supuse ^ controlului sau şi în autorizarea constituirii şi înregistrării în registrul comerţului a noii entităţi colective 1 . pnntr-un judecător delegat.R. 26/1990 şi al Legii nr. Controlul legalităţii. 37 din Legea nr. astfel. dacă imobilul.. ||| e) declaraţia pe propria răspundere a tondatorilor. legea are în vedere cheltuielile de consti. în afară de cazul în care legea prevede altfel. înregistrările în registrul comerţului se fac în baza unei încheieri a judecătorului delegat sau a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. comisioane şi speze bancare şi I f l ajtele asemenea). a primilor reprezentanţi ai societăţii că îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege (adică nu sunt incapabili. 1|§d) actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul societăţii şi aprobate de asociaţi în condiţiile legii. prin structuraM lui permite funcţionarea mai multor societăţi (de exemplu un centru de afaceri) sau dacă cel puţin unul dintre asociaţi este proprietar al imobilului ce urmează a fi-f||. :fl| 3. neurmărindu-se în mod special să se determine sau să se constate realitatea şi sinceritatea datelor prezentate şi declarate ori a celor consemnate în documentele supuse menţiunii în registrul comerţului. proc. este un controi extrinsec. Procedura de certificare a legalităţii cererilor de înregistrare menţiuni este o procedură necontencioasă căreia îi sunt aplicabile prevederile ari. în -§1 raport de obiectul de activitate şi în măsura în care legea impune existenţa unor || aprobări şi avize prealabile înregistrării se vor anexa şi aceste avize (de ex. | | | după caz. de regularitate. dintre cei desemnaţi de preşedintele tribunalului. respectiv dacă problema supusă examinării intră în || . 31/1990. iar în cazul în care printre ele figurează şi imobile.|p tuire (chirie sediu. formale.. c) actele care probează dreptul de proprietate asupra aporturilor în natură la i f f capitalul social. în temeiul art.ŞŞf comerţului. 31/1990. civ.3. tribunalul în circumscripţia căruia se constituie societatea. controlul legalităţii actelor sau faptelor care se înregistrează în registrul comerţului se realizează de !g. certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate. procedură care nu presupune stabilirea unui drept potrivnic pe baza unor dezbateri contradictorii. 735/R din 17 iunie 2008 a Curţii de Apel Bucureşti. Secţia a Vl-a comercială. în acest scop. care clarifică în mod pertinent natura competenţelor exercitate de judecătorul delegat ia oficiul registrului . cu ocazia verificării cererilor de înregistrare menţiuni. 331 C.N. cerute pentru formularea cererii. în sistemul Legii nr.. la constituirea unei societăţi comerciale el va ' Este interesant să menţionăm aici o meritorie poziţie junsprudenţială.' sediul societăţii. va cerceta doar dacă suni îndeplinite condiţiile legale. In consecinţă. judecătorul deiegat care trebuie să se pronunţe asupra legalităţii unei cereri de înregistrare menţiuni. Potrivit considerentelor Deciziei comerciale nr. onorarii avocaţiale sau notariale.). nu au suferit condamnări definitive H| pentru anumite infracţiuni sau au competenţele şi acreditările profesionale cerute I t l l de lege).140 Organizarea comerţului -S. 0 alte acte sau avize prevăzute de iegi speciale în vederea constituirii. „Controlul pe care îl efectuează judecătorul deiegat. asociată în fiecare dintre societăţile cu sediu comun.2.. pentru constituirea unei bănci comerciale se cere avizul prealabil al B. a primilor administratori şi. judecătoresc. ia începutul fiecărui an .

pe cheltuiala societăţii comerciale. d o m e n i u l şi activitatea principala. cuprinzând atât numărui de ordine în registrul comerţului cât şi codul unic de înregistrare precum şi (b) încheierea judecătorului delegat. în termen de 3 zile de )a primirea codului unic de înregistrare oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale transmit Ministerului Finanţelor P u b l i c e întreaga documentaţie care a stat la baza solicitării înregistrării.4. din oficiu. organizarea şi funcţionarea 141 expertizarea aporturilor aduse în natură este obligatorie. denumirea. Extrasul încheierii judecătorului delegat. codul u n i c de înregistrare. dacă actele justificative sunt complete şi sunt prezentate în . 359/2004. sediul social şi lorma zorilor. inclusiv cu autorităţile şi instituţiile publice.3. Codul unic de înregistrare. 3. capitalul social şi durata de funcţionare. acesta autorizează constituirea societăţii şi dispune 3. administratorilor şi. Ministerul Finanţelor Publice atribuie. să ficările necesare. însoţite de toate cfocumenfe/e de care iegea condiţionează autorizarea unei înmatriculări ori a unei menţiuni şi dacă s-au achitat taxele corespunzătoare''' registrul comerţului. după efectuarea înregistrării societăţii comerciale în registrul comerţului. inclusiv cu autorităţile şi instituţiile publice. Constituirea. judecătorul delegat are dreptul. oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale transmit pe c a i e electronică Ministerului Finanţelor P u b l i c e datele necesare pentru atribuirea codului unic de înregistrare. dacă admite cererea. După efectuarea controlului de legalitate si înregistrarea societăţii în registrul comerţului. precum şi de acestea în relaţiile cu terţii. in conformitate cu dispoziţiile art. pe toată durata funcţionării (ui. în termen de maximum 8 ore. societătile pe acţiuni putea dispune efectuarea unei expertize precum şi administrarea altor dovezi. La şi la societatea cu răspundere limitată cu asociat unic. conform prevederilor art. 14 din Legea nr. un extras standardizat al încheierii judecătorului delegat se c o m u n i c ă . Pe baza datelor furnizate de oficiul registrului comerţului. 46 din LSC. dacă este cazul. Publicitatea. în formă simplificată va c u p r i n d e cel puţin juridică. Codul unic de înregistrare atribuit va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucrează date privind comercianţii. în termen de m a x i m u m 3 zile de la înregistrarea cererii se eliberează (a) certificatul de înregistrare a societăţii comerciale. Regiei Autonome „ M o n i t o r u l O f i c i a l " .3. n u m e l e şi adresa fondatorilor. dacă părţile nu a d u c clauzelor invalide modiControlul ae legalitate se finalizează printr-o încheiere a judecătorului delegat înregistrarea societăţii în registrul comerţului. în cazul în care constată că a n u m e condiţii legale obligatorii nu au fost respec- respingă cererea de înmatriculare. prin care. a cen- categoria actelor şi a fapteior pe care legea le desemnează că trebuie supuse înregistrării în forma cerută de lege."Societăţi comerciale. p r e c u m şi de comerciant în relaţiile cu terţii. spre publicare.3. tate. pe toată durata funcţionării lor. următoarele elemente: numărul şi data încheierii. care este un instrument de identificare fiscală a societăţii şi care va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucrează date privind societăţile comerciale.

o dată cu cererea de fie că societatea nu desfăşoară.. Rezultă că procedura este impropriu denumită „autorizare". 60 din I S C arată că încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sunt executorii de drept. sanitar-veterinar.3. în termen de 3 zile de la emiterea acestuia. pentru activităţile precizate în declaraţia- zii funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar. pentru a fi înregistrat din oficiu în registrul comerţului. activităţile 3. vi Pe extras. autorităţile publice competente notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal actul prin care s-a interzis desfăşurarea activităţii. în registrul comerţului. Ca atare. de asemenea. un formular tipizat.142 Organizarea comerţului -S. oficiul registrului cornerţului va transmite acestor autorităţi. o • i ' •[ declarate. încheierea de autorizare a constituirii fiind constitutivă de drepturi. deci numai pentru viitor. Potrivit St legii. "rU Publicarea în Monitorul Oficial are scopul de a înlesni o largă informare a vÎ terţilor direct interesaţi în cunoaşterea statutului juridic al comercianţilor. Efectele înmatriculării. 3. iar împotriva lor nu există decât calea de atac a recursului. la sediul . oficiul registrului comerţului completează şi emite. Extrasul în formă simplificată al încheierii judecătorului -li delegat poate fi transmis şi în formă electronică. în principal. retroactivează şi nu influenţează perioada scursă până la înmatricularea societăţii. pe propria răspundere.. oficiu! registrului comerţului de pe lângă tribunalul care a efectuat i t ţ înmatricularea va menţiona codul unic de înregistrare atribuit şi numărul de ordine .3. pe c a l e electronică. la cererea părţilor. în cazul în care autorităţile publice competente constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare. în cazul în care neregularităţile nu sunt remediate în termenul acordat. Autorizarea funcţionării societăţii comerciale constituie.6. Pe baza acestor declaraţii. societatea comercială este persoană juridică de ia data înmatriculării ei în Art. Această declaraţie-tip se înregistrează în registrul comerţului şi se transmite autorităţilor publice competente. acordând un termen de remediere a nereguiarităţilor constatate. ea nu produce efecte pentru trecut. se vor putea publica integral încheierea judecătorului M delegat precum şi extrase din actul constitutiv al societăţii. produce efecte numai de la data pronunţării ei.I . ir v] ' j tip. la sediul social sau la sediile secundare. în copie. certificatele constatatoare privind înregistrarea declaraţiilor-tip prevăzute de lege. după caz. apoi. o perioadă de m a x i m u m 3 ani fie că societatea îndeplineşte condiţiile de protecţiei mediului şi protecţiei muncii. în care declară.5. notifică acest fapt societăţii comerciale.>: înregistrare. procedură în cadrul căreia societatea comercială depune. înregistrat.. nu registrul comerţului.. Această operaţiune se produce în termen de 24 de ore de ia data pronunţării încheierii judecătorului delegat prin care se autorizează înmatricularea. în termen de 15 zile de la data pronunţării hotărârii ludecătoreşti - . datele de identificare ale societăţii care a făcut declaraţia tip. N e a v â n d caracter declarativ. fiind mai degrabă o procedură de înregistrare a declaraţiei societăţii comerciale că activitatea ei este conformă cu exigenţele legale care o guvernează.

fondatorii vor î n t o c m i un prospect de emisiune în formă autentică care va cuprinde. ei va fi apoi publicat. cu respectarea condiţiilor impuse de lege. toate datele menţionate la art. Prospectul de emisiune are efectul unei oferte publice de a contracta şi. invitând pe c e i dornici să subscrie. p r e c u m şi validarea acestuia prin hotărârea adunării generale constitutive'. Ed. Subscripţia publică reprezintă o procedură prin care fondatorii se adresează publicului cu o ofertă de acţiuni ce vor fi emise de o societate în curs de constituire. indiferent de numărul acţiunilor subscrise. după caz. Subscripţia publică internaţională de acţiuni şi obligaţiuni. un anumit număr de acţiuni ale societăţii. I 0. anunţ care va preciza ordinea de zi şi data adunării. Stoica. subscriitorii acceptanţi vor avea însă fiecare dreptul la un singur vot. pe auditori. . care vor fi vizate de judecătorul delegat.pentru orice alte persoane interesate.l. La adunare vor participa fondatorii şi subscriitorii prospectului de emisiune. Particularitaţi ale constituirii societăţilor pe acţiuni prin subscripţie publica Societatea pe acţiuni se poate constitui atât în formă simultană. Adunarea constitutivă va verifica existenţa vărsămintelor aporturilor la capital subscrise. reprezentând dreptul c o m u n în materie. prmtr-un anunţ publicat în Monitorul O f i c i a l si în ziare de largă răspândire. acceptarea ei de către publicul ţintă. 18-34 LSC). fondatorii vor c o n v o c a adunarea constitutivă. Prospectul va menţiona data închiderii subscripţiei publice şi se va se d e p u n e la registru! comerţului. Constituirea prin subscripţie publică a societăţii pe acţiuni reprezintă un mecanism juridic complex. cu excepţia celor privind pe membrii organelor societăţii c o m e r c i a l e şi pe cenzori sau."Societăţi comerciale. va determina valoarea aporturilor subscrise altfel decât în numerar (pe baza unui raport de e v a l u a r e realizat de experţii numiţi de judecătorul delegat). sub sancţiunea nulităţii. va aproba contractul şi statutul societăţii. 8 din LSC. în termen de 1 5 zile de la data închiderii subscripţiei publice. în consecinţă. care vor d e c i d e asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi în prezenţa a jumătate pius unu din numărul acceptanţilor şi cu votul majorităţii simple a celor prezenţi. după ce judecătorul delegat a verificai îndeplinirea condiţiilor legale şi a autorizat publicarea. în cazul constituirii prin subscripţie publică. conform procedurii prezentate mai sus. care va certifica astfel efectuarea controlului de legalitate şi îndeplinirea condiţiilor legale. cât si prin subscripţie publică. organizarea şi funcţionarea 143 pentru părţi sau de ia data publicării în Monitorul O f i c i a l . el nu va putea fi revocai. într-o anumită perioadă şi în anumite condiţii. înglobând oferta fondatorilor. reprezentând o procedură specială de constituire (art. va ' C. p. în cadrul perioadei de valabilitate Subscrierile se v o r tace pe unu! sau mai multe prospecte de emisiune. ce nu poate depăşi două luni de la data închiderii subscripţiei publice. Constituirea. All Becii 2000. Secţiunea 4.

Neregularităţile constatate anterior înregistrării societăţii comerciaie în registru}1: comerţului pot fi grupate în trei categorii: (a) omisiunea de a cuprinde în actul constitutiv anumite menţiuni obligatorii prevăzute de LSC. ele pot culmina cu: nulitatea societăţii. legiuitorul subliniind . Raţiunea pentru care formalităţile de constituire a societăţii comerciale sunt atât de riguros determinate în corpul LSC este multiplă. împreună cu toate documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor legale de constituire (menţionate ia art.2. 36 LSC). Cu alte cuvinte. Consecinţele încălcării cerinţelor iegale de constituire a societăţii comerciale 5. potrivit rigorilor căruia sunt modelate viitoa-^ rele societăţi.securitatea raporturilor juridice comerciale. auditorul societăţii şi va decide asupra cotei de participare la profit a fondatorilor. acesta. tot atâtea puncte de control al legalităţii înfiinţării lor şi. Societatea nu se va putea constitui decât dacă întregul capital social a iost i subscris şi dacă fiecare acceptant a vărsat în numerar cel puţin jumătate din valoarea acţiunilor subscrise.. după caz. Nereguiarităţi constatate anterior înregistrării societăţii comerciale. dând astfel expresia unui principiu ce guvernează materia comercială .. în măsura în care asemenea remedii nu sunt aplicabile. reprezintă o^ garanţie pentru mediul comercial şi pentru interesele terţilor. 5. aceste iregularităţi pot fi grupate în încălcări constate anterior înmatriculării societăţii şi încălcări constatate^ ulterior înmatriculării societăţii. ceiei convenţionale. constitui o societate comercială.. Exigenţe legale şi nereguiarităţi. etapele constituirii societăţii comerciale reprezintă.144 Organizarea comerţului -S. De aceea. încălcare a iegii. pe de altă parte. . şi pe această cale preeminenţa naturii instituţionale a societăţii comerciale asupra. acţiunile subscrise în natură vor trebui să fie acoperite integral.1. recunoscând efectele voinţei asociaţilor de a. legea impune acestora îndeplinirea anumitorformalităţi care se asamblează într-o procedură menită să fie finalizată prin apariţia-" unui nou subiect colectiv de drept. Secţiunea 5... în raport de momentul identificării lor. va fi depus la oficiul registrului comerţului. numi membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere (administratorii sau membrii consiliului de supraveghere) şi cenzorii societăţii sau. Pe de o parte. prm aceasta. legiuitorulcreează astfel un tipar unic şi uniform. aceste încălcări sunt considerate ca fiind remediabile dar. După aprobarea actuiui constitutiv. de principiu. (b) stipularea în actul constitutiv a unor clauze prin care se încaică o dispoziţie imperativă a legii şi (c)" neîndeplinirea sau nerespectarea unei cerinţe legale pentru constituirea validă a societăţii. nerespectarea formalităţilor de constituire este considerată ca o. Procedura constituirii societăţii comerciale este reglementată de LSC prin dispoziţii de natură imperativă. pentru obţinerea autorizării judecătorului delegat şi înregistrarea societăţii în registrul comerţului.

Respingerea î n m a t r i c u l ă r i i se realizează pe cale jurisdicţională. mai Astfel. de exemplu. organizarea şi funcţionarea 145 puţin „ v i z i b i l e " . nr. Secţiile Unite. fără a face. admiţând recursul în interesul legii. in aplicarea dispoziţiilor art. ţarea unei încheieri motivate. aplicarea prevederilor art. cu ocazia controlului de regularitate pe care îi exercită. va trebui să justifice un interes direct. c u m ar fi codul numeric personal al asociaţilor. judecătorul va cita mtervenienţii şi se va pronunţa asupra cererilor acestora în condiţiile dreptului procesual comun.. judecătorul delegat va trebui să respingă cererea de înmatriculare. actul constitutiv cuprinde menţiuni care încalcă dispoziţii imperative ale legii. existenţa unor neregularităţi. numirea cenzorilor la s o c i e t ă ţ i l e c u răspundere limitată c u peste 1 5 asociaţi sau arătarea părţii fiecărui asociat ia beneficii şi pierderi. fie că se sesizează din oficiu. dacă ele vizează actul constitutiv. c â n d se constată astfel de neregularităţi. U n e o r i . legitim şi actual. 936 din 20 noiembrie 2006). un asemenea intervenient ar putea fi. remedierea se va putea produce fie pe calea unui act adiţional. prin pronun- ' Prin Decizia nr. este evident că societatea nu va putea fi înmatriculată în registrul comerţului. 335 C. 153 12 alin. proc. c u m ar includerea în obiectul de activitate a unor activităţi nepermise. (1) din Legea nr. De asemenea. prin care să se introducă menţiunile obligatorii omise şi/sau să se elimine c l a u z e l e contrare legii. proprietarul care află că o societate şi-a stabilit sediul în imobilul proprietatea sa. 46 alin. este posibil ca actul constitutiv să omită unele elemente obligatorii dar într-o asemenea situaţie. republicată. în cazul în care au fost formulate cereri de intervenţie. 31/1990 privind societăţile comerciale. asistenţă şi reprezentare juridică sunt inadmisibile. în calitate de mtervenient. prin intermediul unei cereri de intervenţie. Soluţia respingerii înmatriculării poate fi evitată de asociaţii societăţii în curs de constituire prin remedierea acestor neregularităţi. cu modificările şi completările ulterioare. (3) LSC1. XXII/2006 (M. 1 reglementarea posibilităţii ca părţiie sociale să fie reprezentate prin titluri negociabile sau numirea ca administrator la societatea în nume colectiv a unui administrator care nu are şi calitatea de asociat. după citarea părţilor şi ca urmare a dezbaterii în contradictoriu a chestiunilor vizând nereguiarităţile constatate.C."Societăţi comerciale.j. Of. însă. este posibil ca asociaţii tondatori sau reprezentanţii societăţii comerciale să ceară înmatricularea acesteia fără să fi îndeplinit o exigenţă legală pentru constituirea societăţii. fără a obţine consimţământul său sau persoana care a fost numită administrator al societăţii comerciale fără ca să a c c e p t e această funcţie în m o d expres lart. civ." . a statuat: „Cererile de autorizare a constituirii şi de înmatriculare a societăţilor •' Comerciale de consultanţă. datele de identificare a l e administratorilor societăţii pe acţiuni. Persoana interesată care sesizează. Constituirea. potrivit cărora cererea formulată în cadrul unei proceduri necontencioase urmează a fi respinsă dacă dobândeşte caracter contencios. de aceea. fie că este sesizat de o r i c e persoană interesată.. este evident că procedura de autorizare a constituirii societăţii comerciale dobândeşte caracter contencios şi. c u m ar fi ignorarea cerinţei de a ataşa cererii de înmatriculare actele care să ateste proprietatea aporturilor în natură sau alegerea unei firme fără a verifica disponibilitatea acesteia. încheiat în aceleaşi condiţii de fond şi de tormă cu cele impuse actului constitutiv. I.C.

fie din neglijenţă. în faţa acestuia. fără ca prin aceasta asociaţii să fie eliberaţi de obligaţiile rezultate din subscrierile făcute în favoarea societăţii. prin convenţia lor inclusă în actul constitutiv (chiar şi în forma unui act adiţional) pot deroga de la aceste consecinţe ale neînmatriculării. asociaţii sunt eliberaţi de obligaţiile asumate faţa de societate. Atunci când aceste neregularităţi scapă atât controlului efectuat de autorii actuiui constitutiv şi de cei care dau acestuia . fie datorită duratei formalităţilor care precedă înmatriculării.. în încheierea pronunţată. totuşi. întrucât acestea au un caracter accesoriu obligaţiilor societare. Societatea neregulat constituită.46 Organizarea comerţului -S. fără excepţie. 5. fie că (b) ei cuprinde clauze prin care se încalcă o dispoziţie imperativă a legii fie că (c) nu s-a îndeplinit o cerinţă legală pentru constituirea societăţii. 36 alin.1. din diverse raţiuni. aceste neregularităţi pot şi ele să fie remediate prin procedura regularizării. Este posibil ca.3. dar pot şi să atragă nulitatea societăţii comerciale. scutiţi de a împlini vărsământui aportului subscris iar dacă l-au vărsat vor avea dreptul la restituirea acestui aport. după încheierea actului constitutiv. dupa ce i-a pus în întârziere pe fondatorii sau reprezentanţii societăţii şi aceştia nu s-au conformat în termen de cel mult 8 zile de la primirea notificării sau scrisorii recomandate. a cerut înmatricularea. Aceste dispoziţii ale LSC prezintă interes sub aspectul consecinţelor pe care le reglementează. de către judecătorul delegat. Potrivit prevederilor art. atunci cand unul dintre asociaţi. deci. (1) LSC. Pentru o asemenea eventualitate. după punerea în întârziere a fondatorilor şi reprezentanţilor societăţii comerciale. Dacă. Asociaţii. dacă actul constitutiv nu prevede altfel. fondatorii vor putea să prelungească acest termen de 3 luni. fondatorii şi reprezentanţii societăţii nu solicită înmatricularea în termen şi nici unul dintre asociaţi nu utilizează posibilitatea de a cere înmatricularea. să ceară înmatricularea societăţii în registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi va avea sediul societatea. asociaţii fondatori sau reprezentanţii societăţii comerciale să ignore îndeplinirea ia termen a acestei obligaţii. De asemenea. a regularizărilor convenite de toţi asociaţii. Neregularităţi constatate ulterior înmatriculării. asociaţii vor fi eliberaţi de orice obligaţie asumată tată de societate. LSC permite oricăruia dintre asociaţi să solicite oficiului registrului comerţului înmatricularea societăţii comerciale. Această eliberare de obligaţii nu va mai putea fi invocată de nici unul dintre asociaţii fondatori.3. cum ar fi dorinţa de a permite tuturor asociaţilor să verse aportul lor sau intenţia de a câştiga timp pentru a se putea îndeplini anumite premise favorabile ale asocierii lor. ei vor fi. vor fi scutiţi de orice obligaţii extrasocietare asumate. dacă actul constitutiv nu prevede altfel. După împlinirea termenului de 3 luni. în termen de 3 luni de ia data încheierii actului constitutiv. fie prin consemnarea.. Potrivit dispoziţiilor LSC. 5. A doua categorie de neregularităţi care interesează procedura de constituire a societăţii comerciale include încălcări constatate după înmatricularea societăţii comerciale şi care rezidă fie în faptul că (a) actul constitutiv nu cuprinde menţiunile prevăzute de lege. fondatorii şi reprezentanţii societătii comerciale au obligaţia ca. în termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv.

sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii. Absenţa regularizării. LSC nu reglementează însă care este ' Daunele cominatorii constau într-o sumă de bani pe care debitorul poate fi obligat sa o plătească pentru fiecare unitate de timp cu care întârzie îndeplinirea obligaţiei sale. Dacă societatea nu întreprinde.. organizarea şi funcţionarea 147 dată certă sau îl autentifică. Regularizarea actului constitutiv. 7 şi 8 LSC. întrucât.3. L S C nu prevede nici o sancţiune pentru nerespectarea acestui termen.. Cărpenaru. a se vedea St. termenul legal. chiar de către asociaţi dar şi de alte persoane interesate. Predoiu. omisă sau neîndeplinită la constituirea societăţii. In mod întemeiat. Posterior înmatriculării. regularizarea societăţii. cât şi controlului exercitat de judecătorul delegat. are obligaţia de a întreprinde măsurile necesare pentru înlăturarea acestora. Ch. 128. an de la data înmatriculării societăţii 2 . op. regularizarea se va realiza potrivit cerinţelor legale şi statutare care guvernează modificarea actului constitutiv. deoarece înlăturarea neregularităţilor şi. care să o determine. Dreptul la acţiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un se încalcă o dispoziţie imperativă a legii sau care nu a îndeplinit o cerinţă legală statutul societăţii comerciale. în consecinţă. Ed. ci direct societăţii. . p. înmatriculate în registrul comerţului. cit. instanţa le poate transforma în despăgubiri pentru creditor. în îndeplinească obligaţiile legale 1 . atunci când debitorul refuză explicit executarea prestaţiei sale. este benefică oricât timp ar trece de la înmatricularea societăţii". aceasta este persoană juridică şi se bucură de personalitate proprie. al cărei act constitutiv nu cuprinde menţiunile prevăzute de lege. Aceasta înseamnă că atât constatarea neregularităţilor cât şi introducerea acţiunii în regularizare trebuie să se producă în cadrul acestui termen de un an. să îşi regularizeze actul constitutiv. tribunalul competent va putea dispune ca societatea c o m e r c i a l ă unor dispoziţii imperative aie legii sau (c) să îndeplinească cerinţa legală de constituire. la data constatării neregularităţi lor. în termen de cel mult 8 z i l e de la data constatării lor. orice persoană interesată va putea cere tribunalului să oblige organele societăţii să exercite o presiune financiară asupra societăţii. Da vid. ori c u p r i n d e c l a u z e prin care 5. 2001. dar nere- gulat constituită. Pentru remedierea acestei situaţii societatea comerciala. (a) să îşi completeze actul constitutiv cu menţiunile obligatorii prevăzute de art. prin reprezentanţii săi legali. (b) să e l i m i n e din actul constitutiv eventualele c l a u z e contrare Astfel sesizat. Este de remarcat că obligaţia de regularizare nu mai aparţine asociaţilor societăţii comerciale. existenţa acestor neregularităţi poate fi observată. menite să 5.2.D. Consecinţe. suntem în prezenţa unei societăţi înmatriculate în registrul comerţului. Piperea. AII Beck. cu întrunirea cvorumului şi cerinţelor de vot reglementate pentru fiecare formă de societate."Societăţi comerciale.3. astfel. Constituirea. în consecinţă. aceste masuri de remediere a neregularităţilor constatate. C. în primul rând. S.3. împlinirea lui deschizând însă c a l e a a c ţ i u n i i în regularizare. în doctrina juridică s-a remarcat că „prescriptibilitatea acţiunii în regularizare este discutabilă.

ia îndemâna oricărei persoane interesate. ' Pentru dezvoltări.. astfel încât. in revista Dreptul nr. (b) O altă opţiune este aceea a declarării nulităţii societăţii comerciale a cărei constituire a fost afectată de neregularităţi care constituie cauze de nulitate reglementate de art. (3) LSC. atunci când aceste neregularităţi (a) nu au fost remediate de asociaţi iar acţiunea de regularizare s-a prescris fără a fi exercitată în termen sau ib) au fost constatate după prescrierea dreptului la acţiunea în regularizare. prevăzute de dreptul comun. este firesc să ne întrebăm care este statutul unei societăţi comerciale constituite cu încălcarea unor cerinţe legate imperative. 8/2006. nu pot modifica actul constitutiv prin simplu! efect ale voinţei lor. regularizare ce urmează a fi efectuată prin intermediul unui act modificator. Astfel cum am arătat mai sus. într-adevăr. (3) LSC stinge doar dreptul la acţiunea de regularizare adresată tribunalului competent de persoanele interesate care nu au calitatea de asociat al societăţii comerciale şi care. poate fi invocată oricând. astfel încât acţiunea în nulitate poate fi promovată şi după împlinirea termenului de prescripţie reglementat de art. a se vedea I. (a) O primă opţiune. fără a acoperi însă toate cauzele de nulitate ale actului juridic.148 Organizarea comerţului -S. vor putea fi sancţionate pe calea unei acţiuni în nulitate. Dar asociaţii societăţii. în prezent. în adunarea generală extraordinară a acţionarilor. fiind îndeobşte privită ca o nulitate absolută. credem că rămâne deschisă. din iniţiativa societăţii. (3) LSC. 46-48 LSC constituie motive de nulitate a societăţii comerciale. 56 LSC. Prescure. O asemenea nulitate. neregularităţile actului constitutiv al societăţii comerciale. nimic nu se opune unei asemenea regularizări. două forme ale nulităţii care afectează constituirea unei societăţi comerciale. să decidă regularizarea acestor încălcări ale cerinţelor legii. deşi cu note specifice.' Oricum. pentru aceie neregularităţi care constituie încălcări ale cerinţelor ¡egale de constituire a societăţii comerciale. în acele situaţii în care sancţiunea nulităţii nu este aplicabilă şi nu s-a produs regularizarea vizată de lege. Schiau.. este aceea a regularizării acestor neregularităţi. subzistă concomitent. care nu constituie cauze de nulitate a societăţii. convocaţi şi întruniţi în adunarea asociaţilor sau. după caz. în iegislaţia română. chiar şi după prescrierea dreptuiui la acţiunea de regularizare reglementată de art. Nulitatea societăţii comerciale. dar care nu sunt cauze de nulitate a societăţii. (c) în fine. ca o consecinţă a acestei distincţii între nulitatea societăţii comerciale şi nulitatea actului constitutiv. 48 alin. cu cvorumul şi cerinţele de vot statutare sau legale. riguros reglementate de art. Din această perspectivă. că. întrucât termenul de prescripţie de un an prevăzut de art. 56 LSC. vor putea. 48 al. T. care să elimine cauzele neregulantăţii. . în mod întemeiat. de orice persoană interesată. respectiv a asociaţilor acesteia. 48 alin. se poate susţine. cauzele de nulitate a societăţii comerciale sunt reglementate limitativ în legea societăţilor comerciale. evident. pentru valida sa constituire. Dar nu toate neregularităţile la care se referă art. Sancţiunea normală aplicabilă unui act juridic încheiat prin încălcarea sau cu omisiunea respectării unor dispoziţii imperative aie legii este nulitatea. calea unei acţiuni în constatarea nulităţii actului constitutiv.

acolo unde legea specială nu distinge. pentru lipsa sediului social). Chiar dacă aceştia din urmă nu sunt răspunzători pentru producerea acestor încălcări ale cerinţelor legale de constituire a societăţii. organizarea şi funcţionarea 149 5. existenţa acestor neregularităţi. In aî doilea rând. Aceste încălcări ale legii. persoanele implicate (şi mai ales primii membri ai organelor de conducere. 21 din Legea nr. aceştia sunt cei care au obligaţia de lua măsuri pentru înlăturarea lor. de administrare şi de control ale societăţii). a actelor modificatoare şi a hotărârilor asociaţilor sau a hotărârilor organelor statutare ale societăţii sau înscrierea în registrul comerţului a menţiunilor a căror înscriere este cerută de lege (art. Scopul acestor măsuri de publicitate. Răspunderea pentru prejudicii rezultate din ne regularităţi neremediate.5. este de remarcat că LSC reglementează o răspundere generală. prin indicarea eronată a capitalului social). LSC reglementează răspunderea nelimitată şi solidară a mai multor categorii de persoane. de administrare şi de control ale societăţii. în opinia noastră."Societăţi comerciale. neremediate la data constatării lor sau ulterior. urmează a fi aplicate principiile generale ale răspunderii. este acela de a permite terţilor să ia cunoştinţă de constituirea societăţii comerciale. chiar dacă aceste măsuri nu pot fi realizate fără implicarea asociaţilor. Legea sancţionează. deci. producând totuşi un anumit prejudiciu. 5. prin neindicarea cotei de participare la profit sau numărului de acţiuni deţinute) sau chiar şi terţilor (de exemplu. Ca o garanţie pentru aceştia. urmând a răspunde doar de la data constatării acestor neregularităţi sau de la data la care ar fi trebuit să cunoască. aliniate exigenţelor Primei Directive a Consiliului Comunităţilor Europene (nr.. prin sfera competenţelor lor. de numele persoanelor care sunt autorizate sa reprezinte societatea sau de modificările care survin în viaţa societăţii şi . legea aşează o răspundere nelimitată şi solidară nu numai în sarcina fondatorilor şi a reprezentanţilor societăţii (cei care au sarcina remedierii lor) dar şi în sarcina primilor membri ai organelor de conducere. Potrivit LSC. ei au o răspundere pentru tolerarea perpetuării lor. până în momentul înlăturării ior. Remedierea neregularităţilor actului constitutiv sau ale procedurii de înmatriculare a societăţii comerciale reprezintă o operaţiune de asanare a elementelor esenţiale care guvernează regimul juridic al acesteia. pentru prejudiciul cauzat prin aceste neregularltăţi.4. asociaţilor (de exemplu. 26/1991). 68/151/EEC din 9 martie 1968). Constituirea. pot constitui sursa unor prejudicii aduse societăţii (de exemplu. fără a race distincţie între situaţia în care persoanele enumerate mai sus nu şi~au îndeplinit în termen obligaţiile legale de remediere şi situaţia în care aceste încălcări au fost remediate cu promptitudine. pasivitatea acestor persoane care în virtutea competenţelor lor de conducere şi control a societăţii ar fi trebuit să întreprindă măsuri de remediere a acestor neregularltăţi. societatea comercială are obligaţia de a efectua o serie de acte de publicitate. după înmatricularea societăţii. atât în cursul procedurii de constituire cât şi pe parcursul existenţei sale. prin dizolvare acesteia. Neregularităţi privind efectuarea publicităţii legale. Dacă aceste neregularltăţi au produs un prejudiciu. de elementele esenţiale ale actului constitutiv. de îndată ce au fost constatate. cum ar fi publicarea în Monitorul Oficial a încheierii judecătorului delegat de autorizare a constituirii şi înmatriculării societăţii comerciale.

Nerespectarea acestor cerinţe de publicitate produce o serie de etecte în raporturile dintre societate şi terţi. societatea urmând a dovedi fie că a c o m u n i c a t aceste acte sau tapte terţilor. faptelor şi operaţiunilor societătii comerciale. răspunde şi pentru cea ni ai uşoară culpă ( culpa ievtsstma). 50 . sunt pe deplin opozabile terţilor. care caracterizează regimul publicităţii iegale a acteior societăţii comerciale. Neconcordanţe.. prezumată. (b)faptele şi actele (operaţiunile) pentru care s-a făcut publicitatea legală. terţii vor putea opune societăţii comerciale textul publicat. societatea va trebui sa ia măsuri pentru eliminarea acestora. cu excepţia cazului c â n d societatea face dovada că terţii cunoşteau textul depus ia oficiul registrului comerţului. Această inegalitate de tratament juridic. . realizate în termen de 16 zile de ia data publicării încheierii judecătorului delegat (privind autorizarea constituirii societăţii sau modificarea unor elemente ale actului constitutiv) în Monitorul Oficial.5. Terţii vor putea însă să invoce asemenea acte sau tapte. pentru protecţia terţilor. pentru care legea prevede obligaţia de publicitate: (a) acteie şi faptele pentru care nu s-a făcut publicitatea legală nu pot fi opuse de societate terţilor.150 Organizarea comerţului -S. fie că aceştia au luat cunoştinţă despre ele în alte împrejurări. pentru aceleaşi considerente. societatea nu va putea opune acestora textul publicat. O asemenea cunoaştere nu poate fi. a încheierii judecătorului delegat. spre publicare.5. o r i c e operaţiuni efectuate de societate într-un interval de 16 zile. De asemenea. care ar putea să le afecteze interesele legitime. Acest ansamblu de prevederi conturează următorul regim iuridic al actelor. porneşte de la premisa corectă că societatea este un comerciant care trebuie să dea dovadă de o diiigertţă sporită în îndeplinirea obligaţiilor sale care ţin de statutul profesional şi. că aceştia cunoşteau aceste acte sau lapte.2. d a c ă terţii tac dovada că se aflau în imposibilitate de a le cunoaşte. care sunt reglementate în art.52 LSC. decât dacă societatea tace dovada că terţii le cunoşteau. aici. la oficiul registrului comerţului. deci. în înfruntarea cu terţii. legiuitorul reglementează ipoteza în care terţii au luat cunoştinţă de asemenea fapte sau acte după producerea situaţiei în legătura cu care invocă aceste acte sau fapte. verificând cu atenţie identitatea celor două texte. inclusiv pentru omisiunea verificam idenutătii connnutuiui acteior publicate cu ce! al acteior efectiv adoptate de societate şi depuse spre publicare. actele sau faptele pentru care nu s-a făcut publicitatea prevăzută de lege nu pot fi opuse terţilor. Opozabilitate.. în Monitorul Oficial. Este evident că. î n c e p â n d cu data publicării. în afară de situaţia în care omisiunea publicităţii le lipseşte de eiecte. (c) faptele şi actele realizate după împlinirea unui termen de 16 zile de la data efectuării publicităţii iegale menţionate mai sus. nu vor putea fi opuse terţilor dacă aceştia dovedesc că au fost în imposibilitate de a lua cunoştinţă de ele. în afara de cazul în care societatea este în măsură să dovedească. 5. prin orice mijloc de probă admis de legea comercială. Asttel. nu pot fi opuse terţilor. într-o asemenea situaţie. în ceea ce priveşte neconcordanţele ce pot să apară între textul publicat în Monitorul Oficial şi/sau în presă şi textul depus de societate.1. 5.

auditorilor societăţii sau a altor persoane cu funcţii asemănătoare. Numirea reprezentanţilor. dacă aceste operaţiuni nu au fost publicate în conformitate cu legea. 46. sunt autorizate să reprezinte societatea faţă de terţi sau să ia parte la administrarea.c u m ar fi corespondenţa dintre părţi. au fost provocate de motive c a r e nu sunt imputabile societăţii. ea este îndreptăţită să solicite şi repararea prejudiciului pe care l-a încercat a urmare a publicării unui text eronat. Această cunoaştere nu poate rezulta din actul publicării numirii reprezentanţilor. oficiul registrului comerţului sau. LSC reglementează. Tot pentru protecţia . L S C e x a m i n e a z ă şi neregularitatea măsurilor de publicitate obligatorii privind numirea. la cererea societăţii. 143" LSC). 54 LSC). Corespunzător acestor prevederi. Regia A u t o n o m ă „ M o n i t o r u l Oficial". spre publicare. cenzorilor. 153 16 LSC) sau la omisiunea reprezentantului de a depune specimenul de semnătură ia oficiul registrului comerţului (art. inclusiv. la 5.3. opunându-le terţilor. 153 14 sau art. în opinia noastră. Atunci c â n d se dovedeşte că neconcordanţele constatate între textul publicat în Monitorul O f i c i a l şi/sau în presă şi textul depus de societate. ca organe ale societăţii c o m e r c i a l e sau ca membri ai acelor organe. Neîndeplinirea acestor obligaţii de publicitate . organizarea şi funcţionarea 151 oficiul registrului comerţului. este obligată să dea publicităţii o serie de acte vizând. societatea. Constituirea. Atât la constituirea societăţii comerciale cât şi pe parcursul existenţei acesteia. dacă l a c e dovada că acestea erau cunoscute terţilor respectivi. respectiv va republica textul. la încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează mcapacităţile sau incompatibilităţile administratorilor (art.exprimată prin actul constitutiv şi forma în care ea a ajuns la cunoştinţa terţilor. pe cheltuiala sa. în beneficiul societăţii.lipseşte de efecte juridice. nereguiarităţile care pot privi numirea unui reprezentant se referă. Societatea va putea însă să i n v o c e inopozabilltatea acestor acte taţă ea în raport cu terţii. care includ situaţiile când actul constitutiv nu cuprinde menţiunile prevăzute de lege ori cuprinde clauze prin care se încalcă o dispoziţie imperativă a legii sau c â n d nu s-a îndeplinit o cerinţă legală pentru constituirea societăţii. faţă de terţi. deci. revocarea şi datele de identificare ale persoanelor care. în consecinţă. Societatea va putea însă să se prevaleze de aceste neregularităţi. prin fondatorii şi reprezentanţii săi. administratorilor. atunci când societatea dovedeşte că apariţia neconcordantelor se datorează culpei oficiului registrului comerţului sau celei a Regiei A u t o n o m e „ M o n i t o r u l O f i c i a l " .prin mijloacele determinate de lege.5. Neregularităţi. societatea nu poate invoca faţă de terţi aceste numiri sau încetarea deţinerii acestor funcţii. va corecta menţiunea din registru. după caz. urmărind restabilirea concordanţei între voinţa asociaţilor . aceste numiri. Nereguiarităţile la care se referă iegea trebuie definite prin raportare la dispoziţiile art. în raporturile cu terţii. numirea în funcţie sau încetarea (prin revocare sau renunţare) a funcţiei reprezentanţilor. fie ele registrul comerţului sau Monitorul Oficial . o m i n i m ă măsură reparatorie."Societăţi comerciale. chiar dacă acestea si-au depăşit mandatul încredinţat. societatea este angajată prin actele organelor sale. de exemplu. dacă face d o v a d a că depăşirea obiectului de activitate era cunoscută terţilor interesaţi. ci trebuie să fie dovedită prin m i j l o a c e de proba care să înlăture orice î n d o i a l ă . supravegherea sau controlul societăţii (art.

Constantin. LSC nu reglementează nulitatea actului constitutiv al societăţii comerciale. Această regulă constituie o derogare importantă de la prevederile art. aici. a 7-a. Legiuitorul prezuma. ia nivelul legislaţiei comunitare. Secţiunea 6. ed. Astfel cum judicios s-a constatat . potrivit cărora actele pentru care societatea comercială a efectuat publicitatea legală sunt opozabile terţilor. Comentariul modificărilor şi completărilor aduse Legii nr. 56 LSC. a conceptului de nulitate. Consideraţii generale. 2000. ci chiar nulitatea fiinţei societăţii comerciale. terţilor. 2004. Ed. 11 5. Dalloz. LSC stabileşte că societatea ne le poate opune acestora actele societăţii prin care sunt limitate puterile iegale ale organelor societăţii. Pans. în mod direct.' Nulitatea societăţii comerciale se declară de tribunal numai în condiţiile expres determinate de art. o convenţie cât şi ca o persoană juridică. 68/151/EEC) şt a fost receptat de legea română prin modificările aduse LSC prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. p.convenţionale şi instituţionale. Ed. Conceptul de nulitate a societăţii comerciale a fost introdus.152 Organizarea comerţului -S. actele societăţii prin care se limitează puterile legale ale organelor societăţii nu pot fi opuse terţilor. ceea ce permite ca societatea să fie privită atât ca un contract.. Nulitatea societăţii 6. Merle. cu alte cuvinte. Băcanu. 1998. 31/1990 privind societăţile comerciale. spre exemplu: Ph. Cauzele de nulitate a societăţii comerciale sunt deci limitativ regiementate şi instanţele nu pot adăuga acestora. 32/1997. 50 LSC. lumma Lex. deci care a parcurs întreaga procedură de constituire şi a dobândit personalitate juridică. existenţa societăţii. care depăşeşte sfera unei sancţiuni aplicabile strict actelor juridice pentru a le lipsi de efectele contrare normelor juridice edictate pentru încheierea lor valabilă. p. Nulitatea societăţii comerciale reprezintă un produs al dublei naturi a acesteia . 31-32. nulitatea societăţii comerciale reprezintă o dezvoltare modernă. Dalloz. deci. A se vede3 pentru comentarii în acest sens. Această lege însă prevede doar o cauză de nulitate iegata de neîndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de lege pentru societăţile .LSC „ocupăndu-se numai de nulitatea societăţii după înmatriculare. Astfel. De aceea. Droit de sociétés. 87-88 şi A. puterile pe care organele societăţii le au în temeiul legii. înseamnă că nulitatea actului constitutiv sau a actelor juridice încheiate până la înmatricularea societăţii rămâne supusă principiilor şi regulilor de drept comun privitoare la nulitatea actelor juridice". teză provenind din dreptui francez 2 şi consacrată şi în dreptul comunitar ai societăţilor ' I. Droit commun et droit special des sociétés. Pans. prin prevederile Primei Directive (Directiva a l-a nr. chiar dacă s-au îndeplinit obligaţiile de publicitate legala. că terţii de bună credinţă au doar obligaţia de a cunoaşte prevederile legii şi. primui autor citat apreciază că nulitatea unei societăţi nu poate rezulta decât dintr-o dispoziţie expresă a Legii din 24 iulie 1966.. p. proprie dreptului comercial. ea devine o sancţiune a constituirii unei persoane juridice cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale legii sau care prezintă caracter de ordine publică şi afectează.1. Nulitatea unei societăţi comerciale este o sancţiune care se aplică numai unei societăţi înmatriculate în registrul comerţului. Droit commercial. Ed. Sociétés commerciales.

aceasta este ceruta aci validitatem şi nu numai ad probationem. nu afectează raporturile j u r i d i c e încheiate între societate şi terţi înainte de declararea nulităţii iar aceasta poate fi remediată. AII Beck. nici ca negottum iure şi nici ca instrumentum. care poate fi invocată de orice persoană interesată. Bucureşti. ea este de reţinut pentru faptul că. în condiţiile procedurale strict reglementate de LSC. înainte de a se pune c o n c l u z i i în fond la tribunalul sesizat cu declararea nulităţii. c u m s-a susţinut de unii autori. nulitatea acesteia este o nulitate absolută. subliniind sancţiunea lipsei formei autentice."Societăţi comerciale. fiind vorba de un tip special de nulitate expresă şi nu de una virtuală. întrucât se produc numai pentru viitor. Acquis comunitar. c o n f i r m â n d că.D. Ed. p. in nume colectiv şi în comandită simplă. Cărpenaru. Cu toate acestea. Potrivit prevederilor art.. ' St. cit. o societate comercială să poată fi înmatriculată în registrul comerţului în lipsa actului constitutiv sau când acesta nu respectă forma prescrisă de lege iforma autentică fiind cerută atunci c â n d (a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un teren. declararea nulităţii unei societăţi înmatriculate în registrul comerţului poate avea ioc numai pentru neregularităţile expres prevăzute de lege". Piperea. atunci c â n d manifestările de voinţă necesare. oricând după înmatricularea societăţii. Bucureşti. Deci.. 1995. ' A se vedea. în Prin prisma intereselor generale ocrotite şi naturii imperative a normelor pe care încălcate la constituirea societăţii. Ed. St. marea majoritate a autorilor români c a r e s-au preocupat de studierea problematicii nulităţii societăţii comerciale. ambii autori citaţi mai arată că nulitatea unei societăţi comerciale poate rezulta şi din nerespectarea (violarea) unor dispoziţii care reglementează nulitatea contractelor în dreptul comun. sunt de părere că. 56 LSC. doctrină. acţiunea fiind imprescriptibilă. 6. c a u z e l e de nulitate sunt limitativ enumerate de art. noi o p i n i e m că aceasta are în vedere situaţia în care actui constitutiv nu există. Sesizarea instanţei se va putea face chiar şt cu ocazia controlului judecătorului delegat reglementat de art. spre exemplu. Adică. efectele nulităţii societăţii c o m e r c i a l e sunt atipice. 56*. Cărpenaru. Constituirea. Reglementare. . C. nulitatea unei societăţi comerciale înmatriculate în registrul comerţului poate fi declarată de tribunal în urmatoarele situaţii: a) când lipseşte actul constitutiv sau când acesta nu a fost încheiat în forma autentică. 2001. în raport de formularea iniţială a LSC.D. autorii citaţi arată că „din redactarea textului legii rezultă că enumerarea cazurilor de nulitate este limitativă. 1 A se vedea Ch. Societăţile comerciale. De asemenea. C a u z e l e de nulitate a societăţii comerciale. comerciale'. fiind de neadmis ca. Ch. S. rezolvă o dispută doctrinară. 32/1997. David. în situaţiile prevăzute de lege. Societăţi comerciale. premergătoare modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a G u v e r n u l u i nr.2. In acelaşi sens. AII. în acest sens.-1 Cu privire la această primă ipoteză (lipsa actului constitutiv). 37 LSC. 109. Această cauză de nulitate vizează o situaţie improbabilă. Piaţa de capital. p. ¡urisprudenţă. Piperea. organizarea şi funcţionarea 153 economia L S C . Predoiu. 137-138. în ciuda caracterului pur ipotetic al acestei cauze de nulitate. op. atunci c â n d legea cere forma autentică. (b) se constituie o societate în n u m e colectiv sau în comandită simplă şi (c) societatea pe acţiuni se constituie prin subscripţie publicai.

Obiectul de activitate al societăţii comerciale fiind intrinsec legat de cauza actului constitutiv. înşelăciune. /a data constituirii societăţii. 6 LSC. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau pentru alte infracţiuni prevăzute de LSC. întrucât asociaţii au încălcat. Deşi şi această cauză de nulitate este improbabilă. 143-145 din Legea nr. incapacitatea se apreciază în raport de momentul constituirii societăţii. fals. în ceea ce priveşte obiectul de activitate convenit prin actul constitutiv.. si ca inexistenţă a actului juridic). O r i c u m .154 Organizarea comerţului -S. a statutului. după caz. T. 8/2006. cu mai multe etape. în condiţiile Legii nr. Prescure. C u m însă constituirea societăţii este un întreg proces. este greu de crezut că funcţionarii oficiilor registrului comerţului îşi pot asuma riscul profesional. c u m ar fi. 26/1990 privind registrul comerţului precum şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia. d) când lipseşte încheierea judecătorului delegai de înmatriculare a societăţii. pentru a încheia un act constitutiv nu s-au produs în nici un mod şi b) când toţi fondatorii au fost. în revista Dreptul nr. cu ştiinţă ori doar din culpă. această situaţie reprezintă o aplicaţie specială a prevederilor art.legea a prevăzut necesitatea obţinerii ' Pentru detalii. 297/2004 precum şi dispoziţiile generale aie art. ca act constitutiv. şi are în vedere. Pentru anumite societăţi comerciale . abuz de încredere. Sancţiunea nulităţii societăţii este prevăzută numai dacă toţi fondatorii au fost incapabili. prin fondatori se înţeleg semnatarii actului constitutiv sau acele persoane care au un rol determinant în constituirea societăţii. e) când lipsesie autorizarea legală administrativă de constituire a societăţii. uz de fals. ci la alte sancţiuni specifice. Legea nr. incapabili. Incapacităţile survenite ulterior acestei date nu c o n d u c la nulitatea societăţii. dispoziţiile imperative ale L S C sau ale unor legi speciale. o cauză de nulitate a contractului de societate ort. c) când obiectul de activitate ai societăţii este ilicit sau contrar ordinii publice. să înmatriculeze o societate comercială. Potrivit art. civ. asociaţi ai acesteia. Nulitatea societăţii comerciale. eventual ulterior constituirii societăţii. i.. potrivit legii. momentul de referinţă în raport de care se apreciază incapacitatea este momentul înregistrării societăţii. spre exemplu. instituţii financiare nebancare. precum şi pentru infracţiunile prevăzute la art. în drept. delapidare. mărturie mincinoasă. civil. 948 C. chiar dacă nu s-au numărat printre semnatarii iniţiali ai actuiui constitutiv. 948 C. nu atunci când actul constitutiv este lovit de nulitate (privită. Nu pot însă avea calitatea de fondatori incapabilii (minorii şi interzişii) şi nici persoanele care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă.instituţii de credit. fără ca judecătorul delegat să fi verificat legalitatea actului constitutiv şi regularitatea cererii de înmatriculare. societăţi de asigurări şi altele .' potrivit legii. . uneori. prezenţa ei reliefează importanţa pe care legiuitorul o acordă controlului de legalitate efectuat de judecătorul delegat.manifestare de voinţă şi ca înscris) a încheierii judecătorului delegat. c u m ar fi dizolvarea acesteia. sub aspectul incidenţei ei în practică. Legea nr. dare sau luare de mită. devenind. nu şi nulitatea acesteia. deci trebuie să fie preexistentă sau concomitentă. această categorie de cauze de nulitate are în vedere lipsa totală (ca. Schiau. ca o consecinţă a naturii tot mai pronunţat instituţionale a societăţii comerciale. 32/2000.

"Societăţi comerciale. Constituirea, organizarea şi funcţionarea

155

| 0 gic, sancţionată cu nulitatea. Şi această cauză de nulitate pare a fi mai curând ipotetică, deoarece, în fapt, judecătorul delegat la registrul comerţului, sesizat fiind cu o cerere de înmatriculare a unei societăţi comerciale de tip special, în cazul căreia legea specială impune condiţia autorizării actului constitutiv, posterior încheierii lui dar înainte de înmatriculare, va fi obligat să o respingă, prin î n c h e i e r e motivată, dacă acea cerinţă nu va fi complinită, în termenul de graţie ce îl va putea acorda în acest sens. Această c a u z ă de nulitate face şi ea parte din categoria c a u z e l o r de nulitate a actului constitutiv, întrucât unele acte normative speciale, c u m ar fi legea instituţiilor de credit, legea societăţilor de asigurare şi cea a pieţelor de capital, impun, în v e d e r e a legalei constituiri a categoriei de societăţi pe care le reglementează, obţinerea anumitor autorizaţii prealabile - în ceea ce priveşte conţinutul si iorma actelor constitutive - din partea unor autorităţi administrative de domeniu, cum sunt B a n c a Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor etc. Asttei de autorizaţii administrative, în drept, au fost privite fie ca cerinţe de formă, fie {mai rar) ca cerinţe de tond, solicitate ad validitalem, privind legalitatea actului constitutiv şi, pe c a l e de consecinţă, a societăţii însăşi. f) actul constitutiv nu prevede denumirea societăţii, obiectul său de activitate, aporturile asociaţilor sau capitalul social subscris. Art. 7 şi 8 L S C prevăd menţiunile pe care actul constitutiv al societăţii comerciale trebuie să le cuprindă (printre care datele de identificare ale asociaţilor, forma juridică, denumirea şi sediui societăţii comerciale, obiectul de activitate, capitalul subscris şi vărsat, valoarea bunurilor aduse ca aport şi m o d u l lor de.evaluare, datele personale ale administratorilor, partea fiecărui asociat ia beneficii şi pierderi, modul de dizolvare şi lichidare a societăţii comerciale). Dintre toate aceste menţiuni, sunt esenţiale numai c e l e menţionate la acest art. 56, lipsa lor atrăgând nulitatea societăţii. Desigur, omisiunile enumerate în textul legal citat vor putea fi iesne complinite de către fondatori, în conditţile art. 46 şi urm. LSC, astfel încât nulitatea va putea fi uşor evitată,

autorizări legaîe administrative, a căror conţinut condiţionează valabila unor constituire a societăţii comerciale. Nerespectarea acestei cerinţe legale este, în m o d

g) s-au încălcat dispoziţiile legale privind capitalul social minim, subscris şi vărsat. A s e m e n e a dispoziţii vizează numai societăţile cu răspundere limitată şi societăţile pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni, al căror capital m i n i m este prevăzut de lege, cu rolul de a constitui limita minimă a răspunderii societăţii în raporturile cu terţii. Nerespectarea acestor condiţii minime de capital reprezintă o încălcare gravă a legii, introducând un element de incertitudine asupra răspunderii societăţii pentru obligaţiie asumate.
Această cauză de nulitate se constituie, şi ea, în drept, într-o c a u z ă de nulitate totală a actului constitutiv, deoarece asociaţii fondatori nu au convenit nivelul minim de capital ce trebuie subscris şi nu au stabilit nici cuantumul ce trebuie

vărsat în m o d legal, pentru valabila constituire a unei anumite forme de societate şi/sau a unei anumit tip de societate, în cadrul acelei lorme (spre exemplu: societate bancară pe acţiuni). De asemenea, ipoteza enunţată, are în vedere si situaţia în care, deşi c l a u z e l e

actului constitutiv prevăd în m o d legal cuantumul capitalului ce trebuie vărsat de

156

Organizarea comerţului -S...

către fiecare asociat până la data cererii de înmatriculare, unul, mai mulţi ori toţi asociaţii nu au vărsat acel capital stabilit prin actui constitutiv. h) nu s-a respectat numărul minim de asociaţi prevăzut de lege. Pe lângă dispoziţiile privind întinderea răspunderii asociaţilor şi necesitatea unui anumit capital minim, cele privind numărul minim de asociaţi conturează, şi ele, distincţiile care individualizează diferitele forme juridice aie societăţilor comerciale. De aceea, nerespectarea acestor distincţii - şi pentru raţiunile enunţate la lit. g) de mai sus - conduce ta nulitatea absolută a societăţii comerciale. în acest sens, trebuie reţinute dispoziţiile de principiu ale art. 4 LSC, potrivit cărora „societatea comercială va avea cel puţin doi asociaţi, în afară de cazul când legea prevede altfel"; un astfel de caz este cel evocat de prevederile art. 5 al in.(2) din aceeaşi lege, referitor la aşa-numita (impropriu denumită) „societate cu răspundere limitată cu asociat unic" Desigur, în economia LSC, inexistenţa numărului minim de asociaţi, având semnificaţia nerespectării unei condiţii imperative (de fond), care ţine de esenţa contractului de societate în general (a se vedea prevederile art. 1491 Cod civil) şi a celui de societate comercială, în special şi care vizează numărul minim al părţilor contractante, va putea atrage sancţiunea nulităţii absoiute a contractului de societate al unei anumite torme de societate comercială doar dacă numărul necesar nu va fi complinit, în termenul acordat de instanţa de judecată, prin cooptarea unor noi asociaţi. 6.3. Conceptul de nulitate a societăţii comerciale. Distincţii faţă de nulitatea actelor juridice. Astfel cum am arătat de|a, instituţia nulităţii societăţii comerciale, privită ca persoană juridică, respectiv ca subiect de drept distinct de persoana celor care o constituie, a tost reglementată în dreptul românesc de abia în 1997, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990, ordonanţă care, la rândul ei a fost modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 195/1997.' După cum remarcă literatura de specialitate,3 reglementarea instituţiei nulităţii societăţii comerciale a fost determinată de necesitatea contormării legislaţiei româneşti referitoare la societăţile comerciale la cerinţele Directivei nr. 68/151/ CEE din 9 martie 1968 (Directiva). 3 Directiva enumeră în mod limitativ cauzele de nulitate, stabilind că, în afară de acestea, nici o alta cauză de inexistenţă, nulitate absolută, nulitate relativă sau declarare a nulităţii nu este admisibilă. 4

1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 a tost publicată în M. Of. nr. 133 din 27 iunie 1997, iar Legea nr. 195/1997 a fost publicată în M. Of. nr. 335 din 28 noiembrie 1997. 2 A se vedea, în acest sens, /. Băcanu, op. cit. mai sus, si Gh. Piperea, Societăţi comerciale. Piaţa de capital. Acquis comunitar, Ed. ALL Beck, Bucureşti, 2005, p. 109. 1 First Council Directive 68/151/EEC ot 9 March 1968 on co-ordination ot safeguards which, tor the protection ot the interests ot members and others, are required by Member States ot companies within .the meaning of the second paragraph of Article 58 ot the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent throughout the Community (OJ L 065 14.03.1968, p. 8). 4 Aceste cauze de nulitate corespund celor menţionate în art. 56 lit. a)-c) şi f)-h) LSC.

"Societăţi comerciale. Constituirea, organizarea şi funcţionarea

157

6.3.1. Societăţi neregulat constituite. Anterior apariţiei O r d o n a n ţ e i de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997, problematica societăţilor c o m e r c i a l e neregulat constituite a suscitat în literatura de specialitate o serie de comentarii, problematica abordată cuprinzând aspecte legate de nulitatea actului constitutiv şi normalizarea societăţilor c o m e r c i a l e nelegal constituite. 1
în ce priveşte nulitatea actului constitutiv, s-a considerat că aceasta urmează a fi supusă regimului de drept c o m u n al nulităţii actelor juridice, sancţiunea intervenind atunci c â n d se î n c a l c ă norme imperative. S-a pledat, totuşi, pentru o atenuare a etectelor juridice ale nulităţii actului constitutiv, prin izolarea sancţiunii în sfera raportului juridic v i c i a t în acest sens, s-a spus ca viciile de voinţă care afectează consimţământul unor asociaţi nu trebuie să influenţeze consimţământul celorlalţi asociaţi, pactul societar continuând să subziste între aceştia. 2 Prin crearea instituţiei nulităţii societăţii comerciale se pare că legiuitorul român a abandonat concepţia tradiţională privind soarta juridică a societăţilor nelegai constituite, în favoarea unei concepţii moderne, „ c a r e urmăreşte să realizeze un echilibru între nevoia de protecţie a intereselor terţilor şi imperativul respectării dispoziţiilor legale privind constituirea societăţilor comerciale. în această concepţie, subzistă preocuparea de salvare a societăţii, de regularizare a ei, pentru a fi adusă în parametri de ¡egalitate şi, prin aceasta, de a proteia interesele terţilor" 1

6.3.2. Nulitatea actului constitutiv. După c u m se poate observa, toate formele de societăţi c o m e r c i a l e au ca izvor a! naşterii lor un anumit tip de act juridic. Fiecare dintre aceste categorii de acte juridice, pentru a produce efecte valabile, trebuie să îndeplinească cumulativ toate cerinţele imperative ale dreptului c o m u n aplicabil unui anumit gen de act juridic (fie convenţiilor - art. 948 şi 1491 C. civ. fie, după caz, statutului - act unilateral 4 ) precum şi cele speciale impuse de L S C precum şi de alte acte normative specifice unor anumite categorii de societăţi (bancare, de asigurări, de servicii de investiţii financiare etc).
Sancţiunea nerespectării acestor condiţii imperative ale validităţii actului juridic este nulitatea absolută, sau relativă, în raport cu natura interesului ocrotit prin instituirea condiţiilor încălcate; această nulitate poate ti totală sau parţială, după întinderea mai m a r e sau mai mică a etectelor unei anumite nulităţi. primul rând, de dispoziţiile dreptului c o m u n care privesc validitatea actelor juridice, respectiv a convenţiilor şi a actelor unilaterale. Acest regim juridic aparte al nulităţii actului constitutiv rezultă din abordarea diferită pe care legea română o are Nulitatea actului constitutiv al societăţii comerciale este guvernată însă în

1 O. Căpălînă, op. cit., ediţia a ll-a actualizată şi întregită, Ed. Lumina Lex, 1996, p. 179 şi urm., precum şi p. 252 şt urm. ' C. Ripert, R. Roblot, Trăite de droit commerciai, voi. 2, ed. 12, Paris, p. 981-985. St.D. Cărpenaru, op. cit., ed. 5, Ed. AII Beck, Bucureşti, 2004. 4 Pentru unele consideraţii pertinente şi relevante privind actul unilateral de înfiinţare de către un asociat unic a unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, a se vedea, spre exempiu: L. Pop, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Tratat, ediţie revăzută, Ed. Fundaţiei „Chemarea", laşi, 1994, p. 133.

158

Organizarea comerţului -S...

în privinţa nulităţii actuiui juridic şi a societăţii comerciale, privite ca două sancţiuni distincte, a căror reglementare îşi are sediu! în n o r m e diferite. Asttel, după c u m v o m arăta în continuare, nu toate c a u z e l e de nulitate a actului juridic, reglementate de dreptul comun atrag nulitatea societăţii comerciale, ci numai cele care sunt expres menţionate în cuprinsul art. 56 L S C .

6.3.3. Efectele nulităţii actului constitutiv. Actul constitutiv al oricărei societăţi comerciale este un act juridic patrimonial, în principal, pentru împrejurarea că asociaţii se obligă să aducă societăţii anumite aporturi în bani sau în natură şi sa împartă profitul ce ar putea rezulta din realizarea activităţilor statutare, aşa încât, în absenta conceptului de nulitate a societăţii comerciale, anularea/constatarea nulităţii acestuia ar trebui să aibă etecte retroactive, cu excepţia situaţiilor în care executarea conţinutului acestuia va fi produs efecte ireversibile (în c a z u l contractelor cu prestaţii succesive, spre exempluJ.Asadar, dacă anularea/constatarea nulităţii actului constitutiv al unei societăţi comerciale se produce pentru încălcarea unor norme imperative reglementate de dreptul c o m u n aplicabil acelui lip de act constitutiv (contract sau statut), atunci nulitatea acelui act constitutiv, în ceea ce priveşte prestaţiile patrimoniale executate uno ictu de către asociaţi, va trebui să opereze cu efect retroactiv.' în schimb, dacă nulitatea actului constitutiv se produce, în condiţiile art. 56 din Legea nr. 31/1990, pentru o cauză care atrage şi nulitatea societăţii, atunci efectele acestei nulităţi se vor produce în condiţiile art. 57- 59 LSC. 6.3.4. Nulitatea societăţii comerciale. în anumite circumstanţe, încălcarea unora dintre condiţiile imperative de valabilitate a actelor constitutive ale societăţilor comerciale se constiluie în motive exprese şi restrictive, nu numai de nulitate a acelor acte dar şi de nulitate a societăţii comerciale însăşi, ca persoană juridică, subiect de drept distinct de persoanele care au constituit-o.
Pentru a contura conceptul de nulitate a societăţii comerciale, trebuie să avem în vedere împrejurarea că societatea comercială nu este numai un act juridic ci este, în accepţiunea legii, o persoană juridică de la data înmatriculării sale în registrul comerţului lart. 41 alin. (1) LSCI. Cu alte cuvinte, societatea comerciala are o natură şi chiar existenţă juridică dublă: atât o natură contractuală/voliţională (de drept privat), cât şi una instituţională (de drept public). De aceea, caracterul expres, restrictiv şi derogatoriu de la dreptul c o m u n al nulităţii societăţii comerciale reglementate de art. 56-59 LSC, după părerea noastră, nu înlătură c a u z e l e de nulitate a actului constitutiv al societăţii, reglementate de

dreptul c o m u n (art. 948 C o d civil), în măsura în care, aşa după c u m am arătat mai sus, cauzele de nulitate a actuiui constitutiv reglementate de art 56 L S C nu acoperă toate ipotezele de nulitate a convenţiilor enumerate de art. 948 C o d civil.

' A se vedea, de exemplu, A. Constantin, op. cit., p. 32 şi Ph. Merie, op. cit., p. 94. Autorii citaţi arată că, în situaţia în care nulitatea actuiui constitutiv va ii declarată pe motivul vicierii consimţământului unuia sau mai multor asociaţi ori pentru incapacitatea acestora, asociatul/asociaţii în cauză vor putea opune această cauză de nulitate şi, fiind repuşi în situaţia anterioară încheierii actului, vor fi îndreptăţiţi să îşi retragă întregul aport.

"Societăţi comerciale. Constituirea, organizarea şi funcţionarea

159

în opinia noastră, cea mai mare parte a cauzelor de nulitate a societăţii comerciale reglementate de art. 56 LSC sunt, în drept, cauze speciale de nulitate a actului constitutiv, c a u z e referitoare la: capacitatea de a contracta, respectiv de a emite un act unilateral, condiţiile de legalitate ale obiectul material şi |uridic ai actului constitutiv, autorizarea administrativă a actului constitutiv. Singurele c a u z e de nulitate a convenţiilor, dintre cele reglementate de dreptul comun, care nu se regăsesc în enumerarea conţinută de art. 56 L S C sunt cele referitoare la lipsa/viciile consimţământului de a contracta (de a înfiinţa o societate comercială) şi la c a u z a ilicită sau falsă. 6.4. Regimul nulităţii societăţii comerciale. Nulitatea unei a n u m i t e societăţi comerciale înmatriculate în registrul comerţului, în concepţia legiuitorului român, este o sancţiune cu caracter excepţional şi chiar subsidiar, ideea principală şi prioritară, care domina această reglementare a LSC, fiind a c e e a de asanare a nulităţii, de înlăturare a cauzelor acesteia, de salvare a fiinţei juridice a acestui tip de persoane morale. De aceea, nulitatea va fi declarată n u m a i dacă asociaţii societăţii c o m e r c i a l e nu vor fi în măsură să înlăture motivele de nulitate, înainte de a se pune c o n c l u z i i în fond în taţa tribunalului competent sa o d e d a r e .

6.4.1. Procedura. Aşa după c u m rezultă din prevederile art. 57 LSC, declararea nulităţii societăţii c o m e r c i a l e poate fi cerută, în m o d direct, pe calea unei cereri de anulare: în drept, o p i n i e m că, în raport de calificarea nulităţii societăţii c o m e r c i a l e ca fiind o nulitate absolută, o asemenea cerere ar trebui să fie o acţiune în constatarea nulităţii absolute a societăţii comerciale, acţiune a v â n d ca temei de drept c o m u n art. 111 C. proc. civ şi de drept special art. 56 şi 57 LSC. Cu toate acestea, instanţa, potrivit acestui art. 57 nu constată nulitatea ci o declară, ca şi cum ar fi în prezenţa unei nulităţi relative speciale. Această formulare urmează, de altfel, aceeaşi concepţie reflectată si de art. 11 din Directiva a l-a, care arată că instanţa „ v a dispune nulitatea societăţii comerciale"
Fiind incidente c a u z e de nulitate absolută, cererea de anulare' va putea fi introdusă de către orice persoană interesată, dreptul la acţiune nefiind prescriptibil2. Desigur, în condiţiile prevederilor Codului de procedură civilă, nulitatea unei societăţi c o m e r c i a l e poate fi invocată şi pe calea unei excepţii de fond şt de ordine publică, în orice fază a unei judecăţi (fond, apel., recurs).

Cu toate că c e a mai mare parte din cauzele de nulitate a societăţii reglementate de art. 56 L S C sunt instituite pentru ocrotirea şi promovarea unor interese publice, fiind c a u z e de nulitate absolută^, textul art. 57 îngăduie, în m o d expres, remedierea

' Denumirea utilizată de LSC este improprie, avand în vedere distincţiile pe care le face doctrina românească între declararea nulităţii si constatarea nulitătii. • A se vedea, in acesc sens, St.D. Cărpenaru, op. cit., p. 193 şi Ch. Piperea, op. cit., p. 113. i Vezi, în acest sens, /. Schiau, Curs de drept comercial, Ed. Rosetti, 2004, p. 131 („astfel, deşi prin sfera intereselor ocrotite, ea ar trebui să (ie o nulitate absolută şi totală, nulitatea reglementată de art. 56 LSC este remediabilă şi va fi declarată de tribunal numai atunci când cauza ei nu a fost înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond la tribunal - ceea ce este specific nulităţii relative").

160

Organizarea comerţului -S...

înainte de a se pune concluzii în tond la tribunal.

(asanarea) cauzelor de nulitate, dacă acest iucru se va realiza de către cei în drept,

6.4.2. Neretroactivitate. Potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) coroborat cu art. 227 alin. (1) lit. b) LSC, efectul caracteristic şi cel mai tranşant, din punct de vedere juridic, al nulităţii societăţii comerciale, este a c e l a că pe data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii a devenit irevocabilă, societatea comercială, privită ca o persoană juridică, care a avut o anumită existenţă în timp, va ii dizolvată, fără etect retroactiv.
Cu alte cuvinte, î n c e p â n d cu această dată, societatea, privită atât ca act juridic cât şi ca fiinţă juridică, încetează să îşi mai producă efectele,' însă doar pentru viitor (ex nune), în m o d similar efectelor nulităţii actelor juridice cu prestaţii succesive. Consecinţă firească a dizolvării, societatea declarată nulă va intra, prin efectul legii, în lichidare, regulile instituite de L S C referitoare la un astfel de proces fiind aplicabile în m o d corespunzător (a se vedea titlurile VI şi V I I ale LSC). Aceste efecte se produc î n c e p â n d cu data la care hotărârea judecătorească prin care s-a declarat: nulitatea a devenit irevocabilă lîn condiţiile art. 377 alin. (2) C. proc. civ.l. Totuşi, în condiţiile unor măsuri legale de dublă publicitate (prin registrul comerţului şi prin Monitorul Oficial), opozabilitatea acelui act junsdicţional 2 se va realiza, de la momente diferite, după următoarele distincţii: - între asociaţi, declararea nulităţii societăţii şi dizolvarea acesteia va fi opozabilă î n c e p â n d cu data la care a devenit irevocabilă hotărârea; - pentru terţii de bună-credinţă, această opozabilitate se realizează numai de la data publicării hotărârii respective în Monitorul Oficial. Această concluzie se bazează pe prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, potrivit cărora, „înmatricularea şi menţiunile sunt opozabile terţilor de la data efectuării lor în registrul comerţului ori de ia publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a sau în altă publicaţie, acolo unde legea dispune astfel". Aşadar, din raţiuni care ţin de securitatea dinamică a circuitului juridic şi comercial, legiuitorul român consacră terţilor o măsură specială de protecţie a intereselor lor.

6.4.3. Opozabilitate. Prin excepţie de la regula retroactivităţii consacrată în dreptul comun, dacă nulitatea sau anularea actului constitutiv se produce pentru
cauzele enumerate de art. 56 LSC tcum ar fi, pentru faptul că toţi fondatorii au fost incapabili, la data constituirii societăţii - art. 56 lit. b) L S C ! şi dacă, după data

constituirii sale, societatea nulă va fi încheiat anumite acte juridice valabile cu terţe persoane, c u m ar fi, spre exemplu, acte cu privire la bunurile intrate în proprietatea

1 De reţinuţ ca, în economia textului art. 58, expresia „societatea incetează fără etect retroactiv şi intră în lichidare" trebuie înţeleasă în sensul de încetare a activităţii statutare, ca primă etapă a procesului de destructurare a unei persoane juridice, şi nu în aceea ce ar putea rezulta din sensul literal al termenilor utilizaţi, adică de pierdere totală din acel moment a personalităţii juridice. i Pentru o analiză temeinică şi amplă a instituţiei opozabilităţii etectelor juridice, a se vedea, spre exemplu, /. Deleanu, Părţile şt terţii. Relativitatea şi opozabilitatea etectelor juridice, Ed. Rosetti, Bucureşti. 2002.

"Societăţi comerciale. Constituirea, organizarea şi funcţionarea
societăţii

161

nu au putut cunoaşte c a u z e i e de nulitate a actului constitutiv, acele acte vor fi păstrate, producându-şi efectele urmărite de părţile contractante, în condiţiile art. 59 alin. (1) LSC. Această notabilă excepţie va funcţiona însă doar încât priveşte efectele actelor luridice î n c h e i a t e de societate în nume şi pe socoteala proprie nu şi în ceea ce priveşte actele juridice încheiate de asociaţi în nume propriu, c u m ar fi spre exemplu, actul constitutiv (contract de societate şi/sau statut, ori n u m a i statut, după caz) şi eventualele acte adiţionale la acestea. Cauzele de nulitate şi nulitatea însăşi a unei societăţi c o m e r c i a l e înmatriculate în registrul comerţului, vor deveni opozabile terţilor doar de la data publicării în Monitorul O f i c i a l al României, partea a IV-a, a hotărârii judecătoreşti irevocabile de declarare a nulităţii. Doar de la o astfel de dată, pentru terţii interesaţi, c a u z e l e de nulitate şi efectele acestora cu privire la entitatea juridică vor deveni o certitudine. Desigur, atât societatea nulă, prin lichidator, cât şi oricare dintre asociaţii fondatori care nu poate fi făcut răspunzător pentru producerea cauzelor respective de nulitate, poate tace dovada, prin răsturnarea prezumţiei de bună- credinţă, că un anumit terţ nu a fost de bună-credinţă, întrucât cunoştea c a u z e l e de nulitate înainte de declararea judecătorească a nulităţii societăţii, şi cu toate acestea, a încheiat acte juridice cu acea societate.

după data constituirii acesteia (constituiri de ipoteci, d e garanţii reale mobiliare, alte acte de dispoziţie juridică etc), iar acei terţi nu au cunoscut şi nici

Secţiunea 7. Funcţionarea societăţii comerciaie
LSC este organizată pe patru mari teme: constituirea (Titlul II), funcţionarea (Titlul III), modificarea (Titlul IV şi V) şi încetarea existenţei societăţii c o m e r c i a l e (Titlul V! şi VII). Dintre acestea, problematicii funcţionării societăţii îi sunt dedicate 169 de articole, adică aproape jumătate din întinderea legii, aspect numeric care evidenţiază, şt el, importanţa pe care legiuitorul o ataşează condiţiilor în care societatea îşi desfăşoară activitatea. Titlul III al L S C , dedicat funcţionării societăţii comerciaie, debutează cu o serie de prevederi generale, cu o abordare aparent disparată, care tratează formarea şt

gestionarea patrimoniului social (situaţia juridica a aporturilor asociaţilor şi a dividendelor cuvenite acestora), organizarea şi administrarea societăţii c o m e r c i a l e

(puterile şi răspunderea administratorilor) precum şt unele măsuri de publicitate restrânsă a actelor şi operaţiunilor societăţii comerciale. 7.1. F o r m a r e a patrimoniului societăţii comerciale

7.1.1.

Aportul asociaţilor.

Patrimoniul

societăţii

comerciale

este

un

element

structural obligatoriu al personalităţii sale juridice dar, în aceeaşi măsura, este un element indispensabil desfăşurării unei activităţi e c o n o m i c e profitabile. De aceea,

162

Organizarea comerţului -S...

documentelor constitutive şi de a asigura conservarea şi dezvoltarea acestuia. în această privinţă, legiuitorul situează interesele societătii comerciale mai presus de interesele personale ale asociaţilor; deşi s-a născut din voinţa lor şi m conformitate cu interesele urmărite de asociaţi, societatea comercială, odată constituită, ocupă o poziţie dominantă în raporturile ei cu asociaţii. Un e l e m e n i specific al pactului societar constă în obligaţia asociaţilor de a transmite societăţii unele aporturi, care să constituie elementele componente ale patrimoniului iniţial al acesteia şi, în acelaşi timp, o măsură a drepturilor şi răspunderilor ce le revin. Aceste aporturi pot fi aduse în numerar şi în natură, şi unele şi altele fiind aporturi în drepturi pe care asociatul subscriitor le transmite societăţii. Potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) LSC, aporturile în natură sunt vărsate prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. în lipsa unei convenţii contrare cuprinse în actul constitutiv, LSC declară ca bunurile aduse ca aport devin proprietatea societăţii din momentul înregistrării acesteia în registrul comerţului, adică din momentul în care, dobândind personalitate juridică Iart. 41 alin. (1) LSC], devine un subiect de drept distinct de persoana asociaţilor, având un patrimoniu propriu. Transmiterea dreptului de proprietate presupune că asociatul aportor este titularul dreptului de proprietate asupra bunului constituit ca aport, căci nimeni nu poate transfera ceva ce nu are (nemo plus tuns ad alium transfere potest quam ipse habet). în acest sens, art. 36 alin. (2) L S C impune ca, la constituirea societăţii c o m e r c i a l e , asociaţii să ataşeze cererii de înmatriculare actele privind proprietatea bunurilor constituite ca aport, iar în cazul în care printre ele figurează şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate. Rezultă că transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor constituite ca aport poate opera chiar şt atunci c â n d aceste sunt grevate de sarcini, cu condiţia ca să nu existe o interdicţie de înstrăinare. D i n interpretarea per a contrario a textului art. 65 alin. (1) LSC rezultă că asociaţii pot să c o n v i n ă să transmită societăţii şi alte drepturi asupra bunurilor decât dreptul de proprietate. Acestea ar putea fi alte drepturi reale principale, dezmembrăminte ale dreptului de proprietate - dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de abitaţie, dreptul de servitute - în măsura în care acestea au o valoare e c o n o m i c ă , întrucât potrivit prevederilor art. 1 6 alin. (1) LSC, ele trebuie să fie evaluabile din punct de vedere economic. constituirea anumitor forme de societate - societăţi în n u m e colectiv, în comandită simplă şi societăţi pe acţiuni constituite prin subscripţie integrală şi simultană chiar şi drepturi de creanţă, care au regimul juridic a! aporturilor în natură si sunt liberate c â n d societatea a obţinut piaţa sumei pentru care au fost aduse (art. 84 LSC). De asemenea, asociaţii pot conveni să transmită, în anumite condiţii şi la

societatea comercială are obligaţia de a-şi constitui patrimoniul potrivit stipulaţiilor

reziduală rezultată din lichidare dar şi pentru o parte din profitul acesteia, repartizată cu titlu de dividend sau alte avantaje rezervate fondatorilor. Asociaţii nu sunt, însă, îndreptăţiţi la plata unor dobânzi aferente valorii aportate la capitalul

In schimbul aportului transmis societăţii, aceasta repartizează asociaţilor titluri participative, care le conferă şi calitatea de creditor al societăţii, pentru valoarea

"Societăţi comerciale. Constituirea, organizarea şi funcţionarea
societătii,

163

rămase în urma lichidării patrimoniului societăţii comerciale. De altfel, această abordare reprezintă o soluţie care, pe lângă justificarea sa în drept, are şi meritul de a proteia interesele societăţii, al cărei patrimoniu ar fi subminat chiar de asociaţi, dacă aceştia ar percepe dobânzi pentru aportul adus societăţii. în schimb, dacă aportul asociaţilor la capitalul social nu este purtător de dobânzi în ceea ce îi priveşte pe asociaţi, asta nu înseamnă că aportul acestora, fiind depus într-o bancă, nu aduce dobânzile aferente societăţii, care este titulara fondurilor transmise ei ca aport.

întrucât dreptul lor de creanţă, deşi născut ca o consecinţă a transmiterii aportului, nu poartă asupra acestuia, ci asupra profitului sau a bunurilor ori sumeior

7.1.2. Sancţiunea nerespectării obligaţiei de a vărsa aportul subscris. Obligaţia de aport fiind o obligaţie esenţială, convenţională sub aspectul întinderii şi formelor de vărsământ şi legală sub aspectul sancţiunii neîndeplinirii ei, reprezintă o răspundere personală a fiecărui asociat, Asociatul care prin întârzierea depunerii acestui aport a prileiuit d a u n e societăţii comerciale (de exemplu, aceasta nu s-a putut înregistra şi nu a putut să îşi înceapă activitatea, plătind în acest timp chirie pentru un spaţiu de producţie de care nu s-a putut servi), este dator să le repare; această răspundere nu este o răspundere limitată la nivelul aportului subscris, ci este una nelimitată şi personală, fundamentata pe culpa proprie a asociatului.
D a c ă aportul a fost stipulat în numerar, LSC pune în sarcina asociatului întârziat şi obligaţia de a suporta dobânzi legale din ziua în care trebuia să facă vărsământul. Obligaţia de vărsământ fiind una comercială, derivată din dobândirea de părţi sociale sau acţiuni (art, 3 pct. 4 C. corn.), legiuitorul tace aplicarea dispoziţiilor art. 43 C. com., potrivit cărora datoriile c o m e r c i a l e lichide şi plătibile în bani produc d o b â n d ă de drept din ziua când devin exigibile. D a c ă asociatul care întârzie vărsământul aportului este un acţionar, art. 100 L S C reglementează o procedură prin care acesta este somat să îşi îndeplinească această obligaţie, sub sancţiunea urmăririi lui pentru eventualele daune şi - adăugăm noi - a dobânzilor legale prevăzute de art. 64 alin. (2) LSC.

7.1.3. Răspunderea faţă de terţi. Născută ca o fiinţă dotată cu personalitate tu ridică, odată cu înregistrarea în registrul comerţului, societatea c o m e r c i a l ă are un patrimoniu propriu, distinct de cel al asociaţilor. în consecinţă, ea nu poate fi ţinută să răspundă cu patrimoniul propriu decât pentru obligaţiile proprii, asumate în condiţiile legii.
tăţii, ei exercitând doar un drept de creanţă complex care, sub raport e c o n o m i c le permite să participe la distribuţia profitului şi, eventual, a rezultatului lichidării Asociaţii nu au un drept de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul socie-

societăţii. De aceea, pe durata existenţei societăţii, creditorii personali ai asociatului nu pot să îşi exercite dreptul de creanţă asupra societăţii în care acesta este asociat; ei au, în m o d natural, dreptul de a urmări dividendele repartizate acestuia pe baza situaţiilor financiare aprobate în condiţiile legii precum şi. la încheierea lichidării, asupra părţii ce i se c u v i n e acestuia în temeiul calităţii sale de asociat.

Pentru a-şi conserva drepturile de creanţă, aceşti creditori personali ai asociaţilor vor putea totuşi, pe durata existenţei societăţii, să poprească partea ce i-ar reveni debitorului lor prin lichidarea societăţii sau să sechestreze şi să vândă

164

Organizarea comerţului -S...

acţiunile debitorului ior. Diferenţa între cete două opţiuni este aceea că poprirea respectivelor părţi are un etect asiguratoriu, purtând asupra unor părţi cu privire la care asociatul are doar o vocaţie de dobândire, în caz de lichidare, în timp ce sechestrarea şi vinderea acţiunilor - în cazul unei societăţi pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni - are în vedere faptul că acestea sunt titluri negociabile, care au putere circulatorie. Creditorii particulari ai unui asociat mai au şi dreptul de a se opune prelungirii duratei societăţii în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată lart. 206 alin. (1) LSC1 sau împotriva hotărârii prin care asociaţii au revenit asupra hotărârii de dizolvare a societăţii lart. 231 alin. {3) LSCl. Tot pentru protecţia prioritară a societăţii în raport cu interesele personale ale asociaţilor, creditorii personali ai asociaţilor nu se pot îndrepta împotriva societăţii pentru creanţele ce le au asupra asociaţilor acesteia; ei pot urmări numai partea din beneficiul societăţii repartizată asociatului după aprobarea bilanţului. Desigur că o asemenea soluţie se fundamentează şi pe ideea separaţiei patrimoniilor societăţii şi asociaţilor, întrucât una dintre condiţiile definitorii ale personalităţii juridice rezidă în existenta unui patrimoniu propriu, distinct de cele ale asociaţilor care o compun. După dizolvarea societăţii, creditorii personali pot urmări, desigur, şi partea care a revenit asociaţilor ca urmare a lichidării societăţii. Pentru a-şi conserva acest drept, creditorii personali ai asociaţilor pot solicita înfiinţarea unei proprii asigurătorii asupra cotei-părţi ce ar reveni asociaţilor prin lichidare, încă din timpul existenţei societăţii (art. 66 LSC). in ceea ce priveşte acţiunile, acestea constituind, spre deosebire de părţile sociale sau părţile de interes, titîuri de credit negociabile, pot fi sechestrate şi apoi valorificate către terţi, pentru acoperirea creanţei creditorilor acţionarilor. O altă manifestare a obligaţiei asociaţiilor de a conserva patrimoniul societăţii este redată prin dispoziţiile art. 69 LSC, potrivit cărora orice micşorare a capitalului trebuie să fie realizată în condiţiile legii, iar dacă se constată o reducere a acestuia sub minimul legal acesta va trebui reîntregit, în caz contrar, societatea fiind afectată de sancţiunea dizolvării. 7.2. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale asociaţilor 7.2.1. Drepturile patrimoniale ale asociaţilor. Bunurile constituite ca aport, fie în numerar, fie în natură, devin proprietatea societăţii, în lipsa unei convenţii contrare. Asttel, asociaţii nu creditează societatea cu sumele constituite ca aport ci transferă, cu titlu definitiv şi irevocabil, drepturi al căror titular devine societatea. în schimb, in temeiul calităţii lor de asociaţi, ei devin titularii unui drept de creanţă care le permite să primească dividende şi să participe la rezultatul lichidării. în mod excepţional, ca etect a! retragerii sau a excluderii lor, asociaţii sunt îndreptăţiţi să primească, pe durata existenţei societăţii, o parte din patrimoniul societăţii sau o sumă de bani echivalentă, ambele corespunzătoare cotei lor de participare la capitalul societăţii, dacă asociaţii nu au convenit altfel.

7.2.2. Dreptul la dividend. Atunci când o societate realizează profit, ea are deschise două opţiuni: să remvestească acest profit în circuitul comercial sau să îi

"Societăţi comerciale. Constituirea, organizarea şi funcţionarea

165

distribuie asociaţilor, cu titlu de dividende. Derivând din cuvântul latin dividendus (care înseamnă, literalmente, de împărţit), dividendul constituie cota parte din profitul societăţii care se cuvine fiecărui asociat, de regulă proporţional cu cota lui de participare la capitalul social. Potrivit legii, dividendele se distribuie pe baza situaţiilor financiare aprobate de adunarea generală a asociaţilor. Ele se distribuie în numerar, reprezentând o sumă de bani aferentă fiecărei părţi sociale sau acţiuni deţinute de un asociat, dar pot fi distribuite şi prin repartizarea de noi acţiuni, atunci când adunarea asociaţilor hotărăşte majorarea capitalului cu sumele constituind profit net, ce urmează a fi repartizat asociaţilor. Dividendele plătite de o societate constituie unul dintre criteriile de selecţie pe care investitorii le utilizează pentru a decide asupra societăţii în care să îşi plaseze resursele financiare, urmărind un profit cel puţin mai mare decât rata dobânzii practicată pe o anumită piaţă. Importanţa dividendului în strategia investiţională este atât de mare încât unii acţionari sunt dispuşi să renunţe la alte drepturi societare (în speţă, dreptul de vot) pentru a dobândi acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar ce le conferă dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibi! al exerciţiului financiar, înaintea oricărei alte prelevări (art. 95 LSC). Fiecare asociat este îndreptăţit să primească partea din profitul stabilit prin actui constitutiv. Dividendul corespunde, în principiu, cotei de participare a fiecărui asociat la capitalul social vărsat, dar el poate fi determinat şi diferit de această cotă, prin convenţia asociaţilor. Astfel, asociaţii pot acorda unuia dintre ei o cotă mai mare din beneficiu, considerând că, deşi aportul său ia capital este identic cu al celorialţi asociaţi, are o contribuţie mai mare decât aceştia la activitatea societăţii. Tot astfel, deşi asociaţii au adus aporturi diferite ca valoare, ei pot conveni ca profitul să se împartă egal între ei, în considerarea caracterului intuitu personae al societăţii. O asemenea abordare este specifică societăţilor de persoane, unde elementul afectiv este mai puternic impregnat în ţesătura relaţiilor sociale şi unde echitatea domină distribuţia profitului. De altfei, art. 1 6 alin. (5) LSC permite ca asociaţii societătii în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi să aducă prestaţii în muncă sau servicii cu titlu de aport social, care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social, dar în schimbul cărora au dreptul să participe la împărţirea profitului, prelevând dividende şi răspunzând de pierderi. Cota lor de participare la distribuirea profitului trebuie să fie stabilită prin actul constitutiv sau aprobată prin hotărâre a adunării asociaţilor; în lipsă, doctrina de specialitate s-a pronunţat în sensul că acestor asociaţi li se cuvine o cotă din profit egală cu cea a asociatului care a adus cel mai mic aport la formarea capitalului social, potrivit prevederilor corespunzătoare aplicabile societăţii civile (art. 1511 C. civ),' Societatea pe acţiuni permite şi ea o abatere de la principiul împărţirii profitului, strict în raport cu cota de participare la capitalul social, arătând că fondatorii acesteia au dreptul asupra unei cote din profit ce nu poate depăşi 6% din profitul net şi nu poate fi acordată pentru o perioadă mai mare de 5 ani de la data
1

St.D. Cărpenaru, in St.D. Cărpenaru, 5. Da vid, C. Predoiu, Gh. Piperea, op. cit., p. 222.

1513 C. publicată în Buletinul Junsprudenţei. aceasta fiind ţinută să plătească acţionarilor daune-interese pentru perioada de întârziere. 183 LSC). dispoziţie sau adunarea generală să fi aprobat constituirea acestei rezerve speciale destinate participării fondatorilor la profit (art. căruia îi răspunde obligaţia corelativă a societăţii de a-l plăti în condiţiile şi la termenul aprobate prin hotărârea adunării generale. asociaţii sunt obligaţi să le restituie.. plata dividendelor din alte ionduri de cât din profitul determinat prin situaţiile financiare aprobate potrivit legii. Acest termen nu va putea fi mai mare de 6 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuaie aferente exerciţiului financiar încheiat. în virtutea normei de trimitere cuprinsă în art. a unui profit în exerciţiul financiar anterior. 32 si art. 218. Culegere de decizii pe anul 1996. care declară că „ este nul contractul prin care un asociat ÎŞI stipulează totalitatea câştigurilor. fiind o obligaţie comercială. a se vedea O. Nerespectarea termenului de plată a dividendelor. ' în acest sens s-a pronunţat şi Curtea Supremă de Justiţie. plata iui în lipsa unui profit real este inacceptabilă. pune societatea de drept în întârziere. 191/1996." Deşi interdicţia este reglementată în materia societăţii civile. D a c ă societatea nu respectă această interdicţie şi distribuie dividende în absenţa unui profit determinat şi aprobat în condiţiile legii. D a c ă în perioada de 5 ani menţionată mai sus se produce majorarea capitalului. pentru că o asemenea plată ar consuma din capitalul de lucru ai societăţii. Căpăţînă. civ. Această interdicţie îşi găseşte izvorul în prevederile art. 291. în împrejurările existente. dect. drepturile fondatorilor vor putea fi exercitate numai asupra profitului corespunzător capitalului social iniţial Iart. Asemenea este nulă şi convenţiunea prin care s-a stipulat că unul sau mai mulţi asociaţi să fie scutiţi de a participa la pierderi. fiind interzis ca un asociat să îşi aproprie cvasitotalitatea sau totalitatea profitului societăţii. 7. cu condiţia ca actul constitutiv să cuprindă o asemenea condiţiile legii.~ D i v i d e n d u l . Dreptul societăţii ia restituirea dividendelor se poate exercita numai împotriva acelor asociaţi care au cunoscut neregularitatea distribuirii sau care. Legea interzice. stabilit de adunarea generală sau de legile speciale. ea îşi găseşte deplină aplicare şi în domeniul societăţilor comerciale. de către societate. cunoşteau faptul că situaţiile financiare prezentau pierderi sau că raportul cenzorilor arăta că situaţiile nu au fost întocmite cu respectarea legii). 2/1 999. se completează cu dispoziţiile codului comercial. . p. Dividendul reprezentând o cota parte din profit. iar acesta cu cele ale codului civil. constituirii societăţii. Plata dividendelor este condiţionată de realizarea. (3) LSCl. dă naştere unui drept de creanţă al asociaţilor asupra societăţii. ar fi trebuit să cunoască fictivitatea dividendelor (de exemplu. întrucât prevederile LSC. prin Decizia nr. 32 alin. Această disponibilitate a partajării profitului este limitată însă de hotarul aşanumitei clauze leonine'. în Revista de drept comercial nr. p. restituirea acestora este' dublată de sancţiunile penale adresate membrilor organelor societăţii care au plătit sub o n c e formă. Societăţile comerciale in interpretarea (urisprudenţei (II). odată aprobat de adunarea generală a asociaţilor sau acţionarilor.166 Organizarea comerţului -S.. din profituri fictive ori In ipoteza plăţii unor dividende care nu sunt rezultatul unui profit determinat în 1 Pentru detalii privind originea epitetului.

în afară de cazul în care părţile au convenit altfel. în societăţile de persoane. Per a contrario."Societăţi comerciale. Obligaţiile patrimoniale ale asociaţilor. 7. obligaţia de a vărsa în întregime şi la termen aportul la care s-au angajai. Astfel.la societăţile de capital. Adunarea asociaţilor este cea care asigură adaptarea mecanismului societăţii la aceste cerinţe şi la rigorile mediului în care aceasta evoluează. în lipsă de situaţie financiară sau contrarii celor rezultate din aceasta lart. rezultă că asociaţii vor putea transmite societăţii nu numai dreptul de proprietate asupra bunurilor transmise ca aport ci şi dezmembrămintele dreptului de proprietate. administratorii şi personalul executiv.2. (2) LSC1. Aşa c u m am arătat mai sus. Organizarea şi administrarea societăţilor c o m e r c i a l e 7. Adunarea asociaţilor. încorsetat în rigorile normei imperative şi care e m a n ă voinţa socială. M o d u l de organizare şi funcţionare a acestui organ suprem al societăţii este reglementat de L S C pentru fiecare formă de societate în parte: de la o structură rudimentară. asociaţii au. societatea comercială. neîndeplinirea obligaţiei de a vărsa aportul subscris atrage răspunderea asociaţilor în culpa pentru daunele o c a z i o n a t e şi constituie un motiv legal de excludere.3. Constituirea. în cazul cesiunii acţiunilor. până la structuri complexe. din deţinerea de acţiuni. dreptul ta dividende urmează regimul juridic ai acţiunilor şi se transmite şi ei cesionarului acestora. . în lipsa unei stipulaţii contrare în actul constitutiv. privită ca un mecanism. de regulă proporţional cu participarea lor la capital şi potrivit întinderii răspunderii lor. în raport cu societatea. în măsura în care ele sunt utile societăţii. Asociaţii mai au obligaţia de a suporta eventualele pierderi ale societăţii. 7.1. 272 alin.la societăţile de persoane..3. Acest organ de conducere colectivă este cel care ia deciziile strategice. De regulă. în primul rând. este structurată pe trei niveluri de organizare: adunarea asociaţilor. privind m o d u l în care societatea îşi exercită funcţiile şi îşi urmăreşte obiectivele fundamentale. Toate aceste c o m p o n e n t e conlucrează pentru a pune în mişcare mecanismul care asigură funcţionarea societăţii. Potrivit LSC.3. Adunarea asociaţilor este forma în care este organizată participarea asociaţilor la viaţa societară. bunurile constituite ca aport d e v m proprietatea societăţii din momentul înmatriculării acesteia în registrul comerţului. o iicţiune juridică a cărei menire este aceea de a înlocui voinţa individuală a asociaţilor . după forma îmbrăcată de societatea ai cărei asociaţi sunt. care constituie un m e c a n i s m deliberativ. organizarea şi funcţionarea 167 Dreptul la dividende este un drept accesoriu care derivă din calitatea de asociat şiy în cazul societăţii pe acţiuni. care nu puteau fi distribuite. care se identifică şi se suprapune simplei pluralităţii a asociaţilor . V i a ţ a socială. în funcţie de complexitatea raporturilor mtra-societare. dividendele a căror distribuţie a tost aprobată după data transmiterii acţiunilor aparţin cesionarului.

sociale sau economice care privesc atât structura interioară a societăţii (organe. integritate şi eficienţă mediului de afaceri. Munteanu. autorităţi). furnizorii. Potrivit unei definiţii doctrinare/ pe care o rezumăm în continuare. comunitatea şi mediul de afaceri). (c) privind mecanismele de participare şi implicare a persoanelor interesate în guvernarea societăţii (cum ar fi creditorii.3. .. Principiile prevăd reguli (a) privind exercitarea şi protejarea drepturilor asociaţilor. pentru a iaciiita luarea unei decizii şi a integra votul acestora într-un mecanism deliberativ eficient şi transparent. administrarea societăţii comerciale. All Beck. este evidentă interacţiunea acesteia cu mediul în care evoluează precum şi reţeaua de interese şi raporturi juridice. personal) cât şi sfera terţilor (parteneri. aduce la îndeplinire voinţa societăţii prin exercitarea operaţiunilor cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate.. în baza împuternicirilor rezultate din mandatul încredinţat şi în condiţiile legii. în condiţiile asigurării informării corespunzătoare a acestora. în final. . clienţii. Conceptul de societate comercială are o dimensiune juridică. salariaţii şi organismele reprezentative ale acestora. 37. sub forma Principiilor O E C D pentru o guvernare corporatistă (cea mai recentă ediţie datând din 2004). administrare şi control între diferitele centre de putere ale societăţii. prin distribuţia echitabilă a atribuţiilor de deliberare. clienţi. Aceste principii constituie şi principalul criteriu de evaluare utilizat de Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional în redactarea rapoartelor lor anuale privind respectarea standardelor şi codurilor (ROSC). economică şi socială. 2 Scopul acestor Principii este acela de a contribui la promovarea unor reguli care să asigure transparenţă. Ed.168 Organizarea comerţului -S. din orice perspectivă ar fi examinate aceste semnificaţii ale existenţei societăţii. (e) privind responsabilităţile administratorilor şi managerilor societăţii. Pentru a da consistenţă acestui nou concept de administrare. 7. p. urmare unui efort început de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare în Europa în 1998. ale cărei principii au tost căutate pe plan doctrinar şi jurisprudenţial şi sintetizate. a fost dezvoltată instituţia guvernării corporatiste.2. Aceste din urmă principii privesc obligaţia administratorilor de a-şi îndeplini atribuţiile şi responsabilităţile legale şi statutare în deplină cunoştinţă. cu diligenţă profesională şi în interesul 1 E. eficient şi calificat asupra activităţii societăţii şi. administratorul societăţii comerciale este persoana care. asociaţi. Tendinţe noi. (b) privind tratamentul echitabil al asociaţilor. introduction to OECD Principles on Corporate Governance. (d) privind accesul la informaţii şi transparenţa mecanismelor decizionale precum şi modalităţile de exercitare a unui control extern. cu specială privire asupra unei protecţii corespunzătoare a asociaţilor minoritari. în mod inerent. De aceea. în condiţiile protecţiei corespunzătoare a interesului public. Regimul juridic al administratorilor societăţii comerciale pe acţiuni. pe baza unei informări adecvate. Administrarea societăţilor comerciale. încetează să mai fie o chestiune de ordin intern şi tinde să fie redefinită prin prisma unor interese şi exigente multiple care să acorde satisfacţie nu numai asociaţilor societăţii ci şi celor implicaţi şt interesaţi în activitatea şi rezultatele societăţii (personalul acesteia şi terţii legaţi de societate prin raporturi juridice). cu bună-credinţă.

în principal."Societăţi comerciale. 72 din LSC. Raporturile societăţii comerciale cu administratorii săi. însărcinat cu atribuţii de gestiune internă a patrimoniului societăţii şi de reprezentare a societăţii faţă de terţi.. 72 LSC. organizarea şi funcţionarea 169 societăţii c o m e r c i a l e . p. persoanele care nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori iar dacă au fost alese în această funcţie sunt decăzute din drepturi. privitoare la mandatul civil. Cozian. 1 Administratorul societăţii comerciale este un mandatar al acesteia. sunt guvernate. 224 şi urm. 1532-1559 C. inclusiv răspunderea administratorilor. 7. Administrarea societăţilor comerciale. L S C face distincţie între administratorii societăţii şi reprezentanţii acesteia. având în v e d e r e natura comercială a raportului juridic care leagă societatea şi administratorul acesteia. raportul de reprezentare constituie una din dimensiunile tuncţiei de administrare). Sf. 7. care reglementează mandatul comercial (art. corespunzătoare dublei naturi juridice a societăţii c o m e r c i a l e : contractuală şi instituţională sau legală. calitatea de administratori. dacă în lipsa unei dispoziţii contrare în actui constitutiv.3. de dispoziţiile referitoare la mandat. în primul rând. Condiţii pentru dobândirea calităţii de administrator. de a funcţiona pe baza unor standarde etice înalte şi a bunelor practici şi de a exercita o apreciere şi judecată independentă şi nepărtinitoare a afacerilor societăţii. 114. Administrarea societăţii c o m e r c i a l e este instrumentul prin care aceasta îşi îndeplineşte funcţiile de organizare autonomă şi această activitate de administrare este structurată pe două componente esenţiale: gestiunea patrimoniului şi reprezentarea societăţii în raporturile externe. dar nu de esenţa acestuia. cit. ale căror interese diferă.3.4.D. 441/2006 constă. Potrivit art. Această situaţie juridică materializează aserţiunea potrivit căreia reprezentarea este de natura mandatului. de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute în această lege. în special a celor pe acţiuni. op. Administrarea societăţilor comerciale. 73' LSC. p. cu limitările prevăzute în actul constitutiv. op. Viander. cit. în implementarea acestor principii în administraţia societăţii comerciale. dispoziţiile c o d u l u i comercial. De aceea. administratorii au plenitudine de puteri (şi. Desigur că legiuitorul. putând face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate a! societăţii. Rezultă deci că nu pot ti administratori incapabilii p r e c u m şi 1 M. 374-391). Constituirea.. Reforma LSC. obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate. civ.3. Potrivit prevederilor art. potrivit dispoziţiilor art. ei fiind persoane numite cu scopul primordial de a reprezenta şi angaja societatea comercială în raporturile cu terţii. Raporturile juridice dintre administratori şi societatea c o m e r c i a l ă . realizată prtn modificările aduse de Legea nr. în principal. ed. Cărpenaru. reprezentanţii societăţii nu au. cu toate acestea. Nu întotdeauna aceste două elemente structurale ale administrării societăţii c o m e r c i a l e sunt încredinţate aceloraşi persoane. de a trata echitabil diversele grupuri de asociaţi. a 5-a. în completarea cărora se vor aplica prevederile art. Doctrina juridică a acceptat că acest mandat este unui de natură c o m e r c i a l ă şi că în structura sa pot fi identificate atât dispoziţii convenţionale cât şi de natură legală. în această situaţie. A. a vizat. in mod necesar. chiar dacă ambii au vocaţia generică de a îndeplini ambele atribute a l e administrării. .

art. înşelăciune. dare sau luare de mită.. 6 LSC (gestiune frauduloasă. abuz de încredere. totuşi. Art. persoană fizică. uz de fals. sub sancţiunea răspunderii pentru prejudiciul astfel cauzat şi a inopozabilităţii semnăturii respectivului terţ faţă de societate1. sentinţa civilă nr.170 Organizarea comerţului -S. având obligaţia de a participa la toate adunările asociaţilor. deşi această din urmă posibilitate este evocată expres de legiuitor numai în ceea ce priveşte societăţile pe acţiuni. 1763 din 27 iunie 2000). cei care au săvârşit şi au fost condamnaţi pentru infracţiunile menţionate la art. infracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţet sau cele expres reglementate de LSC). ' Jurisprudenţa a mers şi mai departe. 7.5. cu atât mai mult cu cât în cazul formelor de societăţi la care calitatea de administrator o au numai asociaţii (societatea în nume colectiv sau în comandită simplu. Constanţa.. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor. este nui" (Trib. în situaţia în care administrarea societăţii este încredinţată unei persoane juridice. Administratorii societăţii pot fi atât persoane fizice cât şi persoane juridice. aceasta va trebui. Administratorii pot reprezenta societatea. Atribuţiile şi răspunderea administratorilor. întrucât nu îşi găseşte suport legal.) există posibilitatea ca toţi asociaţii să fie persoane juridice. având în vedere că puterile administratorului se întind şi asupra actelor de dispoziţie necesare activităţii societăţii. 71 LSC arătând clar sancţiunile aplicabile în cazul transmiterii neautorizate a dreptului de reprezentare. împreună cu care va răspunde solidar pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revtn. aceasta va fi obligată să-şi desemneze un reprezentant permanent. la întâlnirile consiliului de administraţie şi la şedinţele organelor de conducere similare acestora. delapidare. la adăpost de critici. fals. administratorii pot efectua toate operaţiunile necesare pentru realizarea obiectului societăţii. fără acceptul celorlalţi asociaţi şi fără o prevedere similară în actui constitutiv. considerând că „Mandatuf prin care administratorul in exerciţiu acordă unui terţ dreptul de a-i îndeplini atribuţiile specifice şi de a reprezenta interesele societăţii. în ceea ce priveşte administratorul persoana juridică. Soluţia nu este. Secţia comercială.3. 34 din Decretul nr. consacrat de art. precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. 153 M LSC. Dreptul de reprezentare conferit administratorilor nu poate fi transmis de acesta unei terţe persoane decât cu acordul societăţii. Administrarea societăţilor comerciale. mărturie mincinoasă.persoană fizică numai acel ce are deplină capacitate de exerciţiu. în temeiul mandatului de administrator conferit prin actele constitutive. 31/1954. Poate fi administrator . 143-145 din Legea nr. angajând prin semnătura lor răspunderea acesteia în raporturile cu terţii. amplasat în capitoiui dedicat societăţilor pe acţiuni. potrivit principiului capacităţii specialităţii de folosinţă. 1a nivei principial. infracţiunile prevăzute de art. prevede că „o persoană juridică poate fi numită administrator sau membru al consiliului de supraveghere al unei societăţi pe acţiuni" Gradul de generalitate al reglementării ne permite însă să extindem această posibilitate la toate formele de societate. să aibă prevăzute în obiectul de activitate activităţi de management şi reprezentare. nulitatea actului de transmitere nefigurând printre .

în speţă ar surveni o nulitate absolută. or. organizarea şi funcţionarea 171 mmtelor efectuate de asociaţi. (b) existenţa reală a dividendelor plătite ic. Administratorii răspund solidar faţă de societate pentru (a) realitatea vărsă- acestea. Constituirea. pentru care legea nu a prevăzut o altă sancţiune. (d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale si (e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun."Societăţi comerciale. .) existenţa registrelor cerute de lege si corecta lor ţinere. aceasta trebuie sa fie expresă sau să rezulte din încălcarea unor prevederi imperative ale legii. Răspunderea administratorilor pentru neîndeplinirea exactă a acestor obligaţii este reglementată potrivit regulilor mandatului şi prevederilor LSC. cum în optica instanţei citate mai sus.

transmiterea părţilor sociale (art. pur şi simplu. mutarea sediului societăţii. prevăzute de art.. 7 şi 8 din L S C Titlul IV al LSC. reorganizarea societăţii cu răspundere limitată ca societate cu asociat unic. fuziunea. Pe lângă acestea. subsumată comandamentului obţinerii de profit. 202 LSC). este supusă unei continue adaptări a structurii societare condiţiilor fluctuante a mediului economic în care societatea îşi desfăşoară activitatea. schimbarea obiectului de activitate al societăţii. constitutiv. Modificările ce pot fi aduse actului constitutiv sunt fie expres reglementate de lege. fie pot fi deduse din prevederile acesteia şi ele vizează acele elemente esenţiale ale actului. conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni nominative (art. impropriu intitulat „Modificarea actului constitutiv" 1 reprezintă sediul materiei în domeniul condiţiilor de formă privind modificarea actului constitutiv. 113 LSC). Reacţia societăţii la exigenţele adaptării este concretizată prin modificarea anumitor elemente ale actului constitutiv. fie. care nu mai corespund fie scopului societăţii. voinţei asociaţilor. urmare a reducerii numărului de asociaţi la unuî singur (art. divizarea şi lichidarea societăţii (Titlul VI LSC). Reglementarea legala a modificării actelor constitutive Funcţionarea societăţii comerciale. dizolvarea. Societăţi comerciale.Capitolul V. înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare. ' întrucât nu cuprinde ansamblul modificărilor actului constitutiv. 229 LSC). prelungirea duratei acesteia şi modificarea capitalului social (reducerea şi majorarea acestuia). . alte texte ale LSC mai menţionează şi alte modificări ale actului constitutiv sau operaţiuni care pot avea consecinţa modificării actului constitutiv: excluderea şi retragerea asociaţilor (Titlul V LSC). dar menţionează sau reglementează doar o parte din modificările ce pot fi aduse actului constitutiv al societăţii comerciale: schimbarea iormei juridice a societăţii. ci doar modificarea capitalului. fie gradului de dezvoltare a activităţii acesteia. Modificarea actelor constitutive Secţiunea 1.

H ara ga. atunci când ea este dispusă de instanţa de judecată competentă. a consiliului de administraţie sau a directoratului ori a unui act adiţional la actul constitutiv ori prin hotărâre a instanţei judecătoreşti.V. în acest sens. adoptată în temeiul art. Modificarea actelor constitutive 1 75 Secţiunea 2. adoptată în temeiui art. (3) LSCI şi atunci când se produce retragerea unui asociat pe cale judiciară şi instanţa va dispune. Bădoiu. (2) LSC1V 2. Căi de realizare. pentru că aceasta ar echivala cu încălcarea principiului libertăţii de voinţă a părţilor (asociaţilor). ci efectul voinţei sociale care se formează. cit. Enumerând doar aceste două instrumente juridice de modificare a actului constitutiv.2. asociaţii desăvârşesc modificarea pactului societar. 464. 226 alin.1. de etectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţii lor. Modificarea lui nu se produce însă prmtr-un acord unanim al aceloraşi voinţe. 223 alin. iegea elimină din câmpul actelor modificatoare actul adiţional prin care. Actul adiţional. Cucu. 11 5 din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului. 704 din 16 octombrie 2008). din această perspectivă. Cavnş. C. după caz. (1) LSC. respectiv a directoratului. stabileşte că modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale se tace pe baza hotărârii adunării generale a asociaţilor/membrilor ori. Instanţa nu poate schimba. Condiţii de fond. a se vedea şi C.2. 2. în alte situaţii decât cele expres prevăzute de lege.1. pactul societar. Modificarea actului constitutiv pe cale convenţională sau voluntară se produce prin hotărârea adunării generale a asociaţilor ori a consiliului de administraţie. 2 Art. nr. care este rezultatul voinţei părţilor de a se asocia şi este asumat în unanimitate de către asociaţi fiind. de publicitate 2. Modificarea actului constitutiv se poate realiza fie pe cale convenţională. în cadrul adunării generale. transpunând în termenii actului constitutiv hotărârea adunării generale. M. Aceleaşi raţionamente sunt aplicabile şi atunci când modificarea se produce prin hotărâre a consiliului de administraţie. Modificarea actului constitutiv prin hotărârea instanţei judecătoreşti se poate produce în două situaţii: atunci când se produce excluderea unui asociat şi instanţa. întrucât asemenea hotărâri sunt fie îngăduite de actul constitutiv. prin hotărâre. Of. prin hotărârea de excludere va dispune şi cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalţi asociaţi ¡art. şi ele. 114 alin.Societăţi comerciale. nu mai reprezintă cumulul voinţelor individuale ale asociaţilor. de forma. expresia unui cumul de voinţe individuale.1. după caz. C. asttel cum au fost aprobate prin Ordinul nr.. Astfel. şi cu privire la structura participării la capitalul sociai a celorlalţi asociaţi lart. 2594/C/2008 (M. de hotărâri ale adunării generale care deleagă acestor organe exerciţiul competenţelor aparţinând adunării generale extraordinare. (1) LSC. respectiv a directoratului. fie sunt precedate. prin vot. Actul constitutiv este un act juridic complex. . modificarea voluntară a actului constitutiv nu mai este opera asociaţilor.2 Considerente de 1 Cazurile în care actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a instanţei de |udecată sunt limitativ prevăzute de lege. p. op. ci a societăţii. 114 alin. ci ca rezultat al mecanismului votului în adunarea generală a asociaţilor. fie pe cale judiciară.

p. H. ponderate în proporţiile stabilite de lege şi actul constitutiv. Forma actului modificator. 2008. Astfel. care nu poate accepta regula majorităţii. ca regulă. în alţi termeni. (aj dacă forma autentică este cerută la constituirea societăţii atunci când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un teren. deşi acesta fusese deja aprobat prin hotărârea adunării generale.C. Voinţa asociaţilor şi voinţa socială. este adevărat însă că.2. (c) în fine.. în acelaşi sens. 204 LSC. 1 C. ca act modificator al unei convenţii. odată născută. De aceea.sunt cele care probabil au determinat opţiunea legiuitorului de a conferi hotărârii adunării generale torţa unui act modificator. şi „contemporane" cu aceasta.. p. (b) dacă forma autentică este impusă la constituirea unei societăţi în nume colectiv sau in comandită simplă aceeaşi formă va fi cerută şi la modificarea formei juridice a societăţii într-o societate în nume colectiv sau în comandită simplă. C. în forma unui înscris sub semnătură privată. rolul voinţei asociaţilor nu se reduce la formarea voinţei sociale distincte. Ed. care. actul adiţional este expresia voinţei asociaţilor. este mai mult apropiat principiilor dreptului comun. adoptarea unei hotărâri a adunării generale si încheierea unui act adiţional conduceau ia exprimarea de două ori a voinţei asociaţilor..cum ar fi simplificarea procedurii de modificare şi înregistrare a modificării actului constitutiv . menţionarea acruiui adiţional ca act modificator al actului constitutiv reprezintă o nepermisă adăugare ia lege. se sustrage în parte voinţei depline a asociaţilor. 71. în consecinţă. . Leaua. o serie de litigii s-au născut din refuzul asociaţilor de a semna actul adiţional. Cheorghe. în privinţă formării şi încetării ei. acceptate de părţi prin clauze explicite. Ed. 5 alin. în timp ce hotărârea adunării generale a asociaţilor este un act juridic ce aparţine dreptului societar şi este supus unor reguli speciale de validitate. 47. fuziunea hotărârii adunării generale şi a actului modificator ridică o serie de probleme de calificare: în timp ce hotărârea este o expresie a voinţei sociale.. situaţii care derivă din cele reglementate de art. Al! Beck. supusă principiului unanimităţii. este evident că aceeaşi formă va fi cerută şi la majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui teren. care enumeră limitativ actele modificatoare. dacă la constituirea prin subscripţie publică a Dar cum aceste norme constituie doar un act de executare a legii. în mod îndreptăţit s-a susţinut în doctrină că „ î n timpul funcţionării societăţii comerciale. LSC nici nu mai enunţă regula potrivit căreia actul modificator se încheie. op. este evident că actul modificator al actului constitutiv îmbracă aceeaşi formă pe care o îmbracă actul constitutiv al societăţii comerciale. Aceste voinţe subzistă si independent de voinţa socială. Societăţi comerciale. (6) LSC. actul adiţional. 2003. Urmând regula simetriei formei actelor juridice. . ci menţionează doar situaţiile în care actul modificator trebuie să îmbrace formă autentică. în afara unor derogări exprese. pentru a cârmui actul constitutiv în sine" ' 2. In plus. care încalcă dispoziţiile exprese ale art. cit. oficiile registrului comerţului continuă să efectueze menţiuni pe baza unor acte adiţionale. Beck.174 Organizarea comerţului -S. ordin practic . în practică.' Sub aspect conceptual.

din oficiu. persistă totuşi remanenţe ale tratamentului birocratic care guverna. Considerăm. complet şi actualizat cu toate modificările aduse. 223 alin. De ia această procedură standard. Modificarea actelor constitutive societăţii 1 75 prin subscripţie publică va fi supusă aceleaşi cerinţe. de actul constitutiv. de lege terenda. (2) LSC.hotărârea adoptată de adunarea generală. (6) LSC care cere ca actul modificator al actului constitutiv al unei societăţi în nume colectiv sau în comandită simplă să fie depus la oficiul registrul comerţului. pe acţiuni se cere forma autentică atunci şi maiorarea capitalului social actului . sau se transformă forma juridică. dintr-o societate în n u m e colectiv într-o societate cu răspundere limitată. conform prevederilor art. 204 alin. (2) şi (6) LSC. LSC reglementează unele derogări: . Aceste deducţii logice şi compatibile cu spiritul art.3.şi piedăm. în ciuda tendinţei declarate a legiuitorului de a simplifica procedurile societare. . în Monitorului Oficial.modificarea actului constitutiv se aprobă de adunarea generală a asociaţilor. Datorită naturii imperative a dispoziţiilor care impun torma autentică a actului modificator si a v â n d în vedere enumerarea limitativă a situaţiilor menţionate mai sus. în primii ani după 1989. spre publicare. Astfel. respectiv actul modificator. (3) şi actul modificator şi notificarea depunerii textului actualizat al -. Rezultă că. s-a adus ca aport un teren. 204 alin. după caz. pentru îndeplinirea formalităţilor solemne cerute de lege. împreună cu textui actului constitutiv. de lege lata. constituirea societăţii c o m e r c i a l e şi modificarea actului constitutiv. a fost constituită prin subscripţie publică sau în forma unei societăţi în nume colectiv). că forma autentică trebuie menţinută numai pentru ipoteza. într-o succesiune stabilită de lege: cu c v o r u m u l şi majoritatea stabilite de lege sau. de exemplu. . se depune la registrul comerţului. care constituie sediul materiei. prin încheiere. Desigur că. pentru menţinerea formei autentice numai pentru cazurile expres prevăzute de art. constituită prin act autentic tpentru că. s-ar putea deduce că actul constitutiv ai unei societăţi. se face o simplă maiorare. pe cheltuiala societăţii. 2. a c o l o unde legea cere formă autentică. ceea ce presupune participarea unui notar la lucrările adunării generale a asociaţilor. partea a IV-a. rezultă că L S C nu a consacrat principiul potrivit căruia actui constitutiv încheiat în formă autentică se modifică numai prin act autentic. atunci când. hotărârea adunării generale va trebui să î m b r a c e această formă.aportului în natură constând în terenuri . Modificarea actului constitutiv este un proces c o m p u s din mai mulţi timpi. deşi această cerinţă nu este prevăzută în cuprinsul alineatului (2). atunci c â n d sunt îndeplinite condiţiile legale de fond şi de tormă. dispune.şi aceasta pentru unitatea formei care guvernează circulaţia acestor bunuri .atunci c â n d actui modificator constă într-o hotărâre judecătorească privitoare ia excluderea sau retragerea unor asociaţi. 204 alin.actul modificator este supus controlului exercitat de judecătorul-delegat care. cu subscripţie simultană. P r o c e d u r a . va putea fi modificat prin act sub semnătură privată.Societăţi comerciale. sunt răsturnate însă de cerinţa expresă a art. în tormă autentică. înregistrarea lui în registrul comerţului. constitutiv sunt înaintate de oficiu! registrului comerţului. de exemplu.

conduce la actualizarea completă a textului acestui act. în Monitorul O f i c i a l al României. se înlătură orice posibilitate de confuzii privind starea actuiui constitutiv. 7 şi art. oficiul registrului comerţului va. fie va cere societăţii înlăturarea acestei neregularitaţl. publicarea actului modificator. trăsături care suplinesc şi elimină exigenţele unei largi publicităţi. a cărui existenţă este determinată doar de raţiuni care privesc publicitatea actului şi informarea terţilor. inutile sub raportui semnificaţiei juridice. nefiind decât o actualizare a actului constitutiv. 8 LSC şi care sunt detaliate în art. 8' LSC. în ipoteza în care neregulantatea nu este înlăturată. la art. înregistrarea menţiunilor privind modificarea actului constitutiv se face pe baza hotărârii irevocabile de excludere sau de retragere..atunci c â n d modificările privesc actul constitutiv al unei societăţi în nume colectiv sau în comandită simplă. Această dispoziţie permite eliminarea unui balast informativ. astfel încât terţii să poată lua cunoştinţă despre faptul că textul actualizat ai actului constitutiv este disponibil. în această formă. Astfel.176 Organizarea comerţului -S. fie că el. în decursul timpului s-au produs numeroase modificări ale acestuia. atunci c â n d societatea are mulţi asociaţi fondatori şt când în structura societară s-au produs numeroase modificări. făcând aplicarea prin analogie a prevederilor art. . (1) LSC.. Primind actul constitutiv actualizat. (2) LSC. nu este obligatorie. dacă au trecut cel puţin 5 ani de la data înmatriculării societăţii şi dacă actul constitutiv nu cuprinde dispoziţii contrare. pentru informarea lor. se pot omite o serie de elemente care sunt obligatorii potrivit prevederilor art. acesta fiind cel care este supus rigorilor de formă stabilite de lege. o notificare privind îndeplinirea acestei obligaţii legale de actualizare. oricât de redusă ca amploare. chiar dacă pe seama societăţii şi cu un plus de birocraţie. In forma actualizată. de unde se poate d e d u c e fie că acesta trebuie să îmbrace aceeaşi formă cu actul modificator (înscris sub semnătură privată sau act autentic. fără îndoială. . care trebuie depus. judecătorul delegat va privi această omisiune ca o neregularitate a actului constitutiv şi. fără a mai fi necesară hotărârea judecătorului-delegat. fie va respinge cererea de înscriere a menţiunii privind modificarea actului constitutiv. C r e d e m că această din urmă interpretare este lipsită de argumente de text şi ar reprezenta şi o manifestare a unei birocraţii excesive. la oficiul registrului comerţului. situaţii care îngreunează interpretarea riguroasă şi neîndoielnică a voinţei asociaţilor. Legea nu f a c e nici o trimitere la forma actului actualizat. privind datele de identificare ale fondatorilor şi ale primilor membri ai organelor societăţii. după caz). atunci când. în cazul în care forma actualizată a actului constitutiv nu conţine datele de identificare a fondatorilor sau a primiI6r membri ai organelor societăţii. nu este supus niciunei cerinţe de formă. Partea a IV-a. la oficiul registrului comerţuiui. întrucât efectele modificării se produc prin adoptarea actuiui modificator. 46 alin. deşi nu sau împlinit 5 ani de la data înmatriculării societăţii. de-a lungul timpului. pe cheltuiala societăţii. pe răspunderea nelimitată a asociaţilor şi pe caracterul intuitu personae al acestor societăţi.da publicităţii. această soluţie se întemeiază. 226 alin. Fiecare modificare a actului constitutiv.

din punct de vedere tehnic. valoarea lui fluctuând în raport de eficienţa activităţii acesteia. ale consiliului de administraţie sau ale directoratului.micşorarea numărului de acţiuni sau părţi sociale. după caz. prin anularea unui n u m ă r de acţiuni proprii. urmată de anularea lor. 114 LSC. situaţie ce conduce şi la redistribuirea părţilor sociale şi acţiunilor între asociaţi. C ă i şi procedee. acest procedeu este rezervai numai societăţii pe acţiuni. Bădoni. C. Modificarea actelor constitutive 187 1 75 Secţiunea 3. Fiind o situaţie de excepţie. Haraga. capitalul social reprezintă o c o m p o n e n t ă a patrimoniului caracterizată prin fixitate. 190.scuiirea totală sau parţială a asociaţilor de vărsăminteie datorate. . care privesc vărsăminteie datorate sau efectuate de asociaţi sau acţionari: nu este fundamentată pe . atunci c â n d aceasta nu mai necesită un capitai de dimensiunea celui miţial proiectat de asociaţi. Ea poate fi determinată de considerente de ordin strategic (dobândirea şi anularea propriilor acţiuni. p. pentru a evita preluarea societăţii de alte persoane). de neîndeplinirea angajamentelor asumate de unii asociaţi (care nu au vărsat la scadenţă aportul subscris) sau. 104 lit. de o valoare corespunzătoare reducerii jart. nefiind aplicabile dispoziţiile art.1. de retragerea unui asociat sau acţionar sau de excluderea unui asociat (dacă asociaţii sau instanţa competentă nu au hotărât aitfei cu privire la structura participării la capital a celorlalţi asociaţi). . de exemplu. de restrângerea obiectului de activitate ai societăţii. în condiţiile art. de exemplu.reducerea valorii nominale a acţiunilor şi părţilor sociale. în unele situaţii. 103' din L S C . Gavriş. Reducerea capitalului social reprezintă o modalitate de adaptare a capitalului social la constrângerile unei situaţii financiare deficitare sau la restrângerea obiectului de activitate al societăţii. cit. Reducerea capitalului social 3. Atunci c â n d hotărârea de reducere a capitalului înregistrarea unor pierderi.dobândirea propriilor acţiuni. prin trei p r o c e d e e . Reducerea se poate realiza.Societăţi comercia ie. a) din L S C J . in timp ce patrimoniul societăţii este un c o n c e p t d i n a m i c . Acest procedeu este aplicabil numai în situaţia redu- ' C. reducerea capitalului social se poate realiza şi prin alte căi sau procedee. în sensul că el se modifică numai prin acte de decizie a adunării generale a asociaţilor sau. acest procedeu poate fi folosit. op. U n u l din cazurile în care legea permite ca societatea să-şi dobândească propriile acţiuni este acela c â n d se urmăreşte reducerea capitalului social. atunci c â n d reducerea este determinată. M V . C. în cazul retragerii sau excluderii unui asociat. dobândirea propriilor acţiuni în acest caz nu este supusă autorizării de către adunarea generală. vaioarea sau existenţa părţilor sociale sau a acţiunilor societăţii comerciale: . situaţie c a r e nu implică o modificare a distribuţiei acţiunilor sau părţilor între asociaţi. astfel î n c â t reducerea valorii acestora reprezintă o modalitate de prezervare a echilibrului existent între asociaţi. în m o d evident. procedeul este recomandat în situaţia înregistrării unei pierderi din capital. Cu cu. .. care privesc numărul.

deşi. va putea proceda la anularea acţiunilor şi la reducerea capitalului social în proporţie cu valoarea acestor acţiuni. iar adunarea generală extraordinară c o n v o c a t ă în acest scop nu a hotărât dizolvarea societăţii. 103. Atunci. aceştia au dreptul chiar la restituirea unei cote-părţi din aporturile aduse la capitalul social. (1) LSC]. 22 LSC). Un asemenea procedeu special prevăzut de lege este cel reglementat în alin. cerii capitalului societăţii pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni. procedeul vizează numai pe acţionari. urmată de reducerea capitalului. . 153 24 . (7) al art. societatea va putea să procedeze de îndată la reducerea proporţională a capitalului social. Procedeul este aplicabil atât în intervalul acordat de lege sau de actul constitutiv pentru vărsarea integrală a capitalului subscris (12 luni. dispoziţiile care guvernează dobândirea propriilor acţiuni. 100 LSC. . Această modalitate de reducere a capitalului confirmă. c u m ar fi retragerea unor asociaţi. proporţională cu reducerea capitalului social şi calculată egal pentru fiecare acţiune sau parte sociala.restituirea către acţionari a unei cote părţi din aporturi. cu condiţia respectării minimul legal al capitalului societăţii pe acţiuni (90. 115 alin.178 Organizarea comerţului -S. reducerea fiind impusă dacă activul net al societăţii scade la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris (actul constitutiv poate prevedea $i o valoare mai puţin semnificativă). pe lângă opţiunile prioritar reglementate de art.000 lei). Un alt caz. Astfel. (2) LSC]. Dispoziţiile privind reducerea capitalului social al societăţii pe acţiuni sunt aplicabile şi societăţilor cu răspundere limitată Jart.. 201 alin. dacă preţul obţinut nu este îndestulător pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societăţii sau dacă vânzarea nu are loc din lipsă de cumpărători. singurele torme de societate la care legea permite ca aportul asociaţilor să nu fie vărsat integral ia constituire sau la majorarea capitalului (art. 104 şi 207 LSC) sau dispoziţiile privind majoritatea cerută pentru aprobarea de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor a reducerii capitalului social lart. dispoziţiile privind anularea acţiunilor subscrise şi neplătite. indirect. urmată de anularea lor şi reducerea capitalului (art. (6) şi (7) LSC].alte procedee prevăzute de lege. ea va putea emite noi acţiuni pe care să le vândă (acţionarilor existenţi sau terţilor). că în anumite situaţii. 24 luni sau 3 ani) cât şi în cazul acţionarilor care nu au efectuat plata vărsămmtelor pe care le datorează în termenele prevăzute mai sus.. referitoare şi la acţiuni şi la părţi sociale. nu vor fi aplicabile societăţilor cu răspundere limitată dispoziţiile privind reducerea capitalului social ai societăţii pe acţiuni constituite prin subscriere publică (art. Societatea va putea decide să procedeze. după c u m reiese şi din menţiunea finală a textului. este cel reglementat de art. 100 LSC (somarea acţionarilor debitori şi urmărirea acestora pentru vărsămintele restante). în cazul în care preţul obţinut pentru noile acţiuni este neîndestulător lart. societatea. . expressts terrninis. 100 alin. el este aplicabil tuturor formelor de societate. 9' LSC). atunci când societatea hotărăşte să anuleze acţiunile pentru care nu s-au efectuat ia termen vărsămintele datorate. cel târziu până la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile. la reducerea capitalului cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor. în limita compatibilităţii lor. în care reducerea capitalului sociai este obligatorie.

Hotărârea astfel adoptată se depune la oficiu! registrului comerţului pentru menţionare în registru şt publicare în Monitorul Oficial. (1) sunt aplicabile şi societăţii cu răspundere limitată următoarele prevederi privind reducerea capitalului societăţii pe acţiuni: (a) capitalul nu poate fi redus sub minimul legai decât dacă valoarea sa este adusă la un nivel ce! puţin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în acelaşi timp cu hotărârea de reducere a capitalului Jart. : A devenit un ioc comun aserţiunea că. (1) şi (2) L S G . cu excepţia. în condiţiile art. acest gaj general . după forma juridică a societăţii (200 lei pentru societatea cu răspundere iimitată şi 90. care echivalează cu o suspendare legată a efectelor hotărârii de reducere a capitalului. LSC. desigur. 207-209 L S C şi care constituie sediul materiei aplicabile reducerii capitalului. în schimb. (1) lit. " Sancţiunea nemenţionării acestor elemente este nulitatea hotărârii astfel adoptate. 15324 LSC). vor c o n v o c a de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată sau să procedeze la reducerea capitalului social cu un c u a n t u m cei puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve (art. Hotărârea nu va putea fi însă executată decât după trecerea unui termen de două luni de la data publicării ei în Monitorul Oficia!. (2) LSC1. 10 alin. Modificarea actelor constitutive 179 art. s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. a 1 Prin art. de restrângerea garanţiei legale constituite.Societăţi comercia ie. determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia. în urma unor pierderi. 207 alin. restrângerea activităţii.a r t . 3. prin aceasta. L S C stabileşte că orice creditor al societăţii. care ar putea fi afectaţi de reducerea capitalului şi. 207 alin. într-un sens larg. hotărârea va arăta m o t i v e l e pentru care se tace reducerea (constatarea unei pierderi financiare. pentru creditori. Acest termen. c) LSC1.2. 201 alin. urmată de anularea l o r . în realitate. capitalul social constituie gaiul general al creanţelor existente asupra societăţii comerciale. cu c v o r u m u l şi majoritatea impuse de lege şi de reglementările statutare şi cu respectarea minimului legal de capital 1 . este instituit ca un moratoriu acordat creditorilor societăţii. (2) LSC este prevăzut un caz specia! în care se permite reducerea capitalului social sub minimul legal. 10 alin. de capitalul s o c i e t ă ţ i i în acest sens. P r o c e d u r a . prin anaiogie şt în virtutea normei generale de trimitere cuprinsă în (b) atunci c â n d administratorii constată că. 1 32 si urm. activul net ai societăţii. Pentru reducerea capitalului social adunarea generală va adopta o hotărâre. De asemenea. însă doar dacă valoarea capitalului este adusă la un nivel cel puţin egal cu minimul iegal prin adoptarea unei hotărâri de maiorare de capital în acelaşi timp cu hotărârea de reducere a capitalului. stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform iegii. a acelor prevederi dedicate special societăţii pe acţiuni I c u m ar fi reducerea capitalului prin dobândirea propriilor acţiuni. Partea a IV-a.000 lei pentru societăţile pe acţiuni şt în comandită pe acţiuni). retragerea sau excluderea unui asociat şi altele asemenea) precum şi p r o c e d e u l ce va fi aplicat pentru realizarea fcontorm precizărilor art.în . sunt şi rămân aplicabile societăţii cu răspundere limitată normele privind reducerea capitalului cuprinse în art.

chiar dacă hotărârea de reducere a capitalului nu va produce efecte timp de două luni de la publicarea sa. Haraga. încuviinţând suspendarea. ' în sensul că nu îşi găsesc incidenţă şi dispoziţiile art. Odată cu depunerea opoziţiei. se pot produce următoarele evoluţii: . hotărârea pronunţată asupra opoziţiei este supusă numai recursului' cărui creanţă este anterioară publicării hotărârii de reducere a capitalului. în această ipoteză. împotriva ordonanţei de suspendare se poate tace recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.dacă nu s-a manifestat nici o opoziţie. Gavnş." Opoziţia se depune la oficiul registrului comerţului care. cu citarea părţilor. 62.îl constituie activele prezente în patrimoniul societăţii. în conformitate cu art. Capitalul constituie doar o limită publică a credibilităţii financiare a societăţii comerciale.în plan negativ . poate obliga pe reclamant ia o cauţiune. (2). după rămânerea irevocabilă a hotărârii de respingere a opoziţiei. 62 L S C (30 de zile de la data publicării hotărârii). în acest context este remarcabilă . p. până c â n d creditorii nu vor fi obţinut realizarea creanţelor lor sau garanţii adecvate. o va menţiona în registru şi o va înainta instanţei judecătoreşti de la locul unde societatea îşi are sediul principal. 475.. la instanţa competentă teritorial şi material. Bădoiu. înregistrarea actului modificator în registrul comerţului. 62 alin. luându-se în considerare activul societăţii. deoarece o asemenea cerere ar fi lipsită de interes. creditorii pot cere instanţei. . Cucu. poate D u p ă adoptarea şi publicarea hotărârii de reducere a capitalului social. pe cale de ordonanţă preşedinţiala. Preşedintele. prin încheiere. reducerea capitalului social nu va ii înregistrată şi nu va produce efecte. a se vedea C. sensul cel mai larg al conceptului generic de garanţie . făcând doar precizarea că aceşti creditori „au dreptul de a face opoziţie împotriva acestei hotărâri. cit. Opoziţia se judecă în camera de consiliu. termenul util în care creditorii pot tace opoziţie este de doar 30 de zile de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.. C. 208 LSC nu stabileşte un alt termen pentru opoziţie. care au creanţe anterioare publicării. cât timp nu au tost îndestulaţi creditorii potrivit legii. reducerea capitalului social nu poate avea efect şi nu se poate proceda la plăţi către asociaţi. în condiţiile art.dacă s-a înregistrat opoziţia creditorilor şi instanţa competentă constată că aceasta este întemeiată. C. M. 62 LSC. judecătorul-delegat va autoriza.necorelarea dintre termenul prevăzut de alin. op. face opoziţie împotriva acesteia. peste termenul lega! de două luni. care permit creditorilor sa solicite instanţei susjjendarea executării hotărârii. (4). în condîţiiie în care. în termen de 3 zile de la data depunerii. în raport şi de reacţia eventualilor creditori ai societăţii.dacă s-a înregistrat opoziţia creditorilor şi instanţa competentă constată că societatea a oferit creditorilor garanţii adecvate ori că.180 Organizarea comerţului -S. (1) al acestui articol {două luni de la publicarea hotărârii) şi termenul stipulat de art. . în timp ce doar raportul patrimonial activ-pasiv este cei care atestă gradul de solvabilitate a acesteia. contorm alin. .V. acesta o va admite şi. întrucât art.. şi nu numai capitalul acesteia. garanţiile nu sunt necesare. Astfel. va respinge cererea creditorilor iar judecătorul-delegat va autoriza reducerea capitalului. suspendarea executării hotărârii de reducere a capitalului.

a beneficiilor sau a primelor de emisiune. a 3-a. C. Dar. Secţiunea 4. şi de resursele financiare care stau la dispoziţia acesteia. Beck. p. cu excepţia rezervelor iegale. în St. fie prin mărirea valorii n o m i n a l e a părţilor sociale sau acţiunilor existente. David. Cu titlu de chestiune prealabilă. c o n s e m n ă m taptul că unele dintre dispoziţiile LSC dedicate acestei operaţiuni par a se adresa numai societăţii pe acţiuni. îmbrăca doua f o r m e : fie prin mărirea numărului de părţi sociale sau acţiuni. că acest articol şi. majorarea capitalului social poate . calculată proprţional cu reducerea de capital). numai de la această dată se vor putea efectua plăţi în beneficiul asociaţilor (de exemplu atunci când se produce o scutire de varsăminte datorate în contul aporturilor subscrise sau o restituire a unor cote-părţi din aporturi. Ed. Legea societăţilor comerciale. Piperea.D. C. printre mai mulţi. venituri din realizarea unor acte de comerţ . hotărârea de reducere a capitalului produce efecte tată de terţi de la data înscrierii menţiunii corespunzătoare în registrul comerţului. Cărpenaru.majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor. prin aceasta.D. grupate de legiuitor asttel: Emisiunea de noi părţi sociale sau acţiuni precum şi majorarea valorii nominale 4.majorarea capitalului social prin noi aporturi. 654. fără a menţiona părţile de interes sau părţile sociale ori noţiunea generică de asocieţi.Societăţi comercia ie. a părţilor sociale sau acţiunilor existente se poate realiza din mai multe surse. având în vedere faptul că L S C nu reglementează aite procedee specifice pentru majorarea capitalului. Eficienţa activităţii societăţii c o m e r c i a l e depinde. S. . alături de alţi autori 1 . lichide şi exigibile S-a spus. M o d a l i t ă ţ i .1. credem. că singura c a l e veritabilă şi reală de majorare a capitalului este cea prin noi aporturi. emitere de obligaţiuni. alţi factori.H. D i n punct de vedere tehnic. subscrise de asociaţi sau de terţi. 2006. întrucât legiuitorul nu utilizează decât noţiunea de „acţiuni" sau „ a c ţ i o n a r i " . în m o d îndreptăţit. ed. Modificarea actelor constitutive 181 Sub rezerva dispoziţiilor examinate mai sus. . se aplică tuturor formelor de societate reglementate de L S C . Cărpenaru. aplicabile celorlalte forme de societate comercială.1. . surse şi procedură. credite. Majorarea capitalului social 4.maiorarea capitalului este c e a mai ieftină şi deci c e a mai benefică pentru societate. Predoiu. cooptaţi pe această cale. Forme. rejDrezen- ' St. Comentariu pe articole. Dintre diversele surse de finanţare care stau ia dispoziţia societăţii noi aporturi ale asociaţilor.1. procedeele şi sursele de majorare a capitalului social aici prevăzute.majorarea capitalului prin compensarea unor creanţe asupra societăţii cu părţi sociale sau acţiuni ale acesteia. deci prin aportul propriu al asociaţilor sau prin aportul unor noi asociaţi. Ch.

conform prevederilor din actul constitutiv al acestora şi sunt destinate acoperirii unor necesităţi de funcţionare şi dezvoltare a societăţii. 4. Ed. Beneficiile sunt profiturile realizate de societate în exerciţiile anterioare şi reportate. atunci când nu toţi aceştia participă la majorarea capitalului şi societatea are constituite rezerve. aceste modalităţi au fost tratate sub denumirea generică de „sporire contabilă a patrimoniului". cât şi în natură.2. de aceea. destinate măririi capitalului şi care pot fi încorporate direct. 4. aşadar. Alte rezerve prevăzute de Sege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama beneficiilor şi din alte surse. Ed. precum şi profitul realizat la închiderea exerciţiului financiar precedent. Noi aporturi. 1999.. încorporarea rezervelor. rezerve statuare şi alte rezerve. creşterii capitalului social. beneficii capitalizate. primele 1 A se vedea. ci integrarea în capital a unor valon existente deja în patrimoniul societăţii. neimplicând aporturi exterioare.. Structural. sau de majorare nominală a capitalului. Capitalul social ai societăţilor comerciale. Pentru acestea din urmă sunt şi rămân valabile toate condiţiile reglementate de ISC privitor la formarea capitalului la constituirea societăţii. /.192 Organizarea comerţului -S. în considerarea formei juridice pe care o îmbracă societatea. rezervele se împart în rezerve legale. 61-62. 1994. cu acordul acestora. 1 Toate celelalte căi reprezintă doar o autofinanţare a societăţii. materializată în emiterea de noi acţiuni sau subscrierea de noi părţi sociale.3. a beneficiilor sau a primelor de emisiune constituie o modalitate de majorare a capitalului care nu presupune noi aporturi. în alţi termeni. fie sub forma unor beneficii sau prime de emisiune. I 23 şt urm. fără a mai fi trecute prin rezerve/ Primeie de emisiune sunt un supliment de aport adus pentru a egaliza drepturile asociaţilor. Băcanu. /. p. pentru buna sa funcţionare. Lumina Lex. pentru întreaga problematică a majorării capitalului sociaf. în anumite condiţii reglementate de lege. dar cu alt titlu decât acela de aport la capital. pentru caile şi sursele de majorare a capitalului. Lumina Lex. concretizate în mărirea valorii nominale a acţiunii sau a părţii sociale. în principiu. a se vedea p. tând. cum sunt primele legate de capital. Dintre acestea. Rezervele reprezintă. privind evaluarea acestor aporturi şi transmiterea către societate a dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor acestuia privitoare Ia bunurile constituite ca aport. fie sub torma rezervelor statutare. Majorarea capitalului social prin noi aporturi urmăreşte mărirea efectivă a disponibilităţilor financiare sau operaţionale ale societăţii comerciale. rezervele legale nu pot constitui sursă de majorare a capitalului. fără a fi distribuite. în special. Rezervele statutare se constituie anual din beneficiile nete ale societăţii. destinate acoperirii pierderilor. sau acordării de dividende.1.1. Băcanu. Aceste aporturi pot fi aduse atât de asociaţi cât şi. Mărirea capitalului social al societătilor comerciale. de terţi. . o finanţare exterioară a societăţii. ci încorporarea sau transformarea unor resurse financiare aflate deja în patrimoniul societăţii. aceste aporturi pot consta atât în numerar.

poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acţionarilor" Această rigoare a legii . Bădoiu. 114 LSC pentru validitatea delegării acestor atribuţii de ia adunarea generală către organele menţionate mai sus. ' M. Atunci c â n d m a j o r a r e a se f a c e prin aporturi noi sau prin conversia creanţelor.se explică prin faptul că majorarea valorii n o m i n a l e a acţiunilor este adecvată atunci când majorarea se face prin distribuirea proporţională şi egalitară a unor resurse existente în patrimoniul societăţii . p. 319-320. Procedura. p. cunoscută şi sub denumirea de conversie a datoriilor societăţii 2 . respectiv către directorat. C. Compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu părţi sau acţiuni reprezintă o altă modalitate de majorare a capitalului.' 4. Haraga. M. Consideraţii privind un caz particular de mărire a capitalului societăţii comerciale. pe calea novaţiei obiective. 4/1996.5. Prin excepţie de la aceste prevederi. m Revista de drept comercial nr. cit. a se vedea T. numai cu votul tuturor acţionarilor. Delegarea către consiliul de administraţie. a două creanţe certe. p. o astfel de majorare. ea beneficiază numai aporturilor sau creditorilor societăţii. pe baza convenţiei creditorului şi debitorului care. C. beneficii sau prime de emisiune. Operaţiunea juridică nu reprezintă. în loc să stingă creanţa. nefiind suficienţă întrunirea condiţiilor de cvorum si majoritate impuse de art.1. Cozian. fiind o modificare a actului constitutiv. Prescure. /. mărirea capitalului social prin majorarea valorii n o m i n a l e a acţiunilor.rezerve. 115. deopotrivă. până la concurenţa lor) ci reprezintă o transformare a creanţelor pe care terţii le au faţă de societate în acţiuni sau părţi sociale.este singura situaţie în care adunarea generală a acţionarilor ia hotărâri numai cu unanimitate de voturi . a atribuţiei de majorare a capitalului social prin mărirea valorii nominale a acţiunilor va putea fi făcută. pe care să le distribuie creditorului.. atunci c â n d mărirea se tace prin noi aporturi sau prin conversia creanţelor exigibile asupra societăţii. de asemenea. 2 . se aprobă prin hotărâre a adunării generale extraordinare. Schiau. Modificarea actelor constitutive 183 de emisiune sunt diferenţa dintre valoarea nominală şi valoarea reală a părţilor sociale sau a acţiunilor unei societăţi. Pentru detalii. Cavriş. lichide şi exigibile şi care le stinge pe amândouă. propriu-zis. Cucu. astfel încât legiuitorul a considerat că este necesar ca toţi acţionarii să o aprobe. iuată cu c v o r u m u l şi voturile stabilite de art. de o valoare egală sau într-un anumit raport cu creanţa. deci nu tuturor acţionarilor. A. De aceea. în aceiaşi sens. 115 pentru adunările generale extraordinare. 480. op. op. cit.Societăţi comercia ie. condiţii cerute de art.. sociale 4. să transforme obligaţia de plată în obligaţia societăţii de a emite părţi sociale sau acţiuni. poate crea un dezechilibru în structura acţionariatului. înţeleg.4. C. Viander.V. M a j o r a r e a capitalului societăţii comerciale. 115 LSC.1. prin modificarea valorii n o m i n a l e a acţiunilor. o compensare (care presupune existenţa. în aceste condiţii.

La majorarea capitalului social. De aceea. 39 LSC. va cuprinde o serie de menţiuni necesare pentru a prezenta terţilor o imagine reală asupra identităţii societăţii. Toate aceste menţiuni sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii. Scopul acestor menţiuni fiind acela de a proteia interesele acceptanţilor. la constituirea societăţii: prin subscriere simultană sau prin subscriere continuată. 4. asupra stării sale financiare precum şi cu privire ia condiţiile în care se iace majorarea.2. nulitatea reglementată de lege este una reiativă. în formă autentică.2.. 16 alin. Capitalul societăţii pe acţiuni se poate majora în aceleaşi modalităţi prin care se şi formează.. La constituirea societăţii comerciale. Evaluarea se va face de unul sau mai mulţi experţi autorizaţi. cu alte cuvinte.184 4. 4. semnat.7. taro societate constituită prin subscripţie simultană poate opta să îşi majoreze capitalul social printr-o ofertă publică. dobândite prin efectul subscripţiei publice. prospectul de emisiune. în natură şi în creanţe (numai la societăţile în nume colectiv. dacă acceptantui şi-a exercitat drepturile şi obligaţiile de acţionar. sunt admise aporturi în numerar. Aporturile în natură. în cazul subscrierii publice. (1) LSC! dar nu sunt indispensabile la majorarea capitalului. respectiv prin subscripţia publică. Opţiunea metodei de majorare nu are nici o legătură cu modul" cum s-a formal societatea. subscrierea pe care au făcut-o rămânând valabilă.. care poate fi iundamentată pe alte raţiuni decât sporirea lichidităţilor societăţii comerciale. care poate fi confirmată. cu participarea numai a acţionarilor. în comandită simplă şi pe acţiuni). care nu pot constitui aport nici la formarea capitalului social. Aporturi în numerar şi în natură. Aceştia vor întocmi un raport cuprinzând descrierea şi modui de evaluare a fiecărui bun aportat şi vor evidenţia dacă valoarea acestuia .2. Majorarea capitalului societăţii pe acţiuni Organizarea comerţului -S. la fel ca şi la constituirea societăţii. de cei puţin doi administratori sau doi membri ai directoratului. înseamnă că el a acceptat şi ratificat eventualele lipsuri ale menţiunilor cuprinse în proiectul de emisiune şi nu va mai putea invoca nulitatea acestuia. sunt admise la toate formele de societate şi sunt transmise societăţii prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. asigurând informarea adecvată a acestora şi transparenţa procesului de majorare. Modalităţi de subscriere. Aporturile în natură trebuie să fie evaluabile din punct de vedere economic. LSC permite numai aporturi în numerar şi în natură şi interzice expres atât aporturile în creanţe cât şi prestaţiile în munca sau servicii. o societate constituită prin subscripţie publică poate opta pentru o subscriere simultană. de pnncipiu. Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate tart. propuşi prin hotărârea adunării generale extraordinare care a decis. din rândul celor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. majorarea şi care sunt numiţi de judecătorul-delegat.2. oricare dintre acceptanţii prospectului de emisiune poate invoca nulitatea acestuia dacă el nu cuprinde menţiunile arătate de lege.

1281 din 30 martie 2006. în toate cazurile. întrucât tinde să menţină un status quo între acţionari. Anularea unei hotărâri de majorare a capitalului social. Acest drept este reglementat şi de art. El este un drept individual care permite titularului să îşi manifeste o primă opţiune la dobândirea noilor acţiuni emise de societate în contextul procesului de majorare a capitalului.. adunarea generală extraordinară. Dreptul de preemţiune. în primui rând. fiind prevăzut de o normă juridică imperativă. prin urmărirea bunului asupra căruia poartă dreptul real accesoriu. Secţia comercială. decizia nr. de principiu. în cadrul operaţiunii de majorare. proporţional cu social. Dreptul de preemţiune poate rezulta din convenţia părţilor sau se poate naşte direct din lege. în termenii 4. să evite diminuarea pârtieipaţiei fondatorilor şi acţionarilor existenţi (astgurându-le.3. Atunci când societatea pe acţiuni îşi majorează utilizaţi chiar de art. 29 şi urm.Societăţi comercia ie. Dreptul de preferinţă este definit ca fiind facultatea pe care un drept real accesoriu unui drept de creanţă o conteră titularului acesteia de a avea prioritate faţă de toţi ceilalţi creditori pentru a obţine satisfacerea creanţei sale. Exercitarea dreptului de preferinţă se poate realiza în cadrul unui termen stabilit de actul constitutiv sau.2 Dreptul de preferinţă urmăreşte. 77/91/EEC din 13 decembrie 1976). permite adoptarea unei noi hotărâri de majorare în baza aceluiaşi raport de expertiză'. acţiunile emise pentru majorarea capitalului narilor existenţi de a li se oferi spre subscriere. Partea a IV-a. convocată din nou. care se concretizează în subscrierea unor noi acţiuni. Dreptul de preemţiune este dreptul titularului de a fi preferat in calitate de cumpărător al unui bun. cota de participare ia distribuţia profitului) şi să ofere acestora posibilitatea subscrierii unor aporturi noi. prin aceasta. în contextul majorării capitalului. respectiv a directoratului societăţii. Modificarea actelor constitutive 185 corespunde numărului şi valorii acţiunilor acordate în schimb. deci. prin hotărârea consiliului de administraţie. capitalul social. va hotărî majorarea capitalului. dreptul de preferinţă este dreptul ce revine acţionumărul acţiunilor pe care le posedă.J. potrivit strategiei determinate prin exprimarea voinţei sociale. acţionarii existenţi se bucură de un drept de preferinţă. pentru motive care nu afectează validitatea raportului de expertiză întocmit cu acea ocazie. o funcţie egalitară. Acest drept. din Directiva a ll-a a Consiliului Europei (nr.C. motiv pentru care art. 216 I S C . Pe baza concluziilor raportului de expertiză privind evaluarea bunurilor constituite ca aport în natură. are o valoare e c o n o m i c ă . Dreptul de preferinţă. 213 L S C se referă la posibilitatea acţionarilor de a-şi tranzacţiona drepturile de preferinţă pe piaţa de capital. în absenţa unei asemenea menţiuni. corespunzător valorilor stabilite de experţi.C. 1 . care pare a fi .mai degrabă . poate fi mai m i c de o lună de la data publicării hotărârii privind majorarea capitalului în Monitorul Oficial al României. prin hotărârea adunării generale extraordinare sau. astfel. Termenul de exercitare d dreptului de preferinţă este un termen de decădere: orice opţiune manifestată Exercitarea dreptului de preferinţă în aceste condiţii indică taptul că majorarea capitalului societăţii pe acţiuni se tace în două etape: într-o primă fază adunarea generală extraordinară aprobă.un drept de preempţiune/ 1 are. posibilitatea de a-şi menţine cota de participare la capital şi. după caz. acest termen nu după împlinirea acestuia este lipsită de efecte juridice.2. majorarea capitalului cu o anumită 1 I.

. dreptul de preferinţă este de ordine publică şi este ireductibil prin actul constitutiv.cit. acesta :/)|cd ..bineînţeles. locul hotărârilor acesteia va fi luat de deciziile consiliului de administraţie sau. valoare. adunarea convocată din nou.. el este protejat prin sancţiuni penale şi prin sancţiuni civile ."ii (C Cuqi. 31 7-318.V. ci şi asupra obligaţiunilor emise de aceasta.. pot să îşi exprime.. Nerespectarea dreptului de preferinţă este sancţionată. în limitele ce le revin. C. După expirarea termenului prevăzut pentru exercitarea dreptului de preferinţă. op. p. 210 LSC-dar care. la redactarea ari. ca au disponibilitatea de a subscrie orice număr de acţiuni (deci. iar dacă au rămas acţiuni nesubscrise de ceilalţi acţionari. '/-/). 1 Hotărârea adunării generale extraordinare trebuie să individualizeze în mod expres modalitatea da mgjapre'aie-isă.186 Organizarea comerţului -S. Dreptul de preferinţă al acţionarilor existenţi este protejat prin sancţiunile aplicabile în caz de nerespectare a a c e s t u i . Dreptul de preferinţă ai acţionarilor existenţi se întinde nu numai asupra acţiunilor nou emise de societate prin majorarea capitalului social. în termenul general de prescripţie. op . '¡¿ig^i op. peste proporţia ce ie revine comparativ cu acţiunile deţinute). după caz. ar putea fi asimilată cu conversia datoriilor societăţii în acţiuni (definită în L. care poate fi invocată. chiar în adunarea generală extraordinară. Viander.al convertirii obligaţiilor în acţiuni .se produce o majorare de capital care nu a fost avută în vedere. p. atunci când aceste obligaţiuni sunt convertibile in acţiuni.. 479 şi urm. Desigur că. stabilind că orice majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea dreptului de preferinţă sau a termenului legal minim acordat pentru exercitarea acestuia este anulabilă. de la î nceput.c tributul suveran ni organului suprem al •.SC ca fiind „compensarea unor creanţe lichide $i exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesţeia"). în linii mari. De abia în aceste condiţii şi după epuizarea opţiunilor de subscriere ale acţionarilor existenţi pot să fie oferite publicului acţiunile nesubscrise. M. va constata-' opţiunile exprimate de acţionarii existenţi şi va proceda la majorarea efectivă a. cu nulitate relativă.' Legea română a optat pentru un regim mai îngăduitor. în termenul acordat.:)c:eti. în ipoteza delegării atribuţiilor adunării generale extraordinare. A iprJtî. dacă acestea nu sunt subscrise integral de către acţionarii existenţi. cit. în dreptul francez. 114 LSC. C. cit.orice clauză contrară este considerată ca nescrisă. acordânciu-se acţionarilor un termen pentru exercitarea dreptului de: preferinţă iar după expirarea acestuia. M. . Dreptul de preferinţă al acţionarilor pentru subscrierea noilor acţiuni emise pentru maiorarea capitalului nu poate fi restrâns sau eliminat prin actul constitutiv. capitalului subscris. ale directoratului'. fie subscriu. opţiunea de a continua subscrierea până ia epuizarea acţiunilor nou emise disponibile. Această subscriere se poate realiza în două forme: fie subscriitorii declară. deci. de acţionarii ale căror drepturi de preferinţă au fost încălcate. Prin acest procedeu . 2ăc{om. Cozian/A. 637-642.. LSC stabileşte că acţiunile vor putea fi olente publicului . în mod expres. o asemenea eliminare sau !imitare nu ar putea avea decât un caracter generic şi ar echivala cu o încălcare a dispoziţiilor imperative ale LSC. Orice altă interpretare ar conduce ia încălcarea dreptului de preferinţă ce revine acţionarilor existenţi. Qivnş. în condiţiile ari. p.

de unde şi funcţia acestui de limită de credibilitate si gaj generai al creditorilor. 220' alin. 220 LSC). dacă hotărârea prin care s-a adoptat. raport care trebuie să justifice.legiuitorul urmărind să indice aici că. (3). aspect relevant pentru importanţa unei asemenea hotărâri. orice variaţie a acestuia trebuie să fie adusă la îndeplinire într-un termen rezonabil. în acest sens. competenţa de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preterinţă al acţionarilor existenţi. în aceste circumstanţe extraordinare şi pentru protecţia acţionarilor existenţi. Pentru a lua o asemenea hotărâre.evident în termenul de un an de la publicare. ca adunarea generală extraordinară să 4. D a c ă acţiunile nu au fost subscrise integrai .Societăţi comercia ie. atunci când aprobă capitalul autorizat al societăţii comerciale. Pentru aceste motive L S C prevede obligativitatea societăţii c o m e r c i a l e de a a d u c e la îndeplinire hotărârea de majorare a capitalului în termen de cel mult un an de la data adoptării. respectiv ale directoratului. De asemenea. pe baza propunerilor consiliului de administraţie. mai mare decât în cazul altor decizii importante pentru societate.' Legea permite însă în anumite situaţii. respectiv directoratului. majorarea şi care reglementează condiţiile de emisiune. cu majoritatea voturilor acţionarilor prezenţi.cu privire la starea financiară a societăţii. Această limitare sau suprimare a dreptului de preferinţă se produce în condiţii identice. o hotărâre. Modificarea actelor constitutive 187 restrângă sau să ridice acest drept. este subliniat şi de c v o r u m u l impus pentru validitatea unei asemenea hotărâri . Faptul că decizia limitării sau ridicării dreptului de preferinţă este una extraordinară.capitalul va putea să fie majorat şi numai în limita subscrierilor efectuate de acţionari sau terţi. Termene. Capitalul social este o componentă a patrimoniului caracterizată prin stabilitate. interesul societăţii în limitarea sau ridicarea totală sau parţială . pentru a nu induce nesiguranţă terţilor creditori sau persoane interesate . Este cea mai riguroasă cerinţă de prezenţă a acţionarilor prevăzută imperativ de LSC. adoptând.4. in condiţiile de cvorum şi majoritate prevăzute ia art. strategice sau conjuncturale. 217 alin. c u m ar fi fuziunea sau divizarea societăţii.hotărârea va fi valabil luată numai în prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social subscris. prin argumente economice. menţionat mai sus .2. în principiu. independent de faptul că majorarea se produce prin aporturi în numerar sau în natură. prevăd această 1 Art. . (4) LSC permite ca adunarea generată. De aceea.art.a acestui drept. Această cerinţă se referă la majorarea capitalului societăţii pe acţiuni şi ea nu se referă la vărsarea capitalului subscris (operaţiune care se poate întinde şi pe 3 ani de la data publicării hotărârii . ieşită din tiparul clasic al formării voinţei sociale a societăţii pe acţiuni. adunarea generală va e x a m i n a raportul scris prezentat de cei îndreptăţiţi. să delege consiliului de administraţie. raportul administratorilor sau membrilor directoratului va explica modul de determinare a valorii de emisiune a acţiunilor . ci ia durata termenului acordat pentru exerciţiul dreptului de preterinţă şi în care acţionarii trebuie sa opteze pentru subscriere. maiorarea capitalului fără acordarea dreptului de preterinţă trebuie sa aibă în vedere o valoare de e m i s i u n e diferită de valoarea nominală a acţiunilor (valoare de emisiune care ar putea să fie valoarea de piaţă sau cea care rezultă pe baza activului net contabil).

-Capitai subscris şi vărsat.la majorarea capitalului prin aporturi în numerar. un procedeu prin ' I. coexistând pe parcursul formării şi majorării capitalului. ci o „taxă" percepută de societate ca diferenţă între valoarea de emisiune (valoarea de piaţă sau valoarea determinată pe baza activului net contabil) şi valoarea nominală a acţiunilor subscrise. prima de emisiune este un „supliment de apori neîncorporat în capital"1. (2) ISC!. rezultă că dacă o asemenea eventualitate nu este prevăzută. capitalul social vărsat nu va putea fi mai mic de 3 0 % din cel subscris iar diferenţa de capital social subscris va fi vărsată în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României. care ia cunoştinţă de subscrierile primite. Băcanu. nu există nici un impediment ca adunarea generală extraordinară. .5. la constituirea sau la majorarea capitalului. 1 28 şi nota 22. maiorarea eşuează şi ea nu poate fi adusă la îndeplinire. prin subscriere integrală şi simultană.. Per a contrario. capitalul social vărsat nu va putea fi mar mic de 30% din cei subscris iar diferenţa de capital social subscris va fi vărsată în termen de 12 luni pentru acţiunile emise pentru un aport în numerar şi de 2 ani pentru acţiunile emise pentru un aport în natură (ambele termene curg de la data înmatriculării societăţii). Spre deosebire de alte forme de societate. nu constituie o parte a aportului subscris cu ocazia majorării capitalului. chiar dacă această eventualitate nu este prevăzută de condiţiile de emisiune. în comandită simplă şi cu răspundere limitată. la societăţile pe acţiuni capitalul subscris poate fi vărsat ulterior subscrierii. a hotărârii adunării generale..cu acţiunile deţinute de fiecare acţionar. care nici nu ar fi posibilă având în vedere ca aporturile în natură sunt vărsate prin transterarea drepturiior corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare lart. care îşi sporeşte astfel resursele financiare disponibile pentru desfăşurarea activităţii. la societatea pe acţiuni noţiunile de capital subscris şi capital vărsat au o semnificaţie reală. p. proporţional. cit. . astfel încât capital subscris şi cel vărsat au o valoare identică. Aici LSC nu mai permite o vărsare tracţionată a capitalului subscris. ..la majorarea capitalului prin aporturi în natură.Partea a IV-a. . O asemenea hotărâre nu încalcă cu nimic drepturile acţionarilor existenţi. Prima de emisiune. Altfel spus. Credem că o asemenea concluzie este prea severă. posibilitate. să adopte o hotărâre prin care să limiteze majorarea de capital la cuantumul subscrierilor primite.188 Organizarea comerţului -S.Prima de emisiune constituie.la constituirea societăţii. deci. care au avut ocazia să îşi exercite dreptul de preferinţă şi este în interesul societăţii. op.2. a hotărârii adunării generale. urmărind să prezerve poziţia în societate a acţionarilor existenţi şi să egalizeze drepturile acestora cu cele ale acţionarilor noi. 16 alin. asociaţii au obligaţia de vărsa integrai aporturile promise. în fond. 4. acesta trebuie vărsat în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Partea a IV-a. LSC nu prevede obligativitatea stabilirii unei prime de emisiune pentru majorarea capitalului societăţii pe acţiuni. Dacă ia societăţile în nume colectiv. într-o perioadă de timp ale cărei limite maxime sunt stabilite prin lege: .

prima de emisiune nu poate fi vărsată fracţionat. urmând ca creşterea efectivă să fie aprobată. 77/91/EEC din 13 decembrie 1977) care arată că actul constitutiv sau adunarea generală pot autoriza o creştere a capitalului subscris până la un c u a n t u m maxim. pentru că numai asttel se poate realiza funcţia sa egalizatoare. în sensui stabilirii unui capital autorizat. Capitalul autorizat trebuie să fie atins într-o perioadă de cel mult 5 ant de la data înmatriculării societăţii (atunci când el este reglementat. Preluând aceste reglementări comunitare. care este totalul aporturilor efectiv transmise societăţii.capital vărsat. o societate pe acţiuni poate fi autorizată să îl formeze.2. L S C reglementează în art. în îndeplinirea obligaţiilor de vărsământ a aporturilor subscrise (sau valoarea totală a acţiunilor efectiv plătite de acţionarii subscriitori) şi generală au aprobat creşterea capitalului subscris. la constituirea societăţii sau la majorarea capitalului social. Noţiunea de capital autorizat exprimă cuantumul capitalului pe care. 4. în limitele fixate. O asemenea hotărâre are efectul unui act modificator al actului constitutiv. asupra rezervelor societăţii şi asupra patrimoniului acesteia. de a conferi noilor acţionari un drept proporţional egal cu acţionarii existenţi. De altfel. de organul societăţii împuternicit în acest sens. într-o anumită perioadă de timp. cu alte cuvinte. care este totalul aporturilor promise (subscrise) de acţionari. potrivit actului constitutiv sau hotărârii adunării generale. Capitalul autorizat poate fi determinat prin actul constitutiv. trei semnificaţii distincte ale noţiunii de capital social: care un asociat care subscrie acţiuni emise prin majorarea capitalului le plăteşte nu . din coroborarea acestor prevederi cu ceie aie art. ci la valoarea lor reală. Pentru aceste motive. 8 iit. 25 din Directiva a ll-a a Consiliului Europei (Directiva nr. încă de la înfiinţarea societăţii pe acţiuni sau. hotărârea este supusă tuturor cerinţelor de publicitate stabilite de L S C pentru actul modificator a! actului constitutiv. d) LSC. î n c ă de la înfiinţarea societăţii) sau de la data înregistrării în registrul comerţului a hotărârii adunării generale extraordinare prin care se modifică actul constitutiv.capital subscris. N o ţ i u n e a este menţionată şi de art. în consecinţă. este de remarcat că L S C utilizează. Modificarea actelor constitutive 189 ia valoarea lor nominală. de emisiune. este definit şi ca totalul acţiunilor pe care o societate le poate emite şi distribui într-o anumită perioadă. 220' condiţiile determinării capitalului autorizat al societăţii pe acţiuni. art. prin dispoziţii statutare.6. ci se datorează societăţii încă de la data subscrierii. în lipsa unei asemenea menţiuni.capital autorizat. . asttel. într-o anumită perioadă de timp. încredinţată consiliului de administraţie sau directoratului Ma|orarea capitalului subscris până la nivelul capitalului autorizat va putea fi societăţii pe acţiuni.Societăţi comercia ie. . pentru că L S C tratează stabilirea unui capital autorizat ca o modificare a actului constitutiv. . capitalul autorizat este o protecţie în viitor a capitalului subscris. poate fi stabilit prmtr-o hotărâre a adunării generale extraordinare. care este limita până la care actul constitutiv sau adunarea LSC stabileşte condiţiile în care societatea pe acţiuni poate sa opereze majorarea capitalului subscris până la nivelul unui capital autorizat. rezultă că acesta poate fi determinat atât în faza constituirii (LSC) cât şi în aceea a majorării capitalului subscris.

el nu poate fi cel mult jumătate din valoarea acestuia. Condiţii. Prin stabilirea unui capital autorizat. Condiţiile de fond şi de torma ale acestor cesiuni diferă însă după forma juridică a societăţii şi. Constituirea unei societăţi comerciale este rodul voinţei asociaţilor de a conlucra. Pentru protecţia acţionarilor dar şi a terţilor. capitalul autorizat fiind o valoare mai mare decât capitalul subscris. la societăţile în n u m e colectiv sau în comandită simplă. transmiterea faţă de terţi se poate realiza numai dacă a fost aprobată de asociaţii care reprezintă cei puţin trei pătrimi . Cesiunea pârtilor de Interes. după torţa angajamentului personal al asociatului in structura socială. deci. pentru obţinerea unui profit şt împărţirea lui între asociaţi. până la data cesiunii. existent în momentul autorizării. întrucât o asemenea măsură elimină toate inconvenientele majorării capitalului prin hotărâri ale adunării generale extraordinare. este definitorie pentru coeziunea socială. subiectiv. fie prin cesiunea părţilor de interes.ietatis. aportul de capital subscris prin actul constitutiv sau prin acte adiţionale ulterioare.1. sunt lăsate la aprecierea consiliului de administraţie sau a directoratului. cu consecinţa că unii dintre asociaţi vor dori să părăsească m e c a n i s m u l asociativ. determina momentul şi mărimea fiecărei majorări de capital. care afectează sensul rea! al voinţei legiuitorului. Secţiunea 5. în schimb.poate fi însă alterat în decursul timpului. mai ales în cazul societăţilor al căror acţionariat este pulverizat. Această dispoziţie legală este de natură să releve utilitatea şi etectul benefic al determinării unui capital autorizat. a părţilor sociale sau a acţiunilor pe care le deţin. L S C prevede că „valoarea nominală a capitalului autorizat nu poate depăşi jumătate din capitalul social subscris.. Astfel. opţiunea momentului în care se produce m. a pârtilor sociale sau a acţiunilor 5.. în principal. potrivit art. existent în momentul autorizării. > capitalului subscris (în limitele termenului stabilit) precum şi cuantumul efeciiv ai fiecărei maiorări (în limitele capitalului autorizat).190 Organizarea comerţului -S. Acest element voliţional . 202 L S C stabileşte regula că părţile sociale pot fi transmise între asociaţi. Datorită regimului răspunderii nelimitate care revine asociaţilor societăţii în n u m e colectiv şi comanHitaţilor în societăţile în comandită simplă. Asttel. fie prin retragere. unde prezenţa elementului personal. 87 şi 90 LSC. cesiunea nu liberează pe asociatul cedent de ceea ce mai datorează societăţii din societate. cesiunea aportului de capital este posibilă numai dacă a (ost permisă prin actul constitutiv sau dacă este încuviinţată de către toţi asociaţii. se elimină formalităţile birocratice legate de convocarea si ţinerea adunărilor generale si se încredinţează sarcina majorării capitalului clor care cunosc cel mai bine necesităţile şi interesele societăţii şi pot. Este evident că legiuitorul a voit să arate că valoarea nominala a capitalului autorizat nu poate depăşi cu mai mult de jumătate capitalul social subscris.i!"' ) • ." întâlnim aici o altă neglijenţă redacţională. art. Asociatul cedent va rămâne obligat faţă de terţi pentru operaţiunile făcute de La societăţile cu răspundere limitată.affectio soc.

întrucât modifică structura societară şi repartiţia părţilor sociale între asociaţi . o modificare a actului constitutiv. în cazul societăţilor cu răspundere limitată. 5.Societăţi comercia ie. Sensui acestor condiţiei aprobării a cel puţin trei pătrimi dintre asociaţi. în schimb.1. . semnată de cedent şi cesionar. enunţă principiul liberei lor circulaţii între asociaţi. prin efectele sale. Cesiunea părţilor sociale. cesiunea aportului de capital sau a părţilor sociale constituie fără îndoială o modificare a actului constitutiv. ceea ce echiva- ' Conceptul „persoană din atara societăţii" este contuziv. ci şi persoanele care au avut o contribuţie determinantă la constituirea societăţii lart. cesiunea părţilor sociale către terţi se poate face numai cu acordul asociaţilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social. 1 Cesiunea părţilor sociale reprezintă. respectiv. Reguli şi excepţii din capitalul social. Dacă acţiunile au fost emise în tormă dematerializată şi sunt tranzacţionate pe o piaţă organizată. ia societatea pe acţiuni şi la societatea în comandită pe acţiuni legea face distincţie după c u m acţiunile acestora au fost emise sau nu în 5. atunci c â n d cesionarul supus este o persoană din afara societăţii.2.dar cesiunea între asociaţi este dispensată de cerinţa aprobării et de către adunarea generală. atât timp cât fondatorii nu sunt numai cei care au semnat acrul constitutiv. regimul circulaţiei părţilor şi restricţionând ~ fără a-l interzice . ca forma de publicitate care să permită terţilor să se informeze cu privire la noua structură societară. părţile sociale pot fi transmise între asociaţi iar către terţ. dreptul de proprietate asupra lor se transmite doar prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor. întrucât ea este permisă numai dacă a fost prevăzută în actul constitutiv şi presupune aprobarea adunării asociaţilor şi obligativitatea înscrierii transferului în registrul comerţului.2. La societăţile de persoane. Astfel. 98 din LSC. semnată de cedent şi cesionar.2.transferul lor către terţi. L S C enunţând principiul liberei lor circulaţii între asociaţi acestea nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. ca şi asociaţii societăţii cu răspundere limitată. 6 LSC). cu votul u n a n i m al asociaţilor. potrivit art. dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor şi prin menţiunea făcută pe titlu. fără a mai cere aprobarea celorlalţi asociaţi şi fără ca aceştia să se poată o p u n ă unei asemenea cesiuni. statuând că „Părţile sociale pot fi transmise între asociaţi". întrucât LSC.2. numai dacă cesiunea a fost aprobată de dispoziţii reieva că transferul părţilor sociale este liber între asociaţi şi asociaţi reprezentând c e l puţin trei pătrimi din capitalul social. Modificarea actelor constitutive 191 tormă materială şi. Astfel. Din această perspectivă se pune întrebarea dacă aceşti din urmă fondatori sunt integraţi „persoanelor din afara societăţii" sau se bucură de principiul cesiunii libere a acţiunilor. dreptul de proprietate asupra lor se transmite în conformitate cu regulile potrivit cărora funcţionează piaţa de capital. In fine. dacă sunt sau nu tranzacţionale pe o piaţă organizată.elemente esenţiale ale actului constitutiv . 5. deşi părţile sociale emise de sociale este mai relaxat. D a c ă acţiunile au vost emise în formă dematerializată.

într-o asemenea situaţie.. s-ar putea ocoli această dispoziţie imperativă a legii. O chestiune disputată în doctrină şi în prâctică priveşte cesiunea părţilor sociale între soţi. care ar putea atecta caracterul personal al societăţii cu răspundere limitată. instanta nu poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act autentic de cesionare a părţilor sociale. în acest din urmă caz. in Legalis. Dacă vânzarea între soţi este interzisă. 5. întrucât prin vânzări simulate unul dintre soţi ar putea tâce celuilalt liberalităţi care sa exceadă cotitatea disponibilă sau care să fie sustrase raportului donaţiilor (fără îndeplinirea condiţiilor scutirii de raport). legiuitorul urmărind să apere astfel pe moştenitorii rezervatari. Dacă vânzarea între soţi nu ar fi interzisă. 1307 C.2.. a unui drept sau a unui bun are ca efect strămutarea acestora între cedent şi cesionar. în urma neexecutărîi contractului de împrumut prin care asociatul a constituit un gaj asupra părţilor sociale deţinute. Secţia comercială. succesorii nu vor mai dobândi calitatea de asociat. de principiu. în lumina acestor dispoziţii. ci vor fi doar îndreptăţiţi a reclama de la societate contravaloarea părţii sau părţilor sociale moştenite. De aceea. 1 Cod comercial) şi. aplicabilă. ci şi calitatea de asociat. nerespectarea interdicţiei cu privire la vânzarea între soţi duce la nulitatea absolută a contractului. şi cesiunii de părţi sociaie „ interdicţia vânzării comerciale între soţi fiind. Potrivit dispoziţiilor art. constituind. decizia nr. Cesiunea unei creanţe. 1307 C. este necesar acordul asociaţilor reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social (C. Scopul interdicţiei este de a împiedica ca soţii să realizeze sub aparenţa unor vânzări simulate donaţii irevocabile. civ. baza dedate). instanţa supremă a reţinut că dacă cesiunea între soţi ar fi valabilă. vânzările între soţi. civ. de asemenea. o specie a vânzării. Cesiunea părţilor sociale reprezintă o operaţiune juridică prin care se transmit nu numai părţile sociale. menită să apere principiul ' De aceea. dacă eie ascund beneficii indirecte. 453 din 29 ianuarie 2003. de moştenitorii ocrotiţi sau de creditori. Interdicţia de vânzare între soţi prevăzută expres în art. In acest sens. de asemenea cesiunea părţilor sociale între soţi ar trebut să aibă parte de acelaşi regim juridic.. să interzică transferul calităţii de asociat prin succesiune. astfei. deoarece cesiunea părţilor sociale către un terţ înseamnă un nou asociat. interdicţiei prevăzute de art. atunci când se face cu titlu oneros şi fiind supusă. Asociaţii pot însă. care pot ataca aceste operaţii. fără a fi obligaţi să dovedească fraudarea drepturilor. sunt interzise..S. anularea putând fi cerută de oricare dintre soţi. iar legiuitorul a ţinut să prevadă că. lează cu o majoritate calificată pentru adoptarea hotărârii adunării generale de aprobare a cesiunii' : Dacă părţile sociale sunt transmise prin succesiune.j. ci se bucură de acelaşi regim cu asociaţii pe care îi succed în drepturi. interesele rezervatari I6r ar putea fi încălcate. aceasta înseamnă că succesorii nu primesc tratamentul persoanelor din afara societăţii. împreuna cu drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate. cerinţa aprobării transferului cu votul favorabil a trei pătrimi dintre asociaţi nu mai este. de principiu. 1307 Codul civil este deopotrivă aplicabilă şi contractului de vânzare-cumpărare comercială (art. determinată pe baza ultimelor situaţii financiare aprobate de adunarea generală. .3. deci. prin actul constitutiv.192 Organizarea comerţului -S.

deşi corespunde mai bine spiritului liberal al materiei comerciale. D u p ă modificarea actului constitutiv. care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătorului-delegat.C.Societăţi comercia ie. Oficiul registrului comerţului va înainta din oficiu actul modificator astfel înregistrat şi o notificare asupra depunerii textului actualizat Cesiunea părţilor sociale implica părţile convenţiei (asociatul cedent şi cesionarul) p r e c u m şi debitorul cedat. acesta al actuiui constitutiv către Regia Autonomă „Monitorul O f i c i a l " . pe cale de interpretare. creditorii soţului vânzător împotriva unor acte frauduloase ale soţilor"' jurisprudenta a constatat şi soluţii diferite. nu este aplicabilă interdicţia instituită prin art. pe cheltuiala societăţii. Ap. actualizat cu toate modificările. pentru a evita eventualele sancţiuni pe care ie comportă cesiunea părţilor sociale între soţi. Bucureşti. Tratând cesiunea părţilor sociale ca pe o modificare a actului constitutiv. iar L S C se completează cu prevederile c o d u l u i comercial şi ale codului civil. „In comerţ se aplica legea de faţă.C. 391 din 18 septembrie 2007 irevocabilă prin nerecurare. Pe de altă parte. în termen de 15 zile.j. cea care a emis părţile sociale şi care este ţinută să respecte drepturile derivând din calitatea de asociat. î m b r ă c â n d forma autentică a donaţiei. iar unde ea nu dispune se a p l i c ă Codul Civil".4. Secţia comercială. actul de cesiune va fi aprobat prin hotărârea adunării generale luată cu votul a cel puţin trei pătrimi dintre asociaţi. înscrierea transmiterii părţilor sociale în registrul asociaţilor societăţii cu ' l. cu privire la cesiunea de părţi sociale între soţi. totodată. 1 din Codul c o m e r c i a l . Să menţionăm însă că în practica oficiilor registrului comerţului. actul modificator şi textul c o m p l e t al actului 5. ar trebui să fie expres reglementate şi nu deduse. Potrivit prevederilor art. nu îşi găseşte suportul în dispoziţiile legii. LSC cere ca această operaţiune să fie înscrisă în registrul comerţului dar şi în registrul de asociaţi al societăţii. 1 367 din 8 aprilie 2008. Partea a IV-a. este uzitată transmiterea părţilor drept o liberalitate. iar atunci c â n d cesiunea se tace ţaţă de un terţ (persoană din afara societăţii). 1307 C. Astfel. 1307 C. decizia nr. 1 . în legea specială. spre a fi publicate în Monitorul O f i c i a l ai României. o altă instanţă a considerat că principiul liberei cesiuni a părţilor sociale între asociaţii unei societăţi c o m e r c i a l e cu răspundere limitată corespunde cerinţei unui regim mai relaxat de circulaţie a părţilor sociale. chiar dacă cesiunea părţilor sociale a intervenit între doi soţi. din omisiunea legiuitorului de a reitera. administratorii vor d e p u n e la registrul comerţului. în lipsa unei dispoziţii exprese înscrisă în legea specială în materie. c i v . în condiţiile în care nu există un text de lege care să permită înstrăinarea părţilor sociale între soţi. constitutiv. în practică. trebuie să î m b r a c e forma unei convenţii de cesiune sub semnătură privată.2. prioritate a v â n d calitatea acestora de asociaţi ai societăţii c o m e r c i a l e i Această din urmă soiuţie... Prin urmare. astfel de cesiuni sunt frecvent înregistrate. Excepţiile de ia regula instituită prin art. Secţia a Vl-a comercială. Modificarea actelor constitutive revocabilităţii donaţiilor între 193 să ocrotească pe moştenitorii şi soţi şi. civ. în a cărui poziţie se află societatea. că sunt aplicabile dispoziţiile legii speciale ( I S C ) . interdicţiile exprese reglementate de iegea care constituie dreptul c o m u n . Cu privire ia forma actului de cesiune. decizia nr. C. nu se poate reţine.

înscrierea ulterioară a unei asemenea menţiuni. după expirarea duratei de funcţionare a societăţii. în condiţiile art. decât din momentul înscrierii ei în registru! comerţului. dacă au drepturi fixate printr-un titlu executoriu anterior hotărârii. Bucureşti. cesiunea părţilor sociale nu produce efecte Secţiunea 6. Deşi cesiunea.. actul modificator al actului constitutiv este hotărârea adunării generale. D u p ă scurgerea lui şi în lipsa opoziţiei. Opoziţia se tace la instanţă. Secţia comercială. Prelungirea duratei societăţii Hotărârea privitoare la prelungirea duratei societăţii se adoptă de adunarea generală a asociaţilor şi se concretizează într-un act adiţional modificator al documentelor constitutive ale societăţii. răspundere limitată are şi valoarea juridică a notificării debitorului cedat. în comandită simplă sau cu răspundere limitată.. asociaţii trebuie să decidă dacă renunţă la prelungire sau dacă vor exclude din societate pe asociatul debitor. anterior expirării termenului pentru care a tost constituită societatea. în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii de prelungire. 227 alin.. este deplin valabilă de la momentul încheierii ei şi produce toate efectele între cedent şi cesionar. 1 393 C. . astfel. D a c ă opoziţia este făcuta în termen şi este admisă de instanţă. decizia nr.J. decizia nr. (2) din Legea nr. 31/1990 republicată. Anterior modificării LSC prin Legea nr. împotriva hotărârii de prelungire a duratei societăţii pot face opoziţie creditorii particulari ai asociaţilor dintr-o societate în nume colectiv. care îmbracă formă autentică. (urisprudenţa instanţei supreme constatase că „încheierea ulterioară a unui act adiţional de prelungire a duratei societăţii pe timp nedeterminat nu produce consecinţe juridice. Soluţia nu mai este de actualitate întrucât. civ. cu toate acestea opozabilitatea cesiunii faţă de terţi se dobândeşte numai de la înregistrarea menţiunii corespunzătoare faţă de terţi. şi nu actul adiţionai. 441/2006 şi actele normative consecutive. câtă vreme hotărârea a tost adoptată anterior acestui moment'. Faţă de terţi. 204 LSC. atât timp cât legea nu reglementează nici obligativitatea aprobării ei de către adunarea generală a acţionarilor şi nici cerinţa înregistrării acestei operaţiuni în registrul comerţului.194 Organizarea comerţului -S.S. Nu are relevanţă iaptui că hotărârea nu a tost menţionată în registrul comerţului înainte de expirarea duratei societăţii. ca act juridic. deşi cesionarul poate opune societăţii drepturile derivate din cesiune de la data notificării acesteia în calitate de debitor cedat. Ap. Secţia a Vl-a comercială. Intenţia legiuitorului a fost doar ca voinţa societară să fie exprimată înainte de expirarea termenului pentru care a fost constituită societatea. hotărârea se înscrie în Registrul comerţului. Hotărârea de prelungire a duratei de funcţionare a societăţii trebuie adoptată. conform art. în ceea ce priveşte cesiunea acţiunilor. aceasta nu constituie o reală modificare a actului constitutiv. ' C. acesta retermdu-se la o societate care nu mai există ca persoană juridică" (C. 1057/R din 20 iunie 2007. fiind posibilă. 1421 din 22 aprilie 2004). înscrierea menţiunilor fiind efectuate doar pentru a fi opozabile terţilor. potrivit prevederilor art.

1. 82/891/CEE din 17 decembrie 1982 privind divizarea societăţilor comerciale pe acţiuni (A Şasea Directivă). personalitatea juridică a entităţii divizate subzistând acestei operaţii care. după o evoluţie marcată de numeroase modificări ale textului LSC. în mod tradiţional. îi afectează patrimoniul. 7. însă. Actuala reglementare.1. definiţii care se îndepărtează de accepţiunea tradiţională a 'formelor divizării. Prin absorbţie o persoană juridică încorporează patrimoniul uneia sau mai multor persoane iuridice. prin Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.Societăţi comercia ie. Capitolul II al LSC. (1) LSC. Reglementarea de drept comun a fuziunii şi divizării societăţilor comerciale este cuprinsă în Titlul VI. prin contopire două sau mai multe persoane juridice îşi unesc patrimoniile. este inspirată de prevederile Directivelor Consiliului nr. Astfel. în timp ce entităţile contopite îşi încetează existenţa. dar şi legislativ. care defineşte fuziunea ca fiind operaţiunea prin care: a) una sau mai muite societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului ior unei alte societăţi în schimbul repartizării către acţionarii societăţii sau societăţilor absorbite de acţiuni la societatea absorbantă şi. existente sau-care iau astfel fiinţă. reprezintă desprinderea şi transmiterea uneia sau mai muitor părţi din patrimoniul persoanei juridice către una sau mai muite persoane juridice. eventual. Divizarea totală reprezintă împărţirea întregului patrimoniu al unei persoane juridice între alte două sau mai multe persoane juridice. al unei plăti în numerar de maximum 1 0 % din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate. La rândul ei. Fuziunea persoanei juridice. asttel cum acestea au fost consacrate în doctrina juridică. Sediul materiei. două forme. Definiţia fuziunii. ulterior. care îşi încetează asttel existenţa. sau b) mai muîte societăţi sunt dizolvate fără a intra in lichidare şi transferă totalitatea patrimoniului ior unei societăţi pe care o constituie. . Definiţii. 238 alin. Cele două Directive cuprind şi definiţii ale acestor operaţiuni ¡uridice. divizarea persoanei juridice îmbracă. este realizabilă pe două căi: prin contopire sau prin absorbţie. 78/855/CEE din 9 octombrie 1978 privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni (A Treia Directivă) şi nr. Modificarea actelor constitutive 195 Secţiunea 7. 82/2007 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1. astfel cum este ea reglementată în dreptul civil. în schimbul repartizării către acţionarii lor de acţiuni la societatea nou-constituită şi. 52/2008. 441/2006 şi. Actualele forme în care se poate realiza fuziunea societăţilor comerciale sunt reglementate de art. până la modificarea LSC prin prevederile Legii nr. operaţiune care conduce la dispariţia juridică a persoanei juridice divizate. al unei plăţi în numerar de maximum 1 0 % din valoarea nominală a acţiunilor asttel repartizate. dând naştere unei noi persoane juridice. divizarea totală şi divizarea parţială. existente sau care luau astfel fiinţă. eventual. divizarea parţială. Fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale 7.

2501 LSC. al unei plăţi în numerar de maximum 1 0 % din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate. Potrivit alineatului (4) al art. o societate pe acţiuni poate fuziona cu o societate în nume colectiv. o combinaţie între ceie două forme menţionate mai sus. să fie reglementată prin prevederile art. creează o serie de complicaţii'procedurale şi substanţiale.1.2. poate să fie transmis unei societăţi cu răspundere limitată existente şi unei societăţi pe acţiuni nou constituite. Se observă că ambele forme descrise mai sus corespund conceptului de divizare totală a societăţii comerciale. după ce este dizolvată fără a intra în lichidare. Efectele fuziunii sau divizării. b) o societate. 238.1. în linii mart.. astfel. dar examinarea lor permite . 238 alin. (2) LSC ca fiind operaţiunea prin care: a) o societate. în schimbul repartizării către acţionarii societăţii divizate de acţiuni la societăţile nou-constituite şi. Legea permite ca divizarea să se realizeze şi prin transmiterea patrimoniului. Forma juridică a societăţilor implicate. Divizarea societăţilor comerciale este reglementată de art. eventual. 7. Definiţia divizării. iar patrimoniul unei societăţi în comandită simplă. b) de mai susl. care este un grup de societăţi existente flit. al unei plăţi în numerar de maximum 1 0 % din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate. b) de mai susl. în schimbul alocării de acţiuni sau părţi sociale ale societăţilor beneficiare. societăţile comerciale care sunt dizolvate din diverse motive dar care nu sunt încă lichidate. după ce este dizolvată fără a intra în lichidare. transferă totalitatea patrimoniului său mai multor societăţi nou-constituite. supusă divizării. însă. simultan. Efecteie sau consecinţele fuziunii sau divizării sunt exprimate de lege într-o formă concisă. cele două forme ale tuziunii descrise mai sus se suprapun conceptelor de fuziune prin absorbţie flit. Atât fuziunea cât şi divizarea se pot produce între societăţi comerciale care îmbracă forme juridice diferite. a) de mai susl sau un grup de societăţi nou constituite ffit. singura diferenţă dintre ele privind beneficiarul divizării.196 Organizarea comerţului -S. eventual. O operaţiune juridică asemănătoare divizării parţiale continuă. şi se produce atunci când doar o parte din patrimoniul unei societăţi se desprinde si este transferată ca întreg uneia sau mai multor societăţi existente ori unor societăţi care sunt astfel constituite. transferă mai multor societăţi totalitatea patrimoniului său. de către lichidatori. 7. 7. Desigur că asemenea fuziuni sau divizări care implică un „metisaj" al formelor juridice.practic.. fie către acţionarii sau asociaţii societăţii care transferă activele (desprindere în interesul acţionarilor ori asociaţilor) fie către societatea care transferă activele (desprindere în interesul societăţii).2. în schimbul repartizării către acţionarii societăţii divizate de acţiuni la societăţile beneficiare şi.3. a) de mai susl şt fuziune prin contopire flit. către una sau mai multe societăţi existente şi una sau mai multe societăţi care iau astfel fiinţă . au dreptul de a realiza operaţiuni de fuziune sau de divizare doar până la momentul începerii distribuirii de active ale societăţii către asociaţi.

care îşi încetează existenţa. Ca o consecinţă a acestui transfer.la fuziunea prin constituirea unei noi societăţi {prin contopire) se produce transferul către societatea nou înfiinţată a tuturor activelor şi pasivelor societăţilor contopite. . .S. fiind de principiu că societatea absorbantă preia activul şi pasivul societăţii absorbite (C.Societăţi comercia ie. dobândirea calităţii de asociat şi încetarea existenţei unor dintre aceste societăţi. în conformitate cu regulile de repartizare stabilite în proiectul de fuziune/divizare lart. către societăţile beneficiare ale divizării. în ceea ce priveşte transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile.la divizarea totală. în consecinţă trebuie să îşi majoreze şi capitalul social. trebuie să se îndeplinească formalităţile de publicitate legală. se produce transferul tuturor activelor şi pasivelor societăţii divizate. dar transpare ca o condiţie obligatorie pentru emiterea de noi părţi sociale sau acţiuni care să fie distribuite asociaţilor societăţii absorbite sau divizate. atât în raporturile dintre societăţile implicate în fuziune sau divizare. (1) lit a) LSCI. 250 alin. având în vedere regimul circulaţiei lor.la fuziunea prin absorbţie se produce transferul către societatea absorbantă a tuturor activelor şi pasivelor societăţii absorbite'. îşi măresc patrimoniul şi. Aceste reguli privesc transferul activelor şi pasivelor între societăţile participante. această consecinţă nu este reglementată expres de L S C . nu necesită alte formalităţi.. Regulile şi condiţiile în care se tace repartiţia sau distribuţia activelor şi pasivelor între societăţile beneficiare ale fuziunii sau divizării sunt cele stabilite în proiectul de fuziune. 7. Pe data fuziunii sau divizării se produce transferul. împrejurarea că o creditoare nu a făcut opoziţie la fuziunea prin absorbţie a două societăţi nu o împiedică să-şi valorifice pretenţiile faţă de societatea absorbita. rezultă că acest transfer se produce după c u m urmează: fuziunii sau . după diferitele torme ale divizării. Transferul patrimonial de active şi pasive producându-se ipso ture. 7.7. (1) lit b) LSCI. totuşi. aprobat de societăţile participante şi dat publicităţii.2. Acţionarii sau asociaţii societăţii absorbite sau divizate devin acţionari. pe data fuziunii sau divizării. 3782 din 27 octombrie 1998). al activelor pi pasivelor societăţii absorbite/divizate lart. 250 alin. conform art. 250 alin. (!) din Legea nr. se produce o subrogare de drept a societăţilor beneficiare ale fuziunii sau divizării în poziţia de creditor sau debitor al terţilor pe care o deţineau societăţile care îşi încetează existenţa. societăţile beneficiare d e v i n proprietarele activelor primite. .2. Secţia comercială. decizia nr. . 31/1990. se produce transferul unei părţi din patrimoniul societăţii divizate către societatea sau societăţile beneficiare ale divizării. ope legis şi simultan.la divizarea prin desprindere.2. cu alte cuvinte.J. Particularizând această consecinţă. ' De aceea. Acest efect ai transferului patrimonial se produce. respectiv asociaţi ai societăţii absorbante. către societatea absorbantă sau fiecare dintre societăţile beneficiare. cât şi in raporturile dintre acestea şi terţi. Modificarea actelor constitutive 197 conturarea şi enunţarea unor reguli mai precise privind producerea acestora. respectiv ai societăţilor beneficiare.

în opinia noastră. dispoziţiile art. el fiind ia fel de cert şi pentru societăţile care fuzionează pentru a da naştere unei noi societăţi (fuziunea prin contopire). 7. 241 lit. nu în ultimul rând. pe care practica a admiso uneori. Această formulă de separare amiabilă a patrimoniului unei societăţi nu are acoperire legală. 7. societatea divizată prin desprindere continuă să fiinţeze.2. Procedura fuziunii sau divizării. Acesta este principalul efect care distinge între divizare şi aportul de capital a! unei societăţi la majorarea capitalului sau constituirea unet alte societăţi. asupra asociaţilor/acţionarilor acestora).numita „divizare asimetrică". iar ceilalţi la o altă societate beneficiară a divizării.1.198 Organizarea comerţului -S. atât timp cât nu s-a făcut nicio repartiţie din activ. situaţie în care se transmit numai active (circulante sau fixe). 249 LSC. pe de altă parte. Toate societăţile implicate în fuziune sau divizare şi care îşi încetează existenţa în urma acestei operaţiuni. . 250 alin. 231 LSC care permit asociaţilor societăţii dizolvate prin hotărâre a adunării generale să revină asupra hotărârii luate. Toţi asociaţii sau acţionarii societăţilor absorbite sau divizate devin asociaţi ai societăţii absorbante sau ai societăţilor beneficiare. (1) Iii b) LSC1.3.. dacă unul dintre aceştia deţine numai o acţiune sau parte socială şi raportul de schimb menţionat la art. astfel cum sunt acestea reglementate de art. Proiectul de fuziune sau divizare. administratorii societăţilor care sunt implicate în fuziune sau divizare vor întocmi un proiect de fuziune sau divizare. în acest caz nu sunt aplicabile. prin care unii dintre asociaţii societăţii divizate primeau părţi sociale sau acţiuni ia o societate beneficiară a divizării. denumirea şi sediul social aî societăţilor implicate în fuziune sau divizare. Este consecinţa firească a desăvârşirii operaţiunii de fuziune sau divizare.forma. Fuziunea şi divizarea sunt reglementate de LSC ca operaţiuni care conduc la modificarea actului constitutiv al societăţii comerciale. se dizolvă fără lichidare şi se radiază din registrul comerţului pe data producerii consecinţelor fuziunii sau divizării.fundamentarea şi condiţiile operaţiunii (respectiv motivele.3. consecinţa divizării constând în reducerea patrimoniului şi nu în dispariţia societăţii. De aceea. această situaţie va fi regularizată prin eventualele plăţi în numerar stabilite în proiectul de fuziune sau divizare. Nu este admisibilă aşa. în care vor stabili elementele esenţiale ale operaţiunii juridice cum ar fi: . 7. Societatea absorbită sau divizată încetează să existe lart. raţiunea adoptării unei asemenea decizii precum şi condiţiile şi efectele concrete ale operaţiunii asupra societăţilor implicate şi. Desigur că efectul nu este restrâns numai la societatea absorbită.3.. e) LSC nu permite să i se repartizeze acestuia cel puţin o acţiune sau parte socială la societatea absorbantă sau la societăţile beneficiare. . în vederea luării unei asemenea decizii. hotărârea de fuzionare sau divizare se ia de către fiecare societate care este implicată în aceste operaţiuni.

astfel încât să fie protejate interesele societăţilor şt asociaţilor implicate/implicaţi). Procedura. oricând în cursul anului financiar în exerciţiu). (1) LSC pentru a putea proceda la reducerea efectivă şi în cadrul căruia se plasează si termenul de 30 de zile în care creditorii societăţii. Secţia comercială. 200 alin. Ap. Craiova. pentru protecţia creditorilor. vor putea tace opoziţie. dacă nu se poate stabili societatea răspunzătoare pentru o obligaţie. care presupune reducerea capitalului societăţii divizate. prin aprobarea sau respingerea ulterioară a fuziunii. Modificarea actelor constitutive 199 . 62 din LSC. cu o creanţă anterioară datei publicării Din întrucât se prezumă că aceştia au avut posibilitatea realizării creanţei. se va respecta termenul de două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial. Creditorii cu o creanţă anterioară exigibilă publicării proiectului nu sunt protejaţi la fuziune. în principiu. delegat.Societăţi comercia ie. în condiţiile art. pe cheltuiala 7. de schimb al acţiunilor sau părţilor sociale şi. d e v e n i n d astfel succesorii de drept ai societăţii divizate în ce priveşte drepturile şi obligaţiile aferente patrimoniului preluat.3. legea a stabilit că societăţile rezultate prin divizare sau care au preluat o parte din patrimoniul societăţii divizate.2. decizia nr. c u a n t u m u l primei de fuziune (pentru a determina. răspund pentru obligaţiile societăţii divizate. ceea ce produce efecte fiind numai fuziunea ca atare (C. creditorii care au o creanţă ulterioară publicării proiectului de fuziune nu pot ' Modificarea proiectului de fuziune prin hotărârile adunărilor generale ale asociaţilor societăţilor implicate în fuziune nu atrage radierea menţiunilor făcute în baza proiectului de fuziune. toate societăţile beneficiare ale divizării răspund solidar. cu condiţia ca participă creanţa sa să fie anterioară datei publicării. termen impus de art. O r i c e creditor al societăţii care fuzionează sau este supusă divizării va putea societăţilor care interpretarea art. . proporţional cu valoarea bunurilor dobândite. Totodată. raportul şi efectele fuziunii sau divizării. în cazul divizării parţiale (prin desprindere). menţiunile initiaie făcute în baza proiectuiui devin lipsite de etecte. împotriva reducerii capitalului societăţii divizate. ori prin aprobarea acesteia cu modificări.condiţiile alocării de acţiuni ale societăţilor beneficiare aie fuziunii sau divizării şi data de la care aceste acţiuni conferă acţionarilor drepturi societare. sub raport patrimonial. de text. dar neexigibilă. pot face opoziţie ia proiectul de fuziune. Proiectul de fuziune sau divizare se d e p u n e la oficiul registruD u p ă vizarea lui de către face opoziţie. 243 clin Legea societăţilor comerciale rezultă că numai creditorii proiectului. Oricum. . dacă este cazul. evaluarea activului şi pasivului societăţilor implicate şi stabilirea raportului . în termen de 30 de zile de la publicarea proiectului. cu creanţe datate anterior hotărârii.data de la care produce efecte fuziunea sau divizarea (dată care poate fi situată. ia instanţa competentă. Aceste menţiuni se tac tocmai pentru ca cei interesaţi să ia cunoştinţă de intenţia de fuziune şi să-şi manifeste acceptul sau să se opună intenţiei. în cazul divizării. privire ia m o d u l în care au decis să-şi stingă pasivul 1 judecătorul societăţii. 23 din 19 ianuarie 2005). proiectul se publică în lui comerţului împreună cu declaraţiile societăţilor care îşi încetează existenţa cu Monitorul Oficial.

Bucureşti. prin care s-a aprobat etapa finală a fuziunii. O astfel de situaţie există în cazul în care administratorul este acţionar principal şt administrator la două societăţi care deţineau majoritatea acţiunilor la societatea absorbantă. astfel încât erau avizaţi asupra consecinţelor ei ¡a data naşterii creanţei.E. sub imperiul vechii reglementări a LSC (care trimitea la procedura suspendării hotărârii adunării generale.J. formula opoziţie. Ap. se supun controlului de legalitate exercitat de judecătorul delegat. Aşadar. tar în celeialte cazuri fie la data înscrierii în registrul ' Trib. însoţită de cerere de suspendare pe caiea ordonanţei' preşedinţiale. a decis. simpla ei introducere produce ex lege suspendarea. în cadrul acestui termen. decizia civilă nr.A. 62 şi art. Secţia comercială. de la data înmatriculării în registrul comerţului a societăţii ce ia naştere prin această operaţiune. în prealabil de adunarea generală a fiecărei societăţi implicate. reglementată de art. 462/COM din 13 decembrie 2004). .. privind fuziunea trebuie să îndeplinească condiţiile de validitate generale.C. Constanţa. ei au luat cunoştinţă despre fuziune. pe care instanţa o poate dispune sau nu. Curtea de Apel Constanţa. Secţia comercială. la momentul publicării proiectului. Actele modificatoare ale actelor constitutive aie societăţilor implicate sau noile acte constitutive (acolo unde fuziunea sau divizarea produce asemenea modificări sau efecte. vizate de judecătorul delegat. 8942 din 16 mai 2008 v ' în sens contrar. sentinţa comercială nr. constituirea unei noi societăţi ori dizolvarea altei societăţi). Ca regulă. în cazul opoziţiei formulate în temeiul art.. 238 coroborai cu art. ea va fi anuiabilă dacă la adoptarea ei a participat administratorul care are interese contrare. îndreptăţit. Secţia a Vl-a comercială.200 Organizarea comerţului -S. care conferă opozantului doar posibilitatea de a cere suspendarea. b) tormularea unei opoziţii. două sunt mijloacele prin care se poate împiedica/suspenda procesul de fuziune: a) atacarea cu acţiune în anulare a hotărârii A. în condiţiile prevăzute de art. 2287 din i aprilie 2005). dar şi la cea absorbită (I. decizia nr.C. într-una din cauzele deduse în taţa sa. adunarea generală a fiecărei societăţi implicate va hotărî asupra fuziunii sau divizării 15 .. întrucât se prezumă că. " Hotărârea A.C.C. în acest sens. 132 din Legea nr. în atara oricărei manifestări de voinţă a reclamantului sau a instanţei de judecată.A. Opoziţia suspendă executarea fuziunii sau divizării până la soluţionarea ei irevocabilă de către instanţa competentă sau până la momentul în care societatea debitoare îşi regularizează datoria cu creditorul ei. c u m ar fi reducerea sau majorarea capitalului. fuziunea sau divizarea produce efecte. că „în reglementarea actuală a fuziunii societăţilor comerciale. 132 LSC). încheiate în formă prescrisă de lege şt aprobate. 2 . spre deosebire de prevederile a r t 62 LSC. se menţionează în registrul comerţului şi se publică în Monitorul Oficial. darea de seamă a administratorilor şi raportul cenzorilor p r e c u m şi eventualele rapoarte ale experţilor desemnaţi de judecătorul delegat şi care au examinat proiectul de fuziune sau divizare. asociaţii vor putea examina proiectul de fuziune. 243 alin. în cazul constituirii unor noi societăţi. 31/1990" (C. (1) şi (2). 1 în termen de cel mult 2 luni de la expirarea termenului de opoziţie sau de la respingerea opoziţiei prmtr-o hotărâre judecătorească irevocabilă.

Acesta este momentul în care există temei să se poată lua în considerare nulitatea fuziunii sau divizării. se poate spune că LSC. în principal. de la data fixată de părţi. precum şi orice acţiune de anulare sau constatare a nulităţii acestor acte. dar nu insurmontabilă. în condiţiile prevăzute de art. în limitele stabilite de lege. 249 LSC. 249 LSC. a nulităţii sau anulării actelor juridice care stau la baza acestei operaţiuni şi în temeiul cărora se produc efectele fuziunii sau divizării. constatată după realizarea consecinţelor prevăzute de prevederile art. Chiar dacă doar unele dintre aceste acte sunt nule sau anulabile. Caractere juridice. în raport de generalitatea intereselor ocrotite şi a normelor legale încălcate. reprezintă totuşi o dezvoltare a noţiunii de nulitate a actului juridic. fără a atinge complexitatea şi profunzimea nulităţii societăţii. consecinţele lor s-au manifestat şi operaţiunea juridică a devenit un tot întreg şi nu o suma de acte sau fapte juridice preparatoare sau premergătoare. în nulitatea sau anularea hotărârilor adunării generale care s-au pronunţat asupra fuziunii sau divizării. între (a) nulitatea actelor juridice premergătoare momentului producerii consecinţelor tuziunii sau divizării si ib) nulitatea fuziunii sau divizării.4. Conceptul de nulitate a fuziunii sau divizării societăţilor comerciale. deci din momentul în care aceste operaţiuni şi-au produs consecinţele.4. urmează regimul de fond şi procedural al nulităţii actului juridic. ipso jure şi simultan. este concepută ca o sancţiune a cărei intervenţie şi efecte se produc numai atunci când nu există cale de remediere. Nulitatea fuziunii sau divizării societăţilor comerciale este consecinţa inevitabilă. distinge indirect. în raport de momentul constatării cauzelor de nulitate şi promovării acţiunii corespunzătoare. termenul în care poate fi introdusă acţiunea este toarte scurt iar efectele nulităţii nu afectează actele din care s-au născut drepturi sau obligaţii pentru societăţile . specifică dreptului comercial. ea poate fi invocată numai după ce tuziunea sau divizarea şi-a produs efectele şi numai dacă nu a fost remediată.4. Noţiune. 7. Nulitatea fuziunii sau divizării. tuziunea sau divizarea s-a produs. Conceptul de nulitate a fuziunii sau divizării primeşte eficienţă juridică şi devine aplicabil numai după ce fuziunea sau divizarea s-a realizat în condiţiile art. în cadrul exerciţiului financiar curent. o nulitate specială. cu alte cuvinte.Societăţi comercia ie. ea constă.7. Din acest moment. 7. 249 LSC. structurată în mai multe etape şi implicând o pluralitate de acte şi fapte juridice. înainte de toate. 7. ca operaţiuni complete.. întreaga operaţiune este considerată nulă şi efectele ei sunt afectate.2. Orice nulitate a actelor juridice care conduc la realizarea fuziunii. promovate înainte de momentul realizării efectelor fuziunii sau divizării. Nulitatea fuziunii sau divizării poate să fie o nulitate absolută sau relativă. aflate într-o reiaţie de interdependenţă. pentru ca vizează nulitatea unei operaţiuni juridice. nulitatea tuziunii sau divizării societăţilor comerciale nu va putea fi invocată decât după realizarea acestor operaţiuni. Modificarea actelor constitutive comerţului situată 201 fie a hotărârii care a aprobat menţiunea. Nulitatea fuziunii sau divizării este. De aceea.

dacă ea a fost luată în limitele legii şi ale actului constitutiv şi este opozabilă terţilor din momentul efectuării publicităţii sale. derogatorii de la dreptul comun. 251 LSC nu reglementează un asemenea efect. deopotrivă.3. d) LSC. în primul rând. 249 LSC.a unui act juridic. art. printre care nu se numără nulitatea fuziunii sau divizării societăţilor comerciale.sau numai dacă hotărârea uneia dintre adunările generale care au votat proiectul fuziunii sau al divizării este nulă ori anulabilă. (2) LSC stabileşte că procedurile de declarare a nulităţii pot fi declanşate dacă hotărârea uneia dintre adunările generale care au votat proiectul fuziunii sau al divizării este nulă ori anulabilăi.4. în timp ce cauzele nulităţii societăţii comerciale sunt cauze de nulitate absolută. şi realitatea juridică consacrată prin fuziune sau divizare precum şi interesele societăţilor implicate în aceste operaţiuni. societăţile înfiinţate ca efect al fuziunii sau divizării se desfiinţează cu efect retroactiv. al înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operaţiunea. Cauzele de nulitate ale unei hotărâri a adunării generale trebuie examinate atât din perspectiva cerinţelor de fond cât şi de formă. rezultând că. Distincţii. dar. atunci când se pune problema validităţii sau nulităţii hotărârii ..adică fără a fi autorizată de judecătorul delegat la registrul comerţului. societatea încetează fără efect retroactiv şi intră în lichidare. când lipseşte încheierea judecătorului delegat de înmatriculare a societăţii. cauzele nulităţii fuziunii sau divizării pot fi atât proprii nulităţii absolute cât şi nulităţii relative lart.202 Organizarea comerţului -S. în al doilea rând. cea de-a doua situaţie încorporează mai multe cauze de nulitate . în fine. Nulitatea fuziunii sau divizării poate surveni doar după data realizării înregistrării în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute de art.absolută sau relativă . în timp ce art. Toate aceste trăsături definesc nulitatea fuziunii sau divizării societăţilor comerciale ca o nulitate edictată cu scopul de a proteja interesele terţilor şi securitatea circuitului comercial. Dacă prima situaţie evocată mai sus echivalează cu o reală cauză de nulitate asimilabilă cetei prevăzute de art. fără a stabili însă cauzele concrete ale acestei nulităţi. Nulitatea va putea fi declarată de instanţa competentă numai dacă fuziunea sau divizarea au fost realizate fără a fi supuse unui control judiciar în condiţiile art. Nulitatea fuziunii sau divizării nu se confundă cu nulitatea societăţii. Cauze. respectiv. 56 LSC arată imperativ că nulitatea unei societăţi comerciale poate fi declarată de tribunal numai pentru cauzele expres enumerate de lege. 7. art. 58 LSC dispune că pe data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii a devenit irevocabilă. după verificarea legalităţii operaţiunii care se înregistrează în registrul comerţului . respectiv din momentul înmatriculării societăţii nou constituite prin efectul fuziunii sau divizării sau.4. beneficiare. 56 1it. 7. regimul juridic al efectele acestor două nulităţi speciale diferă. LSC stabileşte doar două situaţii în care se poate declara nulitatea fuziunii sau divizării societăţilor comerciale.4. 251 alin. 37 LSC . în lipsa unei prevederi speciale. Hotărârea adunării generale produce efecte obligatorii pentru toţi asociaţii. înainte ca hotărârea definitivă de declarare a nulităţii să fi tost publicată. în condiţiile legii..

fiind una absolută iar acţiunea imprescriptibilă. c u m ar fi forma autentică pentru o hotărâre prin care se transmit. prin hotărâre pronunţată de instanţa competentă. iată că. sub raportul competenţei materiale această instanţă este tribunalul. iar sub raportul competenţei teritoriale. care apadme societăţii. absolută. pe de o parte decizia socială..a c o l o unde legea le cere. pentru a determina dacă obiectul sau cauza sunt licite si. legiuitorul se îndepărtează nu numai de la regulile dreptului c o m u n . Prin această restrângere a duratei de exercitare a acţiunii în nulitate sau în anulare. care prin natura sa este imprescriptibilă. deci. vol. din dorinţa de a menaja interesele societăţilor participante la fuziune sau divizare şi pentru a proteja efectele pe care aceste operaţiuni le-au produs. . dreptul la acţiune este imprescriptibil. A p r e c i e m că. 132 alin.precum şi conformitatea hotărârii adunării generale cu prevederile imperative ale legii sau acului constitutiv.în raport cu termenul general de prescripţie. Acţiunea în constatarea sau declararea nulitatea tuziunii sau divizării nu poate să fie promovată (a) după împlinirea unui termen de 6 luni de la data la care fuziunea sau divizarea a devenit efectivă sau (b) dacă situaţia care constituie cauza de nulitate a fost rectificată (aceasta însemnând că procedurile de anulare nu vor putea fi iniţiate dacă au fost îndepărtate sau remediate c a u z e l e de nulitate). iar cererea poate fi formulată şi de orice persoană interesată. în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul O f i c i a l al R o m â n i e i . Nulitatea fuziunii sau divizării societăţilor c o m e r c i a l e se poate declara numai pe c a l e judecătorească. voinţa asociaţilor. se poate invoca oricând.5. ci. axat pe protecţia efectelor tuziunii sau divizării şi. Procedura. ci de ia ceie care guvernează anularea sau nulitatea hotărârii adunării generale sau nulitatea societăţii comerciale. Ceorgescu. cit. în cazul fuziunii sau divizării. mai mult. Legiuitorul introduce.Societăţi comercia ie. prin ' I. ci prin caracterul ei special. potrivit art. 297. hotărârile adunării generale contrare iegîi sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie. foarte scurt . pe de altă parte. C â n d se invocă motive de nulitate absolută. 7. p. op. este necesar să ne raportăm Ia voinţa asociaţilor pentru a examina dacă acei care au votat au capacitate legală iar consimţământul lor este neviciat" în plus. faţă de asociaţi şi faţă de terţi. este tribunalul de la sediul societăţii participante a cărei hotărâre a adunării generale care a aprobat fuziunea sau divizarea este nulă sau anulabifă. nulitatea societăţii c o m e r c i a l e . II. Tot astfel.nu prin natura ei. (2) şi (3) LSC. legea limitează drastic termenul în care asemenea proceduri de anulare vor putea fi demarate. Va trebui examinată cea dintâi.4. Nulitatea tuziunii sau divizării este o nulitate remediabiiă . L. terenuri de la societatea divizată la societatea beneficiară . fiindcă reprezintă voinţa socială. i m p u n e un termen special de prescripţie. între societăţile participante. va trebui să fie examinată îndeplinirea condiţiilor de formă . dimpotrivă. nu numai un termen de prescripţie pentru o nulitate lată încă un argument pentru susţinerea caracterului specific al nulităţii fuziunii sau divizării. Modificarea actelor constitutive 203 „trebuie separate două categorii de elemente. Astfel.

. îşi vor relua existenţa. Soluţia jurisprudenţială la care f a c e m trimitere. a intereselor societăţilor participante. care să hotărască o tuziune. In practică.societăţile constituite ca efect al fuziunii sau divizării vor înceta cu efect retroactiv. de exempiu.instanţa va putea acorda un termen pentru regularizare..societăţile dizolvate fără lichidare. dar rezonabil. fără dizolvare sau lichidare. retroactiv. De aceea. judecătorul delegat nu are atribuţii în acest sens. nelegal şi a fost anulată de instanţă. pentru că nu suntem în prezenţa unei nulităţi a societăţii c o m e r c i a l e care să afecteze existenţa proprie a ci a unei nulităţi speciale. societăţile rezultate din divizare nu sunt societăţi constituite legal. astfel.c u m ar fi. (. a constatat că în situaţia unei divizări anulate de instanţă. Anularea divizării are drept consecinţa inexistenţa societăţilor constituite prin divizare.toate activeie sau pasivele transferate între societăţile implicate vor fi restituite şi orice majorare de capital a uneia dintre societăţile beneficiare ale fuziunii sau divizării va fi anulată. iar patrimoniul desprins reintră art. . în sensul că trebuie să permită îndeplinirea formalităţilor legale de regularizare (care ar putea implica şi reconvocarea adunării generale). 249 LSC.toate emisiunile de părţi sociale sau acţiuni şi repartiţiile acestor către asociaţi sau acţionari vor fi anulate. readucerea în patrimoniul societăţii mamă a societăţilor divizate ar constitui o tuziune şi.3) L S C pentru aprobarea fuziunii sau divizării . care se abate de la regulile dreptului comun. aceasta.6. hotărârea definitivă de declarare a nulităţii unei fuziuni sau divizări va fi înaintată din oficiu de către instanţă oficiilor registrului comerţului de la sediile societăţilor implicate în fuziunea sau divizarea respectivă. Legea nu precizează întinderea unui asemenea termen. Pentru efectuarea publicităţii legale. nulitatea fuziunii sau divizării societăţilor c o m e r c i a l e produce două categorii de efecte: efectele tradiţionale ale nulităţii . Fiind o nulitate specială.retroactivitatea şi repunerea în situaţia anterioară în raporturile dintre societăţile implicate în tuziune sau divizare şi efectele special arătate de lege în raporturile dintre societăţile beneficiare şi terţi. 244 lit. s-a pus problema dacă. întrucât ele încetează cu automat în patrimoniul societăţii mamă. e) LSC. în situaţia în care o divizare s-a făcut efect retroactiv. Consecinţe. ca urmare a fuziunii sau divizării. care. pe data declarării nulităţii. prin obţinerea majorităţii calificate prevăzute de art. Problema evaluării elementelor de activ şi pasiv ale societăţilor desprinse prin divizarea anulată este o problemă internă a societăţii-mamă. dacă se aplică dispoziţiile . î n c e p â n d cu datele arătate de art. cu toate consecinţele proprii: .. 115 alin. iar pentru ştergerea eventualelor efecte ale divizării nelegale acesta nu este competent să . ţinând cont de caracterul comercial al procedurii. nulitatea va produce efectul restituirii prestaţiilor reciproce.4. 7. dacă nereguiaritatea care constituie cauza nulităţii poate fi remediată . între societăţile implicate în fuziune sau divizare..204 Organizarea comerţului -S. ar trebui să fie unul scurt.

se poate produce între societăţi comerciale care se încadrează în următoarele două categorii: . Fuziunea transfrontalieră.societatea absorbantă. pentru că atunci ele se desfiinţează cu efect retroactiv. după caz. Ap. pentru a se consemna prezenţa elementului transfrontalier. prevederile acestei directive au fost transpuse în legislaţia internă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.vor răspunde solidar pentru obligaţiile societăţii absorbante sau pentru cele asumate de societatea nou înfiinţată. se produc efectele fuziunii sau divizării şi momentul în care hotărârea definitivă de declarare a nulităţii a fost publicată. privită ca o formă specială a fuziunii reglementate de LSC. în această din urmă situaţie.desigur numai dacă aceste societăţi nu au luat fiinţă prin efectul divizării. . domeniul de aplicare.5. în cazul declarării nulităţii unei divizări. dar nu şi societatea constituită prin divizare. Reglementare. care îşi încetează existenţa . cel puţin două societăţi dintre ceie participante ta fuziune sunt guvernate de legislaţia a două state membre diferite.1. 15 din 17 ianuarie 2007. competenţă jurisdicţională. Această regulă este aplicabilă . Faţă de terţi. administraţia centrală ori sediul social în alte state membre ale Uniunii Europene (sau. declararea nulităţii fuziunii sau divizării nu produce efecte retroactive şi nu afectează valabilitatea actelor juridice care au dat naştere la drepturi şi obligaţii în beneficiul sau în sarcina societăţilor beneficiare ale fuziunii sau divizării. care a introdus un nou Capitoî III în Titlul VI al LSC. în comandită pe acţiuni şi/sau cu răspundere limitată şi societăţile europene cu sediui social în România şi . este de reţinut că în timp ce ' C. cu alte cuvinte. 7. Secţia comercială şi de contencios administrativst fiscal. societatea absorbită şi societăţile contopite. în dreptul comunitar.Societăţi comercia ie. Orice litigiu în legătură cu acest aspect aparţine judecătorilor instanţei competente'. potrivit art. Această clasificare a societăţilor implicate în fuziunea transfrontalieră reievă că la operaţiune trebuie să participe cel puţin câte o societate din fiecare categorie. obligaţii angajate între data producerii efectelor fuziunii sau divizării şi data publicării hotărârii definitive de declar nulităţii fuziunii sau divizării. decizia nr.societăţi comerciale care au sediul social. fiecare dintre societăţile beneficiare răspunde pentru propriile obligaţii. angajate în perioada în care validitatea actelor juridice încheiate de ele nu este afectată. Modificarea actelor constitutive 205 numească un expert. Ca o notă distinctivă.societăţi pe acţiuni. societatea divizată va răspunde pentru aceste obligaţii. acte încheiate de acestea între momentul în care. Fuziunea transfrontaNeră 7. fuziunea transfrontalieră este reglementată prin Directiva 2005/56/GE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind fuziunea transfrontalieră a societăţilor de capitaluri. Oradea. Societăţile participante la fuziune . aparţinând Spaţiului Economic European).5. în limita cotei de active nete transferate societăţii beneficiare în contul căreia au luat naştere obligaţiile respective. 249 LSC. 52/2008.

7. numit de judecătorul delegat.în nume colectiv şi în comandită simpla). acţionarii societăţii absorbite vor fi întotdeauna acţionari comanditari ai societăţii în comandită pe acţiuni absorbante. societatea nou-înfiinţată. Publicitatea fuziunii unei societăţi absorbante cu sediul în R o m â n i a sau care are ca rezultat înfiinţarea unei societăţi cu sediul în România se asigură prin Monitorul .5. Procedură. redactarea unui raport de către experţii desemnaţi de judecătorul delegat şi observarea dreptului la opoziţie ce revine creditorilor a căror creanţă este anterioară datei publicării proiectului de fuziune. în condiţiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv. Forme. (b) informaţii privind mecanismele de implicare a angajaţilor în definirea drepturilor acestora de a participa ia activitatea societăţii absorbante sau nou-înfiinţate.206 Organizarea comerţului -S. fuziunea transfrontalieră cunoaşte şi forma specială a absorbţiei unei societăţi de către o altă societate care deţine totalitatea acţiunilor sau părţilor sociale a l e societăţii absorbite. întocmirea unui raport al administratorilor sau directoratului societăţilor implicate în fuziune.. dacă este cazul. adunarea generală a fiecăreia dintre societăţile implicate hotărăşte asupra proiectului c o m u n de fuziune. Fuziunea transtrontalieră cunoaşte atât forma fuziunii prin absorbţie cât şi pe cea a fuziunii prin contopire. în acelaşi timp. cumpărarea acţiunilor lor/părţilor soci'ale de către societate. în cazul în care beneficiarele fuziunii sunt societăţi europene cu sediul în R o m â n i a . este de menţionat că. participarea la fuziune a societăţilor cu sediul în R o m â n i a este restricţionată ia anumite forme de societăţi (cu excluderea societăţilor de persoane . societăţile din statele m e m b r e a l e U n i u n i i Europene pot îmbrăca orice formă juridică. pe lângă menţiunile obişnuite: (a) menţiuni privind efectele fuziunii asupra locurilor de muncă ale angajaţilor societăţilor participante la fuziune şi. Acţionarii/asociaţii care nu au votat în favoarea hotărârii adunării generale prin care a fost aprobată fuziunea au dreptul de a se retrage din societate şi de a solicita În termen de cel mult două luni de la expirarea termenului de opoziţie.. publicarea lui în Monitorul O f i c i a l . Preţui plătit de societate pentru acţiunile sau părţile sociale ale celui ce exercită dreptul de retragere va fs stabilit de un expert autorizat independent. dacă nu se prevede altfel în hotărârea de aprobare a proiectului de fuziune. fuziunea transtrontalieră nu se îndepărtează semnificativ de reguliie care guvernează fuziunea de drept c o m u n şi care privesc întocmirea unui proiect de fuziune comun. Notele specifice privesc necesitatea ca proiectul de fuziune să cuprindă. inclusiv societatea absorbantă ori. Sub aspect procedural. în plus. în cazul în care societatea absorbantă este o societate în comandită pe acţiuni cu sediu! în R o m â n i a .2. d a c ă un asemenea drept este prevăzut în legislaţia naţională a tuturor societăţilor implicate în fuziune sau dacă hotărârea adunării generale de aprobare a fuziunii p r e v e d e o asemenea posibilitate. Controlul legalităţii fuziunii transfrontaliere în care sunt implicate societăţi cu sediul în România sau care are ca rezultat înfiinţarea unei societăţi cu sediul în România este realizat de judecătorul delegat la oficiul registruiui comerţului unde sunt înmatriculate societăţile persoane juridice române sau societăţile europene cu sediui social în România participante la fuziune. cerinţe care relevă sporirea gradului de protecţie socială acordată personalului acestor societăţi.

astfel. în Ad honorem Stanciu D. p. Ch. C a u z e 8. în cazul în care din fuziune rezultă o nouă societate (inclusiv o societate europeană). Modificarea actelor constitutive Oficial şi 207 realizării fuziunii autorităţilor similare din statele membre în care sunt înmatriculate societăţile participante la fuziune. Cărpenaru. Efectele fuziunii transfrontaliere sunt aceleaşi cu cele examinate la fuziunea de drept intern: transferul tuturor activelor şi pasivelor societăţilor dizolvate în procesul fuziunii. 2006. Excluderea unui asociat are un impact serios asupra vieţii societare. dobândirea.D.H. S. a calităţii de asociaţi ai societăţilor beneficiare şi încetarea existenţei societăţilor absorbite sau contopite. Studii juridice alese. ca o reziliere parţială a actului constitutiv 1 . p. de către oficiul registrului comerţului competent. se stipulează că operaţiunea va avea efect la o altă dată din cursul exerciţiului financiar curent. fuziunea produce efecte de ia data înmatriculării acesteia în registrul comerţului. op. prin notificarea.1 . în cazul în care beneficiara fuziunii este o societate europeană cu sediul în R o m â n i a . în St.1. cu excepţia cazului în care. de asemenea. Excluderea şi retragerea asociaţilor 8. David. Efecte şi momentul producerii lor.1. de la data înregistrării în registrul comerţului a actului modificator al actului constitutiv. L S C reglementează această eventualitate numai în anumite condiţii şi cu aplicabilitate numai pentru anumite tipuri de societate. Aspecte de drept comparat. Predoiu. nulitatea fuziunii transfrontaliere nu poate interveni după data la care aceasta a produs efecte.Noţiune. C. prin acordul părţilor. Predoiu. de către asociaţii acestora. C. . restructurarea patrimoniului social şi a structurii asociative ŞL. excluderea este posibilă numai în cazul societăţilor în care elementul intenţional ( a f f e c t i o soctetatis) este puternic şi constituie una dintre ' /. Ed. 90 şi urm.una dintre tormeie de separare a asociaţilor. în primul rând. a imposibilităţii continuării asocierii. de aceea. Nulitatea fuziunii transfrontaliere se declară numai prin hotărâre judecătorească şi este remediabilă. rezultă că procedurile de nulitate pot fi iniţiate într-un interval de timp foarte scurt. cuprins între data încheierii actului juridic nul sau anulabil şi data la care fuziunea a produs efecte. Secţiunea 8. a se vedea. Excluderea unui asociat din societatea c o m e r c i a l ă . publicitatea se asigură prin Jurnalul O f i c i a l al U n i u n i i Europene. 224. în vederea radierii acestora. Mecanisme de separare a asociaţilor societăţii comerciale.. privită.5. Piperea. Beck. Schiau. producând modificarea actului constitutiv.Societăţi comercia ie. Cărpenaru. în doctrină.. în celeialte cazuri. Prin derogare de la regimul juridic ai fuziunii de drept c o m u n . doctrina citată de C. prin înregistrările făcute în registrul comerţului. Nulitatea fuziunii.este expresia dezacordului societar. N o ţ i u n e de excludere. a 7. cit.3.

Excluderea . în comandită simplă. debitorul este de drept pus în întârziere. 4 C. Instituţia nu este aplicabilă societăţii pe acţiuni. Totuşi.1.1. care este lichidă şi plătibilă în bani. 8. ctv. fie ca un remediu care permite societăţii să îsi continue existenţa peste durata fixată iniţial (art.capacitatea de a'. aportul la care s-a obligat. în al doilea rând. Fiind în cauză o obligaţie de natură comercială (dobândirea de părţi sociale sau acţiuni ale societăţilor comerciale fiind o faptă de comerţ. Cauze. 206). com. avându-se în vedere necesitatea protejării societăţii comerciale şi apărării intereselor celorlalţi . unde elementul afectiv • este mai puţin pregnant. Obligaţia asociaţilor acestor societăţi de a vărsa integral aportul subscris. fie ia excluderea acelui asociat al cărui creditor personal a făcut opoziţie admisă irevocabil.208 Organizarea comerţului -S. în comandită simplă şi cu răspundere limitată precum şi a comandidaţilor din societatea în comandită pe acţiuni se poate cere numai împotriva: (a) .). Punerea debitorului în întârziere atrage doua consecinţe importante: de la data respectivă curge dreptul la dobânda legală sau convenţională şi se deschide dreptul la acţiunea în excludere împotriva asociatului debitor. contribui la formarea unui capital semnificativ şi numărul acţionarilor. în comandită pe acţiuni şi cu răspunderej limitată.asociatului care. 9' LSC. la constituirea capitalului social sau la majorarea acestuia. raţiunile predominanţe pentru constituirea şi funcţionarea societăţii . 3 pct. Forme. în prezenţa unei asemenea hotărâri judecătoreşti. 8. 222). pus în întârziere. în reglementarea I S C . societatea poate opta fie pentru renunţarea la prelungirea duratei existenţei saie. ea fiind fondată pe criterii obiective . în comandită simplă sau cu răspundere limitată împotriva hotărârii adunării generale a asociaţilor prin care a fost decisa prelungirea duratei societăţii peste termenul fixat iniţial. este reglementată expres de art. excluderea asociaţilor unei societăţi comerciale în nume colectiv.remediu este reglementată de art. instituţia excluderii intervine numai în condiţii de criză societară.societatea în-! nume colectiv. com. în condiţiile art. 43 C.3. 206 şi poate reprezenta o reacţie a societăţii ţaţă de hotărârea judecătorească irevocabilă prin care a fost admisă opoziţia unui creditor particular al unui asociat dintr-o societate în nume colectiv. în comandită simplă şi cu răspundere limitată precum şi a comanditaţilor din societatea în comandită pe acţiuni se poate înfăţişa sub două forme: fie ca o sancţiune societară aplicată asociatului care îşi încalcă grav obligaţiile societare tart. pentru a atrage asociatului debitor atenţia asupra gravităţii încălcării obligaţiei de a vărsa aportul la care s-a obligat. LSC cere ca acesta să fie pus în întârziere. Excluderea se pronunţă indiferent de existenţa culpei asociatului.2.. operaţiune care se face în condiţiile art. în înţelesul art. nu aduce.. 1079 C. pe parcursul existenţei societăţii. atunci când sunt întrunite anumite condiţii sau când mecanismele de separare amiabilă a asociaţilor au eşuat. Excluderea din societatea în nume colectiv.

80 LSC). 77 LSC. 18 din 25 ianuarie 2007). în principal.j. care să justifice cererea de excludere a acestuia întemeiată pe dispoziţiile art. împotriva asociatului falit sau incapabil. în termenii art. (c) . contorm dispoziţiilor art. fără consimţământul asociaţilor. Această ipoteză se adresează numai asociaţilor societăţii în nume colectiv şi asociaţilor comanditaţi din societatea în comandită simplă. 88 LSC. Craiova. 0) şi (2) din Legea nr. 31/1990.art. civ. fără drept. civ. Secţia comercială. societatea m nume colectiv este administrată de unut sau mai mulţi administratori aleşi dintre asociaţi. Modificarea actelor constitutive 209 asociaţi şi are loc indiferent dacă aportului la care au convenit asociaţii este m o d i c (b) . Cea de-a doua ipoteză se referă numai la asociaţi . în fine.). administraţia societăţii în comandită simplă este asigurată de unul sau mai mulţi asociaţi comanditaţi.. se sancţionează cu excluderea. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi împotriva cărora s-a procedura falimentului. Măsura este aplicabilă asociaţilor (în special celor comanditari) care. Neînţelegerile grave dintre asociaţi care împiedică funcţionarea societăţii. fiind astfel declaraţi incapabili (art. iar. întrucât nu este îndreptată. ci împotriva riscului pentru societate de a păstra un asemenea asociat. care au fost puşi sub interdicţie judecătorească. în folosul lor său al altei persoane. Ea reglementează două ipoteze distincte care îndreptăţesc excluderea: survenirea stării de faliment şi instalarea stării de incapacitate legală {prin punerea sub interdicţie a acestor asociaţi sau prin situarea acestora în poziţia celor cărora legea le-a prohibit oarecare contracte . în operaţiunile de administrare 5 . Este ipoteza c a r e justifică natura sancţionatorie a măsurii excluderii întrucât îi pedepseşte pe aceiaşi asociaţi cu răspundere nelimitată c a r e şi-au încălcat obligaţiile statutare.). ' Pretenţia asociatului care nu este administrator de a consulta actele societăţii şi însuşirea de către acesta a unor bunuri aie persoanei juridice nu constituie amestec fără drept în administrarea societăţii. Secţia comercială. 2416 din 18 aprilie 2003. Pe lângă această sancţiune. a v â n d în vedere consecinţele negative pentru bunul n u m e al societăţii dar şi răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor acestor societăţi. 950 C. neavând calitatea de administratori a! societăţii 2 . nelimitat şi solidar.asociatului cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administraţie ori contravine dispoziţiilor art.Societăţi comercia ie.persoane fizice. aceşti asociaţi rămân obligaţi să restituie societăţii beneficiile ce au rezultat si să plătească despăgubiri pentru daunele cauzate (art. 1 alin. de către aceiaşi asociaţi. a capitalului social al societăţii. un C. Prima ipoteză îi vizează numai pe acei asociaţi (persoane fizice sau juridice) care sunt debitori cărora li se poate aplica procedura insolvenţei. c) din Legea nr.S. semnifică dispariţia intenţiei de a conlucra în vederea funcţionării societăţii. pentru toate obligaţiunile societăţii contractate de la data operaţiunii încheiate de el. şi nu de excludere (C. provocate de către ambii asociaţi. şi constituie motiv temeinic de dizoivare a societăţii. 1 z sau nu1 . prin hotărâre pronunţată de judecătorul-sindic. 222 alin. decizia nr. 80 şi 82.asociatului cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit legalrnente incapabil. atitudinea comanditarului care se face vinovat de un asemenea amestec îi atrage şi răspunderea faţă de terţi. adică dispariţia lui affectlo societatis. Suntem în prezenţa unor cauze de excludere care îmbină aspecte punitive cu cele de remediu. Ap. Potrivit prevederilor art. intervin. utilizarea. De asemenea. 950 C. (1) Iii. decizia nr.

Secţia comercială. 1 C.S.210 Organizarea comerţului -S. deci.. De asemenea. d) LSC şi este. cu vinovăţie.. 760 din 18 martie 1997. excluderea asociatului asociatul administrator poate fi pronunţată numai în cazul în care există o culpă exclusivă a acestuia 2 . a înfiinţat o nouă societate cu aceiaşi obiect de activitate (deci.în condiţiile în care nu sa realizat nicio compensare a eventualelor datorii reciproce dintre cele două societăţi . în folosul lor sau al altora. iraudă. Secţia comercială. în pofida interdicţiei stabilite de ari. neglijenţa şi inabilitatea în afaceri nu pot fi considerate fraudă atât timp cât acestor fapte le lipseşte elementul voliţional care sa permită calificarea lor ca fiind acte de înşelăciune.j. în principiu.. decizia nr. în acest sens. în m o d abuziv ori neîndreptăţit. 75 . împrejurarea că persoana a v â n d calitatea de asociat administrator în cele două societăţi c o m e r c i a l e concurente s-a retras din cea de a doua societate concurentă înainte de sesizarea instanţei de judecată nu este relevantă în ceea ce priveşte cererea de excludere a sa din prima societate. fraudă'. calitatea de administrator.J. în sensul art. decizia nr. o societate concurentă). .C.J. Secţia comercială. 222 alin.C.C. " I. Această situaţie de excludere priveşte numai pe asociaţii care au şi calitatea de administrator şt care. volitiv. prejudiciind-o material 3 . 82 LSC. în care a dobândit. Constituie. săvârşită în dauna ' I. Survenirea acestei situaţii tmpitcă încălcarea de către asociaţii-administratori.C. (1) lit. 367 din 25 ianuarie 2007). alt motiv de excludere integrat acestei ipoteze este acela care priveşte exercitarea.constituie o conduită care nu respectă coordonatele şi rigorile interesului societar şi reprezintă o faptă delictuală intenţionata. a v â n d şi calitatea de administrator într-o societate comercială cu răspundere limitată. 320 din 1 tebruane 2008. însă. d) .. a interdicţiilor legale sau statutare care le impun să lucreze în interesul societăţii şi să manifeste diligenţă.. de asemenea. în schimb. trebuie obligatoriu să se tacă dovada unui prejudiciu adus societătii care solicită excluderea (I. cauză de excludere fapta unui asociat care. de către aceşti asociaţi cu răspundere nelimitată. 4521 din 6 octombrie 2005.C. rezultă din formularea textului şi din natura faptelor sancţionate. autorul faptelor delictuale urmărind sau acceptând un profit din activitatea sa delictuală. şi a n u m e intenţia. dacă faptul culpabil s-a produs. renunţarea de către asociatul administrator ia însuşi dreptul de creanţă pe care societatea îl avea taţă de o altă societate . decizia nr. Elementul subiectiv.82 LSC). înalta Curte de Casaţie şt justiţie a statuat că orice acţiune sau inacţiune frauduloasă săvârşită cu intenţie de asociatul administrator poate fi considerată. decizia nr.asociatului administrator care comite fraudă în dauna societătii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora. a unor acte de concurenţă neloială. într-o decizie pronunţată în anul 2008. independenţă şi probitate în exercitarea atribuţiilor lor (art.C. Totodată. Secţia comercială.. în exercitarea atribuţiilor lor sau în legătură cu acestea au comis o fraudă în dauna societăţii (pnntr-un concert fraudulos stabilit cu terţii) sau au folosit capitalul societăţii sau semnătura socială. existând dovezi că acesta nu şi-a mai îndeplinit în m o d corespunzător activitatea de administrator la societatea reclamantă.J. pentru a fi incident acest motiv de excludere.

j. Secţia comercială. Astfel. c â n d nu se m a i pune problema continuării activităţii societăţii. 1935. I. cit. 173 din 25 ianuarie 2008. 4211 din 28 octombrie 2004. 176).S. III. 4 I. sancţiunea excluderii se asociază şi cu răspunderea civilă sau penală a asociatului exclus. cităm o prestigioasă opinie doctrinară [l.. C. David. vo!. C. c) şi d) de m a i sus.J. c) şi d) de mai sus poate fi atrasă răspunderea lor penală. cu rea-credinţă.. iar nu limitativ. Predotu.. Secţia comercială. 235. 3 în sens contrar. Turcu. Enumerarea limitativă a cauzelor de excludere. 2 atât prin raportare la reglementarea iniţiala a codului c o m e r c i a l cât şi la cea. Secţia comercială. op. 222 L S C "limitativ cazurile de excludere a asociaţilor în cazul societăţilor comerciale cu răspundere limitată. Cavriş. excluderea reprezentând o sancţiune pentru o conduită în dezacord cu interesul societar. în condiţiile art. decizia nr. 1207 din 22 februarie 2005. 811/1995.. Cucu. op.1. III. în consecinţă. totuşi.C. decizia nr. în acelaşi sens este şi jurisprudenţa mai veche. Acţiunea în excluderea asociaţilor dintr-o societate c o m e r c i a l ă este inadmisibilă în situaţia în care societatea se află în lichidare judiciară. Cum. 222 alin. pentru nedepunerea de capital social majorat până la termenul stabilit este dizolvarea societăţii. S. M.Societăţi comercia ie.4. op.C. Ed. citate in St. p.J. excluderea sunt de strictă modernă.C. Lumina Lex.L Ceorgescu. Haraga. sancţiunea prevăzută . până la acoperirea creanţelor creditorilor. De-a iungui timpului. asociaţii vor răspunde şi pentru d a u n e l e cauzate societăţii. Teoria şi practica dreptului comercial.. decizia nr. C. 222 (1) lit.este prevăzută imperativ de lege. 1325/2002. sancţionată c u excluderea administratorului în sensul art.V. administratorul. publicată in Pandectele Române. rezultă că neîndeplinirea acestei obligaţii de către asociat nu poate conduce la excluderea sa din societate" 4 în anumite situaţii. S-a apreciat. directorul sau reprezentantul legal ai societăţii.i. Secţia comercială. C. o r i c e clauză prevăzută de în acest sens.C. decizia nr.. a se vedea Cas. bunuri sau creditul de care se bucură societatea. care pedepseşte cu închisoare de la 1 ia 3 ani fondatorul. 3871/2003 şi C. ci a lichidării bunurilor din patrimoniul acesteia... jurisprudenţa a fost constantă în a considera că dispoziţiile privind interpretare şi aplicare iar enumerarea cauzelor de 8. reglementată prin norme imperative.S. Modificarea actelor constitutive societăţii. iar pentru faptele prevăzute la lit.. Secţia comercială.S. în aceste condiţii nu părţi în acest sens fiind lovită de nulitate/ prevede se pot adăuga alte situaţii peste cele prevăzute de lege. potrivit căreia cauzeie de excludere au caracter enunţiativ. întrucât norma nu are caracter imperativ. o decizie recentă a instanţei supreme arată că art.D. Secţia comercială. care foloseşte. p. 272 LSC. citată în i.starea de iaîiment sau incapacitate legală a asociatului cu răspundere nelimitată . decizia nr. cit. ' I. părţile ar putea prevedea în actul constitutiv si alte situaţii de excludere a asociaţilor din societate. (1) lit. decizia nr.. 211 datorită calităţii sale de administrator. excludere este limitativă. 432 din 5 martie 1935. b) . 1 . Bădoiu. a L S C .. 677. voi. 31/1990 modificată'. decizia nr. Piperea. 395.J. dar în egală măsură ar putea înlătura de ia aplicare o dispoziţie a articolului analizat.C. d) din Legea nr. p.J. cit. a). I. părţile neputând înlătura aplicabilitatea ei prin stipulaţii contrare (C.C. ca situaţia de excludere prevăzută de art. Gh. Cărpenaru. 509).. în cazul realizării ipotezelor menţionate la lit. C. p. p.

Procedura excluderii.2. cu titlu Imperativ. în spatele cererii acesteia trebuie să stea o hotărâre a adunării asociaţilor sau a adunării generale a acţionarilor. părţile de interes ale asociatuiui exclus vor putea fi redistribuite între ceilalţi asociaţi existenţi. iar prevederile art. (3) LSC se referă ia dreptul societăţii de a decide excluderea unui asociat. în lipsa unei asemenea permisiuni. permite cesiunea aportului de capital. art. L S C stabileşte. credem că următoarele soluţii se impun: social nu a fost permisă prin actul constitutiv (rezultând că. că excluderea se Calitatea procesuală activă o au societatea precum şi orice asociat al societăţii. luată cu cvorumul şi cerinţele de vot stabilite de lege sau de actul constitutiv. . pentru că excluderea este o formă conflictuală de separare a asociaţilor.. proces. dacă cesiunea aportului capital de fiecare dintre ei. 82 alin. va dispune reducerea capitalul social şi/sau reîntregirea lui prin aportul celorlalţi asociaţi. a asociaţilor de a hotărî cu privire la orice modificare a actului constitutiv. Excluderea unui asociat c o n d u c e la modificarea actului constitutiv.la societatea în n u m e colectiv şi în comandită simplă. 113 lit.la societatea cu răspundere limitată sunt deschise atât opţiunile reducerii sau . atunci când acesta din urmă cere un c v o r u m mai mare. rezultatul unui exclus şi societate. 194 lit. ea fiind deci. proporţional cu aportul adus ia . c r e d e m ca decizia exercitării ei depăşeşte sfera competenţelor administratorilor. M a i mult. . prin aportul asociaţilor existenţi. operaţiune urmată de reducerea capitaiului sau de reîntregirea lui.ia societatea în n u m e colectiv şi în comandită simplă. De aceea. Faţă de aceste dispoziţii lacunare.212 Organizarea comerţului -S. De aceea. (3) LSC1. după caz. 8. chiar şi aplicarea măsurii excluderii-remediu reglementată de art. Hotărând excluderea. m) L S C şi art. instanţa. într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect. A v â n d în vedere caracterul social al acţiunii de excludere. instanţa competentă este obligată să dispună şt cu privire la structura participării la capitalul social a celorialţi asociaţi [art. unde actul constitutiv reîntregirii capitalului cât şi cea a redistribuirii între asociaţi a părţilor sociale rămase fără titular. în fine. Pentru aplicarea sancţiunii excluderii nu este suficientă expresia voinţei sociale. d) L S C stabilesc competenţa adunării generale a acţionarilor şi. dacă aceasta nu a desemnat alţi reprezentanţi în această privinţă. respectiv. care dă naştere unui contencios între aceştia sau între cel pronunţă prin hotărâre judecătorească. c a r e vor reprezenta însă societatea în procesul excluderii.. pentru că părţile sociale sau acţiunile aparţinând asociatului exclus urmează a fi redistribuite între asociaţi sau a fi anulate. indiferent de motivul pentru care se cere aplicarea sancţiunii excluderii. 223 alin. c r e d e m că atunci c â n d titularul cererii de excludere este societatea. 206 L S C este decisă de adunarea asociaţilor. aportul unui asociat nu poate ii transmis celorlalţi).

la societatea în comandită pe acţiuni. p. iar în rapor- turile dintre asociatul exclus şi terţi. cel ai înregistrării hotărârii definitive (şi nu irevocabile!) în registrui comerţului (dată de ia care hotărârea este opozabilă terţilor). C. 225 LSC.Societăţi comercia ie. S.2. Modificarea actelor constitutive 213 constitutiv. Piperea. Drepturile asociatului excius. Prin raportare la aceste dispoziţii. în conformitate cu prevederile art. pentru a produce toate efectele prevăzute de lege în cazul modificării actului constitutiv se va depune.D.1. la oficiul registrului comerţului pentru a fi înscrisă. (1) L S C şi de aceea. 224.3. Societatea va trebui să depună. rezultă că.' Hotărârea irevocabilă de excludere constituie actul modificator al actului 8. în raporturile dintre asociatul exclus şi societate. L S C priveşte acest m o m e n t dintr-o dublă perspectivă: a încetării drepturilor şi obligaţiilor asociatului faţă de societate şi a răspunderii faţă de terţi. cit. având în vedere că excluderea vizează şi asociaţi cu răspundere nelimitată. buţia profitului realizat în cursul exerciţiului financiar anterior excluderii sale (dacă acesta nu a fost repartizat) precum şi la profitul realizat în cursul anului în care a 8. Lichidarea acestor drepturi se va face numai la data repartizării lor de către societate. emise noi acţiuni şi oferite spre subscriere acţionarilor existenţi. Ch. a se vedea C Predotu. până ia momentul determinat de iege (bineînţeles. Acest drept se exercită prin participarea sa ia distri- fost exclus. Astfel. ' Pentru alte comentarii pe aceeaşi temă. momentul excluderii unui asociat din societate ar trebui să fie cel al devenirii irevocabile a hotărârii judecătoreşti („ziua excluderii"). acţiunile comanditatulu» exclus vor putea fi anulate. de asemenea. Determinarea momentui excluderii din societate este esenţial pentru a stabili c â n d încetează drepturile şi obligaţiile asociatului excius . rămâne obligat „ p â n ă în ziua rămânerii definitive a hotărârii de excludere". 8. Partea a IV-a.atât faţă de societate cât şi faţă de terţi. în termen de 15 zile. textul complet ai actului constitutiv. El este. actualizat cu toate modificările. a s o a a t u i exclus răspunde de pierderi şi are dreptul la beneficii „ p â n ă în ziua excluderii sale" însă. Asociatul exclus are dreptul la beneficii până în ziua excluderii sale. 224 şi art. care stabilesc drepturile şi obligaţiile acestuia. .. C o n s e c i n ţ e l e excluderii . îndreptăţit să participe la distribuţia oricăror avantaie acordate fondatorilor. David. tn St. iar dispozitivul hotărârii se va publica la cererea societăţii în Monitorul Oficial al României. op. la registrul comerţului. Momentul excluderii. potrivit prevederilor actului constitutiv şi numai în măsura în care adunarea generală nu stabileşte o altă destinaţie pentru profitul realizat. Consecinţele excluderii pentru asociatul exclus sunt reglementate de art. sub raportul răspunderii tată de societate şi faţă de terţi. în condiţiile iegii şi în conformitate cu prevederile actului constitutiv sau cu hotărârile adunării generale. Predoiu. faţă de terţi. deopotrivă. dacă adunarea generală va hotărî distribuţia acestui profit cu titlu de dividende).3. Carpenaru. 204 alin.3.

3. este bazată.1. de la societate. asociaţii cu răspundere limitată răspund numai până la concurenţa capitalului subscris. răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. între societate şi asociatul excius. necesară. creditorii societăţii neavând.4. între răspunderea asociaţilor cu răspundere nelimitată şt cei cu răspundere limitată. pe calea unei acţiuni reconvenţtonale sau pe calea unei acţiuni separate. fie pe cale judiciară. sacrificării drepturilor asociatului exclus. chiar cu riscul 8. dreptul de a se îndrepta asupra acestora pentru recuperarea creanţelor lor. după rămânerea definitivă a hotărârii de excludere. asociatul exclus nu va fi îndreptăţit să preleve o parte din patrimoniul societăţii.4. în comandită 8. Situaţii..3. 8. In consecinţă. societăţilor pe acţiuni (art. în condiţiile codului de procedură civilă. d a c ă această hotărâre va fi desfiinţată prin exercitarea unei cai de atac. în condiţiile iegii şi a l e actului constitutiv. cu titlu excepţional. C r e d e m că exprimarea legală este deficitară aici.214 Organizarea comerţului -S. procentual egală cu participarea sa la capitalul societăţii. până la momentul rămânerii definitive a hotărârii de excludere. practic. această sumă de bani ar putea fi stabilită fie pe c a l e amiabilă. Această sumă nu va putea -fi obţinută de asociatul excius. în măsura în care aceasta poate fi executată silit. L S C enunţă şi principiul răspunderii asociatului faţa de terţi. 226 LSC) şi. Primii răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale şi această răspundere se întinde asupra întregului tor patrimoniu. astfel c u m s-ar întâmpla dacă societatea s-ar dizolva sau. Retragerea asociaţilor în comandită simplă şi cu răspundere limitată (art. eventual. Asociatui exclus răspunde faţă de societate. din c a u z e care constituie motive temeinice. Excluderea unui asociat.. pentru pierderile înregistrate până la ziua excluderii sale. atunci asociatul care doreşte să se retragă. 134 LSC). în timp. în principal. va Astfel. societăţilor în n u m e colectiv. în subsidiar. Instituţia retragerii asociaţilor societăţii c o m e r c i a l e îşi găseşte o reglementare sumară în LSC. dacă el s-ar retrage din societate. în primul rând. Comanditarii societăţii în comandită simplă şi asociaţii societăţii cu răspundere limitată răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris. fie că este privită. Răspunderi. consacrată. A v â n d în vedere caracterul judiciar al excluderii. D a c ă aceste condiţii nu sunt îndeplinite. . în schimb. Răspunderea asociatului exclus faţă de terţi se întinde. asociaţii cu răspundere nelimitată ai societăţilor în n u m e colectiv. Astfel. simplă şi cu răspundere limitată în cazurile prevăzute în actul constitutiv sau cu acordul tuturor celorlalţi asociaţi. Desigur că. pe ideea protejării intereselor societăţii. decât după încheierea operaţiunilor societăţii care sunt în curs la data excluderii sale.. întrucât nu face o distincţie.ca un remediu sau ca o sancţiune. în comandită simplă şi în comandită pe acţiuni. care sunt garantate cu patrimoniul social şi. pentru operaţiunile făcute de societate. această răspundere va fi îndepărtată. Ei are dreptul numai la o sumă de bani care să reprezinte valoarea acestei părţi proporţionale din patrimoniul societăţii. cu întreaga avere a acestor asociaţi. un asociat se poate retrage din societăţile în nume colectiv.

226 alin. 31/1990. deci. deşi afectează. prin convenţia asociaţilor.S. în sensul reducerii acestuia. efecte asupra cuantumului capitalului societăţii. 3208 din 3 noiembrie 2008). acesta va trebui să fie reîntregit. este mai mic decât capitalul social. a înregistrat pierderi (Trib. 1 Neînţelegeri ie grave dintre doi asociaţi cu drepturi egale ai unei societăţi comerciale soţ şi soţie . prin completarea capitalului. în mod necesar. Secţia comercială. . actul constitutiv prevede că un asociat se poate retrage cu acordul majorităţii asociaţilor şi o asemenea majoritate nu este realizată. cooptaţi pe aceasta c a l e în societate sau capitalul va trebui să fie redus la nivelul rămas. 3208 din 3 noiembrie 2008). D a c ă retragerea se realizează pe calea unei acţiuni în justiţie. Drepturile asociatului retras. dar nu există un acord concret al asociaţilor în acest sens. o asemenea situaţie reprezintă un motiv temeinic pentru ca cel în c a u z ă să se adreseze instanţei competente. în opinia noastră.j. ca motiv temeinic ce justifică retragerea unuia dintre ei din societate. Retragerea unui asociat nu produce. sentinţa comercială nr.. va dispune şi cu privire la drepturile ce se c u v i n asociatului retras2 şi cu privire la structura participării la capital al celorlalţi asociaţi. Secţia comercială. cu acordul acestora. decizia nr. cât şi una judiciară. instanţa care autorizează retragerea. 8. Este de reţinut că retragerea poate deveni judiciară chiar şi atunci când actul constitutiv cuprinde dispoziţii privind cazurile în care se poate retrage un asociat. apreciem că. care achită asociatului retras drepturile aferente. Legea reglementează. D i n reglementarea permisivă a acestui text de lege rezultă că. în m o d evident. (1) Ut. sentinţa comercială nr. Drepturile asociatului retras se vor stabili prin acordul asociaţilor 1 ori de un expert desemnat de aceştia. De exemplu. întrucât nici continuarea activităţii societăţii în calitate de asociaţi nu ar mai putea fi posibilă pe viitor (Trib. conflictuală. în lipsa unei convenţii a părţilor. le va putea înstrăina unor terţi. în situaţia în care patrimoniu! societăţii este mai mare decât cuantumul capitalului.2. supusă aprecierii instanţei competente. după retragere. republicată. Secţia comercială.Societăţi comercia ie. cu respectarea capitalului minim stabilit de lege. în lipsa unor dispoziţii exprese ale LSC. ^ Nu se vor putea acorda asociatului retras drepturile băneşti corespunzătoare părţilor sale sociale în cazul în care societatea nu a realizat un activ net pozitiv (profit). c) din Legea nr. după forma societăţii. părţile de interes sau părţile sociale aparţinând asociatului retras vor fi preluate de societate. Suceava. pentru a obţine o hotărâre judecătorească care să autorizeze retragerea. proporţional cu cota lor de participare la capital sau. J Dacă prin act adiţional părţile au convenit retragerea din societate a reclamantului cu modificarea corespunzătoare a actelor constitutive ale societăţii. în c o m a n d i t ă simplă şi cu răspundere limitată. aceasta le va putea apoi repartiza celorlalţi asociaţi.4. Suceava.care au determinat divorţul acestora se încadrează în cerinţa textului art. Modificarea actelor constitutive 215 trebui să se adreseze tribunalului. aceste drepturi vor fi stabilite de tribunal. în cazul societăţilor în nume colectiv. atât o retragere amiabilă. D a c ă patrimoniul societăţii. urmând ca asociaţii rămaşi in societate să îl despăgubească pe reclamant cu dividende. pentru autorizarea retragerii'. structura participării la capital a asociaţilor. ci din contră. iar nu asociaţii care au rămas în societate (C. 2310 din 30 septembrie 1997). făcută de asociaţi sau de terţi. numai societatea comercială poate fi chemată în justiţie pentru plata dividendelor ca pârâtă.

1 34 din LSC. privitoare ia schimbarea obiectului principal de activitate al societăţii. în plus. va face o declaraţie de retragere. schimjuridice însoţite de depunerea certificatelor constatatoare ale părţilor sociale sau a barea raportului dintre aportul asociaţilor şi capitalul societăţii. Ap.216 Organizarea comerţului -S. ia valoarea m e d i e determinată de către un expert autorizat. au dreptul de a se retrage din societate şi de a obţine de la societate plata acţiunilor pe care le posedă. schimbarea formei societăţii sau fuziunea on divizarea societăţii. Se observă că încetarea voluntară a calităţii de asociat se poate realiza în două modalităţi procedurale diferite. care produc şi efecte diferite: (a) în forma retragerii. Aceste acţiuni vor fi dobândite de societate.4. depunând şi acţiunile pe care le posedă. Secţia a Vl-a comercială. societăţile în n u m e colectiv si cele cu răspundere limitată se dizoivă când prin retragerea unui asociat numărul asociaţilor s-a redus la unul singur şi nu există clauză de continuare cu moştenitorii sau asociatul rămas singur în societatea cu răspundere limitată nu d e c i d e să reorganizeze societatea ca societate cu răspundere limitată cu asociat unic. în cazul societăţilor pe acţiuni. Bucureşti. etcj. 1 34 LSC. acţionarul ce doreşte să se retragă. 270 din 23 mai 2007. iar societăţile în comandită simplă se dizolvă prin retragerea singurului comanditat sau a singurului comanditar (art. Astfel. în termen de 9 luni. decizia nr.. răspunde de pierderi şi rămâne obligat faţă de terţi pentru operaţiile făcute de societate. este de menţionat că. unele din efectele retragerii. retragerea unui asociat poate c o n d u c e la dizoivarea societăţii. mutarea sediului. astfel. potrivit prevederilor art. 8.4. Retragerea nu este supusă aprobării adunării generale. 80 din 18 ianuarie 2008 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Sub aspectul efectelor produse. eventual reducerea capitalului. asociatul retras legea reglementează doar o situaţie particulară de retragere a acţionarilor şi arată 8. acest număr nu este completat (art. pentru motivele limitativ enumerate de art. societatea pe acţiuni se dizolvă dacă prin retragerea unui acţionar numărul acestora s-a redus sub m i n i m u l legal.4. 10 LSC). . 229 LSC). concretizată pnntr-o declaraţie de retragere şi un act modificator menit să adapteze actul constitutiv al societăţii la consecinţele retragerii (diminuarea numărului de asociaţi. în anumite situaţii 8.5. încetarea calităţii de asociat.3. până la data retragerii'. dacă acestea au fosî emise în formă materială.. a se vedea şi C. sub sancţiunea anulării lorşi reducerii corespunzătoare a capitalului. acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunare.4. spre deosebire de asociatul exclus. irevocabilă prin decizia nr. cel retras are dreptul chiar şi la o cotă parte din patrimoniul societăţii şi nu numai la o sumă care să o reprezinte. operaţiuni ' în acest sens. pe care o va comunica societăţii. Retragerea din societatea pe acţiuni. prin folosirea a cel puţin două metode de e v a l u a r e recunoscute de standardele europene de evaluare. dacă. Efectele retragerii. urmând a fi înstrăinate în termen de cel mult un an.

Cluj. 485 şi urm. aşa c u m s-a reţinut într-o recentă soluţie jurtsprudenţială 2 . C. 434. p. în timp ce retragerea reprezintă o manifestare a intereselor personale ale asociatului căruia proiectul societar nu îi mai conferă satisfacţie.. Ed. această retragere propriu zisă conteră celui retras drepturile menţionate mai sus. a caret existenţă depinde de soluţionarea cererii de excludere. David.în varianta judiciară). Ed. eficienţa ei putând fi determinată numai prin raportare la calitatea de asociat. Excluderea şi retragerea asociaţilor. a constatat că natura instituţională a societăţii şi necesitatea protejării interesului social justifică recunoaşterea subsidiarităţii autorizării retragerii. Repertoriu anual. Este. (b) sub forma unei cesiuni a părţilor sociale sau a acţiunilor nominative deţinute. p. Predotu. deşi am putea accepta că. examinând natura juridică a excluderii şi a retragerii. întrucât retragerea constituie o modalitate subsidiară de părăsire a societăţii. cesiune care are şi efectul încetării calităţii de asociat. în Buletinul junsprudenţei. D i n această perspectivă. fiind declanşate de raţiuni diferite şi producând etecte care nu se suprapun. însă. este necesar a se stabili o eventuală relaţie de subsidiaritate a celor două proceduri şi a se determina criteriile care indică procedura dominantă şi procedura subsidiară.D. Gh. după c u m şi retragerea se realizează în condiţii de manifestare a interesului social (acordul asociaţilor . Soluţia redată şi rezumată mai sus nu ni se pare convingătoare. cu etecte diferite. 12 din 24 ianuarie 2007. Cu alte cuvinte. jurisprudentä. Pentru a d e c i d e asupra acestei chestiuni.Societăţi comercia ie. Secţia comercială. din perspectiva naturii instituţionale a societăţii comerciale. ' St. în acest scop. astfel încât este legitimă preocuparea de a determina modui de soluţionare a unui eventual concurs al celor două proceduri. dar în care drepturile cedentului nu se mai exercită faţă de societate ci ţaţa de cesionar. Modificarea actelor constitutive 217 acţiunilor deţinute. Reglementare. în speţă atunci c â n d pe rolul unei instanţe se află atât o cerere de retragere a unui asociat.. cât şi o cerere de excludere a acestuia. pe care le exercită în raport cu societatea. cesiunea fiind privită ca o formă a retragerii.în varianta convenţională sau motive t e m e i n i c e . conform convenţiei lor. 1 8.5. c e l e doua proceduri nu sunt reductibile la reguli c o m u n e . excluderea şi retragerea sunt două instituţii distincte. de contencios administrativ şi fiscal. excluderea pare a fi un instrument de protecţie a interesului social. 5. " C. a încetării calităţii de asociat (retragere-cesiune) au fost uneori confundate. Concursul celor două proceduri în ciuda faptului că a m â n d o u ă sunt determinante pentru încetarea calităţii de asociat şi sunt reglementate în cadrul aceluiaşi Titlu V al LSC. instanţa. L S C nu oieră un suport textual pentru fundamentarea tezei subsidiarităţii retragerii faţă de excludere. All Beck. în doctrina juridică aceste două forme distincte. Societăţile comerciale.. în speţa menţionată mai sus. decizia nr. ordinea promovării celor două acţiuni nu este importantă. Ap. doctrină. Piperea. la fel de adevărat că şi excluderea prezintă elemente de protecţie a intereselor personale ale asociatului (dreptul la beneficii până la data excluderii şi dreptul ia o sumă reprezentând valoarea patrimonială ce îi revme). Universul juridic. Cärpenaru. . în raport cu procedura judiciară a excluderii.

• : ţ . credem că atunci când aceste două proceduri intră în concurs. însă.218 Organizarea comerţului-^l. atât"?®' ordinea înregistrării lor cât. Astfel. excludere formulată de societate împotriva aceluiaşi asociat. asupra căreia instanţa-este chemată să decidă. raportul de subsidiaritate dintre cele două proceduri consti-IÎ tuie o chestiune de tapt. .^T'-1 judiciară ar putea fi blocată până la soluţionarea irevocabilă a unei cereri de'". în realitate. D a c ă s-ar proceda altfel. şi nu o'v''" chestiune de drept. excludere s-ar transforma într-un instrument de obstrucţionare a justiţiei. având în vedere particularităţile fiecărei proceduri. ordinea producerii evenimentelor^!-"' care motivează cererile de autorizare a retragerii sau de excludere. numai aparenţei cele două proceduri judiciare ar putea fi conexate pentru o mai bună administrare a justiţiei. Desigur că. care se soluţionează automat acordând prioritate excluderii. sunt i m p o r t a n t e i şi nu pot fi înlăturate pe baza aşa-numitului principiu a! subsidiarităţii instituţio--1^ nale. Cu alte cuvinte.. ele nefiind reductibile la reguli comune. cererea d e V . orice cerere de autorizare a retragerii unui asociat pe cale. şi mai important.' De aceea.

desăvârşită prin lichidare. ca principal vector al vieţii comerciale. faze aceasta procedură. organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale se datorează implicaţiilor profunde produse de prezenţa societăţii comerciale în mediul economic. Constituirea unei societăţi comerciale se identifică. obligaţi să se plieze cerinţelor legii. o reziliere totală a pactului societar. moment care constituie punctul final al existenţei societăţii comerciale. nu se pot produce haotic. Această rigoare se justifică. cu naşterea unui subiect colectiv de drepturi si obligaţii. Dacă pentru fiinţa juridică dizolvarea constituie o cauză de dispariţie. distribuţii către asociaţi a rezultatelor lichidării. fi realizate înaintea 1. juridică a dizolvării. de încetare a existenţei. lichidarea este etapa în care natura legală. ale cărei efecte depline se produc doar pe data închiderii lichidării şi radierii societăţii din registrul comerţului.1. Dizolvarea şi lichidarea Secţiunea 1. interesul asociaţilor. întrucât ele reprezintă operaţiuni juridice care interesează nu numai pe asociaţi. instituţională a societăţii este pregnantă şi în care voinţa iegiuitorului o domină pe cea a asociaţilor. aşadar. faza incipientă a încetării existenţei societăţii îngăduie un câmp mai larg de manifestare a voinţei sociale.2. Etapele încetării existenţei societăţii. în situaţia dispariţiei subiectului de drept care este societatea comercială. Legiuitorul a reglementat acest proces de încetare a existenţei societăţii comerciale în două faze distincte ale unui proces complex: dizolvarea şi lichidarea societăţii. Societăţi comerciale. declanşată din varii motive. pentru actul constitutiv ai societăţii. în finalitatea sa. în calitate de creditori ai societăţii. în primul rând. la voia întâmplării. încetarea existenţei societăţii comerciale 1. etape. încheiat în condiţiile legii. Dizolvarea şi lichidarea societatii comerciale reprezintă. este realizată. ale căror creanţe vor oricărei. cel puţin cu privire la momentul şi cauzele declanşării ei. distribuţia între asociaţi a rezultatelor lichidării şi încetarea personalităţii juridice. procedurale ale încetării existenţei societăţii comerciale. în anumite condiţii. Societatea comercială este o fiinţă juridică. comerciale dizolvarea constituie.Capitolul VI. născută dintr-un contract. a cărui menire este să participe la circuitul comercial şi la viaţa comunităţii. cu atât mai mult. . riguros reglementate prin lege şi actul constitutiv. disoiuţia patrimoniului acesteia. Natura. în dar nu ignoră nici interesele terţilor. Dacă dizolvarea. în drept. acoperirea obligaţiilor societăţii comerciale. ci şi pe terţi. Meticulozitatea şi exigenţa cu care legiuitorul reglementează constituirea.

. prin trecerea timpului stabilit pentru durata ei. Aceste cauze pot fi împărţite în două categorii: cauze generale. care sunt aplicabile tuturor formelor juridice ale societăţii comerciale şi cauze speciale. Art.atunci când. Această obligaţie legală de consultare a asociaţilor revine administratorilor societăţii sau membrilor directoratului şi reprezintă o măsură de prevedere pe care legea o reglementează pentru a evita ca societatea să fie dizolvată de plin drept. desi comună tuturor formelor de societate. Există şi o situaţie în care dizolvarea poate avea semniicaţia unei rezilieri afectate de o condiţie suspensivă . asociaţii vor putea reveni asupra dizolvării. Pentru aceste motive. societatea dizolvată îşi păstrează personalitatea [undică pentru operaţiunile lichidării. inseamnă că rezilierea pactului societar. 7 şi art. (4) LSC. 232 alin. în această situaţie. nu se produce decât la acest moment. Dacă în actul constitutiv durata societăţii este limitată în timp şi dacă asociaţii nu au decis prelungirea duratei societăţii. Potrivit art. producându-se pe cale convenţională.220 Organizarea comerţului -S. situaţii în care asociaţii au şi alte opţiuni sau situaţii în care dizolvarea este expresia voinţei exclusive a asociaţilor: a) trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii. sunt aplicabile tuturor formelor de societate. nu au organizat sau refuză să organizeze consultarea. care prin generalitatea lor. după caz. potrivii prevederilor art. membrii directoratului. 8 LSC. 233 alin. convocarea adunării .1. Asociaţii sunt liberi însă să decidă că societatea se constituie pentru o perioadă de timp nelimitată. Dizolvarea reprezintă etapa incipientă a încetării existenţei societăţii comerciale. Determinarea duratei societăţii constituie una dintre menţiunile obligatorii pe care actul constitutiv trebuie să le cuprindă. administratorii sau. fiind asttel afectată de un termen suspensiv incert. întrucât asociaţii pot decide oricând să renunţe la dizolvare. atunci trecerea timpului stabilit conduce la dizolvarea societăţii. termenul suspensiv al lichidării se transformă în condiţia suspensivă a lichidării. cu privire la eventuala prelungire a acesteia. prin încheiere. (1) LSCI. atât timp cât nu s-au făcut repartiţii din activ lart. vizează numai acele societăţi constituite pentru o durată limitată de timp. din anumite motive. dizolvarea societăţii este declanşată de acele motive sau cauze care sunt reglementate de lege sau stabilite de asociaţi drept punct final al existenţei societăţii.. orice asociat se poate adresa tribunalului competent teritorial pentru ca acesta să dispună efectuarea consultării iar acesta va putea autoriza. Aceasta cauză. Ele inventariază situaţii în care societatea trebuie să se dizolve. până la terminarea ei. din neglijenţă sau fără ca toţi asociaţii să fie atenţionaţi asupra expirării duratei societăţii. Asociaţii vor trebui însă să fie consultaţi cu cel puţin trei luni înainte de expirarea duratei. conturând premisele realizării procesului de lichidare a patrimoniului societăţii. care vizează doar anumite forme de societate. Dacă. Secfiunea 2. fără a mai fi necesară înscrierea dizolvării în registrul comerţului şi publicarea ei în Monitorul Oficial. cu efecte depline. 227 LSC reglementează acele cauze. Cauze. Cauzele generale de dizolvare 2.

în sens propriu. imposibilitate survenită fie din cauze obiective (cauze tehnice. Dizolvarea şi lichidarea 221 generale de către asociaţii sau acţionarii care au formulat cererea de autorizare a consultării. Societatea declarată nulă încetează fără efect retroactiv şi intră în lichidare la data când hotărârea de declarare a nulităţii a devenit irevocabilă. Nu împărtăşim această opinie. b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia. cit. neînţelegeri între asociaţi sau motive de altă natură). (3) LSC are în vedere doar conţinutul încheierii tribunalului (autorizarea consultării. lipsa încheierii |udecătoruiui-delegat pentru autorizarea înmatriculării. subscris şi vărsat. 119 alin. care are deschisă şi alternativa modificării obiectului de activitate şi a continuării societăţii. dintre asociaţi. Prima vizează imposibilitatea realizării obiectului societăţii. C. conjuncurale). c) declararea nulităţii societăţii. (3) LSC. o cauză de dizolvare . 119 alin. C. Cucu. intrucât LSC arată că tribunalul poate dispune efectuarea consultării în condiţiile art. nerespectarea numărului minim de asociaţi prevăzut de lege). în iond. Bădoiu. op. Această cauză de dizolvare constituie o expresie a naturii contractuale a societăţii. Nu este. Această cauză de dizolvare îmbracă. un obiect de activitate ilicit sau contrar ordinii publice. Haraga. Gavriş. absenţa din actul constitutiv a unor menţiuni obligatorii prevăzute de art. în fapt. că trimiterea la art. . două raţiuni distincte de dizolvare a societăţii. încălcarea dispoziţiilor legale privind capitalul social minim. independent de orice alte raţiuni exterioare. va prezida adunarea). V. aprobarea ordinii de zi. 7 şi art. lipsa formei autentice. a cărui realizare reprezintă ţelul final al societăţii. p. imposibilitatea realizării obiectului de activitate trebuie constatată de adunarea generală prin hotărâre adoptată în condiţiile legale şi statutare de cvorum şi voturi. natură ce permite asociaţilor să decidă ei înşişi. nulitatea societăţii înmatriculate în registrul comerţului poate fi declarată de tribunal atunci când nu s-au respectat anumite condiţii dc valabilă constituire a acesteia (lipsa actului constitutiv.. M.'Societăţi comerciale.dar exprimă acceptul legiuitorului că. 8 LSC. articol care priveşte convocarea adunării generale a acţionarilor (C. stabilirea datei ţinerii adunării generale. momentul în care asocierea lor ia sfârşit.pentru că hotărârea adunării generale este necesară şt pentru dizolvarea pe motive de imposibilitate de realizare a obiectului de activitate sau pentru realizarea acestui obiect . Şi aici dizolvarea va fi hotărâtă de adunarea generală. orice persoană interesată sau Oficiul Naţional at Registrului Comerţului se va putea adresa tribunalului pentru constatarea dizolvării. lipsa autorizării ¡egale prealabile. existenţa unei asemenea hotărâri este un suficient temei pentru încetarea existenţei unei fiinţe juridice care s-a născut tot din voinţa asociaţilor (aplicaţie a principiului mutuum consensus.' Dacă la expirarea timpului stabilit pentru durata societăţii nu s-a îndeplinit procedura de consultare. Potrivit prevederilor art. ' în literatura juridica s-a susţinut şi opinia potrivit căreia procedura consultării s-ar aplica numai societăţilor pe acţiuni. fiind evident. indicarea persoanei care. 56 LSC. mutuum disensus). economice. d) hotărârea adunării generale. 533). fie din cauze subiective (lipsa finanţării. Cea de-a doua cauză de dizoivare este aplicabilă numai societăţilor comerciale ce şi-au stabilit un obiect strict determinat. din perspectiva noastră.

instanţa fiind chemată doar să constate dizolvarea şi nu să o pronunţe. dizolvarea mai poate surveni şi ca o consecinţă colaterală a producerii unor modificări structurale ale fiinţei societare . legea acordă asociaţilor un termen de graţie. suspendarea activităţii pentru o perioadă îndelungată de timp. Atunci când acest termen s~a împlinit fără ca asociaţii să fi decis şt să fi înscris în registrui comerţului prelungirea duratei societăţii. Declanşarea stării de incapacitate de plată a societăţii comerciale.. f) falimentul societăţii. Dizolvarea convenţională este cea care se produce prin hotărârea asociaţilor.222 Organizarea comerţului -S.cum ar fi fuziunea sau divizarea societăţii comerciale. prin voinţa asociaţilor sau prin hotărâre judecătorească. ineficienta activităţii societăţii. dizolvarea se va produce pe data ia care hotărârea tribunalului a ramas irevocabilă. de exemplu.C. 227 LSC. Pentru identitate de raţiune. ludecătorul-sindic va pronunţa dizoivarea societăţii debitoare.. 85/2006 privind procedura insolvenţei arată că prin hotărârea prin care se decide intrarea în faliment. termen în care aceştia vor putea să revină asupra hotărârii de dizolvare. refuzul celorlalţi asociaţi de a participa la viata socială etc. precum neînţelegerile grave dintre asociaţi 1 .2. adunarea generală nu poate lua o decizie valabilă privind dizolvarea. g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii. sesizându-l cu o cerere în dizolvare şi indicând motivele pe care se fundamentează această cerere. pierderea unei părţi din capital. conduce la administrarea procedurii falimentului. Dizolvarea de drept este prevăzută în situaţia expirării perioadei de timp stabilită pentru durata societăţii. Forme. art. cu titlu exemplificativ. . în consecinţă. societatea mai poate fi dizolvată pe calea unei hotărâri judecătoreşti ' Culpa unuia sau altuia dintre asociaţi în generarea acestor neînţelegeri este iipsită de relevanţă. Sfera motivelor temeinice nu este limitată numai la motivul menţionat de legiuitor. rezultă că societatea comercială poate fi dizolvată de drept. 2. în cazul acestei forme de dizolvare. Secţia comercială. respectiv la lichidarea patrimoniului societăţii în interesul creditorilor. asociaţii pot determina prin actui constitutiv o serie de situaţii care pot constitui cauze de dizolvare a societăţii. pentru motive temeinice. respectiv împiedicarea funcţionării societăţii (l. 107 alin. e) hotărârea tribunalului. în virtutea principiului libertăţii contractuale. ia cererea oricărui asociat. 256 din 30 ianuarie 2008). care împiedică funcţionarea societăţii. decizia nr. în aceste condiţii. care se întinde între data dizolvării şi data când se va fi făcut prima repartiţie din activ. prin efectul legii. Din examinarea cauzelor de dizolvare menţionate mai sus.. important fiind doar efectul disensiunilor. Pe lângă aceste cauze generale de dizolvare enunţate de art. dacă nu este remediată în condiţiile procedurii reorganizării judiciare.].C. dizolvarea intervine de plin drept. ea putând cuprinde. în fine.. oricare dintre asociaţi va putea încredinţa această decizie tribunalului. Atunci când nu au survenit cauze legale de dizolvare sau atunci când există divergenţe între asociaţi cu privire la îndeplinirea sau nu a condiţiilor dizolvării şi. în interesul continuării existenţei societăţii. (2) din Legea nr.

societăţile în nume colectiv şi societăţile cu răspundere limitată se dizolvă prin falimentul. retragerea sau decesul unuia dintre asociaţi. Cauze speciale de dizolvare 3. Secţiunea 3. 237 din LSC. dar aceasta nu va fi dizolvată dacă. în condiţiile reglementate de art. care implică . numărul asociaţilor s-a redus la unui singur. unele situaţii specifice de dizolvare a societăţii. . activul net al societăţii s-a diminuat ia mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris şt când adunarea generală extraordinară optează pentru dizolvarea societăţii. numărul asociaţilor se reduce la unui singur.1. este evident că însăşi conceptul de societate. Pe lângă situaţiile de dizolvare enumerate în rândul cauzelor generale. într-o asemenea situaţie.000 lei}. Potrivit legii. până la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare. Societatea nu va fi dizolvată dacă. 227 alin. incapacitatea. Cauze speciale . fundamentate pe ideea dezintegrării structurii asociative. orice persoană interesată poate solicita instanţei dizolvarea societăţii. elementul subiectiv este predominant. atunci când prin survenirea acestor cauze. LSC reglementează. până la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare. (2) şi anume aceea în care capitalul social este redus sub minimul legai prevăzut de lege (90. Astfel. Falimentul şi incapacitatea unui asociat cu răspundere nelimitată constituie o cauză de excludere a acestuia din societate lart. 10 alin. fără ca valoarea sa să fie completată la un nivel cel puţin egal cu minimul legal. de aceea.2.'Societăţi comerciale.societatea pe acţiuni. Cauze speciale . fa cererea oricărei persoane interesate. LSC ar fi trebuit să prevadă şi ipoteza reglementată la art. în această situaţie. numărul minim de acţionari prevăzut de LSC este reconstituit.atunci când situaţiile financiare ale societăţii arată că. capitalul sociai este adus la valoarea minimuiui legal prevăzut de lege. ca o cauză specială de dizolvare a societăţii pe acţiuni. în această situaţie. (1) lit. 222 alin. 3. dizolvarea poate fi pronunţată şi de instanţa competentă. societatea pe acţiuni se mai dizolvă în situaţiile reglementate de art. (1) lit. orice persoană interesată se poate adresa instanţei pentru a cere dizolvarea societăţii. în cazul acestora. alternativele fiind reducerea capitalului social sau reconstituirea activului net al societăţii până ia nivelul unei valori cei puţin egale cu jumătate din capitalul social. dacă societatea nu a adoptat nicio hotărâre cu privire la opţiunile menţionate mai sus. în urma unor pierderi. (3) LSC şi anume: . b) LSC].atunci când societatea are mai puţin de 2 acţionari pe o perioadă mai lungă de 9 luni. In opinia noastră. aceste dispoziţii se aplică şi societăţii cu răspundere limitată. 15324 şi art. Dizolvarea şi lichidarea 223 irevocabile. când.societatea în nume colectiv şi societatea cu răspundere limitată. 10 alin. e) LSC şi ale art. datorită acestor cauze. în societăţile constituite intuttu personae. astfel încât toate cauzeie enumerate mai sus sunt cauze care au ca etect reducerea efectivului de asociaţi. excluderea. prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în acelaşi timp cu hotărârea de reducere a capitalului.

.J. pluralitatea de asociaţi. unde calitatea de asociat nu poate fi dobândită prin simpia succesiune legală sau testamentară. în sensul continuării cu moştenitorii. asociatul rămas singur ar putea totuşi să producă modificarea actului constitutiv. aceasta poate să îşi continue existenţa cu moştenitorii celui decedat. in sens contrar. (4) LSC1 (b) societatea nu se va dizolva atunci când asociatul rămas singur hotărăşte continuarea existenţei societăţii sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic. societăţile de persoane şi societatea cu răspundere limitată sunt obligate numai la plata părţii sociale către succesori. în cazul în care s-ar depăşi maximui legal de asociaţi din cauza numărului succesorilor. atât în nume colectiv cât şi cu răspundere limitată1. în cazul continuării cu moştenitorii. potrivit căreia. LSC stabileşte două excepţii: (a) societatea nu se va dizolvă atunci când actul constitutiv cuprinde o clauză validă. acestor cauze li se adaugă şi cele reglementate de art. dacă în actul constitutiv nu există clauză de continuare cu moştenitorii... 1920/2002. este aiectat. Secţia comercială. a societăţii în nume colectiv. în urma unor pierderi. (2) LSC!. 15324 LSC (aplicabile în temeiul normei de trimitere cuprinsă în art. a se vedea C. Generalitatea tormuiării arată că această soluţie este la dispoziţia ambelor forme de societate. p. alternativele fiind reducerea capitalului social sau reconstituirea activului net aî societăţii până la nivelul unei vaiori cei puţin egale cu |umătate din capitalul social. 2737 din 23 octombrie 1997. cuprinsă în actul constitutiv ia momentul decesului care conduce ia reducerea numărului asociaţilor la unul singur. 202 alin. 1/2003. Această excepţie relevă şi mai pregnant caracterul intuim personae al acestor societăţi. în absenţa unei asemenea clauze. în absenţa acordului celorlalţi asociaţi. aceştia vor fi obligaţi să desemneze un număr de tituiari ce nu va depăşi maximul legal. decizia nr. în caz de deces al unuia dintre asociaţi. în Pandecteie Române nr. în timp ce modificarea societăţii cu răspundere limitată.S. modificarea produsă este o transformare a formei juridice care nu dă naştere unui nou subiect de drept (art. în prima ipoteză. 205 LSC). acestea sunt obligate solidar faţă de societate şi trebuie să desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor decurgând din acest aport (art.. în această situaţie. Secţia comercială. dintr-una cu pluralitate de asociaţi într-una cu asociat unic. dizolvarea poate fi ' în acest sens. In cazul societăţii cu răspundere limitată. 83. este de reţinut că. La societatea cu răspundere limitată. decizia nr.S. 229 alin. atunci când în actul constitutiv există clauză de continuare cu moştenitorii şi prin aplicarea acesteia aportul la capitalul social ajunge să aparţină mai multor persoane. Credem că. 228 LSC) şi anume atunci când situaţiile financiare ale societăţii arată că. conform ultimului bilanţ contabil aprobat. La societatea în nume colectiv. .224 Organizarea comerţului -S. In acest sens. activul net al societăţii s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subschs şi când adunarea generală extraordinară optează pentru dizolvarea societăţii.J. asttel încât dizolvarea societăţii este doar consacrarea legală a disolutiei de fapt a structurii societare. C. din moment ce el poate să producă şi reorganizarea societăţii în altă tormă juridică la doua teză a art. lart. De ia reguia dizolvării enunţată mai sus. 83 LSC). reprezintă o schimbare care se produce în interiorul aceleaşi forme de societate.

aflate în situaţia survenirii falimentului.3. 3. 14 alin. de aceea. constând în încălcarea interdicţiei ca o societate cu răspundere limitată să aibă ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată. rămân în societate mai mulţi reprezentanţi ai celeilalte categorii de asociaţi.nemaiîndeplinind condiţiile legale de existenţă fie să se transforme în altă formă pentru care îndeplineşte condiţiile legale de existenţă. retragerea sau decesul singurului asociat comanditat sau comanditar. că în această situaţie societatea în comandită îşi poate continua existenţa. fie asociaţii comanditari.'Societăţi comerciale. se vor putea transforma în societate în nume colectiv. Rezultă. Societăţile în comandită simplă şi societăţile în comandită pe acţiuni se dizolvă şi ele prin falimentul. incapacităţii. Dizolvarea şi lichidarea 225 pronunţată şi de instanţa competentă. situaţia în care. drept o cauză de dizolvare. în această privinţă. să mai notăm că art. (3) LSC stabileşte o altă cauză specială de dizolvare. dizolvarea nu se va produce dacă există clauză de continuare cu moştenitorii sau dacă asociatul rămas optează pentru continuarea existenţei societăţii sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic.fizica sau juridică . propunem ca. prezenţa în structura asociativă a cel puţin unui asociat comanditar şi a cel puţin unui asociat comanditat este imperios necesară pentru a justifica raţiunea existenţei acestei torme de societate. Cauze speciale . incapacitatea. când. incapacitatea. dar care au păstrat o pluralitate de asociaţi. rămâne un singur asociat sau acţionar. Tot în privinţa societăţii cu răspundere limitată. fără a fi o condiţie explicită de existenţă. Legea nu reglementează. credem că societăţile în comandită simplă sau pe acţiuni. deşi lipsesc cu desăvârşire din structura sa fie asociaţii comanditaţi. retragerii sau decesului singurului asociat comanditat sau comanditar. dacă societatea nu a adoptat mcio hotărâre cu privire la opţiunile menţionate mai sus. dispariţia . prin falimentul. societatea fie să se dizoive . per a contrano. Pentru aceste motive. excluderii.a singurului comanditat sau comanditar conduce la dizolvarea societăţii în comandită. la cererea oricărei persoane interesate. ea nemaîndeplinind condiţiile legale de existenţă.societăţile în comandită. excluderea. alcătuită dintr-o singură persoană. în timp ce primii au o răspundere nelimitată şi solidară. încălcarea interdicţiei permite statului prin Ministerul Finanţelor Publice. Specificul societăţii în comandită constă în faptul că structura asociativă cuprinde două tipuri de asociaţi: comanditaţi! şi comanditarii. datorită acestor cauze. Această „simbioză" este esenţială pentru existenţa comanditei. De lege ferenda. ceilalţi răspund numai în limita aportului subscris ia formarea capitalului social. retragerea sau decesul singurului asociat comanditat sau comanditar. excluderea. în situaţia menţionată. Legea reglementează ca o cauză de dizolvare a societăţii în comandită (simplă sau pe acţiuni) doar situaţia în care. urmare dispariţiei singurului asociat comanditat sau comanditar. numărul asociaţilor s-a redus la unul singur. întrucât credem că o asemenea soluţie contrazice ideea de societate în comandită. precum şi oricărei persoane interesate să ceară dizolvarea pe cale judecătorească a unei societăţi constituită astfel. în schimb. în .

decizia civilă nr.. fie din cauză că activitatea lor a încetat. potrivit legii. Această cauză de dizolvare vizează îndepărtarea din mediul economic a aşa numitelor societăţi fantomă. de tacîo.trebuie anunţată organelor ' LSC nu mai ioioseşte în niciun alt articol noţiunea de „organe statutare". Astfel cum este formulată.o suspendare a funcţiunilor societăţii .. din cauza revocării unor membri.j. acolo unde este cazul. această dizolvare-remediu urmăreşte să complinească lipsa de interes a asociaţilor sau imposibilitatea acestora de a se reuni pentru a decide dizolvarea societăţii. fie pentru că asociaţii nu mai pot fi contactaţi. privită ca entitate pundică. 63/R din 25 ianuarie 2007). beneficiind de o organizare de sine stătătoare. consiliul de supraveghere şi directoratul. Ca orice sancţiune. în cel mult 6 luni de Sa expirarea termenelor legale. Secţia comercială. a activităţii societăţii. a dispariţiei altora sau a refuzului lor de a mai participa la viaţa soctală. Această cauză de dizolvare reprezintă. Este cazul acelor societăţi în care organele statutare (consiliul de administraţie. în aceeaşi măsură o sancţiune pentru societatea care nu îşi îndeplineşte obligaţiile profesionale prevăzute de lege în sarcina comercianţilor. în tapt. cauza presupune inexistenţa concomitentă a tuturor organelor statutare şi nu doar o descompletare sau b) Societatea nu a depus. Cauze speciale . ia cererea unui terţ (LCC. (2) Aceste dispoziţii nu sunt aplicabile în cazul în care societatea a fost în inactivitate temporară. 0 asemenea cauză de dizolvare urmăreşte să prevină acele situaţii în care societatea. . consiliul de supraveghere sau directoratul)' au fost. nedepunerea raportărilor financiare obligatorii. ea are şt un rol preventiv. fictivitatea sediului.ne regularităţi organice. urmărind a atrage atenţia societăţii asupra consecinţelor ignorării acestor obligaţii legale.226 Organizarea comerţului -S. care fac obiectul reglementării art. s-a descompus. 3. se depun ia oficiul registrului comerţului. pentru a reacţiona în faţa abundenţei faptice a unor asemenea situaţii. Numărul extrem de mare al societăţilor comerciale înregistrate după 1990 a condus şi la dezvoltarea unei problematici specifice. dacă întrunesc şi cerinţele de capital minim prevăzute de lege. societate cu răspundere limitată sau în societate pe acţiuni. dar din art 153il) rezuită că organele societăţii pe acţiuni ar fi consiliul de administraţie. legate de o serie de neregularităţi survenite în viaţa acestora: dispariţia fizică a unor asociaţi sau membri ai organelor de conducere. care mai au doar o existenţă scriptică. dezagregarea organică a societăţii şi altele asemenea. lipsa unui sediu social actual pe durala inactivităţii nu constituie un motiv de dizolvare a acesteia. situaţiile financiare anuale sau alte acte care. starea de inactivitate temporară . descompletate sau desfiinţate şi care nu se mai pot reuni. legiuitorul a statuat o serie de cauze speciale de dizolvare. nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplineşte condiţiile referitoare îa sediu! social sau asociaţii au dispărui ori nu au domiciliul cunoscut sau reşedinţa cunoscută 2 . c) societatea şi-a încetat activitatea. 237 LSC şt anume: a) Societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni. 2 în condiţiile în care o societate este în inactivitate temporară anunţată. De aceea..4. încetarea. rămânând doar o formă lipsită de conţinut.

precum şi a Oficiului Naţional a! Registrului Comerţului. atât timp cât nu s-a făcut nicio repartiţie din activ. fără ca legea să impună o asemenea hotărâre. Dizolvarea şi lichidarea 227 fiscale şi se va înscrie în registrul comerţului. Inflaţia uneori galopantă . în sensul că această decizie de încetare a existenţei societăţii este luată pentru motive prevăzute în actul constitutiv sau îmbrăţişate de adunarea generală. în toate aceste cazuri. Revocarea hotărârii de dizolvare Dizolvarea societăţii prin hotărâre a asociaţilor este permisă atunci când dizolvarea are o natură exclusiv convenţională. direcţia generală a finanţelor publice a rezultatelor financiare aferente mai multor ani consecutivi din care rezultă lipsa oricărei activităţi comerciale dovedeşte încetarea activităţii şi justifică dizolvarea societăţii (Trib. Cucu. conduce ia dizolvarea societăţii. 6797/2003. societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni. până la minimul legal. de aplicare prioritară a aceior soluţii care prezervă şi protejează fiinţa socială. dizolvarea se pronunţă de tribunal. să stingă sau să regularizeze orice creanţe aie terţilor.'Societăţi comerciale. reziliere care poate să aibă caracter convenţional. Haraga. Durata inactivităţii nu poate depăşi 3 ani de ia data înregistrării ei în registrul comerţului.. p. Bucureşti. iar în perioada de inactivitate să nu mai desfăşoare nicio activitate comercială.. . C. a condus la necesitatea reactualizării capitalului social minim al unor forme de societate comercială . cit.societatea cu răspundere limitată. 550). Bădoiu. într-un anumit termen de gratie acordat de legiuitor. revenirea asupra hotărârii de dizolvare echivalează cu revocarea sau retractarea convenţională a actuiui juridic prin care s-a produs rezilierea. dar are şi semnificaţia rezilierii totaie a actului constitutiv. C. în condiţiile legii. M. Hotărârea se ia cu 1 încetarea activităţii societăţii este o chestiune de fapt care trebuie dovedită de persoana care solicită dizolvarea societăţii. la cunoştinţa terţilor'.. înainte de a intra în această inactivitate temporară. posibilitatea oferită asociaţilor de a reveni asupra hotărârii de dizolvare. astfel. nepubiicata. de aceea. Secţiiunea 4. înregistrarea la. cu condiţia ca patrimoniul societăţi să nu fi fost atectat de repartiţii din activ.prin completarea lui. la cererea oricărei persoane interesate. adică de distribuţii făcute către asociaţi. Nerespectarea de către societatea comercială a obligaţiei de a-şi reactualiza capitalul .care a caracterizat ultimul deceniu ai secolului trecut. judiciar sau de drept. este rezonabilă şi conformă cu principiile care domină spiritul LSC. deci chiar şi după începerea lichidării. Din această perspectivă. op. societatea trebuie închidă toate operaţiunile comerciale curente. Hotărârea prin care se revine asupra dizolvării va putea fi luată. Dizolvarea înseamnă însă nu numai dispariţia persoanei juridice. în asemenea condiţii. în C. Secţia comercială. pentru a fi adusă.V. Cavnş. d) societatea nu şi-a completat capitalul social. Această stare nu echivalează cu un moratoriu al îndeplinirii obligaţiilor asumate de societate. sentinţa comerciala nr.

înregistrarea dizolvării de drept a persoanei juridice se etectuează. De aceea. nr. lege pentru modificarea actului Organizarea comerţului -S. în cazul dizolvării nu se mai cere depunerea actului constitutiv actualizat cu modificările aduse prin dizolvare (în sensul trimiterii pe care art. Secţiunea 5. L S C permite acestora şi oricăror persoane interesate care probează un interes născut. Publicitatea dizolvării Dizoivarea societăţii comerciale nu constituie doar o simplă modificare a actului constitutiv .' : M a i rămân în discuţie doar situaţiile de dizolvare convenţională şi judiciară. asupra părţii ce i s-ar cuveni prin lichidare. prin împlinirea termenului pentru care a fost constituită societatea. care îşi păstrează personalitatea juridică numai pentru operaţiunile lichidării. c â n d data încetării societăţii fiind publică şi cunoscută terţilor. a unui subiect de drept. Opoziţia se depune la oficiul registrului comerţului care. în termen de 30 de zile de la data publicării respectivei hotărâri. constitutiv. (1) LSC. în plan juridic.să formuleze opoziţie împotriva hotărârii de revenire asupra dizolvării. a) LSC. o va menţiona în registru şi o va înainta instanţei judecătoreşti competente. astfel cum au fost aprobate prin Ordinul nr. 704 din 1 6 octombrie 2008).228 majoritatea cerută de juridică a societăţii. în termen de 3 zile de la data depunerii. şi va fi trimisă. Of. personal şi actual . după forma Revenirea asupra dizolvării ar putea însă să afecteze drepturile creditorilor societăţii sau pe cele ale creditorilor personali ai asociaţilor societăţii.înregistrare în registrul comerţului şi publicare în Monitorul Oficial. în opinia noastră. iar după dizolvarea societăţii. nu mai este necesar să se aplice aceste măsuri de publicitate. în consecinţă. dizoivarea este supusă c e l puţin rigorilor de publicitate cerute pentru modificarea actului constitutiv . Singura excepţie vizează situaţia în care dizoivarea se produce de drept. spre înregistrare. potrivit dispoziţiilor art. creditorii asociatului pot să-şi exercite drepturile lor numai asupra părţii din beneficiile cuvenite asociatului după bilanţul contabil. (1) LSC. 232 o f a c e la art. . pe cheltuiala societăţii. (1) lit. în cazul dizolvării de drept prevăzute de art.. 204 LSC). conform art. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile prin care se constată aceasta. aceasta va fi depusă la oficiul registrul comerţului în termen de 15 zile de la adoptare. De aceea. de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor. 227 alin. care va putea dispune şi suspendarea hotărârii. direct. spre publicare în Monitorul Oficial. pe durata societăţii. această hotărâre se pronunţă de judecătorul delegat. Atunci c â n d dizolvarea s-a produs prin hotărâre a asociaţilor. la cerere sau din oficiu. pentru a-şi putea fructifica creanţele asupra părţii ce revine debitorului lor.ea reprezintă anunţul dispariţiei. 66 alin. 152 din Normele metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului. creditorii personali ai asociaţilor au interes direct în dizolvarea societăţii. 232 alin. întrucât dizolvarea antrenează mai mult decât 1 Potrivit art. de acesta. adresându-se tribunalului competent. 2594/C/2008 (M. d e o a r e c e este înscrisă în actul constitutiv..

Efeclele dizolvării 6. transmiterea dreptului de proprietate. directorii sau membrii directoratului. administratorii. Efecte. 227-229 I S C . de deschiderea procedurii lichidării. care are ca scop realizarea activului. inevitabil.1. dizolvarea nu este urmată de lichidare. personalitatea iuridică a societăţii dizolvate subzistă numai până la încheierea lichidării şi numai pentru operaţiunile lichidării.se vor rezuma la gestionarea patrimomuiui societăţii şi la finalizarea operaţiunilor în curs la data dizolvării. înscrierea şi publicarea se vor face în termen de 15 zile de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă. Acest moment al încheierii lichidării este. sub termenul sau condiţia suspensivă a lichidării societăţii. directorii sau membrii directoratului răspund pentru noile operaţiuni ca şi c u m ar fi operaţiunile lor personale. Altfel spus. până la această dată bunurile sunt şi rămân în patrimoniul societăţii. persoanele care asigură conducerea societăţii c o m e r c i a l e administratorii. atunci când încetarea existenţei societăţii este provocată de restructurări corporative. Secţiunea 6. cel al radierii societăţii din registrul comerţului pentru că. pentru cauzele prevăzute de art. plata pasivului şi distribuirea rezultatului lichidării între asociaţi. are ioc la data radierii societăţii din registrul comerţului. Legea le interzice acestora să întreprindă noi operaţiuni. .respectiv din momentui expirării duratei societăţii.'Societăţi comerciale. potrivit prevederilor art. echivalând cu desfiinţarea acestuia. Nu este în cauză o răspundere pentru prejudiciile aduse societăţii prin aceste noi operaţiuni ci este o răspundere personală şi solidară pentru orice noi obligaţii create în n u m e l e şi pe seama societăţii cu î n c ă l c a r e acestei interdicţii. D i z o l v a r e a societăţii. în consecinţă. aceasta având încă personalitate juridică. (3) I S C . atât societatea cât şi orice persoană interesată va putea invoca această răspundere pentru noile operaţiuni intervenite după dizolvare. în consecinţă. a aprobării de către adunarea generală a hotărârii de dizolvare sau a pronunţării hotărârii judecătoreşti de dizolvare . constând în operaţiuni de fuziune sau divizare totală a societăţii comerciale sau în alte cazuri prevăzute de lege. potrivit formei societăţii şi sistemului de administrare adoptat . asupra bunurilor rămase după plata creditorilor. ci se materializează în transmiterea totală a patrimoniului societăţii dizolvate către societatea sau societăţile beneficiare ale fuziunii sau divizării. 235 alin. D i n momentul dizolvării . înseamnă că. modificarea actului constitutiv. de la societate către asociaţi. Cu titlu de excepţie de la regulă. Dizolvarea şi lichidarea 229 C â n d dizolvarea a fost pronunţată pe c a l e judecătorească. este urmată. De altfel. fără îndoială. orice noi operaţiuni atrag răspunderea personală şi solidară a acestor conducători.capacitatea juridică a societăţii se restrânge la actele şi operaţi uni ie necesare lichidării.

la cererea oricărei persoane interesate va numi un lichidator autorizat . Dispoziţiile art. atunci lichidarea patrimoniului se va face potrivit regulilor stipulate de LSC privind procedura lichidării societăţilor comerciale (Titlul VII). Partea a IV-a. a hotărârii de dizolvare. Radierea fără lichidare. faţă de terti ea va produce efecte numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. odată cu dizolvarea. Data producerii efectelor dizolvării. în unanimitate. se constată că soluţia adoptată cu privire la acest moment este diferită după cum aceste efecte se referă la -ft (a) raporturile dintre societate şi asociaţi ori dintre societate şi organele de conducere sau (b) dintre societate şi terţi. 252 LSC). 233 LSC şi 244 LSC conturează momentul în care se produc efectele dizolvării. fără a mai numi un lichidator şi fără a mai parcurge etapeie lichidării prevăzute de Titlul VII din LSC (Lichidarea societăţilor comerciale). în J. cu condiţia stingerii integrale a pasivului societăţii sau a regularizării iui în acord cu creditorii. 6. aceasta produce efecte faţă de asociaţi şi faţă j de organele de conducere. Atunci când asociaţii nu dau curs acestei obligaţii legale în termen de 3 luni de la deschiderea lichidării . oficiul registrului comerţului va elibera fiecărui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite.230 Organizarea comeiţuluf~ 6.2. Partea a IV-a. asociaţii au dispărut. a bunurilor societăţii rămase după stingerea creanţelor terţilor.3. între ei. faţă de asociaţi. dizolvarea are efect faţă de asociaţi şi organele societăţii de la data la care a fost declarată prin sentinţă judecătorească. a bunurilor rămase după plata creditorilor. între ei. în cazul dizolvării judiciare. respectiv modalităţile de repartizare si lichidare a patrimoniului societăţii. de la data adoptării hotărârii adunării generale. în baza căruia asociatul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară. având în vedere numărul mare de societăţi dizolvate pentru că nu au organe statutare. modul de lichidare a societăţii. 237 alin. (6) LSC arată că îa data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizoivare. faţă de terţi. efectele se produc numai după trecerea unui termen de 30 de zile d e i a publicarea în Monitorul Oficial al României. Dacă asociaţii nu întrunesc acordul unanim privind împărţirea. Dacă asociaţii convin. dreptul de proprietate asupra acestor bunuri se transmite de la societate la asociaţi numai pe data radierii societăţii comerciale din registrul comerţului. Cum în structura acestor bunuri se pot regăsi atât bunuri mobile cât şi imobile.un practician în reorganizare şi lichidare înscris pe lista Uniunii . a hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care se declara dizolvarea.ipoteză toarte probabilă. în societăţile în nume colectiv. asociaţii pot hotărî. în comandită simplă şi în cele cu răspundere limitată. 1 în cazul dizolvării convenţionale. . Art. creditori sau orice persoană interesată de la data împlinirii -jă: ] termenului fixat ca durată. Unul dintre primele etecte'ale deschiderii procedurii lichidării este numirea lichidatorilor (art. Dizolvarea societăţii prin expirarea duratei pentru care a fost înfiinţată produce efecte. nu au sediul cunoscut sau nu şi-au majorat capitalul judecătorul-delegat. societatea comercială intră în lichidare.j schimb. fără a mai fi necesare alte formalităţi. asupra împărţirii.

dizolvarea şi lichidarea sunt operaţii care se fac în interesul asociaţilor.ar trebui să beneficieze de o maximă publicitate.punct final al existenţei acesteia . revin asociaţilor. ea se înregistrează în registrul comerţului. prin încheiere a ludecătorului delegat. Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şt a municipiului Bucureşti. ca punct terminai al reglementării dizolvării. de persoanele interesate. stingerea pasivului societăţii şi distribuţia rezultatului 7. ca semnificaţie juridică. respectiv asociaţii care dobândesc bunurile rămase de pe urma defunctei societăţi. LSC stabileşte că în cazul în care radierea societăţii comerciale s-a făcut fără lichidare. bunurile rămase din patrimoniul acesteia. în m o d inexplicabil. în termenul legal. astfel. Această hotărâre de n u m i r e a lichida- dizolvată. 7 Semnalăm o altă inadvertenţă de text . se publică pe pagina de internet a Oficiului Naţional ai Registrului Comerţului şi se afişează la sediul oficiului registrului comerţului. ea nu se publică şi în Monitorul Oficial. 944 din 22 noiembrie 2006. în conformitate cu o dispoziţie data de o autoritate (şi nu la cererea cuiva)" . dreptul creditorilor societăţii de a-şi urmări creanţele asupra succesorilor societăţii.'Societăţi comerciale. urmărind raţionamentul legiuitorului d e d u c e m că acesta nu iimitează. ea se comunică societăţii c o m e r c i a l e la sediul social. în condiţiile descrise mai sus. se publică pe pagina de internet a O N R C şi se afişează Sa sediui oficiului registrului comerţului în care este înregistrată societatea Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă'. Lichidarea societăţii c o m e r c i a l e constituie faza finală a acte iuridice înfăptuite de lichidatorul desemnat. a v â n d în vedere că. pronunţată la cererea O f i c i u l u i N a ţ i o n a l ai Registrului Comerţului. publicata în M. în concepţia L S C . numit Tabloul U N P I R .potrivit Dicţionarului explicativ ai limbii române. societatea comercială va fi radiată din registrul comerţului. pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului" . Lichidarea societăţilor comerciale procesului încetării existenţei acesteia. De asemenea. în fine. evidenţa acestor practicieni este organizată sub forma Tabloului practicienilor în insolvenţă. prin care se urmăreşte realizarea asociaţi. Of. Această ultimă consecinţă a lichidării este firească. cu hotărârea de dizolvare. lichidării între 1 Potrivit prevederilor arţ. 2 î n c h e i e r e a judecătorului-delegat de radiere a societăţii c o m e r c i a l e . pe baza hotărârii ludecătorului-deiegat.societatea „se radiază din oficiu din registrul comerţului. ea reprezintă un a n s a m b l u de operaţii şi activului. în lipsa unei asemenea cereri adresate.1. întradevăr. N o ţ i u n e şi reguli. Secţiunea 7. Dizolvarea şi lichidarea 231 torului se c o m u n i c ă celui numit. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă. 62 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. cu citarea părţilor. conform dreptului comun. din oficiu înseamnă „în mod automat. deşt este cel puţin la fel de importantă.

nr. organizat.1.1. lichidatorii persoane fizice şi reprezentanţii lichidatorilor persoane juridice trebuie să îndeplinească anumite condiţii profesionale.1. de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România. Numirea lichidatorilor va fi înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial. 86/2006 pentru organizarea activităţii practicienilor în insoivenţă. Până ia preluarea funcţiei de către lichidatori. 944 din 2 noiembrie 2006 şi a tosl aprobată şi modificată prin Legea nr.hotărârea asociaţilor sau hotărârea judecătorească . 7.3. ei sunt răspunzători solidar pentru actele încheiate şi acţiunile întreprinse. deci la dispariţia unui subiect de drept. nr. Of. care reprezintă tot atâtea măsuri de protecţie ale intereselor terţilor. Lichidatorii.2. 7. care nu sunt necesare lichidării. Administrarea societăţii. 1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. mandat care însă este limitat la închiderea operaţiunilor în curs şi la acte de gestiune internă. publicată în M. Informarea terţilor. S^-ţ Pe toată durată lichidării.' Pot avea calitatea de practician în insolvenţă persoanele fizice care (a) deţin diplomă de studii de învăţământ superior de lungă durată în drept. ca o pedeapsă complementară). în condiţiile legii. De la data intrării în funcţie a lichidatorilor toate acţiunile exercitate de societate sau împotriva societăţii vor fi făcute numai în numele lichidatorilor sau împotriva acestora. administratorii îşi continuă mandatul încredinţat de societate. toate acteie emanând de la societate vor trebui să menţioneze că societatea se află în lichidare. . societatea îşi păstrează personalitatea juridică ) atectată. 254/2007. Ca o măsură suplimentară de publicitate restrânsă. cât şî persoane juridice. Of. actul de numire . 7. stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ceea ce înseamnă că societatea nu va mai 1 j putea angaja noi operaţii comerciale. 86/2006 a fost publicată în M. LSC regiementează cu caracter imperativ unele reguli ale lichidării.232 Organizarea comerţului. pentru a putea evalua corect riscurile şi condiţiile încheierii unor acte juridice cu societatea aflată în lichidare. însă. în acest fel terţii sunt avertizaţi asupra stării societăţii.va menţiona puterile încredinţate acestora. 7. numai nevoilor lichidării.1. Lichidatorii pot fi atât persoane fizice.2. Numai după îndeplinirea acestor formalităţi lichidatorii vor depune semnătura Ia registrul comerţului şi vor putea să-şi exercite funcţia. în situaţia depăşirii acestui mandat limitat. ştiinţe economice sau inginerie. ' j Având în vedere faptul că operaţiile lichidării conduc în final la încetarea personalităţii juridice a societăţii. Dobândirea efectivă a calităţii de practician în insolvenţă se realizează prin promovarea unui examen de admitere în profesie. 507 din 30 iulie 2007. (b) au o experienţă în domeniul juridic sau economic de cei puţin 3 ani de Ia data obţinerii diplomei de studii superioare de lungă durată şi (c) nu se află într-una dintre situaţiile de nedemnitate prevăzute de lege tsunt vizate persoanele condamnate irevocabil pentru anumite infracţiuni care afectează prestigiul profesiei sau cărora li s-a interzis exercitarea acestei profesii.

astfel. Scopul activităţii lichidatorilor este să îndeplinească acele operaţiuni necesare lichidării patrimoniului societăţii. registrelor şi actelor societăţii st reprezentarea societăţii în orice acţiune sau operaţiune în interesul lichidării. (c) ţinerea evidenţei operaţiunilor lichidării. După terminarea lichidării societatea se radiază din registrul comerţului. 7. fiind nişte mandatari specializaţi. lichidatorii întocmesc bilanţul contabil de lichidare şi propun repartizarea activul între asociaţi. După terminarea lichidării. moment în care societatea comercială îşi încetează existenţa. împotriva bilanţului final orice asociat are un drept de opoziţie. Lichidatorii care constaiă că fondurile de care dispune societatea nu sunt suficiente pentru a acoperi pasivul exigibil vor trebui să ceară sumele necesare asociaţilor care răspund nelimitat sau celor care nu şi-au efectuat integral vărsămintele datorate societăţii. înainte de achitarea creditorilor societăţii. că o societate aflată în lichidare nu va putea tace obiectul unei proceduri de reorganizare pe bază de plan. dacă întreprind noi operaţiuni. . ei poartă aceeaşi răspundere ca şi administratorii societăţii. de aceea. Durata maximă a lichidării este de 3 ani de ia data dizolvării.'Societăţi comerciale. să pună în vânzare bunurile societăţii. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub supravegherea cenzorilor societăţii. ei răspund solidar şt personal pentru acoperirea oricărui prejudiciu ocazionat pe această cale. în ordinea datei lor. Societăţile în lichidare pot fuziona sau pot fi divizate. în consecinţă.3. Dizolvarea şi lichidarea 233 Lichidatorii sunt investiţi cu atribuţii de gestionare şi reprezentare a societăţii aflate în lichidare. manageri de criză ai societăţii. care nu sunt necesare lichidării. Lichidatorii vor putea să stea în judecată în numele societăţii. sub pedeapsa închisorii de la o lună ia un an. Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei poate fi formulată atât de lichidatorii care au constatat starea de insoivenţă (insuficienţa fondurilor băneşti necesare pentru acoperirea pasivului) cât şi de creditorii societăţii aflate în lichidare. în acest caz orice repartiţie din activ se va face numai în condiţiile aprobate prin hotărârea irevocabilă care soluţionează opoziţia. ei nu se vor putea îndrepta împotriva acesteia pentru sume mai mari decât cele ce aparţineau creditorilor plătiţi. Finalizarea lichidării. care se soiuţionează de instanţa competentă. pentru motive temeinice. în contul sumelor ce li s-ar cuveni prin lichidare. (4) LSCj. au următoarele atribuţii principale: (a) inventarierea bunurilor societăţii şt încheierea unui bilanţ care să constate situaţia activului şi pasivului societăţii la începerea lichidării. termen care se poate prelungi cu cel rnuit 2 ani. iar asociaţii pot reveni asupra hotărârii de dizolvare atât timp cât nu s-au făcut repartiţii din activul societăţii. falimentul fiind singura formă a procedurii insolvenţei aplicabilă într-o asemenea situaţie. să lichideze şi să încaseze creanţele societăţii. Lichidarea nu împiedică deschiderea procedurii de faliment împotriva societăţii lart. 260 alin. să facă plăţi asociaţilor. Dacă lichidatorii au plătit cu banii lor datoriile societăţii. (b) primirea şi conservarea patrimoniului. rezultă. Lichidatorilor li se interzice expres. să tacă tranzacţii. să execute şi să termine operaţiunile legate de lichidare. a căror misiune nu încetează prin intrarea în lichidare. De îndată ce intră în funcţie.

12. societatea în nume colectiv precedând-o pe cea în comandită. aceasta din urmă fiind însă. Ceorgescu. instituţie proprie dreptului civil. această dispoziţie legală se abate de la regula potrivit căreia obligaţiile comerciale sunt exigibile de la data scadenţei. în consecinţă. în timp ce altele sunt constituite în considerarea capitalului pe care îl mobilizează. prima formă de societate care a dobândit personalitate juridica {în Italia şi. Societăţile de persoane au un caracter „ intuitu personae". cu patrimoniul societăţii care constituie gajul general al creditorilor. voi. Raţiunea acestei puneri în întârziere este aceea de a atrage atenţia societăţii şi asociaţilor ei cu privire la intenţia creditorului de a se îndrepta şi împotriva asociaţilor cu răspundere nelimitată şi solidară. p. Categoria societăţilor de persoane Asttel cgm am văzut de|a. societăţile comerciale au fost clasificate în societăţi de persoane şi societăţi de capital. obligaţiile sociale sunt garantate. ior fără a fi necesară punerea în întârziere. Organizarea şi funcţionarea societăţilor de persoane Secţiunea 1. Din perspectivă istorică. Caracteristica principală a societăţilor de persoane este aceea că asociaţii din societatea în nume colectiv şi comandltaţii din societatea în comandită simplă: răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. Răspunderea acestor asociaţi are însă un caracter subsidiar în raport cu răspunderea societăţii. Societăţi comerciale. este de netăgăduit că există tipuri de societăţi în care elementul personal predomină. 1 l. 3 alin. op. I. Chiar dacă această clasificare nu este fundamentată pe o distincţie categorică . formându-se în considerarea persoanei asociaţilor. dacă societatea nu îşi achită obligaţiile sociale în termen de cel mult 15 zile de la data punerii ei în întârziere lart. în primul rând. determinante fiind deci cunoaşterea calităţilor personale ale acestora şi încrederea reciprocă existentă între asociaţi.. (2) LSCl. creditorii societăţii se vor putea îndrepta împotriva acestor asociaţi.„căci nu există tip de societate comercială în care să nu existe îmbinat elementul capitalist cu cei personal" 1 . Cele două forme ale societăţilor de persoane sunt societatea în nume colectiv (Secţiunea II) şi societatea în comandită simplă (Secţiunea Iii). în acelaşi timp.L. ulterior în Franţa). . care are un caracter principal.Capitolul Vii. Pe de altă parte. cit. societăţile de persoane reprezintă primele forme ale societăţii comerciale. punerea în întârziere este o condiţie prealabilă pentru atragerea răspunderii acestor asociaţi.

constitui o contribuţie valabilă la formarea sau Sa majorarea capitalului social lart. a v â n d o răspundere nelimitată şi solidară pentru obligaţiile sociale.29%.783) doar 32. ci m a i degrabă unor întreprinderi familiale cu o dezvoltare e c o n o m i c ă limitată. constituită în temeiul unor consiraporturile asociaţilor: este prototipul societăţii constituite mtuitu personae. însă. fiind infim. Acesta se încheie în m o d obligatoriu în formă autentică.' 2. astfel încât cesiunea aportului social şi penetrarea structurii societare din afară este restricţionată şi valabilă numai dacă a fost expres permisă prin actul constitutiv. inexorabil fundamentată pe un c e r c restrâns de asociaţi.2. firma societăţii în nume colectiv trebuie să cuprindă numele a cei puţin unuia dintre asociaţi şi va fi însoţita de menţiunea „societate în nume colectiv". prin răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor. care guvernează elementul afectiv . Organizarea şi funcţionarea societăţilor de persoane 235 Secţiunea 2. teoretic. Constituirea capitaSuSul social.1. reprezentând un procent ele 2.420. întrucât iegiuitorui nu a considerat necesară încheierea unui statut. cu titlu de aport sociai. cu rol de regulament de organizare şi funcţionare. Specificul societăţii. (5) LSC1. rămânând.Societăţi comerciale.641 erau societăţi în nume colectiv. Prin figura sa juridică modestă. ea ar putea fi constituită şi cu un capital social de 1 leu. asociaţii au dreptul să participe. Societatea Tn nume coiectiv de societate c o m e r c i a l ă : o societate de persoane. Societatea în n u m e coiectiv nu este supusă nici unei restricţii privind numărul maxim de asociaţi şi nici în privinţa capitalului social minim. 1 La sfârşitul anului 2005. Pentru a sublinia acest regim juridic distinct al răspunderii asociaţilor. totodată. Asociaţii în societatea în n u m e colectiv se pot obliga la prestaţii în m u n c ă . societatea în nume coiectiv nu este destinată marilor proiecte comerciale. 26/1990). c u m ar fi aprecierea şi încrederea reciprocă. obligaţi să participe la pierderi. solemnitate prevăzută ad validitatem. prin liantul personal care stă la baza construcţiei ei. în consecinţă.2005. societatea în n u m e coiectiv este una de tip închis. pentru a atrage atenţia asociaţilor asupra consecinţelor răspunderii nelimitate şi solidare pe care şi-o asumă. Actui constitutiv al societăţii în nume colectiv constă doar în contractul de societate lart. Societatea în nume coiectiv este c e a mai simplă formă derente subiective. înmatriculate în Romania. prezenţa lor în peisajul de afaceri este redusă. atât timp cât acest capital corespunde necesităţilor de finanţare iniţială a activităţii societăţii. act juridic dezvoltător al pactului societar. Asociaţii au obligaţia de a vărsa integral aportul subscris la capital la data constituirii societăţii sau la majorarea acestuia. (1) LSC]. în schimbul acestui aport. Acest aport nu poate. numărul societăţilor în nume colectiv. unde 2. 5 alin. coniorm Sintezei statistice a datelor din registrul centrai al comerţului la data de 31. din numărul total al societăţilor comerciale înmatriculate tl . la împărţirea beneficiilor şi a activului social. scrisă în întregime (art. potrivit actului constitutiv. 32 din Legea nr.este cel mai pregnant reprezentat.12. C h i a r d a c ă ar putea fi structura gazdă ideală a unor micro-întreprinderi. .affectio societatis . 16 alin.

el nu este liberat de obligaţia de aport decât atunci când societatea a obţinut plata sumei reprezentând echivalentul valorii pentru care au tost transmise creanţele. întrucât societatea trebuie să îl urmărească. L. 77 alin. fiind drepturi personale în virtutea cărora creditorul poate pretinde debitorului sa dea. Adunarea asociaţilor. nu este impropriu să ne referim la structura în care se iau deciziile asociaţilor societăţii în nume colectiv ca la adunarea asociaţilor. în această din urmă situaţie. dacă plata nu s-a putut obţine nici prin urmărirea şi executarea debitorului cedat. pot fi aduse ca aport numai dacă pot fi evaluabile din punct de vedere economic şi sunt vărsate prin transferarea drepturilor corespunzătoare. deşi modul în care aceştia îşi iac simţită prezenţa în viaţa societăţii sugerează că ei se comportă ca un organ suprem al societăţii. LSC nu reglementează o formă specifică de organizare a exprimării votnţei asociaţilor societăţii în nume colectiv. com. 221-7 alin. Aportul în creanţe se materializează. care. asociatul care a adus o creanţă ca aport va răspunde nu numai în situaţia în care plata nu s-a putut obţine pnn urmărirea debitorului cedat. alocă subscri¡torului părţi de interes reprezentând o participare la capital. într-o cesiune de drepturi în care societatea. numirea sau revocarea acestora ori pornirea acţiunii împotriva acestora. pentru suma datorată şi pentru dobânda legală din ziua scadenţei creanţelor şi până la realizarea plăţii. Luarea deciziilor asociaţilor în societatea în nume colectiv necesită fie unanimitatea voturilor asociaţilor. în loc să plătească preţul. Creanţele. în ceea ce priveşte unanimitatea 1 în dreptui francez este prevăzută obligaţia asociaţilor societăţii în nume colectiv de a se reuni într-o adunare pentru a aproba situaţiile financiare anuale . Aceste consecinţe ale nerealizării creanţei aduse ca aport conturează o răspundere subsidiară a subscriitorului. mai întâi.236 Organizarea comerţului -S. 2. să tacă sau sa nu tacă ceva. Unanimitatea este cerută pentru modificarea actului constitutiv sau pentru revocarea ori modificarea limitelor puterilor acordate unui administrator numit prin actul constitutiv lart. societatea nu a obţinut aceste daune şi dobânzi prin urmărirea debitorului. în repetate rânduri. deci. De aceea.art. Potrivit prevederilor art. cum ar fi cadrul unei adunări a asociaţilor. soluţionarea divergenţelor între administratori. . El se plasează în poziţia unui garant al îndeplinirii de către debitorul cedat a obligaţiei de plată şi are o răspundere subsidiară. LSC arată că asociaţii vor lua decizii privind aprobarea situaţiilor financiare anuale. Dacă asociatul transmite o creanţă. răspunde pentru daune. putând invoca beneficiul discuţiunii. art. participare din care decurg o serie de alte drepturi societare. L.. 16 asociaţii pot aduce la constituirea capitalului societăţii în nume colectiv şi aporturi în creanţe. pe debitorul cedat. care vor avea regimul juridic al aporturilor în natură.3. 16 alin. în opinia noastră. (1) C. Astfel. ci şi atunci când plata s-a obţinut cu întârziere. asociatul răspunde pentru daune şi dobânda legală şi în cazul în care. Organizarea societăţii. (1). cu atribuţii deliberative'.. (2) LSC1. plata fiind făcută de debitorul cedat cu întârziere. fie votul asociaţilor reprezentând majoritatea capitalului social.

întrucât L S C nu stabileşte alte condiţii de c v o r u m şi voturi pentru modificarea actului constitutiv. . remunerarea acestora trebuie să fie regula. C. durata însărcinării şi spune legea .D. O asemenea concluzie se poate sprijini şi pe argumentele de text furnizate de art. op. 80 şi art. 78.J. Organizarea şi funcţionarea societăţilor de persoane 237 „celorlalţi asociaţi" (art.S. Prevederile acestui articol fac trimitere explicită ia procesul De altfel. singura soluţie aplicabilă este aceea a unanimităţii asociaţilor. deci. Predoiu.' Tot astfel. întrucât această dispoziţie este aplicabilă tuturor formelor de societate şi c u m hotărârea unei asemenea adunări este actul modificator care trebuie înregistrat în registrul comerţului. 86 LSC). atunci c â n d legea cere acordul Această adunare a asociaţilor va decide. ceea ce presupune organizarea unei întruniri şi adoptarea unor hotărâri. S. 2 Art. 2 în acelaşi sens. cu votul ceior care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social. şi nu excepţia. S. întrucât va reprezenta o modificare a aciului constitutiv. soluţionarea divergenţelor dintre administratorii cărora actul constitutiv le dispune să lucreze împreună (art. David. în care ei îşi exprimă voinţa prin mecanismul votului. 78 LSC). decizia nr. ei vor putea decide asupra revocării administratorilor sau cu privire la limitarea puterilor acordate acestora. ' întrucât administratorii societăţii în nume coiectiv sunt mandatari însărcinaţi cu tratarea unor atacen comerciale şi cum mandatul comercial nu se prezumă a ii gratuit. Piperea. p. p. asociaţilor. 1 85 L S C . actul constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Votul asociaţilor reprezentând majoritatea capitalului social este cerut pentru numirea şi revocarea administratorilor. ci şi una juridică. orice hotărâre privind revocarea sau modificarea duratei sau limitelor mandatului nu va putea fi luată decât cu unanimitatea voturilor asociaţilor.. 76 LSC) sau a opoziţiei unui administrator la realizarea unei operaţiuni ce depăşeşte limitele obişnuite ale comerţului societăţii (art. cu o anumită majoritate sau. care i-a fixat şi puterile şi durata mandatului. 317-319). cit. în St. 252. 204 LSC.. pe baza unei agende prestabilite. CIi. D a c ă administratorul a fost numit prin actul constitutiv. cu unanimitate de voturi. care se aplică şi formalităţilor de publicitate a declaraţiilor financiare a n u a l e aie societăţii în n u m e colectiv. in Buletinul Jurisprudenţei 1998. Secţia comercială. 82 LSC). este evident că asociaţii societăţii în nume coiectiv îşi exprimă şi ei voinţa în cadrul unei asemenea adunări. 4109/1998. aceasta cunoaşte şi o formă relativă. Davici. astfel încât formula „eventuala lor remuneraţie" nu este tocmai fericit aleasă. adunării generale.Societăţi comerciale. precum şi pentru aprobarea situaţiei financiare a n u a l e şi pentru deciziile referitoare la introducerea acţiunii în răspundere împotriva administratorilor (alt.. după caz. verbal a! adunării generaie şi la un termen care curge de Sa data adunării generale. cărora dintre asociaţi le încredinţează sarcina de a administra societatea şi le va fixa puterile. Cărpenaru. 86 din L S C cuprinde încă un argument în plus că asociaţii societăţii în nume colectiv d e c i d asupra chestiunilor importante care privesc viaţa societăţii în cadru! unui organism deliberativ. Astfel ei aprobă anumite acte şi acţiuni prin vot. potrivit art. astfel încât existenţa unei adunări a asociaţilor societăţii în n u m e colectiv este nu numai o realitate de fapt. care citează şi jurisprudenţa relevanta (C. art.eventuala lor remuneraţie.

fie impunându-le să lucreze împreună ca o condiţie de valabilitate a reprezentării (semnătură conjunctă). Legea cere ca orice decizie a acestor administratori să fie luată în unanimitate. alături de alţi autori. De aceea. potrivit prevederilor art. în timp ce conducerea societăţii să fie încredinţată unor asociaţi care să lucreze separat. lucrând ca un organ deliberativ.. Organizarea societăţii.4. Altfel. pentru că ar fi inechitabil ca fiecare asociat să răspundă cu întregul său patrimoniu. de resortul asociaţilor. fie restricţionând puterile de reprezentare la anumite acte sau anumite valori patrimoniale. care vor decide prin votul celor care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social. 303. Actul constitutiv poate limita acest drept de reprezentare. 1 în mod excepţional. Administrarea societăţii. 72 LSC. De aceea. Acolo unde există o pluralitate de administratori. Ei provenind în mod exclusiv dintre asociaţii societăţii. cu condiţia să fie îndeplinite următoarele cerinţe: ' Noţiunea de majoritate absolută (număr de voturi egal cu cel puţin Jumătate plus unu din total) primeşte semnificaţii doar prin raportare la noţiunea de majoritate relativă (numărul cel mai mare de voturi obţinut de cineva sau de o propunere în raport cu voturile obţinute de fiecare din ceilalţi candidaţi sau dintre celelalte propuneri supuse votuiui) sau majoritate calificată (număr de voturi exprimând un procent superior celui de cel puţin jumătate plus unul din total. care ia decizii prin vot. individual. aceştia pot fi chemaţi să lucreze împreună. p. atunci când administratorii nu pot întruni unanimitatea cu privire la o anumită problemă. au şi calitatea de administratori. în acest sens. societatea în nume colectiv se bazează pe munca în comun a asociaţilor. ei exercită ambele categorii de atribuţii ce revin administratorilor: au şi răspunderea gestiunii patrimoniului societăţii dar şi dreptul de a reprezenta societatea. sunt învestiţi cu încrederea şi aprecierea celorlalţi asociaţi astfel încât. fie acordându-l numai unora dintre administratorii societăţii. de regulă. . credem şi noi.. care. 78 LSC. este normal ca regula dominantă să fie cea a unanimităţii. potrivit art. a se vedea O. Căpăţînă. Dacă actui constitutiv dispune ca administratorii să lucreze împreună. soluţionarea acesteia devine. construcţia societară fiind prea omogenă pentru a admite diversitatea proprie marilor societăţi de capitaluri. cerinţă care este restrictivă şi poate produce blocaje în mecanismul decizional.238 Organizarea comerţului -S. această obligaţie a administratorilor de a lucra împreună ar putea fi un corolar ai răspunderii nelimitate şi solidare a asociaţilor. în mod natural. cerut expres de lege). că noţiunile de majoritate absolută a capitalului şi majoritate a capitalului sunt echivalente. cit. Administratorii societăţii comerciale în nume colectiv sunt supuşi regimului general al obligaţiilor şi răspunderilor ce le revin acestora. prin încheierea de acte juridice care să o angajeze în mod legal în raporturile cu terţii dar şi în celelalte ipostaze ale reprezentării. 2. în mod automat. administratorii care sunt obligaţi prin actul constitutiv să lucreze împreună pot lua hotărâri sau pot încheia acte juridice şi singur. aceştia vor lua decizii împreună. pentru că astfel se dă satisfacţie intereselor asociaţilor de a participa la întreaga activitate a societăţii. Având o structură organizatorică de mici dimensiuni şi proiecte economice de amploare redusă. op..

ignorând opoziţia celorlalţi administratori. dacă au consimţământul celorlalţi asociaţi.actul să fie îndeplinit cu loialitate. în împrei urări le date. trebuiau să cunoască depăşirea acestuia ori c â n d actele astfel încheiate depăşesc limitele puterilor prevăzute de lege pentru organele respective. este evident că. în sensul că amânarea unei decizii sau a încheierii actului este imposibilă. asociaţii societăţii în n u m e 2. este cel mai bine reflectată de permisivitatea L S C . Operaţiunea astfel încheiată. nepermiţând prezenţa administratorului lipsă la deliberări si neputând suplini absenţa acestuia prin nici un m i j l o c de c o m u n i c a ţ i e la distanţă. . 80 şi 81). rezultă ca. din interpretarea per a contrano a dispoziţiilor art. Situaţia particulară a financiar. prin actele organelor sale. 55 LSC. în sensul că nu poate fi surmontată. fără a produce consecinţe grave pentru societate. administratorul rămâne răspunzător personal pentru orice prejudiciu cauzat prin îndeplinirea actului. D r e p t u r i l e asociaţilor. atrage răspunderea administratorului aflat în culpă. ea trebuie să fie absolută. actul constitutiv poate îngădui ca asociaţii să ¡a a n u m i t e sume pentru cheltuielile lor personale. ea este valabilă. 73 alin. De altfei. . în lipsa acordului celorlalţi administratori sau a asociaţilor reprezentând majoritatea absolută a capitalului social. pe baza unor informaţii a d e c v a t e şi cu încredinţarea că el serveşte intereselor societăţii.ceilalţi administratori să se afle în imposibilitate de a lua parte ia administraţie. societăţii în n u m e colectiv. chiar d a c ă această imposibilitate poate fi momentană. administratorul trebuie să evalueze riscurile neîndeplinirii actului şi potenţialul dăunător al inactivităţii sale. şi faţă de societate. asociaţii pot lua din fondurile societăţii a n u m i t e sume pentru a acoperi cheltuielile făcute sau pentru a plăti cheltuielile ce urmează a le tace în interesul societăţii. în caz de neîntrunire cumulativă a acestor cerinţe. colectiv pot întrebuinţa capitalul. c a r e potrivit art.neîndeplinirea actului să c a u z e z e o pagubă mare societăţii. pentru motivele enumerate de art. în aceleaşi condiţii. A c c e s u l la fondurile societăţii. nerespectarea obligaţiei de înştiinţare şi de abţinere de la încheierii unei operaţii c o m e r c i a l e neobişnuite. dacă acestora nu li sa va fi c o m u n i c a t existenţa acestei opoziţii. problema asupra căreia urmează să se pronunţe administratorii sa aibă caracter urgent. în raporturile cu terţii. (1) lit. . în afară de cazul în care ea dovedeşte că terţii cunoşteau sau. adăugăm noi.Societăţi comerciale. M a i mult chiar. Acestea pot fi privite ca un avans asupra dividendelor cuvenite acestora şi ar trebui să fie regularizate ia sfârşitul fiecărui exerciţiu De asemenea. care îngăduie asociaţilor libertăţi de negândit în cazul unei societăţi de capitaluri (art. .5. bunurile sau creditul societăţii în folosui lor sau în acela al unei alte persoane. este vaiabil angajată. 80 L S C . Astfel. chiar dacă aceste acte depăşesc obiectul de activitate ai societăţii. e): neîndeplinirea strictă a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv i le impun. de asemenea. dominată de personalitatea asociaţilor şi de legături cvasifamiliale. care va trebui să suporte pierderile ce ar rezulta din aceasta. Organizarea şi funcţionarea societăţilor de persoane 239 . este valabilă faţă de terţi. aici.

cu unanimitatea voturilor celorlalţi asociaţi. este o decizie pe care asociaţii o acceptă cu reticentă. după caz. pentru terţi. al dobândirii calităţii de asociat de către cesionar.fie pentru cheltuielile lor particulare. instanţei competente.6. împreună cu actul constitutiv actualizat. atunci ea va fi posibilă numai cu acordul celorlalţi asociaţi. la societatea în nume colectiv limita de credibilitate este fixată nu de mărimea capitalului. USC. mărimea valorilor patrimoniale care garantează obligaţiile sociale scade. Hotărârea adunării care a aprobat cesiunea constituie actul modificator al actului constitutiv. cesiunea părţii de capitai înseamnă modificarea structurii societare în considerarea căreia au fondat societatea. devenind aplicabile dispoziţiile art. supusă regulii unanimităţii. sunt răspunzători să întoarcă societăţii sumele luate în plus şi să suporte daunele eventuale pe care le-ar fi cauzat societăţii. Drepturile asociaţilor. Cesiunea aportului produce efectul încetării calităţii de asociat a cedentului şi. în plus sau în minus. cedentul nu este . care se depune. 2. Ea se realizează în condiţiile dreptului civil. la oficiui registrului comerţului. Ori dacă cesiunea se face faţă de un asociat. ci de mărimea patrimoniului asociaţilor. indiferent că se tace faţă de asociaţi sau faţă de terţi. această valoare fluctuează şi ea.societatea în nume colectiv. societatea se va adresa. Cu toate acestea. în principiu. ambele caracteristici care estompează semnificaţia valorii aportului social. cesiunea aportului la capitai este posibilă numai dacă a fost permisă prin actui constitutiv. fără acordul celorlalţi asociaţi. Cesiunea părţilor de capital. în favoarea angajamentelor deosebit de puternice asumate de asociaţi prin constituirea societăţii în nume colectiv. De aceea. alături de care vor răspunde solidar şi nelimitat. Dacă actul constitutiv nu prevede alte condiţii în care este permisă cesiunea. să repare prejudiciul cauzat societăţii prin actele sau operaţiunile realizate prin utilizarea bunurilor sau creditorului societăţii. Dacă ia o asemenea decizie. pentru că reprezintă o modificare a actului constitutiv. aportul la capital adus de asociaţii societăţii în nume colectiv este incesibil. în acest scop. semnată de cedent şi cesionar şi care se notifică debitorului cedat . pentru asociaţi ca şi pentru terţi. Cauza este răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor acestei societăţi şi caracterul intuitu personae al societăţii. încălcarea dispoziţiilor art 80 I S C constituie şi o cauză de excludere a asociaţilor societăţii în nume colectiv. printr-o convenţie de cesiune. iar .. Pe de altă parte.primirea unui nou asociat. corelativ acestei încetări.. cu efecte favorabile sau defavorabile pentru credibilitatea societăţii. fără consimţământul scris al celorlalţi asociaţi.240 Organizarea comerţului -S. într-adevăr. ei rămân obligaţi să transfere societăţii beneficiile ce au rezultat din operaţiile comerciale astfel realizate şi/sau. după caz. îie pentru cheltuielile societăţii.în cazul cesiunii faţă de un terţ . Asociaţii care încalcă dispoziţiile actului constitutiv privind limitele sumelor pe care le pot lua din fondurile societăţii . 222 şi urm. pentru înregistrare. pe cel al măririi participării cesionarului sau. mărimea capitalului social este mai puţin reievantă atât timp cât ei îşi pot îndestula creanţele pe seama averii asociaţilor. dacă cesiunea se face faţă de un terţ. cu alte cuvinte. Dacă utilizează bunurile sau creditul societăţii în folos personal sau al unei alte persoane.

De aceea. pentru una dintre c a u z e l e reglementate de actul constitutiv. L S C arată că cedentul rămâne răspunzător potrivit art. în momentul cesiunii. până în ziua înregistrării cesiunii şi respectiv a actuiui modificator al actului constitutiv în registrul comerţului. această dispoziţie pare a fi lipsită de obiect. 87 alin. d e v i n aplicabile prevederile art.7. 84 LSC.dacă. Art. până la data cesiunii. 225 alin. L S C dispune că acesta mai rămâne legat atât faţă de societate cât şi tată de terţi. când astfel numărul asociaţilor s-a redus la unul singur. 229 L S C prevede. ai debitorului cedat al creanţei transmise ca aport. drept cauză de dizolvare a societăţii. cazurile în care un asociat al societăţii în n u m e colectiv se poate retrage din societate precum şi consecinţele retragerii. în schimb.asociatul retras rămâne obligat pentru operaţiunile făcute de societate. Este de menţionat că L S C cuprinde un articol (arî. 225 şi 229 LSC. revine cesionarului şi celorlalţi asociaţi. în condiţiile art. mod expres. următoarele consecinţe se produc: ziua înregistrării hotărârii care aprobă retragerea în registrul comerţului lart. pentru că un asemenea asociat şi-a vărsat integral aportul pe data transmiterii creanţei. 225. în calitate de garant. 225 L S C sunt următoarele: . Retragerea din societate. Ştiind că art. proprie consecinţele cesiunii aportului la capital şi să e l i m i n e trimiterea ia art. 87 L S C să determine printr-o reglementare 2. până în . (2) LSC). 226) care reglementează. care reglementează situaţia asociatului exclus. retragerea unui asociat. c r e d e m că limitele în care urmează a se face aplicarea răspunderii art. . răspunderea pentru consecinţele acestora. el va trebui să plătească daune. în D i n coroborarea tuturor acestor articole rezultă că atunci c â n d un asociat se retrage din societatea în n u m e colectiv. Faţă de terţi. faţă de societate. D a r . . Organizarea şi funcţionarea societăţilor de persoane 241 Faţă de societate. 225 LSC. 36 alin. suma datorată şi dobânzi legale dacă societatea nu a obţinut piaţa la scadenţă. 225 LSC reglementează răspunderea asocia- tului exclus faţă de terţi şi faţă de societate iar art. cesiunea nu îl liberează pe cedent de obligaţia de a vărsa integral aportul subscris („c/e ceea ce mai datorează din aportul său la capital"). Art. care este improprie. care garantează obligaţiile sociale cu răspunderea lor nelimitată şi solidară.cedentul rămâne obligat pentru operaţiunile făcute de societate. Ea poate avea o semnificaţie pozitivă doar atunci c â n d cedentu! ar fi adus ca aport o creanţă care nu a fost liberată. D r e p t u r i l e asociaţilor. pe deplin eliberat de consecinţele deţinerii calităţii de asociat. situaţie diferită de cea a asociatului cedent. (4) L S C arată că atunci c â n d actui constitutiv prevede cazurile de retragere. propunem ca art. atunci. sunt operaţiuni în curs de executare. astfel încât nu mai „datorează din aportul său la capital".Societăţi comerciale. 9' L S C dispune cu titlu imperativ ca asociaţii societăţii în n u m e colectiv să verse integral capitalul social la constituire şi că cererea de înmatriculare a acestei societăţi trebuie să fie însoţită de dovada efectuării vărsăminteior în condiţiile actului constitutiv (art. cesiunii. pe data încheierii De lege ferenda. (1) LSCI. exprimarea legală este improprie.

acordând prioritate intereselor societăţii .în care unui dintre asociaţi are.cum ar fi o vânzare de mărfuri sau o prestare de servicii . în caz de neînţelegere. Art. a cărui prezenţă trebuie apreciată de asociatul interesat şi. sau pot fi ale unui terţ. cel puţin. în unul din cazurile reglementate de actul constitutiv. adică situaţia în care interesele personale aie asociaţilor intră în coliziune şi prevalează asupra celor de grup. LSC interzice asociaţilor afiaţi într-o asemenea situaţie să ia parte la deliberările sau deciziile care privesc respectiva operaţiune. . este un moment sensibil în existenţa societăţii şi poate conduce la estomparea affecîio societatis.. să se abţină de ia orice intervenţie în mecanismul decizional. în beneficiul afirmării intereselor personale. Aceste interese contrare pot fi personale. . o situaţie mai grea decât a aceluia care se retrage ca urmare a acordului părţilor sau prin efectul unei hotărâri judecătoreşti. impunând asociaţilor să declare acest conflict sau. deliberările şi deciziile ia care se referă textul legai implică. De aceea. motiv pentru care. Exacerbarea anumitor situaţii şi încadrarea lor în . în contradicţie cu dispoziţiile art. pentru care asociatul acţionează ca mandatar. 2. pe urmă. de tribunal (art. 226 LSC. prin aceea că impune asociatului care se retrage din societatea în nume colectiv. Momentul în care un asociat întrezăreşte un profit personal mai mare. de ceilalţi asociaţi care iau parte la deliberări sau decizii.restrânge şi sancţionează manifestarea conflictului de interese. numărul asociaţilor s-a redus la unul singur. atunci când acesta există. 225 alin.. agent sau în altă postură juridică de intermediere. . Această opţiune a legiuitorului nu are nici o justificare plauzibilă. în situaţia societăţii în nume colectiv. pe cont propriu. interese contrare celor ale societăţii.drepturile cuvenite asociatului retras se stabilesc prin acordul asociaţilor ori de un expert desemnat de aceştia sau. fără dubiu. în momentul retragerii. (3) LSC).. Obligaţiile asociaţilor.242 Organizarea comerţului -S.8. Soluţionarea conflictului de interese. asociatul retras este obligat să suporte consecinţele şi nu-şi va putea retrage partea ce i se cuvine decât după terminarea acelor operaţiuni lart. legea . de lege ferenda. Având în vedere că. Conflictul de interese apare şi se manifestă cu privire la o operaţiune determinată . 226 alin.dacă. 87 alin. totuşi.dacă. (4) al art. (2) LSCi. Pentru a evita efectele nefaste ale manifestării unui asemenea conflict de interese. lucrând împotriva intereseior societăţii. decât profitul ce îi revine în calitate de asociat. să lucreze împreună. comisionar. credem că alin. unii dintre asociaţii acesteia sunt şi administratori. atât adunările asociaţilor cât şi cele ale administratorilor care sunt obligaţi. prin actul constitutiv. se exceptează căzui când în actul constitutiv există clauză de continuare cu moştenitorii sau când asociatul rămas hotărăşte continuarea existenţei societăţii sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic. sunt operaţiuni în curs de executare. Existenţa conflictului de interese este o chestiune de tapt. este una dintre cauzele principale ale destrămării structurii societare. direct sau indirect. 87 LSC este şi inutil şi contuziv şi ar trebui să fie abrogat. societatea se va dizolva. (4) LSC se află. Conflictul de interese. urmare retragerii unui asociat.

în aceste condiţii.a se citi asociat al unei alte societăţi în n u m e colectiv sau asociat comanditat . De regulă. D e v e n i n d asociat cu răspundere nelimitată şi solidară al societăţii în n u m e De altfel. de plano. asociaţii societăţii. Societatea în n u m e colectiv nu este ce a mai bine echipată formă de societate pentru a tace faţă concurenţei. nelimitata.comanditar. care au acceptat răspunderea nelimitată şi solidară pentru obligaţiile sociale. destinată unor operaţiuni de mică anvergură e c o n o m i c ă .9. în fapt. Este evident că. fără acordui celorlalţi asociaţi. 2. bazându-se mai puţin pe personalul societăţii şi mai mult pe asociaţii acesteia. cu cât se multiplică numărul societăţilor . de aceea. care prin abţinerea sa ar fi fost evitată.Societăţi comerciale. De remarcat că L S C nu interzice. calitatea de asociat cu răspundere nelimitată . dobândită în altă societate de un asociat al societăţii în n u m e coiectiv. probabil că raţiunea acestei permisiuni se poate desluşi din avantajele calităţii de asociat cu răspundere limitată. L S C interzice asociaţilor societăţii în n u m e colectiv să deţină. tot de atâtea ori se d i m i n u e a z ă eficienţa angajamentelor asumate de acest asociat. asociat al societăţii cu răspundere limitată sau acţionar. ca aceşti asociaţi să aibă calitatea de asociat cu răspundere limitată . O b l i g a ţ i i l e asociaţilor. cu consecinţa ca această calitate. De aceea. chiar dacă acestea sunt concurente sau desfăşoară acelaşi obiect de activitate. astfel. asociaţii acesteia şi terţi. care colectiv. societatea în n u m e colectiv este cu atât mai puţin pregătită pentru concurenţa neloială c a r e ar putea să o submineze din interior. nu afectează capacitatea acestei din urmă societăţi de a acoperi obligaţiile sociale cu întreaga avere a asociaţilor. De nu vor mai putea să se raporteze la averea acelui asociat ca la o garanţie a obligaţiilor sociale. Obligaţia de neconcurenţă. ea este o structură societară modestă. în societăţi care nu exercită un comerţ concurent sau acelaşi gen de comerţ cu societatea de referinţă. orice persoană oferă o garanţie implicită (în sensul cel m a i larg al noţiunii) asociaţilor. societăţii şi terţilor că va contribui la acoperirea obligaţiilor sociale cu în care aceeaşi persoană are calitatea de asociat cu răspundere nelimitată. s-a produs o pagubă societăţii. Organizarea şi funcţionarea societăţilor de persoane 243 sfera conflictului de interese poate c o n d u c e la blocarea m e c a n i s m u l u i decizional. L S C nu refuză acestor asociaţi nici calitatea de asociat cu răspundere întreaga ei avere.în alte societăţi care au acelaşi obiect de activitate sau sunt concurente cu societatea de referinţa. sunt „ a c t i v u l " cei mai preţios al societăţii în n u m e colectiv. legea a introdus două corective în ceea ce priveşte aplicarea regulii conflictului de interese: (a) asociatul care a votat în prezenţa unor interese contrare răspunde numai d a c ă . cât şi din perspectiva creditorilor acesteia. atât din perspectiva celorlalţi asociaţi ai societăţii în n u m e colectiv. fără votul sau nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută şi (b) asociatul interesat este ţinut răspunzător numai dacă prin participarea sa la deliberările sau deciziile luate în operaţiunea respectivă. Dobândirea aceleiaşi calităţi de asociat cu răspundere nelimitată în altă societate reduce valoarea angajamentului solidar şi nelimitat faţă de prima societate şi i n d u c e un factor de risc pentru societatc. Credem că această atitudine indulgentă a legiuitorului reprezintă o soluţie eronată.

legea le interzice acestor asociaţi să întreprindă acte de comerţ care reprezintă acte de concurenţă neloială.la fel ca în dreptul francez.244 Organizarea comerţului -S. 80). Obligaţiile asociaţilor.asociaţii societăţii în nume colectiv sunt. LSC interzice asociaţilor societăţii în nume colectiv să întreprindă. LSC reglementează aceste interdicţii cu scopul evident de a proteja societatea în nume colectiv şi de a evita ca această să suporte pagube ca urmare a implicării asociaţilor săi în dobândirea unor calităţi sau efectuarea unor operaţiuni cu un potenţial dăunător pentru societate. fără acordul celorlalţi asociaţi. într-un termen de 3 luni de la această dată. . aceea. deşi cunoşteau participarea asociatului sau operaţiunile respective. comercianţi persoane fizice. Consimţământul poate fi expres sau tacit şi el poate fi dedus şi din faptul că. credem că LSC ar trebui să interzică. mai multe opţiuni. Această interdicţie porneşte de la prezumţia că . respectiv absenţa acordului celorlalţi asociaţi. Tot astfel. operaţiuni prin care să exercite acelaşi fel de comerţ sau unui asemănător cu cel al societăţii în care au calitatea de asociat. ceilalţi asociaţi nu s-au opus şi nu au interzis continuarea lor. pur şi simplu. Prezenta elementului concurenţial şi potenţialul prejudiciant al încălcării acestor interdicţii reprezintă chestiuni de tapt care sunt supuse. LSC reglementează. Aceste interdicţii urmăresc să evite ca asociaţii societăţii în nume colectiv. în mod expres. acest consimţământ tacit numai pentru participarea şi operaţiunile anterioare încheierii actului constitutiv şi constituirii societăţii în nume colectiv. în contul lor sau al altor persoane. Nerespectarea interdicţiilor legaie. deschid societăţii. dacă există probe irefutabile că asociaţii au luat cunoştinţă de existenţa lor şi. 2. într-o primă instanţă evaluării celorlalţi asociaţi. ca un asociat cu răspundere nelimitată să mai dobândească această calitate în altă societate. din care a fost inspirată reglementarea . să intre în conflict de interese cu societatea de referinţa sau să fie tentaţi să favorizeze una dintre societăţile în care au această calitate... multiplicându-şi calitatea de asociat cu răspundere nelimitată sau exercitând acelaşi tei de comerţ. în ultimă analiză. credem că această regulă poate fi extinsă şi pentru participarea sau operaţiunile ulterioare constituirii societăţii. Deşi această ipoteză nu se verifică în dreptul român. Dacă aceştia îşi dau consimţământul. întrucât iegea nu distinge în această privinţă şi nu prevede o anumită majoritate. atunci dobândirea în altă societate concurentă a calităţii de asociat cu răspundere nelimitată şi/sau efectuarea unor operaţii în cadrul unui comerţ identic sau asemănător sunt posibile. Sancţiuni. de regulă. de la data ia care a luat cunoştinţă despre participare sau operaţiunile incriminate mai sus.10. întrucât acordul celorlalţi asociaţi este expresia faptului că ei consideră drept inofensive implicarea în aceste calităţi sau operaţiuni. în sensul că sunt înfăptuite în acelaşi domeniu de activitate sau într-unui înrudit. Consimţământul trebuie dat de toţi ceilalţi asociaţi. pentru identitate de raţiune şi pentru că LSC nu cere un consimţământ scris sau expres (astfel cum prevede !a art. nu au interzis continuarea îor.

Această formă de subrogaţie a societăţii în drepturile asociatului. ai căror titlu constă într-o asemenea hotărâre.societatea poate să ceară despăgubiri asociatului vinovat. chiar d a c ă asociaţii nu au participat la judecată. aceasta sau asociaţii vor putea sa se îndrepte asupra reprezentanţilor. fără ca societatea să ii luat vreo hotărâre. în consecinţă. Pe de altă parte. (1) lit. trebuiau să cunoască depăşirea acestuia ori când actele asttel î n c h e i a t e depăşesc Hmiteie puterilor prevăzute de lege pentru organele respective. societatea este angajată prin actele organelor sale. pentru repararea prejudiciului suferit. . va putea să se îndrepte asupra celorlalţi asociaţi proporţional cu părţile de capitai deţinute de aceştia. Creditorii societăţii. întrucât este evident că asociatului i-a lipsit această intenţie {animus). care a lucrat fie nomme proprio.societatea poate să decidă că asociatul vinovat a lucrat în contul ei şi că. (1) LSC. despăgubiri care pot cuprinde prejudiciul efectiv dar şi beneficiul nerealizat ca o consecinţa a concurenţei neloiale exercitate de respectivul asociat. Raporturile societăţii cu terţii. în conformitate cu prevederile art. chiar dacă actele depăşesc obiectul de activitate al societăţii. c). îndrepta mai întâi împotriva societăţii în nume colectiv pentru a obţine executarea obligaţiilor ei şi. 82 L S C . 3 alin. directă sau indirectă. . 85 LSC stabileşte că operaţiunile îndeplinite în n u m e l e societăţii de către reprezentanţii acesteia atrag răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor societăţii în nume colectiv. Desigur că. de a iucra ca mandatarul sau comisionarul societăţii. asociaţii în societatea în nume colectiv răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. (2) LSC. în temeiul prevederilor art. hotărârea este opozabilă fiecărui asociat. 55 alin. Organizarea şi funcţionarea societăţilor de persoane 245 . în raporturile cu terţii. cu aplicarea celorlalte dispoziţii care regulează materia dizolvării. atunci când a decis să participe ca asociat cu răspundere nelimitată ia o societate concurentă sau c â n d a întreprins operaţiuni comerciale concurente: . Acest efect se produce numai dacă reprezentanţii au îndeplinit acteie în numele şi în contul societăţii. A p l i c â n d şi particularizând aceste reguli cu vaioare de principiu. toate beneficiile participării sau aie operaţiunilor etectuate de acesta i se c u v i n . art. în împrejurările date. potrivit art. numai dacă societatea nu le plăteşte în termen de cei muit 15 zile se vor de la data punerii în întârziere. se vor putea îndrepta împotriva acestor asociaţi.societatea poate cere instanţei competente excluderea asociatului vinovat de încălcarea prevederilor legale. Acest etect de opozabilitate se produce ope legis. Hotărârea obtinută de creditori are autoritate de lucru judecat şi faţă de asociaţii societăţii în nume colectiv.11. se poate face doar într-un termen de 3 luni de la data ia care societatea a luat cunoştinţă despre încălcarea interdicţiilor prevăzute de art. 2. fie nomino alieno. A p l i c a r e a acestor sancţiuni sau exercitarea drepturilor menţionate mai sus. este rezultatul unei ficţiuni legale. dacă aceste acte au caracter fraudulos sau prejudiciază societatea. 222 alin. D a c ă un asociat a plătit întreaga datorie. D a c ă societatea nu îşi onorează obligaţiile sociale şi creditorii obţin o hotărâre judecătorească împotriva acesteia. asociatul este tratat astfel ca un mandatar cu reprezentare.Societăţi comerciale. în afară de cazul în care ea dovedeşte că terţii cunoşteau sau. dar pe contul societăţii.

Secţiunea 3. creditorii societăţii se vor îndrepta în primul rând asupra societăţii în comandită simplă şi numai în măsura în care aceasta nu plăteşte obligaţiile sociale în termen de 15 zile de la data punerii saie în întârziere. asociaţii au obligaţia de a vărsa integral aportul subscris la capital la data constituirii societăţii sau la majorarea acestuia. dar care oferă acestora dreptul să participe. care se î n c h e i e în mod obligatoriu în formă autentică. vor putea să se îndrepte şi asupra asociaţilor comanditaţi. scrisă în întregime (art. administrarea societăţii în comandită simplă este întotdeauna încredinţată unuia sau mai multor asociaţi comanditaţi. solemnitate prevăzută ad validitatem. asupra 3. Astfel.1. 33 din Legea nr. totodată. aceste element de inechitate socială explică şi discrepanţele dintre celelalte drepturi şi obligaţii ale asociaţilor şi modul în care este aşezat raportul de forţe între aceştia. Asumarea răspunderii nelimitate şi soiidare. iar în subsidiar cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi. Societatea în comandită simplă nu este supusă nici unei restricţii privind societăţii în comandită simplă este compensată de trimiterile pe care L S C le tace ia permite să se contureze o viziune închegată socială. Asociaţii comanditaţi se pot obliga la prestaţii în muncă. Obligaţiile societăţii sunt garantate cu patrimoniul social. La fel ca în cazul societăţii în nume colectiv. a căror aplicare asociaţilor şi asupra celor doua categorii de roluri pe care aceştia le joaca pe scena . Consecutiv regimului juridic distinct al răspunderii asociaţilor comanditaţi. Reglementarea aparent sumara a reglementările corespunzătoare ale societătii în n u m e colectiv..2. 26/1990). rămânând. este argumentul pe care se sprijină exclusivitatea de administrare ce revine asociaţilor comanditaţi. O r g a n i z a r e a şs administrarea societăţii. care nu poate fi capitalizat. (1) LSC]. Societatea în comandită simplă este caracterizată prin prezenţa a doua categorii de asociaţi: asociaţii comanditaţi. 5 alin.. Specificul societăţii. Societâţiie în comandita ssmpiâ 3. Evoluând din societatea în nume colectiv. a căror răspundere nelimitată şi solidară pentru obligaţiile sociale urmează regimul juridic al asociaţilor societăţii în nume colectiv şi asociaţii comanditari. cu titlu de aport social. reglementarea societăţii în comandită simplă introduce conceptui răspunderii limitate a unor asociaţi în opoziţie cu răspunderea nelimitată a celorlalţi. Actul constitutiv al societăţii în comandită simplă constă doar în contractul de societate lart. potrivit actului constitutiv. care răspund numai în limita aportului subscris la capitalul social. numărul maxim de asociaţi şi nici în privinţa capitalului social minim. asupra administratorilor.246 Organizarea comerţului -S. cu consecinţa că aceşti asociaţi îşi riscă întreaga lor avere. obligaţi să participe la pierderi lart. la împărţirea beneficiilor şi a activului social.. (5) LSCI. asociaţii comanditari fiind obligaţi numai la plata aportului lor. 16 alin. firma societăţii în comandită simplă trebuie să cuprindă n u m e l e a ce! puţin unuia dintre asociaţii comanditaţi şi va fi însoţită de menţiunea „societate în comandită simplă".

sunt consemnate o serie de abateri. 1 /. în m o d expres. d a c ă administratorul nu a fost numit prin actul constitutiv. Dar comanditarul este.unoştinţă de cauza. voi. 78 LSC). Organizarea şi funcţionarea societăţilor de persoane 247 Asociaţii societăţii în comandită simplă decid asupra problemelor supuse discuţiei sau aprobării lor cu unanimitate de voturi. comandită simplă revine fiecăruia dintre administratori. în principiu. . op. 86 LSC). ei pierde beneficiul răspunderii limitate şi devine răspunzător faţă de terţi nelimitat şi solidar. că este suficient votul celor c a r e reprezintă majoritatea absolută a capitalului social: pentru soluţionarea divergenţelor dintre administratorii cărora actul constitutiv le dispune să lucreze împreună (art. acolo unde L S C stabileşte. Această interdicţie urmăreşte să evite orice contuzii în ceea ce priveşte poziţia juridică a coman- ditarului şi să îi protejeze pe terţii care. ar putea să se bizuie pe răspunderea nelimitată a reprezentanţilor societăţii.Societăţi comerciale. L. cit. în principiu. 76 LSC) sau a opoziţiei unui administrator la realizarea unei operaţiuni ce depăşeşte limiteie obişnuite ale comerţului societăţii (art. Ed. să îşi asume poziţia de gerant şi reprezentant general al societăţii. p. Administrarea societăţii în comandită simplă poate fi încredinţată exclusiv asociaţilor comanditaţi şi'presupune atât operaţiuni de gestiune a patrimoniului (administraţie internă) cât şi reprezentarea societăţii în raporturile cu terţii.. d i n comanditar el d e v i n e comanditat. ci un element structural ai fiinţei sociale. în timp ce unul numit prin hotărârea asociaţilor va fi revocat cu votul asociaţilor reprezentând majoritatea absolută a capitalului. singurii chemaţi să administreze patrimoniul societăţii în comandită simplă. administratorii vor putea fi numiţi şi li se vor putea stabili remuneraţia şi limitele puterilor încredinţate. după c u m aceeaşi decizie poate să o ia şi adunarea asociaţilor. 1 Nerespectarea acestei interdicţii are un efect dramatic asupra poziţiei comanditarului în cadrul societăţii. Atunci c â n d actul constitutiv le cere să lucreze împreună. De la acest principiu. 2002. în caz de divergenţă. revocarea unui administrator numit prin actul constitutiv necesită o hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi. dreptul de a reprezenta societatea în. II. AII Beck. Comanditarului îi este interzis să participe ia administrarea societăţii. administratorii vor lua decizii n u m a i cu unanimitate de voturi.3. urmând ca. poziţie care îi conferă o serie de drepturi şi obligaţii. D r e p t u r i l e asociaţilor. în nec. pentru alegerea şi revocarea administratorilor care nu au fost numiţi prin actul constitutiv precum şi pentru aprobarea situaţiei financiare a n u a l e şi pentru deciziile referitoare la introducerea acţiunii în răspundere împotriva administratorilor {art. Actul constitutiv poate însă să limiteze puterile acordate administratorilor. asociaţilor comanditaţi. 3. comanditarul este un investitor care îşi încredinţează resursele financiare. Ceorgescu. Cu alte cuvinte. un asociat al societăţii în comandită simplă. în aceeaşi măsură. Cu aceeaşi majoritate absolută. 186. ei nu mai este doar un investitor extern. spre conservare şi sporire. pentru toate obligaţiunile societăţii contractate de la data operaţiunii încheiate de el cu încălcarea interdicţiei. cu votul reprezentând majoritatea absolută a capitalului social. să decidă asociaţii care deţin majoritatea absolută a capitalului social.

45 LSC). Asociaţii societăţii în comandită simplă. fără consimţământul celorlalţi asociaţi. vin să confirme că ei participă la formarea voinţei sociale. să prezinte acestora mandatul pe baza căruia tratează atacerea determinată {art. în anumite condiţii. retragerea unui asociat. Comanditarului îi este îngăduit nu să participe la actele de administrare propriu-zise . prin autorizarea administratorilor pentru operaţiunile ce depăşesc puterile lor. Administraţia societăţii poate consta atât în acte interne de gestiune cât şi în cele de reprezentare.. nu pot lua parte la nici o decizie sau deliberare. de asemenea.258 Organizarea comerţului -S. având ca obiect o anumită operaţiune determinată. aceste dispoziţii care acordă comanditarilor drepturile menţionate mai sus. Fiind un reprezentant cu procură specială. unanimitatea sau majoritatea absolută necesare pentru luarea validă a unor hotărâri. ci să îndeplinească servicii în administraţia internă a societăţii. Desigur că această procură specială îi poate fi dată comanditarului numai dacă reprezentanţilor societăţii le-a fost concedat acest drept. la cererea terţilor. LSC nu tace nici o distincţie între asociaţii comanditaţi şi asociaţii comanditari în ceea ce priveşte dreptul lor de a participa la luarea deciziilor asociaţilor. comanditarului r se permite să contribuie la viaţa socială.apanajul comanditaţilor. mitată.. coin.4. când actul constitutiv prevede că sunt comanditaţi sau comanditari. în temeiul calităţii sale de asociat. la data depunerii cererii de înregistrare a procurii sale {art. în solidar cu comanditarul împuternicit (art. pe c a r e comanditarul le aduce la îndeplinire {cum ar fi participarea la inventarierea patrimoniului sau elaborarea unui plan de restructurare a activităţii). Dar. emisă de reprezentanţii societăţii şi înscrisă în registrul comerţului. indiferent Cesiunea aportului de capital social este posibilă dacă a fost permisă prin actul constitutiv. cazurile de retragere.). De asemenea. 3. în limitele actuiui constitutiv. comanditarul are o serie de alte drepturi: dreptul de a efectua acte de supraveghere a activităţii administratorilor. pentru daune. sub sancţiunea răspunderii pentru daune. 71 LSC). efectuarea unor asemenea „servicii" 1 presupune o însărcinare şi instrucţiuni primite din partea administratorilor. constituind. privind operaţiunile în care au interese contrare acelora ale societăţii. dreptul de a controla realitatea şi corectitudinea situaţiilor financiare ale societăţii. el poate fi titularul unei împuterniciri speciale. după caz. dreptul de a vota pentru numirea sau revocarea administratorilor sau dreptul de a modifica puterile acordate acestora. Atât cesiunea cât şi retragerea se exercită în aceleaşi condiţii cu cele reglementate pentru societatea în nume colectiv. în caz contrar aceştia urmând a răspunde. exprese. comanditarul care acţionează pe baza unei procuri speciale. O b l i g a ţ i i l e asociaţilor. în alte societăţi concurente şi nici să facă acelaşi tei de comerţ sau unui asemănător. comanditarul are obligaţia. nefiind indiferent tată de operaţiunile societăţii şi de eficienta e c o n o m i c ă a activităţii societăţii. de aceea. cercetând registrele şi evidenţele financiar-contabile ale societăţii. 384 C. Astfel. va trebui să depună la oficiul registrului comerţului semnătura sa. Asociaţii comanditaţi nu pot dobândi calitatea de asociat cu răspundere neli- .

Asociaţii care au adus un aport deţinut în c o m u n . comanditaţii răspund pentru daune. tacit). să recupereze. Asociaţii comanditaţi au un regim al răspunderii similar celui ai asociaţilor societăţii în nume colectiv. Organizarea şi funcţionarea societăţilor de persoane 249 societăţii beneficiile astfel obţinute. capitalul sau creditul societăţii în folosul propriu sau al unei alte persoane. cu dobânda legală din ziua scadenţei creanţei. Ei răspund nelimitat şi solidar pentru operaţiunile îndeplinite în numele societăţii de reprezentanţii acesteia iar hotărârea ludecătoreasca obţinută împotriva societăţii este opozabilă fiecărui asociat comanditat. pentru sumele luate şi pot fi obligaţi să transmită societăţii beneficiile astfel realizate. ei au dreptul. D a c ă î n c a l c ă condiţiile în care legea sau actul constitutiv permite exercitarea acestor drepturi. cheltuielile făcute în contul acesteia. să ia din aceleaşi fonduri anumite sume pentru cheltuielile lor particulare sau să întrebuinţeze bunuriie. fie obligaţia lor de a transmite 3. sunt obligaţi solidar faţă de societate şi trebuie să desemneze un singur reprezentant pentru exercitarea drepturilor decurgând din acest aport. în temeiul unei hotărâri a asociaţilor sau cu acordul acestora (scris sau. încălcarea acestor interdicţii poate c o n d u c e la excluderea acestora şi atrage fie răspunderea asociaţilor comanditaţi pentru daune. Fie că sunt administratori sau nu. asociatul. după caz. în condiţiile stabilite de actul constitutiv. Răspunderea asociaţilor. în c a z contrar. din fondurile societăţii. D a c ă aportul constă într-o creanţă. acesta este liberat numai prin plata sumei pentru care a fost adus. răspunde de suma datorata. . în afară de daune.Societăţi comerciale.5.

scrisă în întregime. ia formarea unor mari structuri societare. Specificul societăţilor pe acţiuni Necesitatea mobilizării unor mari resurse financiare. Ca efect al evoluţiei societare şi a atractivităţii mobilităţii capitalului societăţii pe acţiuni. Societăţi comerciale. Primele societăţi pe acţiuni cunoscute. în prezent. Italia şi Suedia. create prin patente regale. echivalentul a minim 25. Firma societăţilor pe acţiuni este compusă dintr-o denumire proprie. mobilitatea titlurilor emise (acţiuni sau obligaţiuni). .000 euro. după caz. ai cărei acţionari sunt împărţiţi în comanditaţi şi comanditari. ai cărei capital este împărţit în acţiuni.000 lei. sunt Compania Olandeză a Indiilor Orientale (1602) şi Compania Olandeză a indiilor Occidentale (1621). Societăţile pe acţiuni cunosc două forme: societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni. estomparea elementului personal. societăţile pe acţiuni. sub raportul regimului liberal de circulaţie a acţiunilor. reprezentat prin acţiuni cu o valoare minimă de 0. managementul şi controlul profesional precum şi prin transparenţa decizională. titluri de valoare transmisibile şi ai căror asociaţi (acţionari) răspund pentru obligaţiile societăţii numai până la concurenţa capitalului social subscris. asigurată şi de publicitatea actelor acestor societăţi. indiferent de forma lor. Potrivit LSC. societăţile pe acţiuni îmbracă două forme: societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni." ori. societăţile pe acţiuni au devenit. fiind cele mai apt echipate pentru a reuni şi fructifica disponibilităţile băneşti ale asociaţilor. în consecinţă. principalul promotor al comerţului.1 lei (10 bani). Anglia. examinate în continuare. de menţiunea „societate în comandită pe acţiuni". de natură să o distingă de firma altor societăţii şi va fi însoţită de menţiunea „societate pe acţiuni". în timp. au un număr minim de 2 acţionari iar capitalul lor minim este de 90. prin preponderenţa elementului capital. pentru a lua în stăpânire. a apărut şi o nouă formă a societăţii în comandită. Cumulând mari investiţii financiare şi un număr mare de acţionari. al căror capital este reprezentat prin acţiuni. urmate apoi de societăţi constituite in Franţa. a condus ia începutul secolului XVII. scrisă în întregime sau de prescurtarea „S. a exploata şi proteja marile cuceriri coloniale. Organizarea şi funcţionarea societăţilor de capital Secţiunea 1.Capitolul VIII.A.

Organizarea şi funcţionarea societăţilor de persoane 251 Secţiunea 2. care vor fi vândute (art.1. Acţiunile emise de societatea pe acţiuni au o valoare nominală minimă de 0. 2. Numărul acţiunilor preferenţiale nu poate depăşi o pătrime din totalul acţiunilor emise (respectiv 2 5 % din capital). pentru care obiectivui imediat . LSC permiţând conversia celor două categorii de acţiuni. 95 LSC). şi se transmit prin simplă tradiţie sau predare manuală. Dacă un acţionar nu varsă. drepturile societare.1. având rolul de a indica participarea fiecărui acţionar ia formarea capitalului social şi de a-i permite acestuia să îşi exercite. acţiunile ia purtător sunt. Despre acţiuni 2. acţiunile emise de societatea pe acţiuni pot fi nominative sau ia purtător. conferă titularilor drepturi egale. Acţiunile se distribuie între acţionari proporţional cu aportul pe care aceştia îl aduc la formarea sau majorarea capitalului social. Acţiunile ordinare conferă toate drepturile societare.Societăţi comerciale. aportul la care s-a obligat.prelevarea dividendului .3. 99 LSC). dacă mai multe persoane dobândesc o singură acţiune. fie anularea acţiunilor neplătite şi emiterea altora. societatea îl va pune în întârziere prin somaţie publicată în Monitorul Oficial şi într-un ziar de largă răspândire. semnată de cedent şi de cesionar (cele emise în formă dematerializată) . emise în formă materială (art. întotdeauna.2. . acţiunile sunt ordinare sau preferenţiale. de regulă proporţional cu acţiunile deţinute. mai puţin dreptul de vot (art. 100-101 LSC).art. După modul de transmitere. reprezentând fracţiuni de capital. înaintea oricărei alte distribuţii sau prelevări din profitul distribuibil precum şi toate celelalte drepturi recunoscute acţionarilor. ele vor trebui să îşi desemneze un reprezentant care să exercite drepturile ce derivă din calitatea de titulari ai acesteia. din nominative ia purtător şi invers. Acţiunile sunt titluri negociabile. Acţiunile nominative sunt cele care indică numele titularului şi pot fi emise în formă materială (pe suport de hârtie) sau în tormă dematerializată (prin înscriere în cont şi înregistrare în registrul acţionarilor).1 lei şi nu pot fi emise sub valoarea ior nominală.1. 98 LSC Acţlunife !a purtător nu arată numele titularului. care este astfel ocultat. Societatea pe acţiuni 2. în timp ce acţiunile preferenţiale conferă titularilor dreptui la un dividend prioritar. dacă nici astfel nu se Îndeplineşte vărsământul. Acţiunile sunt indivizibile. cu excepţiile arătate în LSC. Aceste acţiuni sunt proprii acelor investitori care nu au dorinţa de a participa la mecanismul deliberativ şi decizional al societăţii. ele se transmit prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor şi prin menţiunea făcută pe titlu.predomină asupra strategiilor societăţii pe termen mediu sau lung. După drepturile pe care ie conferă.1.1. 2. Acţiunile sunt de valoare egală şi. semnată atât de cedent cât şi de cesionar (cele emise în formă materială) sau prin declaraţie făcută doar în registrul acţionarilor. ia scadenţă. societatea poate decide fie urmărirea acţionarului debitor.

' Orice acţiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală. Adunarea generală a acţionarilor 2. totuşi. dar va putea fi opus terţilor şi va fi luat în considerare pentru determinarea rangului în ordinea de preferinţă a creditorilor numai după menţionarea lui în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. dreptul de vot aparţine proprietarului. persoane care sunt implicate în managementul societăţii şi a căror diligenţă şi judecată de afaceri pot fi afectate de urmărirea cu prioritate a dividendului. societatea poate dobândi propriile acţiuni. 103 LSC). expresie a interesului personal imediat.administratori. Dreptul de vot conferit acţiunilor grevate de un uzufruct aparţine uzufructuarului în adunările genera ie ordinare şi nudului proprietar în adunările generale extraordinare. care poate fi opus interesului pe termen iung al societăţii.J. dacă acţiunile au fost emise în formă materială. societatea nu îşi poate dobândi propriile acţiuni. . Aceste condiţii riguroase nu se aplică atunci când societatea îşi dobândeşte acţiunile (a) în vederea reducerii capitalului. în limita a 1 0 % din capitalul societăţii şi sub condiţia înstrăinării lor în termen de un an de ia data dobândirii (art. Acţiunile pot constitui obiectul unei garanţii reale mobiliare. decizia nr. integral liberate. al căror drept de vot este suspendat pe perioada deţinerii lor de societate.6. iegiuitorui a înţeles.1.C. Secţia comercială. Asemenea acţiuni preferenţiale nu pot fi încredinţate membrilor organelor de conducere. în principal. adunarea generală poate limita numărul voturilor pentru acţionarii care deţin mai mult de o acţiune. 2. dreptul la vot fiind suspendat numai pentru acţiunile subscrise. să impună acestei societăţi un sistem de organizare şi conducere reglementat.. care urmăreşte în primul rând acumularea şi fructificarea unui capital cât mai mare.1. sancţiunea neoperand şi pentru acţiunile deţinute de acelaşi acţionar. 2.C. cu autorizarea adunării generale extraordinare a acţionarilor. pentru situaţii de excepţie şi cu respectarea riguroasă a dispoziţiilor LSC. dar neplătite.2. cu excepţia acţiunilor preterenţiale fără drept de vot şi acţiunilor proprii.. în principiu. 2.1.1.. Societatea pe acţiuni fiind o societate de capital. prin dispoziţii imperative. de asemenea. care se constituie prin înscris sub semnătură privată şi prin menţiune înscrisă pe titlu. întemeiată pe o hotărâre judecătorească împotriva unui acţionar sau (d) cu titlu gratuit. supraveghere sau control ale societăţii .5.4. (c) în cadrul unei proceduri de executare silită. membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului.252 Organizarea comerţului -S. (b) ca urmare a unui transfer cu titiu universal (de exemplu. dar achitate în întregime (I. 1693 din 11 martie 2005). pentru protecţia terţilor. prin fuziune sau divizare). Fiecare acţiune oferă un drept de vot în adunarea generală'. dobândite de societatea pe acţiuni. Contractul de garanţie se înregistrează în registrul acţionarilor. cenzori.2. chiar dacă asupra acţiunilor sunt constituite garanţii reale mobiliare. 2. directori.

cu majoritatea voturilor Hotărârile A G O A sunt valabil adoptate în prezenţa acţionarilor care deţin cel de vot. A d u n a r e a generală extraordinară a acţionarilor ( A G E A ) se întruneşte ori schimbarea obiectului şi a formei societăţii sau mutarea sediului. . unităţi ale societăţii.2. închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor exprimate. cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi. atunci la a doua c o n v o c a r e adunarea este legal constituită în prezenţa acţionarilor care deţin cei puţin o c i n c i m e din numărul total Hotărârile A G E A sunt valabil adoptate'în prezenţa acţionarilor care deţin cel .3. dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv.2. L S C se referă la numărul drepturilor de vot şi nu la numărul acţiunilor. - .e m i s i u n e a de obligaţiuni sau conversia obligaţiunilor dintr-o categorie în alta sau în acţiuni. A d u n a r e a generală ordinară a acţionarilor ( A G O A ) se întruneşte cel puţin . atunci la a doua c o n v o c a r e adunarea este lega! constituită indiferent de cvorumul întrunit şi ia hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot.aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale p r e c u m şi fixarea si repartizarea dividendelor.2. barea adunării extraordinare.Societăţi comerciale. o dată pe an. 2. reprezentanţe sau altele asemenea).numirea sau demiterea auditorului financiar şi determinarea duratei contractului de audit. Organizarea şi funcţionarea societăţilor de persoane 253 Adunarea generală a acţionarilor este organul suprem de c o n d u c e r e al societăţii.alegerea şi revocarea din funcţie a administratorilor. .înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare (sucursale.gestiunea consiliului de administraţie sau a directoratului.2. cărora le fixează şi remuneraţia. o r i c e altă modificare a documentelor constitutive pentru care se cere apro- fuziunea. puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot.}. lipsite de drepi D a c ă A G O A nu îndeplineşte condiţiile de c v o r u m şi de vot de la prima convocare. constituirea drept garanţie. în cel muit 5 luni de Sa încheierea exerciţiului financiar şi d e c i d e cu privire la: . . Ea îşi desfăşoară lucrările în şedinţe ordinare şi extraordinare (2. a membrilor consiliului de supraveghere şi a cenzorilor. agenţii. . de asemenea. D a c ă A G E A nu îndeplineşte condiţiile de c v o r u m şi de vot de la prima convocare.2. conversia acţiunilor dintr-o categorie în altă categorie. reducerea sau reîntregirea capitalului social. . prelungirea duratei societăţii. pentru că are în vedere posibila existenţă a acţiunilor preferenţiale. divizarea sau dizolvarea anticipată a societăţii.stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pe exerciţiul financiar următor.2. hotărârile se iau valabil cu majoritatea voturilor exprimate şi nu cu majoritatea acţiunilor reprezentate în adunare.2. majorarea. de câte ori este n e v o i e pentru a hotărî: - 2. în cazul societăţilor supuse auditufui financiar.3.

2. dacă în actul constitutiv se prevede astfel şi d a c ă cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării. care ar fi trebuit sa raporteze majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârilor AGEA la voturile exprimate. dacă altfel nu s-ar fi obţinut majoritatea necesară.scrisori recomandate sau mesaje electronice.. nu se poate încredinţa această procură membrilor consiliului de administraţie. cu c e i puţin 30 de zile înaintea întrunirii. după caz. cel puţin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică. 1 Credem ca suntem în prezenţa unei erori a legiuitorului.5. atât ia prima cât şi la cea de-a doua convocare. Adunarea generată este convocată. fără drept de vot şi. Convocarea va cuprinde iocul şi data ţinerii adunării. ori funcţionarilor societăţii. precum şi ordinea de zi. Convocarea adunării generale poate fi făcută şi la cererea acţionarilor reprezentând. sa 2. La cerere. terniciri acordate pentru referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să voteze în cadrul adunării generale. respectiv membrilor directoratului şi ai consiliuiui de supraveghere. de reducere sau majorare a capitalului social.254 Organizarea comerţului -S. Data de referinţă înainte de data primei întruniri a adunării generale. acţionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. prin publicarea c o n v o c ă r i i în Monitorul O f i c i a i şi într-un ziar de largă răspândire.4. Atribuţiile privind schimbarea obiectului societăţii (mai puţin domeniul si activitatea principală a societăţii). de la data convocării adunării generale. va stabili o data de trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului. individual sau împreună. D a c ă toate acţiunile sunt nominative şi dacă legea sau actul constitutiv permite. Consiliul de administraţie. de schimbare a formei juridice. divizare sau de dizolvare a societăţii se ia. nu trebuie luate în calcul. . şi nu la voturile deţinute de acţionarii prezenţi. convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. de fuziune.2. societatea poate utiiiza anumite forme simplificate de c o n v o c a r e a adunării generale . sub sancţiunea nulităţii hotărârii luate prin votului astfel exprimat. directorilor. respectiv directoratul. de consiliul de administraţie sau de directoratul societăţii. în consecinţă. încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi societare. respectiv directoratului.. D e c i z i a de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii. Toate actele şi documentele supuse dezbaterii adunării se vor pune la dispoziţia acţionarilor la sediuf societăţii. de drepturi de vot şi ia hotărâri cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi' sau reprezentaţi. dar nu mai mult de 60 de zile Acţionarii pot vota în adunarea generală prm reprezentare. ţinând cont că unele acţiuni pot fi preferenţiale. în baza unei împurespectiva adunare generală. când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv. mutarea sediului sau majorarea capitalului vor putea fi delegate de A G E A consiliului de administraţie. cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. 2.

cu societatea sau dacă în discuţie este persoana sau administraţia lor. au dreptul de a le ataca în |ustiţie. dacă nu au luat parte la adunare sau au votat contra. regulament care impune reglementarea. LSC reglementează posibilitatea ca societatea pe acţiuni să opteze între două sisteme distincte de administraţie a societăţii: sistemul unitar şi sistemul dualist. respectiv a membrilor consiliului de supraveghere şi a cenzorilor/auditorilor interni. când votul secret este obligatoriu 1 Hotărârile adunării generale se publică în Monitorul Oficial şi vor fi menţionate în registrul comerţului.Societas Europaea (SE). Lucrările adunării generale.CJ. 183 din 25 ianuarie 2008). Dacă hotărârea adunării generale este anulată prin hotărâre ludecătorească irevocabilă.şi nu numai .C. acţiunea în anulare poate fi atacată oricând. ale persoanelor interesate sau implicate (salariaţii şi partenerii contractuali) şi interesul public sunt cel mai evident împletite. Acţionarii care consideră că hotărârile luate încalcă legea sau prevederile statutare. de conducere şi de control ale societăţii.7. dacă ei se află în conflict de interese. în termen de 15 zile de ia data publicării în Monitorul Oficial al României. care asigură şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale. 31/1990 privind votul secret pentru alegerea şi revocarea administratorului nu îsi găsesc aplicarea In cazul hotărârii privind înlocuirea administratorilor (I. 2. 2. 2. pentru a se asigura opozabilitatea lor ţaţă de terţi.2. Organizarea şi funcţionarea societăţilor de persoane 255 Votul acţionarilor este supus unor interdicţii sau restricţii. 2157/2001 privind Statutul Societăţii Europene pe Acţiuni .Societăţi comerciale. decizia nr.2. Hotărârile adunărilor generale se tau prin vot deschis. întocmit de secretariatul tehnic. la nivel naţional al statelor membre ale Uniunii Europene. să producă orice efect. de la data adoptării sale. Atunci când se invocă motive de nulitate absolută.3. hotărârea irevocabilă de anulare va fi menţionată în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial. de orice persoană interesată. Pentru aceleaşi raţiuni care au condus ia formularea şi impunerea unor principii aplicabile în guvernarea corporatistă. Pe lângă raţiunile de fond. Secţia comercială. chiar şi pentru cei care au lipsit de la lucrările adunării generale sau au votat contra. cu excepţia hotărârilor (a) pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie. devenind astfel opozabilă tuturor acţionarilor. dezbaterile de la ordinea de zi şi hotărârile adoptate sunt consemnate într-un proces-verbal. Ele sunt obligatorii pentru toţi acţionarii. (b) pentru revocarea lor şi (c) referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare. a alternanţei ' Dispoziţiile art.6. Despre administrarea societăţii pe acţiuni Societatea comercială pe acţiuni este principalul teren de aplicare al principiilor guvernării corporatiste. pentru că aici interesele asociaţilor. ca o consecinţă a concentrării de capital şi de persoane.. direct sau indirect. 130 din Legea nr.societăţii. . retroactiv. această soluţie a legiuitorului român se fundamentează şi pe prevederile Titlului III (Structura SE) al Regulamentului Consiliului (CE) nr. care dă forţă economică . ea va înceta.

Chiar dacă regulamentele comunitare se aplică în mod direct pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Studii juridice alese.1. ci este un sistem dualist atenuat. 137-152' în timp ce sistemului dualist îi sunt dedicate art. incluzând un organ de supraveghere şi unul de conducere (directorat). 2006. Sistemul unitar de administrare a societăţii pe acţiuni 2. să opteze pentru unul sau altul dintre cele două sisteme. Lowry. monist sau one-tier system (pe un singur nivel). dreptul olandez) au îmbrăţişat o formulă mai elaborată. Sistemul unitar pentru care a optat LSC nu este. 2. apariţia lor este urmată. Angheni. Beck. Cărpenaru. 15320 LSC dispune că deciziile consiliului de administraţie se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi sau cu votul majorităţii membrilor consiliului. de numeroase norme de implementare. aşa-numitul sistemui dualist sau two-tier system (pe două nivele). în realitate un sistem monist.1. în care există un organ de administrare. art.3. J. în Ad Honorem Stanciu D. Sistemul unitar este reglementat în cuprinsul LSC prin art. pentru a evita blocajele decizionale. LSC lasă ia latitudinea fondatorilor sau a adunării generale a acţionarilor să determine. 255. Oxford University Press. a se vedea A. Aspecte de drept comparat. permiţând acţionarilor. în care primul îndeplineşte atribuţii de supraveghere. în timp ce celorlalţi ie revin competenţele de conducere a societăţii. în mod imperios. dacă actul constitutiv nu dispune altfel. cel puţin parţial. Unele probleme de drept privind administrarea societăţilor comerciaie.256 Organizarea comerţului -S. promovând un sistem de monitorizare şi supraveghere internă. atunci numărul acestora trebuie să fie întotdeauna impar. în cadrul sistemului unitar de administraţie.. Company Law.. . Dreptul german şi alte sisteme de drept cu sorginte comună (de exemplu. cu consecinţa că tuncţiile de preşedinte al consiliuiui de administraţie şi cea de director general pot fi disociate iar atribuţiile de supraveghere şi control au o componenţă majoritar externă2. care poate delega sau împărţi atribuţiile saie cu directorii societăţii. p. Fourth Edition. Dacă societatea optează pentru mai mulţi administratori. El este structurat pe dualitatea consiliu de administraţie . In aceiaşi scop. 2006. Dualitatea sistemelor de administrare a societăţii comerciale pe acţiuni îşi găseşte. iar preşedintele consiliului de administraţie va avea votul decisiv. organ care îmbină atât atribuţii deliberative câi şi de condu' S.3. Pluralitatea administratorilor impune. LSC reglementează ambele sisteme (sub denumirea de sistem unitar şi sistem dualist). 441/2006. ambelor sisteme de guvernare corporatistă. ceea ce s-a întâmplat şi în România. în care cele două funcţii sunt separate şi la nivel organizatoric. 153-153" LSC conţine şi un corp masiv de prevederi care se aplică ambelor sisteme de administrare a societăţii pe acţiuni (art. p. Ed. 104. C. Dignam. explicaţia în distincţiile istorice care separă două sisteme de drept continental: cei francez şi cel german. z Sistem care domină şi dreptul englez.directori. prin modificările aduse de Legea nr. Ca regulă. la nivel naţional. în generai. constituirea unui consiliu de administraţie. în caz de paritate a voturilor. dacă administrarea societătii pe acţiuni se realizează de un administrator unic sau de o pluralitate de administratori.1.H. 15312-158 LSC). 1 Dreptul francez a consacrat sistemul unitar.

72 LSC. Preşedintele consiliului de administraţie este ales dintre membrii consiliului. într-o încercare de a limita controlul covârşitor pe care consiliul de administraţie îl deţine asupra societăţii pe acţiuni. persoanele eligibile pentru această tuncţie sunt nominalizate de membrii în funcţie.2.1. cu cerinţele de vot stipulate în art. tara îndoială. art. în mod logic.1. incetează pentru cauzele prevăzute de lege. Administratorii vor fi desemnaţi de către adunarea generală ordinară a acţionarilor. şi administratorul este îndreptăţit la piaţa unor daune-interese. având însărcinarea de a îndeplini toate actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii. LSC interzice acestora. fără cauză justă. Preluând coordonatele acestui text legal. 15320 LSC. în consecinţă. un mandat comercial. el este numit pentru o durată de timp limitată de durata mandatului său de administrator. astfel. în esenţă. un proces de selecţie şi de opţiune. Potrivit dispoziţiilor art. în căzui în care revocarea survine fără justă cauză. răspunde pentru daune-interese. Din formularea imperativă. 2. administratorii şi lichidatorii înfăptuiesc. întrerupe executarea mandatului. să încheie cu societatea un contract de muncă. ai consiliului de administraţie sau de către acţionari. în consecinţă. cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor. LSC a permis şi. deci fără motive întemeiate.3. reiese că această interdicţie priveşte orice contract de muncă. de fapt.Societăţi comerciale. dar arată că. societatea comercială. com. Desemnarea administratorilor este. indiferent de funcţia pe care ar putea să o îndeplinească în cadrul acesteia. se bucură de o atribuire pienară de competenţe. Consiliui de administraţie ocupă un loc central în sistemul de management strategic al societăţii şi. în numele şi pe seama societăţii comerciale. arată că mandantui care. De aceea. Fiind însărcinaţi cu tratarea unor afaceri comerciale. deci este un administrator al societăţii pe acţiuni. care se desfăşoară în interesul societăţii şi ai acţionarilor. ci chiar să intre într-un raport de muncă cu societatea. principiul certitudinii juridice sau al securităţii tranzacţiilor impune ca raporturile de mandat să aibă o anumită stabilitate şi sa nu poată fi rupte fără o justă reparaţie a prejudiciului adus printr-o asemenea revocarea sau renunţare intempestivă. administratorii nu pot cumula această calitate cu aceea de saiariat şi nu pot primi nici un salariu din partea societăţii. LSC conferă adunării generale ordinare a acţionarilor dreptul de a revoca oricând pe administratori. unde mandatul este oneros şi este încredinţat pentru tratarea unor afaceri comerciale. Cu alte cuvinte. 2. De aceea. pe durata îndeplinirii mandatului. 391 C. în materie comercială. obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile reteritoare la mandat. Mandatul administratorilor fiind. consiliul de administraţie adoptă hotărâri. De aceea.3. dacă nu au fost numiţi prin actul constitutiv. la data nominării. cu caracter general. chiar a . LSC nu numai că interzice administratorului societăţii pe acţiuni să încheie un contract de muncă pentru exercitarea calităţii sale de administrator. atunci când nu a deiegat aceste atribuţii directorilor societăţii pe acţiuni. Ca organ colegial de conducere. un raport juridic intuttu personae. în unele situaţii. durată pe care nu o poate depăşi.3. Organizarea şi funcţionarea societăţilor de persoane 257 c e re executivă a societăţii. precum şi prin renunţarea administratorului la mandat sau prin revocarea acestuia de către mandant.

pe lângă competenţele de bază menţionate mai sus nu vor putea fi delegate directorilor atribuţiile primite de către consiliul de administraţie din partea adunării generale a acţionarilor. în principiu şi atribuţia de reprezentare în raporturile cu terţii. Sistemul unitar de administrare al societăţii comerciale pe acţiuni este structurat pe un singur nivel de competenţe. organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia. auditorii interni. Delegarea conducerii societăţii se poate tace numai directorilor societăţii. prin instituţia delegării de atribuţii de conducere către directorii societăţii. potrivit Legii nr. respectiv cele care privesc mutarea sediului societăţii. în consecinţă. ca acesta sa delege conducerea societăţii către directorii acestuia. reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică) şi majorarea capitalului social. Puterea excesivă pe care consiliul de administraţie o exercită în societăţile pe acţiuni a condus la recunoaşterea necesităţii unor sisteme de control a! managementului corporatist. schimbarea obiectului de activitate al societăţii. într-un organ de supraveghere a modului în care este condusă societatea. nu pot fi delegate directorilor societăţii: a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii.3. 85/2006 privind procedura insolvenţei. această . a cărui atribuţie principală este aceea de conducere a activităţii societăţii. impus. Potrivit LSC. precum şi auditorii financiari. 114 LSC. înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare (sucursale. Una dintre soluţii este aceea a modernizării sistemului unitar.cenzorii sau. Desigur că prin delegarea conducerii societăţii sau a atribuţiilor de conducere se delegă. păstrând doar acele componente esenţiale ale puterilor sale de administrare şi delegând celelalte competente directorilor societăţii pe acţiuni. b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar şi aprobarea planificării financiare. c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor.1. LSC stabileşte că următoarele atribuţii reprezintă competenţe de bază ale consiliului de administraţie şi. în care gestiunea şi reprezentarea societăţii sunt încredinţate consiliului de administraţie. 0 introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii. după caz.. 2. De asemenea. în acest sens. în conformitate cu art. Orice altă persoană care poartă denumirea de director. în timp ce supravegherea şi controlul activităţii acestuia revine atât adunării generale cât şi unor organe exogene structurii societăţii . prin director al societăţii pe acţiuni se înţelege exclusiv acea persoană căreia i s-au delegat atribuţii de conducere a societăţii..4. e) pregătirea raportului anual. d) supravegherea activităţii directorilor. Astfel consiliul de administraţie se transformă dintr-un organ. care pot fi numiţi dintre administratori {care astfel devin administratori executivi) sau din aiara consiliului de administraţie. păstrându-şi doar unele atribuţii esenţiale şi asumându-şi rolul de supraveghetor al activităţii acestor directori.258 Organizarea comerţului -S. agenţii. dar căreia nu i sau delegat asemenea atribuţii de conducere nu este supusă obligaţiilor şi răspunderilor speciale ale directorilor societăţii pe acţiuni şi nici nu poate exercita atribuţii de conducere.

11 3 şi urm.5. lipsiţi de un suport raţional.1. potrivit căruia instanţele nu sunt c h e m a t e să se pronunţe asupra acţiunilor şi activităţii manageriale ale administratorilor unei societăţi atât timp cât nu există acuzaţii sau dovezi că administratorii şi-au î n c ă l c a t îndatoririle de diligenţă şi de loialitate ori au procedat cu rea credinţă sau nefundamentat. mijloace specifice de denunţare a contractului de mandat. ca şi administratorii. 2. fără justă cauză. Beck. contract cu un pronunţat caracter intuitu personae. fără a avea putinţa de a contesta. Fixând limitele competenţelor de c o n d u c e r e ale societăţii delegate directorilor. Funcţia de director general nu este rezervată preşedintelui consiliului de administraţie şi nici administratorilor. preşedintele consiliului de administraţie va putea fi numit director general numai dacă această posibilitate este prevăzută în actul constitutiv. instanţele nu pot să atragă răspunderea administratorilor pentru simplul fapt că aceştia au luat o d e c i z i e aie cărei Efectele regulii deciziei de afaceri. constau. în limitele obiectului de activitate al societăţii. mai mult chiar. care în conformitate cu informaţiile deţinute şi pe baza judecăţii lor. Este de remarcat că această sumară dar cuprinzătoare definiţie este prima menţiune legală a unui concept juridic care se bucură de o largă dezbatere doctrinară şi consacrare jurisprudenţială în sistemul legislativ al altor state. de consiliul de administraţie. Ed. apare ca fiind cea mai profitabilă pentru societate.3. C. Bercea. (4) LSCI.1. Directorii. în al doilea rând.6. directorul revocat are deschisă calea unei acţiuni în daune. în Ad honorem Stanciu D. astfei c u m a fost enunţată iniţial.l. 143 2 alin. în consecinţă. Această atribuţie va reveni directorului general al societăţii.3. sub aspectul temeiniciei. care va fi numit de consiliul de administraţie dintre directorii societăţii lart. această d e c i z i e a consiliului de administraţie. Cărpenaru. O asemenea hotărâre esţe denumită de L S C ca decizie de afaceri şi este definită ca fiind „orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societăţii". p. De la business judgment rule la regula judecăţii de afaceri: în căutarea unei legături. în exercitarea atribuţiilor de conducere. LSC arată că aceştia sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii. La te! ca şi administratorii societăţii pe acţiuni. se află cu societatea în raporturi de mandat. după caz. directorii societăţii pe acţiuni) se află deseori în faţa unor opţiuni. 2. Reguia deciziei de afaceri ( business judgment rule) reprezintă un concept doctrinar şi jurisprudenţtal. Organizarea şi funcţionarea societăţilor de persoane 259 funcţie fiind o c o m p o n e n t a intrinsecă a managementului unei societăţi comerciale. fiind nevoiţi să încline spre aceea soluţie sau decizie. î n c e t a r e a raporturilor acestora cu societatea se poate produce atât prin renunţare la mandat cât şi prin revocarea directorilor. L. primul rând. în faptul că administratorii sunt încurajaţi să îşi asume riscurile îndeplinirii funcţiei lor iar. atât timp cât directorii societăţii au acţionat pe ! R. 2006. administratorii (sau. instanţa nu trebuie să substituie deciziei administratorilor propriile sale noţiuni potrivit cărora o decizie de afaceri este sau nu adecvată. H. . în i consecinţe s-au dovedit nefaste 1 Astfel c u m s-a arătat. atunci c â n d revocarea s-a făcut în m o d neîntemeiat. directorii acesteia pot fi revocaţi oricând din funcţie. Motica.Societăţi comerciale.

prin aceasta. reprezentată prin ceilalţi administratori şi prin cenzori sau auditori interni. 31/1990. fundamentate pe raportul de mandat existent între societate şi administratori/ Astfel. în temeiul obligaţiei de loialitate şi a celei de a acţiona în interesul societăţii. v.. în interesul societăţii. 1 Delaware Supreme Court. 3/2006.1. 1984) si Sinclair Oil Corp. administratorii trebuie să c o m u n i c e acesteia. 1971} Pentru detalii. Sistemul dualist de administrare a Sistemul dualist de societăţii pe acţiuni reprezintă reacţia legiuitorului la exigenţele transparenţei şi responsabilităţii managementului. L S C permite ca administratorii să înstrăineze către societate sau să dobândească bunuri de la societate numai în anumite condiţii. în interesul societăţii.C. iar în 26 rebruarie 2002 Guvernul german a adoptat un Cod german al guvernării corporatiste (Deutschen Corporate Governance Kodex. în Pandectele Române nr.C.3.260 Organizarea comerţului -S. într-o anumită acţiune. R. 127 alin. Ca o aplicaţie specială a obligaţie« de loialitate. aşa-numitele obligaţii fiduciare. de legislaţia germană 4 (dar şi 2. cu bună credinţă şi cu convingerea onestă că L S C a exprimat această regulă a deciziei de afaceri prin c e i e câteva obligaţii specifice aşezate în sarcina administratorilor.2. fără a implica vreun interes personal ai administratorilor 1 2. garantarea unor obligaţii ale administratorilor sau cumpărarea unor creanţe ale terţilor asupra acestora). ci şi printr-o serie de operaţiuni care au acelaşi efect (acordarea de avantaje financiare. acţiunea întreprinsă este.J..2. în vederea protejării Sistemul dualist (two-tier) este promovat.Legea societăţilor pe acţiuni) prevede obligativitatea societăţilor pe acţiuni deţinute public de a opta pentru sistemul dualist. pe baza unor întomnaţii adecvate. are un interes contrar celui al societăţii. pe care le deţin sau la care au acces..3.N. decizia nr. ale tuturor acţionarilor şi persoanelor interesate. administratorilor le revine şi obligaţia de confidenţialitate: ei nu au voie să divulge informaţii confidenţiale şi secreteie de afaceri ale societăţii. 720 (Del.2d 717.1. Levien. administrare acţionarilor şi a promovării încrederii lor în organele de c o n d u c e r e ale societăţii. baza unor întomnaţii adecvate. cu diligenţa unui bun administrator şi cu loialitate. 2. 1 încălcarea dispoziţiilor art. ci pot constitui un temei pentru antrenarea răspunderii acestuia pentru pagubele pricinuite (I. Lewis. nu atrag anularea hotărârii adoptate. îndeobşte. 812 (De!.7. pe cale de consecinţă să se abţină de a lua parte la orice deliberare care priveşte o operaţiune cu privire la care se manifestă astfel de interese'. aceştia trebuie să îşi execute mandatul cu prudenţă. Secţia comercială. Pentru a proteja interesele societăţii şi. 473 A. 4 Dreptul german (Aktiengesetz 1965 . orice contrarietate de interese cu societatea şi. 280 A. Catană. . (1) din Legea nr. întru totul. LSC interzice creditarea de către societate a administratorii or nu numai prin împrumuturi directe acordate acestora. Aronson v.German Corporate Governance Code) care prevede şt el reguli privind managementul societăţii pe acţiuni în sistem dualist. Obligaţia de diligenţa şi prudenţă a administratorilor în contextul retormei dreptului societăţilor comerciale. 1238 din 28 martie 2006). în temeiul calităţii lor. să participe la deliberări. care interzic acţionarului care.3.2d 805.

2. Separarea celor două funcţii .de/eng/kodex. evitându-se astfel un c u m u i de atribuţii care este posibil în sistemul unitar de administrare (director şi administrator). M a n d a t u l membrilor directoratului este determinat prin actul constitutiv şi este limitat la cel muit 4 ani.1.în cazul sistemului dualist este completă: membrii directoratului nu pot fi şi membri at consiliului de supraveghere.1. din Codul german al guvernării corporatiste (German Corporate Governance Code). pe preşedintele directoratului. Preşedintele directoratului exercită doar atribuţii organi- zatorice. 5. 66-537 din 24 iulie 1966) şi dreptul italian (Decretul Lege nr. doar o posibilitate şi. cu respectarea competentelor legaie exclusive ale consiliului de supraveghere şi ale adunării generale a acţionarilor. Ca regulă. persoane fizice. similare celor reglementate de LSC. în strânsă legătură cu Consiliul de supraveghere/ Consiliul de supraveghere consiliază şi supraveghează activitatea managerială a directoratului.de management şi de control . d e v i n e regulă în sistemul dualist şi îmbracă torma unui m e c a n i s m bine conturat de c o n d u c e r e şi monitorizare. La tel ca şt consiliul de administraţie. numit director generai unic. directoratul este un organ colectiv de conducere.3. fiind implicat în deciziile de importanţă fundamentală pentru societate. coordonează şi urmăreşte implementarea strategiei societăţii. L S C permite însă ca această pluralitate de membri să fie redusă la existenţa unui singur membru. cu nimic mai stranie decât existenţa societăţii comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic. 4. fiind chemat să îndeplinească toate actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului societăţii. fie direct.corporate-governance-code. pe baza unor intormaţii adecvate şi cu obligaţia de a asigura dezvoltarea sustenabiiă a întreprinderii. în sistemul unitar. însă. consiliul de supraveghere va desemna. aceasta nu va mai avea cenzori. pot fi 1 Dreptul trancez (Legea nr. c u m ar fi c o n v o c a r e a directoratului sau prezidarea şedinţelor acestuia. ci auditori interni şi auditori financiari. 6/2003 din 17 ianuarie 2003} prevăd sisteme alternative de guvernare corporatistă. Organizarea şi funcţionarea societăţilor de persoane 261 de alte state continentale)' şi este unui dintre cele două sisteme de management promovate şi de Principiile O E C D privind guvernarea corporatistă.delegarea puterilor de c o n d u c e r e de ia consiliul de administraţie către un corp de manageri profesionişti. structurat pe două niveluri de competenţe: directoratul şi consiliul de supraveghere. 4 Atunci c â n d în structura directoratului există mai mulţi membri. 4 Această ficţiune a unui organ colectiv compus dintr-un singur membru nu este. fiind mandatari ai societăţii. acţionând în interesul acesteia. 2 Art. art.Societăţi comerciale. prin excepţie. de regulă. în mod independent c o n d u c e r e a societăţii pe acţiuni. Consiliul' numeşte membrii directoratului. fie prin intermediul unui comitet de n o m m a r e / Datorită rolului jucat de consiliul de supraveghere în cadrul societăţii. el dezvoltă. directoratul are plenitudine de puteri şi exclusivitate în c o n d u c e r e a societăţii. o obligaţie . Membrii directoratului. Ceea ce în sistemul unitar reprezintă. . format dintr-un număr impar de membri. în îndeplinirea acestor atribuţii. cu majoritate de voturi a membrilor consiliului. 2. şi a n u m e directorii societăţii pe acţiuni.2. disponibil la www. Directoratul este cel care asigură. ' Idem. D i r e c t o r a t u l .

ales de şi dintre membrii consiliului. în absenţa aprobării adunării generale extraordinare a acţionarilor (art. Consiliul de supraveghere se prezintă ca un organ colegial. Foreword. monitorizându-le nu numai sub aspectul legalităţii. diligenţă. fără a i se încredinţa atribuţii de conducere. au obligaţia de a se abţine şi de a evita conflictul de interese cu societatea. p. este una asemănătoare celei a membrilor consiliului de administraţie (care nu au delegat atribuţiile de conducere) sau a directorilor societăţii pe acţiuni . alături de cel puţin.. Cărpenaru. Cărpenaru. ca şi cele ale administratorilor şi ale directorilor. plunpersonal. de asemenea. dar sunt îndreptăţiţi. Potrivit principiului simetriei juridice. la plata unor daune interese. Consiliul de supraveghere are şi atribuţii de reprezentare internă. prezidează întrunirea acestuia şi se îngrijeşte de întocmirea unui proces-verbaî ai şedinţei. German Corporate Governance Code. numeşte si revocă membrii directoratului.D. un alt membru prezent a! consiliului. loialitate şi confidenţialitate. . Membrii consiliului de supraveghere sunt desemnaţi prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale.. care reprezintă sursa de inspiraţie a reglementării sistemului dualist şi în dreptul român. pe care vi şi semnează. îi supraveghează si îi consiliază pe membrii directoratului şi este direct implicat în deciziile fundamentale ale activităţii societăţii.1 LSC preia aceste competenţe de principiu ale consiliului de supraveghere. Ei nu pot încheia un contract de muncă cu societatea. în dreptul german. Reglementarea societăţilor comerciale în dreptul român. Consiliul de supraveghere este condus de un preşedinte. p. Poziţia juridică a membrilor directoratului. în caz de revocare fără justă cauză. Ei nu au nici o cale de atac asupra acestei decizii. revocaţi oricând de consiliul de supraveghere (care i-a desemnat) sau.3. tot de adunarea generală ordinară. 2. condus de un preşedinte şi care îşi desfăşoară activitatea în şedinţe. C. Consiliul de supraveghere. in condiţiile actului constitutiv. Beck. dacă actul constitutiv prevede astfel. asupra activităţii sale. ' Sf. de regulile mandatului. 150 ISC). ca detinători unici ai pârghiilor de conducere a societăţii. consiliul de supraveghere exercită controlul permanent al gestiunii patrimoniului societăţii. Obligaţiile şi răspunderea membrilor consiliului de supraveghere sunt guvernate şi ele. cel puţin o dată pe an. au obligaţii de prudenţă. în Ad Honorem Stanciu D. revocarea acestor membri se poate face. el reprezentând societatea în raporturile cu directoratul. deliberând şi adoptând decizii prin exprimarea voturilor membrilor săi şi raportând adunării generale a acţionarilor.cărora le-a fost delegată conducerea societăţii. 2006.H. îi numeşte.3.2. oricând. stabilind că acesta exercită controlul permanent asupra conducerii societăţii de către directorat. Acesta are atribuţii organizatorice. 2.262 Organizarea comerţului -S. Ed. se pronunţă şi îşi dă acordul cu privire la anumite tipuri de operaţiuni. între traditie şi exigenţele armonizării cu reglementările Uniunii Europene. convoacă consiliul de supraveghere. ci şi al oportunităţii lor. verifică legalitatea operaţiunilor de conducere a societăţii şi. neputând fi creditaţi de aceasta şi neputând încheia cu societatea operaţiuni de dobândire sau înstrăinare a unor bunuri. de către adunarea generală a acţionarilor. 11.

La societăţile pe acţiuni controlul activităţii societăţii este exercitat.4. vor contracta auditui cu auditori financiari (externi) şi vor organiza auditul intern. cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator. pe baza unor informaţii adecvate. Răspunderea organelor de conducere. cu posibilitatea realegerii lor. împotriva membrilor organelor de conducere (administratori.4. plasează în sarcina acestora din urma acelaşi gen de obligaţii: a) exercită controlui permanent asupra conducerii societăţii de către directorat. Pentru a decide care dintre aceştia urmează să supravegheze gestiunea societăţii şi să verifice situaţiile financiare. 2. 144' LSC). d) raportează cei puţin o dată pe an adunării generale a acţionarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfăşurată. .3. societatea se va ghida după următoarele principii stabilite de art. 1 60 LSC. ai directoratului sau împotriva directorilor aparţine adunării generale ale acţionarilor. c) verifică conformitatea cu legea. 2. .Societăţi comerciale. putând însă să renunţe la desemnarea unor cenzori.2. după caz. Organizarea şi funcţionarea societăţilor de persoane 263 Cu privire la obligaţiile membrilor consiliului de supraveghere.1. atunci când sunt rezonabil îndreptăţiţi sa considere că acţionează în interesul societăţii.societăţile ale căror situaţii financiare nu sunt supuse obligaţiei legale de auditare pot decide contractarea audituiui financiar sau numirea cenzorilor. potrivit căreia membrii organelor de conducere nu răspund pentru acele hotărâri de a lua sau a nu lua anumite măsuri privind administraţia societăţii. societatea trebuie să aibă trei cenzori şi un supleant. după caz.4. subliniind şi pe această cale similaritatea poziţiei juridice de mandatar pe care o ocupă atât membrii consiliului de administraţie şi ai directoratului cât şi cei ai consiliului de supraveghere. acţionarii deţinând cei puţin 5% din capitalul societăţii pot introduce o acţiune în despăgubiri. directori). Pe data hotărârii prin care se decide pornirea acţiunii în răspundere. mandatatul administratorilor şi cel al membrilor directoratului încetează de drept iar cel ai directorilor se suspendă. .societăţile ale căror situaţii financiare sunt supuse obligaţiei legale de auditare (datorită amplitudinii activităţii lor sau pentru că au optat pentru sistemul dualist de administrare). ai consiliului de supraveghere. de două categorii de profesionişti independenţi: cenzorii şi auditorii financiari. aleşi de adunarea generală pentru un mandat de 3 am. legea. în nume propriu dar în contui societăţii. Această răspundere este limitată de regula deciziei de afaceri (art. membri ai directoratului. Acţiunea în răspundere poate fi pornită şi la propunerea unuia sau mai multor acţionari: dacă adunarea generală nu dă curs unei asemenea propuneri. Membrii organelor de conducere răspund pentru daunele cauzate societăţii prin încălcarea îndatoririlor ce ie revin faţă de societate. . Despre controlul societăţii pe acţiuni 2.în principiu. Acţiunea în răspundere împotriva membrilor consiliului de administraţie. cu actu! constitutiv şi cu hotărârile adunării generale a operaţiunilor de conducere a societăţii. b) numeşte şi revocă membrii directoratului.

Drepturi specifice ale acţionarilor 2. sau care exercită atribuţii de control in cadrul unor instituţii publice. prin activitatea cenzorilor şi prin audituf intern. (4) la societăţile pe acţiuni la care statui este acţionar majoritar cei puţin unui dintre cenzori va fi un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice. a)-c) de mai sus şi de la data adoptării hotărârii adunării generale. aceasta fiind obligată să ia act de opţiunea acţionarului. cât şi asupra răspunderii lor. 134 din Legea nr.4. care primesc alte remuneraţii sau salarii de la societate sau administratori..U. . în cazul prevăzut la lit. Dreptul acţionarului de a se retrage din societate in condiţiile art. 75/1999 privind activitatea de audit financiar. retragerea din societate nu este reglementată în cazul societăţii pe acţiuni. ocupând în această situaţie.5.A. acţionarii au dreptul de a se retrage din societate. respectiv prin cesiunea acţiunilor. iar preţul plătit de societate pentru acţiunile acţionarului retras va fi stabilit de un expert autorizat independenta 1 Potrivit art. care nu pot fi fondatori sau administratori. LSC interzice calitatea de cenzor al societăţii pe acţiuni persoanelor care sunt rude sau afini (până la al patrulea grad inclusiv) cu administratorii acesteia. o poziţie auxiliară în cadrul mecanismului de control al societăţii. cel mai simpiu.G.activităţi asemănătoare privind verificarea situaţiilor financiare.2 2.. atât activitatea cenzorilor cât şi auditul intern pot coexista cu activitatea desfăşurată de auditorii financiari.e drept. 31/1990 nu poate să fie cenzurat de societate. 2.C. numai dacă au votat împotriva unei hotărâri a adunării generale care are ca obiect (a) schimbarea obiectului principal de activitate. dezacordul cu politica societăţii pe acţiuni prin renunţarea Ia calitatea de acţionar.2. Acţionarii.1 în fine. cu excepţiile prevăzute ele lege. 1 59 alin. 21 ai O." Potrivit art. Asttel. (b) mutarea sediului societăţii în străinătate. coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar.5.C.E. 1653 din 4 mai 2007). îşi pot manifesta.G. Este abuzivă decizia A. Secţia comercială. De aceea. prioritar. Cenzorii şi auditorii au regimul juridic al unor mandatari. decizia nr. Pentru a conserva independenţa şi probitatea profesională a acestora. 1 34 LSC). dacă retragerea se tundamentează pe cazurile prevăzute lit.264 Organizarea comerţului -S. nr. în timp ce supravegherea gestiunii societăţii pe acţiuni se realizează. de a amâna punerea în discuţie a solicitării acţionarului până la încheierea negocierilor cu acesta (I. poziţie care se răsfrânge atât asupra modului de desemnare în funcţie şi de încetare a acesteia. Acest drept de retragere nu este supus aprobării sau cenzurii adunării generale. Acest drept excepţional de retragere poate fi exercitat în termen de cei mult 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României. ic) schimbarea formei societăţii ori (d) fuziunea sau divizarea societăţii (art.1. Rezultă că cenzorii şi auditorii financiari desfăşoară .. (d) de mai sus.J. decât cu titlu de excepţie. „Responsabilii pentru organizarea activităţii de audit intern. pe paliere de competenţă diferite . fiind titularii unor instrumente financiare care circulă cu tormaiităti minime.

Dar. c â n d acţionari (art. Structura sa compozită. Societatea se constituie prin încheierea unui act constitutiv (contract de . în m o d substanţial. societatea în comandită pe acţiuni se prezintă ca o societate în comandită simplă. dintre care cei puţin unul trebuie să fie comanditat şi cei puţin unul comanditar.1.Societăţi comerciale. cel puţin 1 0 % din capitalul social. al căror regim. Deşi legea nu prevede. societatea în comandită pe acţiuni este.un cockteil de prevederi legate.1. în care elementul personal ar trebui să fie estompat de resursele financiare cu care asociaţii pot contribui la formarea patrimoniului social: de aceea.1. predat oficial organelor de conducere ale societăţii. De altfel. pentru a evita acţiunile şicanatorii. cu toate acestea. Aceştia vor putea cere instanţei să dispună unor experţi să analizeze anumite operaţiuni din gestiunea societăţii şt să întocmească un raport. Societăţile în comandita pe acţiuni 3. ai cărei asociaţi comanditaţi răspund ca şi asociaţii societăţii în nume colectiv şi c a r e este reglementată. în m o d expres. acţionarii au şi ei un drept de control care. poate fi exercitat numai de acţionarii deţinând. de proiect nedesăvârşil până ia ultimele consecinţe. constituirea. cu participarea a m i n i m u m doi asociaţi Iart. este completată de prezenţa a două tipuri de asociaţi: unii cu răspundere nelimitată. fără îndoială că. este asemănător celui al acţionarilor societătii pe acţiuni. de prevederile aplicabile societăţii pe acţiuni . utilizând denumirea generica de asociat comanditat sau asociat comanditar. cu o singură majoră distincţie: societatea în comandită pe acţiuni nu cunoaşte sistemul dualist de administrare. această condiţie. cu mici deosebiri. 190 LSC). 189 LSC). Pe lângă sistemul de control metodic reglementat de L S C şi de unele legi Secţiunea 3. organizarea şi funcţionarea societăţii în c o m a n d i t ă pe acţiuni este supusă dispoziţiilor aplicabile societăţii pe acţiuni.2.5. ea 3. individual sau împreună. Organizarea şi funcţionarea societăţilor de persoane 265 speciale. Societatea în comandită pe acţiuni prezintă o particularitate care se relevă chiar din denumirea formei sale juridice: este o societate în comandită si este o societate pe acţiuni. Scopui unui asemenea raport este acela de a permite adunării generale şi acţionarilor de a analiza constatările experţilor şi a propune şi aproba măsuri corespunzătoare pentru îndepărtarea neregulilor constatate. 2. legiuitorul a dorit să sublinieze faptul că regimul personal al acestor asociaţi este mai apropiat de cel a! asociaţilor societăţii în comandită sau în nume colectiv. S p e c i f i c u l societăţii 3. dorind să evite o contuzie între aceştia din urmă şi asociaţii societăţii în comandită pe acţiuni. este de remarcat oscilaţia legiuitorului în referirile pe care le face la asociaţii societăţii în comandită pe acţiuni: aceştia sunt numiţi când asociaţi (art. totodată. a căror poziţie juridică este asemănătoare asociaţilor societăţii în n u m e colectiv şi unii cu răspundere limitată. Astfel. societate şi statut) sub semnătură privată. (3) LSC]. în primul rând. 10 alin. o societate de capitaluri.1. care să fie înmânat petenţilor şi.2. decât de cel aî acţionarilor societăţii pe acţiuni.

se vor putea îndrepta împotriva asociaţilor comanditaţi. ea nu va putea forma un consiliu de administraţie compus din minim 3 membri. administratorii societăţii în comandită pe acţiuni nu vor putea fi aleşi decât dintre asociaţii comanditaţi. 137 alin. rezultă că şi comanditaţii societăţii în comandită pe acţiuni îşi vor putea cesiona liber acţiunile. La societatea în comandită pe acţiuni ale cărei situaţii financiare iac obiectul unei obligaţii legale de audit se va forma. Spre deosebire de situaţia administratorilor societăţii pe acţiuni. credem că în privinţa structurii organului de administraţie a societăţii în comandită pe acţiuni. pentru că. consiliul de administraţie va putea să delege competenţele de conducere unor directori ai societăţii şi va fi obligat să facă această delegare dacă situaţiile financiare ale societăţii fac obiectul unei obligaţii legale de audit. art. (3) LSC stabileşte că societatea în comandită se dizolvă atunci prin falimentul. în cadrul adunării generale ordinare. Obligaţiile sociale aie societăţii sunt garantate cu patrimoniul acesteia. având în vedere că acţiunile sunt titluri negociabile care circulă în condiţiile art.. Capitalul social al societăţii în comandită pe acţiuni va fi de minimum 90. astfel cum impune art. Aceste acţiuni se repartizează atât comanditarilor cât şi comanditaţi lor.1.. creditorii societăţii se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligaţiile ei şi. De aceea. numai dacă societatea nu le plăteşte în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere. Tot astfel.266 Organizarea comerţului -S.2. în primul rând. lipsmdu-le tuturor experienţa în aplicarea principiilor contabile sau în auditul financiar.1 lei. Asociaţii vor putea alege. astfel. excluderea. (2) LSC pentru societăţile ale căror situaţii financiare fac obiectul unei obligaţii legale de audit. 3. retragerea sau decesul singurului asociat comanditat sau singurului asociat comanditar. pe de o parte este de esenţa societăţii în comandită iar pe de altă parte. s-ar putea ca în rândul asociaţilor comanditaţi şi respectiv a administratorilor aleşi dintre ei sa nu existe nici o persoană care să îndeplinească cerinţele legale pentru a deţine funcţia de administrator independent sau de membru al comitetului de audit. incapacitatea. 229 alin.2. aceştia vor constitui un consiliu de administraţie. numărul acestora fiind întotdeuna impar.000 lei şi va fi împărţit în acţiuni cu o valoare minimă nominală de cel puţin 0. este implicită. în timp ce asociaţii comanditari răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris. în mod inevitabil. în condiţiile actului constitutiv. unul sau mai mulţi administratori. Societatea în comandită pe acţiuni va aplica. când sunt mai mulţi administratori. şi societăţii în comandită pe acţiuni. Administrarea societăţii în comandită pe acţiuni 3. 98 LSC. legiuitorul ar fi . sistemul unitar de administrare al societăţii. în mod obligatoriu un consiliu de administraţie compus din cel puţin trei administratori. întrucât LSC arată ca acesteia nu i se aplică dispoziţiile privind sistemul dualist de administrare. este evident că în situaţia în care societatea numără doar doi asociaţi comanditaţi. mutatis mutandis. Dar cerinţa ca administratorii societăţii în comandită pe acţiuni să fie numiţi numai dintre asociaţii comanditaţi ridică o sene de dificultăţi în aplicarea sistemului de administrare prevăzut de lege pentru societăţile pe acţiuni şi aplicabil. Potrivit regulilor sistemului unitar.

specifice formelor de societate din care a evoluat. primesc aplicare dispoziţiile art. pentru viitor. 3. a v â n d în vedere prevederile art. 188 LSC. în lipsa altor precizări privind modui de obţinere a aprobării celorlalţi administratori. prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o c i n c i m e d i n numărul total de drepturi de vot {art. aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi c e l e ce revin celor c a r e administrează societatea pe acţiuni. hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi. pentru examinarea cărora sunt relevante comentariile de mai sus. De aceea. în căzui revocării. L S C reglementează aici o importantă derogare de la principiile care guvernează răspunderea administratorilor şi introduce o discriminare între regimul răspunderii . astfel. numiţi prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor. 1 37-1 52' LSC. pentru validitatea deciziilor consiliului de administraţie. în consecinţă. zător nelimitat faţa de terţi pentru obligaţiile pe care le-a contractat în timpul administraţiei sale. (2) lit. (5) L S C stabileşte că administratorul revocat rămâne răspun- administratorului revocat şi regimul răspunderii celorlalţi administratori. Art. proprie oricărui asociat. 189 alin. va deveni automat asociat comanditat. în m o d obligatoriu. chiar d a c ă societatea în comandită pe acţiuni nu este dominată de regula unanimităţii sau majorităţii absolute a capitalului. dar hotărârea va fi luată cu majoritatea stabilită pentru adunările extraordinare. decesului sau încetării mandatului administratorului . Deciziile cu privire la numirea sau revocarea preşedintelui consiliului de administraţie se iau cu votul majorităţii membrilor consiliului. Ei sunt legaţi de societate. în rest. printr-o dublă legătură: (a) aceea care se fundamentează pe affectio societatis. 111 alin. 115 LSC). revocarea administratorilor.. Organizarea şi funcţionarea societăţilor de persoane 267 trebuit să edicteze norme proprii. la a căror distribuţie participă ca asociaţi.2.Societăţi comerciale. răspundere nelimitată şi solidară cu ceilalţi asociaţi comanditaţi. cu aceeaşi majoritate şi cu aprobarea celorlalţi administratori. se va tace în condiţii mai riguroase decât a administratorilor societăţii pe acţiuni. Competenţa de a decide asupra revocării unui administrator aparţine adunării generale ordinare a acţionarilor lart. judecată independentă şi observarea intereselor societăţii.2. este dominantă şi (b) un raport profesional. Pentru toate aceste motive. 3. ia asociaţii cu răspundere nelimitată. putând însă exercita acţiune în regres împotriva societăţii. 153 20 LSC care stabilesc că.prin expirarea duratei sau prin renunţarea ia mandat .3.adunarea generală va alege un alt administrator. la prima c o n v o c a r e fiind necesară prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărui total de drepturi de vot. Noul administrator. b) LSCj. calitatea de asociaţi comanditaţi. care să aibă în vedere constrângerile ce derivă din alegerea administratorilor exclusiv din rândul comanditaţilor. urmând a avea.2. este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor iar deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Administratorii societăţii în comandită pe acţiuni trebuie să aibă. privind art. performanţa acestor administratori nu este numai o condiţie a menţinerii lor în funcţie ci şi izvorul beneficiilor societăţii. dar care. iar la c o n v o c ă r i l e următoare. r e m a r c ă m că administratorii societăţii în comandită simplă au aceeaşi poziţie juridică şi. un raport de mandat comercial care ie cere performanţă. loialitate.

să se regreseze împotriva societăţii. în timpul mandatului său. (5) LSC. decât dacă a săvârşit acte prin care a contribuit la aiungerea societăţii în stare de insolvenţă (art.268 Organizarea comerţului -S. înainte şi după revocare. 3. 73 LSC). Astfel. în sensul că sunt titularii acţiunilor emise de societatea comercială în schimbul aportului ior la formarea capitalului sau la majorarea acestuia. Asociaţii societăţii în comandită pe acţiuni sunt acţionari. Drepturile specifice ale acţionarilor societăţii în comandită pe acţiuni 3. Administratorii societăţii în comandită pe acţiuni au şi ei aceeaşi răspundere care. desigur că o asemenea acţiune de regres este întemeiată numai dacă administratorul nu este personal vinovat de neexecutarea obligaţiilor asumate în numele societăţii în timpul mandatului lui. ei este îndreptătit să se regreseze şi asupra celorlalţi asociaţi comanditaţi. care răspunde personal şi nelimitat pentru aceste obligaţii sau. în consecinţă. dar nu răspunde faţă de terţi. Ca o siabă compensaţie pentru această pedeapsă. în cazul în care societatea nu îşi execută obligaţiile sociale asumate în timpul mandatului administratorului revocat. De principiu. având în vedere caracterul subsecvent al răspunderii lor. persoana va răspunde faţă de societate în limitele prejudiciului pe care i-a creat cu vinovăţie. 72 LSC. răspunde faţă de aceasta pentru orice prejudiciu pe care îl cauzează cu vinovăţie. Aceste acţiuni ie dau dreptul să . dar ca asociat va răspunde fată de terţi. acesta devenind răspunzător nelimitat faţă de terţi pentru obligaţiile pe care ie-a contractat. practic. în numele şi pe seama societăţii în comandită pe acţiuni. Credem că. (b) între administratorul revocat şi ceilalţi administratori ai societăţii în comandita pe acţiuni şt (c) între regimul răspunderii aceluiaşi administrator. continuând pe aceeaşi linie de raţionament. nelimitat şi solidar cu ceilalţi asociaţi comanditaţi. terţii vor putea (a) să se îndrepte direct asupra acestuia. vor putea invoca beneficiul de discuţiune. schimbă regimul juridic al răspunderii administratorului. pentru că. împotriva asociaţilor comanditaţi care.3. administratorul. fiind un mandatar. 3 alin. pentru obligaţiile sociale.1. regimul răspunderii administratorilor este cel fixat de art. De observat că nu este o răspundere fundamentată pe culpă..3. (2). se grefează pe răspunderea ior nelimitată ca asociaţi comanditaţi dar nu se confundă cu aceasta. prin reglementarea acestui drept de regres LSC recunoaşte acestui fost administrator calitatea de creditor ai societăţii care nu şi-a executat obligaţiile sociale şi.. care dispune că obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare ia mandat şi de cele special prevăzute în LSC. administratorul răspunde pentru orice neexecutare a obligaţiilor contractate de el în condiţiile menţionate mai sus. însă. după împlinirea termenului stabilit de art. De altfel. în consecinţă. se poate constata o diferenţiere de regim a răspunderii pe trei planuri: ta) între administratorii societăţii în comandită pe acţiuni şi administratorii celorlalte forme de societate. care încheie acte în numele şi pe seama societăţii. 189 alin. dacă societatea nu îl plăteşte în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere. Revocarea unui administrator este însă o sancţiune care. ca administrator. LSC permite administratorului revocat a cărei răspundere a fost atrasă de terţi în condiţiile art. este drept. în viziunea legiuitorului.

pentru a evita un conflict de interese sau posibilitatea ca admi- ' în acelaşi sens. 77. asociaţii societăţii în comandită pe acţiuni se pliază şi dispoziţiilor care guvernează regimul juridic al asociaţilor în n u m e colectiv (art. Este drept că L S C arată că acestor asociaţi comanditari li se vor aplica şi prevederile art. alegerea organelor care monitorizează şt controlează activitatea societăţii. 82 şi 85 LSC). 83. prin poziţia lor dominantă în cadrul structurilor de conducere şt decizie. întrucât art. fără consimţământul scris al celorlalţi asociaţi.3. 84. 222 LSC.în ceea ce îi priveşte pe comanditaţi) şi al asociaţilor comanditari din societatea în comandită simplă (art. încălcarea acestor interdicţii poate atrage varii sancţiuni în sarcina asociaţilor comanditaţi. 80. 3. după caz. 89 şi 90 L S C .Societăţi comerciale.2. Probabil. M. Acestor asociaţi li se interzice să participe ca asociaţi cu răspundere nelimitată la alte societăţi concurente sau să exercite acelaşi comerţ sau un comerţ concurent cu cei al societăţii. ordinare şi extraordinare. . 79. a auditorului financiar. Ei pot lua din fondurile societăţii numai s u m e i e necesare acoperirii cheltuielilor în interesul societăţii sau sumele fixate pentru cheltuielile lor particulare. L S C interzice acestora să participe la orice deliberare a adunărilor generale pentru alegerea cenzorilor sau. Asociaţii comanditari vor putea încheia operaţiuni în n u m e l e şi pe seama societăţii în comandită pe acţiuni numai în baza unei procuri speciale. Organizarea şi funcţionarea societăţilor de persoane voteze în adunările generale ale acţionarilor. 111 şi art.3. (1). 90 LSC este -protund eronată şi presupunem că va fi înlăturată . în contormitate cu prevederile art. D i n lectura acestora este evident că trimiterea legiuitorului la art. potrivit acţiunilor deţinute. Şcheaua.deşi se pare că legiuitorul a ratat deja câteva ocazii în acest sens. Astfel. 81. sub sancţiunea pierderii beneficiului răspunderii limitate. Pe lângă drepturile şi obligaţiile conferite de calitatea lor de acţionar. c u l m i n â n d chiar cu excluderea asociatului v i n o v a t . în privinţa acestei dispoziţii trebuie să manifestăm rezerve. p. în fine. 90 L S C se referă la dispoziţii care se aplică societăţilor în comandită simplă lart. Ei vor putea face servicii în administraţia internă a societăţii şi vor putea exercita un drept de supraveghere şi control asupra corectitudinii şi exactităţii situaţiilor financiare. chiar d a c ă societatea are cenzori sau auditori.3. 86 şi 87 L S C i şi trimite la dispoziţii care se aplică asociaţilor comanditaţi şi nu asociaţilor comanditari (art. asociaţii comanditaţi nu pot utiliza capitalul.. inclusiv pentru numirea sau revocarea administratorilor. Ei vor avea dreptui să participe şi să voteze în adunările generale. art. 75. op. 113 LSC. atunci c â n d aportul la capitalul social aparţine mai multor asociaţi comanditaţi. 90 dar c r e d e m că. cit. 243. 1 nistratorii să influenţeze. aceştia sunt obligaţi solidar îaţa de societate şi trebuie să desemneze un reprezentant c o m u n pentru exercitarea drepturilor decurgând din acţiunile emise în contul acestui aport.în ceea ce îi priveşte pe comanditarii societăţii în comandită pe acţiuni). 76 alin. 80-83 L S C . 269 după diferenţierile făcute de art. 3. bunurile sau creditul societăţii în folosul său sau în acela al unei alte persoane.

nu a suferit decât o infimă cosmetizare prin modificarea adusă de Legea nr. deţinerea de acţiuni fiind de esenţa calităţii de asociat ai societăţii în comandită pe acţiuni: nu poţi fi acţionar.270 Organizarea comerţului Dispoziţia este prezentă în corpul L S C încă de la prima tormă a acesteia şi. 441/2006 (referirea ia alegerea auditorului financiar). deficitară. cel puţin. în m o d surprinzător. „ c h i a r d a c ă posedă acţiuni aie societăţii" este rizibilă. dacă nu deţii acţiuni. menţiunea finală a acestui articol este inutilă iar trimiterea ia asociaţii comanditari. care sunt şi administratori. Astfel. . deşi redactarea ei este. dar care nu pot vota alegerea unor organe de control.

Pe de altă parte. societatea cu răspundere limitată este o construcţie care înfăţişează multe similitudini şi cu societatea pe acţiuni: asociaţii se bucură de beneficiul răspunderii limitate. Este adevărat că societăţii cu răspundere limitată îi lipsesc unele avantaje care reprezintă privilegii ale societăţii pe acţiuni: ea nu este o structură aptă să mobili- ' Pentru detalii privind reglementarea legală a societăţii comerciale cu răspundere limitată. atât de persoane cât şi de capital. 2 1. Societatea comercială cu răspundere limitată prezintă o serie de asemănări cu societatea în nume colectiv. exact 991. excluderea au reguli precise şi riguroase).565 societăţi comerciale constituite în România. op.. ea nu a fost legiferată în România şi nu s-a bucurat de o reglementare proprie în codul comercial român. reprezentând 93.este şi ea prezentă. a se vedea /'. Asemănări şi distincţii. dificultatea părăsirii structurii societare (cesiunea. cit.2.1. sunt grăitor demonstrate de prezenţa ei masivă în viaţa comerciala: la sfârşitul anului 2005. preluată în Austria în 1906. introdusă în Franţa în 1925 şi apoi în Belgia în 1935. mobilitatea capitalului . 169. dominanţa principiului unanimităţii în formarea voinţei sociaie. retragerea. emiterea de părţi sociale care nu sunt negociabile. structurile de conducere şi control sunt similare.82% din totalul societăţilor comerciale. nr. o structură asociativă limitată ca număr şi constituită mtuitu personae (cu o prezenţă puternică a elementului afectiv . 7. Organizarea şi funcţionarea societăţii cu răspundere limitata Secţiunea 1. rod al unei evoluţii îndelungate a conceptului de societate. din cele 1. p. Specificul societăţii cu răspundere limitata 1.Capitolul IX. 575-603. care îmbină trăsături proprii unor forme diverse de societate. Societăţi comerciale. 5. p.341 erau societăţi cu răspundere limitată. LSC conţinând primui ansamblu de norme juridice care au consacrat şi orânduit acest tip de societate comercială în planul dreptului român. Tabelul nr.' Modernitatea şi atractivstatea acestei forme de societate.affectio societatis). Prescure. . Schiau. începând cu decembrie 1990. Sinteza statistică a datelor din registrul central ai comerţului la 31 decembrie 2005. Societatea cu răspundere iimitată este una dintre formele moderne de societate.056.prin posibilitatea cesiunii părţilor sociale . T. Cunoscută în Germania din 1892. 2 ONRC. Evoluţie. de care o leagă amploarea moderată a proiectelor comerciale cărora le este destinată.

care încearcă să îmbine caracteristicile formelor de societate menţionate mai sus pentru a culmina într-o entitate care reprezintă o opţiune avantajoasa. iar prezenta unui cenzor este. 1. specifice fiecărei categorii de societăţi menţionate mai sus. în plus.de cele mai multe ori .3 Elemente specifice.1. în societatea cu răspundere limitată. pentru că părţile sociale nu sunt negociabile şi societatea nu poate emite obligaţiuni. pe de o parte.272 Organizarea comerţului -S. Capitalul social şi părţile sociale 2. concepi care permite şi întreprinderile solitare. Formalismul şi puternica amprentă instituţională care domină societatea pe acţiuni sunt mult mai reduse ia societatea cu răspundere iimitată. rezultatul evoluţiei moderne a societăţii comerciale. societatea cu răspundere limitată se poate constitui şi ca o entitate unipersonală. Această echivalenţă (o parte socială = un vot) este o consecinţă a făptui ui că toate părţile sociale emise de societate sunt egale ca valoare şi conferă drepturi egale asociaţilor. zeze mari resurse financiare. Actul constitutiv al societăţii cu răspundere limitată se încheie sub forma unui contract de societate si statut dar.situaţie de excepţie. în raport cu exigenţele care guvernează societatea în nume colectiv sau societatea pe acţiuni. Potrivit prevederilor art. îmbinând într-o filozofie pragmatică şi . asociaţii sunt beneficiarii răspunderii limitate. facultativă. Capitalul societăţii cu răspundere limitată este de minimum 200 iei şi este împărţit în părţi sociale. Chiar dacă o parte socială este deţinută de mai multe persoane ..acestea . Secţiunea 2. Fiecare parte socială dă dreptul la un vot. 3 LSC asociaţii în societatea cu răspundere limitată răspund numai până la concurenţa capitalului sociai subscris. plasate sub beneficiui răspunderii limitate. societatea cu răspundere limitată este o structură hibridă. în principiu.în chip fericit.. în imposibilitatea creditorilor sociali de a-i urmări pe aceşti asociaţi pentru obligaţiile asumate de societate. în obligaţia lor de a plăti părţile sociale subscrise iar. fizice sau juridice. Astfel. atunci când se constituie prin actul de voinţă ai unei singure persoane. numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50 de persoane. care nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile şi care au o valoare nominală minimă de 10 lei. o serie de trăsături atrăgătoare. Formarea capitalului. este cu mult mai redus decât al societăţii pe acţiuni. Spre deosebire de aceste forme de societate. capitalul social. în concluzie. pe de altă parte. fiind astfel un element de atractivitate pentru întreprinzătorii de redusă talie financiară. cu asociat unic. dar posibilă . Capitalul subscris trebuie vărsat integral la data constituirii societăţii. se întocmeşte numai statutul. ale cărei efecte sunt. Părţile sociale sunt repartizate asociaţilor în schrmbul şi proporţional cu valoarea aportului subscris şi vărsat ia capitaiul social. deşi limitat legal sub aspectul minimului său.

motiv pentru care ea nu va putea emite nici obligaţiuni. acesta va trebui să prezinte si certificatui constatator al sarcinilor de care este grevat imobilul. 37 alin. trebuie să facă obiectul unei evaluări. 2. atât pentru dobânda promisă cât şi pentru valoarea intrinsecă a obligaţiei. Obligaţiunile sunt valori mobiliare emise cu dobândă. Capitalul societăţii cu răspundere limitată nu poate fi reprezentat de titluri negociabile. (2) L S C arată. Societăţile de persoane sunt caracterizate prin nu vor putea exprima decât un singur vot. Această interdicţie se explică prin funcţia obligaţiunilor e m i s e de societăţile comerciale .3. cu ocazia majorării capitalului acesteia. a înscrisurilor contractuale cu care a fost dobândit bunul sau prin expertiză dispusă de judecătorul delegat. 11 alin. 275 alin. periodic. societatea cu răspundere limitată nu poate emite titluri negociabile. desemnat în acest sens. C e s i u n e a părţilor sociale. care .la rândul lor . prin achiziţionarea de titluri c o m e r c i a l e de valoare. iar în cazul în care acesta este un imobil. în temeiul art. o anumită sumă de bani iar la scadenţă să restituie titularului valoarea pentru care acestea au fost emise. părţile sociale pot fi transmise între asociaţi iar către terţi n u m a i dacă a Sensul acestor dispoziţii reievă că transferul părţilor sociale este liber între asociaţi cesionarul este o persoană din afara societăţii. cesiunea părţii de capital este permisă numai dacă asociaţilor. prin intermediul unui reprezentant comun. art. O b l i g a ţ i u n i l e conferă titularului ior calitatea de creditor a! societăţii comerciale. restricţionând .2. Organizarea şi funcţionarea societăţii cu răspundere !imitată 273 A p o r t u r i l e în natura aduse de fondatori. efectuate de asociaţi.fără a-l interzice . (1) califică drept infracţiune fapta administratorului care emite titluri negociabile reprezentând părţi sociale ale unei societăţi cu răspundere limitată. 2. acestora să constituie un eveniment excepţional. şi iost aprobată de asociaţii reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul sociai. Astfel. cunoaşte un regim mai relaxat de circulaţie a părţilor sociaie. atunci c â n d Conceptul „persoană din afara societăţii" este conluziv.nu sunt altceva decât titluri de v a l o a r e negociabile.transferul lor către terţi. Regimul părţilor sociale.a ceea de a mobiliza. 1 1 şi supus condiţiei aprobării a cel puţin trei pătrimi dintre asociaţi. în consecinţă. de pe piaţă. resurse financiare. pe calea unui împrumut acordat de public. încărcat de restricţii şi de un este admisă de actui constitutiv şi poate fi realizată numai cu acordul tuturor Societatea cu răspundere limitată. în m o d expres că părţiie sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile iar art. De aceea. {3} L S C Proprietatea asociatului subscriitor asupra bunului adus ca aport trebuie dovedită cu acte. puternicul element afectiv care îi leagă pe asociaţi şi care face ca separarea tormalism excesiv. atât timp cât fondatorii nu sunt numai cei care au semnat actul constitutiv ci şi persoanele care au avut o contribuite . prin care emitentul se obligă să achite titularului.Societăţi comerciale. la constituirea societăţii sau de asociaţi. pe baza tacturilor. deşi părţile sociale emise de ea nu pot fi L S C enunţând principiul liberei lor circulaţii între asociaţi reprezentate prin titluri negociabile.

12 LSC. Societatea cu răspundere limitată nu poate să aibă mai mult de 50 de asociaţi. ci un număr de titulari care. 1 Exprimarea legală este deficitară. în termen de 15 zile.. care vor fi înregistrate în temeiul hotărârii judecătorului-delegat.. adăugat numărului asociaţilor existenţi. aceasta înseamnă că succesorii nu primesc tratamentul persoanelor din afara societăţii. ci vor fi doar îndreptăţiţi a reclama de ia societate contravaloarea părţii sau părţilor sociale moştenite. După modificarea actului constitutiv. regulă prevăzută cu titlu imperativ de art. 1 Tratând cesiunea părţilor sociale ca pe o modificare a actului constitutiv. care permite asociaţilor să decidă dacă vor sau nu să primească în rândurile lor un terţ. de principiu. Din această perspectivă se pune întrebarea dacă aceşti din urmă fondatori suni integraţi „persoanelor din afara societătii" sau se bucură de principiul cesiunii libere a acţiunilor. Cesiunea părţilor sociale implică părţile convenţiei (asociatul cedent şi cesionarul) precum şi debitorul cedat. ci se bucură de acelaşi regim cu asociaţii pe care îi succed în drepturi. să nu conducă la depăşirea numărului legal. D a c ă părţile sociale sunt transmise prin succesiune. în a cărui poziţie se află societatea. ca şi asociaţii societăţii cu răspundere limitată. a cărei intervenţie în societate ar putea afecta echilibrul afectiv pe care se fundamentează societatea. situaţie în care LSC obligă pe aceştia să desemneze un număr de titulari ce nu va depăşi maximul legal. actualizat cu toate modificările. dispoziţie concordantă şi cu prevederile art. acesta trebuie să î m b r a c e forma unei convenţii de cesiune sub semnătură privată. 198 alin. prin actul constitutiv. prin cumularea numărului de succesori cu cel al asociaţilor existenţi să se depăşească acest număr. succesorii nu vor mai dobândi calitatea de asociat. succesorii nu trebuie „să desemneze un număr de titulari ce nu va depăşi maximul iegat".. pe cheltuiala societăţii. (1) care cer ca în registrul asociaţilor să fie înscrise menţiuni privind partea din capitalul social ce revine fiecărui asociat. . în acest din urmă caz. determinată pe baza ultimelor situaţii financiare aprobate de adunarea generală. actul modificator şi textul complet a! actului constitutiv. Partea a IV-a.274 Organizarea comerţului -S. Prin efectul succesiunii. să interzică transferul calităţii de asociat prin succesiune. spre a fi publicate în Monitorul O f i c i a l al României. iar atunci c â n d cesiunea se tace faţa de un terţ (persoană din afara societăţii). LSC cere ca această operaţiune să fie înscrisă în registrul comerţului dar şi în registrul de asociaţi al societăţii. Asociaţii pot însă. Cu privire la f o r m a actului de cesiune. transferul părţilor sociale sau o r i c e altă modificare privitoare la acestea. Această soluţie se întemeiază pe dominantul caracter intuitu personae al asocierii în societatea cu răspundere limitată. actul de cesiune va fi aprobat prin hotărârea adunării generale luată cu votul a cel puţin trei pătrimi dintre asociaţi. cerinţa aprobării transfe- rului cu votul favorabil a trei pătrimi dintre asociaţi nu mai este. este posibil ca. 6 LSC). administratorii vor depune la registrul comerţului. cea care a emis părţile sociaie şi care este ţinută să respecte drepturile derivând din calitatea determinantă la constituirea societăţii (art. aplicabilă. Oficiul registrului comerţului va înainta din oficiu actul modificator astfel înregistrat şi o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv către Regia Autonomă „ M o n i t o r u l O f i c i a l " .

Pentru motive (aparent) de neînţeles. care constituie sediul instituţiei retragerii unui asociat. în calitate de debitor cedat. civ. 2. a cărei neîndeplinire o lipseşte de efecte faţă de terţi. creând în sarcina asociatului retras pentru motivele arătate de art. deşi cesionarul poate opune societăţii drepturile derivate din cesiune de la data notificării acesteia. (1) L S C ] . Acesta este î n c ă un argument că cesiunea părţilor sociale este reglementată ca o modificare a actuiui constitutiv. Modificarea actului constitutiv se face numai prin acordui tuturor asociaţilor iar d a c ă această unanimitate nu se realizează. Această inechitate flagrantă - diferă faţă de cele reglementate de art. supusă obligaţiei legale de publicitate. 1393 C. cu consecinţe atipice: situaţia în care actul constitutiv prevede dreptul de retragere a asociatului pentru că nu este de acord cu modificările aduse statutului. nu este de acord cu modificarea actului constitutiv. (2) L S C răspunderi mai mari decât ale celui retras în condiţiile art. mutarea sediului societăţii în străinătate. ca act juridic. 226 LSC. caracter de excepţie şi este posibilă numai atunci când acţionarul nu este de acord cu modificările importante care se aduc actului constitutiv ischimbarea obiectului Spre deosebire de cazul retragerii din societatea pe acţiuni. u n d e măsura are un de asociat. pentru că. dacă o asemenea eventualitate este prevăzută statutar.4. faţă de terţi. (2) L S C mai adaugă un caz special de retragere din societatea cu răspundere limitată. cei care se împotrivesc pot să se retragă din societate. 226 L S C şi drepturi mai restrânse. Deşi cesiunea. Cu toate acestea. fuziunea sau divizarea societăţii . pur şi simplu. Art. schtmbarea formei societăţii. Retragerea unui asociat din societatea cu răspundere limitată este privită de L S C ca o modificare a actului constitutiv. pe baza cererii asociatului. Cazurile de retragere a unui asociat sunt prevăzute de art. dacă actul constitutiv îi conferă acest drept. 134 alin. 194 alin. fundamentată pe motive temeinice. în condiţiile art. în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau c â n d nu se realizează acordul unanim. cesiunea părţilor sociale nu p r o d u c e efecte decât din momentul înscrierii ei în registrul comerţului. reglementate de art. 194 alin. asociatul societăţii cu răspundere limitată se poate retrage. cele proprii excluderii unui asociat. cazurile în c a r e se obţine acordul tuturor celorlalţi asociaţi şi.Societăţi comerciale. un anumit domeniul important al edificiului societar. (2) LSC. Organizarea şi funcţionarea societăţii cu răspundere !imitată 275 răspundere limitată are şi valoarea juridică a notificării debitorului cedat. Este încă un argument care subliniază natura hibridă a acestei forme de societate şi a rolului tundamental pe care affectio societatis îl j o a c ă în această construcţie societară. înscrierea transmiterii părţilor sociale în registrul asociaţilor societăţii cu principal de activitate. în baza unei hotărâri a tribunalului. fără a i se cere să explice cauzele împotrivirii sale sau fără ca modificarea să privească. cu toate acestea opozabilitatea cesiunii faţă de terţi se dobândeşte numai de la înregistrarea menţiunii corespunzătoare faţă de terţi.art. este deplin valabilă de ia momentul încheierii ei şl produce toate efectele între cedent şi cesionar. 194 alin.cazurile prevăzute în actul constitutiv. Retragerea asociaţilor. în m o d necesar. . 226 L S C şi ele sunt grupate în trei categorii . aceste consecinţe sunt Consecinţele retragerii din societate.

unde criteriul obiectiv al majorităţii capitalului este dublat de criteriul subiectiv ai majorităţii asociaţilor. specific societăţilor de capital. situaţie în care regula majorităţii înseamnă. Modul de lucru şi de luare a deciziilor în adunarea generală este o demonstraţie a prezenţei încă dominante a caracterului mtuitu personae al acestei societăţi. Structura supremă de decizie în societatea cu răspundere limitată este adunarea generală a asociaţilor. astfel. Mecanismul decizional. De lege ferenda. până la finalizarea acestora. unanimitate. decid asupra chestiunilor fundamentale pentru viaţa societăţii. (c) răspunderea lui faţă de terţi pentru operaţiunile făcute de societate. corelativ cu participarea sa la capital. : Suntem nu numai în prezenţa unei trăsături specifice ale societăţii cu răspundere limitată. adunarea generală ia hotărâri prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale. modificarea actului constitutiv. prin votul ior.1. O asemenea excepţie. 224 şi 225 LSC. priveşte cesiunea părţilor sociale taţă de terţi.. chiar dacă aceşti asociaţi deţine cote diferite de capital. sunt: ţa) răspunderea asociatului retras pentru pierderi şt dreptul său la beneficii până în ziua retragerii sale.îşi are explicaţia în necorelarea unor prevederi legaie pe măsura evoluţiei legislative şi a adaptării LSC la exigentele acqiv/s-ului comunitar. în afară de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel. şi. impune adoptarea unor hotărâri cu votul tuturor asociaţilor. principiul majorităţii. care este permisă cu acordul asociaţilor reprezentând trei pătrimi. lipsită de un temei logic . deşi cesiunea. la fel ca în cazul societăţii în nume colectiv. cu acele excepţii prevăzute de actul constitutiv sau chiar de lege. încă o expresie a caracterului profund personal al mecanismului decizional. reprezentând o modificare în structura asociativă presupune şi modificarea actului constitutiv al societăţii cu răspundere limitată. 226 LSC şi nu la cea a dispoziţiilor art. sumă pe care o va putea retrage numai după finalizarea operaţiunilor în curs la data retragerii sale. 194 alin. din categoria celor care îşi au originea în voinţa legiuitorului. cei care deţine 9 0 % din capital nu va putea lua decizii fără votul favorabil al celuilalt . Legea reglementează. care deţin cote egale de capital. ci şi în prezenţa unei principale surse de blocare a angrenajului decizional al acestei forme de societăţi. mai mult. 194 alin. (d) dreptul său de a primi de la societate o sumă de bani care să reprezinte valoarea unei părţi proporţionale din patrimoniul social.276 Organizarea comerţului -S. Aceasta este torul în care se formează voinţa socială şi în care asociaţii. până în ziua retragerii sale. (2) LSC. astfel. (2) LSC să tacă trimitere la aplicarea dispoziţiilor art. Nu este un lucru neobişnuit ca o societate cu răspundere limitată să fie constituită cu participarea a doi asociaţi. De iege lata. Adunarea generala a asociaţilor 3. (b) răspunderea lui pentru operaţiunile în curs la data retragerii sale. Secţiunea 3. propunem ca textul art. dar acest principiu este amendat prin instituirea regulei dublei maiorităji.. In celelalte cazuri. consemnăm că efectele retragerii reglementate de art. în fapt.

atunci c â n d urmăreşte modificarea actului constitutiv sau acesta nu dispune altfel. care îndepărtează societatea cu răspundere limitată de caracterul ei personal. apte să identifice emiţătorul actului de voinţă. a voinţei asociaţilor de a conlucra împreună în cadrul societăţii.mobilizarea şi prioritatea capitalului.Societăţi comerciale. de exemplu. pentru o majoritate a părţilor sociale şi î n c l i n â n d balanţa spre elementul obiectiv. care guvernează adoptarea deciziilor adunării generale. Pentru aceleaşi motive. se va proceda ia o a doua c o n v o c a r e a acesteia.organul sau reprezentanţii care vor constata semnificaţia voinţei sociale formate prin vot. cu condiţia ca acesta să fie par. în lipsa. eliminarea regulii dublei majorităţii. 193 exprimă o derogare de ia regula dublei majorităţi se întruni majoritatea cerută. De altfel. în opinia noastră. în acelaşi timp. conferindu-i o fizionomie mai apropiată de funcţiile ei moderne . de regulă. o estompare a affectio societatis. atunci c â n d la prima c o n v o c a r e a adunării generale nu se poate . atunci c â n d prin art. printre acestea. actul constitutiv trebuie sa prevadă şi modalităţile de cuantificare a voturilor exprimate şi . să îi păstreze conţinutul nealterat sau să ateste o n c e alterare a acestuia. reprezintă. (1) LSC reglementează situaţii în care adunarea asociaţilor decide cu votul asociaţilor care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social. LSC nu permite acestuia să îşi exercite dreptul de vot în deliberările cu privire la aporturile saie. (1) şi art. art. L S C permite ca votarea să se facă şi prin corespondenţă. chiar LSC reglementează abateri de la regula dublei majorităţi. un contract de închiriere a unui imobil deţinut de asociat sau înstrăinarea unui bun al societăţii către respectivul asociat). Pentru a evita astfel de situaţii. pentru că regula dublei majorităţi o cere. 77 alin. nimic nu se opune ca actul constitutiv să prevadă că asociaţii care nu pot să participe fizic la o anumită adunare au dreptul de a vota prin corespondenţă. de aceea.în absenta asociaţilor . fondatorii pot c o n v e n i . oricare ar fi numărul de asociaţi şt partea din capitalul Potrivit LSC. De asemenea. Ca un element de distincţie faţă de societăţile de persoane. care simplifică şi eficientizează actul dectzional. unor exigenţe speciale ale legii. urmând a se lua decizii vaiabile. minoritar. optând. în condiţiile statutare stabilite. adunarea generală este chemată să se pronunţe asupra valorii sau utilităţii acestui aport pentru societate. 76 alin. dacă actul constitutiv prevede o asemenea posibilitate.a d ă u g ă m noi propuse pentru a fi încheiate între el şi societate (cum ar fi. în m o d indirect. Această posibilitate. pentru a evita manifestarea unui conflict de interese sau o poziţie subiectivă a asociatului subscriitor al unui aport în natură. votarea prin corespondentă şi votarea în prezenţa asociaţilor sunt modalităţi alternative de vot. prin actul constitutiv. Organizarea şi funcţionarea societăţii cu răspundere !imitată 287 plică atunci c â n d creşte numărul de asociaţi. care se pot şi întrepătrunde. votarea prin corespondenţă este excepţia şi nu regula. Acest b l o c a j se multi- Atunci c â n d majorarea capitalului societăţii cu răspundere limitată se face prin aport în natură. Adoptarea votării prin corespondenţă înseamnă definirea unei întregi proceduri de exprimare a votului prin mijloace de c o m u n i c a r e la distanţă. nu Ultimul alineat al art. asociatul nu poate să voteze nici în deliberările care privesc actele juridice încheiate între el şi societate sau . într-o asemenea situaţie. asociat. 197 L S C stabileşte că o serie de n o r m e reglementate în capitolul dedicat societăţilor în nume colectiv îşi găsesc aplicare şi la societăţile cu răspundere limitată.

278

Organizarea comerţului -S...

social reprezentată de asociaţii prezenţi. Această prevedere nu este însă pe deplin lămuritoare cu privire la mecanismul de vot aplicabil în această adunare generală care se întruneşte după a doua convocare; mai mult chiar, examinarea ei relevă o serie de deficienţe ale logicii legislative. Astfei, din examinarea prevederilor dedicate funcţionării societăţii cu răspundere limitată nu rezultă că, pentru validitatea deliberărilor şi hotărârilor adunării generale s-ar cere un anumit cvorum, deci o anumită prezenţă a asociaţilor la vot. Singurele condiţii impuse pentru adoptarea valabilă a hotărârilor adunării generale se referă la întrunirea unanimităţii şi respectiv a majorităţii absolute a asociaţilor şi a părţilor sociale, dacă actul constitutiv nu prevede altfel 1 C u m derogarea prevăzută de art. 193 alin. (3) LSC se referă la neîntrunirea „majorităţii cerute", rezultă că ea vizează numai acele hotărâri ale adunării generale care necesită majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale şi nu se aplica modificărilor actului constitutiv, pentru care se cere unanimitatea [„votul tuturor asociaţilor" - art. 192 alin. (2) L S C L în consecinţă, examinăm, în continuare, numai situaţiile în care, la prima c o n v o c a r e a adunării generale, nu se obţine majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale şi c â n d actul constitutiv nu conţine prevederi derogatorii sau nu dispune altfel. Dar, întrucât pentru adoptarea valabilă a hotărârilor adunării generale ia prima c o n v o c a r e se cere votui reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale, rezultă că, indirect, LSC cere şi un cvorum, la această primă convocare hotărârile luându-se valabil în prezenţa asociaţilor reprezentând cel puţin majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociaie.

avea nici o şansă să fie eficient), fie neîntrunirea la vot a majorităţii cerute, deşi condiţiile de c v o r u m au fost îndeplinite.

în consecinţă, eşecul adunării generale de a adopta hotărâri valabile la prima convocare, respectiv neîntrunirea majorităţii cerute poate avea două cauze: fie lipsa cvorumului necesar (nu s-a prezentat un număr suficient de asociaţi sau asociaţii prezenţi nu au reprezentat maioritatea părţilor sociale, astfel încât votui nu

între aceste două situaţii, mulţumindu-se să spună că ia o a doua convocare adunarea „poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi". Această prevedere este însă incompletă şi confuzivă, pentru că nu răspunde unei chestiuni esenţiale: în ce condiţii de majoritate poate decide adunarea generală la a doua convocare? ' Adunarea generală se putea întruni în a doua convocare numai dacă la prima convocare nu ar fi fost prezenţi toţi asociaţii şi din cauza aceasta, adică a „neîntrunirii majorităţii cerute", ţinerea valabilă a adunării nu ; ar ii tost posibilă. Textul nu se referă la neîntrunirea votului pentru luarea hotărârii, ci la neîntrunirea majorităţii cerute, adică la neîntrunirea cvorumului pentru ca adunarea să poată trece la dezbaterea problemelor de pe ordinea de zi. Textui art. 1 92 alin. (2) nu se coroborează cu textul art. 193 alin. (3). Atunci când în adunarea legal constituită nu se poate lua hotărârea din cauza neîntrunirii votului, hotărarea pur şi simplu nu se poate lua, iar asociaţii nemulţumiţi se pot eventual retrage din societate. A interpreta altfel textui ar însemna că unii dintre asociaţi pot lua orice hotărâre, prin înfrângerea voinţei celorlalţi prezenţi şi interesaţi, convocând o a doua adunare (C. Ap. Craiova, Secţia comercială, decizia nr. 169 din 3 iulie 2007).

LSC nu face, în enunţul ipotezei reglementate de art. 193 alin. (3), distincţie

Societăţi comerciale. Organizarea şi funcţionarea societăţii cu răspundere

!imitată

279

Cu aceeaşi majoritate absolută a asociaţilor şi părţilor sociale? Cu majoritatea absolută a asociaţilor prezenţi şi a părţilor sociale reprezentate la a doua convocare? N u m a i cu majoritatea absolută a asociaţilor prezenţi sau numat cu majoritatea absolută a părţilor sociale reprezentate la a doua c o n v o c a r e ? Regula majorităţii absolute a asociaţilor şi părţilor sociale nu mai poate fi menţinută, întrucât L S C face trimitere expresă la adoptarea valabilă a hotărârilor „oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi" l u a r e a hotărârilor numai cu majoritatea absolută a asociaţilor prezenţi sau numai cu majoritatea absolută a părţilor sociale reprezentate la a doua convocare nu poate nici ea să fie luată în considerare, neexistând elemente legale de opţiune între una sau alta dintre cele doua soluţii. R ă m â n e deci valabilă numai soluţia adoptării hotărârilor adunării generale, la a doua c o n v o c a r e , cu majoritatea absolută a asociaţilor prezenţi şi a părţilor sociale reprezentate la a doua c o n v o c a r e - soluţie care, totuşi, nu este consacrată expres. De aceea, de lege ferenda, propunem ca textul acestui alineat al art. 193 L S C să fie următorui: „(3) Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorităţii cerute, adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii de zi, prin votul reprezentând majoritatea asociaţilor prezenţi şi a părţilor sociale reprezentate în adunare" 3.2. Atribuţiile adunării generale. Reprezentând o evoluţie faţă de organizarea societăţilor de persoane, în cadrul societăţii cu răspundere limitată există a distribuţie legală a competenţelor şi răspunderilor diverselor organe ale societăţii. Deşi îşi păstrează plenitudinea de competenţe proprii adunării asociaţilor din societatea în n u m e colectiv, adunarea generală a societăţii cu răspundere limitată are şi o serie de obligaţii instituite legal, care au un caracter principal şi a căror îndeplinire se i m p u n e chiar d a c ă asociaţii nu le-au reglementat în actul constitutiv. Acestea pot fi repartizate în trei mari categorii de obligaţii şi răspunderi: (a.) urmărirea, evaluarea, discutarea şi aprobarea situaţiei financiare a societăţii şi stabilirea şi repartizarea profitului net, pe diversele destinaţii legaie şi statutare, (b) numirea, revocarea, stabilirea remuneraţiei, supravegherea, descărcarea sau tragerea la răspundere a persoanelor care exercită atribuţii de c o n d u c e r e şi controi a activităţii societăţii şi (c) modificarea actului constitutiv.

, ! [ | ! | ! j. 1 jjh-

Spre deosebire de modul de organizare a adunărilor generale ale acţionarilor, adunarea generală a asociaţilor societăţii cu răspundere limitată nu lucrează în întruniri ordinare şi generale. Aprobarea situaţiei financiare anuale şi repartizarea profitului net fac parte dintr-un c o m p l e x de măsuri prin care adunarea generală monitorizează şi conturează proiecţia financiară a activităţii societăţii c o m e r c i a l e şi c a r e constau în audierea raportului administratorilor şi, acolo unde este cazul, a cenzorilor, aprobarea contului de profit şi pierderi, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pe exerciţiul financiar următor, stabilirea destinaţiei profitului net şi fixarea dividendului ce se va repartiza asociaţilor. N u m i r e a şi revocarea administratorilor şi după c a z , a cenzorilor sau a auditorilor interni sau financiari, reprezintă o expresie a funcţiei organizatorice a societaţii comerciale. Asupra acestora adunarea exercită un control prin intermediul mai multor Instrumente: îi numeşte şi îi revocă, le stabileşte remuneraţia şi eventualele

280

Organizarea comerţului -S...

avantaje, ie aprobă activitatea şi le dă descărcare, decide pornirea acţiunii in răspundere împotriva lor, pentru daunele produse societăţii prin exercitarea necorespunzătoare a obligaţiilor profesionale ce le revin. 3.3. Şedinţele adunării generale. Adunarea generală a asociaţilor trebuie să se întrunească cel puţin o dată pe an, pentru aprobarea situaţiilor financiare şi repartizarea profitului; în plus, ea se poate întruni de câte ori este necesar pentru a soluţiona alte probleme de competenţa sa. De regulă, adunarea se va întruni ia sediul social dar, dacă actul constitutiv permite, ea va putea să-şi desfăşoare lucrările şi în altă locaţie. Adunarea generală va fi convocată de administratori, cu arătarea ordinii de zi, prin scrisoare recomandată, dacă actul constitutiv nu prevede altă formă. Convocarea se tace fie din iniţiativa administratorilor, în îndeplinirea obligaţiilor lor statutare, fie la cererea motivată (arătând scopul convocării) formulată de un asociat sau un grup de asociaţi care deţine părţi sociale reprezentând cei puţin o pătrime din capitalul social. Convocarea trebuie emisă cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru întrunire'. Toate aceste dispoziţii ale LSC au rolul de a proteja pe asociaţi, de a asigura respectarea drepturilor lor de a participa la deliberările adunării generale şi de a îşi exercita drepturile participative ce decurg din deţinerea de părţi sociale. în lipsa unor dispoziţii ¡egale speciale sau prohibitive, actul constitutiv poate să prevadă că, prin acordul tuturor asociaţilor, adunarea generală se va putea întruni şi lua hotărâri şi în absenţa acestor formalităţi de convocare. Cu atât mai mult cu cât votul în adunarea generală poate fi exprimat şi prin corespondenţă. 3.4. Hotărârile adunării generale. Hotărârile luate în adunarea generală exprimă voinţa socială a societăţii, formată în prezenţa şi cu votul asociaţilor acesteia. în evoluţia sa, conceptul de societate comercială s-a abstractizat tot mai mult, abandonând eiementeie subiective pe care se fundamenta în îavoarea celor obiective, care dau consistenţă funcţiilor moderne ale societăţii. Asttel, principiul unanimităţii în luarea hotărârilor adunării generale a asociaţilor a lăsat locui ceius, mai pragmatic şi mai eficient, al majorităţii de voturi. în aceste condiţii, hotărârile adoptate de asociaţi, cu unanimitate sau majoritate de voturi, astfel cum legea sau actul constitutiv cere, sunt opozabile şi obligatorii pentru toţi asociaţii. Dacă ele sunt contrare legii sau actului constitutiv, vor putea fi atacate oricând (dacă se invocă motive de nulitate absolută) sau în termen de cei mult 15 zile de la data la care asociatul a luat cunoştinţă de hotărârea adunării generale pe care o atacă. Acest drept revine numai asociaţilor care nu au fost prezenţi la adunarea generală sau care, fiind prezenţi, s-au opus hotărârii atacate şi au cerut să se consemneze opoziţia lor în registrul deliberărilor adunării generale.

' Condiţiile în care poate fi convocată adunarea generală a asociaţilor într-o societate comercială cu răspundere limitată sunt cele expres stipulate de dispoziţiile art. 195 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât dispoziţiile art. 1 373 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 31/1990 nu îi sunt aplicabile (C. Ap. Calaţi, Secţia comercială, maritimă şi fluvială, decizia nr. 15 din 5 martie 2008).

Societăţi comerciale. Organizarea şi funcţionarea societăţii cu răspundere

!imitată

281

privind revocarea lor din funcţie. Dacă revocarea a fost fără justă cauză, aceştia sunt, în calitatea lor de mandatari, îndreptăţiţi la daune care să acopere prejudiciul cauzal, în condiţiile dreptului comun. Administratorii care au şi calitatea de asociaţi pot ataca hotărârea adunării generale din calitatea lor de asociaţi, dar fără să o critice din perspectiva revocării ior. D a c ă hotărârea este atacată de toţi membrii consiliului de administraţie, societatea va fi reprezentată în justiţie de către persoana desemnată de preşedintele instanţei dintre asociaţi, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va alege altă persoană. Hotărârea irevocabilă de anulare va fi menţionată în registrul comerţului si publicata în Monitorul O f i c i a l al României, Partea a IV-a. De la data publicării, ea este opozabilă tuturor asociaţilor.

Administratorii societăţii nu au dreptul să atace hotărârea adunării generale

Secţiunea 4. Administrarea şi controlul societăţii cu răspundere limitata
4.1. Funcţia de administrator. Spre deosebire de situaţia consemnată la societăţile în nume colectiv sau în comandită simplă, în căzui societăţii cu răspundere limitată, administrarea acesteia poate fi încredinţată atât asociaţilor cât şi unor persoane care nu au această calitate. Astfel, calitatea de asociat, criteriu suprem pentru eligibilitatea şi desemnarea administratorilor la societăţile de persoane, a fost abandonată în tavoarea profesionalismului unor manageri exteriori structurii societare. Societatea cu răspundere limitată va putea să fie administrată de unul sau mai mulţi administratori, numiţi prin actul constitutiv sau desemnaţi de adunarea generală a asociaţilor. în acest context, este de menţionat că L S C nu cuprinde nicio menţiune privind constituirea unui consiliu de administraţie al societăţii cu răspundere limitată, atunci c â n d societatea are mai mulţi administratori, cărora actul

constitutiv le i m p u n e să lucreze împreună; însă, în tăcerea legii, c r e d e m că nu există ntct o raţiune pentru a î m p i e d i c a pe asociaţi să structureze, prin actul constitutiv sau pe c a l e a unei hotărâri a adunării generale, un a s e m e n e a organ colectiv de conducere, care este un instrument adecvat de coordonare şi supraveghere, în condiţii de transparenţă, a activităţii administratorilor. răspundere limitată. în principiu, în lipsa unor dispoziţii constitutiv, ei vor putea fi numiţi pentru o durată nelimitată. Legea nu fixează o durată maximă a mandatului administratorilor societăţii cu contrare ale actului

generală, revocarea lor şi numirea altor administratori nu constituie o modificare a actului constitutiv, dar trebuie să beneficieze de publicitatea legală cerută pentru

Fie că sunt numiţi prin actul constitutiv, fie că sunt desemnaţi de adunarea

opozabilitate faţă de terţi. 1 în acest sens, este de remarcat că, reglementând competenţele adunării generale a asociaţilor, art. 194 alin. (1) L S C , menţionează

în sens contrar, a se vedea C. Predoiu, în 5f.D, Cărpenaru, 5. David, C. Predoiu, C/i. Piperea, op. cit., p. 617.

82

Organizarea comerţului -S...

desemnarea şi revocarea administratorilor flit. a)] şi modificarea actului constitutiv fiit. d)] ca atribuţii distincte ale adunării. Chiar dacă funcţia de administrator al societăţii comerciale este accesibilă şi celor care nu au calitatea de asociat, ea este, de regulă, încredinţată asociaţilor, pentru motive care ţin de caracterul intuitu personae al societăţii.' Ca o expresie a faptului că societatea cu răspundere limitată - deşi desprinsă de statura societăţii de persoane - mai păstrează multe reminiscenţe ale societăţii în nume colectiv, LSC impune administratorilor societăţii comerciale anumite obligaţii de loialitate şi restricţii pe durata exercitării mandatului lor. Astfel, deşi nu există o interdicţie de principiu pentru ca aceştia să deţină calitatea de administrator şi ia alte societăţi comerciale, ei nu vor putea deţine această tuncţie, fără autorizarea adunării asociaţilor, în alte societăţi concurente sau care au acelaşi obiect de activitate. De asemenea, administratorii persoane fizice, dacă au şi calitatea de comerciant, nu vor putea, fără autorizarea adunării asociaţilor, să facă acelaşi fel de comerţ cu al societăţii pe care o administrează ori un comerţ concurent, nici pe cont propriu şi nici pe contul altei persoane fizice sau juridice. Interdicţiile de mai sus nu au caracter absoiut, în sensul că adunarea asociaţilor poate aproba derogări de la aceste reguli, atunci când apreciază că asemenea derogări nu aduc atingere intereselor societăţii; LSC cere aprobarea adunării asociaţilor, ceea ce înseamnă că aceasta trebuie convocată, în condiţiile statutare, pentru a lua în discuţie posibilitatea autorizării unor asemenea derogări. în lipsa unor dispoziţii statutare contrare, adunarea va decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociaie. Nerespectarea interdicţiilor menţionate mai sus poate atrage revocarea administratorului societăţii precum şi răspunderea iui pentru daune. Evident că dacă abaterile administratorului de la aceste reguli constituie şi o fraudă în dauna societăţii, atunci el va putea să fie si exclus din societate lart. 222 alin. (1) lit. d) LSC1. 4.2. Alegerea administratorilor. O interesantă problemă de interpretare priveşte majoritatea cerută pentru alegerea administratorilor; art. 192 alin. (1) LSC stabileşte că „adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociaie, în afară de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel" în timp ce art. 77 alin. (1) LSC, aplicabil şi societăţilor cu răspundere limitată, ca efect ai normei de trimitere cuprinsă în art. 197 LSC, stabileşte că „ asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social pot alege unul sau mai mulţi administratori

' Ch iar daca art. 77 alin. (1) LSC aplicabil şi societăţilor cu răspundere limitată, ca etect al normei de trimitere cuprinse în art. 197 LSC, prevede că „asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social pot alege unul sau mai mulţi administratori dintre ei", credem că această din urmă menţiune este îndepărtată prin caracterul clar şi neîndoielnic al dispoziţiei art. 197 alin. (1) LSC care arată că administratorii societăţii cu răspundere iimitată pot fi „asociaţi sau neasociati"

Societăţi comerciale. Organizarea şi funcţionarea societăţii cu răspundere

!imitată

283

Sunt în prezenţa a două norme distincte care prevăd cerinţe de majoritate diferite: regula dublei majorităţi cerută de art. 192 şi regula maiorităţii absolute a capitalului, cerută de art. 77 alin. (1) LSC; pentru că ne interesează majoritatea cerută pentru alegerea administratorilor, credem că, în aplicarea principiului special ia generalibus derogant, regula maiorităţii absolute prevăzute de art. 77 alin. (1) LSC are prioritate, fiind cuprinsă într-o normă specială faţă de cerinţa dublei majorităţi, cuprinsă într-o normă juridică de aplicaţie generală pentru validitatea hotărârilor adunării generale. 4.3. M e c a n i s m u l decizional. Potrivit prevederilor art. 197 LSC, dispoziţiile art. 75, 76, 77 alin. (1) şi 79 (care reglementează materia societăţilor în n u m e colectiv) se aplică şi societăţilor cu răspundere limitată. Această normă de trimitere reprezintă nu numai expresia unei tehnici legislative pragmatice, de natură a simplifica textul şi a evita repetiţiile inutile, ci şi un semn ca societatea cu răspundere limitată prezintă, î n c ă , multe asemănări cu forma de sqcietate din c a r e a evoluat. D i n nefericire, textele articolelor la care se face trimitere nu sunt de perfectă aplicabilitate, pentru că ele îşi păstrează culoarea unor dispoziţii reglementate cu altă destinaţie decât aceea a societăţilor cu răspundere limitată. în esenţă, aceste articole ale L S C stabilesc următoarele reguli: - în principiu, fiecare administrator are dreptul de a reprezenta societatea, în lipsa unei stipulaţii contrare în societate (art. 75 LSC); - administratorii care, potrivit actuiui constitutiv, trebuie să lucreze împreună, vor d e c i d e cu unanimitate de voturi iar în caz de divergenţă între ei vor decide asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social lart. 76 alin. (1) LSC]; ' - un administrator poate decide şl singur în chestiunile urgente, pentru evitarea unei pagube mari, atunci când ceilalţi administratori nu pot lua parte la administraţie lart. 76 alin. (2) LSC];

- administratorii sunt aleşi de asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social lart. 77 alin. (1) LSC]; - asociatul care, într-o operaţiune determinată, are interese contrare societăţii, nu poate lua parte la nici o deliberare privind această operaţiune, sub sancţiunea răspunderii pentru daune, dacă fără votul său nu s-ar fi obtinut maioritatea cerută (art. 79 LSC).

şi o serie de prevederi de natură a crea discuţii şi dificultăţi de interpretare: (a) aceste articole prevăd cerinţa unei majorităţi absolute nespecifice societăţii cu răspundere limitată, care se fundamentează pe regula dublei majorităţi (a aso-

Pe lângă aceste principii completatoare, articolele menţionate m a i sus cuprind

sociale în cadrul societăţii cu răspundere limitată; (c) aceste articole, integrate reglementării societăţii cu răspundere limitată sunt un izvor de contradicţii privind majoritatea cu neasociaţi. c a r e sunt numiţi administratorii sau posibilitatea ca ei

ciaţilor şi a părţilor sociale); (b) aceste articole se referă la decizia asociaţilor şi nu la adunarea generală a asociaţilor, forma legal consacrată pentru formarea voinţei

să fie

L

284

Organizarea comerţului -S...

4.4. Registrul asociaţilor. Obligaţiile iegaie de publicitate a actelor şi faptelor comercianţilor se asigură atât prin înregistrarea unor menţiuni în registrul comerţului sau publicarea în Monitorul Oficial al României a unor hotărâri ale societăţii sau acte ale asociaţilor, cât şi prin mijloace de evidenţă şi publicitate restrânsă a datelor care prezintă un interes public. Astfel este şi registrul pe care administratorii societăţii cu răspundere limitată sunt obligaţi să-l ţină şi în care vor înscrie toate datele de identificare aparţinând asociaţilor - cuprinse, de altfel, şi în actul constitutiv, potrivit dispoziţiilor imperative ale art. 7 LSC - dar şi orice date privind transferul părţilor sociale sau modificări privitoare la acestea. Acest registru poate fi oricând consultat de asociaţi - ca o expresie a dreptului general de control pe care aceştia îl au asupra actelor şi faptelor care interesează societatea - dar şi de către creditori, motiv pentru ca am privit acest registru şi ca un instrument de publicitate restrânsă, destinată unei anumite categorii de persoane. LSC nu stabileşte însă - cu privire ia creditori - dacă menţiunea îi priveşte numai pe creditorii societăţii sau şi pe cei personali ai asociaţilor. în opinia noastră, ambele categorii de creditori sunt îndreptăţite să consulte acest registru, în lipsa unei distincţii legale {ubi lex non distinguid nec nos distinguere debemus). în pius, creditorii personali ai asociaţilor societăţii au un interes actual, personal, direct şi imediat de a fi la curent cu orice transfer de părţi sociale, întrucât, potrivit art. 66 alin. (2) LSC ei pot popri, în timpul duratei societăţii, părţile ce s-ar cuveni asociaţilor prin lichidare; astfel, ei sunt interesaţi să cunoască dacă debitorul lor şia înstrăinat părţile sociale. Este adevărat că pentru o certitudine deplină, informaţiile furnizate de oficiu] registrului comerţuiui sunt cele care reflectă situaţia juridică a titularilor de părţi sociale, întrucât potrivit art. 203 alin. (2), transmiterea părţilor sociale are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii ei în registrul comerţului. Nerespectarea obligaţiei de a ţine registrul completat la zi cu toate informaţiile şi datele cerute de lege atrage răspunderea personală şi solidară a administratorilor pentru orice daună pricinuită societăţii, asociaţilor şi creditorilor. în acest sens sunt de menţionat şi prevederile art. 73 alin. (1) lit. c) LSC, potrivit cărora administratorii răspund solidar faţă de societate pentru existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere.

Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor aparţine societăţii, care o exercită în baza hotărârii adunării generale, conform prevederilor art. 194 alin. (1) lit. c) LSC, în acelaşi context, este de menţionat că acţiunea în răspundere împotriva administratorilor va putea fi exercitată şi de creditorii societăţii, dar numai în cazul în care împotriva acesteia s-a deschis procedura insolvenţei reglementată de Legea nr. 85/2006 lart. 73 alin. (2) LSCJ. 4.5. Controlul activităţii societăţii. Controlul actelor şi al activităţii societăţii cu răspundere limitată este un drept ce revine fiecărui asociat, în temeiul calităţii sale şi a interesului său legitim de a cunoaşte situaţia financiară şi evoluţia patrimonială a societăţii. Acest drept de control este expres reglementat de art. 199 alin. (5) LSC, în favoarea fiecărui asociat care nu are şi calitatea de administrator iar conţinutul

Societăţi comerciale. Organizarea şi funcţionarea societăţii cu răspundere

!imitată

285

nume colectiv.' Asociaţii pot exercita acest drept, în condiţiile statutare, fie direct, fie recurgând, de o manieră structurată şi organizată, la calificarea profesională a unor specialişti cenzori, auditori interni sau auditori financiari, potrivit distincţiilor făcute de iege şi prezentate mai jos (a-b). a) La societăţile cu răspundere limitată care nu sunt supuse obligaţiei legale de auditare, adunarea asociaţilor poate numi unui sau mai m u l ţ i c e n z o r i ori un auditor financiar. Acest drept al asociaţilor de a numi cenzori se transformă într-o obligaţie, acolo unde numărul asociaţilor societăţii cu răspundere limitată este mai mare de 15. Este o soluţie legală rezonabilă, întrucât etectuarea unui controi direct de către un număr m a r e de asociaţi poate interfera de o manieră nedorită cu activitatea curentă a societăţii, perturbând funcţionarea acesteia. b) D a c ă societatea este supusă unor obligaţii legale de auditare financiară, atunci societatea cu răspundere limitată va supune situaţiile financiare auditării unor auditori financiari, desemnaţi în condiţiile legii. în această situaţie societatea, indiferent de numărul de asociaţi, va organiza auditui intern, potrivit normelor elaborate de C a m e r a Auditorilor Financiari din România, iar la societăţile care au peste 15 asociaţi, cenzorii v o r fi înlocuiţi cu auditori interni. 4.6. Situaţiile financiare ale societăţii. L S C enunţă p n n c i p i u i potrivit căruia situaţiile financiare a l e societăţii cu răspundere limitată vor fi întocmite potrivit regulilor a p l i c a b i l e societăţii pe acţiuni. în realitate, L S C cuprinde o singură dispoziţie privind m o d u l în care se vor întocmi situaţiile financiare ale societăţii pe acţiuni, dispoziţie cuprinsă în art. 182. alin. (1) şi care arată că „situaţiile financiare anuale se v o r întocmi în condiţiile prevăzute de lege". 2 De aceea, credem că iegiuitorul a urmărit să reglementeze un regim de similitudine între societatea cu răspundere limitată şi societatea pe acţiuni nu

acestui drept este similar dreptului de control pe care asociaţii îl au în societăţile în

numai privind întocmirea situaţiilor financiare ci şi cu referire la procedura de adoptare, d e p u n e r e şi efectuare a publicităţii legale a acestor situaţii financiare. Astfel, administratorii trebuie să prezinte cenzorilor, respectiv auditorilor interni şi auditorilor financiari, cu cel puţin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru şedinţa adunării generale a asociaţilor, situaţia financiară anuală pentru exerciţiul financiar precedent,. însoţită de raportul lor şi de documentele justificative. Pe baza acestora, cenzorii sau auditorul financiar întocmesc şi depun la sediul societăţii un raport care rămâne la dispoziţia acţionarilor, spre consultare, timp de cel puţin 15 z i l e înainte de data adunării asociaţilor. Aceştia v o r putea obţine, la

1 Această prevedere este criticabilă sub două aspecte: (a) nu conferă un drept de control administratorilor asociaţi, deşi acesta constituie un element intrinsec al dreptului lor de a conduce societatea şi (b) face trimitere ia dreptul de control exercitat de asociaţii societăţii în nume colectiv, în condiţiile în care art. 75-87 LSC nu reglementează expres un asemenea drept. 2 A se vedea, în acest sens, dispoziţiile Ordinului M.F.P. nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile contorme cu directivele europene {M. Of. nr. 1080 din 30 noiembrie 2005).

286

Organizarea comerţului -S...

Situaţiile financiare anuale împreună cu raportul administratorilor şi al cenzorilor sau ai auditorului financiar vor fi supuse aprobării adunării asociaţilor; după aprobarea lor, toate aceste documente, însoţite de procesul-verbal al adunării generale a asociaţilor, vor fi depuse la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate. Datele cuprinse în situaţiile financiare anuale sunt transmise în formă electronică de către oficiile registrului comerţului către Ministerul Finanţelor Publice; dacă societatea are o cifră anuală de afaceri mai mare de 10 m i l i o a n e lei, atunci un anunţ prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat în Monitorul O f i c i a l a! României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societăţii şi prin grija oficiului registrului comerţului; pentru societăţile care nu îndeplinesc condiţia cifrei de afaceri anuale de peste 10 milioane lei, anunţul respectiv se va publica doar pe pagina de internet a oficiului registrului comerţului. Aprobarea situaţiilor financiare anuale de către adunarea generală nu împiedică exercitarea acţiunii în răspundere, în conformitate cu prevederile art. 155 LSC.

cerere, copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăşi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

Secţiunea 5. Societatea cu răspundere limitata cu asociat unic
5.1. Specificitate. Pluralitatea de persoane care participă ia constituirea unei societăţi c o m e r c i a l e este subliniată atât de conceptul de societate - care presupune implicarea mai multor persoane, cât şi prin forma plurală în care sunt menţionate persoanele fizice şi juridice cărora art. 1 LSC le conferă dreptul de a constitui o societate comercială. Cu toate acestea, conceptul de pluralitate de persoane c a r e participă la constituirea societăţii c o m e r c i a l e este erodat de existenţa, atipică, a societăţii constituite din voinţa şi cu participarea unei singure persoane, fizice sau juridice. Această posibilitate este reglementată prin prevederile art. 4, ale art. 5 alin. (2) şi ale art. 13 LSC şi ea pune în discuţie chiar şi caracterul contractual al societăţii comerciaie. Prin abatere de la regula pluralităţii fondatorilor şi asociaţilor, L S C permite

funcţionarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată în care toate părţile sociale să aparţină unei singure persoane, denumită asociat unic. în această situaţie se poate ajunge fie prin constituirea societăţii de către un singur fondator, fie prin retragerea, excluderea, decesul, falimentul sau incapacitatea unuia sau mai multor asociaţi ai societăţii cu răspundere limitată, astfel încât, rămasă cu un singur asociat

forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic.

şi confruntată cu spectrul dizolvării, societatea este reorganizată ca o societate cu asociat unic, fie prin transformarea unei alte forme de societate, care nu poate exista cu un singur asociat şt care, din motivele menţionate mai sus optează pentru In unele dintre aceste articole, legiuitorul foloseşte, explicit, sintagma „societate comercială cu răspundere limitată cu asociat unic" Este evident că alăturarea

acestor noţiuni divergente a fost deseori şi întemeiat criticată în doctrină, pe moti-

Societăţi comerciale. Organizarea şi funcţionarea societăţii cu răspundere

!imitată

287

vui că, într-adevăr, conceptul de societate presupune sau implică o pluralitate de

fondatori care să se asocieze.' in alte legislaţii naţionale care c u n o s c acest concept, el a fost, mai degrabă, denumit „întreprindere unipersonală", evitându-se, astfel, această supărătoare inadecvare terminologică. 2 Societatea unipersonală este, în multe ocazii, pândită de efemeritate, mai ales atunci c â n d ea î m b r a c ă această formă ca urmare a decesului, incapacităţii, excluderii sau retragerii unui asociat sau mai multor asociaţii, societatea rămânând, astfel, cu un asociat singular. în aceste situaţii, de regulă, asoctatul rămas în societate reconstituie coordonatele de pluralitate a asociaţilor, fie prin cooptarea succesorilor asociatului decedat, fie prin cooptarea unor noi asociaţi. Asociatul u n i c al societăţii cu răspundere limitată poate sa fie atât o persoană fizică, cât şi o persoană juridică, cu restricţiile prevăzute de art. 14 alin. (1) şi (2) LSC. Această posibilitate este evocată, indirect, atât de dispoziţiile art. 14 alin. (2) cât şt de c e l e ale art. 15 LSC. 5.2. F o r m a r e a capitalului. în fine, pentru raţiuni de transparenţă şi credibilitate, atunci c â n d o societate cu răspundere limitată se constituie de un asociat unic şi daca aportul său la capitalul social este adus şi în natură, acesta va fi expertizat pentru a i se stabili valoarea reală, cu care va fi încorporat patrimoniului societăţii. Interdicţiile prevăzute de art. 39 L S C privind exercitarea calităţii de expert în cauză sunt aplicabile. Această evaluare obligatorie a aportului în natură, prin intermediul unei expertize de specialitate, reprezintă o exigenţă suplimentară faţă de regimul de drept c o m u n al constituirii societăţilor cu răspundere limitată; inexistenţa mai multor asociaţi, care ar putea exercita un control reciproc asupra valorii aporturilor în natură ale asociaţilor, în scopul conservării cotei lor de participare la capital, justifică necesitatea unui control exterior, care să ateste realitatea şi valoarea aportului în natură al asociatului unic, pentru a preveni, astfel, fraudarea intereselor creditorilor societăţii. 5.3. Interdicţii. Existenţa societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic este

tează rolul asociatului u n i c este o posibilitate pe care legea nu o permite. în acest sens, art. 14 L S C interzice persoanei fizice sau juridice sa aibă calitatea de asociat unic, simultan, în două societăţi cu răspundere limitată sau ca o societate cu răspundere limitată cu asociat unic să devină unicul asociat al unei alte societăţi cu răspundere limitată.

privită, chiar şi de către legiuitor, ca o excepţie de la regulă. De aceea, posibilitatea multiplicării acestor societăţi, în care, direct sau indirect, aceeaşi persoană interpre-

explicabilă din mai multe considerente. în primul rând, această interdicţie protejează interesele terţilor şi descurajează tendinţa dezvoltării unei reţele de societăţi

Restrângerea prezenţei unei persoane ca asociat unic la o singură societate este

St.O. Cărpenaru, op. cit., p. 343. în Franţa, prin Legea din 11 iulie 1985, a fost reglementată întreprinderea unipersonală cu răspundere limitată (E.U.R.L.), care este, în realitate, o societate cu răspundere limitată constituită de un singur asociat, persoană fizică sau [uridică.
1
2

288

Organizarea comerţului -S...

comerciale aflate sub controlul total şi exclusiv ai unei singure persoane, tendinţă de natură a denatura concurenţa comercială. în al doilea rând, în absenţa unei asemenea interdicţii, beneficiul răspunderii ¡imitate de care se b u c u r ă asociatul u n i c ar fi m u l t i p l i c a t inutil. în tapt, asociatul u n i c ar d o b â n d i posibilitatea de a se bucura, în m o d e x c i u s i v , de multiplicarea capacităţii sale (uridice, sub umbrela diverselor societăţi cu asociat unic, pe care le-ar putea crea, în lipsa unei asemenea interdicţii. Apoi, exigenţele transparenţei sunt şi ele satisfăcute, creditorii societăţii comerciale fiind lipsiţi de surpiza neplăcută a ineficienţei concursului creanţelor lor, care se reazămă toate, în final, pe solvabilitatea unei singure persoane. Este de remarcat că precauţiile legiuitorului nu sunt de natură să elimine complet posibilităţile multiplicării, în tapt, a societăţilor cu răspundere limitată aflate sub controlul exclusiv al aceluiaşi asociat unic; aşa c u m s-a observat, interdicţia legală poate fi depăşită prin asocierea unei societăţi cu răspundere limitată cu asociat unic chiar cu persoana care are calitatea de asociat unic pentru constituirea unei societăţi care are, aparent, o pluralitate de asociaţi, dar în spatele căreia se află aceeaşi unică persoană. 1 în cazul încălcării acestei interdicţii, potrivit dispoziţiilor art. 6 al Legii nr. 314/2001 privind reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale 2 , societăţile cu răspundere limitată cu asociat unic, astfel constituite, sunt dizolvate de drept şi se radiază, din oficiu, din registrul comerţului. Asociatul unic al societăţilor comerciale constituite cu încălcarea legii răspunde nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale ale societăţii comerciale dizolvate de drept lart. 14 alin. (1) LSCJ; sancţiunea încălcării acestei interdicţii nu este nulitatea societăţii sau a actului juridic, ci dizolvarea societăţii constituite cu nerespectarea legii, dizolvare care se pronunţă pe cale ludecătorească la cererea statului, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, precum şi a oricărei persoane interesate. 5.4. Competenţele asociatului unic. în situaţia fondării unei societăţi cu răspundere limitată de către un asociat unic care, în mod evident este unicul subscriitor ai capitalului social şi deţine, astfel, toate părţile sociale, acesta se substituie adunării generale a asociaţilor - organism inexistent, în această situaţie - şi urmează a exercita toate atribuţiile conferite acesteia de lege. în mod inutil, legiuitorul mai precizează că asociatului unic care este şi administrator al societăţii comerciale, îi revin si obligaţiile prevăzute de lege pentru această din urmă calitate.

Probabil că rostul acestei succesiuni de afirmaţii este acela de a sublinia că într-o asemenea situaţie - asociatului unic îi revin atât obligaţiile adunării generale a asociaţilor cât şi cele ale administratorului societăţii - un cumul de atribuţii sau puteri care alterează distinctivitatea ceior două organe ale societăţii, dintre care unul are o natură eminamente deliberativă iar celălalt una operaţională, managerială.

' C.-L Popescu, Posibilitatea de multiplicare în tapt a numărului societăţilor cu răspundere limitată constituite de o singură persoană, în Revista de drept comercial nr. 11/1997, p. 86-88. i M. Of. nr. 338 din 26 iunie 2001.

14 alin.7. Având însă în vedere că asociatul unic îndeplineşte şt atribuţiile adunării generale şi are şi vocaţia de administrator. este obişnuit ca asociatul unic să fie şi singurul sau unul dintre puţinii salariaţi ai societăţii. fundamentată pe ideea de transparenţă. să mai notăm că art.salariat sau administrator. 5. Obligaţii specifice ale asociatului unic. Tot în privinţa societăţii cu răspundere limitată. sub aspectul conţinutului şi al întinderii drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate de societate. Cauze specifice de dizolvare. este de aşteptat şi de înţeles că dimensiunea afacerilor unei asemenea societăţi este redusă. retragerea unui asociat poate conduce la dizolvarea societăţii. constând în încălcarea interdicţiei ca o societate cu răspundere limitată să aibă ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată. alcătuită dintr-o singură persoană. având în vedere că asociatul unic exprimă . nefiind nevoit să opteze pentru una dintre aceste funcţii. Asociatul unic . pe motivuî că un contract de muncă încheiat de asociatul unic cu societatea ar fi un contract cu sine însuşi. 229 LSC). iar societăţile în comandită simplă se dizolvă prin retragerea singurului comanditat sau a singurului comanditar (art.atât voinţa socială cât şt voinţa proprie. situaţie care. Tot astfel. în pius. acest număr nu este completat (art. rezultă că. ea cantonându-şi eforturile şi aspiraţiile în zona micului negoţ. în anumite situaţii.asociatul unic este obligat să consemneze în scris orice decizie adoptată într-una din aceste două calităţi. a producţiei manufacturiere sau artizanale şi a serviciilor din sfera comerţului invizibil. Sub aspectul efectelor produse. în lipsa unei interdicţii legale exprese. (3) LSC stabileşte o altă cauză specială de dizolvare. 10 LSC). îndeplinind atât atribuţiile adunării generale cât şi pe cele ale administratorului .6. este de menţionat că. societatea pe acţiuni se dizolva dacă prin retragerea unui acţionar numărul acestora s-a redus sub minimul legal. astfel încât orice raporturi juridice dintre societate şi asociat să poată fi probate cu certitudine. astfel. Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic este o ficţiune legală care permite unui întreprinzător solitar să îşi organizeze comerţul sub adăpostul răspunderii limitate şi cu instrumentele proprii funcţionării societăţii comerciale.de unui singur . societăţile în nume colectiv şi cele cu răspundere limitată se dizolvă când prin retragerea unui asociat numărul asociaţilor s-a redus la unul singur şi nu există ciauză de continuare cu moştenitorii sau asociatul rămas singur în societatea cu răspundere limitată nu decide să reorganizeze societatea ca societate cu răspundere limitată cu asociat unic. LSC impune prin art. Organizarea şi funcţionarea societăţii cu răspundere !imitată 289 5. dacă. fără un temei legal. Este o măsură de protecţie a societăţii şi a terţilor. în termen de 9 luni. 5. Este o dispoziţie care se fundamentează pe aceleaşi raţiuni care interzic asociaţilor societăţii cu răspundere limitată să voteze în cadrul adunării generale cu privire la contractele încheiate între ei şi societate. i-a fost refuzată cu obstinaţie în epoca de pionierat a renaşterii reglementării societăţii comerciale. încălcarea interdicţie/ . De aceea.5.Societăţi comerciale. în aceste condiţii. asociatul unic poate fi şi salariat şi administrator în acelaşi timp. să fie consemnat în formă scrisă. 15 ca orice contract încheiat între societatea cu răspundere limitată şi asociatul unic al acesteia. sub sancţiunea nulităţii absolute.

precum şi oricărei persoane interesate să ceară dizolvarea pe cale judecătorească a unei societăţi constituita . care este de natura societăţii comerciale. c u m ar fi desfăşurarea unei activităţi e c o n o m i c e . caracterul asociativ. poartă şi denumirea de întreprindere unipersonală). şi a n u m e pe suportul societăţii c o m e r c i a l e cu asociat unic (care. există şi o situaţie în care ele s-ar putea suprapune. permite statului prin Ministerul Finanţelor Publice. Rezultă din aceste considerente că noţiunile de societate comercială şi de întreprindere prezintă o serie de elemente c o m u n e . în alte sisteme de drept naţional. lucrative şi prezenţa unei organizări metodice a acestei activităţi. Chiar dacă nu sunt echivalente. putând lipsi din structura întreprinderii.290 Organizarea comerţului astfel.

al cărei rol este să transpună în legislaţia naţională prevederile Directivei 2001/86/CE.J 1. de un ansamblu de reglementări: . L 294 din 10 noiembrie 2001. Forme 1.Regulamentul (CE) nr. pe baza unei reglementări unitare. pe plan comunitar şi naţional. (în continuare denumită „Directiva"). Concept. Concept. 1 Hotărârea Guvernului nr.Societăţi comerciale.2. Of.1. forme 1.Hotărârea Guvernului nr. care reglementează constituirea. Societatea europeana Secţiunea 1. funcţionarea. Concept.Capitolul X. 187/2007 privind procedurile de informare.Directiva 2001/86/CE a Consiliului (Uniunii Europene) din 8 octombrie 2001 de completare a statutului societăţii europene în ceea ce priveşte implicarea lucrătorilor2. cât şi Directiva 2001/86/CE a Consiliului (Uniunii Europene) din 8 octombrie 2001 au fost publicate în jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. dizolvarea şi lichidarea societăţilor europene. chestiuni privind dobândirea personalităţii juridice de către o SE cu sediul în România precum şi formalităţile şi consecinţele transferării sediului acesteia pe teritoriul unui alt stat membru. . . 26/1990 privind registrul comerţului. consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene. . nr. 187/2007 a fost publicată în M.2.1. organizarea. Definiţie. Regimul juridic al societăţilor europene ( Societas Europaea SE) este guvernat. 2157/2001 al Consiliului (Uniunii Eu