You are on page 1of 4

2011 sabv 15 Rmb¿

431
.
sundaymag@varthamanam.com

Ipco-∏pg {ioIp-am¿ Ipgq¿ hn’¨

K YM C
Rm-t\-sd Zp:Jn-®X - v H-cp Nn-{Xw I-≠n-´m-W.v hn-i∂- p-he
- s- ™m-cp Ip-™v G-Xp \n-an-jh - pw a-cn-°m-sa-∂
A-hÿ
- b- n-en-cn-°p-∂X- .v sXm-´p ]n-dI
- n¬ Cu a-cW - w Im-Øv H-cp I-gp-I\
- n-cn-°p-∂p. Ip-™n-\pw I-gp-I\ - pw
D-≈X
- v H-tc hn-Im-cw, hn-i∏
- .v tlm, F-s¥m-cp Nn-{X-am-WX - .v
F-¥p-sIm-≠m-Wv tem-Iw C-ßs- \ B-bn-t∏m-Ip-∂X - .v
Ihn Ipco-∏p-g {ioIp-am¿ ]d-bp-∂p, Ihn-Xbpw Pohn-Xhpw. Ipco-∏pg {ioIp-am¿
hc: kp\n¬ ]Wn-°¿

1982
IhnXbpsS almhn]n\ßfn¬ ]pXnsbmcnSnapg°ambv HtŒm_¿
\men\v sP n h∂phnfn®t∏mƒ aebmfw sXm´dn™Xv Hcp Imhy
hnkv a bsØ. Imº pIfpsS s\©n¬ Xo tImcnbn´ Cu
lw P-\-߃-°n-S-bn-te-°n-d-
ßn. G-Xm-≠v K-±¿ sN-bX
se-Øs - ∂ ]-cº
tØm-Sp-Iq-Sn P-\-ß-fp-sS ap-
ºn¬ I-hn-X sNm-√p-∂X
- c - m-KX
-v t- ]m-
- t- h-j-

- v I-S-
km-ln-Xy A-°m-Za- n-bp-sS {]-kn-
U-≠v B-Ip-∂X
t±-lØ - n-s‚ i-‡a
sf-√mw D-≠m-bn-´p-≈X
Xy A-°m-Za - n {]-kn-U≠
- n-\p-ap-ºm-Wv A-
- m-b c-N\
- .v km-ln-
- m-bn-cp-
- I - -
Im¿ ]m¿-°p sN-bX
Øn-se ]m¿-°n¬/ A-c-a-Wn-
°q¿ A-cb
^o-kn-se-Øn-bm¬ H-‰b
∂v /\m-´p-Im-sc ap-gp-h≥ \-SØ
- n-f° - n \-S°
v- n-´v / \-Kc

- pw/ Hm-
- n-cp-∏n-cp-
- n-
- - tI-cf
c-fa
\p ]p-dØ
- Ø
- p-≠m-°p-∂, a-eb

°p-∂ a-s‰m-cp Po-hn-Xs


- n-\p ]p-dØ

- v H-cp a-eb

¶ƒ A-Sp-Øv I-≠n-´p-≠v. A-
- v H-cp tI-

- m-fa
- m-fØ

- Ø Xm-
- p-≠m-
- n-
∂w ]n-∂w a-gs
I sX-tømw Xm-cm Xn-an-¥m-cm.-..-
F-s‚ {]n-bs
bm-Wv sP- n. sP- n Ip-co-∏p-
g {io-Ip-am-dn-s‚ Im-hy-Po-hn-X-
- ]-bX

- ∏-´ I-hn-XI
-v t- ∏mƒ/X-

- q-Sn-
F-ßs

\-Kc
.
bn-cp-∂p? C-t∏mƒ Ip-co-∏p-g
- \-bm-W?v
F-s‚ Ip-co-∏p-g G-Xm-≠v
- a- m-bn-t∏m-bn. Rm-\X
≠v Ip-co-∏p-g hn-´v sIm-√Ø
- p-sIm-
- p-
A£capdnhpIƒ Hcp ImeØns‚ Xs∂ km£ys∏SpØemWv. Ω-\n-´b - m-W.v K-±d- n-s‚ t]m-fn-kn ∂ \m-ep-h¿-jw Fw ap-Ip-µs - ‚ °pw/ F-√m-hc - p-sS-bpw B-tcm- h-sc-°p-dn-s®-¥m-Wv ]-db - m-\p- Øn-epw hy-‡n-Po-hn-XØ - n-epw \n-∂v ap-∏X - p In-tem-ao-‰¿ Zq-sc-
Ipco∏pgbpw sP nbpw Hcp XeapdbpsS CSthfbv°∏pdØp\n∂pw
C∂pw \tΩmSv kwhZn°p∂p≠v; as‰mcp C„apSn°mbembn.
\Kv\IhnXsb∂ IhnXbpsS kzmX{¥yØns‚ Bghpw ]c∏pw Ihn
A\p`hn°ptºmƒ, sNdnb hcnIfnse henb PohnXw ]eXpw \sΩ
h-fs - c {]-[m-\a
t∏m-ep-s≈m-cp \-bc
\-SØ- m≥ \-Ωp-sS I-hn-Iƒ-°v
I-gn-™n-´n-√. sN-ß-d k-a-c-
Øn¬ I-hn-Iƒ sN-∂v I-hn-X
- m-Wv. K-±d
- q-]o-Ic
- n-s\-
- W - w
km-ln-Xy-Po-hn-XØ
jvS- a- m-bn-cp-∂p F-∂m-Wv ]p-dØ
\n-∂p-≈ \n-co-£W
∂v F-\n-°v tXm-∂n-bn-´p-≈X
Xm-¶ƒ I-hn-X°
- n-se H-cp \-

- ß

- p-th-≠n-bp-
- f - n¬-\n-
- p-

- .v
Kyw {i-≤n-°W
Ip-co-∏p-gb
sam-s° h-fs
bn F-gp-Xn-bn-cp-∂ Ip-co-∏p-g H-
Sp-hn-em-bn F-gp-Xp-∂ I-hn-XI
- a
- pw a-‰p Zp:J-ßf
- c ssh-b‡
- t- √m.

- n-Ia
- p-
- m-

- -
tam?
.
≈-X.v A-hs

Im-cy-ßs
A-Sp-Ød

gp-Xm≥ I-gn-bn-√. I-hn-X°


- c-°p-dn-®v F-gp-Xp-

- n-™n-´p-≠.v ]-e-
- f-°p-dn-®pw \-ap-°v F-
- v ]-
G-sd kzm-[o-\w sN-ep-Øn-b H-

.
∂p-Iq-Sn-bm-W.v sP- n C-t∏mƒ
B-fp-Iƒ tNm-Zn-°m-dp-t≠m?
D-≠.v tImsfPpIfn¬ I-hn-
X sNm-√m≥ t]m-Ip-tºmƒ sP-
bp-≈ I-cn-ß∂
A-jS-v a
Ø ÿ-ea
- p-Sn-°m-be

µ-ca- m-b ÿ-ea- m-bn-cp-∂p. A-j-v


S-ap-Sn-°m-be
- q-cm-Wv Xm-ak

- m-Wv Ip-co-∏p-g. kp-

- m-Wv A-hn-Sp-sØ
- n-s‚ sXm-´S- p-
- w.

]Tn∏n°p∂p≠v. hm-bn-®p. A-hc - X - v G-‰p-sNm-√p-I- ≈ bm-{X-Iƒ H-cp-]m-Sv \-SØ - n- fn¬ h-en-b km-aq-ln-I hn-a¿- cn-an-Xn-bp-≠.v B ]-cn-an-Xn-°∏ - p- ku-µc - yw.
bp-ap-≠m-bn. ]-t£ A-sXm-  n sNm-√m≥ Ip-´n-Iƒ F-t∂m-
Nnet∏mgh \sΩ Nncn∏n°pIbpw, Nn¥n∏n°pIbpw sNøp∂p≠v. bn-´p-≠.v Xym-Kß - ƒ k-ln-®n-´p- i-\w h-cp-∂p. km-aq-ln-It- _m- d-am-Wv ]-e hn-j-b-ß-fpw. Sv ]-db - m-dp-≠v. sP- n-°n-t∏mƒ ap-Sn-sb-´pw tIm¿-Øv- sI-´n/
∂pw I-hn-bp-sS \-bc - q-]o-Ic - W - - ≠v. ]-t£, Aw-Ko-Im-cß - ƒ h- [w Iq-Sp-X¬ Du¿-Pn-Xa - m-Ip-∂p. Rm≥ Kƒ-^v ta-Je - b - n¬ t]m- hn-c¬ \q-dm¬ Im-s‰m-Xp-°n/hn-
Ipco∏pg lrZbw Xpd°ptºmƒ 27, 28 h-b  - m-bn. sP- n-sb-°m-
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
a-eb - m-fØ
tZ-io-b{- i-≤ B-I¿-jn-°p-
I-bm-Wv. I-hn H F≥ hn
Ip-dp-∏n-\v ⁄m-\]
- n-se I-hn-Iƒ

- oTw e-`n-
bpw sNm¬-°h
sNm-√m-Ø I-hn-XI
gp-Øn-eq-sS-bp-sam-s° sX-ep-¶p I-
hn-Xs - b A-¤p-Xs
- n-XI
- f
- f - n-eq-sS-bpw
- n-eq-sS-bpw F-

- ∏-Sp-Øp-∂h - n-
sØ kzm-[o-\n-®n-´n-√. Rm-\S- -
°-ap-≈ I-hn-Iƒ A-hn-sS-s®-∂v
I-hn-X sNm-√n-bn-´v sXm-´S- p-Ø
Zn-hk - w G-sX-¶n-epw kvI
sN-dn-b ¢m-kp-ap-dn-bn¬ C-cp-]-
Xp- t]-cp-sS ap-ºn¬ I-hn-X sNm-
- q-fn-se
∂p?
.
f-sc Ip-dh

Rm-\X
√. Aw-Ko-Im-cw F-∂p ]-d-
™m¬ F-¥v Aw-Ko-Im-ca
- m-W.v F-¥p tXm-∂p-

- v B-tem-Nn-®n-t´-bn-

- m-Wv
C-Xv tI-cf
Po-hn-XØ

_-‘s
.
tWm? hy-‡n-Po-hn-Xh
- A-¥c
- n¬ D-≠m-b am-‰a

- ∏-´p-≠m-b am-‰a
F-\n-°v B-sI H-cp Po-hn-
- o-£Ø

- m-tWm?
- n¬

- p-am-bn
- m-
b-t∏mƒ A-hn-Sp-sØ te-_¿
Iym-ºp-Iƒ, sXm-gn-em-fn-Iƒ Po-
hn-°p-∂ H-cp-]m-Sv ÿ-eß
t]m-bn I-≠n-´p-≠.v A-hc
jvS- ∏- m-Spw th-Z\ - b - pw A-Sp-Ø-
- ƒ
- p-sS I-
fpw {]m-bw-Ip-d™
h-b  - v {]m-ba
∂m-Wv sP- n sNm-√m≥ ]-db
∂-X.v Rm-\m-Zyw hn-ja- n-®n-cp-∂p
I-hn-X sNm-√n-bt- ∏mƒ. B Zn-
-
- p-≈ Ip-´n-Iƒ h-
18 Dw 20 Dw

- p-
cn-™ß
In-S°
- s
- p-t∂m-f/v- F-s‚ Xp-gØ
≠n¬ Xm-fa- n-´-v Xp-Sn-°p-t∂m-f!v !
(C-„a
tem-IØ
- p-Sn-°m-b¬)
- \ Xn-cn-™ß

- p X-s∂ G-‰h
- s

- pw kp-
- \
- -

®n-cn-°p-∂pp. C-Øc - w Aw- [w ap-t∂m-´p t]m-bn-´p-≠.v F-\n-°v In-t´-≠X - .v F-\n-°v h- X-ta D-≈q F-∂ Xn-cn-®d- n-hm-Wv dn-™n-´p-≠.v C-ßs - \ In-S∂ - v I- h-kß - t- fm¿-°p-tºm-gp-≠m-Ip-∂ µ-ca - m-bn-´p-≈ P-ek - m-∂n-[y-am-
√pw. Im-hy-hg- n-bn-se cm-j{-v So-bw jv-S-s∏-Sp-∂, A-[zm-\n-°p-∂ Wv A-jS-v a - p-Sn-°m-b¬. A-jS-v -
Ko-Im-cß - ƒ a-eb - m-fI - h - n-I- sX-ep-¶v I-hn-bm-b K-±d - n-s\ Ip- Xn-cn-®d- n-bm≥ \-Ωp-sS I-hn-Iƒ- ´v tXm-∂n-bt- ∏mƒ Rm≥ Ip-d® - v C-Xn-\v Im-cW - w. H-‰ Po-hn-Xw - hn-Im-cß - ƒ, A-ßn-s\-sbm-s°-
sf tX-Sn-hc - p-∂t- Xm-sSm-∏w I-hn-Xs - bm-s° F-gp-Xn. A-Xv sIm-≠v F-\n-°v Ip-td Im-cy- Cu a-\p-jy-cm-Wt- √m tI-cf - - bm-bn-cp-∂t- √m F-s‚ Po-hn-Xw. ap-Sn-°m-b¬ I-≠m-Wv H F≥
dn-®v ]-d™ - p. K-±d - n-s‚ a-eb - m-fh - - °v I-gn-™n-´n-√. Øn-\v h-en-b sI-´n-Sß - f - p-≠m- hn h-f¿-∂X - .v Xn-cp-s\-√q-cpw. Xn-
tI-cf - Ø - n-s‚ A-¥c - o-£w gn-bn¬ Xo¿-®b - m-bpw Ip-co-∏p-g B-fp-Iƒ hm-bn-°p-∂p-≠v. F- ߃ sN-øm-\m-hW - w. A-hn-sS A-∂p Rm≥ th-Z\ - n-®X - v a-\  - p-
A-{X ip-`I - c - a - √ - F-∂ Im- A-[n-Im-cw e-`n-°p-tºmƒ A- s‚ ]p-kX -v I - w, A-Ωa - e - b - m-fw F-s∂ kzm-[o-\n-®X - v C-S∏ - ≈ - n °n-Ø-cp-∂-Xv. tI-c-f-Øn-se \n-ds - b {]-Wb - h - pw k-aq-lw am- cp-s\-√q¿ i-‡a - m-b \n-e] - m-Sp-
{io-Ip-am¿ F-∂ I-hn-bp-≠v. I- s√-¶n¬ a-‰p ]-Zh - n-Iƒ e-`n-°p- tdm-Up-h° - p-If - n¬ Im-Wp-∂ a- I
- f - p-≈ I-hn-bm-bn-cp-∂p. sXm-
cyw \mw Hm¿-t°-≠X - p-≠.v hn-X Xp-Sß - n-b Im-ew a - p-X¬ A- {]-kn-≤o-Ic - n-®X - v h-fs - c sN-dn-b cm-Lh - ≥-]n-≈b - m-W.v "F-\n-°p- dm-ØX - n-t\m-Sp-≈ A-a¿-jh - pw
kvt- \-lØ - n-\pw k-lh - ¿- tºmƒ I-hn-Xb - p-sS a-lX - zw I- H-cp {]-km-[-I-cm-Wv. tI-c-f- ap-≠v G-tXm Nn-es - X-√mw / Du- Wn-am-fn-II - f - p-sS ]n-∂n¬ A- sIm-≠m-bn-cp-∂p. A-sXm-s° C- gn-em-fn-h¿-K ku-µc - y-im-k{-v X-

.
Xv P-\I - o-ba - m-°p-∂X - n¬, km-[m- hn-If - n¬-\n-∂v Ip-d™ - p t]m-hp- [zm-\n-°p-∂ Cu ]m-hs - ∏-´ P- Øn¬ hn-iz-kn-®n-cp-∂ B-fm-
Øn-Xz-Øn-\pw I-cp-W-bv- c-W-°m-cm-b B-fp-I-fp-sS ap- Øn¬ H-scm-‰ {_m-©p-t]m-ep- gn-∏-c-∏n-t\m-sSm-∂p ]-d-™p t∏m-gpw F-\n-°v am-dn-bn-´n-s√-∂v
°pw th-≠n \n-es - Im-≈p- I-bm-Wv F-∂m-tWm? an-√m-Ø Xn-cp-h\ - ¥ - ] - p-cs - Ø t]m-Ip-hm≥' F-∂m-Wv \q-dp-h¿- \-Xb - p-≠.v A-hs - c-tbm¿-Øv h- tXm-∂p-∂p.- bn-cp-∂p A-t±-lw.
ºn¬, s]m-Xp-ka - q-lØ - n¬ sNm- √m-Ø hn-ja - h - pw H-cp X-cw A-
∂ I-hn-Iƒ Aw-Ko-Ic - n-°- √p-∂X - n¬, C-t∏m-gpw tem-IØ - n- A-sXm-cp hm-kX -v h - a - m-W.v ssa-{Xn _p-Ivk - m-Wv A-Ωa - e - - j-߃-°p ap≥-]p P-\n-®v 27 h¿- Rm-t\-sd Zp:Jn-®X - v H-cp Nn-{Xw k-aI - m-en-Ic - m-b a-‰p I-hn-I-
s∏-Sp-tºm-gpw a-dp-hi - Ø - v A- F-\n-°ß - s - \ ]-et- ∏m-gpw tXm- bm-fw {]-kn-≤o-Ic - n-®X - v. A-Xn- jw am-{Xw Po-hn-® I-dp-Øp-sa- `n-am-\h - pw a-eb - m-fn F-∂ \n-e- I-≠n-´m-W.v hn-i∂ - p-he - s - ™m-cp sf-°p-dn-®p ]-db - m-sX ]p-Xn-b
s‚ hn-hn-[ `m-Kß - f - n¬ X-t‚-Xm- °p-≈ Nn-¥I - f - pw H-s° F-\n-
h¿ ap-t∂m-´p sh-°p-∂ B- b co-Xn-bn¬ I-hn-X A-hX - c - n-∏n- ∂n-bn-´p-≠v. k-®n-Zm-\µ - ≥ a-e- t∏mƒ G-gp ]-Xn-∏m-bn-t√. h-en- en-™ B sN-dp-∏° - m-c≥ F-gp- Ip-™v G-Xp \n-an-jh - pw a-cn-°m- I-hn-Xs - b-°p-dn-®pw ]p-Xn-b I-
i-bß - ƒ ]n≥-X≈ - s - ∏-Sp- bm-fØ - n-se G-‰h - pw Iq-Sp-X¬ b {]-km-[I - kw-Lß - f - p-sS H- Xn-sh-®n-´p t]m-bX - v. hm-kvX - h - - °p-ap-≠m-bn-´p-≠.v sa-∂ A-hÿ - b - n-en-cn-°p-∂X - v. hn-If - n¬ {]-Xo-£b - p-s≠-∂pw
®p-sIm-≠v X-t‚-Xm-b h-gn-bn-eq-
∂p-∂p?
.
∂p. Xm-¶ƒ-°v F-¥p tXm-

i-cn-bm-Wv. I-hn-Iƒ ap-


t∂m-´p sh-°p-∂ kvt- \-l-
sS t]m-Ip-∂ I-hn Iq-Sn-bm-Wv Ip-
co-∏p-g. ]-t£ \-Ωp-sS F-gp-Øp-
Im-cpw I-hn-If
sS-sbm-cp s]m-Xp-[m-c F-∂p-]d- b
- p-sam-s°, A-hc
- p-
- p-
hn-h¿-Ø\
hn-bm-Wv. A-t±-lØ
X-If
I-`m-jI
- m-Wv G-‰h
- f
- w sN-øs

- pw Iq-Sp-X¬ tem-
- n-te-°v hn-h¿-Ø\
- ∏-´ H-cp I-
- n-s‚ I-hn-

- w
cp k-lm-bh
Cu ]p-kX
hm-ßp-∂p-≠.v A-sXm-s° a-Xn.
-v I

Rm-s\m-cp ap-°p-‰n-∏q-ht- √? Rm-


- pw C-√m-sX-Xs
- w Ip-td B-fp--Iƒ
- ∂ Øn¬ C-Xm-Wv I-hn-Xb
\n-s^-tÃm. H-‰P
Du-gn-∏-c-∏n-t\m-Sv Ip-td-°m-cy-
߃ F-\n-°pw ]-db
- o-hn-Xw- sIm-≠v

- W - w. A-ß-
- p-sS am- A-Øc
kn-If
\-If
hn-Xs
- w hn-Im-cß
- m-b F-gp-Øp-Im-cp-sS c-N-
- n¬ Im-Wm-\m-hp-∂p-≠.v I-
- b-t∏m-epw ap-t∂m-´p sIm-
- ƒ {]-hm- sXm-´p ]n-dI
Øv H-cp I-gp-I\
™n-\pw I-gp-I\
hn-Im-cw, hn-i∏
- n¬ Cu a-cW
- n-cn-°p-∂p. Ip-
- pw D-≈X
- .v tlm, F-s¥m-
- w Im-

- v H-tc
]-db

hn-Xm-iI
- p-∂p. ]p-Xn-b Im-eØ
tem-It- Øm-Sv ]-db

sW-¶n¬ B-Zy-am-bn Xm¶ƒ


- e - w Im-Wn-°p-Ib
- m≥ H-cp I-
- v

- m-

Øn-s‚ {]-Xy-bi
cm-Ic
G-‰h
- n-°s - ∏-Sp-∂p. A-Xn-¬
- pw Iq-Sp-X¬ A-kz-ÿ-
am-Ip-∂X - pw I-hn-Iƒ X-s∂-
bm-W.v A-Xn-s‚ G-‰h
- m-k{-v Xw \n-

- pw \-
∂-Xv C-Xn¬-\n-s∂-√mw am-dn-s°m-
≠v X-ßf - p-sS ap-dn-bn-te-°p am-
{X-sam-Xp-ßp-∂, I-ºyq-´-dn-te-
°pw kz-Im-cy kw-`m-jW
te-°pw X-s‚ ]p-kX -v I - ß
- ß
- s
- f
- f-°p-
- n-
sN-øs - ∏-´n-´p-≈X
°p tXm-∂p-∂p k-®n-Zm-\µ
G-‰h - pw an-I®
X-s∂ A-t±-lw km-ln-Xy A-
°m-Za - n-bp-sS `-cW
- .v ]-t£, F-\n-

- Ir-Xn-Is

- k - m-cY
- fm-s°

- yw G-
- s - ‚
s\m-cp sIm-∂a
Øn-\p Xm-sg \n¬-°p-∂ ap-°p-
‰n-sN-Sn-bm-Wv Rm≥. sIm-∂a
hpw ap-°p-‰n-bpw H-cp-t]m-se a-
Æn-se sh-≈-hpw h-f-hp-sam-
- c - a - √ - . sIm-∂a - c

- c
- -

- -
s\ ]-db
h-gn Xn-cs
s\-bm-Wv Rm-\h
b-X.v
\-·I - h
- W - s

- n-XI
- a-∂p-s≠-¶n¬ Cu
- ™-Sp-tØ ]-‰q. A-ß-

- ƒ h-fs
- n-sS s]-´p-t]m-

- c I-Sp-Ø
≠p t]m-Im≥ {]-hm-k Po-hn-
Xw a-eb
∂p-≠.v
H-cp ap-gp-h≥ k-ab
- m-fs

bn F-{X-t]¿-°v a-e-bm-f-
- Ø k-lm-bn-°p-

- I-hn-bm-
cp Nn-{X-am-WX
Wv tem-Iw C-ßs
Ip-∂X
{]-Wb
- .v
- Ø
- .v F-¥p-sIm-≠m-

- n-em-bn-cn-°p-tºmƒ
a-\p-jy≥ Ip-td-°q-Sn Im-cp-Wy-
- \ B-bn-t∏m-
sX-cs
°pw?

bm-fØ
.
S-Øp-∂ ]-co-£W
- ™-Sp-°p-I G-Xm-bn-cn-

c-≠p-hc
- n¬ ]p-Xn-b I-hn-Iƒ \-
- n-°h

- ß
- n-Xb

- f
- √

- m-Wv A-
- , a-e-

√ {]-Xn-Ic - W - ß - ƒ \-Ωƒ dn-®p am-{X-ap-≈ N¿-®I - f - n-te-°pw s‰-Sp-°p-∂X - n-\v ap-ºm-Wv D-≠m- s°-bm-Wv D-]t- bm-Kn-°p-∂X - v. km-aq-ln-I hn-a¿-i\ - a - p-≈ I-hn- Øn¬ I-gn-bm≥ ]-‰pw? A-Xn- ap-≈h - \ - pw \o-Xn-t_m-[a - p-≈h - - ¤p-XI - c - w. e-Xo-jv tam-l≥, hn-
Im-Wp-∂X - v a-eb - m-fØ - n-se h-cp-∂ H-ch - ÿ - b - p-≠.v F-ßs - \- bn-´p-≈X - v. A-t±-lw km-ln-Xy kq-cy-\pw H-∂m-sW-∂p am-{Xw. X-If - m-Wv. Cu I-hn-XI - ƒ A- s\-{X-am-{Xw km-lN - c - y-ap-≠v \p-sam-s° B-bn-tØm-∂p-∂p. \p tPm-k^ - ,v _n-µp Ir-jW -v ≥,
]p-Xn-b I-hn-XI
‰-hpw ]p-Xn-b X-ea
F-gp-Øp-Im-cp-sS I-hn-XI
em-Wv h-fs
{]-Xn-^e - \ - ß
- c i-‡a
- ƒ D-≈X
- f - n-em-W.v G-
- p-db

- m-bp-≈
- n-se
- f

- .v A-
- n-
H-cp-]c
c-N\- I
.
bm-Wv C-ßs
lw \-jS-v s
s]m-Xp-ka
- \ H-cp s]m-Xp-ka
- ∏-´p-t]m-Ip-∂X
- q-lØ
- n-[n h-sc-tb D-≈q. tªm-Kp-
- ƒ A-h¿ kz-¥a
- n-\v \-jvS- w
- ?v

- m-bn F-gp-
- q- A-°m-Za
G-s‰-Sp-ØX

fp-≠m-bn-´p-≠v F-∂X
Wv. A-Xn¬ {]-[m-\s
- n-bp-sS `-cW

km-ln-Xy-Øn-\v Ip-sd Kp-Wß

fn-am-\q¿ c-am-Im-¥≥ hn-h¿-Ø-


- p-sIm-≠v a-eb
- k - m-cY

- v i-cn-bm-
- ∏-´X
- yw
- m-f

- v, In-
- -
a-eb

£-Wß
I-hn-XI
- m-f I-hn-Xb
]p-Xn-b H-cp t{i-Wn \-·I
X-If - p-tS-Xm-Wv. sN-dn-b \n-co-
- ƒ sIm-≠v, sN-dn-b
- ƒ-sIm-≠v h-en-b Im-
- n-se G-‰h
- h
- pw
- n-
h-Xc - n-∏n-°p-tºmƒ B-fp-If
sS {]-Xn-Ic
 n A-hX
Im-cy-am-bn I-cb
cp-Ib
- c

- pw sN-øp-∂ t]m-se, km-


- W - s
- n-∏n-°p-tºmƒ kz-
- p-Ib
- a-¥m-Wv? sP-

- pw Iq-´p-tN-
- p- tI-cf
kvt- \-lØ
- Ø

C-Xp-am-bn _-‘s
- n¬? K-±d

Øn-s‚-bpw Ko-Yn-Iƒ ]m-Sm≥

߃ ]-¶p-sh-°m≥ A-Øc
Iq-´m-ba -v I
- n-s‚-bpw Im-cp-Wy-

- ƒ cq-]o-Ic
- n-s\-t∏m-se

- ∏-´ Im-cy-

- n-°m≥
- w
sN-dn-b Im-cy-ßf
°p-∂p. C-Xv {]-Wb

.
{Xw kw-`h
am-tWm?
{]-Wb
- n-°p-∂ H-cp Im-cy-

- a- m-Wv tem-IØ
- n¬ hn-ja
- Ø - n-\p am-

- n-se
- n- Km¿-Kn, kw-{]o-X, C-µp-te-J,
s]¨-Ip-´n-If
\n-cX
b c-N\
- s

cp-∂p-≠.v B¨-Ip-´n-If
- ∂ kvt- ^m-S\
- I - f - p-am-bn ap-t∂m-´p h-
- p-sS H-cp h-en-b
- m-flI

- p-ap-≠.v
- a - m-

Xv a-e-bm-f I-hn-X-sb ap- cy-߃ ]-db - p-∂ \-·I - h - n-X- aq-ln-I \n-co-£W - ß - f - p-≈ I- G-‰h - pw ]p-Xn-b X-ea - p-db - n-se

.
Xp-Ib - pw hm-bn-°p-Ib - pw sN-øp-∂p- G-‰h - pw D-Zm-Øa - m-b hn-Im-cw.
t∂m-´p sIm-≠p-t]m-hpw F-
∂p-Xs
cn-°p-∂X

Aw-Ko-Ic
- ∂-bm-Wv Rm≥ hn-Nm-
- .v
a-e-bm-f-I-hn-X C-t∏mƒ
- n-°s - ∏-´p F-∂p-≈-
≠v. A-ßs
Xn i-‡a
≠v. A-Xp-t]m-se-Øs
sNm-√p-∂ I-hn-If
Xo-°p-\n tI-cf
- \-bp-≈ H-cp c-N\
- m-bn-s°m-≠n-cn-°p-∂p-

- Ø
- p-ap-≠.v ]-hn-{X≥
- n¬ \-S∂
- ∂ I-hn-X
- m-co-

- p I-
\w sN-bX
s¥-bp-sS Un-ssh≥ tIm-aU
km-ln-Xy A-°m-Za
I-cn-®p F-∂p-≈X
`m-jb
-v C-‰m-en-b≥ I-hn Zm-

- n-ep-≈ Un-ssh≥ tIm-a-


Un-bp-sS k-ºq¿-W hn-h¿-Ø\
- n {]-kn-≤o-
- m-W.v C-¥y≥
- n

- w
Iƒ. sP- n-sb-∂ I-hn-Xb
\n-∂v \-·I

.
Øp-tºmƒ, Cu Im-hy-Po-hn-X-
sØ F-ßs
\-·I - h
- h - n-XI

- \ Im-Wp-∂p?
- n-XI
- f

- ƒ F-\n-°p
- n-te-°v F-
- n¬- hn-XI

. - ƒ s]m-Xp-ka
Sp-°p-∂p-t≠m?
Xo¿-®b

bmw. sh-bv-‰nw-Kv en-Ãv/Im-°-


- m-bpw D-≠.v
"am-Pn-I'v F-∂ H-cp I-hn-X ]-d-
- q-lw G-s‰- tI-cf
t≠m?

s∂ kw-_‘
\n-°X
- Ø

km-lN
- n-sem-cp km-lN

- c- y-ap-≠.v ]-t£ F-
- n-®n-St- Øm-fw F-
- n-\p-≈ I-gn-hn-√. \-Ωp-sS
- c - y-ap-
tem-Is
s∂ Cu kvt- \-la
- Ø \n-e\

ky-Øn-\v k-ky-tØm-S,v H-cp ]-


£n-°v ]-£n-tbm-Sv, hr-£Ø
\v hr-£t- Øm-Sv, ar-KØ
- n¿-Øp-∂X
- m-W.v H-cp k-

- n-\v ar-
- p X-

- n-
hn-ao-jv a-Wn-bq¿, k-Mv Fw I-
√-S. a-eb
a-cW - t- i-js
t]m-Ip-∂ hn-ka
]p-Xn-b X-ea
- m-f I-hn-Xb
- am-s° D-≠m-hm≥

- p-d A-¤p-Xs
-v b - ß
- n¬ F-s‚

- ƒ I-≠v
- ∏-´p
X-√. C-¥y≥ `m-jm-Ih - n-XI - - hn-X sNm-√p-∂ H-cm-fm-W.v ]-hn-{X≥ In-´n-b h-en-b H-cp kzm-X{- ¥y- sØm-≈m-bn-cØ - n aq-∂/v Sn-°‰- n- B-Zn-hm-kn ta-Je - I - ƒ - ap-gp-h≥ K-tØm-S,v a-\p-jy-\v a-\p-jy-t\m- t]m-Ipw. A-{X-\√ - ]-co-£W - -
fn¬ ap-∂n¬-\n¬-°p-∂ I- \-Ωp-sS `m-jb - n-em-Wv. hn-h¿- A-kz-ÿa- m-W.v A-h¿-°v `q-an-bn- ߃ \-S° - p-∂p-≠.v
H-cp ]m-´n-s‚ I-hn-b√ - . A-an-Xa - m- Ø-\w sN-bvX - I-hn-sb C-‰e - n- am-W.v sP- n-bn-epw A-Ωa- e - b - m- \p-≈n¬ a-S° - n-sh-® Km-‘n-t\m- Sv F-√mw tXm-∂p-∂ G-‰h - pw D-
hn-X a-eb - m-f I - h - n-X X-s∂- bn-´p-≈ kw-Ko-Xw I-hn-X° - I - Ø - v f-Øn-ep-sam-s° Rm≥ sN-bX -v n- ´v / A-Xn-ib - Ø - n-s‚ sa-Km-\- √. hn-Zym-`ym-ka- n-√. a-cp-∂n-√. A- Zm-Øa - m-b hn-Im-cw. {]-Wb - a - n- A-ÿm-\Ø - v a-cW - s - Ø Ip-
bm-W.v sXm-´S- p-Øp \-ap-°p bn¬ sIm-≠p-t]m-bn A-hn-Sp- ß-s\ H-cp-]m-Sv th-Z\ - I - ƒ. h-en-
tN¿-Øp-sIm-≠v I-hn-X sNm-√p-∂ sØ Aw-Ko-Im-cw hm-ßn-s°m- ´p-≈X - v F-s‚ a-\  - v ]-I¿-Øn- º¿ / C-t∏mƒ ]-cn-tim-[I - s - ‚ s√-¶n¬ tem-IØ - n-\v \n-e\ - n¬- dn-®v ]-d™ - X
- v C-jSv- a - m-bn-√.
]-cn-KW - n-°m-hp-∂X - v sX-ep-¶v B-fp-a√ - . ]-hn-{X≥ ]-e ÿ-eß - - sh-°p-I F-∂X - m-Wv. A-Xn¬ A-Sp-Øv F-^v H-∂v, aq-∂v / A- b h-en-b kw-Lß - ƒ A-hc - p- ∏n-√. F-√m Im-cp-Wy-Øn-s‚-bpw F-¶n-epw, B-fp-Iƒ h-fs - c t]-
I-hn-XI - s - f-bm-W.v C-s∂m-cp- Sp-°m-\pw k-®n-Zm-\-µ-\v I-gn- sS `q-an I-tø-dn ssI-hi - w sh-
fn-epw sN-∂v I-hn-X sNm-√p-tºmƒ ™n-´p-≠v. ]-t£, k-®n-Zm-\µ - - Ip-td hy-‡n-]c - a - m-b Im-cy-ß- ∏¿ _¿-Øv/_m¿ A-‰m-®vU - v. F-√m a-lX - z-Øn-s‚-bpw F-√m Sn-°p-∂ H-cp tcm-Ka - m-Wv A¿-
]-t£ C-¥y-bn¬ Po-hn-®n- A-Xn-\v {]-tXy-Ia - m-sbm-cp kzm-[o- fpw Iq-Sn-bp-≠.v A-tX-ka - b - w \- Rm≥ Cu I-hn-X sNm-√n-b- ®n-cn-°p-∂p. A-hn-sS H-cp I-hn- \-∑b - p-sS-bpw A-Sn-ÿm-\w ]-c- _p-Zw. A¿-_p-Zw Xm-¶ƒ-°v h-
CMYK

cn-°p-∂ G-‰h - pw h-en-b P- s‚, F-s∂ B-I¿-in-® I-hn-X- °v I-hn-Xb - p-am-bn C-dß - n-∏p-ds- ∏-
\w P-\ß - f - n-ep-≠m-°m≥ I-gn-bp- I-sfm-s°-Øs - ∂ Cu `-cW - k - m- ·-Ih - n-X F-gp-Xm≥ I-gn-™- t∏mƒ H-cmƒ ]-d™ - p, F-s‚ A- kv] - c - {]-Wb - a - m-W.v ∂n-cp-∂p. ]n-∂o-Sv Po-hn-XØ - n-
\-Io-b I-hn sX-ep-¶n-se K- ∂p-≠.v ]p-Xp-Xe - a - p-d A-ßs - \ h- t∏mƒ tem-IØ - p-≈ G-Xp hn- \p-`h- a - m-Wn-sX-∂.v Sn Sn B-dn-\v Sm-\p-≈ F-√m km-[y-Xb - p-ap-≠.v sP- o \n-\s - °-¥p tXm-∂n.-/ te-°v i-‡a - m-bn Xn-cn-®p h-
c-Yyw G-s‰-Sp-°p-∂X - n-\p ap≥-]p-
±¿ B-Wv. A-t±-lw I-hn-X
sNm-√p-tºm-gm-Wv A-Xv {i-hn-
°m≥ e-£°
Iƒ X-Sn-®p-Iq-Sp-∂X
s\ a-s‰m-cp I-hn C-¥y-bn-
- W - ° - n-\m-fp-
- .v A-ß-
cp-∂p-≠.v
K-±d - n-s\-t∏m-sem-cp I-hn a-eb
f-Øn¬ C-s√-∂p-≈X
X-hw. ]-t£, K-±d
sa-¶n-epw A-Sp-Øp-\n¬-°p-∂ H-cp
- m-Wv hm-kv-
- n-t\m-Sv A-ev]
- m-

- -
≈-Xm-W.v
k-®n-Zm-\µ
a-eb - m-fØ
Iƒ A-[n-Im-cØ
- ≥ Dƒ-s∏-sS-bp-≈
- n-se {]-ap-J I-hn-
- n-te-°v t]m-
j-bh
F-∂m-bn.

cp \-·I
- pw F-\n-s°-gp-Xm≥ ]-‰pw

"sh-fp-Ø \n-eh
- h - n-Xb
I-dp-Ø km-cn/I-dp-Ø ªu-
- p-≠.v
- n-fn-'sb-∂ H-
]-Ww sIm-Sp-Øv _¿-Øv H-∏n-®-
t∏mƒ A-bm-fp-am-bn H-∂n-®v k-
t¥m-jn-°m-\pw I-gn-™p F-∂.v
Xm-¶f - p-sS I-hn-XI - ƒ a-eb - m-
]p-Xn-b X-ea- p-db
≠m-bn h-cp-sa-∂m-Wv Rm≥ {]-
Xo-£n-°p-∂X
C-t∏mƒ A-Sn-ÿm-\ h¿-Kß
sf-°p-dn-®p ]-d™
- .v
- n¬-\n-∂v A-Xp-

- p. A-hc
- -
- p-sS
s]-ØU
´n¬ \mw /kz-]\
- n≥ Xp-∂n-b am-{¥n-I∏

sN-∂p Npw-_n-°t- h.--./- D-Øpw-KX


I-fn¬ ]m¿-hX
Iƒ /t\-Sn-°n-X-®m-gv-∂n-dn-ß-
- o-Ȧ
-v s - si-eß

- c - Xr-jW
- f - n¬

-v -
- -

- -
cn-Ib

.
Wv A-°m-es
- m-bn-cp-∂p. F-ßs

sXm-≠b
cp Ip-cp-∏m-bn-´m-Wv h-∂X
- Ø t\-cn-´X
- n¬ sN-dn-sbm-
- \-bm-
- ?v

- .v A-

.
en-√. A-ßs - \ H-cp-Ih - n-sb b-t∏mƒ A-hc - p-sS I-hn-X h- f-sØ C-jvS- s - ∏-Sp-∂ ]p-Xn-b Xv ap-dn-®n-´v ]-cn-tim-[n-®v tUm-
I-hn D-≠m-bn-cp-∂p \-ap-°v. A-Xv kv/ I-dp-Ø sN-cn-∏v/I-dp-Ø Ip-´n-Iƒ t]m-epw G-‰p-sNm-√p-∂- ]m-´p-Iƒ, io-eß - ƒ, h-cs - am- th.. /Xr-]X v- n-Xo¿-Yß - f - n¬ ]m- IvS- ¿-am¿ ]-d™ - X- ,v Iym≥-k¿
]-Ic - w sh-°m≥ a-eb - m-f- ‰n-t∏m-bn F-∂m-tWm?
Øn-\p-an-√. ]-t£, a-eb
fw th-sd ]-eh
K±¿
- g - n-If - n-eq-sS-
- m-
\n-ba
≈ I-SΩ
Ip-dØ
Xp-Sß
- k - `- mw-K a
- \

- n-b I-hn-XI
- n-´ cm-aI
- n, Im-´m-f≥, In-cm-X\
- m-Ip-∂X

- f
- r-jW
- n-\p ap-ºp-

- p-am-bn A-t±-
v- \ - m-Wv.
- r-Øw
I-hn-X°
bp-≠m-hp-∂n-√. I-Yb
ß-s\-Øs
- v ]-gs

- ∂. Fw ap-Ip-µ≥
- bm-cp i-‡n-
- n-epw A-
s]m-´v/ I-dp-∏n-® ap-Sn/ C-\n l-
kv_ - ‚n-s‚ sU-Ut-v _m-Un-°c
In-en-cp-∂/v sh-fp-°s
e-hn-fn.
"tUm-IS-v ¿" F-∂p-≈ H-cp I-hn-
X C-ßs - \: h-bd- p-th-Z\
- \ H-cp \n-

- h - ∂ - v ]p-
- n-
.
Xv I- ≠ n- ´ p- ≠ v . F- ¥ m- W v
Xm¶ƒ°v tXm-∂n-bn-´p-≈X
h-en-b k-t¥m-jw tXm-∂n-
bn-´p-≠v. \-Ωƒ Ip-´n-If
Xr-`m-j \-in-∏n-°m≥ {i-an-°p-I-
- p-sS am-
- ?v
gn-Iƒ, hm-sam-gn-Iƒ H-s°-Ø-
s∂ I-hn-Xb
h-cm≥ {i-an-® H-cmƒ-Iq-Sn-bm-
Wv Xm-¶ƒ. I-hn-Xt- bm-sSm-∏w
\m-S≥ ]m-´p-If
h-Xc - n-∏n-°m-dp-≠.v F-ßs
- n-eq-sS sIm-≠p-

- pw Xm-¶ƒ A-
- \-bm-
]-\m-iØ
Øn-cn-®p-\o-¥o-Ss
s‚ s]-◊°
hm¿-Øb
ß-sh, /Ip-ºk
- n-s‚/h-t°m-fs

- f - —
- n¬ Iu-am-c`- m-cw \-Sp-

\m-bv \n¬-°-sh, /kw-{`-a-∏q-


- m-c°
- s
- h.--./-- tem-Øn-
- \/ {]m-]n-®

- q-´n¬ \-K-v
- a-Øn- B-sW-∂m-W.v F-∂m¬ A-]-
I-SI - c - a
cp-∏v h-f¿-∂n-√. F-\n-°p tXm-
∂p-∂X
- m-b hn-[Ø

- ,v F-s‚ I-hn-X B-Zyw


X-s∂ tIƒ-°m-\m-bn-´v h-∂ H-
- n¬ B Ip-

cp Ip-cp-∏m-bn-cp-∂p A-Xv F-∂m-

.
f-™t- ∏mƒ / tUm-IS-v d - p-sS ho- bm-W.v Wv Cu-sbm-cp h-gn Xm-¶f - p-sS hn¬-®p-h∏ - p-Nm-en-°s - h, /sP- o
"Ip-Sw' F-∂ I-hn-Xb - p-≠.v Wv. A-Xn-s\ ap-dn-s®m-gn-hm-°n-
´n¬ Hm-Sn-°b - d- n/ A-bmƒ I-hn- I-hn-Xb - n¬ h-∂X - ?v \n-\s - °-¥p-tXm-∂n.--.?-- (sP- n) b-Xv i-cn-bm-bn-√! ]n-s∂, F-
X-bp-sS tUm-IS-v d- m-W/v A-Sp-Ø- a-Ωo a-Ωo Ip-Sw F-s∂-gp-Xm≥
Rm≥ ]Tn-®p/ F-ß\ - m tam-sf?/ I-hn-X Xp-Sß - p-∂s - X-hn-sS I-hn-X° - v hn-{i-aa - n-√. I-hn- \n-°n-{X-sbm-s° Po-hn-®m¬
bmƒ I-Yb - p-sS tUm-IvS- ¿/ C- F-∂t- \z-jn-®t- ∏mƒ I-hn-X Xp- °pw hn-{i-aa - n-√. F-¶n-epw Hu- t]m-tc? C-S∏ - ≈ - n cm-Lh - ≥ ]n-
\n-sbm-cmƒ \m-SI - Ø - n-s‚ tUm- B-Zyw Ip F-gp-XW - w/]n-s∂ F-
kpw ko-tdm-bpw/Ip-Sw/I¿-Øm- S-ßp-∂X - v \m-S≥ ]m-´p-If - n¬ \n- tZym-Kn-I Po-hn-XØ - n¬ \n-∂pw ≈ 27-˛mw h-b  - n¬ a-cn-®p. N-
IvS- ¿/ a-s‰m-cmƒ C-¥y≥ kzm- ∂m-Wv F-∂ Xn-cn-®d - n-hv F-\n- hn-ca - n-®n-cn-°p-Ib - m-Wt- √m. Ip- ß-ºp-g h-fs - c sN-dp-∏Ø - n-te
X-{¥y-ka - c - Ø - n¬ Km-‘n-Pn-bp- th Ip-hn-\pw Iq-Sn H-cp Cw-•o-jv
X-∂v /F-s‚ tam-sf c-£s - ∏-Sp- °p-≠m-bn. a-gs - b-t∏m-epw Ir- co-∏p-g {io-Ip-am-dn¬ \n-∂v \-·- a-cn-®p. h-be - m¿, h-fs - c sN-dp-
sS ]-¶n-s‚ tUm-Iv-S¿/ Cu Xy-am-bn A-hX - c - n-∏n-®n-´p-≈X - v I-hn-X° - ∏ - p-dw, kq-£n-®p-sh- ∏-Øn-te a-cn-®p. \-ap-°p {]n-b-
tUm-IS-v ¿-am-sc-s°m-≠v F-¥m- Ø-tW.
Cu ]m-hs - ∏-´ Ip-´n A-ßs - \ \m-S≥ ]m-´p-If - n-em-W.v H-cp ]m- °m-hp-∂ H-cp Im-hyw C-\n-bpw s∏-´h - c - m-b H-cp-]m-Sm-fp-Iƒ h-
sWm-cp {]-tbm-P\
C-sXm-s° F-gp-XW
sP- n-bp-sS ]m-t‰-Wn¬ km-[n-
°p-Ib
Wn-\p-≈ Ip-g∏
- n-√. sP- n-bp-sS ]m-t‰-

tXy-I {Sm-°n-eq-sS am-{X-ta ap-


- w A-Xp Nn-e {]-
- w.
- s - a-¶n¬ ]-db- p-∂X
sIm-Sp-°p-∂X
bm-fw ]-db
]Tn-∏n-°p-∂X
cp-X.v Ip-™p-߃-°v A-hc
- v A-—\

- c - p-sX-∂m-Wv A-hs
- .v A-ßs
- Ω
- p sIm-≠m-W.v a-e-
- a- m¿ ]-d™

- \ sN-ø-
-

- p-sS
- c
p ´v t\m-°q.
N- ∂ w- ] n- ∂ w a- g s]- b v - X -
t∏mƒ/X-I sX-tømw Xm-cm Xn-
an-¥m-cm/ sX-∂n-sØ-∂n c-≠p
t]m-Øn-dß - n/X-I sX-tømw Xm-
a-eb
tam?

\n-°d
.
- m-fn-Iƒ-°v {]-Xo-£n-°m-

Rm-s\-s¥-gp-Xpw F-∂v F-
- n-bn-√. H-cp-]t- £ F-s¥-
¶n-ep-sam-s° F-gp-Xm-s\-\n-°v
f-sc sN-dp-∏Ø
®p-t]m-bn-´p-≠.v ]n-s∂-¥n-\m \-
ap-°v h-en-b Po-hn-Xw.
Ip-co-∏p-g k-Zm H-gp-Ip-Ib
Wv, I-hn-Xb
- n¬ X-s∂ a-cn-

- p-sS ]p-Xn-b h-gn-


- m-

am-Xr-`m-j kw-km-cn-°m-\p-≈ cm Xn-an-¥m-cm/ t]m-Øn-s\ Iq- ]-‰p-am-bn-cn-°mw. A-s√-¶n¬ I-fn-eq-sS, h¿-Øa - m-\ß - f - n-eq-
t∂m-´p t]m-hp-Ib
Wv. \-·I - h
se kzm-X{- ¥y-am-bn. F-¥n-s\-
°p-dn-®pw F-\n-s°-gp-Xmw.
"]p-ec
Nn-e¿ A-ßs
- n-\S- Ø
- n-Xb

- w' F-∂ I-hn-X,


- p-≈q F-∂X
- n¬ C-jS-v w-t]m-

- \-bm-Wv/ ]p-ec
- m-

- n
A-hk - c
°p tXm-∂p-∂X
- w sIm-Sp-°W

]p-d-Øp-≈ a-e-bm-fn-Iƒ A-
Xn¬ {i-≤n-°p-∂p-≠v F-∂X
tI-cf - Ø - n-em-Wv A-Xn-√m-Xm-bn
- v tI-cf
- w. F-\n-
- Ø - n-\p

- m-W.v
´-Øo tI-‰c
Xm-cm Xn-an-¥m-cm/ sh-´pw Ip-
Øpw h-g°
sX-tømw Xm-cm Xn-an-¥m-cm /tX-
t°-°m-cp-sS t]m-Øm-tW/X-I
- p-Xv/X-I sX-tømw

- p-ap-≠m-Ip-ta /X-I
Rm-\n-{X-sbm-s° F-gp-Xn-bX
X-s∂ a-Xn. sP- n-bpw A-Ωa
e-bm-fh
\m-bt- √m. A-Xp-aX
- p-sam-s° F-\n-s°-gp-Xm-

Ip-co-∏p-g, t]-cn-t\m-sSm-∏w
- n.
- p
- -
sS, Im-gN
B-ch
epw \n-eb

kureeppuzhasreekumar@gmail.com
- ß
-v I
- f
- v°
- f - n-eq-sS...
- n-√m-sX, H-cn-°-
- m-sX.--..!-- -- !!
Ip-co-∏p-g: 9895720984,
.
\-SØ - Ø - n-\v Im-dn¬ t]m-Ipw/ t]m-Ip-∂X - .v sX-tømw Xm-cm Xn-an-¥m-cm /N- tN¿-°p-tºmƒ a-\  - n-se-¥m- Ipgq¿ : fireohm@gmail.com
15˛05˛-2011 Rmb¿
BgvN∏
- X 2
- n∏v ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
>> t\¿tcJ <<
km-[m-cW - Zn-hk - ß
- f- n-sem-∂pw H-cp kpDu-Zn-]u-cs- \-t∏m-epw a-jn- Fw Sn Fw
bn-´v Xn-c™
- m¬- I-s≠-Øm-\m-hm-Ø Cu sN-¶S- ¬-Xo-ct- Z-is- Ø
a-eb
- m-fn-If- m-b {]-hm-kn-Iƒ-°v X-t±-io-b¿ a-\  - d- n-™v ]-Xn-®p-\¬-
In-b a-cp-`q-an-bn-se a-e\ - m-Sm-sW-∂p tXm-∂n-∏n-°p-∂ X-cØ - n-em-Wv
j-d^- n-ø,- Pn-±m kn-‰n-°p-≈n¬ th-dn-´p \n-es- Im-≈p-∂X - .v -
{]-hm-kn kw-L-ß-fpw A-h- s´, {]-hm-kw a-Xn-bm-°n-b bm-\p-≈X - pw Pn-±m-hm-k° - m-e-
cp-sS {]-iv-\-߃ N¿-® sN- \mƒ-ap-X¬ ]n-∂o-Sv {]-hm-k- sØ hn-ti-jß - ƒ X-s∂-bm-
øm≥ H-Øp-Iq-Sp-∂X - pw j-d^ - n- Po-hn-Xk - va - c - W- I - ƒ ]-et- ∏m- bn-cp-∂p. Iq-´Ø - n¬ H-∂p-c≠ - p-
ø-bn-em-b-Xn-\m¬ \n-e-hn-ep- gpw a-\  - n-te-°v A-Sn-®p-Ib - - t]-sc F-\n-°v ]-cn-Nb - a
- p-≠m-
≈ Hm-Un-t‰m-dn-b-߃ t]m- ‰p-∂-Xn-epw j-d-^n-ø- X-s∂ bn-cp-∂n-√. ]-t£ A-h¿-°v
epw a-Xn-bm-Im-sX h-cp-∂ km- Im-cW- a - m-Ip-∂p. A-Xv F-ß- F-s∂ hy-‡-am-bn A-dn-bp-
l-N-cy-am-Wn-hn-sS. Np-cp-°- s\-b∂ - t- √. {]-hm-kw a-Xn-bm- I-bpw sN-ømw. "j-d-^n-ø-
Øn¬ sN-¶-S¬-Xo-cw A-Xn- °n-sb-¶n-epw \o-≠I - m-ew {]- bn¬-sh-®v ]-e ]-cn-]m-Sn-If - n-
cn-´p-\n¬-°p-∂ H-cp sIm-®p hm-kw aq-ew a-\- n-s\ ]q¿- epw \n-ß-sf I-≠n-´p-≠v.-'
tI-c-f-Øn-s‚ ]-Xn-∏m-bn am- W-am-bpw A-hn-sS-\n-∂pw a-S- k-Xy-Øn¬ Cu j-d-^n-ø- F-
dn-°g - n-™ j-d^ - n-ø G-sXm- °n-s°m-≠p-hc - p-hm≥ km-[n- ∂ ÿ-ew kpDu-Zn A-td-
cp {]-hm-kn a-e-bm-fn-bp-sS-
bpw a-\  - n-s\ a-Yn-°m-sX X-
c-an-√. Rm≥ {]-hm-kn-bm-bn
Xp-S¿-∂n-cp-∂ \m-fp-If - n¬ F-
®n-´n-√m F-∂p-X-s∂-bm-Wv
tXm-∂p-∂X - .v A-Xp-sIm-≠p-X-
s∂ \m-´n-se kp-lr-Øp-°-
tfm-Sv C-S-s]-Sp-tºm-gpw ho-´p-
_y-bn-se Pn-±-bn-se H-cp {]-
hn-iy-bm-sW-¶n-epw C-ßv a-
e-∏p-dw Pn-√-bp-sS ]-e In-g-
°≥ {]-tZ-i-ß-fn-epw Cu
a-Xw Nq-j-W-a-√
s‚ \m-´p-Im-cm-b H-´p-an-° {]- Im-tcm-sSm-Øp-≈ hn-ti-j- t]-cn¬ \n-߃-°v ]-e ÿm- a-
\p-jys‚ i-co-cs - Ø-bpw a-\  - n-s\-bpw B-flm-hn-s\-
hm-kn-I-tf-bpw F-s‚ A- ߃ ssI-am-d-en¬- t]m-epw ]-\-ß-fpw Im-Wmw. A-Xn- bpw kw-_‘ - n-°p-∂ F-√m A-Sn-ÿm-\ hn-jb - ß - f - pw a-X-
b¬-\m-´n-ep-≈ ]-e {]-hm-kn- j-d-^n-ø-bn¬ I-gn-®p-Iq-´n-b sem-∂m-Wv h-≠q¿, \n-eº - q¿ Øns‚ A-[ym-]\ - ]-cn-[n-bn¬ h-cp-∂p-≠.v `u-Xn-Ih - pw B-
I-tf-bpw Im-Wm-\pw A-hc - n¬- Im-es - Ø Hm¿-aI - f - pw kw-`h - - tdm-Un¬ ÿn-Xn-sN-øp-∂ flo-bh - p-am-b X-eß - s - f ]-cn-t]m-jn-∏n-°p-Ib - pw k-Ie - Nq-
Iq-sS \m-Sp-am-bp-≈ hn-\n-ab - w ß-fpw X-s∂-bm-bn-cn-°pw F- "j-d-^n-ø-m t{_m-Ãv' F-∂ j-Wß - f - n¬ \n-∂pw am-\h - c
- m-in-sb ap-‡a - m-°p-Ib - pw sN-
A\p-`hw øp-∂ a-lØ - m-b Zu-Xyw \n¿-hl - n-°p-∂X - pw a-Xw am-{X-am-
\-S-Øm-\pw I-gn-™n-cp-∂-Xv Sp-Øp ]-d-bm-\p-≠m-hp-I. C- ^m-Ãv ^p-Uv hn¬-∏-\ tI-
Ip-™n-ap-lΩ
- Z
- v A-©®
- h
- n-Sn j-d^ - n-øb - p-sS hm-cm-¥y-km- Xn¬ ap-gp-h\ - pw A-\p-`q-Xn-Zm- {µw, j-d^ - n-ø- Sq-dn-Ãv _- pw Wv. H-cp hy-‡n-bp-sS \m-a-tam, tZ-i-Øns‚tbm h¿-
bm-”ß - f - n-em-bn-cp-∂p. A-Xp- b-Ia- m-b kp-Jm-\p-`h - ß - ƒ am- h-≠q-cn¬ Hm-Sn-s°m-≠n-cn-°p- KØns‚tbm t]-tcm a-XØ - ns‚ \m-aa- m-Ip-∂X - n¬ C-ke v mw
sIm-≠v j-d-^n-ø-°v ]-e-cpw {X-am-bn-cn-°n-s√-∂pw ]-dt- b- ∂p. Im¬-]¥ - p-If - n-°v t]-cp- hn-tbm-Pn-°p-∂p. k-a¿-∏W - w F-∂¿-Yw h-cp-∂ "C-kvemw'
I¬-]n-®p \¬-In-bn-´p-≈ Ip- ≠-Xp-≠.v - tI-´ a-e∏ - p-dw Pn-√b - n-se sk- kr-„n-If - p-sS Po-hn-Xw kr-„m-hn-\v k-a¿-∏n-°p-hm-\p-≈ k¿-
{]-kn-≤n-°n-S-bn-epw j-d-^n- \o-≠-Im-ew tPm-en-bn-√m-sX h≥-kv ^p-Sv-t_mƒ Sq¿-W- h-Im-e {]-k‡ - a - m-b B-Z¿-ia - m-Wv. C-Xn-\n-Sb - n¬ ]u-tcm-

kv-a-c-W-I-sf Zo-]v-X-am-°p-∂ ø-sb a-\- n¬ \n-∂pw am-bv-


®p-I-f-bm-\m-hm-Ø- {]-hm-k
hn-Im-c-am-bn-´m-Wv Rm≥ Im-
A-e-tb-≠n-h-∂-t∏mƒ j-d-
^n-ø -X-∂ Nn-e Xn-‡m-\p-`-
h-߃, j-d-^n-ø-°v Pn-±-bp-
sa‚p-I-fn¬ c-≠p-aq-∂p h¿-
jw ap-ºv I-fn-an-Ih
kn-≤n-bm¿-Pn-® H-cp So-am-bn-
- n-\m¬ {]-
ln-Xy-Øns‚ H-cp hn-[Ø
\p-hZ- n-°p-∂n-√.-
a-XØ - n¬ ]-≠n-X∑
bn-°q-Sm. C-ke
- n-ep-≈ Nq-jW

- m-cp-≠v ]-s£ ]p-tcm-ln-X∑


v mw Cu hn-jb - Ø - n¬ Xn-I™
- h - pw C-ke

-
v mw A-

- m¿ D-≠m-
\n-jI -v ¿-j
j-d-^n-ø Øp kq-£n-®n-cp-∂X
ap-Øß - m kw-`h
F≥ hn-Pb - ≥ A-\p-ka
h-sc-bp-≈ km-ln-Xy, kmw-
- v.-
- w ap-X¬ Fw
-v c- W- w
sS C-Xc
Zn-If
- {- ]-tZ-iØ
- pw hn-tZ-in-If
fp-Iƒ I¬-]n-®p \¬--In-b A-
t[m-tem-I- ]-cn-th-jw, A-Xn-
- p-≈ ku-
- p-am-b B-
cp-∂p j-d^
C-ß-s\ F-√m A¿-Y-Øn-epw
- n-ø- kvt- Im¿ Sow.-

Pn-±-bn-se {]-hm-kn-a-e-bm-fn-
I-fp-sS H-cp hn-Im-c-am-bn am-
]p-eØ - p-∂p-ap-≠.v tNm-Zyw- sN-øs
Sm≥ _m-[y-Xb
s´ sX-‰v ]-‰m-sX kw-c£
- p≈-Xv {]-hm-NI
- n-°s
- ∑
- ∏-Sm-sX A-\p-kc
- msc am-{X-am-W.v A-hc
- ∏-Sp-∂h - c - pw ssZ-hn-I sh-fn-
- n-°s - ∏-
- m-I-

]-Xn-\-©p e-£-tØm-f-tam ∂ X-c-Øn¬ Pn-±-bp-sS C-X- se j-d-^n-ø Cu hn-ti-j- kv-Im-cn-I, cm-jv-{So-b {]-iv-\- s‚ `m-Ka- m-bn ]-e- ÿ-eØ - pw dn-°-gn-™ j-d-^n-ø- {]-hm- ]m-Sv kzo-Ic - n-°p-∂h - c - p-am-Wt- √m. H-cp k-aq-lØ - n-se t\-Xr-
A-Xn¬ Iq-Sp-X-tem C-¥y≥ c-`m-K-ß-fn¬-\n-∂pw C-hn-tS- W-sØ \q-dp-i-X-am-\-hpw i- ß-sf-°p-dn-s®-√mw Np-cp-ßn- sN-∂p-s]-Sp-tºmƒ A-\p-`h - - kn-b\ - p-`h - n-°p-∂ Kr-lm-Xp-c- Xzw Nq-jW - Ø - n-s‚ ]p-tcm-ln-X `m-hw kzo-Ic - n-°p-tºmƒ
{]-hm-kn-I-fp-≈ cm-Py-am-Wv °p-≈ a-e-bm-fn-I-fp-sS Ip- cn-sh-°p-∂ X-cØ - n-te-°v cq- b hm-°p-I-fn-se-¶n-epw {]- s∏-Sp-∂, j-d^ - n-øb - n¬ Xm-a- Xz-ßs - sf a-dn-IS- ° - m-\p-≈ H- A-hn-sS a-XØ - ns‚ bm-Xm¿Y `m-hw \-„S-v s - ∏-Sp-∂p. a-Xs - Ø
kpDu-Zn A-td-_y. I-W-°p- sØm-gp-°p-X-s∂-bp-≠m-hp- ]-am-‰w kw-`-hn-°p-∂-Xv Im- kw-Kn-°m≥ F-\n-°-h-k-c- k-am-°n-b-Xn-s‚ Pm-fy-X. C- cp kw-Ka - ÿ - e - w Iq-Sn-bm-sW- kz-¥w I-®h - S- Xm¬-]c - y-߃-°p-]t- bm-Kn-°p-∂ ]u-tcm-ln-
I-fp-sS Ir-Xy-X \q-dp-iX - a- m-\- ∂p. j-d^ - n-øb - n¬-\n-∂pw 50 Wmw. {]-hm-kn a-eb - m-fn-Iƒ- sam-cp-ßn-bX - v j-d^ - n-øb - n-em- Ø-cw Im-cy-ßf - n-eq-sS-bpw j- ∂v {]-hm-k-Po-hn-X-Im-e-a-{X- Xy-sØ tNm-Zyw sN-øm-sX A-\p-kc - n-°p-Ib - pw A-Øc - ° - m-
hpw i-cn-bm-bn-cn-°-bn-s√-¶n- In ao-t‰m-fw Zq-c-ap-≈ Pn-±m °n-S-bn¬ {]-Nm-c-Øn-ep-≈ Wv. a-e-bm-f-Øn-s‚ {]n-b-¶- d-^n-ø- N¿-®m-hn-jb - ß - f - n¬ bpw A-\p-`-h-s∏-´-Xm-Wv. {]- sc B-flo-bX - b - p-sS Bƒ-cq-]ß - f - m-bn Im-Wp-Ib - pw sN-øp-
epw C-Xn¬ ]-Ip-Xn-bn-te-sd- C‚¿-\m-jW - ¬ F-b¿-t]m¿- cm-jv-{So-b, kmw-kv-Im-cn-I, a- c-\m-b F-gp-Øp-Im-c≥ k-°- ÿm-\w ]n-Sn-°p-∂p. C-Xn-se- hm-kt- Øm-Sv hn-S] - d - ™- v \m- ∂ X-eØ - n-te-°v k-aq-lw A-[∏-Xn-°p-tºmƒ A-h¿ `u-
bpw tI-cf - o-bc - m-bn-cn-°p-sa-∂- ´n-s‚ A-Sp-Øv Xm-ak - n-°p-∂- X, km-ln-Xy Iq-´m-ba -v I
- f - p-sS- dn-b ]-s¶-Sp-Ø k-tΩ-f-\- √mw k-Xy-ß-fpw A¿-[ k- ´n¬ ÿn-ch - m-ka- m-°p--tºm-gpw Xn-Ia - m-bpw Bflo-ba - m-bpw X-I¿-®b - p-sS ]-Sp-Ip-gn-bn¬ ho-
Xn¬ kw-ib - a - n-√. Kƒ-^v {]- h-cpw F¨-]X - n-te-sd In ao. sb-√mw Hm-^o-kp-I-fm-bn I- Øn¬ `m-K` - m-°m-Ip-hm-\m-b- Xy-ß-fpw Iq-Sn-°-e¿-∂ i-cn- {]-hm-kw k-Ωm-\n-® k-a-kv- gp-∂p.-
hm-kw kzo-I-cn-® a-e-bm-fn- A-Is - e-bp-≈ ]p-Wy-`q-an-bm- cp-Xm-dp-≈ B-ÿm-\ dq-ap-I- Xpw a-[p-kq-Z-\≥ \m-b¿ ]- Iƒ D-≠-v Xm-\pw. C-ßs - \ G- Xm-\p-`-h-ß-fp-sS-bpw Zo-]v-X- a-J_ -v d- I - f - p-sS h-cp-am-\w sIm-≠v Po-hn-°p-∂h - c - pw ÿm-]-
Iƒ A-h-cp-sS A-[n-hm-k b a-°b - n¬ Xm-ak - n-°p-∂h - - fpw Hm-Un-t‰m-dn-bß - f - p-sa-√mw s¶-Sp-Ø th-Zn-bn¬ I-hn-X Xp tIm-Wn¬ -Iq-sS t\m-°n- kva- c- W- I - ƒ Pz-en-®p-\n¬-°p- \-߃ \-SØ - p-∂h - c - pw I-]S- B-flo-bX - b - p-sS ]p-Xn-b tI-
ÿ-e-Øv G-sX-¶n-epw {]- cp-sam-s°-bm-b a-e-bm-fn {]- {]-h¿-Øn-°p-∂-Xpw C-hn-sS- sNm-√m-\m-bX - pw ]n Pn-bp-sS bm-epw Pn-±b - n¬ A-e] v- I - m-e- ∂-Xv a-eb - m-fn-If - p-sS kz-¥w {µ-߃ ]-Wn-Xv P-\Ø - ns‚ hn-izm-kh - pw ]-Wh - pw Nq-j-
tXy-I C-S-ß-sf X-ß-fp-sS hm-kn-Iƒ X-ßf - p-sS {]-hm-k- bm-Wv. ap≥-Im-e-ß-fn¬ \n- {]-kw-Kw tIƒ-°m≥ A-hk - - sa-¶n-epw Xm-ak - n-°m≥ A-h- j-d^ - n-øs - b Np-‰n-∏‰ - n-bm-sW- Ww sN-øm≥ \-h X-{¥-߃ sa-\b - p-∂h - c - pw ip-≤am-b
kw-K-a-tI-{µ-am-°n, A-hn-sS Øn-s‚ t\m-hpw s\m-ºc - ß
- - ∂pw hy- X y- k v - X - a m- b n C- c-sam-cp-ßn-b-Xpw s]-cp-º-S- k-cw e-`n-®n-´p-≈ G-sXm-cp a- ∂-Xm-Wv A-\p-`h - w.- B-Z¿-is - Ø hn-Ir-Xa - m-°p-∂X - nemWv a-’c - n-®psIm-≠n-cn-
H-Øp-Iq-S-epw ]-Xn-hm-Wv. fpw A-Xy-]q¿-ha - m-bn e-`n-°p- t∏mƒ j-d-^n-ø-bn¬ {]-h¿- hw {io-[c - s- \m-Øv Pn-±b - p-sS e-bm-fn -{]-hm-kn-tb-bpw G- km-[m-c-W Zn-h-k-ß-fn-sem- °p-∂X - .v
kDu-Zn A-td-_y-bn¬ dn-bm- ∂ BÀm-Z-ß-fpsa√mw ]-c- Øn-°p-∂ H-´p-an-° a-eb - m-fn- ln-tÃm-dn-°v G-cn-b-bn-eq-sS sX-¶n-epw X-c-Øn¬ j-d-^n- ∂pw H-cp kpDu-Zn-]u-c-s\- hn-ip-≤ Jp¿-B≥ C-ßn-s\ ]-db - p-∂p "k-Xy-hn-izm-kn-I-
Zn-epw Pn-±-bn-ep-am-bn C-ß- kv-]-cw ]-¶p-sh-°p-∂ Zn-h- tlm-´e - p-Iƒ-°pw kz-¥a - m-b k-©c - n-°m-\m-bX - pw Fw Fw ø- kzm-[o-\n-°m-Xn-cp-∂n-´p- t∏m- e pw a- j n- b n- ´ v Xn- c - tf, ]-fin-X∑ - m-cn-epw ]p-tcm-ln-X∑ - m-cn-epw s]-´ [m-cm-fw
s\ kw-K-a-ÿ-e-am-b c-≠p kw- Iq-Sn-bm-Wv j-d-^n-ø-bn- Hm-Un-t‰m-dn-b-ß-fp-ap-≠v. C- _-jo-dpw _n Fw kp-ld-v b - pw ≠m-hn-√.- ™m¬- I-s≠-Øm-\m-hm- t]¿ P-\ß - f - p-sS [-\w A-\ym-ba - m-bn Xn-∂p-Ib - pw A-√m-
{]-tZ-i-߃ G-sd {]-kn-≤- se sh-≈n-bm-gv-N kw-K-aw.- Ø-cw sN-dp-Xpw h-ep-Xp-am-b k-lo-dm X-߃, kn-Xm-c F- {]-hm-kw \n-dp-Øn A-Xv \m- Ø Cu sN-¶-S¬-Xo-c-tZ-i- lp-hns‚ am¿-KØ - n¬ \n-∂v (A-hs - c) X-Sb - p-Ib - pw sN-øp-
am-W.v _-Øl v b - pw j-d^ - n-ø- \¿-a-`m-hw Iq-sS-s°m-≠p \-S- Hm-Un-t‰m-dn-bß- f - pw a-eb - m-fn- ∂n-h-cp-sam-sØ-√mw th-Zn- ´n¬ hn-fw-_c - s- ∏-Sp-Øn c-≠p- sØ a-e-bm-fn-I-fm-b {]-hm- ∂p.' (hn: Jp¿-B≥-9:34)
b
- p-am-Wo C-Sß - ƒ.- °p-∂ Pn-±b - n-se a-eb - m-fn {]- Iƒ \-S-Øp-∂ t]m-fn-¢n-\n- Iƒ ]-¶n-Sm-\m-bX - pw j-d^ - n- am-k-°m-ew ]n-∂n-Sp-tºm-gm- kn-Iƒ-°v X-t±-io-b¿ a-\  - - B-cm-[\ - \-SØ - m-\p-≈ a-\p-jy-cp-sS-bpw B-cm-[n-°s - ∏-
ø- b n¬ sh- ® p- X - s ∂. A- Wv H-cp I-eym-W-k-Zy-bn¬- dn-™v ]-Xn-®p-\¬-In-b a-cp- Sm-\p-≈ kr-„m-hn-s‚-bpw A-hI - m-iØ - n-\n-Sb - n¬ Nq-jW - -
c-≠p Z-iI - Ø
s‚ {]-hm-kI
- n-te-sd \o-≠ F-
- m-ea - {- X-bpw sN-
e-hn-´-Xv Pn-±-bp-sS kn-cm-tI-
{µ-am-b j-d-^n-ø-bn-em-Wv.
sh-≈n-bm-gv-N-I-fn¬ a-\p-jy-
N-¥-I-sf-∂p tXm-∂n-∏n-°p-
hm-kn-I-fn¬ Nn-e¿ sh-≈n--
bm-gv-N-I-fn-se j-d-^n-ø-sb
A-d-^m- Zn-\-tØm-Sv km-ay-
s∏-Sp-Øn i-d^ - m Zn-\s
Wv hn-ti-jn-∏n-°mdp≠v. Nn-
e hn-ti-jm-h[ - n Zn-hk
- a-∂m-

- ß- f - n-
°p-Iƒ h-Ib - m-bp-≈ ao-‰nw-Kv
lm-fp-I-fp-sa-√mw an-° Zn-h-
k-ß-fn-epw _p-°nw-Kn-ep-am-
bn-cn-°pw.-
a-e-_m¿ {]-tZ-i-Øp-Im-cp-sS
\n-c-h-[n a-l-√v I-Ω-‰n-I-fpw
t∏mƒ {]-hm-kI
sØ [-\y-am-°n-b-Xn¬ j-d-
^n-ø- h-en-b ]-¶p-X-s∂ h-
ln-®n´p-≠v.
F-∂m¬ hn-Nn-{X-sa-∂p ]-d-b-
- m-e Po-hn-X- sh-®v ]-e {]-hm-kn kp-lr-
Øp-°t- f-bpw Im-Wm-\n-Sb
b-Xv. kzm-`m-hn-Ia
tcm-Sv tNm-Zn-®-dn-bp-hm-\p-≈-
Xpw A-h¿-°v F-t∂m-Sv ]-d-
- m-bpw A-h-
- m-
`q-an-bn-se a-e-\m-Sm-sW-∂p
tXm-∂n-∏n-°p-∂ X-c-Øn-em-
Wv j-d-^n-ø- Pn-±m kn-‰n-°p-
≈n¬ th-dn-´p \n-e-sIm-≈p-
∂-Xv.- .
Øns‚ C-S\
Øns‚ h-‡m-°f
Sn ]-dt- b-≠n h-cpw.-
- n-e° - m-cm-bn I-S∂
- √ - F-∂v am-{X-a√
- p-hc - p-∂h
- i-{Xp-°f
.
- ¿ b-Ym¿-Y a-X-
- m-sW-∂p Iq-

BgvN-bnse ]pkvXIw ]pkvX-I-°p-dn∏v


⁄m\-]oT tPXm-hmb
⁄m\- ] o- T - ] p- c - k v I mcw Pb-Im-¥s‚ amÿ]okv
t\Snb Ihn H F≥ hn Ip-dp- t\mh- e ns‚ ae- b mf
∏n\v A£-c-߃ sIm≠v hnh¿Ø-\w.

Xnc-kI
v c
- n-°s
- ∏-´h
- ƒs°mcp
Hcp kvt\tlm-]l - m-cw. Ihn- tcJ-s∏-Sp-Øn-sb-Sp-°m≥
X, \nco-£W - w, ]T-\w, Ah- Ime-Øn-s\tbm lrZ-bØ - n-
Xm-cn-I, Ihn-hm-Iyw, ]T\
klmbn F∂n-ßs\ Bdp- s\tbm A\p- h - Z n- ° mØ
`m-Kß
- ƒ°p ]pdsa H F≥hn- `mh-\b - psS ]pØ≥ D]-Ic - -

s\bv hnf°v A£-ca - p{Z


FUn. tUm Fgp-a‰
bpsS Pohn-XsØ AS-bm-f-
s∏-Sp-Øp∂ t^mt´m-Ifpw
]pkv X - I - Ø n- e p- ≠ v . ae-
bmfØnse {]ap-Jc
- q¿ Øp-Im¿ H F≥ hnsb hmbn-
- mb Fgp-
W-߃ IS-s™SpØ Hcp
t\mh¬ in¬]w.
GXmWv icn-sb∂v tNmZn-
°m≥ t]mepw Ign-bmØ Zpc-
tImIne
Ft¥ sNbvXXv
¥-ka - o-£I - sf Af-s∂-Sp- Pb-Im-¥≥
cmP-cm-Ph
- ¿a °p-∂p. °m≥ A\p-hZ- n-°mØ Nne hn-e 40 cq-], t]-Pv 63
hn-e 300cq], t]-Pv 400 PohnX Nn{X-߃.
hn-Xs - b Hm¿-°m-Xn-cn-°m≥ I-gn-bn-√. H-cp ]-s£ C-Xn-lm-kI - m-c≥ Dƒ- ssIcfn _p-Ivk
- v
sI B¿ at\m-cmPv s∏-sS H-´p-an-°h - c - pw hn-ka v- c - n-® H-cp I-Ym-]m-{X-am-Wv- cm-am-bW - Ø - n-se
tIcf kmlnXy A°m-Zan
\¿-Kf - a- m-b hn-Im-cØ - n-s‚ Ip-sØm-gp-°m-W-v I-hn-X' Du¿-an-f. F-∂pw ko-Xb - p-sS \n-ge - n¬ H-Xp-tß-≠n h-∂h - ƒ. c-≠m-aq-g-
"A hn-eyw th¿-Uk v- h v- ¿-Øn-s‚ Cu hm-°p-It- f-°mƒ a-t\m-lc - a- m- °m-cn-bm-bn t]m-epw H-cn-SØ - pw B-cpw Du¿-an-fsb ]-cn-KW - n-®v I-≠n-´n- {]kn- ≤ o- I - c n® h¿jw
Bdv ]Xn- ‰ m≠v ae- b m-
fsØ Ne-\m-fl-I-am-°nb
bn I-hn-X° - v H-cp \n¿-hN-\w sIm-Sp-°m≥ I-gn-bp-sa-∂v tXm-∂p-∂n-√. A- √. cm-as - \-bpw e-£a -v W - s - \-bpw ssI-tI-bn-tb-bpw Z-ic - Y
- s - \-bpw Aw-K- Xs∂ P¿a-\n-bn¬ 13 e£w
t±-lw ]-d™ - X
- v F-{X-tbm i-cn-bm-W.-v Z-t\-bpw kp-{Ko-hs - \-bpw _m-en-sb-bpw F-¥n-t\-sd iq¿-∏W - J - s - b Ip- Hcp Fgp-Øp-Im-cs‚ Bg-ta-
tIm∏n-Ifpw 25 A\y-`mjm dnb hnNn-¥\ - ß- ƒ. Kuc-h-
I-hn Im-e] -v \ - o-I\ - m-W.-v ]-s£, A-tXm-sSm-∏w H-cp k-aq-lP - o-hn-bpw B- dn-®v h-sc Xo-£W -v ß - f - m-b c-N\ - I - ƒ ]n-dh - n-sb-Sp-Øt- ∏m-gpw C-f° - v t\- hnh¿Ø-\-ß-fpsS 2.5 Zi-
Wv.- ]-et- ∏m-gpw I-hn-Iƒ Im-e] -v \ - o-IX - b - n¬ am-{Xw A-`n-ca - n-°p-tºmƒ, {]- sc F-√m-hc - pw ap-Jw Xn-cn-®n-t´ D-≈q. cm-am-bm-WØ - n-se Xn-ck - I v- c - n-°- tØm- s S- b p≈ ]T- \ - ˛ - a - \ -
e£w tIm∏n- I fpw hn‰- \ßfpsS A]q¿h Nmcp-X-
W-bh - pw k-ac - h - p-am-bn k-ac - k - s - ∏-Sp-tºmƒ A-h¿ X߃-°v k-aq-lt- Øm- s∏-´ i-‡b - m-b B kv{- Xo-]¿-hØ - n-\p th-≠n H-cp "s\-bvh - n-f° - v" I-cp- gn™ AXy-]q¿h-amb hmb-
Sp-≈ I-Sa - a-d° - p-∂p-thm F-∂v tXm-∂n-bn-´p-≠.v A-sXm-cp Ip-‰s - a-∂v A¿-Y- Xn sh-°p-∂p-≠v [-\y Cu k-am-lm-cØ - n¬. a-‰p-≈h - ¿ sN-s∂-Øm-Øn- bm¿∂ teJ-\ß - ƒ. Dƒ°m-
\m- \ p- ` hw \¬Ip∂ gvNbpw Zo¿L ho£-Wh - p-
am-°p-∂n-√. a-dn-®v I-hn-X° - v Im-e] -v \ - o-IX - ÿm-bo-`m-hs - a-¶n¬ km-aq-ly- S-Øv sN-s∂-Øp-∂h - \ - m-Wv- km-ln-Xy-Im-c≥. C-hn-sS [-\y a-tl-{µ≥ t\mh¬. H∂mw temI alm-
t_m-[w Im-hy-\o-Xn-bm-sW-∂v Rm≥ hn-iz-kn-°p-∂p. C-hn-sS "h-gn-ac - ß- - hn-Pb - n-°p-∂p.- ap≈ Fgp-Øp-Iƒ. `mjm Ncn-
bp- ≤ - Ø ns‚ ]›m- Ø - e - {X- Ø n- s ‚bpw kmlnXy
fp-sS kva - r-Xn-a¨ - U-]ß - ƒ" F-∂ [-\y-at- l-{µ-s‚ k-am-lm-cØ - n-se I-hn- H-cp I-hn-Xs - b Iq-sS ]-cm-a¿-in-°mw. H-‰s - ∏-´h - s - ‚, K-Xn-sI-´h - s - ‚, \n- Øn¬ cNn- ° - s ∏´
X-If - n-eq-sS H-cp h-´w k-©c - n-®t- ∏mƒ [-\y-bn¬  -lm-bc- m-bh - c- p-sS I-„∏ - m-Sp-If - n-te-°m-W-v "\- ]Sn-™msd ap∂-Wn-bn¬ t\mhen¬ im¥n ktµ-i- kwkvIm-cØ - n-s‚bpw cwK-`q- sXc-s™-SpØ
H-cp Im-e] -v \ - o-I I-hn-tb-°mƒ G-sd km-aq-ly c-IØ - n-s‚ hm-Xn¬" F-∂ I-hn-X Xp-d° - s - ∏- F√mw im¥-am-W.v an-bn-eq-sS-bp≈ Cu k¿K-k- {]_-‘ß - ƒ
apƒs°m-≈p-∂p. ©m-c-Ønse Is≠-Ø-ep- tUm. ]pXp-t»cn cma-N{- µ≥
A-ht- _m-[a - p-≈ I-hb - {- Xn-sb Im-Wm≥ I-gn- Sp-∂X - v. Nq-jW - w sN-øs - ∏-Sp-∂ H-cp h-en-b Fdn-Iv adnb dnam¿°v hnh: Ptb-{µ≥ ]n
™p F-∂X - v F-∂n-se hm-b\ - ° - m-cs - \ G-sd k-aq-lw \-ap-°v Np-‰pw h-∂v A-ea - p-db - n-Sp-∂ Iƒ auen-IX - b- psS Xnf-°a- p-
hn-e 100cq], t]-Pv 175 ‰-Xm-W.v
hn-e 230 cq], t]-Pv 342
k-t¥m-jn-∏n-®p.- H-cp tXm-∂ep≠m-°m≥ Cu I-hn-X° - v I-gn- Un kn _pIvkv tIcf kmlnXy A°m-Zan
\m-\m-Xz-Øn¬ G-IX - zw, H-cp Im-eØ - v `m-cX - w bp-∂p-≠.v C-hn-sS A-ea - p-db - n-Sp-∂h - c - n¬ ]-e-
Du-‰w sIm-≠n-cp-∂p \-Ωp-sS Cu kw-kI -v m-cn-I cm¬ ]n-®n No-¥s - ∏-´h - c - p-≠v. h-©n-°s - ∏-´-
]m-cº - c - y-Øn¬. ]-s£ C-t∂m? A-[n-Im-cØ - n- h-cp-≠.v A-[n-Im-cn-If - p-sS I-_f - n-∏n-°e - n¬ Ip- sNømØ sX‰n\v Ip‰w C¥ym Ncn-{X-Øn¬ tcJ-
s‚ a-Øv ]n-Sn-®, sh-dp-]n-Sn-® lp-¶m-ca - m-W-v \-ap- Sn-ep-Iƒ \-„s - ∏-´h - c - p-≠.v ]n-d∂ - a-Æn¬ \n- Npa-Ø-s∏-Sp-Ibpw kvt\l- s∏-Sp-ØmsX t]mb sFXn-
°v Np-‰pw.-. A-Xv cm-{„o-ba- m-hs - ´.-. a-Xa- m-hs - ´.-. kw- ∂pw B-´n-∏m-bn-°s - ∏-´v \n- l - m-bX - b - p-sS Øn- s ‚bpw kulr- Z - Ø n- lm- k n- I - a mb {_n´ojv
L-S\ - b - m-hs - ´.-. hy-‡n-It- fm Ip-Spw-_t- am tKm- sIm-Spw X-Wp-∏n¬ A-`b - m¿-Yn-Xz-Øn-s‚ I- s‚bpw \ntj- [ - ß - f n¬ hncp≤ Iem]w \bn® tIc-
{X-tam hw-it- am B-hs - ´, F-hn-sS-bpw A-[n-Im- ºn-fn ]p-X® - v `-b∂ - v hn-dß - e - n-®v C-cn-°p-∂h - - ]oUn-X-bm-hp-Ibpw sNbvX f-h¿a ]g-»n-cm-Pm-hns‚
c-{`-aw ss]im-Nn-Ic - q]w sIm≈p∂p. C-∂s - e cp-≠.v A-hs - c kva - m¿-Øh - n-Nm-cw sN-øp-hm≥ sskekv am¿W¿ F∂ [otcm-÷z-e-amb Pohn-X-
C-hn-sS tem-Im-ka - k - X v- m kp-Jn-t\m `-hµ - p F- Du-gw Im-Øn-cn-°p-∂h - t- cm-Sm-hmw Ihn ]d- s\bvØp-Im-cs‚ Pohn-Xw. Øn-te-°v shfn®w hoip∂
∂v D-cp-hn-´n-cp-∂ H-cp kw-kI -v m-ca - p-≠m-bn-cp-s∂- bp∂p.- ]sØm-ºXmw \q‰m-≠nse ]T\ {KŸw.
∂pw C-∂v H-cp P-\X - b - p-sS kzXzw ]p-tcm-KX - n- h-gn-ac - ß- f - p-sS kva - r-Xn-aW - U -v ] - ß - ƒ "R-߃ {]-Z¿-i\ - i - m-eb - n-se / Iu-Xp-I h- CwKvf-≠nse efn-X-Po-hnX H∂mw kzmX{¥y ka-c-
bp-sS \m-at- [-bØ - n¬ A-Sn-aI - f - m-°s - ∏-Sp-∂p F- kvX - p-°f - √ - /hn-et- ]-in-bp-d∏ - n-°m≥/hn-e] -v \- tcJ-I-fpsS km£y-]-{Xw. sa∂v Ncn-{X-Im-c≥am¿ hnti-
Ihn-XI - ƒ sskekv am¿W¿ kv t \l- Ø ns‚ hos≠- S p-
∂pw Im-eß - f - m-bn hn-et- ]-ip-∂ I-tk-cI - ƒ-°v N-c° - p-If - √ - tPm¿Pv Fen-b‰v ∏n\mbp≈ jn-∏n® in]mbn el-f°pw ]g»n ka-ct- c-JI- ƒ
tNm-cb - p-sS a-Sp-∏n-°p-∂ a-Ws - a-∂pw A-∏I - j - W v - [-\y a-tl-{µ≥ k-l\ - Ø - n-s‚ I-b∏ -v p-\o-cp Ip-Sn-®v k-ln-s°- i‡- a mb
Ac-\q-‰m≠p ap≥]v ae-_m- tUm. sI sI F≥
hn-e 170cq-], t]-Pv 273BJym-\w.
߃-°m-bn I-Sn-]n-Sn Iq-Sp-∂ \m-bI -v f - p-sS i-–w hne 40 cq] ´n-´m-hmw A-h¿ tNm-Zn-°p-∂p,
]m∏n-tbm¨v hnh: F Fkv Aøq_v dn- e p- ≠ mb km{am- P yXz Ipdp∏v
C-S\ - m-gn-bn¬ {]-Xn-[z-\n-°p-∂p F-∂pw "\-„- kn-sb-√k - v _p-Ik -v v ssZ-hß - f - p-sS \m-´n-te-°/v \-cI - Ø - n-s‚ Xm- hncp≤ Iem- ] - Ø ns‚ hne 100 cq], t]Pv 195
߃" F-∂ I-hn-Xb - n-eq-sS [-\y D-d® - v ]-db - p- t°m-ep-am-bn / \n-ßs - f A-b® - X - v / G-Xp X- \mƒh-gn-tc-J. amXr-`qan _p-Iv-kv
tºmƒ B h-cn-If - n-se Xo-£W -v X - I-≠n-s√-∂v ºp-cm-s‚ I¬-]\ - b - m-bn-cp-∂p??
\-Sn-°m-\m-hp-∂n-√. Xo-£W -v X - t- bm-sS-bp-≈ tNm-Zy-ßf - pw hm-Z-
C-Øc - Ø - n¬ km-aq-lnI˛- cm-{„o-b hy-hÿ - n- {]-Xn-hm-Zß - f - p-am-W-v Cu k-am-lm-cØ - n-se ]- ]pXp- I - h - b - { Xn- I - f n¬
Xn-tbm-Sp-≈ {]-Xn-Ic - W - ß - ƒ X-s∂bmWv Cu k-am-lm-cØ - n-se an-° I- e I-hn-XI - f - pw.- {it≤-bb - mb Pb{io Intj-
hn-XI - f - pw.- ]p-kX -v I - w hm-b\ - °- m-cn-te-s°-Øn-°p-∂X - v I-Æq¿ X-fn-∏d - º - ko-sb- dns‚ G‰hpw ]pXnb bYm¿Y PohnXw
kvt- \-lw F-∂ I-hn-X C-∂s - Ø cm-{„o-b° - m-tcm-Sp-≈ sh-√p-hn-fn-bm- √-kv _p-Ik v mWv. ]p-kX -v I - Ø - n-\p th-≠n a-t\m-lc - a- m-b I-h¿ Un-ssk≥ IhnXm kam-lm-cw. \¬Ip∂ Xncn-®S- n-Isf Hcm-
Wv. hn-cp-≤t- N-cn-bn¬ \n-∂v ]-Ss - ]m-cp-Xp-∂ kp-lr-Øp-°ƒ.-. A-h¿ X-ß- sN-bX -v n-cn-°p-∂X - v hn-Pb - c - m-Lh - ≥ ]-\ß - m-´.v A\p-`-h-ß-tfmSv Xo{h- fpsS kz]v\Ø- n\p t\cn-Sm-
fp-sS {]-Xy-b im-kv{- X-߃-°pw hn-izm-k{- ]-am-Wß - ƒ-°pw th-≠n C-cp- F-gp-Xm-Xn-cn-°m-\m-hn-√ F-∂ tXm-∂¬ ITn-\a - m-Ip-tºmƒ am-{Xw a-\- ambpw B¿P-ht- Øm-sSbpw \m-hptam? \Ωƒ sX‰p-Iƒ
´n¬ ]-ck - ] v- c - w ITm-cI - p-Øn-bn-d° - p-tºmƒ, ho-cm-fn ]-´n¬ s]m-Xn-™ c-  n-s‚ K¿-`K - r-lß - f - n¬ \n-∂pw Xq-en-IØ - p-ºn-eq-sS D-Xn¿-∂p ho-gp-∂- {]Xn-Ic- n-°m-\p≈ A`n-hm- hcp-Øn-bmepw Ahsb adn-
‡-km-£n-If - m-bn am-dp-tºmƒ Im-Xß - ƒ-°∏ - p-dw A-s√-¶n¬ h-fs - c-bS- p- Xm-W-v F-\n-°v I-hn-XI - s - f-∂pw C-hb - n¬ Po-h  - p-‰X - pw Po-h— - h - ß - f - m-b- RvO-bp-≠v, Pb-{io-bpsS I-S∂v hnP-bØ- n-se-Øm-\m-
Øv I-cn-]n-Sn-® A-Sp-°f - ∏ - p-dß - f - n¬ D-bc - p-∂ A-Ωa - m-cp-sS I-Æp-\o¿ B- h-bpw Nm-]n-≈I - f - pw D-s≠-∂pw [-\y B-ap-JØ - n¬ ]-db - p-∂p. I-hn-X- Ihn-XI- f - n-se∂v H F≥hn. hptam? F∂n-ß-s\-bp≈
cpw Im-Wp-∂n-√. k-tlm-Zc - ß - f - p-tS-bpw a-°f - p-sS-bpw hn-Im-cw B-cpw Xn-cn- Iƒ-s°m-∏w sIm-Sp-Øn-cn-°p-∂ Nn-{X-ßf - n¬ A-e] -v w Iq-sS {i-≤ ]p-e¿- ]pdsa im¥sa∂ tNmZy- ß ƒ°v DØcw
®-dn-bp-∂n-√. Øm-am-bn-cp-∂p. Nn-e Nn-{X-߃ I-hn-Xb - p-sS A-¥k-Øt- bm-Sv H-t´-sd tXm∂ep-≠m-°p-tºmgpw Is≠-Øp-∂ t\mh¬.
km-ay-s∏-Sp-∂n-√ F-∂ H-cp Ip-ds - hm-gn-®m¬ k-am-lm-cw F-√mw-sIm-≠pw
Ipcp-Xn-∏q-°ƒ ASn-bn¬ DjvvW{- ]-hm-la - p- hnh: aocm IrjvW≥ Ip´n Fs‚ aq∂v sX‰p-Iƒ
C-∂s - Ø C-Øc - w cm-{„o-b Np-Se - ° - f - w I-≠v a-\w-aS- p-Øn-´m-hmw I-Æp-
sI-´s - ∏-´ ]-gb - A-tX C-Xn-lm-k \m-bn-I Km-‘m-cn-sb sIm-≠v H-cn-°¬ an-I®
- XmWv. - Pb{io Intj¿ s≠∂v a\-   n- e m- ° m≥ tNX≥ `KXv
Iq-sS `-Kh - m≥ Ir-jW -v t- \m-Sv "A-Ωa - \ -   - "v F-∂ I-hn-Xb - n-eq-sS [-\y tNm- Cu I-hb - {- Xn-bp-sS Nn-¥I - f - pw I-hn-XI - f - pw Im-eØ - n-\v- th-≠n-bp-≈ hne35cq], t]Pv 48 t]m∂ CS-ßfpw Ihn-XI - f- n- hn-e 140cq], t]-Pv 250
Zn-∏n-°p-∂p "Xo-cn-t√ bp-≤s - am-cp \m-fpw?' \o-°n-bn-cn-∏p-If - m-hs - ´. amXr-`qan _p-Iv-kv ≠v. Un kn _pIvkv
C-Xn-lm-ks - Ø ]-cm-a¿-in-°p-tºmƒ Cu k-am-lm-cØ - n-se a-s‰m-cp I- manorajkr@gmail.com
15˛05˛-2011 Rmb¿
3
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... BgvN∏
- X
- n∏v
Wn-°n-´m¬ Ip-ew-Xs - ∂ ap-Sn-bp- "Ip-S Im-‰Ø - v ]m-dn-t∏m-∆m-W'v Xq- ß n- b n- c n-
sa-∂v X-Sp-°p ]-db - p-Ib - pw sN- A-Ω ]-d™ - p.-- °p-∂p. I-e-
øpw. ]p-ds - Ø Nm-bv∏ - n-se A- F-s‚ {]-i\ -v ß - ƒ C-∂s - Ø °-sh-≈- IhnX
Sp-∏n¬ Xo I-Øp-∂p. A-Sp-°f - - A-hÿ - b - n¬ F-ßs - \-bm-Wv Øn¬ ao≥-]n-
b-Sp-∏n¬ Xo-sb-cn-™n-´n-√. A- A-Ωt- bm-Sp ]-db - p-I? F-¥n- Sn-°m≥ Nq- Ajvd^v Imhn¬
Xn-\v A-Ω F-Øn-bn-´p-th-Ww. \pw G-Xn-\pw A-ΩX - s - ∂ a-≠n- ≠-bpw h-e-
A-Æm≥ Iq-Sp-Iq-´p-∂X - p-t]m-se ∏m-bs - ≠? F-ßs - \-sb-¶n-epw bp-am-bn Iq-´p-
I-jS-v s - ∏-´v D-≈n¬ Po-h\ - p-s≠- Im-sc-Øn-

.
th-\e - n¬ I-cp-Xn-sh-®n-cp-∂ hn-
d-Ip-sIm-≈n-If - n¬ H-∂p-cs - ≠- ¶n¬ A-Ω A-Xn-\p ] - c - n-lm-cw Øp-Sß - n. A-
Æw h-en-®p. C-db - Ø - p Xq-°n- Im-Wm-Xn-cn-°n-√.-- h-tcm-sSm-∏w
bn-cp-∂ Hm-es - °m-Sn-bpw ssI- ]m-SØ - n-\° - s - c-bpw C-°s - c- tXm-´p-sh-≈- cmP≥ Icp-hm-c° - p≠v
Ø-≠-bn¬-sh-®v A-Sp-°-f- bp-ap-≈ F-√m A-Ωa - m-cpw D-Ω- Øn¬ Nm-Sn \o-¥n-Øp-Sn-®v ap-
bn¬ sN-∂p. Xo-]q-´m≥ ap-Ø- am-cp-am-bpw A-Ωb - ° -v v A-Sp-Ø ßmw-Ip-gn-bn-´v X-et- Xm¿-Øn ]-cn-
»n k-lm-bØ - n-s\-Øn. A-Ω _-‘a- m-bn-cp-∂p. A-Ω° - p-´n, X- °≥ ap-≠p-Np-‰n ho-´n-te-t°m-Sn.--
Cu-d≥ am-‰n-hc - pw-hs - c A-Sp-∏n- _n-Zn-°p-´n, Hm-t∏m-f,v Nn-∂a- m-fp, A-Sp-°f - b- n¬ H-s° km-h[ - m-
\-Sp-Øn-cp-∂v Xo-Im-™p.-- Ip-´y-{ºm-fv C-ßs - \ ]m-cº - c - y- \-Øn-em-Wv. ]p-dw-]W - n-°n-S° - v
a-g ho-≠pw aq-Sn-s°-´n. knw- am-bn h-∂ tKm-{X-Øn-s‚ `m-jm- A-Ω A-Sp-°f - b
- n¬ I-bd - n-bn-t´-
l-K¿-P\ - w t]m-se-bp-≈ C-Sn- t`-Zß
- ƒ hy-Xy-ÿa- m-bn-cp-s∂- bp-≈q. Ip-´n-Iƒ-°p hn-i∏ - S- °
- m-
tbm-sSm-∏w a-g `q-an-bn¬ ]-Xn- ¶n-epw kvt- \-lØ - n¬ s]m-Xn- \p-≈ s]m-Sn-ss°-sbm-s° A-
®-t∏mƒ F-\n-°p t]-Sn-tXm-∂n. ™ hm-°p-If - m-bn-cp-∂p A-sX- Ωm-bn sN-bX -v p-sh-®n-cp-∂p.--
a-g h-√m-Ø k-¶S- a - m-bn. Im-c- √mw. A-b¬-]° - ß - f - n-se A- Rm≥ ]-Xp-s° Nm-bn-∏n-te-°p
Ww sh-≈w s]m-ßn-s°m-≠n- Sp-∏n¬ ]p-I D-b¿-∂n-´n-s√-¶n¬ sN-∂v A-Ωs - b hn-fn-®p. A-Ω ]p-
cn-°p-Ib - m-W.v C-∂p Rm-bd- m-g-v A-Ω A-dn-bp-am-bn-cp-∂p. \m-gn- I- I-bd- n Np-h∂ - I-Æp-If - pw I-cn-
N-bm-W.v sh-≈w Xm-Wp-In-´n-bn- b-cn-bpw \m-hq-cn-bpw I-Sw-sIm- ]p-c≠ - ap-Jh - p-am-bn ]p-dØ - p-h∂ - p.-
s√-¶n¬ sam-Im-cn-bp-sS-bpw Sp-°p-Ib - pw hm-ßp-Ib - pw sN-b-v ]
- X- n-™ i-_Zv- Ø - n¬ Rm≥ ]-

A -Ω-tbm-sSm-Øp-≈
Po-hn-Xw A-£c - ß - -
Xp-d∂- v E-Xp-t`-Zß - f
s°m-∏w {]-Ir-Xn-bp-sS ]mT-]p-
- p-sS ]-I¿-®- ∂ Rm-‰n≥-ap-Sn A-Ω hm-cn-he
®v h-≈n-s°m-´b
- n-
- n-em-°n Xn-cp-
tPm¨-tN-´s

D-t∑-jh
- ‚-bpw ]m-Sw ]q-´m-
\m-hn-√. sXm-gp-Øn¬ Im-cn-t]m-
Øpw a-´t- ]m-Øpw h-bd- p-\n-d®
- m-∑m-cm-bn ]p-dt- Ø-°p
- v
Xn-cp-∂p. C-√m-ba-v b
bpw kp-JZ- p:J-ßf
Xn-If - pw ]-¶p-sh-®n-cp-∂p.--
a-g tXm¿-∂v ]m-Ss
- pw h-√m-ba-v -
- pw B-≠d- p-

- Ø sh-
d-™p.--
"A-Sp-Øm-gN
Im≥ H-cp \-bm-ss]-ke
]q-´pw In-´o-et- √m.--'
-v tIm-tf-Pn¬ t]m-
- y. C-∂v ap´-hn-f°v
hn-Sp-∂X- pw Im-Øp-\n-e° -v p-∂p. ≈w hm¿-∂m-te C-\n ]m-SØ - v A-Ω k-¶-S-tØm-sS F-s∂
fm-bn, hm-°p-If - pw Nn-{X-ßf - p-am- kvX- I- Ø
- n-te-°v A-Ω ssI- ]n- Øp-Ωe - n-te-°v G-‰n sIm-≠p- I-∂n-s\-bn-d° - n ]q-´m-\m-hq. c- t\m-°n.--
bn Xn-ca - m-eI- ƒ-t]m-se a-\  - n- Sn-®p \-S∂ - p.-- t]m-bn. ap-´n-\p tN-‰n-eq-sS Rm- am-\w sX-fn-™p. Ip-dp-°s - ‚ I- ]≈n Z¿kv
eym-W-am-Wv. cm-a≥-Ip-´n ]-d- t≠-c° - ∂ - n-s‚ ]q-´p-s≠-∂v ]- \n-d™ - I-Æn-te-°v Rm-s\m- Ign-s™-Øp-tºmƒ
s‚ Xo-cØ - v B¿-Øn-cº - p-∂p. aq-∂c- ]-Xn-‰m-≠p-Iƒ F-\n-°p t∂ t\m-°n-bp-≈q. Rm-‰p-]W - n-
F-{X-t]-Pv F-gp-Xn-bm-epw Xo-cn- \o-≠ Im-ew X-s∂. A-∂v th- Hm¿a tX°mØ XnÆ-ta¬
°p-h∂ - h-≈n-bΩ - b - p-sS A-Sp-Øv Fs∂ ImsØ-∂h - Æw
√-t√m! A-Xn¬-\n-∂v G-Xp-t]-Pm- \-en-s‚ Im¿-Øn-I° - m-®n-bpw cmP≥ Icp-hm-c°
- p≠v Ip-¥m-Wn-bpw H-ce - pw C-Øn-cn ]p- Ccn-°p-∂p-≠mhpw
Wv s\-t©m-Sp-tN¿-°p-I-sb- tcm-ln-Wn-∏´- pw I-gn-™v a-Ib - n- gp-ß√ - pw G-e] -v n-®v A-Ω ]p-dt- Ø-
∂pw A-dn-™p-Iq-Sm. cw Rm-‰p-th-eb - n¬ a-Xn-ad- ∂ - v Xn- ap´-hn-f°- .v ..
°p t]m-bn.-- AXns‚
Hm¿-a® - n-{X-ßf - n-¬ C-t∏m-gpw am- a¿-Øm-Sp-∂ a-g. t\-cw ]p-e¿-∂p F-t∂-bpw Iq-´n t]m-hm-dp-≈ A-
dm-eb - pw s]m-Sn-bpw ]n-Sn-°m-sX Xp-Sß- p-∂t- X-bp-≈q. B-ch - ß- - hf™ Nn√n¬
b¬-]° - ß- f - n¬ F-hn-tS-s°-¶n- IdpØ asÆ-Æ∏ - pI
F-{X-sb-{X \n-an-jß - f - m-Wv sX- sfm-gn-™v a-g t\¿-Øp. a-g \q- ep-am-hpw-. A-b¬-]° - ß - ƒ X-Ωn-
fn-™p h-cp-∂X - .v A-Xn¬ A-[n- em-bn \n-i_ - Z-v a - m-bn. ho-St- ∏mƒ Nne ap∂-dn-bn-∏p-Iƒ
ep-≈ ku-lr-Zw A-{X-am-{Xw B- hc-™p-sh-®n-´p-≠m-Ipw...
I-hpw I-Æo-cn-s‚ D-∏pw \-\h - p- B-[n-sIm-≠p \n-d™ - n-cp-∂p. g-Øn-em-bn-cp-∂p. A-hn-sS Pm-Xn-
ap-≈X - .v H-∂pw F-gp-Xm-\m-hp-∂n- t\¿-Ø \m-´p-sh-fn-®Ø - n-eq-sS Ipgºp ]pc-´nb
tbm a-Xt- am Np-‰p-aX - n-tem R-ß- Imep \o´n-bn-cp∂v
√. a-\  - n¬ H-cp-]m-Sp kw-L¿- A-Ω tXm-Sp-IS- ∂ - v ]m-Ss - Ø-Øn- sf th¿-Xn-cn-®n-cp-∂n-√.
j-߃. t]-\b - pw I-Se - m-kp-sa- bn-cp-∂p. ]n-ds - I Rm-\pw Hm-Sp- h√ypΩ
D-®-°-™n Ip-Sn-®v ]p-dw-Xn- bmko-t\m-Xp-∂p-≠m-Ipw..
Sp-Øp-sh-®v Ip-´n-It- fm-sSm-∏w I-bm-bn-cp-∂p. X-te-∂v Rm-‰n≥- ≠n¬ In-S° - p-tºm-gm-Wv A-Ω F-
¢m-kv ap-dn-bn¬ A-hc - p-sS s]m- I-≠Ø - n¬ ]-c∂ - p-In-S° - p-∂ ap´-hn-f° - ns‚
s∂ hn-fn-®X - .v ]-cn-`h - Ø - n-s‚ hm- ]\n-sh-fn-®Ø - n¬
´n-®n-cn-bn¬ B-Àm-ZØ - n¬ F- Rm-‰n≥-ap-Sn-sbm-s° Ip-Øn- °p-If - m-bn-cp-∂p ]p-dØ - p-h∂ - X - .v
s‚ au-\Ø - n-s‚ ]-I¬ A-en- sbm-en-®v t]m-Im≥ am-{Xw sh- Rm≥ ]-Xp-s° Nm-bn-∏n-te-°p sN-∂v A-Ωs- b hn-fn-®p. A-Ω ]p-I- I-bd- n "Rm-s\-hn-sSm-s° t]m-bo-»-
Ip¥n-®n-cp∂v
"]mTw aq∂v... k¬kz-`mhw'
™p-tN¿-∂p.-- ≈w s]m-ßn-bn-cn-°p-∂p. ap-Ø-
ho-´n-se-Øn-b-Xv th-\¬-a-g- »≥ ]-db - pw Ir-jn-°m-c\ - v H-cn- Np-h∂
- I-Æp-If- pw I-cn-]p-c≠ - ap-Jh - p-am-bn ]p-dØ
- p-h∂
- p.-]X
- n-™ i-_Z-v - t≠m? H-Sq-ev B-Pym-cp-sS B-bn- F∂v \o´n-hn-fn-°p-∂p-≠mIpw
jm-Ø X-∂p.--' A\p-PØ - n.
tbm-sSm-∏a- m-bn-cp-∂p. Ip-´n-°m-e- °-epw k-ab - h - pw t\-ch - pw t\m- Øn¬ Rm≥ ]-d™ - p.- "AS- p-Øm-gN -v tIm-tf-Pn¬ t]m-Im≥ H-cp \-bm- B-bn-jm-Ø Im-®n-tIm-¥e - ap´-hn-f°v
Øv C-ßs - \ F-{X-Im-ew a-g \- °n-\n¬-°m-\m-hn-√. Rm-‰p-]W - n-
\-™p. Xn-a¿-Øp-s]-bvX - th- °m¿ h-cpw-hs - c Im-Øn-cp-∂m¬ ss]-ke- y. C-∂v ]q-´pw In-´o-et- √m.-' A-Ω k-¶S- t- Øm-sS F-s∂ t\m-°n.- sI-´g- n-®v c-≠v F-´W
®p-fn-™v ap-jn-™ H-cp c-≠n-s‚
- b - pw Np-°n- FÆ-bn-√msX
\¬-ag- b - n¬ `q-an X-Wp-Øp. A- F-√mw H-en-®p-t]m-hpw. hn-fb - n- hnΩn-´s - ∏-Sp-tºmƒ
™p. h-cº - v In-f° - m≥ h-∂X - m- ´m- f - ° m- c ≥ sam- I m- c n- b pw t\m-´pw sIm-Sp-Øn-cp-∂p. tdj≥ Im¿Uv ImWmsX
Ω Ip-fn¿ tIm-cn-s®m-cn-™ X- d-°m-sX I-≠w In-S∂ - m¬ ]-´n- ‰n≥-ap-Sn Xq-°n h-cº - n-se-Øn- tPm¨-tN-´\ - pw t\-cs - Ø ]-d- Rm≥ c-≠n-s‚ t\m-´v \n-h¿-Øn
Wp-∏m-bn A-cn-In-se-Øn. B-Im- Wn-bpw ]-øm-ch - pw th-sd. °p-∂X - pw sIm-´ A-Ωb - p-sS X- Wv cm-a≥-Ip-´n. Ip-≠w-Ip-Sb - n¬ Xnc™v Xnc-™,v DΩ
tZ-lw-aq-Sn Rm-‰p-]W - n-°m¿ Nn- ™n-cp-∂p. H-tc-cv I-∂n-\v ]-Xn- i-cn-bm-°p-tºmƒ F-s‚ ssI- Xf¿∂p-dß - n-t∏m-bn-´p-≠m-Ipw.
i-Øp-\n-∂v ]q¿-WN - {- µ-s‚ sh- ap-´n-\p sh-≈Ø - n¬ Nm-Sn-°- e-bn-te-°p Xm-ßn ]n-Sn-®p sIm- aq-∂p cq-] In-´pw. A-Xn¬ aq- Iƒ hn-d® - n-cp-∂p. I-Æp-Iƒ \n-d-
fn-®a- m-bn a-\  - n-s‚ Pm-eI - ß
- ƒ fn-®v h-cº- n¬ X-´n-ØS- ™ - p-\n- Sp-°p-∂X - pw F-s‚ ]-Wn-bm-bn- d-hc- º
- Ø - p-\n-∂v A-Ωs - b hn-fn- Nn√p-s]m-´nb
®p. A-Ω A-h¿-°p th-≠s - Xm- ∂p cq-] ]q-´p-Im-c\ - .v F-\n-°m- ™n-cp-∂p. H-cm-gN -v Im-et- Ø-°p- ap´-hn-f° - n-s‚
cp-∂p.-- sW-¶n¬ A-Xn-cm-hn-se H-cp a- ≈ _- p-Iq-en am-{Xw [m-cm-fw.--
a-g® - m-‰e - n¬ A-Ωb - pw Rm-\pw s° ]-d-™p sIm-Sp-°m-s\- Ah-in-jSv ß - ƒ°n-Sb - n-eqsS
IY ∂pw ]-d™ - v sXm-∏n-°p-S Nq-Sn Wn-°q¿ \-S∂ - v Im-fn-Im-hn-se- Nn-et- ∏mƒ ]-Wn-°m-cp-sS H-∏-
\-\s - ™m-´n hn-db - v°
- m≥ Xp-S- Hcp Xoh≠n
hn-iz-\m-Y≥ hSbw ßn.-- sN-dh - c
- º
- n-te-°p t]m-bn. tXm- Øn-bm¬ A-hn-sS-\n-∂v tIm- hpw A-√m-sX-bpw ]m-SØ - v Rm- Nqfw-hn-fn®p t]mIp-∂Xv
´n¬ sh-≈Ø - n-s‚ C-cº - ¬ tf-Pn-te-°pw Xn-cn-®pw A-dp-]- dp-]d - n-°p-∂p, \-Sp-∂p, tXm-te-‰n I≠v

.
t\-cw \-∂m-bn sh-fp-Øp Xp- Xp ss]-k _- p-Iq-en th-Ww. sIm-≠p-t]m-hp-∂p, Im-bI -v d- n-°p
S-ßn. cm-{Xn-ag- b - n¬ Ip-Xn¿-∂ h- D-®Ø - n-em-bn. A-Ωb - pw A-h- Ct∏mgpw Rm≥
tcm-sSm-∏w Rm-‰n≥-ap-Sn ]-Ip-Øv H-cp ]q-´p In-´n-bm¬ H-cm-gvN - - \-\® - v In-X® - v izm-kw In-´m-sX

Nn¥ b¬ Xo-c-ß-fn-se ]-\w-s]m- sR´n-bp-Wc - m-dp-≠.v


sh-≈w hm¿-®-bp-≈ I-≠- tØ-°v th-sd I-Sw tNm-Zn-t°- \n¬-°p-∂p. Im-hn-se ]q-cØ - n-\p
Øn-en-cp-∂v In-fn-Iƒ I-c™ - p. ≠. A-Xpw C-∂v a-g sIm-≠p- ssI-]n-Sn-®p sIm-≠p-t]m-hp-∂p.
Iq-º≥ a-e° - p ap-If - n¬ kq-cy- Øn¬ \-So¬ Xp-Sß - n.
cm-hn-se ap-Xn¿-∂h - s - cm-s° t]m-bn. A-Ω ]m-St- Ø-° v ap- {]-Ir-Xn-bpw a-Æpw tN-dpw N-fn-
s‚ s]m≥-sh-fn-®w sX-fn-™p- Ø-»\ - v I-™n-sh-≈h - p-am-bn bpw sN-Sn-If - pw ]q-°f - pw Z-i] - p-
h-∂p. a-gb - °-v v t\-cn-b im-¥X - sh-≈t- ®m-dn¬ ssX-cpw ]-®a - p-
f-Ip s]m-Sn-®X - pw D-∏pw Iq-´n h- t]m-bX - m-Wv. h-cm≥ ssh-Ip- jv] - h - pw E-Xp-t`-Zß - f - pw Rm-‰p-th-
ssI-h∂ -- p. \-So¬-°m-sc-Øn-bm- tam B-thm? e-If - pw \m-´p-hg- ° - ß - f - pw sam-gn-
epw C-∂p \-Sm-\m-hp-tam? Rm-dv b-dp-\n-d® - n-cp-∂p. R-߃ Ip-´n-
Iƒ-°v kvs - ]-jy-em-W.v A-cn- a - - a-g ho-≠pw Xn-a¿-Øp s]-bv- I-fpw F-\n-°p Xn-cn-®d - n-hp \¬-
No-™p-t]m-Ip-tam Xp-Sß - n-b Xp. Rm-‰p ]-Wn-°m-cpw \-So¬- In. Nn-et- ∏mƒ tZ-jy-s∏-Sp-Ib - pw
B-i¶ - I- ƒ R-߃ ]-¶p-sh-®p.- Wn h-dp-ØX - pw I-´≥ Nm-bb - pw.-
a-g \-\™ - v tIm-®n hn-d° - p- °m-cpw I-bd- n. ]m-SØ - p I-S¬- k-¶S- s - ∏-Sp-Ib - pw H-‰° - n-cp-∂v I-
B-sI \-\™ - p-Ip-Xn¿-∂ tZ- t]m-se sh-≈w ]-c∂ - p. Xn-c- c-bp-Ib - pw sN-bX -v n-cp-∂ F-√m-h¿-
l-hp-am-bn R-߃ ho-´n-se-Øn. ∂ tZ-lh - p-am-bn A-Ω ho-´n-te-
°p h-cp-tºmƒ Rm≥ ]-db - m≥ am-eI- ƒ C-s√-∂p am-{Xw. °pw {]n-bs - ∏-´ F-s‚ A-Ω H-cp-
I-∂n-\p-≈ sh-≈w Xn-f∏
sIm-Sp-Øn-cn-°p-∂p. ap-Ø»
I-W° - n¬ A-hc
hn sF ]n-Iƒ. I-∂n-s\ ]-´n-
- m-Wv ho-´n-se
- n-®v
- s- ‚ hn-Nm-cn-®s - X-√mw a-d∂
"sXm-∏n-°p-S Nq-Sn-°q-tS \n-\-
°v?' ap-Ø» - s
- p-t]m-bn.

- ‚ i-Im-cw.--
A-°s - c C-°s

sIm-‰n Nn-dh
™p-In-S°
- c- º
- e ]-d∂
£n-I-fpw F-tßm t]m-bn.
- n-te-°p Nm-
- p-∂ am-hn¬ D-d°
- ]-

- w
\mƒ \-√ a-gs
hn-´v F-s∂-t∂-°p-am-bn ]n-cn-
™p.--
rajankaruvarakundu@gmail.com
- °m-∏w F-t∂-bpw

.
PohnXw
KwKm-[c
- ≥ Ab-\n-°mSv

AS- n®p-s]m-fn-Po-hn-XØ
I-S∏- mSv
- n-\v \nXy-Xb
- psS ssNX\yw
hn-iz-kn-®p I-Sw sIm-Sp-Ø
_m-¶p-It- fm-S.v ..
hn-eIq-Sn-b
C ¥ym a- l m- c m- P y-
Øn¬-\n-∂v {_n-´o-
\n¿-`b
® P-bN
- h- p-am-b Po-hn-Xw Imw-£n-
- {- µ≥ ho-Sp-hn-´n-dß - n. kv-
Im-in-√m-ØX - n-\m¬ The Guest
of God F-∂ ]p-kX -v I - w tIm-b-
kv]
b-dI
- n-cn-Nz¬ C≥-Ãn-‰yq-´n-s‚ U-
- S-v d - m-bn tk-h\ - a - \ - p-jT v n-®p.
jp-Im¿ sI-´p-sI-´n-bt- Xm-sS Iqƒ ss^-\¬ I-gn-™ P-bN - - º-Øq-¿ sd-bn¬-th-tÃ-j\ - n- 1969 ap-X¬ 84 h-sc B-kt-v {X-en-
ho-´p-]I - c
- W
- ß - ƒ hm-ßm≥ \-Ωp-sS \m-´p-cm-Py-߃ C- {µ-s\ Xn-cp-h\ - ¥
- ] - p-cw sd-bn¬- se H-cp ]p-kX -v I- i- m-eb - p-sS ap- b, A-ta-cn-°, bq-tdm-∏,v Cw-•≠ - v
{]-tem-`n∏n® ¥y≥ bq-Wn-b\ - n¬ e-bn-®p- th-tÃ-j\ - n¬ s - h-®v I-≠p-ap-´n- ∂n¬ \n-∂p-sIm-≠v hm-bn-®p F-∂n-hn-Sß - f - n-se k¿-hI - e- m-im-
]-ck- y-t°m-ac-ßt- fm-S.v .. tN¿-∂p. F-∂m¬ kz-X{- ¥ b tPm-W® - ≥ B-ep-h bp kn Xo¿-°p-Ib - m-bn-cp-∂ b-Xn-°v e-If - n¬ hn-kn-‰n-ßv s{]m-^k - -
H-Sp-hn¬ Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ F-∂ B-ib - - tIm-tf-Pn¬ tN¿-Øp. A-hn-sS- hr-≤b- m-b H-cp hn-tZ-i h-\n-X dm-bn {]-h¿-Øn-®p. 84 \p-ti-jw
\-Kc - a- [ - y-Ønse hp-am-bn {io a-∂Ø - v ]-fl\ - m- \n-∂v C‚¿-ao-Un-b‰ - v ]m-km-bn. B ]p-kX v- I- w hn-es - Im-Sp-Øv bm-{X-Iƒ a-Xn-bm-°n-b b-Xn Du-
]-©\ - £-{X tlm-´¬ - ap-dn-bn¬ `≥, B¿ i-¶¿, _n ]-ca- p Xp- Xp-S¿-∂v Xn-cp-h\ - ¥
- ] - p-cw bq-Wn- hm-ßn sIm-Sp-°p-Ib - pw h¿-°- ´n-bn-se t^¨-ln-√n-epw a-‰p Kp-
A-hk - m\-sØ A-Øm-ghpw I-gn-®v S-ßn-bh - ¿ \-S° - p-∂ Im-ew. th-gk-v n-‰n tIm-sf-Pn¬-\n-∂v ^n- e-bn¬ ao-kn-s‚ I-Wzm-{i-a- cp-Ip-eß - f - n-epw B-[ym-fln-I {]-
`mcy-tbmSpw a-°t- fmSp-sam-Øv A-h¿ k-©c - n-®n-cp-∂ Im¿ tem-k^ - n-sb-Sp-Øv _n F Hm- Øn-te-°v ]-d™ - b
- ° - p-Ib - pw `m-jW - ß - ƒ \-SØ - n B-fp-Iƒ-
a-b° - Ø - n-te-°v B-ep-h bp k - n tIm-sfPv hn- tW-gvk - v ]m-km-bn. A-dn-hn-s‚ sN-bvX- p. A-ßs - \ tUm-IvS- ¿ °v A-dn-hp ]-I¿-∂p.-
h-gp-Xn-bn-dß - p-tºmƒ Zym¿-Yn-Iƒ X-S™ - p-\n¿-Øn. km-[p- G-Ic - k - \ - n¬ \n-∂v c-a-
I-S∏- m-Sp-If - n√m-Ø Zn-hm≥ t]-jvI - m-sc X-√n-b- W-al - ¿-jn-sb-°p-dn-®d - n-™ \n-
]pXnb tem-Is - Ø-°p-dn-®v

.
Xn¬ H-cp Xm-Sn-sh-® sN-dp-∏- Xy≥ A-t±-ls - Ø t\-cn¬ I-≠n-
am-{X-am-bn-cp∂p
A-bm-fp-sS Nn-¥...!
°m-c\
cn¬ k-ac
- p-≠m-bn-cp-∂p. Xr-iq-
- w \-SØ - p-hm-\p-≈
]p-kX-v I - w hm-ßm≥ I-øn¬ Im-in-√m-ØX - n- cp-∂p. F-∂m¬ {io-\m-cm-bW
cp-hn-s\ t\-cn¬ Im-Wm≥ A-t±-
- K - p-

B-lzm-\h - p-am-bn-t]m-b Xm-Sn- \m¬ The Guest of God F-∂ ]p-kX -v I


- w l-Øn-\v A-hk - c - w In-´n-bn-√. F-
°m-cs - \ Im-Øv Ip-‰n-∏p-g Ir- tIm-bº - Ø - q-¿ sd-bn¬-th-tÃ-j\ - n-se H-cp ¶n-epw Kp-cp-hn-s‚ Ir-Xn-Is - f P-
jvW- ] - n-≈ \n-∂n-cp-∂p. F- \-km-am-\y-Øn-\p ap-∂n¬ A-h-
∂m¬ B sN-dp-∏-°m-c≥ ]p-kX -v I - i- m-eb
- p-sS ap-∂n¬ \n-∂p-sIm-≠v X-cn-∏n-°p-∂X - n¬ A-t±-lw kvX - p-
s{]m-^. tPm-k^ - v ap-≠t- »- Xy¿-la - m-b ]-¶v h-ln-®p. C‚¿-
cn-bp-sS B-Xn-Yyw kzo-Ic - n-®v hm-bn-®p Xo¿-°p-Ib - m-bn-cp-∂ b-Xn-°v hr-≤- s\-‰n-eq-sS {io-\m-cm-bW - Kp-cp-hn-
hn-sS H-cp {_-“h
Wn-Xp-b¿-Øp-hm-\p-≈ {i-aØ
- n-Zym a-µn-cw ]-
- n-
hn-jb - ß - ƒ h-sc A-t±-l-
Øn-s‚ kr-jSv- n-If - n¬ hn-j-
]n Fw F K^q¿ k-ac - Ø- n¬-\n-∂v ]n-∑m-dn. Xn- bm-b H-cp hn-tZ-i h-\n-X B ]p-kX -v I
- w hn-e- s‚ Z¿-i\ - ß - ƒ tem-Is - Ø-ºm- \n-sS ]-£m-Lm-Xw t\-cn-´ Kp- bo-`h- n-®n-cp-∂p. B-[ym-fln-I
cn-®p-t]m-Ip-tºmƒ A-¶a- m-en Sp-ap-≈ P-\k - © - b - Ø - n-\p ]-Ic - m- cp Nn-In-’m¿-Yw ]m-e° - m-t´- im-kv{- X-km-ln-Xy-cw-Ks - Ø
ap-X¬ C-S∏ - ≈ - n-hs - c Xo-h- sIm-Sp-Øv hm-ßn sIm-Sp-°p-Ib - pw h¿-°- \p-≈ ]-≤X - n-Iƒ-°v Xp-S° - a - n-´n- °pw 1999 am¿-®v 7\v Du-´n-bn-te- A-\m-Ya - m-°n I-S∂ - p-t]m-b
≠n-ap-dn-bp-sS tSm-be
fn-∏n-®p-sIm-≠m-Wv A-t±-l-
v- ‰ - n¬ H- e-bn¬ ao-kn-s‚ I-Wzm-{i-aØ - n-te-°v ]-d™ - - cp-∂p A-t±-lw. "\-fn-\n F-∂ Im-
hy-in¬-]'Øn-\v km-ln-Xy A-
°pw Xn-cn-®p. A-°m-eØ - v A-t±- Kp-cp-\n-Xy-ssN-X\ - y-bX - n-bp-
lw E-tKz-Zk - w-ln-Xb - p-sS im-k-v sS \n-cym-Ww `m-jm-km-ln-
sØ sIm-≠p-t]m-bX - v. X-√v b-°p-Ib - pw sN-bX -v p. A-ßs- \ tUm-IS-v ¿ °m-Za - n A-hm¿-Uv (1977) e-`n-°p- {Xm-[n-jT v n-X ]T-\w X-øm-dm-°p- Xy-Øn-t\¬-∏n-® \n-IØ - m-
tI-kv Xo-cp-∂X
°m-c-s\ A-∂-sØ tÃ-‰v
- p-hs - c Xm-Sn- Pn F
- k - v ao-kv F-∂ tlm-f≠ - p-Im-c≥ b-Xn- I-bp-≠m-bn. `-Kh
bw, _r-lZ- m-cW
- Z- K
- y-tIm-]\
-v o-Xm-kzm-[ym-
- n-jØ - ,v
∂ Im-ea - m-bn-cp-∂p. ]-£m-Lm- \m-Im-Ø \-jS-v a - m-bn ]-cn-W-
X-sØ t\-cn-Sp-hm≥ Nn-e kz- an-®n-cn-°p-∂p. \n-Xy-Xb - n¬-\n-
tIm¨-{K-kv X-eh - ≥ F-sP bp-sS B-Zy-Kp-cp-hm-bn. bm-{X, dq-an ]-d™ - I-Y Xp-Sß - n bw Nn-In-’I - ƒ I-s≠-Øp-I- ∂pw \n-Xy-Xb - n-te-°v I-S∂ - p-
tPm¨ A-t±-lt- Øm-sSm-∏w a-\» - m-k{-v Xw, km-ln-Xyw, kw-Ko- bpw ssI-Iƒ N-en-∏n-°p-hm≥ t]m-Ip-∂ Kp-cp \n-Xy-ssN-X-
Xm-ak - n-∏n-®p. Cu Xm-Sn-°m- Xw F-∂o ta-Je - b - n¬ \q-dn¬-]- Nn-{X-cN - \
- b - n¬ G¿-s∏-Sp-Ib - p-ap- \y-bX - n-°v kvt- \-lØ - n-s‚
c-\m-Wv ]n¬-°m-eØ - v B- cw {K-Ÿß - f - p-sS I¿-Øm-hm-Wv ≠m-bn. 1999 sa-bv 14\v Kp-cp \- tdm-km-]q-°ƒ A¿-∏n-®p-sIm-
[ym-fln-I a-\»m-k{-v X-cw-KØ - v N-{I-hm-fß - ƒ A-t±-lØ - n-s‚ Pn F- k- v ao-kv F-∂ tlm-f≠ - p- A-t±-lw. A-t±-lØ - n-s‚ tZ-l- sΩ hn-´p-]n-cn-™p. a-cW - Ø - n-\p ≠v A-t±-lw ]m-Sn-b h-cn-Iƒ
hy-‡n-ap-{Z ]-Xn-∏n-® Kp-cp-\n- ap-∂n¬ Xp-d° - s - ∏-Sp-Ib - m-bn-cp- Im-c≥ b-Xn-bp-sS B-Zy-Kp-cp-hm- hn-tbm-KØ - n-\p-ti-jw "]-cn-ip-≤ ap-ºv A-t±-lw X-s‚ h-’e - in- \-ap-°v G-‰p-]m-Smw.-
Xy-ssN-X\ - y-bX - n. F-∂m¬ ∂p. Km-‘n-Pn-bp-sS cm-ac - m-Pyw bn. h¿-°e - b- n-se I-Wzm-{i-a- Jp¿-B\ - v lr-Zb - m-RvP - e - n' Xp-S- jy-tcm-Sv C-ßs - \ ]-db - p-Ib - p- "ssZ-hØ - n¬ tXm-´Ø - n¬
Xn-cp-hn-Xmw-Iq¿ k-ac - Ø - n-s\- H-cp an-Yym k-¶¬-]a - m-sW-∂pw Øn¬ Xm-ak - n-®v km-[p- G-I- ßn-b ]p-kX -v I - ß - ƒ {]-kn-≤o-I- ≠m-bn. "C-t∏mƒ Rm≥ G-s‰- Rm-\p-sam-cp sN-Sn /F-s∂-
Xn-sc X-√p \-SØ - n-bh - c- n¬ sXm-gn-em-fn-If - p-sS `m-KØ - p-\n-∂v c-k≥ F-∂ t]¿ kzo-Ic - n-®v {K- cn-°p-Ib - p-≠m-bn. Sp-Øn-cn-°p-∂ Im-cyw H-cp-]s - £ bpw sIm-øp-hm≥ Im-ew Ip-
b-Xn Dƒ-s∏-´n-cp-∂n-√. X-√p ap-Xe - m-fn-ØØ - n-s∂-Xn-cm-bm-Wv Ÿ-c-N-\-bn-te¿-s∏-´n-cn-°p-I- \-Sc - m-PK - p-cp hn-`m-h\ - w sN-bX -v ap-gp-an-°m≥ I-gn-™n-s√-¶n¬ a- dn-®o-Spw / ]n-s∂ Rm≥ ssZ-
\-SØ- n-b Xm-Sn-°m-c≥ a-t‰- Km-‘n-Pn t]m-cm-tS-≠s - X-∂pw bm-bn-cp-∂p A-°m-eØ - v Pn-F- \m-cm-bW - Kp-cp-Ip-eß - ƒ h-f¿- ‰m-sc-¶n-epw A-Xv ap-gp-an-∏n-°- h-Øn¬ s]m-∂d - ]q-Io-Spw /
tXm B-fm-bn-cp-∂p.- Km-‘n-Pn-tbm-Sv t\-cn-´p-Xs - ∂ b- kv ao-k.v Øn-s°m-≠p-hc - p-∂X - n¬ A-{im- Ww.-' A-t±-lØ - n-s‚ A-`m-hw ho-≠pw {]-`h - w hn-fn-®p-W¿-

kzbw ]-Ø\ - w-Xn-´b


dn¬ 1924 \-hw-_¿ c-≠n-\m-
bn-cp-∂p b-Xn-bp-sS P-\\
- n-se hm-Ib - m-

- w.
Xn ]-db
h¿-Kk
]-d™-
- p-Ib
- a- c
- p-≠m-bn. F-∂m¬
- w A-\n-hm-cy-am-sW-∂v
b-Xn-sb Km-‘n-Pn-bp-sS
1952-˛¬ \-Sc - m-PK
jy-\m-bn. 56˛59 Im-eL
- p-cp-hn-s‚ in-

fn¬ t_mw-s_, Im-in, l-cn-


- ´- ß - -
¥ ]-cn-{i-aß
cn-s°-bm-Wv b-Xn-°v ]-£m-Lm-
Xw t\-cn-´X
- f

- v. h¿-°e
- n¬ B-a·

- bn-te-Xpw
- \ - m-bn- C-{X s]-s´-∂v kw-`h
B¿-°pw I-cp-Xp-hm≥ I-gn-™n-
cp-∂n-√.-
- n-°p-sa-∂v Øpw h-sc.-'
Du-´n-bp-sS a-™W
Sn-Ø´- n¬ Im-‰m-Sn-ac
- n-™ a-
- ß
- ƒ-°v
sI-]n cm-Lh - ≥ ]-Wn-°c- p-sS- Xo-{h-am-b kz-X{- ¥-hm-RO -v b- pw Zzm¿, E-jn-tI-iw F-∂n-hn-Sß - - Du-´n-bn-se t^¨-ln-√n-te-Xpw `m-cX - o-b a-\» - m-k{-v X-Øn-\v A- Io-sg B-flP - m-eI - w Xp-d° - p-
a‰p-≈-h¿ \sΩ bpw hm-am-£n-bΩ - b - p-sS-bpw k-Xy-hn-izm-kh - pw Io-gS- ° - p-I- fn-se B-{i-aß - f - n¬ Xm-ak - n- t]m-se-bp-≈ Kp-cp-Ip-ew X-et- »-
a\- n-em-°m-Ø-Xn-e-√, t±-lw \¬-In-b kw-`m-h\ - I - ƒ ∂ \-\p-Ø Im-t‰-‰v b-Xn \n-
a-I\ - m-bn ]n-d∂ - b-Xn-bp-sS bm-bn-cp-∂p. b-Xn I-S∂ - p-t]m-b ®v th-Zm-¥w, \ym-bw, tbm-Kw cn-bn-se I-\I - a - e - b - n-epw cq-]s - ∏- \n-kX -v p-eß - f - m-W.v \n-Xy-Po-hn-X- Xm-¥a - m-b hn-{i-aØ - n-em-W;v
\ap°v \sΩ
a\- n-em-Im-ØX
k¶-Sa- p-≠m-th-≠X
.
- n-emWv
- v.
A-∂s - Ø t]-cv P-bN
F-∂m-bn-cp-∂p. kvI
\-en-\p-ti-jw kz-X{- ¥-hpw
- qƒ ss^-
- {- µ≥ ]m-XI

]p-kvX
- ƒ H-cp P-∑w-sIm-≠v Xm-
≠p-I h-ø.-
- I- w hm-ßm≥ I-øn¬
F-∂n-h A-`y-kn-®p. 63 ap-X¬
67 h-sc-bp-≈ Im-eL
ln-bn-se ssk-°n-°v B‚ v
- ´- w Z¬-
Sp-Øp-I F-∂ Zu-Xy-hp-am-bn 1998
\-hw-_¿ 24\v Kp-cp \n-Xy-ssN-X-
\y-bX - n I-\I - a - e - b - n-se-Øn. A-
Øn-se sIm-®p-sIm-®p Im-cy-
߃ ap-X¬ Izm-≠w sa-°m-\n-
kw, I-ºyq-´¿, C‚¿-s\-‰v F-∂o
]p-Xn-b {]-`m-XØ - n¬ ]p-\¿-
P-\n-°p-≈ hn-fn-bpw Im-Øv.
.-
2011 sabv 15 Rmb¿

sS kw-`c - n-°pw? h¿-jß - ƒ-°p ap-ºv


]-©m-bØ - v \n¿-an-® tIm¨-{Io-‰v Sm-
¶v D-]t- bm-Ks - ∏-Sp-Øm≥ A-[n-Ir-X¿ -
A-\p-hm-Zw \¬-In. 700 ao-‰t- dm-fw D-
b-cØ - n-te-°n-´ ss]-∏n¬ \n-∂v sh-
≈w Sm-¶n-te-°v Nm-Sn-sbm-gp-In-bt- ∏m-
gpw B Du-jc - {- Km-aØ - n-se ]m-hw P-
\-Xb - ° -v v A-Xv hn-iz-kn-°m≥ I-gn-
™n-√!
^m-Øn-a D-Ωb - p-sS Po-hn-XØ - n-se
G-‰h - pw k-t¥m-jw- \n-d™ - kp-Zn-\-
am-bn-cp-∂p am¿-®v 27. A-∂s - Ø km-
- n-a D-Ω-
^mØ bm-”Ø - n-em-Wv H-cp Ip-Sw sh-≈w
\¬-In Cu Ip-Sn-sh-≈ ]-≤X - n \m-
FgpØpw Nn{Xhpw Sn-\v k-a¿-∏n-°m-\p-≈ ku-`m-Kyw Cu
km-enw Po-tdm-Uv D-Ωb - ° -v p-≠m-bX - .v H-cp {Km-aØ- n-\v ap-
gp-h≥ Zm-lP - e - w ]-I¿-∂p-\¬-Im≥
In-S∏
- m-SØ - n-\v ]-´b - a - n-√m-Øh - c- pw td- h¿ Xn-cn-®d- n-™n-cp-∂p.- ""R-ß° - v I-c≠ - pw s - h-fn-®h - p-a√ - ; Ip-
Po-hP- e- Ø
- n-\m-bv tI-gp-∂ H-cp {Km-aØ- n-\,v sh-≈w- kp-e`- a- m-bn j≥ Im¿-Un-√m-Øh - c - p-ap-≠.v thm-´p- X-s‚ ho-´p In-Wd - n¬ \n-∂v ]-ºv- Sn-°m≥ C-‰p sh-≈a - m B-Zyw th-
`m-Kyw e-`n-®X - n-ep-≈ Nm-cn-Xm¿-Yyw
D-Ωb - p-sS ap-JØ - v Im-Wm-am-bn-cp-∂p.
Np-cØ
- p-∂ kz-¥w ]p-cb - n-SØ
- n-se aq-∂v sk‚v ÿ-ew Zm-\w- sN-bX -v p hn-Pb - n-∏n-®p-sIm-Sp-°m≥ F- sk-‰v h-gn A-Sp-Ø ho-´p-Im¿-°v D-Ω ≠-X.v A-Xv hvs - S-Øn-°m≥ \n-ß° - m- B {Km-aw ap-gp-h≥ A-h¿-°p \-µn-
√m-h¿-°pw sF-U‚n-‰n Im¿-Uv i-cn- C-jvS- w-t]m-se sh-≈w \¬-In. A- t∆zm?'' \n-Xy-tcm-Kn-bpw hn-Ie - mw-K\ - p-
\¬-In am-Xr-Ib - m-b H-cp D-Ωs- b-°p-dn-®- .- .- .v - - bm-°n-s°m-Sp-ØX - n-\v cm-j{-v So-b° - m- h¿-°X - v h-en-b B-izm-ka - m-bn. h¿- am-b A-hc - p-sS `¿-Øm-hv A-∏® - ≥
]-d™-
Im-iØ
p. A-t∏m-gpw B D-Ω B-
- v ssI-bp-b¿-Øn- k¿-h-
tem -Icp-ß
w H-cp {Km-aa
- m-bn- Np-
p-tºm-gpw a-\p-jy-
C-h¿ ho-Sp-sh-® ÿ-eØ
∏m≥-]S- n-sb-∂ t]-cp ho-WX
- n-\v P-
- n-\p-]n-
tcm-Sv \-µn ]-db
sh-≈Ø - n-\m-bn h¿-jß
- mw. F-∂m¬, Ip-Sn-
- f - m-bp-≈ C-
j-ßt- fm-fw C-Xp Xp-S¿-∂p. am-Sm-ºn
a-eb- n-se ]m-hw a-\p-jy-Po-hn-Iƒ A-
Hm-et- a-™ h
S-∂p- Np-a®
- o-´n-se tIm-em-bn¬ In-
- p-sIm-≠v A-Xn-s\ i-cn-sh-
{k-jS-v m-hm-b ssZ-hs
Xn-®p-sIm-≠v Cu I¿-aw kzo-
- Ø kvX - p-
lr-Zb - ß - f - n¬ h≥-aX - n-ep-If - p-bc - p- ∂n¬ H-cp I-Yb - p-≠.v A-∂v C-hc - p-sS h-cp-sS I-c® - n¬ tIƒ-°m≥ am-{Xw H- t∏m-gpw Ip-Sn-\o-cn-\m-bn cm-hpw ]-I- ®p. kw-km-cn-°m-\p-≈ A-bm-fp-sS {i- I-cn-t°-Wt- a-sb-∂pw X-s‚
∂ kzm¿-YX - b- p-sS I-en-Im-eØ - m-Wv h-be - n¬ Rm-dv \-Sp-∂X - v F-√m-h¿- cp cm-j{-v So-b° - m-c\ - pw km-[n-®n-√. Ip- epw A-eb - p-∂X - v B D-Ωb - p-sS s\- aw- Np-a- X-S  - s - ∏-Sp-Øn. Po-hn-Xm-`n-em-ja- m-b ]-cn-ip-≤-
\mw Po-hn-°p-∂X - .v B¿-Øn-aq-Øv °pw H-cp Iu-Xp-I° - m-gN -v b - m-bn-cp-∂p. ‰w ]-db - c - p-Xt- √m, Ip-Sn-sh-≈w Np-c- ©n-se sI-Sm-Ø Xo-bm-bn. X-s‚ Cu sNdp-∏° - m-cpsS Iq´mbvab - p-sS a-°b - pw a-Zo-\b - pw I¨-Ip-
Im-gN -v - \-jS-v s - ∏-´h - ¿, A-Ωs - b-bpw Im-cW - w Rm-dp \-Sp-tºmƒ h-be - n¬ Øp-sa-∂ hm-KvZ- m-\t- Øm-sS h¿-j- ssI-hi - a - p-≈ `q-an-bn¬ kp-e`- a - m-bn P-\I - o-b Ip-Sn-sh-≈- ]-≤X - n am-Sm- fn¿-s° Im-Wm-\p-≈ ku-
s]-ßs - f-bpw Xn-cn-®d- n-bm-Øh
Cu tem-Iw C-\n-bp-an-ßs
e-\n¬-°m≥ ssZ-hw A-\p-hZ- n-°p-
∂-sX-¥p-sIm-≠mWv? \n-c]
fm-b an-≠m-{]m-Wn-If
h-‰m-Ø ]-®° - c - f- p-≈ Ip-sd a-\p-
- .¿.---.---.---
- \ \n-

- c- m-[n-I-
- pw kvt- \-lw
\o-fØ - n¬ Nq-Sn-°b
t\m-Sv k-am-¥c - a
´m-bn-cp-∂p Rm-dp-Iƒ \-´n-cp-∂X
dp-Iƒ \-´p-Ig- n-™m¬ Im-Wm-\pw \-
√ `w-Kn-bm-bn-cp-∂p. \m-´p-Im¿-°v ]p-
Xp-ab- p-≈- ImgvNbmb-Xn-\m¬ A-h¿
- ¿ ]n-Sn-®v A-Xn-
- m-bn \n-c\ - n-cb
- m-bn-
- .v Rm-
߃-°v ap-ºv A-[n-Ir-X¿ h-en-b
tIm¨-{Io-‰v Sm-¶v \n¿-an-®ncp∂p.
F-√m-hs
 w-Ka
- c-bpw t]m-se, D-Ωb
- m-bn C-Xv t\m-°n \n¬-°m-\m-
bn-√. sh-≈w ˛ A-Xv A-aq-ey-am-Wv;
ssZ-hw I-\n-™p \¬-In-b A-\p-{K-
- °-v v \n-
sh-≈a- p-≠m-bn-´pw Zm-ln-°p-∂h
A-sX-Øn-®p-sIm-Sp-°m≥ ]-‰m-Ø-
Xn¬ ssZ-hw X-s∂ in-£n-°p-tam-
sb-∂ `-bw D-Ωb
Øn. B A-hk
P-\X - b - v°
- c
- p-sS D-d°
- Ø
- ¿-°v

- w sI-Sp-
- n-em-Wv am-Sm-ºn
- v sF-Iy-Zm¿-Vy-hp-am-sb-
ºn-bn-epw {]-Jym-]n-°s
C-{X-bpw Ip-Spw-_ß
hn-sS-\n-∂v F-Øn-°pw? Ip-fw-Ip-gn-°m-
\p-≈ ÿ-ew F-hn-sS?
sh-≈a - p-≈ ÿ-ea
k-ßt- fm-fw A-e™ -
- ∏-´p. ]-t£,
- ƒ-°v sh-≈w- F-

- t- \z-jn-®v Zn-h-
B sN-dp-∏-
.
`m-Ky-ap-≠m-ht- W-sb-∂pw
{]m¿-Yn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p.-

jy-cpw C-hn-sS Po-hn-°p-∂X - p-sIm- C-Xn-s\ "P-∏m-s‚ I-≠p-]n-Sp-Ø'-sa- lw. A-Xv ap-gp-h≥ a-\p-jy¿-°p-sa-∂- Øn-b Ip-d® - v sN-dp-∏° - m¿ D-Ωb - p-sS °m¿ H-Sp-hn-em-Wv ^m-Øn-a D-Ωb - p-
≠m-WX - ..--- v.--- _- v bm-{X-bn¬ {]m- ∂v hn-ti-jn-∏n-®p. A-ßs - \-bm-Wv B t]m-se Po-hP - m-eß - ƒ-s°m-s°-bpw A-Sp-sØ-Øn-bX - ..---.v --- sS A-Sp-sØ-Øn-bX - .v Im-eß - f - m-bn
bw- sN-∂h - ¿-°v ko-‰v \¬-Ip-∂X - p- ÿ-eØ - n-\v P-∏m≥-]S- n-sb-∂ t]-cp- A-hI - m-is - ∏-´X - m-sW-∂v D-Ωb - v°
- v a-g\ - \ - b - m-sX, sh-bn-te¬-°m-sX C-Øc - s- am-cp ]-≤X - n-°m-bv Im-Øp-I-
t]m-bn-´v H-c¬-]w \o-ßn-s°m-Sp- In-´n-bX - .v ]-Xn-s\m-∂v h¿-jw ap-ºv ^m- t_m-[y-ap-≠.v - X-eN - m-b° v- m≥ ]-‰n-b ho-Sn-√m-Øh - - gn-bp-Ib - m-bn-cp-∂ D-Ω° - v a-s‰m-∂pw
°m≥ t]m-epamhmØ kzm¿-YX - b - p- Øn-a D-Ωs - b X-\n-®m-°n A-eh - n- Zm-ln-®p h-e™ - \m-b° - v sh-≈w cm-Wv am-Sm-ºn a-eb - n-te-sd-bpw. hr- B-tem-Nn-°m-\p-≠m-bn-cp-∂n-√. C-h-
sS tem-IØ - v, Po-hP - e - Ø- n-\m-bn lm-Pn t]m-bn, F-√m¿-°pw t]m-tI- sIm-Sp-ØX - n-s‚ t]-cn-em-Wv ssZ-hw X- ≤-cpw tcm-Kn-If - p-aS- ß - n-b A-hi - P - \- w. cp-sS k-Zp-Zy-as - Ø {]-Io¿-Øn-®p-sIm-
tI-W H-cp {Km-aØ - n-s‚ I-Æo¿ X - p- ≠n-St- Ø-°.v - s‚ H-cS- n-ab - ° -v v kz¿-Kw hm-KZ-v m-\w sN- Iq-en-∏W - n-sb-Sp-Øv A-∂∂ - s - Ø A- ≠v D-Ω ]-d™ - p: ""R-߃-°n-hn-sS
S-®v a-\p-jy-Xz-Øn-s‚ kvt- \-l\ - o¿- P-∏m≥-]S- n-bn¬ a-°t- fm-sSm-∂n-®v bvX
- s - X-∂v {]-hm-NI - ≥ ]Tn-∏n-®n-´p-≠.v ∂-Øn-\m-bn ]m-Sp-s]-Sp-∂h - ¿. C-Xn- c-t≠-°d- t- bm-fw ÿ-ea- p-≠.v C-Xn¬
[m-cs - bm-gp-°n-b Cu D-Ωs - b-t∏m- kz-ÿa- m-bn I-gn-bp-tºm-gpw Cu D-Ω- G-‰h - pw t{i-jT v a- m-b Zm-\w sh-≈a- m- s\-√mw ]p-ds - a-bm-Wv Ip-Sn-sh-≈a- n-√m- sh-≈w In-´p-∂ G-Xv ÿ-eh - pw \n-
ep-≈h - c- p-≈X - p- sIm-≠m-hW - w Cu bp-sS a-\  - v Nn-et- ∏m-sgm-s° h-√m- sW-∂ {]-hm-NI - - h-N\ - s - Ø Cu D-Ω Ø-Xn-s‚ {]-bm-kß - ƒ.- ߃-s°-Sp-°mw.---. --- A-Xv Zm-\a - m-bn
tem-Iw C-ßs - \ \n-e\ - n¬-°p-∂- sX th-Z\ - n-°p-w. kz-¥s - Ø-°p-dn-®p- {]-tbm-KØ - n¬ sIm-≠p-hc- m≥ Xo-cp-am- Ip-Sn-en¬ \n-∂pw F-{X-tbm Zq-cw Rm≥ \¬-Imw.---'.'--- D-Ωb - p-sS lr-Zb - -
Xv. tIm-gn-t°m-Sv Pn-√b - p-sS In-gt- °- ≈ B-[n-bm-bn-cp-∂n-√, a-dn-®v X-s‚ \n-®p. b-Ym¿-Y {]-hm-NI - k - t-v \-ls- a-∂- Xm-sg ]m-ds - °-´p-Iƒ Xm-≠n, X-e- Øn¬ \n-∂p-≈ hm-°p-Iƒ B sN-
A-‰a - m-b tXm-´p-ap-°s - Ø P-∏m≥- I¨-ap-∂n¬ B-Im-iw ap-s´ D-b¿-∂p Xv {]-hm-NI - N - c - y {]m-tbm-Kn-I Po-hn-X- bn¬ sh-≈° - p-Sh - p-w Np-as - ∂-Øn-b dp-∏°
- m-cp-sS I-Æp-Iƒ \n-d® - p.
]-Sn-bn¬ Xn-cp-\n-eØ - v ^m-Øn-a D- \n¬-°p-∂ am-Sm-ºn-ae - b- n-se Ip-sd ]m- Øn-te-°v B-hm-ln-°e - m-sW-∂v A- hr-≤b - m-b G-en-°p-´n-bΩ - - ]-d™ - p: B \m-´p-Im-tcm-sSm-∏w ]-©m-bØ - n-
Ω-sb-°p-dn-®m-Wv ]-d™ - p-hc - p-∂X - .v hw a-\p-jy¿ H-cn-‰p Zm-lP - e - Ø- n-\v Ip- s‚ hn-hn-[ `m-Kß - f - n¬ \n-∂pw h-
30 h¿-jß - ƒ-°v ap-ºm-Wv s]-cn- S-hp-am-bn A-eb - p-∂ \n-Xy-°m-gN -v b - m- a-°t- fm-sSm-∂n-®v kz-ÿa- m-bn I-gn-bp-tºm-gpw Cu D-Ω- ∂ bp-hm-°ƒ A-Wn-\n-c∂ - v D-Ω Zm-
bm-dn-s‚ Xo-cØ - p-\n-∂pw sIm-Sn-b- Wv Cu D-Ωb - p-sS s\-©n¬ Xo ]-S¿- \w \¬-In-b ÿ-eØ - v {i-aZ- m-\a- m-bn
Øq¿ ]-©m-bØ - n-se a-et- bm-ct- a- Øn-bX - .v am-Sm-ºn-bp-sS Xm-g`-v m-KØ - v bp-sS a-\  - v Nn-et- ∏m-sgm-s° h-√m-sX th-Z\ - n-°p-w. kz- Ip-fw \n¿-an-®p. Ip-fØ - n¬ kp-e`- a - m-
J-eb
I¿-jI
- m-b tXm-´p-ap-°t- Ø-°v Cu
- I - p-Spw-_w Ip-Sn-tb-dn-∏m¿-Ø-
sh-≈w k-ar-≤a
e-Øm-Wv D-Ωb
- m-bn e-`n-°p-∂ ÿ-
- p-sS Xm-ak - w.
¥-sØ-°p-dn-®p-≈ B-[n-bm-bn-cp-∂n-√, X-s‚ I¨-ap-∂n¬ bn sh-≈w D-dh - s- ]m-´p-∂X - p I-≠v A-
h-cpw B-Àm-Zn-®p.-
Xv. A-∂v `¿-Øm-hv A-eh - n lm-Pn- am-Sm-ºn ]m-da - p-If - n¬ ]-´n-Wn-∏m-h- B-Im-iw ap-s´ D-b¿-∂p \n¬-°p-∂ am-Sm-ºn-ae - b- n-se ]m- C-\n sh-≈w C-ßv Xm-sg \n-∂v A-
bpw Iq-´n-\p-≠m-bn-cp-∂p. tIm-gn-
t°m-s´ A-dn-bs - ∏-´ l-ep-hm I-®-
ß-fpw hr-≤c
fp-sa-√m-aS- ß
- pw hn-[h - I- f
- n-b A-dp-]t- Xm-fw Ip-Spw-
- pw tcm-Kn-I- hs∏´ a-\p-jy¿ H-cn-‰p Zm-lP - e
- Ø
- n-\mbn A-eb - p-∂ \n-Xy- ßv D-bs
Øn-°W
- c am-Sm-ºn-bp-sS D-®n-bn¬ F-
- w. Ip-Xn-ci - ‡ - n-bn¬ Ip-Xn-
h-S°- m-c\ - m-bn-cp-∂p A-t±-lw. _-߃ Xm-ak - n-°p-∂p≠v. C-hc - n¬ °m-gN -v b
- m-Wv Cu D-Ωb - p-sS s\-©n¬ Xo ]-S¿-Øn-bX - .v s®-Øp-∂ sh-≈w a-ea- p-If - n¬ F-hn- ^m-Øn-a D-Ω-

. AUz. en]n cRvPp

dn-b tI- p-If - n¬ tIm- _p-≤n-ap-´p-If - pw ]-d™ - p X¿-°n-®p- bn-cp-∂p Rm≥ Nn-¥n-®X - v.-- s]¨-Ip- Ip-∂p' F-s∂m-s°-bm-Wv B Nn-cn-
sN S-Xn I-Ωo-j≥ B-bn sIm-≠n-cp-∂p. F-Xn¿-`m-Kw A-∂v I- ´n-Is - f C-ßs - \ s]m-Xn-™p h-f¿- bp-sS-bpw t\m-´Ø - n-s‚-bpw A¿-Yw F-
\n-ba - n-°p-tºmƒ s]m-Xp-th h-°o- Ωn-j≥ t]m-hm-Xn-cn-°m≥ Rm-s\-∂ Øn-bm¬ A-hs - c-ßn-s\ A-_e - I- ƒ s∂-\n-°p a-\  - n-em-bn.
e-∑m¿-°v k-t¥m-ja- m-W.v tIm-SX - n- s]-Æn-s\ I-cp-hm-°p-Ib - m-sW-∂p I- B-hm-Xn-cn-°pw! A-hn-sS \n-∂pw F-gp-t∂-‰p F-Xn-
°v I-≠p t_m-[y-am-th-≠ Im-cy- ≠-t∏mƒ F-\n-°p k-ln-®n-√, am-{X- tPm-en-°v t]m-Ip-∂ kv{- Xo-Iƒ C- sc D-≈ ko-‰n¬ t]m-bn-cp-∂m-tem F-
߃ , tIm-SX - n-sb sd-{]-k‚ d-v v sN- a-√ kv{- Xo k-aX - zw F-s∂m-s° kv- cp-´pw ap≥-]v ho-´n¬ F-ØW - w F-∂v ∂v Nn-¥n-®t- ∏mtg-°pw ]p-dI - n¬ \n-
bvX- p t\-cn-´v t]m-bn Im-Wp-I F- {Xo-Iƒ {]-kw-Kn-®p \-S∂ - n-´,v H-cp tPm- hm-in ]n-Sn-°c - p-sX-∂v A-—t- \m-Spw, ∂pw H-cmƒ Rm-\n-cp-∂ ko-‰n-s‚ ssk-
∂ H-‰ Zn-hk - s - Ø tPm-en-sb D-≈q. en G¬-∏n-®m¬ kv{- Xo-sb-∂ ]-cn-K- A-Ωs - b-t∏m-se F-∂pw A-©p a-Wn- Un¬ h-∂p Nm-cn \n¬-∏m-bn. F-\n-
dn-t∏m¿-´-v sIm-Sp-°m≥ H-cm-gN -v t- bm- W-\ tNm-Zn-°p-∂X - n¬ F-¥¿-Yw F- °v ho-´n¬ Xn-cn-s®-Øm≥ F-t‚-Xv °p F-gp-t∂-‰p am-dW - s- a-¶n¬ A-bmƒ
fw k-ab - h - pw-In-´pw. h-en-b _p-≤n- ∂pw H-cp \n-an-jw Nn-¥n-®p t]m-bn.--.-- So-®¿ D-tZymKa-s√-∂p A-Ωt- bm-Spw am-dn-Øc- W - w F-∂ A-hÿ - . A-Xp-Iq-
ap-s´m-∂pw C-√m-sX H-cp Xp-I I-Ωo- B B-th-iØ - n¬ C-t∏mƒ X-s∂ ]-d™- p a-\k - n-em-°W - w. H-cp s]- Sn B-bt- ∏mƒ, B ko-‰n¬ tem-°-v
j≥ _-Ø In-´p-sa-∂X - pw H-cp B- t]m-hm≥ X-øm-dm-sW-∂v Rm≥ ]-d- Æm-bn-t∏m-sb-∂ t]-cn¬ F-s∂ sN-øs - ∏-´X - p t]m-se F-\n-°p tXm- tXm-∂n. ss{U-hd- m-sW-¶n¬ h-√t- ∏m- Ø-Xn-\m¬ tÃm-∏n-sem-∂pw \n-dp- °p C-dß - n \n-∂v I-gn-™n-cp-∂p. kv-
izm-ka- m-W.v ™p . ]n-∂o-Sp ho-´n¬ hn-fn-®p ssh- G¬-∏n-® tPm-en am-‰n sh-t°-≠n ∂n. C-cn-°m-\pw Nm-cn \n¬-°m-\pw a- gp-ta tdm-Un-te-°v t]m-epw t\m-°p- Øm-sX _- -v C-g™ - p-sIm-≠n-cp-∂p. t‰m-∏n¬ Im-Øp \n-∂n-cp-∂ A-
B-‰p-t\m-‰n-cp∂v B-Zy-am-bn F-\n- In-tb F-Øq F-∂v ]-d™ - t- ∏mƒ F- h-cm-Xn-cp-∂X - n-s‚ k-t¥m-jØ - n-em- ‰-t\-Iw ko-‰p-Iƒ D-≠m-bn-cp-∂n-´pw A- ∂p-≈q. A-Xp-I≠ - t- ∏mƒ A-bmƒ _- ]p-dI - n¬ a-‰m-sc-¶n-epw C-cp-∏p-t≠m —s‚ A-cn-In-te-°v _- v \n-dp-
°v I-Ωo-j≥ In-´n-bX - v H-cp sh-≈n- \n-°p tI-´ h-g° - v am-Xm-]n-Xm-°f - p- bn-cp-∂p Rm≥ . bmƒ Rm-\n-cn-°p-∂ ko-‰n-s‚ ssk-  v F-hn-sS-sb-¶n-epw sIm-≠p-t]m-bn F-∂p t\m-°m≥ tXm-∂n-sb-¶n-epw Øpw ap≥-s] Nm-Sn C-dß - p-tºmƒ
bm-gN-v . I-Ωo-j≥ Hm¿-U¿ ssk≥ sS A-Xn-cv I-hn-™ B-[n-bm-sb ko-‰n¬ Nm-cn ]p-dt- Ø-°pw t\m-°n Un¬ X-s∂ h-∂p Nm-cn \n¬-°p-∂p. C-Sn-°p-tam F-∂m-bn Fs‚ t]-Sn.-- A-Xp aq-ew Fs‚ `-bw a-‰p-≈h - ¿-°v h-en-sbm-cp B-]Ø - n¬ \n-∂pw X-
sN-bX -v p, I-øn¬ In-´n-bt- ∏m-tg-°pw Rm≥ I-≠p-≈p.-- C-cp-∂n-cp-∂ Fs‚ I-gp-Øn¬ F- ]-d™- d- n-bn-°m≥ B-hm-Ø H-cp `-bw ssh-In-bX
- v sIm-≠v H-cp kv{- Xo F- a-\k- n-em-°m≥ I-gn-™m-tem F-∂ e-\m-cn-gb - ° -v v c-£s - ]-´X - v t]m-sem-
ssh-Ip-t∂-cw G-It- Z-iw A-©p-a- I-Ωo-j≥ I-gn-™p A-h¿ Xn-cn-®p t¥m X-´n-bt- ∏mƒ tjm-°S- n-®t- ]m- Fs‚ D-≈n¬ \n-db - p-∂X - v Rm≥ A- ∂ ]-cn-KW - \- b- n¬ A-∂v I-Ωo-j≥ Nn-¥ F-s∂ A-Xn¬ \n-∂pw ]n-¥n- cp B-izm-kw B-bn-cp-∂p a-\  - n¬
Wn B-bn-°m-Wpw. ssh-In-bX - p- Hm-^o-kn¬ sIm-≠m-°n-bt- ∏mƒ k- se Rm≥ t\-sc C-cp-∂n-´p Xn-cn-™p dn-™p. t]m-h≠ - F-∂p B h-°o¬ ]-d™ - - cn-∏n-®p. Rm≥ th-Kw _m-Kn¬ \n-∂pw .
sIm-≠v Rm≥ A-∂v I-Ωn-j≥ t]m- a-bw G-gp a-Wn-tbmS-Sp-Øn-cp-∂p. t\m-°n. sXm-´p ]p-dI - n-se ko-‰n¬ C- A-hc - m-cpw F-t∂m-Sv A-k`- y-am-bn Xv, A-bmƒ-°-v A-\p-Iq-ea- m-bn dn-t∏m¿- sam-ss_¬ I-øn¬ F-Sp-Øp ]n-Sn- Ip-d® - p h¿-jß - ƒ-°p ap≥-]p-≠m-
h-≠, A-Sp-Ø Zn-hk - w t]m-bm¬ C-cp-´m-bn, C-\n X\n®v t]m-h≠ - , cp-∂n-cp-∂ Bƒ Rm≥ Nm-cn-bn-cp-∂ H-∂pw ]-d™ - n-√. F-s∂ D-]{- Z-hn-®p ´v- h-cp-Øm-\m-sW-s∂-\n-°v- a-\k - n- ®p. A-Xp Nm¿-Pp Xo¿-∂p Hm-^m-bn b B A-\p-`h - Ø - n-\p ti-jw cm-
a-Xn F-∂v {]-Xn `m-KØ - ns‚ h- sIm-≠p-t]m-bn hn-Sm-sa-∂v km-dv ]-d- ko-‰n-s‚ I-ºn-bn¬ ]n-Sn-®n-cn-°p-∂p. F-∂pw ]-db - m≥ B-hn-√. B ÿn- em-bn-cp-∂p. F-¶n-epw A-bmƒ ]-d- t]m-bX - p-sIm-≠v ho-´n-te-°v Hm-^o- {Xn H-‰b - ° -v v bm-{X sN-øm-\p-≈ km-
°o¬ ]-d™ - p. A-∂v t]m-bn-s√- ™p-sh-¶n-epw F-\n-°v k-ΩX - a
- √ - m- H-®n-gb - pw t]m-se t]m-Ip-∂ _- n¬ Xn-°v C-hc - n-em-cp-sS-bpw t\¿-°-v H-®- ™-Xv tIƒ-°m-am-bn-cp-∂p F-∂pw, kn-se t^m-Wn¬ \n-∂pw hn-fn-® Im- l-Nc - y-߃ Rm≥ H-gn-hm-°p-am-bn-
¶n¬ ]n-s∂ Xn-¶f - m-gN
-v s- b t]m-Ip- bn-cp-∂p. Hm-^o-kn¬ \n-∂pw C-dß - p- ]n-Sn-®n-cn-t°-≠ H-cm-hi - yw C-√m-Ø- sh-°m-t\m ]-cm-Xn ]-db - m-t\m ]-‰n- Rm≥ Im-Wn-®X - v km-lk
- a
- m-bn-t∏m- cyw A-h¿-°d - n-bn-√t- √m, Rm≥ B- cp-∂p. ]-s£ A-Øc - w km-lN - c- y-
hm≥ ]-‰p-≈q F-∂pw, A-t∏m-tg-°pw I-bm-sW-∂p ]-db - m≥ ho-´n¬ hn-fn- Xp-sIm-≠v A-bmƒ a-\∏ - q¿-hw sXm- √-t√m F-∂v Rm-t\m¿-Øp. ÿn-cw sb-∂pw F-\n-°v tXm-∂n. ho-´n¬ sc-sb-¶n-epw hn-fn-°m-\m-Wv t^m¨ ߃ H-gn-hm-°m≥ ]-‰m-Ø F-{X-
G-Xn¿-I£ - n dn-t∏m¿-´-v A-\p-Iq-ea- m- ®-t∏mƒ, H-‰b - ° -v v h-c≠ - A-hn-sS X- Sm≥ th-≠n sN-bX -v X- m-tWm F-s∂m- tbm kv{- Xo-Ifp-≠v \-Ωp-sS \m-´n¬.
°m≥ th-≠ Im-cy-߃ H-s° A- s∂ \n-t∂m-fq. A-hn-sS h-∂p sIm- cp kw-ib - w tXm-∂m-Xn-cp-∂n-√. sh-dp- ssh-In F-Øp-∂p F-∂ t]-cn¬
hn-sS sN-bX -v n-cn-°p-sa-∂pw, ]n-s∂ ≠p-t]m-cmw, F-∂m-bn A-—≥. F-\n- sX H-∂v Np-‰pw I-tÆm-Sn-®t- ∏m-fm-Wv kabw ssh-In-bX - v sIm-≠v A-∂v I-Ωo-j≥ t]m-h≠ - F-∂p B h-°o¬ ]-d- tPm-en th-s≠-∂p h-b° -v m-t\m, kz-
t]m-bn-´v Im-cy-an-s√-∂pw H-s° I- °v F-s¥-∂n-√m-Ø tZ-jyw h-∂p. a-‰p kv{- Xo-Iƒ B-cpw _- n¬ C-s√- ™-X,v A-bmƒ-°-v A-\p-Iq-ea- m-bn dn-t∏m¿-´-v h-cp-Øm-\m-sW-s∂-\n-°-v a-\ - n-em- ¥-am-bn h-≠n-hm-ßn _- v,- s{S-
Ωo-j≥ dn-Iz-Ãv sIm-Sp-Ø hm-Zn `m- Rm≥ ÿn-ca- m-bn h-∂p t]m-Ip-∂ h- ∂ Im-cyw Rm≥ {i-≤n-®X - .v bn≥ bm-{X-Iƒ H-gn-hm-°m-t\m km-
Kw h-°o¬ X¿-°n-®p. A-Xv i-cn- gn, _- n¬ ]-Xn-\© - p an-\p-‰v a-Xn Rm≥ I-bd- p-tºmƒ c-≠p aq-∂p kv- bn-cp-∂p. F-¶n-epw A-bmƒ ]-d™ - X - v tIƒ-°m-am-bn-cp-∂p. Rm≥ Im-Wn-®X - v º-Øn-I \n-e A-\p-hZ- n-°m-Ø F-
bm-sW-s∂-\n-°pw tXm-∂n. ]-s£
F-Xn¿-`m-Kw h-°o¬ ho-≠pw H-cp
ho-sS-Øm≥ , B-sI B-dp kvt- ‰m-∏,-v
H-∂n-cp-´p ho-Wp F-∂p-Ic - p-Xn F-√m-
{Xo-Iƒ D-≠m-bn-cp-∂p. B-Zy-sØ c-
≠p kvt- ‰m-∏p-If - n-em-bn A-h¿ C-dß - p-
km-lk - a- m-bn-t∏m-sb-∂v F-\n-°v tXm-∂n. ho-´n¬ sIm-≠p-t]m-bn hn-Smw F-∂p ]- {X-tbm t]¿!
A-ßn-s\ ]-ec - pw t\-cn-´ Zp-c¥ - -
te-Un I-Ωn-jW - ¿-°v ssh-Ip-t∂- h-cpw F-¥n-\m C-{X t]-Sn-°p-∂X - v! ∂-Xv I-≠n-cp-∂p-sh-¶n-epw Nn-¥I - ƒ- d-™ km-dn-s\-bpw h-∂p hn-fn-®p sIm-≠p t]m-hmw F-∂p ]-d™ - A-—s- \-bpw ߃ C-t∏m-gpw hm¿-ØI - ƒ B-hp-
cw B-bX - p-sIm-≠v t]m-hm-\p-≈ G-Xm-bm-epw C-dß - p-∂ kvt- ‰m-∏n¬ °n-Sb - n¬ Rm≥ H-‰° - m-sb-∂ t_m- A-\p-kc- n-°m-Xn-cp-∂X - n-\p Rm≥ F-s∂-Øs- ∂ i-]n-®p. Rm≥ Im-Wn-® A-l- tºmƒ , h¿-jß - ƒ I-gn-bpw tXm-
h-∂p \n¬-°p-sa-∂ [w a-\k - n-s\ A-e´- n-bn-cp-∂n-√. dpw \-Ωp-sS \m-Sn-s‚ A-hÿ - tam-
A-—s‚ \n¿-_-‘w ko-‰n¬ Nm-cm-Xn-cn-°m≥ _-ew ]n- ¶m-cØ- n-\p-≈ in-£b - m-tWm C-sX-∂v Hm¿-Øv ]p-dt- Ø-°v t\m-°n Rm-\n-cp-∂p. i-am-bn h-cp-∂p-sh-∂ Z-b\ - o-b k-
k-ΩX - n-®p sIm-Sp-t°- Sn-®p, ap≥-]n-se ko-‰n¬ ]n-Sn-®v Rm- Xyw h-√m-sX `-bs - ∏-Sp-Øp-∂p.--
≠n h-∂p. \n-cp-∂p. A-t∏m-gm-W-v ]p-dI - n-se-hn-sS- H-∂pw Im-Wm≥ B-hm-Ø hn-[w Iq-cn-cp-´m-bn-cp-∂p ]p-dØ - .v F-s∂-t∏m-ep-≈ km-[m-cW - kv-
Hm-^o-kn¬ \n-∂pw tbm C-cp-∂n-cp-∂ H-cmƒ th-®p th-®v {Xo-Iƒ-°v k-aX - z-sa-∂pw kzm-X{- ¥yw
_- v- kvt- ‰m-∏n¬ F- ap-∂n-se ko-‰n¬ h-∂n-cp-∂X - .v A- Cu dq-´n¬ Hm-Sp-∂ _- n-e-t√ sIm-≠p-t]m-bn hn-Smw F-∂p ]-d™ - F-Sp-Øs - X-∂v A-h¿ I-cp-Xn-t°m-s´ F-∂pw H-s° ]-d™ - m¬ cm-{Xn
Øn-b-t∏m-tg G-g-c bmƒ Ip-Sn-®n-´p-t≠m F-∂ Fs‚ kw- Rm≥ C-cn-°p-∂X - v ]n-s∂-¥n-\p t]- km-dn-s\-bpw h-∂p hn-fn-®p sIm-≠p F-∂m-bn-cp-∂p Fs‚ Nn-¥. Xotb-‰d- n¬ t]m-bn sk-°‚ -v tjm
B-bn-cp-∂p. kvt- ‰m-∏n- i-bw am-dm≥ A-[n-I k-ab - w th-≠n- Sn-°W- w F-s∂m-s° Rm≥ B-iz- t]m-hmw F-∂p ]-d™ - A-—s - \-bpw F-\n-°n-dt- ß-≠ tÃm-∏n-\p sXm- kn-\n-a Im-WW - w F-t∂m B-cpw Ip-
sem-∂pw H-‰ kv-{Xo- h-∂n-√. Xn-cn-™p t\m-°n H-cp h-√m- kn-°m≥ {i-an-®p. ÿ -- n-cw h-cp-∂ _- A-\p-kc - n-°m-Xn-cp-∂X - n-\p Rm≥ F- ´p ap≥-]n-se kvt- ‰m-∏-v I-gn-™t- ∏mƒ ‰-s∏-Sp-Øm-sX A¬-∏ h-k{-v X-tØm-
bpw C-√. A-©p an-\n- Ø Nn-cn Nn-cn-°p-∂ A-bm-fp-sS I-Æp-  v- A-√m-ØX - v sIm-≠p ss{U-hs - d- s∂-Øs - ∂ i-]n-®p. Rm≥ Im-Wn-® Rm≥ Nm-Sn F-gp-t∂-‰p. ko-‰n¬ Nm- sS ^m-j≥ tjm \-SØ - W - w F-
‰n-\p-≈n¬ _- v- h- Iƒ Np-a∂ - n-cp--∂p. kn-Kc- ‰- n-s‚-bpw a-Zy- bpw I-≠Œ - s
- d-bpw A-dn-bn-s√-¶n-epw A-l¶ - m-cØ
- n-\p-≈ in-£b - m-tWm C- cn \n-∂n-cp-∂ B-tfm-Sp am-dn-Øc - p-tam t∂m A-√. ]p-cp-j∑ - m-sct∏m-se X-
∂p. Xn-c° - v Im-cW - w Øn-s‚-bpw h-√m-Ø cq-£ K-‘w F- A-Xn-en-cn-°p-∂ bm-{X-°m-cp-sS Im-cy- sX-∂v Hm¿-Øp sIm-≠p ]p-dt- Ø- F-∂p Rm≥ A-t]-£n-®t- ∏mƒ H-cp s∂ X-ßs - f G¬-∏n-°p-∂ tPm-en
_- n¬ H-‰° - m-en¬ \n-°\ - p-`h - s- ∏-´p. ap-∂n-se ko-‰ns‚ Øn¬ A-h¿-°v D-Øc - h - m-Zn-Øw Im- °pw t\m-°n Rm-\n-cp-∂p. H-∂pw Im- h-√m-Ø t\m-´t- Øm-sS am-dn X-∂p- D-Øc - h- m-Zn-ØtØm-sS sN-øm-\pw
\n-∂pw Xq-ßn-∏n-Sn-®pw I-ºn-bn¬ ]n-Sn-®n-cp-∂ Fs‚ I-øn- Wp-at- √m, H-cm-izm-kØ - n-\v Rm≥ A- Wm≥ B-hm-Ø hn-[w Iq-cn-cp-´m-bn- sh-¶n-epw, C-dß - m-\m-bn kvs - ‰-∏n-\p tPm-en kw-_-‘-am-bn A¬-∏w
H-s° sshIo-´v ho- te-°v A-bmƒ Nm-cn C-cn-°m≥ Xp-S- h-sc t\m-°n. em-Ãv {Sn-∏v- Hm-Sp-∂X - n- cp-∂p ]p-dØ - .v A-cn-In¬ Rm≥ \n¬-°p-tºm-fpw A- ssh-In-t∏m-bm¬ t]-Sn-°m-sX-bpw
´n¬ t]m-hm-dp-≈ F- ßn-bX - pw Rm≥ ssI h-en-®p, ssk- s‚ k-t¥m-jØ - n-em-Wv A-h¿. A- hm-®n¬ t\m-°n-bt- ∏mƒ k-ab - w bm-fp-sS izm-kw Fs‚ ]n-dI - n¬ X- a-‰p-≈h - s - c _p-≤n-ap-´n-°m-sX-bpw ho-
\n-°v H-´pw Xn-c° - n-√m- Un-se I-ºn-bn¬ ]n-Sn-®n-cp-∂p. A-e-v s√-¶n¬ a-cW - ∏ - m-®n¬ ]m-bm-dp-≈ F-´p a-Wn-bm-hm-dm-bn-cp-∂p. A-s√- ´pw hn-[w sXm-´p- sXm-´n-√ F-∂ a- ´n¬ F-Øm-\pw Ign-bW - w. `oXn-
Ø B _- v- I-≠- ]w I-gn-™t- ∏mƒ, C-Sb - ° -v n-sS Xn-cn- A-h¿-°v B A-hk - m-\s - Ø {Sn-∏n¬ ¶n¬ ]-Xn-\© - p an-\n-´v F-Sp-°m-dp-≈ ´n¬ A-bm-fp-≠m-bn-cp-∂p. A-S° - m- bn-√msX bm{X sNøm-s\-¶n-epw...
t∏mƒ H-cp-]m-Sv k- ™p t\m-°p-∂X - v _p-≤n-ap-´m-bn tXm- H-cp Xn-c°
- pw C-√. A-¥m-cm-j{-v S Im- bm-{X C-cp-]X - p an-\n-´v I-gn-™n-´pw \m-hm-Ø tZ-jyw h-∂t- ∏m-fpw H-cp A-Xn-s\ms° A-\p-Iq-ea- m-b H-cp
t¥m-jw tXm-∂n. H-cp ∂n-bn-´m-hpw A-bmƒ ssk-Un-te-°v cy-߃ N¿-® sN-bvX - v D-ds - ° Nn-cn- Xo-cp-∂n-√, C-\n-bpw c-≠ptÃm∏v Iq- {]-i\-v a
- p-≠m-°m≥ \n¬-°m-sX H-gn- kmaq-ln-Im-¥c - o£w C-√m-Øn-S-
H-gn-™ ko-‰n¬, P-\- sN-cn-™p I-ºn-bn¬ Nm-cn. X-e sN- ®psIm-≠p ss{U-hd- pw F-Xn-sc D-≈ Sn. B-sc-¶n-epw A-Sp-Ø kvt- ‰m-∏n¬ ™p am-dm≥ Fs‚ D-≈n-en-cp∂v B- tØm-fw Im-ew kv{Xo kzmX-{¥y-

AUz. en]n cRvPp


en-\c - p-In¬ t]m-bn-cn-
°p-tºmƒ B-fp-If
sS t]-Sn-sb Ip-dn-®m-
- p-
cn-®p, ]p-dI - n¬ C-cn-°p-∂ F-s∂ X-
s∂ t\m-°n C-cp-∏p-d∏
bm-bn-cp-∂p C-{X t\-cw, F-tßm-´v t]m-
- n-®p. "F-hn-sS-
ko-‰n¬ I-≠Œ
∂p. Rm≥ A-ed
- d -v pw In-fn-bpw C-cn-°p-
- n hn-fn-°m-sX A-h-
cm-cpw {i-≤n-°p-I t]m-epw C-s√-∂p
\n-∂pw I-bd - n-sb-¶n¬ F-∂p {]m¿-
Yn-®p-sIm-≠v- Rm-\n-cp-∂p-sh-¶n-epw
B-cpw I-bd- m-t\m C-dß - m-t\m C-√m-
tcm D-]t- Z-in-°pw t]m-sem-cp tXm-
∂¬. Zq-sc \n-∂pw C-dt- ß-≠ kv-
t‰m-∏-v I-≠t- ∏m-tg Rm≥ kvs - ‰-∏n-te-
sØ-°p-dn®pw k-aX
sa-s°-bp≈ {]kw-Kß
ßfpw \nc¿YIw am{X-am-W.v
- zsØ°p-dn-®p-
- fpw X¿°-
.