You are on page 1of 9

Lampiran 1

BORANG PEMANTAUAN KERJA SEKOLAH BAGI BULAN SEPTEMBER 2010

MATAPELAJARAN MATEMATIK

BIL NAMA M1 M2 M3 M4 M5 JUMLAH

c 
  c  c 

  
    c c 

  
    c c

  
   c c 

 
  c  c 

 
   c c 

! " 
# c   c

$ % 
 &  c c

'  
 c  c 

c  
"  c  c 

Petunjuk:

Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

c 

Lampiran 2

BORANG PEMANTAUAN KERJA SEKOLAH BAGI BULAN SEPTEMBER 2010

MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU

BIL NAMA M1 M2 M3 M4 M5 JUMLAH

c 
  c c  c 

  
     c c

  
  c  c 

  
  c  c c 

 
  c   c

 
   c c 

! " 
# c  c 

$ % 
 & c  c

'  
  c c 

c  
" c c c 

Petunjuk:

Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

c

LAMPIRAN 3

MAKLUMAT DIRI RESPONDEN

Tandakan dan isikan maklumat di dalam ruangan yang disediakan.

c ( 
)& *+ ,&&- *+

 .
/ *+ 
*+  *+ ) 0 *+

 
 .
& *+ 1 *+ / *+ ) 0 *+

  
 

 2% &- .. 

 *+  ) 3 *+

 
 . 03& 
 .

! ,&&4 3-  $ ,&&4 /3 
 

$ ,& - 3-
 

' ,& - 3 
 

— 

Lampiran 4

TEMUBUAL BERSAMA GURU

Apakah pendapat dan pandangan anda tentang murid yang tidak menyiapkan kerja
rumah?

c


—c

Lampiran 5

SOAL SELIDIK PELAJAR. (Skala Likert)

 56787(

 587(

7 57/"287(

7 5677/"287(

Sila tandakan (¥ ) di skala yang anda pilih.

BIL. ITEM SS S TS STS

c 7 7 & .&  34&  

   

 ,& "& . 9 &   

 7& -  

 2&47& 
   

 6 7& & & ,& 4  

! 7   

$ ,&& : .7 2    

' 7 
&  &3 2&4   

c  : . " 3&   & - 2&4  


 . .

——

Lampiran 6

TEMUBUAL BERSAMA PELAJAR

Soalan:

c  &3 &4   . 3&  &. ;

+ -& &3 & - &4& ;

+ -& -& 4-3 -& - &4& &&;

+ --& - 4 .  &3& & & - &4

& ;

+ - . -3  & - &4& ;

—

Lampiran 7

Hasil temubual secara verbatim bersama responden.

1. Adakah anda suka membuat kerja rumah atau latihan yang diberikan oleh guru ?
Responden Jawapan
c < 3-& & 3 . =
 <2 .0 .  =
 =  =
 <  3 3 .& &3 =
 <3  3 - &4& . - 3 4 . =
 < 4 . -  3 .  =
! =    -&.  & . & & & 3 3 
-& 8& . =
$ =,& -& .3 4  . - &4&3 . =
' =7 - =
c =& . =
2. Siapakah selalu membantu menyiapkan kerja sekolah?
Responden Jawapan
c = & . % 0% & . 3 &  .  -  
& 4& =
 =& & . % - =
 =2 3 . &&- - &&4 .& =
 =
 .4& .0 .& . % 0% 
 =. % & =
 ="& . - & &4& =
! =3 . 3 . 3 & . 3 . =
$ = 3 & . - 4 .04 .- .4 =
' =
&  4& =
c =7 -- .  .=

—

3. Apakah reaksi pelajar apabila tidak dapat menyiapkan kerja sekolah mereka?
Responden Jawapan
c =&3& - 3 > &?- =
 =3& 4 . =
 < ? &3 0 &3 . 3 && && =
 <8   >- 3 - &33 =
 < 2 .0 . & 4 . - 3  -   
3 =
 < 2 .0 . 3&  -  3 &33 - &
 . 4 =
! <3& - 3  =
$ <7-- 3&&4& =
' <7 - =
c < . =
4. Apakah pendapat kamu jika guru kamu menghukum kamu kerana tidak
menyiapkan kerja sekolah ini ?
Responden Jawapan
c =  > . & . -   - > . & &   &33
- =
 =& .- &33 3 &4& =
 =1 . & &33 3 &  & =
 = &3 && .0& .  & & & 
 =:  3. & & =
 =  - .0 . 3 & .4 3 &4 =
! = & &   &33  & .4   .  3 
&4 =
$ =   3 & . & .4 =
' @   =
c =/ > .  =


—

5. Apakah yang kamu rasa apabila kamu tidak menyiapkan kerja sekolah ini?
Responden Jawapan
c => .& =
 =1 . &3&3& 0 =
 <3& 3 & -3 4 &- =
 <4 3 &> .  =
 <% 0% &4& =
 =& & 4 &4-4& =
! =4  . & 4 3& =
$ <4 -3 &3 3 &4& =
' < =
c <& - 3 > =

—