You are on page 1of 25

EKSTERNA

REVIZIJA
Revizijski
i ij ki zaključni
klj č i
izveštaj
veš aj
7.11.2008 FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 1
Moglo bi se uopšteno reći da je revizija
nezavisno istraživanje neke tačno određene
d l t ti Opšta
delatnosti. O št definicija
d fi i ij mogla l bi da
d odredi
d di
reviziju
j kao sistematski proces
p objektivnog
j g
pribavljanja i vrednovanja dokaza u odnosu na
tvrdnje o ekonomskim događajima i procesima,
procesima
da bi smo utvrdili stepen usklađenosti tih
tvrdnji i uspostavljenih kriterijuma, i
dostavljanje rezultata istraživanja
zainteresovanim korisnicima.
FTN NOVI SAD Dr Branislav
Nerandžić Page 2
7.11.2008
Uloga revizorske profesije 
revizija

računovodstvo • Povećava pouzdanost
finansijski izveštaji
• Omogućava objektivnost
• Pomaže i omogućava 
P ž  i  ć  
uporedivost
p
• Povećava kredibilitet
FTN NOVI SAD Dr Branislav
Nerandžić Page 3
7.11.2008
Finansijske revizije
 Finansijske revizije su orijentisane na
obezbeđivanju donosioca odluka izvan
preduzeća uveravanjima da su finansijski
i št ji preduzeća
izveštaji d ć pouzdani. Interne i
d i  I t  i
eksterne finansijske revizije imaju za
zadatak da iskontrolišu postojanje i
funkcionisanjej samog g sistema internih
kontrola, a isto tako da obezbede uvid i
verifikaciju samih finansijskih izveštaja. 
izveštaja  
7.11.2008 FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 4
Pregled najvažnijih faza revizije

Predrevizijske aktivnosti

Planiranje revizije

R
Razmatranje
t j interne
i t kontrole
k t l

Dokazni testovi

Dovršavanje revizije

Izdavanje revizijskog izveštaja


7.11.2008 FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 5
U ovoj fazi revizor se bavi pitanjima povezanim sa prihvatanjem
novog ili zadržavanjem postojećeg komitenta
Revizor utvrđuje postupke procene potencijalnih i postojećih
komitenata i kroz to na najmanju moguću meru smanji povezivanja
s nepoštenom
p upravom
p
U ovoj fazi određuju se uslovi revizije

7.11.2008 FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 6


Koraci koji se preduzimaju u ovoj fazi obuhvataju:
• Sticanje znanja o poslovanju komitenta i delatnosti tako da
revizor može razumeti poslovne događaje i aktivnosti koje mogu
imati uticajj na finansijske
j izveštaje
j
• Obavljanje preliminarnih analitičkih postupaka (analiza
pokazatelja) radi prepoznavanja posebnih poslovnih događaja ili
salda na koje treba obratiti posebnu pažnju jer mogu sadržati
značajne greške
• Uvodno razmatranje interne kontrole
• Na osnovu uvodnog posla može se razviti opšta revizijska
strategija (plan vrste revizijskih postupaka koje treba sprovesti i
količinu dokaza koje treba prikupiti)

7.11.2008 FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 7


Revizor mora u dovoljnoj
j j meri razumeti internu kontrolu kako bi
utvrdio koje kontrole koristi.
Kad revizor proceni da je kontrolni rizik ispod maksimuma, treba
da proveri internu kontrolu
Cilj ispitivanja revizora sastoji se u tome da utvrdi deluje li
interna kontrola onako kako je zamišljena
Kada je testovima interne kontrole procenjeno da je kontrolni
rizik nizak, potrebno je manje radnji na reviziji salda (dokazni
testovi)) i obrnuto ako jje kontrolni rizik visok

7.11.2008 FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 8


U ovoj fazi revizor sprovodi analitičke postupke
i ispituje pojedina salda

7.11.2008 FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 9


Kada jje revizor završio ispitivanje
p j salda,, treba da
proceni da li je prikupljeno dovoljno dokaza
R i
Revizor i ti dovoljno
mora imati d lj merodavnih
d ih dokaza
d k za
donošenje zaključka o realnosti finansijskih izveštaja
U ovoj fazi revizor procenjuje mogućnost da se
ppotencijalne
j obaveze ostvare,, traga
g za događajima
g j
nastalim nakon datuma bilansa koji mogu uticati na
finansijske
j izveštaje
j

7.11.2008 FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 10


Završna faza revizije je izbor odgovarajućeg
revizijskog izveštaja koji će se objaviti

7.11.2008 FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 11


Glavni jje učinak ili output
p revizije
j “proizvod
p revizije”
j
Izveštaj saopštava korisnicima finansijskih izveštaja
i ki nalaz
revizorski l
To jje završni deo postupka
p p prikupljanja
p p j j i procene
p
dovoljnih merodavnih dokaza u vezi s realnošću i
objektinvošću
j prikazivanja
p j izjava
j uprave
p u finansijskim
j
izveštajima
Revizijski
R i ij ki izveštaj
i št j daje
d j vrednost
d t finansijskim
fi ij ki
izveštajima zbog objektivnog i nezavisnog mišljenja o
realnosti
l ti prikaza
ik fi
finansijskih
ij kih izveštaja
i št j
7.11.2008 FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 12
Pregled revizijskih izveštaja
Nivo značajnosti Vrsta revizijskog izveštaja

Beznačajan
j Pozitivan izveštajj Pozitivan izveštaj s
promenjenom formulacijom
ili dodatnim objašnjenjem

• Ostali revizori
Ograničenje opsega:
Nije u skladu sa •Vremenska
• Zbog komitenta računovodstvenim neograničenost
• Zbog uslova č li
načelima poslovanja
•Revizor se slaže sa
odstupanjem od
Z č j
Značajan Mišlj j s rezervom
Mišljenje Mišlj j s rezervom
Mišljenje računovodstvenih načela

Ograničenje opsega: Nije u skladu sa •Nedoslednost


računovodstvenim •Naglašavanje nekog
• Zbog
Zb komitenta
k it t
načelima značajnog događaja
• Zbog uslova

J k
Jako Negativan izveštaj
Mišljenje u kojem se revizor
značajan
7.11.2008 suzdržava od izražavanja
FTN NOVI SAD mišljenja
Dr Branislav Nerandžić 13
•Ako
Ak su iizjave
j uprave o finansijskim
fi ij ki izveštajima
i št ji
preduzeća najčešće u skladu s opšteprihvaćenim
računovodstvenim načelima
•Ako je revizija bila sprovedena u skladu s
opšteprihvaćenim revizijskim standardima
•Objašnjenja
Obj š j j uz standardni
d d i pozitivan
ii revizijski
i ij ki
izveštaj
7.11.2008 FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 14
Ili zbog
bog značajnog
načajnog ograničenja obima reali
realizacije
acije ili
odstupanja od opšteprihvaćenih računovodstvenih načela
revizor donosi mišljenje s rezervom,
rezervom ali ukupni su
finansijski izveštaji realni i objektivni
U delu
d l revizijskog
i ij k izveštaja
i š j u kojem
k j revizor
i navodidi
mišljenje dodaju se reči “osim za”

7.11.2008 FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 15


U oovomom slučaju
sl čaj revizor
re i or izjavljuje
i ja lj je da ne može dati
mišljenje o finansijskim izveštajima zbog nedovoljnih
merodavnih dokaza koji su potrebni za donošenje
mišljenja o finansijskim izveštajima ili zbog izostanka
nezavisnosti.
nezavisnosti
U ovom slučaju ograničenje obima realizacije je tako
značajno
č j da d finansijski
fi ij ki izveštaji
i š ji možda žd nisu
i prikazani
ik i
realno
7.11.2008 i objektivno
FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 16
Mišljenje je revizora
re i ora da finansijski izveštaji
i eštaji ne prikazuju
prika j
situaciju realno i objektivno, u skladu s opšteprihvaćenim
načelima jer odstupanje utiče na
računovodstvenim načelima,
ukupne finansijske izveštaje.
U ovom slučaju
l č j odstupanje
d j odd opšteprihvaćenih
š ih ć ih
računovodstvenih načela i MSFI je tako značajno da
finansijski
fi ij ki iizveštaji
š ji možda
žd nisu
i realni
l i i objektivni
bj k i i
7.11.2008 FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 17
1. Naslov izveštaja
2.. Adresa u izveštaju revizije tj. kome je izveštaj upućen
d esa u eš aju e je j. o e je eš aj upuće
3. Uvodni paragraf
4. Paragraf o delokrugu rada
5. Mišljenje revizora o finansijskim izveštajima
6. Naziv revizorskog društva
77. Datum revizijskog izveštaja
j g j

7.11.2008 FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 18


Prema standardima revizijej izveštajj treba da ima naslov
i da se u naslovu nalazi reč NEZAVISAN tako da
korisniku bude jjasno da je
j izveštajj revidirala osoba ili
društvo koje ima objektivno stanovište o revidiranom
p
preduzeću
Prihvatljivi naslovi:

Izveštaj nezavisnog revizora

7.11.2008
Nezavisan izveštaj revizije
FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 19
2. Adresa u izveštaju revizije tj. kome 
je izveštaj upućen

Izveštaj se obično adrsira na preduzeće, njegove


akcionare ili upravni odbor
Adrese:

Akcionarima i upravnom odboru


akcionaraskog društva
7.11.2008 FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 20
3. Uvodni paragraf

Uvod (prvi odeljak) sadrži tri bitne činjenice


1 Navodi se da je revizija sprovedena,
1. sprovedena te upućuje na to
koji su finansijski izveštaji obuhvaćeni revizijskim
izveštajem
2. Sadrži izjavu da su finansijski izveštaji ogovornost
uprave
3 Utvrđuje odgovornost revizora
3. revizora, a to je izraziti
mišljenje o finansijskim
7.11.2008
izveštajima
FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 21
4. Paragraf o delokrugu rada

Drugi odeljak koji govori korisnicima šta je revizijom


obuhvaćeno
Pored ukazivanja da je revizija obavljena u skladu s
opšteprihvaćenim revizijskim standardima, ovde se naglašava
činjenica da revizija pruža razumono uverenje da finansijski
izveštaji ne sadrže materijalno značajne greške
Još se navodi da revizija uključuje ispitivanje dokaza na temelju
testiranja, ocenu korišćenih računovodstvenih načela i
značajnih
č j ih procena i opštu
št procenu fifinansijskih
ij kih izveštaja
i št j
7.11.2008 FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 22
5. Mišljenje revizora o finansijskim 
izveštajima
Treći odeljak sadrži mišljenje revizora o realnosti
finansijskih izveštaja koje se temelji na revizijskim
dokazima
Postoje dve sintagme sadržane u ovom odeljku koje
zahtevaju dodatno objašnjenje:
1. Sintagmu “Prikazuju relano i objektivno.... U
skladu s opštešrihvaćenim računovodstvenim
načelima” revizor koristi da zadovolji prvi standard
izveštavanja
2. Sintagmu “U svim značajnim pitanjima” ova
sintagma u izveštaju naglašava koncept značajnosti
7.11.2008 FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 23
6. Naziv revizorskog društva

N i revizorskog
Naziv i k društva
d št
Ručni ppotpis
p i faksimil revizora

Preduzeće za reviziju “GOGOLJ” d.o.o.


Ovlašćeni revizor
Nikolaj Vasiljevič Gogolj

7.11.2008 FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 24


7. Datum revizijskog izveštaja

Revizijski
R i ij ki izveštaj
i št j nosii onajj datum
d t na koji
k ji je
j revizor
i
završio sve značajnje revizijske postupke
Datum izveštaja treba da pokaže korisniku koji je zadnji
dan odgovornosti
g revizora za uvid u značajne
j događaje
g j kojij
su se dogodili posle datuma finansijskih izveštaja

Ako je datum finansijskih izveštaja 31.12.20x7. Godine a


datum izveštaja revizije 09.03.20x8. Godine ovo
ukazuje da je revizor tragao za materijalnim transakcijama i
događajima koji nisu evidentirani a odigrali su se do 09.03.20x8. G.

7.11.2008 FTN NOVI SAD Dr Branislav Nerandžić 25