You are on page 1of 1

Bir Akþam Üstü Yüreðin Daralýrsa;

Gözlerinden Tövbeler Taþarsa;


Avuçlarýn Dualarla Dolarsa;
Bir Besmele Çek Gönülden...
---------------------------
Katran Karasý Geceler Seni Boðarsa;
Vücüdunu Soðuk Terler Basarsa;
Ýçinde Ard Arda Toplar Patlarsa;
Bir Besmele Çek Sessizce...
---------------------------
Sýr Verecek Bir Dost Bulamazsan;
Günahlarýndan Arýlamazsan;
Boðuk Boðuk Hep Aðlarsan;
Bir Besmele Çek Yürekten...
---------------------------
Gönül Dostlarýný Birgün Bulursan;
O Yüce Ýlahiyata Kavuþursan;
Þükr Dualarýný Hep Okursan;
Bir Besmele Çek Unutmadan...
---------------------------
Huzuru Neþeyi Ýslamda Bulursan;
Baþladýðýn Her Ýþte Onu Anarsan;
Kalbini Tüm Ýnsanlara Açarsan;
Bir Besmele Çek Her Seferinde...
---------------------------
Nefsile þetana Cihad Açarsan;
Her Hayýrlý Ýþe Koþarsan;
Muhammed Aþkýyla Tutuþup Yanarsan;
Bir Besmele Çek Kalpten...
---------------------------
Bu gece madensel bir besmele ile vurdu saat
Bu gece besmele ile çaðýrdý kalem:
Esirgeyen Baðýþlayan
ALLAH adýyla
Kalktým yataktan