P. 1
Su 11 Bai 22

Su 11 Bai 22

Ratings:
(0)
|Views: 70|Likes:
Published by chickenbaby

More info:

Published by: chickenbaby on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2011

pdf

text

original

KI M TRA BÀI C

1. Hãy n i m c th i gian c t A cho úng v i s ki n c t B trong b ng h th ng ki n th c sau:
Th i gian (A) 1. 13 -7-1885 2. 1883 3. 1886 4. 1885 n 1892 n 1887 n 1896 S ki n (B) a. Phong trào nông dân Yên Th . b. Kh i ngh a H ng Khê.

c. Kh i ngh a Bãi S y. d. Kh i ngh a Ba ình. ng c u

e. Vua Hàm Nghi ra chi u C n V n c.

2.Theo em trong boán cuoäc khôûi nghóa (Baõi Saäy, Ba Ñình, Höông Kheâ,Yeân Theá), cuoäc khôûi n khoâng theå xeáp vaøo phong traøo caàn Vöông ? Vì sao ?

ÁP ÁN 1
Th i gian (A) 1. 13 -7-1885 2. 1883 3. 1886 4. 1885 n 1892 n 1887 n 1896 S ki n (B) a. Phong trào nông dân Yên Th . b. Kh i ngh a H ng Khê.

c. Kh i ngh a Bãi S y. d. Kh i ngh a Ba ình. ng c u

e. Vua Hàm Nghi ra chi u C n V n c.

2 ó là phong trào nông dân Yên Th vì ây là phong trào u tranh c a nông dân

thÕ nµo? .Nh÷ng chuyÓn biÕn vÒ kinh tÕ ®· t¹o ra sù chuyÓn biÕn vÒ x· héi nh. .Ch-¬ng II ViÖt nam tõ ®Çu thÕ kû XX ®Õn hÕt chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt (1918) Bµi 22: X· héi viÖt nam trong cuéc khai th¸c lÇn thø nhÊt cña thùc d©n ph¸p Yªu cÇu: -Nh÷ng ®iÓm míi trong n n kinh tÕ ± x· héi ViÖt nam ®Çu thÕ kû XX. .Nguyªn nh©n cu¶ nh÷ng biÕn ®æi trong nÒn kinh tÕ ± x· héi ViÖt nam lµ do t¸c ®éng cña cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø nhÊt cña thùc d©n Ph¸p.

Nhöõng chuyeån bieán veà kinh teá .1.

oà boä maùy thoáng trò cuûa Phaùp ôû Ñoâng Dö TOAØN QUYEÀN ÑOÂNG DÖÔNG Baéc Kì Trung Kì Nam Kì Laøo Cam-pu-chia (Thoáng söù)(Khaâm söù) (Thoáng ñoác) (Khaâm söù)(Khaâm söù) Boä maùy chính quyeàn caáp Kì (Phaùp) maùy chính quyeàn caáp Tænh. Thoân (Baûn xöù) . Huyeän (Phaùp + Baûn x Boä maùy chính quyeàn caáp Xaõ.

HUYEÄN.Sô ñoà toå chöùc nhaø nöôùc Vieät Nam TOAØN QUYEÀN ÑOÂNG DÖÔNG (PHAÙP) BAÉC KÌ (Thoáng söù Phaùp) TRUNG KÌ (Khaâm söù Phaùp) NAM KÌ (Thoáng söù Phaùp) TÆNH (PHAÙP) PHUÛ. CHAÂU (PHAÙP+BAÛN XÖÙ) LAØNG XAÕ (BAÛN XÖÙ) .

* Caùc chính chÝnh s¸ch khai th¸c? C¸c saùch khai thaùc cuûa . 1902 Phaùp chieám 182 nghìn hecta. toaøn quyeàn Ñu-me thieát keá vaø tieán haønh cuoäc khai thaùc thuoäc ñòa laàn thöù nhaát.1. + ÔÛ Nam kì: Giaùo hoäi Phaùp chieám ¼ ruoäng ñaát. .Chính saùch khai thaùc thuoäc ñòa cuûa Phaùp ôû Vieät Nam Naêm 1897. + ÔÛ Baéc kì.Noâng Phaùp:nghieäp: Ñaåy maïnh vieäc cöôùp ñoaït ruoäng ñaát: Phaùp eùp trieàu ñình Nguyeãn ³nhöôïng´ quyeàn ³khai khaån ñaát hoang´ cho chuùng.Nhöõng chuyeån bieán veà kinh teá a.

000 ha) (1.Soá lieäu ruoäng ñaát bò Phaùp chieám ha 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1890 Caû nöôùc (10.528.000 ha) .900 ha) 1900 1910 1912Naêm Caû nöôùc Nam Kì Baéc Kì (301.000 ha) (470.

915 t n 415.000 t n N m . ñieän. moät soá ngaønh khaùc nhö: xi maêng. nöôùc« + Khoâng ñaàu tö phaùt trieån coâng nghieäp naëng T n T ng s n l ng khai thác than 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1903 1912 1913 285.Coâng nghieäp: + Khai thaùc than. kim loaïi..000 t n 500.

xi m¨ng. Tõ n¨m 1904. ®¸ quÝ ë Thanh Ho¸ . c ng ty than Hång Gai ®· thu l·i 2.. Hµ Néi. Hång Gai. Mét sè trung t©m c ng nghiÖp nh. Sµi Gßn ®· dÇn h×nh thµnh .H¶i Phßng. giÊy .Trong c ng nghiÖp chÕ biÕn n¨m 1903 cã 82 nhµ m¸y. cã trªn 130 nhµ m¸y dÖt.BÕn Thuû.b¶n Ph¸p còng khai th¸c má thiÕc ë TÜnh Tóc ( Cao B»ng) kÏm ë B¾c K¹n. Nam §Þnh. t. §µ N½ng.5 triÖu phr¨ng. n¨m 1914. Vinh.N¨m 1913.

. .Thöông nghieäp: Ñoäc chieám thò tröôøng. nguyeân lieäu vaø thu thueá.

. + Ñöôøng Saét.Giao thoâng vaän taûi: xaây heä thoáng giao thoâng vaän taûi ñeå phuïc vuï khai thaùc laâu daøi vaø muïc ñích quaân söï. . + Ñöôøng thuyû. + Ñöôøng boä.

.Môc ®Ých cña viÖc khai th¸c thuéc ®Þa cña Ph¸p ë ViÖt Nam lµ g×? Muïc ñích Vô veùt söùc ngöôøi. söùc cuûa nhaân daân Ñoâng Döông ñeán toái ña.

Vôùi nhöõng chính saùch khai thaùc cuûa Phaùp ñaõ taùc ñoäng ñeán neàn kinh teá nöôùc ta nhö theá naøo? b. Taùc ñoäng: B¶ng so s¸nh c¬ cÊu kinh tÕ ViÖt Nam tr-íc vµ trong cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø nhÊt Thêi gian Tr-íc cuéc khai th¸c Sau cuéc khai th¸c C¬ cÊu kinh tÕ .

th ng nghi p kém phát tri n Công nghi p. giao thông v n t i b c u phát tri n. th ng nghi p. công nghi p.Thêi gian Tr-íc cuéc khai th¸c Sau cuéc khai th¸c C¬ cÊu kinh tÕ Ch y u là nông nghi p. nh ng nông nghi p v n là ch y u .

Tích c c + Neàn kinh teá Vieät Nam coù söï tieán boä nhaát ñònh. + Kinh teá Vieät Nam phuï thuoäc vaøo tö baûn Phaùp . . + Neàn saûn xuaát tö baûn chuû nghóa ñöôïc du nhaäp vaøo Vieät Nam.Tieâu cöïc: + Noâng nghieäp daäm chaân taïi choã. bò maát ruoäng ñaát. noâng daân bò boùc loät taøn nhaãn.. + Taøi nguyeân thieân nhieân bò vô veùt + Coâng nghieäp phaùt trieån nhoû gioït (trong ñoù coâng nghieäp naëng khoâng phaùt trieån).

Nh ng chuy n bi n v kinh t trên có l i cho ai (Pháp hay nhân dân Vi t nam) ? .

k m Than á S i. gi y. v i . s a ch a tàu . diêm Xu t c ng i n chè. chì. r u G . bia. diêm n i n café Thi c. xim ng. s a ch a tàu Bông. s i.Caùc nguoàn lôïi cuûa Phaùp ôû Vieät Nam R u. xay xát. café i n caosu i n lúa Xu t c ng R u.

2. Nhöõng chuyeån bieán veà xaõ hoäi Nhãm I: Trong x· héi ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX cßn tån t¹i c¸c giai cÊp cò kh ng? §ã lµ nh÷ng giai cÊp nµo? Th©n phËn cña hä cã g× kh¸c tr-íc? Nhãm II: Cuéc khai th¸c thuéc ®Þa c a Ph¸p ®· lµm n¶y sinh nh ng lùc l-îng x· héi míi nµo? Nguyªn nh©n lµm n¶y sinh nh÷ng lùc l-îng x· héi míi nµy? .

Xu t thân t nh ng ng i buôn bán. nhà máy. . a ch phong ki n hóa. ít có kh n ng c nh tranh. m t s tr thành công nhân trong các n i n.Thành ph n: ti u th ng. Có ý th c dân t c -> là c s thu n l i ti p thu khuynh h ng DCTS t bên ngoài.Là l c l ng to l n trong phong trào yêu n c.B chèn ép n ng n .Ph n l n là tá i n.Có ý th c dân t c. .Ch u 2 t ng áp b c ( th c dân và phong ki n ). . -S m có tinh th n u tranh ch ng áp b c dân t c và áp b c giai c p.Là tay sai c a Pháp => giàu có -M ts a ch v a và nh b => ít nhi u có tinh th n dân t c. h m m . Công nhân T ng l p m i T s n Ti u T s n .Giai C p c a ch PK Nông dân . d ti p thu trào l u t t ng ti n b t bên ngoài . . -V a m i ra i còn non tr . sinh viên« . . s phu yêu n c ti n b . qu c chèn ép Th nào là XH thu c a n a phong ki n? -M t ru ng t => b b n cùng hóa . viên ch c nhà báo. h c sinh.

T s n .Phong ki n >< dân t c >< giai c p Nông dân >< a ch pk Thu c a n a phong ki n Dân t c Vi t Nam >< TD Pháp Nông dân >< Công nhân >< a ch pk a ch pk.

D * V i vi c du nh p ph ng th c kinh t TBCN u th k XX v khách quan nó ã tác ng tích c c nh th nào i v i kinh t Vi t Nam ? A. ti u t s n. ti u t s n. Công nhân. B. T s n. C D. Kinh t có s ti n b nh t nh. . nông dân. Nông nghi p c u t phát tri n m nh. B. D. ti u t s n. * Tác ng c a cu c khai thác thu c a l n th nh t ã d n n s hình thành nh ng l c l ng m i nào trong xã h i Vi t Nam ? A. C. công nhân. a ch . nông dân. công nhân. T s n. Hãy ánh d u vào ch cái tr c m i câu tr l i úng. C. Ngh th công truy n th ng c quan tâm phát tri n.1. Công nghi p phát tri n m nh m . a ch .

Kinh t : Xu t hi n nh ng m m m ng kinh t TBCN trrên n n QHSK PK Xã h i bi n i: T xã h i phong ki n thu c a n a phong ki n. Nh ng chuy n bi n v c c u kinh t và xã h i Vi t Nam d i tác ng c a cu c khai thác thu c a l n th nh t c a th c dân Pháp có gì áng chú ý ? Ch ng trình khai thác thu c a l n th 1 c a th c dân Pháp. .2.

T i sao nói cu c khai thác thu c a c a th c dân Pháp Vi t Nam ã t o ra nh ng i u ki n bên trong cho cu c v n ng gi i phóng dân t c theo khuynh h ng m i ? Xu t hi n nh ng l c l ng xã h i m i d ti p thu nh ng khuynh h ng ti n b Các s phu T s n Ti u t s n Công nhân Khuynh h ng CM vô s n. Khuynh h ng DCTS T o b c phát tri n m i cho khuynh h c u n c Vi t Nam u th k XX.3. ng .

* BÀI T P V NHÀ Söï chuyeån bieán veà kinh teá vaø xaõ hoäi Vieät Nam ñaàu theá kyû XX coù moái quan heä nhö theá naøo? C l p v nhà suy ngh tr l i ? .

.

1 2 3 4 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->