You are on page 1of 1

SYSTEM PORADNICTWA ZAWODOWEGO W POLSCE

Sektor Publiczny (Publiczne Służby Zatrudnienia):


1.Ministerstwo Edukacji Narodowej
a)poradnie psychologiczno-pedagogiczne
b)doradcy zawodowi w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
c)Szkolne Ośrodki Kariery
d)Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
2. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
a)Powiatowy Urząd Pracy
b)Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
c)Ochotnicze Hufce Pracy:
• Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
• Młodzieżowe Centra Karier
• Kluby Pracy
• Centralny Ośrodek Metodyczny Informacji Zawodowej OHP
d)EURES- Europejski Portal Mobilności Zawodowej
3. Ministerstwo Obrony Narodowej
a)Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
• Ośrodki Aktywizacji Zawodowej
Sektor niepubliczny
1. Sektor prywatny (tzw. drugi sektor)
a)Agencje Poradnictwa Zawodowego
b)Agencje Doradztwa Personalnego
c)Agencje Pracy
d)Agencje Pracy Zagranicznej
e)Agencje Szkoleniowe
2. Organizacje Pożytku Publicznego (tzw. trzeci sektor)
a)Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
b)Narodowe Forum Doradztwa Kariery
c)Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”
d)Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości