You are on page 1of 2

gjenta prosedyren fra steg B2 eller NB!

De fjernstyrte tastene som kontrollerer IP set-top box


beholde normal drift. - Dersom fjernkontrollen kopler
heten. For å bruke fjernkontrol-
len på din Motorola VIP-enhet, - Dersom du må starte på nytt, vent midletidig ut (etter 20 sekunder) før
trykk STB-modustasten. 20 sekunder og fjernkontrollen vil denne prosedyren er fullført, må du
Programmere fjernkontrollen midlertidig kople ut programmer- gjenta prosedyren fra steg C2 eller LED Standby
NB! Lysene indikerer hvilken enhet som For å sette enheten i hvilestilling. For å slå
til bruk på fjernsynet og andre ingsfunksjonen. Fjernkontrollen vil beholde normal drift.
fjernkontrollen nå styrer, og den enheten på igjen, trykk Standby en gang til.
- Dersom en ugyldig tast er trykket gå tilbake til normal drift. C10.  Gjenta trinnene C1 til og med
enheter eller ugyldig kode er lagt inn,
respektive LED vil lyse hver gang
C9 for å programmere en an- en tast trykkes.
Menu
For å bruke fjernkontrollen på vil LED gi et langt blink og slås nen enhet. Når din fjernkontroll
C. Bruke lærefunksjonen For å vise eller gå ut av menyen.
fjernsynet og andre enheter må av for å indikere at du har lagt nå er programmert, kan du
du programmere modustastene Denne funksjonen kan brukes til Modus (TV, STB, AUX)
oppsettkoden inn feil. Fjernkontrol- trykke den aktuelle modus- For å velge den enheten du ønsker
TV og AUX. Det er tre forskjellige len vil gå tilbake til normal drift. å programmere modustastene TV Set
tasten på fjernkontrollen for å fjernkontrollen skal styre.
måter å programmere fjernkon- eller AUX på denne fjernkontrollen, For å programmere fjernkontrollen
- Dersom fjernkontrollen kopler fjernstyre den valgte enheten. med funksjonene til en ny enhet.
trollen, og disse finner du lenger kalt RC1, ved å bruke en annen
midletidig ut (etter 20 sekunder) før For å bruke fjernkontrollen på AV Du kan programmere alle taster til
nede under avsnittene A, B og C. enhets fjernkontroll, kalt RC2:
denne prosedyren er fullført, må du din Motorola VIP-enhet, trykk For å endre TV-inngangssignalene. å styre en annen enhet enn det den
Dersom du har en integrert enhet C1.  Plasser begge fjernkontrollene STB-modustasten. NB: Denne tasten styrer alltid opprinnelig viste.
eller kombinasjonsenhet, slik som gjenta prosedyren fra steg A3 eller
mot hverandre med 3-5 cm TV-inngangen, også når fjernkontrollen
en TV-/DVD-enhet, vil normalt hver beholde normal drift.
mellomrom. er i STB- eller AUX-/enhetsmodus.
del av enheten styres uavhengig av D. Tilbakestille fjernkontrollen Numerical-taster (0-9)
C2.  Trykk og hold samtidig nede For direkte tilgang til program. For et
den andre enheten ved å program- B. Bruke søkefunksjonen til fabrikantens standardoppsett
den aktuelle modustasten 2 siffret programnummer må en trykke
mere henholdsvis modustastene Bruk følgende fremgangsmåte for (TV eller AUX) og SET-tasten (Factory Default Settings) siffer 2 innen 3 sekunder fra trykk på
TV og AUX. å programmere modustastene TV på RC1 i 3 sekunder. LED D1.   Trykk og hold nede samti- første tast.
dig STB- og SET-tastene i 3
Mute
Dersom din enhet ikke er støttet eller AUX ved å bruke søkefunksjo- over den valgte modustasten For å kople ut eller kople til lyden.
av fabrikantens kodeliste (Manu- nen på fjernkontrollen: vil slås på for å indikere at sekunder. LED over STB-tas- Text
facturer Code List - se side 2), B1.  Slå på den enheten du ønsker fjernkontrollen er i program- ten vil slås på for å indikere at For å vise teletekst.
må du programmere fjernkontrol- fjernkontrollen er i program- Volume +
å fjernstyre. meringsmodus. For å øke lydnivå.
len i henhold til avsnitt B “Bruke C3.  Trykk koden “000”, LED vil meringsmodus. Scroll/Move
søkefunksjonen” eller C ”Bruke B2.  Trykk og hold samtidig nede For å rulle opp en sid eller
den aktuelle modustasten (TV blinke én gang og forbli D2.  Legg inn programmering- Navigation-taster
lærefunksjonen”. flytte siden opp.
eller AUX) og SET-tasten i 3 aktivert. skoden “901” ved å trykke
Bruk de 4 piltastene for å
sekunder. LED over den valgte disse nummertastene og LED bevege deg innen menyene og
NB! Kanalvalg
vil blinke 3 ganger og forbli
A. Manuell programmering modustasten vil lyse for å vise portalsidene. Press OK for å velge
Bruk for å gå til neste eller
at fjernkontrollen er i program- - Dersom en ugyldig tast trykkes, på for å indikere at tilbakestill- det som er markert.
Bruk følgende fremgangsmåte for vil LED gi et langt blink og slås ingen har vært vellykket. forrige kanal (i TV-modus).
å programmere modustastene for meringsmodus.
av for å indikere feil inntasting. D3.  For å lagre tilbakestillingen,
TV eller AUX med den 3-siffrete B3.  Trykk pilen opp eller ned for å Volume −
Fjernkontrollen vil gå tilbake til trykk STB-tasten og LED over Scroll/Move
Motorola MRCU180 programmeringskoden: starte søkeprosessen. normal drift. STB-tasten vil blinke 3 ganger
For å minske lydnivå.
For å rulle ned en side eller
flytte siden ned.
A1.  Slå på den enheten du ønsker B4.  Fortsett å trykke pilen opp eller
Brukerveiledning å fjernstyre. ned helt til den valgte enheten
Frekvensopplæring
og slå seg av, for å indikere
at programmeringen har vært
Back
Gå tilbake til forrige valg eller side.
er slått av. vellykket. Fjernkontrollen vil gå
Stop
A2.  Finn den 3-siffrete oppsetting- C4. Trykk én av tastene på RC2. For å stoppe lasting av internettsider
skoden, for den enheten du B5.  For å lagre koden trykk den tilbake til normal drift. eller portalsiden.
LED på RC1 vil blinke én gang og Info
vil fjernstyre, fra fabrikantens aktuelle modustasten og LED Fjernkontrollen er nå tilbakestilt
forbli på. IR-frekvensen på RC2 er For å vise informasjon om det
kodeliste i denne brukerveiled- over modustasten vil blinke 3 til fabrikantens standardoppsett. nåværende programmet. TV
nå registrert og midlertidig lagret
ningen (se side 2). ganger og slå seg av, for å in- Dersom du ønsker å fjernstyre et For å se på TV.
i RC1.
A3.  Trykk og hold nede samtidig dikere at programmeringen har fjernsyn eller en annen enhet må WWW
den aktuelle modustasten (TV vært vellykket. Fjernkontrollen du omprogrammere modustastene for å legge inn internettmodus. TV Guide
Sette i batterier eller AUX) og SET-tasten i 3 vil gå tilbake til normal drift. Spesifikk tasteopplæring TV og AUX.
For å vise programlisten med nåværende
og fremtidige programmer i TV-kanalene.
Fjernkontrollen krever to (1.5V) sekunder. LED over den valgte B6.  Gjenta trinnene A1 til og med C5.  Velg og trykk på tasten du Color-taster
ønsker å lære opp på RC1. LED NB! For å velge fargekodete snarveier på
alkaliske batterier for å fungere. modustasten vil lyse for å vise A5 for å programmere en an- Video-taster
på RC1 vil blinke én gang og - Dersom en ugyldig tast er trykket, portalsidene eller teletekstsidene.
Tips: erstatt batteriene hver 9. at fjernkontrollen er i program- nen enhet. Når din fjernkontroll Knapper for kontroll av VOD og DVR
meringsmodus. nå er programmert, kan du forbli på for å indikere at den er vil LED gi et langt blink og slås samt scroll høyre/venstre.
måned for optimal ytelse.
trykke den aktuelle modus- klar for å læres opp. av. Fjernkontrollen vi gå tilbake til
1.  Bak på fjernkontrollen, trykk A4.  Velg og legg inn den 3-siffrete avspill/pause/epg-funksjoner
tasten på fjernkontrollen for å C6.  Velg og trykk på den tasten du normal drift.
batteridekseltappen og fjern bat- fabrikantkoden ved å bruke stopp
nummertastene (0-9). LED vil fjernstyre den valgte enheten. ønsker å “kopiere” på RC2. - Dersom fjernkontrollen kopler Music
teridekselet. hurtigspoling tilbake/fremover
blinke én gang og forbli på for For å bruke fjernkontrollen på LED på RC1vil blinke én gang midletidig ut (etter 20 sekunder) Snarvei til musikkavspilling
2.  Sett i 2 batterier, og pass på at din Motorola VIP-enhet, trykk - NB! Fremtidig funksjon VOD/DVR - Hopp 10 min tillbake/
å indikere riktig inntasting. og slå seg av for å indikere før prosedyren er fullført, må du fremover, rulle (Scroll) venstre/
symbolene for “+” og “–“ ligger STB-modustasten. at opplæringen har vært vel- gjenta prosedyren fra steg D1 eller
A5.  For å lagre koden trykk på den høyre ved visning av internettsider
mot hverandre. lykket. beholde normal drift. DVR
aktuelle modustasten og LED NB! Snarvei til siden for opptak på
ta opp
3.  Sett så batteridekselet på plass over modustasten vil blinke 3 C7.  Trykk same tast på RC2 en
- Dersom en ugyldig tast er trykket, innebygd harddisk. NB! Gjelder bare
igjen. Test fjernkontrollen ved ganger og slå seg av, for å in- gang til for å bekrefte op- dekoder med innebygd Harddisk Games
å trykke på STB-tasten. LED vil LED gi et langt blink og slås av
dikere at programmeringen har plæringen. LED på RC1vil Snarvei til spill.
(lysdioden) over STB-tasten skal for å indikere at du har kansellert
vært vellykket. Fjernkontrollen blinke én gang og forbli på for
blinke når du trykker på tasten søkefunksjonen. Fjernkontrollen vil Portal Radio
vil gå tilbake til normal drift. å indikere at opplæringen har
for å vise riktig strømtilførsel, gå tilbake til normal drift. For å åpne hovedportalsiden. Snarvei til radio.
vært vellykket.
dvs. at batteriene er riktig A6.  Pek fjernkontrollen mot den - Dersom den første trykte tasten
valgte enhet og trykk én gang C8.  Gjenta rekkefølgen C5 til C7
installert. er en siffertast vil fjernkontrollen
på strømtasten. Enheten skal for å programmere andre
forvente en forhåndsdefinert 3-sif-
nå slås av. Dersom det forblir taster inntil alle tastene er
fretkode (se avsnitt A).
Normal drift på, gjenta trinnene A2 til og opplært.
med A5 og forsøk hver kode - Dersom en gyldig kode ikke blir C9.  For å lagre opplæringen trykk
Fjernkontrollen vil kun styre den
for ditt merke helt til du finner funnet i fjernkontrollens interne den aktuelle modustasten
enheten som modustasten har
den riktige. tabell, vill LED gi et langt blink og og LED over modustasten
valgt (TV, STB, AUX). For å bruke
slås av for å indikere at fjernkontrol- vil blinke 3 ganger og slå seg
fjernkontrollen på din Motorola A7.  Gjenta trinnene A1 til og med
len ikke finner den riktige koden. av, for å indikere at program-
VIP-enhet, trykk STB-modustas- A6 for å programmere en an-
Fjernkontrollen vil gå tilbake til meringen har vært vellykket.
ten. LED over modustasten for nen enhet. Når din fjernkontroll
normal drift. Fjernkontrollen vil gå tilbake til
den valgte enheten vil blinke hver nå er programmert, kan du
gang en gyldig tast trykkes. Se trykke på den aktuelle modus- - Dersom fjernkontrollen kopler normal drift. © 2007 Motorola, Inc.
funksjonsbeskrivelsen under for de tasten på fjernkontrollen for å midletidig ut (etter 20 sekunder) før The Motorola logo and the emsignia are
enkelte tastene. kunne fjernstyre den valgte en- denne prosedyren er fullført, må du registered trademarks of Motorola, Inc.
PRINSTON 008
MGA 048 REMOTE CONTROL UNIT 127 TOKAI 012, 025 PROCEED 028
HEMMERMANN 050, 099 MICROMAXX 012, 263 REX 050, 069, 087, 099, 205, 206 TOSHIBA 010, 011, 023, 028, 058, 068, PROSCAN 040
HIFIVOX 045, 065, 134, 148 MINERVA 023, 024, 027, 028, 060, 063, RFT 109, 231, 232, 233, 234, 235 081, 114, 262 RCA 005, 038, 040
HIGASHI 117, 118 068, 114 ROADSTAR 002, 075, 091 TOTEVISION 013 REALMAGIC 008
HINARI 002, 009, 011, 050, 055, 058, MITSUBISHI 002, 004, 008, 011, 012, 033, ROBOTRONE 033 TOWADA 099, 161, 164 SAMPO 071
CS ELECTRONIC 117, 118, 120, 242 070, 075, 099, 161 044, 048, 058, 060, 063, 067, ROWSONIC 117, 118 TRANS CONTINENS 050, 099, 050, 116 SAMSUNG 011, 045, 053, 107
CTC 120 HINART 239 073, 161 SABA 033, 041, 045, 050, 064, 065, TRIUMPH 031, 054, 068, 114, 116, 149, SANSUI 116
CTC CLATRONIC 012, 040, 075, 120, 212 HISAWA 033, 075 MIVAR 027, 028, 103,104, 114, 116, 066, 099, 100, 111, 116, 123, 178, 236 SANYO 049, 068
CTV EXQUISIT 012 HITACHI 009, 011, 014, 015, 016, 036, 117, 118, 121, 122, 149, 150, 125, 134, 145, 148, 149, 157, UHER 027, 028, 050, 077, 099, 112, SHARP 019, 031, 035
CXC 056 037, 043, 045, 050, 056, 058, 152, 236 236, 238, 257 114, 213 SHERWOOD 013
CYBERTRON 075 062, 064, 065, 066, 076, 084, MULTITECH 002, 040, 116, 117, 118, 120, SACCS 119 ULTRAVOX 009, 012, 028, 042, 043, 050, SHINCO 114
DAEWOO 002, 012, 013, 075, 117, 118, 099, 100, 117, 118, 137, 151, 149, 161, 178, 212, 236, 242 SAIKOU 086 056, 063, 068, 092, 099,110, SM ELECTRONICS 006, 087
169, 220 157, 163, 164, 166 MURPHY 042, 050, 099, 161 SAISHO 002, 004, 008, 050, 054, 079, 114, 120, 155, 242, 247, 248, SONY 012, 021, 041, 065, 081,
Manufacturer Code List DAINICHI 075 HYPER 002, 009, 075, 117, 118, 120, MURPHY (UK) 099 088, 091, 099, 117, 118, 161, 249, 250, 251 086, 088, 103
DANSAI 012, 091 150 NAD 051 162 UNIVERSUM 004, 012, 028, 042, 043, 050, SYLVANIA 057
HYPSON 223
  TV DAYTRON
DECCA
002, 013
004, 025, 082, 083, 095, 116, ICE 012, 075, 091, 117, 118
NAGEL
NATIONAL
221
077
SALORA

009, 050, 062, 070, 099, 156,
161, 162, 164, 167


056, 063, 068, 092, 099, 110,
114, 120, 155, 242, 247, 248,
TATUNG 049
TEAC 005, 038, 064, 076
117, 118, 149, 178,190, 236 IMPERIAL 009, 027, 028, 050, 092, 099, NEC 002, 011, 052, 058, 188 SAMBERS 027, 028, 040, 068, 092, 103, 249, 250, 251 TECHNIC 043
ADMIRAL 002, 033, 050, 091, 099, 161,
DECCA (UK) 025, 117, 118, 149 120, 135, 153, 174, 175, 176, NECKERMANN 012, 033, 050, 060, 099, 117, 116, 149, 236, 002, 007, 012, UNIVOX 119 TECHWOOD 030
238
DEGRAAF 015, 050, 070, 099, 161 191, 207, 242, 250 118, 238, 253, 254, 255 025, 054 UTAX 117, 118 THOMSON 017, 040
ADYSOM 117, 118
DESMET 213 INGERSOL 002 NEI 012 SAMSUNG 091, 103, 117, 118, 128, 131, UTHER 112 Tivo PVR 056
AGB 178
DIXI 002, 012, 109 INNO HIT 002, 012, 025, 028, 075, 103, NESCO 120 141, 155, 182, 230, 253 VEGAVOX 153 TOSAKI 109
AIKO 002, 093, 117, 118
DTS 002 117, 118, 149, 178 NEWTECH 117, 118 SANKYO 013 VESTEL 012, 099, 161, 162 TOSHIBA 042, 050, 055, 098, 099
AKURA 075
DUAL 002, 009, 012, 050, 087, 099, INNOHIT 002, 025, 050, 103, 116, 117, NICAMAGIC 117, 118, 152 SANSUI 012 VEXA 002, 012 UNIVERSUM 007
ALBA 075, 079, 099, 117, 118,162,
112,117, 118, 179 118, 120 NIKKAI 007, 009, 010, 012, 025, 050, SANYO 004, 011, 016, 025, 033, 042, VICTOR 017 WESDER 059
165
DUAL-TEC 009, 117, 118 INNOVATION 012, 263 055, 075 043, 047, 049, 058, 070, 109, VIDEOLOGIC 075 WHARFEDALE 085
ALBIRAL 012, 099, 119, 120, 212
DUMONT 012, 023, 031, 033, 040, 042, INTERBUY 002, 120 117, 118, 156, 182, 194 VIDEOTON 050, 117, 118 VICTOR 094, 097
ALLORGAN 117, 118
043, 050, 092, 099, 107, 110, INTERFUNK 005, 009, 012, 028, 033, 045, NOBIKO 027, 028, 040, 068, 092, 114, SBR 005, 006, 012, 014, 085 VIDION 002 YAMAHA 043, 051, 070
AMSTRAD 002, 053, 054, 091, 168
161, 162, 238 050, 099, 143, 238 117, 118, 120, 150 SCHAUB LORENZ 050, 099 VISA ELECTRONICS 099, 117, 118 YAMAKAWA 067
ANAM 056
DYNATRON 012 INTERVISION 009, 012, 117, 118, 120, 218, NOGAMATIC 045, 065, 134, 148 SCHNEIDER 002, 005, 009, 012, 019, 043, VISION 012 ZENITH 007, 042, 044, 052, 054
ANGLO 002
ELBE 050, 099, 104, 116, 117, 118, 219 NOKIA 009, 011, 028, 042, 050, 070, 050, 075, 087, 099, 112, 117, VORTEC 012, 100
ANITECH 002, 012
119, 199, 200, 204, 243 IRRADIO 002, 012, 027, 028, 068, 075, 079, 099, 143, 156, 161, 162, 118, 150, 195, 243 VOXSON 012, 027, 028, 033, 050, 099,
ARC EN CIEL 041, 148
ELECTROHOME 013 092, 103, 136, 141 167, 169, 260 SCOTT 013, 055, 056 161
ARCAM 041, 117, 118, 148, 152, 241
ELEKTRONSKA 116, 122 ISUKAI 075 NORDMENDE 009, 017, 032, 041, 045, 050, SEG 040, 109, 117, 118, 120, 212 WALTHAM 099, 117, 118, 166, 244
ARE EN CIEL 045, 065, 134
ELIN 002, 042, 050, 117, 118 ITC 117, 118 064, 065, 066, 099, 100, 111, SEI 033, 040, 050, 054, 099, 106, WATSON 012, 174, 213
ARISTONA 005, 006, 012
ELITE 012, 075 ITS 012, 075, 168 123, 125, 134, 145, 148, 157, 108, 238 WATT RADIO 040, 050, 099, 117, 118, 119,
ARTHUR MARTIN 009, 050, 099
ELMAN 009, 040, 099 ITT 009, 011, 027, 028, 042, 050, 162 SEI-SYNUDINE 012, 033, 050, 054, 079, 099, 150, 152, 161, 162, 050, 117,
AS-BERG 012
ELTA 002, 161 070, 079, 099, 143, 156, 162, OCEANIC 050, 070, 072, 074, 099, 241 106,108 118
ASA 023, 033, 042, 043, 050, 099,
EMERSON 013, 025, 033, 054, 055, 056, 163, 169 OCEANIC (F) 009, 099 SELECO 045, 050, 069, 087, 099, 180, WEGA 011, 033, 050, 058, 099, 238
107, 110, 114, 189, 238
057, 213 ITT-NOKIA 009, 011, 028, 042, 050, 070, ONCEAS 117, 118 196, 205, 206, 243 WEGA COLOR 033, 058, 213
ASBERG 012, 028
ERRES 005, 012 079, 099, 143,156,169, 194 ONWA 056, 224 SENTRA 009, 244 WEGAVOX 002
ASUKA 075, 091, 117, 118
ETRON 050, 099 JET POINT 012 OPTONICA 034 SHARP 011, 034, 049, 058, 181, 209, WELTBLICK 012
ATANTIC 012, 117, 152
EUROMAN 117, 118 JOHNSON 117, 118 ORAVA 012 216, 226 WESTON 009
ATLANTIC 117, 118, 152
EUROPHON 009, 040, 099, 116, 117, 118, JVC 011, 017, 022, 035, 045, 058, ORBIT 012 SHIVAKI 012 WHITE WESTINGHOUSE 040, 117, 118, 150, 152, 161,
ATORI 002
120, 122, 149, 236, 242 099 ORION 002, 004, 012, 050, 054, 079, SIAREM 033, 040, 050, 099, 116, 149, 099, 117, 118, 213
AUDIOSONIC 012, 155
FENNER 002 KAISER 012, 075, 117, 118, 150, 224, 091, 099, 106, 108, 115, 162, 236, 238 YOKO 012, 091, 117, 118
AUDIOTON 002, 117, 118
FERGUSON 001, 019, 026, 045, 050, 059, 225 165, 214 SICATEL 119 YORX 075
AUSIND 027, 028, 068, 092
100, 107, 119, 144, 146, 154, KAMOSONIC 117, 118 ORITRON 126 SIEL 012, 028 ZAMPA 009
AUTOVOX 027, 028, 032, 033, 043, 050,
155 KAPSCH 042 OSAKA 007, 106 SIEMENS 049, 050, 060, 063, 099, 174, ZANUSSI 050, 069, 099, 161
069, 092, 107,114,117, 118,
FIDELITY 026, 030, 050, 090, 099, 117, KARCHER 012, 043, 050, 117, 118, 150 OSAKI 007, 025, 075, 086, 091, 117, 201, 240, 246, 247, 248, 251 ZOPPAS 050, 099
120, 205, 206, 242
118, 152, 161 KATSUI 075 118 SIERRA 005, 075
BAIRD 025, 045, 070, 099, 161,162
FIDELITY (UK) 050, 147, 150 KAWA 012 OSUME 025, 049 SILVER 075, 155, 237
BANG & OLUFSON 033
FILSAI 117, 118 KAWASHO 117, 152 OTTO VERSAND 011, 050, 058, 059, 060, 099, SINGER 002, 033, 040, 050, 120, 238,
  DVD
BARCO 033,134, 198
FINLANDIA 043, 050, 070, 099 KENDO 002, 040 117, 118 242
BASIC LINE 075 AIWA 002, 009, 080
FINLUX 012, 023, 027, 028, 031, 033, KENNEDY 026, 050, 099, 161, 162, 199 OXFORD 124 SINUDYNE 033, 040, 050, 054, 079, 099,
BAUER 021 ALBA 005
040, 042, 043, 050, 068, 099, KINSLEY 117, 118 PACE 256 106, 108, 238
BAUR 009, 050, 060, 099 AMSTRAD 084
107, 110, 114, 130, 135, 153, KNERSSEI 243 PAEL 028, 068, 092, 117, 118, 150 SKANTIC 009, 050, 099, 161, 166
BAZIN 050, 117, 118, 192 Apex Digital 022, 029
161, 238 KOENIG 099 PALLADIUM 207 SOLAVOX 007, 009, 050, 099, 161
BEKO 230 APEX2 060
FIRST LINE 002, 012, 050, 099, 115, 117, KOLSTER 212 PANAMA 002, 091, 117, 118 SONOKO 002, 012, 091, 117, 118, 155
BEON 012 AUDIO LOGIC 072
118, 242 KONKA 168 PANASONIC 009, 046, 050, 073, 077, 078, SONTEC 012
BESTAR 012 AVOX 022, 096
FISHER 033, 042, 045, 050, 058, 070, KORTING 033, 101, 238 084, 094, 096, 099, 139, 140, SONY 003, 004, 011, 038, 057, 058,
BIGSTON 002, 091 AXION 095
099, 109, 112, 117, 118, 128, KTV 013, 056, 117, 118 160, 161, 163 188, 208, 217, 229
BINATONE 117, 118 B&K 016, 078
161, 162, 182, 230, 238 KYOTO 099, 161, 162 PATHE CINEMA 099, 117, 118, 197, 213, 241 SOUNDESIGN 056
BLAUPUNKT 060, 063, 174, 201, 203, 240, B144 046
FLINT 012 LENCO 050, 220 PATHE MARCONI 041, 045, 065, 100, 132, 133, SOUNDWAVE 012
246, 247, 248, 251 Bang&Olufsen 112
FORMENTI 012, 021, 027, 028, 033, 050, LENOIR 002, 117, 118 134, 148 SSS 056
BONDSTEC 120 BBK 106, 111
092, 099, 117, 118, 152, 213, LESA 120, 242 PATHE CINEMA (F) 009, 119, 150 STANDARD 002, 075, 117, 118, 120, 213,
BOOTS 117, 118 BUSH 006
238 LEYEO 155 PAUSA 002 050
BRANDT 041, 045, 065, 100, 132, CYBER HOME 062
FORMENTI-PHOENIX 050, 068, 099, 150 LG 002, 009, 012, 013, 018, PERDIO 025, 093 STERN 069, 087, 099, 205, 206
133, DENON 043, 048
FORTRESS 033, 034, 238 043, 050, 087, 099, 103, 109, PHILEX 026, 050 SUNKAI 106, 115
134 DIVIDO 073
FRONTECH 002, 050, 091, 099, 120, 155, 117, 118, 120, 136, 142, 150, PHILICO 238, 242 SUPRA 002, 018
BRION VEGA 001, 033, 227, 228, DMTECH 100
161, 162, 242 152, 197, 242 PHILIPS 005, 006, 012, 014, 033, 085, SYDNEY 117, 118
BRIONVEGA 012, 032, 033 DVD-VIDEO 020
FRONTTECH 002 LIFETEC 002, 012, 091, 263 104, 105, 117, 118, 150, 152, TANDBERG 033, 045, 065, 092, 114, 159,
BRITANNIA 117, 118, 152 EMERSON 007
FUJITSU 025, 050, 055, 161, 205, 239 LLOYTRON 013 169, 183, 184, 185, 187, 193, 025
BRUNS 033, 109, 238 ENTERPRISE 007
FUNAI 002, 055, 056, 091, 106, 112, LOEWE OPTA 012, 033, 102, 116, 149, 178, 195, 238, 252 TANDY 034, 050 075, 098, 099, 117,
BSR 002, 009, 050, 099, 106, 161, FISHER 068
155, 239 236, 238 PHOENIX 012, 033, 099, 162, 238 118, 120, 161, 242, 244
162 FUNAI 074, 101
FUTURETECH 056 LOGIK 146 PHONOLA 005, 006, 012, 033, 105, 117, TASHIKO 011, 014, 058, 117, 118
BUSH 009, 011, 012, 023, 029, 050, GE 005, 040
GBC 002, 009, 050, 058, 075, 099, LUMA 012, 050, 099 118, 183, 185, 187, 193, 238 TATUNG 004, 025, 083, 116, 117,
058, 075, 079, 099, 161, 165, GO VIDEO 003
161, 162 LUXMAN 018 PIONEER 012, 045, 050, 051, 099, 100, 118, 149, 178, 190, 236
168, 169, 237 GRADIENTE 018, 024
GEC 012, 014, 025, 050, 099, 116, LUXMAN STEREO TUNER 018 161 TCM 012
BUSH (UK) 050, 114 GREENHILL 005
117, 118, 161, 164, 178, 236 LUXOR 009, 028, 050, 062, 070, 099, PORTLAND 013 TEAK 012
CANDLE 018 GRUNDIG 073
GEC (UK) 009, 014, 025, 050, 099, 117, 103, 117, 118, 143, 162,166 PRANDONI-PRICE 027, 050, 116, 120 TEC 002, 050, 117, 118
CATHAY 012 HARMAN KARDON 027, 034
118, 149 LUXOR SKANTIC 009, 043, 050, 062, 070, 136 PRANDONI-PRINCE 028, 050, 068, 099, 116, 120, TECHNICA 075
CENTURY 033, 120, 238 HITACHI 014, 053
GELOSO 002, 009, 050, 075, 099,120, LYCO 091, 155 149, 236, 242, 028, 099, 149 TECHNICS 077
CGE 002, 009, 027, 028, 050, 056, HYUNDAI 113
242 M.ELECTRONIC 002, 042, 043, 050,110, 112, PRIMA 002, 050, 099, 161, 162, 025 TECHWOOD 018
092, 098, 099, 120, 135, 153, HYUNDAI (Tiburon) 115
GENERAL TECHNIC 002 120, 130, 220 PROFEX 002, 050, 099 TELEAVIA 041, 045, 065, 100, 132, 134,
161, 162, 174, 175, 176, 177, JMB 079
GENEXXA 050, 075, 099, 161 MAGNADYNE 002, 009, 012, 033, 040, 050, PROLINE 115 148, 133
191, 207, 242, 244, 249, 250 JVC 004, 047
GIUCAR 215 099, 116, 120, 122, 149, 210, PROTECH 002, 012, 040, 050, 091, 099, TELEFUNKEN 001, 017, 026, 039, 045, 056,
CIMLINE 002, 079 KENWOOD 033, 043
GOODMANS 009, 011, 012, 025, 050, 058, 236, 238, 242, 027, 028, 040, 117, 118, 120, 155, 161, 162, 065, 089, 100, 125,
CITIZEN 013, 018 KLH 015, 032
086, 103, 168, 169 050, 092,116 164, 242 138, 146, 170, 171, 172, 173,
CLARIVOX 033, 109, 116, 119, 186 KONKA 061, 063
GORENJE 012, 211 MAGNAFON 117, 149, 150, 152, 117, 118, PROTON 013 174, 175, 176, 177, 178, 179,
CLATRONIC 028, 075, 091, 117, 118, 120, LG 007, 044, 052, 054, 075
GPM 002, 075 236 PYE 005, 012, 187 249, 250
155, 230 LIMIT 069
GRAETZ 050, 099 MANESTH 012 QUELLE 004, 009, 012, 023, 024, 027, TELEOPTA 002
CONCERTO 018 LOEWE 066
GRANADA 005, 011, 012, 025, 027, 028, MARANTZ 012 028, 042, 043, 050, 056, 060, TELETECH 002, 120
CONCORDE 002 MAGNAVOX 042, 046, 074
047, 050, 058, 068, 070, 099, MARECH 213 063, 068, 092, 099, 103, 107, TELETON 099, 117, 118, 161, 162
CONDOR 002, 012, 092, 117, 118, 152, MARANTZ 026
116, 117, 118, 149, 161, 178, MARELLI 033, 238 110, 114, 117, 118, 120, 174, TELEVIDEON 050, 092, 117, 118, 213
213, 230 MINTEK 005
187 MARK 012 175, 176, 247, 248, 249, 250, TENSAI 002, 012, 042, 075, 169
CONTEC 002, 049, 056, 058, 106, 117, MITSUBISHI 001, 036, 093, 102
GRANADA (UK) 028, 050, 058, 077, 099, 117, MATSUI 002, 012, 025, 050, 054, 058, 251 TEXET 117, 118
118 NAD 030
118, 149 071, 079, 099, 117, 118, 164, RADIOLA 005, 012, 195 THOMSON 017, 032, 036, 041, 045, 064,
CONTINENTAL EDISON 041, 045, 065, 100, 132, 133, NEC 077
GRANDIN 241 165, 168 RADIOMARELLI 002, 012, 033, 050, 067, 099, 065, 066, 079, 092, 100, 111,
134, 148 ONKYO 025, 042, 083, 108
GRIFFIN 113 MAXIMAL 050, 099 116,120, 122, 210, 238 114, 125, 129, 132, 133, 134,
CRAIG 056 PANASONIC 023, 037, 043, 089
GRUNDIG 020, 023, 024, 027, 028, 060, MCMICHAEL 014 RADIONETTE 009, 042, 043 148, 151, 157
CROSLEY 027, 028, 033, 050, 092, 099, PHILCO 006
063, 068, 100, 114, 158, 240 MEDIATOR 012 RANK 023, 114 THORN 031, 042, 059, 061, 063, 175,
120, 161, 162, 174, 175, 176, PHILIPS 042, 046, 058
HALIFAX 091, 117, 118 MEMOREX 002 RBM 023, 029, 237 176, 177
177, 191, 238 PIONEER 010, 037, 038, 039, 104, 105,
HAMPTON 117, 118 MEMPHIS 002, 025 RBM (UK) 114 THORN-FERGUSON 019, 026, 044, 045, 059, 100,
CROWN 002, 013, 028, 063, 075, 230 110
HANSEATIC 012, 050, 058, 150, 213, 238 METZ 033, 060, 063, 080, 097, 108, REDIFFUSION 050, 067, 099, 161, 162 107, 119, 144, 154, 155, 202
CRYSTAL 012 PMK 106
HANTAREX 012, 116, 149 159, 189, 222, 238, 240 REDIFFUSION (UK) 099 TMK 018, 058, 089