You are on page 1of 5

REFERAT DE EVALUARE

Titlul lucrarii de licenţă/disertaţie: ..............................................................................

..............................................................................................................................

Autor: .....................................................................................................................

Criterii de evaluare Punctaj


Criterii teoretice (max. 3 p)
(max 1)
Gradul de actualitate, noutate si originalitate al temei
acordat .....
(max 1)
Volumul şi relevanţa contribuţiei teoretice în raport cu tema-
(Capacitatea analitică şi spiritul critic în raport cu suportul teoretic)
acordat .....
(max 1)
Legatura dintre demersul teoretic si cel metodologic
acordat .....
Criterii metodologice (max. 3p)
Calitatea ipotezelor si obiectivelor, a modelului metodologic, demersul (max 1)
teoretic-metodologic (fundamentare, adecvare la temă, formularea
ipotezelor, adecvarea eşantionului) acordat .....
(max 1)
Calitatea psihometrică a instrumentelor utilizate (fidelitate, consistenţă
internă, validitate)
acordat .....
(max 1)
Calitatea procedurii de lucru (calitatea măsurării, evitarea erorilor,
respectarea normelor etice)
acordat .....
Criterii analitice (max. 2p)
(max 1)
Calitatea prelucrării statistice (statistici descriptive, statistici inferenţiale,
adecvarea lor la datele analizate, analiza cantitativa)
acordat …..
(max 1)
Calitatea concluziilor (interpretarea psihologică a rezultatelor / analiza
calitativa)
acordat …..
Criterii stilistice (max. 1p)
(max 0.5)
Calitatea stilului de redactare (claritatea exprimării, logica structurării,
corectitudinea gramaticală)
acordat …..
(max 0.5)
Respectarea exigenţelor formale de redactare academica (cele
prezentate in Ghid)
acordat …..
Punct din oficiu 1
Nota propusă (suma punctelor acordate)

Concluzii, recomandări:

Apreciez că lucrarea INDEPLINESTE /NU INDEPLINESTE condiţiile pentru susţinere în vederea


obţinerii licenţei în psihologie/diplomei de master si o evaluez cu nota..............................

Profesor coordonator Data


GHID DE EVALUARE A SUSTINERII LUCRARII DE LICENTA

Punctaj Intrebari posibile: Greseli frecvente:


maxim
a) CRITERII TEORETICE – maxim 3 puncte
a1.Gradul de 1 pct § Exemplificati un studiu recent in atitudine „pasivă”,
actualitate, noutate si care au fost cercetate relatiile expozitivă şi necritică
originalitate al temei dintre aceste varibile? asupra literaturii de
§ De ce ati ales aceasta tema? specialitate;
§ Care este relevanta temei alese,
importanta teoretica sau/si
practica?
§ Cum se leaga aceasta tema de
cercetarile din literatura de
specialitate?
§ Prin ce se diferentiaza aceasta
tema de cercetarile din litaratura
de specialitate?

a2. Volumul şi relevanţa 1 pct § Ce surse bibliografice ati folosit referinţe bibliografice
contribuţiei teoretice în in realizarea demersului teoretic? sumare, inconsistente;
raport cu tema - § Dati exemplu unei carti/articol neactuale
Capacitatea analitică şi consultat(e) si a unui autor Colajul de teorii,
spiritul critic în raport cu roman/strain! neactualizarea teoriei la
suportul teoretic § Ce diferenta este intre cele 2 tendintele actuale
teorii prezentate?
§ Care sunt punctele de
interes/dilemele in literatura de
specialitate in ceea ce priveste
aceasta tema?

a3. Legatura dintre 1 pct § Cum ati definit variabila X? De ce prezentare


demersul teoretic si cel ati optat pentru aceasta definire? nesistematică, lipsită de
metodologic § Care este legatura conceptuala coerenţă şi fără
dintre variabila x si y? scoaterea în evidenţă a
§ Care sunt argumentele pentru aspectelor care susţin
care ati presupus existenta unei formularea ipotezelor
legaturi intre concepte? cercetării. Pronuntarea
§ Cum ati construit modelul si intelegerea gresita a
teoretic? termenilor psihologici si
a autorilor in
prezentarea orala
Puncte de penalizare:
Daca nu mentioneaza nici un studiu conex cu cercetarea, atunci nu se acorda 1 pct.
Daca nu mentioneaza nici un autor sau nici o carte, atunci nu se acorda 1 pct.
Daca nu stie sa defineasca una din variabilele studiate, atunci nu se acorda 1 pct.

In principiu, studentului i se vor adresa minimum 3 intrebari pentru partea teoretica. Daca nu
raspunde la nici una dintre intrebari, nu i se acorda nici un punct la acest criteriu.

Masuri drastice: daca foloseste gresit conceptele, nu se acorda nici un punct!


Punctaj Intrebari posibile: Greseli frecvente:
maxim
b) CRITERII METODOLOGICE – maxim 3 pct
b1. Calitatea 1 pct § De ce ati ales aceste obiective? -absenţa unor obiective clare sau a
obiectivelor si § Cum se leaga obiectivele unor întrebări explicite, cărora
ipotezelor, a propuse de celelate studii din cercetarea trebuie să le găsească un
modelului domeniu? răspuns.
metodologic, § Cum ati ajuns la formularea -ipoteze improprii, care nu au
demersul teoretic- acestor ipoteze? legătură cu obiectivele sau
metodologic § Ce tip de relatie dintre variabile întrebările cercetării
este vizata in aceasta ipoteza?
Este o ipoteza unidirectionata -ipoteze care sugerează relaţia
sau bidirectionata? cauzală între variabile („determină”,
§ Ce coeficient statistic se „influenţează”, etc.), atunci când
foloseste in testarea unei acestea nu sunt măsurate în context
ipoteze de covariere? Dar a experimental;
unei ipoteze de diferenta?
-ipoteze prea complexe, care fac
referire la mai mult de două
variabile, în timp de procedura de
testare statistică include numai două
variabile;
-ipoteze cărora nu le corespunde o
testare statistică adecvată;

b2. Calitatea 1 pct § Care sunt indicatorii omiterea prezentării variabilelor;


psihometrică a psihometrici ai probelor
instrumentelor utilizate? omiterea prezentării modului de
utilizate (fidelitate, § Cum ati masurat variabila X? constituire a eşantionului.
consistenţă § Cum ati facut validarea probei?
internă, validitate) § Ce indice de consistenta utilizarea unor instrumente de
interna are proba X? investigare ale căror caracteristici
§ Cum ati selectat participantii la psihometrice nu sunt cunoscute
studiu?

b3. Calitatea 1 pct § Cum ati realizat testarea ignorarea importanţei şi, implicit, a
procedurii de lucru subiectilor? prezentării aspectelor procedurale.
(calitatea § Descrieti instructajul facut
măsurării, evitarea subiectilor. cotarea gresita a testelor si
erorilor, § Cum ati reusit sa realizati chestionarelor utilizate. folosirea
respectarea respectarea principiilor etice datelor standardizate in prelucrarea
normelor etice) ale cercetarii? datelor, nu a cele brute,
§ Cum se coteaza proba X?
§ Cum ati construit baza de
date?
Puncte de penalizare:
Daca se formuleaza ipoteze cauzale si se testeaza non-experimental/ prea complexe /improprii fata de
obiectivele cercetarii, atunci nu se acorda 1 pct.
Daca nu stie sa explice cum se construieste baza de date, atunci nu se acorda 1 pct.
Daca nu se prezinta calitatile psihometrice ale probelor utilizate, atunci nu se acorda 1 pct.
In principiu, studentului i se vor adresa minimum 3 intrebari pentru partea metodologica. Daca nu raspunde
la nici una dintre intrebari, nu i se acorda nici un punct la acest criteriu.
Masuri drastice: daca se coteaza gresit probele, atunci nu se acorda nici un punct – date
distorsionate.
Punctaj Intrebari posibile: Greseli frecvente:
maxim
c) CRITERII ANALITICE – maxim 2 pct

c1. Calitatea 1 § Care sunt argumentele pentru grafice sau tabele incluse la
prelucrării si care ai folosit procedeul X anexe, ceea ce face dificilă
interpretarii pentru testarea ipotezei? înţelegerea lucrării;
statistice (statistici § Cum ai demonstrat inferenta
descriptive, cauzala? teste statistice inadecvate
statistici § La ce tip de ipoteza se refera ipotezei sau naturii relaţiei
inferenţiale, valoarea testului t? dintre variabile;
adecvarea lor la § Ce semnifica p?
datele analizate, § Daca valoarea lui t este prezentarea incorectă a
interpretarea semnificativa, care ipoteza se rezultatelor la testele
corecta rezultata valideaza? statistice, de ex., se scrie
in urma analizei § Cum se stabileste valoarea numai valoarea lui p, fără
cantitative) semnificativa a lui r? valoarea testului sau
§ Cum se interpreteaza valoarea invers,
semnificativa a lui t? prejudecata după care
§ S-a confirmat ipoteza? neconfirmarea unei ipoteze
de cercetare, prin
admiterea ipotezei nule
prezintă un punct negativ al
lucrării
c2. Calitatea 1 § Ce semnificatie psihologica are prezentarea doar a
concluziilor acest rezultat? rezultatelor numerice şi a
(interpretarea § Daca intre variabila X si semnificaţiei statistice, fără
calitativa, variabila Y este o corelatie a se discuta sensul
perspectiva semnificativa pozitiva ce psihologic al acestora;
psihologică a semnificatie psihologica are
rezultatelor) acest aspect? Dar daca prezentarea unor concluzii
legatura este indirecta? care nu sunt sustinute prin
§ Care sunt motivele posibile datele obtinute
pentru care nu s-a confirmat
ipoteza?
§ Care este relevanta practica/
aplicativa a rezultatelor
obtinute?
§ Care considerati ca sunt
limitele cercetarii relizate?
§ Care considerati ca sunt
viitoare/posibile directii de
cercetare?
§ Care considerati ca este aportul
cercetarii la literatura de
specialitate din domeniu?

Puncte de penalizare:
Daca nu stie semnificatia indicatorilor statistici, atunci nu se acorda 1 pct.
Daca nu se face interpretarea psihologica adecvata atunci nu se acorda 1 pct.

In principiu, studentului i se vor adresa minimum 2 intrebari pentru partea analitica. Daca nu
raspunde la nici una dintre intrebari, nu i se acorda nici un punct la acest criteriu.

Masuri drastice: daca nu este adecvata prelucrarea statistica la tipul de ipoteza formulat,
atunci nu se acorda nici un punct.
Punctaj Intrebari posibile: Greseli frecvente:
maxim
d) CRITERII STILISTICE – maxim 1 pct
ASTEA SE POT EVALUA SI PRIN OBSERVARE DOAR!

D1. Calitatea 0.5 Ce ati vrut sa spuneti in paragraful greseli gramaticale,


stilului de urmator ..citat..? tehnoredactare neglijenta,
redactare – folosirea diferitelor tipuri de
(claritatea fonturi, preluarea
formularilor) materialelor de pe Internet,
fara diacritice,

d2. Respectarea 0.5 Cum se fac citarile?


exigenţelor De ce nu sunt mentionati toti autorii Posibile greseli:
formale de citati in lucrare la bibliografie? nerespectarea normelor de
redactare si citare, nementionarea
prezentarea tuturor autorilor citati in
generala text la bibliografie,
prezentare orala nesigura,
ambigua

Puncte de penalizare:
Daca materialul este redactat neglijent, inconsistent (la partea de prelucrare si interpretare a datelor),
atunci nu se acorda 0,5 pct.
Daca nu se respecta normele de citare si de redactare, nu se acorda 0,5 pct.

Masuri drastice: daca intreaga lucrare este scrisa neglijent, inconsistent si fara sa se
respecte normele de redactare, nu se acorda nici un punct.

Punct din oficiu 1p

Exceptii de punctare:

- nu demonstreaza ca stie probele aplicate – notare cu 4


- plagiatul sau alte modalitati de fraudare – nota 1
- depunctarea drastica la cel putin 2 dintre cele 4 criterii – notarea cu 4 a lucrarii