You are on page 1of 22

UPKBEHO-CJlOBEHCKJ.

1

IiYKBAP

3A nPABOCnABHY HJEUY

HAPOllHl1X OtHOBHI1X W'KOJlA

CA€l'A,HHO

MMT A tfEWKOBI111

"p. '>I(ynr. ~U"OJl .. HaLl30pHlII;.

WEen> 11,3JlAHdE.

HAKJlAAOM. JlYKE jOUIiI'FlA Y YJBH1JlEl()' 1916.

Ue'Ha je H'1-b1!t3H 32 ntHype.

llPKBEHO-CJlOBEHCKH

6YKBAP

- -

3.·A nPABOCJIABHY1lJELlY

HAPOllHI1X OCHOBHIHX WKOJIA

CACTABHO

MItTA HEWKOBHll

WECn) H3JlAtLE.

fMKJlAAOM. n),KE JOUHnA. r YJBHJlEKf 191,6,.

UeHa je HlbHSH ,32 nO'Type.

Ha npajelMQf BH.C'OI<. npe:lli.Ce.,mHlHWTB<! npaaoca. epa .. apxHjepej. CB,CtlHOD.i:l Y KIlJPJlOBUHiM3 01.. 29. aarycra 1904. 6poj M. 4112. 06'HaWJl3 [e BHe. xp, 3eM: •. BlI'a.lI..a y 3arp@6y O.ll.06pMirH oey KI:bHry K30 Yl,l6elHHK sa

II. paspen o n hMX nyli I<HX lllKO.1DI3.

Ha npajenaor Flpeuacae CpnicKe-npaIJOCJI3lJHe A'EM. KOH3H:cTOpHje Jl.a6po,oocIHcKe y Capajeay 6.11arO"'3- DOJlRnaje BHCOKa, 3eMaMK3 BnClltil y CapajeBY OT'nHC10M CBOjUM OJI. 15. cenifeM6pa 1903. 6p .. - 1:48.6~5 I oaa] 5YKoap O.D;06P"UI H:·ao HanaB,BY KlbHrY33 .HCliO'!Ho-npa.BOCJl3BHy sjepoHayKy Hap0.llHnX (IICHO:B-

"HX WKOJl3 Y lioC.IiIH H Xe:pl.I.erOBItIHI1.

11pBl1_ A110.

'" = nUCMe 6ea r lJaca_

illyo TKO CHPHBH, Ear BHJ.!H. UI'ro TKO cl~1H1KH, [jQr~ SHAH.

t.,!;o6po npOMHC1U.f, mTO 360PHIIL AOlipo "POIMHCAH, WTO 3GOpHlll!_-

.*

WTO BH.ll,HMO, TO Bor CTBOpH. III"o RHAHAtO, TO Eor~ ('fIOpH.

114M C MI1pOM. HAH ~ "'HpOM~.

- ~

Ll.Iro TKO ,400pO TBOPH, TO H. Ear BOJll1. lliTO TKO A,ORPO TKOPH, TO il Hor~ ROA"

XOt.!H Ii nOM03H MH. XOAlf fl "0,.110311 IUH.

Epo;l.z. GpOAH. ~ rpOII'~ rp"'". - TKO

AO£po 1'BOpH~ A0G.po Ii A0t-KHKH. PORS

M"CAH 0 CAOKOAH.,

••

4

llacTaBH.ya, Ml1lIa rrrarja. ddC'TdKHLlyd, MItA.1 nTIU.!,d.

Czrasa H XB3.l1a .qa npartr llo6pa Barna. (}AdKd H XRdlld Ad n,'lITH AOIiPd KdWd.

- - - - - - -,

a, d, d.

&AdAdpd ,"OPd,1I0 1l0UlTOKdTH l<dO AOHPOTKOpd. -- TKO(1d~~ UITIITH CPA-Ltd AOGPHX:~.

Cse 'raapn caase Te6e, I'ocnozra. OK.!, TKdpH CAdKE T~Gf2. I'ocnOrl,d.

nTHqe aeznrne 11 Malle CTBOPl1 Gar. IlTHLV KfAHKEfl Mdl1f CTKOplt Ror~.

- -... ~

JelJHCaBeTa 6Hlla je lJapHya.

rl

~"HCdKETd SHAd ~ l\dPHI~d.

Cae je npeaoopo, UlTO je 04 Sora. GE. e np'r\0Gp('l, WTO ~ 0AZ. Hera,

5

Bpar jle MHO cecrpa, IIpd'r~e AUlQ ""I'pH., u- ~

\.7', €.

(~IUU~d, A,nlAd CU'TPHL~d. ._ 3MEH7.. € E.dAMI'K, HllBpMO eAO.

Cnaca /J,Y wy pa6a TBojera Y Ml-lpy. rGnl!lnl ~LU_! PdRd rrR,0611'd ~ MHlp~.

Y x BaTH ce y Eiora, My 4PO je. O,'XKd'l'H €f :~ Hord "'!ApO e.

Oy, o,r, §.

oq EQrd 6 etc.A'sd tRErd, LUTO t1 amBO. - '1~AO~U!& Cf lISAltMO npfJ\'~""90CT.i r ocno).,d.

DIJKH I caBj8TH.

Tuuse M,S'&'Pdt(t4, KdA~ GISAd411d KAdA4. liTO Ilor~ Ad6, CR,I ~1 ,A',OEpO.

O,? ',l,dAIflLUI (fUrd RHlm, oy WTI,VUJU cRErd SUlUt:.

6

043H AO'£P'O, KdA'" CSlt'8Kd,KHM7t.. t'),AldlU'5. nO(A.d, ..

OYSAdTH Cf TpfGd ,tI"UO ~V B'OI'ct "1 CRlTS npdB.A:s.

Aonpo APRO Ade AOHPf nAoAoRE.

ilmu 6 rOlcnoAd npOTI:IR~ CKdKord, TKO T,KOP" lunpdRAs.

p "A" 1'1 lUTE",,"I, ""OK:'" CH }KHRI.. HO'4103H CHpOAld~tt

He RyHHTe ce He60M, H(1TH HQHM. HI K8iHHTI c, HfCOAtI., iHHTH Attu,uz. •

. _ iiiiii ....

HaHe6y cy npaBe,,[HHI!H. !" _!!I£S ,5 npdB'A!!.HIl.I,H.

D,H.

B, SHd HHTKO HH (STPd, LUTO rd A,oaa (tSHtHdAHTH. - Bord HH,TKO HI HilA' HItPAd • . _ IIPECddRHd Borolp,o.A,HlJ,f rndrn Hd,C!..

He RHlLme HHWTa.. uno je nmBO. H, KHH1s.HTI. "1m IT,d" urre ,1 ili~II(~,O.

Orafb ropa Y tbHXOBOM .qOMy. Ord~ r~pH \\,. ~HX:\'KO'A'~ A'Oil1S.

H El.~ Hlk, Hllh. .•

. KOHI&. Ilde,. - Glm .... " Tf{U'l'I.. Ih.IH-

"

KOKZ. XfJdM'1. I(~ I1'1dtlh.H.

P04 UTeJb 11 , HaUl11 x paaarezsa, POAHTfdIt.H, H4IUH X9d'HIHTMh.Hi.

- -

K paJb H RpaibH~a. KI)d~ (I ItPd~H .d.

GOAcUl~ ~Ei"l" ~ nOCTfi'It..H. - llomcM'h." (J)f"IH KO"~"£.d •. - oq KpT¥ IJ,KdTU Ah.H.l1lu:UII..

qysa.jl ceoj oepaa, nan ce He 6oj.. qt(RdH CK.¢H ,QHpdaz., ndK~ Cf IH' &oA.

- -

Flojre Eory RameMY I nojra, UOHTJ Uo·rS UdlUMtt$, noi.T" •

..., . .,.. ""

H, II, H.

7

O.M'Ht1I5H f': RomE, ~I Adp~,H n~'KOH (8'>"

.- filii ..;1"1' '¥I W

KdCMM"" ..: KG'". - _lnHA~'H MdH:IJrH XRdl1.:l tU

RMHKQH &9HI3H.- O¥-X:Pd'A~~ Hers XRd~SAd('T"

CnaCOBO pOlKJleCTBO,.

:»c:

li3dlUdO Hdtlory" 3'A:&' L\,il'Pd; Ad n npmHW' IRde?,. Hapo~K.

i~J npl't'CIiiIIEAf (lidKH, Ad Cf npflluwf or CKOH 'r~dA~.

T dAd In 0\ (l1$,TU fr lIP'4H,tTd 03K. Irpd..',A Hd3d~'f1'd ~ KIITAEIEM!l. ,Ad e,e npmHWlE.

II KdAd' .MAIO' 'TH*'~, HdCTd AOGd, A.

OHd '~OAH.

T~ POAfl1 C,BQerd npRmu,d, ,6",""U,4.

Oy EMH,3HH'H ndC'r'HpH 4:SRd~S ,rTpcl>K~ ((0,.1.1. (TdAd (BOerd.

fl rdf,&IHrM& f(H"nQ'AHllH oVKd3A 11M'!. CI 11 (AdRd rOCnO,,A,.d BdRttHCTd,d QHHI " ~ndd" l.IIJHlliJf.

P!E4f iii,,,,v.. JHr,MK;, ,,0, SOUTE fi" ,ll.GHOC:HMI.

PdAOCTElH r"dC~ KdtHtl Ii (R'''~\! HdPoAS~, AdlidCl. tf POA"~ _ Ondcz".

8

9

Ov 6A,dH'1. MdXK IIQCT~IA,fMH0)KTIO J'Nr'Ad, '1": n~H IRMHlIJdXS Bord:

,,(},ldR,d Hd, KH'HHH H'OlrS; 11 IH!IS .~UA"'"I MHp'''!:'',

Tpenn AVlO.

C.KOAtZ, npH3plH Hd IHiICK. .- dss. 6CMI"

...... - -

r~cn0A!& R"""I. TRQU. ,_" Ad ~noRJfT'K

ieV' IH.:1k.- ~ If niE mlE npiiM& nOAdHil.-

.. ... - - ~

OTtlie BiK~AdJf, ,",OAfll XpiCTd: ,Rord. ,_ OrM ..

... - ... ~

A 10A8 npoHAoXOIiUS.

"". ,.~ "'III •

GD£I'GH XPJGT'6, IMllSPJlTOPJI

UriUT6fO.

10
0 Or } je
"
<rl, w <rl, w rk
J Ja { Jy { ja
..
1 III, " 10, ." ...
1<1 ... ,
,
Tn~'k ~E AOKA~ETZ. c£HA.:!TEAkCTKO. K03AEP~ 'ttiA\ OY'fHTMA\ ragit '1'~ C'1'dAs '1'KOIM~. - EAdr:H, HE U HMi.-ro HiZr., - B KC~

- -

ImSTpmHA\A\ M~hI., XKdA" fKA\TOE HMhI erd,.

,......,. - - - --

- (;3Aoa:'·'M!l. nom'f Hif. - G.orn-ks k'T!l. BO-

- - -

miC'1'RtHHt;10 AEPa(iKt§ HmpECTifIHW. - KP4CHW

- --

3

S, s

1 illq

I lJI, ltJ

H

.,

h.

I H, "B, j t v

lLH4J11X~ 3d~H'T'HTM" HE"'O~.'~"Kth(llJ.laIXZ.

Kpd~lt.. - ill ~1'H TTdpdCKEYO 'A RHdA\. -- I;f-

11

,"'IJIMI'& TA., OT'U On!p,i~\t'H'I. ~ DOCArk • .A.,OIl4TM~ 'Br.: K'I. Cisspauarw UJVdd. - IP'I~

~,p,~ Iii III ';OfTHB.'& rC cnoAh.. - A'AAM~ r. tJ:VO,1O ii 'TAl" KO.33 lId. -- K03KM::;t.tHACA\ ,~C'.

;k.".... A\r'K~: rOPAliJlNfO HH,3dO~tntA& itH.

... ~ iiiiiiii

- .

T6'lt1X¥.

-

I-T

e;A

t He l a" a

J ne , w,~

jill"

rr

irr ..... H~lKiiA" XPdHf'tTfAlO Mol (RAI."~IL - AMKS.TI;, (}(.~v. A Ru." Kt:nHw., - TI.:a

IIl.lMS. H4nHcJ,,1. elcit BCElIhtT"~' e.vdrrfAi.. -

-

II. "'d~ d'pxJrrMf tMipTH:h.IH, T~II npI'AIl:Td.,

-

IMN n:o'M6lpH"K~. ~ HpdRtAHHK& liaRW , ••

'K!il& np,ou,I~T"T,&. - XBddllTf R6r,a ss. 't;ATllfti H r8It"(~I.. ~ g'O'C"OMIHH.lt(:' (RA.. arw &v,!,o.tf d. -- Ret rOi9rk edEni ilt: n_'fWB,pd-

,_, -

1'2

g",,(~ e€H XP[cT~ R6)K'. - fOil '-I dAw..d A~'W Air. eCH.

llf8110AORHtfA M!lTfi H~,OAc:j'Pd tiA6iidDAPiUGKd'&.,

~Klp(!n UJH AU" V(t~nO.Mz.. it "I 't Ii qtlh':8\. HiHIVITh.Ub.f ),.8W! Cd aJwd,Ad eci:l KdM ... 1J1hM\,CA\ E.6rtt

Bd"'! (,""'-If Mo': 'UHHKWG~ ~13",~AHkI" OT.• Mf.

- it R-tHU Atl. HEB'~(Hh.IM" BrkH4 o1Ch\ ed.,

8~,,""" elE A"'¥'i .

.DAdA IUlI,&" e.r0iK' npiilMK (}V"U HI.

H!d '_H.

t)g"'''TB.~fJm,'5 [taB.HAif~ ee'H BY. iB.\~p'k~, Cd Kin.

'"

medll:oK' la:KIW np'h~TdAS. OrH:f3p''ifHS.,

B.,. .. : 'IX,c1 ~w M"~A'H lI,d ,l, t KdMd P: d '1 ~A..i"dl'·'&., I H¢Sed.

.. .

.IIKW Ad U.di'~ 8CI~X& lliI'OAiHAU AW. drr'A"

tKHMH "n~', AIMIW AOPVHOctlMdl 4 Ui"H. fiA .. , ,AHA 'd.

13

n'XH'r(~RI.,,6· K.W W ,.il KAt~crW XAdlKHTH

ILfI'lLCTW ,M'OY"fd,

A8w!. HdWiMXZ..

SB'1i:P'hi, K9oknKdlrW, AdPOB 'A'1. ee,.t. X.piC'J'6c~; ,nd,(:iHil'~

'4eTBpTIft AHO .

......a

IIl.Talba cKpa1leHMM IPfliJe'lMMa. n psa aj eo,6.3:.

, .. ~ 'I

rornoAH, HMf n,HI'lrf\'1"UQ' 'n,(liro l.~X.l .

.... ' ,,~, ... ~.,-li

r J.H, HI'[I np'~I( ... are T50Ui'O _!._'fi.J..

-~ j

f'OM,,A.lC'I"IO 'fillioi X,i("f' GO:t'if HaWiS.

r~fJllO' Tgoi Xp .. ~i lim~ H,4.WI: •

..

bA"Mftl'liI nA~'il:i'qlH" IIilIKW ,.hi OVTtWA'J'C.tI.. 1i;\3\~HH nl!.t'l~II.IH, I;KW ·rill oY''Tt,~! "'r1(,04I .•, . ,

H'I AHWj,"!~A\ I'I(AlIK,6.rW UArl..

H. A!iW ;.\'r,~/I'. S'.olo. "JlfW "AIIi'A

-

o ~H" Iii: O:';iH, C ~11I'1 1 tl5 W E.W IiA l'f'l.. eN.'" :!!.!1 Oti~ !Kh.l s .. lUI"''I. .1i'"trOCAOliAtO rOCnOAA 114 IiC" KOI spi"' ....

IiArort\Ol\A.o rAA HA IH ... KOI "PIM"' .'.U'lH'1 (&~·r'l., €AHH'1 I"ocno", .. iH(~(!l XpiC'fOC'l..

ihHH'I. (·rz, €A~H~ rlh iH(~('l. XP'T"oc'J. .Sm" ...... A.... TpOHIU) lii:AArOKOi\H W Mitt. sm·i.i.... TPllf, £ArOI'iOAI~" Milt.

XporOC!l - Xpll'rOC'1.

6AltiEr .. H Ii AAlfi(riH.

r'Y- ,

AH = I ocnO,.\H.

OHa = O~II'1. r~'f60 = rOlfi,.\fC'UO.

.. .

r,lH = rocnOAH .

.,..

Up-nill = lto\pc·r8ilt.

liMt = IiOlfif.

!m·r~ ... = GcuK ... ·r.i. .....

.. .

Tpl\1 = TpOHUE.

JiAr0IiOi\H = liAAroROMi

14

rAj - rQCO()AI.. !x.~ - !WXA"

Iii Ar! i&A~:f' ,,_

n,n.f~rw '= UpEc.,..,,,.i.rUl.

li~iH fiO,::f\il'.

X p·rt = X p:iic'f".,

&XrO(AQUi'O = ~fiJ\,ArO("O:UM

1!pyra sjeu6a.

'IIM,oai:KOA.o,Ii,'U, CAAU Inrl&:t.. QAl5tKO,\I(U;;,'If, eliAIA 'f'Ui,'-_

'.

Mo,uii'f.I',AMHI &oro,o .A.litl,l.I"CA.I,U"fll MA'TKAMH sUw, rA.,I&, "",It •

Xfi('I'O(~ 150rK,fU H,3'1 ,MrpnWXs.

XP'f"O(Z, II,O(Kpef ~3w;. Mf,'n ... x~.I' "'I!J " ,

TPOH':IrCK(H tiIIIHC'" nOI'!AOHlftli,f.

... .... Ii f

T p~mKOI I!!:~f!r"" nOKAOfUHif.

,,~

dn,\wIs

nf,5o,",E('f'Oi\HUIJ,t.t. •

15

~ 'IJ." ... f!

TeIlO,."H .trrfA'1al (IO'+' .s.lixu.

TlJop.t.i1 4rrAW UQ.frI_ A~i(H.

~"""'!'I'

"

[(i,.u.rOC.\Q"iH'& SIU11 X p~c'J"'i liomi' u~~~.&. ~ArO(II'O'(U'A en~ xii'f' ,~ "lUI?.

*

r.l).ttit'''' "A.irO,Al"HI.~ Ii orop O'A H I.(f .1. tKO r ~.A.8Hr" li.AIiOAA:'I"""'" ~ 110'.

*

r"iofOAIi rorno ..... K~ Monlto rA"rOAAI.

r i\.:t.fQ", rAl K'& M.OY"IO r ;\,Ih,.

A'iliAWI!.S = 4no''I"o,\wl5:'I. r:\.+. = I' lu.rOA ..... MA'fU,MH = .M.Mti,'fUMH.

.. ~

Il!rfIAH = drrl4H.

I

IiMO.l.lTHtII... = IiAArO,lA"T""'..tL.

'i~l\tKO'A.e .. 'i'£ = If.rAO'stKOA.G6.'t:L Ii' (I = AiIO.

qo. _

CO(Kfrl= 8:ofKpin.

',," - ,

liUkI = ,li.tn,O,lHt.lI:Il.

6Aro'(M"~IiI~ =li,A.r~(".II';n!l.

T.. - •

P'1IHKCf = T pOH'i'CKOf.

16

T'pelia sjeI).1oa. n",.lM"i·IifAr'l'IO x,i''I'r!HZ, INtrnOC1""'A.tlIOE. npl,.lC'f"4'1i"M(i'T'O X;lfiAHS HmOt'il'II:I,4HOI .•

It

(}UIOtAOIlAIO 'l"Ai IU!!o.IIKO. C .... AIOC/i.Oll\fO 11"'" 8iKO.

-

8««11. fOAffHiA eMk u; }jost E,li'w. ,Hof, ... , COl(;IHi'" eM~ II~ &3t erw.

r'"'.' 10 CI .... 'I"tM'1 ~,5HXC" "fI;\. TAK\\! 110 ,itM§ ~II"X(" Tn~t. .

..

RprH.u.Tf n:OKAOHHMC... UAIPII5H HAllUMS :Gor8'.

IpiH,_v4T' nOK,\OHHM.C... U.PfIloH HI.WfM~' 1irtl.

~ ~

*

Co ,e.UI:HOPO.lHIr.:IM".& ,["IOHMs, OWHOMS.

..... II' "'-

CO 'AIHHO'OAH"'M.~ 'l'IOH'M~ OHOM'II:.

*

.I'\; .' I ,

8 1u(1.t.'I"'WM!&. 'I",I;OHMi. .l.1lX'OMSo.

.. • r -

II IUff'li"Wt\1Z. ,.,OHM'.& liOM.!II..

~ "'¥ '!II A I

dHIK!&. ""i~rI!!lXS '&li'ffA~ H £,Xlrn\l. •

.IUIKI. c.ofI"lIlp,jrrAs, H ~a4rrA" .11

18

r,u,Ii'OIl..,luuro npOpOIH.

rAAlW.t,rQ n;pOKH.

1,,01'1" - HPO,O,KH. X;T:~.iH'Z; = X pi(Ti6.HI.. [(piliH - U"phm.

ArrA% :-- Ailrr!i\!;,

lXOM~ = l~XOM!l. r~"'IHU.aiO = r .\4Irej\"''''''.'

1i3t = 11031:. CHOM!&, = O~t10M"&.

, .~." ,1"'1; ~

J{PX.UT"'~ = lIpX'j\rffl\~.

f.t~KO = G~.t."":II;O . .frim~blM"1. = G.m6111'f..lM't.., :&,;Il = fior~.

(HtMZ -= C:1"'~'ftM'lI..

/{allO ce CfHT.a;y OBe pHjeYHi

f':i'no. -- ~'Alf8H, ~ L(~'fIiM, X~o... -

~ .,j ,.

MMI,AM-H. - 1I11"rJl,td. _- _ IiArOC,II,oRn.. -- 8.01l''f'H.-

,,,. .... ..... ~ ,iI'"

Ii::'fif. - .Gm'fh.lM§.. - T,u.E. -:0. IiA.RlM. 1 ..... -

rho ....... r ;t"" list. - q~ltkKO!lI.iIi~. -

19

Xp,.ia,HI'X. - li.;"I. .1io,. - In.. - &2K •. , ~ r',U,. - tt.;:i6H. - ir~'. ,_ ONOMS. - A",.-i.rrA ... -

. ~..,.. .

r AASIDAfQ. -_ G.,(U,.",.. - JlIIlAW5'1.,. - TP'4KKO:t. -

"" -~ - .. • . ('!'

C,.z,. _ firs. - lxoM'I.. - Dpp'OKH. - G'T~Ms.. -

" ''''!i

Xprr:i. - liAr A. .........

i..\rOICA'OIA.o. -- !iw. lI,u'I'''ro.

... "'!!. '!"!!! •

CH'1 ....... ,1lrrA'I.. - &1( .. , ......

- rj;j. - Ii';"OA''''MM. -_

.1. 2. 3.. 4., 5. '6. 7. a 9. 10.
.. - .. - " .. - - ..
~ 15 Ir J. e .. 3 " At Kal(.o ce RHUle:,
5. 8. 2. 4. 1. '9. 3. 7. lQ. 6.
10 .. 3. 7. 5. 9'. 6. 1. 4 .. 2. 8.
2. 4- 6. 1. 10. 1. 3. 5.. 1,. 9.
10., 9. 8. 7. 6" 5,,, 4. 3. 2 L
"
-
20. 3.0. 40. 50., 60. 70. SO. 90. 100.
_, - - .. ~ -
It A. M. H. a· o. 11. 'to ,.
,~ 20

KaKQ ce nsui«:

10.40. 80. 20. 50 30. 100. 70. 60. 50.20. 100. 60. 40. 90. 3'0. 80. 70.

MO 90. 80. 70. 60 .. 50 .. 40. 34). 20.

t, = i. 2. = i. 3. ~ r. I .£ -:- i.. i 5. = s. ttl == ,i. 20. == K. ' 30. = A. 40.. = M. 50. = Iti

&. = i 7. = 3. 8. = ii. 9. _ ~'1 tOO .= ;. 10. == i. 70. = O. 80. = n. 90, - 't.

KOJ11{!('o je:
- ~ ~ ~ - - - .
E· K. 3· ....... .... a· I. p. A. '\.
- - - _. " . - - ..
14 t. n. •• A. H. H. • • O. ,. 21

10 20 130 140 1150 160 170 ISO 190
r Ii I .1 .it I H I ,i I iii I il I fi
~ .. -
11 =4 •• R ... I AI., .it. II iiI. I ~ I 0, I ii • I li.
il . i I I!I r
'2-~·' I. KI! .1!! ~ II ~ ~ ~ 1 ~
II .. ~R." "'I HI 011 !'Ia "IS
3=r.: r,. K'f I ~f M. I: iir I 1,( or I ill' I 'if'
., ..'.r
I ,
I . ., 'Ii' I Ai~ I I ficA ii,;. I n~ I 1i.A
14=AJ -AI kA AA H,A
, 1
's ~I 'E!:! K€ I Me I tie I Ie O€ I fiie I lie
: =s. d€,
I
6=§1 :§'! i(, I d. I M·I ,Ii, I I. ~:I I ii, I Ii,
- "I
17=iJ '!";; t- 3 I ~ I Msi "3 I ~ I A31 ~3
! ! 1P .... 3 !Is 03
18-~1 I~. I ti'ltl I AM I .it .. II iiM I 8M eM I fiM I it ..
,. - H.
I
i9'=.o.J A'l I K.o.ll.o. I "'.0.1, ti... I a, .. O.i.IIi·1 Q ...
I ., 100=9.