You are on page 1of 6

‫ב"ה‬

‫ב"ה‬
‫ָעד!‬
‫עֹולם ו ֶ‬
‫יח ְל ָ‬
‫ַּבינּו ֶמ ֶלְך ַה ָּמ ִׁש ַ‬
‫י ְִחי אֲדֹונֵנּו מֹורֵנּו ְור ֵ‬
‫ראשון‬ ‫ָעד!‬
‫עֹולם ו ֶ‬
‫יח ְל ָ‬
‫ַּבינּו ֶמ ֶלְך ַה ָּמ ִׁש ַ‬
‫י ְִחי אֲדֹונֵנּו מֹורֵנּו ְור ֵ‬

‫ו' ניסן‬

‫נתתי צדקה לקרוב הגאולה‪.‬‬ ‫ ‬


‫אמרתי ברכות השחר‪.‬‬ ‫ ‬
‫אמרתי תניא‪.‬‬
‫התפללתי‪( .‬לא לשכוח את הנשיא!)‬
‫ ‬
‫ ‬
‫חוברת עבודה לימי ניסן‬
‫אמרתי תהלים‪.‬‬ ‫ ‬
‫אמרתי חומש‪.‬‬ ‫ ‬
‫אמרתי פסוקים‪.‬‬ ‫ ‬
‫אמרתי ספר המצוות‪.‬‬ ‫ ‬
‫חזרתי על תניא‪_______________ :‬‬ ‫ ‬
‫חזרתי על משניות‪______________ :‬‬ ‫ ‬
‫נבחנתי על תניא בעל פה‪__________ :‬‬ ‫ ‬
‫נבחנתי על משניות בעל פה‪________ :‬‬ ‫ ‬
‫ ‬ ‫בניסן‬
‫איך התכוננתי היום לי"א ניסן?‬ ‫ ‬
‫ ‬ ‫עתידין להיגאל!‬

‫חיים‬
‫"ההוספה בלימוד התורה בעניני משיח והגאולה היא ה"דרך ישרה" לפעול התגלות וביאת‬ ‫גאולה!‬
‫המשיח והגאולה בפועל ממש"‬
‫(משיחות ש"פ תזו"מ תנש"א)‬
‫שם‪_____________________ :‬‬
‫ ‬
‫מהי "הדרך הישרה" להביא ההתגלות?‬ ‫ ‬

‫חתימת הורים‪:‬‬
‫ב"ה‬ ‫ב"ה‬
‫שלישי‬ ‫ָעד!‬
‫עֹולם ו ֶ‬
‫יח ְל ָ‬
‫ַּבינּו ֶמ ֶלְך ַה ָּמ ִׁש ַ‬
‫י ְִחי אֲדֹונֵנּו מֹורֵנּו ְור ֵ‬ ‫שני‬ ‫ָעד!‬
‫עֹולם ו ֶ‬
‫יח ְל ָ‬
‫ַּבינּו ֶמ ֶלְך ַה ָּמ ִׁש ַ‬
‫י ְִחי אֲדֹונֵנּו מֹורֵנּו ְור ֵ‬
‫ח' ניסן‬ ‫ז' ניסן‬

‫נתתי צדקה לקרוב הגאולה‪.‬‬ ‫ ‬ ‫נתתי צדקה לקרוב הגאולה‪.‬‬ ‫ ‬


‫אמרתי ברכות השחר‪.‬‬ ‫ ‬ ‫אמרתי ברכות השחר‪.‬‬ ‫ ‬
‫אמרתי תניא‪.‬‬ ‫ ‬ ‫אמרתי תניא‪.‬‬ ‫ ‬
‫התפללתי‪( .‬לא לשכוח את הנשיא!)‬ ‫ ‬ ‫התפללתי‪( .‬לא לשכוח את הנשיא!)‬ ‫ ‬
‫אמרתי תהלים‪.‬‬ ‫ ‬ ‫אמרתי תהלים‪.‬‬ ‫ ‬
‫אמרתי חומש‪.‬‬ ‫ ‬ ‫אמרתי חומש‪.‬‬ ‫ ‬
‫אמרתי פסוקים‪.‬‬ ‫ ‬ ‫אמרתי פסוקים‪.‬‬ ‫ ‬
‫אמרתי ספר המצוות‪.‬‬ ‫ ‬ ‫אמרתי ספר המצוות‪.‬‬ ‫ ‬
‫חזרתי על תניא‪_______________ :‬‬ ‫ ‬ ‫חזרתי על תניא‪_______________ :‬‬ ‫ ‬
‫חזרתי על משניות‪______________ :‬‬ ‫ ‬ ‫חזרתי על משניות‪______________ :‬‬ ‫ ‬
‫נבחנתי על תניא בעל פה‪__________ :‬‬ ‫ ‬ ‫נבחנתי על תניא בעל פה‪__________ :‬‬ ‫ ‬
‫נבחנתי על משניות בעל פה‪________ :‬‬ ‫ ‬ ‫נבחנתי על משניות בעל פה‪________ :‬‬ ‫ ‬
‫ ‬ ‫ ‬

‫איך התכוננתי היום לי"א ניסן?‬ ‫ ‬ ‫איך התכוננתי היום לי"א ניסן?‬ ‫ ‬
‫ ‬

‫"כל יהודי‪ ,‬אנשים נשים ואפילו טף‪ ,‬יש לו אחריות להוסיף בעבודתו להביא את משיח‬ ‫חיים‬ ‫"המינוי דדוד מלכא משיחא הרי כבר הי'‪ . .‬וצריכה רק להיות קבלת מלכותו על ידי העם‬ ‫חיים‬
‫צדקנו בפועל ממש!"‬ ‫גאולה!‬ ‫וההתקשרות בין המלך והעם בשלימות הגילוי ‪ -‬בגאולה האמיתית והשלימה"‬ ‫גאולה!‬
‫(משיחת ש"פ שמיני תנש"א)‬ ‫(משיחות ש"פ משפטים תנש"א)‬

‫ ‬
‫מה אתה יכול לעשות בשביל להביא את משיח צדקנו בפועל ממש?‬ ‫ ‬ ‫מה צריך עכשיו העם לעשות?‬ ‫ ‬

‫חתימת הורים‪:‬‬ ‫חתימת הורים‪:‬‬


‫ב"ה‬ ‫ב"ה‬
‫חמישי‬ ‫ָעד!‬
‫עֹולם ו ֶ‬
‫יח ְל ָ‬
‫ַּבינּו ֶמ ֶלְך ַה ָּמ ִׁש ַ‬
‫י ְִחי אֲדֹונֵנּו מֹורֵנּו ְור ֵ‬
‫רביעי‬ ‫ָעד!‬
‫עֹולם ו ֶ‬
‫יח ְל ָ‬
‫ַּבינּו ֶמ ֶלְך ַה ָּמ ִׁש ַ‬
‫י ְִחי אֲדֹונֵנּו מֹורֵנּו ְור ֵ‬
‫י' ניסן‬ ‫ט' ניסן‬

‫נתתי צדקה לקרוב הגאולה‪.‬‬ ‫נתתי צדקה לקרוב הגאולה‪.‬‬


‫אמרתי ברכות השחר‪.‬‬ ‫אמרתי ברכות השחר‪.‬‬
‫אמרתי תניא‪.‬‬ ‫אמרתי תניא‪.‬‬
‫התפללתי‪( .‬לא לשכוח את הנשיא!)‬ ‫התפללתי‪( .‬לא לשכוח את הנשיא!)‬
‫אמרתי תהלים‪.‬‬ ‫אמרתי תהלים‪.‬‬
‫אמרתי חומש‪.‬‬ ‫אמרתי חומש‪.‬‬
‫אמרתי פסוקים‪.‬‬ ‫אמרתי פסוקים‪.‬‬
‫אמרתי ספר המצוות‪.‬‬ ‫אמרתי ספר המצוות‪.‬‬
‫חזרתי על תניא‪_______________ :‬‬ ‫חזרתי על תניא‪_______________ :‬‬
‫חזרתי על משניות‪______________ :‬‬ ‫חזרתי על משניות‪______________ :‬‬
‫נבחנתי על תניא בעל פה‪__________ :‬‬ ‫נבחנתי על תניא בעל פה‪__________ :‬‬
‫נבחנתי על משניות בעל פה‪________ :‬‬ ‫נבחנתי על משניות בעל פה‪________ :‬‬

‫‪‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬‬ ‫באיזו התוועדות‪-‬י"א‪-‬ניסן השתתפתי?‬ ‫איך התכוננתי היום לי"א ניסן?‬
‫‪‬‬

‫"כבר "הכל מוכן לסעודה"‪ ,‬וכבר מוכנים לגשת לשולחן‪ ,‬ולאכול את סעודת לויתן ושור‬ ‫חיים‬ ‫"על ידי לימוד התורה בעניני הגאולה מתעלה למעמד ומצב של גאולה‪ ,‬ומתחיל לחיות‬ ‫חיים‬
‫הבר‪ ,‬כיון ש"הנה זה (משיח) בא" תיכף ומיד ממש!"‬ ‫גאולה!‬ ‫בעניני הגאולה‪ ,‬מתוך ידיעה והכרה ש"הנה זה בא""‬ ‫גאולה!‬
‫(ש"פ פינחס תנש"א)‬ ‫(משיחת ש"פ בלק תנש"א)‬

‫אלו מאכלים יש בסעודת הגאולה?‬ ‫איך אפשר להתחיל "לחיות" גאולה?‬

‫חתימת הורים‪:‬‬ ‫חתימת הורים‪:‬‬


‫ב"ה‬ ‫ב"ה‬
‫ראשון‬ ‫ָעד!‬
‫עֹולם ו ֶ‬
‫יח ְל ָ‬
‫ַּבינּו ֶמ ֶלְך ַה ָּמ ִׁש ַ‬
‫י ְִחי אֲדֹונֵנּו מֹורֵנּו ְור ֵ‬
‫שישי‬ ‫ָעד!‬
‫עֹולם ו ֶ‬
‫יח ְל ָ‬
‫ַּבינּו ֶמ ֶלְך ַה ָּמ ִׁש ַ‬
‫י ְִחי אֲדֹונֵנּו מֹורֵנּו ְור ֵ‬
‫י"ג ניסן‬ ‫י"א ניסן‬

‫נתתי צדקה לקרוב הגאולה‪.‬‬ ‫נתתי צדקה לקרוב הגאולה‪.‬‬


‫אמרתי ברכות השחר‪.‬‬ ‫אמרתי ברכות השחר‪.‬‬
‫אמרתי תניא‪.‬‬ ‫אמרתי תניא‪.‬‬
‫התפללתי‪( .‬לא לשכוח את הנשיא!)‬ ‫התפללתי‪( .‬לא לשכוח את הנשיא!)‬
‫אמרתי תהלים‪.‬‬ ‫אמרתי תהלים (שים לב‪ :‬הפרק של מלך המשיח הוחלף לק"י)‪.‬‬
‫אמרתי חומש‪.‬‬ ‫אמרתי חומש‪.‬‬
‫אמרתי פסוקים‪.‬‬ ‫אמרתי פסוקים‪.‬‬
‫אמרתי ספר המצוות‪.‬‬ ‫אמרתי ספר המצוות‪.‬‬
‫חזרתי על תניא‪_______________ :‬‬ ‫חזרתי על תניא‪_______________ :‬‬
‫חזרתי על משניות‪______________ :‬‬ ‫חזרתי על משניות‪______________ :‬‬
‫נבחנתי על תניא בעל פה‪__________ :‬‬ ‫בדיקת‬ ‫נבחנתי על תניא בעל פה‪__________ :‬‬
‫נבחנתי על משניות בעל פה‪________ :‬‬ ‫חמץ‬ ‫נבחנתי על משניות בעל פה‪________ :‬‬

‫איך התכוננתי היום לפסח?‬ ‫איזו פעולה מיוחדת עשיתי לכבוד יום ההולדת של מלך המשיח?‬

‫יש לי כבר‬
‫הגדה עם ציורים?‬
‫מז‬
‫‪ 109‬ש ל טוב!‬
‫נ‬
‫ה למלך‬
‫המשיח‬

‫ניקיתי וסידרתי?‬

‫חתימת הורים‪:‬‬ ‫חתימת הורים‪:‬‬


‫ב"ה‬ ‫ב"ה‬
‫רביעי‬ ‫ָעד!‬
‫עֹולם ו ֶ‬
‫יח ְל ָ‬
‫ַּבינּו ֶמ ֶלְך ַה ָּמ ִׁש ַ‬
‫י ְִחי אֲדֹונֵנּו מֹורֵנּו ְור ֵ‬ ‫שני‬ ‫ָעד!‬
‫עֹולם ו ֶ‬
‫יח ְל ָ‬
‫ַּבינּו ֶמ ֶלְך ַה ָּמ ִׁש ַ‬
‫י ְִחי אֲדֹונֵנּו מֹורֵנּו ְור ֵ‬

‫ט"ז ניסן‬ ‫נתתי צדקה לקרוב הגאולה‪.‬‬ ‫י"ד ניסן‬


‫אמרתי ברכות השחר‪.‬‬ ‫ערב פסח‬
‫אמרתי תניא‪.‬‬
‫נתתי צדקה לקרוב הגאולה‪.‬‬
‫התפללתי (מוריד הטל‪ ,‬ותן ברכה‪ ,‬יעלה ויבוא‪ ,‬הלל)‪.‬‬
‫אמרתי ברכות השחר‪.‬‬
‫אמרתי תהלים‪.‬‬
‫אמרתי תניא‪.‬‬
‫אמרתי חומש‪.‬‬
‫התפללתי‪.‬‬
‫אמרתי פסוקים‪.‬‬
‫אמרתי תהלים‪.‬‬
‫אמרתי ספר המצוות‪.‬‬
‫אמרתי חומש‪.‬‬
‫חזרתי על תניא‪_______________ :‬‬
‫אמרתי פסוקים‪.‬‬
‫חזרתי על משניות‪______________ :‬‬
‫אמרתי ספר המצוות‪.‬‬
‫נבחנתי על תניא בעל פה‪__________ :‬‬
‫חזרתי על תניא‪_______________ :‬‬
‫נבחנתי על משניות בעל פה‪________ :‬‬
‫ספירת‬ ‫חזרתי על משניות‪______________ :‬‬
‫העומר‬ ‫נבחנתי על תניא בעל פה‪__________ :‬‬ ‫ביעור‬
‫חתימת הורים‪:‬‬
‫נבחנתי על משניות בעל פה‪________ :‬‬ ‫חמץ‬

‫נתתי צדקה לקרוב הגאולה‪.‬‬


‫חמישי‬ ‫איך עזרתי היום בהכנות לליל הסדר?‬
‫אמרתי ברכות השחר‪.‬‬
‫י"ז ניסן‬ ‫אמרתי תניא‪.‬‬
‫התפללתי (מוריד הטל‪ ,‬ותן ברכה‪ ,‬יעלה ויבוא‪ ,‬הלל)‪.‬‬
‫אם אתה בכור ‪ -‬אל תשכח להשתתף היום בסיום מסכת!‬
‫אמרתי תהלים‪.‬‬
‫אמרתי חומש‪.‬‬
‫אמרתי פסוקים‪.‬‬
‫אמרתי ספר המצוות‪.‬‬ ‫אני מוכן‬
‫חזרתי על תניא‪_______________ :‬‬ ‫לטוס על הענן?‬
‫חזרתי על משניות‪______________ :‬‬
‫נבחנתי על תניא בעל פה‪__________ :‬‬
‫נבחנתי על משניות בעל פה‪________ :‬‬
‫ספירת‬
‫העומר‬
‫חתימת הורים‪:‬‬ ‫חתימת הורים‪:‬‬
‫ב"ה‬
‫שישי‬ ‫ָעד!‬
‫עֹולם ו ֶ‬
‫יח ְל ָ‬
‫ַּבינּו ֶמ ֶלְך ַה ָּמ ִׁש ַ‬
‫י ְִחי אֲדֹונֵנּו מֹורֵנּו ְור ֵ‬

‫ח"י ניסן‬
‫יום הברית של הרבי מלך המשיח שליט"א‪ ,‬ויום ההולדת של אביו רבי לוי יצחק‪.‬‬

‫נתתי צדקה לקרוב הגאולה‪.‬‬


‫אמרתי ברכות השחר‪.‬‬
‫אמרתי תניא‪.‬‬
‫התפללתי (מוריד הטל‪ ,‬ותן ברכה‪ ,‬יעלה ויבוא‪ ,‬הלל)‪.‬‬
‫אמרתי תהלים‪.‬‬
‫אמרתי חומש‪.‬‬
‫אמרתי פסוקים‪.‬‬
‫אמרתי ספר המצוות‪.‬‬
‫חזרתי על תניא‪_______________ :‬‬
‫חזרתי על משניות‪______________ :‬‬
‫נבחנתי על תניא בעל פה‪__________ :‬‬ ‫ספירת‬
‫נבחנתי על משניות בעל פה‪________ :‬‬ ‫העומר‬
‫חתימת הורים‪:‬‬

‫ערב שביעי של פסח‬


‫ראשון‬ ‫נתתי צדקה לקרוב הגאולה‪.‬‬
‫כ' ניסן‬ ‫אמרתי ברכות השחר‪.‬‬
‫אמרתי תניא‪.‬‬
‫התפללתי (מוריד הטל‪ ,‬ותן ברכה‪ ,‬יעלה ויבוא‪ ,‬הלל)יי‪.‬‬
‫אמרתי תהלים‪.‬‬
‫אמרתי חומש‪.‬‬
‫אמרתי פסוקים‪.‬‬
‫אמרתי ספר המצוות‪.‬‬
‫חזרתי על תניא‪_______________ :‬‬
‫חזרתי על משניות‪______________ :‬‬
‫נבחנתי על תניא בעל פה‪__________ :‬‬
‫ספירת‬
‫נבחנתי על משניות בעל פה‪________ :‬‬
‫העומר‬

‫חתימת הורים‪:‬‬