You are on page 1of 1

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT - ISTORIE

Tehnologia EducaŃie la DistanŃă

Semestrul: 1 (30 de credite)


Nr. ore/semestru Forma de evaluare
Nr. Reg. Nr.
Disciplina
crt. Curs SI AT TC AA credite Tipul Ev. Ev.
Cont. Finala
1 Cultura şi civilizaŃie în lumea antică F 28 12 16 - 8 Ex. 40% 60%
ŞtiinŃe auxiliare. Geografie şi
2 demografie istorică, numismatică şi A 28 14 14 - 8 Ex. 60% 40%
arheologie
3 Istorie locală şi surse orale A 28 14 14 - 8 Ex. 50% 50%
Didactica Ariei curriculare Om şi
4 D 28 14 14 - 6 V. 60% 40%
societate

Semestrul: 2 (30 de credite)


Reg. Nr. ore/semestru Forma de evaluare
Nr. Nr.
Disciplina Ev. Ev.
crt. Curs SI AT TC AA credite Tipul
Cont. Finala
1 Stat si societate medievală F 28 12 16 - 8 Ex. 50% 50%
2 OpŃional specialitate 1 OS 28 6 8 - 7 Ex. 40% 60%
3 Didactica istoriei 1 D 28 6 8 - 7 V. 60% 40%
4 IAC D 28 - - 28 8 Ex. 40% 60%

Semestrul: 3 (30 de credite)


Reg. Nr. ore/semestru Forma de evaluare
Nr. Nr.
Disciplina Ev. Ev.
crt. Curs SI AT TC AA credite Tipul
Cont. Finala
Procesul de modernizare în secolele
1 F 28 12 16 - 8 Ex. 40% 60%
XVII-XIX
Istoria construcŃiei drepturilor
2 A 28 14 14 - 6 Ex. 40% 60%
omului şi a societăŃii civile
3 OpŃional de specialitate 2 OS 28 6 8 - 6 Ex. 40% 60%
4 Didactica istoriei 2 D 28 6 8 - 6 V. 60% 40%
5 Practica pedagogică D - - 16 40 4 V 70% 30%

Semestrul: 4 (30 de credite)


Reg. Nr. ore/semestru Forma de evaluare
Nr. Nr.
Disciplina Ev. Ev.
crt. Curs SI AT TC AA credite Tipul
Cont. Finala
1. Politică şi societate în secolul XX F 28 12 16 - 7 Ex. 40% 60%
2. Istoria ideii şi integrării europene A 28 14 14 - 6 Ex.. 40% 60%
3. OpŃional didactic OD 28 8 6 - 6 Ex 60% 40%
4. Practica pedagogică D - - 16 40 4 V 70% 30%
Elaborarea portofoliului final A 55 15 - 14 Portof
5. 7
oliu
Ex. scris spec.
Evaluare finală
Portofoliu

11