You are on page 1of 20

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ

ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM


105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

LAB 2.3. WINDOWS 7 BACKUP - RESTORE


I, GIỚI THIỆU

Bài lab dùng 01 máy Windows 7 thực hiện công tác sao lưu và phục hồi dữ liệu

Các bước thực hiện

A. Cấu hình Reconfiguring a Backup

B. Tạo đĩa phục hồi hệ thống

C. Cấu hình bảo vệ hệ thống

D. Tạo điểm phục hồi

E. Kiểm tra

Trang 1/20
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

II. THỰC HIỆN

A. Cấu hình Reconfiguring a Backup

- Mở Windows Explorer Æ tạo thư mục DU LIEU QUAN TRONG

- Start Æ Control Panel Æ System And Security Æ Backup And Restore

Trang 2/20
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Set up Backup

- Chọn ổ đĩa lưu file Backup Æ Next

Trang 3/20
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Let Me Choose Æ Next.

- Chọn thư mục hoặc file muốn Backup, bỏ dấu chọn ở mục Include A System Image Of … Æ Next

Trang 4/20
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Change Schedule

- Chọn lịch biểu Backup (Daily: 12:00 a.m) Æ OK

Trang 5/20
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Save Settings And Exit.

- Hệ thống tự động backup lần đầu tiên

Trang 6/20
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Giả lập bị mất dữ liệu. Xóa thư mục DU LIEU QUAN TRONG
- Mở Control Panel Æ System And Security Æ Backup And Restore

- Chọn Restore File

Trang 7/20
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Browse for folders

- Chọn thư mục lưu file Backup

Trang 8/20
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Next

- Chọn In the original location Æ Restore

Trang 9/20
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Quá trình Restore hoàn tất Æ Chọn View restored file

- Kiểm tra thư mục DU LIEU QUAN TRONG đã được khôi phục

Trang 10/20
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

B. Tạo System Repair Disk

- Mở Control Panel Æ System and Security Æ Backup and Restore

- Chọn Create A System Repair Disk

Trang 11/20
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Cho đĩa DVD trắng vào Æ Chọn Create Disk

- Quá trình ghi đĩa kết thúc Æ Chọn OK

Trang 12/20
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

C. Cấu hình System Protection


- Mở Control PanelÆ System And Security Æ System Æ chọn System Protection

- Tab System Protection Æ chọn ổ đĩa muốn bảo vệ Æ chọn Configure

Trang 13/20
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Restore System Settings And Previous Versions Of Files Æ Ở mục Maximum Usage, chọn 2% Æ
Chọn OK 2 lần.

D. Tạo điểm khôi phục


- Mở Control PanelÆ System And Security Æ System Æ chọn System Protection

Trang 14/20
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Tab System Protection Æ chọn Create

- Nhập tên: Trial Restore Point Æ Chọn Create

- Sau khi tạo xong, chọn Close

Trang 15/20
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

E. Kiểm tra:

1. Giả lập mất Driver

- Start Æ Click phải My Computer Æ chọn Manage

- Chọn Device Manager Æ Click phải Driver ASUS DVD.. Æ chọn Properties

Trang 16/20
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Qua tab Driver Æ Chọn Uninstall

- Chọn OK

Trang 17/20
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Quan sát thấy driver ASUS DVD không còn trong Device Manager nữa

2. Khôi phục Driver

- Mở Control PanelÆ System And Security Æ System Æ chọn System Protection

Trang 18/20
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Qua tab System Protection Æ chọn System Restore

- Chọn điểm khôi phục “Trial Restore Point” Æ Next Æ Finish

Trang 19/20
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 3.9322.735 – 0913.735.906 Fax: 3.9322.734 www.nhatnghe.com

- Chọn Yes

- Máy tự động restart. Sau khi restart xong Æ chọn Close để đóng hộp thoại System Restore

- Vào lại Device Manager Æ Thấy đã có driver ASUS DVD…

Trang 20/20