You are on page 1of 3

1

Bol u uvu kod dece / ta mo ete da u inite Vi?


Revidirano: 18. 12. 2007.

Bol se esto javlja no u


Decu koja su prehla ena mo e po eti da boli uvo zbog toga to otekne
sluzoko a uva. Bol mo e da bude i rezultat gnojne upale u srednjem uvu, tj.
upale u iju. Prehlada i upala u iju su uobi ajene infektivne bolesti kod dece.
Deca se po no i esto bude zbog bolova, jer uvo jo vi e natekne kada le e.

Druge pote ko e koje mogu da izazovu bol u uvu su upala slu nog kanala koji
vodi do bubnji a, epi i od u nog voska ili pote ko e sa eljusnim zglobovima.

Upala u iju zahvata srednje uvo


Upala u iju esto po inje naglo u srednjem uvu i kratko traje. Osim bola u uvu
dete mo e da ose a kao da mu je uvo za epljeno i da slabije uje, a uobi ajena
je i povi ena temperatura. Ponekad bubnji mo e da pukne i te nost mo e da se
izlije u slu ni kanal. U tom slu aju bol obi no popu ta. Deca mogu da imaju
upalu u iju i bez bolova.
Podignite uzglavlje kreveta
Kada je dete bolesno i boli ga uvo, dobro je prili no visoko podi i uzglavlje
kreveta, na primer tako da postavite dodatne jastuke. Ako je glava uzdignuta,
oteklina sluzoko e u nosu i u ima se smanjuje, a dete ose a manju bol. Tokom
dana malo dete mo e da bude u nosiljci za bebu, na kolenima ili u stolici za
bebu.

Lekovi protiv bolova


Protiv bolova i za sni avanje povi ene telesne temperature mogu da se uzimaju
lekovi koji se kupuju bez recepta. Pre nego to detetu mla em od est meseci
date lekove za sni avanje povi ene telesne temperature koje ste kupili bez
recepta, treba da se posavetujete sa medicinskom sestrom ili lekarom.

Za decu stariju od tri meseca postoje lekovi protiv bolova i za sni avanje
povi ene telesne temperature koji sadr e paracetamol, na primer Alvedon ili
Panodil. Nakon to dete navr i est meseci mogu se koristiti i lekovi sa
ibuprofenom koji se kupuju bez recepta, Ipren ili Ibumetin. Lekovi mogu da se
dobiju u te nom stanju ili u obliku epi a koji sadr e odgovaraju u dozu leka za
malu djecu. Za stariju decu postoje i tablete. Na pakovanju ete prona i detaljno
uputstvo.

Deca mla a od 18 godina koja imaju povi enu telesnu temperaturu ne smeju da
uzimaju lekove protiv bolova ili za sni avanje temperature koji sadr e

Materijali su uzeti sa veb-sajt www.sjukvardsradgivningen.se. Tu su i informacije o zdravlju i zdravstvu,


koje su namenjene javnosti, a veb-sajtom upravljaju okru ne uprave i regioni.
©www.sjukvardsradgivningen.se
2

acetilsalicilnu kiselinu, kao to su Magnecyl, Treo ili Albyl, ako to nije preporu io
lekar.
Sprej za nos
Sprej za nos koji deluje na ote enu sluzoko u smanjuje za epljenje nosa i detetu
olak ava disanje. Nije dokazano da sprej za nos poma e protiv upale u iju.
Mo da ete morati da se obratite zdravstvenoj ustanovi
Ako mislite da dete mla e od dve godine boli uvo, trebate da se obratite
zdravstvenoj ustanovi. Ako dete ima bolove no u, a starije je od est meseci,
mo ete mu dati lek protiv bolova i sa ekati do jutra pre nego to se obratite
lekaru (ako mu nije jako lo e).
Ako je dete starije od dve godine i ose a se relativno dobro, mo ete da sa ekate
pre nego to se obratite zdravstvenoj ustanovi. esto je dovoljno da dete le i u
krevetu sa podignutim uzglavljem i da mu dajete lekove protiv bolova. Ve ina
dece se nakon nekoliko dana bolje ose a. Me utim, ako se stanje deteta
pogor a ili bol ne prestane, treba da se obratite zdravstvenoj ustanovi.
Zdravstvenoj ustanovi treba da se obratite i ako detetu iz slu nog kanala curi
te nost, bez obzira na to da li dete ose a bol ili ne.
Autor teksta
Margareta Cassel, medicinska sestra, Stokholm
Proveru injenica izvr io
Bertil Marklund, specijalista op te medicine, Vänersborg

Celokupan sadr aj su pregledali i odobrili uredni tvo, kao i medicinski upravnik i


uredni ko ve e savetovali ta za zdravstvo Sjukvårdsrådgivningen.se.

Materijali su uzeti sa veb-sajt www.sjukvardsradgivningen.se. Tu su i informacije o zdravlju i zdravstvu,


koje su namenjene javnosti, a veb-sajtom upravljaju okru ne uprave i regioni.
©www.sjukvardsradgivningen.se
3

Ako dete le i uzdignute glave, smanjuje se oteklina u uvu i manje boli. Jedan od
na ina da se uzglavlje kreveta podigne jeste da jastuke stavite ispod madraca.

Materijali su uzeti sa veb-sajt www.sjukvardsradgivningen.se. Tu su i informacije o zdravlju i zdravstvu,


koje su namenjene javnosti, a veb-sajtom upravljaju okru ne uprave i regioni.
©www.sjukvardsradgivningen.se