You are on page 1of 31

c

c
c
c
c
c
c
c
c
c c
c
c
 
c 
c 
 cc c
 c c
c
c
c
c
c 
c
c
 c cc 
c
c

c
c

Isi Kandungan

1. Pengenalan

2. Laporan Audit Akses: Pusat Latihan Perindustrian


Dan Pemulihan, Bangi.

3. Ringkasan Laporan

4. Lampiran
c

cc cccc c c 


c cc
 c ccc cccc

c
Oc  c

cc cc cc c ccc ccc


cc c! c" c#c$ !"#%&ccc 
c cc'(c
 c')cc c*
c  cc 
c$ * %c+c &c
c
c

O Oc 
c

ccc cc£ 


 c c c c
 c 
cc
c 
cc ccc c cc
 ccc &cc
c
cc 
c cc$
 %cc c ccc
c&c,cc
cc c
 ccc
c c
 cc 
ccccc 
&c
c
 ccc cc
c
c c cc
c cc cc 
+c cc &cc
c
c cc cccc c+ccc
+c cc 
+c ccc-&cc
c
c*
c  cc 
c$ * %c 
cc c
cc
 
ccccc-cc c ccc cc
&c c c+c * ccc &c
c
.cccc 
cc
&c  
c c 
ccc- c cc
cc
c
cc ccc&cc
'&c  cc  cc 
cc/&c
c
c
c
O cp c

c cc 
c 
c
c !"#ccc 
c
&c * +c+c &cc cc'(c c')&c
c
c
c
O cp c
cc 
c 0c
c1cc &c" ccc c
2c c c
&c c c 
c$ c cc3 +c,&c &ccc*+c#.%c
'&c
cc c$c cc3 +ccc 
 +c#2 c %c
c
" ccc 
c c cc cc c * c c c
c
"&c,c cc c cc cc
c 
c
 c 
c$ %cc c &cc c c * c c
c ccc&c
 c c
c c c c c
c
c 
cc
4cc c c cc
c
cc
cc
 +c c c c c
c
ðc * cc
 cc-cc c
ðc 5c c cc
 c
ðc .cc
 c
ðc * cc cc
c
 
ccccc cccc c 
c
ðc .cc c c cc
 cc 
c/c * &c
ðc "
ccc
 ccccc/&c
ðc * cc
 ccc c cc&c
ðc ccc 
c cccc/&c
ðc "
cc cc
 cc ccc
 &c
c
c

c
c
 c!"#$c%!#c&c
c
c c c
$c
 c' 
c c ' c )c c
(c c c
c ., c&c c 4 c
c 6 .c c c cc

 ccc
 /ccc,** &c
c
 c c c c c
ccccc
 
c7)c c
&cc
c
5c c c c
c c/cc c
c
c c
+c c&c
c
c c c
c  c cc ., cc cc c cc c
 c c cc c cc
cc c
c /c c c /c8c--c c/c
c /c8c--cccc c ccc
c &cc c&c 
c
c cc c c90 c
 :c
c
c c
., cccc ccc 
c
 
ccccc c c cc
c$c
 %cc &c
c c
ccc
9c :ccc&c
5c+c c7&cc
c
c c
cc c 3c
cc c
cccc cc c$c
c8c
c c&c %&cc5c+c c
*cc c
&cc '(&c
c
c c c
 c;c :c &c 3c
cc c
< c ccc cc c$c
c8c
 0cc c %&c cc/ c
c &c cc c9c
c :cc c c
c  &c
c
c c c
c c c c / c 3c/ cc c
c ccccc c 
cc c
 c &c /&c3 cc cc
c ccc+cc
c c c))c4c7))c c
c c &c
c c
c c
ccccc cccc
 c9, c c
 cccc
:cccc c
 &c5c+c
c c&c  c'&c
c c
c c
" c ccc c *c c ccc
c cc 4 &c c &cc
c c c cc
 
ccc c
c &c
c
+c
c
 c cc
 cccc
c c
c c c
cc
c 4
 c &c
c
c
!*"c!"#$c$ c%)&
c
c c c
$c 
c c ' c )c c
5ccc cc c
cc c c 6#cccc . ccccc
cc
&c cc c c=))c c c0c&c
 &cc
c
c c
 c 
c
c c #
ccc cc

 ccc &c
cc c
 &c
c
c c c
"cc ., "ccc cc/c
ccc 
cc ccc 
cc
&cc c c c c
c c
cc
 cc
< c9:cc 0c &c5c+c c
c c c '&c
&cc c
c >+ccc
c
., c9c :cc c / ccc
c cc
 c c cc9:c
&cc c&c
c c
c9c :c c
c cc cc
+c c7&c
c
c c c
c'  cc c cc&cc c cc/c
c c cc&c
5c c c +ccc
ccc 9 -4 :ccc
c cc &cc ccc
c c
c cc &c
., cc c c c
cc 
c 5c c c
&c c/cc
c c c c
c 
c
 c
 cc c
 c4c&c
c
 c c c c
ccc
 
cc+cc
 ccc
c
&cc
c
ccc
 ccc
 
cccc c
 c &c
c
c
+c$!(c
c
c c c
c c ' c )c c
c c
c c
c c
., cc cc c cc c
c cc cc cc
cc c
c cc
 cc /c8c--c c/c
ccc$c c ccc

 %&cccc c&c 
c
 cc c c90 c
 :c
c
ccc
9c :ccc&c
5c+c c7&cc
c
c c
., cccc ccc 
c
 
ccccc c c cc
c$c
 %c c &c
c c cc c

 &c c
c
c c
c
c 3 c / ccc 3c c/ c 
c
cccc &c c c &c*cc
c c7))c c c
&c
c
c c
* ccccc * cccc
cc=))&c ccc 
c=))&c
c ccc
c
cc cc 
c
 &c
c
c c c
c"cc ., cccc ccc
 c' c +ccc 
+c  
c cc
 c ccc cc')))c
c
cc 
c c c &c
&c c
c ccc 
c c
c cc

 cccc&c
c
cc
c c
ccc
c
c &cc
c
 c
c c c
ccccc
c 
cc
cc7))c
 c c &c
c
< +c0c cc c
 cccc
 cc 
ccc
cc&c
c
5c+c c'&c
c
c
#"c! #(c
c
c c c
c c ' c )c c
c c c
 c c &c . cc cc
c ccc cc
c cc
&cc
c
5c+c c'(&c
c
c c
3 c c / cc 3c c/ c 
c
ccccc c c &c*cc
c &c c7))c c c
c &c
c
c c
" c cccc *c c ccc
cc c 
c c &cc
cc c c cc
 cc 
&c 
ccc c
c c &c
c
+c
c
 c cc
 cccc
c c
c c c
cc
c 4
 c &c
c
c c
., c c92 2 cc
:cc
ccc 9c :&c5c+c
&c  c7&cc
c
c c
*cc&c .cc c
c ccc
 &c c
cc c+c
c cc cc
 
cc 
c c?cc
c cc 
c
 cc 
c
 &ccc
c
c c c
Î c c c cc/ c c94 :c/c
 ccc ccc
0cc/ c &c5c+c c'(&c
 c c 
&c c
c < cc9c :c
c
 c 0cc
 c c 
&c
c
+cc9c
:ccc$- c
 %ccc 
c
&c5c+c c
@&cc
c
c c c
' cc ccc ccc
c c &c  &c c
+c
c c
cc
c c
 c c
c c8c c c
ccccc

&c
c
c c
 c cc &c c c cc
c 
ccc cc
c ccc c
 c
&c
c
c c
5ccc c " c cc
c c &cc c 
c7+ccc
c 
cc c
cc c c
c cc c &c
c
 c c
 c c
c cc
 
c c c c
cc c
c ccc
  &c
c
c c c
cc cc 
c c c &c
&c c
c c
c c
"c c ccc #c c +cc
 cc &c cc c
c cc cc c

c
&c5c+c
 c'(&c
c
c c
c
c c c
" c c(c ., c ccc ccc 
c
c 
c cccc cc c
ccc &cc
&c c
c *c cc
 c
., c cc
 c cccc
 ccc&c 7))c c c &c
c c
>+c cc c
cc 
c
&cc
c
5c+c c'&c
c
c c
"c ccc "ccc
 c c7)c c cc c
cc
 c &c c cc
c c ccc
c
c "ccc &c3c cc
 c c7)c c cc cc+c
c 
&c  c@&c
c c
c c
ccc cc/c
ccc-Accc ccccc
ðc
c 
cc
c c$c cc
&c 
c+c 
c c
ðcc 
c))c c 
c &c5c
 c c &c +c c@&c
ðc ccc c
c 
c +c()&c "cc c
c 
c))c c c &c
c c
 cccc
c c 
c?)cBc
)&c
c c
c c c
ccc #
cccc
c- c c - cc c 
c
c c cc ccc c
 &c cc cc c
c c&c
c
c c
< cccc c +c/c c
c cc/ c / c c cc
c  cc&c c c8cc 
c
c c &c,cc
c
 cc c 
c
c0c c
c &c
c
c c
5c cc 5c c
cc
 ccc c c c
ccc 
cc
 c
 ccc &c cc
 
c&c
 c cc
c c cccc
c c&c
c
c
' ##'c c
c
c c c
c c' c ' c )c c
c c c
., cc cc c c cc
c cc
c c 
+cc9c :+c
c c cc c cc

 cccc
 cccc 
c
c
 &c c ccc
c c
 &c
c c
c c
c
c c
c
c c c
 
c c
c * ccccc * cccc
cc=))&c ccc 
c=))&c
c ccc
c
cc cc 
c
 &c
c
c c
., c c c 3c/ cc c
 / ccc&cc c 
cc c
/&c3 cc cc
 ccc+cc
c c))c4c7))c c
 c &c
c

c
c c c
c"ccc ., cccc ccc
 c' c +ccc 
+c  
c cc
c c ccc cc')))c
c
cc 
c c c &c
&c c
c ccc 
c c
c cc

 cccc&c
c
cc
c c
ccc
c
c &cc
c
 c
c c c
ccccc
c 
cc
cc7))c
 c c &c
c
< +c0c cc c
 cccc
 cc 
ccc
cc&c
c
5c+c c'&c
c
c c c
" c c(c "c ccc "ccc
c c c7)c c cc c
cc
c c &c c cc
c c ccc
"ccc &c3c cc
 c c7)c c cc cc+c
c 
&c  c@&c
c c
c c
ccc cc/c
ccc ccccc
-Accc c$c cc
ðc
c 
cc
c 
c+c 
c c
&c c 
c &c5c
ðcc 
c))c +c c@&c
 c c &c c
ðc ccc "cc c
c 
c +c()&c 
c))c c c &c
c c
 cccc
c c 
c?)cBc
)&c
c
c c
ccc #
cccc
c- c c - cc c 
c
c c cc ccc c
 &c cc cc c
c c&c
c
c c
< cccc c +c/c c
c cc/ c / c c cc
 cc&c c c8cc 
c
c &c,cc
c
 cc c 
c
c0c c
c &c
c
c
$c! *$c
c
c c c
$c
 c' 
c c ' c )c c
(c c c
c ., c&c c 4 c
6 .c c c cc

 ccc
 /ccc ** &c
c
 c c c c c
ccccc
 
c7)c c
&cc
c
5c c c cc
/cc cc

c c+c
 c&c
c
c c
., cc c c c cc
 cc
c c c 
+cc9c :+c
c cc
 cc c cc
ccc
 &cc
 cccc 
c
c c ccc
c
 &c
c
c c c
c cc ., c ccc *c cc
 c
c cc
 c cccc
c&c 7))c c c &c
c c
c >+c cc c
cc 
c&c
3c-c cc
 cc cc+c
 c'&c
c
c c
., c c9c cc9c
 :cc
ccc :&c5c+c c
&c 7&cc
c
c c c
 
c c' c ., c ccc *c cc
 c
c cc
 c cc7))c c
c&c c &c
c c
>+c cc c
cc 
c&c
3c-c cc
 cc cc+c
 c'&c
c
c c
., c c92 2 cc9c
:cc
ccc :&c5c+c c
&c 7&c
c
c c c
 c c ., c ccc *c cc
 c
c c cc
 c cccc
cc c &c 7))c c c &c
c c
c >+c cc c
c cc 
c&c
c 3c-c cc
c cc cc+c
 c'&c
c
c c
. cc c+c #
c cccc
cccc c$ 2 %&c
 &c c
c
c c
5cc c c c c 
c
 cccc  +c c cc
c&cc 
+cc c c
c c c
c
c cccc
&c3c-cc
 cc cc+c
 c'?cCc'&c
c
c c
., c c cc c c c
 ccc cccc
 
c&cc  
cc+cc
c ccc
c
c &cc
c
ccc
 ccc
 
cccc c
 c &c
c
c9c :c c
c cc cc
+c c7&c
c
c c c
" c c(c ., c ccc *c cc
 c
c c cc
 c cccc
c&c 7))c c c &c
c c
>+c cc c
cc 
c&c
3c-c cc
 cc cc+c
 c'&c
c
c c
"c ccc "ccc
 c c7)c c cc c
cc
 c &c c cc
c c c ccc
c "ccc &c3c cc
 c c7)c c cc cc+c
c 
&c  c@&c
c c
c c
"c c c8cc #
cc c c8c
c cc c ccc'7)cBc
c &c ?))c c
c cc
c &c
c c &c
c
c c
c ccc cc/c
ccc ccccc
-Accc c$c cc
c
ðc
c 
c
c +c 
c cc 
c
&c &c5c+c c
ðcc 
c))c @&c
 c c &c c
ðc ccc "cc c
c 
c +c()&c 
c))c c c &c
c c
 cccc
c c 
c?)cBc
)&c
c
c c
< cccCc +c/c c
c&c.c 0c / c c cc
/ cc cc c c8cc 
c
 cc cc c &c,cc
c
c+cc+c cc c 
c
c 4 &c c0c c
c c &c
c
c c
. ccc &c c &c
c c
cc cc .
c9 c :cc
9 c :&c 
c&c5c
c +c c'@&@&c
ccc
c c c
 c c c(c ., c ccc *c cc
 c
c c cc
 c cccc
cc8cc 7))c c c &c
 
&c c
c >+c cc c
cc 
c&c
3c-c cc
 cc cc+c
 c'&c
c
c c
 cc
 c #
+c 
c c c
c c cc cc ccc
c ccc 
c c &cc
--&c
c

c
c
c c c
 c " c
c9- 4 :cc c &cc
c +cc c c
 cc 
cc c
 ccc c
 c
&cc c
 cc &c
c
.cc
cc
ccc
c c &c
c
c
c c c
c'  c ., cc c c c c c
cc 
c cccc
&c  
ccc c
c cc
c
&cc
c
5c c cc

 ccccc
c c/ &cc
c
c c c
"c ., cccc cc/c
c c 
cc&c ccc 
cc
c c c c c
9.
:cc9:cc c
cc
 cc
c c/ cc &c5c+c c
0c &c '&'c
c c
3 c8c c
&c >+ccc
c
c c / ccc
., c c9c c cc9:c
 :cc cc
 c c&c
c&c c
c .
c c cc
c+cc c
 c
cc&c
c
c9c :c c
c cc cc
+c c7&7c
c

c
c c c
,$-c ., ccc cc/c
c cccc
&c ccc 
cc
c 9 :c c c c
 c c &cc c
cc c 
 &c
c 5c+c c'&'c
., cc c c c
 c
&c >+ccc
c
c c / ccc
., cc92 2 c cc9:c
:cc cc
 c c&c
 &c c
cc c9c :c c
c cc cc
+c c7&7c
c
c c c
c ., c ccc *c cc
 c
c c cc
 c cccc
c
c c -&c 7))c c c &c
c c
., ccc 
c >+c cc c
c c c -c c cc 
cc
cc&c -&c3c-cc
 cc cc+c
 c'&c
c
c c
c c c., "c c c cc
c c c +cc cc
c
 +ccc cc c+c c)&(c
 cc$- 
%&c
c
c c
., "c cc *-c
 c cc
c cc$ -c cccc
 %&c &cc
c
c c
c/ cc c -c c c cc
., "c cc / cc
c
 c &c c+c c)&(c
c
c c
*-c c 
c c c c
 &c,+c c c 
c
 c c
-cc -cc cc&c,cc
c
 c &cc c 
ccc

cc
cc'c &c

&c#cccc?+c
c c c c
 c -c 
&cc
c
c c
., c c9c c9c :c c
 :cc
cc -&c c cc cc
c +c c7&7c
c
c c c
" c c(c 5!"&c c c c
c c 
c c c
c c
c c
., cc cc c c$
 -%c c

c/
c c ?))c cDc?))c
$ c %&c cc c'))cc
c /
c &c
c
c c
., cccc cc cc
 
cc c c 
ccc cc
 &c cc$c
c
c -%&c5cc 
cc

 cc cc
+c c'c
c

c
c
c c c
c"c.c c c ., ccc cc cc
(c  
c&c c 
ccc cc
c c&cc
c
*c cc
 c
cccc
7))c c c &c
c
>+c cc c
cc 
c&cc
c
3c-ccc
 
cc cc c
c cc+c c'&c
c
c
!+c'c
c
c c c
 
c cc ' c )c c
c c c
. cccc #
c cccc
cccc c$ 2 %&c
!"#&c c
c
c c c
cc" c c(c .c&c #
ccc&c
c cc-c
cc cc
 c+c c@&&c
c
+c/c c
/ c c cc
c c8cc 
c
 &c,cc
c
 cc c 
c
c0c c
c &c
c
c "c c
 c c
c
c c c c
c8c &c
5c+c c'(&&c
c
c c
" ccc c . ccc9 2 :cc
&c c cc cc
c c
 c7)&c c- &cc
c
c c
., "c cc 5c c
cc
c &c cc c c 
c
c cc c c
 c&c
 
c&c cc
 c
c ccc
 cccc
c c&c
c
c c c
c'  c ., cc c c c c c
cc 
c cccc
&c  
ccc c
c cc
c
&cc
c
5c c cc

 ccccc
c c/ &cc
c
c c c
c"c. c' c ., ccc cc cc
 
c+c c 
ccc cc
 c
c c c&cc
cc
 +c+c c
c c&cc *c cc
 c
c cccc
7))c c c &c
c
3c-ccc
 
cc cc c
c cc+c c'&c
c
c
!+c 'c
c
c c c
$c
 c' 
c c ' c )c c
(c c c
., c&c c 4 c
6 .c c c cc

 ccc
 /ccc,** &c
c
 c c c c cc
cccc 
c
7)c c
&cc
c
5c c c cc
/cc cc

c c+c
 c&c
c
c c
., cc cc c cc c
c cc c cc
+cc
/c c c 9c :+c c c
 /c8c--cccc c
 cccc
c
 &cc 
cc cc
c cc
 &c
c
c c c
c cc
c c c
" c c(c ., c ccc ccc 
cc
c c cc
 c c c&cc
c&c c
c *c cc
 c
cccc
7))c c c &c
c
>+c cc c
cc 
c&cc
c
5c+c c'&c
c c
c c
"c ccc "ccc
 c c7)c c cc c
cc
 c &c c cc
c c ccc
"ccc &c3c cc
 c c7)c c cc cc+c
c 
&c  c@&c
c c
c c
"c c c8cc #
cc c c8c
c cc c ccc'7)cBc
c &c ?))c c
c cc
c &c
c c &c
c
c c
ccc cc/cc
ccc ccccc
-Accc $c cc
c
ðc
c 
c
c +c 
c cc 
c
&c &c5c+c c
ðcc 
c))c @&c
 c c &c c
ðc ccc "cc c 
c
c 
c +c()&c ))c c c &c
c c
 cccc
c c 
c?)cBc
)&c
c
c c
< cccc +c/c c
 cc cc c / c c cc
c cc+c cc 
c &c,c
c+cc 4 c c
c cc
 
c&c cc 
cc
c 0c cc
 &c
c
c c c
 c  c ., c ccc ccc 
cc
c cc
 c c c&cc
c&c c
c *c cc
 c
cccc
7))c c c &c
c
>+c cc c
cc 
c&cc
c
5c+c c'&c
c

c
c
c c c
c'  c ., cc c c c c c
cc 
c cccc
&c  
ccc c
c cc
c
&cc
c
5c c cc
 c
cccc
c c/ &cc
c
c
!+c!$c
c
c c c
c ' c )c c
$c
 c' 
c c c c
(c ., c&c c 4 c
6 .c c c cc

 ccc
 /ccc * &c
c
 c c c c cc
cccc 
c
7)c c
&cc
c
5c c c cc
/cc cc

c c+c
 c&c
c
c c c
ccc c 9> :c
cc +c +c9 :cc
c
c 
c&c c&c,c c cc
c 9c :+ccc
cc9 :c
c&c
c
c c
., c c92 2 cc9c
:cc
ccc :c cc c
&c c
cc
c
c cc/cc
c c c&c5c
c +c c7&c
c c
c c
< ccccc cccc
0+c c cc/ cc 0c
ccc c c c
 cc 
&c 
cc cc
c 
&cc
c c
.c c cc ccc 
cc

 ccc c ccc
c  
ccc
 &cc
c
c 
cc c
 c&c *c cc
 c
c cccc
7))c c c &c
c
>+c cc c
cc 
c&cc
c
5c+c c'&c
c
c c c
 
c' c /c . cc c+c #
c cccc
cccc c$ 2 %&c
 &c c
c
c
c
c c c
" c c(c "c ccc "ccc
c c c7)c c cc c
cc
 c &c c cc
c c ccc
"ccc &c3c cc
 c c7)c c cc cc+c
c 
&c  c@&c
c c
c c
"c c c8cc #
cc c c8c
c cc c ccc'7)cBc
c c &c ?))c c
c cc
c c &c
c c &c
c
c c
ccc cc/cc
ccc ccccc
-Accc $c cc
c
ðc
c 
c
c +c 
c cc 
c
&c &c5c+c c
ðcc 
c))c @&c
c c c &c c
ðc ccc "cc c 
c
c 
c +c()&c ))c c c &c
c c
 cccc
c c 
c?)cBc
)&c
c
c c
< cccCc +c/c c
c&c.c 0c / c c cc
/ cc cc c c8cc 
c
 cc cc c &c,cc
c
c+cc+c cc c 
c
c 4 &c c0c c
c c &c
c
c c c
 c c c(c ., "c cc 5c c
cc
c &c cc c c 
c
cc c c
 c&c
 
c&c cc
 c
c ccc
 cccc
c c&c
c

c
c
c c c
c'  c ., cc c c c c c
cc 
c cccc
&c  
ccc c
c cc
c
c cc &cc
&cc c
c 5c c cc
 c
cccc
c c/ &cc
c
c
!'! c
c
c c c
c c' cc ' c )c c
c c
., cc c
c c c
c
c c &c 
cc9c :&c
c *cc
 
c
., c c cc cc c
 c
c c / c&c c
ccc &c c
 cc c
c cc/c c&c
., c cc c
cc c c c cc
c &c cc
c
c  cc c c

&c
c
c
c c c
c c ., cc9c :ccc c9c :cc
c
cc c cc c
 c &cc c'))&c
c c
 cc9c :c
 c
cc cc
 c &c.c
 c ccc 
c
 ccc
 c9c :&c
c
5c+c c@&c
c
c c c
" c c(c cccc c c cc
c cc&c c-cc
" cc&c cc c&c
c c
5cccc 5c c
cc
c c c c 
c
 
c&c c
 c&c
c cc
 c
 ccc
 cccc
c c&c
c
c c
"c cc c 
c/ c

 cccc cc cc 
c
 0c/ ccc 0cc cc cc
c c&c c &c< c cc
c
 c 0cc cc
/ ccc &c
c
c c
.c ccc .
cc cc c
))c c c &c 7)c4c()c c c &c
c c
"c cc #
cc cc
$ %c))c cc c7)c cc
 
&c  
ccc
cc c c c
ccc
 &c
c
c c
0c$ %cc 0cccc
c 
c)&c c 
cc c?)c
c Bc)c &cc
 ccc c
 c=))c c c #
ccc
&c cc))c c c
c &c
c 
c
c c
cc&c cccc
c 4ccc&c
cc cc c
$cc
 %cc
c- ccc
 
&c
c
5c+c c@&c
c
c c
., c ccc ccc 
cc
 
c ccc&c c c&cc
c c
., c cc
 c *c cc
 c
 ccc&c cccc
c 7))c c c &c
c
>+c cc c
cc 
c&cc
c
5c+c c'&c
c
c c c
 
cc . ccc., "c . c ccc
cccc 9 2 :&cc
&c 5c+c c'@&@&c
c
c
 $ c
c
c c c
$c
 c' 
c c ' c )c c
( c c c
c ., c&c c 4 c
6 .c c c cc

 ccc
 /ccc ** &c
c
 c c c c cc
cccc 
c
7)c c
&cc
c
5c c c cc
/cc cc

c c+c
 c&c
c
c c c
 
c c% &cc ., cc9 :&ccc c c ccc
c 
cc cc
 c+c c7&'c
c
c c c
,$-c 
c* c " cc c
> cc cc 
c7+c c c
 ccc &c cc cc
c c 
c cc
c 
cc c c
c ccc c c

&c
c
c c
., c c9c c9c :c c
 :cc cc
 c c cc cc
 &c +c c7&7c
c c
c c
., c c cc ccc c
c 
c &c$c/
c cc 
cc cc
c%c cc c
c ccc&c
c
c c c
,
c$-c ., ccc cccc
c cc9c :&c c 
ccc &cc
c c c
c c
 c &cc . cc cc
c 
ccc
c
cc
 c +cc c
c 0c/ cc
 c c 
&c
c
c

c
 c$#'c
c
cc 
c cc c*
c  cc 
+c+c
 +cc
cc
 c +c
ccccc
 c cc/ ccc cccc
cc &c
c
"
c ccc
 +c +ccc 4 cc&c
.cc
ccc cccc-c/c
c
 ccc * &c c cc c
cc
cc ccc cc 
c

c c &cc
c
.cccccccc+ccc

cc c c &c c+c c ccc
ccc 
c cc cc * &c* cc cc
ccc cc &cr cccc
c cccccccccc -c
c +ccc c c c c4c&cc
c
5c c cc
 cc 
cc&c c
c 
cccccc
 cccc
 c c/c c cc c&c cc

 cc cc cc


cc
 &c c c
+c
 c 
ccc 
cc 
cc c cc
c c cc/ cccc ccc

c/&c
c
 cccc c cc&c>
+c c

c c cccc &c"cc 
c
 c
/c cc
cc+c c
c
c &ccccc