You are on page 1of 1

1. Troškovi su: vrednosni izraz 29.

Iz bruto dobiti se izdvaja


proizvoda porez na dobit: DA
2. Trošak je širi pojam od 30. Porez na dobit je: pozitivna
rashoda: NE razlika prihoda i rashoda
3. Troškovi prema funkcijama u 31. Dinamika ekonomičnosti se
preduzeću se klasifikuju na: meri: lančanim i baznim
troškove nabavke, proizvodnje, indeksom
prodaje i upravljanja 32. Vremenski faktor je bitan
4. Fiksni troškovi se menjaju sa kod: rentabilnosti
obimom proizvodnje: NE 33. Razlikujemo statičke i
5. Troškovi materijala za izradu dinamičke metode ko procene
spadaju u: proporcionalno investicija: DA
varijabilne 34. Metod roka otplate je
6. Kod degresivno varijabilnih dinamička investicija: NE, to je
troškova stepen promene statička metoda
troškova u odnosu na obim 35. Razvoj proizvoda
proizvodnje je veći od 1: NE podrazumeva: novi proizvod,
7. Kako ga zovemo? Koeficijent staro tržište
reagibilnosti 36. Ekonomičnost se vrednosno
8. Koeficijent reagibilnosti je može iskazati pomoću: tržišne
jednak nuli kod: apsolutno cene, prosečne cene, ukupnog
fiksnih prihoda i ukupnog rashoda
9. Amortizacija obračunata 37. Rezultati poslovanja su:
vremenskom metodom spada u: fiziči proizvod, prihod i dobit
fiksni trošak 38. Preduzeće je likvidno: ako su
10. Kod vremenski degresivne raspoloživa sredstva veća od
metode amortizacije obaveze
amortazicione stope se: smanjuju 39. Hartije od vrednosti spadaju
11. Kod funkcionalnog u likvidna sredstva: DA
obračuna amortizacije stepen 40. Plate zaposlenih spadaju u:
trošenja mašine je: u zavisnosti poslovne rashode
od stvarnog iskorišćenja 41. Prodaja osnovnih sredstava
12. Kod prosečno spada u: vanredne prihode
proporcionalno varijabilnih 42. Dobiti u preduzeću mogu
troškova: konstantni su ostati neraspoređenje: DA
13. Troškovi pogonske energije
spadaju u: degresivno varijabilne VRSTE TROŠKOVA:
14. Remanentnost troškova je: 1. prema poreklu:
otpornost na smanjenje obima Troškovi predmeta rada
proizvodnje Troškovi sredstava za rad
15. Koji troškovi utiču na Troškovi rada
remanentnost? Relativno fiksni Troškovi tuđih usluga
16. Čime su uslovljeni 2. prema funkcijama u
marginalni troškovi? Dodatnom preduzeću:
proizvodnjom Troškovi nabavke,
17. Kalkulacija troškova Proizvodnje,
predstavlja obrčunski postupak Prodaje,
utvrđivanja: troškova po mestu i Upravljanja
nosiocima 3. prema uračunjavanju u cenu
18. Krajnji rezultat kalkulacije koštanja:
je: nabavna vrednost (cena Direktni
koštanja) Indirektni
19. Kod divizione kalkulacije: 4. prema stepenu reagovanja na
proizvodnja je homogena promene obima proizvodnje:
20. Kod kalkulacije cene Varijabilni
koštanja vezanih proizvoda iz Fiksni
jedne sirovine dobijamo više 5. prema mogućnosti vezivanja
proizvoda: DA za jedinicu proizvoda:
21. U dodatnoj kalkulaciji šta Pojedinačni
sve može biti ključ za obračun Zajednički
indirektnih troškova: obim 6. prema načinu evidentiranja:
proizvodnje, bruto zarade tj. ako je Ukupni
zarada obračunata za one u Prosečni
proizvodnji to je direktan trošak, 7. prema potrebama
ako je za one u administraciji upravljanja:
trošak je indirektan Stvarni
22. Efikasnost i efektivnost su Planski
sinonimi: NE Srandarni
23. Stepen efikasnosti trošenja u 8. prema mogućnostima
preduzeću je produktivnost: NE otklanjanja:
24. Stepen efikasnosti trošenja Otklonljivi
radne snage u preduzeću je Neotklonljivi.
produktivnost: DA
25. Jedan od parcijalnih izraza
ekonomičnosti je produktivnost:
DA
26. Ekonomičnost je: utrošenik
materijala, radne snage i obima
proizvodnje
27. Tehnički faktori spadaju u
objektivne faktore
produktivnosti: DA
28. Subjektivni faktori
produktivnosti su: radna snaga i
organizacija