Nr.

29
SEPT. 2010

Concuren]ii care „mor” vor crea al]i concuren]i mai puternici
Interviu cu Dl Liviu Rogojinaru, Pre[edinte APIIP

Digital Print & Sign
Interviu cu D-na Camelia Buda, General Manager Euroexpo Trade Fairs

IPEX 2010
“PRINT IS BACK IN BUSINESS”

Top 10 Produse promo]ionale ECO-FRIENDLY

CUPRINS

Cuprins
Concuren]ii care „mor” vor crea al]i concuren]i mai puternici Interviu cu Dl Liviu Rogojinaru - Pre[edinte APIIP 2 Digital Print & Sign
Interviu cu D-na Camelia Buda, General Manager Euroexpo Trade Fairs

6

GIFTS SHOW
Interviu cu D-na Camelia Buda, General Manager Euroexpo Trade Fairs

7

IPEX 2010 “PRINT IS BACK IN BUSINESS”
Printing

8

“Stadionul Stelelor Heineken” o produc]ie integral` marca Fargo Deco Design
Interviu cu D-na Mariana Popescu Greaca - CEO Fargo Deco Design

16

SIMACO pune accent pe produc]ia de POSM
Interviu cu D-na Simona Diaconescu, director general Simaco Advertising

19

Pia]a de publicitate româneasc` în sc`dere constant` în ultimii 2 ani! Dar va cre[te în urm`torii 4 ani! TOP 10 Produse promo]ionale ECO-FRIENDLY Samdam Solutions Cincisprezece ani Business 2 Business Leykom - Personalizarea ma[inilor este acum mai rapid` cu noua folie 3M SC 85Cv3 Algernon v` a[teapt` la standul s`u de la Digital Print & Sign Schimb`ri [i inova]ie pe pia]a de cercetare indoor [i in-store din România Cre[tere de 15% pentru Mozaik Consulting
Interviu cu Andras Pakai - Executive Manager Mozaik Consulting

20 24

A.P.I.I.P. ROMÂNIA
Pre[edinte Liviu Rogojinaru - EuroCosimo Vicepre[edinte produc]ie publicitar` Codru] Câinaru - Uky Advertising Vicepre[edinte promo]ionale Adrian Petcu - ABTH Vicepre[edinte materiale [i utilaje Pop Ion Nicolae - Pin Plus Pin APIIP MAGAZIN Revista ASOCIA}IEI PRODUC~TORILOR {I IMPORTATORILOR DIN INDUSTRIA DE PUBLICITATE DIN ROMÂNIA Tel./Fax 021-312 91 37 Mobil: 0726-700 901 www.apiip.ro, e-mail: office@apiip.ro Colegiul redac]ional: Director: Adela Ga[par Redactor [ef: Ovidiu Joi]a Redactor: Andrei Popa Design: MGPD Revist` realizat` de iAgency.ro
© Toate drepturile rezervate. Nici o parte din aceast` publica]ie nu poate fi reprodus` sau transmis` în orice mod, electronic sau print, înregistrat` sau stocat` f`r` acordul scris al APIIP. Con]inutul, articolele sau publicitatea, nu reprezint` neap`rat punctul de vedere sau opinia APIIP, care nu are nicio responsabilitate pentru erorile publicate.

29

32

34

36

40

Promovarea online - Google - Campanii Adwords?
Articol realizat de Ovidiu Joi]a - Manager iAgency.ro

42 44 magazin I 1

Membri A.P.I.I.P.

PRODUC}IE PUBLICITAR~

Interviu cu dl Liviu Rogojinaru
Pre[edinte APIIP

Concuren]ii care „mor” vor crea al]i concuren]i mai puternici

A[ vrea s` atrag aten]ia colegilor din pia]` asupra unui lucru, s` nu se bucure dac` aud c` firma „X” a dat faliment. S` nu î[i imagineze c` acest segment din pia]` va r`mâne neocupat. Nu numai c` nu r`mâne neocupat, dar în timp ce ”moare” unul se vor na[te doi.
Rep: Cum se mai prezint` situa]ia economic` actual` din perspectiva companiilor din industrie? Liviu Rogojinaru: A[a cum toat` lumea [tie situa]ia este foarte grea [i foarte complicat` pentru to]i agen]ii economici. În aceast` situa]ie grea [i complicat` suntem b`ga]i [i noi, cei din industria de publicitate, poate chiar mai mult decât restul lumii. Este clar pentru to]i c` primii bani care se taie din bugete sunt cei pentru publicitate. Astfel suntem primii care avem de suferit... dar am tot vorbit despre acest aspect. Exist` [i o parte pozitiv` a 2 I magazin crizei, îns` este foarte mic`. Se întâmpl` practic o asanare a industriei. Pentru cei care sunt neserio[i, exist` [anse foarte mari ca ei s` dispar`. Cei care nu au [tiut s` î[i managerieze bine afacerile [i care [i-au ”întins coarda”, sau s-au hazardat, sunt pe punctul de a se închide. Nu m` refer la cei mici, ci la cei care nu au [tiu s` se gestioneze, la cei care din diverse motive au început s` aibe probleme din ce în ce mai mari. O alt` categorie de oameni de afaceri sunt cei care, încep u[or-u[or, datorit` diver[ilor factori, s` închid` firmele în care au lucrat pân` acum [i s` lucreze prin alte firme. Aten]ie mare [i la acest fenomen pentru c` mul]i zic c` este un lucru bun, dar în general creaz` probleme între societ`]i.

.............................. “ Exist` [i o parte pozitiv` a crizei, îns` este foarte mic`. Se întâmpl` practic o asanare a industriei. Pentru cei care sunt neserio[i, exist` [anse foarte mari ca ei s` dispar`. ” ..............................

.

Dac` v` aduce]i aminte acum un an de zile asta spuneam: ”Îmi este foarte fric` de primavara/vara lui 2010”..... m`car la 20%.. To]i str`inii care vin sunt companii mari... În domeniul produc]iei publicitare e destul de greu s` faci evaziune fiscal`.. cu influen]e foarte puternice. Sper`m ca anul viitor s` se modifice. când vom ie[i odat` din criza aceasta? LR: Estimez între 3 [i 5 ani... . Pentru c` e clar c` evaziunea fiscal` nu vor reu[i s` o st`pâneasc`. Nu numai c` nu r`mâne neocupat.. mai mari sau mai mici. acesta nu este deloc un lucru bun... nu ne avantajeaz` pe termen lung. doar prin mult` munc` [i e p`cat s` nu mearg` mai departe. s` condens`m toate taxele...... TVA-ul de 24% l-am v`zut introdus [i îl suport`m cu to]ii.. Vis a vis de taxe [i impozite. Îmi pare tare r`u c` am avut dreptate. anul viitor. Suntem pe ”fundul sacului”. Nu v` gândi]i c` lupta pentru existen]` va fi mai mic`.. probabil c` numai prin m`rirea acestor taxe se va putea ajunge la o echilibrare a societ`]ii gre[ite în care tr`im.. la modul cel mai serios. dar în timp ce ”moare” unul se vor na[te doi... Toat` lumea vrea s` scape de impozite [i solicit` factur` pentru orice produs sau serviciu publicitar. Sunt companii care Sc`derea pân` la prima jum`tate a anului nu a fost a[a de mare.. care sunt aproape falimentare. totu[i.. [ansele s` se deschid` o alt` companie româneasc` sunt de 50%. Mie nu mi se pare a[a de mare bucuria.. S` fie tari. Le urez succes celor din industrie.. În momentul în care se închide o companie româneasc`..... din contr` poate a]i [i observat c` s-a înte]it. s` reziste cu orice pre] pentru c` to]i au ajuns ce sunt acum. Aceste cheltuieli sunt deductibile....... nu vor reu[i altceva decât s` m`reasc` birurile pe care tot noi. Sper`m s` î[i ]in` promisiunea m`car de data aceasta.. Sper`m ca în semestrul doi s` se mai echilibreze un pic balan]a.. Sunt zvonuri în pia]` legate de diverse companii.. “ Legat de schimb`rile legislative... Rep: {tiu c` este o întrebare mult uzitat`.. Celor care particip` la expozi]ia din toamn` le urez mult` baft` [i mult business bun! ” . Rep: Cum a evoluat businessul în acest an? LR: Sc`derea pân` la prima jum`tate a anului nu a fost a[a de mare.... dac` nu la un 19%. Sunt companii care înregistreaz` o anumit` sc`dere dar nu atât de mare fa]` de anul trecut. Sper ca pia]a s` m` contrazic` mai departe..PRODUC}IE PUBLICITAR~ . Sper`m ca în semestrul doi s` se mai echilibreze un pic balan]a. chiar concurente cu noi... cei buni platnici le vom pl`ti. înregistreaz` o anumit` sc`dere dar nu atât de mare fa]` de anul trecut.... 4 I magazin Toat` lumea spune s` ne bucur`m c` vin str`inii. Activ`m într-un domeniu în care lucr`m preponderent cu persoane juridice [i astfel evaziunea fiscal` tinde la zero. cu clien]i interna]ionali sau [tiu s` atrag` foarte bine [i dintre clien]ii no[tri. S` nu î[i imagineze c` acest segment din pia]` va r`mâne neocupat.. dar nu cred. s` nu se bucure dac` aud c` firma „X” a dat faliment. A[ vrea s` atrag aten]ia colegilor din pia]` asupra unui lucru.. În întâlnirile pe care le-am avut în cadrul CNIMMR am reu[it s` „smulgem” Primului Ministru o declara]ie în care s` ne promit` c` nu va cre[te cota unic` de 16%. restul de 50% sunt s` se deschid` o companie str`in`..... Vin cu ”know how”. Încerc`m de asemenea s` facem presiuni asupra guvernului. Ve]i vedea astfel c` „moartea” companiilor române[ti. Asta este o veste trist` [i urât`.

.

Camelia Buda General Manager EUROEXPO Trade Fairs Camelia Buda. cel mai mare târg expozi]ional dedicat industriei de print din România. far` s` mai stea la coad`. Înregistrarea se poate face online pe www.ro înainte de deschiderea târgului urmând ca vizitatorul s` primeasca la intrarea în expozi]ie ecuson de acces pentru patru zile. care este feedback-ul din partea companiilor targetate ca expozant? Camelia Buda: Târgul se afl` într-o u[oara revenire fa]a de anul trecut. expozan]ii beneficiind de toat` logistica necesar` unei asemenea manifest`ri de avengur`. am devenit un partener al industriei sprijinind clien]ii no[tri atunci cand au nevoie. În acest moment (n. Digital Print & Sign. situat în zona de business a Bucure[tiului. s` cumpere bilet sau sa completeze formulare de acces. Pavilionul Central al Centrul Expozi]ional Romexpo) are [ansele s` devin` cel mai vizitat eveniment de acest gen. ne explic` în urm`torul interviu tendin]a pie]ei de print vis-a-vis de participarea la un astfel de eveniment. au ales s` participle într-un num`r mai mic anul acesta. In plus. cu ajutorul 6 I magazin . între 12 [i 3o mp. Pavilionul Central al Romexpo. Apoi. trebuie men]ionat c` Digital Print & Sign va fi organizat în cel mai spa]ios centru de expozi]ii. sistemul de înregistrare a vizitatorilor ofer` ocazia de a analiza anterior [i ulterior profilul celor care particip` la târg. firmele mici care în trecut închiriau spa]ii mai mici. în parteneriat cu APIIP. Rep: Care sunt avantajele participarii la Digital Print & Sign? CB: EUROEXPO Trade Fairs organizeaz` expozi]ii in industria de print din anul 2002 iar experien]a mea în industria de print este de 15 ani. în contextul crizei economice. 22-25 septembrie 2010. EUROEXPO Trade Fairs va organiza.printsign.EVENIMENT Digital Print & Sign. mul]umit` unei campanii puternice de promovare. organizatorul evenimentului. În acest timp. General Manager al EUROEXPO Trade Fairs. iulie 2010) avem o cre[tere de 10% fa]` de anul trecut dar am constat c` unele firme mari se prezint` la acela[i nivel ca [i în 2008 (standuri de 100 mp 200 mp). În condi]iile economice din prezent. Campania de promovare este bazat` atât pe direct mailing cât [i în aproape toate cananele media ale trustului Intact. Anul trecut am organizat o întâlnire între agen]ii [i produc`tori iar anul acesta vom lansa o campanie de relansare a vânz`rilor în industria de print. work shop-uri [i seminarii.r. În cadrul Digital Print & Sign vor fi organizate evenimente. Astfel începând cu anul 2008. [i despre conceptul de "afacere la cheie" dezvoltat în cadrul Digital Print & Sign Rep: In luna septembrie.

Rep: Cum este vazut` ideea pe care o promova]i cu ocazia acestui târg. Gifts Show vine în întâmpinarea membrilor APIIP acordând discount-uri de 10% la tariful de chirie spa]iu/mp. Rep: Euroexpo Trade Faurs este cunoscut` ca promotor al calit`]ii [i pentru faptul c` se implica în bunul mers al industriei. beneficiaz` de o reducere de 3%. are loc singurul târg din România dedicat exclusiv obiectelor promo]ionale – GIFTS SHOW! Gifts Show reprezint` o surs` de inspira]ie pentru agen]iile de publicitate. într-o perioad` în care criza economic` î[i face sim]it` prezen]a. în trecut. Pentru mai multe detalii. beneficiaz` de o reducere de 7%. num`rul vizitatorilor a fost foarte mare. Afacerea Ta la Cheie? CB: EUROEXPO dore[te s` fie un partener al industriei motiv pentru care anul acesta vom lansa o campanie care are scopul de a sprijini [i promova print-ul. În plus. dar [i pentru to]i oamenii de marketing [i PR. Astfel. în timp ce companiile care au participat constant la acest eveniment.ro magazin I 7 . GIFTS SHOW: cum ne promov`m chibzuit pe timp de criz`! În perioada 22 – 25 septembrie 2010. De men]ionat c`. este cu atât mai simplu [i pentru Dumneavoastr` s` v` promova]i! Deoarece echipa Gifts Show r`spl`te[te fidelitatea expozan]ilor care au onorat cu prezen]a edi]iile anterioare. Ce va propune]i cu Digital Print & Sign? CB: Speram ca ac]iunea "Afacerea ta la cheie" s` se concretizeze în contracte pentru clien]ii no[tri pentru c` acesta este cel mai important lucru pentru EUROEXPO. dar o încurajeaz` [i pe cea a poten]ialilor expozan]i.EVENIMENT careia sper`m s` atragem un numar mare de vizitatori. târgurile [i expozi]iile reprezint` o modalitate eficient` de a-]i consolida pozi]ia pe pia]` [i de a-]i promova produsele! Iar acum. Studiile arat` c`. cei care achizi]ioneaz` spa]iu publicitar în APIIP Magazin în valoare de minim 500 de euro beneficiaz` de un discount suplimentar de 5%. De asemenea. Ba mai mult. companiile care au participat la edi]ia anterioar` a târgului Gifts Show. vizita]i www.giftsshow. în cadrul Pavilionului central al Complexului Expozi]ional Romexpo. "Afacerea ta la cheie" se bucur` de un feedback foarte bun în rândul clien]ilor nostri [i sper`m s` se concretizeze în noi contracte atât în rândul firmelor care activeaz` în industria de print cât [i din rândul unor clien]i noi care s` fie atra[i de acest proiect. înc` de pe vremea când sectorul de promo]ionale era inclus în târgul Advertising Show. la târgurile de business promovate prin intermediul Intact Media Group. acei expozan]i care achizi]ioneaz` o suprafa]` mai mare de 30 mp în cadrul târgului au parte de un discount generos de 10%.

Cre[terea notabil` de vizitatori subliniaz` importan]a IPEX pentru industria tipografic`. dealeri. Ipex 2010. IPEX 2010 a fost un eveniment spectaculos unde s-au reg`sit cele mai bune echipamente de imprimare. agen]i. Profesorul Frank Romano. distribuitori [i cei peste 500 reprezentan]i mass-media. atunci când a declarat c` "IPEX 2010 a demonstrat c` industria tipografic` este din nou în 8 I magazin Foarte important este faptul c` raportul vizitatorilor interna]ionali a crescut cu 8% comparativ cu 2006. directori [i chiar proprietari de companii. între 18 . Acest lucru face din IPEX “cel mai interna]ional eveniment” business-to-business din Marea Britanie. Cre[teri substan]iale ale nivelului de participare s-au înregistrat [i din Europa de Est. Trevor Crawford – director de eveniment IPEX 2010 a declarat: "Suntem încânta]i de num`rul mare de vizitatori. în ciuda situa]iei dificile din industrie. desf`[urat` la Birmingham. afaceri". reprezentând 48% din num`rul total de vizitatori. Cel mai mare grup de vizitatori a venit din Fran]a. Orientul Mijlociu [i Africa.000 de firme expozante din 40 de ]`ri.25 mai. f`r` a lua în calcul cei peste 20. IPEX 2010 s-a bucurat de participarea a nu mai pu]in de 50. Germania. care a crescut fa]` de edi]ia trecut`. analist interna]ional [i "Champion in Print" a însumat starea de spirit a expozan]ilor [i vizitatorilor. Cu peste 1. . Olanda. Expozi]ia dedicat` pie]ei de print.PRINTING IPEX 2010 “PRINT IS BACK IN BUSINESS” Parteneriate de zeci de milioane de euro încheiate pe durata expozi]iei.000 vizitatori din 135 de ]`ri.000 de expozan]i. rezultatele neîntârziind s` apar` chiar dup` primele zile de târg. a confirmat din plin speran]ele expozan]ilor. flux de lucru [i consumabile. Marea Britanie. 77% dintre participan]i au fost persoane din conducere. precum China [i India.

HP [i-a majorat spectaculos veniturile la închiderea târgului. The Netherlands 2. Expozan]ii au raportat un nivel record de afaceri.2% Packaging 16.9% ARIA DE INTERES 1... Denmark 1. Creative Services/Graphic Design 17% 4. Colour Management 18% Paper 17.87% 1.2% Inkjet 16.1% Consumables 13. Sheet Fed Equipment 16.322 Vizitatori UK vs INTERNATIONAL: 52/48% Num`rul persoanelor prezente din partea expozan]ilor: 19. Web presses 6.. UV setter-ele basysPrint sunt disponibile în configura]ii 4-up. Seria de UV Settere 850 este conceput` pentru a expune 8 pagini (pân` la clasa de format 3b) [i poate fi folosit` pentru imprim`ri comerciale. Belgium 1. Belgium 1.1% 12. France 1. a încheiat peste 140 de contracte doar pentru Marea Britanie.2% 5.5% 3. Direct mail/fulfilment 8. Japan 1..14% 9.. Digital Printing 44% Commercial Printing 23% Finishing 22. pentru ambalaje [i c`r]i. Graphix [i inventatorul solu]iilor UV computer-to-plate.. 11..85% 6. USA 1..15% 4. Pre Media Technology 7. stand-ul C230. Italy 1...96% 4.. a f`cut demonstra]ii în cadrul IPEX cu noul UV setter 857 cu tehnologie laser de expunere pentru aplica]ii 8 up....06% 10.. The Netherlands 2..2% Wide Format 12... France 2.PRINTING DATE GENERALE IPEX 2010 • • • Vizitatori unici: 50. 8. Norway 1.. Online/Web 2 Print 12. 6. produc`tor de echipamente de finisare... Ireland 1. o divizie a Punch .. hala 11..98% 5. basysPrint a expus la Ipex în standul Punch Graphix. tehnologii noi pentru print digital [i offset.. 10. Finland 1. 2. Pe partea tiparului offset.5% 3.. 3. Germany 2.8% INTEN}IE DE INVES}II 1..1% 6. India 2.9% Pre-Press 20% În zona digital`. 7. 4..39% 7.. Post Press equipment 16..23% 8.775 Num`rul ]`rilor participante: 135 77% dintre vizitatori au fost directori de comapanii Participan]i mass-media: 517 Num`rul de companii prezente: 24.15% 9.0% 5.. Xerox a vândut peste 100 de sisteme digitale (dintre care se disting iGen4..03% 12.12% 10. Spain 1.. 8-up [i VLF [i ofer` o gam` de op]iuni de configurare flexibile pentru a asigura o potrivire exact` cu nevoile clien]ilor [i ofer` un randament optim de recuperare a investi]iei. . MIS 7. Wide/large format 11..558 • • • • TOP 12 vizitatori din ]`ri exclusiv UK Editia 2010 Editia 2006 1. Denmark 1.. noul Color 1000 Press sau foarte popular Xerox 700).09% 11.79% 2.59% 6.6% 11..86% 5. a strâns comenzi de peste dou` milioane de euro..3% Digital Workflow 16.. 9..6% 3. China 1. care a [i oferit un spectacol demn de statul s`u de lider al segmentului tiparului plan.05% 11. Digital Printing 42.3% 10.1% 8. Duplo. Sweden 1.9% 9.. 12.. Canon [i-a dep`[it obiectivele de vânz`ri stabilite pentru târg prin cele 250 de echipamente de produc]ie digital`.72% 7. China 1. Turkey 1. Ele pot magazin I 9 basysPrint a expus la Ipex 2010 noul UV-Setter 857 basysPrint. Konica Minolta a înregistrat comenzi care au fost peste a[tept`ri (acoperindu-[i costurile particip`rii la expozi]ie dup` primele trei zile). India 1.. Packaging 14. Germany 3.3% 2.0% 12. iar Agfa a reu[it s` genereze vânz`ri la nivel mondial de peste 25 de milioane de euro.8% 7.6% Design & Creative 17.. numai Heidelberg. Sweden 1. Print Management 17..1% 2. cu parteneriate încheiate pe durata expozi]iei în valoare de zeci de milioane de lire sterline.63% 8.

. Acest echipament utilizeaz` bobine cu l`]imi între 200 [i 512 mm [i tip`re[te cu o vitez` de 19. Echipat cu capete de printare Xeikon 3500 LED-based de mare precizie tip`re[te la rezolu]ie de 1200 dpi reali [i 1200 x 3600 dpi pe zon cu densit`]i de toner diferite.. precum [i tipar pe dimensiuni variabile pe substraturi speciale. Credem c` Xeikon 3500 va avea un impact major asupra pragului de rentabilitate ce separ` în prezent tiparul digital de etichete de tiparul conven]ional de etichete. Aceasta va permite ob]inerea unor costuri de produc]ie avantajoase pentru volume tip`ribile dincolo de 4...ap` realizat de placa în sine garanteaz` transferul corect pe substrat........2 m pe minut... a lansat noua sa pres` premium de tipar digital pentru etichete în cadru expozitiei IPEX 2010. Noul echipament Xeikon 3500 surclaseaz` orice alt` pres` digital` prezent` în acest moment pe pia]`..... ceea ce conduce la imagini de o calitate excelent`..... Cu o plac` pozitiv` aceast` cifr` poate fi m`rit` la peste 1. Cu un UV setter 450 sau 850 [i pl`ci conven]ionale sensibile UV. compania a dorit s` eviden]ieze implicarea [i competen]a sa în domeniul cauciucurilor offset..5 milioane de imprim`ri... Cu cele dou` m`rci CONTI-AIR [i PHOENIX Xtra.. Al`turi de Xeikon 3500 noi putem umple aceste diferen]e de productivitate. "Suntem foarte încânta]i s` aducem companiilor de print aceast` nou` pres` de tipar digital color". ... a declarat Filip Weymans..... Noul Xeikon 3500 utilizeaz` tonerul QA-I.... care permit rate de transfer pe plac` mai mult decât duble.. ContiTech este primul produc`tor din lume care a 10 I magazin ..... în timp ce echilibrul optim cerneal` ...... . în func]ie [i de cantitatea de culori utilizat`.. Design-ul modular ofer` posibilitatea integr`rii diverselor solu]ii de automatizare f`r` restric]ii.... ceea ce va gr`bi tranzi]ia la tiparul digital de etichete. având o excelent` stabilitate a produc]iei: pixelii p`tra]i ai UV setter-elor basysPrint ofer` reproducerea exact` pe plac` a pixelilor din imagini... Business Development Manager Labels & Packaging: "Productivitatea crescut` datorat` sistemului rotativ cu lungimi [i l`]imi variabile de imprimare ridic` [tacheta performan]ei în domeniul preselor de tipar digital. Noul Xeikon 3500: inova]iile digitale aduse la IPEX 2010 Xeikon......... noul Xeikon 3500 este alegerea ideal` pentru produc]ia de etichete autoadezive [i etichetele cu transfer termic.....PRINTING expune toate formatele de plac` pân` la un maxim de 1150 x 940 mm...2 m/min.... ContiTech expune tehnologie "prietenoas`" cu mediul La IPEX 2010 ContiTech Elastomer Coatings a expus genera]ia urm`toare de cauciucuri offset.000 m liniari utilizând tiparul digital. care are certific`ri pentru contactul direct [i indirect cu alimentele. o divizie a Punch Graphix. Vitezele de expunere pot fi configurate individual pe baza modulelelor de înalt` performan]` cu dioda (DSI3).. Poate produce pân` la 570 mp pe or` folosind 4 sau 5 culori pe o diversitate mare de subtraturi. care sunt comercializate la nivel mondial.... Sunt posibile diverse variante pentru a m`ri num`rul modelelor de baz` în 4 sau în 8 pagini..... caracteristici ce sunt de aproape dou` ori mai performante decât alte echipamente concurente.. tipografii pot fi siguri c` ob]in maximul posibil din acest proces.. Tiparul digital a avut o capacitate limitat` comparativ cu tiparul tradi]ional de etichete.....000 sau mai mult.." Cu o vitez` maxim` de 19.... Pl`cile negative pot atinge tiraje de 400..

.

............. Truepress Jet SX ofer` o mare versatilitate..... Perfec]ionarea sistemului de imprimare al ROLAND 900 XXL cu o dimensiune maxim` de lucru de 1310 x 1870 mm revolu]ioneaz` tiparul offset plan: noi standarde de eficien]` se pot stabili acum pentru imprimare [i finisare.. pagini A4 într-o singur` trecere. dar Rapida 75 de jum`tate de format este totu[i hot`rât` s` nu fie mai prejos de sora ei mai mare..... Conform Screen... nu reprezint` condi]ia necesar` Premiera mondial` pentru Roland 900 XXL cu perfector Prima pres` offset din lume de format 8 cu perfector este gata s` înceap` produc]ia la Himmer AG... Un nou tip de proces de fabrica]ie al primelor cauciucuri off-set standardizate din lume elimin` pân` la 70 la sut` din emisiile de CO2 d`un`toare mediului....... în cadrul IPEX 2010 imediat dup` anun]area sloganului "Your Wish is our Print on Demand"..PRINTING reu[it s` neutralizeze efectele procesului de produc]ie a cauciucurilor offset asupra mediului înconjur`tor...... imprimare duplex cu date variabile pentru aplica]ii cu termen scurt de predare [i este special dezvoltat` pentru companiile de print conven]ional [i digital. Acest` pres` poate imprima 64 de 12 I magazin ..... Alte 30 de minute au fost apoi suficiente pentru a realiza alte 4 formate de c`r]i po[tale [i c`r]i de vizit`.... Augsburg.... KBA Rapida 106 a fost declarat` campion mondial al vitezei în tiparul offset plan...... o pres` în 5 grupuri de culoare. echivalentul a 108 pagini A4 pe minut.. Abia dup` 90 de minute.... Nu exist` înc` nici o alt` pres` tipografic` pe pia]` care s` conteste aceast` performan]`. presa a reu[it s` finalizeze cele 11 job-uri.................... Screen a lansat presa digital` Truepress Jet SX Compania Screen a lansat mult a[teptata pres` digital` inkjet cu alimentare din coal`........ Pentru finisare f`r` probleme ROLAND InlineSlitter împarte colile imprimate în dou` stive ce pot fi procesate ulterior în ma[ini standard de pliere. pentru care a ob]inut certificat de protec]ie a mediului........... ContiTech compenseaz` emisiile de CO2 rezidual prin sprijinirea unui proiect de reîmp`durire în Panama.......... Clientul a specificat teste foarte dificile pentru a accepta presa ROLAND 900 XXL iar aceasta le-a trecut cu brio. Truepress Jet SX..... cu coater [i livrare extins` (în format 52 x 74 cm) a reu[it s` imprime în 55 de minute 7 job-uri a câte 300 de coli la Centrul KBA pentru clien]i din Radebeul pe 19 martie. În cadrul unui test de imprimare pentru un furnizor online de tip`rituri din Germania.......... .. Germania. KBA Rapida 75: 11 job-uri în 90 min Cu o produc]ie record de 15 tiraje de câte 520 coli fiecare în numai 59 de minute.. Noua pres` ofer` rezolu]ii de imprimare de pân` la 1440 dpi [i viteze maxime de 1620 coli B2 pe or` în mod simplex sau 810 coli B2 pe or` în mod duplex. Acest test pe o ma[in` de tipar Rapida 75 a demonstrat c` o pres` tipografic` de ultim` genera]ie. foarte bine echipat`...... .. .......

Aceasta ofer` productivitate [i fiabilitate ridicate. Sistemul complet include unitatea Ctp :Avalon V4 (36 pl`ci pe or` la 1200 dpi cu 175 LPI)...... EskoArtwork a introdus noul Kongsberg i-XE10 EskoArtwork a introdus Kongsberg i-XE10 automat....... la standul 9-DE340... inclusiv cele mai noi realiz`ri în domeniu.... vizitatorii au descoperit în premier` produse [i aplica]ii Konica Minolta dedicate mediului de tip`rire profesional`.. Kongsberg i-XE10 automat a fost special conceput pentru a satisface cererea tot mai mare pentru finisarea de format mic [i a job-urilor scurte. s` reduc` de[eurile [i utilizarea apei dar s` reduc` [i cerin]ele de între]inere.. Demonstra]iile au ar`tat profesioni[tilor în imprimare cum s` aib` impact mare prin intermediul unor solu]ii cuprinz`toare în termeni de cre[tere a afacerii...... Noul sistem f`r` chimicale este ideal pentru tipografiile comerciale care utilizeaz` pân` la 10...... . sistemul poate rula nesupravegheat.... bizhub PRO 1200.... Vedetele echipamentelor de produc]ie vor fi seria bizhub PRO C6501. tiparite digital....... centrele pentru imprim`ri comerciale [i tipografii.. De asemenea.... sistemul elimin` automat de[eurile. sistemul automat de alimentare a colilor încarc` [i alinieaz` materiale tip`rite pe mas`.pre]... Echipat cu un nou stacker [i un nou sistem de alimentare a colilor.. Complet reproiectat. activitate editorial` [i de mass-media din lume cu solu]ii profesionale de imprimare pentru centrele de multiplicare a documentelor..... pentru performan]e superioare în alb/negru.. atinge [i experimenta linia de produse Konica Minolta. În cadrul acestui eveniment...... pl`cile violet: Azura V (f`r` chimicale) [i o unitate dedicat` de cur`]at :VCF85. precum [i aplica]ii live în Sala 9.. cu job-uri de la 150 lpi la 200 lpi.PRINTING [i suficient` pentru a putea realiza un tipar de o calitate grafic` peste medie [i tiraje scurte în format B2 cu un raport execelent calitate ........................... magazin I 13 ... prin flexibilitatea lor de a lucra cu diverse medii de printare [i posibilit`]ile variate de finisare. Vizitatorii au putut vedea... la nivelul de calitate al sistemelor termice 4-up dar la un cost semnificativ mai mic............ EXPECT IMPACT by KONICA MINOLTA “Expect impact” este sloganul sub care Konica Minolta a participat anul acesta la IPEX... cel mai mare eveniment de imprimare..... Kongsberg i-XE10 poate lucra al`turi de orice pres` digital` de format mic sau mediu [i este ideal pentru a finisa aproape tot ce poate fi imprimat pe materiale u[oare sau flexibile...000 mp / an de plac` pe ma[ini de tipar mai mici (4-up). Drept rezultat... ......... flexibilitate mai mare [i deservire mai bun` a clien]ilor..... Stacker-ul automat permite sortarea non-stop [i stivuirea produselor finite.. .. Ambele tipuri de echipamente impresioneaz` prin viteza mare de imprimare..... o solu]ie complet` capabil` s` automatizeze pe deplin întregul proces de finisare. într-un stand cu o suprafa]` de 1250 mp.. pentru cea mai bun` calitate a culorii [i seria Agfa Graphics a lansat un nou sistem CtP Violet Chem-free Agfa Graphics a anun]at lansarea unui nou sistem CTP 4-up violet f`r` chimicale special conceput pentru a ajuta tipografiile mici [i medii s` elimine erorile de produc]ie ale pl`cilor..

... precum [i cele cu 8 culori Epson a prezentat la IPEX functionalit`]i 3 în 1 destinate proofing-ului. Imprimantele reprezint` un centru de profit [i de produc]ie extrem de important.. display-uri grafice atractive pentru POS (Point-Of-Sales) [i aplica]ii de semnalistic` [i expunere.....000 imprim`ri sau... precum [i pl`ci CTP (Computer To Plate) pentru imprimarea offset. 14 I magazin ... împreun` cu RIP-ul produs de companii partenere [i materiale de tip PoliJet destinate producerii de pl`ci pentru tiparul offset ofer` companiilor siguran]a c` pot ob]ine un profit sporit. De asemenea... cu pre]uri extrem de accesibile.. cu costuri reduse... Gama de imprimante Epson Stylus Pro este ideal` pentru produc]ia de pl`ci destinate imprim`rii offset [i proof-ului. Echipamentele inkjet Epson Stylus Pro introduc un nou standard în ceea ce prive[te rezolu]ia printului [i calitatea imaginii.. Technova PoliJet... de imprimante Epson Stylus Pro cu 10 culori cele mai adecvate aplica]iilor din zona print`rii profesionale sunt modelul de format B2 – Stylus Pro 4880.. întrunind performan]ele înalte pe care le a[teapt` graphic designerii [i profesioni[tii printului............ fiind capabile s` produc` proof-uri de o înalt` precizie a culorilor. „Combina]ia între cea mai bun` tehnologie de printare. detalii extraordinare [i grada]ii de ton foarte fine... poster board.... Pigmen]ii cu densitate sporit` asigur` culori vibrante [i o redare exact` a tonurilor neutre sau închise..... hârtie de proofing.. hârtie foto.. pentru pân` la 2.000 imprim`ri. La IPEX vizitatorii au putut vedea la lucru imprimantele... un gamut de culoare sporit [i tipuri variate de media..... Epson. O tehnologie unic` cu 3 niveluri de negru îmbun`t`]e[te în mod semnificativ balan]a de gri..... folosind cernelurile Epson UltraChrome – UtraChrome K3 cu Vivid Magenta [i UltraChrome HDR. Producerea de pl`ci CTP la înalt` rezolu]ie va fi demonstrat` folosind cel mai nou material din poliester pentru pl`ci destinat inkjet. pân` la 10.PRINTING ......... echipamentele permit companiilor de print s` î[i extind` afacerea în zona proof-ului pentru ambalaje [i a pie]ei flexo... hârtie mat` [i medii fine art de la mat pân` la semigloss [i gloss. Imprimantele Epson cu zece culori [i cerneal` UlreaChrome HDR.. sunt instrumentul ideal pentru opera]iunile de printing cu acurate]e maxim`. dac` pl`cile sunt arse. displayurilor grafice [i produc]iei de pl`ci pentru tiparul offset Epson a prezentat la IPEX 2010 aplica]iile multiple ce demonstreaz` flexibilitatea imprimantelor inkjet din seria Epson Stylus Pro destinate companiilor mici [i medii care activeaz` în zona produc]iei de print... Professional Graphics. întrucât la standul Epson vor fi realizate printuri pe diverse medii de tip`rire Epson – film... în vreme ce accentuarea tonurilor medii [i eviden]ierea detaliilor conduce la o gam` de nuan]e mult mai larg`. cel de format B1 – Stylus Pro 7900 [i cel de format B0 – Stylus Pro 9900....... Este ideal` pentru imprimarea multi-color offset la cerere.. PoliJet este o plac` „non-procesare” unic` pentru formate de 1-8 pagini care poate fi realizat` cu ajutorul imprimantelor Epson de mari dimensiuni...... a declarat Claes Jeppsson. Senior Business Manager EMEA. . Aceast` gam` de imprimante.. generând o gam` larg` de aplica]ii cu investi]ii minime”.. Modelele [i cerneal` UltraChrome K3 pot ob]ine un gamut de culoare extins pentru a ajunge la o acurate]e excep]ional` a reproducerii culorilor.....

cu cele maximum [apte cartu[e de culoare (permi]ând printarea cu patru. Punctele de atrac]ie includ noua DF360® 5-in-1 . De asemenea compania Francez` a lansat în cadrul IPEX un nou sistem multifunctional 5-in-1.o capacitate unic` MGI între produc`torii de echipamente grafice. vicepre[edinte MGI. Aici a fost inaugurat noul Indigo 7500 Digital Press.5 milioane la o singur` culoare. Creat pentru printarea de volum. România. compania a prezentat JETcard.000 m2. fiind capabil s` reproduc` 97% din gama Pantone. bro[uri. al`turi de produc]ia offset. cel mai mare din aceast` edi]ie a Ipex. O variant` necesitând o investi]ie ini]ial` redus` o reprezint` HP Indigo 3500 Digital Press. CEL MAI MARE STAND Cu un stand de 3. bigui/f`l]ui [i cresta într-o singur` trecere [i permite coli de l`]ime maxim` 360mm [i lungimi de 740mm.000 €. despicare. Marea Britanie (hall 20. Spania [i Olanda.PRINTING MGI a prezentat în premier` solu]ii inovative de tipar [i finisare digitala la IPEX 2010 MGI Digital Graphic Technology. Pe lâng` DF360 [i vârful de gam`. Cu ajutorul aplica]iei de optimizare inteligent` automatizat` Vision System. magazin I 15 . târg care a avut loc în perioada 18-25 mai 2010 in Birmingham. imprim` la o vitez` de pân` la 120 de pagini/minut (ppm) [i de 240 ppm la printarea duotone sau monocrom`. împreun` cu renumita pres` digital` multi-substrat Meteor DP60 Pro®. t`ia. stand C624). c`r]i de vizit` sau albume foto. presa digital` Meteor DP60 Pro. acest echipament poate produce lunar pân` la 3. [ase ori [apte culori). Prezenta MGI la IPEX va oferi participan]ilor cel mai curinz`tor portofoliu de solu]ii de tipar [i finisare digitale pentru o gam` larg` de segmente ale industriei. t`iere. Op]ional. va prezenta un portofoliu inovativ de tipar digital [i finisare digitala la IPEX. f`ltuire/biguire [i perforare într-o singur` trecere) [i JETcard® . O desf`[urare de for]e impresionant` atât la nivel de echipamente prezentate.sistemul de tip`rire inkjet digital` a cardurilor. HP este exponentul ascensiunii imprim`rii digitale. Cu pân` la cinci culori [i cu o vitez` de 68 ppm pentru color [i un maximum 272 ppm la o culoare. un nou sistem digital de imprimare digital` a cardurilor care va fi disponibil pentru vânzare pân` la sfâr[itul anului. produc`torul de prese digitale [i solutii de finisare. El ofer` cea mai mare acurate]e a culorilor gamut disponibil` în acest moment pe pia]`. capacit`]i extinse pentru presa de l`cuire digital` UV selectiv` JETvarnish® precum [i alte solu]ii versatile din gama de produse MGI. "Cu aceea[i ma[in` putem oferi cinci solu]ii diferite clien]ilor ce caut` s` aduc` valoare ad`ugat` unei lucr`ri" spune Abergel. Gama HP Indigo îndepline[te toate cerin]ele pentru a fi integrat` unor fluxuri hibride. a [aptea culoare este alb de acoperire. Echipamentul poate lamina.5 milioane de pagini color sau 6. cât [i ca num`r al personalului. Cu modulul pentru ambalaje poate imprima direct pe carton de pân` la 400 gmp. a declarat c` IPEX a fost momentul potrivit pentru lansarea acestui nou produs ce cost` 48. perfora. DF360. respectiv de 460 de microni grosime. Acestea pot fi CMYK la care se poate ad`uga fie orangr [i violet pentru hexacromie. Victor Abergel. ceea ce o face ideal` pentru aplica]ii precum coper]i de c`r]i. MGI a anuntat vanzari puternice în prima zi la IPEX Produc`torul de prese digitale [i echipamente de finisare MGI a vândut 5 echipamente de l`cuire UV selectiv` JETvarnish în prima zi a târgului interna]ional c`tre clien]i din Finlanda. aceasta ofer` numeroase caracteristici care au cl`dit reputa]ia gamei HP Indigo. oferind solu]ii complete de business . fie light magenta [i light cyan pentru reproduceri la calitate fotografic`.sistem de finisare a hârtiei multifunc]ional (laminare.

Obiectivul meu [i al echipei de la Fargo Deco Design este s` ne surprindem clien]ii cu proiecte îndr`zne]e. unice. Nu este simplu. to]i cei care citesc acest interviu le cunosc foarte bine. Heineken este un astfel de brand [i ne onoreaz` faptul c` atunci când au decis s` implementeze o astfel de strategie s-au gândit la noi ca parteneri.G.P. APIIP: Ne-am obi[nuit cu proiecte cât mai nonconformiste. a existat un client care a îndr`znit s` fie diferit [i o firm` care a avut curajul s`-i împlineasc` visele.PRODUC}IE PUBLICITAR~ “Stadionul Stelelor Heineken” o produc]ie integral` marca Fargo Deco Design Interviu cu d-na Mariana Popescu Greaca Chief Executive Officer FARGO Avem contracte ferme care ne ajut` s` avem o proiec]ie optimist` pentru urm`toarea perioad` a anului 2010. este nevoie de un coeficient mare de flexibilitate [i adaptabilitate la situa]iile de acum. iar solu]iile nu sunt scrise în nici o carte cu “Solu]ii inteligente de ie[ire din criz`”.: Orice proiect presupune trei resurse majore: oameni. Nu o s` le enum`r acum. Se poate [i mai bine [i mai mult. Cum a ap`rut ideea acestui proiect? Mariana Popescu Greaca: M` bucur s` v` aud spunând c` v-am obi[nuit cu proiecte nonconformiste. buget [i timp. care aduc ROI businessului în care exceleaz`. Ca s` v` r`spund simplu la aceast` întrebare. . APIIP: Ce a însemnat ca timp [i resurse umane implicate proiectul “Stadionul Stelelor Heineken” pentru FARGO? M. Unele îndr`znesc s` o fac` memorabil. din partea companiei Dumneavoastr`. dar suntem par]ial dependen]i de situa]ia economic` pe care o travers`m. iar noi suntem unul din canalele de comunicare care îi ajut` s` creeze momente unice în mentalul colectiv al clien]ilor lor. Toate brandurile comunic`. Exist` un istoric post decembrist în pia]a 16 I magazin româneasc` de BTL [i Trade Marketing în care compania noastr` a scris câteva file importante.

am pus gazon. Felul în care am lucrat ne-a ajutat s` ne construim o re]ea de colaboratori care împ`rt`[esc aceia[i pasiune. Al doilea an de criz` mondial` pe care [i România o tr`ie[te ca pe un cutremur de gradul 7 [i cum era si firesc. am sudat. Toate opera]iunile pe care le face orice firm` de produc]ie publicitar`. Este [i cazul magazin I 17 . am drapat. În rest.G. am t`iat pe cutter ploter.: Nu. stadionul ar`ta fascinant.m.a. Cunoa[tem pia]a de produc]ie publicitar` [i nu pu]ine au fost situa]iile în care a trebuit s` colabor`m cu alte firme. este o produc]ie integral` marca Fargo Deco Design.: V` garantez c` în prezentarea multimedia. Nu am avut probleme tehnice în adev`ratul sens al cuvântului. Spun asta cu mândrie. am foliat.G. de spa]iu. Arhitectura. APIIP: Ne pute]i spune cu aproxima]ie bugetul consumat de acest proiect? Sunt convins` c` sunte]i familiariza]i cu clauzele de confiden]ialitate stipulate de clien]i în contracte.PRODUC}IE PUBLICITAR~ Suntem la mijlocul anului 2010. [i nu în ultimul rând de Heineken [i de clien]ii s`i. Talentul echipei noastre de project manageri le-a mixat astfel încât s` putem preda “ în deadline” un proiect la nivelul de calitate [i performan]` specificat în fi[a tehnic`. avem resurse inepuizabile de energie. am pus lumini [.P. Iar acest mic “detaliu” [i-l dorea clientul extrapolat la scara Pie]ii Constitu]iei. responsabilitate [i creativitate. am m`surat. APIIP: A]i colaborat [i cu alte companii pentru realizarea proiectului? M. de timp. am lipit. pasiune. În schimb. A trebuit s` ]inem cont de toate legile fizicii. am printat.P. am montat 45000 de can-uri manual. dar la fel de mândr` sunt [i de partenerii no[trii cu care colabor`m de mai bine de 15 ani. de “decretele” M`riei Sale. de vreme . putere de munc` [i respect pentru client ca [i noi. l-am scos. APIIP: Care au fost problemele tehnice întâmpinate în proiectarea [i realizarea “stadionului”? M.d. niciuna din resursele de mai sus nu au fost suficiente.

18 I magazin . dar suntem par]ial dependen]i de situa]ia economic` pe care o travers`m. o atitudine.P. v` invit`m s` trece]i pe la Mall B`neasa. Am fost parte într-un proiect de comunicare neconven]ional` în care trebuia s` transmitem mesaje de marketing. atât ca evolu]ie economic` dar [i ca proiecte speciale ale companiei Fargo? M. finalizate în ultima lun`. Cum po]i bugeta o stare. Nu este simplu.G. Dac` sunte]i amator de terase la malul lacului Her`strau. s` v` r`cori]i cu o înghe]at` în cel mai recent proiect realizat de noi: loca]ia Hagen Datz. iar solu]iile nu sunt scrise în nici o carte cu “Solu]ii inteligente de ie[ire din criz`”. Spun c` am încredere [i la bilan]ul lui 2010 vom fi supravie]uitori. Se poate [i mai bine [i mai mult. dar avem [i proiecte na]ionale de trade marketing.G. Clubul Cuando tocmai [i-a deschis por]ile. APIIP: Ce a[tept`ri ave]i de la a doua jum`tate a anului 2010. licita]ie. APIIP: Cum vi s-a p`rut impactul publicului asupra acestui proiect? Clientul Dumneavostr` a fost mul]umit de rezultat? M. impactul a fost cel calculat de speciali[tii de la Heineken care au fost foarte multumi]i de rezultate.G.m. este nevoie de un coeficient mare de flexibilitate [i adaptabilitate la situa]iile de acum. despre care cu siguran]` o s` mai discut`m la timpul potrivit. Pentru c` este var`. lucr`m proiecte clasice de produc]ie publicitar`. Pot s` spun c` a fost un buget extrem de bine dozat.P. un vis!!! APIIP: Cu ce agen]ie de publicitate lucreaza Heineken [i cum a]i fost ale[i ca antreprenori pentru aceast` lucrare? M. dar întotdeauna urm`m traseul firesc pe care un antrepenor îl parcurge: prezentare portofoliu de lucr`ri.PRODUC}IE PUBLICITAR~ Heineken.a. Nu urm`m o aritmetic` simpl` [i nu spun c` la sfâr[itul anului vor fi 24.: Am lucrat acest proiect împreuna cu Agen]ia Momentum. [. Sunt 2 proiecte importante. ofertare. Cât despre proiecte. Un alt proiect Fargo Deco Design.d.: Dou` întreb`ri acela[i r`spuns: Da. în care raportul pre]/calitate/ROI a primat. Nu suntem la prima colaborare cu Momentum.P. coordonator de proiect Beatrice Cicu. Nu am primit un buget [i nu am predat un obiect.: Avem contracte ferme care ne ajut` s` avem o proiec]ie optimist` pentru urm`toarea perioad` a anului 2010.

farmacii. drept urmare Simaco Advertising se adapteaz` perfect cererii prin oferirea unei game variate de produse menite s` sus]in` campaniile de promovare derulate în retail [i cash&carry. subliniaz` câteva dintre avantajele competitive ale companiei: Realiz`m produsele POSM utilizând materiale precum: folii PVC. Produsele de tipul: shelf-liner. hoteluri. utilizând tehnologia UV. ca[erarea. neck hanger. folosesc eficient spa]iul existent în restaurante.PRODUC}IE PUBLICITAR~ SIMACO pune accent pe produc]ia de POSM Noul trend în industria de publicitate se bazeaz` din ce în ce mai mult pe POSM. director general Simaco Advertising. bro[uri. product label. Serigrafia în policromie. tiparul offset. shelf-talker. Toate produsele au primit un feed-back pozitiv de la clien]i. polipropilena. supermarket-uri. Metodele de execu]ie folosite sunt: serigrafia. promo]ie sau disponibilitate la raft. display-urile pentru meniuri. magazin I 19 “ ” . polistiren. [tan]area. Simaco Advertising execut` o gam` variat` de produse menite s` sus]in` campaniile de promovare derulate în retail [i cash&carry. este punctul “forte” al produc]iei în cadrul Simaco Advertising. cartoane fine sau de leg`torie. clinici medicale. sticker. wobbler. termoformarea. De asemenea. Simona Diaconescu. precum [i alte opera]iuni de finisare. fiind apreciate în primul rând pentru calitate. sedii de banci. flyere. plexiglass. reviste. magazine. materialele expuse având vizibilitate [i impact maxim. sunt utilizate pentru captarea aten]iei [i transmiterea informa]iilor legate de pre].

Pia]a radio s-a confruntat cu aproximativ acelea[i probleme ca [i printul. radio. 28% [i 19%. din ce în ce mai mul]i alegând s`-[i petreac` timpul liber în fa]a televizorului. radio. Nici TV. Anul trecut. pe m`sur` ce majoritatea revistelor [i ziarelor [i-a sc`zut tirajul. în sc`dere cu 9% fa]` de valoarea înregistrat` în 2009. potrivit raportului PwC „Global Entertainment and Media Outlook” 2010. urmat de OOH (publicitatea outdoor) cu 40%. pe de alt` parte. În plus. pia]a total` media româneasc` a punctat un declin 20 I magazin de 37% la valoarea net`. outdoor). internet.PRODUC}IE PUBLICITAR~ Pia]a de publicitate româneasc` în sc`dere constant` în ultimii 2 ani! Dar va cre[te în urm`torii 4 ani! La sfâr[itul anului 2010. îns` cel mai lovit a fost segmentul de print. potrivit estim`rilor anuarului Media Fact Book realizat de Initiative România. în timp ce altele au fost închise sau vândute. Pia]a româneasc` de media [i divertisment va înregistra o rat` medie anual` de cre[tere de 9. înregistrând un nivel mai sc`zut decât în 2006. pia]a de publicitate va ajunge la 308 milioane de euro net. pe fondul pre]urilor reduse. cinema. ajungând la 3.1% în intervalul 2010-2014. pia]a de print a fost caracterizat` de o sc`dere a audien]ei. consemnând sc`deri de respectiv 34%. Unele titluri s-au concentrat pe varianta online. ar`ta anuarul Media Fact Book. pe m`sur` ce majoritatea publicitarilor s-au axat pe reducerea costurilor. Outdoor-ul a fost în 2009 aproape la fel de afectat ca . Pia]a româneasc` de publicitate a început trendul descendent înc` din luna octombrie 2008 [i a intrat în plin` criz` în 2009. În pofida volumelor sc`zute. Per total. criza economic` a înt`rit pozi]ia TV ca principal` surs` de entertainment preferat` de români. cu o sc`dere de 55%. Toate platformele media au fost afectate de criza economic`. print. cu aproximativ 60% mai mare fa]` de valoarea din 2009. TV [i-a crescut cota cu 3% din pia]a total` net` de media. iar 2009 a fost marcat de schimb`ri ale cotelor de audien]` ale posturilor din Bucure[ti.5 miliarde USD la finalul perioadei. multe sta]ii locale fiind închise. cinema&internet nu au f`cut not` discordant`. În 2009 au fost lansate noi canale TV dar. investi]iile au cunoscut un declin pe toate platformele media (TV.

în sc`dere cu 9% fa]` de valoarea înregistrat` în 2009. în timp ce altele s-au axat pe online. a declarat Octav Popescu. Segmentul OOH a fost anul trecut pe locul 2 în topul celor mai afectate platforme media dup` print. În pofida dezvolt`rii . Dac` pân` în prezent spa]iul de publicitate al televiziunilor era sold-out. Pia]a de radio s-a confruntat cu acela[i gen de probleme ca [i printul. acest lucru este confirmat acum de faptul c` publicitatea online a fost cel mai pu]in afectat` de sc`derile înregistrate în domeniu. multe posturi locale fiind închise. reflectând cea mai mic` sc`dere a volumului.PRODUC}IE PUBLICITAR~ acestui segment. Anul 2009 a marcat mai multe schimb`ri în topul sta]iilor de radio pentru cota de audien]` în Bucure[ti. Anul acesta. Pia]a media româneasc` [i-a început trendul descresc`tor în octombrie 2008. magazin I 21 [i print-ul. Totalul pie]ei de publicitate se va situa în 2010 la nivelul înregistrat doar de pia]a TV în 2007. în special din cauza lipsei de m`surare [i evaluare. care ar putea continua. potrivit estim`rilor anuarului Media Fact Book realizat de Initiative România. cât [i a inaugur`rilor de noi loca]ii. iar 2010 ne va ar`ta unde se afla de fapt adev`ratul fund al sacului". Radio ZU dep`[ind postul Radio 21. pia]a de publicitate va ajunge la 308 milioane de euro net. În plus. restul fiind nevoite s` închid` publica]iile. "Dac` anul trecut spuneam c` new media va fi revela]ia crizei. pe m`sur` ce majoritatea revistelor [i ziarelor au înregistrat sc`derea vânz`rilor. doar 14% din popula]ie s-a dus la cinema în ultimele 12 luni). optimismul din primele luni ale lui 2010 a avut ca efect o cre[tere de aproximativ 3% a pie]ei. m`surile anun]ate de guvernan]i cu privire la reducerea salariilor bugetarilor [i la t`ierea pensiilor au condus la o corec]ie a estim`rilor. La sfâr[itul anului 2010. Potrivit reprezentan]ilor Initiative. Acest lucru a fost generat de cre[terea num`rului de utilizatori [i a faptului c` internetul cunoa[te o cre[tere a credibilit`]ii. cinematografele au reprezentat una dintre ultimele op]iuni pentru comunicare media. vicepre[edinte Initiative. odat` cu anun]area m`surilor „anticriz`“ ale guvernan]ilor se observ` o tendin]` de sc`dere a cererii. Cinema-ul a punctat o cre[tere atât a num`rului de spectatori. cu 6% mai pu]in fa]` de 2009. când era de 306 milioane de euro. Totu[i. a atins un palier minimal în 2009. în principal din cauza lipsei instrumentelor de m`surare [i evaluare. În 2009. Pia]a de print a fost caracterizat` de o sc`dere general` a audien]ei. televiziunile vor încasa din pia]a media aproximativ 209 milioane de euro. publicitatea online a avut cea mai mic` sc`dere a volumului. în timp ce alte sta]ii au decis s` renun]e la m`surarea audien]ei de radio. publicitatea online [i-a crescut cota pe pia]` total` net` de media. costurile de produc]ie scumpe pentru formate mari [i loca]iile speciale au limitat utilizarea acestui mediu. În 2009. din cauza unei rate sc`zute de spectatori pe durata unui an (potrivit BRAT SNA Focus.

de strategie. Medic One [i Scholz&Friends Principalele motoare ale major`rii vor fi cheltuielile cu publicitatea. cheltuielile pentru acesta urmând s` se dubleze. având chiar un ritm dublu de majorare fa]` de ritmul mediu anual al regiunii EMEA (Europa. ajungând la 3.6 miliarde USD.3%).9%. internetul devenind o surs` de informare mai de încredere în compara]ie cu segmentele de TV [i print.15 miliarde USD.PRODUC}IE PUBLICITAR~ Num`rul utilizatorilor online a crescut. cele mai mari trei pie]e media [i entertainment din Europa Central` [i de Est vor fi cele ale Rusiei (25. Dup` un an de declin f`r` precedent. de 4. dup` cea a Turciei (cu o rat` medie anual` de cre[tere de 13%) [i a Rusiei (9. asigurând servicii specializate de planificare [i cump`rare de media.1% pân` la 747 de milioane de dolari.4%. care se vor majora cu 79. consultan]` de media [i new media. Studiul Media Fact Book arat` c` pia]a media nu va reveni niciodat` la forma trecut`.1% în intervalul 2010-2014. pân` în 2014. Raportat la evolu]ia pie]elor din regiunea Europei Centrale [i de Est. Poloniei (10.8% pân` în 2014. industria este în plin` dezvoltare.05 miliarde USD în 2009. care s-ar putea continua. fa]` de nivelul de 417 milioane de dolari la cât este estimat nivelul pie]ei de publicitate de c`tre PwC in 2009. estimat` la 8. Regiunea Asia Pacific se claseaz` pe locul secund cu o rat` anual` medie de cre[tere de 6. la 1. Un avans semnificativ vor înregistra pe pia]a autohton` [i cheltuielile de publicitate.6% pân` la 581 de miliarde USD în 2014.3%. 22 I magazin . Initiative este una din cele mai mari re]ele independente de media din lume.7 miliarde USD). majorarea pie]ei locale de media se va situa peste rata medie anual` de cre[tere a întregii regiuni. apreciat la o rat` medie anual` de cre[tere de 1. Ce ne rezerv` viitorul? Pia]a româneasc` de media [i divertisment va înregistra o rat` medie anual` de cre[tere de 9.3 trilioane USD înregistrat` în 2009. care se vor dubla. cea româneasc` va fi pe pozi]ia a treia în ceea ce prive[te cre[terea. În 2014. apreciaz` autorii studiului.9% în perioada 2010-2014. de la 810 milioane USD în 2009. ajungând la orizontul anului 2014 la nivelul 1. potrivit PwC. HyperActive. fa]` de valoarea de 1. Agen]ia este activ` pe pia]a de media româneasc` de 17 ani [i face parte din grupul care include: Lowe&Partners. ghid editat anual de agen]ia Initiative din anul 1997. potrivit raportului PwC „Global Entertainment and Media Outlook” 2010.6 miliarde USD). cu o rat` medie anual` de cre[tere (CAR) de 8. dar cu toate problemele aduse de criz`. În România. fa]` de 1. Lowe PR. Europa. de la 460 de miliarde USD în 2009 la 558 miliarde USD în 2014. ajungând la 475 de miliarde de USD.7 trilioane USD. care vor ajunge la nivelul de 747 de milioane de dolari în 2014.6%. cu aproximativ 60% mai mare fa]` de valoarea din 2009. America Latin` r`mâne regiunea cu cea mai rapid` majorare estimat`. este estimat pentru cheltuielile f`cute de consumatorii finali pentru servicii de media [i divertisment.9 miliarde USD) [i Turciei (9. [i cele cu accesul la internet. excluzând cheltuielile pentru accesul la internet. De altfel.5 miliarde USD la finalul perioadei. pia]a global` media [i a divertismentului va înregistra o rat` anual` medie de cre[tere de 5% în urm`torii cinci ani. Orientul Mijlociu [i Africa). cel mai dinamic segment de pia]` va fi cel al accesului la internet. Brand Connection. Un ritm mai lent. Media Fact Book este singura lucrare de analiz` a pie]ei române[ti de media [i publicitate. Orientul Mijlociu [i Africa (EMEA) ar putea înregistra o cre[tere anual` medie de 4. fiind de asemenea accesibil` zilnic [i popula]iei urbane. ajungând la o valoare de 1. ajungând astfel la 77 de miliarde USD. Pia]a nord-american` va avea cea mai lent` evolu]ie [i se estimeaz` c` va cre[te cu o rat` anual` medie de 3.

De asemenea. Statele Unite ocupând prima pozi]ie. Pentru acest an. De altfel. cheltuielile de publicitate vor înregistra o rat` anual` medie de cre[tere de 4.8 miliarde USD în 2014. Cea mai mare component` a acestei pie]e este cea de abonamente TV care va cre[te cu o rat` anual` medie de 7. Regiunea Asia-Pacific va fi aceea cu cel mai rapid ritm de cre[tere pe acest segment cu o cre[tere anual` medie de 10% ajungând la 47. pe m`sur` ce revolu]ia digital` continu` s` creasc` în anvergur`. Acesta se orienteaza c`tre noile experien]e media într-un ritm uimitor. care va înregistra o rat` anual` medie de cre[tere de doar 5. 1 miliarde USD în 2014. Potrivit raportului PricewaterhouseCoopers.5% pân` la 210. în vreme ce m`rirea num`rului de terminale de tip smartphone [i a re]elelor wireless vor duce la cre[terea accesului la internet mobil. îns` vor reprezenta în continuare doar 6% din cheltuielile globale pe c`r]i educa]ionale la nivelul anului 2014. cheltuielile de publicitate s` mai ajung` la nivelurile anterioare crizei. la nivel mondial. Cre[terea gradului de penetrare a internetului broadband va spori accesul prin cablu. de la 29. o rata medie anual` de cre[tere de 4.9 miliarde USD în 2009 la 258. autorii studiului anun]` c` se a[teapt` la o pia]` relativ stagnant` în privin]a cheltuielilor globale de publicitate. Publicitatea online se va al`tura publicit`]ii TV în 2014 ca singurele segmente media în care cheltuielile de publicitate vor dep`[i 100 de miliarde USD. China va fi „de departe” pia]a cu cea mai ridicat` rat` anual` medie de cre[tere.1 miliarde USD în 2014.PRODUC}IE PUBLICITAR~ La nivel global. Cheltuielile pe accesul mobil sau prin cablu la internet vor spori de la 228 de miliarde USD în 2009 pân` la 351 de miliarde în 2014. • Accesul la internet va fi un factor-cheie de consum pentru cele mai multe segmente. în jur de 12%. urmat` de „o cre[tere ceva mai bun` în 2011 [i o revenire la o cre[tere de aproximativ 5% în 2014“. o rat` anual` medie de cre[tere de 6.2 miliarde USD în 2009. Nici m`car incertitudinile legate de conjunctura economic` global` nu au încetinit ritmul de schimbare. încas`rile din publicitate au fost afectate puternic de turbulen]ele pie]ei [i. cu 428 de miliarde USD. urmat` de Japonia cu 164 de miliarde USD.5% pe parcursul întregii perioade analizate.7%. cheltuielile de publicitate din Statele Unite se a[teapt` s` se situeze în continuare cu 9 procente sub nivelul atins în 2006. Aceasta va dep`[i ca ritm de cre[tere publicitatea TV. • Pia]a abonamentelor TV [i a taxelor pentru licen]ele de emisie va cre[te de la 185.2% de la 406 miliarde USD în 2009 la 498 de miliarde USD în 2014. se arat` în studiu. aceasta este înc` fragil`”. care a fost chiar mai rapid decât ceea ce se anticipa în precedenta edi]ie a „Entertainment and Media Outlook”. consumul final de servicii media [i de divertisment va cre[te de la 688 miliarde USD în 2009 la 842 miliarde USD în 2014.1%. Astfel. nu este de a[teptat ca. În urm`torii cinci ani tehnologiile digitale î[i vor face din ce în ce mai tare sim]ite efectele în industria media [i a divertismentului (E&M). alimentat` de cre[terea economic` [i de o majorare spectaculoas` a gradului de penetrare a internetului broadband care duce la stimularea altor segmente de pia]`.8%. magazin I 23 . Tendin]e la nivel global • Doar în 12 ]`ri cheltuielile pentru industriile media [i ale divertismentului au dep`[it 20 de miliarde USD. în 2009. iar revolu]ia digital` va duce la segmentarea publicului la un nivel nemaiîntâlnit. În 2014. „de[i exist` semne ale unei reveniri. principalul factor care conduce la actualele schimb`ri este chiar consumatorul. • C`r]ile educa]ionale în format electronic vor cre[te cu o rat` anual` medie de 36.

1. stilouri. Utilizarea acestor produse va crea un buzz la târguri [i va cre[te popularitatea brandului." Aceasta ridic` la rândul s`u. mai multe comunit`]i au interzis deja utilizarea pungilor de plastic. În zilele noastre. Obiectele [i produsele ecologice devin populare atât în sectorul industrial. împreun` cu expunerea repetat` a logo-ului. în scopul de a provoca “daune” cât mai mici pentru mediul înconjur`tor. Cu o selec]ie larg` de . de asemenea. ajut` la asocierea numelui companiei cu demer24 I magazin surile de responsabilitate asupra mediului pe care le sus]ine [i promoveaz` . Pungi ecologice De exemplu. respectiv pia]a obiectelor promo]ionale se confrunt` brusc cu o cre[tere considerabil` a cererii pentru produse eco-friendly. Produsele promo]ionale se încadreaz` cu succes în acest trend! A fi “verde” se refer` în principal la adaptarea mai multor ini]iative în stilul de via]` personal sau profesional. De asemenea. cât [i în sectorul corporatist. sticle. privat` sau un organism guvernamental. imaginea de marc` [i reflect` o impresie pozitiv` printre clien]ii existen]i [i poten]iali. creioane. pungile organice [i pungile reciclate sunt populare printre obiectele personalizate eco-friendly în rândul companiilor. Aceste produse nu ajut` numai în campaniile de publicitate eficiente. Cererea pentru obiecte promo]ionale tip saco[e este din ce in ce mai mare. Produsele promo]ionale ecofriendly ofer` brandului imprimat mesajul: "Ne pas` de mediul înconjur`tor. magne]i. Industria de promovare.PROMO}IONALE TOP 10 PRODUSE PROMO}IONALE ECOFRIENDLY Tendin]a de a fi cât mai ecologic în orice domeniu este în plin` expansiune în SUA [i Europa. iar consumatorii recunosc impactul pungilor de unic` folosin]` din plastic alimentar asupra mediului. reciclate [i biodegradabile. Se poate imprima logo-ul [i mesajul pe orice suprafa]` [i se poate alege dintr-o gam` larg` de pungi ecologice. într-o tendin]` care este probabil s` continue. dar. În cele ce urmeaz` vom prezenta un top al produselor ecofriendly cu impact imediat [i cost sc`zut pentru clien]i. Se poate alege dintr-o gam` larg` de obiecte eco-friendly precum pungi. [erve]ele. conservarea mediului [i a ini]iativelor fa]` de acesta începe s` devin` o prioritate pentru fiecare companie în parte.

deoarece. Un logo imprimat pe sticlele de plastic cu ap` s-a dovedit în ultimii ani un succes din punct de vedere al brand awernessului. p`strate [i refolosite în mod repetat. Pixurile ecofriendly pot transmite u[or mesajul de con[tientizare a conserv`rii mediului înconjur`tor [i pot crea un îndemn pentru utilizator s` fac` acela[i lucru. Pixuri biodegradabile 3. dar au marele avantaj de a fi eco-friendly. Exist` de asemenea. Un alt avantaj al sticlelor de 0. O alternativ` eco-friendly la pixurile clasice sunt pixurile din porumb. exist` op]iuni disponibile pentru o mare varietate de promo]ii la cele mai accesibile produse. În plus reciclarea sticlelor de plastic aduce un impact pozitiv mediului înconjur`tor. unde campania publicitar` va avea cu siguran]` un impact mai mare în rândul consumatorilor. Odat` cu utilizarea lor pe scar` larg` [i refolosire. Sticle de plastic cu ap` Pixurile biodegradabile sunt obiecte promo]ionale cu mare impact [i cu. magazin I 25 .5 litri cu ap` este înl`turarea în utilizare a paharelor de unic` folosin]` [i astfel se aduce indirect un alt beneficiu mediului înconjur`tor. cum ar saco[ele alimentare pentru co[. Pixurile sunt produsele perfecte pentru o foarte bun` promovare. Personalizarea etichetelor pentru sticlele cu ap` îmbuteliat` reprezint` un cost suportabil pentru orice companie. unele alternative inovatoare. Aceste produse promo]ionale sunt foarte func]ionale [i vor fi c`utate. Acest mijloc de promovare aduce un plus de imagine în special în zonele aride ale planetei.PROMO}IONALE obiecte reutilizabile la diferite niveluri de pre]. cel mai sc`zut cost. De aceea. 2. indifernt de m`rimea acesteia. [tiut fiind faptul c` aceste produse sunt utilizate pe scar` larg`. pungile refolosibile sunt în alegerea de top pentru un produs eco-friendly promo]ional. În ultimii ani. respectiv plastic derivat din amidon de porumb. Pixurile biodegradabile ajut` la minimizarea impactului asupra mediului. Aceste pixuri biodegradabile au acela[i aspect ca pixurile tradi]ionale din plastic. logo-ul imprimat pe pungi va fi v`zut in repetate rânduri atât de c`tre utilizator cât [i de cump`r`tor [i va continua s` furnizeze vizibilitatea acestor produse promo]ionale. probabil. oamenii parc` nu au niciodata suficiente pixuri. saco[ile au devenit disponibile într-un num`r tot mai mare de culori [i dimensiuni. care sunt concepute pentru a se atârna de c`rucioare la cump`r`turi.

vacan]e sau c`l`torii de afaceri. dar ofer` avantajul Stick-urile USB [i-au dovedit în ultimii ani utilitatea cât [i succesul promov`rii unui brand. Contabilii pot oferi clien]ilor lor copii ale documentelor fiscale pe un stick USB care poate fi refolosit an dup` an. {colile [i universit`]ile pot s` ofere elevilor [i studen]ilor cu poten]ial cataloage de curs. c`ni ceramice de c`l`torie. 7. Cu toate acestea. c`ni de aluminiu [i o]el inoxidabil. bambusul este.PROMO}IONALE 4. de asemenea. mai mult 5070% din con]inut provenind din bambus. În majoritatea cazurilor. probe de lucru. dar de obicei sunt mai durabile [i izoleaza b`uturile mult mai bine.uri sunt modalit`]i de renun]are la folosirea unui volum mare de hârtie. inclusiv c`ni de c`l`torie din plastic. Poten]ialul verde deja semnificativ al acestor dispozitive de stocare digital` este dat în primul rând de renun]area la tip`rirea informa]iilor pe hârtie. exist` o gam` larg` de op]iuni de îmbr`c`minte cu tent` “verde”. cum ar fi poliester. Stick-urile USB la protejarea naturii. propuneri. O alt` op]iune eco-friendly este reciclarea materialelor. se “salveaz`” contaminarea planetei cu deseuri de hârtie [i plastic. În mod similar. Tricouri ecologice Ca o resurs` durabil`. c`r]i [i o varietate de alte informa]ii. de obicei combinat cu materii prime cum ar fi bumbac sau poliester pentru îmbr`c`minte. În ambele cazuri. C`nile de c`l`torie ceramice [i plastic sunt de obicei disponibile într-o gam` mai larg` de forme [i culori. Tricoul din bambus are acela[i aspect ca tricoul tradi]ional. care prezint` logo-ul unei afaceri sau produs. sunt produsul ideal din punct de vedere eco-friendly dar [i promo]ional. C`nile personalizate din o]el inoxidabil tind s` fie mai scumpe. În timp ce CD / DVD nu sunt fabricate din materiale ecologice. [epcile de bambus sunt o combina]ie de materiale cum ar fi bumbac si spandex cu 50% sau mai mult din con]inutul de bambus. În timp ce majoritatea oamenilor au folosit aceste dispozitive pentru a transfera fi[iere între computere atunci când colaboreaz` la locul de munc` sau de a lua de la locul de munc` acas` cu ei. [i astfel 8. C`ni refolosibile C`nile refolosibile sau c`nile pe care le purt`m cu noi în excursii. drept urmare se încadreaz` în categoria produselor promo]ionale absolut necesare unei campanii publicitare. 6. CD / DVD & eco-carcas` Al`turi de stick-urile USB. pe care o poart` mereu cu ei. inclusiv [epci [i p`l`rii. stick-urile USB sunt adesea vitale în rela]iile de afaceri cât [i personale. este de asemenea folosit` ca surs` pentru o varietate de [epci personalizate [i reciclabile. materiale de înregistrare în format digital. Pe stick-ul USB pot fi înc`rcate cataloage. exist` câteva [epci realizate în întregime din lemn de bambus. C`nile de c`l`torie cu logo personalizat sunt disponibile într-o varietate de materiale. {epci reciclabile Bambusul este o materie prim` folosita pentru o varietate de produse de consum. 5. beneficiarilor un instrument de folosin]` îndelungat`. de a fi eco-friendly. carcasele pot fi realizate din 26 I magazin . materialele reciclate ca polietilen` tereftalat (PET). Prin utilizarea repetat` a c`nii dedicate. Tendin]a persoanelor foarte ocupate este de a l`sa la birou cana de cafea de zi cu zi [i de a lua în bagaje cana dedicat` excursiilor. Aceste dispozitive nu numai c` elimin` nevoia de mormane de hârtie [i dosare dar ofer`. denumit` în mod obi[nuit poliester. CD-uri [i DVD.

.

Deseori. Aceste produse durabile pot oferi zone relativ mari de imprimare a logo-ului unei companii sau organizatii nonguvernamentale. aceste note sunt afi[ate pe frigidere. 28 I magazin Rucsacurile din materiale reciclabile reprezint` un produs promo]ional eco-friendly de promovare în special în rândul studen]ilor.CD-uri sau DVD-urile pot fi op]iuni de luat în calcul pentru furnizorii de asisten]` medical`. imagini radiologie [i alte fi[iere medicale între medici [i institu]ii. aceste rucsacuri sunt op]iuni reale pentru transportul obiectelor personale [i rechizite [colare. care ofer` meniuri personalizate pentru utilizarea mai facil` de c`tre beneficiari. De obicei f`cute din poliester reciclat. În plus fa]` de posibilitatea de a personaliza CD / DVD-uri. exist` CD / DVD cu op]iuni disponibile. Cu un logo personalizat. rucsacul de spate [i logo-ul imprimat vor rezista ani de zile [i vor face promovare continu` unui num`r considerabil de persoane! . De asemenea. agendele electronice sau re]ele sociale. Datorit` materialelor durabile în timp. dulapuri [i birouri.PROMO}IONALE /materiale eco-friendly [i se pot personaliza cu logo-ul companiei sau produsului. Oamenii continu` s` î[i noteze diverse lucruri pe notepad. în timp ce propriet`]ile eco-friendly ale produsului limiteaz` impactul asupra mediului. pentru transferarea rapoartelor medicale. computerelor sau altor elemente grele. notepad-urile pot promova eficient companii de sute de ori. Notepad-urile reciclabile Notepad-urile realizate din materiale reciclabile sunt op]iunea de luat în calcul pentru persoanele care înc` utilizeaz` astfel de produse acas` sau la birou. 10. Rucsacuri din material reciclabil 9. rucsacurile personalizate din materiale reciclabile sunt folosite [i pentru transportul c`r]ilor. chiar dac` au la dispozitie e-mail-ul.

adaptate exact nevoilor dumneavoastr`: magazinul nostru online. Samdam Solutions este membru a mai multe asocia]ii de profil: PSI . 14 parteneri în 14 ]`ri diferite au avantajul de a trimite clien]ilor un catalog cu produse atent alese de pe întreg globul. pre] avantajos. un sfat profesional [i un serviciu rapid [i eficient. cuno[tin]ele [i resursele grupului.000 de cataloage cu aceste colec]ii. având scopul de a oferii clien]ilor un serviciu complet legat de pia]a produselor promo]ionale [i servicii de îmbr`c`minte. De dou` ori pe an Samdam trimite peste 20. [i a[a ne-am dezvoltat serviciile noastre suplimentare. Anul acesta Samdam a devenit membru Eurimage Group. care il pute]i folosi pentru a configura magazinul propriu de web sau de stimulare a campaniilor de marketing lansate. Compania Samdam Solutions a fost înfiin]at` în Belgia ca o divizie a companiei Samdam NV. Samdam î[i propune s` fie mai mult decât un furnizor de prim` clas`. APIIP. de]in`toare a unui lan] de magazine specializate în marochin`rie de lux. Cu toate acestea. software-ul nostru. Dup` o dezvoltare rapid` [i cu o experien]` acumulat` Samdam Solution se extinde în mai multe ]`ri: 2005 2006 2007 2008 Samdam Samdam Samdam Samdam France Nederland Asia Romania pan-european de marketing direct pe pia]a european` de afaceri de promovare. Succesul Grupului Eurimage se bazeaz` pe o reparti]ie a costurilor [i o achizi]ie comun` pentru to]i membrii.PROMO}IONALE Cincisprezece ani Business 2 Business Samdam Solutions este specializat` în B2B oferind produse [i servicii de personalizare de peste 15 ani. care este cel mai mare juc`tor magazin I 29 . Acest lucru ofer` clien]ilor no[trii avantajul de a putea beneficia de pre]uri foarte avantajoase. Din 1995 Samdam Solutions a început s` opereze independent [i s` î[i concentreze eforturile asupra companiilor. cu o atitudine pro-activ` [i nu în ultimul rând siguran]a material` de a duce la bun sfâr[it orice proiect indiferent de m`rimea lui. primul magazin de acest gen fiind deschis în urm` cu 150 de ani. Vrem s` gândim pro-activ cu clientul. newsletter-ul nostru cu cele mai noi produse [i tendin]e. accesul la ultimele nout`]i [i trenduri în domeniu. gen]i de c`l`torii [i accesorii. În 15 ani de afaceri B2B am acumulat o experien]` necesar` pentru a în]elege dorin]ele clien]ilor: produsul corect. precum [i siguran]a de a avea un furnizor de încredere cu o pozi]ie ferm` pe pia]a din Europa.

Parker. Balmain. gen]i… Business Gifts În aceast` colec]ie pute]i g`si cataloagele cu produse: Cerruti 1881. American Tourister. Charles Jourdan. Reflects. The Catalogue. Nina Ricci. Cu Samdam nu ve]i avea astfel de griji. lanterne. Gildan. calculatoare. Case Logic… Orice client a[teapt` livrari la cea mai înalt` calitate. Slazenger. Bags & Travel Întotdeauna gen]ile au fost un cadou îndr`git [i util. 30 I magazin . De aceea întreaga noastr` echip` este concentrat` s` livreze: • produsul perfect • cantitatea exact` • ambalajul corespunz`tor • la timpul potrivit • la locul potrivit Textiles Daca dori]i s` surprinde]i angaja]ii sau clien]ii ave]i la dispozi]ie cele mai de top branduri cu o varietate mare de sortimente [i culori: tricouri. ceasuri. Toppoint. Gifts 2010. c`m`[i. Jean-Louis Scherrer. Prin Samdam ave]i la dispozi]ie o gam` mare de branduri: Samsonite. cravate [i multe altele. Mints & Sweets… Evident ave]i lucruri mai bune de f`cut decât urm`rirea livr`rilor de cadouri sau rezolvarea problemelor de livrare. Slazenger. avantaja]i imaginea brandului sau logoului pe care dori]i s` îl promova]i sau s` îl face]i cunoscut. Stedman. Cerutti. [epci.PROMO}IONALE Nu pute]i g`si ceea ce c`uta]i în colec]ia Samdam? Atunci v` punem la dispozi]ie colec]iile furnizorilor no[trii. Ungaro. Harvest. Us Basic. avem noi grij` de acest detaliu. Fruit of The Loom. Incentive Gifts 2010. Balmain. Marksman. textile sau orice obiect promo]ional. Xindao. jachete. Prodir. Smalto. Wenger. Eco Products Aceast` gam` con]ine produse cu un impact mai mic asupra mediului [i cu o varietate mare: Personalizând cu grij` [i profesionalism cadourile alese. SG. Nike. Pro Job. B&C. tricouri. pixuri. Senator. Portwest. radiouri. Hanes.

capacitate de produc]ie: 10000 unit`]i /zi . întins` pe o suprafa]` de 3500 mp. nr.ro www.o linie de 3 ma[ini automate cu 8 [i 10 bra]e . prosoape.samdam.o linie de 5 ma[ini ZSK . Brându[elor. uscare rapid` în cuptoare automate mari .posibilitate de printare full color CMYK Tampografie . [epci.disponibilitate de printare full colour Broderie . care se realizeaz` în fabrica noastr`. majoritatea lor fiind membrii PSI (distribuitori sau furnizori). e[arfe… . logistic` proprie [i un plan bun de dezvoltare am reu[it s` dezvolt`m proiecte mari de personaliz`ri cu mul]i dintre clien]ii de pe pia]a European`.ma[ini cu 1 cap/6 capete/8 capete/10 capete/12 capete .ro Serigrafie Textila . fabric` echipat` cu tehnologie [i utilaje de ultim` genera]ie. Gravare Laser .capacitate de produc]ie: 30. .logoul este prelucrat într-un soft modern ceea ce permite expedierea unei mostre în timp foarte scurt.serigrafie cu ma[ini automate.o linie de 4 utilaje Modalit`]i [i capacitate de persoanlizare Date de contact: Samdam Gifts srl Baia Mare Str.servicii de broderie pe diferite produse: tricouri.000 unit`]i/zi .o linie de 4 ma[ini manuale cu 2.gravare pe metal.PROMO}IONALE Samdam ofer` clien]ilor s`i servicii de personalizare prin diferite tehnici. 4 [i 6 bra]e . Toate aceste rezultate ne dau încredere [i ne motiveaz` pentru a cre[te [i a devenii unii dintre cei mai buni în ceea ce facem.o linie de 14 utilaje de la 1 culoare pân` la 6 culori magazin I 31 . materiale organice sau gravare cu diamant pe sticl` . cu un total de 42 de angaja]i [i cu o capacitate mare de produc]ie putem s` ne mândrim c` suntem printre primi mari juc`tori în acest domeniu (poate cei mai mari)! Având o calitate bun`. piele.75 Cod: 430066 Maramure[ Tel: 0262349179 Fax: 0262349178 e-mail: office@samdam.

a fost creat` special pentru colantarea ma[inilor. construc]ia foliei diminueaz` vizibilitatea zgârieturilor instalate deja. sau. 32 I magazin . oferind ulterior o prindere puternic` [i rezisten]` bun` la benzin` [i condi]ii atmosferice. cât [i la îndep`rtarea foliei. alegând dintr-o gam` larg` de culori lucioase [i mate.MATERIALE & ECHIPAMENTE Personalizarea ma[inilor este acum mai rapid` cu noua folie 3M SC 85Cv3 Personalizeaz`-]i ma[ina sau transform` aspectul întregii flote de autovehicule.leykom. folia 3M Controltac Car Wrap 85Cv3 prezint` ini]ial o aderen]` sc`zut` a adezivului. strat multiplu [i adezivul pigmentat confer` opacitate excelent`/putere de acoperire pentru a acoperi suprafe]e cu contrast puternic. Pentru mai multe informa]ii despre produsele [i serviciile oferite de Leykom contacta]i acum un reprezentat de vânz`ri Leykom sau accesa]i site-ul www. construc]ia compact` a seriei Controltac Car Wrap 85. Totodat`.ro Începând cu aceast` lun` 3M lanseaz` noua folie 3M ControltacTM Car Wrap Film with ComplyTM v3 Adhesive Series 85Cv3. taxiurilor. Construc]ia cast. Caracteristicile adezivului Controltac [i Comply v3 reduc costurile [i timpul de aplicare a foliei. pentru o aplicare u[oar`. autobuzelor [i tramvaielor. Aceast` folie cast. ajut` atât la aplicarea. Comparativ cu alte folii cast. ajutând astfel la men]inerea valorii reziduale a flotei de ma[ini. alege]i propria identitate folosind serviciul 3M de selec]ie a culorilor. Vopseaua ma[inii este protejat`.

.

Sharp. Suprafa]a foliei imit` structura de carbon. surprize [i sesiuni de instruire asigurate de personal specializat. argintiu. expertul în colant`ri auto. poliacrilic pe baz` de solvent. Markus Winter. care va prezenta materialele pentru tipar digital [i va r`spunde tuturor întreb`rilor venite din partea celor interesa]i.. imprimabil` cu printere de mare format. din partea companiei Siser. are stabilitate dimensional` remarcabil` [i caracteristici de aplicare optime. Adezivul este repozi]ionabil. Printre foliile prezentate se vor num`ra [i: ORACAL 975 Premium Carbon Structure Cast. folia cast. cât [i combina]ii surprinz`toare de materiale sau s` afle diverse trucuri pentru o presare mai bun` a foliilor pe textile. 8 culori metalice [i 3 culori mate (negru. la l`]imile de 1370 ]i 1520 mm. care se „umfl`” la c`ldura. bare. Este disponibil` în 4 culori str`lucitoare: alb. la standul Algernon va fi prezent dl. negru. transparent. HP Indigo [i nu numai. Durabilitatea în exterior este de 10 ani pentru alb [i negru. Xerox. permanent. 8 ani pentru colorate [i transparent [i 6 ani pentru culorile metalice. Adezivul este repozi]ionabil. Konica Minolta. de culoare gri sau transparent. Sunt a[tepta]i to]i cei care au echipamente de la Canon. Vizitatorii vor avea ocazia s` vad` atât materiale noi. la standul s`u vor fi prezen]i reprezentan]i speciali. special creat` pentru decorarea ma[inilor.). poliacrilic pe baz` de solvent. care folosesc cerneluri pe baz` de solvent. Varianta cu adeziv Rapid Air (RA) permite o aplicare mai u[oar` a foliilor pe suprafe]e de mari dimensiuni [i împiedic` formarea bulelor de aer. care va face demonstra]ii live cu materiale [i va oferi suport [i r`spunsuri la întreb`rile vizitatorilor. folia îndep`rtânduse u[or.MATERIALE & ECHIPAMENTE Algernon v` a[teapt` la standul s`u de la Digital Print & Sign În acest an. repozi]ionabil. Algernon v` a[teapt` la Digital Print & Sign cu o mul]ime de nout`]i. astfel: Din partea Orafol Europe GmbH va veni dl. etc. ORAJET 3951/3951RA Premium Cast. chiar [i dup` o perioad` îndelungat` de timp. Folia este disponibil` alb` [i incolor`. v` a[tept`m cu drag la standul Algernon! 34 I magazin . Seria 975 este compus` din mai multe straturi. permanent. alb [i galben [ofran). antracit [i maro. Oce. ORACAL 970 / 970RA Premium Wrapping Cast. Seriile ORACAL 970 Premium Wrapping Cast [i ORACAL 975 Premium Carbon Structure Cast se livreaz` standard la l`]imea de 1520 mm. folia cast pentru colant`ri integrale disponibil` în 28 de culori lucioase. Durabilitatea în exterior pentru alb este de 10 ani. Ricoh. f`r` îmbin`ri inestetice. fapt ce permite colarea componentelor ma[inii (capot`. Stripflock – folia cu suprafa]` catifelat` sau PS Electric . cu suprafa]` lucioas`. transparent. Din partea companiei Folex. Toshiba. Pentru alte surprize [i nout`]i. folia adeziv` premium cast. cu grosimea de 55 microni. Marco de Rossi care va face aplica]ii spectaculoase pe textile. folia p`strându-[i aceast` caracteristic` chiar [i în urma unui stres mecanic sau termic.. Aceast` serie va fi prezentat` în combina]ie cu folia de laminare ORAGUARD 293. inclusiv pentru por]iunile cu denivel`ri [i a par]ilor greu de decorat cu alte folii (oglinzi. va fi prezent dl. Pe partea de inscrip]ion`ri textile. Pentru fiecare brand pe care Algernon îl distribuie în Romania. Printre materiale prezentate se vor num`ra [i 3D XPD – noua folie expandabil`.folia cu suprafa]` lucioas` „electrizant`”. plafon) dintr-o singur` bucat`. permanent. Adezivul este poliacrilic pe baz` de solvent. iar pentru transparent de 8 ani. Manfred Hunold. praguri.

.

Account Manager TruMedia Research. la nivel de timpi de r`spuns. mi[c`ri ale mu[chilor fe]ei. ne-a explicat prin ce se diferen]iaz` agen]ia nou ap`rut`. se lansa prima companie specializat` în m`surarea audien]ei [i consultan]` in-store [i indoor la nivel na]ional. au avut loc câteva schimb`ri pe pia]a de cercetare din România. companie ce aduce tehnologia de ultima or` pentru m`surarea indoor [i in-store. combin`m un volum considerabil de date brute [i un sistem de centralizare [i de selectie. Un element de luat în seam` îl reprezint` costul acestui tip de cercetare: „Pre]urile variaz` semnificativ în func]ie de tipul [i de amploarea proiectului îns`. Brand Management). Dac` ne îndrept`m privirea spre inova]ie în cercetarea de marketing. singura companie din Europa care integreaz` metodele de cercetare tradi]ional` cu cercetarea biometric`. iar datele brute pot fi vizualizate la câteva ore de la înregistrare. Laboratory & Co se pozi]ioneaz` ca o agen]ie de cercetare de marketing cu metodologie FULL CIRCLE™– integreaz` metode de cercetare biometric` cu cele de cercetare tradi]ional`. înregistrarea varia]iei undelor . iar de curând. informa]ii de baz` despre audien]a din acea zi. a explicat Account Managerul TruMedia Research. Dac` pia]a evolueaz` cu a[a repeziciune [i în perioad` de criz`. în linii mari. în exclusivitate pentru România spune: „Datele de audien]` pe care le furniz`m permit calcularea unui cost la mie pentru oricare dintre obiectivele m`surate. [i-a f`cut apari]ia LABoratory & Co. „Avantajul principal const` în faptul c` m`surarea se face în mod automat [i f`r` întrerupere. totemuri sau rafturi din magazine)”. de cele deja existente pe pia]`: „Prin serviciile oferite.MATERIALE & ECHIPAMENTE Schimb`ri [i inova]ie pe pia]a de cercetare indoor [i in-store din România Tot mai multe metode inovative de cercetare î[i fac apari]ia atât pe pia]a interna]ional`. sunt comparabile cu cele ale unei cercetari clasice de pia]`”. prin care ob]inem rapoarte relevante pentru fiecare proiect în parte”. putem afla la finalul unei zile. Acum un an. Eroarea uman` este exclus`. De aceste avantaje beneficiaz` clien]ii care provin din dou` sfere principale: produc`tori (P&G. Se prevede un viitor sumbru pentru metodele clasice de cercetare sau direc]ia spre care ne îndrept`m o reprezint` un hibrid între inova]ie [i tradi]ie? În ultimul timp. Num`rarea persoanelor. Pentru analiza amanun]it`. 36 I magazin Colgate-Palmolive) [i de]in`tori de suporturi indoor/in-store (Monopoly. International Research Director al LABoratory & CO România. Paul Markovits. a completat C`t`lin Florea. Practic. s` ne a[tept`m la ceva surprize în viitor? C`t`lin Florea. cât [i pe cea din România. nu doar pentru un e[antion. segmentarea demografic` [i evaluarea duratei petrecute în fa]a suporturilor sunt f`cute pentru to]i vizitatorii. Prin cercetarea biometric`. sond`m dincolo de declara]ii. re]ele de digital signage. devine posibil` o compara]ie direct` între media tradi]ionale [i media indoor [i in-store (de exemplu. grafice de rezistivitate. Sugar Media. Astfel.

.

Sursa: IAA creierului. care permite o analiz` complet` a reac]iilor neurofiziologice (implicare emo]ional`. cât [i local.MATERIALE & ECHIPAMENTE FMCG. Concluzia pe care am putea s` o tragem ar fi c` tradi]ionalul nu se va retrage subit din via]a cercet`rii. vom avea nevoie întotdeauna [i de contact cu consumatorul. cuvânt sau sunet care a produs o apropiere la nivel neuropsihologic ori din contra îmi reflect` o tendin]` de evitare”. media. totu[i. se preconizeaz` vreo inova]ie? C`t`lin Florea ne spune despre planurile cu privire la pia]a de outdoor: „Ne dorim s` putem m`sura [i outdoor. POSM pentru o campanie". Pe lâng` testarea biometric`. În 3-4 ani s-ar putea s` asist`m la o preponderen]` a utiliz`rii metodelor de cercetare biometric`. valideaz` aceast` metodologie”. a concluzionat C`t`lin Florea. apreciere) pentru evaluarea fiec`rei secunde a unei reclame: „Gra]ie m`sur`torii biometrice nu evaluez doar gradul de apreciere [i implicare sau în]elegerea mesajului unui spot. dar este clar c` pia]a de research evolueaz` atât pe plan interna]ional. Trebuie s` lu`m în calcul îns` c` an de an. outdoor-ul va deveni [i el m`surabil la un moment dat. Cu siguran]`. La nivel de indoor [i in-store s-au f`cut progrese. s` facem h`r]i ale percep]iei sau s` scan`m impulsuri cerebrale. al schimb`rilor treptate. la ce trebuie renun]at. încrederea acordat` metodelor noi de cercetare este din ce în ce mai mare. a spus Markovits. farmaceutice. solu]ia const` în eficientizarea cercet`rii. Un lucru interesant cu care vine nou Laboratory & Co îl reprezint` testul biometric NeuroTrace. „Pe termen scurt [i în contextul generat de criz`. energie. indiferent de tehnologia folosit`. precizie [i economie de timp. Totodat`. beneficiile se refer` la optimizarea bugetelor de marketing prin reducerea costurilor cu pân` la 50% (20% costuri de productie [i 30% costuri media). auto". finan]e. generând nevoia de metode de introspec]ie mult mai precise. ceea ce ofer` o m`sur`toare cu o acurate]e înalt`. f`r` a renun]a îns` la metodele tradi]ionale. a explicat Paul Markovitz. internet. Ne astept`m la apari]ia unor metode hibride. „La nivel macro. datorit` noilor tehnologii de m`surare. Exist` o serie de alte elemente care converg c`tre ideea c` industria cercet`rii st` sub semnul unei evolu]ii constante. probabil. Laboratory lucreaz` cu peste 120 de clien]i. Cum v`d clien]ii aceast` nou` metod` de cercetare? "Sunt clien]i receptivi la nou. a ad`ugat Paul Markovitz. ale c`ror cerin]e au evoluat datorit` sofistic`rii consumatorilor. Metoda permite testarea a tot ceea ce înseamn` print. pre-testarea ar`tând de la bun început ce este relevant. dar în ceea ce prive[te outdoorul. magnitudinea descoperirilor [i rapiditatea cu care acestea se întâmpl` atât în domeniul neuro[tiin]elor. a declarat Paul Markovits. ci [i acel moment particular. mai ales în ]`rile dezvoltate. testele comportamentale adiacente pe care le facem. care deja [i-a manifestat interesul în aceast` privin]`”. raza mare de detec]ie. ce trebuie p`strat. telecom. Aceasta nu înseamn` c` vor disp`rea metodele clasice. care s` îmbine tehnici revolu]ionare [i tehnici clasice în a[a fel încât s` ofere solu]ii adaptate fiec`rui proiect în parte”. Un marketer este. Categoria principal` de clien]i este reprezentat` mai degrab` de cei care deruleaz` un volum intens de activit`]i în zona de marketing. rezisten]` la condi]ii meteorologice dure). Fezabilitatea unui astfel de proiect în România depinde. incluzând companii interna]ionale importante din diferite sectoare: 38 I magazin . îns` pân` acum nu am gasit un furnizor potrivit. interesat de beneficiile pe care i le aduce investi]ia sa. outdoor. La nivel global. Chiar dac` suntem capabili s` clasific`m persoane în mod automat. Îns` acest canal prezint` provoc`ri tehnice pentru care înc` nu exist` solu]ii pe pia]` (detectarea pietonilor [i a persoanelor din vehicule. interes. „Metodele de cercetare se vor diversifica. Un avantaj major îl reprezint` faptul c` putem s` test`m în faze incipiente. al cercet`rii biometrice vorbesc de la sine referitor la dinamica evolu]iei din aceast` zon`. mai curând de existen]a unei solu]ii tehnice decât de mediul de business. eficien]`.

.

dar aceast` cre[tere a cifrei de afaceri nu se datoreaz` dezvolt`rii pie]ei. O influen]` semnificativ` asupra pie]ei de echipamente a avut incapacitatea institu]iilor statului de a administra corect [i transparent proiectele Europene. La se se refer` acesta? AP: Roland î[i propune s` fie un partener de n`dejde al oamenilor creativi. Eforturile sus]inute al echipei Mozaik. Principalul ingredient a devenit creativitatea [i imagina]ia. iar convingerea noastr` este c` acei produc`tori de semnalistic` care aplic` doar politica de sc`dere a pre]ului pentru asigurarea unui cashflow indiferent de profit. în general? Andras Pakai: Consider`m c` anul 2010 trebuie raportat la 2009 deoarece pia]a industriei publicitare a suferit cea mai mare sc`dere la începutul anului 2009. vor disp`rea.MATERIALE & ECHIPAMENTE Cre[tere de 15% pentru Mozaik Consulting „O influen]` semnificativ` asupra pie]ei de echipamente a avut incapacitatea institu]iilor statului de a administra corect [i transparent proiectele Europene. [i de a respecta termenele asumate în cadrul diferitelor programe de finan]are a produc`torilor. au facut achizi]ia [i sunt l`sa]i de izbeli[te de c`tre stat. Tot aici a[ mai insista [i asupra faptului c` avem un num`r de firme care au primit aprobarea pentru unele proiecte Europene. Pia]a de print nu mai este de mult un mediu de afaceri unde prin simplul fapt c` ai o imprimant` i]i asiguri o cifr` de afaceri [i mai ales o marj` de profitabilitate. Dintodeauna acest produc`tor a for]at limitele tehnologiilor existente pentru a reda libertatea în exprimarea vizual`. au primit avizul favorabil. APIIP: Vizitând site-ul companiei nu am putut trece cu vederea motto-ul “Imagine”. Mozaik Consulting a avut o cre[tere de aproximativ 15%. Aceast` influen]` a fost [i este negativ`. Motto-ul "Imagine" înseamn` "Imagineaz`-]i orice". Fa]` de anul precedent. [i investi]iile companiei în dezvoltarea profesional` a angaja]ilor au dus la atingerea acestei cifre. indiferent de calitate.” Interviu cu Andras Pakai Executive Manager Mozaik Consulting APIIP: Care a fost evolu]ia companiei Mozaik Consulting în prima jum`tate a anului 2010. Pl`]ile nu se fac [i de aici poate rezulta inclusiv intrarea în incapacitate de plat` al unor agen]i economici serio[i [i puternici. Acest lucru ne influen]eaz` întro oarecare m`sur` deoarece repercusiunile pre]urilor de dumping se vor vedea în anii care urmeaz`. [i de a respecta termenele asumate în cadrul diferitelor programe de finan]are a produc`torilor. Roland te va ajuta s`-]i transformi imagina]ia în realitate. iar 40 I magazin . se datoreaz` tendin]ei consumatorilor de print de a c`uta pre]ul cel mai mic. APIIP: Care sunt principalele probleme pe care le întâmpina]i în momentul de fa]`? AP: Problema major` cu care ne confrunt`m. Dar a pie]ei de echipamente pentru industria de publicitate. deoarece inclusiv cei care au nevoie de echipamente noi amân` achizi]ionarea acestora în speran]a primirii fondurilor nerambursabile.

Dorim s` implement`m noile tehnologii Roland pe pia]a autohton`. magazin I 41 . noul Impact Printer MPX-90 [i toat` gama de modelatoare 3D. iar un exemplu concludent este cerneala metalic` ce permite abordarea a peste 512 nuan]e metalice. atât ca evolu]ie proprie. Am investit foarte mult în aceast` activitate [i am adus brandul Roland în topul vânz`rilor [i al încrederii utilizatorilor de echipamente de produc]ie publicitar` [i dorim ca acest lucru s` ramân` a[a. În cadrul programului Easy-Start le d`m posibilitatea noilor veni]i în domeniul produc]iei publicitare de a achizi]iona echipamente de top cu un efort financiar redus. dar printr-o politic` adecvat` acestor vremuri atât noi cât [i partenerii no[tri vom men]ine cifra de afaceri în cre[tere. Ce a[tept`ri ave]i pentru a doua jum`tate a anului. cît [i a pie]ei în general? AP: Suntem con[tien]i c` pia]a în general va fi în sc`dere în a doua jum`tate a anului. dorim redeschiderea showroomului din Bucure[ti pentru a asigura [i pentru produc`torii de semnalistic` din sudul ]`rii acces la testarea noilor echipamente [i tehnologii Roland. cum ar fi echipamentul DWX-30 creat pentru tehnica dentar`. APIIP: Ce ne pute]i spune despre sistemul “BUY-BACK” [i programul “EASY START” oferite în cadrul Mozaik? Prin programul Buy-Back oferit de Mozaik Consulting venim în întâmpinarea utilizatorilor Roland care doresc înnoirea parcului de echipamente asigurându-le astfel acces la cele mai noi tehnologii. APIIP: În strategia Mozaik pentru 2010 se va opta pentru încheierea unor noi parteneriate cu produc`tori interna]ionali de echipamente pentru introducerea acestora pe pia]a româneasc` de specialitate? AP: Mozaik r`mâne dedicat brandului Roland [i în continuare ne vom concentra aten]ia asupra acestui produc`tor. APIIP: Ave]i în planul de dezvoltare [i deschiderea unui punct de lucru în Bucure[ti în perioada urm`toare? AP: Da.Roland prin investi]iile în cercetare [i dezvoltare a fost [i a r`mas deschiz`tor de drumuri.

prin munca lunar` de creare de linkuri.WEB Promovarea online Google . m` ve]i întreba. putem. Ne complet`m contul cu datele companiei [i va trebui s` introducem un card valid. avem nevoie doar de o adres` de email valid`. Aceasta aduce rezultate imediate. Pe urm` intr`m în contul nostru [i c`ut`m prin meniuri butonul de Adwords. este bine s` apel`m la o firm` specializat`. Totu[i.. Putem s` ne cre`m singuri o campanie Google Adwords? R`spunsul este DA.ro Cu to]ii ne-am obi[nuit s` deschidem pagina de Google [i s` c`utam ce dorim s` cump`r`m. eliminând linkurile pl`tite. rezultate ce se pot cuantifica în bani. pentru optimizarea acestui buget. cât [i cele afi[ate în partea dreapta sunt linkuri pl`tite. [i a[a mai departe. Aceste ac]iuni sunt durabile [i conduc c`tre o pozi]ionare bun` în listarea „organic`” a lui Google.Campanii Adwords? Articol realizat de Ovidiu Joi]a Manager iAgency. Pu]ini dintre noi [tiu c` primele rezultate afi[ate de Google (primele 3). Simplu. Totu[i dac` avem un buget mai mare de 300 de euro/lun`. pe termen scurt. Vrei [i tu??? De[i pe termen lung nu recomand campaniile Adwords. de multe ori este necesar` campania Adwords. ne cre`m un cont pe Google. comunic`ri prin re]ele sociale. este mai dificil s` cobori într-un timp scurt [i costurile de între]inere a pozi]iei ob]inute sunt mai mici. Oricine poate s` apar` acolo dac` pl`te[te. acestea sunt de multe ori necesare. Eu cred în cre[terea prezen]ei web prin dezvoltarea site-ului. („linkuri sponsorizate”) Costurile lunare pentru SEO sunt mult mai mici decât pentru o campanie de Adwords. În plus o dat` ce te-ai ridicat în listarea organic` pe multe expresii cheie. Sunt rezultatele pe care Google le afi[eaz` în urma unei c`ut`ri. Ce este listarea „organic`”. bloguri. Electronic. putem compara mai u[or ofertele. Cum demar`m campania.. prin cre[terea con]inutului acestuia. a[a cum am spus mai devreme. 42 I magazin .

De aceea.ro Am dat un exemplu. magazin I 43 Astfel în 10-15 minute putem s` set`m o campanie simpla de Adwords [i s` ap`rem în list`rile pe care ni le dorim. cu bugetul. nici nu am verificat dac` se încadreaz` ca num`r de caractere. S` d`m un exemplu: Eu vreau s` sponsorizez cuvântul „televizoare”. NU MERGE.google. precum [i alte op]iuni) Google ne va ajuta s` cre`m o campanie. în func]ie de targetul de clien]i pe care-l avem.W E B dac` alegem op]iunea de a pl`ti automat cu cardul. Un alt aspect ff important este s` nu atragem clickuri de la oameni care nu ne sunt poten]iali clien]i. de la 900 euro/mp www. nu trebuie s` ne ferim s` folosim cuvinte limitative. Dup` ce ne-am creat o campanie Adwords – automat`.ro Cautati publicitate targetata? Reclame Online cu Google AdWords adwords. ei vor fi afi[a]i înaintea mea. De asemenea este posibil s` fie atât de mul]i care liciteaz` mai mult ca mine.ro Acest anun] ar atrage foarte multe clickuri de la oameni care nu au suficien]i bani pentru a fi clien]ii no[tri. De multe ori o campanie Adwords poate fi „gura de aer” de care avem nevoie pentru afacerea noastr`. Dac` sunt al]ii care liciteaz` 0. Printr-un asemenea anun] vom evita clien]ii care nu sunt pe target [i îi vom atrage pe cei care caut` o locuin]` de lux. s` facem un anun]. îns` sper c` m-am f`cut în]eles. Exist` [i op]iunea de a pl`ti în avans din contul bancar. a[a c` ar fi bine ca rata de conversie s` fie cât mai mare. Anun]ul meu nu ar trebui s` fie de forma: apartamente la cheie Zona centrala. Putem pune 4-5 cuvinte. pentru a urm`ri ce se întampl` cu click-urile. Exist` foarte multe set`ri pe .06 cen]i. „profesionale” [i a[a mai departe. cele mai bune pre]uri. Desigur. Google î]i sugereaz` [i aici cât ar fi „bid”-ul ok. Pre]ul pe click se stabile[te în mod automat. 0. „calitate”. în func]ie de num`rul solicit`rilor existente pe acea expresie cheie.05 eurocen]i. stabilim pe cine s` excludem prin cuvinte limitative. Anun]ul va fi de forma aceasta: care le po]i face unei campanii de Adwords. pe dou` linii. apeleaz` la o firm` de specialitate. Apartamente 3 Camere. îns` dac` dore[ti s` nu consumi bani aiurea. chiar pe site-ul nostru. O campanie simpl` o po]i face singur. Cum ar trebui s`-]i construie[ti anun]ul? Când discut aceast` problem` cu clien]ii mei. (Mie mi se pare cel mai comod acest mod de plat`. construite nou www. cum ar fi „lux”. to]i vor s` scrie în anun] cât mai mult despre cele mai bune oferte. Acei oameni trebuie s` g`seasc` informa]ia complet` pe care vrem s-o transmitem.exemplu. printr-un pre] atractiv în pia]`. încât eu s` nici nu apar.exemplu. Trebuie s` în]elegem c` rolul anun]ului este s` atrag` clickuri. dac` ai experien]` este bine s`-l stabile[ti singur [i s`-l urm`re[ti zilnic dac` î]i ofer` pozi]ia pe care o dore[ti. Vom pl`ti pe fiecare click înregistrat de anun]ul nostru. dac`-]i creezi singur campania. Suntem limita]i drastic la numarul de caractere. Anun]ul corect ar trebui s` fie sub forma: apartamente de lux Suprafete peste 90 mp Preturi atractive. Licitez pre]ul minim. Bugetul nostru ar fi consumat ineficient. adic` scumpe. s` d`m un exemplu: s` presupunem c` sunt antreprenor [i vând apartamente de lux. Ca s` în]elege]i. pentru a-]i optimiza bugetul. cu pozi]iile ob]inute. este bine s` intr`m cât de des în contul de Google. De cele mai multe ori costul acestei firme este mai mic decât banii da]i în plus la Google. s` introducem cuvinte cheie pentru domeniul nostru. Desigur. S` nu uit`m c` noi pl`tim pentru fiecare click. din p`cate.

NR. Sector 2.66.79 021/337.10A. 5/77.61. Bucuresti Str. Sector 5.11.16.00 Fax 021/317.21.69.69.19 0348/401. nr. 207206 Str.31.20.41.20. jud.57 021/327. Bucuresti Calea Crangasi nr. Hambarului.55 021/302. 021/332.90. nr. 021/456.Intr.74 021/322. ap.35 021/344. Jud.70. Com. judetul Ilfov (statia de metrou IMGB 021/332. Bucuresti Bd.38 021/350.P.cod 023818.89 021/201. Sector 2. 70.61.2. Bucuresti STR. 50B .18 021/322.66. Pitesti.1. Dinu Vintila. Nr.79 021/450 87 97 021/221 46 46 021/240. Bucuresti Puisor Nr.32. NR. Giugiului nr 295.67. nr. nr.1.23 021/326. Energeticienilor nr. Bucuresti Sos.19 . Sector 6.45 021/326.27.73.09 021/408.40.4.68 0232/21. sector 2.99 021/317. sector 3. Birouri: Str.78. Complex Metav.79. incinta Faur Str. Valiug nr. nr.30 021/242. bl.97.474 021/423.40 0251/43.I.00 021/324.39 021/232.79 021/337.82. Tamaioarei nr 37-39.72 021/232. Menuetului.68 0232/21. Gazelei nr.66. Bucuresti IASI.24. sc.07 021/302. Bucuresti Str.11.70.37.25.51. Bucuresti Bd-ul Biruintei nr 102. sector 1. Bucuresti Bd. Bucuresti" Str.28 021/255.49.96 021/301.12. Zambilelor 62-64. SECTOR 1.53. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Denumirea Companiei 3M ROMANIA ALGERNON IMPEX MOZAIK CONSULTING LEYKOM IMPORT-EXPORT MONS MEDIUS INVESTMENTS PIN PLUS PIN GRUP TRANSILVAE CONSOLIGHT ProSEP AUGUSTA PAPIER J & J GROUP SIGN & DISPLAY Adresa Bucharest Business Park.3.40. Bucuresti Str.24 Lista membrilor afilia]i poate fi vizionat` pe site-ul: www. Cluj Bucuresti.4.00 021/324.237/ 031/410.97 0264/280.54 021 332.84 021/450.97 AMBIENT DESIGN (Aztec Inflatables) Bucuresti.62 021/242. 64.73.19.41/42/43 0251/43. Oltetului.41 021/332.Siriului nr.5.53.92. Pantelimon Jud Ilfov Telefon 021/202. Bucuresti Str.83 021/201. Depozitelor Nr.09 021/220. cod 013721. Complexului. Bucuresti Str.44.70. Bucuresti Sos.7. 39-41. 69-73. NR. cam. SECTOR 2 BUCURESTI Str.70. POITIERS.35.19 0348/401.12. Garlei.70/71 021/326. Nehoiasi.40 021/332.34.476 021/423.80.70 021/232.52. 169-171 . cod 051864.12. Veseliei nr.I. Dolj. Fundeni nr. Iuliu Maniu. Bucuresti "Carausilor nr 10 Sector 2.91. Sector 3.BERCENI.22. BD.32. BUCURESTI Sat Suceagu.32 021/456.76 021/301. 9-11.30 021/232.4.31. Bucuresti Str. Baciu. sector 2.P.33. incinta fabrica Flaros.17.32. Sector 4 Spl.20H. Arges Str. sc. nr 30.68.05. Sector 1.24 0264/280. sect.5. Nr.97. 8.86 021/232.95.ro .02. Smaranda Braescu 34.43. Transilvaniei.30. Bucuresti Bd.22.12 Str.83.84 021/332. SECTOR 4.10.14 021/255. Sector 5.47. Independentei 319. nr. Maramures Calea Ferentari 77.24. sector 6 Bucuresti Drumul Sabareni 24-26.60. Bucuresti.75. Bucuresti Str.64. Bucuresti Sos.81/82 0262/22. Str.24.20 021/253. sector 3.888 021/252.29 0262/22.74 021/350. HELIADE INTRE VII NR 8.35 021/332.21 021/351 90 24 021/330.Basarabia.82. sector 5.25 021/456.73. sect.12.26-28.53 021/240. et.60.Sector 4.A. Cârcea.2.02.62. Jud. NICOLAE CARAMFIL. sector 6.Membrii Asocia]iei Produc`torilor [i Importatorilor din Industria de Publicitate . localitatea Popesti Leordeni.16-18. Splaiul Unirii 96 AVANTGARDE PRODUCTION CORES ELTRIX EURO COSIMO Impex FARGO DECO DESIGN KLASS PRODEXPORT MAGNUM CORP UKY IMPEX YKON SOLUTION GRUP UPDATE ADVERTISING MEDIASIGN GROUP TOP IMAGE MASTER GRAPHIC MEDIA PRINTACTIV Impression Graphics Romania MEDIA TECH SERVICES JOINT MEDIA ABTH SIMACO ADVERTISING ITALIAN EXPRESS OFFICE PROMOTIONAL RANCO PROMOTIONAL PRODUCTS STR REMUS NR 12.78. nr.62 Str.01 021/408. Bucuresti.21 021/253.06.apiip.sector 1 Bucuresti Str.83. 256. Bucuresti.08 021/319.16. SECTOR 3 BUCURESTI Str Lunca Ozunului nr 28B.75 021/ 336 46 05 021/ 232. nr.01. ap.70.52. 40. et. 25 Sector 1 Bucuresti 021/31.78.16 031/425.890 021/252.84 36 37 38 39 40 41 SAVCOM ADVERTISING TERRANITA TRADING TEX PROMOTION REKLAMA SHOP PACKAGING ZEXTAR EUROEXPO Amurgului.73.77. obiectiv 19B (incinta Semaparc). 031/ 402. Sector 1.60A. Bucurestii Noi Nr. Bucuresti Str.96 021/317.61/62 021/351 90 24 021/330.1. nr.80 031/805. Bucuresti 021/242.85 021/316. nr.65 021/326. parter.31. Somnului Sector 2.82.44. Sector 6. Sector 1.71 031/805.73 021/ 336 03 32 021/344.08 021/319. Baia Mare. Timisoara.32. BUCURESTI B-dul Pieptanari nr 13.23 021/242. Bd. str. corp 7 (incinta Cotroceni Business Center) Str Biharia 67-77. Ion Minulescu. bl. nr.

ro office@transilvae.ro info@aztec.updateadv.ro www.E-mail anistor@mmm.ro Domeniul de activitate MATERII PRIME SI UTILAJE MATERII PRIME SI UTILAJE (folii adezive) MATERII PRIME SI UTILAJE MATERII PRIME SI UTILAJE MATERII PRIME SI UTILAJE MATERII PRIME SI UTILAJE MATERII PRIME SI UTILAJE MATERII PRIME SI UTILAJE (materiale.terranita.augusta-papier.ro sales@reklamashop.transilvae.graphic.com ruxandrapreda@euroexpo.ro www.avantgarde.com www. MATERII PRIME SI UTILAJE PRODUCTIE PUBLICITARA PRODUCTIE PUBLICITARA PRODUCTIE PUBLICITARA PRODUCTIE PUBLICITARA PRODUCTIE PUBLICITARA PRODUCTIE PUBLICITARA PRODUCTIE PUBLICITARA PRODUCTIE PUBLICITARA PRODUCTIE PUBLICITARA PRODUCTIE PUBLICITARA PRODUCTIE PUBLICITARA PRODUCTIE PUBLICITARA PRODUCTIE PUBLICITARA PRODUCTIE PUBLICITARA PRODUCTIE PUBLICITARA.reklamashop.ro www.ro dana@ykon.ro www.mmm.klass.ro www.ro salesmanager@leykom.algernon.euroexpo.eltrix.ro www.eurocosimo.altodisplay.leykom.ro Web-site www.ro www.ro k-d@printactiv.ro www.com www.ro www.ro marketing@prosep.ro office@ranco.ro www.ro office@pin.abth.ro www.ro www. PRINTING PRINTING PRINTING PRINTING PROMOTIONALE.ro info@monsmedius.printactiv. PRODUCTIE PUBLICITARA PROMOTIONALE.ro office@augusta-papier.ro office@magnum. instalatii electrice) MATERII PRIME SI UTILAJE (materiale plastice) MATERII PRIME PRODUCTIE PUBLICITARA.ro www.ro www. PRODUCTIE PUBLICITARA PROMOTIONALE PROMOTIONALE PROMOTIONALE office@savcom.ro office@avantgarde-production.ro www.officepromo.italex.simaco.ro www.ro www.aztec.ro www.ro marketing@simaco.fargo.impression-global.ro info@zexstar.ro office@displays.ro www.ro office@klass.ro www.ro www.ro www.ro cristina@design.ro PROMOTIONALE PROMOTIONALE PROMOTIONALE PROMOTIONALE (ambalaje) PRODUCTIE PUBLICITARA-PANOURI CU LED ORGANIZATOR EVENIMENTE .jointad.ykon.pin.roland.ro www.savcom.ro office@fargo.seplastics.ro www.ro www.ro office@updateadv.ukyadvertising.ro www.ro office@eurocosimo.ro www.ro office@abth.cores.consolight.monsmedius.ro www.ro www.ro mediatech@xnet.ro office@italex.ro office@impression-global. PRINTING PRODUCTIE PUBLICITARA.magnum.ro mgm@graphic.ro monica@jointad.cores.ro uky@ines.ro www.ro office@officepromo.ro office@texpromotion.ro office@roland.topimageromania.ro www.texpromotion.zexstar.ro office@eltrix.ro www.ro office@algernon.com/ro www.ro office@consolight.media-tech.ro office@mediasign.ranco.ro www.ro www.ro office@altodisplay.displays.ro www.ro www.ro office@terranita.ro office@topimageromania.ro www.mediasign.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful