You are on page 1of 1

Sudėtinių funkcijų diferencijavimas Diferencialinės lygtis

2 uždavinys: Lygtis su atskiriamais kintamaisiais


x  r cos k
Rasti funkcijos z  x y , kai  . Lygtis, pavidalo f 1 x   g 1  y   f 2  x  g 2  y  y   0
 y  r sin k
Tam naudojame formules YRA VADINAMA LYGTIMIS SU ATSKIRIAMAIS KINTAMAISIAIS.
dy
z z x z y z z x z y y 
    ir     . dx
r x r y r k x k y k
dy
f1  x   g1  y   f 2 x   g 2  y    0  dx
Apskaičiuojame visas dalines išvestines dx
z x y
 yx y 1  cos k  sin k
x r r
z x y
 x y ln x  r sin k  r cos k
y k k
Įstatome į formules:
1
z f 1 x   g 1  y   dx  f 2 x   g 2  y   dy  0  0
 yx y 1  cos k  x y ln x  sin k f 2 x   g1  y 
r
z f1 x  g x 
  yx y 1  r sin k  x y ln x  r cos k dx  2 dy  0
k f 2 x  g 1 x
g 2 x  f 1 x
 g1 x  dy    f 2 x dx

Tiesinės n-tos eilės nehomogeninės lygtis su pastoviais koeficientais

yn   pn1 yn1  ...  p1 y  p0 y  f  x 


Bendras lygties sprendinys yra y  y 0  y , čia y0 -bendras homogeninės lygties sprendinys, o y -atskiras
nehomogeninės lygties sprendinys.
L y  f  x  ex  Pn  x cos  x  Qm  x  sin  x 
1. Kai    i nėra charakteringosios lygties sprendinys, t.y. patikriname su r1 , r2 ,...
~
 ~

y  ex Pk  x cos  x  Qk  x  sin x , k  maxn, m 
2. Kai    i yra s-kartotinumo charakteringosios lygties sprendinys
~
 ~
y  ex xs Pk  x cos  x  Qk  x  sin  x 

Homogeninės lygtis
Lygtis, pavidalu F  x, y dx  G  x, y dy  0 , kai F  x, y  ir G x, y  - to paties laipsnio homogenin ės funkcijos, yra
vadinama diferencialinėmis homogeninėmis lygtimis.
Tiesinė I – os eilės diferencialinė lygtis

Diferencialin ė lygtis y ′ + p(x ) ⋅ y = f ( x ) yra vadinama tiesine I-os eil ės diferencialine lygtimi.

Diferencialinės lygtis, sprendžiamos žeminant eilę

Tiesinės n-tos eilės homogeninės lygtis su pastoviais koeficientais

1. Kai šaknys r1 ir r2 yra realios ir skirtingos, tai diferencialinės lygties atsakymas užrašomas taip
y  C1 e r1x  C 2 e r2 x
2. Kai šaknys r1 ir r2 yra realios ir sutampančios r  r1  r2 , tai diferencialinės lygties atsakymas
užrašomas
y  e rx C1 x  C2 
3. Kai r1 ir r2 yra kompleksinės r1,2     i , tai diferencialinės lygties atsakymas užrašomas
y  ex C1 cos  x  C2 sin  x 