You are on page 1of 2

:ΚΤΒϟ΍ ΔτΧ

ϭ΃ ΔϟϭΪϟ΍ ΔΑΎϗέ ΪΟ΍ϮΘΗ ΚϴΣ :ΔΑΎϗήϟ΍* 
 ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ΓΩϭΪΤϣ Δϛήη ϭ΃ 
.ΔϣΎόϟ΍ ΔϳϮϨόϤϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ΪΣ΃ ΔϣΪϘϤϟ΍
ϊϴϤΟ ΔϴϠΤϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϭ΃ ΔϟϭΪϟ΍ ϚϠϤΗ
ϢϬγϷ΍ϭ ΔϳϮϨόϤϟ΍ ΔϴμΨθϟ΍* .ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ϒϳήόΗ :ϻϭ΃
ϭ ΔϳϮϨόϤϟ΍ ΔϴμΨθϟΎΑ ΕΎϛήθϟ΍ ϩάϫ ϊΘϤΘΗ
ϭΫ ρΎθϧ* ϲϟΎϤϟ΍ ϝϼϘΘγϻ΍
.ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ κ΋ΎμΧ :ΎϴϧΎΛ
Ϊϋ΍Ϯϗ ΎϬϴϠϋ ϱήδΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΔϴϠϫϷ΍ ΔϳέΎΠΗ ϭ ΔϴϋΎϨλ ΔϐΒλ
ϱέΎΠΘϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ ˯Ύθϧ· ΏΎΒγ΃:ΎΜϟΎΛ .ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ ˯Ύθϧ· ΏΎΒγ΃ :ΎΜϟΎΛ

ΔϳΩΎϤϟ΍ ϝ΍ϮϣϷ΍ ΞΘϨΗ ϻ ΔϴϣϮϤϋ ΕϻϭΎϘϣ - ΔγΎϴδϟΎΑ ϖϠόΘΗ ΏΎΒγ΃- ΔϴϣϮϤόϟ΍ .ΕϻϭΎϘϤϟ΍ ϒϴϨμΗ :ΎόΑ΍έ
ϭ΃ ΕΎϣίϷ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΔλΎΧ :ΔϳΩΎμΘϗϻ΍
 
 
 ϰΘΣ ΔϠΧΪΘϣ ΔϟϭΪϟ΍ ΢ΒμΗ ΚϴΣ ΏϭήΤϟ΍ .ή΋΍ΰΠϟ΍ ϲϓ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ϡϮϬϔϣ έϮτΗ :ΎδϣΎΧ

 

ϭ΃ ΕϻϭΎϘϣ ˯Ύθϧ· ϝϼΧ Ϧϣ ΓήηΎΒϣ ΔϔμΑ

 ϢϜΤΘϟ΍ Ϧϣ ϦϜϤΘΘϟ ΔλΎΨϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ Ϣϴϣ΄Η
ϝ΍ϮϣϷ΍ έΎϤΜΘγ΍ ϭ ήϴϴδΗ ΎϫέϭΩ ϞΜϤΘϳ ϲΘϟ΍ - .ϲϨσϮϟ΍ ΩΎμΘϗϻ΍ ϪϴΟϮΗ ϭ :ΔϣΪϘϤϟ΍
 ϢϬγϷ΍ ϲϫ ϭ ΔϟϮϘϨϤϟ΍ :ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔγΎϴδϟΎΑ ϖϠόΘΗ ΏΎΒγ΃
ρΎθϨϟ΍ ϲϓ ΔϴγΎγ Ϸ΍ Γ΍ϮϨϟ΍ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ήΒΘόΗ
.ϊϨμϣ ϥϭΪΑ ΕϻϭΎϘϤϟΎΑ ϰϤδΗ ϭ ΔϴΒϠΗ ϰϠϋ ΔλΎΨϟ΍ ΓέΩΎΒϤϟ΍ ΰΠόΗ ΎϣΪϨϋ
ρΎθϨϟ΍ ϭ ,ϊϤΘΠϤϠϟ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϱΩΎμΘϗϻ΍
ΔΤΑήϣ ήϴϏ ϥϮϜΗ ϭ΃ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΕΎΟΎΤϟ΍
ήϴϴδΗ ΔϛήθΑ ΎϴϟΎΣ ϰϤδΗ Ύϣ ϲϫϭ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϤϟ ΕϼΧ΍ΪΗ έΎσ· ϲϓ ϢΘϳ ΎϬ ϨϤο
΄θϨΗ ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ϞΧΪΘΗ ΐϳήϘϟ΍ ΪϣϷ΍ ϲϓ
ΕΎϤϫΎδϤϟ΍

 ϲϓ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ΕΪϬηϭ ˬΔϳήθΒϟ΍ ήλΎϨόϟ΍
ΏΎΒγ΃- .ΔϴϣϮϤϋ ΕϻϭΎϘϣ .ΓΪϳΪϋ Ε΍έϮτΗ ή΋΍ΰΠϟ΍
 


.
ΕϻϭΎϘϣ ˯Ύθϧ· ϦϜϤϳ ΚϴΣ :ΔγΎϴγ
.ή΋΍ΰΠϟ΍ ϲϓ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ϡϮϬϔϣ έϮτΗ :ΎδϣΎΧ ˮ ΰϴϤΘΗ ΎϤΑϭ ˮΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ϲϫ ΎϤϓ
ϪΟΎϬΘϧΈΑ ϖϠόΘΗ ΏΎΒγϷ Ύϣ ΪϠΑ ϲϓ ΔϴϣϮϤϋ
ˮή΋΍ΰΠϟ΍ ϲϓ Ύϫ έϮτΗ ϞΣ΍ήϣ ϲϫ Ύϣϭ
ΔϴϜϠϤϟ΍ ϊϨϤϳ ϱάϟ΍ ˬ ϲϛ΍ήΘηϻ΍ ϡΎψϨϠϟ
ϥ· :ϝϼϘΘγϻ΍ ΪόΑ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ϡϮϬϔϣ -
ϞϴϠϗ ΎϫΩΪϋ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟ΍
.ΝΎΘϧϹ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ ΔλΎΨϟ΍ .ΔϴϣϮϤόϟ΍ Δ˷ ϟϭΎϘϤϟ΍ ϒϳήόΗ :ϻϭ΃
ϲϟ΍ήΒϴϠϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ΐΒδΑ ϝϼϘΘγϻ΍ ΪόΑ ϒϴϨμΗ :ΎόΑ΍έ ΓΪΣϭ ϲϫ L`entreprise publique
ΔόϴΒτϟΎΑ ΰϴϤΘΗ ΔϴϧϮϧΎϗ ϭ ΔϳΩΎμΘϗ΍
ΔϟϭΪϟ΍ Δϛήη ϞϜη άΧ΄Η ΖϧΎϛ ΙϭέϮϤϟ΍ ϒϨλ YYYYYYYYYYYYYYYYYY .ΕϻϭΎϘϤϟ΍
ιΎΨηϷ ϚϠϣ ΎϬϧ΃ ϱ ΃ .ΔϴϣϮϤόϟ΍

 ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϭ΃ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ -¿¿ Ϣϗέ ϥϮϧΎϘϟ΍
.(ΔϴϠΤϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϭ ΔϟϭΪϟ΍ )ΔϴϣϮϤϋ


 ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϭ - :ϦϴϔϨλ ϰϟ·
.ΎϬμ΋ΎμΧ :ΎϴϧΎΛ
ϼϳέϮΑ Ϯδϧ ΍ήϓ ϝϮϘϳ ΔϟϭΪϟ΍ Δϛήη ϭ΃ ΔϳΩΎϤϟ΍ ϝ΍ϮϣϷ΍ ΞΘϨΗ ΔϴϣϮϤϋ ΕϻϭΎϘϣ 

 ϲΟΫ ϮϤϨϟ΍ ϞϜθϟ΍ ϲϫ 
 
 ΔτϠγ ΖΤΗ Ζόοϭ ΚϴΣ :ΔϴΟ΍ϭΩίϹ΍*
.ΔϟϭΪϟ΍ ΔϴϟΎϤγ΃ήϟ ΪϤΘόΗ ΎϬϨϜϟ ˬΔϬΟ Ϧϣ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ιΎΨηϷ΍ .ιΎΨϟ΍ ήϴϴδΘϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϟ ΎϫήϴϴδΗ ϲϓ
ϲϨόϳ ϻ ΔϴϣϮϤϋ ιΎΨηϷ ΎϬϋϮπΨϓ

Ϯϫ ϞΑ ϲϣϮϤόϟ΍ ϥϮϧΎϘϠϟ ΎϴϠϛ ΎϬϋϮπΧ
 .ιΎΧ ϭ ϲϣϮϤϋ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ Ξϳΰϣ


Y

Y

Y

Y

Y
Y

ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ ϲϫϭ


Y
:ϦϴϔϨλ ϰϟ· ϙ΍άϧ΁ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ ΖϔϨλ Ϊϗϭ
Δϛήη ϞϜη άΨΘΗ ϱ΃ ϖϴπϟ΍ ϡϮϬϔϤϟΎΑ
ΔϤϫΎδϣ
 

ϲϤϠόϟ΍ ΚΤΒϟ΍ ϭ ϲϟΎόϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ Γέ΍ίϭ ϲϓ ϑΪϬΗ ΖϧΎϛ ΕΎΣϼλΈΑ ΔϟϭΪϟ΍ ΖϣΎϗ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ :ϝϭϷ΍ ϒϨμϟ΍
ήϴϴδΗ ϲϓ ΔϴϟϼϘΘγϻ΍ ΢Ϩϣ ϰϟ· αΎγϷ΍ άΧ΄Η ϭ ϲϣϮϤόϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϟ ΔόοΎΨϟ΍
αΎΒϋ ΕΎΣήϓ ΔόϣΎΟ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ ϭ ΔϴϋΎϨμϟ΍ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ ϞϜη
ϒϴτγ ΔϳέΎΠΘϟ΍¹ çþ
à 


ήϴϴδΘϟ΍ ϡϮϠϋ ϭ ΔϳΩΎμΘϗ ϻ΍ ϡϮϠόϟ΍ ΔϴϠϛ 
 
 ΏϮΒΤϠϟ ϲϨϬϤϟ΍ ϱή΋΍ΰΠϟ΍ ϥ΍ϮϳΪϟ΍ :ϞΜϣ

ΔϴϣϮϤϋ Γέ΍Ω· :ωήϓ Ξ΋ΎΘϧ Ϧϣ ΃ΪΒϤϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ΐΗήΘϳ Ύϣ ϊϣ Ã
ΕΎϴϟϵ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ωϮπΧ ΔλΎΧ ˬ
 

ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ ήϳϮτΗ :αΎϴϘϣ ϭ ΔϳΩϭΩήϤϟ΍ ΚϴΣ Ϧϣ ϕϮδϟ΍ ΩΎμΘϗ΍
ϭ ˬΔδϓΎϨϤϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ϭ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϣΎόϤϟ΍ ΕϻϭΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϤϟ΍ :ϲϧΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΜϟ΍ ϒϨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧμϟ΍
YY
YYYY Δϴσ΍ήϗϭήϴΒϟ΍ Δϗϼόϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϟ΍ ϲϟΎΘϟΎΑ ϥϮϧΎѧѧѧѧѧѧѧϘϟ΍ Ϊѧѧѧѧѧѧѧϋ΍ϮϘϟ ΔόѧѧѧѧѧѧѧοΎΨϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧѧϴϣϮϤόϟ΍
ΔϴϠΤϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ςΑήΗ ϲΘϟ΍ ϞϜѧѧѧѧѧѧѧη άѧѧѧѧѧѧѧΧ΄Η ΎѧѧѧѧѧѧѧϨϫ ΔѧѧѧѧѧѧѧϟϭΎϘϤϟΎϓ ιΎѧѧѧѧѧѧѧΨϟ΍
.ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟΎΑ Δϛήѧѧѧѧѧη   ç 
p :ΔμλϮΨϟ΍ ΔϠΣήϣ ϭ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔϟϭΎϘϤϟ΍
ϭ ώѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΒΘϠϟ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϨσϮϟ΍ Δϛήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧθϟ΍ :ϞѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΜϣ
ΖϳήΒϜϟ΍¹Y ˆ¿ þ
: $- Ϣϗέ ήϣϷ΍ Ϧϣ # ΓΩΎϤϟ΍ κϨΗ
p
 ΔϳΩΎμΘϗ΍ ΔϴϣϮϤϋ ΔϟϭΎϘϣ ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ"
ˬΔμλϮΧ ωϮοϮϣ ϲϣϮϤόϟ΍ ϖϓήϤϟ΍ ϦϣΆΗ
ϡΎψϨϟ΍ ΔϠΣήϣ ϲϓ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔϟϭΎϘϤϟ΍- 
:ϲϛ΍ήΘηϻ΍
ϖϓήϤϟ΍ Δϳέ΍ήϤΘγ΍ ϥΎϤπΑ ΔϟϭΪϟ΍ ϞϔϜΘΗ
:ϦϴΗήΘϓ ϦϴΑ ΰϴϤϧ
 " ϲϣϮϤόϟ΍
ϰϠϋ ΓήΒΠϣ Ζδϴϟ ΔϟϭΪϟ΍ ϥ΃ ΞΘϨΘδϧ 1971 ϰϟ· 1963 Ϧϣ :ϰϟϭϷ΍ ΓήΘϔϟ΍
ΔτϠδϟ΍ ΎϬϟ ΎϤϧ· ϭ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ ΔμλϮΧ
:ϑ΍ήη· ΖΤΗ : Ω΍Ϊϋ· Ϧϣ ήϣϷ΍ ϖϠόΗ ΍Ϋ· ΔλΎΧ ˬϚϟΫ ϲϓ ΔϳήϳΪϘΘϟ΍ ϲΗ΍άϟ΍ ήϴϴδΘϟ΍ ΎϬϟϼΧ ϖΒσ
Δλ‚ϮΑ - Ϣϴϫ΍ήΑ· έ΍Ϯη - ϯήΒϜϟ΍ ϖϓ΍ήϤϟΎΑ Ã 

ϝΩΎϋ ϱήϗ ϦΑ ± ΐϴΠϧ %
 
 
ΎϴΗ΍Ϋ Γήϴδϣ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ϥ΃ ϱ΃ 
ϚϜδϟ΍ϭ ίΎϐϟ΍ϭ ˯ΎΑήϬϜϟ΍ ΕΎϋΎτϗ :ϞΜϣ
.... ˬΔμΤϟ΍ ϭ ΔϳΪϳΪΤϟ΍ 
 

!¿¿ ϰϟ· !" Ϧϣ :ΔϴϧΎΜϟ΍ ΓήΘϔϟ΍

ΔϴόϣΎΠϟ΍ ΔϨδϟ΍ ϱέ΍ΩϹ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ :ΩΎΒϟ ήλΎϧ -:ϊΟ΍ήϤϟ΍ Δϴϛ΍ήΘηϻ΍ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ΎϬϟϼΧ Ζγήϛ
ΔϴϣϮϤόϟ΍ ϖϓ΍ήϤϟ΍ ΔμΨμΧ ϕήσ - 


Y
 / 
ϒϴτγ ΔΒϠσˬΔϳΪϤϟ΍ˬΔϔϠΠϟ΍ ΕΎϳΪΘϨϣ -
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y Y

Y Y

Y Y

ΔϴΒόθϟ΍ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ Δϳή΋΍ΰΠϟ΍ ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ :!¿¿ ΔϨγ ΪόΑ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ϡϮϬϔϣ