You are on page 1of 8

Γεώργιος Δ. Ανδρέοσ – Δημήτριος Γ.

Ανδρέοσ & Σσνεργάτες


Δικηγορική Εταιρία (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 80321) - www.andreoulaw.gr
Ακαδημίας 27A, Αθήνα 10671
τηλ.: 210-3640168 / 172 / 175 fax: 210-3640160 e-mail: contact@andreoulaw.gr

_____________________________________________________

Δλώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο


ΑΗΤΖΣΖ
1. ΝΙΚΟΛΔΣΑ΢ ΜΟ΢ΥΟΤ ηνπ Αζηέξηνπ
2. ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ΢ ΑΡΓΤΡΙΟΤ ηνπ ΢πκεώλ
3. ΔΤΓΟΚΙΑ΢ ΠΡΔΠΟΤ΢Η ηνπ ΢πκεώλ
4. ΓΗΜΗΣΡΑ΢ ΜΠΔΛΛΟΤ ηνπ Αζαλαζίνπ
5. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ηνπ Γεκεηξίνπ
6. Α΢ΠΑ΢ΙΑ΢ ΒΛΑΥΟΤ ηνπ Αζαλαζίνπ
7. ΛΟΤΚΙΑ΢ ΛΟΤΚΑ ηνπ Βαζηιείνπ
8. ΓΙΩΡΓΟΤ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ηνπ Λνπθά
9. ΓΗΜΗΣΡΗ ΜΑΣΘΑΙΟΤ ηνπ Νηθνιάνπ
10. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ηνπ Λνπθά
11. ΚΑΣΔΡΙΝΑ΢ ΜΠΟΤΝΓΡΟΤ ηνπ Λνπθά
12. ΓΙΩΡΓΟΤ ΓΑΛΙΑΝΗ ηνπ Βαζηιείνπ
13. ΓΙΩΡΓΟΤ ΥΗΝΑ ηνπ Δπζηαζίνπ
14. ΠΟΛΤΣΙΜΗ΢ ΜΠΟΤΡΝΑ ηνπ Νηθνιάνπ
15. ΥΡΗ΢ΣΟΤ ΣΡΟΚΑ ηνπ Νηθνιάνπ
16. ΠΑΓΩΝΑ΢ ΑΡΓΤΡΟΤ ηνπ Γεκεηξίνπ
17. ΛΟΤΚΙΑ΢ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ηνπ Κσλ/λνπ
18. ΢ΤΜΔΩΝ ΢ΠΑΡΟΤ ηνπ Γεκεηξίνπ
19. ΛΟΤΚΑ ΚΑΣ΢ΟΤΛΗ ηνπ Ισάλλε
20. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΣ΢ΟΤΛΗ ηνπ Ισάλλε
21. ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΛΟΤΚΑ ηνπ Αζαλαζίνπ, όισλ θαηνίθσλ ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο ΢ηεηξίνπ ηνπ Γήκνπ Γηζηόκνπ – Αξάρσβαο – Αληίθπξαο (ΓΑΑ)
Βνησηίαο.
22. Σνπ ΢πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ θαη
Νεπηαγσγείνπ ΢ηεηξίνπ, πνπ εδξεύεη ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ΢ηεηξίνπ,
ηνπ ΓΑΑ Βνησηίαο, εθπξνζσπνύκελνπ λόκηκα.

1
23. Σνπ Γήκνπ Γηζηόκνπ – Αξάρσβαο – Αληίθπξαο Βνησηίαο, πνπ εδξεύεη
ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Γηζηόκνπ θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ην
Γήκαξρό ηνπ.

Καηά
Σνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, εθπξνζσπνύκελνπ από ηελ Τθππνπξγό
Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ θαηνηθνεδξεύεη ζηελ
Αζήλα
Πεξί αθπξώζεωο
Σεο 29984/Γ4/2011 (ΦΔΚ Β/440/18.3.2011) απόθαζεο ηεο Τθππνπξγνύ
Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ.

*********************
Σελ 29984/Γ4/2011 (ΦΔΚ Β/440/18.3.2011) απόθαζε ηεο θ.
Τθππνπξγνύ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε ηελ
νπνία απνθαζίζζεθε, κεηαμύ άιισλ, ε ζπγρώλεπζε από ην ζρνιηθό έηνο
2011-2012 ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ
6ζέζηνπ Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ ΢ηεηξίνπ θαη ηνπ 6ζέζηνπ Γεκνηηθνύ
΢ρνιείνπ Γηζηόκνπ, ζηελ εληαία ΢ρνιηθή Μνλάδα (Γεκνηηθό ΢ρνιείν)
6ζέζην Γεκνηηθό ΢ρνιείν Γηζηόκνπ, πξνζβάιινπκε κε ηελ παξνύζα,
έρνληαο ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ γηα όζνπο
ιόγνπο επηθπιαζζόκαζηε λα πξνζζέζνπκε ελ θαηξώ αιιά θαη ηνπο
παξαθάησ λόκηκνπο βάζηκνπο θαη αιεζηλνύο:

Α. Παξάβαζε νπζηώδνπο ηύπνπ ηεο δηαδηθαζίαο -


Παξάβαζε Νόκνπ.
1. Η Τθππνπξγόο Παηδείαο όπσο πξνθύπηεη από ην πξννίκηό
ηεο εμέδσζε ηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε κε βάζε ηελ εμνπζηνδνηηθή
δηάηαμε ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1566/1985 όπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 11 παξ. 2 ηνπ λ. 1966/91.
΢ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1966/91 νξίδεη όηη γηα ηα ζέκαηα ησλ
πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ (11) θαηά ηα ινηπά ηζρύνπλ
νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1566/1985.

2
Γεώργιος. Δ. Ανδρέοσ – Δημήτριος Γ. Ανδρέοσ & Σσνεργάτες

΢ηελ παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1566/1985 νξίδεηαη όηη „‟Γηα ηα


ζέκαηα ησλ παξ. 8,9,10 θαη 13 γλσκνδνηεί ην Ννκαξρηαθό ΢πκβνύιην,
ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο Ννκαξρηαθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο‟‟.
΢πλαθώο ζην πξννίκην ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο αλαθέξεηαη όηη
έιαβε ππόςε ‘’3. Τις γνωμοδοηήζεις ηων Δημοηικών Σσμβοσλίων…’’.
Από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζπλάγεηαη όηη θαζηεξώλεηαη σο νπζηώδεο
ηύπνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απόθαζεο γηα ηελ ζπγρώλεπζε ελ πξνθεηκέλσ
ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ε πξνεγνύκελε
γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκαξρηαθνύ ΢πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γεκνηηθνύ
΢πκβνπιίνπ.
Δηδηθά ζηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 282 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2010
(ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ΢)π πξνβιέπεηαη όηη όπνπ κε ην λόκν ή ηηο θαλνληζηηθέο
πξάμεηο πξνβιέπεηαη αξκνδηόηεηα ηνπ Ννκαξρηαθνύ ΢πκβνπιίνπ, από
1/1/2011 ε αξκνδηόηεηα απηή αλήθεη ζην Πεξηθεξεηαθό ΢πκβνύιην.
2. ΢ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε
εθδόζεθε ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε γλσκνδόηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
΢πκβνπιίνπ ΢ηεξεάο Διιάδαο αιιά θαη ηελ αληίζηνηρε ηνπ Γήκνπ
Γηζηόκνπ-Αξάρσβαο-Αληίθπξαο ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ
εληάζζνληαη νη ζπγρσλεπκέλεο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη θαηά ζπλέπεηα
πξέπεη λα αθπξσζεί γηα παξάβαζε νπζηώδνπο ηύπνπ ηεο δηαδηθαζίαο θαη
ζε θάζε πεξίπησζε γηα παξάβαζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ.
Σν ζέκα απηό έρεη νπζηώδε ζεκαζία, γηαηί ε πξνεγνύκελε
γλσκνδόηεζε ηνπ Γεκνηηθνύ θαη ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ ΢πκβνπιίνπ ελέρεη ηελ
γλώκε ηεο άκεζα ελδηαθεξνκέλεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηηο απόςεηο ηεο
νπνίαο, ν λόκνο αιιά νη γεληθέο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, επηβάινπλ
λα ιάβεη ππόςε ε αξκόδηα Τπνπξγόο, πξηλ εθδώζεη ηελ πξνζβαιιόκελε
απόθαζε.

Β. Απόθαζε αλαηηηνιόγεηε
Η πξνζβαιιόκελε απόθαζε, θαηά παξάβαζε ηνπ λόκνπ θαη
ηνπ ηζρύνληνο ΢πληάγκαηνο πνπ επηβάιεη νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο λα είλαη
επαξθώο θαη πξνζεθόλησο αηηηνινγεκέλεο, ζηεξείηαη νπνηαζδήπνηε έζησ
θαη ζηνηρεηώδνπο αηηηνινγίαο, ζε ζρέζε κε ηνπο ιόγνπο θαη ηα πξαγκαηηθά

3
ζηνηρεία πνπ νδήγεζαλ ηελ θ. Τπνπξγό ζηελ έθδνζή ηεο, (νύηε θαλ ηα
ζηνηρεηώδε δεδνκέλα- αξηζκόο καζεηώλ, απνζηάζεηο, πξνζσπηθό, θηίξηα
θ.ι.π - δελ κλεκνλεύνληαη) θαη θαηά ζπλέπεηα ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε
είλαη αθπξσηέα σο παληειώο αλαηηηνιόγεηε.
Δλδεηθηηθά ηνπ αλαηηηνιόγεηνπ θαη ηεο πξνρεηξόηεηαο ηεο
πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο είλαη θαη ηα εμήο:
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο:
Σελ 13/3/2011 αλαθνηλώλεη ηελ πξόηαζή ηνπ γηα ζπγρώλεπζε θάπνησλ
ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ηελ νπνία ππνηίζεηαη ζέηεη ζε δεκόζην “δηάινγν”
Σελ 23/3/2011 ε θ. Τπνπξγόο Παηδείαο ζε δειηίν ηύπνπ δειώλεη
ζρεηηθά κε ην ζέκα: “έρεη γίλεη ζνβαξή θαη νξγαλσκέλε δνπιεηά, ζε θάζε
πεξηθέξεηα. 'Οπνπ ππάξρνπλ ηεθκεξησκέλεο θαη ήξεκεο πξνζεγγίζεηο θαη
όπνπ ηα επηρεηξήκαηα είλαη παηδαγσγηθά, νη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο
εμεηάδνληαη, ....”,
Σελ 14-4-2011 ζηελ εγθύθιην γηα ηα θελά θαη ηα πιενλάζκαηα
πξνζσπηθνύ αλαθέξεη πσο “ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε νη κεηαβνιέο ησλ
ζρνιηθώλ κνλάδσλ (ζπγρσλεύζεηο, θαηαξγήζεηο, ηδξύζεηο), όπσο ζηα
επηζπλαπηόκελα ζρέδηα ππνπξγηθώλ απνθάζεωλ”,
Σελ 15-4-2011 κε δειηίν ηύπνπ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζρεηηθά κε ηηο
αλαξηήζεηο ζην δηαδίθηπν αλαθέξεη “ Το ηελικό ζτέδιο για ηις ζσνενώζεις,
καηαργήζεις, ιδρύζεις ζτολικών μονάδων θα ανακοινωθεί επίσημα και
αποκλειστικά από ηο Υποσργείο Παιδείας, Διά Βίοσ Μάθηζης και
Θρηζκεσμάηων, όταν υπογραυεί η σχετική υπουργική απόυαση.»
Σελ 2/5/2011, εκθαλίδεηαη ζην δηαδίθηπν ην ΦΔΚ κε ηελ
πξνζβαιιόκελεο Υπνπξγηθή Απόθαζε ε νπνία έρεη ππνγξαθεί ηελ
14/3/2011 θαη έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο ζηηο
18/3/2011.
Πξέπεη ζπλεπώο λα αθπξσζεί ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε σο
παληειώο αλαηηηνιόγεηε θαη παξάλνκε.

Γ. Δμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο αληηζπληαγκαηηθέο – Υπέξβαζε


ηεο εμνπζηνδόηεζεο.
(α) Γίλεηαη πάγηα δεθηό (ΣηΔ Οι. 1210/2010) όηη

4
Γεώργιος. Δ. Ανδρέοσ – Δημήτριος Γ. Ανδρέοσ & Σσνεργάτες

« Επεηδή, κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Σπληάγκαηνο παξέρεηαη ζηνλ


θνηλό λνκνζέηε ην δηθαίσκα λα κεηαβηβάδεη ηελ αξκνδηόηεηά ηνπ πξνο
ζέζπηζε θαλόλσλ δηθαίνπ ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. Τίζεηαη δε ν θαλόλαο
όηη ε ζρεηηθή λνκνζεηηθή εμνπζηνδόηεζε παξέρεηαη πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο
Δεκνθξαηίαο, σο αξρεγό ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, πνπ αζθεί ηελ
κεηαβηβαδόκελε αξκνδηόηεηα κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, κε ηα νπνία
ξπζκίδνληαη είηε ζέκαηα θαζνξηδόκελα ζε γεληθό πιαίζην ππό νξηζκέλνπο
όξνπο κε λόκνπο πνπ ςεθίδνληαη από ηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο (λόκνπο-
πιαίζηα) είηε εηδηθά ζέκαηα πξνζδηνξηδόκελα ζπγθεθξηκέλα από ηελ
εμνπζηνδνηηθή λνκνζεηηθή δηάηαμε. Επηηξέπεηαη, όκσο, θαη΄ εμαίξεζε από
ηνλ ηηζέκελν σο άλσ θαλόλα, λα νξηζζνύλ σο θνξείο ηεο θαη΄
εμνπζηνδόηεζε αζθνύκελεο θαλνληζηηθήο αξκνδηόηεηνο θαη άιια, πιελ ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Δεκνθξαηίαο, όξγαλα ηεο Δηνηθήζεσο, εθ΄ όζνλ πξόθεηηαη
γηα εηδηθόηεξα ζέκα ή ζέκαηα κε ηνπηθό ελδηαθέξνλ ή κε ραξαθηήξα
ηερληθό ή ιεπηνκεξεηαθό (βι. Σ.η.Ε. 3973/2009 Οι.). Ωο «εηδηθόηεξα»
ζέκαηα γηα ηελ ξύζκηζε ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε λνκνζεηηθή
εμνπζηνδόηεζε ζε άιια πιελ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δεκνθξαηίαο όξγαλα ηεο
Δηνηθήζεσο, απνηεινύλ κεξηθόηεξεο πεξηπηώζεηο ζεκάησλ πνπ ξπζκίδνληαη
ήδε, ζε γεληθό έζησ, αιιά πάλησο νξηζκέλν πιαίζην, ζην ίδην ην θείκελν
ηνπ ηππηθνύ λόκνπ (βι. Σ.η.Ε. 4025/1998 Οι., 2815/2004 Οι., 125/2009
Οι.). ‘

2. Δλ πξνθεηκέλω κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1566/1985


πξνβιέθζεθε όηη:
« Με θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Εζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
θαη Οηθνλνκηθώλ κπνξεί λα ζπγρσλεύνληαη κνλνζέζηα, δηζέζηα θαη
ηξηζέζηα δεκνηηθά ζρνιεία ζε ηεηξαζέζηα θαη πάλσ. Οη ηάμεηο ησλ
πνιπζέζησλ απηώλ ζρνιείσλ κπνξεί λα ιεηηνπξγνύλ ζηηο έδξεο ησλ
ζπγρσλεπόκελσλ ζρνιείσλ, όπσο ζα νξίδεηαη εηδηθόηεξα κε ηελ
παξαπάλσ απόθαζε. Με όκνηα απόθαζε κπνξεί λα ζπγρσλεύνληαη, θαηά
πεξηνρή, κνλνζέζηα δεκνηηθά ζρνιεία, ζηα νπνία ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ
πνπ θνηηνύλ είλαη θάησ από δεθαπέληε (15),ζε έλα θεληξηθό δεκνηηθό
ζρνιείν.
Δλ ζπλερεία ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 1966/1991 (ΦΔΚ Α 147)
νξίδεηαη όηη:

5
"Η θαηάξγεζε θαη ζπγρώλεπζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ν ππνβηβαζκόο
λεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθώλ ζρνιείσλ, κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 13 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ λ.1566/1985, ε ζπγρώλεπζε ηνκέσλ ή ηκεκάησλ ζε
ηερληθά επαγγεικαηηθά ιύθεηα θαη θύθισλ ή θιάδσλ ζε εληαία
πνιπθιαδηθά ιύθεηα, θαζώο επίζεο ε δηαίξεζε θαη ε κεηαθνξά ηεο έδξαο
ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ γίλνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνύ Εζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ δεκνζηεύνληαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο."
3. Από τα ανωτέρω είλαη πξνθαλέο:
(α) όηη ε θαηάξγεζε, ν ππνβηβαζκόο θαη ε ζπγρώλεπζε ησλ ζρνιηθώλ

κνλάδσλ δελ απνηεινύλ κεξηθόηεξεο πεξηπηώζεηο ζεκάησλ, πνπ νξίδνληαη

έζησ ζε γεληθόο πιαίζην από ην λόκν νύηε εηδηθόηεξα ζέκα ή ζέκαηα κε

ηνπηθό ελδηαθέξνλ ή κε ραξαθηήξα ηερληθό ή ιεπηνκεξεηαθό θαη θαηά

ζπλέπεηα κε λνκίκσο παξαζρέζεθε κε ηηο άλσ δηαηάμεηο λνκνζεηηθή

εμνπζηνδόηεζε ζε όξγαλν ηεο Γηνίθεζεο άιιν από ηνλ Πξόεδξν ηεο


Γεκνθξαηίαο θαη θαηά ηελ έλλνηα απηή νη αλσηέξσ δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ

άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1566/1985 θαη ηδηαίηεξα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.

1966/1991, είλαη αληίζεηεο ζηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΢πληάγκαηνο θαη

ε θαη‟ εμνπζηνδόηεζε ησλ δηαηάμεσλ απηώλ θαη ηδηαίηεξα ηεο δεύηεξεο

εθδνζείζα πξνζβαιιόκελε απόθαζε είλαη αθπξσηέα.

(β) ΢ε θάζε πεξίπησζε, όπσο πξνθύπηεη από ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο, ε

παξερόκελε κε απηέο εμνπζία ζηνλ Τπνπξγό εμαληιείηαη ζηελ ζπγρώλεπζε

κνλνζέζησλ, δηζέζησλ θαη ηξηζέζησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ζε ηεηξαζέζηα θαη

πάλσ (…μπορεί να ζσγτωνεύονηαι μονοθέζια, διθέζια και ηριθέζια δημοηικά

ζτολεία ζε ηεηραθέζια και πάνω…) θαη θαηά ζπλέπεηα, ζηελ πξνθεηκέλε

πεξίπηωζε, θαηά ηελ νπνία ζπγρωλεύνληαη δύν 6ζέζηα Γεκνηηθά

ζρνιεία ζε έλα 6ζέζην, ππεξβαίλεη ηελ παξερόκελε κε ηηο αλσηέξσ

6
Γεώργιος. Δ. Ανδρέοσ – Δημήτριος Γ. Ανδρέοσ & Σσνεργάτες

δηαηάμεηο εμνπζηνδόηεζε ζηελ Τπνπξγό Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη

Θξεζθεπκάησλ θαη ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε, θαζ‟ ν κέξνο αθνξά ηηο

ζπγθεθξηκέλεο 6ζέζηεο ζρνιηθέο κνλάδεο (Γεκνηηθά ΢ρνιεία) ησλ Γεκνηηθώλ

Γηακεξηζκάησλ ΢ηεηξίνπ θαη Γηζηόκνπ, εθδόζεθε θαζ’ ππέξβαζε ηεο

παξερνκέλεο από ηηο άλω δηαηάμεηο εμνπζηνδόηεζεο θαη πξέπεη λα

αθπξωζεί.

Γ. Έλλνκν ζπκθέξνλ.
Δίκαζηε νη πξώηνη 21 αηηνύληεο θάηνηθνη ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο

΢ηεηξίνπ, γνλείο αλειίθσλ ηέθλσλ πνπ θνηηνύλ ζην Γεκνηηθό ΢ρνιείν

΢ηεηξίνπ, ν 22νο ΢σκαηείν κε κέιε ηνπο γνλείο θαη θεδεκόλεο ησλ καζεηώλ

ηνπ ίδηνπ Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ κε θαηαζηαηηθό ζθνπό ηελ πξνάζπηζε ησλ

ζπκθεξόλησλ ησλ παηδηώλ ησλ κειώλ καο, πνπ ζα ππνρξεώλνληαη λα

κεηαβαίλνπλ ζε άιιε πόιε (5 ρικ δύζθνινπ ζε θαθή θαηάζηαζε δξόκνπ

κεηάβαζε από ην ΢ηείξη ζην Γίζηνκν θαη 5 ρικ επηζηξνθή θαζεκεξηλώο) γηα

λα θνηηνύλ ζην πξνθύπηνλ από ηελ ζπγρώλεπζε λέν Γεκνηηθό ΢ρνιείν θαη ν

23νο ν Γήκνο ζηελ πεξηνρή ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη νη ζπγρσλεπόκελεο

ζρνιηθέο κνλάδεο θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη πξνθαλέο ην έλλνκν ζπκθέξνλ

καο λα πξνζθύγνπκε θαη λα δεηήζνπκε ηελ αθύξσζε ηεο πξνζβαιιόκελεο

απόθαζεο πνπ θαηαξγεί ην Γεκνηηθό ΢ρνιείν ΢ηεηξίνπ, σο απηνηειή ζρνιηθή

κνλάδα θαη λα δεηήζνπκε ηελ δηαηήξεζήο ηνπ.

Δπεηδή γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο πξέπεη λα αθπξσζεί

πξνζβαιιόκελε απόθαζε.

Δπεηδή ε παξνύζα είλαη λόκηκε, βάζηκε θαη αιεζηλή

7
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο
Εεηάκε
Να γίλεη δεθηή ε αίηεζή καο. Να αθπξσζεί ε 29984/Γ4/2011 (ΦΔΚ
Β/440/18.3.2011) απόθαζε ηεο Τθππνπξγνύ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη λα θαηαδηθαζζεί ην Γεκόζην ζηελ δηθαζηηθή καο δαπάλε.
Αζήλα 17.5.2011
Ο Πιεξεμνύζηνο Γηθεγόξνο