“I

”

” 
A 
” BJ ”
.. (2000
(2000)
2000) E!
E! 
! "#$ E% I& 2' 
()* +, A#-+$
3' 
+, A./0 #1 E2 
A,3& 43 567
/ 4 88
I 
"& ,/ 9:; A:<& ! = 4> ?& @A =B&
/#CDE1488 #CFEG H-1I C:<& AJ )G88 KL =BM 
NO H-1I C:<& ,/ /L PQR ?>S488 ECTU R?' #-V 
WSEG PQR X#, &$ AYZ&) [ A.\(S& )G88
E#91] Z^ +E 
:#" 5-_M [ 
A.\(T SG
“ 
” 

” 
,G (CU A(ST 9J` 9!) Aa-A488 I& 
 0 ATE A (22JD5) ) b, Kc
/C 
# 
4 R?' 
d) 2 4) "aT E?[ef& @g /1]6488 /L 
# 
4 
42
?T1& Ae\9 #- Ih
! e)) Ri
4 /:E)488 KL
/CO 
a- 
4 j/] k- " 
9D =Y + [<& 34 l*0M @)G m4P C88 

G' I “ 


” AE4) AET -n mT ]l0 mo$ 
m+p& #-V qrs A>< E:t) E1+$ E? - u \ =
+ E#):-  L [ 
mEw AYw AxxR aa' 5y w
C-88
/ Ez 
"aT ?[e{ AT"B& ,/ mEw AYw
? 
j-O xR /4F A-' AYw ?P| 91/) Ar2
1 
?+S} "1]* ~?<&) J& P |& ,/ 
L
. mEw
AYw " 4 “ 20 “?P|
+9:€  “ ” mEw AY= AxxR 
L? AF\ /‚ /1488 /4D I PiR F7 "ƒT 6! /):T
P„ “I 2000
? j- (9J`
(9J`)
9J`) ?[ef 4s E? DlT 1$
1$
1999” l A-' AYw Ez S‡& mEw AYw A2 RS ?P|
A/1/88 “AE
AE [ 4ˆ /]T‡4$ Eˆ [ AR /‰T‡4”
/‰T‡4” C) Š! 
KL 4F "LT =‹ E! A0& ‰rs A‡‡ŒC A41]? ?11/ 
AU [ 91? AfrB&$ 3J#<&) J& +CŽ& /Lc L?
/#m /@? 94 e$ // C ‡ ?+w< ‘6) S 
>,G A? +l? ’“ ET E#-m "‡+ /L A T 
P R "S‹ T”488 
• :“ Ar2 xjR T T) Ae\9 = +B& mEw
AYw 
L
? j- E– ExR?
ExR?  (F ˜ "++
?™a<A488 = +B& A 3 ?‡‡? @k ?:€š488 AZ' +  
mEw AYw uxR “ 2J “ ]/ “ 20 “ C )488 =B& mEw AYw
AxxR S›c A#)mœGA488 /L “ 2J “ AYw A-' AYw 200 E 
mE= u?-‰ “a4O E” 
E” ]/ ?SSŒ mT' žž a4? EŸ C
Ez 2000 A/#88
/L “ 0 ” E4R mEw AYw X#4 :1 ,/ 4ˆC1& ?A]FC 4D
DlT u@ A-' AYw u?-‰ 10.000 C88 /L “ 20 “ ( E4R)
E4R) 
9 a? #m™ 2 DlT) 10.000 u@ 2$ 1 DlT ?a0 A"T'$ 
L (20.
20.000)
000 ? /CE4 Ez 2.000 A/@88 J, ACe:T 2 DlT ,/
AS “< 0000 ( J E) J “<B& " C) ? < 20.000 /@)4 "
C88 
]\O aR4 mEw AYw AxxR E L4 E#@C 
"]F ?#-:
S A88 ]\O aR4 mEw AYw E Eˆq A‡‡Œ) A:-9 C88 
4[y A 7)$ ]\O ,‡C$ ,?"TC A\ 4
E&,? Z' ]\ 4 mEw AYw &1 ™, ‰#4 1 - A 9[4
A/#88  I m¡ @c 43 E¢0&
! E(• £2
,/ @)G /L ¤1 A2 "-e: C88

/L “ 0 “ E4R AYw AoT L @c = +B& "D 
9? H(-ˆ AŒC E 488
AJ

AoTO E

1,000

FJ

+2‡ (‡) E

BJ
CJ
DJ
EJ

EoS E
H,‡ 
E
ATE 
E
n‡ 
E

2,000
3,000
4,000
5,000

GJ
HJ
IJ
0

+A
+"
?

E4R 

E 
E 
E

6,000
7,000
8,000
9,000
10,000 

mEw AY‚M A)) mT¦  -$ mE= “TA E) TeP” 
TeP” /E,488 
ECO mEw AYZ& A§40 -r) ElF ,/ E4 "2-m ¨?
aLC 6)$ J& S ,++ l-) TT E#9(/F AJ 
9E4 A#88 
<" AYw ,Ÿ X#4 $ I, II, III, IV,………….X, L, M, ][? 9(
u@ 0 (“<) AYw 88 
KL C Ah<° S‡G AYw ?h 
?± A-' AYw 0$1²2$3$……9 9(88 <" AYw “< J
Œ@ AY= SU @C ´˜ J T (o4) E#A) ASO ´˜
#p& oS E#9µ4 /1]6488 mEw AYZ& E# <"h AYw 0
(“<$ A4p ]/ EŽ) AYw E/k- # ‘6 AE0µ& ´˜ J
A/( CT  ## 9GmT C88 aO Ar u5(T
[ u.(T f< +
1O$ E1O$ ]SO)
O .l-$ ASO ]F0&$
a-) e$ ¶) ·#/ /? E JM ˜ ¶i/) ˜ 
Aa$ ][? wmh .s ´˜ A4?$ " #-) +$
AEw?) A3R @c m4P C88 
/C T EC “A¸aT
A¸aT”
A¸aT” /(
E#CT AE0& 6 42 m4P Œ#Tq 43 C88 
KL Cl ,/ ‹¦1 /E-a :HH S “ ¹C l) oC l - AYw w:
DlT - CET E TT “ 9) A
A9JH6
.
Pi»G :P

.. x•
9 ,/ “ @c mEw DlT ´˜ oS ™- + A ]/?
]/? 4?™- 
A41+?
A41+? mEw DlT ´˜ HS A 9 A?‡+ H- 
"2-m A AE „SI s`¼TuŸ) J, 
s`¼TuŸB& l .s 
S I ACem^ E#?-r mEw DlT ´˜ ‘HS
E#"/&4 ?-em½4 94 T AR "/(F ?» A.S 4 C 
:t 88 “ P5A488
‹¦1 E-a X#,& !E A/#$ ™a¾ @£ #)mS!$ AYZ& ´˜ 
J (E# [ c ´˜ J "1G / ,4) M A/# 9! ]:k&
A 3 D ?C‡? ‡/@ A/T$ ,/ ?(+ Pi»G mEw
AYZ& ASO ´˜ # J0& oS E2&4 AYZ& 9‰2
“< ]/ A4p (EŽ) J
J AYw +/ $ J& oJ +T
0& -$ 
oC l TSG -¸488 ‹¦1 n˜ TT #-V A4| ?mET 
?T‰ ·iX -V A,:t88 ˜EG) l-1G m 4)#F,G
/:E488 

™a¾ 5#, ? ? “A"T' X#4 (F. xR &mT) R„”
R„” 94
TE Ža?T A‡! Aa‘! ‹~T?T P„ DlT 6$ Ci¢ 1995 qrs ,/ “ 
žžB& Ti 4‡ (A3r9)
A3r9) “ h‡¤ AST? :4·1488 /KL PQR
E?W- mEw AYw AxxR) /[ ,/ A3r9 Až) ‡¤ E# 
’“ -V A4?:t88
/ Eˆ$ ‹¦1 /E-a EC#x•) ·iX ? 1G J& 4s 4s
xjR Dl<& 
AYw 
xR 51 X#4 ?P5 /:'!88 
˜J
“][? EjO ITU AYIC E E  EmKA„T AoTO E 

88 ]AoTO E 
 AiŸ E I/‰C EmKA„T 6 [C88”
/,4 2' Âl< . 3 D. 8 88 Tq A"T'$ E)? m ]r_& @/ ¦1
[2 A2 E# L 
88 L 
E# A2 E#@C /L A2
C:T ATU$ "O C88 ( ,/ AoTO E 9 L @c Ãg4)88 
Œ? rÄ4 . 7 D. A ,/ #m™ “E‡ 5‡› XO /54F) /]\ CT$ L
’“ L :m! CT$ E4R AE,» XO . h CT$ RT2 @C$
xjR ?:Å” /,488
/Lc Œ? rÄ4 lF Em‘[' žž ?h$ “ A stream of fire
issued and came forth from before Him; a thousand thousands served Him, and ten thousand
times ten thousand stood before Him; the court sat in judgment and the books were opened”
/,488 (THE BIBLE, Version set forth 1611, Revised 1881 -1885, 1901, 1952, American
Bible Society, N.Y.) 
,/ mEw AYw) X#4 A#E4. xR ? # @c ? 4aš488 Ža?T
¦1G Ç/J A9JI5
.. E‡? “AE EjT/ 2T+0& - O<™& 9 O
+CŽ& eT “ 9 Pi»G AE‹ 1 “ A6 1 4D PiR ?r” 
9 :P 1G1 ,/ “/L AÉ iF C:Ê 5 
6 L 9J4
? 
$ 
A
A4J4
? j- C 9! A!” /,488 # u4 AYw L xR A
AYw P5 J AYw "?4 E#KL AJ - L /@)4 )488 
,/
E#91 (?H ?EG / 4O) AYw
/C L ,/  xR$
"$ 1 - 9 ! AY‚& A2™$ L 5#4 "?4 9l! AY‚&
/x»!88 L " /L AJ C 4 mEw AYw AxxR jmeO ?A] 
@C A2 5T /‚ "/£2 ‘#,F) L? ‘+ /&,488 KL Ar2
’“ AYw) X#4 A#E4. xR m–1 9@ KL C88 KL jmeO 
+X -r ¨?aLC ‘6) ? S"‹ QS n˜ "mtO (69
C88
/ Ez$ AZ' + mS 9eE E4R 9E /L “ 0 “ AYw u@$ 
= +h A2 L C )488 ?\ y 0) 0 4a0& uE= AoT
L E#9@c KL ,/ E  HC(-ˆ ,/ A 4aËA 88 K 94R 
mEw AYw "/ ,G +B& A/1Å88 ,/ Œ? rÄ4 ? ?
lF L ’“ L 9 X#4 /xR Eˆ A2 9‘ @c a1488 
KL ,/ A6 ¹rC ]42 aRJ “ 0 “ ,/ h oTA P51488 
LT RÌ P 3˜ ?E! ·iX A
A9JH3
. Pi»G :P G3 AYw
Dl<& .4 ‡!88 ECKL ‘6 AS-EG 9 ‡+! 

9SSD Ej‹ A,G88 C:T m mEw AY‚M A-' AY‚& eT ?Tq™ 
AU 42 E-r "2-m (69 C88 
@C$ mEw AYZ& oT 
/0 "h E-r L4 EŸ ‡JC 
9l +(-Í E 4$
AYw

mEw

A"T' 

A-' AYw

A

AoTO

AoT

10

J 

E

0

100

AJ

AoTO E

A2 L

BJ

EoS E

0

1000 

L

2000

E4R

AoT L

10.000

A0

AE,R

0

J0

AE,»

AJ0 

E,R

AoT 9‘

00 

E4X

0

9‘

100.000.000

A00
J00 

E,» 
E,R

Œ‘
AoT Œ‘

1.000.000.000
10.000.000.000

AJ00 

E4X

0 Œ‘

(E E4R)

L

9‘

100.000
1.000.000
10.000.000

100.000.000.000 

KL ? "‹
l1 
S) mEw xjR$ AY‚M ?S ,/ 
?:Î  < E4R$ AE,R$ AE,»$ E,R$ E4X$ E,»$ E,R$ 
E4X$ E,»$ AE,5 AE,»$ E4X? AE,»$ /#-2yAGA488 
KL PQR l 9?! 

A/ qr& ,/ ?>S488 ECTU$

1'$  [ AH EE2 64 9J` 9 - /4F 

! II EAl) aa4 E-r ?"9 ]/
?SSΠ@C A"T'& 64 A(?
2'$ mEw AYw A9JI9
.

. PR E#C- FTÎ) /[O$ E 
oTAO ‡/»   [ mEw AYw A?3a xR  
42 A)?,4R? )G88 

?S DlT 1 ?(+ “ 


” 9 64 9J` 9 Em‘[' 64 
aa4 /?3488 EE2 6, A#E4. ( [ )I A#Tm88 I
jw ‡\ \ @ 88 AE0µ& e) /mEG) žž& "X#4 T·h A./?)488 @c 9J` 2C? 9J`$ Em‘['
“Millennium”  ,Ÿ 6, ? H-? 64 C88 ECTU$ “mille” uC 
A"T' “94”
94” " L u@ $ “annus” A"T' uC “AC
“AC”
AC”$ Tq 

" C88 ,Ÿ “Annus mirabilis” E:‘[' “Marvellous year” u@ ]#
A"T' u A#)* 
" C88 KL 9J` "],4 ? ‡‡s
64 A"T' E 9J` 9 64 5-_& ?($ A=-
‡)?4 E#]-# ( A? 
 

[ c C 42 4
?6T)4$ EmKA„T
u5F24 E)88 ]#XO 
 42 /,4$ 488 ]#XO
E
E??33 488 A FT¸ A$ ]#X 
(EK 

RxdA 34@C) / \488 KL EE2 žž ( /4F 9J` 9 
S‡& 64 
 ?3) S‡& A"T' ( ?:Œ) aa'
/@)4 88 KL ? 64 A ?E ?C 4( /:E488 
A2
žž 64 od ( ?)e‹ @C A2"} C) mEE C 
9(/88 
=Yc A:S& jwp& 9J`/ 9h 64 aa4
/-714? "+ /kT)488
9J` 9 64 O<9» Tq “ T>d“ 
T>d“ C88 T>d  6,
l- ]/ DT€ ?:t 64 Ch88 O<9» “ - “ " [ " C88 “
>" “ " #m™ L " C 88 KL$ T>d " A y “ 

”


" @C 9J` 9 EE2 64 O<9» žž aa4 ??Tq§488
O<9» ?)e- j-?+ ly ¤1 E#?-r :4P C88 
= A:T žžB& ?s 6, A.-€?h ]/ A\- A2C A2 64 
R(T [/¨ A,G88 ?/ fT ' žž = 9AAÅ) DT€ 
95(y = 6,0& A!88 E?.S; 6, R(T oT 
,G žžB& 
Em‘[' žž$ “Agglutinative Languages” /E,!88 ·iX 
Tq$
“lT ]/ DT; 6, ¡G žžB&”
žžB&” " C88 O<9» T>d K

/CO 6, DT€ 4 ?? Ch88 
I& žž A /4F F29 A:S& ! žžB& 
5› &mS& R„ /:'488 I = „T „-+p& A:T
E# @g ( = ?s žžB& /C:yE1488 O<9»$ e™'$ ],/?'$ 
qSm'$ ›)›'$ A»T'$ ][? žžB& = EE2 žž ]-)G ]/ 
]T‡G 6,
! ()4E$ Ar2 ßa`a Ca @c ?T) jwE& 
) = 4S 64 "mt &4 / '488 ‡J$ “q5µ
q5µ”
q5µ” 9 
O<' 64 Pc Ej4 H- A C88 q5µ$ PH n˜¸) Ej,I
H-O +4 A"T' 6, ?) !E @k :tO A"T' žž ?±
E?() E?mEE E:'88 
j: mo$ 2™ C-$
A ?› oS ,/ 9:t A9JI2
. ¨?+ jm - ESR A AP
JH - JI6 q5µ EL,I oT 
jeI H-) Až Am€0 E?HS /:'48

]# 2'h Cl \$ ,/ (-à l E#1  L [ mEw
AYw P5 “ BJ “ Ch88 K

? j- f ‹ $ F7 
i$ 

# 
- 1 BJ
.

.. /,488 
mE= AYw 4 @C Aa ,/ ? ? 
? L- [ AxxR 
aa' C88 5-_& ,/ DlT ˜J$ 1200$ A2 L 
0 
" /4F$ AoS 
0 (Twelve Hundred) " /)GA488 E 
1500 AoS A 0 (Fifteen Hundred) /!14:: E' E [ 
.lT CTC$ AoS +2 0$ AoS +E 0$ AoS 0$ 
C88 A  [ AoS [(€ 0 [() [(€ E4C C88
/ç [ mEw AYw uxR A9JI9 (1999) C88 [ #m™ BJ (2000)
? x»488 uC E#? #  0 ]/ 
L 4
E&,88  f ‹A DlT 2 E) 0 (“<) E  0 0 (“< )B&
eT A2C 2000 /@)4 " C88 Z^ A2 L 
X ?- F7 
i$ 

# 
- 1 $ AJ
.

.. CT88 AJ ( uC AoT 0)
0)
L C88 4#? aT0 b, f - 
?5· 
.. @c C88 
KL )
.. [(€ 0 
b, ?- F7 i$ 

# 

- 1 $ A9J
.. ( L
( L [(€ 0)
0) CT88 K [ f< A 
:E#2 
$

A9J1
.

.$ A9J2
.

.$… 
$…. A9JB
.… ][? E?E
?.l< C E A9JI9
. ?#-+88 KL [ “ BJ
.

.. “  
(4  ?-3Π42 aa' AYw )?,4R /V4 88 / 
Ez$ 2 AYw L R#4) Dly R u4 J, ? "‹ AYw Aˆp$
"
2 L
. $ 2 L1
L1$ 2 L2
L2$ ………… 2 LA
LA$……. 2 L C
.. ][? E!
xR L? A/@88 T Er7 + m! C88 
2 AE! 
K& A T PQR AFSΠeS) A:eΠqr/ ,/ +X A 3) 
(
E ,G AJ ¨?aLC ‘6) S$ A:T l$ 
A:T$ Er! /:C[E488 @C$ PQ• AC¸
! ‡EGh Œ:4Î$ J,
A"S 3 aa! /£ C 9! Œ‡D A:T #-V qrs ,/
A2 Až Ew E#9(F )488 EmKA„T I /ETa88

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
·iX $ 9l A2S "mt /µ,48 I¨2 l¸ 4˜C]TF$
Eyobed Tibebu Lisanework; Email Address: <eyobedtl@ethionet.et>

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful