You are on page 1of 4

ΔϴΒόθϟ΍ Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍ Δϳή΋΍ΰΠϟ΍ ΔϳέϮϬϤΠϟ΍

ϲϤϠόϟ΍ ΚΤΒϟ΍ ϭ ϲϟΎόϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ Γέ΍ίϭ

αΎΒϋ ΕΎΣήϓ ΔόϣΎΟ

ϒϴτγ

ήϴϴδΘϟ΍ ϡϮϠϋ ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ϡϮϠόϟ΍ ΔϴϠϛ

ΔϴϣϮϤϋ Γέ΍Ω· :ωήϓ

ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ ήϳϮτΗ :αΎϴϘϣ


  

c 
c


     Ϣϴϫ΍ήΑ· έ΍Ϯη - : Ω΍Ϊϋ· Ϧϣ

  
 

 †  †   


:ΚΤΒϟ΍ ΔτΧ
ΔϣΪϘϤϟ΍
.ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ϒϳήόΗ :ϻϭ΃
.ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ κ΋ΎμΧ :ΎϴϧΎΛ
.ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ ˯Ύθϧ· ΏΎΒγ΃ :ΎΜϟΎΛ
.ΕϻϭΎϘϤϟ΍ ϒϴϨμΗ :ΎόΑ΍έ
.ή΋΍ΰΠϟ΍ ϲϓ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ϡϮϬϔϣ έϮτΗ :ΎδϣΎΧ

:ΔϣΪϘϤϟ΍

ΕϼΧ΍ΪΗ έΎσ· ϲϓ ϢΘϳ ΎϬϨϤο ρΎθϨϟ΍ ϭ ,ϊϤΘΠϤϠϟ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ρΎθϨϟ΍ ϲϓ ΔϴγΎγϷ΍ Γ΍ϮϨϟ΍ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ήΒΘόΗ
.ΓΪϳΪϋ Ε΍έϮτΗ ή΋΍ΰΠϟ΍ ϲϓ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ΕΪϬηϭ ˬΔϳήθΒϟ΍ ήλΎϨόϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϤϟ

ˮή΋΍ΰΠϟ΍ ϲϓ ΎϫέϮτΗ ϞΣ΍ήϣ ϲϫ Ύϣϭ ˮ ΰϴϤΘΗ ΎϤΑϭ ˮΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ϲϫ ΎϤϓ

.ΔϴϣϮϤόϟ΍ Δ˷ ϟϭΎϘϤϟ΍ ϒϳήόΗ :ϻϭ΃


ΓΪΣϭ ϲϫ L`entreprise publique ιΎΨηϷ ϚϠϣ ΎϬϧ΃ ϱ΃ .ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔόϴΒτϟΎΑ ΰϴϤΘΗ ΔϴϧϮϧΎϗ ϭ ΔϳΩΎμΘϗ΍
ΖΤΗ Ζόοϭ ΚϴΣ :ΔϴΟ΍ϭΩίϹ΍* .ΎϬμ΋ΎμΧ :ΎϴϧΎΛ .(ΔϴϠΤϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϭ ΔϟϭΪϟ΍)ΔϴϣϮϤϋ
ϻ ΔϴϣϮϤϋ ιΎΨηϷ ΎϬϋϮπΨϓ .ιΎΨϟ΍ ήϴϴδΘϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϟ ΎϫήϴϴδΗ ϲϓ ΪϤΘόΗ ΎϬϨϜϟ ˬΔϬΟ Ϧϣ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ΔτϠγ
.ιΎΧ ϭ ϲϣϮϤϋ ϥϮϧΎϗ Ϧϣ Ξϳΰϣ Ϯϫ ϞΑ ϲϣϮϤόϟ΍ ϥϮϧΎϘϠϟ ΎϴϠϛ ΎϬϋϮπΧ ϲϨόϳ

.ΔϣΎόϟ΍ ΔϳϮϨόϤϟ΍ ιΎΨηϷ΍ Ϊ Σ΃ ϭ΃ ΔϟϭΪϟ΍ ΔΑΎϗέ ΪΟ΍ϮΘΗ ΚϴΣ :ΔΑΎϗήϟ΍*

ϲϟΎϤϟ΍ ϝϼϘΘγϻ΍ ϭ ΔϳϮϨόϤϟ΍ ΔϴμΨθϟ΍ *

ΔϳέΎΠΗ ϭ ΔϴϋΎϨλ ΔϐΒλ ϭΫ ρΎθϧ*

ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ ˯Ύθϧ· ΏΎΒγ΃:ΎΜϟΎΛ

ΔϔμΑ ϰΘΣ ΔϠΧΪΘϣ ΔϟϭΪϟ΍ ΢ΒμΗ ΚϴΣ ΏϭήΤϟ΍ ϭ΃ ΕΎϣίϷ΍ ˯ΎϨΛ΃ ΔλΎΧ :ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΔγΎϴδϟΎΑ ϖϠόΘΗ ΏΎΒγ΃ -
.ϲϨσϮϟ΍ ΩΎμΘϗϻ΍ ϪϴΟϮΗ ϭ ϢϜΤΘϟ΍ Ϧϣ ϦϜϤΘΘϟ ΔλΎΨϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ Ϣϴϣ΄Η ϭ΃ ΕϻϭΎϘϣ ˯Ύθϧ· ϝϼΧ Ϧϣ ΓήηΎΒϣ

ήϴϏ ϥϮϜΗ ϭ΃ ΔϴϋΎϤΘΟϻ ΍ ΕΎΟΎΤϟ΍ ΔϴΒϠΗ ϰϠϋ ΔλΎΨϟ΍ ΓέΩΎΒϤϟ΍ ΰΠόΗ ΎϣΪϨϋ :ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔγΎϴδϟΎΑ ϖϠόΘΗ ΏΎΒγ΃-
ΕϻϭΎϘϣ ˯Ύθϧ· ϦϜϤϳ ΚϴΣ :ΔγΎϴγ ΏΎΒγ΃- .ΔϴϣϮϤϋ ΕϻϭΎϘϣ ΄θϨΗ ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ϞΧΪΘΗ ΐϳήϘϟ΍ ΪϣϷ΍ ϲϓ ΔΤΑήϣ
.ΝΎΘϧϹ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ ΔλΎΨϟ΍ ΔϴϜϠϤϟ΍ ϊϨϤϳ ϱάϟ΍ ˬ ϲϛ΍ήΘηϻ΍ ϡΎψϨϠϟ ϪΟΎϬΘϧΈΑ ϖϠόΘΗ ΏΎΒγϷ Ύϣ ΪϠΑ ϲϓ ΔϴϣϮϤϋ

:ϦϴϔϨλ ϰϟ· ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ 01- 88 Ϣϗέ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϒϨλ .ΕϻϭΎϘϤϟ΍ ϒϴϨμΗ :ΎόΑ΍έ
les entreprises publiques ΔϳΩΎϤϟ΍ ϝ΍ϮϣϷ΍ ΞΘϨΗ ΔϴϣϮϤϋ ΕϻϭΎϘϣ -
Produisant des biens materials

société par actions ΔϤϫΎδϣ Δϛήη ϞϜη άΨΘΗ ϱ΃ ϖϴπϟ΍ ϡϮϬϔϤϟΎΑ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ ϲϫϭ
ΓΩϭΪΤϣ Δϛήη ϭ΃ société à responsabilité limité
ϢϬγϷ΍ ϊϴϤΟ ΔϴϠΤϤϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϭ΃ ΔϟϭΪϟ΍ ϚϠϤΗ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍

ϱέΎΠΘϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ΎϬϴϠϋ ϱήδΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ ΔϴϠϫϷ΍ ϭ ΔϳϮϨόϤϟ΍ ΔϴμΨθϟΎΑ ΕΎϛήθϟ΍ ϩάϫ ϊΘϤΘΗ

ΔϳΩΎϤϟ΍ ϝ΍ϮϣϷ΍ ΞΘϨΗ ϻ ΔϴϣϮϤϋ ΕϻϭΎϘϣ -

Entreprises publiques ne produisant pas, de biens matériels.

ϥϭΪΑ ΕϻϭΎϘϤϟΎΑ ϰϤδΗ ϭ ϢϬγϷ΍ ϲϫ ϭ ΔϟϮϘϨϤϟ΍ ϝ΍ϮϣϷ΍ έΎϤΜΘγ΍ ϭ ήϴϴδΗ ΎϫέϭΩ ϞΜϤΘϳ ϲΘϟ΍
.ϊϨμϣ

.la société de gestion des participations ΕΎϤϫΎδϤϟ΍ ήϴϴδΗ ΔϛήθΑ ΎϴϟΎΣ ϰϤδΗ Ύϣ ϲϫϭ

.ή΋΍ΰΠϟ΍ ϲϓ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ϡϮϬϔϣ έϮτΗ :ΎδϣΎΧ

ϲϟ΍ήΒϴϠϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ΐΒδΑ ϝϼϘΘγϻ΍ ΪόΑ ϞϴϠϗ ΎϫΩΪϋ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ ϥ· :ϝϼϘΘγϻ΍ ΪόΑ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ϡϮϬϔϣ - 1
la société national ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϭ΃ la société de l¶état ΔϟϭΪϟ΍ Δϛήη ϞϜη άΧ΄Η ΖϧΎϛ ΙϭέϮϤϟ΍
ΔϴϟΎϤγ΃ήϟ ϲΟΫϮϤϨϟ΍ ϞϜθϟ΍ ϲϫ borella François ϼϳέϮΑ Ϯδϧ ΍ήϓ ϝϮϘϳ ΔϟϭΪϟ΍ Δϛήη ϭ΃ ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍ ϭ
.ΔϟϭΪϟ΍

:ϦϴϔϨλ ϰϟ· ϙ΍άϧ΁ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ ΖϔϨλ Ϊϗϭ

ϭ ΔϴϋΎϨμϟ΍ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ ϞϜη άΧ΄Η ϭ ϲϣϮϤόϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϟ ΔόοΎΨϟ΍ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ :ϝϭϷ΍ ϒϨμϟ΍
q CΔϳέΎΠΘϟ΍

ΏϮΒΤϠϟ ϲϨϬϤϟ΍ ϱή΋΍ΰΠϟ΍ ϥ΍ϮϳΪϟ΍ :ϞΜϣ

L¶office algérien interprofessionnel des céréales.

Δϛήη ϞϜη άΧ΄Η ΎϨϫ ΔϟϭΎϘϤϟΎϓ ιΎΨϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ Ϊϋ΍ϮϘϟ ΔόοΎΨϟ΍ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ :ϲϧΎΜϟ΍ ϒϨμϟ΍
 NSq ΖϳήΒϜϟ΍ ϭ ώΒΘϠϟ ΔϴϨσϮϟ΍ Δϛήθϟ΍ :ϞΜϣCOMPANY

:ϲϛ΍ήΘηϻ΍ ϡΎψϨϟ΍ ΔϠΣήϣ ϲϓ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔϟϭΎϘϤϟ΍- 2

:ϦϴΗήΘϓ ϦϴΑ ΰϴϤϧ

1971 ϰϟ· 1963 Ϧϣ :ϰϟϭϷ΍ ΓήΘϔϟ΍

L¶autogestion ϲΗ΍άϟ΍ ήϴϴδΘϟ΍ ΎϬϟϼΧ ϖΒσ

l¶entreprise autogérée ΎϴΗ΍Ϋ Γήϴδϣ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ϥ΃ ϱ΃

1988 ϰϟ· 1971 Ϧϣ :ΔϴϧΎΜϟ΍ ΓήΘϔϟ΍

l¶entreprise socialiste Δϴϛ΍ήΘηϻ΍ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ΎϬϟϼΧ Ζγήϛ


:1988 ΔϨγ ΪόΑ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ϡϮϬϔϣ

ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ ήϴϴδΗ ϲϓ ΔϴϟϼϘΘγϻ΍ ΢Ϩϣ ϰϟ· αΎγϷ΍ ϲϓ ϑΪϬΗ ΖϧΎϛ ΕΎΣϼλΈΑ ΔϟϭΪϟ΍ ΖϣΎϗ

L¶autonomie de gestion des entreprises publiques

ϭ ΔϳΩϭΩήϤϟ΍ ΚϴΣ Ϧϣ ϕϮδϟ΍ ΩΎμΘϗ΍ ΕΎϴϟϵ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔϟϭΎϘϤϟ΍ ωϮπΧ ΔλΎΧˬ Ξ΋ΎΘϧ Ϧϣ ΃ΪΒϤϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ΐΗήΘϳ Ύϣ ϊϣ
ΕΎϋΎϤΠϟ΍ ϭ ΔϟϭΪϟ΍ ςΑήΗ ϲΘϟ΍ Δϴσ΍ήϗϭήϴΒϟ΍ Δϗϼόϟ΍ ϰϠϋ ˯ΎπϘϟ΍ ϲϟΎΘϟΎΑ ϭ ˬΔδϓΎϨϤϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ϭ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ΕϼϣΎόϤϟ΍
.ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΕϻϭΎϘϤϟΎΑ ΔϴϠΤϤϟ΍

ΔϴϣϮϤϋ ΔϟϭΎϘϣ ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ" :04-01 Ϣϗέ ήϣϷ΍ Ϧϣ 16 ΓΩΎϤϟ΍ κϨΗ :ΔμλϮΨϟ΍ ΔϠΣήϣ ϭ ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔϟϭΎϘϤϟ΍
"ϲϣϮϤόϟ΍ ϖϓήϤϟ΍ Δϳέ΍ήϤΘγ΍ ϥΎϤπΑ ΔϟϭΪϟ΍ ϞϔϜΘΗ ˬΔμλϮΧ ωϮοϮϣ ϲϣϮϤόϟ΍ ϖϓήϤϟ΍ ϦϣΆΗ ΔϳΩΎμΘϗ΍
ήϣϷ΍ ϖϠόΗ ΍Ϋ· ΔλΎΧ ˬϚϟΫ ϲϓ ΔϳήϳΪϘΘϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ΎϬϟ ΎϤϧ· ϭ ΕϻϭΎϘϤϟ΍ ΔμλϮΧ ϰϠϋ ΓήΒΠϣ Ζδϴϟ ΔϟϭΪϟ΍ ϥ΃ ΞΘϨΘδϧ
ΕΎϋΎτϗ :ϞΜϣ les grands services publics ϯήΒϜϟ΍ ϖϓ΍ήϤϟΎΑ
....ˬΔμΤϟ΍ ϭ ΔϳΪϳΪΤϟ΍ ϚϜδϟ΍ϭ ίΎϐϟ΍ϭ ˯ΎΑήϬϜϟ΍
ΕΎϳΪΘϨϣ - ΔϴϣϮϤόϟ΍ ϖϓ΍ήϤϟ΍ ΔμΨμΧ ϕήσ - ϱέ΍ΩϹ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ :ΩΎΒϟ ήλΎϧ-:ϊΟ΍ήϤϟ΍
ϒϴτγ ΔΒϠσˬΔϳΪϤϟ΍ˬΔϔϠΠϟ΍