1

CUPRINS
1. O Privire De Ansamblu..............................................9 2. Reconsiderarea ŞtiinŃei Oficiale 1. Introducere.......................................................... 17 2. Fizica Newtoniană...............................................18 3. Teoria RelativităŃii...............................................19 4. Fizica Cuantică....................................................20 5. Teoria Stringurilor...............................................27 6. Teoria Haosului...................................................28 7. Câmpul Punctului Zero....................................... 30 8. Eterul şi Structura Materiei................................ 32 9. Cymatics............................................................. 34 10. Experimentul lui DePalma.................................. 37 11. Generatorul lui Faraday...................................... 38 12. Efectul Aspden.................................................... 40 13. Experiment AntigravitaŃional..............................41 14. Efectul Searl........................................................ 42 15. Kozyrev-Savantul Mileniului Trei...................... 42 16. Ginzburg şi Teoria RelativităŃii.......................... 43 17. Fizica Microclusterilor……………………….... 46 18. Cristalele............................................................. 47 19. Cotterell şi Ciclurile Solare…………………….. 47 20. Geometria Sacră………………………………. 49 21. Experimente cu Piramide…………………….... 52 22. Tehnologia Formării Universului........................54 23. Cercetări în Domeniul ConştiinŃei.......................63 24. ADN-ul şi EvoluŃia..............................................82 25. Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare......................96 26. ŞtiinŃe Vechi........................................................111 27. Teoria a Tot Ceea Ce Este.................................. 125 2

3. Creatorul şi CreaŃia 1. Puterea ImaginaŃiei..........................................129 2. Creatorul Universal......................................... 130 3. CreaŃia şi Experimentul VieŃii............................133 4. Uitarea............................................................. 135 5. Totul Este Doar o Joacă.................................. 140 6. Despre Energie................................................ 143 7. ÎnvăŃături Vechi...............................................146 4. Adevărata Istorie a UmanităŃii 1. Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers................. 151 2. Originea VieŃii pe Pământ...............................152 3. Atlantida şi Zeii DecăzuŃi................................155 4. Epoca Întunericului......................................... 157 5. Jocul SocietăŃilor Secrete................................ 160 6. SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial……………………………………... 163 7. Epoca De Aur................................................. 166 5. Antrenamentul ConştiinŃei 1. Introducere...................................................... 171 2. Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul……… 173 3. Oprirea MinŃii................................................. 175 4. Centrele ConştiinŃei........................................ 180 5. Formarea Noii Psihologii................................186 6. Chakrele.......................................................... 190 7. IniŃierea........................................................... 195 6. Anul 2012 - Anul Ascensiunii………………….... 203

3

1. O PRIVIRE DE ANSAMBLU

Suntem în toamna anului 2008. Dacă ne uităm cu atenŃie în jurul nostru, putem vedea cum lumea devine din ce în ce mai confuză, din ce în ce mai îngrijorată de ziua de mâine. Se pare că după ani şi ani de alergătură şi trai, într-un ritm din ce în ce mai alert, ceva nu mai merge, sistemul pe care l-am creat pe această planetă devine din ce în ce mai instabil, mai nesigur şi se pare că nu mai are capacitatea de a ne mai susŃine viaŃa în continuare. Ceva se întâmplă, ceva parcă pluteşte în aer. Tot mai multe surse de informare "neoficiale" ne spun că trăim de multă vreme păcăliŃi, conduşi din umbră de o mână de oameni bine camuflaŃi, organizaŃi în societăŃi secrete, care ne-au controlat destinele de milenii, deŃinând toată puterea economică, politică şi financiară. Din ce în ce mai mulŃi se întreabă cum am ajuns în această criză, dacă este o soluŃie de redresare şi care este aceea? Mai există şi alte păreri, sau aşa cum majoritatea religiilor o profeŃesc, că ne apropiem de Apocalipsă, de sfârşitul dramatic al civilizaŃiei noastre şi vom fi pedepsiŃi de Dumnezeu pentru toate răutăŃile şi păcatele noastre. Hotărât lucru, omenirea este într-o criză cum nu a mai fost niciodată în trecut. Bursele au luat-o razna, investitorii îşi smulg părul din cap, calculându-şi pierderile, instituŃiile financiare solide, care-i priveau pe toŃi de sus, au început să se zdruncine serios, companii multinaŃionale, care de zeci de ani au condus lumea, gâfâie, încercând să-şi mai menŃină un strop de profit. Totul, dar parcă totul se năruie. Politicienii şi finanŃiştii încearcă să liniştească lumea cu promisiuni utopice, de redresare economică în următorii 4

“există viaŃă inteligentă pe alte planete. setea de cunoaştere a multora a crescut. se va amplifica până la limite greu de prevăzut. dar nu înŃeleg. Căutarea haotică în bezna ignoranŃei şi a neputinŃei ne-a obosit. sau dacă suntem asistaŃi şi dirijaŃi din umbră de alte forŃe.zece ani. noi fiind doar actori pe marea scena cosmică. să aibă milă şi să-i salveze din această situaŃie dramatică. Întrebări existenŃiale. toŃi se uită. Se pare că avem nevoie de o schimbare radicală. inclusiv să ne distrugem planeta. “cine este Creatorul şi cum funcŃionează el”. alte modalităŃi de a ne trăi viaŃa. de alt adevăr.” “dacă am fost. ca şi când situaŃia în care am ajuns acum nu ar avea altă cauză decât greşeala unor bănci. ascultă. cei care îşi mai aduc aminte. Dacă suntem singuri şi ni se permite să facem ce vrem. în condiŃiile în care suntem aproape şapte miliarde de suflete. către alte orizonturi. Filmele prezintă concepte şi tehnologii cu mult deasupra lumii şi cunoştiinŃelor noastre. care au supralicitat creditele. altfel criza aceasta nu numai că nu se va rezolva. dar nu văd. sunt acum prezente în minŃile unui număr din ce în ce mai mare de oameni. Nimeni nu vrea să privească în ansamblu. parcă încercând să ne deschidă tot mai mult imaginaŃia şi visarea. de soluŃii concrete şi de o reconsiderare a tot ceea ce ştim. denumit viaŃă şi care este rolul şi locul nostru în acest univers infinit. majoritatea trăind la limita sărăciei. Dar nimeni nu înŃelege nimic. care au făcut programul dinainte. nimeni nu ştie cine face regulile în acest joc. pe o planetă secătuită de rezerve 5 . ridică ochii către cer şi îl roagă pe Cel ce face jocurile vieŃii şi ale morŃii. “de unde venim şi unde mergem”. Câteodată. ca de exemplu: “cine suntem”. ci din contră. Ce ne mai poate aduce ziua de mâine. sau suntem vizitaŃi”.

Se vorbeşte chiar şi de a doua venire a lui Isus. cu minciunile şi 6 . ştiinŃă. au avut loc transformări radicale accelerate în toate domeniile vieŃii. Vedem deci o derută totală. care-i va împărŃi pe cei buni de cei răi. unde calitatea aerului se înrăutăŃeşte pe zi ce trece şi unde graficele climaterice pe următorii ani. sau surse noi de energie şi nici posibilitatea de a ne refugia pe alte planete mai sigure. inundând continentele. se pare că nu mai pot trece neobservate. a conştiinŃei umane. îndeosebi după apariŃia Internetului. Explozia informaŃională. debalansată ecologic. sau a unor mari catastrofe naturale. în tot acest iureş de informaŃie. par foarte plauzibile şi din ce în ce mai mulŃi oameni se sperie. distorsiuni peste distorsiuni. dar mai ales lipsit de orice speranŃă de viitor. probabilitatea unui război. Şi încă nu se întrevăd nici apariŃia de noi tehnologii. filozofie. omul de rând fiind nu numai dezorientat şi speriat. Să amintim numai de emanciparea femeii. tehnică. Dacă însă privim lucrurile în ansamblu. a adus tot mai multă lumină şi adevăr în minŃile celor însetaŃi de cunoaştere. putem observa cum de-a lungul ultimei sute de ani. eliberarea negrilor. arte. decât de către cei care întradevăr nu vor să observe. pe care zeci de specii de plante şi de animale mor în fiecare an. la prima vedere lucrurile par aproape fără rezolvare. spiritualitate. ne avertizează că mari cantităŃi de gheaŃă se vor topi. salvându-i de la pieire şi dându-le viaŃă veşnică. chiar a sfârşitului planetei. Observăm cum parcă se desfiinŃează tot mai multe bariere ale necunoaşterii şi se eliberează tot mai mult spiritul uman. implorând ajutorul divin. Într-adevăr. fiecare pretinzând că spune adevărul.naturale. Lumina cunoaşterii şi eliberarea spiritului. căderea comunismului. mass media oficială nemaiputând stăvili.

În funcŃie de aceasta vom fi capabili sau nu. o piesă de teatru perfect regizată de către forŃe superioare nouă. după zeci de mii de ani de rătăcit prin întuneric.cenzura. normală dealtfel. că tot ceea ce am fost învăŃaŃi a fost o iluzie. Nu cumva este mai degrabă vorba de o transformare de sistem care. de aceea prima reacŃie. Cele ce veŃi citi în continuare sunt lucruri foarte puŃin cunoscute în rândul maselor largi de oameni. viaŃa voastră se va schimba la o sută optzeci de grade. o păcăleală. am ajuns să înŃeleg şi să cred cu toată tăria. albul va deveni negru. de a merge mai departe pe scara evolutiva. profeŃită şi visată dintotdeauna de mulŃi lideri ai umanităŃii? Cartea aceasta are ca scop dezvăluirea celor mai profunde adevăruri ale universului şi ale vieŃii. Epoca de Aur. demonstrând cum funcŃionează totul şi cum se 7 . iar susul va deveni jos. în sfârşit ne-am maturizat. având ca obiectiv real dezvoltarea şi evoluŃia propriei noastre conştiinŃe. care reaşează toate vechile teorii pe cu totul alte baze. După mulŃi ani de studii. la un nivel superior de experienŃă. va fi că nu se poate să fie adevărate. cercetări şi experimente. faŃă de care lumea actuală va rămâne în amintirea noastră ca o Epocă a Întunericului. Odată ce aŃi înŃeles şi însuşit cele scrise aici. nu se poate face decât prin degradarea celui vechi? Nu cumva ceea ce pare un sfârşit este de fapt un început? Nu cumva în loc de Apocalipsă ne aşteaptă Paradisul. dacă îl acceptăm sau nu. Prima parte a cărŃii este dedicată noilor concepte ştiinŃifice. într-o paletă foarte vastă de posibilităŃi. în scopul de a ne crea cadrul necesar experimentării vieŃii. Vremea copilăriei rasei umane a trecut. acest proces. A sosit timpul să aflăm adevărul şi să alegem conştient. de o incredibilă complexitate. aşa cum este şi normal.

dacă nu credeŃi că realitatea e cu mult mai complexă şi mai grandioasă decât aŃi fost învăŃaŃi. în dorinŃa sinceră de a-i ajuta pe cât mai mulŃi dintre semenii mei. filozofie. mă simt responsabil de a le populariza cât mai pe larg. Nu sunt propriile mele teorii. Toate aceste informaŃii nu îmi aparŃin. la lumina cunoaşterii. în partea a treia este prezentat un ghid de antrenament şi lucru cu propria conştiinŃă. le-am înŃeles şi le-am experimentat veridicitatea. având în vedere etapa pe care o parcurgem şi că ne aflăm în pragul unor incredibile transformări planetare. Şi pentru cei care într-adevăr vor crede că toate acestea sunt adevărate şi simt dorinŃa de a se transforma. sau concepŃii. sursele de la care le-am preluat fiind cu mult mai presus decât acestea. văzută prin prisma unei cu totul altei perspective decât cea din manualele oficiale de istorie. percepŃia şi înŃelegerea lucrurilor. dacă nu sunteŃi pregătiŃi de a vă debarasa de tot ceea ce ştiŃi. care prezintă doar faptele de suprafaŃă. ci ele reprezintă adevărul obiectiv. pentru a promova pe scara evolutivă la nivelul următor. VeŃi înŃelege de unde vine şi încotro se îndreaptă rasa umană şi ce perspective extraordinare i se deschid în următorii ani. Cea de a doua prezintă o trecere in revistă a istoriei umanităŃii. Eu am doar meritul că le-am citit. sau vreo grupare religioasă. neinfluenŃat de nici o dogmă. în procesul lor de reamintire a “cine sunt cu adevărat” şi de a ieşi din întunericul neştiinŃei.rezolvă toate paradoxurile şi toate enigmele neexplicate. pentru a începe o 8 . menit a vă schimba total viaŃa. Dacă sunteŃi mulŃumiŃi cu viaŃa pe care o duceŃi. fără însă a explica şi cauzele reale şi mai ales cine a stat în spatele lor. Fiind de o atât de mare importanŃă pentru umanitate.

în comparaŃie cu ceea ce ştiŃi şi aveŃi curajul de a vă deprograma de vechile concepte. aici veŃi găsi răspunsurile şi soluŃiile la tot ceea ce vă frământă. Dacă însă sufletul nu vă dă pace. format din sute de bucăŃele dispersate. deschideŃi-vă mintea şi mai ales sufletul. LăsaŃi deoparte orice prejudecată. aceea de redescoperire a adevărului. Eu nu pot decât să vă înfăŃişez tabloul general. care e cu mult mai măreŃ decât cea mai fantezistă imaginaŃie. AnalizaŃi logic cele ce veŃi afla. pentru a vă transforma viaŃa şi a vă relansa speranŃa în viitor. vă spune că ceva nu e în regulă cu planeta aceasta şi că viaŃa ar trebui trăită altfel. aceasta depinde în exclusivitate numai de voi şi de obiectivele pe care vi le-aŃi fixat pentru viitor. nu e cazul să vă mai bateŃi capul cu descifrarea conceptelor care urmează. Deci pregătiŃi-vă pentru cea mai extraordinară aventură. vă îndeamnă să visaŃi la o viaŃă mai bună.viaŃă nouă. Dacă îl veŃi înŃelege şi adopta ca mod personal de viaŃă. sunteŃi pe calea cea bună. adunate cu mare efort dea lungul propriei mele călătorii a cunoaşterii. 9 . AŃi ajuns exact la ceea ce căutaŃi. opriŃi-vă aici.

10 .

11 .

RECONSIDERAREA ŞTIINłEI OFICIALE 2. ştiinŃa oficială se află într-o criză cum nu a mai fost niciodată. mai exact este în pragul falimentului şi dacă nu se va restructura îşi va pierde credibilitatea. Nimeni. Teorii şi experimente care au încercat să dea răspunsuri şi să facă lumină. în lumea celor mai noi şi bulversante 12 . Hotărât lucru. au fost greşite! Interpretarea realităŃii într-o variantă distorsionată. dând un amalgam caraghios de explicaŃii puerile. univers şi legile lui de funcŃionare. mai puŃin obişnuită. Preferă să sfideze şi să se facă că nu observă fenomene evidente. nu ştie că încă de pe vremea lui Einstein. care nu pot să creadă că tot ce au învăŃat ei în facultate este total fals! Mai bine zis. care nu explică în totalitate fenomenele ce au loc în univers. demonstraŃii şi experimente revoluŃionare. se pare că este încă pe placul conservatorilor. nu cauza.2. cercetătorii au început să se divizeze şi o serie nesfârşită de enigme. pe cont propriu. numai în dorinŃa de a-şi păstra poziŃiile sociale confortabile.1 Introducere Majoritatea dintre noi am rămas cu o imagine greşită despre materie. dacă nu a studiat ştiinŃa şi noile ei teorii. că reprezintă particularităŃi sau efecte. blocaje şi întrebări au creat o derută nemaiîntâlnită anterior în lumea ştiinŃei. datorită faptului că în şcoală ni s-au predat doar efectele fenomenelor. au rămas doar în sfera ştiinŃei alternative. în sine. acum câteva sute de ani. în timp ce ştiinŃa “oficială” se învrte n cerc. nu şi cauzele reale ale acestora. încăpăŃânându-se să recunoască că premisele pe care s-a întemeiat. În cele ce urmează vă invit la o călătorie.

a fost abandonată şi ştiinŃa s-a separat de dogma religioasă.descoperiri. nici paradoxuri. pentru care nu mai există nici enigme. Rene Descartes. o nouă viziune şi o nouă teorie. 13 . Premisa fizicii lui Newton a fost determinismul cauzal.2 Fizica Newtoniană Isaac Newton (1642-1727) este considerat ca fiind fondatorul ştiinŃei moderne. particular în spaŃiu. Când vom fi descoperit cea mai mică particulă existentă în natură. vechea viziune. când Einstein a desfiinŃat supremaŃia fizicii Newtoniene. care răstoarnă pur şi simplu tot ceea ce este oficial acceptat ca fiind adevărat şi care vor duce în final la un nou model de explicare a lucrurilor. Dacă vrem să-i înŃelegem structura trebuie să-l despărŃim în părŃile componente şi să le studiem în parte. Atomul era considerat ca fiind un punct limitat. cel puŃin până la începutul sec al XX lea. 2. că în spatele tuturor lucrurilor ar sta un Creator Inteligent (Dumnezeu). în ceea ce priveşte viitorul şi bunăstarea omenirii. care a încercat să explice realitatea. care a împărŃit lumea noastră în domeniile spiritual şi material. Pentru aceasta tot ce trebuie să ştim este să examinăm fiecare rotiŃă. ci doar deschiderea de posibilităŃi nelimitate. iar în final vom înŃelege funcŃionarea întregului mecanism. Datorită lor. cu Teoria Generală a RelativităŃii. Să presupunem că vrem să înŃelegem cum funcŃionează un ceas mecanic. adică părerea că studiul lumii fizice se poate face asemenea studiului unei maşini. vom înŃelege tot ceea ce trebuie să ştim despre atom. l-a inspirat pe Isaac Newton.

lumea exterioară este strict obiectivă. electroni şi protoni (lista lor pare infinită) fizicienii încă mai descoperă noi particule. interacŃionând cu obiectele fizice. sau câmpuri de energie. adică experimentele ştiinŃifice nu sunt dependente de observatorul care efectuează experimentul. El a demonstrat că legile Newtoniene sunt statice şi sunt relative. în funcŃie 14 . ştiinŃa a formulat un protocol prin care tot ceea ce este acceptat ca adevărat. urmată în 1915. cum ar fi cel din ElveŃia. cu aceleaşi rezultate. prin introducerea Teoriei RelativităŃii. Newton a presupus că orice fenomen din lumea exterioară trebuie să aibă o cauză materială. S-au construit acceleratoare de particule imense. pentru a desface atomul în părŃi componente. După ce un atom este bombardat de această particulă accelerată. De aceea. S-au catalogat aproximativ 300 de particule subcuantice. o cauză materială. Conform acestei fizici. eliberând subparticule. ce sunt studiate într-o cameră cu vapori.ŞtiinŃa a urmat apoi fidelă (ca să nu spunem “oarbă”) această premisă. În aceste acceleratoare materia este bombardată cu particule. ea fiind efectul reacŃiilor chimice ce au loc în creier. trebuie să fie mai întâi verificat printr-un experiment. Pe lângă neutroni. se sparge în părŃi minuscule. de Teoria Generalizată a RelativităŃii. 2. ConştiinŃa a fost considerată ca având de asemenea. fiind într-o derută totală.3 Teoria RelativităŃii În 1905 Albert Einstein a schimbat însă viziunea fizicii. ce sunt accelerate până aproape de viteza luminii. forŃe măsurabile. iar acesta să fie capabil de a fi reprodus în orice alt laborator de pe planetă.

Einstein a concluzionat că spaŃiul şi timpul nu mai pot fi privite ca două lucruri separate. AcŃiunilor la distanŃă le trebuie un timp. necesar pentru a se deplasa. sau se accelerează. având o frecvenŃă fixă.de observator şi obiectul observat.4 Fizica Cuantică Fondatorul fizicii cuantice este Max Plank. Pe această bază neam clădit societatea şi mai ales tehnologia actuală. În funcŃie de diferenŃele de viteze între observator şi obiectul observat. ci ca unul singur. iradierea căldurii acestui corp nu se făcea în flux continuu de energie. el a studiat liniile spectrale. Dar oare aceasta este tot? Nu există nimic mai mult în acest univers infinit. spaŃiul începe să se contracte iar timpul se încetineşte. Stricta obiectivitate a realităŃii fizice se menŃine numai dacă luăm în considerare efectele relativiste. pe care l-a denumit “spaŃiu-timp continuum”. atinge temperatura de echilibru şi apoi o iradiază. adică culorile luminoase emise de un corp negru. Plank a descoperit că. În 1900. decât nişte mişcări şi reguli strict mecanice şi materialiste? 2. Teoria RelativităŃii susŃine principiul local şi anume că toate fenomenele fizice trebuie să aibă loc într-un timp şi spaŃiu limitat. ci era transmisă în cantităŃi (unităŃi) egale. Acesta este nivelul general de cunoştinŃe al omului obişnuit şi de aici rezultă felul în care în mod uzual ne desfăşurăm activitatea şi viaŃa zilnică. Acesta fiind un corp ce absoarbe complet radiaŃiile căldurii. El a presupus că vibraŃia atomilor era sursa acestei 15 . iar nimic şi nimeni nu poate depăşi viteza luminii. dintre observator şi obiectul observat.

radiaŃii. Liniile discrete ale spectrului de energie puteau fi explicate numai dacă atomii erau excitaŃi într-o mai mare stare energetică, datorită absorbŃiei căldurii. Apoi această energie era eliberată şi radiau energie electromagnetică, pe măsură ce atomul revenea la starea sa iniŃială. Aceste unităŃi de energie le-a denumit cuante, energia lor fiind proporŃională cu frecvenŃa radiaŃiei. Conceptul de cuante de energie a lui Planck, a intrat în conflict cu teoria clasică a Electromagnetismului a lui Maxwell, care presupunea că energia electromagnetică se mişca în unde, în orice cantitate, fie ea cât de mică, în nici un caz cuantificată. Însă Einstein a confirmat această teorie în experimente efectuate cu efectul fotoelectric, numindu-le fotoni cuantici. Adică, a dovedit că lumina este constituită din particule, pe care le-a denumit fotoni. În 1905 Rutherford a descoperit nucleul atomic, iar în 1913, Niels Bohr a propus un model al atomului similar cu un sistem solar în miniatură, în care electronii orbitează în jurul nucleului, pe nivele (straturi) de energie. Aceasta, spunea el, explica descoperirile lui Planck, în sensul că un atom poate exista numai în anumite stări energetice stabilite. Electronii se pot roti în jurul nucleului numai pe anumite straturi (nivele) şi pot sări de pe un strat pe altul. Când electronii sar de pe un strat superior pe unul inferior, se emite un foton, de o anumită lungime de undă. Electronul nu se deplasează în spaŃiul dintre straturi, ci doar sare instantaneu de pe unul pe celălalt! Bohr a explicat misterul de ce electronii nu se ciocnesc de nucleu, prin faptul că ar exista un strat inferior care nu poate fi depăşit. Şi astfel, ştiinŃa s-a resemnat, dând aceste explicaŃii puerile la ceea ce a denumit magia fizicii cuantice! 16

Louis de Broglie, în 1924, a ridicat întrebarea dacă electronii pot fi numai particule sau şi unde. El a observat că aceştia se comportă în anumite cazuri ca nişte particule iar în altele ca nişte unde. Şi a introdus noŃiunea de dualismul undă particulă a electronilor. Apoi, fizica cuantică a făcut un model matematic pentru acest comportament “ciudat” al materiei, fără însă a da vreo altă explicaŃie. Oricum, toate încercările de a determina dimensiunea unui electron au dus la concluzia că acesta practic, nu are dimensiuni, chiar dacă pare că în anumite cazuri se comportă ca o particulă minusculă. Fizica cuantică este cea mai mare ciudăŃenie cu care s-a confruntat vreodată ştiinŃa omenească. S-a descoperit că la nivel subatomic natura şi fenomenele ei nu mai pot fi interpretate după teoria determinstică Newtoniană. Se pare că aşa zisele legi fizice care sunt puse în evidenŃă la nivel macroscopic, îşi încetează acŃiunea la nivel cuantic! Este imposibil de a determina cu exactitate starea şi proprietăŃile unei particule, pot fi calculate doar sub formă de probabilităŃi, aşa zisele unde de probabilităŃi. Acesta a fost denumit “Principiul de Incertitudine a lui Heisenberg”. Trebuie să precizăm că natura non-deterministică a materiei, nu este datorată lipsei de aparate de măsurat adecvate, ci pur şi simplu este o proprietate a naturii, de care nu s-a ştiut anterior. Electronii sar de pe un strat pe altul, fără a avea o cauză aparentă. Comportamentul haotic al materiei la nivel microscopic a bulversat şi derutat oamenii de ştiinŃă, care erau convinşi că natura se supune unor legi mecanice predictibile. A rămas celebră fraza lui Einstein “Dumnezeu nu joacă zaruri”, el fiind convins că pentru orice fenomen trebuie să existe o formulă matematică precisă. 17

Oare mai era ceva ce fizicienii nu luau în calcul, sau care le scăpa atenŃiei şi înŃelegerii lor? Erwin Schrodinger a formulat ecuaŃia pentru a determina fie momentul (viteza), fie locaŃia exactă a unui electron, dintr-un nor electronic, determinarea ambelor fiind imposibilă! Dacă se ştie poziŃia unui electron, atunci viteza nu mai este sigură, sau invers. Pentru a rezolva enigma naturii dualiste a particulelor, s-a explicat că particula nu există cu adevărat, ci doar imaginar, ca o superpoziŃie a tuturor posibilităŃilor, cu o distribuŃie asemănătoare unei unde, atunci când nu este observată. De îndată ce un observator (experimentatorul) măsoară particula, starea cuantică a ei, adică superpoziŃia tuturor probabilităŃilor, se spune că colapsează într-una din stările (realităŃile) fizice. Altfel spus, particula nu există cu adevărat înainte ca observatorul să o observe!!! Înainte ea există doar într-un tărâm transcendental de posibilităŃi. Când este observată, pur şi simplu se “materializează” într-una din posibilităŃi. Aceasta a devenit cunoscută ca faimoasa Interpretare de la Copenhaga şi a fost propusă de Niels Bohr. Ea spune că actul observaŃiei conştiente a observatorului, cauzează colapsarea undelor cuantice probabilistice. Deci, lumea fizică este subiectivă, observatorul jucând un rol activ în modelarea naturii. La nivel cuantic noi suntem cocreatori ai propriei noastre realităŃi!!! În sprijinul acestei afirmaŃii vine şi celebrul Experiment al Dublelor Fante. În principiu, aici este vorba de un tun electronic, ce bombardează electroni printr-un ecran, în care sunt făcute două fante verticale, apoi urmele lor sunt vizualizate pe un alt ecran. Dacă se trimit electroni printro singură fantă, se observă cum pe ecran apare o urmă verticală, ce demonstrează că electronul s-a comportat ca 18

o mică “bila” materială. Apoi, dacă se transmit electroni prin cele două fante, se observă că pe ecran apar mai multe linii verticale, ca şi când ar fi urmele de interferenŃă a două unde! Dacă se pune un instrument de observare, la una din fante, pentru a vedea cum se comportă electronul, pe ecran apar doar două linii verticale, ce arată că electronul se comportă ca o particulă. Dar nu s-a schimbat nimic din condiŃiile experimentului, doar s-a introdus un instrument de observare, adică un observator!!! Este ca şi când electronul a ştiut că este observat şi şi-a schimbat comportamentul, pentru a răspunde aşteptărilor observatorului!!! Einstein odată, spunea că “nu mai sunt sigur că Luna este încă acolo când îmi întorc capul de la ea”, adică materia se reîntoarce la energie (starea de undă pură, atunci când nu este observată). Fizica cuantică a însemnat sfârşitul interpretării obiective a realităŃii. Newton şi teoria sa rămânând un arhaism, care poate fi aplicat, cu o marjă de aproximaŃie, numai la fenomenele macroscopice. O altă “ciudăŃenie” descoperită în fenomenele cuantice, este aşa zisul efect al nonlocalităŃii, adică un efect ce are loc instantaneu, între obiecte fizice separate în spaŃiu, care indiferent la ce distanŃă s-ar afla, nu prezintă decalaj de timp între ele. Aceasta ar contrazice teoria lui Einstein, care spune că nimic în univers nu poate depăşi viteza luminii. În 1935, Einstein, Podolsky şi Rosen au propus o corelaŃie pentru particulele interconectate şi anume, că două particule sunt interconectate, când stările lor cuantice sunt cuplate. Aceste particule acŃionează ca una singură, ca şi când nu ar fi separate, indiferent ce distanŃă le-ar separa. Una reacŃionează la fel ca şi cealaltă, 19

ar putea fi realizată şi pentru organisme vii. John Bell în 1964 a demonstrat definitiv acest efect ca fiind real. astfel încât s-a convenit că ele nu ar fi reale. în 1993. una din 20 . sunt la fel de “reale” sau “nereale” ca şi celelalte particule. nevăzut şi neperceput de noi. este falsă. unde are loc o comunicaŃie instantanee. fie există alte hiperspaŃii. Acest experiment a demonstrat pentru prima oară teleportarea cuantică în afara laboratorului. să presupunem că fixăm două camere de luat vederi ca să filmeze mişcările unui peşte aflat într-un acvariu. ci de fenomenul de nonlocalitate. altele decât cel fizic. Inginerii de la IBM. radio BBC a anunŃat că cercetătorii din Austria au realizat teleportarea unor fotoni înrudiŃi. unde timpul şi spaŃiul nu există. Fizicianul englez David Bohm a venit cu o explicaŃie. fie că teoria lui Einstein şi anume că viteza maximă este cea a luminii. El spune că ceea ce vedem ca fiind doi fotoni diferiŃi este iluzoriu. Nu este vorba de o comunicaŃie cu viteză superluminică. Acestea intră şi ies din realitatea noastră fizică cu viteze foarte mari. în anumite condiŃii. peste fluviul Dunărea. folosind acest efect de nonlocalitate şi deşi nu au fost capabili de a teleporta decât particule.instantaneu. O altă descoperire larg disputată a fost descoperirea “particulelor virtuale”. însă în adevăr. utilizând doi fotoni gemeni. Toate aceste descoperiri au dus la concluzia că. El a presupus că universul este proiectat pe principii holografice. pe o distanŃă de 800m. asistată de programe complexe pe calculator. au concluzionat că aceasta. ei sunt de fapt uniŃi la un nivel subcuantic. De exemplu. Alain Aspect este cel care a dovedit în anul 1982 principiul nonlocalităŃii. adică unitarism. trimişi în direcŃii diferite. În aprilie 2004. au lucrat la o “teleportare cuantică”.

În 1946 au fost efectuate experimente pe plasmă. la un nivel mai profund. el a constatat că odată intraŃi în plasmă. va vedea doi peşti separaŃi. Plasma este un gaz ce conŃine o mare densitate de electroni şi ioni pozitivi. electronii şiau încetat comportamentul individual şi au început a se comporta ca şi cum făceau parte dintr-un întreg. neînŃelegând de ce. Deci întreg universul. în scopul de a fotografia moleculele de Germaniu şi pentru prima dată a fost văzut cu ochii un atom ! 21 . interconectat. dar a căror mişcări sunt în perfect sincronism. Bohm a ajuns la concluzia că separarea în observator şi observat este o iluzie şi că de fapt ei sunt unul şi acelaşi. decât cu aceea a unui sistem mecanic”. învelind-o într-un strat protector! El a relatat că "aceste sisteme cuantice au organizarea asemănătoare mai degrabă cu a unor fiinŃe vii. Dacă aceste imagini apar pe două ecrane diferite. totul fiind un singur sistem diferenŃiat pe diverse grade de conştiinŃă. conştiinŃa fiind deci o proprietate intrinsecă a energiei ce există peste tot în univers!!! În 1985 cercetătorii de la IBM (laboratorul Almaden) au utilizat un microscop electronic. Spre surprinderea sa. separaŃia fiind doar o iluzie. adică se regenera şi era capabilă să se protejeze de orice substanŃă străină. de către David Bohm. un singur sistem.faŃă şi alta din lateral. un observator neutru. este o singură entitate. Plasma se comporta ca şi un organism biologic.

sunt obiecte sferice. iar cea mai îngustă terminaŃie a picăturii converge într-un mic punct central. neclare. Şi o ultimă “bomba”. s-a văzut că aceştia nu sunt “puncte” ci “nori”. uită imediat! Sunt doar formaŃiuni de unde staŃionare”. în figura de mai sus.Ceea ce vedem. Când au fost studiaŃi electronii. Ea explică cum se pot 22 .) din univers!!! 2. ce par să aibă calităŃi nonsferice şi care sunt într-o organizaŃie geometrică. în ceaŃă. conŃine mai multă energie decât toată materia (stele. planete. în formă de picături. Milo Wolff despre această descoperire: “Nu există orbite electronice! Cine a presupus că electronii se rotesc în jurul nucleului ca planetele.5 Teoria Stringurilor Unificarea teoriei relativităŃii şi a fizicii cuantice a fost făcută de Teoria Stringurilor. etc. Spre stupefacŃia fizicienilor s-a găsit că fiecare centimetru cub din aşa zisul spaŃiu gol (vid). Iată un extras din cartea Dr. a făcut o teribilă eroare! Dacă ai învăŃat aşa ceva.

unifica cele patru câmpuri de forŃe (nuclear tare şi slab. oscilaŃia unui pendul. Ea spune ca incertitudinea. pe lângă lumea noastră fizică. este adevărată şi pentru aşa zisele evenimente previzibile. ce le oferă un grad de libertate. denumite corzi (stringuri). Universul nu se supune unor legi fizice exacte.6 Teoria Haosului În anii ‘70 a apărut o nouă ştiinŃă. asemenea celor de vioară. încât nu pot fi puse în evidenŃă prin metodele de observaŃie cunoscute. sunt atât de minuscule. neglijând micile deviaŃii de măsurat. electromagnetism şi gravitaŃie) într-o teorie unică “a tot ce este”. pe care le-au denumit erori! Fenomene Newtoniene cum ar fi. Şi anume că materia este alcătuită din mici unităŃi de energie vibratorie. 2. din scara diatonică. în raportul frecvenŃelor notelor muzicale. Raportul dintre mărimea unui string si cea a unui atom este aproximativ egal cu cel dintre un atom si Pământ! Nonlocalitatea se explică prin existenŃa altor plane de realitate. Universul 23 . Însă aceste stringuri. sau mişcările planetelor pe orbite. Este vorba de Teoria Haosului. În funcŃie de variaŃiile frecvenŃei lor. deoarece nici o informaŃie nu poate călători cu o viteză superioară luminii. Totul este format din aceste mici corzi ce vibrează pe diferite note (frecvenŃe). alte dimensiuni. acestea prin combinare. ci ele operează în anumite marje stabilite. mai înalte. ce caracterizează fenomenele cuantice. se manifestă în diferite particule subatomice. Oamenii de ştiinŃă s-au lăsat păcăliŃi sute de ani. care a revoluŃionat gândirea şi înŃelegerea umană. se comportă haotic şi nu fix.

sunt şi ele supuse transformării. torusul şi atractorul “străin”. decât legi. creând o ordine ascunsă. par la prima vedere a fi haotice. Fractalii sunt întâlniŃi peste tot în natură. Teoria Haosului a descoperit existenŃa a patru atractori cosmici de bază şi anume: punctul. este creativ şi într-o continuă stare de evoluŃie. ele au un grad de ordine ascunsă. până la infinit. cercul. iar legile fizice. a descoperit că există o ordine ascunsă. în timp. Fractalii sunt asemenea fagurelui de miere. adică o configuraŃie geometrică. din ultimele sute de ani şi a găsit o logică în aceste fluctuaŃii! Ceea ce el a descoperit. cum ar fi în arterele şi venele din sistemul cardio vascular. Ele ar putea fi denumite mai degrabă. în New York. evoluŃiei. ci se auto-organizează cu ajutorul acestor atractori. El a studiat preŃul bumbacului. la un nivel mai profund. reprezintă “memoria universală” a felului cum să se facă lucrurile (experienŃa). Universul este doar un sistem în evoluŃie. Lumea nu este organizată total de legi fizice fixe. Ei reprezintă forŃe naturale ce crează ordine din haos. chiar şi în preŃurile la bursă. pe când era angajat la IBM. Plantele au o simetrie fractalică şi de asemenea munŃii. Deşi unele evenimente cum ar fi curgerea picăturilor de apă dintr-un robinet. sau în bronhiile ce formează plămânii. a fost noŃiunea de fractal. fiind de altfel şi o proprietate a fotografiei holografice. De altfel “chaos” în limba greacă înseamnă “forŃa cosmică ce crează din nimic”! Legile fizice. Haosul este atras de atractori. sau cristalizarea apei în gheaŃă. Acesta. ce se repetă la diferite scări.nu este în nici un caz deterministic. Teoria Haosului a însemnat sfârşitul vechilor legi fizice 24 . Fondatorul acestei teorii a fost Benoit Mandelbrot. formaŃi din unităŃi geometrice. “obiceiuri fizice”.

considerată ca fiind cea mai joasă temperatură posibil de atins. cum ar fi Legea a Doua a Termodinamicii şi Legea Entropiei.ce au dominat câteva secole gândirea ştiinŃifică umană. Însă. au calculat că o ceaşcă din energia punctului zero (a vidului) este suficientă pentru a aduce toate oceanele de pe planetă. din acest câmp. Puthoff a găsit o cantitate imensă de energie! El i-a dat numele de Energia Punctului Zero. Concluzia 25 . de la Universitatea Princetown. Câmpul punctului zero este asemenea unei supe de particule cuantice virtuale şi fotoni.7 Câmpul Punctului Zero Fizica cuantică de la începutul sec al XX lea a făcut evident faptul că peste tot în univers există o mare de energie cuantică (supă cuantică). Harold Puthoff a fost primul care a măsurat această energie a universului. peste tot în univers. nici chiar în aşa zisul spaŃiu gol. Dr. care spuneau că ordinea în univers va decădea de-a lungul timpului în dezordine. energia existând din belşug. în loc de a vedea că nu există energie. Fotonii şi toate celelalte feluri de particule elementare. apoi dispar. Măsurătoarea a fost făcută la zero absolut (0 grade Kelvin egală cu – 273 grade Celsius). vin în realitatea noastră. John Wheeler şi Richard Feynman. la punctul de fierbere. Universul nu este niciodată în repaus. Chiar şi într-o cameră perfect întunecată se poate măsura prezenŃa fotonilor virtuali. Conform vechii teorii Newtoniene. iar energia să fie nulă. 2. la această temperatură toată agitaŃia moleculară ar trebui să înceteze. pentru numai câteva miimi de secundă. concluzionând că nu există noŃiunea de spaŃiu gol (vacuum).

SonoluminiscenŃa este un fenomen foarte ciudat şi foarte greu de explicat prin vederea ştiinŃifică veche. au fost Michael Faraday şi Nicola Tesla.este că materia nu este o substanŃă condensată. Primii care au descoperit aplicaŃii ale energiei libere. este rezonat cu unde sonore de 20 Khz. Bearden a descoperit ecuaŃiile originale ale lui Maxwell. în scopul de a putea fi înŃelese. ajungând în centrul vasului. ea a fost în atenŃia multor cercetători. În urma acestei vibraŃii. ci din potriva. Tom Bearden a patentat un dispozitiv cu energie liberă. ele rămânând doar în faza de laborator. asemenea peştilor scufundaŃi în apă şi asta deoarece organele noastre de simŃ nu sunt suficient de sensibile pentru a o sesiza. 26 . de care nu suntem conştienŃi.000 grade C şi o presiune imensă!!! Deoarece energia punctului zero este practic o energie inepuizabilă şi gratuită. fondatorul Teoriei clasice a Electrodinamicii. aceste aplicaŃii au fost suprimate la nivel global. începe să se contracte ritmic emiŃând lumină. Acesta poate produce de 100 de ori mai multă energie decât cea necesară pentru a-l pune în mişcare. în scopul de a realiza dispozitive de perpetuum mobile. se formează o mică bulă de aer care. fiind dezvoltate doar în proiecte secrete. atinge valoarea de 30. de la două difuzoare. o formă de energie difuză!!! Trăim într-o mare de energie. de către Lorentz şi Heavenside. El a concluzionat că lucrările iniŃiale ale lui Maxwell au fost interpretate greşit şi mult prea simplificat. denumit “generator electric static”. Este vorba de transformarea undelor sonore în energie luminoasă! Un mic balon de sticlă umplut cu apă. Temperatura în centrul acestei bule. Bearden a refăcut lucrările lui Maxwell. Însă din considerente militare.

el a construit o baterie. dar cu o tensiune de sute de volŃi.Morly (care susŃinea că există spaŃiu gol) dovedindu-se eronat. revine în actualitate. teoria eterului. El a demonstrat că acestea se pot propaga pe distanŃe foarte lungi. Ideea acestor teorii ale vibraŃiilor este simplă şi anume 27 . ale câmpului electromagnetic. asemenea unui ocean de energie vibratorie. După aproape o sută de ani. încălzirea metalelor fără sursă de căldură. care este prezentă peste tot. însăşi proprietatea dualităŃii undă particulă din fizica cuantică nu-şi mai are sensul. La începutul secolului al XX lea. această energie. deoarece nu există nimic altceva decât unde. etc. Printre altele. fuziunea materialelor diferite (cum ar fi între un metal şi o bucată de lemn).în care era evident că se poate lua energie din vacuum.8 Eterul şi Structura Materiei Un număr din ce în ce mai mare de fizicieni descoperă ceea ce Einstein şi Schrodinger au presupus şi anume că fizica este pe un drum greşit şi că trebuie reconsiderată. Aşa că. a demonstrat efecte ca: levitaŃia de obiecte grele. trăim întrun univers bazat pe oscilaŃii. experimentul Michelson. în sensul de a abandona idea că materia este ceva format din particule solide! De fapt. fără nici o pierdere! Efectul Hutchinson descoperit de canadianul John Hutchinson. Nicola Tesla a descoperit undele scalare longitudinale. în 1979. folosind interferenŃa undelor radio de joasă energie. pentru a crea aceste unde. folosind bobine de inducŃie. care se încarcă singură din câmpul de zero şi generează 18 V la 250 mA. 2. folosind bobinele lui Tesla şi un generator Van der Graaf.

aceasta este singura capabilă de a da un model viabil al realităŃii şi de a explica toate fenomenele şi anomaliile mecanicii cuantice. 28 . Acest vârtej a fost denumit torus deoarece are forma unui torus. care este prezentă peste tot în univers. Combinate în configuraŃii sferice. Undele sunt de tip sferic. materia este punctul focal al undelor staŃionare rezultate din intersecŃia undelor de interferenŃă. Una se mişcă spre centrul de vibraŃie. precum şi gravitaŃia.că. fiind rezultatul a două vârtejuri suprapuse. în energia eterului. sau pierdută de umanitate. în această energie (asemenea vârtejurilor în apă). David Thomson şi Jim Bourassa au conceput un model integrat. bazat pe eter. Ei susŃin că această mare de energie se comportă asemenea unui fluid. Masa este simplu. soluŃia simplă şi clară a tuturor comportamentelor din univers!!! În timp ce toate celelalte teorii se bazează doar pe observaŃie şi experimente de laborator. Eterul are atât proprietăŃi mecanice cât şi electromagnetice. Spre deosebire de toate celelalte teorii fizice. la nivel subatomic. inerŃia creată de vortexuri. Modelul descrie materia. ca fiind formată din mici vârtejuri. torusurile dau naştere la nucleu şi la straturile electronice. tridimensionale. electromagnetismul şi practic orice!!! Se pare că este veriga uitată. aceasta este capabilă de a crea un model matematic previzibil al tuturor fenomenelor încă înainte de a fi observate. Deci. aceste mişcări oscilatorii în energie. din istoria ştiinŃei. Proprietatea mecanică este cea care dă masă materiei şi reprezintă momentul unghiular al vârtejului. pe care el a numit-o ForŃa lui Dumnezeu. iar cealaltă dinspre centru spre exterior. al Teoriei Stringurilor şi Teoriei RelativităŃii. materia există atât timp cât există aceste vârtejuri.

În starea de repaus.. tridimensionale!!! Pe măsura creşterii frecvenŃei de vibraŃie. vizibile. particulele din lichid se adunau în forme geometrice. lichidul arătând ca fiind tulbure. trecând pe rând prin cele cinci Solide Platonice. 29 . în care a pus o suspensie de particule solide (coloizi). Când însă era supus vibraŃiilor sonore. umplut cu apă. aceştia difuzau uniform. 2. Hans Jenny a demonstrat formarea geometriei vibraŃiilor sonore într-un fluid. aceste forme se modificau. folosind un balon de sticlă. în formă sferică.9 Cymatics Dr.

cum ar fi funcŃiile modulare. numărul 24 (8x3) apare repetat. ce dă “formă” energiei eterice. a avansat matematica cu 100 de ani. Acest model al eterului este de fapt acelaşi lucru cu Câmpul Punctului Zero. asemenea spectrului luminii.Acesta este cel mai elocvent experiment. Prin lucrările sale. pe care l-a descoperit fizica cuantică. Daniel Winter. În ele. în scopul de a crea iluzia materiei. El a fost comparat cu o supernovă. în Fizica Imploziei. Acesta este un exemplu a 30 . care demonstrează felul cum apar acele mici forme geometrice. susŃine şi el acelaşi lucru şi anume că eterul este un fel de fluid superconductor. iluminând cele mai întunecate porŃiuni din matematică. Srinivasa Ramanujan a fost unul dintre cei mai ciudaŃi matematicieni a tuturor timpurilor. De asemenea aceste figuri aveau diferite culori. capabile de a crea o imagine. care curge prin toate obiectele fizice.

iar dimensiunile de existenŃă sunt create pe baza modelului vibraŃiilor în eter. au fost denumite astfel. Smith a arătat că structurile geometrice ale Solidelor Platonice se află în interiorul sferelor circumscrise. numărul 24 este înlocuit cu 8. ci doar 8 dimensiuni! Tony Smith descrie un model în 8 dimensiuni. Aceste geometrii Platonice. Ei nu erau conştienŃi însă. Deci. deoarece ele erau cunoscute de vechii greci. pentru a rămâne în vibraŃie (pentru a nu se anula oscilaŃiile).ceea ce matematica numeşte “numere magice”. Miraculos. care reprezintă originea celor 10 dimensiuni de vibraŃie. dodecaedrul (12 feŃe) şi icosaedrul (20 de feŃe). bazate pe numărul 8. care apar acolo unde te aştepŃi mai puŃin. de geometriile de bază ce se formează când eterul vibrează. funcŃia lui Ramanujan apare de asemenea în Teoria Stringurilor. Fizicienii au adăugat încă 2 dimensiuni la cele 8 ale lui Ramanujan. Ele sunt figuri geometrice tridimensionale. având geometriile bazate pe Solidele Platonice. cubul. Stringul vibrează în 10 dimensiuni. concluzia este că nu sunt necesare cele 2 dimensiuni în plus. 31 . Deci numărul critic pentru Teoria Stringurilor este 8+2=10. Platon fiind cel care le-a descris pe larg. deoarece necesită respectarea acestor funcŃii. în care fiecare din cele 24 de funcŃii corespunde unei vibraŃii fizice a stringurilor. Când aceste funcŃii sunt generalizate. deoarece au crezut că stringurile trebuie să-şi menŃină simetria. bazat pe frecvenŃele de vibraŃie ale octavelor muzicale. care au proprietatea că se pot înscrie într-un cerc şi sunt: octaedrul (două tetraedre regulate cu bază comună).

000 rot/min. se aruncă două mingi. Bruce DePalma. să curgă în lateral. în înŃelesul clasic. ce are la bază apa curgătoare. devine la fel de simplu ca şi când am lua un furtun cu apă. în loc să curgă vertical. foarte mare.10 Experimentul lui DePalma Ca să utilizăm o analogie. sub acelaşi unghi şi cu aceeaşi forŃă.2. este că uneia dintre mingi i se dă o rotaŃie în jurul axei. din două catapulte. îndreptat în jos şi l-am înclina. de 27. care ar putea influenŃa 32 . În experimentul făcut de Dr. Acest experiment s-a desfăşurat în vid. astfel că apa. acest principiu care sfidează gravitaŃia. pentru a nu apare nici un fel de rezistenŃă a aerului. Singura diferenŃă.

Faraday a arătat că aceasta nu este singura modalitate de a produce curent electric. legate la un galvanometru. la care a ataşat o bucată de hârtie în capătul superior. Pe acest disc. ci se poate produce chiar dacă nu se taie liniile de flux magnetic. Într-o sfidare totală a oricărei legi din fizica Newtoniană. spre surprinderea sa. a pus apoi două perii colectoare. 2. fără nici un stator! 33 . a văzut că la bornele galvanometrului s-a înregistrat un curent electric!!! Deşi totul era doar un rotor. care să taie spirele rotorului. asemănător unei lumânări.11 Generatorul lui Faraday Toată lumea ştie. În acest scop. că pentru a genera un curent electric. adică de un flux magnetic.rezultatul. Când a rotit acest dispozitiv. având ambele capete tăiate perfect plat. asemănător unei monede. el a confecŃionat următorul dispozitiv: un magnet cilindric. din cupru. este nevoie de două componente: stator şi rotor. cea rotitoare absorbind mai multă. conform teoriei clasice a electromagnetismului. Peste hârtie a lipit un disc. mingea rotitoare se înălŃa mai sus şi cadea mai repede şi mai departe decât cealaltă! Singura explicaŃie a acestui experiment este că ambele mingi absorb energie dintr-o sursă invizibilă.

iar celălalt pe margine. chiar există şi se poate extrage energie din el. ceea ce ar 34 . Concluzia este că există posibilităŃi tehnologice mult mai avansate. într-un sistem izolat. având un pol în centru. Singura explicaŃie a funcŃionării acestui tip de generator. prin rotaŃie. este că acest câmp exterior pe care l-am denumit eter. Prin simpla rotire a acestui disc magnetizat s-a obŃinut un curent electric! Vedem deci. DePalma a mers mai departe şi a confecŃionat un disc magnetizat. de către forŃa centrifugă. decât cele utilizate în industria noastră.ExplicaŃia acestui fenomen este că energia magnetică se comportă ea însăşi ca un fluid. am avea o mişcare perpetuă. Fără această energie eterică. acest fluid fiind aruncat la extremitatea discului. cum vechile principii ale Teoriei Electromagnetismului nu sunt decât un caz particular ale unor fenomene mai largi. astfel în acesta apărând o diferenŃă de potenŃial.

A magnetizat un rotor.contrazice toate teoriile clasice ale fizicii.12 Efectul Aspden Harold Aspden a făcut următorul experiment. O altă intenŃie a lui De Palma a fost aceea de a demonstra efectul de antigravitaŃie. chiar şi când acesta s-a oprit. Fenomenul este asemănător învârtirii unui pahar cu apă. ce cântarea 11 kg. astfel încât şi sistemul de giroscoape se roteşte odată cu el. pe cea orizontală. ce compune magnetul. aşa cum am mai spus. apoi l-a adus până la o anumită viteză de rotaŃie. Fenomenul de levitaŃie se obŃine. ele se rotesc în sensuri opuse. prin redirecŃionarea curgerii eterice de pe direcŃia verticală. Având axele de rotaŃie verticale. l-a adus din nou până la aceeaşi viteză de rotaŃie. care la rândul său se roteşte şi el. Această redirecŃionare poate fi realizată foarte simplu. ExplicaŃia? Energia din interiorul magnetului a continuat să se învârtă. 2. Două giroscoape magnetizate au fost montate alături. acest sistem neputându-se autosusŃine fără a extrage energie de altundeva. a doua oară el a absorbit de 10 ori mai puŃină energie. Chiar după oprirea sa. prin rotaŃie. după care l-a oprit. Spre surprinderea sa însă. Ansamblul a fost introdus într-un cilindru. Maşina a demonstrat o pierdere în greutate de 3 kg! Geoff Russell a creat un dispozitiv. După mai puŃin de un minut. La fel este şi eterul. nu se opreşte brusc şi asta datorită faptului că apa nu e solidă. care a fost capabil să-şi piardă total greutatea şi să se ridice vertical!!! 35 . apa din pahar mai continuă să se rotească încă o perioadă de timp.

cei trei magneŃi determină inelul. de cădere a corpurilor. ExplicaŃia este că nu tot eterul ce intră în materie dispare. la temperaturi foarte scăzute).2. o situaŃie de echilibru. În acest dispozitiv. spre pământ (gravitaŃia) şi alta în sus (levitaŃia).13 Experimentul AntigravitaŃional din Finlanda O demonstraŃie oficială. asemenea vârtejului într-o apă. Deci practic apar două forŃe. AlŃi doi magneŃi înconjoară inelul. în care corpul pluteşte şi una în care acesta se deplasează în sus (când levitaŃia este mai mare decât gravitaŃia). a fost făcută de finlandezul Eugene Podkletnov. creând o forŃă ce face ca inelul să se rotească. care a apărut şi în mass-media. Acesta a descoperit întâmplător efectul antigravitaŃional. În funcŃie de raportul dintre cele două forŃe. pe când lucra cu superconductori (materiale ce-şi pierd rezistenŃa electromagnetică. 36 . să leviteze. o parte din el curge înapoi. putem avea trei cazuri şi anume: cel obişnuit. din material superconductor. una în jos.

2.14 Efectul Searl Profesorul John Searl a confecŃionat un generator format din role cilindrice magnetice, care se rotesc la rândul lor în interiorul unor inele magnetice. MagneŃii folosiŃi nu sunt din cei obişnuiŃi, ci de un tip special, deosebit de puternici, denumiŃi odymium. Pe măsură ce generatorul se accelera, a constatat că acesta a început să se ridice în aer, până la mai bine de 15 m înălŃime!!! S-a menŃinut la această altitudine, în timp ce continua să se tureze, în jurul său apărând un gaz luminiscent, de culoare roz. În acelaşi timp, ionizaŃia aerului din jur a crescut atât de mult, încât toate radioreceptoarele au pornit instantaneu. În final, generatorul s-a înălŃat tot mai sus, spre cer, cu o viteză foarte mare, părăsind atmosfera pământului!!! În decursul timpului, Searl şi-a continuat şi extins cercetările în acest domeniu, confecŃionând aparate de zbor în formă de disc, asemenea OZN-urilor, pe care a reuşit să le controleze, din ce în ce mai bine.

2.15 Kozyrev - Savantul Mileniului Trei EvidenŃe clare că toată materia fizică este formată dintrun eter de energie conştientă, au existat încă din anii 1950. Renumitul astrofizician rus Dr. Nokolai Kozyrev, a demonstrat, fără nici un fel de îndoială, că o astfel de sursă de energie trebuie să existe. Analogia cea mai simplă, pentru a înŃelege aceste fenomene, este aceea de a ne imagina toate obiectele fizice materiale, ca pe nişte bureŃi scufundaŃi în apă. Aceştia devin saturaŃi şi prin proceduri mecanice obişnuite, avem posibilitatea de a le creşte sau scădea volumul de apă (energie). Kozyrev a 37

arătat că simplu, prin scuturarea, rotirea, vibrarea, sau ruperea obiectelor fizice, greutatea lor creşte, sau scade, cu mici cantităŃi. Simpla ridicare şi coborâre a unei greutăŃi de 10 kg, exercită o “presiune de torsiune” asupra unui pendul, aflat la o distanŃă de 3 metri, chiar dacă sunt separate de un perete!!! Pendulul a fost închis într-un clopot de sticlă, în vacuum, pentru a se exclude posibilitatea de a fi influenŃat de mişcările aerului. Într-un alt experiment s-au pus pe o balanŃă două greutăŃi identice, apoi s-a luat unul din corpuri, care după ce a fost scuturat timp de un minut, a fost pus înapoi pe balanŃă. Şi surpriză, s-a observat că aceasta nu s-a mai echilibrat, corpul pierzându-şi din greutate! Aceste experimente, au fost refăcute ulterior de numeroşi alŃi cercetători ruşi, curioşi să vadă dacă nu cumva este vorba de vreo eroare, însă rezultatele au fost identice.

2.16 Vladimir Ginzburg şi Teoria RelativităŃii Acesta a descoperit că se pot face câteva modificări în ecuaŃiile Teoriei RelativităŃii, în scopul de a le adapta la modelul eteric. Einstein a concluzionat că masa unui obiect creşte atunci când este accelerat, către viteza luminii, masa lui tinzând la infinit. Ginzburg susŃine că putem să inversăm aceste ecuaŃii, fără a viola nici o observaŃie ştiinŃifică. În loc de o creştere în masă, corpul va ceda energie înapoi în eter, masa sa scăzând, iar pe măsură ce acesta se apropie de viteza luminii, va pierde toate caracteristicile de masă gravitaŃională, masă inerŃială, precum şi încărcarea electrică. Pe măsura accelerării corpului, asemenea unui burete, presiunea 38

crescândă ce se exercită asupra sa, îi va comprima atomii şi moleculele componente, eliberând cât mai mult eter. Numai o particulă în repaus poate fi considerată cu adevărat materie pură! De îndată ce ea începe să se deplaseze, masa şi încărcarea electrică vor începe să scadă, încet, încet, dispărând înapoi în eter. Materia este compusă din energie atomică, care este 99,999% spaŃiu gol! Ceea ce rămâne, adică 0,001% nu este solid, ci mai degrabă derivă din energia punctului de zero. ÎnŃelegând armonicile acestor oscilaŃii, înŃelegem că atomul este de asemenea expresia unei culori, a unui sunet şi a unei vibraŃii geometrice. Astfel se explică de ce limita teoretică a Tabelului Periodic al Elementelor este de 144, adică armonica luminii. Aceste rapoarte sunt respectate de la scara atomică, la cea a sistemelor planetare, sau a galaxiilor, universul fiind de tip holografic, sau fractal. Dr. O. Crane furnizează un model al explicării polarităŃii atomului, care rezolvă enigmele din fizica oficială. El spune că de fapt, nu este vorba de o polarizare electrică, ci de o diferenŃă între presiunea lor eterică. Electronii având o presiune mai ridicată decât protonii, va apare astfel o curgere de energie între cei doi. Numai aşa, spune el, se pot unifica gravitaŃia şi electromagnetismul. Amândouă reprezintă presiunea spre interior a energiei eterice, îndreptată spre centrul câmpului sferic, sau obiectului (cu alte cuvinte este tendinŃa acestei energii de a se unifica din nou, de a deveni una). Experimentele cu particule, din fizica cuantică, au arătat că există o tendinŃă spre structura sferică a acestui câmp de energie. Totodată, acestea au fost văzute că se rotesc în jurul axei proprii.

39

Pe măsura deplasării particulelor prin eter, axa lor centrală se aliniază cu direcŃia deplasării. Aceasta dănd mişcării lor o calitate de vortex, asemănătoare cu un inel făcut din fum de Ńigară. Această formaŃiune este creată automat, de orice mişcare în linie dreaptă printr-un fluid. În concluzie, aspectul real al unui atom este în forma unui torus (asemenea unui măr scobit la mijloc), după cum se poate vedea în figura de mai sus (săgeŃile indicând direcŃiile interne de rotaŃie). Aceasta este marea enigma a particulelor cuantice. Iată de ce iniŃial, au fost confundate cu nişte mici biluŃe sferice. Se poate observa că există o similitudine cu o “sferă energetică vibratorie”, scobită la mijloc, însă nu este vorba de ceva solid, ci de o mişcare asemănătoare unui vârtej în apă 40

David Hudson a făcut câteva experimente surprinzătoare cu microclusterii.17 Fizica Microclusterilor Microclusterii sunt “particule” minuscule. materialul a dispărut pur şi simplu din această realitate!!! La scăderea temperaturii. ci “nori de energie eterică”. poate fi mutat complet într-o altă dimensiune de vibraŃie 41 . aşa zişi de valenŃă. ce se combină natural în Solidele Platonice. În cadrul lor electronii. Deci acest experiment demonstrează clar cum un obiect. la 850 grade C. centrul devenind încărcat cu sarcină pozitivă. încălzind un microcluster de Iridium. greutatea acestuia a crescut de 300 de ori! Pe măsura încălzirii lui. care arată clar că atomii sunt vortexuri în eter. se mişcă liber. Microclusterii acŃionează ca un singur atom. Microclusterii au proprietăŃile similare cu ale unui fluid şi ale unui solid în acelaşi timp. De exemplu.2. nefiind legaŃi de vreun atom! Adică nu există electroni. Iată o fotografie a clusterilor de Aur. apoi la o altă vibraŃie cum s-au transformat în icosaedru. ce curg către nucleu. în formă de cub. datorită curgerii energiei negative. apărând din nou şi recăpătându-şi greutatea. în funcŃie de vibraŃia lor.

atunci când se schimbă viteza luminii se schimbă şi percepŃia noastră. pe ceas. Astfel dacă timpul este o mişcare armonică. de cum Natriul şi Clorul se unesc şi formează Solide Platonice şi anume un cub.18 Cristalele Sarea de bucătărie este cel mai cunoscut exemplu. la nivel microscopic.a eterului. ce se schimbă în intervale armonice. aşa cum noi îl măsurăm. conform timpului nostru. Soarele. este în funcŃie de simple vibraŃii în mişcare. nu la mişcarea Soarelui. nemaifiind perceptibil de organele noastre de simŃ. 2. Moleculele de Fluor se aşează după un octaedru. în 42 . sau a secundei.19 Maurice Cotterell şi Ciclurile Solare Lumina este cea mai rapidă mişcare posibilă în marea de eter. funcŃie de viteza luminii. 2. în acest caz armonici ale numărului 144. arată că proprietăŃile timpului se potrivesc mult mai bine dacă le raportăm la viteza luminii. care se intersectează în anumite unghiuri şi sunt ordonate geometric. Ele sunt solide ce au suprafeŃe plane. Cristalele îşi menŃin aceeaşi orientare şi sunt simetrice. Mişcarea relativă a unei secunde. Molecula de apă. Teoria Marii Unificări. a lui John Nordberg. Cristalele se formează prin repetiŃie periodică a aceleiaşi unităŃi structurale de bază. Timpul. la o anumită densitate. formată din două molecule de Hidrogen şi una de Oxigen. este de 1440 de ori mai rapidă decât mişcarea Soarelui pe cer. ia forma unui tetraedru.

Având acces la date luate prin satelit.deplasarea sa prin diferite densităŃi energetice din galaxie. de 365. găsim că ele se fac după o programare grafică! Maurice Cotterell a descoperit un ciclu în exploziile solare. se roteşte mai repede la ecuator şi mai încet la poli. i-a apărut următorul grafic: 43 . sau petele solare. când au loc aceste transformări dimensionale. a introdus toate datele într-un supercomputer şi spre surprinderea sa. Deoarece Soarele este un corp gazos. Dacă înŃelegem cu adevărat ciclul hiperdimensional al Soarelui. raportată la perioada unui an pământesc. Acest ciclu l-a denumit bit.2422 zile. el a calculat diversele forŃe ce interacŃionează. cu cea a polilor săi. A calculat că cele două cicluri de rotaŃie se intersectează la fiecare 87. ce îi afectează structura. suferă schimbări energetice. acestea fiind de fapt schimbări dimensionale. unele cu altele. Comparând apoi poziŃia unghiulară a celor două câmpuri magnetice ale Soarelui din fiecare bit. Cotterell a constatat că sunt necesare 26 de zile pământeşti pentru o rotaŃie la ecuator şi 37 pentru una la poli.4545 zile. A comparat viteza de rotaŃie cunoscută a ecuatorului Soarelui.

499299 ani. respectiv căderii de civilizaŃii! 2. cu diferite frecvenŃe. bazat pe 87. Aceste poligoane sunt caracteristice diferitelor dimensiuni de existenŃă. apar după un ciclu de periodicitate. fiecare 44 . de 11.49 ani de activitate intensă.1 ani. care însă respectă raportul NUMĂRULUI DE AUR. Încă de pe vremea egiptenilor. media dată de ştiinŃă pentru o pată solară. Studiind apoi istoria umanităŃii. perioadelor de întuneric. de declin economic şi cultural. După cum am mai menŃionat. care compun tot ceea ce există în lumea fizică. apoi a grecilor. Întregul grafic se repetă după 781 biŃi. sunt rezultatul nodurilor de unde staŃionare.4545 biŃi. s-au păstrat informaŃii despre cele cinci forme geometrice de bază. Analizând liniile magnetice ale ecuatorului şi polilor Soarelui. Ele reprezintă forme de unde în spaŃiul tridimensional. aceste poligoane regulate. A descoperit un microciclu de 8 biŃi (aprox 700 zile). activitatea joasă.Ciclurile petelor solare. sau conştiinŃa omenirii!!! Activitatea ridicată a Soarelui corespunde creşterilor de mari civilizaŃii.20 Geometria Sacră Din cele mai vechi timpuri au existat informaŃii şi desene despre ceea ce a fost numită GEOMETRIA SACRĂ A UNIVERSULUI. foarte aproape de 11. în număr de cinci. ce se pot înscrie perfect într-o sferă (inscriptibile). Cotterell a găsit o interdependenŃă între această radiaŃie solară şi comportamentul. Alte cicluri par să fie mult mai lungi. asemenea bătăilor inimii. formate în urma vibraŃiei eterului. apoi unul de 48 biŃi şi a ajuns la ciclul de 11. Maurice a trasat un grafic.

se poate concluziona că materia este de fapt muzică cristalizată în această energie. animale şi om) se face în funcŃie de felul cum aceste forme geometrice se asociază. Din expansiunea acestor dreptunghiuri se construieşte Spirala de Aur.. având aceleaşi rapoarte cu notele muzicale.89. Totul în univers este bazat pe un raport fix şi anume pe numărul iraŃional. Leonardo Fibonnaci a realizat pe baza Numărului de Aur seria. 2. 45 .55.. Deoarece aceste figuri geometrice sunt formate de diferite frecvenŃe de vibraŃie. formând un nod fix.21. care din aceste motive a fost denumit NUMĂRUL DE AUR.3. care-i poartă numele şi anume: 1.34.5.61803399.13. în punctele în care vibraŃiile s-au anulat reciproc.8.144.vârf al poliedrelor atingând o sferă. Pe baza acestui număr se poate stabili Dreptunghiul de Aur. cât şi creşterea organismelor pluricelulare (plante. Atât formarea materiei. etc. phi=1..

sistemul solar. De asemenea raportul dintre două numere consecutive. 46 . ADN. El apare de asemenea în: proporŃiile trupului uman şi a multor animale.0.60. El stă la baza multora din construcŃiile antichităŃii. 8/5=1. 144/89=1. muzică. plante. tinde la valoarea Numărului de Aur: 2/1=2. Legea lui Bode spune că distanŃele dintre planete corespund raŃiilor muzicale.Fiecare număr din acest şir. etc. 5/3=1.618. creşterea populaŃiei. 3/2=1. etc. Acest număr a fost cunoscut din cele mai vechi timpuri. se obŃine ca sumă a celor două precedente.5.667. sau în arhitectura grecească. bursa de valori. cum ar fi piramidele din Egipt.

un antivirus. pentru producerea acesteia fiind nevoie de câteva centrale hidroelectrice Diverse seminŃe au fost Ńinute în piramidă între 47 - - . au supravieŃuit în proporŃie de 60%. au arătat clar existenŃa unor piramide antice şi a unui sfinx! Care să fi fost scopul acestor construcŃii magistrale. comparativ cu grupul de control. unde proporŃia a fost de 7% RezistenŃa electrică a materialelor a crescut vertiginos Apa Ńinută în piramidă. în care scop s-au construit un număr de 17 piramide cu înălŃimi de câteva zeci de metri.21 Experimente cu Piramide Desigur se ştie că peste tot pe Pământ au fost construite piramide. foarte amănunŃit. imposibil de realizat astăzi? Ce fiinŃe evoluate au fost. Care a fost însă scopul acestor construcŃii. s-a constat că avea o lăŃime de 500 m şi o înălŃime de 2000 m. atât pe uscat cât şi sub oceane. de-a lungul a 10 ani. ce par să reziste o eternitate? Institutul de Fizică din Kiev a efectuat un studiu. sau au vizitat planeta noastră în trecut? Un lucru este sigur: cei ce le-au construit ştiau mult mai multe decât noi în ceea ce priveşte fizica universului. şi-a crescut eficacitatea de 3 ori Un grup de cobai infectaŃi cu un virus. nu a îngheŃat nici la -36 grade C Cu ocazia măsurării energiei de deasupra piramidei.2. Iată câteva din rezultatele uluitoare la care s-a ajuns: Medicamentul venoglobulină. de o perfecŃiune tehnologică. pozele luate de către NASA de pe Marte. De asemenea.

sudate sau lipite între ele. au crescut între 20 şi 100% mai mari Otrăvurile devin mai puŃin nocive Materialele radioactive îşi scurtează timpul de decădere Bacteriile şi viruşii devin mult mai puŃini nocivi Betonul devine mult mai solid O lamă de ras se ascute din nou. lemn. menŃinerea lui pe orbită. Deci. având mai multe scopuri. Important este ca. lungimea muchiei este egală cu 0. piramida lui Kheops are aproximativ 52 de grade. Unul ar fi. ce au fost administrate apoi în câteva penitenciare. şi-au mărit concentraŃia de leucocite şi celule albe din sânge Se pare că piramidele au proprietatea de a disipa energia cutremurelor şi de a îmblânzi vremea S-au expus în piramidă piper şi sare. putem vedea că strămoşii noştri au construit aceste piramide în deplină cunoştinŃă de cauză. creşte rezistenta la viruşi Şoarecii.9 din lungimea bazei. sau argint). apoi odată plantate. aur. sau chiar numai din patru(muchiile laterale). Şi pentru această valoare. Ucigaşii şi hoŃii notorii şi-au îmblânzit comportamentul în mod vizibil. unghiul dintre feŃele laterale şi bază. Pentru cei interesaŃi să-şi construiască o mini-piramidă acasă. pentru balansarea energetică a Pământului. Materialul poate fi plastic. sau metal (cupru. să nu depăşească 72 de grade.- una şi cinci zile. singură Dacă se bea apă Ńinută în piramidă. am să vă dau câteva indicii. evitarea inversiunii 48 . ŃinuŃi în piramidă. De exemplu. Poate fi construită simplu din opt bare metalice.

monumente. Apoi. o forŃă creatoare. Însuşi marele mesager Isus Cristos. conştiinŃa fiind adevărata forŃă motoare. 49 . iar atomii nu sunt mici sfere materiale. că avem un model de bază despre cum funcŃionează materia şi energia. care face regulile jocului. pentru iniŃierea spirituală şi “iluminarea” unor conducători “aleşi”. Toate informaŃiile moderne ne permit astăzi. Materia este mai degrabă vibraŃie îngheŃată. sau a cataclismelor naturale. aşteptând să fie redescoperit. legende şi ştiinŃe esoterice. În urma acestor iniŃieri. asemenea “zeilor”. asemănător unui fluid.polilor magnetici. 2. consemnate în vechile texte sfinte. ca fiind rezultatul unei FiinŃe Inteligente. înainte de a fi capabil să facă toate acele minuni. cei în cauză căpătau puteri supranaturale. în loc de cel a unei explozii primare (Big Bang). să mergem mai departe şi să schiŃăm un model unificat al cosmologiei universale. Crearea de lumi fizice este bazată pe principiul hologramei. putem concluziona că peste tot există o energie vibratorie.22 Tehnologia Formării Universului Acum. o formă de unde staŃionare în acest vast ocean. Acest model a fost ascuns în cărŃi vechi. care a izbucnit din nimic. la nivel cuantic. Din cele prezentate anterior. să considerăm originea şi creaŃia universului nostru. iar în spatele tuturor stă o inteligenŃă. din aura trupului lor. ci vortexuri în acest eter. a trecut prin iniŃierea în piramidă. prin alinierea centrilor energetici (chakrelor).

am văzut că formaŃiile în care densităŃile. ce le determină să rămână legate într-o formaŃiune stabilă (cristalizată). Aşadar. aşa cum am văzut anterior. pentru uşurinŃa înŃelegerii. galaxiile şi universurile se aşează. iar porŃiunea respectivă. pe care. datorită presiunii înconjurătoare. Aceste două fluide. Acestea au viteze de vibraŃie diferite (A1 mai rapid decât A2) şi se rotesc în sensuri opuse. În cea mai mare parte a timpului. îşi vor creşte dimensiunea. reprezintă sfere concentrice. aceste sfere nu sunt cu adevărat sfere materiale. o să le denumim A1 şi A2. Pe măsură ce ele vor atrage alte sfere. ele se vor contopi. din A1 şi A2. Această mică sferă este o replică a întregului. printre care şi studiul “materiei negre”. care s-a divizat în cele două forme de eter. Deci. din univers. centrul este supus vitezei şi presiunii maxime. duc la concluzia că există două forme de “eter” (materie neagră) care conlucrează şi interacŃionează reciproc. nu se amestecă şi se omogenizează. ci toroizi sferici. cu geometrii cristaline. În interiorul acestora se află micile sfere. Axa centrală a acestora. deoarece A1 exercită o presiune dinspre polul nord spre centru. comportându-se bineînŃeles ca nişte fluide. ci exercită o presiune între ele. în timp ce A2 tot spre centru. stratificate (incluse unele în altele). cele două straturi alunecă unul pe lângă celălalt. se va aranja în formă de sferă (asemenea unei picături de apă). în care s-au format geometrii în forma Solidelor Platonice. De asemenea. în final totul are forma unei Sfere Universale. În 50 .într-un spaŃiu cosmic întunecat şi mort. Nenumărate observaŃii şi experimente. BineînŃeles. are viteza şi presiunea maximă. dar dinspre sud. în sensul că cele două straturi îşi vor continua rotaŃia. însă atunci când geometriile lor devin aliniate.

asemenea unei “respiraŃii” regulate. până la infinit.urma acestei presiuni. vor forma mici cantităŃi de plasmă luminoasă. la suprafeŃele de contact. pe măsură ce absoarbe tot mai multă energie. 51 . unde va lua naştere energie electromagnetică. altfel spus cu un Soare Central. care scade dinspre centru spre periferie. fiecare dintre acestea va avea o densitate eterică diferită. sub formă de plasmă! Această sferă de energie continua să crească. Forma iniŃială poate fi asemănată cu plasma luminoasă. datorat presiunii exterioare. vor pulsa cu un ritm constant. prezentat anterior. Acest model a fost demonstrat în experimentul de SonoluminiscenŃă. care sunt diferite pentru fiecare sferă. dând naştere la mişcări de oscilaŃii. InteracŃiunea dintre straturile A1 şi A2. adică lumină şi materie. care îşi continuă rotaŃia. Sunt 7 sfere de bază. Astfel se formează strat după strat de energie sferică. Aceste mişcări. ce se vor extinde până la limita cea mai îndepărtată. sunt un număr infinit de sfere concentrice similare unei formaŃiuni de fractali. ce se formează atunci când aruncăm o piatră în apă. Datorită interferenŃei undelor. ce se va transmite în cele două straturi. comportându-se ca un Oscilator Central. în general prea slabă pentru a fi detectată vizibil. între Oscilatorul Central şi ultimul strat al universului. în centrul sferei se va forma o sferă. a sferei centrale. se vor forma sfere concentrice. Teoretic. la rândul lor acestea fiind subdivizate în alte 7 subdensităŃi şi aşa mai departe. asemenea straturilor unei cepe. de implozie – explozie. Asemenea cercurilor concentrice. care formează 7 densităŃi. asemenea unui elastic. Apoi acesta începe un ritm de pulsaŃii.

În timp. Astfel se formează o metagalaxie. iar forŃele de tip gravitaŃional vor începe să colapseze toate nivelele înapoi spre centru. au nişte limite. poate fi observat în evoluŃia stelelor. se va roti de asemenea. vom obŃine din nou întregul şi singularitatea. vor forma miliarde de stele. Sfera Universală. generând galaxii. formată din 52 . toată energia disponibilă a straturilor se va consuma. Deci în final. Fiecare din aceste metagalaxii vor continua acest proces. înseamnă că ar trebui să observăm acest model de sferă. Şi tot aşa. fiecare atom este o hologramă perfectă a Sferei Universale. Şi dacă lucrurile stau într-adevăr astfel. cu cele două straturi A1 şi A2 rotindu-se în opoziŃie. de-a lungul ecuatorului apărând o zonă de joasă presiune. de-a lungul planului lor eliptic. din ce în ce mai mici. Marginile între care aceste nivele vibratorii pot varia.În ciuda infinităŃii numărului de subnivele. va duce la o expulzare a materiei. înseamnă că toată materia ce se formează. care la rândul lor. se va forma lumea cuantică. demonstrând construcŃia fractalică a universului. după care colapsează. iar fiecare dintre stele va forma planete. forma acesteia fiind de spirală plană. din fiecare densitate de bază. Acest proces de expansiune şi contracŃie. pe măsură ce ne deplasăm spre nivelul octavei. dinspre Soarele Central. în subdiviziuni armonice. respectiv maximă. această implozie degajând o lumină albă foarte puternică. moment în care se va atinge maximul de densitate energetică. minimă. fiind într-o stare de rotaŃie. la început ele sunt mici. ajung la stadiul de “gigant roşu”. care sub apăsarea presiunii mai ridicate din jur. spre exterior. Planetele vor crea mai departe sateliŃi şi inele. după aceleaşi principii. apoi crescând în mărime. denumită “supernovă”.

deoarece sunt într-o mişcare de rotaŃie ApariŃia lor este mult mai frecventă. care produc următoarele efecte (anomalii): Sunt capabile de a penetra prin materie Pot emite. au o durată de viaŃă de peste 1000 de ani. până acum. pe care-l produc. şi la o scară mai mică. Searl. datorită câmpului electric foarte puternic. deşi nimeni nu a găsit o explicaŃie adecvată la aceasta. Globurile luminoase. aceste sfere luminoase plasmatice. în anii cu activitate solară intensă.două straturi rotitoare. făcând obiectele fie să leviteze. fie să devină mai grele Pot antrena aerul şi praful ca să se rotească în interiorul lor.sud. aşa cum au demonstrat-o experimentele făcute de Schappeller. de diferite dimensiuni. putând fi produse în laborator. atât în interiorul cât şi în exteriorul lor Pot influenŃa câmpul gravitaŃional. poate fi întâlnită în câmpul magnetic. Fenomenele “domeniilor de vacuum” (energia punctului de zero) sunt formaŃiuni de energie sferică. Este de asemenea cunoscut că magneŃii. Tesla a fost primul care a descoperit faptul că un câmp magnetic se roteşte. dintr-o gamă largă de frecvenŃe Pot provoca oprirea funcŃionarii aparatelor electronice. sau absorbi lumina şi alte radiaŃii electromagnetice. atrăgând obiectele metalice. 53 - . permit acestei energii să curgă. Aceasta deoarece câmpul este creat în formă de torus şi când cele două câmpuri A1 şi A2 au orientarea moleculară nord . Structura de torus. sunt doar un exemplu de fenomene electromagnetice. fără a–şi slăbi intensitatea. Roschin şi Godin.

planete şi gaz. Aceasta ne arată cum o planetă este de fapt. se ridică şi coboară. însă nu prea mulŃi ştiu că ea este înconjurată de o sferă de “materie neagră” şi “energie neagră”. Acest halou sferic. SuprafaŃa Soarelui pulsează şi ea. Ionosfera lui Venus îşi poate modifica înălŃimea de la aproximativ 200 km la câteva mii de km. 54 .este vorba de materie şi antimaterie. cunoscută sub numele de “halou galactic”. Richard Pasichnyk a demonstrat că aproape toate planetele din sistemul solar. Dyatlov a arătat că aceste formaŃiuni apar numai când două forme de eter sunt amestecate . Cercetătorul japonez Takashi Ikehata. Soarele nostru are un câmp magnetic. care este de asemenea în formă de torus sferic. fie emană o energie. cunoscut sub denumirea de heliosferă. având materia formată la nivelul eliptic. Unele atmosfere. exercitată asupra galaxiei. în numai 24 de ore! De asemenea nenumărate cercetări au arătat că centrul planetelor nu este format din metal. o replică în miniatură a macrocosmosului.Dr. s-au observat la planetele gazoase. având forma unei spirale în plan. în sensuri opuse. ci din plasmă. bineînŃeles tot în formă de torus. Majoritatea lumii ştie că o galaxie are forma unui disc format din stele. demonstrând fenomenul de “respiraŃie”. se formează prin procese de rotaŃie a fluidelor. asemenea Oscilatorului Central. a găsit prin experienŃe de laborator. determinându-i rotaŃia. fie au un inel vizibil. că formaŃiunea de spirală a unei galaxii. ca şi când ar fi un obiect sferic unitar. determină majoritatea forŃei gravitaŃionale. Benzi de gaze rotitoare. de-a lungul ecuatorului. cum ar fi cea a lui Venus. Deci o galaxie este asemenea unei sfere de energie.

Aşa cum se vede din figura de mai sus. într-un gaz de Argon rece. staŃionar). ci formează o axă universală. injectând plasmă de Argon fierbinte (ce se roteşte la o viteză supersonică. Universul trebuie să fie înconjurat de un câmp de energie în formă de torus sferic. decât prin cele gravitaŃionale. care din nou ne demonstrează că apar ca rezultat al unei energii la scară mai mare. se ştie că se adună în forme sferice. un pol al axei se află în direcŃia constelaŃiei Sextans. celălalt în dreptul constelaŃiei Aquila. nu sunt distribuite uniform. Grupurile de galaxii. cu o axă centrală pe direcŃia nord-sud. denumite “superclusteri”. Dacă vrem să demonstrăm că acest model este într55 . existente în univers şi care cauzează rotaŃia particulelor. în Teoria Universului Anizotropic (anizotropic înseamnă că nu este egal în toate direcŃiile). care se comportă după simplele principii muzicale (armonice). explică cum câmpurile de torsiune. Borge Nodland şi John Ralston. În concluzie totul este un sistem unic de vibraŃii sferice (pulsaŃii).mai degrabă.

ar trebui să găsim o unificare armonică. Soarele este el însuşi un oscilator. la toate nivelele. apărute printr-o explozie iniŃială (Big Bang)? Cred că oricine îşi dă seama acum că o astfel de ipoteză este de-a dreptul copilărească!!! Aşa cum am mai spus. distanŃele medii între toate aceste formaŃiuni energetice de formă sferică. valabilă în tot universul. Fizicianul Ray Tomes a găsit că. B. pentru sistemul său planetar. sunt interconectate prin raportul 34560. animale şi om) ÎmpărŃind distanŃa dintre celule la 34560 obŃinem distanŃa dintre atomi ÎmpărŃind distanŃa dintre atomi la 34560 obŃinem distanŃa dintre nucleoni (cele mai mici particule materiale) ÎmpărŃind viteza luminii la 34560 obŃinem viteza sunetului ÎmpărŃind viteza sunetului la 34560 obŃinem viteza de propagare a căldurii - Încă tot mai credeŃi că totul în univers este rezultatul accidentelor întâmplătoare şi că este format din corpuri solide.adevăr cel real. Stoneking a calculat lungimile de undă ale Soarelui şi 56 . ÎnmulŃind distanŃa dintre luni cu 34560 obŃinem distanŃa dintre planete ÎnmulŃind distanŃa dintre planete cu 34560 obŃinem distanŃa dintre stele ÎnmulŃind distanŃa dintre stele cu 34560 obŃinem distanŃa dintre galaxii ÎnmulŃind distanŃa dintre galaxii cu 34560 obŃinem mărimea universului ÎmpărŃind distanŃa dintre luni la 34560 obŃinem distanŃa dintre celule (aceeaşi pentru plante. adică ar trebui să existe un singur raport muzical. J. În 1998.

care au aceleaşi rapoarte relative ca Mercur. foarte pe scurt felul cum. este influenŃat de forŃele din galaxie. datorită faptului că sistemul solar. el a mai descoperit că fiecare planetă se află la un număr exact de diametre solare. Primul sistem planetar cu mai mult de două planete. s-a format Universul şi tot ceea ce este în el. de rotaŃia celor două straturi. în ce priveşte distanŃa faŃă de Soare. Dar să nu uităm însă. Venus şi Pământ. foarte. orbitând în jurul său. erau zone de presiune joasă. Unele din sfere sunt mai turtite.spre surprinderea sa. A1 şi A2. de sferele invizibile de energie. cât şi una faŃă de cealaltă! Iată deci. are aceleaşi caracteristici cu al nostru. atunci ar trebui să regăsim aceleaşi proporŃii şi în alte sisteme planetare din galaxie. în mişcarea sa. De asemenea. ce au permis planetelor să se formeze. descoperit. că sistemul solar este format din sfere concentrice. nu a fost pur şi simplu o joacă fără rost! Scopul ei a fost crearea lumilor. se află câte o planetă! Aceste noduri în oscilaŃii. în direcŃia de deplasare. În mod normal. a găsit că la sfârşitul fiecărei lungimi de undă. a cadrului necesar pentru a susŃine experienŃa multidimensională a vieŃii. 57 . având Soarele în centru! Şi dacă toate acestea sunt adevărate. trasăm orbitele planetelor ca fiind simple elipse. formând elipse. Mazeh şi Goldman au observat că pulsarul B1257+12 are cel puŃin trei planete. dar trebuie să înŃelegem că ele sunt Ńinute pe traiectorie de forme sferice de oscilaŃie. Planetele sunt Ńinute pe poziŃie. din punct de vedere fizic. invizibile şi forŃate să se deplaseze pe o elipsă. atât faŃă de steaua centrală. că toată această creaŃie are un scop. Tot acest sistem este într-o continuă transformare. Putem spune deci.

pe principiul fractalilor. misiunea noastră s-a încheiat. fiecare parte fiind asemenea întregului. conform ciclurilor armonice. la esenŃa lucrurilor. divizat prin el însuşi în părŃi. după ce am aşternut baza cunoaşterii ştiinŃifice. Totul este O FIINłĂ. destulă satisfacŃie. dacă vom sfida. sau vom da nume unui fenomen natural.23 Cercetări în Domeniul ConştiinŃei Iată că. un singur SISTEM. fie şi la unu la mie dintre noi. Nimic nu este mai greşit şi nimic nu este mai dăunător propriilor noastre vieŃi şi mai ales propriei evoluŃii! Un fenomen care se manifestă. catalogarea lor a fost făcută datorită neînŃelegerii noastre. crezând că. deci vor urma şi ei ciclul evolutiv al planetei respective. stea şi planetă. VedeŃi. ci trebuie analizat şi mai ales trebuie să ne facă să înŃelegem că realitatea este cu mult mai 58 . înseamnă de fapt acelaşi lucru. este momentul să ne relaxăm şi să oprim logica minŃii raŃionale. galaxiile în metagalaxii. cu titlul de “supranatural”. al paranormalului şi al supranaturalului. Locuitorii unei planete sunt parte din aceasta. despre adevărata fizică a universului. supunându-se unor transformări. la punctul fierbinte. sau “paranormal”. planetele se transformă în stele.fiecare galaxie. nu trebuie sfidat. în dorinŃa de a ne regăsi liniştea. 2. Este timpul ca această călătorie să ajungă la destinaŃie. etc. În procesul de evoluŃie. toate aceste denumiri. o entitate. intrând în tărâmul magiei şi al miracolelor. lăsând explicaŃia lui în seama generaŃiilor următoare. căreia i-am dat până acum. stelele în galaxii. asemenea celulelor din trupul nostru.

emisă de practicanŃii de Reki (o veche artă chinezească. Acest adevăr a stat şi stă acum din nou. NoŃiunea de CONŞTIINłĂ a fost şi încă mai este greşit înŃeleasă de către majoritatea lumii. Tiller a condus cercetări în scopul de a studia efectul intenŃiei umane. ultrasenzitiv. în termeni foarte clari şi expliciŃi în faŃa noastră. echivalent cu 20. rămâne însă la latitudinea fiecăruia dintre noi. sau cum neau forŃat alŃii să ne-o imaginam.5 microni). care să deschidă porŃile tuturor enigmelor. folosind ca subiecŃi oameni neantrenaŃi. ce radia o energie electromagnetică foarte slabă. ce se petrec în creier şi odată ce ele încetează. este TOT CEEA CE ESTE. sub o milionime de watt. odată cunoscut. cu care a măsurat energia subtilă. Adevărul este exact pe dos şi anume conştiinŃa este cauza. Qi Gong. În acest scop a construit un dispozitiv special. Este o iluzie că aceasta ar fi efectul reacŃiilor chimice. să fie asemenea unei “chei fermecate”.000 de gauss. Fenomenul de uitare şi limitare a percepŃiei. Dr. El a găsit că mâinile lor aveau un magnetism vindecător. Iată câteva din rezultatele sale: Aciditatea (PH) din apă poate fi ridicată sau coborâtă Activitatea enzimelor ficatului uman poate fi crescută cu până la 30% 59 . trebuie să fie capabil de a ne da răspuns logic la toate fenomenele existente. dacă îl vom vedea sau nu. este cauza acestei iluzii. William Tiller a construit un contor Geiger. iar palmele lor emiteau o radiaŃie infraroşie (cu lungimea de undă între 1 şi 4. este factorul primordial şi doar se filtrează prin intermediul minŃii. ce ajută la balansarea energetică a aurei umane şi la vindecare) şi a unei alte discipline asiatice.complexă decât ne-am imaginat-o în trecut. conştiinŃa dispare. ADEVĂRUL.

având superprograme. ceea ce se credea despre celulă şi anume că nucleul ar fi responsabil de transformările acesteia este fals. Astfel o colonie de celule. Adică celula. Deci totul este de fapt. Ea este cea care. fiind în contact direct cu mediul înconjurător. Celula 60 . de lumea medicală. Sunt instrumente folosite de entităŃile de conştiinŃă (spirite) pentru a face experienŃe în lumea virtuală fizică. ca fiind capabile de adevărate miracole. care alcătuiesc un organ. în vindecare. mai bine zis programată. similar unui SUPERCOMPUTER. Cea care dă toate semnalele de transformare este de fapt membrana. De mic copil el a fost fascinat de lumea microscopică a celulelor şi a înŃeles că aceasta nu este de loc o lume mecanică. ci din contră una condusă de forŃe inteligente. Astfel se explică de ce puterea CREDINłEI. La fel se întâmplă cu sistemele şi organismele. ale calculatoarelor noastre. are la rândul ei un program general. ce le asigură funcŃiile necesare. dă semnalele de 1 şi 0 la gene şi le modifică programul. ce are capabilitatea de a modifica programul general de funcŃionare al organismului. sunt de fapt asemenea unui “computer cip”. Ideea de bază a descoperirilor sale este că. ce are grijă de colonie. din circuitele integrate. ea fiind interfaŃa dintre celulă şi mediul exterior. organismele fiind MAŞINĂRII (tehnologii). nu a minŃii raŃionale. autosugestia şi hipnoza sunt atât de mediatizate în ultimii 30 de ani.- Ritmul de creştere al larvelor de muşte poate fi crescut cu 25% Bruce Lipton este unul din biologii de renume. sau gena. În 2006 cartea sa Biologia CredinŃei a fost premiată ca fiind cea mai bună carte ştiinŃifică a anului. Lipton a subliniat importanŃa gândirii pozitive în eliberarea chimicalelor şi mai ales puterea SUBCONŞTIENTULUI.

Izolate de organism. Prin nenumărate experimente. Fiecare nucleu are funcŃii identice cu a organismului: respiraŃie. Celulele. Cercetătorul japonez Masuru Emoto. digestie. funcŃionând pe principiul fractalilor. sunt capabile de a învăŃa şi de a transmite noi informaŃii la urmaşi. pe care l-a denumi Efectul Hado. etc. sexual.este un organism în miniatură. sistem nervos. fiind capabilă de a face tot ceea ce face un organism. a studiat efectul intenŃiei umane asupra apei. el a demonstrat cum 61 . culturile de celule îşi continuă viaŃa independent.

Apoi şi-a extins experimentele utilizând diferite genuri de muzică. sau chiar nu apăreau de loc. iar când acesta a fost aşezat pe aceeaşi farfurie. când trimitea gânduri negative. ea intră într-o stare de alarmă şi chiar poate să moară. Efectul Backster demonstrează că plantele sunt foarte sensibile la vibraŃiile energetice din mediul înconjurător.gândurile şi sentimentele noastre afectează realitatea fizică înconjurătoare. Cleve Backster a utilizat în experimentele sale un poligraf. ce avea pe margine o substanŃă acidă şi când acesta o atingea era ars. planta creşte şi înfloreşte. cristalele erau imperfecte. InfluenŃa muzicii a fost de-a dreptul uimitoare. ceva asemănător detectorului de minciuni. nu doar trupul nostru. datorită conŃinutului său în bacterii. în timp ce heavy metal o cristaliza neregulat. se cristalizau în funcŃie de emoŃiile sale. bietul vierme a învăŃat că e mai bine să stea cuminte în mijlocul farfuriei. apa forma cristale. sau îi pune muzică. care a fost pus pe o farfurie. A văzut cum aceste forme de gheaŃă. Experimentele cu iaurt. Un alt test a fost făcut cu un vierme. După mai multe încercări. În urma acestora a concluzionat că URA distruge iar DRAGOSTEA îmbunătăŃeşte viaŃa! Când un om trimite gânduri atacatoare unei plante. Apoi a fost servit drept hrană altui vierme. El a utilizat o mare varietate de probe de apă. cu forme foarte complexe şi simetrice. se comporta 62 . pe plante şi alte forme de viaŃă. Când trimitea gânduri şi sentimente de dragoste. luate din diverse surse de pe glob şi a studiat felul cum se formează cristalele de gheaŃă. au dat rezultate similare. iar când îi trimite dragoste. de exemplu cea clasică forma cristale de o extraordinară complexitate.

Cu timpul. levitaŃia. materializarea şi 63 . fără a se arde de loc. maimuŃele nu îi mâncau. din insula Koshima. pentru că legile de funcŃionare ale conştiinŃei sunt aceleaşi. Între 1952 şi 1958 un grup de aproximativ 100 de exemplare au învăŃat aceasta. care în mod normal sunt caracteristice lumilor mai evoluate. Dar iată că o dată ce acest prag de 100 a fost atins. o tânără maimuŃă a găsit soluŃia şi a spălat cartoful în râu. Cartofii fiind murdari. În 1952 cercetătorii japonezi au hrănit aceste maimuŃe cu cartofi dulci. Unii dintre locuitorii Pământului s-au născut sau şi-au dezvoltat abilităŃi deosebite. indiferent pe ce nivel evolutiv se află aceasta. Destul de încet nu-i aşa? Se pare că maimuŃele sunt cam “grele de cap”. Desigur acest fenomen este valabil şi la oameni. ca prin minune. Într-o zi însă. astfel ferindu-l de pericol.ca şi cum ştia lecŃia. ea va fi programată pentru toată specia respectivă. animalele trăiesc foarte puŃin ca o conştiinŃă individuală şi mai mult ca o conştiinŃă de grup (minŃile lor fiind asemenea unor calculatoare conectate la Internet) şi odată ce o noua informaŃie a fost însuşită de un număr critic de indivizi. În natură nu există coincidenŃe. Prin ingerarea viermelui “de sacrificiu” noua informaŃie s-a transmis la ADN-ul celuilalt. un fenomen surprinzător a avut loc! Deodată. Întâmplare? Nicidecum. ExplicaŃia? Simplu. tot tribul şi-a însuşit acest nou obicei! Şi mai uimitor este faptul că şi alte colonii de maimuŃe. percepŃia extrasenzorială. tot mai multe maimuŃe au învăŃat acest truc. cum ar fi. de pe alte insule. MaimuŃa japoneză Macaca Fuscata. a fost subiectul unor cercetări de mai bine de 30 de ani. pe care îi aruncau în nisip. au început în acelaşi timp să spele cartofii! CoincidenŃă? În nici un caz.

apoi încet îşi despărŃea mâinile la o distanŃă de 10 cm. etc. în peste 100 de ocazii. Numeroşi sfinŃi creştini au fost semnalaŃi levitând. Măsurătorile au determinat existenŃa unui câmp electric. face demonstraŃii de levitaŃie. în vecinătatea obiectelor respective. după care acesta rămânea suspendat în aer. celebrul magician american Chris Angel. de peste jumătate de kilogram. cum ar fi cazul sfintei Tereza (1515-1582). între anii 1973 şi 1974. ceea ce i-a determinat pe cercetători să concluzioneze că o persoană antrenată este capabilă de a crea o intensitate energetică suficientă pentru a 64 . Ermolayev apuca întâi obiectul. Sfântul Joseph of Cupertino (1603-1663) era capabil să “zboare” la peste 3 m înălŃime. capacitatea de a vedea aura şi energiile. Nina Kulagina a fost capabilă să controleze bătăile inimii unei broaşte.dematerializarea obiectelor. Testele au fost realizate sub un foarte strict control. teleportare şi încă multe alte “minunăŃii”. în mijlocul străzii spre stupefacŃia şi uimirea trecătorilor. pentru a se exclude orice posibilitate de fraudă. precum şi între mâinile subiecŃilor. În zilele noastre. Studii foarte amănunŃite asupra fenomenului de telekinezie (deplasarea de obiecte fără contact fizic) au fost făcute în fosta Uniune Sovietică şi în Cehoslovacia. Boris Ermolayev a participat într-o serie de experimente susŃinute la universitatea din Moscova. să imprime fotografii pe o peliculă fotografică şi să mişte obiecte. de a vindeca. mers pe apă. lucrul acesta fiind observat de mulŃi oameni. Acestea sunt lucruri foarte normale şi explicabile în modelul eteric al realităŃii şi Ńine de deblocarea şi creşterea vibraŃiei centrilor energetici din trup (a chakrelor).

Cunoaşterea diferitelor vibraŃii audio demonstrează ştiinŃific că un sunet poate anula forŃa gravitaŃională.5m lăŃime. având pe ea câteva 65 . Apoi 19 instrumente muzicale au fost aranjate în arc de cerc. blocul de piatră a început a se ridica de la pământ şi după 3 minute a fost aşezat în vârful stâncii. Instrumentele muzicale folosite au fost 13 tobe şi 6 trompete. a lui Bruce Cathie. Printre altele el a pus la punct o metodă de aşi amplifica forŃa mentală. apoi pe măsura creşterii zgomotului şi a ritmului. “Ştim de la preoŃii din orientul îndepărtat că sunt capabili de a ridica pietre grele în vârful munŃilor. la aproape 250m înălŃime! Această ceremonie a continuat prin aducerea de noi pietre şi ridicarea a 5-6 blocuri pe oră. este LevitaŃia Tibetană. schimbându-i proprietăŃile (densitatea fluidica). de 1m lungime şi 1. ce era înconjurată înspre nord de stânci. la o distanŃă de 63 m de piatră. se afla un bloc de piatră. la aproximativ 250m de stâncă. Într-o zi prietenul meu m-a dus întrun loc învecinat mănăstirii şi mi-a arătat o pajişte înclinată.” John Keely este unul din întemeietorii Fizicii VibraŃiilor. pentru a levita obiecte. pe o traiectorie parabolică.. Deodată un călugăr dădu semnalul şi concertul începu. Iată un fragment din cartea “AntigravitaŃia şi Energetica Pământului”. “Inventatorul a tăiat o gaură mare în podeaua laboratorului. folosind diverse sunete. cu unghiul de 90 de grade.. de aproximativ 500m lungime şi 150m înălŃime. După aceea şi-a ataşat de mijloc o centură ciudată. În primele 4 minute nu s-a întâmplat nimic. Iată un citat despre una din demonstraŃiile sale. O binecunoscută demonstraŃie a modului cum sunetele sunt capabile să modifice vibraŃia mediului înconjurător. În mijlocul acestei pajişti.influenŃa un obiect aflat la distanŃă.

dar când se apropia. a descoperit întâmplător un fenomen ciudat. efectele dispăreau. electrometre. chiar dacă acoperea containerul cu un capac metalic efectele continuau. Începu apoi o serie întreagă de teste. ca şi când. ele reveneau la la loc. era trupul uman! 66 . auzindu-şi foarte strident bătăile inimii. în care erau o puzderie de galerii subterane de albine. ca o sonerie. detectoare de ultrasunete. găsind o bucată din acel uriaş muşuroi şi trecându-şi mâna peste el. a început să experimenteze efecte foarte ciudate. la marginea unei ridicături. Pe când efectua cercetări în zona Kamyshlovo. Corpul părea că că i se expandează şi parcă era în cădere liberă. să aibă un gust ciudat metalic în gură. magnetometre. obiectul a început a se scufunda în pământ. s-a întins ca să se odihnească. Apoi intensificându-şi concentrarea. toate simptomele se repetară. Punându-şi capul deasupra sa. Victor Grebennikov. Însă nu a găsit existenŃa nici unui câmp cunoscut! Singurul instrument capabil de a-l detecta. cu termometre. iar în urechi auzea o Ńiuială. După ce a făcut câteva ajustări la centură. globul s-a ridicat şi s-a deplasat la loc”. Dar într-o zi. pe care apoi l-a denumi Efectul Structurii de Cavitate. cercetător în domeniul insectelor. A început să vadă lumini în faŃa ochilor. astupând-o. etc. s-a ridicat câŃiva centimetri deasupra podelei apoi s-a îndreptat spre gaura făcută anterior. simŃi o senzaŃie de căldură. După câteva minute de concentrare. şi-a crescut forŃa gravitaŃională. În curând descoperi că. ce stătea în colŃul laboratorului. Deodată. Mutându-se câŃiva metri mai încolo. un glob de fier.butoane. fără a găsi nici o explicaŃie plauzibilă. inclusiv o stare de greaŃă. concentrându-se din nou. Ani de zile s-a întrebat ce-i s-a întâmplat atunci în Kamyshlovo.

67 . a fost capabil să leviteze. germinaŃiei grâului şi a altor plante. În şedinŃele sale a folosit o substanŃă psihedelică . a drojdiei. sau schizofrenie. a studiat mai bine de 30 de ani stările modificate ale conştiinŃei umane. Se pare că efectul de cavitate absoarbe energia din sistemele biologice. realizând un scaun. Cu ocazia altor studii a descoperit un fluture. hârtie. ce aveau ca efect reducerea forŃei gravitaŃionale. în urma expunerii la acest câmp. Aceasta era capabilă de a capta undele de torsiune. A constatat astfel că durerile de cap puternice dispăreau ca prin farmec. şeful cercetărilor psihiatrice din Maryland. pe care l-a folosit pentru vindecări. Punând mai multe insecte de acest tip pe o platformă. care au arătat efectul de inhibare a creşterii bacteriei saprofite. metal. a obŃinut acelaşi efect. având deasupra un compartiment cu astfel de muşuroaie. Aceşti pacienŃi trăiau experienŃe cu totul neobişnuite. Cercetările sale au mers mai departe. denumită LSD. fiind opus celui de piramidă. Concluzia a fost că nu era vorba de materialul în sine. prevăzut pe aripi cu nişte structuri. care le amplifică! De asemenea ceasurile şi echipamentele electronice se dereglau. Stanislav Grof. din energia eterică! Grebennikov şi-a continuat cercetările.Construind aceeaşi arhitectură artificial. lemn. iar rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare. cu condiŃia ca structura geometrică să fie respectată. din plastic. ci pur şi simplu de geometria corpului. A văzut că LSD-ul era capabil de a-i vindeca pe bolnavii de dezordine mentală. în prezenŃa acestui câmp. PacienŃii experimentau nivele din ce în ce mai adânci de conştiinŃă. în scurt timp punându-şi la punct un vehicul hiperdimensional. cu care a făcut nenumărate călătorii.

mă determină să susŃin că este nevoie de o imediată revizie a teoriilor actuale de psihologie. etc. Unii explorau chiar universe paralele şi alte nivele de realitate. dând detalii despre care nu ştiau în acel moment. din plane de existenŃă superioare. practic fără limite.Unul a relatat experienŃa ca embrion. Concluzia lui Grof a fost că nu există limite în ceea ce pot experimenta pacienŃii. Iată un fragment din concluziile sale: “după ani de încrâncenare şi confuzie. pacientul demonstra cunoştiinŃe de biologie care-i depăşeau pregătirea. 68 . necunoscute de ea la nivel mental. sau transă poate ieşi din trup şi călători prin acest câmp infinit de inteligenŃă. AlŃii se puneau în pielea rudelor. sau chiar obiecte! Science fiction? Nici pe departe. datele din experimentele cu LSD. Dar ciudat. ghizi spirituali. care ia toate formele de existenŃa fizică. ceea ce desigur. la început Grof a crezut că este vorba doar de imaginaŃia acestuia. dând detalii despre circulaŃia sângelui în interiorul placentei şi chiar despre procese celulare şi biochimice.” Şi desigur avea dreptate! ConştiinŃa unui individ în stare de hipnoză. Să ne reamintim că peste tot este doar o singură energie inteligentă. psihiatrie. AlŃii depăşeau graniŃele egoului propriu şi povesteau cum e să te simŃi în pielea altor vieŃuitoare. cum se simŃea în trupul unei reptile preistorice. medicină şi ştiinŃă în general. că înŃelegerea curentă despre univers. a naturii realităŃii şi a fiinŃei umane. ele confirmându-se ulterior. este superficială şi incorectă. o femeie a descris cu extrem de multe amănunte. care nu posedau un trup fizic: îngeri. AlŃii întâlneau fiinŃe energetice inteligente. Nu am nici o îndoială în mintea mea. în această stare de transă. Cu altă ocazie.

Ideea că suntem capabili de a accesa imagini şi informaŃii din “conştiinŃa colectivă”. care se cristalizează ca efect al programării facute de către conştiinŃă (forŃa imaginaŃiei). totul fiind ca o BAZĂ DE DATE universale. În Planul Astral al conştiinŃei pure. sau să explorăm alte lumi paralele. nu există nici timp şi nici spaŃiu. Carl Simonton. arată că 69 .accesând date. şi anume prin exerciŃii mentale de vizualizare. lucrurile nu mai par atât de ciudate! Controlul pe care mintea îl are asupra trupului are aplicaŃii practice. iar la 17 boala era stabilă! Uimitor nu-i aşa? Însă dacă ne amintim cea ce spune fizica cuantică şi anume că materia (deci şi celulele corpului nostru) este energie brută. 14 erau perfect sănătoşi. dintr-un un eşalon de 159 de pacienŃi. cu rezultate deosebite. cancerul era în regresie la 12. 63 erau încă în viaŃă. Tehnica sa era simplă. în timp ce cele sănătoase le luau locul. Texas. a fost şi concluzia la care a ajuns AsociaŃia Pentru Studiul Viselor. Fizicianul Alan Wolf în urma câtorva ani de studiu de visare conştientă. apoi cum celulele bolnave se micşorau. a folosit tehnica vizualizării la bolnavii de cancer. sau din “baza de date universale”. Dr. care nu se limitează doar la sănătate. cât şi din altele. Numeroase studii. la care durata de viaŃă era de 12 luni. bolnavii îşi imaginau cum o energie vindecătoare de culoare albă-aurie intra în zona vătămată. a fost uimit cum subiecŃii erau capabili de a relata locuri şi informaŃii. despre care nici măcar nu aveau habar. De exemplu. atât din încarnarea prezentă. atât din trecut. el a obŃinut următoarele rezultate: patru ani mai târziu. medic oncolog în Dallas. cât şi din viitor. într-o stare de profundă relaxare. consideraŃi incurabili. efectuate în toată lumea.

din interiorul nostru. Cunoscut este cazul lui Wright. ci la ceea ce ei îşi imaginau ca fiind real. tumorile dispăruseră! O altă metodă de a accesa puterea de vindecare. dar de fapt au mers 40 km. În loc de a-i trata real. La sfârşitul studiului a aflat că nivelul hormonilor de stress a reflectat întotdeauna distanŃa estimată mental şi nu cea reală!!! Adică trupurile lor răspundeau nu la realitate. căruia medicii nu îi mai dăduseră mult de trăit. Un grup de cercetători au decis să facă un experiment. altora nu. un pacient bolnav de cancer. pe nume Krebiozen. este hipnoza. la diferite culturi. altora că vor merge 60km. Avem abilitatea de a ne controla trupul prin credinŃa noastră. În anii ‘50 angina pectorală era o boală care se trata prin intervenŃie chirurgicală.vizualizarea are un enorm efect asupra performanŃelor fizice şi atletice. Însă doctorul Bruno Klopfer i-a spus de existenŃa unui medicament miraculos. Efectul Placebo este un “tratament mincinos”. Astfel pacientului i se 70 . mergea pe picioarele sale. El a luat câteva grupuri de soldaŃi şi le-a dat diferite informaŃii. Unii au mers 30km şi apoi le-a spus că mai au încă 10 km de parcurs. de exemplu. iar după 10 zile. după weekend. Acesta i-a cerut medicamentul respectiv şi spre surprinderea medicilor. doar înscenau operaŃia. cu o vopsea inofensivă. Lewis Thomas vindeca pacienŃii de negi prin simpla pictare a pielii. Spre surprinderea lor starea acestor pacienŃi era la fel ca şi a celor operaŃi! Negii. unora le-a dat marcatoare de distanŃă. sunt foarte uşor de vindecat prin Efectul Placebo. este doar un truc mental. la analize. Shlomo Breznitz a făcut experimente cu soldaŃii de infanterie. era bine. aşa cum o demonstrează existenŃa a nenumărate ritualuri existente de-a lungul globului. care nu are nici o acŃiune asupra trupului.

a început câteva şedinŃe de hipnoterapie cu acesta. iar după 10 zile. Hipnoterapistul A. considerat “sfânt”. neutilizat şi care stă într-o stare 71 . asemenea reptilelor. Concluzia la care cercetătorii au ajuns a fost că nu este nimic trucat. fructe. braŃul său era perfect normal. în care după ce-i inducea o stare adâncă de transă. care s-a născut cu o boală genetică. stratul de pe mâna stângă a căzut. De asemenea. deoarece era o boală genetică. Iată exemplul unui tânăr. care este emisă din adâncul fiinŃei umane. Sigur. în care adesea materializa mâncare. În final. ci totul este pur şi simplu real! Timp de 10 ani. Concluzia la care a ajuns Haraldson a fost că omul are un potenŃial enorm. Aceste demonstraŃii au fost văzute de mii de martori şi de asemenea s-au făcut cercetări ştiinŃifice. din Londra. Atunci când acesta trece prin mulŃime.înserează o credinŃă în subconştient. forŃa motoare a conştiinŃei (subconştientului). de la spitalul Regina Victoria. gata încălzită. vindecarea s-a făcut prin modificarea ADN-ului!!! Sathya Sai Baba. Erlendur Haraldson l-a urmărit pe Sai Baba în demonstraŃiile sale. materializează dulciuri şi delicatese şi asta doar prin vibraŃia mâinilor sale. fiind renumit pentru puterea sa de a crea materie din eter!!! El este capabil de a materializa inele sau alte bijuterii. nu la nivel mental. pielea sa era solzoasă. obiecte exotice. denumită boala lui Brocq şi anume. dacă nu este vorba de vreo înşelătorie. pe care le oferă apoi cadou celor ce îl venerează. cu scopul de a vedea. Mason. După 5 zile. toată pielea i-a revenit la normal. în urma tratamentului. este reprogramată. Prin aceasta. etc. crează între palmele sale cantităŃi imense de cenuşă sfântă. îl sugestiona că boala dispăruse şi solzii s-au curăŃat. care pur şi simplu nu are legătură cu ceea ce crede mintea sa logică. este un indian.

Iată ce spunea generalul Ed Thompson: ”Nu ştiam în acea vreme cum să explicăm acest fenomen. Deci imaginile şi sunetele. pentru a localiza armele chimice ale lui Saddam Husein. au fost susŃinute şi încurajate de guvernul American.latentă (adormită). care odată ajunse la creier. dar eram convinşi că funcŃionează şi era de o extraordinară utilitate pentru operaŃiunile militare secrete”. Concluziile au fost că fenomenul nu era limitat în timp şi spaŃiu! Puteau fi recepŃionate persoane în locuri în care acestea nu au ajuns încă. conform programării anterioare. El a pus la punct o metodă prin care subiecŃilor li se dădeau coordonatele de pe hartă. în scopul de a crea spioni psi. erau capabili de a localiza obiectivele trupelor inamice. cercetări ale diferitor planete din sistemul solar. apoi a fost preluat de Armata Americană. s-au făcut explorări în spaŃiul cosmic. adevărul este că toate informaŃiile pe care le primim din lumea exterioară. erau întâlnite şi studiate OZN-uri. care au fost apoi denumite Dosarele X. sunt bazate pe cele 5 simŃuri şi anume: văz. în stare de transă. în domeniul “vederii la distanŃă”. acesta le interpretează. Cercetările efectuate de către Dr. fiind cunoscut sub denumirea de Proiectul Stargate. Programul a început sub urmărirea CIA. Toate aceste experimente au fost stocate în dosare secrete. iar aceştia. Această tehnică a fost utilizată în războiul din Golf. Dar ce sunt de fapt acestea? Sunt unde electromagnetice. de-a lungul a 20 de ani. despre care noi 72 . pipăit. În multe din aceste cercetări mentale. Ingo Swan. Oricum. De asemenea. auz. luându-se informaŃii ce s-au confirmat ulterior de către NASA. Multe ar fi de spus despre starea de somn. gust şi miros.

din trecutul şi viitorul planetei. pe care le converteşte şi le dă un sens fizic. sau oameni paranormali. De asemenea. dar visăm locuri. trupul este perfect relaxat şi practic nu preluăm nici o informaŃie prin organele de simŃ. Deci lumea exterioară este o lume virtuală!!! Îndată ce aceste semnale încetează imaginea pur şi simplu dispare. Dacă omul este format numai dintr-un creier mecanic. a sufletului. sunt doar vibraŃii energetice capabile de a activa receptorii de simŃ. fiind însoŃite de senzaŃii şi sentimente. nu ar putea imagina. a făcut diagnostice după 73 . Trebuie să existe o bază de date. capabil de a lua informaŃii din eter. care par foarte reale. exterioară lui. ŞtiinŃa veche credea că visele sunt rememorări ale unor întâmplări trecute. Însă nimic nu poate fi mai greşit decât această explicaŃie copilărească. apar doar în interiorul creierului nostru! În afară ele nu arată la fel. de unde în timpul somnului. de unde a furnizat nenumărate informaŃii. persoane. asemenea unui computer. din ultima sută de ani. generată de unde electromagnetice. una exterioară şi altă interioară. conform programărilor anterioare. creierul fiind asemenea unei antene de recepŃie.credem că reprezintă lumea exterioară. sau întâmplări noi. Edgar Cayce (1877-1945) a fost unul dintre cei mai renumiŃi profeŃi. la nivelul conştiinŃei. În timpul somnului. El era capabil de a intra uşor într-o stare de transă. pe două căi. atunci când nu mai recepŃionează informaŃii prin intermediul simŃurilor. Este asemenea imaginii ce se formează pe monitorul calculatorului. Este vorba de percepŃia extrasenzorială. sau inventa locuri. Ambele însă sunt semnale electromagnetice. care sunt mai intense decât cele din starea de veghe. ca urmare a unui software. oameni şi întâmplări. recepŃionează altele pe o altă cale. cea directă.

Egiptul antic şi piramidele. El a avut şi are nenumăraŃi adepŃi şi este întemeietorul spiritualităŃii moderne. Câteva din subiectele abordate de el au fost: originea şi destinul umanităŃii. aflate în acest câmp energetic conştient (eter). materială. deşi nu avea nici o pregătire medicală. în cazul când cea proprie nu este pe deplin dezvoltată (evoluată). etc. Însă adevărata identitate a fiecărui individ este ENTITATEA PROPRIE DE CONŞTIINłĂ (sufletul). reîncarnarea. schimbările ce vor urma pe Pământ. Această entitate proprie de conştiinŃă s-a separat de conştiinŃa ÎNTREGULUI. De aceea acest vehicul (trup). 74 . legile universale. în care a explicat adevărul despre natura realităŃii şi evoluŃia spiritelor. bipolară (pozitiv şi negativ) şi pe măsură ce învaŃă din aceste experienŃe (lecŃii de viaŃă). Atlantida. adică un individ controlat de alt spirit decât cel propriu. având programe proprii. astrologia.poza bolnavului. poate fi controlat şi de alte entităŃi de conştiinŃă. Trupul fizic. în scopul de a experimenta viaŃa în lumea fizică. percepŃia extrasenzorială. un instrument. care este etern şi fără limite în timp. care a zdruncinat din temelii conceptele vechilor religii dogmatice. ce-i conferă o marjă de autonomie şi-i asigură supravieŃuirea. de multe ori acesta fiind din spectrul negativ şi având efecte dezastruoase asupra “gazdei”. dând tratamentele necesare. foarte complex din punct de vedere tehnologic. ea evoluează înapoi către SURSA primară (inteligenŃa întregului). sau în spaŃiu. viaŃa neştiută a lui Isus. Cayce a scris numeroase cărŃi de referinŃă. cunoscută sub numele de New Age. nu este nimic altceva decât un VEHICUL. adică nu are un grad suficient de ridicat al CONŞTIINłEI ŞI CONTROLULUI DE SINE!!! Acest fenomen a fost întâlnit din cele mai vechi timpuri şi a fost denumit posedare.

adică era “în control” de viaŃa şi trupul propriu. în rest fiind într-o stare de suferinŃă emoŃională şi fizică. prin care o entitate inteligentă superioară. a tratat sute de pacienŃi care sufereau de această “boală”. Unii erau posedaŃi de fiinŃe extraterestre. cel posedat nu era “în apele lui”. nici separaŃie. Vedem deci cum conştiinŃa nu are limite. care nu vroiau să părăsească planul Pământului. comunică umanităŃii informaŃii în scopul de a-i ajuta evoluŃia. Indiferent care ar fi cauza. poate cel mai important lucru şi anume noŃiunea de IUBIRE!!! Am văzut că orice emoŃie nu este altceva decât energie 75 . cu care îşi asigurau hrana proprie. alte spirite aparŃineau unor rude decedate. Tehnica inventată de Baldwin s-a bazat pe aducerea pacientului în stare de hipnoză. mai ales în cazul spiritelor negative. fiind legate sentimental de persoana respectivă.Psihiatrul american William Baldwin utilizând tehnica hipnozei. alŃii aveau scopul de a suge “forŃa vieŃii” din trupul respectiv. care aveau pur şi simplu scopul de a experimenta. este peste tot şi deşi îmbracă forme diferite. apela la ajutorul Gardienilor Luminii. comunicarea dintre părŃile sale componente se face asemenea comunicării radio. putându-se folosi un INSTRUMENT de comunicaŃie (mecanismul de vorbire al unui individ). cu acordul gazdei. Aceasta este de altfel şi explicaŃia fenomenului de chanelling. pentru a-l îndepărta. Multe dintre aceste suferinŃe se datorau unor experienŃe dramatice petrecute în incarnări trecute. după care era capabil de a conversa cu spiritul respectiv şi de a-l convinge să părăsească trupul. doar în puŃine momente. De multe ori. Şi acum este momentul să înŃelegem.

Fiecare din aceste emoŃii au un corespondent chimic. “apă vie”. care este secretat de către creier şi se stabileşte la fiecare celulă şi în ADN. Cascada de unde electromagnetice cu cea mai mare lungime de undă. în călătoria lor prin Dimensiunea a Treia. în timp ce cele din spectrul negativ (frică. divizate în cele două mari polarităŃi POZITIVĂ şi NEGATIVĂ. Cele emise de emoŃiile din spectrul pozitiv (dragoste. Daniel Winter a demonstrat că dragostea este legată de Numărul de Aur. Pentru a permite undelor staŃionare ale luminii să interfereze etern este necesar ca ea să se facă în structuri fractalice.spirituală. bucurie. invidie) sunt asemenea unor otrăvuri ce atacă şi distrug celulele!!! Şi pentru a înŃelege aceasta şi din punct de vedere fizic. în toate textele spirituale. Armonicile mai înalte ale şirului lui Fibonnaci sunt bazate pe cea mai mare lungime de undă a Numărului de Aur. ce întreŃin şi stimulează funcŃiile organismului. cea a polarităŃilor. egoism. a fost denumită de către Winter UNDA IUBIRII. compasiune) sunt adevărate elixire. toată creaŃia Sa şi toată experienŃa vieŃii ar dispărea subit. care practic ar distruge materia şi viaŃa!!! Iată de ce din totdeauna. Nu există decât un singur fel în care conştiinŃa universală poate crea. CREATORUL a fost asemănat cu LUMINA (energia primară care a creat tot ceea ce este) şi cu IUBIREA NECONDIłIONATĂ. ca undă purtătoare. Nici nu s-ar putea altfel. Numai oamenii. având diverse frecvenŃe şi aranjamente. pace. având diferite frecvenŃe. ură. căci schimbându-şi energia. să ne reamintim că totul este energie vibratorie. nu numai chimic. sunt supuşi alegerii între cele două feluri de energii şi asta numai 76 . Dacă undele de interferenŃă nu ar menŃine raportul Numărului de Aur. ar apărea o interferenŃă distructivă.

Dacă îi dăm unui orb să rezolve cubul. acestuia îi vor trebui 126 de miliarde de ani pentru a-l completa. prin învăŃarea lecŃiilor de viaŃă. Însă acest timp este mai lung decât viaŃa universului! Dacă îi dăm ajutor şi-i spunem “da” sau “nu” la fiecare rotire. când ai 3. sistemul imunitar. Orice altceva reprezintă doar o DISTORSIUNE. pentru a demonstra că evoluŃia nu poate fi considerată un joc al norocului. în tot acest complex de universe.până când vor înŃelege că nu este nimic altceva. de-a lungul drumului de evoluŃie a conştiinŃei. decât IUBIRE. cât timp ar trebui? 77 . Fiecare faŃă a cubului are 9 mici cuburi. Toate sistemele biologice. MMatematicianul Fred Hoyle a venit cu o analogie. simŃurile. cât şi vertical. este că ele nu s-au dezvoltat gradat. cu 3 straturi ce pot fi rotite atât orizontal. din alte prototipuri. Nu poate explica explozia bruscă de noi forme de viaŃă.1 miliarde de nucleotide ce trebuiesc să fie perfect aliniate în lanŃurile de ADN. Dar ca să rezolvi jocul vieŃii. astfel încât să se realizeze aceeaşi culoare pe fiecare faŃă. aceste prototipuri nefiind descoperite în zăcămintele de fosile. El a folosit analogia cu un cub Rubik. în ceea ce priveşte evoluŃia reală a speciilor. doar prin întâmplare. sunt mult prea complexe pentru a putea apare doar prin accident! Problema cu aceste sisteme biologice complexe. 2. îi va lua 2 minute. organele.24 ADN-ul şi EvoluŃia Darwinismul a fost aspru criticat în ultimii 20 de ani. de acum 530 de milioane de ani. pentru că nu este capabil de a explica multe enigme. cauzată de uitarea adevărului şi limitarea percepŃiei. Reamintirea se face treptat.

ci înainte.1 miliarde de nucleotide. Restul este adormit. nu la toŃi. căci astfel ar fi murit toate speciile.000 de proteine diferite). legate împreună pentru a forma acest lanŃ imens.Încă mai credeŃi că evoluŃia este rezultatul unor întâmplări oarbe? O altă întrebare dificilă pentru Darwinism este explicaŃia saltului brusc în inteligenŃă şi conştiinŃă. SecvenŃa codonilor dintr-o singură proteină este denumită genă. fiecare din acestea fiind echivalentul genetic al unui aminoacid. Însă de atunci înŃelegerea noastră referitoare la acest subiect s-a schimbat dramatic. tocmai ca acestea să supravieŃuiască. ADN-ul bazat pe lanŃul dublu helicoidal stă la baza vieŃii pe Pământ. aşa cum au descoperit în urmă cu 50 de ani Crick şi Watson. Sunt însă doar patru nucleotide de bază şi anume: adenine (A). ce a avut loc la omul de Neanderthal. Cel mai amplu studiu efectuat asupra celor 10% din tripleŃii folosiŃi.000 de ani. fiind o matriŃă pentru producerea tuturor proteinelor din organism (trupul uman conŃine între 70. Fiecare ramură a helixului unui ADN este formată din 3. acum 35. ADNul stochează memoria moleculară pentru reproducerea celulelor. guanine (G) şi timine (T). perechi de bază între două lanŃuri de ADN. Din lanŃul complet de tripleŃi numai 10% este folosit pentru codificarea şi reproducerea proteinelor. Trei din aceste elemente de bază dintr-un lanŃ formează un triplet (codon). Sunt 64 tipuri diferite de codoni în lanŃul de ADN. însă apărând numai la o parte din indivizi. a fost efectuat într-un efort 78 . citozine (C). Nucleotidele formează legături. Dintr-o dată un om de grotă a făcut saltul la civilizaŃia Sumeriană! De fapt mutaŃiile genetice au apărut nu ca urmare a schimbărilor de mediu. Deci teoria supravieŃuirii celui mai puternic este o iluzie nu are nici un pic de adevăr în ea.000 şi 90.

urmate de salturi uriaşe în evoluŃie. fericite.internaŃional denumit “Proiectul Genome”. decât cu maimuŃele! Deci inclusiv ! legile evoluŃiei trebuiesc reconsiderate! DDr Bruce Lipton susŃine că celulele au abilitatea de a rescrie (reprograma) ADN-ul propriu atunci când se schimbă condiŃiile exterioare. Spune că au loc etape de progres. În anul 1995 a apărut o nouă teorie. şi-a reprogramat ADN-ul astfel încât să supravieŃuiască şi să se poată hrăni cu lactoză. El a făcut următorul experiment.000 de gene (70.000 de proteine diferite. aceasta neputând fi explicat decât printr-o forŃă inteligentă. El susŃine că viaŃa pe Pământ este rezultatul unui proiect inteligent. s-a crezut că vor fi găsite cel puŃin 100. ce respectă anumite cicluri. Deoarece corpul uman conŃine cel puŃin 70. gradual. nu rezultatul unui şir de procese accidentale. fondatorul ei fiind Michael Behe. sau răsturnat. Scopul acestuia a fost de a identifica structura completă a ADNului uman şi de a face schema genelor şi a tripleŃilor. De aceea el conclude că există o altă forŃă capabilă de a reprograma ADN-ul.000 care să explice diferenŃele de personalitate şi caracter).000 de gene! De asemenea s-a găsit că 98% din aceste gene sunt identice cu ale cimpanzeilor. Toate presupunerile anterioare precum că ADN-ul ar fi ca o “carte” în care toate informaŃiile evoluŃiei ar fi înscrise pur şi simplu. ca singura posibilitate de hrană.000 care să explice reproducerea şi 30. mici schimbări. ei au descoperit că ADN-ul uman conŃine numai 30. A luat o bacterie care nu poate digera zahărul din lapte (lactoza) şi a a plasat-o într-un mediu ce conŃinea doar lactoză. Aceasta în loc de a muri. Dar spre stupefacŃia cercetătorilor. Teoria CreaŃiei Inteligente. nu prin 79 . văzând că noi avem de fapt mai multe în comun cu delfinii.

fiind în concordanŃă cu un mai mare plan evolutiv. ca fiind mecanismul ce transmite emoŃiile inimii la ADN.dffdddfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfd F Fizicianul Amit Goswami crede că salturile în evoluŃia speciilor pot fi explicate prin fizica cuantică şi anume prin ceea ce a fost denumită. în scopul de a crea noi specii.dfdfdf. Aceasta permite să aibă loc un număr nelimitat de posibilităŃi de combinaŃii de gene. în acelaşi timp. Sunetele bătăilor inimii în combinaŃie cu senzaŃiile şi sentimentele noastre. ci se acumulează în timp. Daniel Winter explică implozia undelor lungi în unde scurte. ConştiinŃa trebuie să fie în spatele acesteia. raportul lor este constant şi egal cu Numărul de Aur (1. ca o undă.61803399). Astfel se explică de ce nu s-au descoperit niciodată fosile tranzitorii. sunt transformate în energie electromagnetică. Moleculele de ADN. la cele mai complexe. Ideea de bază este că mutaŃiile genetice au loc în starea cuantică. de la formele de viaŃă mai simple. El mai spune că se poate observa o direcŃie în evoluŃie. emoŃiile devenind energie în mişcare. Aceste mutaŃii cuantice nu se manifestă imediat. mergând direct la ADN–ul fiecărei celule. Privit de deasupra ADN-ul are forma unui dodecagon. Chiar dacă lungimea de undă este diferită. înainte ca să apară noua specie. Nu 80 . nu în felul înŃeles de mecanica Newtoniană. în glandele din trupul uman. Goswami consideră că alegerile conştiinŃei sunt responsabile pentru colapsul potenŃialului cuantic al genelor. evoluŃie cuantică. D Daniel Winter şi echipa lui au găsit dovezi că emoŃiile umane au proprietatea de a reprograma ADN-ul. sunt acordate pe frecvenŃa inimii şi devin astfel capabile de a recepŃiona emoŃiile sonice. pentru că ele nu au existat!.dezvoltare liniară. Pentru a crea forma de dodecagon sunt necesare zece spirale phi.

numai emoŃiile alimentează ADN-ul nostru cu raze ultraviolete albastre. este de a crea raze laser ultraviolete în interiorul ADN-ului. nu numai în moleculele de ADN. chiar dacă sunt transportate la distanŃe foarte mari. care iniŃiază replica celulelor. denumit fotosinteză. Moleculele de ADN acŃionează mai degrabă ca nişte memorii. Scopul metabolismului atât la plante cât şi la animale. Cleve Backster susŃine că trupul nostru este un biosistem unitar. M Multe studii au arătat că există o relaŃie clară între starea noastră mentală. Lumina soarelui este stocată. că celulele izolate de corpul uman rămân încă în comunicaŃie cu trupul. uniform distribuit. care dăunează sănătăŃii!!! Studii ştiinŃifice au arătat că indiferent cât de bine ar fi hrăniŃi sugarii. cu scopul de a lua fotonii de la soare. emoŃională şi sănătate. super coerent. capabile de a citi şi scrie informaŃia dintr-un câmp nonlocal. Persoanele care suferă de depresiuni şi emoŃii negative îşi vor înrăutăŃi starea de sănătate! FRICA este emoŃia negativă cea mai periculoasă. folosind clorofila printr-un proces. când le lipseşte îngrijirea şi atenŃia iubitoare a mamei. ci în toate moleculele. El a dovedit experimental.hhghghghghghghghghghghghghghgg C Conform lui Gajajev informaŃia organismului este stocată de asemenea nonlocal. ei pot să moară. Plantele recepŃionează această lumină direct de la Soare. în urma consumului de hrană. ÎmbrăŃişările drăgăstoase ale mamei lor sunt trimise direct la ADN-ul copiilor. de asemenea metabolismul celular. ca şi biofotonii în organisme. 81 . Animalele consumând plante iau aceşti biofotoni indirect.

Ei au adunat o echipă de lingvişti şi geneticieni pentru a cerceta porŃiunea de 90% şi rezultatele au fost de-a dreptul revoluŃionare! Au găsit că ADN-ul nu este responsabil doar pentru construcŃia corpului fizic. fără a înlocui genele. fiind cu mult superior acestuia.ÎnvăŃătorii esoterici şi spirituali au ştiut de mii de ani că trupul nostru este programabil prin limbaj. Ei au comparat regulile sintactice şi semantice şi au găsit că 82 . În plus. s-a făcut evidenŃa unui nou tip de medicină în care ADN-ul poate fi influenŃat şi reprogramat prin cuvinte şi frecvenŃe. Doar 10% din ADN este folosit pentru a forma proteine. puterea de vindecare spontană. nu au crezut că natura a fost atât de stupidă. Ultimele cercetări ruseşti explică direct şi indirect fenomene cum ar fi clarviziunea. Aceasta a fost dovedită şi explicată ştiinŃific. ADN-ul uman acŃionează ca o versiune biologică a INTERNETULUI. Lingviştii au descoperit că. ci serveşte de asemenea. celelalte 90% sunt considerate ca fiind inutile. intuiŃia. cuvinte şi gânduri. la stocarea de date pentru comunicaŃie. influenŃa minŃii umane asupra vremii şi multe altele. codul genetic urmează aceleaşi reguli cu ale limbajului uman. Cercetătorii ruşi însă.

lăsate de 83 . Deoarece structurile de bază ale perechilor alcaline şi ale limbajului sunt similare. sau hipnoza pot avea un efect atât de puternic asupra trupului uman. Biofizicianul rus Pjotr Garjajev şi colegii săi au cercetat comportamentul vibraŃional al ADN-ului după care au consemnat că “cromozomii acŃionează ca un computer holografic. folosind radiaŃia laser endogenă”. decât procesele biochimice! Cercetătorii ruşi au aflat de asemenea că ADN-ul nostru poate crea structuri invizibile în energia vacuumului din spaŃiu. Este perfect normal şi natural ca ADN-ul nostru să reacŃioneze la limbaj. având o mai mare influenŃă în formarea organismelor. Aceasta reprezintă o incredibilă descoperire şi anume că prin simpla aplicare a unor frecvente audio şi a limbajului. Ei au modulat anumite frecvenŃe de sunet într-o rază de laser care apoi a influenŃat frecvenŃa ADN-ului. simplu prin transmiterea vibraŃiilor corespunzătoare informaŃiei. De exemplu. ei au transformat cu succes embrionul unei broaşte într-unul de salamandră. producând “găuri de vierme”. din vecinătatea găurilor negre. se pot obŃine efecte de clonare. nu a fost necesară decodarea lor. modificându-i informaŃia genetică. ci ca o reflecŃie a structurilor din ADN. De aici rezultă că limbajul uman nu a apărut prin coincidenŃă.alcalinele din ADN-ul nostru urmează gramatica obişnuită şi au reguli asemenea limbajului nostru. fără a mai utiliza procedeele clasice. Acestea sunt echivalentele microscopice ale aşa numitelor punŃi Einstein-Rosen. Aceasta explică de ce afirmaŃiile. Se pot simplu utiliza cuvinte şi propoziŃii ale limbajului uman! SubstanŃele de ADN viu vor reacŃiona întotdeauna la radiaŃiile laser ce au fost modulate prin limbaj şi chiar la unde radio. dacă se folosesc frecvenŃele audio corespunzătoare.

Dacă însă regina este ucisă. care este în afara cunoştiinŃelor sale (bazei proprii de date). blochează hipercomunicaŃia. Aceasta este cunoscută ca inspiraŃie sau intuiŃie (de multe ori manifestându-se în stare de transă. furnicile lucrătoare rămase. etc. Nu contează cât de departe este. toată colonia îşi încetează lucrul. sau hipnoză). numind-o Sonata Diavolului. prin care informaŃia poate fi transmisă în afara timpului şi a spaŃiului. La oameni hipercomunicaŃia este întâlnită mai ales când cineva are acces la o informaŃie. un asistent medical în vârstă de 42 de ani visa că era aşezat pe un CD-ROM de informaŃii. Stressul. O dovadă a acesteia este viaŃa organizată a insectelor. atâta vreme cât este în viaŃă. De-a lungul mai multor ani. de care nu 84 .stelele ce au ars. Acest proces de hipercomunicaŃie (telepatie. De exemplu dacă regina furnicilor este separată de colonia ei. niciuna nemaiştiind ce să facă. Ele reprezintă legături în formă de tunele între arii ale universului total diferite. chanelling) este mult mai eficace într-o stare de relaxare. De exemplu compozitorul italian Giuseppe Tartini a visat într-o noapte că un demon stătea la marginea patului său cântând la vioară. vor continua să construiască adăpostul conform planului. grijile. ADN-ul atrage aceşti biŃi de informaŃie şi-i transmite conştiinŃei noastre. A doua zi dimineaŃă Tartini a fost apt să scrie piesa respectivă din memorie. prin intermediul conştiinŃei de grup. Aceasta deoarece regina le transmite lucratoarelor planul de construcŃie. iar informaŃia primită va fi total distorsionată. În natură hipercomunicaŃia este prezentă de milioane de ani. DimineaŃa era capabil să-şi amintească informaŃii incredibile din diverse domenii. chiar şi când este departe.

După toate aparenŃele. în secolul al 19 lea. inexplicabile. în Florida. aparatele funcŃionează din nou normal. în vecinătatea persoanei respective. la început oamenii erau capabili de comunicaŃie hiperdimensională (telepatică) şi trăiau ca o conştiinŃă de grup. sau telepatia. Aşadar ştim cu precizie că ADN-ul nostru poate insera sau lua date din reŃea şi stabili comunicaŃia cu alŃi membri ai reŃelei (conştiinŃele tuturor vieŃuitoarelor şi oamenilor pot fi privite ca nişte computere racordate la Internet). care erau atât de avansate încât ele sunt încă utilizate şi astăzi în calculele de fizică hiperdimensională. ci de un “câmp de unde de torsiune”. 85 . au putut fi explicate ştiinŃific. Efectele secundare. Astfel fenomene ca vindecarea la distanŃă. se manifestă sub formă de câmpuri electromagnetice.. Mai exact nu este vorba de un câmp electromagnetic. apoi când acest câmp se disipează. Aparatele electronice pot fi perturbate sau să-şi înceteze funcŃionarea timp de câteva ore. nemaifiind science – fiction. Richard Hoagland a raportat probleme similare cu computerul său pe când efectua experimente la vortexul natural din Ed Leedskalin. pe măsura dezvoltării lor. Întrebat cum a descoperit aceste formule. acesta fiind numele dat de cercetătorii ruşi câmpului capabil de a crea găuri de vierme. întâlnite adesea în hipercomunicaŃia dintre oameni.avea habar. aceasta fiind uitată. el a spus că le-a primit în vis de la zeiŃa Namakal. Aceasta este o colecŃie bizară de corali. Matematicianul Srinivasa Ramanujan a venit cu formule matematice.

sau meditează simultan la pace. la fel ca cele emise de creierul uman şi din această cauză ele sunt capabile să reacŃioneze la gândurile noastre. ele se pot stabiliza formând domenii de vacuum. În anumite condiŃii însă.Cercetătorii presupun că dacă oamenii. Mai este şi un alt fenomen legat de ADN şi găurile de vierme. care este capabil să lucreze la temperatura normală a corpului. care necesită temperaturi extrem de joase pentru a funcŃiona (-200 grade C). sunt foarte instabile. În general. sau coloane vizibile de lumină. fiind menŃinute numai pentru câteva fracŃiuni de secundă. extrem de mici. aceasta explicând cum ADN-ul depozitează o atât de mare cantitate de date. violenŃa înregistrează scăderi dramatice. Aparent ADN-ul este de asemenea un superconductor organic. astfel de efecte luminoase pot apărea pe pelicula fotografică. Se pare că umanitatea se îndreaptă spre această nouă etapa în evoluŃia sa. În anumite lucrări de vindecare a planetei. ar avea puteri asemănătoare zeilor. Acest fenomen are 86 . ca fiinŃe individuale şi-ar recăpăta conştiinŃa de grup. care conŃin cantităŃi mari de energie. vremea este greu de influenŃat de un singur individ. Toate superconductoarele sunt capabile de a stoca lumină (informaŃie). diferit faŃă de superconductoarele artificiale. Domeniile de vacuum sunt mingi iradiante de gaz ionizat. S-a găsit că aceste domenii de vacuum emit unde de joasă frecvenŃă. În aceste formaŃiuni gravitaŃia se poate transforma în electricitate. care cauzează o senzaŃie plăcută. însă acest lucru devine posibil unui grup de conştiinŃe. MulŃi spiritualişti produc astfel de mingi. în meditaŃie. Normal aceste găuri de vierme. Când un mare număr de oameni se gândesc.

Guvernele American şi Japonez au alocat mari sume de bani pentru cercetări în scopul construirii de computere cuantice. Moleculele de ADN sunt construite dintr-un singur atom aranjat în formă dublu helicoidală. adică proprietatea unei particule subatomice de a se comporta fie ca o particulă. Tot ceea ce ştiam anterior despre ADN se schimbă. Deoarece “biŃii” acestor computere pot fi în cele două stări simultan. în final rezultând un “computer cuantic”. Asta ar însemna că oamenii de ştiinŃă ar putea confecŃionă un circuit de computer pe un singur atom. în urma noilor studii. viaŃa fiind deci creată de acest câmp 87 . Acest efect de “flipflop” între particulă şi undă. Nu putem fi niciodată siguri ce formă de conştiinŃă vom accesa când folosim hipercomunicaŃia.legătură cu forŃele de gravitaŃie şi antigravitaŃie. similare computerelor digitale. ar crea semnalele de “on” şi “off”. Ele apar ca găuri de vierme mult mai stabile în comunicaŃie cu energii din afara propriului nostru spaŃiu şi timp. Şi spre surprinderea voastră vă informez că deja s-a construit unul format din 16 “cubiŃi” (16 atomi diferiŃi care oscilează între cele două stări). ar putea rezolva multe soluŃii diferite în acelaşi timp. Ele vor funcŃiona de un miliard de ori mai rapid ca cele bazate pe cipurile de silicon şi practic nu consumă de loc energie! Şi se spune că ele vor fi capabile de a EVOLUA pe măsură ce procesează datele!!! Aceste computere folosesc principiul cunoscut în fizica cuantică de “dualismul undă particula”. fie ca o undă de energie. De asemenea sunt cunoscute anomalii gravitaŃionale ale Pământului care contribuie la formarea domeniilor de vacuum. În trecut cei ce experimentau o astfel de hipercomunicaŃie erau convinşi că s-au întâlnit cu un înger. în funcŃie de conştiinŃa observatorului.

Un organism marin simplu. după care urmează milioane de ani de stagnare? Paleontologul David Sepkoski a descoperit existenŃa un ciclu de 26 de milioane de ani. Se ridică întrebarea dacă această evoluŃie a vieŃii are loc liniar. cum greşit presupunea vechea teorie a lui Darwin!!! Şi acum să facem umătorul calcul. Partea de 70% pasivă din ADN nu este pasivă de loc. O bacterie crescută în spaŃiul cosmic este de 300 de ori mai toxică decât cea crescută pe Pământ 4. CondiŃiile normale din spaŃiul cosmic cauzează formarea spontană a helixurilor ADN-ului 3. sau în explozii. ci foarte activă 2.de ENERGIE UNIVERSALĂ. La sfârşitul fiecărui ciclu are loc o explozie de noi specii. ele nu apar ca urmare a unui proces îndelungat de luptă pentru existenŃă. INTELIGENTĂ!!! S-a mai constatat de asemenea că: care este 1.000 de fosile marine. Ultima mare manifestare de noi specii a fost acum 65 de milioane de ani şi conform ciclului lui Rhode de 62 milioane plus sau minus 3 milioane. înseamnă că ne aflăm în pragul unui nou salt în evoluŃie! Dacă este aşa putem vedea semne în 88 . Această concluzie a tras-o din studiul a 36. Concluzia este că cineva din umbră face jocurile în acest spectacol denumit viaŃă! Cineva pur şi simplu schimbă codurile în ADN-uri pentru a forma noi specii. evoluează spontan în prezenŃa unei forme speciale de lumină Din ce în ce mai mulŃi cercetători avansează astăzi ideea unui Program Inteligent în creaŃia Universului.

furtuni puternice şi dispariŃii de calote glaciare polare.Uranus: foarte mari modificări în luminozitate şi o creştere a activităŃii norilor .Venus şi-a crescut luminozitatea cu 2500% şi a suferit schimbări atmosferice substanŃiale în mai puŃin de 30 de ani . a suferit o abruptă descreştere în viteza de rotaŃie şi o creştere a radiaŃiilor X la ecuator .schimbările factorilor exteriori ai Pământului? Iată un scurt sumar al unor date preluate de la NASA.Mercur: s-au descoperit calote de gheaŃă neaşteptate. comparativ cu ultimii 11.Neptun: o creştere cu 40% a luminozităŃii atmosferice .Jupiter: încălzire foarte puternică şi o creştere luminozităŃii norilor de plasmă cu peste 200% a .Saturn în ultimii 20 de ani. .Soarele înregistrează cea mai ridicată activitate din 1940 încoace.Pământul înregistrează schimbări climatice (încălzire) şi geofizice evidente.Pluto: creşterea cu 300% a presiunii atmosferice. .000 de ani . pentru o aşa zisă “planetă moartă” . însoŃite de o intensificare a câmpului magnetic. referitoare la sistemul nostru solar: .Marte are şi ea o încălzire globală. deşi se îndepărtează de Soare 89 .

religioasă şi socială. determinându-le să devină tot mai strălucitoare. Se observă că tot mai multă energie vine spre planetele din sistemul nostru solar. mai fierbinŃi şi crescându-şi câmpul magnetic. Adică există SPERANłĂ!!! 90 . dar este evident că ea este vie şi este inteligentă! Ca urmare.În 6.Cu aceste noi informaŃii despre ADN se pare că se petrec mult mai multe decât ne-am putea imagina.2 milioane de ani fiecare planetă şi sateliŃii din sistemul nostru solar face un număr par de rotaŃii de revoluŃie şi ajung în perfectă aliniere. Aceasta se va întâmpla la 21 decembrie 2012! (6.2 este o armonică a ciclului de 62 milioane de ani descoperit de Rohde). Orice discuŃie raŃională despre anul 2012 ar fi incompletă explorând doar schimbările prin care trece Pământul şi îmbrăŃişând ideea că ne îndreptăm spre Apocalipsă. din ultimii ani. Este de asemenea cauza posibilă a creşterilor tensiunilor din lumea politică economică. fiecare persoană de pe planetă este supusă la o încărcare (activare a ADN-ului) care va avea ca efect un salt în evoluŃia umanităŃii!lk.oioioipoipooipoiipoip A cesAceste transformări energetice ale planetei pot fi cauza creşterii numărului de raportări de fenomene paranormale. Acelaşi flux crescut de energie intră de asemenea şi în trupurile noastre!!! Dacă această energie ar fi fost “moartă” aceasta nu ar fi însemnat mare lucru.

al lui Al Gore. pe măsură ce ne deplasăm în galaxie.25 Tehnologii Secrete şi PorŃi Stelare Nenumărate secrete au fost şi sunt ascunse oamenilor de rând. Nenumărate formaŃiuni geometrice. asemănător unei mingi de fotbal. către o zonă cu densitate energetică mult mai ridicată? Fizica actuală face apel din ce în ce mai mult la geometria sacră. ce au loc la nivelul tuturor planetelor din sistemul solar. comparată cu ceea ce se întâmplă la nivel de galaxie. arătând că universul are forma unui dodecagon. cu privire la ceea ce va urma? Se referă el la schimbările climaterice. ce apar peste noapte în lanurile de 91 . Este acesta un mesaj ascuns pe care fostul vicepreşedinte de la Casa Albă îl dă omenirii.2. Iată coperta din “Un Adevăr Incomod”.

în funcŃie de vibraŃie şi cum ADN-ul uman se va modifica de la două la douăsprezece spirale. 92 . ne prezintă desene ce arată clar modul cum apar aceste geometrii.grâu. mesaje codate de la fiinŃe inteligente superioare.

sau cu lanŃul vulcanic de pe Marte. existând un alt tărâm. ea este fixă în spaŃiu. paralelă. Aceasta explică foarte bine principiul nonlocalităŃii din fizica cuantică. O particulă aflată în realitatea noastră. Când a trecut-o prin sticlă. nimic deosebit nu s-a întâmplat. În lumea inversă. după cum se ştie au forme geometrice şi în urma impactului cu cuarŃul s-au transformat în unde. ca expresie a vibraŃiilor îngheŃate. la una sănătoasă. în care spaŃiul şi timpul se inversează. denumită timp-spaŃiu. boala s-a transmis la cultura sănătoasă. care desfăşurată ar avea lungimea de peste un metru şi jumătate şi care se poate descompune în energie pură. Aceasta explică toate enigmele din fizica cuantică. ajungând la cultura sănătoasă. se transformă din solid în energie pură. însă când a transferat-o prin cuarŃ. Un experiment interesant a fost făcut de cercetătorul rus Kaznecheyev.Richard Hoagland a demonstrat cum în toate planetele există o structură de dublu tetraedru. este fixă în timp. cu o grosime de 100 nanometri. Materia pur şi simplu dispare! ADN-ul este o moleculă asemănătoare. după reflexia de un perete. ci de exemplu. Un experiment recent a arătat cum o moleculă formată din 60 de atomi de carbon. Această structură nu este prezentă numai la Pământ. cu zona întunecată de pe Neptun. având o lăŃime de 1 nanometru. e în concordanŃă cu aranjarea petelor roşii ale lui Jupiter. denumită spaŃiu . În afara realităŃii noastre există o alta. Viruşii. putându-se deplasa doar în spaŃiu. care a trecut printr-un ecran radiaŃia unei culturi de celule infectate. Fizicianul Dewey Larson a demonstrat că timpul este un domeniu tridimensional. dar se poate deplasa în timp. unde 93 .timp.

decât liniar. prin care se poate vedea viitorul şi trecutul. Însă pentru a ajunge în acest tărâm avem nevoie de o poartă stelară. Pe de altă parte. în cele 3 direcŃii. Acesta a fost motivul real al construirii monumentelor megalitice. cum ar fi cel de la Stonehenge. unde în interior se află realitatea spaŃiu-timp. Chiar şi după moartea sa. prin citirea jurnalului său. a trebuit să găsească un canal. în timp-spaŃiu ne putem mişca în 3 dimensiuni ale timpului. că experienŃele şi durerile fizice erau transmise prietenului său. planul astral. ceea ce nu a fost tocmai uşor. sau un torus. al experienŃelor paranormale. s-a constatat. După moartea lui Watkins. sau al piramidelor. Pământul are propriile sale porŃi stelare naturale. Einstein a lansat idea de spaŃiu-timp continuum. în care nu ne putem deplasa. I-a povestit 94 . În spaŃiu-timp avem 3 dimensiuni ale spaŃiului şi una a timpului. curbând-o. prin intermediul cărora se poate călători în timp. spunându-i că totul se vede ca nişte sfere concentrice. curgerea sa fiind asemenea unui rău. Watkins a intrat în contact telepatic cu Sherman.timpul este extins. Acesta este tărâmul viselor. În timp ce acesta din urmă efectua o expediŃie în Antarctica. Ce este însă dedesubt? Pentru a ajunge dincolo este necesar să facem o gaură de vierme. presupunând că gravitaŃia apare ca urmare a afundării planetelor în această reŃea. În cartea sa “Cum Să Ne Activăm PercepŃia Extrasenzorială”. Harold Sherman prezintă povestea prieteniei sale cu Watkins. cei doi au menŃinut un contact telepatic. cum încă mai cred unii. Putem face analogia cu un măr. în nici un caz ca loc de veci pentru un rege megaloman. de aceea ne putem deplasa în spaŃiu. iar în exterior timpspaŃiu. însă suntem fixaŃi în timp. iar pentru a comunica. Deci numai reŃeaua aceasta şi ceea ce este deasupra reprezintă lumea în care trăim.

unde se petrec toate procesele conştiente. cu centrul în centrul creierului. care aveau în vârful coifurilor această formă. Tot ce se întâmplă. Procesul de ridicare a energiei kundalini face ca aceste chakre să colapseze. de con de brad. Osiris. că reprezintă diferite nivele ale sufletului. în sfere concentrice. din mitologia Egipteană. căci o întâlnim în nenumărate texte. Sumerienii au făcut desene oamenilor Anunaki. Însă în centrul creierului se afla glanda pineală. se întâmplă în interiorul acestor sfere. picturi şi monumente. zeul lumii subterane.despre chakre. este prezentat arătând cum energia kundalini 95 . Vechile culturi se pare că aveau un respect deosebit pentru ea. ce are forma unui con de brad.

Când toate chakrele se mută în jurul capului. Shiva are părul coafat ca un con. Zeul babilonian Thamus tine în mâna sa un con. În Hinduism.se urcă spre glanda pineala. având încolăcit în jurul gâtului un şarpe şi desenul celui de al 3 lea ochi. având în centru glanda pineală. putem avea acces la celălalt tărâm. punctul de întâlnire al tuturor energiilor. în mijlocul frunŃii. 96 . zeiŃa distrugerii.

pentru că el are capacitatea de a deschide glanda pineală. nu ochii). Alcoolul nu a fost denumit întâmplător şi spirt. Şi asta nu e totul. tot trupul tău va fi luminat. iată încă ceva care ar trebui să vă dea foarte serios de gândit! În piaŃa Vaticanului. adică al 3 lea ochi. este reprezentat Ńinând în mână un sceptru ce are în vârf un con. În Matei 6. cea mai mare statuie are forma unui con de brad.Zeul vinului. asemenea celui din Camera Regilor din marea piramidă. are în vârful lăncii tot un con. în zona denumită Curtea Conului. Lângă ea se află un sarcofag deschis. având la baza inscripŃii 97 . Lângă acestea se află un leu asemănător Sfinxului din Egipt. Dionisus portarul lumii de dincolo. ci ca fiind legat de spirit.” CredeŃi că toate acestea sunt simple întâmplări şi cei în cauză nu ştiau ce fac? Dacă încă vă mai îndoiŃi. Dacă va fi ochiul tău curat.22 Isus spune: “Luminătorul trupului este ochiul (atenŃie ochiul. Se ştie că acesta este simbolul dispariŃiei morŃii şi a tranziŃiei către viaŃa spirituală. Bachus.

Care să fie oare legătura dintre creştinism şi vechii egipteni? 98 .cuneiforme.

Această substanŃă este aceeaşi cu cea folosită în poŃiunile şamanilor. Stările de somn şi visare sunt similare cu cea de meditaŃie. călătorii în timp. sau experienŃe mistice. Este clar că ele reflectă vechi cunoştinŃe. dând un ultim impuls în vederea deschiderii porŃii spirituale. Această glandă se activează după ce nu mai este bombardată de fotonii trimişi de ochi. Ea emite apoi melatonină. cu străşnicie de-a lungul mileniilor. Dimetriltriptamina (DMT) este o altă substanŃă pe care glanda pineală o secretă. departe de cei mulŃi. yopo. Ńinute în secret. bineînŃeles un con de brad! Desigur este deja prea mult ca toate acestea să fie simple coincidenŃe. transă. iată că însuşi papa are în vârful sceptrului său. o substanŃă care calmează sistemul nervos. sau ayahuasca.Şi neaşteptat. deci în prezenŃa întunericului. înainte de culcare. fiind extrasă din plante ca. hipnoză. Trezirea glandei pineale are efecte extraordinare asupra expandării conştiinŃei şi deschide accesul la toate cunoştiinŃele universale. în scopul de a face experienŃe de dilatare a timpului. călătorii în tărâmuri paranormale. întâlniri cu fiinŃe 99 .

datorită dietei greşite. pot duce la blocarea ei. situat pe frunte (punctul negru). apărând dereglări. care se transformă în unde. sau ochiul spiritual. fluoritei din apă. de aceea ea a fost denumită al 3 lea ochi. nu tot ce apare în creier este din cauza glandei pineale.spirituale. au capacitatea de a o deschide forŃat şi de a-i accelera funcŃionarea. referitor la semnul fiarei. În absenŃa luminii. permiŃând percepŃia. etc. sau băuturilor carbogazoase. Ea lucrează asemenea unui televizor. furnizând imagini şi sunete. care în timp se calcifiază. adică trăieşti în întuneric. SubstanŃe ca LSD sau DMT. glanda pineală este umplută cu apă. în scopul de a recepŃiona informaŃii din timp-spaŃiu. se formează mici molecule de microclusteri. folosindu-ne ochiul minŃii. pentru a se activa. însă câteodată. reprezintă situaŃia când eşti prizonier în lumea materială. cum este cazul majorităŃii oamenilor de pe Pământ. În scopul de a-i uşura deschiderea trebuie să devenim conştienŃi şi să ne acceptăm în totalitate. HalucinaŃiile apar ca urmare a lipsei de somn. ci pentru că are nevoie de multă energie. când ai vise. fără a avea acces la cea spirituală. Desigur. atunci când închidem ochii încă mai putem vedea imagini. care are rolul de a o izola de toate radiaŃiile exterioare. când melatonina este secretată în timp ce eşti 100 . Structura interioară a glandei este similară cu a retinei ochilor. În interiorul său. Nu întâmplător glanda pineală are cea mai mare concentraŃie de sânge din corp. Simbolismul din Biblie. doar când călătoreşti în timp. alimentate de imaginaŃie. aceasta făcându-se prin interfaŃa dintre cele două lumi. din spaŃiu-timp. sau avem capacitatea de a vizualiza conştient. considerându-ne fiinŃe divine. în jurul glandei pineale se formează un scut electromagnetic. fluorului din pasta de dinŃi. Înăuntrul său. De aceea.

Nu-i aşa că natura este mai inteligentă decât cea mai fantastică imaginaŃie omenească? Şi ca o consecinŃă a acestei structuri geometrice. are în centrul său. după care se poate forma un tetraedru regulat. apoi sunetul a fost redat în difuzoare holografice. similar cu o hologramă din lumină. putem înŃelege în sfârşit mesajul ascuns. ce se formează la nivelul creierului. de secole. obŃinându-se un sunet holografic. care atunci când stăm aşezaŃi cu faŃa în sus. După modelul său a fost realizat un microfon tridimensional. a arătat că poziŃia acestuia este în unghi. Glanda pineală trebuie privită deci ca fiind o poartă hiperdimensională naturală. Aceasta se întâmplă în cazul bolnavilor de schizofrenie. în simbolul de pe spatele 101 . Lobii urechii au unghiurile egale cu cele ale marii piramide din Egipt.treaz. ce credeŃi? Glanda pineală. Studiul timpanului urechii.

apoi maşina timpului ar fi pregătită pentru călătorii în lumile din timp-spaŃiu. Un exemplu este filmul Contact. care este apoi realizată şi testată. 102 . acuma ne punem întrebarea dacă şi cum am putea realiza un dispozitiv. pentru etapa următoare a evoluŃiei sale. care în realitate au avut scopul de a pregăti conştiinŃa umanităŃii.bancnotei de un dolar şi anume ochiul din piramidă. bazat pe principiul ecranului TV. Ca metodă de a prelua imaginile ar putea fi folosirea unui gaz ionizat. primeşte planul de fabricare a unei astfel de maşini. Desigur. un sistem capabil de a realiza scutul electromagnetic şi un mecanism pentru a îl acorda. aşa zise ştiinŃifico-fantastice. intrând în comunicaŃie cu o civilizaŃie din constelaŃia Vega. bazat pe acest principiu? Sau dacă s-a realizat deja? În principal am avea nevoie de un recipient umplut cu apă pură. Nenumărate surse de informare credibile ne spun că guvernul American a realizat de mult acest tip de vehicul stelar. în care omenirea. Dezvăluiri ascunse s-au făcut mai ales prin intermediul filmelor. în care aceste tehnologii vor fi la ordinea zilei.

în Aria 51. rezervorul şi inelele care. s-a găsit un cub capabil de a se deschide şi a arăta viitorul. El a refăcut genetic sămânŃa originară. ale lui George Bush. El a fost denumit looking glass. ce a stat la baza vieŃii pe Pământ şi a observat cum se poate crea şi modifica ADN-ul cu ajutorul vibraŃiilor. care fiind originară de pe Pământ. fiind utilizat printre altele. Filmul The Last Mimzy este o dezvăluire ascunsă a tehnologiei looking glas şi a proiectului Majestic 12. Este vorba de 103 . prin rotire cu o viteză foarte mare. ca urmare a unor cataclisme ce au avut loc în anul 2012. În epava navei prăbuşite la Roswell. în 1947. a suferit nişte dereglări genetice. Biologul american Dan Burish a făcut dezvăluiri senzaŃionale despre proiectul Majestic. pentru a falsifica alegerile prezidenŃiale din anii 2000 şi 2004. creează scutul electromagnetic.Se poate observa cum părŃile componente sunt. împreună cu o rasă de extratereştri. venită din viitor. în care timp de 10 ani a făcut studii secrete în microbiologie.

care a fost influenŃată de diverse polarităŃi ale conştiinŃei universale şi umane şi interpretată de propria minte logica. războaie. Totodată apărea o succesiune de viitoruri paralele. De aceea vreau să subliniez. 104 . greu de descifrat chiar şi pe calculator. liniştită spre Noua Lume. au fost dezactivate. în funcŃie de gradul său de înŃelegere. toate aceste tehnologii de citire a viitorului. necesară călătoriei în timp. căci el este în continuă transformare. că tot acest bombardament de profeŃii catastrofice. Cum se vor petrece lucrurile cu adevărat nimeni nu poate spune cu precizie. pentru toată lumea. Astfel au înŃeles că viitorul nu poate fi prevăzut cu adevărat cu nici un fel de dispozitiv. Un lucru foarte interesant apărea atunci când ajungeau la anul 2012. Dacă observatorul avea gânduri catastrofice. începând cu cele din Biblie şi continuând cu cele ale lui Nostradamus. deoarece se pare că ele pot influenŃa negativ transformările ce vor avea loc în anul 2012 şi mai ales este vorba de inversarea axei polilor. Viitorul se scrie de către noi în fiecare moment şi depinde de noi dacă vom experimenta catastrofe naturale. atunci vedea catastrofe şi distrugerea Pământului. însă. care sunt astăzi la modă. foarte clar. nu trebuiesc luate în consideraŃie! Fiecare din aceşti profeŃi a văzut doar o probabilitate a viitorului. În finalul filmului cubul crează o gaură de vierme. În decembrie 2006. sau vom face o tranziŃie calmă. cu scopul de a lua o mostră de ADN. în vederea salvării acelei rase.doi copii care găsesc un cub venit din viitor. în funcŃie de gândurile şi emoŃiile oamenilor. totul devenea alb şi nu erau capabili să mai vadă nimic. babei Vanga şi multe altele.

Ciudat nu-i aşa? Tehnologia PorŃii Stelare. oameni. Rezultatul a fost de-a dreptul uimitor şi anume. Cercetările făcute în viitor cu acest scaun au găsit că. sau un atom şi având acces la toate cunoştiinŃele universale. îi transmiteau lui Tom Cruise imaginile pe un ecran gazos. un baraj energetic. asemănător cu un amplificator psihic şi era folosit în scopul propulsării navei prin puterea mentală. fiind capabil să îndepărteze flota inamică. asemănătoare cu cea din filmul Stargate SG1. după modelul celei rămase de la Atlantida. având puteri paranormale. Şi iarăşi prin filme s-a dezvăluit existenŃa acestei tehnologii superavansate.Dintr-o altă epava a unei nave extraterestre. a fost realizată. au fost recuperate scaunul de pilotaj şi ecranul de proiecŃie. i se amplificau gândurile. ci devine o linie dreaptă. transformându-le în realitate şi era capabilă de a vedea în timp şi spaŃiu. El funcŃionează ca o interfaŃă a conştiinŃei. În Total Recall. în timpul celui de al doilea război mondial. se foloseşte un astfel de scaun pentru a-i depista pe mutanŃii dispăruŃi. graficul nu mai are forma sinusoidală. o galaxie. În filmul XMen. A fost denumit scaunul Montauk. SubiecŃii simŃeau în acel punct. aruncând asupra ei globuri de foc. după 21 decembrie 2012. În filmul Stargate colonelul O'neal foloseşte scaunul străbunilor. putând fi orice. în care puterea mentală îi este amplificată. Arnold Schwartzeneger utilizează şi el un scaun miraculos. în care nu mai există nici timp nici spaŃiu. În filmul Minority Report. pe care nu erau capabili să îl treacă. însă ulterior a fost îngropată sub 105 . pentru a călători pe Marte. până la nivelul cosmic. fiind respinşi cu brutalitate. persoanei aşezate în acest scaun. În acelaşi timp însă experimentau o expandare bruscă a conştiinŃei. aşezaŃi în scaune plutitoare.

în creşterea şi dezvoltarea organismelor. având o nouă vibraŃie. unde de altfel a fost realizată o bază. în cercuri restrânse. dezvoltându-ne toate abilităŃile paranormale adormite. 2. câteva în 2010. Pământul va trece printr-o poartă stelară şi va intra în timpspaŃiu. precum şi a galaxiilor. în ultima etapă va avea loc un salt brusc. prezentate anterior. esoterice.618) care. la numărul de aur (1. războaie. Cercetătorul rus Serghey Smeliakov. în secret. ci unul exponenŃial. pentru evacuare. pentru a nu permite unor entităŃi negative să distrugă Pământul.gheaŃa din Antarctica. păstrându-se cu mare grijă. deşi par a fi noi. etc.26 ŞtiinŃe Vechi Toate informaŃiile şi teoriile ştiinŃifice. nu sunt deloc. Practic. El a văzut că în punctele de diviziune au avut loc mari transformări istorice în evoluŃia umanităŃii. în caz de cataclisme. Ele stau la baza cunoştiinŃelor societăŃilor secrete şi cu diverse grade 106 . apoi vor avea loc la intervale de o lună. care practic ne va propulsa pe o altă treaptă de existenŃă. în care cel ce intră se trezeşte instantaneu pe Marte. O altă realizare tehnologică secretă este Jump Room. iar în ultimul an în fiecare zi! EvoluŃia nefiind un proces liniar. Acestea au fost cunoscute de zeci de mii de ani. fiind unul în 2009. după cum am mai spus este prezent peste tot în natură. o săptămână. cum ar fi ridicări sau prăbuşiri de mari imperii. Cu cât ne apropiem de anul 2012 succesiunea acestor puncte critice se accelerează. a avut ideea de a diviza spirala timpului din calendarul Mayaşilor.

acest model al realităŃii. diavoli. Un lucru este însă clar. cu care s-a confruntat ştiinŃa. Deşi este simplu de înŃeles. având în vedere nivelul extraordinar de inteligenŃă al Creatorului. cum de altfel şi trebuie să fie. Pentru început să vedem cum se regăsesc aceste concepte în unele din ideile principale ale vechilor religii existente pe planetă. este deosebit de elegant. extinderea sa la infinit îi dă o complexitate aproape imposibil de imaginat pentru o minte omenească. are însă câteva concepte comune şi anume: Creatorul (Dumnezeu) este spirit După moarte spiritul omului îşi continuă existenŃa undeva în ÎmpărăŃia Cerului Admite existenŃa altor lumi şi a unor fiinŃe mai evoluate ( îngeri. dacă vom avea credinŃă (în noi) Tot Isus a spus că toŃi suntem fiii Creatorului şi suntem UNA Islamismul: Există un singur Creator al universului (Allah) 107 . se întâlnesc chiar şi în principiile religiilor. ceea ce este cel mai important. Creştinismul. deşi divizat în foarte multe subramuri şi secte.de distorsiune. secole de-a rândul. Însă. etc. arhangheli. explică toate enigmele şi toate blocajele.) Isus s-a incarnat pe Pământ din spiritul Creatorului şi a demonstrat că legile fizice pot fi încălcate Isus însuşi a spus că şi noi vom putea face minuni ca şi el. ca principii generale.

se poate atinge o stare a conştiinŃei în care omul se eliberează de suferinŃa lumii fizice şi a trupului ViaŃa este ca o călătorie Moartea este reîntoarcerea şi nu sfârşitul - 108 . diverşi zei (extratereştri) au trăit pe Pământ. însă în trecut.- Legătura între Creator şi oameni este făcută prin intermediul îngerilor Creatorul a vorbit oamenilor prin profeŃi (prin chanelling) După moarte sufletul merge în alte lumi pur spirituale (energetice) Hinduismul: Există un Creator. printre oameni Sufletele se reîncarnează şi de fiecare dată acumulează o datorie (karma) Prin anumite practici şi autodisciplină se poate atinge starea de iluminare (conştiinŃa intra în contact cu baza de date universală). mai marele tuturor. în care toate adevărurile pot fi cunoscute Nirvana este Ńelul hinduiştilor. în care sufletul se eliberează de ciclurile reîncarnărilor (trecerea întrun plan mai înalt de existenŃă. prin evoluŃie spirituală) - - Budismul: Crede în ciclul de reîncarnare al sufletelor Prin practici de meditaŃie. autodisciplină şi privaŃiuni.

Iată conceptele cătorva dintre ele: Kabbalah (Iudaism): Creatorul este lumină PărŃi desprinse din Creator au continuat procesul de creaŃie la scară mai redusă Creatorul este una cu creaŃia sa ! Sufismul (Islamism): Prin purificare şi stăpânirea ego-ului se poate ajunge la înŃelegerea a cine este Creatorul Conceptul central este dragostea. în care se pune accent pe experimentarea Divinului.Iudaismul: Crede în existenŃa unui singur Creator care nu este material Crede în existenŃa unui moment în timp în care cei morŃi vor învia şi vor avea viaŃă veşnică (trecerea într-un alt plan de existenŃă Sufletele au libertatea de a alege între bine şi rău - Misticismul este prezent ca o ramură mai avansată a religiilor de bază. ca o proiecŃie a Creatorului Toate fenomenele sunt manifestarea unei singure realităŃi 109 . prin care se poate cunoaşte adevărul şi deveni iluminat.

nemuritoare şi liberă łelul practicilor este de a atinge conştiinŃa cosmică Indienii nativi din America de Nord şi de Sud: Toată viaŃa este sfântă. ce asistă evoluŃia Şamanii (vracii). El este în interiorul fiecăruia! Practicile spirituale. încât nu pot fi explicate în cuvinte Vedanta (Hinduism): Natura omului este divină Scopul vieŃii omului este de a realiza că este fiinŃă divină Adevărata noastră identitate este pură.. fiecare crezând că el ştie adevărata cale spre Dumnezeu şi că celelalte sunt 110 . prin anumite ritualuri şi ingerarea unor plante psihedelice.Misticismul Creştin: Adevărurile spirituale nu pot fi înŃelese prin gândirea logică. pământul este viu Totul în natură are spirit şi există gardieni spirituali. mai ales meditaŃia. pot lua legătura cu spiritele. luminoasă. eliberează spiritul şi-l apropie de Creator ExperienŃele spirituale sunt atât de complexe. demonstrând puteri supranaturale Vedem deci o mare diversitate de concepte prezente pe planetă. ci prin experienŃe Creatorul nu trebuie căutat în afară. unele foarte diferite de altele.

în dorinŃa de a şti ce ne aşteaptă şi dacă ne vor zâmbi sorŃii norocului. în funcŃie de accesul lor la informaŃie şi de cine au fost cei care le-au furnizat-o. Desigur cu toŃii am auzit despre ştiinŃa veche denumită Astrologie. a DRAGOSTEI şi a UNITĂłII. care a fost scopul si mecanismul care a stat la baza înfiinŃării religiilor. În Europa regimurile politice dictatoriale şi mai ales influenŃa societăŃilor secrete oculte. în care. Desigur. din păcate. cu scopul de a impune altora anumite idei. de-a lungul istoriei. Cele mai înalte cunoştiinŃe au existat în Asia (India. Această ştiinŃă. distorsionând si falsificând adevăratele învăŃături ale lui Isus! Vom vedea mai incolo de altfel.rele. care era deosebit de avansată. existenŃa unui număr atât de mare de religii şi secte este un nonsens. cunoscând şi utilizând energiile ascunse ale universului. separarea ei de ştiinŃă fiind o altă ILUZIE. Este timpul să ne maturizăm şi să înŃelegem că Dumnezeu este unul singur şi că El este cu mult deasupra religiilor noastre copilăreşti şi distorsionate. o caracteristică a Epocii Necunoaşterii. în fapt ar trebui să existe doar o singură religie. De multe ori. s-a păstrat de la civilizaŃia Atlantidei. o singură spiritualitate. A devenit un obicei monden să ne consultăm săptămânal. Aceasta se datorează diferitelor nivele de cunoaştere la care au ajuns diversele culturi. ca de altfel toate informaŃiile vechi. sau chiar zilnic horoscopul. sau căi religioase. Tibet) şi în America (indienii nativi). aceea a ADEVĂRULUI. ce stau în 111 . s-a ajuns pană la crime şi războaie. au impus o religie extrem de deformată. se lasă păcălită încă o mare parte din omenire. în comparaŃie cu a noastră. Toate separaŃiile acestea sunt false.

Energia noastră (gândurile. locul de naştere. deci sfatul meu este să gândiŃi tot timpul pozitiv şi că aveŃi în fiecare moment şansa maximă de a vă realiza obiectivele dorite!!! LăsaŃi aştrii să-şi facă treaba lor. înainte de a se încarna. care desigur are o explicaŃie fizică. Să ne amintim că totul este energie interconectată. Oricum experienŃele deja programate nu le veŃi putea evita! Foarte multă lume a auzit despre Yoga. părinŃii. deci aranjamentul aştrilor este asemenea unei matrici energetice şi ca atare determină influenŃele corespunzătoare. Totul fiind perfect programat. iar după aceste două etape premergătoare. într-un singur sistem.spatele creaŃiei. putându-se provoca şi controla moartea clinică. etc. şi asta prin interpretarea mentală pe care o daŃi evenimentelor. dar şi conjunctura corpurilor cereşti. În fapt este vorba de o întreagă filozofie despre viaŃă şi univers. în care să vă încredeŃi fanatic!!! Nu uitaŃi că totuşi aveŃi în fiecare moment posibilitatea de a alege CONŞTIENT. cel puŃin între BINE şi RĂU. emoŃiile) este CREATOARE. Filozofia Yoga recunoaşte că omul este “fiinŃă de lumină” ca şi Creatorul şi prin antrenamente încearcă să realizeze uniunea cu El şi starea de iluminare. Trupul 112 . se trece la exerciŃii de meditaŃie şi experienŃe în afara corpului. mai apoi de control a funcŃiilor vitale. care va pune o amprentă netă asupra temperamentului şi caracterului individului. dar în general aceasta este confundată cu un sistem de exerciŃii fizice şi de respiraŃie. sufletul îşi alege nu numai conjunctura vieŃii. De aici şi apariŃia horoscopului. AtenŃie însă să nu cădeŃi în capcana acestui obicei. căci aceste corpuri cereşti se deplasează permanent şi îşi schimbă aranjamentele energetice.

necesare vieŃii. nu material. prin apariŃia polarităŃilor (plus şi minus). ajutând la alinierea şi balansarea acesteia şi a centrilor energetici. nici decum anorganică cum susŃine biologia clasică. au două componente. şi anume masculin (yang) şi feminin (yin). relatând că au văzut cum arată unitatea de conştiinŃă galactică a creaŃiei şi au denumit-o “Copacul Lumii”. dau extraordinar de multe informaŃii corecte despre creaŃie şi univers. Ea se bazează pe faptul că fiecare cristal are o vibraŃie energetică proprie. care aflat în preajma aurei umane o influenŃează. care mai apoi s-au expandat în 7. În viziunea acesteia. iar acest ocean mişcă corpurile cereşti. fiind de o mare complexitate şi o mare paletă coloristică. Cristalele sunt materie organică. toată creaŃia a apărut dintr-o respiraŃie energetică a unicului Creator (Brahman). De asemenea. Multe dintre aceste legende spun că ajungând la 113 . Tot oceanul de prana reprezintă o imagine completă a unui organism viu. una care îi dă direcŃia şi alta care-i dau caracteristicile? Acestea sunt cele două laturi ale sale. este asemănat cu un ocean de energie. pe care o denumeşte prana. El a realizat mai întâi 5 nivele de vibraŃie. care trebuiesc activaŃi. Tot ceea ce există. Clarvăzătorii din vechime. Sistemul nostru solar este umplut până la refuz cu prana. Vechile scripturi Vedic (India). prin centrii energetici (chackre). O străveche practică asiatică foloseşte cristalele în scopul vindecării şi a evoluŃiei spirituale. este conectat cu energia universală.fiind pur energetic. la două dintre ele. se înŃelege că în tot şi în toate există două forŃe complementare. Vă mai amintiŃi că undele de torsiune fiind tridimensionale. au făcut experienŃe în afara trupului. ele sunt vii.

iar deasupra tuturor Creatorul. animalele şi omul. După aceea se pot vedea fiinŃele inteligente superioare. vei avea experienŃe mistice foarte puternice. anume plantele.trunchi şi căŃărându-te în copac. 114 . incepând cu viaŃa anorganică şi continuând cu cea organică. "Copacul Lumii" reprezintă de asemena ierarhia creaŃiei pe diferitele nivele de conştiinŃă.

sau lumi. Perşii. Ea a fost foarte bine păstrată. de dragoste şi compasiune. crescând dintr-o singură sămânŃă în spaŃiu. credeau că macrocosmosul. care studia principiile feminine ale creaŃiei. Kabbala aseamănă creaŃia cu un copac. radiază 6 linii. una era denumită Ochiul Stâng a lui Horus. etc. cele două instrumente necesare pentru a desena 115 . Cealaltă. atât în nord cât şi în sud. În vremea Egiptului antic existau două şcoli secrete. în cercuri restrânse. Anticii hinduşi şi scandinavi. cele ale Cavalerilor Templieri. se credea că această creaŃie. în jurul căreia se roteşte Pământul. ale masonilor. sau oul cosmic. precum şi două zone conice. Toate acestea sunt închise în cea de a zecea sferă. Copacul vieŃii Scandinavian are pe ramurile sale 9 sfere. În învăŃăturile vechi despre geometria sacră. După cum este uşor de observat. Aceste geometrii au fost aplicate în construcŃia marilor piramide. situat în partea de sus. forma de bază a unităŃilor de conştiinŃă!!! Creatorul. sau marele univers este asemenea unui copac divin. de forŃă şi logică. a tot ce este în univers. această reprezentare nu este nimic altceva decât cea a unui torus. Ochiul Drept a lui Horus. pe care Egiptenii le-au simbolizat prin 9 stamine de avocado. ce are rădăcinile în realitatea spiritului şi ramurile deasupra Pământului. Chaldeenii şi Japonezii. Simbolul ordinului Masonic este un echer şi un compas. ce arată ca o mişcare de vortex. au legende ce descriu axa copacului. poate fi descrisă prin forme geometrice.În imaginea de mai sus se poate observa clar că este vorba de sfere înscrise în sfere. a templelor greceşti. Egipt şi Atlantizi. Geometria Sacră poate fi urmărită de-a lungul timpului înapoi la Grecii antici. Grecii. cu sensul către centru. preda principiile inteligenŃei masculine ale creaŃiei.

sunt denumite forme feminine. Figura astfel obŃinută se numeşte Cubul lui Metatron. La început Creatorul a creat din nimic o singură sferă centrală. CreaŃia este foarte bine exprimată simbolic. în Floarea VieŃii. vom obŃine Fructul VieŃii. cu centrul în interiorul celei precedente. deoarece sunt rotunjite. Dacă colorăm cecurile ce înconjoară intersecŃiile. apoi o altă sferă care se intersectează cu prima şi de-a lungul a celor 7 zile de creaŃie.figurile geometriei sacre. 116 . Cercurile colorate cu forme rotunde. cu forme rigide. Dacă unim cu linii toate centrele sferelor obŃinem. partea masculină. alte sfere.

a lui Leonardo da Vinci. în care prin evoluŃie se înaintează prin toate aceste puncte. Raportul diametrelor celor două cercuri este egal cu cel dintre diametrele Lunii şi Soarelui. sau într-un cerc. Poza de mai sus este celebra reprezentare a Omului Vitruvian. având unghiul bazei de 51 grade şi 51 minute. Cercul mic reprezintă Luna. Atât egiptenii cât şi grecii antici ştiau mult mai multe despre fizica universului decât ştim 117 . CircumferinŃa pătratului este egală cu cea a cercului. care reprezintă subiectul central în Kabbala. Întâmplare? Nicidecum. după cum acesta îşi poziŃionează mâinile. Triunghiul are exact proporŃiile marii piramide a lui Kheops. O altă figură (simbol) care derivă din Floarea VieŃii este Copacul VieŃii. iar cercul mare Soarele. Ea arată că trupul omenesc se înscrie într-un pătrat. Toate Solidele Platonice pot fi regăsite în acesta figură.Filozoful Plato a descris aceasta cu 400 de ani înaintea erei noastre.

!!! Simbolul acesta reprezintă celebra Stea a lui David. Vreau doar să arăt aici că Numărul de Aur este prezent.noi astăzi. Se ştie nu numai că tehnologia de construcŃie nu putea să fie decât cea antigravitaŃională. Despre piramidele din platoul Giza s-a scris enorm. ceea ce este exact ce ne demonstrează experimentul Cymatics. nefiind altceva decât o reprezentare în plan. se află 5 solide platonice. La muzeul Ashmolean din Oxford. Cosmologia Hindusă susŃine că toată lumea fizică a apărut dintr-un sunet (vibraŃie) primordial şi anume OHM. că solidele platonice sunt formele de bază ce construiesc materia şi că aceste cunoştiinŃe vin de la Atlantida. Platon explica în cartea sa Timaeus. a lui Brahman. a evreilor. în ce priveşte cosmologia şi chiar profeŃii ale viitorului. dar şi că în dimensionarea şi proporŃiile lor se ascund nenumărate informaŃii. Egiptenii obişnuiau să denumească materia ca fiind muzică îngheŃată. datate o mie de ani înainte de Platon. a două tetraedre regulate întrepătrunse. sculptate în piatră. ca un 118 .

precum şi apotema împărŃită la jumătatea laturii bazei. Acesta reprezintă cele două aspecte ale undelor de torsiune. în mod succesiv. dau numărul phi. cu toate distorsionările şi manipulările respective. Prima literă este o spirală. au existat în trecut pe Pământ. Este de acum timpul să reconsiderăm toată 119 . ca proiecŃii. Dacă aşezăm aceasta în jurul axei unui tetraedru regulat şi o rotim. cum multe cunoştiinŃe au supravieŃuit de-a lungul mileniilor. apoi o deplasăm pe verticală. Un lucru este evident şi anume că una sau mai multe civilizaŃii. ce veghează deasupra tuturor. care îmbracă polarităŃile Dimensiunii a Treia (binele şi răul. lumină şi întuneric). deosebit de avansate. Unul dintre simbolurile sacre ale Egiptenilor reprezintă un şarpe cu două capete având deasupra un vultur. Vulturul din vârf reprezintă Creatorul. literele sale nefiind alese întâmplător. în dimensionarea marii piramide. Dublul laturii bazei împărŃită la înălŃime. adică phi. toate celelalte litere!!! Vedem deci. pe feŃele laterale vor apare. masculin şi feminin. Alfabetul evreiesc a fost creat în cunoştiinŃă de toate acestea.indiciu de bază al creaŃiei.

adică a Numărului de Aur. care reprezintă cele şapte dimensiuni de bază. acest model de explicare a felului “cum lucrurile funcŃionează”. este şi va fi. asemenea Solidelor Platonice. FrecvenŃele vibraŃiilor respectă proporŃiile scării diatonice muzicale. care la rândul lor. a involuat. asemenea undelor de radio emise de o antenă. pe care îl vom denumi ETER. pleacă de la premisa.27 Teoria a Tot Ceea Ce Este După toată această incursiune. sunt divizate în alte şapte subdimensiuni şi tot aşa. pretutindeni. arată ca nişte sfere ce se expandează. De aceea ele sunt formate din două unde plane. că tot ceea ce a fost. în care se experimentează viaŃa. ce se combină în structuri geometrice. Undele vibratorii deplasându-se în spaŃiul tridimensional. este o iluzie. una care dă direcŃia de propagare şi alta care îi dă caracteristicile. este o singură “entitate”. Din acest motiv ele au fost 120 .istoria rasei noastre şi să înŃelegem că civilizaŃia umană. În termeni foarte simpli. putem în sfârşit să schiŃăm un model al realităŃii ADEVĂRAT . Aceste vibraŃii dau naştere la sfere circumscrise. un singur sistem. Particulele subatomice se formează ca mici perechi de vârtejuri în apă. sub forma unui torus. care întradevăr să funcŃioneze şi să ne dea explicaŃii logice la toate enigmele şi paradoxurile ştiinŃei. Materia nu există. nici decum nu a evoluat liniar din maimuŃă şi din omul de grotă!!! 2. nu în plan. demonstrată prin nenumărate experimente. până la infinit. cea mai simplă asemănare a sa fiind cu un ocean de energie inteligentă. iar legile fizice se supun celor ale oscilaŃiilor şi ale mecanicii fluidelor.

lumile. diferitele densităŃi. galaxii. Organele de percepŃie ale fiinŃelor. al hologramei. însă este ierarhizată pe nivele de conştiinŃă.denumite unde de torsiune. planete. acest proces fiind denumit evoluŃie. Diversele entităŃi sunt preprogramate. 121 . în toate părŃile sale. de a se reuni cu totalul. ce este prezentă în fiecare bit din această energie. crează iluzia separaŃiei. humanoizi). Deci. Modelul final este foarte asemănător cu al unui JOC VIRTUAL PE COMPUTER. însă la scară mai mică. stele. plante. îşi păstrează identitatea. sau dacă vreŃi. care au diferite nivele de frecvenŃe. după cicluri cosmice prestabilite. Totul este construit pe principiul fractalilor. asemenea posturilor de radio. chiar dacă sunt în acelaşi spaŃiu. minerale. Semnalele electrice şi partea de “hardware” sunt date de vibraŃiile eterice. ViaŃa în sine există ca urmare a mişcării vibratorii în acest ocean energetic şi este structurată pe o multitudine de nivele de experienŃă (densităŃi de vibraŃie). iar “software-ul” fiind de fapt inteligenŃa. din atmosfera Pământului. Fiecare parte are doar un singur Ńel şi anume. nu se deranjează unele pe altele. InteligenŃa părŃilor funcŃionează după aceleaşi principii ca întregul. Scopul principal este experimentarea. Tot ceea ce există este viu şi este supus unor cicluri periodice de evoluŃie. fiind limitate la anumite spectre de frecvenŃă. prin creerea de lumi (universe. în scopul de a realiza anumite funcŃii. putem spune că universul este INTELIGENT şi TEHNOLOGIC. adică întregul se regăseşte în formă identică. energii şi inteligenŃă. Ea este ETERNĂ şi deşi poate lua diverse forme fizice. imaginile de pe monitor reprezentând materia. ConştiinŃa este o caracteristică intrinsecă a tot ceea ce există. prin intermediul ADN-ului.

se pot transforma în “superoameni”. Dacă astfel stau treburile în univers. înseamnă că se deschid perspective nebănuite în ceea ce priveşte noi forme de energie. inepuizabile şi gratuite şi de tehnologii. 122 . teleportare. fenomenele paranormale devenind ceva “normal”. atunci însăşi legile fizice ale universului tridimensional pot fi încălcate. pe măsura evoluŃiei lor. capabilă de a manipula şi controla energia brută. călătorii în timp. bazate pe antigravitaŃie. porŃi stelare. etc… Şi dacă forŃa motoare ce stă în spatele formării materiei este CONŞTIINłA.adică “baza personală de date”. iar oamenii. dezvoltându-şi abilităŃi şi puteri asemănătoare zeilor mitologici.

123 .

sub formă de imaginaŃie.1 Puterea ImaginaŃiei Indiferent din ce domeniu ar fi creaŃia umană. nu reprezintă decât una din infinitele variante posibile şi a fost creat de alegerea noastră conştientă. Modul în care s-a realizat experienŃa pe planeta Pământ în ultimele mii de ani. Universul nu o judecă şi nu are preferinŃe. invizibilă ochiului. din fiecare secundă. “după chipul şi asemănarea Sa”. asemenea unui teren de joacă. Legea cauzei şi efectului ne spune că nimic nu se întâmplă în univers fără a avea o cauză. unde să ne desfăşurăm viaŃa. o cauză. Acesta este cel mai mare dar pe care Creatorul ni l-a dat când ne-a creat. un aparat tehnic. o existenŃă fizică tridimensională. Ea reprezintă energia primordială care pune în mişcare energia brută şi o transformă în realitate fizică. Ne-a dat-o în scopul ca la rândul nostru să creăm o lume proprie. TendinŃa noastră de 124 . de natură energetică. noŃiunile de timp. în aşa zisa materie. fără ca mai întâi să fi existat în forma unui gând. din punctul său de vedere nimic nefiind dureros. o teorie ştiinŃifică. Lumea gândului şi a imaginaŃiei este o lume pur energetică. însă ea este reală şi de fapt este cea care împreună cu vorbele şi faptele reprezintă cele trei etape ale creaŃiei umane. spaŃiu şi luptă pentru existenŃa neexistând cu adevărat. ci este doar atât: o variantă posibilă. ea are în spate o forŃă motoare. fie ea o operă artistică. pe tot parcursul istoriei sale. doar vrea să experimenteze toate variantele posibile. Nu este nici pe departe cea mai bună. CREATORUL ŞI CREAłIA 3. sau cea mai benefică.3. Nimic nu poate lua formă fizică.

El a fost denumit “Creatorul Unic”. nu există şi nu va exista niciodată altcineva. tot ceea ce era capabilă să facă era doar să-şi imagineze. ele au existat şi există din belşug. Nu a existat. însă nu sunt popularizate pe larg. în funcŃie de preferinŃele şi nivelul de înŃelegere al fiecărei colectivităŃi. prin aceasta punându-ne amprenta în istoria planetei. Nu se pune problema demonstraŃiilor ştiinŃifice. Deci.2 Creatorul Universal Absolutul a fost este şi va fi. “Unicul Zeu”.mai bine. să creăm opere artistice din cele mai extraordinare. Un lucru este însă sigur. ForŃa imaginaŃiei este de fapt tot ceea ce există în Univers. fiind nemişcată. ne-a făcut să dezvoltăm ştiinŃa şi tehnica. care i-au controlat si dirijat pe cei mulŃi. 3. Este la fel ca şi când stăm întinşi în 125 . este esenŃa Creatorului. sau “Dumnezeu”. Ca model fizic cel mai uşor de imaginat ar fi ca o “mare de energie conştientă”. indiferent ce nume i-am da nu are nici o importanŃă. de-a lungul mileniilor. de evoluŃie. Important este să înŃelegem cine este şi ce face în acest mare joc. să viseze la tot felul de experienŃe. care s-a păstrat cu sfinŃenie în cercuri secrete. denumit viaŃă. de acŃiuni care însă nu sunt posibile în lumea absolutului. în care fiecare părticică are proprietăŃile întregului şi este în sine o unitate de conştiinŃă. această energie conştientă de ea însăşi. este singura modalitate prin care s-a putut face posibilă realizarea de experienŃe fizice într-o lume a absolutului. de către cei “aleşi”. din aceleaşi motive. sau “Tot Ceea Ce Este”. peste tot şi în toate. Acesta este cel mai mare secret al tuturor timpurilor. “Marele Zeu”.

ce ar putea fi interpretate de traductori adecvaŃi. după tovărăşie. Stările de agregare solid. o reŃea infinită de curgeri energetice. aceasta realizându-se asemenea mişcării valurilor adică prin vibraŃie proprie. nu sunt materiale şi nici adevărate. trucuri pe care creierul şi organele noastre de simŃ ni le joacă pentru a ne păcăli şi a 126 . lichid şi gazos s-au realizat prin câmpuri de forŃă proprii. asemenea câmpului din jurul unui magnet. stelele. pe malul mării şi ne simŃim bine. Astfel s-au format lumi. Şi atunci ce era de făcut? Absolutul fiind singur. fără a auzi nici un sunet. galaxiile. în bătaia brizei şi a soarelui. formate din energie de tip luminos şi având diferite câmpuri proprii de forŃă. ca ochii şi urechile noastre. creând diverse zone distincte. apoi interpretate în interiorului unui computer. Orice este în universul acesta. nemaifiind nimeni altcineva. s-au creat “realităŃi virtuale”. Deci lumile create. relaxaŃi şi fericiŃi. doar el. tridimensionale. având diverse forme şi culori. sunt realizate pe acest principiu tehnologic. deodată a apărut soluŃia.pat cu ochii închişi şi visăm conştient că suntem pe plajă. fără a vedea nici măcar un punct. creierul uman. Nu este o separaŃie fizică. cum ar fi posibil ca un sistem unic şi închis să se separe cu adevărat? Este doar un flux. inclusiv omul. Cât credeŃi că aŃi putea rezista în această stare? Dar iată. Ele nu sunt solide. Deoarece nu există “aici şi acolo”. planetele sunt pur şi simplu imagini holografice. datorate unei multitudini de frecvenŃe de vibraŃie. prin oscilaŃie. ca fiind obiecte materiale separate şi distincte. idea primordială! Acest imens ocean s-a împărŃit în miliarde şi miliarde de părticele. Nimic nu este mai trist decât să fii singur într-o cameră sferică cu pereŃii albi. care de fapt nici nu ar fi posibilă. tânjea după experienŃă. sunt impresii.

ca un lanŃ interdependent şi cu o precizie matematică absolută. de a se reîntoarce la Sursă. adică fiinŃele: plantele. După realizarea cadrului. de fiecare dată când un suflet intră într-un corp îşi şterge memoriile anterioare. a decorului. Aceasta se face prin relaŃia pe care ele o au unele cu celelalte şi cu mediul înconjurător. prin călătoria lor de-a lungul unui lung drum. sau spirite. de-a lungul a multiplelor cicluri de încarnări. funcŃionând pe principii informatice. a scenei.ne da senzaŃia că sunt reale. animalele şi oamenii. sisteme tehnologice foarte complexe. Însă în adevăr nu există separaŃie între ele şi nici între ele şi mediu. demonstrând un nivel incredibil de inteligenŃă. aşa zisele suflete. s-au realizat actorii. Oamenii faŃă de plante şi animale au capacitatea de a crea lumi după propria voinŃa pentru a învăŃa din diversele experienŃe şi încet. Totul a fost proiectat într-un perfect echilibru. încet. De aceea s-a spus din vechime că omul este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi că El este în fiecare dintre noi. asemenea computerelor. denumit evoluŃie. de care sunt responsabile anumite părŃi specifice ale întregului. 127 . în spatele iluziei totul este interconectat. Pentru ca experienŃa şi implicaŃia să fie totale. Fiecare din aceste fiinŃe sunt de fapt instrumente. în scop de experimentare. Ele sunt folosite de către entităŃile de conştiinŃă. denumite Gardienii CreaŃiei. fiind un singur sistem.

care sunt în număr infinit. în care sunt posibile anumite spectre de probabilităŃi. căci eşecul de a promova la nivelul următor ne va face să rămânem încă un ciclu de douăzeci şi cinci de mii de ani în lumea tridimensională. aşa cum greşit a presupus Darwin.3 CreaŃia şi Experimentul VieŃii În acest complex de lumi. există diferite nivele de experienŃe. ForŃa motoare este “intenŃia”. se poate concluziona că după anumite cicluri de acumulări cantitative au loc salturi calitative. ci energetico-vibratorii. bazate pe aşa zisele legi fizice specifice. plantele şi animalele pe nivelul al doilea. cum de altfel a presupus Descartes. pe al patrulea nivel şi cum vom putea ajunge acolo. acestea sunt cu adevărat întrebările pe care trebuie să ni le punem în aceşti ani decisivi. ce oferă fiinŃelor anumite grade de libertate.atât 128 . Ce este mai departe.3. ea poate apare şi ca o reacŃie la schimbarea condiŃiilor exterioare. până când vom fi pregătiŃi să mergem mai departe. iar omul pe cel de-al treilea. În principiu sunt şapte nivele de bază. ci doar asistată. evoluŃia conştiinŃei nu se poate face altfel decât conştient. Mineralele sunt pe nivelul întâi. fiecare având diferite scopuri şi funcŃii. ea nu poate fi impusă de altcineva. Din studiul evoluŃiei vieŃii în trecut. Nici pe departe nu este vorba de un proces liniar. care însă nu sunt altceva decât limitări voite. EvoluŃia nu este legată neapărat numai de factorii climaterici şi cei de nutriŃie. care pur şi simplu propulsează o specie de pe un nivel inferior pe altul superior. Deoarece nu este nimic altceva decât conştiinŃă. prin voinŃă proprie. influenŃa conştiinŃei trebuind înŃeleasă ca fiind primordială . însă nu este vorba de procese pur mecanice. în marele plan al creaŃiei.

În plus. Aşa cum au arătat cercetările recente asupra ADN-ului. fără a avea o formă anumită. exact cum ar fi crearea de imagini pe monitorul unui computer. într-o clipire. acesta este format. Însă aceste particule subatomice. în funcŃie de frecvenŃa vibraŃiilor luminoase exterioare şi nefiind nimic “solid”. nefăcându-se. cercetările arheologice moderne contrazic faptul că omul se trage din maimuŃă. dacă vreŃi o analogie. De altfel. odată ce i s-a modificat frecvenŃa vibratorie. Odată înŃeles acest lucru. protonii şi neutronii nu respectă modelul planetar în miniatură. El este doar înrudit cu aceasta. adică electronii. trecerea de la un nivel la altul. ci mai degrabă sunt aglomerări de vibraŃii cu mişcări atât de rapide încât se creează o ceaŃă. ele apar şi dispar din realitatea noastră. Acestea se asociază în forme geometrice. cu viteze atât de mari. cea de grup. dând 129 . sau cu două pâlnii puse cap la cap. prin tranziŃii liniare de milioane de ani. sunt asemănătoare cu nişte vârtejuri. Este. orice structură. sau modificat. cât şi conştiinŃa mai înaltă. ea există atâta timp cât există impulsurile electromagnetice necesare şi este în funcŃie de acestea. încât percepŃia noastră nu este conştientă de aceasta.conştiinŃa proprie. sunt formate la rândul lor din puncte fixe date de undele staŃionare ale intersecŃiilor acestor mişcări vibratorii. ele sunt formate din nori vibraŃionali energetici. este uşor de imaginat cum evoluŃia se face după voia şi planul Creatorului. UnităŃile vibratorii de bază. fie ea celulă sau organism sunt modificate instantaneu. care este responsabilă de planeta Pământ. călătorind în mai multe realităŃi paralele. Fizica cuantică a demonstrat că particulele subatomice nu sunt mici unităŃi solide. în etape. asemenea Solidelor Platonice. aşa cum greşit a presupus ştiinŃa clasică materialistă.

doar mintea este maşinăria ce face analize ale trecutului şi estimări viitoare.4 Uitarea IntenŃia Creatorului de a realiza aceste lumi şi experienŃe. de-a lungul succesivelor incarnări. De exemplu. nu mai suntem conştienŃi unde ne aflăm şi ce este în jurul nostru.naştere aşa ziselor particule subatomice. Ea este asemenea unui computer. bazându-se pe informaŃiile luate din mediul exterior. Uitarea este o caracteristică funcŃională a conştiinŃei şi anume de a se lăsa furată de experienŃă. un cub. devenind parte din acŃiune. 3. entităŃile separate din întreg. plângând sau râzând. iar trăirile îmbrăcând de multe ori forma luptei pentru supravieŃuire. Odată cu schimbarea frecvenŃei de vibraŃie a mediului respectiv. pentru dimensiunea a treia. Cu timpul însă. care trăieşte 130 . care au fost stocate în baza sa de date. dragoste absolută şi bucurie. implicarea devenind totală. ConştiinŃa pură are tendinŃa de a trăi în prezent. care la rândul lor formează atomul. s-au lăsat furate de stimulii exteriori şi de intensitatea evenimentelor. Toate însă sunt de fapt punctele fixe (nodurile staŃionare) care crează impresia de particule. de unde vin şi în ce scop sunt aici. în care noi suntem acum. dând naştere la adevărate tragedii. cu mare încărcătură emoŃională şi uitam cine suntem. uitând cine sunt. Este ca şi când ne uităm la un film de acŃiune. a fost şi este de curiozitate. aceste forme reprezintă două tetraedre regulate cu bază comună. aceste structuri geometrice îşi schimbă forma la cea corespunzătoare. de a lua forma ei. iar pentru densitatea a patra. împreună cu personajele virtuale ale filmului.

fiecare suflet având în fiecare moment libertatea de a alege între cele două. de-a lungul timpului. sufletul. iar viaŃa era un adevărat Paradis. ştergerea memoriilor anterioare şi apariŃia entităŃilor. fiind conştientă numai de informaŃiile recepŃionate prin intermediul organelor de simŃ. Ele nu fac parte din alt sistem. şi pe măsura revenirii memoriilor anterioare. în sens intrinsec. căci nu mai există nimeni şi nimic decât Dumnezeu. Totul este interpretarea minŃii. La naştere. a acestei iluzii. trăind în pace. Însă nici ea şi nici trupul nu reprezintă adevărata noastră identitate. La fel noŃiunea de suferinŃă. demonice. astfel încât s-a trecut la extinderea spectrului ei de la pozitiv la negativ. PercepŃia la nivelul sufletului este de fapt cea adevărată. Însă această experienŃă era unilaterală. Aceasta duce la evoluŃia spirituală. ele sunt unelte de experimentare. în funcŃie de concepŃiile şi modelul de viaŃă al fiecărei colectivităŃi. este iluzorie şi relativă. este liber şi este cunoscător al adevărului. Satana fiind o altă faŃetă a Sa.numai la nivelul trupului şi al acestei realităŃi. La începutul creaŃiei sufletele îşi aminteau cine sunt. Adevărata esenŃă a noastră este entitatea proprie de conştiinŃă. a fost necesară pentru realizarea experienŃelor complexe. nu doar al celui personal. sufletul începe să facă alegeri din ce în ce mai pozitive. NoŃiunile de bine şi rău nu sunt reale. aşa zise negative. De aceea s-a introdus uitarea. ele sunt date de interpretarea mentală personală. care este etern. este reacŃia la evenimentele exterioare pe care aceasta o dă în funcŃie de programarea care i s-a făcut. ea este singura capabilă de a ne scoate din iluzie şi de a ne elibera. în interesul grupului. fiecare individ are memoria “albă”. apoi pe 131 . armonie şi dragoste. Crearea celor două forŃe “binele şi răul”.

despre ce este viaŃa şi cum trebuie ea trăită. prin filtrul raŃiunii. Păcatul nu există cu adevărat. Putem spune că în cea mai mare parte funcŃionăm pe “pilot automat”. Este o minciună inventată de cei care au avut intenŃia de a-i Ńine pe cei mulŃi în frică. programările anterioare se înregistrează în baza de date şi la orice stimul sau acŃiune care se repetă reacŃia este identică. prieteni. fără putinŃa de a o controla. Mecanismul de funcŃionare al minŃii şi al maşinăriei umane este următorul: în timp. fără a o mai trece prin gândire. pe cea care ne este cea mai avantajoasă şi plăcută. unde cei răi vor îndura chinuri groaznice. cu scopul de a-i putea conduce şi controla. toŃi cei din jurul său. experienŃe fizice. dintr-o gamă de probabilităŃi. ci care au doar puncte comune. inconştient. Să ne reamintim că forŃa creatoare este conştiinŃa. Sufletul devine un “spectator” fără a lua iniŃiative proprii. denumit Iad. care ne Ńin în energie negativă şi ne transformă experienŃa vieŃii întrun coşmar. Suntem înzestraŃi cu această putere de a alege în fiecare moment. ea crează materie. şi aşa mai departe. Ne transformă într-un “robot”.măsura trecerii timpului. iar experienŃa este de tip “reactiv” la evenimentele şi stimulii exteriori. Nimic însă nu este mai dăunător evoluŃiei conştiinŃei noastre decât acest mod de a trăi mecanic. De aceea nu vom întâlni doi oameni care să gândească identic. face aceleaşi glume. rude îi adaugă un sistem de concepŃii şi credinŃe. dă aceleaşi replici. nimeni nu este pedepsit după moarte pentru păcatele sale şi nu există un astfel de loc fizic. automată. sau mişcări necontrolate. părinŃi. aceleaşi ticuri. În timp ce sufletul propriu stă într-o stare de 132 . ce are aceleaşi tabieturi. Iadul adevărat este aici pe Pământ şi este dat de erorile în gândire. educatori.

fără a avea nici un control asupra lui. neavând nici o utilitate. Ele ne supraîncarcă mintea cu gânduri negative. este doar ajutată şi asistată. Acesta este modul în care majoritatea dintre noi funcŃionăm. gândurile. care se amplifică şi se învârt în cerc. fără a fi convins. de unde venim şi unde ne ducem şi de ce performanŃe suntem capabili. făcând analize inutile. Ce este de făcut? Aşa cum spuneam. spre asta tindem în viitorul apropiat şi vom discuta ce consecinŃe extraordinare va avea asupra noastră. el va fi utilizat în viitor. la început aceasta va părea imposibil. căci iureşul gândurilor este asemenea unui fluviu care se pare că curge continuu. pentru că nimeni nu ne-a învâŃat altfel şi pentru că am fost păcăliŃi în ceea ce priveşte propria noastră identitate. să aibă voinŃa de a lucra cu el. Nimic nu se poate face cu jumătate de măsură. De cele mai multe ori. sau face. folosindu-se de noi. acestea sunt din spectrul negativ. fiecare individ trebuie să vrea să evolueze. În aceasta constă evoluŃia omului. alte entităŃi de conştiinŃă. efectul fiind secarea trupului de energie şi de multe ori dureri de cap.a ceea ce gândeşte. Adevărul este însă altul! Natura nu ar fi făcut risipă de material dacă el nu ar fi fost necesar. Apoi prin exerciŃii menite a opri acŃiunile şi mintea. sau de inimă. simte. Sigur.“adormire”. în sensul autocontrolului personal . Ni s-a spus că avem un creier din care nu putem folosi decât 5-10 % şi un ADN din care 90% este reziduu. Cum se poate realiza practic aceasta? Mai întâi prin cunoaşterea şi acceptarea adevărului. cine suntem. evoluŃia nu se face de la sine. din acest câmp de conştiinŃe care ne înconjoară. dar după un timp lucrurile se vor 133 . iau comanda trupului şi a minŃii noastre. chiar dacă nu în prezent.

încet. Cu timpul. Etapa următoare este observarea conştiinŃei şi a energiei proprii şi observarea altor persoane. Vom vedea când conştiinŃa este trează şi când adoarme. care pur şi simplu distrug sănătatea celulelor. o mai mare putere de focusare şi concentrare şi un surplus general de energie. vom descoperi o lume nouă. Gândurile şi emoŃiile negative emit substanŃe otrăvitoare. De fapt. ne va cuprinde fiinŃa. care nu sunt nici necesare. Stând mult mai mult în partea pozitivă a experienŃei. mai veseli. necunoscut anterior şi ne vom îngrozi cât de distructiv am putut să trăim înainte. este timpul exerciŃiilor de autocontrol. vom înŃelege mecanismele energetice care ne pun în mişcare şi câte din gândurile şi acŃiunile noastre sunt efectul voinŃei personale şi câte nu. Foarte mult de lucru vom avea cu controlul şi stăpânirea gândurilor inutile şi a emoŃiilor negative.schimba şi o pace mentală nemaiîntâlnită anterior. intensitatea şi durata acestora se va reduce drastic. care au scopul de a ne pune în controlul propriei noastre persoane. cât mai mult posibil. efectul fiind o pace mentală. nici în avantajul nostru. Şi ne mai întrebăm de ce medicina modernă a constatat că stressul este principala cauză a bolilor grave! 134 . emis de creier şi care se îndreaptă la fiecare celulă. un mod nou de a trăi şi percepe viaŃa. Încet. funcŃionarea noastră fiind controlată de forŃe exterioare. Aceasta este prima victorie în stăpânirea şi controlul complexei maşinării umane. Să nu uităm că fiecare gând şi emoŃie îşi au un corespondent chimic. ne vom simŃi mai bine. fiind mult mai mult tentaŃi de a avea relaŃii de dragoste şi compasiune faŃă de semenii noştri. Abia după ce am înŃeles aceasta.

care aşteaptă să vadă ce alegere se va face în momentul următor. sau mai bine zis. la nivelul său de conştiinŃă. De ce? Pentru că este conştient că nu sunt reale. Înainte de fiecare întrupare. ce oferă un surplus de suspans Creatorului. ExperienŃele. atunci când vom avea voinŃa necesară. peste care nimeni nu intervine. este asigurat. ştim că este doar un film. Ele sunt doar experienŃe şi nimic mai mult. în funcŃie de agenda proprie. căci aceasta a fost alegerea noastră. iar actorii nu se omoară cu adevărat. aşa zise negative. scenariul în care va avea loc viaŃa respectivă. sau dramele. Mai pe înŃelesul tuturor. toate scenariile fiind scrise dinainte. să înŃeleagă că cel mai important lucru este dragostea. De fapt fiecare conştiinŃă trece. nu sunt percepute de El astfel. Scopul suprem al fiecărui suflet. este vorba de faptul că. deşi rezultatul se ştie. sufletele îşi aleg conjunctura. dinainte proiectate. spectre de realităŃi paralele. Noi am creat această lume şi numai noi. care reprezintă tot ce este. aşa cum noi stând relaxaŃi în fotoliu şi urmărind un film. este de a se 135 . uitarea făcându-le reale şi mai ales palpitante. totul se întâmplă simultan. În lumea absolutului neexistând timp. Astfel putem înŃelege de ce Dumnezeu nu intervine să facă pace şi bunăstare pe planetă.3. şi să evolueze spiritual. de-a lungul acestei lungi călătorii cosmice. stă într-o stare de permanent extaz şi dragoste necondiŃionată pentru creaŃia sa. într-un permanent “moment prezent”. aceasta având în final un singur scop. prin alegerile proprii.5 Totul Este Doar o Joacă Creatorul. prin realităŃi paralele. căile de ajungere la destinaŃie sunt multiple şi fac parte din înzestrarea fiecărui suflet cu libera alegere. o vom putea schimba.

care ar trebui să ne înspăimânte mai mult decât părăsirea ei! Aici suntem doar călători astrali. în ansamblu aceasta este calea perfectă pe care trebuie să o parcurgă. originea şi locul nostru real nu este aici. uniunea cu tot ce este. Frica de moarte. 136 . Adevăratul nostru scop aici pe planetă. Fiecare suflet are proprii săi ghizi astrali. este de a descoperi scânteia de divin din sufletul nostru. este poate cea mai mare frică pe care o avem. este cea mai bună variantă pentru noi. asemenea părinŃii pe copii. Totul fiind dinainte programat. în felul său. desigur cu efectele dureroase aferente. Însă pentru aceasta el trebuie să treacă printr-o serie de experienŃe. unde nu există suferinŃă sau luptă pentru supravieŃuire. De fapt este şederea aici pe planetă. că toŃi suntem unul şi să descopere divinul înăuntrul său. în care sufletul eliberat de carcasa şi limitările trupului. să nu ne fie frică de viitor! El este asigurat. experimentează extazul. până când va realiza că totul este doar lumină şi iubire necondiŃionată. Însă aşa zisul moment al morŃii este de fapt cel mai minunat moment al vieŃii. total opuse. ca prin farmec. Până atunci însă. viaŃa noastră se va schimba la o sută optzeci de grade. entităŃi energetice de lumină care-l ocrotesc şi direcŃionează prin viaŃă.reîntoarce înapoi la Sursă şi de a avea pace şi linişte. Deci să nu ne temem. perfect calculat. iubirea necondiŃionată şi potenŃa absolută. ci în lumea absolutului. extratereştri. pe drumul evoluŃiei. cu o precizie matematică şi oricât de grele ar părea unele situaŃii prezente. destinaŃia fiind dinainte asigurată. vom orbecăi în întunericul adânc al necunoaşterii şi al uitării şi vom sta în partea întunecată a lumii. drumul fiecărui suflet este. Când vom ajunge să realizăm aceasta.

Accidentele se întâmplă pentru că au un scop. totul se transformă”. cât şi pentru cea de grup. o viziune clară despre viitor şi să ne focalizăm asupra ei. 137 . Nimic nu se întâmplă întâmplător în acest univers. cu care trebuie să se împace. devenind din nou viaŃă. denumit viaŃă şi cât de perfect este el proiectat. mereu. pentru a reanaliza cele învăŃate şi a vedea ce este cel mai bine de făcut în continuare. nu avem nici un motiv de frică. vom putea zice că am trăit cu adevărat. Trupul fizic este cel care rămâne şi conform principiului că “nimic nu se pierde. să privim fiecare eveniment din viaŃa noastră cu recunoştiinŃă. ViaŃa este un dar preŃios şi este prea scurtă pentru a o irosi în van. Să fugim de orice interpretare negativă pe care ego-ul nostru este tentat să o dea. Cât despre noi. În vechime se spunea că fiecare om are o soartă. astfel ca prin propria voinŃă să evoluăm spiritual. mereu. căci nu o poate schimba. Deci să ne fixăm obiective din cele mai grandioase. atât pentru conştiinŃa proprie. hrană pentru plante şi animale. Iar moartea nu vine decât când sufletul şi-a încheiat agenda şi nu mai are nici un scop aici. să creăm cât mai mult şi mai extraordinar. Şi dacă nu ne place prezentul. cel mai simplu este să ne fixăm un obiectiv. Numai astfel vom putea opri stilul acesta de a trăi “în cerc “. cu precizie matematică. adică de a ne învârti în jurul aceluiaşi punct. căci el ne ajută să ne autodefinim “cine suntem şi cine vrem să devenim”. Vedem deci cât de magistral este acest proces. Să învăŃăm să acceptăm. până la sfârşitul vieŃii. doar de bucurie şi de a folosi fiecare moment la maximum. totul este perfect proiectat dinainte. Atunci se reîntoarce de unde a venit. este numai împotriva noastră.Deci să ne bucurăm. reintră în ciclul natural al Pământului. Numai astfel în final.

Aceste energii. Ceea ce se vede şi ceea ce rămâne de-a lungul istoriei unei civilizaŃii sunt creaŃiile ei. Totul este interconectat la nivel energetico-spiritual. operele de artă. Numai când ne uităm în viitor totul pare complicat. ViaŃa ca definiŃie. privind peste veacuri. asemenea recepŃiei staŃiilor TV. stele. totul. ştiinŃele. nu există decât un singur sistem. construcŃiile. această vibraŃie ar înceta. asemenea semnalelor radio. fără a se deranja unele pe altele. Fiecare entitate recepŃionează semnalele pe care este acordată. planete şi fiinŃele aferente ar dispare instantaneu. având nenumărate frecvenŃe. având frecvenŃe diferite de oscilaŃie. observăm cum totul este perfect şi parcă nu există secvenŃialitate. nu este altceva decât un proces fizic şi mental datorat curgerii energiei. toate evenimentele par să fie acolo simultan. PercepŃiile organelor de simŃ sunt 138 . sau lupta pentru existenŃă nu se văd. se suprapun în acelaşi spaŃiu. tehnologiile. dacă ne uităm în trecut. galaxii. 3.6 Despre Energie Totul este energie. nimic nu este separat. Orice gând. aşa cum imaginea de pe ecranul televizorului dispare când îl închidem. Dacă această mişcare. experienŃele negative au dispărut rămânând doar nostalgia unor vremuri frumoase. În fiecare secundă recepŃionăm semnale energetice atât de la alŃi oameni. cât şi de la mediul înconjurător. orice senzaŃie. filozofiile. Fluxurile de energii. orice sentiment este o emisie de energie care călătoreşte instantaneu în tot sistemul. lucrurile mici de satisfacere a nevoilor trupeşti. noi înşine suntem energie. se intersectează creând o reŃea de o complexitate greu de imaginat.De deasupra.

În acest proces de redescoperire a adevăratei noastre identităŃi. prin această mare de energie conştientă. Corpul fizic al omului nu este singurul. Fiecare gând creează o realitate. ceea ce noi facem. aşa zisele corpuri de lumină. de reamintire mai exact. însă. adică de materializare în lumea fizică depinde de intensitatea sa. este inclus şi Creatorul. el însuşi redescoperindu-se pe El şi evoluând. cum ar fi corpul astral. trăind diferite aventuri. nici de aparate electromagnetice de măsurare. facem pentru El. în această hologramă generală mutidimensională. Singurul aparat capabil de a o înregistra este trupul uman. frecvenŃa energetică este şi ea joasă. ea nu poate fi percepută nici de organele de simŃ. cum este cazul omului. Orice gând. deşi însumată poate ajunge la valori imense. ca şi cele trăite în starea de veghe. iar gradul ei de densitate. iar nivelul 139 . în funcŃie de realitatea pe care este proiectată să o experimenteze. Când suntem nervoşi sau supăraŃi. La nivel personal. cum sunt de exemplu îngerii. suntem pentru El cum sunt celulele pentru trupul nostru. creând o hologramă luminoasă. mai sunt încă şase învelişuri similare. Energia care stă la baza emoŃiilor umane este de o intensitate foarte redusă. În timpul somnului corpul astral se desprinde de cel fizic călătorind prin realităŃi. Crearea realităŃii fizice necesită însă o intensă focusare şi menŃinerea aceluiaşi gând (obiectiv) timp îndelungat. Noi şi El suntem acelaşi. sau cel eteric.limitate la anumite game de frecvenŃe. Ele este sensibil la aceasta şi răspunde foarte prompt la orice stimul. altele mai rarefiate. toŃi suntem acelaşi. la rândul Său. având densităŃi din ce în ce mai mici. orice emoŃie este energie creatoare. Unele trupuri au densităŃi energetice mai mari. căci nefiind separaŃie între noi şi El. aşa cum o demonstrează procesele din univers. care sunt la fel de reale sau virtuale.

Faptul că nu avem din belşug energie. frecvenŃa este ridicată şi suntem plini de energie. Cu răbdare. SituaŃia opusă este “autodistructivă” şi chiar dacă efectul nu se observă imediat. în timp ce la lucru. fiind hrănite cu “apă vie”. Când suntem veseli. memoria funcŃionează mai bine. prin gânduri şi atitudini negative. să avem un hobby. deoarece ea este infinită în univers. să iubim. implică un schimb de energie. atunci ambele persoane vor avea de câştigat. iubitori. la un concert. suntem superenergizaŃi. să râdem să ne bucurăm din orice. măcar în timpul liber. Vom vedea că la anumite ocazii. Orice contact interuman. abia după ora închiderii parcă mai prindem puŃină viaŃă. şi ne simŃim perfect sănătoşi. capabili de a “răsturna munŃii”. nu este greu de loc. De aceea este foarte important autocontrolul şi să stăm cât mai mult în energie înaltă. ConştiinŃa are o proprietate foarte interesantă. este din cauză că noi o blocăm mental. nu neapărat numai cel fizic. Crăciun. FrecvenŃa noastră vibratorie şi nivelul energetic sunt în strânsă dependenŃă de emoŃiile noastre. căci toate celulele din corpul nostru se bucură. persoanele respective influenŃându-se reciproc. în ceea 140 . în sensul că îşi vor amplifica energia proprie. în timp el va apare cu siguranŃă. la un mare meci de fotbal.de energie din corpul nostru este scăzut. Concluzia este să încercăm pe cât posibil să facem ceea ce ne place. monotonia a ceea ce facem ne Ńine într-o vibraŃie şi energie foarte joasă. vom putea învăŃa să ne observăm nivelul de energie şi de vibraŃie. Să creăm. de ziua onomastică. De aceea dacă schimbul de energie se face conştient şi nu egocentrist. dacă nu în totalitate. Acestea au efectul de a ne rebalansa energia şi de a ne reîncărca.

extraterestre şi chiar de a crea sau modifica materia. posibile însă în alte condiŃii de frecvenŃă. de a se teleporta. de a comunica telepatic cu alte entităŃi mai evoluate. care au făcut ca puterea să fie concentrată în mâinile a câtorva. Din cele mai vechi timpuri. reale. De-a lungul istoriei omenirii. Şi am crezut că există unii oameni mai speciali decât alŃii. Şi toate acestea doar cu ajutorul minŃii. dar necunoaşterea şi iluzia luptei zilnice pentru existenŃă. nu a celor mulŃi. sau ale grecilor antici. FrecvenŃa mai ridicată înseamnă un grad mai ridicat de percepŃie a sistemului. au existat cunoştiinŃe înalte despre legile universale. ca întreg. Din punct de vedere fizic. cu care se simt conectaŃi. în ei şi în puterea Creatorului. precum şi manipularea din umbră a ştiinŃei şi tehnologiei. s-a făcut prin diferenŃierea frecvenŃelor vibratorii. ca şi când ar fi invenŃii sau minciuni. De aceea nici nu ne-am pus problema ce au acei oameni în plus faŃă de noi. 3. Ńinute în secret. ne-au făcut să le sfidăm. prin luarea de informaŃii din baza de date universală. au demonstrat-o nenumăraŃi maeştri. oameni capabili de a levita. ierarhizarea conştiinŃei pe diferite nivele de evoluŃie. vindecători. Adevărul este că ei nu au nimic în plus. Este cunoscut cazul “şcolilor misterelor” ale egiptenilor.7 ÎnvăŃături Vechi Toate aceste adevăruri au fost şi sunt în faŃa ochilor noştri. decât credinŃa. Efectele acestei creşteri vibraŃionale sunt din punctul nostru actual de vedere de-a dreptul miraculoase. De fapt miracolele sunt fenomene naturale.ce priveşte frecvenŃa. 141 . pe vremea lui Pitagora. de a călători în timp (aşa zişii profeŃi).

venit pe Pământ dintr-o dimensiune superioară de existenŃă. Problema este ce vrem să facem acum. necunoaştere şi supunere. în cadrul unor societăŃi secrete oculte. au părut exagerări ale unui idealist. a fost doar una din infinitatea de probabilităŃi în care se poate trăi viaŃa. care sfidau legile fizice ale acestei lumi. care le-au Ńinut pentru ei. acestea fiind create pe premise false. sfidând şi chiar negând religiile oficiale. ba 142 . de-a lungul evoluŃiei noastre. a luminii şi a iubirii. cea a dragostei şi a luminii. asta contează! Să nu uităm că noi suntem creatorii propriei noastre experienŃe. căci despre el este vorba. nu era o fiinŃă umană la fel ca noi. trebuie să îmbinăm ştiinŃa şi tehnica cu o spiritualitate a adevărului. Prin exemplul personal şi prin demonstraŃiile sale miraculoase. Adevărul este că Isus. când am aflat adevărul? Atâta timp cât am fost păcăliŃi. ci un fiu al Luminii. în scopul de a Ńine masele în frică. precum şi dezvoltarea vertiginoasă a tehnicii. A fost aceasta bine sau rău? Cu siguranŃă nu a fost nici bine nici rău! Simplu. politice corespunzătoare acestor idei. însă câŃi l-au auzit şi mai ales câŃi l-au urmat? Vorbele lui. ca de pildă “iubeşte-Ńi aproapele şi roagă-te pentru duşmanii tăi”. financiare. Însă dacă vrem cu adevărat să trăim la maxim experienŃa vieŃii. am crezut că viaŃa dusă este cea mai bună posibilă. a avut ca efect realizarea unor sisteme economice. dacă urmăm calea sa. Ce alegere vom face însă pentru viitor. aparŃinând mai degrabă vreunei secte. Aşa cum spunea “şi voi puteŃi face ca mine. TendinŃa materialistă a ştiinŃei şi culturii occidentale.Ele s-au transmis din generaŃie în generaŃie. in scopul de a ne arăta calea pe care să o urmăm. ne-a arătat adevărul şi ce putem ajunge. Parcă a călcat acum două mii de ani pe această planetă un învăŃător care spunea acelaşi lucru.

mesager al lui Dumnezeu pe Pământ. arătând că nu există separaŃie nici între el şi Dumnezeu. au fost manipulate. nici între noi şi el. suntem parteneri în acelaşi grandios joc cosmic. Iată cum cel mai mare master. având o planetă distrusă. Oricât am vrea să ne amăgim.încă şi mai multe. suntem o rasă primitivă şi ar trebui să luăm urgent o decizie în privinŃa a cine suntem şi încotro vrem să mergem! Continuând în acelaşi fel nu vom ajunge decât la rezultatul fatal al autodistrugerii noastre şi a planetei. dacă aveŃi credinŃă”. ne-a pregătit în ascensiunea noastră spre viitor. de către fiecare dintre noi! 143 . în preajma dezastrului planetar global. Din păcate religiile care vorbesc în numele său. care să îi Ńină pe oameni în întunericul necunoaşterii şi mai ales a fricii de Dumnezeu. textele gnostice arse. atunci când eşti înlănŃuit. acum. Ne aflăm la cea mai mare răscruce de drumuri din istorie. dezechilibrată şi o populaŃie din care mai bine de trei sferturi este la limita sărăciei. Viitorul copiilor şi nepoŃilor noştri se scrie astăzi. sau confiscate. punându-se în loc nişte teologii false. Noi toŃi suntem Unul. crezând că eşti liber! Iată de ce am ajuns acum. Ei au inventat un Dumnezeu fals care reprezintă exact opusul celui adevărat!!! Dar cine a putut să-i contrazică? Se zice că nu există puşcărie mai eficace ca cea a necunoaşterii. iniŃialii urmaşi ai lui Isus fiind izgoniŃi şi omorâŃi cu brutalitate.

144 .

145 .

la noi subsisteme.22. dată în principal de frecvenŃa lor de vibraŃie. în funcŃie de rolul pe care trebuie să-l joace în marele plan al creaŃiei. inteligente. În prima parte ele experimentează uitarea totală şi lumea polarităŃilor. Sufletele parcurg un drum lung de reîntoarcere la sursă. Pe măsura maturizării lor. Fiecăreia dintre aceste entităŃi de conştiinŃă i s-au dat misiuni. din conştiinŃa totală a Creatorului. creaŃia universului s-a făcut în etape. Aceasta este cunoscută ca fiind o perioadă de întuneric. ADEVĂRATA ISTORIE A UMANITĂłII 4. în scopul de a crea o gamă cât mai largă de experienŃe. a întregului. formată din bine şi rău. date de respiraŃia divină a soarelui central. entităŃile de conştiinŃă încep să înŃeleagă că nu există decât o fiinŃă supremă şi că esenŃa ei este iubirea necondiŃionată. după nişte cicluri prestabilite. Fiecare subsistem creat a dat apoi naştere la rândul său. La sfârşitul ciclului.4. pornind de la sursa centrală de oscilaŃie (soarele central).1 Ierarhizarea ConştiinŃei în Univers După cum am văzut în subcapitolul 2. în care separaŃia dintre indivizi şi domnia ego-ului sunt la maximum. Aceste sisteme sunt în esenŃa lor vii. deoarece conştiinŃa este proprietatea intrinsecă a acestei energii. după principul fractalilor. astfel că cea mai mică particulă subatomică este o copie identică a macrocosmosului. Însă aceste conştiinŃe divizate imaginar. au la rândul lor diferite grade de autoconştienŃă. de-a lungul a multor incarnări. programe. Aici îşi dispută întâietatea două forŃe. pornindu-şi experienŃa din cel mai îndepărtat punct al sferei creaŃiei. odată cu deplasarea 146 . una pozitivă şi alta negativă.

ce fuseseră eliberate. în funcŃie de nivelul la care au ajuns. ce au ca efect schimbarea ADN-ului şi a frecvenŃei vibraŃionale şi implicit a tipului lor de experienŃă. stabilindu-se în centrul planetei. le crează condiŃiile cele mai potrivite procesului lor de învăŃare. care sunt în deplină cunoştiinŃă de planul Creatorului şi au misiunea de a-l îndeplini. cunoşteau misterele ierarhiilor divinei creaŃii şi ale logosului planetei şi au dat naştere la grupuri de suflete. lecŃia iubirii necondiŃionate. Această scenă. ele intră într-o zonă de vibraŃie şi energie mai ridicate.planetei gazdă prin univers. în urma exploziei atomice. ce a distrus planeta Mellon (Lucifer). capabile de a se încarna în timpuri diferite. Aceste trupuri superluminoase. aflată între Jupiter şi Marte. o şcoală. pentru a evolua mai departe. bine camuflaŃi. creatorii universului. Ele 147 . În funcŃie de stadiul de dezvoltare al fiecărei perioade. ca dealtfel orice altă planetă. fiinŃe inteligente superioare nouă. Misiunea lor era de a pregăti suprafaŃa Pământului. 4. care cunoscând regulile jocului universal. humanoizi compleŃi. are în spatele cortinei regizori. pe calea dură a uitării şi a separaŃiei. necesare reîncarnării sufletelor. unde oamenii sunt actorii. sufletele s-au încarnat. Cu alte cuvinte trebuie să privim Pământul.2 Originea VieŃii pe Pământ Cu milioane de ani în urmă. Aceste experienŃe sunt create şi asistate de ghizii evoluŃiei. ca fiind o scenă cosmică. fraŃi din spaŃiul cosmic. în care sufletele trebuie să înveŃe. au venit pe Pământ. în vederea dezvoltării unor forme de viaŃă biologică mai avansate. sub ghidarea spirituală a Masterilor ÎnŃelepciunii.

cei nemuritori. În planul iniŃial al Creatorului (Tatăl). după care i-au asistat în dezvoltarea lor genetică. pentru a sintetiza toate sufletele într-o singură formă de corp universal. scopul cosmic a fost de a realiza o nouă zonă de creaŃie. La început. până când au devenit fiinŃe umane complete. De aceea. pentru această geneză biologică. capabilă de a depăşi toate polarităŃile şi diversităŃile zonelor climaterice. fusese o diversitate atât de mare de specii nonhumanoide. grădina Edenului. primele forme animalice au trecut prin multele etape de evoluŃie.şi-au ales experienŃe de viaŃă specifice. pentru a produce o umanitate universală. fiind dezvoltate prin inginerie genetică şi într-un interval relativ scurt. Din acel moment au existat două feluri de oameni. aflaŃi la suprafaŃă. Totul a mers conform planului. Toate culorile şi rasele au contribuit cu material genetic şi au plantat specii de animale. au construit oraşe subterane. FraŃii Luminii. au căpătat trupuri adecvate. având trupuri eterice. Au creat Agartha. fraŃii din spaŃiu. Au creat oameni. Până atunci. Trupurile acestor creaŃii au devenit perfecte într-un timp atât de scurt. care prin 148 . au venit voluntari pe Pământ. după chipul şi asemănarea lor. încât sufletele din Mellona. după care mulŃi colaboratori din ConfederaŃia Galactică. Pământul a fost considerat ca fiind o planetă potrivită. încât acestea aveau probleme în a se reîncarna în alte sisteme stelare. ce erau situaŃi în centrul Pământului şi muritorii. au venit pe Pământ pentru a introduce noua formă de fiinŃă humanoidă. în care spiritele se incarnau. Jupiter şi Marte s-au putut încarna pe Pământ. în interiorul Pământului. ConfederaŃia Galactică şi liderii ei. de-a lungul a mii de încarnări. pentru a atinge completarea.

Au fost izgoniŃi din grădina Edenului şi şiau pierdut tinereŃea veşnică. puteau face uz de o mult mai înaltă percepŃie. masterau puterea de a vindeca. din corpul fizic. dar cu timpul durata de viaŃă a lor a scăzut la patru sute de ani. regii oferindu-le daruri şi pe fiicele lor. Lucrul acesta însă le fusese interzis şi ca urmare şi-au pierdut statutul de imortalitate şi imparŃialitate. Însă aceasta s-a întâmplat deoarece aşa fusese planul Creatorului. IniŃial. zeii decăzuŃi au trăit o mie de ani. pe drumul ei spre maturizare. urmăreau să se dezvolte către adevăraŃi humanoizi. Unii dintre ei au fost ispitiŃi şi au procreat copii cu fetele reîncarnate. mult mai mari decât muritorii de rând. S-au creat civilizaŃii.încarnări succesive. 149 . în scopul de a ajuta umanitatea şi de a o călăuzi. cadru în care diferite grupuri de suflete au efectuat experienŃe. ToŃi profeŃii. sufletele lor făcând o alegere voluntară. Toate acestea i-au făcut să devină ghizi spirituali pentru ceilalŃi oameni. În subconştient mai erau prezente încă vechile cunoştiinŃe tehnologice înalte. Gardienii EvoluŃiei. denumiŃi şi îngeri au luat puterea în mâinile lor. prin cele cinci simŃuri. care s-au dezvoltat şi au apus. decăzând pe scara evoluŃiei. aveau o percepŃie extrasenzorială dezvoltată şi prin magnetismul mâinilor lor. Prin vibraŃia centrilor energetici (a chakrelor). Aceşti semizei au rămas însă cu o consolare: aveau puteri paranormale. înalŃii preoŃi şi magicienii din vechime. îşi au originea în sufletele zeilor decăzuŃi.

Nu existau proprietăŃi. Recunoşteau că toŃi sunt parte din Dumnezeu pe Pământ şi că nu există nimic separat de Dumnezeu. De aceea. trăiau în belşug. Rezultatul a fost iluminarea totală. nici egocentrism. că ea este trupul. învăŃau să-şi ridice conştiinŃa la cea de zei. CivilizaŃia lor era foarte diferită de cea contemporană. făcute de către Masterii ÎnŃelepciunii. denumit Atlantida. se realiza prin iniŃieri în temple. De aceea o păstrau curată şi nepoluată. nu erau bogaŃi şi săraci. Toate ramurile ştiinŃei erau înfloritoare. iar bolile erau în totalitate vindecabile.4. oamenii neavând un ego separat de sinele superior. iar ei celulele. Ştiau că aveau puteri adormite. şi a celei exterioare.3 Atlantida şi Zeii DecăzuŃi După mii şi mii de ani. care le oferea adevărurile sale prin inspiraŃie divină. toată lumea având tot ceea ce-i trebuia. ei au deschis porŃile unei percepŃii mai ridicate a spiritului universal. luând contact cu alte civilizaŃii extraterestre. Legile frăŃiei cosmice şi respectul pentru viaŃă au înlocuit religiile dogmatice. făcând doar activitate voluntară în folosul obştii. ce puteau fi trezite şi în cadrul şcolilor de mistere. împărŃind toate bogăŃiile. Nimeni nu se ruga la zei separaŃi şi încă îşi mai aminteau că sunt zei decăzuŃi la procesul de încarnare. Deşi experienŃa lor era cea a Dimensiunii a 4 a ştiau 150 . materiale. talentele şi aptitudinile erau încurajate. a căror locuitori erau umpluŃi cu spirit. Nu cunoşteau munca. a existat o civilizaŃie. ÎnŃelegerea lumii interioare. înŃelegea că planeta este o fiinŃă vie. spirituale. cunoscând secretele creaŃiei şi care trăiau în armonie cu legile universului. Rasa umană din acea vreme. biologică. pe un continent în Oceanul Atlantic. explorau spaŃiul cosmic.

ExperienŃa dragostei din societatea matriarhală va fi înlocuită cu cea patriarhală. întorcându-se pe Venus şi în constelaŃia Pleiadelor. Structurile piramidale au fost folosite pentru 151 . Masterii din Atlantida au avertizat locuitorii de catastrofele ce urmau să vină şi au trimis pe cei aleşi în locuri mai sigure. cercetători ambiŃioşi au vrut să smulgă ultimele secrete ale naturii. Pe când Atlantida era la apogeul dezvoltării sale. AlŃii s-au retras în centrul planetei. nu în texte scrise. ştiind ce se va întâmpla. Realizarea fizică a vibraŃiei Dimensiunii a 3 a s-a făcut prin inversiunea polilor. trecând prin Epoca Întunericului. comprimarea materiei prin sunet şi lumină şi au construit transmiŃătoare pentru studiul timpului. utilizând cristale foarte puternice. ci doar să ghideze şi să asiste procesul de evoluŃie. prin care reŃeaua magnetică a Pământului a fost dereglată şi continente întregi s-au scufundat. Masterii ÎnŃelepciunii. pentru a controla structura materiei. deci că vor decădea înapoi în Dimensiunea a 3 a. în perioada de întuneric nefiindu-le permis să intervină şi să apară pe Pământ. de unde folosind bariere de timp şi gravitaŃie au închis porŃile oraşelelor de aur din adâncuri. Au cercetat electrogravitaŃia.despre ciclurile cosmice de expiraŃie şi inspiraŃie divină. Au studiat gravitaŃia. pentru a-i călăuzi pe oameni în călătoria lor de uitare. generând şi întărind ego-ul. ce va putea fi descifrat de oameni. ci codate matematic. într-un limbaj universal. unde vor uita tot şi vor trăi în separaŃie şi luptă pentru supravieŃuire. au păstrat cunoştiinŃele omenirii în piramide. în catastrofe naturale. aşezate în punctele energetice ale planetei. în însăşi construcŃia lor geometrică. Extratereştrii au părăsit planeta. la sfârşitul Epocii Întunericului.

urma să folosească ştiinŃa în scop de putere şi control. care Ńineau cunoştiinŃele în secret. în căutarea sunetului primordial.4 Epoca Întunericului După catastrofă. Însă. pentru cei mulŃi. ce a stat la originea formării universului. au fost duse în 152 . care au început o milenară luptă pentru putere. şi una esoterică pentru cei aleşi (iniŃiaŃii din FrăŃie). O parte din aceste cunoştiinŃe înalte. Ghizi spirituali şi lideri au căzut sub influenŃa polarităŃii.comunicarea cu lumile superioare. în multiple încarnări. În cadrul FrăŃiei Atlantidei au apărut două polarităŃi. fiind neştiutori. 4. Celebra zicală "cunoaşterea înseamnă putere" datează din acea vreme. au apărut conducătorii şi elita. de-a lungul diverselor orânduiri şi epoci istorice. limbile şi tradiŃiile s-au divizat. Gruparea cea nouă. CeilalŃi. pentru ei. una pozitivă (Agartha) şi una negativă (Shamballa). FrăŃia Întunericului. care practic a demarat separaŃia şi războiul dintre cele două părŃi. cunoştiinŃele. FrăŃia Atlantidei a împărŃit cunoştiinŃele în două. fără aprobare de la Consiliul Celor Şapte ÎnŃelepŃi. una exoterică. Deoarece cunoştiinŃele au fost Ńinute departe de cei mulŃi. se închinau la ei şi îi serveau. un grup de studenŃi. care încă nu-şi terminaseră iniŃierea. naŃiile s-au răspândit. Atunci a apărut pentru prima oară pe Pământ. separaŃie şi individualism. ajungând la apogeu în timpul celui de-al doilea război mondial. luptă ce a continuat până în zilele noastre. au produs o primă catastrofă şi anume o bombă gravitaŃională. totul a progresat în polaritate. spiritul lor a decăzut tot mai mult.

pentru a îndeplini planul general al creaŃiei. Aceasta s-a împărŃit mai apoi. ToŃi conducătorii lumii au fost conduşi din umbră de a treia parte. Primii faraoni au fost descendenŃii direcŃi ai Atlantidei. ajutând trecerea la Epoca de Aur. S-a jucat jocul. altele în Tibet şi în India. unde se efectuau ritualurile de iniŃiere. Mănăstirile lor încă mai există în Tibet. care s-a ocupat de educaŃia spirituală în vest şi cea a Dragonului Galben. 153 . denumiŃi Gardienii lui Dumnezeu. pentru a influenŃa liderii şi a le da noi instrucŃiuni. între cele două polarităŃi. Purtătorii luminii. în est. au introdus un program secret de educaŃie. în care sufletele să aibă condiŃii propice dezvoltării. Luptătorii spirituali din Agartha şi Shamballa. cu scopul divin de a crea în permanenŃă scena jocului polarităŃilor.Egipt. Sub îndrumarea Shamballei s-a înfiinŃat FrăŃia Şarpelui. Din timp în timp. iar textele secrete erau păstrate şi predate din generaŃie în generaŃie. “când două părŃi se luptă. în frăŃia Dragonului Roşu. fraŃii din spaŃiu au trimis mesageri pe Pământ. cu misiuni secrete. printr-o gamă foarte largă de experienŃe. Toate acestea au fost îndeaproape urmărite şi dirijate de către extratereştri. agenda celei de a treia rămâne ascunsă”. DeŃinerea înaltei tehnologii antigravitaŃionale le-a permis construirea piramidelor. de la ConfederaŃia Galactică. necesar evoluŃiei umanităŃii. au promis că la sfârşitul Epocii Întunericului. se vor întoarce şi vor dezvălui toate secretele. FraŃii din spaŃiul cosmic i-au inspirat pentru a crea imperii. pentru a ghida evoluŃia sufletelor către completare. Toate războaiele au avut ca scop introducerea unor noi etape istorice.

ca o forŃă de balansare. care nu eşuează niciodată. apare în istorie câteva secole de-a rândul. Ei servesc jocului impus de Shamballa şi lucrează cu FrăŃia Dragonului Roşu. de a-i coordona şi de a le ascunde cu grijă adevărul şi cunoştiinŃele. care odată ajunşi la maturitatea spirituală. Ce s-a întâmplat cu Agartha.Contele de Saint Germain. s-au retras înainte de dezastru. pentru a nu se crea un întuneric total. alŃii ca emisari. A fost impusă influenŃa Soarelui. în timp ce Shamballa a reprezentat polul Omega. IluminaŃii. subpământean. Agartha este un oraş eteric. ci doar un observator. ci doar un plan grandios. ceea ce este de-a dreptul imposibil. după care dispare misterios în timpul unei călătorii în Asia. s-au materializat din când în când. sistemele sociale. Altfel Creatorul nu ar mai fi atotputernic. în care cei şapte înŃelepŃi ai Atlantidei. latura spiritului. A menŃinut câmpul magnetic şi karma planetei şi deşi ei au corpuri eterice. dar absolut nimic nu s-a întâmplat accidental! În Univers nu există întâmplări şi nici accidente. a masculinului. religiile. Toate regimurile politice. Agartha a reprezentat polul Alfa. prin intermediul mesagerilor din oraşele de sub Pământ. erau iniŃiaŃi. cum ar fi IluminaŃii şi Masonii. până când oamenii vor deveni 154 . în timpul domniei Shamballei? Ea a acŃionat. unii ca masteri încarnaŃi. deoarece nu mai există nimeni în afara Sa. Misiunea lor a fost de a veghea asupra oamenilor. care s-au luptat pentru a conduce toată lumea. de exemplu. al lumii materiale. Nimic. în scopul de a ghida evoluŃia umanităŃii. prin introducerea noii ordini mondiale. periodic. au avut acelaşi obiectiv. De-a lungul timpului au apărut şi alte frăŃii. Periodic au fost date impulsuri în conştiinŃă.

Cum de altfel s-a întâmplat permanent. aceştia înflorind. care se mai păstrează şi în ziua de astăzi. când oamenii vor înŃelege că sunt UNA. dându-le cunoştiinŃe. El va introduce noua eră a Vărsătorului.5 Jocul SocietăŃilor Secrete Mii şi mii de ani s-au scurs. a omului complex. Pe vremea Vechiului Testament. 4. oraşe şi civilizaŃii. Ultimul avatar. denumit avatarul Ascensiunii. SocietăŃile secrete oculte au ridicat imperii. El va avea abilităŃi deosebite şi va fi mai puternic decât toŃi regii lumii. temple. cu ajutorul tehnologiei deŃinute de la Atlantizi. din umbră. În final. Isus. Fiecare eră a avut un rol. a manifestat iubirea necondiŃionată. care dintre ei era rasa aleasă de Dumnezeu. Astfel a apărut Kabbala. ProfeŃii le-au spus că un mare mesia va apare şi va aduce o nouă eră. încarnarea lui Dumnezeu pe Pământ. Noul avatar este un grup complex de suflete. care au primit noi instrucŃiuni de la Creator. iar fiecare avatar a stabilit noi direcŃii de dezvoltare.capabili de a le lua din interiorul lor. evreii au câştigat împotriva unei ramuri a Agarthei. evreii au înflorit. destinul umanităŃii a fost transferat de la o cultură la alta. de la Potop la Abraham şi Moise. FraŃii din spaŃiu i-au inspirat pe preoŃii iudei. eliberându-se din sclavia în care erau ŃinuŃi de către egipteni. Grupurile babiloniene şi cele evreieşti s-au certat mult timp între ele. iar Atlantida şi frăŃia ei secretă au fost uitate. pentru a pune fundaŃia omului zeu. de aceea mai întâi fiecare om a trebuit să crească până astăzi. CunoştiinŃele fără experienŃă pot deveni periculoase. FrăŃia iudeilor ştia cu 155 . cu rolul de a răspândi mesajul.

jumătate animal. sau societatea. practic. care sunt urmaşii ordinului Cavalerilor Templieri. au construit temple şi au furnizat bani. Cristos a arătat că viaŃa lui Dumnezeu este în interiorul fiecăruia. înŃelegere. religiile. Aşa a apărut zicala “sunt singura putere care doresc binele şi creez răul şi sunt singura putere care doresc răul şi creez binele”. nimeni nu este total negativ. la Greci. nu mai există loc pe planetă care să nu fi fost influenŃat de vechiul ordin al frăŃiei. Fără întuneric nu ar putea fi posibilă experienŃa luminii. astăzi.aproximaŃie cam când avea să se nască mesia. Totul este doar o experienŃă. Masonii şi IluminaŃii. În timpul misiunii sale. încet. FrăŃiile secrete au lucrat tot timpul în spatele cortinei. ci ghizii ei. adusă de Isus. pentru a oferi oamenilor cadrul necesar reducerii părŃii animalice din ei. de la Atlantida la Egipt. Roma şi toate culturile Europene. Toate forŃele conducătoare. Australia. sistemele statale. lucrând mână în mână cu Creatorul. Negativul din noi şi din lume ne învaŃă cum să primim încet. încetând de a-l mai judeca şi va deveni pozitiv prin propria sa voinŃă. căci practic erau jumătate om. nu în scripturile moarte! De la începutul decăderii Atlantidei şi până la renaşterea luminii. pentru a-l educa pe om. Şi-au trimis emisari în noile teritorii. au primit iniŃiere parŃială şi ajutor. FrăŃiile secrete nu au fost duşmanii omenirii. Scopul evoluŃiei nu e de a distruge trupul. EvoluŃia omului este 156 . până când omul va recunoaşte un frate în semenul său. prin mijlocirea extratereştrilor. America. însă s-au speriat foarte tare că-şi vor pierde supremaŃia spirituală. omenirea a trecut printr-un crud proces de evoluŃie. ci de a deprograma structura ego-ului. Cum? Lăsând la o parte toate percepŃiile negative.

De-a lungul timpului. pentru a simboliza confuzia creată. au căpătat averi. iar sinele superior va fi întrupat pe Pământ. Aceasta i-a determinat să se separe de creştinism şi şantajând Vaticanul. din care îşi au originea IluminaŃii şi Masonii de astăzi. a falsificat scripturile originale. spre dezamăgirea urmaşilor fideli. care trebuie să treacă prin foc pentru a deveni pur. iar în unele locuri falsificate dinadins!!! FrăŃia secretă. apoi de-a lungul timpului au devenit din ce în ce mai distorsionate. care era de partea romanilor. cuvintele sale au fost interpretate greşit. a cerut să fie spânzurat de picioare. încât îi înfruntau chiar 157 . în Biblie dându-se o interpretare greşită a ceea ce s-a întâmplat. De fiecare dată când profeŃii primeau revelaŃii divine. Apostolul Petru. Ei au fost izgoniŃi şi omorâŃi fără milă. ele erau dinadins distorsionate. După moartea lui Isus. Aşa au apărut toate religiile şi sectele lor. sau falsificate. iar documentele autentice arse. construind castele şi introducând sistemul monetar. Puterea lor ajunsese atât de mare. Creştinismul şi frăŃiile s-au impus la curŃile regale Europene. Acesta este ordinul Cavalerilor Templieri. În secolul al XI lea cruciaŃi germani şi baltici au călătorit în Siria. datorită necunoaşterii. Multe alte frăŃii însă. care i-au ridicat în poziŃii de putere în Europa. au încercat să afle adevărul. urmând strict cuvinte moarte. Au văzut în Babilon că iudeii au distrus frăŃia veche şi au aflat adevărul falsificării Evangheliei Eseenilor şi al mesajului lui Isus. unde un vechi master le-a spus adevărul despre frăŃia din Atlantida. deoarece nu erau de acord cu politica bisericii.asemenea aurului. văzând aceasta. În viitorul apropiat se va realiza uniunea dintre ego-ul masculin şi spiritul feminin.

În secolul al XIX lea elita esoterică Europeană era foarte preocupată de căutarea rădăcinilor vechilor zei. această rasă animalică trebuia stârpită şi transformată în sclavi. în care erau descrise pe larg luptele zeilor din Atlantida. Aici Von Liebenfels l-a iniŃiat pe tânărul Adolf împărtăşindu-i cunoştiinŃele Templierilor. ceea ce i-a determinat să se refugieze în Viena. Friedrich Nietzsche susŃinea ideea oamenilor 158 . una dintre ele fiind în oraşul Braunau. Iudeii erau descendenŃii rasei inferioare şi reprezentau Diavolul. El a studiat vechile scrieri indiene. Mănăstirile Templierilor se întindeau de-a lungul Dunării. a părăsit vechiul ordin. pe nume Lanz Von Liebenfels. profeŃită de Isus. despre cum. descendentă directă a zeilor din Atlantida. el şi-a format concepŃia că Templierii trebuiau să fie în opoziŃie cu oamenii obişnuiŃi. un călugăr din Viena. locul de naştere a lui Adolf Hitler. 4. Ca urmare. pe care nu îi considera mai evoluaŃi decât maimuŃele. unde folosind cunoştiinŃele Geometriei Sacre. care nu era de acord cu ideile Cavalerilor Templieri. înfiinŃând Noul Ordin Templier. de aceea a fost pornită o prigoană împotriva lor. rasa aleasă fiind cea germanică (ariană). cu părul blond şi ochi albaştri.6 SemnificaŃia Celui de al Doilea Război Mondial La începutul secolului al XX lea. în trecut. au construit castele şi mănăstiri în care şi-au ascuns documentele.şi pe regi. Tot răul din lume se datora acestora şi pentru a ieşi din Epoca Întunericului şi a instaura Epoca De Aur. evreii au preluat puterea de la urmaşii Atlantidei şi cum au falsificat mesajul lui Isus. cum ar fi Bhagavad Gita.

Masonii au scos 120 de milioane de dolari americani din Banca ElveŃiei. IluminaŃii. după care Isus va reveni pe Pământ. Planul nostru este de a introduce o nouă ordine mondială. capabilă de a controla toate finanŃele şi datoriile”. a avut o foarte mare influenŃă în formarea lui Hitler. ia încolŃit idea de a lupta pentru a elibera lumea de ForŃele Întunericului. o bătea pe mama sa. Una dintre cele mai puternice societăŃi oculte din acea vreme şi anume societatea Tulah. sau cataclism. indiferent că este vorba de regat. Hitler a devenit medium. în documente secrete relatau că: “Suntem singura forŃă care finanŃează toate partidele şi războaiele. văzându-se un urmaş al Atlantidei şi mesager al calităŃilor şi abilităŃilor pierdute ale zeilor. Ei îi considerau pe Masoni ca fiind mesagerii lui Satana. până când omenirea se va sătura de războaie. făcea mare propagandă acestor idei. de o mie de ani. Ceea ce nu a ştiut Hitler a fost că. în care cele două frăŃii se 159 .zei originari din Atalantida. De fapt al doilea război mondial a fost tot continuarea vechiului război din Atlantida. Ea se baza pe profeŃiile secrete ale lui Ioan. Dietrich Ecart. din umbră. Noi aducem puterea în mâinile celor puternici. după cum povesteau textele hinduiste. Dietrich Ecart i-a mijlocit lui Hitler întâlnirea cu membrii din Agartha şi l-a convins că el era cel ce trebuia să îndeplinească această misiune. Toate acestea au înflăcărat imaginaŃia tânărului Hitler şi ca urmare a unei traume din copilărie. se va naşte un mesia ce va salva lumea de rău şi va instaura o Epocă de Aur. fiind alcoolic. colaborator la revista ocultă Osara. Scrieri secrete ale ÎnŃelepŃilor din Zion. dincolo de munŃi. Prin folosirea drogurilor. care spuneau că. datorită faptului că tatăl său. pentru a-i susŃine numirea în fruntea armatei germane. comunism.

Simbolul de zvastica era de fapt inversul simbolului Atlantidei. de fapt. din rândul prizonierilor. De asemenea. în schimbul oferirii de material biologic de studiu. ei au căutat intrarea în oraşele subpământene. 160 . Printre altele. în preajma polului sud şi găsind-o. a fost încarnarea unuia din vechii masteri ai întunericului. Hitler. germanii au avut contacte şi cu o rasă de care i-au furnizat tehnologie extratereştrii.acuzau din nou reciproc. de practicarea magiei negre. au înfiinŃat oraşul Noul Berlin. antigravitaŃională.

după mii şi mii de ani de încarnări. s-a sfârşit şi vom intra din nou în Epoca de Aur. 4. A venit timpul ca omul să se unească din nou cu Dumnezeu. o rasă nu poate fi superioară alteia. ci prin evoluŃie şi eliberarea de sub influenŃele ego-ului. în locul care este cel 161 . după culoarea părului. ca fiinŃa sa să intre în contact cu Sinele Superior şi să fie ghidată din interior. plantând sămânŃa pentru umanitatea de mâine. sau a ochilor. cea exterioară o va urma. fiind creat şi susŃinut de conştiinŃa colectivă. mai întâi. pentru alŃii Eliberarea. ci după gradul de înŃelepciune şi dragoste faŃă de aproapele său şi faŃă de Creatorul Universal. Oricum fiecare suflet îşi va urma calea sa de-a lungul spiralei evolutive. ci prin modificarea lumii interioare. Ciclul cosmic al întunericului. la maturitate. Crearea unei Epoci de Aur nu se poate face în nici un caz prin război. împreună cu soŃia sa. de lecŃii învăŃate în urma unei vaste game de experienŃe. după care. LecŃia învăŃată din acest război ar trebui să fie că. rasa umană a ajuns în fine. Al doilea război mondial a reprezentat una dintre cele mai dure lecŃii pentru umanitate.7 Epoca de Aur Şi astfel. Cele ce vor urma vor fi percepute diferit de fiecare. la nivelul următor. el a reuşit să fugă.Deşi cei mai mulŃi au crezut că Hitler s-a sinucis în buncărul său. până în anul 1987. ce va fi selectată dintre toate naŃiile. Problemele sociale nu se rezolvă prin acŃiuni de forŃă în lumea fizică. Planeta se va ridica din nou în conştiinŃă. unde a trăit ascuns. pentru unii va fi Apocalipsa. în Argentina.

162 . a fost activată de grupuri de Lucrători ai Luminii. telepatic şi prin chanelling. fraŃii din spaŃiu au lansat o mai mare asistenŃă. Masterii din Atlantida au decis să se încarneze şi ei din nou. înŃelegând că toŃi suntem UNUL. corespunzătoare Dimensiunii a 4 a. fapt care va transforma ADN-ul uman de la două la douăsprezece spirale. Au făcut un plan. după somnul de milenii realizând că universul este viu.mai potrivit pentru el. asistaŃi de masteri înălŃaŃi. pentru a se încarna pe Pământ. în centrii energetici ai planetei. reŃeaua magnetică a Pământului. să-şi înceteze activitatea. împreună cu arhanghelul Mihai. activând porŃile către ascensiune. Pe data de 11 ianuarie 1991. De asemenea au fost trimise impulsuri codate în subconştient. la ora 11:11 a.. pentru a activa frecvenŃa corpului luminos. În deplasarea sa prin galaxie. către Dimensiunea a 4 a şi a 5 a. care dezvăluie toate secretele universului şi ale creaŃiei. La sfârşitul Epocii Întunericului Ghizii EvoluŃiei se vor întoarce pe Pământ.m. având nenumărate alte civilizaŃii şi dimensiuni. Primii voluntari au sosit începând cu anii ’60. Foarte mulŃi oameni se trezesc. planeta a intrat într-o zonă de mare densitate şi vibraŃie energetică. ca să trimită legiunile sale de Lucrători ai Luminii. FraŃii din Agartha şi Shamballa au făcut public tot planul ascuns al jocului şi au dat instrucŃiuni frăŃiilor IluminaŃilor şi Masonilor. iar reprezentanŃii ConfederaŃiei Galactice vor asista omenirea în procesul ei de ascensiune. Ştiind că un singur mesaj nu este suficient. Periodic s-au trimis informaŃii. activându-i toate abilităŃile adormite şi transformându-l pe om într-un adevărat zeu. Ei s-au adunat în locuri specifice.

dezvoltarea sa fiind mult încetinită. Unele specii extraterestre au dat guvernului American secretele celor mai avansate tehnologii. erau fie marginalizaŃi şi ridiculizaŃi. a fost pe cât posibil muşamalizată. opoziŃiile se vor uni la un nivel superior. anchetele formale sfârşind într-un munte de dosare prăfuite. până când conştiinŃa lor va fi pregătită să le utilizeze în scop paşnic. iar negativul va dispare pentru totdeauna. Religiile create l-au separat pe om de adevărul divin şi 163 . De aceea orice întâlnire de gradul trei. ŞtiinŃa a fost şi ea manipulată. teleportarea. În decursul Epocii Întunericului toate cunoştiinŃele au fost dinadins distorsionate. porŃile stelare. toate tainele fizicii universale (energia liberă. S-au făcut toate eforturile posibile pentru a ascunde contactele ce au avut loc cu alte rase extraterestre. călătoria în timp. în care cei selectaŃi pentru ascensiune. se vor aduna împreună cu Lucrătorii Luminii. ancorându-se în locuri specifice pe Pământ. fie chiar ameninŃaŃi cu moartea. de care aveau nevoie. Aceste locuri vor avea o vibraŃie mult mai ridicată şi vor fi în legătură şi sub controlul direct al fraŃilor extratereştri. Imense oraşe de lumină vor descinde de pe traiectoriile lor. oamenii intrând în grădina Edenului. dar Ńinute departe de cei mulŃi. Altele au făcut cercetări comune în domeniul microbiologiei. Cercetătorii care descopereau lucruri prea eliberatoare. în Aria 51. Accesul la oraşele subterane se va deschide din nou. În final. în schimbul materialului genetic. Practic. contrazicând părerile oficiale. pentru antrenamente şi instruire. împreună cu oameni de ştiinŃă autohtoni. crearea materiei şi a vieŃii din eter) sunt cunoscute.misiunea lor fiind îndeplinită.

vremea masterilor se va încheia. Odată cu reîntoarcerea masterilor din Atlantida. căci fiecare va deveni propriul său master. Dragostea necondiŃionată şi uniunea vor sta la baza noii societăŃi. care va continua să propovăduiască separatismul şi egocentrismul. religioasă. Vom înŃelege că cea mai mare înŃelepciune este aceea de a onora viaŃa.adevărurile vieŃii. sau va dispare. politică. se va restructura. Orice structură socială. Fiecare va trebui să redescopere divinul în interiorul său. 164 . ca o expresie desăvârşită a Divinului. nu numai în persoanele alese. adevăratul templu a lui Dumnezeu fiind trupul uman. Religia este ceva ce trebuie să aibă loc în interiorul fiecăruia. fiind în contact permanent cu Sinele său Superior. Rasa umană va intra ca membră în ConfederaŃia Galactică şi va începe explorarea spaŃiului cosmic.

165 .

crezând că ceea ce percepi prin organele de simŃ este totul şi că înainte şi după această viaŃă nu mai este nimic. avea percepŃie extrasenzorială. nu reprezintă trei lucruri diferite şi nu sunt noŃiuni abstracte. a călători în timp şi spaŃiu. Omul actual. decât variantele ce se învaŃă la şcoală şi la religie. adică un superhumanoid. Înseamnă că eşti la începutul ciclului dimensiunii a 3 a. nu reprezintă altceva decât o etapă intermediară în evoluŃia conştiinŃei. ci foarte reale. oricum nu vei fi de acord cu el.1 Introducere De la început vreau să fac clar următorul lucru şi anume că binecunoscuta noŃiune de spirit. capabil de: a trăi nelimitat. poate avea loc mai repede sau mai încet. fără dispozitive tehnologice şi de a lua informaŃii din baza de date infinită a universului.5. în funcŃie de voinŃa şi efortul depus de fiecare individ. Dacă eşti mulŃumit cu viaŃa pe care o duci şi dacă nu ştii nimic din adevărurile universale. a levita. Antrenamentul Spiritual. Această evoluŃie. fiind situat între regnul animal şi cel de zeu întrupat. deşi este asigurată. manipula materia. eşti adânc prins în capcana iluziei şi mai ai încă multe zeci de mii de ani de stat la acest nivel. care s-a vehiculat şi se vehiculează atât de larg. Nu înseamnă că 166 . mişca obiecte fără atingerea fizică. suflet sau conştiinŃă sunt denumiri echivalente. De aceea titlul acestui capitol ar putea fi tradus. Deci spirit. trebuie înŃeleasă ca fiind conştiinŃa proprie a unei entităŃi. ANTRENAMENTUL CONŞTIINłEI 5. mai pe înŃelesul clasic. atunci poŃi să nu mai citeşti acest capitol.

la stadiul de adevăraŃi 167 . binele şi răul nefiind caracteristici intrinseci. adică începi să te trezeşti din somnul adânc al uitării şi ai şansa să te îndrepŃi spre o nouă etapă de experienŃă. în care viaŃa ta va fi un adevărat Paradis. în care te zbaŃi acum. de ce nu reflectă adevărul adevărat şi că reprezintă o iluzie. O parte din cei încarnaŃi acum pe planetă. de forŃe superioare omului. Dacă însă. eşti nemulŃumit de tot ceea ce se intamplă in jurul tău. Miza jocului este foarte mare. iar efortul şi munca asiduă îŃi vor fi răsplătite cu vârf şi îndesat. Mai sunt doar 3 ani până la momentul istoric în care Pământul. ce a fost creată dinadins. programat cu precizie matematică. să cauŃi febril adevărul despre tine şi despre univers. comparativ cu cea primitivă şi sălbatică. în funcŃie de dorinŃa şi voinŃa personală. Primul pas este să înŃelegem de ce aceste programări sunt false. pentru ca prin parcurgerea tuturor experienŃelor posibile. a cărei esenŃă sunt iubirea si lumina. ci doar interpretări mentale. Paradisul mult visat şi mult aşteptat. ViaŃa este cea mai extraordinară aventură a ta şi a universului şi indiferent în ce punct te-ai afla în această călătorie. de către Unicul Creator. care neau fost implantate încă din primele zile de viaŃă. dacă sufletul te îndeamnă să citeşti cu nesaŃ. nu poŃi fi ceea ce nu eşti. vor ascende pe Noul Pământ. va trece în Dimensiunea a 4 a. poŃi doar să o uiŃi. conform ciclului cosmic. să cauŃi un alt mod de a trăi şi percepe viaŃa. pentru a pune bazele Epocii de Aur.este rău. eşti pe calea cea bună. eşti şi vei fi întotdeauna o fiinŃă divină. Tu ai fost. Nimic nu va putea schimba în bine viaŃa noastră dacă vom rămâne fideli vechilor programări mentale. să învăŃăm şi să evoluăm.

ReacŃiile chimice sunt efectul şi nu cauza proceselor ce au loc în interiorul nostru. menŃinerea unei anumite configuraŃii se realizează în funcŃie de procesele mentale şi emoŃionale. cele ale luminii şi aveŃi curajul să abandonaŃi vechile învăŃături ale întunericului! Apoi. pe măsură ce veŃi învăŃa să descoperiŃi cosmosul interior. Toate corpurile cereşti. Ea se manifestă ca o energie vibratorie. sunt interpretările pe care creierul le dă unor impulsuri electromagnetice pe care acesta le primeşte. auz. Nimic nu este stabil. deoarece fiind în continuă mişcare şi vibraŃie. 5. De aceea. o inteligenŃă supremă. Tot ceea ce percepem prin intermediul organelor de simŃ. materiale. veŃi deveni capabili să le verificaŃi veridicitatea prin propria experienŃă. văz. toate organismele sunt vii. sunt interconectate şi se influenŃează reciproc.2 Cine Este şi Cum FuncŃionează Omul Tot ceea ce există peste tot în acest univers şi toate celelalte. este nu numai neadevărat. pe care unii au obişnuit să o denumească Dumnezeu. Deci deschideŃi-vă minŃile la noile informaŃii. asemănător cu cele din starea de veghe.humanoizi. cum este şi trupul nostru. care crează realităŃi fizice. gândurile şi emoŃiile fiind nu numai reale. pipăit. asemenea curgerii unui fluid. a privi organismul uman ca pe un dispozitiv pur mecanic şi material. dar mai ales dăunător sănătăŃii şi dezvoltării noastre. sau Creator. este o conştiinŃă. miros şi gust. prezentate în această carte. dar stând la originea vieŃii şi a realităŃii. singura diferenŃă fiind că semnalele 168 . ExperienŃele din timpul viselor au loc în creier.

Pentru a percepe realitatea în mod obiectiv şi a fi în comunicaŃie cu Creatorul. Aceste trupuri. trup şi spirit care sunt într-o permanentă interdependenŃă. neînŃelegerea acestui lucru şi neglijarea oricărei din aceste trei părŃi componente. din alte tărâmuri de existenŃă. din partea celorlalŃi indivizi de pe planetă. emoŃional. de mişcare. în general. ele reprezintă adevărul subiectiv şi nu face decât să ne ne limiteze percepŃia. precum şi a aştrilor. Ele sunt dispuse în straturi. ConştiinŃa noastră este divizată în 5 părŃi (centre). în cea mai mare parte a timpului. Aceasta însă nu poate apare decât ca urmare a dezvoltării conştiinŃei de sine. Omul este un complex format din minte.electromagnetice vin. după un lung şi greu antrenament. reprezintă adevărul absolut. la nivelul minŃii logice. ele fiind dezvoltate mai mult sau mai puŃin. În permanenŃă suntem supuşi influenŃelor. altor entităŃi. fiind extrem de dăunătoare sănătăŃii şi stării de bine. este doar unul din cele 7 trupuri pe care le avem. care este asemenea unei porŃi stelare. dar nu este aşa. De asemenea mai există alŃi doi centri superiori (intelectual şi emoŃional) care odată dezvoltaŃi şi balansaŃi. care au funcŃii distincte şi anume: intelectual. sunt capabili de a ne expanda conştiinŃa la nivel cosmic. formează aura. Singura forŃă pe care o avem. asemenea foilor unei cepe şi au culorile spectrului luminii. instinctiv şi sexual. prin intermediul glandei pineale. crezând că vechile programări şi interpretările pe care le dăm. pe care îl vedem. mai puŃin dense. este voinŃa. în a ne menŃine un nivel ridicat de energie şi de vibraŃie. Trupul fizic. de această dată direct. trebuie să stăm în afara minŃii şi să trăim la nivelul sufletului. de comunicaŃie cu lumea pură a conştiinŃei. în funcŃie de 169 . Trăim.

pentru a face experienŃa mult mai reală şi mai palpitantă. ConştiinŃa reprezintă ceva exterior trupului fizic. 5. ceea ce este fals. Ea este asemenea unei antene de recepŃie. memoriile anterioare sunt şterse. decât o maşinărie materială. cu infinitul. Ea a fost proiectată ca o unealtă de supravieŃuire pe de o parte. are scopul de a ne Ńine blocaŃi în iluzie şi într-o viaŃă de tip mecanicist. trebuie să ne imaginăm că suntem formaŃi din mai multe straturi gazoase. ceea ce este bine. Zeci de 170 . fără un trup fizic.3 Oprirea MinŃii Mintea este o maşinărie infernală. bazată pe toate programările anterioare. pe care îl formează. nu realizăm că aceste gânduri nu ne aparŃin şi credem că întotdeauna suntem aceeaşi persoană. prin care energia curge şi prin care se face legătura cu mediul exterior. având diferite densităŃi. este eternă şi nu se manifestă în timp sau în spaŃiu. controlează şi dirijează. capabilă de a primi semnale electromagnetice din eter. ConştiinŃele superioare. Deblocarea şi balansarea lor este de o importanŃă vitală în menŃinerea sănătăŃii şi a nivelului de conştiinŃă. În trupul fizic există 7 centri energetici principali (chakre). alcătuită din carne şi oase. pur energetice. sunt capabile de a intra în minŃile noastre şi de a ne provoca gânduri şi chiar sentimente. Singura problemă este că odată cu încarnarea. Deci mai degrabă. Deoarece percepŃia noastră se reduce la organele exterioare de simŃ. pe de altă parte însă. ce vibrează şi au o mişcare de curgere permanentă. din acest ocean de conştiinŃe.nivelul spiritual al fiecăruia.

aşa cum bate vântul. exterioare nouă. asemenea lipitorilor care doresc să ne sugă sângele. la cum vă cheamă şi ce faceŃi acuma. se trezeşte din adormirea sa. pentru a participa la experienŃă. majoritatea dintre ele fiind doar analize inutile. Sigur aceasta pare imposibil la început pentru cineva care trăieşte 100% la nivelul minŃii. Atâta este puterea a de concentrare a omului. în a vedea cine suntem cu adevărat. Un prim pas ar fi să vă uitaŃi la ceas şi. PuŃine sunt momentele când luăm controlul asupra minŃii şi trupului nostru şi adevărata noastră identitate.entităŃi inteligente. Ele sunt asemenea prădătorilor. tot cu ochii pe ceas. de a ne calma iureşul gândurilor. însă cu puŃin efort şi perseverenŃă se pot obŃine rezultate. Numărul gândurilor aiurea care ne trec prin minte este de zeci de mii pe zi. VeŃi vedea că după maximum un minut şi jumătate. ne dau tot felul de impulsuri. sufletul. pentru a ne lărgi percepŃia şi a restabili contactul pierdut cu divinul din noi şi de pretutindeni. bucurie. bazate pe frică şi negativitate. în dorinŃa lor de a experimenta lumea fizică. obosiŃi iar mintea va începe iar să alerge nebună la tot felul de lucruri. să încercaŃi să vă concentraŃi la o singură idee. timp de 2 minute să urmăriŃi câte şi ce fel de gânduri vă trec prin cap. Un alt exerciŃiu ar fi ca. Asta se întâmplă în general în momentele de mare încărcătură emoŃională. EntităŃile negative ne controlează minŃile în cea mai mare parte a timpului şi se hrănesc cu energia noastră. de un minut şi jumătate! ForŃe 171 . de exemplu. sesizând că ele pur şi simplu vin în capul vostru de aiurea. este de a ne opri din ceea ce facem. de exemplu. sau de mare pericol. De aceea primul pas în a realiza aceasta.

Aceasta este informaŃia pură. una din ele şi încercaŃi să o focalizaŃi.exterioare voinŃei proprii ne dirijează permanent. să zicem o floare. îmbunătăŃeşte memoria şi ceea ce este cel mai important. Acest exerciŃiu ajută la focalizarea atenŃiei. pe care o percepeŃi cu ochii. mai încetineşte viteza cu care se derulează gândurile. care a fost procesul lui de fabricaŃie. Cu puŃină practică veŃi ajunge să percepeŃi imagini şi lumi virtuale. o anumită imagine. Apoi luaŃi de exemplu. VeŃi vedea cât de greu este să vă focalizaŃi atenŃia în acest mod. în afara lumii exterioare. încercaŃi să lăsaŃi alte gânduri şi analizaŃi-i fiecare detaliu. Uitându-vă fix la el. din ce material este alcătuit. VeŃi fi uimiŃi că pentru prima oară aŃi descoperit că. 172 . închideŃi ochii şi lăsaŃi imaginile care apar în faŃa voastră să se perinde în voie. AşezaŃi-vă liniştiŃi pe un scaun. interioară. urmărindu-i toate detaliile şi culorile. prin lărgirea viziunii până aproape de 180 de grade. etc. ca şi când vă uitaŃi la televizor. la fel de colorată şi de reală ca şi cea fizică. sau o canapea. nu are nici o legătură cu înregistrările anterioare din creier. venită din eter. de exemplu un pix. imaginea respectivă fiind foarte neclară şi dispărând repede din obiectiv. există şi o alta. O modalitate de a opri mintea este şi defocalizarea ochilor. ce formă şi ce culoare are. cu ochiul minŃii. văzându-i toate detaliile. să vă apropiaŃi de ea. ContemplaŃi un obiect. ÎncercaŃi să închideŃi ochii şi să vizualizaŃi.

alŃii numai ascultând muzică. calmează mintea foarte rapid şi mai ales deschide chakrele. nu numai să opriŃi mintea. în sens invers acelor de ceasornic. fie întinşi cu faŃa în sus în pat. pentru ca. care se roteşte în sensul invers acelor de ceasornic. oriunde v-aŃi afla. închideŃi ochii şi mai ales fiŃi hotărâŃi şi convinşi că vreŃi să vă relaxaŃi şi să scoateŃi tot stress-ul şi energia negativă din voi. deşi dă o ameŃeală uşoară. cu ajutorul ei puteŃi dărâma munŃii. închideŃi ochii şi rotiŃi-vă trupul încet. într-un loc ferit de zgomot şi perturbaŃii exterioare. Nu există doi oameni identici! Sunt persoane care nu pot să mediteze decât ascultând comenzile unui instructor. Metodele sunt foarte variate. putând încetini undele creierului în maximum două minute. Acest simplu exerciŃiu are efecte puternice asupra opririi gândurilor şi a îmbunătăŃirii vizualizării. veŃi vedea că este o bagatelă şi oriunde aŃi fi. Pasul următor este să învăŃaŃi să faceŃi meditaŃie. Acest exerciŃiu. dacă ameŃiŃi. decât să aplicaŃi orbeşte o anumită tehnică. merg cel mai bine. sunteŃi în control. care vi se potriveşte.ÎnchideŃi ochii şi vizualizaŃi un disc. Deci aşezându-vă fie pe un scaun. sute de şcoli dau diverse tehnici. fie în poziŃia de lotus. Deşi la început stăpânirea trupului şi a minŃii pare un lucru foarte greu. sau o roată cu spiŃe colorate. Cel mai bine e să vă dezvoltaŃi o tehnică personală. Nu forŃaŃi mai mult decât puteŃi. după câteva luni de practică şi mai ales prin voinŃă. Este bine să fiŃi în faŃa patului. Stând în picioare. Principala forŃă universală alături de voinŃa este intenŃia. să vă aşezaŃi repede. După 2-3 173 . Adevărul este că în primul rând trebuie să înŃelegeŃi fenomenul şi ce se întâmplă. care spun ele.

încetând să vă mai simŃiŃi corpul. abdomen. cu timpul însă. După relaxarea trupului şi oprirea minŃii veŃi intra în contact cu adevărata voastră identitate. Încet. şi acestea trebuiesc relaxate. stând relaxaŃi la soare. spate. sau lumini care vor da experienŃei acesteia. nu vă opuneŃi. De multe ori vă pot apărea imagini. umeri. asemenea celei de înainte de a adormi. dar mai ales vă va reîncărca cu energie. o intensitate greu de imaginat. că vă simŃiŃi bine şi nimic şi nimeni nu vă mai supără. de la creştetul capului coborând pe gât. veŃi vedea cum gândurile se estompează şi o stare dulce de confort. Nu omiteŃi organele interne vitale. gândurile fiind cu mult 174 . apoi deschideŃi ochii. Nu-i nimic dacă la început veŃi aŃipi. ImaginaŃi-vă că sunteŃi pe o plajă. deşi nu vă mai simŃiŃi trupul şi nu mai gândiŃi cu creierul. piept. mâini. în bătaia brizei şi auziŃi sunetul molcom al valurilor mării. încet. ficatul şi rinichii. începeŃi să vă mişcaŃi mâinile şi trupul. revenind înapoi în lumea fizică. Starea aceasta este denumită starea alfa. Ideea trebuie să fie că vreŃi să vă relaxaŃi. începeŃi relaxarea trupului. inima. O numărătoare inversă de la 50 la zero este apoi foarte benefică.respiraŃii adânci. Acest simplu exerciŃiu este benefic sănătăŃii şi memoriei. Când o doriŃi. de visare conştientă. cu sufletul. bazin. căci sunt multe de făcut în această stare. vă va cuprinde. Chiar dacă la început gândurile încă vor mai veni. cu divinul. pentru a vă adânci în relaxare. ca şi când aŃi dormit câteva ore. lăsaŃi-le să curgă. e bine să vă menŃineŃi conştiinŃa. picioare. încet. iar percepŃia vi se va muta din lumea spaŃiu-timp în timp-spaŃiu. după o perioadă veŃi vedea cum mintea se opreşte şi surpriză! Voi încă mai existaŃi. în care undele creierului se încetinesc la mai puŃin de 10 bătăi pe secundă. încet.

Frica de moarte va dispare. ci o inteligenŃă superioară. este punctul de plecare pentru toate experienŃele spirituale şi pentru transformarea vieŃii personale. de meditaŃie. Ai să încerci să le explici că viaŃa trebuie înŃeleasă şi trăită altfel. odată ce aŃi înŃeles aceasta. Nu veŃi mai fi niciodată la fel. viaŃa vi se va schimbă radical! 5. într-o lume anormală! Momentul acesta va fi ca un şoc în viaŃa ta şi dacă nu ai tăria să continui. este o eliberare. VeŃi înŃelege că nu sunteŃi nici trupul şi nici mintea. Oricum un lucru este sigur. Nu renunŃa! Mai ai atât de mult de descoperit şi de explorat! Aventura ta abia a început. te poŃi pierde uşor înapoi în iluzie. Iar 175 . cu orice preŃ. Adevărul este însă că abia tu începi să devii normal. Însă fii pregătit. care sunt şi ei pe acest drum. căci ai să te loveşti de ziduri de neîncredere şi de încăpăŃânare. pe măsură ce faci noi descoperiri în explorările tale pe tărâmul infinit al conştiinŃei universale. cu mult mai presus de acestea. Nu e chiar aşa de greu să-i găseşti în aceşti ani. crezând că normalul e să fii ca ei. ai să încerci să comunici prietenilor şi familiei ce ai descoperit şi că totul e o iluzie.încetinite. deoarece nu a avut aceleaşi experienŃe ca tine. Acest tip de exerciŃiu. cu mult mai grandios şi mai liber. când are loc o trezire în masă a sufletelor.4 Centrele ConştiinŃei Odată ce ai început să înŃelegi adevărata realitate şi că ai fost păcălit. veŃi înŃelege că părăsirea corpului fizic. Deci caută prieteni. de bine ce ai început să scoŃi capul. experienŃa acelui moment fiind de o complexitate greu de imaginat. nimeni nu te va crede. MulŃi vor spune că nu eşti normal.

miza este mai mare ca orice recompensă de pe lumea aceasta. filozofiile. cultura. care este tot timpul cu noi şi putem să-i contactăm şi să le cerem sfatul. Nu-Ńi va fi uşor şi încet. acŃiunile. funcŃionează diferenŃiat pe 5 nivele. ca un mecanism. emoŃional. ştiinŃa oficială. înŃelege că evoluŃia ta merită orice efort şi că viaŃa trăită adormit. iar tu eşti doar un observator al propriei tale vieŃi. gardieni ai evoluŃiei şi ne înconjoară cu dragostea lor necondiŃionată. dar absolut tot ce ai fost învăŃat. de mişcare. secându-te de energie. Centrul logic este legat de creier şi se comportă ca un 176 . tot ce spun religiile. sau conştiinŃa. Felul de a trăi este reactiv şi consideri că tot ce se întâmplă nu are nici o legătură cu alegerea ta. nu e viaŃă cu adevărat! Apoi e timpul să începi să observi cum funcŃionează oamenii ceilalŃi şi cum funcŃionezi tu. EmoŃiile apar necontrolat şi de cele mai multe ori nu îŃi fac plăcere. ToŃi avem ghizi spirituali. din alte lumi. Fii deci ca un luptător. aşa zişii centri şi anume: logic. totul este mecanic. Însă nu uita. PoŃi să crezi că ai să devii o superfiinŃă într-o Lume Nouă. este asemenea unei puşcării. Aşa cum am mai spus mintea. Acum începe pentru tine o mare bătălie şi anume cea a deprogramării şi reprogramarea după noile adevăruri. Vezi cum vorbele. Ei sunt acolo pentru noi. de când ai deschis ochii. ToŃi suntem unul şi nimeni nu e singur cu adevărat. faŃă de care cea actuală îŃi va părea o sălbăticie? Totul. instinctiv şi sexual. mişcările. toŃi avem un Sine Superior. societatea. este distorsionat şi fals. încet este posibil să devii din ce în ce mai singur. oricând dorim. divinul este în interiorul tău.

care odată programată este transferată la cel de mişcare. memoria gustului. funcŃionarea organelor interne. secreŃia glandelor. să zicem învăŃarea scrisului. vorbirea. ar fi atât de lung încât ne-ar fi imposibil să evităm accidentul! Ca poziŃie. bucurie. CredeŃi că apare mai întâi gândirea logică ce dă semnalul la muşchii piciorului? În nici un caz. negaŃia. respiraŃia. de toate reflexele interioare. până la conducerea automobilului. îşi au originea aici. Orice mişcare nouă. circulaŃia sângelui. comparaŃia. De asemenea. când şofaŃi şi apare o situaŃie limită.mecanism care analizează şi judecă. asimilaŃia. digestia. odată ce ochiul a înregistrat pericolul. imaginaŃia. Centrul emoŃional este cel unde apar emoŃiile. şamd. Centrul instinctiv este răspunzător pe de o parte de toate procesele interne ale organismului. Toate funcŃiile de gândire. Cel de mişcare este responsabil de memorarea tuturor mişcărilor de la învăŃarea mersului. Pe de altă parte. 177 . ÎncercaŃi să tipăriŃi la tastatură gândind fiecare mişcare. cum ar fi. uimire. piciorul se mută aproape instantaneu pe frână. timpul necesar analizei logice plus cel de deplasare a impulsului nervos. supărare. frică. centrul emoŃional se află în zona şalelor. a jocurilor sportive. ne este mult mai uşor să scriem fără să gândim. în funcŃie de ce programe i-au fost inserate. realizarea unei impresii. în zona pieptului. afirmaŃia. El este situat. formarea de reprezentări şi concepte. O să vedeŃi că va fi cumplit de greu şi veŃi obosi rapid. este mai întâi însuşită de centrul logic. Dacă ar fi aşa. Deoarece centrul de mişcare este cu mult mai rapid decât cel logic.

Latura mecanică a centrului de mişcare se traduce prin mişcări automate. De exemplu. Cea emoŃională prin dorinŃa de a şti. dacă apare un dezechilibru. căscatul. meşteşugăreşti. simŃ estetic. în timp ce cea intelectuală prin invenŃii ce au ca scop uşurarea activităŃilor practice. prin memorii. de a descoperi. pasiuni. sau ticuri. râsul. pentru centrul intelectual latura mecanică se manifestă prin înregistrarea automată de impresii. un alt centru poate să-i ia locul. dans. sport. una pozitivă şi alta negativă. În timp ce latura intelectuală a centrului intelectual se manifestă prin atenŃie controlată.memoria mirosului. 178 . strănutul. centrele mai sunt împărŃite în latura mecanică. Însă funcŃionarea cu centrii nebalansaŃi este o funcŃionare defectuoasă şi ca atare randamentul ei va fi scăzut. emoŃională şi intelectuală. De aceea este foarte important ca printr-o observaŃie atentă să vedem când un centru nu funcŃionează corect şi să îl rebalansăm. entuziasm intelectual. Cea emoŃională prin sensul rafinat al umorului. Centrul intelectual se manifestă prin afirmaŃii şi negaŃii. Cea emoŃională prin plăcerea mişcării. memoria durerii. deşi există aceşti centri specializaŃi. Din considerente de supravieŃuire. De asemenea şi asta este foarte important de ştiut şi de urmărit. iar cea intelectuală prin creaŃie artistică. Latura mecanică a centrului emoŃional se manifestă prin umor ieftin. astfel încât complexa maşinărie umană să funcŃioneze. animalic. Cel emoŃional prin emoŃii pozitive (plăcute) şi negative (neplăcute). Fiecare centru este împărŃit în două părŃi şi anume. iar centrul de mişcare prin mişcare sau repaus. sau asociaŃii.

Desigur aceasta este adevărat în general. ca un trăsnet asupra noastră. iar consecinŃele sunt că acel om devine o maşină. ConsecinŃa acestui lucru este că. De fapt. să devii practic jumătate bărbat. la nivelul centrului intelectual.De exemplu. cele negative având efecte de-a dreptul dezastruoase. obiectivul următor este controlul emoŃiilor. adică să balansăm cei doi centri. trebuie să încercăm să observăm şi să înŃelegem această modalitate de funcŃionare greşită şi să o corectăm. EmoŃiile se abat în general. care duce la dureri de cap şi la secreŃia de substanŃe nocive celulelor. emoŃiile negative nu sunt necesare vieŃii şi funcŃionarii organismului. că fie bărbat fie femeie. intelectual şi emoŃional. în cea mai mare parte. O altă consecinŃă este faptul că la muncile intelectuale le este mai greu. Obiectivul este să îŃi echilibrezi cele două laturi ale energiei şi anume masculinul şi femininul. Pe de altă parte femeile sunt fiinŃe mai delicate şi trăiesc foarte mult la nivelul centrului emoŃional. Problema este însă. fără suflet. jumătate femeie! Numai atunci vei deveni o fiinŃă echilibrată şi vei balansa logica cu emoŃiile. preocupat exclusiv de supravieŃuire şi de plăcerile trupeşti. deşi în esenŃă ele sunt mai iubitoare şi mai puŃin egoiste. în anumite situaŃii aceste emoŃii capătă o intensitate atât de mare încât ele îşi pierd total controlul nervilor. uitând de emoŃii şi confundând de cele mai multe ori sentimentele cu gândurile. O gândire super-raŃională anulează aproape total funcŃionarea centrului emoŃional. De asemenea apare aşa zisa stare de stress. bărbaŃii au tendinŃa de a funcŃiona. După controlul gândurilor. de aceea 179 . capacitatea lor de concentrare fiind mai redusă. de la caz la caz existând variaŃiuni.

De altfel rasele evoluate folosesc telepatia în scop de comunicare. îŃi pierzi conştiinŃa. ieşitul la o plimbare. să observăm cum ni se întunecă mintea şi ne pierdem conştiinŃa şi prin toate metodele să încercăm să ne mutăm înapoi în latura pozitivă. încet vei progresa. situaŃie.trebuie să ne luptăm cu ele. exerciŃii de respiraŃie. duce la pierderea conştiinŃei. meditaŃie. Fii deci mai degrabă observator şi vorbeşte numai când şi ce trebuie. Vorbitul. poŃi trece la etapa de control. Sigur nu va fi uşor la început să-Ńi controlezi. Scopul acestor antrenamente este de a îŃi menŃine o 180 . când eşti stăpânit de frică. duce la un consum de energie. sau activitate. persoană. iar vorbitul prea mult. eşti prins într-o activitate. emoŃiile şi mişcările în totalitate. însă savurează orice victorie şi încet. în general. Dacă nu eşti conştient de aceasta şi nu vezi ce Ńi se întâmplă. necontrolat. eşti pierdut total. în care vei verifica adevărul acestor lucruri. gândurile. Identificarea este foarte dăunătoare. Omul are tendinŃa de a se identifica cu orice lucru. Controlul vorbitului este o altă preocupare pe care un om superior trebuie să o aibă. Tu eşti singurul tău salvator! După o lungă perioadă de observaŃie. Ca modalităŃi ar fi pe lângă o foarte solidă voinŃă. nimic şi nimeni nu te poate salva. de aceea observarea a ceea ce se întâmplă cu tine îŃi mai dă o şansă de a te redresa. Să observăm ce se întâmplă cu noi în acele momente. sau orice altă activitate care ne produce plăcere. ascultarea de muzică. Observă că atunci când eşti prea surescitat.

că nu ştiu ce fac. calmi. Desigur de un mare ajutor în realizarea acestui obiectiv îl au o foarte clară înŃelegere a felului cum funcŃionează viaŃa şi menŃinerea percepŃiei că toŃi suntem unul. sau violenŃi. negativişti. debarasarea 181 . sunete.stare de bine. nu valorează nimic fără o experienŃă pe măsură. de vibraŃie şi energie înaltă. Caută grupuri de oameni pozitivi. Observă cum mai toŃi oamenii. veseli. când acesta face o boroboaŃă. emoŃii. iar nimeni nu face nimic rău din intenŃie ci doar din neştiinŃă. Abia după aceea putem spune că apare cu adevărat înŃelegerea.” Evită să ai de a face cu oameni egocentrişti. AmintiŃi-vă ce a spus Isus pe când era schingiuit: “Iartă-i Doamne. 5. ExperienŃa este cea care dă adevărul. sau trăiri.5 Formarea Noii Psihologii CunoştiinŃele teoretice. oricât ar fie ele de avansate. iubitori. ştie doar că nu are încă o conştiinŃă matură. Cuvintele sunt doar simboluri. pentru că nu ştiu. între care energia circulă liber şi se amplifică. care încearcă să definească imagini. Cum se poate supăra un părinte pe copilul său. deoarece e mai uşor. ca antrenamentul să înceapă de la nivelul trupului şi anume. De aceea practica trebuie să meargă în paralel cu acumularea de informaŃie. Nu uita că trăim într-un univers prădător. care îşi apără pielea în permanenŃă. asemenea unei jungle! Trebuie să fii asemenea unui războinic. Este de preferat. Fii deci egoist cu energia şi vibraŃia personală. în dorinŃa lor de a se simŃi bine. Observă nivelul energetic pe care îl ai şi ce îl face să crească sau să scadă. deschişi. încearcă doar să îŃi ia energie.

ÎnvaŃă să simŃi plăcerea mişcării. Trebuie să-Ńi formezi o nouă psihologie. luată în sens invers. De unul singur îŃi va fi foarte greu. el fiind singurul care ajută dezvoltarea. apare un aflux de energie. Rezerva de energie a trupului uman este foarte mare şi după trecerea unui prag critic. un nou mod de a percepe şi de a interpreta totul în viaŃă. Începe. sedentarismul îl omoară şi îl îmbătrâneşte repede. Ceea ce nu îŃi face plăcere şi care nu te mai reprezintă. vorbitul prea mult. capacitatea de efort creşte. Aceasta nu este uşor desigur. făcându-Ńi o analiză a vieŃii tale până în prezent. ticuri. Observă cum la început oboseşti uşor.de vicii.” Toate greşelile pe care le-ai 182 . trebuie să fie făcute ca o meditaŃie. Supraefortul este cel mai important. care este de-a dreptul imens. Ce spunea Isus? “Până când nu ai să te naşti din nou. obiceiuri mecanice. Eşti un om nou consideră că te-ai renăscut. mai ales cele de forŃă. Încearcă să-Ńi găseşti tovarăşi care sunt pe aceeaşi frecvenŃă cu tine. alimentaŃia deficitară. O şcoală. apoi pe măsura antrenamentului. înapoi şi analizează tot ce Ńi s-a întâmplat. Sportul şi mişcarea fizică trebuie să fie o preocupare majoră în viaŃa ta. căci toŃi şi toate în jurul tău sunt diferite. toate persoanele şi evenimentele. apărând o plăcere a mişcării. ExerciŃiile fizice. sedentarism. Odată ce Ńi-ai lansat intenŃia clară de a te reprograma trebuie să-Ńi însuşeşti un cu totul alt mod de viaŃă şi de a gândi. de aceea cuvântul cheie trebuie să fie voinŃa. preluată din rezervorul general. scoate din memorie. de la cele mai noi evenimente. nu numai fizică dar şi mentală. Trupul uman are nevoie de mişcare. sau un grup sunt de preferat. cu concentrare (eventual cu ochii închişi) şi respiraŃie. nu ai să intri în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu.

183 . Nimeni nu vrea să facă rău cu adevărat. ci ce ai de gând să faci de acum încolo! Nu te simŃi vinovat pentru nimic şi iartă-i pe toŃi cei care te-au supărat. Binele sau răul nu există ca adevăr intrinsec. atunci de ce să mai ai frică? Frica este cel mai mare inamic al tău îŃi paralizează gândirea şi trupul. Important nu este ce ai făcut. ci din lipsă de înŃelepciune şi conştienŃă. iar noi suntem aici pentru a învăŃa şi a creşte spiritual. Totul este doar în mintea ta. (de altfel naşterea e cu mult mai dură decât moartea). ele au scopul lor în evoluŃie. Tu şi experienŃa ta. o transformare. eşti mult mai mult decât acest trup fizic şi prin părăsirea lui. e doar un prag. Şi dacă cea mai mare frică este să mori. Deci nu ai fi putut să eviŃi.făcut. Hitler a avut cele mai bune intenŃii şi anume de a salva omenirea şi a instaura Epoca de Aur. un nou început. nu îŃi vei înceta existenŃa. se întâmplă obligatoriu. Încearcă să-Ńi păstrezi calmul şi echilibrul în orice situaŃie. Păcatul este o iluzie inventată de dogmele religioase. Se spune că orice atac este un strigăt de ajutor. înŃelege că nu le-ai făcut intenŃionat. oricât ar fi ea de dură. nimeni nu te pedepseşte pentru ce ai făcut. EsenŃa Creatorului este iubire necondiŃionată. creându-Ńi un lanŃ de evenimente nefavorabile. nu uita că totul este preprogramat şi ceea ce trebuie să se întâmple. ÎnŃelege că moartea nu e ceva de speriat. nu există decât experienŃa. este din cauză că nu ştiu. Distruge-Ńi ego-ul! El îti este cel mai mare duşman. Dă dragoste şi înŃelegere tuturor celor din jur şi înŃelege-i că dacă fac greşeli. iar dacă moartea este o experienŃă foarte plăcută. sau vătămat. Accidentele nu se întâmplă întâmplător. Tu eşti singurul tău judecător. chiar dacă ai supărat sau ai vătămat pe alŃii.

Trăieşte doar în prezent la maximum de intensitate. iar ziua de mâine va fi bună pentru tine.Ceea ce ne distruge este faptul că ne dăm prea multă importanŃă. Tu nu ştii care este locul şi planul sufletului altuia. în bine şi rău. chiar dacă-Ńi este greu. Nu avem nici o importanŃă. Ai tot ce-Ńi trebuie ca să fii fericit. Eşti în acea etapă în care trebuie să înŃelegi asta. Creatorul şi creaŃia sunt perfecte. iar viaŃa ta este perfectă. Nu îŃi este de nici un ajutor. despre nimic. Nu vezi că din situaŃiile cele mai grele ieşi întărit şi mai înŃelept? Dacă totul Ńi-ar fi uşor. sau handicapaŃii de pe planetă. Nu ai o eternitate aici. fii brav. nu ai evolua la nivelul următor nici într-un milion de ani. Abia eşti conştient de al tău. în lumină şi întuneric. încetează să mai visezi fără rost şi să-Ńi proiectezi mintea în viitor. de aceea lumea din jurul tău e atât de crudă şi de nedreaptă. suntem un fir de praf într-un univers infinit. de fapt ai foarte puŃin timp. Foloseşte-l la maximum. Gândeşte pozitiv şi fii paşnic. Dar nu avea milă pentru toŃi săracii. nu ai nevoie de nimic şi de nimeni. ajută-l cu ceea ce are nevoie. łi-a fost sortit să treci prin această experienŃă. Nu poate fi experienŃă a luminii. sau în trecut. pentru a creşte şi a te dezvolta spiritual. fără cea a întunericului. Nu te văita la nimeni. Scopul întunericului este divin şi anume de a ne crea experienŃa proprie pentru a ne dezvolta conştiinŃa. ToŃi şi toate sunt perfecte. iar tu ai singura obligaŃie să-Ńi urmezi propria experienŃă şi evoluŃie. trupul este cel mai mare dar care Ńi-a fost dat. fii un luptător şi nu uita că nimic nu se întâmplă împotriva ta. Însă tu stai deasupra tuturor şi nu-Ńi scădea vibraŃia 184 . îŃi iroseşti clipa şi îŃi consumi energia inutil. Dacă simŃi că vrei să ajuŃi pe cineva. pe această planetă. ÎnŃelege că trăim într-o lume polarizată. Nu trebuie să ai milă de ceilalŃi.

Secretul este să alegi întotdeauna cu dragoste. care în cultura Indiana sunt cunoscuŃi sub denumirea de chakre. în veselie. Alege deci conştient. Vezi frumuseŃea şi perfecŃiunea în orice persoană. nu te implica prea mult emoŃional. asemenea unui copil. îŃi dă oportunitatea de a alege cine eşti şi cine vrei să devii. Puterea omului este incalculabilă. cu capătul ascuŃit aşezat de-a lungul şirei spinării. Vezi tabloul general al creaŃiei. nu judeca pe nimeni. de aceea să ai un singur obiectiv şi anume de a ajunge la putere.pentru nimeni şi nimic. Este doar o simulare virtuală!!! Opreşte-Ńi mintea şi lasă-Ńi liberă percepŃia la splendoarea naturii şi a vieŃii. Fă din orice activitate o meditaŃie.6 Chakrele Curgerea fluxului de energie în trupul fizic se face prin centrii energetici. Decide cine vrei să fii şi în ce relaŃie vrei să te situezi faŃă de fiecare persoană. o contemplaŃie şi găseşte plăcere în cele mai monotone activităŃi. ca pe un film. grandoarea şi măreŃia lui. nimic nu este serios. de a trezi cât mai mult din puterea ta adormită! 5. Chakrele se rotesc cu viteze diferite şi vibrează cu frecvenŃe 185 . Ei stabilesc legătura cu celelalte trupuri energetice şi au forma unor vortexuri. Priveşte totul detaşat. sau un vis. în orice eveniment. savurează la maximum toate experienŃele şi înŃelege că totul este doar o joacă. Stai cât mai mult în bucurie. sau situaŃie. dragostea necondiŃionată a Creatorului şi crede că nu eşti lăsat singur nici o clipă. Fiecare clipă este de aur.

prin eliberarea de hormoni. Culoarea asociată este roşu.diferite. după care urcă pe şira spinării. prin picioare. Nevoile ei sunt instinctuale. de supravieŃuire. FuncŃia ei principală este de a ne conecta la pământ. Să facem o scurtă trecere în revistă a principalelor chakre: • Chakra Rădăcinii este situată între picioare şi este îndreptată în jos. Aici se află încolăcită energia kundalini 186 . din spectrul luminii. precum şi o glandă endocrină. pentru a balansa sistemul endocrin. hrană şi adăpost. Ea conduce energia pământului în sus. fiecăreia fiindu-i asociată o culoare.

safir albastru. turmalină galbenă. Ne dă energie. dorinŃe. Cristale utilizate: topaz. Culoarea asociată este verde. Ne aduce împlinirea sexuală şi abilitatea de a accepta schimbarea. ego-ul şi unitatea. să simŃim compasiune. rubin. autonomia şi ne influenŃează metabolismul. topaz roz. voinŃa. aquamarină. Chakra Plexului Solar este situată în dreptul plexului solar. calcită. emerald. senzaŃii şi mişcare. Ea ne conectează cu ceilalŃi prin emoŃii. Este legată de dragoste şi face legătura între opoziŃiile psihicului: masculin şi feminin. Chakra Inimii este situată în dreptul pieptului. cum ar fi cea a sunetului. opal. Culoarea asociată este galben. care stă adormită. • Chakra Sexuală este situată în partea de jos a abdomenului. reprezentând limbajul. Ea ne dă puterea personală. garnet roşu. Chakra Gâtului este situată la gât. nu domina. Cristale utilizate: peridot. să avem un simŃământ de pace. Culoarea asociată este albastru. Cristale utilizate: jasper roşu. cuarŃ roz. carnelian. rodonită. aşteptând să fie trezită.energia evoluŃiei conştiinŃei. Cristale utilizate: safir. Prin ea experimentăm lumea exterioară ca vibraŃii. Ne ajută să comunicăm cu 187 • • • . citrină. deasupra organelor genitale Culoarea asociată este oranj. pentru a se ridica spre cap. spontaneitate şi puterea de a accepta. carnelian. Ne permite să iubim intens.

ceilalŃi şi să fim buni oratori. în evoluŃia noastră actuală. conexie spirituală şi extaz. Cristale utilizate: diamant. sugilită. Cristale utilizate: celestită. Este legată de actul vederii spirituale. turcoaz. safir albastru. ametist. Dă conştiinŃa pură. Cristale utilizate: topaz albastru. holografică şi situată în afara timpului. Ea reprezintă chakra conştiinŃei. înŃelegere. Ne deschide facultăŃile paranormale şi înŃelegerea spirituală. cea care le controlează pe toate celelalte. Este cea mai înaltă legătură pe care o putem face cu creaŃia. situată deasupra cm. lapis iazuli. Aceşti centri energetici. Reprezintă Lactee şi preia Cristale utilizate: • • • Chakra Poarta Stelară este situată deasupra capului la o înălŃime de 30 cm de creştetul capului. este multidimensională. selenită. Ne permite să înŃelegem marea scenă a spiritului. Culoarea asociată este indigo. Ne aduce informaŃie. Culoarea asociată este violet. înŃelepciune. Ne conectează cu cosmosul. Chakra Steaua Sufletului este capului la o distanŃă de 15 conexiunea cu galaxia Calea informaŃiile din surse galactice. făcând conexiunea cu cosmosul şi cu Creatorul. Cristale utilizate: moldavită. • Chakra FrunŃii este situată în mijlocul frunŃii. Chakra Coroanei este situată în creştetul capului. rotindu-se cu o viteză foarte 188 .

Un exerciŃiu foarte uşor. ele încep să se cristalizeze. despre anumite laturi ale vieŃii şi să ne schimbăm gândirea greşită. sentiment. sau acŃiune. fugim de realitatea fizică. Blocajele la nivelul chakrelor întâia şi a doua sunt date de frică. avem sentimentul fricii faŃă de viaŃă. Simptomele fizice includ dureri de picioare. spate. Perfectul echilibru dintre minte. sau cap. În meditaŃie.mare şi făcând legătura dintre trupul nostru şi mediul exterior. La cea de a treia. La cea de a cincea înŃelepciunea. prin fiecare chakră. ci sunt în permanenŃă influenŃaŃi de orice gând. de deschidere a chakrelor este de a ne concentra la ceea ce credem. Abia după o lungă perioadă de stabilitate. respectul faŃă de sine şi intenŃia de a nu te lăsa controlat de alŃii. Pentru cea de a patra trebuie să ne cultivăm sentimentul de iubire necondiŃionată. prin relaxare şi vizualizare chakrele pot fi deschise conştient. în gândirea şi comportamentul nostru. începând cu cea a rădăcinii. Ei nu îşi păstrează viteza şi frecvenŃa de la sine. iertarea tuturor celor care ne-au rănit şi deschiderea către comunicaŃie. după care este important să ne imaginăm cum energia kundalini urcă încet. precum şi dezvoltarea voinŃei. trup şi spirit stă la baza sănătăŃii şi a stării noastre de bine. Chakrele a şasea şi a şaptea se activează atunci când devenim conştienŃi de lumea spirituală. de sexualitate şi neîncrederea în puterea proprie. până ajunge la 189 . Deschiderea şi alinierea chakrelor este secretul dezvoltării abilităŃilor paranormale. sunt de o mare sensibilitate. Când sunt nebalansate. pe rând. sau suntem egoişti. începând să ne dezvoltăm percepŃia extrasenzorială. ne simŃim victime. de Unicul Creator.

prin masarea acestora. RAM. sunt: • • • • • • • • • • • • Masajul. de activare şi balansare a chakrelor. corespunzătoare chakrelor.7 IniŃierea Simplele exerciŃii de concentrare. alcoolului. cafelei. Alte metode uzuale şi la îndemâna tuturor. efectuat de către un terapist Plimbările într-un cadru natural liniştit şi nepoluat AlimentaŃia. OM Concentrarea asupra yantrelor. HAM. deşi sunt foarte importante. VAM.cea a coroanei. nu au puterea. cu care se masează locurile de pe corp. foloseşte lichide volatile din plante (uleiuri). YAM. prin posturi şi meditaŃie Aşezarea pe fiecare chakră a unui cristal de culoarea corespunzătoare Terapia culorilor IncantaŃia mantrelor specifice pentru fiecare chakră şi anume: LAM. bazată cât mai mult pe vegetale şi eliminarea grăsimilor. unde sunt situate chakrele Reiki este o formă de a direcŃiona curgerea energiei prin corp. 190 . 5. etc Reflexologia. combinată cu vizualizarea culorii respective Aromoterapia. efectuată de instructori specializaŃi Yoga. foloseşte punctele din palme şi tălpi. focusare a atenŃiei şi meditaŃie. care sunt simboluri specifice fiecărei chakre Muzica şi dansul.

ce respectă principiile geometriei sacre. Iată câteva recomandări. după o perioadă relativ scurtă. situate în centrii energetici ai planetei. de meditaŃie. cum îŃi este mintea. iniŃierea spirituală era făcută în temple. turcoazul şi lapis iazuli. moldavita. Acestea sunt construcŃii megalitice. Deoarece sistemul nervos este obişnuit să funcŃioneze la un potenŃial foarte scăzut. Caută locuri liniştite. Ca o regulă generală. având o gamă largă de frecvenŃe. În trecut. Practic. Orice cristal este uşor de simŃit. fă exerciŃii de meditaŃie acolo şi încearcă să simŃi energia soarelui. Aici energia este deosebit de puternică. ai să începi să înŃelegi ce este aceea energie şi ai să o simŃi în orice obiect. a aerului şi a apei. aglomerate. energia este foarte redusă şi foarte distorsionată. aşa zisele vortexe. de a ne deschide spiritual. în mijlocul naturii. dacă îl Ńii în mână şi intri într-o stare de relaxare. diferite de cea a aurei proprii. asistată de către masteri. Planeta are anumite puncte în care liniile de câmp energetic se intersectează. Purtarea cristalelor la gât este de un foarte mare ajutor. cum te simŃi. la început. pe malul mării. deci orice obiect şi orice fiinŃă are energia sa. dacă este relaxată. sau surescitată. Printre cele mai puternice cristale sunt. care să-Ńi deblocheze forŃat chakrele şi să îŃi oprească mintea. Observă pe fiecare. este necesar să te expui la o sursă puternică de energie. ce efect are asupra ta. calcita. sau în locuri sacre. Lucrând cu ele. Multe din aceste locuri mai există încă şi pot fi vizitate. în ce priveşte folosirea cristalelor: 191 . în oraşele mari.singure. te influenŃează şi te ajută să îŃi deschizi chakrele. Cristalele şi anumite minerale care au un nivel ridicat de energie. totul este energie.

din Egipt. un magnet purtat la gât îŃi va alinia chakrele cu liniile magnetice ale Pământului. plasticul. Turcoaz ComunicaŃie extraterestră: Moldavite. sau aluminiul.capabile de a face să curgă energia. trup şi spirit: CuarŃ fumuriu. Piramida este structura geometrică cea mai puternică. dacă ai să începi să vezi aura atât la tine. crescându-Ńi considerabil vigoarea fizică şi mentală. Ca material se poate utiliza lemnul. ConfecŃionează-Ńi o astfel de piramidă şi meditează în ea. capabilă de a amplifica energia. la alŃii cât şi la diferite obiecte. Piatra Lunii ComunicaŃie: Turcoaz MagneŃii sunt materiale deosebit de puternice. Jasper. nivelul de amplificare diferă. Goelite Curaj:Aquamarine Depresie: Topaz. În funcŃie de material şi de dimensiunile ei. Lapis Iazuli Fericire: Citrine Autocontrol: Labradorite Călătorii astrale: Geode. în care unghiul feŃelor laterale este de 52 de grade. Aur. Nu este greu. ÎŃi va fi schimba viaŃa! De un mare ajutor în schimbarea percepŃiei îŃi va fi. cuprul. minte.• • • • • • • • • • • AbundenŃă: Citrine Sedative: Ametist. Kanite. Lepidolită Concentrare: Fluorite. sau chiar puneŃi-o deasupra patului şi dormi în ea. Labradorite Balans. roagă pe cineva să stea cu spatele spre un perete 192 . Într-o încăpere cu lumină difuză. Cea mai potrivită proporŃie este cea a marii piramide de la Giza.

încercând să fixezi un punct undeva în spatele persoanei. Hipnoza reprezintă o tehnică deosebit de puternică pentru expandarea conştiinŃei şi deschiderea glandei pineale. un instructor. Fiecare persoană are un Sine Superior. el poate comunica prin tine. întrun scop prestabilit. cum ar fi. De asemenea. cu acordul tău bineînŃeles. Uitându-te insistent cu ochii în afara focusului. de exemplu. mult mai profundă decât meditaŃia. au capacitatea de a-Ńi înălŃa conştiinŃa. vei simŃi o supra încărcare energetică şi o extraordinară stare de pace şi linişte. inducându-Ńi o stare de relaxare. Anumite substanŃe psihedelice. folosindu-Ńi mecanismul de vorbire. vei începe să sesizezi o ceaŃă gălbuie care îi înconjoară capul. Acesta poate fi contactat. pentru a-Ńi aminti cine eşti şi eventual să-Ńi vindeci vreo traumă. în care mintea îŃi este total oprită. cu alte entităŃi inteligente. sau chiar un prieten mai iniŃiat. obŃinute din plante. luarea de informaŃii despre viitorul şi planul tău aici pe Pământ. În această stare. te poate hipnotiza. Pentru că. cel puŃin la început nu ai încă voinŃa şi tehnica necesară. care reprezintă conştiinŃa sa venită din viitor. pe care obişnuiesc să le utilizeze şamanii din America. însă eşti conştient. care este responsabilă de percepŃia tărâmurilor din timpspaŃiu. iar 193 . ca şi când dormi. cel care te ghidează poate să te trimită în vieŃile trecute. modificându-Ńi percepŃia şi făcându-te să înŃelegi că eşti spirit liber. sau albastru. După terminarea şedinŃei. a unui obiect roşu. în stare de hipnoză şi îŃi poate da sfaturi foarte importante pentru viaŃa şi evoluŃia ta.alb. pentru a o asista. Apoi fă exerciŃii pentru a vedea aura plantelor.

pot avea efecte nedorite asupra sănătăŃii! De asemenea pot duce. nefiind naturale. 194 . printr-o folosire mecanică şi prea abundentă. la petreceri. unde poŃi contacta diverse alte entităŃi inteligente. cocaină. mai înalte. Ele trebuiesc folosite. vei fi capabil de a-i vedea mişcările geometrice. ci doar la început. etc. marihuana. care te Ńine prizonier. Aşa zisele droguri sintetice. la dependenŃă. tranchilizantele. adică să călătoreşti prin alte tărâmuri. Dar atenŃie! Nu le folosi singur. percepŃia ta se limitează. de către Creator. asemenea unui robot. a matricei. să înŃelegi cine eşti şi cum funcŃionezi. nu sunt recomandabile. nu le folosi. nu tot timpul. stabilit cu precizie matematică şi că percepŃia ta este foarte limitată.prin intrarea în corp şi acŃionarea prin intermediul minŃii. deoarece. nu să te ameŃeşti şi să adormi fără a înŃelege nimic. nu sunt nocive şi în principal au fost create cu un scop benefic în evoluŃia conştiinŃei. cum fac mulŃi. însă poate cele mai uzuale ar fi LSD-ul (care de altfel a fost utilizat în medicină cu rezultate extraordinare). Sigur. cu scopul de a-i ajuta în evoluŃie pe cei dornici. care să te ghideze şi cu care să poŃi împărtăşi din această experienŃă extraordinară. şi ar fi bine să fii asistat de un iniŃiat. vei începe să visezi conştient. anumite ciuperci. de aceea în mod obişnuit nu poŃi sesiza mecanicismul trupului. morfină. sute de astfel de plante. Închizând ochii. cum se deplasează pe un grafic. până când Ńi se deblochează chakrele şi Ńi se deschide sistemul nervos. doar de câteva ori în viaŃă. Vei înŃelege că trupul tău este un mecanism. DMT-ul. Scopul tău este să-Ńi expandezi conştiinŃa şi să descoperi ce este în afara iluziei. Plantele practic. pe planetă au fost însămânŃate. De asemenea vei putea simŃi cu adevărat energia şi să vezi aura. în scop de amuzament.

dar te vei scufunda din ce în ce mai adânc în oceanul de conştiinŃă. care se află în creier şi îŃi vei elibera percepŃia de capcana iluziei. sau pe şira spinării. sau a-Ńi pierde cunoştiinŃa. dându-Ńi senzaŃia că eşti străbătut de un curent electric.Desfă palmele şi imaginează-Ńi cum iese energie din ele. ca şi când ai ceva solid între palme şi aproape că nu mai poŃi să le apropii. Mişcă-Ńi palmele prin faŃa capului. de a vedea imagini. Ai să simŃi fiori şi o presiune în cap. la aproximativ 20 cm şi imaginează-Ńi cum circulă un flux de energie între ele. toată experienŃa este doar imaginaŃie. apropie-le. sunt deosebit de benefici. nu numai că va fi din ce în ce mai uşor de realizat. În general senzaŃia de energie se simte asemenea unei călduri. Aceşti fiori. În această stare. fără a adormi. sau cu alte fiinŃe energetice inteligente. a urechilor. ca urmare a influenŃei mâinilor asupra aurei capului. Încearcă să-Ńi aminteşti visele. este doar o proiecŃie virtuală ce apare în interiorul creierului 195 . łine palmele faŃă în faŃă. simte această energie. ca de transă. după o vreme te vei simŃi. chiar dacă nu o vezi. iar ca efecte secundare ar fi: încălzirea feŃei. Fă asta până când ai să simŃi o căldură în palme. deoarece ei sunt efectul creşterii vibraŃiei celulelor corpului. şi înŃelege că lumea viselor este la fel de reală ca şi cea fizică. notează-le dacă este necesar. în lateral. de a stabili contacte cu Sinele Superior. depărtează-le. Practic îŃi vei deschide poarta stelară hiperdimensională naturală. vei fi capabil de a călători pe alte tărâmuri mai înalte. Cu timpul meditaŃia. care pot fi de o intensitate foarte mare. a auzi voci. fiori prin corp.

Ea reprezintă însăşi forŃa vieŃii. ba din contră toate forŃele universale te vor servi şi-Ńi vor da ajutor în realizarea acestui măreŃ obiectiv. puterea ta este infinită. esenŃa Creatorului. Nimeni şi nimic nu-Ńi vor sta în cale.tău. ai tot timpul la îndemână cea mai mare forŃă posibilă: intenŃia. odată ce Ńi-ai lansat clar intenŃia de a evolua accelerat. Nu te subestima şi nu te limita în nici un fel. Nu există cu adevărat o lume fizică materială. 196 . care vibrează şi se mulează într-o incredibilă diversitate de forme de ondulaŃii. forŃa ce stă în spatele formării tuturor galaxiilor şi a corpurilor cereşti. Şi nu uita. eşti o fiinŃă divină. ci doar un ocean infinit de energie conştientă. Tu eşti cel care decizi dacă vrei să o foloseşti sau nu.

197 .

6. ANUL 2012 - ANUL ASCENSIUNII Universul în care trăim, deşi nu este singurul, este imens, cuprinzând miliarde de galaxii, care la rândul lor cuprind miliarde de stele, asemănătoare soarelui, multe dintre ele având sisteme planetare similare cu al nostru. ViaŃa nu se desfăşoară numai în densitatea a treia de vibraŃie, ci în multe altele, divizată pe principul celor şapte frecvenŃe ale scării muzicale. De aceea planetele care nouă ne par a fi nelocuite, sunt de fapt locuite de fiinŃe energetice în alte dimensiuni. Ele sunt formate din şapte sfere energetice concentrice, având culorile spectrului luminii. Fiecare dintre aceste sfere este o planetă locuibilă în dimensiunea respectivă. De exemplu noi locuim pe sfera a treia a planetei, de culoarea galbenă, corespunzătoare Dimensiunii a 3 a. Aşa cum am mai spus, există şi lumi subterane, Pământul asemănându-se mai degrabă cu un fagure de miere, decât cu un corp solid. CredeŃi oare că un Creator atât de perfect şi calculat ar fi făcut risipă de material creând atâtea corpuri cereşti numai pentru decor? În nici un caz. Ele sunt “scene cosmice” unde se joacă, aceeaşi piesă, şi anume cea a vieŃii, numai că viaŃa este mult mai complexă şi mai variată decât cea pe care o experimentăm şi o înŃelegem noi. Deci, fiinŃe inteligente sunt mult mai multe decât neam putea imagina şi sub multe alte forme. Însă ca o regulă generală, forma de bază în acest univers a fost aleasă ca fiind cea “humanoidă”, nu reptiliană, sau asemenea monştrilor prezentaŃi în unele filme de science fiction. De aceea, cu mici variaŃii de proporŃii, culoarea pielii, sau densitate, aceste fiinŃe se aseamănă unele cu altele. Ele, aşa cum am mai spus, sunt de două feluri: din 198

partea “luminii”, blânde, iubitoare, care ajută procesul evolutiv, şi din partea “întunericului”, fiinŃe egocentriste, care nu cunosc adevărul şi au frică de lumină şi de dragoste, acŃionând în interese personale, cu scopul de a lua energie, de fapt aceasta fiind hrana lor. Aceste civilizaŃii sunt bineînŃeles pe diverse nivele evolutive, unele nefiind capabile de a se desprinde de planeta lor (cum este şi cazul nostru), iar altele deŃinând cunoştiinŃe cu mult mai avansate ale fizicii universului şi având posibilităŃi de a se deplasa prin spaŃiu, cu alte metode decât cu simple nave cu reacŃie (chiar şi pe Pământ această tehnologie este depăşită de 30 de ani). FiinŃele de lumină sunt organizate în ConfederaŃia Galactică, ele fiind conştiente de planul de ansamblu al Creatorului şi îndeplinesc misiuni în scopul de a îi realiza planurile. Regulile principale ale jocului în acest univers sunt: "Legea respectării voinŃei proprii a fiecărei entităŃi" şi "Legea că totul este permis". Astfel cele două echipe, Lumina şi Întunericul se luptă între ele, ca într-un joc virtual pe computer. Cea mai apropiată asemănare ar fi cu filmul Războiul Stelelor. Uneori au loc bătălii între cele două forŃe, pentru asigurarea supremaŃiei în diferite zone ale galaxiei. Însă, spre bucuria noastră, acest joc nu este proiectat să dureze la infinit, este împarŃit pe cicluri şi odată cu intrarea Pământului în zona de vibraŃie ridicată, din galaxie, lucrurile nu vor mai putea continua aşa. Pământul iese treptat la lumină, iar pe data de 21 decembrie 2012 va trece în vibraŃia a patra, nemaisuportând viaŃa în dimensiunea a treia. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Pământul actual, aşa cum îl ştim noi astăzi, nu va mai susŃine viaŃa în Dimen199

siunea a 3 a. Noua lume va fi în altă vibraŃie, pe o sferă în jurul Pământului actual, cu o rază mai mare, în spectrul verde al luminii, ce va fi invizibilă percepŃiei din dimensiunea a treia. Pământenii vor avea oportunitatea de a se îndrepta spre lumină şi iubire, iar cei ce vor face această alegere conştient, vor ascende în Dimensiunea a 4 a. CeilalŃi, care nu vor crede şi nu vor fi pregătiŃi pentru această transformare radicală a conştiinŃei, vor părăsi planeta, continuându-şi drumul evolutiv în altă zonă a galaxiei, cu vibraŃia corespunzătoare. Deci fiecare, în funcŃie de credinŃa lui şi de alegerea pe care o va face, se va deplasa la locul potrivit nivelului său evolutiv. Lumea aceasta, aşa cum o ştim astăzi nu va mai exista, va fi de domeniul trecutului! Procesul de ascensiune evolutivă, din Dimensiunea a 3 a în cea de a 4 a, este un proces fizic complex, de creştere a frecvenŃei de vibraŃie a fiecărei molecule din corpul nostru. Cum se face aceasta? Se face conştient pe baza schimbării de percepŃie şi comportament, pe alegerea de a sta cât mai mult în vibraŃie înaltă, pozitivă şi în iubire, de a ne ajuta semenii, de a ne pune în serviciul omenirii şi al procesului său evolutiv. Să nu mai dăm interpretări negative la ceea ce apare în viaŃa noastră, să înŃelegem că mai presus de toate este un plan grandios, pe care mintea noastră nu-l înŃelege şi că suntem protejaŃi, nimic rău nu ni se poate întâmpla. Să fugim de energia negativă, care ne Ńine în percepŃie scăzută şi frecvenŃă joasă. Cu cât vom lucra mai mult cu noi pentru aceste transformări interioare, cu atât avem şansa istorică de a ne muta în Lumea Nouă, bazată pe cu totul alte principii, care va fi de 100 de ori mai armonioasă şi mai bună ca cea în care trăim astăzi. Aşa cum am mai spus, este foarte important să căutăm 200

informaŃie, să fim, aşa cum spunea Isus, “însetaŃi de adevăr”; să ne deschidem mintea şi să ne ascultăm sufletul, acea voce interioară care ne ghidează în tot ceea ce facem. Aceasta este scânteia divină a Creatorului, care există în fiecare dintre noi, dar pe care, din păcate, de atâtea ori o sfidăm, neştiind ce înseamnă şi ascultăm de gândirea raŃională a minŃii logice, a ego-ului. Simultan cu dorinŃa noastră de a ne transforma, energia ce vine spre Pământ se va amplifica şi practic va constitui o forŃă care ne va trage spre noua destinaŃie, însă aceasta numai dacă ne “deschidem” la ea, mai precis dacă ne acordăm pe frecvenŃa ei. Altfel, dacă vom bloca energia schimbării, sistemul nostru nervos va fi suprasolicitat, în trupul nostru apărând şocuri, ce vor putea duce la efecte dramatice. Ascensiunea este un proces lung şi complex de evoluŃie spirituală. El a început cu mii de ani în urmă, în prezent ajungând în ultima sa etapă. De obicei planetele şi speciile de viaŃă încarnate pe ele, ascend prin exeperimentarea de cataclisme naturale, adică prin ciclul moarte – înviere. De aceea încă din timpuri străvechi s-au făcut tot felul de profeŃii despre dezastre teribile. Învierea reprezintă de fapt ascensiunea, prin care toate formele biologice încep viaŃa din nou, la un nivel superior de conştiinŃă, într-o dimensiune mai înaltă. Organismul este supus unui şir de transformări, ce au ca scop final uniunea dintre trupul fizic şi spirit, într-o singură fiinŃă de lumină, care este perfectă. Încarnarea lui Isus a reprezentat un punct important în procesul de evoluŃie şi ascensiune, deoarece El a preluat păcatele oamenilor (karma) transmutandu-le energia către lumină, deschizând astfel calea unei ascensiuni blânde. Acest

201

cauzate de moartea egou-lui. sau un sentiment de inutilitate.proces se desfăşoară în etape. nu a mai fost aplicată în nici unul din universuri şi are scopul de a transforma carcasa fizică într-un vehicul capabil de a se uni cu Sinele Superior. care pot da stări de depresie. la şapte luni după ConvergenŃa Armonică şi reprezintă un experiment. La sfârşitul fiecăreia dintre ele. transformările se axează consecutiv pe câte o arie a experienŃei personale. Primul pas a durat o mie de ani şi a început cu răscumpărarea făcută de Isus. ce duc adesea la simptome asemănătoare unei îmbolnăviri. Primii şase paşi au fost structuraŃi pentru a crea o modificare gradată la toate nivelele. Metoda de creştere a luminii din trupurile fizice ale tuturor formelor de viaŃă. Corpul de lumină a fost introdus ca un experiment. schimbările vor fi perfect integrate în toate ariile vieŃii şi spiritului. în anul 1988. pot apare dureri. spiritul are un nivel mai ridicat. până când apariŃia fiinŃei de lumină devine posibilă. cu atât densitatea trupului este mai coborâtă şi corespunzător. Cu cât celulele sunt mai încărcate cu energie luminoasă. De la nivelul al şaptelea la al zecelea. se intensifică transpiraŃia şi e posibilă 202 . deoarece ascensiunea nu s-a mai făcut niciodată în acest fel. în paralel cu schimbările fizice. prin trezirea spirituală obişnuită. Pe măsură ce tot mai multă lumină intră prin ochi şi urechi. precum şi a vibraŃiei planetei. mentale şi emoŃionale. Crearea corpului luminos are loc în douăsprezece etape. Între etape există perioade de gol. Datorită scăderii densităŃii celulelor. Corpul luminos de nivelul al optulea crează schimbări extreme în trupul fizic. sau înŃepături şi adesea junghiuri în cap.

noi abilităŃi vor începe să facă parte din viaŃa ta obişnuită. ce pot deveni adesea foarte intense şi supărătoare. Trupul uman are tendinŃa de a-şi mări volumul. Odată cu apariŃia noii identităŃi se va schimba şi percepŃia locului şi rolului în această lume. Pe măsură ce vei deveni din ce în ce mai conştient de energie. este exerciŃiul fizic intens (ridicarea de greutăŃi. continuarea unei relaŃii bazate pe control şi manipulare devenind intolerabilă. trebuiesc convertite apoi în gânduri conştiente. înotul. Clarviziunea practic va lua locul 203 . emanând în jurul tău dragoste şi tandreŃe. sau bâzâieli în cap. łesutul adipos nu are aceeaşi capacitate. distrugând receptorii de insulină din celule. La nivelul al nouălea. ce te va conduce la masterarea abilităŃilor adormite ale trupului şi ale spiritului. Nivelul lor de intensitate este reglat de ghizii spirituali. alergarea. La începutul nivelului al zecelea. schimbările spirituale (din nivelul al şaptelea) se integrează cu cele fizice (din nivelul al optulea). ce vin sub formă de “pachete luminoase” (coduri). ce intră în el. având ca efect îngrăşarea. Masa musculară astfel creată este singura capabilă de a proteja sistemul nervos de supraîncărcarea energetica la care este supus. Ele se manifestă ca Ńiuituri.chiar şi apariŃia diareei. viaŃa îŃi va părea nouă şi te vei simŃi ca renăscut. ducând la dereglări metabolice. Este începutul trezirii spirituale. Aceste mesaje. în scopul de a înmagazina fluxul crescut de energie spirituală. pentru a putea fi înŃelese şi folosite în viaŃa de zi cu zi. ci se arde. etc). care emit aceste semnale în scopul trezirii conştiinŃei. ReŃeaua energetică a galaxiei transmite în permanenŃă mesaje către toate formele de viaŃă de pe Pământ. Singurul lucru posibil de făcut în acest caz. Preocuparea principală este cea a relaŃiilor interumane.

extazul. Acest surplus de energie îŃi va da posibilitatea să realizezi adevărate “miracole”. Este de fapt un proces foarte simplu. devenind pe deplin responsabil de viaŃa ta. devenind mai luminos. Ascensiunea poate avea loc atât la nivel individual cât şi în grup. AbilităŃile spirituale continuă să crească. reprezintă ascensiunea. Ele sunt printre noi. tranziŃia fiind atât de uşoară încât adesea trece neobservată. tu fiind tot aici. Tot ce ai de făcut în realizarea acestui obiectiv divin este să-Ńi trăieşti fiecare clipă ca pe o capodoperă a bucuriei. 204 .vederii fizice şi vei începe să vezi imagini din Dimensiunea a 4 a. manifestarea imediată a gândului în realitate fizică. iar trupul începe să-şi schimbe aspectul. Numeroase nave orbitează în jurul Pământului. dar un altul. cum ar fi de exemplu. camuflate în trupuri de oameni obişnuiŃi. Vei învăŃa cum să-Ńi economiseşti energia nemaiconsumand-o inutil pe gânduri şi emoŃii. care se întâmplă într-o clipă. ceea ce la început îŃi va crea confuzie. În acelaşi timp apar nivele mai profunde de procesare a emoŃiilor şi vei crea cele mai adânci frici. cu misiunea de a ajuta procesul. pentru a le experimenta şi a te curăŃa de ele. Cu timpul însă vei învăŃa cum să foloseşti această nouă peceptie. Nivelul al unsprezecelea apare ca o progresie naturală a celui anterior. Numeroase fiinŃe extraterestre sunt acum în jurul nostru. În fine nivelul al doisprezecelea. destinaŃia acestui mare salt evolutiv! Ea este marcată de activarea completă şi mutarea vehiculului interdimensional luminos (Merkabah) în centrul trupului. DiferenŃa constă în abilitatea de a trăi şi simŃi bucuria. Prietenii s-ar putea să-Ńi spună că ai ceva schimbat şi că ai întinerit. uniunea cu Creatorul Universal.

influenŃând probabilităŃile spre partea pozitivă şi menŃinând liniile energetice ale planetei. sunt cauzate de diferenŃele de frecvenŃe dintre cea planetară şi cele ale conştiinŃei umanităŃii. ar însemna o impunere. Acum este momentul să descoperim adevărul înăuntrul nostru şi 205 . la nivel personal. prin contacte cu diverse persoane. mai evoluate. dacă există cu adevărat. Respectarea voinŃei personale este legea de bază pe care ei nu o pot încălca. care este nevoită să reacŃioneze. reacŃia ei fiind prin aşa zisele cataclisme (inundaŃii. Deci. Chiar dacă sunt mulŃi care ar dori aceasta. nu suntem singuri în acest moment de cumpănă din istoria noastră. cutremure. EvoluŃia conştiinŃei se face conştient. în ceea ce priveşte fizica hiperdimensională a universului şi legile creaŃiei. pentru a nu se generaliza cataclismele naturale. Astfel ne-au fost transmise cantităŃi imense de informaŃie ştiinŃifică. ele fiind ca nişte forŃe care debalansează planeta. Aceste fiinŃe extraterestre. de către forŃele întunericului. cât şi în vis. prin voinŃă proprie şi nu poate fi impusă de altcineva. în general. atât în starea de veghe. altfel aceasta nu ar mai fi asistenŃă ci control. Răspunsul este foarte simplu. a căror frecvenŃă le permite comunicarea. Multă lume se întreabă de ce aceşti extratereştri. aceasta făcându-se. Ei practic. Acestea de obicei. Timpul în care alŃii să ne impună adevărul lor a trecut.). nu aterizează să intre în contact fizic direct cu noi. Aceasta trebuie să ne dea curaj şi speranŃă. taifunuri. etc. încearcă să ghideze gândurile tuturor pământenilor şi să-i ajute în a se trezi la adevăr. contactul fizic ar însemna o violare a voinŃei celor ce nu doresc aceasta şi chiar şi pentru cei care într-adevăr o doresc. lucrează în plan telepatic. Şi tocmai de aceasta urmează să ne debarasăm noi acuma: de controlul la care am fost supuşi mii de ani. secete.

se mai pune întrebarea de ce aceste informaŃii nu sunt făcute public. iar creierul va funcŃiona la capacitatea sa maximă. imaginaŃivă panica ce s-ar produce în rândul oamenilor neiniŃiaŃi. vor ajuta procesul fizic de ascensiune. având abilităŃi şi puteri care acuma Ńin de domeniul paranormalului şi anume: levitaŃia (posibilitatea de a zbura prin aer fără aripi). este acum. având o frecvenŃă din ce în ce mai ridicată. Efectele existenŃei la frecvenŃa Dimensiunii a 4 a vor fi de-a dreptul miraculoase. telekinezia (capacitatea de a mişca obiecte cu 206 . ieşind de sub capcana iluziei. în dragostea Lui necondiŃionată pentru fiecare dintre noi şi în şansa noastră de a trăi într-o lume mai bună.să ne schimbăm viaŃa! Desigur. este vorba de o revoluŃie paşnică. Să înŃelegem că nu este vorba de o păcăleală şi că acest moment. spirituală. Aceasta va însemna că ne vom transforma în adevăraŃi super-oameni. precum şi creşterea numărului de oameni care se trezesc la realitate şi adevăr. Aceasta i-ar împiedica pe cei ce într-adevăr vor să evolueze şi practic ar putea duce la sfârşitul tuturora. de care s-a ştiut din cele mai vechi timpuri. care are loc dinspre interior spre exterior. în puterea Creatorului. care va intra în trupurile noastre. Să credem în proces. astăzi în viaŃa fiecăruia. Deci este timpul să ne bucurăm. aflând că vine “sfârşitul lumii”! Agresivitatea şi experienŃele negative ar lua o amploare de neimaginat. iar pe de alta. prin mass media? Pentru că pe de o parte mass media este cenzurată. Energia crescândă. De aceea. ne-am bloca în cea mai întunecată şi egocentristă perioadă din istorie. Şi în loc să ne îndreptăm spre lumină şi iubire. nu să ne speriem. ADN-ul va avea activate douăsprezece spirale.

Să stăm cât mai mult în frecvenŃă ridicată şi să ne dorim schimbarea. este să dorim să ne schimbăm. puterea de vindecare spontană. Tot ce avem de făcut. odată ce am aflat această informaŃie şi am crezut-o. Pacea şi dragostea Creatorului să ne umple inimile! Să căutăm şi să folosim asistenŃa. căci într-un fel sau altul. veseliei şi ajutorului reciproc. nu separată că acum. Suntem o generaŃie norocoasă. 207 . în care moartea va dispare. să ştergem programarea trecută şi să ne reprogramăm în spiritul iubirii. Toate acestea în condiŃiile existenŃei ca o conştiinŃă de grup. care este din belşug în jurul nostru şi să ne lansăm intenŃia clară de a evolua accelerat. toŃi suntem speciali şi toŃi vom face un mare salt în evoluŃia personală. putând fi modelat după plac. sau vom sări într-a 4 a. adevăratul Paradis. călătoria în timp. corpul nemaifiind supus îmbătrânirii. Nu sună frumos? Aceasta va fi. compasiunii. în care vom trăi ca o familie. ca în filmul Stargate. sau unii. indiferent unde se află. sau unde vor ajunge. fie că vom rămâne în Dimensiunea a 3 a. “împărăŃia lui Dumnezeu pe Pământ”... Vom înŃelege că este energie şi hrană din belşug şi vom dezvolta tehnologii de antigravitaŃie şi “porŃi stelare”. capacitatea de a transforma şi crea materie. în dragoste şi pace. chiar direct într-a 5 a. telepatia. în armonie cu noua planetă. aşa cum spunea Isus. am venit aici în acest ceas tocmai pentru a fi parte din procesul transformării planetei.ajutorul minŃii). ceea ce ne va permite să începem explorarea galaxiei. etc. Să-i respectăm pe toŃi cei care sunt aici cu noi. pe care de atâta timp am uitat-o. Nu este greu de loc! Nu este vorba decât să ne reîntoarcem la esenŃa noastră.

Astfel, Universul, asemenea zânei fermecate din poveste, ne va îndeplini dorinŃa. Să nu uităm că voinŃa Creatorului este de fapt VOINłA NOASTRĂ!!!

208

MulŃumesc lui Inyth pentru suportul dat în realizarea acestei cărŃi.

209

BIBLIOGRAFIE

1. CărŃi Seth Speaks (Jane Roberts) The Nature Of Personal Reality (Jane Roberts) The Unknown Reality (Jane Roberts) The Magical Approach (Jane Roberts) The Holographic Universe (Michael Talbot) Rule By Secrecy (Jim Marrs) Alien Agenda (Jim Marrs) Psi Spies (Jim Marrs) Quantum Consciousness (James L. Forberg) Close Encounters of The Possession Kind (William Baldwin) Ancient Energy (Bill Dayholos) Souls of Distorsion Awakening (Jan Wickerink) Conversations With God (Neale Donald Walsch) Communion with God (Neale Donald Walsch) Friendship with God (Neale Donald Walsch) The New Revelations (Neale Donald Walsch) Tommorow’s God (Neale Donald Walsch) Home With God (Neale Donald Walsch) The Teachings of Don Juan (Carlos Castaneda) Separate Reality (Carlos Castaneda) Journey To Ixtlan (Carlos Castaneda) Tales of Power (Carlos Castaneda) The Second Ring of Power (Carlos Castaneda) The Eagle’s Gift (Carlos Castaneda) Fire From Within (Carlos Castaneda) Power of Silence (Carlos Castaneda) 210

The Art of Dreaming (Carlos Castaneda) The Active Side of Infinity (Carlos Castaneda) The Psychology Of Man’s Possible Evolution (P. D. Ouspensky) In Search of the Miraculous (P. D. Ouspensky) The Fourth Way (P. D. Ouspensky) An Outline of Occult Science (Rudolf Steiner) How To Know Higher Worlds (Rudolf Steiner) Shift of The Ages (David Wilcock) The Science of Oneness (David Wilcock) The Divine Cosmos (David Wilcock) Bringers of the Dawn (Barbara Marciniak) The Law of One Material (Ra) The Chakra Bible (Patricia Mercier) The Essential Crystal Book (Simon and Sue Lilly) Crystal Prescriptions (Judy Hall) Bhagavad Gita (Shri Swami Sivanada) The Missing Peace in Your Life (Robert M. Williams) The Power of Now (Echart Tolle) A Course in Miracles (Dr. Helen Schucman, Dr. William Thetford) Biology of Belief (Bruce Lipton) Wisdom of Your Cells (Bruce Lipton) The Elegant Universe (Brian Greene) The Mind of God (Paul Davies) God and the New Physics (Paul Davies) Jesus: A Story of Enlightenment (Deepak Chopra) How to Know God (Deepak Chopra) Life After Death (Deepak Chopra) Perfect Health (Deepak Chopra) Silva Mind Control Method (Jose Silva) You the Healer (Jose Silva) Everyday ESP (Jose Silva) 211

Archangels and the Unseen Forces (Edgar Cayce) Out of Your Mind (audio) (Alan Watts) Our Ancestors Came From Outer Space (Maurice Chatelain) Misteries of Ontario (John Robert Colombo) Haluginogens and Culture (audio) (Terence Mc. Kenna) The Last Word (audio) (Terence Mc. Nadeau Robert) The Dancing Wu Li Masters (Gary Zukav) Operation Terra (Sara Lyara Estes) Nexus-A Neo Novel (Deborah Morrison) Contacting Your Spirit Guide (Sylvia Browne) Life on the Other Side (Sylvia Browne) Chanelling Your Higher Self (Edgar Cayce) On Atlantis (Edgar Cayce) Predictions for the 21st Century (Edgar Cayce) Angels.Physics of the Impossible (Michio Kaku) Parallel Worlds (Michio Kaku) The Universe in a Single Atom (Dalai Lama) Miracles of the Gods (Erich Von Daniken) Gods From Outer Space (Erich Von Daniken) In Search of Ancient Gods (Erich Von Daniken) The Universe in a Nutshell (Stephen Hawking) The Nature of Space and Time (Stephen Hawking) The Theory of Everything (Stephen Hawking) Fingerprints of the God (Graham Hancock) The Conscious Universe (Kafatos Menas. Kenna) The Psychedelic Society (audio) (Terence Mc. 212 . Kenna) The World and Its Double (audio) (Terence Mc. Kenna) Time and I Ching (audio) (Terence Mc.

Kenna) The Truth Seminar (audio) (Neale Donald Walsch) Syncrodestiny (audio) (Deepak Chopra) The Astral Projection Workbook (J. H. O’Brien) Why Christianity Must Change or Die (John Shelby Spong) Supersleep (Teri Mahaney) Creative Visualisation (Shakti Gawain) Everyday Enlightenment (Dan Millman) Way of the Peaceful Warrior (Dan Millman) The Divine Matrix (Gregg Braden) Cosmic Voyage (Courtney Brown) The Gods Machines (Wun Chok Bong) Into the Bermuda Triangle (Gian Quasar) Secrets in the Fields (Freddy Silva) Area 51-The Dreamland Chronicles (David Darlington) Working with Auras (Jane Struthers) Varieties of Scientific Experience (Carl Sagan) The Language of God (Francis Collins) 213 . Brenilly. J. Brennan) Becoming Human (Jean Vanier) God and the Evolving Universe (Redfield Murphy Timbers) At the End of an Age (John Lukacs) Hinduism (Louis Renou) Journing into the Miraculous (Todd Bentley) The Art of Dying (Patricia Weenolsen) Intelligent Memory (Barry Gordon) Incredible Optical Illusions (Nigel Rodgers) Going Within (Shirley MacLaine) Ghosts and the Supernatural (Richard Cavendish) The Ancient Path of Kabbalah (David Aaron) Religions of the World (E.

Filme ŞtiinŃifice şi Prezentări Video What The Bleep Do We Know? The Secret Illusion and Reality The Secret Behind The Matter The Cosmic Plan The Pineal Gland Is A Stargate The Second Coming Of Science The Legend of Atlantis (ELIA) Secret Space The Mistery Of Cydonia Future Of Mankind (Michael Tsarion) 214 . Tom Kenyon) Atlantis (John Michael Greer) Supernatural (Graham Hancock) Maya Cosmogenesis 2012 (John Major Jenkins) The Templar Papers (Oddovar Olsen) Astronomy (Mark Garlick) The Spiritual Brain (Mario Beauregard) The Unknown Universe (Richard Hammond) Nature’s Blueprint (Dan Hooper) 2.Zen (Kenneth Kraft) When Science Meets Religion (Ian Barbour) African Religion (Aloysius Lugira) Taoism (Paula Hartz) Native American Religions (Paula Hartz) Global Warming (Paul Brown) Extreme Nature (Mark Carwardine) The Healing Power of Meditation (Gabriel Weiss) The Astrology Bible (Judy Hall) The Great Shift (Lee Caroll.

Clifford Stone (Project Camelot) The2012 Enigma (David Wilcock) Tesla the Race to Zero Point Energy Antigravity free Energy The Missing Secrets of Nikola Tesla Unlocking Misteries of Life Evolution-Great Transformations Genesis Revisited Are We Alone In The Universe ? The Misterious World Saturns Hyperdimensional Hexagon The Polygon Dichotomy Mars. NASA Coverup Roswell 986 Unexplained Misteries The Scientific Case for God and His Word Multidimensional Universes 070 Cosmos 08 (Carl Sagan) 215 .Origins Of Evil (Michael Tsarion) Symbolism (Michael Tsarion) The Destruction Of Atlantis (Michael Tsarion) Evolving Ideas Conference (Tom Bearden) Energetic Forces in the Universe (Robert Reckmeyer) An Inconvenient Truth (Al Gore) The Ring Of Power Zeitgeist UFO Files Richard Hoagland (Project Camelot) Dan Burisch (Project Camelot) George Green (Project Camelot) Benjamin Fulford (Project Camelot) Bob Dean (Project Camelot) Sgt.

com singtech.com learningmeditation.com/sg/index.html greatdreams.com orbit. Site-uri pe Internet hutchisoneffect.com gyro-scope.com geometrycode.org keelynet.com/munck.com digg.org philosophy.nl crystalinks.com trufax.com soulsofdistortion.pair.uk depalma.com amasci.com lauralee.org centerpointe.ca enterprisemission.MovingThrough Time and Space(Chantal Akerman) 3.com hemi-sync.org newciv.com cycle-trader.com servtech.com goldmanmethod.com universeofpower.com silvaultramindsystems.co.com 216 .com/freenrg/tors cseti.net 21stcenturysciencetech.shtml goldennumber.

com superstringtheory.com 217 .lightworker.com nealedonaldwalsch.com lightworkers.uk tmgnow.com athenapolis.com newton.ac.org projectcamelot.com antigravitypower.org/mckenna.net divinecosmos.com livingcosmos.com/Grebennikov/index.htm hado.com deoxy.com ourhollowearth.com cropcircleconnector.tripod.ex.net projectavalon.html primarypeception.net hypnosis.

218 .

219 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful