SULIT 23/1 Geografi Ogos

23/1

j2k

2008
1 Y4jam

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2008

GEOGRAFI 23/1
Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2. 3.

Kertas soa/an ini mengandungi 60 soa/an Jawab semua soa/an. Tiap-tiap soa/an diikuti o/eh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soa/an pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas objektif yang disediakan. Fikir dengan te/iti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersib tanda yang tidak dikehendaki itu dan hitamkan pilihan anda yang baru.

4.

Kertas soalan ini mengandungi 34 halaman bercetak. [Lihat sebelah
©2008 Hak Cipta PKPSM Negeri Kedah

23/1

SULIT

j2k

2

Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap­ tiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda. Soalan 1 hingga 6 berdasarkan peta di bawah.

67

66
Pekan Makmur
T

6S

B.P

q

64

63

I
I

62

I J.. _ _

,- I
\

1. _-,
61
• Kg. Cempaka

I

I

60

• •••
------l--------L..-----'------'----------.l----'>..

L-~.......L_____.L.L.l._ _

_____=:lto_...J

41

42

43

44

4S

46

47

48 u

~ ~
~ LJ

Kontur

I-iT"

Padi

~

Hutan

[!J

Kepala Sawit

Sungai

~

Getah

8
~

Petempatan

m
[;J

Masjid

t

Lorang Berkereta Motor

~
~

Sekolah

Kuari granit

Pejabat Daerah

~

Skala: tern mewakili 1km
Jalanraya

Balai Polis

3

j2k

65

63

L--

--'

41

43

1. Apakah ciri fizikal dalam segi empat grid di atas ?

A. Cerun landai
B. Cerun curam C. Cerun bertangga D. Cerun sekata 2. Fungsi Pekan Makmur ialah sebagai pusat . perindustrian
II pelancongan
III hasil pembalakan
IV pengumpulan hasil pertanian

A. I dan II
B. I dan IV C. II dan III

D. III dan IV
3. Bearing sukuan Kg. Cempaka ( RG432603 ) dari jambatan ( RG 459630 ) ialah A. U 46" T B. U 44" B C. S 46" B D. S 44" T

4

j2k

4. Pola petempatan berselerak terletak dalam segi empat

A

B

62

65

61

64 44
45

'--

....J

44

45

c
64

63

D

63 '-­
47

-----.J

62 '-­

-----.J

48

46

47

5. Hutan di timur laut pet a sesuai dimajukan sebagai kawasan perlombongan

"

pertanian

III pelancongan IV pembalakan

A. I dan II

B. I dan IV
C. " dan III

D. III dan IV

5

j2k

6. Bahan yang dilombong di RG 473644 digunakan untuk membuat simen
II marmar

III jalan raya
IV bahan binaan

A. I dan"
B. I dan IV
C. II dan III

D. III dan IV

Sebelum

Selepas

7. Rajah di atas dapat dikaitkan dengan proses pembentukan

A. kerak bumi
B. gunung berapi
C. gunung lipat

D. lurah gelinciran

'\

6

j2k

Banjaran R

• •

Kawasan tadahan air Terdapat tiga pusat peranginan sebagai tarikan pelancong

8. Penyataan di atas merujuk kepada banjaran bertanda

SEMENANJUNG MALAYSIA

7

j2k

• •

Lembangan sungai Tanih aluvium

9.

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan bertanda

'-'

\
(

I

r

j
" -"1.,'"

)
...... J"'-'"

. ..r:
'-'

MALAYSIA

Rajah menunjukkan bentuk-bentuk bumi pinggir pantai.

1a.Bentuk muka bumi X ialah

A. teluk
B. pulau C. tambala D. tebing tinggi

8

j2k

• •

Batu Caves, Selangor Mulu, Sarawak

11. Apakah persamaan yang dapat dikaitkan dengan kawasan di atas? Gua batu kapur
II Kawasan pelancongan
III Sumber mineral utama
IV Tempat keagamaan

A. I dan II
B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

I:
1

Berpunca dari kawasan tanah tinggi Mengalir ke semua arah
_

12. Huraian di atas adalah berkaitan pola saliran

A. reranting
B. bersirat C. jejala D. jejari

9

j2k

• • •

Kuala Besut,Terengganu Mukah,Sarawak Tanjong Dawai,Kedah

13. Ketiga-tiga kawasan di atas mempunyai persamaan kegiatan utama iaitu

A. pertanian
B. perlombongan C. perikanan D. pelancongan

7\\ln~
Sebelum Selepas

i 1( \ i

~

14. Kesan aktiviti di atas mengakibatkan

A. peningkatan suhu
B. pencemaran udara C. kelembapan meningkat D. pertambahan nutrien tanah

10

j2k

Gelongsoran tanah di cerun curam

15. Tindakan manakah dapat mengurangkan kejadian di atas ? Membina empangan
II Pembinaan longkang konkrit
III Memasukan paip dalam tanah
IV Meratakan tanah di cerun

A

I dan II

B. I dan IV

c.

II dan III

D. III dan IV

• • •

Hemisfera selatan Matahari tegak di atas Garisan Jadi Disember hingga Mac

16. Maklumat di atas berkaitan dengan musim

A bunga
B. panas
C. luruh
D. sejuk

11

j2k

• •

Solstis musim panas 24 jam malam di Kutub Selatan

17. Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan kedudukan bumi di

12

j2k

SEMENANJUNG MALAYSIA

18. Apakah faktor yang mempengaruhi julat suhu harian bandar-bandar di atas? A. Kedudukan garisan lintang B. Pengaruh angin monsun C. Ketinggian dari aras laut D. Sifat kepulauan dan kelautan

13

j2k

Hujan (rnrn)

Suhu (0C)

40

30 20
10

o

30
20

10 \;I:;;:;;;ry::;"?{;"'7.J

J

F M

o

N

D

Min suhu dan hujan bulanan di Jacobabad

19.

Berdasarkan graf di atas, penyataan manakah yang benar?

A.

Pertanian dijalankan sepanjang tahun. Pembalakan diusahakan pada musim sejuk. Penternakan keldai dan biri-biri secara nomad. Perlombongan petroleum dijalankan sepanjang tahun.

B. C. D.

• • •

Sejuk dan nyaman Suhu 18· C Tanaman teh dan sayur-sayuran

20. Penyataan di atas merujuk kepada
A.

Bukit Larut, Perak. Bukit Fraser, Pahang. Gunung Gading, Sarawak. Kundasang, Sabah

B. C. D

14

j2k

Pak A/i dan Pak Din tidak turun ke /aut untuk menangkap ikan kerana /aut
berge/ora.
Mereka akan membaiki bot dan pukat pada masa ini.

21. Pak Ali dan Pak Din mungkin sekali tinggal di

A.
B. C. D

Kuala Sepetang, Perak. Kuala Kedah, Kedah. Kuala Sedeli, Johor.
Kuala Selangor, Selangor

Luar bandar . 23°C

Pinggir bandar 24°C

Pusal bandar 28°C

Plnggir bandar 24"C

Luar bandar 23°C

______

A/iran ai .
~n

22.

Kejadian seperti dalam rajah di atas disebabkan oleh I. II. III. IV. pertambahan bangunan konkrit. pelepasan gas klorofluorokarbon. pelepasan asap kilang. penyerapan haba kenderaan bermotor. I dan II I dan IV II dan III
III dan IV

A.
B. C. D

15

j2k

23. Lumut dan kulampair mungkin sekali tumbuh di kawasan peta bertanda

.....
.. /
'

"
f

r:

c
'. J"'-'"

,
.' - ..L)

J

.r:

MALAYSIA

24. Apakah faktor utama yang mempengaruhi taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas? I II Tanih gambut
Saliran buruk

III Hujan yang lebat
IV Suhu panas sepanjang tahun

A. I dan II

B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

16

j2k

25. Antara berikut, manakah merupakan kepentingan hutan paya bakau ?
I II
III Mencegah banjir
Kawasan tadahan hujan Mencegah hakisan ombak

IV Habitat hidupan akuatik

A. I dan II
B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

oak, cypress, cedar

laurel, lavender, rosemary, martel

-Iaut ­

daratan

26. Tumbuhan semula jadi di atas terdapat di kawasan peta bertanda

DUNIA

17

j2k

27. Kepentingan tumbuhan semula jadi di atas sesuai digunakan untuk menghasilkan

I
II

arang kayu
perabot

III minuman
IV atap

A. I dan II B. I dan IV

C. II dan III
D. III dan IV

Aktiviti

X

Kawasan tadahan musnah

Kejadian tanah runtuh

28. Aktiviti X dalam rajah di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan A. projek perumahan B. pembinaan lebuh raya C. penerokaan hutan paya bakau D. perkembangan eko pelancongan di Taman Negara

18

j2k

• •

Ditubuhkan untuk melindungi tumbuhan semula jadi Merupakan taman negara tertua di Malaysia

29. Maklumat di atas merujuk kepada kawasan peta bertanda

r
I

r
)
_ ...L,.......... .r-:

MALAYSIA

19

j2k

• •

Bahagian Tengah Semenanjung Malaysia Berpenduduk jarang

30. Apakah faktor yang mempengaruhi taburan penduduk kawasan di atas ?

A. Tanih yang subur
B. Sumber mineral C. Dasar kerajaan D. Bentuk muka bumi

: '.

....

\

r

-III
)
<.
.r:':'>:':

)
r:

.' -"1,'"
-..;

"

J'"

MALAYSIA 31. Manakah yang dapat dikaitkan dengan kawasan berpenduduk padat ?

A. I
B. I

dan II dan IV

C. II dan III
D, III dan IV

20

j2k

Tahun

Kadar Kematian 6.4 4.6 4.4

1980 1990 2000

(Sumber: Buku Tahunan Perangkaan Malaysia, 2001)

32. Faktor manakah yang dapat dikaitkan dengan jadual di atas? I Dasar kerajaan

II Kemudahan perubatan
III Amalan perancangan keluarga
IV Peningkatan taraf pendidikan

A. I
B. I

dan II dan IV

C. II dan III D. III dan IV

"Nelson St. Martin merupakan pemain import pasukan bola sepak Negeri Kedah berasal dari Argentina."

33. Perpindahan pemain di atas menerangkan migrasi

A. luar bandar ke bandar
B. bandar ke bandar C. bandarkeluarbandar D. antarabangsa

21

j2k

• • •

Prai, Pulau Pinang Shah Alam, Selangor Pasir Gudang, Johor

34. Apakah faktor yang mendorong migrasi penduduk ke kawasan di atas ?
A. Peluang pekerjaan

B. Governan C. Kawasan pelancongan D. Kemudahan sosial

35. Apakah kesan yang dapat dikaitkan denqan rajah di atas ?

I II III IV

kehidupan akuatik terjejas pencemaran sungai perubahan lanskap hakisan tebing

A.

dan II dan IV

B. I

C. II dan III D. III dan IV

22

j2k

Jangka hayat penduduk Malaysia

Lelaki : 70 tahun Perempuan: 74 tahun
Sumber : Encyclopedia Britannica, 2002

36. Manakah yang dapat dikaitkan dengan jadual di atas ?
A. Amalan pemakanan seimbang

B. Kemudahan asas baik C. Taraf kesihatan meningkat D. Kadar kelahiran tinggi

• •

Sumber mencukupi Dapat menampung keperluan penduduk

37. Penyataan di atas merujuk kepada negara

23

j2k

X~

.>

Selamat daripada serangan binatang buas

Selamat daripada serangan musuh

38.

X merupakan lokasi yang sesuai bagi
A.

Gua Niah

B. Kota Tampan
C.

Lembah Bujang

D. Johor Lama

39.

Antara berikut kombinasi manakah yang benar ? Petempatan
A

Faktor yang mempengaruhi petempat~ Pembalakan
I

Tanah Tinggi Cameron Kuala Besut Bukit Kayu Hitam

B C

Pertanian Ketersampaian

I I

l

D__Jl-1s_u_n_g_a_ip_e_ta_n_i

. . . . . '

24

j2k

40. Apakah fungsi utama petempatan dalam rajah di atas? A. Perikanan B. Pertanian

c.

Perindustrian

D. Pelancangan

• •

Bayan Lepas - Pulau Pinang Sungai Way - Selangar

41. Perkembangan bandar di atas dapat dikaitkan dengan A. Industrian Pembuatan Kereta

B. Zan Perdagangan Bebas C. Institut Pengajian Tinggi D. Pusat Pentadbiran

25

j2k

Kuala Lumpur dahulu

Kuala Lumpur kini

42. Apakah kesan positif pembandaran yang boleh berlaku akibat perubahan di atas?

A. Peningkatan infrastruktur
B. Pertambahan kawasan setinggan C. Peningkatan nilai hartanah D. Pertambahan jumlah kenderaan

e-pembelajaran tele-peru batan

43. Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan perkembangan A pengangkutan darat
B telekomunikasi
C televisyen
D pelaburan asing

26

j2k

SEMENANJUNG MALAYSIA 44. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perbezaan perkembangan jaringan pengangkutan di kawasan P dan Q ? I Kos lebih murah

II Dasar kerajaan III Kepadatan penduduk IV Kegiatan ekonomi A B C I dan II I dan IV II dan III III dan IV Lebuh Raya Utara Selatan - Malaysia Lebuh Raya Trans-Kanada 45. Apakah kepentingan jaringan pengangkutan di atas? I mengurangkan kesesakan

o

II menggalakkan migrasi III meningkatkan tahap ketersampaian IV memendekkan jarak perjalanan

A.
B.
C.

I dan II I dan IV II dan III III dan IV

D.

27

j2k

• •

Bekalan berterusan Sumber tidak terhad

46. Penyataan di atas merujuk kepada sumber
A.

tanih petroleum bauksit kaolin

B. C.

o

Hasil

Cat
SUMBER X

Plastik Tekstil

47. Sumber X diperoleh dari kawasan peta bertanda

~

C
;" _ ..l,
<.
J":

,..

r"'-"

MALAYSIA

28

j2k

Sumber Tenaga
I. II. III.

Negara India Perancis China Jepun

Angin Ombak Pasang surut Biomas

IV.

48.

Kombinasi manakah yang benar ?

A.
B. C.

I dan II I dan IV II dan 11\

D. III dan IV

Rajah di bawah menunjukkan penghasilan tenaga.

Sahagian "Tlenylmpan gas

49.

Tenaga di atas digunakan secara meluas di kawasan bertanda

29

j2k

• • •

Eko pelancongan Stesen penjanaan kuasa hidroelektrik Bekalan air domestik

50. Penyataan di atas merujuk kepada empangan bertanda

SEMENANJUNG MALAYSIA

30

j2k

51.

Apakah kesan penerokaan sumber di atas?

I. II. III. IV.

Kesotan tanah. Ekosistem terjejas. Pencemaran udara. Pencemaran bunyi.

A.

I dan II Idan IV II dan III III dan IV

B. C.

o

Badak Sumbu

52. Pusat perlindungan bagi hidupan liar di atas terdapat di kawasan peta bertanda

"

...

c ' ;, "
\".'

C
I

I

MALAYSIA

31

j2k

• • •

In vitro Echo sounder GPS

53. Teknologi di atas mempengaruhi aktiviti kegiatan ekonomi

A. pertanian
B. perikanan

c. pengangkutan
D. perlombongan

• •

Zon perdagangan bebas Industri elektronik

54. Penyataan di atas merujuk kepada kawasan bertanda

MALAYSIA

32

j2k

Agensi X • • Pinjaman modal Usahawan muda IKS

55. Agensi X merujuk kepada
A. Institut Latihan Perindustrian(ILP)

B. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan(FAMA) C. Majlis Amanah Rakyat (MARA) D. Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia(MATRADE)

"Mr. Ballack seorang pelabur dari Jerman bercadang untuk mendirikan kilang elektronik di Bayan Lepas. Kerajaan Malaysia menawarkan pengecualian cukai pendapatan selama 10 tetiun."

I

56. Berdasarkan penyataan di atas apakah bentuk insentif yang beliau peroleh?
A. Tapak kilang

B. Taraf perintis C. Bantuan teknikal D. Bekalan tenaga kerja

33

j2k

57. Antara berikut apakah aktiviti yang menyebabkan keadaan di atas berlaku ? Penggunaan tenaga biomas
II III IV AI Pembakaran api fosil
Penghutanan semula
Pembuangan sisa toksik
dan II

B. I dan IV

C. II dan III
D. III dan IV

Fenomena X

• •

Pagar besi berkarat Kehidupan akuatik terjejas

58. Fenomena X ialah

A

Pulau haba

B. Hujan asid C. Kesan rumah hijau D. Penipisan lapisan ozon

34

j2k

Merawat semula air untuk kegunaan domestik dan perindustrian

59 Negara yang dapat dikaitkan dengan penyataan di atas ialah Jepun

II

Taiwan

III Jerman
IV Singapura A.I
B.

dan II dan IV

C. II dan III D. III dan IV

t

u

60. Apakah bentuk kerjasama ekonomi yang dapat dikaitkan dengan peta di atas ? A. APEC B. EAEC C. ASEAN D. IMT - GT KERTAS SOALAN TAMAT