1.

0

PENDAHULUAN

Menurut Isaac Asimov dalam Nani Menon dan Rohani Abdullah (2003), sains ialah cara kita berfikir dan melihat dunia persekitaran kita. Sains adalah suatu proses eksperimen yang berterusan dan mencuba jawapan terhadap kejadian dan tindak balas yang berlaku di dalam persekitaran. Sains telah mula diperkenalkan di Malaysia pada lewat abad ke19. Sejak itu, subjek Sains di Malaysia telah mengalami perubahan. Perubahan yang berlaku telah menjadikan subjek Sains antara subjek yang susah baik di sekolah rendah mahupun di sekolah menengah. Setiap perubahan yang berlaku adalah sejajar dengan keperluan dunia semasa. Justeru, pelbagai strategi dan teknik telah diperkenalkan bagi membantu murid menangani setiap masalah yang timbul dalam pengajaran dan pembelajaran Sains samada di sekolah rendah mahupun di sekolah menengah. Salah satu teknik yang telah diperkenalkan adalah akronim.

Penggunaan akronim telah menjadi sinonim dengan dunia pendidikan dewasa ini. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga akronim ialah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf- huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Akronim mula digunakan seawal abad pertama. Christy Rakoczy (n.d.) telah memberikan contoh penggunaan AM dan PM yang mana setiap satunya mewakili waktu sebelum tengahari dan selepas tengahari.

1

Guru-guru telah mula menggunakan akronim dalam sesi pengajaran dan pembelajaran samada secara formal atau tidak formal dalam usaha untuk meningkatkan keupayaan mengingat murid. Azri Aziz (1994) telah menjelaskan bahawa kebiasaannya, kita mengingat maklumat dengan membaca berulang-ulang kali supaya akiviti ini dapat meninggalkan kesan ingatan yang kukuh.

1.1

Refleksi pengajaran dan pe mbelajaran lalu

Sepanjang menjalani latihan praktikum di Sekolah Kebangsaan Padang Air, Kuala Terengganu, Terengganu, penyelidik telah dipertanggungjawab untuk mengajar mata pelajaran Sains Tahun 4. Terdapat dua buah kelas tahun 4 di sekolah tersebut iaitu 4 Amanah dan 4 Siddiq. Penyelidik telah ditugaskan untuk mengajar Tahun 4 Siddiq iaitu kelas berpencapaian rendah. Sebagai makluman, kelas 4 Siddiq terdiri daripada 24 orang pelajar di kawasan sekitar. sepuluh orang daripada 24 murid tidak dapat membaca dan menulis dengan baik serta telah dikategorikan sebagai murid pemulihan.

Sepanjang masa tiga bulan berpraktikum, penyelidik telah mengenalpasti bahawa majoriti murid menghadapi masalah untuk mengingat fakta- fakta penting dan juga isi kandungan pembelajaran yang lepas. Murid-murid gagal untuk mengingat kembali pembelajaran lepas walaupun ianya baru sahaja diajar sehari sebelum itu. Murid- murid sangat lemah dalam proses mengingat semula fakta-fakta dan isi pelajaran contohnya bagi tajuk basic needs of animals and plants dan life processes that living things undergo. Ini menimbulkan kebimbangan kepada penyelidik.

2

Penyelidik juga dapati bahawa murid- murid menunjukkan reaksi kurang berminat untuk belajar Sains. Malah, murid- murid mengakui bahawa mereka merasakan subjek Sains adalah susah apabila diajar dalam Bahasa Inggeris. Ini sebenarnya tidak menghairankan penyelidik lantaran penyelidik sudah sedia maklum mereka menghadapi masalah untuk belajar dalam Bahasa Inggeris. Walhal mereka sebenarnya masih mempunyai masalah dalam penguasaan bahasa ibunda mereka iaitu Bahasa Melayu. Ini jelas menunjukkan bahawa murid- murid menghadapi masalah apabila medium pengantara yang digunakan untuk mengajar subjek Sains ialah Bahasa Inggeris. Keadaan ini amat merisaukan penyelidik. Oleh itu, penyelidik harus mengenalpasti satu pendekatan yang sesuai dalam tempoh segera. Di samping itu, penyelidik juga mengharapkan murid- murid gembira sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Apa yang menjadi fokus utama penyelidik adalah, murid mengingat faktafakta yang penting.

Berdasarkan pemerhatian penyelidik, murid- murid Tahun 4 Siddiq keliru dan tidak boleh membezakan proses-proses hidup manusia, haiwan dan tumbuhan. Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran yang telah dirangka oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, di akhir pembelajaran murid-murid akan dapat menganalisis proses-proses hidup manusia, proses-proses hidup haiwan dan proses-proses hidup bagi tumbuhan. Manusia, tumbuhan dan haiwan mempunyai proses-proses hidup yang berbeza antara satu sama lain. Contohnya, manusia menjalankan lima proses hidup untuk memastikan mereka terus hidup, haiwan menjalankan empat proses untuk terus hidup manakala tumbuhan menjalankan tiga proses untuk hidup. Semasa penyelidik mengajar tajuk ini, penyelidik dapati bahawa murid- murid gembira dan seronok sepanjang sesi pengajaran 3

dan pembelajaran berlangsung, ini mungkin disebabkan oleh penggunaan ICT dalam pembelajaran. Untuk makluman, sepanjang mengajar topik ini, penyelidik banyak menggunakan video dan pembentangan powerpoint bertujuan untuk menarik minat murid- murid.

Di setiap akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, penyelidik telah bertanya beberapa soalan bagi mendapatkan tahap pemahaman murid dan menilai pencapaian objektif. Hasil dari soalan yang penyelidik utarakan, murid- murid dapat menjawab dengan betul. Ini bermakna sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari itu telah berjaya dan telah mencapai objektif. Pada keesokan harinya, penyelidik telah bertanya soalan yang sama kepada murid- murid. Namun apa yang mendukacitakan penyelidik ialah, murid- murid tidak dapat menjawab soalan yang diutarakan dengan tepat. Ada antara murid- murid menjawab “tidak tahu”, “tak ingat”, malah ada antara murid yang

menundukkan kepala, tidak kurang juga yang menggeleng kepala. Selebihnya membisu.

Situasi ini amat menyedihkan penyelidik. Mengapa murid- murid tidak boleh mengingat isi kandungan pelajaran lepas? Apakah punca murid- murid tidak dapat mengingat fakta- fakta yang telah dipelajari? Apakah yang dapat penyelidik lakukan untuk membantu murid- murid menangani masalah ini? Bagaimanakah caranya untuk penyelidik membantu murid- murid menangani masalah lupa fakta ini? Apakah cara dan strategi yang sesuai yang boleh diaplikasikan kepada murid- murid? Sejauh manakah tindakan yang diambil dapat menangani masalah ini? Adakah tingkah laku murid- murid akan berubah setelah tindakan yang dirancang dilaksanakan? Hal ini berlaku berulang kali sehinggakan penyelidik merasakan, penyelidik sangat perlu mencari satu alternatif 4

Syed Ismail dan Ahmad Subki (2010) telah menjelaskan mengenai tugas dan tanggungjawab guru serta perkaitannya dengan pembelajaran “Tugas utama guru di sekolah adalah untuk menguruskan pembelajaran. 1. (Terjemahan) (Loris Malaquzzi. pengajaran akan berjaya mengukuhkan pembelajaran”. Penyelidik mengharapkan agar tindakan yang diambil berjaya. Ini kerana hanya bilik darjah yang dapat diuruskan dengan baik akan mampu menjadikan suasana pembelajaran yang menarik” (Syed Ismail dan Ahmad Subki.murid dengan segera.baru untuk membantu murid. 1994) 5 . Ini menyokong pandangan Loris Malaquzzi (1994) dalam Choong (2008) yang menyatakan “Pengajaran dan pembelajaran tidak boleh ‘berdiri’ bertentangan sebuah sungai sambil ‘melihat’ air mengalir.2 Sorotan Literatur Harlen dan Qualter (2004) telah menyatakan bahawa apa sahaja yang berlaku dalam bilik darjah adalah dalam etos dan persekitaran sosial yang telah dicipta oleh guru. tugas utama guru adalah unuk menguruskan bilik darjah. Sebagai pengurus pembelajaran. Ini menunjukkan bahawa. adalah menjadi tugas dan tanggungjawab seseorang guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 2010) Sudah jelas menunjukkan perkaitan langsung antara pengajaran dan pembelajaran. Melalui permuafakatan yang kukuh. namun perlu ‘berjalan’ bersama-sama untuk mengharungi arus sungai tadi.

Hilgard dan Atkinson (1979) dalam Ee Ah Meng (1997) menyatakan ingatan boleh digolongkan kepada dua jenis. (Kamarudin Husin. Manakala ingatan jangka panjang adalah kemudahan penyimpanan yang kekal. Walaubagaimanapun. proses mengingat semula sering terbatas oleh lupaan. Pada peringkat ini. Pengajaran dan pembelajaran juga berkait rapat dengan proses mengingat atau menghafal fakta dan figurasi. Selama mana ia disimpan. Ingatan jangka pendek adalah untuk menyimpan maklumat bagi beberapa saat sahaja. iaitu peringkat rakaman. maklumat dan pengalaman yang disimpan dalam otak diingat kembali untuk membantu individu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Menurut Sharifah Alwiyah (1986). pembelajaran adalah satu proses yang lebih rumit berbanding kemahiran mengingat. menyimpan dan mengeluarkan kembali pengalaman tersebut ketika diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Walaubagaimanapun. peringkat penyimpanan dan peringkat mengingat kembali. Proses ingatan melalui tiga peringkat. iaitu ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang.Pengajaran dan pembelajaran adalah dua elemen berbeza yang pelu bergerak seiringan bagi mencapai objektif tertentu. 1997) Secara umumnya. Peringkat terakhir ialah peringkat mengingat kembali. 6 . iaitu hanya cukup untuk diproses. murid belajar menerusi proses mengingat fakta. memori bermaksud suatu proses mental yang menekankan pengalaman yang bermakna. ia boleh diingat kembali bergantung pada sama ada maklumat disusun dengan teratur atau tidak. Ingatan adalah penting bagi semua pengetahuan.

7 . Lupaan keusangan merujuk kepada lupaan yang disebabkan maklumat yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang jarang digunakan atau diingat kembali. “Penggunaan singkatan atau mnemonik dapat membantu ingatan kita.murid sebagai lupaan gangguan di mana isi pembelajaran yang lepas telah disimpan dalam ingatan jangka panjang dan tidak kerap digunakan. sama ada untuk sementara waktu sahaja atau untuk selama-lamanya.” (Ee Ah Meng. 1997) Ee Ah Meng (1997) telah mengelaskan lupaan kepada tiga jenis. Ee Ah Meng (1997) telah mencadangkan cara yang boleh digunakan untuk meningkatkan ingatan adalah mnemonik. Satu daripadanya ialah teknik gabungan huruf pertama.” (Ee Ah Meng. Oleh itu. (2007) telah mencadangkan beberapa teknik yang biasa digunakan untuk diamalkan dalam pembelajaran mahupun kehidupan seharian. Manakala lupaan terdesak ialah lupaan yang disebabkan oleh gangguan emosi individu yang mendesaknya melupakan maklumat yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang. Berdasarkan jenis-jenis lupaan yang dikelaskan oleh Ee Ah Meng itu. penyelidik dapat mengkategorikan murid. 1997) Tajul Ariffin Nordin et al.“Lupaan boleh difaham sebagai kegagalan kita untuk mengingat kembali apa yang telah kita alami atau pelajari. lupaan gangguan dan lupaan terdesak. Lupaan gangguan merupakan lupaan yang disebabkan oleh gangguan yang berlaku kepada maklumat yang tersimpan dalam ingatan jangka panjang. lupaan keusangan.

acronymic sentences. Breitsprecher’s Edition. Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002) menyatakan dengan jelas bahawa akronim ialah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf. terdapat lima cara lain yang boleh digunakan untuk membantu proses mengingat maklumat: abbreviations.. Hal ini disebabkan oleh murid peringkat pendidikan rendah tidak dapat mengingat fakta sebaik murid pendidikan menengah. Oleh yang demikian. Ini menyokong Bucks County Community College (1997) yang menyatakan bahawa akronim ialah satu gabungan huruf yang dibentuk sebagai satu simbol kepada idea yang perlu diingat. pegwords. 2005) Mnemonik adalah satu strategi yang dicipta untuk membantu murid meningkatkan keupayaan menghafal maklumat baru.murid menengah. (Mohd. 2005). 1990) menyatakan. Ini disokong oleh Hellen Ward et al.huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. 2005) Walaupun murid di peringkat sekolah rendah tidak perlu mempelajari dan mengingati fakta sebagaimana murid.” Selain daripada akronim. Breitsprecher’s Edition. (2005) yang menyatakan bahawa murid secara umumnya menegaskan bahawa mereka merasakan Sains adalah rumit. Gabungan huruf ini juga mempunyai susunan tertentu yang ada fungsinya. (The Access Center.“Setiap huruf awal digabungkan menjadi satu perkataan yang bermakna. 2007) Teknik gabungan huruf pertama ini dinamakan akronim. 8 . Akronim ialah sesuatu yang mudah disebut walaupun ianya tidak mempunyai maksud (Mr. mereka masih terlibat di dalam aktiviti yang melibatkan penggunaan mnemonik. (Mr. “susunkan huruf.” (Tajul Ariffin Nordin et al.huruf tajuk sehingga dapat dijadikan perkataan atau bunyi yang senang dikenal. Yunus Noor. rhyme and keywords.

Oleh itu. Fatah Hasan (1994) menyatakan menghafal adalah proses yang digunakan untuk menyimpan pengetahuan. Scruggs dan Mastropieri. 1975). Azhar bin Muhammad dan Idris bin Ismail. Ajmain bin Safar. Menghafal memerlukan suatu kekuatan fikiran pada orang yang melakukannya. malah mereka menyediakan cara untuk mengingat. 2007) Pendapat ini adalah selari dengan Hwang dan Levin (2002) yang mengatakan murid. Sementara menghafal sesuatu yang dipelajari dan mengasah ingatan melalui hafalan adalah cara yang paling baik untuk megekalkan ingatan dan kecerdasan otak. 2003) 9 . & Mastropieri. dalam Atkinson. contohnya “Ini adalah satu cara yang baik untuk membantu kamu mengingat. (Abdul Hafiz bin Abdullah. 2003. (The Access Center. Semasa mengajar tajuk baru. guru yang baik bukan sahaja menjelaskan apa yang perlu diingat.murid. 1992.murid menghadapi masalah menggunakan strategi mnemonik secara efektif sekiranya tiada bantuan dari guru.mnemonik adalah satu alat yang berguna bagi membantu murid-murid mengingat faktafakta. (King-Sears et al. guru sepatutnya menunjukkan langkah yang jelas untuk menggunakan mnemonik bagi memperoleh maklumat yang disimpan. Guru sepatutnya mencipta mnemonik dan kemudiannya menjelaskan kepada murid. Scruggs.. Langkah-langkah tersebut dipraktikkan dan diulang bersama murid sehingga murid jelas dan boleh menggunakannya dengan betul.” Kemudian. Strategi mnemonik ini mula digunakan di dalam pendidikan umum oleh pelajar jurursan bahasa (Uberti. Mohd Ismail bin Mustari. 1992) Ab. adalah lebih baik guru menyediakan mnemonik tertentu kepada murid.

2. penyelidik telah memperkenalkan satu cara untuk membantu murid menangani masalah ini. murid. Kajian ini penting kerana muridmurid berpencapaian rendah kebiasaannya memang berhadapan dengan masalah untuk belajar dan mengingat apa yang dipelajari mereka. akronim.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN Kajian ini berfokus kepada keupayaan mengingat murid. Selepas mengajar tajuk 10 . oleh itu.murid kelas berpencapaian rendah. Penyelidik telah mengenalpasti terdapat masalah lupaan yang berlaku dalam kelas penyelidik terutama bagi tajuk yang memerlukan mereka mengingat.murid selalunya keliru antara ketigatiga kelas ini. maka penyelidik telah menjalankan tinjauan awal untuk mengumpul data bagi mencari punca kepada masalah ini khususnya yang disebabkan oleh kelemahan penyelidik dalam pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Bagi tajuk Life Processes of Living Things terdapat tiga perkara yang perlu dititikberatkan iaitu proses hidup haiwan. Ekoran daripada wujudnya masalah dalam pengajaran dan pembelajaran. Contohnya Basic needs dan Life Processes of Living Things. manusia dan tumbuhan.1 Tinjauan Masalah Penyelidik telah mengajar topik Living Things Undergo Life Processes dalam Minggu kedua dan Minggu ketiga. Berdasarkan pengalaman penyelidik. Penyelidik ingin membaiki situasi di mana murid tidak yakin untuk menjawab soalan berasaskan fakta. Keupayaan mengingat ini adalah amat penting bagi semua lapisan usia.2.

fakta atau isi kandungan pelajaran yang lepas. Ujian OTI 1 Semasa penyelidik menjalani praktikum di sekolah tersebut.murid dalam usaha untuk memahami konsep-konsep tertentu. Ujian ini dijalankan serentak di semua sekolah di Negeri Terengganu. Oleh itu. Penyelidik telah menggunakan beberapa cara bagi meninjau masalah yang dihadapi: 1. Berdasarkan ujian OTI 1 yang dijalankan.masalah yang timbul kepada murid-murid. Oleh itu. penyelidik telah membuat satu rancangan yang mendalam untuk memperincikan kebimbangan penyelidik. 2. Reaksi yang mereka tunjukkan ialah kurang yakin dan teragak-agak untuk menjawab. apa yang dapat penyelidik simpulkan ialah murid.murid tidak dapat menjawab soalan disebabkan tidak mengingati fakta.ini. Ada antara murid yang berkata “tidak ingat” sebagai respon daripada soalan penyelidik. Mereka memberikan jawapan yang salah. Ujian Lisan-Pra Brain (1996) dalam Faridah (2007) menyatakan bahawa soalan membantu guru memperkenalkan tajuk. kurang berkeyakinan sewaktu menjawab soalan yang penyelidik utarakan. penyelidik 11 . satu ujian Operational Target Incremental (OTI) telah dijalankan. penyelidik telah membuat analisis markah ujian bagi mengenalpasti masalah. merangsang pemikiran analitik dan juga mengenalpasti masalah murid.

telah mengemukakan Ujian Lisan kepada responden bagi mengenalpasti kelemahan responden dalam memahami konsep Animals’ Life Processes. 3. Pemerhatian Pemerhatian merupakan proses meneliti situasi atau kejadian secara kritikal. Penyelidik telah menentukan fokus pemerhatian bagi mengenalpasti masalah. 12 . Pemerhatian yang dilakukan oleh penyelidik adalah pemerhatian tidak berstruktur. Setiap kali penyelidik masuk ke kelas. Contohnya penyelidik mengajar tajuk analysing the life processes in animals. Kaedah menyoal secara lisan ini sangat sesuai dipraktikkan kepada murid Tahun 4 Siddiq memandangkan mereka terdiri daripada murid berpencapaian rendah yang lemah dalam kemahiran asas menulis dan membaca. Pemerhatian sesuai digunakan bagi mengamati tingkah laku murid berdasarkan pemboleh ubah atau aspek yang dikenal pasti. 2008) Atas sebab itu. penyelidik telah melakukan pemerhatian ke atas murid kelas 4 Siddiq. (Kementerian Pelajaran Malaysia. Fokus penyelidik adalah tingkah laku dan respon murid terhadap tajuk yang diajar. penyelidik akan memperuntukkan masa untuk bertanya soalan kepada responden berkaitan sesi pengajaran dan pembelajaran lepas. pemerhatian yang penyelidik jalankan adalah pada waktu pertama penyelidik mengajar tajuk tersebut.

Keputusan ujian OTI 1 (Lampiran C) yang diperoleh murid menunjukkan murid mendapat markah rendah. masalah lain yang dihadapi murid ialah murid tidak memahami kehendak soalan.2 Analisis Tinjauan Masalah Berdasarkan instrumen tinjauan masalah. Ini disebabkan oleh soalan yang diberikan adalah dalam Bahasa Inggeris dan tiada terjemahan dalam Bahasa Melayu disediakan. penyelidik dapat membuat kesimpulan bahawa murid berhadapan dengan masalah mengingat kembali fakta bagi menjawab soalan yang memerlukan pengetahuan tentang fakta Selain itu.2.murid menghadapi masalah untuk menjawab soalan ujian. Analisis hasil dar tinjauan masalah adalah seperti berikut: 1 Ujian OTI 1 Penyelidik telah mengkaji spesifikasi ujian yang telah ditetapkan dalam OTI 1. Rentetan daripada keputusan ujian OTI 1. Berdasarkan Jadual Spesifikasi Ujian OTI 1 (Lampiran B) tersebut. penyelidik telah mengenalpasti responden kajian. 13 . Purata markah keseluruhan murid adalah 18%. penyelidik telah melakukan analisis. penyelidik dapati tajuk yang menjadi tumpuan ialah tajuk Life Processes of Living Things iaitu sebanyak 62%. Hasil daripada pengamatan penyelidik. Ini menunjukkan murid. Purata ini adalah sangat rendah.

Melalui soalan lisan yang penyelidik utarakan . perhatian kepada penyelidik.fakta yang telah dipelajari dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Selain itu. Hasil yang diperoleh menunjukkan murid menghadapi masalah apabila penyelidik bertanyakan soalan berkaitan topik yang dipelajari sebelum itu. penyelidik telah mengenalpasti bahawa murid-murid tidak boleh memanggil balik fakta. Jawapan yang diberi tidak tepat dan salah. kerjasama kepada penyelidik yang diberikan oleh responden. Pemerhatian terhadap tingkah laku yang telah direkod penyelidik ialah berkenaan respon yang ditunjukkan. penyelidik dapati bahawa tingkah laku murid adalah negatif dan perlu diperbaiki bagi memastikan berlakunya perubahan tingkah laku sesuai dengan konsep pendidikan.2 Ujian Lisan-Pra Hasil daripada analisis Ujian OTI 1. penyelidik telah menyediakan Ujian Lisan-Pra kepada responden. Ini menunjukkan murid mengalami lupaan fakta lepas. sifat dan sikap juga diberi penekanan. 3 Pemerhatian Penyelidik telah membuat pemerhatian terhadap tingkah laku murid dan respon murid terhadap topik Life Processes of Animal. Ujian Lisan-Pra ini dilakukan bertujuan memperhalus masalah yang dihadapi responden. 14 . Ujian lisan ini merupakan ujian penentuan kepada masalah yang dihadapi murid sebelum tindakan susulan di ambil. Hasil daripada pemerhatian yang dilakukan oleh penyelidik.

0 3.1. kajian ini dilakukan untuk membantu murid.murid gagal mengingat Life Processes of Animal 2 membolehkan murid-murid menghafal secara lisan akronim yang digunakan 3 mengenalpasti perubahan tingkah laku murid dalam kelas akronim yang telah dijalankan 15 .2 Objektif Khusus Objektif khusus kajian tindakan ini ialah untuk: 1 mengenalpasti faktor.murid menghafal empat proses hidup haiwan: Defecation.1 Objektif Umum Secara umumnya. Excretion dan Breathing menggunakan kaedah Akronim iaitu DREBA. Antara objektif yang telah ditentukan ialah: 3.1. Reproduction.3.1 OBJEKTIF KAJIAN Objektif Kajian Penyelidik telah menentukan objektif umum serta objektif khusus bagi kajian tindakan ini. 3.faktor murid.

2 Soalan Kajian Terdapat beberapa persoalan yang timbul sepanjang penyelidik menjalankan kajian tindakan ini.2.2.2.0 KUMPULAN SASARAN Kumpulan sasaran terdiri daripada lapan orang murid Tahun 4 Siddiq Sekolah Kebangsaan Padang Air.1 Apakah faktor. Empat orang murid lelaki dan empat orang murid perempuan telah dipilih.3 Bagaimanakah tingkah akronim yang dijalankan? laku yang ditunjukkan murid dalam kelas 3. Penyelidik memilih responden ini kerana responden telah melepasi fasa asas di mana tumpuan utama adalah kepada kemahiran membaca dan menulis.3. 16 .faktor murid. Responden yang dipilih memiliki kemahiran membaca dan menulis yang sedikit baik berbanding murid lain dalam kelas tersebut. Antaranya ialah: 3.murid gagal mengingat “Life Processes of Animal”? 3.2 Adakah akronim yang digunakan boleh membantu murid menghafal secara lisan? 3. Purata markah responden bagi ujian OTI 1 yang mereka peroleh adalah 22% dan dikategorikan sebagai rendah.

including failure Survey: Reflection on the result of research.1 TINDAKAN Prosedur Tindakan Terdapat beberapa model kajian tindakan yang telah digunapakai dalam sistem pendidikan di seluruh dunia.0 5.5. including failure Third Level 17 . Penyelidik telah memilih John Elliot Process Model sebagai rujukan sepanjang kajian tindakan ini dijalankan. Rajah 1: Model Proses John Elliot First Level Second Level Identification of education problem Revision on preliminary s urvey Observation: Look for facts and make analysis Improvement of plan By modification Preparation of a General Plan Implementation: Action 1 – Action 2 – Action 3 Implementation: Action 1 – Action 2 – Action 3 Monitoring: Implementation and effects Monitoring: Implementation and effects Survey: Reflection on the result of research.

murid Tahun 4 Siddiq. 2005) Langkah pertama yang dilakukan dalam Fasa Pertama dalam Model Proses John Elliott ialah mengenalpasti masalah pengajaran dan pembelajaran.John Elliott. Berdasarkan keputusan ujian tersebut serta spesifikasi ujian.fakta pembelajaran lepas. (Lampiran A) Antara instrumen yang telah penyelidik guna untuk mendapatkan maklumat awal ialah OTI 1. Berdasarkan kedua-dua instrumen. Ini adalah bertepatan dengan cadangan John Elliott di mana beliau mencadangkan langkah kedua ialah melakukan pemerhatian bagi mencari fakta-fakta dan membuat analisis. penyelidik telah mengenalpasti wujudnya masalah pengajaran dan pembelajaran. Pemerhatian juga dibuat secara umum bagi mendapatkan fakta. penyelidik telah melaksanakan pemerhatian ke atas murid. Selain itu. Sebelum kajian tindakan ini dilakukan.murid. Penyelidik telah 18 . Bagi mengesahkan dapatan awal penyelidik. Walaubagaimanapun. seorang Profesor Pendidikan di East Anglia University dan juga Coordinator of Classroom Action Research. Pemerhatian dijalankan terhadap tingkah laku yang ditunjukkan oleh responden. Model Proses lebih spesifik dan praktikal di dalam proses pelaksanaan. (Mok Soon Sang.fakta serta menambah pemahaman penyelidik terhadap punca masalah.masalah yang dihadapi oleh murid. telah mencadangkan satu lagi model kajian tindakan yang diadaptasi daripada Stephen Kemmis Model. CARN (1985). Penyelidik telah melakukan tinjauan awal bagi mengenalpasti masalah. penyelidik dapati bahawa murid.murid tidak dapat mengingat semula fakta. penyelidik telah menjalankan satu Ujian Lisan. penyelidik terlebih dahulu memohon kebenaran untuk menjalankan kajian di sekolah di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia.

penyelidik mula melaksanakan 19 .murid menolak untuk mengulangkaji dan menghafal terma-terma dan fakta.mencari punca berlakunya masalah tidak boleh mengingat fakta. Langkah empat dalam Model Proses John Elliot ialah pelaksanaan tindakan. penyelidik mula membina satu rangka kerja bagi menyelesaikan masalah.fakta lepas yang berlaku kepada murid-murid. Murid. Penyelidik telah merancang satu tindakan dalam usaha menangani masalah yang timbul. Rangka kerja ini penting sebagai panduan kepada penyelidik untuk menjalankan tindakan. John Elliott menekankan tentang persediaan rancangan dalam langkah seterusnya. Muridmurid tidak menunjukkan minat kepada subjek Sains. Setelah penyelidik selesai menyiapkan kertas cadangan. murid-murid telah menghadapi masalah untuk mengingat terma-terma penting. Penyelidik telah menyiapkan satu kertas cadangan atau proposal bagi memberi gambaran awal mengenai rancangan penyelidik dan juga persediaan yang akan penyelidik jalankan dalam mendalami masalah tersebut. Bertitik tolak dari itulah maka murid.murid tersebut berpunca daripada sikap mereka terhadap subjek Sains dan juga pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). penyelidik mendapati bahawa masalah yang dihadapi oleh murid. Setelah dianalisis. Rangka kerja tersebut merupakan persediaan rancangan yang telah penyelidik tetapkan. Akibat daripada pelaksanaan PPSMI.fakta penting berkaitan pembelajaran.murid juga merasakan bahawa Sains adalah rumit. Seterusnya. Hasil daripada pemerhatian dan analisis yang telah penyelidik buat.

Sepanjang minggu tersebut. penyelidik telah memantau perkembangan dan perubahan tingkah laku setiap murid. beliau menekankan proses memantau pelaksanaan tindakan dan kesan tindakan. Penyelidik juga memerhati kesan daripada tindakan yang telah dijalankan. Hasil daripada tindakan yang telah dilaksanakan.murid menghafal terma-terma dan fakta. Ini 20 .murid menghafal proses-proses hidup haiwan. Penyelidik telah menggunakan borang pemerhatian tingkah laku murid bagi merekod perubahan tingkah laku yang berlaku ke atas responden. tingkah laku responden telah berubah dari negatif kepada positif. Perlaksanaan tindakan yang telah penyelidik rancang mengambil masa selama seminggu untuk dilaksanakan. D untuk Defecation. B untuk Breathing manakala A untuk Animal. Setelah penyelidik memantau pelaksanaan tindakan dan kesan tindakan. Walaubagaimanapun. penyelidik telah mengajar semula topik Life Processes of Living Things. pada kali ini penyelidik telah menggunakan Akronim bagi membantu murid. Akronim ini direka bertujuan membantu murid.murid mudah menghafal terma-terma proses hidup haiwan. Sepanjang tempoh tindakan tersebut dilaksanakan. Ini bersesuaian dengan model kajian tindakan yang disarankan oleh John Elliot dimana pada langkah lima. menilai keberkesanan penggunaan Akronim serta menilai penerimaan responden terhadap Akronim yang penyelidik perkenalkan. Akronim tersebut ialah DREBA. E untuk Excretion. R untuk Reproduction. Penyelidik telah mencipta satu akronim yang mudah bagi membolehkan murid. penyelidik telah mengkaji hasilnya.tindakan yang telah dirancang. Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam Model Proses John Elliot bagi gelung pertama.fakta penting.

terdapat kelemahan pada tindakan yang penyelidik jalankan. R untuk reproduction. (Lampiran D) Setiap kali responden menyebut DREBA. B untuk breathing. 21 . Penyelidik telah membuat semakan terhadap tindakan yang telah dilaksanakan. Ini merupakan langkah ketiga bagi gelung kedua dalam Model John Elliot. reproduction. Walaubagaimanapun. penyelidik telah memantau pelaksanaan dan kesan penggunaannya. excretion dan breathing. Setelah tindakan Rajah DREBA dilaksanakan. responden dikehendaki mengisi petak dalam rajah dengan perkataan dan ejaan yang betul. penyelidik telah membaiki kelemahan tindakan terdahulu dengan cara mengubahsuai tindakan. Hasilnya. Pada gelung kedua ini. Responden tidak menghadapi masalah mengeja setiap proses hidup tersebut. Dapatan daripada Ujian Lisan menunjukkan bahawa tindakan Rajah DREBA adalah berjaya dan lebih baik daripada tindakan DREBA yang terdahulu. penyelidik terpaksa meneruskan gelung kedua bagi Model Proses John Elliot. Responden telah berjaya menyatakan dengan jelas dan tepat setiap proses hidup haiwan iaitu D untuk defecation. E untuk excretion.dibuktikan melalui pemerhatian yang dilakukan oleh penyelidik. responden lemah menyebut dan tidak tahu mengeja defecation. Responden menyebut berdasarkan apa yang mereka dengar serta mengeja secara tidak betul. Setelah melaksanakan langkah terakhir dalam gelung pertama. Penyelidik dapati. Hal ini disebabkan tindakan pada gelung pertama membuahkan hasil kurang memberangsangkan. penyelidik menggunakan rajah di mana responden dikehendaki mengisi rajah tersebut dengan perkataan dengan ejaan yang betul.

1 Temubual Temubual merupakan kaedah pengutipan data yang melibatkan interaksi semuka antara penyelidik dengan informan atau orang yang ditemubual. penyelidik telah menyediakan tiga instrumen penilaian bagi menilai keberkesanan tindakan serta mengumpul maklumat bagi mencapai objektif.Seterusnya bagi melengkapkan kitaran kajian tindakan yang telah penyelidik jalankan.2 Cara Mengumpul Data Setelah melaksanakan tindakan. penyelidik dapati bahawa Rajah DREBA yang telah penyelidik perkenalkan berjaya dilaksanakan kepada kumpulan sasaran. penyelidik boleh membuat refleksi mengenai keberhasilan tindakan yang telah penyelidik jalankan.2. penyelidik telah membuat tinjauan ke atas pelaksanaan tindakan. Instrumen yang digunakan ialah temubual. ujian lisan dan pemerhatian. 5. Oleh itu gelung kajian tindakan tidak perlu diteruskan lagi. Tinjauan tersebut penting kerana melalui tinjauan tersebut. Mengikut Kementerian Pelajaran Malaysia (2008) temubual ialah kaedah terbaik untuk meneroka dan mendapatkan maklumat daripada informan secara mendalam. 5. Melalui tinjauan yang telah dilakukan. 22 . Penyelidik dalam kajian tindakan ini telah mengadakan sesi temubual (Lampiran E) bersama sampel yang terdiri daripada lapan orang murid Tahun 4 Siddiq. Tujuan penyelidik menemubual mereka adalah untuk mendapatkan maklumat yang lebih jelas serta menyokong pemerhatian penyelidik.

2. (Lampiran F) Ujian Lisan ini dilakukan dengan cara menguji sejauh manakah responden telah berjaya menghafal secara lisan. Keputusan ujian telah direkodkan di dalam Borang Ujian Lisan Murid.3 Pemerhatian Pemerhatian merupakan proses meneliti situasi atau kejadian secara kritikal. instrumen yang paling sesuai digunakan adalah Ujian Lisan. 2009).murid. Penyelidik memfokuskan tingkah laku kerana konsep pendidikan menekankan perubahan tingkah laku dengan cara mengkelaskan murid kepada tingkah laku tertentu semasa proses 23 . Bagi menguji keupayaan responden menghafal. Ujian Lisan ini dijalankan secara berterusan bermula daripada sesi pertama hingga ke sesi kesepuluh. Penyelidik mengambil inisiatif untuk melakukan Ujian Lisan di akhir setiap sesi bagi mengenalpasti perubahan yang berlalu kepada responden secara lebih terperinci.5. (Lampiran F1) 5. Pemerhatian sesuai digunakan bagi mengamati tingkah laku murid berdasarkan pembolehubah atau aspek yang dikenalpasti. 2008). Oleh itu. Senarai semak pemerhatian adalah satu cara yang berguna bagi menentukan tingkah laku murid (Ridzuan Ismail. (Kementerian Pelajaran Malaysia. penyelidik telah memilih pemerhatian sebagai satu cara untuk mengumpul data.2.2 Ujian Lisan-Pasca Ujian Lisan-Pasca dijalankan bagi mengumpul maklumat mengenai keupayaan responden menghafal secara lisan Life Processes of Animal menggunakan akronim. Penyelidik telah melaksanakan pemerhatian terhadap murid.

Berdasarkan temubual yang dijalankan. Pemerhatian tersebut telah direkod dalam borang. (Lampiran G) 6. (M1. Baris 9). (M1. Rasa malas nak baca buku Sains. Baris 6). Ini bertujuan supaya. (M4. Baris 5). Baris 3). penyelidik boleh membanding beza perubahan tingkah laku responden. Baris 10). (M2. Baris 16-20) 24 . (M5.1 Mengenalpasti faktor-faktor murid-murid gagal me ngingat “Life Processes of Animal” Penyelidik telah melakukan temubual separa berstruktur bagi mencari faktor-faktor yang menyebabkan murid gagal mengingat Life Processes of Animal. Baris 10). Kesemua responden memberikan respon tidak mengingati tajuk tersebut.pengajaran dan pembelajaran berlaku. (M4. penyelidik mendapati bahawa kesemua responden mengalami lupaan. Saya tak minat Sains cikgu. Baris 7). (M3. Tak de masa. Antara faktor yang menyebabkan murid gagal mengingat adalah kerana perasaan malas: Saya malas cikgu.0 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 6. Pemerhatian dilakukan pada dua sesi iaitu sesi pertama dan sesi terakhir. (M8. (M7. (M6. Baris 16). Baris 26-27) Malas cikgu. Saya tak hafal pun lepas cikgu ajar hari tu.

Balik sekolah petang dah. (M8. Baris 21-22) Usaha sikit-sikit jah cikgu. responden juga menyatakan bahawa mereka ketiadaan masa untuk mengulangkaji dan menghafal: Tak de masa cikgu. Sebab tak masuk ujian. (M6. Baris 19-21) Sokmo saya tidur awal cikgu. Kerja rumah yang cikgu lain bagi banyak. (M3. Baris 26-27) Faktor-faktor lain yang diberikan oleh responden ialah: Sebab tak baca buku.Selain daripada faktor di atas. Baris 20) 25 . (M5. Kerja sekolah banyak. Baris 20-21) Saya tak hafal pun cikgu. Baris 12-13) Saya penat cikgu. Tak hafal. Balik petang dah. Lepas cikgu ajar hari tu. saya tak ulangkaji dah tajuk tu. (M2. Letih. (M7.

Selain faktor diri sendiri. Baris 24-25) Tambah pula dalam Bahasa Inggeris. Baris 14-19) Selain daripada dua faktor di atas. Baris 26) Bahasa Inggeris cikgu. (M2. (M6. Baris 15-16) Payahnya cikgu nak hafal kut orang putih. Kesemua 26 .Secara umumnya. samada guru penolong atau guru pelatih. Saya tak pandai Bahasa Inggeris cikgu. (M1. Dalam Bahasa Melayu takde ke? (M5. faktor lain yang menjadi punca murid tidak menghafal juga adalah faktor guru. Dalam Bahasa Inggeris. Baris 17-18) Nama pelik cikgu. Payah nak sebut nama dia. (M3. (M7. Saya tak pandai Bahasa Inggeris cikgu. Saya tidak pandai Bahasa Inggeris. Baris 21) Dalam Bahasa Melayu takde ke cikgu? Susah la nak hafal Bahasa Inggeris ni. responden juga menyatakan bahawa faktor bahasa pengantara menimbulkan kekangan kepada mereka: Sebab dalam Bahasa Inggeris. perkara yang disebut di atas boleh dikategorikan sebagai faktor diri sendiri.

Responden juga menyatakan rakan sebaya tidak membantu mereka mengingat. faktor bahasa pengantar. faktor guru dan juga faktor rakan sebaya. Ini menunjukkan. Data dianalisis seperti di dalam jadual yang berikut: 27 . Dalam ujian lisan ini.responden telah menyatakan bahawa guru tidak membantu mereka untuk menghafal Life Processes of Animal. Contohnya. setiap responden dikehendaki menyatakan huruf akronim DREBA dan seterusnya menjelaskan apakah perkataan yang diwakili oleh huruf tersebut. huruf D mewakili Defecation. 6. antara faktor yang menjadi halangan kepada mereka adalah faktor diri sendiri. Setiap responden dikira berjaya menghafal setelah berjaya menyebut huruf dan perkataan. Walaubagaimanapun. kesemua responden tidak berjaya menghafal akronim DREBA secara lisan. Pada sesi pertama. faktor utama yang menjadi kekangan kepada mereka untuk menghafal adalah faktor diri sendiri.murid telah berjaya menghafal secara lisan akronim yang digunakan. penyelidik telah membuat satu ujian lisan di setiap akhir sesi pengajaran dan pembelajaran menggunakan akronim.2 Membolehkan digunakan murid-murid menghafal secara lisan akronim yang Bagi membuktikan murid.

M5. M2. Jadual 2: Keputusan Ujian Lisan Sesi 2 RESPONDEN M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 D X X X X X X X X R X X X X X X X X E X X X X X X X X B X X X X X X X X A X X X X X X X X Pada sesi ketiga.Jadual 1: Keputusan Ujian Lisan Sesi 1 RESPONDEN M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 D X X X X X X X X R X X X X X X X X E X X X X X X X X B X X X X X X X X A X X X X X X X X Begitu juga dengan sesi kedua. lima orang responden telah berjaya menghafal huruf pertama akronim iaitu ‘D’ yang mewakili Defecation. Semua responden tidak berjaya menghafal DREBa secara lisan. 28 . M1. Enam orang responden sudah berjaya menghafal perkataan ‘A’ yang mewakili Animal. M7 dan M8.

responden M1 telah berjaya menghafal empat daripada lima Life Processes of Animal. responden M2 berjaya menghafal dua daripada lima Life 29 .Jadual 3: Keputusan Ujian Lisan Sesi 3 RESPONDEN M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 X X X D R X X X X X X X X E X X X X X X X X B X X X X X X X X X X A Pada sesi keempat. Semua responden berjaya menghafal ‘A’ untuk Animal. Jadual 4: Keputusan Ujian Lisan Sesi 4 RESPONDEN M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 X X X X X D R E X X X X X X X X B X X X X X X X X A Pada sesi kelima. semua responden telah berjaya menghafal D untuk Defecation. Tiga responden berjaya menghafal huruf kedua iaitu R untuk Reproduction.

responden M5 berjaya menghafal dua daripada lima Life Processes of Animal. responden M4 dan responden M5 berjaya menghafal tiga daripada lima Life Processes of Animal pada sesi keenam. responden M4 berjaya menghafal dua daripada lima Life Processes of Animal. responden M8 berjaya menghafal empat daripada lima Life Processes of Animal. Data ini diringkaskan seperti berikut: 30 . responden M3 berjaya menghafal tiga daripada lima Life Processes of Animal. responden M3. didapati responden M1 masih belum berjaya menghafal kesemua Life Processes of Animal. responden M6.Processes of Animal. responden M6 berjaya menghafal tiga daripada lima Life Processes of Animal. Begitu juga dengan responden M2. Responden M1 hanya berjaya menghafal empat daripada enam Life Processes of Animal. responden M7 berjaya menghafal empat daripada lima Life Processes of Animal. Ini dapat disimpulkan dalam Jadual 5: Jadual 5: Keputusan Ujian Lisan Sesi 5 RESPONDEN M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 X X X X X D R E X X X X X X X X X X X B A Pada sesi keenam. Namun. responden M7 dan responden M8.

Data yang diperoleh adalah seperti berikut: Jadual 7: Keputusan Ujian Lisan Sesi 7 RESPONDEN M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 X X X X X D R E X X B A 31 . semua responden telah berjaya menghafal Life Processes of Animal yang pertama iaitu ‘D’ untuk defecation. hanya empat daripada lapan responden yang telah berjaya menghafal iaitu responden M2. Bagi akronim ketiga iaitu ‘E’. M5 dan M6. Manakala lima daripada lapan responden telah berjaya menghafal akronim keempat iaitu ‘B’. M4.Jadual 6: Keputusan Ujian Lisan Sesi 6 RESPONDEN M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 X X X X X X X X X D R E X X B A Pada sesi ketujuh. dan juga Life Processes of Animal yang kedua iaitu ‘R’ untuk reproduction.

Sesi kelapan kelas pengajaran dan pembelajaran akronim telah menunjukkan dapatan seperti dalam jadual. reproduction. Responden M4 tidak berjaya menghafal huruf ‘B’ yang mewakili breathing. Jadual 8 menunjukkan masih terdapat tiga responden yang belum berjaya menghafal akronim DREBA pada sesi kelapan. Jadual 8: Keputusan Ujian Lisan Sesi 8 RESPONDEN M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 X X X D R E B A Walaubagaimanapun. Namun. terdapat lima daripada lapan responden telah berjaya menghafal kesemua akronim iaitu DREBA. begitu juga dengan responden M5 yang tidak berjaya menghafal huruf ‘B’ yang mewakili breathing. Data ini direkodkan dalam Jadual 9 seperti yang ditunjukkan berikut: 32 . pada sesi kesembilan penyelidik telah mendapati bahawa semua responden telah berjaya menghafal akronim DREBA beserta dengan setiap perkataan yang diwakilinya iaitu defecation. excretion. breathing dan animal.

penyelidik mendapati bahawa kesemua responden telah berjaya menghafal Life Processes of Animal iaitu defecation. penyelidik telah melakukan Ujian Lisan yang terakhir kepada semua responden. Berdasarkan Ujian Lisan itu. reproduction. Data diringkaskan ke dalam Jadual 10 di bawah: Jadual 10: Keputusan Ujian Lisan Sesi 10 RESPONDEN M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 D R E B A 33 . excretion dan breathing menggunakan teknik akronim Rajah DREBA.Jadual 9: Keputusan Ujian Lisan Sesi 9 RESPONDEN M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 D R E B A Pada sesi kesepuluh.

Pada sesi pertama. 6. data menunjukkan berlaku peningkatan dalam proses mengingat atau menghafal responden. Tujuan pemerhatian dilakukan pada dua sesi ini ialah bagi mengenalpasti perbezaan sikap murid di awal sesi dan juga sikap murid di akhir sesi. Ini menunjukkan tingkah laku positif masih dikekalkan. penyelidik mendapati bahawa responden telah berjaya menghafal kesemua Life Processes of Animal menggunakan akronim yang dicipta penyelidik. semua responden memberikan respon yang baik sepanjang kelas berlangsung. tiada responden yang berjaya menghafal Life Processes of Animal.Jika dibandingkan pencapaian responden bermula daripada sesi pertama hingga sesi kesepuluh. Pemerhatian dibuat pada sesi pertama dan juga terakhir menggunakan borang pemerhatian tingkah laku (Lampiran F). Pada sesi pertama. namun di akhir sesi kesepuluh. Selain itu. sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran kelas akronim sesi 34 . responden juga memberikan respon yang baik. Responden juga menunjukkan kerjasama yang padu terhadap guru sepanjang kelas berlangsung.3 Untuk mengenalpasti perubahan tingkah laku murid dalam kelas akronim yang telah dijalankan Bagi mengenalpasti perubahan tingkah laku murid dalam kelas akronim yang dijalankan. Kemampuan responden menghafal meningkat dari hari ke hari dengan bantuan akromin DREBA. responden menumpukan sepenuh perhatian terhadap guru dan sesi pengajaran dan pembelajaran. Di akhir sesi kela akronim. penyelidik telah melakukan pemerhatian kepada responden. Namun.

lumba untuk menjawab setiap soalan dan latihan yang dikemukan oleh guru. Di akhir sesi kesepuluh. Berlaku komunikasi dua hala yang sangat aktif antara guru dan responden pada sesi kesepuluh. Hasilnya responden telah berjaya menjawab soalan yang dikemukan secara lisan. respon yang diberikan oleh responden adalah baik sepanjang kelas berlangsung. Komunikasi antara guru dan murid adalah terhad dan pasif. 35 . komunikasi dua hala tidak berlaku secara aktif antara guru dan responden. Responden menunjukkan riak gembira sepanjang kelas berlangsung. Di akhir sesi. Setelah penyelidik mengemukakan soalan.pertama ini. Responden telah menumpukan sepenuh perhatian terhadap guru dan sesi pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung. Masing. Responden juga tidak menunjukkan sifat ‘yakin boleh’ sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. (Lampiran F) Pada sesi kesepuluh. Responden telah menunjukkan sifat yakin boleh sepanjang sesi kesepuluh berjalan. Responden tidak menunjukkan keyakinan untuk boleh menjawab.masing saling tuding menuding. penyelidik telah menyediakan Ujian Lisan. Penyelidik telah membuat satu lagi pemerhatian pada sesi kesepuluh. Pemerhatian yang dilakukan adalah menggunakan borang yang sama. semua responden menolak untuk menjawab. Responden juga saling berlumba. Responden juga tidak menunjukkan riak gembira sepanjang kelas berlangsung. semua responden tidak berjaya menjawab Ujian Lisan yang telah disediakan oleh penyelidik. Tiada lagi riak wajah yang cemas dan takut seperti di sesi pertama. Responden kelihatan ‘takut’ dan ‘risau’ sepanjang kelas berlangsung.

Ketiga-tiga instrumen tersebut digunakan untuk mendapatkan data bagi mencapai objektif tertentu.0 DAPATAN Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan maklumat sepanjang kajian adalah temubual. Berikut adalah dapatan kepada kajian.lumba untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru Murid menunjukkan sifat ‘yakin boleh’ sepanjang P&P Murid gembira sepanjang kelas berlangsung Murid berjaya menjawab Ujian Lisan di akhir sesi P&P 8 8 8 8 8 8 0 8 0 8 0 0 8 8 7.Ringkasan hasil pemerhatian yang dilakukan oleh penyelidik dapat ditunjukkan dalam jadual: Jadual 11: Keputusan Pemerhatian Tingkah Laku Murid Tingkah Laku Murid Sesi Pertama Sesi Kesepuluh Murid memberikan respon yang baik sepanjang kelas berlangsung Murid menunjukkan kerjasama yang padu terhadap guru sepanjang kelas berlangsung Murid menumpukan sepenuh perhatian terhadap guru dan P&P Murid berlumba. ujian lisan dan pemerhatian. 36 .

1 Mengenalpasti faktor-faktor murid-murid gagal me ngingat Life Processes of Animal Melalui temubual semuka yang telah penyelidik jalankan. (Gay. Pelaksanaan PPSMI di sekolah juga menjejaskan keupayaan murid menghafal. emosi ataupun sosial. 1988. Berdasarkan temubual semuka yang telah penyelidik jalankan. antaranya ialah diri sendiri. Faktor bahasa pengantar juga merupakan penyumbang kepada kegagalan murid untuk menghafal. responden menyatakan mereka merasakan PPSMI adalah masalah besar bagi mereka untuk memahami dan seterusnya menghafal isi kandungan pelajaran. guru dan rakan sebaya. Orang lain. Yunus Noor (1990) menyatakan dengan jelas bahawa dalam pembelajaran. member tunjuk ajar atau member petua-petua sahaja. Mohd. murid mestilah belajar bersungguh-sungguh. nilai dan tanggapan terhadap bahasa ibunda dan bahasa kedua menyebabkan murid mengalami masalah untuk berjaya. Snow. penyelidik mendapati terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada kegagalan responden menghafal. Perbezaan antara struktur. rohani. Syed Ismail dan Ahmad Subki (2010) menyatakan murid yang memerlukan bimbingan adalah murid yang mengahdapi masalah dari segi iintelek. seperti ibu bapa dan guru hanya boleh membantu. guru sepatutnya bertindak sebagai pembimbing kepada murid. 1992) Dalam hal ini.7. bahasa pengantar. murid yang berkenaan akan diberi panduan atau nasihat yang 37 . Faktor diri sendiri ialah faktor utama responden gagal menghafal. Dalam proses bimbingan.

Mereka ini memainkan peranan yang tidak kurang penting dalam perkembangan kanak-kanak.boleh membantunya menyelesaikan masalah tertentu. Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Mok Soon Sang (2008) menjelaskan perkaitan murid dengan persekitaran mereka yang mana kebanyakan murid berinteraksi secara langsung dengan ibu bapa. 7. guru dan rakan sebaya. terdapat beberapa faktor lain yang menyumbang kepada kegagalan tersebut. Kesimpulannya. Pendapat ini adalah selari dengan Ee Ah 38 . Walaubagaimanapun. faktor utama yang menyebabkan murid gagal menghafal adalah faktor diri murid sendiri. semua responden telah berjaya menghafal secara lisan akronim yang digunakan. rakan sebaya. antaranya ialah bahasa pengantar. Ini dapat dilihat berdasarkan Ujian Lisan yang telah penyelidik jalankan pada akhir setiap sesi kelas akronim. Ini jelas menunjukkan. guru perlu membantu murid menyediakan panduan untuk mengingat. Ini menunjukkan akronim berjaya membantu responden menghafal isi kandungan lepas. Setelah menyelesaikan satu tajuk. guru perlu membimbing murid menghadapi masalah yang melibatkan akademik. Namun di akhir sesi kesepuluh. guru-guru serta alam persekitaran.2 Membolehkan digunakan murid-murid menghafal secara lisan akronim yang Keupayaan menghafal inidividu adalah berbeza antara satu sama lain.

Meng (1997) yang menyatakan penggunaan singkatan atau mnemonik dapat membantu ingatan murid. penyelidik merumuskan bahawa menerusi penggunaan akronim.ulang sepanjang sepuluh sesi kelas akronim. Sebahagian kecil maklumat seterusnya dipindahkan kepada ingatan jangka pendek. Ingatan jenis ini hanya dapat menyimpan maklumat secara otomatik dalam tempoh 20 hingga 30 saat sahaja.ulang telah membina jaringan ingatan jangka panjang dalam minda responden. Setelah menggunakan akronim. Ini adalah selari dengan pendapat penyelidik di mana penyelidik telah membuat latihan berulang. penyelidik mendapati bahawa responden telah berjaya menghafal Life Processes of Animals. Ingatan jangka panjang pula memerlukan latihan berulang-ulang. iaitu stor ingatan sensori. Latihan yang berulang. Atkinson dan Shiffrin (1971) dalam Mok Soon Sang (2008) telah mengelaskan ingatan kepada tiga komponen utama. ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Mengikut Model Ingatan Pemerosesan Maklumat Atkinson dan Shiffrin. Pendapat penyelidik juga selari dengan The Access Center (2007) yang menyatakan mnemonik dicipta untuk meningkatkan ingatan terhadap maklumat kunci. penyelidik telah berjaya membantu responden untuk menghafal Life Processes of Animal. Melalui dapatan ini. 39 . ingatan sensori hanya dapat menyimpan maklumat dalam masa yang singkat.

Menerusi instrumen pemerhatian yang telah penyelidik jalankan.lumba untuk menjawab berbanding dengan pada sesi pertama. Perubahan tingkah laku responden dari negatif kepada positif telah menunjukkan bahawa kelas akronim yang dijalankan telah berjaya. Pendapat ini juga telah menyokong hujah beberapa tokoh-tokoh pendidikan timur contohnya Confucius (551 – 479 SM) dalam Mok Soon Sang (2008) yang menegaskan pendidikan adalah proses untuk memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia. 40 . mereka berlumba. Responden menjadi lebih berani apabila pada sesi kesepuluh.7. Dapatan ini selari dengan Mok Soon Sang (2008) yang menyatakan bahawa peranan utama pendidikan ialah untuk membina tingkah laku manusia. penyelidik telah mengenalpasti perubahan tingkah laku responden sepanjang sepuluh sesi kelas akronim yang dijalankan. Hamka dalam Mok Soon Sang (2008). tokoh pendidikan Islam di Indonesia juga menyatakan pendidikan ialah suatu proses yang boleh membentuk tingkah laku yang baik.3 Mengenalpasti perubahan tingkah laku murid dalam kelas akronim yang telah dijalankan. Responden juga lebih gembira ketika berada dalam kelas akronim yang dijalankan berbanding ketika sesi pertama. Hasrat penyelidik untuk melihat perubahan tingkah laku dari negatif kepada positif serta mengekalkan tingkah laku positif dalam diri responden telah tercapai. Antara perubahan tingkah laku yang telah dicapai oleh responden ialah peningkatan tahap keyakinan diri responden untuk mejawab soalan yang dikemukakan oleh penyelidik.

pengetahuan dan pengalaman mereka supaya dapat memberi kegembiraan. intelek. penyelidik telah berjaya mengubah tingkah laku responden dari negatif kepada positif dan dalam masa yang sama mengekalkan tingkah laku positif yang sedia ada sepanjang kelas akronim berjalan. 8. kebolehan. Contoh instrumen penilaian lain yang mungkin boleh digunakan dalam kajian seterusnya ialah analisis dokumen. Guru memainkan peranan yang sangat penting sebagai pembentuk tingkah laku. 41 .Melalui pemerhatian yang telah penyelidik jalankan. Antara cadangannya ialah: 1. perubahan tingkah laku murid setelah kelas akronim dijalankan adalah bersesuaian dengan pendapat Mok Soon Sang (2008) di mana beliau berpendapat pendidikan ialah suatu proses atau aktiviti yang berusaha untuk mengembangkan fizikal. Menggunakan instrumen penilaian selain daripada instrumen yang digunakan penyelidik dalam kajian ini. terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh penyelidik seterusnya sebagai kesinambungan dari kajian ini.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Melalui kajian tindakan yang telah penyelidik jalankan. Ini seperti dinyatakan dalam Syed Ismail dan Ahmad Subki (2010) yang menjelaskan bahawa tanggungjawab guru adalah untuk membentuk tingkah laku murid. sosial dan emosi seseorang individu serta menambahkan kemahiran. Hujah ini bersesuaian dengan tugas penyelidik sebagai pembentuk tingkah laku sepanjang kelas akronim berjalan. manfaat dan kemajuan dalam kehidupannya. Kesimpulannya.

42 . 3. Tempoh masa yang diambil untuk melaksanakan Rajah DREBA juga mungkin lebih singkat. Guru tersebut boleh diminta menilai perubahan yang belaku setelah tindakan dijalankan.2. Selain daripada penggunaan akronim. Contoh mnemonik lain yang mungkin boleh digunakan ialah ayat akronimik dan kata kunci. penyelidik seterusnya harus mencipta akronim baru untuk kegunaan murid mereka. 5. Selain itu. penyelidik seterusnya boleh mencipta mnemonik lain bagi membantu murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Namun. 4. Teknik Rajah DREBA ini juga boleh diaplikasi kepada golongan murid berpencapaian tinggi dalam akademik. penyelidik menyarankan agar kajian seterusnya melibatkan guru sebagai responden. Penggunaan akronim ini juga boleh digunakan untuk mengajar tajuk lain dalam Sains.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful