You are on page 1of 22

c

Ano nga ba ang ibig sabihin ng kurikulum? c


Ang kurikulum ay disiplina sa paaralan, mga aklat at mga kagamitang ginagamit, paggawa ng
banghay-aralin, mga pagpapahalaga, mga pagsusulit at kung anu-ano ang itinuturo ng guro. c
c
Ano ang sukatan sa edukasyon noong unang panahon? c
c
Ang sukatan sa edukasyon noong unang panahon ay hango lamang sa karanasan dahil hindi
pa pormal ang edukasyon at hindi pa sibilisado ang Pilipinas.natututo lamang ang mga Pilipino
sa pamamagitan ng mga karanasan at nang lumaon ay nahaluaan ng rehiyon ang edukasyon
kaya higit itong naging pormal at pinag-ukulan ng pansin. c
Ano ang mga nadagdag na aralin sa kurikulum noon bago ang taong 1863? c
Nadagdag sa kurikulum ang kaalamang pangbokasyonal at pangatahanan. Nasama rin sa
pang-elementarya ang pagbasa ng alpabeto, pag-aaral ng mga awitin, at musikang
pangrelihiyon at pagsulat. At halos ang nilalaman ng kurikulum ay tungkol sa relihyon na ang
wikang panturo ay wikang Kastila. c
c
c
Ano ang layunin ng edukasyon noong panahongg bago ang taong 1863? c
Ang layunin ng edukasyon noong panahong bago pa lang nasasakop ng kastila ang pilipinas
na maturuang bumasa ang mga kabataan subalit higit na maturuan upang maging huwaran sa
kabutihan c
Ano ang nakasaad na kautusan pang-edukasyon noong panahong 1862 hanggang matapos
ang pananakop ng mga kastila? c
Ang kautusan pang-edukasyon noong 1863 ang nagtakda na ang edukasyon sa Pilipinas ay
bubuuin ng elementary,sekondarya at kolehyo. At ang kurikulum noon ay nababatay sa mga
layunin ng mga Kastila para sa mga Pilipino. c
Ano ang mga ituturo sa elementary sa panahong ito? c
Ang mga ituturo sa elementary sa panahong ito ay pagsulat, matematika, heograpya,
kasaysayan, araling pangrehyon, wikang kKastila,musika, pagsasaka sa maga lalaki at
pananasi sa mga babae. c
Ano ang mga ituturo sa sekondarya sa panahong ito? c
Ang itinuturo naman sa sekondarya ay ang mga dagdag na araling para sa elemntarya at may
mataas na paaralang pang-akademiko at pangbokasyonal. c
c
c
c
Ano ang mga ituturo sa kolehyo sa panahong ito? c
Sa kolehyo ay may mgakursong binuksan tulad ng batas, siyensya, pilosopya at iba pa. c
Bakit hindi naging matagumpay ang kurikulum noong panagon ng Amerikano? c
Hindi naging matagumpay ang kurikulumnoong panahon ng amerikano dahil sa kakulangan ng
aklat, guro, paaralan, at iba pang kagamitang pangturo, sa madaling salita kulanga sa
kahandaan. c
c
Ano ang mga pagbabagong ginawa ng mga amerikano sa kurikulum noong taong 1901
hanggang 1910? c
Ipinakilala ng mga amerikano ang bagong kurikulum para sa intermedya at hinati ang baitan sa
mababang paaralan sa primerya sa unang tatlong taon at intermedya sa huling tatlong taon.
Pinmalitan din ang mga hindi pinakikinabangabg aralin at relihyon ang idinagdag. c
c
Ano ang isinama ng mga Amerikano sa kurikulum sa taong 1910 hanggang 1919? c
Nasama sa kurikulum ang pampalakas at nabuksan din ang dalawa hanggang apat na taong
kurikulum kasama na rito ang magtuturo. c
c
c
Anong batas ang nagpaunlad sa edukasyon sa taong 1912 hanggang 1914? c
Ang batas na Thirty-Miliion-Peso Act, 1918 ang palatuntunan ng edukasyon noong ito.
Dumami ang mga mag-aaral at nais magturo. Binago ang mga aklat upang ito ay makatugon
sa pangangailangan ng mga bata. c
c
Ano ang naging bayan ng mga amerikano sa pagbago ng kurikulum noong taong 1924
hanggang 1936? c
Naging batayan sa pagbabago ng kurikulum ang ulat na Monroe survey commission at
gumawa ng hakbang ang mga kinauukulan upang maipanayam ang pagtuturo, binago ang
kurikulum at nilikha ang General Office upang siyang mangasiwa sa pag-aaral at pagbabago
ng kurikulum. c
c
Anong batas ang nakalutas sa mga suliranin sa edukasyon noong panahon ng
commonwealth? At ibigay ang mga nilalaman nito. c
Education act of 1940, commonwealth act 586 ang nakalutas at ang nilalaman nito ay una
gawing maikli, matipid at makatotohanan ang kursong pang-ontermedya at pangprimarya
upang makayanan ng mga mag-aaral, pangalawa ay para makayanan man lamang ng
nakararaming bata na matapos ang kursong pangprimarya, at ang panghuli ay maibigay sa
mga magtatapos ng primarya ang sapat na kaalaman at kakayhan sa pagbasa, pagsulat,
pagtutuwid, heograpya, kasaysayan ng Pilipinas at pamahalaan, magandang pag-uugaliay
kasanayang pampubliko. c
Ano ang ginamit ng mga Hapones upang maipaabot sa mga Pilipino ang kanilang mga
layunin? c
Ang ginamit ng mga hapones para maipaabot sa mga Pilipino ang kanilang layunin ay
edukasyon at maging kasangkapan ito ng kanilang tagumpay sa pananakop ng Pilipinas.
Ginamit na wikang panturo ang wikang Hapones sa lahat ng antas ng paaralan.gumamit rin
ang mga Hapones ng mga aklat pero sinuri muna itong mabuti bago magkadigma. c
Saan ibinatay ang kurikulum ng edukasyon sa taong 1950 hanggang 1971? c
Hinango sa edukasyon ng Amerikano ang kurikulum sa mga taong ito. Sinikap ding itong
tunugon sa layunin ng edukasyong matatagpuan sa ating saligang batas. Kagaya sa Artikulo
II, sekyon 4 at Atrikulo XIV sekson 5. c
Ano ang nakasaad sa artikulo Artikulo II, sekyon 4? c
Ang nakasaas ay ´ang likas na karapatan at tungkulin ng mga magulang na mangalaga ng
kabataab para sa pagiging makabuluhang mamamayan ay nararapat na tulungan ng
pamahalaan. c
Ano ang nakasaad sa Atrikulo XIV sekson 5? c
Sinasabi sa Atrikulo XIV sekson 5 na ´lahat ng mga institusyong pang-edukasyon ay
nararapat na mapaisailalim ng pamahalaan. Itatatag ng pamahalaan ang isang kumpletong
edukasyon pampubliko at ibibigay ang libreng pag-aaral sa primarya, gayundin ang
edukasyong pangsibiko sa mga matatanda. Layunin ng bawat paaralan na linangin ng mabuti
pag-uugali disiplina pangsarili, diwang sibiko, kasanayang pambokasyonal at ituro ang
tungkulin ng isang mabuting mamamayan. c
c
c

c
c

c
cc
c  c c  c
c
c
c
Ano ang ating wikang pambansa? c
Wikang Filipino ang ating wikang pambansa at hinango ito sa iba·t-ibang pangunahing wika
sa iba-bang lugar. c
Anu-ano ang mga pangunahing wika sa ating bansa? c
Kabilang sa mga pangunahing wika ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicol,
Waray, Pampango, Pangasinense at Maranaw. c
Panahon ng kastila c
Ano ang pinalaganap ng mga kastila sa ating bansa at sino ang mga naging sagwil? c
Ginusto ng mga Kastila na mabilis na mapalaganap ang Kristiyanismo kaya ipinag-utos ng
hari ng Espanya na ituro ang wikang Lastila sa mga tinatawag nilang mga Indiyo ngunit ang
mga pari rin ang naging sagwil dahil inakala nilang makakasama na matutu ang mga Pilipino ng
wika ng mga ´putiµ. c
Panahon ng Propaganda at Himagsikan c
Anu-ano ang mga naisulat sa panahon ng propaganda at himagsikan?anong wika ang ginamit
sa mga ito? c
Sa panahong ito ng propaganda , maraming mga nasulat na panitikan ng wikang Tagalog.
Ang mga ito ay sanaysay, tula, kwento, liham at mga talumpati ng hitik sa damdaming
bayan.Naisulat din ang Kartilya ng Katipumam sa Wikang Tagalog. c
Panahon ng Amerikano c
Pagkatapos ng Kastila sino ang sunod na sumakop sa Pilipinas at anong wika ang gustong
matutunan ng mga Filipino? c
Nasakop na naman ng mga dayuhan ang Pilipinas at ito ay ang mga Amerikano. Sinabi ni
William Cameron Forbes na naniniwalang ang mga Kawal-Amerikano na mahalagang
matutunan kaagad ng mga Filipino ang wikang Ingles para mas mapadali ang
pakikipagtalastasan sa mga ito. c
Ano ang artikulo ni N.M. Saleeby noong 1924 at ano ang nilalaman nito? c
Ang artikulo ni N.M. Saleeby noong 1924 ay ´The Language of Education in the
Philippime Islandsµ at ang nilalaman nito ay nagwika siya na kailangan ng Pilipinas ang isang
wikang pambansa na ibabatay sa isa sa mga bernakular at ito ay wikang Tagalog. c
Panahon ng Malasariling Pamahalaan c
Ano ang sinikap ni pangulong Quezon na mapasama sa ating saliganag batas? c
Ang Artikulo tungkol sa pagkakaroon ng Pilipinas ng isang Wikang pambansa at isinasaad
sa Arikulo XIV, Pangkat 3 ng naturang Saligang Batas na«ang Kongreso ay gagawa ng
mga hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa na mababatay sa isa sa mga
umiiral na wikang katutubo.µ c
Ano ang naitatag ng batas ng Komonwelt bilang 184? c
Ang batas ng Komonwelt bilang 184 nagtatag ng lupon na siyang magsusuri ng wikang
pambansa. c
Sino-sino ang mga kabilang sa lupon? c
Ang lupon ay binubuo nina: c
Jaime C. de Veyra c Bisaya c Puno c
Santiago Fonacier c Ilokano c Kagawad c
Casimiro Perfecto c Bikolano c Kagawad c
Felix Salas Rodriguez cBisaya c Kagawad c
Felimon Sotto c Bisaya c Kagawad c
Hadji Butu c Maguindanaw cKagawad c
Cecilio Lopez c Tagalog c Tagatala c
c
c
At nadagdag pa sa lupon ang mga sumusunod upang magkaroon ng kinatawan ang bawat
pangunahing wika ng Pilipinas. c
Lope K. Santos cTagalog c
Zoilo Hilario c Pampango c
Jose Zulueta c Pangasinense c
Isidro Abad c Bisaya c
c
Ano ang nagawa ng lupon? c
Ang ginawa ng lupon pagkatapos pag-aralan kung alin samga wika ang sinasalita at
nauunawaan ng lalong maraming Filipino ay gumawa sila ng kaukulang rekomendasyon sa
pangulong quezon na sa bias ng Kautusang Tagapagpaganap Bilang 134, ipinahayag na
ang wikang pambansa ay ibabatay sa isa sa mga umiiral na wikang katutuno at ito ay Tgalog. c
c
Panahon ng Hapon c
Ano ang ginawa ng mga hapon noong nasakop nila ang Pilipinas? c
Ibig na bagong sumakop na malimutan ng mga Filipino ang wikang ingles kaya ang ginawa nila
ay inalis sa kurikulum ang wikang Ingles at sapilitang itinuro ang wikang pambansa at ang
niponggo. Ngunit ang mga manunulat ng wikang Ingles at napilitang magsulat sa wikang
pambansa. c
c
Panahon ng Republika c
Ano ang batas na naisakatuparan noong ika-4 ng Hulyo, 1946? c
Isang batas ang pinagtibay ng Kongreso- ang batas ng Komonwekt Bilang 570 na
nagtatadhana na ang wikang pambansa ay magiging isa sa mga wikang opisyal ng Pilipinas. c
c
Ang Filipino sa Bagong Lipunan c
c
Ano ang sinabi ni Pangulong Marcos na palatuntunan ng lingo ng wika noong agosto 13,
1973? c
Ang sinabi ni Pangulong Marcos ay ´pinatutunayanng sarili kong karanasan na maaari na
akong makipagtalastasan sating mga kababayan saan mang dako ng kapuluan sa
pamamagitan ng wikang Filipino.kailanagn lamang natin pag-ibayuhin pa ang pagpapalaganap
nito upang pagsapit ng di-nalalayong hinaharap ay hindi tayo kailanganh gumanit pa ng
wikang banyaga upang magkaintindihan.ang pangarap ko ay makausap ko nang pinakaabang
mamamayan saan mang sulok n gating bansa sa pamamagitan n gating katutubong wika. At
gayong sukatan at mithiin ko rin na ang panakaabang mamamayan iyan ay tuwirang
makapagpahayag ng kanyang iniisip sa nadarama sa pamamagitan ng isang katutubong wika
na bumuklod sa tin. Ito ay wari ko ay unti-unti nang nagaganap sa pamamagitan ng wikang
Filipino. c

c
c

c
c c cc
c
c
c
c
c
Ayon Sa Saligang Batas c
c
Ano ang layunin ng edukasyon ayon sa Saligang Batas? c
Ang layunin ng edukasyon ayon sa Saligang Batas ay ang paglinang ng kagandahang-asal,
disiplinang pansarili, budhing sibiko ai kasanayang bokasyunal, at ang pagtuturo ng tungkulin
sa pagkamamamauan. c
c
Ayon Sa Pahayag Ng Pambansang Lupon Ng Edukasyon c
c
Sa kabuuan ano ang layunin ng edukasyon Ayon Sa Pahayag Ng Pambansang Lupon Ng
Edukasyon? c
Ang mga layunin ng edukasyon ay maging relihiyoso, matalino, makabayan, makabuluhan, at
maibigin sa matwid, maging angkop manirahan sa lipunang demokretiko, maging
masipag,matipid at itaguyod ang mga siyensya, sining at panitikan. c
c
Ayon Sa Pambansang Sanggunian Ng Edukasyon c
Sa kabuuan ano ang layunin ng edukasyon Ayon sa pambansang sanggunian ng edukasyon? c
Ang layunin ng edukayon ay ikintal sa mamamayan na sila ay mga mamamayan ng isang
republika at dapat ibigin ito at irespeto,maging matalino,malusog at hubog sa magandang
kaasalan,kusang tunulong sa kababayan, matutunan na may responsibilidad na patnugutan
ang pamilya,at makatulong sa pagiging sibilisado n gating bansa. c
c
Batas ng Kagitingan at Kagandahang-Asal ni Manuel L. Quezon c
Sa kabuuan ano ang nakapaloob sa edukasyon? c
Una ay ang pananalig sa dakilang lumikha,ibigin ang tinubuang lupa,igalang ang Saligang
Batas, magbayad ng tamang buwis, ang kalinisan sa halalan, ibigin at igalang ang
magulang,pahalagaan ang dangal,magpakatalino, magpakasait, magsikap, tumulong sa kapwa,
tangkilikin ang prudoktong pinoy. c
c
Mga Layunin Ng Edukasyong Elementarya c
Ano ang mga layunin ng edukasyong pangelementarya? c
Ang pagiging ispiritwal at sibiko, masanay sa kanilang karapatan, tungkulin at pananagutan
sa isang lipunang demokratiko,ang pag-unawa sa kulturang Filipino, ang pagtatag ng
kanaisnais na gawi, paglinang sa karunungang bernakular, Filipino, Ingles,at ang pagkakaroon
ng batayang kaalaman at kakayahan sa siyensya,ap, matematika,sining at gawaing edukasyon. c
c
Mga Layunin ng Edukasyong Sekundarya (SEDP) c
Ano ang layunin sa edukasyong sekundarya batay sa SEDP? c
Maging matalino,malinang ang pagpapahalagang moral,ispiritwal, sosyo-kultural.at mapataas
ang operasyon sa intelektwal, makapili ng bokasyonal, at mapahalagaan ang sining, agham, at
teknolohiya. c
c

c
c

c
cc cc  c c c
 c
c
c
c
c
Ang Mga Kasanayang Pangwika c
Sa Pagtatamo Ng Kasanayang Akademik c
c
Ano ang mga dahilan sa pagrereistruktura ng Kagawaran ng Edukasyon sa Kurikulum? c
Narito ang mga dahilan sa pagrereistruktura ng kurukukum: c
1. Higit na magiging malikhain o inobatibo sa interdisiplinari ang mga guro sa kanilang
istratehiya sa pagtuturo. c
2. Higit na mahahamon ang amg mag-aaral na makapag-isip nang kritikal upang mahikayat
silamg magsikap na matamo ang kanilang interes o pangarap sa buhay. c
3. Interaktib ang pinakaideyal na proseso ng pagtuturo at pagkatuto. c
4. Magkakaroo ng resiprokal na interaksyon ang mga guro at mag-aaral sa iba·t obang
disiplina, sa mga gagamiting kagamitang panturo at multi-media sources. c
5. Kasangkapan ang wikang Filipino sa pakikipagkomunikasyon soyal at interpersonal at
ito·y behikulo sa pagtuturo ng mga disiplinang itinuturo sa Filipino. c
c
Ibigay ang mga katangian ng pagtuturo ng Filipino ayon sa bagong kurikulum? c
1. May integrasyon ng apat na makrong kasanayang pangkomunikasyon at mga kasanayan sa
pag-aaral. c
2. Pinalalawak o pinayayaman sa pamamagitan ng integrasyon ng bokabularyo, mga
pagpapoahalaga at mga kompetensi mula sa agham panlipunan at iba pang lawakng
makabayan. c
3. Nakapokus sa paglinang ng mga kasanayan sa akademikong wika at mga kasanayan s
batayang komunikasyong interpersonal at sosyal. c
4. Nakasentro sa pagtulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng akses na matutuhan ang
nilalaman anuman ang anyo nito- teksto, grap, ilusyon at iba pa. c
5. May interaksyong mag-aaral upang mag-isip ng kritikal at malikhain sa target na wika. c
6. Humahamon sa mga nag-aaral upang mag-isip ng kritikal at malikhain sa target na wika. c
7. Binibigyang-diin ang aktibasyon at integrasun ng dating kaalaman, gumagamit ng mga
alternatibong paraang ebalwasyon, kooperatib/ kolaboratibong pagkatuto, scaffolding at
paglinang ng mga estratehiya sa pag-aaral. c

c c
c
c 
 c  cc c  c c  c
c
c
c
c
c
c
c
Ang Pagtuturo ng Filipino sa Elementarya sa Batayang Edukasyon c
Ibigay ang deskripsyon ng pagtuturo ng Filipino sa elementarya sa batayang edukasyon. c
Lumilinang sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat at pag-iisip ang asignaturang
Filipino.at higit sa lahat ay ang kasanayan sa pag-iisip.mga sitwasyonal din ang ginagamit para
sa lunusang pagkatuto. c
c
Ibigay ang pagbabago sa mga kasanayan o kompetensi sa pagkatuto. c
1. Pagsasaayos,pagbabawas, at pagpapangkat sa kasanayang magkakatulad upang
maiwasan ang paguulit-ulit ng mga ito. c
2. Pagtuon sa mga tiyak o batayang kasanayan. c
3. Pagbibigay diin sa pagbasa at pakikipagtalastasan para sa pag-unawa sa mga batayang
kaisipan o konsepto sa matematika at agham. c
Ano ang nabago sa oras ng pagtutuo sa asignaturang Filipino? c
1. Para sa Baitang I-III, ang pang-araw-araw na pagkakabahagi oras ay 80 minuto
samantalang ang baiting IV-VI ang nakabahagi ay 60 minuto. c
2. May dagdag na 20 minuto sa baiting I-III.mula 60 minuto na naging 80 minuto.walang
dagdag sa baiting IV-VI. c
Ano ang pamaraang pagsasanib o Integrative method? c
Ang pamaraang integrative ay ang pagsasanib o pag-uugnay ng limang kasanayan s isang
aralin,kung saan sama-sama o sabayang nalilinanag anbg limang kasanayan sa mga mag-aaral. c
c
Ano naman ang content-based integration? c
Ito ay ang pagsasanib ng tiyak na kasanayan sa Filipino sa nilalaman o konsepto ng ibang
asignatura katulad ng Filipino at Sibika. c
c
Paano naman ang interactive approach? c
Mahalaga para isang makabuluhang interaksyon o meaningful interaction kasi mas natututo
ang mag-aaral sa paggawa. Isang gawaing sama-sama ay isa ring pwedeng gawin sa pagtuturo. c
c
c
Ang Pagtuturo Ng Filipino Sa c
Sekundarya Sa Batayang Edukasyon c
c
Ilahad sa labuuan ang pagkakabalangkas ng RBEC sa asignaturang Filipino. c
Maayos ang pagkakabuo/pagkakabalangkas ng RBEC sa asignaturang Filipino sapagkat
hindi lang ang kapakanan ng mga mag-aaral ang isinaalang-alang dito kundi pati rin ang
kapakanan ng guro kasi sa tulong ng ready made na banghay-aralin ay napapanahon at
naaangkop sa lebel ng pag-unawa ng mga mag-aaral, lalung-lalo na sa ikaapat na taon. Hindi
na nauubos ang oras ng guro sa paggawa ng banghay aralin dahil sa less talk na ang guro sa
loob ng klase. c
c
Ano ang thematic Curriculum? c
Ang thematic Curriculum ay isang set ng mga organisadong karanasan gaya ng programa,
kurso at iba pang mga gawain pampaaralan na naglalaan sa mga mag-aaral sa higit na malawak
at pangnilalamang tema. c
Ang Modelong BATAY sa Tema o Paksa ng Pag-aaral c
(Theme or Topic Course Model) c
c
Saan nakatuon ang pansin sa modelong ito? c
Nakatuon sa mga paksa o tema nang naayon sa kurikulum. Tunguhin nitong tulungan ang
pangkalahatang mga kasanayang pang-akademiko sa wika sa pamamagitan ng nilalamang may
kaugnayan sa paksang ituturo. c
c
c
c
Ang Modelong Magkakahiwalay c
(Sheltered Courses Model) c
Paano isinasagawa ang modelong magkakahiwalay? c
Isinasagawa ang modelong ito sa paghihiwalay ng mga mag-aaral na gumagamit ng
pangalawang wika sa mga gumagamit sa unang wika para lubusang maintindihan ang nilalaman
ng kurso. c
c
Ang Modelong Magkasanib c
(The Adjunct Model) c
Paano isinasagawa ang modelong magkasanib? c
Isinasagawa ito sa pag-eenrol ng mag-aaral sa dalawang magkaugnay ng asignatura at
nagbabahaginan na lamang ng nilalaman at nakadipende na ito sa koordinasyon ng nagtuturo. c
c
Ang pagdulog sa pagtuturong batay sa nilalaman c
(content based instruction o CBI) c
Saan nakapukos ang pagkatuto ng mag-aaral? c
Nakapokus ito hindi lamang sa pagkatuto, kundi sa wikang gamit bilang midyum sa pagkatuto
ng matematika, agham panlipunan at iba pang asignaturang pang-akademiko. c
c
Ang Cognitive Academic Learning Approach(CALA) c
Anu-ano ang mga estratehiya sa CALA? c
1. Ang estratehiyang metakognitib. Ito·y tumutukoy sa pahkakaroon ng kamalayan,kaalaman
at kasanayan sa pagkontrol sa sariling proseso ng pagmomonitor at produksyon, sa pagtaya
kung paano natamo ang layunin sa pagkatuto. c
2. Ang estratehiyang kognitib. Ito·y interaksyong may kasamang material o paggawa ng
imaheng mental, pagbabahahi ng bagong impormasyon sa dati nang natutuhang konsepto o
kasanayan. c
3. Ang estratehiyang sosyo-apektib. Ito·y interaksyon sa iba pa upang makatulong sa
kanyang pagkatuto. c
c
Mga Kasanayan sa Pagbuo ng Pangkat c
Paano makakabuo ng isang pangkat na makabuluhan? c
Mabubuo ang isang pangkat sa pagtuturong tulong-tulong ay kailangan ang tagamasid,
tagatala,tagatanong, tagalagom, tagapanghikayat, tagalinaw, tagabuo at tagatakda. c
c
Mga Kasanayan sa Paglutas ng problema c
Ano ang mga hakbang sa paglutas ng problema bilang isang pangkat? c
Una ay ang pagbuo ng sulirain,brainstorming,paglinaw ng mga iseya, pagsangayon sa mga
ideya, pagpapalawak ng mga ideya, pagbuo ng impormasyon at ang paghahanap ng solusyon
sa problema. c
c
Ang Mga Estratehiya sa Pagkatutong Tulong-Tulong c
Ibigay ang mga istratehiyang sa pagkatutong tulong-tulong. c
1. Pagsasatao o role playing ang una kung saan nabibigyan ng pagkakataon ang bawat mag-
aaral at lider ng pangkat. c
2. Think,pair,share ay maghahanap ng kapareha ang mag-aaral para makipagpalitan ng ideya,
magrebisa ng mga ideya at maibahagi ang mga ito sa buong klase. c
3. Brainstorming ay nakabatay sa interaksyon at pidbak ng mga mag-aaral, guro at pangkat. c
4. Ang graphic organizer ay isang estratehiya kung saan layunin nitong mapagsunod-sunod
at mailahad ang impormasyon upang higit na maunawaan, matandaan at mailapat sa buong
klase. c

c
c

c
cc  c c  c cc
c
c
c
c
c
Ibigay ang kalakaran sa pagreporma ng kurikulum. c
Ang kalakaran sa pagreporma sa kurikulum at pagtuturo ng wika ay karaniwan nang
sumusunod sa ma kalakaran sa wika at sa mga pagbabagong bisyon ng pamahalaan at ng mga
pangunahing ahensya na may kinalaman at interesado sa edukasyon. c
c
Ang Kurikulum ng Batayang Edukasyon ng 2002 c
Ano ang bisyon ng DepEd? c
Ang bisyon ng DepEd au luminang ng mag-aaral na Pilipino sa mga siniong at isports at may
halagahan ng isang mamamayang makakalikasan, makatao at maka-Diyos. c
c
Ang Kurikulum ng Filipino sa Antas Elementarya c
c
Ano ang layunin ng pagtuturo ng Filipino sa elementarya? c
Layunin ng pagtuturo ng Filipino sa elementary na linangin ang apat na makrong kasanayang
pangwika: pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat gayundin ang pag-iisip, sa mga
baiatang I-VI, ang mga tiyak na kasayanang ito ay lilinangin sa mga sitwayong
pangkomuniskasyon, gamit ang mga iba·t ibang material tungo sa pagkakaroon ng masteri. c
c
Ang Filipino sa Antas Sekundarya c
Saan nakapokus ang Filipino sa antas sekundarya? c
Ang una at ikalawang taon ay nakapokus sa masusing pag-aanalisa at pag-aaral ng mga tiyak
na instrukturang gramatikal ng Filipino biulang wika sa pamamagitan ng maunawang pagbasa
ng iba·t ibang teksto. Sa ikatlo at ikaapat na taon naman ay idedebeloop ang mga kaalaman
at kasanayang pampanitikan. c
c
Bukod sa itinuturing na asignatura ang Filipino ano pa ang gamit nito? c
Itinuturing itong hindi lamang isang asignatura kundi instrument rin ito para matuto ang mag-
aaral ng marami pang bagay bukod sa Filipino. c
c
Mga Kaganapan sa Interaktibong Klasrum c
Anu-ano ang mga alternatibo at awtentikong material na magagamit sa loob ng klasrum? c
Una ay ang audio tape kung saan ang mga mag-aaral ang magmamanipula.pangalawa ang
pagrorole play dahil sila ang gagawa at magpapakita ng kanilang talent at ang pangatlo ay
gamit ang video kung saan manunuod ang mga mag-aaral at oobserbahan nila ito ng berbal at
di-berbal. c
Ibigay ang mga hakbang para sa kooperatibong pagkatuto. c
a. Ilahad ang tungkulin ng gawain. c
b. Ilahad ang impormasyon. c
c. Pangakatin ang mga mag-aaral. c
d. I-monitor ang mga pangkat. c
e. Ipalahad sa pangakat ang resulta ng kanilang gawain. c
f. Kilalanin ang pagsisikap ng indibidwal at pangkat, gayundin ang kanilang natamo. c
g. Paalaanan ang mga gawaing lilinang sa iba·t ibang katalinuhan. c
h. Pagsanibin ang kahalagahan sa pagtuturo at aplikasyon ng mga pagpapahalagang ito. c
c
Ano nga ba ang katangian ng bagong kurikulum? c
Ang mga katangian ng bagong kurikulum ay ito·y interaktib.kolaboratib, at integratib ai ito·y
nakapokus sa batayang kasanayan at halagahan at lumilinang ng iba·t ibang katalimuhan. c

c
c

c
cc cc
c c  c
c
c
c
c
Aminin Man Natin o Hindi c
Anu-ano ang mga naobserbahan ni Arturo Cabuhat na nabanggit din ni Resuma na
dapat nating aminin? c
1. Paguulit-ulit na itinuturo mula elementary hanggang terserya ang istrukturang
gramatikal sa paraang hindi nagsaawa ang guro ng linggwistik na pagsusuri p pag-
aanalisa. c
2. Hindi naihanda ang mga bayatang lebel ng mga estudyante tungo sa pagpapalawak ng
kaalamang kinakailangan sa kolehiyo. c
3. Hindi lunos na nadedebelop ang mga kakayahang gramatikal, sosyolinggwistik,
diskorsal ng mga component ng kasanayang komunikatib. c
4. Hindi nabibigyang-diin ang pagdedebelop sa mga kasanayan at kaalamag kabilang sa
iba·t ibanag lebel komprehensyon. c
5. Hindi lubusang nakakatulong ang paggamit ng Filipino upang matutuhan ang ibang
sabdyek na Filipino ang Wikang panturo. c
Gusto Man Natin o Hindi c
Ano ang dapat nating gustuhin sa pagtuturo ng Wika? c
Ang dapat nating gustuhin ay ang pagtuturo sa Wika gamit ang bagong kurikulum dahil
kailangang maging panilyar sa BEC ang lahat ng guro sa Filipino bilang implementor ng
napapanahong bagong akademik na ito. c
Ano nga ba ang pokus/tiyak na layunin/inaasahang c
bunga sa lebel 1-3? c
Ang mga kasanayang makro ay idedebelop sa mga komunikasyong sitwasyonal sa tulong
ng iba·t ibang gradwadong material tulad ng mga tugma, dyinggel at iba pa. c
Ano nga ba ang pokus/tiyak na layunin/inaasahang c
bunga sa lebel 4-6? c
Idedebelop naman angkasanayan ng mga mag-aaral na gamitin ang Filipino sa malikhain at
kritikal na pag-iisip upang maging epektibonf komunikeytor. c
Ano nga ba ang pokus/tiyak na layunin/inaasahang c
bunga sa lebel 7-8? c
Pokus ng pag-aral nito ang masusing pag-aanalisa at pag-aaral sa mga tiyak na
instrukturang gramatikal sa pamamagitan ng maunawang pagbasa ng iba·t ibang teksto. c
Ano nga ba ang pokus/tiyak na layunin/inaasahang c
bunga sa lebel 9-10? c
Idedebelop ang higit na komplikadong kasanayan sa akademikng wika at mapanuring pag-
iisip sa pamamagitan ng kritikal na pagbasa at pag-unawa ng iba·t ibang genre ng
panitikang local, rehiyunal, pambansa at Asyano. c
Ano ang mga proseso sa isang linggong aralin? c
Unang sesyon-: paglalapit ng teksto sa mambabasa c
Ikalawang sesyon: pagsusuri ng nilalaman ng teksto c
Ikatlong sesyon: pagsusuri sa teksto batay sa ispesipik na karakteristik at uri c
Ikaapat na sesyon: pagsusuring gramatikal c
Ikalimang sesyon:ebalwasyon c
Tanggapin Man Natin o Hindi c
Ano ang mga unti-unting nakakamit sa pagbabago ng kurikulum sa loob ng klase? c
Ang mga unti-unting nakakamit na katangian sa pagbabago ng kurikulum sa loon ng klase
ay demokratib dahil hindi na one way ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto,
partisipatib at kooperatib dahil aktib ng nakikikahok ang mga mag-aaral sa proseso
konsultatib at kolaboratib dahil hindi na monopolisado ng guro ang loob ng klasrum,
pasiliteytib dahil ang guro ang siyang tagapagpadaloy ng proseso, integratib dahil
naisasama ang lahat ng makrong kasanayan at interaktib dahil napapalawak ang
interaksyon ng mga mag-aaral sa kapwa mag-aaral. c
Ano ba ang dapat nating tanggapin? c
Tanggapin na natin ang mga ginawang pagbabago sa kurikulum dahil mas maganda ang
mga proseso ng pakgatuto ng mga mag-aaral at tanggapin din natin na nakaatang sa ating
balikat ang malaking responsibilidad. c
c

cc cc 
c c  c
 
c c cc c

 c  
c
c
c
c
Ano nga ba ang batayan sa katalinuhan ng isang mag-aaral? c
Naging maluwag na kasi ang pagsasabi ng magaling sa mga tanong na nasisimula sa
sino, ano, alin,kailan, saan tungkol ang itinakdang aralin sa panitikan kaya ang alam ng
mga mag-aaral ay magaling na sila sa larawan ng panitikan. Gindi iyan ang dapat na
batayan sa katalinuhan ng isang mag-aaral. c
Paano nga dapat ituro ang panitikan sa batayang edukasyon? c
Dapat ang pagtuturo ng panitikan sa edukasyon ay magkaroon ng panibagong
interaksyon ang mga mag-aaral sa kapwa mag-aaral o kaya·y sa ibang material na
pwedeng matutunan ng mag-aaral ang pagsuri sa panitikan. c
Ibigay ang mga hakbang para sa pagkatuto sa mga akdang pampanitikan. c
Unang sesyon: paglalapit sa mga akda sa mga mag-aaral c
Ikalawang sesyon: pagsusuri sa akda c
Ikatlong sesyon: pagpapahalaga c
Ikaapat na sesyon: paglikha c
Ikalimang sesyon: ebalwasyon c
c
Sino nga ba ang bida sa loob ng klasrum? c
Ang napatunayan ko lang ay hindi na monopolisado ng guro ang karunungal at
kaalaman, dahil ang estudyante ay nilikhang nag-iisip at nagsasaliksik kung kaya·t may
nalalaman siyang hinsi alam ng guro at kung aariin lahat ng guro ang mga kaalamang
lagpas sa ating pinag-aralan ay mawawala kaya dapat ang ibida sa loon ng klase ay ang
dalawa. c
Ibigay ang iba·t ibang kompetensis ayon kay Blooms Taksonomi. c
Una ay ang kaalaman kung saan matatagpuan ang mga sagot sa binasang
akda.pangalawa ang komprehensyon kung saan mas angat ng konti kaysa kaalaman
kasi inuunawa ng mga mag-aaral ang akda,pangatlo ang aplikasyon kung saan naman ay
inaaplay na ng mga mag-aaral ang kanilang natutunan.analisis naman ang ikaapatkung
saan susuriin ang akda at sintesis ang panglima dahil pagsasama-samahin ng mag-aaral
ang kanilang nalalaman at ebalwasyon ang panghuli ang pinakamataas na kompetensis
kung saan paghahambingin ang mga ideyang nabuo. c
Kooperatib-Kolaboratib Na Estratehihiya c
Tungo Sa Interaktib Na Pagtuturo Ng Filipino c
Ano ang pinagkaiba ng metodo at estratehiya? c
Kung titignan natin sadiksyunaryo ay magkapareho lamang ito ngunit kung susuriing
mabuti ay magkaiba dahil ang metodo at naipailalim sa mga iba·t ibang estratehiya.ang
estratehiya ay tumutukoy sa mga metodong ginamit sa pagtuturo. c
c
Ano nga ba ang pinakaepektib na estratehiya sa pagtuturo? c
Walang isang tamang estratehiya sa pagtuturo sa isang partukular na leksyon dahil
nakadepende pa rin sa karanasan at kaalaman ng isang guro sa pagtuturo ng leksyon. c
c

c c  c c 
 c  c c cc
c
c
c
c
Ilahad ang mga iba·t ibang estratehiya ng pagtuturo. c
h ektang pagtutuo Epekt b o pa s mg spes p n ooh o fcs. c
Leu G m o s mll p p s momode lh m
m-l. c
Leu m d so Hlos m o s sem  bolb m
esude ppos leu. c
h sso G m o ppos mood f lm p m po- po m
de obsebh m m-l. c
h sso N Ml N P Nb b  po esue p
m b  llm ol s ps. c
Pel N M Espeo M m msusu s m w m m-l 
pwede mo mb  suweso s oupu. c
S mposum Pwede mpesols ps pwede h d ml 
sp e. c
Buh u Ndedebelop m b· b s b b 
l w b p u s eseh o. c
Pm N V deo Tpes o Sl des Nl w eseh o dh l
pous m m-l s w oupu peo pwede ml w ps
s pl w s m epes  m . c
Role Pl Nb b po m m-l m p  b
le s loob lse s pmm  eseh o. c
Pm N M Woshees N susul m m-l s l de 
h d peuh b epe bo mllm uo u l -l
 m-l. c
c

c   c c 


 !c  c c   c

c
c
c
Ao m eleme Koope b-Kolbo b puo? c
1. Pos bo edepedes c
2. Hp eso c
3. Id b dwl p wb l c
4. Iepesol p h c
5. Pangkatang proseso c
Ano naman ang katangian na na batay sa sariling pagkakahulugan nina Johnson and
Johnson sa Kooperatib-Kolaboratib na pagkatuto? c
1. Istruktura c
2. Lumilikha ng komunidad na pangklasrum c
3. Sustenadong pagdulog c
4. Nangangailangan at lumilinanag ng mga kakayahang pangkomunikasyon c
5. Binabalanse ang interdependens at indibidwal na akawntabiliti c
6. Tumutugon sa daybersiti sa klasrum c
c
Ibigay ang mga pwedeng estratehiya na pwedeng gamitin sa Kooperatib-
Kolaboratib na pagkatuto. c
c
Ang mga estratehiyang pwedeng gamitin ay ang mga jigsaw,think-pair-share,three-
step interview, rounf robin brainstorming, three minute review, numbered heads, team
pair solo, circle the sage at partners. c
c
Ano nga pa ang tungkulin ng guro sa estratehiyang Kooperatib-Kolaboratib na
pagkatuto? c
Ang tungkulin lang ng guro sa mga estratehiyang Kooperatib-Kolaboratib na
pagkatuto ay isang pasilitettor o nagbibigay lamang ng mga direksyon at
karagdagang mga kaalaman. c
c
Anu-ano ang mga dahilan kung bakit kailangan ang interakson sa loob ng klasrum? c
1. Naipapahayag ang mga sariling ideya o kaisipang nais pawalan ng kausap c
2. Inuunawa ng tagapakinig ang sinasabi ng kausap c
3. Nasasagutan ang tanong ng kausap c
4. Nagaganap ang kontekstong pagbibigayan habang nakikipag-usap. c
5. Nagaganap ang pagkatutong indaktib at dedaktib c
6. Nababago ang mga ideya c
7. Nararagtdagan ang kasanayang pangwika ng tagapagsalita at tagapakinig. c
c

cc c c"  c c cc


c
c
c
c
Ang Pamaraang Pabuod(Inductive Method) c
Paano matututo ang mga mag-aaral sa pamaraang pabuod? c
Sa pamaraang ito magkakaroon ng higit na kaalaman, kasanayan at karanasang
makagawa sa sariling paraan at sa pamamagitan ng siplemg ideya hanggang sa
kumplikado. c
Anu-ano ang mga hakbang sa pamaraang ito? c
May limang hakbang ang pamaraang pabuod at ito ang mga sumusunod:
paghahanda, paglalahad, paghahaming at paghalaw, at ang paglalahat. c
Pamaraang pasaklaw (Deductive Method) c
Paano matututo ang mga mag-aaral sa pamaraang pasaklaw? c
Sa pamaraang ito ay matututo ang mag-aaral simula sa komplikadong aralin
hanggang sa simpleng leksyon. At merong itong dalawang uri ang antisipatori at
eksplanatori. c
Anu-ano ang mga hakbang sa pamaraang ito? c
May pitong hakbang ang pamaraang pasaklaw at ito·y mga panimula, pagbigay ng
tuntunin at simulain, pagpapaliwanag, pagbibigay ng mga halimbawa, pag-uugnay,
paggamit at pagsuboko pagtataya. c
Ang Pamaraang Papanayam(Lecture Method) c
Paano matututo ang mga mag-aaral sa pamaraang papanayam? c
Natututo ang mga mag-aaral sapamamagitan ng ekspiryens at pagsubok sa mga
gawain sa loob ng klarum at epektibong matututo ang mga mag-aaral ngunit
posibleng hindi maintindihan ng kapwa mag-aaral ang mga itinuturo. c
Anu-ano ang mga hakbang sa pamaraang ito? c
May tatlong hakbang lamang ang pamaraang ito at ito·y panimula, ulit-aral at
pagsubok. c
Ang Pamaraang Tanong-Sagot (Question Answer Method) c
Paano matututo ang mga mag-aaral sa pamaraang tanong-sagot? c
Matututo ang mag-aaral sa pagsagot sa mga tanong ng ibang mag-aaral at maaring
magtanong sa guro at dapat na maalam ang guro sa leksyong tinatalakay. c
Anu-ano ang mga hakbang sa pamaraang ito? c
Ang mga hakbang sa pamaraang ito ay ay panimula, paglinang pagsasanay at huli
ang pagsubok. c
c
c

cc cc  c c# c  c


c
c
c
c
c
Ang Pamaraang Grammar-Translation c
Paano ginagamit ang grammar-trnaslation? c
Karaniwang ginagamit ang unang wika ng mga mag-aaral at binbigyang-diin ang
kawastuan sa pagsasalita sa pamamagitan ng pagsasalin at hiwalay na ginagawa
ang paglinang ng bokabularyo at pabuod na itinuturo ang balarila o gramatika. c
Ang Tuwirang Pamaraan c
Ano ang binibigyang-diin sa pamaraang ito? c
Parehong binibigyaang-diin ang pakikinig at pagsasalita at itinuturo ang aralin sa
pamamagitan ng modelo. c
Ang Pamaraang Audio-Lingual(ALM) c
Saan nakabatay ang pamaraang Audio-Lingual c
Ito ay batay sa teoryang sikolohikal ni Skinner sa isang sistema na pagbuo ng
mga gawi at kilos at naging pangunahing estratehiya ang panggagaya at
pagmimimorya. c
c
c
Ang Suggestopedia c
Ano ang binibigyang-diin sa suggestopedia? c
Binibigyang ²diin ang kakayahang mental at pag-aalis ng mga sagabal na
sikolohikal gaya ng paglikha ng isang kapaligirang relaks at komportable. c
Pamaraang Sitwasyunal c
Ano ang ginagamit sa Pamaraang sitwasyunal? c
Gumagamit ng kagamitang biswal at awtentiko sa paglalahad ng mga aralin
ngunit hindi nailalabas sa ibang sitwasyon ang gamit ng mga pahayag at
gramatikong natutuhan. c
Ang Pamaraang Microwave c
Paano ginagamit ang pamaraang microwave? c
Gumagamit ito ng siklo o cycles na binubuo ng maikling usapan na karaniwang
tanong at pangungusap na paturol. c
Ang Pagdulog/Kamalayang Pangwika c
Bakit binibigyang pansin ang pagdulog/kamalayang pangwika? c
Binibigyang pansin ito dahil mas natututo ang mag-aaral kapag ang bernakular
na wika ang ginamit sa pagtuturo ang isasalin na lamang ito sa pangalawang wika
at ito ay ang wikang Filipino. c
c
c
c
c

c$ %c$ c c c c


c
c
Ano ang Iba·t Ibang URI ng pamaran sa Pagtuturo at Bigyang ng Maikling
Pagpapaliwanag. c
Pangkatang Talakayan c
Nagagamit ang pangkatang talakayan sa hindi hihigit sa 20 kataoat nabibigyang ang isa·t-isa
ng pagkakataon upang mapagsama-sama ang mga ideya. c
Ang Buzz Session c
Maghanda ng isa o dalawang tanong ukol sa paksa ng grupo para mahikayat ang bawat isa sa
partisipasyon. c
Ang Talakayang Panel c
May tatayong panel o tagapanood sa mga gagawin ng grupo at pwedeng ang personalidad
ng speaker ang mangibabaw sa nilalaman. c
Ang Talakayang Simposyum c
Isang talakayan na ang tapik ay nahahatu sa iba·t ibang bahagi. Bawat bahagi ay inihaharap
sa taong may malawak na kaalaman tungkol sa particular na aspekto. c
Ang hebate c
Pagtatalo sa maiinit naisyu at ginagamit sa paglalahad ng bagong ideya o isyu na
magpapasigla ng kaisipan at talakayan. c
 T o s Ks c
Is miit pt t uo s ut puhi pis is t,
tiuo, sie o s s buh. c
 Co eti Ci e c
Is miit bio sm s mi bio. Ns oo b miit io si
u mtt t ibbhi miit bio t s ms mi bio. c
The Re tio Sheets c
Is pm s pbibi eso s m pidududh ide. c
 Phiips c
Ito is spoteous pm u s ipph 6 to s oob im
 miute i m o opiio. c
 Revese Thii c
Ppph isip s pmmit sut p-iisip. c
 P
 L
 c
Is p ppph ide o pisipo tuo s is ps s pmmit
h iustso 
 m membo pt. c
c
 Bistomi c
Is tei s mihi p-iisip u s m membo ppit uo
tuo s pobem.c