CUPRINS

Ø

Standardizarea naţională
• Standarde aprobate • Standarde anulate

1 1 52 60 60 65 65 71

Ø

Standardizarea internaţională
• Standarde internaţionale CEI aprobate

Ø

Standardizarea europeană
• Standarde CEN aprobate • Proiecte de standarde europene CEN supuse anchetei publice

Direcţia standardizare: ing. Mircea Petcu Redactor: ing. Victoria Vasiliu Tehnoredactor: Aniţa Murariu

Tel: +40 21 211 32 96, +40 21 312 47 44 Fax: +40210315 58 70 E-mail: irs@kappa.ro

© Toate drepturile rezervate Asociaţiei de Standardizare din România.

Potrivit OG nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională în România, aprobată prin Legea nr. 355/2002, ASRO beneficiază de protecţia drepturilor de autor asupra standardelor naţionale în condiţiile Legii privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a standardelor naţionale sau a conţinutului publicaţiilor organismului naţional de standardizare prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare) este interzisă, dacă nu există în prealabil, acordul ASRO.

ISSN 1220-5826

STANDARDIZAREA NA IONAL

STANDARDE APROBATE
Standardele române de mai jos au fost aprobate în luna septembrie 2002. Sunt cuprinse i standardele prin care sunt adoptate standarde interna ionale ISO sau CEI , standarde europene EN, ENV, HD,TBR sau ETS precum i cele adoptate prin file sau note de confirmare. Filele de confirmare sunt marcate prin simbolul FA iar notele de confirmare prin simbolul AB plasat dup indicativul standardului. Pentru standardele adoptate prin file de confirmare sau note de confirmare textul standardului nu este publicat în România nici în traducere nici în original. Textele în original ale acestor standarde pot fi consultate sau procurate de la Asocia ia de Standardizare din România. In aceast rubric sunt cuprinse, de asemenea, amendamente i erate ale standardelor române. In cazul în care un standard aprobat înlocuie te i anuleaz unul sau mai multe standarde existente, indicativul/indicativele acestora sunt indicate dup rezumatul standardului respectiv. Informa ii privind standardele anulate sunt date în rubrica STANDARDE ROMÂNE ANULATE.
A MINE, PETROL I GEOLOGIE

SR EN 12177:1998/AC:2002 FA 75.160.20 Produse petroliere. Benzin f r plumb. Determinarea con inutului de benzen prin cromatografie în faz gazoas SR EN 12594:2002 75.140 Bitum i lian i bitumino i. Prepararea e antioanelor de încercat FA

SR EN 12634:2002 FA 75.160.20 Produse petroliere i lubrifian i. Determinarea indicelui de aciditate. Metoda de titrare poten iometric în mediul neapos SR EN 61221:2002 FA 27.040.040 Produse petroliere i lubrifian i. Fluide esteri Triarilfosfa i pentru controlul turbinelor (categoria ISO-L-TCD). Specifica ii SR ENV 12656:2002 FA 07.040 Informa ie geografic . Descriere date. Calitate SR ENV 12658:2002 07.040 Informa ie geografic . Descriere date. Transfer FA

SR CR 12660:2002 FA 07.040 Informa ie geografic . Prelucrare. Interogare i actualizare,aspecte spa iale

SR ENV 12762:2002 FA 07.040 Informa ie geografic . Sistem de referin . Pozi ie direct

B

METALURGIE FA

SR CR 10261:2002 77.040.30 Circulara informativ ECISS. Fonte i o eluri. Metode de analiz chimic

SR EN 10083-1:1991+A1:2002 FA 77.140.10 O eluri pentru c lire i revenire. Partea 1: Condi ii tehnnice de livrare a o elurilor speciale Inlocuie te: SR EN 10083-1:1995 SR EN 10083-2:1991+A1:2002 FA 77.140.10 O eluri pentru c lire i revenire. Partea 2: Condi ii tehnice de livrare pentru o elurile de calitate nealiate Inlocuie te: SR EN 10083-2:1995 SR EN 10111:2002 FA 77.140.50 Table i benzi laminate continuu la cald din o el cu con inut redus de carbon pentru îndoire la rece. Condi ii tehnice de livrare SR EN 10219-2:2002 FA 77.140.70 Profile cave deformate la rece pentru construc ii, de o eluri de construc ie nealiate i cu granula ie fin . Partea 2: Toleran e, dimensiuni i caracteristici ale profilului SR EN 10222-2:1999/AC:2002 FA 77.140.30 Piese forjate din o el pentru recipiente sub presiune. Partea 2: O eluri feritice i martensitice cu caracteristici specificate la temperatur ridicat SR EN 10222-4:1998/A1:2002 FA 77.140.30 Piese forjate din o el pentru recipiente sub presiune. Partea 4: O eluri sudabile cu granula ie fin cu limit de curgere ridicat SR EN 10238:2002 FA 77.140.10 Produse de o el pentru construc ii sablate i grunduite prin procedee automate SR EN 10244-3:2002 FA 25.220.40 Sârme i produse din sârme de o el. Acoperiri metalice neferoase pe sârme de o el. Partea 3: Acoperiri de aluminiu SR EN 10246-10:2002 23.040.10 Examin ri nedistructive ale evilor de o el. Partea 10: Examinarea radiografic a sudurii evilor de o el sudate sub strat de flux pentru detectarea imperfec iunilor

SR CR 10299:2002 FA 77.040.30 Linii directoare pentru prepararea unei metode standardizate prin spectrometrie de fluorescen a radia iei X prin metoda dispersiei dup lungimea de und SR CR 10313:2002 FA 77.080.20 Clasificarea m rcilor de o el. Exemple de clasificare existente în standarde europene SR CR 10316:2002 FA 77.040.30 Analiza o elurilor slab aliate prin spectrometrie de emisie optic (metoda curent ). Linii directoare pentru prepararea unei metode curente standardizate pentru spectrometria de emisie optic SR CR 12172:2002 FA 77.080.20 Sisteme de simbolizare numeric pentru materiale metalice. Prezentarea sistemelor existente i recomand ri pentru sisteme noi SR CR ISO 15608:2002 FA 25.160.10 Sudare. Ghid pentru un sistem de grupare a materialelor pentru sudare Inlocuie te: SR CR 12187:1999 SR CR ISO 17663:2002 FA 25.160.10 Sudare. Ghid pentru condi iile de calitate referitoare la tratamentul termic utilizat la sudare i procedee conexe SR EN 10002-1:2002 FA 77.040.10 Materiale metalice. Încercarea la trac iune. Partea 1: Metoda de încercare la temperatura ambiant Inlocuie te: SR EN 10002-1:1995* STAS 9644-87* STAS 11417-86 SR EN 10045-2:1994/AC:2002 FA 77.040.10 Materiale metalice. Încercarea la încovoiere prin oc pe epruvete Charpy. Partea 2: Verificarea ma inilor de încercare (ciocan pendul)

SR EN 10246-13:2002 23.040.10 Examin ri nedistructive ale evilor de o el. Partea 13: Examinarea automat cu ultrasunete a grosimii pe toat circumferin a evilor de o el f r sudur i sudate (cu excep ia celor sudate sub strat de flux) Inlocuie te: SR ISO 10543:1993 SR EN 10246-14:2002 23.040.10 Examin ri nedistructive ale evilor de o el. Partea 14: Examinarea automat cu ultrasunete a evilor de o el f r sudur i sudate (cu excep ia celor sudate sub strat de flux) pentru detectarea imperfec iunilor de laminare SR EN 10246-2:2002 FA 23.040.10 Examin ri nedistructive ale evilor de o el. Partea 2: Examinarea automat cu curen i turbionari a evilor de o el austenitic i ferito-austenitic f r sudur i sudate (cu excep ia celor sudate sub strat de flux) pentru verificarea etan eit ii hiraulice SR EN 10246-3:2002 23.040.10 Examin ri nedistructive ale evilor de o el. Partea 3: Examinarea automat cu curen i turbionari a evilor de o el austenitic i ferito-austenitic f r sudur i sudate (cu excep ia celor sudate sub strat de flux) pentru detectarea imperfec iunilor Inlocuie te: STAS 10786-76 SR EN 10246-9:2002 23.040.10 Examin ri nedistructive ale evilor de o el. Partea 9: Examinarea automat cu ultrasunete a sudurii evilor de o el sudate sub strat de flux pentru detectarea imperfec iunilor longitudinale i /sau transversale Inlocuie te: SR ISO 9765:1994 SR EN 10256:2002 23.040.10 Examin ri nedistructive ale evilor de o el. Calificare i competen de nivel 1 i 2 a personalului pentru examin ri nedistructive Inlocuie te: SR ISO 11484:1996 SR EN 10263-1:2002 77.140.60 Bare, sârme laminate i sârme de o el pentru deformare la rece i extrudare la rece. Partea 1: Condi ii tehnice generale de livrare

SR EN 10263-2:2002 77.140.60 Bare, sârme laminate i sârme de o el pentru deformare la rece i extrudare la rece. Partea 2: Condi ii tehnice de livrare a o elurilor care nu sunt destinate unui tratament termic dup prelucrarea la rece SR EN 10263-5:2002 FA 77.140.60 Bare, sârm semifabricat i sârm de o el pentru refulare i extruziune la rece. Partea 5: Condi ii tehnice de livrare a o elurilor inoxidabile SR EN 10268:2002 FA 77.140.50 Produse plate laminate la rece din o eluri microaliate cu limit de curgere ridicat pentru formare la rece. Condi ii generale de livrare SR EN 10276-1:2002 FA 77.040.30 Analize chimice ale materialelor feroase. Determinarea con inutului de oxigen din fonte i o eluri. Partea 1: Prelevarea i prepararea probelor de o el pentru determinarea con inutului de oxigen SR EN 10279:2002 FA 77.140.70 Profile U de o el laminat la cald. Toleran e la form , dimensiuni i la mas SR EN 10306:2002 FA 77.040.20 O el i font . Examinare ultrasonic pentru profile I cu t lpi late i paralele I cu t lpi paralele SR EN 10307:2002 FA 77.040.20 Examin ri nedistructive. Examinare ultrasonic a produselor plate de o el inoxidabil austenitic i austenito-feritic cu grosime egal sau mai mare de 6 mm (metoda prin reflexie) SR EN 10308:2002 77.040.20 Examin ri nedistructive. Examinare ultrasonic a barelor de o el FA

SR EN 12084:2002 FA 19.100 Examin ri nedistructive. Examinarea cu curen i turbionari. Principii generale i ghid de baz

3

SR EN 12164:1998/A1:2002 77.150.30 Cupru i aliaje de cupru. Semifabricat pentru prelucrare mecanic simpl

FA

SR EN 12258-1:2002 FA 01.040.77 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Termeni i defini ii. Partea 1: Termeni generali Inlocuie te: SR EN 23134-1:1995* SR EN 231342:1993*SR EN 23134-3:1995* SR EN 23134-4:1994

SR EN 12373-14:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 14: Determinarea clarit ii imaginii a stratului de oxid anodic. Metoda cu scar de etaloane SR EN 12373-15:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 15: Determinarea rezisten ei stratului de oxid la formarea fisurilor prin deformare Inlocuie te: STAS 7043/7-87 SR EN 12373-16:2002 FA 25.200.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 16: Verificarea continuit ii stratului de oxid anodic sub ire. Încercarea cu sulfat de cupru Inlocuie te: STAS 7043/3-91 SR EN 12373-17:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 17: Determinarea tensiunii electrice de str pungere Inlocuie te: STAS 7043/4-86 SR EN 12373-18:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 18: Sistem de notare pentru evaluarea coroziunii în puncte. Metoda cu imagini etalon SR EN 12373-19:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 18: Sistem de notare pentru evaluarea coroziunii în puncte. Metoda cu gril SR EN 12373-2:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 2: Determinarea masei pe unitatea de suprafa (masa specific ) a stratului de oxid anodic. Metod gravimetric SR EN 12373-3:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 3: Determinarea grosimii stratului de oxid anodic. Examinare nedistructiv cu microscopul optic Inlocuie te: STAS 7043/2-90

SR EN 12345:2002 FA 01.040.25 Sudare. List multilingv cu termenii utiliza i pentru îmbin rile sudate, cu ilustra ii SR EN 12373-1:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 1: Metod de stabilire a caracteristicilor acoperirilor decorative i de protec ie ob inute prin oxidarea anodic a aluminiului Inlocuie te: SR 7043/1:1993 SR EN 12373-10:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 10: Determinarea rezisten ei specifice medii la abraziune a stratului de oxid anodic pe ma ini de încercare cu jet abraziv SR EN 12373-11:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 11: M surarea gradului de reflexie regulat i de luciu reflectant a stratului de oxid anodic, la unghiuri de 20 grade, 45 grade, 60 grade sau 85 grade SR EN 12373-12:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 12: M surarea caracteristicii de reflectivitate a suprafe elor de aluminiu utilizând dispozitive integratoare sferice SR EN 12373-13:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 13: M surarea caracteristicii de reflectivitate a suprafe elor de aluminiu utilizând un goniofotometru normal sau simplificat

SR EN 12373-4:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 4: Evaluarea pierderii capacit ii de absorb ie a unui strat anodic prin încercarea cu pic tura de colorant, dup o ac iune acid prealabil SR EN 12373-5:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 5: Evaluarea calit ii compactiz rii stratului de oxid anodic prin m surarea admitan ei SR EN 12373-6:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 6: Evaluarea calit ii compactiz rii stratului de oxid anodic prin determinarea pierderilor de mas dup imersare în solu ie fosfocromic , f r o ac iune acid prealabil SR EN 12373-7:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 7: Evaluarea calit ii compactiz rii stratului de oxid anodic prin determinarea pierderilor de mas dup imersare în solu ie fosfocromic , cu o ac iune acid prealabil Inlocuie te: STAS 7043/5-86 SR EN 12373-8:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 8: Determinarea rezisten ei la radia ii ultraviolete i la c ldur a stratului de oxid colorat SR EN 12373-9:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 9: Determinarea rezisten ei la uzur i a coeficientului de uzur a stratului de oxid anodic pe ma ini de încercare cu disc abraziv SR EN 12441-1:2002 FA 77.040.30 Zinc i aliaje de zinc. Analiz chimic . Partea 1: Determinarea con inutului de aluminiu din aliajele de zinc. Metoda titrimetric Inlocuie te: STAS 7742/2-75 SR EN 12441-2:2002 FA 77.040.30 Zinc i aliaje de zinc. Analiz chimic . Partea 2: Determinarea con inutului de magneziu din aliajele de zinc. Metoda prin spectrometrie de absorb ie atomic în flac r

SR EN 12441-3:2002 FA 77.040.30 Zinc i aliaje de zinc. Analiz chimic . Partea 3: Determinarea con inutului de plumb, cadmiu i cupru. Metoda prin spectrometrie de absorb ie atomic în flac r SR EN 12584:2002 FA 01.040.25 Imperfec iuni ale suprafe elor t iate termic cu flac r oxigaz, cu laser i cu plasm Inlocuie te: STAS 10354-81 SR EN 23878:2002 77.160 Metale dure. Încercarea de duritate Vickers SR EN 24159:1994/AC:2002 77.120.70 Feromangan i ferosilicomangan. Determinarea con inutului de mangan. Metoda poten iometric FA

SR EN 24829-1:1994/AC:2002 FA 77.040.30 Fonte i o eluri. Determinarea con inutului de siliciu total. Metoda spectrofotometric cu molibdosilicat redus. Partea 1: Con inuturi de siliciu cuprinse între 0,05% i 1% SR EN 24937:1994/AC:2002 FA 77.040.30 Fonte i o eluri. Determinarea con inutului de crom . Metoda prin titrare poten iometric sau vizual SR EN 24938:1993/AC:2002 FA 77.040.30 Fonte i o eluri. Determinarea con inutului de nichel. Metoda gravimetric sau vizual SR EN 24943:1994/AC:2002 FA 77.040.30 Analize chimice ale materialelor feroase. Determinarea con inutului de cupru. Metoda spectrometric de absorb ie atomic în flac r SR EN 24946:1994/AC:2002 FA 77.040.30 Fonte i o eluri. Determinarea con inutului de cupru. Metoda spectrofotometric cu 2,2'-dichinolil SR EN ISO 6506-1:2002 FA 77.040.10 Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 1: Metod de încercare Inlocuie te: SR EN 10003-1:1997

5

SR EN ISO 6508-1:2002 FA 77.040.10 Materiale metalice. Încercarea de duritate Rockwell. Partea 1: Metod de încercare (Sc rile A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T) Inlocuie te: STAS 493-91* STAS 8525-84* STAS 8251-82 SR EN ISO 6520-2:2002 FA 25.160.00 Sudare i procedee conexe. Clasificarea imperfec iunilor geometrice din îmbin rile sudate ale materialelor metalice. Partea 2: Sudare prin presiune Inlocuie te: STAS 7084/2-82 SR EN ISO 6847:2002 FA 25.160.20 Materiale pentru sudare. Executarea unei depuneri de metal topit pentru analiza chimic Inlocuie te: SR EN 26847:1996 SR EN ISO 7438:2002 77.040.10 Materiale metalice. Încercarea la îndoire SR EN ISO 8249:2002 FA 25.160 Sudare. Determinarea indicelui de ferit (FN) în metalul depus din o eluri inoxidabile austenitice i ferito-austenitice Cr-Ni Inlocuie te: STAS 12341/1-85* STAS 12341/2-85 SR EN ISO 9454-2:2002 FA 25.160.50 Fluxuri pentru lipire moale. Clasificare i caracteristici. Partea 2: Caracteristici de performan SR EN ISO 9455-10:2002 25.160.50 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de incercare. Partea 10: Încerc ri privind eficacitatea fluxului prin metoda static FA

SR EN ISO 9455-16:2002 FA 25.160.50 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 16: Încerc ri privind eficacitatea fluxului prin metoda balan ei de umectare SR EN ISO 9556:2002 FA 77.040.30 Fonte i o eluri. Determinarea con inutului de carbon total. Metoda prin absorb ie în infraro u dup combustie în cuptor cu induc ie SR EN ISO 9934-1:2002 FA 19.100 Examin ri nedistructive. Examinarea cu pulberi magnetice. Partea 1: Principii generale Inlocuie te: STAS 8539-85 SR EN ISO 10111:2002 FA 25.220.20 Acoperiri metalice i alte acoperiri anorganice. Determinarea masei pe unitatea de suprafa . Prezentarea metodelor de analiz gravimetric i chimic SR EN ISO 10308:2002 FA 25.220.40 Acoperiri metalice. Prezentarea metodelor pentru determinarea porozit ii SR EN ISO 10564:2002 25.160.50 Materiale de adaos pentru lipire moale i tare. Metode de prelevare a probelor din materiale de adaos pentru lipire moale în vederea analizei Inlocuie te: STAS 96-87 SR EN ISO 12687:2002 FA 25.220.40 Acoperiri metalice. Determinarea porozit ii. Încercare pe cale umed cu sulf (floare de sulf) SR EN ISO 12706:2002 FA 01.040.19 Examin ri nedistructive. Terminologie. Termeni utiliza i la examinarea cu lichide penetrante SR EN ISO 14270:2002 FA 25.160.40 Dimensiunile epruvetelor i procedura pentru încercarea de smulgere mecanizat a îmbin rilor sudate în puncte, în linie i în relief Inlocuie te: STAS 7932/3-90

SR EN ISO 9455-13:2002 FA 25.160.50 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 13. Determinarea stropilor de flux SR EN ISO 9455-15:2002 FA 25.160.50 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 15: Încercarea la coroziune a cuprului

SR EN ISO 14271:2002 FA 25.160.40 Încercarea de duritate Vickers a îmbin rilor sudate în puncte, în relief i în linie (cu sarcini mici i cu microsarcini) Inlocuie te: STAS 7932/5-90 SR EN ISO 14272:2002 FA 25.160.40 Dimensiunile epruvetelor i procedura pentru încercarea de trac iune pe epruvete în cruce a îmbin rilor sudate în puncte i în relief SR EN ISO 14273:2002 FA 25.160.40 Dimensiunile epruvetelor i procedura pentru încercarea la forfecare prin trac iune a îmbin rilor sudate în puncte, în linie i în relief Inlocuie te: STAS 7932/1-90 SR EN ISO 14372:2002 FA 25.160.20 Materiale pentru sudare. Determinarea rezisten iei la umiditate a electrozilor utiliza i la sudarea manual cu arc electric cu electrod învelit, prin m surarea hidrogenului difuzibil SR EN ISO 14555:2000 25.160.10 Sudare. Sudarea bol urilor pe materiale metalice FA

SR EN ISO 15609-2:2002 FA 25.160.10 Specifica ia i calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specifica ia procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu gaze SR EN ISO 15618-1:2002 FA 25.160.01 Calificarea sudorilor pentru sudare sub ap . Partea 1: Sudori scafandri pentru sudare hiperbaric sub ap SR EN ISO 15618-2:2002 FA 25.160.01 Calificarea sudorilor pentru sudare sub ap . Partea 2: Sudori scafandri i operatori sudori pentru sudare hiperbaric sub ap în mediu uscat SR EN ISO 15620:2002 FA 25.160.00 Sudare. Sudarea prin frecare a materialelor metalice Inlocuie te: STAS 12674-88* STAS 5540/8-88 SR ENV 10080:2002 FA 77.140.60 O el pentru armarea betonului. Arm turi pentru beton armat sudabile cu nervuri B 500. Condi ii tehnice de livrare pentru bare, bobine i împletituri sudate SR ENV 14029:2002 FA 77.040.30 Plumb i aliaje de plumb. Analiza prin spectrometrie de absorb ie atomic în flac r (FAAS) sau spectrometrie de emisie cu plasm cuplat inductiv (ICP-ES),dup separarea matricei de plumb SR ENV 14138:2002 FA 77.120.60 Plumb i aliaje de plumb. Analiza prin spectrometrie de absorb ie atomic în flac r (FAAS)sau spectrometrie de emisie cu plasm cuplat inductiv (ICP-ES), dup separarea prin coprecipitare SR ENV 22605-1:2002 77.140.30 Produse de o el pentru recipiente sub presiune. Deducerea i verificarea valorilor caracteristicilor la temperatur ridicat . Partea 1: Limita de curgere sau limita de curgere conven ional pentru produse de o el nealiat sau slab aliat

Inlocuie te: STAS 13019-91* STAS 5976/2-85 SR EN ISO 14556:2002 FA 77.040.10 O el. Încercarea la încovoiere prin oc pe epruvete Charpy cu crest tur în V. Metoda de încercare instrumentat SR EN ISO 14918:2002 FA 25.220.20 Pulverizare termic . Calificarea operatorilor pentru pulverizare termic SR EN ISO 14919:2002 FA 25.220.20 Pulverizare termic . Sârme, vergele i benzi pentru pulverizarea termic cu flac r i cu arc electric. Clasificare. Condi ii tehnice de livrare Inlocuie te: STAS 11585-83 SR EN ISO 14921:2002 FA 25.220.20 Pulverizare termic . Procedur de aplicare a acoperirilor prin pulverizare termic pentru componente mecanice

7

SR ENV 22605-2:2002 77.140.30 Produse de o el pentru recipiente sub presiune. Deducerea i verificarea valorilor caracteristicilor la temperatur ridicat . Partea 2: Limita de curgere conven ional pentru produse de o el austenitic SR ENV 22605-3:2002 77.140.30 Produse de o el pentru recipiente sub presiune. Deducerea i verificarea valorilor caracteristicilor la temperatur ridicat . Partea 3: Alt metod de deducere a valorilor limitei de curgere aparent i conven ional la temperatur ridicat , pornind de la un volum de date redus C ORGANE DE MA INI, SCULE I DISPOZITIVE, MA INI I UTILAJE PENTRU INDUSTRIA GREA FA

SR EN 12952-3:2002 FA 27.040 Cazane cu evi de ap i instala ii auxiliare. Partea 3: Proiectarea i calculul p r ilor sub presiune ale cazanului SR EN 12952-4:2002 FA 27.040 Cazane cu evi de ap i instala ii auxiliare. Partea 4: Calculul duratei de via previzibile a cazanelor în func ionare SR EN 12952-5:2002 FA 27.040 Cazane cu evi de ap i instala ii auxiliare. Partea 5: Execu ia i construc ia p r ilor sub presiune a cazanelor SR EN 12953-8:2002 FA 27.060.30 Cazane cu evi de fum. Partea 8: Cerin e tehnice referitoare la protec ia împotriva suprapresiunii SR EN 25827:2002 25.160.30 Ma ini de sudat în puncte. Echipamente inferioare i bride de strângere SR EN 27931:2002 25.160.30 Capace i inele izolante pentru echipamente de sudat electric prin presiune SR EN 28430-1:2002 25.160.30 Sudare electric prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 1: Fixare pe con 1:10 SR EN 28430-2:2002 25.160.30 Sudare electric prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 2: Fixare pe con Morse SR EN 28430-3:2002 25.160.30 Sudare electric prin presiune în puncte. Portelectrozi. Partea 3: Fixare cilindric prin presare SR EN ISO 4017:2002 FA 21.060.10 uruburi cu cap hexagonal complet filetate. Grade A i B Inlocuie te: SR ISO 4017:1994 SR EN ISO 4018:2002 FA 21.060.10 uruburi cu cap hexagonal complet filetate. Grad C Inlocuie te: SR ISO 4018:1994

SR EN 10241:2002 23.040.40 Racorduri filetate de o el SR EN 10242:1994/A1:2002 23.040.40 Racorduri filetate de font maleabil SR EN 10242:1994/A1:2002/AC:2002 23.040.40 Racorduri filetate de font maleabil

FA

FA

SR EN 10253-1:2002 FA 23.040.40 Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 1: O el carbon forjabil pentru utiliz ri generale i f r condi ii de inspec ie specific SR EN 10274:2002 FA 77.040.10 Materiale metalice. Încercare la rupere prin c derea unei greut i SR EN 10284:2002 FA 23.040.40 Racorduri de font maleabil cu capete de strângere pentru sisteme de canalizare din polietilen (PE) SR EN 12952-1:2002 27.040 Cazane cu evi de ap Partea 1. Generalit i FA i instala ii auxiliare.

SR EN 12952-2:2002 FA 27.040 Cazane cu evi de ap i instala ii auxiliare. Partea 2: Materiale pentru p r ile sub presiune ale cazanelor i pentru accesorii

SR EN ISO 4033:2002 21.060.10 Piuli e hexagonale, stil 2. Grade A i B Inlocuie te: SR EN 24033:1997 SR EN ISO 4753:2002 21.060.10 Elemente de asamblare. Vârfuri ale elementelor cu filet exterior metric ISO Inlocuie te: STAS 4924-89 SR EN ISO 4757:2002 21.060.10 Loca uri cruciforme pentru uruburi

FA

SR EN ISO 7380:2002 21.060.10 uruburi pentru metale cu cap cilindric bombat i loca hexagonal

FA

FA

SR EN ISO 7721-2:2002 21.060.10 uruburi pentru metale cu cap înecat. Partea 2: Adâncimea de p trundere a loca urilor cruciforme SR EN ISO 8205-1:2002 25.160.30 Cabluri secundare r cite cu ap , pentru sudare electric prin presiune. Partea 1: Dimensiuni i condi ii tehnice pentru cabluri cu dou conductoare SR EN ISO 8205-2:2002 25.160.30 Cabluri secundare r cite cu ap , pentru sudare electric prin presiune. Partea 2: Dimensiuni i condi ii tehnice pentru cabluri cu un conductor SR EN ISO 8205-3:2002 25.160.30 Cabluri secundare r cite cu ap , pentru sudare electric prin presiune. Partea 3: Specifica ii pentru încerc ri SR EN ISO 8434-1:2002 FA 23.100.30 Racorduri de evi metalice pentru ac ion ri hidraulice i pneumatice i aplica ii generale. Partea 1: Racorduri cu strângere la 24 grade SR EN ISO 8434-4:2002 FA 23.100.30 Racorduri de evi metalice pentru ac ion ri hidraulice i pneumatice i aplica ii generale. Partea 4: Racord conic 24 grade înc rcat cu sudur , cu garnitur inelar SR EN ISO 8673:2002 FA 21.060.20 Piuli e hexagonale, stil 1, cu filet metric fin. Grade A i B Inlocuie te: SR EN 28673:1996 SR EN ISO 8674:2002 FA 21.060.20 Piuli e hexagonale, stil 2, cu filet metric fin. Grade A i B Inlocuie te: SR EN 28674:1996 SR EN ISO 8735:2002 21.060 tifturi cilindrice de o el c lit i de o el inoxidabil martensitic, cu gaur filetat FA

SR EN ISO 4762:2002 FA 21.060.10 urub cu cap cilindric i loca hexagonal Inlocuie te: SR ISO 4762:1993 SR EN ISO 5183-1:2002 FA 25.160.30 Sudare electric prin presiune în puncte. Corpuri pentru electrod cu con exterior 1:10. Partea 1: Fixare pe con, conicitate 1:10 Inlocuie te: SR EN 25183-1:1993 SR EN ISO 5183-2:2002 FA 25.160.30 Sudare electric prin presiune în puncte. Corpuri pentru electrod cu con exterior 1:10. Partea 2: Fixare pe cilindru prin presare Inlocuie te: SR EN 25183-2:1993 SR EN ISO 7085:2002 FA 21.060.10 Caracteristici mecanice i de performan ale uruburilor autofiletante realizate prin deformare, cu filet metric, cementate i c lite SR EN ISO 7090:2002 FA 21.060.30 aibe plate, te ite. Serie normal . Grad A SR EN ISO 7284:2002 25.160.30 Echipament pentru sudare. Specifica ii particulare aplicabile transformatoarelor cu dou înf ur ri secundare separate pentru sudare în puncte multiple, utilizate în industria de automobile SR EN ISO 7291:2002 FA 25.160.30 Echipament pentru sudare cu gaz. Reductoare de presiune pentru baterii de butelii de gaz pân la 300 bar, utilizate la sudare, t iere i procedee conexe Inlocuie te: SR EN 961:2000

9

SR EN ISO 8741:2002 21.060 tifturi crestate cu crest turi invers progresive pe jum tate din lungime

FA

SR EN ISO 8743:2002 FA 21.060 tifturi crestate cu crest turi centrale pe jum tate din lungime SR EN ISO 8745:2002 FA 21.060.50 tifturi crestate cu crest turi progresive pe jum tate din lungime SR EN ISO 8747:2002 21.060.50 Cuie canelate cu cap frezat Inlocuie te: SR EN 28747:1996 SR EN ISO 8751:2002 21.060 tifturi elastice spirale. Seria u oar Inlocuie te: STAS 9729/6-80 FA

SR EN ISO 10423:2002 FA 75.180.10 Industriile petrolului i gazelor naturale. Echipament de foraj i produc ie. Echipament pentru capete de sond i capete de erup ie SR EN ISO 10427-1:2002 FA 75.180.10 Industriile petrolului i gazelor naturale. Centroare pentru evi. Partea 1: Centroare pentru burlane SR EN ISO 10440-2:2002 FA 75.180.20 Industriile petrolului i gazelor naturale. Compresoare volumetrice de tip rotativ. Partea 1: Compresoare de proces (f r ungere) SR EN ISO 10441:2002 FA 750180.20 Industriile petrolului i gazelor naturale. Cuplaje flexibile pentru transmisii mecanice de putere. Aplica ii speciale SR EN ISO 10512:2002 FA 21.060.20 Piuli e hexagonale cu autoblocare (cu inel nemetalic), stil1, cu filet metric fin. Clasele de calitate 6, 8 i 10 Inlocuie te: STAS 9851-80* STAS 9895-80

FA

SR EN ISO 8765:2002 FA 21.060.10 uruburi cu cap hexagonal par ial filetate, cu filet metric fin. Grade A i B Inlocuie te: SR EN 28765:1997 SR EN ISO 9974-1:2002 FA 23.100.30 Racorduri pentru utiliz ri generale i ac ion ri hidraulice i pneumatice. Orificii i dopuri filetate cu filet ISO 261 cu etan are cu elastomer sau etan are metalic . Partea 1: Orificii filetate SR EN ISO 9974-2:2002 FA 23.100.30 Racorduri pentru utiliz ri generale i ac ion ri hidraulice i pneumatice. Orificii i dopuri filetate cu filet ISO 261 cu etan are cu elastomer sau etan are metalic . Partea 2: Dopuri filetate cu etan are de elastomer (tip E) SR EN ISO 9974-3:2002 FA 23.100.30 Racorduri pentru utiliz ri generale i ac ion ri hidraulice i pneumatice. Orificii i dopuri filetate cu filet ISO 261 cu etan are cu elastomer sau etan are metalic . Partea 3: Dopuri filetate cu etan are metalic (tipB)

SR EN ISO 14588:2002 21.060.40 Nituri tubulare. Terminologie i defini ii SR EN ISO 14589:2002 21.060.40 Nituri tubulare. Încerc ri mecanice

FA

FA

SR EN ISO 14691:2002 FA 75.180.20 Industriile petrolului i gazelor naturale. Cuplaje flexibile pentru transmisii mecanice de putere. Aplica ii de uz general SR EN ISO 14723:2002 FA 75.200 Industriile petrolului i gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Robinete pentru conducte submarine SR EN ISO 15136-1:2002 FA 75.180.10 Echipament de fund pentru industriile petrolului i gazelor naturale. Pompe volumice de fund pentru exploatare prin erup ie artificial . Partea 1: Pompe

SR EN ISO 15156-1:2002 FA 75.180.01 Industriile petrolului i gazelor naturale. Materiale pentru utilizare în prezen a H2S în produc ia de petrol i gaze naturale. Partea 1: Principii generale pentru alegerea materialului rezistent la cracare SR EN ISO 15330:2002 FA 21.060.10 Elemente de asamblare. Determinarea fragilit ii la hidrogen prin încercarea de pretensionare. Metoda pl cilor paralele SR EN ISO 15480:2002 FA 21.060 uruburi autofiletante cu cap hexagonal i guler plat cu filet pentru tabl SR EN ISO 15547:2002 FA 75.180.20 Industriile petrolului i gazelor naturale. Schimb toare termice cu pl ci

SR EN 4180:2002 FA 49.080 Serie aerospa ial . evi rotunde i aliaje de titan pentru fluide. Toleran e largi. Diametru 4 mm <= D <= 40 mm. Dimensiuni SR EN 4250:2002 FA 49.025.15 Serie aerospa ial . Aliaj de nichel NI-B41001 (NiCr19Si7B). Metal de adaos pentru lipire tare. Folie amorf SR EN 4267:2002 FA 49.025.30 Serie aerospa ial . Bare rotunde de titan i aliaje de titan. Diametru 6 mm <= D <= 160 mm. Dimensiuni SR EN 4324:2002 FA 49.025.20 Serie aerospa ial . Aliaj de aluminiu ALW42201.Metal de adaos pentru sudare. Vergele SR EN 4325:2002 49.025.15 Serie aerospa ial . Aliaj rezistent la temperaturi ridicate Ni-WH1302 (NiCr20Co13Mo4Ti3Al). Metal de adaos pentru sudare . Sârm i vergele FA

D

MA INI I UTILAJE PENTRU CONSTRUC II, INDUSTRIA U OAR I ALIMENTAR , AGRICULTUR I TRANSPORT

SR EN 4045:2002 FA 49.080 Serie aerospa ial . evi rotunde f r sudare de aliaje rezistente la temperaturi ridicate. Diametru 0,6 mm <= D <= 2 mm SR EN 4058:2002 FA 49.025.30 Serie aerospa ial . Vergele i sârme pentru sudare de titan. Diametru 0,5 mm <= D <= 5,0 mm. Dimensiuni SR EN 4059:2002 FA 49.025.30 Serie aerospa ial . Vergele i sârm de o el pentru sudare. Diametru 0,5 mm <= D <= 5 mm. Dimensiuni SR EN 4060:2002 FA 49.025.05 Serie aerospa ial . Vergele i sârm pentru sudare de aliaje rezistente la temperaturi ridicate. Diametru 0,5 mm <= D <= 5 mm. Dimensiuni SR EN 4104:2002 FA 49.025.15 Serie aerospa ial . Aliaj de nichel NI-B40002. Metal de adaos pentru lipire tare. Pulbere sau past

SR EN 4326:2002 FA 49.025.15 Serie aerospa ial . Aliaj rezistent la temperaturi ridicate Co-WH4102 (CoCr28W20Ni5V1). Metal de adaos pentru sudare . Sârm i vergele SR EN 4327:2002 FA 49.025.15 Serie aerospa ial . Aliaj rezistent la temperaturi ridicate Co-WH1401 (CoCr26Ni11W8). Metal de adaos pentru sudare . Sârm i vergele SR EN 4328:2002 FA 49.025.10 Serie aerospa ial . O EL FE-WM1601 (X18CrWNi13-3-2) Metal de adaos pentru sudare . Sârm i vergele SR EN 4329:2002 FA 49.025.15 Serie aerospa ial . Aliaj rezistent la temperaturi ridicate Ni-WH0001 (NiCr20). Metal de adaos pentru sudare . Sârm i Vergele

11

SR EN 4330:2002 FA 49.025.10 Serie aerospa ial . O EL FE-WA4802 (X18CrNiMn27-22-2) Metal de adaos pentru sudare . Sârm i vergele SR EN 4331:2002 FA 49.025.10 Serie aerospa ial . O EL FE-WL1804 (25CrMnMo4-2-2) Metal de adaos pentru sudare . Sârm i vergele SR EN 4332:2002 FA 49.025.10 Serie aerospa ial . O EL FE-WL1805 (8CrMnMo12-4-9) Metal de adaos pentru sudare . Sârm i vergele SR EN 4333:2002 FA 49.025.10 Serie aerospa ial . O EL FE-WA4902 (X5CrNiCoMoWMn21-20-20-3-3-2). Metal de adaos pentru sudare . Sârm i vergele SR EN 4334:2002 FA 49.025.10 Serie aerospa ial . O EL FE-WL1806 (15CrMnMoV5-4-9-3). Metal de adaos pentru sudare . Sârm i vergele SR EN 4335:2002 FA 49.025.10 Serie aerospa ial . O EL FE-WA2602 (X4NiCrTiMoV26-15). Metal de adaos pentru sudare. Sârm i vergele SR EN 4336:2002 FA 49.025.10 Serie aerospa ial . O EL FE-WA3801 (X4CrNiMn20-10-2). Metal de adaos pentru sudare. Sârm i vergele SR EN 4337:2002 49.025.15 Serie aerospa ial . Aliaj rezistent la temperaturi ridicate Ni-WH8901 (NiCr16Ti3Mn2). Metal de adaos pentru sudare . Sârm i vergele SR EN 4338:2002 49.025.15 Serie aerospa ial . Aliaj rezistent la temperaturi ridicate Ni-WH3902 (NiCr25Mo10C). Metal de adaos pentru sudare . Sârm i vergele FA

SR EN 4340:2002 FA 49.025.15 Serie aerospa ial . Aliaj de magnetiu MGW68001. Metal de adaos pentru sudare . Sârm i vergele SR EN 4341:2002 49.025.20 Serie aerospa ial . Aliaj de aluminiu AlW4631. Metal de adaos pentru sudare . Sârm i vergele FA

SR EN 4342:2002 FA 49.025.30 Serie aerospa ial . Titan TI-W99001. Metal de adaos pentru sudare . Sârm i vergele SR EN 4343:2002 FA 49.025.10 Serie aerospa ial . O EL FE-WM1001 (X13Cr12). Metal de adaos pentru sudare . Sârm i vergele SR EN 4344:2002 FA 49.025.10 Serie aerospa ial . O EL FE-WM1002 (X13Cr13). Metal de adaos pentru sudare . Sârm i vergele SR EN 12213:2002 FA 27.200 Recipiente criogenice. Metode de evaluare a performan ei izola iei termice SR EN 12312-1:2002 FA 49.100 Echipament de sol pentru aeronave. Cerin e specifice. Partea 1: Sc ri pentru pasageri SR EN 12339:2002 47.020.50 Nave de naviga ie interioar . Co uri de parâm FA

FA

SR EN 12736:2002 FA 17.140.30 Vehicule rutiere cu ac ionare electric . Zgomot aerian emis în timpul înc rc rii de vehicul echipat cu înc rc toare la bord. Determinarea nivelului puterii acustice SR EN 12827:2002 47.020.30 Nave de naviga ie interioar . Racorduri pentru transferul carburantului Diesel FA

SR EN 4339:2002 FA 49.025.15 Serie aerospa ial . Aliaj rezistent la temperaturi ridicate Co-WH4001 (CoCr25W9). Metal de adaos pentru sudare. Sârm i vergele

SR EN 12900:2002 FA 23.140 Compresoare pentru lichide frigorifice. Condi ii pentru determinarea caracteristicilor, toleran elor i prezentarea performan elor produc torului

SR EN 12982:2002 FA 23.060.01 Robinet rie industrial . Dimensiuni fa -lafa ale aparatelor de robinet rie pentru sudare cap la cap SR EN ISO 4566:2002 FA 47.080 Nave mici cu motoare fixe la bord. Capetele arborilor portelice i butucii elicelor cu conicitatea 1:10 SR EN ISO 5620-1:2002 47.020.30 Construc ii navale i structuri maritime. Racorduri de umplere a rezervoarelor de ap potabil . Partea 1: Condi ii generale SR EN ISO 5620-2:2002 47.020.30 Construc ii navale i structuri maritime. Racorduri de umplere a rezervoarelor de ap potabil . Partea 2: Elemente componente SR EN ISO 5778:2002 FA 47.020.10 Nave i tehnologie maritim . Capace mici de o el, etan e împotriva intemperiilor SR EN ISO 6042:2002 47.020.10 Nave i tehnologie marin . U i de o el etan e, cu un singur canat SR EN ISO 6115:2002 47.020.40 Construc ii navale. Vinciuri de traul SR EN ISO 6185-1:2002 FA 47.080 B rci pneumatice. Partea 1: B rci cu puterea maxim a motorului de 4,5 kW SR EN ISO 6185-2:2002 FA 47.080 B rci pneumatice. Partea 2: B rci cu puterea maxim a motorului de la 4,5 kW pân la 15 kW inclusiv SR EN ISO 6185-3:2002 FA 47.080 B rci pneumatice. Partea 3: B rci cu puterea maxim a motorului egal sau mai mare de 15kW SR EN ISO 8384:2002 FA 01.040.47 Construc ii navale i structuri maritime. Dr gi. Vocabular Inlocuie te: SR ISO 8384:1994 FA

FA SR EN ISO 8385:2002 47.060 Construc ii navale i structuri maritime. Dr gi. Clasificare Inlocuie te: SR ISO 8385:1994 SR EN ISO 8728:2002 FA 47.080 Nave i tehnologie marin . Girocompas naval SR EN ISO 8729:2002 FA 47.020.70 Nave i tehnologie marin . Reflectoare radar navale SR EN ISO 8861:2002 FA 47.020.90 Construc ii navale. Ventila ia compartimentului ma ini al navelor cu motoare Diesel. Condi ii de proiectare i baze de calcul SR EN ISO 8861:2002/AC:2002 FA 47.020.90 Construc ii navale.Ventila ia compartimentului ma ini al navelor cu motoare Diesel. Condi ii de proiectare i baze de calcul SR EN ISO 9875:2002 FA 47.020.70 Nave i tehnologie maritim . Echipament naval cu sond acustic SR EN ISO 9876:2002 FA 47.020 Nave i tehnologie maritim . Receptoare navale pentru h r i meteorologice SR EN ISO 10088:2002 47.080 Nave mici. Instala ii i tancuri cu combustibil, fixate permanent FA

SR EN ISO 10133:2002 FA 47.008 Nave mici. Instala ii electrice. Instala ii de curent continuu de foarte joas tensiune SR EN ISO 14509:2002 FA 01.014.30 Nave mici. M surarea zgomotului aerian emis de ambarca iunile de agrement cu propulsie cu motoare SR EN ISO 14726-1:2002 FA 47.080 Nave i tehnologie maritim . Culori pentru identificarea lichidelor vehiculate în instala iile cu tubulaturi. Partea 1: Culori principale i fluide

13

SR EN ISO 14946:2002 FA 47.080 Nave mici. Capacitatea maxim de înc rcare SR EN ISO 15364:2002 47.020.30 Nave i tehnologie maritim . Valve de presiune /de vid pentru tancuri de marf FA

SR EN 12220:2002 FA 91.140.30 Ventilarea în cl diri. Canale de aer pentru ventilare general . Dimensiuni SR EN 12238:2002 FA 91.140.30 Ventilarea în cl diri. Guri de aer. Încerc ri aerodinamice pentru determinarea difuziei aerului SR EN 12239:2002 FA 91.140.30 Ventilarea în cl diri. Guri de aer. Încerc ri aerodinamice pentru determinarea deplas rii aerului SR EN 12442-1:2002 FA 11.120.01 esuturi animale i derivatele lor utilizate la fabricarea dispozitivelor medicale. Partea 1: Analiza i managementul riscului SR EN 12442-2:2002 FA 11.120.01 esuturi animale i derivatele lor utilizate la fabricarea dispozitivelor medicale. Partea 2: Verific ri privind sursa, colectarea i manevrarea SR EN 12442-3:2002 FA 11.120.01 esuturi animale i derivatele lor utilizate la fabricarea dispozitivelor medicale. Partea 3: Validare a elimin rii i/sau a inactiv rii viru ilor i agen ilor transmisibili SR EN 12472:2002 FA 39.060 Metod pentru simularea uzurii i a coroziunii pentru determinarea nichelului eliberat din obiectele acoperite SR EN 12514-1:2002 FA 27.060.10 Instala ii ale sistemelor de alimentare cu combustibil lichid pentru arz toarele care utilizeaz combustibl lichid de uz casnic. Partea 1: Cerin e tehnice de securitate i încerc ri. Componente , pompe de alimentare cu combustibil lichid de uz casnic, sisteme de control i de securitate, rezervor de alimentare SR EN 12514-2:2002 FA 27.060.10 Instala ii ale sistemelor de alimentare cu combustibil lichid pentru arz toarele care utilizeaz combustibl lichid de uz casnic. Partea 2: Cerin e tehnice de securitate i încerc ri. Componente ,robinete, conducte, filtre, separatoare gaz/aer de combustibil lichid de uz casnic,contoare

SR EN ISO 15541:2002 FA 47.080 Nave i tehnologie maritim . Rezisten a la foc a racordurilor flexibile. Cerin e pentru standul de încerc ri SR EN ISO 15584:2002 FA 47.080 Nave mici. Motoare cu benzin , fixe la bord. Componentele instala iei de alimentare i ale instala iilor electrice

E

MA INI DE RIDICAT I TRANSPORTAT, UTILAJE I PRODUSE DIVERSE ALE INDUSTRIEI CONSTRUC IILOR DE MA INI, TEHNOLOGIA PRELUCR RII METALELOR

SR CR 14378:2002 FA 91.140.30. Ventilarea în cl diri. Determinarea experimental a coeficien ilor de pierdere de sarcin în componentele instala iilor de ventilare SR EN 12053:2002 FA 17.140.30 Securitatea c rucioarelor de manipulare. Metode de încercare pentru m surarea emisiilor de zgomot SR EN 12180:2002 FA 11.040.40 Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi pentru morfologia corpului. Cerin e specifice pentru implanturi mamare SR EN 12195-2:2002 FA 53.080. Dispozitive de arimare a înc rc turilor pe vehicule rutiere. Securitate. Partea 2: Benzi de fibre sintetice SR EN 12195-3:2002 FA 53.080 Dispozitive de arimare a înc rc turilor pe vehicule rutiere. Securitate. Partea 3: Lan uri de amarare

SR EN 12573-1:2002 23.020.10 Rezervoare fixe, sudate, de material termoplastic, nepresurizate. Partea 1: Principii generale

FA

SR EN 28362-3:2002 FA 11.040.20 Recipiente i accesorii pentru produse injectabile. Partea 3: Capsule de aluminiu pentru flacoane injectabile SR EN 28362-4:2002 FA 11.040.20 Recipiente i accesorii pentru produse injectabile. Partea 4: Flacoane injectabile de sticl turnat SR EN 31427:2002 FA 39.060 Determinarea argintului din aliaje de argint pentru bijuterii. Metoda volumetric (poten iometric ) cu utilizarea bromurii de potasiu SR EN 31427:2002/AC:2002 FA 39.060 Determinarea argintului din aliaje de argint pentru bijuterii. Metoda volumetric (poten iometric ) cu utilizarea bromurii de potasiu SR EN ISO 6877:2002 FA 11.060.10 Conuri dentare pentru obtura ia canalelor radiculare SR EN ISO 7490:2002 FA 01.006.10 Mas de ambalat dentar cu liant de ipsos Inlocuie te: SR EN 27490:1998 SR EN ISO 7491:2002 FA 01.006.10 Materiale dentare. Determinarea stabilit ii culorii Inlocuie te: SR EN 27491:1997 SR EN ISO 7551:2002 11.060.10 Conuri absorbante dentare FA

SR EN 12573-2:2002 FA 23.020.10 Rezervoare fixe, sudate, de material termoplastic, nepresurizate. Partea 2: Calculul rezervoarelor cilindrice verticale SR EN 12573-3:2002 FA 23.020.10 Rezervoare fixe, sudate, de material termoplastic, nepresurizate. Partea 3: Proiectarea i calculul rezervoarelor paralelipipedice cu baza dreptunghiular , cu pere i simpli SR EN 12573-4:2002 FA 23.020.10 Rezervoare fixe, sudate, de material termoplastic, nepresurizate. Partea 4: Proiectarea i calculul cuplajelor cu flan e SR EN 12589:2002 FA 91.140.30 Ventilarea în cl diri. Unit i terminale. Încerc ri aerodinamice i evaluarea performan elor pentru elemente de introducere a aerului în înc pere cu debit constant sau variabil SR EN 12599:2002 FA 91.140.30 Ventilarea în cl diri. Proceduri de încercare i metode de m surare pentru recep ia instala iilor de ventilare i climatizare a aerului SR EN 12674-1:2002 01.040.55 Palete cu role. Partea 1. Terminologie FA

SR EN 12674-2:2002 FA 55.180.10 Palete cu role. Partea 2: Principii generale de proiectare i securitate SR EN 12895:2002 FA 33.100 C rucioare de manipulare. Compatibilitate electromagnetic SR EN 28362-2:2002 FA 11.040.20 Recipiente i accesorii pentru produse injectabile. Partea 2: Dopuri pentru flacoane injectabile

SR EN ISO 7786:2002 FA 11.060.20 Instrumente dentare rotative. Instrumente abrazive de laborator Inlocuie te: SR EN 27786:1995 SR EN ISO 7787-2:2002 FA 11.060.20 Instrumente dentare rotative. Freze tehnice. Partea 2: Freze tehnice de carbur , pentru laboratoare dentare Inlocuie te: SR EN ISO 7787-2:1996

15

SR EN ISO 7885:2002 FA 01.004.20 Ace dentare sterile pentru injec ie, de unic utilizare SR EN ISO 8537/A1:2002 FA 11.040.20 Seringi sterile de unic folosin , cu sau f r ac, pentru insulin SR EN ISO 8891:2002 FA 11.060.10 Aliaje dentare pentru turnare, cu con inut de metale pre ioase de cel pu in 25%, dar strict mai mic de 75% SR EN ISO 9360-1:2002 FA 11.040.10 Echipament de anestezie i de reanimare respiratorie. Schimb toare de c ldur i umiditate (HMEs) pentru umidificarea gazelor respirate de fiin e umane. Partea 1: HMEs pentru utilizare cu volume de aer pentru respirat de minimum 250 ml SR EN ISO 9363-1:2002 FA 11.040.10 Optic i instrumente optice. Lentile de contact. Determinarea citotoxicit ii materialelor de contact. Partea 1: Testul stratului agar-agar i testul de inhibi ie a cre terii SR EN ISO 9394:2002 FA 11.040.70 Optic oftalmic . Lentile de contact i produse de îngrijire a lentilelor de contact. Determinarea biocompatibilit ii prin evaluarea toleran ei oculare la iepure SR EN ISO 9456:2002 11.040.70 Optic i instrumente optice. Optic oftalmic . Marcarea ramelor de ochelari SR EN ISO 9694:2002 FA 11.060.10 Mas de ambalat dentar cu liant de fosfat SR EN ISO 9913-1:2002 FA 11.040.70 Optic i instrumente optice. Lentile de contact. Partea 1: Determinarea permeabilit ii la oxigen i a transmisibilit ii oxigenului cu metoda FATT SR EN ISO 9913-2:2002 FA 11.040.00 Optic i instrumente optice. Lentile de contact. Partea 2: Determinarea permeabilit ii la oxigen i a transmisibilit ii oxigenului cu metodaculometric

SR EN ISO 10993-15:2002 FA 01.010.00 Evaluarea biologic a dispozitivelor medicale. Partea 15: Identificare i cuantificare a produ ilor de degradare din metale i aliaje SR EN ISO 12777-1:2002 FA 55.180.20 Metode de încercare a elementelor de asamblare a paletelor. Partea 1: Determinarea rezisten ei la încovoiere a cuielor, a elementelor de fixare tip tift i a clemelor de fixare SR EN ISO 12777-2:2002 55.180.20 Metode de încercare a elementelor de asamblare a paletelor. Partea 2: Determinarea rezisten ei la smulgere a capului cuielor i a clemelor de fixare a paletelor FA

SR EN ISO 14539:2002 FA 01.040.25 Robo i industriali de manipulare. Manipularea obiectelor cu dispozitive de prindere tip cle te. Vocabular i prezentarea caracteristicilor SR ENV 12097:2002 FA 91.140.30 Ventilarea în cl diri. Re ele de canale de aer. Specifica ii privind facilitatea între inerii componentelor de ventilare SR ENV 14027:2002 FA 11.040.70 Metod pentru simularea uzurii înainte de detectarea eliber rii nichelului din ramele de ochelari acoperite cu metal i în combina ie F ENERGETIC I ELECTROTEHNIC ELECTRONIC

SR EN 45510-2-3:2002 FA 27.100 Ghid pentru achizi ia de echipamente destinate centralelor de producere a energiei electrice. Partea 2-3: Echipamente electrice. Baterii sta ionare i înc rc toare /redresoare SR EN 45510-2-6:2002 FA 27.100 Ghid pentru achizi ia echipamentelor destinate centralelor de producere a energiei electrice. Partea 2-6: Echipamente electricealternatoare

SR EN 50039:2002 FA 29.260.20 Aparatur electric pentru atmosfere poten ial explozive. Sisteme electrice cu securitate intrinsec 'i' Inlocuie te: STAS 6877/8-88 SR EN 50052:2002 FA 29.130.10 Carcase turnate de aluminiu pentru aparataj de înalt tensiune cu gaz sub presiune SR EN 50052:2002/A2:2002 FA 29.130.10 Carcase turnate de aluminiu pentru aparataj de înalt tensiune cu gaz sub presiune SR EN 50064:2002 FA 29.130.10 Carcase de aluminiu sau aliaje de aluminiu deformabil pentru aparataj de înalt tensiune cu gaz sub presiune SR EN 50064:2002/A1:2002 FA 29.130.10 Carcase de aluminiu sau aliaje de aluminiu deformabil pentru aparataj de înalt tensiune cu gaz sub presiune SR EN 50068:2002 FA 29.130.10 Carcase de o el deformabil pentru aparataj de înalt tensiune cu gaz sub presiune SR EN 50068:2002/A1:2002 FA 29.130.10 Carcase de o el deformabil pentru aparataj de înalt tensiune cu gaz sub presiune SR EN 50069:2002 FA 29.130.10 Carcase sudate de aliaj de aluminiu, formate din p r i de metal turnate i deformate pentru aparataj de înalt tensiune cu gaz sub presiune SR EN 50069:2002/A1:2002 FA 29.130.10 Carcase sudate de aliaj de aluminiu, formate din p r i de metal turnate i deformate pentru aparataj de înalt tensiune cu gaz sub presiune SR EN 50073:2002 FA 13.200 Recomand ri pentru alegerea, instalarea, utilizarea i între inerea aparaturii pentru detectarea i m surarea gazelor combustibile i a oxigenului

SR EN 50109-1:2002 FA 25.140.30 Scule de sertizare manual . Scule pentru sertizarea cablurilor i conductoarelor pentru frecven joas i radiofrecven . Partea 1: Prescrip ii generale i încerc ri SR EN 50109-2-1:2002 FA 25.140.30 Scule de sertizare manual . Scule pentru sertizarea cablurilor i conductoarelor pentru frecven joas i radiofrecven . Partea 2-1: Prescrip ii particulare pentru conectoare de radiofrecven i contacte concentrice. Scule de prindere cu f lci fixe, dimensiunile A pân la E, V i W SR EN 50109-2-2:2002 FA 25.140.30 Scule de sertizare manual . Scule pentru sertizarea cablurilor i conductoarelor pentru frecven joas i radiofrecven . Partea 2-2: Prescrip ii particulare pentru conectoare de radiofrecven i contacte concentrice. Scule de prindere cu f lci demontabile i interschimbabile, dimensiunile A pân la G, Q pân la T, V i W SR EN 50109-2-3:2002 FA 25.140.30 Scule de sertizare manual . Scule pentru sertizarea cablurilor i conductoarelor pentru frecven joas i radiofrecven . Partea 2-3: Prescrip ii particulare pentru contactele conectoarelor electrice SR EN 50109-2-4:2002 FA 25.140.30 Scule de sertizare manual . Scule pentru sertizarea cablurilor i conductoarelor pentru frecven joas i radiofrecven . Partea 2-4: Prescrip ii particulare pentru contactele centrale ale conectoarelor pentru radiofrecven , model SMZ SR EN 50109-2-5:2002 FA 25.140.30 Scule de sertizare manual . Scule pentru sertizarea cablurilor i conductoarelor pentru frecven joas i radiofrecven . Partea 2-5: Prescrip ii particulare pentru terminale de cablu twin-ax pentru magistrala de date SR EN 50117-2:2002 FA 33.120.10 Cabluri coaxiale pentru re elele de distribu ie prin cablu. Partea 2: Specifica ie intermediar pentru cablurile utilizate în interior

17

SR EN 50117-3:2002 FA 33.120.10 Cabluri coaxiale pentru re elele de distribu ie prin cablu. Partea 3: Specifica ie intermediar pentru cablurile utilizate în exterior SR EN 50123-1:2002 FA 29.120.60 Aplica ii feroviare. Instala i fixe. Aparataj de curent continuu. Partea 1: Generalit i SR EN 50123-2:2002 FA 29.120.60 Aplica ii feroviare. Instala i fixe. Aparataj de curent continuu. Partea 2: Întreruptoare de putere (Disjunctoare) SR EN 50123-2:2002/A1:2002 FA 29.120.60. Aplica ii feroviare. Instala i fixe. Aparataj de curent continuu. Partea 2: Întreruptoare de putere (Disjunctoare) SR EN 50123-3:2002 FA 29.120.60 3: Separatoare pentru interior i separatoare de sarcin (întreruptor-separator) SR EN 50123-4:2002 FA 29.120.60 Aplica ii feroviare. Instala i fixe. Aparataj de curent continuu. Partea 4: Separatoare de sarcin (întreruptor-separator), separatoare i separatoare de legare la p mânt pentru exterior SR EN 50123-5:2002 FA 29.120.60 Aplica ii feroviare. Instala i fixe. Aparataj de curent continuu. Partea 5: Desc rc toare i limitatoare de joas tensiune pentru utilizare specific în sisteme de curent continuu SR EN 50123-5:2002/A1:2002 FA 29.120.60 Aplica ii feroviare. Instala i fixe. Aparataj de curent continuu. Partea 5: Desc rc toare i limitatoare de joas tensiune pentru utilizare specific în sisteme de curent continuu SR EN 50123-6:2002 FA 29.120.60 Aplica ii feroviare. Instala i fixe. Aparataj de curent continuu. Partea 6: Ansambluri de aparataj de comuta ie de curent continuu

SR EN 50123-7-2:2002 FA 29.280 Aplica ii feroviare. Instala i fixe. Aparataj de curent continuu. Partea 7: Dispozitive de m surare, de comand i de protec ie pentru utilizare specific în sistemele de trac iune electric de curent continuu. Sec iunea 2: Traductoare de curent de separare i alte dispozitive de m surare a curentului SR EN 50123-7-3:2002 FA 29.280 Aplica ii feroviare. Instala i fixe. Aparataj de curent continuu. Partea 7: Dispozitive de m surare, de comand i de protec ie pentru utilizare specific în sistemele de trac iune electric de curent continuu. Sec iunea 3: Traductoare de tensiune de separare i alte dispozitive de m surare a tensiunii SR EN 50149:2002 FA 29.280 Aplica ii feroviare. Instala i fixe. Trac iune electric . Fir de contact de cupru sau aliaj de cupru SR EN 50155:2002 FA 29.280 Aplica ii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe materialul rulant SR EN 50207:2002 FA 29.280 Aplica ii feroviare. Convertizoare electronice de putere pentru materialul rulant SR EN 50209:2002 FA 29.080.00 Încercarea izola iei barelor i a bobinelor ma inilor electrice de înalt tensiune SR EN 50261:2002 FA 29.280 Aplica ii feroviare. Montajul echipamentelor electronice SR EN 50347:2002 FA 29.160.30 Ma ini asincrone trifazate de uz general cu dimensiuni i puteri standardizate. Dimensiuni de carcase între 56 i 315 i de flan e între 65 i 740 Inlocuie te: STAS 9544/1-74*STAS 9544/2-74 SR EN 60034-18-22:2002 FA 29.080.01 Ma ini electrice rotative. Partea 18-22: Evaluare func ional a sistemelor de izola ie. Proceduri de încercare pentru înf ur ri din conductor. Clasificarea modific rilor i înlocuitorilor componentelor izola iei

SR EN 60034-22:2002 FA 29.160.20 Ma ini electrice rotative. Parea 22: Generatoare de curent alternativ pentru motoare cu ardere intern i cu pistoane SR EN 60068-2-77:2002 FA 19.040. Încerc ri de mediu. Partea 2-77: Rezisten a la oc i rezisten a la oc prin impact SR EN 60095-4:1995/A11:2002 FA 29.220.20 Baterii de acumulatoare acide cu plumb pentru pornire. Partea 4: Dimensiuni de baterii pentru vehicule grele SR EN 60107-1:2002 FA 33.160.20 Metode de m surare aplicabile receptoarelor de televiziune. Partea 4: Generalit i. M sur ri la frecven e radio i video Inlocuie te: STAS CEI 60107-1-92 SR EN 60107-2:2002 FA 33.160.20 Metode de m surare aplicabile receptoarelor de televiziune. Partea 2: Canale audio. Metode generale i metode pentru canale monofonice SR EN 60130-17:2002 FA 31.220.10 Conectoare utilizate la frecven e pân la 3 MHz. Partea 17: Specifica ie particular pentru dispozitive de interconexiune care permit selectarea multidirec ional , pentru utilizarea cu acumulatoare reînc rcabile SR EN 60130-9:2002 FA 31.220.10 Conectoare utilizate la frecven e pân la 3 MHz. Partea 9: Conectoare circulare pentru echipamente de radiodifuziune i echipamente electroacustice asociate SR EN 60133:2002 FA 29.100.10 Dimensiuni ale miezurilor toroidale de oxizi magnetici i accesorii SR EN 60169-21:2002 FA 33.120.30 Conectoare pentru radiofrecven e. Partea 21: Dou tipuri de conectoare de radiofrecven cu diametrul interior al conductorului exterior (tresei) de 9,5 mm (0,374 in) cu versiuni diferite ale sistemului de cuplare cu urub. Impedan a caracteristic 50 ohms (tipurile SC-A i SC-B)

SR EN 60169-23:2002 FA 33.120.30 Conectoare pentru radiofrecven e. Partea 23: Conector cu fi i priz pentru cabluri coaxiale rigide, de precizie, de 3,5 mm, cu diametrul interior al conductorului exterior (tresei) de 3,5 mm (0,1378 in) SR EN 60169-24:2002 FA 33.120.30 Conectoare pentru radiofrecven e. Partea 24: Conectoare coaxiale de radiofrecven având culpare cu urub pentru utilizare în sisteme de distribu ie prin cablu de 75 ohms (tip F) SR EN 60169-25:2002 FA 33.120.30 Conectoare pentru radiofrecven e. Partea 25: Conectoare cu doi poli (3/4-20 UNEF) pentru cuplare cu urub utilizate cu cabluri simetrice ecranate având dou conductoare interioare cu diametrul interior al conductorului exterior de 13,56 mm (0,534 in) (tip TWHN) SR EN 60172:2002 FA 29.060.10 Metode de încercare pentru determinarea indicelui de temperatur a conductoarelor de bobinaj emailate SR EN 60254-2:2002 FA 29.220.20 Baterii de acumulatoare acide cu plumb pentru trac iune. Partea 2: Dimensiunile elementelor i bornelor i indicarea polarit ii pe elemente SR EN 60254-2:2002/A1:2002 FA 29.220.20 Baterii de acumulatoare acide cu plumb pentru trac iune. Partea 2: Dimensiunile elementelor i bornelor i indicarea polarit ii pe elemente Inlocuie te: STAS 446/1-84* STAS 446/2-89 SR EN 60276:2002 01.040.29 Defini ii i nomenclator pentru perii de c rbune,portperii, colectoare i inele colectoare FA

SR EN 60285+A1:1998/A2:2002 FA 29.220.20 Acumulatoare alcaline. Elemente nichel cadmiu individuale cilindrice reînc rcabile etan e

19

SR EN 60310:2002 29.180 Aplica ii feroviare. Transformatoare i inductan e utilizate pe materialul rulant

FA

SR EN 60311:2002/A1:2002 FA 97.060 Fiare de c lcat electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Metode de m surare a aptitudinii de func ionare SR EN 60311:2002/A2:2002 FA 97.060 Fiare de c lcat electrice pentru uz casnic i scopuri similare. Metode de m surare a aptitudinii de func ionare SR EN 60312:2000/A1:2002 97.080 Aspiratoare de praf pentru uz casnic. Metode de m surare a aptitudinii de func ionare FA

SR EN 60352-4:2002/A1:2002 FA 29.120.20 Conexiuni f r lipire. Partea 4: Conexiuni autodezizolante neaccesibile, f r lipire. Prescrip ii generale, metode de încercare i ghid de utilizare SR EN 60352-5:2002 FA 29.120.20 Conexiuni f r lipire. Partea 5: Conexiuni prin presare f r lipire. Prescrip ii generale, metode de încercare i ghid de utilizare SR EN 60352-6:2002 FA 29.120.20 Conexiuni f r lipire. Partea 6: Conexiuni prin perforarea izola iei. Prescrip ii generale, metode de încercare i ghid de utilizare SR EN 60424-4.2002 FA 29.100.10 Miezuri de ferit . Ghid referitor la limitele neregularit ilor suprafe ei. Partea 4: Miezuri toroidale SR EN 60424-1:2002 FA 29.100.10 Miezuri de ferit . Ghid referitor la limitele neregularit ilor suprafe ei. Partea 1: Specifica ie generic SR EN 60424-2:2002 FA 29.030 Ghid referitor la limitele neregularit ilor suprafe ei miezurilor de ferit . Partea 2. Miezuri RM SR EN 60424-3:2002 FA 29.100.10 Miezuri de ferit . Ghid referitor la limitele neregularit ilor suprafe ei. Partea 3: Miezuri ETD i miezuri E SR EN 60431:2001 FA 29.100.10 Dimensiuni ale miezurilor p trate(miezuri RM) din oxizi magnetici i accesorii SR EN 60431:2002/A2:2002 FA 29.100.10 Dimensiuni ale miezurilor p trate(miezuri RM) din oxizi magnetici i accesorii SR EN 60465:2002 FA 29.040 Specifica ie pentru uleiuri minerale electroizolante neutilizate pentru cabluri cu circula ie de ulei

SR EN 60322:2002 FA 29.280 Aplica ii feroviare. Echipament electric pentru material rulant. Reguli referitoare la rezistoarele de putere în construc ie deschis Inlocuie te: STAS 9571-75 SR EN 60352-1:2002 FA 29.120.20 Conexiuni f r lipire. Partea 1: Conexiuni prin înf urare. Prescrip ii generale, metode de încercare i ghid de utilizare SR EN 60352-2:2002 FA 29.120.20 Conexiuni f r lipire. Partea 2: Conexiuni prin sertizare f r lipire. Prescrip ii generale, metode de încercare i ghid de utilizare SR EN 60352-2:2002/A1:2002 FA 29.120.20 Conexiuni f r lipire. Partea 2: Conexiuni prin sertizare f r lipire. Prescrip ii generale, metode de încercare i ghid de utilizare SR EN 60352-3:2002 FA 29.120.20 Conexiuni f r lipire. Partea 3: Conexiuni autodezizolante accesibile, f r lipire. Prescrip ii generale, metode de încercare i ghid de utilizare SR EN 60352-4:2002 FA 29.120.20 Conexiuni f r lipire. Partea 4: Conexiuni autodezizolante neaccesibile, f r lipire. Prescrip ii generale, metode de încercare i ghid de utilizare

SR EN 60512-11-1:2002 FA 31.220.01 Componente electromecanice pentru echipamente electronice . Proceduri pentru încerc ri de baz i metode de m surare. Partea 11: Încerc ri climatice. Sec iunea 1: Încercarea 11a. Secven climatic SR EN 60512-11-14:2002 FA 31.220.01 Componente electromecanice pentru echipamente electronice. Proceduri pentru încerc ri de baz i metode de m surare. Partea 11: Încerc ri climatice. Sec iunea 14: Încercarea 11p. Încercarea de coroziune în flux de gaz SR EN 60512-11-7:2002 FA 31.220.00 Componente electromecanice pentru echipamente electronice. Proceduri pentru încerc ri de baz i metode de m surare. Partea 11: Încerc ri climatice. Sec iunea 7: Încercarea 11g. Încercarea de coroziune întrun flux de amestec de gaze SR EN 60512-11-8:20028 FA 19.080 Componente electromecanice pentru echipamente electronice. Proceduri pentru încerc ri de baz i metode de m surare. Partea 11: Încerc ri climatice. Sec iunea 8: Încercarea 11h.Nisip i praf SR EN 60512-12-6:2002 FA 31.220.00 Componente electromecanice pentru echipamente electronice. Proceduri pentru încerc ri de baz i metode de m surare. Partea 12: Încerc ri de lipire. Sec iunea 6: Încercarea 12f: Etan eitatea în flux i solven i de cur are într-o ma in de lipit SR EN 60512-13-1:2002 FA 31.220.01 Componente electromecanice pentru echipamente electronice. Proceduri pentru încerc ri de baz i metode de m surare. Partea 13:Încerc ri de func ionare mecanic . Sec iunea 13a: For e de cuplare i de decuplare SR EN 60512-14-7:2002 FA 31.220.10 Componente electromecanice pentru echipamente electronice. Proceduri pentru încerc ri de baz i metode de m surare. Partea 14: Încerc ri de etan eitate. Sec iunea 7: Încercarea 14g: Jet de ap

SR EN 60512-15-8:2002 FA 31.220.10 Componente electromecanice pentru echipamente electronice. Proceduri pentru încerc ri de baz i metode de m surare. Partea 15: Încerc ri mecanice ale contactelor. Sec iunea 8: Încercarea 15h. Rezisten a sistemului de re inere a contactelor la utilizarea sculelor SR EN 60512-19-3:2002 FA 31.220.01 Componente electromecanice pentru echipamente electronice. Proceduri pentru încerc ri de baz i metode de m surare. Partea 19:Încerc ri de rezisten chimic . Sec iunea 3. Încercarea 19c. Rezisten a la fluide SR EN 60512-20-2:2002 FA 31.220.01 Componente electromecanice pentru echipamente electronice. Proceduri pentru încerc ri de baz i metode de m surare. Partea 20-2: Încercarea 20b. Încerc ri la risc de incendiu. Rezisten a la foc SR EN 60512-23-3:2002 FA 31.220.01 Componente electromecanice pentru echipamente electronice. Proceduri pentru încerc ri de baz i metode de m surare. Partea 23-3: Încercarea 23c: Eficacitatea ecran rii conectoarelor i accesoriilor SR EN 60512-6-5:2002 FA 32.220 Componente electromecanice pentru echipamente electronice. Proceduri pentru încerc ri de baz i metode de m surare. Partea 6: Încerc ri la solicit ri dinamice. Sec iuna 5: Încercarea 6e:Vibra ii aleatorii SR EN 60531:2002 FA 97.100 Aparate electrice de uz casnic pentru înc lzit înc peri cu acumulare de c ldur SR EN 60546-2:2002 25.040.40 Regulatoare cu semnale analogice utilizate pentru sisteme de conducere a proceselor industriale. Partea 2: Ghid pentru încerc rile de inspec ie i încerc rile individuale de serie SR EN 60603-10:2002 FA 31.220.10 Conectoare pentru frecven e mai mici de 3 Mhz utilizate pe pl ci imprimate. Partea 10: Conectoare perechi pentru circuite imprimate, cu rastru de 2,54 mm (0,1 in), de tip invers

21

SR EN 60603-12:2002 FA 31.220.10 Conectoare pentru frecven e mai mici de 3 MHz pentru utilizare pe pl ci imprimate. Partea 12. Specifica ie particular pentru dimensiuni, prescrip ii generale i încerc ri pentru o gam de socluri destinate utiliz rii cu circuite integrate SR EN 60603-13:2002 FA 31.220.10 Conectoare pentru frecven e mai mici de 3 MHz pentru utilizare pe pl ci imprimate. Partea 13: Specifica ie particular pentru conectoare perechi, cu asigurarea calit ii pentru pl ci imprimate cu rastru de 2,54 m(0,1 in), cu fi e pentru terminale neaccesibile la deplasare SR EN 60603-14:2002 FA 31.220.10 Conectoare pentru frecven e mai mici de 3 MHz pentru utilizare pe pl ci imprimate. Partea 14: Specifica ie particular pentru conectoare circulare pentru aplica ii audio i video la frecven joas de exemplu echipamente audio, video i audiovizuale SR EN 60603-2:2002 FA 31.220.10 Conectoare pentru frecven e mai mici de 3 Mhz pentru utilizare pe pl ci imprimate. Partea 2: Specifica ie particular pentru conectoare perechi pentru pl ci imprimate, cu asigurarea calit ii, cu rastru de 2,54 mm (0,1 in) cu caracteristici de montaj comune Inlocuie te: STAS 12487-86 SR EN 60603-3:2002 FA 31.220.10 Conectoare pentru frecven e mai mici de 3 Mhz pentru utilizare pe pl ci imprimate. Partea 3: Conectoare perechi cu conectare indirect pentru pl ci imprimate cu contacte cu rastru de 2,54 mm (0,1in) i cu terminale decalate cu acela i pas SR EN 60603-4:2002 FA 32.220.10 Conectoare pentru frecven e mai mici de 3 Mhz pentru utilizare pe pl ci imprimate. Partea 4: Conectoare perechi cu conectare indirect pentru pl ci imprimate cu contacte cu rastru de 1,91mm( 0,075 in) i cu terminale decalate cu acela i pas SR EN 60603-5:2002 FA 31.220.10 Conectoare pentru frecven e mai mici de 3 Mhz pentru utilizare pe pl ci imprimate. Partea 5: Conectoare pentru conectare direct i conectoare pentru conectare indirect pentru pl ci imprimate dublu placate, cu rastru de 2,54 mm(0,1 in)

SR EN 60603-6:2002 FA 31.220.10 Conectoare pentru frecven e mai mici de 3 Mhz pentru utilizare pe pl ci imprimate. Partea 6: Conectoare pentru conectare direct i pentru pl ci imprimate, cu rastru de 2,54 mm (0,1 in) pentru pl ci imprimate simple sau dublu placate, cu o grosime nominal de 1,6 mm (0,063 in) SR EN 60603-7:2002 FA 31.220.10 Conectoare pentru frecven e mai mici de 3 Mhz pentru utilizare pe pl ci imprimate. Partea 7: Specifica ie particular pentru conectoare cu 8 c i, inclusiv conectoare prize i fi e cu caracteristici de cuplare comune , cu asigurarea calit ii SR EN 60603-8:2002 FA 31.220.10 Conectoare pentru frecven e mai mici de 3 Mhz pentru utilizare pe pl ci imprimate. Partea 8: Conectoare perechi pentru pl ci imprimate, cu rastru de 2,54 mm (0,1 in) cu contacte tat de sec iune 0,63 mm X 0,63 mm SR EN 60603-9:2002 FA 31.220.10 Conectoare pentru frecven e mai mici de 3 Mhz pentru utilizare pe pl ci imprimate. Partea 9: Conectoare pentru pl ci imprimate cu conectare indirect , fund de sertar i conectoare de cablu, cu rastru de 2,54 mm (0,1 in) SR EN 60619:2002 FA 97.040.50 Aparate electrice pentru prepararea hranei. Metode de m surare a aptitudinii de func ionare SR EN 60619:2002/A1:2002 FA 97.040.50 Aparate electrice pentru prepararea hranei. Metode de m surare a aptitudinii de func ionare SR EN 60654-2:2002 25.040.40 Condi ii de func ionare pentru mijloace de m surare i conducere a proceselor industriale. Partea 2: Alimentare SR EN 60654-3:2002 25.040.40 Condi ii de func ionare pentru mijloace de m surare i conducere a proceselor industriale. Partea 3: Influen e mecanice

SR EN 60654-4:2002 25.040.40 Condi ii de func ionare pentru mijloace de m surare i conducere a proceselor industriale. Partea 4: Influen ele coroziunii i ale eroziunii SR EN 60682/A2:2002 FA 17.200.01 Metod de m surare a l mpilor de sticl de cuar SR EN 60691:2001/A2:2002 FA 29.120.50 Protectoare termice. Prescrip ii i ghid de aplicare SR EN 60751:2002 17.200.20 Senzori cu rezisten de platin pentru termometre industriale SR EN 60814:2002 FA 29.040.20 Lichide electroizolante. Cartoane i hârtii impregnate cu ulei. Determinarea con inutului de ap prin titrare coulometric automat Karl Fischer SR EN 60838-1:2002/A1:2002 FA 29.140.10 Dulii diverse pentru l mpi. Partea 1: Reguli generale i încerc ri SR EN 60852-4:2002 FA 29.100.10 Dimensiuni exterioare ale transformatoarelor i inductan elor destinate echipamentelor electronice i de telecomunica ii. Partea 4: Transformatoare i inductan e care utilizeaz tole laminate YUI-2 SR EN 60871-1:2002 FA 31.060.70 Condensatoare unt destinate a fi instalate în re elele de curent alternativ cu tensiunea nominal peste 1 kV. Partea 1: Generalit i. Caracteristici func ionale, încerc ri i valori func ionale. Reguli de securitate. Ghid de instalare i exploatare SR EN 60901:2002 FA 29.140.30 L mpi fluorescente cu un singur soclu . Prescrip ii de performan SR EN 60901:2002/A1:2002 FA 29.140.30 L mpi fluorescente cu un singur soclu . Prescrip ii de performan

SR EN 60901:2002/A2:2002 FA 29.140.30 L mpi fluorescente cu un singur soclu . Prescrip ii de performan SR EN 60917-1:2002 FA 31.240 Ordine modular pentru realizarea structurii mecanice pentru echipamente electronice. Partea 1: Standard generic SR EN 60917-1:2002/A1:2002 FA 31.220.10 Ordine modular pentru realizarea structurii mecanice pentru echipamente electronice. Partea 1: Standard generic SR EN 60917-2:2002 FA 31.240 Ordine modular pentru realizarea structurii mecanice pentru echipamente electronice. Partea 2: Specifica ie intermediar . Dimensiuni de coordonare pentru interfa a echipamentelor cu pas de 25 mm SR EN 60917-2-1:2002 FA 31.020 Ordine modular pentru realizarea structurii mecanice pentru echipamente electronice. Partea 2: Specifica ie intermediar . Dimensiuni de coordonare pentru interfa a echipamentelor cu pas de 25 mm. Sec iunea 1: Specifica ie particular . Dimensiuni pentru dulapuri i module SR EN 60917-2-2:2002 FA 31.240 Ordine modular pentru realizarea structurii mecanice pentru echipamente electronice. Partea 2: Specifica ie intermediar . Dimensiuni de coordonare pentru interfa a echipamentelor cu pas de 25 mm. Sec iunea 2: Specifica ie particular . Dimensiuni pentru module, asiu, fund de sertar, panou frontal i unit i cu conectare indirect SR EN 60921:2002 29.140.30 Balasturi pentru l mpi fluorescente tubulare. Prescrip ii de performan Inlocuie te: STAS 12541-87 SR EN 60921:2002/A1:2002 29.140.30 Balasturi pentru l mpi fluorescente tubulare. Prescrip ii de performan SR EN 60921:2002/A2:2002 29.140.30 Balasturi pentru l mpi fluorescente tubulare. Prescrip ii de performan FA FA

FA

23

SR EN 60925/A2:2002 FA 29.140.20 Balasturi electronice alimentate în curent continuu pentru l mpi fluorescente tubulare. Prescrip ii de performan SR EN 60927:2002 FA 29.140.30 Aparate auxiliare pentru l mpi. Dispozitive de amorsare (altele decât starterele cu lic rire). Prescrip ii de performan SR EN 60927:2002/A1:2002 FA 29.140.30 Aparate auxiliare pentru l mpi. Dispozitive de amorsare (altele decât starterele cu lic rire). Prescrip ii de performan SR EN 60936-1:2002 FA 33.060.01 Echipamente i sisteme de naviga ie i radiocomunica ii maritime. Radar. Partea 1: Radar pentru nave. Reguli de func ionare. Metode de încercare i rezultate impuse SR EN 60936-2:2002 FA 33.060.01 Echipamente i sisteme de naviga ie i radiocomunica ii maritime. Radar. Partea 2: Radar pentru nav cu vitez mare . Metode de încercare SR EN 60952-1:2002 FA 29.220.20 Baterii de acumulatoare pentru aeronave. Parea 1: Cerin e generale de încercare i niveluri de performan SR EN 60952-2:2002 FA 29.220.20 Baterii de acumulatoare pentru aeronave. Partea 2: Cerin e de concep ie i construc ie SR EN 60952-3:2002 FA 29.220.20 Baterii de acumulatoare pentru aeronave. Partea 3: Conectoare electrice externe SR EN 61021-1:2002 FA 29.100.10 Miezuri din tole tan ate pentru transformatoare i inductan e utilizate în echipamente electronice i de telecomunica ii. Partea 1: Dimensiuni SR EN 61021-2:2002 FA 29.100.10 Miezuri din tole tan ate pentru transformatoare i inductan e utilizate în echipamente electronice i de telecomunica ii. Partea 2: Caracteristici electrice pentru miezuri care utilizeaz tole YEE2

SR EN 61023:2002 FA 47.020.70 Echipamente i sisteme de naviga ie i radiocomunica ii maritime. Instrumente de m sur a vitezei i distan ei pentru nave (LOCH). Reguli de func ionare. Metode de încercare i rezultate impuse Inlocuie te: SR EN 61023:2000 SR EN 61047/A2:2002 FA 29.140.20 Convertizoare elecronice coborâtoare alimentate în curent continuu sau curent alternativ pentru l mpi cu incandescen . Prescrip ii de performan SR EN 61049:2002 FA 29.140.30 Condensatoare utilizate în circuitele l mpilor fluorescente tubulare i altor l mpi cu desc rcare. Prescrip ii de performan SR EN 61056-2:2002 FA 29.220.30 Elemente i baterii cu plumb acid portabile (tipuri cu supape). Partea 2: Dimensiuni, borne i marcare SR EN 61065:2002 FA 17.220.99 Metod de evaluare a propriet ilor de curgere la temperatur joas a uleiurilor minerale electroizolante dup îmb trânire SR EN 61075:2002 FA 33.060.01 Receptoare Loran-C pentru nave. Cerin e minime de func ionare. Metode de încercare i rezultate impuse SR EN 61076-3:2002 FA 31.220.10 Conectoare cu utilizare în curent continuu i de joas frecven , pentru aplica ii numerice la viteze ridicate ale transferului de date. Partea 3: Conectoare rectangulare cu asigurarea calit ii. Specifica ie intermediar SR EN 61076-3-001:2002 FA 31.220.10 Conectoare cu utilizare în curent continuu i de joas frecven , pentru aplica ii la viteze ridicate ale transferului de date. Partea 3-001: Conectoare rectangulare cu asigurarea calit ii.Specifica ie particular cadru

SR EN 61076-3-100:2002 FA 31.220.10 Conectoare cu utilizare în curent continuu i de joas frecven , pentru aplica ii analogice i numerice cu viteze ridicate ale transferului de date. Partea 3-100: Conectoare rectangulare cu asigurarea calit ii. Specifica ie particular pentru o familie de conectoare ecranate cu carcase trapeizoidale i contacte lamelare nedemontabile de sec iune dreptunghiular cu pas de 1,27 mm, pe dou rânduri SR EN 61076-3-101:2002 FA 31.220.10 Conectoare cu utilizare în curent continuu i de joas frecven , pentru aplica ii analogice i numerice la viteze ridicate ale transferului de date. Partea 3: Conectoare rectangulare. Sec iunea 101: Specifica ie particular pentru o familie de conectoare ecranate cu carcase trapeizoidale i contacte nedemontabile de sec iune dreptunghiular cu pas de 1,27 mm X 2,54 mm SR EN 61076-4:2002 FA 31.220.10 Conectoare cu asigurarea calit ii pentru utilizare în cadrul aplica iilor analogice i numerice la viteze ridicate ale transferului de date în curent continuu i de joas frecven . Partea 4: Specifica ie intermediar . Conectoare pentru pl ci imprimate SR EN 61076-4-001:2002 FA 31.220.10 Conectoare cu asigurarea calit ii pentru utilizarea în cadrul aplica iilor analogice i aplica iilor numerice la viteze ridicate ale transferului de date în curent continuu i de joas frecven . Partea 4: Conectoare pentru pl ci imprimate. Sec iunea 001: Specifica ie particular cadru SR EN 61076-4-101:2002 FA 31.220.10 Conectoare cu asigurarea calit ii, pentru utilizare în cadrul aplica iilor analogice i numerice la viteze ridicate ale transferului de date în curent continuu i de joas frecven . Partea 4: Conectoare pentru pl ci imprimate . Sec iunea 101: Specifica ie particular pentru conectoare modulare perechi pentru pl ci imprimate i funduri de sertar cu rastru de 2,0 mm conform CEI 60917

SR EN 61076-4-102:2002 FA 31.220.10 Conectoare cu asigurarea calit ii, pentru utilizare în cadrul aplica iilor analogice i aplica iilor numerice la viteze ridicate ale transferului de date în curent continuu i de joas frecven . Partea 4: Conectoare pentru pl ci imprimate. Sec iunea 102: Specifica ie particular pentru conectoare monofazate perechi , pentru utilizare multipl pe pl ci imprimate, cu posibilitate de centrare rapid i conectare rapid , cu rastru metric conform CEI 60917 SR EN 61076-4-103:2002 FA 31.220.10 Conectoare pentru utilizare în cadrul aplica iilor analogice i aplica iilor numerice la viteze ridicate ale transferului de date în curent continuu i de joas frecven . Partea 4-103: Conectoare pentru pl ci imprimate cu asigurarea calit ii. Specifica ie particular pentru conectoare perechi cu ecranare i cu rastru de 2,5 mm SR EN 61076-4-104:2002 FA 31.220.10 Conectoare pentru utilizare în cadrul aplica iilor analogice i alica iilor numerice la viteze ridicate ale transferului de date în curent continu i de joas frecven . Partea 4-104: Conectoare pentru pl ci imprimate cu asigurarea calit ii. Specifica ie particular pentru conectoare perechi modulare, cu rastru de 2,0 mm cu conexiuni multiplu de 0,5 mm SR EN 61076-4-105:2002 FA 31.220.10 Conectoare cu asigurarea calit ii, pentru utilizare în cadrul aplica iilor analogice i aplica iilor numerice la viteze ridicate ale transferului de date în curent continuu i de joas frecven . Partea 4-: Conectoare pentru pl ci imprimate. Sec iunea 105: Specifica ie particular pentru conectoare circulare de 9 mm, de la 3 pân la 8 contacte, pentru utilizare într-o gam larg de aplica ii care includ telecomunica iile i industria audio SR EN 61076-7:2002 FA 31.220.10 Conectoare pentru utilizare în cadrul aplica iilor analogice i aplica iilor numerice la viteze ridicate ale transferului de date în curent continuu i de joas frecven . Partea 7: Accesorii pentru terminalele cablurilor cu asigurarea calit ii, inclusiv aprobarea calific rii i aprobarea capabilit ii. Specifica ie intermediar

25

SR EN 61079-1:2002 FA 33.060.20 Metode de m surare pentru receptoarele de radiodifuziune pentru transmisia prin satelit în banda de 12 GHz. Partea 1: M sur ri de radiofrecven asupra unit ilor exterioare. SR EN 61079-2:2002 FA 33.060.20 Metode de m surare pentru receptoarele de radiodifuziune pentru transmisia prin satelit în banda de 12 GHz. Partea 2: M sur ri electrice asupra unit ilor de acord pentru recep ia direct a transmisiior de radiodifuziune prin satelit SR EN 61079-3:2002 FA 33.060.20 Metode de m surare pentru receptoarele de radiodifuziune pentru transmisia prin satelit în banda de 12GHz. Partea 3: M sur ri electrice ale performan elor globale ale sistemelor de recep ie cuprinz nd o unitate exterioar i o unitate de acord pentru recep ia direct a transmisiilor de radiodifuziune prin satelit SR EN 61079-5:2002 FA 33.060.20 Metode de m surare pentru receptoarele de radiodifuziune pentru transmisia prin satelit în banda de 12 GHZ. Partea 5: M sur ri electrice asupra unit ilor decodoare pentru sistemele MAC/pachete SR EN 61083-1:2002 FA 17.220.20 Aparate i software utilizate pentru m sur ri în încerc rile cu impuls de înalt tensiune. Partea 1: Prescrip ii pentru aparate. SR EN 61097-1:2002 FA 33.060.01 Sistem mondial pentru naufragii i pentru securitate pe mare (GMDSS). Partea 1: Transponder radar . C utare i salvare maritim (SAR). Reguli opera ionale i de func ionare, metode de încercare i rezultate impuse SR EN 61100:2002 FA 29.040.10 Clasificarea lichidelor electroizolante dup punctul de ardere i puterea calorific inferioar SR EN 61108-1:2002 FA 33.060.30 Sistem mondial de naviga ie prin satelit (GNSS). Partea 1: Sistem Global de Pozi ionare (GPS).Echipament de recep ie. Performan e standard de func ionare, metode de încercare i rezultate impuse

SR EN 61108-2:2002 FA 47.020.70 Echipamente i sisteme de naviga ie i radiocomunica ii maritime. Sistem mondial de naviga ie prin satelit (GNSS). Partea 2: Sistem mondial de naviga ie prin satelit (GLONASS). Echipament de recep ie. Performan e standard de func ionare, metode de încercare i rezultate impuse SR EN 61110:2002 FA 47.020.70 Sisteme Omega i receptoare diferen iale Omega pentru nave. Reguli opera ionale i de func ionare. Metode de încercare i rezultate impuse SR EN 61135:2002 FA 47.020.70 Sistem de naviga ie Decca:Receptoare pentru nave. Specifica ii minime de func ionare. Metode de încercare i rezultate impuse SR EN 61144:2002 FA 17.220.99 Metod de încercare pentru determinarea indicelui de oxigen al lichidelor electroizolante SR EN 61150:2002 FA 29.220.30 Acumulatoare alcaline. Baterii monobloc de elemente buton reînc rcabile etan e cu nichel-cadmiu SR EN 61162-2:2002 FA 47.020.70 Echipamente i sisteme de naviga ie i radiocomunica ii maritime. Interfe e numerice. Partea 2: Emi tor unic i receptoare multiple, transfer rapid de date SR EN 61166:2002 FA 29.130.10 Întreruptoare de înalt tensiune de curent alternativ. Ghid pentru calificarea seismic a întreruptoarelor de tensiune de curent alternativ SR EN 61169-31:2002 FA 33.120.30 Conectoare pentru radiofrecven e. Partea 31: Conectoare coaxiale pentru radiofrecven e cu diametru interior al conductorului exterior de 1,0 mm (0,039 in ) cu blocare prin urub. Impedan caracteristic 50 ohmi (tip1,0)

SR EN 61169-32:2002 FA 33.120.30 Conectoare pentru radiofrecven e. Partea 32: Conectoare coaxiale pentru radiofrecven e cu diametru interior al conductorului exterior de 1,85 mm (0,072 in) cu blocare prin urub. Impedan caracteristic 50 ohmi (tip 1,85) SR EN 61169-33:2002 FA 33.120.30 Conectoare pentru radiofrecven . Partea 33: Specifica ie intermediar pentru conectoare de tip BMA SR EN 61169-36:2002 FA 33.120.30 Conectoare pentru radiofrecven . Partea 36: Specifica ie intermediar pentru conectoare coaxiale microminiaturizate pentru radiofrecven e cu cuplare prin înclichetare. Impedan caracteristic 50 ohmi (tip MCX) SR EN 61174:2002 FA 33.060.01 Echipamente i sisteme de naviga ie i radiocomunica ii maritime. Sisteme de vizualizare ale h r ilor electronice i informa iilor (ECDIS). Reguli de exploatare i de func ionare, metode de încercare i rezultate impuse SR EN 61181:2002 FA 29.040.10 Materiale electroizolante impregnate. Aplicarea analizei gazelor dizolvate (AGD) la încerc rile în uzin a echipamentelor electrice. SR EN 61197:2002 FA 29.040.20 Lichide electroizolante. Propagarea linear a fl c rii. Metod de încercare care utilizeaz o band de fibre de sticl SR EN 61203:2002 FA 29.180 Esteri organici sintetici cu utiliz ri electrice. Ghid de mentenan a esterilor pentru transformatoare în echipamente SR EN 61209:2002 FA 47.020.70 Echipamente i sisteme de naviga ie i radiocomunica ii maritime. Sisteme integrate pentru puntea de naviga ie (IBS). Reguli de exploatare i de func ionare, metode de încercare i rezultate impuse

SR EN 61247:2002 FA 29.100.10 Miezuri PM din oxizi magnetici i accesorii. Dimensiuni SR EN 61248-2:2002 FA 29.180 Transformatoare i inductan e destinate utiliz rii în echipamente electronice i de telecomunica ii. Partea 2: Specifica ie intermediar pentru transfoarmatoare de semnal pe baza procedurii de aprobare a capabilit ii SR EN 61248-3:2002 FA 29.180 Transformatoare i inductan e destinate utiliz rii în echipamente electronice i de telecomunica ii. Partea 3: Specifica ie intermediar pentru transformatoare de putere pe baza procedurii de aprobare a calit ii SR EN 61248-4:2002 FA 29.180 Transformatoare i inductan e destinate utiliz rii în echipamente electronice i de telecomunica ii. Partea 4: Specifica ie intermediar pentru transformatoare de putere pentru surse în comuta ie(SMOS) pe baza producerii de aprobare a capabilit ii SR EN 61248-5:2002 FA 29.180 Transformatoare i inductan e destinate utiliz rii în echipamente electronice i de telecomunica ii. Partea 5: Specifica ie intermediar pentru transformatoare de impuls pe baza procedurii de aprobare a calit ii SR EN 61248-6:2002 FA 29.180 Transformatoare i inductan e destinate utiliz rii în echipamente electronice i de telecomunica ii. Partea 6: Specifica ie intermediar pentru inductan e pe baza procedurii de aprobare a capabilit ii SR EN 61248-7:2002 FA 29.180 Transformatoare i inductan e destinate utiliz rii în echipamente electronice i de telecomunica ii. Partea 7: Specifica ie intermediar pentru inductan e de înalt frecven i transformatoare la frecven intermediar pe baza procedurii de aprobare a calit ii SR EN 61255:2002 FA 97.100 Perne de uz casnic înc lzite electric. Metode de m surare a aptitudinii de func ionare

27

SR EN 61297:2002 33.200 Sisteme de comand a proceselor industriale. Clasificarea regulatoarelor adaptive în vederea evalu rii lor SR EN 61298-1:2002 35.240.40 Mijloace de m surare i comand a proceselor. Metode i proceduri generale de evaluare a performan elor. Partea 1: Considera ii generale SR EN 61333:2002 29.040.10 Marcarea miezurilor de ferit U i E. FA

SR EN 61440:2002 FA 29.220.30 Baterii de acumulatoare alcaline i alte baterii de acumulatoare cu electrolit neacid. Elemente mici individuale paralelipipedice reînc rcabile etan e cu nichel-cadmiu SR EN 61508-1:2002 13.110 Securitatea func ional a sistemelor electrice/electronice /electronice programabile referitoare la securitate. Partea 1.Cerin e generale SR EN 61508-5:2002 25.040.40 Securitatea func ional a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 5: Exemple de metode de determinare a nivelurilor de integrare a securit ii SR EN 61547:2001/A1:2002 FA 29.020 Echipamente pentru iluminat de uz general. Cerin e privind imunitatea CEM SR EN 61596:2002 FA 29.040.10 Miezuri EP de oxizi magnetici i accesorii utilizate în inductan e i transformatoare. Dimensiuni SR EN 61605:2002 FA 01.070 Inductan e fixe utilizate în echipamente electronice i de telecomunica ii. Coduri de marcare SR EN 61642:2002 FA 31.060.99 Re ele industriale de curent alternativ afectate de armonici. Aplicarea filtrelor i a condensatoarelor unt SR EN 61760-1:2002 31.240 Tehnologia mont rii pe suprafa .Partea 1: Metod standard pentru specificarea componentelor montate pe suprafa (SMD) (CEI 61760-1.1998) SR EN 61797-1:2002 FA 29.180 Transformatoare i inductan e destinate echipamentelor de telecomunica ii i electronice. Dimensiuni principale ale carcaselor. Partea 1: Carcase pentru miezuri laminate

SR EN 61373:2002 FA 45.060 Aplica ii feroviare. Echipament pentru material rulant. Încerc ri la ocuri i vibra ii SR EN 61377:2002 FA 29.160.30 Trac iune electric . Încerc ri combinate ale motoarelor de curent alternativ alimentate prin invertor i comanda lor SR EN 61427:2002 FA 29.220.20 Acumulatoare pentru sisteme de conversie fotovoltaice de energie solar . Cerin e generale i metode de încercare SR EN 61429:2002 FA 01.080.20 Marcarea elementelor i bateriilor de acumulatoare cu simbolul interna ional de reciclare ISO 7000-1135 SR EN 61429/A11:2002 FA 01.080.20 Marcarea elementelor i bateriilor de acumulatoare cu simbolul interna ional de reciclare ISO 7000-1135 i indica ii prinind directivele 93/86/CCE i 91/157/CEE SR EN 61434:2002 FA 29.220.30 Baterii de acumulatoare alcaline i alte baterii de acumulatoare cu electrolit neacid. Ghid pentru indicarea curen ilor în standardele pentru acumulatoare alcaline SR EN 61436:2002 FA 29.220.30 Baterii de acumulatoare alcaline i alte baterii de acumulatoare cu electrolit neacid. Elemente individuale reînc rcabile etan e cu nichel-metal hidrur

SR EN 61808:2002 FA 29.220.30 Baterii de acumulatoare alcaline i alte baterii de acumulatoare cu electrolit neacid. Elemente individuale buton reînc rcabile etan e cu nichel-metal hidrur SR EN 61830:2002 FA 29.100.10 Componente cu ferite pentru microunde. Metode de m surare a principalelor propriet i SR EN 61843:2002 FA 29.100.10 Metode de m surare a nivelului produselor de intermodula ie generate de dispozitive giromagnetice SR EN 61860:2002 FA 29.100.10 Dimensiuni ale miezurilor de în l ime mic de oxizi magnetici SR EN 61868:2002 17.220.99 Uleiuri minerale electroizolante. Determinarea vâscozit ii cinematice la temperaturi foarte joase SR EN 61881:2002 45.060 Aplica ii feroviare. Echipament pentru material rulant. Condensatoare pentru electronic de putere FA

SR EN 61969-2:2002 FA 31.240 Structuri mecanice pentru echipamente electronice. Carcase pentru utilizare în exterior. Partea 2: Specifica ie intermediar . Dimensiuni de coordonare pentru cofrete i dulapuri SR EN 61969-2-1:2002 FA 32.240 Structuri mecanice pentru echipamente electronice. Carcase pentru utilizare în exterior. Partea 2-1: Specifica ie particular . Dimensiuni pentru dulapuri SR EN 61969-2-2:2002 FA 32.240 Structuri mecanice pentru echipamente electronice. Carcase pentru utilizare în exterior. Partea 2-2: Specifica ie particular . Dimensiuni pentru cofrete SR EN 61993-1:2002 FA 47.020.70 Echipamente i sisteme de naviga ie i radiocomunica ii maritime. Partea 1: Instalarea sistemelor de transpondere automate la bordul navelor utilizând tehnici de apel selectiv numeric (ASN) în unde metrice. Reguli de exploatare i de func ionare, metode de încercare i rezultate impuse SR EN 61996:2002 FA 33.060.01 Echipamente i sisteme de naviga ie i radiocomunica ii maritime. Înregistrator de date de voiaj pentru bord (VDR). Reguli de func ionare . Metode de încercare i rezultaze impuse SR EN 62013-2:2002 FA 29.260.20 L mpi de casc pentru utilizare în mine grizutoase. Partea 2: Performan e i alte prevederi privind securitatea SR EN 62044-3:2002 FA 29.030 Miezuri de materiale magnetice moi . Metode de m surare. Partea 3: Propriet i magnetice la nivelul de excita ie ridicat SR EN 62271-100:2002 FA 29.130.10 Aparataj de înalt tensiune. Partea 100: Întreruptoare de putere (disjunctoare) de înalt tensiune i de curent alternativ Inlocuie te: SR HD 348 S7:2001* STAS 3886-1/74* STAS 3686/2-74* STAS 3686/3-74* STAS 3686/4-74* STAS 3686/5-74* STAS 3686/6-87

FA

SR EN 61951-1:2002 FA 29.220.30 Baterii de acumulatoare alcaline i alte baterii de acumulatoare cu electrolit neacid. Elemente individuale portabile reînc rcabbile etan e. Partea 1: Nichel-cadmiu SR EN 61951-2:2002 FA 29.220.30 Baterii de acumulatoare alcaline i alte baterii de acumulatoare cu electrolit neacid. Elemente individuale portabile reînc rcabile etan e. Partea 2: Nichel-metal hidrur SR EN 61960-1:2002 FA 29.220.30 Elemente i baterii de acumulatoare cu litiu pentru utiliz ri portabile. Partea 1: Elemente de acumulatoare cu litiu SR EN 61969-1:2002 FA 31.240 Structuri mecanice pentru echipamente electronice. Carcase pentru utilizare în exterior. Partea 1: Ghid de proiectare

29

SR EN 62326-1:2002 31.180 Pl ci imprimate. Partea 1: Specifica ie generic (CEI 6236-1:2002) SR EN 123300:2002 FA 31.180 Specifica ie intermediar . Pl ci imprimate multistrat SR EN 123500:1992/A2:2002 FA 31.180 Specifica ie intermediar . Pl ci imprimate flexibile cu conexiuni transversale SR EN 123600:2002 FA 31.190 Specifica ie intermediar . Pl ci imprimate multistrat flexibile/rigide cu conexiuni transversale SR EN 123700:2002 FA 31.190 Specifica ie intermediar . Pl ci imprimate flexibile/rigide cu dubl fa , cu conexiuni transversale SR EN 125000:2002 FA 29.100.10 Specifica ie generic . Miezuri din materiale feritice SR EN 129000/A1:2002 FA 29.100.10 Specifica ie generic . Inductan e bobinate fixe pentru radiofrecven SR EN 129100/A1:2002 29.100.10 Specifica ie intermediar . Inductan e bobinate pentru montaj pe suprafa FA

SR EN 129201/A1:2002 FA 29.100.10 Specifica ie particular cadru. Inductan e bobinate cu miez de ferit sau ceramic cu nivel de asigurare E SR EN 129202/A1:2002 FA 29.100.10 Specifica ie particular cadru. Inductan e bobinate cu miez de ferit sau ceramic. Nivel P de asigurare SR EN 175101-802:2002 FA 31.220.10 Specifica ie particular : Conectoare perechi pentru circuite imprimate cu num r mare de contacte cu rastru de 2,54 mm, pe 3 sau 4 rânduri SR EN 175101-809:2002 FA 31.220.10 Specifica ie particular : Conectoare perechi pentru circuite imprimate cu rastru de 2,54 mm, versiunea simplificat în conformitate cu CECC 75 101-801, pentru asigurarea calit ii SR EN 175201-804:2002 FA 31.220.10 Specifica ie particular : Conectoare circulare. Contacte rotunde, de diametru 1,6 mm, cuplaj prin filetare SR EN 175300:2002 FA 31.220.10 Specifica ie intermediar : Conectoare rectangulare pentru frecven e mai mici de 3 MHz SR EN 175301-801:2002 FA 31.220.10 Specifica tie particular : Conectoare rectangulare de înalt densitate cu contacte circulare pentru sertizare SR EN 175301-803:2002 FA 31.220.10 Specifica tie particular : Conectoare rectangulare. Contacte lamelare, de grosime 0,8 mm, cu urub de oprire nedeta abil SR EN 175500:2002 FA 31.220.10 Specifica ie intermediar : Accesssorii ale termina iilor cablurilor pentru conectoare, inclusiv aprobarea calific rii i a capabilit ii SR EN 196103:2002 FA 31.220.20 Specifica ie particular cadru: Comutatoare rotative. Regimul de asigurare a calit ii Y

SR EN 129101/A2:2002 FA 29.100.10 Specifica ie particular cadru. Inductan e bobinate pentru montaj pe suprafa cu nivel de asigurarea calit ii. Nivel E de asigurare a calit ii SR EN 129102/A1:2002 FA 29.100.10 Specifica ie particular cadru. Inductan e bobinate pentru montaj pe suprafa cu nivel de asigurarea calit ii. Nivel P de asigurare a calit ii SR EN 129200/A1:2002 FA 29.100.10 Specifica ie intermediar : Inductan e fixe cu miezuri de ferit sau ceramice bobinate cu conductor de cupru pentru circuite RF

SR EN 196403:2002 FA 31.220.20 Specifica ie particular cadru: Întreruptoare cu buton de comand . Regimul de asigurare a calit ii Y SR EN 300019-2-5:2002 FA 33.080 Ingineria mediului înconjur tor (EE). Condi ii i teste de mediu pentru echipamentul de telecomunica ii. Partea 2-5: Specifica ia testelor de mediu. Instala ii ale vehicului rutier SR EN 300019-2-6:2002 FA 33.080 Ingineria Mediului Înconjur tor (EE): Condi ii i teste de mediu pentru echipamentul de telecomunica ii. Partea 2-6: Specifica ia testelor de mediu: Mediul înconjur tor al vapoarelor SR EN 300019-2-7:2002 FA 33.080 Ingineria Mediului Înconjur tor (EE): Condi ii i teste de mediu pentru echipamentul de telecomunica ii. Partea 2-7: Specifica ia testelor de mediu: Utilizare portabil i nesta ionar SR EN 300182-3:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN): Serviciul suplimentar de informar ie privind taxarea (AOC): Protocolul sistemului de semnalizare nr.1 pe linie digital de abonat (DSS1): Partea 3: Specifica ia Structurii Setului de Teste i Scopurile Testelor (TSS i TP) pentru utilizator SR EN 300182-4:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN): Serviciul suplimentar de informa ie privind taxarea (AOC): Protocolul sistemului de semnalizare nr.1 pe linie digital de abonat (DSS1): Partea 4: Setul de Teste Abstracte (ATS) i Informa ia Suplimentar pentru Implementarea par ial a Protocolului pentru Specificarea Proformei de Testare (PIXIT) pentru utilizator SR EN 300182-5:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN): Serviciul suplimentar de informar ie privind taxarea (AOC): Protocolul sistemului de semnalizare nr.1 pe linie digital de abonat (DSS1): Partea 5: Specifica ia Structurii Setului de Teste i Scopurile Testelor (TSS i TP) pentru re ea

SR EN 300182-6:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN): Serviciul suplimentar de informa ie privind taxarea (AOC): Protocolul sistemului de semnalizare nr.1 pe linie digital de abonat (DSS1): Partea 6: Setul de Teste Abstracte (ATS) i Informa ia Suplimentar pentru Implementarea par ial a Protocolului pentru Specificarea Proformei de Testare (PIXIT) pentru utilizator SR EN 300195-1:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN).Interac iunile serviciului suplimentar. Protocolul sistemului de semnalizare nr.1 pe linie digital de abonat (DSS1): Partea 1: Specifica ia protocolului SR EN 300195-2:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN).Interac iunile serviciului suplimentar. Protocolul sistemului de semnalizare nr.1 pe linie digital de abonat (DSS1): Partea 1: Specifica ia proform a Declara iei de Conformitate a Implement rii Protocolului (PICS) SR EN 300196-1:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Protocolul func ional generic pentru suportul serviciilor suplimentare. Protocolul sistemului de semnalizare nr.1 pe linie digital de abonat (DSS1). Partea 1: Specifica ia protocolului SR EN 300196-2:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Protocolul func ional generic pentru suportul serviciilor suplimentare. Protocolul sistemului de semnalizare nr.1 pe linie digital de abonat (DSS1). Partea 2: Specifica ia proform a Declara iei de Conformitate a Implement rii Protocolului (PICS) SR EN 300199:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Serviciul suplimentar de redirec ionare a apelului în starea ocupat (CFB). Descrierea serviciului SR EN 300201:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Serviciul suplimentar de redirec ionare a apelului în cazul lipsei r spunsului (CFNR). Descrierea serviciului

31

SR EN 300207-1:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Servicii suplimentare de deviere a apelului. Sistemul de semnalizare nr.1 pe linie digital de abonat (DSS1). Partea 1: Specifica ia protocolului SR EN 300207-2:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Serviciul suplimentar de deviere a apelului . Sistemul de semnalizare nr.1 pe linie digital de abonat (DSS1). Partea 2: Specifica ia proform a Declara iei de Conformitate a Implement rii Protocolului (PICS) SR EN 300207-3:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Serviciul suplimentar de deviere a apelului . Sistemul de semnalizare nr.1 pe linie digital de abonat (DSS1). Partea 3: Specifica ia Structurii Setului de Teste i Scopurile Testelor (TSS i TP) pentru utilizator SR EN 300207-5:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Serviciul suplimentar de deviere a apelului . Sistemul de semnalizare nr.1 pe linie digital de abonat (DSS1). Partea 5: Specifica ia Structurii Setului de Teste i Scopurile Testelor (TSS i TP) pentru re ea SR EN 300356-10:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Sistemul de semnalizare nr. 7 (SS7). Partea de utilizator ISDN (ISUP) versiunea 4 pentru interfa a interna ional . Partea 10: Serviciul suplimentar de Subadresare (SUB) SR EN 300356-11:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Sistemul de semnalizare nr. 7 (SS7). Partea de utilizator ISDN (ISUP) versiunea 4 pentru interfa a interna ional . Partea 11: Serviciul Suplimentar de Identificare a Apelului Injurios ( MCID) SR EN 300356-12:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Sistemul de semnalizare nr. 7 (SS7). Partea de utilizator ISDN (ISUP) versiunea 4 pentru interfa a interna ional . Partea 12: Serviciul Suplimentar de Intrare în Conferin (CONF)

SR EN 300356-14:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Sistemul de semnalizare nr. 7 (SS7). Partea de utilizator ISDN (ISUP) versiunea 4 pentru interfa a interna ional . Partea 14: Serviciul Suplimentar de Transfer Explicit al Apelului (ECT) SR EN 300356-15:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Sistemul de semnalizare nr. 7 (SS7). Partea de utilizator ISDN (ISUP) versiunea 4 pentru interfa a interna ional . Partea 15: Serviciul Suplimentar de Deviere a Apelului SR EN 300356-16:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Sistemul de semnalizare nr. 7 (SS7). Partea de utilizator ISDN (ISUP) versiunea 4 pentru interfa a interna ional . Partea 16: Serviciul Suplimentar de Men inere a Apelului (HOLD) SR EN 300356-17:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Sistemul de semnalizare nr. 7 (SS7). Partea de utilizator ISDN (ISUP) versiunea 4 pentru interfa a interna ional . Partea 17: Serviciul Suplimentar de Apel în A teptare (CW) SR EN 300356-18:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Sistemul de semnalizare nr. 7 (SS7). Partea de utilizator ISDN (ISUP) versiunea 4 pentru interfa a interna ional . Partea 18: Serviciul Suplimentar de Finalizare a Apelurilor c tre Abona ii Ocupa i (CCBS) SR EN 300356-19:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Sistemul de semnalizare nr. 7 (SS7). Partea de utilizator ISDN (ISUP) versiunea 4 pentru interfa a interna ional . Partea 19: Serviciul Suplimentar de Conferin în Trei (3PTY) SR EN 300356-2:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN): Sistemul de semnalizare nr. 7(SS7). Partea de utilizator ISDN (ISUP) versiunea 4 pentru interfa a interna ional . Partea 2: Serviciul suplimentar ISDN

SR EN 300356-20:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN): Sistemul de semnalizare nr. 7(SS7). Partea de utilizator ISDN (ISUP) versiunea 4 pentru interfa a interna ional . Partea 20: Serviciul Suplimentar de Finalizare a Apelurilor în Cazul Lipsei R spunsului (CCNR) SR EN 300356-21:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN): Sistemul de semnalizare nr. 7(SS7). Partea de utilizator ISDN (ISUP) versiunea 4 pentru interfa a interna ional . Partea 21: Serviciul Suplimentar de Respingere a Apelurilor Anonime (ACR) SR EN 300356-3:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN): Sistemul de semnalizare nr. 7(SS7). Partea de utilizator ISDN (ISUP) versiunea 4 pentru interfa a interna ional . Partea 3: Serviciul Suplimentar de Prezentare a Identific rii Liniei Chem toare (CLIP) SR EN 300356-4:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN): Sistemul de semnalizare nr. 7(SS7). Partea de utilizator ISDN (ISUP) versiunea 4 pentru interfa a interna ional . Partea 4: Serviciul Suplimentar de Restric ionare a Identific rii Liniei Chem toare (CLIR) SR EN 300356-5:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN): Sistemul de semnalizare nr. 7(SS7). Partea de utilizator ISDN (ISUP) versiunea 4 pentru interfa a interna ional . Partea 5: Serviciul Suplimentar de Prezentare a Identific rii Liniei Conectate ( COLP) SR EN 300359-2:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN): Serviciul suplimentar de finalizare a apelurilor c tre abona ii ocupa i (CCBS). Protocolul sistemului de semnalizare nr.1 pe linie digital de abonat (DSS1). Partea 2: Specifica ia Proform Declara iei de Conformitate a Implement rii Protocolului (PICS)

SR EN 300359-3:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN): Serviciul suplimentar de finalizare a apelurilor c tre abona ii ocupa i (CCBS). Protocolul sistemului de semnalizare nr.1 pe linie digital de abonat (DSS1). Partea 3: Specifica ia Structurii Setului de Teste i Scopurilor Testelor (TSS i TP) pentru utilizator SR EN 300359-5:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN): Serviciul suplimentar de finalizare a apelurilor c tre abona ii ocupa i (CCBS). Protocolul sistemului de semnalizare nr.1 pe linie digital de abonat (DSS1). Partea 5: Specifica ia Structurii Setului de Teste i Scopurilor Testelor (TSS i TP) pentru re ea SR EN 300443-2:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate de Band Larg (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 pe linie digital de abonat (DDS 2). Specifica ia stratului 3 al interfe ei utilizator-re ea B- ISDN pentru controlul apelului /suportului de baz . Partea 2:Specifica ia Proform Declara iei de Conformitate a Implement rii Protocolului (PICS) SR EN 300443-3:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate de Band Larg (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 pe linie digital de abonat (DDS 2). Specifica ia stratului 3 al interfe ei utilizator-re ea B- ISDN pentru controlul apelului /suportului de baz . Partea 3: Specifica ia Structurii Setului de Teste i Scopurile Testelor (TSS i TP) pentru utilizator SR EN 300443-4:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate de Band Larg (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 pe linie digital de abonat (DDS 2). Specifica ia stratului 3 al interfe ei utilizator-re ea B- ISDN pentru controlul apelului /suportului de baz . Partea 4: Specifica ie pentru Setul de Teste Abstracte (ATS) proform pentru informa ia suplimentar privind Implementarea Par ial a Protocolului pentru Testare (PIXIT) pentru utilizator

33

SR EN 300443-5:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate de Band Larg (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 pe linie digital de abonat (DDS 2). Specifica ia stratului 3 al interfe ei utilizator-re ea B- ISDN pentru controlul apelului /suportului de baz . Partea 5: Specifica ia Structurii Setului de Teste i Scopurile Testelor (TSS i TP) pentru re ea SR EN 300443-6:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate de Band Larg (B-ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 2 pe linie digital de abonat (DDS 2). Specifica ia stratului 3 al interfe ei utilizator-re ea B- ISDN pentru controlul apelului /suportului de baz . Partea 6: Specifica ie pentru Setul de Teste Abstracte (ATS) proform pentru informa ia suplimentar privind Implementarea Par ial a Protocolului pentru Testare (PIXIT) pentru re ea SR EN 301002-1:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Proceduri privind instrumentele de securitate (SET). Protocolul sistemului de semnalizare nr.1 pe linie digital de abonat (DSS1). Partea 1: Specifica ia protocolului SR EN 301002-2:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integate (ISDN). Proceduri privind instrumentele de securitate (SET). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 1 pe linie digital de abonat (DSS1). Partea 2: Specifica ia proform Declara iei de Conformitate a Implement rii Protocolului (PICS) SR EN 301002-3:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Proceduri privind instrumentele de securitate (SET). Protocolul sistemului de semnalizare nr.1 pe linie digital de abonat (DSS1). Partea 3: Specifica ia Structurii Setului de Teste i Scopurile Testelor (TSS i TP) pentru utilizator SR EN 301141-2:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Sistem de livrare de servicii multiple de band îngust (NMDS). Partea 2: Specifica ia proform Declara iei de conformitate (PICS) a Implement rii Protocolului

SR EN 301271:2002 FA 33.080 Re ea de management pentru telecomunica ii. Interfe e de management asociate cu punctul de referin VB5.1 SR EN 301276-3:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate de Band Larg (B-ISDN). Protocolul sistemului nr. 2 de semnalizare pe linie digital a abonatului (DSS 2). Caracteristicele conexiunii. Proceduri de modificare pentru parametrii debitului sustenabil de celule. Partea 3: Specifica ie privind Structura Setului de Teste i Scopurile Testelor (TSS i TP) pentru utilizator SR EN 301276-5:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate de Band Larg (B-ISDN). Protocolul sistemului nr. 2 de semnalizare pe linie digital a abonatului (DSS 2). Caracteristicele conexiunii. Proceduri de modificare pentru parametrii debitului sustenabil de celule. Partea 3: Specifica ie privind Structura Setului de Teste i Scopurile Testelor (TSS i TP) pentru re ea SR EN 301426:2002 FA 33.070.40 Sisteme i sta ii terestre pentru sateli i (SES). EN armonizat pentru sta iile mobile terestre pentru sateli i (LMES) cu rat mic de date i sta iile mobile maritime pentru sateli i (MMES) care nu sunt destina i comunica iilor în caz de oprire i siguran , ce opereaz în benzile de frecven e 1,5/1,6 GHz, acoperind cerin ele esen iale sub inciden a articolului 3.2 din directiva R&TTE SR EN 301428:2002 FA 33.070.40 Sisteme i sta ii terestre pentru sateli i (SES). EN armonizat pentru terminale cu deschidere foarte mic (VSAT). Sta iile terstre pentru sateli i emisie /recep ie numai emisie sau numai recep ie ce opereaz în benzile de frecven e 11/12/14 GHz ce respect cerin ele esen iale sub inciden a articolului 3.2 al directivei R&TTE SR EN 301430:2002 FA 33.070.40 Sisteme i sta ii terestre pentru sateli i (SES). EN armonizat pentru sta iile terestre transportabile pentru culegerea tirilor prin satelit (SNG TES) ce opereaz în benzile de recven 11-12/13-14 GHz ce respect cerim ele esen iale sub articolul 3.2 al directivei R i T

SR EN 301441:2002 FA 33.070.40 Sisteme i sta ii terestre pentru sateli i (SES). EN armonizat pentru sta ii terestre mobile (MES) ce includ sta iile de sol portabile pentru re elele de comunica ii personale prin satelit (S-PCN) în benzile 1,6/2,4 GHz sub serviciul mobil prin satelit (MSS) acoperind cerin ele esen iale sub inciden a articolului 3.2 din directiva R&TTE SR EN 301442:2002 FA 33.070.40 Sisteme i sta ii terestre pentru sateli i (SES). EN armonizat pentru sta ii terestre mobile (MES) ce includ sta iile terestre portabile pentru re elele de comunica ii personale prin satelit (S-PCN) în banda 2 GHz sub serviciul mobil prin satelit (MSS) acoperind cerin ele esen iale sub inciden a articolului 3.2 din directiva R&TTE SR EN 301443:2002 FA 33.070.40 Sisteme i sta ii terestre pentru sateli i (SES). EN armonizat pentru terminale cu deschidere foarte mic (VSAT). Sta iile terestre pentru sateli i, numai recep ie, recep ie i emisie, numai emisie, ce opereaz în benzile de frecven e de 4 GHz i 6 GHz ce respect cerin ele esen iale sub inciden a articolului 3.2 al directivei R&TTE SR EN 301473:2002 FA 33.070.40 Sisteme i sta ii terestre pentru sateli i (SES).Sta ii terestre pentru avia ie (AES) ce opereaz în serviciul mobil aeronautic prin satelit (AMSS)/ serviciul mobil prin satelit (MSS) i/sau serviciul mobil aeronautic prin satelit, pe rute stabilite (AMS(R)S)/ serviciul mobil prin satelit (MSS) SR EN 301486-2:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate de Band Larg (B-ISDN). Protocolul sistemului nr. 2 de semnalizare pe linie digital a abonatului (DSS 2). Caracteristicile conexiunii. Modificarea descriptorului de trafic ATM prin negociere de c tre posesorul conexiunii. Partea 2: Specifica ie proform Declara iei de conformitate privind Implementareaa Protocolului (PICS) SR EN 301486-3:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate de Band Larg (B-ISDN). Protocolul sistemului nr. 2 de semnalizare pe linie digital a abonatului (DSS 2). Caracteristicile conexiunii. Modificarea descriptorului de trafic ATM prin negociere de c tre posesorul conexiunii. Partea 3: Specifica ia Structurii Setului de Teste i Scopurile Testelor (TSS i TP) pentru utilizator

SR EN 301486-5:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate de Band Larg (B-ISDN). Protocolul sistemului nr. 2 de semnalizare pe linie digital a abonatului (DSS 2). Caracteristicile conexiunii. Modificarea descriptorului de trafic ATM prin negociere de c tre posesorul conexiunii. Partea 5: Specifica ia Structurii Setului de Teste i Scopurile Testelor (TSS i TP) pentru re ea SR EN 301487-3:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate de Band Larg (B-ISDN). Protocolul sistemului nr. 2 de semnalizare pe linie digital a abonatului (DSS 2).Capabilitatea c ii virtuale comutate. Partea 3: Specifica ie privind Structura Setului de Teste i Scopurile Testelor (TSS i TP) pentru utilizator SR EN 301487-5:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate de Band Larg (B-ISDN). Protocolul sistemului nr. 2 de semnalizare pe linie digital a abonatului (DSS 2).Capabilitatea c ii virtuale comutate. Partea 5: Specifica ie privind Structura Setului de Teste i Scopurile Testelor (TSS i TP) pentru re ea SR EN 301681:2002 FA 33.070.40 Sisteme i sta ii terestre pentru sateli i (SES). EN armonizat pentru sta iile terestre mobile (MES) ale sistemelor mobile geosta ionare prin satelit, incluzând sta iile de sol portabile pentru re elele de comunica ii personale prin satelit (S-PCN) în benzile 1,5/1,6 GHz în cadrul serviciului mobil prin satelit acoperind cerin ele esen iale sub inciden a articolului 3.2 din directiva R&TTE SR EN 301682:2002 FA 33.070.40 Sisteme i sta ii terestre pentru sateli i (SPCN). Facilit ile de control al re elei (NCF) pentru sta iile terestre mobile (MES), incluzând sta iile de sol portabile, pentru SPSN în benzile 1,5/1,6 GHz, ce furnizeaz comunica ii vocale i /sau de date în cadrul serviciului mobil prin satelit (MSS) SR EN 301816-2:2002 FA 33.080 Re ea digital cu servicii integrate de band larg (B-ISDN). Protocolul de semnalizare AAL tip 2. Set 1 de capabilit i. Partea 2: Specifica ia Proform Declara iei de Conformitate a Implement rii Protocolului (PICS)

35

SR EN 301816-3:2002 FA 33.080 Re ea digital cu servicii integrate de band larg (B-ISDN). Protocolul de semnalizare AAL tip 2. Set 1 de capabilit i. Partea 3:Specifica ia Structurii Setului de Teste i Scopurile Testelor (TSS i TP) SR EN 301931-1:2002 FA 33.080 Re ea inteligent . Setul 3 de capabilit i ale re elei inteligente (CS 3). Protocolul de aplica ie al re elei inteligente (INAP). Specifica ie de protocol. Partea 1: Aspecte comune SR EN 301931-2:2002 FA 33.080 Re ea inteligent . Setul 3 de capabilit i ale re elei inteligente (CS 3). Protocolul de aplica ie al re elei inteligente (INAP). Specifica ie de protocol. Partea 2: Interfa a SCF-SSF SR EN 301931-3:2002 FA 33.080 Re ea inteligent . Setul 3 de capabilit i ale re elei inteligente (CS 3). Protocolul de aplica ie al re elei inteligente (INAP). Specifica ie de protocol. Partea 3: Interfa a SCF-SRF SR EN 301931-4:2002 FA 33.080 Re ea inteligent . Setul 3 de capabilit i ale re elei inteligente (CS 3). Protocolul de aplica ie al re elei inteligente (INAP). Specifica ie de protocol. Partea 4: SDL-uri pentru interfa a SCF-SSF SR EN 302094-3:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 1 pe linie digital de abonat (DSS1) i Protocolul sistemului de semnalizare nr. 7 (SS7). Serviciul suplimentar de redirec ionare a apelului în cazul abonatului neg sit( CFNRc) pentru mobilitatea terminalului f r fir (CTM) faza 1. Partea 3: Specifica ia Structurii Setului de Teste i Scopurile Testelor (TSS i TP) pentru utilizator SR EN 302094-5:2002 FA 33.080 Re ea Digital cu Servicii Integrate (ISDN). Protocolul sistemului de semnalizare nr. 1 de abonat digitaal (DDS1) i a sistemului de semnalizare nr.7. Serviciul suplimentar pentru reapelarea în cazul apelului pierdut pentru mobilitatea terminalului f r cordon (CTM) faza 1. Partea 5: Specifica ia Structurii Setului de Teste i Scopurile Testelor (TSS i TP) pentru re ea

SR EN ISO 10807:2002 FA 29.260.20 Conducte. eav metalic ondulat pentru protec ia cablurilor electrice în atmosfere explozive

G

CONSTRUC II - INSTALA II, LUCR RI HIDROTEHNICE I DE ART , C I DE COMUNICA II FA

SR CR 12695:2002 65.040.30 Co uri metalice. Condi ii i metode de încercare a rezisten ei la coroziune

SR EN 1463-2:2002 93.080.20 Produse pentru marcarea rutier . Butoane retroreflectorizante. Partea 2: Incercare rutier SR EN 12056-1:2002 01.040.91 Re ele de evacuare gravita ional în interiorul cl dirilor. Partea 1: Cerin e generale i de performan FA

SR EN 12056-2:2002 FA 91.140.80 Re ele de evacuare gravita ional în interiorul cl dirilor. Partea 2: Sisteme pentru ape uzate, proiectare i calcul SR EN 12056-3:2002 FA 91.060.20 Re ele de evacuare gravita ional în interiorul cl dirilor. Partea 3: Sistem de evacuare a apelor meteorice, proiectare i calcul SR EN 12056-4:2002 FA 91.140.80 Re ele de evacuare gravita ional în interiorul cl dirilor. Partea 4: Sta ii de pompare a apelor uzate. Proiectare i calcul SR EN 12056-5:2002 91.140.80 Re ele de evacuare gravita ional în interiorul cl dirilor. Partea 5: Execu ie, încercare, instruc iuni de service, de exploatare i de între inere FA

SR EN 12068:2002 FA 23.040.99 Protec ie catodic . Acoperiri organice exterioare pentru protec ia împotriva coroziunii conductelor de o el îngropate sau imersate în conjunc ie cu protec ia catodic . Benzi i materiale contractibile

SR EN 12094-8:2002 FA 13.220.20 Instala ii fixe de lupt împotriva incendiului. Elemente constitutive pentru instala ii de stingere cu gaz. Partea 8: Cerin e i metode de încercare pentru racordurile flexibile ale sistemelor cu CO2 SR EN 12109:2002 91.140.80 Re ea de evacuare sub vid în interiorul cl dirilor FA

SR EN 12255-7:2002 13.060.30 Sta ii de epurare. Partea 7: Reactoare biologice cu pelicul fixat

FA

SR EN 12255-8:2002 FA 13.060.30 Sta ii de epurare. Partea 8: Depozitare i tratare n moluri SR EN 12255-9:2002 13.060.30 Sta ii de epurare. Partea 9: Controlul mirosurilor i ventila ie SR EN 12259-1+A1:2002 13.220.20 Sta ii de epurare. Partea 11: Sprinklere FA

SR EN 12190:2002 FA 91.100.30 Produse i sisteme pentru protec ia i repararea structurilor de beton .Metode de încerc ri . Determinarea rezisten ei la compresiune a mortarului de repara ii SR EN 12255-1:2002 FA 13.060.30 Sta ii de epurare. Partea 1: Principii generale de construc ie SR EN 12255-10:2002 FA 13.060.30 Sta ii de epurare. Partea 10: Principii de securitate SR EN 12255-11:2002 FA 13.060.30 Sta ii de epurare. Partea 11: Date generale cerute SR EN 12255-3:2002 13.060.30 Sta ii de epurare. Partea 3: Epur ri preliminare SR EN 12255-3:2000/AC:2002 13.060.30 Sta ii de epurare. Partea 3: Epur ri preliminare SR EN 12255-4:2002 13.060.30 Sta ii de epurare. Partea 4: Decantarea primar FA

FA

SR EN 12259-3:2002 FA 13.220.20 Protec ie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de lupt împotriva incendiilor. Componentele sistemului de tip sprinkler i cu ap pulverizat . Partea 3: Posturi de alarmare cu aer SR EN 12259-4:2002 FA 13.220.20 Protec ie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de lupt împotriva incendiilor. Componentele sistemului de tip sprinkler i cu ap pulverizat . Partea 4: Turbine hidraulice pentru alarmare SR EN 12354-1:2002 FA 91.120.20 Acustic în construc ii. Estimarea performan ei acustice a cl dirii plecând de la performan a elementelor. Partea 1: Izolare acustic la zgomote aeriene între dou înc peri SR EN 12354-2:2002 FA 91.120.20 Acustic în construc ii. Estimarea performan ei acustice a cl dirii plecând de la performan a elementelor. Partea 2: Izolare acustic la zgomotul de oc între dou înc peri SR EN 12354-3:2002 91.120.20 Acustic în construc ii. Calculul performan ei acustice a construc iilor plecând de la performan a elementelor. Partea 3: Izolarea la zgomotul aerian împotriva zgomotului exterior FA

FA

FA

SR EN 12255-5:2002 FA 13.060.30 Sta ii de epurare. Partea 5: Procedeu cu lagune SR EN 12255-6:2002 FA 13.060.30 Sta ii de epurare. Partea 6: Procedeu cu n moluri activate

37

SR EN 12354-4:2002 FA 91.120.20 Acustic în construc ii. Estimarea performan ei acustice a cl dirii plecând de la performan a elementelor. Partea 4: Transmiterea zgomotului interior înspre exterior SR EN 12416-2:2002 FA 13.220.20 Instala ii fixe de lupt contra incendiului. Sisteme de stingere cu pudr . Partea 2: Concep ie, construc ie i între inere SR EN 12473:2002 FA 23.040.99 Principii generale a protec iei catodice în apa m rii SR EN 12474:2002 FA 23.040.99 Protec ia catodic a conductelor submarine SR EN 12495:2002 FA 47.020.01 Protec ia catodic a structurilor de o el fixe în mare SR EN 12504-1:2002 FA 91.100.30 Încerc ri pe beton în structuri. Partea 1: Carote. Prelevare, examinare i încerc ri la compresiune SR EN 12512:2002 FA 21.060.01 Structuri de lemn. Metode de încercare. Încercarea ciclic a îmbin rilor realizate cu organe mecanice SR EN 12566-1:2002 FA 13.060.30 Sta ii mici de epurare a apelor uzate pân la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate SR EN 12615:2002 FA 91.080.40 Produse i sisteme pentru repararea structurilor de beton. Metode de încercare. Determinarea rezisten ei la forfecare SR EN 12636:2002 FA 91.100.30 Produse i sisteme pentru protec ia i repararea structurilor de beton. Metode de încercare. Determinarea aderen ei beton pe beton SR EN 12696:2002 77.060 Protec ia catodic a o elului în beton FA

SR EN 12763:2002 FA 13.06.60 Tuburi i accesorii de fibrociment pentru sisteme de evacuare pentru cl diri. Dimensiuni i condi ii tehnice de livrare SR EN 12954:2002 FA 23.040.99 Protec ia catodic a structurilor metalice îngropate sau imersate. Principii generale i aplica ie pentru canalizare SR EN ISO 4066:2002 01.100.30 Desene de cl diri i construc ii civile. Extrase de arm turi SR EN ISO 4157-1:2002 FA 01.100.30 Desene de construc ii. Sisteme de notare. Partea 1: Cl diri i p r i de cl diri Inlocuie te: SR ISO 4157-1:1996 SR EN ISO 4157-3:2002 FA 01.100.30 Desene de construc ii. Sisteme de notare. Partea 3: Identificatoare pentru înc peri SR EN ISO 4172:2002 01.100.30 Desene tehnice. Desene de construc ii. Desene de ansamblu pentru structuri prefabricate SR EN ISO 6284:2002 FA 01.100.30 Desene de construc ii. Indicarea abaterilor limit SR EN ISO 7437:2002 01.100.30 Desene tehnice. Desene de construc ii. Reguli generale pentru întocmirea desenelor de execu ie pentru elementele structurilor prefabricate SR EN ISO 7518:2002 01.100.00 Desene tehnice. Desene de construc ii. Reprezentarea simplificat a demol rilor i a reconstruc iilor SR EN ISO 7519:2002 01.100.30 Desene tehnice. Desene de construc ii. Principii generale de prezentare pentru desene de ansamblu i de montaj SR EN ISO 8560:2002 01.100.30 Desene tehnice. Desene de construc ii. Reprezentarea dimensiunilor, liniilor i caroiajelor

SR EN ISO 9431:2002 01.100.30 Desene de construc ii. Spa ii rezervate pentru desen, text i indicator pe plan ele de desen SR EN ISO 10534-1:2002 FA 91.120.20 Acustic . Determinarea coeficientului de absorb ie acustic i a impedan ei acustice cu tubul pentru impedan . Partea 1: Metoda factorului undelor sta ionare SR EN ISO 10534-2:2002 FA 91.120.20 Acustic . Determinarea coeficientului de absorb ie acustic i a impedan ei acustice cu tubul pentru impedan . Partea 2: Metoda func iei de transfer

SR EN 12390-1:2002 FA 91.100.30 Încercare pe beton înt rit. Partea 1: Form , dimensiuni i alte condi ii pentru epruvete i tipare SR EN 12390-2:2002 91.100.30 Încercare pe beton înt rit. Partea 2: Preg tirea i conservarea epruvetelor pentru încerc ri de rezisten FA

SR EN 12390-3:2002 FA 91.100.30 Încercare pe beton înt rit. Partea 3: Rezisten a la compresiune a epruvetelor SR EN 12390-4:2002 FA 91.100.30 Încercare pe beton înt rit. Partea 4: Rezisten a la compresiune. Caracteristicile ma inilor de încercare SR EN 12390-5:2002 FA 91.100.30 Încercare pe beton înt rit. Partea 5: Rezisten a la întindere prin încovoiere a epruvetelor SR EN 12390-6:2002 91.100.30 Încercare pe beton înt rit. Partea 6: Rezisten a la întindere prin despicare a epruvetelor Inlocuie te: STAS 1275-88 SR EN 12390-7:2002 91.100.30 Încercare pe beton înt rit. Partea 7: Densitatea betonului înt rit FA FA

H

MATERIALE DE CONSTRUC II I SILICOCERAMICE FA

SR CR 12793:2002 91.100.30 Determinarea adâncimii stratului de carbonatare a betonului înt rit SR CR 13933:2002 91.100.10 Ciment de zid rie. Incercare pentru lucrabilitate (coeziune)

FA

SR CR 14245:2002 FA 03.120.20 Ghid pentru aplicarea EN 197-2 ''Evaluarea Conformit ii'' SR EN 12103:2002 FA 79.100 Îmbr c minte rezistent la oc pentru pardoseal . Substrat de plut . Specifica ie SR EN 12350-5:2002 91.100.30 Încercare pe beton proasp t. Partea 5: Încercare cu masa de r spândire SR EN 12350-6:2002 91.100.30 Încercare pe beton proasp t. Partea 6: Densitate SR EN 12371:2002 73.020 Metode de încercare a pietrei naturale. Determinarea rezisten ei la înghe Inlocuie te: STAS 6200/15-83 FA

SR EN 12390-8:2002 FA 91.100.30 Încercare pe beton înt rit. Partea 8: Adâncimea de p trundere a apei sub presiune Inlocuie te: STAS 3519-76 SR EN 12466:2002 01.040.97 Îmbr c minte rezistent la oc pentru pardoseal . Vocabular FA

FA

FA

SR EN 12504-2:2002 FA 91.100.30 Încerc ri pe beton în structuri. Partea 2: Încerc ri nedistructive. Determinarea num rului de recul SR EN 12585:2002 FA 23.040.50 Aparatur , evi i racorduri de sticl . evi i racorduri de la DN 15 pân la DN 1000. Compatibilitate i interschimbabilitate

39

SR EN 12670:2002 01.040.73 Piatr natural . Terminologie

FA

SR EN 12808-1:2002 FA 83.180 Adezivi i mortare de rosturi pentru pl ci. Partea 1: Determinarea rezisten iei chimice a mortarelor pe baz de r ini reactive SR EN 12808-2:2002 FA 91.100.10 Mortare de rosturi pentru pl ci. Partea 2: Determinarea rezisten ei la abraziune SR EN 12808-3:2002 FA 91.100.10 Mortare de rosturi pentru pl ci. Partea 3: Determinarea rezisten ei la întindere din încovoiere i compresiune SR EN 12808-4:2002 FA 91.100.10 Mortare de rosturi pentru pl ci. Partea 4: Determinarea contrac iei SR EN 12808-5:2002 FA 91.100.10 Mortare de rosturi pentru pl ci. Partea 5: Determinarea absorb iei de ap SR EN 12898:2002 81.040.20 Sticl pentru construc ii. Determinarea emisivit ii SR EN 12956:2001/A1:2002 91.180 Tapete în rulouri. Determinarea dimensiunilor, liniarit ii, rezisten ei la sp lare cu buretele i a lavabilit ii SR EN 27389:2002 91.100.50 Construc ii imobiliare. Produse pentru rosturi. Determinarea reveniri elastice FA

SR EN 29048:2002 91.100.50 Construc ii imobiliare. Produse pentru rosturi. Determinarea extrudabilit ii chiturilor cu ajutorul unui aparat standardizat

FA

SR EN ISO 4535:2002 FA 25.220.50 Emailuri vitrifiate. Aparatur pentru determinarea rezisten ei la solu iile calde de detergent utilizate pentru sp larea textilelor SR EN ISO 4796-1:2002 71.040.20 Sticl rie de laborator.Butelii. Partea 1: Butelii cu gât filetat Inlocuie te: STAS 2413-87 SR EN ISO 4796-2:2002 71.040.20 Sticl rie de laborator.Butelii. Partea 2: Butelii cu gât conic Inlocuie te: STAS 2413-87 SR EN ISO 4796-3:2002 71.040.20 Sticl rie de laborator. Butelii. Partea 3: Butelii cu tub lateral Inlocuie te: STAS 2413-87 SR EN ISO 8289:2002 FA 25.220.50 Emailuri vitrificate. Încercarea la tensiune joas pentru detectarea i localizarea defectelor SR EN ISO 8290:2002 FA 25.220.50 Emailuri vitrificate.Determinarea rezisten ei la acid sulfuric la temperatura mediului ambiant SR EN ISO 8290:1998/AC:2002 FA 25.220.50 Emailuri vitrificate.Determinarea rezisten ei la acid sulfuric la temperatura mediului ambiant SR EN ISO 9047:2002 FA 91.100.50 Construc ii imobiliare. Chituri. Determinarea propriet ilor de adeziune/ coeziune la temperaturi variabile SR EN ISO 10563:2002 FA 91.100.50 Construc ii imobiliare. Chituri pentru rosturi. Determinarea varia iei masei i a volumului FA FA FA

FA

FA

SR EN 27390:2002 FA 91.100.50 Construc ii imobiliare. Produse pentru rosturi. Determinarea rezisten ei la curgere SR EN 28339:2002 FA 91.100.50 Construc ii imobiliare. Produse pentru rostruri. Chituri. Determinarea propriet ilor elastice SR EN 28340:2002 FA 91.100.50 Construc ii imobiliare. Produse pentru rostruri. Chituri. Determinarea propriet ilor elastice la men inerea deform rii

SR EN ISO 10590:2002 FA 91.100.50 Construc ii imobiliare. Chituri. Determinarea propriet ilor de adeziune / coeziune, sub deformare men inut , dup imersie în ap SR EN ISO 10591:2002 FA 91.100.50 Construc ii imobiliare. Chituri. Determinarea propriet ilor de adeziune / coeziune, dup imersie în ap SR EN ISO 15695:2002 FA 25.220.50 Emailuri vitrifiate. Determinarea rezisten ei la sgâriere a suprafe elor emailate SR ENV 12212:2002 FA 81.060.99 Ceramici tehnice avansate. Metod unitar pentru clasificare SR ENV 12289:2002 81.060.20 Ceramici tehnice avansate. Propriet i mecanice ale compozitelor ceramice la temperatura ambiant . Determinarea caracteristcilor în planul de forfecare FA

K

SILVICULTUR , INDUSTRIA LEMNULUI, CELULOZEI, HÂRTIEI I INDUSTRIA POLIGRAFIC

SR CR 14244:2002 FA 71.100.50 Durabilitatea lemnului i a derivatelor din lemn. Recomand ri pentru m surarea emisilor în mediul înconjur tor din lemnul tratat aflat în lucru SR EN 12196:2002 FA 97.220.30 Echipament de gimnastic . Capre pentru s rituri. Cerin e de func ionare i de securitate, metode de încercare SR EN 12197:2002 FA 97.220.30 Echipament de gimnastic . Bare fixe. Cerin e de securitate i metode de încercare SR EN 12221-1:2002 97.190 Mese de înf at de uz casnic. Partea 1: Cerin e de securitate SR EN 12221-2:2002 97.190 Mese de înf at de uz casnic. Partea 2: Metode de încercare FA

FA

SR ENV 12290:2002 FA 81.060.20 Ceramici tehnice avansate. Propriet i mecanice ale compozitelor ceramice la temperatura ridicat sub atmosfer inert . Determinarea caracteristicilor la compresiune SR ENV 12788:2002 FA 81.060.99 Ceramici tehnice avansate. Propriet i mecanice ale compozitelor ceramice la temperatura ridicat sub atmosfer inert . Determinarea rezisten ei la încovoiere SR ENV 12789:2002 FA 81.060.99 Ceramici tehnice avansate. Propriet i mecanice ale compozitelor ceramice la temperatura ridicat în aer la presiune atmosferic . Determinarea rezisten ei la încovoiere SR ENV 12923-2:2002 FA 81.060.20 Ceramici tehnice avansate-ceramici monolitice. Partea 2: Determinarea oxid rii

SR EN 12346:2002 FA 97.220.30 Echipament de gimnastic . Spaliere, sc ri i cadre de c rare. Cerin e de securitate i metode de încercare SR EN 12432:2002 FA 97.220.30 Ehipament de gimnastic . Bârne. Cerin e de func ionare i de securitate, metode de încercare SR EN 12503-1:2002 FA 97.220.30 Saltele pentru sport. Partea 1: Saltele pentru gimnastic , cerin e de securitate SR EN 12503-2:2002 FA 97.220.30 Saltele pentru sport. Partea 2: Saltele pentru s rituri cu pr jina i în în l ime, cerin e de securitate SR EN 12503-3:2002 FA 97.220.30 Saltele pentru sport. Partea 3: Saltele pentru judo, cerin e de securitate

41

SR EN 12503-4:2002 FA 97.220.30 Saltele pentru sport. Partea 4: Determinarea caracteristicilor de amortizare la oc SR EN 12503-5:2002 FA 97.220.30 Saltele pentru sport. Partea 5: Determinarea caracteristicilor antiderapante la baz SR EN 12503-6:2002 FA 97.220.30 Saltele pentru sport. Partea 6: Determinarea caracteristicilor antiderapante la fa a superioar SR EN 12503-7:2002 FA 97.220.30 Saltele pentru sport. Partea 7: Determinarea rigidit ii statice SR EN 12655:2002 FA 97.220.30 Echipament de gimnastic . Inele. Cerin e de func ionare i de securitate, metode de încercare SR EN 26891:2002 91.080.20 Structuri de lemn. Îmbin ri cu elemente mecanice de fixare. Principii generale pentru determinarea caracteristicilor de rezisten i deformare SR EN ISO 5267-1:2002 85.040 Celuloze. Determinarea capacit ii de deshidratare. Partea 1: Metoda SchopperRiegler Inlocuie te: STAS 6095/4-90 SR EN ISO 5269-1:2002 FA 85.040 Celuloze. Preg tirea foilor de laborator pentru încerc ri fizice. Partea 1: Metoda formatorului conven ional SR ENV 12037:2002 FA 71.100.50 Produse de protec ie a lemnului. Încerc ri în condi ii de exploatare normal , pentru determinarea eficacit ii de protec ie a unui produs de protec ie a lemnului în afara contactului cu solul. Metoda cu un ansamblu cu îmbinare prin suprapunere SR ENV 12038:2002 FA 71.100.50 Produse de protec ie a lemnului. Pl ci de baz de lemn. Metod de încercare pentru determinarea rezisten ei la ciuperci basidiomycete lignicole

L

CHIMIE

SR CR 14061:2002 FA 65.080 Îngr minte. Determinarea tendin ei de pr fuire SR CR 14269:2002 FA 71.100.80 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinat consumului uman. Ghid pentru achizi ie SR CR 14376:2002 FA 83.180 Adezivi pentru h rtie i carton, ambalaje i produse sanitare de unic folosin . Descriere i evaluare a procesului de priz SR EN 12028:2002 FA 83.180 Benzi autoadezive. M surarea alungirii sub sarcin static SR EN 12092:2002 83.180 Adezivi. Determinarea viscozit ii Inlocuie te: STAS 6615/1-74 FA

SR EN 12174:2002 FA 71.100.80 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinat consumului uman. Hexaflorurosilicat de sodiu SR EN 12201-4:2002 FA 23.060.01 Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru alimentare cu ap . Polietilen (PE). Partea 4: Robinete SR EN 12436:2002 FA 83.180 Adezivi pentru structuri portante de lemn. Adezivi pe baz de cazein . Clasificare i cerin e de performan SR EN 12546-1:2002 FA 67.250 Materiale i articole în contact cu produsele alimentare. Recipiente izolante de uz casnic. Partea 1: Specifica ii referitoare la recipiente izolante, butelii i c ni izolante SR EN 12546-2:2002 FA 67.250 Materiale i articole în contact cu produsele alimentare. Recipiente izolante de uz casnic. Partea 2: Specifica ii pentru sacii izolan i i cutii izolante

SR EN 12546-3:2002 FA 67.250 Materiale i articole în contact cu produsele alimentare. Recipiente izolante de uz casnic. Partea 3: Specifica ii pentru acumulatori termici SR EN 12571:2002 FA 67.250 Materiale i articole în contact cu produsele alimentare.Containere pentru transport de cutii de aprovizionare care con in produse alimentare preparate. Prescrip ii termice i de igien i metode de încercare SR EN 12654-2:2002 59.100.10 Sticl textil . Fire. Partea 2: Metode de încercare i specifica ii generale FA

SR EN 12877-2:2002 FA 83.040.30 Materiale de colorare a materialelor plastie. Determinarea stabilit ii culorii la c ldur în timpul proces rii materialelor de colorare în materiale plastice. Partea 2: Determinarea prin formare prin injec ie SR EN 12877-3:2002 FA 83.140.30 Materiale de colorare a materialelor plastie. Determinarea stabilit ii culorii la c ldur în timpul proces rii materialelor de colorare în materiale plastice. Partea 3: Determinarea prin încercare cu etuva SR EN 12877-4:2002 FA 83.040.30 Materiale de colorare a materialelor plastie. Determinarea stabilit ii culorii la c ldur în timpul proces rii materialelor de colorare în materiale plastice. Partea 4: Determinarea prin calandrare pe val SR EN 12902:2002 FA 71.100.80 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinat consumului uman. Materiale anorganice de filtrare i de suport. Metode de încercare SR EN 12960:2002 FA 83.180 Adezivi pentru hârtie, carton, ambalaje i produse sanitare de unic folosin . Determinarea rezisten ei la forfecare SR EN 12963:2002 83.180 Adezivi. Determinarea con inutului de monomeri liberi în adezivii pe baz de polimeri sintetici FA

SR EN 12654-3:2002 FA 59.100.10 Sticl textil . Fire. Partea 3: Condi ii tehnice generale pentru aplica ii generale SR EN 12702:2002 FA 83.180 Adezivi pentru hârtie i carton, ambalaje i produse sanitare de unic folosin . Determinarea comportamentului la stocare a straturilor poten ial adezive SR EN 12703:2002 FA 83.180 Adezivi pentru hârtie i carton, ambalaje i produse sanitare de unic folosin . Determinarea flexibilit ii la temperatur joas sau a temperaturii de fisurare la frig SR EN 12704:2002 FA 83.180 Adezivi pentru hârtie i carton, ambalaje i produse sanitare de unic folosin . Determinarea form rii de spum pentru adezivii pe baz de ap SR EN 12765:2002 FA 83.180 Clasificarea adezivilor pe baz de r ini termorigide pentru aplica ii nestructurale SR EN 12875-2:2002 FA 67.250 Rezisten a mecanic la ma ina de sp lat vase a ustensilelor de uz casnic. Partea 2: Inspec ia articolelor ne-metalice SR EN 12877-1:2002 FA 83.040.30 Materiale de colorare a materialelor plastie. Determinarea stabilit ii culorii la c ldur în timpul proces rii materialelor de colorare în materiale plastice. Partea 1: Introducere general

SR EN 12964:2002 FA 83.180 Adezivi pentru piele i materiale de înc l minte. Adezivi de înalt rezisten . Încercarea rezisten ei la c ldur a îmbin rii la temperatur ridicat SR EN 12971-2:2002 FA 59.100.10 Materiale de ranforsare. Specifica ie pentru fire de sticl t iate. Partea 2: Metode de încercare i condi ii tehnice generale SR EN 12971-3:2002 FA 59.100.10 Materiale de ranforsare. Specifica ie pentru fire de sticl t iate. Partea 3: Condi ii tehnice specifice

43

SR EN 12980:2002 FA 67.250 Materiale i articole în contact cu produsele alimentare. Obiecte nemetalice de uz industrial pentru buc t rie i transportul hranei. Metod de încercare care permite determinarea rezisten ei la oc SR EN 12983-1:2002 97.040.60 Articole de g tit. Articole de g tit de uz casnic pentru ma ini de g tit i plite de copt. Partea 1: Cerin e generale FA

SR EN ISO 4651:2002 FA 83.100 Materiale plastice i cauciucuri alveolare. Determinarea capacit ii de amortizare dinamic SR EN ISO 4671:2002 FA 23.040.70 Furtunuri i furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc i materiale plastice. Metode de m surare a dimensiunilor Inlocuie te: SR EN 24671:1996 SR EN ISO 4672:2002 FA 23.040.70 Furtunuri de cauciuc i materiale plastice. Încerc ri de flexibilitate la temperaturi mai sc zute decât temperatura ambiant SR EN ISO 5771:2002 FA 71.120.30 Furtunuri i furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc, pentru transferul amoniacului anhidru. Specifica ie SR EN ISO 6186:2002 FA 83.080.00 Materiale plastice. Determinarea capacit ii de curgere SR EN ISO 6224:2002 FA 23.040.70 Furtunuri de materiale plastice, cu arm tur texil , de uz general, pentru ap . Specifica ie SR EN ISO 6259-1:2002 FA 23.040.20 evi de materiale termoplastice. Determinarea caracteristicilor de trac iune. Partea 1: Metod general de încercare SR EN ISO 6402-1:2002 FA 83.080.20 Materiale plastice . Materiale pentru injec ie i extrudare pe baz de acrilonitril-stirenacrilat (ASA), acrilonitril-(etilen -propilen dien )-stiren (ACS). Partea 1: Sistem de codificare i baz pentru specifica ii SR EN ISO 6803:2002 FA 23.040.70 Furtunuri i furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc sau materiale plastice. Încercarea la impulsuri de presiune hidraulic , f r flexiuni SR EN ISO 6806:2002 FA 27.060.10 Furtunuri i furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc, pentru arz toare cu combustibil lichid. Specifica ie

SR EN 14173:2002 FA 83.180 Adezivi structurali. Încercarea la desprindere prin jupuire în T pentru un ansamblu lipit flexibil pe suport flexibil Inlocuie te: SR ISO 11339:1997 SR EN 24641/AC:2002 FA 23.040.70 Furtunuri de cauciuc pentru aspira ia i refularea apei. Specifica ii SR EN 28029:2002 FA 23.040.70 Furtunuri de materiale plastice. Furtunuri pentru ap , colapsabile, de uz general, ranforsate cu materiale textile. Specifica ie SR EN ISO 4080:1995/AC:2002 FA 23.040.70 Furtunuri i furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc i materiale plastice. Determinarea permeabilit ii la gaze SR EN ISO 4590:2002 FA 83.100 Materiale plastice alveolare. Determinarea procentajului volumic de celule deschise i închise a materialelor rigide SR EN ISO 4600:2002 FA 83.080 Materiale plastice. Determinarea fisur rii sub tensiune într-un mediu dat (ESC). Metoda prin penetrarea cu bil sau cu poanson SR EN ISO 4623-1:2002 FA 87.040 Vopsele i lacuri. Determinarea rezisten ei la coroziune filiform . Partea 1: Suporturi de o el Inlocuie te: SR ISO 4623:1993 SR EN ISO 4638:2002 83.100 Materiale plastice alveolare flexibile. Determinarea permeabilit ii la aer FA

SR EN ISO 6945:1996/A1:2002 FA 23.040.70 Furtunuri de cauciuc. Determinarea rezisten ei la abraziune a stratului exterior SR EN ISO 7214:2002 FA 83.100 Materiale plastice alveolare. Polietilen . Metode de încercare SR EN ISO 7231:2002 FA 83.100 Materiale polimerice alveolare flexibile. Metod de evaluare a indicelui de curger a aerului la sc derea constant a presiunii SR EN ISO 7233:2002 FA 23.040.70 Furtunuri i furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc i materiale plastice. Determinarea rezisten ei la aspira ie SR EN ISO 7253:2002 FA 87.040 Vopsele i lacuri. Determinarea rezisten ei la cea salin neutr Inlocuie te: SR ISO 7253:1995 SR EN ISO 7662:2002 FA 23.040.70 Furtunuri de cauciuc i materiale plastice. Determinarea rezisten ei la abraziune a stratului interior SR EN ISO 8032:2002 FA 23.040.70 Furtunuri cu racorduri la capete, de cauciuc i materiale plastice. Încercarea la flexiune combinat cu impulsuri de presiune (încercarea semi-omega) SR EN ISO 8303:2002 FA 23.040.70 Furtunuri i tuburi de cauciuc i materiale plastice. Determinarea transmisiei lichidelor prin pere ii furtunurilor i tuburilor SR EN ISO 8501-1:2002/Suplement FA 87.040 Preg tirea suporturilor de o el înaintea aplic rii vopselelor i produselor similare. Evaluarea vizual a cur eniei suprafe ei. Supliment informativ la partea 1: Exemple de fotografii reprezentative de modific ri de aspect ale suporturilor de o el decapate cu diferite materiale abrazive

SR EN ISO 8501-1:2002 FA 87.040 Preg tirea suporturilor de o el înaintea aplic rii vopselelor i produselor similare. Evaluarea vizual a cur eniei suprafe ei. Partea 1: Grade de ruginire i grade de preg tire a suporturilor de o el neacoperite i a suporturilor de o el dup îndep rtarea acoperirilor anterioare SR EN ISO 8501-2:2002 FA 87.020 Preg tirea suporturilor de o el înaintea aplic rii vopselelor i produselor similare. Evaluarea vizual a cur eniei suprafe ei. Partea 2: Grade de preg tire a suporturilor de o el acoperite anterior, dup îndep rtarea local a acoperirilor SR EN ISO 8502-6:2002 FA 87.020 Preg tirea suporturilor de o el înaintea aplic rii vopselelor i produselor similare. Încerc ri de evaluare a cur eniei suprafe ei. Partea 6: Extrac ia contaminan ilor solubili în vederea analizei. Metoda Bresle SR EN ISO 8502-9:2002 FA 87.020 Preg tirea suporturilor de o el înaintea aplic rii vopselelor i produselor similare. Încerc ri de evaluare a cur eniei suprafe ei. Partea 9: Metoda in situ pentru determinarea s rurilor solubile în ap prin conductometrie SR EN ISO 8504-2:2002 FA 25.220.10 Preg tirea suporturilor de o el înaintea aplic rii vopselelor i produselor similare. Metode de preg tire a suprafe ei. Partea 2: Decapare cu jet abraziv Inlocuie te: SR ISO 8504-2:1995 SR EN ISO 8504-3:2002 FA 25.220.10 Preg tirea suporturilor de o el înaintea aplic rii vopselelor i produselor similare. Metode de preg tire a suprafe ei. Partea 3: Cur are manual i mecanic Inlocuie te: SR ISO 8504-3:1995 SR EN ISO 8580:2002 FA 23.040.70 Furtunuri de cauciuc i materiale plastice. Determinarea rezisten ei la radia ii ultraviolete, în condi ii statice SR EN ISO 9397:2002 83.080.10 Materiale plastice. R ini fenolice. Determinarea aldehidei formice libere. Metoda cu clorhidrat de hidroxilamin Inlocuie te: SR ISO 9397:1994 FA

45

SR EN ISO 9653:2002 83.180 Adezivi. Încercarea de rezisten forfecare a îmbin rii cu adeziv Inlocuie te: SR EN 29653:1999

FA la oc prin

SR EN ISO 12944-5:2002 FA 87.020 Vopsele i lacuri. Protec ia prin sisteme de vopsire a structurilor de o el împotriva coroziunii. Partea 5: Sisteme de vopsire SR EN ISO 12944-6:2002 FA 87.020 Vopsele i lacuri. Protec ia prin sisteme de vopsire a structurilor de o el împotriva coroziunii. Partea 6: Metode de încercare de laborator pentru evaluarea performan ei SR EN ISO 12944-7:2002 FA 87.020 Vopsele i lacuri. Protec ia prin sisteme de vopsire a structurilor de o el împotriva coroziunii. Partea 7: Executarea i supravegherea lucr rilor de vopsire SR EN ISO 12944-8:2002 FA 87.020 Vopsele i lacuri. Protec ia prin sisteme de vopsire a structurilor de o el împotriva coroziunii. Partea 8: Specifica ii pentru lucr ri noi i pentru lucr ri de între inere SR ENV 12108:2002 FA 23.040.01 Sisteme de canalizae de materiale plastice. Ghid pentru instalarea în interiorul cl dirilor a sistemelor de canalizare sub presiune, pentru ap cald i rece destinate consumului uman SR ENV 12836:2002 FA 71.100.40 Agen i activi de suprafa . Determinarea cifrei de ap produselor alcoxilate SR ENV 12875-1:2002 FA 67.250 Rezisten a mecanic la ma ina de sp lat vase a ustensilelor de uz casnic. Partea 1: Metod de încercare de referin M TEXTILE I PIEL RIE

SR EN ISO 9665:2002 FA 83.180 Adezivi. Clei animal. Metode de e antionare i încercare Inlocuie te: STAS 88-90* STAS 89-86 SR EN ISO 10350-2:2002 FA 83.120 Materiale plastice. Achizi ionarea i prezentarea datelor intrinseci comparabile. Partea 2: Materiale plastice armate cu fibre lungi SR EN ISO 10724-1:2002 FA 83.080.10 Materiale plastice. Prepararea prin injec ie a epruvetelor din compozi ii de formare termorigide sub form de pulbere (PMC). Partea 1: Principii generale i prepararea epruvetelor cu utiliz ri multiple SR EN ISO 10960:2002 FA 23.040.70 Furtunuri de cauciuc i materiale plastice. Evaluarea rezisten ei la ozon în condi ii dinamice SR EN ISO 10964:2002 FA 83.180 Adezivi. Determinarea cuplului de torsiune la fixarea filetelor lipite cu adezivi anaerobici SR EN ISO 12944-1:2002 FA 87.020 Vopsele i lacuri. Protec ia prin sisteme de vopsire a structurilor de o el împotriva coroziunii. Partea 1: Introducere general SR EN ISO 12944-2:2002 FA 87.020 Vopsele i lacuri. Protec ia prin sisteme de vopsire a structurilor de o el împotriva coroziunii. Partea 2: Clasificare a mediului SR EN ISO 12944-3:2002 FA 87.020 Vopsele i lacuri. Protec ia prin sisteme de vopsire a structurilor de o el împotriva coroziunii. Partea 3: Proiectare i dispozi ii constructive SR EN ISO 12944-4:2002 FA 87.020 Vopsele i lacuri. Protec ia prin sisteme de vopsire a structurilor de o el împotriva coroziunii. Partea 4: Tipuri de suprafe e i de preg tire a suprafe elor

SR EN 12240:2002 FA 61.040 Fermoare autogripante. Determinarea l imii totale i a celei utile a benzilor i l imii utile a unui fermoar SR EN 12242:2002 61.040 Fermoare autogripante. Determinarea rezisten ei la desprindere FA

SR EN 12586:2002 97.190 Articole de puericultur . Elemente de sus inere pentru susete. Cerin e de securitate i metode de incercare

FA

SR EN ISO 4045:2002 59.140.30 Piei finite. Determinarea pH Inlocuie te: STAS 8628-70 SR EN ISO 4047:2002 59.140.30 Piei finite. Determinarea cenu ii totale sulfatate i a cenu ii sulfatate insolubil în ap Inlocuie te: STAS 7841-67 SR EN ISO 4048:2002 59.140.30 Piei finite. Determinarea substan elor extractibile în diclormetan Inlocuie te: STAS 8995-90 SR EN ISO 5399:2002 59.140.30 Piei finite. Determinarea con inutului de s ruri de magneziu solubile în ap . Metoda titrimetric cu EDTA Inlocuie te: STAS 723/13-75 SR EN ISO 6179:2002 FA 59.080.40 Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Folii de cauciuc i suporturi textile acoperite cu cauciuc. Determinarea vitezei de transmisie a lichidelor volatile (metoda gravimetric ) SR EN ISO 15487:2002 FA 59.080.01 Materiale textile. Metode de evaluare a aspectului îmbr c mintei i a altor produse textile finite dup sp lare i uscare casnice N INDUSTRIA ALIMENTAR

SR EN 12744:2002 FA 61.060 Înc l minte. Metode de încercare pentru bran uri. Rezisten a la exfoliere SR EN 12759:2002 FA 59.080.40 Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice. Determinarea rezisten ei la lichide SR EN 12773:2002 FA 61.060 Înc l minte. Metode de încercare pentru t lpi exterioare. Rezisten a punctului de cus tur SR EN 12774:2002 FA 61.060 Înc l minte. Metode de încercare pentru bran uri. Rezisten a la exfoliere SR EN 12801:2001/A1:2002 FA 61.060 Înc l minte. Metode de încercare pentru bran uri, acoperi uri de bran i c ptu eli. Rezisten a la transpira ie Inlocuie te: STAS 8712-70 SR EN 12868:2002 FA 97.190 Articole de puericultur . Metode pentru determinarea eliber rii de N-nitrozabile din tetine i susete de elastomeri sau de cauciuc SR EN 12935:2002 59.040 Pene i puf. Cerin e de igien FA i de cur are

SR EN 12945-2:2002 FA 59.080.10 Materiale textile. Determinarea tendin ei es turilor de a se sc mo a i de a face piling. Partea 2: Metoda Martindale modificat SR EN 13542:2002 FA 59.040 Produse manufacturate umplute cu pene i puf. Metode pentru determinarea indicelui de compresibilitate a îmbr c mintei SR EN ISO 4044:2002 59.140.30 Piei finite. Preg tirea probei de analizat pentru analize chimice

SR EN ISO 5377:2002 FA 67.180.20 Produse de hidroliz ale amoniului. Determinarea puterii reduc toare i a echivalentului în dextroz . Metoda Lane i Eynon cu titru constant SR EN ISO 5378:2002 FA 67.180.20 Amidon i produse derivate. Determinarea con inutului de azot prin metoda Kjeldahl. Metoda spectrofotometric SR EN ISO 5381:2002 FA 67.180.20 Produse de hidroliz ale amidonului. Determinarea con inutului de ap . Metoda Karl Fischer modificat

47

SR EN ISO 5508:2002 FA 67.200.10 Uleiuri i gr simi de origine vegetal i animal . Analiza prin cromatografie în faz gazoas a esterilor metilici ai acizilor gra i SR EN ISO 6320:2002 FA 67.200.10 Gr simi i uleiuri de origine animal i vegetal . Determinarea indicelui de refrac ie SR EN ISO 6800:2002 FA 67.200.10 Uleiuri i gr simi de origine vegetal i animal . Determinarea compozi iei de acizi gra i în pozi ia 2 din moleculele de trigliceride SR EN ISO 6885:2002 FA 67.200.10 Uleiuri i gr simi de origine vegetal i animal . Determinarea indicelui de anisidin SR EN ISO 8261:2002 FA 07.100.30 Lapte i produse de lapte. Ghid pentru preg tirea e antioanelor pentru încerc ri, a suspensiilor ini iale i dilu iilor decimale în vederea examenului microbiologic Inlocuie te: SR ISO 8261:1996 SR EN ISO 8292:2002 FA 67.200.10 Uleiuri i gr simi de origin animal . Determinarea con inutului de gr simi solide. Metoda prin rezonan magnetic nuclear pulsatorie SR EN ISO 8294:2002 FA 67.200.10 Uleiuri i gr simi de origin animal . Determinarea con inutului de cupru, fier i nichel. Metoda prin spectrometrie de absorb ie atomic i cuptor cu grafit SR EN ISO 8420:2002 67.200.10 Uleiuri i gr simi de origina vegetala i animal . Determinarea con inutului de compu i polari FA

SR EN ISO 8968-4:2002 FA 67.100.10 Lapte. Determinarea con inutului de azot. Partea 4: Determinarea con inutului de azot nonproteic SR EN ISO 8968-5:2002 FA 67.100.10 Lapte. Determinarea con inutului în azot. Partea 5: Determinarea con inutului în azot proteic SR EN ISO 9832:2002 67.200.10 Uleiuri i gr simi de origine vegetal i animal . Determinarea con inutului de hexan tehnic rezidual SR EN ISO 12193:2002 67.200.10 Gr simi i uleiuri de origine animal i vegetal . Determinarea con inutului de plumb. Metoda prin spectrometrie de absorb ie atomic cu cuptor de grafit SR EN ISO 12228:2002 67.200.10 Gr simi i uleiuri de origine animal i vegetal . Determinarea con inutului de Steroli individuali i totali. Metoda prin cromatografie în faz gazoas FA

FA

FA

SR EN ISO 14673-1:2002 FA 67.100.01 Lapte i produse de lapte. Determinarea con inutului în nitra i i nitri i. Partea 1: Metoda prin reducere cu cadmiu i spectrometrie SR EN ISO 14673-2:2002 FA 67.100.01 Lapte i produse de lapte. Determinarea con inutului în nitra i i nitri i. Partea 2: Metoda prin analiza de curgere segmentat (Metod de rutin ) SR EN ISO 14673-3:2002 FA 67.100.01 Lapte i produse de lapte. Determinarea con inutului în nitra i i nitri i- Partea 3: Metoda prin reducere cu cadmiu i analiz prin injec ie cu dializ în linie (Metoda de rutin ) SR ENV 14166:2002 FA 07.100.30 Produse alimentare. Determinarea vitaminei B6 prin încerc ri microbiologice

SR EN ISO 8968-1:2002 FA 67.100.10 Lapte. Determinarea con inutului în azot. Partea 1:Metoda Kjeldahl SR EN ISO 8968-2:2002 FA 67.100.10 Lapte. Determinarea con inutului în azot. Partea 2: Metoda prin mineralizare în bloc (Metoda macro)

P

MIJLOACE DE M SURARE

SR EN 25822:2002 25.160.30 Echipament pentru sudare în puncte. Calibre tampon conice i calibre inel conice SR EN 61036:2001/A1:2002 FA 91.140.50 Contactoare statice de energie activ pentru curent alternativ (clase 1 i 2) SR EN ISO 15212-1:2002 FA 17.060 Oscilodensimetre. Partea 1: Instrumente de laborator

SR EN 26595/AC:2002 FA 13.060.50 Calitatea apei. Determinarea arsenului total. Metoda spectrofotometric cu dietilditiocarbamat SR EN 26777:2002 13.060.50 Calitatea apei. Determinarea con inutului de nitri i. Metoda prin spectrometrie de absorb ie molecular SR EN ISO 5667-3:2002 FA 13.060.01 Calitatea apei. Prelevare. Partea 3: Ghid general pentru conservarea i manipularea probelor SR EN ISO 7887:2002 13.060.60 Calitatea apei. Examinarea i determinarea culorii SR EN ISO 7899-1:2002 FA 07.100.20 Calitatea apei. Identificarea i num rarea enterococilor intestinali din ape de suprafa i din ape uzate. Partea 1: Metoda miniaturizat (num rul cel mai probabil) prin îns mân are în mediu lichid SR EN ISO 7899-1:1998/AC:2002 FA 07.100.20 Calitatea apei. Identificarea i num rarea enterococilor intestinali din ape de suprafa i din ape uzate. Partea 1: Metoda miniaturizat (num rul cel mai probabil) prin îns mân are în mediu lichid SR EN ISO 7899-2:2002 FA 07.100.00 Calitatea apei. Identificarea i num rarea enterococilor intestinali. Partea 1: Metoda prin filtrare pe membran SR EN ISO 7980:2002 13.060.50 Calitatea apei. Determinarea con inutului de calciu i magneziu. Metoda prin spectrometrie de absorb ie atomic SR EN ISO 9887:2002 FA 13.060.50 Calitatea apei. Evaluarea în mediu apos a biodegrabilit ii aerobe a compu ilor organici. Metoda semi-continu prin n moluri activate (Metoda SCAS) SR EN ISO 9963-1:2002 13.060.50 Calitatea apei. Determinarea alcalinit ii. Partea 1: Determinarea alcalinit ii totale i permanente

R

PROTEC IA VIE II, A BUNURILOR MATERIALE I A MEDIULUI ÎNCONJUR TOR

SR CR 12292:2002 FA 07.080 Biotehnologie. Microorganisme. Examinarea listelor de patogeni existente pentru plante i realizarea unui raport

SR EN 25667-1:2002 13.060.01 Calitatea apei. Prelevare. Partea 1. Ghid general pentru stabilirea programelor de prevelare SR EN 25667-2:2002 13.060.01 Calitatea apei. Prelevare. Partea 2: Ghid general pentru tehnicile de prelevare SR EN 26461-1:2002 07.100.20 Calitatea apei. Detectarea i num rarea sporilor de bacterii anaerobe sulfitoreduc toare (Clostridia). Partea 1: Metoda îmbog irii într-un mediu lichid SR EN 26461-2:2002 07.100.20 Calitatea apei. Detectarea i num rarea sporilor de bacterii anaerobe sulfitoreduc toare (Clostridia). Partea 2: Metoda prin filtrare prin membran SR EN 26595:2002 13.060.50 Calitatea apei. Determinarea arsenului total. Metod spectrofotometric cu dietilditiocarbamat de argint

49

SR EN ISO 9963-2:2002 13.060.50 Calitatea apei. Determinarea alcalinit ii. Partea 2: Determinarea alcalinit ii carbonate SR EN ISO 14041:2002 13.020 Management de mediu. Evaluarea ciclului de via . Definirea scopului, domeniului de aplicare i analiza de inventar (ISO 14041:1998) SR ENV 12260:2002 FA 13.060.50 Calitatea apei. Determinarea con inutului de azot. Determinarea con inutului de azot legat dup combustie i oxidare la dioxid de azot, prin detec ie chimiluminescent

SR EN ISO 14939:2002 FA 65.120 Nutre uri. Determinarea con inutului de Carbadox. Metoda prin cromatografie de lichide de înalt performan (ISO 14939:2001)

U

STANDARDE DE TEHNIC GENERAL

SR EN 27286:2002 01.080.20. Simboluri grafice pentru echipamente pentru sudare electric prin presiune SR EN 30011-1:2002 03.120.20 Linii directoare pentru auditarea sistemelor calit ii. Partea 1: Auditarea (identic cu ISO 10011-1:1990) SR EN 30011-2:2002 03.120.20 Linii directoare pentru auditarea sistemelor calit ii. Partea 2. Criterii de calificare pentru auditorii sistemelor calit ii (identic cu ISO 10011-2:1991) SR EN 30011-3:2002 03.120.20 Linii directoare pentru auditarea sistemelor calit ii. Partea 3: Conducerea programelor de audit (identic cu ISO 10011-3:1991) SR EN ISO 5261:2002 FA 01.100.30 Desene tehnice. Reprezentarea simplificat a barelor i profilelor SR EN ISO 5456-1:2002 FA 01.100.10 Desene tehnice. Metode de proiec ie. Partea 1: Rezumat SR EN ISO 5456-2:2002 FA 01.100.10 Desene tehnice. Metode de proiec ie. Partea 2: Reprezent ri ortogonale SR EN ISO 5456-3:2002 FA 01.100.10 Desene tehnice. Metode de proiec ie. Partea 3: Reprezent ri axonometrice Inlocuie te: STAS 613-79 SR EN ISO 5456-4:2002 FA 01.100.10 Desene tehnice. Metode de proiec ie. Partea 4: Proiec ie central

S

AGRICULTUR

SR 13469:2002 67.060 Porumb m cinat integral SR EN ISO 9167-1:2002 FA 67.200.20 Semin e de rapi . Determinarea con inutului de glucosinola i. Partea 1: Metoda prin cromatografie lichid de înalt performan SR EN ISO 9167-2:2002 FA 67.200.20 Semin e de rapi . Determinarea con inutului de glucosinola i. Partea 2: Metoda prin spectrometrie de fluorescen cu raze X SR EN ISO 10519:2002 67.200.20 Semin e de rapi . Determinarea con inutului de clorofil . Metoda spectrometric SR EN ISO 10565:2002 67.200 Oleaginoase. Determinarea simultan a con inutului de ulei i ap . Metoda spectrometric cu rezonan magnetic nuclear pulsatorie FA

FA

SR EN ISO 14902:2002 FA 65.120 Nutre uri. Determinarea activit ii inhibatorilor Tripsinei din produsele de soia

SR EN ISO 5457:2002 FA 01.100.10 Documenta ie tehnic de produs. Formate i prezentarea elementelor grafice ale plan elor de desen Inlocuie te: SR ISO 5457:1994 SR EN ISO 5845-1:2002 FA 01.100.20 Desene tehnice. Reprezentarea simplificat a ansambl rilor de piese cu ajutorul elementelor de asamblare. Partea 1: Principii generale SR EN ISO 6410-1:2002 01.100.20 Desene tehnice. Filete i piese filetate. Partea 1: Conven ii generale SR EN ISO 6410-2:2002 01.100.20 Desene tehnice. Filete i piese filetate. Partea 2: Inser ii filetate SR EN ISO 6410-3:2002 01.100.20 Desene tehnice. Filete i piese filetate. Partea 3: Reprezentarea simplificat SR EN ISO 6412-1:2002 FA 01.100.20 Desene tehnice. Reprezentarea simplificat a conductelor i sistemelor de conducte. Partea 1: Reguli generale i reprezentare ortogonal SR EN ISO 6412-2:2002 FA 01.100.20 Desene tehnice. Reprezentarea simplificat a conductelor i a sistemelor de conducte. Partea 2: Proiec ie izometric SR EN ISO 6412-3:2002 FA 01.100.20 Desene tehnice. Reprezentarea simplificat a conductelor i sistemelor de conducte. Partea 3: Accesorii pentru sistemele de ventila ie i drenaj SR EN ISO 6428:2002 FA 01.100.10 Desene tehnice. Condi ii pentru micrografie SR EN ISO 6433:2002 01.100.10 Desene tehnice. Numere de referin FA

SR EN ISO 6506-3:2002 FA 77.040.10 Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 3: Etalonarea mostrelor etalon Inlocuie te: STAS 7170-87 SR EN ISO 6508-2:2002 FA 77.040.10 Materiale metalice. Încercarea de duritate Rockwell. Partea 2: Verificarea i etalonarea aparatelor de încercare (Sc rile A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T) Inlocuie te: SR EN 10109-2:1997* STAS 7169/3-88 SR EN ISO 6508-3:2002 FA 77.040.10 Materiale metalice. Încercarea de duritate Rockwell. Partea 3: Etalonarea mostrelor etalon (Sc rile A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T) Inlocuie te: STAS 7170-87 SR EN ISO 7083:2002 01.100.10 Desene tehnice. Simboluri pentru tolerare geometric . Propor ii i dimensiuni SR EN ISO 7500-1:2002 FA 77.040.10 Materiale metalice. Verificarea ma inilor la încerc ri statice monoaxiale. Partea 1: Ma ini de încercat la trac iune/compresiune. Verificarea i etalonarea sistemului de m surare a for ei Inlocuie te: SR EN 10002-2:1995 SR EN ISO 7500-2:2002 FA 77.040.10 Materiale metalice. Verificarea ma inilor la încerc ri statice monoaxiale. Partea 2: Ma ini pentru încerc ri la fluaj. Verificarea sarcinii aplicate SR EN ISO 8826-1:2002 01.100.20 Desene tehnice. Rulmen i. Partea 1: Reprezentarea simplificat general SR EN ISO 8826-2:2002 01.100.20 Desene tehnice. Rulmen i. Partea 2: Reprezentarea simplificat detaliat FA

SR EN ISO 6506-2:2002 FA 77.040.10 Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 2: Verificarea i etalonarea aparatelor de încercare Inlocuie te: SR EN 10003-2:1997

SR EN ISO 9222-1:2002 01.100.20 Desene tehnice. Man ete de etan are pentru aplica ii dinamice. Partea 1: Reprezentare simplificat general SR EN ISO 9222-2:2002 01.100.20 Desene tehnice. Man ete de etan are pentru aplica ii dinamice. Partea 2: Reprezentare simplificat particular

51

SR EN ISO 10209-2:2002 01.040.01 Documenta ie tehnic de produs. Vocabular. Partea 2: Termeni referitori la metodele de proiec ie SR EN ISO 10628:2002 01.180.30 Scheme ale proceselor tehnologice din unit ile de produc ie. Reguli generale FA

STAS 103-84 Desene tehnice. Linii Inlocuit prin: SR EN ISO 128-20:2002 SR EN 116:1997 Combustibili pentru motoare diesel i pentru instala ii casnice de înc lzire. Determinarea temperaturii limit de filtrabilitate Inlocuit prin: SR EN 116:2002 SR EN 122:1994 Pl ci i dale ceramice. Determinarea rezisten ei chimice. Pl ci glazurate Inlocuit prin: SR EN ISO 10545-14:2002
FA

V

ENERGII NECONVEN IONALE

SR EN 61173:2002 27.160 Protec ie împotriva supratensiunilor a sistemelor fotovoltaice generatoare de energie. Ghid

STAS 204-77 Aliaje cupru-zinc pentru lipire. M rci Inlocuit prin: SR EN 1044:2002 SR EN 204:2000 Clasificarea adezivilor nestructurali pentru asamblarea lemnului i a materialelor derivate din lemn Inlocuit prin: SR EN 204:2002 SR HD 348 S7:2001 Intreruptoare de putere (dijunctoare) de înalt tensiune i de curent alternativ Inlocuit prin: SR EN 62271-100:2002 SR EN 391:1996 Lemn lamelat încleiat. Incercarea la desprindere în zonele de încleiere Inlocuit prin: SR EN 391:2002 STAS 446/2-89 Acumulatoare cu plumb pentru trac iune i iluminat. Capacit i nominale i dimensiuni Inlocuit prin: SR EN 60254-2:2002/A1:2002 STAS 446/1-84 Acumulatoare cu plumb pentru trac iune i iluminat. Condi ii tehnice generale de calitate Inlocuit prin: SR EN 60254-2:2002/A1:2002 STAS 493-91 Încerc rile metalelor. Încercarea de duritate Rockwell sc rile A, B, C, D, E, F, G, H, K Inlocuit prin: SR EN ISO 6508-1:2002 STAS 613-79 Desene tehnice. Reprezent ri axonometrice în desenul industrial Inlocuit prin: SR EN ISO 5456-3:2002 STAS 734-82 Desene tehnice. Reprezentarea ro ilor din ate, angrenajelor i transmisiilor prin lan Inlocuit prin: SR EN ISO 2203:2002 SR EN 961:2000 Echipament pentru sudare cu gaz. Reductoare de presiune pentru baterii de butelii de gaze pân la 200 bar, utilizate la sudare, t iere i procedee conexe Inlocuit prin: SR EN ISO 7291:2002

Z

AMBALAJE, PRODUSE I DISPOZITIVE AUXILIARE DE AMBALARE FA

SR CR 12340:2002 13.030.10 Ambalaje. Recomand ri referitoare la inventarul i analiza ciclului de via a sistemelor de ambalaje

SR EN 28768:2002 FA 55.180.40 Ambalaje. Ambalaje de transport complete i pline. Încercare la basculare SR EN ISO 12048:2002 FA 55.020 Ambalaje. Ambalaje de transport complete i pline. Încercarea la compresiune i la stivuire cu ajutorul unei ma ini de încercare la compresiune Inlocuie te: STAS 5118/3-90* STAS 5118/10-90

STANDARDE ANULATE
Standardele române de mai jos au fost anulate în luna septembrie 2002, fie prin înlocuire, fie printr-o decizie de anulare. Pentru standardele anulate prin înlocuire sunt precizate i standardele înlocuitoare.
STAS 88-90 Clei de oase

Inlocuit prin: SR EN ISO 9665:2002
STAS 89-86 Clei de piele

Inlocuit prin: SR EN ISO 9665:2002

STAS 1275-88 Încerc ri pe betoane. Încerc ri pe betonul înt rit. Determinarea rezisten elor mecanice Inlocuit prin: SR EN 12390-6:2002 STAS 1340-75 Calibre pentru verificarea duliilor cu filet pentru l mpi electrice cu incandescen . Dimensiuni Inlocuit prin: SR EN 60061-3:2002 SR EN 1341:2001 Dale de piatr natural pentru pav ri exterioare. Condi ii i metode de încercare Inlocuit prin: SR EN 1341:2002 STAS 1341-81 Calibre pentru verificarea soclurilor cu filet montate pe l mpi electrice Inlocuit prin: SR EN 60061-3:2002 SR EN 1342:2001 Pavele de piatr natural pentru pav ri exterioare. Condi ii i metode de încercare Inlocuit prin: SR EN 1342:2002 SR EN 1343:2001 Borduri de piatr natural pentru pav ri exterioare. Condi ii i metode de încercare Inlocuit prin: SR EN 1343:2002 SR EN ISO 1478:1997 Filetul uruburilor pentru tabl Inlocuit prin: SR EN ISO 1478:2002 SR ISO 1520:1995 Vopsele i lacuri. Incercarea prin ambutisare Inlocuit prin: SR EN ISO 1520:2002 SR ISO 1522:1995 Vopsele i lacuri. Incercarea la amortizare a pendulului Inlocuit prin: SR EN ISO 1522:2002 SR EN 1772:2000 Agen i activi de suprafa . Determinarea puterii de udare prin imersie(ISO 8022:1990 modificat) Inlocuit prin: SR EN 1772:2002 SR EN 2078:1995 Seria aerospa ial . Materiale metalice. Fi a tehnologic . Fi a de încerc ri. Raport de inspec ie i de încercare. Descriere i reguli de utilizare Inlocuit prin: SR EN 2078:2002 STAS 2352/2-88 Nave de naviga ie interioar . Balustrade de punte. Tipuri i dimensiuni principale Inlocuit prin: SR EN 711:2002 SR ISO 2398:1994 Furtun de cauciuc de uz industrial pentru aer comprimat (pana la 2,5 MPa) Inlocuit prin: SR EN ISO 2398:2002

STAS 2413-87 Ambalaje de sticl . Butelii pentru produse chimice i farmaceutice Inlocuit prin: SR EN ISO 4796-1:2002*SR EN ISO 4796-2:2002*SR EN ISO 4796- 3:2002 STAS 2422-89 Obiecte sanitare ceramice. Bideuri. Dimensiuni Inlocuit prin: SR EN 35:2002 STAS 2538-73 Lacuri i vopsele. Determinarea durit ii peliculelor cu pendulul Inlocuit prin: SR EN ISO 1522:2002 SR ISO 2811:1995 Vopsele i lacuri. Determinarea masei volumice Inlocuit prin: SR EN ISO 2811-1:2002 STAS 3046-68 Lacuri i vopsele. Determinarea elasticit ii peliculei prin ambutisare cu aparatul Erichsen Inlocuit prin: SR EN ISO 1520:2002 SR ISO 3059:1993 Examin ri nedistructive. Metoda de evaluare indirect a surselor de radia ie ultraviolet din subintervalul ultraviolet apropiat Inlocuit prin: SR EN ISO 3059:2002 STAS ISO 3098/4-93 Desene tehnice. Scriere. Caractere chirilice Inlocuit prin: SR EN ISO 3098-6:2002 STAS ISO 3098/3-92 Desene tehnice. Scriere. Semne diacritice i semne particulare în alfabetul latin Inlocuit prin: SR EN ISO 3098-4:2002 STAS ISO 3098/2-93 Desene tehnice. Scriere. Caractere grece ti Inlocuit prin: SR EN ISO 3098-3:2002 STAS 3519-76 Încerc ri pe betoane. Verificarea impermeabilit ii la ap Inlocuit prin: SR EN 12390-8:2002 SR EN ISO 3543:1997/C1:1998 Acoperiri metalice i nemetalice. M surarea grosimii. Metoda prin retroîmpr tiere cu radia ii beta Inlocuit prin: SR EN ISO 3543:2002 SR EN ISO 3543:1997 Acoperiri metalice i nemetalice. M surarea grosimii. Metoda prin retroîmpr tiere cu radia ii beta Inlocuit prin: SR EN ISO 3543:2002 SR ISO 3613:1993 Straturi de conversie prin cromatare pe zinc i cadmiu. Metode de verificare Inlocuit prin: SR EN ISO 3613:2002

53

STAS 3686/5-74 Întreruptoare pentru tensiuni alternarive peste 1 kV. Metode de încerc ri func ionale în sarcin Inlocuit prin: SR EN 62271-100:2002 STAS 3686/4-74 Întreruptoare pentru tensiuni alternative peste 1 kV. Metode de încercare la înc lzire în regim normal de func ionare Inlocuit prin: SR EN 62271-100:2002 STAS 3686/3-74 Întreruptoare pentru tensiuni alternative peste 1 kV. Metode de încercare a izola iei Inlocuit prin: SR EN 62271-100:2002 STAS 3686/2-74 Întreruptoare pentru tensiuni alternative peste 1 kV. Metode de încercare la func ionarea în gol Inlocuit prin: SR EN 62271-100:2002 STAS 3686/1-74 Întreruptoare pentru tensiuni alternative peste 1kV. Condi ii tehnice generale de calitate Inlocuit prin: SR EN 62271-100:2002 STAS 3686/6-87 Întreruptoare pentru tensiuni alternative peste 1kV. Prescrip ii pentru alegerea întreruptoarelor func ie de condi iile de exploatare Inlocuit prin: SR EN 62271-100:2002 SR ISO 3932:1998 Materiale textile. es turi. M surarea l imii buc ilor Inlocuit prin: SR EN 1773:2002 SR ISO 4017:1994 B uruburi cu cap hexagonal complet filetate. Grade A i

STAS 4924-89 Vârfuri de uruburi. Forme i dimensiuni Inlocuit prin: SR EN ISO 4753:2002 STAS 5118/3-90 Ambalaje. Ambalaje de transport. Încercare la compresiune Inlocuit prin: SR EN ISO 12048:2002 STAS 5118/10-91 Ambalaje. Ambalaje de transport. Încercare la stivuire prin utilizarea unei sarcini statice Inlocuit prin: SR EN ISO 12048:2002 SR ISO 5457:1994 Desene tehnice. Formate i prezentarea elementelor grafice ale planselor de desen Inlocuit prin: SR EN ISO 5457:2002 STAS 5540/8-88 Încerc ri mecanice ale îmbin rilor sudate prin frecare. Încercarea la îndoire Inlocuit prin: SR EN ISO 15620:2002 STAS 5976/2-85 Încerc ri mecanice ale îmbin rilor sudate cu bol uri Inlocuit prin: SR EN ISO 14555:2002 STAS 6137-78 es turi. Determinarea lungimii

Inlocuit prin: SR EN 1773:2002
STAS 6200/15-83 Piatr natural pentru construc ii. Determinarea comport rii la înghe -dezghe Inlocuit prin: SR EN 12371:2002 STAS 6496-88 Calibre pentru verificarea soclurilor baionet montate pe l mpi electrice cu incandescen Inlocuit prin: SR EN 60061-3:2002 STAS 6573-75 Calibre pentru verificarea duliilor baionet B15 i B22 Inlocuit prin: SR EN 60061-3:2002 STAS 6615/2-74 Adezivi pe baz de elastomeri. Determinarea con inutului de substan uscat Inlocuit prin: SR EN 827:2002 STAS 6615/1-74 Adezivi pe baz de elastomeri. Determinarea viscozit ii Inlocuit prin: SR EN 12092:2002 STAS 6703-75 Dispozitive pentru verificarea for ei de ap sare a contactelor duliilor baionet pentru l mpi electrice cu incandescen . Dimensiuni Inlocuit prin: SR EN 60061-3:2002

Inlocuit prin: SR EN ISO 4017:2002
SR ISO 4018:1994 Suruburi cu cap hexagonal complet filetate. Grad C Inlocuit prin: SR EN ISO 4018:2002 SR ISO 4157-1:1996

Desene de cl diri. Partea 1: Notarea cl dirilor i a p r ilor de cl diri Inlocuit prin: SR EN ISO 4157-1:2002 SR ISO 4157-2:1996 Desene tehnice. Desene de construc ii. Notarea cl dirilor i a p r ilor de cl diri. Partea 2: Notarea înc perilor i a altor spa ii Inlocuit prin: SR EN ISO 4157-2:2002 SR ISO 4623:1993 Vopsele i lacuri. Încercarea coroziunii filiforme pe o el Inlocuit prin: SR EN ISO 4623-1:2002 SR ISO 4762:1993 Suruburi cu cap cilindric i loca hexagonal. Grad A Inlocuit prin: SR EN ISO 4762:2002

STAS 6877/8-88 Echipamente electrice pentru atmosfere poten ial explozive. Sisteme electrice cu siguran a intrinsec i Inlocuit prin: SR EN 50039:2002 STAS 7043/7-87 Acoperiri nemetalice (anorganice). Acoperiri prin oxidarea anodic a aluminiului i a aliajelor de aluminiu. Determinarea rezisten ei stratului de oxid la formarea fisurilor prin deformare

STAS 7742/2-75 Aliaje de zinc. Determinarea con inutului de aluminiu Inlocuit prin: SR EN 12441-1:2002 SR EN ISO 7787-2:1996 Instrumente dentare rotative. Freze tehnice. Partea 2: Freze tehnice de carburi Inlocuit prin: SR EN ISO 7787-2:2002 STAS 7932/1-90 Încerc rile mecanice ale îmbin rilor sudate în puncte în relief i în linie ale metalelor. Încercarea la forfecare prin trac iune Inlocuit prin: SR EN ISO 14273:2002 STAS 7932/3-90 Încerc rile mecanice ale îmbin rilor sudate în puncte, în relief i în linie ale metalelor. Încercarea tehnologic de smulgere Inlocuit prin: SR EN ISO 14270:2002 STAS 7932/5-90 Încerc rile mecanice ale îmbin rilor sudate în puncte, în relief i în linie ale metalelor. Încercarea de duritate Inlocuit prin: SR EN ISO 14271:2002 STAS 8251-82 Încerc rile metalelor. Încercare de duritate Rockwell pe suprafe e curbe convexe. Sc rile A,B,C,F,G i superficial N i T Inlocuit prin: SR EN ISO 6508-1:2002 STAS 8259/4-69 Coloran i organici pentru piele. Determinarea rezisten ei vopsirii la migrarea în cauciuc natural-crep Inlocuit prin: SR EN 13517:2002 SR ISO 8261:1996 Lapte i produse lactate. Preg tirea e antioanelor pentru analiz i a dilu iilor în vederea examenului microbiologic Inlocuit prin: SR EN ISO 8261:2002 STAS 8362-85 Furtunuri de cauciuc. Încercarea la presiunea hidrostatic Inlocuit prin: SR EN ISO 1402:2002 SR ISO 8384:1994 Construc ii navale i structuri maritime. Dr gi. Vocabular Inlocuit prin: SR EN ISO 8384:2002 SR ISO 8385:1994 Construc ii navale i structuri maritime. Dragi. Clasificare Inlocuit prin: SR EN ISO 8385:2002 STAS 8393/4-81 Încerc ri climatice i mecanice. Încercarea la c ldur umed continu . Metoda de încercare Ca Inlocuit prin: SR HD 323.2.3 S2:2002

Inlocuit prin: SR EN 12373-15:2002
STAS 7043/2-90 Acoperiri nemetalice. Acoperiri prin oxidarea anodic a aluminiului i a aliajelor de aluminiu. Metode pentru determinarea grosimii stratului de oxid Inlocuit prin: SR EN 12373-3:2002 STAS 7043/5-86 Acoperiri nemetalice (anorganice). Acoperiri prin oxidarea anodic a aluminiului i a aliajelor de aluminiu. Metode de verificare a compactiz rii stratului de oxid Inlocuit prin: SR EN 12373-7:2002 STAS 7043/1-93 Acoperiri nemetalice (anorganice). Acoperiri prin oxidarea anodic a aluminiului i a aliajelor de aluminiu. Condi ii tehnice de calitate Inlocuit prin: SR EN 12373-1:2002 STAS 7043/4-86 Acoperiri nemetalice (anorganice). Acoperiri prin oxidarea anodic a aluminiului i a aliajelor din aluminiu. Determinarea tensiunii de str pungere a stratului izolator Inlocuit prin: SR EN 12373-17:2002 STAS 7043/3-91 Acoperiri nemetalice. Acoperiri prin oxidarea anodic a aluminiului i a aliajelor de aluminiu. Verificarea continuit ii stratului Inlocuit prin: SR EN 12373-16:2002 STAS 7084/2-82 Defectele îmbin rilor sudate prin presiune. Clasificare i terminologie Inlocuit prin: SR EN ISO 6520-2:2002 STAS 7169/3-88 Verificarea aparatelor pentru încercarea durit ii Rockwell. Sc rile A, B, C, D, E, F, G, H, L, M, R i S Inlocuit prin: SR EN ISO 6508-2:2002 STAS 7170-87 Metrologie. Pl cu e etalon de duritate. Condi ii tehnice i metrologice. Etalonare Inlocuit prin: SR EN ISO 6506-3:2002*SR EN ISO 6508-3:2002 SR ISO 7253:1995 Vopsele i lacuri. Determinarea rezisten ei la cea salin neutr Inlocuit prin: SR EN ISO 7253:2002

55

STAS 8393/13-79 Încerc ri climatice i mecanice. Încercarea la c dere liber . Metoda de încercare Ed Inlocuit prin: SR EN 60068-2-32:2002 STAS 8393/27-85 Încerc ri climatice i mecanice. Ghid pentru încercarea la varia ii de temperatur Inlocuit prin: SR EN 60068-2-33:2002 STAS 8393/31-91 Încerc rile climatice i macanice. Încercarea Ta:lipire. Încercarea de sudabilitate prin metoda balan ei de aderen Inlocuit prin: SR HD 323.2.54 S1:2002 STAS 8474-87 Instala ii de ridicat. Cârlige cu ochi Inlocuit prin: SR EN 1677-2:2002 SR ISO 8504-3:1996 Preg tirea suporturilor de o el înaintea aplic rii vopselelor i produselor similare. Metode de preg tire a suporturilor. Partea 3: Cur ire manual i mecanic Inlocuit prin: SR EN ISO 8504-3:2002 SR ISO 8504-2:1995 Preg tirea suporturilor de o el înaintea aplic rii vopselelor i produselor similare. Metode de preg tire a suporturilor. Partea 2: Decapare cu jet de abraziv Inlocuit prin: SR EN ISO 8504-2:2002 SR ISO 8504-1:1994 Preg tirea suporturilor de o l, înaintea aplic rii vopselelor i produselor similare. Metode de preg tire a suporturilor. Partea 1: Principii generale Inlocuit prin: SR EN ISO 8504-1:2002 STAS 8525-84 Încerc rile metalelor. Încercarea de duritate superficial Rockwell, sc rile N i T Inlocuit prin: SR EN ISO 6508-1:2002 STAS 8539-85 Defectoscopie cu pulberi magnetice Inlocuit prin: SR EN ISO 9934-1:2002 STAS 8557-70 Piei finite pentru fe e de înc l minte. Încercarea rezisten ei la c ldur Inlocuit prin: SR EN 13519:2002 STAS 8627-70 Piei finite pentru c ptu eal de înc l minte. Încercarea rezisten ei la c ldur Inlocuit prin: SR EN 13519:2002 STAS 8712-70 Piei finite. Încercarea la transpira ie a pieilor pentru bran uri Inlocuit prin: SR EN 12801:2001/A1:2002

STAS 8774-84 Ambalaje din materiale plastice. L zi deschise din polimeri. Condi ii tehnice generale de calitate Inlocuit prin: SR EN 13117-2:2002 STAS 8872-72 Lacuri i vopsele. Determinarea punctului de inflamabilitate (metoda cu creuzet închis) Inlocuit prin: SR EN 456:2002 SR ISO 9397:1994 Materiale plastice. R ini fenolice. Determinarea aldehidei formice libere Inlocuit prin: SR EN ISO 9397:2002 STAS 9544/1-74 Motoare asincrone trifazate, închise, de uz general, cu rotorul în scurt circuit. Corelarea puterilor cu dimensiunile de montaj Inlocuit prin: SR EN 50347:2002 STAS 9544/2-74 Motoare asincrone trifazate, închise de uz general, cu rotorul bobinat. Corelarea puterilor cu dimensiunile de montaj Inlocuit prin: SR EN 50347:2002 STAS 9571-75 Rezistoare chimice pentru circuitele de for ale vehiculelor motor. Condi ii tehnice generale de calitate Inlocuit prin: SR EN 60322:2002 STAS 9644-87 Încerc rile metalelor. Încercarea la trac iune a fontelor cenu ii Inlocuit prin: SR EN 10002-1:2002 STAS 9656-74 Camer de încercare cu umiditate relativ constant func ionând f r injec ie de vapori Inlocuit prin: SR HD 98 S1:2002 STAS 9729/6-80 tifturi elastice spirale. Seria u oar . Dimensiuni

Inlocuit prin: SR EN ISO 8751:2002
SR ISO 9765:1994 Tevi din otel sudate sub strat de flux, utilizate la presiune. Examinarea cu ultrasunete a sudorii pentru detectarea imperfectiunilor longitudinale si/sau transversale Inlocuit prin: SR EN 10246-9:2002 STAS 9851-80 Piuli e precise cu autoblocare. Piuli hexagonal , cu inel de material plastic. Dimensiuni Inlocuit prin: SR EN ISO 10512:2002 STAS 9895-80 Piuli e precise cu autoblocare. Piuli hexagonal joas cu inel de material plastic. Dimensiuni Inlocuit prin: SR EN ISO 10512:2002

SR EN 10002-2:1995 Materiale metalice. Incercarea la trac iune. Partea 2: Verificarea sistemului de m surare a for ei la ma inile de încercat la trac iune Inlocuit prin: SR EN ISO 7500-1:2002 SR EN 10002-1:1995 Materiale metalice. Incercarea la trac iune. Partea 1: Metoda de încercare (la temperatur ambiant ) Inlocuit prin: SR EN 10002-1:2002 SR EN 10002-3:1997 Materiale metalice. Încercarea la trac iune. Partea 3: Etalonarea instrumentelor de m surare a for ei utilizate pentru verificarea ma inilor monoaxiale de încercare Inlocuit prin: SR EN ISO 376:2002 SR EN 10003-2:1997 Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 2:Verificarea aparatelor de incercare a durita ii Brinell Inlocuit prin: SR EN ISO 6506-2:2002 SR EN 10003-1:1997 Materiale metalice. Încercarea de duritate Brinell. Partea 1: Metod de încercare Inlocuit prin: SR EN ISO 6506-1:2002 STAS 10047/2-85 Sudarea metalelor. Determinarea con inutului de hidrogen difuzibil din metalul cus turii sudate sub strat de flux, prin metoda extragerii în vid Inlocuit prin: SR EN ISO 3690:2002 STAS 10047/1-81 Sudarea metalelor. Determinarea con inutului de hidrogen difuzibil din metalul depus cu electrozi înveli i prin metoda extragerii în vid Inlocuit prin: SR EN ISO 3690:2002 SR EN 10083-2:1995 O eluri pentru c lire i revenire. Partea 2: Condi ii tehnice de livrare pentru o elurile de calitate nealiate Inlocuit prin: SR EN 10083-2:1991+A1:2002 SR EN 10083-1:1995 O eluri pentru c lire i revenire. Partea 1: Condi ii tehnice de livrare pentru o elurile speciale Inlocuit prin: SR EN 10083-1:1991+A1:2002 SR EN 10109-2:1997 Materiale metalice. Încercarea de duritate. Partea 2: Verificarea aparatelor de încercare a durit ii Rockwell (sc rile A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Inlocuit prin: SR EN ISO 6508-2:2002 STAS 10254-88 Barc de serviciu Inlocuit prin: SR EN 1914:2002

STAS 10306-75 Lacuri i vopsele. Determinarea rezisten ei la lumin a vopselelor de interior prin expunere la o surs de lumin artificial Inlocuit prin: SR EN ISO 11507:2002 STAS 10327/2-87 Aparate elctronice de m surat. Prescrip ii de electrosecuritate Inlocuit prin: SR EN 61010-1:2002 STAS 10327/3-87 Aparate electronice de m surat. Prescrip ii de securitate privitoare la componente i accesorii Inlocuit prin: SR EN 61010-1:2002 STAS 10327/1-87 Aparate electronice de m surat. Prescrip ii generale de securitate Inlocuit prin: SR EN 61010-1:2002 STAS 10354-81 Defectele suprafe elor t iate termic. Clasificare i terminologie Inlocuit prin: SR EN 12584:2002 SR ISO 10543:1996 Tevi de o el f r sudur i evi sudate i deformate plastic la cald pe un laminor reductor-alungitor, utilizate la presiune. Examinarea cu ultrasunete a grosimii pe toat circumferin a Inlocuit prin: SR EN 10246-13:2002 STAS 10602-76 Calibre tampon pentru verificarea duliilor baionet pentru autovehicule Inlocuit prin: SR EN 60061-3:2002 STAS 10661-88 Calibre pentru verificarea soclurilor pentru l mpi ABea Inlocuit prin: SR EN 60061-3:2002 STAS 10724-76 Cutii metalice pentru manipularea, transportul i depozitarea produselor Inlocuit prin: SR EN 13199-1:2002 STAS 10786-76 Defectoscopie cu curen i turbionari a evilor din o el Inlocuit prin: SR EN 10246-3:2002 STAS 10842-77 Produse textile. Determinarea modific rilor dimensionale la cur area cu percloretilen (metoda cu ma ina) Inlocuit prin: SR EN ISO 3175-2:2002 STAS E 10968/2-88 Acustic în construc ii. Nivelul zgomotelor produse de arm turile din instala iile sanitare. Metoda de m surare în situ Inlocuit prin: SR EN ISO 3822-1:2002*SR EN ISO 3822-2:2002*SR EN ISO 3822-3:2002

57

STAS 10968/1-88 Acustic în construc ii. Nivelul zgomotelor produse de arm turile din instala iile sanitare. Metoda de m surare în laborator Inlocuit prin: SR EN ISO 3822-1:2002*SR EN ISO 3822-2:2002*SR EN ISO 3822-3:2002 STAS 11273-79 Lian i pentru vopsele. Determinarea indicelui de saponificare Inlocuit prin: SR EN ISO 3681:2002 SR ISO 11339:1997 Adezivi. Incercarea la desprindere prin jupuire la 180o a ansamblurilor lipite suport flexibil pe suport flexibil (încercare la jupuire în T) Inlocuit prin: SR EN 14173:2002 STAS 11417-86 Încerc rile metalelor. Încercarea la trac iune pe direc ia grosimii Inlocuit prin: SR EN 10002-1:2002 SR ISO 11484:1996 Tevi de o el utilizate la presiune. Clasificarea i certificarea personalului pentru examin ri nedistructive (END) Inlocuit prin: SR EN 10256:2002 SR ISO 11496:1996 Tevi de o el f r sudur i sudate, utilizate la presiune. Examinarea cu ultrasunete a capetelor evii pentru detectarea imperfec iunilor de laminare Inlocuit prin: SR EN 10246-17:2002 STAS 11585-83 Sârme pentru metalizare prin pulverizare Inlocuit prin: SR EN ISO 14919:2002 STAS R 11612/5-81 Transformatoare de m sur . Transformatoare de m sur combinate. Condi ii tehnice speciale Inlocuit prin: SR HD 548.3 S1:2002 SR CR 12187:1999 Sudare. Ghid pentru un sistem de grupare a materialelor pentru sudare Inlocuit prin: SR CR ISO 15608:2002 STAS 12306-85 Emisie acustic . Terminologie Inlocuit prin: SR EN 1330-9:2002 STAS 12341/1-85 Determinarea con inutului de ferit delta în metalul depus prin sudare cu materiale de adaos inoxidabile austenitice. Metoda magnetic prin contact. Condi ii tehnice Inlocuit prin: SR EN ISO 8249:2002

STAS R 12341/2-85 Determinarea con inutului de ferit delta în metalul depus prin sudare i materiale de adaos inoxidabile austenitice. Metoda magnetic prin contact. Prelucrarea rezultatelor Inlocuit prin: SR EN ISO 8249:2002 STAS 12487-86 Conectoare pentru frecven e pân la 3 MHz pentru circuite imprimate. Conectoare perechi pentru circuite imprimate cu rastru de 2,54 mm cu caracteristici de montaj comune. Condi ii tehnice generale de calitate

Inlocuit prin: SR EN 60603-2:2002
STAS R 12500/2-87 Defectoscopie ultrasonic . Etalonarea i reglarea defectoscoapelor ultrasonice Inlocuit prin: SR EN 583-2:2002 STAS 12506-86 Defectoscopie ultrasonic . Metode de apreciere a m rimii discontinuit ilor Inlocuit prin: SR EN 583-5:2002 STAS 12541-87 Balasturi pentru l mpi fluorescente tubulare. Condi ii tehnice generale de calitate Inlocuit prin: SR EN 60921:2002 STAS 12674-88 Îmbin ri sudate cap la cap prin frecare. Prescrip ii de execu ie i control Inlocuit prin: SR EN ISO 15620:2002 STAS 12985-91 uruburi cu cap înecat. Dimensiunile capului i verificarea cu calibru Inlocuit prin: SR EN 27721:2002 STAS 13019-91 Îmbin ri sudate cu bol uri de o el. Prescrip ii de asigurare a calit ii Inlocuit prin: SR EN ISO 14555:2002 SR EN 21524:1994 Vopsele i lacuri. Determinarea fine ii de frecare Inlocuit prin: SR EN ISO 1524:2002 SR EN 23134-2:1993 Metale i aliaje u oare. Termeni i defini ii. Partea 2: Forme brute Inlocuit prin: SR EN 12258-1:2002 SR EN 23134-3:1995 Metale i aliaje u oare. Termeni i defini ii. Partea 3: Produse deformabile Inlocuit prin: SR EN 12258-1:2002 SR EN 23134-1:1995 Metale i aliaje u oare. Termeni i defini ii. Partea 1: Materiale Inlocuit prin: SR EN 12258-1:2002

SR EN 23134-4:1994 Metale i aliaje u oare. Termeni i defini ii. Partea 4: Produse turnate Inlocuit prin: SR EN 12258-1:2002 SR EN 23630-2:1998 Instrumente pentru canale radiculare utilizate în stomatologie. Partie 2: L rgitoare Inlocuit prin: SR EN ISO 3630-2:2002 SR EN 24033:1997 Piuli e hexagonale, stil 2. Grade A i B Inlocuit prin: SR EN ISO 4033:2002 SR EN 24671:1996 Furtunuri si furtunuri flexibile de cauciuc si de materiale plastice. Metode de masurare a dimensiunilor Inlocuit prin: SR EN ISO 4671:2002 SR EN 25183-1:1993 Sudare electric prin presiune în puncte. Corpuri pentru electrod cu con exterior 1:10. Partea 1: Fixare pe con, conicitate 1:10 Inlocuit prin: SR EN ISO 5183-1:2002 SR EN 25183-2:1993 Sudare electric prin presiune în puncte. Corpuri pentru electrod cu con exterior 1:10. Partea 2: Fixare pe cilindru prin presare Inlocuit prin: SR EN ISO 5183-2:2002 SR EN 26847:1996 Electrozi înveli i pentru sudarea manual cu arc electric. Executarea unei depuneri de metal topit în vederea analizei chimice Inlocuit prin: SR EN ISO 6847:2002 SR EN 27490:1998 Mas de ambalat cu liant ipsos dentar pentru aliaje de aur Inlocuit prin: SR EN ISO 7490:2002 SR EN 27491:1997 Stomatologie. Materiale dentare. Determinarea stabilit ii culorii materialelor dentare pe baz de polimeri Inlocuit prin: SR EN ISO 7491:2002 SR EN 27786:1995 Instrumente dentare rotative. Instrumente abrazive de laborator Inlocuit prin: SR EN ISO 7786:2002

SR EN 28673:1996 Piuli e hexagonale, stil 1, cu filet metric fin. Grade A i B Inlocuit prin: SR EN ISO 8673:2002 SR EN 28674:1996 Piuli e hexagoale, stil 2, cu filet metric fin. Grade A i B Inlocuit prin: SR EN ISO 8674:2002 SR EN 28747:1996 Cuie canelate cu cap frezat Inlocuit prin: SR EN ISO 8747:2002 SR EN 28765:1997 Suruburi cu cap hexagonal par ial filetate, cu filet metric fin. Grade A i B Inlocuit prin: SR EN ISO 8765:2002 SR EN 29653:1999 Adezivi. Incercarea de rezisten la oc prin forfecare a îmbin rii cu adeziv Inlocuit prin: SR EN ISO 9653:2002 SR EN 46002:2000 Sistemele calit ii. Dispozitive medicale. Cerin e particulare pentru aplicarea EN ISO 9002 Inlocuit prin: SR EN ISO 13488:2002 SR CEI 60034-12+A1:1995 Ma ini electrice rotative. Partea 12: Caracteristici de pornire ale motoarelor asincrone trifazate cu rotor în scurtcircuit cu o singur tura ie pentru tensiuni de alimentare pân la 660 V inclusiv

Inlocuit prin: SR EN 60034-12:2002
STAS CEI 60107-1-92 Metode recomandate pentru m surarea receptoarelor de televiziune. Partea 1: Considera ii generale. M sur ri electrice altele decât cele în audiofrecven Inlocuit prin: SR EN 60107-1:2002 SR CEI 60804+A1+A2:1995 Sonometre integratoare-mediatoare Inlocuit prin: SR EN 60804:2002 SR EN 61023:2000 Echipament naval pentru m surarea vitezei i distan ei (Loch). Prescrip ii tehnice i opera ionale. Metode de încercare i rezultate impuse Inlocuit prin: SR EN 61023:2002

59

STANDARDIZAREA INTERNA IONAL
In aceast sec iune sunt cuprinse standardele CEI elaborate în cadrul Comisiei Electrotehnice Interna ionale i publicate în cursul lunii noiembrie 2002
ELECTRICAL ENGINEERING IEC/TS 60034-26 Corr.1 (2002-11) Ed. 1.0 Rotating electrical machines - Part 26: Effects of unbalanced voltages on the performance of threephase induction motors ICS codes: 29.160.01 - TC 2.

Requirements for special installations or locations Medical locations Applies to electrical installations in medical locations so as to ensure safety of patients and medical staff. These requirements, in the main, refer to hospitals, private clinics, medical and dental practices, health care centres and dedicated medical rooms in the work place. ICS codes: 29.020, 91.140.50 -TC 64 - 39 pages. IEC 60630-am4 (2002-11) Ed. 2.0 MAXIMUM LAMP OUTLINES FOR INCANDESCENT LAMPS ICS codes: 29.140.20 - SC 34A - 22 pages.

IEC/TS 60079-27 (2002-11) Ed. 1.0 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 27: Fieldbus intrinsically safe concept (FISCO) Contains the details of apparatus, systems and installation practice for use with the Fieldbus intrinsically safe concept (FISCO) and is based on the concepts of Manchester encoded, bus powered systems designed in accordance with IEC 61158-2 which is the physical layer standard for Fieldbus installations. The constructional and installation requirements of FISCO apparatus and systems are determined by IEC 60079-11, IEC 60079-25 and IEC 60079-14, except as modified by this specification. ICS codes: 29.260.20 - SC 31G - 19 pages.

IEC 60662 (2002-11) Consolidated Edition 1.1 High-pressure sodium vapour lamps Specifies the lamp dimensions, electrical characteristics for lamp starting and operation together with information for ballast, ignitor and luminaire design purposes. This is a loose-leaf publication. Amendments containing new and revised sheets are issued periodically. Consolidated edition incorporating amendment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 ICS codes: 29.140.30 - SC 34A - 273 pages.

IEC 60205 Corr.1 (2002-11) Ed. 2.0 Calculation of the effective parameters of magnetic piece parts ICS codes: 29.100.10 - TC 51.

IEC 60664-1 Corr.1 (2002-11) Consolidated Edition 1.2 Insulation co-ordination for equipment within lowvoltage systems - Part 1: Principles, requirements and tests ICS codes: 29.080, 29.080.30 - TC 109

IEC 60357 (2002-11) Ed. 3.0 Tungsten halogen lamps (non vehicle) Performance specifications This standard specifies dimensions and characteristics of tungsten halogen lamps. The standard has been divided into sections according to the following lamp applications: PROJECTION PHOTOGRAPHIC (including studio) FLOODLIGHTING SPECIAL PURPOSE GENERAL PURPOSE STAGE LIGHTING Lamps for automobile, aircraft and similar applications are not covered by this standard. This consolidated version of IEC 60357 is based on the second edition (1982) and its amendments 1(1984), 2(1985), 3(1987), 4(1989), 5(1992), 6(1993), 7(1994), 8(1995), 9(1996), 10(1996), 11(1997), 12(1999) and 13(2000) It bears the edition number 2.13 ICS codes: 29.140.20 - SC 34 - 209 pages.

IEC/TS 60695-1-40 (2002-11) Ed. 1.0 Fire hazard testing - Part 1-40: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Insulating liquids Provides guidance on the minimization of fire hazard arising from the use of electrical insulating liquids to a) electrotechnical equipment and systems, b) people, building structures and their contents. As insulating liquids are always part of an insulating system, the fire hazard of the complete system must also be assessed. Has the status of a basic safety publication in accordance with IEC Guide 104. ICS codes: 13.220.01, 29.020, 29.040.10 - TC 89 - 53 pages.

IEC 60364-7-710 (2002-11) Ed. 1.0 Electrical installations of buildings - Part 7-710:

IEC 60695-5-1 (2002-11) Ed. 2.0 Fire hazard testing - Part 5-1: Corrosion damage effects of fire effluent - General guidance Provides guidance on the following: a) general aspects of corrosion damage test methods; b) methods of measurement of corrosion damage; c) consideration of test methods; d) relevance of corrosion damage data to hazard assessment. The structure of this second edition remains essentially the same as the first edition with the following additions: - Information on fire scenarios and fire models has been added along with an update on the latest advances in the analysis of the fire effluent. - The general classification of fires from

ISO TR 9122-1 has been added. - A new clause on the general aspects of the corrosivity of fire effluent which describes the types of corrosion damage effects and the factors affecting corrosivity. - A new clause on the principles of corrosion damage measurement has been added describing the assessment of the corrosive potential and the consideration of the corrosivity test methods. - A new table describing a summary of corrosion test methods. - A new flowchart detailing the evaluation and consideration of corrosion damage test methods. - The bibliography has been expanded. Has the status of a basic safety publication in accordance with IEC guide 104. ICS codes: 29.020 - TC 89 - 35 pages. IEC 60831-1 (2002-11) Consolidated Edition 2.1 Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1000 V - Part 1: General - Performance, testing and rating - Safety requirements - Guide for installation and operation Applies to self-healing capacitor units and banks intended to be used, in particular, for power-factor correction of a.c. power systems of up to and including 1000 V rated voltage and frequency 15 Hz to 60 Hz. Also applies to capacitors intended for use in power filter circuits. ICS codes: 29.120.99, 31.060.70 - TC 33 - 71 pages.

derived from measurements; Method 2: for motors tested without torque measurement, with assigned additional load losses. ICS codes: 29.160.01 - SC 2G - 39 pages. IEC 62019-am1 (2002-11) Ed. 1.0 Electrical accessories - Circuit-breakers and similar equipment for household use - Auxiliary contact units ICS codes: 29.120.50 - SC 23E - 17 pages.

IEC 61009-1-am1 Ed. 2.0 Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules ICS codes: 29.120.50 - SC 23E - 17 pages. CHF39,00, for single user and CHF50,70 for a three user network license.

IEC 62208 (2002-11) Ed. 1.0 Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements Applies to empty enclosures, prior to the incorporation of switchgear and controlgear components by the user, as supplied by the enclosure manufacturer. This standard specifies definitions, classifications, characteristics and test requirements of enclosures to be used as part of switchgear and controlgear assemblies in accordance with the IEC 60439 series, the rated voltage of which does not exceed 1 000 V a.c. at frequencies not exceeding 1 000 Hz, or 1 500 V d.c. and suitable for general use for either indoor or outdoor applications. This standard does not apply to enclosures, which are covered by other specific products standards (e.g. IEC 60670). Compliance with the safety requirements of the applicable product standard is the responsibility of the final assembly manufacturer. ICS codes: 29.130.20 - SC 17D - 41pages.

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IEC/TR 61000-2-8 (2002-11) Ed. 1.0 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-8: Environment - Voltage dips and short interruptions on public electric power supply systems with statistical measurement results This technical report describes the electromagnetic disturbance phenomena of voltage dips and short interruptions in terms of their sources, effects, remedial measures, methods of measurement, and measurement results (in so far as these are available). They are discussed primarily as phenomena observed on the networks of public electricity supply systems and having an effect on electrical equipment receiving its energy supply from those systems. ICS codes: 33.100.01 - SC 77A - 89 pages.

IEC 61481 Corr.1 (2002-11) Consolidated Edition Live working - Portable phase comparators for use on voltages from 1 kV to 36 kV a.c. ICS codes: 13.260, 29.240.20, 29.260.99 -TC 78.

IEC 61811-10 (2002-11) Ed. 1.0 Electromechanical elementary relays of assessed quality - Part 10: Sectional specification - Relays for industrial application Is based on the basic relay standard IEC 61810-1 as well as on the generic specification IEC 61811-1 and selects from IEC 61810-7 the appropriate test and measurement procedures to be used in detail specifications derived from this specification ICS codes: 29.120.70 - TC 94 - 21 pages.

ELECTRONICS IEC 61076-4-113 (2002-11) Ed. 1.0 Connectors for electronic equipment - Printed board connectors - Part 4-113: Detail specification for two-part connectors having 5 rows with a grid of 2,54 mm for printed boards and backplanes in bus applications Specifies for two-part connectors having 5 rows (160 contacts) with a grid of 2,54 mm for printed boards and backplanes in bus applications ICS codes: 31.220.10 - SC 48B - 36 pages.

IEC 61811-11 (2002-11) Ed. 1.0 Electromechanical elementary relays of assessed quality - Part 11: Blank detail specification - Relays for industrial application Is based on the generic specification IEC 61811-1 and the sectional specification IEC 61811-10 and selects from IEC 61810-7 the appropriate test and measurement procedures to be used in detail specifications derived from this specification ICS codes: 29.120.70 - TC 94 - 20 pages.

IEC 61972 (2002-11) Ed. 1.0 Method for determining losses and efficiency of three-phase cage induction motors Establishes two methods for determination of efficiency: Method 1: for motors tested by using a torque measurement device, with additional load losses

IEC 62090 (2002-11) Ed. 1.0 Product package labels for electronic components using bar code and two-dimensional symbologies Applies to labels on the packaging of electronic components for automatic handling. These labels use linear bar code and two-dimensional (2D) symbols. Bar code and 2D symbols markings are used, in general, for automatic identification and handling of components

61

in electronics assembly lines. Intended applications include systems that automate the control of component packages during production, inventory and internal distribution. ICS codes: 31.190, 31.200, 35.040 - TC 91 - 89 pages. HOUSEHOLD IEC 60335-2-38 (2002-11) Ed. 5.0 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-38: Particular requirements for commercial electric griddles and griddle grills Deals with the safety of electrically operated commercial griddles and griddle grills not intended for household use. The rated voltage being not more than 250 V for single-phase appliances connected between one phase and neutral and 480 V for other appliances. Appliances within the scope of this standard are typically used in restaurants, canteens, hospitals and commercial enterprises such as bakeries, butcheries, etc. The electrical part of appliances making use of other forms of energy is also within the scope of this standard. ICS codes: 97.040.20 - SC 61E - 22 pages.

Rotary or continuous grillers and toasters and similar appliances intended for grilling by radiant heat such as rotisseries, salamanders, etc. are within the scope of this standard. Appliances within the scope of this standard are typically used in restaurants, canteens, hospitals and commercial enterprises such as bakeries, butcheries, etc. The electrical part of appliances making use of other forms of energy is also within the scope of this standard. ICS codes: 97.040.50 - SC 61E - 18 pages. IEC 60335-2-49 (2002-11) Ed. 4.0 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-49: Particular requirements for commercial electric hot cupboards Deals with the safety of electrically operated commercial hot cupboards not intended for household use. The rated voltage being not more than 250 V for single-phase appliances connected between one phase and neutral, and 480 V for other appliances. Hot cupboards with heated tops, heated display cases, heated crockery dispensers and heated shelves and tables are also within the scope of this standard. The appliances within the scope of this standard are typically used in restaurants, canteens, hospitals and similar commercial enterprises. The electrical part of appliances making use of other forms of energy is also within the scope of this standard. ICS codes: 97.030 - SC 61E - 19 pages.

IEC 60335-2-39 (2002-11) Ed. 5.0 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-39: Particular requirements for commercial electric multi-purpose cooking pans Deals with the safety of electrically operated commerical multi-purpose cooking pans not intended for household use. The rated voltage being not more than 250 V for single-phase appliances connected between one phase and neutral and 480 V for other appliances. Appliances within the scope of this standard are typically used in restaurants, canteens , hospitals, and commercial enterprises such as bakeries, butcheries, etc. The electrical part of appliances making use of other forms of energy is also within the scope of this standard. ICS codes: 97.040.50 - SC 61E - 20 pages.

IEC 60335-2-42 (2002-11) Ed. 5.0 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-42: Particular requirements for commercial electric forced convection ovens, steam cookers and steam-convection ovens Deals with the safety of electrically operated commercial forced convection ovens, steam cookers, steam-convection ovens and, exclusive of any other use, steam generators, not intended for household use. The rated voltage being not more than 250 V for singlephase appliances connected between one phase and neutral and 480 V for other appliances. Appliances within the scope of this standard are typically used in restaurants, canteens, hospitals and commercial enterprises such as bakeries, butcheries, etc. The electrical part of appliances making use of other forms of energy is also within the scope of this standard. ICS codes: 97.040.20 - SC 61E - 24 pages.

IEC 60335-2-50 (2002-11) Ed. 4.0 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-50: Particular requirements for commercial electric bains-marie Deals with the safety of electrically operated commercial bains-marie not intended for household use. The rated voltage being not more than 250 V for single-phase appliances connected between one phase and neutral, and 480 V for other appliances. the appliances within the scope of this standard are typically used in restaurants, canteens, hospitals and similar commercial enterprises. The electrical part of appliances making use of other forms of energy is also within the scope of this standard. ICS codes: 97.040.20 - SC 61E - 20 pages.

IEC 60335-2-54 (2002-11) Ed. 3.0 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-54: Particular requirements for surfacecleaning appliances for household use employing liquids or steam Deals with the safety of electric cleaning appliances for household use that are intended for cleaning surfaces such as windows, walls, and empty swimming pools by use of liquid cleansing agents or steam. The rated voltage of the appliance being not more than 250 V.The appliance may incorporate heating elements or means for pressurising the liquid container. ICS codes: 13.120, 97.180 - TC 61 - 20 pages.

IEC 60335-2-48 (2002-11) Ed. 4.0 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-48: Particular requirements for commercial electric grillers and toasters Deals with the safety of electrically operated commercial grillers and toasters not intended for household use. The rated voltage being not more than 250 V for single-phase appliances connected between one phase and neutral, and 480 V for other appliances.

IEC 60335-2-55 (2002-11) Ed. 3.0 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-55: Particular requirements for electrical appliances for use with aquariums and garden ponds Deals with the safety of electric appliances for use with aquariums and garden ponds for household and similar purposes, their rated voltage being not more than 250 V. Examples of appliances within the scope of this standard are aerators; aquarium heaters; automatic

food dispensers; sludge-suction appliances. ICS codes: 97.020 - TC 61 - 13 pages. IEC 60335-2-60 (2002-11) Ed. 3.0 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-60: Particular requirements for whirlpool baths Deals with the safety of electric whirlpool baths for indoor use, for household and similar purposes, their rated voltage being not more than 250 V for singlephase appliances and 480 V for other appliances. This standard also applies to appliances for circulating air or water in conventional baths. Appliances not intended for normal household use, such as appliances intened to be used by layman in hotels, fitness centers and similar places, are within the scope of this standard. ICS codes: 13.120, 97.170 - TC 61 - 13 pages.

- Part 2-78: Particular requirements for outdoor barbecues Deals with the safety of electric outdoor barbecues for household and similar use, their rated voltage being not more than 250 V. This standard does not apply to barbecues for indoor use, appliances intended to burn charcoal or similar combustible fuels, appliances intended exclusively for industrial purposes, appliances intended to be used in locations where special conditions prevail, such as the presence of a corrosive or explosive atmosphere (dust, vapour or gas). ICS codes: 13.120, 91.180 - TC 61 - 12 pages. IEC 60335-2-82 (2002-11) Ed. 2.0 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-82: Particular requirements for amusement machines and personal service machines Deals with the safety of electric commercial amusement machines and personal service machines, their rated voltage being not more than 250 V for single-phase and 480 V for other appliances. Examples of amusement machines that are within the scope of this standard are billiard tables; bowling machines; dartboards; driving simulators; gaming machines; kiddie rides; laser shooting appliances; pinball machines; video games. Examples of personal service machines that are within the scope of the standard are card re-value machines; currency dispensers; luggage lockers; weighing machines; shoe shining appliances. ICS codes: 97.180, 97.200.40 - TC 61 - 19 pages.

IEC 60335-2-62 (2002-11) Ed. 3.0 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-62: Particular requirements for commercial electric rinsing sinks Deals with the safety of electrically operated commercial rinsing sinks not intended for household use. The rated voltage being not more than 250 V for single-phase appliances connected between one phase and neutral, and 480 V for other appliances. Appliances within the scope of this standard are typically used in restaurants, canteens, hospitals and commercial enterprises such as bakeries, butcheries, etc. The electrical part of appliances making use of other forms of energy is also within the scope of this standard. ICS codes: 97.040.10 - SC 61E - 18 pages.

IEC 60335-2-64 (2002-11) Ed. 3.0 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-64: Particular requirements for commercial electric kitchen machines Deals with the safety of electrically operated commercial kitchen machines not intended for household use. The rated voltage being not more than 250 V for single-phase appliances connected between one phase and neutral, and 480 V for other appliances. Appliances within the scope of this standard are typically used in restaurants, canteens, hospitals and commercial enterprises such as bakeries, butchers, etc. ICS codes: 97.040.10 - SC 61E - 27 pages.

IEC 60335-2-84 (2002-11) Ed. 2.0 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilets Deals with the safety of electric toilets in which excrement is stored, dried, or destructed, their rated voltage being not more than 250 V. Electric toilets may be used to process garbage such as paper and food waste. This standard also applies to electric equipment for use with conventional toilets, examples of such equipment are automatic seat covering devices; chopping units; heated seats; pumping units; water heaters for shower units. ICS codes: 91.140.70 - TC 61 - 18 pages.

IEC 60335-2-75 (2002-11) Ed. 2.0 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines Deals with the safety of electric commercial dispensing appliances and vending machines for preperation or delivery of food, drinks and consumer products, their rated voltage being not more than 250 V for singlephase and 480 V for other appliances. Examples of appliances that are within the scope of this standard are bulk tea or coffee brewing machines, cigarette, hot and cold beverage, newspaper,audio or video tape or disc vending machines, ice cream, whipped cream and ice dispensers, commercial liquid heaters, espresso coffee appliances and packaged food and drink vending machines. ICS codes: 55.230 - TC 61 - 28 pages.

IEC 60335-2-85 (2002-11) Ed. 2.0 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-85: Particular requirements for fabric steamers Deals with the safety of electric fabric steamers intended for household and similar purposes, their rated voltage being not more than 250 V. Appliances not intended for normal household use, such as appliances to be used by laymen in laundries and dry cleaners, are within the scope of this standard. ICS codes: 97.060 - TC 61 - 13 pages.

IEC 60335-2-78 (2002-11) Ed. 2.0 Household and similar electrical appliances - Safety

IEC 60335-2-95 (2002-11) Ed. 2.0 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use Deals with the safety of electric drives for garage doors for residential use that open and close in a vertical direction, the rated voltage of the drives being not more than 250 V for single-phase and 480 V for other appliances. The hazards associated with the movement of these electrically driven garage doors is included. ICS codes: 13.120, 29.120.01, 91.090 - TC 61 - 19 pages.

63

IEC 60335-2-97 (2002-11) Ed. 2.0 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds and similar equipment Deals with the safety of electric drives for rolling equipment such as shutters, blinds, and awnings, intended for household and similar purposes, their rated voltage being not more than 250 V for singlephase and 480 V for other appliances. Examples of rolling equipment that can be driven are awnings; blinds; grilles; projection screens; shutters for doors and windows. Drives for equipment with a springcontrolled driven part, such as a folding arm awning, are also within the scope of this standard. ICS codes: 29.120.01, 91.060.50 - TC 61 - 17 pages.

- EEG data storage and retrieval; - EQUIPMENT particularly intended for monitoring during electro-convulsive therapy; ambulatory electroencephalographic recorders. ICS codes: 11.040.55, 11.040.99 - SC 62D - 20 pages. IEC 60601-2-44 (2002-11) Consolidated Edition 2.1 Medical electrical equipment - Part 2-44: Particular requirements for the safety of X-ray equipment for computed tomography Applies to X-ray equipment for computed tomography (CT scanners). Includes safety requirements for the X-ray generator, and those where high voltage generators are integrated with an X-ray tube assembly. Specify methods for demonstrating compliance with those requirements for CT scanners. ICS codes: 11.040.50 - SC 62B - 36 pages.

IEC 60335-2-98 (2002-11) Ed. 2.0 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-98: Particular requirements for humidifiers Deals with the safety of electric humidifiers for household and similar use, their rated voltage being not more than 250 V for single-phase and 480 V for other appliances. Examples of appliances that are within the scope of this standard are appliances that atomize water; appliances that evaporate water by heating and appliances that blow air through a moist element. ICS codes: 97.030 - TC 61 - 13 pages.

RAILWAY ENGINEERING IEC 60494-1 (2002-11) Ed. 1.0 Railway applications - Rolling stock - Pantographs Characteristics and tests - Part 1: Pantographs for mainline vehicles Defines the general assembly characteristics which are to be applied to pantographs for main line vehicles, to enable current collection from the overhead line system. Also defines the tests the pantographs have to perform, excluding insulators. Does not apply to pantograph dielectric tests, which are to be performed on the pantograph installed on the vehicle roof. Does not apply to pantographs used on isolated metros and light rail systems: these pantographs are considered in IEC 60494-2. ICS codes: 45.060 - TC 9 - 55 pages.

IEC 60730-2-8-am1 (2002-11) Ed. 2.0 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements ICS codes: 97.120 - TC 72 - 77 pages.

MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT IEC 60601-2-26 (2002-11) Ed. 2.0 Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular requirements for the safety of electroencephalographs This Particular Standard specifies the particular safety requirements for ELECTRO-ENCEPHALOGRAPHS as defined in 2.2.103 and also referred to as EQUIPMENT. The special requirements for other equipment also used in electroencephalography are not covered by this standard, for example: - cerebral function monitors; - phono-photic stimulators; - electroencephalographic telemetry;

TERMINOLOGY
MISC DICT (2002-10) Ed. 5.0 IEC Multilingual Dictionary on CD-ROM The edition 5 of its best selling Multilingual Dictionary on CD-ROM features all parts of the world famous International Electrotechnical Vocabulary. With 13 languages, over 19 200 terms with definitions in English and French, the edition 5 will also feature a Spanish index as well as new parts and amendments. Those customers who have already purchased the Multilingual Dictionary on CD-ROM will be able to upgrade their copy to the new improved edition 5 for only CHF 64.00 by contacting the IEC Customer Service Centre with their client or invoice number. New customers may order the edition 5 for TC 1

STANDARDIZAREA EUROPEAN
Informa iile din aceast sec iune se refer la activitatea Organiza iei Europene de Standardizare CEN. In vederea unei mai mari operativit i, titlurile standardelor i proiectelor de standarde europene se public în versiunea original (englez ). Pentru în elegerea simbolurilor utilizate în aceast sec iune se fac preciz rile de mai jos: Standard European Document de armonizare Prestandard European Raport CEN Ultima dat de anun are a standardului european la nivel na ional dop Ultima dat de publicare a noului standard armonizat dow Ultima dat de retragere a standardelor na ionale conflictuale prEN Proiect de Standard European prHD Proiect de Document de armonizare prENV Proiect de Prestandard European dea Termen limit pentru r spunsul Organismelor Na ionale de Standardizare c tre Secretariatul Central al CEN UAP Procedur de Acceptare Unic care combin ancheta public în votul formal. EN HD ENV CR doa
CEN/TC 12 Materials, equipment and offshore structures for petroleum and natural gas industries EN ISO 15546:2002 Petroleum and natural gas industries - Aluminium alloy drill pipe (ISO 15546:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 15761:2002 Steel gate, globe and check valves for sizes DN 100 and smaller, for the petroleum and natural gas industries (ISO 15761:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 14692-1:2002 Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 1: Vocabulary, symbols, applications and materials (ISO 14692-1:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 14692-2:2002 Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 2: Qualification and manufacture (ISO 14692-2:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 14692-3:2002 Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 3: System design (ISO 14692-3:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 14692-4:2002 Petroleum and natural gas industries - Glass-reinforced plastics (GRP) piping - Part 4: Fabrication, installation and operation (ISO 14692-4:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 11960:2001/AC:2002 Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as casing or tubing for wells (ISO 11960:2001/Cor.1:2002) doa: . . dop: . . dow: . .

STANDARDE EUROPENE APROBATE
În perioada 2002.12.01 - 2002.12.31
Nr.document * Titlul * Termene

CEN/SS H22

Smokers' lighters

CEN/TC 122

Ergonomics

EN 1783:1997/A1:2002 Matches - Performance requirements, safety and classification doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 CEN/TC 112 Wood-based panels

EN 13861:2002 Safety of machinery - Guidance for the application of ergonomics standards in the design of machinery doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30

CEN/TC 125

Masonry

EN 13810-1:2002 Wood-based panels - Floating floors - Part 1: Performance specifications and requirements doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30

EN 1015-18:2002 Methods of test for mortar for masonry - Part 18: Determination of water absorption coefficient due to capillary action of hardened mortar doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.09.30

65

EN 1015-21:2002 Methods of test for mortar for masonry - Part 21: Determination of the compatibility of one-coat rendering mortars with substrates doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.09.30 CEN/TC 129

CEN/TC 154

Aggregates

Glass in building

EN 13242:2002 Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.06.01 EN 13450:2002 Aggregates for railway ballast doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.06.30 EN 1097-10:2002 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 10: Determination of water suction height doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.06.30 EN 1097-6:2000/AC:2002 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption doa: . . dop: . . dow: . . CEN/TC 155 systems Plastics piping systems and ducting

EN 673:1997/A2:2002 Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Calculation method doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 CEN/TC 133 Copper and copper alloys

EN 13347:2002 Copper and copper alloys - Rod and wire for welding and braze welding doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 CEN/TC 140 In vitro diagnostic medical devices

EN 13612:2002/AC:2002 Performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices doa: . . dop: . . dow: . . CEN/TC 146 Packaging machines - Safety

EN 415-4:1997/AC:2002 Safety of packaging machines - Part 4: Palletisers and depalletisers doa: . . dop: . . dow: . . CEN/TC 149 equipment Power-operated warehouse

EN 13244-1:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 1: General doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.12.31 EN 13244-2:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.12.31 EN 13244-3:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.12.31 EN 13244-4:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.12.31 EN 13244-5:2002 Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for general purposes, drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.12.31 EN 1555-1:2002 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 1: General doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.12.31 EN 1555-2:2002 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.12.31

EN 528:1996/A1:2002 Rail dependent storage and retrieval equipment Safety doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 CEN/TC 151 Construction equipment and building material machines - Safety EN 12111:2002 Tunnelling machines - Road headers, continuous miners and impact rippers - Safety requirements doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 12629-2:2002 Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate - Safety Part 2: Block making machines doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 12629-3:2002 Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate - Safety Part 3: Slide and turntable machines doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 12629-8:2002 Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate - Safety Part 8: Machines and equipment for the manufacture of constructional products from calcium-silicate (and concrete) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30

EN 1555-3:2002 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.12.31 EN 1555-4:2002 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.12.31 EN 1555-5:2002 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.12.31 EN 13566-1:2002 Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 1: General doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.12.31 EN 13566-3:2002 Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 3: Lining with close-fit pipes doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.12.31 EN 13566-4:2002 Plastics piping systems for renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks - Part 4: Lining with cured-in-place pipes doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.12.31 CEN/TC 159 Hearing protectors

EN 13753:2002 Products used for treatment of water intended for human consumption - Granular activated alumina doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30

CEN/TC 165

Waste water engineering

EN 12255-13:2002 Wastewater treatment plants - Part 13: Chemical treatment - Treatment of wastewater by precipitation/flocculation doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 12380:2002 Air admittance valves for drainage systems Requirements, tests methods and evaluation of conformity doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:05.09.30

CEN/TC 166

Chimneys

EN 13384-1:2002 Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1 : Chimneys serving one appliance doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 CEN/TC 168 Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety EN 12385-2:2002 Steel wire ropes - Safety - Part 2: Definitions, designation and classification doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 CEN/TC 172

Pulp, paper and board

EN 352-7:2002 Hearing protectors - Safety requirements and testing Part 7: Level-dependent ear-plugs doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 352-6:2002 Hearing protectors - Safety requirements and testing Part 6: Ear-muffs with electrical audio input doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 352-5:2002 Hearing protectors - Safety requirements and testing Part 5: Active noise reduction ear-muffs doa:03.03.30 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 13819-1:2002 Hearing protectors - Testing - Part 1: Physical test methods doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 CEN/TC 164 Water supply

EN 1230-2:2001/AC:2002 Paper and board intended for contact with foodstuffs Sensory analysis - Part 2: Off-flavour (taint) doa: . . dop: . . dow: . .

CEN/TC 175

Round and sawn timber

EN 13226:2002 Wood flooring - Solid parquet elements with grooves and/or tongues doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 13488:2002 Wood flooring - Mosaic parquet elements doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 13489:2002 Wood flooring - Multi-layer parquet elements doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 13756:2002 Wood flooring - Terminology doa:03.03.31 dop:03.06.30

EN 12541:2002 Sanitary tapware - Pressure flushing valves and automatic closing urinal valves PN 10 doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 13443-1:2002 Water conditioning equipment inside buildings Mechanical filters - Part 1: Particle rating 80 æm to 150 æm - Requirements for performances, safety and testing doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30

dow:03.06.30

EN 13647:2002 Wood and parquet flooring and wood panelling and cladding - Determination of geometrical characteristics doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 13629:2002 Wood flooring - Solid pre-assembled hardwood board doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30

67

EN 13227:2002 Wood flooring - Solid lamparquet products doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 13228:2002 Wood flooring - Solid wood overlay flooring elements including blocks with an interlocking system doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 13442:2002 Wood and parquet flooring and wood panelling and cladding - Determination of the resistance to chemical agents doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 CEN/TC 180 Non-domestic gas-fired overhead radiant heaters EN 419-1:1999/A3:2002 Non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters - Part 1: Safety doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 CEN/TC 184 Advanced technical ceramics

CEN/TC 220

Tin and tin alloys

EN 13615:2001/AC:2002 Methods for the analysis of ingot tin - Determination of impurity element contents in tin grades 99,90 % and 99,85 % by atomic spectrometry doa: . . dop: . . dow: . . CEN/TC 227 Road materials

EN 13036-3:2002 Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 3: Measurement of pavement surface horizontal drainability doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 CEN/TC 235 Gas pressure regulators and associated safety devices for use in gas transmission and distribution EN 14382:2002 Safety devices for gas pressure regulating stations and installations - Gas safety shut-off devices for inlet pressures up to 100 bar doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30

EN 658-5:2002 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Part 5: Determination of interlaminar shear strength by short span bend test (three points) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 658-2:2002 Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Part 2: Determination of compression properties doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30

CEN/TC 246

Natural stones

EN 13919:2002 Natural stone test methods - Determination of resistance to ageing by SO2 action in the presence of humidity doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 12372:1999/AC:2002 Natural stone test methods - Determination of flexural strength under concentrated load doa: . . dop: . . dow: . . CEN/TC 247 Building Automation, Controls and Building Management EN 12098-3:2002 Controls for heating systems - Part 3: Outside temperature compensated control equipment for electrical heating systems doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30

CEN/TC 192

Fire service equipment

EN 1846-3:2002 Firefighting and rescue service vehicles - Part 3: Permanently installed equipment - Safety and performance doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 CEN/TC 194 Utensils in contact with food

EN 13248:2002 Cookware - Coffee makers for domestic use with an independent heat source - Definitions, requirements and test methods doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 CEN/TC 207 Furniture

CEN/TC 248

Textiles and textile products

EN 13360:2002 Rubber- or plastics-coated fabrics - Terminology doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 13844:2002 Textiles - Monofilaments - Determination of thermal shrinkage doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30

EN 527-1:2000/AC:2002 Office furniture - Work tables and desks - Part 1: Dimensions doa: . . dop: . . dow: . . CEN/TC 216 antiseptics Chemical disinfectants and

CEN/TC 249

Plastics

EN 13610:2002 Chemical disinfectants - Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity against bacteriophages of chemical disinfectants used in food and industrial areas - Test method and requirements (phase 2, step 1) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30

EN 14020-1:2002 Reinforcements - Specification for textile glass rovings Part 1: Designation doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 14020-2:2002 Reinforcements - Specification for textile glass rovings Part 2: Methods of test and general requirements doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30

EN 14020-3:2002 Reinforcements - Specification for textile glass rovings Part 3: Specific requirements doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 3146:2000/AC:2002 Plastics - Determination of melting behaviour (melting temperature or melting range) of semi-crystalline polymers by capillary tube and polarizing-microscope methods (ISO 3146:2000/Cor.1:2002) doa: . . dop: . . dow: . . CEN/TC 256 Railway applications

CEN/TC 269

Shell and water-tube boilers

EN 12952-9:2002 Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 9: Requirements for firing systems for pulverized solid fuels for the boiler doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 12952-16:2002 Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 16: Requirements for grate and fluidized-bed firing systems for solid fuels for the boiler doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 CEN/TC 276 Surface active agents

EN 13230-1:2002 Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 1: General requirements doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 13230-2:2002 Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 2: Prestressed monoblock sleepers doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 13230-3:2002 Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 3: Twin-block reinforced sleepers doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 13230-4:2002 Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 4 : Prestressed bearers for switches and crossings doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 13230-5:2002 Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 5 : Special elements doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 CEN/TC 260

EN 13405:2002 Surface active agents - Determination of dialkyltetralins content in linear alkylbenzene by high performance liquid chromatography (HPLC) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 13717:2002 Surface active agents - Determination of primary, secondary and tertiary amino nitrogen - Potentiometric titration doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 13955:2002 Surface active agents - Determination of Krafft point and solubility of ionic surface active agents doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 13560:2001/AC:2002 Surface active agents - Determination of amide nitrogen content - Potentiometric titration doa: . . dop: . . dow: . . CEN/TC 278 telematics Road transport and traffic

Fertilizers and liming materials

EN 13971:2002 Carbonate liming materials - Determination of reactivity - Potentiometric titration method with hydrochloric acid doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30

ENV ISO 14904:2002 Road transport and traffic telematics - Electronic fee collection (EFC) - Interface specification for clearing between operators (ISO/TS 14904:2002) doa:03.03.31 dop: . . dow: . .

CEN/TC 261

Packaging

CEN/TC 289

Leather

EN 14182:2002 Packaging - Terminology - Basic terms and definitions doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.04 EN 14048:2002 Packaging - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials in an aqueous medium - Method by measuring the oxygen demand in a closed respirometer doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 14047:2002 Packaging - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of packaging materials in an aqueous medium - Method by analysis of evolved carbon dioxide doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30

EN ISO 2589:2002 Leather - Physical and mechanical tests Determination of thickness (ISO 2589:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 2420:2002 Leather - Physical and mechanical tests Determination of apparent density (ISO 2420:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 2418:2002 Leather - Chemical, physical and mechanical and fastness tests - Sampling location (ISO 2418:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 2419:2002 Leather - Physical and mechanical tests - Sample preparation and conditioning (ISO 2419:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30

69

EN ISO 5403:2002 Leather - Physical and mechanical tests Determination of water resistance of flexible leather (ISO 5403:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 5404:2002 Leather - Physical and mechanical tests Determination of the water resistance of heavy leathers (ISO 5404:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 2417:2002 Leather - Physical and mechanical tests Determination of the static absorption of water (ISO 2417:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 14268:2002 Leather - Physical and mechanical tests Determination of water vapour permeability (ISO 14268:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 17229:2002 Leather - Physical and mechanical tests Determination of water vapour absorption (ISO 17229:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 3380:2002 Leather - Physical and mechanical tests Determination of shrinkage temperature up to 100 degrees C (ISO 3380:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 17227:2002 Leather - Physical and mechanical tests Determination of dry heat resistance of leather (ISO 17227:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 13540:2002 Leather - Physical and mechanical tests Determination of heat resistance of patent leather doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 3376:2002 Leather - Physical and mechanical tests Determination of tensile strength and percentage extension doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 3377-2:2002 Leather - Physical and mechanical tests Determination of tear load - Part 2: Double edge tear (ISO 3377-2:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 3377-1:2002 Leather - Physical and mechanical tests Determination of tear load - Part 1: Single edge tear (ISO 3377-1:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 17233:2002 Leather - Physical and mechanical tests Determination of cold crack temperature of surface coatings doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30

EN ISO 5402:2002 Leather - Physical and mechanical tests Determination of flex resistance by flexometer method (ISO 5402:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 3378:2002 Leather - Physical and mechanical tests Determination of resistance to grain cracking and grain crack index (ISO 3378:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 17186:2002 Leather - Physical and mechanical tests Determination of surface coating thickness (ISO 17186:2002) doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 17235:2002 Leather - Physical and mechanical tests Determination of softness doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN ISO 17236:2002 Leather - Physical and mechanical tests Determination of extension set doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 CEN/TC 290 Dimensional and geometrical product specification and verification EN ISO 10360-1:2000/AC:2002 Geometrical Product Specifications (GPS) Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 1: Vocabulary (ISO 10360-1:2000/Cor.1:2002) doa: . . dop: . . dow: . . EN ISO 10360-4:2000/AC:2002 Geometrical Product Specifications (GPS) Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) - Part 4: CMMs used in scanning measuring mode (ISO 103604:2000/Cor.1:2002) doa: . . dop: . . dow: . . CEN/TC 294 Communication systems for meters and remote reading of meters EN 13757-1:2002 Communication system for meters and remote reading of meters - Part 1: Data exchange doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 CEN/TC 320 Transport - Logistics and services

EN 13876:2002 Transport - Logistics and Services - Goods transport chains - Code of practice for the provision of cargo transport services doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 CEN/TC 33 Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling EN 13330:2002 Shutters - Hard body impact - Test method doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30

EN 1154:1996/A1:2002 Buiding hardware - Controlled door closing devices Requirements and test methods doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.09.30 EN 1155:1997/A1:2002 Building hardware - Electrically powered hold-open devices for swing doors - Requirements and test methods doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.09.30 EN 1158:1997/A1:2002 Building hardware - Door cordinator devices Requirements and test methods doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.09.30 CEN/TC 336

CEN/TC 79

Respiratory protective devices

EN 13274-7:2002 Respiratory protective devices - Methods of test - Part 7: Determination of particle filter penetration doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 13274-8:2002 Respiratory protective devices - Methods of test - Part 8: Determination of dolomite dust clogging doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 CEN/WS FS2 Data Furniture Product and Business

Bituminous binders

EN 13357:2002 Bitumen and bituminous binders - Determination of the efflux time of petroleum cut-back and fluxed bitumens doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 CEN/TC 49 Gas cooking appliances

CWA 14249:2002 Revised funStep Application Reference Model doa:03.03.31 dop: . . dow: . . ECISS/TC 23 Steels for heat treatment, alloy steels and free-cutting steels - Qualities and dimensions EN 10089:2002 Hot-rolled steels for quenched and tempered springs Technical delivery conditions doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 10132-4:2000/AC:2002 Cold rolled narrow steel strip for heat treatment Technical delivery conditions - Part 4: Spring steels and other applications doa: . . dop: . . dow: . . ECISS/TC 29 tubes Steel tubes and fittings for steel

EN 30-1-1:1998/AC:2002 Domestic cooking appliances burning gas fuel - Part 11: Safety - General doa: . . dop: . . dow: . . CEN/TC 50 Lighting columns and spigots

EN 40-7:2002 Lighting columns - Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting columns doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.09.30 CEN/TC 58 Safety and control devices for gasburners and gas-burning appliances ENV 14459:2002 Method of risk analysis and recommendations for the use of electronics in systems for the control of gas burners and gas burning appliances doa:03.03.31 dop: . . dow: . .

EN 10224:2002 Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption - Technical delivery conditions doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 EN 10312:2002 Welded stainless steel tubes for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption - Technical delivery conditions doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:04.09.30 EN 10220:2002 Seamless and welded steel tubes - Dimensions and masses per unit length doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30

CEN/TC 69

Industrial valves

EN 1503-4:2002 Valves - Materials for bodies, bonnets and covers - Part 4: Copper alloys specified in European Standards doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:03.06.30 CEN/TC 72 Fire detection and fire alarm systems

EN 54-12:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke detectors - Line detectors using an optical light beam doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:05.12.31 EN 54-4:1997/A1:2002 Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment doa:03.03.31 dop:03.06.30 dow:05.12.31

PROIECTE DE STANDARDE EUROPENE SUPUSE ANCHETEI PUBLICE
În perioada 2002.12.01 - 2002.12.31
Nr.document * Titlul * Termene

CEN/TC 12 Materials, equipment and offshore structures for petroleum and natural gas industries prEN ISO 10427-2 Petroleum and natural gas industries - Equipment for well cementing - Part 2: Centralizer placement and stop-collar testing (ISO/DIS 10427-2:2002) dea: 03.05.05

71

prEN ISO 15156-2 Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-containing environments in oil and gas production - Part 2: Cracking-resistant carbon and low alloy steels, and cast irons (ISO/DIS 15156-2:2002) dea: 03.02.19 CEN/TC 147 Cranes - Safety

prEN 881 rev Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Aluminium chloride (monomeric), aluminium chloride hydroxide (monomeric) and aluminium chloride hydroxide sulfate (monomeric) dea: 03.06.12 prEN 882 rev Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium aluminate dea: 03.06.12 prEN 883 rev Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Polyaluminium chloride hydroxyde and polyaluminium chloride hydroxyde sulfate dea: 03.06.12 prEN 888 rev Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Polyaluminium chloride hydroxyde and polyaluminium chloride hydroxyde sulfate dea: 03.06.12 prEN 889 rev Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (II) sulfate dea: 03.06.12 prEN 890 rev Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) sulfate dea: 03.06.12 prEN 891 rev Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron (III) chloride sulfate dea: 03.06.12 CEN/TC 19 Petroleum products, lubricants and related products prEN ISO 3679 Determination of flash point - Rapid equilibrium closed cup method (ISO/DIS 3679:2002) dea: 03.05.12 prEN ISO 3680 Determination of flash/no flash - Rapid equilibrium closed cup method (ISO/DIS 3680:2002) dea: 03.05.12 CEN/TC 218 assemblies Rubber and plastics hoses and hose

prEN 14502-2 Cranes - Equipment for the lifting of persons - Part 2: Elevating control stations dea: 03.06.05

CEN/TC 15

Inland navigation vessels

prEN 14606 Inland navigation vessels - Studless anchor chain Accessories to anchor equipment dea: 03.06.19 CEN/TC 160 Protection against falls from height including working belts prEN 341 rev Personal protective equipment against falls from a height - Descender devices for rescue dea: 03.06.19 prEN 365 rev Personal protective equipment and other equipment for protection against falls from a height - General requirements for instructions for use, maintenance, periodical examination, repair, marking and packaging dea: 03.04.12 prEN 813 Personal protective equipment for prevention of falls from a height - Sit harnesses dea: 03.06.19 CEN/TC 162 Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets prEN 13034 Protective clothing against liquid chemicals Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (type 6 equipment) dea: 03.04.03 prEN 14605 Protective clothing for use against liquid chemicals Performance requirements for chemical protective clothing with liquid-tight (type 3) or spray-tight (type 4) connections between parts of the clothing, including items providing protection to parts of the body only dea: 03.06.19

CEN/TC 164

Water supply

prEN 13483 Hoses and hose assemblies with internal vapour recovery for measured fuel dispensing systems Specification dea: 03.03.12 prEN 1360 rev Rubber hoses and hose assemblies for measured fuel dispensing - Specification dea: 03.06.02

prEN 12902 rev Products used for treatment of water intended for human consumption - Inorganic supporting and filtering materials - Methods of test dea: 03.06.12

CEN/TC 222 Feather and down as filling material for any article, as well as finished articles filled with feather and down prEN 13186 Feather and down - Specification for feather and down filled bedding articles dea: 03.02.19 CEN/TC 23 Transportable gas cylinders

CEN/TC 261

Packaging

prEN ISO 9100-1 Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 1: Dimensions (ISO/DIS 9100-1:2002) dea: 03.05.05 prEN ISO 9100-10 Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 10: 77 regular (ISO/DIS 9100-10:2002) dea: 03.05.05 prEN ISO 9100-11 Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 11: 82 regular (ISO/DIS 9100-11:2002) dea: 03.05.05 prEN ISO 9100-12 Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 12: 89 regular (ISO/DIS 9100-12:2002) dea: 03.05.05 prEN ISO 9100-13 Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 13: 100 regular (ISO/DIS 9100-13:2002) dea: 03.05.05 prEN ISO 9100-14 Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 14: 110 regular (ISO/DIS 9100-14:2002) dea: 03.05.05 prEN ISO 9100-2 Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 2: 33 medium (ISO/DIS 9100-2:2002) dea: 03.05.05 prEN ISO 9100-3 Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 3: 38 regular (ISO/DIS 9100-3:2002) dea: 03.05.05 prEN ISO 9100-4 Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 4: 38 medium (ISO/DIS 9100-4:2002) dea: 03.05.05 prEN ISO 9100-5 Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 5: 43 and 48 regular (ISO/DIS 9100-5:2002) dea: 03.05.05 prEN ISO 9100-6 Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 6: 53 and 58 regular (ISO/DIS 9100-6:2002) dea: 03.05.05 prEN ISO 9100-7 Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 7: 58 deep (ISO/DIS 9100-7:2002) dea: 03.05.05 prEN ISO 9100-8 Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 8: 63, 66 and 70 regular (ISO/DIS 9100-8:2002) dea: 03.05.05 prEN ISO 9100-9 Glass containers - Vacuum lug finishes - Part 9: 63, 66 and 70 deep (ISO/DIS 9100-9:2002) dea: 03.05.05

prEN ISO 10297 Transportable gas cylinders - Cylinder valves Specification and type testing (ISO/DIS 10297:2002) dea: 03.02.12 CEN/TC 230 Water analysis

prEN ISO 11733 rev Water quality - Evaluation of the elimination and biodegradability of organic compounds in an aqueous medium - Activated sludge simulation test (ISO/DIS 11733:2002) dea: 03.05.12 CEN/TC 247 Building Automation, Controls and Building Management prEN 14597 Temperature control devices and temperature limiters for heat generating systems (central heating systems) dea: 03.06.05 CEN/TC 249 Plastics

prEN 14598-1 Reinforced thermosetting moulding compounds Specification for Sheet Moulding Compound (SMC) and Bulk Moulding Compound (BMC) - Part 1: Designation dea: 03.06.02 prEN 14598-2 Reinforced thermosetting moulding compounds Specification for Sheet Moulding compound (SMC) and Bulk Moulding compound (BMC) - Part 2: Methods of test and general requirements dea: 03.06.02 prEN 14598-3 Reinforced thermosetting moulding compounds Specification for Sheet Moulding Compound (SMC) and Bulk Moulding Compound (BMC) - Part 3: Specific requirements dea: 03.06.02 CEN/TC 252 Child use and care articles

prEN 1273 rev Child care articles - Baby walking frames - Safety requirements and test methods dea: 03.06.02

CEN/TC 256

Railway applications

prEN 14601 Railway applications - Straight and angled end cocks for brake pipe and main reservoir pipe dea: 03.06.12

73

FACILITĂŢI acordate membrilor ASRO
Acces prioritar la serviciile oferite de ASRO. Reduceri de tarife: • 25% din preţul abonamentului la standardele române, indiferent de mărimea acestuia. • Pentru membrii persoane juridice cu scop patrimonial, cât şi pentru membrii Colegiului E (a căror cotizaţie este de 250 EURO/an) acordarea unui pachet de servicii anual alcătuit din principalele mijloace de informare în domeniul standardizării în valoare de 125 EURO, care cuprinde: - Revista Standardizarea; - Buletinul Standardizării; - Catalogul Standardelor Române pe CD. • 10 % din valoarea tarifului pentru cursurile organizate de ASRO; • 25 % din tariful perceput la certificarea unui produs pentru următoarele etape: solicitare iniţială, elaborare şi semnare contract, analiza documentaţiei solicitantului, redactare raport final, eliberare Licenţă pentru certificare. Servicii gratuite: • Reclamă instituţională în revista “Standardizarea” (în limita a şase pagini de revistă/număr); • Curs de iniţiere în domeniul standardizării naţionale pentru câte un reprezentant din partea fiecărui membru în scopul unei mai bune cunoaşteri a sistemului de standardizare, a angrenajelor şi funcţionării lui; • Programe multianuale sectoriale, la cerere; • Texte ale proiectelor standardelor române în anchetă publică, la cerere; • În limita sumei de 5 % din valoarea cotizaţiei anuale, achitată integral pentru anul în curs, membrul ASRO poate beneficia gratuit, la solicitarea acestuia, de orice serviciu oferit de ASRO (multiplicare de standarde române comandate la ASRO, catalog pe suport de hârtie sau CD, Revista Standardizarea etc.). • Acces gratuit la Biblioteca ASRO. Servicii pe credit: • efectuarea vânzării de standarde, la cererea membrilor ASRO, pe credit în limita sumei de 300 EURO cu decontarea în maximum 60 de zile a sumelor datorate; • efectuarea de cursuri organizate de Asociaţie pe credit pentru membrii ASRO, în limita sumei de 500 EURO cu decontarea în maximum 30 de zile de la efectuarea cursurilor.

Facilităţile marcate prin umbrire intră în vigoare începând cu 1 iulie 2003 şi nu au caracter retroactiv !

_______________________________
Notă: Membrii ASRO beneficiază de facilităţi numai după achitarea integrală a cotizaţiei pe anul în curs.

Informaţii detaliate referitoare la standardele române se pot obţine consultând „Catalogul Standardelor Române“ pe suport electronic – CD –, cât şi publicaţiile ASRO, pe suport hârtie: revista „Standardizarea“, „Buletinul standardizării“ şi „Catalogul Standardelor Române“. Procurarea standardelor române, a publicaţiilor şi CD-urilor ASRO se poate face la: ASRO – Direcţia Publicaţii – Str. Mendeleev 21-25, sect. 1, Bucureşti, Tel: 212.77.25, 212.79.20, 312.94.88, 312.94.89, Tel/Fax: 210.25.14, Fax:212.76.20 sau Centrele Zonale de Informare în domeniul standardizării din: – Timişoara - Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură, Str. Simion Bărnuţiu nr.62, etaj II, 1900, Tel/Fax: 0256/19.71.36; 0256/19.32.51, Persoană de contact: d-na Cristina Mone – Iaşi – CERTAL, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 47-49, 6600, Tel: 0232/21.98.73, Fax: 0232/21.10.12, Persoană de contact: d-na Dana Gafiţeanu – Braşov – Camera de Comerţ şi Industrie, Euro Info Centre, str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 20, Tel/Fax: 0268/47.41.70; 0268/47.73.33, Persoană de contact: d-na Marinella Manea

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA – ASRO
ADRESĂ POŞTALĂ: Str. Mendeleev, nr. 21-25, 70168, Sector 1, Bucureşti, ROMÂNIA, e-mail: irs@kappa.ro, www.asro.ro Secretariat Director General: Tel: 211 32 96, Fax: 210 08 33 Direcţia Standardizare: Director: Tel/Fax: 315 58 70; Tel: 345 58 70; 310 43 08, 310 43 09, 312 47 44 Direcţia Publicaţii: Director: Tel: 212 77 24; Vânzări: Tel: 212.77.25, 212.79.20, 312.94.88, 312.94.89, Tel/Fax: 210.25.14, Fax: 212.76.20 Birou Cooperare Internaţională: Tel: 212 77 26 Serv. Formare profesională: Tel: 313 55 16; Fax: 313 55 26 Serv. Certificare-marcă: Tel: 313 55 16; Fax: 313 55 26 Birou Imagine şi Relaţii Parteneriale: Tel: 212 77 26

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful