µ n s l n c a l m phát 2011 là giá th c ph m¶

Theo Ti n s Lê Xuân Ngh a, vi c th c hi n giá i n, than và x ng d u theo nh h ng th tr ng s không tác ng nhi u n l m phát n m 2011. Tuy nhiên, CPI l i b chi ph i r t l n b i giá nông s n, th c ph m.
M c tiêu l m phát c a 2011 c Qu c h i xác nh t i k h p cu i n m ngoái là không quá 7%. Tuy nhiên, khi nhìn vào nh ng k ho ch i u ch nh giá, t ng l ng c ng nh nh ng khó kh n c a kinh t th gi i trong n m nay, nhi u ý ki n cho r ng gi i h n nói trên ch c ch n s ph i ch u nhi u áp l c. Theo d báo c a các chuyên gia qu c t , l m phát chung c a th gi i ( c bi t t i các khu v c ang phát tri n) nhi u kh n ng s t ng cao trong n m 2011. Báo cáo c a The Economist cu i tháng 12/2010 ã ch ra 2 ng l c chính c a quá trình t ng giá này là giá l ng th c - th c ph m và giá x ng d u. Báo cáo này c ng nh n nh 2 khu v c ch u nh h ng m nh nh t c a l m phát giá nông s n và x ng d u s là châu Phi và ông Nam Á.

Phó ch t ch y ban Giám sát tài chính Lê Xuân Ngh a.

Bên c nh ó. t ng l ng« trong n m 2010 nhóm nghiên c u c a Ti n s Ngh a cho r ng óng góp y u t này vào CPI c ng không quá 2%. t l l t t i mi n Trung h i tháng 11 c ng làm m t c a Vi t Nam m t ngu n cung nông s n l n´. Cái này xu t phát t th c t khách quan và yêu c u thu hút t nhân tham gia s n xu t i n. Ti n s Ngh a tính toán. Theo lý gi i c a chuyên gia này. chuyên gia này phân tích. nguyên nhân ch y u là do các Chính ph ã th c hi n nhi u bi n pháp gi m c u trong n c c ng nh c i ti n khoa h c công ngh . Trong khi ó. chính ng l c t nhóm hàng này ã thúc y CPI n m 2010 t ng m nh vào nh ng tháng cu i n m.ng tình v i nh n nh này c a các chuyên gia qu c t nh ng theo Phó ch t ch y ban Giám sát Tài chính qu c gia Lê Xuân Ngh a. n u áp d ng bài toán này v i giá l ng th c. . giá than. khi tính n các thay i v giá i n.6%. CPI h u nh không t ng´. c bi t là t ng l p lao ng nghèo. Tuy nhiên. n u xét v trung h n (4 n m tr lên) thì m c tác ng s vào kho ng 7%. Trong khi ó. T i Vi t Nam. c ng không quá l n. c ng theo v Phó ch t ch c a y ban Giám sát tài chính. t m c 40 USD m t thùng lên kho ng 90 USD m t thùng thì tác ng vào CPI c a các n n kinh t th gi i không l n. n u có. Theo s li u c Ti n s Ngh a công b .4%. 2 l n i u ch nh gi m) thì m c t ng c a CPI s t kho n 1. Ti n s Ngh a gi i thích.1-1. ông Ngh a d n ch ng. c ng t t c l i thì tác ng c a nh ng thay i này t i ch kho ng 2%´. Trong khi ó.th c ph m trong công th c tính CPI là khá l n và vi c t ng giá m t hàng này nh h ng tr c ti p t i i s ng ng i dân. T i th i i m ó. giá nông s n t ng v a có tính mùa v (chu k hàng n m. giá nông ph m s có chi u h ng gi m. n u ng Vi t Nam gi m giá 10% so v i ôla M thì CPI s t ng 1. tác ng t các i u ch nh. Theo chuyên gia c a y ban Giám sát tài chính. c quan qu n lý ti n hành i u ch nh giá x ng d u t ng t k ch b n c a n m 2010 (3 l n i u ch nh t ng. C ng trong bài toán tác ng c a các y u t lên CPI. Ti n s Lê Xuân Ngh a cho bi t. tình hình có th s c c i thi n trong n m 2011 khi s c s n xu t t i các t nh Trung B ph c h i: ³Thông th ng thì sau m t giai o n t ng cao. ây là m c tác ng r t áng chú ý b i quy n s c a nhóm l ng th c . n u trong n m 2011. tuy ch a l m c nh v y nh ng theo ông Ngh a. m c tác ng vào CPI n u giá l ng th c th c ph m t ng 10% s t kho ng 2. so v i x ng d u. Áp l c t ng giá x ng d u c ng khá l n. ³Th c t cho th y khi giá d u t ng m nh trong th i gian qua. ³Th ng kê cho th y m c t ng giá l ng th c trong n m là 16% nh ng các bà i ch nói r ng còn cao h n th nhi u.35% trong ng n h n. Tuy nhiên. N u c nh v y thì m t hàng này s không è n ng lên CPI c a n m nay´. Ch ng h n nh Nh t. CPI s ch u nhi u tác ng h n t giá l ng th c c bi t là v i tr ng h p c a Vi t Nam. Theo nhóm nghiên c u c a Ti n s Ngh a. ³Chính ph ã h quy t tâm là n m nay s i u ch nh giá i n. t tháng 11 n tháng 2) v a trùng v i chu k 4 n m m t l n c a giá l ng th c th c ph m toàn c u nên s c b t c a th c t c a giá c là r t l n.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful