You are on page 1of 7

t

j

f

,

,

~I

• t

i I

;

i,I

J

• II

i

• ..

1

i

I

··.1 .... ·,' ·cONSTITUtION

I ," ",. ,.'.:" . -,' ," -

~ ~is -. j

~

~

!

,.

~ ~

~

~ ·

..

'-<£.- •. -);.: .- -c-"

.. ~,_ .

.. ~. "

.' :. _~.~ ",.:, .' .. ,' . r-o:,., • ~"-'- .

, :.~,.- ~ ,'~ :-, '-':';".~. ._ .:

-, "', '."

"'." .

. ....

2 0-"'0'" P- M;

.\ It :.1 ,.... .\/:

. ~~, -_.j ...... ; _ ... -t.;._

FASAL 1

NAMA

(1) PertlJbuhan ini dikenal. dengan nama PERSATUAN ALUMNI SEKOLAH MENENGAH SAINS SELANGOR. WILAYAH PERSEKUTUAN DAN SELANGOR. Selepas ini disebut "Pertubunan".

FASAL 2

TEMPATURUSAN

./ (l) Alama! dan tempal urusan befdattar Pertubuhan ia.1ah No 43-l-A, Jalan 46AJ26, Rampai Town Centre, Setapak, 533)) Kuala lumpur, atau tempat-tempat lain yang akan ditetapkan dan semasa ke semasa oIeh Jawatankuasa; dan alama! uotuk sural menyurat ialah ialah No 43-l-A, Jalan 46A126, Rampai Town Centre, Setapak, s:nxJ Kuala lumpur.

.~

.r

(2)

T empat urusan befdaftar dan aJamat sural menyurat Pertubuhan tidak boJeh diubah tanpa kebenaran Pendaflar Pertubuhan ter1ebih dahulu.

FASAL 3

TUJUAN / MA TlAMAT

(1) Mewujudkan rangkaial1 bekas pelajar Sel<:oiah Menengah Sains Selangor.

(2)

Mengeratkan silaturahim di antara ahli-ahli melalui aktiviti-aktiviti seperti riadah dan sosial.

FASAL-4

KEAHLIAN

(1) Keahlian Pertubuhan adalah terbuka kepada individu-individu yang pemah menuntut di Sekolah Menengah Sains SetangOf, berumur 18 tahun ke atas, bekefja atau tinggal di Wilayah Persekutuan dan Selangor. Mereka mestilah Wal( be!aj:'r lagi di mana-mana institusi pengajian tinggi.

(2)

Setiap permohonan keahltan dikehendaki mengisi borang perrnohonan keahiian dan dikemukakan f;>?pada Setiausaha. Jawatankuasa Pertubuhan boleh mengikut budi bicaranya menolak sebarang permohonan tanpa memberi sebab-sebabnya.

(3)

Tlap-tiap pemohon yang permohonannya !elah diluluskan seperti tersebut di alas, setelah membayar yuran pendattaran dan yman'lahun pertama seperti yang ditetapkan diterima menjadi ahti Pertubuhan dan berhaklah ia sebagai ahli. -

FASAL 5

YURAN PENOAFTARAN, VURAN T~

(1)

0" OC,VJ

Yuran pendattaran dan ~.yuran ~yang perlu dijelaskan adalah seperti berikut:

~(~({)

Yuran ~Rr;jaAar::aR : Dua puluh ringgit (RM20.CO) Yuran tahuoao : Uma puluh ringgit (RM5J.CO) pL:' J[\,~~~ f(.·~

Y_~ry.iIl tahu~_b.~flQ.a_kJ~I).Qije.I.~a"._~§pa_<Ja.~nQ~I1Clri.terlel)ir, .. 9_3h!-lllJ da!i3rn_temp<lh _d.lJ?.J~ __ b~an_dari awal tiap-tiap lahun.

(2)

(3)

~1_19_ !i<:l"!~~~~~EY.1:l.@"_~h_~".?_n_ u.n.!~~_~!-!.~_ (2)_~U_r:!_~'!lJ~:~lJfI:!!~fl.~~i.~n~ .t~fl.ti .. <!<l!i~a f!1~.njadi ahi E.ert@.uba(t .. K~hl!q1J. QoI~h .<;li~rn[)_ll"g~"9.n.J'9. setelah .'t1J"@fl._t~rt.l1~g9.'!.~.9.!L~

FASAL6

PEMSERHENTIAN DAN PEMECATAN AHU

(1) Ahli yang hendak berhenti daripada menjadi ahli Pertubuhan, hendaklah memberi kenyataan bertulis dua (2) minggu terJebih dahulu kepadaSetiausahadan rnenjetaskan segala bayaran tertunggak.

(2) Mana-mana ahli yang gagal mematuhi peraturan dan undang-undang Pertubuhan atau bertindak dengan cara yang akan mencemarkan nama baik ,Pertubuhan boleh dipecat atau digantung keahliannya bagi suatu tempoh sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Jawatankuasa. Sebe!um Jawatankuasa memecat atau menggantung ahli tersebut, ahli itu akarr diberitahu sebab-sebab bagi pemecatan atau penggantungannya secara beftulis. Ahli tersebut akan diberi peluang untuk memberi penjelasan dan membela dirinya. Pemecatan atau penggantungan akan dilaksanakan melainkan Mesyuarat Agung menunda atau membatalkan keputusan nu atas rayuan oIeh ahli terseout.

FASAL 7

MESYUARAT AGUNG

(1) Pengelolaan PertubUhan ini terserah kepada Mesyuarat Agungahti-ahU. Sekurang-kurangnya saW perdua (112) daripada jumlah ahli yang befllak mef1gtJndi atau dua kali ganda aNi JawaIarlkuasa, mengiktrt mana yang Iwrang, heodaklah hadir <Ii dalam Mesyuarat Agung bagi mengesahkan perjalanan mesyuarat dan menculwpi korum untuk mesyuarat.

(2) Jika kDnim tidak cukup seIepas dua (2) jam daripada waktu yang telah ditetapkan untuk mesyuarat, maka rnesyuarat hendaklah ditangguhkan kepada suatu tariktl (tidak lebih daripada " enarn putuh (00) hari) yang ditetapkan oleh Jawalankuasa; dan jika korum tidak cukup selepas satu jam daripada waktu yang telah ditetapkan untuk mesyuarat yang ditangguhkan itu maka berkuasaIah ahli-ahli yang hadir menjalankan mesyuarat I~pi tidaklah berkuasa rneminda undangundang dan peraturan Pertubuhan dan membuat keputusan-kepurusan yang melibatkan semua ahli.

(3) Mesyuarat Agung Tahunan bagi pertubuhan hendaklah diadakan dengan secepat mungkin setelah berakhimya tahun kewangan tetapi tidak.1ewat daripada 31 Mac pada tarikh, masa dan tempat yang ditetapkan oIeh Jawatankuasa. Kerja-kerja

Mesyuarat Agung Tahunan ialah: .

(a) menerirna laporan Jawatankuasa berkenaan perjalanan Pertubuhan di dalam tahun lalu;

(b) menerima laporan Bendahari dan penyata kewangan yang telahdiaudit bagi tahun yang lalu;

(c) memilihahli-ahli Jawatankuasa untuk dua (2) tahun yang akan datang;

(d) memilih dua orang Pemeriksa Kira-kira untuk satu (1 )tahun yang' akan (jatang;

(e) menguruskan perkara-perxara lain yang dibentangkandi dalam mesyuarat itu.

(4)

Setiausal)a heOdaldah menghantar kepada tiap-tiap ahIi selrurang-kurangnya ernpat beIas (14) hari sebelum Mesvuarat Agung Tahunan diadakan satu agenda mesyua~ lermasuk salinal"!. ~_mes)'l!<lia.! dan lapuran 'serta penyata' ki~.~ k:ra Pertubuhan b<lgi tahun lalu yang !elah diaudit. Salinan surat-surat ini juga hendaklah dibekalkan untuk dibaca oleh ahli-

ahli di alamal tempat urusan Pertubuhan. . .

(5)

Mesyuarat Agung Khas bagi Pertubuhan ini bo!eh diadakan:

(a) bi!a difikirkan mustahak oIeh Jawatankuasa, atau

(b)' alas permintaan beramai-ramai dengan bertulis oIeh tidak kurang satu pertiga (113) daripada jurnlan ahli yang bernak rnengundi dengan menerangkan tujuan f sebab mengadakannya. Permintaan itu hendakl;;;h dihantar kepada Seliausaha Pertubuhan.

:;',

(6)

Mesyuarat" ~gt,Jng' Khas 'lang diminta oIeh ahli-ahli henOaklah diadakan pada satu tarikti di dalarn lempoh dua bulan dart

tarikh penerimaan per:mintaan mesyuarat itu, . .

Pengumuman dan agenda untuk Mesyuaral Agung Khas itu hendaklah diedarkan oleh Setiausaha kepada sernua ahli sekurang..l<urangnya empat belas ("14) hari sebeturn tarikn yang ditetapkan untuk bermesyuarat.

(8)

Fasal 7 (1) dan 7 (2) di dalam undang-undang in bef1<enaan korum dan penangguhan Mesyuarat AgungTahunan boleh digunakan untuk Mesyuarat Agung Khas, tetapi dengan syarat jika korum tidak mencukupi selepas dua (2) jam dari waktu yang ditelapkan bagi Mesyuarat Agung Khas alas permintaan ahli-ahf rnaka mesyuarat tersebut hendaklah dibatalkan dan dalam masa tiga (3) bulan dan tarikh ini Mesyuaral Agung Khas alas permintaan ahti-ahli dengan tujuan yang sama tidak boleh diadakan.

FASAUI

JAWATANKUASA

(1) Satu Jawatankuasa seperti berikut yang dinamakan Pegawai Pertubuhan hendakiah dipilih di dalam Mesyuarat Agung Tahunan:

Seorang Presiden

Seorang Naib Presiden Seorang Setiausaha Seorang Bendahari .

Sembi Ian (9) orang Ahli Jawatankuasa Biasa

Pemegang-pemegang jawatan Pertubuhan ini dan tiap-tiap pegawai yang menjatankan tugas eksekutif dalam Pertubuhan ini hendaklah terdiri dari Warganegara Mala~.

(3)

Nama-nama untuk jawatan-jawatan di atas hendakJah dicadangkan serta disokong dan pemilihan akan dijalankan dengan cara mengundi olen ahli-ahli di dalarn Mesyuarnt Agung Tahunan setiap d~ (2) tahun sekali.

Fungsi Jawatankuasa ialah mengelola dan mengaturkan kerjcH<erja harian Pertubuhan dan membuat keputusan atas perxara-oerxara mengenai perjalanan Pertubuhan mengikut dasar am yang telah ditetapkan oIeh Mesyuarat Agung. Jawatankuasa seharusnya tid~ boleh mengambil tindakan yang bertentangan dengan keputusan Mesyuarat Agung dengan tidak ter1ebih dahulu bertlubung dengannya dan Jawatankuasa mestilah sentiasa mematuhi keputusan Mesyuarat Agung.

JawatankUasa hendaidah bem1eSyuarat sekurang-l<urang sekali dalam tiga (3) bulan. Pengumuman bagi tap-tiap mesyuarat hencfaklah diberikan kepada ahli-ahli Jawatankuasa empat beIas (14) han ter1ebih dahulu. Presiden hendaklah befsendirian atau tidak kUrang ernpat (4) . orang ahU Jawatankuasa bersama-sama boIeh memanggil supaya diadakan mesyuarat Jawatankuasa pada bila-bila masa Sekurangnya setengah (1 (2) daripada bilangan ahli Jawatankuasa hendaklah hadir bagi mengesahkan perjalanan dan. mencukupkan korum mesyuarat.

Jika timbu' per1<ara mustailak' yang bef1(ehencIakkan kelulusan Jawatankuasa dan mesyuarat tidak dapat diadakan,maka Se!iausarni boIehlah mendapatiCankelu'usan daripada ahli-ahli Jawatankuasa secara pengedaran swat pekefiling. Syaratsyarat mengenainya seperti ~.kut mestilah disempumakan sebelum keputusan Jawatankuasa boIeh dianggap sebagai telah diterima:

(4)

(5)

(6)

(a)

Masalah yang dibangkitkan itu hendaklah dibutirkan dengan terang di dalam surat pekeliling yang diedarkan kepada tiap-tiap ahU .Jawatankuasa;

Sekurang-kurangnyasetengah (1(2) daripada bilangan ahIi Jawatankuasa mestiIah menyatakan persetujuan atau bantanan mereka tertji!dap cadangan itu; dan

(b)

(e)

Keputusan hendaldahde!J93n uncli yang terbanyak.

(d)

Sebarang keputuSan .yang didapati melalui surat pekeliling hendaldah dilaporkan oIeh Setiausaha kepada mesyuarat Jawatankuasa berikuttl~ Untukdisahkan dan dicatatkan dl daJam peringatan mesyuarat.

(7)

Jawatankuasa boleh rnemutuskan menggugurkan ahli Jawatankuasa yang tidak menghadiri mesyuarat Jawatankuasa tiga (3) kali bertUrut-turut tanpa alasan yang memuaskan.

Jika Presiden menir.ggal dunia,atau tidak upaya atau meletakkan jawatan Naib Presidenakan memangku jawatall Presiden sehingga Mesyuarat Agung Tallu'nan diadakan. Jika Setiausaha atau Bendahari meninggal dunia, atau tidak upaya atau meletakl<an jawatan Presiden .berl<uasa dan berhak melantik calon yang baru. Jika ahli Jawatailkuasa yang lain meninggal dunia, atau tidak upaya atau ffieietakkan jawatan malca jawatan itu dikosongkan sehingga Mesyuarat Agung Tahunan diadakan.

(8)

(9)

JawatarikUasa boleh memberi arahan kepada Se!iausaha dan pegawai-pegawai lain untuk menjalankan urusan Pertubuhan, dan melantik pengurus dan kalcitangan yang difikir1<an mustahak. la boleh menggantung atau melucut jawatan sebarang pengurus atau kalcitangan 'kei-alia cuai di dalam pekerjaan, curang, tidak cekap, engkar menjalankan keputusan

Jawatankuasa atau kerana secab-seoab yang difikirkan belen merosakkan kepenlingan Pertubuhan. •

"

(10)

Jawatankuasa boleh menubuhkan Jawatankuasa Kecil ~ka difikirl<an mustahak dan memberikan kewajipan khas kepada sebarang ahli JawatankUasa ...

FASAL 9

KEWAJIPAN-KEWAJIPAN PEGAWAJ

(1) Presiden dalam tempoh menyandang jawatannya hendaldah menjadi Pengerusi semua Mesyuarat Agung dan semua mesyuarat Jawatankuasa dan bertanggungjawab atas kesempumaan perjalanan semua mesyuarat. Befiau mempunyai uOdi pemutus dan hendaklah rnenandatanqani mini! mesyuarat bila telah diluluskan.

(2) Naib Presiden hendakJah memangku jaWatan Presiden semasa ketiadaannya.

(3) Setiausaha hendaklah menjalankan kerja pentadbiran Pertubuhan mengikut undang-undang dan hendakJah menjalankan perintah Mesyuarat Agung dan Jawatankuasa. Beliau bertanggungjawab mengendalikan urusan surat-menyurat dan menyimpan semua buku, sural dan kertas kecuali akaun dan buku-buku kewangan. Setiausaha hendakJah menyimpan buku daltar ahli yang mengandLlngi butir-btrtir nama, tarikh lahir. nombor kad pengenalan dan alamat rurnah setiap ahli. Beliau hendaklah hadir di dalam sernua mesyuarat dan membuat catalan mesyuarat. Setiausaha hendaklah dalam masa EO hari dan tarikh Mesyuarat Agupg Tahunan diadakan mengirimkan penyata tahunan Pertubuhan kepada Pendaftar Pertubuhan

sebagaimana yang diketiendaki di bawah Seksyen 14 (1) Akta Pertubuhan 1966. .

(4) Bendahari adalah bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Pertubuhan. la hendaklah membuat dan menyimpan kira-kira oerxenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di alas ketepatannya.

(5) Ahli Jawatankuasa Biasa hendakJah membantu Jawatankuasa dalam menjalankan tugas yang diarahkan oIehnya.

FASAl10

KEWANGAN

(1) Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan betikut dalam undang-undang irli, wang Pertubuhan boIeh digtJnakan untuk perxara yang befaedah bag; menjaJankan tujuan-tujuan Pertubuhan, termasuidah belanja pentadbiran, bayaran gaji, biayaan dan perbelanjaan pegawai-pegawai dan kakitangan yang bergaji serta upah memeriksa kira-kira. Walau bagaimanapun, wang rtu tidak boleh digunakan untuk rnembayar denda ahli yang teIah dijatuhkan hukuman oleh Mahkarnah.

(2) Bendahari dibenarkan menyimpan wang runcit tidak lebih daripada Seribu ringgit (RM1,CXD.OO) pada sesuatu masa. Wang yang lebih daripada jumlah itU mestllah dirnasuklcan ke dalam banI< yang diluluskan Oleh Jawatankuasa. Akaun itu hendaklah di alas nama Pertubuhan.

(3). Segala cek atau kenyataan pengeluaran wang dan akaun Pertubtlhanhendaklith ditandatangani bersama oleh seot:allg wakil dari setiap kumpulan penandatangan beriku!:

(a) Presiden dan Naib Presiden

(b) Setiausaha dan Bendahari

(4) Perbelanjaan yang lebih daripada lima ribu ringgit (RMS,OCO.OO) bagi sesuatu masa tldak boIeh dibayar dengan tidak diluluskao ter1ebih dahulu oIeh Jawatankuasa, dan perbelanjaan yang melebihi lima ptJluh ribu ringgit (RM5:l,OCO.OO) bag; sesuatu masa tidal( boleh dilakukan tanpa mendapat kebenaran MeSyuarat Agung telebih dahulu. Perbelanjaan kurang daripada lima ribu ringgit (RMS,OCO.OO) boIeh diluluskan oleh Presiden bersarna dengan Setiausaha dan Beflqahari.

(5) Penyata darihal wang yang diterima dan dibelanjakan serta kunci Iora-kira' bagi setahun hendaklah disedial<an oleh Bendahari dan diperiksa oleh Pemeriksa !<ira-kira dengan seberapa segera setelah tamatnya tahun kewangan. Penyata kirakira yang te!ah dia'udit itu hendaklah dikemukakan untuk diluluskan olen Mesyuarat Agung Tahunan yang berikut dan salinannya hendaklah dibekalkan untuk rnakJurnan ahli di tempaf urusan Pertubuhan.

,';6) Tahun kewangan Pertubuhan ini bermula dari 1 Januari dan berakhir pada.31 Disember tiap-tiap tahun.

FASAL 11

PEMERIKSA K1RA-KIRA

(1 )Dua orang·yang bukan pegawai Pertubuhan boIeh dilantik di dalam Mesyuarat Agung Tahunan sebagai Pemeriksa Kira-kira.

Jawatan untuk setahun dan boleh dilantik semula.

(2) Pemenksa Kira-kira adalah dikehendaki memeriksa kira-kira Pertubuhantiagi. setahun dan membuat laporanlpengesahan untuk Mesyuarat Agung Tahunan. Mereka juga dikehendaki pada bila-bilamasa oleh Presiden mengaudit kira-kira Pertubuhan bagi mana-mana masa di dalam tempoh perkhidmatan mereka dan membuat laporan kepada Jav.-at~inkuasa.

FASAL 12

PENGAMANAH

(1) Tiga orang Pengarnanah yang berurnur leblh danpada dua puluh satu (21) tahun, warganegara Malaysia hendakJah dilantik di oaiam Mesyuarat Agung dan mereka akan berkhidmat se!arna yang dikehendaki oIeh Pertubuhan. Semua harta tetap kepunyaan Pertubuhan akan diamanahkan kepada mereka dengan menandatangani suatu Surat Amanah (Deed of Trust).

(2) Pengamanah tidak boleh menjual, menarik balik atau memindahkan hakmilik keounyaan Pertubuhan dengan tidak mendapat kelulusan dan kuasa yang diberikan olett Mesyuarat Agung Pertubuhan.

(3) Seorang Pengqmanah itu boleh dilucutkan daripada jawatannya oleh Mesyuarat Agung oleh sebab uzur kerana penyakit, tidak siuman, tidak berada datarn negerj atau kerana sebab lain yang mengakibatkan ia tidak dapat menjalankan tugasnya atau pekerjaannya dengan memuaskan. Jika bertaku kematian, per1etakan jawatan atau pembuangan bagi seseorang Pengamanah, maka kekosongan itu bolehlah dipenuhkan oleh Pengamanah baru yang dilantik di dalam Mesyuarat Agung.

FASAl13

T~FSIRAN UNDANG-UNDANG

(1)

Oi antara bertangsungnya Mesyuarat Agung, Jawatankuasa boleh memberikan tafsirannya kepada undang-undang ini dan Jawatankuasa. jika rnustahak, boleh memutuskan perkara-perkara yang tidak terkandung di dalam undang-undang ini.

(2)

Kecuali perkara yang bertentangan atau tidak selaras dengan dasar yang telah dibuat dalam Mesyuarat Agung keputusan Jawatankuasa terhadap ahli-ahli adalah muktamad jika tidak diubah olen keputusan Mesyuarat Agung.

FASAL 14

PENASIHAT I PENAUNG

-;

(1) Jawatankuasa boleh, jika diflkirxan periu melantik orang-«ang yang layak menjadi Penasihat I Penaung bagi Pertubuhan ini dengan syarat orang yang dilantik itu menyatakan persetujuannya secara bertulis.

FASAL15

LARANGAN

(1) Peonainan judi,semua bentuk permainan yang bergantung kepada nasib, permainan mesin video dan ~ yang menyalahiundang-undang negara tidal< dibenarkan dilakukan di premis PertlJbuhan.

(2) Pertubuhan atau ahlinya tidak harus cuba menghalang atau dengan apa eara juga mengganggu pemiagaan atau harga barang-barang atau mer,gambil peranan di dalam gerakan kesatuan sekerja seperti definasi di dalam AIda Kesatuan Sekerja, 1!:al.

(3) Pertubuhan ini tidak boleh menjarankan loteri sarna ada dikhaskan kepada ahli-ahli alau tidak, atas nama Pertubuhan atau pegawai-pegawai atau Jawatankuasa atau antl, tanpa kelulusan daripada pihak berl<uasa ber1<enaan.

(4) "Faedah" seperti yang diterangkan di bawah Seksyen 2 Akta Pertubuhan 1966, tidak boleh diberikan oleh Pertubuhan kepada mana-mana ahlinya.

FASAJ...16

PfNDAAN UNDANG-tlNDANG

(1) Undang-undang· ini tidak boleh diu bah atau dipinda kecuali dengan kepulusan Mesyuarat Agung. Permchonan untuk perubahan atau pindaan kepada undang-undang hendaldah dibua! kepada Pendaftar Pertubuhan dalam masa enam puluh (EO) han cari tarikh kepurusan Mesyuarat Agung meluluskan pindaan iN dan hanya boleh dikuatkuasakan mulai daripada tarikh pindaan diluluskan oleh Peridaftar Pertubuhan.

FASAL 17

PEMSUBARAN

(1) Pertubuhan ini boleh dibubar1<.an secara sukarela dengan persetujuan tidak kurang daripada dua pertiga (213) daripada jl,miah ahli biasa yang menghadiri dalam sesuatu Mesyuarat Agung yang dipanggil khas kerananya.

(2) Sekiranya Pertubuhan hendak dibubarkan secara yang disebutkan di atas, maka segala hutang dan tanggungan Pertuoonan yang sah mengikut undaflg-undang hendaklah dijelaskan dan bagi wang yang tinggal hendakiah diseiesaikan mengik:ut cara yangdipersetujui catarn Mesyuaral Agung berkenaan.

(3) Kenyatasn bersabit dengan pernbubaran itu hendaklah disampaikan kepada Pendaftar Pertubuhan dalam masa14 hal; dari larikh pernoubaran itu.

. _

Muhammad Kamal bin Muhammad Setiausaha

Jawatankuasa Penaja

Bertarikh : 25 November 1 ~

,