PraR_ata

'hnga.mli

~ $umfJer ~anusia ian ~ Pmgruusan JalJJJtan Perkfiiamatan 5iwam...

Assalarnualaikum dan salam sejahtera.

Saya ingin rnenqucapkan syukur ke hadrat Allah S.W,T kerana dsnuan limpah kurnia dan izinNya, Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Penqurusan (BKP), Jabatan Perkhidmatan Awam dapat menerbitkan Buku Panduan Pengurusan Kewangan dan Akaun.

Buku Panduan ini diterbitkan bertujuan untuk menjelaskan kepada sernua pegawai JPA tentang tatacara penqencalian dan peraturan yang perlu dipatuhi dalarn Pengurusan Kewangan dan Akaun, Justeru itu. buku panduan lni diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai-pegawai JPA serta memaslikan semus urusan kewangan dan akaun dHakukan dengan tepat, cekap, teratur serta berkualiti sejaiar dengan slogan JPA, "Kepuasan Pelanggan Keutamaan Karni",

(DAnN MADINAH BINTI MOHAMAD)

1"""

' ...

t.

1

2..

INegerii Per1~s

5

3.. lNegl3rii lKedaJltil

4.. piUllaJ!lJ1 Pi'rnangl

5.. INegl3rii Perai!:

9
111
13-
'15-
H]:
Hi,
2!n
22
24
,iiii 6.. INegErii S-elaJlilgor

1. INegErii S-elllilll)ilian

9. INegBrii Johor

10. INegerii PahaJng

111. INegerii IKelaJliltOlrn

12. INegerii irerelilggaJli1:U1

13. Penulup

Iiiii,

1"""

' ...

LEMBA.H KLAN!G

... ,

, ...

TAlMIBANG UNTUK SEBUAHI TEKSI DAm IBU PIEJABAT KE KAWASAN DI LEMBAHI KLANG

DAN KAWASAN SEKITARNfYA

Bil

..IARAK {KIVI) MOAR{ RM l
ll. '6·00
4~ :~5IJO
4~ 35.IJQ
§.5 .45.00
3(1 3O.!lO
30 20.:jO
4-5 40.00
24 20.QI)
~9 20.0(]
35 2~.()C
30 25.0(]
30 300(1
36 30.00
30 :<!s,.og
40 30.00
55 4::;.00
·S5 30.00
70 60_00
40 35.00
300 31100
21 115.00
35 3D.OO
30 3-:J 00
35 25.00
18 ;·~.OO
35 30.00
3D ~,'i{n.)
~~ -40.000
3.5 3(].!)[)
35 30.0()
305 30.0(1
35 so oo
ll5 35.00
40 3;5.000
JQ 30.0(10
30 30.(1)
30 25.00'
35 .30.00·
35 .30.00
36 .30.00
, - DI2HlfllA51

1 I AJamanC1a

6 Bandar Kiinrara :2 !"lInggi'll ~

8 Bandar Mehkota {KISDAR Bangil

1 () BSJ1dar ~Jnway ;' ~.J$ .. I

11 SaMar Tun Hlussain Onn l Ch-aras P.erdsna

13. Bal'1 .. sar 8aru

150 Sa1u Hi HUllu Langati Pangosun

~ 7 IBUkit B.3ndaraya

HI BUk.1t Kli!lr~ - INTANIl Mont Kiara

24 DeS3 F'ei3lirog

26 Desa Tun Razak

28 Gcmba'k

2:9 Hio:3pil!l1 Uf1l~\lersiU ,. PJ 1-II~ton l KWSP PJ

30 Jstan Ampang - [}eBS PahlswBn

32 .!allan Bukii. Bililarilll

33 Jslian Durta - Hanfian Jln DuQJ;I, I JHDN

34 J"ll'an I [JOh l [Ba~u Calltom~lan I Pla.!.a IPgkJan

3.5 Jalan Kjlar1lg l.arna

37 .Jlalan Lspangan Terhang lama

<10 Jalan Parlimen

IFAM8A.NG UNTUK SEBUiAIHI TEKSI [lIAR.! leu PEJABAT IKE KAWASAN DllEMIBAH KlbANG

DAN KAWA.SAN S~IKITARNYA

DE:Sl1INASI'

30 .. 00

BIL

~,1 Jalan Petalin@ (C hina Tcwn]

35

42 Jelan Raja Chuian

35

so.oo

35.00

15

30.00

44 .!Ialan 88',mlarak

·40

30.00

~8 Jool3n Tun, II~mail

30.00

5<) IJs'ian Yap IKwan SE!ng

35

30.00

30.00

aon

4500

52 JIPM I M'iI:sjid Pulraja..,a

2

30.00

5:3 IKampung AiaJp

35

30.00

M Ksmpung Baham f Jalan Tusnku AbdullR8hman

5"7 KamlPung ID8J1.ut I<£ram~.O AUI'l JAU2

45.00

40.00

58 Kampung KUBnl;j, 9.u ngai Blili'Iuh

59 Karl1pung Me19~ Subang

:10.0il

:JO.OO

30

25.0n

6.2 Kampu~ Pa~'a Jaras, Sg. Bul'uh

20.00

45.00

63 KBll1IpUng Puli3:LJ Meranti

2.0

6<1 Kampuf',g Sungai Balsik:, Kajang

25.00

3iJ.OIl

213

45

20.00

36.00

cO Kill A

00.00

<i9 Kg. Cher,ss Bam " li;Sl1ilil3n Midshi

35

30.00

2.'].00

, n Mir!~:> 'R~Qrt Cit>; i JPA. Mine$

~il.01l

74 MINLON Serd~J(l tJPA 810r Pencen

J'O.QO'

15,.00'

75 Pantai D.31aJilil' " Kampu,ng K~Ii@i f RIM

J5

21

18

'15.000

2:5.00

'15.00

ao IPakal!l Kapar " Ilokr!J

30.00

8.1 IP€kal:} Salak Tinggii

2

40'

40 DO

TAMBA}NG UrNlTUK SEBUAH TEKSI DARI!E!U PiEJAiBAT KE KAWASAN DI LEMBAH KLANG

DAN KAWASAN SEKIT ARNYA

86 IPULAPOl

I a7 IP!JI8~ Iliiidah " Pelacuhan BaJi"ii1, KI3ng

00 Putraja/(8 - Pr,esin! '11

81 f'utraJ2,~ - i='resinl16

m Ra,wang

'flB Saiak - Tsman ,~Se~a,lan

teo 88g~mbut

;01 Ssk,l - 20,S,AJam IUITh'''UNiSElAiIIRCB,fPiKl'IIS 1

1100 88k~'('Bn 21 ni~ 25, SMh (\lam

,05 sentul i Taman Dr. SEI<lUl

114 Taman ":'J1ggelik \,1iJa

11 ( I Taman C8mp~~_ GllCf,OlS,

118 ' Taman Cannaught! GUapi3c!>! S9~2lr 18illion

11 9 Taman Kaja",,1 Baru

1121 nm~n K<Il~ffI9I\4eW-8h 1122 Taman Kob'lW~ I

3

JARAtI (lKM~ KAJOAR{ RM )
45 40.00<
50 <'IO.CO
8 g.W
Ja ~J10(l
4(1 as.oo
50. 4<l.OQ I
26 z,) nc I
21 '15.00 I
B 10.00
,4 !i.00
4 6.-00
4 13.000 II
~ 6.0D
5 ;;:1-00
J6 10.00
00 45.00
30 2S.CO
25 20m
so 40.00
40 3D.00
26 zn.co
40 30.00
:15 30.00
~5 30.00
405 35.00
;;~ 25.00
40 ss.eo
3~ 25.00
~D 25.00
55 45.0:)
<:~ 25.{)0
22 15.<Ji)
26 20.00
2;3 20.00
28 20.DO
)5 30.oQn
30 :30,'00
26 20 no
28 20.00
29 20.00
3D 30.00 T'AMBANG UNTUK. SE8UAlI-II lEKSl1 D'ARIIIBU PEJAIBA T' Ke: KAWA.SAN DI LEMIBAH KlAING

DAN KAWASAN SEKI1'A!'l;NYA

BIll

OESTINASiI

JARAJK ~IKlM~

50

28

26

aD

KAD.,a"R ( RM I

45_00

:1'000

3.0.00

20.00

20.00

15,00

20.1)[}

30.00

35.00:

20.00

28.0C

25.00

20.00

25.00

30.00

1.23 TOlmat1liM1aluri Ketoong / Mailja~ra

124 Taman "'iIllur f Berli,.n lIndah, K_aj:ang

125 [Taman M'!:lsra

126 . Taman Mutiara Timur { Ba!lat

~31 I Taman Sakap; Senlos<I I Zamrud

1132 Taman Sen M~a, Shah AJam

133 I Taman S;::tiawangsa

134 Ilaman Sri K.el'li'Jri

1351 iai1'l<ln Sunteklf'PH <Cheras

136 Taman Tanming Kili

138 ITaman Tekncbgil Malavslia

139 Taman 'far1} lian YfJW loli, Kinre.FaJ

2S

21

24

28

28

141 UKM Bangi

25.00

142 Ulni'o'Brcsiti Mal~~a IINlTEIIIQAJH

30.C:>()

22

15 .. c.<l

144 IWangsa Mlaju

145 IWisma Belia .lDBP

30

calatal1 :

Re-sit I!)E!rhl dl6ertakan bagi tWIt'ltUl'lIn delri KLIA ke Pejiabat I R:ul!I!1<!h" Jib tan I)a reeitwntutanakan dibayar bera9nklin tambalng 'EiRL'

~30 .. 00

.30.00

,-

4

NEGERI PERLIS

1"'"'

Iiiiii,

,iii

TAMBANGIEKSI IKE. PERLIS UNIUK SAIU TiEMPAT DUDUK

DARI PUOURAY.A,. KUALA UJIMPUR KE

m:~nmtASI

IKANGAR

Kal1ig8rr

KANGAR

IKakii l3:ukit, Pad~mg Besa r

KANGAIR

Beseri i Mata Ay,slf

KANIGAR

IKualla Perliis

KA1NG.AR

Arau., Pauh

KAING,AR

Simpang 4, KUjala Sang liang

KADAR

65.00

65,000

65.00 I

65.00

65 .. 00

,-

.... '

' ...

NEGERI KEDAH

, ...

Jitm, Bukit Kayu Hitam, Silntolk, Clhanglun, Kodliang, 70 . .00

Tunjlang, Kepala Bartas, Ayer Hitam

Kua.la Nerang, Padang Sanai, IKg Padang Temp, 70,.00

Naka, Nami,

Allor Se~r, Anak Bukil, Alar MeIF.iflh, Langgar 60 .. 00

Pokok sena, Slimpang Emp.at, Kota San~ng Semul

lAM8ANG l'EKSI KE K.EID.Atll UNJUK SAl'lJI TEMPAT DUDUK

DAR. Pl!IIDURAYA, KlJAbA bUM PUR KI~

DE:: STINASIII

KUIBAf,lIG PASU

PADANG TE.RAP

KOTA.SElAR

PE.NDANiG

IKADAR

PendafbQ, Kub~)r PanJang, Senara, Kg Tobiar, 60.00

Tanah lMerah, Tokai, Kolbah, Jenun, Sunglai T~alllg

Yan, Kg. KlJIa.i!a SlJIngai Limau, Sungali Llmau lDallam, 60..00

Guar ChempedaK, Yan Kechi!, YanlBesar

SIK

Silk,. Gublir,. K\l Jerneri, Pekall1 Batu 5

VAJN

6

60.00

Sgl Petani, P'adallg tembu, Gurun, Jenia.ng.! Bedong, 60.00

Merbok, Sungai Lalang, Tanjung Dawai, Tikarn Balu

Kullim, Meriba.u Pulas, Kg. Sungai Karangalil, Lunas, 60.000

Padang Ssral, Su nga i Ssluen g, IKe~ang IBaharu!

Sungai Kcob, Karangan, Padang Golf, Kelang Lama, 600.000

Mia hal11Q , Terap

Kualla Selama, Sungai Pumi, Serdang, .Ayer Puteh 55.0000

Lubuk Bu ntsr

TAJMBANG TIE,KSII KE KEDAH UNTUK SAIIJ.J TiEMPAT DUDUIK

DARI PIUDUFtAYA1, KUAlA LUMPUR. KE

DESTINASII

KUALA MUDA

KULIM

KUlLIM

BAN DAJR BAHARII.!I

7

KADAR. I

.... '

'001

PULAU PINAN!G

.... ,

, ...

TAMBANG, TEKSI KE PULAU PIINANG UINITUK SATU l1EIMPATDUDUK.

D,AlRII PUOILIRAYA, KUALA lUMprlJlR KE

DESTINASI

BAHAGIIA!N UIARA

IButtelWorth. Kepala. Batas

Buk~ MertaJam

Nibong Tebal, Bukilt TamiblJn

Vall D'or, SUflga,il Bakap

BAHAGIIAJNI 'TI MUR LAUl

IKAD.AR.

55.0<0

55.00

50.00

50,.00

Georgetown., Batu Feringlgii, Bukit Bendlera 65.00

BAHAGIAN B,ARAT CAVA

65.00

8

,-

1"""

' ...

NEGERI PERAK

... ,

, ...

TAM BANG, TEKSIIKE PERAJK UNiUK SATIJIEMIPAT mJOUK

IDARI PUDURAYI\ ~UAL.A ILUMPUR IKE

-,

DIESnNASI

HULU PERAK

Gerik, Pengka.lan Hulu, Kelian Int.an, Kg Kerul1ai, Bersia eo..oo

Kg. Baharu, Ku~la R.uli, Kg.lawai, ILawairl, lenggolllg,

IK~ Baharu Aver Kala, K,g. Kota Tarrpan Avelr

SELAMA

Sslarna, SUlilgai Bayer, Rantau Pa.njang 60.00

KERIAN

Pant BUritar, SimpEing Lima, TanjlungJ Piandangl, 60.00

Kuala. KUffiU, Baglan Serai, 8ungai Gedong,

lKg, Gu nu ng SemamlglO~

LARUT & MATANG

TailPing; Batu Kurau, KamUl!lltingl, Simpal1lQ. 65-00

Kuala Sepetang., Matarllg, Tsrunq,

Ka. Bahaliu Padang GaJah

IKUALA KANGSAR

Kuala Kangsar, Lasah" Lintang,. Salak Baharu, Ka.mi 65-000

Kg. Kati, Sungaii Siput Utal'a, Kg. lubok Merball;

P·aaam;J IRenaas, K~, SemQ:gang, Manong

M~NJUING

l.umut, Beruas, Pantali Remis, Changkat Ke~uing, 35.00

K.g- Baharu r Ayer raW~.lr., 0.3.'. ·.m .. [13J Laut, Pelka n G!Jmey, I

Sitiawan

9

IKADAR

IIPoh, Chemor, Tanjulng Ramblltan, tanat, Tambl,llll,30.00 Menglembu, Simp3!1l9 Pullaj, Batu Gajah, SeplUteh,

Gopeng, Pulai, Tronoh, Tal1liulng Tualal'lg, IKampar-

Par it Seputetn,. Kg. B·ull~lh AJkar, Bota Kanalrn, 30.00

Kg .GajaltJ

Teluk lntan, Langk.ap, Sg MaJnik., Chenderong Balajl 2.5.00

$impang Empat Bagan Datoh,. Hutan 1M@lintang,

Tapatn, Ghendenang, Ayer Kuning, Tspah Road, 20.00

Trolak, SJllim, Slim River, 8ehran:g, Tanjonq Malim

TAMEIANG TlEKSI KE PERAK UNfUK SAIU TEMPAl DUDUK

DARII PUIIJURAYA, KUALA lUMIPUIR KE

DESIIINASI

KINTA

PERAK TENGAH

HILIIR PERAK

BAJAJNG PADANGI

,-

NEGERI SELANGOR

1"'"'

... ,

,iii

Sebak. Kg. Sungai Ayer Tawar, SUlligai Bes~u, 20.00

S€kincl1ian

TAJMBANG TIEKSI KE SELANGOR UNif1UK SATU IEMPAT DUDI!JK

nARl1 PUDILIRAYA, KUALA LUMPUR KE

DESTINrA.:S~

SABAK IBERNAJM

IHIUiLU SEI..ANGOR.

KADAR

Kuala KlLlbl!.l Bah~uu, Kgl. Gedan,gsa, I(;g. SQe·hart(), 15 .. 00

Kalumpang, Kelrlliing

lKiua la Sela ngor, "fa njlUlng Karang, Satang Berj unta i, 15.00

Bll,ikitIR"otan, KgI .. As-am Jaw3, Jeram

Ps:retak, Rasa, Batang Kalil, Hull! Yam Bahan.!.; Ser@ndah

KUALA SELANGOR

GOMBAK

15.00

Rawang, Batu Arang, Kuanq, Batu Caves, Ampang 10.00

PEI.AJUINIG

Shah Allam, Peta1lin9 Jaya, SUllliglai BlLllloh, Subang J1aya,. Pll,ichornQI

7.50

,-

fNMBAlNG TEKSII!l(E ,[9IE.l.ANSOR, UNTUK SA1U TimlPA]' DUIiJ~K

K~J~!il,g', U~iJ LE!!ng:i!it, CtleffiS. hmi}nViI1. S~ti'!gi. ~a,i[)O

Ben!! nanl}, Brog~

T~LJk lllaitok, Teluk Poalilg)iFml Gaffill,Q. Jef1,~~m, 10.00

Bi2inltlf1S. MD~. T'iiii'l:l!.f_f1g ,Sepat

12

aoo

1"""

' ...

NEGERI SEMBILAN

... ,

, ...

KJualla IP~~6!h, Batu Kikir, Tanjul1Ig lpoh, Dangl!, Johol 20 .. 000

Sen~lIi1balili lenggeng, lPaj a. 1"1'11., Mantin, N~lai, 13JlO

Labu, Rantau

Port iDilckson, LuklJt, SiilllialJl, Pengkalan Kel1l'1pas, 15.000

Pasir PaJli1jang

Bahau, Kg. Baham Slungai Lui, Aver Hlaam, 20.00

Sandal!" B~ruselli)ilng, Pallong, Rompiml

TAMBANG liEIKSl1 KiE. NEGERI SEMBILAiNI UNTUK SAf'lllTEMPAT DUmJK

IDAR. PUIDURAYAj KUA.I.A LUMPUR. KE

DESillNASI

JEIWEIBU

IKuala K.lawang., Titl, Pertang

SEREMBAN

PORT DICKSON

JEMPOl

KUALA PILAJH

R~MBAU

Rembau, Pedas, Kota

KADAR

20_00.

TAMB.ANGI 'TEKSI K! NEGERI SEIMBILA.N IIJNilUK SATU TEMPAl DUDUK

DARI PUDURAYA, KUALA. lUMPUR KE

KADAR.

Tampin, Gemencheh, Kg. Sungai Dua, G€imas,

Batang Melalka, Ayer Kuning Selatan 25,-00

DIESTI NASI

TAMIPIIN

,-

1"""

' ...

NEGERI MELAKA

... ,

, ...

TAMBANG TIE:iKSII KE MELAKA UNTUK ,SATU TEMPAl DUDUK

DARI PILIDURAYA, KUALA LUMPUR KII:

OESTIINIASI I KADAR

ALOR GAJlAH

A~or Gajah, Lubok Chiina, Brisu, Simpang Ampat,

Masjid Tanah, lRamueini Clhiillia Besar 25,_000

ALOIRGAJAH

Kuala. Sungai Baharu, lDurian TlInggal; lRembia 25,00

MELAKA lENG,AII-II

MelaiKa, Kg. saharu Sungai Udang., Tangga Batu, 25.00

Ayer: MOllek, Tanjung KJing

MIELAKA TENG,AH

8atu Berendarn, KSJldang" Simpang Bugils .25.00

JASIN

Jasln, Nyaloo" Bl!.lkitAsahan. Selandar, 5i rnpang Bekoh

IKe:sa!1!gl Pajak, Chin Chin, Bemoan, Sung.ai RamiJan, 25,00

Merlimau

-,

25.00

1"""

' ...

NEGERI JOHOR

... ,

,iii

Muar (BdL Maiharani), Tangkak., Bagll, Blkt. ~Bpolnig.,

Sungai Mat.i, Bkt KaUIIglkalF, Sarom, Bkt. Gambir 25.00

Segamat, Batu Enam, Buloh Kasap, Jementa~, 3(}OO

Ayer Pali'llas, lab·is, Belkok, Jagoh, Chaah

GaFilsek, lelrliga, fallchor, Pagoh, BkL Paslr, 25.00

Parit Bung·a, Ba.kri, Pekan Parit Bakalr, PalritJawa

KJI1u,al1lg. Paleh, Kg .. lBahiiarul Charnek, 35.00

S irmparng IRe nggarm, Renggam, Layang-layitlI119!

lAMBANG IEKSI KE JOHQR UNlTUK SATU TEMPAT OlllDUK

DARI PUDUIRA'TA~ KUALA LUIMPILJR KE

IDE.STINASI

SI:GAMAl

MIUAR

MIllI.AR

KLUAiNIG

,MEIRSIING

KADAR I

Mersing, Padlai"lQI Endali, Sri Pantsi, Jemalluang 60.00

Batu Pahat, Panl SlJllong, YO:Flig P~UIIg" Ayer Hiltam,

Semerrah. TongkanQ Ped'la~, RenQlil, Senggarang30.00

BATU PAHAiJ'

Hi

T.AMIiANG ii"IEKSI, KE ·JOHOR UlNTUIK SATU 1EMP.AT DUD UK

ICARII PUDURAYA. KUALA LUIMPUR, KE

DESTINASII

KOlA. inNGGI

KADAR

Johor Bahru, Kulail, Sklldlaii, Tebrau, Gellarllg Patah, 50.00

Ms.sai, Pa;slilr Gudlang, Kg. Kong Ko ng

PON"fIAN

JOHOR IBAJHIRU

lPontiian Kech il, Belnlul, Sangllalnig, Kayu .Ar.a Pasong;. 45 .. 00

Kil.l k I"Ip, Pontian Besar, Pekan Nanas" Bandar Permas

[I"'"'

''''

NEGERI PAHANG

, ...

TAMBANG, lEKSI KE PAHANG UNTUK SAiU TEMP.Af DUDUK

D.ARII PUDUIRAYA, KUAlA. UjlMIPUR ~E.

DESTINASI

C.AMIERONI HIIGHI..ANDS

Tanah Rata, Berinchiang, Rj~gllet

LlPIS

Kuala lipis, Padangl Tengl~~u, Benta

Jeranmt, Kuala. Tembeling, Kg. Damak, Kg .. Batu Ba laj

RAUB

KADA.R

45,00

25.00

RalLlb, Dong, Teras" Teranurn, Blkt Frasetr 18.00

f'(ua.!Iltal1i, Beserah, Kgl. Talnjllmg Lumpur, 30JlO

SUI1IQlai lLernbiing, Pancing, Gamlbang

MARAN

Maran, Bandar PU:S8Jt Jengka, Genu r

'AMBANG lEKS I KJE. PAHANG, UNIU K SATU TEMPAT DUDUK

DARII PUDURAYA, IKUALA LUMPUR IKE

IDESTINASII

TEMIERLOH

KAJDAJR

Temerloh, Kuala Ker?l~, Kerdau, Kg. Sanggang, 20,0·0

Menwkab, Lancang

Bentong.; Genting Highlands, Karak;lelemung" 115.00'

Maneis

Kg. K!Ulalla. Bera, Mengkarak, Kg .. Ke'rayung Baharu, 20,00

Triang, MenglkiUang; Kama.van

Bandar BallJ Rompin, Kg, AUf, Kuala Rompin, 25,00

Kuala Pontian, K9- Pianggu

BEINTONIG

PEKANI

Pek,an, Kualla Palhang, Nenasi

BERA

ROMPIIN

35,00

,-

19

1"""

' ...

NEGERI KELANTAN

... ,

, ...

TAMBANG JEIKSI KE ,KIELANTAJN UNTUK SATUTEMPAl DUDUK

IDARJ PUDUIRA VA, KUALA LUIMiPU Fi! KE

DI!STIINAS·1

TUMPAT

KADAR

Tumpa], Kg. Pengkalan Kubur, Wakaf Baham 65-00

Kota I8lharu, lPenglkalan Chepa, Kg. MU~C1:ng, 61),00

Kadok, Keter'eh

PASIR MAS

KOTABHARU

BACHOK

Bachok. Perupok, Jelawa't

PASIIR IP UTEH

Paslr Plrteih, SelisinQI, Cherang Ruku

TANAH MERAH

Tanah Melralh, Kusial Bharu

55.00

50.00

5{),00

Pasir Mias, Gusl Periok, Ra.ntau Pal1l~ang, Tok Uban 65.'00

,-

20

MacMng, lPullali Chol1dong, 50.,00

P€ka n T emangan, Pe~a n Jam bu lLawar Bc;!iJtu 30

KUlala Krai" Pahi, Manek Ural, lDabong, Kemubu 45,00

T'AMBANG jeKSI KI! KELANlAN UNTIUK SAIU TEMPAT DUDUK

DAR,I PUDURAYA~ KUAlA ILUMPUR KE

MACH'ANG

JE:U

J~n, Kg. Tusku Albdl, Rahman Pe<Ira

KUA:LA KRAll

QUA. MUSANG

G ua Musang! Kg., Berlam Bh aru

21

50..00

40,00

1"""

' ...

NEGERI TEREN!GGANU

... ,

, ...

TAMBAJNlG, TEKSI KE TERENGGANU UNTUIK SAliU TEMPAT DUD'UK

DAR.I IPU[)I!.I RAY A" KUALA LU MIPIJ.JIR KlE

IDESTINASI

BcSIUT

KAD.A!R

Kg. Raja, Kualla Be$!ut, AIL,lr Untah, Jerbih, Kg., Apai, 45,00

Pasir Akar, Kg" La

SIETIIU

Bandar Pemnaisuri, Kg. R,ahmat Kg, Mer-angl., 45.00

Kg" Langkap

KUALA TERENGGANU

K~ala Terengganll, Balli Ra.kit, c:.abang Tiiga 45.00

HUllJl'TIEIREINIGGANU

Ku a la Be rang., Aj IIII

MARANG

Kg. BI<t.. P'ayungl, Kg .. Bkt. Lebam, Kg . Jarnbu Bonglkok, Wakaf T aplai

DUNGUN

DUI'1lQII.m., Kg, Jerangau, Bukrt Basii, Kg _ J'engolk BaJtu, Paka

22

45,00

45,00

TAMBANG TEKS~ KE lERENGGANIU UNTUK. SATU TEIMPAT OUDUK

DARI PUDURAYA. KUALA UJMIP'UR KE

IICIESTI NASII

Bandar AI·lMl!.lktafil Billiliah Shah, Ba.m:Jar KetengahJaya

KIEIMAMlAN

KADAR

4:5.00

Chukai, IK_erlih, Kemasik, Kgl- Air J'emih, IPasir GaJalh, 3!;LOO

Bandar 3@ri 18andii, Bandar Cheaeh Baham

23

, I

PENUTUP

' ...

<> J1abatan Akauntan rNeogara + Jabamn Perdana M€nreri .~ KementelFian Dalam Negerii ~ Steseln Teksi PI~duraya

.. K;operasi Pengangkui:alrl Awam Putrajaya

y Panduan ini diglulnakalill hanya Ull'lItUIK tl]nwtal1J ta'lmlbang teksi yang tid!aK mengemwk:aka!i'l res-it

.,., Pand uan inli tertaklu k Ikeipada plndaan yang oorktli3Jtkuas1l. dar! semasa ke semasa.

Pandutlln linl berkua.tkuasa mulal tuntutan bulan Mac 2006 •

... ,

1"""

' ...

PANIOUAIN TAMBANG TEKSIIOAN JA.RAK IPERJAlANAN

D:ISEDIIAKANI OlEt=I:

Selksyen Kewangan Dan AkaulIl Bahaglian Sumber Manusia da n IKlh id mat. Peng urusan

'liERBIIIAN ;

J1abatan Pe~k:hidlmata n .Awam

( Sahagian Sumoor ManlJlsia dan Klhidmat Iflelrl!gurusan) Pll)t~aj:a.ya

lFeblruS!lri 2006

... ,

, ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12 .