LANGKAH-LANGKAH PERLAKSANAAN PROJEK DAN KRITERIA PEMARKAHAN A. Langkah-Langkah Perlaksanaan 1.

Pemilihan Projek Pelajar boleh memilih projek yang telah dicadangkan oleh pensyarah atau pelajar boleh mencadangkan tajuk projek sendiri yang telah dipersetujui oleh penyelia projek. 2. Jam Kredit E3006 - 2.0 E4006 - 1.0 E5006 - 1.5 3. Kaedah Kerja Projek Projek dilaksanakan dalam bentuk kumpulan atau individu. Maksimum 2 orang pelajar dalam satu kumpulan. Pelajar perlu mengelolakan segala kerja seperti buku laporan projek, laporan projek, dsb secara individu. 4. Pelaksanaan mengikut kriteria projek Bil 1 Kriteria Perkakasan Kursus E3006 E4006 & E5006 2 Perisian Individu Bekalan kuasa dan satu keluaran(output) Bekalan kuasa dan 2 litar berbeza yang berhubung kait 1. CD intraktif • Video • Audio • Grafik • Animasi • Teks 2. Data base • Keselamatan • Pengiraan • Keluaran 3. Laman Web • Dinamik web • Element multimedia terutamanya video • Upload • Ada input pengguna (chat) 4. DLL (yang setaraf 1, 2 dan 3) (Semua projek mestilah dikaitkan dengan elektrik) 3 4 Perisian dan Perkakasan Analisis sistem E4006 & E5006 E4006 & E5006 Microcontroller Bahasa perisian bebas- perlu ada input dan output Memilih sesuatu sistem (cth kawalan, perhubungan , kuasa, instrumentasi dll) serta Berkumpulan Bekalan kuasa dan 2 litar berbeza yang berhubung kait Bekalan kuasa dan 3 litar berbeza yang berhubung kait

E4006 & E5006

nama dan no. Proposal Proposal perlu dihantar kepada penyelia masing-masing. Ini bertujuan untuk memastikan perlaksanaan projek tidak terkeluar daripada skop yang ditetapkan. b) Isi kandungan: Bab1 (Pengenalan)  Pengenalan  Penyataan masalah – pelajar memulakan dengan mengemukakan sesuatu pemasalahan yang ingin diketahui atau diselesaikan. kursus dan sesi. Aktiviti Mingguan Pelajar Penyelaras projek akan menyedia serta mengedarkan takwim yang mengandungi aktiviti mingguan pelajar dan tarikh pertemuan pelajar dengan penyelia projek. Bab 3 ( Metodologi)  Pelajar perlu menerangkan secara ringkas kaedah-kaedah atau tatacara yang digunakan bagi menjalankan projek. pendaftaran. Sekiranya terdapat perubahan tajuk. 8. Bab2 (Kajian Literatur)  Teori komponen/software dan penyelidikan bahan sedia ada serta membuat perbandingan bahan. (Rujuk Aktiviti Mingguan Pelajar). Carta alir perlaksanaan keseluruhan projek 2. Kertas Cadangan /Pertukaran Tajuk Projek Pelajar perlu mengemukakan cadangan projek kepada penyelia. pelajar perlu mengisi borang pertukaran tajuk projek dan perlu diluluskan oleh penyelaras projek selewat-lewatnya minggu ke enam (6) 6. Gambarajah blok 5. Kehadiran Projek i) Penyelia projek perlu merekodkan tarikh kedatangan pelajar mengikut peringkatperingkat yang telah ditetapkan di dalam Rekod Kehadiran Projek . Kendalian litar.Bil 5 Kriteria Kajian data/maklumat Kursus E4006 & E5006 melakukan simulasi Individu Berkumpulan Memilih sesuatu kajian (cth: jangka hayat computer. Pelajar perlu menyediakan satu proposal / kertas projek yang mengandungi: a) Muka depan : tajuk. keberkesanan sesustu produk elektrik) 5. Carta gantt (pelajar dikehendaki membina carta guntt perancangan pelaksanaan projek sepanjang semester) 4. kualiti audio dalam sesuatu bilik/dewan. (sekurangkurangnya tiga (3) penyataan masalah). software Bab 4 (Kesimpulan) Lampiran 7. 1.  Objektif – pelajar perlu menyenaraikan objektif yang ingin dicapai selepas projek dilaksanakan (sekurang-kurangnya tiga (3) objektif).  Skop – pelajar perlu menjelaskan skop atau had-had perlaksanaan projek yang dijalankan. kesesuaian dengan teknologi terkini termasuklah perisian yang akan digunakan. Carta alir pengujian litar/software/ analisis sistem dan kajian data 3. Projek hanya boleh diteruskan setelah mendapat kelulusan daripada Penyelaras projek Penyerahan tajuk projek berdasarkan takwim yang terkini.

Pelajar perlu menyediakan kandungan laporan akhir seperti berikut: Bab1 (Pengenalan)  Pengenalan  Penyataan masalah – pelajar memulakan dengan mengemukakan sesuatu pemasalahan yang ingin diketahui atau diselesaikan. Laporan Akhir Projek Format penulisan laporan hendaklah merujuk kepada buku panduan penulisan laporan akhir. analisis sistem dan kajian data  Kesimpulan 12. software.  Objektif – pelajar perlu menyenaraikan objektif yang ingin dicapai selepas projek dilaksanakan (sekurang-kurangnya tiga (3) objektif). Pertemuan Kemajuan Projek i) Penyelia projek perlu merekodkan tarikh kedatangan pelajar dan hasil kerja pelajar iaitu Draf Laporan dan Kerja Projek mengikut peringkat-peringkat sepertimana di dalam Borang Penilaian Aktiviti Pelajar. Kegagalan pelajar mematuhi arahan ini boleh dikenakan tindakan berdasarkan Garis Panduan Pelaksanaan Penilaian Berterusan Politeknik Merlimau semasa. Pelajar perlu menyediakan nota edaran untuk diserahkan kepada panel sekurang-kurangnya seminggu sebelum pembentangan dijalankan.  Skop – pelajar perlu menjelaskan skop atau had-had perlaksanaan projek yang dijalankan. Pembentangan Projek (E3006 & E5006) Pembentangan di hadapan panel yang dilantik oleh Ketua Jabatan. Pelajar perlu menyediakan nota edaran untuk diserahkan kepada panel sekurang-kurangnya seminggu sebelum pembentangan dijalankan. software. tajuk projek  Penyataan Masalah  Objektif  Skop  Gambarajah Blok  Kendalian litar.9. tajuk projek  Penyataan Masalah  Objektif  Skop  Gambarajah Blok  Kendalian litar. penyelia. analisis sistem dan kajian data  Hasil dapatan dan Analisis Data  Cadangan dan Kesimpulan 11. ii) Pelajar-pelajar mestilah mencatatkan segala perkembangan perjalanan projek mereka di dalam buku laporan projek pelajar JKE dan disahkan oleh penyelia masing-masing pada setiap minggu. Pembentangan Projek (E4006) Pembentangan di hadapan panel yang dilantik oleh Ketua Jabatan. Ini bertujuan untuk memastikan perlaksanaan projek tidak terkeluar daripada skop yang ditetapkan. Bab 2 (Kajian Literatur) . 10. penyelia. Isi kandungan pembentangan perlulah mengandungi perkara-perkara berikut:  Nama pelajar. (sekurangkurangnya tiga (3) penyataan masalah). Isi kandungan pembentangan perlulah mengandungi perkara-perkara berikut:  Nama pelajar.

simulasi dll)  Hasil kerja (proses rekabentuk peringkat awal hingga akhir)  Analisis dan kajian data perlu dibandingkan dangan teori dan kajian yang telah dibuat pada Bab 2. soal selidik. Carta alir pengujian litar/software/ analisis sistem dan kajian data 3. software Bab 4 (Dapatan dan Analisa)  Pelajar perlu memuatkan data-data (ukuran-ukuran. (Sila rujuk panduan pengurusan projek semester akhir). kesesuaian dengan teknologi terkini termasuklah perisian yang akan digunakan. Carta gantt (pelajar dikehendaki membina carta gantt perancangan pelaksanaan projek sepanjang semester) 4. bentuk gelombang. 1. Laporan projek akan dinilai oleh penyelia projek. Penilai adalah pensyarah bebas dan bukan penyelia projek pelajar berkenaan. Kriteria pemarkahan Bagi Semester 4 Penilaian Aktiviti Pelajar Proposal Pembentangan Rekod Laporan Projek Akhir Bagi Semester 6 Penilaian Aktiviti Pelajar Draf Laporan Pembentangan Rekod Laporan Projek Akhir 25% 5% 20% 50% 30% 10% 20% 40% Bagi Semester 5 Penilaian Aktiviti Pelajar Proposal Pembentangan Rekod Laporan Projek 40% 10% 20% 30% . Bab 5 (Kesimpulan dan Cadangan) Laporan projek perlu ditaip dan dijilid. 13. Kendalian litar. Teori komponen/software dan penyelidikan bahan sedia ada serta membuat perbandingan bahan. ii) Penyelia projek akan menggabungkan markah keseluruhan pelajar didalam Rekod Markah Projek dan menyerahkannya kepada penyelaras projek seminggu sebelum peperiksaan akhir bermula. Penilaian Projek i) Penilai akan menilai dan memberi markah pembentangan projek pelajar. 14. Bab 3 ( Metodologi)  Pelajar perlu menerangkan secara ringkas kaedah-kaedah atau tatacara yang digunakan bagi menjalankan projek. Carta alir perlaksanaan keseluruhan projek 2. Gambarajah blok 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful