PERSPEKTIV #190.

2011
PORTRÄTT JOSEFIN UHNBOM
.
ed piojellel Food Ioi
1lougll vill +PTF¾O
6IOCPN uinsla
ulanIoislapel.
Giundlanlen ai all anvanda ual
ocl uallagning sou iesuis Ioi
all ge långlidsailelslosa en plals i
ailelslivel igen.
Foi JoseLn Ulnlou lai del all
lid lanls naluiligl all ailela ued
sociala Iiågoi uen på villel sall
lai inle alllid vaiil lila sjalvllail.
- Jag lai gåll den aladeuisla
vagen ocl liodde gansla lange all
jag slulle jolla Ioi en uvndiglel,
villel jag oclså gjoide en lid. Men
lui uvclel jag an liivdes ued au
nesIiågoina salnade jag all jolla
ued de sociala Iiågoina i pialli
len. Jag ville Iå sloiie ullopp Ioi
uill sall all lanla ocl ailela uei
liealivl.
Sou en del i den piocessen ålle
JoseLn lill Cenlialaueiila. Val
dai lou lon i lonlall ued ell nv
slailal aueiilansll ullildningsIo
ielag sou sålde spiålljanslei lill
lland annal lolalleIollningen.
Foielagel expandeiade ocl JoseLn
Josefin
Uhnbom
Ålder: 30 år
Gör: Initiativtagare
och grundare till
Food for Thought,
samt styrelseleda-
mot i Social Entre-
preneurship Forum
där hon även har
ett deltidsuppdrag
som programsam-
ordnare.
Bästa hållbar-
hetstips: Undvik
att slänga mat
genom att använda
din kreativitet när
du lagar den, hitta
på nya recept och
testa nya smak-
kombinationer
baserat på det du
har i kylen/frysen.
Dra ihop middagar
med dina vänner
där alla får ta med
rester till rolig och
kreativ buffé!
Lästips: »En-
treprenör utan
gränser« av Björn
Söderberg. En
inspirerande in-
troduktion för den
som vill bli eller
bättre förstå vad
socialt entrepre-
nörskap handlar
om.
Sajter: www.
foodforthought.se,
www.se-forum.se
gavs i uppdiag all leda ell nvll
iegionall lonloi.
- Med aIIaisuassiga uelodei
lunde vi lidia lill en lallie sau
lallsulveclling lolall. Uppdiagel
llev avgoiande Ioi uig. Jag aile
lade i en uiljo dai ullildningsni
vån vai låg ocl dai lunde jag Iå
del ullopp Ioi de sociala Iiågoina
sou jag solle.
*EnOUPHGPSN
De nva lunslapeina inou ul
lildning log JoseLn ued sig leu
lill Sveiige. Hon ailelade lland
annal vid Folluniveisilelel ued
olila ailelsuailnadsinsalsei.
1anlaina på ell egel piojell ued
Iolus på ulanIoislap loijade gio.
Ocl del vai nai lon insåg lui lon
lunde loulineia ullildning ocl
svsselsallningsIiågoi ued lennes
sloia inliesse Ioi uallagning sou
lennes idé lill Food Ioi 1lougll
log Ioiu på iilligl.
- Jag lai genou uina lidigaie
joll uoll uånga långlidsailels
losa, oIla lvinnoi ued ullandsl
lalgiund, sou salnai Ioiuell
eiIaienlel uen sou lai vaiil olio
ligl dulliga på uallagning. Min
giundlanle llev alllså all anvanda
ual ocl uallagning sou iesuis
Ioi all uolveila ulanIoislapel.
4zLFSTBNBSCFUTQBSUOFST
Målgiuppen sou JoseLn lai vall
all Ioiua lonceplel eIlei ai lång
lidsailelslosa peisonei ued lou
pelens ellei inIoiuell loupelens
inou uallagning. Piojellel gåi
ul på all ouvandla de ailelslosas
inIoiuella lunslapei lill någol
sou ai gånglail på ailelsuailna
den. Foiulou den ullildning sou
peisoneina Iåi i uallagning ai
lanlen aven all ualen sla saljas
vidaie lill lundei i Ioiu av ual
lassai ellei evenluelll caleiing.
- Del landlai ou all uannisloi
sla Iå lanna all de lai iilliga
ailelsuppgiIlei ocl ai ued ocl
lvggei upp en louueisiell veil
saulel ued en lund ocl lelov
i andia anden, dai den ual sou
lillagas Ivllei en Iunllion.
JoseLn loppas på all en pilol
Ioi lonceplel sla vaia llai iedan
lill souuaien. Jusl nu landlai
ailelel uesladels ou all lela eIlei
sauailelspailneis, lland annal
Ioi lon en dialog ued en ullild
ningsoiganisalion.
- Min aulilion ai all lilla ell
sauailele ued en elalleiad oiga
nisalion sou lai lapacilel ocl ei
Iaienlel all jolla ued ullildning
ocl ailelsuailnadsIiågoi.
1iols all iesan illand lanls
lång ocl aven innelålll en del
lvivel lai del inle sloppal JoseLn
Iiån all Iolja sin diou.
- Del louuei alllid slundei då
uan lvivlai ocl då ai del villigl
all påuinna sig sjalv ou vaiIoi
uan goi del uan goi. Jag lvivlai
så uvclel uindie nu nai jag lil
lal någol sou jag låde lannei ai
ioligl ocl uvclel villigl.
"7$"5)3*/&#&*+&3
Vill uinsla
ulanIoislapel
Möt tre personer som med
hjälp av innovativa lösningar
vill göra världen till en mer
hållbar och bättre plats att
leva på.
Entreprenörer
& inspiratörer
F
O
T
O
:

C
A
T
H
R
I
N
E

B
E
I
J
E
R

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful