ϢψϨϟ΍ Δϳήψϧ

ήΤϟ΍ ΪϤΤϣ ΪϟΎΧ :Ω΍Ϊϋ·
÷ΔϣΪϘϤϟ΍
ΔϳήψϨϟ΍ϭ ˬΔϴϜϴγϼϜϟ΍ ΔϳήψϨϟ΍ ϞΜϣ ˬΎϬΘϘΒγ ΕΎϳήψϧ ΓΪϋ ΪόΑ Ε˯ΎΟ ϲΘϟ΍ϭ ˬϢϴψϨΘϟ΍ ϲϓ ΕΎϳήψϨϟ΍ Ϣϫ΃ ϯΪΣ· ϢψϨϟ΍ Δϳήψϧ ΪόΗ
ΕΎϳήψϨϟ΍ ϢΛ ˬϡΎϋ ϞϜθΑ ϢϴψϨΘϟ΍ ϡϮϬϔϣ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϻϭ΃ ΎϨϴϠϋ ˬΔϳήψϨϟ΍ ϩάϬϟ ϢϬϓ ϞπϓϷ ϞλϮΘϨϟϭ ΔϴϔϗϮϤϟ΍ ΔϳήψϨϟ΍ϭ ˬΔϴϛϮϠδϟ΍
÷ϲϫ ΚΤΒϟ΍ έϭΎΤϣ ϥϮϜΘγ ΍άϟ ΎϬϴϓ έϮμϘϟ΍ ΐϧ΍ϮΟ ϦϴϴΒΗϭ ˬΰΟϮϣ ϞϜθΑ ΔϴϤϴψϨΘϟ΍ 
ϢϴψϨΘϟ΍ ϡϮϬϔϣ A 
ΔϴϜϴγϼϜϟ΍ ΔϳήψϨϟ΍ A 
ΔϴϛϮϠδϟ΍ ΔϳήψϨϟ΍ A 
ϢψϨϟ΍ Δϳήψϧ A
÷ϢϴψϨΘϟ΍ ϡϮϬϔϣ
ΪΣ ϲϓ ΔϳΎϏ ϪϣϮϬϔϣ ΪϳΪΤΗϭ ϢϴψϨΘϟ΍ ϒϳήόΗ ΢Βλ΃ ϰΘΣ ˬξόΒϟ΍ ΎϬπόΑ Ϧϋ ϒϠΘΨΗ ϒϳέΎόΘϟ΍ ϩάϫϭ ˬϢϴψϨΘϠϟ ΓΪϳΪϋ ϒϳέΎόΗ ϚϟΎϨϫ
÷ϢϴψϨΘϠϟ Δό΋Ύθϟ΍ ϒϳέΎόΘϟ΍ Ϧϣ ΍ΩΪϋ ΎϨϫ ήϛάϨγϭ ϪΗ΍Ϋ
A
ϚϠΗ Ϫϧ΃ ϰϠϋ ϢϴψϨΘϟ΍ ϰϟ· ϥϭήψϨϳ ϢϬϓ ÷ϲϤϴψϨΘϟ΍ ϞϜϴϬϟ΍ ϢϴϤμΗ ϰϨόϤΑ ϢϴψϨΗ ΔϤϠϛ ϝΎϤϋϷ΍ ϝΎΟέϭ ϦϳήϳΪϤϟ΍ ξόΑ ϡΪΨΘδϳ 
Ϧϣ βϴ΋έ Ϧϣ ΢οϮΗ ΕΎόΑήϤϟ΍ ϚϠΗ ϦϴΑ ρϮτΧϭ ΕΎόΑήϣ ΎϬΑ ΪΟϮΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϤϴψϨΘϟ΍ ς΋΍ήΨϟ΍ ϞϤόΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ ΔϴϠϤόϟ΍
A
ϢϬπόΑ ˬΓήηΎΒϣ ΕΎϗϼϋ ΎϬϨϴΑ ϥϮϜΗ ϥ΃ Ϧϣ ήΜϛ΃ϭ ΓΪϘόϣ ϝΎϤϋ΃ ϲϓ ΔϛήΘθϣ Ω΍ήϓϷ΍ Ϧϣ ΓήϴΒϛ Ω΍Ϊϋ΃ ρΎΒΗέ΍ϭ ϕήτΑ ΎΨϟ΍ ϞϜθϟ΍ 
ΎϬϴϠϋ ϖϔΘϣ ΔϛήΘθϣ ϑ΍Ϊϫ΃ ϖϴϘΤΘϟ αϮδΤϣ ΐΗήϣ ϊοϭ ϲϓ ϢϫέϮϬχϭ ξόΒΑ
ΔϴϠϤϋ ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ϢϴψϨΘϟ΍ Δϔϴχϭ Ύϓ˷ήϋ ΚϴΣ Γέ΍ΩϹ΍ ΔϣΪϘϣ ϢϬΑΎΘϛ ϲϓ ήϨΗ΍ ΪϧϮϤϳέ ϭ ΖϜϨϠΑ Ϧϳέ΍ϭ ϒϳήόΗ ΪϤΘόϨδϓ ϦΤϧ Ύϣ΃ 
ΕΎτϠδϟ΍ϭ ϡΎϬϤϟ΍ ϦϴΒϳ ϲϤγέ ϞϜϴϫ ϝϼΧ Ϧϣ ΔϳΩΎϤϟ΍ϭ ΔϳήθΒϟ΍ Ωέ΍ϮϤϟ΍ ΞϣΩ
÷ΔϳΪϴϠϘΘϟ΍ ΔϴϜϴγϼϜϟ΍ ΔϳήψϨϟ΍ 
ΔϳήψϨϟ΍ ϪγΎγ΃ ϰϠϋ ΕΎϗ ϱάϟ΍ ήϴϜϔΘϟ΍ ςϤϨϟ ΎϤϧ·ϭ ˬΎϬϔϠΨΗϭ ΎϬϣΪϘϟ Ζδϴϟ ΔϴϜϴγϼϜϟΎΑ ΎϬΘϴϤδΗϭ ˬϦϳήθόϟ΍ ϥήϘϟ΍ ϊϠτϣ ϲϓ ΕήϬχ
ϒ˷ϴϜΘϟ΍ ϪϴϠϋϭ ˬϲϤϴψϨΘϟ΍ ϙϮϠδϟ΍ ϲϓ ΎϫήΛ΃ ΎϬϟ ϲΘϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ Ϧϣ βϴϟϭ Δϟ΁ Ωήϔϟ΍ ϥ΃ ΓήΒΘόϣ ϞϤόϟ΍ ϰϠϋ ΎϬϠϤΠϣ ϲϓ Ε˷ΰϛέ ΚϴΣ 
Δϟϵ΍ ΝΫϮϤϧ ΕΎϳήψϨϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ΍ϮϘϠτϳ ϥ΃ ϥϮϤϴγ ϝΎΜϣ΃ Ϧϣ ξόΒϟΎΑ ϯΪΣ Ύϣ ΍άϫϭ ˬϪϟϭ΍ΰϳ ϱάϟ΍ ϞϤόϟ΍ ϊϣ ϢϠϗ΄Θϟ΍ϭ
÷ϲϫ ˬΔϴδϴ΋έ έϭΎΤϣ ΔόΑέ΃ ϰϠϋ ϲϜϴγϼϜϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍ ϰϨΒϳϭ 
ϞϤόϟ΍ ϢϴδϘΗ 
ϑ΍ήηϹ΍ ϕΎτϧ 
ϞϜϴϬϟ΍ ϲϣήϬϟ΍ ΝέΪΘϟ΍ ϭ΃ ϲγΎ΋ήϟ΍ ΝέΪΘϟ΍ 
ΔμμΨΘϤϟ΍ ΔϧϭΎόϤϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ϭ ΓέϮθϤϟ΍ 
ήΒϳϭ βϛΎϣϭ έϮϠϳΎΗ ϚϳέΪϳήϓϭ ϝϮϳΎϓ ϱήϨϫ ÷ΔϳήψϨϟ΍ ϩάϫ Ω΍ϭέ Ϣϫ΃ Ϧϣϭ
÷ΔΜϳΪΤϟ΍ ΔϴϜϴγϼϜϟ΍ ΔϴϛϮϠδϟ΍ ΔϳήψϨϟ΍
ΔϟΰόϨϣ ΓΪΣϮϛ Ωήϔϟ΍ ΔΠϟΎόϣ ϦϜϤϳ ϻ Ϫϧ΃ϭ ϢϴψϨΘϟ΍ ϲϓ ϪϛϮϠγϭ ΩήϔϟΎΑ ΔγέΪϤϟ΍ ϩάϫ ΖϤΘϫΎϓ ΔϴϜϴγϼϜϟ΍ ΔϳήψϨϠϟ Ϟόϓ ΓΩήϛ Ε˯ΎΟ
Ϊϗ ϲϤγήϟ΍ ϢϴψϨΘϟ΍ ϲϓ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϭ΃ Ωήϔϟ΍ ϙϮϠγ ϥ΃ϭ ΎϬΗ΍ήϴΛ΄Ηϭ ΎϬσϮϐπϟ νήόΘϳ ΔϋΎϤΟ ϲϓ Ϯπόϛ Ωήϔϟ΍ ΔΠϟΎόϣ ΐΠϳ ϦϜϟϭ
ϞϠθϟΎΑϭ ϢϴψϨΘϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϦϴΑ ΕΎϗ΍ΪμϟΎϛ ˬϲϤγήϟ΍ ήϴϏ ϢϴψϨΘϟΎΑ ΔγέΪϤϟ΍ ϩάϫ έΎμϧ΃ ϢΘϫ΍ ΍άϟ ϲϘϴϘΤϟ΍ ϢϬϛϮϠγ ϰϠϋ ϒϠΘΨϳ 
ΓΩΎϴϘϟ΍ ϰϠϋ ΎϬΗ΍ήϴΛ΄Ηϭ 
βϳήΟέ΃ αήϛϭ ϥϮϤϴγ ΕήΑήϴϫϭ ΩέΎϧήΑ ήΘδϴη ÷ΔϳήψϨϟ΍ ϩάϫ Ω΍ϭέ Ϣϫ΃ Ϧϣϭ
÷ϢψϨϟ΍ Δϳήψϧ
ΎϤϬϨϣ Ϟϛ ϥϷ ΔϴϛϮϠδϟ΍ ϭ΃ ΔϳΪϴϠϘΘϟ΍ ˯΍Ϯγ ΔϘΑΎδϟ΍ ΕΎϳήψϨϟ΍ ΪϘϧ αΎγ΃ ϰϠϋ ϡϮϘΗ ϲΘϟ΍ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΕΎϳήψϨϟ΍ έΎσ· ϲϓ ϢψϨϟ΍ Δϳήψϧ ϲΗ΄Η
ϡΎψϧ Ϫϧ΃ ϰϟ· ϢψϨϟ΍ Δϳήψϧ ϲϓ ϢϴψϨΘϠϟ ϯήϳ ΎϤϨϴΑ ˬϞϔϘϣ ϡΎψϧ ϢϴψϨΘϟ΍ ϥ΃ έΎΒΘϋΎΑ ϥΎδϧϹ΍ϭ ϞϤόϟ΍ ϢϴψϨΘϟ΍ ϱήϴϐΘϣ ΪΣ΃ ϰϠϋ ΰϛέ 
ϢϴψϨΘϟ΍ Δϳέ΍ήϤΘγϻ ΎϧΎϤο ϚϟΫϭ ϪΑ ΔτϴΤϤϟ΍ ΔΌϴΒϟ΍ ϊϣ ϞϋΎϔΘϳ ΡϮΘϔϣ
΍ήϴΒϛ ΍ΩΪϋ ϱϮΤΗ ΔϳήθΒϟ΍ ϢψϨϟΎϓ ΔϟΩΎΒΘϤϟ΍ ΎϬΗ΍ήϴΛ΄Ηϭ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ ϞϴϠΤΗ ϰϨόϤΑ ˬϢψϨϟ΍ ϖτϨϣ Ϧϣ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΪΑϻ ϢϴψϨΗ ϱ΃ Δγ΍έΩ ϥ·
ΔϴϜϴγϼϜϟ΍ ΔϳήψϨϟ΍ ϲϓ ϪϴϠϋ ϥΎϛ ΎϤϣ ϰϠϋ΃ ϯϮΘδϣ ϰϟ· ϞϴϠΤΘϟ΍ ΞϬϨϣ ΖϠϘϧ ϢψϨϟ΍ ΔϳήψϨϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬΎϬπόΒΑ ΔτΒΗήϤϟ΍ Ε΍ήϴϐΘϤϟ΍ Ϧϣ 
ϦϴΘϘΑΎδϟ΍ ϦϴΘϳήψϨϟ΍ ϯΪμΘΗ Ϣϟ Εϻ΅ΎδΘϟ ϯΪμΘΗ ϲϬϓ ˬΔϴϛϮϠδϟ΍ ΔϳήψϨϟ΍ϭ
÷ϲϫ ˯΍ΰΟϷ΍ ϩάϫ ξόΒϟ΍ ΎϬπόΒΑ ΔϘϴΛϭ Δϗϼϋ ΎϬϟ ϡΎψϨϟ΍ ΎϬϨϣ ϥϮϜΘϳ ˯΍ΰΟ΃ ϰϠϋ ΔϳήψϨϟ΍ ϩάϫ ϡϮϘΗ
ϲϓ Ϫόϣ ϩήπΤϳ ϱάϟ΍ ΔϴμΨθϟ΍ ϞϜϴϫ ϭ΃ ϲΟϮϟϮϜϴδϟ΍ ΐϴϛήΘϟ΍ ΔϴγΎγ΃ ΔϔμΑϭ ΍άϔϨϣ ϭ΃ ΍Ϊ΋Ύϗ Ωήϔϟ΍ Ϯϫ ϡΎψϨϟ΍ ϲϓ ϲγΎγϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ ϥ· 
ϦϴϠϣΎόϟ΍ϭ αΎϨϟ΍ Ϧϋ ϪΗΎο΍ήΘϓ΍ϭ ϪΗΎϫΎΠΗ΍ϭ Ωήϔϟ΍ ήϓ΍ϮΣ ΔϳήψϨϟ΍ ΎϬΠϟΎόΗ ϲΘϟ΍ έϮϣϷ΍ Ϣϫ΃ ϦϤϓ ΍άϟ ΔϤψϨϤϟ΍ 
ΐλΎϨϤϟ΍ Ϧϣ ϪόΒΘϳ Ύϣϭ ϲϤϴψϨΘϟ΍ ϞϜϴϬϟ΍ ϭ΃ ϞϤόϠϟ ϲϤγήϟ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ Ϯϫ ϡΎψϨϟ΍ ϲϓ ϲϧΎΜϟ΍ ϲγΎγϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ ϥ·
ϢϬπόΑ ϊϣ ϢϬϠϋΎϔΗ ρΎϤϧ΃ϭ ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍ ϦϴΑ ΕΎϗϼόϟ΍ ρΎϤϧ΃ ΔλΎΧ ΔϔμΑϭ ϲϤγήϟ΍ ήϴϏ ϢϴψϨΘϟ΍ Ϯϫ ϡΎψϨϟ΍ ϲϓ ΚϟΎΜϟ΍ ϲγΎγϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ ϥ· 
ΔϟΩΎΒΘϤϟ΍ ΕΎόϗϮΘϟ΍ ϒϴϴϜΗ ΔϴϠϤϋϭ
ΐϴϛήΘϟ΍ ϊϣ ϰθϤΘΗ ΚϴΤΑ ΎϬϤϴϤμΗ ΐΠϳ ΕΎϴϠϤόϟ΍ϭ ΕϻϵΎϓ ΔϴϤγήϟ΍ ΎϬΗΎΒϠτΘϣϭ ϞϤόϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ Ϯϫ ϡΎψϨϟ΍ ϲϓ ϊΑ΍ήϟ΍ ϲγΎγϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ 
ήθΒϠϟ ϲΟϮϟϮϴδϔϟ΍ϭ ϲΟϮϟϮϜϴδϟ΍
÷ΔϤΗΎΨϟ΍

ϦϴϤϴψϨΘϟΎΑ Ω΍ήϓϷ΍ ϙϮϠγ ΔϴϤϫ΃ ϰϟ· ΕέΎη΃ ΎϤϜϓ ήΧϵ΍ ήϴϐΘϤϟ΍ ΏΎδΣ ϰϠϋ ΪΣ΍ϭ ήϴϐΘϣ ϰϠϋ ΰϛήΗ Ϣϟ ΔϳήψϨϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϯήϧ
Εϻϵ΍ ϢΠΣϭ ωϮϧ ϥ΃ ΎϤϛ ϢϬϣ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϢΠΣϭ ωϮϨϓ Εϻϵ΍ϭ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟΎΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ΔϴϤϫ΃ ϰϟ· Ϛϟάϛ ΕέΎη΃ ˬϲϤγήϟ΍ ήϴϏϭ ϲϤγήϟ΍ 
Ύπϳ΃ ϢϬϣ 
ΔϤψϨϣ Ϟϛ ϑϭήχ ΐδΣ ϚϟΫϭ ˬϯήΧϷ ΔϤψϨϣ Ϧϣ ϒϠΘΨϳ ΎϬϘϴΒτΗ ϥ΃ ϻ· ϢϴψϨΘϟ΍ ΕΎϳήψϧ ϕΩ΃ϭ ΙΪΣ΃ Ϧϣ ΔϳήψϨϟ΍ ϩάϫ ΪόΗ ΍άϟ
÷ϊΟ΍ήϤϟ΍ 
ϡ  ˬϰϟϭϷ΍ ΔόΒτϟ΍ ˬΓΪΟ ˬϊϳίϮΘϟ΍ϭ ήθϨϠϟ ΔϳΩϮόδϟ΍ έ΍Ϊϟ΍ ˬΔϣΎόϟ΍ Γέ΍ΩϹ΍ ϲϓ ΰϴΟϮϟ΍ ÷ϲϠόϟ΍ ΄ϨϬϣ ΪϤΤϣ 
ϡ  ˬΔδϣΎΨϟ΍ ΔόΒτϟ΍ ˬΓήϫΎϘϟ΍ ˬβϤη Ϧϴϋ ΔΒΘϜϣ ˬϢϴψϨΘϟ΍ ÷ϱέ΍Ϯϫ Ϊϴγ
|

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful