M CL C Các t vi t t t................................ ................................ ................................ ........ 4 M Ch u ................................ ................................ ................................ ................

11 ng 1 T NG QUAN V THÔNG TIN DI NG S .

1.1. Gi i thi u ................................ ................................ ................................ .. 13 1.2. H th ng thông tin di d ng t h h 1................................ ............................. 14 1.3. H th ng thông tin di d ng th h 2 ................................ ............................. 15 1.3.1 1.3.2 1.4 a truy c p phân chia theo th i gian TDMA ................................ ....... 15 a truy c p phân chia theo mã CDMA ................................ ............... 16 H th ng thông tin di ng th h ba. ................................ ........................... 17 NG GSM. ng ................................ ................................ ........................... 18

1.5 K t lu n ch Ch

ng 2 GI I THI U H TH NG THÔNG TIN DI

2.1. Gi i thi u l ch s phát tri n ................................ ................................ ......... 19 2.2. C u trúc m ng GSM ................................ ................................ .................... 20 2.2.1. Tr m di ng ................................ ................................ ............................. 21 2.2.2. H th ng con tr m g c. ................................ ................................ ............. 22 2.2.3. H th ng m ng con ................................ ................................ ................... 22 2.2.4 2.2.5.1 a truy c p trong GSM. ................................ ................................ ............ 23 ng nh p thi t b vào m ng ................................ ................................ .. 24 2.2.5 Các th t c thông tin ................................ ................................ ................. 24 2.2.5.2 Chuy n vùng ................................ ................................ .......................... 25 2.2.5.3 Th c hi n cu c g i ................................ ................................ ................ 25 2.2.5.3.1 Cu c g i t thi t b di 2.2.5.3.2 Cu c g i t 2.2.5.3.4 2.3 i n tho i c ng 2.2.5.3.3 Cu c g i t thi t b di ng vào i n tho i c nh n thi t b di n t hi t b di nh .............................. 25 ng .............................. 26 ng ................................ .... 27

K t thúc cu c g i................................. ................................ ................ 27 c nâng c p t ng b c lên th h ba. ........................ 28

S phát tri n m ng GSM lên 3G ................................ ................................ . 28

2.3.1 H th ng GSM s

2.3.2 Các gi i pháp nâng c p ................................ ................................ ............. 28

Trang 1

2.4 K t lu n ch Ch

ng. ................................ ................................ ........................... 30 NG TH H BA W-CDMA.

ng 3 CÔNG NGH DI

3.1 . Gi i thi u công ngh W-CDMA ................................ ................................ ... 32 3.2 . C u trúc m ng W-CDMA ................................ ................................ ............. 34 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.2 B M ng truy nh p vô tuy n................................ ................................ ........... 36 c tr ng c a UTRAN................................ ................................ ........... 37 i u khi n m ng vô tuy n UTRAN ................................ ................... 37 Node B ................................ ................................ ................................ ... 38 Giao di n vô tuy n ................................ ................................ .................... 38

3.2.2.1. Giao di n UTRAN ± CN, IU ................................ ................................ .. 39 3.2.2.2. Giao di n RNC ± RNC, IUr ................................ ................................ ..... 40 3.2.2.3. Giao di n RNC ± Node B, IUb ................................ ................................ 41 3.3 K t lu n ch Ch ng ................................ ................................ .......................... 41 ng 4 CÁC GI I PHÁP K THU T TRONG W-CDMA.

4.1 Gi i thi u . ................................ ................................ ................................ .... 43 4.2 Mã hóa ................................ ................................ ................................ ......... 43 4.2.1 Mã vòng ................................ ................................ ................................ ..... 43 4.2.2 Mã xo n 4.3 4.3.1 4.3.2 ................................ ................................ ................................ . 45 4.2.3. Mã Turbo ................................ ................................ ................................ ... 45 i u ch BIT/SK và QPSK ................................ ................................ .......... 45 i u ch BIT/SK................................ ................................ ........................ 45 i u ch QPSK ................................ ................................ .......................... 45

4.4 Tr i ph trong W-CDMA ................................ ................................ .............. 48 4.4.1 Gi i thi u ................................ ................................ ................................ ... 48 4.4.2 Nguyên lý tr i ph DSSS ................................ ................................ ........... 50 4.4.3 Mã tr i ph ................................ ................................ ................................ . 51 4.4.4 Các hàm tr c giao ................................ ................................ ...................... 53 4.5 C u trúc phân kênh c a WCDMA ................................ ................................ . 53 4.5.1 Kênh v t lý................................ ................................ ................................ . 54

Trang 2

4.5.1.1 Kênh v t lý riêng 4.5.1.2 Kênh v t lý chung 4.5.1.3 Kênh v t lý riêng 4.5.1.4 Kênh v t lý chung

ng lên ................................ ................................ ..... 54 ng lên ................................ ................................ .... 56 ng xu ng (DPCH) ................................ .................. 60 ng xu ng ................................ ............................... 60

4.5.2. Kênh truy n t i ................................ ................................ ............................ 65 4.5.2.1 Kênh truy n t i riêng ................................ ................................ ................ 65 4.5.2.2. Kênh truy n t i chung ................................ ................................ .............. 65 4.5.2.3 S p x p kênh truy n t i lên kênh v t lý ................................ .................... 67 4.6 Truy nh p gói trong W-CDMA ................................ ................................ ..... 67 4.6.1 4.6.3 T ng quan v truy nh p gói trong W-CDMA ................................ ............ 68 ng s li u gói ................................ ................................ ............... 68 ng pháp l p bi u gói ................................ ................................ ... 69 Các ph 4.6.2. L u l

4.6.3.1 L p bi u phân chia theo th i gian ................................ ........................... 69 4.6.3.2. L p bi u phân chia theo mã ................................ ................................ .... 70 4.7. K t lu n ch Ch ng 5 ng ................................ ................................ ........................... 70 QUY HO CH M NG W-CDMA. ng truy n cho phép ................................ ............................. 72 c ô ................................ ................................ ................... 73

5.1 Gi i thi u ................................ ................................ ................................ ...... 71 5.2 Tính suy hao 5.3. Xác nh kích th

5.3.1. Mô hình Hata ± Okumura ................................ ................................ ........... 73 5.3.2. Mô hình Walfsch ± Ikegami ................................ ................................ ....... 74 5.4. Tính toán dung l 5.5 Ch 5.5.1 L u ng và vùng ph ................................ ................................ . 76 ng trình mô ph ng và tính toán ................................ .............................. 78 tính toán. ................................ ................................ ......................... 79 ng trình. ................................ ................................ .................. 80 ng. ................................ ................................ ........................... 82

5.5.2 K t qu ch 5.6. K t lu n ch

K t lu n ................................ ................................ ................................ ................ 83 Tài li u tham kh o ................................ ................................ ................................ 84 Ph l c ................................ ................................ ................................ ................. 85

Trang 3

Các t vi t t t

B ng tra c u t
ACCH AI AMPS ARQ AS BCCH BCH BER BSC BSS BTS BPSK CCCH CDMA

vi t t t

Associated Control Channels Kênh i u khi n liên k t. Acquisition Indicator Ch th b t. Advanced Mobile Phone System H th ng i n tho i di Yêu c u l p l i t Access Stratum T ng truy nh p. Broadcast Control Channel Kênh qu ng bá i u khi n. Broadcast Channel Kênh qu ng bá. Bit Error Ratio T s bit l i. Base Station Controler B i u khi n tr m g c. Base Station Subsystem Phân h tr m g c. Base Tranceiver Station Tr m vô tuy n thu phát g c. Binary Phase Shift Keying Khóa d ch pha nh phân. Common Control Channel Kênh i u khi n chung. Code Division Multiple Access a truy c p chia theo mã. ng. ng tiên ti n. Automatic Repeat Request

Trang 4

Dedicated Physical Control Chanel Kênh i u khi n v t lý riêng. Common Control Physical Chanel Kênh v t lý i u khi n chung. Dedicated Control Channel Kênh i u khi n dành riêng. Circuit Switch Chuy n m ch kênh. Dynamic Chanel Allocation Phân b kênh ng.Các t vi t t t C/I CCCH CCPCH CPCC CPCH CPICH CR CS DCA DCCH DPCCH DPCH DPDCH DTCH DTE Carrier to Interference ratio T s sóng mang trên nhi u. Common Pilot Chanel Kênh hoa tiêu chung. Dedicated Physical Chanel Kênh v t lý riêng. Kênh gói chung. Dedicated Traffic Chanel Kênh l u l ng riêng. Common Packet Chanel. Common Control Chanel Kênh i u khi n chung. Data Terminal Equipment Trang 5 . Common Power Control Chanel Kênh i u khi n công su t chung. Chip Rate T c chip (t ng ng v i t c tr i ph c a kênh). Dedicated Physical Data Chanel Kênh s li u v t lý riêng.

ng xu ng. Fast Uplink Signalling Chanel Forward Common Control Chanel Kênh i u khi n chung Kênh hi u ch nh t n s . Downlink Shared Chanel Kênh dùng chung T ng t c Enhanced Data rate for GSM Evolution. ng xu ng. Forward Access Chanel Kênh truy nh p Kênh báo hi u ng xu ng. ng lên nhanh. truy n d n« European Telecommunications Standards Institute Vi n Tiêu chu n vi n thông châu Âu. Grade Of Service C p ph c v .Các t vi t t t Thi t b DSCH EDGE ETSI FACCH FACH FAUSCH FCCCH FCCH FDD FDMA FDCCH FSK GOS GSM u cu i s li u. Frequence Division Multiple Access a truy c p phân chia theo t n s Forward Dedicated Control Chanel Kênh i u khi n riêng Frequency Shift Keying Khoá i u ch d ch t n. ng toàn c u Global System for Mobile Communication Thông tin di ng xu ng. Fast Associated Control Channel Kênh i u khi n liên k t nhanh. Frequency Correction Channel Trang 6 . Frequency Division Duplex Ghép kênh song công phân chia theo t n s .

ng TDMA c i ti n c a M (Qualcomm) Integrated Servive Digital Network International Mobile Telecommunication Union Radio Sector Liên minh vi n thông qu c t . International Mobile Subscriber Identity Trang 7 . ng TDMA c a M (do AT&T xu t). Chuy n giao. Hight Speed Circuit Switched Data H th ng chuy n m ch kênh t c Tiêu chu n thông tin di S nh n d ng thuê bao di Internet Protocol Giao th c Internet. ng qu c t .Các t vi t t t GPS GPRS Handover HH HSCSD IMT-2000 IMSI IP IS-54 IS-136 IS-95A ISDN ITU-R IWF LAC Global Position System H th ng nh v toàn c u. International Mobile Telecommunication ng toàn c u. Hard Handoff Chuy n giao c ng. ng TDMA c i ti n c a M (AT&T). cao.b ph n vô tuy n. Interim Standard 54 Tiêu chu n thông tin di Interim Standard 136 Tiêu chu n thông tin di Interim Standard 95A Tiêu chu n thông tin di M ng s a d ch v . InterWorking Function Ch c n ng t ng tác m ng Link Access Control i u khi n truy nh p liên k t. General Packet Radio Services D ch v vô tuy n gói chung.

Mobile Service Switching Center T ng ài di ng. Parallel Concatenated Convolutional Code Mã xo n móc n i song song. Mobile Equipment Thi t b di Tr m di ng. Location Registration ng ký v trí.Các t vi t t t LAI LLC LR ME MS MTP MSC NAS Node B NSS ODMA OM PAGCH PCCC PCCH Location Area Indentify Nh n d ng vùng v trí. Non-Access Stratum T ng không truy nh p. Mobile Station Message Transfer Part Ph n truy n b n tin. Operation and Management Khai thác và b o d Paging and Access Kênh ch p nh n truy c p và nh n tin. Trang 8 . Logical Link Control i u khi n liên k t logic. ng. Paging Contrlo Chanel Kênh i u khi n tìm g i. Network and Switching Subsystem H th ng chuy n m ch Opportunity Driven Multiplex Access a truy c p theo c h i. ng. Là nút logic k t cu i giao di n IuB v i RNC.

Physical Common Packet Chanel Kênh gói chung v t lý. ng. Space Division Multiple Access a truy c p phân chia theo không gian Traffic and Associated Channel Lênh l u l Kênh l u l ng và liên k t. Public Land Mobile Network M ng di ng m t t công c ng. Stand alone Dedicated Control Channel Kênh i u khi n dành riêng.Các t vi t t t PCH PCPCH PCS PLMN PSTN BPSK RACH RRC SCH SDCCH SDMA TACH TCH TDMA TDD Paging Channel Kênh nh n tin. Public Switched Telephone Network M ng chuy n m ch tho i công c ng. Personal Communication Services D ch v thông tin cá nhân. Synchronization Channel Kênh ng b . Radio Resource Control i u khi n tài nguyên vô tuy n. Binary Phase Shift Keying Random Access Channel Kênh truy c p ng u nhiên. Traffic Channel Time Division Multiple Access a truy c p phân chia theo th i gian Time Division Duplex Trang 9 .

Universal Mobile Telecommunnication System Trang 10 . Variable Bit Rate T c kh bi n. Wideband Code Division Multiplex Access a truy c p phân chia theo mã b ng r ng. UTRAN UMTS VA VBR WCDMA Universal Terrestrial Radio Access Network M ng truy nh p vô tuy n m t Voice Activity factor H s tích c c tho i. t toàn c u.Các t vi t t t Ghép song công phân chia th i gian.

Vi c v n có th gi liên l c v i m i ng i cu c s ng riêng t và công vi c c a chúng ta. nh v và tìm ki m thông tin. truy ng nhi u thu n ti n h n trong d ch v tho i và s d ng các ng d ng d li u nh c p Internet. Công ngh i n tho i di ng ph bi n nh t th gi i GSM ang g p nhi u c n tr và s s m b thay th b ng nh ng công ngh tiên ti n h n. Tiêu chu n này có 2 s tuy n. và WCDMA. Các nhà khai thác m ng GSM có th b t sang 3G b ng cách nâng c p h th ng m ng lên GPRS (D ch v vô tuy n chuy n m ch gói). t n d ng ng sang 3G c n thi t có m t gi i u chuy n t GSM c tính n ng c a h th ng 2G khi chuy n h pháp trung chuy n. chu n còn l i do d án 3rd Generation Partnership Project (3GPP) th c hi n.. truy n hình. truy nh p vô Trang 11 . m t d a trên công ngh CDMA còn g i là CDMA 2000. 3GPP ang xem xét tiêu chu n UTRA . b i vì nó cung c p b ng i s d ng.. truy n t i d li u dung l ng l n.« Truy n thông di làm thay c t phá c a ngành di ng . H th ng vi n thông di ngh này ban u c thi t k ng th h hai là GSM và IS 95 . Nh ng công truy n t i gi ng nói và nh n tin.L i nói Thông tin di ng s u ----------@---------ang ngày càng phát tri n m nh m trên th gi i c hoàn thi n áp ng nhu c u v i nh ng ng d ng r ng rãi trong các l nh v c thông tin. nghe nh c và xem video ch t l ng ngày nay ã và ang óng m t vai trò quan tr ng i trong khi di chuy n ã trong cu c s ng. M t trong s ó c g i là CDMA b ng thông r ng (WCDMA). h tr t i a các d ch v nh Internet. 3G là m t b thông r ng h n cho ng truy n thông h u ích nh cao. trong d ch v và trong cu c s ng h ng ngày. Th gi i ang có 2 h th ng 3G c chu n hóa song song t n t i.UMTS Terrestrial Radio Access TS. ti p theo là EDGE (tiêu chu n 3G trên b ng t n GSM và h tr d li u lên t i 384kbit) và UMTS (công ngh b ng thông h p GSM s d ng truy n d n CDMA). Các k thu t không ng ng c a ng i tiêu dùng. i u ó c ó ngh a s có các d ch v m i và i n tho i truy n hình.

Theo ánh giá c a các thành viên ph n bi n. vi c xây d ng và hoàn thành công trình là m t vi c làm c n thi t. nh t là các nhà di ng m ng GSM´ (Theo báo i n t kh thi trong giai o n hi n nay. v i n i dung chính là ch ng3. ng mu n tìm hi u công ngh W-CDMA và m ng Wán: ³Công ngh W-CDMA và qui ho ch m ng W- ng th h ba W -CDMA. em r t mong s ch d n án c hoàn thi n h n. ngày 6 tháng 6 n m 2007. à N ng. Gi i thi u h th ng thông tin di ng.³Ngày 10/3/2005. khi nhu c u phát tri n lên 3G là m t xu VietNamNet). Quy ho ch m ng W-CDMA. có ý ngh a và bi t là h ng t t y u Vi t Nam. Xu t phát t ý t CDMA em ã th c hi n CDMA´. Trong quá trình làm c a các th y cô giáo và s góp ý c a các b n Em xin chân thành c m n th y H Vi t Vi t và các th y cô giá o ã giúp em hoàn thành án này !. g m có : Ch Ch Ch Ch Ch ng 1 : ng 2 : ng 3 : ng 4 : ng 5 : T ng quan v thông tin di Công ngh di ng. B BCVT ã ti n hành nghi m thu chu n thi t b u cu i thông tin di tài xây d ng tiêu ng WCDMA (UTRA-FDD) mã s 49-04c KTKT-TC dành cho công ngh 3G. ng GSM. Ng i th c hi n Trang 12 . Các gi i pháp k thu t trong W -CDMA. ch ng 4. án khó tránh kh i sai sót. án này em trình bày 5 ch ch ng 5.

1 Gi i thi u. và có kh n ng cung c p các d ch v m t s qu c gia trên th gi i. Ra ngh i u tiên vào cu i n m 1940.T ng quan v thông tin di ng s Ch ng 1 T NG QUAN V THÔNG TIN DI 1.Th h không dây th 1 là th h thông tin t thu t s v i công ngh l a truy c p phân chia phân chia theo t n s (FDMA).Th h th 2 s d ng k a truy c p phân chia theo th i gian (TDMA) và phân chia i ánh giá s nh y v t nhanh chóng v c dung c ó.1 th hi n m t m ng i n tho i di ng t ong bao g m các tr m g c(B TS). Hình 1. ng trên th gi i c th c tri n khai theo mã (CDMA). n nay thông tin di ng t NG S ng ã tr i qua s d ng công nhi u th h .1: H th ng i n tho i di ng Trang 13 .Th h th 3 ra a ph ng ti n gói là th h ang ng và ng d ng so v i các th h tr Quá trình phát tri n c a các h th ng thông tin di hi n s phát tri n c a h th ng ng lai. i n tho i t ong (CMTS : Cellular Mobile Telephone System) và nh n tin (PS : Paging System) ti n t i m t h th ng chung toàn c u trong t Hình 1.

h 1 s d ng ph ng pháp a truy c p n gi n. H ng l th ng thông tin di ng th ng và t c c cung c p.AMPS). Tuy nhiên h th ng không tho i dùng v c dung l ng và các d ch v a ra h th ng thông tin di d ng th mãn nhu c u ngày càng t ng c a .V i FDMA . khi MS b t ngu n nó dò sóng tìm dùng . -Nhi u giao thoa do t n s các kênh lân c n nhau là áng k . và nh cho liên l c di d ng c chia thành 2N d i t n s k c gán cho ng lên. H th ng di t ng t ng th h 1 s d ng ph s (FDMA) và ch h tr các d ch v tho i t mang d li u tho i c a m i ng c c p phát m t kênh trong t p h p có tr t t các kênh trong l nh v c t n s . khách hàng ho t ng thì ng ng i s .2.Ph t n s quy ti p. M i d i t n s ti p dành cho liên l c h m t kênh liên l c. H th ng FDMA i n hình là h th ng i n tho i di d ng tiên ti n (Advanced Mobile phone System . Nh kênh này. N d i k c i m: -M i MS phân cách là N d i k ti p dành riêng cho liên l c h c c p phát ôi kênh liên l c su t th i gian thông tuy n . c d li u báo hi u g m các l nh v kênh t n s dành riêng cho l u l i b ch n l i không a truy nh p phân chia theo t n s ngh a là nhi u khách hàng có th s d ng c dãi t n ã gán cho h mà không b trùng nh vi c chia ph t n ra thành nhi u o n . c truy c p.T ng quan v thông tin di ng s 1. c cách nhau b ng m t d i t n phòng v . S báo hi u c a h th ng FDMA khá ph c t p. H th ng thông tin di d ng th h 1 Ph ng pháp n gi n nh t v truy nh p kênh là a truy nh p phân chia t n ng pháp a truy c p phân chia theo t n ng t và s d ng k thu t i u ch i s d ng . Vì các khuy t i m trên mà ngu i ta i m h n th h 1v c dung h 2 u Trang 14 . Trong tr thì m t s ng n kênh i u khi n dành riêng cho nó. sau m t d i t n ng xu ng . MS nh n ng h p n u s thuê bao nhi u h n so v i các kênh t n s có th . -BTS ph i có b thu phát riêng làm vi c v i m i MS .

T ng quan v thông tin di ng s 1.1 a truy c p phân chia theo th i gian TDMA. 1. h th ng thông tin di ng l n các thuê bao di d ng 2 ph y y ng và ch t ng th h 2 c a ra d ng áp ng k p th i s ng d a trên công ngh s .3. ng thu c các d i t n liên l c khác nhau.3 . -Gi m nhi u giao thoa. H th ng thông tin di d ng th h 2 Cùng v i s phát tri n nhanh chóng c a thuê bao c v s l l l s ng. H th ng TDMA i n hình là h th ng thông tin di ng toàn c u can nhi u nhau .Và chúng T t c h th ng thông tin di ng pháp a truy c p : a truy c p phân chia theo th i gian (Time Division Multiple Access - TDMA). a truy c p phân chia theo mã (Code Division Multiple Access CDMA). trong truy n tín hi u t d ng tr m g c n các máy ng n truy n t ín hi u t máy di -Tín hi u c a thuê bao -Liên l c song công m i h ó m t b ng t n di ho t c s d ng cs ng và m t b ng t n khung. m i d i t n liên l c này dùng chung cho N kênh liên l c. m i thuê bao tr m g c. (Global System for Mobile Communications . Ph c chia thành các d i t n liên l c. Các thuê bao khác dùng chung kênh nh cài xen th i gian. c i m : c truy n d n s . Trang 15 . ng th h 2 s i u ch s .GSM). Vi c phân chia t n nh v y cho phép các máy thu và máy phát có th ng cùng m t lúc mà không s -Gi m s máy thu phát BTS. V i ph tr c th i gian ng pháp truy c p TDMA thì nhi u ng quy i s d ng m t sóng mang và d ành cho nhi u ng i ng m t nh cho liên l c di c chia thành nhi u kho ng th i gian nh s d ng sao cho không có s ch ng chéo. m i kênh liên l c là m t khe th i gian trong chu k c c p phát cho m t khe th i gian trong c u trúc khung .

ng th h ba.4 H th ng thông tin di Công ngh thông tin di c i ti n ang t ng t c thi t k ch t l i u khi n dung l ng cell r t linh ho t . H th ng x n ng x lý s ng k thu t s TDMA ph c t p h n k ng t thu t i v i tín hi u trong MS t có kh n ng x lý không quá 106 l nh trong 01 giây. . -Vi c các thuê bao MS trong cell dùng chung t n s khi n cho thi t b n gi n. Nh ng ng c phân bi t v i nhau nh ai.3. vi c thay i k ho ch t n s không còn v n truy n d n vô tuy n . V i ph nhi u ng trên b t k i s ng pháp a truy c p CDMA s d ng có th d ng k thu t tr i ph i s cho nên d ng nói chi m cùng kênh vô tuy n dùng m t mã ng th i ti n hành các cu c g i mà không s gây nhi u l n nhau.2 a truy c p phân chia theo mã CDMA. chuy n giao tr thành m m. Khi s l truy c p Internet gia t ng. còn trong MS s lý h n 50x106 l nh trên giây. thu t tr i ph ph c t p. cho phép tín hi u vô tuy n s d ng có c ng thu t tr i ph ng r t nh và ch ng fading hi u qu h n FDMA.T ng quan v thông tin di ng s Máy i n tho i di FDMA. 1. Kênh vô tuy n CDMA c tr ng k hông trùng v i gi ng u nhiên c dùng l i m i cell trong toàn m ng. TDMA. Công ngh này s nâng cao ng tho i. và d ch v d li u s h tr vi c g i n i dung video và multimedia Trang 16 . bit truy n t 9. yêu c u t ra là ph i có truy n thông không dây nhanh h n và ch t l ng h n.5Kbps lên 2Mbps. c -S -K tr i m c a CDMA: d ng k c phân bi t nhau nh -D i t n tín hi u r ng hàng MHz. Công ngh này liên quan n nh ng u tiên là c c công ngh c th c hi n trong l nh v c truy n thông không dây cho i n tho i ng thi t b c m tay và d li u thông qua b t k chu n nào trong nh ng chu n hi n nay. và mã tr i ph nh ng kênh này c ng (Pseudo Noise . TDMA ph i có kh 1. ng s th h ba.PN).

.H th ng thông tin di nh qu c t 2GHz v i ng xu ng có d i t n 2110-2200MHz. ng th h ba c xây d ng trên c s IMT ± 2000 ng lên có d i t n 1885c c i c a ng i s d ng có th n 2Mbps. s li u chuy n m ch theo kênh và s li u chuy n m ch theo gói. PDC. giai o n chuy n t th h i ta ã ti n ng s hi n nay ang u nh ng n m 2. TDMA (IS-136). các h th ng th h hai a ra các xu t t c a t ng vùng xem xét ng ng thích h p v i m i vùng.D dàng h tr các dich v m i xu t hi n. ITU-R ang ti n ng toàn c u IMT-2000. nh h th ng thông tin di hành công tác tiêu chu n hóa cho h th ng thông tin di châu Âu ETSI ang ti n hành tiêu chu n hóa phiên b n này v i tên g i là UMTS (Universal Mobile Telecommunnication System). video và truy n thanh. Các h th ng thông tin di th ng thông tin di ng th h hai phát tri n thông d ng nh t hi n nay c c quan chu n hóa là : GSM.T ng quan v thông tin di ng s n các thi t b c m tay và i n tho i di Các h th ng thông tin di v thông tin di ng.Có th h tr các d ch v nh : Môi tr toàn c u. ng cá nhân và chuy n m ch a ph ng ti n ng . H th ng m i này s làm vi c d i t n 2GHz. ng th i t ng tác v i m i tích h p các m ng thông tin h u tuy n và vô tuy n.Là h th ng thông tin di lo i d ch v vi n thông. hành nghiên c u ho ch áp ng nhu c u ngày càng t ng và các d ch u c a th p k 90 ng ng th h ba. ng toàn c u cho các lo i hình thông tin vô tuy n. ng thông tin nhà o (VHE ± Vitual Home Environment) trên c s m ng thông minh. di m b o các d ch v th i cho tho i. Trang 17 . . T c lên n 32Mbps. Trong quá trình thi t k h ng th h ba. Ng i ta c ng ang ti n hành nghiên c u các h th ng vô tuy n th h th t có t c H th ng thông tin di v i các tiêu chí sau : . ngay t ng.S d ng d i t n quy 2025MHz và . Nó s cung c p nhi u lo i hình d ch v bao g m các d ch v tho i và s li u t c lên cao. ng 3G s d ng các môi tr ng khai thác khác nhau.Generation).5G sang th h 3 (3 . cdmaOne (IS-95). m b o chuy n m ng qu c t .

V i nhu c u không ng ng t ng lên c a ng ng.T ng quan v thông tin di ng s 1. Trang 18 . nhu c u trao i thông tin trình i s d ng c v ch t l các n ng c cao và a d ng s phát tri n y là t t y u. truy nh p internet.5 K t lu n ch Ch tin di và s l ng ng này ã gi i thi u t ng quan v quá trình phát tri n c a h th ng thông ng.Hi n nay công ngh 3G ang trên th gi i v i các d ch v ti n ích nh « c ng d ng m t cách m nh m i n tho i truy n hình.

L ch s hình thành GSM b t Telecommunication) ut m t xu t vào n m 1982 c a Nordic Telecom và Netherlands t i CEPT (Conference of European Post and phát tri n m t chu n t bào s m i áp ng v i nhu c u ng Châu Âu. tr c ây có tên là Groupe Spécial Mobile. ph t c thông tin c a thuê bao s d ng trong m ng và s c n thi t ph i nâng c p m ng GSM lên th h 3G.Gi i thi u h th ng thông tin di ng GSM Ch ng 2 GI I THI U H TH NG THÔNG TIN DI NG GSM 2. GSM là t vi t t t c a Global System for Mobile Communications (h th ng thông tin di ng toàn c u). M ng c phát tri n mà GSM cung c p là m t h th ng con c a d ch v ISDN chu n. L i kh i xu t có k t qu vào tháng 9 n m 1987. Vi n tiêu chu n nh ngh a GSM khi qu c t ch p nh n tiêu chu n h H th ng thông tin di h p và toàn di n. trên toàn th gi i. các th ng GSM. khi 13 nhà i u hành và qu n lý nh GSM MoU ³Club´. ki n trúc m ng GSM . ng toàn c u GSM là h th ng thông tin t bào s tích u tiên Châu Âu và ã nhanh chóng phát tri n c thi t k phù h p v i h th ng ISDN và các d ch v s d ng GSM cho phép liên l c di ng trong b ng t n 900MHz. a ra l i h ng d n yêu c u các qu c gia thành viên ngày càng t ng c a m ng di y ban Châu Âu (EC) vi n thông Châu Âu (ETSI) th ng i n tho i t bào s . v i ngày c a nhóm c v n CEPT GSM th a thu n ký hi p u là 1 tháng 7 n m 1991. ng này s gi i thi u v s hình thành và phát tri n c a h th ng thông tin ng pháp a truy c p trong GSM . Trang 19 .1 Gi i thi u ch Ch di ng.

Hình d Tr m di i cho th y cách b trí c a m ng GSM t ng quát. nh c ký k t và T ch c MoU u tiên (Memorandum of Understanding) thành l p b i nhà i u hành và qu n lý GSM u tiên. ng ti n thu n l i và d ch v m i. u cu i trao tay.Gi i thi u h th ng thông tin di ng GSM Hình 2. lúc ó có 13 hi p n nay ã có 191 c quy n nh kh p th gi i. Tiêu chu n th ng m i c c p phép thành viên chu n GSM. ng qu c t . hi n nay là 1. M t vài tiêu chu n chính ‡ Ch t l ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ng âm tho i chính th c s t t. C u trúc m ng GSM M ng GSM g m nhi u kh i ch c n ng khác nhau. H th ng m ng con Station Subsystem_BSS) i u khi n liên k t v i tr m di (Network Subsystem_NS) là ph n chính c a trung tâm chuy n m ch d ch v di Trang 20 . H th ng con tr m g c (Base ng. c ban hành vào tháng giêng n m 1990 và nh ng h th ng c kh i u vào gi a n m 1992. ng (Mobile Station_MS) do thuê bao gi . H tr liên l c di H tr các ph Kh n ng t Kh n ng h tr thi t b N ng su t quang ph .1 GSM u tiên c thi t k ho t ng d i t n 890-915 MHz và 935-960 c ngh cho h th ng : MHz.8GHz. ‡ Giá d ch v và thuê bao gi m. M ng GSM có th chia thành ba ph n chính. T ch c MoU có quy n l c t i a. ng thích ISDN.2. 2.

Gi i thi u h th ng thông tin di ng GSM ng MSC (Mobile services Switching Center). còn giao ti p A. Trong hình không có trình bày ng và h th ng con tr m g c thông ng dùng trung tâm duy trì và i u hành (Operations and Maintenance Center_OMS). Tr m di tin dùng giao ti p Um. H th ng con tr m g c liên l c v i trung tâm chuy n m ch d ch v di Hình 2. B ng cách i s d ng có th nh n.1 Tr m di Tr m di ng ng t bà o ng (Mobile Station_MS) g m có thi t b di ng ( u cu i) và m t i s d ng truy card thông minh g i là module nh n d ng thuê bao (Subscriber Identity Module_SIM). u cu i. c g i là giao ti p không trung hay liên k t vô tuy n. vì th ng c p vào các d ch v thuê bao không ph thu c vào lo i thi t b thuê bao khác trên thi t b u cu i này. g i và nh n các d ch v Trang 21 .2. giám sát i u hành và c c u c a m ng.2 :Mô hình h th ng thông tin di 2. MSC x lý các ho t ng qu n lý di ng. ng ng. và gi a di ng v i thuê bao m ng c nh. th c hi n chuy n m ch cu c g i gi a nh ng ng i s d ng i n tho i di ng. SIM cung c p thông tin cá nhân di g n SIM vào u cu i GSM.

S IMEI và IMSI vi c s d ng trái phép b ng password ho c s nh n d ng cá nhân. SIM card ch a s nh n ng qu c t (International Mobile Subscriber Identity_IMSI) s xác nh ch quy n và thông c b o v ch ng l i c l p nhau. SIM card có th nh n d ng thuê bao trong h th ng. Trong m t thành ph l n. 2. H th ng con tr m g c g m hai ph n: tr m g c thu phát (BTS) và tr m g c i u khi n (BSC). xác nh n. dùng tin khác. H th ng con tr m g c. và cung c p t t c các ng ký.3. nh tuy n cu c g i cho m t thuê bao liên l c di n m ng c c cung c p chung v i nhi u b ph n ch c n ng khác. Tr m i u khi n cách thi t l p kênh truy n vô tuy n. 2. cho phép i u hành các b ph n cung c p b i các nhà s n xu t khác nhau. trao tay.2. BSC là k t n i gi a tr m di ng và t ng ài di ng (MSC). do ó yêu c u BTS ph i chính xác. Báo hi u gi a các b ph n ch c n ng trong h th ng m ng con là h th ng báo hi u s 7 (SS7) s d ng cho báo hi u trung k trong m ng ISDN và m r ng s d ng trong m ng công c ng hi n t i. H th ng m ng con. nh ng. Tr m thu phát g c là n i máy thu phát vô tuy n ph m t cell và i u khi n các giao th c liên k t vô tuy n v i tr m di chuy n c và giá thành th p. và i u khi n m t thuê bao di ng. MSC cung c p k t n i ISDN). tin c y. c p ng. ho t ng nh ng c a PSTN ho c ISDN. Hai h th ng này liên k t dùng giao ti p Abis chu n hoá.2. có nhi u kh n ng tri n khai nhi u BTS. di Tr m g c i u khi n tài nguyên vô tuy n c a m t ho c nhi u BTS.2. Thành ph n chính c a h th ng m ng con là t ng ài di m t nút chuy n m ch bình th ch c n ng c n có nh t t a Nh ng d ch v này .Gi i thi u h th ng thông tin di ng GSM Thi t b di d ng thuê bao di d ng ng c nh n d ng duy nh t b ng s nh n d ng thi t b di ng qu c t (International Mobile Equipment Identity_IMEI). nh y t n và trao tay. t o nh (nh PSTN ho c nên h th ng m ng con. Trang 22 . ng.

M c dù m i b ph n ch c n ng c l p nh ng t t c các nhà s n xu t thi t b chuy n a lý i u khi n b i n gi n hóa báo hi u c n ng ± thông tin này l u c th c hi n u s n xu t VLR v i MSC. V trí c a di ng. c n thi t cho i u khi n cu c g i và cung c p các d ch v thuê bao. Có hai b ghi khác s d ng cho m c ích xác nh n và b o m t. cùng v i v trí hi n t i c a di ch báo hi u c a VLR ch a tr m di B ghi nh v t m trú (VLR) ch a thông tin qu n tr c ch n t HLR.2. ch a t t c thông tin qu n tr c a m i thuê bao ã ng.616ms. L u ý r ng MSC không ch a thông tin các tr m di tr trong các thanh ghi v trí. D i t n ng lên và 890 ± 915MHz cho ng xu ng biên c ng ng (GSM 900). vì th vùng ng ng v i i u khi n b i VLR ó. 2. B ghi nh n th c thi t b (EIR) là m t c s d li u ch a m t danh sách t t c các thi t b di ng h p l trên m ng. m i tr m di di ng qu c t (IMEI).Gi i thi u h th ng thông tin di ng GSM B ghi nh v th ng trú (HLR) và b ghi nh v t m trú (VLR) cùng v i ng c a GSM. m t khung kéo dài trong 4. d i t n b o v r ng 200KHz nên ta có t ng s kênh trong FDMA là 124. nh tr này mà MS có có th s Trang 23 . M t d i thông TDMA là m t khung có tám khe th i gian.4 a truy c p trong GSM. cho m i thuê bao hi n t i n m trong vùng chung có th m ch cho MSC s t n nay a lý i u khi n b i VLR. D i b ng thông t n m t kênh là 200KHz. Khung lên tr 3 khe th i gian so v i khung ng xu ng. Trung tâm nh n th c AuC là c s d li u c b o v ch a b n sao khóa mã trong SIM card c a thuê bao. do ó thi t. M ng GSM k t h p hai ph 935 ± 960MHz c s d ng cho ng pháp a truy c p là FDMA và TDMA. S IMEI b m t c p ho c không ng c xác nh n b ng s nh n d ng thi t b c thông báo nh n ánh d u là không h p l n u c ch p thu n. s d ng th c và mã hóa trên kênh vô tuy n. HLR ng a ng d i d ng ng ký trong m ng GSM t ng th MSC cung c p nh tuy n cu c g i và kh n ng liên l c di ng.

Gi i thi u h th ng thông tin di

ng GSM

d ng m t khe th i gian có cùng s th t tin bán song công. Các kênh t n s xác c s d ng

c

ng lên l n

ng xu ng

truy n

GSM n m trong dãy t n s quy nh 900Mhz MHz MHz

nh theo công th c sau: FL = 890,2 + 0,2.(n-1) FU = FL(n) + 45 1 e n e 124 T công th c trên FL là t n s n a b ng th p, FU là t n s n a b ng cao,

0,2MHz là kho ng cách gi a các kênh lân c n, 45Mhz là kho ng cách thu phát, n s kênh t n vô tuy n. Ta th y t ng s kênh t n s có th t ch c cho m ng GSM là 124 kênh. cho các kênh lân c n không gây nhi u cho nhau m i BTS ph m t ô c s d ng l i t n s c a m ng ph i s d ng các t n s cách xa nhau và các ô ch kho ng cách cho phép. Truy n d n vô tuy n tr m bit ã trong m t kênh t n s có 0 ± 7 (TS0, TS1,...TS7). 2.2.5 Các th t c thông tin. 2.2.5.1 ng nh p thi t b vào m ng. tr ng thái g i, nó s quét 21 kênh thi t l p trên t ng kênh này. Sau 60s qúa GSM c chia thành các c m (BURST) ch a hàng c phát i trong m t khe th i gian 577 s

c i u ch . M i c m

r ng 200 Khz nói trên. M i m t kênh t n s cho phép

t ch c các khung thâm nh p theo th i gian, m i khung bao g m 8 khe th i gian t

Khi m t thuê bao không trình t nh v c l p l i.

s 416 kênh. Sau ó nó ch n m t kênh m nh nh t và khóa

Khi thuê bao b t lên, thi t b dò t n s GSM thi t b oc ng n i v i kênh có tín hi u m nh nh t. 2.2.5.2 Chuy n vùng.

tìm kênh i u khi n. Sau ó,

c a tín hi u t các kênh và ghi l i. Cu i cùng chuy n sang k t

Trang 24

Gi i thi u h th ng thông tin di

ng GSM

Vì GSM là m t chu n chung nên thuê bao có th dùng i n tho i h GSM t i h u h t các m ng GSM trên th gi i. Trong khi di chuy n thi t b liên t c dò kênh luôn duy trì tín hi u v i tr m là m nh nh t. Khi tìm th y tr m có tín hi u m nh h n, thi t b s t ng chuy n sang tr m m i, n u tr m m i n m trong vùng ph khác thi t b s báo cho m ng bi t v trí m i c a mình. Riêng trong ch chuy n vùng qu c t ho c chuy n vùng gi a m ng c a hai

nhà khai thác d ch v khác nhau thì quá trình c p nh t v trí òi h i ph i có s ch p thu n và h tr t c p nhà khai thác d ch v . 2.2.5.3 Th c hi n cu c g i. 2.2.5.3.1 Cu c g i t thi t b di ng vào i n tho i c nh. nh nh sau :

Trình t thi t l p cu c g i t thi t b di

ng vào i n tho i c

1. Thi t b g i yêu c u m t kênh báo hi u. 2. BSC/TRC s ch nh kênh báo hi u. ng ký tr ng thái cg i u c th c hi n

3. Thi t b g i yêu c u cu c g i cho MSC/VLR. Thao tác cho m ng, ki m tra xem thuê bao có trong b c này. ng ký d ch v c m g i ra

tích c c cho thi t b vào VLR, xác th c, mã hóa, nh n d ng thi t b , g i s

4. N u h p l MSC/VLR báo cho BSC/TRC m t kênh ang r i. 5. MSC/VLR chuy n ti p s 6. N u máy c g i cho m ng PSTN.

c g i tr l i, k t n i s thi t l p.

Trang 25

Gi i thi u h th ng thông tin di

ng GSM

GSM/PLMN
1 2 3 4 1 2 3 4 4

PSTN

BSC/TRC

MSC/VLR

5

Thi t b u cu i

6

Hình 2.3. G i t thi t b di 2.2.5.3.2 Cu c g i t i n tho i c nh

ng vào i n tho i c n thi t b di ng.

nh

i m khác bi t quan tr ng so v i g i t thi t b di không c bi t chính xác. Chính vì th tr nh v trí c a thi t b di nh, s ng. ng công vi c xác 1. T

ng là v trí c a thi t b

c khi k t n i, m ng ph i th c hi n

i n tho i c

i n tho i di

cg i

n m ng PSTN.

M ng s phân tích và n u phát hi n ra t khóa g i m ng di n i v i trung tâm GMSC c a nhà khai thác thích h p 2. GMSC phân tích s i n tho i di ng

ng, m ng PSTN s k t

tìm ra v trí

ng ký g c trong

HLR c a thi t b và cách th c n i 3. HLR phân tích s di thi t b . N u có GMSC v i s i n tho i

n MSC/VLR ph c v . n tìm ra MSC/VLR ang ph c v cho n, cu c g i s c tr v n.

ng g i

ng ký d ch v chuy n ti p cu c g i c yêu c u chuy n

4. HLR liên l c v i MSC/VLR ang ph c v . 5. MSC/VLR g i thông i p tr l i qua HLR n GMSC. n MSC/VLR. n BSC qu n lý

6. GMSC phân tích thông i p r i thi t l p cu c g i 7. MSC/VLR bi t LAI này.

a ch LAI c a thi t b nên g i thông i p

Trang 26

Gi i thi u h th ng thông tin di

ng GSM

GSM/PLMN
5 2 5 4 MSC/VLR 7 11 8 8 6 1

PSTN
T ng ài n i b
1

HLR

GMSC

BSC/TRC

11 10

9

8

Hình 2.4. G i t

i n tho i c

nh

n thi t b di

ng

8. BSC phát thông i p ra toàn b vùng các ô thu c LA I. 9. Khi nh n c thông i p thi t b s g i yêu c u ng n c l i.

10. BSC cung c p m t khung thông i p ch a thông tin. 11. Phân tích thông i p c a BSC g i ti n hành th t c b t tr ng thái chuông. N u thi t b c a thi t b lên tích c c, xác nh n, mã hóa, nh n di n thi t b . 12. MSC/VLR i u khi n BSC xác l p m t kênh r i, di ng ch p nh n tr l i, k t n i c thi t l p. ng n thi t b di i n tho i c ng. nh n thi t b di nh s ng,

2.2.5.3.3 Cu c g i t thi t b di Quá trình di n ra t b ng MSC/VLR khác. 2.2.5.3.4 K t thúc cu c g i.

ng t nh g i t

ch khác i m giao ti p v i m ng PSTN c a i n tho i c

c thay th

Khi MS t t máy phát, m t tín hi u

c bi t (tín hi u

n tone)

c phát

n

Trang 27

tr ng truy n vô tuy n không bit cao d ch v video và kh n ng chuy n m ch gói cho d ch v s li u.2 Các gi i pháp nâng c p Trang 28 . Cho phép h p nh t nhi u ch ng lo i h th ng t .3 S phát tri n c a m ng GSM lên 3G 2. Ngoài ra nó còn h h n nh t c ng xu ng và t c .Gi i thi u h th ng thông tin di ng GSM các tr m g c và hai bên cùng gi i phóng cu c g i.3. Có c u trúc m cho 2000 và v i các m ng vi n thông c a vào d dàng các ti n b công ngh . Thông tin di ng th h ba có kh n ng cung c p d ch v a d ng. ng ti n trên ph m vi c nâng c p t ng cao ng th i c các d ch v m i v truy n thông a ph m b o tính kinh t .1 H th ng GSM s áp ng toàn c u b ng th i c nâng c p t ng b c lên th h ba. các ng d ng khác nhau c ng nh kh n ng cùng t n t i và làm vi c v i các h th ng c . 2. T ng hi n có ánh s cá nhân toàn c u và i n tho i v tinh. 2.3. MS ti p t c ki m tra tìm g i thông qua kênh thi t l p m nh nh t. Các tính n ng này s tri n liên t c c a thông tin di phép ng thích v i các d ch v trong n i b IMT nh nh PSTN/ISDN. r ng b ng thông theo yêu c u nh m h tr m t d i th p thông qua tho i nt c d li u cao m b o các k t n i chuy n m ch cho tho i. b o m s phát r ng các d ch v t b n tin nh n t c khi truy n video ho c truy n file.Là m ng b ng r ng và có kh n ng truy n t hông a ph toàn c u. Vi c nâng c p GSM lên truy n thông multimedia b ng r ng trên ph m vi toàn c u v i t c cho phép ng 3G i dùng s d ng nhi u lo i d ch v c th c hi n theo các tiêu chí sau : . h th ng GSM s c lên th h ba. các i x ng t ng hi u su t s d ng m ng (c h ng bit th p ng lên). m b o các d ch ng.Kh n ng thích nghi t i a v i các lo i m ng khác nhau v m i nh cho phép m r ng áng k vùng ph sóng c a các h th ng di -T ng thích v i các h th ng thông tin di ng.Có kh n ng cung c p ng ti n trên ph m vi ng thích trên toàn c u.

giai o n này có th s d ng giao th c ng d ng vô tuy n ng. H th ng WAP ph i có c ng WAP và ch c n ng k t n i (WAP : Wireless Application Protocol). internet t tr m di m ng. hai là nâng c p GSM lên GPRS và c c s m ng GSM và có th i gian chu n b c a chu ng nh ng n c ang phát ti n lên h th ng 3G W-CDMA. có th h tr hai ch Circuit Switched) và ch k t n i vào m ng IP. Hình 2. Gi i pháp th hai là m t gi i pháp có tính kh thi và tính kinh t cao nên ây là gi i pháp tri n nh n c ta. WAP ch a các tiêu chu n h tr truy c p Trang 29 .Gi i thi u h th ng thông tin di ng GSM Có hai gi i pháp nâng c p GSM lên th h ba : m t là b h n h th ng c . thay th b ng h th ng thông tin di ti p n là EDGE nh m t n d ng ng th h ba. chuy n m ch gói (PS : Packet Switched).5 Các gi i pháp nâng c p h th ng 2G lên 3G Giai o n u c a quá trình nâng c p m ng GSM là ph i d ch v s li u là ch m b o d ch v s li u chuy n m ch kênh (CS : th c hi n t t h n.

2. li u chuy n m ch kênh t c GPRS s h tr WAP có t c chuy n m ch kênh mà c vì th i gian truy c p. quan tr ng c a GPRS n a là thuê bao không b tính c c tính trên c s l u l tuy nhiên k thu t này v n d a vào ph v i ghép khe th i gian ta s có t c c nâng c p ti p theo là thay truy n d li u cao h n.4 K t lu n ch Công ngh ng . M t u i m c nh trong h th ng ng d li u s d ng thay d ch v vô tuy n gói chung (GPRS : General Packet Radio Protocol Services).6. Lúc này s th c h i vi c chuy n m ch linh truy n. ó chính là công ngh hi n nâng c p EDGE lên W-CDMA và hoàn t t vi c nâng c p m ng GSM lên 3G. EDGE v n d a vào công ngh chuy n m ch kênh và chuy n m ch gói v i t c t i a t c là 384Kbps nên s khó kh n trong vi c h tr các ng d ng òi ng và t c truy n d li u l n h n. i n tho i di ng ph bi n nh t th gi i GSM ang g p nhi u c n Trang 30 .2Kbps. B cao ch y u nh vào s k t h p các khe th i gian.2Kbp s 9.6Kbps GPRS HSCSD GSM Hình 2. Quá trình nâng c p GSM lên W-CDMA Trong giai o n ti p theo. D ch v GPRS t o ra t c h n ch t c EDGE. ng th c i u ch nguyên thu GMSK nên i k thu t i u ch k t h p c phí t ng t c s li u có th s d ng công ngh s cao (HSCSD : High Speed Circuit Switched Data) và thu và phát s li u lên n 171.Gi i thi u h th ng thông tin di ng GSM Data Speed 2Mbps WCDMA 171.

h tr t i a các d ch v nh Internet.. Trang 31 . Nh các d ch v ó. các nhà khai thác m ng có th t ng doanh thu trung bình có c s trung trên m t thuê bao. các d ch v h p d n này làm cho cu c s ng c a h d dàng h n.. 3G còn t o kh n ng cho các nhà khai thác cung c p c bi t dành riêng cho các thuê bao c a mình thành c a khách hàng . V i công ngh 3G. truy n hình. các nhà khai thác m ng có th cung c p nhi u d ch v s li u cho các khách hàng c a mình. Ngoài ra.Gi i thi u h th ng thông tin di ng GSM tr và s s m c phát tri n b ng nh ng công ngh tiên ti n h n.

WCDMA n m trong d i t n 1920 MHz -1980 MHz.H s tái s d ng t n s b ng 1. tích h p c t t c thông tin trên m t sóng mang.. Trong các cs ng h l n nh t ng th h ba thì W-CDMA nh n bit th p và trung bình. Nh tr c i m chính c a W-CDMA là h th ng không c p phép trong b ng TDD các môi phát liên t c c ng nh không t o i u ki n cho các k thu t ch ng nhi u ng làm vi c khác nhau.truy c p a phân mã b ng r ng) là công ngh 3G ho t d ch v a ph ng ti n t c ng d a trên CDMA và có kh n ng h tr các cao nh video.Công ngh di ng th h ba W -CDMA Ch ng3 CÔNG NGH DI NG TH H BA W-CDMA 3.L p v t lý m m d o . H th ng thông tin di v it c bit lên x ng và không ng th h ba W-CDMA có th cung c p các d ch v i n i m và thông tin a i m.H tr phân t p phát và các c u trúc thu tiên ti n. thông tin i m n ng ó. WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access ..Ho t ng CDMA b ng r ng v i b ng t n 5MHz. c tr ng riêng c a m ng truy nh p vô tuy n UTRAN. c u trúc m ng W-CDMA. W-CDMA giúp t ng t c dùng k thu t CDMA ho t công ngh thông tin di c bi t là d ch v t c ng truy n nh n d li u cho h th ng GSM b ng cách b ng t n r ng thay th cho TDMA. . 2110 MHz . V i kh n 2MBit/s. Bao g m nhi u ki u truy n d n nh truy n d n i x ng. ta s có cái nhìn t ng quan v m ng W-CDMA 3G . truy c p Internet. h i th o hình. . nh vào tính linh ho t c a l p v t lý trong vi c h tr các ki u d ch v khác nhau W-CDMA có các tính n ng c s sau : .2170 MHz. các giao di n vô tuy n và chúng. các h th ng thông tin di ng th h ba có th cung c p d dàng các d ch Trang 32 .1 Gi i thi u công ngh W-CDMA Ch ng này s gi i thi u v công ngh W-CDMA.

Công ngh di ng th h ba W -CDMA v m i nh : i n tho i th y hình. các nhà khai thác d ch v Trang 33 .1 Các d ch v a ph ng ti n trong h th ng thông tin di ng th h ba Các nhà khai thác có th cung c p r t nhi u d ch v d ch v liên quan n cu c g i nh th i n t . t các i n tho i khác nhau v i nhi u d ch v b sung c ng nh các d ch v không Công trình nghiên c u c a các n c châu Âu cho W-CDMA b t ut án CODIT (Code Division Multiplex Testbed : Phòng thí nghi m a truy c p theo mã) và FRAMES (Future Radio Multiplex Access Scheme : K thu t a truy c p vô tuy n trong t ng lai) t u th p niên 90. Các d án này ã ti n hành th nghi m ánh giá ch t l ng ng truy n. ng t i 3G c a GSM là i n tho i di ng các h th ng W-CDMA Theo các chuyên gia trong ngành vi n thông. FPT« i v i khách hàng.2 i x ng i n tho i i n tho i IP vv« Xu t b n i nt H. WCDMA.4 1.6 2. a ph ng ti n di ng Qu ng bá Truy nh p c s d li u 384 Truy n hình h i ngh (Ch t l ng th p) Truy nh p Internet WWW Th i nt FTP Th ti ng Các d ch v phân ph i thông tin Mua hàng theo Catalog Video Báo i n t Video theo yêu c u Karaoke ISDN Truy n hình di ng Tin t c D báo th i ti t Thông tin l u l ng Thông tin ngh ng i Truy n thanh di ng 64 32 àm tho i h i ngh 16 9. t i d li u nhanh. nh S li u Th i nt FAX Ti ng Không i m n i m i x ng a ph a i m ng Hình 3. Nh ng trên con ng ó. ngoài ra nó còn cung c p các d ch v KBit/s 2M Truy n hình h i ngh (Ch t l ng cao) Y t t xa a ph ng ti n khác.

PSTN ISDN IUb Node B IUr HLR USIM RNC SGSN GGSN Internet Node B UE UTRAN CN Các m ng ngoài Hình 3.Công ngh di ng th h ba W -CDMA ph i tr i qua giai o n 2. trong W-CDMA còn có thi t b ng u bao g m nh ng giao th c m i c i s d ng (UE) th c hi n giao di n ng UE và UTRAN i s d ng v i h th ng.2 C u trúc m ng W-CDMA H th ng W-CDMA c xây d ng trên c s m ng GPRS.5G. c c thi t k d a trên công ngh nh ngh a hoàn toàn d a trên GSM. d ch v vô tuy n gói chung GPRS và Enhanced Data Rates for Global Evolution (EDGE). Ngoài ra hoàn thi n h th ng. 3. UU IU i u này cho phép h th ng W-CDMA phát tri n mang tính toàn c u trên c s Node B RNC Node B USIM CU MSC/ VLR GMSC PLMN. C u trúc c a UMTS y UE (User Equipment) Thi t b ng i s d ng th c hi n ch c n ng giao ti p ng i s d ng v i h Trang 34 . trong ó m ng lõi s d ng toàn b c u trúc ph n c ng c a m ng GPRS còn m ng truy nh p vô tuy n là ph n nâng c p c a W-CDMA. V m t ch c n ng có th chia c u trúc m ng W-CDMA ra làm hai ph n : m ng lõi (CN) và m ng truy nh p vô tuy n (UTRAN). trái l i m ng lõi công ngh GSM. Th h 2.2. T quan i m chu n hóa.5G bao g m nh ng gì? ó là: d li u chuy n m ch gói t c cao (HSCSD). vô tuy n W-CDMA.

SGSN (Serving GPRS) : Có ch c n ng nh MSC/VLR nh ng c s d ng c phép. VLR có ch c n ng l u gi b n sao v lý l ch ng v trí chính xác c a UE trong h th ng ang ph c v . y UTRAN (UMTS Terestrial Radio Access Network) M ng truy nh p vô tuy n có nhi m v th c hi n các ch c n ng liên quan truy nh p vô tuy n. y CN (Core Network) .Nút B : Th c hi n chuy n -B i dòng s li u gi a các giao di n I ub và Uu. UTRAN g m hai ph n t : .Công ngh di ng th h ba W -CDMA th ng. . . Nó c ng tham gia qu n lý tài nguyên vô tuy n. MSC có ch c n ng s d ng các giao d ch chuy n m ch kênh. nó th c hi n các thu t toán nh n th c. các vùng không nh v th ng trú l u gi i s d ng. s l n chuy n thông tin v d ch v b sung nh : tr ng thái chuy n h Trang 35 . Các thông tin này bao g m : c chuy n m ng và các ng cu c g i. .HLR (Home Location Register): Là thanh ghi thông tin chính v lý l ch d ch v c a ng Thông tin v các d ch v h ng cu c g i.GMSC (Gateway MSC) : Chuy n m ch k t n i v i m ng ngoài.Module nh n d ng thuê bao UMTS (USIM) : Là m t th thông minh ch a thông tin nh n d ng c a thuê bao. UE g m hai ph n : . i u khi n m ng vô tuy n RNC: Có ch c n ng s h u và i u khi n các trong vùng (các nút B c k t n i v i nó). RNC còn là i m tài nguyên vô tuy n n truy c p t t c các d ch v do UTRAN cung c p cho m ng lõi CN.Thi t b di ng (ME : Mobile Equipment) : Là u cu i vô tuy n cs d ng cho thông tin vô tuy n trên giao di n Uu. l u gi các khóa nh n th c và m t s thông tin thuê bao c n thi t cho u cu i. .MSC/VLR (Mobile Services Switching Center/Visitor Location Register) : Là t ng ài (MSC) và c s d li u (VLR) cung c p các d ch v chuy n m ch i s d ng c ng nh kênh cho UE t i v trí c a nó.

Công ngh di ng th h ba W -CDMA cho các d ch v chuy n m ch gói (PS).2. . .Giao di n IU : Giao di n này n i UTRAN v i CN.Giao di n I Ub : Giao di n cho phép k t n i m t nút B v i m t RNC. 3. . y Các m ng ngoài .GGSN (Gateway GPRS Support Node) : Có ch c n ng nh GMSC nh ng ch ph c v cho các d ch v chuy n m ch gói. y Các giao di n vô tuy n .M ng CS : M ng k t n i cho các d ch v chuy n m ch k ênh.Giao di n UU : Là giao di n mà qua ó UE truy c p các ph n t c h th ng và vì th mà nó là giao di n m quan tr ng nh t c a UMTS. Giao di n này tuân theo m t khuôn d ng chu n cho các th thông minh. .Giao di n C U : Là giao di n gi a th thông minh USIM và ME.M ng PS : M ng k t n i cho các d ch v chuy n m ch gói. i u khi n m ng vô tuy n RNC và các node B. .1 M ng truy nh p vô tuy n UTRAN UTRAN bao g m nhi u h th ng m ng con vô tuy n RNS (Radio Network Subsystem). M t RNS g m m t b Các RNC di n Iub. I Ub tiêu chu n hóa nh là m t giao di n m hoàn toàn. . nó cung c p cho các nhà khai thác kh n ng trang b UTRAN và CN t các nhà s n xu t khác nhau. c k t n i v i nhau b ng giao di n Iur và k t n i v i node B b ng giao c nh c a Trang 36 .Giao di n I Ur : Cho phép chuy n giao m m gi a các RNC t các nhà s n xu t khác nhau.

2.1. UTRAN có các c tính chính sau : c bi t là chuy n giao m m và các .1 Các c tr ng c a UTRAN c tính c a UTRAN là c s thi t k c u trúc UTRAN c ng nh các giao th c.S d ng c ch truy n t i ATM là c ch truy n t i chính 3.3.Công ngh di ng th h ba W -CDMA UU Node B RNC USIM Node B RNS Iub Iur IU CS MSC/VLR CU USIM UE Node B RNC Node B RNS UTRAN GGSN IU PS CN Hình 3.1. Khi m t MS UTRAN s d ng nhi u tài nguyên Trang 37 .2 B i u khi n m ng vô tuy n UTRAN UTRAN. . RNC i u khi n node B ch u trách nhi m i u khi n t i và tránh t c ng n cho các ô c a mình. thu t toán qu n lý tài nguyên - c thù c a W-CDMA.2. m b o tính chung nh t v i GSM. m b o tính chung nh t cho vi c x lý s li u chuy n m ch kênh và chuy n k t n i t UTRAN n m ch gói b ng cách s d ng giao th c vô tuy n duy nh t c hai vùng c a m ng lõi. RNC là ph n t m ng ch u trách nhi m i u khi n tài nguyên vô tuy n c a UTRAN.H tr các ch c n ng truy nh p vô tuy n. C u trúc UTRAN 3. RNC k t n i v i CN (thông th ng là v i m t MSC và m t SGSN) qua giao di n vô tuy n Iu.

SRNC c ng là k t cu i báo hi u c i u khi n tài nguyên vô tuy n.RNC ph c v (Serving RNC) : SRNC ng n i Iu truy n s li u ng m ng truy nh p vô tuy n) t i v i m t MS là RNC k t cu i c i s d ng và báo hi u RANAP (ph n ng d ng ng ng t m ng lõi.Công ngh di ng th h ba W -CDMA vô tuy n t nhi u RNC thì các RNC này s có hai vai trò logic riêng b êt . M t UE có th không có ho c có m t hay Ch c n ng chính c a node B là th c hi n x lý trên l p v t lý c a giao di n vô tuy n nh mã hóa kênh.2. i u .2. DRNC không th c hi n x lý s li u trong l p k t n i s li u mà ch nhi u DRNC. SRNC c ng là CRNC c a m t node B nào ó s d ng MS k t n i v i UTRAN. 3.1. thích ng t c ph n khai thác qu n lý tài nguyên vô tuy n nh ph n ch c n ng nó gi ng nh tr m g c c a GSM. i u nh . V nh ngh a giao di n gi a các ph n t logic.2 Giao di n vô tuy n C u trúc UMTS không m ng mà ch nh ngh a chi ti t ch c n ng bên trong c a ph n t c c l p logic v i nhau.RNC trôi (Drif RNC) : DRNC là m t RNC b t k khác v i SRNC khi n các ô v mô. an xen. C u trúc giao di n xây d ng trên nguyên t c là các l p và các ph n cao này cho phép thay các ph n còn l i. tr i ph «Nó c ng th c hi n i u khi n công su t vòng trong. i m t ph n c a c u trúc giao th c trong khi v n gi nguyên Trang 38 . 3.3 Node B c MS s d ng. Khi c n DRNC có th th c hi n k t h p và phân t p tuy n s li u gi a các giao di n I Ub và I Ur. Nó th c hi n x lý s li u truy n t l p k t n i s li u t i các tài nguyên vô tuy n.

y C u trúc IU CS IU CS s d ng ph cáp quang hay cáp SONET. và l p thích ng báo hi u ATM cho các giao di n m ng SAAL-NNI.Ng n x p giao th c phía i u khi n m ng truy n t i : G m các giao th c báo Trang 39 .2.Ng n x p giao th c phía i u khi n : G m RANAP trên b ng r ng và các l p ng d ng là ph n i u khi n k t n i báo hi u SCCP. nh giao di n SS7 ng.4. Có th l a ch n các công ngh truy n d n khác nhau nh .1 Giao di n UTRAN ± CN.2. IU Giao di n IU là m t giao di n m có ch c n ng k t n i UTRAN v i CN. . th c hi n l p v t lý.Công ngh di ng th h ba W -CDMA L p m ng vô tuy n Giao th c ng d ng Lu ng s li u L p m ng truy n t i Phía ng i s d ng m ng truy n t i Phía i u khi n m ng truy n t i ALCAP Phía ng i s d ng m ng truy n t i M ng báo hi u M ng báo hi u M ng s li u L pv t lý Hình 3. Iu có hai ki u : Iu CS k t n i UTRAN v i CN chuy n m ch kênh và Iu PS k tn i UTRAN v i chuy n m ch gói. ph n truy n b n tin MTP3-b. STM-1 hay E1 ng th c truy n t i ATM trên l p v t lý là k t n i vô tuy n. Mô hình t ng quát các giao di n vô tuy n c a UTRAN 3.

SCTP (Simple Control Transmission Protocol). Các lu ng s li u s d ng truy n t i không theo n i thông và ánh a ch IP. . Ngoài ra c ng có th nh ngh a v t mang báo hi u IP ng n x p này. y C u trúc IU PS i s d ng : G m m t k t n i AAL2 c dành Ph ng ng th c truy n t i ATM c áp d ng cho c phía i u khi n và phía i s d ng. IUr IUr là giao di n vô tuy n gi a các b di n này c thi t k phát tri n tiêu chu n nhi u tính n ng ã m b o 4 ch c n ng sau : . i u khi n m ng vô tuy n.2630) và l p thích ng Q. .Công ngh di ng th h ba W -CDMA hi u thi t l p k t n i AAL2 (Q.Ng n x p giao th c phía ng s d ng GTP-U là l p ghép kênh i s d ng Iu PS : Lu ng s li u gói c ghép i ánh c s d ng chung lên m t hay nhi u AAL5 PVC (Permanent Virtual Connection).Ng n x p giao th c phía i u khi n I U PS : Ch a RANAP và v t mang báo hi u SS7.2. Ph n ng gói.2 Giao di n RNC ± RNC.H tr tính di ng c s gi a các RNC.2150 nh các giao th c SS7 b ng r ng. IP (Internet Protocol) và ALL5 chung cho c hai tu ch n. V t mang báo hi u trên c s IP bao g m : M3UA (SS7 MTP3 User Adaption Layer).Ng n x p giao th c phía ng tr c cho t ng d ch v CS.Ng n x p giao th c phía i u khi n m ng truy n t i I U PS : Phía i u khi n m ng truy n t i không áp d ng cho I U PS. 3.2. Các ph n t thông tin s d ng a ch và nh n d ng báo hi u AAL2 gi ng nh các ph n t thông tin trong CS. . . Lúc c b sung và cung c p các nh n d ng cho t ng lu ng s li u u giao h tr chuy n giao m m gi a các RNC. trong quá trình n nay giao di n I Ur ph i Trang 40 .

Kh i t o và báo cáo các ng.Công ngh di ng th h ba W -CDMA . gi i phóng và tái thi t l p m t k t n i vô tuy n u tiên c a m t UE và ch n i m k t cu i l u l . ng chung.X lý các kênh riêng và kênh chung. . Trang 41 .Qu n lý s c k t n i vô tuy n. c thù ô. b sung.H tr kênh l u l ng riêng. Các ch c n ng chính c a I Ub : .X lý k t h p chuy n giao.H tr kênh l u l .Ch c n ng thi t l p.2. IUb Giao th c IUb nh ngh a c u trúc khung và các th t c i u khi n trong b ng cho các t ng ki u kênh truy n t i.2. k t n i vô tuy n.H tr qu n lý tài nguyên vô tuy n toàn c u. node B. .3 Giao di n RNC ± Node B. 3. . .

Công ngh di ng th h ba W -CDMA 3. c u trúc m ng ng này ã gi i thi u W-CDMA . Theo ánh giá c a các thành viên ph n bi n.3 K t lu n ch Ch ng . khi nhu c u phát tri n lên 3G là m t xu h ng t t y u ã ti n hành nghi m thu tài xây d ng tiêu ng WCDMA (UTRA-FDD) mã s 49-04- Trang 42 . m ng truy nh p vô tuy n UTRAN và giao di n vô tuy n . Theo báo i n t Vietnamnet (bài vi t ngày 11/3/2005) thì ngày 10/3/2005 v a qua. c bi t là kh thi trong giai Vi t Nam. B B u Chính Vi n Thông chu n thi t b u cu i thông tin di KTKT-TC dành cho công ngh 3G. vi c xây d ng và hoàn thành công trình là m t vi c làm c n thi t. có ý ngh a và nh t là các nhà di ng m ng GSM. o n hi n nay. c công ngh W -CDMA .

Mã hóa mã vòng (n.3 Gi i thi u . i u ch . Nh v y ng v i 2 k vector thông tin s có 2k t mã khác nhau.. Nhân a th c thông tin u(x) v i x n-k.k) d ng h th ng g m ba b (1). ta (3).. u c c g i là vector thông tin. Mã vòng là m t t p con c a mã kh i tuy n tính. Hình thành t mã b(x) + x n-k T t c ba b c này c th c hi n b ng m ch chia v i thanh ghi d ch (n-k) t ng có hàm h i ti p t ng ng v i a th c sinh g(x). (2).. Mã vòng là ph ng pháp mã hóa cho phép ki m tra ng khung d vòng (CRC ± Cyclic Redundance Check) và ch th ch t l các khung b n tin.. Trong ch ng này chúng ta s tìm hi u các k thu t trong WCDMA. B mã hóa s chuy n vector thông tin u thành m t b n thành ph n v = (v 1. R chính là s bit thông tin c truy n. T s R = k/n a vào b gi i mã trên s bit g i là t mã..1 Mã vòng Mã kh i là b mã hóa chia dòng thông tin thành nh ng kh i tin (message) có k bit. Do n bit ra ch ph thu c vào k bit thông tin vào. nguyên lí tr i ph .Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA Ch ng 4 CÁC GI I PHÁP K THU T TRONG W-CDMA 4.4 Mã hóa 4. T p c g i là t s mã.vn) h p 2k t mã có chi u dài n c g i là m t mã kh i (n. các k thu t mã hóa. Chia xn-k.v2. b gi i mã không c n nh và có th c th c hi n b ng m ch logic t h p. Trang 43 . c: c ph n d b(x).u2. c u trúc phân kênh và k thu t truy nh p gói trong WCDMA. Có t ng c ng 2 k vector thông tin khác nhau.u(x) cho a th c sinh g(x). 4.2.. M i tin c bi u di n b ng m t kh i k thành ph n nh phân u = (u 1.k).un)..

Trang 44 . a vào m ch thì n-k ch s còn l i trong thanh Ngay sau khi thông tin ghi là nh ng con s ki m tra ch n l . k ch s thông tin u0. M ch mã hóa vòng v i a th c sinh g(x) = 1 + g1x + g2x2 + .+ gn-k-1xn-k-1 + xn-k y Nguyên lý ho t B u1.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA yS m ch mã hóa vòng : C ng G1 G2 Gn-k-1 b0 + b1 + b2 + bn-k-1 + M t khâu c a thanh ghi d ch Thông tin xn+k. Các ch s ki m tra này k t h p v i k ch s thông tin t o thành vector mã.u(x) Các s ki m tra ch n l + g C ng XOR M i liên k t g = 1 : Có liên k t g = 0 : Không liên k t Hình 4. B c 3 : D ch các con s ki m tra ch n l và a ra ng truy n.. c d ch vào m ch t thi t b c u cu i nhân tr c u(x) v i x n-k.un-k ng : c 1 : C ng óng cho thông tin qua m ch...1... B c2:C t t ng h i ti p b ng cách i u khi n cho các c ng gi h (không cho thông tin qua)..

Ta có (4. B mã hóa turbo th c ch t là b mã xo n móc n i song song PCCC (Parallel Concatenated Convolutional Code) v i các b mã hóa thành ph n 8 tr ng thái 4.k. i u ch BIT/SK và QPSK 4. các c c ng v i nhau theo quy lu t nh t c ghép xen v i nhau t o nên chu i mã u ra. t o nên chu i mã. M ch này dùng thanh ghi d ch m bit làm b nh . c s d ng trong các h th ng thông tin di ng th h ba bit cao v i yêu c u t s l i bit BER n m trong kho ng 10 -3 n 10-6.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA 4.k.m) nh d ng b i m ch dãy. f c U .1 i u ch BIT/SK Trong m t h th ng i u ch BIT/SK (BPSK ± Binary Phase Shift Keying) c p tín hi u s1(t) và s2(t) si (t ) ! c s d ng bi u di n các giá tr nh phân. cos?2T .2.1) 2 Eb .m) c ng có n kh i (n. k u vào nh mã u vào t i th i c xây u ra c a Mã xo n (Convolutional Code) (n.3 c s d ng.2 Mã xo n u ra. Mã xo n (n.2.3.k) nh ng n gian ó mà còn ph thu c vào m kh i b n tin tr các ph n t nh sau ó các chu i này 4.3 Mã Turbo Mã hóa Turbo ch khi ho t ng t c u ra c a mã xo n ph thu c không ch vào k c ó.

ng c a m t bit.t U A Tb Trong ó : Tb : r ng b ng thông. U là góc pha ban b Eb : N ng l U . i theo tín hi u i u ch .

M t c p sóng sin i pha 180 0 nh trên g i là m t c p tín hi u Trang 45   ¢ ¡ ¡ t   U .t : Góc pha thay u.

t .

.0 . i 1.T .2 i c c.i 1 .

S Lu ng s t c nguyên lý i u ch BPSK bit R b c a qua b chuy n i v tín hi u NRZ (0 p1. Ch n m t tín hi u là c s là tr c chu n: u1 ( t ) ! 2 .Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA Lu ng s c hai R = 1/T NRZ Si(t) 2E b cos 2T . 1p-1). cos .2. sau ó nhân v i sóng mang c tín hi u i u ch BIT/SK. f c Hình 4.

2Tf c t b Ta có : S i (t ) ! b .d .

t u1 .

Trang 46 ¦ ¤ £ ¥ b (4.3.t Kho ng cách gi a hai tín hi u : Eb 0 Hình 4.3) Eb (4.2 i u ch QPSK xác su t nhi u tr ng.2) (4.4) . N0 m t 4.3 ± Kho ng cách gi a hai tín hi u BPSK Xác su t l i trong BPSK: ! ¨ 2 Eb 1 erfc© © N 2 0 ª ¸ ¹ ¹ º e V i: Eb là n ng l ng c a bit .

ng tín hi u phát i trên m t ký hi u. Bi n il ng giác ta có ph ng trình d ng t ng ng nh sau :  t T N u ta ch n Q1và Q2 là các hàm n ng l Q1 . u. 4. Tb : Th i gian m t bit. U : góc pha ban i = 1.0 Trong ó Eb : N ng l ng m t bit. fc : T n s sóng mang. 2.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA Tín hi u i u ch QPSK có d ng: U . E = 2Eb : N ng l T = 2Tb : Th i gian c a m t ký hi u. 3.

t ! 2 sin .

T 2 Q2 . f c t 0 e t e T .2T .

t ! cos.

2T . f c t .0 e t e T T Ta có th bi u di n tín hi u i u ch QPSK b ng b n i m trong không gian tín hi u v i các to xác  Q1 ! Quan h c a c p bit i u ch và t a trong không gian tín hi u th hi n b ng sau : Trang 47   S QPSK   S © S S S ® 2E T» « cos ¬.

2i 1 ¼ cos .

0 . f c t .2T . .

t ! ± T 4½ ¯ ­ ±. t " T 0 ° ng c s tr c giao chu n : nh nh sau : T»¾ « . t 0. E sin ¬.

Q 2 ! E cos ¬. 4.3. 2. i ! 1. T» « .2i 1 ¼ 4½ ­ !¯ ¿.

t " T 0 ° . t 0.2i 1 ¼ 4 ½À ­ c a các i m tín hi u i u ch QPSK § § t ¨ ¨ ® 2E cos 2T . f c t ± (t ) ! ¯ T ±.

.

8) .5) (4.2i 1 T 4 T (4.6) (4.7) (4.

mã tr i ph này ng b c a mã tr i ph c ng pháp a truy c p ng pháp a truy c p r ng b ng t n r ng (5MHz) g i là h th ng thông r ng b ng t n t ng Trang 48 . Trong các h th ng thông tin vi c s d ng hi u qu b ng t n là v n quan tâm hàng u.E/2 Q2 + E/2 .E/2 . Tuy nhiên. B ng thông c a QPSK x p x b ng Rb.E/2 . Trong W-CDMA t ng t c ng truy n d li u.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA C p bit vào Pha c a tín i m tín hi u Si S1 S2 S3 S4 To các i m tín hi u 0eteT 00 01 11 10 hi u QPSK T/4 Q1 + E/2 + E/2 . 4. S tr i ph u) c th c cl pv id c th c hi n b i s d ng li u. vi c nén ph (khôi ph c l i thông tin ban ng quan gi a tín hi u thu c v i b n sao phía phát.QPS ! Q© © N 0 ª ¸ ¹ ¹ º Ta th y xác su t l i c a BPSK và QPSK là nh nhau. v i QPSK thì hi u su t b ng thông g p 2 l n BPSK.E/2 + E/2 3T/4 5T/4 7T/4 Xác su t l i trong QPSK: ¨ 2 Eb Pe.4. Các h th ng c thi t k sao cho r ng b ng t n càng nh càng t t.4 Tr i ph trong W-CDMA 4. b ng t n c a tín hi u i v i các h th ng thông tin tr i ph (SS : Spread Spectrum) c m r ng tr c khi c phát.T i phía thu. ph c thay th b ng ph k t h p TDMA và FDMA trong GSM phân chia theo mã CDMA ho t tin tr i ph . Tuy ! c g i là mã tr i ph .1 Gi i thi u Tín hi u sau tr i ph chi m m t l n r ng b ng t i thi u c n thi t hi n b i tín hi u tr i ph s t r ng b ng truy n d n l n h n g p nhi u truy n thông tin i.

M u nh y t n th i gian s xác s d ng truy n d n trong m i khung.Tr i ph nh y th i gian (THSS : Time Hopping Spreading Spectrum) : Th c hi n tr i ph b ng cách nén m t kh i các bit s li u và phát ng t qu ng trong m t hay nhi u khe th i gian. cách nén ph ng Có ba ph i s d ng có th dùng chung m t b ng t n ng th i t n d ng tr i ph . h th ng nh y t n nhanh nh y t n th c hi n còn trong h th ng nh y t n th p thì ng . . T n s trong kho ng th i gian m t chip T C cc nh không i. dùng chung t n s ho c khe th i gian. c l i.Tr i ph dãy tr c ti p (DSSS : Direct Sequence Spreading Spectrum) : Th c hi n tr i ph b ng cách nhân tín hi u ngu n v i m t tín hi u gi ng u nhiên có t c chip cao h n r t nhi u so v i t c bit . trong t c cao h n t c bit c a b n tin. máy thu s khôi ph c tín hi u g c b ng . Các tín hi u khác xu t hi n i s d ng c n ph r ng. FHSS và THSS là ki u h ng công ngh CDMA ch s d ng DSSS nên ta ch xét k thu t tr i ph DSSS. ng pháp tr i ph c b n sau : phía thu. nh v y các máy phát s tránh b xung th ng tránh xung t. Máy thu s d ng tín hi u gi ng u nhiên chính l y ra tín hi u b ng cách nén ph .Tr i ph nh y t n (FHSS : Frequency Hopping Spreading Spectrum) : H th ng FHSS th c hi n tr i ph b ng cách nh y t n s mang trên m t t p các t n s . i s d ng cùn g dùng chung m t b ng t n d ng nhi u nh các khe th i gian c Trong h th ng DSSS. do ó mà h th ng v n s d ng b ng t n có hi u qu c v i quá trình tr i ph bên máy phát. H th ng thông tin di Nói cách khác DSSS là ki u h th ng l y trung bình. Trong các h th ng FHSS và THSS m i nh m t mã ng u nhiên sao cho không có c p máy phát nào t.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA lên r t nhi u nh ng lúc này nhi u ng c các u i m c a tr i ph . công su t th p gi ng t p âm. Trang 49 . M u nh y t n có d ng mã ng u nhiên.T c nh y t n có th th c hi n nhanh ho c ch m. t t c các ng và phát tín hi u c a h xác ng ng th i.

Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA 4.4.9) (4. bit.4. Tb = T n Tb = T n Tc Tb : Th i gian m t bit c a lu ng s c n phát Tn : Chu k c a mã gi ng u nhiên dùng cho tr i ph TC : Th i gian m t chip c a mã tr i ph Hình 4.10) chip tín hi u gi ng u nhiên.2 Nguyên lý tr i ph DSSS Tr i ph dãy tr c ti p (DSSS : Direct Sequence Spreading Spectrum) : Th c hi n tr i ph b ng cách nhân tín hi u ngu n v i m t tín hi u gi ng u nhiên có t c chip cao h n r t nhi u so v i t c T c bit bit c tính theo công th c sau : (4. Tr i ph chu i tr c ti p (DSSS) Trang 50 . Tb : th i gian m t bit. chip tín hi u gi ng u nhiên và t c RC = 1/T C Rb = 1/Tb Trong ó : RC : t c Rb : t c TC : th i gian m t chip.

4. Vì th c t o ra b ng các b thanh ghi d ch có m ch h i ti p tuy n tính (LFSR : Linear Feedback Shift Register) và các c ng XOR.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA 4.5. xung ng h i. nb i u ch Hình 4. g1 g2 gm-1 ci Si(1) Si(2) Si(m) ci-m Si(j) : Là giá tr ph n t nh j trong thanh ghi d ch gi = 0 : khóa m . Mã gi t p âm còn và có bi u hi n ng u nhiên. gi = 1 : khóa óng . M ch thanh ghi d ch t o chu i PN M t chu i thanh ghi d ch h i ti p tuy n tính t o mã tuy n tính b c m (m > 0) : g . b t xác b n sao m t cách chính xác và mã gi ng u nhiên ph i hoàn toàn xác Mã gi ng u nhiên có các tính ch t th ng kê c a t p âm tr ng AWGN (Additive White Gaussian Noise) nh. ng b v i mã gi i mã b n tin. Tuy nhiên máy thu c n bi t mã này c phát nh.3 Mã tr i ph Các tín hi u tr i ph b ng r ng c t o ra b ng cách s d ng các chu i mã c g i là mã gi ng u nhiên do t o gi t p âm PN (Pseudo Noise).

.x ! g m x m g m 1 x m 1 . g 1 x g 0 (v i g m = g0 = 1) c x ác nh b i m t a th c (4. S0(1).. u cho thanh ghi d ch : Gi s ta n p chu i giá tr kh i S0 = {S0(1).11) xm : n v tr . «S0(m)} " " Trang 51 .

Ci+m-1 + g2.14) u ra t i xung th i chính là giá tr ph n t nh S i(m) c a thanh ghi thanh ghi và các c ng lo i tr c a m ch t o mã ng u nhiên ta có th s d ng s g1 g2 gm-1 ci S i(1) Si(2) xung ng h i.Ci+m-2 + «+ Ci T c t c c a m ch nh trên b h n ch v t c ng h i ti p.Si-2(m) + «+ Si-m(m) Giá tr d ch : => Ci = g1. M ch thanh ghi d ch t o chu i PN t c cao Trang 52 .16) do t ng th i gian tr trong các h n ch th i gian tr . nb i u ch Hình 4. gi = 1 : khóa óng.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA Giá tr u ra trong (m -1) xung C0 = S0(m) C1 = S0(m-1) «.Si-m(1) + g2.Si-1(m) + g2.Si-m(2) + «+ Si-m(m) (gm = 1) => Si(m) = g1.12).Si-m(2) + «+ Si-m(m) (4.Si-m(1) + g2.13) (4. ta có : Si(m) = g1.Ci-1 + g2.15) (4.Ci-2 + «+ Ci-m Hay : Ci+m = g1.6. (4. nâng cao m ch sau : (4. Cm-1 = S 0(1) ng h u tiên là : T i xung ng h th i (i > m-1) ta có tr ng thái c a thanh ghi d ch : Si(m) = Si-1(m-1) = Si-2(m-2) = «= Si-m+1(1) Si-m+1(1) = g1.12) Áp d ng công th c (4. S i(m) S i(j) : Là giá tr ph n t nh j trong thanh ghi d ch gi = 0 : khóa m .

Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA 4. các hàng còn l i có s bit ³1´ và s bit ³0´ b ng nhau.4. Trong h th ng thông tin di ph n t trong các hàm tr c giao.5 C u trúc phân kênh c a WCDMA C ng nh trong các h th ng thông tin di trong WCDMA các kênh truy n t i. L p v t lý nh h các h th ng thông tin di cho các d ch v t ng lai. H 2N ! HN HN HN HN Trong ó H N là o c s hai c a HN. các kênh thông tin c chia ra làm hai lo i tu thu c vào quan i m nhìn nh n. Các hàm Walsh c t o ra b ng các ma tr n vuông c bi t g i c g i là dài kh i c s d ng theo hai cách các ma tr n Hadamard. H4 ! 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 .4 Các hàm tr c giao Các hàm tr c giao c s d ng c i thi n hi u su t s d ng b ng t n c a h ng W -CDMA m i ng i s d ng m t th ng DSSS. H 2 ! 0 0 0 1 . ng l n n s ph c t p c a thi t b v m t tr m g c và tr m m b o kh ng th h hai. Trong W-CDMA các hàm Walsh là mã tr i ph ho c các ký hi u tr c giao. Hàm Walsh N = 2j. Trên quan i m m b o tính linh ho t ng th h ba là các h th ng b ng r ng. Hàm Walsh và các chu i Hadamard t o nên m t t p các hàm tr c giao. Theo quan i m truy n d n ta s có các kênh v t lý còn theo quan i m thông tin ta s có n ng x lý b ng t n c s c n thi t u cu i. Các ma tr n này ch a m t hàng toàn bit ³0´. c xác nh theo ma c c u trúc cho các hàng c a ma tr n là các hàm tr c giao tr n Hadamard nh sau : 0 0 0 0 H 1 ! 0. 4. trong ó j là m t s nguyên d T h p mã ng. vì v y không th thi t k l p v t lý ch cho m t d ch v tho i duy nh t mà c n Trang 53 .

1.7.1 Kênh v t lý riêng Kênh v t lý ng lên g m m t hay nhi u kênh s li u v t lý riêng (DPDCH) và m t kênh i u khi n v t lý (DPCCH).5. Có t t c 6 c u trúc khe cho DPCCH Trang 54 .5. m i khe dài T slot = 2560 chip ng i u khi n công su t. t g n b ng v i dài 10ms r ng khe nh s bit trên khe c a DPDCH/DPCCH ng lên ng lên.1 Kênh v t lý ng lên 4. 10. C u trúc khung vô tuy n c a DPDCH/DPCCH Thông s k xác khung có v i 666 s.2k bit (k = 0«6) Khe #0 Khe #1 Khe #i Khe #14 M t khung vô tuy n : T f = 10ms Hình 4. thông tin h i ti p (FBI : Feedback Information) và m t ch th k t h p khuôn d ng truy n t i (TFCI). Các bit FBI c s d ng khi s d ng ng ng v i m t chu k phân t p phát vòng kín ng xu ng. Nh v y GSM (577 s). DPDCH S li u Ndata bit DPCCH bit Hoa tiêu Npilot bit TFCI N TFCI bit FBI N FBI bit TCP N TPC Tkhe = 2560 chip. y Kênh i u khi n v t lý (DPCCH) Kênh i u khi n v t lý ng lên c s d ng mang thông tin i u khi n ánh giá kênh cho tách l p v t lý. M i r ng khe ng c chia thành 15 khe.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA 4. các l nh i u khi n công su t (TCP : Transmit Control Power). Thông tin này g m : các bit hoa tiêu h tr sóng nh t quán.

Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA lên. Tuy nhiên TCFI cao h n s li u nên ít khi x y ra m t TCFI. t c s li u c a DPDCH có th thay i. t c s li u c phát liên t c i v i các d ch v s li u thay c thông báo trên kênh DPCCH. C u trúc các tr Khuôn d ng t i #i T c bit kênh (kbit/s) T c ký kênh hi u c thay i luôn ng c a DPCCH : SF S bit S /khe bit Npilot NTPC NTFCI NFBI S khe trên tuy n c phát vô /khung khung 0 0A 0B 1 2 2A 2B 3 4 5 5A 5B 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 5 4 8 5 4 3 7 6 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 4 0 2 3 4 0 0 2 3 4 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 15 10 ± 14 8±9 8 ± 16 15 10 ± 14 8±9 8 ± 15 8 ± 15 15 10 ± 14 8±9 y Kênh s li u v t lý riêng DPDCH Kênh truy n s li u cho ng i theo khung. DPCCH s li u c phát b ng v i ch th k t h p khuôn d ng truy n khung DPDCH hi n hành. là thông tin DPCCH v t c gi i mã TCFI không úng thì toàn b khung s li u b m t. N u tin c y c a t i (TFCI). Có các tu ch n sau : 0. Thông th c a kênh DPDCH và thông tin v t c tr ng ng i s d ng. C u trúc các tr ng c a DPDCH nh sau : Trang 55 . 1 hay hai bit cho FBI và có ho c không các bit TFCI. Các bit hoa tiêu và TPC luôn luôn có m t và s bit c a chúng s d ng h t khe DPCCH.

5. C hai khung thì có 15 khe truy nh p và kho ng cách gi a chúng là là 5120 chip. .Phát RACH : Phát truy nh p ng u nhiên d a vào ph ng pháp ALOHA theo phân khe v i ch th b t nhanh. Các l p cao cung c p thông tin v khe truy nh p s d ng hi n th i. Trang 56 .1.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA Khuôn d ng t i #i 0 1 2 3 4 5 6 T c bit T c ký kênh (kbit/s) 15 30 60 120 240 480 960 hi u kênh 15 30 60 120 240 480 960 SF S /khung 150 300 600 1200 2400 4800 9600 bit S /khe 10 20 40 80 160 320 640 bit Ndat a 256 128 64 32 16 8 4 10 20 40 80 160 320 640 4.2 Kênh v t lý chung ng lên y Kênh truy c p ng u nhiên PRACH Kênh truy c p ng u nhiên v t lý (PRACH) c s d ng mang RACH.

2. Giá tr c a TFCI t Trang 57 . M i khe g m hai ph n : ph n s li u mang thông tin l p 2 và ph n i u khi n mang thông tin l p 1. Ph n s li u g m 10. Ti n t 4096 chip Ti n t Ti n t Ph n b n tin 10ms (M t khung vô tuy n) Ti n t 4096 chip Ti n t Ti n t Ph n b n tin 20ms (Hai khung vô tuy n) Hình 4.2 k bit v i k = 0. Ph n i u khi n g m 8 bit ánh giá cho tách sóng nh t quán và hai bit TFCI . 1.8. 3. C u trúc phát truy nh p ng u nhiên . T ng s bit ng ng v i m t TFCI trong b n tin truy nh p ng u nhiên là 30.Ph n b n tin c a RACH : Khung vô tuy n ph n b n tin 10ms c chia thành c phát 15 khe.Ph n ti n t c a RACH : Ph n ti n t c a c m truy nh p ng u nhiên g m 256 l n l p m t ch ký.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA Khung vô tuy n 10ms 5120 chip #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 Khung vô tuy n 10ms #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 Kênh truy nh p #0 Kênh truy nh p #1 Phát truy c p ng u nhiên Phát truy c p ng u nhiên Kênh truy nh p #7 Kênh truy nh p #8 Kênh truy nh p Phát truy c p ng u nhiên Phát truy c p ng u nhiên Hình 4. C hai ph n hoa tiêu h tr s ng th i.9. S th t các khe truy nh p RACH và kho ng cách gi a chúng . m i khe dài T slot = 2560 chip.

10.10.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA khuôn d ng truy n t i nh t S li u nh c a b n tin truy nh p hi n th i.3) Khe #0 Khe #1 Khe #i Khe #14 Khung vô tuy n ph n b n tin TRACH = 10 Hình 4. C u trúc khung vô tuy n ph n b n tin RACH Các tr Khuôn d ng khe #i 0 1 2 3 ng s li u c a ph n b n tin RACH : T c bit T c ký hi u SF S bit/ khung S bit/ khe Ndata kênh (kbit/s) 15 30 60 120 kênh (kbit/s) 15 30 60 120 256 128 64 32 150 300 600 1200 10 20 40 80 10 20 40 80 Tr Khuôn ng i u khi n ph n b n tin RACH : T c bit T c hi u (kbit/s) ký kênh SF S khung bit/ S khe bit/ Npilot NTFCI d ng khe #i kênh (kbit/s) 0 15 15 256 150 10 8 2 Trang 58 .. S li u Ndata bit i u khi n Hoa tiêu Npilot bit Tslot = 2560 chip.2k bit (k=0.

Ph n ti n t truy nh p CPCH : Ph n ti n t truy nh p ng u nhiên CPCH t ng t nh c a RACH.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA y Kênh gói chung PCPCH Kênh gói chung v t lý tr c s d ng mang CPCH.10ms Hình 4. S khác nhau c b n so v i RACH là kênh này có th dành c nhi u khung và có s d ng i u khi n công su t. Phát truy nh p ng u nhiên CPCH g m m t hay nhi u ti n t truy nh p (AP : Access Preamble) dài 4096 chip. i u khi n công su t có . PCPCH th c ch t là s m r ng c a RACH.Ph n b n tin CPCH : G m các khung b n tin 10ms. m t ti n t i u khi n công su t (PCP : Power Control Preamble) dài t 0 dài kh bi n Nx10ms.Ph n ti n t dài l y giá tr t 0 i u khi n công su t : Là các ti n t n 8 khe c thi t l p b i các bit cao. m t ti n t phát hi n tranh ch p (CDP : Collisiion Detection Preamble) dài 4096 chip. . c s d ng ây có th nh h n s chu i .Ph n ti n t phát hi n tranh ch p : Ph n này gi ng nh ph n ti n t RACH. m i khe g m hai ph n : ph n s li u mang thông tin các l p cao và ph n i u khi n mang Trang 59 . Ph n b n tin n 8 khe và m t b n tin có 0 hay 8 khe Ti n t truy nh p Ti n t phân gi i va ch m DPCCH DPDCH N. S chu i c s d ng ti n t RACH.11 C u trúc phát a truy nh p ng u nhiên CPCH . s khung b n tin này do l p cao h n quy nh.Phát CPCH : Phát CPCH d a trên nguyên t c DSMA ± CD (DSMA ± Collision Detection) v i ch th b t nhanh. M i khung 10ms c chia ra 15 khe dài 2560 chip. .

m i khe dài 2560 chip t ng ng ng xu ng dài 10ms hình sau : i u khi n công su t. ng xu ng có t c c nh mang Trang 60 .Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA thông tin các l p th p. 10. C u trúc khung c a kênh riêng DPDCH S li u 1 Ndata bit DPCCH TPC N TPC bit TFCI N TFCI bit DPDCH S li u 2 Ndata2 bit DPCCH Hoa tiêu N pilot bit Tslot = 2560 chip..4 Kênh v t lý chung ng xu ng ng xu ng. c t o b i l p hai và các l p trên. y Kênh hoa tiêu chung (CPICH) Kênh hoa tiêu chung là kênh v t lý chu i bit/ký hi u ã c nh ngh a tr c. M t khung kênh c chia ra làm 15 khe.3 Kênh v t lý riêng Kênh riêng riêng xu ng ng v i m t chu k c th hi n ng xu ng ng xu ng (DPCH) c phát ng th i.1.7) Khe #0 Khe #1 Khe #i Khe #14 M t khung vô tuy n T f = 10ms Hình 4. C u trúc khung c a DPCH 4. Ph n s li u và ph n i u khi n 4.1.5.12.5.2k bit (k = 0.

13. C u trúc khung c a DPCH ng xu ng Có hai ki u kênh hoa tiêu chung là kênh hoa tiêu chung s c p và kênh hoa tiêu chung th c p. M i ô có m t kênh và chúng c i v i tính n ng y Kênh v t lý i u khi n chung s c p (P-CCPCH) Là kênh v t lý mang BCH.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA Chu i ký hi u ã c nh ngh a tr c Tslot = 2560 chip. . ng xu ng có t c c nh (30 kbit/s) c s d ng Trang 61 . c ng u nhiên hóa b i mã ng u nhiên s c p nh kênh. M t ô có th không có ho c có nhi u kênh. c phát trong m t ph n ô.Kênh hoa tiêu chung s c p : và luôn c s d ng cùng m t mã phát qu ng bá trên toàn b ô.Kênh hoa tiêu chung th c p : Mã ng u nhiên hóa có th là s c p ho c th c p và s d ng mã Chúng ch nh kênh tu ý. phân bi t v l nh v c s d ng và các h n ch v t lý c a chúng. . 20 bit = 10 ký hi u Khe #0 Khe #1 Khe #i M t khung vô tuy n T f = 10ms Khe #14 Hình 4.

Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA 256 chip Tx t t S li u 18 bit Tslot = 2560 chip. Có hai ki u kênh S-CCPCH là ki u có mang TFCI và ki u không mang TFCI.2k bit (k = 0. C u trúc khung c a S-CCPCH y Kênh ng b (SCH) Trang 62 . TFCI NTFCI bit S li u Ndata bit Hoa tiêu Npilot bit Tslot = 2560 chip. C u trúc khung c a kênh v t lý i u khi n chung s c p y Kênh v t lý i u khi n chung th c p (S-CCPCH) Kênh v t lý i u khi n chung th c p s d ng mang thông tin FACH và PCH. 20 bit Khe #0 Khe #1 Khe #i Khe #14 M t khung vô tuy n T f = 10ms Hình 4. 20.15.14..6) Khe #0 Khe #1 Khe #i Khe #14 M t khung vô tuy n T f = 10ms Hình 4.

. m i khe dài 2560 chip.k : Mã : Mã ng b s c p (Primary Synchrization Code) ng b th c p (Secondary Synchrization Code) Hình 4. ch n t t p c a 16 mã dài 256. SCH th c p c i u ch có ng b th c p c ng th i v i SCH s c p.. Chu i này SCH th c p ch th mã ng u nhiên ng xu ng (PDSCH) ng xu ng (PDSCH) c s d ng mang kênh ng xu ng.. C u trúc khung kênh SCH s c p g m m t mã i u ch 256 chip. M i SSC (Secondary Synchrization Code) phát ng xu ng c a ô thu c nhóm mã nào. Các khung 10ms c a SCH s c p và th c p c chia thành 15 khe. acs1. PDSCH luôn c dùng chung v i nhi u kênh khác trên Trang 63 .0 SCH th c p acs acs1. mã g m 15 chu i mã ng b c ng b s c p PSC (Primary Synchronization) dài 256 chip.14 256 chip 2560 chip M t khung vô tuy n SCH 10ms acp acsi.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA Kênh ng b là kênh mang tín hi u tìm ô ng xu ng. SCH g m hai kênh con là SCH s c p và SCH th c p.1 . Các mã ng b s c p nh nhau trong m i ô h th ng.16. y Kênh v t lý dùng chung Kênh v t lý dùng chung dùng chung c s ghép kênh theo mã. Khe #0 SCH s c p acp Khe #1 acp Khe #14 acp 1.

40 bit AS #14 AS #0 AS #1 AS #i AS #0 AS #14 AS #0 20ms Hình 4.a33. Ch th b t AI s ng ng v i m t ch ký s trên kênh PRACH ho c PCPCH..2k bit (k=0. C u trúc khung c a PDSCH y Kênh ch th b t (AICH) Kênh ch th b t t c s d ng mang thông tin ch th b t.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA S li u Ndata bit Tslot = 2560 chip. m i khe dài 40 bit..a31 và m t ph n không s d ng g m 8 giá tr th c a 32. 20.a39.. Ph n AI a1 a2 Ph n không s d ng a30 a31 a32 a33 a38 a39 5120 chip.. C u trúc kênh ch th b t AICH y Kênh ch th tìm g i (PICH) Trang 64 .18.6) Khe #0 Khe #1 Khe #i Khe #14 M t khung vô tuy n T f = 10ms Hình 4..17.. AICH g m m t chu i l p c a 15 khe truy nh p liên ti p (AS = Access Slot). M i khe g m hai ph n : ph n ch th b t (AI) g m 32 giá tr th c a0.a1.

5.i u khi n công su t nhanh theo t ng khung.2. dùng chung m t kênh Trang 65 . trong ó 288 bit mang thông tin.H tr chuy n giao m m. Thông tin bao g m s li u cho d ch v hi n th i và các thông tin i u khi n l p cao.2 Kênh truy n t i chung Có sáu ki u kênh truy n t i chung công su t. . . 12 bit còn l i không 288 bit ch th 12 bit (không nh ngh a) b287 b288 b299 « b0 b1 ««««««««« M t khung vô tuy n 10ms Hình 4.1Kênh truy n t i riêng Kênh truy n t i riêng duy nh t là kênh DCH t các l p trên l p v t lý riêng cho ng tính n ng c tr ng sau : c s d ng mang thông tin i s d ng.5. các kênh này có m t s ng các kênh chung. M t khung PICH dài 10ms ch a 300 bit. So v i h th ng thông tin di i m khác nh truy n d n gói xu ng phát s li u gói« c nh ngh a trong UTRA. Kênh truy n t i riêng có các . tuy v y m t s kênh có i u khi n ng th h hai. Các kênh truy n t i chung không có chuy n giao m m.2. 4. C u trúc kênh ch th tìm g i 4.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA Kênh ch th tìm g i là kênh v t lý có t c c s d ng c nh c c s d ng nh ngh a.5. mang các ch th tìm g i (PI).2 Kênh truy n t i 4.Thay it c s li u theo t ng khung và kh n ng phát ih n m t ph n ô hay m t o n ô b ng cách thay ng anten c a h th ng anten thích ng.19.

ng lên (CPCH) y Kênh gói chung Kênh gói kênh RACH li u. bit cao h n. truy n s ng xu ng t o nên c p kênh Kênh CPCH cùng v i kênh FACH ng xu ng dùng chung (DSCH) ng xu ng dùng chung DSCH (Dedicated Shared Channel) là kênh mang thông tin c a ng i s d ng. Kênh này c ng có th ho t ng úng. c kênh truy c p ng u nhiên t toàn b vùng ph c a ô. Khi có nhi u kênh FACH. y Kênh Kênh truy n t i ng lên CPCH (Common Packet Channel) là m t m r ng c a mang s li u c a ng i s d ng c phát theo gói trên ng lên. ng xu ng mang y Kênh truy nh p ng u nhiên (RACH) Kênh truy c p ng u nhiên RACH (Random Access Channel) là kênh truy n t i ng lên s d ng ph i thu c s d ng mang thông tin i u khi n t UE. ng xu ng (FACH) ng xu ng FACH (Forward Access Channel) là m t kênh n các UE n m trong m t ô cho c s d ng y Kênh truy nh p Kênh truy nh p truy n t i tr ng xu ng mang thông tin i u khi n c.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA y Kênh qu ng bá (BCH) Kênh qu ng bá BCH (Broadcast Channel) là m t kênh truy n t i phát các thông tin c thù UTRA trong m t ô. y Kênh tìm g i (PCH) Kênh tìm g i PCH (Paging Channel) là m t kênh truy n t i s li u liên quan n th t c tìm g i. Kênh FACH c ng có th truy n các gói s li u. ngoài ra DSCh c ng có th mang Trang 66 . FACH không s d ng i u khi n c phát ph i ch a thông tin nh n d ng trong các kênh b sung có th có t c công su t nhanh và các thông tin b ng. h th ng phát i các c m nh s li u gói t UE.

1 T ng quan v truy nh p gói trong W-CDMA Trang 67 .6 Truy nh p gói trong W-CDMA c s p x p lên hai kênh v t lý.6. i u khi n công su t nhanh và có th c dùng 4.3 S p x p kênh truy n t i lên kênh v t lý Trong quá trình truy n d n thông tin. 4. Kênh s li u v t lý riêng mang thông tin các l p cao.5.2. còn kênh i u khi n v t lý riêng mang thông tin c a l p 4.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA thông tin i u khi n. S p x p các kênh truy n t i lên các kênh v t lý Kênh riêng (DCH) v t lý c n thi t. DSCH h tr chung cho nhi u ng i s d ng.25. các kênh truy n t i v t lý th hi n s sau : CÁC KÊNH V T LÝ Kênh v t lý i u khi n chung s c p (P-CPCH) Kênh v t lý i u khi n chung th c p (S-CPCH) Kênh v t lý truy c p ng u nhiên (PRACH) Kênh s li u v t lý riêng (DPDCH) Kênh i u khi n v t lý riêng (DPCCH) DSCH CPCH Kênh v t lý (PDSCH) ng xu ng dùng chung c t lên các kênh CÁC KÊNH TRUY N T I BCH FACH PCH RACH DCH Kênh gói chung v t lý (PCPCH) Kênh ng b (SCH) Kênh hoa tiêu chung (CPICH) Kênh ch th b t (AICH) Kênh ch th tìm g i (PICH) Kênh phát hi n tranh ch p/ch th n nh kênh (CD/CA-ICH) Hình 4.

.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA Truy nh p gói trong W-CDMA cho phép các v t mang không ph i th i gian th c s d ng khác nhau gói th ng ng các kênh chung.Khoãng th i gian gi a hai gói trong m t cu c g i gói.Phân chia các kênh truy n t i ng i s d ng.2 L u l ng s li u gói Truy nh p gói s d ng cho các d ch v không theo th i gian th c. cho nhi u ô. nhìn t quan i m giao di n vô tuy n nó có các thu c tính i n hình sau : .Phân chia dung l ng c a giao di n vô tuy n gi a các ng i s d ng.S li u gói cho phép tr l n h n các d ch v th i gian th c. ngoài ra B l p bi u gói có các ch c n ng chính sau : . ng này cho phép s d ng ch t l ng truy n vô tuy n kém h n và t s l i khung cao h n so v i các d ch v th i gian th c.S cu c g i . Vi c s d ng các kênh c i u khi n b i b l p bi u gói PS (Packet Scheduler). riêng và dùng chung. B l p bi u c t RNC vì t i ây vi c l p bi u gói có th th c hi n hi u qu ây c ng xem xét các k t n i chuy n giao m m. n phiên. s d ng cho truy n d n s li u c a t ng .Các gói có th c phát l i b i l p i u khi n k t n i vô tuy n (RLC). L ul ng gói c c tr ng b i các thông s sau : . .S gói trong m t cu c g i gói.S li u gói có d ng c m. t c bit yêu c u có th bi n i r t nhanh. .Th i gian n c a phiên. .Kích th c gói. . Vì th s li u gói là l u l ng có th i u khi n c xét theo quan i m m ng truy nh p vô tuy n.6. Trang 68 . 4.Giám sát các phân b gói và t i h th ng. i u . c gi a các cu c g i.Quá trình .

3. Thông th ng các d ch v t c gói. Thu t toán l p bi u gói trong W-CDMA phân chia theo mã. c n xét n hi u ng bit bit cao òi h i ít n ng l h n.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA Phiên d ch v gói Cu c g i gói Th i gian c Th i gian Kích th c gói Hình 4.3 Các ph c tr ng c a m t phiên d ch v gói ng pháp l p bi u gói ng giao di n vô tuy n kh d ng nh t c bit phân b và th i c th c hi n theo hai ng pháp i ng bit phân b cho ng i s d ng có th ng h p Ch c n ng l p bi u gói là phân chia dung l gi a các ng ph i s d ng.6. Ngoài ra th i gian tr trung bình trong ph ng pháp này là ng n h n so v i ph ng pháp phân Trang 69 . 4. khi có nhu c u t ng dung l s d ng s gi m i.1 L p bi u phân chia theo th i gian Khi b l p bi u phân chia th i gian phân b các t c n ng vô tuy n.20. Trong ph c dành cho m t s ít ng có t c s ng ng thì t c ng pháp : phân chia theo mã và phân chia theo t n s . Th c t quá trình l p bi u gói là s k t h p c a hai ph 4. Trong ph ng pháp phân chia theo th i gian bi u dung l i theo t ng th i i m.6. vì th phân chia theo th i gian có u i m là E b/No th p h n. i truy n d n lâu h n. Trong tr i s d ng t ng thì ph i ng pháp trên. B l p bi u gói có th quy t gian phân b . n h v y ng bit cao nh ng ch có th s d ng trong th i gian ng n.

Th i gian truy n d n ng n trong khi vi c thi t l p và gi i phóng k t n i òi h i th i gian dài th m chí . t c ng gói. ng ng này ã gi i thi u s ó ng c các k thu t c s d ng trong 4.3.L p bi u phân chia theo mã có th là t nh ho c bit ng. vi c thi t l p và gi i phóng s gây ra ít t n th t dung l gian h n m c nhi u.Các gi i pháp k thu t trong W-CDMA chia theo mã. ng pháp này là : i s d ng c n ng lên.Ph mã. Nh c i m chính c a ph ng pháp phân chia th i gian là : n vài khung. Trang 70 . t c . i u này d n các m c nhi u so v i l p bi u phân chia theo nh m t kênh bit i s d ng gói yêu c u l u l ng thì t c Các u i m chính c a ph .Vi c s d ng phân b theo th i gian b h n ch b i d i t c công su t c a MS .6. Trong l p bi u ng pháp l p bi u này òi h i các kh n ng c a MS th p h n. bit cao và t o ra l u l ng pháp này s d ng các t c n s thay i cao ng d ng c m.Ph c phân b duy trì c bit có th thay i phù h p v i l u l ng. N u nhi u ng ph i th p h n l p bi u theo th i gian. Trên c i ta ti n hành qui ho ch m ng WCDMA. Trong l p bi u t nh.7 K t lu n ch Trong ch WCDMA .Trong l p bi u phân chia theo mã. ng h n do t c bit th p và th i gian truy n d n lâu h n.2 L p bi u phân chia theo mã Trong l p bi u phân chia theo mã t t c ng khi h c n chúng. . 4. cao do h n ch . nh trong su t th i gian k t n i. Do t c l p bi u gói p hân chia theo mã òi h i nhi u th i i u này cho phép d báo c bit th p vi c phân b tài nguyên l p bi u gói phân chia theo th i gian.

Quy ho ch m ng W-CDMA Ch ng 5 QUY HO CH M NG W-CDMA 5. t i u hóa Suy hao ng truy n cho phép y Các yêu c u vùng ph y Yêu c u dung l ng y Ki u vùng. quy ho ch l u l ng và vùng ph sóng. c u hình các ph n t g c và các ph n t m ng khác trên c s các yêu c u c a nhà khai thác nh c ph i th c hi n ng và ch t l c các yêu c u c a nhà khai thác v vùng ng và vùng ph ng ph c v . l Quy ho ch dung ng và vùng ph Hi n th hi u n ng m ng K t qu o hi u n ng m ng T i u hoá .S b s tr m g c . kích th c ô và dung l ng kênh.«Quá ng th h ba bao g m ph ng tình toán suy hao các b m ng.Ch n ài tr m.Các thông s RRM.Ch n c u hình BS. s tr m g c. .Phân tích ch t l ng ph c v i u ch nh thông s RRM Hình 5. u vào c sau : trình quy ho ch m ng vô tuy n cho h th ng thông tin di nh kích c . Vi c quy ho ch dung l Trang 71 . mô hình truy n sóng vô tuy n u ra nh c .1.1 Gi i thi u Ch ng này s trình bày quá trình qui ho ch m ng W-CDMA và k t qu mô ng truy n. ph . Quá trình quy ho ch m ng vô tuy n cho h th ng thông tin di ng th h ba. . dung l a ra d tính s ài tr m. Giai o n nh kích c s trong vùng.C u hình ài tr m. .

ng ti ng ch p thu n. P min : C ng tín hi u t i thi u yêu c u.1) La = P m ± P min + Gb ± Lc ± Lb ± Lh V i: P min = N0 + Fb + (Eb/N0¶)req + 10lgB Trong ó : La : T n hao ng truy n cho phép. Gb : H s khu ch Lc : T n hao cáp Anten thu BS. i c a Anten phát BS.2 Tính suy hao xác truy n c c l ng. Các thành ph n xác tính t n hao c c i cho phép ta s d ng công th c sau : (5. Lb : T n hao c th . có th tính toán hi u n ng hi n th và t i u hoá o c s d ng nhau trong m ng di hi u n ng c a m ng. Lh : T n hao truy nh p tòa nhà. T n hao máy thu cho ch t l ng truy n cho phép là hi u s gi a công su t phát x hi u d ng c a máy phát và c thi t ng truy n c g i là qu n ng l ng ng truy n. (5. B:T c bit (Bps) N0 : T p âm n n c a BS. Khi m ng i vào ho t m ng b ng các phép o và các k t qu ng truy n cho phép i c a ô nhà thi t k ph i tính toán t n hao ng tín hi u phù h p ng ng nh vùng ph c c i cho phép mb oc biên gi i ô cho ch t tín hi u t i thi u c n nh t n hao ng ti ng ch p thu n trên 90% vùng ph . Trang 72 . 5.Quy ho ch m ng W-CDMA ph i c xem xét ng th i do dung l ng và vùng ph có quan h ch t ch v i ng.2) P m : Công su t phát x hi u d ng c a MS.

Eb/N0¶ : 5. Các bi u th c xác nh t n hao trung bình : Lp= 69.lgfc ±13. 5.lghb). cao anten di ng (dB) a(hm) : H s hi u ch nh cho R : Bán kính ô (km). Lp : T n hao cho phép. cs c rút ra t báo cáo k thu t c a Okumura cho phép s d ng các k t qu vào các công c tính toán.3 Xác nh kích th d tr c n thi t c a anten phát BS.Quy ho ch m ng W-CDMA Fb : H s t p âm máy thu.55. hb : cao anten tr m g c (m). nên các mô hình truy n sóng i ây ta xét hai mô hình truy n sóng c s d ng r ng rãi là tính th c nghi m. D mô hình Hata ± Okumura và Walfsch ± Ikegami.16.9-6. c i m truy n sóng không n nh. D i thông s s d ng cho mô hình Hata là : 150 e f c e 1500 MHz 30 e hb e 200m Trang 73 .1 Mô hình Hata ± Okumura H u h t các công c truy n sóng s d ng m t d ng bi n Mô hình Hata là quan h th c nghi m d ng trong mô hình Hata y Vùng thành ph i c a mô hìn h Hata.28.3) Trong ó : fc : T n s ho t ng (MHz).lgR (dB) [6] (5.55+26.3. cô c suy hao ng truy n c c i ta tính c bán kính ô (R) u mang Sau khi tính c c Do i tho mãn yêu c u truy n nh n thông tin d a vào các mô hình truy n sóng.lgh b ± a(hm) + (44.

6) c tính : ?L p 69.26.2.hm ±(1.97 (dB) v i f c u 400MHz i v i thành ph nh và trung bình : a(hm) = (1.5) (5.56.1. lg f c 13.54h m)2 .(lg11. lg hb a.75h m)2 .8) (dB) Nh v y bán kính ô lg R ! (5.1 (dB) v i fc u 200MHz a(hm) =3.29.1.4.7).55 26.lgfc ± 0.(lg1.4) (5.lgfc ±0.Quy ho ch m ng W-CDMA 1 e h m e 10m H s hi u ch nh (h m) i v i thành ph l n: c tính nh sau: a(hm) =8.28.

hm 44.(lgfc)2 +18.33(lgf c) .2 Mô hình Walfsch ± Ikegami Mô hình này c s d ng ánh giá t n hao ng truy n môi tr ng (5.55.7) y Vùng ngo i ô V i vùng ngo i ô h s hi u ch nh suy hao so v i vùng thành ph là : «¨ ¨ f ¸ 2 ¸ » Lno = Lp .4¼ (dB) ¬© ª 28 º ¹ ¼ º ­ª ½ (5.78.40. lg hb A (5.9) thành ph cho h th ng thông tin di ch n. nhi u x mái nhà.2 ¬© lg© c ¹ ¹ 5.3. ng t ong.9 6.49 (dB) 5. Mô hình nà y ch a các ph n t : t n hao không gian t do.8) y Vùng nông thôn V i vùng nông thôn h s hi u ch nh suy hao so v i vùng thành ph là : Lnt = Lp ± 4. t n hao tán x và t n hao nhi u v t T n hao cho phép trong mô hình này c tính nh sau : Trang 74 .

Lts ! Lo 20.5 0.Quy ho ch m ng W-CDMA Lcp = Lf + Lts + Lm V i t n hao không gian t do [6] c xác nh nh s au : (5. Nhi u x mái nhà ph và t n hao tán x c tính : (5.7 Trong ó : ®. lg (hm 10.10) L f ! 32.4 20.075. lg W 16.11) Trong ó : fc : T n s ho t R : Bán kính cell. lg f c (5.12) ng. lg R 20. lg f c 10.

hb hr ka = 54 ± 0.55 0 e N e 90 0 2 N ± L0 ! ¯ ± 9. lg 11 (hb . n so v i tr c ph N : Góc hr : hm : cao nhà. hb là cao anten BS .15) (5. cao Anten tr m di ng.14) ng truy n vô tuy n (m) (5. ( hm = hr ± hm (m) T n hao v t ch n : % L s ka Trong ó : b : Kho ng cách gi a các toà nhà d c theo ) 18. hb Lbsh ! ¯ 0 °.hb & & ( & ! Lbsh k d .16) hr ' .13) k f .646dB. 55 dB. lg b (5. lg f c 9. lg Trang 75 &$ # (5.0 0 e N e 55 0 ° W: r ng ph .8.

17) Nh v y bán kính cell tính theo mô hình Walf ± Ikegami là : lg R ! 30 . lg W 20. hb u hr ± (h kd ! ¯ ± .7© c 1¹ v i thành ph trung bình ª 925 º (5. lg (hm k a 9.5© c 1¹ v i thành ph l n ª 925 º ¨ f ¸ k f ! 4 0. lg b .h 18 ° b hr ¨ f ¸ k f ! 4 1. Lcp Lo Lbsh 10.Quy ho ch m ng W-CDMA ® 15(hb 18 .

 k f lg f c 15. Các thuê bao ng l n nhau nên công su t phát bu c p h i thay i.4 Tính toán dung l Trong thông tin di nguyên nh h ng và vùng ph ng th h ba.7 Mô hình Hata b qua nh h tán x còn mô hình Walf ± Ikegami có xét tính theo mô hình Hata l n h n so v i mô hình Walf 5.18) 1 (5. ph ng c coi là không i s d ng và t c quy ho ch vùng ph . các thuê bao giao di n vô tuy n nên không th phân tích chúng riêng r . vì th nó mang c thù ô và d ch v và ng và quy ho ch nhi u chi ti t h n. Trong W-CDMA bit c n phân tích dung l i cho t ng tr m và quy ho ch chi ti t ch y u t p trung lên nh y c a BS ph thu c vào s l ng t t c các ô. d ng kênh a vai trò quan tr ng trong vi c quy ho ch m ng di Trong quá trình quy ho ch h th ng GSM. t c bit và các ki u d ch v c th c hi n l p cho c s d ng c ng óng ra các thay n khi công su t phát n MS.19) 2 . Công c quy ho ch s h 0 (5. s thay i này l i gây i khác vì v y toàn b quá trình d tính ph i ng.

Ngoài công su t phát.20) ng c a r ng ph . nh y c a BS và ng ng vùng Trang 76 . c chia s cùng ngu n tài nh. nhi u x ph và các t n hao n các nh h ng này nên bán kính cell cùng m t t n hao cho phép.20 k d (5. các thông s khác nh t c ng th h ba.

22) ng Erlang c n cho m t thuê bao 33 E H ! mt u 3600 Trong ó : Trang 77 .H th ng thông tin ho t thuê bao s kiên trì g i l i cho L ul ng theo ki u n khi thành công.21) i : Gi thi t v h th ng mà các ng c a m t thuê bao A A! nT 3600 Trong ó : A:L ul ng c a thuê bao. c tính theo công th c sau : (5.Quy ho ch m ng W-CDMA tr vi c t i u các c u hình vùng ph . ta s d ng m t s nv l ul ng d ch v . dung l ng anten và v trí t ài tr m ng và các yêu c u d ch v v i giá thành nh ngh a sau : ng Erlang là m t m ch thông tin ng Erlang : M t ng trong m t gi . Theo s li u th ng kê L ul i v i m ng di ng thì n = 5. . tính toán dung l ho t nv l ul ng. T : Th i gian trung bình c a m t cu c g i (s). n : S trung bình các cu c g i trong m t gi . h áp ng ch t l th p. c tính nh sau : (5.C p ph c v (GOS) : il ng bi u th s % cu c g i không thành công i v i h th ng tiêu hao còn trong h th ng tr l i.H th ng thông tin ho t i GOS là s % thuê bao th c hi n s g i ng theo ki u tiêu hao : Gi thi t v h th ng mà các thuê bao không h g i l i khi cu c g i không thành công. T = 300s. . ch n anten. .

tu : Th i gian s d ng trung bình c a thuê bao i v i kênh i u khi n ng Erlang ng v i s kênh i u khi n là N CCH. il ul i u ch nh t ng ph i cung c ng trong m ng.Quy ho ch m ng W-CDMA m : S l n thuê bao s d ng kênh i u khi n. xác Chúng g m các k t qu ng d ch v . hi n t i và t thu t toán qu n lý tài nguyên vô tuy n và các thông s c a chúng b ng cách s d ng các k t qu c a ch th hi u n ng chính. T i u m ng là quá trình phân tích c u hình và hi u n ng m ng nh m c i thi n ch t l ng m ng t ng th và m b o tài nguyên c a m ng c s d ng m t các h có hi u qu .5 Ch ng trình mô ph ng và tính toán. V i s giúp tích hi u n ng quá kh . tra b ng ta s có t ng dung l c n thi t là Etot. Giai o n nh ch t l u c a quá trình t i u là o nh ngh a các ch th hi u n ng chính.24) c t ng s kênh c n thi t.23) ph c v Stotal thuê bao. Trong giai vì m ng th h ba cung c p nhi u d ch v o n c p câu tr l i nhanh cho các i u khi n thay i u ch nh t u c a quá trình xây d ng m ng W-CDMA ch có m t s thông s là 4 h th ng qu n lý m ng và s li u o th c t c a h th ng qu n lý m ng ta có th phân ng lai. T ng s thuê bao S total ! E tot E CCH c ph c v c tính nh sau : (5. Trong h th ng thông tin di ng th h b a vi c t i u hóa m ng r t quan tr ng a d ng. ta tính công th c : Erl c t ng l u l ng Erlang c n thi t theo ! S total A (5. Ta có th phân tích hi u n ng c a các ng và vì th c n ph i duy trì quá trình t i u hóa c a h th ng GSM Trang 78 . T giá tr CErl tra b ng ta s tính 5.

Quy ho ch m ng W-CDMA 5. y Nh p các thông s l u l ng y Tính kích th c Cell ng y Tính t ng l u l Erlang K t lu n Trang 79 .5.1 L u tính toán Nh p các thông s : y Thông s truy n d n y Thông s tr m g c y Thông s tr m di ng Tính suy hao ng truy n cho phép y Nh p các thông s truy n sóng và ch n mô hình truy n sóng.

Quy ho ch m ng W-CDMA 5. y K t qu tính suy hao Trang 80 .2 K t qu ch ng trình ng truy n.5.

Quy ho ch m ng W-CDMA y K t qu tính kích th c cell y K t qu tính dung l ng kênh. Trang 81 .

6 K t lu n ch ng ng th h ba vi c t i u hóa m ng r t quan tr ng a d ng. Trang 82 .Quy ho ch m ng W-CDMA y K t qu . il ul i u ch nh t ng ph i cung c ng trong m ng. Ta có th phân tích hi u n ng c a các thu t toán qu n lý tài nguyên vô tuy n và các thông s c a chúng b ng cách s d ng các k t qu c a ch th hi u n ng chính. hi n t i và t u c a quá trình xây d ng m ng W-CDMA ch có m t s thông s là ng và vì th c n ph i duy trì quá trình t i u hóa c a h th ng GSM c a h th ng qu n lý m ng ta có th phân tích hi u n ng quá ng lai. 5. Trong giai Trong h th ng thông tin di vì m ng th h ba cung c p nhi u d ch v o n c p câu tr l i nhanh cho các i u khi n thay i u ch nh t V i s giúp kh .

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access . V i s giúp kh ..truy c p d li u k t n i tín hi u t v tinh t i tr m m t tt c cao) là gói d ch v c i ti n t chu n n 8 . Trong khuôn kh tài.. hi n t i và t c a h th ng qu n lý m ng ta có th phân tích hi u n ng quá ng lai. Ta có th phân tích hi u n ng c a các thu t toán qu n lý u c a quá trình xây d ng m ng Wng và vì th c n ph i duy trì tài nguyên vô tuy n và các thông s c a chúng b ng cách s d ng các k t qu c a ch th hi u n ng chính. Trong giai o n CDMA ch có m t s thông s là quá trình t i u hóa c a h th ng GSM.5G. n u có ng i ti p c a Trang 83 .K t lu n K t lu n Công ngh ích nh i n tho i di ng ph bi n GSM ang g p nhi u c n tr và s nh v và tìm ki m thông tin. ng t i 3G c a GSM là i n tho i di ng ng l n. WCDMA.Các ng d ng truy n thông h u i n tho i truy n hình. em i dùng khác nhau . d ch v vô tuy n gói chung GPRS và Enhanced Data Rates for Global Evolution (EDGE). cùng c tri n khai th c hi n s m b thay th b ng nh ng công ngh tiên ti n h n. truy n t i d li u dung l trên m ng di ng 3G. WCDMA v i kh n ng t i d li u lên (HS-DS) c chia s b i nhi u ng c i u ch nh t tuy n gói UMTS m i trong ó m t kênh chung chia s ã ch a gi i quy t hoàn ch nh v n i u ki n thì HSDPA là h t i u cho m ng CDMA b ng r ng. nghe nh c và xem video ch t l nhi u ng d ng d ch v vi n thông tiên ti n khác ang Theo các chuyên gia trong ngành vi n thông. truy c p Internet.10 Mb/giây. Th h 2. ng cao.HSDPA là giao di n vô ng xu ng t c cao tài. Nh ng trên con m ch gói t c ng ó. các nhà khai thác d ch v ph i tr i qua giai o n 2.5G bao g m nh ng gì? ó là: d li u chuy n cao (HSCSD).

[8] [9 Hedberg. Tommi Heikkilä.´ McGraw-Hill Telecom. ³Thông tin di 1997.telecomspace.´ Nhà xu t b n ng (2 t p).´ Nhà xu t b n KHKT. ³Evolving WCDMA. Tetal.´ Ericsson White Paper.´ McGraw-Hill Telecom professional. ng th h 3 (2 t p).Sarrap.com. 2002. ³Thông tin di V c Th . 2001.Karim and M. March 2001.R. [4] [5] [6] T ng c c b u i n. 1997. ³M ng vi n thông chuy n giao d ch v trên m ng. [7] M.´ Nhà xu t b n giáo d c.T ng c c b u i n. 2002. ng s Cellular. [2] Minh ng c ± Phú Thành.´ www. ³W-CDMA and CDMA 2000 for 3G Mobile Networks. Trang 84 . Daniel Collins.´ Nhà xu t b n th ng kê. 2002. 2006.´ Nhà xu t b n KHKT.Tài li u tham kh o Tài li u tham kh o [1] LGIC . ³3G Wireless networks. Clint Smith. [3] Nguy n Ph m Anh D ng. ³Thông tin di b u i n. ³WCDMA radio network planning. 1993. ³Thông tin di ng s .

16 * Lg10(Freq) + 13.97 Else HesoHieuchinh = 8.2 * (Lg10(11.1.54 * hightMS) .Value = True Then Select Case cboKieuvungHata.Text) hightMS = Val(txtCell(3).4) / (44.Text) hightBS = Val(txtCell(2).55 .82 * Lg10(hightBS) + HesoHieuchinh) / (44.0.1.55 * Lg10(hightBS)) Case 2: HesoHieuchinh = 2 * 8.16 * Lg10(Freq) + 13.6.82 * Lg10(hightBS) + HesoHieuchinh) / (44.55 .6.9 .29 * Lg10(1.54 * hightMS) .1.7) .82 * Lg10(hightBS) + HesoHieuchinh .1 Trang 85 .69.2 * Lg10((Freq / 28) ^ 2) + 2 * 5.9 .16 * Lg10(Freq) + 13.29 * Lg10(1.8 RofCell = (SuyhaoCP .ListIndex Case 0: If Freq > 400 Then HesoHieuchinh = 3.29 * (Lg10(1.1 * Lg10(Freq) .55 * Lg10(hightBS)) Case 1: HesoHieuchinh = hightMS * (1.Ph l c Ph n chính c a ch 'tinh kich thuoc cell ng trình ngu n Private Sub cmdTinhKichthuoc_Click() Dim SuyhaoCP As Double Freq = Val(txtCell(1).75 * hightMS)) ^ 2 .55 .1 RofCell = (SuyhaoCP .69.26.9 .26.Text) SuyhaoCP = Val(txtCell(0).26.Text) If optHata.56 * Lg10(Freq) + 0.6.54 * hightMS)) ^ 2 .1.4.55 * Lg10(hightBS)) Case 3: HesoHieuchinh = 2 * 8.69.1 End If RofCell = (SuyhaoCP .

78 * (Lg10(Freq)) ^ 2 + 18.ListIndex Case 0: If Freq > 400 Then Trang 86 .Caption = Str(Kichthuoc) + " km" End Sub Private Sub Form_Load() frmMain.Value = True Then RofCell = (SuyhaoCP .33 * Lg10(Freq) 40.Text = "" Else txtCell(0).82 * Lg10(hightBS) + HesoHieuchinh .20 * Lg10(Freq) .16 * Lg10(Freq) + 13.Enabled = False If LossCP = 0 Then txtCell(0).ListIndex = 0 cboKieuvungWalf.32.69.55 * Lg10(hightBS)) End Select End If If optWalf.Ph l c RofCell = (SuyhaoCP .Text = LossCP End If optHata.49) / (44.4.Value = True cboKieuvungHata.9 .Value = True Then Select Case cboKieuvungHata.6.4) / 20 End If Kichthuoc = 10 ^ RofCell lblRCell.26.ListIndex = 0 End Sub Private Sub tblInput_Click() ««« 'chon kieu vung hata If optHata.55 .

69.9 .26.82 * Lg10(hightBS) + HesoHieuchinh .82 * Lg10(hightBS) HesoHieuchinh) / (44.69.78 * Lg10(Freq) + 18.33 * Lg10(Freq) 40.6.6 * Kichthuoc ^ 2 lblRCell.6.1 * Lg10(Freq) .55 * Lg10(hightBS)) Case 3: HesoHieuchinh = hightMS * (1.8 RofCell = (SuyhaoCP .1 * Lg10(Freq) .Caption = Format(Kichthuoc.26.55 * Lg10(hightBS)) End Select Kichthuoc = 10 ^ RofCell DientichCell = 2.26.1.69.55 .56 * Lg10(Freq) + 0.55 .4) / (44.8 RofCell = (SuyhaoCP .6.7) .1 End If RofCell = (SuyhaoCP .49) / (44.####") + " km" lblDientich = Format(DientichCell.82 * Lg10(hightBS) + HesoHieuchinh) / (44.6.7) .82 * Lg10(hightBS) + HesoHieuchinh + 8) / (44.55 .6.97 Else HesoHieuchinh = 8.69.69.55 * Lg10(hightBS)) + Case 1: HesoHieuchinh = hightMS * (1.16 * Lg10(Freq) + 13.9 .16 * Lg10(Freq) + 13.0.16 * Lg10(Freq) + 13.0.9 .1.1 * Lg10(Freq) .16 * Lg10(Freq) + 13.29 * (Lg10(1.4.Ph l c HesoHieuchinh = 3.4.8 RofCell = (SuyhaoCP .7) .26.56 * Lg10(Freq) + 0.55 .4 * Lg10((Freq / 28)) + 2 * 5.1.54 * hightMS)) ^ 2 .55 * Lg10(hightBS)) 'RofCell = (SuyhaoCP .1.82 * Lg10(hightBS) + HesoHieuchinh . "0.56 * Lg10(Freq) + 0.0.9 . "0.75 * hightMS)) ^ 2 .26.16 * Lg10(Freq) + 13.####") + " km2" Trang 87 .55 * Lg10(hightBS)) Case 2: HesoHieuchinh = hightMS * (1.9 .2 * (Lg10(11.55 .

87 + 20 * Lg10(Freq) Lvc = Lbsh + Ka + Kf * Lg10(Freq) .docaoNha) / (docaoNha .Lf .Value = True Then Select Case cboKieuvungWalf.075 * (Gocden .ListIndex Case 0: If (Gocden >= 0) And (Gocden <= 55) And (hightBS > docaoNha) Then Lo = -9.Lvc .15 * (hightBS .Caption lstWalf.9 * Lg10(hightBS) RofCell = (SuyhaoCP .hightMS) Else Lo = 2.Ph l c lstHata.5 + 0.10 * Lg10(dorongPho) .646 Lbsh = -18 * Lg10(11) + (hightBS .5 * Freq / 925 .7 + 20 * Lg10(docaoNha .0.hightMS) Lf = 16.1.AddItem lblRCell.16.55) Lbsh = 0 Ka = 54 .8 * hightBS Kd = 18 End If Kf = 4 + 1.5 Lp = Lo + 10 * Lg10(Freq) .AddItem " " End If 'chon kieu vung walfsch If optWalf.Lp) / (20 + Kd) Case 1: If (Gocden >= 0) And (Gocden <= 55) And (hightBS > docaoNha) Then Lo = -9.docaoNha) Ka = 54 Kd = 18 .646 Trang 88 .

docaoNha) Ka = 54 Kd = 18 .69 + 20 * Lg10(Freq) Lvc = Lbsh + Ka + Kf * Lg10(Freq) .16.docaoNha) / (docaoNha .0.Caption = Format(Kichthuoc.Lf .AddItem " " lstWalf.075 * (Gocden .Ph l c Lbsh = -18 * Lg10(11) + (hightBS . "0.####") + " km2" lstHata.55) Lbsh = 0 Ka = 54 .7 + 20 * Lg10(docaoNha .5 + 0.AddItem lblRCell.10 * Lg10(dorongPho) .Caption End If End If End With End Sub Trang 89 .15 * (hightBS .7 Lp = Lo + 10 * Lg10(Freq) .hightMS) Lf = 16.hightMS) Else Lo = 2.Lvc . "0.Lp) / (20 + Kd) End Select Kichthuoc = 10 ^ RofCell lblRCell.9 * Lg10(hightBS) RofCell = (SuyhaoCP .0.6 * Kichthuoc ^ 2 lblDientich = Format(DientichCell.####") + " km" DientichCell = 2.7 * Freq / 925 .8 * hightBS Kd = 18 End If Kf = 4 + 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful