Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.

Alţbety Bratislava Bratislava Katedra sociálnej práce - externá forma štúdia

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Akademický rok: 2011 / 2012 Typ záverečnej práce: Bakalárska práca Názov záverečnej práce: Meno, priezvisko a tituly študenta: Študijný program: Sociálna práca Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca Meno, priezvisko a tituly školiteľa: Školiace pracovisko: Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky Meno, priezvisko a tituly vedúceho pracoviska: prof. MUDr. Marian Karvaj, PhD. Meno, priezvisko a tituly odborného garanta: prof. Ing. Libuša Radková, PhD. Anotácia:

Jazyk práce: Slovenský

Vyjadrenie a podpis školiteľa záverečnej práce : súhlasím / nesúhlasím, ( nehodiace prečiarknite ) podpis :

Dátum schválenia zadania: Podpis vedúceho pracoviska/katedry :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful