SADRŽAJ

:
UVOD................................................................................................................................2 1. MODEL ORGANIZACIJE RADA U SEKTORU STANOVNIŠTVA..................4 2.KARAKTERISTIKE KREDITNE POLITIKE SEKTORA STANOVNIŠTVA...6 3. VRSTE KREDITA I NJIHOVE KARAKTERISTIKE U SEKTORU STANOVNIŠTVA.......................................................................................................... 11 (a) Kredit po tekućem računu (doz. prekoračenje).............................................14 (b) Kredit na osnovu deponovanih sredstava.......................................................15 (v) Potrošački krediti .........................................................................................15 (g) Krediti na osnovu namenskog depozita.........................................................16 (d) Stambeni krediti.............................................................................................16 (đ) Krediti za kupovinu automobila ...................................................................17 (e) Stambeni krediti uz subvenciju države…………………………...................17 (ž) Vezani krediti na osnovu štednje ………………………………………….18 4. PROCEDURE ODOBRAVANJA KREDITA I OBLICI OBEZBEĐENJA... ..20 (a) Hipoteka...................................................................................................... ...25 (b) Zalog kao instrument obezbeđenja kredita.....................................................26 5. KREDITNE KARTICE U FUNKCIJI KREDITNIH POSLOVA SEKTORA STANOVNIŠTVA......................................................................................................... 29 5.1. Vrste kreditnih kartica .................................................................................29 (a) Maestro I Visa kartica........................................................................30 (b) Standard MasterCard I Visa...............................................................31 (v) Business MasterCard I Visa...............................................................34 5.2. Procedure odobravanja kreditnih kartica......................................................35 6. NOVI OBLICI DISTRIBUCIJE BANKARSKIH USLUGA U SEKTORU STANOVNIŠTVA........................................................................................................38 7. UTICAJ KREDITNE AKTIVNOSTI NA LIKVIDNOST PREDUZEĆA...........40 ZAKLJUČAK.................................................................................................................43 LITERATURA...............................................................................................................48 PRILOZI.........................................................................................................................49

1

UVOD

Kredit se razvio iz ugovora o zajmu. U periodu kada su ljudske zajednice dostigle takav nivo razvoja da su u proizvodnji dobara pojedini članovi proizvodili više nego što im je bilo potrebno za sopstvenu potrošnju. Tada su se stvorili uslovi za trampu, a potom davanje zajma. Zajam je karakterističan za naturalnu privredu i fazu proste razmene roba, tako da pojava zajma nije bila u početku praćena postojanjem kamate. Kredit je nastao kasnije, kada trampa više nije mogla da prati razvijenu društvenu podelu rada. Pojava novca je omogućila pojavu kredita sa kamatom. Prvi put se pojavio u odnosima između pripadnika različitih etičkih grupa. Zajam je samo jedan od oblika kredita. Naziv kredit potiče od latinske reči creditium sto znači kredit ili zajam, a reč credo, credere znači verovati. U početku je kredit davan određenim licima “na reč”, i bez kamate. Danas je redak slučaj da se kredit da bez određene nadoknade. Kredit predstavlja aktivan bankarski posao. Zadatak banke, kao monetarne i fininansijske institucije, je da plasira kreditna sredstva radi finansiranja potreba klijenata. Fizička i pravna lica se suočavaju sa nedostatkom finansijskih sredstava koja im omogućavaju zadovoljenje potreba. Najveći deo tražnje za finansijskim sredstvima podmiruje se posredstvom banke. Jedna od banaka je i “OTP BANKA” A.D. Novi Sad u Novom Sadu. Banka odobrava kredite fizičkim i pravnim licima. Krediti se odobravaju fizičkim licima radi kupovine obrtnih sredstava, finansiranja kupovine i izgradnje nekretnina, kupovine trajnih potrošnih dobara i za ostale namene. Krediti se dele prema ročnosti na kratkoročne i dugoročne. Krediti mogu biti odobreni u skladu sa namenom ili nenamenski. Krediti koje banka odobrava su kontokorektni, krediti na osnovu deponovanih sredstava, potrošački, stambeni i sl. Fizičko lice mora da ispuni određene uslove da bi mu banka odobrila kredit. Osnovni uslov za odobravanje bilo kog kredita je da građanin ima otvoren tekući račun kod banke tj. da preko banke prima svoju mesečnu zaradu i da iznos mesečne rate ne može biti veći od 1/2 tog ličnog dohotka kod stambenih kredita, odnosno 30% kod drugih kredita. Radi osiguranja redovne naplate kredita, neophodno je da klijent raspolaže sa instrumentima obezbeđenja urednog vraćanja kredita. Instrumenti za obezbeđenje kredita su administrativna zabrana na platu korisnika kredita i jemaca, hipoteka, zalog, ugovor o depozitu i sl. Kada fizičko lice sakupi svu dokumentaciju, podnosi je na šalter banke, zatim se vrši obrada zahteva. Na osnovu obrađenih podataka daje se predlog kreditnom odboru. Kreditni odbor odlučuje o odobravanju kredita. Ukoliko se kredit odobri, korisnik i jemci se pozivaju na potpisivanje ugovora o kreditu, jemstvu, menicu i meničnu izjavu, upis hipoteke u korist banke, dostave administrativne zabrane I uplata polise osiguranja vinkulirana u korist banke kod stambenih krdita. Zadatak referenata je da prate otplatu kredita. Ukoliko se pojave problemi u naplati kredita od dužnika potrebno je da se dužnici i jemci opomenu, odnosno obaveste. Ako ni dužnik ni jemac ne izvrše uplatu, onda se nosi menica na protest, odnosno stupa na snagu uzimanje položenog depozita, prodaja zaloga i hipoteke. Svrha instrumenata obezbeđenja je da se banka osigura da povrati plasirana sredstva.

2

“OTP BANKA SRBIJA” A.D. Novi Sad je članica MasterCard Europe I Visa, tako da banka nudi stanovništvu usluge na osnovu korištenja platnih kartica. Postoje više tipova kartica, a to su Maestro, Standard i Business MasterCard, Visa Elektron Standard, Visa Elektron kreditna, Visa Gold I Visa Business ( debitna I kreditna, isto kao I kod fizičkih lica). Na osnovu Maestro kartice I Visa Electron, klijent može da podiže gotovinu, odnosno plaća robu/usluge samo do iznosa na računu. Standard MasterCard I Visa Credit omogućava fizičkom licu kredit po revolving principu. Revolving princip znači da se iznos koji se uplati nakon 24 h ponovo može ponovo koristiti. Procedura odobravanja kartica je u skladu sa politikama i procedurama banke. Novi oblici distribucije bankarskih usluga su bankomati, pos terminali, kućno bankarstvo i internet bankarstvo. Bankomat je elektronski uređaj na kojem korisnik podiže gotovinu upotrebom svoje platne kartice. Pored ove, bankomat može imati i dodatne funkcije. Na osnovu pos terminala korisnik kartice vrši bezgotovinsko plaćanje. Korisnik može da vrši kupovinu i plaćanje od kuće uz pomoć računara koji ima odgovarajući softver i uz pomoć interneta. Banka da bi opstala u svom poslu mora da bude likvidna. Likvidnost banke je njena mogućnost da izvšava svoje obaveze u trenutku dospjeća. Banka mora da održava ro čnu strukturu sredstava. Ona ne može primati sredstva u depozit na kratak rok, a odobravati dugoročne kredite. Dakle, veoma je bitno da uskladi obaveze kao poverioc i dužnik. Banka radi nedeljne, mesečne, tromesečne, kvartalne, polugodišnje i godišnje izveštaje o ročnoj usklađenosti aktive i pasive. Ročna struktura aktive i pasive bilansa banke ukazuje, koliko je banka uskladila dosjela potraživanja i dospele obaveze. Ocenu likvidnosti banke nije moguće izvesti bez analize aktive i pasive bilansa stanja. Na osnovu izvještaja može se proceniti da li će se u narednom periodu moći odobriti novi kredtii i da li će se moći realno otplatiti. Ukoliko banka redovno sastavlja izveštaje i pridržava se pravila i procedura, ona neće ugroziti svoju likvidnost. To je upravo i jedan od ciljeva bankarskog poslovanja. S obzirom na današnju situaciju, gde je sve vrlo nestabilno, još pogotovo u vreme “Seke”, sem prateće dokumentacije koju klijent donosi na uvid na osnove koje se procenjuje njegova kreditna sposobnost, postoji još nešto što dosta doprinosi u sigurnosi redovne otplate kredita,a to je lična procena referenta koji se nalazi u direktnom kontaktu sa klijentom. Prethodno navedeno znači da referent koji prikuplja dokumentaciju za odobravanje kredita može, što se I preporučuje, da dodatno prori malo pobliže klijenta koji podnosi zahtev za kredit isto tako I firmu u kojoj je klijent zaposlen. To je jako bitno da se ne bi pojavljivali problem u naplati, jer danas se vrlo često dešava da se klijenti samo formalno zaposle na određeni vremenski period u nekoj firmi, od tri do šest meseci, u zavisnosti koji period je potreban da je klijent u stalnom random odnosu. Isto tako vlasnici firma su spremni da uz novčanu naknadu izdaju potvrdu da je klijent zaposlen kod njih, a ustvari od nikada nije radio. Sve ovo je jako bitno da bi se zaštitili interesi banke I danas se tome dosta pridaje značaj.

3

1. MODEL ORGANIZACIJE RADA U SEKTORU STANOVNIŠTVA
Polazeći od organizacione šeme “Otp banke Srbija”, treba istaći da upravljačku strukturu banke čini Upravni odbor, i Izvršni odbor. Ova dva odbora se nalaze na vrhu structure što govori das u najbitniji, sve zavisi od njih I svaku odluku koja strupi na snagu donose upravo oni. Direktno pod okriljem Upravnog odbora su direkcija interne revizije, odbor za reviziju, kreditni odbor, alco odbor, direkcija z akontrolu usklađenosti poslovanja banke, direkcija pravnih poslova, direkcija za bezbednost. U direktnoj vezi sa Izvršni odborom su: sekretarijat, direkcija za ljudkse resurse, direkcija interne sžbe logistike.

Slika broj 1. Organizaciona Šema centrale OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD U nastavku vidimo da se dalje šema grana tj čini je operativni deo tj sektori, a to su : Sektor poslova sa stanovništvom, Sektor poslova sa privredom, Sektor za upravljanje rizicima, Sektor za finansiranje, Sektor za IT operacije.U banci ne postoji konkretno naziv za direkciju kreditne politike sa stanovni{tvom, nego se u sklopu direkcije plasmana i garancija nalazi sektor kredita banke. U ovom slučaju ono šta je tema ovoga rada jeste Sektor poslovanja sa stanovništvom tj. konktetno kreditiranje fizičkih lida.

4

za platne kartice i za upustva zaposlenim i za sprovođenje postupaka. Ovi poslovi polaze od prijema zahteva za kredit. konkretno kod stambenih kredita) (3) BackOffice služba koja kontroliše dokumentaciju I odobrava kredite. Odeljenje organizuje i vrši kontrolu kreditnog portfolia banke najmanje jedamput polugodišnje i to po filijalama banke. procedure i upustva za sporne kredite. a sve u cilju efikasnijeg i profitabilinijeg rada banke. najkasnije do 5-tog u mesecu za protekli mesec. U okviru odjeljenja kredita stanovništva (a i privrede) definišu se predlozi. uspostavlja kontakt sa klijentima i filijalama radi mogućnosti naplate pristiglih potraživanja banke i izveštava uprava o pozitivno rešenim spornim kreditma i trendu portfolia spornih kredita. U ovom odeljenju se vrši svakodnevno praćenje kreditnog portfolia i tromesečna klasifikacija i o tome dostavlja izveštaj o izvršenoj klasifikaciji menadžmentu banke. Za ove kredite je zaduženo Odeljenje upravljanja spornim kreditima. analiziraju se kreditni zahtevi iznad određenih limita. prate krediti. tada Odeljenje prinudne naplate kredita preuzima sve pravne radnje u slučajevima neizmirenja obaveza od strane klijenata. 5 . sve do konačne otplate ili zatvaranja kreditnog potraživanja na drugi način.Učesnici u kreditiranju fizičkih lica su sledeći: (1) Saradnik za kredite ( njegov posao jeste da prikuplja zahteve. Svaka direkcija ima izvršnog direktora i n broj zaposlenih. Izvršni direktor za poslove sa stanovništvom odgovoran je za kreditne poslove. Da bi banka uspešno funkcionisala neophodno je da postoji dobra saradnja između generalnog direktora i izvršnih direktora. Isto tako. vrši prodaju zaloga. U okviru odeljenja definišu se politike. Ukoliko je u prethodno spomenutom odeljenju donesen zaključak o prinudnoj naplati kredita. prekontroliše I prosledi dalje (2) Pravna služba ( vrši kontrolu prikupljenje dokumentacije. Realizacija poslova kreditiranja vrši se u filijalama. Filijale banke dostavljaju mesečni izveštaj o stanju svog kreditnog portfolia odeljenju kredita banke. O izvršenoj kontroli kreditnog portfolia banke sastavlja se izveštaj i dostavlja organima upravljanja banke na razmatranje i usvajanje. ažurira lista spornih kredita. procedure upustva za ažuriranje i sprovođenje kreditne politike banke. U praksi često se javljaju sporni krediti. U ovom odeljenju se vrši i dodatna analiza klijenta. Ovo odeljenje je takođe zaduženo i za istraživanje konkurencije i razvoj tržišta i predlaganje novih proizvoda u oblasti kredita. ažurira kreditni rejting klijenta. ostvaruju eksterne komunikacije banke i vrši izveštavanje Uprave banke o stanju i strukturi kreditnog portfolija uključujući klasifikaciju kreditnog portfolia. i na osnovu ove analize daje predloge o restruktuiranju ili upućivanju na prinudnu naplatu kredita. veoma je važno da pored odgovornosti izvršnog direktora za svoju direkciju postoji i koordinacija između izvršnih direktora.

banka na ovaj način zadovoljava potrebe stanovništva i time utiče na životni standard. KARAKTERISTIKE KREDITNE POLITIKE SEKTORA STANOVNIŠTVA Politika kreditiranja banke je sastavni deo opšte poslovne politike banke i cilj joj je da se osigura da odobravanje i praćenje otplate kredita budu u skladu sa generalnim strategijama banke. s tim da kreditna politika mora biti u skladu sa kreditnom politikom na nivou nacionalne privrede. Makro kreditna politika utiče na kreditnu politiku banke kada se prelazi na ekspanzivnu odnosno restriktivnu kreditnu politiku. Finansijski menadžment.2. 2002. Finansijski menadžment. Iznos kamatne stope koja će biti primenjivana zavisi od tržišnih uslova. dr. str. Banka odobrava kredit sanovništvu na određen rok i uz naknadu. onosno kamatu. smanjenje rizika i sl. Nenad M. Krediti stanovništvu podrazumevaju aktivan bankarski posao i obavljaju se u skladu sa važećim zakonskim propisima i aktima poslovne politike banke. str 314 6 . Krediti se odobravaju pravnim i fizičkim licima radi kupovine obrtnih sredstava. (2) Stvarna kamatna stopa. Odobravanjem kratkoročnih i dugorčnih kredita kroz asortiman sadržan u katalogu proizvoda banke. (3) Realno pozitivna kamatna stopa.Za banku je kamata elemenat prihoda (aktivna kamata).313 2 Prof. Cilj je da se efikasnom primjenom politika i procedura minimizira kreditni rizik i ostvari zadovoljavajući nivoa profitabilnosti i likvidnosti sredstava.godišnja kamata. U okviru mikro kreditne politike vodi se isključivo račun o sigurnosti naplate plasiranih sredstava i rentabilnosti posla. od konkurencije. Kg. 2002. Svoju funkciju plasiranja prikupljenih sredstava banka ostvaruje u okviru formulisane kreditne politike. dr. knjiga 4-Poslovne finansije. Subotica. Bk-bankarski kredit. Subotica. kupovine trajnih potrošnih dobara i za ostale namene. odnosno izrađeno jednačinom: K’= Kg/Bk x 100 (1) K’-kamatna stopa. Kada su ekonomski odnosi razvijeniji banka ima više samostalnosti. Najčvršća veza mikro i makro kreditne politike ostvaruje se u pogledu sektorske alokacije prikupljenih sredstava i selektivnog pristupa toj alokaciji. 1 Prof. finansiranja kapitalnih investicija.”1 Kamatna stopa predstavlja odnos između godišnje kamate i visine bakarskog kredita. odnosno njihovi odnosi su uslovljeni nivoom razvijenosti ekonomskih odnosa. Kreditne procedure treba da budu urađene na jedinstvenoj osnovi za celu banku. Pojavni oblici kamatnih stopa su:2 (1) Nominalna kamatna stopa. Nenad M. knjiga 4-Poslovne finansije. Vunjak. finansiranja kupovine i izgradnje nekretnina. Mikro i makro politika. građenvinskih projekata. Tada se pred kreditnu politiku banke stavlja zadatak da ona provede globalno zamišljenu kreditnu politiku. dok je za korisnika kredita ona trošak (pasivna kamata). Funkcija kredita je orjentisana prema klijentima banke. može pouzdanije da proceni profitabilnost posla. i kupovne moći stanovništva. “Kamata predstavlja naknadu u novcu za privremeno ustupanje ili korištenje novčanih sredstava. Vunjak.

Za neuredno vraćanje kredita banka zaračunava viši iznos kamate. Realno pozitvna kamatna stopa se pojavljuje u uslovima kada je nominalna kamatna stopa veća od stope inflacije. je fiksna. Postoje dve vrste nominalne kamatne stope: fiksna i varijabilna kamatna stopa. Po njoj se vrši obračun kamata sve do konačnog povratka kredita. Si-stopa inflacije. kao što joj i sam naziv kaže. Banka treba da indentifikuje i predvidi potrebe postojećih i potencijalnih 7 . Realno pozitivna K’ se izračunava po obrascu: Krp = (Ks-Si) / K1-Si Krp-realno pozitivna kamatna stopa. Ks. Cilj banke je da pruži visoko profesionalnu uslugu klijentima što u isto vreme uključuje standarde i prihvatljive nivoe profitabilnosti koji su u skladu sa strategijskim ciljevima banke.(4) Realno negativna kamatna stopa. K-iznos odobrenog kredita. Ona je viša od nominalne iz razloga što banka traži da klijent oroči određeni iznos novčanih sredstava ili da na svom računu drži po viđenju novčana sredstva. (5) Relativna kamatna stopa. Stvarna kamatna stopa je viša od nominalne kamatne stope. Ralativna kamatna stopa predstavlja proporcionalni deo od godišnje kamatne stope za obračunski period na koji se primjenjuje. po kojoj se vrši obračun kamata na dati kredit. (6) Komforna kamatna stopa. odnosno. Od-oročeni depozit. d-broj dana za koji se vrši obračun kamate. Kp-plaćena kamata po kreditu banci. Realno negativna kamatna stopa ima predznak minus. Stvana kamatna stopa se izračunava po sledećoj formuli: Ks = (Kp-Knp)x100 / K-Od (2) Ks-stvarna kamata. Konforna kamatna stopa predstavlja diskontovanu godišnju kamatnu stopu na obračunski period na koji se primjenjuje u toku godine. ona je upisana u ugovor o kreditu. Nk-nominalna godišnja kamtna stopa. odnosno obračunava zateznu kamatu.stvarna kamatna stopa. za razliku od realno negativne kamatne stope koja egzistira kada je stopa inflacije veća od nominalne i stvarne kamatne stope. a ralno pozitivna predznak +. Izračunava se po obrascu: Kk = 100x((1+Nk)d/365 / 100 – 1) (4) (3) Kk – konforna kamatna stopa. Fiksna nominalna kamatna stopa. Nominalna kamatna stopa predstavlja ugovorenu kamatnu stopu između banke tražioca kredita. Varijabilna kamatna stopa je promenjiva u vremenskom peridu otplate kredita. Knp-naplaćena kamata od banke po osnovu oročenog depozita.

omogući banci da procenjuje i priprema neophodne mere za sumnjive i sporne kredite. Dobra aktiva (kategorija A) obuhvata sva salda kredita sa nesumljivom mogućnošcu otplate. Kreditni portfolio se klasifikuje u pet grupakategorija. Za ispravan odnos prema klijentima koji ne vraćaju uzete kredite pripremaju se planovi kako bi se uvećala sredstva i minimizirali gubici. Aktiva sa posebnom napomenom (kategorija B) obuhvata sva salda kredita koji su dobro osigurani. U ovu kategoriju ulaze i svi krediti kod kojih komitent kasni sa 8 . Korisnik poseduje dovoljne prihode i uredno izvršava ugovorene obaveze. i svaki kredit mora imati instrumente obezbeđenja urednog vraćanja kredita. Cilj praćenja kreditnog portfolia je da se menadžmentu banke daju nove informacije o kvalitetu kreditnog portfolia banke. C.klijenata. odnosno ne sme ta sredstva izložiti riziku koji bi mogao ugroziti pravovremeno vraćanje depozita klijentima. banka neće ući u kreditiranje u sledećim okolnostima: gde je odobrenje kredita zasnovano samo na reputaciji klijenta. zaštita od smanjenja buduće profitabilnosti usled gubitka izazvanih lošim kreditima i manje očitim problemima vezanim za troškove upravljanja teškim i neprofitabilnim odonosima sa klijentima. Ove kategorije su definisane prema stepenu mogućnosti naplate kredita od korisnika. Da bi plasman bio prihvatljiv. (2) salda na kontima potraživanja od komitenta-svakodnevno. U zavisnosti od nivoa rizika. prema Agenciji za bankarstvo vrši se rezervisanje za ovu kategoriju 2-4%. Za razliku od prihvatljivih plasmana. potrebno je da korisnik kredita ima bonitet. mogu dovesti u pitanje solventnost komitenta. D i E. Pored postupka odobravanja kredita (o čemu će biti više reči kasnije). gde se klijent bavi poslovima koji su suprotni društvenim normama. svako sredstvo mora biti odobreno za jasnu prepoznatljivu i zakonsku namenu. Kategorija A. (5) u saradnji sa neposrednim rukovodiocem slanje na naplatu instrumente obezbjeđenja kredita. korisnik je finansijski stabilan ali su uočljivi nepovoljni trendovi koji. Mora da razgraniči prihvatljive i ne prihvatljive plasmane. Moguće je i da nedostaju neke od bitnih informacija o samom komitentu ili o instrumentima obezbeđenja kredita. B. i kod kojih se ne očekuje da će umesto korisnika banka isplatiti bilo kakve eventualne obaveze. Kredit je prvoklasno osiguran. Najveća odgovornost banke je da sačuva sredstva deponenta. Provera kreditnog portfolija uključuje sledeće: (1) stanje i promet računa klijenta-svakodnevno. gde je povrat kredita zasnovan samo na mogućnosti otplate nakon aktiviranje kolaterala. (3) urednost komitenta u ispunjavanju preuzetih obaveza i dostavljanje dokumentacije. i dr. osim nenamenskih gotovinskih kredita. za finansiranje lica koja se osnovano bave pranjem novca. ako se ne otklone. Celokupni kreditni portfolio se klasifikuje najmanje jedanput kvartalno po kriterijumima Agencije za bankarstvo. kao i brzo reagovanje na njihove potrebe za kreditima. do kategorija E obuhvata sva salda kredita za koja se smatra da se neće moći naplatiti. Klasifikacija se vrši da se procene i formiraju rezerve za potencijalne kreditne gubitke. (4) slanje opomene za neblagovremeno plaćanje. kreditna politika obuhvata i praćenje kreditnog portfolia. Kategorija A je sa nesumljivom mogućnosti otplate.

Svaka banka nastoji da smanji kreditne gubitke. s tim da banka ne raspolaže kolateralom sto potraživanje čini posebno problematičnim i visoko rizičnim. Otplata kratkoročnog kredita se može produžavati najduže do 12 mjeseci počev od dana puštanja kredita u tečaj. sporne kredite i kredite po kojima se ne vrše plaćanja. kreditni odbor filijale može dati prijedlog za utuženje Odeljenju za prinudnu naplatu kredita i smatrati dato potraživanje spornim. Od tada se obračun kamata knjiži vanbilansno. a manje od 270 dana od inicijalno ugovorenih rokova. Na plasirane kredite obračunava se kamata sve do momenta kada kredit uđe u kategoriju C. Rezervisanje za ovu kategoriju je 50%. (3) Treću opomenu pred utuženje kreditni referent je dužan poslati po isteku 45 dana od dana dospeća potraživanja. Ukoliko se u otplati kredita konstatuju problemi tada se preduzimaju sledeće aktivnosti : (1) Kreditni referenti u filijalama dužni su poslati prvu opomenu dužniku i jemcima u pisanoj formi za neblagovremeno plaćanje najkasnije 15 dana od dana dospeća potraživanja. a manje od 180 dana. Kod naplate anuiteta prioritet se daje naplati pristigle kamate po kreditu. Oni su klasifikovani u kategoriju C.izvršavanjem ugovorenih obaveza do 90 dana od inicijalno ugovorenih rokova. U ovoj kategoriji ulaze krediti kod kojih komitent kasni sa izmirenjem obaveza preko 180 dana. Sumnjiva aktiva (kategorija D) obuhvata sva salda kredita koji imaju sve slabosti koje sadrži i kategorija C. instrumenti obezbjeđenja). Komitent kasni sa izmirenjem obaveza preko 90 dana. U ovoj kategoriji je uočljivo da je osnovni izvor otplate kredita neodvoljan tako da postoji realna potreba za realizacijom kolaterala. rezerve za potencijalne kreditne gubitke. Rezervisanje za ovu kategoriju je 100%. Smatra se da se neće moći naplatiti potraživanja od korisnika. Sporni kredit je onaj kredit koji je dat komitentu kojem se dogodilo nešto iznenada a što utiče na njegovu sposobnost otplate ugovorenih obaveza. Ukoliko ne dođe do izmirenja obaveza po datom kreditu dužnika i jemaca ni posle treće opomene. Odlaganje njenog potpunog otpisa nije opravdano. Prilikom otplate spornog kredita koji je klasifikovan 9 . Rezervisanje za ovu kategoriju je 28%. može se doneti odluka o izmeni uslova. Gubitak (kategorija E) obuhvata sve komitente koji kasne sa izmirenjem svojih obaveza preko 270 dana od inicijalno ugovorenih rokova. Ukoliko se pojavi potreba za produženjem roka otplate kredita ili izmenom ostalih ugovorenih uslova (kamata. Substandardna aktiva (kategorija C) obuhvata sva salda kredita kod kojih postoji očigledan nedostatak plaćanja što čini otplatu sumnjivom. Prilikom sklapanja ugovora o produženju otplate kredita mora se obratiti pažnja na produženje hipoteke u skladu sa odredbama održavanja prava banke.D ili E. U ovu grupu ulaze krediti kod kojih postoji nedostatak finansijskih informacija ili nepropisano dokumentovan kolateral. Rezervisanje za ovu kategoriju je 10%. (2) Drugu opomenu kreditni referent šalje po isteku 30 dana od dana dospjeća potraživanja.

Aktivnost arhiviranja je obavezna. To su funkcije: (1) prikupljanja (mobilizacije) sredstava. i (4) kontrole privrednih tokova. 3. Analiza kredita i mogućnost za restruktuiranje se radi u filijali i daje se prijedlog Odboru za restruktuiranje kredita banke. konačnu odluku donosi Kreditni odbor. Po namirenju ukupnog potraživanja po osnovu neizmirene glavnice vrši se naplata nenaplaćenog dela potraživanja po osnovu obračunatih kamata. Prilikom donošenja odluke o restruktuiranju kredita neophodno je uzeti u obzir razlog restruktuiranja. Mobilizatorska funkcija kredita se odnosi na prikupljanje novčanih sredstava koja se nalaze u rukama mnogobrojnih vlasnika i ona su privremeno van proizvodne i prometne funkcije. Na osnovu prijedloga Odbora za restruktuiranje kredita. (3) funkciju razvoja meĐunarodnih privrednih odnosa. U cilju praćenja moguće naplate dug ce biti proknjižen u vanbilansnim stavkama na period od 5 godina do momenta izvršenja njegovog otpisa. banka čuva kreditni dosije u vremenskom periodu koji je regulisan u skladu sa zakonskim propisom. Banke prikupljaju novčana sredstva otvaranjem 10 . Sastoji se od arhiviranja svih dokumenata. broj prolongacija i vrstu promene originalnih odredbi ugovora. (2) uzimanje dodatnog obezbjeđenja u cilju poboljšanja situacije.u kategoriji E i utužen prioritet se daje naplati glavnice kredtia. (2) likvidnosti i stabilnosti proizvodnog procesa. Sporni krediti se mogu restruktuirati na jedan od sledećih načina: (1) prolongiranje kredita na određen rok. i ona se obavlja po svakom pojedinačnom kreditnom dosijeu. Kada se kredit nalazi u kategoriji E vrsi se otpis potraživanja. Svaka promena osnovnog ugovora mora biti odobrena od Kreditnog odbora. Nakon namirenog potraživanja od klijenata po kreditima.VRSTE KREDITA I NJIHOVE KARAKTERISTIKE U SEKTORU STANOVNIŠTVA Kreditni odnos kao ekonomska kategorija obavlja nekoliko funkcija. (3) forsirati prodaju kolaterala.

ponuda i tražnja i ubrzava razvoj procesa reprodukcije. Putem kredita pruža se bankarska podrška izvoznicima. Novčani krediti su danas najviše zastupljeni. Ovaj oblik kreditira se danas retko primjenjuje. stoci). Tada banka treba da preduzme konkretne mere u cilju zaštite dopunskih izvora finansiranja. Krediti se po sadržini i formi javljaju u različitim oblicima. 2. 11 . regulišu se tržišni odnosi. Naturalni oblik kredita je najstariji oblik kredita. održava se kontinuitet proizvodnje. Kredit ima uticaj i na razvoj međunarodnog privrednog odnosa. To je organizovani oblik kredita. (e) otkupne. Kada proizvođač uzima kredit za seme. odnosno prodaje. Značajni su za kontinuelno odvijanje reprodukcionih tokova subjekta privređivanja. Prema obliku (a) naturalne. Svaka nedoslednost u izvršavanju preuzetih obaveza od strane preduzeća predstavlja znak banci da su prisutni poremećaji u procesu privređivanja. traktor. Uticaj kreditne funkcije na likvidnost preduzeća posebno je izražen u uslovima sezonskog karaktera proizvodnje. Banke se zalažu da se od strane privrednih subjekata namjenski koriste krediti. kupci se na tržištu pojavljuju kao potrošači i kada nemaju dovoljno sopstvenih sredstava. Kredit ima kontrolnu funkciju jer se preko njega dopunjuju privredni tokovi novom količinom novca. Cilj mobilizacije novčanih sredstava jeste da se sredstva koja su privremeno van upotrebe premjeste na nova mjesta upotrebe. daje se i vraća u novcu. obavljanjem poslova u ime njih i prihvatanjem njihove ušteđevine. Sopstveni izvori u finansiranju procesa reprodukcije su nedovoljni. Prema ekonomskoj nameni: (a) proizvodne. Zahvaljujući kreditu. (d) uvozne. Na taj način oni premoštavaju vremenski period odgođenog plaćanja (od ulaganja do realizacije i naplate iz inostranstva). (b) potrošačke. rentabilno i uz što manje sumnjivih i spornih potraživanja. alat. Njegov naziv je još i komercijalni i trgovački kredit.računa klijentima. Proizvodni krediti su privredno-proizvodnog karaktera. da posluju likvidno. Oblik kontrole preko kredita ostvaruje se stalnom kontrolom poslovanja preduzeća koja se kreditiraju. Oni se koriste da bi se uvećala proizvodna moć dužnika. To je kredit koji se daje i vraća u nekom naturalnom obliku. odnosno realnom dobru (žitu. Odnosno. Alokacija se vrši putem kreditnih plasmana. a vraća se u novcu. tako da su i kriterijumi za njihovu podelu različiti: 1. (c) novčane. (c) izvozne. đubrivo. i njegova svrha je da poveća potrošačku moć direktnim povećanjem proizvodnje. Mnogim privrednim subjektima i fizičkim licima nedostaju finansijska sredstva. (f) sanacione. tako da se oni potpomažu sa dopunskim izvorimakreditima. (b) robnonovčane. Putem kreditnog odnosa se održava permanentna likvidnost privrednih subjekata. Robno-novčani kredit je takav kredit koji se daje u robi.

mašine ili fabričke zgrade. u smislu perioda na koji se kredit odobrava. Novac iz kredita se pretvara u sirovine. i više u zavisnosti od sporazuma između izdavalaca i korisnika kreditne kartice. opreme za domaćinstva itd. Krediti kojima se obezbjeđuju novčana sredstva za potrebe nabavke za proces proizvodnje su krediti za obrtna sredstva. jemstvo od jednog do tri kreditno sposobna žiranta. Krediti za osnovna sredstva su po ročnosti dugoročni krediti. Prema roku trajanja: (a) kratkoročne. Oni su investicionog karaktera. upotrebljavajući kredit on podstiče proizvodnu aktivnost ukupne ekonomije. Ovaj oblik kredita je samo direktno neproduktivan. Služi za nabavku opreme. (e) zadružne. trajnih potrošnih dobara i sl. 4. (b) javne. Merilo boniteta korisnika je visina redovnih mesečnih primanja. Potrošački krediti se u novije vreme praktikuju u vidu prodaje robe na kreditne kartice. poluproizvode. odnosno uvoz. U cilju minimiziranja rizika od nenaplaćivanja kredita od fizičkog lica. kao i na proizvodnju i prodaju robe. Izvozni i uvozni krediti se daju da bi se povećao izvoz. dok otkupni radi otkupa robe. sa odloženim plaćanjem do 1 meseca. Potrošački krediti na taj način utiču na povećanje životnog standarda stanovništva. Potrošački krediti se zaključuje da bi se povećala potrošačka moć dužnika. (b) kredti za osnovna sredstva. društvenog karaktera i u funkciji su nabavke ili izgradnje osnovnih sredstava. jer indirektno utiče na povećanje proizvodnje. (c) domaće. Prema upotrebi: (a) krediti za obrtna sredsva. otplaćuju se u jednakim mesečnim ratama. Dugoročni krediti se odobravaju na period od 5 do 20 godina. Srednjoročni krediti u odnosu na kratkoročne imaju nesto duži rok vraćanja. a njihovom prodajom ponovo u novac. 3. Ovi krediti su kratkoročnog karaktera. Koriste se recimo za kupovinu stana. automobila i sl. Oni su investicionog. Prema poveriocu: (a) bankarske. Ova podela kredita je prema ročnosti. a to je period do 1 godnie. nameštaja. 5. Odobravaju ga banke stanovništvu radi kupovine trajnih potrošnih dobara-automobila. a to je period od 5 godnina. (d) inostrane. proizvode. banke traže i dodatni vid obezbeđenja.materijal. da bi se nastavilo kružno kretanje novac-roba-novac. (c) dugoročne. s tim da u izuzetnim slučajevima može trajati i do dve godine. 12 . Sanacioni se koristi za sanaciju subjekata privređivanja. (b) srednjoročne. Potrošački krediti se odobravaju za kupovinu trajnih potrošačkih dobara sa rokom dospeća od 1-4 godine. Kratkoročni kredit ima najmanji rok vraćanja.

7. (b) obročni. Kamatni krediti su uglavnom zastupljeni u praksi. pruga i sl. kao naknada za korištenje kredita. Ovde se zahtevaju instrumenti obezbeđenja. Suština ove podele je da li davaoc kredita ima poverenje u dužnika ili nema. Prema upotrebi kredita: (a) opšti i (b) namenski. Domaće kredite odobravaju poverioci koji imaju domicil u istoj zemlji u kojoj je domiciliran i dužnik. cesiju potraživanja. Javne kredite odobravaju državne ili javne finansijske institucije i oni su budžetskog karaktera. poverenje nije dovoljno. Redovna kamata se plaća od roka početka korištenja kredita i obračunava se na iznos iskorištenog kredita. Prema načinu vraćanja: (a) jednokratni. Kod pokrivenog kredita. garanciju i hartije od vrednosti. Cilj im je da se pomogne određena budžetska aktivnost (izgradnja puteva. Oni se odobravaju u poljoprivrednim delatnostima i prilikom izvoza. Mogući su krediti sa subvencionom (povlaštenom) kamatnom stopom. dok inostrane kredite odobrava poverilac koji ima domicil u jednoj zemlji. hioteku. Korisnikova obaveza je da u obliku anuiteta redovno otplaćuje glavnicu kredita i plaća odgovarajuću kamatu. Prema vrsti obezbjeđenja kredita: (a) lične. kako bi se obezbedila od rizika nenaplate potraživanja. (c) amortizacioni. Jednokratni krediti se vraćaju u celini u ugovorenom roku. Kod ličnih kredita. Prema plaćanju kamate: (a) kamatne i (b) beskamatne. Specifičnost je da kamata može biti redovna i interkalarna. 6. Poverilac kao pokriće za odobreni kredit uzima lombard.). Interkalarna kamata se obračunava od početka korištenja kredita pa sve do roka početka vraćanja. Amortizacioni kredit se otplaćuje ravnomerno-godišnje ili polugodišnje. nego se odredjuje simbolična provizija. (b) pokrivene. 8.Bankarske kredite odobravaju bankarske organizacije i najviše su zastupljeni u praksi. To poverenje se odnosi na to da ce dužnik uredno. preduzeće ili fizičko lice. 13 . Zadružni krediti su povoljniji od bankarskih. U ovom slučaju kao poverilac se pojavljuje banka. korporacija. za razliku od obročnih koji se vraćaju prema unapred ugovorenim rokovima otplate pojedinih delova kredita. država. 9. poverilac se oslanja isključivo na poverenje dužnika. Kod beskamatnih kredita korisnik ne plaća kamatu. . u roku i u punom iznosu vraćati kredit. Kod ovih kredita korisnik plaća pored glavnice i utvrđeni iznos kamate. Zadružne kredite odobravaju zadruge svojim članovima u periodu kada im nedostaju finansijska sredstva. Banka od davaoca kredita zahteva pokriće. dužniku koji je domiciliran u drugoj zemlji.

Opšti krediti nemaju definisanju namenu. tj. (b) iskorišteni. (2) kratkoročni krediti za ostale namene. Namenski krediti se odobravaju sa striktno određenom namenom. Uslov je da klijent ima otvoren tekući račun. Fizičko lice može da skopi ugovor o trajnom nalogu. U korist tekućeg računa se knjiže sve uplate. Prema statistici: (a) odobreni. Prilikom odobravanja definiše se samo delatnost korisnika kredita. kojim će banka imati 14 . ako se odobri prekoračenje u iznosu 30000. (6) stambeni krediti uz subvenciju države. Recimo. tekući račun može biti aktivan i pasivan. Odobreni krediti imaju gornji limit do kojeg dužnik koristi kredit u određenom periodu. (5) vezani krediti na osnovu štednje ili položenog depozita. U skladu sa poslovnom politikom banka odobrava prekoračenje po tekućem računu u odgovarajućem iznosu. (3) dugoročni krediti za stanove (iz sredstava banke) (4) dugoročni krediti za automobile.00 RSD. a račun se zadužuje za sve isplate vezane za kupovinu robe. (a) Kredit po tekućem računu Kredit po tekućem računu je veoma razvijen oblik kreditiranja. ali samo u periodu u kome je taj kredit odobren. Dugoročni krediti stanovništvu su: (1) dugoročni namenski krediti (po osnovu deponovanih sredstava) (2) dugoročni krediti za ostale namene. Korisnik kredita ne mora odjednom u celini iskoristiti odobreni kredit. Rok vraćanja je do 12 mjeseci. Iznos zavisi od visine. Zavisno od toga da li komitent drži na računu svoja sredstva ili koristi kredit od banke. već to može vršiti u zavisnosti od potrebe. banka daje klijentu mogućnost da podigne jednu zaradu unaped.00 RSD. Iskorišteni kredit prestavlja stvarno iskorišteni iznos kredita u određenom vremenskom periodu. a korisnik podigne 10000. redovnosti i izvora primanja. odnosno imaju širok krug namene. uglavnom je to lična menica. Poverioc da bi odobrio namenski kredit traži da mu dužnik predoči dokument kojim se dokazuje namena traženog kredita. (3) dozvoljeno prekoračenje na tekućim računima. Kratkoročni krediti (ročnost do 1 godine) stanovništvu su: (1) kratkoročni krediti na osnovu deponovanih sredstava. 10. Fizičko lice mora da obezbedi instrumente obezbeđenja. Na iskorišteni iznos se plaća kamata. usluga i sl. (4) potrošački krediti (uz profakturu). Preko tekućeg računa se obavljaju sva knjiženja promena koje nastaju svakog dana. da prima zaradu na račun. Ove promene su vezane za transakcije izmenju banke i fizičkog lica. na ovaj iznos mu se obraČunava kamata. Podela kredita je prema klijentima (pravna i fizička lica) a u okviru ove podele prema roku trajanja na kratkoročne i dugoročne.

i da deponuje sredstva. Osnovna osobina ovih kredita jeste. na osnovu kojih će banka odobrena sredstva preusmeriti ka prodavcu dobara ili usluga. (b) Kredit na osnovu deponovanih sredstava Da bi fizčiko lice dobilo ovu vrstu kredita potrebno je da njegova mesečna rata ne prelazi 1/3 njegovih mesečnih primanja. Potrošački krediti na taj način utiču na povećanje životnog standarda stanovništva. Ukoliko se radi o dugoročnom.5 % kod subvencionisanih kredita do 25%. Komitentu banka vrši poslove blagajnika i komitent može da koristi u celini raspoloživa sredstva i to prema svojim potrebama. kao što smo već naveli. Visina depozita ili ličnog učešća je 30%. platne kartice. 15 .pravo da skida sa računa iznos mesečne rate po ovom kreditu. ili na račun prodavca na osnovu ugovora. sa depozitom ili bez njega. Mesečna rata ne smeju prelaziti 30% odnosno 50% mesečnih primanja ovo je obično kod auto kredita. najčešće hipoteku. odnosno tek nakon određenog vremenskog perioda će korisnik otplaćivati glavnicu. fizičko lice mora da obezbedi dodatne instrumente obezbeđenja. I komitenti i banka imaju koristi od ovog kredita. Iznos deponovanih sredstava tj. drugi oblik poslovnog odnosa sa bankom ukoliko je to od interesa za banku. iznosa i platne sposobnosti korisnika kredita. Rokovi vraćanja ovih kredita su od 12 pa I do 84 meseca. on ne mora stalno da razmišlja o uplati rate. a u posebnim uslovima manji ili veći što zavisi od poslovne politike banke. Kredit se uplaćuje na račun korisnika (račun otvoren u banci) . Kredit može biti odobren sa određenom namenom ili bez namjene. Otplaćuje se u jednakim mesečnim ratama. Obavezni depozit je 20% odnosno 100% od odobrenog iznosa kredita. Kamtna stopa se kreće u iznosu od 7. najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva. opreme za domaćinstva itd. koje je propisano od strane Narodne banke Srbije. Potrošački krediti se odobravaju uglavnom namenski. isključivo namenska. (v) Potrošački kredit Odobravaju ga banke stanovništvu radi kupovine trajnih potrošnih dobaraautomobila. tako da pored osnovne dokumentacije koja je potrebna za podnošenje kreditnog zahteva tj. štedni ulog u domaćoj ili stranoj valuti kod banke. pa čak i više. ako je depozitni kredit. Rok zavisi od namene. U ugovoru se može precizirati grejs period. dok dugoročni na period vraćanja preko 2 godine. Građanstvu se odobrava potrošački kredit pod uslovom da imaju otvoren tekućii račun u banci. na osnovu koje se utvrđuje kreditna sposobnost klijenta jesu i fakture. profakture. Kratkoročni se odobrava na period vraćanja do 12 mjeseci. da obezbedi ličnu menicu ili od 1 do3 žiranta u zavisnosti od visine kredita. Ukoliko je to namenski kredit podnosilac zahtjeva mora da raspolaže odgovarajućim dokumentima kojima dokazuje namenu korišćenja. zahteva ili računa. Tako što korisnik da nalog banci. Kredit na osnovu 100% depozita može biti dugoročni ili kratkoročni. nameštaja.Visina kamatne stope. i naknada za obradu zahteva reguliše se posebnim odlukama ( opšti i posebni uslovi).

Da bi se odobrio stambeni kredit klijentu. predugovora ili predračuna. Mesečna rata ne sme prelaziti 1/3 visine mesečnih primanja korisnika kredita U izuzetnim slučajevima. Ukoliko je kredit odobren na osnovu ličnog učešća.a sve u svrhu uredne otplate kredita. na osnovu koje se utvrđuje njegova kreditna sposobnost. Depozit se ne može povući ni po isteku ugovorenog roka ukoliko kredit nije vraćen. Banka daje kredite i za druge namene u skladu sa poslovnom politikom. odnosno već izgrađen stambeni objekat. Da bi se odobrio kredit kao i kod potrošačkog kredita. banka će oslobaditi namenski depozit.Instrumentima obezbeđena urednog vraćanja kredita i stavljanjem hipoteke na stan. Ugovorom o kreditu i ugovorom o zalogu depozita regulisu se oročena sredstva po osnovu kojih je kredit odobren . Visina depozita ili učešća se utvrđuje odlukom o odobravanju kredita za stambenu izgradnju. (d) Stambeni krediti Stambeni kredit je oblik dugoročnog kredita. odnosno puštanja kredita. U slučaju polaganja depozita odnosno novčanog zaloga u visini 10% ili više posto od iznosa odobrenog kredita. Pored hipoteke se uzima i lična menica. pored osnovne. Korisnik kredita. namenskog zaloga sredstava u domaćoj i stranoj valuti i to za namene sadržane u katalogu proizvoda. na osnovu ličnog učešća ili depozita ili bez njega. učešćem korisnik kredita učestvuje u kreditiranju. Kredit se odobrava na rok koji ne može biti duži od 5 godina. neopozivo oročava depozit na rok koji je jednak roku vraćanja kredita. potrebno je da donese potrebnu dokumentaciju. tada se lično učešće uplaćuje pre korišćenja. Korišćenje kredita vrši se isplatom u gotovom ili uplatom na račun prodavca na osnovu ugovora. Kada korisnik vrati kredit pre roka. koji se prosleđuje pravnoj službni na kontrolu I tek nakon izvršene kontrole može se ući u procese odobravanja 16 . može položiti depozit odnosno novčani zalog kao dodatni instrument obezbjeđenja kod banke na rok na koji mu se daje kredit u visini od 10% do 20% od iznosa odobrenog kredita. može se ugovarati i jednokratno dospeće kredita ukoliko za to postoje opravdani razlozi što se mora obrazložiti u odluci nadležnog kreditnog odbora. klijent je u obavezi I da dostavi izvod iz lista nepokretnosti. Ako je kredit odobren na osnovu depozita. i sklopljen ugovor o zalogu novčanog depozita. koji se odobrava na period vraćanja do 30 godina. kao i u interesu razvoja poslova sa stanovništvom. kuću ili drugu nekretninu koji su predmet kreditiranja obezbeđuje se uredno vraćanje kredita. klijent podnosi zahtev i dokumentaciju za sagledavanje i ocenu namene i iznosa kredita. fizičko lice kao korisnik kredita. Otplata je u jednakim mesečnim ratama. taj depozit se vraća klijentu na kraju roka otplate kredita . pre početka korištenja odobrenog kredita. Depozit se ne može povući ukoliko kredit nije vraćen u celosti. Korisnik neopozivo zaključuje ugovor o zalogu novčanog depozita na rok koji je jednak roku vraćanja kredita i sklapa sa bankom ugovor o zalogu novčanog depozita po osnovu kredita. na rok oročenja sredstava.(g) Krediti na osnovu namenskog depozita Ovi krediti se odobravaju stanovništvu po osnovu oročavanja i na osnovu njega.

radi se o otvorenoj štednji.5 do 6. Rok vraćanja je do 60 meseci. na osnovu predfakture i (ili) kupoprodajnog ugovora. Ovi krediti se odobravaju na duži vremenski period. obično je proporcionalni metod obračuna kamate. Rok otplate je maksimalno 30 godina. odnosno o mogućnosti raspolaganja ušteđenim sredstvima u svakom momentui i odobravanjem štednih namenskih i nenamenskih kredita. Isto tako kada se kredit odobri. a najduži 60 meseci 17 . (đ) Krediti za kupovinu automobila “OTP Banka” odobrava kredite građanima Republike Srbije za kupovinu automobila. Isplata za kupovinu putničkih vozila banka vrši prenosom sredstava na račun prodavca. uglavnom do trideset godina uz skladu za važećim procedurama isto tako opštim I posebnim uslovima. Krediti se odobravaju za kupovinu prve nekretnine I za ovu vrstu kredita mogu aplicirati klijenti koji imaju zaradu manju od 120. ako klijent ispunjava uslove. Korisnik kredita može da položi depozit. kupoprodajni ugovor overen u sudu se prosleđuju u pravnu službu na kontrolu I tek nakon toga se daje nalog sektoru sredstava da se sredstva isplate na račun investitora odnosno prodavca stambenog objekta. na osnovu ranijeg lošeg iskustva.00 RSD. Kamata za ove kredite obračunava se u skladu sa Odlukom o kamatnim stopama banke. Kamatne stope su od 4.kredita. a najmanji rok štednje za mogućnost podizanja kredita je 12 meseci. gde klijet odgovarajućom štednjom ostvaruje pravo na dobijanje odgovarnajućeg kredita. najmanje 3 meseca i da nisu stariji od 60 godina na dan otplate poslednje mesečne rate kredita. (e) Stambeni krediti uz subvenciju države Većina banaka u Republici Srbiji ima potpisan ugovor sa državom. Krediti ove vrste se uglavnom odobravaju za objekte koji poseduju upotrebnu dozvolu.000.000. (ž) Vezani krediti na osnovu štednje U katalogu proizvoda “OTP Banke” u skorije vreme pojavio se proizvod pod nazivom “Nova Štednja”. To je proizvod banke. Maksimalni iznos kredita za kupovinu automobila može iznositi do 800. Kredit mogu dobiti lica iznad 18 godina koja ispunjavaju sve uslove banke I lica koja neće biti starija od 65 godina u momentu otplate zadnje rate kredita. namenjen stanovništvu.00 RSD.2 posto.5% plus troškovi banke koji su u skladu sa opštim uslovima banke. i na taj iznos se ne obračunava kamata. založna izjava. Naime. Fizičko lice sam bira dužinu štednje. Visina mesečne rate i rok otplate zavise od neto ličnog primanja podnosioca zahteva. Kamatne stope su 4. ali sa tim da dr žava subvencioniše kredit na taj način što plaća kamatu ili deo kamate u prvih godinu I po dana I zadnjih pet godina otplate kredita. na osnovu koga sodobravaju klijentima stambeni krediti. Uslov za odobrenje kredita je stalni radni odnos na neodređeno vreme.

a pre sve I iznad svega da sve bude u skladu sa zakonskim propisima. PROCEDURE ODOBRAVANJA KREDITA I OBLICI OBEZBJEĐENJA Proces odobravanja kredita fiziČkim licima od strane poslovne banke podrazumeva poštovanja internih i eksternih akta banke. odnosno svih politika. koja nije visoka. adaptaciju i popravku stana ili kuće. (5) obima kredita. kupovinom kućnih aparate. (4) ročnosti kredita. “Finansijski menadzment”(knjiga 2. (6) korisnika kredita. kupvina poslovnih prostorija. Vunjak. (2) vrste kredita. pokretanje ili proširivanje vlastitog posla. 18 . 3 Prof dr Nenad M. (2) da troži kredit u skladu sa namenom. bele tehnike kupovina aranžmana za letovanje itd. Subotica1999 god. (3) da ispunjava posebne uslove za pojedine vrste kredita. rekonstrukciju. kao i ve}ći stepen sigurnosti ulaganja. kupovinu građevinskog zemljišta bez ili sa delimično izgrađenom građevinom. štede I na osnovu tog uloga ostvaruju pravo na kamtu. ali je opet neki prihod I omogućavaju da na taj način odgovoe na neke svoje zahteve. (3) namene kredita. jer se njime postiže veša korisnost i veća rentabilnost ulaganja uz veću kamatnu stopu. Postupak odobravanja kredita stanovništvu zavisi od:3 (1) izvora sredstava. 4.. kraći rok povraćaja kredita. pravila i procedura. poštovanje izvora za kreditiranje i ocenu kreditne sposobnosti klijenta. Ovo su inače krediti sa najpovoljnijom kamatnom stopom koja se kod nas kreće oko 5%.Ova vrsta kredita je veoma povoljna za klijente koji raspolažu sopstveno štednjom iz razloga jer na taj način se ostvaruje dvostruki dobitak. Za banku je veoma važno načelo efikasnosti ulaganje. ili druge svrhe u dogovoru sa bankom. Da bi se stanovniku mogao odobriti kredit potrebno je da je subjekt: (1) kreditno sposoban.Bankarske finansije). otplatu stambenog kredita u korišćenju uzteog kod neke druge banke. Kredit se može koristiti u sledeće svrhe: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) kupovinu nekretnina izgradnju stana ili kuće.

1 ps://www. rok otplate. (2) sopstveno učešće korisnika kredita. Klijent dolazi u kontakt sa kreditnim službenikom sa namerom da se raspita o uslovima za podizanje kredita. iznos kredita. Kreditni referent mora tražiti priliku da banci donese novi posao ne ograničavajući se samo na mogući kreditni odnos. pregled poslovnog plana za tekuću godinu za poslove kreditiranja. platne liste poslednja tri meseca za tražioca kredita. 4 Pogledati prilog br. pregled dospelih kredita. i posebne uslove. Uredno popunjene dokumente građanin predaje odeljenju teritorijalno nadležne filijale. podaci o radnom mestu. itd. penzioni čekovi za poslednja 3 meseca. skice. Planiranje aktivnosti se vrši na osnovu dugoročnih i kratkoročnih statističkih izveštaja. (4) Kopija ličnih karti žiranata i overa podataka za žirante (5) Izveštaj KB Ako je u pitanju investicioni kredit neophodno je priloŽiti investicioni elaborat.pdf 19 . planove. i svojeručni potpis tražioca kredita. šef odjeljenja kredita stanovništva banke i direktor direkcije plasmana i garancija. Banka ima propisanu proceduru odobravanja kredita koja počinje sa planiranjem aktivnosti-plasmani stanovištvu. overa podataka za garanta. iznosa. Zavisno od vrste kredita u rublici obezbeđenje kredita bira se instrument za obezbeđenje kredita. kao i o ekonomskom stanju porodice. namena kredita. predračune i sl.otpbanka. Da bi fizičko lice dobilo kredit neophodno je da u filijalu podnese sledeća dokumenta: (1) Zahtev za kredit (2) Foto-kopiju lične karte. namene i ročnosti. platne liste poslednja 3 meseca za garante odnosno 6 meseci. (3) Dokaz-overa podataka tražioca kredita ( konkretno se misli na zaposlenje). Uz zahtev za kredit tražilac kredita obavezno prilaže: fotokopiju lične karte tražioca kredita. Izveštaji koje treba uzeti u obzir da su pregled plasmana. i tada službenik mora da uveri klijenta da je izabrao najljubazniju i najkompetentniju banku u gradu. U zahtevu za kredit4 treba da su navedeni lični podaci o podnosiocu zahteva. izjava garanata. proračune. Klijent i kreditni saradnik trebaju da steknu međusobno poverenje i saradnju. overene podatke tražioca kredita.Potrebno je ispuniti opšte uslove (da li je tražilac kredita pravno sposoban da zaključi ugovor o kreditu sa bankom). crteže. Za ovu aktivnost su odgovorni šef odjeljenja kredita u centrali i direktori filijala. Znači da dokumenta koja će fiziko lice predati zavisi od vrste kredita. definisan program otplate.rs/PDF/Zahtev_za_kredit. Posebni uslovi se odnose na: (1) namenu upotrebe sredstava. fotokopiju lične karte garanta. (3) polaganje depozita i (4) instrumente obezbeđenja i vraćanja kredita. U zahtevu je potrebno popuniti i podatke o predloženim žirantima. o bračnom drugu i ostalim članovima porodice. ako je u pitanuju stambeni kredit. potrvrda o prebivalištu. predgled depozita i prava na plasmane.

vikendica) može poslužiti u naplati putem protesta menice. Pitanja su u vezi zanimanja podnosioca zahteva. Zahtev klijenta se protokoliše u knjigu protokola filijale. delatnost tog preduzeća. iznos 1/3 mesečnih primanja i iznos administrativne zabrane na platu. Ukoliko zahtev za kredit nije kompletan. ukupan radni staž podnosioca zahteva.3 Analiza kreditnog zahteva 7 Pogledati prilog br. . . kvalifikaciju. uverenje o plaćenom porezu. https://www. koja se vraća tražiocu kredita.otpbanka. Zahtev je kompletan ukoliko su priloženi svi obrasci i prilozi (prethodno spomenuti). U skladu sa pitanjima i odgovorima. Kreditni referent treba da pozove tražioca kredita na razgovor u cilju obezbeđenja svih potrebnih informacija za kvalitetnu analizu kreditnog rizika kao i da promoviše druge bančine proizvode i usluge.Imovinski položaj tražioca kredita podrazumjeva da se navedu podaci da li tražioc kredita poseduje imovinu koja nije predmet hipoteke ali u slučaju ne mogućnosti otplate kredita iz nepredvidivih okolnosti. nameni kredita. (5) da li je tražioc kredita bio uredan u otplati prethodnog kredita. (3) da li traŽioc kredita koristi kredite ili kreditnu karticu kod banke. zanimanje. stan. posao kojim se bavi (1) da li tražioc kedita i garanti imaju otvorene račune u banci. dokument o nameni korištenja kredita (predugovori. Nakon toga pristupa se analizi kreditnog zahteva na osnovu obrasca analiza zahteva za kredit6 i obrasca procena rizika. i urednost po obavezama (4) da li žiranti koriste kredite ili kreditnu karticu kod banke. bračni status i sl7. auto.rs/PDF/Potvrda_o_zaposlenju_i_visini_primanja. mestu podnošenja.pdf Pogledati prilog br. procenjuje se nivo rizika. tip preduzeća u kojem je zaposlen. da radni staž nije prekidao-(la) od _____ god. traženom iznosu i o nivou rizika. drugim riečima.4 Procjena rizika 20 . Danas je veoma malo dužnika spremnih da reduciraju svoj život prodajuci ličnu imovinu da bi izmirio obaveze.Finansijski položaj tražioca kredita podrazumeva da se vidi primarni izvor otplate. jesu li prihodi pojedinca dovoljni da se kredit otplati u celosti. ugovor o delu. ugovori. nivo obrazovanja. godina starosti. Na kopiji zahteva za kredit. (2) promet i saldo računa tražioca kredita u “OTP BANCI” ili izvod njegovog raČuna iz druge banke. Vrši se kontrola sledećih elemenata: .Profil tražioca kredita. radni staž u preduzeću. Ona može tražiocu kredita poslužiti da brzom likvidacijom dođe do sredstava za otplatu (akcije.). Obrazac za procenu rizika sadrži podatke o podnosiocu zahteva. kreditni referenti ce kontaktirati tražioca kredita radi dopune nekompletnog zahteva. kao i prosečna mesečna primanja u poslednja 3 meseca odnosno 6. profakture i sl.rešenje o invalidnini za poslednja 3 meseca. 5 6 Pogledati prilog br. Dokumentom overa podataka tražioca kredita-garante5 se potvrđuje (od strane preduzeća u kojem je zaposleni u radnom odnosu) da tražioc kredita je zaposlen u toj firmi. Zbog toga kreditni referent mora biti u stanju da proceni raspoloživu gotovinu i tekući prihod koji će biti adekvatan za servisiranje duga. starost. upisuje se broj protokola i datum prijema zahteva.

mogućnost obezbeđenja urednog vraćanja kredita kao i sve druge činjenice od značaja za donošenje odluke po zahtevu. U obzir se dakle. (3) izvrše upis hipoteke u korist banke. (2) izvrše potpisivanje menice i menične izjave.zašto je taj odnos nastao. Znači. a najkasnije 5 radnih dana posle održane sednice. da budu napisani jasno sadržani uslovi. Kreditni referent u Direkciji plasmana i garancija proverava usklađenost Priedloga odluke Kreditnog odbora filijale sa politikama i procedurama banke i Programom za upravljanje kreditnim rizikom i priedlog iznosi na Kreditni odbor banke. uzima se u obzir namena (poljoprivredni. kamati i roku otplate. prezentuju se podaci. Kreditni odbor Banke broji najmanje 5 članova bankarske struke. nego tražiti dodatno obezbijeđenje. Odluka mora biti napismeno. On se sastaje po potrebi. U predlogu se predlažu instrumenti obezbeđenja (zavisno od vrste.5 koji se odnosi na Kreditni predlog kreditnom odboru Pogledati prilog br.. sagledava se pravni odnos. rizik. (4) potpiše ugovor o depozitu. Zatim se daje kreditni priedlog kreditnom odboru 8. sredstva obezbeđenja.7 Ugovor o namenskom kreditu 21 . (5) dostava rešenja o administrativnoj zabrani obračunskoj službi preduzeća. Kreditni odbor odlučuje o odobravanju ili odbijanju zahteva za kredit9. Kreditni odbor ne mora odobriti niti odbtiti. Priedlogom se predlaže iznos kredita. uzima kupoprodajni ugovor. za kupovinu automobila). Ukoliko traženi iznos u zahtevu za kredit prevazilazi ovlaštenja kreditnog odbora. Kada je odobren kredit od strane kreditnog odbora kreditni referent obaveštava klijenta i poziva njega i žirante da: (1) izvrše potpisivanje ugovora o jemstvu. Nakon prethodno izvršenog postupka potpisuje se ugovor10. a najmanje 2 puta mesečno. visinu raspoloživih sredstava na tekućem računu kod banke. rok dospeća. stambeni. stepen zaduženosti u momentu podnošenja zahteva. i način 8 9 Pogledati prilog br. o visini. Kreditni odbor filijale broji najmaje 3 člana. kreditni odbor daje preporuku Nadzornom odboru u pisanoj formi za odobravanje zahteva.Kreditni odbori filijala su dužni redovno dostavljati zapisnike sa sednica keditnog odbora Sektoru kredita banke pre puštanja kredita u tečaj.Obezbeđenje kredita omogućava da se vidi da li su krediti stanovništvu obezbieđeni žirantima (jemcima). od kojih najmanje 1 član mora biti iz reda osnivača banke sa područja koje pokriva filijala. kod gradnje stambenog objekta sagledava se predračun radova. U ugovoru se preciziraju podaci o korisniku kredita. iznosa i ročnosti kredita) i obrazloženje. iznos.6 OB-0017/173 koji se odnosi na Odluku kreditnog odbora 10 Pogledati prilog br. Pismeni materijal sa sednice mora biti dostavljen članovima Kreditnog odbora zajedno sa pozivom najmanje 3 dana pre sednice. tj. Dakle. Na osnovu priedloga za kredit u pisanoj formi koji su sačinili stručni saradnici za kredite filijala. i kamatnu stopu. stručni saradnik za kredite u filijalama banke utvrđuje kreditnu sposobnost podnosioca zahteva uzimajuci u obzir naročito visinu zarade iz radnog odnosa. vriednost pokretne i nepokretne imovine koju tražilac kredita poseduje. odbor odlučuje o zahtevima za kredit.

(2) Menica na vlastito ime. Rešenje se izdaje na njegov zahtev. tj. Realna ili stvarna garancija je oblik garancije koji se izrašava u određenim materijalnim dobrima.”11 Rešenje o administrativnoj zabrani dužnika12 se izdaje u preduzeću u kojem je stanovnik u radnom odnosu. Poslednja aktivnost je arhiviranje. To mogu biti različite stvari veće vriednosti. (3) kreditno sposobna žirant.pdf 13 Pogledati prilog br.8 tps://www. Zbog toga banke prie zasnivanja kreditnog odnosa svesno i stručno procenjuju sve bitne elemente koji su značajni za pravovremeno vraćanje kredita.otpbanka. Ugovor obavezuje ugovorne strane.). web stranica www.otpbanka. iste će vratiti banci u roku od 5 dana. Za nju su odgovorni kreditni referent filijale. Svrha ovog rešenja je da preduzeće obustavi sa računa zaposlenog novčani iznos od ličnog dohodka (iznos rate kredita) tj.rs/PDF/Administrativna_zabrana_RSD. Izveštaji se dostavljaju eksternim i internim stranama. da uplati taj iznos na račun banke. Ova aktivnost je obavezna. uzima prvoklasni kolateral ili hipoteka na pokretnu ili nepokretnu imovinu.00 E se. (4) Za sve kredite koji prelaze iznos od 5000. Pošto su svi zahtevi ispunjeni i ugovor potpisan kredit se pušta u tečaj. s tim da se podaci odnose na žiranta koji je 11 12 Izvor-internet .com Pogledati prilog br. Sastoji se od arhiviranja svih dokumenata koji su potrebni za formiranje kreditnog dosijea. Lična garancija se javlja kao pravno jemstvo i kao aval. u skladu sa zakonom ili ugovorenim obavezama. raziličitim vrstama pokrića nastoje zaštiti od eventualnog rizika. Postoje dvie osnovne vrste garancija.9 https://www.otpbanka. potrebno je i dodatno obezbeđenje: (1) “Administrativna zabrana na platu. instrumenti obezbeđenja. U odjeljenju kredita stanovništvu u Direkciji plasmana i garancija se formiraju i proslečuju izveštaji o plasmanima zainteresovanim stranama. odluke o izmeni uslova mogu donieti isti organi koji su nadležni za odlučivanje o odobravanju kredita. Ukoliko to ne bude u mogućnosti. Banke se dakle. Ugovorom može biti precizirano da se posle mogu menjati uslovi. a to su lične i realne garancije. Pored pretodno spomenute potrebne dokumentacije. Prilikom odobravanja kredita svaka banka ne ćeli da se upušta u rizik da kredit neće biti vraćen na vrieme. Otplata kratkoročnog kredita se može produžavati najduže do 12 mjeseci počev od dana puštanja kredita u tečaj. novac i slično. kao dodatni instrument obezbeđenja kredita. Ukoliko se pojavi potreba za produženjem roka otplate kredita ili izmjenom ostalih ugovorenih uslova (kamata.rs/PDF/Administrativna_zabrana_EUR. Ona se obavlja po svakom pojedinačnom odobrenom kreditu.pdf 22 .vraćanja kredita. Preduzeće se ovim dokumentom obavezuje da će ukoliko zaposleni prekine radni odnos preneti zabranu novom poslodavcu i da će o tome pismeno obavestiti banku. Ugovor obavezuje i banku i korisnika. šef odjeljenja kredita u filijali odnosno Kreditni referent/šef odjeljenja kredita stanovništvu u Direkciji plasmana i garancija. rešenje o administrativnoj zabrani žiranta13 ima istu svrhu kao i administrativna zabrana dužnika. itd. Ne manje bitan dokument.

odlukom nadležnog odbora i ugovorom o kreditu (garanciji). Jemci će platiti iz celokupne pokretne ili nepokretne imovine. Ona služi kao instrument obezbeđenja naplate potraživanja od korisnika kredita. Ugovor se zaključuje izmedju “OTP Banke A.D. i to: (1) prvoklasni kolateral: oročeni depozit u domaćoj i stranoj valuti. ili poziva drugo lice (trasata) da izvrši tu isplatu. Ukoliko nisu plaćene 14 15 Pogledati prilog br. odnosno žiranta (zavisno koje je rešenje u pitanju) kao i overeni od šefa računovodstva. Ovlašteni službenik koji prima blanko mjenicu kao instrument obezbjeđenja naplate potraživanja. Ona u momentu izdavanja mora da sadrži punovažni potpis menićnog izdavaoca i druge poželjne sastojke.dužan da uplati ratu (odnosno preduzeće u kojem je zaposlen žirant) ukoliko to dužnik ne ispuni. neopozive garancije poslovih i međunarodnih razvojnih banaka i plemeniti metali založeni kod banke po osnovu ugovora o zalogu. kao i za naknadu troškova koje je poverilac imao u svrhu naplate duga. uključujući i administrativnu zabranu na redovna mesečna primanja. Aval predstavlja menično jemstvo. kojom se njen izdavalac (trasant) obavezuje da će u roku isplatiti određeni iznos.otpbanka. Potpisuje se i ugovor o jemstvu14. “Kao instrumente obezbeđenja plaćanja. banka može koristiti sve oblike obezbeđenja. (2) hipoteka na nepokretnu i zalog na pokretnu imovinu pod uslovom da je zaključen ugovor kojim je predviđeno da je banka jedini privilegovani poverilac koji ima osiguran interes po odnosnom zalogu i da je on neopoziv. Blanko menica označava poseban oblik buduće menice koja naknadnim ispunjenjem tek postaje punopravna hartija od vriednosti. Dužnik mora imati u nekim uslovima kreditno sposobna žiranta u zavisnosti od visine kredita. Menica je strogo formalna pismena isprava. Novi Sad” Filijala Sombor (kao poverioca) i korisnika kredita sa druge strane. Jemci mogu jemčiti do 50% svog iznosa. Ovi obrasci moraju biti potpisani od strane dužnika. vrijednosni papiri. Postoji više vrsta menica. zahtevat će da mu izdavaoc obezbedi meničnu izjavu/ovlaštenje da banka može popuniti blanko menicu u skladu sa uslovima sporazuma.rs ugovor o jemstvu Izvor podataka “OTP Banka”-Politika kreditiranja u Banci 23 . a avalist je lice koje jamči za meničnu obavezu nekog od meničnih dužnika. Oni se obavezuju za ispunjenje ciele obaveze za koju su jemčili.10 https://www. Kredit ne može biti pušten u tečaj dok se ne pribave instrumenti obezbeđenja u skladu sa politkom kreditiranja u banci. (4) čekovi i mjenice. (3) blanko potpisani i overeni nalozi platnog prometa komitenta. Sopstvena menica je hartija od vriednosti kojom njen izdavaoc obećava drugom licu (remitentu) da će mu po njegovoj naredbi on sam isplatiti određeni iznos novca u mestu i vremenu koji su u menici označeni. menica sa meničnom izjavom su obavezni instrumenti obezbeđenja plaćanja bez obzira na visinu kredita.”15 Blanko potpisani i overeni nalozi platnog prometa sa izjavom o blokadi računa komitenta. Ugovor potpisuju i jemci-platci koji se obavezuju da će ukoliko dužnik ne izmiri svoju obavezu po ugovoru oni isplatiti tu obavezu u roku.

odobrava različite postotke na vriednost kolaterala. Neophodno je da se pretpostave mogućnosti realizacije i okolnosti koje bi se mogle očekivati zbog ograničenosti trći{ta za ponuđeni kolateral. (a) Hipoteka Kredit u iznosu preko 5000. što se tiče zemljišta. raste. za banku prihvatljivog. Cilj obezbeđenja kredita je da pojača kreditnu sposobnost tražioca kredita. Procenu vrednosti kolaterala vrši od banke ovlašten procenitelj koji mora imati rešenje nadleznog suda da obavlja posla Ovlaštenog sudskog procenitelja imovine. npr. za kotirane akcije na tržistu. dok kod zemljišta se uzima u obzir koliko je daleko od urbanog naselja (sto je bli`e naseljenom mjestu. odnosno da se mora pribaviti ralana treći{na vrijednost ponuđenog kolaterala. Od ponuđenog kolaterala zavisi iznos vriednosti kredita: (1) garancija prihvatljivog osiguravajućeg društva ili poslovne banke 100% (2) depozit u RSD do 100% (3) depozit u stranoj valjuti (u zavisnosti od fluktuacije kursa) 80-100% (4) akcije (kotirane) do 65% (5) poslovne zgrade u zavisnosti od lokacije i namene zgrade do 65% (6) poslovna oprema (kapitalna dobra) u zavisnosti od stepena amortizacije (moralne i stvarne) do 50% (7) stambeni objekti u zavisnosti od lokacije do 80% (8) zemlji{te u zavisnosti od lokacije do 50% Kao što se vidi. stalno se mienja. To nije ni malo slučajno jer je to siguran plasman za banku. banka će odobriti manji postotak od iznosa depozita. Vrednost poslovnih zgrada i stambenih objekata zavisi od namjene i lokacije. gleda se da li je bliže naseljenom mestu ili ne. ukoliko je fiksna imovina manje otpisana (novija) ona ima ve}u vriednost. Isto tako.00 E ne može biti pušten u tečaj bez pribavljenog. zavisi recimo od vrednosti preduzeća čije se akcije prodaju na tržištu. Veoma bitno je da se prikaže realna slika o kolateralu. Menica se od graĐanina prinudno naplaćuje tek nakon provedenog izvršnog postupka i donošenja pravosnažnog rešenja o izvršenju. ovlašteni službenik banke pismeno će pozvati građanina (glavnog dužnika) i njegovog (ve) avaliste da izmire celokupni dospeli dug u roku od 8 dana. Logično je da će zgrada imati veću vrednost u centru grada nego na periferiji. dok će za stabilnu valutu odobriti iznos do 100% položenog depozita. Kod procene vriednosti imovine treba imati u vidu vlasništvo (1/1). a sve u svrhu da bi nivo rizika koji banka preduzima sveo se na minimum. veća je vriednost). Ako oni ne uplate dospeli iznos obaveze obezbeđenom menicom. kolaterala. pada. Na depozit u domaćoj valuti i garanciju banke ili osiguravajućeg društva banka odobrava do 100% vrednosti. tj. novac je već kod banke.sve dospele obaveze prema banci. a i ima polisu osiguranja koju će sigurno naplatiti. ovlašteni službenik će popuniti menicu nedostajućim bitnim elementima. Ovlašteni službenik će dostaviti pravnom zastupniku banke pravilno popunjenu menicu i odgovarajuću prateću dokumentaciju radi pokretanja izvršnog postupka u cilju sudske prinudne naplate menice iz odgovarajuće imovine u vlasništvu građanina i njegovog avaliste. Ukoliko je kurs neke valute koju je klijent ponudio nestabilan. nije isto da li se zgrada nalazi u centru grada ili na periferiji. 24 . Ukoliko je bliže naseljenom mestu zemljište će imati veću vrednost kao kolateral. stepen otpisanosti (ukoliko se radi o fiksnoj imovini) i lokaciju (zemljište i objekti). banka. odnosno. Prilikom izbora koleterala prednost šće imati lako utuživa imovina vlasnika.

Postoje slučajevi da se na istoj nekretnini zasnivaju hipoteke u korist poverilaca. Za obezbjeđenje uredne otplate služe oročena sredstva po osnovu kojih je kredit i odobren. Dužnik se obavezuje i da će se za vrieme trajanja založnog prava uzdržavati od svih radnji kojim bi umanjili vriednost založenih stvati. On se. Vlasnik imovine ima pravo da otuđi imovinu dok traje zaloga. Zakonom o obligacionim odnosima regulisano je da izjava dužnika da u slučaju da poveriočevo potraživanje ne bude namireno o dospelosti. osiguravajuća kuća vraća banci sredstva od odštete. Veoma je bitno praviti razliku između ugovora o zalogu novčanog depozita i ugovora o oročenom depozitu. Dužina osiguranog perioda mora odgovarati dužini otplate kredita. dakle. Sa bankom sklapa ugovor o zalogu novčanog depozita po osnovu kredita na rok koji je jednak roku vraćanja kredita. Karakteristično je da se pravo vlasništva na založenu nekretninu ne menja (dok traje kredit). prodati ili je zadržati za sebe. nego se vlasniku ograničava pravo raspolaganja tom nekretninom. Zaklju~eni sporazum predstavlja osnov za namirenje potra`ivanja povjerilaca. obavezuje da neće raditi niti pravne niti fizi~ke radnje koje bi umanjile vriednost zaloge. osnosno popisom založnog prava na pokretnim stvarima dužnika obezbiedi novčano potra`žvanje povjerioca. Sporazumom se obavezuje dužnik da založene nekretnine i pokretne stvari neće otuđivati ni opterećavati bez pismene saglasnosti poverioca do izmirenja svih obaveza po kreditu. (b) Zalog kao instrument obezbeđenja kredita Zakonom o izvršnom postupku i Zakonom o obligacionim odnosima je reguisano zasnivanje zaloŽnog prava na pokretnim stvarima. kod kupovine automobila na kredit banka propisuje da automobil preko određenog iznosa mora imati kasko osiguranje na banku.16 Zakonom o izvršnom postupku data je mogućnost zaključivanja sporazuma pred sudom kojim se utvrđuje postojanje potraživanja. a uz saglasnost dužnika. Kod ugovora o zalogu novčanog depozita banka je jedini privilegovani nosioc prava na 16 Izvor informacija “OTP Banka”-politika kreditiranja u Banci oznaka 25 . Pravo zaloge se realizuje tako što se u visini odobrenog kredita uknjižava u zemljišne knjige pravo vlasništvo poverioca nad nepokretnom stvari. Recimo. Sudu se odmah podnosi prijedlog za izvršenje. pa se time skraćuje procedura naplate duga za ceo parnični postupak. Za odobrenje potrošačkog kredita korisnik neopozivo zaključuje ugovor o zalogu novćanog depozita. Osnovni instrumenti obezbeđenja kredita plasiranih fizičkim licima bez obzira na namenu su menice i jemstvo fizičkih ili pravnih lica. Red prvenstva založnih prava više povjerilaca određuje se prema danu prijema priedloga u sudu. po unapried određenoj ceni. vrieme njegovog dospeća i saglasnost stranaka da se uknjižbom založnog prava na nepokretnostima. U slučaju krađe. odštete.Svaki kolateral u obliku fiksne imovine mora biti osiguran od strane za banku prihvaćenog osiguravajućeg drustva pri čemu se banka mora uveriti da će joj buduće naknade za gubitak biti isplaćene. založena stvar prelazi u svojinu poverioca i da je poverilac može. ali i tada banka kao poverilac ima pravo naplate bez obzira na promenu vlasništva. Za kredit gde se pojavljuje hipoteka kao instrument obezbeđenja. poverilac osigurava svoj kredit saglasnošću dužnika na pravo zaloge nad nepokretnom imovinom.

i oni se pojavljuju kada su u pitanju veći iznosi kredita.D. predračun i instrumenti urednog vraćanja kredita. Ukoliko je banka garant. Kod ugovora o oročenom depozitu po sudskom postupku banka ne mora da bude prva na listi namirenja svojih obaveza. projekat sa premerom i predračunom radova. može položiti depozit odnosno novčani zalog kao dodatni instrument obezbeđenja kredita kod banke na rok koji mu se daje kredit u visini od 10% do 20% od iznosa odobrenog kredita. Kod stambenog kredita kao instrument obezbeđenja urednnog vraćanja kredita je: (1) za kupovinu stana ili kuće: kupoprodajni ugovor. Banka može prihvatiti i jemstvo pravnog lica u kom slučaju će njegova kreditna sposobnost biti ocijenjena u skladu sa odgovarajućim kriterijumima poslovne politike banke. 26 . ukoliko ta (druga) banka ne ispuni svoje obaveze po datoj garanciji. kojom se bezuslovno obavezuje da će izvršiti plaćanje po garanciji koju je dala druga banka. roka vraćanja zavisi i koji ce instrument obezbeđenja banka zahtevati od fizičkog lica da bi mu odobrila traženi iznos kredita. SRBIJA” u slučajevima kupovine novog automobila i kredita ija visina prelazi 400.00 RSD. ona se tom garancijom obavezuje da će izmiriti obavezu po kreditu ako to ne učini glavni duŽnik. Korisnik kredita. Ali. iz priloženog se vidi da u zavisnosti od namene kredita. ovi oblici se reše pojavljuju kod fizičkih lica.novčani depozit. dovršenje i adaptaciju stambenog objekta: vkasnički list. građevinsku dozvolu i instrumente obezbeđenja vraćanja kredita. (2) hipoteka na nekretninu u sluČaju koriŠtenja kredita u stambene svrhe. (2) za izgradnju. to može da bude i neko drugo lice ili preduzeće.000. pre početka korištenja odobrenog kredita. kopiju plana parcele. Moze zahtevati i garanciju od neke druge banke. Dakle. Banka mo`e dati i supergaranciju drugoj banci. (3) Žiranti u zavisnosti od koriŠtenja sredstava. te polisa kasko osiguranje vozila vinkulirana u korist “OTP BANKE A. menice korisnika kredita i menice jemaca. iznosa. Kod “Nove štednje” instrumenti za osiguranje kredita su: (1) produžavanje štednog uloga na period vraćanja kredita uz mogućnost preklapanja ostatka duga po kreditu sa iznosom oroĆenja. Za pojedine oblike kredita banka moŽe zahtevati garanciju ne samo od fizičkog lica. Kod kupovine automobila na kredit kao instrument obezbeđena kredita potrebno je zaključiti ugovor o jemstvu sa najmanje dva kreditno sposobna jemca-platca.

Ovi sistemi su se kasnije proširili na sve delove svieta. Izdaju ih specijalizovane trgovačke kuće. Kreditna kartica se obično definiše kao mali komad kartona ili plastike koji sadrži neko sredstvo za identifikaciju (recimo potpis). Za razliku od standardne i kartice sa bar kodom one imaju solidniju za{titu od rizika.5. ali su takođe slabe zaštite od rizika zloupotrebe. 17 Izvor podataka “OTP BANKA” . Kreditne/debitne kartice mogu se ukrasti od njihovih vlasnika i onda zloupotrebiti. poput naftnih kompanija i lanaca hotela. indentifikuju se preko čitača magnetnog zapisa na kartici. Mnoge banke koje su organizovale sisteme kreditnih kartica na lokalnoj ili regionalnoj osnovi odlučile su da pristupe velikim nacionalnim sistemima pošto se obim usluga (ishrana i smeštaj.1 Vrste kreditnih kartica Sve novčane kartice se mogu podeliti na: (1) Standardne katrice koje služe kao indentifikaciono sredstvo. naknadno plaćanje za kupljene proizvode i usluge putem otplate kredita do odobrenog raspoloživog iznosa a u skladu sa ugovorenim limitima i kreditnom sposobnošću korisnika”17. ali su slabe od zaštite rizika zloupotrebe (2) Kartice sa Bar kodom. kada su pojedine firme. Na tom medijumu se nalaze podaci o korisniku kartice i o samoj kartici. Slično tome. koji je pokrenula Bank of America iz Kalifornije 1959. specifične su po grafi~kom dizajnju. Gubici zbog zloupotrebe plaćanja kreditnim/debitnim karticama od strane trgovaca su značajni. Prvi bankarski sistem od nacionalnog značaja bio je BankAmericard. (3) Kartice sa magnetnim zapisom su u širokoj upotrebi. Ove kartice se indentifikuju preko optičkih čitača bar kodova. a trgovci koji primaju plaćanja kreditnim/debitnim karticama mogu prevariti potrošača i ne isporučiti mu robu (na primer. Kartica je opremljena magnetnim ili mikroprocesorskim medijumom. Ovakve kreditne kartice mogle su da se koriste samo u prodajnim/uslužnim objektima kompanije koja ih je izdala. kao i kupovina u prodavnicama) širio. Njihova upotreba značajno je povećana nakon II svjetskog rata. počele da ih izdaju svojim potrošačima. godine. samim tim i kod nas se primjenjuje. izdavanje kreditnih/debitnih kartica sve se više kontroliše kako bi se smanjila zloupotreba i prevara od strane vlasnika kartica. 5. kod naručivanja preko telefona). “Platna-kreditna kartica je bankarska kartica iz porodice MasterCard I VISA i vezana je uz kreditini racun odobren od strane banke te omogućava podizanje gotovine. KREDITNE KARTICE U FUNKCIJI KREDITNIH POSLOVA SEKTORA STANOVNIŠTVA Kreditne kartice pojavile su se u Sjedinjenim Državama tokom 1920–ih godina. Zbog toga se vrši oštra selekcija trgovaca koji će dobiti ovlašćenje da primaju plaćanja putem kreditnih/debitnih kartica.procedura odobravanja kreditne kartice oznaka 27 .

28 . ćime bi bio izložen krađi novca. Ukoliko prodavnica u kojoj kupac kupuje robu ili uslugu ne prima MasterCard. čak i od nekoliko desetina mega-bajta. Putem njenog čipa se može memorisati veliki broj podataka. (5) Laserske kartice su nastavak smart kartice. Sam pojam debitna kartica znači da ona omogućava plaćanje do iznosa na kartičnom računu. bankama. MasterCard je lider na tržištu platnih kartica. Jedna od prednosti je {to se gotovina može podići u bilo kojoj zemlji na bankomatima gde se nalazi znak Maestro i MasterCard. a i u svetu. Ukoliko je u nekoj drugoj zemlji druga valuta. (3) GodiŠnja članarina (4) Ukoliko preduzeće organizovano isplaćuje plate radnicima preko tekućih računa kod “OTP Banke”. U Evropi ima preko 70% tržišnog učesća. su {iroke primjene i imaju integralno kolo za za{titu memorije visokog kapaciteta. Platna katrica “OTP Banke” se može koristiti na preko 17 miliona prodajnih mesta u zemlji i svetu. Korisnik ove usluge ne mora da nosi sa sobom gotovinu. Korisniku je gotovina uvek na raspolaganju. konverzija se vrši automatski na mjestu plaćanja ili podizanja gotovine. ili banci i onda izvršiti željenu kupovinu. može podići gotovinu na najbližem bankomatu.  BUSINESS MasterCard I VISA karticu. (a) Maestro kartica Maestro kartica je debitna kartica. lice koje je ukralo karticu ne mo`e podi}i gotovinu sa korisnikovog ra~una. Zaštita od zloupotrebe se postiže stavljanjem otisaka prsta na čipu kartice. Maestro MasterCard “OTP Banke” su međunarodne platne kartice. (2) Popunjen zahtev za izdavanje platne kartice. “OTP Banka” je ušla u porodicu MasterCard Europe I VISA u okviru kojeg u banci postoje 3 tipa platnih kartica:  MAESTRO debitnu platnu karticu. Ukoliko korisnik nije nekome rekao indentifikacioni broj. Uslovi potrebni za dobijanje Maestro kartice: (1) Otvoren tekući račun na najbližem šalteru “OTP Banke”. Koriste se pored novčanih transakcija i u zdravstvu. i za kupovinu robe. bez kreditiranja korisnika kartice. što znači da su prihvaćene i u zemlji. Imaju veću memoriju u odnosu na smart.(4) Smart kartice. Može se koristiti za podizanje novca na pošti. banka radnicima izdaje besplatno Maestro kartice. Platna kartica vezana je za tekući račun njenog korisnika. javnim i socijalnim ustanovama za personalne podatke klijenta. tj. odnosno pametne kartice. Prihvata se u svim trgovinama i bankomatima u zemlji i u svetu. pod uslovom da je na njima istaknut znak maestro.  STANDARD MasterCard I VISAkreditnu karticu.

29 . U mre`i drugih banaka je minimum 1. To je broj koji se dodjeljuje korisniku platne kartice. Za kupovinu robe ili usuga provizija se ne pla}a. a ima funkciju elektronskog potpisa pri plaćanju roba/usluga ili podizanja gotovine na bankomatima. Prilikom podizanja gotovine.korisnik je dužan da izmiri sav utrošeni iznos iz prethodnog mjeseca do datuma u narednom mjesecu koji banka odredi. Prilikom podizanja gotovine kao i priilikom pla}anja roba ili usluga sa debitnom karticom postavlja se limit od 500. sto u prevodu znači lični indentifikacioni broj. Ukoliko korisnik `eli da promijeni dnevni limit potro{nje. Maestro kartica Svaka kartica sadr`i PIN kod.5%. Slika broj 3.Slika broj 2. Ukoliko korisnik izgubi debitnu karticu. potrebno je i pla}anje ~lanarine u iznosu od 50 KM. on treba da istog momenta banci prijavi nestanak banka }e odmah blokirati upotrebu platne kartice. Korisnik pla}a proviziju za kori{tenje platnih kartica. korisnik pla}a različit iznos provizije. (b) Standard MasterCard Standard MasterCard je me|unarodna platna katrica koja se prihvata u svim trgovinama i na svim bankomatima u zemlji i u svijetu koji imaju istaknut znak za MasterCard.00 KM. Limit za podizanje gotovine je postavljen da bi se korisnik za{titio od kra|e ili gubitka kartice. Ukoliko do|e do zloupotrebe kartice u periodu nakon sat vremena posle prijave. u zavisnosti od lokacije. potrebno je da se obrati korisničkom servisu. Kreditna kartica – omogu}ava kori{tenje sredstava sa karti~nog ra~una koja korisnik trenutno ne posjeduje na svom računu. Na prijemnim mjestima “Nove Banke”. korisnik pla}a proviziju 1% ili minimalno 2 KM. PIN kod potiče od engleske riječi Personal Identification Number. Pored otovorenog ra~una u banci i podnijetog zahtjeva za izdavanje kreditne kartice. Standard MasterCard Kreditna kartica može funkcionisati na dva principa: (1) Charge kartice ( punjenje) . korisnik snosi tro{ak.

12 OB 0016-126 Izjava 30 . a neizmireni iznos se otplaćuje narednih mjeseci u sukcesivnim ratama. s tim da korisnik u odre|enom periodu mora upatiti odre|eni iznos. koji ve} slede}eg dana mo`e koristiti. Korisnik mora da polo`i depozit u iznosu 1/10 od odobrenog kreditnog limita. Za podizanje gotovine na {alterima banaka i bankomatima kamata se obračunava od datuma podizanja gotovine. Novac koji je uplatio kao minimalnu uplatu. koja je ujedno i aministrativna zabrana18 na primanja klijenta ukoliko ne bude izmirivao svoje obaveze prema “Novoj Banci”.19 18 19 Pogledati prilog br. Minimalna zahtijevana uplata .(2) Revolving (obnavljanje. zajedno sa preostalim neutro{enim iznosom na kreditnoj kartici je na raspolaganju za dalje kori{tenje.500-10. a koji je dužan da uplati na svoj kartični račun do datuma naznačenog na izvodu. Uslovi za dobijanje kreditne katrice ovog tipa su : (1) popunjen zahtjev za izdavanje platne kartice (2) Da je podnosilac zahtjeva u radnom odnosu. ponavljanje) .5%/15% redovna.dio iznosa koji je korisnik potrošio svojom kreditnom karticom u toku mjeseca. Na prijemnim mjestima “Nove Banke” provizija u minimalnom iznosu od 1% odnosno 2 KM. sto zna~i da iznos koji korisnik utro{i u toku mjeseca ne otpla}uje odmah. on ih mo`e podi}i posle kori{tenja kreditne kartice. Svaki `irant treba da predlo`i potvrdu svog preduze}a koja je ujedno i administrativan zabrana.11 OB 0016-114A Potvrda Pogledati prilog br. Na ku}nu adresu se dostavljaju izvodi. kako bi mu bio automatski odobren iznos dozvoljenog limita potrošnje za sledeći mjesec. Posebna pogodnost priikom kori{tenja kartice je to {to se za kupljenu robu ili pla}enje usluge ne obračunava kamata u teku}em i u narednom mjesecu do roka za uplatu minimalnog zahtjevanog iznosa. Za depozit od 300 KM. i to na terminalima drugih banaka. Za podiznaje gotovine pla}a se provizija. On pola`e depozit u iznosu od 150 do 1000 KM. Korisnik je du`an da do 22. a “Nova Banka” s njima zaključuje Ugovor o jemstvu. Ova sredstva korisniku ostaju na raspolaganju. Depozit je polo`en za vrijeme kori{tenja kartice. koji }e preuzeti obaveze po kreditnoj kartici u slučaju da ih korisnik ne izmiri. @irant mo`e da bude i preduze}e u kojem je zaposlen podnosioc zahtjeva. minimalo 1. U tom slučaju preduze}e izdaje Izjavu kojom garantuje za njihove obaveze. Banka na iznos depozita odobrava 10 puta ve}e kredite. u mjesecu uplati 5% potro{enog iznosa od prethodnog mjeseca i plus kamate i provizije za kori{tenje kartice.000 KM. a zatezna je 22%. a cijena ove usluge je 3.5 KM mjesečno. {to se dokumentuje potvrdom preduze}a. (3) Dva `iranta. ili u preduze}u koje on posjeduje. Zna~i kredit se kre}e u iznosu od 1. Standard MasterCard je postavljena na revolving principu. u zavisnosti od odobrenog limita potro{nje. odobrava se limit do 3. ve} u nekoliko mjese~nih rata. Iznos kamate je 13.korisnik izmiruje samo dio potrošnje iz prethodnog mjeseca do datuma u slijedećem mjesecu koji odredi banka.000 KM. tj.5% odonosno 5 KM.

(5) dozvoljeni minus po osnovu poslovanja preko transakcionog računa platnog prometa korištenjem Business MasterCard.00 KM. Business kartica je pravi poslovni potez. Uslovi za dobijanje Kartice: (1) da je firma registrovana za djelatnost koju obavlja. Banka klijentu šalje obavjestenje – izvod o troškovima nastalim korištenjem Business kartica izdatih korisnikovoj firmi u Bosni i Hercegovini i svijetu. akceptnih naloga ili virmana za plaćanje dobavljaču postaje suvišno. a biće skinuti sa korisnikovog računa platnog prometa.000. (2) da uspješno posluje. Kori{tenjem poslovne kartice “Nove Banke AD” }e se značajno olak{ati svakodnevno poslovanje firme. (4) maksimalno pojednostavljuje plaćanje roba i usluga potrebnih firmi. Bussines MasterCard Klijent nema potrebe da podiže akontacije i nosi gotovinu na službeno putovanje. Za 20 Pogledati prilog br. te podizanje gotovine.000 bankomata širom svijeta . na adresu koju korisnik odredi. (2) podizanje gotovine u svim bankama u svijetu koje prihvataju MasterCard kartice.Prilikom polaganja depozita korisnik zaklučuje sa bakom Ugovor o oročenom depozitu 20 (v) Business MasterCard Business kartica (poslovna kartica) je sredstvo za bezgotovinsko pla}anje roba i usluga za potrebe klijentove firme. Za navedene iznose će biti terećen račun klijentove firme o čemu korisnik bude obaviješten na prvom izvodu. odnosno 50. (3) može se koristiti na preko 17. Korišćenje Business kartice podrazumjeva jednokratno plaćanje upisnine (naknade za otvaranje računa) u iznosu od KM 100 i godišnje članarine za prvu izdatu karticu u iznosu od 75. 13 OB 0016-145 Ugovor o oro~enom depozitu 31 . Dovoljno je platiti karticom potrebnu robu ili uslugu kod trgovca koji prihvata MasterCard kartice uz prilaganje popunjene narudžbe sa izjavom.00 za svaku narednu). Sve troškove koje napravi biće mu obračunati u konvertibilnim markama i prikazani na izvodu firme.000. Slika broj 4. niti da vrši konverziju novca u valutu zemlje u kojoj se nalazi. Popunjavanje mnogobrojnih obračunskih čekova. Business MasterCard se može koristiti za: (1) podizanje gotovine na svim bankomatima u Bosni i Hercegovini i svijetu koji nose oznaku MasterCard.000 prodajnih mijesta i preko 4.

5%. postojeći dug se preknjižava na konto dospjelih kredita. Na prijemnim mjestima “Nove Banke” minimalan iznos je 1% ili 2.plaćanje roba ili usluga banka ne naplaćuje naknadu. Ukoliko korisnik dozvoljenog minusa ne izmiri dug u dogovorenom roku. odnosno ne dovede saldo na svojim računima platnih transakcija u stanje pozitive. Banka odobrava dozvoljeni minus maksimalno do iznosa od 10.000. Kamata će se obračunavati i naplaćivati mjesečno i za obračunati iznos će se automatski zaduživati namjenski transakcioni račun platnog prometa korisnika prekoračenja. 32 .00 KM.00 KM. Rok vraćanja ugovorenog dozvoljenog minusa ne može biti duži od 12 mjeseci računajući od datuma potpisivanja Ugovora o dozvoljenom minusu. zaračunava se naknada po tarifniku “Nove Banke”.94% godišnje. “Nova banka” će odobriti dozvoljeni minus pravnim licima i preduzetnicima koji imaju transakcione račune platnog prometa i Business MasterCard platnu karticu kod banke i posluju preko transakcionih računa ostvarujući značajniji promet. Naredno korištenje dozvoljenog minusa može se odobriti tek po podnošenju novog zahtjeva. Kamata na dozvoljeni minus iznosi 12. U mreži drugih banaka je minimlan iznos naknade 1. a za podizanje gotovine van mreže banke. a nakon izmirenja obaveza po prethodnom dozvoljenom minusu.

. da 9. Potpisivanje ugovora Obrada podnesenog Zahtjeva. otvaranje kartičnog računa i prosledjivanje Zahtjeva 33 . . Upoznavanje korisnika sa op{tim pravilima i uslovima kreditne kartice Korisnik donosi odluku ne-kraj da 3. 7. Planiranje aktivnosti 2. 11. Odluka o podnesenom zahtjevu od strane kreditnog odbora filijale ne-kraj Kompletiranje kartičnog dosijea 10.8. Podno{enje Zahtjeva za izdavanje kreditne kartice . 4.2.5. Zahtjev kompletan ne-vra}anje na korak 2 Analiza zahtjeva da Prijedlog za izdavanje kreditne kartice 5 6. Procedure odobravanja kreditnih kartica Dijagram toka aktivnosti: početa k 1.

Tada nije potrebna administrativna zabrana `iranta. Mogu}e je da korisnik polozi depozit u visini dozvoljenog limita potro{nje. U slede}oj rubrici se unose podaci o stalnom zaposlenju i prihodima. Slede}i korak je da se potencijalni korisnik upozna sa uslovima i pravilima izdavanja i kori{tenja kartice na osnovu poslovne politike banke. Slede}i korak je kreditni prijedlog kreditnom odboru za izdavanje kreditne kartice. U tom slučaju se u zahtjevu za izdavanje kreditne kartice naznačava da }e korisnik svoj dug prema banci obezbijediti punim depozitom. stručnoj spremi zaposlenog. njegovom zvanju. Zahtjev sadr`i i potpise podnosioca (i kako }e potpis izgledati na kartici). Pored zahtjeva za dobijanje kreditne kartice podnosi se i kopija lične karte tra`ioca i predlo`enih jemaca. U polju lični podaci se unosi matični broj. Kreditni odbor odobrava ili odbija Zahtjev za izdavanje kreditne kartice. ulica i broj i telefon. Ukoliko primanja glavnog du`nika nisu u skladu sa uslovima za izdavanje kreditne kartice. Ukoliko je kreditni odbor filijale odobrio zahtjev. i/ili imovinu kojom }e garantovati otplatu kredita. administrativna zabrana na svoja primanja. Provjerava se i da li tra`ioc kreditne kartice i jemci imaju otvorene račune u banci. kao i administrativne zabrane dva jemca. Maesto ili Business). pol. Poslednju rubriku popunjava banka i potpisuje radnik koji je primio zahtjev i predsjednik komisije. da li ima debitnu karticu kod banke i kvalitet ponu| enih kolaterala. Na osnovu prilo`enih instrumenata obezbje|enja kreditni odbor procjenjuje kreditnu sposobnost potencijalnog korisnika kreditne kartice. mjesto i datum ro| enja.centrali na obradu Banka vr{i planiranje aktivnosti u Centrali za utvr|ene periode i prosle|uje izvje{taje upravljačkoj strukturi i filijalama. ime i prezime. Peta rubrika pokazuje podatke o imovini. Korisnik podnosi popunjen i ovjeren obrazac zahtjeva za izdavanje platne kartice21. Referent u filijali upoznaje potencijalnog korisnika da mora imati stalne prihode. da podnosilac zahtjeva mora imati otboren teku}i račun i da polo`i depozit. Na osnovu predočenih informacija potencijalni korisnik donosi odluku o podno{enju zahtjeva za idavanje platne kartice. Ova rubrika mora da bude ovjerena od strane firme u kojoj je podnosilac zahtjeva zaposlen. ukupnom radnom sta`u i sta`u u firmi. Analizom zahtjeva se provjerava kreditna sposobnost tra`ioca kreditne kartice. 21 Pogledati prilog br. Radnik koji radi na poslovima platnih kartica filijale odla`e zahtjev za izdavanje kartice i administrativne zabrane u poseban omot radi pripreme i analize kreditnog prijedloga za kreditni odbor filijale. Ukoliko je zahtjev kompletan slijedi analiza zahtjeva. iznos ličinih primanja tra`ioca i jemaca. predsjednik kreditnog odbora potpisuje zahtjev u predvi|enu rubriku. promet i saldo računa tra`ioca i jemaca. Slede}a rubrika se odnosi na preporuke. U ovoj rubrici su prikazani podaci o nazivu firme. Administrativna zabrana treba da bude ovjerena i potpisana od strane preduze}a u kome je zaposlen. koje su su tako|e ovjerene.14 Zahtjev za izdavanje platne kartice “Nove Banke” 34 . procedura i upustava. mjestu firme. broj lične karte/paso{a i bračno stanje. i da li se radi o osnovnoj ili dodatnoj kartici. U zahtjevu treba naznačiti za koju vrstu kartice se podnosi zahtjev (Standard. dr`ava. U tre}oj rubrici se unose podaci o stalnom prebivali{tu-mjesto. kreditni odbor mo`e da smanji dozvoljeni limit potro{nje. izra`eno i vrijednosno. Veoma je bitno provjeriti i da li je fizičko licetra`ioc kartice kreditno zadu`eno. nazivu radnog mjesta i mjesečnim primanjima.

Referenti platnih kartica unose podatke o korisniku kartice u aplikaciju za rad sa platnim karticama. Kada tra`ioc i jemac sve to izvr{e.Kada se zahtjev odobri referent platnih kartica poziva tra`ioca i jemce da izvr{e potpisivanje ugovora o jemstvu. tra`ioc potpisuje ugovor o kori{tenju kreditne kartice. 35 . Na taj način se formira dosije korisnika platnih/kreditnih kartica. upisuje broj zahtjeva. potpi{u mjenice i mjenične izjave i ugovor o depozitu i dostave dokaz o uplati depozita. datum uno{enja zahtjeva i arhivira u ko{uljicu. Arhivirani zahtjev se ula`e u ko{uljicu zajedno sa administrativnim zabranama ili uplatnim listi}ima.

Trgovac podnosi podatke o kreditnoj/debitnoj kartici i vrednosti kupljene robe svojoj poslovnoj banci. Iz svega proizilazi da su novi oblici distribucije bankarskih usluga: (1) POS sistemi. Finansijski menad`ment. u smislu distribucije bankarskih usluga. a služi za prihvat plaćanja platnom karticom. Poslednjih nekoliko godina pored svake banke ili na va`nijim lokacijama u gradu mo`emo vidjeti bankomate. 1999. S’ bar kodom se optičkim čitačom očitava {ipkasti kod koji je utisnut na artiklu-ambala`i robe. Kada se ubaci kartica u bankomat. tako da ako neko koristi ukradenu karticu mo`e da bude uhva}en na taj način. Vunjak. Danas u skoro svim prodajnim mjestima koristi se kao standardni ure|aj POS terminala optički čitač BAR kod. Bankomate banka primjenjuje u poslovanju sa stanovni{tvom. vr{i direktno zadu`enje računa kupca i stabilizuje depozitni potencijal banke. Subotica. pola`u depozit i u bilo koje doba dana ili no}i usluga im je dostupna. zatim se ukuca pin kod korisnika i odabere se recimo pregled stanja na računu ili isplata novca. Zajedno sa razvojem nauke i tehnologije dolazi do razvoja bankarstva. Klijentima se omogu}ava da ne nose novac sa sobom. Bankomati imaju i video nadzor. smanjeni su tro{kovi platnog prometa i sl. on odabere novčani iznos koji `eli. sa zahtjevom za autorizaciju. u prodavnicama roba se mo`e platiti sa maestro karticom. Klijent banke kupi odre|enu robu/uslugu i da svoju maestro karticu radniku u prodavnici. vr{i se bezgotovinsko pla}anje. Na ovaj način provjerava se indentitet korisnika kartice. (3) homebanking sistemi. Radnik provuče karticu kroz POS terminal. tako|e pla}anja se mogu izvr{iti iz ku}e. a stvarni prenos podataka sa računa vrši se kasnije. dr Nenad M. knjiga 2-Bankarske finansije. ili se preuzima iz registar–kase. Ukoliko se odabere pregled stanja. Klijent koji ima platnu/kreditnu karticu mo`e na bilo kom bankomatu i u bilo kojoj zemlji (koje imaju ugovor sa bankom) da podigne novčani iznos. Na taj način se novčana sredstva kupca smanjuju na karticnom računu. Postoji nekoliko podjela bankomata:22 “Prema mikro lokaciji: 22 Prof. putem interneta. klijenta i banku. I banke i klijeti imaju prednosti od kori{tenja usluge. klijenti efikasnije podi`u gotovinu. smanjuju se operativni tro{kovi. Minimalna isplata je 20 KM. POS terminali su obično podešeni tako da zahtjevaju autorizaciju u momentu prodaje. (2) bankomati. Ako se odluči za isplatu. da vr{e bezgotovinsko pla}anje. korisniku }e biti na ekranu prikazan iznos novca kojim on mo`e da raspola`e. NOVI OBLICI DISTRIBUCIJE BANKARSKIH USLUGA U SEKTORU STANOVNI[TVA Tehnologija je danas oblast koja se veoma brzo razvija.6.god 36 . Na osnovu njega ostvaruje se br`i promet preko blagajni i a`urirana evidencija robe na skladi{tu. Banke u smislu smanjenja fizičkog rada slu`benika. odnoso EFT/POS sistem povezuje prodavca robe. (4) internet u bankarstvu. POS sistem. Vrijednost prodate robe se unosi ručno. POS sistem (Point of Sale = mjesto prodaje) je elektronski uređaj instaliran kod trgovaca/institucija koje prodaju svoje robe/usluge. odabere se ili lokalni jezik ili engleski.

” Homebenking sistem-ku}no bankarstvo predstavlja komunikaciju izme|u klijenta koji se nalazi kod ku}e i banke. Internet donosi banci a i klijentima mnoge prednosti. To je omogu}io razvoj telekomunikacije u obliku digitalne govorne tehnologije. Prema instaliranim funkcijama: (1) Ke{ dispenser ure|aji-za isplatu gotovine. vje{tački produkovani govor i kodirani govorni signal. svakim danom. 37 . sigurnost od neovla{tenih upada u bazu podataka. Govorni signal se mo`e stvoriti i putem raspoznavanja govornih komandi. pove}avaju se prihodi.(1) Lobby-instalirani su na ulazima poslovnih banaka i po{ta (2) Indoor-instalirani su u {alter salama poslovnih banaka i po{ta. po{tu. “Nova Banka” je svojim korisnicima omogu}ila sve pogodnosti koje nudi elektronsko bankarstvo. takav {to se bančin {alter seli na radno mjesto korisnika i njegove ku}e. pregled izvje{taja. Da bi govorna tehnologija mogla uspje{no da funkcioni{e neophodno je da se telefonski aparat preko telefonske mre`e pove`e sa hardverskim dodatkom. (7) Multinacionalni bankomati Prema broju me|usobno povezanih bankomata: (1) pojedinačne bankomate. koji pod uticajem softvera alfanumeričke podatke iz datoteke pretvara govorni signal. odnosno tonfrekventni siglal. radno vrijeme je maksimalno iskori{teno. (2) bankomate povezane u lokalnu mre`u-LAN (3) bankomate povezane u {iru mre`u sa vi{e ure|aja-WAN. neophodno je poslati od klijenta ka banci impulsivni tonski signal. (5) Bankomati za deponovanje dnevnog pazara. pla}anje obaveza sa teku}im i datumom unaprijed. klijent ne mora da odlazi u banku. Temelji se na kori{tenju globalne računarske mre`e-interneta. markice. (2) Info bankomati-za pru`anje informacija i izdavanja bankarskih naloga (3) Bankomati za mjenjačke poslove (4) Bankomati za pla}anje računa. dekodiranjem jednog broja izolovanih riječi ili fraza. Ovaj “{alter” je otvoren 24h dnevno. Iskustva pokazuju da je sve ve}i broj korisnika e-bank. i transakcije se realizuju putem personalnog računara. Prije svega smanjuju se tro{kovi. Prvi način je vi{e u upotrebi jer je pouzdaniji. {tedi vrijeme i novac i obezbje|uje privatnost. Prenos podataka se veoma brzo odvija. Na taj način vr{i se transfer informacija i naloga putem telefonske mre`e. (3) Outdoor-instalirani su na ulazima javnih ustanova i frekventnim javnim mjestima. Govorni signal da bi se uspostavio. E-bank korisniku omogu}ava pregled stanja i prometa na računu. Govorna tehnologija raspoznaje govor. (6) Bankomati za prodaju vrijednosti-polise osiguranja. Internet bankarstvo predstavlja oblik interaktivnog elektronskog bankarstva. nego sve to radi iz svoje fotelje. E-bank pru`a uvid u stanje računa i tokove novca. Na osnovu e-bank programa uspostavlja se odnos klijent-banka. i sigurnost i za{tita povjerljivih podataka je obezbje|ena. Na ovaj način.

a kontrola odnosa dugoročno vezanih sredstava i trajnih i dugoročnih izvora finansiranja predstavlja kontrolu uslova za odr`avanje likvidnosti. Dugoročna i kratkoročna ravnote`a su me|usobno uslovljene. To znači da banka ne smije da plasira sredstva (odobrava kredite) koja stanovni{tu treba da vrati po osnovu {tednje. Ovo opet utiče na to da banka raspola`e svakodnevno sa odre|enim iznosom sredstava na `iro računu. 7. Ukoliko posti`e svakodnevnu likvidnost. Ukoliko su dugoročno vezana sredstva ve}a od trajnih i dugoročnih izvora finansiranje. ukoliko su rokovi dospje}a obaveza dugoročni. i u zavisnosti od toga aktivu dr`i u kratkoročnom ili dugoročnom obliku. pa je samim tim prisutan stalan proces ulaganja i podizanja sredstva. tada je u stanju da u svakom momentu stavi deponovana sredstva na raspolaganje povjeriocu. Radi izmirenja obaveza koje su sezonskog karaktera. tada banka treba da raspola`e sa dugoročnom strukturom aktive. Me|utim. znači da su ona ulo`ena na različit vremenski period. U ovakvim situacijama se likvidnost mo`e odr`ati ukoliko se mobilizacija kratkoročno vezanih sredstava vr{i br`e nego {to dospjevaju kratkoročne obaveze. To znači da ne postoji paralelnost izmedju rokova mobilizacije sredstava i rokova dospje}a obaveza. ili depozita. Kontrola odnosa gotovine. Za banku je karakteristično da dnevno uskla|uje rokove datih kreditnih sredstava sa rokom preuzetih obaveza. Po{to prikupljena sredstva potiču od mnogobrojnih ulagača. neki u du`em vremenskom periodu oročiti sredstva u banci. ne postoje uslovi za odr`avanje likvidnosti jer su dugoročno vezana sredstva u visini razlike finansirana iz kratkoročnih izvora finansiranja. koja je ona prikupila. Banke vr{e pretvaranje ročne strukture sredstava i plasmana tako da se sredstva iz jedne ročnosti transformisu u drugu ročnost. Pri tome.SMS Bank omogu}ava klijentu da sa bilo kog mjesta i u bilo koje vrijeme putem mobilnog telefona provjeri stanje na računu u banci i dobije informaciju o prilivu na račun i informisanje o novim uslugama banke i sl. neophodno je da sredstva u aktvi budu u najlikvidnijem obliku. Najva`niji kvalitet banke je da izvr{i transformaciju ročnosti sredstava. Banke da bi se za{titile od rizika nelikvidnosti često se opredjeljuju da dr`e jedan odre|eni iznos sredstava na računu. Ako su dugoročno vezana sredstva manja od trajnih i dugoročnih izvora finansiranje. menad`ment banke mora voditi računa o stepenu ročne trasfofmacije sredstava i visini rizika likvidnosti koji mo`e nastati po tom osnovu. (2) da je prisutan stalan proces ulaganja i podizanja sredstva. Banka mora vr{iti transformaciju ročnosti zahvaljuju}i činjenicama : (1) da prikupljena sredstva potiču od mnogobrojnih ulagača. i ona na osnovu toga mo`e vr{iti dugoročne plasmane bez finansijskih posledica. UTICAJ KREDITNE AKTIVNOSTI NA LIKVIDNOST PREDUZE]A Likvidnost banke je njena sposobnost da izmiri obaveze u momentu njihovog dospje}a. Na ovaj način se direktno sukobljava princip 38 . sa stanovi{ta dugoročnog finansiranja. (3) da je stalno zadr`an jedan iznos ulo`enih sredstava na računima banke. Neki ulagači }e u kra}em. stvorena je sigurnost za odr`avanje likvidnosti jer se kratkoročno vezana sredstva finansiraju iz trajnihh i dugoročnih izvora. Banka mo`e da raspola`e sa sredstvima sezonskog ili dugoročnog karaktera. hartija od vrijednosti i kratkoročnih potra`ivanja i kratkoročnih obaveza predstavlja kontrolu likvidnosti.

Na osnovu tabele:23 mo`e se vidjeti kako je banka izvr{ila plasman sredstava. Za banku je bolje da ima ve}e obaveze.god 24 Pogledati prilog br. Strukturna neravnote`a izvora i plasmana sredstava u bilansima nastaje na dva načina: (1) kada se prelivaju sredstva iz dugoročnog podbilansa izvora sredstava u kratkoročni podbilans.Kvartalni izvjestaj o ročnoj uskla|enosti aktive i pasive na dan 31. Depoziti po vidjenju predstavljaju dnevna sredstva na računima transaktora banke.god 39 .likvidnosti sa principom profitabilnosti. rasporeda i ostvarenja prava na plasmane na dan 30. 16 . Kreditni potencijal predstavlja maksimalan iznos odobrenih kredita a da likvidnost pri tome nije ugro`ena.55%) i prava na plasman/ukupni depoziti stanovni{tva (7. a nekada ve}a potra`ivanja. jer na taj način mo`e plasirati jo{ sredstava. {to opet pokazuje da je filijala odstupila od planiranog iznosa. Grupisanje potra`ivanja i obaveza po ročnoj strukturi banke različito se primjenjuje od banke do banke. Svaka banka sastavlja. koliko je banka uskladila dospjela potra`ivanja i dospjele obaveze. na osnovu svojih izvora.Pregled izvora. tromjesečne. s’ tim da je filijala imala pravo na plasman u iznosu od 25%. Analiticki posmatrano strukturu pasive čine depozitni i nedepozitni izvori sredstava. za investicione plasmane. Banka nije izvr{ila plasman svih sredstava po dugoročnim kreditima.15 . i njih banka plasira u 100% iznosu. i (2) kada poslovne banke usmjeravaju dio svog kratkoročnog potencijala u dugoročni podbilans.765/10311*100= 75. kvartalne. u dijelu plasmana. banka je plasirala vi{e kratkoročnih kredita nego {to je planirala. Razlikuju se depoziti po vi|enju i oročeni i ograničavajuci depoziti. znači da ne}e imati sredstava za plasiranje ukoliko ne pozajmi sredstva ili ako fizičko ili pravno lice ne oroči odre|eni iznos sredstava.2005.31%) pokazuje da su sredstva u Bijeljini preplasirana. Odnos finansijskog potencijala i potencijala za plasmane zavisi od volumena i strukture izvora sredstava. ali je bitno da je centrala likvidna. bitno je da centrala to ne uradi. a sredstva sa teku}eg računa u 50% iznosu. Nije ni malo slučajno {to ne plasira sav iznos sredstava sa teku}eg računa iz razloga {to se ne zna kada }e klijent “do}i” po svoja sredstva. Tako|e iz tabele se vidi da su se filijale preplasirale. Depozite po vi|enju plasira u iznosu od 30%. Raspolo`iva depozitna sredstva su različita prema svojoj mobilnosti i dinamici njihovog anga`ovanja. Kod plasmana stanovni{tvu. Na osnovu izvje{taja mo`e se procijeniti da li }e se u narednom periodu mo}i odobriti novi kredtii i da li }e se mo}i realno otplatiti. Odnos ukupnih kredita stanovni{tvu/ukupnih depozita stanovni{tvu (11708/10311*100= 113. polugodi{nje i godi{nje izvje{taje o ročnoj uskla|enosti aktive i pasive. Kada klijent odluči da podigne svoj novac. Banka radi sedmične. Ocjenu likvidnosti banke nije mogu}e izvesti bez analize aktive i pasive bilansa stanja i njihovog grupisanja po ročnoj strukturi. Iznos ukupnih kredita stanovni{tvu u izvorima sredstava je 38%. tako da ta sredstva mo`e da plasira na kratak rok. Ročna struktura aktive i pasive bilansa banke ukazuje. S’ obzirom da je ovo kratak 23 Pogledati prilog br.2005. Odnosno nekada }e biti ve}e obaveze. Iz priloga24 se vidi da }e se prema trenutnom stanju mijenjati odnos izmedju finansijske aktive i finansijskih obaveza. banka je du`na da vodi računa da bude u mogu}nosti da to klijentu i omogu}i. Znači filijale mogu da odstupaju od prava na plasman. U narednih 15 dana banka }e imati ve}a potra`ivanja. mjesečne. pregled prava i stvarno plasirana sredstva. Oročeni i ograničavajuci depoziti su ona sredstva u potencijalu koja su vezana u banci na odre|eni rok.12. Oročeni depoziti su najstabilniji i najkvalitetniji dio ukupnih depozita u potencijalu banke. Sredstva plasira iz pasive.04.

856. nego to mora da raditi če{}e. Me|utim krediti nose rizik da ne}e biti napla}eni u iznosu i roku na koji su odobreni. 40 . to nije toliko značajno.000 sredtava koja bi plasirala. U narednom periodu. Samim tim.vremenski period. Ovaj izvje{taj pokazuje neku trenutnu situaciju. odnosno na raspolaganju sredstva koja mo`e da plasira. do pola godine banka bi prema trenutnoj situaciji imati ve}e obaveze. I na dugoročnom nivou (preko 5 godina) bi imala 1. banka ne smije da se ograniči samo na ovaj izvje{taj.

dok se mikro politika sprovodi na nivou banke. Zadu`uju se pozajmlju}i novac od prijatelja. Ako du`nik ne mo`e da izmiruje svoju obavezu redovno mo`e se obratiti kreditnom referentu da bi produ`io rok otplate ili promjenio neki drugi ugovorni uslov. Odjeljenje upravljanja spornim kreditima i Odjeljenje prinudne naplate kredita. Politika kreditiranja banke je sastavni dio op{te kreditne politike banke. dio tra`nje za novčanim sredstvima se podmiruje izme|u njih. Jedna od njih je “Nova banka AD Bijeljina”. socijalna i ekonomska situacija je zabrinjavaju}a. procedure i upustva koja }e se primjenjivati. Tada Odjeljenje za prinudnu naplatu preduzima sve pravne radnje radi naplate potra`ivanja. Du`niku se {alju opomene. Razlikuju se mikro i mako kreditna politika. Nenad M. Finansijski menad`ment knjiga 4 . Subotica. odjeljenje za sporne kredite uspostavlja kontakt sa klijentima i filijalama radi naplate potra`ivanja. U njima se defini{u politike. kupovine trajnih potro{nih dobara i za ostale namjene. Odjeljenje kredita stanovni{tvu. Vr{i se i analiza kreditnog portfolija.god strana 313 41 . Kreditni odbor daje prijedlog za utu`enje Odjeljenju za prinudnu naplatu kredita. 2002. Zabrinjavaju}a u smislu da je mnogo nezaposlenog stanovni{tva. Kod zaposlenih lica plate se ne mijenjaju a potro{ačka korpa je porasla. Ove politike su me|usobno uslovljene i povezane i zavise od ekonomskih odnosa. pa do naplate ili otpisa kredita. (2) stvarna kamatna stopa. Cilj pra}enja urednog vra}anja kredita od strane du`nika je da se utvrdi da li se potra`ivanja po kreditu napla}uju u roku i iznosu. a drugi. U takvoj situaciji. U Bijeljini i drugim mjestima u Republici Srpskoj banka ima filijale i ekspoziture.ZAKLJU^AK Dana{nja privredna. vr{i prodaju zaloga. i (6) komforna kamatna stopa. najve}i dio posredstvom poslovnih banaka. Nominalna kamatna stopa predstavlja 25 Prof. “Kamata predstavlja naknadu u novcu za privremeno ustupanje ili kori{tenje novčanih sredstava. gra|envinskih projekata. stanovni{tvo se sve vi{e zadu`uje. dr. finansiranja kapitalnih investicija. Makro kreditna politika je politika koja se sprovodi na nivou nacionalne privrede.”25 Pojavni oblici kamatnih stopa su: (1) nominalna kamatna stopa. finansiranja kupovine i izgradnje nekretnina. Banke su finansijske ustanove koje “izlaze u susret” stanovni{tvu (a i pravnim licima) i na taj način ostvaruju prihode. kupovna mo} opala. U centrali se nalazi Uprava banke i direkcije i samostalna odjeljenja. Ako se on i njegovi `iranti ne odazovu ni posle 3-}e opomene. rodbine. Vunjak. (5) relativna kamatna stopa. U njima se odvijaju sve radnje od primanja kreditnih zahtjeva. Banka odobrava kredit sanovni{tvu na odre|en rok i uz naknadu. (4) realno negativna kamatna stopa. Centrala banke je u Bijeljini. Potra`ivanje se progla{ava spornim. U odjeljenu kredita stanovni{tvu se polazi od analize kreditnog zahtjeva. Kada du`nik kasni sa izmirenjem svojih obaveza. kao i saradnja izme|u samostalnih odjeljenja i direkcija. Dakle. Veoma je va`na saradnja izme|u odjeljenja. U direkciji plasmana i garancija postoje četiri odjeljenja: Odjeljenje za kredite privredi. onosno kamatu. odobravanja kredita i pra}enja naplate potra`ivanja od fizičkih lica. (3) realno pozitivna kamatna stopa.Poslovne finansije. Krediti se odobravaju pravnim i fizičkim licima radi kupovine obrtnih sredstava.

Rijetki su oblici kredita bez kamate. Jednokratni krediti se vra}aju u cjelini u ugovorenom roku. Ova podjela je izvr{ena prema načinu vra}anja kredita. srednjoročne (1 do 5) i dugoročne (preko 5 godina). Najče{}e se krediti odobravaju uz kamate koju korisnik pla}a kao naknadu za kori{tenje kredita. obročne i amortizacione. U banci se vr{i redovno provjera kreditnog portfolija. dok E kategorija se odnosi na gubitak. Mada. Obročni se vra}aju u ugovorenim rokovima (u ratama). Iznos depozita mo`e biti i ve}i.ugovorenu kamatnu stopu izme|u banke i tra`ioca kredita. urednost u izmirenju obaveza. Osnovni uslov je da gra|anin ima otvoren teku}i račun u ovoj banci i da mjesečni iznos rate kredita ne smije prelaziti 1/3 njegovih mjesečnih primanja. Potro{ački kredit se odobrava za kupovinu potro{nih dobara (namje{taja. uzimanje dodatnog kolaterala ili prodaju kolaterala.). Iznos se upla}uje ili na račun lica kome je kredit odobren ili na račun preduze}a u kome je kupljeno potro{no dobro. tj. Ukoliko se pojave problemi u naplati potra`ivanja. dugoročni krediti za stanove (iz sredstava banke). Krediti se odobravaju fizičkim licima u skladu sa namjenom (koja mora biti precizirana u ugovoru) ili bez namjene. Kreditni portfolijo se klasifikuje u 5 kategorija. tada se radi o realno pozitivnoj kamatnoj stopi. ne manje značajna podjela kredita je na jednokratne. Razlika je u mogu}nosti naplate kredita. ure|aja za doma}instvo i sl. dugoročni krediti za ostale namjene. recimo kada je kredit mogu}e naplatiti samo prodajom kolaterala. Prihvatljivi plasmani su oni koji }e mo}i biti vra}eni u roku i iznosu na koji su plasirani. vezani krediti na osnovu {tednje ili polo`enog depozita. Kredit na osnovu deponovanih sredstava mo`e biti kratkoročni ili dugoročni. odnosno provjera stanja i prometa na računima klijenta. Dugoročni krediti koje banka odobrava su: dugoročni namjenski krediti (po osnovu deponovanih sredstava). Klijent polo`i minimum 10% depozita od tra`enog iznosa kredita i na osnovu toga banka mu odobrava kredit. Veoma je va`no za banku da procijeni prihvatljive i neprihvatljive plasmane. Ako je kamatna stopa ve}a od stope inflacije. dok se amortizacioni otpla}uje ravnomjerno godi{nje ili polugodi{nje. U okviru kratkoročnih kredita banka odobrava kratkoročni krediti na osnovu deponovanih sredstava. dugoročni krediti za automobile. Stvarna kamatna stopa je ve}a od nominalne kamatne stope za iznos depozita koji klijent polo`i u banku. Kontokorektni kredit se odobrava klijentu banke da uzima unaprijed 2-3 lična dohodka. Restruktuiranje kredita se odnosi na prolingiranje kredita. kao i slanje opomena. Dakle banka }e nastojati da naplati svoje potra`ivanje. Kada je kamatna stopa manja od stope inflacije riječ je o realno negativnoj kamatnoj stopi. Realno pozitivna i negativna stopa zavise od stope inflacije. Kategorija A je sa nesumljivom mogu}no{}u otplate od strane klijenta. Svaka banka }e nastojati da ne do|e do otpisa potra`ivanja. kratkoročni krediti za ostale namjene. U skladu sa tim se javlja podjela kredita na kratkoročne (period do 1 godine). kreditni referenti }e slati opomene klijentima i `irantima. dozvoljeno prekoračenje na teku}im računima i potro{ački kredite. Banka ne}e u}i u kreditni odnos kada je veliki rizik povrata plasiranih sredstava. i stambeni krediti iz sredstava fonda stanovanja Republike Srpske. i predočiti mogu}nosti za restruktuiranje kredita. “Nova Banka AD” Bijeljina odobrava fizičkim licima razne vrste kredita. Krediti mogu biti odobreni na vremenski period koji je kra}i od jedne godine ili du`i. Nominalna kamatna stopa mo`e biti fiksna i varijabilna. i tada korisnik pla}a manju kamatu na kredit. Ralativna kamatn stopa predstavlja proporcionalni dio od godi{nje kamatne stope za obračunski period na koji se primjenjuje. Konforna kamatna stopa predstavlja diskontovanu godi{nju kamatnu stopu na obračunski period na koji se primjenjuje u toku godine. oni se javljaju kod kreditnog odnosa gdje se za dati kredit obezbje|uje povla{tena (subvencionirana) kamatna stopa. Tako|e. smatra se da se potra`ivanja ne}e mo}i naplatiti. Od A-E. 42 .

poslovni prostor. Podnosioc zahtjeva donosi i ovjerene podatke o mjesečnim primanjima. (2) razmatranje i obrada kreditnog zahtjeva. Najve}im dijelom vrijednost kolaterala zavisi od lokacije. zavisno od paketa. ona vr{i prodaju zaloga. Ugovorom o zalogu depozita banka jedina ima pravo na kori{tenje depozita sve do izmirenja poslednje rate kredita. zemlji{te i slično. Ako du`nik ne izmiri obavezu onda se iznos rate obustavlja sa računa jemca. (4) zaključivanje ugovora o kreditu i njegovi sastavni elementi i (5) kori{tenje i vra}anje kredita. potpisu ugovor o depozitu. kao i fotokopije njihovih ličnih karti. i slu`i za izgradnju ili za rekonstrukciju ku}e ili stana. stan. izgradnju ili rekonstrukciju ku}e ili stana. Sa Fondom stanovanja Republike Srpske “Nova Banka” ima potpisan ugovor o zajmu za stambeno kreditiranje. Na osnovu ovog dokumenta firma u kojoj su du`nik i `irant zaposleni vr{i obustavu rate za kredit. namjene i roka kori{tenja kredita. Kreditni referenti razmatraju kreditni zahtjev i daju prijedlog kreditnom odboru. predmet i sl. Najče{}a podjela kartica je na debitnu i kreditnu. visina. Zbog toga banke prije zasnivanja kreditnog odnosa svjesno i stručno procjenjuju sve bitne elemente koji su značajni za pravovremeno vra}anje kredita. U zahtjevu se nalaze osnovni podaci o tra`iocu kredita. [tedi{ama se posle odre|enog perioda mo`e odobriti kredit u zavisnosti od mjesečnih uplata. kreditni referenti pozivaju tra`ioca i `irante na potpisivanje ugovora o kreditu. Ovi kolaterali nemaju istu vrijednost za banku. uslovi kori{tenja i predlo`eni instrumenti obezbje|enja vra}anja kredita. Korisnik kredita mo`e da potpi{e ugovor o zalogu depozita i da polo`i depozit u odgovaraju}em iznosu. koji se odobrava na period vra}anja do 20 godina. svrha kredita. Ako banka ne dobije plasirana sredstva. Nakon poslednje uplate iznosa {tednje. Tra`ilac kredita podnosi zahtjev za kredit u filijalu banke. odbijanju kreditnog zahtjeva ili tra`i da se ispune jo{ neki uslovi. njegovim i `irantovim. iznosa. Postupak kreditiranja obuhvata slede}e faze: (1) podno{enje zahtjeva za kredit. hipoteku u korist banke i dostave administrativnu zabranu na mjesečna primanja. Hipoteka mo`e biti ku}a. Nakon toga se kredit pu{ta u tečaj. ugovora o jemstvu i mjenice i mjenične izjave. Kreditni odbor razmatra prijedlog i u skladu sa njim donosi odluku o odobravanju. vrste. Banke se dakle. {tedi{a stiče automatsko pravo na kredit. Prilikom odobravanja kredita svaka banka ne `eli da se upu{ta u rizik da kredit ne}e biti vra}en na vrijeme. Ovaj dokument se zahtjeva i od `iranata. Krediti se odobravaju za kupovinu. ročnosti. “Nova Banka” odobrava kredite gra|anima Bosne i Hercegovine za kupovinu automobila. odnosno taj iznos upla}uje na `iro račun banke. Debitom katricom se omogu}ava korisniku da podigne novac ili plati 43 . raziličitim vrstama pokri}a nastoje za{titi od eventualnog rizika. Postupak odobravanja kredita zavisi od izvora sredstava. Ukoliko kreditni odbor donese odluku o odobravanju kredita. (3) rje{enje po kreditnom zahtjevu i izvje{taj tra`ioca kredita. Korisnik kredita obavezno mora da dostavi administrativnu zabranu na platu. Na ve}e iznose i rok kori{tenja kredita banka zahtjeva od korisnika da upi{e hipoteku u njenu korist. Zalog mo`e da bude i neka vrijedna umjetnička slika.Stambeni kredit je oblik dugoročnog kredita. obima i korisnika kredita. namjene. Iznos stambenog kredita se kre}e u odnosu od 1:3 do 1:5. Instrumenti obezbje|enja zavise od vrste. Kreditna kartica se obično definiše kao mali komad kartona ili plastike koji sadrži neko sredstvo za identifikaciju (recimo potpis).

pregled izvještaja. Novi oblici distribucije bankarskih usluga su bankomati. referent platnih kartica poziva tra`ioca i jemce da izvr{e potpisivanje ugovora o jemstvu. mo`e da ga koristi po potrebi. Charge princip se ne primjenjuje zbog lo{e ekonomske situacije. Prvo se planiraju aktivnosti. slanje i prijem ličnih i op{tih obavje{tenja i sigurnost od neovlašćenog upada u bazu podataka. Referenti platnih kartica unose podatke o korisniku kartice u aplikaciju za rad sa platnim karticama. Banka ima propisanu proceduru za odobravanje kartica. Kredit je kratkoročnog tipa i odobrava se kao i. najve}i dio korisnika odmah podi`e cijeli iznos raspolo`ivih sredstava. ku}no bankarstvo i internet bankarstvo. Za banku su najbolji oni klijenti koji postepeno tro{e iznos raspolo`ivih sredstava i redovno upla}uju mjesečne rate. Da bi to mogao on treba da ima instaliran softver koji mu to omogu}ava.Charge kartice . Cilj E-bank programa je uspostavljanje novog odnosa klijent . tra`ioc potpisuje ugovor o kori{tenju kreditne kartice. plaćanje obaveza putem platnih naloga sa tekućim datumom i datumom unaprijed. recimo. a kod revolvinga korisnik izmiruje samo dio potrošnje iz prethodnog mjeseca do datuma u slijedećem mjesecu koji odredi banka. Maestro je debitna katrica. i na osnovu toga se formira dosije. Ukoliko donese odluku o odobravanju kartice. Na ovaj način klijent izbjegava čekanje u redovima na {alterima banke. Kod nas je u prijmjeni revolving princip. a neizmireni iznos se otplaćuje narednih mjeseci u sukcesivnim ratama. potro{ački kredit. Klijent mo`e iz svoje ku}e da vr{i transfer novca. Klijnt mo`e da sklopi ugovor sa bankom za izdavanje kreditne kartice. E-bank korisniku omogućava: pregled stanja i prometa na računu. Temelji se na kori{}enju globalne računarske mre`e-interneta.robu/uslugu samo do iznosa sa kojim raspola`e na računu. Kartice sa ovim principom se primjenjuju u razvijenim zemljama. Internet donosi banci a i klijentima mnoge prednosti. Me|utim.banka tako što se bančin {alter "seli" na radno mjesto korisnika i kod njegove kuće. Kreditni odbor donosi odluku. pos sistemi. “Nova Banka” odobrava Maesto. zatim se upoznaje korisnik sa op{tim pravilima i uslovima kreditne kartice. članarina i provizije. Klijent ne mora da podigne odmah cijeli iznos sredstava sa računa. Slijedi analiza zahtjeva i prijedlog za izdavanje kreditne kartice. Sa razvojem tehnologije razvijaju se i oblici distribucije bankarskih usluga. Prije svega. Kreditna kartica omogu}ava kori{tenje sredstava sa kartičnog računa koja korisnik trenutno ne posjeduje na svom računu. potpi{u mjenice i mjenične izjave i ugovor o depozitu i dostave dokaz o uplati depozita. Business kartica (poslovna kartica) je sredstvo za bezgotovinsko pla}anje roba i usluga za potrebe klijentove firme. Internet bankarstvo predstavlja oblik interaktivnog elektronskog bankarstva. Pos terminali su ure|aji koji su smje{teni u preduze}ima za prodaju roba/usluga i koji omogu}avaju korisniku kartice bezgotovinsko pla}anje. Kreditna kartica može funkcionisati na dva principa: Charge kartice ( punjenje) i Revolving (obnavljanje. Banka odobrava kredit na osnovu Standard MasterCard. Bankomati su elektronski ure|aji koji se danas najče{}e upotrebljavaju za podizanje gotovine. Kada tra`ioc i jemac sve to izvr{e.korisnik je dužan da izmiri sav utrošeni iznos iz prethodnog mjeseca do datuma u narednom mjesecu koji banka odredi. Klijent koji raspola`e sa karticom bilo kog tipa mo`e da podigne na bankomatu iznos gotovine u skladu sa stanjem/limitom na računu. Prije svega 44 . ovi oblici distribucije omogu}avaju klijentima da koriste bankine usluge na raznim mjestima i u svako doba dana ili no}i. te podizanje gotovine. Na osnovu toga korisnik donosi odluku da podnese Zahtjeva za izdavanje kreditne kartice. Banka na osnovu kreditnih kartica ostvaruje prihode na osnovu kamata. ponavljanje). Standard i Business MasterCard. Standard je kreditna i Business je poslovna kartica.

Da bi se banka za{titila od rizika likvidnosti mora da ispita i kreditni rizik. na osnovu tih sredstava se vr{i plasman kredita.smanjuju se tro{kovi. Ukoliko dolazi da obaveze prije dospjevaju nego {to banka mo`e da mobili{e sredstva. 45 . Banka mora da uskladi ulaganje i plasiranje sredstava. ona se suočava i sa rizikom likvidnosti. radno vrijeme je maksimalno iskori{teno. centrala daje filijalama sredtva kada im ona nedostaju. Ako banka ne uspije da naplati svoje potra`ivanje u roku dospjelosti. ali je bitno da je tada centrala likvidna. Zato je veoma vazno da osim “povjerenja” koje banka ima u klijenta i banka stvori povjerenje klijenta u banku. Kreditni rizik i rizik likvidnosti su me|usobno uslovljeni. i transakcije se realizuju putem personalnog računara. ona se suočava sa nelikvidnosti. U praksi su veoma često filijale nelikvidne. pove}avaju se prihodi. Dakle. Oni se sastavljaju radi pregleda da li bi banka mogla da odobri nekome kredit i da li se krediti redovno vra}aju. depozitnih sredstava. Svaka banka te`i da je likvidna. Likvidnost predstavlja sposobnost banke kao du`nika da izmiri novčane obaveze o rokovima njihovog dospje}a. U banci se sastavljaju izvje{taji o ročnoj uskla|enosti sredstava. a opet. odnosno ona nije u mogu}nosti da izmiri svoje obaveze. Banke vr{e pretvaranje ročne strukture sredstava i plasmana tako da se sredstva iz jedne ročnosti transformisu u drugu ročnost. Na osnovu izvora kojima raspola`e vr{i se plasman sredstava. Najva`nije je da postoji paralelnost izme|u rokova mobilizacije sredstava i rokova dospje}a obaveza. Jer povjerenjem klijenta u banki se stvaraju uslovi za pove}anje {tednje.

2004.D. PU 0017/0014. “Nova Banka A. god. 1996. 2002. Bijeljina” [9] Procedura odobravanja kredita stanovni{tvu PR: 0017-30a.D. Ljubomir Kova~evi}. Procedura kreditiranja u banci. Teorija i analiza bilansa. Br~ko. Poslovno bankarstvo (savremeni trendovi). Bankarske finansije. dr Vunjak M. Beograd. 2001. Poslovno bankarstvo. dr Vunjak M. Finansijski menad`ment. dr Rodi} Jovan. godine [6] Kraji{nik @ivojin. godine [5]Prof. Subotica.D. Nenad. [7] Procedura pra}enja otplate kredita oznaka PR 0017/24. Poslovne finansije. dr. [3] Prof. Subotica. dr Bjelica Vojin. 1999 god. Nenad. Novi Sad. 2002 god. godine [4] Prof. dr Vunjak M. Bankarstvo. Bijeljina” 46 . “Nova Banka A. Bijeljina” [8] Procedura odobravanja kreditne kartice PR 0016-12. Subotica. Nenad. [2] prof. “Nova Banka A.LITERATURA: [1] prof.

OB-0017/176 Rje{enje o administrativnoj zabrani `iranta Prilog broj 10 .Pregled izvora.Kvartalni izvje{taj o ro~noj uskla|enosti aktive i pasive na dan 31.OB-0017/167 Ugovor o jemstvu Prilog broj 11 .2005.PRILOZI: Prilog broj 1 .04.OB-0017-176 Rje{enje o administrativonoj zabrani du`nika Prilog broj 9 .god Prilog broj 16 .OB-0017/177 Zahtjev za kredit Prilog broj 2 -OB-0017/175 Ovjera podataka tra`ioca kredita-garante Prilog broj 3 -OB-0017-171 Analiza kreditnog zahtjeva Prilog broj 4 -OB-0017-643 Procjena rizika Prilog broj 5 -OB0017/174 Kreditni prijedlog kreditnom odboru Prilog broj 6 -OB-0017/173 koji se odnosi na Odluku kreditnog odbora Prilog broj 7 . rasporeda i ostvarenja prava na plasmane na dan 30.OB 0016-126 Izjava Prilog broj 13 .Ugovor o namjenskom kreditu Prilog broj 8 .OB 0016-145 Ugovor o oro~enom depozitu Prilog broj 14 -Zahtjev za izdavanje platne kartice “Nove Banke” Prilog broj 15 .OB 0016-114A Potvrda Prilog broj 12 .god 47 .2005.12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful