Rela]iile publice: coduri, practici, interferen]e

Thomas Achelis Lia Lucia Epure {erban Foar]@ Constantin M@r@scu Flaviu C@lin Rus Marcel Tolcea Dona Tudor Ton Veen

Editura MIRTON Timi}oara, 2004

1

Rela]iile publice: coduri, practici, interferen]e

Coperta: Grafic@ }i foto:

Andrada Nec}a, Vali C@r@ba} Lucian Paulescu

Traducerea cursurilor lectorilor str@ini }i a anexelor: Rozalia Popa, Alexandru B@}tian Tehnoredactare: Redactor de carte: Eliza Lupea Adriana Cristea

ISBN :

Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea sau transmiterea, chiar fragmentar@ (except$nd-o pe cea a unor scurte citate menite exemplific@rii, ^nso]ite de precizarea sursei), indiferent de form@ sau mijloc, sunt permise numai cu acordul scris al autorilor.

C T. Achelis, L.L. Epure, {. Foar]@, C. M@r@scu, C. Rus, M. Tolcea, D. Tudor, T.Veen -

Rela]iile publice: coduri, practici, interferen]e

2

Rela]iile publice: coduri, practici, interferen]e

3

practici. deci exist – ar putea fi. Cartea pe care o ]ine]i ^n m$ini este un astfel de mijloc. noi ne }tim superiori celorlalte vie]uitoare }i datorit@ faptului c@ am dezvoltat o serie de coduri ale comunic@rii. sau mai bine diminea]a. Dac@ nu ar fi acele norme pe care le ^nv@]@m continuu. Cum? %nv@]$nd de la cei care sunt profesioni}ti ^n domeniu. Or. Thomas Achelis }i Ton Veen – dou@ nume europene cu greutate ^n domeniu – abordeaz@ comunicarea cu cet@]eanul }i pragmatismul comunic@rii. }i berzele. }i m@garii. “truismul” pe care omenirea secolul XXI ar trebui s@ }i-l }opteasc@ seara. }i pe}tii. ^ns@. Iar ^ntre noi. ar fi greu de imaginat lumea. trebuie. interferen]e CUV#NT %NAINTE Interac]iunile ^n care intr@m zilnic cu semenii no}tri s-ar transforma imediat ^n ciocniri dac@ nu ar exista comunicare. ^nainte de culcare.. s@ comunic@m? %n]elegem cum se cuvine “semnele” care ni se fac? Descifr@m corect “simbolurile” pe care le vedem la fiecare pas? Percepem p$n@ la ultima ei consecin]@ “informa]ia” ce zburd@ ^n jurul nostru? Suntem “in” sau “off”? Am putea da r@spunsuri pertinente la aceste ^ntreb@ri doar dac@ ne-am putea evalua singuri capacit@]ile de comunicatori. respectiv. suficient s@ comunici? S-a demonstrat faptul c@ majoritatea fiin]elor de acela}i fel comunic@ ^ntre ele. oare. Scopul: perfec]ionarea ^n comunicare.Rela]iile publice: coduri. adev@ratele r@spunsurile le primim de la cei din jurul nostru. Comunic. care “^ncep acas@”. c$nd deschide ochii. Autorii volumului sunt speciali}ti ^n rela]ii publice }i ^n mass-media. oamenii. Dar ca aceste r@spunsuri s@ fie pozitive. {i furnicile. Iar c@r]ile pe care ei le public@ sunt mijloacele cele mai rapide de a ne ^nsu}i micile/marile secrete ale comunic@rii. cum le facem s@ lucreze ^n favoarea noastr@. dar mai ales cum reu}im s@ le punem la treab@. Sunt oameni pentru care comunicarea este o meserie. Dar }tim. ^ntr-adev@r. diferen]a se face (}i) prin modul ^n care cunoa}tem aceste coduri. de c$nd ne na}tem }i p$n@ p@r@sim via]a aceasta. Paralimbajul }i vorbirea sunt elementele 4 . rela]iile publice. prin urmare. de regul@. Or.. f@r@ s@ ^i ^ntreb@m. E. Asta dac@ ar mai fi o lume. s@ fim eficien]i ^n rela]iile interumane.

Rela]iile publice: coduri. Despre retorica publicitar@ scrie {erban Foar]@. interferen]e analizate. Robert {ERBAN 5 . Or. Fiindc@ tr@im ^ntr-o epoc@ dominat@ de televiziune. practici. trebuie spus. de jurnalista Lia Lucia Epure. iar Dona Tudor sondeaz@ conceptul de imagine. asupra c@rora popose}te C@lin Rus. propune o incursiune ^n codul de conduit@ profesional@ al purt@torului de cuv$nt. apoi. pentru integrarea european@. texte care. din cuprinsul c@r]ii nu putea s@ lipseasc@ un capitol destinat rolului acesteia ^n crearea imaginii organiza]iilor. Ziaristul Marcel Tolcea demonstreaz@ importan]a interviului pentru construirea imaginii unei institu]ii. Capitol ce va r@m$ne deschis at$t timp c$t noi vom r@m$ne oameni. ale c@rui “accente” cad pe etica }i poetica reclamei. ca rezultat al unui proiect derulat de Centrul de Comunicare “Focus Vest” din Timi}oara. Rela]iile publice implic@ mai multe forme de comunicare. }i la capitolul comunicare. interferen]e apare sub sigla Uniunii Europene. care. ca produs informa]ional. practici. Am panoramat cuprinsul pentru a ar@ta c$t de extins@ este aria pe care autorii o genereaz@ prin textele lor. fiindc@ to]i autorii volumului sunt cadre didactice universitare. sunt scrise cu har pedagogic. din perspectiv@ psihologic@. o astfel de carte este unul dintre semnalele bune pe care ^l d@m ^n exterior: ne preg@tim. capitol semnat chiar de un om de televiziune: Constantin M@r@scu. Rela]iile publice: coduri.

Codul de conduit@ profesional@ al purt@torului de cuv$nt al unei organiza]ii ....119 Ton Veen ..S@ comunic@m cu cet@]eanul............................................ pag......................... 45 {erban Foar]@ ...................................Rela]iile publice: coduri........................... pag........ pag..................Retoric@ publicitar@: etic@ }i poetica reclamei............Aspecte practice ale comunic@rii......107 Dona Tudor ................... 25 Lia Lucia Epure .. 95 Marcel Tolcea ........ practici......................................... 83 Flaviu C@lin Rus ..................... 73 Constantin M@r@scu ... 19 Lia Lucia Epure ................... 9 Thomas Achelis ......... pag...........Considera]ii asupra conceptului de imagine ca produs informa]ional cu elemente posibile de substituire a realit@]ii comunica]ionale ^n realitatea social@........... pag...................... pag....... pag........ pag.......Comunicarea intern@: Rela]iile publice ^ncep acas@..Formele de comunicare ^n rela]ii publice.137 6 ...................Rolul televiziunii ^n crearea imaginii organiza]iilor .........Interviul }i imaginea institu]iei..... interferen]e Cuprins Thomas Achelis .Aspecte ale metacomunic@rii }i vorbirii ^n psihologia comunic@rii ............................. pag. pag.................................................................

Cornel Bogdan. Valeriu [one}. Ildiko Foar]@.Rela]iile publice: coduri. interferen]e Centrul de Comunicare “Focus Vest” . Au ]inut cursuri: Nicolae Bibu.amplu proiect adresat persoanelor din jude]ul Timi} care doresc s@-}i dezvolte abilit@]ile de comunicare ^n rela]iile publice sau care lucreaz@ sau doresc s@ lucreze ^n acest domeniu . {erban Foar]@. Flaviu C@lin Rus. practici. Dona Tudor. Lia Lucia Epure. Ton Veen Thomas Achelis. Robert {erban. Constantin M@r@scu. Marcel Tolcea. 7 .a derulat programe de cursuri de traineri.

interferen]e 8 .Rela]iile publice: coduri. practici.

}i pe aceast@ cale. Rela]iile dintre func]ionarii administrativi }i cet@]eni sunt marcate ^n principal de comunicare. care }i-a adunat consemn@rile ^n volumul „Administra]ie cordial@. apropiat@ cet@]eanului” (Editura Boorberg). }i motiva]ia muncii. {i ^n Rom$nia are loc dezvoltarea administra]iilor or@}ene}ti }i comunale. ^n final. adresate autorit@]ii. bine^n]eles.}i astfel. a dovedit c$t de important@ poate fi }i ce finalitate de succes are ^mbun@t@]irea rela]iilor }i a tipurilor de rela]ii dintre administra]ia public@ }i cet@]eni. practici. deci. ^n special cea din Germania. Cine cunoa}te comandamentele timpului. Oare e la fel }i cet@]eanul ? O administra]ie cordial@ }i apropiat@ cet@]eanului contribuie decisiv la un bun climat ^n ora} }i ^n comunitate. La baza textului de fa]@ stau par]ial lucr@rile prietenului meu. Func]ionarii publici. Acesta dore}te s@ ofere o privire de ansamblu despre cum poate fi ^mbun@t@]it@ ^n mod eficace comunicarea cunosc$nd elementele psihologice ^n leg@tur@ cu modific@rile organizatorice ^n cadrul proceselor . cine percepe ^n mod serios critica adresat@ permanent administra]iei publice }i o ^n]elege ca o provocare }i o nou@ }ans@ spre reg$ndirea }i transformarea real@ nu se va putea ascunde de principiul din “simplu cet@]ean”. adesea caricaturizate. ^n clientul (}i. Experien]a. interferen]e Thomas ACHELIS S@ comunic@m cu cet@]eanul Clientul e st@p$nul nostru. cum pot fi eliminate stresul }i alte maladii care rezult@ ^n urma comunic@rii adesea marcate de tensiuni }i de presiunea timpului. pe cale oral@.Rela]iile publice: coduri. “st@p$nul”) administra]iei 9 . Iar acesta ^mbun@t@]e}te hot@r$tor bucuria de a munci a func]ionarilor publici . }i telefonic sau direct. ^n mod automat. Aceasta se poate realiza ^n scris prin peti]ii greoaie. angaja]ii ora}elor }i comunelor aduc prin munca lor o contribu]ie important@ la func]ionarea administra]iei publice precum }i la rela]ia acesteia cu cet@]eanul. dar. a poli]iei }i a altor institu]ii publice }i transformarea lor in institu]ii de servicii din ce ^n ce mai moderne }i mai eficiente ^n cadrul c@rora cet@]enii se afl@ ^n centrul ac]iunii. psihologul Gerhard Anwander.

Dac@ ^n trecut erau mai degrab@ „peti]ionari” sau “solicitan]i”. ca un drept. ce chiar trebuie experimentat. practici. ^i trat@m pe concet@]enii no}tri a}a precum ne-am dori s@ fim noi trata]i dac@ am fi ^n locul lor. ba chiar. Modelul ro}u-verde ^mparte comunicarea ^n „bine” }i r@u”. care va avea influen]@ asupra ambilor interlocutori. “Verde” reprezint@ comunicarea destins@. tr@i]i. ast@zi ei se consider@ mai mult dec$t clien]i parteneri cu drepturi egale ai administra]iei. a ap@r@torului legii. mai poate oare avea loc o comunicare ra]ional@ ? Indiferent ce se ^nt$mpl@ ^n continuare.. dimpotriv@. cet@]enii unei comune sau ai statului sunt ^n acela}i timp aleg@tori }i beneficiari ai serviciilor administra]iei.m. Pentru a nu ^n]elege gre}it. din banii mei. respinge cererea pentru extinderi la construc]ia unei case. not$nd cu degetul ^n stratul de praf de pe marginea drumului viteza m@surat@ de radar ? „Nu am observat semnul de circula]ie . Acest lucru poate fi cuprins cel mai simplu ^ntr-o singur@ propozi]ie ce trebuie s@ devin@ deviz@ ^n activitatea fiec@rui lucr@tor al administra]iei Noi. indic$nd prevederea legal@ ? Acesta se va putea deseori a}tepta din partea cet@]eanului/ solicitantului/ la injurii precum: „Asta e chiar o nesim]ire! Voi. chiar }i dup@ ^ncheierea sa. c$nd func]ionarul autorit@]ii cu atribu]ii de a emite aprobarea de construc]ie. ce se dovede}te zilnic concret. “. Am s@ m@ pl$ng la }eful vostru !” }.d.a. pozitiv@. chiar agresiv@. ^nc@rcat@ de stres. de fapt.Rela]iile publice: coduri. De cele mai multe ori conduc@torul auto va fi intimidat de atitudinea rigid@. va rezulta un dialog nesatisf@c@tor. „Nu am circulat cu vitez@ prea mare. „verde” nu are nici o leg@tur@ cu sl@biciunea sau chiar cu servilismul.” }i alte replici asem@n@toare. „Verde” este mai mult un mod de comunicare ^n cadrul c@reia partenerul de discu]ie este apreciat }i ^l poate relaxa mai ales atunci c$nd este iritat }i enervat. func]ionarii. ^n “verde” }i “ro}u”. nepl@cut@. Comunicarea ro}u . de}i e greu de ^nchipuit o continuare a discu]iei. se pare c@ aparatul dvs. comunicarea negativ@. Dup@ asemenea repro}uri. iar “ro}u”.. cu o min@ sup@rat@. Din acest motiv administra]ia public@ }i func]ionarii s@i trebuie s@ se considere ca institu]ie modern@. S@ ne ^nchipuim doar o singur@ dat@ discu]ia clasic@ dintre un poli]ist }i un conduc@tor auto care este oprit pentru dep@}irea vitezei legale. Ce se ^nt$mpl@ ^ntr-un alt exemplu. deci sunt clien]ii administra]iei. mai mult. Cine este ^n stare s@ 10 . Nu mai poate fi vorba de un dialog ra]ional dintre dou@ persoane cu drepturi egale. Ce se ^nt$mpl@ c$nd poli]istul. radar nu func]ioneaz@ . se adreseaz@ acestuia din urm@ ^n urm@torul mod: „ Ce v-a apucat s@ circula]i aici cu o asemenea vitez@ ?”... „destinatari ai unor ordine”. interferen]e %n orice caz.verde Agresiunea din ambele p@r]i ^}i las@ adesea amprenta pe comunicarea dintre func]ionarul public }i cet@]ean. ^n calitate de func]ionari publici.

Acesta poate discuta }i cu cet@]enii agresivi }i poate st@p$ni modul de desf@}urare al discu]iei. din mesaje. Deseori nu se prime}te o revenire.. are la ^ndem$n@ elementele de baz@ ale unui dialog eficace. nu }ti]i c$t de important@ este problema.Rela]iile publice: coduri. neexist$nd }ansa de corectare. din model rezult@ c@ nu conteaz@ cine a condus discu]ia pe banda ro}ie. cine a ini]iat acest tip de comunicare.Chiar dac@ se comunic@ permanent „ro}u” }i astfel impresia l@sat@ cet@]eanului este proast@. Din acest motiv. dup@ cum am mai afirmat. %n acest sens se pot admite mai multe motive: .iar cel@lalt nu poate altfel dec$t . deoarece . Modelul ilustreaz@ faptul c@ ^n comunicarea uman@ se formeaz@ un anumit tip de cerc vicios. Dac@ emit „ro}u”. discu]iile decurg ^n mod tensionat. nici cariera sau recunoa}terea din partea }efului sau a colegilor. de asemenea. Tocmai ^n administra]ia public@. Astfel. ci cum este acesta receptat de 11 . acest fapt nu influen]eaz@ nici locul de munc@. scopul unor rela]ii corecte cu cet@]eanul este acela de a-]i clarifica ce poate contribui la aducerea }i men]inerea discu]iei pe linia verde. ce poate fi aplicat cu u}urin]@ ^n practic@. %n continuare eu voi r@spunde poate pe un ton }i mai aspru . %n cadrul acestor constat@ri trebuie. Modelul ro}u-verde este unul simplu. .. jude]. }i a}a mai departe. pe care le prime}te prin reac]ie invers@. . aceasta ^nseamn@ c@ el poate fi utilizat chiar }i ^n cazul unei situa]ii conversa]ionale dificile. sentimente etc. se recomand@ comunicarea cu cet@]eanul pe unda verde.Dvs. Un num@r important de cet@]eni ^l percep cu ochi critic pe func]ionarul public ^n calitate de reprezentant al autorit@]ii publice/ stat. O anumit@ parte din ceea eu emit..Supra^nc@rcarea cu sarcini de serviciu . Aici. De cele mai multe ori nici nu poate fi stabilit acest lucru. f@c$ndu-l vinovat ^n acest sens numai pe cet@]ean. ^ntruc$t totdeauna cel@lalt a fost cel care a ^nceput.. este ^n primul r$nd important de a se clarifica cum e}ti ^n general receptat ^n calitate de func]ionar public de c@tre cet@]ean }i cum se desf@}oar@ ^n mod normal discu]iile cu acesta.Discu]ia este adesea un eveniment singular. ^ns@. „Comunicatorii” experimenta]i depun toate eforturile s@ evite comunicarea ro}ie. Astfel se poate ajunge rapid la concluzia c@ ^n cadrul unei percep]ii generale sunt predominante aspectele negative. comun@. unde. o anumit@ parte din mesajele mele negative. precizat faptul c@ este mult mai pu]in important cum este emis un mesaj.Func]ionarul sufer@ din cauza reac]iilor agresive. practici. se ^ntorc la mine. sub o form@ sau alta. interferen]e emit@ ]intit mesaje „verzi”. indiferent dac@ sunt pozitive sau negative. se ^ntorc din nou la mine. Comunicarea verde creeaz@ o baz@ eficient@ de discu]ie. {i asta deoarece atunci c$nd ^ncep s@ comunic ro}u interlocutorul meu se vede constr$ns s@-mi r@spund@ la fel de agresiv.

multe semnale ale limbajului corporal pot fi ambigue. interlocutorul poate avea dureri de cap }i cu toate acestea se str@duie}te s@ m@ asculte. un clipit din ochi poate fi interpretat pozitiv sau negativ – ro}u sau verde. o frunte ^ncruntat@. mirosul corpului (sau al parfumului). acesta urm$nd a fi ^n]eles ca un semnal verde. Aici totul depinde de a emite semnale clare.a. ^mbr@c@mintea }i ^ntre]inerea corpului etc. anumite gesturi au o alt@ semnifica]ie ^n diversele straturi sociale sau ^n spa]ii culturale diferite. Ca efect final este de fapt asem@n@tor cu operarea pe calculator. mai pu]in controlat@. fiecare. gesturile corporale sunt „ascultate” (percepute) rareori ^n mod con}tient. Limbajul corpului cuprinde toate mesajele }i semnalele existente pe l$ng@ limba vorbit@ (deci a celor consemnate ^n scris). Astfel. cu at$t }i influen]a asupra interlocutorului este mai reu}it@. interferen]e interlocutor. trebuie s@ tind@ spre o comunicare pozitiv@. o mi}care necugetat@ a m$inii . }i acesta poate fi interpretat ca un semnal verde. Acesta cuprinde ]inuta. limbajul corporal joac@ adesea un rol decisiv: o singur@ privire. Pe de alt@ parte.cine este interlocutorul. cineva poate s@-}i ^ncrunte fruntea dac@ ceva nu ^i este pe plac sau dac@ nu are ^ncredere ^n cele auzite. de-a lungul vie]ii. gestica. %ntruc$t limbajul corporal este dirijat de sentimente }i mai pu]in de ra]iune. practici. timbrul vocii }i articularea. Numai astfel poate fi ^n stare func]ionarul public s@ emit@ mesaje pozitive. {i asta pentru c@ dac@ tot ceea ce a fost comunicat ^n mod pozitiv ar fi receptat la fel de pozitiv. 12 . Av$nd ^n vedere c@ ^n acest sens confuziile pot ap@rea foarte u}or. De asemenea. Fire}te. Acesta m@ ascult@ numai dac@ ^i respect cu stricte]e regulile. }i s@ evite pe c$t posibil mesajele negative Comunicarea interuman@ nu este simpl@ ^ntruc$t nu ^ntotdeauna se poate }ti cine este receptorul mesajului sau la ce urechi ajunge acesta. mimica.m. care este nivelul s@u social }i intelectual. Dar el poate de asemenea exprima c@ g$nde}te profund la cele spuse pentru a g@si o solu]ie. de unde provine acesta.d. Semnifica]ia limbajului corporal (body language) C$nd oamenii se ^nt$lnesc sau intr@ ^n contact prin telefon. de exemplu. aspectul exterior }i charisma. verzi. %ntrebarea dac@ dou@ persoane se consider@ reciproc ca fiind un individ “simpatic” se decide de cele mai multe ori la nivelul limbajului corporal.Rela]iile publice: coduri. Pe aceste elemente trebuie construit tipul de discu]ie. ce v$rst@ are }. Acesta depinde pe de o parte de faptul c@. Asta pare a fi obositor. deja. asta ne-ar face s@ ne ^ntreb@m dac@ nu cumva noi. dar ^nc@ nu aflaser@m asta.toate acestea pot avea influen]@ asupra discu]iei. acesta este deseori considerat de exper]i ca fiind izvorul adev@rului. Din aceasta cauz@ comunicatorii experimenta]i se g$ndesc ^n primul r$nd la . dar merit@ str@duin]a: cu c$t comunicarea interioar@ este mai bun@. comunicarea fiind mai spontan@. Pe de alt@ parte. suntem ^n paradis.

trebuie s@ ^ncerci s@ ac]ionezi ^n mod relaxat }i pl@cut.Rela]iile publice: coduri. c$nd ai avea nevoie urgent@ de ceva „verde”. Un exemplu: dac@ ^ntr-o anumit@ situa]ie ^mi este fric@. Aceasta este o anumit@ form@ de reac]ie negativ@. de exemplu s@ vorbesc ^n fa]a unei mul]imi de oameni. acest lucru s-ar petrece numai pentru un foarte scurt timp. Capcana st@rii de spirit (dispozi]iei de moment) Realitatea dovede}te. ^n a}a fel precum natura a prev@zut pentru o stare de fric@. ^n timpul unei convorbiri. mai mult sau mai pu]in automat. ^ntr-un mod total necunoscut mie. atunci c$nd ele sunt prezente ^n anumite situa]ii. sun@ paradoxal. c@ ace}tia cad ^n capcana proastei dispozi]ii. cel mai bine este ca interlocutorului s@ i se explice acest lucru pentru a se putea elimina din fa}@ orice fel de ne^n]elegere. limbajul corporal ^}i are r@d@cinile ^n personalitatea omului. pur }i simplu. interferen]e Dup@ p@rerea psihologilor. pentru ca limbajul corpului sau alte limbaje s@ se manifeste. automatismele s-ar activa }i starea de fric@ ar ap@rea din nou. De aceea psihologii }i exper]ii ^n comunicare recomand@. dar se pune ^ntrebarea dac@ va fi aceasta o discu]ie reu}it@ ? {i va fi oare func]ionarul fericit. contrar a}tept@rilor. poate. Din acest motiv se consider@ c@ nu e chiar foarte simplu ca ^n mod superficial s@-i aduci schimb@ri. Din aceasta cauz@ trebuie s@ ne preocupe ^n mod serios st@p$nirea acestor st@ri de fric@ sau altor st@ri proaste. Te-a enervat discu]ia anterioar@. dac@ cet@]eanul ^n final va depune pl$ngere ^mpotriva lui ? C@ci ce se poate prevedea c@ vei ob]ine astfel ? Bine^n]eles. faptul c@ un alt serviciu nu ]i-a pus ^nc@ la dispozi]ie documentele solicitate. corecte. Aceasta este particularitatea semnalelor din limbajul corpului: cele proprii nu pot fi modificate ^n mod con}tient. nu pot fi observate ^n mod con}tient pe o durat@ lung@ }i nici interpretate ^n permanen]@ corect. Ar fi bine ca ^nainte de ^nceperea urm@toarei convorbiri s@-]i spui: „Urm@torul interlocutor nu are nici o vin@ c@ m-am enervat cu cel dinaintea lui” reac]ia corect@ dup@ „o faz@ ro}ie”. o indica]ie a }efului sau. %n momentul ^n care m-a} concentra din nou asupra textului expunerii. 13 . Mii de fibre musculare ^ncep s@ lucreze. {i ^n caz c@ miar reu}i. deci verde. o comunicare ro}ie. urm@toarele: Chiar }i atunci c$nd e}ti ^n dispozi]ie proast@. ar trebui s@ fiu un foarte bun actor pentru a-mi putea ^n}ela auditoriul cu privire la starea mea. practici. corespunz@toare. {i asta chiar ^n situa]ia ^n care oricum e}ti ^ntr-o dispozi]ie proast@. iar ale altora. mai ales ^n cazul func]ionarilor publici. {i iat@ amenin]area infernalului cerc vicios. Acestuia ^i voi ar@ta eu !”. Majoritatea reac]ioneaz@ ^ns@ ^n acest stil: „%mi pare de pe acum r@u de urm@torul interlocutor ce va intra aici. Dac@ a} vrea s@ modific starea de fric@ ^n mod superficial. Dac@ cineva nu se simte bine. frica p@trunde ^n interiorul meu. chiar dac@.

Ace}tia te pot feri. ^ntrerupe]i activitatea ^n care era]i prins.Adresa]i-v@ cu o formul@ de salut corespunz@toare ^nso]it@ de o mimic@ amical@. astfel ca macazul s@ nu se mute pe ro}u. ^ntorc$ndu-v@ c@tre vizitatorul dvs.f@-]i timp }i g$nde}te-te foarte bine. .fii foarte atent ca nu cumva s@ emi]i brusc „semnale ro}ii” .Adresa]i-v@ vizitatorului cu numele acestuia. f@r@ nici un motiv clar. de exemplu la ^nceputul discu]iei. se recomand@ contracararea cu ritualurile verzi .fii foarte atent la ritualurile „verzi”. ci pe verde .Rela]iile publice: coduri. de la caz la caz. urmeaz@ s@ m@ deta}ez.C$nd cet@]eanul intr@ ^n birou. Acesta trebuie s@-}i clarifice ^nainte de toate. ci adresa]i-v@ cu „Cu ce v@ pot fi de folos ?”. cum ^]i formulezi r@spunsurile pentru ca ele s@ fie ^n]elese corect . din partea interlocutorului /partenerului de discu]ie . discu]ia ia o turnur@ ro}ie. Din acest motiv trebuie s@-]i induci mecanisme de avertizare }i s@ te instruie}ti ^n acest sens: . .dac@ toate acestea nu sunt de nici un folos }i observ c@ ^n ciuda tuturor eforturilor. 14 . s@ cazi ^n „capcana ro}ie”.C$teva propozi]ii generale (small talk) sunt foarte potrivite pentru a crea o atmosfer@ pozitiv@ a ^nceputului de discu]ie. nu se refer@ la el. confuzii. chiar }i la ghi}eu. C$nd situa]ia ce poate atrage dup@ sine urm@ri fatale a fost identificat@. %ntr-o atare situa]ie este recomandabil s@ te adresezi unor colegi cu care te ^n]elegi mai bine. Astfel macazurile sunt comutate pe direc]ia „verde”. Asemenea deprinderi (elemente de rutin@) „verzi” pot fi aplicate oriunde. . dac@ a]i continua s@ lucra]i. m@ voi scuza preventiv }i ^i voi explica celuilalt c@ emisia de unde ro}ii nu ^i este adresat@ lui. chiar }i dac@ dureaz@ doar c$teva secunde. dar nici nu-l fixa]i permanent cu privirea. la ce duce dac@ te la}i atras ^n „capcana dispozi]iei de moment”. . trebuie s-o con}tientizeze.ascult@ azi cu deosebit@ aten]ie pentru o evita orice fel de ne^n]elegeri. Ar fi nepoliticos }i apreciat ca desconsiderare. practici. Deci nu pronun]a]i sec „Buna ziua”. Aici pute]i s@ aminti]i de starea de enervare prin care a]i trecut pentru a-i clarifica vizitatorului c@ expresia iritat@ de pe fa]a dvs. interferen]e Cine este ^n dispozi]ie proast@. faptul c@ v-a]i ostenit s@-I re]ine]i numele induc$ndu-i pre]uirea din partea dvs. Urm@toarele opera]iuni de rutin@ s-au dovedit a fi ^ncununate de succes }i sunt utile independent de buna sau proasta dispozi]ie: . Al]ii pot vedea mult mai clar ceea ce tu nu po]i s@ observi despre propria persoan@.C@uta]i pe c$t posibil s@ intra]i ^n contact vizual cu acesta.care sunt deosebit de importante ^n special la ^nceputul unei discu]ii.

s@-i explici cet@]eanului. dar care ^mbun@t@]esc climatul discu]iei }i astfel sunt favorabile ambelor p@r]i. cet@]enilor }i autorit@]ilor. cet@]enii obi}nui]i nu o vor putea ^n]elege. un aer superior. chiar dac@ ea ]i se pare absurd@. ci a legiuitorului. .Dac@ sunt posibile ^nt$rzieri. . se recomand@ o serie de moduri verificate de comportament. . motivele. Oric$nd este posibil ca acestea s@ apar@.La ^ncheierea discu]iei alege]i o formul@ adecvat@ pentru confirmarea celor stabilite }i ^ncheia]i cel mai bine cu un small talk.}i pe c$t posibil. .La apari]ia unor disfunc]ionalit@]i sau ^nt$rzieri (}i unde nu apar acestea!). ^ns@. .Rela]iile publice: coduri. .P@streaz@ permanent contactul vizual }i arat@-i c@ e}ti atent la ce spune. interferen]e Continuarea discu]iei „verzi” Dac@ contactul ini]ial s-a realizat ^n mod pozitiv.Dac@ dorin]a cet@]eanului nu poate fi ^ndeplinit@. Probleme cu telefonul De}i majoritatea oamenilor din lume sunt obi}nui]i s@ vorbeasc@ la telefon.S@ nu faci aprecieri personale cu privire la pozi]ia cet@]eanului. f@-i cuno}tin]@ cet@]eanului cu colegii respectivi sau cel pu]in spune-i cui trebuie s@ se adreseze.S@ explici situa]ia sau pozi]ia legal@. .Nu folosi „chineza de specialitate”. . dificult@]i }i probleme de ordin intern.%n cazul ^n care sunt implicate alte birouri. 15 . f@r@ a afi}a. s@-i m@rturise}ti situa]ia }i s@ te scuzi pentru ele.S@ repe]i dorin]a cet@]eanului }i s-o confirmi . care nu cost@ nimic. prezint@-i totodat@. Telefonul este totu}i un mediu de comunicare relativ nou pentru care. s-o ^ndepline}ti rapid.nu este sarcina ta. f@r@ a o sus]ine ^ns@ . chiar ^n statele puternic industrializate nu exist@ ^nc@ reguli concrete. . . acesta mai creeaz@ ^nc@ probleme de comunicare deosebite. . . .Adreseaz@-te cet@]eanului pe numele acestuia. practici.Mul]ume}te la preluarea de la cet@]ean a unor documente pe care i le-ai solicitat.S@ nu faci observa]ii negative la adresa colegilor.Dac@ problema nu poate fi rezolvat@. ^ns@. informeaz@-l pe cet@]ean despre cum se va proceda ^n continuare. caut@ ^mpreun@ cu acesta solu]ionarea problemei f@r@ a aluneca pe panta conflictual@ a contraargumentelor. C$teva exemple: . nu s@ ^l la}i s@ a}tepte pur }i simplu.Nu invoca. . . exprim@-]i p@rerea de r@u.%n caz de dificult@]i.

iar solicitantul de la cap@tul cel@lalt al firului s@ fie deservit cu ^nt$ietate ? Cum va reac]iona cet@]eanul. ^mbr@c@minte etc. adesea. ^}i caut@ un loc de parcare unde trebuie s@ pl@teasc@ }i taxa }i se prezint@ punctual la termenul stabilit la autoritatea respectiv@. {i pentru c@ prima impresie este cea care de regul@ persist@. Primul contact al majorit@]ii cet@]enilor cu autoritatea public@ se face prin telefon. care }i-a luat liber o jum@tate de zi ? Comunicarea prin telefon este ^ngreunat@ ^n plus prin faptul c@ pe interlocutor doar ^l auzi }i asta. Acest lucru este ^n general valabil nu numai pentru administra]ia public@. la modul oarecum egoist. Iat@ mai jos c$teva propuneri ce nu trebuie luate ^n serios: . desigur. O situa]ie normal@ ? Func]ionarul ce dore}te s@ se comporte cordial. ar putea s@ ^ntrebe dac@ deranjeaz@. Limbajul corporal prin mimic@. are acum o problem@: s@-l prefere pe interlocutorul prezent ^n fa]a lui }i s@ se scuze la cel de la telefon . ne arat@ un exemplu din cotidian: Un cet@]ean dore}te s@ clarifice o problem@. }ez$nd comod acas@ ^n fotoliu. Dar sose}te }i momentul mult-a}teptat. ^ntruc$t el nu poate }ti ce se petrece ^n biroul func]ionarului public.C$nd telefonul sun@. El ^}i stabile}te telefonic o programare (un termen de audien]@) cu func]ionarul din administra]ie. %n afar@ de aceasta. C$t de des se ^nt$mpl@ ca o convorbire telefonic@ s@ fie considerat@ mai important@. Dar se poate lucra cu vocea }i diferite formul@ri. nu este posibil. ci practic }i ^n cazul tuturor institu]iilor. telefonul prime}te o importan]@ special@. acestea ^i semnalizeaz@ partenerului de discu]ie c@ se comunic@ „verde”. apropiat de cet@]ean. care ^nc@ de la primul contact ^i induce apelantului un sentiment pozitiv. %ntruc$t partenerul s@u de discu]ie ^nc@ nu este liber. . el se bucur@ c@ l-a putut contacta telefonic pe func]ionar. dar lucru acesta nu este obi}nuit. Un fapt care din p@cate se ^nt$lne}te adesea este c@ serviciul telefonic este ^ndeplinit de „t$n@rul ucenic” care ^nc@ nu }tie s@ fac@ altceva sau de o persoan@ ^n v$rst@ care nu mai poate suporta stresul zilnic }i ^}i a}teapt@ pensionarea ^n centrala telefonic@. Ambele situa]ii sunt fundamental gre}ite. f@r@ rele inten]ii. tocmai are ceva timp la dispozi]ie }i intervine. Vine cu ma}ina. .Rela]iile publice: coduri. practici. Se preg@te}te pentru audien]@. aici trebuie s@ lucreze un func]ionar deosebit de antrenat. a}teapt@ pu]in ^n anticamer@. adun@ toate documentele necesare }i ^}i ia o jum@tate de zi liber@ ca s@ nu abuzeze de timpul de lucru pentru probleme personale. scurt }i pe c$t posibil s@ 16 . gestic@. %n aceast@ clip@ sun@ telefonul de pe masa func]ionarului }i un alt cet@]ean care. El. %n primul r$nd. nici ^ntr-un caz nu ridica]i imediat receptorul. }i convorbirea ^ncepe.sau invers.%]i trebuie nervi de o]el. prost.C$nd ridica]i receptorul prezenta]i-v@ repede. dar cel care sun@ poate s@ a}tepte. interferen]e La ce probleme poate conduce acesta.

Dar iat@ }i c$teva recomand@ri de luat ^n serios: .Ajuta]i firma Romtelecom s@-i creasc@ profiturile. nici ^ntr-un caz s@ nu-i preciza]i unde o face]i.%ncerca]i s@ re]ine]i numele celui care a sunat (eventual nota]i-l). . .Rela]iile publice: coduri. dar nu 17 . pentru a i v@ putea adresa la nevoie pe nume. . . A lucra sub stres Tema stresului a f@cut obiectul multor c@r]i. doar nu trebuie s@ ^n]eleag@ chiar totul. Energiile excedentare sunt astfel orientate ^mpotriva organismului propriu. .Nu activa]i robotul telefonic atunci c$nd lipsi]i din birou deoarece revenirea aici nu ar mai fi amuzant@. Formula „Da”. interferen]e nu se poat@ ^n]elege. c@ut$nd “din greu” dup@ dosare.P@stra]i la “secret” num@rul dvs.Pronun]a]i lent }i clar formula dvs. consacrat@ ^n Rom$nia nu este cea mai potrivit@ pentru a ini]ia a comunicare pozitiv@. Stresul apare ^n organism atunci c$nd energiile de refugiu (evadare) }i cele de lupt@ sunt sufocate }i nu li se poate da fr$u liber.%n cazul ^n care comuta]i leg@tura la altcineva.O atitudine. pentru c@ a]i putea fi suprasolicitat. ea fiind de mare importan]@ din punctul de vedere al comunic@rii cu cet@]eanul. de prezentare. Din anumite motive devii iritat }i mintal ajungi ^n zona ro}ie. prelungind convorbirile (^n special pe cele interurbane) prin a nu fi atent la cele comunicate. . .C$nd suna]i undeva prezenta]i-v@ cu numele }i institu]ia sau sec]ia pe care o reprezenta]i . Asem@n@tor cu motorul unei ma}ini care la mers ^n gol ambaleaz@. de telefon direct (num@rul de interior) }i ave]i grij@ s@ nu ave]i probleme cu prea multe leg@turi telefonice. Ai prefera s@ evadezi sau s@ lup]i. f@r@ a-l l@muri dac@ dvs. chiar dac@ trebuie s@ o face]i de sute de ori pe zi. .Indiferent dac@ suna]i sau sunte]i sunat prezenta]i-v@ }i introduce]i o formul@ de salut politicoas@. . Pu]in@ tensiune nu stric@. r@sfoindu-le apoi pe ^ndelete sau chiar ^ntre]in$ndu-v@ cu colegii. Stresul apare }i atunci c$nd trebuie s@ te st@p$ne}ti.Nu ^i comunica]i centralistei unde pleca]i c$nd v@ p@r@si]i biroul. practici. sunte]i sau nu competent pentru problema lui. acesta supratureaz@ }i ^}i d@uneaz@ sie}i. respectiv o ]inut@ pozitiv@ este la fel de important@ ^n cadrul convorbirii telefonice ca }i la o convorbire personal@. De aceea prezenta lucrare va atinge doar tangen]ial aceast@ tem@ at$t de dezb@tut@. ^ntruc$t cel de la cap@tul cel@lalt al firului „aude” (percepe) prin telefon aceast@ ]inut@.L@sa]i-l pe cel care a sunat c$t mai mult timp ^n stare confuz@.

maxilarului superior }i inferior ^ntr-o grimas@. apropiat de cet@]ean. Iat@ doar c$teva: stresul trebuie pur }i simplu evitat }i eliminat din via]a cotidian@. Apoi ^ntrerupe]i ^n mod con}tient s@ v@ ^ncorda]i. Iar clientul nostru este. e vorba de cel negativ. Ve]i sim]i o senza]ie de c@ldur@. sau mu}chii fe]ei. Acestea sunt semnele clare ale relax@rii. Oare merit@ ? Stresul – desigur. plimb@ri ^n aer liber. ^n definitiv. nu poate dec$t s@ aduc@ deservicii – este o piedic@ ^n calea muncii eficiente. Ce se poate face ^mpotriva stresului ? Exist@ o serie de recomand@ri. Acest exerci]iu trebuie f@cut treptat cu fiecare grup de mu}chi. alimenta]ie echilibrat@. dar }i cel pozitiv. dac@ anterior ]i-ai ^ncordat ^n mod con}tient grupurile de mu}chi corespunz@toare. Iar stresul reduce durata de via]@. obrazului. Concluzii Comunicarea cu cet@]eanul este sarcina de baz@ a majorit@]ii func]ionarilor din administra]ia public@. antrenamentele de relaxare regulate (training autogen) contribuie la reducerea stresului. Relaxarea con}tient@ se realizeaz@ foarte simplu. dar este nes@n@toas@. respira]ie rapid@. tulbur@ri ale somnului. Calea este practicarea gimnasticii medicale. st@p$nul nostru ! Don’t worry – be happy ! 18 . jogging. De aceea este at$t de important@ relaxarea pentru func]ionarii din administra]ia public@. interferen]e ai voie. bogat@ ^n vitamine. S@ comunici amical. sc@dere de randament }i multe altele. practici. ei fiind nevoi]i adesea s@ poarte discu]ii obositoare. boli ale stomacului }i intestinelor. tulbur@ri ale poftei de m$ncare. emitere de semnale pozitive. nu-i a}a. ore suficiente de somn. De asemenea. Oamenii de }tiin]@ sunt de p@rere c@ e recomandat s@-]i ^ncordezi timp de }ase secunde.Rela]iile publice: coduri. Doar un om calm. de exemplu bra]ul cu mu}chii bra]ului }i antebra]ului }i s@-]i str$ngi pumnul. palpita]ii. de exemplu din motive sociale. ^n exces. Stresul duce la spasme musculare }i spate ^ncordat (mul]i lucr@tori din administra]ia public@ au probleme cu spatele). furnic@turi }i pulsarea s$ngelui. Acest lucru devine posibil numai dac@ este eliminat sau redus stresul din via]a cotidian@ }i dac@ cet@]eanul este considerat a fi client. prin ^ncordarea mu}chilor frun]ii. Numai func]ionarii relaxa]i sunt ^n stare s@ ac]ioneze ^ntr-adev@r ^n mod cordial ^n rela]ia cu cet@]eanul. Autost@p$nirea este adesea necesar@. hipertensiune arterial@. ^nseamn@ comunicare „verde”. relaxat poate comunica f@r@ ^ncordare.

Rela]iile publice: coduri. prin intermediul comunic@rii bidirec]ionale Publicitatea… …este o form@ pl@tit@ de a comunica un mesaj prin intermediul diferitelor mijloace de comunicare. distribu]ia }i promovarea acestora ^n vederea realiz@rii profitului. Este persuasiv@. 19 . reac]ia celor influen]a]i s@ fie cea dorit@ de c@tre propagandist. interferen]e Thomas ACHELIS Aspecte practice ale comunic@rii Rela]ii publice – publicitate – marketing Defini]ii: Dac@ un b@iat se ^nt$lne}te cu fat@ frumoas@ }i ^i explic@ c$t este el de bun }i de puternic (propagand@) Dac@ ^i explic@ c$t este ea de frumoas@ }i atr@g@toare (publicitate) Dar dac@ ^i cere unui prieten s@-i spun@ fetei ce b@rbat de b@rbat este el – aceea ^nseamn@ Rela]ii Publice Rela]ii publice = managementul comunic@rii active Defini]ia CERP: Rela]iile publice reprezint@ Organizarea con}tient@ a comunic@rii Func]ie de conducere Sarcina rela]iilor publice este: S@ realizeze ^n]elegere reciproc@ }i s@ stabileasc@ rela]ii benefice ^ntre organiza]ie }i publicurile sale }i mediul ^n care ^}i desf@}oar@ activitatea. practici. precum }i stabilirea pre]urilor. informativ@ }i urm@re}te influen]area comportamentului }i concep]iilor cump@r@torilor. Propaganda… …Agita]ie – Dezinformare – Demagogie: activit@]i f@cute cu scopul de a influen]a sau controla opiniile unui grup sau unor grupuri de persoane exclusiv pentru beneficiul unui individ. ^n orice situa]ie. Marketing-ul… …include identificarea nevoilor ne^mplinite }i producerea unor servicii }i produse care s@ satisfac@ aceste nevoi. grup sau unei institu]ii. cu inten]ia ca.

000) Mai mult@ publicitate Mai multe m@rci Mai multe produse interschimbabile Sc@derea valorii investi]iilor Sc@derea valorii dividendelor Concuren]a …Publicitatea Scop: promovarea v$nz@rilor Libertate de crea]ie Libertate ^n alegerea mijloacelor de comunicare Buget mare – frecven]@ mare Costisitoare Comunicare unidirec]ional@ Pu]in plauzibil@ Emo]ional@ Subiectiv@ Necesit@ un efort sc@zut de aten]ie Credibilitate sc@zut@ Rela]iile Publice Scop: ob]inerea ^ncrederii Posibilit@]i limitate ^n crea]ie Inexisten]a garan]iei public@rii Frecven]@ incontrolabil@ Mai ieftin@ Comunicare bidirec]ional@ 20 .Rela]iile publice: coduri. interferen]e Lobby-ul = efort specific de a influen]a activitatea public@ de luare a deciziilor Presiuni pentru schimbarea politicilor %ncercarea de prevenire a unor astfel de schimb@ri Con]inut Reprezenta]ii oferite oric@rui func]ionar referitor la orice aspect politic Orice m@sur@ de implementare a acelei politici Orice chestiune avut@ ^n vedere sau care este posibil s@ intre ^n aten]ia unui organism public Activitatea dificil@ a unui lobby-ist Schimb@ri ^n lumea media: De zece ori mai multe oferte de televiziune dec$t ^n 1985. practici. dar acela}i nivel de utilizare Cele mai multe mijloace de comunicare din toate timpurile (Germania 40.

Rela]iile publice: coduri, practici, interferen]e

Informativ@ Mai obiectiv@ Necesit@ un efort ridicat de aten]ie Credibilitate ridicat@ Rela]iile publice ^n practic@ Crearea publicului-]int@ Dirijeaz@ procesele de comunicare Organizeaz@ evenimente Rela]iile publice ^n practic@ nu reprezint@ un lux, ci un dialog necesar ^ntre companii / institu]ii }i public Orice companie, orice organiza]ie desf@}oar@ activit@]i de rela]ii publice – ^ntrebarea este dac@ o face bine sau r@u Orice companie, orice asocia]ie, orice organiza]ie, orice persoan@ are ceva de comunicat publicului – clien]ilor, angaja]ilor, cet@]enilor, dar de asemenea, jurnali}tilor sau editorilor Protagoni}tii activit@]ilor de rela]ii publice Companii produc@toare }i firme prestatoare de servicii Institu]ii Organiza]ii, asocia]ii, federa]ii Organiza]ii non-profit: Biserica, Crucea Ro}ie, sindicatele Guverne, partide politice Organe administrative Publicuri ]int@ Interne Angaja]i Rude Reziden]i Poten]iali angaja]i Pensionari Liber profesioni}ti }i consultan]i Ac]ionarii Externe Clien]i Companii Organe administrative Guverne Institu]ii Federa]ii Biserici 21

Rela]iile publice: coduri, practici, interferen]e

Media Grupuri politice Grupuri ideologice Vecini Activit@]ile de Rela]ii Publice Analiz@ }i planificare (concep]ie) Informare }i proiectare (editare) Rela]ii umane interne }i externe (contacte) Organizare }i implementare (organizare) Verificarea rezultatelor / eficacit@]ii (evaluare) Noua provocare cu care se confrunt@ rela]iile publice %n trecut: PR = necesitate, multe companii, asocia]ii le foloseau Nu se verificau rezultatele economice Se realiza doar num@r@toarea t@ieturilor din ziare Ast@zi: Cererea din partea clien]ilor }i liderilor formali este ^n cre}tere, ace}tia dorind dovezi tangibile c@ rela]iile publice Justific@ investi]ia Reprezint@ o valoare {i pot cu adev@rat s@ influen]eze renumele Rela]iile publice ^ncep acas@ Calitatea rela]iilor interne este direct influen]at@ de eficien]a activit@]ilor externe de rela]ii publice. Comunicarea intern@ Rela]iile publice ^ncep acas@ – fundamentul succesului ^n comunicare Comunicare vertical@ Comunicare orizontal@ Rela]ii interne Avizier Newsletter Scrisori de informare Revist@ cu circula]ie intern@ Urn@ de reclama]ii Spa]iu destinat discu]iilor informale Excursii ale angaja]ilor Petrecere de Cr@ciun Sport Anivers@rile angaja]ilor Sistem de acordare a primelor Revista presei 22

Rela]iile publice: coduri, practici, interferen]e

Rela]ii externe Raport anual Produs nou, tehnic@ nou@ Inova]ii tehnice Sarcin@ important@ Rezultate financiare Aniversarea companiei Proiectul cl@dirilor? M@suri ^mpotriva polu@rii Investi]ii substan]iale Oaspe]i renumi]i Detalii (numele reprezint@ }tiri) Comentarii din partea consiliului de administra]ie, directorului general etc. Rela]ii publice externe Bro}ur@ Anun]uri pentru crearea de imagine Revist@ pentru clien]i Sponsoriz@ri Evenimente Rela]ii publice – chiar }i atunci c$nd nu este nimic de spus Creare de evenimente Creare de ocazii - zi a por]ilor deschise - cel de-al o sut@ mielea client - crearea unui premiu pentru jurnali}ti - “ziua turistului ^n Timi}oara” Rela]ii publice pe plan extern Obiective: o politic@ de informare transparent@, orientat@ c@tre client ^mbun@t@]irea nivelului de cuno}tin]e pozi]ionarea companiei ca reprezent$nd o loca]ie propice investi]iilor ^mbun@t@]irea imaginii / implementarea unei imagini pozitive Subiecte g@sirea de investitori mediul ^nconjur@tor siguran]a pe drumurile publice s@n@tatea public@ V-a]i f@cut acum o idee despre ce reprezint@ rela]iile publice }i a]i ^n]eles de ce RP joac@ un rol important ^n procesul de creare al imaginii?
23

Rela]iile publice: coduri, practici, interferen]e

24

o barier@. practici. Se cuvine s@ facem ^n cele ce urmeaz@ o scurt@ trecere ^n revist@ a acestora din urm@. a}adar.Rela]iile publice: coduri. plec$nd de la noile date. inevitabil. interferen]e Lia Lucia EPURE Aspecte ale metacomunic@rii }i vorbirii ^n psihologia comunic@rii Pentru comunicatori. Este. aceasta ^n mod sigur va fi o barier@ ^n comunicare }i. necesar@ trecerea de la ideea de transmitere de informa]ie spre un schimb }i o ^mp@rt@}ire de mesaje }i semnifica]ii. se impune o revizuire ^n chiar ceea ce prive}te no]iunea ^ns@}i de “comunicare”. Dificult@]ile de exprimare – dac@ sunte]i emi]@torul. efortul teoriilor ^ndrept$ndu-se. Emo]ii – emotivitatea emi]@torilor }i receptorilor de mesaje poate fi. de asemenea. Willet. trebuie s@ v@ ^mbog@]i]i vocabularul. acel “fenomen de creare a realit@]ilor }i rela]iilor inedite care provoac@. care de asemenea poate cauza dificult@]i de comunicare. dup@ cum ^l numea G. transformarea ^n altceva a ideilor }i cuno}tin]elor de]inute de fiecare fiin]@ uman@”. }i ^nt$mpina]i probleme ^n a g@si cuvinte pentru a exprima ideile. Lipsa de ^ncredere. Emo]ia puternic@ este r@spunz@toare de blocarea 25 . astfel. Diferen]ele de percep]ie – modul ^n care noi privim lumea este influen]at de experien]ele personale anterioare iar diferen]ele de percep]ie sunt deseori numai r@d@cina multor altor bariere de comunicare. spre o rela]ie productiv@. poate fi ^nvins@ prin preg@tirea atent@ a mesajelor. Principala barier@ ^n calea unei bune comunic@ri este ^ns@}i individualitatea noastr@ }i se impune s@ con}tientiz@m faptul c@ exist@ o multitudine de factori care pot cauza probleme }i de care trebuie s@ fim preveni]i pentru a le dep@}i sau pentru a le minimiza efectul de bariere ^n calea comunic@rii. spre ^n]elegerea }i explicarea comunic@rii ca motor }i matrice a situa]iilor ^n care se creeaz@ realit@]ile }i rela]iile.

atunci le-am cunoscut pe toate”. A}adar. trebuie s@ fim preg@ti]i s@ ne studiem propria persoan@ pentru a observa dac@ o schimbare ^n comportamentul nostru poate genera reac]ii satisf@c@toare. cine. ^ns@ necesit@ ^ndem$nare din parte celui care comunic@. se va impune ^ntotdeauna apelarea la formula: “De ce. c$nd. Lipsa de interes – una dintre cele mai mari bariere ce trebuie dep@}it@ de toate persoanele. trebuie s@ ac]iona]i cu abilitate. am putea ^ncerca s@ le evit@m. interferen]e aproape complet@ a comunic@rii. pentru a direc]iona mesajul dumneavoastr@ astfel ^nc$t s@ corespund@ intereselor }i nevoilor celui ce-l prime}te. Nu ^ntotdeauna suntem capabili s@ influen]@m personalitatea celuilalt dar.Rela]iile publice: coduri. practici. unde. 26 . e posibil. Totu}i. vom ^nt$mpina riscul de a trata diferite situa]ii ca }i c$nd ar fi una singur@: “Dac@ am cunoscut o anume situa]ie. comportamentul nostru influen]eaz@ procesul comunic@rii. ca urmare. Lipsa de cunoa}tere .este dificil s@ comunic@m eficient cu cineva ale c@rui cuno}tin]e ^n leg@tur@ cu un anumit subiect ^n discu]ie sunt mai reduse. Acolo unde lipsa de interes este evident@ }i de ^n]eles. El trebuie s@ fie con}tient de discrepan]a ^ntre nivelurile de cunoa}tere }i s@ se adapteze ^n consecin]@. o mai bun@ }ans@ de succes }i v@ va face sarcina mai u}oar@. Aceste st@ri v@ pot face incoerent sau pot schimba complet sensul mesajelor transmise. adeseori. Personalitatea – s-a observat c@ nu numai diferen]ele dintre tipurile de personalit@]i pot cauza probleme. uneori. propria noastr@ percep]ie asupra persoanelor din jurul nostru este afectat@ }i. evit$nd s@ recunoa}tem realitatea ^n sine. ce. Aceasta ne poate duce la ceea ce se nume}te “a face doi plus doi s@ dea cinci”. Concluzii gr@bite – deseori vedem ceea ce dorim s@ auzim. Con}tientiz$nd “barierele” mai sus enumerate. pune]i-v@ aceste 6 ^ntreb@ri simple ^nainte de a ^ncepe . ci. Aceast@ “ciocnire a personalit@]ilor” este una dintre cele mai frecvente cauze ale e}ecului ^n comunicare. cel pu]in. cel care prime}te mesajul poate fi mai pu]in impresionat de o persoan@ care vorbe}te f@r@ emo]ie sau entuziasm. consider$nd-o plictisitoare – astfel c@ emo]ia (^n “cantit@]i” moderate. Prima “regul@ de aur” este anticiparea. O metod@ de a ^mpiedica acest blocaj const@ ^n evitarea comunic@rii atunci c$nd sunte]i }i dumneavoastr@ afectat de emo]ii puternice. cum” – indiferent ce ac]iune ^ncerca]i s@ ^ntreprinde]i.ve]i conferi comunic@rii dvs. Stereotipii – ^nv@]$nd permanent din experien]ele proprii. putem ^ncerca o succint@ examinare a acelor c@i care }i-au dovedit eficien]a ^n realizarea unei comunic@ri eficiente. desigur) poate deveni un catalizator al comunic@rii. Dac@ am analiza unele dintre problemele mai dificile ^nainte de a comunica.

27 . Chiar atunci c$nd nu vorbim. ale mesajului meu nu-i sunt cunoscute. este subiectul mesajului meu un motiv de controvers@ ^ntre noi. ^ns@ se impune s@ z@bovim asupra acestor probleme ^nainte de a comunica un mesaj dificil sau de mare importan]@. ^nainte de a transmite mesajul. Cum va reac]iona la con]inutul mesajului meu. Aceste elemente vor ac]iona ca o bun@ disciplin@ ^n a ne ^mpiedica s@ vorbim f@r@ s@ g$ndim. constructiv. Cine este cel vizat a fi receptorul mesajului meu. (Pot r@spunde la o problem@ ridicat@ de interlocutor. Trebuie ^n permanen]@ s@ ]inem cont de aceste observa]ii. s@ conving. o schimbare de atitudine. sau mesajul meu va reprezenta prima informa]ie pe care interlocutorul o va auzi despre problema respectiv@). chiar }i ^n situa]ia ^n care comunicarea are loc spontan.tonul }i stilul .subiectul .Rela]iile publice: coduri. Ce }tie el deja despre con]inutul mesajului meu (mult. Cine . amabil. Unde }i c$nd – locul }i contextul.interlocutorul. Ce elemente anume. Ce . practici. ce educa]ie. sau s@ evit. pu]in. vreau s@ informez. noi nu folosim numai cuvinte pentru a comunica. ce dore}te interlocutorul meu s@ }tie. dar ^n acela}i timp complet. Este foarte u}or s@ vedem lucrurile din punctul nostru de vedere. Atmosfera este ^nc@rcat@ sau este una cordial@. ^n imagini. cum voi organiza informa]iile pe care vreau s@ le transmit: voi folosi o prezentare deductiv@ (^ncep cu punctul meu de vedere principal }i apoi s@ continui cu explica]ii. ^n cuvinte plus imagini (^n ce cuvinte. astfel ^nc$t va fi nevoie s@-i reamintesc faptele. ce cuvinte trebuie s@ folosesc. ilustr@ri) sau voi utiliza o prezentare inductiv@ (^n care esen]a mesajului meu va fi plasat@ la final). Comunicare non-verbal@. Cum voi realiza efectul dorit: de ce ton trebuie s@ uzez pentru a-mi realiza obiectivul. interferen]e De ce – scopul. nimic). ce tip de persoan@ este. Care este rela]ia mea cu ascult@torul. noi totu}i comunic@m ceva. Desigur. R@spunsurile la aceste prime patru ^ntreb@ri v@ vor ajuta s@ g@si]i r@spunsuri la urm@toarele dou@ mai u}or dec$t dac@ le-am aborda direct cu “Ce a} vrea s@ spun?”. Cum . Care este scopul real: ce sper s@ realizez – o schimbare de opinie. uit$nd c@ interlocutorul le poate vedea altfel. exemple. v$rst@. De c$te ori comunic@m. noi trimitem ^n exterior mesaje }i prin intermediul altor mijloace. corect. s@ influen]ez.Cum voi comunica mesajul meu – ^n cuvinte. ce informa]ii pot oferi pentru a fi: clar. s@ fraternizez cu cineva. Problemele dificile sau conflictuale merit@ o aten]ie }i o analiz@ ^ndelungat@. pentru a crea o atmosfer@ potrivit@.ce vreau exact s@ spun. ce informa]ii pot omite. ^n ce imagini). statut social are. concis. %n ce moment sose}te mesajul meu. uneori neinten]ionat.

Toate aceste lucruri pe care le lu@m ^n considerare ^n interpretarea celor spuse de cineva. Trebuie s@ subliniem c@ metacomunicarea. care v@ pot tr@da. Dac@ a]i recep]ionat mesajul din inflexiunile vocii sale. dezaprobarea sau pentru a ^ncuraja interlocutorul s@ continue). Dac@. o ^ncruntare). el a comunicat aceasta prin ceea ce noi numim “paralimbaj”. t@ria lor }i rapiditatea vorbirii.toate au fost exprimate cu ajutorul mijloacelor de metacomunicare). apel@m la ^n]elesurile paralimbajului }i nu la semnifica]ia limbajului folosit. calitatea }i tonul vocii . putem spune: Nu este important ceea ce spune. ^ncerc$nd s@ ascunde]i acest lucru. hainele pe care le purt@m. deseori sunte]i afectat ^n mod incon}tient de aceste comunic@ri nonverbale. de asemenea. d@m din umeri. comunic@m. la ceva “^n completarea comunic@rii”. cu ajutorul gesturilor. care ^nso]e}te “orice” mesaj. ^nainte }i dup@ rostirea cuvintelor. voluntar sau involuntar. mergem. de exemplu. aspectele non-verbale ale vorbirii (varia]ii ale ^n@l]imii sunetelor. interferen]e C$nd vorbim. modul ^n care folosi]i ochii. ma}ina pe care o conducem – toate comunic@ idei c@tre ceilal]i. deci. “Metacomunicarea” este. Frecvent paralimbajul transmite sensul opus al cuvintelor. trebuie s@ fi]i con}tient de pozi]ia corpului. expresia fe]ei }i tonul vocii. Dac@ a]i sesizat datorit@ expresiei fe]ei sau din mi}carea corpului. el va prelua ^n]elesul mai degrab@ din metacomunicare dec$t din cuvintele auzite. mai important. Cu alte cuvinte. C$nd se ^nt$mpl@ aceasta. ci felul ^n care o spune. pozi]ia corpului (modul ^n care st@m. Similar. raportat la interlocutor). Felul ^n care st@m. proximitatea (distan]a la care st@m fa]@ de interlocutor. intervalul de timp ^n care ^l privim). practici. Ansamblul elementelor non-verbale ale comunic@rii este uneori denumit “metacomunicare” (cuv$ntul grecesc “meta” ^nseamn@ “dincolo” sau “^n plus”). se refer@ la o “metacomunicare” (prin urmare. orientarea (dac@ st@m cu fa]a sau ^n profil. Metacomunicarea }i paralimbajul – comunicarea non-verbal@ ^nseamn@ cu totul altceva dec$t cuvintele prin care transmitem un mesaj. ^n picioare sau a}eza]i). atunci c$nd sunte]i sup@rat. este foarte important@. gesturile. Ascult@torul va folosi aceste “chei” pentru a-l ajuta s@ interpreteze ce urm@ri]i s@ spune]i dar. expresiilor fe]ei }i al altor mi}c@ri ale corpului. ^n picioare sau a}eza]i). respectiv. De}i nu reac]iona]i. deseori noi comunic@m ^ntr-un mod nonverbal. ^n special c$nd “una spune]i }i alta face]i”. c@ vorbitorul era nemul]umit . prin: expresia fe]ei (un z$mbet. mi}c@ri ale corpului (pentru a indica aprobarea. Desigur.Rela]iile publice: coduri. aspectul exterior (^nf@]i}area fizic@ sau alegerea vestimenta]iei). contactul vizual (dac@ privim interlocutorul sau nu.denumite uneori “paralimbaj”). gesturi (mi}carea m$inilor }i a corpului pentru a explica sau accentua mesajul verbal). nu sunte]i totdeauna con}tient de modul ^n care transmite]i mesaje nonverbale 28 . ceva “^n plus fa]@ de comunicare” }i trebuie s@ fim ^ntotdeauna con}tien]i de existen]a sa.

dar care sunt evidente pentru cei din jur. Nu numai c@ spa]iul afecteaz@ felul ^n care noi comunic@m. variabil@ potrivit c@reia rela]ia poate fi: intim@. El deosebe}te trei tipuri de spa]ii utilizate de diverse culturi ^n mod distinct: spa]iul cu organizare fix@ (ora}e. nu e lipsit de importan]@ s@ examin@m atitudinea noastr@ referitoare la spa]iul ^n care aceast@ mi}care are loc. dar care trebuie folosit cu abilitate. T@cerea deci. spa]iul este de obicei ^ntr-o rela]ie direct@ cu rangul. achizi]ionarea de spa]ii pentru personal a impus faptul c@ este mai bine s@ i se dea fiec@ruia un birou. care sunt rezultatul unor tradi]ii sociale complexe. ^n func]ie de pozi]ia pe care ace}tia o ocup@. distan]a fizic@ ce separ@ interactan]ii. social@ sau public@. La r$ndul s@u. u}i etc. Mul]i antropologi vor fi preocupa]i s@ extind@ domeniul de studiu clasic al comunic@rii (limbajul verbal) prin introducerea nonverbalului (postur@. dar lucrurile stau. cresc }i dimensiunile birourilor lor. Aceasta ar putea p@rea un lucru m@runt. personal@. Spa]iul – %nainte de a vedea modul ^n care ne mi}c@m diverse p@r]i ale corpului. Birdwhistell ^ncerca s@ ofere o imagine riguroas@ a comportamentului gestual de comunicare. cu un spa]iu de lucru bine definit. prezentare a sinelui etc. diferen]e culturale privind modul ^n care este folosit 29 . desigur. Printre ace}ti cercet@tori. Structurat de cultur@. de spa]iul interpersonal (proxemic@). Prin kinezic@. %ntr-o institu]ie. C@ile de comunicare nonverbale sunt reac]iile necon}tientizate. chiar dac@ acesta are o suprafa]@ mai mic@. Unele dintre marile companii au chiar reguli care plaseaz@ angaja]ii pe niveluri. lipsit de o importan]@ extraordinar@. ]inut@. mimic@. dec$t s@ i se dea unul mai mare. iar ^n al doilea r$nd. case. cu totul altfel. este un instrument puternic de comunicare. desigur. dar ar trebui s@ }tim cum s@ ^l folosim pentru a comunica.). care face trimitere la personalitatea protagoni}tilor. interferen]e nedorite. Spa]iul }i pozi]ia social@ – %n lumea afacerilor. ^n sensul c@ pe m@sur@ ce oamenii avanseaz@ ^n func]ii. Exist@. spa]iul cu utilizare semifix@ (mobilie. Hall se apleac@ asupra rolului jucat de spa]iu ca element de interac]iune. camere). practici. antropologi inspira]i de lingvistic@. ambii. la nivelurile inferioare.) }i spa]iul informal.Rela]iile publice: coduri. T@cerea poate fi o tehnic@ eficient@ de ^ncurajare a r@spunsurilor pentru o comunicare bidirec]ional@ real@. cadrul spa]io-temporal are un efect structurant asupra rela]iilor sociale pe care le studiaz@ Hall prin proxemic@. Limbajul t@cerii – C$nd cineva ne pune o ^ntrebare }i nu reu}im s@ r@spundem. dar }i la normele sociale nescrise. noi comunic@m prin t@cerea l@sat@ la sf$r}itul fiec@rui discurs. dar pe care ar trebui s@-l ^mpart@ cu al]ii. Ray Birdwhistell }i Edward Hall. se vor interesa ^n primul r$nd de gestualitate (kinezic@).

la r$ndul s@u. Putem modifica aceast@ distan]@.aspectul vestimentar). Spa]iul personal – Ideea unui teritoriu apare pentru fiecare dintre noi: probabil din dorin]a de a c$}tiga un teritoriu personal. Desigur. ^mbr@c@mintea etc. caracter mo}tenit despre care observa]iile indic@ un anumit lucru: omul are un sim] al spa]iului care ^l determin@ s@-}i protejeze locuin]a de orice musafir nepoftit. ci reprezint@ numai una dintre numeroasele surse de influen]@ asupra structurii psihice }i asupra conduitei oamenilor. ^n func]ie de c$t de bine cunoa}tem pe cineva }i de activitatea sau tipul de comunicare ^n care suntem implica]i. Hall clasifica aceste “spa]ii personale “ sau “distan]e” ^n 4 tipuri (fiecare dintre ele. mimica. ^n cadrul unor grup@ri ca: tipul constitu]ional (care reprezint@ un anumit mod de ^mbinare a caracteristicilor fizice cu cele psihice. Teritoriul – Nevoia noastr@ de a revendica o anumit@ suprafa]@. chiar dac@ aceste influen]e }i mecanismele lor nu au ajuns ^nc@ s@ fie cunoscute cu precizie. ^n a}a fel ^nc$t din cunoa}terea unora s@ poat@ fi deduse celelalte) }i fizionomia (^n]eleg$nd prin aceasta tot ceea ce sub aspect strict anatomic. c@ particularit@]ile conforma]iei corporale nu sunt exclusiv definitorii. conforma]ia fizic@ se repercuteaz@ asupra activit@]ii psihice }i asupra comportamentului individului. orice individ este ^nconjurat de “spa]iu personal”. Astfel de leg@turi exist@. pe de alt@ parte. dar }i al 30 . %n cadrul acestei abord@ri elementele referitoare la aspectul fizic }i comportamental pot fi ^mp@r]ite ^n dou@ mari grupe: a) simptomatica stabil@ }i b) simptomatica labil@. Teritoriul va fi apoi p@strat. interferen]e spa]iul. practici. Aceste m@rimi corporale nu sunt analizate ^n mod independent. Aspectul fizic sau conforma]ia corporal@ a indivizilor }i particularit@]ile lor de structur@ psihic@. a). Simptomatica stabil@ cuprinde toate datele care pot fi ob]inute prin observare corpului subiectului ^n stare de nemi}care.Rela]iile publice: coduri. care se al@tur@ la ceea ce am denumit mai sus simptomatica stabil@ sau simptomatica labil@ . constituie pentru cercet@torii din domeniul }tiin]elor medicale obiect de studiu ^n cadrul somatometriei: aspectul fe]ei. reprezent$nd distan]a de la care suntem preg@ti]i s@ interac]ion@m cu al]ii. gesturile. ^ntr-un fel sau altul. f@r@ nici o ^ndoial@. (Mai trebuie men]ionat acestea dou@ }i o alt@ surs@ de date cu privire la tabloul psihic al unui individ. respectiv de conduit@ social@. are o “zon@ apropiat@” }i o “zon@ ^ndep@rtat@”. vorbirea. ci ^n str$ns@ corela]ie. Trebuie spus ^ns@. baza observ@rii ^n comunicare o vor constitui elementele de suprafa]@ care sunt cel mai u}or de determinat: aspectul fizic }i manifest@rile de comportament sub variatele lor forme: mersul. dar ^n cadrul unei organiza]ii acesta poate spune ceva ^n leg@tur@ cu pozi]ia social@.

}i ^n func]ie de care ^}i adapteaz@ aproape automat propriile manifest@ri (gesturi. gesturi. 3. ochii. ]inuta. dar }i de “expresivitatea” celui care transmite. Consider$nd c@ aspectele statice pe care le include aceasta sunt revelatoare numai ^n corela]ie cu aspectele dinamic-expresive ale fe]ei (cu mimica).se ^ncadreaz@ }i ticurile.nevoia de a acorda doar un credit limitat primei impresii }i de a apela. maxilarele etc. pome]ii obrajilor. Ele ajut@ la particularizarea cunoa}terii oamenilor. vorbirea. gesturile. se cuvine o scurt@ trimitere asupra fizionomiei cu referire la simptomatica labil@. facilit$nd evocarea lor). mimic@. fie ca o manifestare complex@. realizeaz@. ( Tot ^n cadrul simptomaticii labile – al@turi de pantomim@. Pentru interpretarea psihologic@ a acestor elemente nu pot fi date criterii fixe. interferen]e capului omului. deoarece ^n determinarea particularit@]ilor dinamice ale corpului intervin }i multe “imponderabile” a c@ror sesizare depinde de institu]ia }i experien]a celui ce observ@. A doua categorie reprezint@ imaginea sau 31 . gesturile). exprimarea etc. mersul.ca o prim@ condi]ie pentru a ajunge la cunoa}terea mai sigur@ a oamenilor . ^n cursul unui proces care la ^nceput este pur intuitiv }i numai treptat devine con}tient. modific@rile vegetative. fizionomia }i mimica. o cunoa}tere a ^nsu}irilor psihice ale persoanei respective . De aici .uneori destul de aproape de realitate . modific@ri vegetative }i vorbire . care pot ap@rea fie numai ^ntr-una din categoriile men]ionate (pantomim@. pantomima (]inuta. particularizate prin raporturile de amplasare }i de m@rime dintre diferitele detalii anatomice: fruntea. ^mprumut$nd elemente din mai multe categorii. b@rbia. comunic@. care constituie cel mai important (pentru c@ este cel mai utilizat) element de reglare reciproc@ a comportamentului. socotim utile c$teva recomand@ri generale cu privire la modul de observare }i apreciere a simptomaticii labile: Comportamentul exterior al fiec@rui individ constituie o rezultant@ a dou@ categorii de factori. nasul. sistematic@. practici. de multe ori f@r@ }tirea individului -. %nainte de a ne referi la fiecare element ^n parte. reac]ii stereotipe ce se repet@ des. spre a realiza o veritabil@ comunicare. expresii etc. respectiv cele care prezint@ schimb@ri importante de la un moment la altul: 1. vorbire). b).). 2. iar al]ii ceea ce el “ar vrea s@ fie”. mimica (expresiile fe]ei). Fiecare om. Se formeaz@ astfel a}a-numita “prima impresie”. la primul contact cu o persoan@ necunoscut@. Simptomatica labil@ include toate aspectele dinamice ale corpului. 4. la observarea lucid@. mimic@. unii reflect$nd ceea ce “este” el cu adev@rat.Rela]iile publice: coduri. Aceast@ cunoa}tere se realizeaz@ la ^nceput pe baza elementelor exterioare care sunt cel mai u}or de sesizat: statura. ori de c$te ori este necesar.

efectul unei solicit@ri. capul aplecat ^n jos. ca }i cum ar juca un “rol”. s@ apar@. mersul. pozi]ia general@ a corpului este edificatoare pentru tr@irea psihic@ a individului ^n momentul respectiv. sau supraestimare a propriilor posibilit@]i. Pantomima reprezint@ ansamblul reac]iilor la care particip@ ^ntreg corpul }i care cuprinde: ]inuta. ci chiar fa]@ de sine. modul de a a}tepta confruntarea cu un anumit eveniment. con}tient sau nu. [inuta sau atitudinea exprim@.}i chiar lui ^nsu}i . o reac]ie. destul de multe lucruri despre structura lor real@: tendin]a de subestimare. ca urmare. este ^n mare m@sur@ conform@ realit@]ii }i. m$inile ^ntinse moi de-a lungul 32 . Aceasta duce la intensificarea voit@ a unor tr@s@turi sau la estomparea altora).). vom trece ^n revist@ sursele de elemente semnificative }i. cu c$t este mai prompt@.Rela]iile publice: coduri. de aici. De regul@. r@spunsul sau reac]ia individului ^ntr-o situa]ie dat@: fa]@ de unul sau mai mul]i indivizi. ^n societatea semenilor s@i. I. “Rolul” pe care. %n cele ce urmeaz@. ^n sine. Reiese de aici necesitatea ca observa]iile asupra comportamentului oamenilor s@ fie mereu supuse analizei cu scopul de a discerne ceea ce este adev@rat de ceea ce reprezint@ numai o aparen]@. gesturile. nu numai ^n rela]iile cu ceilal]i oameni. ^n comportament nu mai apare nimic distonant. astfel: atitudinea caracterizat@ prin: umerii “c@zu]i”. ceva “mai mult” sau “altfel” dec$t este de fapt. interferen]e “poza” pe care fiecare om caut@ s@ }i-o protejeze sau s@ o impun@ lumii exterioare . Cel mai adesea. practici. de note ob]inute din utilizarea unor metode psihologice verificate. mai apropiat@ de limita spontaneit@]ii. }i-l asum@ unii oameni ^n rela]iile cu semenii “spune” }i el. “poza”. sub anumite aspecte. cel al lui ^nsu}i. fiecare om se comport@. Rezultatele sunt desigur diferite: la unii indivizi se realizeaz@ o larg@ suprapunere ^ntre structura real@ }i cea dorit@ (^n aceste cazuri. O alt@ condi]ie important@ ^n observarea }i valorificarea pe planul cunoa}terii a comportamentului oamenilor rezid@ ^n permanenta confruntare }i coroborare a concluziilor desprinse din analiza manifest@rilor izolate. (Exist@ ^n fiecare individ tendin]a fireasc@ de a c@uta. aprecierea dat@ celor din jur. o concluzie formulat@ ^n urma observ@rii unei anumite manifest@ri trebuie s@ fie considerat@ ca adev@rat@ numai dac@ este confirmat@ }i de analiza altor reac]ii sau acte de conduit@. (Dar aparen]ele nu trebuie s@ fie pur }i simplu desconsiderate.ca ar@t$nd adev@ratul lui mod de a fi. printr-o anumit@ pozi]ie a corpului dar }i printr-un anumit con]inut psihic. cu at$t este mai “adev@rat@”). c$teva dintre principalele concluzii posibile. De pild@. pentru c@ }i ele au o anumit@ valoare de cunoa}tere. anumite tr@s@turi de caracter etc. mai mult sau mai pu]in con}tient. s@ apar@ ^n lumina cea mai bun@. trunchiul ^nclinat ^n fa]@. dac@ se poate vorbi de ea. Poate c@ nu ar fi exagerat s@ se spun@ c@.

^ntre extremele men]ionate put$nd exista o infinitate de nuan]e. tendin]@ dominatoare. a) Gesturile instrumentale sunt cele prin intermediul c@rora se efectueaz@ o anumit@ activitate. ci modul particular ^n care se ^mbin@ o serie de elemente ca: statura }i constitu]ia corporal@. Pantomima ^n genere transmite. practici. intensitatea. superioar@ . picioarele larg dep@rtate. direc]ia }i expresia privirii etc. ^n urma unui eveniment nepl@cut. observa]ia va viza sfera gesturilor instrumentale generale). atitudine “mar]ial@”. Prin ]inut@ sau atitudine nu trebuie s@ se ^n]eleag@ numai o anumit@ pozi]ie a corpului ^n sine. planul de efectuare. pozi]ia trunchiului }i a umerilor. forma }i pozi]ia capului. dar gesturile au “registre” speciale }i decodori specializa]i de percepere }i ^n]elegere.toate acestea comunic$nd o secven]@ din structura psihologic@ a persoanei studiate). Oric$t de variate. comunic@. rolul gesturilor const@ ^n ^ncercarea de a restabili echilibrul cu mediul sau de a realiza echilibrul pe o treapt@ nou@. ea trebuie corelat@ }i cu alte elemente semnificative. unul dintre cele mai vechi mijloace de exprimare a reac]iei organismului la o modificare survenit@ ^n mediul exterior sau interior }i au rol de a restabili echilibrul cu mediul sau de a realiza echilibrul cu mediul exterior sau interior. Altfel spus. diferite de la o profesie la alta (de aceea.fie o stare depresiv@.). 33 . Gesturile pot fi ^mp@r]ite ^n trei mari diviziuni: instrumentale. (O condi]ie important@ pentru descifrarea semnifica]iei pe care o are atitudinea const@ ^n cunoa}terea situa]iei. retorice }i reactive. al@turi de mers }i de modific@rile pozi]iei corpului ca atare. pentru c@ o aceea}i “]inut@” poate avea semnifica]ii deosebite ^n situa]ii diferite. umerii drep]i. %n plus. rezult@ c@ observarea gesturilor efectuate cu ajutorul m$inilor poate pune ^n lumin@ multe dintre particularit@]ile mecanismelor psihice care stau ^n spatele lor. m$inile evolu$nd larg pe l$ng@ corp denot@ cel mai adesea siguran]@ de sine. precizia }i. capul sus.pieptul bombat. a contextului ^n care se plaseaz@ ea. Gesturile reprezint@.Rela]iile publice: coduri. la oamenii apar]in$nd altor categorii profesionale. Exist@ gesturi instrumentale generale }i specifice: gesturile instrumentale generale fiind cele la care recurg practic to]i oamenii apar]in$nd aceluia}i mediu social sau cultural pentru satisfacerea diverselor lor trebuin]e (activit@]ile casnice }i gospod@re}ti. atitudine de provocare. interferen]e corpului denot@ ^n mod frecvent fie starea de oboseal@ . amplasarea m$inilor }i picioarelor. scrisul }i cititul etc. amplitudinea.ca urmare a unei solicit@ri anterioare . . iar specifice sunt cele implicate ^n exercitarea activit@]ilor profesionale. gesturile instrumentale generale pot fi analizate prin prisma unui num@r redus de criterii: viteza. frecven]a. La extrema cealalt@ . Rolul instrumental mai amplu revine m$inii – aceasta r@m$n$nd un instrument pus ^n ac]iune de o serie ^ntreag@ de mecanisme psihice.actul de comunicare fiind ^n acest caz un cod sintetic de informa]ii utile.

resursele energetice }i ^n special caracteristicile reactivit@]ii emo]ionale. b). viteza de desf@}urare. gradul ^n care el este convins de ceea ce spune }i ne trimite la abordarea mult mai complex@ a atitudinilor. denot@ totdeauna ne^ndem$nare. intr@ ^n mod firesc ^n sfera gesturilor instrumentale -. Gesturile prompte. put$nd fi g$ndite sau preg@tite.Rela]iile publice: coduri. de la manifest@rile extreme de tipul blocajului.care. Concluzii psihologice mai bogate pot fi apoi ob]inute din analiza raportului dintre viteza }i precizia gesturilor instrumentale. ^napoia acesteia put$nd sta cauze diferite: lips@ de interes pentru activitatea respectiv@. Astfel. ceva mai mult. al incapacit@]ii de a ac]iona etc. nivel sc@zut de mobilizare energetic@. sigure }i precise denot@ calm. %n func]ie de acestea. Gesturile variate ca vitez@. prezen]@ de spirit etc. dar sigure }i precise denot@ meticulozitate. cele reactive nu sunt elaborate con}tient. Gesturile lente. Spre deosebire de mi}c@rile efectuate ca r@spuns la solicit@rile sau situa]iile a}teptate . Astfel: gesturile rapide. ^n fine . st@p$nire de sine. dimpotriv@. fie al unei puternice irita]ii. ^ncredere ^n sine. practici. ele servind. s@ provoace acestuia o anumit@ stare emo]ional@ sau afectiv@. El ne sugereaz@ “secven]e” privind sinceritatea individului. eficacitatea. fie ^nso]ind. Varietatea }i coloratura afectiv@ a gesturilor este ^n mare m@sur@ edificatoare pentru fondul de emo]ii }i sentimente ale individului.). fie ^nlocuind vorbirea. num@rul (frecven]a). dar de o precizie mediocr@ denot@ ^n general o stare de hiperexcitabilitate ori poate fi semnul fie al unei ridicate tensiuni emo]ionale. fenomenelor de pronun]at@ irita]ie). observarea atent@ a gesturilor retorice ale oamenilor poate aduce importante preciz@ri cu privire la caracterul spontan sau. sunt cele care. intensitatea etc. unor scopuri de ap@rare. interferen]e ^n str$ns@ leg@tur@ cu cea din urm@. lips@ de exerci]iu. 34 . amplitudinea. ^n marea majoritate a cazurilor.^n m@sura ^n care acesta poate fi sesizat. c) {i.gesturile reactive sunt constituite din acele mi}c@ri ale corpului }i membrelor efectuate ca r@spuns la diferite solicit@ri sau situa]ii nea}teptate cu care este confruntat individul. Semnifica]iile gesturilor retorice sunt tot a}a de numeroase }i variate ca }i cele ale vorbirii propriu-zise. dar sistematic lipsite de precizie. au drept scop s@ conving@ interlocutorul sau. p$n@ la cele extreme de tipul avalan}ei de mi}c@ri. tendin]a de a neglija dimensiunea temporal@ a activit@]ii ^n favoarea calit@]ii. ac]iunilor haotice. manifest@rile reactive pot fi analizate prin prisma unor criterii ca: promptitudinea declan}@rii. “elaborat” al gesturilor . La fel ca }i mersul sau celelalte categorii de gesturi.Gesturile apar]in$nd celei de-a doua mari diviziuni. gesturile reactive sunt edificatoare pentru dinamica neuropsihic@. cea a gesturilor retorice.

Astfel. {i. efortul de rememorare sunt ^nso]ite de obicei de a}a-numita “privire ^n gol”. fruntea. maxilarele etc. peste capul interlocutorului. profilul frunte . ochii ^ndrepta]i ferm c@tre interlocutor sus]in$nd f@r@ dificultate 35 . direc]ia privirii. ^n cadrul mimicii. denot@ de regul@ lips@ de respect pentru acesta. atitudine receptiv@. pozi]iile succesive ale spr$ncenelor. act de c@utare. ^n sf$r}it. mi}c@rile buzelor etc. gura. respectiv simptomaticii stabile (cum sunt: culoarea p@rului }i a fe]ei. astfel ^nc$t no]iunile de mobilitate }i expresivitate sunt cu referire ^n mimic@ . practici. maxilarele. Expresivitatea fe]ei depinde cel mai mult de elementele mobile. tendin]a de a descifra eventualele g$nduri ascunse ale interlocutorului. %n general. pupilei). ^n cursul explic@rii pentru o alt@ persoan@) este mai mare. Expresiile fe]ei sunt extrem de variate }i sunt detectate ca modalit@]i de comunicare universal@ ^n special ^n func]ie de modul ^n care se ^mbin@ deschiderea ochilor. forma maxilarelor etc. ru}ine etc. tendin]a de a ascunde. ^n urma unei experien]e. stare de plictiseal@ etc. Expresivitatea este asigurat@ ^ns@ ^n special de elementele mobile: ochii. un rol esen]ial revine privirii. sentiment al vinov@]iei. suspiciune. c@ senza]iile de pl@cere sau nepl@cere. interferen]e II. Iar deschiderea mai redus@ a ochilor poate denota: atitudine de neacceptare. Privirea ^n jos sau ^n l@turi poate semnifica atitudine de umilin]@. cu at$t ochii sunt mai larg deschi}i. culoarea ochilor.Rela]iile publice: coduri. absen]a sentimentului de culp@ sau de team@. “^n]elegerea” nout@]ii pe care o aduc informa]iile etc. chiar f@r@ voia individului. (S-a demonstrat. iar pe de alt@ parte pentru m@rimea fluxului informa]iilor respective. efectuate cu ajutorul unor fotografii. Privirea ^n sus. Nedumerirea. conforma]ia fe]ei. fruntea. de interes pentru noutatea pe care o con]in informa]iile. de rezisten]@ fa]@ de informa]iile primite. a)Gradul de deschidere a ochilor este ^n mare m@sur@ edificator pentru “situa]ia” ^n care se afl@ individul: pe de o parte pentru atitudinea (acceptarea sau respingerea) pe care el o ia fa]@ de informa]iile cu care este confruntat. se traduc }i prin dilatarea. b)Direc]ia privirii joac@. ochii larg deschi}i pot denota: ne}tiin]@. spr$ncenele. Nu exist@ ^ns@ nici o ^ndoial@ c@ la expresivitatea fe]ei concur@.aproape sinonime. nas – gur@ b@rbie. ). provocate de imagini. }i o serie de elemente statice apar]in$nd fizionomiei. profilul ^n ansamblu. de altfel. Mimica reprezint@ ansamblul modific@rilor expresive la care particip@ p@r]ile mobile ale fe]ei: ochii. se poate vorbi de un raport direct propor]ional ^ntre gradul de deschidere a ochilor }i cantitatea informa]iilor recep]ionate sau emise de c@tre individ: cu c$t cantitatea informa]iei primite sau emise (de pild@. aceasta reprezent$nd ^ntruc$tva “cheia expresiei fe]ei”. Astfel. respectiv contractarea. de asemenea.nas. gura. un rol important ^n determinarea expresiei fe]ei. spr$ncenele. Ca atare. vom exemplifica aceste no]iuni de baz@ care ajut@ la “descifrat” oamenii.

De aceea. ^n special modului de “a sus]ine” privirea interlocutorului. bogat@. func]ionalitatea aparatului urinar. La extremitatea cealalt@. prima modalitate a oamenilor de a lua contact unii cu al]ii const@ ^n “^nt$lnirea” sau a}a-numitul “joc al privirilor”. func]ionalitatea musculaturii. iar uneori. denot@ o anumit@ lips@ de aderen]@. %n str$ns@ leg@tur@ cu direc]ia. ^n str$ns@ leg@tur@ cu aceasta. sentimentul vinov@]iei sau la}itate. %n general. tendin]a de a vorbi mult. “interpretarea” privirii joac@ un rol ^nsemnat ^n cunoa}terea structurii }i atitudinii oamenilor din jur. toate tr@d$nd modificãri obiectivate “la distan]@”. De regul@. Astfel. reac]iile vaso-motorii }i secretorii (deduse din rapiditatea }i amploarea modific@rilor culorii fe]ei. imobil@. interferen]e privirea acestuia denot@ sinceritate. cu pierderea frecvent@ a “firului”) sau o gestic@ ampl@ }i rapid@. de asemenea . provocare. inten]iile. Modific@rile de ordin vegetativ sunt edificatoare ^n special pentru tr@irile emo]ional-afective }i. caracterizat@ prin expresie meditativ@ dat@ de mu}chii fe]ei “c@zu]i” (“Omega melancolic”) denot@ faptul c@ individul se afl@ sub influen]a unui eveniment nepl@cut. o surs@ important@ de date cu privire la structura }i starea psihic@ a individului. ^n alte situa]ii .). III. %n aceast@ sfer@ intr@ toate particularit@]ile acelor func]ii vegetative despre care se }tie cu precizie c@ se afl@ ^ns@ o str$ns@ corela]ie cu activitatea psihic@. pulsul. cobor$rea sau ^ntoarcerea privirii ^n alt@ parte la unul dintre ei semnific@ retragerea acestuia pe pozi]ii neofensive. se poate observa c@ mimica predominant depresiv@. cu un debit bogat. ca }i func]ionalitatea gastric@. neput$nd-o fixa }i sus]ine pe cea a interlocutorului – ceea ce denot@ lips@ de fermitate. ^n vreme ce mimica excesiv de mobil@ denot@. este necesar s@ se ia ^n considerare: c) Mobilitatea privirii. mai ales dac@ e ^nso]it@ }i de alte manifest@ri ca logoree (verbalizare deosebit de rapid@. Exist@ oameni c@rora privirea le fuge ^n permanen]@. constituie de regul@ semnul unor tr@iri emo]ionale }i afective de tipul veselie. hot@r$re sau. atunci c$nd doi oameni se privesc. Unele sunt relativ accesibile observa]iei }i ele se num@r@ printre cele mai importante. ^n toate direc]iile. ^n unele cazuri. iar uneori. atitudine critic@. atitudine deschis@.asprime. tendin]a de a-}i ascunde g$ndurile. de aceea. Ca }i caracteristic@ general@. de regul@.al@turi de mimic@ }i pantomim@ -. Acestea sunt: respira]ia. de contact cu realitatea sau. Mimica mobil@ }i. practici. privirea fix@. bun@ dispozi]ie etc. atitudine de ^nfruntare a interlocutorului.Rela]iile publice: coduri. ^n studierea comportamentului oamenilor este necesar s@ se acorde o aten]ie deosebit@ privirii. Aceasta. pentru capacitatea 36 . din procesele de transpira]ie etc.Modific@rile vegetative reprezint@. o anumit@ instabilitate temporar@ a echilibrului tr@irilor psihice.

2. de idea]ie. eventualele defec]iuni de limbaj). 37 . sc@derea sensibil@ a preciziei ^n gesturi etc.cel pu]in din punct de vedere gramatical). pusee sudorale. nu este vorba aici de situa]iile de necunoa}tere a problemei ^n discu]ie. Vorbirea fluent@ denot@ u}urin]a ^n g@sirea cuvintelor. tremur generalizat. al vitezei de conceptualizare. Astfel. Aceasta denot@ adesea o reactivitate emo]ional@ crescut@. „se tr@deaz@” totdeauna printr-unul sau mai multe dintre semnele men]ionate.respectiv caracterul continuu sau discontinuu al vorbirii constituie un indice direct al mobilit@]ii proceselor cognitive. autoritatea. intona]ia.Rela]iile publice: coduri. Intensitatea medie a sunetelor constituie un indice al fondului energetic al individului. Dimpotriv@.Fluen]a . modific@ri ample ale culorii fe]ei. dar cu pauze relativ mari ^ntre ele. pot fi ^nt$lnite modific@ri vegetative ca: tulbur@ri respiratorii. reactivitate emo]ional@ (lips@ de ^ncredere ^n sine. modificarea vocii. practici. b$lb$ial@ sau mutism. a termenilor convenabili pentru exprimarea ideii dorite. pronun]ia (}i ^n leg@tur@ cu aceasta. interferen]e de autocontrol a individului. frisoane. Vorbirea . ^ntrerupt@ frecvent de pauze. a) Analiza formal@ distinge ^n special ^nsu}irile de ordin fizic ale verbaliz@rii. chiar pu]in intens@. cum sunt: intensitatea medie a sunetelor (sonoritatea). vocea puternic@. sonor@. ceea ce presupune. nesiguran]@. printre altele. emotivitate. debitul sau viteza. respectiv dificult@]i ^n g@sirea cuvintelor adecvate demersului. denot@ dificult@]i de conceptualizare (dificult@]ile ce pot avea cauze multiple: tonus neuropsihic sc@zut (lips@ de dinamism. Aceste ^nsu}iri nu sunt lipsite de semnifica]ie psihologic@.poate fi. fluen]a. prezent$nd de regul@ }i multe aspecte de incoeren]@ . Ca urmare. Intensitatea tr@irii emo]ionale poate fi dedus@ din num@rul }i amploarea modific@rilor vegetative. Astfel: 1. (Desigur. denot@ energie.. nehot@r$re etc. hot@r$re etc. un tonus neuropsihic ridicat. spasme gastrice sau intestinale (eventual ^nso]ite de v@rs@turi). oboseal@ instalat@ precoce). ^ncrederea ^n sine. dificultate ^n elaborarea deciziilor). ^n cazul unei tr@iri emo]ionale deosebit de puternice. “cl@n]@nitul” din]ilor. O form@ special@ a lipsei de fluen]@ o reprezint@ a}a-numita „vorbire ^n salve” (grupuri de cuvinte rostite precipitat. ^n care orice individ poate prezenta o anumit@ lips@ de fluen]@ ^n expunere). vorbirea lipsit@ de fluen]@. IV. De asemenea. Analizarea ei trebuie s@ vizeze concomitent: a) analiza formal@ }i b) analiza semantic@ (aspectele legate de semnifica]iile termenilor utiliza]i). analizat@ }i valorificat@ din punct de vedere psihologic. siguran]@ de sine. eventual oboseal@. calmul. team@). ^n vreme ce vocea de intensitate sonor@ sc@zut@ indic@ lips@ de energie. de asemenea. dar }i al unor ^nsu}iri ca: hot@r$rea. este important de subliniat faptul c@ o stare emo]ional@.

(De exemplu. Acestea pot servi pe de o parte la identificarea vocii. %n leg@tur@ cu aceasta. unilateral@ }i cu at$t mai mult bilateral@. multe componente psihice. plasticitatea }i expresivitatea termenilor. precum }i o 38 . }i anume semnifica]iile termenilor utiliza]i. tot a}a dup@ cum lipsa de fluen]@ poate fi ^nt$lnit@ }i ^n condi]iile exprim@rii cu un debit ridicat. monoton@. Poate varia de la pronun]ia deosebit de corect@ p$n@ la cea neclar@. s@-}i impresioneze interlocutorii. %n str$ns@ leg@tur@ cu pronun]ia trebuie s@ fie luate ^n considerare eventualele particularit@]i sau chiar defec]iuni de limbaj. Astfel. intona]ia plat@. Se cuvine precizat c@ debitul sc@zut. ^n absen]a imaginii interlocutorului (^n cursul convorbirilor telefonice etc. se caracterizeaz@ ^n primul r$nd prin reducerea sau chiar suspendarea comunic@rii verbale dintre indivizii ^n cauz@. 4. coeren]a ^n judec@]i }i ra]ionamente. respectiv viteza de exprimare redus@ nu ^nseamn@ numaidec$t }i lips@ de fluen]@. ^n cazul manifest@rilor de b$lb$ial@ se poate presupune. practici. c@ individul respectiv se caracterizeaz@ }i printr-o reactivitate emo]ional@ sporit@). interferen]e 3. adecvarea lor la con]inutul sau obiectul comunic@rii. cantitatea de informa]ie }i nivelul de abstractizare a termenilor. cobor$rea tonului }i pronun]area neclar@ a sf$r}iturilor de fraz@). ele pot da }i unele indica]ii asupra tr@s@turilor sale psihice. Pronun]ia depinde pe de o parte de caracteristicile neuropsihice. 5. Vorbirea poate fi fluent@ }i atunci c$nd viteza de exprimare este mic@. de rela]ia afectiv@ ^n care se afl@ individul care vorbe}te cu interlocutorul s@u: cu c$t cunoa}terea obiectului este mai ampl@. f@r@ mari riscuri de a gre}i. ^ns@ depinde de gradul de cunoa}tere a obiectului discu]iei. con}tient sau mai pu]in con}tient. debitul este mai mare atunci c$nd rela]ia dintre indivizii ^ntre care se poart@ discu]ia are caracteristicile unor afinit@]i ^ntre persoane. neglijent@ (cu eliminarea din unele cuvinte a unor sunete. %n schimb. dificult@]i ^n stabilirea de contacte cu oamenii din cauza timidit@]ii etc.).Rela]iile publice: coduri. De asemenea. Prin structur@ se ^n]elege ^n linii mari num@rul }i varietatea termenilor: un vocabular bogat }i variat relev@ interes pentru cunoa}tere.Intona]ia are. Rela]ia de respingere. intona]ia bogat@ ^n inflexiuni este caracteristic@ indivizilor cu un fond afectiv bogat }i care ^n acela}i timp tind. contopirea ^ntr-un sunet confuz a sf$r}itului unor cuvinte. pot fi supuse analizei: structura vocabularului. s@rac@ ^n inflexiuni poate denota anumite dificult@]i sau inhibi]ii ^n comportamentul social precum: incapacitatea exterioriz@rii propriilor sentimente. din r$ndul c@rora cea mai important@ poate fi considerat@ capacitatea sau tendin]a exterioriz@rii pe plan social a tr@irilor emo]ional-afective. iar pe de alt@ parte. b) Analiza semantic@ vizeaz@ o alt@ latur@ a vocabularului.Debitul sau viteza exprim@rii constituie cel mai adesea o caracteristic@ temperamental@. cu at$t debitul va fi mai mare. iar pe de alt@ parte de nivelul de cultur@ general@ }i profesional@ a individului. de asemenea.

oric$t de succint@. respectiv felul ^n care ar dori ca ceilal]i s@-l vad@). gustul celui ce-o poart@. ^ntr-un mod susceptibil de a provoca }i la cei din jur aceea}i rezonan]@ afectiv@ (pentru a exprima un lucru. dar dincolo de aceasta. }i care tocmai de aceea sunt considera]i mai banali). ^mbr@c@mintea standard. din punct de vedere psihologic. asem@n@toare ca semnifica]ie.aflat ^n str$ns@ leg@tur@ cu cantitatea de informa]ie -. Orice manifestare verbal@ a omului. Prin plasticitatea }i expresivitatea termenilor (no]iuni ^ntruc$tva ^nrudite). (Nivelul de abstractizare furnizeaz@ }i el o serie de indica]ii asupra calit@]ii „instrumentelor” intelectuale cu care se opereaz@. plasat@ ^n afara a ceea ce am denumit mai sus simptomatica stabil@ }i. teorii etc. a felului ^n care interpreteaz@ datele realit@]ii. cu at$t cantitatea sa de informa]ie este mai ridicat@. ea are }i multiple semnifica]ii psihologice (reflect@ preferin]ele estetice. Desigur. nu ^ng@duie “per ansamblu” prea multe concluzii cu privire la sim]ul estetic al individului 39 . respectiv. }i o mostr@ a modului s@u de a judeca. precum }i asupra „produselor” rezultate ^n urma acestui fapt .). toate cuvintele „abstractizeaz@” realitatea. not@m o a treia surs@ de date cu privire la ^nsu}irile psihice ale oamenilor. independent de con]inutul comunic@rii. dar f@r@ a le cunoa}te precis semnifica]ia – ori.iar alegerea nu este niciodat@ ^nt$mpl@toare pentru c@ ea. simptomatica labil@: aceast@ a treia surs@ e reprezentat@ de aspectul vestimentar. este determinat@ ^n mare m@sur@ de atitudinea fa]@ de realitatea luat@ ^n considerare: acceptarea sau respingerea. se ^n]eleg acele ^nsu}iri ale limbajului care reflect@ capacitatea individului de a reda nu numai realitatea ca stare. practici. ci }i atitudinea sa fa]@ de ea.Rela]iile publice: coduri. doar. este necesar s@ se aleag@ ^ntre mai multe expresii verbale. unii oameni folosesc termeni de circula]ie mai redus@. respectiv posibilitatea de a ^n]elege }i rezolva mai u}or situa]iile ^nt$lnite ^n via]@ sau activitate. de serie mare. de larg@ utilizare. ace}ti termeni sunt utiliza]i corect. c) %n continuare. C$t despre nivelul de abstractizare . Adecvarea la con]inut reprezint@ m@sura ^n care termenii utiliza]i sunt potrivi]i pentru a exprima cele dorite (din dorin]a de a impresiona pe cei din jur. dar nu ^n m@sur@ egal@. ^ns@ ^n locul altora. cu aceea}i semnifica]ie dar mai cunoscu]i. ^n general acesta este cu at$t mai ridicat cu c$t cantitatea de informa]ie este mai mare. %mbr@c@mintea constituie un indiciu asupra st@rii materiale a individului.judec@]i ra]ionamente. reprezint@. chiar f@r@ voia celui ^n cauz@. minimalizarea sau supraaprecierea etc. Un alt aspect al exprim@rii ^l constituie coeren]a ^n judec@]i }i ra]ionamente. interferen]e anumit@ capacitate intelectual@. Cantitatea de informa]ie reprezint@ o dimensiune a vocabularului ce relev@ frecven]a de utilizare a termenilor. respectiv ^n g$ndire. Cu c$t vocabularul este constituit din termeni comuni. dar cu nuan]e diferite . Desigur. dar ^n mare m@sur@ }i imaginea pe care acesta o are despre sine.

}i cu at$t mai mult ^mbin@rile frapante ale acestora. denot@ o oarecare superficialitate. dar haina ^l exprim@ pe om. De ce este nevoie s@ }ti]i s@ asculta]i. din p@cate. A doua prejudecat@ – foarte r@sp$ndit@ }i ^n mod incon}tient acceptat@ – este cea potrivit c@reia pe m@sur@ ce o persoan@ avanseaz@ pe pozi]ii de r@spundere. ascult@torii se g$ndesc la altceva. vor renun]a total sau par]ial la tendin]a defensiv@. precum }i tendin]a exagerat@ de a fi “la mod@”. Intervin aici dou@ prejudec@]i. cur@]enia. ^n anumite cazuri. ^mbinarea culorilor. concluziile nu trebuie s@ fie absolutizante. ^ntr-o m@sur@ mult mai mare. 40 . e necesar s@ func]ioneze o mi}care a informa]iei ^n dublu sens. Croiala neobi}nuit@. proprie. Aceasta nu ^nseamn@. }ti]i s@ asculta]i? Pentru mul]i dintre noi. ^n primul r$nd. ^n mod evident. c@ci un mesaj care nu este recep]ionat corect nu este altceva dec$t un banal zgomot de fond. Vom constata c@ trebuie s@ fim capabili de a rela]iona corect mesajele pentru a ajunge la urm@toarele rezultate: %ncurajarea celorlal]i – C$nd ceilal]i vor constata c@ dvs. ve]i termina de vorbit. neglijat@ }i uneori consider@m c@ ea este un act pasiv. bagajul de cuno}tin]e privitor la ascultare se reflect@ ^n propozi]ii de tipul: “A} dori s@ m@ asculta]i }i pe mine c$teva minute”. cele de detaliu: croiala. Aspectele ^mbr@c@mintei care au o semnifica]ie psihologic@ sunt.dup@ 3 zile. concordan]a sau discordan]a fa]@ de „moda zilei” etc. Prima – s-a constatat c@ fiecare individ ^n parte are o capacitate a sa. trebuie s@ existe o rela]ie de feedback.Rela]iile publice: coduri. Ascultarea pare a fi. de a recep]iona informa]ia. Adeseori. }i de obicei. A}adar. „nu haina ^l face pe om”. pur }i simplu activitatea cotidian@ o modeleaz@ astfel ^nc$t ^i r@m$ne doar tendin]a de a spune ce }i cum s@ fac@. testele ar@t$nd c@ o persoan@ obi}nuit@ ^}i poate aminti numai 50 la sut@ din ceea ce a ascultat . alegerea fiind determinat@. ce intr@ de mult ^n contradic]ie cu faptele reale. ^ns@. dimpotriv@. dintre elementele supuse observa]iei ^n vederea cunoa}terii ^nsu}irilor psihice ale oamenilor nu poate lipsi ^mbr@c@mintea – desigur. interferen]e ce o poart@. chiar dec$t acesta ^}i poate da seama. ^i asculta]i cu bun@voin]@. la ceea ce vor spune ei. c@ la polul opus ^nt$lnim ^nsu}iri psihice pozitive. ^ns@. dezv@]$ndu-se s@ asculte }i s@ recep]ioneze mesaje. Evident. practici. dar }i eficient@. acest fapt nu poate avea loc f@r@ o ascultare atent@. Pentru ca procesul comunic@rii s@ fie unul eficient. culorile stridente. ordinea. o concep]ie despre via]@ ^n care aspectul exterior al oamenilor }i lucrurilor este supraevaluat.dac@ este chestionat@ imediat }i numai 10 la sut@ r@m$ne ^n memorie . a}adar. sau.fapt. dup@ ce dvs. de criterii materiale. Ea este extrem de important@ pentru o comunicare eficient@. }i de aceea nu e eficient s@ se a}tepte de la aceasta s@ o fac@ totu}i . %ntr-adev@r. a celui ce expune un mesaj. De aceea.

este necesar s@ ob]inem c$t mai mult@ observa]ie relevant@. ce simte }i care este scopul mesajului s@u.{tim c@ pentru a putea lua decizii corecte. adoptarea unei atitudini mentale corecte – dar }i men]inerea aten]iei. ^n]elegere. sunte]i ^n m@sur@ de a lua decizii corecte. un bun ascult@tor c$}tig@: informa]ie. capacitate de a asculta va da rezultate. C$nd de]ine]i suficiente informa]ii exacte. ^ntrevedere sau }edin]@. interferen]e vor ^ncerca s@ v@ ^n]eleag@ mai bine. Ob]inerea ^ntregii informa]ii . pentru a ra]iona logic }i pentru a ob]ine o ^n]elegere deplin@. poate fi cu greu o surs@ de inspira]ie. realiz$ndu-se o interac]iune empatic@ pozitiv@. Nevoia de a asculta. transform$ndu-i pe ceilal]i ^n buni ascult@tori. propria dvs. recep]ie (ascultare) reciproc@. Asta nu ^nseamn@ c@ unul trebuie s@ fie de acord cu punctul de vedere al celuilalt. practici. ci una care necesit@ un efort sus]inut. Pe de alt@ parte. el va aprecia interesul dvs. A fi preg@tit ^nseamn@. Singurul interlocutor valabil este acela care alternativ absoarbe }i exprim@ idei”. c@ accept@ p@rerile celeilalte persoane. %n]eleg$nd-o. Aten]ia dvs. O mai bun@ ^n]elegere a oamenilor – Ascult$nd cu aten]ie o alt@ persoan@. Sunt necesare c$teva exerci]ii preg@titoare pentru o ^nt$lnire. de asemenea.Rela]iile publice: coduri. Ve]i ^n]elege mai bine vorbitorul c$nd ^l ve]i asculta atent. Cu alte cuvinte. Astfel. Cum putem atunci s@ ne autoeduc@m pentru a recep]iona cu adev@rat ceea ce auzim? Iat@ Zece sfaturi pentru o bun@ ascultare: Fi]i preg@tit s@ asculta]i – Ascultarea nu este o activitate pasiv@. Comunicarea este un proces care se desf@}oar@ ^n dou@ direc]ii }i de aceea noi trebuie s@ ^mp@r]im responsabilitatea eficien]ei cu vorbitorul: ^ncerca]i s@ v@ g$ndi]i mai mult la ceea ce vorbitorul ^ncearc@ s@ spun@ dec$t la ceea ce dvs. 41 . cooperare. Un scriitor spunea “Un om care ascult@ pentru c@ el nu are nimic de spus. Ascultarea este vital@ pentru cel care trebuie s@ }tie ce rol are ^n coordonarea diverselor activit@]i }i cum trebuie s@ ia decizii inteligente pentru a sigura o atmosfer@ propice desf@}ur@rii unei activit@]i inteligente. ce g$nde}te. El trebuie s@ arate c@-l ^n]elege (fiecare persoan@ dore}te ^n]elegere }i acest lucru se realizeaz@ printr-o percep]ie sensibil@) }i mai ales. chiar dac@ nu exist@ o simpatie special@ pentru aceasta. ea ^]i va ar@ta: cum g$nde}te. Rezolvarea problemelor – Ne^n]elegerile }i problemele pot fi mai bine rezolvate c$nd indivizii se ascult@ cu aten]ie unii pe al]ii. Ameliorarea rela]iilor cu ceilal]i – O bun@ capacitate de ascultare amelioreaz@ rela]iile dintre oameni. ^n leg@tur@ cu persoana sa. ^ntocmindu-v@ un plan al ^nt$lnirii. de obicei ^ncurajeaz@ vorbitorul s@ continue discu]ia }i s@ furnizeze c$t mai multe date. vei fi ^n stare s@ colaborezi mai bine cu ea. a]i dori s@ spune]i.

Este necesar s@ v@ pune]i ^ntreb@ri de tipul: “Ce ^ntreb@ri pot folosi din acest mesaj?”. este relevant. Normal. Trebuie s@ combate]i aceast@ tendin]@ f@c$nd un efort special. ascult@torii sunt ^nclina]i s@ urm@reasc@ numai faptele. ideea. sunte]i la fel de responsabil de modul ^n care mesajul dvs. atitudinile. c@tre sf$r}it. c$t }i despre mesajul transmis de el. %nv@]a]i s@ urm@ri]i fapta de principiu. ^ns@. este un instrument foarte util pentru un 42 . Aceste gesturi trebuie f@cute discret. nimeni nu dore}te s@ vorbeasc@ “la pere]i”. de a recunoa}te metodele conven]ionale de structurare a mesajului. curba aten]iei pentru majoritatea oamenilor ^ncepe destul de sus. la mijlocul sau la sf$r}itul mesajului. Urm@ri]i ideile principale – %n general. interferen]e Fi]i interesat – Dvs. ^n munca }i interesele dvs. astfel c@ trebuie s@ fi]i ^n permanen]@ atent. Ajuta]i vorbitorul . %n acest caz. V@ pute]i ^n}ela }i astfel pute]i bloca orice posibilitate de a ^n]elege esen]a mesajului). Asculta]i critic – Este necesar s@ fi]i critic }i impar]ial ^n leg@tur@ cu presupunerile }i argumentele pe care vorbitorul le folose}te }i s@ c$nt@ri]i cu aten]ie valoarea dovezilor }i structura logic@ a mesajului. ^ns@ exist@ }i alte c@i prin care ^l putem ^ncuraja. (Nu trebuie s@ v@ sim]i]i insultat sau amenin]at de mesajele care v@ contrazic convingerile.}i cre}te din nou. Ideile principale pot ap@rea la ^nceputul. P@stra]i-v@ mintea deschis@ – A-]i p@stra mintea deschis@ ^nseamn@ a te ^ndep@rta de propriile prejudec@]i. astfel ^nc$t s@ nu perturba]i }irul de idei ale vorbitorului. ^n plus. este necesar s@ face]i o schi]@ cu ideile principale ale vorbitorului }i. Capacitatea de a extrage ideile principale depinde de abilitatea dvs. {i cel mai bun orator din lume poate e}ua ^n demersul s@u. Pune]i-v@ ^n locul celui care vorbe}te. la mijlocul mesajului. ar fi mai bine s@ asculta]i cu aten]ie }i s@ nota]i abia dup@ ce vorbitorul a terminat).. Redarea – Acesta este un alt mod de a descrie ultimul dintre r@spunsurile ascult@torului men]ionate mai sus. ori s@ v@ gr@bi]i s@ trage]i concluzii pripite despre personalitatea vorbitorului. }i s@ ^ncerca]i s@-l p@stra]i constant. s@ ]ine]i cont de faptul aceasta ar putea s@ v@ distrag@ aten]ia. Asculta]i atent – Aten]ia poate fi fluctuant@ }i selectiv@. Ar@ta]i-v@ interesat – ^nainte de orice. Lua]i noti]e – Dac@ mesajul este important.Rela]iile publice: coduri. “R@spunsurile ascult@torului” sunt comentarii sau ac]iuni de foarte scurt@ durat@ prin care cel ce ascult@ confirm@ faptul c@ el recep]ioneaz@ cu interes mesajul transmis. limbajul folosit }i tendin]a vorbitorului de a se repeta. valorile. ideile. practici. scade dac@ mesajul continu@ . s@ nota]i }i c$teva exemple ilustrative (Trebuie. dovada de argument.Am observat deja c@ vorbitorul este ^ncurajat dac@ p@rem interesa]i de mesajul s@u. ^n calitate de ascult@tor. dac@ ascult@torul nu este preg@tit s@ fac@ un minim efort de ^n]elegere.

%n primul r$nd. vrem . “a]i sugerat anterior…”. Paul Watzlawick afirma: “S@ spunem. Chiar }i atunci c$nd vorbitorul face o pauz@. “c$nd” sau “cum”. se deschid perspective care pot genera considera]ii teoretice. Dac@ nu a]i ^n]eles ceea ce s-a expus sau dac@ dori]i ca vorbitorul s@ dezvolte o anumit@ idee. %ntr-un al doilea r$nd. reiese c@. etice. vom reaminti faptul c@. nu putem s@ nu avem un comportament. vorb@ sau t@cere. discursului. care. Aici putem vorbi de “dat@”. Nu ^ntrerupe]i pe vorbitor – Poate c@ cel mai greu lucru pentru a fi un bun ascult@tor este acela de a ^ncerca s@ nu ^ntrerup@ comunicarea. %n cadrul unui mesaj. %n ^ncheierea diserta]iei noastre. politice etc. continua]i cu o ^ntrebare care ^ncepe cu “cine”. nu cap@t@ sens dec$t ^n reac]ie cu mingea). mai ^nt$i. de limbajul “mitic”) . comportamentul de]ine o proprietate fundamental@.semn al statutului social). ^ncerca]i s@ face]i rostind o expresie reflexiv@. putem distinge con]inutul propriu-zis. Aceste comportamente ^i influen]eaz@ 43 . Altfel spus. exist@ un al treilea sens. (Propozi]iile reflexive sunt menite s@ dea o a doua }ans@ de a recep]iona ceea ce a]i sc@pat la prima expunere). Or. nu exist@ “noncomportament” sau. adic@ reprezint@ o comunicare. pentru a exprima lucrurile }i mai simplu. ^n general. orice comportament are valoare de mesaj. ca ansamblu de semnale simple. din punct de vedere etimologic.contribu]ie a interpret@rii culturale. interferen]e bun ascult@tor }i merit@ a fi subliniat. Dac@ accept@m ideea c@ aceast@ punere ^n form@ permite realului s@ circule ^n cadrul comunic@rii dintre indivizi. din acest motiv. sensul atribuit este unul primar. gestului. chiar ^n ^mp@rt@}irea sensului }i recunoa}terea celuilalt ^n totalitatea pe care o permite respectiva ^mp@rt@}ire. “a]i descris…”.nu vrem. ^n timp ce termenul “informa]ie” cap@t@ sensul de punere ^n form@ (in-formare). “ce”. Dar prin punerea ^n form@. scap@ aten]iei: comportamentul nu are contrariu. se poate vorbi despre o semnifica]ie care provine din reac]ia fizic@ a receptorului (a}a dup@ cum o aruncare la co}.Rela]iile publice: coduri. le pot fi atribuite diferite niveluri de semnifica]ie. la baschet. %n aceste condi]ii. c@. Dup@ repetarea ideii. Mai mult ca oriunde. este aici evident@ distinc]ia solidar@ cu rela]ia comunica]ional@. termenul de “comunicare” transmite ideea rela]iei cu cel@lalt (com . nu putem s@ nu comunic@m. dac@ admitem c@ ^n cadrul unei interac]iuni. nesemnificative. se poate vorbi despre dimensiunea rela]ional@. practici. “unde”. Activitate sau inactivitate. Dar un sens provoac@ sensul imediat: este vorba de “conota]ie” (altfel spus. se remarc@ un sens care ]ine de denumirea lucrurilor (este vorba despre “denota]ia” pur semantic@ a cuv$ntului. acestor “date”. e vorba de limbajul a}a-numit “practic”. %n sf$r}it. psihologice. nu ^nseamn@ neap@rat c@ a terminat. cum ar fi : “A]i spus…”.cu). Cuvintele ^nseamn@ mai mult dec$t spun (a}a dup@ cum o hain@ . totul are valoare de mesaj. “a]i men]ionat…”.

De la transmiterea mecanic@ la interac]iune (Colec]ia Collegium. adic@ atunci c$nd se produce ^n]elegerea mutual@”. Peter Gross. Bucure}ti. 2002) Armand Mattelart. A g$ndi. Bucure}ti. Sharon Yoder.Maier . Editura Tritonioc. 2000) Jean Lohisse – Comunicarea. nu putem afirma c@ exist@ “comunicare” doar atunci c$nd ea este inten]ionat@. 2002) Steve Duck – Rela]iile interpersonale.Rela]iile publice: coduri.Introducere ^n Rela]ii Publice (Editura NIM. a sim]i. Editura Polirom. Trebuie s@ se ^n]eleag@ bine c@ a nu vorbi sau a nu acorda aten]ie celuilalt nu constituie o excep]ie de la ceea ce am spus. Chi}in@u. Prin intermediul procesului de comunicare. {tefan Niculescu . practici. 2001) Katie Milo. a interac]iona (Colec]ia Collegium. ^n replic@. Editura Polirom. Ia}i. Michele Mattelart – Istoria teoriilor comunic@rii (Colec]ia Collegium. s@ provoc@m o reac]ie (o schimbare de comportament sau de atitudine). 2003) Vasile Cioaric – Programa de studii la cursul Rela]iile publice ^n administra]ia public@ (Academia de Administrare Public@ . nu pot s@ nu reac]ioneze la comunic@rile respective. s@ fim accepta]i. Bibliografie Irina Chiru – Comunicarea interpersonal@ (Colec]ia Media Comunicare. iar de aceea comunic@ }i ei. Bucure}ti. Ia}i. Ia}i. 1998) Nicki Stanton – Comunicarea ({tiin]@ }i Tehnic@ SA. urm@rim ^ntotdeauna patru scopuri principale: s@ fim recepta]i. con}tient@ sau reu}it@. Editura Polirom.Chi}in@u. 1995) 44 . s@ fim ^n]ele}i. Atunci c$nd nu reu}im s@ atingem nici unul dintre aceste obiective ^nseamn@ c@ am dat gre} ^n procesul de comunicare. iar ceilal]i. interferen]e pe ceilal]i.

Acestea sunt bazate pe cuno}tin]ele noastre despre: misiunea organiza]iei. 45 . Simplific$nd. am putea spune c@ termenul RP define}te mijloacele prin care o organiza]ie tinde s@ dezvolte o rela]ie de armonie. iar mai apoi o art@ deosebit@ de celelalte. atitudinea fa]@ de comunicarea intern@ }i extern@. De cele mai multe ori aceast@ activitate are la baz@ comunicarea }i ^nglobeaz@ o serie de activit@]i: de la redactarea comunicatelor de pres@ }i preg@tirea conferin]elor de pres@. dezvoltarea omenirii f@r@ prezen]a rela]iilor interpersonale. Spre sf$r}itul secolului XIX aceast@ activitate s-a specializat }i a c@p@tat contururi clare. practici. obiectivele. evident. standardele }i principiile de via]@. elaborarea concep]iilor de formare a imaginii organiza]iei. fiin]a social@ care e omul tinz$nd mereu spre a interrela]iona cu ceilal]i semeni ai s@i. Bazele rela]iilor cu presa Identitatea unei organiza]ii e reprezentat@ de un ansamblu de caracteristici bazate pe o experien]@ }i tradi]ie institu]ionale de lung@ durat@. ^n]elegere reciproc@ ^ntre ea }i publicul s@u. fiind. impun$nd strategii }i tactici de func]ionare ca o ^ndeletnicire. de neconceput.Rela]iile publice: coduri. interferen]e Lia Lucia EPURE Codul de conduit@ profesional@ al purt@torului de cuv$nt al unei organiza]ii (Deontologia comunicatorului /cu exemplificare Cazul Gilda Laz@r) Se consider@ c@ rela]iile publice constituie o activitate tot at$t de veche ca }i omenirea. implementarea strategiilor de comunicare intern@ }i extern@ }i p$n@ la redactarea }i organizarea edit@rii publica]iilor de uz intern. tr@s@turile distinctive.

Speciali}tii ^n RP. De aceea. Din zi ^n zi. desigur. Termenul “imagine” nu se refer@ restrictiv la reproducerea material@ a unei realit@]i date. dimpotriv@. Legat de procesul propriu-zis de interrela]ionare ^ntre comunicator }i cei c@rora le este destinat@ informa]ia. neapari]ia dec$t pe un spa]iu limitat a altora. e important de ]inut seama de “clasica” schem@ “speaking”. casual. iar profesioni}tii ^n PR trebuie s@ le cunoasc@ ^ndeaproape }i s@ }tie cum s@ se foloseasc@ de ele ^n avantajul organiza]iei pe care o reprezint@. Rela]iile dintre purt@torul de cuv$nt. Jocul func]iilor limbajului este reprodus cel mai complet }i cel mai sistematic dintre toate versiunile precedente ^n octologul componentelor comunic@rii. Oricare ar fi regulile de prezentare a informa]iilor. presa recunosc$nd. desf@}urarea unei campanii publicitare bine puse la punct. practici. PR profesionist. realizeaz@ c$t de important e rolul reprezentan]ilor presei ^n difuzarea masiv@ a unei informa]ii veridice }i echilibrate. Exist@ dou@ condi]ii ^n lucrul cu presa: operativitatea }i veridicitatea. rolul speciali}tilor de RP pentru a-i convinge pe conduc@torii organiza]iilor de importan]a faptului de a fi one}ti }i accesibili ^n rela]iile cu persoanele din afara institu]iilor respective. codul etic al personalului. Participants (termen general. urm$nd ordinea mnemotehnic@ a termenilor ^n englez@: Setting (cadru) – e vorba de cadrul fizic (timp }i loc) }i cadrul psihologic (ambian]@ degajat@. de obicei. Publica]iile de popularitate de cele mai multe ori dau cu prec@dere prioritate informa]iilor cu caracter senza]ional. fie dimpotriv@. la r$ndul lor. ^n]eleg c@ apari]ia pe larg unor anumite informa]ii. comunicatorul reprezentant al unei organiza]ii. fie el material. }i pres@. dar. exist@ metode verificate de a le atrage aten]ia. ci la capacitatea receptorului de a construi reprezent@ri mintale. acestea urmeaz@ a fi ^ndeplinite punctual. nefavorabile organiza]iei pe care o reprezint@ – poate aduce mari servicii respectivei organiza]ii. ^ntre reprezentan]ii presei }i speciali}tii RP se stabilesc ni}te rela]ii bazate tot mai mult pe etica profesional@. totodat@. ambian]@ tensionat@ de evenimente recente). c$te ceva despre cum s-ar impune s@ decurg@ o activitate profesionist@ de PR. apar]in$nd lui Des Hymes. pozitive. Presa ^ncepe s@ con}tientizeze necesitatea contactelor cu institu]iile. “Imaginea” const@ din: management performant. pe care ^l face Des Hymes. cu media.Rela]iile publice: coduri. desemneaz@ la Hall at$t destinatorul }i 46 . dimpotriv@. e de dorit s@ se ^ntemeieze ^n baza unei ^ncrederi reciproce. ^n PR-ul modern. sau. numele organiza]iei se asociaz@ cu cel al produsului s@u. sau. ^n]eleg$nd c@ numai a}a va ob]ine informa]ii veridice. Mai ^nt$i. a purt@torului de cuv$nt. interferen]e Imaginea fiec@rei astfel de organiza]ii este obiect de patrimoniu.

^ntreruperile etc. practici.Rela]iile publice: coduri. este vorba de obi}nuin]ele. ^ndeob}te. pe de alt@ parte – de codurile care le corespund. caracterizarea ^ntr-un mod mai detaliat. %n acest caz. c$t }i pe to]i cei prezen]i care particip@ ^ntr-un fel sau altul la desf@}urarea ac]iunii. De fapt. Norms (norme) – de interac]iune }i norme de interpretare. a}a cum este el transmis }i primit. Este. care guverneaz@ comunicarea din cadrul unei comunit@]i. se poate trece de la o atitudine serioas@ la glum@. de unul pur referen]ial? Key (tonalitate) – aceast@ component@ (foarte apropiat@ de precedenta) permite totu}i. selectarea auditoriului potrivit pentru a-l recep]iona. 47 . e foarte important s@ nu uite c@ exist@ doi factori foarte importan]i ^n rela]iile cu presa . Comunicatorul va trebui s@ le observe }i s@ le descrie pe cele care sunt pertinente ^n ochii participan]ilor. la un nivel mai profund. Acts (acte) – termenul.). cu siguran]@. dimpotriv@. pe de alt@ parte – de rezultatul activit@]ii de comunicare. Primele se refer@ la mecanismele interac]ionale ale conversa]iei (ordinea lu@rilor de cuv$nt. Scopul explicit al ^nt$lnirii este acela de a afla nout@]i. adic@ alegerea momentului psihologic potrivit pentru a face cunoscut con]inutul unui anume material }i. acoper@ at$t con]inutul mesajului (tema). scopul este acela de a permite participan]ilor s@ re^nnoade leg@turile existente. nutre}te sentimente pozitive fa]@ de ceilal]i participan]i.alegerea momentului oportun }i a auditoriului adev@rat. c$t }i forma acestuia. a doua – cu mai pu]in@ claritate. Prima subcomponent@ . sistemul de idei socioculturale ^n vigoare ale participan]ilor etc. scopul }i rezultatul ac]iunii nu coincid ^ntotdeauna. Ends (finalit@]i) – este vorba. la situa]ia ^n chestiune. Este vorba. practic imposibil s@ ]inem seama de toate canalele }i codurile care servesc comunic@rii ^ntr-o situa]ie dat@. indiferent dac@ vorbesc sau nu) – pentru fiecare dintre participan]i. adesea incon}tiente dar urmate. Instrumentalies (instrumente) – mijloace de comunicare. el ofer@ c$t mai multe caracteristici pertinente posibile din punct de vedere socio-cultural }i psihologic. interferen]e destinatarul. De exemplu. Celelalte – la sensul mesajului. de canalele de comunicare. de asemenea. date fiind normele de interac]iune social@. vorba de un mesaj poetic sau. stilul global. oare. modului ^n care se desf@}oar@ activitatea de limbaj. Pentru un comunicator ce reprezint@ o anume organiza]ie. Gen (tip de activitate de limbaj – aceast@ component@ oblig@ la definirea situa]iei de comunicare ^n func]ie de categoriile care ^i deosebesc pe membrii unei comunit@]i). Este. de toat@ lumea. De}i e f@cut@ o distinc]ie ^ntre cele dou@ subcomponente. rezultatul va corespunde scopului dac@ fiecare afl@ nout@]i }i totodat@. pe de o parte – de scop sau inten]ie. pe de o parte. de}i nu foarte bine ales. a particularit@]ilor.desemneaz@ subiectele conversa]iei.

urm$nd ca dup@ ^ncheierea conferin]ei respective. Principala cerin]@ fa]@ de comunicatul de pres@ este c@ trebuie s@ fie clar. speech-ul introductiv urmeaz@ a fi scurt. ^n fine. form@ important@ de comunicare PR. interferen]e Tehnici de conlucrare cu mass-media }i instrumentele folosite Comunicatul de pres@ Comunicatele de pres@. spre luarea la cuno}tin]@. ori c$nd in discu]ie se pune o tem@ destul de important@ ori ^n controvers@. }i reprezint@ principalul mod de comunicare al unei organiza]ii cu mass-media. f@r@ ambiguit@]i. c@ urmeaz@ ca acest lucru s@ fie f@cut ^ntr-un stil atr@g@tor pentru jurnalist }i pentru cititorii. care poate genera ^ntreb@ri din partea jurnali}tilor. %n momentul ^n care trebuie conceput un comunicat de pres@. privind subiecte delicate. ^ns@. toate informa]iile de care ziari}tii au nevoie pentru a preda un material de interes }i. a finan]atorilor }i autorit@]ilor etc. Conferin]ele de pres@ }i cocteilurile Conferin]ele de pres@ au devenit o metod@ r@sp$ndit@ }i s-au dovedit a fi totodat@ una extrem de eficient@ de transmitere a informa]iei pentru pres@. ^n situa]iile speciale. nefiind recomandabil@. {i de autorul comunicatului de pres@ depinde modul ^n care este “^mpachetat” evenimentul pentru a putea atrage aten]ia presei }i prin ea . respectiv.Rela]iile publice: coduri. la fel de important. organizarea de conferin]e de pres@ }i cocteiluri dac@ acestea nu pot fi focalizate pe un subiect anume ci se convoac@ ^n cazurile c$nd este necesar ca purt@torul de cuv$nt. 48 . Conferin]ele de pres@ constituie un bun prilej pentru a emite a}a-numita “informa]ie – fon”. textele cuv$nt@rilor s@ fie expediate. este s@ ^ncerca]i ^ntotdeauna s@ aborda]i rela]ia cu presa }i din punctul ei de vedere. telespectatorii s@i. Importat. redactori/ reporteri din mass-media.pe cea a opiniei publice. %n ceea ce prive}te conferin]a propriu-zis@. informa]ie neoficial@ care nu trebuie neap@rat dat@ publicit@]ii. %nainte de conferin]a de pres@. }i acelor redac]ii care n-au avut reprezentan]i la conferin]@. s@ aduc@ la cuno}tin]a public@ o informa]ie inedit@. ca reprezentant al organiza]iei sale. au ca scop s@ transmit@ informa]ii unei audien]e specializate. ^n primul r$nd e necesar s@ existe certitudinea c@ sunt transmise toate informa]iile pe care organiza]ia dore}te s@ le transmit@. Iar ea are nevoie de }tiri care s@ v$nd@ ziarul. Vorbind tot despre conferin]ele de pres@ privind subiecte delicate – e recomandabil ca pentru materialele ce vor fi repartizate jurnali}tilor prezen]i s@ se preg@teasc@ o map@ special@. practici. e indicat s@ se organizeze un briefing ^n cadrul c@ruia s@ se stabileasc@ ce anume trebuie spus ziari}tilor }i cum s@ se r@spund@ la ^ntreb@rile care pot surveni. mai ales dac@ se presupune c@ vor fi multe ^ntreb@ri din sal@.

simultan. ^n mod special celor retorice. “Modelul cutiei negre”. nu ne intereseaz@. expresia fe]ei poate fi cel mai bine ]inut@ sub control. Modul de a privi este ^n rela]ie cu interesul acordat. ^l vom privi cu aten]ie. Unele mi}c@ri ale ochilor sunt necontrolabile. iar cercet@ri riguroase au ^ncercat s@ stabileasc@ natura exact@ a rela]iei dintre acest tip de comunicare }i efectul acesteia asupra receptorului. astfel ^nc$t s@ pute]i imediat folosi propriile dvs. trebuie s@ v@ stimula]i capacitatea de observa]ie }i abilitatea de a descifra aceste mesaje. de aceea. atunci ne vom ^ndrepta privirea ^n alt@ parte (Atunci c$nd ne uit@m cu insisten]@ la cineva. corectitudinea. Deci. abilitatea }i cunoa}terea. atunci o mare parte din propria sa comunicare s-a pierdut. se remarc@ importan]a ce trebuie acordat@ gesturilor. Dac@ suntem interesa]i de ceva sau cineva. f@r@ s@ poat@ interpreta sau citi acest limbaj. Dac@ persoana. o dezaprobare.Rela]iile publice: coduri.^n timp ce. ^ncuviin]area din cap d@ celeilalte persoane permisiunea s@ continue. dac@ sim]i]i c@ este necesar. convingerea. interferen]e Instrumente ^n conlucrarea cu presa – despre mesajele nonverbale Ajung$nd acum s@ trecem ^n revist@ instrumentele de care uzeaz@ vorbitorul ^n cadrul conferin]elor de pres@. feedback-ul informa]ional). Trebuie s@ v@ da]i seama de prezen]a acestor mesaje }i de posibilele lor semnifica]ii. sau de ceea ce spune. Mi}c@rile capului – %n general. limbajului corpului i s-a acordat un interes din ce ^n ce mai mare. Privirea variaz@ ca durat@ – noi avem tendin]a s@ privim de dou@ ori mai mult dec$t s@ ascult@m sau s@ vorbim. iar o succesiune rapid@ de ^nclin@ri laterale din cap ^n sus }i ^n jos ^nseamn@ “nu”. asupra altor persoane }i s@ fi]i tot timpul atent la r@spunsul posibil. ia na}tere a}a-numitul fenomen de feedback. Cu alte cuvinte. tehnici de comunicare. limbajul corpului furnizeaz@ instantaneu un r@spuns vorbitorului }i ^i comunic@ acestuia cum se prezint@. teoretizat ^n 1956 de c@tre Ashby. aceast@ finalitate comand@ fenomenul). semnaliz@m o dorin]@ de intimitate. ^n cultura noastr@ exist@ tendin]a de a stabili reguli nescrise 49 . Mesajele nonverbale ale vorbitorului tind s@ dezv@luie dorin]a de sinceritate. deseneaz@ o bucl@ retroactiv@ (altfel spus. iar vorbitorul nu este sensibil la acest aspect }i nici con}tient de importan]a lui. sau ceea ce spune. }i de asemenea. %n ultimii ani. Mi}carea ochilor – %n contrast cu alte semnale ale corpului. mi}c@rilor capului }i expresiilor chipului. mi}carea ochilor are un efect mai puternic comparativ cu alte semnale fizice folosite. Dac@ aceast@ reac]ie este prezent@. practici. Lucrul cel mai important este acela c@ frecvent. Expresia fe]ei – dintre toate mi}c@rile trupului. “bucl@” ^n care comportamentul este interpretat ^n compara]ia cu o finalitate . ele trimit mesaje puternice pe care la recep]ion@m aproape f@r@ a fi con}tien]i. s@ fi]i permanent atent la efectul limbajului trupului dvs. i se transmite vorbitorului m@sura ^n care auditoriul ^i accept@ mesajul.

Mi}c@rile ochilor.) au fost dezvoltate }i sistematizate ^ntr-un limbaj care poate ^nlocui complet discursul. exist@ c$teva gesturi specifice.Rela]iile publice: coduri. acesta tinde “s@ oglindeasc@” (de obicei incon}tient }i trec$nd neobservat de c@tre participan]i). ca }i cele ale capului. sunt corelate cu discursul }i sunt componente ale comunic@rii. de asemenea. ^}i va ^ndrepta privirea c@tre ascult@tor. el va semnala c@ a terminat ce avea de spus. sus]inerea discursului – o persoan@ care vorbe}te ^}i mi}c@ continuu corpul. ^n mod incon}tient pute]i comunica aceasta prin gesturi energice. De asemenea. practici. cealalt@ persoan@. ^n plus. Vorbitorul va avea tendin]a s@ priveasc@ ^n alt@ parte dec$t spre auditoriu de ^ndat@ ce ^ncepe s@ vorbeasc@. prin mi}c@rile trupului sau prin gesturi. ^ntr-o str$ns@ rela]ie cu structura 50 . Exprimarea imaginii de sine – Pute]i transmite imaginea pe care o ave]i despre dvs. deseori. numite gesturi retorice. Aceasta provine din faptul c@ dore}te s@ evite stimulii suplimentari. el va privi ascult@torul cer$nd permisiunea s@ continue. emo]ia difuz@ put$nd produce o accentuare a mi}c@rilor corpului. sunt f@r@ ^ndoial@ momente c$nd privitul insistent este a}teptat. ^n func]ie de circumstan]e. Mi}c@rile capului }i corpului sunt deseori utilizate pentru a sublinia }i a da un ^n]eles cuvintelor.. ^n cazul unei personalit@]i introvertite gesturile vor fi mai discrete. chiar de dorit. ca }i cum ar ^ncerca s@ compenseze distan]a). va ^ncuviin]a prin ^nclinarea capului. {i. capul }i m$inile . interferen]e care precizeaz@ c$t timp putem privi o persoan@. ridicarea unui deget etc. Dar c$nd vorbe}te repede }i fluent. de obicei. el poate privi ^n alt@ parte atunci c$nd ezit@. Gesturi – Alte mi}c@ri ale corpului grupate sub denumirea de gesturi sunt moduri obi}nuite de comunicare nonverbal@. un vorbitor nervos este ^ntr-o continu@ mi}care. Ele sunt. Exprimarea unui interes mutual sau a unor puncte de vedere similare – cei ce studiaz@ modul ^n care limbajul corpului poate reflecta atitudini }i emo]ii au descoperit c@. Aceste mi}c@ri. Dac@ v@ considera]i o personalitate extrovertit@. dar la mare distan]@ – cum se ^nt$mpl@ ^n cazul conferin]elor de pres@. gesturile }i mi}c@rile trupului persoanei cu care vorbim (aceste posturi }i mi}c@ri ^mp@rt@}ite fiind numite de c@tre Desmond Morris “ecou postural”). Gesturile servesc urm@toarelor scopuri: Comunicarea informa]iei – Exemplele de mi}care a m$inilor }i gesturile (pumnul str$ns. mi}c@ri. deoarece are nevoie s@ vad@ cum reac]ioneaz@ cealalt@ persoan@. la sf$r}itul discursului se va uita cu aten]ie la acesta. sunt folosite pentru sincronizarea discursurilor. ultimul dar nu cel din urm@ scop al gesturilor. C$nd oamenii interac]ioneaz@. Probabil incon}tient. atunci c$nd el ^}i planific@ }i organizeaz@ ce are de spus. Comunicarea emo]iei – o dat@ cu gesturile folosite pentru transmiterea unei informa]ii. %n pauzele din mijlocul unui discurs lung. spre exemplu – ei au tendin]a s@ se priveasc@ mai mult. pentru a desemna oameni }i obiecte sau pentru a ilustra forme. Totu}i. m@rimi.

^ntr-un discurs. apatie. larg@ poate s@ denote: stare emo]ional-afectiv@ de tip stenic. energia. cu semnele de punctua]ie care ne ajut@ la o mai bun@ lecturare. cum sunt: frecven]a. a unei st@ri depresive. fie ^nso]ind. ceva mai mult. mi}c@rile ample corespund unor unit@]i verbale mai mari. dorin]a de afirmare proprie. ca urmare a oboselii. interferen]e discursului. cea mai bun@ dovad@ fiind aceea c@ adesea abia gesturile care ^nso]esc un anumit mesaj verbal precizeaz@ sensul ^n care trebuie s@ fie interpretat acesta. iar mi}c@rile scurte corespund propozi]iilor. amplitudinea. s@ provoace acestuia o anumit@ stare emo]ional@ sau afectiv@. de a-i c$}tiga }i pe cei din jur la cauza respectiv@ etc. veselia. cele retorice sunt cele care. Pe de alt@ parte. semnifica]iile gesturilor retorice sunt tot a}a de numeroase }i variate ca }i cele ale vorbirii propriu-zise. Ca urmare a celor spuse mai sus. efectuate ^ndeosebi pe direc]ia “^nainte”. m$nia. cum ar fi paragrafele. O serie de concluzii psihologice pot fi desprinse ^n primul r$nd din caracteristicile de ordin formal ale gesturilor. ^nfl@c@rare pentru o idee sau o cauz@. O palm@ ridicat@ cu fa]a ^n sus poate indica o invita]ie c@tre cealalt@ persoan@ de a vorbi). ^n special c$nd ^nso]esc vorbirea cu tonul ridicat. ^n sensul c@ ^n]elegerea lor nu este dependent@ de no]iuni. “moi”. sau de indiferen]@. Gesturile repezi. practici. tocmai datorit@ numeroaselor semnifica]ii pe care le pot avea gesturile. nivel ridicat de mobilizare energetic@. impetuoas@. Limbajul gesturilor serve}te la comunicarea ^n special a emo]iilor: frica. triste]ea etc. au drept scop s@ conving@ interlocutorul sau. v@dind totodat@ tendin]a de a-i antrena. elan. nivel sc@zut al mobiliz@rii energetice. pot denota: stare de irita]ie. respectiv de cuvinte. Aceste tipuri de gesturi sunt deseori echivalente.iar din paleta larg@ a gesturilor.Rela]iile publice: coduri. team@. interpretarea lor ^n scopul cunoa}terii oamenilor este ^ntruc$tva dificil@. Gesturile contribuie de asemenea. gesticula]ia bogat@. exercitarea con}tient@ a autorit@]ii etc. Dar. planul de efectuare etc. de mic@ amplitudine (str$nse pe l$ng@ corp) pot s@ denote: atitudine defensiv@ . Dezvoltarea vorbirii nu a sc@zut cu nimic din importan]a gesturilor ca mijloc de comunicare. de dominare. pentru a spune el ^nsu}i ceva sau pentru a pune o ^ntrebare. cu alte cuvinte. Ceea ce comunic@m cu adev@rat }i ceea ce am vrea – inadverten]e }i chei pentru a contracara Din p@cate. nu vom putea oferi prea multe criterii pentru analizarea }i interpretarea lor. Gesturile reprezint@ un limbaj direct. Astfel: gesturile rare. Cu to]ii }tim ce ^nseamn@ s@ “vorbe}ti cu m$inile” . sunt nu pu]ine situa]iile c$nd ^ntre ceea ce dore}te vorbitorul s@ transmit@ interlocutorului s@u }i informa]ia pe care i-o va comunica ^n mod 51 . violente. fie ^nlocuind vorbirea. Din acest motiv. frazelor sau unor cuvinte specifice. plictiseal@. la o sincronizare a discu]iilor (O m$n@ ridicat@ poate ^nsemna c@ ascult@torul dore}te o ^ntrerupere.

^ntreb@ri noi. %n plus. chiar mai devreme. E bine s@ p@stra]i o copie a documentelor respective. practici. %ntr-un fel sau altul. cu organiza]ia pe care o reprezenta]i. La ^nt$lnire – fi]i dvs. pentru a v@ destinde. Nici una dintre aceste variante nu va fi interpretat@ favorabil de c@tre cei cu care ve]i avea ^nt$lnirea... Pentru a pre^nt$mpina efectele contraproductive ale acestuia. ve]i }ti cum s@ v@ prezenta]i sl@biciunile ^ntr-o lumin@ c$t mai favorabil@ }i le ve]i putea contracara cu calit@]i compensatorii. Analiz$nd. Astfel ve]i putea concepe o tactic@ de abordare a ^nt$lnirii). A}adar. con}tiincios }i competent (altfel spus. Aproape to]i avem asemenea probleme. ^n cel mai bun caz. Totu}i. }i asta ^n func]ie de c$t@ ^ncredere ave]i ^n dvs. Se va aduce apoi vorba despre cele scrise sau afirmate ^n prealabil de dvs. tari }i slabe din discurs. }i se vor pune ^ntreb@ri referitoare la aceste aspecte. Rezerva]i-v@ destul timp pentru a ajunge acolo. ve]i avea tendin]a de a supraestima punctele dvs. trebuie s@ ar@ta]i c@ sunte]i responsabil. ^n prealabil. . Construi]i o imagine bun@ despre dvs.. Folosi]i acest interval pentru a v@ face comod }i a v@ calma. propria persoan@ }i comportamentul dvs. trebuie s@ ar@ta]i c@ sunte]i tipul de persoan@ competent }i creativ. punctele dvs. Preg@tirea ^nt$lnirii – Ar trebui s@ ^ncepe]i autoimpun$ndu-v@ st@p$nirea st@rii de nervozitate – poate cea mai important@ problem@ a multor persoane puse ^n situa]ia de a se afla ^n fa]a unui interlocutor este o anume stare de nervozitate. (Nimic nu e mai grav dec$t s@ gre}i]i pentru c@ nu v@ mai aminti]i ce a]i scris sau spus). aproape sigur. deoarece ideea de a fi judecat }i a}teptarea provoac@ nelini}te. ^n leg@tur@ cu ^ntrevederea. care nu numai c@ 52 . Probabil se va ^ncepe cu c$teva replici “generale”.anxietatea cre}te atunci c$nd nu }ti]i ce se va ^nt$mpla }i cum ve]i reu}i s@ face]i fa]@ ^ntreb@rilor. tari sau de minimaliza sl@biciunile discursului.). Mai ^nt$i . interferen]e concret vor exista diferen]e majore . se impune prezen]a a dou@ trepte ^n abordare. F@r@ o preg@tire prealabil@ a discursului.Rela]iile publice: coduri.“nervii” pot fi folositori: un anumit grad (convenabil) de tensiune nervoas@ v@ va face mai atent }i capabil de a ac]iona mai bine. (Deci trebuie s@ v@ preg@ti]i din timp modul de a g$ndi. s@ fie altfel privit de persoanele cu care v@ ve]i ^nt$lni.. preg@ti]i-v@ eventualele ^ntreb@ri. o g$ndire pozitiv@. este posibil ca un lucru pe care dvs. trebuie s@ ]ine]i cont de urm@toarele patru aspecte. ^l considera]i ca pe o calitate. datele pe care le ob]ine]i v@ vor genera dvs.}i aceasta din pricin@ c@ ^}i face apari]ia }i se manifest@ ca atare conflictul dintre comunicarea verbal@ }i cea nonverbal@. ^n}iv@. pe care e bine s@ vi le nota]i. ^n}iv@. %n al doilea r$nd .%ntreb@rile ^nt$lnirii sunt ^n leg@tur@ cu ac]iunile dvs. Este foarte bine s@ v@ g$ndi]i cum pute]i face fa]@ unei asemenea situa]ii. c@ v@ intereseaz@ postul }i sunte]i ^ncrez@tor referitor la calit@]ile dvs. (Desigur.).

Se impune s@ selecta]i numai informa]iile pe care le considera]i c@ trebuie s@ le exprima]i. ^ns@. interferen]e accept@ responsabilitatea. deci nu v@ fie fric@ s@ recunoa}te]i aceasta. Urm@toarea dvs. ce vre]i }i ^ncotro v@ ^ndrepta]i. o urm@toare treapt@ asupra c@reia trebuie s@ se focalizeze aten]ia comunicatorului. {i dac@ e cazul. Aminti]i-v@ c@ toate paragrafele trebuie s@ con]in@ o singur@ idee principal@. Odat@ prevenit pericolul apari]iei conflictului dintre comunicarea verbal@ }i cea nonverbal@. ce pute]i face. ambi]ia ca organiza]ie. Nu pot reda adev@rul }i nu pot s@ sus]in@ faptele. s@ se ^ncurce ^n detalii nesemnificative. constituind fraza lui principal@ – denumit@ “fraz@ tipic@”. s@ fi]i destul de ambi]ios. detalieri. Treapta a IV-a – Pune]i informa]ia ^ntr-o fraz@ logic@. pe scurt. s@ v@ pune]i ^ntreb@ri de tipul: “Este aceast@ informa]ie cu adev@rat important@ pentru mesajul meu? Interlocutorii doresc cu adev@rat s@ o cunoasc@. (Se ^nt$mpl@ ca cei ^n situa]ia dvs. Fi]i realist – o alt@ capcan@ – aceea de a fi exagerat de sincer ori exagerat de arogant. raport sau discurs. ar fi cea de planificare a mesajului avut ^n vedere. ^ns@ exprima]i-le astfel ^nc$t s@ ar@ta]i c@ v@ feri]i de ele }i c@ ave]i puterea de a ^nvinge. relevante. ^n final. exact ceea ce ^ncerca]i s@ ob]ine]i prin mesajul dumneavoastr@: ve]i avea o not@ scris@ ^n fa]a dumneavoastr@. trebuie s@ vorbi]i c$t mai natural }i cu u}urin]@. s@ selecta]i doar informa]iile esen]iale.Rela]iile publice: coduri. dar o }i descoper@. iar acest din urm@ proces se structureaz@. ^n }apte trepte. vor ^n]elege ei corect mesajul meu? M@ va ajuta aceasta s@-mi ating obiectivul?”. ve]i ^nregistra toate ideile sau informa]iile pe care considera]i c@ trebuie s@ le exprima]i. ^n grupuri distincte. ele vor r@m$ne fie tot titluri (dac@ sunt la obiect). Majoritatea celor cu care ve]i avea ^nt$lniri se vor a}tepta ca dvs. Treapta I – precizarea obiectivului. a purt@torului de cuv$nt. Treapta a III-a – Grupul de informa]ii. toate celelalte idei vor constitui material ajut@tor – exemple. de aici rezult$nd o stare de nelini}te }i disconfort ce poate produce nervozitate). Este bine s@ v@ preciza]i precizezi ^n scris. Utiliz$nd noti]e scrise sau fi}e ^n cazul unui mesaj mai lung. practici. Treapta a II-a – ansamblul de informa]ii. ca organiza]ie. Dumneavoastr@ }ti]i cine sunte]i. la r$ndul s@u. 53 . Este util s@ da]i fiec@rui grup un titlu. Aceast@ proiec]ie a imaginii de sine trebuie s@ fie la nivel ^nalt. care v@ va ajuta s@ v@ organiza]i materialul }i a evita devierea de la subiect. Secretul const@ ^n a-]i ar@ta cele mai interesante calit@]i ^ntr-o manier@ c$t se poate de modest@. rescrie]i notele dvs. Stabili]i leg@turile dintre elementele informa]iilor cuprinse ^n lista dvs. fi]i preg@tit s@ v@ recunoa}te]i sl@biciunile organiza]iei pe care o reprezenta]i. ilustr@ri etc. fie vor con]ine esen]a fiec@rui paragraf. Dac@ relata]i un incident sau o experien]@ la care a]i participat efectiv. f@r@ a exagera. Demonstra]i-v@. Descrie]i-le calit@]ile. de con}tient de sine.

Treapta a VII-a – Edita]i ciorna }i varianta final@. erori. Prima: ordinea descresc@toare a importan]ei (sau ordinea deductiv@): ^ncep$nd cu cel mai important aspect al problemei pentru a c$}tiga aten]ia ascult@torului. 2. deci. ^n@untru }i afar@. cu alte cuvinte “De aceea se ^nt$mpl@ ceea ce se ^nt$mpl@”. “de la tem@ la tem@.Scrie]i o prim@ variant@ a mesajului (ciorna) – Gata s@ a}terne]i pe h$rtie prima variant@. referitoare la o anumit@ problem@ cu desf@}urare secven]ial@. ^n acest caz. Ordinea tematic@ – c$nd nu exist@ o leg@tur@ real@ ^ntre diferitele p@r]i ale materialului. uneori. ve]i descoperi c@ }i cuvintele vin relativ u}or. Pentru toate evenimentele pe care dorim s@ le descriem. tot ce pute]i face. Ordinea cronologic@ – este numit@ }i „ordine istoric@”. Trec$nd la treapta a V-a: – Scoaterea ^n eviden]@ a unui plan – Lucr$nd cu cele 4 trepte anterioare. de fapt. dar p@stra]i-le c$t mai scurte (^n medie. recitind ciorna prin ochii s@i – c@ut$nd eventuale ambiguit@]i. Apoi: ordinea cresc@toare a complexit@]ii – ideile mai simple sunt urmate de altele mai dificile sau de materiale mai complexe. caz ^n care pot fi foarte eficiente). Urm@toarele idei v@ pot ajuta: varia]i lungimea frazelor. a]i realizat. }i. poate. 1854 .Rela]iile publice: coduri. O dat@ ce a]i scris ciorna. 3. Ordinea importan]ei – putem vorbi aici de patru situa]ii. nu trebuie s@ lua]i ^n acest stadiu ^n considerare stilul }i cuvintele folosite. pentru ca ascult@torul s@ poat@ urm@ri firul ideii cu u}urin]@. Dac@ a]i f@cut programarea privind ceea ce ve]i scrie. expresii nepotrivite. este s@ lucra]i cu fiecare element de material. Ordinea spa]ial@ (sau de loc) – potrivit@ pentru a descrie pozi]ii geografice. u}or de ^n]eles. Treapta a VI-a . practici. 4. care prezint@ informa]iile ^n ordinea ^n care s-au desf@}urat sau se desf@}oar@ evenimentele ^n timp. de la subiect la subiect”. pune]i-v@ ^n locul receptorului. aproape }i departe. Materialul trebuie ordonat dup@ urm@toarea metod@: 1. urm@ri]i un stil concis. Ar mai fi: ordinea descresc@toare a familiariz@rii – se trece de la cunoscut la necunoscut – }i. cea mai uzual@ metod@. cauz@ }i efect – rela]ia dintre cauz@ }i efect se traduce pur }i simplu prin “Din aceast@ cauz@ are loc acest eveniment”. chiar dac@ acesta nu apare pe h$rtie sau este prea lung. sau ^n ordinea cresc@toare a importan]ei (ordinea inductiv@): ^ncep$nd cu cel mai pu]in important aspect (Aceast@ ordine nu este de obicei recomandat@ ^n textele de afaceri – cu excep]ia celor care urm@resc convingerea partenerului. %ncerca]i s@ c@uta]i o leg@tur@ logic@ ^ntre sec]iunile materialului dvs. nu este cea mai convenabil@. {i. este. ^n plus. respectiv. nici o secven]ialitate logic@. un plan sau un schelet al mesajului final. interferen]e sarcin@ const@ ^n a ordona logic grupurile de informa]ii (chiar sub form@ de note). Misiunea dvs. de a v@ prezenta planul final va fi mult u}urat@. exist@ totdeauna tenta]ia de a folosi aceast@ metod@ de}i. lipsa unor cuvinte etc. ^nt$mpl@rile sunt prezentate din punct de vedere topografic: de la v$rf la baz@.

^n urma unei analize obiective. interferen]e 20 de cuvinte). confuzie. Dup@ cum am v@zut. care s@ aib@ drept rezultat o determinare real@ a stilului. Evita]i cli}eele. expresiile banale (spre exemplu: “v@ mul]umim anticipat”. pentru a avea siguran]a c@ fiecare construc]ie urmeaz@ p@r]ii ei de fraz@. ascult@torii vor avea probleme de ^n]elegere a mesajului transmis . care este mult mai u}or de ascultat }i confer@ vitalitate }i ac]iune. Modul ^n care ar trebui s@ folosim limba rom$n@ reduc$nd posibilitatea unor ne^n]elegeri sau irit@rii ascult@torilor. %n special. trebuie folosit un verb la diateza activ@. regulile de gramatic@ neglijate sau o structur@ a frazei necorespunz@toare – au un impact mai mare asupra receptorului dec$t con]inutul real pe care ^l comunic@m. este comunicatorul ^nsu}i.Rela]iile publice: coduri. (Atunci c$nd dore}ti s@ ar@]i c@ subiectul propozi]iei execut@ o ac]iune. practici. }i anume: stabilirea propriului stil }i. din nefericite. fie din ignoran]@. situa]ia ^n care comunicarea non-verbal@ involuntar@ – ^n acest context. 55 .gre}eli care pot duce la ne^n]elegeri. evaluarea avantajelor }i dezavantajelor ce deriv@ din folosirea stilului respectiv. respectiv. c@ motivele ^n sine sunt de natur@ personal@. Folosi]i numai cuvinte pe care ascult@torul le poate ^n]elege. Dac@ persoana care face ac]iunea nu este at$t de important@ ca lucrul asupra c@ruia se ac]ioneaz@. folosi]i fraze scurte }i potrivi]i-le ^n context. “ve]i g@si al@turat” etc. pentru un “noi regret@m c@…”). Comunic@m prin simboluri conven]ionale. evita]i repet@rile inutile de fraze sau cuvinte – g@si]i pe c$t posibil alternative. Av$nd ^n vedere c@ motiva]iile sunt acelea care determin@ stilul.). %ntotdeauna este important s@ verifica]i din nou scrierea unei fraze. este frecvent@. E momentul s@ aducem ^n discu]ie }i acele caracteristici obligatorii ^n conturarea unei personalit@]i distincte a comunicatorului. sau “este regretabil c@…”. ^n cel mai bun caz. Folosi]i mai degrab@ expresii afirmative dec$t negative }i mai degrab@ diateza activ@ dec$t pe cea pasiv@. evita]i cuvintele inutile. ^n special ^n frazele lungi }i complexe. trebuie s@ v@ str@dui]i s@ evita]i “pasivul impersonal” (ca “se sim]ea c@…”. Facem gre}eli de exprimare. vor fi irita]i de faptul c@ sunt obliga]i s@ fac@ un efort inutil de a descifra mesajul transmis.ei nu vor fi capabili s@ ne ^n]eleag@ sau. fie din neglijen]@ . atunci diateza pasiv@ este un mijloc util pentru a focaliza aten]ia asupra a ceea ce este important. persoana cea mai indicat@ s@ determine stilul. Verbele active au ca rezultat un stil dinamic. }i uneori. Evita]i exprim@ri comune care ]in de limba vorbit@. Aceast@ personalizare are dou@ etape. dar dac@ nu folosim simbolurile potrivite Dac@ vom ^nc@lca regulile codului (sau dac@ nu le utiliz@m a}a cum se a}teapt@ ceilal]i). la imposibilitatea de a comunica a}a cum ne-am dori s@ o facem. pentru un “noi sim]im c@…”. Cercet@ri recente au demonstrat c@ personalizarea stilului constituie pasul cel mai important al procesului de comunicare.

Contactul vizual – schimbul de priviri este extrem de important . pun$ndu-v@ ^n locul ei. Subiectul trebuie „m@run]it” p$n@ la cap@t }i informa]iile citate s@ fie de ^ncredere. “nu-mi placi”. sau chiar “nu sunt sigur pe ceea ce spun”. nu mai putem fi naturali. uneori trebuie. de aceea se impune s@ respira]i profund. interferen]e Claritatea – Ave]i nevoie. s@ ^ncerca]i s@ sim]i]i ceea ce simte aceasta. Ei vor prefera o u}oar@ pauz@ a vorbitorului. 56 . f@r@ a da importan]@ auditoriului.un vorbitor care nu se uit@ niciodat@ spre cel care-l ascult@ ar putea transmite mesaje de tipul: “nu m@ interesezi”. Nu trebuie s@ ^ncerca]i s@ impresiona]i auditoriul folosind cuvinte lungi }i complicate. care demonstreaz@ interesul ^n modul de a-i privi. nu v@ ^ndrepta]i privirea spre biroul la care }ede]i. Empatia – ^ncerca]i ^ntotdeauna s@ fi]i curtenitor }i prietenos. Exist@ totdeauna pericolul (provenind din lipsa de ^ncredere ^n sine) ca atunci c$nd se discut@ cu persoane necunoscute sau cu un statut social mai ^nalt s@ devenim rigizi }i st$ngaci sau s@ ^ncerc@m s@ simul@m. ^ncerca]i s@ v@ st@p$ni]i emo]iile }i s@ r@m$ne]i cel pu]in calm. ^n}iv@ }i ^n astfel de situa]ii. s@ folosi]i un limbaj specializat. O g$ndire clar@ implic@ }i o exprimare potrivit@. importante. Oric$t de sup@rat a]i fi. Faptele la care v@ referi]i trebuie s@ fie corecte. fluen]@ discursului. (Desigur. ^n special ^n discu]iile de grup. asigur$nd prin acesta. dar va trebui s@ ave]i grij@ s@ explica]i to]i termenii care pot s@ nu fie uzuali pentru auditoriul dvs. cuprinde]i-l cu privirea astfel ^nc$t fiecare individ s@ simt@ c@ este observat. Evita]i s@ declara]i lucruri neconforme cu realitatea }i care pot fi contestate (exprim@rile care ^ncep cu “Toat@ lumea }tie…” sau “nici o persoan@ rezonabil@ n-ar accepta asta” sunt ^ntotdeauna periculoase }i pot fi contestate.Rela]iile publice: coduri. “s@ nu crezi ce spun”. materialul fiind astfel organizat ^nc$t s@ poat@ fi u}or de urm@rit. Poate cel mai bun mod ar fi s@ v@ pune]i ^n locul celeilalte persoane. de capacitatea de exprimare clar@ a ideilor. efectul va fi ^n favoarea dvs. Expresia fe]ei }i tonul vocii sunt.). spre genunchi sau spre fereastr@. Str@dui]i-v@ s@ fi]i dvs. Acurate]ea – trebuie s@ v@ asigura]i c@ expresiile }i cuvintele pe care le folosi]i exprim@ exact ceea ce dori]i s@ spune]i. Dac@ vorbi]i cu un grup mare. ^ntr-o exprimare simpl@. Nu trebuie s@ fi]i mereu de acord cu ea sau cu idele sale. Sinceritatea – aceasta ^nseamn@ ^n realitate a fi natural. Relaxarea – cea mai bun@ metod@ de a v@ elibera de aceste dificult@]i de vorbire }i de eventuale mi}c@ri bru}te este relaxarea. C$nd vorbi]i. ^n special c$nd sunt pe punctul de a genera o reac]ie ostil@). ^nseamn@ o pronun]ie clar@ a cuvintelor. Atunci c$nd mu}chii sunt ^ncorda]i. spre deosebire de cel ce cite}te cu capul ^n jos. astfel ^nc$t ele s@ fie u}or recunoscute. evident. practici. ci doar s@ fi]i ^n]eleg@tor }i r@bd@tor. pentru a fi un bun orator. pute]i stabili o empatie cu aceasta.

Pentru a v@ ameliora }i perfec]iona postura c$nd vorbi]i. ar@t$ndu-v@ interesat at$t de subiect c$t }i de auditoriul dvs. Pute]i s@ v@ controla]i permanent modul de a vorbi. trebuie s@ ave]i ^n vedere patru caracteristici foarte importante: vioiciunea (d@ auditoriului impresia c@ sunte]i con}tien]i de aceasta }i c@ v@ intereseaz@ ceea ce se ^nt$mpl@ ^n jurul dumneavoastr@ }i mai ales ce spune]i). ^n timp ce transmite un mesaj verbal unei alte persoane. Este mai u}or s@ fi]i expresiv. Fiecare mi}care }i stare psihic@ ^i schimb@ at$t tonalitatea c$t }i ritmul. trebuie s@ evita]i monotonia ritmului pe care ascult@torul o va resim]i }i ^n ^n]elegerea mesajului. important@ pentru procesul de comunicare. O pozi]ie g$rbovit@ afecteaz@ de asemenea vocea.). pentru c@ respira]ia este influen]at@. intensitatea. }i nici nu pute]i avea un control asupra expira]iilor. neput$nd s@ trage]i prea mult aer ^n piept. c$t }i psihologic.Rela]iile publice: coduri. ^n ochii interlocutorului se atenueaz@ ^nclina]ia dvs. chiar }i ce vestimenta]ie prefera]i. Acesta patru caracteristici vor influen]a }i calit@]ile vocale. c$nd men]ine]i o postur@ bun@. de-a munci. Fiecare mi}care }i stare psihic@ ^i schimb@ at$t tonalitatea c$t }i ritmul. vocea dvs. practici. Pentru a fi expresiv. ^ntotdeauna. – cum }ede]i. O ]inut@ vestimentar@ ^ngrijit@ este deosebit de important@ ^n situa]iile formale. pozi]ii care vor pune ^n eviden]@ }i calitatea discursului dvs. Un element nepl@cut al comunic@rii poate rezulta ^n urma examin@rii posturii dvs. prin metacomunicare. dac@ alege]i extremele ^n mod@ c$nd v@ afla]i la serviciu. Deci. O persoan@ care st@ aplecat@ ^nainte pe scaun. O pozi]ie g$rbovit@ afecteaz@ de asemenea vocea. ajust$nd tonul ^n func]ie de circumstan]ele particulare. astfel ^nc$t auditoriul s@ poat@ auzi }i ^n]elege cuvintele f@r@ efort). intensitatea. %n cele mai multe situa]ii de dialog. oamenii privesc vorbitorul }i ^l judec@ chiar ^nainte de-a vorbi. at$t fizic. 57 . m@rind sau mic}or$nd volumul vocii. vestimenta]ie }i ^nf@]i}are adecvate locului ^n care v@ desf@}ura]i activitatea. ^nf@]i}area dvs. distinc]ia (este necesar@ unui discurs. surprinde nepl@cut. Cel ce te ascult@ ^nregistreaz@ aparen]a. de asemenea. c$t }i psihologic. sunetele sunt ^n@bu}ite sau ^ntrerupte. %nf@]i}area dvs. cum v@ ^ngriji]i. prin z$mbet }i priviri agreabile). “self-image”. claritatea. – }i atunci el va primi. reflect@ modul ^n care v@ privi]i pe tine ^nsu]i – propria imagine. capul plecat sau umerii l@sa]i s@ cad@. plictiseal@ sau neglijen]@. at$t fizic. Dac@ ave]i o pozi]ie g$rbovit@. nu va mai fi clar@. demonstr$nd o atitudine de oboseal@. pl@cerea de a vorbi (este un element de polite]e exprimat prin str@duin]a de-a oferi un ton prietenesc ^n voce. ^n astfel de situa]ii. ascult@torii vor fi impresiona]i nepl@cut. o imagine a modului ^n care v@ purta]i. cum sta]i ^n picioare c$nd vorbi]i -. interferen]e Aparen]a – felul ^n care sunte]i privit arat@ c$t de bine v@ ^n]eleg ceilal]i. Postura – pozi]ia corpului este. expresivitatea (este o asociere a sentimentelor cu vocea dvs.

Ascult@torii vor fi capta]i de modul ^n care }ti]i s@ vorbi]i fiindule st$rnit interesul ^n a v@ asculta }i a ^ncerca s@ ^n]eleag@ ce spune]i. ^n torent. Viteza – mesajul pe care-l transmite]i va fi amprentat }i de viteza. rezultatul este o voce c@reia ^i lipse}te vitalitatea iar sunetele sunt monotone }i estompate. corzile vocale se ^ntind puternic iar vocea se sub]iaz@. }i mai ales ^n situa]ii informale.volumul este mult mai u}or de controlat dec$t tonalitatea vocii. ^ns@ o vorbire ^n permanen]@ rapid@. de asemenea. ^n a}a fel ^nc$t s@ pute]i fi bine auzit la distan]@ mare f@r@ s@ ]ipa]i sau s@ fi]i strident. Este u}or s@ face]i o impresie gre}it@ dac@ nu folosi]i cu grij@ 58 . de altfel }i a coardelor vocale. Timbrul vocii – Inflexiunile sau modific@rile “sus . ar putea face pe cei ce v@ ascult@ s@ fie deruta]i – pentru c@ ei nu vor pricepe urgen]a sub^n]eleas@ (care. Volumul vocii . Tonul vocii de]ine un rol important ^n limbajul verbal. ^ntr-o ^nc@pere unde sunetul are ecou) – pentru c@ acesta va influen]a audibilitatea cuvintelor dvs.jos” ale vocii. limbii }i buzelor. practici. Altfel. pl@m$nilor }i mu}chilor pectorali. influen]eaz@. ascult@torul prime}te mesajul ca pe o urgen]@. interferen]e Primul pas este con}tientizarea factorilor care influen]eaz@ sunetele vocii. de fapt.. nici nu exist@). Dic]ia }i accentul – dic]ia este modul ^n care spune]i sau pronun]a]i cuvintele. ^n timp ce frazele importante vor fi rostite mai rar }i accentuat. ^ntr-o oarecare m@sur@. modul ^n care mesajul este recep]ionat. se vor face pauze ^n special ^nainte sau dup@ un cuv$nt care trebuie accentuat sau ^nainte de-a sublinia o idee mai important@. a}anumitul timbru. Ar trebui s@ lua]i ^n considerare urm@toarele: locul unde vorbi]i (^n aer liber. pentru c@ altfel intervine plictiseala sau se pierde logica cuvintelor exprimate verbal. ^n acest fel ve]i impresiona prin calitate }i claritate). ^ntr-o sal@ mic@ sau o sal@ de conferin]e. strident@ (C$nd suntem tensiona]i sau anxio}i. cere o manipulare complex@ a diafragmei. ea este influen]at@ de accent. uneori acest lucru poate fi util. %n@l]imea }i intensitatea vocii – vocea unei persoane care vorbe}te pe tonalit@]i ^nalte este ascu]it@. reac]iile receptorului Varia]iile ^n timbrul vocii sunt adesea asociate cu intensitatea }i cu viteza ei. Oricare ar fi accentul dvs. gurii. zgomotul de fond (spre exemplu. este important s@ pronun]a]i cuvintele clar. iar practica v@ va ajuta s@ ob]ine]i un volum corect. cu care vorbi]i.. Dic]ia depinde de articularea }i enun]area sunetelor. m@rimea grupului c@ruia ^i vorbi]i.Rela]iile publice: coduri. a mecanismelor vorbirii – vorbirea implic@ multe abilit@]i mecanice. sau ritmul. zgomotul instala]iei de aer condi]ionat). Dac@ aceasta este mai mare. (%nv@]a]i cum s@ v@ controla]i vocea. devine strident@). Un bun vorbitor ^}i schimb@ viteza ^n concordan]@ cu importan]a mesajului: deci cuvintele }i frazele nesemnificative sunt rostite mai repede. pentru a accentua sau a m@ri interesul celor expuse. Nu trebuie exagerat ^ns@.

exist@ lucruri “care se fac” }i lucruri “care nu se fac”. ^n r$ndul celei mai mari p@r]i a organelor de pres@ exist@ principii editoriale. fiind puntea de leg@tur@ dintre organiza]ia ^n cauz@ }i. 65-66). Jean-Claude Bertrand face. dinspre ambele p@r]i.-J. Ceea ce redacteaz@ ace}tia nu este un text sacru care necesit@ un angajament absolut. Dac@ nu. De asemenea. s@ ^nregistreze clandestin o convorbire telefonic@ privat@ f@r@ a avea acordul prealabil al ambelor p@r]i). „Natura codului. 73)”. ^n 2000) c$teva preciz@ri. %n mod tradi]ional.. C$t despre ob]inerea informa]iei. ^n “Deontologia Mijloacelor de comunicare” (ap@rut@ ^n rom$ne}te la Editura Institutul European din Ia}i. nici s@ se amestece ^n via]a privat@ a oamenilor (pag. la nivel local sau na]ional. este u}or s@ transmite]i ce g$ndi]i cu adev@rat chiar atunci c$nd nu vre]i s@ ar@ta]i asta. rela]iile cu mass-media constituie una dintre cele mai importante p@r]i componente ale rela]iilor cu publicul. organiza]ie }i mijloacele de informare. tradi]ia are nevoie s@ fie dezb@tut@. Rela]iile cu mass-media sunt constituite dintr-un “trafic” de informa]ie ce “curge” ^n dou@ sensuri. fie redactate” (B. pres@. rolul lor ^n societate }i modalit@]ile de recurgere la serviciile acestei a}a-numite a patra puteri ^n stat. vom vorbi despre o problem@ destul de controversat@ din aria comunic@rii profesionale – e vorba de rela]iile cu mass-media. practici. bine^n]eles. fie transmise pe cale oral@. „Exist@ reguli pe care un mijloc de comunicare le poate neglija c$nd aceasta serve}te interesul public. nici s@ culeag@ ^n mod clandestin informa]iile (spre exemplu. pag. adesea exist@ deja o lege. %ns@ pentru a r@m$ne vie. sunt precizate }i regulile privitoare la excep]ii. respectiv. reprezentantul organiza]iei pentru care el lucreaz@. %ntre rela]iile cu persoane din exteriorul institu]iei. }i cel care violeaz@ uzan]ele ^n mod repetat este ostracizat. purificat@. interferen]e timbrul vocii }i. %ns@ creatorii codului percep totodat@ insuficien]a acesteia. pentru partenerul cu care conlucreaz@. nu trebuie s@ foloseasc@ mijloace necinstite 59 . Bertrand ne face cunoscut: “Jurnalistul nu trebuie s@ inventeze informa]ia. ci un vademecum a c@rui eficien]@ presupune c@ jurnalistul posed@ un sim] moral. %n momentul ^n care un cod este adoptat.. ea devine prea vag@. pentru purt@torul de cuv$nt. actualizat@. profesional. Trebuie precizat c@ procesul de care pomeneam func]ioneaz@ bine doar dac@ exist@ ^ncredere. organizat@ }i expus@ negru pe alb. radio ori televiziune.Rela]iile publice: coduri. C. %n orice meserie. ele se ^nva]@ la locul de munc@. Etica rela]iilor cu presa %n cele ce urmeaz@. %n paralel. uneori ambigu@ ba chiar contestabil@. nu trebuie s@ incite pe nimeni s@ comenteze un delict. Jurnalistul nu trebuie s@-}i disimuleze identitatea ^n fa]a surselor.

) Regulile unui cod deontologic sunt ^ntotdeauna vagi. ^nregistrarea unei conversa]ii pe ascuns. Rolul ^n societate al mijloacelor de comunicare trebuie inculcat. furtul de documente (^n afar@ de cazul ^n care interesul public o justific@ }i ^n care nu exist@ nici un alt mijloc de a ajunge ^n posesia acestora }i are ca sarcin@ asumat@ pe aceea de a le semnala ^n relatarea sa). Trebuie. integritate intelectual@ }i loialitate. Vom ^ncheia seria trimiterilor cu cea privind clauza 18: „Practicianul de rela]ii publice trebuie s@ se re]in@ de la orice ac]iune care ar putea prejudicia reputa]ia profesiei sale. din trecut sau prezent-poten]iali. clauza 7 adaug@: „%n practica profesiei sale. discutat. de prim@ importan]@ – }i anume. %n nici un cod nu pot fi prev@zute toate cazurile. totodat@. integrat. %n special. trebuie s@ aib@ grij@ s@ evite folosirea. practici. Nu putem omite s@ amintim de un alt cod. sau s@ foloseasc@ astfel de informa]ii f@r@ o autoriza]ie special@ ^n acest sens”. urm@toarele: „%n cadrul conduitei sale profesionale. nu trebuie s@ dezv@luie nici o informa]ie confiden]ial@ primit@ de la clien]ii sau angajatorii s@i actuali. }i adoptat apoi. interferen]e pentru a ob]ine o informa]ie sau o fotografie . S@ nu se abuzeze de naivitatea oamenilor }i s@ nu fie ridiculiza]i. nici s@ utilizeze mijloace coercitive. la sec]iunea II. specialistul ^n rela]ii publice trebuie s@ demonstreze onestitate. clauza 3. ^n 16 aprilie 1978. a unor practici sau metode incompatibile cu acest cod”. Intervievatul trebuie s@ fie prevenit despre utilizarea ulterioar@ a declara]iilor sale }i s@ nu fie informat despre ^ntreb@ri dinainte (pag. Codul interna]ional de la Lisabona de conduit@ profesional@ ^n Rela]ii Publice (adoptat de c@tre Adunarea General@ a Confedera]iei Europene de Rela]ii Publice (CERP) la Lisabona. de altfel. intrarea neautorizat@ pe o proprietate privat@. Reputa]ia profesiei este responsabilitatea fiec@rui membru”. specialistul de rela]ii publice trebuie s@ fie discret. 85-86). care. (. Nu trebuie s@ pl@teasc@ informa]ia martorilor oculari sau criminalilor. s@ respecte cu scrupulozitate confiden]ialitatea profesional@ }i.. ^n mai 1965. niciodat@ absolute. Codul interna]ional de la Atena de etic@ ^n Rela]ii Publice (al c@rui autor este francezul Lucien Matrat }i care a fost adoptat la Atena. 60 . ^n vreme ce la Sec]iunea III.Rela]iile publice: coduri. de unsprezece dintre asocia]iile na]ionale (provenind din cincisprezece ]@ri europene) care sunt membre ale CERP) prevede. nici s@ se violeze dreptul la via]@ privat@ al oamenilor. Deontologia se g@se}te la dou@ niveluri: fundamental }i cotidian. trebuind adesea s@ se fac@ apel la o apreciere de bun sim] sau la un sim] moral n@scut din reflec]ie.cum ar fi disimularea propriei identit@]i. mai ales. Nu trebuie intervieva]i copiii ^n chestiuni care ^i privesc. %n acela}i timp. 93 -94)”.. fie }i accidental@. nu pot sc@pa tradi]iei politico-religioase a ]@rii (pag. ^ntr-un interval de timp ^ndelungat. va ac]iona ^n a}a fel ^nc$t s@ nu enun]e comentarii care s@ induc@ ^n eroare sau informa]ii false sau eronate.

actuali sau din trecut.va avea un impact asupra modului ^n care profesiunea sa. la vremea respectiv@ era (al@turi de Anca Oegar) corespondent permanent al ziarului respectiv ^n SUA. 1997. era publicat@ stenograma convorbirii telefonice pe care au purtat-o Gilda Laz@r }i Sorin P@s@rin . A}adar: ce a}teapt@ jurnali}tii de la conferin]ele de pres@? Nout@]i interesante pentru public. vizit@ a premierului rom$n Victor Ciorbea ^n SUA. (. interferen]e de c@tre CERP . s@ se poarte ^ntotdeauna }i ^n toate ^mprejur@rile ^n a}a fel ^nc$t s@ merite }i apoi concret.Asocia]ia Interna]ional@ de Rela]ii Publice. la momentul respectiv. local@. Gilda Laz@r resping$nd categoric ^n cursul convorbirii telefonice ^nregistrate de c@tre 61 . a angaja]ilor. nu ^n ultimul r$nd.Confedera]ia European@ de Rela]ii Publice) }i IPRA . De aceea. c@ vor avea posibilitatea de a afla detalii sau a contacta persoane oficiale }i. comportamentul s@u . directe (trebuie s@ func]ioneze principiul KISS . pentru memoria consumatorului de media rom$n – cel al Gildei Laz@r. am putea spune.Rela]iile publice: coduri. membrii Asocia]iei Interna]ionale de Rela]ii Publice vor ^ncerca: 3. reale. este apreciat@. Afl@m din cuprinsul acestuia c@: „%n consecin]@. pentru a realiza ac]iunile }i angajamentele utiliz$nd cuvintele astfel ^nc$t s@ se evite orice ne^n]elegere }i s@ se manifeste loialitate }i integritate ^n toate cazurile. cea de specialitate. Opinia public@ ^n general se formeaz@ sub influen]a a ceea ce citesc oamenii ^n presa central@. 4. nu e lipsit de importan]@ pentru un comunicator s@-}i men]in@ permanent focalizat@ aten]ia asupra a c$torva cerin]e ale unor astfel de ^nt$lniri cu reprezentan]ii media. sincere. Jamie Patrick Shea %ntr-o diserta]ie ce atinge un subiect precum etica rela]iilor cu presa. coresponden]e av$nd drept subiect recent ^ncheiata.06. %n cotidianul Ziua.chiar }i ^n particular . desigur. Succint studiu de caz – Gilda Laz@r vs. precum }i a tuturor grupelor de public-]int@ care sunt afectate de ac]iunile sale”. exemplificarea de caz cea mai reprezentativ@ este. cea av$nd ^n centru celebrul caz.“Keep it short and simple”). a ceea ce v@d la televizor ori aud la posturile de radio. mai precis ^n num@rul din 26. informa]ii lansate ^n timpul util p$n@ la ^nchiderea edi]iilor sau p$n@ la programarea spa]iului de montaj. practici. s@ asigure confiden]ialitatea celor cu care vine ^n contact. astfel ^nc$t s@ se p@streze ^ncrederea clien]ilor sau. s@ ]in@ minte c@. concise. Tema dialogului este iritarea demnitarei fa]@ de o serie de coresponden]e ale celor doi. de asemenea. sper@..adic@ purt@torul de cuv$nt al Ministerului de Externe }i cel care. se a}teapt@ la o anumit@ form@ a mesajelor scrise. datorit@ rela]iei dintre profesia sa }i public. de-acum clasicizat.) Membrii Asocia]iei Interna]ionale de Rela]ii Publice. vor ac]iona: 9. informa]ii prompte. informa]ii clare. ^n ansamblu. respectiv.. totodat@.

ce s-a ^nt$mplat cu adev@rat acolo unde a participat”. mai cu seam@ prin intermediul so]iei sale. spre a i se prelungi }ederea peste Ocean. care l-a provocat) – nu este. %ntreag@ convorbirea telefonic@ am putea-o rezuma. un limbaj acceptabil pentru un comunicator. nu este nici m@car un limbaj academic (evident. Ce negociaz@. Pentru Gilda Laz@r. rom$nii. Desigur. s@ accepte dialogul extrem de succint pe care 62 . prin urmare. b@.. }antaj. adev@rul”) }i dezinformarea („de data asta eu cred c@ }i ea (n. c@ nu sa dus acolo s@ negocieze. la mai bine de }apte ani. practici. interferen]e P@s@rin. pentru un motiv sau altul. prin replica urm@toare: „Scrie dracului adev@rul despre vizita lui Ciorbea. ast@zi director corporate affairs ^n cadrul Companiei JTI (Japan Tabacco International). dar faptul c@ . poate incon}tient) realitatea ^n relat@rile lor. nu pot s@ nu remarc faptul c@ publicarea stenogramei din ziarul «Ziua» face dovada a cel pu]in trei infrac]iuni: instigare la trafic de influen]@. Ciorbea a }tiut clar ce negociaz@”. m@. pe Gilda Laz@r. %ntr-o declara]ie dat@ unui redactor al agen]iei Rompres (^nc@) purt@tor(ul) de cuv$nt al MAE. Anca Oegar) e convins@ c@ vizita lui Ciorbea e un rahat”) la care s-au pretat cei doi coresponden]i. ^n timpul convorbirii ^nregistrate de el. diligen]e ^n dreapta }i ^n st$nga. se poate aduce ^n sprijin argumentul unei st@ri emo]ionale anume. despre el: „Adesea nu a ^n]eles exact. ca mesaj }i ca limbaj.. vizita lui Ciorbea a fost extrem de important@ (.) viitorul rela]iilor rom$no-americane. Sorin P@s@rin – „asta a fost declara]ia lui” nu le aduce.dup@ cum ^i argumenteaz@ Gildei Laz@r. f@r@ ca demnitara din MAE rom$n s@ aib@ cuno}tin]@ despre aceasta! . care este un e}ec”. circumstan]e atenuante ^n ochii Gildei Laz@r... interceptare ilegal@ a unei convorbiri telefonice. Ciorbea a r@mas celebru prin ceea ce un consilier preziden]ial explica. lucr$nd ^n acel moment la ambasad@. %n schimb. s-a dus s@-i roage pe @ia!”). precum }i atentatul la ceea ce americanii numesc «privacy». La ceea ce ea considera a fi o avalan}@ de minciuni sfruntate („Zice a}a ^n articolul vostru din Ziua: „Pentru (. la un moment dat. am rugat-o acum. Popescu. lui P@s@rin }i Oegar..n.presta]ia mincinoas@ („scrie]i. }i f@c$nd. iar noi. so]ul Anc@i Oegar.). limbajul folosit nu e nici pe departe unul diplomatic.Rela]iile publice: coduri. din comentariul care ^nso]e}te stenograma. care au f@cut s@ curg@ valuri de cerneal@. cu at$t mai mult pentru un purt@tor de cuv$nt ce reprezint@ o ^nalt@ institu]ie a statului. ^n acel moment problema st@tea ^n felul urm@tor: cei doi ziari}ti deformaser@ (poate premeditat. Gilda Laz@r men]iona urm@toarele: „Nu este cazul s@ comentez oficial con]inutul unei convorbiri strict particulare. stingherit. ca secretar I. la care s-ar mai putea ad@uga }i calomnia. «dreptul la intimitate»”. %ntr-o ^ncercare de a rememora evolu]ia de atunci a evenimentelor. insisten]ele }i amenin]@rile av$nd ca scop prelungirea deta}@rii lui {tefan Popescu de la Banca Na]ional@ la Misiunea Rom$n@ de la Washington. Contextul ^n care a avut loc aceast@ convorbire: rug@min]ile.

fusese trimis@ la post ^ntr-una dintre cele mai importante ambasade ^n condi]iile ^n care examinarea psihologic@ indica „internarea ^ntr-o clinic@ de specialitate”. so]ia diplomatului de ocazie }i prietena amicului. Respectivul intitulat jurnalist ma sunat atunci.risc@ sanc]iuni profesionale sau pierderea credibilit@]ii. de exemplu. e doar o poveste imund@ despre care nu-mi face nici o pl@cere s@ vorbesc. [inta individului cu pricina era s@ mai stea ^n America ^mpreun@ cu membrii ciudatului triunghi amintit. Un purt@tor de cuv$nt nu are prieteni printre jurnali}ti }i nu discut@ cu nimeni amical. dar so]ie de diplomat de ocazie. s-a dat drept jurnalistul persecutat de un reprezentant al autorit@]ilor. ^ntemeiate pe premise eronate. Un purt@tor de cuv$nt trebuie s@ verifice cine sunt interlocutorii s@i acredita]i. Ai mai auzit de atunci de el? {tiai c@ severitatea codului de comunicare pentru un purt@tor de cuv$nt este mai dur@ dec$t codul de comunicare pentru un jurnalist? Desigur c@ un purt@tor de cuv$nt trebuie s@ stabileasc@ reguli clare de comunicare institu]ionalizat@. la Washington. adic@ tocmai ministrul c@ruia ^i cerea favoruri prin intermediul amicului!). Dac@ a} fi fost func]ionar „pur s$nge” }i a} fi respectat procedurile prealabile. c@ solicitanta prin intermediar. interferen]e i l-am propus. a} fi aflat. A}adar. {tiai c@ un jurnalist poate s@ ^ncalce codurile (etic }i deontologic al profesiei). for the background. ^n afara cadrului institu]ionalizat sau dup@ orele de program. deci pl@tit@ de MAE. o institu]ie pe care o ^njura cu orice prilej ^n articolele sale – direct sau prin reprezentantul ei. sau nu? Lia. Sunt lucruri elementare gen: on the record. pentru acela}i motiv „amical” pentru care m@ mai sunase de optzeci de ori ^n timpul acelei luni }i de c$teva sute de ori din noiembrie 1996 p$n@ la data cu pricina: s@-i pun o pil@ la ministru ca s@-l mai ]in@ la post. dup@ expirarea mandatului.Rela]iile publice: coduri. pe so]ul prietenei sale (}i ea intitulat@ tot jurnalist@. a f@cut-o printr-un scenariu care l-a ajutat s@-}i ob]in@ Cartea verde: prin f@c@tura cu pricina. %n realitate. dac@ ]inta lui este o persoan@ public@? {tii mai bine dec$t mine c@ jurnalismul este o voca]ie. c@ nu oricine se auto-intituleaz@ astfel este neap@rat }i un profesionist }i c@ simpla invocare a acestei calit@]i nu-]i confer@ imunitate pentru orice . practici. te-ai g$ndit c@ este o provocare. iar cel care nu le respect@ – purt@tor de cuv$nt sau jurnalist . {i a r@mas ^n SUA. la nou@ seara. ^ntreb@rile tale par a porni de la convingeri preconcepute. {i dac@ n-a putut s@-}i ating@ ]inta prin pile. cinci r@spunsuri sincere la cinci ^ntreb@ri deschise: %n clipa ^n care jurnalistului a telefonat pentru a-]i afla atitudinea personal@ fa]@ de ac]iunea promovat@ de premierul (Ciorbea) }i pre}edintele Rom$niei. off the record.incluz$nd aici }i abdicarea de la regulile moralei }i ale bunului sim]. pentru problemele psihice pe care le avea. 63 .

din p@cate. s@ am opinii }i convingeri la care cei }apte ani de pres@ ^n linia ^nt$i m@ ^ndrept@]eau pe deplin. slujitor al administra]iei.Oegar . Care erau pentru tine. Durerea mare a fost c@ m-am trezit ^ntre hiene }i c@ au fost doar patru apar]in@tori ai breslei care nu mi-au repro}at existen]a coloanei vertebrale. Atunci credeam c@ apar]in breslei jurnali}tilor profesioni}ti. iar timpul n-a f@cut. Pentru echilibrul argumenta]iei noastre. %n rest. al presei. *** Jamie Patrick Shea este numele purt@torului de cuv$nt al NATO din timpul r@zboiului din Iugoslavia. este cel pe care Le Monde ^l numea la vremea respectiv@ „soldat al retoricii”. am fost }i r@m$n un comunicator. 64 . un formator de opinie cu personalitate pronun]at@. yesman. }i acum p@strez acelea}i convingeri despre capacit@]ile politice }i manageriale ale dlui Ciorbea. Pun pariu c@ nu vei g@si pe nimeni care s@-mi repro}eze ceva pentru declara]iile. iar pe de alt@ parte din motive de senza]ionalism ieftin. func]ionar public. membru ^n AZR }i ^n Asocia]ia Ziari}tilor Economi}ti (organiza]ii care cred c@ s-au desfiin]at ^ntre timp) }i sunt ^n prezent membru ^n Asocia]ia Rom$n@ de Rela]ii Publice. dar ^ncerc s@ r@spund. este cel care era ^n linia frontului. atitudinile. Convorbirea respectiv@ a fost f@cut@ public@ ^n mod trunchiat }i ^ngro}at. nu are leg@tur@ cu pozi]ia ocupat@.P@s@rin” exemplul coordonatei profesionale a unui alt comunicator prezent pentru a reprezenta de asemenea la nivel interna]ional imaginea unei alte institu]ii – de ast@ dat@ e vorba despre Alian]a na]iunilor unite.prin voca]ie. pe vremea dlui Coposu. practici.Rela]iile publice: coduri.prin conjunctur@ }i ziarist adic@ om care g$nde}te liber . am continuat s@ fiu eu ^ns@mi. Nu m-am considerat diplomat. pe de o parte pentru ca respectivul s@-}i ating@ ]inta de a r@m$ne ^n SUA. Am fost pentru scurt@ vreme membru ^n BCCC al PN[CD ^n perioada 1990-1991. regulile privind apartenen]a la un grup sau la o organiza]ie? %ntrebarea nu e foarte clar@. apari]iile publice ^n cadrul institu]iei sau ^n calitate de purt@tor de cuv$nt al MAE. Faptul c@ dl Ciorbea a aprobat publicarea ei e ^nc@ un argument pentru capacit@]ile despre care vorbeam mai sus. dec$t s@-mi dea dreptate. la acea or@. atunci }i acum. interferen]e Te-ai temut pentru imaginea ta personal@ }i profesional@ ^n clipa ^n care convorbirea telefonic@ a fost f@cut@ public@? Imaginea mea. cu familia }i prietenii. Nu am avut niciodat@ sentimentul apartenen]ei la MAE sau la PD. ^n continuare vom contrapune „cazului Popescu . de}i luasem o pauz@ ca s@-i ajut pe „democra]ii” care tocmai preluaser@ puterea cu sprijinul nostru. partidul ministrului din acea vreme. Acas@. Pentru majoritatea oamenilor eu sunt ^nc@ „ziarista Gilda Laz@r”. De pild@. Problema mea a fost c@ eram purt@tor de cuv$nt – adic@ reprezentantul unei institu]ii .

dezv@luia „Presa 65 . }i nu ca fiind doar afirma]iile unui simplu purt@tor de cuv$nt. S-a f@cut ^nc@ de la ^nceput remarcat ca o voce distinct@ (n. prea multe “fe]e”). interferen]e prezent zi de zi. Au expus. pe ^ntreaga desf@}urare a conflictului iugoslav.n. s@ cople}im opozi]ia.Rela]iile publice: coduri. . }i una (cea venind dinspre partea iugoslav@) care. Acest lucru este extrem de repetitiv. S-a distins. Colegii mei r$deau de mine de c$te ori reiteram obiectivele NATO ^n briefing-uri. fiecare briefing. ziari}tii ^ncartirui]i la baza NATO ar putea spune c@ au r@mas cu sentimentul de a nu fi prea siguri c@ versiunea asupra evolu]iilor din teatrul de r@zboi pe care a }tiut s@ le-o furnizeze remarcabilul purt@tor de cuv$nt (n. amuzant. pe c$t o spui de mai multe ori. Fiind convins c@: „Este esen]ial s@ expui mereu }i mereu de ce ai dreptate. }i pe c$t ^ncrederea presei ^n hot@r$rea sa este mai mare. R@spunsul este “nu”. Spuneau “dar tu nu te saturi s@ tot spui asta?”. a}a cum cerea cli}eul legat de o institu]ie cum este NATO. iugoslavii au fost mai pu]in eficien]i pentru c@ nu au avut un purt@tor de cuv$nt care s@ fie recunoscut. s@ prezent@m toate interviurile. }i s@ nu ai de g$nd s@ renun]i p$n@ nu le atingi. ca toate declara]iile sale s@ fie considerate ca venind din partea „unui oficial NATO”. pentru c@. profesor asociat la catedra de Rela]ii interna]ionale de la Universitatea American@ din Washington D. sublinia cu fiecare prilej c@ inten]ia sa “este de a face lumin@ asupra „disparit@]ilor” ^ntre o opera]iune care face tot posibilul spre a fi sincer@. Shea acuza ^n diatribele sale media iugoslav@ aservit@ lui Milo}evici pentru c@ rescria istoria ^ntr-o variant@ neadev@rat@.C. de fiecare dat@ la ora 15.care. %nal]ii oficialii NATO recomandau ^nc@ ^n 1993. nici m@car nu accept@ adev@rul ca punct de plecare”. spre a sus]ine briefingul NATO pres@rat cu referiri la Orwell sau Louis al XIV-lea. Asta ajut@ la a avea “fe]e” ce pot fi recunoscute }i care simbolizeaz@ alian]a. pe at$t mai mult mesajele }i declara]iile tale vor fi judecate ca fiind credibile }i prezentate la justa lor valoare”. Totu}i. n-a f@cut dec$t s@ vin@ ^n ajutorul ascensiunii carierei acestui de]in@tor al unui doctorat ^n filozofie la Oxford. a}adar. c@ se dovedea a fi de forma]ie academic@ }i nu era tipul cazon }i birocrat. – }i ^}i va ^nsu}i mecanismele prin care s@ r@m$n@ la fel }i ^n continuare. ca fiind un orator dintre cei mai remarcabili – iar faptul c@ era sociabil. de fapt. privind retrospectiv. poate chiar plictisitor. lector de Rela]ii americano-europene la Universitatea din Antwerp. pe de alt@ parte. la doar c$teva luni dup@ ce britanicul devenise purt@torul de cuv$nt al secretarului general NATO. Dup@ p@rerea mea. Scopul nostru la NATO a fost s@ intr@m tot timpul pe post. pe at$t media va crede mai mult c@ nu vei da ^napoi. dovad@ fiind faptul c@ ^n vremea conflictului iugoslav va declara: „O parte din a fi conving@tor const@ ^n a satura cu informa]ii posturile de televiziune. practici. iar pe aceasta o prezenta lumii ^ntregi ca fiind adev@rul.n. ^n mod evident. }i s@ continui s@ reiterezi obiectivele.

La prima vedere. Putem afirma f@r@ a gre}i c@ succesul lui Jamie Patrick Shea s-a datorat faptului c@ a ^n]eles cum c@: „Media nu reprezint@ un adaos op]ional. reu}ind (c@ci „Trebuia ca deciden]ii politici s@ transmit@ mass-media }i opiniei publice mesajul c@ uneori. orice purt@tor de cuv$nt trebuie s@ fie o persoan@ credibil@. Trebuie s@ fie capabil s@ comunice at$t cu jurnali}tii c$t }i cu cei care fac parte din institu]ia pe care o reprezint@ astfel ^nc$t jurnali}tii s@ afle ceea ce doresc la timp util. Institu]ia purt@torului de cuv$nt Informa]iile destinate publicului pot parveni din dou@ surse: }i anume. st@p$n@ pe sine. deseori. %n primul r$nd. ^nainte de a se ^mbun@t@]i” – spunea el). obiectivitatea logic@ nu ^nseamn@ s@ te critici pe tine din toate punctele de vedere. Dac@ nu prezin]i viziuni contradictorii. %n literatura de specialitate se consider@ c@ nu e de preferat folosirea ^n aceast@ calitate. a ziari}tilor de profesie. El este imaginea mereu prezent@ ^n fa]a publicului }i mai ales a mass-media. practici. De ce? Pentru c@ ]ii opinia public@ l$ng@ tine. pot fi ^mp@r]ite la r$ndul lor ^n deschise (adic@ accesibile publicului larg }i vehiculate de mass-media) }i oficiale (informa]ii ce provin dintr-o institu]ie). Dac@ iei ^n serios campania media. nu e}ti obiectiv. secrete }i nesecrete. interferen]e crede c@ obiectivitatea cere o dezbatere. a}adar. situa]ia trebuie s@ se degradeze. ci cheia!”. credibil@ }i cu putere de impact. este institu]ia purt@torului de cuv$nt – institu]ie ce are menirea de a transforma informa]ii p$n@ nu demult secrete. chiar }i pentru victime. asta ^nsemna”) este cea cu totul veridic@. A doua condi]ie ar fi c@ trebuie s@ aib@ calit@]i de comunicare foarte bune. Cele din urm@. devin informa]ii deschise. Totu}i. misiunea pare c$t se poate de simpl@: a spune ceea ce este permis la momentul permis }i ^n “cantitatea” prestabilit@. secretul succesului profesional ^l constituie cantitatea }i mai cu seam@ calitatea muncii. preluate de mass-media. Dar pentru pres@. Sus]in@torii 66 . abilitate a fi o surs@ oficial@ de informa]ie. ^nseamn@ c@ iei ^n serios victoria”). aceasta fiind o condi]ie esen]ial@. ^n informa]ii oficiale care. Una dintre aceste institu]ii. purt@torul de cuv$nt este mediatorul ^ntre jurnali}ti }i institu]ia pe care o reprezint@. gra]ie acestor abilit@]i ^n demersul s@u de a p@stra la un nivel crescut sentimentul anti-Milo}evici – care s@ justifice desf@}ur@rile de for]e ^n ochii opiniei publice ( „S@ c$}tigi campania media e la fel de important ca }i c$}tigarea campaniei militare. de purt@tor de cuv$nt. sursele nesecrete. imagine care trebuie s@ fie mereu optimist@.Rela]iile publice: coduri. %ns@ perspectiva sa partizan@ asupra situa]iei a fost atenuat@ de abilit@]ile sale de comunicator. reu}ind. iar membrii institu]iei s@ furnizeze informa]iile necesare (Altfel spus. Fiind o profesie din domeniul comunic@rii }i inform@rii.

acest lucru fiind considerat drept un amestec ^n activitatea specialistului obligat ^n virtutea profesiei s@ adune c$t mai multe fapte }i s@ le comenteze el ^nsu}i. iar presa trebuie s@ }tie numele persoanei ce poate furniza ^n astfel de situa]ii informa]ia veridic@ }i operativ@. %n cazul unei situa]ii excep]ionale. din presa scris@. televiziune. dac@ e nevoie. s@ ^nainteze dezmin]iri. e de preferat ca ^n fa]a reprezentan]ilor presei s@ vorbeasc@ ^nsu}i conduc@torul. Din cele expuse mai sus. decurg trei sarcini principale ale responsabilului pentru lucrul cu presa din cadrul oric@rei organiza]ii: s@ furnizeze materiale pentru pres@ care ar sta la baza articolelor jurnali}tilor. organiza]ia poate fi ^ntr-un mod sau altul implicat@ ^n situa]ii excep]ionale. lucru f@r@ de care e imposibil@ organizarea rela]iilor }i furnizarea eficient@ a informa]iei necesare presei. ^nt$lniri cu presa. ^ns@ atunci c$nd este vorba despre problemele vitale ale organiza]iei.de a scrie materiale. e necesar s@ se ^n]eleag@ stilul lor de lucru }i felul de a g$ndi. E de dorit ca rela]iile cu presa s@ fie realizate de o singur@ persoan@ destul de competent@ pentru a rezolva toate situa]iile posibile.apari]ii publice. iar cea a jurnalistului . ^ntre altele fiind persoana care se ocup@ }i r@spunde direct de tot ceea ce se refer@ la imaginea conduc@torului institu]iei . atunci e necesar s@ existe o procedur@ a ac]iunilor ^n aceste situa]ii. s@ urm@reasc@ informa]iile de la radio.Rela]iile publice: coduri. ^nt$lniri oficiale etc. Este cel care ^}i asum@ declararea pozi]iilor institu]iei }i anun]area ^n premier@ a diverselor evenimente ^n cadrul 67 . aceasta fiind cea mai bun@ metod@ de a stabili ni}te rela]ii adecvate cu publicul (iar speciali}tii ^n RP ar trebui s@ depun@ maximum de eforturi pentru ca la momentul necesar func]iile lor s@ fie preluate de c@tre membrii conducerii). practici. Exist@ ^n aceast@ activitate un detaliu important. interferen]e acestui punct de vedere cred c@ datoria responsabilului pentru rela]iile cu presa este de a furniza informa]ii. s@ ia m@suri ^n caz de necesitate pentru a corecta erorile }i informa]ia eronat@ din declara]iile pentru pres@ }i. informa]ia trebuie s@ ajung@ ^n cel mai operativ mod p$n@ la reprezentan]ii mass-media. conferin]e. Dac@ ^n virtutea specificului. De responsabilul pentru rela]iile cu presa e nevoie pentru a acorda aten]ia cuvenit@ presei }i a-i satisface necesit@]ile informa]ionale. dat fiind faptul c@ ace}tia sunt veriga de leg@tur@ cu publicul. Pentru a forma ni}te rela]ii corespunz@toare cu jurnali}tii. Una dintre cele mai importante condi]ii ale activit@]ii responsabilului pentru lucrul cu presa este de a cunoa}te ^n detaliu sarcinile }i scopurile organiza]iei pe care o reprezint@. Purt@torul de cuv$nt are numeroase atribu]ii de func]ie. s@ r@spund@ la cerin]ele presei }i s@ acorde servicii informa]ionale complexe. interviuri. Nu e tocmai apreciat@ practica transmiterii spre publicare a unor articole scrise ^n cadrul organiza]iei de ^n}i}i responsabilii pentru lucrul cu presa.

^n cel de-al treilea r$nd. practic. de analiz@ }i sintez@. prin verificarea de mai multe surse }i. Nu ^n ultimul r$nd. }tie ^ntotdeauna s@ dea r@spunsul potrivit. eventual. un bun purt@tor de cuv$nt }tie ^ntotdeauna s@ pun@ ^ntrebarea potrivit@ dar. s@ ^nve]e s@ depisteze simptomele unei campanii de dezinformare (^ntotdeauna exist@ ceva necurat c$nd dou@ ziare din tabere opuse cad de acord aproape p$n@ la nivelul detaliilor). a emitentului. Un bun profesionist ^n domeniul comunic@rii trebuie s@ ]in@ permanent seama de urm@toarele recomand@ri pentru a nu c@dea victim@ a dezinform@rii: s@ nu se lase sufocat de suprainforma]ia ambiant@. permanent disponibil pentru a dialoga cu presa }i pentru a face cunoscute opiniei publice. {tie cum s@ interac]ioneze cu oamenii – fie ace}tia }efii ori colegii s@i -. studiile speciali}tilor asupra metodelor 68 . un bun comunicator. fie c@ o face ^n scris. }tie s@}i articuleze ideile destul de conving@tor. (Desigur. }tie s@ adopte ^ntotdeauna atitudinea cea mai potrivit@ ^n rela]ia organiza]iei cu presa }i e totodat@ una dintre persoanele care folose}te frecvent pronumele “noi”. un bun purt@tor de cuv$nt. s@ practice spiritul de contradic]ie. o ^nsemnat@ parte a motiva]iei rezid$nd tocmai ^n capacitatea de a dezvolta solu]ii creative (nimeni nu trebuie s@ ^i spun@ cum s@ fac@ urm@torul pas. Pentru cel aflat ^ntr-o astfel de postur@ ^n primul r$nd este nevoie de un efort imens ^n activitatea de zi cu zi: efort de documentare.demersurile pe care respectiva organiza]ie le face ^n permanen]@ pentru onorarea politicilor sale declarate. pentru c@ instinctul s@u func]ioneaz@ perfect). }i mai pu]in pronumele “eu”. Este. Mai este }i foarte motivat (nu-i este fric@ s@ porneasc@ de la “punctul zero” ^n a construi o diserta]ie. Mai ^nt$i. Prin examinarea atent@ a con]inutului informa]iei. practici. fiind totodat@ o persoan@ care de]ine capacitatea unic@ de a emana. foarte stabil din punct de vedere emo]ional chiar }i c$nd ^}i desf@}oar@ activitatea sub presiune. de comunicare ^n cel mai onest }i inteligibil mod. mai ales. pentru el acesta simboliz$nd tocmai ceea ce abia a}tepta). instantaneu. Purt@torul de cuv$nt al unei organiza]ii este. mai “digerabil@” }i de a le fructifica la maximum). lui revenindu-i sarcina de a le da. interferen]e ^nt$lnirilor cu presa.de la cele tradi]ionale p$n@ la cele multimedia . de procesare a informa]iei. poate preveni manipularea prin dezinformare. a momentului }i contextului lans@rii ei. s@ urm@reasc@ scrierile care denun]@ dezinformarea. fie c@ aceasta are loc ^n fa]a ziari}tilor veni]i la conferin]ele de pres@.Rela]iile publice: coduri. o form@ c$t mai atractiv@. c$nd este posibil }i printr-o confruntare cu realitatea ce o vizeaz@. credibilitate. Speciali}tii ^n domeniu men]ioneaz@ c@ portretul robot al purt@torului de cuv$nt ideal ar avea urm@toarele cinci caracteristici obligatorii. prin toate mijloacele existente . substan]a mesajelor pe care purt@torul de cuv$nt le difuzeaz@ provine de la speciali}tii din cadrul direc]iilor politice.

^nc@lc$nd astfel prevederi majore con]inute ^n codurile deontologice c@rora i se supune profesiunea sa. se exprim@ printr-un sistem de prescrip]ii }i de proscrip]ii proprii fiec@rei culturi. . e una dintre func]iile fundamentale ale ritualului reprezentat de comunicare. Bibliografie Irina Chiru – Comunicarea interpersonal@ (Colec]ia Media Comunicare. *** Goffman vorbe}te despre cum “a p@stra aparen]ele”. polite]e sau mod de via]@ – }i care trebuie respectate dac@ dorim o bun@ comunicare. maniera de a tr@i etc. “Riturile” sau “ritualurile” proprii fiec@rei culturi. practica autocenzurii.. “Fii pozitiv”. Bucure}ti) Steve Duck – Rela]iile interpersonale. Editura Polirom. “Nu spune niciodat@ ceva ce nu vrei s@ se citeze”. Editura All. “Fii tu ^nsu]i”. a interac]iona (Colec]ia Collegium.pe scurt. s@ ^ncerce s@-}i formeze propriile opinii. pe care le desemn@m ^n mod curent drept utiliz@ri. Exist@.Rela]iile publice: coduri. Educational. dar exist@ }i reguli socioculturale de interac]iune. regulile limbii. mai presus de orice.. a sim]i. practici. “Nu spune niciodat@ Nu comentez”. pentru a p@stra aparen]ele trebuie avut focalizat@ aten]ia spre a nu face nimic din ceea ce a o putea s@ amenin]e “fa]a” celuilalt . “Adu-]i aminte mereu de cele 12 porunci”. Sociologul american este preocupat mai ales de ritualurile de interac]iune . Bucure}ti. care stabilesc un sistem conven]ional de reguli privind interac]iunile sociale. Un bun purt@tor de cuv$nt nu uit@ niciodat@ de cele “12 porunci ^n dialogul cu presa”: “Cunoa}te-]i mesajul”. Chi}in@u.se impune s@ fie recunoscut@ de parteneri. “Nu min]i”. Desigur.}i aceast@ imagine a Eului . trebuie avut tact. “R@spunde la ^ntrebare”. se desf@}oar@ “figura]ii” – adic@ o serie ^ntreag@ de strategii menite a duce la evitarea oric@rei “ruperi” a fluxului dus – ^ntors de informa]ie . practicile.o punere ^n scen@ cu ajutorul ]inutei corporale. respectiv. de a se prezenta . Tehnici de comunicare cu presa (Colec]ia Jurnalism / Comunicare. 2002) Cristina Coman . Pentru a p@stra aparen]ele. semnifica]ia ritualurilor put$nd fi sesizat@ la adev@rata sa importan]@ doar c$nd sunt luate ^n considerare mizele interac]iunii. “Ascult@ cu aten]ie ^ntrebarea”. exist@ reguli de discurs. nu trebuie s@ treac@ nici ^n cealalt@ extrem@. “a face figura]ie” reprezint@ mize majore ale oric@rei interac]iuni sociale – a}adar. evident. interferen]e de dezinformare. “Nu spune niciodat@ mai mult dec$t }tii”. 2003) Vasile Cioaric – Programa de studii la cursul Rela]iile publice ^n administra]ia public@ (Academia de Administrare Public@ . a modului de a vorbi. “Cunoa}te-]i auditoriul”. A g$ndi. s@ refuze. Editura Tritonioc. Fiecare “actor” al “figura]iilor” se str@duie}te s@ ofere o imagine valorizat@ despre sine ^nsu}i. “%ncearc@ s@ de]ii controlul dialogului!”. 2000) 69 . 1999.iar f@r@ ritualitate nu exist@ interac]iune social@.Rela]ii publice. Ia}i.Chi}in@u. a vestimenta]iei.

adic@ nu te sup@ra.c$nd @}tia nu mai }tiu cum s@-l goneasc@ de acolo. Ia}i.? Este un fel de cer}eal@ ^n genunchi. 2001) Valentin Stancu. }i declara]ia lui Geoan@. s@-]i ar@t eu ce pasaje sunt aicea. b@i. c@ sau s@turat.. deci e o chestie foarte nasoal@.a lui {tefan). ce dracu’ s@ mai. m@i Sorine. vorba pre}edintelui.Rela]iile publice: coduri.Deontologia mijloacelor de comunicare (Editura Institutul European. eu una nu ^ndr@znesc s@ m@ duc la ministru cu cererea aia (n. nu rug@mintea.. care a}a }i pe dincolo. m@i. comunicatul MAE a fost nu }tiu cum. ^n Ziua. Ciorbea a }tiut clar ce negociaz@”. eu nu ^ndr@znesc c$nd v@d cei aicea. 2000 Transcrierea integral@ a convorbirii telefonice dintre Gilda Laz@r }i Sorin P@s@rin Gilda Laz@r: Alo. c@ sunt exact pe invers. Gilda Laz@r: Iat@.. prin care nu }tiu ce fel . Acuma este prins }i ^n Cotidianul. motiv pentru care nu v@d de ce dracu’ scrie c@-i at$t de important@. te mai ^ntorci la sferturi? Dac@ a discutat cu Gore.. Gilda Laz@r: Pentru ce a cerut el s@-l mai vad@ o dat@ pe Talbot? P@i. dup@ ce a jucat finala. ordinul lui Severin a fost s@ retractezi porc@ria aia cu comunicatul MAE.. Gilda Laz@r: Nu. Nu }tiu cum s@ v@ spun. De la transmiterea mecanic@ la interac]iune (Colec]ia Collegium. Ce negociaz@. Stoica. 1995) Codul interna]ional de la Atena de etic@ ^n rela]iile publice Codul interna]ional de la Lisabona de etic@ ^n rela]iile publice Jean-Claude Betrand . tocmai pentru c@ a stabilit o unitate de m@sur@ comun@.Rela]ii publice.. %]i spun eu ce a ap@rut ast@zi ^n ziarul Ziua. 1997) Nicki Stanton – Comunicarea ({tiin]@ }i Tehnic@ SA. c$t }i pre}edintele Constantinescu au c$}tigat admira]ia multor negociatori de profesie”. sau cum. pentru viitorul rela]iilor rom$no-americane. cum ar trebui s@ d@m ^n Ciorbea. Bucure}ti. 2002) Armand Mattelart.. c@ este con}tiin]a ei de ziarist ^n joc. m@.... Adic@ mai ^nt@re}te o 70 . Sorin P@s@rin: Alo. Iar m$ine am ^n]eles c@ o s@ se ^ntoarc@ la Departamentul de Stat. n-ai v@zut? Gilda Laz@r: Unde? Nu e nic@ieri. sper s@ nu-l fi scos @ia. Editura Polirom. inclusiv Serviciile Secrete. Michele Mattelart – Istoria teoriilor comunic@rii (Colec]ia Collegium. nu avea ce s@ negocieze. {i: „%n aproximativ 20 de zile vor ap@rea rezultate surpriz@ ale vizitei la Washington”. s-a dus s@-i roage pe @ia! S-a dus aiurea... c@. interferen]e Jean Lohisse – Comunicarea. c@ au avut dreptate.. Au ^nceput @}tia s@ se roage de noi s@-l chem@m acas@ (pe Ciorbea). Sorin P@s@rin: P@i. c@ nu s-a dus acolo s@ negocieze. zice a}a. Ce rezultate? Sorin P@s@rin: Asta a fost declara]ia lui. Sorin P@s@rin: P@i era un pasaj acolo. Ia}i. un lucru este cert. ce face]i m@? Adic@ m@ pune]i pe mine s@ m@ bat cu @}tia }i voi face]i tot ce vre]i voi. Ce a negociat? Este absurd. practici. Editura Polirom.. Succes }i credibilitate (Editura Concept Publishing... Bucure}ti. Gilda Laz@r: Zice a}a articolul vostru din Ziua: „Pentru vizita. Sorin P@s@rin: Era un pasaj acolo. Sorin P@s@rin: Eu nu }tiu ce s@ zic. Eu o ^n]eleg pe Anca. cu diploma]ia rom$neasc@. ai v@zut c@ a pus alea cu Externele ^n articol. Adrian Stoica . nu a negociat nimic. este foarte nasol... Gilda Laz@r: Bine. {i. care zice c@ nu }tiu ce. cu Externele. Marcela M. dar eu nu pot s@ mai fac nimic pentru voi ^n condi]iile astea. Ia}i.. impresia e mizerabil@... Oricum.}i prin urmare. nici nu trebuia s@ ajung@. at$t premierul rom$n. ^]i spun. Ce bun@-i vizita lui Ciorbea }i ce important a fost momentul . „%n plan politic. conform Anca Oegar }i Sorin P@s@rin. Adic@.. dar de data asta cred c@ }i ea-i convins@ c@ vizita lui Ciorbea e-un rahat. vizita lui Ciorbea a fost extrem de important@..n. Rug@mintea.

. interferen]e dat@. ... care este un e}ec”. Sorin P@s@rin: Da. Gilda Laz@r: Ei au venit ca s@ caute justific@ri americanilor.. adic@ eu de ce s@ m@ cert cu @}tia pentru so]ul Anc@i. {i titlu’ este. nu.. eu. m@i Gilda.. nu semnez nimic }i nu prelungesc nimic”. Am vorbit diminea]@ cu secretarul general de la banc@. dar m@car scrie dracului adev@rul despre vizita lui Ciorbea. 71 . Sorin P@s@rin : Da. Sorin P@s@rin: Deci nu se mai poate face nimic ca s@-l prelungeasc@. o s@ ajung@ unde a fost articolul publicat.. nu vor @}tia”.. Este jenant. Deci. nu.r. eu ce s@ fac? Anca face exact pe invers. P@i. chiar a}a. Este jenant. eu ce s@-i fac. este total contraproductiv@ }i a venit vizita asta exact pe momentul prelungirii lui {tefan.r. nici nu a fost vorba de renun]at.. te rog s@ m@ ier]i.. s@ caute motiva]ii c@ nu ne vor ^n valul ^nt$i. dar tu ai v@zut ce a ap@rut azi ^n Ziua?”. puteam s@-nv@]@m cu to]ii ceva. }i a}a mai departe.. C@ dac@ Anca nu-}i vede interesul... Eu chiar nu mai }tiu ce dracu’ s@ mai fac. de}i dup@ at$ta vreme. „}i rom$nii americani l-au felicitat pentru derularea reformei”.. .... S@ fim demni.. Stai s@-]i spun }i cum este titlul. aici (n. dar }tii care-i chestia. Gilda Laz@r: Nu. P$n@ nu primesc ordin de la ministru. pe doi ani. nu a spus c@ renun]@. P$n@ la cap@t. %n primul r$nd s@ fii demn }i s@ fii consecvent cu tine ^nsu]i }i s@ nu dai ^napoi. dar. Z@u. da. practici. trimit eu pe cineva s@ ia h$rtia de la Personal”. ei exprimau ^n]elegerea fa]@ de pozi]ia american@. Deci @la este textul. nu m@ pot duce la Severin s@-i pui ^n fa]@ h$rtia de „acreditare” a lui {tefan. Mai ales c@. N-am avut dreptate. …Am pierdut }i timp }i nervi }i deja m@ dep@}e}te. {i mai vroia s@ o prelungeasc@ o zi. c@ nici nu avea ce s@ negocieze. (titlul din Ziua) Sorin P@s@rin: Na. orice s-ar ^nt$mpla. Ciorbea a ales calea ^n]elepciunii }i pragmatismului” – care pragmatism? C@ st@ peacolo }i cer}e}te. Ori. %l sun pe @la ^napoi la banc@ }i ^i spun c@ „avem probleme la Personal.. Gilda Laz@r : .. Iar eu am transmis lui {tefan a}a: „B@i. ce impresie grozav@ a f@cut }i ce a negociat el pe aia m@-sii..Rela]iile publice: coduri. ce s@ fac? C$t de bun@-i vizita lui Ciorbea! E bun@ vizita lui Ciorbea! Ciorbea ne-a distrus tot ce am f@cut ^ntr-o jum@tate de an. ^n condi]iile astea. Europene. Adic@ am ajuns la discu]ii de genul „de ce st@ P@s@rin la ei?” }i o s@ spun „dar care este problema?” Sorin P@s@rin: Gilda.... Gilda Laz@r: Este un text. dar n-a fost nici un titlu mare c@ vizita a fost foarte bun@.. s-au l@udat unul pe altul de ce treab@ au f@cut ei }i i-au justificat pe americani c@ ne-au trecut ^n valul doi. m@.. Eu m@ str@duiesc aici s@-i conving pe @}tia }i Anca s-a. iar Anca ^}i taie singur@ craca.. mai ales c@ diminea]@ am avut o discu]ie cu Jirjea din care. Ciorbea nici n-a spus c@ renun]@. ^n aceste condi]ii.. o retractare nu merge. atuncea. Gilda Laz@r: .. s@ ajung@ totu}i la el. da. noi pentru ce mai lupt@m aici? Sorin P@s@rin: P@i. care m-a sunat }i mi-a spus: „Doamn@. c$t de bun@-i vizita lui Ciorbea. care este problema? Gilda Laz@r: Adic@.. Retractare ^nseamn@ retractare. nu s@ cer}im pe la @ia. Sorin P@s@rin: P@i asta a fost. P@i. {i la Pentagon }i pe peste tot a spus c@..... nu d@m nici o h$rtie. Gilda Laz@r: Eu v@ transmit exact ce a spus Severin: „P$n@ nu retracteaz@ porc@ria cu comunicatul MAE. Sorin P@s@rin: {i pe ce cale i se poate transmite asta lui Severin... Cu ce ochi mai d@ @sta ochii cu Tony Blair.. }i c@ „^n privin]a NATO.. pe cuv$ntul meu. Am vorbit cu Jirjea la Personal }i Jirjea ^mi spune „nu. cererea? Gilda Laz@r: P@i n-o s@ ajung@ la el. Asta ^nseamn@ s@ fii politician adev@rat. s@-i explice c@ ce? Sorin P@s@rin: Da m@... iar l@l@iala asta de nou@ zile ^n America... Gilda Laz@r: P@i. vreau s@ spun c@ a fost Ciorbea pe ProTV a fost Emil Constantinescu ^n biroul ProTV de la Bucure}ti. Sorin. da. …Titlul este: „Diaspora rom$n@ i-a cerut lui Victor Ciorbea retragerea ambasadorului Geoan@”... Astea sunt cuvintele lui Severin. Gilda Laz@r: Eu personal nu ^ndr@znesc s@ intru la Severin p$n@ c$nd nu apare ceva care. eu.... e. Sorin P@s@rin: P@i. c@ s-a prelungit pe perioada maxim@ p$n@ acum. de prelungire (n. L-a trimis ^napoi pe Dudu Ionescu s@-l roage pe Talbot s@ ^l mai primeasc@ o dat@.. nu te sup@ra.^n Ziua) e chiar invers. m@i.. nici Ciorbea nu a zis c@ nu lupt@. M@ duc din nou la Mihnea }i Mihnea ^mi spune: „P@i. eu nu ^i semnez prelungirea deta}@rii”..cererea de prelungire a }ederii). ajuta]i-v@ }i singuri. Acum se ^ntoarce la Talbot. retractare nu ^nseamn@ domnule. Adic@.

) .. }i nu }tiu unde. dar nu am cum s@ v@ ajut dac@ voi lucra]i ^mpotriva voastr@. Sorin P@s@rin: Dac@ d@m acuma… Gilda Laz@r: Deci este convingerea voastr@.. Adic@ la un nivel ca @sta s-a ajuns. de jurnalist. nu avem ce discuta”. Eu vreau s@ spun c@ Ciorbea a stricat acu’ tot ce a f@cut Ministerul de Externe }i c@ nu }tiu ce ochi mai d@m noi acum cu belgienii.. deci.. deci dac@ zici c@ nu se mai poate. nici m@car cu ministrul de Externe.r. M@ cert cu Jirjea ^n fiecare zi. „Da” sau „nu”. Deci ce a ap@rut despre comunicatul MAE.. dac@ voi nu ^n]elege]i acest lucru. Gilda. adev@rul despre vizita lui Ciorbea. eu nu am ce s@ v@ fac mai multe. Sorin P@s@rin: . de func]ionar. iar noi ne resemn@m.Rela]iile publice: coduri... nu }tiu cum s@-]i spun.. mai mult dec$t s@ m@ duc la ministru }i ministrul s@-mi spun@: „ %mi pare r@u dar p$n@ nu retracteaz@. cu ce. dar mai mult de at$t nu pot. ^n Militari. c@ mi-a trimis un fax de }apte pagini. Scrie]i. }i eu am con}tiin]@ de om. t$mpenie.”. pragmatic este el c@ ne d@m cu st$ngul ^n dreptul. Pentru ce? Cu ce vine nou? Nu vine nou cu nimic. Serios. Gilda Laz@r: M@i.Times spune c@ este cea mai dezastruoas@ declara]ie care a f@cut-o. c@ nu ave]i cum s@ retracta]i. Gilda Laz@r: E ca }i cum Ciorbea repar@ gre}elile Ministerului Afacerilor Externe. 72 . care ne sus]in ^n continuare. Asta e. cu italienii. c$t pot s@ fac.. nu se sup@r@ oare }i mai tare. nic@ieri na]i spus. cu francezii.. d@m }i cit@m. Sorin P@s@rin: Mul]umim.. mi-a ajuns }i mie la c$te interven]ii am f@cut.P. Morgan care aici. Sorin P@s@rin: Deci aia a ap@rut ^n ziare. Sorin P@s@rin: Da. practici. la noi. Gilda Laz@r: Voi nu a]i pus nic@ieri „cit@m articolul cutare din ziarul cutare”. Sorin P@s@rin : Mda. eu ce s@ fac. Sorin P@s@rin: Bine. deci d@m citatul }i spunem „uite ce s-a spus ^n ziare despre aia” (despre discursul lui Severin – n. Adic@. ? se ^nt$lne}te cu referentul de spa]iu. E un dezastru. nu retracta]i. articolul nu }tiu care. c@ nu v@ cost@ nimic. Gilda. }i la ministru. Am spus: „B@. dar dac@ voi continua]i s@ l@uda]i. c@ ^n loc s@-}i vad@ de reform@ }i de ce treburi are pe aici. dar m@car scrie]i acolo c@ comunicatul a fost demn }i cu coloan@ }i c@ @la a f@cut o t$mpenie.. Nici nu }tiu cum dracu’ po]i s@ explici cuiva c@ premierul st@ nou@ zile ^n America acum. Ce s@ fac. {i la banc@... Severin trebuie s@ ia o decizie.. M@car at$t. %ncerc s@ v@ ajut. b@... de ce-o fi. aici la Ministerul de Externe. chiar dac@ J. Asta e. Este deja. Bine m@ Gilda.. }i cit@m. Nici o problem@... s@ vedem ce se mai poate repara. Gilda Laz@r: Adic@ }tiu. c$t de bun@ e vizita lui Ciorbea. Gilda. Trebuie s@ ajung@.. Eu o s@ mai vorbesc cu Anca ^n ce zici.P. @sta discut@ cu referentul de spa]iu. Poate cine }tie. Morgan este nu }tiu ce.. Gilda Laz@r: Serios.. mult. Hai s@ nu te ]in prea mult.. Gilda Laz@r: Severin a spus verde ^n fa]@: „P$n@ @ia nu retracteaz@ ce au zis ^mpotriva Ministerului de Externe. {i se ^nt$lne}te cu J. ^n care ^mi explica cum este cu con}tiin]a de ziarist. }i la Mihnea }i la Personal. interferen]e Sorin P@s@rin: Bine. st@ }i cer}e}te pe por]ile americanilor. Bun@ }i nemaipomenit@ vizit@.

debord$ndu-l. frustrarea. c@ magica reclam@. perfid@. mereu. f@r@ pregustul. constituind. oricum. snobismele. eo 73 . ^n rai. chiar subliminal@. cu tot progresul (tipo)grafic. ^ns@. nu o dat@. la care suntem.-n prelungirea.Rela]iile publice: coduri. }i ele. adic@ mai seduc@toare. c@derii. Reclama e. ^n ace}tia. Aidoma caricaturii din foile ottocentiste (nu f@r@. Ceea ce nu ^nseamn@. {arpele }tie c@ reclama ce-o face fructului edenic. Aceast@ form@ de reclam@ e una. naiv }i mult prea redundant. interferen]e {erban FOAR[~ Retoric@ publicitar@: etic@ }i poetica reclamei (fragmente) C@tre 1900. bine^n]eles. ipohondria (sau suferin]ele reale). — dec$t publicitatea noastr@ virusologic-insidioas@. c$teva nobile excep]ii). hipnoticii Adam }i Eva. de obicei. c@ b@tr$ne}tile reclame ar ignora psihologia consumatorului virtual. el e. inscrip]ia redubl$nd desenul }i. — astfel c@ liberul arbitru e ulterior. e. ^ndeob}te. declicul p@catului originar: Edite istud malum et eritis sicut Dei!1 Bun psiholog (ca. chiar ea. c@ nu ar practica. ca }i propaganda). ni}te imunodeficien]i. S@ presupun@ interdic]ia divin@ }i o invita]ie la ^ns@}i ^nc@lcarea ei?! Unei asemenea sugestii subliminale par. a ei. a timpurilor mai dincoace. cu c$t acesta-i prohibit. st$ngaci. mai onest@ dec$t aceea insinuant@. adic@. din sfiiciune sau pruden]@. asupra c@rora funesta reclam@ n-ar avea efect ^n lipsa propriului lor fond aperceptiv manipulabil: za] al ritoasei preveniri. prin defini]ie temptatorie. design-ul comercial nu pare mai evoluat dec$t fusese ^n epoca-i inaugural@ (prin anii ’20. agen]ii de publicitate). s@-i fie victime. totu}i. Abandon$nd teologia. e cu at$t mai eficient@. ai secolului ce sf$r}ea). totu}i. dar nu }i contraproductiv@ (c@ci repeti]ia ^ndelung@ d@ roade. veleit@]ile. ^n principiu. c@ nu ar }ti s@-i speculeze complexele }i bovarismul. ai m@rului }i sinderezei. speran]ele }i vanitatea. inducerea „in tentationem”. de fapt. practici. voi spune. str@veche. asidu@ }i superflu@.

l. farmaci}tii). const@ ^n restrictivul „numai”): reclama e elitarist@. adic@ discriminatorie. s@-i oblige). interferen]e ipso. numai. practici. ca la Balzac2. „les bonnes pharmacies” (care.c. %n plus. glorific@ ni}te produse de maxim@ beneolen]@: ap@ carminativ@. adic@ „bune”. la bucat@. azi. pesemne. ^n principiu. verbal@. Cum textele care exalt@ cosmeticalele acestea (}i care. strict utilitar@ (}i. select }i foarte longeviv. ^i sunt pl@tite. cei ce nu-i dau aten]ie }i nu i se 74 . cu totul desuet@).. nu merit@ aten]ia noastr@ dec$t prin faptul c@. fie }i c$nd. ulei cefalic sau pomada sultanelor }. Ultima. n-au cum s@-mi fie cunoscute. ]ine s@-}i supraliciteze obiectul: el e compatibil cu. cu 20-30 de franci). lui Étienne Lousteau. la r$ndu-le. faimos periodic parizian. numai dac@-l solicit@ }i promoveaz@). sunt astfel. ce elogiaz@ auxiliul prozaicelor b@t@turi: Ap@rut@ ^n l’Illustration3. mixtur@ de Brazilia. replica odoriferant@ a ^ns@}i Marii Odalisce (pe care a pictat-o Ingres). }i ea. de pild@. aceast@ nostim@ reclam@ comport@ patru componente. ca atare. fie }i dac@ adresantu-i e. Orice reclam@ la produse necesit$nd intermediari (^n ocuren]@. nu uit@ s@-i complimenteze (}i. „necurat@”. m@ mul]umesc cu o reclam@ de-acum o sut@ zece ani. atribuindu-le. — aceasta ultim@.Rela]iile publice: coduri. everybody. prestigiul exclusivit@]ii (expresia c@ruia.

mai ieri. e corporal prin excelen]@: aceste piei. finalul semn al exclam@rii. Tot astfel cum e o (re)surs@ de pseudonecesit@]i. ce amintea cutare vers al unui Psalm al lui Arghezi: „%n Paradisul Evei. e fizic }i/sau fiziologic. ^n termeni patologici. interferen]e supun ^ntocmai. una solubil@ la propriu. i. reclama (inclusiv aceasta. dup@ cum }tie }i c@ suntem ni}te narcisohedoni}ti. ea face trafic de speran]@. c$ndva. — pe care ar „schimba-on rou@”5! N-o face. ca }i. De altfel. l-a inspirat pe Hitler ^nsu}i4. nu o „resolve into a dew”. apoi metoda Kneipp-Coué. congelarea sau renova]ia prin clonaj). sans lendemain. cu un efect irezistibil asupra junelor ^n plin@ acmee a ^nmuguririi rozatice a fe]ei lor. Crea]ie f@r@ viitor. e autogeneratoare: o reclam@ o reclam@ pe o 75 . la care transfigura]iunea. practici. imperativ }i categoric). Or. ni}te r@ma}i pe dinafara a ceea ce se cheam@ „r$ndul lumii” (^n care trebuie s@ intri). ^ncep$nd cu ^nceputul. geronto-. tanatofobia). boala. consumul.Rela]iile publice: coduri. de paradis. e un simplu lifting. jogging-ul.-n fine. nu numai c@ ne am@ge}te cu ieftinele surogate ale eternei juventu]i: c@nirea p@rului. ejacularea unei imense nuci de cocos. azi. (Reclama la „s@punul unic apt s@ ^nl@ture acneea”. propaganda milenarismelor atee. c@ci nu-i dec$t o impostoare. promite „raiul pe p@m$nt”. dac@ vre]i. }i naturismul (m$ine-poim$ine. s@ zicem. drosoficarea c@rnii noastre dolorice sau suferinde. e clar c@ prima component@ a reclamei din l’Illustration: inscrip]ia ^n verzale grase (nu f@r@. peruca. prin p@dure…” . dar se propune. de altfel. dar hic & nunc. moartea (}i/sau. nici o reclam@ n-are pre] ^n perspectiv@ sempitern@: domeniul ei e. noso-. juc$nd la tr$mbi]ele ei. videoclipul unei firme de preparate zaharoase prin. Ca }i pandantul ei. aceast@ carne. o biat@ (auto)sugestie. ea. — vechea „problem@ ovreiasc@” av$nd s@ i se par@. drept imbatabil panaceu: publicitatea hebefil@ ne hebeific@ pe to]i. f@g@duie}te o parcel@. Printr-o fatidic@ reclam@ fost-am. a exclusiv acestei lumi. reclama n-are transcenden]@: ea e regenta. — ca }i ^n cazul propagandei sistemelor totalitare. exclu}i dintr-^nsul. pe ea ^ns@}i. — c$nd nu ne face hebefreni. a terapiei wasmuthiene). bine^n]eles. }tiind prea bine ce ne doare: ^mb@tr$nirea. e. de aceea. printr-o puzderie de reclame ni se ^ntredeschide poarta acestuia. se descalific@ }i risc@ s@ fie lua]i drept ni}te paria. mundanul (}i mondenitatea). a}a-zic$nd. care proclam@ dispari]ia (total@ }i definitiv@) a inesteticelor noastre calozit@]i dolorifere. — dup@ un travelling printr-o verde (}i sempervirescent@) jungl@. publicitatea. ^ns@. un ve}nic paradis terestru… Al c@rui „gust adev@rat” ni-l (tele)sugera. strict obligatoriu. prin saponificare!) %n dulcea-i aparen]@.

acuz@ o condi]ie joas@. e redevabil@. se laud@. de altfel. produsul wasmuthian: maestru al publicit@]ii. practici. %n rest. au t@lpile b@t@torite. la glasu-i de siren@. interferen]e alta. apoi. n-ai devenit automat o Vèner@ sau un Adonis. }i la noi. abus invoc@! Dup@ cum e. un basm }i/sau un insondabil vis. c@ 76 . — iar nop]ile. mirabila acroba]ie semnific@ „l’extase du corps”7. ^ndeob}te. — cultul atletului ^n floarea incoruptibilei lui plasme semizeie}ti fiind p@g$n). mai mult dec$t un mit. pe care s-ar c@dea s@ umble: dac@ te vindeci de acnee. ^ndeob}te. ca fluturii. Nu vreau. spune-voi c@. cinic. dar just) o hollywoodizeaz@ (cum. funambuli }i funambule. s@-}i procure. din spot ^n spot. ea „survoleaz@” firul (logic). ^ntr-un Jurnal9. degradantul stigmat al unei b@t@turi”. sau. nu prea putea s@ fie surd. tolstoian sau hippy. ^n cestelalte. }i ea. mai nou. futil@: ^n societatea de consum.-n Sic cogito. c@ sacrosanctele-i picioare „nu cunosc. rousseauist. n-ai s@ devii echilibrist. „arz$nd” o serie de etape. ea ^l parcurge. ^ntre promisa dispari]ie a vitregelor b@t@turi }i performan]a funambul@?! Ei bine. Potemkin. magnificul Dalí. simpla indura]ie a dermei membrelor umane. noile Rusìi). ca }i demonicul emul al acrobatului lui Nietzsche10. o ofens@). certificat de Krúdy Gyula8. adio oric@rui „extase du corps”! %n parantez@ fie spus: l’Illustration ignor@ faptul. adic@ supraom sau ^nger. }i el. ^ns@. Simbolic (sau onirocritic). din prevedere sau din capriciu. ^nc@. i. prin chiar pauperitatea lor. numai. e. pentru motivul c@ aceasta e una suprasaturat@. „le tiers monde” (}i-n care luxul }i afluxul reclamelor la scump@t@]i sunt. o „gala night” (roz)alb@: un Cannes (sau Oscar) al reclamei6. ilogic@ sau arbitrar@.Rela]iile publice: coduri. dac@ nu-i o calomnie. ea e ca Simon Magul: nu zboar@. gra]ie metodei wasmuthiene. Neg$nd principiul realit@]ii. „Culoarea visului e fericirea”. utopic. ca. pesemne. „Devoratorii de publicitate” ^}i au. Reclama din l’Illustration. pe care (cu un termen silnic. Ce leg@tur@ este. este aceea a reclamei. f@c$ndu-ne s@ r@t@cim. la limit@. fie altfel: socratic. s@ se cread@ c@ sunt fanaticul adept al unui anticonsumism fie ascetic. Dalí. lato sensu. — nici dac@ scapi de „cors aux pieds”. de rustican sau de uvrier. spune. ecologistic sau de nuan]@. reclama e un Disneyland. — Ceea ce nu l-ar fi oprit. traseul cauzalit@]ii. or. care din ins cu b@t@turi. te promoveaz@ acrobat. Hasdeu. dac@ ai „des cors aux pieds”. dac@ reclama nu e. Calozit@]ile. pseudoimparadiz@rii (sau falsei olimpianiz@ri. ci zbur@t@ce}te. cosmetic@ sau ipocrit@. altminteri. din floare-n floare. anual. c@. antiglobalizant@.. cred c@. care ]in de. cum un abis. de la o vreme. }i autoreferen]ial@. ^n principiu. fe(e)ricirea falacioas@.

pe c$t cred. cu poezia. de ordin resentimentar sau mohor$t-ideologic. pe care le implic@ ea13.Rela]iile publice: coduri. cu poezia. autarhismul economiilor penuriei (}i c@ am. aceea a unui Benedetto Croce. apar]in$nd lui Macedonki: Congo est le savon divin par excellence. Mulat ^ntr-un maiou ce face. ^ntre altele. a}ijderi Y-ului s@u. ^n schimb. Una. mai mult sau mai pu]in sublim@. Altminteri. nici o anume gravitate. unele domenii) „le superflu (…) très nécessaire”. practici. Deschid. dac@ e cazul. n-a} avea „sensul”. dou@ pliuri. }i ultimele componente ale reclamei fran]uze}ti. C’est l’ennemi juré de la malpropreté Et c’est à la vertu dont juit son essence Que les hommes du jour doivent leur pureté. ^i place s@… guerlainizeze. care sluje}te drept legend@ litografiei superpuse. baremi. paradisiaci. care aduce cu a modei ce. — c@ci dinainte de „p@catul originar” ce. Greu compatibil@. doar c$nd acesteia din urm@ i se confer@ o accep]ie ca.-aici. neverlainiz$nd. ea face. interferen]e predic austeritatea }i. }i/sau a anodinit@]ii). ^n fine. C@linescu. c@ nu consider.-n form@ de c$rlion]. c@. 77 . astfel. „pacostea” op]iunii. deci. ^ns@. cu o po(i)etic@ mai nou@ (a derizoriului. fiind. dup@ vorba lui Cocteau. pe fruntea lui ^ngust@. R@m$ne s@ glos@m. pare ilustra]ia Gymnaste-ului lui Francis Ponge14: Cum o indic@ propriu-i G. ca }i la domnii fotbali}ti manuali (}i. reclama e. ci numai un refuz (ironic) al farsei }i manipul@rii. o me}@. pe }ale. nu f@r@ unele excep]ii ca. al sudicelor portocale12. c@ nu degust mondenitatea sau c@ nu pot. dilema. astfel. e Minulescu (^ntr-un poem franco-rom$n. ca Voltaire (^n. dar mai gra]ios. cas@ bun@. eventual. l’embarras du choix… Nimic. sonor }i brav à la Rostand. ^n critica reclamei. dup@ el. c@ruia. o parantez@. nostalgia s@racei pie]e socialiste). acest distih al unui (cvasi)simbolist. „meurt jeune”. ca }i. s@-l „ap@r pe monden”11. ca el. implicit. r@scump@r$ndu-}i. face reclam@ indirect@. c@ nu prefer pu]in@t@]ii de bunuri. s@ zicem.15 Un altul care. ^n ani sumbri. e hen]ul!) ai marelui Henri Rousseau. C@reia nu-i t@g@dui locul ^n r$ndul artelor minore (precum aceea culinar@). aici. trimite la halterofilii decerebra]i ai lui Bombois. }i nu cu mult mai comercial dec$t aceast@ épigramme (Sur le savon dit du „Congo”). frivolitatea imanent@. nu francofon cum cest@lalt): Guerlain a botezat parfumul „Voilà pourquoi j’aimais Rosine”… Reclama n-a fost niciodat@ incompatibil@ cu versul. vorba lui G. el are cioc }i must@cioar@ (…). care-i de ordin grafic. ^}i poart@ pintenul pe st$nga… A doua este un catren. el.

oleac@ mai politicoase cu onor. ^n continuare. de fiecare dat@. ^n acest spot. ^ntru logodna coricid@!). ^n reclame. — publicitatea. — dovad@ stihuirea f@r@ gre} a reclamelor ^n vers 78 . ^ndeob}te. sau. e. farmacopeic). I like Ike!. c@ci caloase. de altfel. ce se constituie. — ce e. care. dac@ nu }i sunt. Nu f@r@ Nuf@r!). ^nchei prin convertirea ei ^n. a devenit. S. a venerabilei reviste). deocamdat@. precum }i alte „flori de stil”. totu}i. s@ }ocheze. numai. mai cur$nd. pre}edintele Republicii Franceze. reclame comerciale. caricatur@: II. marota a tot mai mul]i poeticieni. baremi. paronomaz@. pe l$ng@ ale noastre. pe alocuri. „… pourvu qu’elles soient présentées avec franchise. ai textelor publicitare17. contrariu poeziei. Interludiu Reclama din l’Illustration e. ^ns@. dac@ vre]i. Marc. sub aspect grafic }i stihurgic. citat de Jakobson16. cu toatele ^i pot fi proprii. %ntr-adev@r. ^n fond. e abundent@ }i prosper@. P. ^ntr-o suit@ de varia]iuni promo]ionale pe o aceea}i (supra)tem@. o mic@ lec]ie de moral@ deontologic@ a presei. — ceea ce constituie. — fie }i dac@ nu poe]ii sunt autorii. — pentru c@ n-am la ^ndem$n@ dec$t colec]ia pe un an. urmeaz@ a se-ncercui. interferen]e Metafor@. practici. Ceea ce este.Rela]iile publice: coduri. de fabrica]ie proprie. indirecte. „inelul” wasmuthian (cu care degetele noastre dolorifere. asupra unei derizorii. — rezum$ndu-ne. %n fine. numai. clien]ii cititori (}i cu canoanele francezei. este valid@ pe de-a-ntregul19. parechez@ (ca ^n. mali]ioas@. altul. Semnifica]ia lor e una. sloganul pro Eisenhower. ale ^nt$iului r@zboi mondial). Nu-i locul s@ analiz@m. ultim. de c@tre anarhistul Caserio. la Lyon. f@r@ ca. totu}i. ni}te (pre)concluzii: %n 1894. una dintr-o serie (al c@rei num@r nu-l cunosc. reclamele de-acum un secol par. excesiv. Directorul-garant al publica]iei. la. 1894. s@ zicem. al asasin@rii lui Carnot. apoi. semnificantul le e. electoral. metonimie. „salvarea foilor nestipendiate”. }i anume „func]ia POETIC~ a limbii” const@ ^n ^ns@}i „orientarea c@tre MESAJUL ca atare”18. mesaj ^n exclusivitate. un oarecare domn L. va fi v@zut. aici. altminteri. i. Cum analiza ^ntreprins@. ^ntr-un serial publicitar. an al ignobilei „affaire Dreyfuss”. tocmai reclama. al decesului penultimului ]ar }i al pompoasei ^ntron@ri a celui. dac@ aser]iunea jakobsonian@. mai degrab@. ilustr@ri) ale aceluia}i subiect publicitar farmaceutic (sau. atunci. dans une partie du journal séparée de celle qui est la partie réservée à la rédaction”20. poetic@ prin excelen]@ ar fi. aceste ilustra]ii (sau. de-a lungul unui }ir de pagini. — sau ca. al discutabilei alian]e francoruse (una din cauzele. e. ironic@ }i subversiv@. de-a lungul unor luni de zile. ^n l’Illustration. mai cur$nd.

D. de dou@ sfinte certitudini publicitare. design-ul grafic }i. de o vreme. cel pu]in. cu timpul. cel pu]in. C$nd nu cultiv@ modul apodictic. Tehnica reclamei e complex@. greu compatibil@.-n l’Illustration. clamoroas@. iar nu. superb@ }i exclusivist@. — ca. practici. 1894 se bucur@. sub aspect retoric. anuan]ul acesta din l’Illustration (revist@ ce nu face. interferen]e alexandrin). }i pe acela (radio)fonic (dac@ se poate spune astfel). ^ntre altele. — reclama scris@ apropriindu-}i. adic@ mai respectabile. mai demne. ^n evul sau (tele)cinetic. fie }i dac@. uzeaz@ de hiperbol@. a modestiei sau. s@ zicem. Reclama este insistent@. superlativ@. Concluzii 1. mai pudice }i mai discrete. totu}i. }i ele. ea presupune sincretismul sau. — anume: III. de litot@: figur@. de altfel. (Ceea ce e o constatare banal@ p$n@ la refuz!) 79 . a modera]iei. treptat. ca s@ p@}easc@. cu tactica promo]ional@. recurge la sofismul ab auctoritate. ea. dev@lm@}ia mai multor arte diferite. desenul }i culoare. A. excep]ie de la strategia publicitar@ unanim@): Altminteri.Rela]iile publice: coduri.

o prob@. cosmetic@ }i falacioas@ a obiect(iv)ului reclamei }i calitatea lui real@: produsului care. a reclamei. trivialitatea sau abuzul demersului promo]ional. dac@ ea. fire}te). mai cu seam@. r@m$ne o ipocrizie. 5. seduce }i. tapajul. 3. ^n pivni]a lui Auerbach. i se r@resc cump@r@torii. dispropor]ia dintre imaginea factice. dive.Rela]iile publice: coduri. — fie }i dac@ bunul gust }i o stilistic@ aleas@ nu fac dec$t. func]ie de amintitul scop. dar f@r@ s@ persuadeze. pe pia]@ (pe pia]a liber@. ca me}te}ug. 6. Kant sau Fichte). de conven]ii. reclamele implic@ proba care se cheam@ ostensiv@ (la. ca simbiot (sau parazit) al feluritelor produse (}i al produc]iei ca atare). pe distrac]ia noastr@. vedete: VIP-uri. nu-}i merit@ publicitatea. un fairplay. Or. inavuabile. constituie. o etic@ promo]ional@. cu prec@dere lucrativ. o „etic@ de club”. ^n rest. p$n@ la propria-i dispari]ie. care ar fi sondat. nu-}i onoreaz@ reputa]ia. Problema care se ridic@ e. a mostrei articolului ofertat. — ba}ca diver}ii lui ciraci). stele. un set de reguli. ^n cazul optim) a profitabilei reclame. interferen]e 2. Reclama nu prea declan}eaz@. al echivocelor pulsiuni. ^n „tabernacolu”-i la care profanii n-au nici un acces. ^n sens curent (nu filosofic). persuadeaz@21. 4. bestseller-uri }. prin procedeul pars pro toto }i. iar nu un simplu étalage. pe acela al nostalgiilor difuze. ^n ^ns@}i chintesen]a lui. ^ntr-astfel. s@ zicem). }i pe dexteritatea-i proprie. in extremis. Pe l$ng@ proba pur formal@. — Ceea ce }tie toat@ lumea (}i punen oper@ Mephisto. se apeleaz@. ^ndeob}te. demonstr$nd. ne „ia ochii”. pune en vedette (f@c$nd. de fapt. publicitatea etaleaz@. tot astfel cum. Estetica (publicitar@) e susceptibil@. „zoomajul” articolului respectiv. reclama. pe ecrane. resortul nostru logic. la. bine^n]eles. o demonstra]ie.). mizeria etic@. nu }i adev@r. mai mult sau mai pu]in pioas@. mai intim@ }i mai obscur@. in absentia. ^ns@. Ca }i al artei de consum sau al Trivialliterratur-ii. — fapt de natur@ s-o apropie de arta prestidigita]iei }i. c$nd se impune. — fie }i dac@. nu realitate. Numai justi]ia imanent@ e una apt@ s@ repare. menite a diminua violen]a campaniilor publicitare sau concuren]a neloial@. scopul reclamei e profitul. prin mimarea experimentului scientist. contrazic$ndu-}i bonimentul22. o mostra f@r@ vreun criteriu de evaluare consistent. ^n m@duva-i cea mai ascuns@. o demonstra]ie pertinent@.c. de ordin strictamente logic (more geometrico. 80 . ce. iluzie. etalarea ca atare a e}antionului. }i care poate demonstra. ^ntre altele. Ea ne mistific@. la rigoare.-n principiu. secrete. s@ retu}eze.l. nu-i. va s@-}i ating@ excelen]a. — drept care deontologia publicit@]ii. Exist@. arat@. din bunuri sau persoane. c$t. Reclama poate genera imagine. Ea se justific@ pe sine. ce ]ine de apagogie. propriu-zis. uneori. practici. de hipnotism. Gen ostensiv prin defini]ie. scont$nd pe neluarea noastr@ aminte. veridic@ }i peremtorie. bun@oar@. — dar nu }i amoralitatea (estetic@.

-mi apar]ine: VIZITA[I ABISUL LUI PASCAL! Zilnic deschis (mai pu]in lunea c$nd se ^nchide pt. aici. mai cu seam@. Pariuri (maxime c$}tiguri zero pierderi). excentrice sau ingenioase. Poate c@ numai poezia ce face uz. ^n vitrina fructelor r@coare. ale design-ului publicitar. cur@]enie ca }i de Sf. adaug urm@torul text. ca }i de unele trouvaille-uri. unde t$rguie}te Mira Popovici. f@r@ fals@ modestie. sun@-]i anii ^n valut@ forte. Tromplöiuri. 7. banane ^n piele de c@prioar@ }i nucile de cocos cumplit testiculare ^n care hohotele negrilor se mai aud. — Altminteri.-ul Clement pap@ }i martir) ^ntre laudes }i vêpres & complies. Mizanabim. r@scump@r@. de procedeele reclamei. C$t@ umbr@ sub p@dure.Rela]iile publice: coduri. reclama }i publicitatea… Ca ^n acest poem de Vinea. La care. ^n contul ei. al c@rui titlu e Reclam@23 }i care elogiaz@ ubertatea unui exotic etalaj: La b@c@nie la Ciobanu lunec@ pe chitre soare. interferen]e s@ salveze ni}te precare aparen]e. Frumoas@ perspectiv@ fontanier@ a esplasurilor infinite. ^n deriziune. nu se prea cuvine s@ cau]ionezi estetice}te }i. Au sosit strugurii timpurii din sud. practici. Aici. pip@ie meridianul Bucure}ti-Paris. din p@cate. ce. s@ r@scumperi o cras@ imoralitate printr-un gra]ios amoralism. T@cere vecinic@! VERTIGIU GARANTAT!!! 81 .

Jean Chevalier & Alain Gheerbrant. pp. Cluj-Napoca. NRF.) 15 Cf. ^n Mythologies. Opere. 21 Cf. Originile totalitarismului. Journal d’un Génie. IV. p. }i Jacques de la Rocheterie. p. nr. vol. Also sprach Zarathustra. ea nu-i dec$t ^n parte. Ionel Pop. La Défense du Mondain. p. 5). 15 decembrie 1894. Anca Giurescu }i Cezar Radu. Iluzii pierdute. m. trad Kurunczi Ludovic }i {erban Foar]@. 1 iulie 2003. Almanah „Tribuna”. 1991. ^ntre al]ii. ^ntre al]ii. 14 Cf. 82 . Saponides et détergents./ Thaw and resolve itself into a dew!” 6 Cf. pp. Dictionnaire de la Philosophie. […] — Par ext. Le Journal./ Sui sc@rile cl@dirii p$n@-n cer. Radu Albulescu. ESPLA. 1964. Tout propos mensonger. imagini inedite. Éd. pp. Ion Dur }i Mircea Iv@nescu. 93. 3 Cf. p. 35. sc. La Symbologie des Rêves. }i Jules Laforgue. 11). Comutarea retoric@ a codului. 65. pour convaincre et attirer la clientèle. ) pe str@zile Capitalei portocale. 19 Dup@. Du Seuil. 1994. Robert Laffont/ Jupiter. 129-130: „O. EL. 22 Termen echivalabil. scumpe. la rigoare. Ed. 5 Cf. that this too too solid flesh woult melt. 20 Apud Georges Weill. cit. (radio)publicitate: „{i iat@-m@ din nou ^n alt v@zduh. vol. a}ijderea. 1959. — dar adev@rat@! 2 Cf. p. importate din apropiatul Orient. Gallimard. {tiin]ific@. Noaptea devora]ilor : „L@s$nd la o parte miza comercial@ }i dincolo de celelalte ^nzestr@ri ale spoturilor — originalitate. ^n Cronicile optimistului. William Shakespeare. Actele de vorbire }i defini]ia literaturii. e apocrif@. interferen]e Note }i trimiteri 1 Strict autentic@ nu e dec$t. Paris. Ed.. 223. umor. 270. trad. 1967. trad. {tiin]ific@ }i enciclopedic@. op. 1964. Manifest despre amorul slab }i amorul amar. 17 Fie }i dac@. Didier Julia. ^n Opere. n. Gallimard. Voltaire. Dacia. Le Parti Pris des Choses . rr. Paris. Orient@ri actuale. Bucure}ti. Ed. str@in de mine.” 23 Cf. nu te fr$nge c$nd — superb —/ R@sun@ glasul meu. p. p. ^n Spectacol. cap. care-mi apar]ine. NRF. 2. Sensul portocalelor. 513. prin reclam@ (de b$lci). 1991. p. p. les bateleurs. L’Operation Astra sau Publicité de la profondeur. }i (^n „Adev@rul literar }i artistic”. trad. trad. ^n Tratat de semiotic@ general@. rezemat ^n coatele lucioase./ {i-mparte lumii pe sub stolul stelelor/ O pleav@ de reclame comerciale!” (Eugen Jebeleanu. Este o noapte a devoratorilor sau a devora]ilor?” 7 Cf. 1986. Lingvistic@ }i poetic@. 1934. (…) 2o Fam. valabil@. inter alia . Éd. (Cf./ S@ gl@suiesc la megafon mul]imii. VI. a doua parte a acestei fraze (cf. p. Paris. practici. note }i bibliografie de Mircea Borcil@ & Richard McLain. Paris. 1984. Imago. Discours trompeur pour vanter une marchandise. 11 Cf. Geneza. Dictionnaire des Symboles . tocmai ei.. Studii critice. no 2703. 9 Cf. poant@. 513. Richard Ohmann (ibid .// Suflete. 186. Act. 16 Cf. Hannah Arendt. Paris. Mihai Nasta. EL.. p. ^n Probleme de stilistic@ . Bucure}ti. 1957. © Larousse. Paris. fac. 672. cu susnumitul corolar al sp@l@turii de creier. Ed. 12 Cf. antologie.Rela]iile publice: coduri. Tristan Tzara. Éd. VI. 1982. sfor@itoare }i neru}inat@. Roland Barthes. asocieri surprinz@toare. séduire le client. Éd. évolution et rôle de la Presse périodique. Suspiciunea care persist@ o vreme dup@ inhalarea calupurilor de reclame este dac@ noi le mistuim sau ele ne mistuie. 4 Cf. Cluj-Napoca. fire}te. ^n rom$ne}te. S@ iube}ti o dansatoare pe s$rm@. adic@ (dup@ Le petit Robert): „1o Propos que débitent les charlatans. p. Humanitas. }i Richard Ohmann. (Traducerea ^mi apar]ine. ^n Poetica american@. 401. 3. Hamlet. imprim@ chestiunii o not@ critic@. ceast@lalt@. }i nu trebuitorul…” 13 Cf.) 8 Cf.). 1964. Bucure}ti. conota]ie social@. Grande Complainte de la Ville de Paris . 35. 93-94. Éd. p. Le Corps humain . § XII. Eugen Ciocan. pretext ^ndat@ de ironii }i de jelanii c@ se aduce superfluul. Bucure}ti. 79: „Au ap@rut deun@zi (^n martie ’46. 195-196./ Tocmit s@ stau ^nchis ^ntr-o cabin@/ A celui mai m@re] dintre ziare/ {i. 1967. Bucure}ti. ca }i Umberto Eco. Ceea ce nu se uit@ ) 18 Cf. 7. 1981. t$lc filosofic chiar — problema afluxului vizual pe care-l produce publicitatea. Origines. trad. I. 10 Cf. — Cf. 199-200. Aprecieri retrospective }i considera]ii de perspectiv@. Paris.

biblia televiziunii ar trebui s@ ^nceap@ cu cuvintele “la ^nceput a fost imaginea }i 83 . oripil$ndu-i pe cre}tini. interferen]e Constantin M~R~SCU Rolul televiziunii ^n crearea imaginii organiza]iilor Secolul vitezei a murit. ^n c$teva minute bune. despre r@zboaiele pie]elor de desfacere sau despre ceea ce ^nc@ se mai simte ^n Rom$nia. tr@iasc@ secolul informa]iei. elevat. fie c@ este vorba despre r@zboiul din Irak.Rela]iile publice: coduri. ^n leg@tur@ cu un subiect de maxim@ importan]@ ^n fa]a unei s@li arhipline care-l ascult@ cu sfin]enie. Imaginea primeaz@ a}a ^nc$t. care a dinamizat ^n chip spectaculos mass-media. informa]ia curent@. televiziunea are atuul imaginii prin care se amplific@ valoarea informa]iei transmise. Suplimentar ^ns@. Prin anii ’60 -’70 erau la mod@ compunerile de 5-6 pagini dup@ o imagine dat@. practici. cu modific@rile esen]iale care au loc uneori ^n mod spectaculos de la or@ la or@. al@turi de posturile de radio. ^n acela}i timp. Televiziunea. “acumularea primitiv@ de capital”. un du}man al tuturor celorlalte componente ale lumii presei. Oric$t de mare ar fi tirajul unui cotidian }i indiferent dac@ acesta are dou@ sau trei edi]ii pe zi. s-a dovedit. Imaginea are un impact fantastic }i nu pu]ini speciali}ti din domeniul video afirm@ c@ o imagine care dureaz@ c$teva secunde poate fi povestit@ ^n scris ^ntr-o pagin@ sau mai multe . Cuvintele sale pline de miez pot fi concurate de un banal poster ^nf@]i}$nd un nud “uitat” pe unul dintre pere]i. Efectul puterii informa]iei se desprinde u}or din cotidian. dezvoltarea aten]iei }i capacit@]ii de cuprindere a detaliilor de c@tre elevi. S@ ne imagin@m o personalitate care se exprim@ pasional. iar tablourile lui Octav B@ncil@ “1907” }i “Atacul de la Sm$rdan” erau considerate adev@rate modele pentru testarea aptitudinilor ligvistice. fa]@ de radio. tot televiziunea le poate oferi. de}i mai atenuat dec$t ^n anii ’90.}i oral. iar oamenii de afaceri o aplic@ de c$nd aceasta a ap@rut ^n con}tiin]a colectiv@. la obiect. “Informa]ia este putere” reprezint@ deja o sintagm@ de care politicienii se folosesc tot mai des ^n demersurile lor lingvistice.

Mai mult. teoriile prezentate de speciali}ti pe ecran. Mesajele sunt considerate ca miza pertract@rilor }i ajust@rilor reciproce ale emi]@torilor }i receptorilor. f@r@ preg@tire sau cu preg@tire minimal@. care sunt ^ns@ ^n stare s@ sus]in@ analize sau sinteze pe marginea fenomenelor politice. prin limbajul mediu pe care-l utilizeaz@ (ca de altfel }i radioul) se adreseaz@ tuturor categoriilor de telespectatori. a}a ^nc$t ^n mintea fiec@ruia este din ce ^n ce mai greu de stabilit paternitatea unei idei. Bombardamentul continuu cu informa]ii a creat ^n timp dependen]a de televizor at$t a telespectatorului-consumator c$t }i a societ@]ilor. practici. asocia]iilor }i organiza]iilor care doresc s@ fie c$t mai prezente ^n via]a societ@]ii. Deja el se pricepe la toate }i aceasta datorit@ faptului c@ “foamea” de informa]ii prin mass-media constatat@ ^nainte de ’89 ^i este satisf@cut@. Exist@ }i a fost dintotdeauna posibil@ manipularea.Rela]iile publice: coduri. }i nu numai cu ajutorul televizorului. uneori pentru scopuri pozitive. chiar dac@ mai sunt dintre cei care continu@ s@ scandeze mecanic: “A]i min]it poporul cu televizorul”.”1 Co-exist@m ^ntr-un sistem care a creat dependen]a fa]@ de mass-media }i. demn@ de re]inut. pentru c@ nu trebuie s@ uit@m c@ ^n spatele ziarelor. prima ^ntrebare ar fi: “Ce s-a mai ^nt$mplat de la plecarea noastr@ ?”. schimb – comunicare }i rezultat posibil al acestei activit@]i – comunitas. devin teorii pe care telespectatorii }i le asum@. iar pentru nev@z@tori a trebuit s@ fie exprimat@ ^n cuvinte”. sunt semnale c@ politicul este subordonat 84 . “Societate se analizeaz@. %n mod cert ^nt$lni]i oameni simpli cu preocup@ri simple. Credibilitatea televiziunii este ^n cre}tere. ast@zi. Ne ^n}el@m c$nd afirm@m c@ rom$nul se pricepe la fotbal. politic@ }i femei. oric$t de izola]i am dori s@ fim ^n creierul mun]ilor. Chiar dac@ ar comporta un expozeu mai amplu. Televiziunea. Aceasta nu trebuie s@ ne ^mpiedice s@ remarc@m faptul c@ televiziunea face parte din via]a omului modern. ale comunic@rii lor considerate deopotriv@ activitate – comunicatio. alteori dimpotriv@. interferen]e imaginea a fost bun@. este suficient s@ amintim ceea ce este evident pentru toat@ lumea c@. iar produsele }i activit@]ile lor s@ fie c$t mai cunoscute. economice sau sociale. sub diferite forme. dup@ revenirea la civiliza]ie. Nu este momentul s@ analiz@m c$t de corecte pot fi informa]iile ^ntr-o lume ^n care mass-media este subordonat@ ^n primul r$nd economicului. Este firesc atunci s@ se pun@ un accent deosebit pe atragerea televiziunilor de partea organiza]iilor dornice s@-}i creeze imagine favorabil@. u}or de recunoscut. posturilor de radio }i televiziune sunt patroni care au grij@ s@ le fie promovate interesele. iar televizorul precum o fereastr@ miraculoas@ spre mapamond o determin@ pe gospodin@ s@ fie tot at$t de apropiat@ de diferite evenimente ca }i analistul specializat. ^n termeni de schimbare de mesaje.

interferen]e economicului. ci de ce. Cum poate fi promovat@ o organiza]ie prin televiziune ? %n primul r$nd prin crearea }i conturarea unei identit@]i puternice. mediu sau lung. Identitatea ^nseamn@ personalitate. ca fiind de notorietate }i de calitate. stilul publicit@]ii }i. crearea unei imagini accesibile }i favorabile pentru poten]ialii clien]i prin mass-media – unde un rol deosebit este rezervat televiziunii). Revolu]iile au presupus modific@ri majore ^n societ@]ile unde acestea au avut loc. au personalitatea lor. societ@]ile ce doresc s@ se dezvolte }i nu doar s@ supravie]uiasc@. Personalitatea unui produs este o ^mbinare de elemente : numele. ac]ion$nd asupra ofertei }i cererii de servicii }i produse. ^n numele unor idealuri cre}tine. are }i repercusiuni negative asupra popula]iei. organiza]iile. ^mbun@t@]irea calit@]ii }i sporirea productivit@]ii muncii prin motivarea material@ ^n primul r$nd a personalului }i prin cooperare cu alte structuri organiza]ionale. pentru c@ ne intereseaz@ nu ce este ^n spatele unei politici editoriale. schimbarea tacticilor pentru atingerea obiectivelor }i chiar modificarea strategiilor de dezvoltare. Coca – Cola. pre]ul.Rela]iile publice: coduri. natura produsului ^nsu}i. %nnoirea structurii sortimentale. asocia]iile trebuie s@ ^}i atrag@ de partea lor televiziunile. prin efectele imediate. mai presus de toate. erau de fapt incursiuni pentru acapararea unor resurse locale }i pentru dezvoltarea re]elei pie]ei de desfacere. Simplificarea accesului clien]ilor la semnalele societ@]ii (oferte prin Internet. %nchidem ^ns@ parantezele aici. iar produsele. a}a cum vechile expedi]ii }i cruciade. uneori aceasta ^nsemn$nd renun]area la proiecte pe termen scurt. practici. Reducerea costurilor de produc]ie ^n limitele p@str@rii calit@]ii. c$nd }i cum societ@]ile. care poate func]iona minunat dar. 85 . Mercedes. asocia]ie sau organiza]ie. Potrivit opiniei generale “imaginea de marc@” permite o cre}tere a eficien]ei comerciale. trebuie s@ aib@ ^n vedere rezolvarea c$torva cerin]e: Reducerea distan]ei (fizice }i de mentalitate) fa]@ de pia]@ }i de clien]i. %n economia de pia]@. ^n structurile organiza]ionale. Acestea va trebui s@ renun]e la principiile dep@}ite ale centralismului excesiv. ^n mentalit@]i }i este fireasc@ tendin]a restructur@rii conceptului de societate. flexibilitate ^n decizia managerial@. ambalajul. Rezultatul a fost c@ aproape 10 mii de subiec]i din toat@ lumea au recunoscut m@rci precum: Sony. “Cei care au cea mai apreciat@ imagine }i cele mai importante v$nz@ri sunt cei care investesc cel mai mult ^n imaginea de marc@ ( rela]ii publice }i publicitate)” – este concluzia unui studiu realizat de societatea american@ “Lander Associates” cu scopul de a afla ^n ce m@sur@ consumatorii de pe mapamond cunosc principalele m@rci }i ce g$ndesc despre ele. Reac]ie rapid@ la cerin]ele reale ale pie]ei. ca }i oamenii.

O echip@ de cercet@tori de la Departamentul de psihologie al Universit@]ii din California a efectuat ^n acest sens o cercetare pe o grup@ de studen]i c@rora li s-a dat s@ bea ap@ distilat@. Ei vor gusta imagini”. Fiecare clip publicitar ar trebui g$ndit ca o contribu]ie la imaginea de marc@. iar reclama ar trebui s@ porneasc@ ^n mod constant de la aceea}i imagine. apari]ia unui nou director de marketing cu alt@ mentalitate de promovare. precum }i cele de promovare pentru imaginea produsului. Vor crede c@ b@uturile sunt diferite. opiniile cump@r@torilor. Este o continu@ ^ntrep@trundere (a}anumitul hallo). un serviciu. imaginea unui produs se extinde asupra societ@]ii. Studiile de pia]@ atest@ c@ de multe ori cei care sunt fideli anumitor produse sau servicii nu le pot deosebi de altele similare.3 Factorul “imagine” devine esen]ial ^n determinarea cererii de produse }i servicii. “Da]i-le oamenilor s@ guste marca Old Crow }i spune]i-le c@ este Old Crow. Primii au declarat c@ apa nu are gust. O imagine de marc@ pozitiv@ sau negativ@ va genera o extindere de imagine pozitiv@ sau negativ@ asupra produsului sau serviciilor oferite }i invers. Pentru aceea}i societate exist@ mai multe categorii de imagine care. Identitatea se formeaz@ progresiv. Imaginea managerilor. comentariile personalului organiza]iei. Acest fapt justific@ intensificarea ac]iunilor de rela]ii publice pentru men]inerea sau modificarea imaginii de marc@ a institu]iei. auto-imaginea personalului institu]iei. Unora li s-a spus c@ este ap@ distilat@. altora c@ este ap@ de la robinet. tocmai pentru c@ ei beau cu imaginea robinetului ^n minte. imaginea unui serviciu din cadrul institu]iei. dar spune]i-le c@ beau Jack Daniel’s. %ntrun articol publicat ^n “Revista de comunicare }i rela]ii publice” David Ogilvy subliniaz@ c@ “Merit@ s@ oferi]i produselor voastre o imagine a calit@]ii unui bilet de clasa ^nt$i”. pentru c@ s-a constatat c@ imaginea are un caracter esen]ialmente subiectiv }i psihologic.Rela]iile publice: coduri. ^mpreun@. prin acumulare de informa]ii ob]inute din pres@. practici.2 Ciud@]enia de-abia de-acum ^nainte ^ncepe. Apoi da]i-le din nou s@ guste aceea}i marc@. iar imaginea de marc@ se extinde asupra produselor. imaginea managerului cu privire la propriii angaja]i sau la serviciile }i produsele pe care institu]ia le ofer@. interferen]e Informa]ia despre un produs. o marc@ este un element foarte important pentru diversificarea imaginii ^n cadrul identit@]ii. Bat@lia ^ntre imaginile de marc@ este la fel de important@ ca }i calitatea 86 . modific@ sau consolideaz@ identitatea. Dezideratul acesta este greu de realizat pentru c@ exist@ for]e care ac]ioneaz@ ^n direc]ia modific@rii imaginii publicitare – cum ar fi transferul la alt@ agen]ie. iar ceilal]i c@ are gust de clor. ceea ce ne trimite la concluzia fireasc@ : pe pia]@ se consum@ imaginea produsului. %ntreba]i-i pe care dintre ele o prefer@.

Spre exemplu. dar }i de evolu]ia ^n timp. chiar dac@ la prima vedere suntem tenta]i s@ amplas@m semnul de egalitate ^ntre ele. 87 . masa t@cerii. de istoria }i tradi]ia societ@]ii. votc@. Lendrevie ^n leg@tur@ cu acest obiectiv : “Este vorba despre o publicitate de imagine care mizeaz@ pe registrul afectiv }i vizeaz@ modificarea atitudinilor }i opiniilor. a}a cum succesiunea coloana infinit@. activit@]ilor. poarta s@rutului. Succesiunea de cuvinte Kremlin. de multitudinea sortimental@ a produselor. judec@]i.a. identific$ndu-le. opinii. pot s@ elaboreze strategii bazate pe ele. Conceptul imagine este din ce ^n ce mai utilizat ^n domeniul comercial }i define}te o sum@ de credin]e. Preocuparea pentru crearea unei identit@]i precise. Produsele sunt naturale }i ob]inute ^n condi]ii de maxim@ igien@ }i securitate. Elementele nodale au importan]a cea mai mare ^ntruc$t reprezint@ atribute ale unui produs sau ale unei organiza]ii. Unul dintre obiectivele prioritare ale managerului trebuie s@ fie men]inerea puterii imaginii de marc@ a societ@]ii pe care o conduce.m. Molotov ^nseamn@ Rusia. ]ar. s-a conturat ca disciplin@ }tiin]ific@ abia ^n urm@ cu un deceniu. Cuvintele au a}adar un rol extrem de important ^n conturarea imaginii unei organiza]ii. de conceptele }i modelele economice economice lansate pe pia]@ }. unei societ@]i.Rela]iile publice: coduri. Utilizarea unor cuvinte-cheie poate induce automat identitatea unei ]@ri. %n cartea sa “Societatea cucerit@ de comunicare”. ^n timp ce imaginea reprezint@ doar o parte a ^ntregului. prejudec@]i. dar imagologia.d. ^n timp ce absen]a unuia dintre elementele periferice nu o modific@. serviciilor. practici. crearea }i ^nt@rirea atitudinilor pozitive etc”. Ajun}i aici ar trebui s@ insist@m asupra confuziei create ^ntre no]iunile imagine }i identitate. care compun o imagine despre acel produs sau organiza]ie ^n timp ce elementele periferice au rolul de a le completa pe cele nodale. Absen]a elementelor nodale poate schimba semnifica]ia de ansamblu. Elementele care compun identitatea }i imaginea se ^mpart ^n nodale }i periferice. iar speciali}tii. interferen]e produselor }i serviciilor oferite }i de aceea se poate vorbi despre “puterea imaginii de marc@”. Brochard }i J. ^n cazul unei societ@]i comerciale elementele nodale ar putea fi : Are o tradi]ie de peste 100 de ani ^n domeniu. a unei imagini favorabile dateaz@ din cele mai vechi timpuri. Hobi]a ne trimite c@tre Br$ncu}i. presupuneri ale unei colectivit@]i despre o persoan@ fizic@ sau juridic@ sau despre un produs. Identitatea cuprinde mai multe elemente. unui loc. Pia]a Ro}ie. Bernard Miege4 ^i citeaz@ pe B. Identitatea este legat@ }i de imaginea actual@.

impun schimbarea resorturilor importante din societate. iar a crea o identitate fals@ organiza]iei este un deserviciu. Conform dic]ionarului de psihologie. sub influen]a contactelor directe. deciziile acestora au direc]ionat societatea pentru extinderea pe orizontal@ sau pe vertical@ ^n vederea ob]inerii unor profituri maximale. Re]eaua are gradul cel mai ^nalt de complexitate. atitudinii. provoc@rile economiei de pia]@. Transportul este gratuit }. “Imagologia este un domeniu al psiho-sociologiei care se ocup@ cu studierea }tiin]ific@. Restructurarea.d. interferen]e Tehnologia utilizat@ este de ultim@ or@ Societatea func]ioneaz@ dup@ standardele interna]ionale (ISO) }. Se constat@ c@ mul]i manageri au aproximativ acelea}i obsesii: s@ se prezinte c$t mai bine. Societatea trebuie s@ func]ioneze pe principiul re]elei orizontale care presupune independen]a fiec@rei subunit@]i organiza]ionale.Rela]iile publice: coduri. %n permanen]@ este necesar@ comunicarea }i cooperarea ^n cadrul 88 . asum$ndu-}i riscurile. de cele mai multe ori.m. Grip@rile de sistem la un anumit nivel nu pot bloca activitatea ^ntregului sistem al societ@]ii. dar mai ales prin intermediul produselor cultural-ideologice larg r@sp$ndite de c@tre mijloacele de comunicare ^n mas@”. prin reprezenta]ii. opiniei. Sunt manageri care au tendin]a s@ lege identitatea firmei de propria identitate. Elementele periferice ar putea fi : Ambalajele sunt reciclabile. Iar managerul trebuie s@ aib@ ^n vedere pe l$ng@ rosturile sale de baz@ (organizare }i evaluare) posibilit@]ile de descentralizare a deciziei. sporirea complexit@]ii activit@]ilor. este permisiv@ la reac]iile rapide fa]@ de tendin]ele pie]ei. nu este nimic mai p@gubos dec$t un manager care promite rezolvarea unor activit@]i utopice. s@ prezinte c$t mai conving@tor proiectul de manageriat. cu o deschidere ampl@ spre nou. ^ns@. ceea ce poate avea urm@ri nefaste pentru rela]iile economice statornicite o dat@ cu c@derea ^n dizgra]ie a conduc@torilor acestora. A promite nu este sinonim cu a rezolva. prin pre]ul }i calitatea promovate de concuren]@. trebuie s@ fim con}tien]i c@ exist@ mul]i conduc@tori care au abilit@]i excelente ^n domeniul manageriatului }i c@. multidisciplinar@. practici. Administrarea trebuie s@ fie mai eficient@. a percep]iei.a. Totodat@ trebuie g@site noi surse pentru majorarea fondurilor. Ori. Pe de alt@ parte.a. coordonarea unitar@ pentru realizarea obiectivelor. este flexibil@ }i elimin@ eficient situa]iile de criz@. de regionalizare. judec@]ii }i imaginii globale pe care }i-a formato ^n decursul timpului o comunitate etnic@ na]ional@ asupra altei (altor) na]iuni sau na]ionalit@]i. de promovare a proiectelor viabile }i aduc@toare de profit din toate sectoarele. cu o siguran]@ care uneori nu este suficient de bine fundamentat@.

m. ^n cadrul unor emisiuni consacrate la mijloacele de informare ^n mas@ cu cea mai mare audien]@. creator. Dac@ pentru societ@]ile produc@toare lucrurile sunt simple ^ntruc$t se promoveaz@ produse }i servicii.Rela]iile publice: coduri. tipul televiziunii (public@ sau comercial@). de grila de programe. Publicitatea la televiziune se poate realiza ^n mai multe moduri. prin spoturi publicitare. “Vestimenta]ia asigurat@ de…”). %n aceste situa]ii campania a}a-zis@ “publicitar@” devine campanie de informare privind obiectivele.a. Desf@}urarea unei campanii publicitare sus]inute }i agresive de men]inere }i ^mbun@t@]ire a identit@]ii. cu o implicare responsabil@ din partea tuturor. Dezvoltarea unui management de ^nalt@ performan]@ la nivelul societ@]ii (organiza]iei) respective. atribu]iile conferite de lege. 2.a. este o metod@ 89 . interpret@ri inadecvate ^n leg@tur@ cu solicitudinea }i existen]a institu]iei. %n mediul rela]iilor publice se aminte}te un slogan esen]ial pentru imagine “s@ faci lucruri bune }i s@ spui cu t@rie acest lucru”. 3. sarcinile. practici. ora de difuzare. Activitatea de informare trebuie s@ se desf@}uare regulat. ^n func]ie de audien]a emisiunilor. “cartoane” cu text. ca prelungire a campaniei de publicitate. referitor la pozi]ia fiec@rui angajat al s@u. economic). personalitatea. Institu]ia trebuie s@ reprezinte pentru angaja]i locul unde li se permite s@-}i manifeste spiritul inventiv. apari]ia pe genericele emisiunilor a textelor referitoare la promovarea imaginii sau a produselor. civic. succesele. de resort }i institu]ional. ac]ioneaz@ ^n lipsa sarcinii. Sloganul unui conduc@tor al unui concern elve]ian ^n domeniul construc]iilor de ma}ini. Managementul defectuos la o institu]ie public@ poate duce la perturbarea grav@ a unor activit@]i }i de aici pot ap@rea ^nc@lc@ri ale drepturilor }i libert@]ilor cet@]ene}ti. serviciilor (chiar sub forma “Decoruri realizate de firma…”. Aceast@ politic@ se traduce ^n practic@ printr-o serie de activit@]i de rela]ii publice concentrate }i programate ^n timp : 1. apari]ia siglei sau a unui slogan ^n timpul desf@}ur@rii unui program }. potrivit unui orar. ^n care elementul esen]ial este ^n]elegerea rostului acesteia (social. Sponsorizarea. dificult@]ile }. lucr@rilor. f@-o ^ns@ ^n interesul institu]iei !” Formarea sau consolidarea imaginii de marc@ a unei societ@]i se realizeaz@ aplic$nd politica managerial@ ce ]ine }i de stilul conduc@torului }i de activitatea angaja]ilor. este extrem de elocvent: „Ac]ioneaz@ conform sarcinii. pentru institu]iile publice lucrurile se complic@ deoarece publicitatea nu poate fi folosit@.d. Dezvoltarea la nivelul institu]iei a strategiei de c$}tigare a ^ncrederii }i simpatiei propriilor angaja]i prin “^ndoctrinarea” personalului cu o filozofie a institu]iei. ac]ioneaz@ contrar sarcinii. metodele folosite. 4. interferen]e func]ional.

sprijinul dezinteresat. brutali. ceea ce ne conduce la concluzia c@ alternativa ierarhiei este comunicarea. simpatia. care trebuie necondi]ionat s@ (s@-}i) impun@ implicarea. iar cei care aplic@ legea sunt considera]i inflexibili. Este ceea ce se nume}te ^ntreprindere-cet@]ean. ca un organism viu.Rela]iile publice: coduri. nu }i obiectul de activitate. aflat ^n serviciul comunit@]ii ^n care se integreaz@.. Pentru societ@]ile comerciale. Sunt momente ^n care unele societ@]i sunt supuse subevalu@rii. Ne re^ntoarcem. la factorul uman. date care sunt prezente sub diferite forme ^n campaniile de publicitate). de}i sunt obliga]i s@ ia m@suri ferme. al re]elei. care ^}i poate pierde din valoare dac@ nu exist@ o coordonare coerent@. “Mecenatul este una dintre subtilele modalit@]i pe care ^ntreprinderea le are la dispozi]ie pentru a atrage aten]ia. Recrutarea exigent@ }i cointeresarea material@ a salaria]ilor au un rol esen]ial ^n promovarea imaginii de marc@ pentru c@ de calitatea personalului depinde succesul firmei. sponsorizarea poate fi considerat@ o prelungire a campaniei de publicitate dar trebuie avute ^n vedere condi]iile concrete ^n care se realizeaz@ ea (o emisiune poate fi sponsorizat@ dar f@r@ a se preciza altceva dec$t numele sponsorului. Re]eaua este un salt. 6. (…) %ntreprinderea nu mai exist@ doar ca o institu]ie de interes privat. telefonul }. a}a cum unele active sunt supraevaluate atunci c$nd este vorba despre atragerea unor fonduri sau ob]inerea unor credite bancare. pentru a putea fi cump@rate cu sume mici. interferen]e eficient@ de gestionare a imaginii unei institu]ii pornind de la premisa c@ ^n general institu]iile statului sunt ^nvestite cu autoritate }i pot face uz de for]a coercitiv@. Publicul tinde s@-}i formeze o imagine fals@ despre institu]ie. 5. %n cadrul re]elei se creeaz@ astfel un organism interactiv unde comunicarea direct@ }i continu@ este baza coordon@rii }i a propriei reglement@ri.a. practici. adresa. recuno}tin]a }i stima diferi]ilor ei parteneri interni }i externi. la manager. ci din ce ^n ce mai mult. sunt totu}i oameni cu suflet. a}adar. Mecenatul. este o alt@ modalitate de a lega televiziunea de organiza]ie. 7. O societate este cu at$t mai solid@ ^n ochii clien]ilor cu c$t datele oferite sunt mai credibile. Sponsorizarea din resurse proprii a unor ac]iuni caritabile are rolul de a modifica imaginea fals@ }i a releva publicului c@ func]ionarii publici. Aceasta presupune o desf@}urare stadial@ coordonat@: o cultur@ 90 . capacitatea de comunicare }i deschiderea spre cooperare.”5 %n Rom$nia mecenatul este la ^nceputuri }i pu]ini sunt oamenii de afaceri care se ^ncumet@ s@ aib@ rolul de mecena din care dob$ndesc spor de imagine. Comunicarea financiar@ corect@ }i rapid@ presupune pre^nt$mpinarea apari]iei unor zvonuri necontrolate ^n leg@tur@ cu disponibilit@]ile unei societ@]i.

ap@rut@ ^n anul 1979 subliniaz@: Comunica]iile moderne }i calculatoarele ne-au dus dintr-o lume ^n care 91 . Telespectatorul se simte din ce ^n ce mai implicat ^n evenimentele de pe mapamond. u}urin]a sau dificultatea cu care se produc schimb@rile). se bazeaz@ din ce ^n ce mai mult pe fic]iune. citat@ de Bernard Miege6 este demn@ de re]inut observa]ia c@ tendin]a spre fic]iune “se ^nt@re}te an de an. acum aceasta apar]ine tuturor. ^i d@ for]a de a exprima mai mult dec$t vrea ea s@ ne spun@”. Simon. acestea ^i sunt familiare }i se poate vorbi despre o adev@rat@ co-participare selectiv@ }i intelectual-afectiv@. 3. Dac@ a existat p$n@ nu demult o grij@ excesiv@ pentru tezaurizarea informa]iei (}i nu trebuie dec$t s@ ne ^ntoarcem ^n Rom$nia anilor ’80 c$nd informa]ia era ultrasecretizat@). H. Dac@ sistemul de prelucrare a datelor este constituit din „hardware” }i „software”. Tocmai ^n „cultur@” se v@d transform@rile ce au loc la nivelul managementului. Dac@ angaja]ii }i cadrele de conducere se identific@ cu institu]ia }i se implic@ ^n succesul ei. se realizeaz@ pe baza unor scenarii complexe. practici. stilul de conducere. ^mbog@]ind-o cu propria substan]@.A. %n realitate este vorba de probleme decisive ^n leg@tur@ cu viitorul institu]iei : 1. Bombardamentul informa]ional este at$t de intens ^nc$t societatea modern@ este cople}it@. ^ncadr$nd informa]ia ^n propria logic@. modul ^n care se iau deciziile. climatul de lucru. dar ^ntr-o cantitate at$t de mare ^nc$t nu se mai pune problema accesului la aceasta ci a selec]iei. ^n lucrarea sa “The consequences of computers for centralisation and decentralisation”. Din teza de doctorat a lui Thomas Heller. destinat@ promov@rii imaginii }i identit@]ii societ@]ii. produc]ia vizual@. interferen]e institu]ional@ bazat@ pe ^ncredere }i deschidere. telespectatorului. pun$nd tot mai mult ^n eviden]@ importan]a imaginarului ^n discursul destinat s@ ^l sprijine. a sintezei. Fic]iunea permite perceperea mai facil@ a identit@]ii. Astfel.Rela]iile publice: coduri. el o face mai atr@g@toare. chiar dac@ la prima vedere pare un paradox s@ se promoveze identitatea prin fantezie. Pentru a atrage aten]ia consumatorului. Cultura institu]ional@ este v@zut@ ^n unele locuri ca o tendin]@ ce ]ine strict de mod@ sau de lux. Dac@ problemele din institu]ie sunt recunoscute }i solu]ionate ^n timp util. 2. tot a}a o organiza]ie este format@ din factori „hard” (structurile administrative }i tehnice) }i din factori „soft” (motiva]ia angaja]ilor. cel care se simte atotputernic ^n momentul ^n care ]ine telecomanda televizorului ^n m$n@ }i are posibilitatea s@ selecteze programele ^n func]ie de propriile impulsuri subiective. C$t de rapid }i c$t de consecvent se aplic@ deciziile manageriale }i transform@rile organiza]ionale. fluxul informa]ional ascendent }i descendent. o sus]ine }i.

92 . Telespectatorul recepteaz@ mult mai u}or o informa]ie }i “o diger@” imediat dac@ aceasta este ^ntr-un ambalaj adecvat. a}a cum era ^n anii ‘70-’80. ^ntr-o lume at$t de plin@ de informa]ii. televizorul. La fel se ^nt$mpl@ }i ^n celelalte locuri de munc@. o dat@ ce se ajunge la tele-recep]ia ^n exces }i la cronofagie – fenomene ^n leg@tur@ cu care s-au dezvoltat multe teorii. Odat@ dependen]a realizat@. dintre care cea a ^nsingur@rii ^ntr-o societate informa]ional@. sunt din ce ^n ce mai atractive. se constat@ c@ ^n cabina. ^nc$t ceea ce a devenit pre]ios este capacitatea de a le acorda aten]ia cuvenit@. care merita s@ fie pus deoparte }i p@strat. Iar ambalajele. Un birou f@r@ calculator denot@ s@r@cie }i dezinteres pentru alinierea la civiliza]ia informa]ional@. dup@ ce se evalueaz@ c$t mai obiectiv viitoarele avantaje. consumatorul. fie c@ este vorba despre administra]ie.”7 Sintagma “P$ine }i circ” este chiar mai de actualitate dec$t ^n urm@ cu 2000 de ani. contabilitate. Acum. impregnarea ^n con}tiin]@ a imaginii unui produs sau serviciu. datorit@ speciali}tilor ^n construirea identit@]ii. asocia]ii se creeaz@ prin dependen]a unei mase mari de consumatori de acest drog modern. biroul sau amplasamentul portarului exist@ un calculator pentru eviden]a intr@rilor }i ie}irilor. o societate a tuturor este cea mai dramatic@ –. a ac]iunilor de sponsorizare }i mecenat care au drept scop final inducerea unor trebuin]e. proiectare. devine victim@ sigur@ a spoturilor publicitare. organiza]ii. Societatea american@ se pare c@ a dat tonul ^n a asigura unei consistente p@turi de mijloc }i de jos mijloace suficiente de subzisten]@ }i circul aferent prin mass-media.m. redactare de texte }. lucr@ri }i servicii pe baza unor contracte ferme ^n care sunt stipulate condi]iile concrete ^n care aceasta se realizeaz@. telespectatorul. Apanajul de a lucra la un calculator nu mai este doar al speciali}tilor ^n calculatoare.8 Leg@tura cea mai viabil@ dintre televiziuni }i societ@]i. mai eclatante. re]inerea identit@]ii unei societ@]i. urm@rirea }i reglarea proceselor tehnologice. Pornind de la aceast@ premis@. La ora aceasta oamenii sunt din ce ^n ce mai preg@ti]i pentru a tr@i modern ^n epoca informa]ional@. ^nc@ de la intrarea ^ntr-o societate. Campaniile publicitare trebuie bine preg@tite. interferen]e informa]ia era un bun pre]ios. practici.a. s@-}i dezvolte noi aptitudini pentru rela]iile cu publicul }i noi departamente pentru a crea mesaje informativdistractive”. Publicitatea este promovarea identit@]ii societ@]ii sau a ofertei de produse.d.Rela]iile publice: coduri. spre exemplu. viitoarele sporuri la capitolul imagine. crearea unor deprinderi de consum. odat@ captat de mirajul multitudinii programelor. este firesc s@ se ajung@ la concluzia c@ “Sistemele }i organiza]iile care depind de mass-media pentru a comunica cu clientela lor va trebui.

Ed. Bucure}ti. Ia}i. 2000 Vescia. DeFleur. Bernard – Societatea cucerit@ de comunicare. 2000. Ed. Polirom. C$}tigarea ei ^nseamn@ c$}tigarea ^ncrederii publicului. Scholten.%NCREDERE. 2000. Bibliografie 1. Ed. Humanitas .. J. Ia}i. Ia}i. Melvin L.W. Scholten. 1987 Miege. 1998 3. Bernard – Societatea cucerit@ de comunicare. van. Iat@ de ce munca a numero}i speciali}ti ^n crearea de imagine se rote}te ^n jurul unui singur cuv$nt….J. Polirom. – {tiin]a comunic@rii. Ed. David – Revista de comunicare }i rela]ii publice Miege. Ed. Ed. Polirom. G.W. Van. 2000 6. Bernard – Societatea cucerit@ de comunicare. – {tiin]a comunic@rii. Melvin L. 2000 Ogilvy. Vescia. Ball-Rokeach. Thomas – L’Enjeu social de l’audiovisuel d’entreprise. Economica. Remo – Le Mecenat : Art de la communication – communication de l’Art. 1999 93 . tez@ de doctorat ^n }tiin]ele comunic@rii. Sandra – Teorii ale comunic@rii de mas@. David – Revista de comunicare }i rela]ii publice 7. Bucure}ti. Polirom. David – Revista de comunicare }i rela]ii publice Ogilvy. Rosemarie – Comunicarea vizual@. 4. Rosemarie – Comunicarea televizual@. Bucure}ti. O. Eficient. 1989 Guilenburg. Polirom. Noomen. Ed. Ia}i. G. Eficient. Humanitas. Guilenburg. 1989 5. J.. Ball-Rokeach. Heller. O. Haine}. Sandra – Teorii ale comunic@rii de mas@. Bucure}ti 1998 DeFleur. Ed. Ed.J. interferen]e Identitatea este cheia succesului oric@rei organiza]ii. Noomen.Rela]iile publice: coduri. Remo – Le Mecenat : Art de la communication – communication de l’Art. Economica. tez@ de doctorat î^n }tiin]ele comunic@rii. 1999 2. Ia}i. Miege. Universite de Grenoble-Stendhal. Ed.. Ed. Thomas – L’Enjeu social de l’audiovisuel d’entreprise. Ogilvy. Universite de Grenoble-Stendhal. 1987 (Footnotes) 1 2 3 4 5 6 7 8 Haine}. Heller. practici.

interferen]e 94 . practici.Rela]iile publice: coduri.

cea material@ (care are rol at$t de suport c$t }i de transformator energetic) . dar nu sunt separate ci se amestec@ ^ntr-un acela}i tot unitar. ^n esen]@ este o entitate bio-psiho-social@. omul nu tr@ie}te singur. practici. la r$ndul lui. 4. }i care este ^n str$ns@ 95 . un Gestalt. reguli. %mbinarea }i ^ntrep@trunderea dintre existen]a noastr@ material@ }i cea imaterial@ nu este un proces static. form$nd un tot unitar ce ^nglobeaz@ ^n sine mii }i mii de nuan]e.Rela]iile publice: coduri. fiecare dintre ace}tia reprezent$nd. Formarea unui ansamblu care s@ cuprind@ at$t procesul comunic@rii.}i un altul. Cele cinci ^n]elesuri majore ale conceptului de comunicare Omul. 5. Din fericire. a ap@rut }i nevoia acestora de a se ^n]elege. odat@ exist$nd entit@]ile acestea distincte.}i cea imaterial@ (care ofer@ valoare }i profunzime respectivului suport). dar de un acela}i fel. ^ns@ a dou@ existen]e . omul poate fi considerat tot ca o ^ntrep@trundere. Implementarea la nivelul mentalului colectiv a unui concept de comunicare }i PR de sine st@t@tor. c$t }i pe cel al rela]iilor publice. ci unul dinamic. ^n preajma sa exist$nd un alt om . interferen]e C@lin Flaviu RUS Formele de comunicare ^n rela]ii publice Obiective generale 1. 2. Aceste dou@ laturi ale existen]ei noastre se diferen]iaz@. Formarea unei baze de date necesare studierii }i aprofund@rii diferitelor domenii ale acestei discipline. Aceste trei laturi se ^ntrep@trund. Crearea unui limbaj de profil. evident. cre$nd ^mpreun@ “Gestalt”-ul numit om. subsisteme. iar “Gestalt”-ul format se transform@ }i totodat@ se consum@ cu fiecare zi ce trece. una de cealalt@. 3. Formarea unui sistem care s@ includ@ defini]ii. }i un altul…. %n mod evident. Dintr-un alt punct de vedere. modele. Procesul care satisface aceste trebuin]e ale omului. de a se cunoa}te reciproc.

v@zut ca }i entitate singular@. de asemenea. 2. at$t entitatea emitent@ c$t }i cea receptoare pot fi formate din unul sau mai multe elemente. acestei informa]ii. %n procesul ^n]elegerii. ^n acela}i timp. Astfel. 96 . care emite mesaje ^n numele grupului. at$t de necesar echilibrului intern al acestuia. sau vom putea avea ^n]elegere ^ntre un individ }i unul sau mai multe grupuri. putem vorbi de existen]a grupurilor. ^}i pot formula ]eluri comune }i. ^n care cele dou@ entit@]i participante ^}i schimb@ mereu rolurile. Procesul comunic@rii. ^nseamn@ }i a putea fi ^n]eles de c@tre altcineva. vom putea avea ^n]elegere ^ntre doi indivizi prin intermediul comunic@rii interpersonale. datorit@ comunic@rii individ . Comunicarea reprezint@ ^n]elegerea dintre dou@ sau mai multe entit@]i Aceast@ ^n]elegere se bazeaz@ pe transfer }i.individ.^n]elegere. %n]elegere putem avea }i la nivel de individ.grup. la dorin]a acestora de comunica.sunt capabile s@ creeze }i structuri sociale intragrup. %n]elegerea dintre dou@ grupuri. care respect@ acelea}i valori }i norme. Procesul comunic@rii poart@ ^n sine cinci ^n]elesuri majore: 1. Comunicarea ^nseamn@ }i comunitate Dup@ cum am afirmat }i anterior. Dac@ avem un nucleu ^nchegat. Existen]a rela]iilor interpersonale. vom putea avea de-a face cu ^n]elegere ^ntre dou@ sau mai multe grupuri cu ajutorul comunic@rii intergrupuri. }i anume: orice entitate emitent@ trebuie s@ aib@ }i capacitatea de a se transforma ^ntr-o entitate receptoare }i. pot crea }i respecta norme. asigur$ndu}i astfel un consens intrapsihic. valori }i principii comune. este comunicarea. c$t mai ales a structurilor sociale intragrup. Asemenea grup@ri de entit@]i distincte care ajung la un nivel de coeziune. format din mai mul]i indivizi. prin intermediul comunic@rii intrapersonale. ca }i ^n]elegere. individul vorbe}te cu sine ^nsu}i }i ajunge la o serie ^ntreag@ de concluzii. contratransfer informa]ional. ^n]elegerea se bazeaz@ pe emisie de informa]ie }i pe perceperea }i conferirea unui sens. sau dintre un individ }i un grup. cu acordul acestuia) cu indivizi singulari. practici. orice entitate receptoare trebuie s@ aib@ }i capacitatea de a se transforma ^ntr-o entitate emitent@. care au ]eluri comune }i care sunt dependente de un anumit spa]iu }i timp . este unul circular. sau grup . ^n mod automat. existen]a mai multor entit@]i conduce. respectiv. ofer@ premisele cristaliz@rii }i dezvolt@rii comunit@]ilor. %n]elegerea ^nseamn@ a putea decodifica mesajele altcuiva dar. Altfel spus.Rela]iile publice: coduri. respectiv. Pe baza procesului de comunicare . Cu alte cuvinte. interferen]e leg@tur@ cu latura social@ a acestuia. se poate transforma ^ntr-un proces de comunicare interpersonal@ ^n cazul ^n care grupurile dialogheaz@ (printr-un reprezentant. %n]elegerea dintre dou@ entit@]i se realizeaz@ ^n baza unui principiu. aceste entit@]i pot ajunge la concluzii comune.

^n vederea atingerii unor ]eluri comune. de asemenea. interferen]e Orice organizare social@ presupune existen]a unor structuri formale axate. Comunicarea-participare are. se dezvolt@ prin procesul de comunicare dar. ^n acest caz. Coparticiparea reprezint@ o implicare par]ial@.Rela]iile publice: coduri. iar cele informale presupun. deoarece existen]a grupurilor }i a ac]iunilor comune ale acestora implic@ participare. se primesc informa]ii. Desigur c@ participarea membrilor grupurilor la diferite ac]iuni. existen]a unor leg@turi ^ntre membri afla]i pe aceea}i treapt@ ierarhic@ ^n cadrul unui sistem. un sens pozitiv. din diferite motive. Aceast@ participare nu trebuie ^n]eleas@ ca fiind existent@ doar la nivelul procesului de comunicare. ^n plan vertical). Este un proces implicativ. Se poate considera c@ un anume ]el comun al unui grup a fost atins }i cu ajutorul unor astfel de elemente coparticipative.dar la un alt gen de ac]iune. ^n care participarea membrilor este necesar@. ^n mod normal. dar comunicarea-participare se poate manifesta at$t la nivelul leg@turilor individ-grup. ^n general. sau cele informale. unde individul este privit ca o entitate 97 . am realizat o radiografie a rela]iilor intragrup.se poate considera c@ aceste elemente ajut@ grupul prin neimplicare. nici pasive . Coeziune total@ nu exist@ la nivelul nici unui grup. *** 3. se realizeaz@ pe baza procesului de comunicare.}i care particip@ uneori doar la anumite ac]iuni.fiind parte a dinamicii grupului dar neimplic$ndu-se. se }i distrug.deci nu vor obstruc]iona ^n nici un fel atingerea ]elului comun al grupului . ^n plan vertical . manifestat@ prin rela]ii de sub }i supraordonare. din p@cate. Din aceast@ cauz@ vor exista anumite elemente ale grupului care. Dup@ cum se poate observa din cele scrise anterior. nu se vor implica ^n realizarea unui ]el comun. practici. Comunit@]ile nu numai c@ se creeaz@ }i. din dorin]a de a-l atinge. prin intermediul c@ruia elementele apar]in@toare unui grup se coaguleaz@ ^n jurul unui ]el comun. iar dac@ nu se implic@ ^n nici un fel ^n ac]iunile comune ale grupului . Chiar dac@ respectivele elemente ac]ioneaz@ ^mpotriva intereselor grupului. (Acest fapt nu ^nseamn@ c@ structurile formale nu pot p@trunde }i ^n plan orizontal. care nu sunt nici ostile. sau c@ au o atitudine pasiv@ .}i a unor structuri informale . un sens constructiv.care se focalizeaz@ mai mult ^n plan orizontal. %n orice grup exist@ un nucleu constant . se poate afirma }i ^n acest caz c@ ele particip@ . Comunicarea v@zut@ ca }i participare sau coparticipare Comunicarea este un proces ^n care se cedeaz@ }i totodat@.care particip@ efectiv la realizarea ]elului propus }i duce tot greul ac]iunilor .}i exist@ }i anumite elemente. Structurile formale presupun ierarhizare. ^n vederea atingerii acelui ]el comun al grupului.

Rela]iile publice: coduri, practici, interferen]e

extern@, neapar]in@toare grupului, precum }i la nivelul leg@turilor dintre dou@ sau mai multe grupuri. Ca o concluzie, consider@m comunicarea-participare }i coparticipare deosebit de important@ ^n crearea, men]inerea }i dezvoltarea fenomenului coeziunii, at$t ^n ceea ce prive}te interiorul grupului, c$t }i ^n ceea ce prive}te leg@tura individ-grup, sau leg@tura dintre dou@ sau mai multe grupuri. 4. Comunicarea poate fi ^n]eleas@ }i ca organizare Existen]a grupurilor, }i mai ales a structurilor sociale formale din cadrul acestora, implic@ - al@turi de norme, legi, reguli, ierarhizare -, automat }i organizarea. %n decursul timpului, fiin]a uman@ a descoperit faptul c@, pentru a putea s@-si ating@ ]elurile, trebuie s@ se disciplineze }i s@ ac]ioneze organizat }i etapizat. Focaliz$ndu-se }i organiz$ndu-}i ac]iunile pe o anumit@ direc]ie, fiin]a uman@ nu pierde energie prin dispersie - fapt care conduce la atingerea ]elurilor ^ntr-un timp mult mai scurt dec$t dac@ ar ac]iona haotic sau neorganizat. Putem afirma c@ unul dintre marile avantaje ale organiz@rii ac]iunilor este reprezentat de scurtarea perioadei de timp ^n care se atinge ]elul propus. Un alt mare avantaj al organiz@rii este cre}terea nivelului de siguran]@ al membrilor grupului. %n momentul ^n care se ac]ioneaz@ ^n baza unui plan cu mai multe etape, iar r$nd pe r$nd aceste etape sunt parcurse cu rezultate pozitive, siguran]a membrilor grupului cre}te, ^ncrederea ^n ceea ce prive}te atingerea ]elului propus cresc$nd }i ea. Ultimul mare avantaj pe care dorim s@-l eviden]iem referitor la organizare este reprezentat de posibilitatea controlului. Ac]iunile organizate sunt mult mai u}or controlabile dec$t cele dezorganizate }i, de asemenea, redresarea anumitor disfunc]ionalit@]i, sau reducerea pierderilor se realizeaz@ mult mai u}or ^ntr-un sistem organizat dec$t ^ntr-unul neorganizat. Din cele analizate anterior rezult@ foarte clar c@ organizarea este ^n str$ns@ leg@tur@ cu ac]iunea. Comunicarea-organizare precum }i ac]iunile organizate sunt concepte de baz@ ale domeniului de PR, av$nd o mare relevan]@ ^n ^ndeplinirea ]elurilor propuse. La nivel macro, comunicarea-organizare se ^mparte ^n dou@, rezult$nd comunicarea-organizare intrasistemic@, caz ^n care focalizarea se manifest@ ^n interiorul sistemului, }i comunicarea-organizare intersistemic@, situa]ie ^n care ac]iunile sunt axate pe leg@tura sistem-sistem. 5. Comunicarea este }i ne^n]elegere %n]elegerea este valen]a pozitiv@ sub care recunoa}tem ^n general comunicarea, iar ne^n]elegerea este cea negativ@. %n continuare, vom ^ncerca s@ argument@m faptul c@ }i aceast@ comunicare-ne^n]elegere are un rol pozitiv, foarte important ^n dinamica de grup. Ne^n]elegerea poate s@ apar@ ^ntre un emi]@tor }i un receptor atunci c$nd fluxul informa]ional este bruiat, sau c$nd sursa 98

Rela]iile publice: coduri, practici, interferen]e

de zgomot este prea puternic@. Desigur, comunicarea-ne^n]elegere se poate datora }i neintersect@rii, sau a intersect@rii pe falii foarte restr$nse a repertoriilor entit@]ilor participante la transferul }i contratransferul informa]ional. O alt@ cauz@ a ne^n]elegerii dintre dou@ sau mai multe entit@]i este reprezentat@ de diferen]a de opinii, de p@reri, dar mai cu seam@ de diferen]a dintre interesele acestora. Ne^n]elegerea este benefic@ ^ntr-un grup, dac@ acest fenomen nu dep@}e}te anumite limite. %ntr-un astfel de caz, ^n]elegem mai mult ne^n]elegerea ca pe o confruntare constructiv@ de p@reri }i idei, care poate conduce la cristalizarea unui ]el unic }i, ^n final, poate rezulta ^n]elegere. De asemenea, este foarte bine s@ se depisteze ne^n]elegerea ^ntr-un grup, pentru c@ astfel aceasta poate fi mai u}or controlabil@. Ne^n]elegerea este }i o surs@ a nemonotoniei, sc@p$nd grupul de efectele nocive ale unanimit@]ii }i aplatiz@rii }i, de aceea, o consider@m benefic@ grupului, dac@ se men]ine ^ntre anumite limite. %n cazul ^n care, voluntar sau involuntar, sunt dep@}ite respectivele limite, situa]ii ^n care ne^n]elegerea se acutizeaz@, cuprinz$nd din ce ^n ce mai multe elemente ale grupului, sau ^mp@r]ind grupul ^n subgrupe puternice bazate pe interese contrare, aceasta devine un factor distructiv, care afecteaz@ grav dinamica de grup, efect care poate conduce la conflicte }i chiar la ruperea sau destr@marea grupului. %n concluzie, putem afirma c@ acutizarea ne^n]elegerii dintre dou@ sau mai multe entit@]i poate da na}tere unor conflicte cu urm@ri incalculabile pentru acestea. Dup@ cum rezult@ din cele prezentate anterior, prin cele cinci mari ^n]elesuri ale sale, procesul comunic@rii st@ la baza cre@rii, men]inerii }i dezvolt@rii structurilor sociale. Comunicarea realizeaz@ pun]i de leg@tur@ ^ntre diferite p@r]i ale sistemelor precum }i leg@turi ^ntre sisteme diferite. Cu ajutorul procesului de comunicare, societatea reu}e}te s@-}i men]in@ echilibrul ^ntre consens }i nonconsens, factor care genereaz@ enrgie, crea]ie }i dezvoltare. %ntreb@ri: Care sunt obiectivele acestei discipline. Explica]i cele cinci ^n]elesuri majore ale acestei discipline? Defini]ii ale comunic@rii. 1. Defini]ia comunic@rii dat@ de c@tre Max Weber. 2. Defini]ia general@ a comunic@rii dat@ de M. Kunczik. 3. Defini]ia comunic@rii dat@ de M. Kunczik prin prisma principiului neinten]ionalit@]ii. 4. Defini]ia comunic@rii dat@ de Moles. %ntreb@ri: Care sunt asem@n@rile }i diferen]ele ^ntre defini]iile elaborate prin prisma principiului inten]ionalit@]ii }i cel al neinten]ionalit@]ii? 99

Rela]iile publice: coduri, practici, interferen]e

Formele comunic@rii. 1. Comunicarea verbal@. Se bazeaz@ pe cuv$ntul vorbit, sau cuv$ntul scris. Folose}te o limb@ }i un limbaj comun. Se sprijin@ pe func]ia semiotic@. Mai este denumit@ }i comunicare codat@. 2.Comunicare nonverbal@. Este denumit@ }i limbajul trupului sau comunicare analogic@. Are o pondere mult mai mare ^n ceea ce prive}te con]inutul unui mesaj, dec$t comunicarea verbal@, acest aspect fiind pus ^n eviden]@ prin experimentele lui Birdwhistell, Mehrabian }i Rime. Se sprijin@ pe analizatori. O form@ deosebit@ de comunicare nonverbal@ este reprezentat@ de utilizarea spa]iului. 3. Comunicarea interpersonal@. Se realizeaz@ ^ntre dou@ sau mai multe entit@]i. Este influen]at@ de o serie ^ntreag@ de factori. Produce mai multe efecte dintre care unul foarte important, }i anume efectul Steinzor. 4. Comunicarea intrapersonal@. Reprezint@ dialogul individului cu sine ^nsu}i. Are un rol important ^n realizarea echilibrului intrapsihic al fiin]ei umane. 5. Comunicarea de grup. Este o extensie a comunic@rii interpersonale. Este folosit@ cu succes ^n psihoterapie. 6. Comunicarea mediatizat@. Sim]ul comun o define}te ca fiind comunicarea de mas@, ceea ce este gre}it. Este accesibil@ oricui }i nu necesit@ speciali}ti ai comunic@rii. Se realizeaz@ prin intermediul unui canal de transmitere. 7. Comunicarea a}a-zis de mas@. Este o form@ a comunic@rii mediatizate. Se adreseaz@ maselor. Folose}te speciali}ti ai comunic@rii. Comunicatorii sunt confrunta]i cu o serie ^ntreag@ de probleme. 8. Comunicarea esopic@. Se realizeaz@ prin intermediul analogiilor, fabulelor, aluziilor. Un exemplu de comunicare este }i dezmin]irea. Opus comunic@rii esopice este limbajul de lemn. 100

Rela]iile publice: coduri, practici, interferen]e

9. Comunicarea politic@ }i electoral@. Defini]ia lui Belanger. Spa]iul politic ^n viziunea lui Wolton. Defini]ia lui Roland Cayrol. Strategii ale comunic@rii politice : proiectarea, aducerea la cuno}tin]a opiniei publice, verbal@ }i nonverbal@. Reguli de baz@ ale comunic@rii politice : p@strarea coeren]ei, adaptarea la prezent, crearea }i men]inerea unei identit@]i proprii, coordonarea. 10. Comunicarea de ^ntreprindere. Comunicarea din interiorul sistemului-intrasistemic@. Comunicare cu exteriorul-intersistemic@. 11. Comunicarea public@. Comunicare prin intermediul institu]iilor statului. Comunicare local@. 12. Comunicarea publicitar@. 13. Comunicarea educativ@. 14. Comunicarea organiza]iilor societ@]ii civile. 15 Comunicarea paradoxal@. 16. Comunicarea interna]ional@. %ntreb@ri : Enumera]i toate formele de comunicare studiate. Cum mai este denumit@ comunicarea verbal@? Care sunt regulile comunic@rii politice? Modele ale comunic@rii. 1. Modelul liniar al lui Harold D. Lasswell. Se bazeaz@ pe cele cinci ^ntreb@ri : cine; ce zice; cum; cui; cu ce efect. Pune accentul doar pe emisie. 2. Modelul lui Claude Elwood Shannon. Este de asemenea un model liniar de comunicare. Se axeaz@ ^n special pe comunica]ii, descriind func]ionarea telefoniei fixe. Cuprinde concepte cum ar fi codarea }i decodarea. 3. Modelul Meyer-Eppler. Descrie schema clasic@ emi]@tor-receptor. Introduce concepte noi cum ar fi: repertorii, sursa de zgomot. Este primul model care pune accentul pe feed-back, adic@ pe contratransferul informa]ional. 4. Modelul circular al comunic@rii. HUB. Consider@ propagarea mesajelor ^ntre emi]@tor }i receptor similar@ undelor pe ap@. 101

Eaton folose}te ^n 1882. Un rol deosebit ^n realizarea concep]iei este reprezentat de planificare. dec$t pe contratransfer. Introduce conceptul de controlori ai propag@rii mesajelor. Analiza }i sinteza. Bernays introduce pentru prima dat@ ^n 1920 conceptul de consilier PR.analiza. Modelul fluxului ^n dou@ etape. Dorman B. conceptul de PR s-a propagat din spa]iul american }i ^n spa]iul european. Defini]ia societ@]ii americane de PR.formeaz@ ^mpreun@ ceea ce ^n literatura de specialitate este denumit prin concep]ie. Consider@ c@ transferul informa]ional de la o surs@ spre un grup se poate realiza }i prin intermediul unor lideri de grup. Introduce conceptul de flux informa]ional.P. Termenul de rela]ii publice nu trebuie confundat cu rela]ii cu publicul.Rela]iile publice: coduri. 6. Modelul interactiv al comunic@rii.Hoyt folose}te ^n 1827 termenul de public relations }i ^n]elegea prin acesta o informare corect@ a maselor. PR are o istorie mult mai scurt@ dec$t procesul comunic@rii. ^ntr-o accep]iune destul de apropiat@ de ceea ce ^n]elegem ast@zi prin acestea. Ulterior. Defini]ia asocia]iei germane de PR. 1. Defini]ia PR-ului dat@ de Oeckl. sinteza }i proiectarea . Defini]ia institutului german de PR. termenul de PR. interferen]e Pune accent mai mare pe transfer informa]ional. Consider@ comunicarea ca un circuit continuu. Defini]ia lui Rex Harlow a PR-ului. Defini]ia lui Hundhausen. Cele trei elemente . Reverendul O. 102 . at$t de emi]@tori c$t }i de receptori. Intreb@ri: Care sunt asem@n@rile }i diferen]ele dintre modelul lui Lasswell }i modelul interactiv al comunic@rii? Care este elementul de noutate introdus de modelul Meyer-Eppler? Scurt istoric }i defini]ii ale PR. 5. concep]ia }i proiectarea. practici. Intreb@ri: Cine introduce pentru prima dat@ conceptul de consilier PR? Cum vede Hundhausen PR-ul? Care sunt asem@n@rile }i diferen]ele dintre PR-ul german }i cel american conform celor dou@ defini]ii? Func]iile sistemului de PR. care vede PR-ul ca }i publicitate industrial@. Acord@ participan]ilor la procesul de comunicare calitate dubl@.

%ntreb@ri: Care sunt caracteristicile celei de a treia func]ii ale sistemului de PR? Ce ^nsemn@ ^n PR organizare? Principii. declara]ie-par]ial@ sau total@. Se realizeaz@ o ierarhizare intrasistemic@. concepte de baz@ }i termeni specifici ai sistemului de rela]ii publice. image. Angrenajul format trebuie s@ }i func]ioneze. Dezvoltarea comunic@rii intrasistemice }i intersistemice. pretest. intrasistemic pozitiv. Dezvoltarea leg@turilor cu mediul exterior. Dezvoltarea }i men]inerea unui climat. Cea de-a doua func]ie a PR-ului se axeaz@ pe dou@ dou@ etape: %n prima etap@ are loc formarea imaginii sistemului. Al@turi de cele zece principii de baz@. human relations. c$mp al dialogului. %n cea de-a doua etap@ produsul rezultat. studiucontrol. CERP. c$mp de activitate. calitatea informa]iei. informa]ia. corporate communications. tehnica n@vodului sau a plasei. public affairs. opinia public@. media planning. recipient. func]ia de management. Dezvoltarea contactelor interumane. respect$ndu-se normele. Realit@]ile rela]iilor publice” }i sunt ^n num@r de zece. metodica PR. diagrama de imagine. valorile }i regulile sistemului. Principiile sistemului de PR au fost ilustrate de c@tre Doug Newsom. studiul motivelor }i motiva]iilor. Se refer@ la formarea unui angrenaj. Dezvoltarea rela]iilor interpersonale. odat@ }lefuit este prezentat opiniei publice. efectul de multiplicare. Redactarea materialelor referitoare la sistem }i aducerea acestora la cuno}tin]a opiniei publice. mediu-mijloc. corporate identity. interferen]e 2. demoscopia. lobbying. Code d`Athenes. Promovarea imaginii sistemului se realizeaz@ prin mass-media sau prin mijloace proprii. cantitatea informa]iei. analiza de imagine. Alan Scott }i Judy VanSlyke Turk ^n cartea “ Acesta este PR-ul. 4.Rela]iile publice: coduri. publicity. practici. Organizarea. corporate design. corporate culture. 3. ^n continuare vom enumera principalele concepte de baz@ cu care opereaz@ consilierul PR: analiza situa]ional@. conflict sau situa]ie conflictual@. grupuri. cu toate elementele sale componente. ^n care fiecare element s@ poat@ da randament maxim. feed-back sau 103 . care s@ ajute la derularea ^n bune condi]ii a activit@]ilor din interiorul sistemului. product placement. analiza comunic@rii. func]ia de marketing. analiza de con]inut.

Modelul lui Larry W. Toate aceste modele au la baz@ un model liniar de comunicare. comunicarea de ^ntreprindere. declara]ia par]ial@. Long }i Vincent Hazleton. economic@. Cei doi autori realizeaz@ un model ^n care propriul sistem este v@zut ca fiind format din trei compartimente. 1. organiza]ional. modelul ac]iunii informa]iilor. publicitatea mascat@. Ambele modele }i cele deschise }i cele ^nchise promoveaz@ principiul dinamismului. iar din combinarea modelului 3 }i 4 a rezultat modelul profesional de PR. iar mediul exterior ca supersistem cuprinde dimensiunile legal-politic@. 3. tehnologic@ }i competitiv@. Modelul explic@ de fapt cum decurge schimbul dintre propriul sistem }i mediul exterior.Rela]iile publice: coduri. Modelele de PR dschise se focalizeaz@ ^n special pe exterior. Principiul de baz@ baz@ dup@ care a fost descris acest model este homeostazia. Acest model a stat la baza teoriilor care au promovat existen]a modelelor ^nchise }i a celor deschise. 2. reviste de specialitate. Long }i Vincent Hazleton? 104 . Center }i Glen M. %ntreb@ri: C$te modele de PR au elaborat Grunig }i Hunt }i care sunt acestea? Care este principiul major ^n baza c@ruia a fost realizat modelul cibernetic de PR? Care sunt cele cinci dimensiuni ale mediului exterior ^n viziunea lui Larry W. ziarul ^ntreprinderii. }i mai ales pe schimburile sinter propriul sistem }i alte sisteme. Allen H. modelul asimetric }i modelul simetric. Modelele lui Grunig }i Hunt. al comunic@rii }i al popula]iei ]int@. Modelul cibernetic de PR. interferen]e two way communication. sponsoring. studiul efectelor. Din combinarea modelului 1 }i 2 a rezultat modelul tehnic de PR. practici. social@. Broom. A fost realizat de c@tre Scott Cutlip. Sunt ^n num@r de 4 : modelul publicit@]ii. Modelele de PR ^nchise sunt focalizate mult mai mult pe interiorul sistemului. pe problemele din interior. %ntreb@ri: Cum se intituleaz@ cartea care cuprinde cele 10 principii de baz@ ale muncii de PR? Ce ^nseamn@ corporate identity? Ce este un pre-test? Modele ale sistemului de PR.

5. 1. PR-ul mediului. PR-ul politic. din interiorul sistemului. 11.Domeniul High-Tech. simpozioane. 9.Domeniul economic. PR ca manager al comunic@rii. organizeaz@ }i dirijeaz@ ^nspre anumite grupuri ]int@ mesaele sistemului. }edin]e. PR-ul media. PR-ul s@n@t@]ii. 105 . Metodele specifice folosite pentru realizaea unui flux continu al informa]iilor ^n toate direc]iile sunt: conferin]e. 7.Domeniul mass-media. PR-ul economic. 1. buletine de informare. X relations. PR-ul formeaz@. PR-ul High-Tech sau high-tech-relations.Domeniul cultural. Scopul principal al PR-ului ca manager al comunic@rii este ob]inerea ^n]elegerii dintre entit@]ile participante la procesul de comunicare. PR-ul este r@spunz@tor at$t de forma c$t }i de con]inutul mesajelor direc]ionate transmise.Unele persoane specializate ^n alte domenii. 10. interferen]e PR-dimensiuni ac]ionale.Domeniul mediului ^nconjur@tor. PR-ul institu]ional. 2. 1.Domeniul organiza]iilor umanitare.Domeniul institu]ional. PR ca formator de materiale. conferin]e de pres@ etc. %ntreb@ri: Care sunt domeniile ^n care PR-ul este activ? Cum mai este denumit PR-ul cultural? Operatorii PR. 8. Realizeaz@ pun]i de leg@tur@ at$t ^ntre membrii sistemului c$t }i ^ntre sistem }i mediul exterior. PR-ul produs. PR-ul organiza]iilor umanitare.Domeniul strict al produsului.Domeniul s@n@t@]ii. declara]ii de pres@. practici.Alte domenii. imagine care trebuie s@ satisfac@ o serie ^ntreag@ de cerin]e. 6. PR-ul cultural sau cultural relations.Domeniul politic. 3.Rela]iile publice: coduri. 4. PR-ul se ocup@ ^n permanen]@ de imaginea sistemului. care s@ se ocupe de PR-ul sistemului. pentru ca sistemul s@ poat@ fi promovat c$t mai bine posibil. %ntreb@ri: Ce ^nseamn@ PR ca manager al comunic@rii? Ce ^nseamn@ PR ca formator de materiale? Domeniile de aplicabilitate ale rela]iilor publice. PR-ul creeaz@ imaginea sistemului. 2.

Rela]iile publice: coduri.O echip@ format@ din mai mul]i speciali}ti PR. 5. 2002. C@lin. practici.O firm@ specilizat@ ^n PR. membri ai sistemului. Editura Institutul European.Un angajat specializat ^n domeniul PR.O firm@ specializat@ ^n PR angajat@ doar pentru anumite proiecte ale sistemului. element al sistemului. 3. 4. 106 . %ntreb@ri: Care sunt principalele structuri care pot realiza munca de PR pentru un sistem? C$te feluri de operatori PR exist@? Bibliografie obligatorie: Rus. Flaviu. Introducere ^n }tiin]a comunic@rii }i a rela]iilor publice. interferen]e 2. angajat@ ^n mod constant. Ia}i. ^nconjurat de practican]i.

Ce trebuie f@cut ^nainte de ^nt$lnirea cu jurnalistul? Unii dintre jurnali}ti prefer@ interviurile prin telefon. Fiindc@ — a}a cum se }tie foarte bine din practica RP — nimic din ceea ce transmitem nu este f@r@ semnifica]ie. Astfel. Adic@ un e}ec ^n planul construirii imaginii. adamice. Din aceast@ cauz@ „interviul” se transform@ cel mai adesea ^ntr-o ^n}iruire de date banale }i f@r@ relevan]@ pentru public. la talk-show. Redactarea materialelor de Rela]ii Publice. Evita]i un asemenea tip de interviu fiindc@ unele informa]ii pot fi gre}it ^n]elese }i. neprelucrate.Rela]iile publice: coduri. de Doug Newsom }i Bob Carrell se refer@ doar la genuri ori modalit@]i cum ar fi }tirea. Din p@cate. „interviu” ^nseamn@ nu numai genul publicistic. comunicatul de pres@ }i. nu ave]i posibilitatea s@ le controla]i. lucr@rile de Rela]ii Publice nu pun accent pe interviul de informare atunci c$nd abordeaz@ imaginea unei institu]ii sau a unei persoane. datorit@ lipsei profesionalismului gazetarilor. ci }i unor varii conjuncturi. opac. ingenuu. Ca s@ r@m$nem ^n aria traducerilor celor mai recente din domeniu. de regul@. I. dintre care cele mai frecvente sunt absen]a bazelor de date }i criza de timp. practici. nu vom g@si nici un fel de informa]ii referitoare stric la interviu ca gen publicistic ^n lucr@ri clasice cum ar fi Totul despre Rela]iile Publice. feature. adesea interviurile de documentare apar ^n pres@ ca atare. nu exist@ gesturi nevinovate. irelevant. Fenomenul se datoreaz@ nu doar lipsei de profesionalism. 107 . interferen]e Marcel TOLCEA Interviul }i imaginea institu]iei Paradoxal. ci }i procesul de documentare. Adecv$nd o celebr@ axiom@ a {colii de la Palo Alto. Con}tientizarea acestui prim aspect de c@tre persoanele ce reprezint@ public o institu]ie este primul pas ^n construirea c$t mai eficient@ a imaginii institu]iei. o adev@rat@ summa a acestei discipline. Din punctul de vedere al jurnalistului. Iar o asemenea constatare are cel pu]in dou@ consecin]e ^n imediat : mai ^nt$i avertizeaz@ orice interfa]@ a institu]iei asupra rolului ei de simbol. atunci c$nd vine vorba despre audio-vizual. non-construirea de imagine ^n c$mpul social este imposibil@. iar apoi vrea s@ spun@ c@. ^n practica oric@rei comunic@ri sociale.

preg@ti]i-v@ cu adev@rat pentru interviu. %n cazul ^ntreb@rilor dificile. pute]i folosi “Crede]i c@ lucrurile sunt chiar at$t de simple cum ^ncerca]i s@ le prezenta]i?” sau “O. Primul lucru ce nu trebuie uitat este c@ informa]ia principal@ este comunicat@ din primele fraze! Acest lucru trebuie f@cut chiar dac@ prima ^ntrebare nu se refer@ la ceea ce dori]i s@ pune]i ^n eviden]@. orice interviu presupune din partea jurnalistului o minim@ documentare. fiindc@ redundan]a este un principiu al jurnalismului audio-vizual! %ncerca]i s@ re]ine]i numele }i prenumele jurnalistului..pentru a-l face mai vulnerabil. Verifica]i datele. Nu toat@ lumea }tie despre cine este vorba atunci c$nd este invocat@ o personalitate. asigura]i-v@ s@ nu fie de fa]@ o a treia persoan@ prin preajm@ care s@ inhibe. ba chiar s@ }ti]i mai multe lucruri despre el. De}i poate fi extrem de delicat uneori. alege]i un loc neutru. “Dumneavoastr@ ce a]i fi f@cut ^n locul meu?”. b. III. Dac@ interviul este radiofonic. ce a}teapt@ un Da sau un Nu. ci }i la consecin]ele lui. De asemenea.Rela]iile publice: coduri. selecta]i exemple concrete. practici. agresive. s@ deranjeze II. ^n cel mai r@u caz. d. c. Nu trebuie s@ uita]i c@ v@ adresa]i unui public c$t mai larg. de tipul: “Chiar crede]i ce se spune?”.. Fi]i aten]i nu numai la r@spunsul ^n sine. Acestea sunt „artileria grea” a unui interviu televizat fiindc@ transmit instantaneu raporturi }i nu cifre ^n sine f@r@ palpabilitate.”. Chiar }i unele fenomene. O salvare pentru jurnali}ti : consemnul de plecare %ndeob}te. nu uita]i s@ pronun]a]i mereu numele institu]iei. ^ncerca]i s@ para]i printr-o alt@ ^ntrebare. Nu uita]i c@ spa]iul publicistic este dr@muit }i c@ ^ntr-un anume fel pute]i transmite informa]ii despre institu]ie ^n 10 minute sau ^n 30 de minute! A}adar. ^narma]i-v@ cu grafice. A}adar. ea este sumar identificat@. Exist@ destule situa]ii ^n care se ive}te imperativul realiz@rii 108 . e. }i expresiile de jargon specializat! Dac@ folosi]i un termen tehnic sau o sigl@. instinctiv ave]i grij@ s@ o “traduce]i”. La ^ntreb@rile ^nchise. interferen]e Nu uita]i s@ negocia]i timpul interviului. De aceea. fapte trebuie imediat explicate: “Asta ^nseamn@ c@. fie ^n prima ^ntrebare. evita]i neologismele. acest lucru ar necesita o discu]ie mult mai lung@ dec$t timpul pe care ^l avem la dispozi]ie”. Cum transmitem informa]ia despre institu]ie prin r@spunsurile la ^ntreb@ri? a. evita]i locul unde jurnalistul este boss . avem grij@ la numele proprii. Alege]i un loc confortabil pentru interviu. ^ncerca]i s@ ^i sugera]i jurnalistului s@ plaseze informa]ia principal@ fie ^n }apou (introducere).

practici.242/3. ^nfiin]are care a avut la baz@ ini]iativa Fondului Mutual XXXX. autoriza]ia definitiv@ de func]ionare din partea Comisiei Na]ionale a Valorilor Mobiliare–CNVM. Consemnul de plecare este o afirma]ie ce las@ ^n suspensie o serie ^ntreag@ de ^ntreb@ri. ^ns@. Exemplu: A}adar. Analiz@ de caz a unui interviu de documentare „Fondul mutual XXXX Cel mai t$n@r }i..11. domnule director X. interferen]e unui interviu ^ntr-un interval de timp extrem de scurt. de context }i. f@r@ un plan c$t de pu]in schi]at.. d) prezentul. se recomand@ s@ face]i o sintez@. Institu]ia Y ^mpline}te 50 de ani. ATEN[IE ^ns@ : consemnul de plecare este prin sine ^nsu}i un prilej pentru dv. Iat@ un posibil inventar al temelor : a) evolu]ia ^n timp. b) ce s-a petrecut acum X de ani (momentul ^nfiin]@rii — cine.Rela]iile publice: coduri. {i mai ^nseamn@ c@ interviul nu poate fi realizat aleatoriu. la voia ^nt$mpl@rii.1995. de a nu fi foarte concis. a fost. Nici un consemn de plecare nu supline}te ^ns@ documentarea dac@ el nu este precedat de o am@nun]it@ preg@tire a r@spunsurilor cu jurnalistul. D. Aceasta ^nseamn@ c@ trebuie s@ v@ supune]i unor exigen]e ce rezult@ din planul de interviu. Un asemenea interviu ar fi extrem de stufos }i greu de urm@rit. astfel ^nc$t nu mai este posibil@ documentarea. de politica publica]iei. membr@ ^n Consiliul de conducere al Fondului Mutual XXXX. Discu]ia a debutat. de a enumera.. cel mai dinamic fond Motivul pentru care i-am solicitat o ^ntrevedere doamnei Stelu]a Racol]a. O solu]ie ar fi s@ ^i propune]i jurnalistului recurgerea la ^ntreb@ri tip consemn de plecare. autoriza]ie cu num@rul D. ce.160/ 109 . desigur. cele mai importante momente (momente de v$rf. de dificultate). c) figuri ilustre care au fost lideri ai institu]iei.c. c$nd. «P$n@ acum am avut autoriza]ia prealabil@ nr. ini]ial. ^n acela}i timp. ^n ce condi]ii?). %n cazul interviului audiovizual. s@ recapitula]i succint ceea ce trebuie re]inut. Aceasta mai ales c$nd interviul este ^n direct }i procesul redact@rii nu poate „degresa” elementele de prisos. aflarea ve}tii despre ^nfiin]area Asocia]iei Na]ionale a Organismelor Colective de Investi]ii ^n Valori Mobiliare }i a Societ@]ilor de Administrare din Rom$nia–ANOCISAR. cu o veste bun@ : Fondul Mutual XXXX a primit vineri. 3 noiembrie a. Selec]ia ^ntreb@rilor se va face ^n func]ie de competen]a interlocutorului. Nu toate aceste aspecte pot fi abordate.

rentabilitatea lunii octombrie — 5. {i pentru c@ o avem.Rela]iile publice: coduri. interferen]e 15. num@rul Ordonan]ei. cerin]ele CNVM.10. calculat@ prin raportarea la valoarea nominal@. A}adar. conform cerin]elor CNVM. pre]ul titlurilor de investi]ie XXXX la data de 9.1995 — 11 450 lei. — nu au nici o relevan]@ pentru cititori. «Fa]@ de aceste documente. pre]ul titlurilor de investi]ie XXXX la data de 31. contractele de plasamente }i calculul pre]ului de emisiune al titlurilor de investi]ie XXX–T. valoarea activelor nete la 31. de depozitare. practici. Ace}tia. C$t despre celelalte lucruri.1995.10. drept pentru care ar trebui scris „peste 53 de miliarde”. num@rul de investitori care au subscris la Fondul Mutual XXXX — 19848 persoane fizice. evolu]ia rentabilit@]ii titlurilor de investi]ie XXXX ^n perioada men]ionat@ : rentabilitatea lunii septembrie — 6|. 39 persoane juridice. 110 . este de 14. Cum adecv@m cifrele ? Dar avalan}a de date nu se opre}te la datele de uz intern. ^n textul de mai sus urm@toarele informa]ii nu prezint@ nici un interes pentru cititori: num@rul autoriza]iei. acordat@ pe baza celor patru contracte ferme ale Fondului: de constituire.1995. numere de ^nregistrare etc. num@rul de localit@]i din ]ar@ unde se efectueaz@ opera]iuni la Fondul Mutual XXXX — 56. Asta ^n ceea ce prive}te atitudinea jurnalistului. mai ^nt$i ar trebui s@ ne hot@r$m: Ce elimin@m din expunere? Care sunt detaliile de prisos? Primul lucru important pe care trebuie s@ ^l }ti]i se refer@ la faptul c@ datele de uz intern — tipuri }i numere de documente. am depus liste cu primii 50 de investitori. dup@ cum }i cifra 53 367 672 084 este greu de urm@rit. citesc cu un paragraf mai jos c@ va fi vorba despre altceva. Acestea au fost validate. dar pentru aceia}i cititori este cam indiferent@. dup@ o lun@ de func]ionare.66|. de administrare }i de distribuire». rentabilitatea total@. deja preg@ti]i s@ afle informa]ii despre ANOCISAR. dac@ am fi ^n locul Dnei S. Prima observa]ie este c@ jurnalistul nu este hot@r$t ce vrea }i c@ deruteaz@ cititorii.09. dup@ dou@ luni de func]ionare : data ^nceperii activit@]ii — 4. Apoi ar mai trebui spus c@ „vestea bun@” e pentru XXXX.A. R.11. av$nd ^n vedere c@ erau conforme cu Ordonan]a nr.I. ne permitem s@ v@ prezent@m ultimele date despre evolu]ia Fondului Mutual XXXX. rentabilitatea calculat@ corespunde unei dob$nzi bancare anuale de 72|»”.1995 — 11 200 lei. }i am primit astfel autoriza]ia definitiv@.5|.1995 — 53 367 672 084 lei. ne spunea doamna Stelu]a Racol]a. 24/1993. Cifrele invocate au o precizie care nu aduce nici un plus de informa]ie : „19 848 persoane fizice” (prepozi]ia „de” este aici obligatorie!) se redacteaz@ „circa 20 000 de persoane”.09. Ele se invoc@ doar atunci c$nd avem de-a face cu un litigiu sau dovedesc ceva important. num@rul de titluri de investi]ie XXXX v$ndute ^n perioada de func]ionare — 4 842 810. cele patru tipuri de contracte.

}i cea mai la ^ndem$n@.11. ca o ^n}iruire ceva mai greu de decriptat : 3. este pozitiv@. subtitlul ar putea fi „O dob$nd@ anual@ de 72 |”. cine poate. iar reperele cronologice apar. Avem dou@ solu]ii. s@ „traduc@” simultan informa]ia astfel camuflat@?! St$ngace.1995. AUTOMAT. cititorul nu }tie ce ^nseamn@ „evolu]ia rentabilit@]ii”. DIMPOTRIV~. este }i ultima parte a articolului. de fapt. Prima. la r$ndul lor. Este prima compara]ie l@muritoare.Rela]iile publice: coduri. interferen]e Un caz mai aparte este cel al celor „56 de localit@]i din ]ar@”.1995. De fapt. spre exemplu de 1 milion. Fiindc@ — dac@ ^mi permite]i o mic@ r@utate — XXXX nu este nici pe]it pentru a i se l@uda tinere]ea. Desigur c@ ceea ce este mai important nu se a}az@ la finele articolului. nici nu particip@ la vreun concurs sportiv pentru a ^nsemna ceva dinamismul s@u! Cele de mai sus s-ar putea oferi c$teva concluzii : O MARE CANTITATE DE INFORMA[II NU %NSEAMN~. atunci c$nd cite}te o astfel de exprimare a datei. procentele calculate de la lun@ la lun@ sunt prea abstracte. ^n loc de cifrele corespunz@toare lunilor. cre}te la 1 720 000 de lei”.09. Ironia face c@ aceast@ ultim@ propozi]ie s@ fie. Suntem bombarda]i cu cifre at$t de minu]ios detaliate cu referire la activit@]ile fondului. practici. adic@ pentru perceperea }i ^n]elegerea lui dintr-o dat@. propozi]ia „rentabilitatea calculat@ corespunz@toare unei dob$nzi bancare anuale de 72 |” spune tot ce ar fi vrut s@ spun@ de la „evolu]ia rentabilit@]ii…”. urc@toare. MULT~ INFORMA[IE. Apoi. anul poate disp@rea dup@ prima men]ionare. Este o informa]ie instrumental@ — care arat@ ce folos are cititorul de pe urma ei pe care jurnalistul sau editorul ar trebui s@ o fac@ ^nc@ mai clar@ : „Asta ^nseamn@ c@. o investi]ie la XXXX. Fiindc@ se }tie c@ este vorba de anul 1995. De}i. PREA MULTE INFORMA[II POT 111 . Cine are vreme. a doua variant@ are un avantaj definit de psihologi drept „accent ascendent” : prepozi]ia „peste” are o mai mare putere. motivul pentru care cineva ar citi acest „articol”. referitoare la evolu]ia rentabilit@]ii. Ceea ce ^l intereseaz@ este c$t c$}tig@ dac@ va cump@ra titluri de investi]ie la XXXX.11. iar sintagma „calculat@ prin raportare la valoarea nominal@” nu are nici un sens pentru el. ar fi s@ spune]i „aproape 60 de localit@]i” sau „aproximativ 60 de localit@]i”. 9. %n titrarea aleas@. A doua — „peste 50 de localit@]i”. Deci. este aglomerarea cifrelor. dup@ un an. ^n timp ce adverbele „aproape” }i „aproximativ” sunt descresc@toare. la o privire superficial@.1995. din punctul de vedere al eficien]ei mesajului. O problem@ serioas@ pentru lizibilitatea textului. prima variant@ ar p@rea mai adecvat@. 4. prima contextualizare a cifrelor cu care autorul ne-a intoxicat. mult mai firesc ar fi fost s@ apar@ numele acestora. pentru c@ exist@ riscul ca articolul s@ nu fie parcurs p$n@ la sf$r}it.

Oamenilor nu le plac cei ce evit@ s@ priveasc@ ^n ochii lor. TOCMAI DE ACEEA. %mbr@ca]i-v@ sobru. zeci de vile cu piscin@ fiecare. Dac@ ave]i unele probleme inestetice (un dinte spart. Nu este deloc indiferent ce fel de mesaj induce]i prin prezen]a.Rela]iile publice: coduri. din care acesta din urm@ a preluat enun]urile importante. elicoptere sau avioane. face]i ^n a}a fel ^nc$t ele s@ fie mascate. gesturile. interlocutorul nu a r@spuns ^ntreb@rilor. este foarte important s@ con}tientiza]i. at$tea fabrici sau o cifr@ de afaceri exprimat@ ^n sute de milioane de dolari ori c@ beneficiul a fost de at$ta sau at$ta. vocea. Cum inducem credibilitate prin limbajul non-verbal ? Limbajul non-verbal nu este important doar ^n cazul unui interviu televizat. Astfel. transmite]i }i dincolo de cuvinte un anume mesaj. practici. {i ^n timpul unui interviu pentru presa scris@ dv. s@ fi scos primul cuv$nt. g$ndi]i-v@ la lucruri optimiste. o zg$rietur@ etc. Z$mbi]i. o plomb@ care luce}te prea tare. Cu alte cuvinte. pentru a demonstra c$t de bogat este un anume om de afaceri str@in. X ar putea pl@ti pensiile TUTUROR rom$nilor pe un an!” Sau : „O cifr@ de afaceri c$t jum@tate din bugetul pentru S@n@tate al Rom$niei”. absent@ ^n toate tratatele dedicate interviului din literatura de specialitate occidental@. IV. nu este nevoie s@ spunem c@ are limuzine. cu dic]ie. Aceast@ specie aparte s-ar putea numi interviul-pliant. s@ controla]i CE TRANSMITE corpul dv. siguran]a. Fi]i firesc. privirea dv. ^ncrederea vin din gesturile. Sau. Vorbi]i calm. TREBUIE REDUS~ LA ESEN[IAL. s@ spunem un pliant. 112 . interferen]e SUFOCA PERCEP[IA. reac]iile dv. ci i-a oferit jurnalistului o documenta]ie. Este de ajuns o compara]ie mai palpabil@ : „Din beneficiile ob]inute ^n 1997.). Adic@ nimeni nu se ^ndoie}te c@ jurnalistul a stat de vorb@ cu respectivul interlocutor }i nim@nui nu i-ar trece prin minte c@. vocea. %n presa occidental@ nu exist@ un asemenea interviu fiindc@ rela]ia reporter-interlocutor nu st@ sub umbra vreunei prezum]ii de disfunc]ionalitate. rar. dar nu prea des. C@uta]i-v@ o pozi]ie comod@ pentru a nu sta ]eap@n. de fapt. dar nu foarte elegant fiindc@ pute]i avea reac]ii adverse. Acest lucru se nume}te PRIMA IMPRESIE }i auditoriul ^}i face deja prima impresie ^nc@ ^nainte ca dv. Exerci]iu %n presa rom$neasc@ exist@ o specie de interviu necunoscut@. NU UITATI: AVE[I OCAZIA S~ FACETI O BUN~ PRIM~ IMPRESIE DOAR O SINGUR~ DAT~ ! Calmul. nu v@ gr@bi]i s@ r@spunde]i imediat la ^ntreb@ri. INFORMA[IA TREBUIE CERNUT~. de pild@.

Filiala Timi}oara – Pentru ^nceput. Desp@gubirile se fac la valoarea real@ a pagubei. – Din c$te am ^n]eles.. asigurarea de accidente a persoanelor transportate. }i desp@gubirea se face tot ^n valut@. interlocutorul nu se mai obose}te s@ expliciteze.” S.Z. dar nu mai mult dec$t suma asigurat@.Rela]iile publice: coduri. Dac@ prima de asigurare este ^n valut@. p$n@ la ^ncasarea lor.A. plata poate fi ^n func]ie de dorin]a clientului. s@ l@mureasc@ cititorul. Totodat@. reprezentant al XXXX S.” S. practici. aeroporturilor.. d-ra A. Atena (Grecia) }i Caracas (Venezuela).. la XXXX nu se pune problema continuit@]ii ^n cazul C@r]ii Verzi. asigurarea de r@spundere civil@ pentru pagube produse la bunuri }i persoane. la unele forme de asigurare. ^n ]ar@ }i str@in@tate. asigurarea m@rfurilor livrate ^n str@in@tate. ^n prezent. XXXX }i-a deschis reprezentan]e }i la Dijon (Fran]a). iar. asigur@ri de avia]ie. ^ns@. asigurarea autostr@zilor. asigurarea colectiv@ sau individual@ a salaria]ilor pentru riscurile de accidente.. I. interferen]e ^n cel mai bun caz.. – Care sunt particularit@]ile societ@]ii XXXX ^n compara]ie cu celelalte societ@]i de asigurare din Rom$nia? — %n general. cu autovehiculele ^n afara teritoriului Rom$niei (Carte Verde). care este adresa XXXX-ului din localitate? – P$n@ la deschiderea sucursalei. asigur@ri maritime }i de transport. societatea dvs. S@ analiz@m un model aproape infailibil al ceea ce am numit interviupliant : „FA[~ %N FA[~ CU.Z.A. ve]i deschide o sucursal@ la Timi}oara. De cur$nd. primele de asigurare la XXXX sunt mai mici dec$t la celelalte societ@]i.. asigurarea animalelor.. care este prev@zut@ ^n circa 2-3 113 . toate primele sunt negociabile. este una dintre cele mai mari societ@]i de asigur@ri cu capital privat din Rom$nia. av$nd sucursale }i filiale }i ^n alte ora}e din ]ar@. ci doar cite}te din diverse documente. Asigurare — Reasigurare „Y. ^n lei sau ^n valut@. Dac@ cererea este serioas@. fa]@ de alte societ@]i de asigurare. – Ce forme de asigur@ri practic@.? – Asigurarea de autovehicule (CASCO). Capitalul social subscris este de 5 miliarde lei }i v@rsat p$n@ la 31 decembrie 1993 de 3 miliarde lei. %n cur$nd. asigur@ri de incendiu }i alte pagube la bunuri. P$n@ atunci. v@ rog s@ face]i o scurt@ radiografie a ceea ce este }i reprezint@ XXXX. Sediul central al societ@]ii este la Cluj-Napoca. XXXX va ^ncheia }i asigur@ri de s@n@tate pentru c@l@toriile ^n str@in@tate.C.. asigurarea investitorilor str@ini ^n Rom$nia. – XXXX — Societatea de Asigurare-Reasigurare „Y. centralelor nucleare etc. urm$nd s@-}i extind@ activitatea ^n continuare ^n ]ar@ }i str@in@tate.

Ca atare.I. spune „^ntre primele cinci”. reac]ioneaz@ (z$mbe}te!). aeroporturilor. %ntreb@rile nu sunt de valorizare }i ating aspecte mai 114 . ^ntre altele. ele trebuie puse ^n eviden]@ ^n formula. Dar cea mai mic@ not@ o prime}te d-ra A. pentru ultimul r@spuns din care afl@m c@ deschiderea sucursalei. Comentariu: 1.Goethe nr. Propozi]ia „Capitalul social subscris este de 5 miliarde lei }i v@rsat p$n@ la 31 decembrie 1993 de 3 miliarde lei” este de strict uz intern }i poate declan}a ^ngrijor@ri: de ce nu a fost v@rsat restul de capital? 3. urm$nd s@-}i extind@ activitatea ^n continuare ^n ]ar@ }i str@in@tate”.”al@turi de toate celelalte forme obi}nuite de asigurare. spunem „^ntre primele zece”. ^n care cititorul este avizat c@ nu va fi bombardat de date indigeste. aprilie 1995). La „alte ora}e din ]ar@” a fost pierdut@ oportunitatea de a spune „^n marile ora}e ale ]@rii”. are o existen]@ real@. care este prev@zut@ ^n circa 2-3 s@pt@m$ni. ci i se va explica. Not@ mic@ pentru misterul total al propozi]ei : „Totodat@.Rela]iile publice: coduri. 7. Altfel spus. Forma con}tientizat@ a faptului c@ se face imagine ^n acest interviu ar suna a}a : „De cur$nd. }apoul cu care se deschide. Atena (Grecia) }i Caracas (Venezuela).. „De cur$nd. Remarc. fa]@ de alte societ@]i de asigurare. 6. XXXX din Timi}oara ^}i are sediul ^n cadrul sucursalei B@ncii Dacia Felix. Grecia }i America de Sud. Formula „este una dintre cele mai mari societ@]i de asigur@ri cu capital privat din Rom$nia” nu transmite nimic despre valoarea firmei. Un bun raport ^ntre informa]ia factual@ }i conturul psihologic.2.. 4. XXXX }i-a deschis reprezentan]e }i ^n Fran]a. XXXX }i-a deschis reprezentan]e }i la Dijon (Fran]a). practici.. aeroporturi. Dac@ e ^ntre primele 5. informa]ia principal@ va fi cea instrumental@. interferen]e s@pt@m$ni. ne spune interlocutoarea ^ntr-un mic expozeu geografic. Situarea ^ntr-un top exact d@ o alt@ valoare! 2. la XXXX nu se pune problema continuit@]ii ^n cazul C@r]ii Verzi”. }i nu este o instan]@ abstract@.” 5. str. dac@ e ^ntre primele opt. Mai putem fi contacta]i }i cu ajutorul numerelor de telefon 192460 }i 192463. sau fax 190071 („Rena}terea b@n@]ean@”. XXXX asigur@ autostr@zi. Interlocutoarea particip@. Dintre multele forma de asigurare doar trei vorbesc despre for]a companiei : asigurarea autostr@zilor. centralelor nucleare. Suficient timp pentru ca opinia public@ s@ uite acest interviu extrem de st$ngaci! Interviul publicitar Un bun interviu publicitar este cel de mai jos. centrale nucleare”.

Globalizarea ^}i spune cuv$ntul ^n toate domeniile. sincer. insist@ s@ vorbeasc@ despre provoc@rile din domeniu. Printre clien]ii importan]i din Bucure}ti a} enumera Bouygues Rom$nia. E adev@rat. Romanian Data Soft. – Atunci c$nd am f@cut documentarea pentru acest interviu. Pragmatic@. Dac@ la ^nceputul 115 . E un fenomen firesc fiindc@ situa]ia economiei mondiale a fost de a}a natur@. parteneri. interferen]e delicate. Prefer@ viitorul trecutului. A. siguran]@. Spre exemplu. toate provoc@rile. ci abia dup@ ce sunt bifate toat@ seria de probleme : evolu]ie. comunicativ@: Doamna A. ^n momentul de fa]@ avem 65 de contracte cu firme din Timi}oara.? – Perioada ultimilor patru ani a fost una foarte bun@ pentru noi. ^n momentul de fa]@. A} enumera printre acestea Alcatel Network System Rom$nia. Zoppas Industries. s@ interpreteze. calitate. Bayer Argirom Interna]ional. iar realiz@rile }i dinamica firmei ZZZZ dovedesc o excelent@ gestiune a prezentului. De asemenea. cifra de afaceri s-a triplat fa]@ de 1999! Dup@ 2001 evolu]ia a continuat. Sunt preg@tit pentru o discu]ie despre ceea ce americanii numesc perspectiv@. CocaCola. analitic@. Ci s@ explice. s@ deslu}easc@. concep]ie }i strategii. avem peste 40 de contracte ^n capital@. %n afara firmelor din Timi}oara }i din capital@. statistici sau alte lucruri abstracte. flexibilitate. mi-a]i spus c@ o firm@ puternic@ prive}te cu luciditate }i curaj toate dificult@]ile. toate aceste firme necesit$nd un volum mare de servicii. deservim membrii Delega]iei Economice Rom$no-Germane atunci c$nd se deplaseaz@ la diferite t$rguri }i expozi]ii ^n Germania. directorul general al firmei de touroperatorie ZZZZ. pe termen lung. am avut o dezvoltare exponen]ial@. A. Toate cele din urm@. reflexiv. iar „achizi]iile” noi importante sunt Solectron. atmosfera ^n Bucure}ti e diferit@ fa]@ de cea de la Timi}oara. practici. – Am ^n fa]@ un grafic despre evolu]ia ZZZZ : o s@geat@ care. ^n special pentru deplas@rile lor ^n interes de serviciu. Am deschis punctul de lucru ^n Bucure}ti }i.. Un interviu direct. slogane. succes! Prin cuvinte }i dincolo de cuvinte! Deschis@. Asigest.Rela]iile publice: coduri. Impresia de ansamblu : soliditate. sincer@ s@ fiu. Care sunt cele cu care se confrunt@ ZZZZ? – Cum bine se }tie. distins@. Packard Rom$nia }i Delphi. ceea ce d@ impresia de siguran]@. mai avem contracte cu firme din ]ar@ }i din str@in@tate. ^ns@ mai domolit. ^n 2000. Delphi Services. (Z$mbe}te) Ne-a fost destul de greu s@ r@zbim dar. Agenda interviului nu se vede u}or cu ochiul liber. travers@m o perioad@ de recesiune economic@ mondial@. Funda]ia Concept. O persoan@ care m@ previne c@ nu dore}te at$t de mult s@ invoce date. ]$}ne}te ^n sus! Cum a]i ]intit pia]a. doamn@ director general A. nu de anvergura celor din Timi}oara. despre cum le face fa]@ }i cum ^}i g$nde}te strategia. lucid@ }i reflexiv@. din 1999. Salomon. De}i nu mi-am propus s@ evoc@m prea mult cifrele. Siemens. prezent. %ntre finele lui 1999 }i 2001.

Rela]iile publice: coduri. adic@ cele oferite persoanelor fizice. }i dai faliment. fiindc@ rolul agen]iilor de turism nu const@ ^n simpla intermediere a unui serviciu. subliniez. Trendul este orientarea spre asemenea “pachete” }i nicidecum spre servicii separate. nu e}ti. prin Internet. %ncep$nd din 2007 va func]iona libera circula]ie a capitalului. deja DerTour cocheteaz@ cu o asemenea idee. interferen]e anilor ’90 achizi]iile noi ale economiei mondiale erau preluate sau se implementau ^n economia rom$neasc@ dup@ o perioad@ relativ mai ^ndelungat@.) Reiau. Vor exista trei posibilit@]i : 1. A}adar. ci de a asambla diferite servicii. – Ce evolu]ii importante estima]i c@ se vor petrece pe pia]a rom$neasc@ ^n viitorul imediat? – A} remarca. %n fa]a unei asemenea realit@]i. 3 e}ti suficient de interesant pentru ei pentru a fi cump@rat la un pre] bun. Deja Eurotour }i-a deschis o agen]ie. de a produce pachete integrate de servicii }i de a-}i consilia }i asista clien]ii. %n domeniul ticketing-ului. ast@zi preluarea se face aproape imediat. mai ^nt$i. la Viena. Un client aflat undeva prin Thailanda a ^ntrebat dac@ poate s@ i se rezerve o ma}in@ poim$ine. ^i r@spunde doamna A. logic@ : mai ^nt$i. ceea ce ^nseamn@ c@ firmele rom$ne}ti nu vor mai fi protejate. clien]ii recurg din ce ^n ce mai mult la serviciile oferite de firme direct. politica noastr@ este. TUI a cump@rat 70 la sut@ din ac]iunile unei societ@]i rom$ne}ti din Constan]a. Un impact puternic asupra economiei ^l au }i noile tehnologii de comunicare. ^nt$lniri. Internetul ^n special. cred eu. Nu va mai func]iona nici o barier@ pentru libera concuren]@. deci. dar }i la organizarea de manifest@ri de anvergur@ cum ar fi congrese. Din punctul acesta de vedere sar p@rea. 116 . agentului. E mult mai simplu s@ ^]i pl@te}ti de acas@ un bilet sau o cazare la hotel. s-ar p@rea c@ agen]iile de turism ^}i pierd ra]iunea de a exista. adic@ ^}i vinde }i propriile programe sau preia alte programe de la al]i touroperatori. de pild@. Fiecare este }i touroperator }i detailist. practici. Iar atunci c$nd spun pachete integrate de servicii m@ refer at$t la cele dedicate concediilor. fenomenul de globalizare este resim]it foarte puternic }i pe pia]a rom$neasc@. c@ nu exist@ o diferen]@ ^ntre o firm@ touroperatoare }i o agen]ie detailist@. „Evident”. simpozioane etc. 2. Anul 2007 — pe care guvernul rom$n ^l vede ca an al ader@rii la Uniunea European@ — poate fi }i un moment de cump@n@ pentru mul]i agen]i economici. alta dec$t cele din oferta de Rent-a-car. (Sun@ telefonul. ^n nici ^ntr-un caz astfel de servicii complexe nu ar putea fi ob]inute direct de la un singur furnizor. Nu e deloc a}a. %n mod cert se va pune un accent tot mai mare pe agen]iile touroperatoare care integreaz@ servicii. Deja acest fenomen se resimte. ^n cel mult c$teva luni. Marii operatori din Europa vor putea veni s@ ^}i deschid@ propriile afaceri ^n Rom$nia. cre$nd pachete de servicii adaptate clientului. expozi]ii. pentru agen]ii economici }i nu numai. e}ti un touroperator at$t de puternic ^nc$t po]i face fa]@ concuren]ei.

dac@ analiz@m cifrele. comisionul a sc@zut de la 9 la 7 la sut@. fie de transport. dar acesta nici nu este targetul nostru. Noi nu ne adres@m segmentului de pia]@ care a}teapt@ cele mai ieftine servicii. iar tendin]a este ^n continu@ sc@dere. Din 1 decembrie 2002. %ntradev@r. ^ncerc@m s@ devenim prestator direct de servicii. Este evident pentru oricine care c@l@tore}te azi cu marile firme aviatice c@ acestea nu mai ofer@ aceea}i calitate care au oferito p$n@ ^n 11 septembrie. adic@ fa]@ de touroperatori. Qual vine de la quality! Iar ^ntregul nostru personal ^mbr@]i}eaz@ acest imperativ }i ^l tr@ie}te cu adev@rat. S@ ^n]elegem c@ miza]i pe formula „calitate ^nainte de toate”? – M@ bucur c@ a]i remarcat acest lucru. pe pia]a american@ se practic@ 0 la sut@ comision }i fiecare vinde cu c$t poate peste acest 0 procent! Ceea ce ^nseamn@ o lupt@ acerb@ pentru supravie]uire ^ntre agen]iile de turism. iar raportul optim s@ se stabileasc@ nu ^n raport cu alte pre]uri. ^ntre multe altele. iar cele care au rezistat acelui }oc au crescut costurile de securizare a zborurilor. practici. Evident c@ este o lupt@ pentru calitate }i ^ntre calitate! –Nu a]i pronun]at formulele suprauzitate }i uzate „oferte avantajoase”. impactul asupra firmei ZZZZ este mai pu]in evident. cursuri cu sistemul AMADEUS ori Word Span ori alte sisteme de distribu]ie. „cele mai bune pre]uri”. Avem costuri de operare care nu sunt deloc mici! Ca 117 . nu prea mai ai via]@ privat@. Cum a]i f@cut? – Toat@ industria aviatic@ dup@ acel tragic eveniment a avut de suferit.Rela]iile publice: coduri. S-a schimbat }i politica fa]@ de agen]iile de turism. ci e}ti dedicat ^ntru totul clientului. o agen]ie detailist@ la nivel minimal ^nseamn@ zero }anse ^n viitor! – A]i spus. Evident c@ s-a schimbat politica fa]@ de clien]i }i fa]@ de cei care v$nd bilete. Ce alte direc]ii considera]i c@ merit@ dezvoltate? – M@ refeream mai ales la costurile legate de cursurile de }colarizare pentru agen]i : cursuri IATA. Atunci c$nd asiguri asisten]@ 24 de ore din 24. Ba mai mult. Da]i-mi voie s@ remarc c@. mai ales dup@ 11 septembrie 2001. fie hoteliere. Poate c@ acesta e }i atuul nostru. c@ economia mondial@ se afl@ ^ntr-o perioad@ mai pu]in fast@. %n al doilea r$nd. la un moment dat. Nu v@ ascund c@ ne-au ajuns la urechi unele remarci cu privire la faptul c@ nu suntem cei mai ieftini. A r@m$ne un touroperator. ci cele mai bune! ZZZZ ]ine enorm la calitatea serviciilor. – Mi-a]i vorbit despre faptul c@ prezen]a firmei ZZZZ ^n elita na]ional@ a touroperatorilor ^nseamn@. ci ^ntre calitatea serviciilor }i pre]. serviciile noastre nu sunt cele mai ieftine. Unele companii aviatice au dat faliment. S@ nu uit@m c@ transporturile aeriene se afl@ ^n momente dificile }i dup@ izbucnirea conflictului ^n Irak. investi]ii importante ^n preg@tirea }i perfec]ionarea personalului. interferen]e ^ncerc@m s@ ne consolid@m clientela }i desf@}urarea unei re]ele na]ionale spre a fi c$t mai tentan]i. fiindc@ am r@zbit pe o pia]@ puternic concuren]ial@.

Adrian. 1992. ^n loc ca aceste costuri s@ scad@. Ia}i. Bob. Stoica. Slama Cazacu. Iar despre faptul c@ suntem m$ndri de o asemenea ^nso]ire este evident atunci c$nd roste}ti numele firmelor pe care le deservim! Bibliografie %n elaborarea acestui material s-au folosit: Coman. 1994. ^n ceea ce ne prive}te. continu@m s@ revindem pachetele altor touroperatori. Ia}i. Stratageme comunica]ionale }i manipularea. nu merit@ investit. Doug. Czobor. Valentin. Cutlipp Scot M. Interviul de pres@ scris@ . 2004. The practice of Public Relations.. Primul slogan al ZZZZ suna chiar a}a : Your business. Dean. ZZZZ se orienteaz@ spre activitatea de Rent-a-car. fiindc@. chiar suntem ^mpreun@. f@r@ nici o cifr@ sau specula]ii? %n primul r$nd. adic@ ^i oferi asisten]@ continu@. Racz. evident. Cristina. am ^nceput s@ dezvolt@m propriile pachete de servicii (Turcia. aceast@ activitate va fi una ^n care nu vom investi neap@rat. Effective Public Relations. Austria. MacMillan Publishing Company. practici. nu ne-a p@r@sit nici un client! Absolut nici un client! %n al doilea r$nd. Redactarea materialelor de Rela]ii Publice. 118 .. Editura Augusta. Polirom. Open Society Institute. nu doar str@inii! – A]i rostit de nenum@rate ori acest cuv$nt : „serviciu”.. Culmea e c@. 1997. %n al treilea r$nd. ele sunt ^n continu@ cre}tere. Budapest. Angaja]ii firmelor cu care colabor@m ne-au solicitat }i servicii pentru concedii. 2003. atunci c$nd e}ti ^mpreun@ cu clientul t@u 24 de ore din 24. tour business. edi]ia a II-a. Stoica. Broom. Rela]ii Publice – Succes }i Credibilitate. 2004 Seitel. Marcela M. 2000. Stancu. Tolcea. Newsom. Glen M. Center. a]i ales Proud to be together. Editura Polirom. interferen]e s@ nu mai vorbim despre garan]iile ce trebuie depuse. De aceea. New Jersey. Ce ^nseamn@ „a fi ^mpreun@” pentru ZZZZ? – Vre]i s@ v@ spun a}a. {i rom$nii au ^nv@]at s@ foloseasc@ aceste servicii. Polirom. Rela]iile publice }i mass-media. Tatiana.Rela]iile publice: coduri. Zsuzsa. De}i asta nu e specialitatea noastr@. Ia}i. Editura Polirom. ^ncep$nd cu anul trecut ne-am bucurat s@ remarc@m c@ nu suntem solicita]i doar ^n probleme de afaceri. Judy.Totul despre Rela]ii Publice. New York. Prentice Hall. Concept Publishing. VanSlyke Turk. Professional Communication. Ia}i. Slovenia }i Croa]ia) }i. De pu]in. Newsom. 2000. Judith.. cel pu]in pentru moment. Fraser P. Allen H. Marcel. Grecia. adic@ business. Dintre direc]iile de dezvoltare investi]ional@. 2000 . Kruckeberg. Timi}oara. Bucure}ti.. Carrell. Doug.

Meritul lor const@ ^n ingeniozitatea de a decupa din realitate o anume por]iune de explorat. canalul). Cunoscuta paradigm@ a sociologului american – considerat@ azi clasic@ – ^mparte actul comunic@rii ^n cinci subdiviziuni: Cine (comunic@)? Ce spune? Prin ce canal? Cui (se adreseaz@)? Cu ce efect? Iar “titularii” celor cinci subdiviziuni sunt: comunicatorul (cel ce emite. metoda.Rela]iile publice: coduri. nu orice “grup” ^nseamn@ “public”. Dup@ ce enun]@ actul comunic@rii Lasswell urm@re}te o interesant@ genez@: cum se na}te publicul ^n societate. auditoriul. 1973. sus]ine sociologul american. de a-i stabili identitatea }tiin]ific@. Lasswell intitulat “Structure et fonction de la communication dans la societe” a ap@rut prima dat@ la New York ^n 1948 }i a fost inclus apoi ^n volumul “Sociologie de l’information. mesajul (con]inutul comunicat). audien]a) }i efectul (rezultatul. Studiul lui Harold D.Raportul dintre comunicare }i comunicarea prin imagini Fiecare domeniu de cercetare ^}i are ^ntemeietorii s@i. Textes foundamentaux” de Francis Belle }i Jean G. Paris. impactul). practici. legea }i / sau legile. dup@ cum nici societatea la scar@ planetar@ nu este automat un public. Lasswell prioritatea demersului analitic al acestui concept. numit eseistic “extraordinarul liant al omenii” care este comunicarea. considerat acel tipar dup@ care se croie}te }i se modeleaz@ edificiul cunoa}terii. 119 . menirea cognitiv@. publicul (receptorul. emi]@torul. Pandioleau. Librairie Larousse. pentru c@. cel ce comunic@). Cercet@torii ^n teoria comunic@rii }i sociologia informa]iei ^i atribuie lui Harold D. interferen]e Dona TUDOR Considera]ii asupra conceptului de imagine ca produs informa]ional cu elemente posibile de substituire a realit@]ii comunica]ionale ^n realitatea social@ 1. }i mai ales arhetipul. mijlocul (calea de a transmite.

mul]imile eterogene. lider }i cet@]ean. o comunitate uman@ (mare sau mic@) trebuie s@ ^ndeplineasc@ cel pu]in dou@ condi]ii: s@ aib@ o via]@ public@. social@ comun@ (aici autorul preia din antichitate ca model civismul polisului grec. ele r@m$n doar la stadiul de gloat@. unde participarea la via]a cet@]ii era definitorie pentru cet@]eni) }i s@ permit@ dezbaterea public@ a temelor de interes general (ceea ce stabile}te o leg@tur@ str$ns@ ^ntre comunicarea eficient@ }i organizarea democratic@). de mas@ amorf@. profesor la Universitatea din Toronto. termen ce este luat uneori ^n sens de “cunoa}tere perfect@” – ce nu corespunde realit@]ii. ^n stadiul de echilibru de securitate (cu toate componentele atribuite acestui termen) deoarece ^n@untrul lor este posibil@ transformarea axiologic@ a masei ^n public. De aceea spa]iul ideal de desf@}urare sunt societ@]ile articulate ra]ional }i democratic. 1966). care nu asimileaz@ prin dezbatere public@ principiile de existen]@ }i nici nu au asemenea valori (dimpotriv@. sociologul american recomand@ o accep]ie mai modest@ – dar mai util@ – cunoa}terea echivalent@: “De aceea unul din idealurile societ@]ii democratice este s@ realizeze o cunoa}tere echivalent@ ^ntre expert.” 2. ac]ioneaz@ c@l@uzite doar instinctul de turm@ }i de impulsurile afective ira]ionale) nu se ridic@ la demnitatea de “public”. social@ care este dob$ndit@ }i de cet@]ean }i de expert }i de lider”. Marshall McLuhan: “Understanding Media: The Extensions of Man” (McGraw Hill Book Company. London. liderul }i cet@]eanul pot face aceea}i estimare global@ privind cre}terea popula]iei ^n lume. Referitor la ra]ionalitatea opiniei publice Lasswell admite faptul c@ aceasta depinde de gradul de cunoa}tere }i sesizeaz@ ambiguitatea naturii acestei cunoa}teri.Apari]ia “Marelui Gigant” Intui]ia }i voca]ia inaugural@ a sociologului american avea s@-}i g@seasc@ ^ntemeierea peste dou@ decenii ^n lucrarea sociologului canadian. Actul comunic@rii – a c@rui for]@ de coagulare social@ este adeverit@ }i poten]at@ de mass-media contemporan@ – are ca temei ra]ionalitatea. interferen]e Pentru a fi clasificat@ astfel. New York. pentru demonstra]ia pe care inten]ionez s@ o realizez ^n cadrul acestui studiu afirma]ia din 1948 lui Harold D. director al Centrului de cultur@ }i tehnologie. Expertul. Subliniez. Ei pot ^mp@rt@}i acelea}i idei c$nd apare eventualitatea unui r@zboi }i ^n virtutea ascensiunii formidabile a mass-media.Rela]iile publice: coduri. aceasta va determina la scara ^ntregii societ@]i o }i mai mare echivalen]@ ^ntre cunoa}terea semnificativ@ despre via]a public@. practici. Altminteri. 120 . Lasswell: “^n virtutea ascensiunii formidabile a mass-media.

Sinestezia ^nseamn@ sim]irea ^n comun. primitiv@. ci o calitate. Deoarece. gener$nd fenomenul numit de autor “sinestezie”. totul pe fondul intim al c@minului. Cu tr@iri noi. Dup@ cum relev@ Marshall McLuhan. la impactul imaginii televizate. El integreaz@ televiziunea ^n categoria “mijloacelor reci” (mai schematice. mai difuze. McLuhan consider@ sinestezia ca o “con-sim]ire” colectiv@ care are ^n final o ac]iune benefic@. fiind asemuit@ cu o mentalitate tribal@.Rela]iile publice: coduri. privitorul devenit telespectatorul adaug@ “c@ldur@” mesajul (anul$ndu-i “r@ceala” de care a fost prompt stimulat) }i ^l aproprie c$t mai mult de modul s@u de a fi. %nainte de a se lansa ^n atacuri. Cea mai cald@. Prin implicare. “R@ceala” micului ecran nu este un minus. cu un grad ^nalt de instruire }i culturalizare. prelogic@. televizorul capteaz@ fluidul de simpatie al celui ce vizioneaz@ programele }i le “sus]ine” prin participarea sa afectiv@ }i voli]ional@. Chiar dac@ afirma]ia lui a st$rnit proteste. devine accesibil. Acolo unde ac]ioneaz@. interferen]e Dup@ ce enun]@ teza c@ “medium-ul este mesajul” }i clasific@ mijloacele de comunicare de mas@ ^n “calde” }i “reci” (^n raport cu solicitarea implic@rii mai mult sau mai pu]in intense a auditoriului) McLuhan st@ruie asupra perspectivei din care propune “s@ ^n]elegem” televiziunea ca mijloc de comunicare prin imagine. ^nal]@ }i ^mbog@]e}te psihismul social. unde universul “se domestice}te”. argumenteaz@ sociologul canadian. av$nd r@d@cini ^n sensibilitatea abisal@ a societ@]ilor moderne. mai precare) dornice s@ coopereze cu privitorul pentru a “completa” scenariul informa]iei transmise. Prin sinestezie Marshall McLuhan indic@ un liant psihic al masei. criticii – sus]ine McLuhan –ar trebui s@}i aduc@ aminte cum ar@ta lumea ^nainte de televiziune: vor fi atunci mai ^n m@sur@ s@ estimeze }i s@ pre]uiasc@ progresul ^nregistrat dup@ apari]ia }i 121 . practici. prin contagiune mental@. sco]$ndu-o din izolare }i ^napoiere. comod. un asemenea gen de sudur@ sufleteasc@. Care se propag@ }i se reverbereaz@ nu numai la un individ. cu valori noi. cu idealuri noi. de orizontul intelectiv }i motiva]ional al existen]ei sale. care reac]ioneaz@ cvasi hipnotic. ci }i ^n mas@. percep]ia imaginativ@ }i senzorial@ unificat@ pe care o manifest@ grupurile mari de indivizi. preg@tind-o pentru asalt ^n propriul ei viitor. rela]ia se soldeaz@ cu un paradox: un medium “rece” provoac@ publicului solidarizare “cald@”. Oferind slabe indicii }i o tram@ rudimentar@. mul]imile. televizualul poten]eaz@ axiologic comunitatea. atunci c$nd sunt supuse la for]a persuasiv@ a televiziunii.

Prin privilegierea v@zului – previne Cazenueve – televizualul st$rne}te zonele inferioare ale psihicului. Paris – scris@ de Jean Cazeneuve. De aceea. o resimte ^n a-}i afi}a prea ap@sat con}tiin]a de sine. televiziunea face s@ precump@neasc@ senzorialul asupra ra]ionalului }i incon}tientul asupra con}tientului. %n viziunea sociologului francez. Dar s@ nu ne gr@bim. oblig$nd societatea (al doilea termen al rela]iei) s@ se deschid@. s@ se globalizeze. ^ntre audiovizual }i societate se na}te o interac]iune cu totul special@ care duce la remodelarea structurii }i dinamicii sociale. ^n anul 1974. ap@rea cartea “Sociologie de la radio-television” – Presses Universitaires de France. sugestionat }i sugestionabil. constr$ng$nd subiectul s@ ac]ioneze instinctual. Aceasta se ^nt$mpla acum trei decenii… 3. Greu s-ar mai putea asem@na o comunitate uman@ “deschis@” (stimulat@. s@-}i desferece continuu por]ile. ci }i omul. %ntre Eu }i Non-Eu %n spa]iul sociologiei europene. Mai ales el. Dar nu numai societatea se schimb@ sub acest impact mediatic. de radio }i televiziune. ca ins de mas@. dar ^ndeosebi televiziunea ^i confer@ calitatea de martor omniprezent (de}i nu direct) la toate evenimentele planetei de importan]@ pentru el }i ^l obi}nuiesc ca ^ntreg cursul istoriei vii s@ treac@ pe la pragul destinului s@u. Televizualul. s@ aib@ “antene” pentru toate orizonturile mapamondului) cu o comunitate arhaic@ (de azi sau din vechime) lipsit@ de sus]inere informa]ional@ a noilor media. agit@ pulsiurile abisale. intuind perfect puterea uria}@ a imaginii de televiziune o cataloga drept “Uria}ul timid”. care se cufund@ ^n mul]ime }i sufer@. drama “masific@rii”. La fel de spectaculoas@ ca influen]a la nivel macrosocial este }i aceea la nivel “micro” – petrecut@ ^n suflet. }tiindu-se cu adev@rat puternic. Ce se ^nt$mpl@ ^n cazul comunic@rii prin imagini? Jean Cazeneuve arat@ c@ ra]iunea nu exercit@ acela}i control asupra informa]iei vizuale ca }i asupra informa]iei verbale. %n aceast@ tonalitate ^ncurajatoare }i ^ncrez@toare ^n soarta televizualului se desf@}oar@ }i argumenta]ia din capitolul 31 – “Television: The Timid Giant” ^n care autorul. ^n laboratorul “sinelui” s@u. Radioul. practici.Rela]iile publice: coduri. suger$nd chiar ipoteze unei anumite sfieli pe care cel puternic. interferen]e dezvoltarea ei. ^ntruc$t folose}te imaginea. 122 . ^mpreun@ cu ea. ^n interiorul individului.

determin@ mai degrab@ activarea ei sensibil@. %ns@. s-au m@surat efectele produse asupra lor de dou@ emisiuni: una care expunea. identificarea (suprapunerea fictiv@ a individualit@]ii proprii peste aceea a modelului) }i empatia (intruziunea bazat@ pe simpatie ^n psihomentalul personalit@]ii. a unei realit@]i. identificarea }i combinarea lor ^n “empatie”. pur }i simplu. sloganuri. le “inaugureaz@” ca }i “sugarul” le aplic@ iner]ial. {i astfel “participarea care rezult@ nu mai este a unui mic grup. astfel. teza ce trebuia adoptat@. s@ ne pun@ permanent ^n contact cu infinita varietate 123 .Rela]iile publice: coduri. prin }tergerea provizorie a Eului. practici. }i anume: proiec]ia. deci emisiunea a v@dit o ^nr$urire mai eficient@ asupra lor”. a privi. Jean Cazeneuve nu subscrie integral la “dogma” pasivit@]ii }i demonstreaz@ c@ imaginea televizat@. care. {i. trebuie s@ ]in@ seama de ele. interferen]e O consecin]@ a “masific@rii” ar fi tendin]a spre pasivitate: individul prime}te “de-a gata” cli}ee. mesajul plaseaz@ subiectul ^n fa]a unui obiect. “De exemplu” – argumenteaz@ Cazeneuve ^n 1945. modele. subliniaz@ Jean Cazeneuve. propune }i el trei trasee psihice ale eului (altele dec$t pasivitatea). cealalt@ care propunea o dezbatere unde erau prezentate }i argumentele contrare. Toate trei atest@ o putere fantastic@ de persuasiune }i orice exegez@ sociologic@ a televiziunii. urm$ndu-l pe Freud. iradiaz@ for]@ }i autoritate) cimenteaz@ leg@tura dintre telespectator }i mijlocul s@u de informare favorit. de la televizor. care se treze}te astfel modelat@ f@r@ s@ }tie. Solda]ii care credeau de mai ^nainte ^ntrun r@zboi lung }i-au ^nt@rit convingerea prin prima emisiune. a te uita {i totu}i cum vedem? Cum reu}e}te acest senzor miraculos – ochiul – s@ ne redea forme }i culori. ci a unei mase indistincte. departe de a provoca o paralizie a ini]iativei. Dar cei de p@rere opus@ au fost mai bine convin}i de dezbaterea ^n care ap@rea }i primul lor punct de vedere – c@ci aveau posibilitatea s@ se identifice cu unul dintre interlocutori. Se complace ^n lips@ de g$ndire }i se simte bine c$nd observ@ ^mpreun@ cu “ceilal]i” c@ “altcineva” }i anume instan]a televizat@ “sacrosant@” – micul ecran – g$nde}te ^n locul s@u sau ^n locul lor. Pe acela}i principiu de identificare se bazeaz@ }i succesul concursurilor de cultur@ general@ la radio }i televiziune c$nd publicul se identific@ intens cu fiecare concurent care este un om “ca to]i oamenii” }i nu un specialist. “c$nd oficialit@]ile }i-au propus obi}nuirea solda]ilor americani cu ideea unui r@zboi lung.A vedea. 4. iar eul trebuie s@ reapar@ ^n contact cu acest Non-Eu” – concluzioneaz@ ^n studiul s@u Jean Cazeneuve. Proiec]ia (transpunerea dorin]ei secrete a visului ^n persoana eroului de pe micul ecran).

practici. fiind o n@scocire tehnic@ devenit@ popular@ abia dup@ ce acest veac a ^naintat ^n cursul s@u. Deci. s@ primeasc@ }i s@ t@lm@ceasc@ ^n felul s@u imaginea oferit@. ^n mod empiric }i spontan. un plus de argumente. iar explorarea vizual@ este prima verig@ a actului perceptiv. Prin vedere. botezat adesea pe acest temei. televiziune f@r@ vedere – adic@ f@r@ exerci]iul organului vizual nu poate exista }i ^ns@}i etimologia termenului atest@ aceasta. Cum vedem? Cum ajunge totu}i ochiul s@ fie oglinda lumii }i fereastra sufletului? Cum se realizeaz@ “contactul optic” al subiectului cu obiectul? Este acceptat ^n mod curent c@ “analizorul vizual” adic@ ochiul recep]ioneaz@ peste 90| din informa]ia despre mediul ^nconjur@tor. aflat@ mereu la postul ei de santinel@ a adapt@rii. interferen]e geometric@ }i cromatic@ a lumii? Nici o receptare a ceea ce se deruleaz@ pe micul ecran n-ar fi cu putin]@ f@r@ ca ochiul s@-}i exercite func]ia. totu}i observ@ c@ globul ocular dirijat de creier este destul de “vigilent” pentru a distinge ^ntre mi}carea real@ }i mi}carea simulat@. cu pruden]a specific@ oamenilor de }tiin]@. Dar vedere f@r@ televiziune? %ntrebarea este doar retoric@.Rela]iile publice: coduri.omul ^nsu}i. De}i. prin metodologii speciale asistate informatic la ^n]elegerea }tiin]ific@ a mecanismului vederii. 289 din iulie-august 1996) a ap@rut studiul unui grup de profesori americani intitulat “Vederea – o percep]ie subiectiv@” unde autorii argumenteaz@ c@ ascensiunea a dou@ tehnologii conjugate (televizualul }i informatica) au f@cut posibil@ “imageria cerebral@” }i dau ocazia ca percep]ia subiectiv@ a lumii reale s@ fie atacat@ din nou. se produce primul }oc al ^nt$lnirii fiin]ei vii cu realul }i cea dint$i estimare sensibil@ senzorial@ a ceea ce se ^nt$mpl@ ^n preajm@. foarte t$rziu. animal vizual prin excelen]@. fiindc@ vederea dateaz@ de c$nd Geneza. 124 . Este de prisos sa st@rui asupra ^nsemn@t@]ii v@zului ^n alc@tuirea psihicului. Prima etap@ este cea urmat@ ^n investigare de cercet@torii americani }i const@ ^n a descoperi cum reac]ioneaz@ cortexul la iluzii optice. ^n timp televiziunea s-a ivit t$rziu. Numai c@ televizualul. posed@. orice om. %n revista francez@ “La Recherche” (nr. pe c$nd fiin]ele. imaginat@. dac@ este s@ amintim doar cele cinci sim]uri omene}ti. a}a nev$rstnic cum apare ^n raport cu evolu]ia speciei umane. ei se ab]in s@ trag@ o concluzie ferm@. desf@}urat@ pe fond de “vigilen]@ orientat@”. }i ^nc@ ^n cazul celei mai complicate f@pturi “posesoare de ochi” . entit@]ile ^nsufle]ite au ap@rut pe planet@. are darul de a contribui.

Este ceea ce Henri Bergson ne invit@ s@ cercet@m cu luare aminte un instrument gnoseologic de o mare for]@ plasat ^n intimitatea eu-lui: ochiul l@untric sau “privirea interioar@”. Privirea interioar@ exprim@ consecven]a ochiului care ^nva]@ s@ contemple cerul. ‘ectosemantic@’. “%n aceast@ stare. Sunt ipostaze sub care se prezint@ intui]ia – instan]a cognitiv@ suveran@ – lumin$nd prin ele ad$ncurile subiectivit@]ii. 1988. ^ndeosebi ^n comunicarea non-verbal@. Verbul “a privi” prin “cablarea” lui la substan]a personalit@]ii }i a culturii exprim@ ceva mai mult dec$t “a vedea”. 6. Cercet@ri fundamentale }i aplicative”. %n cadrul acestei priviri care transform@ homo sapiens ^n homo telespectator }i ochiul spiritual ^n “programul unui v@z sincer.Rela]iile publice: coduri. interferen]e 5. o ^nvestire cu elan sufletesc a ceea ce vedem.De la privirea interioar@ la realitatea virtual@ Exist@ acceptat@ }i no]iunea de privire interioar@. Este de fapt o de}teptare a vederii ^nl@untrul cugetului ale c@rui argumente }i le expune ^n volumul “G$ndirea }i mi}carea”. 1995. omul transform@ lucrurile p$n@ c$nd ele ^i oglindesc puterea sa – p$n@ ce devin reflexe ale perfec]iunii sale”. privirea constituie actul psihofizic esen]ial”. ClujNapoca. Editura }tiin]ific@ }i enciclopedic@. lipsit de disimulare }i retorism” la care chema Friedrich Nietzsche ^n studiul “Moral@ pentru psihologi” inclus ^n cartea “Amurgul idolilor” din Editura ETA. Ca participant@ la transfigurare. Bucure}ti. Ochiul intern “simpatizeaz@ cu mobilitatea sufletului. fidel.Explorarea vizual@ Cel dint$i studiu monografic consacrat explor@rii vizuale investigat@ ^ndeosebi prin tehnica ^nregistr@rii mi}c@rilor oculare cu explicit@ri }i aplica]ii apar]ine psihologului rom$n Vasile Preda ^n lucrarea “Explorarea vizual@. Vasile Preda face o sintez@ a literaturii de specialitate }i acord@ exerci]iul prospectiv al ochiului conota]ii personale }i culturale. Editura Polirom. red@ fluiditatea sufleteasc@ combin$nd ‘oglindirea’ cu ‘intuirea’”. 1993. practici. acord$ndu-i o anumit@ idealizare. dar }i de mai fermec@torul “a te uita la televizor” pentru c@ “^n procesul comunic@rii din cadrul rela]iilor interpersonale. Foarte prozaicul “a vedea la televizor” este surclasat de sugestivul “a privi la televizor”. caut@ cerul }i atunci c$nd caut@ ^n str@fundul mi}c@tor }i inconstant al psihicului. Ia}i. 125 . vederea se ^nvecineaz@ astfel }i se ^nt$lne}te cu ^ns@}i crea]ia.

C$teva cuvinte despre semnatar. Profesorul american atrage aten]ia c@ informatica a dus la o rafinare subtil@ a v@zului astfel ^nc$t s@ devin@ “telev@z”. VR ^}i afirm@ singur@ }i f@r@ complexe dubiul. 1995). dar este inclus@ ^n joc ca }i cum ar exista. cu toate c@ omul. r@m$n$nd numai ^n perimetrul tehnicist al electronicii. ^nfrigurat. deoarece. n-ar fi u}or de explicat ce spor cognitiv aduce ea }i pe ce principii ultime se reazem@. Ca filosof. consultant guvernamental. ^nseamn@ a fi virtual”.s@ accead@ la o realitate ^ndep@rtat@ (accesibil@ par]ial }i altor organe de sim] – auditiv. Michael Heim observ@ c@ telev@zul (asociat cu teleprezen]a) reactualizeaz@ perechea de categorii gnoseologice percep]ie – apercep]ie. Ceea ce ^}i face Michael Heim ^n studiul s@u “Crossroads in Virtual Reality”. Pace University. un tom deja devenit de referin]@ ^n domeniu. Lucrarea citat@ ^nm@nuncheaz@ comunic@rile prezentate la simpozionul pe aceast@ tem@ ]inut ^n mai 1993 la Pace University’s Manhattan Campus. dar o }i suprim@. Ori. “A fi prezent aici. care nu exist@. Mai ales realitatea virtual@ (VR) reclam@ aceasta. Computer Graphics Laboratory. Comunitatea lui Michael Heim este inclus@ ^n capitolul 14 }i demonstreaz@ c@ VR ad$nce}te }i amplific@ interpretarea filosofic@ a v@zului. Percep]ia reflect@ senzorial obiectul ^n ^ntregimea lui. publicat ^n volumul colectiv “Understanding Images. tactil). telea}ti. ^}i focalizeaz@ nedumerirea asupra existen]ei intruvabile cu care opereaz@ }i ^}i caut@. autor al c@r]ilor “The Metaphysics of Virtual Reality” (1993) }i “ElectricLanguage: A Phylosophycal Study of WardProcessing” (1989). fiindc@ face jonc]iunea senzorial@ ^ntre real }i ipotetic. interferen]e Ca s@ dea seama despre sine. electroni}ti. c$nd ^ncepe chestionarea despre temei }i principii ultime.Rela]iile publice: coduri. New York. temeiul. 126 . “fiin]a care vede”. ^mbog@]e}te lumea existent@ cu alta. Marchese. o rostuie}te ^n c$mpul con}tiin]ei. se intr@ pe t@r$mul filozofiei. gener$nd o imagine c$t de c$t fidel@. Iat@ o situa]ie nou@ ^n care VR pune ochiul . specialist ^n VR. filosofi. dar }i acolo. la distan]@. Michael Heim este profesor de filosofie. psihologi. Finding Meaning in Digital Imagery” (edited by Francis T. graficieni. ^n timp ce apercep]ia (termen introdus de Leibnitz }i dezvoltat de Kant) integreaz@ percep]ia ^n experien]a cognitiv@ anterioar@. informaticieni. se afl@ localizat altundeva. la care au participat 200 de savan]i din SUA }i Europa (cercet@tori ^n }tiin]e sociale }i cognitive. Telev@zul implic@ dep@rtarea. informatica apeleaz@ la filozofie. practici. arti}ti.

imaginile sunt realit@]i. O dat@ ce am stabilit c@ imersiunea este o parte a VR. Imaginea virtual@ nu re-prezint@. practici.Produc]ia de imaginar De la nivelul generalului }i generalit@]ii cele mai sagace dar }i cele mai generoase pronun]@ri asupra mass-media apar]in filosofilor. C$nd utilizatorul imersioneaz@ ^n lumea virtual@. care despic@ ^n dou@ direc]ii problema imersiunii integrale a corpului. Ca alt nivel al realit@]ii. dar. Pe de o parte este direc]ia Videoplace a lui Myron Krueger. Deci. Ele sunt prezente una ^n raport cu alte – de}i corpurile lor primare se afl@ la distan]@ (sensul termenului grecesc “tele” este “departe”).Rela]iile publice: coduri. La fel ca ^n teoria medieval@ a transsubstan]ierii. cyberspa]iul se configureaz@ acolo unde entit@]ile transportate se ^nt$lnesc efectiv. Acesta este sensul teleprezen]ei. simbolul devine realitate. Utilizatorul se afl@ ^n imersiune }i interac]ioneaz@ cu realit@]i virtuale. stimuleaz@ fantezia }i elanul creator al individului care efectueaz@ imersiunea ^n realitatea virtual@. pe de alt@ parte este direc]ia videoc@}tilor (HMD Head Mounted Displays) a lui Tom Furness. interferen]e Telev@zul le poten]eaz@ pe ambele. De la acest nivel. 7. prin telev@z omul comunic@ mai bine cu el ^nsu}i. Teleprezen]a sau cyberspa]iul se petrece acolo unde entit@]ile primare sunt transportate }i transfigurate ^n cyberentit@]i. aud }i pip@ie lumea cumva asem@n@tor cu maniera ^n care experimenteaz@ acelea}i tr@iri ^n lumea fenomenal@ primar@? (Noi nu ne vedem propriul cap ^n lumea fenomenal@). Ori ajung s@ se vad@ pe ei ^n}i}i ca un cybercorp? Mai sunt ei con}tien]i de corpul primar ca entitate separat@ situat@ ^n afara mediului grafic? Cum se atinge imersiunea integral@ a corpului? Se dau dou@ r@spunsuri diferite acestei ^ntreb@ri. f@c$nd trecerea de la simplul decalc perceptiv la construc]ia aperceptiv@. impregnat de o cordial@ umanitate se observ@ mai 127 . vor uita ei unde se afl@ (^ntr-un ambient grafic) }i c@ v@d. acele entit@]i ^nt$lnite sunt reale pentru el – dat fiind contextul cyberspa]iului. se pune ^ntrebarea: cum vor izbuti utilizatorii s@ ajung@ la cea mai bun@ imersiune ^n mediul virtual? Se vor sim]i utilizatorii cuprin}i ^ntru totul de imersiune? Adic@. ci tele-prezint@: ^n VR. Fred Brooks }i Jaron Ranier. cu lumea sa }i cu aceea f@urit@ de informatic@.

Aceste n@dejdi general-umane. tenta]ia manipul@rii. verbozitate }i deficitul axiologic – umbre ce planeaz@ asupra mijloacelor de comunicare de mas@. Colec]ia Eseuri. omniprezent@ ^n basmul tradi]ional. ne}ansei }i a mor]ii. practici. Bucure}ti. admira]i de public pentru charisma }i aureola lor. seduc]ia succesului.Rela]iile publice: coduri. obiectivate odinioar@ ^n mit. Cum? Prin recursul la fantazare. o tez@ inedit@: ace}ti inedi]i }i neast$mp@ra]i vectori ai informa]iei sunt }i constructori de mituri. imaginea vizionat@ pe micul ecran ne introduc ^ntr-o atmosfer@ mistic@ }i ^ntr-un laborator al mitiz@rii unde ^}i au ob$r}ia “eroii mediatici”. dorin]a de a vedea c@ valoarea e binemeritat@ de la via]@. ^n eroi legendari. visul de a domina asupra hazardului. mass-media ghicesc }i satisfac dorurile secrete. ad@postite “^n fa]a nev@zut@” a firii sale: nevoia de candoare. computerizate }i ^ntruchipate de fascinan]i “superman-i”. haiduci ^n variant@ modern@ }i posibili justi]iari din avanpremiera mileniului III. 1978. ^mpodobit@ de lirismul erei ma}iniste. Dincolo de “usc@ciunea mental@” }i laconismul }tirii. De la o asemenea altitudine “generoas@” prive}te }i Mircea Eliade massmedia. Mircea Eliade observ@ cu acuitate c@: “s-a demonstrat de asemenea mitizarea personalit@]ilor prin intermediul a}a numitelor mass-media. Pagina de ziar. revine ^n foileton sau telenovel@. ^]i reg@sesc }i ^n comunitatea modern@ versiunea mitic@ }i protagoni}tii: intervine aici capacitatea de mitizare a mass-media care ofer@ mul]imilor posibilitatea de a se proiecta }i identifica entuziast cu idolul lor }i de a se sim]i “r@scump@rate” moral prin ceea ce s@v$r}e}te el. des]elenirea unor orizonturi cognitive deosebit de preten]ioase pentru devenirea ^ntru cultur@ a fiin]ei umane.Supracomunicare }i noncomunicare {i aceast@ fabric@ a imaginarului func]ioneaz@ p$n@ la obsesia }i blocajul 128 . 8. C@rturarul rom$n dezvolt@ ^n studiul “Mituri }i mass-media” publicat ^n volumul “Aspecte ale mitului”. eterne. transformarea lor ^n imagine exemplar@”. dincolo de “bombardamentul informa]ional” la care ^l supun cotidian pe om. globalizarea informa]iei – prin transformarea planetei ^ntr-un “sat planetar”. a performan]ei. mai l@murit – cl@direa unor pun]i de dialog ^ntre oameni. aspira]ia c@tre justi]ie. ^nclina]ia romantic@. efemeritatea. Editura Univers. Se dezv@luie mai bine. interferen]e pu]in goana dup@ senza]ional. riscul asumat al denatur@rii. Conlucreaz@ la alchimia magic@ a vedetei mitosofia }i mitopoezia ^n variante moderne: ideea filozofic@ al binelui triumf@tor.

Sistemul democratic occidental }i ^n special cel american. “orientate terapeutic”. omul modern are deodat@ revela]ia puterii – “a omnipoten]ei lui” . tinde s@ se impun@ ^n aten]ia “prioritar@. Nici cu ceilal]i. Narcisistul – sus]ine Larsch – este omul care. nici cu el ^nsu}i. e}uate. sus]ine Lasch. amor propriu exacerbat }i devorant@ autoflatare. s@-l propun@ ca etalon tuturor. Ca s@-}i f@ureasc@ o fiin]are spiritual@ superioar@. la fel de motivat@) o ^mp@rt@}esc milioane de concet@]eni. “el nu poate tr@i f@r@ un auditoriu care s@ stea ^n admirarea lui”. Dar nu }i-ar putea spori aprecierea valorii personale dac@ nu }i-ar vedeao oglindit@ ^n ochii celorlal]i.Rela]iile publice: coduri. s@ blocheze comunicarea individului cu semenii }i cu sine ^nsu}i. c@ci ^mpreun@ cu el aceea}i con}tiin]@ de sine (la fel determinat@. ^l face s@ se bucure de sentimentul infinitei }anse. Din insuccesul s@u se pot trage ^nv@]@mintele necesare unei veritabile confluen]e suflete}ti ^ntre oameni. Narcis este prototipul comunic@rii ratate. ^i fortific@ eul. for]@. charism@. American Life in an Age of Diminishing Expectations. s@-l pream@reasc@). mai ample }i ad$ncite. Norton & Company. desigur c@ ar avea o oglind@ fidel@. Prin presiunea lui “id” (pulsiunile incon}tientului) asupra lui “ego” }i “super ego”. ajunge s@ nu mai comunice normal cu nimeni. absenteism. nem@cina]i de egocentrism. c@ci supraestimarea propriei persoane }i devalorizarea implicit@ a celorlal]i nu duce dec$t la izolare. ^ns@ nu }i o garan]ie de unicitate. Ca }i Narcis.W. Dac@ puterea lui – derivat@ din (}i sus]inut@ de) tr@inicia ordinii institu]ionale – s-ar reflecta numai ^n statu-quo. institu]ii birocratice). Cum spune Christopher Lasch. Se reg@sesc argumentate sugestiv ^n acest studiu func]iile }i disfunc]iile comunic@rii ^n lumea modern@. energii ira]ionale alimenteaz@ n@valnic comportamentul }i ajung s@-i primejduiasc@ echilibrul psihic. ^nsingurare. interferen]e comunic@rii definit ^n studiul sociologului american Christopher Lasch – “Cultura narcisismului” (“Culture of Narcissism”. practici. ^nfl@c@rat@” a unui public adjudecat egoist sau s@ se asocieze cu segmentul social al celor care iradiaz@ celebritate. New York. omul contemporan 129 . %ns@ insul. ^i d@ posibilitatea s@ creasc@ ^n propriii s@i ochi. b$ntuit de obsesia unei comunic@ri unilaterale (concepute doar ca s@-l reflecte elogios pe el. apatie.pe care i-o confer@ reflectarea ^n formele autorit@]ii constituite (stat. consolid$nd pozi]ia individului ^n societate. ^i ^nt@re}te ^ncrederea ^n sine. Chiar mai mult. 1979). W. “^ndr@gostit de propria individualitate” se vrea proiectat ^n orizontul de recunoa}tere unicat.

folose}te fi}a pentru comunicare. Dar. a primit o comunicare . tr@iesc efectiv punerea lor ^n comun. Savantul. difuzat@) c@tre un substrat al nerostirii sau rostirii implicite }i ^mbog@]e}te ^n]elesul (limpede decelat) cu un sub^n]eles sugestiv (ghicit. Bucure}ti. Prin cuminecare.Comunicarea coincident@ “C$nd un vorbitor de limb@ rom$n@ comunic@ unui lingvist str@in pe limba noastr@ ’complet’ a sf$r}it prin a fi ‘cumplit’. tr@it). }i ^n orice caz s@ fie f@r@ rest. sim]it.dar nu e sigur c@ a }i cuminecat”. a}adar. societatea }i cultura. 130 . o adiere de subtil. totodat@. a unor date. Eventual. tip@rit@. Noima aceasta “euharistic@” exprim@ deschiderea por]ilor sufletului pentru a bine primi g$ndul celuilalt sau chemarea lui. acele date. “Restul” duce dincolo de spunerea propriu-zis@ (rostit@. interferen]e are nevoie de o nou@ disciplin@ interioar@ }i de o disponibilitate afirmativ@ ^n perceperea celorlal]i – ambele contribuind la renovarea esen]ial@ a facult@]ii sale de a comunica. la unul din congresele urm@toare de romanistic@. sau ‘c@dere’ poate ^nsemna }i ‘urcare’. Este memorabil@ remarca f@cut@ de filozoful rom$n Constantin Noica ^n studiul “Comunicare }i cuminecare” inclus ^n volumul “Cuv$nt ^mpreun@ despre rostirea rom$neasc@” (Editura Eminescu. scris@. savantul respectiv ^}i face o fi}@. Comunicarea trebuie s@ fie. De ce “a comunica” (a transmite un mesaj) are nevoie s@ fie ad$ncit de “a cumineca” (a te ^mp@rt@}i)? Prin ce }i cum aduce ^nso]irea unui verb de c@tre cel@lalt o und@ de frumuse]e. Intercomunicarea pozitiv@. Prin comunicare oamenii intr@ ^n posesia unui sens. ^ntru ceva. coincident@ – aceasta este solu]ia }i sensul pledoariei desf@}urate de Christopher Lasch. sunt “o chestiune de comunicare”. cuminecarea este ^n s$nul a ceva. se revendic@ “^mpreun@” de la acel sens. cuminecarea nu se petrece dec$t dac@ exist@ un rest. 1987). practici. }i cu at$t mai bine cu c$t zona de rest este mai mare”.Rela]iile publice: coduri. ei le ^mp@rt@}esc. acea informa]ie. 9. arat@ Constantin Noica. adumbrit. }i una de “cuminecare”. Via]a. presupus. a unei informa]ii. un sentiment al mergerii c@tre ad$ncul spiritului? De ce cuvintele acestea – comunicare }i cuminecare – de}i derivate din acela}i termen latin (communicare) au evoluat diferit dar vin s@-}i acorde acum ^n limba rom$n@ sus]inere de sens }i semantic@? Filozoful rom$n Constantin Noica face o distinc]ie clar@: “Comunicarea este de ceva.

cum poate fi folosit@ eficient. ci chiar o folose}te. practici. Stock Editions publica volumul lui Henri Pierre Cathala “Epoca dezinform@rii”. care sunt valorile promovate de ea. Pentru Kornblum mass-media ^}i asum@ rolul de busol@ a interac]iunii sociale. 11. Cuceririle }tiin]ei }i tehnicii le-au transformat ^n structuri mediatice: “Gigantul timid” al lui McLuhan nu-}i mai arat@ doar puterea. imagini }i valori referitoare la noi ^n}ine. lucrarea se transform@ ^ntr-un manual de lucru… Mijloacele de comunicare ^n mas@ au ajuns ^n pragul evolu]iei de maturitate func]ional@. interferen]e Binef@c@toare ofert@ . New York) elaborat de William Kornblum (^n colaborare cu Carolyn D. Busola interac]iunii sociale M@ apropii cronologic ^n demersul acestui studiu de anul 1988. Pentru opinia public@ mai pu]in familiarizat@ cu mecanismele fabric@rii informa]iilor publice. profesor de sociologie la City University of New York. ^n Fran]a. c@tre ce orizonturi tinde }i analizeaz@ “consumul de media” ^n timp }i schimb@rile de comportament }i tulbur@rile emo]ionale pe segmente de v$rst@ ale popula]iei ^n func]ie de structura programelor de televiziune difuzate ^n spa]iul audiovizual american. Iat@ cum define}te “mass-media”: “Mijloacele de comunicare de mas@ sunt institu]ii specializate ^n a comunica informa]ii.sus]in$nd c@ ^mbin@ elocvent comunicarea }i cuminecarea. Cu un spor de acurate]e }i prin augmentarea capacit@]ii de a face asocieri. Pentru speciali}ti. Lucrarea demitizeaz@ un mit. O putere ^n mi}care: produc]ia de imagine Ne afl@m ^n perioada ^n care. Din punctul de vedere al confrunt@rii informa]ionale existente ^n planul celor dou@ blocuri militare (NATO – Tratatul de la Var}ovia). Autorul. un eveniment editorial de referin]@. ea a reprezentat un }oc. el demonteaz@ mecanismul de func]ionare al acestei busole. pentru a marca for]a lor de persuasiune. la societatea noastr@”. a}az@ mass-media ^n sec]iunea “institu]ii culturale” al@turi de religie }i ^nv@]@m$nt.Rela]iile publice: coduri. Reinhardt and Winston. ce influen]e are.}i ea se poate reg@si c$nd cineva }tie s@ o caute cu adev@rat ^n mass-media. Smith). obi}nuit@ s@ cread@ ^n ceea ce vede. la comunit@]ile ^n care tr@im. 10. 131 . c$nd ^n SUA apare manualul “Sociology in a Changing World” (Holt. despre care Constantin Noica se pronun]a – surprinz@tor dar ^ncurajator . Inc. ^ntruc$t ne livreaz@ date despre noi ^n}ine }i despre lumea ^n care suntem sorti]i s@ ne afl@m un rost.

din cauza indistinc]iei iremediabile. Imaginea comunic@ realul. o “extermin@”. “Aici spectacolul cinematografic nu ia forma propriu-zis@ a unei opere filmice. ^i imprim@ propria sa logic@ – “o logic@ a imploziei?”. de televiziune) sunt creditate a fi m@rturii exacte capabile de o asem@nare perfect@.104. f@c$nd ca totul s@ par@ s@ fie pasionant”. este vorba de o fidelitate. %n articolul s@u “La vie est un travelling” publicat ^n “Sciences et avenir” (Hors-Serie Nr. interferen]e %ncep marile evenimente politice mondiale ^n direct: revolu]ii ^n direct. o contamineaz@. a confrunt@rii planurilor. O putere ^n mi}care. acelea care se rostogolesc precum valurile deasupra banalit@]ilor cotidiene. Complicitatea secret@ dintre imagine }i eveniment. ^n regizor al filmului ei. ci ^nve}m$nteaz@ ^ntreaga via]@ ^ntr-o ambian]@ mitic@. dar demonstra]ia lui privind comunicarea prin imagini ^n civiliza]ia contemporan@ este captivant@: “Am ajuns la paradoxul c@ imaginile noastre. oric$t ne-ar surprinde. cinematic. C@ci imaginile. r@zboaie ^n direct. iluzia. Astfel c@. de un conformism “diabolic” care ascund deformarea. cinematografic”. Dar dac@ i-am retrage imaginii preten]ia de adev@r? Dac@ imaginea este altceva dec$t o oglind@ a realului? Nu cumva ea ^l precede? Oare realitatea nu este o confuzie imposibil de spulberat ^ntre fapt }i reflectare? Jean Baudrillard. s@ fie conforme. consider@ ca ^n civiliza]ia contemporan@ asist@m la o amalgamare permanent@ ^ntre imagine }i real. Produc]ia de armament este egal@ cu produc]ia de imagine. aparen]@ ^n}el@toare. copia indubitabil@. de o fidelitate uluitoare cu “modelul”. ^l transform@ pe om. ^l oglinde}te cu fidelitate. practici. “poza” se substituie existen]ei. cu un ^ndelungat exerci]iu ^n sfera audiovizualului. Ce fel de “realism” sau “veridicitate” a imaginii ar putea exista c$nd ea intr@ ^n substan]a realit@]ii. “un parcurs cinetic. “par” numai s@ se asemene lucrurilor. dintre ecran }i traiul cotidian. 1995) Jean Baudrillard sus]ine c@. care ne ^nv@luie via]a }i a c@ror proliferare este 132 . “par”. iar pelicula imaginar@ ]ine loc de destin. de}i imaginile actuale (fotografice. de cinema. situa]ia se prezint@ exact invers. din protagonist al unei vie]i. este dublul s@u. %ntr-o lume ^n]esat@ de “televizual” }i “videocomunicare”. o dep@nare filmic@. via]a devine – afirm@ Jean Baudrillard – un “travelling” continuu. dec. Putem fi sau nu de acord cu teza lui Jean Baudrillard c@ via]a este un “travelling”. contrafacerea.Rela]iile publice: coduri. un sociolog francez.

%ntotdeauna r@zboiul a fost socotit o ^ndeletnicire b@rb@teasc@ }i foarte “public@”. prezen]a activ@.Rela]iile publice: coduri. Cum s@ interpret@m aceasta: ca o extensie a domeniului acceptat al masculinit@]ii sau ca o sfidare a lui? Al treilea element chiar c@ reprezenta sfidarea. Dezbaterea pro }i contra particip@rii lor reflect@ corela]ia profund@ dintre conceptele de masculinitate – feminitate }i r@zboi-pace }i devoaleaz@ preconcep]ia c@ r@zboiul se poart@ pentru ca b@rba]ii s@ asigure protec]ia public@ a sferei private. interferen]e poten]ial infinit@ (chiar dac@ extensia sensului este limitat@ prin finalitatea ei). profesor de psihologie la University of Bath }i 133 . 1808 din 15 februarie 1992) f@cea urm@toarea remarc@: “R@zboiul din Golf a afectat grani]ele dintre masculinitate }i feminitate. Al doilea element a fost expresia de durere. tactic@ }i ^nalt@ tehnic@ militar@. practici. ^ntr-o fascina]ie din ce ^n ce mai vie care nu face dec$t s@ accentueze o dat@ cu video-ul }i imaginea numeric@ de sintez@. ceea ce s-a v@zut din r@zboiul din Golf reprezenta trei elemente distincte. impregnat@ p$n@ la satura]ie de atributele “masculinit@]ii”. ^n articolul “Splitting images: sex and science” publicat ^n New Scientist (nr. Am ajuns. imaginile. C@ci era prezen]a femeilor pe c$mpul de b@taie – inclusiv a mamelor cu copii l@sa]i acas@. ele. a fost prins@ ^ntr-un curs nebun al imaginii. combatant@ a femeilor contravine acestui leitmotiv precum }i aceluia care consider@ femeia o fiin]@ pasiv@ }i pa}nic@”. cu }tiri proaspete inserate oportun pentru a ilustra cum func]ioneaz@ “juc@riile de r@zboi”. Adaug doar faptul c@ produc]ia de imagine a televiziunii britanice descris@ de Helen Haste. pe care nimeni nu o poate controla ast@zi. team@ }i stres. Mai ^nt$i “suprem masculin@” a fost discu]ia maraton din studio despre strategie. vizibil@ la solda]ii de pe front: probabil c@ pentru prima dat@ unor oameni a c@ror masculinitate era mai presus de orice dubiu li s-a permis s@ exprime ^n public asemenea emo]ii. 12. dintre leitmotivele privat – public. Produc]ia de imagine }i raportul social de atitudine %n spa]iul britanic al analizei comunic@rii prin imagini. nu au nici o finalitate }i ac]ioneaz@ prin contiguitate. se multiplic@ ^n virtutea unei epidemii contagioase. b@rba]i cu func]ii de conducere. Au fost invita]i s@ participe mai ales tehnicieni. prin urmare. Lume noastr@ a devenit ^ntr-adev@r infinit@ sau exponen]ial@ prin imagine. Helen Haste. La televiziunea britanic@. la paradoxul c@ aceste imagini ne descriu egala impasibilitate a realului }i imaginarului”.

atunci trebuie acceptat c@ rela]iile omului cu entit@]ile fizice se soldeaz@ cu produse care au caracteristici ce difer@ de la o comunitate la alta }i. }i care. “Omul emerge ca procesualitate ce posed@ capacitatea de a procesa bio-informa]ia ^n modalit@]i noi. Paradigma concep]iei de interogare procesual organic@ determin@ ca domeniul de referin]@ plauzibil s@ nu fie omul. ap@rut la Bucure}ti. Din interiorul paradigmei procesual-organice un om reprezint@ produsul }i expresia conexiunilor dintre bio-procesorii de informa]ie care ^i ^ntre]in organismul }i homo-interpretorii care se constituie ^n neo-cortexul aceluia}i om. Este concep]ia prin care analiza de la comunicare . deci }i ale oamenilor. Din acel an p$n@ ^n prezent ^n domeniul de referin]@ amintesc “Critica Psihologiilor.Rela]iile publice: coduri. astfel. ce se desprind tot mai mult de limitele bioprocesorilor cuplatori. gnoseologia”. Toate acestea ^ntre]in procesualitatea social@.la comunicare prin imagini ^}i g@se}te reverbera]ii ^n argumente transdisciplinare obligatorii pentru interogarea impus@ de paradigm@. care. de al un om la altul. interferen]e pre}edinte a sec]iei de psihologie a British Association for the Advancement of Science – a corespuns perfect politicii guvernului Marii Britanii care ^n acea perioad@ avea ca prim-ministru o femeie. Lucian Culda. 1994. ci oamenii ^n procesualitatea social@. Editura Licorna. ^}i continu@ discursul }tiin]ific ^n 1998 ^n lucrarea “Devenirea Oamenilor ^n Procesualitatea Social@”. 1994. Prin homo-interpretori omul este ^nglobat ^n anumite socio-organiz@ri. Prin bio-procesori omul este ^nglobat ^n bio-organizare. Posibilii Oamenilor ^n Procesualitatea Social@” (1995). Este una dintre multiplele concluzii confirmate ^n volumul “Omul. 13. ulterior. De la procesarea social@ a informa]iei la Info-Imagine Dac@ accept@m diferen]e ^ntre direc]iile }i ritmurile de evolu]ie ale codurilor verbale. ^n interiorul comunit@]ilor. dup@ etapa parcurs@ ^n lucrarea “Geneza }i Devenirea Cunoa}terii” lanseaz@ ^n ciclul “Interog@ri Procesual-Organice” concep]ia procesual-organic@ de interogare a fiin]@rii ^n lucrarea “Procesualitatea Social@”. autorul. “Emergen]a }i Reproducerea Na]iunilor” (1996). practici. autor Lucian Culda. cunoa}terea. Editura {tiin]ific@ }i Enciclopedic@. supranumit@ “doamna Thatcher – m$n@ de fier”. “Sociologia procesualorganic@” (1997). fac posibile genuri noi de manifest@ri dar performan]a transbiotic@ este posibil@ ^n modalit@]i dependente de organizarea biotic@ prin intermediul eforturilor ce fac posibil@ trecerea la alte genuri de 134 .

Bucure}ti. Librairie Larousse. Computer Graphics Laboratory. %n func]ie de caracteristicile }i stadiul proces@rii sociale a informa]iilor. New York. 1979 Constantin Noica – Cuv$nt ^mpreun@ despre rostirea rom$neasc@. gnoseologia. Paris. 1994. Cercet@ri fundamentale }i aplicative. 1966 Jean Cazeneuve – Sociologie de la radio-television . Marchese. %n interpretarea procesul-organic@ se face o departjare clar@ a activit@]ii de ^nv@]are. W. poporul uit@ pericolul de moarte. Holt. Editura ETA. %n r@zboi cea mai bun@ politic@ este s@ cucere}ti statul intact. Jean Paul Padioleau – Structure et fonction de la communication dans la societe. Editura }tiin]ific@ }i enciclopedic@. Smith – Sociology in a Changing World. 1988 Henri Pierre Cathala – Epoca dezinform@rii.Rela]iile publice: coduri. 104. Reinhadt and Winston. New Scientist nr. Bucure}ti. Aspecte ale mitului. ^n Arta r@zboiului. Norton & Company. Editura Eminescu.W. Bucure}ti. Carolyn D. putem ob]ine nu numai procese individuale de ^nv@]are. Colec]ia Eseuri. 1995 Mircea Eliade – Mituri }i mass-media. afirm@ Lucian Culda ^n studiul amintit. Bucure}ti. 1974 Revista “La Recherche” nr. Pace University. 1989 Lucian Culda – Procesualitatea Social@. New York. 1995 Helen Haste – Splittingimages: sex and science. Sciences et avenir. 1988 Friedrich Nietzsche – Amurgul idolilor. ci }i procese colective de ^nv@]are care s@ genereze competen]e sociale ^n procesele de gestionare productive sau interogative ce se manifest@ ^n organiza]ii. Editura Polirom. Ia}i. Editura {tiin]ific@ }i Enciclopedic@. Paris. Hors-Serie Nr. 1993 Henri Bergson – G$ndirea }i mi}carea. Francis T. Bucure}ti. Francis Balle. distrugerea lui reprezint@ ultima solu]ie. Understanding Images. New York. 135 . de manipularea informa]ional@ prin luarea ^n considerare a naturii scopurilor urm@rite. 1986 Jean Baudrillard – La vie est un travelling. Inc. 1808 din 15 februarie 1992 Lucian Culda – Omul cunoa}terea. 1984 Lucian Culda – Geneza }i Devenirea Cunoa}terii. London. Stock Editions. Textes foundamentaux. Lasswell. aminte}te cuprins@ ^n Cartea Metamorfozelor: “Cu bucuria de a trece peste greut@]i. Cluj Napoca. Proiectarea activit@]ii de ^nv@]are presupune explicitarea genului de interpretori. Editura Licorna.Presses Universitaires de France. Editura Univers. American Life in an Age of Diminishing Expectations. 289. interferen]e manifest@ri dec$t cele posibile ^n limitele proces@rii biotice”. Bucure}ti. Omul constituie ^ntr-o procesualitate ce devine capabil@ s@-}i interogheze situa]ia existen]ial@. 1978 Christopher Lasch – Culture of Narcissism. iulie-august 1966 Vasile Preda – Exploatarea vizual@. 1987 William Kornblum. Editura Editura {tiin]ific@ }i Enciclopedic@. Sun Tzu. dec. McGraw Hill Book Company. 1995 Michael Heim – Crossroads in Virtual Reality. New York. Finding Meaning in Digital Imagery. practici. Sociologie de l’information.” Bibliografie: Harold D. 1973 Marshall McLuhan – Understandind Media: The Extensions of Man.

practici. interferen]e 136 .Rela]iile publice: coduri.

Dar prin ce experien]e trec angaja]ii organiza]iei sau companiei? Ace}tia conlucreaz@ cu to]ii pentru ca organiza]ia s@ ob]in@ profit. ^mp@rt@}esc cuno}tin]e. nu-i a}a? Se ^ncearc@ ob]inerea competitivit@]ii pe plan extern. De exemplu . alc@tuind un mozaic bogat de angaja]i talenta]i care furnizeaz@ companiei noastre o varietate de perspective intelectuale. guvernului sau.importanta companie Coca-Cola: se prezint@ pe site-ul de Internet ca fiind o companie excelent@.este sistemul nervos }i circulator al acesteia. respectiv. Comunicarea intern@ nu este instrumentul tactic al omului. etnice }i culturale. prin “rela]ii publice”. practici. %n acela}i timp. se sper@ c@ jurnali}tii vor reflecta ^n mod pozitiv activitatea organiza]iei.Rela]iile publice: coduri. Coca-Cola recunoa}te importan]a contribu]iei angaja]ilor: “Coca-Cola este una dintre cele mai complexe organiza]ii din lume. bucurie }i distrac]ie. ofer@ }i primesc sfaturi. Politica noastr@ este de a cultiva un mediu 137 . au opinii. interferen]e Ton VEEN Comunicarea intern@: Rela]iile publice ^ncep acas@ 1. se cheltuiesc sume mari de bani pentru a pl@ti spa]ii de reclam@ ^n ziare. Activitatea fiec@ruia dintre ei nu ^nseamn@ numai a face ceva pentru a c$}tiga bani. particip@ la }edin]e. de cele mai multe ori. profesionale. este ^nsu}i omul.de fiecare dat@”. muncesc din greu (sau nu!) }i resimt nevoia de feed-back de apreciere din partea conduc@torilor lor. “Ace}tia (consumatorii) merit@ cea mai bun@ calitate . a companiei. se organizeaz@ campanii de mare amploare. se v$nd produsele companiei. strategiile de marketing. Aceasta se ^n]elege. promi]$nd s@ ofere consumatorilor nu numai o b@utur@ r@coritoare. sunt publicate c@r]i }i reviste cu un aspect grafic ^ngrijit. adeseori este luat@ ^n discu]ie.Introducere Comunicarea intern@ nu este lubrifiantul unei organiza]ii . Ei au nevoie de informa]ii. {i. ci }i a colabora cu colegii. ci }i valoare. culturile }i limbile lumii. doar comunicarea extern@: imaginea unei organiza]ii. comunicatele de pres@. desigur. de fapt. Ei reflect@ na]iunile. C$nd este tratat subiectul comunic@rii sau al rela]iilor publice.

c$t de pu]in@ aten]ie acord@ conduc@torii organiza]iei comunic@rii interne. ^n acest caz. reprezint@ cheia succesului nostru colectiv”. nu sunt lideri eficien]i }i nu }tiu s@ comunice”. 138 . Nu sim]im c@ ne-ar lipsi ceva dac@ ^n cadrul organiza]iei nu putem beneficia de avantajele comunic@rii interne. Dar noi nu }tim despre ce discut@. ^n cadrul unei }edin]e. dar ace}tia nu m@ cred }i. Este ^ntotdeauna la fel”. inclusiv din punct de vedere financiar. Legea ne confer@ drepturi. Se }tie c@ ^n realitate. Dar tot ceea ce facem este s@ ne pl$ngem. }i. c@ nu sunt respecta]i }i nu sunt ^ncuraja]i. exprimarea unui credo. Pe acela}i site se men]ioneaz@: “Locul de munc@ trebuie s@ fie un spa]iu unde fiecare idee }i contribu]ie are valoare. asigur@rilor de s@n@tate. dar suntem dependen]i. “Cine sunt }efii no}tri? Sunt prietenii… celorlal]i (nu }i ai no}tri!). angaja]ii se confrunt@ cu numeroase frustr@ri. nevoie de rela]ii publice pe plan intern pentru a crea o imagine pozitiv@? %ncepe cu adev@rat procesul de rela]ii publice “acas@”? Am auzit anumite persoane spun$nd: “Ne cer p@rerea dup@ ce decizia a fost deja luat@. Nu ^}i ^ndeplinesc atribu]iile. Dar de multe ori nu am suficiente informa]ii pentru jurnali}ti. Declara]ia de inten]ii a Coca-Cola este surprinz@toare pentru o companie american@ de o asemenea anvergur@ – aceasta constituie ^ns@. c$t este de mare distan]a ^ntre }efi }i angaja]i. “Departamentul de conducere se reune}te. ^n fiecare zi de luni. Corectitudinea cu care sunt trata]i angaja]ii. “Sunt purt@torul de cuv$nt al institu]iei. e adev@rat. c$]i simt c@ nu sunt aprecia]i. drept urmare. avans@rilor. ^mpreun@ cu posibilitatea de a-}i ^mbun@t@]i randamentul individual. Am fi concedia]i dac@ am protesta”. evident. pretutindeni. practici. Nu ne intereseaz@ compania pentru care lucr@m”. “{efii fac ce vor. Ce rost mai are. s@ ne cear@ p@rerea?”. nu suntem informa]i”. Sunt angaja]ii cu adev@rat importan]i pentru organiza]ie? Este. se }tie c$t este de dificil@ cooperarea cu colegii. c$t de pu]in@ ^n]elegere exist@ ^ntre angaja]i. interferen]e participativ care s@ ^i ^ncurajeze pe to]i angaja]ii s@ progreseze }i s@-}i desf@}oare activit@]ile la un poten]ial maxim”. un ideal. at$t. Le spun atunci c@ ‘nu }tiu’. “Singurul lucru care ne intereseaz@ este salariul. normelor de protec]ie }i altor aspecte legate de activitatea pe care o desf@}oar@. au ajuns s@-}i piard@ ^ncrederea ^n noi”. cu adev@rat. c$]i oameni sunt dezam@gi]i. “Avem }edin]@ de bilan] ^n fiecare lun@. Angaja]ii no}tri merit@ s@ fie trata]i ^n mod egal din punctul de vedere al politicilor salariale.Rela]iile publice: coduri. mai ales.

Rela]iile publice: coduri. Atitudinile }i comportamentul ^n interiorul organiza]iei sunt importante pentru imaginea extern@ a acesteia.}i c@ adev@rata comunicare este bidirec]ional@. Din ce ^n ce mai multe organiza]ii ^}i schimb@ orientarea c@tre clien]i. Exist@ c$teva cerin]e fundamentale pentru o comunicare intern@ de calitate: Management puternic. modul ^n care oamenii se ^n]eleg unul cu cel@lalt. incluz$nd mesaje }i feedback? Sau poate este un pas ^nainte: comunicarea ^nseamn@ rela]ie. respect }i transparen]@ ^n comunicare?). c) Abilit@]i de comunicare (Dispun angaja]ii }i membrii departamentului de conducere de abilit@]i de comunicare?). interferen]e A}adar. 2. interactiv@. mai ales ^n contextul noii Europe. Posibilit@]i suficiente de transmitere }i recep]ionare a feed-back-ului. b) Lacune ^n comunicare (Exist@ fluxuri de comunicare? Exist@ suficiente canale de informare? Acord@ departamentul de conducere suficient@ aten]ie diferitelor grupuri de colaboratori? Ce calitate are informa]ia: frecven]@. cooperant }i capabil s@ ia decizii. practici. comunicarea intern@ este v@zut@ ca fiind factorul esen]ial al succesului unei organiza]ii. construiesc rela]ii }i creeaz@ o lume ^n care s@ poat@ tr@i? Modul ^n care este perceput@ comunicarea influen]eaz@ viziunea asupra comunic@rii interne. ca }i ^n cazul Coca-Cola. C$nd managerii folosesc comunicarea intern@ doar pentru 139 . d) Climatul ^n care se desf@}oar@ comunicarea (Care este atmosfera? Care este stilul managerial? Exist@ suficient@ ^ncredere. Aceasta se ^nt$mpl@ din cauz@ c@ societatea este ^n schimbare. Considera]ii asupra comunic@rii interne Ce este comunicarea? Este un transfer de informa]ii? %nseamn@ a furniza informa]ii diferitelor grupuri-]int@? Sau se poate spune c@ aceasta este doar o parte a comunic@rii . inteligibilitate. Posibilitatea de a comunica ^ntr-un limbaj familiar angaja]ilor. Comunicarea intern@ (unii speciali}ti o numesc “comunicare organiza]ional@”) este considerat@ din ce ^n ce mai mult o parte foarte important@ a unei organiza]ii sau companii. ceea ce determin@ schimb@ri }i ^n cadrul organiza]iilor. iar angaja]ii sunt considera]i “capitalul uman” al organiza]iei. exist@ numeroase blocaje ^n comunicarea intern@: a) Diferen]e ^ntre comunicarea formal@ }i cea informal@ (Corespunde informa]ia oficial@ cu ceea ce discut@ angaja]ii ^ntre ei ^n timpul pauzelor de cafea etc. Stil managerial deschis }i onest.?). relevan]@ etc. cantitate.?). Comunicarea intern@ reprezint@ o provocare pentru companiile }i organiza]iile moderne. A}adar.

aceasta ^nseamn@ c@ personalul de conducere accept@ faptul c@ angaja]ii au nevoi proprii. interferen]e a-i informa pe angaja]i ^n privin]a unor activit@]i ce urmeaz@ a fi desf@}urate. %n al treilea r$nd. Siguran]@ }i certitudini 1. privilegii Dezvoltare. titlu. ^ncredere. }edin]e cu angaja]ii 2. 5. c$nd departamentul de conducere folose}te comunicarea intern@ pentru a pune bazele unor rela]ii cu angaja]ii. asigur@ri sociale. contacte de ceilal]i. care plaseaz@ pe plan central calit@]ile personale ale individului. Pe de alt@ parte. Individul este privit ca fiind o unealt@ folositoare ^n procesul de produc]ie sau o fiin]@ uman@ cu necesit@]ile aferente? %n primul caz va fi aleas@ o strategie pragmatic@ de comunicare. Stim@ }i recunoa}tere Respect. experien]@ C$nd ai o slujb@. iar ^n cel de-al doilea o strategie holistic@ de resurse umane. armonie Hran@. Nevoi fizice 140 Stabilitate. status. aceasta semnific@ faptul c@ organiza]ia este orientat@ c@tre produc]ie. aceasta denot@ o abordare interactiv@ a rela]iei cu resursele umane. aten]ie. salariu. interes cu colegii. contract de munc@ Salariu primit ^n schimbul prest@rii unei activit@]i . m$ndrie. ci }i de acelea referitoare la motiva]ie }i de modul ^n care sunt percepu]i angaja]ii. practici. le asigur@ condi]ii de confort ^n cadrul organiza]iei }i ^i motiveaz@. El distinge cinci factori motivatori . c$nd managerii utilizeaz@ comunicarea intern@ pentru a construi leg@turi cu angaja]ii. 3. Perspectiva asupra comunic@rii interne nu este determinat@ numai de concep]iile referitoare la organizare }i conducere. talent. educa]ie Activitate adecvat@. realizare profesional@. Ce-i motiveaz@ pe oameni? Maslow exemplific@ factorii motivan]i ^n binecunoscuta sa piramid@. locuin]@ Loc de munc@ stabil. Auto realizare creativitate. sociabilitate.conform unui model ierarhic: Nevoi Exemple Realizabile prin Posibilit@]i de dezvoltare }i progres. rela]ii. promovare. Nevoi sociale prietenie. te sim]i legat Solidaritate. perfec]ionare. contact interumane. pentru a-i implica ^n procesul de luare a deciziilor. progres 4.Rela]iile publice: coduri. func]ie. pensie.

c$t }i intrinseci.calitatea produselor cre}te. practici. poate chiar slujbele }i colegii. Numeroase organiza]ii trec printr-o etap@ de tranzi]ie. Se disting dou@ perspective fundamentale asupra comunic@rii interne: a) Abordarea instrumental@: comunicarea intern@ ca transport C$nd }tiin]ele comunic@rii au ap@rut ^n Europa. %ns@ se poate concluziona pe baza acestei scheme c@ poate fi folosit@ comunicarea intern@ pentru a facilita procesele de motivare. Piramida lui Maslow demonstreaz@ c$t de importante sunt siguran]a }i un serviciu stabil care s@ furnizeze un venit sigur. Receptorul decodific@ semnalele. ^nainte de a se confrunta cu cele de la nivelurile superioare). se poate vorbi ^n multe aspecte despre un ra]ionament cauzal. mesajul constituie un stimul pentru a schimba comportamentul receptorului ^n modul dorit de c@tre emi]@tor. a}a cum se realizau cu o sut@ de ani ^n urm@. Singura problem@ o reprezint@ zgomotul. iar memoria acestuia re]ine mesajul. ^n jurul anului 1900. al]i exper]i au ^mbog@]it aceast@ schem@. care poate distorsiona mesajul. Ulterior. receptorul este cel care a}teapt@ mesajele. deoarece ace}tia constituie cel mai important “capital” al companiei. s@ lucreze ^n folosul companiei. interferen]e Maslow men]ioneaz@ urm@toarele reguli: a) C$nd nevoile de la un anumit nivel sunt satisf@cute. Astfel. Aceste aspecte sunt importante ^n special pe parcursul schimb@rilor institu]ionale. Acest model este ^nc@ foarte r@sp$ndit. C$nd angaja]ii sunt motiva]i s@-}i desf@}oare activitatea. Departamentul de comunicare intern@ trebuie s@ organizeze campanii pentru a furniza noi motiva]ii angaja]ilor. ace}tia se tem c@-}i vor pierde siguran]a zilei de m$ine. s@ coopereze cu colegii . deoarece societatea ^ns@}i este ^n tranzi]ie. acestea s-au bazat pe }tiin]ele naturii: comunicarea era considerat@ un fel de transport: emi]@torul transmite mesajul. indivizii ^ncearc@ s@ le satisfac@ pe cele situate la un nivel superior b) Indivizii ^}i pot satisface nevoile situate la un nivel superior doar dup@ satisfacerea celor de la nivelul inferior (A}adar. din perspectiva acestei abord@ri. Un bun exemplu este cel al unui apel telefonic. Piramida lui Maslow este simpl@. iar imaginea companiei se ^mbun@t@]e}te.Rela]iile publice: coduri. A}adar. Aceast@ perspectiv@ a fost conceput@ de c@tre Shannon }i Weaver (1949) ^n binecunoscutul lor model de comunicare liniar. ad@ug$ndu-i at$t elemente extrinseci. el prezint@ un mod liniar de transportare a mesajului de la emi]@tor la receptor. acest model a fost 141 . emi]@torul transform@ mesajul ^n semnale }i ^l trimite spre receptor prin intermediul unui canal. aceasta formuleaz@ sau selecteaz@ un mesaj. Comunicarea ^ncepe cu sursa de informa]ii. acesta este transportat la receptor. astfel mesajul ajung$nd la destina]ie. Mul]i dintre angaja]i sunt refractari la schimb@ri. o persoan@ trebuie s@-}i satisfac@ nevoile situate la un nivel inferior.

comunicarea intern@ ar putea fi definit@ ca fiind: elaborarea. noi concepte legate de comunicare au fost dezvoltate ^n Europa }i Statele Unite. c$nd exist@ instruc]iuni concrete. a fost elaborat@ teoria “utilit@]ii }i recompensei”. De exemplu. C$nd exist@ un proiect ^n derulare. iar scopul acesteia este de a ob]ine comportamentul dorit din partea angaja]ilor. comunicarea intern@ constituie un mijloc de transport al informa]iilor. practici. C$nd se aplic@ acest model liniar ^n cazul comunic@rii interne. De exemplu. Exist@ numeroase elemente psihologice. conform c@reia efectul comunic@rii trebuia raportat la nevoile receptorului. Aceast@ perspectiv@ este legat@ de abordarea metateoretic@ a constructivismului. Comunicarea era considerat@ o activitate mult mai complex@ dec$t simplul fapt de a emite }i a recep]iona informa]ii. Angaja]ii vor ac]iona. Comunicarea intern@ se desf@}oar@ de sus ^n jos. accentul cade pe activit@]ile emi]@torului. sociologice }i culturale care influen]eaz@ procesul de comunicare }i care trebuie luate ^n considerare. ^n]elegerea reciproc@ }i explicarea/claritatea sunt foarte importante pentru a realiza o comunicare eficient@. Indivizii au un rol activ ^n elaborarea informa]iilor.Rela]iile publice: coduri. Pasul urm@tor a fost elaborarea abord@rii interactive de c@tre Gerbner (1956). transportarea }i recep]ionarea de informa]ii }i instruc]iuni. %n acest context. Exist@ un num@r enorm de obiecte exterioare fiin]ei umane. Aceste elemente nu sunt luate ^n considerare ^n mod separat. cum ar fi feedback-ul. b) Abordarea interactiv@: comunicarea intern@ ca proces %ncep$nd cu anii ’60 ai secolului trecut. chiar }i mijloace audio-vizuale. c$nd apar schimb@ri nea}teptate. Opiniile personale ale acestora sunt deseori considerate contraproductive. managerul produce mesaje care sunt transportate la angaja]ii institu]iei. Conform acestei abord@ri. comunicarea este bidirec]ional@. cooperarea. %n acest fel. bro}uri. iar managerii pot utiliza instrumente de comunicare specifice: newsletters. %n esen]@. Scopul este de a ^ntreprinde ac]iuni ^ncununate de succes. ^n concordan]@ cu mesajele conduc@torilor. lumea este perceput@ ca o serie de procese. Acesta acorda o importan]@ egal@ at$t emi]@torului. ^ns@ individul le poate 142 . comunicarea intern@ este “orientat@ c@tre ac]iune”. Conceptul de “receptor activ” a devenit din ce ^n mai important. reviste interne. ^n mod ideal. Emiterea }i recep]ionarea mesajelor se desf@}oar@ ^ntr-un context specific. interferen]e ^mbog@]it cu alte elemente. Din aceast@ perspectiv@. acestea trebuie comunicate angaja]ilor ^n modul cel mai direct }i c$t mai repede posibil. Conform acestei abord@ri. acest tip de comunicare intern@ poate fi eficient. c$t }i receptorului }i contextului ^n care se desf@}oar@ procesul de comunicare. av$nd scopul de a realiza obiectivele companiei ^n mod eficient. dup@ cum afirmase Grunig (1992). Bine^n]eles.

iar angaja]ii acumuleaz@ zilnic noi cuno}tin]e. Bine^n]eles c@ nu pot fi luate ^n considerare informa]iile f@r@ a discuta despre condi]iile fundamentale necesare comunic@rii. la locul de munc@ sau informa]ii private. chiar mai mult dec$t de at$t. opiniile }i experien]a angaja]ilor. realizarea de publica]ii interne etc. ci din interac]iunea ^ntre “cunosc@tor” }i “cunoscut”. diferite tipuri de informa]ii }i un num@r mare de emi]@tori }i receptori. Se remarc@ diferite fluxuri de comunicare: verticale. diagonale. numeroase procese de comunicare informal@. Transparen]a comunica]ional@ este. %n caz contrar. angaja]ii vor fi mai motiva]i }i mai ^n m@sur@ s@ ating@ scopurile organiza]ionale. pot ap@rea probleme deosebite de comunicare. }i anume. de asemenea. Pot fi observate. Se vorbe}te despre o “organiza]ie care ^nva]@” ceea ce ^nseamn@ c@ organiza]ia anticipeaz@ ^n permanen]@ tendin]ele pie]ei }i ale societ@]ii. Cercet@rile ^n acest domeniu au demonstrat c@ este foarte eficient ca respectivii angaja]i s@ fie implica]i ^n procesul strategic. Sau. managerii sunt cei care iau deciziile finale. Un mod adecvat de a realiza o comunicare intern@ interactiv@ este de a ^i implica pe angaja]i ^n politica organiza]iei. Conform acestei abord@ri. %n consecin]@. Aceast@ situa]ie poate fi denumit@ prin sintagma “management interactiv”.Rela]iile publice: coduri. Deseori personalul de conducere dezvolt@ planuri strategice pentru viitor. planuri pe care angaja]ii trebuie s@ le aplice ^n practic@ }i s@ realizeze scopurile organiza]iei. %n societatea modern@ exist@ o nevoie cresc$nd@ pentru o abordare interactiv@ a comunic@rii. ^ncredere }i respect. precum }i personalul administrativ pot lua ini]iativa comunic@rii. Aceasta ^nseamn@ c@ se disting procese formale }i informale de comunicare. ^n]elegere reciproc@. “un corp”. %n consecin]@. mai precis: comunicarea intern@ este un schimb continuu de mesaje ^ntre persoanele care fac parte din aceea}i organiza]ie. angaja]ii. orientat c@tre progres. Pe de alt@ parte. }efii de echip@. esen]ial@ ^n cadrul acestui proces. de comunicare. paralele. pe l$ng@ cea formal@ inerent@ realiz@rii activit@]ilor. Nu este nevoie s@ fim perfec]i. Organiza]ia este din ce ^n ce mai mult considerat@ ca fiind un mecanism dinamic. Departamentul de comunicare intern@ poate s@ faciliteze acest proces prin organizarea de reuniuni informative. comunicarea intern@ poate fi definit@ ca reprezent$nd: totalitatea proceselor de comunicare din interiorul unei organiza]ii. ^ns@ pot folosi ideile. Eficien]a personal@: ce competen]e au angaja]ii }i de ce abilit@]i au 143 . ^ns@ trebuie s@ progres@m. desigur. Desigur. interferen]e ^n]elege ^ntr-o varietate de moduri utile. practici. cunoa}terea nu rezult@ din descoperire. este nevoie de informa]ii. O organiza]ie trebuie s@ acorde aten]ie }i urm@toarelor aspecte: Dinamica grupului: cum interac]ioneaz@ angaja]ii pe parcursul desf@}ur@rii activit@]ilor. Conduc@torii organiza]iei. To]i angaja]ii transmit sau primesc informa]ii referitoare la activitatea lor.

Cooperarea: capacitatea angaja]ilor de a coopera. func]ia }i contribu]ia institu]iei ^n 144 . interferen]e nevoie pentru comunicarea oral@ }i scris@. la dezvoltarea culturii }i atmosferei. Departamentul de comunicare intern@ poate s@ contribuie la dezvoltarea acestor abilit@]i. speciali}tii ^n comunicarea intern@ pot contribui la crearea unui climat pozitiv la locul de munc@ – o parte esen]ial@ a succesului unei organiza]ii. Se disting. declara]ie care se refer@ la locul. Schimb@rile care survin ^ntr-o institu]ie necesit@ un efort de comunicare pentru a clarifica importan]a schimb@rii }i eforturile necesare din partea persoanelor implicate. Este necesar@ o analiz@ a acestor elemente ^nainte de realizarea unui plan de comunicare. Identitatea }i imaginea institu]iei sunt reunite prin ^mp@rt@}irea informa]iilor. 2. informa]ii despre P&O. practici. a}adar. b) Promovarea implic@rii: ^mp@rt@}irea informa]iilor poate spori implicarea angaja]ilor }i motivarea lor. %n acest mod. Pe scurt.Elemente care influen]eaz@ procesul de comunicare intern@ Procesul de comunicare intern@ este unul complex. c) Sprijinirea proceselor tranzi]ionale. comportamentul pozitiv }i abilit@]ile de comunicare ale angaja]ilor. informa]ii motivante. Managementul joac@ un rol important ^n acest proces. Aceasta spore}te motiva]ia }i competen]ele de comunicare ale angaja]ilor. motivarea. Conflictele: cum sunt acestea gestionate. fiind influen]at de o serie de elemente. Consultan]a: ce recomand@ri le sunt necesare managerilor. Aceasta influen]eaz@ procese importante care au loc ^n cadrul organiza]iei. urm@toarele elemente: a) Obiectivele organiza]iei Fiecare organiza]ie are un set de obiective specifice: Obiectivele companiei: care sunt scopurile generale ale organiza]iei? Acestea pot fi reg@site ^n declara]ia de inten]ii (vezi paragraful 4). func]ia departamentului de comunicare intern@ este: a) Sprijinirea procesului central: schimbul de informa]ii este necesar pentru realizarea sarcinilor opera]ionale ale unei organiza]ii: informa]ii referitoare la sarcinile de serviciu. Comunicarea intern@ poate promova ^ntr-un mod creator transparen]a.Rela]iile publice: coduri. informa]ii referitoare la politica institu]iei. Departamentul de comunicare intern@ trebuie s@ se preocupe ^n mod special s@ alc@tuiasc@ un plan strategic pentru organizarea institu]iei ^n aceast@ manier@. }efilor de echip@ }i angaja]ilor. Este recomandat@ o abordare strategic@ interactiv@.

dup@ p@rerea dumneavoastr@? d. Pentru a formula strategia. angaja]ii sunt ^ntreba]i: a. practici. Obiective de comunicare: ce cuno}tin]e. sporirea num@rului de puncte de v$nzare. care va fi comportamentul)? Este foarte important ca scopurile s@ fie realiste (sunt acestea realizabile?). atitudini }i comportamente sunt dorite ^n cadrul ^ntreprinderii? Obiectivele comunica]ionale pot fi formulate folosind verbe ca: a }ti. cuantificabile (c$t mai precis posibil) }i consecvente (unul cu cel@lalt). interferen]e societate. o companie poate avea scopul de a ob]ine profit sau de a-}i asigura continuitatea. Pe parcursul interviurilor scrise sau orale. Analiza SWOT constituie un instrument eficient pentru analizarea punctului de pornire. din 145 . Ce trebuie angaja]ii firmei s@ }tie (care vor fi cuno}tin]ele)? Ce trebuie s@ g@seasc@ (care va fi atitudinea)? Ce trebuie s@ fac@ (a}adar. Uneori este implicit@. %n plus. Pot exista obiective cum ar fi: cre}terea produc]iei.Care sunt oportunit@]ile (opportunities) de care beneficiaz@ organiza]ia.Rela]iile publice: coduri. mediu }i lung? Aceasta este o chestiune esen]ial@. De aceea este indicat s@ fie formulate scopuri SMART: Specifice M@surabile Acceptabile Realiste La termen b) Strategia organiza]iei Care este strategia organiza]iei pe termen scurt. inspira]ie. Pentru a dezvolta o strategie. punctul de pornire }i instrumentele necesare realiz@rii obiectivelor.Care sunt punctele slabe (weak points) ale organiza]iei din care face]i parte? c. este nevoie de intui]ie. v$nz@ri. a g@si. Obiective de marketing: care este num@rul de tranzac]ii comerciale realizate. este necesar s@ fie definite obiectivele. a face. Este evident c@ e necesar@ conceperea unui plan realist. dar organiza]iile au din ce ^n ce mai mult nevoie de un plan strategic explicit.Care sunt punctele tari (strong points) ale organiza]iei din care face]i parte? b. o bun@ cunoa}tere a scopurilor companiei }i cercetare. concuren]@ }i ce ne dorim din acest punct de vedere.Care sunt amenin]@rile (threats) cu care se poate confrunta organiza]ia dumneavoastr@? Strategia }i comunicarea intern@ sunt ^n leg@tur@ una cu cealalt@.

Organiza]ia este foarte flexibil@. astfel. practici. %n al doilea r$nd. Mecanismul birocratic: ^n aceast@ companie majoritatea activit@]ilor sunt reglementate ^n raport cu norme }i structuri fixe. Deoarece. Majoritatea companiilor de acest gen sunt unele extinse }i cu tradi]ie. dar nu }i ^ntre compartimente. 146 . e ^mp@r]it@ ^n compartimente. comunicarea este informal@. Fiecare dintre acestea este specializat. manuale. fiind foarte des ^nt$lnit@ comunicarea de sus ^n jos }i cea scris@: norme.prin transferul de informa]ii }i stimularea implic@rii ^n activitatea global@ a organiza]iei. care este. Comunicarea intern@ poate s@ constituie un suport at$t ^nainte. aceasta oferind un cadru pentru procesele care au loc ^n interiorul organiza]iei. Mintzberg a realizat o trecere ^n revist@ a structurilor care exist@ ^n realitate. o bun@ comunicare intern@ este cea care poate contribui la construirea leg@turilor ^ntre compartimente. {i ^n acest caz. De exemplu: Organiza]ia dinamic@ simpl@: ^n aceast@ organiza]ie departamentul de conducere la nivel mediu este slab reprezentat. este foarte important ca angaja]ii s@ fie informa]i ^n privin]a rezultatelor procesului strategic. c$t }i dup@ definirea strategiilor organiza]iei. Comunicarea intern@ este deseori standardizat@. organiza]ia este ^mp@r]it@ ^n segmente func]ionale. c. Comunicarea orizontal@ este des folosit@ ^n interiorul compartimentului. Adhocra]ia: acest tip de organiza]ie nu e nici formal@. structural. El distinge. fiecare compartiment are propriul departament de comunicare. ^n majoritatea cazurilor. %n primul r$nd. dar exist@ }i comunicare de sus ^n jos }i unidirec]ional@. %n acel cadru se realizeaz@ diviziunea muncii }i coordonarea. Membrii personalului de]in o mare putere. Structura organiza]iei Modul ^n care membrii unei organiza]ii comunic@ depinde foarte mult de structura organiza]iei. Comunicarea intern@ poate ajuta la implementarea procesului. Numeroase activit@]i sunt de tipul celor de rutin@. independent. %n cazul companiilor mari. }apte tipuri de organiza]ii. Structur@ compartimentat@: organiza]ia de acest tip. are responsabilit@]i specifice }i este. %n general. Este posibil s@ fie demarat un proces de comunicare interactiv care s@ ^i implice pe angaja]i ^n luarea deciziilor. de mare anvergur@. Aceasta presupune un risc: compartimentele func]ioneaz@ independent }i nu exist@ coeziune.Rela]iile publice: coduri. comunic@rii interne ^i revine rolul de a armoniza aceste segmente . este nevoie de informa]ii referitoare la opiniile angaja]ilor }i la punctele slabe }i tari. pot ap@rea diferen]e ^ntre strategia de comunicare global@ }i comunicarea la nivel de compartiment. mai mult sau mai pu]in. nici ierarhic@. interferen]e dou@ puncte de vedere. proceduri etc.

Personalul reprezint@ capitalul uman. randamentul este mult mai important dec$t bun@starea. d. e necesar@ o analiz@ serioas@ a situa]iei. Ideile noi sunt elaborate ^n cadrul grupurilor de lucru. alc@tuite din exper]i ^n diferite domenii. Aceasta reprezint@ o structur@ adecvat@ pentru o organiza]ie care “^nva]@”. %ntr-o cultur@ profesional@ indivizii se identific@ cu activitatea pe care o desf@}oar@. Orientate c@tre proces vs. iar deciziile sunt luate. Diferen]a ^ntre }efi }i angaja]i nu este foarte mare. Comunicarea nu este ierarhic@ deoarece sarcina conduc@torilor este. profesionale: ^n culturile orientate c@tre organiza]ie. ^ns@.Orientate c@tre individ vs. ^n majoritatea cazurilor. 147 . Fiecare tip de organiza]ie se confrunt@ cu poten]iale probleme de comunicare }i prezint@ poten]iale oportunit@]i de comunicare. transparen]@ }i ^ncredere . informal@. interferen]e ci “plat@”. identitatea angaja]ilor deriv@ din cea a organiza]iei. comunicarea orizontal@ }i poate realiza o comunica bidirec]ional@ }i interactiv@. de a facilita }i de a coordona desf@}urarea proceselor. comunicarea fiind. Pentru a le gestiona. dar poate constitui o mare provocare ^n aceast@ nou@ er@ a secolului XXI. Departamentul de comunicare intern@ poate stimula ^n mod semnificativ motivarea. asupra scopurilor. Indivizii nu au o perspectiv@ asupra viitorului ^ndep@rtat. bun@starea }i interesele angaja]ilor au cea mai mare importan]@. cu profesia lor. 3.Rela]iile publice: coduri. unul foarte dificil. ^n special. Acest lucru este. managerii ^ncearc@ s@ schimbe structura organiza]iei. Indivizii laolalt@ creeaz@ un climat specific ^n fiecare organiza]ie. de c@tre }efi. %n culturile orientate c@tre munc@. ce ritualuri au angaja]ii? To]i ace}ti factori determin@ cultura acestor organiza]ii. Uneori responsabilit@]ile }i nevoile pot diferi. Hofstede }i Sanders (1922) au identificat }ase dimensiuni culturale: 1. Departamentul de comunicare intern@ este cel care poate influen]a acest climat. Orientate c@tre organiza]ie vs. practici. inova]ia }i creativitatea ocup@ o pozi]ie central@. orientate c@tre rezultat: ^n culturile orientate c@tre proces indivizii se concentreaz@ asupra mijloacelor. orientate c@tre munc@: ^n culturile orientate c@tre individ. Uneori. 2. iar ^n cele orientate c@tre rezultate. ^n general. Pe parcursul unui proiect de cercetare empiric@.sau nu? Ce simboluri exist@ ^n cadrul companiei. %ntr-o adhocra]ie. Cultura organiza]iei Ce valori }i norme comune ^mp@rt@}esc angaja]ii? Care este influen]a acestora asupra comportamentului angaja]ilor ^n cadrul organiza]iei? %n ce mod muncesc }i comunic@ indivizii unii cu ceilal]i? Se respect@ unii pe al]ii sau ^}i urm@resc doar propriile interese? Care este rela]ia ^ntre }efi }i angaja]i? Exist@ contacte.

conducerii de la nivel mediu }i angaja]ilor.Normative vs.Rela]iile publice: coduri. Permisive vs. Ei sunt cei care rezolv@ problemele. {i angaja]ii sunt obi}nui]i cu un anumit stil managerial. Toate aceste dimensiuni influen]eaz@. ^nchise: ^ntr-o cultur@ deschis@. riguroase. Departamentul de comunicare intern@ poate s@-i con}tientizeze pe manageri ^n privin]a stilului care exist@ ^n realitate }i ^n privin]a celui dorit. %ntreb@rile care apar sunt: cum poate fi definit@ structura organiza]ional@? Este necesar. %n culturile permisive. Ace}tia din urm@ au din ce ^n ce mai multe responsabilit@]i }i ^}i pot folosi propriul bagaj de cuno}tin]e }i experien]e. dup@ p@rerea managementului }i din punctul de vedere al comunic@rii. departamentelor. %n cazul culturilor ^nchise. ^n mod esen]ial. ca aceast@ cultur@ s@ se schimbe? {i ^n Rom$nia exist@ numeroase companii care trebuie s@ se schimbe. Hershey }i Blanchard (1977) disting dou@ aspecte al managementului: cel orientat spre sarcini (realizarea obiectivelor) }i cel orientat spre rela]ii 148 . iar responsabilit@]ile sunt delegate compartimentelor. Dorin]ele clientului sunt puse pe primul plan. Managerii tradi]ionali sunt orienta]i c@tre sarcinile pe care trebuie s@ le duc@ la ^ndeplinire angaja]ii. structura intern@ este instabil@. practici. e. angaja]ii nu sunt at$t de deschi}i fa]@ de cei care vin din exterior }i nu se poart@ discu]ii. angaja]ii au dreptul de a se critica unii pe ceilal]i }i sunt discutate multe aspecte ale activit@]ii. nu se pune accent prea mare pe disciplin@. %n culturile riguroase exist@ coduri de vestimenta]ie. Managerii mai moderni manifest@ ^n atitudini o orientare mai pronun]at@ c@tre personal. Ace}tia o fac a}a cum sunt obi}nui]i s@ o fac@. noii veni]i se acomodeaz@ repede. s@ se modernizeze. 6. procesul de comunicare intern@. Stilul managerial al organiza]iei C$t este de important modul ^n care este condus@ o institu]ie? C$t este de important@ influen]a asupra modului de comunicare cu angaja]ii }i efectul asupra culturii organiza]ionale? Numero}i manageri nu sunt con}tien]i de importan]a modului ^n care ^}i desf@}oar@ func]ia de conducere. Deseori ace}tia nu sunt obi}nui]i s@ ^}i asume responsabilit@]i. reguli de comportament }i se exercit@ un control strict. ei controleaz@ angaja]ii. s@ fie mai flexibile ^n contextul noii Europe. ei ^mpart sarcinile. 5. punctul de pornire ^l constituie sarcina trasat@ angaja]ilor }i se acord@ o importan]@ deosebit@ normelor de procedur@ }i regulilor. s@ devin@ mai eficiente. pragmatice: ^ntr-o cultur@ normativ@. Deschise vs. Ei sunt }efii }i ei decid ce trebuie f@cut. interferen]e 4. Organiza]iile pragmatice consider@ c@ rezultatele sunt mai importante dec$t procedurile.

Se poate vorbi despre un tot unitar. s@ ofere un bun exemplu. control Conducere: influen]are. De exemplu. s@ st$rneasc@ entuziasmul angaja]ilor.Rela]iile publice: coduri. combina]iile sunt posibile: un manager poate s@ fie orientat c@tre sarcini }i c@tre angaja]i ^n acela}i timp. El desemneaz@ activit@]ile care trebuie f@cute. planific@ }i controleaz@. un manager are trei sarcini importante ^ntr-o organiza]ie: Management: planificare. Scopul s@u este realizarea unui climat de munc@ pozitiv }i a unei motiv@ri eficiente. Fiec@rui stil managerial ^i corespunde propriul stil de comunicare. Toate aceste trei caracteristici sunt esen]iale pentru un manager modern. interferen]e (men]inerea coeziunii grupului). %ntr-o declara]ie de inten]ii sunt formulate valorile esen]iale ale 149 . Managementul este eficient atunci c$nd liderii ^}i adapteaz@ activit@]ile la situa]ie }i la nevoile angaja]ilor. formal }i d@ instruc]iuni. 4. Liderul persuasiv comunic@ bidirec]ional. Liderul orientat c@tre angaja]i se concentreaz@ mai mult asupra rela]iilor personale cu muncitorii }i cu ceilal]i membri ai personalului. practici. instruire Inspira]ie: s@ dea dovad@ de perspicacitate. orientat c@tre viitor. Combinarea celor dou@ aspecte furnizeaz@ un tabel cu patru rubrici: Stil participativ Slab orientat c@tre sarcini Puternic orientat c@tre angaja]i Stilul delegativ Slab orientat c@tre sarcini Slab orientat c@tre angaja]i Stilul persuasiv Puternic orientat c@tre sarcini Puternic orientat c@tre angaja]i Stilul directiv Puternic orientat c@tre sarcini Slab orientat c@tre angaja]i Linia vertical@: orientat@ c@tre angaja]i (de la slab la puternic) Linia orizontal@: orientat@ c@tre sarcini (de la slab la puternic) Liderul orientat c@tre sarcini traseaz@ sarcini }i desemneaz@ roluri angaja]ilor. Declara]ia de inten]ii intern@ Pentru buna func]ionare a unei organiza]ii este necesar s@ se discearn@ ^ntre ce se dore}te (obiective) }i cum se poate ob]ine ceea ce se dore}te (strategie). Nu se discut@ }i nu se dezbate foarte mult }i nu se fac eforturi de realizare a coeziunii grupului. %n general. Evident. liderul directiv comunic@ unidirec]ional. Liderul pretinde ^n]elegere reciproc@ }i ofer@ nu numai informa]ii legate de “ce” }i “unde” trebuie f@cut. Angaja]ii se constituie ^ntr-o echip@ }i ^}i rezolv@ singuri problemele. ci }i de “de ce” trebuie f@cut acel lucru.

Realizarea unei declara]ii de inten]ii reprezint@ o sarcin@ important@ pentru departamentul de comunicare intern@. Personalul din departamentul de comunicare poate s@ organizeze discu]ii }i sondaje.Rela]iile publice: coduri. Declara]ia de inten]ii con]ine patru elemente principale: Obiectivul principal al organiza]iei sau companiei Strategia de baz@ a organiza]iei sau companiei Valorile centrale ale organiza]iei sau companiei Normele esen]iale de conduit@ ale organiza]iei sau companiei C$nd sunt luate ^n discu]ie obiectivele principale ale organiza]iei nu se face referire la obiectivele opera]ionale sau de pia]@. s@ realizeze bro}uri cu circula]ie intern@ pe aceast@ tem@ etc. managerii trebuie s@ aib@ o viziune clar@ asupra viitorului. cultural@. Angaja]ii au nevoie de ^ndrumare ^n timpul schimb@rilor }i de informa]ii clare referitoare la a}tept@rile pe care le are conducerea de la ei. Organiza]iile trebuie s@ se adapteze schimb@rilor }i s@ defineasc@ o direc]ie clar@ ^n care ac]ioneaz@. Acestea descriu rolul pe care organiza]ia vrea s@ ^l aib@ }i responsabilit@]ile pe care }i le asum@ ^n societate. %n consecin]@. s@ fie motiva]i. Multitudinea de schimb@ri de natur@ economic@. Obiectivele principale trebuie s@ fie ^nsufle]itoare }i de larg interes. furnizorilor }i comunit@]ii. De exemplu. s@ formuleze declara]ia ^n mod inteligent. angaja]ilor. politic@ }i tehnic@ cu care se confrunt@ o organiza]ie }i angaja]ii s@i constituie un motiv important pentru formularea unei declara]ii de inten]ii. interferen]e unei organiza]ii. ci }i prin fapte. Noi credem ^n 150 . Este evident@ importan]a comunic@rii interne pe parcursul acestui proces. O declara]ie de inten]ii ofer@ }ansa satisfacerii necesit@]ilor fundamentale ale angaja]ilor }i organiza]iei. s@ ac]ioneze. s@ reflecteze. Este important ca to]i angaja]ii s@ fie de acord cu ea }i s@ doreasc@ s@ o pun@ ^n aplicare. Obiectivele organiza]iei trebuie s@ se armonizeze. nu s@ reflecte interesele personale ale unuia sau mai multor grupuri. s@ ofere o perspectiv@ ^nsufle]itoare. social@. ba chiar s@ rezulte din declara]ia de inten]ie. clien]ilor. O declara]ie de inten]ii este un document cu adev@rat ^nsufle]itor. s@ informeze angaja]ii. Sarcina departamentului de conducere este s@ stabileasc@ acea direc]ie }i s@ prevad@ consecin]ele acesteia pentru organiza]ie }i angaja]i. care s@ uneasc@ angaja]ii pentru realizarea obiectivelor institu]iei. practici. Aceasta clarific@ pozi]ia organiza]iei. ci la obiectivele cele mai importante. nu numai ^n teorie. Aceast@ declara]ie ofer@ r@spunsuri la ^ntreb@ri cum ar fi: de ce este important ca organiza]ia s@ existe }i ce reprezint@ organiza]ia }i angaja]ii pentru ei ^n}i}i }i pentru societate. s@ fac@ schimb@ri. Oamenii trebuie s@ fie informa]i. la ra]iunea existen]ial@ a organiza]iei. renumita companie petrolier@ BP }i-a precizat urm@toarele obiective centrale: “Toate eforturile noastre sunt concentrate asupra bun@st@rii ac]ionarilor.

Anumite organiza]ii pun accentul pe aspectul comercial al activit@]ii lor. De exemplu. Ce au de f@cut ^n mod concret angaja]ii }i conduc@torii? Ce se a}teapt@ de la ei? Acestea sunt similare cu normele aplicabile activit@]ilor practice cotidiene. entuziasmului }i angajamentului personalului nostru”. valorile }i normele angaja]ilor? %n ce mod trebuie s@ progreseze managerii? b. O declara]ie de inten]ii bun@ trebuie s@ le includ@ pe am$ndou@. O norm@ foarte important@ a companiei BP este cea a “politicii u}ilor deschise” }i se bazeaz@ pe respectul fa]@ de individ. %n declara]ia de inten]ii sunt descrise doar elementele esen]iale ale acesteia.Func]ia de motivare: c$nd angaja]ii se simt implica]i ^n activitatea 151 . Aproape toate pun accentul pe calitate. superioritate pe pia]@. ^ns@.Rela]iile publice: coduri. strategiile. de}i utiliz@m at$t achizi]ii. practici. BP ^}i define}te valorile ^n raport cu diferitele grupuri ]int@.Func]ia de verificare: se armonizeaz@ deciziile cu declara]ia de inten]ii? Dar comportamentul managerilor }i al angaja]ilor? Se va adapta noul angajat la condi]iile din organiza]ie? c. Func]iile unei declara]ii de inten]ii sunt: a. “un mediu de munc@ bazat pe ^ncredere. Care sunt principiile etice ale organiza]iei? Acestea reprezint@ fundamentul normelor comportamentale ale angaja]ilor. perfec]iune }i progres. Toate trei au un caracter strategic. se remarc@ similarit@]i ^ntre declara]iile de inten]ii ale multor organiza]ii moderne. interferen]e stimularea continu@ a unui climat care confer@ libertate talentelor. satisfacerea clientelei. care ofer@ }anse egale }i este non-discriminatoriu” (fa]@ de angaja]i).Func]ia de ghidare: care sunt priorit@]ile organiza]iei? Care trebuie s@ fie obiectivele. %n acela}i timp. BP formuleaz@ urm@toarele elemente: “inovatoare… r@spuns pozitiv la ritmul m@rit al schimb@rilor ^ntr-un mod rapid }i flexibil pentru a ob]ine un avantaj concuren]ial real” }i “companie comercial@ bazat@ pe tehnic@. Strategia cuprinde modalit@]ile ^n care ^}i atinge organiza]ia scopurile. “^i trat@m a}a cum ne dorim s@ fim trata]i de c@tre clien]i” (fa]@ de furnizori). exist@ }i diferen]e. Desigur. C$nd sunt luate ^n discu]ie valorile principale. c$t }i v$nz@ri ^n mod selectiv ca parte a planului nostru strategic ambi]ios”. ^n declara]ia de inten]ii sunt men]ionate doar criteriile esen]iale. se face referire la ceea ce organiza]ia descrie ca fiind bine sau ca fiind r@u. Desigur. nu numai pe tranzac]ii. Normele centrale de comportament se bazeaz@ pe valori. iar altele pe cel etic sau emo]ional. de exemplu: “integritate }i corectitudine” (fa]@ de clien]i). Valorile trebuie s@ fie adaptate obiectivelor }i strategiei companiei pentru a se sprijini reciproc. Aceasta semnific@ c@ un angajat poate intr@ ^n contact direct cu autorit@]ile superioare din cadrul companiei c$nd are o nemul]umire.

d. Astfel.Obiectivele principale ale organiza]iei Care sunt obiectivele motivante ale organiza]iei? Ce este ^nsufle]itor? Care este ra]iunea existen]ei organiza]iei? 2. ac]iunilor ce trebuie ^ntreprinse }i ^ntreb@rilor ce necesit@ r@spunsuri ^n vederea realiz@rii unei declara]ii de principii. valorilor. ace}tia pot fi implica]i }i ^n declara]ia de inten]ii. declara]ia de principii reprezint@ o punte de leg@tur@ ^ntre identitatea }i imaginea unei organiza]ii. Se poate spune c@ “toat@ lumea v$sle}te ^n aceea}i direc]ie”. valorile organiza]ionale influen]eaz@ modul ^n care sunt trata]i clien]ii. 1. ci }i ^n exteriorul organiza]iei (imagine).Func]ia imagistic@: declara]ia de principii nu are numai un rol ^n interior (identitate). practici.Func]ia de integrare: atunci c$nd declara]ia de inten]ii este sus]inut@ de c@tre management }i angaja]i. Atunci se ob]ine un sentiment de comuniune ^n ceea ce prive}te ^mp@rt@}irea obiectivelor. ^n activit@]ile companiei ca un ^ntreg. normelor. Din acest punct de vedere. mai ales atunci c$nd principiile organiza]iei concord@ cu cele personale. Aceasta influen]eaz@ percep]ia pe care o au grupurile de interes asupra organiza]iei. %n continuare este prezentat@ o list@ a elementelor componente. e. aceasta va fi folosit@ ^n exterior pentru promovarea imaginii. declara]ia se poate constitui ^ntr-o punte de leg@tur@ ^ntre organiza]ie }i individ.Valorile centrale ale organiza]iei: Ce responsabilit@]i are organiza]ia fa]@ de indivizi }i societate? Care este rolul managementului? Care este stilul managerial? Ce atitudine se dore}te? Care sunt valorile comune? Orientarea c@tre clien]i? Integritatea? Onestitatea? Respectul? 152 . De exemplu. va exista o mai pronun]at@ coeziune }i unanimitate ^n cadrul institu]iei. interferen]e organiza]iei. strategiilor. Declara]ia confer@ o semnifica]ie mai profund@ a activit@]ii desf@}urate de c@tre angaja]i.Strategia de baz@ a organiza]iei Cum se inten]ioneaz@ s@ fie atinse obiectivele? Care este punctul de pornire? Ce etape trebuie urmate? Ce instrumente vor fi folosite? 3.Rela]iile publice: coduri. Iar atunci c$nd “calitatea” constituie un obiectiv esen]ial.

Rela]iile publice: coduri, practici, interferen]e

Loialitatea fa]@ de organiza]ie? Supunerea fa]@ de lider? Munca ^n echip@? Delegarea }i asumarea responsabilit@]ilor? 4.Normele centrale ale organiza]iei Ce norme de conduit@ sunt alese? Care sunt standardele de apreciere? Ce principii c@l@uzitoare se utilizeaz@ ^n general? Ce norme sunt folosite pentru cooperarea ^ntre colegi? 5. Planul strategic de Comunicare Intern@ Comunicarea este considerat@ important@, ^ns@ de multe ori nu este realizat@ ^n mod sistematic. Se poate realiza un newsletter destinat angaja]ilor sau poate fi organizat@ o }edin]@ de lucru, dar care sunt criteriile de selec]ionare a momentului de execu]ie? {i de ce este ales un subiect sau altul? Trebuie s@ fie clar c@ este nevoie de o anumit@ politic@ de comunicare. Comunicarea este un instrument care contribuie la realizarea obiectivelor }i strategiilor organiza]ionale. Este necesar@ o structur@ normativ@ conform c@reia s@ se desf@}oare activitatea angaja]ilor. Politica de comunicare intern@ este formulat@ ^n cadrul unui Plan de Comunicare Intern@. Acesta este un document concis care prescrie politica pe termen scurt, mediu }i lung a organiza]iei. El poate avea urm@toarea structur@ (cele mai importante elemente au fost deja tratate ^n paragrafele anterioare): a. Principiile }i obiectivele organiza]iei (vezi par. 4) b. Tendin]e }i influen]e ale mediului exterior organiza]iei c. Elemente care influen]eaz@ organiza]ia (vezi par. 3) d. Considera]ii asupra comunic@rii interne }i puncte de pornire (vezi par. 2) e. Definirea grupurilor ]int@ interne f. Obiectivele comunic@rii interne ^n raport cu obiectivele organiza]ionale (vezi par. 3) g. Selectarea instrumentelor de comunicare (vezi par. 6) h. Planificarea cronologic@ i. Bugetul j. Evaluarea O organiza]ie sau companie dezvolt@, ^n general, un plan de comunicare intern@ pe o perioad@ de 5 ani. %n fiecare an este creat un plan anual pe baza planului de comunicare cincinal, iar planul de comunicare poate fi revizuit. Astfel, compania este ^n m@sur@ s@ anticipeze evolu]ia ulterioar@ a evenimentelor. %n general, un plan strategic de comunicare are 4 etape: 153

Rela]iile publice: coduri, practici, interferen]e

a. Analiza: care este situa]ia de la care se pleac@ }i care este cea dorit@ de c@tre organiza]ie (vezi analiza SWOT, par. 3)? b. Planificare: care sunt grupurile ]int@, obiectivele comunic@rii }i modalit@]ile de realizare a obiectivelor? c. Implementare: cum inten]ioneaz@ organiza]ia s@ pun@ ^n aplicare ac]iunile planificate? Cine de]ine responsabilit@]ile? Care sunt costurile? d. Evaluare: care au fost efectele comunic@rii? Ce trebuie s@ cuprind@ planurile viitoare? %n detaliu, pentru realizarea unui plan de comunicare intern@ pot fi urm@rite etapele de mai jos: a. Formularea perspectivelor asupra comunic@rii interne }i a scopurilor acesteia (vezi par. 2) b. Analizarea culturii }i structurii companiei c. Definirea grupurilor ]int@ interne din perspectiva nevoii de informare }i de implicare ^n luarea deciziilor d. Prevederea nevoilor informa]ionale }i blocajelor care pot ap@rea e. Formularea obiectivelor comunic@rii interne: Ce trebuie angaja]ii }i conduc@torii s@ }tie, s@ g@seasc@ }i s@ fac@? f. Alegerea instrumentelor de comunicare ^n raport de diferitele grupuri ]int@ g. Descrierea procedurilor }i trasarea responsabilit@]ilor h. Formularea unui plan strategic cincinal: care sunt priorit@]ile organiza]iei? i. Transformarea planului general ^ntr-un program anual de activit@]i: care sunt priorit@]ile organiza]iei? Care sunt persoanele ^ns@rcinate cu desf@}urarea activit@]ilor? Care este bugetul? j. Utilizarea planului }i evaluarea noii structuri %n acest fel, comunicarea intern@ dob$nde}te o pozi]ie bine definit@ ^n cadrul organiza]iei. Dezvoltarea unui astfel de plan de comunicare, precum }i ob]inerea sprijinului managerului, conducerii de la nivel mediu }i angaja]ilor din diversele compartimente ale companiei constituie o mare provocare. %ntreb@rile la care trebuie g@site r@spunsuri pentru realizarea unui plan de comunicare intern@ }i elementele principale ale acestuia sunt: Model de baz@: Analiz@: Care este problema de comunicare? Planificare: Ce se poate face? Implementare: Cum trebuie s@ se fac@? Evaluare: Care a fost efectul? 154

Rela]iile publice: coduri, practici, interferen]e

1. Analiz@: Care este politica organiza]iei? Care este identitatea (dorit@) }i imaginea (dorit@)? Care este produsul / serviciul? Care este cultura }i structura organiza]iei? Care sunt grupurile ]int@? Care sunt obiectivele: de afaceri de marketing de comunicare Care este mesajul? Ce instrumente de comunicare pot fi folosite? Ce tip de cercetare este necesar? 1. Planificare: Ce instrumente sunt folosite? Ce strategie este aleas@? Care este bugetul? Care este rela]ia ^ntre instrumente }i grupurile ]int@? Care este programul cronologic? 2. Implementare: Care este scenariul concret, programul }i agenda media? Cum este aleas@ marca firmei/stilul casei? Care sunt coordonatorii activit@]ilor? Cum sunt ^mp@r]ite responsabilit@]ile? Cum decurge colaborarea cu copywriter-ii(redactori de reclame), designerii (proiectan]i, desenatori), tipografii, presa etc.? Cine face ce, c$nd, unde }i cum? Care este programul de executare a activit@]ilor? 3. Evaluare: S-a realizat evaluarea produsului }i procesului de comunicare? Care a fost efectul activit@]ilor desf@}urate? Ce poate fi ^mbun@t@]it ^n viitor? 6. Instrumente folosite ^n comunicarea intern@ %n comunicarea intern@ poate fi utilizat un num@r mare de instrumente: formale }i informale, scrise }i orale etc. Foarte important@ este informa]ia personal@ }i transmis@, ^n special, pe cale oral@ de c@tre manageri }i conducerea de la nivel mediu. Acest tip de comunicare interpersonal@ are cel mai mare impact asupra angaja]ilor. Un avantaj al comunic@rii orale este posibilitatea pe care o au receptorii de a transmite feedback ^n mod imediat. 155

Rela]iile publice: coduri, practici, interferen]e

Deseori, c$nd se vorbe}te despre comunicarea intern@, se vorbe}te despre instrumente. Este foarte important ca mai ^nt$i s@ fie realizat@ o declara]ie de principii }i un plan de comunicare intern@, a}a cum sunt descrise ^n paragrafele anterioare. Pe baza acestora, folosirea instrumentelor are un scop precis, iar efectele sunt mult mai ^nsemnate dec$t atunci c$nd instrumentele de comunicare nu beneficiaz@ de o asemenea baz@ sistematic@. Instrumentele de comunicare trebuie s@ fie ^ntotdeauna ^n rela]ie cu obiectivele, grupurile ]int@, strategia organiza]ional@, viziunea asupra comunic@rii, cultura, structura etc. Astfel se poate vorbi despre un proces sistematic }i strategic de comunicare! Rezultatele etapei de analiz@ a comunic@rii interne pot fi ^nsumate ^n c$teva modele matriciale. Mai ^nt$i, poate fi demonstrat@ rela]ia dintre instrumentele (poten]iale sau selectate) folosite ^n scris }i o serie de variabile. De exemplu: Grupul ]int@ Tipul informa]iei Emi]@torul Frecven]a Newsletter Revist@ personal Bro}ur@ Avizier Raport social anual T@ieturi din ziare Etc. Al doilea tabel prezint@ instrumentele de comunicare interpersonal@:

Raportul {edin]@ conducere {edin]@ de lucru {edin]@ personal %nt$lnire informal@ Etc. 156

Tipul informa]iei Pre}edintele Frecven]a

Rela]iile publice: coduri, practici, interferen]e

Rela]ia dintre instrumentul (poten]ial sau selectat) }i grupul ]int@: Conducerea Primul e}alon superioar@ Informa]ii despre management Revist@ pentru angaja]i Newsletter Bro}ur@ Etc. Aceste tabele arat@ cum }i c$nd va comunica organiza]ia. Trebuie s@ se r@spund@ la c$teva ^ntreb@ri importante: Sunt bine definite grupurile ]int@? Primesc angaja]ii de la toate nivelurile suficiente informa]ii? Exist@ suficiente canale de comunicare pentru distribuirea informa]iei }i implicarea fiec@rui angajat al companiei? Exist@ un echilibru ^ntre instrumentele de comunicare ^n scris }i cele orale? Este imposibil@ men]ionarea tuturor instrumentelor de comunicare intern@. %n continuare este prezentat@ o list@ succint@ a acestora: 1. Instrumente scrise Publica]ie intern@/ziar/revist@ Buletin informativ/newsletter Publica]ie managerial@ Afi}ier T@ieturi din ziare Scrisori administrative Raport anual Rapoarte, memouri, scrisori Postere Bro}uri Urn@ sugestii 2. Instrumente orale: {edin]e de lucru generale / pe departamente 157 Al doilea e}alon {oferul (de exemplu)

Rela]iile publice: coduri, practici, interferen]e

{edin]e de consultan]@ Consilier personal %nt$lniri }i festivit@]i al personalului {edin]e de acomodare Discu]ii func]ionale Discu]ii instructive Management interactiv (MBWA) Discu]ii de tip panel Dezbateri Dejun profesional {edin]e de brainstorming Reuniuni ^n aer liber Ghi}eu de informa]ii 3. Instrumente digitale: E-mail Intranet Site pentru discu]ii pe Internet 4.Instrumente audiovizuale Jurnal video Teleconferin]e Sfatul nostru este: ^ncerca]i s@ da]i dovad@ de creativitate pentru g@sirea unor instrumente de comunicare eficiente. La sf$r}it ve]i fi m$ndru de rezultate. 7. Anexa 1: Chestionar pe tema blocajelor ^n comunicarea intern@ Acest chestionar poate fi folosit pentru realizarea unor interviuri cu persoane-cheie din organiza]ie. Este un instrument utilizat pentru o cercetare cantitativ@.%ntreb@rile se refer@ la comunicarea ^n cadrul unei organiza]ii. Comunicarea intern@ poate fi definit@ ^n diferite moduri, ^n func]ie de context }i viziunea asupra comunic@rii. %n acest chestionar este utilizat@ defini]ia urm@toare: toate schimburile de informa]ii din cadrul organiza]iei. Anumite ^ntreb@ri se refer@ la cultura organiza]iei. 1.Face]i o scurt@ descriere a activit@]ii / func]iei dumneavoastr@ (sarcini }i responsabilit@]i). 2.Ce decizii trebuie s@ lua]i ^n general ^n activitatea pe care o desf@}ura]i? %n ce privin]e? 3.De ce informa]ii ave]i nevoie pentru a lua decizii? 4.De la cine trebuie s@ primi]i aceste informa]ii? 5.Exist@ reguli formale }i informale ^n organiza]ia dumneavoastr@ referitoare la ob]inerea informa]iilor? 158

Rela]iile publice: coduri, practici, interferen]e

6.Dac@ nu exist@, crede]i c@ ar trebui impuse reguli pentru transmiterea informa]iilor? Dac@ exist@, ar trebui acestea schimbate? 7. Care sunt cele mai importante instrumente de comunicare utilizate ^n cadrul organiza]iei dumneavoastr@? 8. Care dintre instrumentele de comunicare func]ioneaz@ eficient, ^n opinia dumneavoastr@? De ce? 9. Care dintre instrumentele de comunicare nu func]ioneaz@ eficient, ^n opinia dumneavoastr@? De ce? 10. Care sunt coordonatele formale pe care primi]i informa]ii? 11. Ce tip de informa]ii primi]i pe aceste coordonate? 12. Care este frecven]a informa]iilor? 13. Care sunt modalit@]ile informale de receptare a informa]iilor? 14. Ce tip de informa]ii sunt recep]ionate ^n mod informal? 15. Care este frecven]a cu care recep]iona]i informa]ii ^n mod informal? 16. Primi]i informa]ii care nu v@ sunt de folos? 17. De ce v@ sunt nefolositoare aceste informa]ii? 18. Ce tip de informa]ii v@ sunt nefolositoare? 19. C$t de des se ^nt$mpl@ acest lucru (s@ primi]i informa]ii nefolositoare)? 20. De la cine primi]i informa]ii nefolositoare? 21. Ce propuneri ave]i pentru ^mbun@t@]irea comunic@rii interne a organiza]iei / compartimentului? 22. De ce nu au fost realizate aceste ^mbun@t@]iri p$n@ ^n momentul de fa]@? 23. %n ce mod se iau deciziile ^n organiza]ie? 24. C$nd apar conflicte ^n cadrul organiza]iei, ce sau cine le cauzeaz@ (cel mai adesea)? 25. Cum sunt gestionate conflictele ^n cadrul organiza]iei? 26. Dup@ p@rerea dumneavoastr@, dispune]i de suficiente informa]ii despre chestiunile relevante legate de conducerea }i strategia pe termen lung a organiza]iei? 27. Sunte]i implicat ^n procesul de elaborare a strategiilor organiza]ionale? 28. Descrie]i modul ^n care comunica]i cu: a. {eful dumneavoastr@; b. Colegii dumneavoastr@; c. Conducerea cu responsabilitate ierarhic@; d. Personalul de conducere; e. Subordona]ii dumneavoastr@. 29. Cum sunte]i informat ^n privin]a rezultatelor ob]inute de c@tre firm@? 159

diagonale Canale de informare I. orizontale II. Lista de mai jos prezint@ variabilele de care depinde comunicarea intern@: 1. dezvoltarea. comunicarea intern@ este una dintre cele mai interesante aspecte ale comunic@rii / rela]iilor publice. Ea nu se refer@ doar la informa]ii }i comunicare. informa]ii despre post IV. %n ce mod conduce managementul superior }i de la nivel mediu organiza]ia? %i motiveaz@ }i inspir@ pe angaja]i? Acord@ aten]ie nevoilor }i ambi]iilor dumneavoastr@? 32. }i evaluarea comunic@rii interne. ci }i la competen]e }i la climatul ^n care se desf@}oar@. verticale III. Aceasta este util@ pentru: analizarea. dup@ cum s-a v@zut pe parcursul acestui capitol. informa]ii despre strategie III.Rela]iile publice: coduri. sociologie. etic@ }i psihologie. definirea grupurilor ]int@ 160 . informa]ii despre schimbare Subiecte I. Ce p@rere ave]i despre cultura organiza]iei? Este o cultur@ deschis@ sau ^nchis@? Din experien]a dumneavoastr@ este comunicarea u}or sau dificil de a realizat? 31. necesitatea unor subiecte speciale Necesit@]i I. practici. Evident. Comunicarea intern@ nu se refer@ doar la informa]ii. Anexa 2: List@ a variabilelor ^n comunicarea intern@ %n finalul acestui capitol este oferit@ o list@ cu variabilele ^n comunicarea intern@. Sunte]i satisf@cut de activitatea dumneavoastr@. ci }i la }tiin]a organiz@rii. Comunicarea intern@ este un fenomen complex. de modul ^n care coopera]i cu colegii }i superiorii dumneavoastr@? Sunte]i m$ndru de compania dumneavoastr@? De ce? De ce nu? 8. interferen]e 30. Informa]ia Fluxuri informa]ionale I. Aceast@ nou@ disciplin@ a }tiin]elor comunic@rii va cunoa}te o dezvoltare remarcabil@ ^n viitor. informa]ii despre sarcini II. Variabile generale Comunicarea formal@ Comunicarea informal@ 2.

Cook. A. Devine.. ‘Toward a general model of communication’. G.. Cutlip. Bland. McGraw Hill. in: Audio-Visual Communication Review. New York.E. (ed. A.H. 171-199. A sense of mission . 1988 (edi]ie Penguin Group) 7.Competen]e ^n comunicare Profesionalism / concizie Orientare c@tre probleme Implicare Comportament etic ^n raport cu angaja]ii Echivalen]@ S@ serveasc@ intereselor Cooperare Orientare c@tre ^nv@]are 4. the rites and rituals of corporate life . M. sincronizare IX. practici. relevan]@ }i utilitate VII. Deal. caracter adecvat / aplicabilitate VIII... cantitate IV. Climatul Stilul managerial Atitudinea colegial@ Atmosfera de grup Rela]ia }ef / manager – angajat Persoanele-cheie ^n transmiterea informa]ilor %ncredere Respect Sinceritate Bibliografie: 1. New Jersey. Campbell. Longman. P.. A. M. Broom.. S. 1999 4.). vitez@ a fluxului de informa]ii 3. Foundations of organizational communication: a reader . Gerbner. 1985 6. Center. Corporate cultures. frecven]@ II. G. M. Effective public relations .J.. inteligibilitate }i claritate VI. 1990 2.A. D.M. The Economists Books Limited.. eficacitate III. 1990 3.. caracter complet V. T. 4. Effective employee communications.. Londra. Effective coaching .. Young.. 1991 5. 1956 161 . Addison-Wesley. Kennedy. Massachusettes.Rela]iile publice: coduri. Corman. Londra. Jackson. interferen]e Calitatea informa]iilor I. S.

New York. Theories of human communication .H. Schein. Londra. McGraw-Hill. F. Hofstede. McGraw Hill. G.E. California. University of Illinois Press. Zimbardo. Utrecht.. 1992 9. 1992 14. Penguin Books..W. Senge. M.. Vos. Integrated Communication: Concern.). Publishers.. Littlejohn. 1985 10. P. San Francisco. P. 1990 17. Newbury Park. H. C. the Art and practice of the learning organization. Sage. interferen]e 8.. Wadsworth.R..B. Structures in fives: Designing effective organizations. 1991 162 . Londra. Management of organizational behaviour. 1992 16. E.. Weick. Mintzberg. Urbana. Hove and London. The mathematical theory of communication. 1991 12. 1999 19.J. Hillsdale (N. Sage. W.M.. P.). internal and marketing communication. Lawrence Erlbaum Associates. Englewood Cliffs. Lemma. Handbook of Organizational communication. Organizational culture and leadership..G. Understanding organizations .Rela]iile publice: coduri.. E. 1977 11.. Prentice Hall. Grunig.. Jossey-Bass. Doubleday/Currency. J. Leippe. Shannon. Weaver. Cultures and Organizations. Handy. practici.. The fifth Discipline. Singapore. K. C. Jablin.. 1987 13. S. New York. H. 1995 20. Blanchard. Sensemaking in organizations . M. 1983 15.. Schoemaker. (ed.H. Londra. Hersey.W.. Excellence in public relations and communication management. The psychology of attitude change and social influence. 1949 18.

interferen]e Nicolae Bibu Management }i leadership Temele principale ale densei comunic@ri sus]inute de profesorul Nicolae Bibu au fost “management”-ul }i “leadership”-ul. ideea c@ “diferen]a dintre o ]ar@ bogat@ }i o ]ar@ s@rac@ este dat@ de managementul ei” a fost amplu ilustrat@ pe parcursul acestei comunic@ri. Cele dou@ no]iuni au fost deconstruite analitic p$n@ ^n cele mai mici articula]ii. Punctele nodale ale discursului: * leadership . practici.Rela]iile publice: coduri.caracterizare * liderul charismatic / liderul necharismatic * stiluri de leadership * management – caracterizare * matricea performan]ei * piramida managerial@ * caracteristici }i orient@ri ale managementului modern 163 . discursul profesorului Nicolae Bibu a topit ^n el }i o bibliografie impresionant@. La fel ca }i ideea complementar@ celei precedente – c@ managementul unei ]@ri este decisiv determinat de calitatea liderilor acesteia. %n acela}i sens. De asemenea.

Aplica]iile practice – oferite din bel}ug .Rela]iile publice: coduri..tranzi]ie 164 . practici..au adus savoare unei expuneri mai mult dec$t necesare atunci c$nd este vorba despre comunicare. interferen]e Cornel Cornel Bogdan Evitarea limbii de lemn }i cli}eelor ^n comunicare Comunicarea redactorului-}ef al cotidianului Ziua de Vest a avut ca personaj central unul dintre inamicii redutabili ai g$ndirii libere: „limba de lemn”. Punctele nodale ale discursului: * limba ca instrument principal al g$ndirii * contribu]ii rom$ne}ti la „optimizarea” limbii de lemn * excesul de termeni tehnici ^n comunicare * somnul ra]iunii na}te mon}tri de comunicare * limba de lemn }i Puterea * exemple ale limbii de.

Rela]iile publice: coduri. S-ar cuveni s@ fie }i pentru cei de ast@zi”. interferen]e Ildiko Foar]@ Introducere ^n retoric@ „Unul dintre scopurile ^nse}i ale acestei discipline (al retoricii ) e tocmai s@ ne protejeze de o g$ndire falacios@. practici.de care elocu]ia. Punctele nodale ale discursului: * retorica – familia de cuvinte * tipuri de retoric@ * c$teva figuri retorice 165 . fiind echivalent@ cu „ars bene vivendi”. ^n termenii retorici. „ars bene dicendi”. Aceasta este. %n rest. „captatio benevolentiae” al unui curs magistral. retorica este o form@ de etic@ }i / sau civiliza]ie. ca }i mintea (cea care minte sau cea care se ^n}al@). pentru antici. de sofisme sau paralogisme. . nu e deloc str@in@.

concizia). interferen]e Robert {erban Importan]a comunic@rii scrise.Rela]iile publice: coduri. practici. limpezimea scopului propus. elegan]a }i acurate]ea con]inutului. * structura global@ a textului. * revizia textului. * stilul textului 166 . comunicarea scris@. Punctele nodale ale discursului: * etapele redact@rii textului. Tehnici de comunicare scris@ Diserta]ia sus]inut@ de directorul executiv al proiectului a avut ca „personaj principal” una dintre speciile comunic@rii – anume. unitatea con]inutului. * schi]area con]inutului. satisfacerea exigen]elor destinatarilor. Autorul ei a reamintit c@ regulile generale de redactare a textelor se aplic@ diferit de la un tip de text la altul }i a dezv@luit c$teva dintre „secretele unui text bun” (tematica sa. * planul articolului.

discu]ia s-a purtat asupra importan]ei imaginii ^n “jocul” social. nu ^n ultimul r$nd. s-au inventariat factorii care influen]eaz@ imaginea public@. de asemenea. caracteristicile crizei de imagine }i. S-au identificat. s-au enun]at diverse strategii de gestionare a crizelor de imagine. Punctele nodale ale discursului: * imaginea conteaz@? * imaginea social@ a organiza]iilor * imaginea ideal@ a organiza]iei * elemente de identitate ale unei organiza]ii * criza de imagine * gestionarea crizei de imagine 167 . “Fiecare organiza]ie are o imagine. interferen]e Valeriu [one} Gestionarea crizelor de imagine Comunicarea lectorului Valeriu [one} a avut mai multe paliere. practici. Apoi. Mai ^nt$i. Unica ^ntrebare este dac@ aceasta are imaginea pe care dore}te s@ o aib@” – idee ^n jurul c@reia s-a forjat un tip de discurs.Rela]iile publice: coduri.

Rela]iile publice: coduri. interferen]e Thomas ACHELIS (Universitatea din Munchen) : 168 Lia Lucia EPURE . practici.

Rela]iile publice: coduri. Olanda) Robert {ERBAN 169 . interferen]e Ton VEEN (Universitatea Ede. practici.

practici.Rela]iile publice: coduri. interferen]e Nicolae BIBU 170 Valeriu [ONE{ Marcel TOLCEA .

practici. interferen]e Flaviu C@lin RUS Constantin M~R~SCU {erban FOAR[~ 171 .Rela]iile publice: coduri.

Rela]iile publice: coduri. practici. interferen]e Cornel BOGDAN 172 Robert {ERBAN Thomas ACHELIS .

Rela]iile publice: coduri. interferen]e Dona TUDOR Valeriu [ONE{ {erban FOAR[~ 173 . practici.

practici. interferen]e Lia Lucia EPURE 174 Valeriu [ONE{ Dona TUDOR .Rela]iile publice: coduri.

interferen]e Constantin M~R~SCU Nicolae BIBU Robert {ERBAN 175 .Rela]iile publice: coduri. practici.

^n propor]ie de 80| din fonduri PHARE. Poli]ia jude]ului Timi}. Pleiada S. Direc]ia de S@n@tate Public@. Robert {ERBAN directorul executiv al proiectului 176 . iar 20| din resurse proprii. “Cursurile s-au concentrat pe dezvoltarea abilit@]ilor de comunicare. De asemenea. Iar proiectul nostru a pus accentul tocmai pe profesionalismul ^n comunicare”.. interferen]e S.Rela]iile publice: coduri. Tehnomet. Derularea acestui program a fost posibil@ ^n urma c$}tig@rii de c@tre societatea men]ionat@ a unui proiect finan]at de Uniunea European@. a derulat. precum }i pe etica ^n comunicare”. Organiza]ia Tinerilor Social-Democra]i. practici. (….A. Centrul de comunicare „Focus Vest” a derulat programe de cursuri de traineri. prin Centrul de Comunicare „Focus Vest”.) Durata proiectului a fost de un an. pe instruirea celor care lucreaz@ cu cet@]eanul sau cu alte organiza]ii. un amplu proiect adresat persoanelor din jude]ul Timis care doresc s@-}i dezvolte abilit@]ile de comunicare ^n rela]iile publice sau care lucreaz@ sau doresc s@ lucreze ^n acest domeniu. editorul publica]iilor Ziua de Vest (edi]ie local@ a cotidianului Ziua) }i Focus Vest. Asocia]ia pentru Promovarea Femeii din Rom$nia. au fost derulate programe de cursuri de comunicare intern@ cu institu]ii publice }i politice din Timi}: Inspectoratul {colar. Direc]ia de Pensii. ^n cadrul unor module condensate. Lia Lucia EPURE coordonator al proiectului „E important ca toate institu]iile s@ aib@ profesioni}ti ^n comunicare.C. valoarea total@ a proiectului se ridic@ la 50.000 de euro.

lu$nd ^n considerare faptul c@ folosirea unor tehnici care le permite s@ intre simultan ^n contact cu milioane de oameni confer@ speciali}tilor de rela]ii publice o putere care trebuie limitat@ prin respectarea unui cod moral strict. mai 1965. el/ea se va face vinovat/@ de o grav@ abatere necesit$nd o pedeaps@ adecvat@. 177 . lu$nd ^n considerare c@. se dovede}te c@ un membru a ^nc@lcat acest cod pe parcursul ^ndeplinirii obliga]iilor sale profesionale.}i c@ beneficiaz@ de aceste “drepturi” doar dac@ respectivele nevoi sunt ^mplinite ^n primul r$nd. morale }i sociale. pe parcursul ^ndeplinirii obliga]iilor profesionale. Fran]a Adoptat la Atena. ^n cele din urm@. to]i membrii Asocia]iei Interna]ionale de Rela]ii Publice se angajeaz@ s@ respecte un cod interna]ional de etic@ ce se bazeaz@ par]ial pe Carta Na]iunilor Unite: Lu$nd ^n considerare c@ toate statele membre ale Organiza]iei Na]iunilor Unite au c@zut de acord s@ respecte Carta ONU care ^nt@re}te “credin]a ^n drepturile umane fundamentale. ^n afar@ de “drepturi”. practici. membrii Asocia]iei Interna]ionale de Rela]ii Publice vor ^ncerca: 1. lu$nd ^n considerare faptul c@. ci }i intelectuale. fiin]ele umane au nu numai nevoi fizice sau materiale. de c@tre CERP (Confedera]ia European@ de Rela]ii Publice) }i IPRA (Asocia]ia Interna]ional@ de Rela]ii Publice) La ^nscrierea lor. speciali}tii de rela]ii publice pot contribui ^n mod concret la satisfacerea acestor nevoi intelectuale.Rela]iile publice: coduri. S@ contribuie la realizarea climatului moral }i cultural care s@ permit@ fiin]elor umane s@ se realizeze pe deplin }i s@ se bucure de drepturile imprescriptibile la care sunt ^ndrept@]i]i conform “Declara]iei Universale a Drepturilor Omului”. practicienii de rela]ii publice din aceste ]@ri trebuie s@-}i asume sus]inerea }i respectarea principiilor expuse ^n aceast@ cart@. to]i membrii Asocia]iei Interna]ionale de Rela]ii Publice au c@zut de acord s@ respecte Codul Etic Interna]ional }i. morale }i sociale . ^n demnitatea }i valoarea persoanei” }i av$nd ^n vedere esen]a profesiei. interferen]e Codul interna]ional de la Atena de etic@ ^n rela]iile publice Autor: Lucien Matrat. pe baza acestor principii. }i. dac@ ^n lumina probelor supuse spre examinare Consiliului. }i ^n func]ie de modul ^n care aceste obliga]ii sunt realizate. %n consecin]@.

comportamentul s@u . 13.at$t interesele organiza]iei pe care o servesc. ^n ansamblu. pentru a realiza ac]iunile }i angajamentele utiliz$nd cuvintele astfel ^nc$t s@ se evite orice ne^n]elegere }i s@ se manifeste loialitate }i integritate ^n toate cazurile. actuali sau din trecut. s@ ]in@ minte c@. precum }i pe cel al solidarit@]ii cu ceilal]i membri. precum }i a tuturor grupelor de public-]int@ care sunt afectate de ac]iunile sale. 7. c$t }i interesele publicului-]int@. 3. ^n toate cazurile. s@ asigure confiden]ialitatea celor cu care vine ^n contact.va avea un impact asupra modului ^n care profesiunea sa. Membrii Asocia]iei Interna]ionale de Rela]ii Publice. precum }i pentru a recunoa}te dreptul p@r]ilor implicate de a-}i prezenta cazul }i a-}i exprima punctele de vedere. nu vor subordona adev@rul unor altor cerin]e. practici. Acest Cod a fost adoptat de Asocia]ia Interna]ional@ de Rela]ii Publice (IPRA) la Adunarea General@ din mai 1965. datorit@ rela]iei dintre profesia sa }i public. Membrii Asocia]iei Interna]ionale de Rela]ii Publice. pentru a respecta }i a men]ine demnitatea uman@. pentru a asigura condi]ii morale. astfel ^nc$t nu poate fi f@cut r@spunz@tor de ac]iunile ^ntreprinse pe baza lor. 8. este apreciat@. nu vor folosi nici una dintre metodele sau tehnicile “de manipulare” concepute pentru a crea motiva]ii la nivelul subcon}tientului. nu vor lua parte ^n orice ^ntreprindere sau ac]iune care nu este etic@ sau onest@ sau care poate aduce atingere demnit@]ii }i integrit@]ii umane. 4. vor ac]iona: 5. vor face ca fiecare membru al grupului s@ simt@ c@ este informat }i ^i vor da totodat@ sentimentul implic@rii }i responsabilit@]ii sale personale. s@ stabileasc@ modele de comunicare }i canale care. prin dezvoltarea liberei circula]ii a informa]iilor esen]iale. 6. a angaja]ilor. astfel ^nc$t s@ se p@streze ^ncrederea clien]ilor sau. Pentru a respecta ^n cadrul realiz@rii activit@]ilor profesionale principiile morale }i regulile cuprinse ^n “Declara]ia Universal@ a Drepturilor Omului”. 178 . 11. ^n a}a fel ^nc$t s@ ia ^n calcul interesele p@r]ilor implicate . respectiv. 9. nu vor transmite informa]ii care nu sunt bazate pe fapte stabilite }i verificabile. interferen]e 2. pe care individul nu le poate controla prin propria sa voin]@. precum }i pentru a recunoa}te dreptul fiec@rui individ de a face propriile judec@]i. pentru a ac]iona. 12. de asemenea. psihologice }i intelectuale pentru dialog ^ntr-un sens real. s@ se poarte ^ntotdeauna }i ^n toate ^mprejur@rile ^n a}a fel ^nc$t s@ merite }i apoi concret.chiar }i ^n particular .Rela]iile publice: coduri. ^n schimb: 10.

}i adoptat apoi. ca fiind un practician de rela]ii publice }i care. De asemenea. specialistul de rela]ii publice trebuie s@ respecte regulile }i practicile specifice acelor profesii sau ocupa]ii – evident. practicianul de rela]ii publice va respecta principiile enun]ate ^n Declara]ia Universal@ a Drepturilor Omului . care asigur@ dreptul individului la informare. Clauza 5 %n rela]ia sa cu alte profesii }i alte ramuri ale comunic@rii sociale.Rela]iile publice: coduri. prin urmare. de unsprezece dintre asocia]iile na]ionale (provenind din cincisprezece ]@ri europene) care sunt membre ale CERP. conform acestui cod. Sec]iunea III – Obliga]ii profesionale specifice: 179 .}i ^n special libertatea de expresie }i libertatea presei. se oblig@ s@ ac]ioneze ^n acord cu interesul public }i s@ nu lezeze demnitatea }i integritatea individului. integritate intelectual@ }i loialitate. se supune acestui cod. va ac]iona ^n a}a fel ^nc$t s@ nu enun]e comentarii care s@ induc@ ^n eroare sau informa]ii false sau eronate. Sec]iunea I – Criterii }i standarde de calificare profesional@ ale practicienilor impuse de acest cod Clauza 1 Fiecare membru (al asocia]iei na]ionale) atestat ca atare ^n conformitate cu regulile (asocia]iei na]ionale) este considerat. aceasta ^n m@sura ^n care respectivele practici }i reguli sunt compatibile cu deontologia propriei sale profesii. a unor practici sau metode incompatibile cu acest cod. interferen]e Codul interna]ional de la Lisabona de etic@ ^n rela]iile publice Adoptat de c@tre Adunarea General@ a Confedera]iei Europene de Rela]ii Publice (CERP) la Lisabona. Clauza 4 Activit@]ile de rela]ii publice trebuie realizate ^n mod transparent: trebuie s@ fie u}or de identificat }i deta}at ca atare. practici. %n special. ca av$nd o provenien]@ clar@ }i s@ nu tind@ la a induce ^n eroare ter]ii. trebuie s@ aib@ grij@ s@ evite folosirea. Sec]iunea II – Obliga]ii profesionale generale Clauza 2 %n practicarea acestei profesiuni. Clauza 3 %n cadrul conduitei sale profesionale. ^n limitele confiden]ialit@]ii profesionale. fie }i accidental@. %n acela}i timp. ^n 16 aprilie 1978. specialistul ^n rela]ii publice trebuie s@ demonstreze onestitate.

dec$t cu acordul clientului sau angajatorului. Clauza 9 Un specialist de rela]ii publice nu trebuie s@ recomande clientului sau angajatorului s@u serviciile nici unei firme sau organiza]ii fa]@ de care respectivul specialist are un interes financiar. Trebuie. Clauza 7 %n practica profesiei sale. indiferent de consecin]e.f@r@ a face cunoscut anterior acest interes. Fa]@ de opinia public@ }i mijloacele de informare 180 . mai ales. Clauza 10 Un specialist de rela]ii publice nu va ^ncheia cu clientul sau angajatorul s@u un contract prin care specialistul garanteaz@ rezultate a c@ror ob]inere nu depinde de el. Clauza 11 Un practician de rela]ii publice poate accepta remunerarea serviciilor sale doar sub forma salariului sau onorariului. }i ^n nici un caz nu va accepta pl@]i sau alte recompense materiale ^n func]ie de rezultate a c@ror realizare nu depinde de el.Rela]iile publice: coduri. comercial sau de alt@ natur@ . Dac@ clientul sau angajatorul ^}i p@streaz@ inten]iile.sub forma unor reduceri de pre]. totodat@. practicianul trebuie cu toate acestea s@ respecte codul. practici. interferen]e Fa]@ de clien]i sau angajatori Clauza 6 Un practician de rela]ii publice nu va reprezenta interese conflictuale sau aflate ^n competi]ie f@r@ a ob]ine ^n prealabil consim]@m$ntul expres al clien]ilor sau angajatorilor implica]i. nu trebuie s@ dezv@luie nici o informa]ie confiden]ial@ primit@ de la clien]ii sau angajatorii s@i actuali. Clauza 8 Un practician de rela]ii publice care are un interes ce intr@ ^n conflict cu interesul clientului sau angajatorului s@u trebuie s@ ^l fac@ cunoscut acestuia ^n cel mai scurt timp. Clauza 12 Un practician de rela]ii publice nu va accepta pentru serviciile prestate unui client sau angajator nici o remunera]ie de la un ter] . din trecut sau prezent-poten]iali. comisioane sau pl@]i ^n natur@ -. specialistul de rela]ii publice trebuie s@ fie discret. practicianul trebuie s@ ^}i anun]e clientul sau angajatorul imediat }i s@ fac@ tot posibilul ca acesta s@ respecte cerin]ele codului. sau s@ foloseasc@ astfel de informa]ii f@r@ o autoriza]ie special@ ^n acest sens. Clauza 13 Dac@ realizarea unei sarcini de rela]ii publice este pasibil@ de a determina o abatere profesional@ grav@ }i de a implica un comportament contrar principiilor acestui cod. s@ respecte cu scrupulozitate confiden]ialitatea profesional@ }i.

s@ ^ntreprind@ tot ce ^i st@ ^n putere pentru a se asigura c@ deciziile privind aplicarea codului de c@tre aceste autorit@]i sunt respectate }i sanc]iunile sunt puse ^n practic@. Orice form@ de }antaj. potrivit principiilor acestui cod.}i anume clauzele 2. s@ aduc@ la cuno}tin]@ autorit@]ilor competente orice ^nc@lcare a codului pe care el a sesizat-o. S@ ajute la o mai larg@ }i bun@ cunoa}tere }i ^n]elegere a codului. b. 181 . Se consider@ c@ orice practician care permite o violare a codului a ^nc@lcat el ^nsu}i codul. Fa]@ de profesie Clauza 18 Practicianul de rela]ii publice trebuie s@ se re]in@ de la orice ac]iune care ar putea prejudicia reputa]ia profesiei sale. practicile }i uzan]ele ^n acest domeniu.este interzis@. el nu trebuie s@ afecteze asocia]ia na]ional@ din care face parte. Fa]@ de colegii de breasl@ Clauza 17 Practicianul de rela]ii publice trebuie s@ nu fac@ concuren]@ neloial@ colegilor de breasl@. ^n limitele confiden]ialit@]ii profesionale. practicianul de rela]ii publice poate s@ achizi]ioneze spa]iu sau timp de emisie ^n conformitate cu regulile. {tirile trebuie furnizate gratuit }i f@r@ nici o ^n]elegere privat@ sau recompens@ ilicit@ pentru folosirea sau publicarea lor. eficien]a activit@]ii sau renumele acesteia. prin atacuri premeditate sau prin ^nc@lcarea constitu]iei }i regulilor acesteia. Clauza 15 Orice tentativ@ de a induce ^n eroare opinia public@ sau reprezentan]ii acesteia este strict interzis@. 3. corup]ie sau trafic de influen]@ . interferen]e Clauza 14 Spiritul acestui cod }i regulile cuprinse ^n clauzele precedente .mai ales ^n rela]ia cu media de informare . 4 }i 5 . %n special. dar }i: a. de asemenea. independen]a }i ini]iativa mijloacelor de informare. nici s@ se exprime ^ntr-un mod care ar putea duce la deprecierea reputa]iei sau rezultatelor activit@]ii unui coleg de breasl@. r@m$n$nd ^ns@ sub inciden]a clauzei 18b a acestui cod.Rela]iile publice: coduri. practici. Reputa]ia profesiei este responsabilitatea fiec@rui membru. Aceste clauze implic@. Practicianul de rela]ii publice nu are numai datoria s@ respecte el ^nsu}i codul. respectul pentru drepturile. }i de asemenea datoria de a furniza informa]ie. El nu trebuie nici s@ ac]ioneze. Clauza 16 Dac@ devine necesar@ men]inerea ini]iativei }i controlului asupra emiterii }i distribuirii de informa]ii.implic@ o permanent@ preocupare din partea practicianului de a respecta dreptul la informare. c.

“Libertatea de exprimare. care are urm@torul con]inut: Paragraful 1: “Orice persoan@ are dreptul la libertatea de exprimare. restr$ngeri sau sanc]iuni prev@zute de lege. ^n scopul de a r@spunde mai bine nevoilor diverselor categorii de popula]ie. interferen]e Deontologia mijloacelor de comuicare Libera exprimare e garantat@ de articolul 10 al Conven]iei europene pentru ap@rarea drepturilor omului }i a libert@]ilor fundamentale. 1996. care constituie m@suri necesare.Rela]iile publice: coduri. Monica. 4) Dup@ cum se observ@.. 2000. 45) %n domeniul mass-media. stabilite de preferin]@ ^n colaborarea cu utilizatorii. ^ntr-o societate democratic@. Ia}i. Decizii ale Cur]ii Europene a Drepturilor Omului”. ceea ce “se face” }i ceea ce “nu se face”. Institutul European. Este adesea o tradi]ie nescris@ care stabile}te. integritatea teritorial@ sau siguran]a public@. Paragraful 2: “Exercitarea acestor libert@]i ce comport@ ^ndatoriri }i responsabilit@]i poate fi supus@ unor formalit@]i. ClaudeJean. Prezentul articol nu ^mpiedic@ statele s@ supun@ societ@]ile de radiodifuziune. protec]ia s@n@t@]ii sau a moralei. %ns@ ^n toate ]@rile lumii. C-J. deontologia comunic@rii presupune (vezi B. unele organiza]ii corporative au hot@r$t c@ este util@ redactarea unei carte a ^ndatoririlor ce revin jurnali}tilor. prin consens. pentru a ^mpiedica divulgarea de informa]ii confiden]iale sau pentru a garanta autoritatea }i impar]ialitatea puterii judec@tore}ti. jurnalismul are ceva excep]ional. de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare”. Acest drept cuprinde libertatea de opinie }i libertatea de a primi sau comunica informa]ii sau idei f@r@ amestecul autorit@]ilor publice }i f@r@ a ]ine seama de frontiere. ap@rarea ordinii }i prevenirea infrac]iunilor. APADOR-CH. dar ^n acela}i timp exist@ }i unii profesioni}ti ce denun]@ aceast@ ini]iativ@. pag. (Bertrand. protec]ia reputa]iei sau a drepturilor altora. condi]ii. Bucure}ti. exercitarea dreptului la libera exprimare comport@ }i anumite ^ndatoriri }i responsabilit@]i ce pot fi cuprinse ^ntr-un cod deontologic care se aplic@ ^n interiorul unei profesii. pentru securitatea na]ional@. “Deontologia mijloacelor de comunicare”. 22) un ansamblu de principii }i reguli „rezultate din practica profesiei. supliment al Revistei Rom$ne de Drepturile Omului. pag. care nu 182 . practici. }i anume puterea sa. editat de Centrul pentru Drepturile Omului. Ed.” (Macovei. Dintre institu]iile democratice. pag.

mai autoritar@ .pune accentul pe individ }i pe ini]iativ@. cea din sudul }i cea din nordul Europei.. Jur@m$ntul absolut de credin]@ fa]@ de propriul grup etnic. asemenea 183 .. Exist@ o valoare asupra importan]ei c@reia oamenii s-au pus de acord. Valori fundamentale.-J. 22)..-J. pe baza unui document sau prin votarea unei legi care impune norme” (B. cu budismul. confucianismul. de }efii clanului. „Oamenii ^mp@rt@}esc ^n mod general anumite valori pe care se bazeaz@ morala social@: respectul fa]@ de via]a uman@. 54).-J. chiar dac@ sunt considerate oficial ca democratice.. deontologia nu ^nseamn@ mare lucru (B. hinduismul sau tribalismul. destinul planetei (vezi B. exist@ dou@ tradi]ii ^n cadrul civiliza]iei occidentale: cea catolic@ }i cea protestant@. „Evident.-J. „Democra]ia. }i nu invers. a contractului care fondeaz@ societatea” (B.-J.. pag. la limit@. pag.pune accentul pe solidaritatea de grup }i pe stabilitatea societ@]ii. o anumit@ prosperitate a mijloacelor de comunicare }i jurnali}ti competen]i.. respectul fa]@ de caste pentru a asigura stabilitatea social@. preocuparea de a nu face r@u nim@nui ^n mod inutil.. C.. dac@ lu@m acest termen ^n sens direct. cei mai mul]i par convin}i c@ poporul trebuie s@-}i impun@ voin]a ^n fa]a guvernan]ilor.. practici. credin]a ^n progresul uman. C. de moralitate.Rela]iile publice: coduri. m$ndri de a-}i practica profesia.mai liberal@ . C. mijloacele de comunicare devin s@race. deontologia nu se practic@ dec$t ^n regimurile democratice” (B. Ea nu exist@ cu adev@rat dec$t acolo unde exist@ libertate de expresie. C. Nu este vorba doar de a fi mijloace de comunicare oneste }i politicoase. C. 22).. %n cea mai mare parte a democra]iilor industrializate. democra]ia” (B.-J. loialitatea fa]@ de str@mo}i. respectarea legii. deci nici publicitate. C. pe o delegare f@cut@ de popor – prin alegere sau prin numire. %n zilele noastre. pag. Prima . Democra]ia. Printre valorile sale r@sp$ndite pe plan mondial se num@r@: afirmarea egalit@]ii oamenilor. 54-55). „Dup@ cum accentul cade pe una sau pe alta dintre naturile umane. 53). despre care se spune c@ ar fi ^n exclusivitate cre}tin@ }i chiar protestant@. pag.-J. cea latin@ }i cea anglo-american@. Aceasta ^nseamn@ c@ ^n multe ]@ri. C. ci de a asigura o func]ie social@ major@” (B. Deontologia se bazeaz@ pe o serie de valori umane. cre}tin@” (B. interferen]e se bazeaz@ pe un contract social. pe c$nd cea de-a doua .-J. pag. b@tr$nii comunit@]ii. pag. corupte sau sus]inute }i controlate de c@tre stat. promovarea drept@]ii }i a drepturilor omului. 23). pag. pag. De men]ionat c@ cea din urm@ a vegheat la apari]ia democra]iei }i a civiliza]iei industriale.. „Deontologia” mijloacelor de comunicare ^n mas@ „nu ]ine de justi]ie. ideologia este la origine de inspira]ie iudeo-greac@. 54). F@r@ prosperitate nu sunt consumatori... „Mo}tenirea iudeo-greac@. 22).. C. Aceasta e supravie]uirea speciei. nici chiar. poate s@ nu par@ compatibil@ cu Islamul tradi]ional. ^mbun@t@]irea destinului celui de l$ng@ noi...

C. 60-61)... C. deci.. ^n afara S.. Ar ^nsemna. 58-59). 55-56).. %n consecin]@. Comunicarea fiind o nevoie esen]ial@ a fiin]ei umane. C. pentru to]i. libertatea presei a fost de multe ori ^n]eleas@ ca un drept al fiec@rui cet@]ean.U. deci nu exist@ o supravie]uire ^ndelungat@ a individului. cea a “libert@]ii” }i a “agresivit@]ii rezonabile” a presei” (B. pag.J. Ea trebuie s@ se transforme ^n dreptul de a comunica. de care profit@ doar o minoritate infim@. datorit@ hegemoniei lor mediatice (vezi B. Scopul deontologiei const@..-J. Exist@ ^ns@ un obstacol ^n comunicare care e perfect admisibil: cazul refuzului de a comunica.Rela]iile publice: coduri. „Libertate pozitiv@. dreptul la comunicare se impune: dreptul recunoscut indivizilor.A. Comunicarea social@ se exercit@ la niveluri }i direc]ii diverse..-J. Realitatea este. pag. ^ns@. O dat@ ce costurile au crescut. Libertatea cuv$ntului }i a presei nu poate fi ^n]eleas@ numai ca o absen]@ a interdic]iei. %ns@ legiferarea accesului la mijloacele de comunicare e de neconceput: deontologia e un mijloc respectabil de a se ajunge la acest lucru. De-a lungul secolelor. Aceasta a devenit. 57-58).-J. ci a devenit un privilegiu al plutocra]ilor sau al guvernan]ilor. ^n a ^nl@tura obstacolele. c$t }i un semn al democra]iei” (B. c@ pretutindeni se pretinde o comunicare bidirec]ional@. aceast@ libertate a devenit negativ@. Lacunele comunic@rii. grupurilor }i na]iunilor de a face schimb de mesaje de orice fel prin orice mijloc de expresie” (B. „Dreptul la comunicare.-J. {i ea a fost real@ at$ta timp c$t a fost suficient@ o sum@ mic@ de bani pentru a publica un periodic. Aceast@ libertate este unul dintre drepturile umane.. libertatea presei nu mai era un drept al cet@]eanului. pag. pag. %n trei direc]ii s-ar p@rea c@ dreptul la comunicare e pu]in exercitat }i c@ ar trebui s@ se fac@ mai mult: dinspre statul mai pu]in dezvoltat spre statul mai puternic. 184 . ^n parte. 56-57). „Libertatea de expresie Libertatea presei. F@r@ comunicare nu exist@ societate. at$t un factor. practici. ^ns@. De aceea a ap@rut o concep]ie nou@. dinspre cet@]eni spre puterile ^n exerci]iu }i de la un grup la altul ^n cadrul masei. Prima voca]ie a profesionistului din mass-media este aceea de a exercita libertatea de a comunica ^n vederea inform@rii oamenilor cu privire la observa]iile sale asupra lumii ^nconjur@toare.. C. interferen]e valori nu par a se potrivi cu democra]ia. Instaurarea unei dictaturi este ^nso]it@ ^ntotdeauna de suprimarea libert@]ii cuv$ntului }i a presei. C. pag. s@ uit@m c@ India este cea mai vast@ democra]ie a lumii }i c@ Japonia este una dintre cele mai puternice” (B. numite “absolute” deoarece corespund nevoilor vitale..

aplicate ^n domeniul presei. ^n ^ndatoririle oric@rei fiin]e umane.-J. ^n foarte mare parte. Valorile mediatice sunt. C. responsabilitate }i onestitate. C. pag. %ndatoririle umane.-J. Ceea ce redacteaz@ ace}tia nu este un text sacru care necesit@ un angajament absolut. dar valabile }i pentru secolul XXI. 185 . pace.. Deontologia Codurile: tipuri }i con]inuturi Cea mai mare parte a statelor unde regimul nu este dictatorial posed@ acum cel pu]in un cod al presei. adesea exist@ deja o lege. Valori universale.. 63). Este frapant faptul c@ valorile medicale. pag. „Natura codului. pag. 61). al dispre]ului fa]@ de om sau oameni) }i se armonizeaz@ cu cea mai mare parte a ideologiilor. pag. Obliga]iile jurnalistului constau. integritate. C. le garanteaz@ adesea unele dintre aceste drepturi. pag. reguli de conduit@ sau declara]ie de principii (vezi B. C. profesioni}tii ^n pres@ au constituit asocia]ii cu scopul de a-}i stabili propriile reguli ale debutului ^n meserie. ale practicii }i de a determina publicul s@ le recunoasc@ independen]a fa]@ de stat }i valorile proprii. Valorile fundamentale ale Evangheliei.. A trata subiectul deontologiei ^nseamn@ a vorbi despre ^ndatoririle jurnali}tilor.Rela]iile publice: coduri. spirit de cercetare. totalitarismul sau fundamentalismul (vezi B.sunt poli ^n jurul c@rora s-ar putea regrupa toate clauzele codurilor jurnalistice (vezi B. iar unele coduri le evoc@.. foarte vechi. Aceste ^ndatoriri implic@ existen]a drepturilor pe care oamenii de pres@ le posed@. „La sf$r}itul celui de al XIX-lea secol. competen]@. Valori medicale. interferen]e „Valori mediatice. ^ns@ publicul trebuie s@ le cear@ socoteal@” (B. de altfel. 63). at$t ^n calitate de oameni. c$t }i ^n calitate de practicieni ai unei meserii deosebite.. compasiune. acelea}i ^n toate regiunile globului unde guvernarea este democratic@.-J. 65). confiden]ialitate. s-ar potrivi }i profesiei mediatice: angajament. ^ns@ nu }i cu extremismul. pag.-J. rezumate ^n cinci cuvinte: libertate. dreptate. s-au scris coduri” (B.. iubire . responsabilitate fa]@ de beneficiari }i fa]@ de comunitate (vezi B. 64). Atunci s-au deschis }coli specializate. al violen]ei. %ns@ creatorii codului percep totodat@ insuficien]a acesteia. 61-62)... C.-J. C.-J. demnitate. El trebuie s@ r@spund@ nevoilor instinctive pe care par s@ le resimt@ to]i oamenii: libera exprimare. practici.. Deontologia se bazeaz@ pe valori universale (refuzul urii. mai ales.. Legea. %n momentul ^n care un cod este adoptat. Jurnali}tii se bucur@ de prerogative. numit “cod etic”. “al onoarei” sau “de conduit@” – sau chiar o chart@ a jurnali}tilor..

Totu}i. cel pu]in.. Este }i mai bine ca el s@ fie aprobat de societatea ^n care este elaborat” (B. C.poate fi una puternic@. Nu exist@ obligatoriu inten]ia sau posibilitatea de a le respecta. tradi]ia are nevoie s@ fie dezb@tut@. la nivel local sau na]ional. Codul informeaz@ publicul asupra profesiei. %n afar@ de codurile de origine guvernamental@ .care asigur@ libertatea presei.-J. Tipuri de clauze. ^n cazul mijloacelor de comunicare. exist@ coduri na]ionale . Aceasta ^n cazul mijloacelor de comunicare .-J. 65-66). codul vizeaz@ evitarea interven]iei statului. 67-68).care se pot asimila decretelor. C. ^n cea mai mare parte a codurilor se reg@sesc acelea}i reguli 186 .. de for]@ colectiv@. coduri f@cute de asocia]ii patronale sau de sindicate sau chiar de asocia]ii de jurnali}ti. fie transmise pe cale oral@. interferen]e ci un vademecum a c@rui eficien]@ presupune c@ jurnalistul posed@ un sim] moral. „Obiectivele codurilor. Sporindu-i credibilitatea. coduri interna]ionale.. „Un cod deontologic ar trebui s@ fie formulat ^n mod voluntar ^n cadrul unui grup care exercit@ acea profesiune” (B. un ideal. de regimul politic. Codul d@ fiec@ruia dintre membrii comun it@]ii profesionale un sentiment de securitate.. este de dorit ca ei s@ invite anumi]i exper]i . ea devine prea vag@. C. ^n r$ndul celei mai mari p@r]i a organelor de pres@ exist@ principii editoriale. dar mai ales anumi]i beneficiari . Este bine ca un cod s@ fie acceptat de c@tre to]i membrii corpului profesional.concepute de c@tre o asocia]ie sau mai multe. ata}amentul ofertan]ilor de publicitate.. Codul protejeaz@ clientul. Exist@ coduri monomedia }i coduri proprii unui singur organ de pres@ (vezi B. ^ns@ dincolo de aceasta creeaz@ o solidaritate ^n interiorul grupului profesional }i men]ine prestigiul profesiei. semnaleaz@ faptul c@ aceasta are reguli de conduit@.. purificat@.. deci prosperitatea. pag. 66-67). uneori ambigu@ ba chiar contestabil@.primul este acela de a elabora un cod” (B. %n orice meserie.-J. actualizat@. 68).care observ@ }i analizeaz@ comportamentele }i con]inuturile mijloacelor de comunicare.Rela]iile publice: coduri.. C. codul garanteaz@ fidelitatea clientelei }i. ^ns@ se ofer@.-J. pag.-J. pag. }i cel care violeaz@ uzan]ele ^n mod repetat este ostracizat. ele se ^nva]@ la locul de munc@. %n paralel. exist@ lucruri “care se fac” }i lucruri “care nu se fac”. Apari]ia acestui pericol declan}eaz@ ^n r$ndul profesioni}tilor gesturi autoreformiste . Definirea “practicilor scandaloase” ale mijloacelor de comunicare variaz@ ^n func]ie de cultura unei na]iuni. practici. de stadiul evolu]iei sale.. „C$nd profesioni}tii ^}i propun s@ redacteze un cod. pag. %ns@ pentru a r@m$ne vie. Dac@ nu. pag. fie redactate” (B. Pe de alt@ parte. C. %n mod tradi]ional. organizat@ }i expus@ negru pe alb. 69).. deci influen]a sa. Autorii codurilor.

Jurnalistul nu trebuie s@-}i disimuleze identitatea ^n fa]a surselor.. „S@ ofere o imagine asupra lumii.-J. s@ lupte ^n mod constant pentru drepturile omului” (B. 73). fie c@ aceasta vine din interiorul sau din exteriorul profesiei” (B. 70). s@ ^nregistreze clandestin o convorbire telefonic@ privat@ f@r@ a avea acordul prealabil al ambelor p@r]i). C.-J. necesar@ pentru a se ajunge la compromisuri indispensabile. Reguli generale. 74). Anumite reguli sunt valabile pentru to]i cet@]enii – cele care fac obiectul justi]iei sau al prescrip]iilor religioase. „S@ serveasc@ drept forum... pag. pag. pag. nu trebuie s@ incite pe nimeni s@ comenteze un delict. C. Exist@ reguli pe care un mijloc de comunicare le poate neglija c$nd aceasta serve}te interesul public.. s@ nu accepte avantaje financiare sau ^n natur@ privind publicarea sau nepublicarea unui articol. Este bine s@ fie definit un scop spre care profesioni}tii trebuie s@ tind@ chiar dac@ ar p@rea imposibil de atins: s@ nu accepte niciodat@ misiuni contrare deontologiei. s@ nu aib@ un comportament contrar deontologiei (vezi B. s@ nu provoace xenofobie. s@ prezinte ^ntotdeauna mai multe puncte de vedere. C.. Mijloacele de comunicare trebuie s@ pun@ ^n discu]ie tot ce vine de la nivel guvernamental sau trebuie s@ nu procedeze la atacuri „nejustificate” la adresa ale}ilor? Redactorii-}efi sunt responsabili de actele jurnali}tilor din echipa lor. Clasificarea clauzelor dup@ natura regulilor: „Reguli ideale. sau jurnalistul nu trebuie s@ arunce niciodat@ responsabilitatea textelor sale asupra unui superior?” (B. interferen]e fundamentale. nici s@ se amestece ^n via]a privat@ a oamenilor (vezi B. C.-J. rasism sau sexism etc. Jurnalistul nu trebuie s@ cedeze nici unei presiuni care urm@re}te s@ influen]eze selec]ia sau prezentarea }tirilor... „Reguli controversate..-J.. Reguli privitoare la excep]ii. C. C.-J. s@ dispun@ de o cunoa}tere excelent@ a subiectelor despre care vorbesc. practici.-J. Jurnalistul trebuie s@ se preocupe de a oferi o imagine exact@ a planetei.. nici s@ culeag@ ^n mod clandestin informa]iile (spre exemplu. 72). pag. pag..-J. s@-}i lase propriile opinii ^n afara reportajului pe care ^l realizeaz@. El trebuie s@ ^mbun@t@]easc@ portretul tradi]ional f@cut altor popoare ^n ]ara sa }i s@ suscite curiozitatea }i simpatia pentru culturile lor” (B. pag. Trebuie s@ fie prezentate diverse puncte de vedere asupra 187 . Prin intermediul media se realizeaz@ comunicarea social@. aceasta datorit@ comunit@]ii culturale a ]@rilor unde au ap@rut primele coduri (vezi B.Rela]iile publice: coduri. 72). C. 73) Tipuri de clauze dup@ func]iile mijloacelor de comunicare „S@ observe ce se petrece ^n jur.. 74). pag. Alte reguli se adreseaz@ ^n mod special jurnali}tilor: s@ nu falsifice ^n mod voluntar informa]iile...

C. pag.. Anumitor categorii de oameni de pres@ li se impune un ansamblu de reguli specifice care precizeaz@ anumite clauze din codurile obi}nuite: jurnali}ti financiari. Diversele grupuri sociale trebuie s@ poat@ s@ se extind@ }i cel pu]in s@ poat@ s@ r@spund@ atunci c$nd sunt implicate” (B. C. jurnali}ti catolici... 75).-J. al economiei. „Reguli specifice anumitor ]@ri. 76). C. Exist@ trei sectoare care fac obiectul unei aten]ii deosebite... 75). pag. Se reg@se}te aici o puternic@ preocupare pentru ap@rarea na]iunii. fie de gradul de dezvoltare economic@. %n redarea faptelor diverse . Reguli specifice “lumii a treia”... numele minorilor acuza]i de o infrac]iune..-J. Ele depind fie de mo}tenirea cultural@. 76-77). inventarea de }tiri pentru a face pe placul ofertan]ilor de publicitate. pag. C.. desigur. %n acest sens. numele prietenilor }i apropia]ilor acestora. ^ns@.-J. Exist@ reviste care tr@iesc aproape ^n exclusivitate din publicitatea provenind dintr-un sector anume. faptele diverse }i procesele.. pag. practici. distorsiunea. rena}terea sentimentului 188 .J. Orice cet@]ean are dreptul la un proces echitabil. pag.. Cea mai mare parte a codurilor se concentreaz@ pe jurnalismul scris. iar jurnalistul nu trebuie s@ se implice personal ^n nici un fel de activitate ]in$nd de publicitate sau rela]ii publice (vezi B. fie de structura mijloacelor de comunicare” (B. C. S@ v$nd@. reporteri care realizeaz@ anchete. de c@tre mijloacele de comunicare din aria divertismentului” (B. codurile sunt clare: este interzis@ eliminarea. s@ relateze rece. Acestora nu trebuie s@ fie ^n nici un fel favoriza]i discriminatoriu fa]@ de concuren]@. Reguli proprii anumitor mijloace de comunicare. s@ r@m$n@ foarte prudent ^n ceea ce prive}te zvonurile. Exist@ regiuni unde se pun probleme pe care democra]iile industrializate nu le mai cunosc }i unde deontologia presei const@ de obicei ^ntr-o reglementare oficial@. 78). f@r@ ca judec@torul sau jura]ii s@ fie influen]a]i de pres@ (vezi B. Tipuri de clauze ^n func]ie de aria de ac]iune a regulilor. pag. %n ceea ce prive}te terorismul . din p@cate. Ar fi recomandat. „S@ propage cultura / s@ distreze. reporteri sportivi sau fotografi de pres@. interferen]e marilor probleme de actualitate.Rela]iile publice: coduri.-J. ^nainte de toate.-J. Aceste dou@ func]ii sunt asigurate.jurnalistul trebuie s@ fie discret. religie.. profesie. ca toate mijloacele de comunicare s@ aib@ codul lor.nu trebuie s@ se sublinieze aspecte care nu sunt importante pentru caz: ras@. }i anume: terorismul. Reguli privind un sector al actualit@]ii. 75). restr$ns. C. exist@ destul de pu]ine coduri specifice radio-televiziunii deoarece aceste media r@m$n mai supuse legilor dec$t presa scris@ (vezi B.

s@ vegheze la exactitatea oric@rui cuv$nt utilizat. lupta ^mpotriva fanatismului etc.-J. de asemenea. C. interferen]e na]ional. publicitar sau demagogic. nu trebuie s@ participe la manifesta]ii sau s@ semneze peti]ii. ori pentru a ap@ra interesele grupului propriu sau ale mediilor de afaceri ^n general” (B. ^nainte de toate. El nu trebuie s@-}i tr@deze convingerile. El este responsabil. }i pentru accesul la informa]ie oficial@ sau privat@. Nu trebuie s@ publice o informa]ie dac@ aceasta i-a fost dat@ cu 189 . 80).Rela]iile publice: coduri. nici foarte ^nalta remunerare a presta]iilor exterioare nu trebuie s@ nasc@ suspiciunea unui conflict de interese. responsabil fa]@ de patru grupuri (B.. El trebuie s@-}i ajute colegii afla]i ^n dificultate. s@ nu se ofere s@ lucreze pentru un salariu inferior.. nici angajamentele politice. ei trebuie s@ r@m$n@ neutri. Jurnalistul trebuie s@ respecte embargourile. pag. fa]@ de cel care l-a angajat: nu trebuie s@ dezv@luie nimic din afacerile interne ale firmei. „Reguli doar pentru patroni (}i agen]ii lor). 79). %nainte de toate. Tipuri de clauze ^n func]ie de responsabilitatea specific@. El nu trebuie s@ omit@ anumite informa]ii. Fa]@ de surse. de asemenea. justi]ia social@. datele sau produsele apar]in$nd altora.^ntr-un sens mai larg. C. ^ns@. Conform multor coduri.J. profesionistul trebuie s@ r@m$n@ onest: s@ evite orice “conflict de interese”. trebuie.-J. s@ nu deformeze ^n]elesurile unui cuv$nt cit$ndu-l ^n afara contextului. Reguli numai pentru jurnali}ti. pag. s@ nu le provoace prejudicii ^n scopuri egoiste. pag. trebuie s@ lupte pentru drepturile jurnali}tilor }i ^mpotriva oric@rei cenzuri. nici s@ nu deformeze un lung expozeu rezum$ndu-l. pag. C. Nici via]a sa privat@. Managerul unui mijloc de comunicare ^n mas@ trebuie s@ separe strict interesele sale jurnalistice de cele comerciale. practici. trebuie s@ respecte legea }i s@ nu atrag@ oprobriul asupra organului de pres@ pentru care lucreaz@. „Un profesionist din mass-media este responsabil ^n primul r$nd fa]@ de el ^nsu}i. el nu trebuie s@-}i utilizeze calitatea de jurnalist pentru a ob]ine un avantaj personal oarecare.. neaccept$nd favoruri morale sau materiale . progres economic. s@ nu-}i ^nsu}easc@ ideile.. educarea maselor. ^n special pe coresponden]ii str@ini. s@ refuze s@ execute o sarcin@ contrar@ deontologiei.. El nu trebuie s@-}i discrediteze ^n nici un fel profesiunea. C. de asemenea. Profesionistul nu trebuie s@ provoace nici m@car b@nuiala de a fi corupt (vezi B. %ns@ jurnalistul este. 82): „Fa]@ de colegii s@i.-J. nici s@ dea altora o importan]@ indus@ de un scop politic. 81-82). Tipuri de clauze ^n func]ie de categoria profesioni}tilor.. (vezi B. Trebuie s@ fraternizeze cu ceilal]i jurnali}ti...

s@ nu speculeze frica. indecen]a sau vulgaritatea. de asemenea. curiozitatea publicului ci s@-i serveasc@ interesele. Jurnalistul nu trebuie s@ inventeze informa]ia.Rela]iile publice: coduri. Nu trebuie s@ pl@teasc@ informa]ia martorilor oculari sau criminalilor. s@ stimuleze colaborarea ^ntre popoare. Jurnalistul nu trebuie s@ lanseze acuza]ii. s@ utilizeze expresii ^n mod inutil peiorative. s@ nu fac@ elogiul “legii junglei”. practici.cum ar fi disimularea propriei identit@]i. intelectual. s@ se ^ndoiasc@ de veridicitatea informa]iilor provenind de la persoane aflate ^n stare de }oc sau av$nd o natur@ u}or impresionabil@” (B. furtul de documente (^n afar@ de cazul ^n care interesul public o justific@ }i ^n care nu exist@ nici un alt mijloc de a ajunge ^n posesia acestora }i are ca sarcin@ asumat@ pe aceea de a le semnala ^n relatarea sa). s@ deserveasc@ toate grupurile ce intr@ ^n componen]a acestuia. ^nregistrarea unei conversa]ii pe ascuns. El nu trebuie s@ dezv@luie o caracteristic@ oarecare (sex. Dac@ acuz@ sau critic@ o persoan@. pag. 83-84). dac@ ele nu servesc binelui public. pag. cultural sau economic” (B. s@ nu se lase manipulat sau “intoxicat”. s@ nu publice nimic care s@ atenteze la institu]ia familiei. 83). Fa]@ de persoanele controversate. el trebuie s@-}i exercite spiritul critic fa]@ de informatorii s@i. intrarea neautorizat@ pe o proprietate privat@. s@ lupte ^mpotriva nedrept@]ilor }i s@ vorbeasc@ ^n numele celor neprivilegia]i. nici s@ utilizeze mijloace 190 . 84-85). %n schimb. s@ nu cultive imoralitatea. moral. crima (vezi B. religie etc. Tipuri de clauze ^n func]ie de stadiul opera]iunilor. doar.-J. Profesionistul nu trebuie s@ cauzeze prejudicii beneficiarilor utiliz$nd metode subliminale pentru a face s@ treac@ un mesaj audiovizual sau public$nd reportaje senza]ionale despre descoperiri medicale sau farmaceutice susceptibile s@ creeze temeri sau speran]e nejustificate. violen]a. nici s@ nu dezv@luie o surs@ c@reia i-a fost promis anonimatul .) dac@ aceast@ tr@s@tur@ nu este pertinent@. C. s@ nu ^ncurajeze instinctele josnice.. Dreptul de a informa nu trebuie s@ fie niciodat@ utilizat ^n scopul de a prejudicia persoane sau grupuri din punct de vedere fizic. “Fa]@ de utilizatori. s@ descopere nevoile publicului. Mijloacele de comunicare au ^ndatoriri fa]@ de societate: s@ nu satisfac@. nu trebuie s@ foloseasc@ mijloace necinstite pentru a ob]ine o informa]ie sau o fotografie . Mijloacele de comunicare trebuie s@ nu }ocheze con}tiin]a moral@ a publicului. Nu trebuie. s@ nu glorifice r@zboiul ^n sine. el trebuie s@-i dea acesteia ocazia s@-}i exprime punctul propriu de vedere.. nume. Ob]inerea informa]iei.. interferen]e condi]ia ca ea s@ nu fie f@cut@ public@ cu atribuire. s@ nu ^ntineze prin insinuare. C-J. pag.cu excep]ia cazului ^n care interesul public o cere. C. fie acestea chiar unele fondate.-J. %n }i mai mic@ m@sur@ el are voie s@ se serveasc@ de aceasta pentru a discredita persoana respectiv@.

respectivul mediu av$nd ^n acest timp certitudinea c@ acestea corespund faptelor din real }i c@ vor fi etichetate ^n mod clar. interferen]e coercitive. f@r@ vreun echivoc. Trebuie s@ se selecteze informa]iile ^n func]ie de importan]a lor. S@ nu se abuzeze de naivitatea oamenilor }i s@ nu fie ridiculiza]i. odat@ f@cut@ aceast@ separare. comentarii. C. E necesar. prescurt$ndu-le ^ntr-un mod neadecvat. practici. Trebuie ^nl@turate zvonurile. de asemenea. comunicatele ata}a]ilor de pres@ sau trebuie ca acestea s@ fie marcate ca atare. Nu trebuie publicat@ o ipotez@ ca }i cum ar fi vorba despre un fapt confirmat. „Selec]ia...-J. s@ se evite „micro-sondajele” }i alte documente f@r@ valoare. 85-86). dac@ ea poate s@ aduc@ prejudicii persoanelor implicate dar ^n acela}i timp. s@ se elimine pe c$t posibil riscul ca fotografiile s@ fie gre}it interpretate. susceptibile de a demoraliza popula]ia” (B. s@ nu se manipuleze cititorii prin intermediul fotografiilor sau benzilor audio. Asupra oric@rei afaceri ce a st$rnit controverse trebuie s@ se prezinte mai multe puncte de vedere. prin distorsionarea mesajului. dimpotriv@. C. chiar adev@rat@.-J. 86). de a nu deforma informa]ia.. ^ns@.Rela]iile publice: coduri. dac@ se fac t@ieturi.. s@ se precizeze de ce este imposibil acest lucru. Trebuie s@ se disting@ bine ^ntre “publicitar” }i “redac]ional” }i s@ nu se amestece faptele }i comentariile. %ns@. S@ nu se ofere prea mult spa]iu informa]iilor atr@g@toare sau. c@ci o ulterioar@ corectare nu va putea niciodat@ s@ }tearg@ ^ntru totul prejudiciul adus. E E necesar s@ se ini]ieze. s@ se ofere analize. nu are utilitate social@. 191 . s@ se semnaleze dac@ este vorba despre informa]ii neverificate ori despre fotografii trucate. respectiv emisiuni unde s@ fie dezb@tute aceste probleme importante. nici sub presiuni interne ori externe. de voyeurismul s@u. directe sau indirecte. pag. s@ se titreze articolele }i s@ se compun@ rezumate care corespund con]inutului respectivelor materiale de pres@. Trebuie. s@ se indice sursele. opinii. %n scopul de a furniza o informa]ie complet@ }i comprehensibil@ trebuie s@ se pun@ actualitatea ^n context. nici s@ se violeze dreptul la via]@ privat@ al oamenilor. totodat@: s@ se verifice cu minu]iozitate datele anterior. dac@ o dore}te .cu condi]ia. „Tratare / prezentare. totodat@. Nu trebuie intervieva]i copiii ^n chestiuni care ^i privesc. subeducate. s@ se creeze pagini. Intervievatul trebuie s@ fie prevenit despre utilizarea ulterioar@ a declara]iilor sale }i s@ nu fie informat despre ^ntreb@ri dinainte (vezi B. de dorin]a sa de divertisment. informa]iile neverificate. nici vreo }tire. Nici o informa]ie av$nd o relativ@ importan]@ nu trebuie omis@ prin tergivers@ri sau din la}itate. pag. iar dac@ nu. de utilitatea lor pentru public }i nu de doza de curiozitate a unei mase anume. suprim@ri ale unor pasaje din text. acest fapt s@ fie semnalat. orice mediu de comunicare are dreptul de a fi partizan. S@ nu se altereze sensul scrisorilor primite de la cititori.

Codul ajut@ la luarea deciziilor ^n caz de urgen]@. pag. apoi s@ experimenteze pe teren pentru a interpreta codurile }i a le adapta unei situa]ii. codurile cer formarea deontologic@ a jurnali}tilor. ^n mod neechivoc. niciodat@ absolute.. 93-94). Mijloacele de comunicare trebuie s@-}i recunoasc@ erorile rapid. pag. Deontologia se g@se}te la dou@ niveluri: fundamental }i cotidian. nu pot sc@pa tradi]iei politicoreligioase a ]@rii. 86-87). Tinerii au nevoie s@ le fie trezit@ con}tiin]a.-J. pag. practici. 192 . de altfel. discutat. Deoarece sunt utile. C. integrat. interferen]e S@ nu se dea unei }tiri o importan]@ indus@. care. C.. %n nici un cod nu pot fi prev@zute toate cazurile.. ^ntr-un interval de timp ^ndelungat. Interpretarea }i aplicarea codurilor Regulile unui cod deontologic sunt ^ntotdeauna vagi.-J. C. trebuind adesea s@ se fac@ apel la o apreciere de bun sim] sau la un sim] moral n@scut din reflec]ie. 87-88). ^ns@ este perfect posibil ca un profesionist s@ ajung@ la o decizie opus@ celei luate de un coleg la fel de „responsabil” ca }i el (vezi B. s@ nu fie senza]ionalizat@” (B. s@ acorde drept la replic@ tuturor celor ^ndrept@]i s@-l solicite (vezi B. Dup@ publicare. Rolul ^n societate al mijloacelor de comunicare trebuie inculcat. ^n cadrul unui spa]iu din pagin@ sau spa]iu de emisie “vizibile” }i de asemenea..Rela]iile publice: coduri..-J.

practici. interferen]e 193 .Rela]iile publice: coduri.

practici. interferen]e 194 .Rela]iile publice: coduri.

Rela]iile publice: coduri. interferen]e 195 . practici.

Rela]iile publice: coduri. interferen]e 196 . practici.

Rela]iile publice: coduri. practici. interferen]e 197 .

Rela]iile publice: coduri. practici. interferen]e 198 .

practici. interferen]e 199 .Rela]iile publice: coduri.

interferen]e 200 . practici.Rela]iile publice: coduri.

practici. interferen]e 201 .Rela]iile publice: coduri.

practici. interferen]e 202 .Rela]iile publice: coduri.

interferen]e 203 . practici.Rela]iile publice: coduri.

interferen]e 204 . practici.Rela]iile publice: coduri.

interferen]e 205 . practici.Rela]iile publice: coduri.

practici.Rela]iile publice: coduri. interferen]e 206 .

interferen]e 207 .Rela]iile publice: coduri. practici.

practici.Rela]iile publice: coduri. interferen]e 208 .

practici. interferen]e 209 .Rela]iile publice: coduri.

practici.Rela]iile publice: coduri. interferen]e 210 .

practici.Rela]iile publice: coduri. interferen]e 211 .

practici. interferen]e 212 .Rela]iile publice: coduri.

practici. interferen]e 213 .Rela]iile publice: coduri.

interferen]e 214 .Rela]iile publice: coduri. practici.

practici. interferen]e 215 .Rela]iile publice: coduri.

interferen]e 216 . practici.Rela]iile publice: coduri.

Rela]iile publice: coduri. practici. interferen]e 217 .

practici. interferen]e 218 .Rela]iile publice: coduri.

Rela]iile publice: coduri. interferen]e 219 . practici.

practici. interferen]e 220 .Rela]iile publice: coduri.

Rela]iile publice: coduri. practici. interferen]e 221 .

interferen]e 222 . practici.Rela]iile publice: coduri.

interferen]e 223 . practici.Rela]iile publice: coduri.

interferen]e 224 .Rela]iile publice: coduri. practici.

practici.Rela]iile publice: coduri. interferen]e 225 .

Rela]iile publice: coduri. practici. interferen]e 226 .

interferen]e 227 . practici.Rela]iile publice: coduri.

practici. interferen]e 228 .Rela]iile publice: coduri.

interferen]e 229 .Rela]iile publice: coduri. practici.

Rela]iile publice: coduri. practici. interferen]e 230 .

interferen]e 231 . practici.Rela]iile publice: coduri.

practici. interferen]e 232 .Rela]iile publice: coduri.

Rela]iile publice: coduri. practici. interferen]e 233 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful