DECLARATIE

Subsemnatul .............................. domiciliat/domiciliata in localitatea
................. , nr. .............., bl. ............, sc. .........., et. .........., ap .........
Sector

............

identitate/pasaportului

posesor/posesoare
seria

..........,

al/a
nr.

buletinului/cartii

............,

de

eliberat/eliberata

de .............., la data de ................., CNP ........................
Declar pe propria raspundere ca sunt angajat cu norma intreaga
la .............., din data de..............................

Data,

Doamnei Martha Iliescu, Presedinte Fundatia Copiii Nostri

Semnatura,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful