You are on page 1of 99

ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ Ϧϋ 13 ˰ϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ Δϳ΍ϭέ

Ϧ˴ϣϭ ϲθϴΑϮδΘϴϤϟ΍ ΖΨ˷Ψ


˶ ϓ˵ Ϧϳ΃ϭ ΔΒϗ΍ήϤϟ΍ ϰ˷ϟϮΗ Ϧϣϭ αΪϋ ϮΑ΃ ΰ˷Ϭ˶ Ο
˵ ϰΘϣϭ Δ˷ϴϠϤόϟ΍ Εέ˷ήϘΗ ϒϴϛ
ˮϱέΎΤΘϧϻ΍ Ϯϫ

ΏήπϟΎΑ νήόΘΗϭ ˬΔϴϣϭέ ϦΠγ ϰϟ· ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϦϣϷ΍ ϯϮϘϟ ΔόΑΎΘϟ΍ «ΩϮϬϔϟ΍» Ϧϣ Ε΍Ϯϗ ϞΧΪΗ
ϲΘδΟϮϠϟ΍ ϢϋΪϟ΍ ΔϜΒη ϰϟ·ϭ «ϡϼγϹ΍ ΢Θϓ» ϢϴψϨΗ ϰϟ· ˯ΎϤΘϧϻΎΑ ϦϴϤϬ˷Θϣ ϦΠδϟ΍ ϲϓ ϦϴϓϮϗϮϤϟ
ΕΎϣϮϠόϣ Ω΍ΩήΗ ϢϏέϭ .13˰ϟ΍ ΔϜΒη ϭ΃ ˬΔόΒϧ ϦδΣ ΔϜΒη ϢγΎΑ ΔϓϭήόϤϟ΍ ˬΔϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϠϟ
ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ήϳίϭ ϩΎϔϧ Ύϣ Ϯϫϭ ˬΎϬϟ Ω΍ΪϋϹ΍ ϱήΠϳ ϥΎϛ έ΍ήϓ ΔϟϭΎΤϣ ρΎΒΣ·ϭ ϑΎθΘϛ΍ Ϧϋ ΔϴϓΎΤλ
ΔϴΣΎϨϟ ϦϴϨΛϻ΍ βϣ΃ έΩΎμϟ΍ ΎϫΩΪϋ ϲϓ «ήϴϔδϟ΍» ΔϠϴϣΰϟ΍ ϪΗήθϧ Ύϣ ϥ˷ Έϓ ˬβϣ΃ ϊΒδϟ΍ ϦδΣ
ˬϪΟέΎΧϭ ϞϘΘόϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ϦϴΑ Ύϣ ΕϻΎμ˷Η΍ ϑΎθΘϛ΍ϭ ˬϦϴ˷ϴϣϼγϹ΍ ϊϣ ϦϴϧΎ˷Πδϟ΍ ΪΣ΃ Άσ΍ϮΗ ϑΎθΘϛ΍
.ΕΎϣϮϠόϣ Ϧϣ ϩήϴϏ ϥϭΩ ˬΔ˷ϗΪϟΎΑ Ϣδ˷Θϳ Ύϣ ϩΪΣϭ Ϯϫ

ϖϳΰϤΗ Ϊ˷ Σ ϰϟ· ΖϠλϭ ΕΎϧΎϫ·ϭ ζϴΘϔΗϭ ΚΤΑ ϝΎϤϋ΃ϭ Ώήο Ϧϣ ϥϮϠϘΘόϤϟ΍ Ϫϟ ν˷ήόΗ Ύϣ ϥ ˷ ΃ ϻ·
ΔΟήΣ ΔτϘϧ ϰϟ· έϮϣϷ΍ ΩΎϋ΃ ˬΔϴϨϳΪϟ΍ ϦϴϠϘΘόϤϟ΍ Ε΍ΪϘΘόϣ ϢΘηϭ Δϴϧ΁ήϗ ϒΣΎμϤϟ ϦϴϧΎ˷Πδϟ΍ ξόΑ
ΩΎϋ΃ ΎϤϛ ˬΩϼΒϟ΍ ϲϓ ΔϠϋΎϔϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎϬΠϟ΍ϭ ϦϴϠϘΘόϤϟ΍ ϦϴΑ Ύϣ Δτγ΍ϮϟΎΑ Ϣ˷ ΘΗ ΖϧΎϛ Δϗϼϋ ϲϓ
.ΎϬϴϠϋ Ύϣϭ ΎϬϟ Ύϣϭ ˬ13˰ϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΔϳϮϫ Ϧϋ ϝ΍Άδϟ΍ Ρήσ

ΔϳΩϮόδϟ΍ :Γ˷Ϊϋ ΕΎ˷ϴδϨΟ Ϧϣ Ύ˱λΎΨη΃ Ϣ˷ πΗ ΕΎόϓΩ ϰϠϋ ΎϬόϣ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϯή Ο ϲΘϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍
ϦϣϷ΍ ϯϮϗ ϲϓ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ωήϔϟ ΔόΑΎΗ ΰϛ΍ήϣ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϯήΟ Ϊϗϭ ˬΎϳέϮγϭ ϦϴτδϠϓϭ ϥΎϨΒϟϭ
ΎϬόϣ ΖϘϘΣ Ϛϟάϛ .ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϦϣϷ΍ ϯϮϗ ϲϓ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ωήϓ βϴ΋έ ϖϴϘΤΘϟ΍ ήοΎΤϣ ϢΘΧϭ ˬϲϠΧ΍Ϊϟ΍
Ω΍ήϓ΃ ϢϠόϳ ϥ΃ ϥϭΩ ˬΔϴϛήϴϣ΃ϭ ΔϳΩϮόγ ΎϬϨϴΑ Ϧϣ ˬΔϋ˷ϮϨΘϣ ΕΎϔμΑϭ ˬΔϴϧΎϨΒϟ ήϴϏ Ϧϣ΃ ΓΰϬΟ΃
ΔϳΎϬϨϟ΍ ϲϓϭ .ΔϴϟϭΪϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔϨΠϟ ϡΎϣ΃ ω˷ήδΘΑ ήϣϷ΍ νή˵ϋϭ .ϢϬόϣ ϖ˷ϘΤϳ ϱάϟ΍ Ϧ˴ϣ ΔϋϮϤΠϤϟ΍
ˬϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ΪϴϬθϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤόΑ Δϗϼϋ Ϫϟ Ύϣ Ϟϛ ΔϜΒθϟ΍ ϰϠϋ ˯Ύϋ˷Ωϻ΍ Ϧϣ ςϘγ΃
ϰϟ· (ϲοΎϤϟ΍ ϥΎδϴϧ Ϧϣ αΩΎδϟ΍ ϲϓ ϪϨϋ Ύ˱μ˷ΨϠϣ «έΎΒΧϷ΍» Εήθϧ ϱάϟ΍) ϡΎόϟ΍ ˯Ύϋ˷Ωϻ΍ ϝ˷ϮΤΗϭ
ϊϣ ˬΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ϲο΍έϷ΍ Ϧϣ Ύ˱ϗϼτϧ΍ ϞϤόΗ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϠϟ ϲΘδΟϮϟ ϢϋΩ ΔϜΒη ϝΎϘΘϋΎΑ ϲΣϮϳ κϧ
.(Δόϴθϟ΍) ϯήΧ΃ ϒ΋΍Ϯσ ϰϠϋ ν˷ήΤΗ ΎϬϧ΄Α ΎϬϣΎϬΗ΍

ϡΎϋ Ϧϣ ϝϮϠϳ΃ ϲϓ ΎϫήλΎϨϋ ϝ ϭ˷ ΃ ϰϠϋ ξΒ˵ϗ ϲΘϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ϝΎϘΘϋ΍ ϰϠϋ ϡΎϋ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΪόΑϭ
ϑϼΨΑϭ ˬ2006 ϡΎϋ Ϧϣ έ΍Ϋ΁ ϲϓϭ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ήϴμϣ Ϧϋ ϱ˷ήΤΘϟ΍ έΎσ· ϲϓ ˬ 2005
ϰϋ˷ΪϤϟ΍ ΔϟΎΣ· ϰϟ· ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ΔϴϨϣϷ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ΖϠ˷λϮΗ ˬϡΎϬΗ΍ ϪϴΟϮΗ ϥϭΩ ΕΎϔϴϗϮΘϟ΍ ΔϴΣΎϨϟ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍
ΎϬϨϴΣ ήϫΰϣ Ϊϴηέ ΔϳήϜδ όϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϯΪϟ ϝϭϷ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲοΎϗ ϡ˷Ϊϗ ΚϴΣ ˬ˯ΎπϘϟ΍ ϡΎϣ΃ ϢϬϴϠϋ
΍˱ΪϴϬϤΗ ΔΑΎμϋ ϒϴϟ΄Η ϰϠϋ» ϡ΍ΪϗϹΎΑ ϢϬϤϬ˷Η΍ϭ ˬΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ϰϟ΍ ϥϮϤΘϨϳ Ύ˱μΨη 32 ϰϠϋ ˯Ύϋ˷Ωϻ΍
.«ΔΤϠγ΃ ϞϘϧϭ ΔϴϤγέ ϕ΍έϭ΃ ήϳϭΰΗϭ ΔϴΑΎϫέ· ϝΎϤϋ΄Α ϡΎϴϘϠϟ

ΓΪϴϘϋ ϢϬΘόϤΟ ˬϢϬΗΎϴδϨΟ ϑϼΘΧ΍ ϢϏέ ϰϠϋ ˬϢϬϴϠϋ ϰϋ˷ΪϤϟ΍ ϥ


˷ ΃ » ˬϲϣΎϬΗϻ΍ έ΍ήϘϠϟ Ύ˱Ϙϓϭ ˬϦ˷ϴΒΗ
ˬϩάϫ ϢϬΘΒϏήϟ Ύ˱ϘϴϘΤΗϭ .ϲϛήϴϣϷ΍ ϝϼΘΣϻ΍ Ϧϣ ϕ΍ήόϟ΍ ήϳήΤΘϟ ΩΎϬΠϟ΍ ϰϟ΍ ΔϓΩΎϫ έΎϜϓ΃ϭ ΓΪΣ΍ϭ
ΎϬϬϴΟϮΗϭ ϢϬΘ˷ϤϬϣ ϞϳϮΤΗϭ ϞϳΪόΗ ϰϠϋ Ύ˱ϘΣϻ ˯΍ήϣϷ΍ ˯ϻΆϫ ϡΪϗ΃ Ϊϗϭ .ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ˯΍ήϣ΃ ΍ϮόϳΎΑ
ϒ΋΍Ϯτϟ΍ ξόΑϭ ϲϣϼγϹ΍ϭ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ Ύϫϭή˷ϔϛ ϲΘϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ξόΒϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϤψϧϷ΍ ϰϟ·
.«ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍

(ΔϋϮϤΠϤϟ΍) ΎϬϟ ήϴϣ΃ ϦϴΑ έ΍ϭΩϷ΍ ΖϋίϮΗϭ ϢϬϟ ΍˱ήϘϣ ΎϳέϮγ Ϧϣ ΍ϭάΨΗ΍ » ϢϬϧ΃ έ΍ήϘϟ΍ ϲϓ ˯ΎΟϭ
Δϣίϼϟ΍ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ϦϣΆϳ έ˷ϭΰϣϭ Ρϼδϟ΍ϭ ϝΎϤϟΎΑ ϝ˷ϮϤϣ ϦϴΑϭ ϩήϣ΍ϭ΃ ϡ΍ΰΘϟ΍ϭ ϪΘόϳΎΒϣ ΖϤΗ
ΕΎΒϳέΪΘΑ ϥϮϣϮϘϳ ϦϳήΧ΁ ϦϴΑϭ ˬΩ΍ήϓϷ΍ ΕϼϘϨΗ ϥΎϤπϟ ΕΎϴδϨΠϟ΍ ϒϠΘΨϣ Ϧϣ ΕΎϳϮϫϭ ˬΔϔϳΰϤϟ΍
ΕΎϴλϮΘϟ΍ϭ ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ϲϓ ϙέΎόϣ ϲϓ ϢϬϛ΍ήΘη΍ Ϧϣ ΎϫϮΒδΘϛ΍ ϲΘϟ΍ ΓήΒΨϟ΍ ΪόΑ ΔϴϨϣ΃ϭ ΔϳήϜδϋ
ΎϤϴϓ ˬΔϣΎΘϟ΍ Δϳήδϟ΍ ϡ΍ΰΘϟ΍ϭ ϒϴϗϮΘϟ΍ ΕϻΎΣ ϲϓ ϢϬϠϴϠπΗϭ ϦϴϘϘΤϤϟ΍ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ Δϴϔϴϛ ϰϟ· ΓΪ΋Ύόϟ΍
ϦϳΰΨΘϟ ϖϘθϟ΍ έΎΠΌΘγ ΍ϭ ϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ΪϳήΒϟ΍ Ϧϴϣ΄ΘΑ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ξόΑ ρΎθϧ ήμΤϧ΍
.«ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΘϟ ΏΎΒθϟ΍ ΪϴϨΠΗϭ ΎϳέϮγ Ϧϣ ϦϴϣΩΎϘϟ΍ ΔΌΒΨΗϭ ΩΎΘόϟ΍ϭ ΔΤϠγϷ΍

ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϮϋΪϤϟ΍ ϊϣ Δϗ΍Ϊλ ΔϗϼόΑ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ξόΑ ρΎΒΗέ΍ ϥ΃ Ϧ˷ϴΒΗϭ» ˯ΎϋΩϻ΍ ϒϴπϳϭ
ΔϟϭΩ ϝΎϴΘϏ΍ Ύ˱ϴ˷ ϨΒΘϣ ΓΰϔϠΘϟ΍ ΕΎηΎη ϰϠϋ ϞϴΠδΗ ϲϓ ϩέϮϬχ Ϧϣ ήϬη ϞΒϗ ϰϔΘΧ΍ ϱάϟ΍ αΪϋ
ΓΰϬΟϷ΍ ΐϧΎΟ Ϧϣ ΔϴΑΎϫέϹ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϩάϫ ϒθϛ ϰϟ· ϯ˷Ω΃ ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ΪϴϬθϟ΍ βϴ΋ή ϟ΍
.«ΔϴϨϣϷ΍
ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ΔϘϴϘΣ ΕήϬχ ˬΔϤϜΤϤϟ΍ ϡΎϣ΃ Γήϣ ϝ˷ϭϷ ϦϴϠϘΘόϤϟ΍ ϝϮΜϣϭ Ι΍ΪΣϷ΍ Ϣϛ΍ήΗ ϊϣϭ
ˬϱΪδΠϟ΍ ˯΍ΪΘϋϻ΍ϭ ΏήπϠϟ Γήϣ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΍ϮοήόΗ Ϧϳάϟ΍ ˬϥϮϓϮϗϮϤϟ΍ ˯ϻΆϫ ΎϬϟ ϊπΧ΃ Ϊϗ
ϰϠϋ ϲϫϭ ˬϢϬϟ ΔϴϠλϷ΍ ΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍ ΖϧΎΑϭ ˬΎϬϴϓ ΍ϮΜϜϣ ϲΘϟ΍ ϥϮΠδϟ΍ ϞΧ΍Ω ˬϥϭΪϴϔϳ Ύϣ ΐ δΤΑ
.ΔϤϜΤϤϟ΍ ϡΎϣ΃ϭ ˯ΎϋΩϻ΍ ϲϓ ϢϬϴϟ· ΔϬΟϮϤϟ΍ ϢϬΘϟ΍ ϑϼΧ

ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍

ϦϴϓϮϗϮϤϟ΍ ϊϣ ΕήΟ ϲΘϟ΍ ΔϴϟϭϷ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ήϴδϟ νήόϳ ΕΎϘϠΣ ϲϓ «έΎΒΧϷ΍» ϩήθϨΗ ϑϮγ Ύϣ
ˮϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ ά˷ϔϧ Ϧϣ ϝϮΣ ΕΎΑΎΟ· ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ΖϣΪϗ ΕΎϣϮϠόϣ ΖϨ˷ϤπΗ ϲΘϟ΍ϭ
ϒϴϛ ˮΎϫ΅Ύπϋ΃ Ϣϫ Ϧϣϭ ΖΗ΃ Ϧϳ΃ Ϧϣ ˮ 13˰ϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ϼ ˱ λ΃ ϲϫ Ϧϣ ˮΔϋϮϤΠϤϟ΍ Ζϛ˷ήΤΗ ϒϴϛϭ
ϲΘϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ϲϫ Ύϣ ˮϥΎϨΒϟ ϲϓ ϥϮϠόϔϳ ΍ΫΎϣϭ ˮΔϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟΎΑ ϢϬΘϗϼϋ Ύϣ ˮ΍Ϯϛ˷ήΤΗ ϒϴϛϭ ΍ϭή˷ϜϨΗ
ΓΰϬΟϷ΍ ϲϫ Ύϣ ˮϱέϮδϟ΍ ϡΎψϨϟΎΑ ϢϬΘϗϼϋ Ύϣ ˮϝϭΩ ϱ ˷ ΃ ϲϓϭ ϢϫΩέΎτϳ Ϧϣ ˮϢϬΘϛήΣ ΎϬϠϤθΗ
ϰϠϋ Γή˷ϔθϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ή˷ γ Ύϣϭ ˮΎϬϧϮϠϘϨϳϭ ΎϬϧϮϤ˷Ϥμϳ ϲΘϟ΍ Γέ˷ϮτΘϤϟ΍ ΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ ΢΋΍ήθϟ΍ϭ
Ϊλήϟ΍ ΕΎϋϮϤΠϣ Ω΍ήϓ΃ Ϣϫ Ϧϣ ˮϡΪΨΘδΗ ΍ΫΎϤϟϭ ϞϘϨ˵Η ϥΎϛ Ϧϳ΃ϭ ˮΔϴμΨθϟ΍ ϢϬΗ΍ήΗϮϴΒϣϮϛ ΓΰϬΟ΃
Δ˷μϗ ϲϫ Ύϣ ˮαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϢϠϴϓ έ˷Ϯλ ˵ Ϧϳ΃ϭ ϒϴϛ ˮϱήϳή Τϟ΍ ϖϴϓέ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤόϟ ωϼτΘγϻ΍ϭ
ΕΪλέ ϒϴϛ ˮϱήϳήΤϟ΍ Ϊο ΔϴϠϤόϟ΍ ά˷ϔϧ Ϧϣ Ϯϫ Ϟϫϭ ˮαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣϷ ΓήϴΧϷ΍ ΕΎϋΎδϟ΍
ήϬψΗ Ϣϟ ΍ΫΎϤϟ ˮΎϬΘϴϠϋΎϓ ΖτΒΣ΃ ϒϴϛϭ ΔϴϠϤόϟ΍ άϴϔϨΗ ϥΎϜϣ ςϴΤϣ ϲϓ ΔϴϨϣϷ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍
ϲϓ ΓΪϋΎϘϟ΍ Δϗϼϋ Ύϣ ˮάϴϔϨΘΘϟ΍ ϥΎϜϣ ςϴΤϣ ϲϓ αΪϋ ϮΑ΍ ΪϤΣϷ ϱϭϮϨϟ΍ ξϤΤϟ΍ ΩϮΟϭ Ε΍έΎΒΘΧϻ΍
ϪϨϋ ΙΪΤΘϟ΍ ϱήΠϳ ϱάϟ΍ ϱΩϮόδϟ΍ ά˷ϔϨϤϟ΍ Ϯϫ Ϧϣϭ ˮϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤόΑ ϦϴϣήΤϟ΍ ΩϼΑ
Ϟγήϳ ΍ΫΎϤϟϭ ϱΩϮόδϟ΍ ήΟΎϫ ϮΑ΃ Ϯϫ Ϧϣϭ ˮβΗήϴϣ΍ήΑ Νήϴγ ϲϟϭΪϟ΍ ϖϘΤϤϟ΍ ήϳήϘΗ ϲϓ έϮϛάϤϟ΍ϭ
Ο Ϟ ϠΤϟ΍ ΔΩ ΟΔϟ ΃Ε Π ϟΔ Ϟ ϟ ϟ· Ϊ Π ϟ΍
ϻ ΍ Ε Π ϟ΍ Ζ ϒ Δ Ω Πϟ΍ Ε Π ϟ΍ Ε ϟ΍ Ϣ Ζ ϒ
Δ ϟϹ΍ Δ ϔ ϟ΍ Δ ϟ΍

ϠϘ ϟ΍ Ο΍ ϝ Σ ΔϠ ΃ ΐΠ Ϟ Σ Ϡ ΃ ϟ΍ ϘΤ ϟ΍ ϘϠ Ϣ
Φ ϟ΍ ΃ Δ ΣΔ Ϣ ϟ΍ ΐ ΃Δ ΍ ϟΩ΃ Ε΍Ω ·
Ϟ Σ ϟ΍ ϔϟ΍ Ϫ Ϊϟ Χ Δ ϟ΍ Ε Ϡ ϟ΍ Ϊϟ ϑ ϟ΍ Ω Ϊ ΍
Ϊ ϝ Ω Ω Δ ϟ Ω ΔϘΣ ά Ϡ ˱ Ϣϟ ϟ΍ ϝ Ω ϟ Δ Ϙϟ΍ Ε Ϡ ϟ΍
΃ ϘϘΤ ϟ΍ ΍Ϋ ϟ Δ Ϡϟ΍ Δ Ϙϟ΍ Ε Ϡ ϟ΍ ΐϠ Δ ϟ Ϊϟ΍ ϘΤ ϟ΍ Δ Πϟ ΐϠ
Δ Ϸ΍ ΟϷ΍ Ϊϟ ϟ Ω Ο Ϡ ΃ Δ Π Ϡϟ ϻ΍ Ϊ ϟ΍ ϟ΍

ϝ Σ Δ Π ϟ΍ ά Δ ΍ ΧϷ΍ ϑ ϟ΍ ϘΤ ϟ΍ Τ ΃ Ϣ Ϸ΍
Ϙ ϟ Τϟ΍ ϝ ϻ ά ϔ ϟ΍ Τ ϟ΍ Ψ ϟ΍ Ϣ ΍Ϋ ϟ ΃ ϒ
ά Ζ ΍Ϋ· Δ ϟ Ϊϟ΍ ϘΤ ϟ΍ Δ Πϟ ϡ ΃ Ϟ ϟ ϡΪ Ε Ϙ ϘΤ ϟ΍ Δ Ω Ϊ
Ζ ΍Ϋ· Ϸ΍ ΍ά Ϡ Ϣ Τ Ϣϟ ΍Ϋ Ϡ Τϟ΍ ϝ ΍ άϔ Δ Π ϟ΍
ΖϠ Σ Ε ΍ ϻ΍ ά Ζ ΪϘ ΍Ϋ Ϡ ϟ ˱ ΍Ϟ Δ ΍ ϟ΍ Δ Ϙ Ϡϟ Ϣ Ω Δ Ω Π
ϒ ϡ Ϸ ΃Δ Τ Χ ΍Ϋ ϟ ϝ ϻ΍ Δ ϟ ϔ

7 ϝ Ϸ΍ ̂ ϟ΍ ΩΪ - ΧϷ΍

---------------------

ϱ ΍ ΍ ΔϤ Ϟ λ ϔ :Δ ϔ γ ΔϜ η ΍ ΍ ΔϘ Ϙ ΍ ˱Μ 

γ Δ Ω ό ΍ϣϛ΃Ϟμ Δ Σ #

ϟ ˰ϟ΍ Δ Ϣ ˱ϘΣϻ ϑ ΐϠ ΃ ϞϘ ΍ ϡ ϟ΍
ϥϮϧϭΎόΘϴγ ΚϴΣ ˬϖϴϘΤΘϠϟ ϥϮό πΨϴγϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ «ΓΪϋΎϘϟ΍» ϢϴψϨΘΑ ϢϬσΎΒΗέ΍ ϥϮϠϘΘόϤϟ΍ ήϜϨϳ
΍ϮϓήΘόϳ ϥ΃ ϞΒϗ ϻ
˱ Ϯτϣ ϢϬόϣ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϱήΠϴγϭ ˬϯήΧ΃ ϥΎϴΣ΃ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϥϮϠϠπϴγϭ ˬ˱ΎϧΎϴΣ΃
έ΍ήϗ ϰϠϋ ˯˱ ΎϨΑ ˯ΎπϘϟ΍ ϡΎϣ΃ ϥϮϟΎΤϴγ ϢϬϨϜϟϭ ˬϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ βϴ΋ήϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ ϞϴλΎϔΘΑ
ΕΎϓ΍ήΘϋ΍ Ϧϣ ϝϭϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ ϲϠϳ Ύϣ ϲϓ «έΎΒΧϷ΍» ήθϨΗϭ .Ύ˱ϴΑΎϫέ· Ύ˱ϤϴψϨΗ ϢϬΘϔμΑ ϲϣΎϬΗ΍
ϡΪϘϤϟ΍ ΎϬπόΑ ϰϟ· ϊϤΘγ΍ ϲΘϟ΍ ˬϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϦϣϷ΍ ϯϮϗ ϲϓ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΔΒόη ϲϘϘΤϣ ϡΎϣ΃ ΔϋϮϤΠϤϟ΍
ΔϤϜΤϤϟ΍ ϯΪϟ ΔϣϮϜΤϟ΍ νϮϔϣ ϰϟ· ΎϬϟϮΤϳϭ ˬϪϤΗΎΧϭ ϪόϴϗϮΘΑ ΎϫήϬϤϳ ϥ΃ ϞΒϗ ˬϦδΤϟ΍ ϡΎγϭ
ΔϳήϜδόϟ΍

ϯΪϟ ΔϣϮϜΤϟ΍ ν˷Ϯϔϣ ϰϟ· ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΔΒόη βϴ΋έ ϡΪϘϤϟ΍ ΎϬϟϮΣϭ Ύϫήψϧ ϲΘϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ κϧ
ϳέΎΘΑ Ε΃ΪΑ ϲΘϟ΍ϭ 302/1 : Ϣϗήϟ΍ ΖΤΗ ˬ2006/5/9 ϲϓ ΕϭήϴΑ ϲϓ ΔϳήϜδόϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍
ϝϮΣ ΍˱ΪϳΪΤΗϭ ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ βϴ΋ήϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ Δϴπϗ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔόΑΎΘϤΑ ΔλΎΨϟ΍ϭ .2006/1/3
˯˱ ΎϨΑ ϚϟΫϭ ΓΰϔϠΘϟ΍ ΕΎηΎη ϰϠϋ ϩέϮϬχ Ϧϣ ήϬθϟ΍ ϲϟ΍ϮΣ ϞΒϗ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϮϋΪϤϟ΍ ˯ΎϔΘΧ΍
ήπΤϣ ϢϴψϨΗϭ έϮϛάϤϟ΍ ήπΤϤϟ΍ ϢΘΨΑ ΍ίήϴϣ Ϊϴόγ ϲοΎϘϟ΍ ϱΰϴϴϤΘϟ΍ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΓήπΣ ΓέΎηϹ
ϕΩΎϨΒϟ΍ Ϧϣ ΔϴϤϛ έϮϛάϤϟ΍ ήπΤϤϟ΍ ΐΟϮϤΑ ςΒ˵ο Ϊϗ Ϫϧ΃ϭ ΔλΎΧ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϝΎϤϜΘγϻ ϲϗΎΤϟ·
ϞϤόΘδΗ ϲΘϟ΍ϭ ϝΎϤόΘγϻ΍ ΔϟϮϬΠϤϟ΍ ΔϠΛΎϤϤϟ΍ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΢΋΍ήθϟ΍ Ϧϣ ΓήϴΒϛ ΔϴϤϛϭ ή΋ΎΧάϟ΍ϭ ΔϴΑήΤϟ΍
ϕ΍έϭ΃ϭ ήΗϮϴΒϤϛ ϱίΎϬΟϭ ΔΠϣΪϣ ι΍ήϗ΃ϭ ϝΎμΗϼϟ ΔϴϜϠγϻ ΓΰϬΟ΃ϭ ˬ Wirless ˰ Relay˰ϛ
˰ ΔΟϮϗ ΪϤΤϣϭ ϲϠΑΎΑ ϝΎϤΟϭ ΔϴδϨΠϟ΍ ϱΩϮόγ ϲϧΎϤϴϟ΍ ΪϬϓ :Ϧϣ Ϟϛ ϒϴϗϮΗ ϢΛ Ϧϣϭ Ε΍ΪϨΘδϣϭ
ςΒοϭ ΓΪϤϟ΍ ˯ΎϬΘϧϻ ήπΤϤϟΎΑ ϢϬϋΎϤΘγ΍ Ϧϣ ϦϜϤΘϧ Ϣϟ ϦϴϳέϮγ ήΟΎΘϟ΍ ϕέΎσϭ ϲ΋Ύϓϭ ΪϤΤϣϭ
ΕΎϗΎτΑϭ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ Γήϛ΍άϟ ΕΎηϼϓϭ ΔΠϣΪϣ ι΍ήϗ΃ϭ ϝϮϤΤϣ ήΗϮϴΒϤϛ ίΎϬΟ ϦϳήϴΧϷ΍ ΓίϮΤΑ
ϡΎϗέϷ Ϊϴϟ΍ ςΨΑ ΔϧϭΪϣ ΕΎψΣϼϣϭ Γέϭΰϣ ΔϴϨϴτδϠϓ ΕΎϳϮϫ ϖ΋ΎΛϭϭ Γΰϣήϣ ΓΩΪόΘϣ ΕϻΎμΗ΍
ΔϘϳήσ Ϧϋ Ϊϴϟ΍ ςΨΑ ΎϬϴϠϋ ϞΠδϣ ϕ΍έϭ΃ϭ ΕΎϤϴϠόΗϭ ΔϠΠδϣ Ε΍ήϔϴηϭ ΏΎϘϟ΄Α ιΎΨηϷ ΓΪ΋Ύϋ
ΔόΑΎΘϣϭ .ϯήΧ΃ Ε΍ήΠϔΘϣϭ TNT: Cemtex: c4 :ω΍ϮϧϷ ϚϳήθΘϟ΍ϭ Ε΍ήΠϔΘϤϟ΍ Ω΍Ϊϋ·
ϕϼΣ ήϣΎϋϭ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫϭ ˰ ΔόΒϨϟ΍ ϚϟΎϣ ˰ ΔόΒϨϟ΍ ϦδΣ Ϧϣ Ϟϛ ϒϴϗϮΗ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ωϮοϮϤϟ
ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΐϧΎΟ Ϫϋ΍Ϊϳ· ΓήοΎΤϟ΍ ϪΘϟΎΣ ϲϓ ήπΤϤϟ΍ ΢Θϓϭ ˬήλΎϨϟ΍ ϕέΎσϭ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓϭ
ϝϮλ΃ ϥϮϧΎϘΑ ΎϬϨϋ ιϮμϨϤϟ΍ ϢϬϗϮϘΣ ϦϴϓϮϗϮϤϟ΍ ωΎϤγ΍ ΖϤΗ Ϫϧ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍ ήπΤϣ Ϊϴϔϳ ΔϳήϜδόϟ΍
.Ε΍ΩΎϓϷ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻΎΑ ήηϮΑϭ ˬϢϬϴϟ· ωΎϤΘγϼϟ ΍˱ΪϴϬϤΗ ˬϝ˷ΪόϤϟ΍ Δϴ΋΍ΰΠϟ΍ ΕΎϤϛΎΤϤϟ΍

ϲϧΎϤϴϟ΍ ΪϬϓ ΓΩΎϓ· #

:ϝϮϘϳ ϡϼϜϟΎΑ ήϴΧϷ΍ ΃ΪΒϳ ϲϧΎϤϴϟ΍ ΪϬϓ ϑϮϗ ϮϤϟ΍ ϊϣ ϖϴϘΤΘϟ΍ ήπΤϣ ΐδΣϭ

ϢΘϨϠϋ΃ ˬϯΪϬϟ΍ ΔγέΪϣ Ώήϗ ˬΩϮϤμϟ΍ ϰϨΒϣ ϡΎϣ΃ ωέΎθϟ΍ ϲϓ ˬΔϧΎϣήϟ΍ Ϧϴϋ ΔϠΤϣ ϲϓ ϲϨϣ ϢΘϣΪϘΗ »
ϢΘτΒοϭ ˬωϮϨϤϣ ϰϠϋ ϲόϣ ΍ϭήΜόΗ ϢϠϓ ˬϲϧϮϤΘθΘϓ .ϢϛέϮπΣ Ϧϣ ΔϳΎϐϟ΍ϭ ΔϴϤγήϟ΍ ϢϜΘϔλ ϲ ˷ Ϡϋ
ϲϘϠΗ ϢΘόΑΎΗϭ ˬϢϛΰϛήϣ ϰϟ· ϲϧϮϤΗήπΣ΃ .ΔλΎΨϟ΍ ϲΗήϜϔϣϭ ϱέϮϤϴϤϟ΍ ΕΎηϼϓϭ ϦϴϳϮϴϠΨϟ΍ ϲ ˷ ϔΗΎϫ
ΔϘθϟ΍ ϰϟ· ϢϜΘϟϻΪΑ ΖϤϗ ϢΛ ˬϲϠΒϗ Ϧϣ ϦϴϓϭήόϤϟ΍ϭ ϲΑ ϦϴϠμΘϤϟ΍ ϢΘϔϗϭ΄ϓ ˬϲϔΗ΍Ϯϫ ϰϠϋ ΕϻΎμΗϻ΍
ˬΔϴΒσ ΔϨϳΎόϣϭ ϲϣΎΤϣ ΔϠΑΎϘϣϭ ΔϴϔΗΎϫ ΓήΑΎΨϣ ˯΍ήΟΈΑ ϲϗϮϘΣ ϲ
˷ Ϡϋ ϢΗϮϠΗ ϢΛ ˬϥΎϨΒϟ ϲϓ ΎϬϠϐη΃ ϲΘϟ΍
Ϧϣ ˯ϲη ϱ΃ ϲο΍ήϏϷ ϭ΃ ϲϟ κϘϨϳ ϭ΃ ϒϠΘϳ ϭ΃ ΪϘϔϳ Ϣ ϟϭ ΎϤϛ .ϢϜΘϠΌγ΃ ϰϠϋ ΔΑΎΟϺϟ ΪόΘδϣ ϲϨϧ·ϭ
.ΓΪϋ ϞΣ΍ήϣ ϰϠϋ ϢΗ ϱάϟ΍ ζϴΘϔΘϟ΍ϭ ϒϴϗϮΘϟ΍ ˯΍ήΟ

ˮϑϭήχ Δϳ΄Αϭ ΎϬΘϠϤόΘγ΍ Ϣ˴ ϟϭ ϚδϔϨϟ ΎϬΘϠϤόΘγ΍ ϲΘϟ΍ ΏΎϘϟϷ΍ ϲϫ Ύϣ :α


ΪΒϋϭ αέΎϓϭ ΪϬϓϭ ΢ϟΎλϭ ϥΎϤϴϠγ ϮΑ΃ϭ ϲϧ΍έϭ ϕέΎσ ΎϬϨϣ ήϛΫ΃ ˬΏΎϘϟ΃ ΓΪϋ ΖϠϤόΘγ΍ ΪϘϟ :Ν
ϲΘϳϮϫ έΎϬχ· ϡΪόϟϭ Ύ˱ϴ˷ϔΨΗ ˬϲϨϣϷ΍ ϞϤόϠϟ ΏΎϘϟϷ΍ ϩάϫ ΖϠϤόΘγ΍ Ϊϗϭ . ϴθϟ΍ϭ ϦδΣϭ ϲϨϐϟ΍
.ΔϴϘϴϘΤϟ΍
ϯήΧ΃ ϕ΍έϭ΃ϭ ΔϳέϮγ ΔϳϮϫϭ ΔϴϨϴτδϠϓ ΔϗΎτΑϭ ΍˱έϭΰϣ Ύ˱ϳΩϮόγ ήϔγ ί΍ϮΟ ϚϨϣ ΎϨτΒο :α
ϚΘϳϮϫ ϥ΄Α ΎϨΗΪϓ΃ Ϛϧ΃ ϰϟ· ϒο΃ .ϲδϤθϟ΍ ϚϤγέ ϞϤΤΗ ΎϬόϴϤΟ ΔϔϠΘΨϣ ˯ΎϤγ΄Α Γέϭΰϣ ΎϬόϴϤΟ
ˬϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ϲϓ ΔϴϠλϷ΍ ϚΘϳϮϫ Ζόο΃ Ϛϧ΃ Ζϔο΃ϭ .ΔϴδϨΠϟ΍ ϱΩϮόγ ˬήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ΔϴϘϴϘΤϟ΍
ˮϥΎϨΒϟ ϲϓ Ζϔϗϭ΃ Ϊϗϭ ΎϳέϮγ ϲϓ ΖϤϗ΃ Ϛϧ΃ Ζϔο΃ϭ
ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ΍˱ΪλΎϗ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ Ϧϣ 1999 ϲϓ ϲϟΰϨϣ Ϧϣ ΖΟήΧ ϲϨϧ΄Α ϢϛΪϴϓ΃ :Ν
ϥΎΒϟΎσ ϊϣ ϝΎΘϘϟ΍ ϲϓ ΖϛέΎηϭ .ΪϘΘόϤϟ΍ ϲϔϠγ ϲϧϮϛ ϥΩϻ ϦΑ ΔϣΎγ΃ ϴθϟ΍ ΖόϳΎΑ ΚϴΣ ˬΩΎϬΠϠϟ
ϱάϟ΍ ϢϴψϨΘϟ΍ ϲϓ ΔϳήϜδόϟ΍ Ε΍έϭΪϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϠϟ ϲϋϮπΧ ΪόΑ Ύ˱όΒσ ˬΩϮόδϣ ϩΎη ΪϤΣ΃ Ε΍Ϯϗ Ϊο
.Ϫϴϟ· ϲϤΘϧ΃
ˮϞϴϤΟ Ϯϫ Ϧϣ :α
.ϡΎθϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ϲϓ ϝϭΆδϣ ˬΔϨγ 2 ϰϟ΍ϮΣ ϩήϤϋ ϱέϮγ ΏΎη :Ν
ˮΎϳέϮγ ϲϓ ΕΎϘΣϼϤϠϟ ϩήϛάΗ ϱάϟ΍ ϞϴϤΟ νήόΘϳ Ϣϟ΃ :α
.ϪϴϠϋ ήΜόϳ Ϣϟ ϪϨϜϟ ˬϪϨϋ ΚΤΒϠϟ ϞϴϤΟ νήόΗ ΪϘϟ Ϣόϧ :Ν
ˮϚϗΎϓέϭ Ζϧ΃ Ϛόϣ ϞμΣ ΎϤϛ ϥΎϨΒϟ ΪμϘϳ Ϣϟ Ϣ˴ ϟ :α
.έϮϣϷ΍ ΐϴΗήΗ ΔόΑΎΘϣϭ ϢϴψϨΘϟ΍ Ϧϣ ΔΣΎδϟ΍ ύ ΍ήϓ· ϡΪόϟ ΎϳέϮγ ϲϓ ϞϴϤΟ ϲϘΑ ΪϘϟ :Ν
ϦϴϴΑήΣ ϦϴγΪδϣ ΎϨτΒο ΎϨϧ΃ ΔλΎΧϭ ˬϥΎϨΒϟ ϲϓ Ϛόϣ ϦϳΩϮΟϮϤϟ΍ ϚϗΎϓέ έ΍ϭΩ΃ Ϧϋ ΎϧήΒΧ΃ :α
ˮ˯ΎπϴΒϟ΍ ΔϠϣήϟ΍ ΔϘη ΕΎσϮΒπϣ Ϧϣ ϚϣΎϣ΃ ΎϬοήόΘδϧ ΓήϴΜϛ ϯήΧ΃ ΍˱έϮϣ΃ϭ Ύ˱ϋΎϨϗϭ ΔϳϭΪϳ ΔϠΒϨϗϭ
ϲϓ ΎϨϟ ΕϮϴΑ έΎΠΌΘγ΍ϭ ˬΎϨϤϴψϨΘΑ ιΎΨϟ΍ ϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ΪϳήΒϟ΍ ΢Θϓ ϲϓ ϞϤόϳ ϥ΍ϭήϣ ϥ΃ ϢϛΪϴϓ΃ :Ν
ΎϤϬϓ Ϣϴγϭϭ ήϣΎγϭ .ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ Ϧϣ ϦϜϤΗϭ ϖΣϮϟ Ϊϗϭ ΪϫΎΠϣ ϮϬϓ ˬϝΎπϧ Ύϣ΃ .ϥΎϨΒϟ
Ϊϗϭ ˬΎϨΑ ιΎΧ ΐϴΒσ ϮϬϓ ˬΎϨόϣ ϒϗϭ΃ ϱάϟ΍ ΔϋΎϤΠϟ΍ ΐϴΒσ ϮϬϓ ˬΐϴΒτϟ΍ Ύϣ΃ .ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ϥ΍ΪϫΎΠϣ
ϥϮϗΎΒϟ΍ϭ ˬΔϋΎϤΠϟ΍ ϝϭΆδϣ Ϯϫϭ ˬΪη΍έ ϴθϟ΍ ΐϴΒτϟ΍ ΔϘϓήΑ Ύ˱πϳ΃ ϢΘϔϗϭ΃ Ϊϗϭ .Ύ˱πϳ΃ ϖΣϮϟ
ˬϢϬϴϠϋ ξΒϘϟ΍ ϖϠϳ Ϣϟ ϥϭήΧ΁ ϙΎϨϫϭ ˬϢϬϴϠϋ υΎϔΤϠϟ ΎϨϘϘη ϲϓ ϢϬϧΎϜγΈΑ ΖϤϗ ϥϮϘΣϼϣ ˯Ύπϋ΃
ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ϊϴϤΟϭ ˬέϮϧϭ ϝϼΟϭ ϲϧ΍Ωϭ Νήϔϛ ˬϥΎϨ Βϟ Ϧϣ ϯήΧ΃ ϖσΎϨϣ ϲϓ ϥϭΩϮΟϮϣ Ϣϫϭ
.Ϣϫ˯ΎϤγ΃ Ζδϴϟ ϩάϫϭ ˬ˱ΎΑΎϘϟ΃ ϥϮϠϤόΘδϳ
ΔϴδϤη Ύ˱ϣϮγέ ϚϴϠϋ νήόϧϭ ˬϢϬΑΎϘϟ΄Α ϥϵ΍ ϢϬΗήϛΫ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ΕΎϳϮϫ Ϧϋ ΎϧΪϓ΃ :α
ˮΎϨϳΪϟ ϦϳΩϮΟϮϤϠϟ ΔϴμΨη ΕΎϗΎτΑϭ
ˬϦδΣ Ϟμϴϓ Ϯϫ ήϫϮΟ ϥ΃ϭ ˬήλΎϨϟ΍ ϕέΎσ Ϯϫ ΐϴΒτϟ΍ ϥ΄Α Ϊϴϓ΃ ˬϢϜϳΪϟ έϮμϟ΍ ϲΗΪϫΎθϣ ΪόΑ :Ν
ˬϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ Ϯϫ ϥ΍ϭήϣ ϥ΃ϭ ˬΔϨϤϴϨϣ ϡΎδΣ Ϯϫ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ϥ΃ϭ ˬϲϠΑΎΑ ϝΎϤΟ Ϯϫ ϝΎπϧ ϥ΃ϭ
˰˰˰˰ ϝϼΟ ϥ΃ϭ ˬϪσ ΪϟΎΧ Ϯϫ έϮϧ ϥ΃ϭ ˬΔϤϴϠΣ ϢϴϠγ Ϯϫ Ϣϴγϭ ϥ΃ϭ ˬϕϼΣ ήϣΎϋ Ϯϫ ήϣΎγ ϥ΃ϭ
ˬϥΎπϣέ ΩΎϳί Ϯϫ Ϳ΍ ΪΒϋ ΐϘϠϤϟ΍ ϥ΃ϭ ˬΓέϭήϋί ϝϼΑ Ϯϫ ˰˰˰˰˰ ϥΎπϣέ ϢγΎΑ Ύ˱πϳ΃ ϑϭήόϣϭ
ˬΩ΍ήϣ ΐϘϠϤϟ΍ Δτγ΍ϮΑ Γέϭΰϣ ΔϳϮϫ ΕΎϗΎτΒΑ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϢϬΗΩϭί Ϊϗ ϥϵ΍ ϢϜϳΪϟ ϦϴϓϮϗϮϤϟ΍ ϥ΄Α Ύ˱ϤϠϋ
.ΝΎΘϧϮϤϟ΍ϭ ήϳϭΰΘϟ΍ ϪλΎμΘΧ΍ϭ ˬΔϴϘϴϘΤϟ΍ ϪΘϳϮϫ ϑήϋ΃ ϻϭ ϱέϮγ Ϯϫϭ
ϥΎϛ Ϧ˴ϣ Ϯϫϭ ˬΪη΍έ ϴθϟΎΑ Ύ˱ΒϘϠϣ ˬΔϳέϮγ ϲϓ ϡΎϗ΃ Ύ˱τηΎϧ Ύ˱μΨη ϙΎϨϫ ϥΈϓ ˬΎϨΗΎϣϮϠόϣ ΐδΤΑ :α
΍ϮϧΎϛ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϝΎΘϘϠϟ ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ϦϴϠϘΘϨϤϟ΍ ϥ΄Α Ε΍ΩΎϓ· ΖϠΠ˵γ Ϊϗϭ .ΎϳέϮγ ϲϓ ϢϴψϨΘϟ΍ α΃ήϳ
ϪΘϟϭΎΤϣ ϯΪϟ ϩΎϨϔϗϭ΃ Ϊϗϭ ˬΩϮμϘϤϟ΍ Ϯϫ ΎϨϳΪϟ ΩϮΟϮϤϟ΍ Ϟϫ .έϮϛάϤϟ΍ Ϊη΍έ ΔόϳΎΒϤΑ ϥϮϣϮϘϳ
ˮΔϴΑΎΠϳϹ΍ ΔϟΎΤϟ΍ ϲϓ ϚΑ ϝΎμΗϻ΍
ˬϥίΎϣ ΔϴϟΪϴλ ϡΎϣ΃ ήΑΎΨΗ ΔϓήϏ Ϧϣ ϲΑ ϝΎμΗϻ΍ ϪΘϟϭΎΤϣ ˯ΎϨΛ΃ ϩϮϤΘϔϗϭ΃ ϱάϟ΍ κΨθϟ΍ ϥ· :Ν
Ύ˱πϳ΃ ϑϭήόϣ Ϯϫϭ ˬϊϳΎΒ˵ϳ ϱάϟ΍ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ βϔϧ Ϯϫ ˬ "ϡ΍ήϣ" ϪϴϤδϧϭ ΎϨϨϴΑ ϪϴϠϋ ϖϔΘϣ ϥΎϜϣ ϲϫϭ
ϥϮϜϟϭ .ΎϳέϮγ ϲϓ ϪΘϣΎϗ· ˯ΎϨΛ΃ Ε΍ϮϨγ ΙϼΛ Ω΍ΪΘϣ΍ ϰϠϋ ΎϬϠϤόΘγ΍ ϯήΧ΃ ˯ΎϤγ΃ϭ ΪϳΆϣϭ ϴθϟΎΑ
ϲϓ ήϴϣϷ΍ ΍Ϯόϳ ΎΒϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ϦϴϣΩΎϘϟ΍ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍ ϞϜϓ ˬΎϳέϮγϭ ϥΎϨΒϟ ϲϨόΗ ϡΎθϟ΍ ΩϼΑ
ϥϮϣϮϘϳ ϯήΧ΃ ϥΎϴΣ΃ ϲϓϭ ˬΪη΍έ ϴθϟ΍ ΔόϳΎΒϤΑ ϥϮϣϮϘϳ ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ϦϴϣΩΎϘϟ΍ ΔϴΒϟΎϏ ϥΎϛϭ .ϡΎθϟ΍
Ϣγ΍ ϢϜϟ Ϊϛ΅΃ ϻ ϲϨϧ΃ ΎϤϛ ˬϞϴΒϧ ϭ΃ ϞϴϤΟ ΕΎϳϮϫ ϞϣΎϛ ϑήϋ΃ ϻ ϲϨϧ΄Α Ύ˱ϤϠϋ .ϞϴΒϧ ϭ΃ ϞϴϤΟ ΔόϳΎΒϤΑ
ΎϨπόΑ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΎϨ΋ΎϤγ΄Α ήϘϧ ϻ ˬΔϴϨϣ΃ ω΍ϭΪϟϭ ΎϨϧϮϜϟ ˬΪη΍έ ϴθϠϟ ϲϘϴϘΣ ϢγΎϛ ΔϨϤϴϨϣ ϡΎδΣ
.ξόΒϟ
Ϧϣ Γήϣ ήΧϵ Ύ˱ϴϔΗΎϫ ϪΘΛΩΎΣ Ϊϗϭ ˬΎϳέϮγ ϲϓ έ˳ ΍ϮΘϣ Ϯϫϭ ˬϲϟΎΤϟ΍ ϞϴϤΟ ΩϮΟϭ ϥΎϜϣ ϑήϋ΃ ϻ
ΖϗϮϟ΍ ϥΎϛϭ 096 10528 ϪϤϗέ ϰϠϋ Ϫϴϟ· ϢϜϟΩ΃ ϥ΃ ϊϴτΘγ΃ ˬϥ΍Ωήϓ ΔϠΤϣ ϲϓ ϲϣϮϤϋ ϒΗΎϫ
ΪϬθΘγ΍ ΪϘϓ ϞϴΒϧ Ύϣ΃ .2005/12/31 ϲϓ ΖΒδϟ΍ ϱ΃ ˬϦϴϣϮϴΑ ϲ ˷ Ϡϋ ξΒϘϟ΍ ϰϘϠϳ ϥ΃ ϞΒϗ ϚϟΫϭ ˬ˱˯Ύδϣ
.ϙΎϨϫ ϲϛήϴϣ΃ ϱϮΟ ϝ΍ΰϧϹ ϪϳΪμΗ ˯ΎϨΛ΃ Ϣ΋ΎϘϟ΍ ΔϨϳΪϣ ϲϓ ήϬη΃ ΔόΒγ ϞΒϗ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ
ϩήϴϏ ϥϭΩ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϝΎΘϘϠϟ ϞϘΘϨϳ ϥ΃ Ϫϟ ϒϴϜϓ ˬΎϳέϮγ ϲϓ ϊϳΎΒ˵ϳ Ϧ˴ϣ Ϯϫ ϞϴΒϧ ϥ΃ ΎϨϟ ΕήϛΫ ΪϘϟ :α
ˮϥϮόϳΎΒϳ Ϧϳάϟ΍ ˯΍ήϣϷ΍ Ϧϣ
ϻ ˬϝΎΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓϭ .ϱϭΎϗέΰϟ΍ ΐόμϣ ϮΑ΃ ΐϠσ ϰϠ ϋ ˯˱ ΎϨΑ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϝΎΘϘϠϟ ϞϴΒϧ ϞϘΘϧ΍ ΪϘϟ :Ν
.Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ήϣϷ΍ ΍άϫ Ϫϐ˷ϠΑ Ϊϗϭ .ήϣ΍ϭϷ΍ ξϓήΗ
ΔϬΠϟ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ΎϳέϮγ ήΒϋ ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ϦϴϠΗΎϘϤϟ΍ ϝΎϘΘϧ΍ Ϧϣ ΎϬΗΪϫΎη ϲΘϟ΍ ϞΣ΍ήϤϟ΍ Ϧϋ ΎϧήΒΧ΃ :α
ˮΕ΍˯΍ήΟϹ΍
΍ϮΒδΘϧ΍ Ϊϗ ιΎΨη΃ ϞΒϗ Ϧ ϣ ϢϬΘϴϛΰΗ ΪόΑ ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ϦϴϣΩΎϘϟ΍ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍ ϝΎΒϘΘγ΍ ϢΘϳ ΓΩΎόϟ΍ ϲϓ :Ν
ϞΒϘΘδ˵ϳ ˬϥΎϨΒϟ Ϧϣ ϢϫΪΣ΃ ϝϮλϭ ΪόΑϭ .ΔϘΛ έΪμϣ Ϣϫϭ ˬ΍ϮόϳΎΑ Ϊϗϭ ϥϮτηΎϧ Ϣϫϭ ˬΔϋΎϤΠϟ΍ ϰϟ·
ϖϳήτϟ΍ ϞϴλΎϔΗ ΢οϮΘδϳ ϥ΃ ήϴϏ Ϧϣ ˬ "ΔϓΎπϣ" ϪϴϤδϧ ϥΎϜϣ ϰϟ· ϪϠϘϧ ϱήΠϳϭ ˬΎϳέϮγ ϲϓ
ˬ˱ΎΒϟΎϏ ΔϴϨϣ΃ ΓέϭΪϟ κΨθϟ΍ ΍άϫ ϊπΨϳ ϢΛ Ϧϣϭ .Ϧϣϵ΍ ϝΎϘΘϧϻ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϩάϫ ϰϤδΗϭ .ϥ΍ϮϨόϟ΍ϭ
ϰϘΒϳ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϪϟΎϘΘϧ΍ ϡΪϋ ΪϨϋϭ .ϪϠϘϧ ϱήΠϳ ˬΓήηΎΒϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϪϟΎϘΘϧϻ ΏΎΒγϷ΍ ΕήϓϮΗ ΍Ϋ·ϭ
ϪΘόϳΎΒϣ ϢΘΗ ˯ΎϨΛϷ΍ ϩάϫ ϲϓϭ .ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϪϟΎΧΩϹ ΔϴΗ΍Άϣ Δλήϔϟ΍ ΢ΒμΗ ϦϴΣ ϰϟ· ΔϓΎπϤϟ΍ ϲϓ
ΔόϳΎΒϤϟΎΑ ήϴϣϷ΍ ϰϠϋ ρ΍ήΘηϻ΍ ϖΣ ΪϫΎΠϤϠϟ ϥ΃ ϒϴο΃ϭ .ΔϋΎϤΠϟ΍ ϦϤο ϞϤόϟ΍ ϪϣΰϠϳ Ύϣ ˬήϴϣϸϟ
.ΪϫΎΠϤϟ΍ ΎϫΩΪΤϳ ρϭήθΑ ϭ΃ ςϘϓ Ϧϴϴϛήϴϣϸϟ ϪϟΎΘϗ ρήΘθϳ ϭ΃ Ύ˱ϳΩΎϬθΘγ΍ ϭ΃ ϼ ˱ ΗΎϘϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϰϠϋ
ΔΑήΠΗ ϱ΃ Ϛϟ Ϟϫϭ .ΔόϳΎΒϤϟ΍ δϔϟ ϥΎϜϣ· ϙΎϨϫ Ϟϫ ΎϨϤϠϋ΃ .ΔόϳΎΒϤϟ΍ Ϧϋ ΍˱έϮϣ΃ ΎϨϟ ΕήϛΫ :α
ˮήϴΧϷ΍ ήϣϷΎΑ ϢϬϨϣ ϱ΃ ϊϣ ΔϴμΨη
ϪσήΘη΍ ϱάϟ΍ ρήθϟ΍ ϖϘΤΗ ϡΪϋ ΪϨϋ ϞΜϣ ˬΔϨϴόϣ ΕϻΎΣ ϲϓ Ϛϟ Ϋϭ ˬΔόϳΎΒϤϠϟ δϓ ϙΎϨϫ Ϣόϧ :Ν
ϊϣ ήϣϷ΍ ΍άϫ ϞμΣ Ϊϗϭ .ΔόϳΎΒϤϟ΍ ΪϘϋ Ϧϣ ΪϫΎΠϤϟ΍ έήΤΘϳϭ ΔόϳΎΒϤϟ΍ δϔΗ ΎϫΪϨϋ .ΔόϳΎΒϤϟ΍ ϯΪϟ
.Ϣϴγϭϭ ήϣΎγ
.ϩήϜϤϟ΍ϭ ςδΒϨϤϟ΍ ϲϓ ΔϋΎτϟ΍ϭ ϊϤδϟ΍ ϰϠϋ ϚόϳΎΑ΃ :Ϯϫ ϪϴϠϋ ϖϔΘϤϟ΍ϭ ΔόϳΎΒϤϟΎΑ ιΎΨϟ΍ κϨϟ΍ ϥ·
ΕΪϛ΃ ϱάϟ΍ϭ ˬϪτϟ΍ ΪϟΎΧ ϮϋΪϤϟ΍ ϰϟ· ΖϓήόΗ ˬΎϨϳΪϟ ΓΩϮΟϮϣ ΔϴδϤη Ύ˱ϣϮγέ ϚϴϠϋ ΎϨοήϋ ΪόΑ :α
ϰΘϣϭ ˬέϮϛάϤϟ΍ ΪϟΎΧ ΩϮΟϭ ϥΎϜϣ ϑήόΗ Ϟϫ .ήΧ΁ ϢγΎΑ Ύ˱ϘΑΎγϭ ˬέϮϨΑ ϚϠΒϗ Ϧϣ ϑϭήόϣ Ϫϧ΄Α ΎϨϟ
ˮΓήϴΧϷ΍ ΓήϤϠϟ Ϫόϣ ΖϤϠϜΗ ϭ΃ ϪΗΪϫΎη
Ύ˱ϘΑΎγ ϑήό˵ϳ ϥΎϛ ϱάϟ΍ϭ έϮϧ ΐϘϠϤϠϟ ΔϧϮϠϣ ΓέϮλ ϲϫϭ ˬϢϜϳΪϟ ΩϮΟϮϤϟ΍ ϢγήϠϟ ϲΗΪϫΎθϣ ΪόΑ :Ν
Ϧϳάϟ΍ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ΔϴϛΰΘΑ ϡΎϗ Ϧ˴ϣ Ϯϫϭ ˬϪτϟ΍ ΪϟΎΧ ϰϋΪϳ Ϫϧ΃ ϢϜϨϣ ΖϤϠϋ ˬέΪΑ ϢγΎΑ
ζϴϧέϮϛ ΔϠΤϣ ϲϓ Ύ˱ϣϮϳ ήθϋ ΔΛϼΛ ϰϟ΍ϮΣ άϨϣ ΎϬϴϓ ϪΘϠΑΎϗ Γήϣ ήΧ΁ ΖϧΎϛϭ .ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ΍ϭήπΣ
ˬϲϠϋ ΐϘϠϤϠϟ ϪΘϤϠγϭ ˬϲϋ΍ίϭϷ΍ ΪΠδϣ ϰϟ· Ύϧ΃ ϪΘϠλϭ΃ Ϊϗϭ ˬήλΎϨϟ΍ ΪΒϋ ΪΠδϣ Ώήϗ ΔϋέΰϤϟ΍
.ϙΎϨϫ ˯ΎΒΘΧϼϟ ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϰϟ· Ω΍ήϣ ΐϘϠϤϟ΍ ϊϣ ϪϠϘϧ ϱάϟ΍
ˮΎϨϟ ΎϬΗήϛΫ ϲΘϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϞΒϗ ˬέϮϧ ϱ΃ ˬϪτϟ΍ ΪϟΎΧ ϊϣ Ϟλ΍ϮΗ ϰϠϋ ΖϨϛ Ϟϫ :α
ΪόΑ Ϫϧ·ϭ ˬϞϴϤΟ ΐϘϠϤϟ΍ ϯΪϟ ΎϳέϮγ ϲϓ ΓήϴΧϷ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϝ΍Ϯσ ΍˱ΩϮΟϮϣ ϥΎϛ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϥ· :Ν
ϥϮϧΎϛ ήϬη ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϝϼΟ ϊϣ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· Ώήϫ ˬΔϳέϮδϟ΍ ΓΰϬ ΟϷ΍ ΎϬΑ ΖϣΎϗ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϣϷ΍ ΕϼϤΤϟ΍
ϯΪϟ ˬΓέϭήϋί ϝϼΑ ϱ΃ ˬϝϼΟ ΐϘϠϤϟ΍ ϊϣ ΔϧΎϣήϟ΍ Ϧϴϋ ΔϘη ϲϓ ϲϘΑ Ϊϗϭ .2005 ϡΎόϟ΍ Ϧϣ ϝϭϷ΍
ϪΘϤϠγϭ ˬήλΎϨϟ΍ ΪΒϋ ϊϣΎΟ ϡΎϣ΃ ϲϧΎϫ Ϧϣ ϪΘϤϠδΗ ΎϫΪόΑ .ϡΎϳ΃ ΔΛϼΛ ΓΪϤϟ ˬϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϱ΃ ϥ΍ϭήϣ
ϢΛ .ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϰϟ· ΎϤϬϠϘϧ ϰϠϋ ϲϠϋ ϞϤϋϭ ˬΔτδΒϟ΍ ΔϘ η ϲϓ ϥΎϛ ϱάϟ΍ Ω΍ήϣ ϊϣ ϲϠϋ ϰϟ·
ϡΎϣ΃ ˬϥΎπϣέ Ύ˱πϳ΃ ΐϘϠϣϭ ϝϼΟ ΐϘϠϤϟ΍ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ Ϧϣ ΖϤϠδΗ ˬϡΎϳ΃ ΔόΑέ΃ ϰϟ΍ϮΤΑ ΎϫΪόΑϭ
ϲϨϣ Ϣ˷ϠδΗϭ ϲϠϋ ήπΣ ΚϴΣ ˬΎΗΎΑ ΕϼΤϣ Ώήϗ ήδΠϟ΍ ΪόΑ ΓΪϠΧ ϰϟ· ϪΘϠλϭ΃ϭ ήλΎϨϟ΍ ΪΒϋ ϊϣΎΟ
ΔϘη ϲϓ ΎΜϜϣ ϦϳάϠϟ΍ ΪϤΣ΃ϭ ϯ΅ήϟ΍ ϲΑ΄Α ϦϴΒϘ Ϡϣ ϦϴϳέϮγ ϦϴμΨη ϊϣ ϪϠϘϧϭ Γέϭήϋί ϝϼΑ
Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϰϟ· ϲϠϋ ΓέΎϴγ ϲϓ ΔΛϼΜϟ΍ ϞϘϧ ϢΗ Ϊϗϭ .ϥϵ΍ ϢϜϳΪϟ ϑϮϗϮϤϟ΍ ϝΎπϧ ϯΪϟ ϲϋ΍ίϭϷ΍
.Ϊη΍έ ΕΎϤϴϠόΘϟ ˯˱ ΎϨΑ ϚϟΫϭ ˬϙΎϨϫ ˯ΎϔΘΧϼϟ ΓϮϠΤϟ΍
ˮϪϓήόΗ ϰΘϣ άϨϣϭ ˬϪϴϟ· ΖϓήόΗ ϒϴϛϭ ˬϲϠϋ Ϯϫ Ϧ˴ϣ :α
Ϧϣ ΔϨγ 2 ϰϟ΍ϮΣ ϩήϤϋ ϲϨϴτδϠϓ ΏΎη Ϯϫϭ .ϲϘϴϘΤϟ΍ ϪϤγ΍ ϑήϋ΃ ϻ ˬϪΒϘϟ Ϯϫϭ ϲϠϋ ϥ· :Ν
βϠϣ΃ ϩήόη ˬΔϣΎϘϟ΍ ϞϳϮσ ϦϳΪΑ :ϪϓΎλϭ΃ϭ .έΎμϧϷ΍ ΔΒμόϟ ϊΑΎΗ Ϯϫϭ ˬΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϥΎϜγ
Ϊϗϭ .Ύ˱ϴοΎϳέ ˯˱ ΍άΣϭ ΰϨϴΟ έϮΒγ αΎΒϟ ϱΪΗήϳ ˬϥΎϔϴϔΧ ΏέΎηϭ ΔϴΤϟ Ϫϟ ˬϒϠΨϟ΍ ϰϟ· Ρ˷ήδϳ ˬΩϮγ΃
ϲϨϣ ϪϤϠδΗ ϯΪϟ ΔϴϧΎΛ ϪΗΪϫΎηϭ ˬΩ΍ήϣ ΐϘϠϤϟ΍ϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϡϼΘγϻ ϩέϮπΣ ϯΪϟ Γήϣ ϝϭϷ ϪΗΪϫΎη
ϞϴϤΟ ΕΎϤϴϠόΘϟ ˯˱ ΎϨΑ ϩέϮπΣ ϯΪϟ ϰϟϭϷ΍ ΓήϤϠϟ Ϫϴϟ· ΖϓήόΗ Ϊϗϭ .ΪϤΣ΃ϭ ϯ΅έ ϮΑ΃ϭ Γέϭήϋί ϝϼΑ
ϊϣΎΟ ϰϟ· ϩέϮπΣ ϥΎϜϣϭ ϪϓΎλϭ΄Α ϞϴϤΟ ϲϧΩ˷ϭί Ϊϗϭ .ϞΒϗ Ϧϣ Ϫϓήϋ΃ Ϧϛ΃ Ϣϟϭ ˬΎϳέϮγ ϲϓ
ϲϓ ϒϗϮΘϣ Ϯϫϭ ΔϠΤϤϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ ϲϧήψΘϨϴγ ϲϠϋ ϥ΃ ϲϧήΒΧ΃ ϞϴϤΟ ϥ΃ ϢϜϟ Ω˷ΪΣ΃ϭ .ϲϋ΍ίϭϷ΍
ϡΎϣ΃ ϰϟ· ϲϟϮλϭ ϯΪϟϭ ˬϞόϔϟΎΑϭ .ϢΠΤϟ΍ ήϴϐλ ϱήϫί ϪϧϮϟ ΍˱ΰ˷ϴϤϣ ϥϮϠϳΎϧ βϴϛ ϞϤΤϳϭ ˬωέΎθϟ΍
ϪϨϣ ΖϣΪϘΗ .Ύ˱ϳήϫί ΍˱ήϴϐλ Ύ˱δϴϛ ϞϤΤϳϭ ˬΎϬδϔϧ ΕΎϔλ΍ϮϤϟΎΑ Ύ˱ΑΎη ΕΪϫΎη ˬϲϋ΍ίϭϷ΍ ϊϣΎΟ
ΎϤϛ ΔϴϧΎΛ ΓήϤϟ ϪΘϴϘΘϟ΍ϭ .έΩΎϏϭ Ω΍ήϣϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϪΘϤϠγ ΎϫΪϨϋ .Ϣόϧ :ϲϨΑΎΟ΃ ˮ«ϲϠϋ» :ϪΘϟ΄γϭ
.ϢϜΗήΒΧ΃
ϝϼΑ ΎϬϴϓ ΖϠλϭ΃ ϲΘϟ΍ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΓήϤϟ΍ ϲϓϭ ˬϪϘϴϓέϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΎϤϬϴϓ ΖϠλϭ΃ ϦϴΘϠϟ΍ ϦϴΗήϤϟ΍ ϲϓ :α
ˮν΍ήϏ΃ Δϳ΃ ϞϤΤϳ ϢϬϨϣ ϱ΃ ϥΎϛ Ϟϫ ΎϧΪϓ΃ .ϪϴϘϴϓέϭ Γέϭήϋί
Ϊϗϭ .ΔϴμΨθϟ΍ ϢϬο΍ήϏ΃ ΎϬϴϓ ϥϮϠϳΎϧ αΎϴϛ΃ ϭ΃ ϢϬΒ΋ΎϘΣ ϥϮϠϤΤϳ ΏΎΒθϟ΍ ϥΎϛ ϦϴΗήϤϟ΍ ϲϓ :Ν
ϝϼΑ ΐΤτλ΍ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΓήϤϟ΍ ϲϓϭ ˬΓήϣ ϝϭ΃ ϲϓ HP ωϮϧ ϩήΗϮϴΒϣϮϛ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΐΤτλ΍
.Toshiba ωϮϧ ϲμΨθϟ΍ ϩήΗϮϴΒϣϮϛ Γέϭήϋί

Ϫσ ΪϟΎΧ ˯ΎϔΧ· #
ˮήϣ΍ϭϷ ˯˱ ΎϨΑ ϢϴΨϤϟ΍ ϲϓ ϢϬϗΎϓέϭ Γέϭήϋί ϝϼΑϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ˯ΎϔΧ· ϯήΟ Ϟϫ :α
.Ϊη΍έ ήϣ΍ϭϷ ˯˱ ΎϨΑ ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϲϓ Γέϭήϋί ϝϼΑϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ˯ΎϔΧΈΑ ήϣ΃ έΪλ ΪϘϟ .Ϣόϧ :Ν
ϢϬϓ ˬΪϤΣ΃ϭ ϯ΅ήϟ΍ ϮΑ΃ϭ Ω΍ήϣ Ύϣ΃ .ϙΎϨϫ ϢϬ΋ΎϔΧϹ ϢϴΨϤϟ΍ ϲϓ ϪϓέΎόϣ ϊϣ ϖϴδϨΘϟΎΑ ϞϴϤΟ ϡΎϗ Ϊϗϭ
ΏΎΒθϠϟ ήϣ΍ϭϷ΍ έΪμΗ ΓΩΎόϟ΍ ϲϓϭ .ϢϴΨϤϟ΍ ϲϓ ϢϬΘΌΒΨΘΑ Ύ˱πϳ΃ ήϣ΃ έΪλ Ϊϗϭ ˬΎϳέϮγ ϲϓ ϥϮΑϮϠτϣ
Ϧϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϖϳήτϟ΍ ΖϧΎϛ ϱάϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓϭ ΚϴΣ ˬϢϬόϣ ΔϴϨϣ΃ ΔϠϜθϣ ϝϮμΣ ϯΪϟ ˬ˯ΎΒΘΧϻΎΑ
ϝΎϔϗ· ΪϨϋϭ ˬ˱΍ήϴΧ΃ Ύϣ΃ .ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ΐϠτ˵ϳ ϥΎϛ ˬΔΣϮΘϔϣ ΎϳέϮγ
Ύϣ ΍άϫϭ .ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍ ϯήΟ ˬΎϳέϮγ ϲϓ ΔϴϨϣϷ΍ ΕϼϤΤϟ΍ έ΍ήϤΘγ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϖϳήτϟ΍
.ϦϳήΧϵ΍ϭ ΐϴΒτϟΎϛ ϦϴϗΎΒϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ϭ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ϊϣϭ ϲόϣ ΙΪΣ
ήϣϷ΍ ϦϤπΗ ˬϩήϴϐϟ ϭ΃ ϥ΍ϭήϤΑ ΐϘϠϤϟ΍ ˬϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϮϋΪϤϠϟ ήϣ΃ ϱ΃ έϭΪλ ήϛάΗ Ϟϫ :α
ήϣϷ΍ έΪλ Ϧ˷Ϥϣϭ ˮϚϟάΑ ΎϨΒϧΎΟ Ϧϣ ϪϏϼΑ· ϯΪϟ Ύϧΰϛήϣ ϰϟ· έϮπΤϟ΍ ϡΪϋϭ ˯ΎΒΘΧϻΎΑ ΕΎϤϴϠόΗ
ˮϦ˴Ϥϟϭ
ϥ΍ϭήϤϟ ˬϙΎϨϫ ϝ΍ί΃ Ύϣ ΖϨϛϭ ˬΎϳέϮγ ϲϓ ΎϤϫΩϮΟϭ ϯΪϟ Ϊη΍έϭ ϞϴϤΟ Ϧϋ ήϣ΍ϭ΃ ΕέΪλ ΪϘϟ :Ν
Ϊϗϭ .ϪϔϴϗϮΗϭ Ϫϴϟ· ωΎϤΘγϼϟ Ύ˱ϴηΎΤΗ ϲϨϣ΃ ΰϛήϣ ϱ΃ ϰϟ· ΏΎϫάϟ΍ ϡΪϋϭ ˯ΎΒΘΧϻΎΑ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϱ΃
ϱ΃ ήϣΎγϭ Ϣϴγϭ ϥΎϛϭ .ΕϭήϴΑ ϲϓ ϱΩϮΟϭ ˯ΎϨΛ΃ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ΍˱ήϴΧ΃ ήϣϷ΍ ΍άϫ ϲϟ Ϊϛ΃ϭ ϲϨϤϠϋ΃
ΔϬΟ ϱ΃ ϰϟ· ΎϤϬ΋ΎϋΪΘγϻ Ύ˱ΒδΤΗ ΔτδΒϟ΍ ΔϘη ϲϓ ϲϧΎϫ ϯΪϟ ΂ΒΘΧ΍ Ϊϗ ϲϤϴϠΣ ϢϴϠγϭ ϕϼΣ ήϣΎϋ
.ΔϋΎϤΠϟ΍ ΕΎσΎθϧ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϣ Ϧϣ ϢϬϳΪϟ Ύϣ ϑΎθΘϛ΍ ϡΪϋ ϥΎϤπϟ ϚϟΫϭ ˬϥΎϨΒϟ ϲϓ ΔϴϨϣ΃
ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΨΑ Δϓήόϣ ϰϠϋ Ϛϧ΃ ΔλΎΧϭ ˬϥΎπϣέ ΩΎϳί ϰϋΪϳ Ύ˱μΨη ϑήόΗ Ϟϫ :α
ˮέϮϛάϤϟ΍ ΩΎϳΰΑ Δϗϼϋϭ Δϓήόϣ ϰϠϋ ϦϳήΧ΁ϭ Γέϭήϋί ϝϼΑϭ ΔϤϴϠΣ ϢϴϠγϭ ϕϼΣ ήϣΎϋϭ
Ϊϗϭ .ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ϱέϮπΣ ϯΪϟ ϪΑ ϊϤγ΃ ΖϨϛ ϦϜϟ ˬϥΎπϣέ ΩΎϳί ϦϴΑϭ ϲ ϨϴΑ Δϓήόϣ ΪΟϮΗ ϻ :Ν
ϪΑ ϲϧ΍ήΒΧ΃ Ύϣ ΐδΤΑ ΔϤϴϠΣ ϢϴϠγϭ ϕϼΣ ήϣΎόΑ Δϓήόϣ ϰϠϋ Ϯϫϭ ˬͿ΍ ΪΒόΑ ΐϘϠϳ ϥΎϛ Ϫϧ΃ ΖϤϠϋ
.ΎϤϬϟϮϗ ΐδΣ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ύ˱πϳ΃ ϑήόϳ Ϫϧ΃ϭ ˬϢϴϠγϭ ήϣΎϋ
ˮωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ ήϛΫ ϰϟ· ϢΘϗήτΗ ϒϴϛ :α
ΩΎϳΰΑ Δϓήόϣ ϰϠϋ ΎϤϬϧϮϜϟ ϥΎΌΒΘΨϣ ΎϤϬϧ΃ ϢϴϠγϭ ήϣΎϋ Ϧϣ ΖϤϠϋ ˬ˱΍ήϴΧ΃ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϱΩϮΟϭ ϯΪϟ :Ν
.ϞϴλΎϔΘϟ΍ Ϧϋ ΎϨϤϠϜΗ ΚϳΪΤϟ΍ ΍άϫ ϕΎϴγ ϲϓϭ ˬϖϴϘΤΘϠϟ ΎϤϫ˯ΎϋΪΘγ΍ ϥΎϴθΨϳϭ ˬϥΎπϣέ
ˮϢϬϴϟ· ΖϓήόΗ ϒϴϛϭ ˬϚΗΩΎϓ· ϲϓ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ϊϤΠϳ ΍ΫΎϣ :α
ϰϟ· ϩέϮπΣ ϯΪϟ ήϛΫ΃ Ύϣ ΐδΣ ϦϴΘϨγ ϰϟ΍ϮΣ άϨϣ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ έΪΑ ΐϘϠΑ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΨΑ ΖϓήόΗ ΪϘϟ :Ν
ˬΔόϳΎΒϤϠϟ ϼ ˱ δϠδΗ Ϊη΍έϭ ϞϴΒϧ ϰϘΘϟ΍ ΎϫΪόΑϭ .ΐϠΣ ΔϨϳΪϣ ϲϓ Ϫϟ Ύϧ΃ ΎϬΘϨϘϟ ˬΔϴϨϣ΃ ΓέϭΩ ϪϴϘϠΗϭ ΎϳέϮγ
ΓέϭΪϟ Ύϧ΃ ϪΘόπΧ΃ ϱάϟ΍ Ώ΍ήΗ ϮΑ΃ ΐϘϠϤϟ΍ ήπΤϓ .ΎϨόϣ ϞϤόϠϟ ΓϮΧϹ΍ ΪϴϨΠΘΑ Ϫσ ΪϟΎΧ ΃ΪΑ ϢΛ Ϧϣϭ
ήπΣ ϢΛ Ϧϣϭ ˬΪη΍έ ϯΪϟ ΔόϳΎΒϤϠϟ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϱ΃ έϮϧ ϪΒΤτλ΍ ϢΛ Ϧϣϭ ˬΓϮΧϹ΍ ή΋Ύδϛ ΔϴϨϣ΃
.Ϊη΍έ ϊϳΎΑ ϢΛ Ϧϣϭ ˬΔϴϨϣϷ΍ ϲΗέϭΪϟ Ύ˱πϳ΃ ϊπΧ Ϊϗϭ ˬϪτϟ΍ ΪϟΎΧ ΔϴϛΰΘΑ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϱ΃ ϥ΍ϭήϣ
ϢΛ Ϧϣϭ ˬΔϴϨϣ΃ ΓέϭΪϟ ΎόπΧϭ ΐϠΣ ϰϟ· ΎϣΪϗ ϦϳάϠϟ΍ ΔϤϴϠΣ ϢϴϠγϭ ϕϼΣ ήϣΎϋ ΔϴϛΰΘΑ ϲϧΎϫ ϡΎϗ ϢΛ
κΨη ήΧ΁ ϥ΃ϭ ˬήϛΫ΃ Ύϣ ΐδ Σ ϦϳήϬη ϰϟ΍ϮΤΑ ϢϴϠγ ϞΒϗ ήϣΎϋ ήπΣ Ϊϗϭ .ϞϴΒϧ ϭ΃ Ϊη΍έ ΎόϳΎΑ
ΓήΘϔΑ ΎϫΪόΑ .ϢϴϠΣϭ ήϣΎγ ΪόΑ ϚϟΫϭ ˬΓέϭήϋί ϝϼΑ ϱ΃ ϝϼΟ ϥΎϛ ΔϴϨϣϷ΍ ΓέϭΪϠϟϭ ΔόϳΎΒϤϠϟ ήπΣ
ϲϓ ΪϬθΘγ΍ Ϊϗ ϞϴΒϧ ϥΎϛϭ ϙΎϨϫ ϞϴϤΟ ϲϘΑϭ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΎϨϠϘΘϧΎϓ ΎϳέϮγ ϲϓ ΔϴϨϣϷ΍ ΕϼϤΤϟ΍ Ε΃ΪΑ
.ϕ΍ήόϟ΍
ϪϤγέ ΕΪϫΎη ϭ΃ ϪΗΪϫΎη ΍Ϋ· ϪϓΎλϭ΃ ήϛάΗ ϚΘϋΎτΘγΎΑ Ϟϫ .Ώ΍ήΗ ϮΑ΄Α ΐϘϠϤϟ΍ ΎϨϟ ΕήϛΫ :α
ˮϪΘϳϮϫ ϑήόΗ Ϟϫϭ .ϲδϤθϟ΍
Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϪΒΤτλ΍ ˬ˷ϱΪϟ ΔϴϨϣϷ΍ ΓέϭΪϠϟ ϪϋϮπΧ ΪόΑϭ ϪϧϮϜϟ Ώ΍ήΗ ϮΑ΃ ϑΎλϭ΃ ήϛΫ΃ Ϣόϧ :Ν
ϰϟΩ΃ϭ 2005/2/14 ϲϓ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ ήϬχ ϱάϟ΍ Ϫδϔϧ κΨθϟ΍ Ϯϫϭ ˬΔόϳΎΒϤϠϟ Ϊη΍έϭ ϞϴΒϧ ϰϟ·
ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϰϋΪϳ Ϫϧ΄Α Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϪϤγΎΑ ϲϨϤϠϋ΃ Ϊϗϭ .ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϨΒΘΑ ϥΎϴΒϟΎΑ
.αΪϋ
ΎϨϋϭήη ϯΪϟ έΎψϧϷ΍ Ϧϋ ΍ϭέ΍ϮΗϭ ϥϭήΧϵ΍ϭ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΄ΒΘΧ΍ ΐΒδϟ΍ ΍άϬϟ΃ :α
ˮϢϬϨϋ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ
ΕΎϓΎπϤϟ΍ ϲϓ ΓΩΎόϟΎϛ ΪϫΎθ˵ϳ Ϊόϳ Ϣϟϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϰϔΘΧ΍ ˬωϮΒγ΃ ϲϟ΍ϮΤΑ ϝΎϴΘϏϻ΍ Δ ϴϠϤϋ ΪόΑ :Ν
.ήϛΫ΃ Ύϣ ΐδΣ ΓήΘϔϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ έϮϧ ϰϟ· έΪΑ Ϧϣ ϪΒϘϟ ϝΪΑ΃ Ϊϗ Ϫ ϧ΃ ΪϘΘϋ΃ϭ .ΎϨΘλΎΧ
ϲΘϟ΍ ΓέϭΪϟ΍ ˯΍ήΟ·ϭ ϩΎϳ· ϚΘϠΑΎϘϣ ϞΒϗ Ϧ˴ϣ ϖϳήσ Ϧϋϭ ˬΎϳέϮγ ϰϟ· αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ Ϟλϭ ϰΘϣ :α
ˮΎϨϟ ΎϬΗήϛΫ
ϲϓ ˬ2005 ϡΎϋ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ ΎϳέϮγ ϰϟ· ήπΣ Ϊϗ Ώ΍ήΗ ϮΑ΄Α ΐϘϠϤϟ΍ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϥ΃ ήϛΫ΃ :Ν
ϥΎϛϭ .ϙΎϨϫ ϪΘϠΒϘΘγ΍ ΚϴΣ ˬΎϬϨϴΣ ϲϓ ϖθϣΩ ΔϨϳΪϣ ϰϟ· ΖΒϫΫ Ϊϗϭ .έϮϛάϤϟ΍ ϡΎόϟ΍ Ϧϣ ϝϭϷ΍ ήϬθϟ΍
ΪϤΣ΃ ϰϋΪϳϭ Ϫόϣ ϞϣΎόΘϧ ϱάϟ΍ Ώ˷ήϬϤϟ΍ ϖϳήσ Ϧϣ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ήπΣ Ϊϗϭ .Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϲΘϘϓήΑ
.ήΠϨϋ ϝΪΠϣ ΓΪϠΑ Ϧϣ
ΓήϤϟ΍ ΖϧΎϛ Ϟϫϭ ˬϪϴϟ· ΖϓήόΗ ϒϴϛϭ ˬϖθϣΩ ϰϟ· αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϡϭΪϗ ήΒΧ Ϛϴϟ· Ϟλϭ ϒϴϛ :α
ˮ˱ΎϘΑΎγ ϪΗΪϫΎη Ϊϗ ΖϨϛ ϡ΃ ΎϬϴϓ ϩΪϫΎθΗ ϲ Θϟ΍ ϰϟϭϷ΍
ΐϘϠϤϟ΍ έϮπΤΑ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϲϨϤϠϋ΃ Ϊϗϭ ˬ˱ΎϘΑΎγ ϪΗΪϫΎη Ϊϗ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϲΘϠΑΎϘϣ ϞΒϗ Ϧϛ΃ Ϣϟ :Ν
ΚϴΣ ϖθϣΪΑ ΔΟήϤϟ΍ ΔΣΎγ ϲϓ ϩΎϨϠΒϘΘγ΍ ΚϴΣ ˬϪϓήόϳ ϪϧϮϜϟ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϲόϣ ΐϫΫ Ϊϗϭ ˬΏ΍ήΗ ϮΑ΄Α
ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ϭ ΪϟΎΧϭ Ύϧ΃ ΎϨΒΤτλ΍ϭ Ώ˷ήϬϤϟ΍ ΪϤΣ ΃ ΎϫήΛ· ϰϠϋ έΩΎϏ ˬϪτϟ΍ ΪϟΎΧ ϰϟ· Ώ˷ήϬϤϟ΍ ϪϤ˷Ϡγ
αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϙΎϨϫ ϰπϣ΃ .ϦϳΪϟ΍ Ϧϛέ ϲΣ ϲϓ ˬϖθϣΩ ϲϓ ΔϓΎπϣ ϰϟ· ϲδϛΎΗ ΓέΎϴγ ϲϓ αΪϋ
.Ϊη΍έ ϴθϟ΍ϭ ϞϴΒϧ ΔϠΑΎϘϤϟ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϪΒΤτλ΍ ϢΛ Ϧϣϭ ˬωϮΒγ΃ ϰϟ΍ϮΣ
ˮ˱ΎϴμΨη ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ϦϴϣΩΎϘϟ΍ ϝΎΒϘΘγ΍ ϚΗΩΎϋ Ϧϣ Ϟϫ :α
ήπΤ˵ϳ ϥ΄Α ϲπϘΗ ΓΩΎόϟ΍ϭ .ωέΎθϟ΍ ϲϓ ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ήπΤϳ κΨη ϱ΃ Ϣ ϠδΗ΃ ϻ ΓΩΎόϟ΍ ϲϓ .ϼϛ :Ν
.Ε΍έϭΪϟ΍ ˯ΎτϋΈΑ ΔλΎΨϟ΍ ΔϓΎπϤϟ΍ ϰϟ· κΨθϟ΍
ˮϪϟΎΒϘΘγϻ ΖϠϘΘϧ΍ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ΔϟΎΣ ϲϓ ΍˱Ϋ· ΍ΫΎϤϟ :α
.αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϞΒϘΘγ΃ϭ Ύ˱ϴμΨη ΐϫΫ΃ ϥ΄Α Ϊη΍έϭ ϞϴΒϧ Ϧϣ ήϣ΍ϭ΃ ΖϴϘϠΗ ΪϘϟ :Ν
ˮΔϴλϮμΨϟ΍ ϩάϫ Ϣ˴ ϟ :α
.ϲϟ Ύ˱Το΍ϭ ήϣϷ΍ ϦϜϳ Ϣϟ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ :Ν
ˮ˱ΎϴμΨη ϪϟΎΒϘΘγ΍ϭ ϪΘϘϓ΍ήϣ ϚϨϣ ϢϬΒϠσ ΕέήΑ ϒϴϛϭ ˬϚϟΫ ΪόΑ Ϛϟ ΢πΗ΍ ΍ΫΎϣ :α
.ΔϴϠϤόϟ΍ ά˷ϔϧ Ϊϗ ϪϧϮϜϟ ϪϟΎΒϘΘγ΍ ΔϴϤϫ΃ ϲϟ ΖϨ˷ϴΒΗ ˬϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ αΪϋ ϮΑ΃ έϮϬχ ΪόΑϭ ˬ˱ΎϘΣϻ :Ν
ΔϴϠϴμϔΗ ΕΎϣϮϠόϤΑ ϚχΎϔΘΣ΍ϭ ϚσέϮΗ ϰϠϋ ϝΪΗ ϲϬϓ ΔΤϴΤλ ΖϧΎϛ ϥ· ΕΎϣϮϠόϤΑ ϲϟΪΗ ΍ΫΎϤϟ :α
Ϛ΋ΎϘϠΑ ϞϴλΎϔΘϟ΍ ϕΩ΃ Ϧϋ ΎϨΗΩΎϓΈΑϭ ˬΡϮοϭϭ ΔϴϋϮοϮϣϭ ϕΪλ ϞϜΑ ΔΑΎΟϹΎΑ ϚΤμϨϧ .ήΜϛ΃
ˮαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΄Α
˯ΎϔΧ· ϲΘϋΎτΘγΎΑ ϦϜϳ Ϣϟ ˬΔϋΎϤΠϟ΍ Ϧϣ ˯˱ Ύπϋ΃ϭ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ϢΘϔϗϭ΃ϭ ϲϧϮϤΘϔϗϭ΃ ϥ΃ ΪόΑ :Ν
Ύϧ΃ ϲϨϋ ΎϨ ΒϧΎΟ Ϧϣ Δϓϭήόϣ ϯήΧ΃ ϞϴλΎϔΗ Ϧϋϭ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ Ϧϋ ΎϬϓήϋ΃ ϲΘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
ϲ΋ΎϘϟ ϞϴλΎϔΗ Ϧϋ ϲΗΎϣϮϠόϣ Ϧϋ ΩήΠΗϭ ΔϘϴϘΣ ϞϜΑ ϢϛήΒΧ΃ ϑϮγ ΍άϟ .Ϊη΍έ ϴθϟ΍ϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧϭ
.ΎϨϨϴΑ ΙΪΣ Ύϣϭ αΪϋ ϮΑ΄Α
ϞϜΑ ϚΗΩΎϓ· ϝϮϘΗ Ϟϫϭ ˬΎϣ ΔϳΎϐϟ ϥϵ΍ ϚΗΩΎϓΈΑ ϲϟΪΗ Ϟϫϭ ˬ˯ΎΤϳ· ϭ΃ ςϐο ϱϷ νήόΘΗ Ϟϫ :α
ˮϕΪλ
ΎϤϛ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϝϮϗ΃ ϲϨϧ·ϭ .Ε΍˯ΎΤϳ· Δϳ΃ ϻϭ ςϐο ϱ΃ ϥϭΩϭ ˬϲΗΩ΍έ· ξΤϤΑ ϲΗΩΎϓΈΑ ϲϟΩ΃ ϲϨϧ· :Ν
.ϲϫ
.ϲΗΩΎϓ· ϩάϫϭ .ϯήΧ΃ ϝ΍Ϯϗ΃ ϱ ˷ Ϊϟ Ζδϴϟ ϼϛ
.ΎϨόϣ ΎϬό˷ϗϭϭ ΎϬϗ˷Ϊμϓ ˬϪΗΩΎϓ· ϪϴϠϋ ΖϴϠ˵Η

ϖθϣΩ ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΄Α ˯ΎϘϠϟ΍

ΎϬϴϓ ΖϴϘϠΗ ϲΘϟ΍ ϰϟϭϷ΍ ΔψΤϠϟ΍ άϨϣ ϚΗΎϣϮϠόϣϭ ϚΗ΍ΪϫΎθϣ Ϟϛ ΔϘϴϗΪϟ΍ ϞϴλΎϔΘϟΎΑ ΎϨϟ ήϛΫ˵΍ :α
ˮαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ΎϬϴϓ ΕΪϫΎη ΔψΤϟ ήΧ΁ ϰΘΣ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϝΎΒϘΘγΎΑ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ϻ ϱάϟ΍ ˯ΎΛϼΜϟ΍ ϡϮϳ ϰΘΣ ΎϳέϮγ ϰϟ· αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ έϮπΣ Ϧϋ ΔϣϮϠόϣ ϱ΄Α ϊϤγ΃ Ϧϛ΃ Ϣϟ :Ν
ϰϟ· Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ήπΣ ϦϴΣ ˬ˯ΎδϤϟ΍ ϲϓ ΍˱ΪϳΪΤΗϭ ˬ 2005/1/18 ϲϓ Ϫϧ΃ ΪϘΘϋ΃ ϞΑ ˬϪΨϳέΎΗ ήϛΫ΃
ϻ ϱάϟ΍ ϱϮϠΨϟ΍ ϲϤϗέ ϰϠϋ ϞϴϤΟ Ϧϣ Ύ˱ϴϔΗΎϫ ϻ ˱ ΎμΗ΍ ΖϴϘϠΗ Ϊϗ ΖϨϛϭ ˬΔΟήϤϟ΍ ΔΣΎγ ϰϟ· ˬϖθϣΩ
ϰϠϋ ϩήϛάϳ Ϣϟ Ϧ˷ϴόϣ ωϮοϮϣ ϲϓ ϲϨϤ˷ϠϜϴϟ ήπΤϳ ϑϮγ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϥ΄Α ϞϴϤΟ ϲϨϤϠϋ΃ ΚϴΣ ϩήϛΫ΃
ϩέΎψΘϧΎΑ ΖϨϛϭ ΔΟήϤϟ΍ ΔΣΎγ ϰϟ· Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ήπΣ ˬϞόϔϟΎΑϭ .Ύ˱ ϴϔΗΎϫ ΙΩΎΤΘϟΎΑ ΎϨΗΩΎόϛ ˬϒΗΎϬϟ΍
.ήδΠϟ΍ϭ ΎϳέϮΘϜϴϓ ΎϤϨϴγ Ώήϗ

ϝΎΒϘΘγ΍ ϲϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ ΎϨϴϠϋ ϥ· ϝϮϘϳ ϞϴϤΟ ϥ΄Α ϲϨϤϠϋ΃ϭ ˬ˷ϲϠϋ ϡϼδϟ΍ ϰϘϟ΃ ˬ ϩΩήϔϤΑ ΪϟΎΧ ήπΣ
.ΏΎΒθϠϟ ΎϬϨ˷Ϙϟ΃ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϣϷ΍ ΓέϭΪϠϟ ϪϋΎπΧΈΑ ϡϮϗ΃ ϥ΃ ϰϠϋ ˬϥΎϨΒϟ Ϧϣ ϡΩΎϗ κΨη
ΎϫήΛ΃ ϰϠϋ έΩΎϏ .ϡΎϴΨϟ΍ ϕΪϨϓ Ώήϗ ΔΟήϤϟ΍ ΔΣΎγ ϲϓ ˯ΎόΑέϷ΍ ϲϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ήϬχ ˯ΎϘϠϟ΍ ϰϠϋ ΎϨϘϔΗ΍
.ΓΰϤϟ΍ ϲΣ ˬϖθϣΩ ϲϓ ϲΘϘη ϰϟ· Ύϧ΃ ΕΪϋϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ

ϰϟ· βϴϓήδϟ΍ Δτγ΍ϮΑ ΖϬΟϮΗ ˬϦϴΛϼΜϟ΍ ΔϘϴϗΪϟ΍ϭ Γήθϋ ΔόΑ΍ήϟ΍ ΔϋΎδϟ΍ ϲϓϭ ˬϲϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓϭ
.ϩ˳ ΍ί ϕέί΃ ϪϧϮϟ Ύ˱μϴϤϗϭ ΩϮγ΃ ΍˱ΰϨϴΟ ϱΪΗήϳ ϥΎϛϭ ΪϟΎΧ ϙΎϨϫ ΖϠΑΎϗ .ϡΎϴΨϟ΍ ϕΪϨϓ Ώήϗ
Ω΍ήϓ΃ ϦϴΑ ϱ΃ ˬΎϨϨϴΑ ΔϣΎόϟ΍ ωέ΍Ϯθϟ΍ ϲϓ ˯ΎϘϠϟ΍ ϯΪϟ ΎϨΗΩΎόϛ ωϼτΘγ΍ ΔϟϮΟ ΪϟΎΧϭ Ύϧ΃ ΖϳήΟ΃
ΎϬϧ΃ ήϛΫ΃ ήϔλ΃ ΎϬϧϮϟ ΔϳέϮγ ϲδϛΎΗ ΓέΎϴγ ΕήπΣ ˬΓήθϋ ΔδϣΎΨϟ΍ ΔϋΎδϟ΍ ϰϟ΍ϮΣϭ .ΔϋΎϤΠϟ΍
ΚϴΣ ΎϨϣ ΎϣΪϘΗ ϥΎμΨη ΎϬϨϣ ϞΟήΗϭ ˬΎϨϴϟ· ϞμΗ ϥ΃ ϞΒϗ ΖϔϗϮΗϭ ϢΠΤϟ΍ ήϴϐμϟ΍ ί΍ήτϟ΍ Ϧϣ
ϥϭΩ Ϧϣ ϡΩΎϘϟΎΑ ΪϟΎΧ ϲϨϓήϋϭ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϞϘϧ ϱάϟ΍ Ώ˷ήϬϤϟ΍ Ϯϫ ήΧϵ΍ κΨθϟ΍ ϥ΃ ΖϤϬϓ
ϱ΃ ξΒϘϳ Ϣϟ Ώ˷ήϬϤϟ΍ ϥ· ϒϴο΃ϭ .Ύ˱ϴηΎϣ Ώ˷ήϬϤϟ΍ έΩΎϏ ΎϤϨϴΑ ϩήψΘϨϳ ϱάϟ΍ κΨθϟ΍ Ϫϧ΄Α ϪΘϴϤδΗ
Ώ˷ήϬϤϟ΍ ΔϟϻΪΑ ϡΎϗ Ϧ˴ϣ Ϯϫ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣϭ Ϫϓήόϧ ΪϟΎΧϭ Ύϧ΃ ϦϜϧ Ϣϟϭ ΎϨϣ ώϠΒϣ
ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϱ΃ ˬκΨθϟ΍ ΍άϫ ϰ˷ϛί Ϧ˴ϣ Ϯϫ Ϫϧ΄Α ϲϨϤϠϋ΃ Ϊϗ ΪϟΎΧ ϥΎϛ ˭Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϑήόϳ ϪϧϮϜϟ ΎϨϴϟ·
.ϊϨμϟ΍ Δϴϧ΍ήϳ· ΎΑΎγ ωϮϧ Ϧϣ ΔϳέϮγ ϲδϛΎΗ ΓέΎϴγ ΔΛϼΜϟ΍ ϦΤϧ ΎϨϠϠϘΘγ΍ ˭αΪϋ

Ϊϗϭ ˬϖ΋Ύδϟ΍ Ώήϗ ϲϣΎϣϷ΍ ΪόϘϤϟ΍ ϰϠϋ ΪϟΎΧ βϠΟϭ ˬϒϠΨϟ΍ ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ϭ Ύϧ΃ ΖδϠΟ
ϰϟ· ϡΎϴΨϟ΍ ϕΪϨϓ Ώήϗ Ϧϣ ΓέΎϴδϟ΍ ϲϓ ΎϧΩϮΟϭ ϡ΍Ω ˭ΎϬϘ΋ΎδΑ ΔϘΑΎγ Δϓήόϣ ϥϭΩ ϲδϛΎΘϟ΍ ϩάϫ ΎϨϠϠϘΘγ΍
ΔϟϻΪΑ ϡΎϗ Ϧ˴ϣ Ϯϫϭ ˬΔϳέϮγ Γήϴϟ 35 ϲδϛΎΘϟ΍ ΓήΟ΃ ΪϟΎΧ ϊϓΩ .ΔϋΎγ ϊΑήϟ΍ ϰϟ΍ϮΣ ϦϳΪϟ΍ Ϧϛέ ϲΣ
ˬΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϘΒτϟ΍ ϲϓ ΔϘθϟ΍ϭ ˬΪόμϣ ΎϬϴϓ ˬξϴΑ΃ ϥϮϠΑ ΔϳΎϨΑ ϲϓ ϲϫϭ ˬΔϓΎπϤϟ΍ ϥΎϜϣ ϰϟ· ϖ΋Ύδϟ΍
ϥϮϠϟ΍ ϱΫ ϲΒθΨϟ΍ ΔϘθϟ΍ ΏΎΑ ϰϟ· ΎϨϠλϭ .ΔϓΎπϤϟ΍ ϩάϫ ϰϟ· ΎϬϴϓ ϑ˷ήόΗ΃ Γήϣ ϝϭ΃ ϩάϫ ΖϧΎϛϭ
ήΟ΄Θδϳ Ϧϣ Ϯϫϭ ϲϨϣ ϑϭήόϣ ήϛΎηϭ ˬήϛΎη ΐϘϠϤϟ΍ ΏΎΒϟ΍ ΎϨϟ ΢Θϓ ˬαήΠϟ΍ ΪϟΎΧ ωήϗ ˬξϴΑϷ΍
.ΎϨϟ ΕΎϓΎπϤϟ΍ ήϳΪϳϭ ϖϘθϟ΍

(Ζγ ϰϟ΍ϮΣ ) ΞϨϔγ· εήϓϭ ήμ˵Σ ΎϬϴϓϭ ˬϥϮϟΎλϭ ϑήϏ ΙϼΛ Ϧϋ ΓέΎΒϋ ϲϫϭ ΔϘθϟ΍ ΎϨϠΧΩ
εήϔϟ΍ ϰϠϋ ΎϧΪόϗ ϭ ΔϘθϟ΍ ΏΎΑ Ϧϋ ΓΪϴόΒϟ΍ ϑήϐϟ΍ ϯΪΣ· ϲϓ ΎϨδϠΟ .ϲϨΑ ϥϮϟ ϚϴΘγϼΑ ϥΎϴγήϛϭ
ΓέϭΪϟ΍ Ϫϴτϋ΃ ϑϮγ Ϧ˴ϣ ϲϨϧ΃ ϪΘϤϠϋ΃ϭ ϕέΎσ ΐϘϠΑ ϲδϔϧ Ϧϋ ϪΘϓ˷ήϋ .ΔόΑέϷ΍ ϦΤϧ νέϷ΍ ϰϠϋ
ΔόΑΎδϟ΍ ΔϋΎδϟ΍ ϰϟ΍ϮΣ ΔόΑέϷ΍ ϦΤϧ ˯Ύθόϟ΍ ΎϨϟϭΎϨΗϭ Ύ˱Οϭήϓ ϯήΘη΍ϭ ήϛΎη ϝΰϧ ά΋ΪόΑ ˭ΔϴϨϣϷ΍
.˯˱ Ύδϣ

έΎτϓϺϟ ν΍ήϏ΃ έΎπΤΘγϻ Ύ˱πϳ΃ ήϛΎη έΩΎϏϭ ˬΓΰϤϟ΍ ϲϓ ϲΘϘη ϰϟ· ΔϓΎπϤϟ΍ ΔϘθϟ΍ ΕέΩΎϏ
˯ΎτϋΈΑ ΓήηΎΒϤϠϟ ΡΎΒμϟ΍ ϲϓ Ύϧ΃ ήπΣ΃ ϥ΃ ϰϠϋ ˬΔϘθϟ΍ ϲϓ ϡΎϨϳϭ ΩϮόϴϟ ˬϲϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ Ύ˱ΣΎΒλ
.ϪϨϴΤϟ ϪΒϘϟ ϭ΃ ϪϤγΎΑ ΖϤϠϋ Ϊϗ Ϧϛ΃ Ϣϟ ϱάϟ΍ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣϷ ΓέϭΪϟ΍

ϪδϔϨΑ ϑ˷ήόϳ ΎϤϛ ϲϧΎϤϴϟ΍ ΪϬϓ

Δϴϗήθϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ Ϊ˷ϟϮΗ ˬϦϴδΤϟ΍ ϲϠϋ ϦϴδΣ ΔΨϴη ϲΗΪϟ΍ϭ ˬήΒϛ΃ ϦϴδΣ ϢηΎϫ Ϊόγ΃ Ϟμϴϓ :Ϣγϻ΍
ήϔγ ί΍ϮΟ ϞϤόΘγ΃ ϲϨϧ΃ Ύ˱ϤϠϋ .ϡ 19 6 ϱ΃ .˰ϫ 139 ϳέΎΘΑ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ ϲϓ
ΔϳέϮγ ΔϳϮϫ ϞϤόΘγ΃ ΎϤϛ .ΔϤσΎϓ ΓΪϟ΍Ϯϟ΍ Ϣγ΍ ˬϲϧΎϤϴϟ΍ ϡΩΎΨϟ΍ ϦδΣ ΪϤΤϣ ΪϬϓ ϢγΎΑ ΍˱έϭΰϣ ϱΩϮόγ
ϞϤόΘγ΃ ΎϤϛ .ϱέϮγ 19 8 Ϊ˷ϟϮΗϭ ˬΩϮϠΧ ΓΪϟ΍Ϯϟ΍ Ϣγ΍ ˬαέΎϓ Ϊϴϟϭ ϲϨϐϟ΍ ΪΒϋ (Ϊϴϟϭ αέΎϓ) ϢγΎΑ
ΓΪϴϤΣ ϲΗΪϟ΍ϭ ˬϰδϴϋ ήλΎϧ ϦδΣ ϢγΎΑ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ Ϧϋ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟΎΑ ΔλΎΧ ΔϗΎτΑ
ϲΒϫάϟ΍ ΊσΎθϟ΍ ΔϳΎϨΑ ˯ΎπϴΒϟ΍ ΔϠϣήϟ΍ ΔϠΤϣ ΕϭήϴΑ ϥΎϜγ Ϧϣ Ύ˱ϴϟΎΣ .ϲϨϴτδϠϓ ΍Ϊϴλ 19 2 Ϊ˷ϟϮΗ
ΕϭήϴΑ ϲϓ ΔϔϠΘΨϣ ϖϘη ϲϓ Ϣϴϗ΃ ΎϤϛ 0941510ϭ 03/938610 ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ϲϔΗ΍Ϯϫ ήηΎόϟ΍ ϖΑΎτϟ΍
ˬΎϳέϮγ ϲϓ Ύ˱ϘΑΎγ ΖϤϗ΃ .ϲϋ΍ίϭϷ΍ϭ ΔϧΎϣήϟ΍ Ϧϴϋϭ ΓΪϳΪΠϟ΍ ϖϳήσ ϲϓ ϦϴΘϘηϭ ΎΘΤΘϟ΍ ΔτδΒϟ΍
Ϯϫϭ ϪϤϗέ ϑήϋ΃ ϻ ϱϮϠΧ ϱέϮγ ϒΗΎϫ Ϣϗέ ϱΪϟ .ΔϔϠΘΨϣ ϦϳϭΎϨϋ ϰϠϋ ΐϠΣϭ κϤΣϭ ϖθϣΩ
ΕέΩΎϏ .ΓέϮϨΗ α΃έ ΔϨϳΪϣ Δϴϗήθϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ϮϬϓ ΔϜϠϤϤϟ΍ ϲϓ ϲϧ΍ϮϨϋ Ύϣ΃ .ϥϵ΍ ϢϜϳΪϟ ΩϮΟϮϣ
ϱήϔγ ί΍ϮΟ ΕΪϘϓ ΔϴδϨΠϟ΍ ϱΩϮόγ 00966366 2 50 ϙΎϨϫ ϲϔΗΎϫ ˬΕ΍ϮϨγ ϊΒγ άϨϣ ΔϜϠϤϤϟ΍
ϦΑ ΪϤΤϣ ϡΎϣϹ΍ ΔόϣΎΟ ϲϓ ϦϳΪϟ΍ ϝϮλ΃ ΔϴόϣΎΟ Δγ΍έΩ Ϣ˷ϠόΘϣ .2001 ϡΎϋ ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ϲϓ ϱΩϮόδϟ΍
.ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ϲϓ ΪϫΎΠϣ .ϱΪϟ ΔϨϬϣ ϻ .ΏίΎϋϭ ϢϴμϘϟ΍ ϲϓ ΩϮόγ

«13˰ϟ΍ ΔϜΒη» ˯Ύπϋ΃

ήλΎϨϋ ˯ΎϤγ΃ ΔϳήϜδόϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϟ΍ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ΔϜΒη ϖΤΑ ϡΪϘϤϟ΍ ϲϣΎϬΗϻ΍ έ΍ή Ϙϟ΍ νήόϳ
:ϲΗϷ΍ ϞϜθϟ΍ ϰϠϋ ΔϜΒθϟ΍ ϩάϫ
ϳέΎΘΑ Ύ˱ϴϫΎΟϭ ϒϗϭ΃ ˬϲϧΎϨΒϟ ˬ 1969 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΔϴΤΒλ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬΔόΒϧ ΪϤΤϣ ήπΧ
.2006/9/2 ϳέΎΘΑ ϪϠϴΒγ ϲϠΧ΃ϭ 2006/1/16

ϳέΎΘΑ Ύ˱ϴϫΎΟϭ ϒϗϭ΃ ˬϲϧΎϨΒϟ ˬ 1981 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΔϴΤΒλ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬΔόΒϧ ΪϤΤϣ ϚϟΎϣ
.Ύ˱ϓϮϗϮϣ ϝ΍ΰϳ ϻϭ 2006/1/16

ˬεϮϴϋ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬΩ΍Άϓ ΪϤΤϣ ˯΍ήΑ .ϲϧΎϨΒϟ 19 4 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΔϴΤΒλ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬΔόΒϧ ΪϤΤϣ ϦδΣ
ˬ1980 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬϙίΎϧ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬΔσϮη ϲϨϐϟ΍ ΪΒϋ ΫΎόϣ .ϱέϮγ ˬ19 3 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ
.ϦϴϓϮϗϮϣ ϥϮϟ΍ΰϳ ϻϭ 2006/1/16 ϳέΎΘΑ Ύ˱ϴ ϫΎΟϭ ΍Ϯϔϗϭ΃ .ϱέϮγ
ϳέΎΘΑ Ύ˱ϴϫΎΟϭ ϒϗϭ΃ ˬϲϧΎϨΒϟ ˬ 1969 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΩΎόγ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϱήμϤϟ΍ ΪϤΣ΃ Ω΍Άϓ
.Ύ˱ϓϮϗϮϣ ϝ΍ΰϳ ϻϭ 2006/1/30

ϳέΎΘΑ ΔϣΎϗ· ΪϨγ ˯ΎϘϟ ϙήΗ ˬϲϧΎϨΒϟ ˬ 1965 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΩΎόγ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϱήμϤϟ΍ ΪϤΣ΃ ϥΎδϏ
.2006/1/30

ˬϡΎδΘΑ΍ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϪσ ΖΣΪϣ ΪϟΎΧ .ϲϧΎϨΒϟ ˬ1982 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬϢϳήϣ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬήϫΎο Ϊόγ΃ ΩΎϬΟ
ˬ1981 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΔϴϬΑ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬΓέϭήϋί ϒγϮϳ ϝϼΑ .ϲϨϴτδϠϓ ˬ1980 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ
ήϣΎγ Ϊόγ .ϲϧΎϨΒϟ ˬ19 0 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬϯΪϫ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬΔϨϤϴϨϣ Ϊϴόγ ΪϤΤϣ ϡΎδΣ .ϲϨϴτδϠϓ
Ϧϣ ˬΔϨϴϣ΃ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϢγΎΟ ΪϤΤϣ ΪϟΎΧ .ϱέϮγ ˬ19 2 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬϑΎϔϋ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϲϋΎΒδϟ΍
ˬ19 6 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΔϨϴϣ΃ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬ΢ϟΎτϟ΍ ΪϤΤϣ ϦϳΪϟ΍ Ρϼλ .ϱέϮγ ˬ19 9 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ
ΪΒϋ ήϴϤγ ΪϤΤϣ .ϲϨϴτδϠϓ ˬ19 0 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΔϴϔλ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϦϴδΣ ϞϴϠΧ ϱΰϣέ .ϱέϮγ
Ϧϣ ˬϯΪϫ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϞϴϠΧ Ϊϴόγ ϥΎδϏ .ϲϨϴτδϠϓ ˬ1980 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΓΪϳΎϋ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬέΩΎϘϟ΍
ˬ19 8 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΩϮϠΧ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬαέΎϓ Ϊϴϟϭ ϲϨϐϟ΍ΪΒϋ .ϲϨϴτδϠϓ ˬ1982 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ
Ϊϴϟϭ .ϱέϮγ ˬ196 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΔϤσΎϓ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬήϴπΧ ΏΎϫϮϟ΍ ΪΒϋ ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ .ϱέϮγ
ˬΔϔϳήη ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϲϠΑΎΑ ήϫΎϣ ϝΎϤΟ .ϲϨϴτδϠϓ ˬ19 5 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬ˯ΎϨγ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬΪϤΣϷ΍ ϲΤΒλ
ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΔϤσΎϓ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϲϧΎϤϴϟ΍ ϡΩΎΨϟ΍ ϦδΣ ΪϤΤϣ ΪϬϓ .ϱέϮγ ˬ19 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ
ΪϤΤϣ .ϲϨϴτδϠϓ ˬ19 8 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΓΪϴϤΣ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϰδϴϋ ήλΎϧ ϦδΣ .ϱΩϮόγ ˬ1981
ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϖΤϟ΍ΪΒϋ ϞϣΎϛ ΪϤΣ΃ .ϱέϮγ ˬ19 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬϯΪϫ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϲϧΎϤϠδϤϟ΍ ϲϠϋ
ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬϝΎϳήϓ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬΔϤϴϠΣ φϓΎΣ ΪϤΤϣ ϢϴϠγ .ϱέϮγ ˬ19 4 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΔθ΋Ύϋ
΍Ϯϔϗϭ΃ .ϱέϮγ ˬ1981 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬϰϬγ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϢϴΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦδΣ Ϟμϴϓ .ϲϨϴτδϠϓ ˬ1981
.2006/9/4 ϳέΎΘΑ Ύ˱ϴΑΎϴϏ

ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ ˺˹ ˯ΎόΑέϷ΍ ΩΪϋ

ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϤϳήΟ ϴ ΎϔΗ ΔϴϔϠ ΔϜΒ ΕΎϓ΍ήΘϋ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ Ϧϋ Ύ˱ ΤΑ 


ΕϻΎϘΘϋϻ΍ ΐΒδΑ ΎϳέϮ Ϧϣ έ΍ήϔϟ΍ ϖ˷ϘΤϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ΔόΒϧϭ ϲτϨθϟ΍

ϲϧΎΘϴϋ ˯΍Ϊϓ

Ϫσ ΪϟΎΧ ϦϜγ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ωήϓ ϱΪϳ΃ ϦϴΑ ϞϘΘόϤϟ΍ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ήΗϮϴΒϣϮϜϟ΍ αΪϨϬϣ ϲϔΨϳ ΍ΫΎϤϟ
ϪϟϮϘϳ Ύϣ ϕΪμϳ ϻ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲοΎϗ ΎϤϨϴΑ Ύ˱ϜΑΎθΗ έϮϣϷ΍ ΪϳΰΗ ΍ΫΎϤϟϭ ˮϦϣΰ ϟ΍ Ϧϣ ΓήΘϔϟ ϪΘϘη ϲϓ έΎϔϟ΍
ϖϴϘΤΘϟ΍ ϞϘΘϨϳ ˬϪϴϓ ώϟΎΒϣ ϞϜθΑ ϡϼϜϟ΍ ϲϓ ΐϬδϳ ϱάϟ΍ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ϱΩϮόδϟ΍ Ϧϣϭ .ϪϳΪϟ ϥϮϠΛΎϤϟ΍
ϪϟΎϘΘϋ΍ ϢΘϳ ϱάϟ΍ ˬΔόΒϧ ϚϟΎϣ ˬΔόΒϧ ϦδΣ ϖϴϘη ϰϟ· ϢΛ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ϢϬΘϤϟ΍ϭ ϑϮϗϮϤϟ΍ ϰϟ·
Ϊϴόγ ϲοΎϘϟΎΑ ϖ˷ϘΤϤϟ΍ Ϟμ˷Θϴγ ˬήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ΓΩΎϓ· ΪόΑ .ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ωήϓ Ϫϟ ϪΒμϨϳ ϙήη ήΒϋ
Ϧϳ˷έΎϔϟ΍ ϝΎϘΘϋ΍ϭ ϦϴϓϮϗϮϤϟ΍ ΰΠΣ έ΍ήϤΘγ΍ ΐϠτϳ ϱάϟ΍ ΍ίήϴϣ

:ΎϬ˷μϧ ΍άϫ ˬϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ϢϬΘϤϟ΍ ΓΩΎϓ· ϰϟ· ϖ˷ϘΤϤϟ΍ ϊϤΘγ΍ ˬήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ϊϣ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΪόΑ

ϥΎ˷Ϝγϭ ˬ1980/10/19 ϲϓ νΎϳήϟ΍ Ϊ˷ϟϮΗ ΩΎϘόϟ΍ Δϔϴτϟ ϲΗΪϟ΍ϭ .ϲτϨθϟ΍ ϢηΎϫ ϦΑ ϲϧΎϫ ϲϤγ΍
ϥΎϜγ Ϧϣϭ ˬ03/653163ϭ 01/824 41 ϒΗΎϫ ˬβϣΎΨϟ΍ ϖΑΎτϟ΍ ϡϼδϟ΍ ΔϳΎϨΑ ˬ˯ΎπϴΒϟ΍ ΔϠϣήϟ΍
ϝΰϨϣ ϲϓ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ Ϣϴϗ΃ϭ .ΓΪϳΪΠϟ΍ ϖϳήσϭ ΎΘΤΘϟ΍ ΔτδΒϟ΍ϭ ΔϧΎϣήϟ΍ Ϧϴϋ ϲϓ (ΕΎϓΎπϣ) ϯήΧ΃ ϖϘη
.05/800 83 ϪϔΗΎϫ ˬ˱ΎϘΑΎγ ΢Ϡμϟ΍ ϝ ΰϨϣ ˰˰˰˰˰ ΔΒϘϟ΍ ωέΎη ϲϓ ϱΪϟ΍ϭ ϪϜϠϤϳ ΓΪϠΧ ΔϠΤϣ ϲϓ
.ρϼΒϟ΍ ϕΎϗί 2540 ϲϠΠγ Ϣϗέ .ϞϤϋ΃ ϻ ˬϲϧΎϨΒϟ ˬΏίΎϋ ˬήΗϮϴΒϣϮϛ ΔγΪϨϫ ˰˰˰˰˰ ϲόϣΎΟ Ϣ˷ϠόΘϣ
.ϢϜΘϠΌγ΃ Ϧϋ ΔΑΎΟϺϟ Ω΍ΪόΘγ΍ ϰϠϋ ϲϨϧ·ϭ ΓέΎψϨϟ΍ Ϧϣ ϲϧϮϤΘΟήΨΘγ΍
ˮϚϠΒϗ Ϧϣ ϑϭήόϤϟ΍ Ϫσ ΪϟΎΧ ϊϣ ΎϬϴϓ ΖΛΩΎΤΗ ϭ΃ ΖϠΑΎϗ ϲΘϟ΍ ΓήϴΧϷ΍ Γ˷ήϤϟ΍ ΖϧΎϛ ϰΘϣ #

ΔϠΤϣ ϲϓ ϕέΎσ Ϧϣ Ϫσ ΪϟΎΧ ΖϤ˷ϠδΗ ϦϴϋϮΒγ΃ ϲϟ΍ϮΣ άϨϣ ΎϤϧ· ˬΪϳΪΤΘϟΎΑ ϳέΎΘϟ΍ ήϛΫ΃ ϻ ˰˰˰˰˰˰˰˰
ήπΣ Ϊϗϭ ˬΓέϭήϋί ϝϼΑ ϲϘϳΪλ Ύ˱πϳ΃ ϪΘϘϓήΑ ϥΎϛϭ ˬήλΎϨϟ΍ ΪΒϋ ϊϣΎΟ ˰˰˰˰˰ ΔϋέΰϤϟ΍ ζϴϧέϮϛ
.ϙΎϨϫ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍ Ϊο ΔϳέϮδϟ΍ ϦϣϷ΍ ϯϮϗ ΎϬΑ ΖϣΎϗ ϲΘϟ΍ ΕΎϤϫ΍ΪϤϟ΍ ΐΒδΑ κϤΣ Ϧϣ

ΔϓΎπϣ ϲϓ ΎϴϘΑϭ ˬΎϬϨϋ ϞϴλΎϔΗ ϱ΃ ϥϭΩ ΐϳήϬΘϟ΍ ΔϘϳήτΑ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΍ήπΣ ΎϤϬ˷ϧ΃ ΎϤϬϨϣ ΖϤ Ϡϋ Ϊϗϭ
ϝ˷ϭϷ΍ :Ϫϟ ΎϤϬϤϴϠδΘΑ ΖϤϗ ˬϕέΎσ ΕΎϤϴϠόΗ ϰϠϋ ˯˱ ΎϨΑϭ ˬ˷ϢΛ Ϧϣϭ .ϡΎϳ΃ ΔόΑέ΃ ϲϟ΍ϮΤϟ ΔϧΎϣήϟ΍ Ϧϴϋ
ΪΒϋ ϊϣΎΟ Ώήϗ ϥΎϜϤϟ΍ βϔϧ ϲϓ ΎϤϬΘϤ˷Ϡγ Ϊϗϭ ˬϡΎϳ΃ Γ˷Ϊϋ ΪόΑ Γέϭήϋί ϝϼΑ ϩϼΗ Ϣ˷ Λ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϥΎϛ
.ϦϴΤϟ΍ ϙ΍Ϋ άϨϣ ϲΑ ϼμ˷Θϳ Ϣϟϭ ΎϤϬϠϘϧ Ϧϳ΃ ϰϟ· ϢϠϋ΃ Ϣϟϭ ˬϕέΎτϟ ήλΎϨϟ΍
ˬΔϧΎϣήϟ΍ Ϧϴϋ ΔϘη ΎϤϬΗέΩΎϐϣ ϰϠϋ Γέϭήϋί ϝϼΑϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϞϤΣ Ύϣ ή˷ϛάΗ ϚΘϋΎτΘγΎΑ Ϟϫ #
ˮ˱ΎϴϠϴμϔΗ

ΎϬϴϠϋ ΎϬϠϬΟ΃ ˯ΎϤγ΄Α Γέ˷ϭΰϣ ϥϮϠϟ΍ ˯Ύϗέί ΔϴϨϴτδϠϓ ΕΎϗΎτΒΑ ΎϤϫΪϳϭΰΘΑ ϕέΎσ ϡΎϗ ΪϘϟ ˰˰˰
ωϮϧ ϝϮϤΤϣ ήΗϮϴΒϤϛ ΎϬϠΧ΍ΪΑ ˬΩϮγϷ΍ ϥϮϠϟ΍ Ε΍Ϋ ϪΘΒϴϘΣ ϞϤΤϳ ΪϟΎΧ ϥΎϛϭ .ΔϴδϤθϟ΍ ΎϤϬϣϮγέ
.ϪΑΎϴΛϭ HP
ίΎϬΟ Ϫϴϓ ήΧϵ΍ϭ ˬϪδΑϼϣ ϱϮΤϳ ΎϤϫΪΣ΃ ˬϥϮϠϳΎϨϟ΍ Ϧϣ Ϧϴδϴϛ ϞϤΤϳ ϥΎϜϓ Γέϭήϋί ϝϼΑ Ύ˷ϣ΃
.Toshiba ωϮϧ ϝϮϤΤϤϟ΍ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍

ϲϓ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ϫϴϓ ΕΎΑ ϱάϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍ Ϧϋ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΍άϫ ΕΎϳ΍ΪΑ ϲϓ ϙέΎδϔΘγ΍ ϯΪϟ ΎϧήΒΨΗ Ϣϟ ΍ΫΎϤϟ #
ϚϔϴϗϮΗ ϯΪϟϭ ˬϖϴϘΤΘϟ΍ ΔϗΎϋϹ ϦϳήϬθϟ έΎψϧϷ΍ Ϧϋ ϱέ΍ϮΘϟ΍ ΕΪ˷ϤόΗ Ϛ˷ϧ΄Α Ύ˱ϤϠϋ ˬΔϧΎϣήϟ΍ Ϧϴϋ Δ˷Ϙη
ήϤΘδΗ ΍ΫΎϤϟ ˭ϞϳϮσ Ϧϣί άϨϣ ϪΗΪϫΎθϣ ϭ΃ ϪΑ ϝΎμΗ΍ ϱ΃ ΕήϜϧ΄ϓ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ϧϋ ϝϭϷ΍ ΎϨϟ΍Άγ ϥΎϛ
΢΋΍ήθϟ΍ϭ ϳέ΍Ϯμϟ΍ϭ ή΋ΎΧάϟ΍ϭ ΔΤϠγϷ ΍ έΪμϣ ΔϬΠϟ ΔλΎΧ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϞϴϠπΗϭ ϊ΋ΎϗϮϟ΍ ˯ΎϔΧΈΑ
Ϧϣ ΎϬόϴϤΟ ΖτΒο Ϊϗϭ ˬήϴΠϔΗ ΕΎϴϠϤόϟ ϲϜϠγϻ Ε΍έΎη· ΔϠϗΎϧ ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ ΎϨϟ Ϧ˷ϴΒΗ ϲΘϟ΍ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍
ˮΎϬϴϠϋ Ύ˱Ϥ˷ϴϗ ΖϨϛ ϲΘϟ΍ ΔϘθϟ΍

Ϣϟ ϲϨϧ΄Α ϢϛήΒΧ΃ ϥ΃ ΖϟϭΎΣϭ ˬϪϨϋ ϝ΍Άδϟ΍ ϯΪϟ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΖϠΑΎϗϭ ΕΪϫΎη ϲϨ˷ϧ΄Α ϢϛήΒΧ΃ Ϣϟ ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰
.ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϲΘδΟϮϠϟ΍ ϞϤόϟ΍ Ϊϳήϳ ϪϧϮϜϟ ˬϪϴϠϋ ξΒϘϟ΍ ϰϘϠϳ ϥ΃ Ϧϣ ϲϓϮΨϟ ϞϳϮσ Ζϗϭ άϨ ϣ ϩΪϫΎη΃
ϢϴϠδΘΑ ϞϴϤΟ ϲϨϤϠϋ΃ ϥ΃ ΪόΑϭ ˬΓΪϳΪΠϟ΍ ϖϳήσ Δ˷Ϙθϟ ϱέΎΠΌΘγ΍ ϯΪϟ Ϫ˷ϧ΃ ϢϛΪϴϓ΄ϓ ˬΔΤϠγϷ΍ Ϧϋ Ύϣ΃
ΎϬϴϓ ΕΪΟϭ ˬϞϴϤΟ ΕΎϤϴϠόΗ ΐδΣ ϡΎϳ΃ ΔΘγ ΪόΑ ΎϬϴϟ· ΓΩϮόϟ΍ϭ ΔϘθϟ΍ ΓέΩΎϐϣϭ ΪϟΎΧ ςϴγϮϠϟ ΎϬΣΎΘϔϣ
ϲϓϭ .ΎϬΑ Ύϣ Ϊ˷ϘϔΘϟ ΐ΋ΎϘΤϟ΍ ϲϗΎΑ ΢Θϓ΃ Ϣϟϭ ˬϑϮϜϴϨηϼϜϟ΍ ϕΩΎϨΑ ξόΑϭ ϞΑΎϨϘϟ΍ ϱϮΤΗ ΐ΋ΎϘΣ βϤΧ
Ϧϣ ϑϮϜϴϨηϼϛ ϕΩΎϨΑ ϱϮΤΗ ΐ΋ΎϘΣ ΖϤϠδΗ ˬϞϴϤΟ ήϣ΍ϭ΃ϭ ΕϻΎμΗ΍ ϰϠϋ ˯˱ ΎϨΑϭ ϯήΧ΃ Ε΍ήΘϓ
ΐϧΎΠΑ ΐ΋ΎϘΤϟ΍ ϩάϫ Ζόοϭ .ϲΠϘηΎΨϟ΍ ϊϣΎΟ ϡΎϣ΃ ϪϴϘΘϟ΃ ΖϨϛ ϪϤγ΍ ϞϬΟ΃ ΔϨγ 16 ϩήϤϋ ϲ ˷ Βλ
Ϊϗ ΖϨϛϭ ˬϢϜϟ ΕήϛΫ ΎϤϛ ˬΔτδΒϟ΍ ΔϘη ϰϟ· ήϣΎϋϭ Ύϧ΃ ΎϬΘϠϘϧ Ύ˱ϘΣϻϭ ΔϘθϟ΍ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΐ΋ΎϘΤϟ΍
ϰϟ· ΎϬϠϘϧ Ύ˱ϳήϜδϋ Ύ˱ϴϜϠγϻ ΍˱ίΎϬΟ ϦϴδϤΧ ϲϟ΍ϮΣ ϱϮΤΗ ΔΒϴϘΣ ϞϴϤΟ ϞΒϗ Ϧϣ ήπΣ Ύ˱μΨη ΖϤ˷Ϡγ
ϪΘϤϠγ Ϊϗϭ .ΔϠϣΎϛ ϪΘϳϮϫ ϑήϋ΃ ϻ ˬϢΜϴϫ ΐϘϠϣ ϢϠδΘϤϟ΍ ϥ΃ϭ ˬϞϴϤΟ Ϧϣ ΖϤϠϋ Ύϣ ΐδΣ ΎϳέϮγ
ˬ03/20 3 8 Ϯϫϭ ΍άϫ ϢΜϴϫ ϒΗΎϫ Ϣϗέ ήϛΫ΃ϭ 2005 ϡΎϋ Ϧϣ ϥ΍ήϳΰΣ ήϬη Ϟ΋΍ϭ΃ ϲ ϓ ΔΒϴϘΤϟ΍
ήΒϋ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϞϘϨΗ ϥ΃ ϰϠϋ ˬϞϴϤΟ ΐϠτϟ ˯˱ ΎϨΑ ΔϘθϟ΍ ϲϓ ΎϬΘϴϘΒΘγ΍ ΪϘϓ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΢΋΍ήθϟ΍ Ύϣ΃
ϲϓ ΎϬϨϣ ϱ΃ ϞϤόΘδϳ Ϣϟϭ ΩΎϬΠϟ΍ ϝΎϤϋ΄Α ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϦϜϟ ˬΪό˵Α Ϧϋ ήϴΠϔΘϠϟ ϞϤόΘδΗ ϲϫϭ ΎϳέϮγ
.ΎϳέϮγ ϲϓ ϻϭ ϥΎϨΒϟ

Ϧϣ Ύϧΰϛήϣ ϲϓ ϲϨϔϟ΍ ϖϳήϔϟ΍ Ϧ˷ϜϤΗ ΪόΑϭ ˬϚΑ ιΎΨϟ΍ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ίΎϬΟ ϥϮϤπϣ ϰϠϋ ωϼ˷σϻΎΑ #
ϡϼϓ΃ ΩϮΟϭ Ϧ˷ϴΒΗ ΚϴΣ ˰˰˰˰˰ Ε΍ήϔϴθΑ ΎϬπόΑ ϲϤΤϤϟ΍ϭ Ϫϴϓ ΔχϮϔΤϤϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϭ ΕΎϔϠϤϟ΍ Ν΍ήΨΘγ΍
ΔΤϠγϷ΍ Ϧϋ ΕΎϋϮγϮϣϭ ϥΪϨϟ ˯΍ΪϬθϟ ΎϳΎλϭϭ ΔϳήϴϔϜΗ ΐτΧϭ ήϴΠϔΗ ΕΎϴϠϤϋϭ ΢Αάϟ΍ ϝΎϤϋ΃ Ϧϋ
ϞϤόΑ Ζϧ΃ ΖϤϗ ˰˰˰˰˰ ϡϼϓ΃ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬΪόΑ Ϧϋ ήϴΠϔΘϟ΍ ΕΎϴϨϘΗϭ ΔϴϨϣϷ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ϭ Ε΍ήΠϔΘϤϟ΍ϭ
ϡΰόϟ΍ ΕΪϘϋ ΎϨΗΪϓ΃ ΎϤϛ ϚϧϮϜϟ ϚΑϮγΎΣ ϲϓ ΔχϮϔΤϤϟ΍ Ξϣ΍ήΒϟ΍ ϞϳΰΘϟ ΪϬΠϟ΍ ΍άϫ Ϟ ˷ ϛ Ϣ˴ ϟ ˭ΎϬϟ ΝΎΘϧϮϣ
ϱΩΎόϟ΍ ϞΗΎϘϤϟ΍ έϭΩ ϯΪ˷ όΘϳ ϙέϭΩ ϥ
˷ ΃ ϰϠϋ ϪΑ ϝ
˷ ΪΘδϳ ΎϤϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ΏΎϫάϟ΍ ϰϠϋ ϒμϧϭ ΔϨγ άϨϣ
Ϧϋ ΎϧΪϓ΃ .ϦϴΑϮϠτϤϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ϱϭΆΗϭ ΔΤϠγϷΎΑ φϔΘΤΗϭ ϖϘθϟ΍ ήΟ΄ΘδΗ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΖϴϘΑ ΚϴΤΑ
ˮϥΎϨΒϟ ϲϓ ΔλΎΧ ˬϚϠϤϋ ΔόϴΒσ

ϴθϟ΍ ϰϠϋ ΖσήΘη΍ Ϊϗϭ ˬ 2004 Ώ΁ ήϬη ϝϼΧ ΐϠΣ ϲϓ Ϊη΍έ ήϴϣϷ΍ ΖόϳΎΑ ϲϨϧ΄Α ϢϛΪϴϓ΃ ˰˰˰˰˰˰˰
ΎϬϨϴΣ ϲϓ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ϲϨϣ ΐϠσ ΚϴΣ ϥΎϛήϴϣϷ΍ Ϊο ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Ύ˱ϳΩΎϬθΘγ΍ ϥϮϛ΃ ϥ΃ ΔόϳΎΒϤϟ΍ ϲϓ
ϻ ϲϜϟ ˬΎϳέϮγ ϲϓ ϩΪϳήΑ ϰϟ· ϪϠϳϮΤΗϭ ϯήΧ΃ ϝϭΩϭ ϕ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ϱ˷ήδϟ΍ ΪϳήΒϟ΍ Ϣ˷ϠδΗ΃ ϥ΃
ϲϓ ΖϴϘΑ .ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϲϟΎγέΈΑ Δλήϔϟ΍ ΢ϨδΗ ΎϤΜϳέ ˬΎϳέϮγ ϰϟ· ϕ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ΎϬϧ΃ Ϟ΋Ύγήϟ΍ ήϬψΗ
ϝϼΑ ϝϭϷ΍ ϥΎϜϓ .ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΩΎϬΠϠϟ Ύ˱ΒγΎϨϣ ϩ΍έ΃ Ϧ˴ϣ Δϴϛ ΰΗ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ϲϨϣ ΐϠσ ϢΛ ˬϞϤόϟ΍ ΍άϫ
ήϣΎϋ ΔϴϛΰΘΑ ΖϤϗ ϢΛ ˬΐϠΣ ϲϓ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ϊϳΎΑ ΚϴΣ 2004 ϡΎϋ Ϧϣ 11 ήϬη ϲϓ Γέϭήϋί
ΔϴϛΰΘΑ ΖϤϗ ϢΛ .2005 ϡΎϋ ϊϠτϣ ϲϓ ϚϟΫϭ ˬΪη΍έ ϴθϟ΍ Ύ˱πϳ΃ ϊϳΎΑϭ ΎϳέϮγ ϰϟ· ΐϫΫ ϱάϟ΍ ϕϼΣ
ϡΎϋ Ϧϣ ΚϟΎΜϟ΍ ήϬθϟ΍ ϲϓ ϚϟΫϭ ˬΐϠΣ ϲϓ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ϊϳΎΑϭ ΐϠΣ ϰϟ· ΐϫΫ ϱάϟ΍ ΔϤϴϠΣ ϢϴϠγ
Ρϼδϟ΍ ϞϘϧ ϲϫϭ ˬϞϴϤΟ ήϣ΍ϭ΃ ϰϠϋ ˯˱ ΎϨΑ ΖϧΎϜϓ ϲϨϣ ΖΒϠ˵σ ϲΘϟ΍ ϯήΧϷ΍ ϝΎϤϋϷ΍ Ύϣ΃ .2005
.ϝίΎϨϤϟ΍ έΎΠΌΘγ΍ϭ

ˮΔϤϴϠΣ ϢϴϠγϭ ϕϼΣ ήϣΎϋ ϊϣ ϚϓϼΧ ΐΒγ Ϯϫ Ύϣ #

ϯήΧϷ΍ ϥΎϳΩϷ΍ϭ Δόϴθ ϟ΍ ΐϫ΍άϣ ξόΒϟ ϱήϴϔϜΗ ϝϮΣ ϚϟΫϭ ˬ˱ΎϳΪ΋ΎϘϋ ϥΎϛ ΎϤϬόϣ ϲϓϼΧ ϥ˷ · ˰˰˰˰˰˰˰˰
.΍άϫ ϲ΋ΪΒϣ Ϊο ΎϤϫ ΎϧΎϛ ΎϤϨϴΑ

2005/10/ ϳέΎΘΑ έϮπΤϟΎΑ ϚϏϼΑ· ΪόΑ Ύϧΰϛήϣ ϰϟ· έϮπΤϟ΍ ϡΪϋ ϚϨϣ ΐϠσ Ϧ˴ϣ #
ˮ΍ΫΎϤϟϭ Ύ˱ϘΑΎγ ϪΑ ΎϨΗΪϓ΃ Ύϣ ΐδΣ 2005/10/10ϭ

ϲϨϤϠϋ΃ .ϲ΋ΎϋΪΘγ΍ ϯΪϟ ϲϨϣ΃ ΰϛήϣ ϱ΃ ϰϟ· ϭ΃ Ϣϛΰϛήϣ ϰϟ· ϪΟϮΘϟ΍ ϡΪϋ ϞϴϤΟ ϲϨϣ ΐϠσ ΪϘϟ ˰˰˰˰˰˰˰
.Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϖϴϘη ˬϪτϟ΍ ΩΎϳί ϊϣ ϖϴϘΤΗ ϱήΟ΃ ϥ΃ ΪόΑ ϲόϣ ϖϴϘΤΘϠϟ ϲ΋ΎϋΪΘγ΍ ϞϤΘΤϤϟ΍ Ϧϣ ϥ΃ Ϯϫ
ϰϋΪϳϭ ϢϜϳΪϟ ϑϮϗϮϣ Ϫϧ΃ ΖϤϠϋ ϱάϟ΍ ϕέΎσ ϥ·ϭ ˬϪτϟ΍ ΪϟΎΧ Ϯϫ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ϯΪϟ ϲϧΎ˷ϛί Ϧ˴ϣ ϥ·
ϱάϟ΍ϭ ΔϳΩΎϏ ϮΑ΃ ΐϘϠϤϟ΍ ϞϴΒϧ ϥ·ϭ ˬΔϴϨϣϷ΍ Ε΍έϭΪϟ΍ ˯ΎτϋΈΑ ϡϮϘϳ ϥΎϛ Ϧ˴ϣ Ϯϫ ˬήΒϛ΃ Ϟμϴϓ
.ϥϮόϳΎΒϳ ΍ϮϧΎϛ Ϧϳάϟ΍ ˯΍ήϣϷ΍ Ϣϫ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ϭ ϞϴϤΟϭ 2005 ϒϴλ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΪϬθ Θγ΍
.ϦΠδϟ΍ Ϧϣ ΝήΧ ϥ΃ ΪόΑ ΎϳέϮγ ϰϟ· ή˷ ϓ Ϊϗ ϦδΤϣ ϡΎδΣ ϴθϟ΍ ϥΈϓ ΖόϤγ Ύϣ ΐδΣ
ϪΘϠΑΎϗ ϲΘϟ΍ ΕΎϗϭϷ΍ Ϧϣ Ζϗϭ ϱ΃ ϲϓ ΎϳέϮγ ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϢϠδΗ Ϫϧ΄Α Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϲϨϤϠόϳ Ϣϟ ϼϛ
.ϱήϳήΤϟ΍ ΔϴπϘΑ ϲϟ ϞΧΩ ϻ Ϫϧ΃ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϲϨϤϠϋ ΃ Ϊϗϭ .Ϫόϣ ΖϤϠϜΗ ϭ΃ ΎϬϴϓ

ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ˯ΎϔΘΧ΍ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϣ ϪϳΪϟ ϦϜϳ Ϣϟ ϥ· ϲϔΨΘϟ΍ϭ ΏϭήϬϟΎΑ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ήϤΘδϳ ΍ΫΎϤϟ #
ϳέΎΘΑ ΎϳέϮγ ϰϟ· έΩΎϏϭ 2005/1/15 ϳέΎΘΑ ΕϭήϴΑ ϰϟ· ΍˱ή˷ γ ήπΣ Ϊϗ Ϫϧ΃ ΔλΎΧ
ˬϚόϣ Ύ˱Θϗϭ ϰπϗϭ ςϘϓ Ζϧ΃ ϚϠΑΎϗ ϞΑ ˬΎϬόϣ ϝΎμΗ΍ ϱ΃ ήΠϳ Ϣϟϭ ϪΘϠ΋Ύϋ ϢϠό˵ϳ Ϣϟϭ 2005/1/16
έ΍Ω Ύϣϭ ΔΌΟΎϔϤϟ΍ ΓέΎϳΰϟ΍ ϚϠΗ ΐΒγ Ϧϋ ΎϧήΒΧ΃ ˬϦϳήΧϵ΍ ϑϼΨΑ ΎϨϳΪϟ ϥϵ΍ ΍˱ΩϮΟϮϣ ϚϧϮϜϟϭ
ˮΚϳΩΎΣ΃ Ϧϣ ΎϤϜϨϴΑ

ϝϮϘϳ ΎϤϛ ˬΖϴϏ΍Ϯτϟ΍ ϰϟ· Ϫδϔϧ ϢϴϠδΗ Ϊϳήϳ ϻ ϪϧϷ Ϯϫ ϢϜϣΎϣ΃ Ϧϣ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ώϭήϫ ΐΒγ ϥ· ˰˰˰˰˰˰˰˰
ήϛΫ΃ ϻ Ύϧ΄ϓ ˬ2005/1/15 ϲϓ ϩέϮπΤϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ .ϲδϔϧ ϢϴϠδΗ ϡΪϋ Ύ˱πϳ΃ ϲϨϣ ΐϠσ Ϊϗϭ ˬϮϫ
ϡϮϴϟ΍ ΡΎΒλϭ ˬΓΪϠΧ ϝΰϨϣ ϲϓ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϱ˷ Ϊϟ ΕΎΑ ˬΎϣ ΔϠϴϟ ϲϓ Ϫ˷ϧ΃ ήϛΫ΃ ΎϤ˷ϧ· ˬ˱΍ΪϳΪΤΗ ϳέΎΘϟ΍ ΍άϫ
Ώήϗ ϪΘϋ˷Ωϭϭ ϪΘϛήΗ ϥ΃ ΪόΑ ΎϳέϮγ ϰϟ· έΩΎϏϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔόϣΎΠϟ΍ ΔϠΤϣ ϰϟ· ϲΗέΎϴδΑ ϪΘϠλϭ΃ ϲϟΎΘϟ΍
ϱ
˷ Ϊϟ ΕΎΑ ΍άϟ ˬϪϳϭΫ ϡϼϋ· ϥϭΩ ΍˱ήγ ήπΣ Ϊϗ ΪϟΎΧ ϥΎϛ ΓήϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ Ϫϧ΃ Ύ˱Ϥ Ϡϋ ˬϲΟήϣ΍Ϊϟ΍ ΕΎϳϮϠΣ
ϲϧΩέϭϭ ˬϞϴϤΠϟ Ϟγήϣ Email Δτγ΍ϮΑ ήϣϷ΍ ΍άϫ Ϧϋ Ύ˱ϘΣϻ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΕήδϔΘγ΍ Ϊϗϭ .ΓΪϠΧ ϲϓ
ϱάϟ΍ϭ έϮΠϬϤϟ΍ ϝΰϨϤϟ΍ ϲϓ ΓΪϠΧ ϲϓ ϱ ˷ Ϊϟ ΕΎΑϭ 2005/1/15 ήϬχ ΪόΑ ήπΣ Ϊϗ ϼ ˱ όϓ Ϫϧ΃ Ώ΍ϮΠϟ΍
ΕΪϫΎη Γήϣ ήΧ΁ϭ .ϲϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ΡΎΒλ έΩΎϏ Ϊϗ ΪϟΎΧ ϥ ˷ ΃ϭ ˬέϮσΎϧ Ϫϴϓ ΪΟϮϳϭ ˬϲΘϠ΋Ύϋ ϪϣΪΨΘδΗ ϻ
Ώ΍ϮΠϟ΍ ϱ΃ ˬϚϟΫ ϲϟ Ϊϛ΄ϓ ˬϝ΍Άδϟ΍ βϔϧ ϪΟϮϟ Ύ˱ϬΟϭ ϪΘϟ΄γ ΔϧΎϣήϟ΍ Ϧϴϋ ΔϓΎπϣ ϲϓ ΎϬΑ ΪϟΎΧ
ϲϓ ΕΎΑϭ ΍˱ήγ ϲ˷ ϟ· ΎϬϴϓ ήπΣ ϲΘϟ΍ ΓήϤϟ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ ήϛάΘϟ΍ ϊϴτΘγ΃ ϻ Ύ˱ϴμΨη ϲϨϨϜϟ ˬϖΑΎδϟ΍
.ήϛάΘϟ΍ ϊϴτΘγ΃ ϼϓ ˬ2005/1/16 ΡΎΒλ έΩΎϏϭ 2005/1/15 ϳέΎΘΑ Γ˷ήϤϟ΍ ϲϫ ΓΪϠΧ
ϢδΘΗ ϪΗέΎϳί ϦϜΗ Ϣϟ ϥ· ΓΪϠΧ ϲϓ έϮΠϬϤϟ΍ϭ ϲϟΎΨϟ΍ ϢϜϟΰϨϣ ϲϓ ΖϴΒϤϟ΍ ϰϟ· Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΪϤόϳ ΍ΫΎϤϟ #
ˮΓέΎϳΰϟ΍ ϩάϫ Ϣ˴ ϟ .ΪΣϷ ϪϨϋ ϦϠόϳ Ϣϟ νήϐϟϭ ΔϳήδϟΎΑ

ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΩϮΟϮϣ Ϫϧ΃ ϪϠϫ΃ ϡϼϋ· Ϊϳήϳ ϻ Ϫϧ΃ ϩέϮπΣ ϯΪϟ ΎϬϨϴΣ ϲϓ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϲϧήΒΧ΃ ΪϘϟ ˰˰˰˰˰
ϱ΃ ˬϥϮϛήΘθϤϟ΍ Ύϧ΅ΎϗΪλ΃ ήπΣϭ ˬΎϨδϠΠϓ ΔϴΑήόϟ΍ ΔόϣΎΠϟ΍ ϰϟ· ϡΎϳϷ΍ ΪΣ΃ ήϬχ ΪόΑ ήπΣ ΚϴΣ
.ϱήϴΤΑ Ϊ΋΍έϭ ΔϤϴϠΣ ϢϴϠγϭ ϕϼΤϟ΍ ήϣΎϋϭ Γέϭήϋί ϝϼΑ

Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϩήπΣ΃ ϪτηΎϤϣ ϊϣ ΔϧΎϣήϟ΍ Ϧϴϋ ϲϓ ϲΘϘη Ϧϣ ϩϮϤΘΒΤτλ΍ ϱάϟ΍ CZ αΪδϤϟ΍ ϥ·
.ϕέΎσ ήϣ΍ϭ΃ ϰϠϋ ˯˱ ΎϨΑ ΔϘθϟ΍ ϲϓ ϩΎϘΒΘγ ΍ϭ ˬΎϳέϮγ Ϧϣ Ϫόϣ

ΪϤΣ΃ Ϧϣ ΔϴϨϳΪϟ΍ αϭέΪϟ΍ ϰϘϠΘϳ ϥΎϛ ΪϟΎΧϭ ˬΕ΍ϮϨγ ϲϧΎϤΛ άϨϣ Ϫϓήϋ΃ϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ϧϣ Ώ˷ήϘϣ ϲϨϧ·
ϥΎϛϭ 2003 ϡΎϋ ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϰϟ· ΖϓήόΗ αΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋϭ ˬ 2003 ϒϴλ αΪϋ ϮΑ΃
.Ώ΍ήΗ ΎΑ΃ Ύ˱ΒϘϠϣ

ΖόϳΎΑϭ ϕέΎσ Ϊϳ ϰϠϋ ΎϬΘϴϘϠΗ ˬ2004 Ϧϣ ϦϣΎΜϟ΍ ήϬθϟ΍ ϲϓ ΎϳέϮγ ϲϓ ΔϴϨϣ΃ ΓέϭΪϟ ΖόπΧ ΪϘϟ
.ΓήΘϔϟ΍ Ε΍Ϋ ϲϓ ΐϠΣ ϲϓ ϊ˷ϨϘϤϟ΍ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ΎϫΪόΑ

ˬϲΠϘηΎΨϟ΍ ϊϣΎΟ Ώήϗ ϥΎϨΒϟ ϲϓ 2005 Ϧϣ ΚϟΎΜϟ΍ ήϬθϟ΍ ϲϓ ϞϴϤΟ ϰϟϭϷ΍ Γ˷ήϤϠϟ ΕΪϫΎη ΪϘϟ
.ΔϘΣϻ Ε΍ήΘϓ ϲϓ Ϫϟ ϲΘϠΑΎϘϤϟ ϚϟΫϭ ˬ˱ΎϳήϬη Γήϣ ϝ˷ΪόϤΑ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ήπΤϳ ϥΎϛϭ

.ϲΗΩΎϓ· ϩάϫϭ ϯήΧ΃ ϝ΍Ϯϗ΃ Δϳ΃ ϱ


˷ Ϊ ϟ Ζδϴϟ ϼϛ

ΔόΒϧ ϚϟΎϣ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ϢϬ˷ΘϤϟ΍ ΓΩΎϓ·

ΔϠΤϣ ϥΎϜγϭ 1981/4/24 ϲϓ ΕϭήϴΑ Ϊ˷ϟϮΗ ΔόΒϧ ΔϴΤΒλ ϲΗΪϟ΍ϭ .ΔόΒϧ ΪϤΤϣ ϦΑ ϚϟΎϣ ϲϤγ΍
ˬϲϧΎΜϟ΍ ϖΑΎτϟ΍ ίήϟ΍ ϚϠϤΑ ΞϣΩ ϰϨϣ ϥΎϛΩ Ώήϗ ˬϕϮϋ΍Ϊϟ΍ ϲΣ ˬΎϧΎϏ ωέΎη ˬΔϴοΎϳήϟ΍ ΔϨϳΪϤϟ΍
ϑήη ΎϳΎϣ Ϧϣ Ϟϫ΄Θϣ .ΔϴϨϳΩ ΐΘϛ ΢Τμϣ ϲΘϨϬϣ .ϪϴϓϭήΒϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ .Ϣ˷ϠόΘϣ .03/50 302 ϒΗΎϫ
.ΏϮϨΠϟ΍ / 893 Ϣϗέ ζϴΟ ήΘϓΩ ΐΟϮϤΑ ϲΑήϐϟ΍ ϲΣ ΎόΒη 450 ϲϠΠγ Ϣϗέ ϲϧΎϨΒϟ .ϦϳΪϟ΍
ϯΪϟϭ .Ϣϛΰϛήϣ ϰϟ· έϮπΤϟΎΑ ϲϏϼΑϹ Ϣϛΰϛήϣ Ϧϣ ΔόΒϧ ήπΧ ϲϘϴϘη ϒΗΎϫ ϰϟ· ϝΎμΗ΍ Ωέϭ
ϲϧϮϤΘθ˷Θϓ .ϢϛέϮπΣ Ϧϣ ΔϳΎϐϟ΍ϭ ΔϴϤγήϟ΍ ϢϜΘϔλ ϲ ˷ Ϡϋ ϢΘϨϠϋ΃ϭ ϲϨϣ ϢΘϣ˷ΪϘΗ ˬϝΰϨϤϟ΍ Ϧϣ ϲΟϭήΧ
ΓήΑΎΨϣ ˯΍ήΟΈΑ ϲϗϮϘΣ ϲ ˷ Ϡϋ ϢΗϮϠΗ ˬϢϛΰϛήϣ ϰϟ· ϲϧϮϤΗήπΣ΃ .ωϮϨϤϣ ϰϠϋ ϲόϣ ΍ϭήΜόΗ ϢϠϓ
Ϧϣ ˯ϲη ϲϟ κϘϨϳ ϭ΃ ϒϠΘϳ ϭ΃ ΪϘϔϳ Ϣϟϭ ˬϢϜΘϠΌγ΃ Ϧϋ ΔΑΎΟϺϟ ΪόΘδϣ ϲϨϧ·ϭ ˬ˳ϡΎΤϣ ΔϠΑΎϘϣϭ ΔϴϔΗΎϫ
.ϒϴϗϮΘϟ΍ϭ ζϴΘϔΘϟ΍ ˯΍ήΟ
ΎϨϣΎϴϗ ΪόΑ ϥϵ΍ϭ ˬΎϧήπΤϤΑ ΖόϤΘγ΍ ΚϴΣ 2005/12/15 ϳέΎΘΑ Ύϧΰϛήϣ ϰϟ· ΖϴϋΪΘγ΍ #
ΎϨΗΩΎϓ· ϚϨϣ ΐϠτϧ ΍˱ΩΪΠϣ .΢ϴΤλ ήϴϏ ΎϨϟ ϪΗΩέϭ΃ Ύϣ ϥ΃ Ϧ˷ϴΒΗ ˬΕ΍ΩΎϓ· Ξ΋ΎΘϧϭ ϒϴϗϮΗ Ε΍˯΍ήΟΈΑ
Ϧϣ ϦϴϓϭήόϤϟ΍ ιΎΨηϷ΍ Ϧϋϭ ΎϳέϮγ ήΒϋ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϖϳήτϟ΍ϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΨΑ ϚΘϗϼϋ Ϧϋ Ύ˱ϴϠϴμϔΗ
ˮρΎθϨϟ΍ ΍άϫ ϦϤο ϚϠΒϗ

ήπΤϤϟΎΑ ϰϟϭϷ΍ ΓήϤϟ΍ ϲϓ ϢϜϠΒϗ Ϧϣ ϲϋΎϤΘγ΍ ϯΪϟ Ϫϧ΃ ˬϥϵ΍ ϢϜϟ ΎϬϟϮϗ΃ Δ ϘϴϘΤϟ΍ ˰˰˰˰˰˰˰˰˰
ΏΎϫάϟ΍ ωϮοϮϤΑ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΖΤΗΎϓ Ϧ˴ϣ Ύϧ΃ ϲϨϧ΃ ϢϜϟ ήϛΫ΃ Ϣϟ 2005/12/15 ϳέΎΗ 302/11 0
ϥ΃ ΪόΑϭ .ΏΎϫάϟΎΑ ΪϟΎΧ ϞΒϘϓ ˬΔϘΛ ωϮοϮϣ Ϯϫϭ ϲϨϳΪϟ΍ Ϫϣ΍ΰΘϟ΍ Ϫϴϓ ΖδϤϟ ϲϧϮϜϟ ˬΩΎϬΠϠϟ ϕ΍ήόϠϟ
Ϫόϣ ΖϘϓ΍ήΗ ˬΎϳέϮγ ϰϟ· ϪΗέΩΎϐϣ ϞΒϗϭ .2004 ϡΎϋ ϲϓ ϚϟΫϭ ΎϳέϮγ ϲϓ Ϟ ϴϤΟ ϒΗΎϫ ϢϗήΑ ϪΗΩ˷ϭί
ϪϋΩϮΗ ϪΗΪϟ΍ϭ ΪϫΎη΃ϭ ωέΎθϟ΍ ϲϓ ήψΘϧ΃ ΖϨϛϭ ˬϪόϳΩϮΘϟ ωέΎθϟ΍ ϰϟ· ϪΗΪϟ΍ϭ Ζϟΰϧ ΚϴΣ ϪϟΰϨϣ ϰϟ·
ΓΪϟ΍Ϯϟ΍ ϡΎϣ΃ Ύϧ΃ ΕήϫΎψΗ ˬω΍ΩϮϟ΍ ΪόΑϭ .ΎϴϛήΗ ϲϓ ϞϤόϠϟ ήϓΎδϣ Ϫϧ΄Α ΎϫήΒΧ΃ϭ ΪϟΎΧ ΎϬϴϠϋ Ώάϛ Ϊϗϭ
ϰϟ· Ϫόϣ Ύ˱πϳ΃ ήϓΎδϣ ϲϨϧ΄ϛ Ϫόϣ ήϴγ΃ ϲϨϧ΃ Ϧϣ ήϔδϟ΍ ϰϟ· ϪϘϳήτΑ Ϯϫϭ ΎϫΪϟϭ ΐ ϗ΍ήΗ Ζϔϗϭ ϲΘϟ΍
ˬϙΎϨϫ ϪΘϋ˷Ωϭ .Ϫόϣ ΎϨΘϳ΅έ ϪΗΪϟ΍ϭ ϊϴτΘδΗ ϻ ϥΎϜϣ ϰϟ· ΖϠλϭ ϥ΃ ϰϟ· ˬΪϟΎΧ ΎϫήΒΧ΃ ΎϤϛ ˬΎϴϛήΗ
ϰϟ· Ύϧ΃ ΖϬΠΗ΍ .ϚϳήΣ ΓέΎΣ ˰˰˰˰˰ ϱήϴΒϐϟ΍ ϊσΎϘΗ Δϳϭ΍ί ϰϠϋ ΔτΤϤϟ΍ Ώήϗ ΎϨΤΒλ΃ Ϊϗ ΎϨϛϭ
ϞμΗ΍ϭ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΪϟΎΧ ΩΎϋ ΓΰϴΟϭ ΓήΘϓ ΪόΑϭ .ΎϳέϮγ ϰϟ· ΪϟΎΧ έΩΎϏϭ ˬϙΎϨϫ ΔϔϗϮΘϤϟ΍ ϲΘΟ΍έΩ
ϞΤϤϟ΍ ϲϓ ˯ΎϘϠϟ΍ ϰϠϋ ΎϨϘϔΗ΍ϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΩΎϬΠϠϟ έΩΎϏ Ϊϗ ϪϧϮϜϟ ήϜΒϤϟ΍ ϩέϮπΣ ΖΑήϐΘγ΍ ˭ϲΑ
ΎϤϋ ΪϟΎΧ Ϧϣ ΕήδϔΘγ΍ ϙΎϨϫϭ .ΔϧΎϤγ ϞΤϣ Ϯϫϭ ˬέΎτϤϟ΍ ϖϳήσ ΔϠΤϣ ϲϓ Ϫϴϓ ϞϤϋ΃ ΖϨϛ ϱάϟ΍
ωϮοϮϤΑ έ˳ ΎΟ ϞϤόϟ΍ ϥ˷ ΄Α ϲϨϤϠϋ΃ ΎϤϧ· ˬ˱ϼμ
˷ ϔϣ Ύ˱Α΍ϮΟ ϪϨϣ ϖ
˴ ϟ΃ ϢϠϓ ˬ ϞϴϤΟ ϯΪϟ ΎϳέϮγ ϲϓ ϪϠόϓ
ΎϬϧ΃ ϲϟ Ϧ˷ϴΒΗϭ ι΍ήϗϷ΍ ϩάϫ ΕΪϫΎη .έΩΎϏϭ CD ΔΠϣΪϣ ι΍ήϗ΃ ΔόπΑ ϲϧΎτϋ΃ Ϊϗϭ ˬΩΎϬΠϟ΍
ΎϫΪόΑ .ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΐϧΎΟϷ΍ ΢ΑΫ ΕΎϴϠϤϋϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϣϭΎϘϣϭ ήϴΠϔΗ ΕΎϴϠϤϋ Ϧϋ Ύ˱ϣϼϓ΃ ϱϮΤΗ
ι΍ήϗϷ΍ ϲϨϴτόϳ Ύ˱πϳ΃ ϥΎϛϭ ˬΎϳέϮγ Ϧϣ ΎϬΑ ήπΤϳ Γή ϣ Ϟϛ ϲΗέΎϳΰϟ ήπΤϳ ΪϟΎΧ ΢Βλ΃
ϲϓ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍ ϝ΍ϮΣ΃ Ϧϋ Ύ˱ϴϬϔη ϲϧήΒΨϳ ϥΎϛ ΎϤϛ .ΓΪϳΪΠϟ΍ ΔϳΩΎϬΠϟ΍ ΕΎϴϠϤόϠϟ CD ΔΠϣΪϤϟ΍
.Γ΄Πϓ ϩέΎΒΧ΃ ΖότϘϧ΍ ϥ΃ ϰϟ· ΎϳέϮγ Ϧϣ ΍˱ήΑ ήπΤϳ Γήϣ Ϟϛ ϲϓ Ε΍έΎϳΰϟ΍ ϩάϫ ΕήϤΘγ΍ .ϕ΍ήόϟ΍
ˬϲϨϋ ΔϋϮτϘϣ ϩέΎΒΧ΃ ϪΨϳέΎΗ ϰΘΣϭ ˬ2004 ϡΎϋ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ ΙΪΣ ϚϟΫ ϥ΃ ήϛΫ΃ Ύϣ ΐδΣϭ
.ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΩϮΟϮϣ Ϫϧ΃ ϲϤϠϋ ΐδΣϭ

ˮϚϟΫ ΎϨϟ Ϟ˷μϓ ˬϞϴϤΟ ϰϟ· Ζϓ˷ήόΗ ϒϴϛ #

˯΍ήΒϟ΍ ΎΑ΃ ΐϘϠϤϟ΍ ΔόΒϧ ϦδΣ ϲϘϴϘη Ϧϣ ϼ


˱ γήϣ 2004 ϡΎϋ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ϞϴϤΟ ήπΣ ΪϘϟ ˰˰˰˰˰˰
ΪϴϨΠΗ Ϊϳήϳ Ϫϧ΃ϭ ϦδΣ ϲϘϴϘη ϞΒϗ Ϧϣ Ϟγήϣ Ϫϧ΃ ΍άϫ ϞϴϤΟ ϲϨϤϠϋ΃ ΚϴΣ ˬϥΎϨΒϟ ΝέΎΧ ΩϮΟϮϤϟ΍ϭ
ΚϴΣ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ΏΎϫάϠϟ ΢Ϡμϳ Ϧ˴ϤΑ ήϴϜϔΘϟ΍ Ε΃ΪΑ .έΩΎϏϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΩΎϬΠϠϟ ΏΎϫάϠϟ ΏΎΒη
.ΎϳέϮγ ϰϟ· ϪΘϠγέ΃ϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϰϟ· Ζϓ˷ήόΗ
νέ΃ ΄τϳ Ϣϟ ϱάϟ΍ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϝΎγέ· ϰϠϋ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϢϬϟΎγέϹ ϦϳΪϫΎΠϣ Ϧϋ ϚΜΤΑ ήμΘϗ΍ Ϟϫ #
ˮΎϨϟ ϢϫήϛάΗ Ϣϟ ϦϳήΧ΁ ϙΎϨϫ ϥ
˷ ΃ ϡ΃ ˬϕ΍ήόϟ΍

.ϻ ϡ΃ ϕ΍ήόϟ΍ ϝϮΧΩ Ϧϣ Ϧ˷ϜϤΗ ϥ· ϢϠϋ΃ ϻϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϰϠϋ ήϣϷ΍ ήμΘϗ΍ ΪϘϟ ˰˰˰˰˰˰˰
ΐϠτΗ ϲΘϟ΍ ΔϬΠϟ΍ ΔϘΛ ϊοϮϣ Ϛϧ΃ ΔλΎΧ ˬϦϳΪϫΎΠϣ Ϧϋ ΚΤΒϠϟ ϚϴϋΎδϣ Ζϔ˷ϗϮΗ ΍ΫΎϤϟ #
ˮΪη΍έ ϴθϟ΍ ΐϘϠϤϟ΍ ϦδΣ ϚϘϴϘηϭ ϞϴϤΟ ϲϨόϧϭ ˬϦϳΪϫΎΠϤϟ΍

.Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϯϮγ ΪϫΎΠϣ ΏΎη ϱ΃ Ϧϴϣ΄Η ϊτΘγ΃ Ϣϟ ˰˰˰˰˰˰˰

ˮϪτϟ΍ ΪϟΎΧ ΪϴϨΠΗ ήϴϏ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΩΎϬΠϟ΍ ϲϓ ΔϛέΎθϣϭ ΔϤϫΎδϣ ϯήΧ΃ ϝΎϤϋ΃ Δϳ΄Α ΖϤϗ Ϟϫ #

.ϝΎϤϋϷ΍ ϩάϫ Ϧϣ ϱ΃ ϲϓ ϢϬγ΃ ϭ΃ ϙήΘη΃ Ϣϟ ϼϛ ˰˰˰

ϲϓ ΎϨΗΩΎϓ·ϭ ϪϨϋ Ϛϟ ΎϨϟ΍Άγ Ϧϣ ϢϏήϟΎΑ ˬϱΩΎϬΠϟ΍ ϚϘϴϘη ρΎθϧ Ϧϋ ˯ϲη ϱ΃ ΎϨϟ ήϛάΗ Ϣϟ ΍ΫΎϤϟ #
ˮΔόϳήθϟ΍ Δγ΍έΩ ΔόΑΎΘϤϟ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ ϲϓ ΩϮΟϮϣ Ϫϧ΄Α ϪϨϴΣ

.ΔϴϨπϟ΍ Ι΍ΪΣ΃ ϲϓ ϦϴΑϮϠτϤϟ΍ ϦϤο Ϧϣ (ϥΎϛ ϪϧϮϜϟ) ϩήϣ΄Α ϢϜϣϼϋ· ΄η΃ Ϣϟ ˰˰˰˰˰˰˰˰
ˮϪτϟ΍ ΪϟΎΧ Ϛϓ˷ήόϳ ΍ΫΎϤΑ #

.ϲϤγ΍ Ϧϋ Ύϧ΃ ϪΗήΒΧ΃ Ύϣ ΐδΣ ˬΪΒϋ ϢγΎΑ ϲϨϓ˷ήόϳ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϥΎϛ ΪϘϟ ˰˰˰˰˰˰˰

ϙΎϨϫ ΩΎϬΠϟ΍ έΎΒΧ΃ ΖόΑΎΗϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΕΪϨΟ ΪϘϓ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΩΎϬΠϠϟ ϦϴδϤΤΘϤϟ΍ Ϧϣ ΖϣΩ Ύϣ #
ˮΩΎϬΠϠϟ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϚδϔϨΑ ϞϘΘϨΗ Ϣϟ ΍ΫΎϤϟ .ΔΠϣΪϤϟ΍ ι΍ήϗϷ΍ Δτγ΍ϮΑ

.Ϣ΋΍Ϊϟ΍ Νϼόϟ΍ ϡΰϠΘδϳ ϲΤλ ϊοϭ Ϧϣ ϲϧΎόΗ ΔϨΑ΍ ϱ


˷ Ϊϟ Ϫϧ΄ϤϛΪϴϓ΃ ˰˰˰˰˰˰˰

ΕΎϤϫ΍ΪϤϠϟ ϢϬοήόΗ ΔΠϴΘϧ ΍˱ήϴΧ΃ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΎϳέϮγ Ϧϣ ϚϠΒϗ Ϧϣ ΔϓϭήόϤϟ΍ ΔϴϠϜϴϬϟ΍ ϡϭΪϗ ΪόΑ #
ˮϢϬόϣ ήπΣ Ϊϗ ϦδΣ ϚϘϴϘη ϥ΃ ΎϤϴγ ϻ ˬΖόϤΘΟ΍ Ϧ˴ϤΑϭ ΖϠΑΎϗ Ϧ˴ϣ ˬϙΎϨϫ ΔϴϨϣϷ΍

ϲϘϴϘη ϯϮγ ΔϋΎϤΠϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ϳ΃ ϞΑΎϗ΃ ϭ΃ ΪϫΎη΃ Ϣϟϭ ˬΎϳέϮγ ϲϓ ΖΛΪΣ ΕΎϤϫ΍Ϊϣ Δϳ΄Α ϢϠϋ΃ Ϣϟ ˰˰˰˰˰˰˰˰
ϊϴΑΎγ΃ ΔΛϼΛ άϨϣ Ϫϧ΃ ήϛΫ΃ϭ .Ϫϟ ϲΗΪϫΎθϣ έϮϓ Ϫϴϟ· ϑήόΘϟ΍ ϊϴτΘγ΃ ϪΘϘϓήΑ ϥΎϛ κΨηϭ ϦδΣ
ϲΒϘϠΑ ϲϨϋ ϝ΄γϭ ϞΧΩ ΚϴΣ ΔϴοΎϳήϟ΍ ΔϨϳΪϤϟ΍ Ώήϗ ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ ΪΠδϣ ϰϟ· ϪϠϬΟ΃ κΨη ήπΣ
(...) βϧ΃ ϮΑ΃

.ΪΠδϤϟ΍ ϲϓ Ϛϴϟ· ϪϓήόΗϭ ϝϮϬΠϣ ϡϭΪϗ ΔϬΠϟ ΔλΎΧϭ ˬϖ΋ΎϘΤϟ΍ ήΒΨΗ ϻ Ϛϧ΃ ϚΘΑΎΟ· Ϧϣ Ϧ˷ϴΒΘϳ #
ˮϥΎϨΒϟ ϰϟ· ϚϘϴϘη ϡϭΪϗ ήϣ΄Α ϚΘϓήόϣ ΔϘϴϘΤΑ ΎϧΪϓ΃

ήΧϵ ϪΑ ϲϟΎμΗ΍ ϯΪϟϭ ˬϲΗίϮΤΑ ϥΎϛ ΎϳέϮγ ϲϓ ϦδΣ ϲ ϘϴϘη Ϣϗέ ϥ· ˬϥϵ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϝϮϗ΃ ˰˰˰˰˰˰˰˰˰
ΔϠΤϣ ϲϓ ϲΘϠΑΎϘϣ ΐϠσϭ ϡΩΎϗ Ϫϧ΄Α ϲϨϤϠϋ΃ ˬήϬη ϲϟ΍ϮΣ άϨϣ «ΕέΎϛ ϲϠΗ» Ϧϣ ΎϳέϮγ ϰϟ· Γήϣ
.ϢϜϟ ΕήϛΫ ΎϤϛ ϪΘϘϓήΑ κΨθϟ΍ ΕΪϫΎηϭ ˬΔϴϧΎΛ Δηϭήϟ΍
ιΎΨη΃ ΔΤϠμϤϟ ΔϫϮΒθϣ Ω΍Ϯϣϭ ΔϴΑήΣ ΔΤϠγ΃ ϞϘϨΑ ΖϤϗ Ϛϧ΃ Ϧϋ ΓΪϛΆϣ ΕΎϣϮϠόϣ ΎϨϳΪϟ #
ϩάϫ ϝ˷Ϯϣ Ϧ˴ϣϭ ΎϬϴϓ ΖϋΩϭ΃ ϲΘϟ΍ ΔϬΠϟ΍ϭ ΎϬόΑ΍ϮΗϭ ΔΤϠγϷ΍ έΪμϣ Ϧϋ ΎϧΪϓ΃ ˭ΎϨϠΒϗ Ϧϣ Ϧϴϓϭ ήόϣ
ˮΎϬΗϻΎϤόΘγ΍ ΔϴϫΎϣϭ ΕΎϴϠϤόϟ΍

ϲϤϴϠδΘϟ ϲϟΰϨϣ ϰϟ· ήπΤϳ ϥΎϛ ΚϴΣ ϢϜϟ ϪΗήϛΫ ϱάϟ΍ ϞϴϤΟ Ϧϣ ΓήϴΒϛ ΐ΋ΎϘΣ Ϣ˷ϠδΗ΃ ΖϨϛ ΪϘϟ ˰˰˰˰˰
ϊϣΎΟ Ώήϗ κϘμϗ ΔϠΤϣ ϲϓ ΎϬϤϠδΘϳ ϥΎϛ ϥ΍ϭήϣ ϰϋΪϳ ΏΎη ϰϟ· ΎϬϠϘϧ΃ ϥ΃ ϰϠϋ ΔΤϠγϷ΍
.ϲΠϘηΎΨϟ΍

Ϧϣ ΎϬϤϠδΘΗϭ ΩϮόΘϟ ΔΤϠγϷ΍ ϞϴϤΟ ϚϤ˷Ϡδϳ ΍ΫΎϤϠϓ ˬ˱Ύϗϼσ· ΢ϴΤλ ήϴϏϭ ϲϘτϨϣ ήϴϏ ΍άϫ Ϛϣϼϛ #
ΔϛήΣ Ϧϋ ΎϨΗΩΎϓ·ϭ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϝϮϘΑ ϚΤμϨϧ ˮήϣϷ΍ ΍άϫ ϒϴϜϓ ˬϪϟ Ζϧ΃ ΎϬϤ˷ϠδΗ ϱάϟ΍ κΨθϟ΍
ˮΎϫέΪμϣ Ϯϫ Ύϣϭ ΎϬόΑ΍ϮΗϭ ή΋ΎΧάϟ΍ϭ ΔΤϠγϷ΍ ΕϼϗΎϨϣ

ϪΘΠϬϟ ˬΔϨγ 30 ϩήϤϋ ˬϡΎμϋ ΐ˷ϘϠϣ ϪϠΒϗ Ϧϣ κΨη Δτγ΍ϮΑ ΔΤϠγϷ΍ Ϟγήϳ ϞϴϤΟ ϥΎ ϛ ΪϘϟ ˰˰˰˰˰
.ϪΗήϛΫ ϱάϟ΍ ϥ΍ϭήϣ ϰϟ· ΎϬϠγέ΃ ΖϨϛϭ ˬΔϴϧΎϨΒϟ ήϴϏ

΍άϫ ϲϠϋ ϥ΃ϭ ˬϲϠϋ ϰϋΪϳ ΏΎη ϖϳήσ Ϧϋ ΔΤϠγϷ΍ Ϣ˷ϠδΘϳ ϥΎϛ ϥ΍ϭήϣ ϥ΄Α ΕΎϣϮϠόϣ ΎϨϳΪϟ #
ˮ΢ϴΤλ ΍άϫ Ϟϫ ˬϦϳΪϟ΍ ϑήη ϲϠϋ ϱ΃ ˬϚΒϳήϗ

Ϧϋ ϑϻ΁ ΔδϤΧ ˯ΎϘϟ ΔΤϠγϷ΍ ϢϴϠδΘϟ ϲΘΟϭί ϖϴϘη ϦϳΪϟ΍ ϑήη ϲϠϋ Ϟγέ΃ ΖϨϛ ΪϘϟ ˬϢόϧ ˰˰˰˰˰˰˰˰˰
Ϧϣ ΐ΋ΎϘΤϟ΍ ΕΎϳϮΘΤϣ ϢϠόϳ ϻ Ύ˱ϴϠϋ ϥ΃ ϰϠϋ ˬϢϴϠδΘϟ΍ ΐϗ΍έϷ ΪϴόΑ Ϧϣ ϒϗ΃ ΖϨϛϭ ˬΔΒϴϘΣ Ϟϛ
.ΔΤϠγ΃

ϴθϟ΍ ΐϘϠϤϟ΍ ϦδΣ ϚϘϴϘη ΎϬϴϓ ϡΎϗ΃ ϲΘϟ΍ ΔϘθϟ΍ Ϧϣ ΖτΒ˵ο Ϊϴϟ΍ ςΨΑ ΔϟΎγέ ϚϴϠϋ νήόϧ #
ˮΎϬϨϋ ΎϧΪϓ΃ ˬΔϟΎγήϟ΍ ϑήόΗ Ϟϫ ˭Ϊη΍έ

Ϧϣ ϲΟϭήΧ ΪόΑ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΨϟ ΎϬΘΒΘϛ Ϊϗϭ ˬϱΪϳ ςΨΑ ϲϫ ϲ ˷ Ϡϋ ΎϫϮϤΘοήϋ ϲΘϟ΍ ΔϟΎγήϟ΍ ϥ· ˬϢόϧ ˰˰˰˰
ΔΑΎΘϛ ϲϨϣ ΐϠσ ϦδΣ ϲϘϴϘη ϥ΃ Ύ˱ϤϠϋ ˬϪτϟ΍ ΪϟΎΧ ϰϟ· ΎϬϴτόϴϟ ϦδΣ ϲϘϴϘθϟ ΎϬΘϤϠγϭ Ϣϛΰϛήϣ
.ϢϜϳΪϟ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ϲόϣ ΙΪΣ Ύϣ ΢ϴοϮΘϟ ΪϟΎΨϟ ΔϟΎγέ
ˮϚϟάΑ ΪμϘΗ ΍ΫΎϣ ˬϮϫ ωϮοϮϤϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ϲΧ΃ Ύϳ :ΔϟΎγήϟ΍ Ϧϣ ϊΑ΍ήϟ΍ ήτδϟ΍ ϲϓ Ωέϭ #

.αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΄Α ΪϟΎΧ Δϗϼϋ ωϮοϮϣ ΎϬΑ Ϊμϗ΃ ˰˰˰˰


Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ϧϣ ΔϠγήϣ ΔϘΑΎγ ΔϟΎγέ Ϧϋ Ώ΍ϮΟ ΎϬϧΈϓ ΔϟΎγήϟ΍ ϩάϫ ΔϣΪϘϣ ϲϓ Ϧ˷ϴΒΘϳ Ύϣ ΐδΤΑ #
ˮΔϟΎγήϟ΍ ϩάϬΑ φϔΘΤΗ Ϧϳ΃ ˭Ϛϴϟ·

ϲΘϟ΍ ΔϠΌγϷΎΑ Ύ˱ϴϠϴμϔΗϭ Ύ˱ϴτΧ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϢϠϋ΃ ϥ΃ ΕΩέ΃ ϲϨϜϟ ˬΎϬϠΒϗ ΔϟΎγέ ϱ΃ ϙΎϨϫ ϦϜϳ Ϣϟ ˰˰˰˰˰
.ϢϜϣΎϣ΃ ΎϬΑ ΖϴϟΩ΃ ϲΘϟ΍ ΔΑϮΟϷ΍ϭ ϲϧϮϤΘϟ΄γ
(ϱϮγϮϤϟ΍ ϢΜϴϫ ˰˰ ϒϴηέ΃) ΕϭήϴΑ ϖϘη ϯΪΣ· ϲϓ ΕΎϤϫ΍Ϊϣ

ΕΎσϮΒπϤϟ΍ϭ ΕΎϤϫ΍ΪϤϟ΍

ϒ˷ϟ΄Θϳ ˬ(ΕΎϣϮϠόϤϟ΍) ωήϔϟ΍ βϴ΋έ ϡΪϘϤϟ΍ ΕΎϬϴΟϮΗϭ ϑ΍ήηΈΑϭ ˬϒ˷ϠϜϣ ιΎΧ ϖϳήϓ Γέί΍ΆϤΑ
:ϥϻϭϷ΍ ϥΎϧϭΎόϤϟ΍ϭ 1 428 Ϣϗέ ϑΎδϋ ϖϴϓϮΗ Ϟ˷ϫ˷ ΆϤϟ΍ϭ ήϫΎο ΪϤΤϣ ϡίϼϤϟ΍ Ϧϣ ϖϳήϔϟ΍
ωήϔϠϟ ΔϴϤϴϠϗϹ΍ ΐΗΎϜϤϟ΍ Ϧϣ ΕΎϳέϭΩϭ 25 13 Ϣϗέ ϒγϮϳ ϲϧϮσϭ 248 4 Ϣϗέ ΔϴϤΣ Ϣϴϫ΍ήΑ·
ϲΘϟ΍ ΔϨϜϣϷ΍ ΔϤϫ΍ΪϤΑ ΎϨϤϗ ˬ΍ίήϴϣ Ϊϴόγ ϲοΎϘϟ΍ ϱΰϴϴϤΘϟ΍ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΓήπΣ ΔϘϓ΍ϮϤΑϭ ˬΚϴΣ
ΔϘηϭ ˬϲοέ΃ ϖΑΎσ ϝΰϨϣ ˬϝΎϤΠϟ΍ ϚϨΑ ϩΎΠΗ ϲϋ΍ίϭϷ΍ ΔϠΤϣ ϲϓ ϲϠΑΎΑ ϝ ΎϤΟ :Ϧϣ Ϟϛ ΎϬϣΪΨΘδϳ
ϕέΎσ ΎϬϨϋ ΎϧΩΎϓ΃ ϲΘϟ΍ ˯ΎπϴΒϟ΍ ΔϠϣήϟ΍ ΔϠΤϣ ϲϓ ϲΒϫάϟ΍ ΊσΎθϟ΍ ΔϳΎϨΑ Ϧϣ ήηΎόϟ΍ ϖΑΎτϟ΍ ϲϓ
ϖϘη ΢ϴΗΎϔϣ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ϖϘθϟ΍ ϩάϫ ΢ϴΗΎϔϣ ϚϠϤϳ ϲϧΎϤϴϟ΍ ΪϬϓ ϮϋΪϤϟ΍ ϥ΃ Ϧ˷ϴΒΗ ϲΘϟ΍ϭ ˬήλΎϨϟ΍
ϕέΎσ ϮϋΪϤϟ΍ ΡΎΘϔϤΑ ΎϬΤΘϔΑ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϘθϟ΍ ΎϨϟϮΧΪΑϭ ΚϴΣ (...) ΓΪϳΪΠϟ΍ ϖϳήτϟ΍ϭ ΔτδΒϟ΍
Glock ωϮϧ ϲΑήΣ αΪδϣ ϰϠϋ ΎϬϠΧ΍ΪΑ ΎϧήΜϋ ΎϬθϴΘϔΘΑ .κΨη ϱ΃ Ϧϣ Ύϫ˷ϮϠΧ ΎϨϟ Ϊϛ΄Η ήλΎϨϟ΍
5 έΎϴϋ Ϧϣ ϥ˷ϮϤϤϟ΍ ϪτθϤϣ ϊϣ ϊϨμϟ΍ ϲϟΎτϳ· ήϴϐλ ϲΑήΣ αΪδϣϭ Ϫϟ Ϊ΋Ύϋ ϥ˷ϮϤϣ ςθϤϣ ϊϣ
ΎϨτΒο ΎϤϛ .ΎϬΒϧΎΟ ϊοϭϭ ϖϋΎμϟ΍ ΎϬϨϣ ωΰΘϧ΍ ϲΘϳί ϥϮϟ «ΓήΑϮϨλ» ΔϴϋΎϓΩ ΔϳϭΪϳ ΔϧΎϣέϭ ˬϢϠϣ
ϱΩϮόγ ˬϲϧΎϤϴϟ΍ ΪϬϓ ΎϨϳΪϟ ΩϮΟϮϤϟ΍ Ϣγ΍ ΎϬϴϠϋ αέΎϓ ϲϨϐϟ΍ ΪΒϋ ϢγΎΑ Γέϭΰϣ ΔϳέϮγ ΔϳϮϫ
ˬΔϨϤϴϨϣ ϡΎδΣ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ΎϨϳΪϟ ΩϮΟϮϤϟ΍ ϦϴδΣ ϱΰϣέ ϢγΎΑ Γέϭΰϣ ΔϴϨϴτδϠϓ ΔϗΎτΑϭ ˬΔϴδϨΠϟ΍
Ε΍ί΍ϮΟϭ ˬ˱ΎϣΎϤΗ ΔϔϠΘΨϣ ΕΎϴδϨΟϭ ˯ΎϤγ΄Α ΎϨϳΪϟ ϦϳΩϮΟϮϤϟ΍ ιΎΨηϸϟ ΔϔϠΘΨϣ ΔϴΗϮΒΛ ϕ΍έϭ΃ϭ
.Ϫϟ Γέϭΰϣ ΕΎϳϮϫϭ ˬϒϠΘΨϣ ϢγΎΑ ήλΎϨϟ΍ ϕέΎτϟ ΔϴΒσ Ε΍ΩΎϬηϭ ˬΓϮδϨϟ ΔϳέϮγϭ Δϴϗ΍ήϋ ήϔγ
ήόθϟ΍ ύΎΒμΑ ΔλΎΧ ΐϴΑΎϧ΃ ΔΛϼΛϭ (ΔϴϓϮϛ) α΃ήϠϟ ˯ΎτϏϭ ϥϮϠϟ΍ ΩϮγ΃ Ύ˱ϴϓϮλ Ύ˱ϋΎϨϗ ΎϨτΒο ΎϤϛ
ΕΎϗΎτΑϭ Γήϛ΍Ϋ ΕΎηϼϓϭ ΔΠϣΪϣ Ύ˱λ΍ήϗ΃ϭ ϻ ˱ ϮϤΤϣ ήΗϮϴΒϣϮϛ ίΎϬΟ ΎϨτΒο ΎϤϛ (...) ήϘη΃ ϥϮϠΑ
ΎϬϴϓ ΖϔϠΗ΃ ΓΪϳΪΟ «ΕέΎϛ ϲϠΗ» ΕΎϗΎτΑϭ ΔϳέϮγ ΔϳϮϠΧ ϒΗ΍ϮϬϟ ϝΎμΗ΍ ΔϳάϐΗ ΕΎϗΎτΑϭ ϝΎμΗ΍
ϥΫϸϟ ΔϴΒσ Ε΍Ω΍Ϊγ ΎϨτΒο ΎϤϛ .ΔϘθϟ΍ ΕϼϤϬϣ ΔϠγ ϲϓ Ζϴϣέϭ «ΔγΎΤϧ» Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔΤϳήθϟ΍
ˬΔϴ΋ΎΑήϬϛ ΔϗϼΣ ΕΎϨϴϛΎϣϭ ˬΎϴϛϮϧ ωϮϧ ΔϳϮϠΧ ϒΗ΍Ϯϫ ΔΛϼΛϭ (...) ϥΫϷ΍ ΔΠϟΎόϤϟ Ύ˱λΎΧ ˯΍ϭΩϭ
ΎϤϛ (...) ΎϳέϮγ ϲϓ Ύ˱πϳ΃ ϖϘθϟ ˯ΎΑήϬϛ ήϴΗ΍Ϯϓϭ ˬΎϳέϮγ ϲϓ ϖϘη ˯΍ήηϭ έΎΠϳ· ΩϮϘόϟ Ε΍ΪϨΘδϣϭ
ΩΪϋϭ ˬΔϴϫΎϤϟ΍ ϝϮϬΠϣ ϡϮΘΨϣ «ΓέΩϮΑ» ξϴΑ΃ Ύ˱ϗϮΤδϣ ϱϮΤϳ ήϴϐλ ϥϮϠϳΎϧ βϴϛ ϰϠϋ ΎϧήΜϋ
ϢϠϗ ςΨΑ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔΤϔμϟ΍ ϰϠϋ ΐΘϛ Ϊϗϭ 2005/12/16 ϳέΎΘΑ ΔΧ˷έΆϤϟ΍ ΪϠΒϟ΍ ΔϔϴΤλ Ϧϣ ΪϴΣϭ
ΔϟΎϘϤϟ΍ϭ ˬβϳέΎΑ ϲϓ ΔΤϠγϸϟ ϥΰΨϣ :ΔϟΎϘϣ ϥ΍ϮϨϋ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔΤϔμϟ΍ ϲϓ Ϧϴϧ΍ϮϨϋ ϰϠϋ ΩϮγ΃ ήΒΣ
Ώήϗ ϯήΧ΃ ΔΤϔλ ϲϓ Ύ˱πϳ΃ ΩϮγϷ΍ ήΒΤϟ΍ ήϬχ ΎϤϛ .ϥΎσήδϟΎΑ ΏΎμϣ ΔϘϴϠϔΗϮΑ :Ϧϋ ϯήΧϷ΍
ΎϤϛ .Ϫδϔϧ ϢϠϘϟΎΑ Ύ˱π ϳ΃ ϩϮΤϣ Ϣ˷ Η ϒΗΎϫ Ϣϗέ Ύ˱πϳ΃ ϥ˷ϭ˶ Ω˵ ϭ ˬϲϨϳϮΗ ϥ΍ήΒΟ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΓΎϓϮΑ ϱίΎόΘϠϟ ΓέϮλ
ΎϤϛ .ϝΎϤόΘγϻ΍ ΔϟϮϬΠϣ ϢδΠϟ΍ ϝϮΣ ςΑήϠϟ ΎϬϧ΄Α ΎϬϨϣ ϝΪΘδϳ ρΎΑέ Ε΍Ϋ ΔϴηΎϤϗ ΔϣΰΣ ΎϨτΒο
ϡΎϤΘϫϻΎΑ ΓήϳΪΟ Ϊϴϟ΍ ςΨΑ Ϟ΋Ύγέ ΎϨτΒο ΎϤϛ .ϯϮτΗ ήϴϐλ Ϟμϧ Ε΍Ϋ ϦϴϨΛ΍ ΩΪϋ Ύ˱ϨϴϜγ ΎϨτΒο
ΎϬΑ ϰϟΩ΃ ΓΩΎϓ· Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϣ ϦϤπΘΗ ΔϟΎγέ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬϞ΋Ύγήϟ΍ ϩάϫ ΐΗΎϛ Ϟϫ΃ ϊϳΩϮΗ ϦϤπΘΗϭ
ΔϴϤγέ ΔϔϠΘΨϣ ϊΑ΍Ϯσ ΎϨτΒο ΎϤϛ .΍άϫ ΎϨϘϴϘΤΘΑ ΔϘϠόΘϣϭ ˬϖΑΎγ ϳέΎΘΑ Ύϧΰϛήϣ ϲϓ ϦϴόϤΘδϤϟ΍ ΪΣ΃
˯Ϯοϭ ΪϴϠΠΗ ΔϨϴϛΎϣϭ έΰϴϟ ΔόΑΎσϭ Scanner ΎϬϨϣ ΎϬϨϴϣ΄Η ΏϮϠτϣ Ε΍˷Ϊόϣ ΎϬϴϠϋ ϼ ˱ Πδϣ Δϗέϭϭ
Γ΍ϮϜϣϭ έ΍Ϯθγϭ ΔϗϼΣ ΓΎηήϓϭ ϥ΍Ϯϟ΃ϭ ϡΎΘΧ΃ϭ Γήτδϣϭ (...) ΝΎΟί ΡϮϟϭ ΔϠϤόϟ΍ ϒθϜϟ ϲΠδϔϨΑ
Ϊϗϭ ˬϖ΋ΎΛϮϟ΍ϭ ΕΎϳϮϬϟ΍ ήϳϭΰΘϟ ΎϬϧ΃ ΎϬϨϣ ϝΪΘδϳ βϠΑ΍ήσ ˰˰˰˰˰ ΕϭήϴΑ ϥΎϨΒϟ ΔτϳήΧϭ ΏϮϘΛ ϥϭΩ
ήΗϮϴΒϤϛ Γήϛ΍Ϋ ίΎϬΟ Ϯϫϭ externalportable hard disc ΎϨτΒο ΎϤϛ .ΎϬϨϣ ήϴΜϜϟ΍ ϰϠϋ ήΜϋ
Γήϴϟ ΔΌϤΛϼΛϭ Ύ˱ϔϟ΃ ϦϴόΒγϭ ΔΘγϭ ϲϛήϴϣ΃ έϻϭΩ ΔΌϤδϤΧϭ ϒϟ΃ (...) ώϟΎΒϣϭ ˬ˱ΎϴΟέΎΧ ϞλϮϳ
.ΔϳέϮγ

ϝΰϨϣ ˬήΤΒϟ΍ ϩΎΠΗ΍ ϲϓ Ώϭέ΍ί ˬϝΎϤΠϟ΍ ϚϨΑ ϞΑΎϘϣ ϡΎόϟ΍ ϖϳήτϟ΍ ϲϋ΍ίϭϷ΍ ΔϠΤϣ ϰϟ· ΎϨϠϘΘϧ΍ϭ (...)
.ϲϠΑΎΑ ϝΎϤΟ ϮϋΪϤϟ΍ ΡΎΘϔϤΑ ΔϘθϟ΍ ϲϓ ΔϴοέϷ΍ ΔϘΒτϟ΍ ϲϓ ϝΰϨϤϟ΍ ΢ΘϔΑ ΎϨϤϗϭ .ϑΎδϋ ϝ΁ ϚϠϤΑ
Ϣϗέ ϞΟ΃ Ϧϣ ΎϴϛϮϧ ϒΗΎϫ ϪϠΧ΍Ω Ϧϣ ΎϨτΒο .ωϮϨϤϣ ϰϠϋ ϪϠΧ΍ΪΑ ήΜόϧ ϢϠϓ ˬϝΰϨϤϟ΍ ζϴΘϔΗ ΎϨϳήΟ΃
ϱ΃ ΩϮΟϭ ϡΪϋ Ϧϣ Ϊϛ΄Θϟ΍ ϢΗ .ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ϦϴϧΎϜϤϟ΍ Ϧϣ ΕΎσϮΒπϤϟ΍ ΎϧήπΤΘγ΍ .ϱέϮγ ϱϮϠΧ
.ΕΎσϮΒπϤϟ΍ ϯϮΘΤϣ ϲϓ ϖϴϗΪΘϟ΍ϭ Δγ΍έΪϟΎΑ Ύϧ΃ΪΑ Ύϧΰϛήϣ ϲϓϭ ˬϲϋ΍ίϭϷ΍ ϝΰϨϣ ϲϓ κΨη

13˰ϟ΍ ΔϜΒθΑ ϲ˷Ϩψϟ΍ έ΍ήϘϟ΍ Ϧϣ

ϰϟ΍ ΔϓΩΎϫ έΎϜϓ΃ϭ ΓΪΣ΍ϭ ΓΪϴϘϋ ϢϬΘόϤΟ ˬϢϬΗΎϴδϨΟ ϑϼΘΧ΍ ϢϏέ ϰϠϋϭ ˬϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ϥ΃ Ϧ˷ϴΒΗ
ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ˯΍ήϣ΃ ΍ϮόϳΎΑ ˬϩάϫ ϢϬΘΒϏήϟ Ύ˱ϘϴϘΤΗϭ .ϲϛήϴϣϷ΍ ϝϼΘΣϻ΍ Ϧϣ ϕ΍ήόϟ΍ ήϳήΤΘϟ ΩΎϬΠϟ΍
ϰϟ΍ ΎϬϬϴΟϮΗϭ ΎϫήϳήΤΗϭ ϢϬΘϤϬϣ ϞϳΪόΗ ϰϠϋ Ύ˱ϘΣϻ ˯΍ήϣϷ΍ ˯ϻΆϫ ϡΪϗ΃ Ϊϗϭ .Ϫϴϟ· ϥϮϤΘϨϳ ϱάϟ΍
.ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ϒ΋΍Ϯτϟ΍ ξόΑϭ ϲϣϼγϹ΍ ϲΑήόϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ Ύϫϭή˷ϔϛ ϲΘϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ξόΒϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϤψϧϷ΍
ΔϤψϧϷ΍ ϩάϫ Ϧϣ ιΎμΘϗϼϟ ΔϠϴγϭ ϒϨόϟ΍ Ϧϣ ΕάΨΗ΍ ΔϴΑΎϫέ· ΕΎϋϮϤΠϣ ΔϳΎϐϟ΍ ϩάϬϟ ΍Ϯϔ˷ϟ΃ϭ
ΎϨΘϋϮϤΠϣϭ .ΔϴμΨθϟ΍ Ϣϫήψϧ ΔϬΟϭ Ϧϣ ΔϴϣϼγϹ΍ ΉΩΎΒϤϟ΍ϭ ΔϣϷ΍ ΎϳΎπϗ Ϧϋ ΎϬϓ΍ήΤϧ΍ ϢϳϮϘΗϭ
ϩήϣ΍ϭ΃ ϡΰΘϠ˵Ηϭ ϊϳΎΒ˵ϳ ΎϬϟ ήϴϣ΃ ϦϴΑ ΎϫΩ΍ήϓ΃ έ΍ ϭΩ΃ Ζϋ˷ίϮΗϭ ˬΎϬϟ ΍˱ήϘϣ ΎϳέϮγ Ϧϣ ΕάΨΗ΍ ϩάϫ
ϒϠΘΨϣ Ϧϣ ΕΎϳϮϫϭ Δϔ˷ϳΰϤϟ΍ Δϣίϼϟ΍ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ ήϓϮϳ έ˷ϭΰϣϭ Ρϼδϟ΍ϭ ϝΎϤϟΎΑ ϝ˷ϮϤϣϭ ˬϪΗΎϤϴϠόΗϭ
ϲΘϟ΍ ΓήΒΨϟ΍ ΪόΑ ΔϴϨϣ΃ϭ ΔϳήϜδϋ ΕΎΒϳέΪΘΑ ϥϮϣϮϘϳ ϦϳήΧ΁ϭ ˬΩ΍ήϓϷ΍ Εϼ˷ϘϨΗ ϥΎϤπϟ ΕΎϴδϨΠϟ΍
ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ΔϴϔϴϜϟ ΓΪ΋Ύόϟ΍ ΕΎϬϴΟϮΘϟ΍ ˯ΎτϋΈΑϭ ˬϥΎΘδϧ Ύϐϓ΃ ϲϓ ϙέΎόϣ ϲϓ ϢϬϛ΍ήΘη΍ Ϧϣ ΎϫϮΒδΘϛ΍
ϰϋΪϤϟ΍ ξόΑ ρΎθϧ ήμΤϧ΍ ΎϤϴϓ .ΔϣΎΘϟ΍ Δϳήδϟ΍ ϡ΍ΰΘϟ΍ϭ ϒϴϗϮΘϟ΍ ΕϻΎΣ ϲϓ ϢϬϠϴϠπΗϭ ϦϴϘϘΤϤϟ΍
ΎϬϨϜδϴϟϭ ΩΎΘόϟ΍ϭ ΔΤϠγϷ΍ ϦϳΰΨΘϟ ϖϘθϟ΍ έΎΠΌΘγ΍ϭ ˬϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ΪϳήΒϟ΍ Ϧϴϣ΄ΘΑ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϢϬϴϠϋ
ΪΣ΃ ΔόϳΎΒϤϟ ΎϳέϮγ ϰϟ΍ ϢϬϟΎγέ·ϭ ˬΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ΔΤϠμϤϟ ΏΎΒθϟ΍ ΪϴϨΠΗϭ ˬΎϳέϮγ Ϧϣ ϥϮϣΩΎϘϟ΍
ϑάΣ ϰϠϋ ϞϤόϟ΍ ΪόΑ ϢϴψϨΘϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ϦϴΑ ΕϻΎμΗϼϟ ϼ ˱ ϴϬδΗ ˬΔϴϜϠγϼϟ΍ ΓΰϬΟϷ΍ Ϧϴϣ΄Θϟ Ω΍ήϓϷ΍
.ΎϬϨϋ ϲϠδϠδΘϟ΍ Ϣϗήϟ΍
ϞΒϗ ϰϔΘΧ΍ ϱάϟ΍ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϮϋΪϤϟ΍ ϊϣ Δϗ΍Ϊλ ΔϗϼόΑ ϢϬϴϠϋ ϰϋ˷ΪϤϟ΍ ξόΑ ρΎΒΗέ΍ ϥ΃ ϦϴΒΗϭ
ϖϴϓέ ΪϴϬθϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ΔϟϭΩ ϝΎϴΘϏ΍ Ύ˱ϴ˷ϨΒΘϣ ΓΰϔϠΘϟ΍ ΕΎηΎη ϰϠϋ ϞϴΠδΗ ϲϓ ϩέϮϬ χ Ϧϣ ήϬη
ρΎΒΣ·ϭ ΎϬΘΒϗ΍ήϣ ΪόΑ ˬΔϴϨϣϷ΍ ΓΰϬΟϷ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ΔϴΑΎϫέϹ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϩάϫ ϒθϛ ϰϟ· ϯ˷Ω΃ ˬϱήϳήΤϟ΍
ϲΘϟ΍ άϴϔϨΘϟ΍ ΔϠΣήϣ ϰϟ΍ ϝΎϘΘϧϻ΍ ϞΒϗ ΎϬϟ ήϴπΤΘϟ΍ ΔϠΣήϣ ΖϬϧ΃ Ϊϗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΎϬΗΎτ˷τΨϣ
ΎϳέϮγ Ϧϣ ΎϬϴϟ· ϦϴϣΩΎϘϟ΍ ϭ΃ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ϲο΍έϷ΍ ϰϠϋ ϦϴϤϴϘϤϟ΍ ήλΎϨόϟ΍ ξόΑ ϒϴϗϮΗ ΎϬϧϭΩ ϝΎΣ
ΔΤϠγϷ΍ Ϧϣ ΓήϴΒϛ ΔϴϤϛ ΓέΩΎμϣϭ ΓήΟ΄ΘδϤϟ΍ ϖϘθϟ΍ ΔϤϫ΍Ϊϣ Ϧϣ ΞΘϧϭ .Δϴϋήη ήϴϏ ϕήτΑ
ΓΰϬΟϷ΍ϭ ΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ ΔϴϧΪόϤϟ΍ ϊτϘϟ΍ϭ ή΋ΎΧάϟ΍ϭ ϳέ΍Ϯμϟ΍ϭ ΔϳϭΪϴϟ΍ ΕΎϧΎϣήϟ΍ϭ ΔηΎηήϟ΍
ΕΎϤϴΨϤϟ΍ ϞΧ΍Ω ϰϟ΍ έ΍ήϔϟ΍ Ϧϣ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ Ϧϣ Ϣδϗ ϦϜϤΗ ΎϤϴϓ ˬΓέϭΰϣ Ε΍Ϊ ϨΘδϣϭ ΔϴϜϠγϼϟ΍
.ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍

ϦδΣ ϪϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ΔϴϨϣϷ΍ ΓΰϬΟϷ΍ ΔϘΣϼϣ ήΛ΃ ϰϠϋϭ 2000 ϡΎϋ ςγ΍ϭ΃ ϝϼΧ Ϫϧ΃ ϦϴΒΗϭ
ϊΑΎΗϭ ϡΎϗ΃ ΚϴΣ ΎϳέϮγ ϰϟ΍ ήϴΧϷ΍ ΍άϫ ή˷ ϓ ˬΔϴϨπϟ΍ Ι΍ΪΣ΃ ϲϓ Ϫϛ΍ήΘηΎΑ ϩΎΒΘηϼϟ ΔόΒϧ ΪϤΤϣ
ΎϬγ΃έ ϰϠϋ ˬϪϴϟ· ϰϤΘϧ΍ ϱάϟ΍ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϤΑ ϑ˷ήόΗ ˬϚϟΫ ϝϼΧϭ .ΔϴϨϳΪϟ΍ ϪΗΎγ΍έΩ
(...) κϤΣ ΔϨϳΪϣ ϥΎϜγ Ϧϣ ΔϴδϨΠϟ΍ ϱέϮγ Ϯϫϭ ϞϴϤΟ ϮϋΪϤϟ΍

ΕΎϔϴϗϮΗϭ ΢ϴοϮΗ

:ϲΗ΄ϳ Ύϣ ΔόΒϧ ϦδΣ ϑϮϗϮϤϟ΍ Ϧϣ Ύϧ˯ΎΟ


ή˷ λ΃ ΎϤϟΎτϟϭ ˬϪϴϓ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ΓΩΎϴδϛ Ϊ˷ϴγ ˬϕ΍ήόϟΎϛ ϞϴϤΟ Ϧσϭ ϲϓ ζϴϋ΃ ϥϷ Ζϴόγ Ύϣ ΍˱ήϴΜϛ »
ΔϴϠϤϋ ΔϴΣήδϣ ήθϧ ϥ ˷ ΃ ϢϜϨΌϤσ΃ ϥ΃ ΐ˷ Σ΃ !ϥ΁ ϲϓ Ϊ˷ϴγ ϞϴϤΟ ˬϪ˷Ϡϛ ϦσϮϟΎΑ ϰψΤϳ ϥ΃ ϰϠϋ ξόΒϟ΍
Δϴϣϭέ βϴΒΣ Ύϧ΃ ΎϬϓ !˯΍Ϊϓ ζΒϛ ϰϠϋ ΔΜϫϼϟ΍ ΓήϓΎϨΘϤϟ΍ ΓΰϬΟϷ΍ Ϊ˷Σϭϭ ˬϪϠϛ˵΃ ϰΗ΃ Ϊϗ ϝΎϴΘϏϻ΍
ΚϴΒΨϟ΍ Ϣϛήθϧ ΪόΑϭ .έΎ˷ϳ΃ 1 Ϧσϭ Ϯ˷ϳΪΤϟ ΎϬϠΧ΍Ω ή˷ϣ΄Θϳ ϲΘϟ΍ ΎϬϨϴϋ ϦϳίΎϧΰϟ΍ ϲϓ Δϣ΍ήϜϟ΍ ϚϬΘϨϣ
ˬϢϟϷ΍ ϢϴϤόΘΑ ϲπϘΗ Δϟ΍Ϋήϟ΍ ϥ ˷ ΄Ϝϟ ˬϲΘϠ΋Ύόϟ Ϟϴόϣ ήΧ΁ϭ ϲΗϮΧ· ϲϗΎΑ ΪϳϮΠϨΠϟ΍ ΐΤτλ΍ ˬϪ˷ΟϮϤϟ΍ϭ
.«!ϞΘϘϟΎΑ ϻ· ϊΟϮϟ΍ ϱϭ΍ΪΗ ϻ ΔϠηΎϔϟ΍ ϢϜΗΰϬΟ΃ ϥ
˷Ϸ

ϥΎΒθϟ΍ ˯ϻΆϫ ϥ ˷ ΄Α ΔΤΘϓ ϰϬϣ ΔϴϣΎΤϤϟ΍ ΕΩΎϓ΃ ˬΔόΒϧ ϝ΁ Ϧϣ ϦϴϓϮϗϮϤϟ΍ ΔϴϣΎΤϤΑ ϝΎμ˷Ηϻ΍ ϯΪϟϭ
9 Γ˷ΪϤϟ έ˷ήΒϣ ϥϭΩ ϒϗϭ΃ ϱάϟ΍ ΔόΒϧ ήπΧ ϥ ˷ ΃ ΔϨϠόϣ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϢϬΘϣϭΎϘϣ ϲϓ ϦϴϴϧΎϨΒϠϟ΍ ϥϮ ϓ˷ήθϳ
ϥ
˷ ΃ ϰϟ· ΕέΎη΃ϭ .ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ζϴΠϟ΍ Ε΍ήΑΎΨϣ ϯΪϟ ϦϴϨΛϻ΍ ϡϮϳ ϞϘΘϋ΍ϭ ΩΎϋ ˬϪϠϴΒγ ϲϠΧ΃ϭ Ύ˱ϘΑΎγ ήϬη΃
ˬΏήπϠϟ Ϫο˷ήόΗ ΪόΑ Δϴϣϭέ ϦΠγ ϲϓ ϪϘϴϘη έϭΰϳ ϥΎϛ ΎϤϨϴΑϭ ˬΔόΒϧ ΪϤΣ΃ Ϯϫϭ ˬϊΑ΍ήϟ΍ ΥϷ΍
Ϣ˷ Η ϦδΣ ϥ˷ ΃ ΔϴϣΎΤϤϟ΍ ϒϴπΗϭ .΢ϴοϮΗ ϱ΃ ϡ˷ΪϘΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ˬΕ΍ήΑΎΨϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ Ύ˱πϳ΃ ϪϟΎϘΘϋ΍ ϯήΟ
Ϧϋ ϥΎΑήπ˵ϣ ϦδΣϭ ϚϟΎϣ ϦϳϮΧϷ΍ ϥ ˷ ΃ϭ ˬϦϴ˷ϳΪΤϠϟ΍ ˯ϼϤόϟ΍ Ϧϣ ˯ΎϨΠγ ϊϣ Δϧ΍ΰϧί ϲϓ Ϫ˷Οί
.ΐϳάόΘϟ΍ ΖΤΗ Ζϋ˶ΰΘ˵ ϧ΍ ήθϨΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍ Ϟ˷ϛϥ˷ ΃ ΓΪ˷ϛΆϣ ˬϡΎότϟ΍

ϥΎϨΛϻ΍ϭ ˬΔόΒϧ ϦδΣ ϒϠϣ Ϧϋ ΔϴϓΎο· ΕΎϣϮϠόϣϭ ΕΎϘϴϘΤΗ Ϧϣ Ϟ μΣ ΎϤϟ ϯήΧ΃ Δϳ΅έ ΍˱ΪϏ)
(ϦϳήΧ΁ϭ ΔόΒϧ ϚϟΎϣ ϊϣ ϖϴϘΤΘϠϟ ΔόΑΎΘϣ

200 ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ ˺˺ βϴϤΨϟ΍ ΩΪϋ ϲϧΎΘϴϋ ˯΍Ϊϓ


ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϤϳήΟ ϴ ΎϔΗ ΔϴϔϠ ΔϜΒ ΕΎϓ΍ήΘϋ΍ ΔϘϴϘΤϟ΍ Ϧϋ Ύ˱ ΤΑ 

ϲϧΎΘϴϋ ˯΍Ϊϓ

ˮΔϣϭΎϘϣ ϢϋΩ ϡ΃ ϝΎϴΘϏ΍ :13 ˰ϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΔϤϳήΟ ϲϫ Ύϣ #

ϪΟϭ ή˷ϴϐΗ ϦϴΤϟ΍ ϚϟΫ άϨϣϭ .ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ βϴ΋ήϟΎΑ ΓϮΒϋ ΕήΠϔϧ΍ 2005 ϡΎϋ ρΎΒη 14 ϡϮϳ
ϲγΎϴδϟ΍ ΏΎτΨϟ΍ Ϣδ˷Η΍ϭ ˬΩϼΒϟ΍ Ζ˷Ϙθϧ΍ ˬϥϮ˷ϴϧΎϨΒϠϟ΍ ϢδϘϧ΍ .˯ϭΪϬϟ΍ Ϧϣ ΔψΤϟ ϑήόΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ΩϼΒϟ΍
ΐδΤΑ ˬ«έ΄Μϟ΍» ϰϟ· έΎόθϟ΍ ΢τθϳ Ύ˱ ϧΎϴΣ΃ϭ ˬ «Δϟ΍Ϊόϟ΍»ϭ «ΔϘϴϘΤϟ΍» Ϯϫ έΎόθϟ΍ ΢Βλ΃ .ϒϨόϟΎΑ
ϰϠϋ ϖϔ˷ΘϤϟ΍ ϞΗΎϘϟ΍ ΎϬϧϷ ˬΎϳέϮγ ϮΤϧ Ϫ˷ΟϮϤϟ΍ Ϫϋ΍ήλ ϲϓ ΎϬϘϠτϳ ϲΘϟ΍ ρϼΒϨΟ Ϊϴϟϭ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΔΨδϧ
ΪόΑ ϮϳΪϴϓ ςϳήη ϲϓ ήϬχ ϱάϟ΍ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ Δ˷ϴπϗ ΔϘΣϼϣ Ϣ˷ ΘΗ ˬϚϟΫ ϢϏέϭ .Ύ˱ ϴ˷γΎϴγ ϪΘϧ΍Ω·
ϝΎϴΘϏϻ΍ ά˷ϔϧ ϱάϟ΍ ϱέΎΤΘϧϻ΍ ϪΘϔμΑ ˬϱήϳήΤϟ΍ ϞΘϘϣ Ϧϣ ΕΎϋΎγ

ˬϩΪόΑ ήΧϵ΍ ξόΒϟ΍ϭ ˬϝΎϴΘϏϻ΍ ΔϴϠϤϋ ϞΒϗ ϞϘΘϋ΍ ΎϬπόΑ .ΕΎόϓΩ ϰϠϋ 13˰ϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΖϠϘΘϋ΍
ΐΤγ Ϣ˷ Η ˬϖϴϘΤΘϟ΍ ϑήϏ ϞΧ΍Ω ΐϳήϣ ΖϤμΑϭ .αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ έΎδϣ ΔϘΣϼϣ ϊϣ ΔλΎΧϭ
ϥ
˷ · ϝϮϘΗ ϢϬϨϋ ωΎϓΪϟΎΑ ˯ΎΘϓϻ΍ έ΍Ω Ϧϣ Δϔ˷ϠϜϤϟ΍ ΔΤΘϓ ϰϬϣ ΔϴϣΎΤϤϟ΍ .ϦϴϠϘΘόϤϟ΍ ˯ϻΆϫ Ϧϣ ΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍
ˬϡΎϳ΃ Γ˷Ϊόϟ ϒϘδϟ΍ ϲϓ Ύ˱Ϙ˷Ϡόϣ ϲϘΑ ϢϬπόΑ ϥ˷ ΃ ϰϟ· ήϴθΗ ϲϫϭ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΖΤΗ ΖϋΰΘ ϧ΍ ΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍
ϥ
˷ ΃ ΎϤϛ .ΐϳάόΘϟ΍ ϲϓ ΓήϜΘΒϣ ΔϠϴγϮϛ ϡΎ˷ϳ΃ ΔδϤΨϟ ΔϴΤμϟ΍ ϖϓ΍ήϤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγ΍ Ϧϣ ϥϭήΧ΁ ϊϨ˵ϣ ΎϤϴϓ
˯ϻΆϫ ϥ΃ ϒϴπΗϭ .«ΔΑΎλϹ΍ ϥΎϜϣ ϰϠϋ ΏήπϠϟ ν˷ήόΗ ϪΗΪόϣ ϲϓ ΏΎμϤϟ΍ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ»
.ΎϬΑ ΍ϮϟΪϳ ϥ΃ ϥϭΩ Ϧϣ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ϭ ˬΎϫϭ΃ήϘϳ ϥ΃ ϥϭΩ Ϧϣ ϢϬΗΎϓ΍ή Θϋ΍ ϰϠϋ ΍Ϯό˷ϗϭ ϥΎΒθϟ΍

ΎϬΑ ϡΎϗ Ε΍έΎϳί Ζγ» ˬΕ΍ήϣ Γ˷Ϊϋ 13˰ϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ˯Ύπϋ΃ ϖϴγ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔϨΠϟ ήϘϣ ϰϟ·
ϥ
˷ ΃ ήϳ Ϣϟ ϲϟϭΪϟ΍ ϖϘΤϤϟ΍» ϥ
˷ ΃ Δϔϴπϣ ˬΔΤΘϓ ϝϮϘΗ ˬ«ΎϬϴϓ ϢϬΘϘϓ΍έϭ ϦϴϴϟϭΪϟ΍ ϦϴϘϘΤϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ϥΎΒθϟ΍
Ϣ˷ Η» Ϫ˷ϧ΃ ΢οϮΗϭ .«ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ΎϬϋϮϠο Ϊ˷ϛΆϳ Ύϣ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΘϋ΍ ϲϓ
ϻ· ˬϢϬϋϼτΘγ΍ ΕϻϮΠΑ ΎϬϟϮϤη ϦϴϴϧΎϨΒϠϟ΍ ήϴϏ Ϧϣ ϦϴϤϬ˷ΘϤϟ΍ ξόΑ ϑήΘϋ΍ ϖσΎϨϤϟ έϮλ νήϋ
ϥΎϜϣ Ϧϣ ΔΒϳήϗ ϊϗ΍Ϯϣ ϲϫ ΖϧΎϛϭ ˬΎϫέϮλ ΖτϘΘϟ΍ ϲΘϟ΍ ϦϛΎϣϷ΍ ϰϟ· ϑήόΘϟ΍ Ϧϣ ΍ϮϨϜϤΘϳ Ϣϟ ϢϬϧ΃
.«ϝΎϴΘϏϻ΍ ΔϴϠϤϋ άϴϔϨΗ

ν˷ήόΘϳ ΚϴΣ Δϴϣϭέ ϦΠγ ϞΧ΍Ω «ΓϭΰϏ»˰Α ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϦϣϷ΍ ϯϮϗ «ΩϮϬϓ» ϡϮϘϳ ˬ˱ΎϣΎϤΗ ωϮΒγ΃ άϨϣ
έ΍ήϓ ΔϟϭΎΤϣ Ϯϫ ήϳήΒΘϟ΍ ϥΎϛϭ .ήόθϟ΍ϭ ϰΤϠϟ΍ ϖϠΤϟϭ ˬΡήΒϤϟ΍ ΏήπϠϟ ϦϴϠϘΘόϣ 310 Ϧϣ ήΜϛ΃
ΎϬϟ ν˷ήόΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϧΎϫϹ΍ϭ Ϣ΋ΎΘθϟ΍ .ϊΒδϟ΍ ϦδΣ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ήϳίϭ ΎϬϟ ήϴπΤΘϟ΍ ϭ΃ ΎϬϟϮμΣ ϰϔϧ
ϰϟ· ϢϬϨϣ ΔΌϤΛϼΛ Ϧϣ ήΜϛ΃ ΖόϓΩ ˬΔγ˷ΪϘϤϟ΍ ϢϬΒΘϛϭ ϢϬΗ΍ΪϘΘόϤϟ ν˷ήόΘϟ΍ϭ ˬϥϮϣϮϜΤϤϟ΍ϭ ϥϮϠϘΘόϤϟ΍
Ϟλ΍ϮΘϳϭ ˬΕΎϴϔθΘδϤϟ΍ ϰϟ· ϪϴϠϘΘόϣ Ϧϣ ϱ΃ ϞϳϮΤΗ ϦΠδϟ΍ ˯΍έΪϣ ξϓήϳϭ ˬϡΎότϟ΍ Ϧϋ Ώ΍ήοϹ΍
ˮΔϘϴϘΤϟ΍ Ϊϳήϳ ϦϤϓ ˬϩήϤπϳϭ ϊϴϤΠϟ΍ ϪϤϠόϳ ΎϤϟ ϲϨϠόϟ΍ ΐϳάϜΘϟ΍ Ϟλ΍ϮΘϳϭ ˬϖ΋ΎϘΤϟ΍ ˯ΎϔΧ·

ϦϤο ϱήϜδόϟ΍ ˯ΎπϘϟ΍ ϡΎϣ΃ (ϚϟΎϣϭ ϦδΣ ) ΔόΒϧ ϦϳϮΧϷ΍ ϞϳϮΤΗ Ϣ˷ Η ˬϡΎόϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϖΑΎγ Ζϗϭ ϲϓ
Ϧ
˷ Ϝϟ ˬϲΑΎϫέ· ϢϴψϨΗ ϞϴϜθΗϭ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϰϟ· ˯ΎϤΘϧϻ΍ :Δϓϭήόϣ ΖΤΒλ΃ ΔϤϬΘϟ΍ϭ ˬ13˰ϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ
ˮΔϘϴϘΤϟ΍ Ϧϳ΄ϓ .ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ϝΎϴΘϏ΍ :ήτΧ΃ Δϴπϗ ϦπΘΤΗ Ύ˱ϴϠϤϋ ϖϴϘΤΘϟ΍ ήοΎΤϣ

ˬϲΒϠΤϟ΍ έ΍ΰϧ ϴθϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ϩέϭΪϟ Ϊ˷ΑΆϤϟ΍ ϦΠδϟΎΑ ϡϮϜ Τϣ (ΔόΒϧ ϊϴΑέ) ΔόΒϧ ϦδΣ ϖϴϘη
ˬΔΤΘϓ ΔϴϣΎΤϤϟ΍ ΪϴϔΗ Ύϣ ΐδΤΑϭ .ϲοΎϤϟ΍ ϦϴϨΛϻ΍ ϡϮϳ ˬϦΠδϟ΍ ϲϓ Ϫϧ΍ϮΧ· ΐϧΎΟ ϰϟ· ϪϠϤη Ϣ˷ ϟ Ϊϗϭ
ˬ˯ΎϋΪΘγϻ΍ ΏΎθϟ΍ ϰ˷Βϟ .ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ζϴΠϟ΍ Ε΍ήΑΎΨϣ ΐΘϜϣ ϡΎϣ΃ ϝϮΜϤϠϟ (ήπΧ) ϦδΣ ϖϴϘη ϲϋΪ˵Θγ΍
ήϳΪϣ Ϧϣ ιΎΧ ΐϠσ ϰϠϋ ˯ΎϨΑ Ϣ˷ Η ϒϴϗϮΘϟ΍ ϥ ˷ ΄Α ΕΪϴϓ˵΃ Ε΍ήΑΎΨϤϠ ϟ ΔϴϣΎΤϤϟ΍ ΔόΟ΍ήϣ ϯΪϟϭ
.ϯήΧ΃ ΕΎΣΎπϳ· ϰϠϋ ϞμΤΗ ϥ΃ ϥϭΩ Ϧϣ ˬΕ΍ήΑΎΨϤϟ΍

ˬϦδΣ ϪϘϴϘη ΓέΎϳΰϟ Δϴϣϭέ ϦΠγ ϰϟ· ˬΔόΒϧ ϝ΁ Ϧϣ ήϴΧϷ΍ ϖϴϘθϟ΍ ˬΪϤΣ΃ ϴθϟ΍ Ϫ˷ΟϮΗ ˬ˯ΎόΑέϷ΍
Ϧϣ ΓϮϗ ήϴΧϷ΍ ΥϷ ΍ Ζϔϗϭ΃ ΎϤϛ .ϦϴϳΪΤϟ ˯ϼϤϋ ϊϣ Δϧ΍ΰϧί ϲϓ ϑϮϗϮϣ Ϫϧ΃ ΔϴϣΎΤϤϟ΍ ΪϴϔΗ ϱάϟ΍
.ϖΒδϣ ύϼΑ· ϥϭΩ Ϧϣ ζϴΠϟ΍ Ε΍ήΑΎΨϣ

ήΠϨϋ ϝΪΠϣ ϲϓ ϊϴϴθΘϟ΍ Ϣγ΍ήϣ ϝϼΧ ϒ


˷ ϛϷ΍ ϰϠϋ Ύ˱ϋϮϓήϣ ΐϴτΨϟ΍ ϞϴϋΎϤγ· ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ϥΎϤΜΟ
(ΏΎϳΩ ϒϴϔϋ ˰˰˰ ϒϴηέ΃ )

ϥ΃ ΕΪ˷ϛ΃ Ϊϗ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΔΤΘϓ ΔϴϣΎΤϤϟ΍ ΐδΤΑ ˬ«ϰμΤΗ ϻϭ ΪόΗ ϻ Δϴϣϭέ ϦΠγ ϲϓ ΕΎϔϟΎΨϤϟ΍»
ϦϴϠϘΘόϤϟ΍ ϲϟΎϫ΃ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϊϨϣ ΍˱ήϴΧ΃ Ϣ˷ Η Ϫϧ΃ ϒϴπΗϭ .Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ Ϧϣ ϲϫ 13˰ϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ
ˬ«ΓΩϮϘϔϣ ΓέΎϳΰϠϟ κϴΧ΍ήΘϟ΍ ϕ΍έϭ΃ ϥ΃ ΔΠΤΑ » Δϴϣϭέ ϦΠγ ϲϓ ϢϬ΋ΎϨΑ΃ ΓέΎϳί Ϧϣ ϦϴϴδϠΑ΍ήτϟ΍
ϲϓ ΏήπϠϟ ΎϤϬο˷ήόΗ ΪόΑ ϚϟΎϣϭ ϦδΣ ϪϳΪϟϮϟ ϲ ˷ ϋήη ΐϴΒσ ΔϨϳΎόϣ ΐϠσ Ϊϗ ΔόΒϧ Ϊϟ΍ϭ ϥ ˷ ΄Α Ύ˱ϤϠϋ
.ϪΑ ϡΪϘΗ ϱάϟ΍ ϳέΎΘϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ϣϮϳ 14 ΪόΑ ϦϜϟ ˬΔϘϓ΍ϮϤϟΎΑ Ω˷ ήϟ΍ ˯ΎΟϭ ˬΔϴϣϭέ ϦΠγ
ΐϴτΨϟ΍ ϞϴϋΎϤγ·

ϥ΃ ΐΠϳ ϱάϟ΍ Ύϣ ˬΔϠϘΘόϤϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ Ϧϣ ϥΎΒθϟ΍ ΕΎϓ΍ήΘϋ΍ ϡΎϣ΃ϭ ˬΕ΍έϮτΘϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ΍˱ΪϴόΑ
ϱήϳήΤϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔΠϴΘϧ ΔϴϠϫ΃ ΏήΣ ΔϓΎΣ ϰϠϋ ΎϬόοϭϭ ΩϼΒϟ΍ ϞϴτόΗ ΪόΑ ϪϗΪμϧ
άϔϧ Ϧϣ ϲϫ ΎϬϧ΃ ϡ΃ ˮϱήϳήΤϟ΍ ϡΩ Ϧϣ ΔΌϳήΑ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϩάϫ Ϟϫ ˬϪόΒΗ ϱάϟ΍ ϱϮϣΪϟ΍ ϞδϠδϤϟ΍ϭ
΍Ϋ·ϭ ˮ˱ΎϘΣϻ Ωήϴγ ΎϤϛ Ύ˱ϴϠϴμϔΗ ΔϴϠϤόϟΎΑ ΖϓήΘϋ΍ ΍ΫΎϤϠϓ ˬΔΌϳήΑ ΖϧΎϛ ΍Ϋ·ϭ ˮΔόϴϨθϟ΍ ϝΎϴΘϏϻ΍ ΔϴϠϤϋ
ΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϟ· Ζ˴Ϡϳ˷Ϯ˶ Σ
˵ ΍ΫΎϤϠϓ ˬΔϘΣϼϟ΍ Ω΍ΪϋϷ΍ ϲϓ ΕΎϓ΍ήΘϋϻ΍ ϲϓ ΃ήϘϨγ ΎϤϛ ˬά˷ϔϧ Ϧϣ ϲϫ ΖϧΎϛ
ΔόΑέϷ΍ ρΎΒπϟ΍ ΔϧΎΧ ϲϓ ΎϬόοϭ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬϱήϳήΤϟ΍ ΔϴϠϤόΑ ΎϬϟ ϡΎϬΗϻ΍ ϪϴΟϮΗ ϥϭΩ Ϧϣ Δϳή Ϝδόϟ΍
ˮϢϬϴϓ ϪΒΘθϤϟ΍

ΔϳήϜδόϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϟ· ΔόΒϧ ϦδΣ ΔϟΎγέ

ϡΎότϟ΍ Ϧϋ ϪΑ΍ήο· ϞΧΪϳ ϱάϟ΍ ΔόΒϧ ϦδΣ Ϯϫ ΎϬϓ ˬϪδϔϧ Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ ϢϬΘϣ ϱϷ ϖΤϳ Ϫϧ΃ ΎϤΑϭ
ΎϬδϴ΋έ κΨθΑ ΕϭήϴΑ ϲϓ ΔϳήϜδόϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϟ· ΔϬΟϮϣ ΔϟΎγέ ϲϓ ϲϟΎΘϟ΍ ΐΘϜϳ ϲϧΎΜϟ΍ ωϮΒγϷ΍
:ϞϴϠΧ έ΍ΰϧ

ϰϠϋ αϭΪϟ΍ ϥ΍ϮϬΘγ΍ ϲϧΎ˷Πδϟ ΢ϤδΗ ΔΣΎϗϭ Ϊ˷δΠΘϳ ϢϠψϟ΍ ϯέ΃ Ϧϣί ϰϟ· ΎϴΣ΃ ϲϨΒδΣ΃ ΖϨϛ Ύϣ »
ˬΏάϛ Ϧϣ Ϟϴϗ Ύϣ ϼΒ˵ϫ ΖόϤγ΃ Ϯϟ Δϟ΍Ϊϋ α΍Ϯϗ΃ ϰϟ· Γέ˷ϭΰϣ ήοΎΤϣ ήϳήϤΗ ϑΎϔΨΘγ΍ϭ ˬΕΎϣ΍ήϜϟ΍
!Ώήτο΍ϭ ϝϮϘϟ΍ ϪϓΎΗ Ϧϣ ΰΘϫϻ

ϊϣ ϲϨΠδϟ ΐΒδϟ΍ ϲϓ ΓήηΎΒϣ ϞΧΩ΄γ ˬϥϭ΃ήϘΘγ Ύϣ ΔΑϼλ ϰϠϋ ΍˱έάϋ ϢϜΤϴϤΘγ΃ Ϋ· ϲϧ·ϭ
ιΎμΘΧ΍ Ϧϣ ϲϫ Ε΍ίϭΎΠΗ Ϧϣ ϩΰϨΘϜΗ ΎϤΑ ΔϨϫ΍ήϟ΍ ΔϴπϘϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· κϠΧϷ ˬϦϴϴόϣΎΠϟ΍ ϦϴϣϭΎϘϤϟ΍
!ϻ· βϴϟ ϲ΋ΎπϘϟ΍ ζϴΘϔΘϟ΍

:ϲ΋ΎπϘϟ΍ ζΒϜϟ΍ϭ ϞϳΪΒϟ΍ ϮϳέΎϨϴδϟ΍

ϞϴμϔΘΑϭ ΔΣ΍ήλ ϑήΘόϳ ΚϴΣ (58 ˰˰˰˰˰ 54 ι) ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ΓΩΎϓ· ϰϟ· ϢϜΘγΎ΋έ ϊΟέ΃ Δϳ΍ΪΑ
ΎϨϤϗ Ϊϗϭ ˬ«ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ήϴϣ΃» ϲϧ΃ Ωήϳ ΚϴΣ «ϱήϳήΤϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ΐϛϮϣ ήϴΠϔΗ ΔϴϠϤόΑ ϪϣΎϴϘΑ ˬϖϴϗΩ
ϩήϳήϘΗ ϲϓ βϴϠϴϣ ϲϟϭΪϟ΍ ϖϘΤϤϟ΍ ΎϫήϛΫ ϲΘϟ΍ Δϳ΍ϭήϟ΍ ςΒπϟΎΑ ϖϓ΍Ϯϳ ςϴτΨΗ ΪόΑ ˬϝΎϴΘϏϻ΍ ΔϴϠϤόΑ
ΎϨϟ ΐδϨϳϭ ˬϲϛήϴϣϷ΍ ϝϼΘΣϻ΍ ΔϣϭΎϘϣ ϲϓ ΎϧέϭΪΑ ΔΣ΍ήλ ϑήΘόϳ ϪϧΈϓ ϲϨψϟ΍ έ΍ήϘϟ΍ Ύϣ΃ !ϝϭϷ΍
ΔϨΘϔϟ΍ έϭάΑ ωέί ϰϟ· ΎϧΪϤϋϭ ˬΔϤψϧϷ΍ϭ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ ήϴϔϜΘΑ ΎϨϤϗ ΚϴΣ ˬΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ϰϟ· Ύϧ˯ΎϤΘϧ΍
!Δϴϔ΋Ύτϟ΍
:ΔϴϟΎΘϟ΍ ΔϠΌγϷ΍ Ρήτϟ ΎϬϨϣ ΪΑ ϻ ΔϣΪϘϣ Ϯϫ ϖΒγ Ύϣ

Ωήγ ΪόΑ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϤϳήΟ ϰϠϋ ϢϬϣ΍ΪϗΈΑ ϦϴϓϮϗϮϣ Ϧϣ ϲϤγέ ϑ΍ήΘϋ΍ ϢΘϳ ϥ΃ ϞϘόϳ ϒϴϛ ˰˰˰˰˰ 1
έ΍ήϘϟ΍ κϠΨϳ ϢΛ Ϧϣϭ ˬΔϴϟϭΩ ϖϴϘΤΗ ΔϨΠϟ ήϳήϘΗ ϊϣ ϪΗΎϴΜϴΣ ϊϴϤΟ ϲϓ ϖΑΎτΘϣϭ ϖϴϗΩ ΪΟ ϲϠϴμϔΗ
ϞϘϧ ϰϠϋ ΎϨϣ΍Ϊϗ· ήϴϏ ΔΤλ Ϧϣ Ϫϴϓ βϴϟ ˬΕ΍ΩΎϓϹ΍ ϥϮϤπϤϟ Ύ˱ϴϠϛ ΓήϳΎϐϣ ΢ϨΠΑ ΎϨϣΎϬΗ΍ ϰϟ· ϲϨψϟ΍
ˮϞΘΤϤϟ΍ ΔϠΗΎϘϣ νήϐΑ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· Ρϼγ

ΔτΑΎπϟ΍ Ϧϣ βϴϟ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϯήΟ΃ ϱάϟ΍ ίΎϬΠϟ΍ϭ ) ΔϴϟΪόϟ΍ ΔτΑΎπϟ΍ ΪϤόΗ ϥ΃ ϲπϘΗ ΓΩΎόϟ΍ ϥ· ˰˰˰˰˰ 2
ϞδϠδΘϟ΍ Ϧϣ Ϊϛ΄Θϟ΍ ΪόΑ (ϲϬΘθΗ Ύϣ ϖϓϭ) ϝ΍ϮϗϷ΍ ϥ˷ϭ˷ ΪΗ ϢΛ Ϧϣϭ ˬΔϴϬϔη Ε΍ΩΎϓ· άΧ΃ ϰϟ· (!ΔϴϟΪόϟ΍
ϪϴϠϋ ϰϠϣ΃ ϱάϟ΍ ΍Ϋ Ϧϣϭ ˬϲϤγέ ήπΤϤΑ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ΓΩΎϓ· Ζϧϭ˵Ω ΍ΫΎϤϠϓ .ΕΎϳ΍ϭήϠϟ ϲϘτϨϤϟ΍
ήϴϏ Ϧϣϭ ˬϥΎϨΒϟ Ϧϋ ΐϳήϏ ϱϭ΍ήϟ΍ ϥ΃ ΎϤϴγ ϻϭ ˬΎϬϘϳΪμΘΑ ΢ϤδΗ ϥΎϜϤΑ ΔϗΪϟ΍ Ϧϣ ϲϫ ϞϴλΎϔΗ
Ϧϣ ΎϬΑ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϱήΠϳ ΔϤψϨϣ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ ήΒϛ΃ Ϧϋ ΔϗΪΑ ΔϠϣΎϜΘϣ Δϳ΍ϭέ ϚΒΤΑ ϡϮϘϳ ϥ΃ ϲϘτϨϤϟ΍
ΔϤϬΘΑ ΎϨΘϤϛΎΤϣ ΖΒΟϭ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬ˱ΎϗΩΎλ ϱϭ΍ήϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΎϣΈϓ ˬϦϴϟΎΤϟ΍ ΎΘϠϛ ϲϓϭ .ΔϴϟϭΩ ΓΰϬΟ΃
ΡΎπΘϓ΍ ΪόΑϭ ˬΚϴΒΧ ΪΟ νήϐϟ ϪϴϠϋ ΖϴϠϣ΃ Ϊϗ ϪΗΩΎϓ· ϥϮϜΗ ϥ΃ Ύϣ· ϭ ˬϱήϳήΤϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍
ήϴϐϟ΍ ΔϳήΣ ϰϠϋ ϯΪόΗϭ ΔτϠδϟ΍ ϝΎϤόΘγ΍ ˯Ύγ΃ Ϧϣ ΔΒγΎΤϣ ϥϭΩ ϞΠϋ ϰϠϋ ϪΘϤϠϤϟ ΕήΟ ήϣϷ΍
ΐϳάόΘϠϟ ϪϋϮπΧ ΪόΑ (έϭΰϣ ϢγΎΑ) ΓΎϴΤϟ΍ ϰϔθϣ ϰϟ· Ϟμϴϓ ϝϮΧΩ ϰϠϋ ΔϟΩ΃ ϙΎϨϫ ) ϖΣ ϥϭΩ
.(ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ωήϓ Ϊϳ ϰϠϋ ΪϳΪθϟ΍

ϰϠϋ ΔϟϻΩ ϭΫ ήηΆϣ ϲϫϭ ˬ˱ϻϮτϣ Ύ˱ϘϴϘΤΗ ΐΟϮϳ ΎϬϧϼτΑ ΕϮΒΛϭ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ΓΩΎϓ· ϥ· έΎμΘΧΎΑ
ϚΒΣ Ϧϋ ϪΗϮΨϧ ϪϋΩήΗ ϦϠϓ ΓΩΎϓ· ϦϳϭΪΗ ϲϓ ΏάϜϳ ϦϤϓ .Ϫδϔϧ ίΎϬΠϟ΍ Ύϫ΍ήΟ΃ ϲΘϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϞϤΠϣ
ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕϼϳϮϟ΍ ϦϴΑ ϲϗϮϓ ϲγΎϴγ ϕΎϔΗ΍ ΔψΤϟ ϲϓ «ϲϧϮϧΎϗ ϞϳΪΑ » ήϴπΤΗ νήϐΑ ΕΎϳ΍ϭέ
.Ύϧήϴϐϟ ΖϘϠΧ ϥϮΠδϟ΍ ϥ΃ ϞϘόϟ΍ ϦϴόΑ ΍ϭήΘϟ ΔϟΩϷ΍ ϢϜΘϤϜΤϣ ϲτϋ΃ϭ .ΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ ΎϬΑΎϧΫ΃ϭ
:Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟΎΑ Ϧϳά˷ϔϨϤϟ΍ ςΑέϭ ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍

ΏΎΒγϸϟ ΔϣϭΎϘϤϟΎΑ ϝΎϴΘϏϻ΍ ΔϤϬΗ ϕΎμϟ· ϲϓ ΪΣϭϷ΍ ήμΘϨϤϟ΍ ϲϫ ΔϴϛήϴϣϷ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕϼϳϮϟ΍ ϥ·
:ΔϴϟΎΘϟ΍

ΔϣϭΎϘϤϟΎΑ ΔϤϬΘϟ΍ ϕΎμϟ· ϥΈϓ ϲϟΎΘϟΎΑ ˬϩήϴψϧ Ϟϗ ωΎϤΟΈΑ ϲψΣ ϝΎϴΘϏϻ΍ ΔϤϳήΟ Δϧ΍Ω· ϢΠΣ ϥ· ‡
ΕΎϛήΣ ϊϣ ϦϴϔσΎόΘϤϟ΍ ϢΠΣ Ϧϣ ϞϠϘϴγϭ ΎϬϟ Δϧ΍ΩϹ΍ Γήψϧ ΪϴΣϮΗ ϰϟ· ϲ΋ΎϘϠΗ ϞϜθΑ ϱΩΆϴγ Δϴϗ΍ήόϟ΍
ϰϠϋ ΩΎΘϋ΍ ϲϛήϴϣϷ΍ϭ ˬϲϛήϴϣϷ΍ ϪΟϭ ˯ΎϤϟ Ύ˱ψϔΣ ϞϜθϳ ΍άϫϭ .Δϴϗ΍ήϋ ϡ΃ ΔϴϧΎϨΒϟ ΖϧΎϛ΃ ˬέήΤΘϟ΍
.ΏϮϠϘϟ΍ϭ ϝϮϘόϟ΍ ΐδϛ ΔτΧ ϦϤο ϪϣΎμΧ΃ ϒϴλϮΗϭ ϩέϮλ Ϣγέ ϲϓ ϡϼϋϹ΍

ϰϠϋ ΔϴγΎϴγ ΐγΎϜϣ ϖϴϘΤΗ ϞΟϷ Δϴϓήχ ΔϣϮμΧ ϲϫ ΔϤψϧϷ΍ ξόΑ ϊϣ Ύϛήϴϣ΃ ΔϣϮμΧ ϥ· ‡
.ήΧ΃ ϲϓ΍άϗ ΝΫϮϤϧ ΩϼϴΘγ΍ϭ ˬϲΠϴΗ΍ήΘγϻ΍ ϯϮΘδϤϟ΍
ϕϮγ΃ Ύϧ΃ϭ .ΖΤΑ ϲγΎϴγ νήϐϟ ΎϬϘ΋ΎϘΣ βϤσ ϯήΟ ΔϤΟ ΔϴγΎϴγ Ϣ΋΍ήΟ ΪϬη ΚϳΪΤϟ΍ ϳέΎΘϟ΍ϭ
Ϟ΋ΎδϤϟ΍ ΖϧΎϛ Ϯϟϭ Δϴ΋Ύπϗ Ϟ΋Ύδϣ ϲϓ Ύ˱ϴδϴ΋έ ΍˱έϭΩ ϱΩΆΗ ΔγΎϴδϟ΍ ϥ΃ Ϊϴϛ΄Η ΏΎΑ Ϧϣ ΔψΣϼϤϟ΍ ϩάϫ
.ή˷πΤΘϟ΍ϭ Δόϓήϟ΍ ϲϋΪϳ ϱάϟ΍ Ώήϐϟ΍ Ρήδϣ ϰϠϋ ϱήΠΗ ϚϠΗ

ΔϤϠϤϟ Εέήϗ Ύϣ ΍Ϋ· ϲϧ΍ήϳϹ΍ ΎϫΪϧϭ ˬΩϭΪϠϟ΍ ϲΜόΒϟ΍ ΎϬϔϴϠΣ έϭΩ ϰϟ· ΔγΎϣ ΔΟΎΤΑ Ύϛήϴϣ΃ ϥ΃ ϞλΎΤϟ΍
ϕ΍ήόϟ΍ νέ΃ Ϧϣ ΝϭήΨϟ΍ϭ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ΕΎΑήο ΖΤΗ ΍˱έΎϣΩϭ Ύ˱ϣΩ ΓήΜόΒϤϟ΍ ΎϬΗΎττΨϣ
ϥΎϤΛ΃ ϥϭΩ Ϧϣ ϢΘΗ ϻ ϩάϬϛ ΔϳϮδΗϭ .ϢϬΑϮϠϗϭ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ Ϟϫ΃ ϝϮϘϋ Ϧϣ ϙ΍ήόϟ΍ ΎϬΟήΧ΃ ΎϣΪόΑ
Ϧϣ ήΜϛ΃ ΎϬϟ «ϲϟϮλϷ΍ ΏΎϫέϹ΍ »˰Α ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϤϬΗ ϕΎμϟ· ΔϟϭΎΤϣ ϥΈϓ ΍άϟ ˬΔϴγΎϴγ
:ϲϟΎΘϟ΍ ϞδϠ δΘϟ΍ ήΒϋ ϒϴϧϭ ΔϨγ άϨϣ Ε΃ΪΑ ΔΜϴΒΧ ΪΟ ΔϜΒΤϟ ΔΟΎΤΑ ΎϬϨϜϟ ˬήϤΜΘδϣ

Ϧϴϴϟ΍ήΘγϭϷ΍ ΝΎΠΤϟΎΑ ΎϬϗΎμϟ· ϡϮπϋ ϥΎϧΪϋ ϪϳΰϨϟ΍ ϲοΎϘϟ΍ ϝϭΎΣ ϝΎϴΘϏϻ΍ ΔϤϳήΟ ωϮϗϭ άϨϣ #
ϝΎϴΘϏϻ΍ ΔϴϠϤϋ ωϮϗϭ έϮϓ ϢϬΗέΩΎϐϤΑ ˯ΎΤϳϹ΍ ήΒϋ (Δϴϟ΍ήΘγϭϷ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ϢϬϨϣ ΕέάΘϋ΍ Ϧϳάϟ΍ )
Ϣϋ΍ΰϤϟ΍ ϥϼτΑ ΕϮΒΛ ΪόΑ ϪΘϨΗ ΎϤϟ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϞϴϠπΗ ΔϟϭΎΤϣϭ ˬ TNT Ω΍Ϯϣ έΎΛ΁ ϢϬΑΎϴΛ ϰϠϋϭ
ΔϴΣΎϧ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϩΎΠΗ΍ ϑήΣ ϰϠϋ ήμϳ ϥΎϛ ϡϮπϋ ϥ΃ ϲϧΎΜϟ΍ ϩήϳήϘΗ ϲϓ βϴϠϴϣ Ϊϛ΃ ΪϘϓ ˬΔϔϟΎδϟ΍
Γή΋΍Ω ϪόϴγϮΗ ήΒϋ Ύ˱ϘΣϻ ήΗήϴϣ΍ήΑ ϩήϛΫ Ύϣ Ϯϫϭ ϝΎϤΘΣϻ΍ ϚϟΫ ϝΎϤϫ· ϡΪϋϭ ϦϴϴϟϮλϷ΍
.ΕΎϴοήϔϟ΍

ϢηϷ΍ ϞοΎϨϤϟΎΑ ωΎϘϳϹ΍ ΪόΑ Ϫϧ΃ ΎϤϴγ ϻϭ ˬϪϳΰϧ ϖϴϘΤΗ ˯΍ήΟ· ϲϓ ωΎΑ ϦΑ΍ Ϯϫ ϡϮπϋ ϲοΎϘϟ΍ϭ
ˬϦϴϠϘΘόϤϟ΍ ϞϳΪΒΗ ϝϭΎΤϳ Ρ΍έϭ «ΎϧΪϨϋ ήπΧ΃ ϻϭ ήϤΣ΃ ζϴΟ ϻ» Ϫϧ΄Α Ρήλ ϮΗϮϣϮϛϭ΃ϭίϮϛ
.ΓέϮμϣ ΖϧΎϛ ΔϴΗ΍ήΑΎΨϤϟ΍ ΔϴϠϤόϟ΍ ϥϮϜϟ ϖϔΧ΃ ϪϨϜϟ

ϱάϟ΍ ϪϨϴϋ ϲοΎϘϟ΍ Ϯϫϭ ˬήϫΰϣ Ϊϴηέ ϲοΎϘϟ΍ Ϧϣ ήϣ΄Α ϢΗ ϡήΟ Ϯϫϭ ˬΔϤϳήΠϟ΍ ΡήδϤΑ ΚΒόϟ΍ #
(ΔϤϛΎΤϤϟ΍ ϪϨϋ ϊϨϣ ϢΛ) ϲϟ΍ϮΘϟΎΑ ήϬη΃ ΔόδΘϟ Δό Βϧ ήπΧ ϲΧ΃ ΰΠΘΣ΍ϭ ˬΎϨόϣ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϯήΟ΃
ΡήδϤΑ ρήϓ ϱάϟ΍ Ϯϫϭ ˬΓήϴτΧ ΕΎϘϴϘΤΗ Ρήδϣ ϰϠϋ Ύ˱ϓήθϣ ϪϨϴϋ ϲοΎϘϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐϳήϐϟ΍ϭ
.ϪΗήϣ· ΖΤΗ ϥΎϛ ΔϤϳήΟ

ΖτΒΣ΃ Ϟϣ΃ ΔϛήΣ Ε΍ήΑΎΨϣ ϥ·» :Ϫϴϓϭ ϪϟΎϴΘϏ΍ ϞϴΒϗ ϱήϳήΤϟ΍ έ΍ί ϱάϟ΍ ϱϭϼϋ ΩΎϳ΃ ΢ϳήμΗ #
.«ΕϭήϴΑ ϲϓ ϪϟΎϴΘϏϻ Ύ˱ττΨϣ

ϞΒϗ Ϧϣ ϰΘΣ Ύ˱ϘϴϠόΗ ϭ΃ Ύ˱ϴϔϧ ϪϴϠϋ Ωήϟ΍ ϢΘϳ Ϣϟ ˬϥϮϤπϤϟ΍ϭ ΖϴϗϮΘϟ΍ ϲϓ ϪΘΑ΍ήϏ ϰϠϋ ΢ϳήμΘϟ΍ ΍άϫ ϭ
.(Ε΍ήΑΎΨϤΑ ΎϫΪΣϭ ϊΘϤΘΗ ϥ΃ νήΘϔϤϟ΍ϭ ) ϱϭϼϋ ΔϳΎϤΣ ΔΠϟϮϤϟ΍ ΔϴϤγήϟ΍ ΔϴϨϣϷ΍ ΓΰϬΟϷ΍

ΕΎϓ΍ήΘϋ΍ ϦϠόϠϟ ΖΑήγ ΚϴΣ ˬϊϓ΍έ ΩϮϤΤϣ ϞϴϤόϟ΍ ϰϠϋ ξΒϘϟ΍ ϡϮϳ ϢΗ ϱάϟ΍ ϲϣϼϋϹ΍ ϢϴΨπΘϟ΍ #
Ϯϫ ϊϓ΍έ ΔϜΒη ϲϓ ϢϬϤϟ΍ϭ .ΎϬϴϔϧ ϰϟ· ΖϔΘϓ ΪϤΣ΃ ωέΎγ ϲΘϟ΍ ήϴΠϔΘϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ ϲϓ ϪϋϮϠο Ϧϋ
ςϐο ΖΤΗ ϪΣ΍ήγ ϖϠσ˵΃ϭ ΎϳέϮγ ϞΧ΍Ω ϪϨΠγ Ϧϋ ϲϜΣ ϱάϟ΍ «ΏΎτΧ ϦϴδΣ» ϪϧϭΎόϣ
ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϲϓ ϲϣϼγϹ΍ ϝϭΆδϤϟ΍ ˬΏΎτΧ ϝΎϤΟ ϴθϟ΍ ϖϴϘη ϪϧϮϜϟ «ΕΎϴόΟήϣ»
Ύ˱ΒϟΎσ ΓΪΤΘϤϟ΍ Ϣϣϸϟ Ύ˱ΑΎΘϛ ΩϮΤϟ Ϟϴϣ· (ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ βϴ΋έ) Ϟγέ΃ ΪϘϓ ϲΗ΍ήΑΎΨϤϟ΍ ϖϳϮθΘϟ΍ ϝΎϤϛϹϭ .
ϱάϟ΍ ϲϜϠγϼϟ΍ ήϴΠϔΘϟ΍ ϥ΄Α Ρήλ ϢΛ Ϧϣϭ ˬϲϟϭΪϟ΍ ϖϴϘΤΘϠϟ ΏϭάΠϣ ϦϳϮΧϷ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϤϳήΟ Ϣο
.Ύ˱ Ο΍ήΧ·ϭ ΍˱άϴϔϨΗ ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤόϟ Ύ˱ϣΎϤΗ ϪΑΎθϣ ΓϮΧϹ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ϢΗ

ΖϨϤπΗ ΎϬϨϜϟ ˬΔϜϴϛέ ΔΌϳάΑ ΔϐϠΑ Ζϐϴλϭ ˬβϛΎϔϟ΍ ήΒϋ ΖϠγέ΃ ˬΔόϴθϠϟ ΔϳήϴϔϜΗ ΕΎϧΎϴΑ έϭΪλ #
ΔϗέΎϔϤϠϟ) Ε΍ήΑΎΨϣ ΓΰϬΟ΃ Ϧϋ ΎϫέϭΪλ ϑΎθΘϛ΍ ϥ΄η ϱΫ ϱϷ ΢ϤδΗ ΔϏΎϴμϟ΍ ϲϓ ΔϴϠϜη ˯ΎτΧ΃
.(ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϪϨϣ ΕέΪλ΃ ϱάϟ΍ ϊΟήϤϟ΍ ϊΒΘΗ ϢΘϳ Ϣϟ

ϱϭΫ ϦϴϴόϣΎΟ ϦϴϔϘΜϣ ΔΒΨϧ ΔϋϮϤΠϣ ϲϫϭ ˬΔτϴδΑ ΔϳέΎΒΨΘγ΍ ΔϴϠϤόΑ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ΎϨΘϋϮϤΠϣ ϒϴϗϮΗ #
Ύ˱ϴϤϠϋ ϪϧϮϛ ϢϏέ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ έϭΩ ϢϴΨπΗ ϯήΟ ϢΛ Ϧϣϭ ˬΔϴϟΎϋ ΔϴϤϠϋϭ ΔϴγΪϨϫ ΕΎλΎμΘΧ΍
ϞϘϧ ˬΔϣϭΎϘϤϠϟ ϲϟΎϣ Ω΍Ϊϣ· ˬΕΎϧΎϴΑϭ ΕΎϣϮϠόϣ ήϴϔθΗ ˬΔϴϛήϴϣϷ΍ ΕΎΑΎΑΪϟ΍ ΓΰϬΟ΃ ϰϠϋ ζϳϮθΗ )
ϦϴϣϭΎϘϤϟ΍ ΩΎϴτλ΍ ϥΎϜϣ· ΚϴΣ ϕ΍ήόϟ΍ϭ ΎϳέϮγ ϦϴΑ ΔϟίΎόϟ΍ ϖσΎϨϤϟ΍ ϰϟ· ΕϭήϴΑ Ϧϣ ϒϴϔΧ Ρϼγ
«ϡΎθϟ΍ ΩϼΑ ήϴϣ΃» ϲϨϴϴόΗ ϯήΟ Ϋ· ˬύ΍ήϓ Ϧϣ Ε΄ϳ Ϣϟ ΍άϫ ϢϴΨπΘϟ΍ϭ .(ϦϴΤϠδϣ ΍ϮϧϮϜϳ Ϣϟ ϥ· ΔϠϬγ

Δϴϣϼϋ· ΕΎσΎϘγ· ϦϤο ΎϨϴϟ΍ ϞΘϘϟ΍ ϝΎόϓ΃ ΔΒδϧ ΎϬϨϴΣ ϞϬδϳ ΚϴΣ ) ϱϭΎϗέΰϟΎΑ ΎϨτΑέ ϯήΟϭ
ΖϣΪϗ ϲϧ΃ ϲϟϭϷ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΩέϮϳ ϝΎΜϤϟ΍ ϞϴΒγ ϰϠϋ ) ϝΎϴΘϏ΍ ΕΎϴϠϤϋ ϲϓ ΎϧέϭΪΑ ˯ΎΤϳϹ΍ϭ (ΓΰϫΎΟ
ΪΟϭ ΚϴΣ ˬϲϨϳϮΗ ϥ΍ήΒΟ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ Ϫϴϓ ΕήΟ ϱάϟ΍ ϪΗ΍Ϋ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ ΎϳέϮγ Ϧϣ ϥΎ ϨΒϟ ϰϟ·
.(ΩϮγ΃ ςΨΑ ΎϬϴϟ΍ έΎθϣ ΔϴϠϤόϟ΍ Ϧϋ ΔλϮμϘϣ ϲΗίϮΤΑ

ϥ΃ ϲϟϭϷ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ Ωήϳ ΚϴΣ ˬϲϤϟΎόϟ΍ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΘϟ ΎϨΘϋϮϤΠϣ ˯ΎϤΘϧΎΑ ˯ΎΤϳϹ΍ ΔϟϭΎΤϣ #
ϢϠϋϷ ϲΑ ΎϬτΑέϭ ˯ΎϤγ΃ ήθΣ ϯήΟ ϢΛ ˬ(΍άϜϫ Ϣόϧ) ϝϮϠϳ΃ 11 ΔϴϠϤόϟ ΍˱ήπΤϣ ϥΎϛ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ
έήΒϣ Ύϣ) ϮϣΎϧΎΘϧ΍ϮϏ ΕϼϘΘόϣ ϲϓ Ύϣ·ϭ ΐϳήϏ ϮΑ΃ ϦΠγ ϲϓ Ύϣ· ϢϬϓΎϘϳ· ϯήΟ ϦϴϣϭΎϘϤϟ ΎϬϧ΃ Ύ˱ϘΣϻ
ϱέϮγ ϞΟήϟ΍ ϥ΃ Ύ˱ϘΣϻ ΖϤϬϓ΃ ϢΛ ˬϲϨόϳΎΑ Ϫϧ΃ ˯ΎΤϳϹ΍ϭ ˬϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ «ΎϘδϟ΍ ϱΆϟ » Ϣγ΍ ϝΎΧΩ· ϼ˱ Μϣ
ϲϓ ΚόΒϟ΍ Ε΍ήΑΎΨϣ ωϮϠο Ϧϋ ΎϬΑ ϰϟΩ΃ ΕΎΤϳήμΘϟ .βΗήϴϣ΍ήΑ ϪϠΑΎϗ Ϊϗϭ ΎϴϛήΗ ϲϓ ϑϮϗϮϣ
.(ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ

ˬϪϟΎϴΘϏ΍ ΔϟϭΎΤϣ ΕήΟ ϱάϟ΍ ΓΩΎΤη ήϴϤγ ϡΪϘϤϟ΍ Ϯϫ ΎϫήϛΫ ϒϟΎδϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ Ϧϋ ϝϭΆδϤϟ΍ #
.ϪϠΘϗ ΔϟϭΎΤϣ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ έΎδϣ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϣ Δϳ΃ ήϛΫ ϥϭΩ ΝέΎΨϠϟ ϪϠϴΣήΗ ϯήΟ ϢΛ Ϧϣϭ

ˬϱήϳήΤϟ΍ ϖϳήϓ ϰϠϋ Ύ˱ϴγΎϴγ ΏϮδΤϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ω ήϓ ίΎϬΟ Ϧϋ ϻ ˱ ϭΆδϣ ϥΎϛ ΓΩΎΤη ϡΪϘϤϟ΍ϭ
.ΕΎϗΎτϨΘγϻ΍ ϲϓ ΐόϠϤΗ ϭ΃ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ΐϋϼΘΑ Ϛη ϱ΃ ΩΪΒϳ Ύϣ

«ϦϤΛ» ϰϠϋ ϲϗϮϓ ϲγΎϴγ ϕΎϔΗ΍ ϢΗ ϝΎΣ ϲϓ ήπΤϳ ϥΎϛ ΎϤϟ ΔότϘΘϣϭ ΔϘΛϮϣ ΕΎϨϴϋ Ϯϫ ϖΒγ Ύϣ
ϲϟΎΘϟ΍ ϮϳέΎϨ ϴδϟ΍ ϦϤο ϮϬϓ έήϘϤϟ΍ Ύϣ΃ .ΔϳϮδΘϟ΍ ϑϭήχ ϲϓ ΔϴϛήϴϣϷ΍ ˰˰˰˰˰ ΔϳέϮδϟ΍ ΐϟΎτϤϟ΍
:ϩήϛΫ
ΏΎτΧ ϦϴδΣ ϞϴϤόϟ΍ ωέί ήΒϋ ˬΓΩΪθΘϣ ΔϴϟϮλ΃ ΕΎϋϮϤΠϣ ϕ΍ήΘΧ΍ Ϧϣ ΩΎγϮϤϟ΍ ΓΰϬΟ΃ ΖϨϜϤΗ »
ϢΗ Ϊϗϭ .ϥϮϧΎϘϟ΍ ϪΟϭ Ϧϣ ϥϭέΎϔϟ΍ϭ ϥϮϴΑΎϫέϹ΍ ϥϮϘΣϼϤϟ΍ ΚϜϤϳ ΚϴΣ ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϲϓ
ϪϘϳήσ ϲϓ Ϯϫ ϱϭϼϋ ΩΎϳ· ΐϛϮϣ ϥ΃ έΎμϧϷ΍ ΔΒμϋ Ϧϣ ΔΒϳήϘϟ΍ ΔϴϟϮλϷ΍ ΔϋϮϤΠϤϠϟ ˯ΎΤϳϹ΍
ϲϓ ϥΎϛήϴϣϸϟ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ΎϬϬΟϮΗ ϲΘϟ΍ ΕΎΑήπϟ΍ ήΒϛ΃ Ϧϣ ϥϮϜϳ ϪϟΎϴΘϏ΍ ϥ΃ϭ ˬΝέϮΟ ϥΎδϠϟ
ϲϓ ϊϟΎο Ϯϫϭ) ΔόΒϧ ϦδΣ ϮϋΪϤϟ΍ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϲϓ ϡΎθϟ΍ ΩϼΑ ήϴϣ΄Α ϝΎμΗϻ΍ ϢΗ Ϛϟάϟ .ΝέΎΨϟ΍
(ΔϳΩϮόδϟ΍ ϰϟ· ήϓϭ ˬ2000 ϡΎϋ ϲϓ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ζϴΠϟ΍ ϊϣ ΖϜΒΘη΍ ϲΘϟ΍ ΔϴΑΎϫέϹ΍ ΔϴϨπϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ
ˬϢϬόϣ ϥϭΎόΘϧ Ϧϳάϟ΍ ϦϴγΪϨϬϤϟ΍ ΔϜΒη ήΒϋ ΓΪϋΎϘϟ΍ ΖϣΎϘϓ .ΔϴϠϤόϟ΍ ϡΎϤΗ· νήϐϟ ϡΰϠϳ Ύϣ ΰϴϬΠΘϟ
Ύ˱ϳέΎΤΘϧ΍ ΖϠγέ΃ϭ ˬϦϣϷ΍ ΎϬόΒΘϳ ϲΘϟ΍ ΔϳΎϤΤϟ΍ ΔϤψϧ΃ ϰϠϋ ζϳϮθΘϟ΍ ΕΎϴϠϤόΑ ϦϴμΘΨϤϟ΍ έΎϴΘΧΎΑ
ήϴϤγ ΓΩΎϴϘΑ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ωήϓ ϡΎϗ Ϊϗϭ .ϪϠΧ΍Ω ϲϓ ϱϭϼϋ ΩΎϳ· ϥ΃ ϪϨϣ ΍˱ΩΎϘΘϋ΍ ΐϛϮϤϟΎΑ Ϫδϔϧ ήΠϓ
.«ϢϬΗΩ΍έ· ˯ϞϤΑ ϢϬΗΎϓ΍ήΘϋ΍ ΍Ϯόϗϭϭ Ϣϫήϣ΃ ϑΎθΘϛ΍ ϢΗϭ ϱΩΎϴΤϟ΍ ϖϴϘΤΘϟΎΑ ΓΩΎΤη

Ϫϧ΃ Ϧϫ΍έ΃ϭ ) ΓΩΎΤη ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ ΖΤΠϧ Ϯϟ Ύ˱ϴ΋ΎϬϧ ϱϮσ Ϊϗ ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ϒϠϣ ϥϮϜϳ ϚϟάΑϭ
ΏΎδΤϟ Ύϣ·ϭ ϥΎϛήϴϣϷ΍ ΏΎδΤϟ Ύϣ· ˬΐϳάόΘϟ΍ ΖΤΗ ΔΑΫΎϛ ΕΎϓ΍ήΘϋ΍ ωΰΘϧ΍ϭ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϯήΟ΃
ϪϧϮϜϟ ϪϟΎϴΘϏΎΑ ϱήϳήΤϟ΍ ϝ΁ ϡΎϬΗ΍ ΚόΒϟ΍ Ε΍ήΑΎΨϣ ϊϴτΘδΗ ϪϠΘϗ ΪόΑϭ .(ΔϳέϮδϟ΍ Ε΍ήΑΎΨϤϟ΍
ϪΟϮϣ ϲϣϼϋ· ο ΪόΑϭ ˬϚϟάΑϭ .ϯήΒϜϟ΍ ϝΎϴΘϏϻ΍ ΔϴϠϤϋ Ϧϣ ˯΍ήΑ Ϣϫ ϦϴϳέϮδϟ΍ ϥ΃ ϒθΘϛ΍
ϞϴϠπΘϟ΍ ΉΩΎΒϣ ϥ΃ ΎϤϴγ ϻϭ ˬϪϨϫΫ ϲϓ ΖϘϠϋ ϲΘϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ϭ ΕΎΒγήΘϟ΍ Δϟ΍ί· «έϮϬϤΠϟ΍» ϊϴτΘδϳ
ϥΈϓ ˬ˯ήϤϟ΍ ϊ΋ΎΒσ Ϧϣ Ϯϫ ϥΎϴδϨϟ΍ ϥϷϭ .Ύ˱ϧ΄η Ϟϗ΃ Ϣ΋΍ήΟ ΐΠΤϟ ϯήΒϛ Ϣ΋΍ ήΟ ϕϼΘΧ΍ ϰϠϋ ϡϮϘΗ
ϱάϟ΍ ϲΜόΒϟ΍ϭ ϊθΠϟ΍ ϲϛήϴϣϷ΍ Ϧϣ Ύ˱Ϡ˷ϛ ϲοήΗ ˬωΎϨϗϹ΍ ΔϠϬγ ϥϮϜΗ ΎϨΑ ϱήϳήΤϟ΍ ϞΘϗ ΔϤϬΗ ϕΎμϟ·
.ήϴϐϟΎΑ Ϣ΋΍ήΠϟ΍ ϕΎμϟ· ϥϮϨϓ ϲϓ κμΨΗ

ˬϡϮϋΰϤϟ΍ ϮϳέΎϨϴδϟ΍ ΍άϬϟ ϲϨϠ όϟ΍ Ν΍ήΧϹ΍ ή˷Χ΃ ϱάϟ΍ Ϯϫ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔϨΠϟ ϰϟ· Ύϧ˯ΎϋΪΘγ΍ Ϟόϟϭ
ήϬη΃ ΔόδΘϟ ΔόΒϧ ήπΧ ϲΧ΃ ˯ΎϘΒΘγ΍ Ύϣϭ .΍άϬϛ ΐϋϼΗ ϊϨϤΑ ΔϧΎλήϟ΍ϭ ΔϳΪΠϟ΍ ϲπϘΗ ΚϴΣ
ϖϠσ΃ ϥ· ζόΗήϳ ϥΎϛ ήπΧ ΰΠΘΣ΍ ϱάϟ΍ ίΎϬΠϟΎϓ :ϝϮϗ΃ Ύϣ ϰϠϋ ϞϴϟΩϭ ήηΆϣ ϻ· Δϴϣϭέ βϴΒΣ
ϥ΃ Ϧϣ ΍˱ΪΟ Ύ˱ϓϮΨΘϣ ίΎϬΠϟ΍ ϥΎϛ ΪϘϓ ϯήΧ΃ ΔϴΣΎϧ Ϧϣϭ ˬϪΑ ϪϗΎμϟ· ξόΒϟ΍ ϝϭΎΣ Ύϣ ϯϭέϭ ϪΣ΍ήγ
ˬϩ΅Ύϐϟ· ΐόμϳ ϥϭΩ Ύϣ ϥϷϭ) έΎϬϨϟ΍ ϪϴϠϋ ϊϠτϳ Ύ˷Ϥϟϭ ϞϴϠΑ ήΑ˵Ω Ύϣ έΎϤΜΘγΎΑ Ε΍ήΑΎΨϤϟ΍ ίΎϬΟ ϡϮϘϳ
ϱ΃ϭ .(ϪϠϴϠπΗ ϞϬδϳ ˯ϒϜϟ΍ ϲοΎϘϟ΍ ϥ΄ϛϭ ˬϖϴϘΤΘϟ΍ ϞϴϠπΗ ϰϠϋ ΎϨΗέΪϗ ϲϨψϟ΍ έ΍ήϘϟ΍ Ωέϭ΃ ΪϘϓ
ΓΪϋΎϗ ϰϤδϳ Ύϣ ΩϮΟϭ ϲϔϧ ϰϠϋ ιήΤϳ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ωήϓ ϥ΃ Ύ˱ϴϠΟ φΤϠϳ ΔϴϨϣϷ΍ ΕΎΤϳήμΘϠϟ ϊΑΎΘϣ
.ΩϮΟϮϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ Ε΍ήΑΎΨϤϟ΍ ίΎϬΟ ήμϳ ΎϤϴϓ ˬϥΎϨΒϟ ϲϓ

ϞΘΤϤϠϟ ήϜΒϣ ΝϭήΧϭ ˬϥ΍ήϳϹ ΔϜϴηϭ ΕΎΑήοϭ ˬβϴ΋έ ΏΎΨΘϧ΍ έάόΗϭ ˬϦϴΘϣϮϜΣ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϥ·
ζΒϜΑ ϥΎϴΗϹ΍ ϥΎϜϣ· Ϧϣ ϞόΠϳ ΍άϫ Ϟϛ (Εάϔϧ ΎϨϴγΪϨϬϣ ϝϮϘϋϭ ˬϙΎϨϫ ΖϧΎϛ ΎϧΪϋ΍Ϯγ ) ϲϛήϴϣϷ΍
.Ύ˱ϳΪΟϭ Ύ˱Ϥ΋Ύϗ ϱήϳήΤϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ ϲ΋Ύπϗ

ϲϓ Ύ˱ϤϴϘΘδϣ ϝΪόϟ΍ ϥ΍ΰϴϣ Ϟψϳ ϰΘΣ ˬΔϨϜϤϣ Δλήϓ Ώήϗ΃ ϲϓ ΎϨΘϤϛΎΤϣ ΪϋϮϣ ϢϳΪϘΗ ϢϜΤϴϤΘγ΃ ΍άϟ
.ΓήϣΎϘϤϟ΍ϭ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ϲΘϓΎϘΛ ϦϴΑ ΔΤΟέΆϤϟ΍ Ϫοέ΃

«ϒ΋΍Ϯτϟ΍ ξόΑ ήϴϔϜΗ »ϭ «ΔϴΑΎϫέ· ΕΎϴϠϤϋ» Ϧϣ ΎϨϴϟ· ΐδϧ Ύϣ ϲϓ ΎϬϨϣ ΪΑ ϻ ΓήϴΧ΃ ΔϤϠϛ
.ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ϭ

ϢϠόϳ ϲγΎϴγ ϊΑΎΘϣ ϱ΃ ϥϷ ΔϤϬΘϟ΍ ΔΑ΍ήϏ Ϧϣ ϭήϏ ϼϓ ˬΔϤψϧϷ΍ϭ ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎϣϮϜΤ ϟ΍ κΧ Ύϣ ϲϔϓ
ϙϮϠϤϟ΍ϭ ΐϧ΍έϷ΍ ϦϴΑ ΰϴϴϤΘϟ΍ ϊϴτΘδϧ ϻ ˬϞ΋ΎΒϗ ΫΎΨϓ΃ϭ Εϼ΋Ύϋ Ϣϫ ϲΑήόϟ΍ ϕήθϤϟ΍ ϢϜΤϳ Ϧϣ ϥ΃
ϞΘΤϤϟ΍ ϊϣ ΍˱ήηΎΒϣ ΎϨϋ΍ήλ ϥΎϛ ϰΘϤϓ .ΪγϷ΍ Δμϗ Ύ˱ΧΎϔΘϧ΍ ΎϬΒΣΎλ ϲϜΤϳ ΔϜϠϤϣ ΏΎϘϟ΃ ϲϓ
.ΏΎϧΫϷ΍ ΔϋέΎϘϣ Ϧϣ ΍˱ϭ΄η ήΒϛ΃ Ϯϫ ΎϨΘϴπϗ Ϣ ΠΣ ϥΈϓ ϲϛήϴϣϷ΍

ˬέΎϤόΘγϻ΍ ϥΎϛ άϣ ϞΘΤϤϟ΍ ϪγέΎϤϳ «ϱΩΎμΘϗ΍ ΏΎϫέΈΑ » ϻ· ΎϨϟ ϢϠϋ ϼϓ ˬϊϣΰϤϟ΍ ΏΎϫέϹ΍ Ύϣ΃
΍˱έΎϤΜΘγ΍ ϞϜθΗ ϲΘϟ΍ ϪΤϠδΗ ϕ΍Ϯγ΃ ήϳήϤΘϟ ϪΗ΍ϭΩ΃ ϪϋέΰΗ ϱήϜδϋ ΏΎϫέΈΑ ϪΘϴτϐΗ ϝϭΎΤϳϭ
έΎϤόΘγϻ΍ ΔϔϠϜϓ .ϪϨϴϋ ϱήϜϔϟ΍ ΏΎϫέϹ΍ Ϯϫ έΎτΧϷ΍ ΐΠΣ ήΒϋ ϖ΋ΎϘΤϟ΍ ΔϴϤόΗϭ .ϼ ˱ ΗΎϗ Ύ˱ϳΩΎμΘϗ΍
ϢϬγϷ΍ ΓέΎδΧ ϥΈϓ ΔϗέΎϔϤϠϟϭ ˬϲϜϳήϣ΃ έϻϭΩ έΎϴϠϣ 500 ΔϋΎδϟ΍ ϰΘΣ ΖϐϠΑ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΪϳΪΠϟ΍
ΪϘϓ ϚϟΫ ϊϣϭ .Ε΍έϻϭΪϟ΍ Ϧϣ έΎϴϠϣ 800 ήϬη Ϧϣ Ϟϗ΃ ϲϓ ΖϐϠΑ ΔϴϤϫϭ ΔλέϮΑ ϲϓ ΔϳΩϮόδϟ΍
ϪϟϼΘΣϻ Ύ˱ϨϤΛ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ϪΑΎϫέΈΑ άΧ΄ϳ ϲϛήϴϣϷ΍ ϞΘΤϤϟ΍ ϥ· ϱ΃ .ϡϼϗϷ΍ ΖϔΟϭ Ϧδϟϻ΍ ΖγήΧ
ωΎϓΪϟΎΑ ϰΘΣ ϪΘϣ΍ήϛ Ϫϟ ΢ϤδΗ Ϧϣ ϙΎϨϫ ϥΈϓ ˬϚϟΫ ϊϣϭ .α΃ήϟ΍ ΄σ΄τϣ ϪΟϭήΨϟ ΔϴϠΒϘΘδϣ ΔϔϠϛϭ
.«ϞΤϣ ΎϨϧΎΒδΣ ϲϓ ΎϬϟ βϴϟ ΔϴϧϮΗήϛ ΔϤψϧ΃ Ϧϋ

ΔϳήϜδόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ϰϟ· ΔόΒϧ ϚϟΎϣ ΔϟΎγέ

˯ϼΧϹ ϞϴϠΧ έ΍ΰϧ ΕϭήϴΑ ϲϓ ΔϳήϜδόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ βϴ΋έ ϰϟ· Ύ˱ΑΎΘϛ Ύ˱ϘΑΎγ Ϫ˷Οϭ ΪϘϓ ΔόΒϧ ϚϟΎϣ Ύϣ΃
:ϩήψϧ ΔϬΟϭ ϞΜϤϳϭ Ύϧήθϧ Ύϣ ϰϠϋ ϩΩέ ϪΘϔμΑ ϩΩέϮϧ ˬϪϠϴΒγ
Ϧϣ ϮϬϟ ˬΔΨϣΎη ϥϮϜΗ ϥ΃ ϻ· ΖΑ΃ ΔϤϳΰόϟ ΍˱ήδϛϭ ϲΗΎϳϮϨόϤϟ Ύ˱δϫΩ Ε˷ήϣ ΔϨδϟ΍ ϒμϧϭ ΔϨγ »
ϻ· ϦϜΗ Ϣϟ ϲΘϳήΣ Ζπϴϗ ϲΘϟ΍ ΔϴπϘϟ΍ Ζϣ΍Ω Ύϣ ϢϛΎΣ΃ ϥ΃ ϝΪόϟ΍ ϲπϘϳ ΚϴΣ ˬΕΎϴγΎϘϟ΍ ΕΎΒϜϨϟ΍
:ϲϠϴΒγ ˯ϼΧϹ ΔΒΟϮϤϟ΍ ΏΎΒγϷ΍ Ϧϋ ϢϜΒϧΎΟ Ϊϴϓ΃ϭ .Ϳ΍ ˯Ύη Ύϣ ϰϟ· έ΍ήΣ Ϸ΍ Δϴπϗ

ϞΘΤϣ ϪΟϮΑ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϠϟ ΔϴΘδΟϮϟ ΓΪϋΎδϣ ϲϫ ϲϟ ΔϬΟϮϤϟ΍ ΓήηΎΒϤϟ΍ ήϴϏ ΔϤϬΘϟ΍ ϥ· ˰˰˰˰˰ 1
ΎΘϠϛ ϲϓϭ .ΓέΎπΣ Ϧϣ ϩΰϨΘϜΗ ΎϤΑ ϦϴϴγΎΒόϟ΍ ΔϟϭΩ ϳέΎΗ Δϗήγ ϻ ˱ ϭΎΤϣ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ νέ΃ ΐμΘϏ΍
ϖϴΛ΍ϮϤϟ΍ ξϘϧϭ ΖϓΎϬΘϟ΍ Ϧϣί ϲϓ ϱέΪλ ϰϠϋ ϪϘϠϋ΃ ϑήη ϲϫ ϞΑ ˬΔϤϬΘϟ΍ ήϜϧ΃ Ϣϟ ϲϧΈϓ ˬϦϴϟΎΤϟ΍
ϥ· ϢΛ .ϲΑήόϟ΍ ϥΎϨΒϟ ˯ΎϤΘϧΎΑ ΔΣ΍ήϣ έϮΘγΪϟ΍ ΡήϤϳ ΚϴΣ ϙήΘθϤϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ωΎϓΪϟ΍ ΔϘϴΛϭ ΎϬϤϫ΃ϭ
΢Ϥδϳ Ύϣ ˬ˱Ύϓϭήόϣ ΔϣΎϗ· ϥΎϜϣ ϲϟ ϥ ˷ ΃ ΎϤ˷ϴγ ϻϭ ˬϲΣ΍ήγ ϕϼσ· ϦϴΑϭ ϲϨϴΑ Ύ˱ΒΟΎΣ Ζδϴϟ ϚϠΗ ΔϤϬΘϟ΍
ϰϠϋ ΔϣΎϗ· ΪϨδΑ ϲϠϴΒγ ˯ϼΧΈΑ
.ϞϗϷ΍

΍˱ΪϴϬϤΗ ΔΑΎμϋ ϒϴϟ΄Η » ˯ΎϋΩϻ΍ ήΒϋ ϲϨψϟ΍ έ΍ήϘϟ΍ ΕΎϴσ ϲϓ κΨϠΘΘϓ ΓήηΎΒϤϟ΍ ΔϤϬΘϟ΍ Ύϣ΃ ˰˰˰˰˰ 2
Ϊϗϭ ˬϪϴϟ· ϥϮϤΘϨϳ ϱάϟ΍ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ˯΍ήϣϷ ϢϬδϔϧ΃ » ΎϫΩ΍ήϓ΃ ϊϳΎΑ ΚϴΣ ˬ«ΔϴΑΎϫέ· ϝΎϤϋ΄Α ϡΎϴϘϠϟ
ϲΘϟ΍ ϝϭΪϟ΍ ξόΒϟ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϤψϧϷ΍ ϰϟ· ΎϬϬϴΟϮΗϭ ϢϬΘϤϬϣ ϞϳΪόΗ ϰϠϋ Ύ˱ϘΣϻ ˯΍ήϣϷ΍ ˯ϻΆϫ ϡΪϗ΃
ϡΎϋ ϥΎΒϟΎσ ΔϛήΣ ΐϧΎΟ ϰϟ· ΎϨΘϠΗΎϘϣ ΓΎϨϗ Ϧϣ έ΍ήϘϟ΍ ΰϤϐϳ ϢΛ ˬΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ϒ΋΍Ϯτϟ΍ ξόΑϭ Ύϫϭήϔϛ
ϑήΘϋ΍ Ϊϗ ϲϨψϟ΍ έ΍ήϘϟ΍ ϥ· ˬ˱΍Ϋ· .(ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϴϔϟϷ΍ ϞΒϗ ϥΎΒϟΎσ ϰϤδϳ Ύϣ ΩϮΟϮΑ ϊϤγ΃ Ϣϟ ϲϧ΃ ϊϣ ) 99
:ΐϴΟ΃ ϚϟΫ ϰϠϋϭ ˬϩήϛΫ ϒϧϵ΍ ΓέϮτΧ ΞΘϨΘ γ΍ ϢΛ Ϧϣϭ ϲϛήϴϣϷ΍ ϝϼΘΣϼϟ ϦϴϣϭΎϘϣ ΎϨΑ
ΔϣϮϜΣ ϪϠϛ ϢϟΎόϟ΍ ϲϓ ϥ΃ ήϴϛάΘϟ΍ ϰϟ· ϲϨόϓΪϳ ϥΎϜϤΑ ϦϫϮϟ΍ Ϧϣ ϮϬϓ ˬΕΎϣϮϜΤϟ΍ ήϴϔϜΗ ωϮοϮϣ Ύϣ΃
ϼϓ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϰόϓϷ΍ α΃έ ΎϨότϗ ϰΘϤϓ ˬΔϴϛήϴϣϷ΍ ΓΪΤΘϤϟ΍ ΕΎϳϻϮϟ΍ ΔϣϮϜΣ ϲϫ ˬήϴϏ ϻ ΓΪΣ΍ϭ
.ΏΎϧΫϷ΍ ϰϟ· ήψϨϟ΍ ΎϨϟ ΔΟΎΣ

ήτγ΃ ΔϤϬΘϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋϭ ˬΔϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ϰϟ· Ρϼδϟ΍ ϞϘϧ ωϮοϮϣ ϰϟ· κϠΧ΃ ˬϰϘΒΗ ΎϤϣ
:ΔϴϟΎΘϟ΍ ΕΎψΣϼϤϟ΍

ˬΔϨδϟ΍ ϒμϧϭ ΔϨγ ϲϨΠγ νήΘϔϳ ϻ (Ύ˱ Σϼγ ϱϮΤΗ ΎϬϧ΃ Ύ˱ϘΣϻ Ζϓήϋ ) ΔϴΘδΟϮϟ ϥΆϣ ϞϘϧ ϥ·
ϥ΃ νήϔϳ ϝΪόϟ΍ ϥ· ϢΛ ˬ˱ΎϨϴθϣ ΍˱ήϣ΃ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ Ϟόϓ έΎΒΘϋ΍ϭ ΔϤϬΘϟ΍ ΕϮΒΜΑ ϻ
˱ ΪΟ ΖϤϠγ Ϯϟ ϰΘΣ
ϥΎϜϣ ϲϓ Ρϼδϟ΍ Ϫϟ ϢϠδϳ ϼ ˱ τΑ ϞΘΤϤϟ΍ ϡϭΎϘϣ Ϊόϳ ϥ΃ ϞϘόϳ ϒϴϜϓ .ϥϮϧΎϘϟ΍ ϲϓ ϥϮϨσ΍ϮϤϟ΍ ϯ ϭΎδΘϳ
ϰϘϠϳ ϢΛ Ϧϣϭ έϮϬθϟ βϴδΨϟ΍ ϞΗΎϘϟ΍ϭ ϱΪΤϠϟ΍ ϦΠδϳ ϥ΃ ίϮΠϳ ϒϴϛϭ ˮϥΎϜϣ ϲϓ Ύ˱ϴΑΎϫέ· Ύ˱ϣήΠϣϭ
ϦϴϣϭΎϘϤϟ΍ ϊϓΪϟ ΔΜϴΒΧ ΔϣΪϘϣ ϲϫ΃ ˮΔϟϭΪϟ΍ ή΋΍ϭΩ ξόΑ ϲϓ Ύ˱ϔχϮϣ ϼ ˱ τΑ ϞΒϘΘϳϭ ΔϳήΤϟ΍ ˯Ύπϓ
ˮ˯΍Ϯδϟ΍ ϰϠϋ ϦϴϣϭΎϘϤϟ΍ ϞϜϟ ΔϳΎϬϨϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϲϫ ϡ΃ ˬήΣ ΎϨΘϠϟ

ΎϨμϠΧ ΎϨϧ· Ϋ· ˬϪϴϠϋ ΎϨΗ΄ϓΎϜϣ ΐΟϭ ϞϤϋ Ϯϫ ϞΘΤϤϟ΍ ΔϠΗΎϘϣ νήϐϟ ϥΎϨΒϟ Ϧϣ Ρϼδϟ΍ ϞϘϧ ϥ·
ϝ΄δϧ ϥ΃ ΍˱Ϋ· ϰϟϭϷΎϓ .ϢϬϨϴΑ ήΣΎϨΘϟ΍ϭ ϞΗΎϘΘϠϟ ΔΘϴϘϣ ΓΰϳήϐΑ ΎϫϮϠϤόΘγ΍ ΔϴΑήΣ Ε΍ϭΩ΃ Ϧϣ ϦϴϴϧΎϨΒϠϟ΍
ϊϣ ϱϭΎδΘϠϟ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ϳέΎΘϟ΍ ϰϟ· ΓΩϮόϟ΍ ΕΩέ΃ Ύϣ ΍Ϋ· ϢΛ ˮϥΎϨΒ Ϡϟ Ρϼδϟ΍ ΍άϫ έΪμϣ Ϧϋ ϢϜΘϤϜΤϣ
ΎϨόϓΪΗ Ϣϟϭ .ΩΎθΗ ϲϓ ϝΎΘϘϠϟ ϦϤΜΑ ξόΒϟ΍ ΎϨϠϤόΘγ΍ ΔϗΰΗήϣ ϦϜϧ Ϣϟ ΎϨϧ΄Α ϢϜΗήπΣ Ϊϴϓ΃ ˬΎϨϧ΍ήϗ΃
ΏήΤϟ΍ ϡήΠϣ Γήμϧ ϞΟϷ ϮϓϮγϮϛ ΏϮλ ϪΠΘϧ Ϣϟϭ .ΥΎΑ΍έΎϜϴϧέϮϏΎϧ ΏϮλ Γΰϳήϐϟ΍
.«ϑέΎόϣϭ ϡϮϠϋ Ϧϣ ϩΰϨΘϛ΍ ΎϤΑ ϪΗΎϳΪϨϋ Ϧϣ ϢϫΎγ Ϟϛ έΎϴΧϷ΍ ΔΒμϋ ΎϨϛ ϦΤϧ .ζΘϴϓϮγϮϠϴϣ

ΔΤΘϓ ΔϴϣΎΤϤϟ΍ Ϧϣ ΐϴϘόΗ

:ϲϠϳ Ύϣ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓϭ ΔόΒϧ ϦδΣ ϴθϟ΍ Ϧϋ ΎϬΘϟΎϛϮΑ ΔΤΘϓ ϰϬϣ ΔϴϣΎΤϤϟ΍ Ϧϣ Ύϧ˯ΎΟ
ϢϬϟ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ Ϣϫ΅ΎϤγ΃ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ϥ΃ ΉέΎϘϠϟ ϲΣϮΗ Ε˯ΎΟ ΓήϴΒϜϟ΍ ϦϳϭΎϨόϟ΍ ϥ ˷ ΃ ΎϤΑ
ϱάϟ΍ ˰˰˰˰ ϲ΋ΎϬϨϟ΍ ήϴϏ ˰˰˰˰˰ ϲϟϭϷ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ˯ΎΟ Ύϣ βϜϋ ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ΪϴϬθϟ΍ ϝΎϴΘϏΎΑ Δϗϼϋ
ϡΎϣ΃ ΕήΟ ϲΘϟ΍ Δϴ΋ΎϬϨϟ΍ ΔϴγΎγϷ΍ ΔϴϟΎΘϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϥ΃ ΔλΎΧϭ ˬϦϳέϮϛάϤϟ΍ ˯ϼϛϭ ϪϴϠϋ ϞμΤϳ Ϣϟ
΍˱έϭί ΖϘμϟ˵΃ ϲΘϟ΍ ϢϬΘϟ΍ ϝϮΣ Ϊϴϋ αΎϴϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲοΎϗϭ ΔϴϟϭΪϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔϨΠϟ
ΔϠδϠδΘϣ ΕΎϘϠΤΑ ΎϬΗέΎΛ· ΓΩΎϋ· ϥΈϓ ˬΎϤϬϠΒϗ Ϧϣ ΎϬϨϣ ϢϬΘ΋ήΒ Η ΖϤΗ Ϊϗϭ ˬϦϳέϮϛάϤϟ΍ ιΎΨηϷΎΑ
ϡΪϘΗϭ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϻϭ Δϟ΍Ϊόϟ΍ ϡΪΨϳ ϻ ϮΤϧ ϰϠϋ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϩήϛάϳ Ϣϟ ΎϤΑ ˯΍ήϘϟ΍ έϮϬϤΠϟ ˯˱ ΎΤϳ· ήΒΘόΗ
.ΕΎΑΫΎΠΘϠϟ ΔϗήΤϣ ζΒϛ ˯Ύϓήη Ύ˱λΎΨη΃

ϞΒϗ ΔϤ΋΍Ϊϟ΍ ΔϳήϜδόϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ήψϨϟ΍ Ϊϴϗ ϝ΍ΰΗ ϻ ΔϴπϘΑ ϖϠόΘϳ ϢϜΗΪϳήΟ ϪΗήθϧ Ύϣ ϥ΃ ΎϤΑϭ
ΎϬϨϣ ˯΍ήΑ Ϣϫ ϢϬΘΑ ϥϮϤϛΎΤϳ ϥΎΒθϟ΍ ϥ΄Α Ύ˱ ϤϠϋ ΍άϫ ˬ˱ΎϧϮϧΎϗ έϮψΤϤϟ΍ ήϣϷ΍ ˬΔϴϨϠϋ ΔδϠΟ ϲϓ ΎϬΗϭϼΗ
ϞΘΤϤϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϡΪϫϭ ΐϳήΨΗϭ ϞΘϗ Ϧϣ ϥϮϟΎϨϳ Ύϣϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϢϬϧ΍ϮΧ· ΓΪϋΎδϤϟ ϢϬϨϣ ϞϴϨϠϟ
ϢϬΘϟΎΑ ΍ϮϤϛΎΤϳ Ϣϟϭ ΍ϮϔϗϮϳ Ϣϟϭ ...΍ϮϤϛΎΤϳϭ ΍Ϯϔϗϭ˵΃ ϚϟΫ ΐΒδΑϭ ˬΏΎϫέϹ΍ ΔΠΤΑ Ϫ΋ΎϔϠΣϭ ϲϛήϴϣϷ΍
ϲϓ ΔϬΒη ϱ΃ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ϭ΃ ϲϟϭΪϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΪΟϭ ϮϠϓ ˬΎϬΑ ϢϬϴϣήΗ ϥ΃ ϢϜΘϔϴΤλ ΕΎϘϴϘΤΗ ΖϟϭΎΣ ϲΘϟ΍
.ΏΫΎϛϭ ΢ϴΤλ ήϴϏ Ϯϫϭ ΙΪΤϳ Ϣϟ ϚϟΫ Ϧϣ Ύ˱Όϴη ϦϜϟϭ ϚϟΫ ΐΒδΑ ΍ϮϔϗϭϷ ϢϫϮϤΘϴϣέ Ύϣ

Γ˯΍ήΒϠϟ ήϬη΃ ΔόδΗ

:ϲϟΎΘϟ΍ ϦϴϠϘΘόϤϟ΍ ϲϗΎΑϭ ήπΧ ϪϘϴϘη Ϧϋ ΔόΒϧ ϚϟΎϣ ΐΘϜϳ

ήπΧ ϲΧ΃ ϥ ˷ ΃ ϰϟ΍ ΓέΎηϹ΍ ϲϨϴϔϜϳ ˬ˷ϲϟ· ΐδϧ Ύϣ ΔΤλ ϡΪϋ ϰϠϋ ϼ
˱ ϴϟΩ ϢϜΘϤϜΤϣ ϲτϋ΃ ϰΘΣ »
Γ˯΍ήΒϟ΍ ϪϤγ΍ ϲϟϮϐϨϣ ϞϔτΑ ϕίέ ϰΘΣ ϲϟ΍ϮΘϟ΍ ϰϠϋ ήϬη΃ ΔόδΘϟ Δϴϣϭέ ϦϳίΎϧί ϲϓ ΰΠΘΣ΍ ΔόΒϧ
Ϧϣ ϞΟϭ ϥϭΩ Ϧϣ ϦϳήΧϵ΍ ΔϳήΣ βΒΣ ΃ήϤΘγ΍ Ϊϗ ξόΒϟ΍ ϥΎϛ ΍ΫΈϓ .ΔϤϛΎΤϤϟ΍ ϪϨϋ ΖόϨϣϭ
ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ΔόϤγ ϪϳϮθΗ Ϯϫϭ ΪΣ΃ ΪΣ΍ϭ ϑΪϬΑ Ϧϴθϣ Ϯϫ Ύϣ ˷ϲϟ· ΐδϨϳ ϥ΃ ϭήϏ ϼϓ ˬΏΎδΤϟ΍
ϲϔϜϳ ˬΝ΍ήΧϹ΍ ϝάΘΒϣϭ ϲ΋΍ΪΑ ΏϮϠγ΃ Ϯϫϭ (ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ΔόϤγ ϪϳϮθΘϟ ΔϣΪϘϣ) Δϴϗ΍ήόϟ΍
ϡΎϴϘϟ΍ ΎϬΘϗϭ Ϫϴϟ· ΐδϧ ΚϴΣ ˬΐϴτΨϟ΍ ϞϴϋΎϤγ· ϡϭΎϘϤϟ΍ ϖΤΑ ϲϣΎϬΗϻ΍ έ΍ήϘϟ΍ Γ˯΍ήϗ ήΒϋ ϪπΣΩ
΍˱ήΣ ϥΎΠδϟ΍ ϲϘΑϭ ˬΐϳάόΘϟ΍ ΖΤΗ Ύ˱ϘΤγ ΕΎϣϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϒϟΎΤΘϟ΍ Ε΍Ϯ ϗ Ϊο ΔϴΑΎϫέ· ΕΎϴϠϤόΑ
ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ϲϓ ϼ ˱ λ΃ ϦϜϳ Ϣϟ ϪϧϷ ΔϤϬΗ ϥϭΩ Ϧϣ ΝήΨϓ ήπΧ Ύϣ΃ .Δϴϣϭέ ϯήγ΃ ϦΤϧ ˬΎϨϴϓ ΖϤθϳ
.Δϴϗ΍ήόϟ΍
ˬϕ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ϦϴϟϮϤΤϤϟ΍ ϰΣήΠϟ΍ Γ΍ϭ΍ΪϤϟ ω˷ήΒΗ Ρ΍˷ήΟ ΐϴΒσ ϦϴΑ ϯήγϷ΍ ϥϮϣϭΎϘϤϟ΍ ωίϮΘϳϭ
΍άϫ ϞϬϓ ˬΔϴϤϠόϟ΍ ΕΎλΎμΘΧϻ΍ ϱϭΫ ϦϴϴϨϔϟ΍ Ϧϣ ΔϠΛϭ ˬϚϴϧΎϜϴϣ ˸ϲγΪϨ Ϭϣϭ ˬήΗϮϴΒϤϛ αΪϨϬϣϭ
.«ˮΔΑΎμϋ Γ΍Ϯϧ ϞϜθϳ

ΔόϴθϠϟ ˯΍Ϊόϟ΍ϭ ήϴϔϜΘϟ΍(Ώ ϑ ΃ ϒϴηέ΃) ϱήϫ΍Ϯψϟ΍ ϦϤϳ΃ έϮΘϛΪϟ΍

:ϲϟΎΘϟ΍ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ϒ΋΍Ϯτϟ΍ ϯΪΣ· ϰϠϋ ξϳήΤΘϟΎΑ ϪϣΎϬ˷Η΍ ϰϠϋ ΍˱Ω˷ έ ΔόΒϧ ϦδΣ ΐΘϜϳ

ΔϳήϴϔϜΘϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϥϮϜϟ ϲόϴθϟ΍ ΐϫάϤϟ΍ ϲϨόϳ Ϫϧ΃ ήϫΎ ψϟΎϓ ˬϡϮϋΰϤϟ΍ ήϴϔϜΘϟ΍ ωϮοϮϣ Ύ˷ϣ΃ »
ϥϮϜΑ ϻ
˱ ΪΟ ϢϠγ΄γ Ύϧ΃ Ϛϟάϟ .Δϴόϴη ΕΎϴόΟήϣ ϖΤΑ Ε΍˯΍άΑ ΖϨϤπΗ ϦϳήΒΨϣ ΓΰϬΟ΃ Ϧϣ ΓέΩΎμϟ΍
Ϧϣ Ϯϫϭ) ϱήϫ΍Ϯψϟ΍ ϦϤϳ΃ έϮΘϛΪϟ΍ ϝ΍Ϯϗ΃ Ϧϣ ΕΎϔτΘϘϣ Ωέϭ΃ϭ ˬΔΤϴΤλ ΓΪϋΎϘϠϟ ϲ΋ΎϤΘϧ΍ ΔϤϬΗ
Ϟϫ΃ϭ ϦϴδΤϟ΍ ˯΍Ϊϋ΃ Ϣϫ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍ ϥ· ϝϮϘϟΎΑ ω΍ΪΨ ϧϻ΍ ϡΪϋ Δόϴθϟ΍ Ϧϣ ΐϠσ΃» :(ΔϴϠλϷ΍ ΓΪϋΎϘϟ΍
ϱήϫ΍Ϯψϟ΍ϭ .«ϦϴδΤϟ΍ Δϳ΍έ ΖΤΗ ΍ϮϠΗΎϘϟ ˯ϼΑήϛ Ϧϣί ϲϓ ΍ϮϧϮϜϳ ϥ΃ ϦϳΪϫΎΠϤϠϟ έ˷Ϊϗ Ϯϟ ...ΖϴΒϟ΍
˯Ϯδϟ΍ ΔϤψϧ΃ ΖϧΎϛ ϡϮϳ ˬͿ΍ ΏΰΣ ΐϧΎΟ ϰϟ΍ ΩΎϬΠϟ΍ ΏϮΟϮΑ ίϮ˷ϤΗ ΏήΣ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ Ρ˷ήλ ϥΎϛ
Δδϧ΄ΘδϤϟ΍ Ϣ΋ΎϤόϟ΍ ΖϧΎϛ ϡϮϳ ˬΔϨϳΎϬμϟ΍ Ϊο ϪϟΎΘϗ ϲϓ ϲόϴθϟ΍ Ϳ΍ ΏΰΤϟ ˯ΎϋΪϟ΍ ί΍ϮΟ ϡΪϋ ϕ˷ϮδΗ
ή˷ Ο ΎϬϨϣ ϑΪϬϟ΍ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΔόϣΎΠϟ΍ ΔϴΣήδϣ ΪόΑ ΔϴΒϫάϤϟ΍ ΔϨΘϔϠϟ Ν˷ϭήΗ ΕϭήϴΑ ϲϓ
Ώήο ϯϮγ ϢϬϟ Ϣ˷ ϫ ϻ Ϧϴσϼδϟ΍ ϳΎθϤϓ .ΔϘ˷ϴπϟ΍ ΐϳέ΍ϭΰϟ΍ ϥϮΗ΃ ϰϟ· ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ΔϴϗΪϨΒϟ΍
.Δϴϗ΍ήϋ ϡ΃ ΔϴϧΎϨΒϟ ΖϧΎϛ΃ ΔϣϭΎϘϤϟ΍

ΖΤΗ ϦΤϧϭ ϰΘΣ ˬΔϴΒϫάϣ Ε΍ήΗΎϬϣ ϰϟ· ή˷ ΠϨϧ Ϧϟ ˰˰˰˰˰ Ϧϳήθόϟ΍ ΓέϮΛ ϲϓ ϲΗϮΧ· ΎϤϛ ˰˰˰˰˰ Ύϧ΃ ϭ
ρ΍ήΨϧ΍ ϦϠόΗ ϲΘϟ΍ ΔΜϳΪΤϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ Ύϣϭ ) ϰϋΩ΍ Ϧϣ ϰϠϋ ΔϨ˷ϴΒϟ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϞλϷΎϓ ˬΔϤϜΤϤϟ΍ α΍Ϯϗ΃
Ϯϫ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ω΍ήμϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ ϞϴϟΩ ϻ· ϞΘΤϤϟ΍ ΔϣϭΎϘϣ ϲϓ αΎΒόϟ΍ ΐ΋ΎΘϛϭ ϲϠϋ ϡΎϣϹ΍ ΐ΋ΎΘϛ
ϪΑΎθϳ ϲΒϫάϤϟ΍ ξϳήΤΘϟΎΑ ΎϨϣΎϬΗ΍ ϥ· ϢΛ .΍ϮϤΘϧ΍ ΐϫάϣ ϱ΃ ϰϟ· ˬϝϼΘΣϼϟ ˯ϼϤϋϭ ϦϴϣϭΎϘϣ ϦϴΑ
ϪΘϛέΎΑ ϱάϟ΍) ϢηΎϫ ϞϘϋ ϞϴϤόϟ΍ (...) ϑΪϬΘγ΍ ϡϮϳ Δϴϔ΋Ύτϟ΍ Ε΍ήόϨϟ΍ ΓέΎΛΈΑ Ϳ΍ ΏΰΣ ϡΎϬΗ΍ Ύ˱ϣΎϤΗ
ϪΗΎλήΨΗ ΕΎΒΛ· ϪϴϠόϓ ˬΔϳήϴϔϜΘϟ΍ ΎϧΎϳ΍Ϯϧ ˯˱ ΍ήΘϓ΍ Ϣϋί Ϧϣϭ ˬ (ΐόϜϟ΍ ΔϴϟΎϋ ΕΎϴόΟήϣ ΍˱ΪϴϬη ϪΗ˷Ϊϋϭ
Ϧϣϭ .ΎϬΑ ΎϨϤϗ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ Ϧϋ ΐϳάόΘϟ΍ ΖΤΗ ΕΎϓ΍ήΘϋ΍ ω΍ΰΘϧ΍ Ύ˱Αάϛ ϰπΗέ΍ Ϧϣ Ϫδϔϧ Ϯϫ Ϫ˷ϧϷ
.«ϡϼϳ· ΖϴϤΑ ΡήΠϟ ΎϤϓ ˬϞΟΪϟ΍ ˯΍ήϤΘγ΍ Ϧϋ ϪΗ˯ϭήϣ ϪϋΩήΗ Ϧϟ ˬϥΎϜϣ ϲϓ ΏάϜϳ

:ϲϟΎΘϟ΍ ϪϨϴϋ ωϮοϮϤϟ΍ Ϧϋ ΔόΒϧ ϚϟΎϣ ΐΘϜϳ ˬϞΑΎϘϤϟΎΑϭ

Δϔλ ϡϭΎϘϣ Ϟ ˷ ϛ ϰϟ· ΐδϨϳ ΪΣ΍ϭ ϱέΎΒΨΘγ΍ αϮϣΎϗ Ϧϣ ϰϘΘδϣ ϩ΅Ύϐϟ·ϭ ήΧϵ΍ ήϴϔϜΗ ωϮοϮϣ »
ϰϟ· ΔτϴδΑ ΔϴϤϠϋ Γήψϧ Ϧ˷ Ϝϟ .ΎϬϨϋ ΔΑΎΟϹ΍ ΄Αέ΃ Δϐϟ ϲϫϭ ˬ«ϪΑ έ˷ήϐϤϟ΍ ϱήϴϔϜΘϟ΍» ϲϣϼψϟ΍
ΓέΎπΣ ϻ Ϋ· ˬΓΎϴΤϟ΍ ΔϤγ Ϧϣ Ϯϫ ϦΣΎθΘϟ΍ϭ ω΍ήμϟ΍ ϥ΃ ΝΎΘϨΘγϻΎΑ ΎϨϟ ΢ϤδΗ ΕΎϋ΍ήμϟ΍ ϝϮλ΃
ΔϬΟϭ Ϧϋ ΓέϮλ ϲτόΗ ˯ήϤϟ΍ ΎϬΑ ϙήΤΘϳ ϲΘϟ΍ ΔϳήϜϔϟ΍ ή΋΍ϭΪϟ΍ ϥ΃ ϻ· .ω΍ήλ ϥϭΩ Ϧϣ ϡ˷ΪϘΗϭ
Ύ˱ϴϣϮϗ ϥΎϛ ϰΘϣϭ ˬΕΎϴϣϮϘϟ΍ Ϫόϣ ΖϋίΎϨΗ Ύ˱ϴϤϴϠϗ· ω΍ήμϟ΍ έϮΤϣ ϥΎϛ ϰΘϤϓ .ϪϧΎϛέ΃ϭ ω΍ήμϟ΍
Ϫόϣ ΕΪΣϮΗ Ύ˱ϴΒϫάϣ ϥΎϛ ϰΘϣϭ ˬΐϫ΍άϤϟ΍ Ϫόϣ ΕΪΣϮΗ Ύ˱ϴϔ΋Ύσ ϥΎϛ ϰΘϣϭ ˬϒ΋΍Ϯτϟ΍ Ϫόϣ ΕΪΣϮΗ
ϥϭΩ Ϧϣϭ) ΎϫήϛΫ ϥϭΩ Ϧϣ ϦϴϴϧΎϨΒϠϟ΍ Ϧ ϣ Δϔ΋Ύσ ήϴϔϜΗ ΎϨϴϟ· ΐδϨϳ ϲϨψϟ΍ έ΍ήϘϟ΍ϭ .ϞΤϨϟ΍ϭ ϞϠϤϟ΍
΍Ϯδϴϟ Δόϴθϟ΍ ϥ΃ ϊϣ) Δϴόϴθϟ΍ Δϔ΋Ύτϟ΍ Ύϣ·ϭ ΔϴΤϴδϤϟ΍ Δϔ΋Ύτϟ΍ ΪμϘϳ Ύϣ· ϮϬϓ ˬ(ΔϬΒη ϭ΃ ϞϴϟΩ ΩϮΟϭ
Ϧϣ Ϣϫ ϲΗήϬλ΃ ΎϤϛ ϲΘΟϭί ϥ΃ ήϛΫ Ϧϋ ϰοΎϐΗ΄γ Ύϧ΃ϭ ˬ (ϦϴϤϠδϤϟ΍ Δϔ΋Ύσ ϦϤο Ύ˱Βϫάϣ ϞΑ Δϔ΋Ύσ
:ϲΗϵΎΑ ΔϤϬΘϟ΍ ΔϴϘτϨϣ ϡΪϋ Ϧϋ ΐϴΟ΃ϭ ˬΔόϴθϟ΍

ϲϔ΋Ύτϟ΍ ξϳήΤΘϟ΍ Ϯϫ ϦϳήΧϵ΍ ϰϟ· ΎϬΘΒδϧϭ Δϴϔ΋Ύτϟ΍ ΕΎϣΎϬΗϻ΍ ϕϮγϭ ˬϰϋΩ΃ Ϧϣ ϰϠϋ ΔϨϴ Βϟ΍
ήϣϷ΍ ΞϟΎόϳ ϥ΃ ˰˰˰˰˰ ΢ϴΤλ ήϴϏ Ϯϫϭ Ύ˱ΤϴΤλ ήϣϷ΍ ϥΎϛ ϥ· ˰˰˰˰˰ ϲπϘΗ ΔϤϜΤϟΎϓ ˬϪϨϴϋ ϲΒϫάϤϟ΍ϭ
Δϔ΋Ύτϟ΍ ϲϓ ήϴΜϳ έ΍ήϘϟΎΑ ϲϧ΄Ϝϓ ˬΩΪϬΘϳ ΍˱ήτΧ ϙΎϨϫ ϥ΃ ϦϳήΧϵ΍ έΎόη· ϥϭΩ Ϧϣϭ ˯ϭΪϫϭ ΔϳήδΑ
ΓΪ˷ΣϮϣ ϲϫ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϒ΋΍Ϯτϟ΍ ϥ· ϝΎϗ Ϧϣ ϢΛ ˬϪϨϣ έάΤϟ΍ϭ ήΧϵ΍ Ϧϣ ϑϮΨϟ΍ ΔΒϳέ (ΎϬ˷Ϥ˶ δϳ Ϣϟ ϲΘϟ΍)
ˮΎϬϠϜϠϛϭ ΎϬ˷ϠϜΑ Δϔ΋Ύσ ϰϠϋ ήϴϔϜΘϟ΍ ϕϼσ· ίϮΠϳ ϰΘΣ ΎϬΗ΍Ϋ ϲϓ

ϒϴϜϓ ϦϴϠδϏ ϢϘϠϋ ϩΎϨϗΫ΃ ϱάϟ΍ ϕΰϨϟ΍ ϞΘΤϤϟ΍ ϊϣ Ϯϫ έ΍ήϘϟ΍ ϦΘϣ ϲϓ ϦϴΒϣ Ϯϫ ΎϤϛ ΎϨϋ΍ήλ ϥ· ϢΛ
ϦϴϣϭΎϘϤϟ΍ Δϔ΋Ύσ ϦϴΑ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϻ· ϦϜϤϳ ϻ ΍άϬϛ ω΍ήλ ϢπΧ ϲϔϓ ˮήϴϔϜΘϟ΍ ΔϤϬΗ ΎϫΪόΑ ΢μΗ
Δϔ΋Ύσ Ϧϋ ϪΒδΣ΃ϭ Ύ˱Ϩχ έ΍ήϘϟΎΑ ϦδΣ΄γ Ύϧ΃ Ϟϛ ϰϠϋ .΍ϮϤΘϧ΍ ΐϫάϣϭ ϦϳΩ ϱϷ ˯ϼϤόϟ΍ Δϔ΋Ύσϭ
ΎϨϧ΃ ϑήΘϋ΃ϭ ή˷ ϗ΃ Ύϧ΃ ΍άϫ ϰϠϋϭ .(ΎϨϴϠϋ ϥϭήϣ΂Θϳϭ ˬΎϬϨϴϋ ϦϳίΎϧΰϟ΍ ΎϨϧϮϛέΎθϳ Ϧϳάϟ΍ ) ϦϴϳΪΤϠϟ΍
.˯΍Ϯδϟ΍ ϰϠϋ ϕ΍ήόϟ΍ϭ ϥΎϨΒϟ ϲϳΪΤϟ ˬϦ ϴόϤΟ΃ ϦϴϳΪΤϠϟ΍ Δϔ΋Ύσ Ύϧήϔϛ
ϦϴΘϔ΋ΎτϠϟ Ύ˱ϨτΒϣ Ύ˱ϣΫ ϪΗΎϴσ ϲϓ ϞϤΤϳ ϪϧΈϓ ˬΔόϴθϟ΍ ϭ΃ ϦϴϴΤϴδϤϟ΍ ήϴϔϜΗ ΎϨϴϟ· ΐδϨϳ έ΍ήϘϟ΍ ϥΎϛ ϥ·ϭ
ϻ
˱ ϮΨϣ Ζδϟ ϡΫ ϪΗ΍Ϋ ϲϓ Ϯϫϭ ˯ϼϤόϟ΍ ΔϧΎΧ ϲϓ ΎϤϬόοϭϭ ϞΘΤϤϟ΍ ΔϋέΎϘϣ Ϧϋ ΎϤϬΑ ϯ΄ϧ ΚϴΣ
.ϪϨϋ ωΎϓΪϟ΍

ΔψϋϮϤϟ΍ϭ ΔϤϜΤϟΎΑ Ϳ΍ ϞϴΒγ ϰϟ· ϮϋΪϧϭ ˬϦδΣ ϖϠΨΑ αΎ Ϩϟ΍ ϖϟΎΨϧ ϥ΃ ΎϨΘϤ˷Ϡϋ ΎϨΘϴΑήΗ ϥ· ϢΛ
.«ϩΪϘΘόϣ Ϧϋ ϻ
˱ ϭΆδϣ ϝΎΣ ϱ΃ ϲϓ Ζδϟ Ϫδϔϧ ήϓΎϜϟ΍ ϰΘΤϓ ˬΔϨδΤϟ΍

[13 ˰ϟ΍ ΔϜΒη ϊϣ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ιϮμϧ ήθϧ ΔόΑΎΘϣ :ϦϴϨΛϻ΍]

ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ ˺˻ ΔόϤΠϟ΍ ΩΪϋ

ΕϭήϴΒϓ ΎϳέϮ ϰϟ Δϳ Ϯόδϟ΍ Ϧϣ ήΒϛ΃ ϴϓ ΔϠ έ

Ϧϟ .«13˰ϟ΍ ΔϜΒ » Ϣ ΎΑ Ύ˱ Ϙ ϻ ϑήόϴ Ύϣ ή ΎϨϋ ΐϠϏ΃ ϘΘϋ΍ 2006 ϡΎϋ Ϧϣ ϲϧΎ ϟ΍ ϥϮϧΎϛ ϲϓ
Κϴ ˬϖϴϘΤΘϠϟ ϥϮόπΨϴ ϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ «ΓΪϋΎϘϟ΍» ϢϴψϨΘΑ ϢϬσΎΒΗέ΍ ϥϮϠϘΘόϤϟ΍ ήϜϨϳ
Βϗ ϻ˱ Ϯτϣ ϢϬόϣ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϱήΠϴ ϭ ˬϯήΧ΃ ϥΎϴ ΃ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϥϮϠϠπϴ ϭ ˬ˱ΎϧΎϴ ΃ ϥϮϧϭΎόΘϴ
˯˱ ΎϨΑ ˯ΎπϘϟ΍ ϡΎϣ΃ ϥϮϟΎΤϴ ϢϬϨϜϟϭ ˬϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ βϴ΋ή ϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ ϴ ΎϔΘΑ ΍ϮϓήΘόϳ ϥ΃
Ϧϣ ϝϭϷ΍ ˯ΰΠϟ΍ ϲϠϳ Ύϣ ϲϓ «έΎΒΧϷ΍» ήθϨΗϭ .Ύ˱ ϴΑΎϫέ Ύ˱ ϤϴψϨΗ ϢϬΘϔ Α ϲϣΎϬΗ΍ έ΍ήϗ ϰϠϋ
ϰϟ ϊϤΘ ΍ ϲΘϟ΍ ˬϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϦϣϷ΍ ϯϮϗ ϲϓ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΔΒό ϲϘϘΤϣ ϡΎϣ΃ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΘϋ΍
ΔϣϮϜΤϟ΍ νϮϔϣ ϰϟ ΎϬϟϮΤϳϭ ˬϪϤΗΎΧϭ ϪόϴϗϮ ΘΑ ΎϫήϬϤϳ ϥ΃ Βϗ ˬϦδΤϟ΍ ϡΎ ϭ ϡΪϘϤϟ΍ ΎϬπόΑ
.ΔϳήϜδόϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϯΪϟ

ϯΪϟ ΔϣϮϜΤϟ΍ ν˷Ϯϔϣ ϰϟ· ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΔΒόη βϴ΋έ ϡΪϘϤϟ΍ ΎϬϟϮΣϭ Ύϫήψϧ ϲΘϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ κϧ
ϳέΎΘΑ Ε΃ΪΑ ϲΘϟ΍ϭ 302/1 : Ϣϗήϟ΍ ΖΤΗ ˬ2006/5/9 ϲϓ ΕϭήϴΑ ϲϓ ΔϳήϜδόϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍
ϝϮΣ ΍˱ΪϳΪΤΗϭ ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ βϴ΋ήϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ Δϴπ ϗ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔόΑΎΘϤΑ ΔλΎΨϟ΍ϭ .2006/1/3
˯˱ ΎϨΑ ϚϟΫϭ ΓΰϔϠΘϟ΍ ΕΎηΎη ϰϠϋ ϩέϮϬχ Ϧϣ ήϬθϟ΍ ϲϟ΍ϮΣ ϞΒϗ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϮϋΪϤϟ΍ ˯ΎϔΘΧ΍
ήπΤϣ ϢϴψϨΗϭ έϮϛάϤϟ΍ ήπΤϤϟ΍ ϢΘΨΑ ΍ίήϴϣ Ϊϴόγ ϲοΎϘϟ΍ ϱΰϴϴϤΘϟ΍ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΓήπΣ ΓέΎηϹ
ϕΩΎϨΒϟ΍ Ϧϣ ΔϴϤϛ έϮϛάϤϟ΍ ήπΤϤϟ΍ ΐΟ ϮϤΑ ςΒ˵ο Ϊϗ Ϫϧ΃ϭ ΔλΎΧ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϝΎϤϜΘγϻ ϲϗΎΤϟ·
ϞϤόΘδΗ ϲΘϟ΍ϭ ϝΎϤόΘγϻ΍ ΔϟϮϬΠϤϟ΍ ΔϠΛΎϤϤϟ΍ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΢΋΍ήθϟ΍ Ϧϣ ΓήϴΒϛ ΔϴϤϛϭ ή΋ΎΧάϟ΍ϭ ΔϴΑήΤϟ΍
ϕ΍έϭ΃ϭ ήΗϮϴΒϤϛ ϱίΎϬΟϭ ΔΠϣΪϣ ι΍ήϗ΃ϭ ϝΎμΗϼϟ ΔϴϜϠγϻ ΓΰϬΟ΃ϭ ˬ Wirless ˰ Relay˰ϛ
˰ ΔΟϮϗ ΪϤΤϣϭ ϲϠΑΎΑ ϝΎϤΟϭ ΔϴδϨΠϟ΍ ϱΩϮόγ ϲϧΎϤϴϟ΍ ΪϬϓ :Ϧϣ Ϟϛ ϒϴϗϮΗ ϢΛ Ϧϣϭ Ε΍ΪϨΘδϣϭ
ςΒοϭ ΓΪϤϟ΍ ˯ΎϬΘϧϻ ήπΤϤϟΎΑ ϢϬϋΎϤΘγ΍ Ϧϣ ϦϜϤΘϧ Ϣϟ ϦϴϳέϮγ ήΟΎΘϟ΍ ϕέΎσϭ ϲ΋Ύϓϭ ΪϤΤϣϭ
ΕΎϗΎτΑϭ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ Γήϛ΍άϟ ΕΎηϼϓϭ ΔΠϣΪϣ ι΍ήϗ΃ϭ ϝϮϤΤϣ ήΗϮϴΒϤϛ ίΎϬΟ ϦϳήϴΧϷ΍ ΓίϮΤΑ
ϡΎϗέϷ Ϊϴϟ΍ ςΨΑ ΔϧϭΪϣ ΕΎψΣϼϣϭ Γέϭΰϣ ΔϴϨϴτδϠϓ ΕΎϳϮϫ ϖ΋ΎΛϭϭ Γΰϣήϣ ΓΩΪόΘϣ ΕϻΎμΗ΍
ΔϘϳήσ Ϧϋ Ϊϴϟ΍ ςΨΑ ΎϬϴϠϋ ϞΠδϣ ϕ΍έϭ΃ϭ ΕΎϤϴϠόΗϭ ΔϠΠδϣ Ε΍ήϔϴηϭ ΏΎϘϟ΄Α ιΎΨηϷ ΓΪ΋Ύϋ
ΔόΑΎΘϣϭ .ϯήΧ΃ Ε΍ήΠϔΘϣϭ TNT: Cemtex: c4 :ω΍ϮϧϷ ϚϳήθΘϟ΍ϭ Ε΍ήΠϔΘϤϟ΍ Ω΍Ϊϋ·
ϕϼΣ ήϣΎϋϭ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫϭ ˰ ΔόΒϨϟ΍ ϚϟΎϣ ˰ ΔόΒϨϟ΍ ϦδΣ Ϧϣ Ϟϛ ϒϴϗϮΗ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ωϮοϮϤϟ
ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΐϧΎΟ Ϫϋ΍Ϊϳ· ΓήοΎΤϟ΍ ϪΘϟΎΣ ϲϓ ήπΤϤϟ΍ ΢Θϓϭ ˬήλΎϨϟ΍ ϕέΎ σϭ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓϭ
ϝϮλ΃ ϥϮϧΎϘΑ ΎϬϨϋ ιϮμϨϤϟ΍ ϢϬϗϮϘΣ ϦϴϓϮϗϮϤϟ΍ ωΎϤγ΍ ΖϤΗ Ϫϧ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍ ήπΤϣ Ϊϴϔϳ ΔϳήϜδόϟ΍
.Ε΍ΩΎϓϷ΍ ϰϟ΍ ωΎϤΘγϻΎΑ ήηϮΑϭ ˬϢϬϴϟ· ωΎϤΘγϼϟ ΍˱ΪϴϬϤΗ ˬϝ˷ΪόϤϟ΍ Δϴ΋΍ΰΠϟ΍ ΕΎϤϛΎΤϤϟ΍

ϲϧΎϤϴϟ΍ ΪϬϓ ΓΩΎϓ· #

:ϝϮϘϳ ϡϼϜϟΎΑ ήϴΧϷ΍ ΃ΪΒϳ ϲϧΎϤϴϟ΍ ΪϬϓ ϑϮϗϮϤϟ΍ ϊϣ ϖϴϘΤΘϟ΍ ήπΤϣ ΐδΣ ϭ

ϢΘϨϠϋ΃ ˬϯΪϬϟ΍ ΔγέΪϣ Ώήϗ ˬΩϮϤμϟ΍ ϰϨΒϣ ϡΎϣ΃ ωέΎθϟ΍ ϲϓ ˬΔϧΎϣήϟ΍ Ϧϴϋ ΔϠΤϣ ϲϓ ϲϨϣ ϢΘϣΪϘΗ »
ϢΘτΒοϭ ˬωϮϨϤϣ ϰϠϋ ϲόϣ ΍ϭήΜόΗ ϢϠϓ ˬϲϧϮϤΘθΘϓ .ϢϛέϮπΣ Ϧϣ ΔϳΎϐϟ΍ϭ ΔϴϤγήϟ΍ ϢϜΘϔλ ϲ ˷ Ϡϋ
ϲϘϠΗ ϢΘόΑΎΗϭ ˬϢϛΰϛήϣ ϰϟ· ϲϧϮϤΗήπΣ΃ .ΔλΎΨϟ΍ ϲΗήϜϔϣϭ ϱέϮϤϴϤϟ΍ ΕΎηϼϓϭ ϦϴϳϮϴϠΨϟ΍ ϲ ˷ ϔΗΎϫ
ΔϘθϟ΍ ϰϟ· ϢϜΘϟϻΪΑ ΖϤϗ ϢΛ ˬϲϠΒϗ Ϧϣ ϦϴϓϭήόϤϟ΍ϭ ϲΑ ϦϴϠμΘϤϟ΍ ϢΘϔϗϭ΄ϓ ˬϲϔΗ΍Ϯϫ ϰϠϋ ΕϻΎμΗϻ΍
ˬΔϴΒσ ΔϨϳΎόϣϭ ϲϣΎΤϣ ΔϠΑΎϘϣϭ ΔϴϔΗΎϫ ΓήΑΎΨϣ ˯΍ήΟΈΑ ϲϗϮϘΣ ϲ
˷ Ϡϋ ϢΗϮϠΗ ϢΛ ˬϥΎϨΒϟ ϲϓ ΎϬϠϐη΃ ϲΘϟ΍
Ϧϣ ˯ϲη ϱ΃ ϲο΍ήϏϷ ϭ΃ ϲϟ κϘϨϳ ϭ΃ ϒϠΘϳ ϭ΃ ΪϘϔϳ Ϣϟϭ ΎϤϛ .ϢϜΘϠΌγ΃ ϰϠϋ ΔΑΎΟϺϟ ΪόΘδϣ ϲϨϧ·ϭ
.ΓΪϋ ϞΣ΍ήϣ ϰϠϋ ϢΗ ϱάϟ΍ ζϴΘϔΘϟ΍ϭ ϒϴϗϮΘϟ΍ ˯΍ήΟ

ˮϑϭήχ Δϳ΄Αϭ ΎϬΘϠϤόΘγ΍ Ϣ˴ ϟϭ ϚδϔϨϟ ΎϬΘϠϤόΘγ΍ ϲΘϟ΍ ΏΎϘϟϷ΍ ϲϫ Ύϣ :α


ΪΒϋϭ αέΎϓϭ ΪϬϓϭ ΢ϟΎλϭ ϥΎϤϴϠγ ϮΑ΃ϭ ϲϧ΍έϭ ϕέΎσ ΎϬϨϣ ήϛΫ΃ ˬΏΎϘϟ΃ ΓΪϋ ΖϠϤόΘγ΍ ΪϘϟ :Ν
ϲΘϳϮϫ έΎϬχ· ϡΪόϟϭ Ύ˱ϴ˷ϔΨΗ ˬϲϨϣϷ΍ ϞϤόϠϟ ΏΎϘϟϷ΍ ϩάϫ ΖϠϤόΘγ΍ Ϊϗϭ . ϴθϟ΍ϭ ϦδΣϭ ϲϨϐϟ΍
.ΔϴϘϴϘΤϟ΍
ϯήΧ΃ ϕ΍έϭ΃ϭ ΔϳέϮγ ΔϳϮϫϭ ΔϴϨϴτδϠϓ ΔϗΎτΑϭ ΍˱έϭΰϣ Ύ˱ϳΩϮόγ ήϔγ ί΍ϮΟ ϚϨϣ ΎϨτΒο :α
ϚΘϳϮϫ ϥ΄Α ΎϨΗΪϓ΃ Ϛϧ΃ ϰϟ· ϒο΃ .ϲδϤθϟ΍ ϚϤγέ ϞϤΤΗ ΎϬόϴϤΟ ΔϔϠΘΨϣ ˯ΎϤγ΄Α Γέϭΰϣ ΎϬόϴϤΟ
ˬϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ϲϓ ΔϴϠλϷ΍ ϚΘϳϮϫ Ζόο΃ Ϛϧ΃ Ζϔο΃ϭ .ΔϴδϨΠϟ΍ ϱΩϮόγ ˬήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ΔϴϘϴϘΤϟ΍
ˮϥΎϨΒϟ ϲϓ Ζϔϗϭ΃ Ϊϗϭ ΎϳέϮγ ϲϓ ΖϤϗ΃ Ϛϧ΃ Ζϔο΃ϭ
ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ΍˱ΪλΎϗ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ Ϧϣ 1999 ϲϓ ϲϟΰϨϣ Ϧϣ ΖΟήΧ ϲϨϧ΄Α ϢϛΪϴϓ΃ :Ν
ϥΎΒϟΎσ ϊϣ ϝΎΘϘϟ΍ ϲϓ ΖϛέΎηϭ .ΪϘΘόϤϟ΍ ϲϔϠγ ϲϧϮϛ ϥΩϻ ϦΑ ΔϣΎγ΃ ϴθϟ΍ ΖόϳΎΑ ΚϴΣ ˬΩΎϬΠϠϟ
ϱάϟ΍ ϢϴψϨΘϟ΍ ϲϓ ΔϳήϜδόϟ΍ Ε΍έϭΪϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϠϟ ϲϋϮπΧ ΪόΑ Ύ˱όΒσ ˬΩϮόδϣ ϩΎη ΪϤΣ΃ Ε΍Ϯϗ Ϊο
.Ϫϴϟ· ϲϤΘϧ΃
ˮϞϴϤΟ Ϯϫ Ϧϣ :α
.ϡΎθϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ϲϓ ϝϭΆδϣ ˬΔϨγ 2 ϰϟ΍ϮΣ ϩήϤϋ ϱέϮγ ΏΎη :Ν
ˮΎϳέϮγ ϲϓ ΕΎϘΣϼϤϠϟ ϩήϛάΗ ϱάϟ΍ ϞϴϤΟ νήόΘϳ Ϣϟ΃ :α
.ϪϴϠϋ ήΜόϳ Ϣϟ ϪϨϜϟ ˬϪϨϋ ΚΤΒϠϟ ϞϴϤΟ νήόΗ ΪϘϟ Ϣόϧ :Ν
ˮϚϗΎϓέϭ Ζϧ΃ Ϛόϣ ϞμΣ ΎϤϛ ϥΎϨΒϟ ΪμϘϳ Ϣϟ Ϣ˴ ϟ :α
.έϮϣϷ΍ ΐϴΗήΗ ΔόΑΎΘϣϭ ϢϴψϨΘϟ΍ Ϧϣ ΔΣΎδϟ΍ ύήϓ· ϡΪόϟ ΎϳέϮγ ϲϓ ϞϴϤΟ ϲϘΑ ΪϘϟ :Ν
ϦϴϴΑήΣ ϦϴγΪδϣ ΎϨτΒο ΎϨϧ΃ ΔλΎΧϭ ˬϥΎϨΒϟ ϲϓ Ϛόϣ ϦϳΩϮΟϮϤϟ΍ ϚϗΎϓέ έ΍ϭΩ΃ Ϧϋ ΎϧήΒΧ΃ :α
ˮ˯ΎπϴΒϟ΍ ΔϠϣήϟ΍ ΔϘη ΕΎσϮΒπϣ Ϧϣ ϚϣΎϣ΃ ΎϬοήόΘδϧ ΓήϴΜϛ ϯήΧ΃ ΍˱έϮϣ΃ϭ Ύ˱ϋΎϨϗϭ ΔϳϭΪϳ ΔϠΒϨϗϭ
ϲϓ ΎϨϟ ΕϮϴΑ έΎΠΌΘγ΍ϭ ˬΎϨϤϴψϨΘΑ ιΎΨϟ΍ ϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ΪϳήΒϟ΍ ΢Θϓ ϲϓ ϞϤόϳ ϥ΍ϭήϣ ϥ΃ ϢϛΪϴϓ΃ :Ν
ΎϤϬϓ Ϣϴγϭϭ ήϣΎγϭ .ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ Ϧϣ ϦϜϤΗϭ ϖΣϮϟ Ϊϗϭ ΪϫΎΠϣ ϮϬϓ ˬϝΎπϧ Ύϣ΃ .ϥΎϨΒϟ
Ϊϗϭ ˬΎϨΑ ιΎΧ ΐϴΒσ ϮϬϓ ˬΎϨόϣ ϒϗϭ΃ ϱάϟ΍ ΔϋΎϤΠϟ΍ ΐϴΒσ ϮϬϓ ˬΐϴΒτϟ΍ Ύϣ΃ .ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ϥ΍ΪϫΎΠϣ
ϥϮϗΎΒϟ΍ϭ ˬΔϋΎϤΠϟ΍ ϝϭΆδϣ Ϯϫϭ ˬΪη΍έ ϴθϟ΍ ΐϴΒτϟ΍ ΔϘϓήΑ Ύ˱πϳ΃ ϢΘϔϗϭ΃ Ϊϗϭ .Ύ˱πϳ΃ ϖΣϮϟ
ˬϢϬϴϠϋ ξΒϘϟ΍ ϖϠϳ Ϣϟ ϥϭήΧ΁ ϙΎϨϫϭ ˬϢϬϴϠϋ υΎϔΤϠϟ ΎϨϘϘη ϲϓ ϢϬϧΎϜγΈΑ ΖϤϗ ϥϮϘΣϼϣ ˯Ύπϋ΃
ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ϊϴϤΟϭ ˬέϮϧϭ ϝϼΟϭ ϲϧ΍Ωϭ Νήϔϛ ˬϥΎϨΒϟ Ϧϣ ϯήΧ΃ ϖσΎϨϣ ϲϓ ϥϭΩ ϮΟϮϣ Ϣϫϭ
.Ϣϫ˯ΎϤγ΃ Ζδϴϟ ϩάϫϭ ˬ˱ΎΑΎϘϟ΃ ϥϮϠϤόΘδϳ
ΔϴδϤη Ύ˱ϣϮγέ ϚϴϠϋ νήόϧϭ ˬϢϬΑΎϘϟ΄Α ϥϵ΍ ϢϬΗήϛΫ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϷ΍ ΕΎϳϮϫ Ϧϋ ΎϧΪϓ΃ :α
ˮΎϨϳΪϟ ϦϳΩϮΟϮϤϠϟ ΔϴμΨη ΕΎϗΎτΑϭ
ˬϦδΣ Ϟμϴϓ Ϯϫ ήϫϮΟ ϥ΃ϭ ˬήλΎϨϟ΍ ϕέΎσ Ϯϫ ΐϴΒτϟ΍ ϥ΄Α Ϊϴϓ΃ ˬϢϜϳΪϟ έϮμϟ΍ ϲΗΪϫΎθϣ ΪόΑ :Ν
ˬϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ Ϯϫ ϥ΍ϭήϣ ϥ΃ϭ ˬΔϨϤϴϨϣ ϡΎδΣ Ϯϫ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ϥ΃ϭ ˬϲϠΑΎΑ ϝΎϤΟ Ϯϫ ϝΎπϧ ϥ΃ϭ
˰˰˰˰ ϝϼΟ ϥ΃ϭ ˬϪσ ΪϟΎΧ Ϯϫ έϮϧ ϥ΃ϭ ˬΔϤϴϠΣ ϢϴϠγ Ϯϫ Ϣϴγϭ ϥ΃ϭ ˬϕϼΣ ήϣΎϋ Ϯϫ ήϣΎγ ϥ΃ϭ
ˬϥΎπϣέ ΩΎϳί Ϯϫ Ϳ΍ ΪΒϋ ΐ ϘϠϤϟ΍ ϥ΃ϭ ˬΓέϭήϋί ϝϼΑ Ϯϫ ˰˰˰˰˰ ϥΎπϣέ ϢγΎΑ Ύ˱πϳ΃ ϑϭήόϣϭ
ˬΩ΍ήϣ ΐϘϠϤϟ΍ Δτγ΍ϮΑ Γέϭΰϣ ΔϳϮϫ ΕΎϗΎτΒΑ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϢϬΗΩϭί Ϊϗ ϥϵ΍ ϢϜϳΪϟ ϦϴϓϮϗϮϤϟ΍ ϥ΄Α Ύ˱ϤϠϋ
.ΝΎΘϧϮϤϟ΍ϭ ήϳϭΰΘϟ΍ ϪλΎμΘΧ΍ϭ ˬΔϴϘϴϘΤϟ΍ ϪΘϳϮϫ ϑήϋ΃ ϻϭ ϱέϮγ Ϯϫϭ
ϥΎϛ Ϧ˴ϣ Ϯϫϭ ˬΪη΍έ ϴθϟΎΑ Ύ˱ΒϘϠϣ ˬΔϳέϮγ ϲϓ ϡΎϗ΃ Ύ˱τηΎϧ Ύ˱μΨη ϙΎϨϫ ϥΈϓ ˬΎϨΗΎϣϮϠόϣ ΐδΤΑ :α
΍ϮϧΎϛ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϝΎΘϘϠϟ ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ϦϴϠϘΘϨϤϟ΍ ϥ΄Α Ε΍ΩΎϓ· ΖϠΠ˵γ Ϊϗϭ .ΎϳέϮγ ϲϓ ϢϴψϨΘϟ΍ α΃ήϳ
ϪΘϟϭΎΤϣ ϯΪϟ ϩΎϨϔϗϭ΃ Ϊϗϭ ˬΩϮμϘϤϟ΍ Ϯϫ ΎϨϳΪϟ ΩϮΟϮϤϟ΍ Ϟϫ .έϮϛάϤϟ΍ Ϊη΍έ ΔόϳΎΒϤΑ ϥϮϣϮϘϳ
ˮΔϴΑΎΠϳϹ΍ ΔϟΎΤϟ΍ ϲϓ ϚΑ ϝΎμΗϻ΍
ˬϥίΎϣ ΔϴϟΪϴλ ϡΎϣ΃ ήΑΎΨΗ ΔϓήϏ Ϧϣ ϲΑ ϝΎμΗϻ΍ ϪΘϟϭΎΤϣ ˯ΎϨΛ΃ ϩϮϤΘϔϗϭ΃ ϱάϟ΍ κΨθϟ΍ ϥ· :Ν
Ύ˱πϳ΃ ϑϭήόϣ Ϯϫϭ ˬϊϳΎΒ˵ϳ ϱάϟ΍ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ βϔϧ Ϯϫ ˬ "ϡ΍ήϣ" ϪϴϤδϧϭ ΎϨϨϴΑ ϪϴϠϋ ϖϔΘϣ ϥΎϜϣ ϲϫϭ
ϥϮϜϟϭ .ΎϳέϮγ ϲϓ ϪΘϣΎϗ· ˯ΎϨΛ΃ Ε΍ϮϨγ ΙϼΛ Ω΍ΪΘϣ΍ ϰϠϋ ΎϬϠϤόΘγ΍ ϯήΧ΃ ˯ΎϤγ΃ϭ ΪϳΆϣϭ ϴθϟΎΑ
ϲϓ ήϴϣϷ΍ ΍ϮόϳΎΒϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϥΎϨΒϟ Ϧϣ Ϧϴϣ ΩΎϘϟ΍ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍ ϞϜϓ ˬΎϳέϮγϭ ϥΎϨΒϟ ϲϨόΗ ϡΎθϟ΍ ΩϼΑ
ϥϮϣϮϘϳ ϯήΧ΃ ϥΎϴΣ΃ ϲϓϭ ˬΪη΍έ ϴθϟ΍ ΔόϳΎΒϤΑ ϥϮϣϮϘϳ ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ϦϴϣΩΎϘϟ΍ ΔϴΒϟΎϏ ϥΎϛϭ .ϡΎθϟ΍
Ϣγ΍ ϢϜϟ Ϊϛ΅΃ ϻ ϲϨϧ΃ ΎϤϛ ˬϞϴΒϧ ϭ΃ ϞϴϤΟ ΕΎϳϮϫ ϞϣΎϛ ϑήϋ΃ ϻ ϲϨϧ΄Α Ύ˱ϤϠϋ .ϞϴΒϧ ϭ΃ ϞϴϤΟ ΔόϳΎΒϤΑ
ΎϨπόΑ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΎϨ΋ΎϤγ΄Α ήϘϧ ϻ ˬΔϴϨϣ΃ ω΍ϭΪϟϭ Ύ ϨϧϮϜϟ ˬΪη΍έ ϴθϠϟ ϲϘϴϘΣ ϢγΎϛ ΔϨϤϴϨϣ ϡΎδΣ
.ξόΒϟ
Ϧϣ Γήϣ ήΧϵ Ύ˱ϴϔΗΎϫ ϪΘΛΩΎΣ Ϊϗϭ ˬΎϳέϮγ ϲϓ έ˳ ΍ϮΘϣ Ϯϫϭ ˬϲϟΎΤϟ΍ ϞϴϤΟ ΩϮΟϭ ϥΎϜϣ ϑήϋ΃ ϻ
ΖϗϮϟ΍ ϥΎϛϭ 096 10528 ϪϤϗέ ϰϠϋ Ϫϴϟ· ϢϜϟΩ΃ ϥ΃ ϊϴτΘγ΃ ˬϥ΍Ωήϓ ΔϠΤϣ ϲϓ ϲϣϮϤϋ ϒΗΎϫ
ΪϬθΘγ΍ ΪϘϓ ϞϴΒϧ Ύϣ΃ .2005/12/31 ϲϓ ΖΒδϟ΍ ϱ΃ ˬϦϴϣϮϴΑ ϲ ˷ Ϡϋ ξΒϘϟ΍ ϰϘϠϳ ϥ΃ ϞΒϗ ϚϟΫϭ ˬ˱˯Ύδϣ
.ϙΎϨϫ ϲϛήϴϣ΃ ϱϮΟ ϝ΍ΰϧϹ ϪϳΪμΗ ˯ΎϨΛ΃ Ϣ΋ΎϘϟ΍ ΔϨϳΪϣ ϲϓ ήϬη΃ ΔόΒγ ϞΒϗ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ
ϩήϴϏ ϥϭΩ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϝΎΘϘϠϟ ϞϘΘϨϳ ϥ΃ Ϫϟ ϒϴϜϓ ˬΎϳέϮγ ϲϓ ϊϳΎΒ˵ϳ Ϧ˴ϣ Ϯϫ ϞϴΒϧ ϥ΃ ΎϨϟ ΕήϛΫ ΪϘϟ :α
ˮϥϮόϳΎΒϳ Ϧϳάϟ΍ ˯΍ήϣϷ΍ Ϧϣ
ϻ ˬϝΎΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓϭ .ϱϭΎϗέΰϟ΍ ΐόμϣ ϮΑ΃ ΐϠσ ϰϠϋ ˯˱ ΎϨΑ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϝΎΘϘϠ ϟ ϞϴΒϧ ϞϘΘϧ΍ ΪϘϟ :Ν
.Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ήϣϷ΍ ΍άϫ Ϫϐ˷ϠΑ Ϊϗϭ .ήϣ΍ϭϷ΍ ξϓήΗ
ΔϬΠϟ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ΎϳέϮγ ήΒϋ ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ϦϴϠΗΎϘϤϟ΍ ϝΎϘΘϧ΍ Ϧϣ ΎϬΗΪϫΎη ϲΘϟ΍ ϞΣ΍ήϤϟ΍ Ϧϋ ΎϧήΒΧ΃ :α
ˮΕ΍˯΍ήΟϹ΍
΍ϮΒδΘϧ΍ Ϊϗ ιΎΨη΃ ϞΒϗ Ϧϣ ϢϬΘϴϛΰΗ ΪόΑ ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ϦϴϣΩΎϘϟ΍ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍ ϝΎΒϘΘγ΍ ϢΘϳ ΓΩΎόϟ΍ ϲϓ :Ν
ϞΒϘΘδ˵ϳ ˬϥΎϨΒϟ Ϧϣ ϢϫΪΣ΃ ϝϮλϭ ΪόΑϭ .ΔϘΛ έΪμϣ Ϣϫϭ ˬ΍ϮόϳΎΑ Ϊϗϭ ϥϮτηΎϧ Ϣϫϭ ˬΔϋΎϤΠϟ΍ ϰϟ·
ϖϳήτϟ΍ ϞϴλΎϔΗ ΢οϮΘδϳ ϥ΃ ήϴϏ Ϧϣ ˬ "ΔϓΎπϣ" ϪϴϤδϧ ϥΎϜϣ ϰϟ· ϪϠϘϧ ϱήΠϳϭ ˬΎϳέϮγ ϲϓ
ˬ˱ΎΒϟΎϏ ΔϴϨϣ΃ ΓέϭΪϟ κΨθϟ΍ ΍άϫ ϊπΨϳ ϢΛ Ϧϣϭ .Ϧϣϵ΍ ϝΎϘΘϧϻ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϩάϫ ϰϤδΗϭ .ϥ΍ϮϨόϟ΍ϭ
ϰϘΒϳ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϪϟΎϘΘϧ΍ ϡΪϋ ΪϨϋϭ .ϪϠϘϧ ϱήΠϳ ˬΓήηΎΒϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϪϟΎϘΘϧϻ ΏΎΒγϷ΍ ΕήϓϮΗ ΍Ϋ·ϭ
ϪΘόϳΎΒϣ ϢΘΗ ˯ΎϨΛϷ΍ ϩάϫ ϲϓϭ .ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϪϟΎΧΩϹ ΔϴΗ΍Άϣ Δλήϔϟ΍ ΢ΒμΗ ϦϴΣ ϰϟ· ΔϓΎπϤϟ΍ ϲϓ
ΔόϳΎΒϤϟΎΑ ήϴϣϷ΍ ϰϠϋ ρ΍ήΘηϻ΍ ϖΣ ΪϫΎΠϤϠϟ ϥ΃ ϒ ϴο΃ϭ .ΔϋΎϤΠϟ΍ ϦϤο ϞϤόϟ΍ ϪϣΰϠϳ Ύϣ ˬήϴϣϸϟ
.ΪϫΎΠϤϟ΍ ΎϫΩΪΤϳ ρϭήθΑ ϭ΃ ςϘϓ Ϧϴϴϛήϴϣϸϟ ϪϟΎΘϗ ρήΘθϳ ϭ΃ Ύ˱ϳΩΎϬθΘγ΍ ϭ΃ ϼ ˱ ΗΎϘϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϰϠϋ

ΔΑήΠΗ ϱ΃ Ϛϟ Ϟϫϭ .ΔόϳΎΒϤϟ΍ δϔϟ ϥΎϜϣ· ϙΎϨϫ Ϟϫ ΎϨϤϠϋ΃ .ΔόϳΎΒϤϟ΍ Ϧϋ ΍˱έϮϣ΃ ΎϨϟ ΕήϛΫ :α
ˮήϴΧϷ΍ ήϣϷΎΑ ϢϬϨϣ ϱ΃ ϊϣ ΔϴμΨη
ϪσήΘη΍ ϱάϟ΍ ρήθϟ΍ ϖϘΤΗ ϡΪϋ ΪϨϋ ϞΜϣ ˬΔϨϴόϣ ΕϻΎΣ ϲϓ ϚϟΫϭ ˬΔόϳΎΒϤϠϟ δϓ ϙΎϨϫ Ϣό ϧ :Ν
ϊϣ ήϣϷ΍ ΍άϫ ϞμΣ Ϊϗϭ .ΔόϳΎΒϤϟ΍ ΪϘϋ Ϧϣ ΪϫΎΠϤϟ΍ έήΤΘϳϭ ΔόϳΎΒϤϟ΍ δϔΗ ΎϫΪϨϋ .ΔόϳΎΒϤϟ΍ ϯΪϟ
.Ϣϴγϭϭ ήϣΎγ
.ϩήϜϤϟ΍ϭ ςδΒϨϤϟ΍ ϲϓ ΔϋΎτϟ΍ϭ ϊϤδϟ΍ ϰϠϋ ϚόϳΎΑ΃ :Ϯϫ ϪϴϠϋ ϖϔΘϤϟ΍ϭ ΔόϳΎΒϤϟΎΑ ιΎΨϟ΍ κϨϟ΍ ϥ·
ΕΪϛ΃ ϱάϟ΍ϭ ˬϪτϟ΍ ΪϟΎΧ ϮϋΪϤϟ΍ ϰϟ· ΖϓήόΗ ˬΎϨϳΪϟ ΓΩϮΟϮϣ ΔϴδϤη Ύ˱ϣϮγέ ϚϴϠϋ ΎϨοήϋ ΪόΑ :α
ϰΘϣϭ ˬέϮϛάϤϟ΍ ΪϟΎΧ ΩϮΟϭ ϥΎϜϣ ϑήόΗ Ϟϫ .ήΧ΁ ϢγΎΑ Ύ˱ϘΑΎγϭ ˬέϮϨΑ ϚϠΒϗ Ϧϣ ϑϭήόϣ Ϫϧ΄Α ΎϨϟ
ˮΓήϴΧϷ΍ ΓήϤϠϟ Ϫόϣ ΖϤϠϜΗ ϭ΃ ϪΗΪϫΎη
Ύ˱ϘΑΎγ ϑήό˵ϳ ϥΎϛ ϱάϟ΍ϭ έϮϧ ΐϘϠϤϠϟ ΔϧϮϠ ϣ ΓέϮλ ϲϫϭ ˬϢϜϳΪϟ ΩϮΟϮϤϟ΍ ϢγήϠϟ ϲΗΪϫΎθϣ ΪόΑ :Ν
Ϧϳάϟ΍ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ΔϴϛΰΘΑ ϡΎϗ Ϧ˴ϣ Ϯϫϭ ˬϪτϟ΍ ΪϟΎΧ ϰϋΪϳ Ϫϧ΃ ϢϜϨϣ ΖϤϠϋ ˬέΪΑ ϢγΎΑ
ζϴϧέϮϛ ΔϠΤϣ ϲϓ Ύ˱ϣϮϳ ήθϋ ΔΛϼΛ ϰϟ΍ϮΣ άϨϣ ΎϬϴϓ ϪΘϠΑΎϗ Γήϣ ήΧ΁ ΖϧΎϛϭ .ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ΍ϭήπΣ
ˬϲϠϋ ΐϘϠϤϠϟ ϪΘϤϠγϭ ˬϲϋ΍ίϭϷ΍ ΪΠδ ϣ ϰϟ· Ύϧ΃ ϪΘϠλϭ΃ Ϊϗϭ ˬήλΎϨϟ΍ ΪΒϋ ΪΠδϣ Ώήϗ ΔϋέΰϤϟ΍
.ϙΎϨϫ ˯ΎΒΘΧϼϟ ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϰϟ· Ω΍ήϣ ΐϘϠϤϟ΍ ϊϣ ϪϠϘϧ ϱάϟ΍
ˮΎϨϟ ΎϬΗήϛΫ ϲΘϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϞΒϗ ˬέϮϧ ϱ΃ ˬϪτϟ΍ ΪϟΎΧ ϊϣ Ϟλ΍ϮΗ ϰϠϋ ΖϨϛ Ϟϫ :α
ΪόΑ Ϫϧ·ϭ ˬϞϴϤΟ ΐϘϠϤϟ΍ ϯΪϟ ΎϳέϮγ ϲϓ ΓήϴΧϷ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϝ΍Ϯσ ΍˱ΩϮΟϮϣ ϥΎϛ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϥ· :Ν
ϥϮϧΎϛ ήϬη ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϝϼΟ ϊϣ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· Ώήϫ ˬΔϳέϮδϟ΍ ΓΰϬΟϷ΍ ΎϬΑ ΖϣΎϗ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϣ Ϸ΍ ΕϼϤΤϟ΍
ϯΪϟ ˬΓέϭήϋί ϝϼΑ ϱ΃ ˬϝϼΟ ΐϘϠϤϟ΍ ϊϣ ΔϧΎϣήϟ΍ Ϧϴϋ ΔϘη ϲϓ ϲϘΑ Ϊϗϭ .2005 ϡΎόϟ΍ Ϧϣ ϝϭϷ΍
ϪΘϤϠγϭ ˬήλΎϨϟ΍ ΪΒϋ ϊϣΎΟ ϡΎϣ΃ ϲϧΎϫ Ϧϣ ϪΘϤϠδΗ ΎϫΪόΑ .ϡΎϳ΃ ΔΛϼΛ ΓΪϤϟ ˬϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϱ΃ ϥ΍ϭήϣ
ϢΛ .ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϰϟ· ΎϤϬϠϘϧ ϰϠϋ ϲϠϋ ϞϤϋϭ ˬΔτδΒϟ΍ ΔϘη ϲϓ ϥΎϛ ϱάϟ΍ Ω΍ήϣ ϊϣ ϲϠ ϋ ϰϟ·
ϡΎϣ΃ ˬϥΎπϣέ Ύ˱πϳ΃ ΐϘϠϣϭ ϝϼΟ ΐϘϠϤϟ΍ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ Ϧϣ ΖϤϠδΗ ˬϡΎϳ΃ ΔόΑέ΃ ϰϟ΍ϮΤΑ ΎϫΪόΑϭ
ϲϨϣ Ϣ˷ϠδΗϭ ϲϠϋ ήπΣ ΚϴΣ ˬΎΗΎΑ ΕϼΤϣ Ώήϗ ήδΠϟ΍ ΪόΑ ΓΪϠΧ ϰϟ· ϪΘϠλϭ΃ϭ ήλΎϨϟ΍ ΪΒϋ ϊϣΎΟ
ΔϘη ϲϓ ΎΜϜϣ ϦϳάϠϟ΍ ΪϤΣ΃ϭ ϯ΅ήϟ΍ ϲΑ΄Α ϦϴΒϘϠϣ ϦϴϳέϮγ ϦϴμΨη ϊϣ ϪϠϘϧϭ Γέϭήϋί ϝϼΑ
Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϰϟ· ϲϠϋ ΓέΎϴγ ϲϓ ΔΛϼΜϟ΍ ϞϘϧ ϢΗ Ϊϗϭ .ϥϵ΍ ϢϜϳΪϟ ϑϮϗϮϤϟ΍ ϝΎπϧ ϯΪϟ ϲϋ΍ίϭϷ΍
.Ϊη΍έ ΕΎϤϴϠόΘϟ ˯˱ ΎϨΑ ϚϟΫϭ ˬϙΎϨϫ ˯ΎϔΘΧϼϟ ΓϮϠΤϟ΍
ˮϪϓήόΗ ϰΘϣ άϨϣϭ ˬϪϴϟ· ΖϓήόΗ ϒϴϛϭ ˬϲϠϋ Ϯϫ Ϧ˴ϣ :α
Ϧϣ ΔϨγ 2 ϰϟ΍ϮΣ ϩήϤϋ ϲϨϴτδϠϓ ΏΎη Ϯϫϭ .ϲϘϴϘΤϟ΍ ϪϤγ΍ ϑήϋ΃ ϻ ˬϪΒϘϟ Ϯϫϭ ϲϠϋ ϥ· :Ν
βϠϣ΃ ϩήόη ˬΔϣΎϘϟ΍ ϞϳϮσ ϦϳΪΑ :ϪϓΎλϭ΃ϭ .έΎμϧϷ΍ ΔΒμόϟ ϊΑΎΗ Ϯϫϭ ˬΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϥΎϜγ
Ϊϗϭ .Ύ˱ϴοΎϳέ ˯˱ ΍άΣϭ ΰϨϴΟ έϮΒγ αΎΒϟ ϱΪΗήϳ ˬϥΎϔϴϔΧ ΏέΎηϭ ΔϴΤϟ Ϫϟ ˬϒϠΨϟ΍ ϰϟ· Ρ˷ήδϳ ˬΩϮγ΃
ϲϨϣ ϪϤϠδΗ ϯΪϟ ΔϴϧΎΛ ϪΗΪϫΎηϭ ˬΩ΍ήϣ ΐϘϠϤϟ΍ϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϡϼΘγϻ ϩέϮπΣ ϯΪϟ Γήϣ ϝϭϷ ϪΗΪϫΎη
ϞϴϤΟ ΕΎϤϴϠόΘϟ ˯˱ ΎϨΑ ϩέϮπΣ ϯΪϟ ϰϟϭϷ΍ ΓήϤϠϟ Ϫϴϟ· ΖϓήόΗ Ϊϗϭ .ΪϤΣ΃ϭ ϯ΅έ ϮΑ΃ϭ Γέϭήϋί ϝϼΑ
ϊϣΎΟ ϰϟ· ϩέϮπΣ ϥΎϜϣϭ ϪϓΎλϭ΄Α ϞϴϤΟ ϲϧΩ˷ϭί Ϊϗϭ .ϞΒϗ Ϧϣ Ϫϓήϋ΃ Ϧϛ΃ Ϣϟϭ ˬΎϳέϮγ ϲϓ
ϲϓ ϒϗϮΘϣ Ϯϫϭ ΔϠΤϤϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ ϲϧήψΘϨϴγ ϲϠϋ ϥ΃ ϲϧήΒΧ΃ Ϟ ϴϤΟ ϥ΃ ϢϜϟ Ω˷ΪΣ΃ϭ .ϲϋ΍ίϭϷ΍
ϡΎϣ΃ ϰϟ· ϲϟϮλϭ ϯΪϟϭ ˬϞόϔϟΎΑϭ .ϢΠΤϟ΍ ήϴϐλ ϱήϫί ϪϧϮϟ ΍˱ΰ˷ϴϤϣ ϥϮϠϳΎϧ βϴϛ ϞϤΤϳϭ ˬωέΎθϟ΍
ϪϨϣ ΖϣΪϘΗ .Ύ˱ϳήϫί ΍˱ήϴϐλ Ύ˱δϴϛ ϞϤΤϳϭ ˬΎϬδϔϧ ΕΎϔλ΍ϮϤϟΎΑ Ύ˱ΑΎη ΕΪϫΎη ˬϲϋ΍ίϭϷ΍ ϊϣΎΟ
ΎϤϛ ΔϴϧΎΛ ΓήϤϟ ϪΘϴϘΘϟ΍ϭ .έΩΎϏϭ Ω΍ήϣϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϪΘϤϠγ ΎϫΪϨϋ .Ϣόϧ :ϲϨΑΎΟ΃ ˮ«ϲϠϋ» :ϪΘϟ΄γϭ
.ϢϜΗήΒΧ΃
ϝϼΑ ΎϬϴϓ ΖϠλϭ΃ ϲΘϟ΍ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΓήϤϟ΍ ϲϓϭ ˬϪϘϴϓέϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΎϤϬϴϓ ΖϠλϭ΃ ϦϴΘϠϟ΍ ϦϴΗήϤϟ΍ ϲϓ :α
ˮν΍ήϏ΃ Δϳ΃ ϞϤΤϳ ϢϬϨϣ ϱ΃ ϥΎϛ Ϟϫ ΎϧΪϓ΃ .ϪϴϘϴϓέϭ Γέϭήϋί
Ϊϗϭ .ΔϴμΨθϟ΍ ϢϬο΍ήϏ΃ ΎϬϴϓ ϥϮϠϳΎϧ αΎϴϛ΃ ϭ΃ ϢϬΒ΋ΎϘΣ ϥϮϠϤΤϳ ΏΎΒθϟ΍ ϥΎϛ ϦϴΗήϤϟ΍ ϲϓ :Ν
ϝϼΑ ΐΤτλ΍ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΓήϤϟ΍ ϲϓϭ ˬΓήϣ ϝϭ΃ ϲϓ HP ωϮϧ ϩήΗϮϴΒϣϮϛ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΐΤτλ΍
.Toshiba ωϮϧ ϲμΨθϟ΍ ϩήΗϮϴΒϣϮϛ Γέϭήϋί

Ϫσ ΪϟΎΧ ˯ΎϔΧ· #

ˮήϣ΍ϭϷ ˯˱ ΎϨΑ ϢϴΨϤϟ΍ ϲϓ ϢϬϗΎϓέϭ Γέϭήϋί ϝϼΑϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ˯ΎϔΧ· ϯήΟ Ϟϫ :α
.Ϊη΍έ ήϣ΍ϭϷ ˯˱ ΎϨΑ ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϲϓ Γέϭήϋί ϝϼΑϭ Ϫτϟ΍ Ϊϟ ΎΧ ˯ΎϔΧΈΑ ήϣ΃ έΪλ ΪϘϟ .Ϣόϧ :Ν
ϢϬϓ ˬΪϤΣ΃ϭ ϯ΅ήϟ΍ ϮΑ΃ϭ Ω΍ήϣ Ύϣ΃ .ϙΎϨϫ ϢϬ΋ΎϔΧϹ ϢϴΨϤϟ΍ ϲϓ ϪϓέΎόϣ ϊϣ ϖϴδϨΘϟΎΑ ϞϴϤΟ ϡΎϗ Ϊϗϭ
ΏΎΒθϠϟ ήϣ΍ϭϷ΍ έΪμΗ ΓΩΎόϟ΍ ϲϓϭ .ϢϴΨϤϟ΍ ϲϓ ϢϬΘΌΒΨΘΑ Ύ˱πϳ΃ ήϣ΃ έΪλ Ϊϗϭ ˬΎϳέϮγ ϲϓ ϥϮΑϮϠτϣ
Ϧϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϖϳήτϟ΍ ΖϧΎϛ ϱάϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓϭ ΚϴΣ ˬϢϬόϣ ΔϴϨϣ΃ ΔϠϜθϣ ϝϮμΣ ϯΪϟ ˬ˯ΎΒΘΧϻΎΑ
ϝΎϔϗ· ΪϨϋϭ ˬ˱΍ήϴΧ΃ Ύϣ΃ .ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ΐϠτ˵ϳ ϥΎϛ ˬΔΣϮΘϔϣ ΎϳέϮγ
Ύϣ ΍άϫϭ .ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍ ϯήΟ ˬΎϳέϮγ ϲϓ ΔϴϨϣϷ΍ ΕϼϤΤϟ΍ έ΍ήϤΘγ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϖϳήτϟ΍
.ϦϳήΧϵ΍ϭ ΐϴΒτϟΎϛ ϦϴϗΎΒϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ϭ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ϊϣϭ ϲόϣ ΙΪΣ
ήϣϷ΍ ϦϤπΗ ˬϩήϴϐϟ ϭ΃ ϥ΍ϭήϤΑ ΐϘϠϤϟ΍ ˬϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϮϋΪϤϠϟ ήϣ΃ ϱ΃ έϭΪλ ήϛάΗ Ϟϫ :α
ήϣϷ΍ έΪλ Ϧ˷Ϥϣϭ ˮϚϟάΑ ΎϨΒϧΎΟ Ϧϣ ϪϏϼΑ· ϯΪϟ Ύϧΰϛήϣ ϰϟ· έϮπΤϟ΍ ϡΪϋϭ ˯ΎΒΘΧϻΎΑ ΕΎϤϴϠόΗ
ˮϦ˴Ϥϟϭ
ϥ΍ϭήϤϟ ˬϙΎϨϫ ϝ΍ί΃ Ύϣ ΖϨϛϭ ˬ ΎϳέϮγ ϲϓ ΎϤϫΩϮΟϭ ϯΪϟ Ϊη΍έϭ ϞϴϤΟ Ϧϋ ήϣ΍ϭ΃ ΕέΪλ ΪϘϟ :Ν
Ϊϗϭ .ϪϔϴϗϮΗϭ Ϫϴϟ· ωΎϤΘγϼϟ Ύ˱ϴηΎΤΗ ϲϨϣ΃ ΰϛήϣ ϱ΃ ϰϟ· ΏΎϫάϟ΍ ϡΪϋϭ ˯ΎΒΘΧϻΎΑ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϱ΃
ϱ΃ ήϣΎγϭ Ϣϴγϭ ϥΎϛϭ .ΕϭήϴΑ ϲϓ ϱΩϮΟϭ ˯ΎϨΛ΃ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ΍˱ήϴΧ΃ ήϣϷ΍ ΍άϫ ϲϟ Ϊϛ΃ϭ ϲϨϤϠϋ΃
ΔϬΟ ϱ΃ ϰϟ· ΎϤϬ΋ΎϋΪΘγϻ Ύ˱ΒδΤΗ ΔτδΒϟ΍ ΔϘη ϲϓ ϲϧΎϫ ϯΪϟ ΂ΒΘΧ΍ Ϊϗ ϲϤϴϠΣ ϢϴϠγϭ ϕϼΣ ήϣΎϋ
.ΔϋΎϤΠϟ΍ ΕΎσΎθϧ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϣ Ϧϣ ϢϬϳΪϟ Ύϣ ϑΎθΘϛ΍ ϡΪϋ ϥΎϤπϟ ϚϟΫϭ ˬϥΎϨΒϟ ϲϓ ΔϴϨϣ΃
ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΨΑ Δϓήόϣ ϰϠϋ Ϛϧ΃ ΔλΎΧϭ ˬϥΎπϣέ ΩΎϳί ϰϋΪϳ Ύ˱μΨη ϑήόΗ Ϟϫ :α
ˮέϮϛάϤϟ΍ ΩΎϳΰΑ Δϗϼϋϭ Δϓήόϣ ϰϠϋ ϦϳήΧ΁ϭ Γέϭήϋί ϝϼΑϭ ΔϤϴϠΣ ϢϴϠγϭ ϕϼΣ ήϣΎϋϭ
Ϊϗϭ .ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ϱέϮπΣ ϯΪϟ ϪΑ ϊϤγ΃ ΖϨϛ ϦϜϟ ˬϥΎπϣέ ΩΎϳί ϦϴΑϭ ϲϨϴΑ Δϓήόϣ ΪΟϮΗ ϻ :Ν
ϪΑ ϲϧ΍ήΒΧ΃ Ύϣ ΐδΤΑ ΔϤϴϠΣ ϢϴϠγϭ ϕϼΣ ήϣΎόΑ Δϓήόϣ ϰϠϋ Ϯϫϭ ˬͿ΍ ΪΒόΑ ΐϘϠϳ ϥΎϛ Ϫϧ΃ ΖϤϠϋ
.ΎϤϬϟϮϗ ΐδΣ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ύ˱πϳ΃ ϑήόϳ Ϫϧ΃ϭ ˬϢϴϠγϭ ήϣΎϋ
ˮωϮοϮϤϟ΍ ΍άϫ ήϛΫ ϰϟ· ϢΘϗήτΗ ϒϴϛ :α
ΩΎϳΰΑ Δϓήόϣ ϰϠϋ ΎϤϬϧϮϜϟ ϥΎΌΒΘΨϣ ΎϤϬϧ΃ ϢϴϠγϭ ήϣΎϋ Ϧϣ ΖϤϠϋ ˬ˱΍ήϴΧ΃ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϱΩϮΟϭ ϯΪϟ :Ν
.ϞϴλΎϔΘϟ΍ Ϧϋ ΎϨϤϠϜΗ ΚϳΪΤϟ΍ ΍άϫ ϕΎϴγ ϲϓϭ ˬϖϴϘΤΘϠϟ ΎϤϫ˯ΎϋΪΘγ΍ ϥΎϴθΨϳϭ ˬϥΎπϣέ
ˮϢϬϴϟ· ΖϓήόΗ ϒϴϛϭ ˬϚΗΩΎϓ· ϲϓ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ϊϤΠϳ ΍ΫΎϣ :α
ϰϟ· ϩέϮπΣ ϯΪϟ ήϛΫ΃ Ύϣ ΐδΣ ϦϴΘϨγ ϰϟ΍ϮΣ άϨϣ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ έΪΑ ΐϘϠΑ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΨΑ ΖϓήόΗ ΪϘϟ :Ν
ˬΔόϳΎΒϤϠϟ ϼ˱ δϠδΗ Ϊη΍έϭ ϞϴΒϧ ϰϘΘϟ΍ ΎϫΪόΑϭ .ΐϠΣ ΔϨϳΪϣ ϲϓ Ϫϟ Ύϧ΃ ΎϬΘϨϘϟ ˬΔϴϨϣ΃ ΓέϭΩ ϪϴϘϠΗϭ ΎϳέϮγ
ΓέϭΪϟ Ύϧ΃ ϪΘόπΧ΃ ϱάϟ΍ Ώ΍ήΗ ϮΑ΃ ΐϘϠϤϟ΍ ήπΤϓ .ΎϨόϣ ϞϤόϠϟ ΓϮΧϹ΍ ΪϴϨΠΘΑ Ϫσ ΪϟΎΧ ΃ΪΑ ϢΛ Ϧϣϭ
ήπΣ ϢΛ Ϧϣϭ ˬΪη΍έ ϯΪϟ ΔόϳΎΒϤϠϟ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϱ΃ έϮϧ ϪΒ Ττλ΍ ϢΛ Ϧϣϭ ˬΓϮΧϹ΍ ή΋Ύδϛ ΔϴϨϣ΃
.Ϊη΍έ ϊϳΎΑ ϢΛ Ϧϣϭ ˬΔϴϨϣϷ΍ ϲΗέϭΪϟ Ύ˱πϳ΃ ϊπΧ Ϊϗϭ ˬϪτϟ΍ ΪϟΎΧ ΔϴϛΰΘΑ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϱ΃ ϥ΍ϭήϣ
ϢΛ Ϧϣϭ ˬΔϴϨϣ΃ ΓέϭΪϟ ΎόπΧϭ ΐϠΣ ϰϟ· ΎϣΪϗ ϦϳάϠϟ΍ ΔϤϴϠΣ ϢϴϠγϭ ϕϼΣ ήϣΎϋ ΔϴϛΰΘΑ ϲϧΎϫ ϡΎϗ ϢΛ
κΨη ήΧ΁ ϥ΃ϭ ˬήϛΫ΃ Ύϣ ΐδΣ ϦϳήϬη ϰϟ΍ϮΤΑ ϢϴϠγ ϞΒϗ ήϣΎϋ ήπΣ Ϊϗϭ .ϞϴΒϧ ϭ΃ Ϊη΍έ ΎόϳΎΑ
ΓήΘϔΑ ΎϫΪόΑ .ϢϴϠΣϭ ήϣΎγ ΪόΑ ϚϟΫϭ ˬΓέϭήϋί ϝϼΑ ϱ΃ ϝϼΟ ϥΎϛ ΔϴϨϣϷ΍ ΓέϭΪϠϟϭ ΔόϳΎΒϤϠϟ ήπΣ
ϲϓ ΪϬθΘγ΍ Ϊϗ ϞϴΒϧ ϥΎϛϭ ϙΎϨϫ ϞϴϤΟ ϲϘΑϭ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΎϨϠϘΘϧΎϓ ΎϳέϮγ ϲϓ ΔϴϨϣϷ΍ ΕϼϤΤϟ΍ Ε΃ΪΑ
.ϕ΍ήόϟ΍
ϪϤγέ ΕΪϫΎη ϭ΃ ϪΗΪϫΎη ΍Ϋ· ϪϓΎλϭ΃ ήϛάΗ ϚΘϋΎτΘγΎΑ Ϟϫ .Ώ΍ήΗ ϮΑ΄Α ΐϘϠϤϟ΍ ΎϨϟ ΕήϛΫ :α
ˮϪΘϳϮϫ ϑήόΗ Ϟϫϭ .ϲδϤθϟ΍
Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϪΒΤτλ΍ ˬ˷ϱΪϟ ΔϴϨϣϷ΍ ΓέϭΪϠϟ ϪϋϮπΧ ΪόΑϭ ϪϧϮϜϟ Ώ΍ήΗ ϮΑ΃ ϑΎλϭ΃ ήϛΫ΃ Ϣόϧ :Ν
ϰϟΩ΃ϭ 2005/2/14 ϲϓ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ ήϬχ ϱάϟ΍ Ϫδϔϧ κΨθϟ΍ Ϯϫϭ ˬΔόϳΎΒϤϠϟ Ϊη΍έϭ ϞϴΒϧ ϰϟ·
ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϰϋΪϳ Ϫϧ΄Α Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϪϤγΎΑ ϲϨϤϠϋ΃ Ϊϗϭ .ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϨΒΘΑ ϥΎϴΒϟΎΑ
.αΪϋ
ΎϨϋϭήη ϯΪϟ έΎψϧϷ΍ Ϧϋ ΍ϭέ΍ϮΗϭ ϥϭήΧϵ΍ϭ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΄ΒΘΧ΍ ΐΒδϟ΍ ΍άϬϟ΃ :α
ˮϢϬϨϋ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ
ΕΎϓΎπϤϟ΍ ϲϓ ΓΩΎόϟΎϛ ΪϫΎθ˵ϳ Ϊόϳ Ϣϟϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϰϔΘΧ΍ ˬωϮΒγ΃ ϰϟ΍ϮΤΑ ϝΎϴΘϏϻ΍ ΔϴϠϤϋ ΪόΑ :Ν
.ήϛΫ΃ Ύϣ ΐδΣ ΓήΘϔϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ έϮϧ ϰϟ· έΪΑ Ϧϣ ϪΒϘϟ ϝΪΑ΃ Ϊϗ Ϫϧ΃ ΪϘΘϋ΃ϭ .ΎϨΘλΎΧ
ϲΘϟ΍ ΓέϭΪϟ΍ ˯΍ήΟ·ϭ ϩΎϳ· ϚΘϠΑΎϘϣ ϞΒϗ Ϧ˴ϣ ϖϳήσ Ϧϋϭ ˬΎϳέϮγ ϰϟ· αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ Ϟλϭ ϰΘϣ :α
ˮΎϨϟ ΎϬΗήϛΫ
ϲϓ ˬ2005 ϡΎϋ Δϳ΍ΪΑ ϲϓ ΎϳέϮγ ϰϟ· ήπΣ Ϊϗ Ώ΍ήΗ ϮΑ΄Α ΐϘϠϤϟ΍ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϥ΃ ήϛΫ΃ :Ν
ϥΎϛϭ .ϙΎϨϫ ϪΘϠΒϘΘγ΍ ΚϴΣ ˬΎϬϨϴΣ ϲϓ ϖθϣΩ ΔϨϳΪϣ ϰϟ· ΖΒϫΫ Ϊϗϭ .έϮϛάϤϟ΍ ϡΎόϟ΍ Ϧϣ ϝϭϷ΍ ήϬθϟ΍
ΪϤΣ΃ ϰϋΪϳϭ Ϫόϣ ϞϣΎόΘϧ ϱάϟ΍ Ώ˷ήϬϤϟ΍ ϖϳήσ Ϧϣ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ήπΣ Ϊϗϭ .Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϲΘϘϓήΑ
.ήΠϨϋ ϝΪΠϣ ΓΪϠΑ Ϧϣ
ΓήϤϟ΍ ΖϧΎϛ Ϟϫϭ ˬϪϴϟ· ΖϓήόΗ ϒϴϛϭ ˬϖθϣΩ ϰϟ· αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϡϭΪϗ ήΒΧ Ϛϴϟ· Ϟλϭ ϒϴϛ :α
ˮ˱ΎϘΑΎγ ϪΗΪϫΎη Ϊϗ ΖϨϛ ϡ΃ ΎϬϴϓ ϩΪϫΎθΗ ϲΘϟ΍ ϰϟϭϷ΍
ΐϘϠϤϟ΍ έϮπΤΑ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϲϨϤϠϋ΃ Ϊϗϭ ˬ˱ΎϘΑΎγ ϪΗΪϫΎη Ϊϗ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϲΘϠΑΎϘϣ ϞΒϗ Ϧϛ΃ Ϣϟ :Ν
ΚϴΣ ϖθϣΪΑ ΔΟήϤϟ΍ ΔΣΎγ ϲϓ ϩΎϨϠΒϘΘγ΍ ΚϴΣ ˬϪϓήόϳ ϪϧϮϜϟ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϲόϣ ΐϫΫ Ϊϗϭ ˬΏ΍ήΗ ϮΑ΄Α
ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ϭ ΪϟΎΧϭ Ύϧ΃ ΎϨΒΤτλ΍ϭ Ώ˷ήϬϤϟ΍ ΪϤΣ΃ ΎϫήΛ· ϰϠϋ έΩΎϏ ˬϪτϟ΍ Ϊ ϟΎΧ ϰϟ· Ώ˷ήϬϤϟ΍ ϪϤ˷Ϡγ
αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϙΎϨϫ ϰπϣ΃ .ϦϳΪϟ΍ Ϧϛέ ϲΣ ϲϓ ˬϖθϣΩ ϲϓ ΔϓΎπϣ ϰϟ· ϲδϛΎΗ ΓέΎϴγ ϲϓ αΪϋ
.Ϊη΍έ ϴθϟ΍ϭ ϞϴΒϧ ΔϠΑΎϘϤϟ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϪΒΤτλ΍ ϢΛ Ϧϣϭ ˬωϮΒγ΃ ϰϟ΍ϮΣ
ˮ˱ΎϴμΨη ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ϦϴϣΩΎϘϟ΍ ϝΎΒϘΘγ΍ ϚΗΩΎϋ Ϧϣ Ϟϫ :α
ήπΤ˵ϳ ϥ΄Α ϲπϘΗ ΓΩΎόϟ΍ϭ .ωέΎθϟ΍ ϲϓ ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ήπΤϳ κΨη ϱ΃ ϢϠδΗ΃ ϻ ΓΩΎόϟ΍ ϲϓ .ϼϛ :Ν
.Ε΍έϭΪϟ΍ ˯ΎτϋΈΑ ΔλΎΨϟ΍ ΔϓΎπϤϟ΍ ϰϟ· κΨθϟ΍
ˮϪϟΎΒϘΘγϻ ΖϠϘΘϧ΍ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ΔϟΎΣ ϲϓ ΍˱Ϋ· ΍ΫΎϤϟ :α
.αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϞΒϘΘγ΃ϭ Ύ˱ϴμΨη ΐϫΫ΃ ϥ΄Α Ϊη΍έϭ ϞϴΒϧ Ϧϣ ήϣ΍ϭ΃ ΖϴϘϠΗ ΪϘϟ :Ν
ˮΔϴλϮμΨϟ΍ ϩάϫ Ϣ˴ ϟ :α
.ϲϟ Ύ˱Το΍ϭ ήϣϷ΍ ϦϜϳ Ϣϟ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ :Ν
ˮ˱ΎϴμΨη ϪϟΎΒϘΘγ΍ϭ ϪΘϘϓ΍ήϣ ϚϨϣ ϢϬΒϠσ ΕέήΑ ϒϴϛϭ ˬϚϟΫ ΪόΑ Ϛϟ ΢πΗ΍ ΍ΫΎϣ :α
.ΔϴϠϤόϟ΍ ά˷ϔϧ Ϊϗ ϪϧϮϜϟ ϪϟΎΒϘΘγ΍ ΔϴϤϫ΃ ϲϟ ΖϨ˷ϴΒΗ ˬϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ αΪϋ ϮΑ΃ έϮϬχ ΪόΑϭ ˬ˱ΎϘΣϻ :Ν
ΔϴϠϴμϔΗ ΕΎϣϮϠόϤΑ ϚχΎϔΘΣ΍ϭ ϚσέϮΗ ϰϠϋ ϝΪΗ ϲϬϓ ΔΤϴΤλ ΖϧΎϛ ϥ· ΕΎϣϮϠόϤΑ ϲϟΪΗ ΍ΫΎϤϟ :α
Ϛ΋ΎϘϠΑ ϞϴλΎϔΘϟ΍ ϕΩ΃ Ϧϋ ΎϨΗΩΎϓΈΑϭ ˬΡϮοϭϭ ΔϴϋϮοϮϣϭ ϕΪλ ϞϜΑ ΔΑΎΟϹΎΑ ϚΤμϨϧ .ήΜϛ΃
ˮαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΄Α
˯ΎϔΧ· ϲΘϋΎτΘγΎΑ ϦϜϳ Ϣϟ ˬΔϋΎϤΠϟ΍ Ϧϣ ˯˱ Ύπϋ΃ϭ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ϢΘϔϗϭ΃ϭ ϲϧϮϤΘϔϗϭ΃ ϥ΃ ΪόΑ :Ν
Ύϧ΃ ϲϨϋ ΎϨΒϧΎΟ Ϧϣ Δϓϭήόϣ ϯήΧ΃ ϞϴλΎ ϔΗ Ϧϋϭ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ Ϧϋ ΎϬϓήϋ΃ ϲΘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍
ϲ΋ΎϘϟ ϞϴλΎϔΗ Ϧϋ ϲΗΎϣϮϠόϣ Ϧϋ ΩήΠΗϭ ΔϘϴϘΣ ϞϜΑ ϢϛήΒΧ΃ ϑϮγ ΍άϟ .Ϊη΍έ ϴθϟ΍ϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧϭ
.ΎϨϨϴΑ ΙΪΣ Ύϣϭ αΪϋ ϮΑ΄Α
ϞϜΑ ϚΗΩΎϓ· ϝϮϘΗ Ϟϫϭ ˬΎϣ ΔϳΎϐϟ ϥϵ΍ ϚΗΩΎϓΈΑ ϲϟΪΗ Ϟϫϭ ˬ˯ΎΤϳ· ϭ΃ ςϐο ϱϷ νήόΘΗ Ϟϫ :α
ˮϕΪλ
ΎϤϛ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϝϮϗ΃ ϲϨϧ·ϭ .Ε΍˯ΎΤϳ· Δϳ΃ ϻϭ ςϐο ϱ΃ ϥϭΩϭ ˬϲΗΩ΍έ · ξΤϤΑ ϲΗΩΎϓΈΑ ϲϟΩ΃ ϲϨϧ· :Ν
.ϲϫ
.ϲΗΩΎϓ· ϩάϫϭ .ϯήΧ΃ ϝ΍Ϯϗ΃ ϱ ˷ Ϊϟ Ζδϴϟ ϼϛ
.ΎϨόϣ ΎϬό˷ϗϭϭ ΎϬϗ˷Ϊμϓ ˬϪΗΩΎϓ· ϪϴϠϋ ΖϴϠ˵Η

ϖθϣΩ ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΄Α ˯ΎϘϠϟ΍

ΎϬϴϓ ΖϴϘϠΗ ϲΘϟ΍ ϰϟϭϷ΍ ΔψΤϠϟ΍ άϨϣ ϚΗΎϣϮϠόϣϭ ϚΗ΍ΪϫΎθϣ Ϟϛ ΔϘϴϗΪϟ΍ ϞϴλΎϔΘϟΎΑ ΎϨϟ ήϛΫ˵΍ :α
ˮαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ΎϬϴϓ ΕΪϫΎη ΔψΤϟ ήΧ΁ ϰΘΣ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϝΎΒϘΘγΎΑ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍
ϻ ϱάϟ΍ ˯ΎΛϼΜϟ΍ ϡϮϳ ϰΘΣ ΎϳέϮγ ϰϟ· αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ έϮπΣ Ϧϋ ΔϣϮϠόϣ ϱ΄Α ϊϤγ΃ Ϧϛ΃ Ϣϟ :Ν
ϰϟ· Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ήπΣ ϦϴΣ ˬ˯ΎδϤϟ΍ ϲϓ ΍˱ΪϳΪΤΗϭ ˬ 2005/1/18 ϲϓ Ϫϧ΃ ΪϘΘϋ΃ ϞΑ ˬϪΨϳέΎΗ ήϛΫ΃
ϻ ϱάϟ΍ ϱϮϠΨϟ΍ ϲϤϗέ ϰϠϋ ϞϴϤΟ Ϧϣ Ύ˱ϴϔΗΎϫ ϻ ˱ ΎμΗ΍ ΖϴϘϠΗ Ϊϗ ΖϨϛϭ ˬΔΟήϤ ϟ΍ ΔΣΎγ ϰϟ· ˬϖθϣΩ
ϰϠϋ ϩήϛάϳ Ϣϟ Ϧ˷ϴόϣ ωϮοϮϣ ϲϓ ϲϨϤ˷ϠϜϴϟ ήπΤϳ ϑϮγ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϥ΄Α ϞϴϤΟ ϲϨϤϠϋ΃ ΚϴΣ ϩήϛΫ΃
ϩέΎψΘϧΎΑ ΖϨϛϭ ΔΟήϤϟ΍ ΔΣΎγ ϰϟ· Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ήπΣ ˬϞόϔϟΎΑϭ .Ύ˱ ϴϔΗΎϫ ΙΩΎΤΘϟΎΑ ΎϨΗΩΎόϛ ˬϒΗΎϬϟ΍
.ήδΠϟ΍ϭ ΎϳέϮΘϜϴϓ ΎϤϨϴγ Ώήϗ

ϝΎΒϘΘγ΍ ϲϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ ΎϨϴϠϋ ϥ· ϝϮϘϳ ϞϴϤΟ ϥ΄Α ϲϨϤϠϋ΃ϭ ˬ˷ϲϠϋ ϡϼδϟ΍ ϰϘϟ΃ ˬϩΩήϔϤΑ ΪϟΎΧ ήπΣ
.ΏΎΒθϠϟ ΎϬϨ˷Ϙϟ΃ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϣϷ΍ ΓέϭΪϠϟ ϪϋΎπΧΈΑ ϡϮϗ΃ ϥ΃ ϰϠϋ ˬϥΎϨΒϟ Ϧϣ ϡΩΎϗ κΨη
ΎϫήΛ΃ ϰϠϋ έΩΎϏ .ϡΎϴΨϟ΍ ϕΪϨϓ Ώήϗ ΔΟήϤϟ΍ ΔΣΎγ ϲϓ ˯ΎόΑέϷ΍ ϲϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ήϬχ ˯ΎϘϠϟ΍ ϰϠϋ ΎϨϘϔΗ΍
.ΓΰϤϟ΍ ϲΣ ˬϖθϣΩ ϲϓ ϲΘϘη ϰϟ· Ύϧ΃ ΕΪϋϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ

ϰϟ· βϴϓήδϟ΍ Δτγ΍ϮΑ ΖϬΟϮΗ ˬϦϴΛϼΜϟ΍ ΔϘϴϗΪϟ΍ϭ Γήθϋ ΔόΑ΍ήϟ΍ ΔϋΎδϟ΍ ϲϓϭ ˬϲϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓϭ
.ϩ˳ ΍ί ϕέί΃ ϪϧϮϟ Ύ˱μϴϤϗϭ ΩϮγ΃ ΍˱ΰϨϴΟ ϱΪΗήϳ ϥΎϛϭ ΪϟΎΧ ϙΎϨϫ ΖϠΑΎϗ .ϡΎϴΨϟ΍ ϕΪϨϓ Ώήϗ
Ω΍ήϓ΃ ϦϴΑ ϱ΃ ˬΎϨϨϴΑ ΔϣΎόϟ΍ ωέ΍Ϯθϟ΍ ϲϓ ˯ΎϘϠϟ΍ ϯΪϟ ΎϨΗ ΩΎόϛ ωϼτΘγ΍ ΔϟϮΟ ΪϟΎΧϭ Ύϧ΃ ΖϳήΟ΃
ΎϬϧ΃ ήϛΫ΃ ήϔλ΃ ΎϬϧϮϟ ΔϳέϮγ ϲδϛΎΗ ΓέΎϴγ ΕήπΣ ˬΓήθϋ ΔδϣΎΨϟ΍ ΔϋΎδϟ΍ ϰϟ΍ϮΣϭ .ΔϋΎϤΠϟ΍
ΚϴΣ ΎϨϣ ΎϣΪϘΗ ϥΎμΨη ΎϬϨϣ ϞΟήΗϭ ˬΎϨϴϟ· ϞμΗ ϥ΃ ϞΒϗ ΖϔϗϮΗϭ ϢΠΤϟ΍ ήϴϐμϟ΍ ί΍ήτϟ΍ Ϧϣ
ϥϭΩ Ϧϣ ϡΩΎϘϟΎΑ ΪϟΎΧ ϲϨϓήϋϭ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϞϘϧ ϱάϟ΍ Ώ˷ήϬϤϟ΍ Ϯϫ ήΧϵ΍ κΨθϟ΍ ϥ΃ ΖϤϬϓ
ϱ΃ ξΒϘϳ Ϣϟ Ώ˷ήϬϤϟ΍ ϥ· ϒϴο΃ϭ .Ύ˱ϴηΎϣ Ώ˷ήϬϤϟ΍ έΩΎϏ ΎϤϨϴΑ ϩήψΘϨϳ ϱάϟ΍ κΨθϟ΍ Ϫϧ΄Α ϪΘϴϤδΗ
Ώ˷ήϬϤϟ΍ ΔϟϻΪΑ ϡΎϗ Ϧ˴ϣ Ϯϫ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣϭ Ϫϓήόϧ ΪϟΎΧϭ Ύϧ΃ ϦϜϧ Ϣϟϭ ΎϨϣ ώϠΒϣ
ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϱ΃ ˬκΨθϟ΍ ΍άϫ ϰ˷ϛί Ϧ˴ϣ Ϯϫ Ϫϧ΄Α ϲϨϤϠ ϋ΃ Ϊϗ ΪϟΎΧ ϥΎϛ ˭Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϑήόϳ ϪϧϮϜϟ ΎϨϴϟ·
.ϊϨμϟ΍ Δϴϧ΍ήϳ· ΎΑΎγ ωϮϧ Ϧϣ ΔϳέϮγ ϲδϛΎΗ ΓέΎϴγ ΔΛϼΜϟ΍ ϦΤϧ ΎϨϠϠϘΘγ΍ ˭αΪϋ

Ϊϗϭ ˬϖ΋Ύδϟ΍ Ώήϗ ϲϣΎϣϷ΍ ΪόϘϤϟ΍ ϰϠϋ ΪϟΎΧ βϠΟϭ ˬϒϠΨϟ΍ ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ϭ Ύϧ΃ ΖδϠΟ
ϰϟ· ϡΎϴΨϟ΍ ϕΪϨϓ Ώήϗ Ϧϣ ΓέΎϴδϟ ΍ ϲϓ ΎϧΩϮΟϭ ϡ΍Ω ˭ΎϬϘ΋ΎδΑ ΔϘΑΎγ Δϓήόϣ ϥϭΩ ϲδϛΎΘϟ΍ ϩάϫ ΎϨϠϠϘΘγ΍
ΔϟϻΪΑ ϡΎϗ Ϧ˴ϣ Ϯϫϭ ˬΔϳέϮγ Γήϴϟ 35 ϲδϛΎΘϟ΍ ΓήΟ΃ ΪϟΎΧ ϊϓΩ .ΔϋΎγ ϊΑήϟ΍ ϰϟ΍ϮΣ ϦϳΪϟ΍ Ϧϛέ ϲΣ
ˬΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϘΒτϟ΍ ϲϓ ΔϘθϟ΍ϭ ˬΪόμϣ ΎϬϴϓ ˬξϴΑ΃ ϥϮϠΑ ΔϳΎϨΑ ϲϓ ϲϫϭ ˬΔϓΎπϤϟ΍ ϥΎϜϣ ϰϟ· ϖ΋Ύδϟ΍
ϥϮϠϟ΍ ϱΫ ϲΒθΨϟ΍ ΔϘθϟ΍ ΏΎΑ ϰϟ· ΎϨϠλϭ .ΔϓΎπϤϟ΍ ϩάϫ ϰϟ· ΎϬϴϓ ϑ˷ήόΗ΃ Γήϣ ϝϭ΃ ϩάϫ ΖϧΎϛϭ
ήΟ΄Θδϳ Ϧϣ Ϯϫϭ ϲϨϣ ϑϭήόϣ ήϛΎηϭ ˬήϛΎη ΐϘϠϤϟ΍ ΏΎΒϟ΍ ΎϨϟ ΢Θϓ ˬαήΠϟ΍ ΪϟΎΧ ωήϗ ˬξϴΑϷ΍
.ΎϨϟ ΕΎϓΎπϤϟ΍ ήϳΪϳϭ ϖϘθϟ΍
(Ζγ ϰϟ΍ϮΣ ) ΞϨϔγ· εήϓϭ ήμ˵Σ ΎϬϴϓϭ ˬϥϮϟΎλϭ ϑήϏ ΙϼΛ Ϧϋ ΓέΎΒϋ ϲϫϭ ΔϘθϟ΍ ΎϨϠΧΩ
εήϔϟ΍ ϰϠϋ ΎϧΪόϗϭ ΔϘθϟ΍ ΏΎΑ Ϧϋ ΓΪϴόΒϟ΍ ϑ ήϐϟ΍ ϯΪΣ· ϲϓ ΎϨδϠΟ .ϲϨΑ ϥϮϟ ϚϴΘγϼΑ ϥΎϴγήϛϭ
ΓέϭΪϟ΍ Ϫϴτϋ΃ ϑϮγ Ϧ˴ϣ ϲϨϧ΃ ϪΘϤϠϋ΃ϭ ϕέΎσ ΐϘϠΑ ϲδϔϧ Ϧϋ ϪΘϓ˷ήϋ .ΔόΑέϷ΍ ϦΤϧ νέϷ΍ ϰϠϋ
ΔόΑΎδϟ΍ ΔϋΎδϟ΍ ϰϟ΍ϮΣ ΔόΑέϷ΍ ϦΤϧ ˯Ύθόϟ΍ ΎϨϟϭΎϨΗϭ Ύ˱Οϭήϓ ϯήΘη΍ϭ ήϛΎη ϝΰϧ ά΋ΪόΑ ˭ΔϴϨϣϷ΍
.˯˱ Ύδϣ

έΎτϓϺϟ ν΍ήϏ΃ έΎπΤΘγϻ Ύ˱πϳ΃ ήϛΎη έΩΎϏϭ ˬΓΰϤϟ΍ ϲϓ ϲΘϘη ϰϟ· ΔϓΎπϤϟ΍ ΔϘθϟ΍ ΕέΩΎϏ
˯ΎτϋΈΑ ΓήηΎΒϤϠϟ ΡΎΒμϟ΍ ϲϓ Ύϧ΃ ήπΣ΃ ϥ΃ ϰϠϋ ˬΔϘθϟ΍ ϲϓ ϡΎϨϳϭ ΩϮόϴϟ ˬϲϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ Ύ˱ΣΎΒλ
.ϪϨϴΤϟ ϪΒϘϟ ϭ΃ ϪϤγΎΑ ΖϤϠϋ Ϊϗ Ϧϛ΃ Ϣϟ ϱάϟ΍ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣϷ ΓέϭΪϟ΍

ϪδϔϨΑ ϑ˷ήόϳ ΎϤϛ ϲϧΎϤϴϟ΍ ΪϬϓ

Δϴϗήθϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ Ϊ˷ϟϮΗ ˬϦϴδΤϟ΍ ϲϠϋ ϦϴδΣ ΔΨϴη ϲΗΪ ϟ΍ϭ ˬήΒϛ΃ ϦϴδΣ ϢηΎϫ Ϊόγ΃ Ϟμϴϓ :Ϣγϻ΍
ήϔγ ί΍ϮΟ ϞϤόΘγ΃ ϲϨϧ΃ Ύ˱ϤϠϋ .ϡ 19 6 ϱ΃ .˰ϫ 139 ϳέΎΘΑ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ ϲϓ
ΔϳέϮγ ΔϳϮϫ ϞϤόΘγ΃ ΎϤϛ .ΔϤσΎϓ ΓΪϟ΍Ϯϟ΍ Ϣγ΍ ˬϲϧΎϤϴϟ΍ ϡΩΎΨϟ΍ ϦδΣ ΪϤΤϣ ΪϬϓ ϢγΎΑ ΍˱έϭΰϣ ϱΩϮόγ
ϞϤόΘγ΃ ΎϤϛ .ϱέϮγ 19 8 Ϊ˷ϟϮΗϭ ˬΩϮϠΧ ΓΪϟ΍Ϯϟ΍ Ϣγ΍ ˬαέΎϓ Ϊϴϟϭ ϲϨϐϟ΍ ΪΒϋ (Ϊϴϟϭ αέΎϓ) ϢγΎΑ
ΓΪϴϤΣ ϲΗΪϟ΍ϭ ˬϰδϴϋ ήλΎϧ ϦδΣ ϢγΎΑ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ Γέ΍ίϭ Ϧϋ ϦϴϴϨϴτδϠϔϟΎΑ ΔλΎΧ ΔϗΎτΑ
ϲΒϫάϟ΍ ΊσΎθϟ΍ ΔϳΎϨΑ ˯ΎπϴΒϟ΍ ΔϠϣήϟ΍ ΔϠΤϣ ΕϭήϴΑ ϥΎϜγ Ϧϣ Ύ˱ϴϟΎΣ .ϲϨϴτδϠϓ ΍Ϊϴλ 19 2 Ϊ˷ϟϮΗ
ΕϭήϴΑ ϲϓ ΔϔϠΘΨϣ ϖϘη ϲϓ Ϣϴϗ΃ ΎϤϛ 0941510ϭ 03/938610 ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ϲϔΗ΍Ϯϫ ήηΎόϟ΍ ϖΑΎτϟ΍
ˬΎϳέϮγ ϲϓ Ύ˱ϘΑΎγ ΖϤϗ΃ .ϲϋ΍ίϭϷ΍ϭ ΔϧΎϣήϟ΍ Ϧϴϋϭ ΓΪϳΪΠϟ΍ ϖϳήσ ϲϓ ϦϴΘϘηϭ ΎΘΤΘϟ΍ ΔτδΒϟ΍
Ϯϫϭ ϪϤϗέ ϑήϋ΃ ϻ ϱϮϠΧ ϱέϮγ ϒΗΎϫ Ϣϗέ ϱΪϟ .ΔϔϠΘΨϣ ϦϳϭΎϨϋ ϰϠϋ ΐϠΣϭ κϤΣϭ ϖθϣΩ
ΕέΩΎϏ .ΓέϮϨΗ α΃έ ΔϨϳΪϣ Δϴϗήθ ϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ϮϬϓ ΔϜϠϤϤϟ΍ ϲϓ ϲϧ΍ϮϨϋ Ύϣ΃ .ϥϵ΍ ϢϜϳΪϟ ΩϮΟϮϣ
ϱήϔγ ί΍ϮΟ ΕΪϘϓ ΔϴδϨΠϟ΍ ϱΩϮόγ 00966366 2 50 ϙΎϨϫ ϲϔΗΎϫ ˬΕ΍ϮϨγ ϊΒγ άϨϣ ΔϜϠϤϤϟ΍
ϦΑ ΪϤΤϣ ϡΎϣϹ΍ ΔόϣΎΟ ϲϓ ϦϳΪϟ΍ ϝϮλ΃ ΔϴόϣΎΟ Δγ΍έΩ Ϣ˷ϠόΘϣ .2001 ϡΎϋ ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ϲϓ ϱΩϮόδϟ΍
.ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ϲϓ ΪϫΎΠϣ .ϱΪϟ ΔϨϬϣ ϻ .ΏίΎϋϭ ϢϴμϘϟ΍ ϲϓ ΩϮόγ

«13˰ϟ΍ ΔϜΒη» ˯Ύπϋ΃

ήλΎϨϋ ˯ΎϤγ΃ ΔϳήϜδόϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϟ΍ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ΔϜΒη ϖΤΑ ϡΪϘϤϟ΍ ϲϣΎϬΗϻ΍ έ΍ήϘϟ΍ νήόϳ
:ϲΗϻ΍ ϞϜθϟ΍ ϰϠϋ ΔΒϜθϟ΍ ϩάϫ

ϳέΎΘΑ Ύ˱ϴϫΎΟϭ ϒϗϭ΃ ˬϲϧΎϨΒϟ ˬ 1969 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΔϴΤΒλ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬΔόΒϧ ΪϤΤϣ ήπΧ
.2006/9/2 ϳέΎΘΑ ϪϠϴΒγ ϲϠΧ΃ϭ 2006/1/16

ϳέΎΘΑ Ύ˱ϴϫΎΟϭ ϒϗϭ΃ ˬϲϧΎϨΒϟ ˬ 1981 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΔϴΤΒλ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬΔόΒϧ ΪϤΤϣ ϚϟΎϣ
.Ύ˱ϓϮϗϮϣ ϝ΍ΰϳ ϻϭ 2006/1/16
ˬεϮϴϋ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬΩ΍Άϓ ΪϤΤϣ ˯΍ήΑ .ϲϧΎϨΒϟ 19 4 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΔϴΤΒλ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬΔόΒϧ ΪϤΤϣ ϦδΣ
ˬ1980 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬϙίΎϧ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬΔσϮη ϲϨϐϟ΍ ΪΒϋ ΫΎόϣ .ϱέϮγ ˬ19 3 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ
.ϦϴϓϮϗϮϣ ϥϮϟ΍ΰϳ ϻϭ 2006/1/16 ϳέΎΘΑ Ύ˱ϴϫΎΟϭ ΍Ϯϔϗϭ΃ .ϱέϮγ
ϳέΎΘΑ Ύ˱ϴϫΎΟϭ ϒϗϭ΃ ˬϲϧΎϨΒϟ ˬ 1969 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΩΎόγ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϱήμϤϟ΍ ΪϤΣ΃ Ω΍Άϓ
.Ύ˱ϓϮϗϮϣ ϝ΍ΰϳ ϻϭ 2006/1/30
ϳέΎΘΑ ΔϣΎϗ· ΪϨγ ˯ΎϘϟ ϙήΗ ˬϲϧΎϨΒϟ ˬ 1965 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΩΎόγ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϱήμϤϟ΍ ΪϤΣ΃ ϥΎδϏ
.2006/1/30

ˬϡΎδΘΑ΍ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϪσ ΖΣΪϣ ΪϟΎΧ .ϲϧΎϨΒϟ ˬ1982 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬϢϳήϣ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬήϫΎο Ϊόγ΃ ΩΎϬΟ
ˬ1981 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΔϴϬΑ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬΓέϭήϋί ϒγϮϳ ϝϼΑ .ϲϨϴτδϠϓ ˬ1980 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ
ήϣΎγ Ϊόγ .ϲϧΎϨΒϟ ˬ19 0 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬϯΪϫ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬΔϨϤϴϨϣ Ϊϴόγ ΪϤΤϣ ϡΎδΣ .ϲϨϴτδϠϓ
Ϧϣ ˬΔϨϴϣ΃ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϢγΎΟ ΪϤΤϣ ΪϟΎΧ .ϱέϮγ ˬ19 2 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬϑΎϔϋ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϲϋΎΒδϟ΍
ˬ19 6 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΔϨϴϣ΃ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬ΢ϟΎτϟ΍ ΪϤΤϣ ϦϳΪϟ΍ Ρϼλ .ϱέϮγ ˬ19 9 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ
ΪΒϋ ήϴϤγ ΪϤΤϣ .ϲϨϴτδϠϓ ˬ19 0 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΔϴϔλ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϦϴδΣ ϞϴϠΧ ϱΰϣέ .ϱέϮγ
Ϧϣ ˬϯΪϫ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϞϴϠΧ Ϊϴόγ ϥΎδϏ .ϲϨϴτδϠϓ ˬ1980 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΓΪϳΎϋ ϪΗ Ϊϟ΍ϭ ˬέΩΎϘϟ΍
ˬ19 8 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΩϮϠΧ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬαέΎϓ Ϊϴϟϭ ϲϨϐϟ΍ΪΒϋ .ϲϨϴτδϠϓ ˬ1982 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ
Ϊϴϟϭ .ϱέϮγ ˬ196 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΔϤσΎϓ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬήϴπΧ ΏΎϫϮϟ΍ ΪΒϋ ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ .ϱέϮγ
ˬΔϔϳήη ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϲϠΑΎΑ ήϫΎϣ ϝΎϤΟ .ϲϨϴτδϠϓ ˬ19 5 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬ˯ΎϨγ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬΪϤΣϷ΍ ϲΤΒλ
ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΔϤσΎϓ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϲϧΎϤϴϟ΍ ϡΩΎΨϟ΍ ϦδΣ ΪϤΤϣ ΪϬϓ .ϱέϮγ ˬ19 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ
ΪϤΤϣ .ϲϨϴτδϠϓ ˬ19 8 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΓΪϴϤΣ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϰδϴϋ ήλΎϧ ϦδΣ .ϱΩϮόγ ˬ1981
ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϖΤϟ΍ΪΒϋ ϞϣΎϛ ΪϤΣ΃ .ϱέϮγ ˬ19 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬϯΪϫ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϲϧΎϤϠδϤϟ΍ ϲϠϋ
ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬϝΎϳήϓ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬΔϤϴϠΣ φϓΎΣ ΪϤΤϣ ϢϴϠγ .ϱέϮγ ˬ19 4 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬΔθ΋Ύϋ
΍Ϯϔϗϭ΃ .ϱέϮγ ˬ1981 ΔϨγ Ϊϴϟ΍Ϯϣ Ϧϣ ˬϰϬγ ϪΗΪϟ΍ϭ ˬϢϴΣήϟ΍ ΪΒϋ ϦδΣ Ϟμϴϓ .ϲϨϴτδϠϓ ˬ1981
.2006/9/4 ϳέΎΘΑ Ύ˱ϴΑΎϴϏ

ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ ˺˹ ˯ΎόΑέϷ΍ ΩΪϋ ϲϧΎΘϴϋ ˯΍Ϊϓ

ϝΎϴΘϏϻ΍ άϴϔϨΗϭ ωϼτΘ ϻ΍ϭ ΦϴΨϔΘϟ΍ ϴ ΎϔΘΑ ϑήΘόϳ ήΒϛ΃ ϱ Ϯόδϟ΍


Ϟμϴϓϭ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ήϳϮμΗ Δ˷ϴϔϴϜΑ ϑ΍ήΘϋϻ΍ ϰϟ· ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ϱΩϮόδϟ΍ ϑϮϗϮϤϟ΍ κϠΨϳ
ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ΖϧΎϛ ϦϴΣ ϲϓϭ .ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ιϮμϧ ΐδΤΑ 13 ˰ϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ ϲϨϣϷ΍ ΏέΪϤϟ΍ Ϯϫ ήΒϛ΃
ϰϠϋ ΰϴϛήΘϠϟ Γ΄Πϓ ϞϘΘϨΗ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΎϫέϭΩ Ϧϋ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΘϋ΍ ϊϤΟ ϮΤϧ ήΜϛ΄ϓ ήΜϛ΃ ϪΠ˷ΘΗ
΢οϮϴγ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ϑϮϗϮϤϟ΍ ϪΑ ϲϟΪ˵ϴγ Ύϣ ϥ ˷ ΃ ϻ· .ϮϳΪϴϔϟ΍ ςϳήη ϞϴΠδΗϭ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ωϮοϮϣ
ϊϣ ϊσΎϘΘΗ Ε΍έΎη· ΎϨϟ ϡ Ϊ˷ Ϙϳ ϥ΃ ϞΒϗ ϲϟϭΪϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΎϬτϘγ΃ Δϳ΍ϭέ ϰϟ· ΎϧΪϴό˵ϴγϭ ˬϦϴΣ ϰϟ· ΓέϮμϟ΍
ΓήϴΧϷ΍ ΎϬΘΨδϨΑ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍

αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣϷ ϮϳΪϴϔϟ΍ ςϳήη ϞϴΠδΗ ΔϴϠϤϋ ϞϴλΎϔΗ Δϳ΍ϭέ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ϱΩϮόδϟ΍ ϑϮϗϮϤϟ΍ ϊΑΎΘϳ
ΔόΑΎΘϣ ϲΗϵ΍ ϲϓϭ .ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ άϴϔϨΗ ϞΒϗ ˬΎϳέϮγ ϲϓ Δϳ˷ήδϟ΍ ϖϘθϟ΍ ϯΪΣ· ϲϓ
Ϧϴϔϗ΍ϭ ΪϟΎΧϭ Ύϧ΃ϭ ˬ΍ήϴϣΎϜϟ΍ ϞϤΤϳ ήϛΎη ϥΎϛϭ ήϳϮμΘϟΎΑ ΎϨϤ ϗ :ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ϊϣ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔδϠΟ
ϒϗϭ ϱάϟ΍ ήϛΎη ΪϴΑ ΍ήϴϣΎϜϟ΍ ΖϧΎϛϭ ˬϯήδϴϟ΍ ΔϬΠϟ΍ ϲϓ ΪϟΎΧϭ ϰϨϤϴϟ΍ ΔϬΠϟ΍ ϲϓ Ύϧ΃ ˬϪΒϧΎΠΑ
.΢Θϔ˵Η ϲΘϟ΍ ΍ήϴϣΎϜϟ΍ ΔηΎη ϰϠϋ ΎϬοήϋ ΎϧΪϋ΃ ΚϴΣ ΔΑήΠΘϟ΍ ϩάϫ ΖΤΠϧ .ΪϤΣ΃ ΔϬΟ΍ϮϤΑ

ΎϨϠϘΘϧ΍ ϲϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ .΍˱ΰϫΎΟ ΢Βλ΃ ϢϠϴϔϟ΍ ϥ΃ ϪϤϠϋ΃ϭ ˬϞϴϤΟ ϒΗΎϬΑ ϱϮϠΨϟ΍ ϪϔΗΎϫ Ϧϣ ΪϟΎΧ ϞμΗ΍
ΚϴΣ ˬΔϘϠϐϣ ξϴΑ΃ ϥϮϟ «Ώ΁ ϚϴΑ ˰˰˰ ΍ΩϮϜγ» ωϮϧ Ϧϣ ΓήΟ΄Θδϣ ΓέΎϴδΑ ΐϠΣ ϰϟ· ΪϟΎΧϭ ΪϤΣ΃ϭ Ύϧ΃
ϖϳήσ ΔϘτϨϣ ϲϓ ϊϘΗϭ ϲϣΎγ ΐ˷ϘϠϤϟ΍ Γέ΍ΩΈΑ ϲϫϭ ˬΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΘϟ ΔόΑΎΗ Γ΄θϨϣ ϲϫϭ ˬΔϋέΰϤϟ΍
.ϞϴϤΟϭ ϞϴΒϧϭ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ΎϨϠΒϘΘγ΍ ϙΎϨϫϭ ˬΔϳέΰϟ΍

ΓέΎϴδϟΎΑ ΎϨΒΤτλ΍ Ϧ˴ϣ Ϯϫϭ ˬϡϮϴϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ϖθϣΩ ϰϟ· ήπΣ Ϊϗ ϥΎϛ ϞϴϤΟ ϥ΃ ϢϜϟ ΢˷Τλ΃
ΎϨϠΒϘΘγ΍ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ϭ Ύϧ΃ϭ ΪϟΎΧϭ ϞϴϤΟ ˬΔόΑέϷ΍ ϦΤϧ ΔϋέΰϤϟ΍ ϰϟ· ΎϨϟϮλϮΑϭ .ΓέϮϛάϤϟ΍
ϮΑ΃ ΪϤΣ΄Α ϞϴϤΟϭ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ϰϠΘΧ΍ ˬΎϫΪόΑ .ΓΪ΋ΎϤϟ΍ ϰϟ· ΎϨόϤΘΟ΍ ˬϡϼδϟ΍ ΪόΑ .Ϊη΍έ ϴθϟ΍ϭ ϲϣΎγ
ˬΕΎϋΎγ ΙϼΜϟ αΪϋ ϮΑ΃ ϊϣ ϖϠϐϤϟ΍ ωΎϤΘΟϻ΍ ϡ΍Ω .ϲϣΎγϭ ΪϟΎΧϭ Ύϧ΃ ΝέΎΨϟ΍ ϲϓ ΖϴϘΑϭ αΪϋ
΍ήϴϣΎϜϟ΍ Ϟλϭ Δτγ΍ϮΑ ΔϴϠϤόϟ΍ ϲ˷ϨΒΗ ϢϠϴϓ νήόΑ ϞϴΒϧϭ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ϡΎϗ ˭Δϓήϐϟ΍ Ϧϣ ΎϫΪόΑ ΍ϮΟήΧ
ςϳήθϟ΍ ϰϗϻϭ ˬ(ϲπϓ ϪϧϮϟ Toshiba ωϮϧ Ϧϣ Ϫϧ΃ ήϛΫ΃ ˬΔλϮΑ 18 ϢΠΣ) ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϰϟ·
.Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ϥΎδΤΘγ΍

ΚϴΣ κϤΣ ϰϟ· ΓέΎϴδϟ΍ ΩϮϘϳ ϱάϟ΍ ϞϴϤΟϭ ΪϟΎΧϭ αΪϋ ϮΑ΃ϭ Ύϧ΃ ΎϨϠϘΘϧ΍ ˬϞϴϤΟ ήϣϷ ˯˱ ΎϨΑϭ ˬΎϫΪόΑ
ϲϓ ϲΒόη ϲΣ ϲϓ έϮϨϟ΍ ϊϣΎΟ Ώήϗ ΔϳΪϟΎΨϟ΍ ΔϘτϨϣ ϲϓ ϊϘΗ ϲϫϭ ˬϞϴϤΟ ΎϫήϳΪϳ ϲΘϟ΍ ΔϓΎπϤϟ΍
ήΑϮγ ΪΟϮϳ ΔϳΎϨΒϟ΍ ϩάϫ ΐϧΎΠΑ .ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϘΒτϟ΍ ϞϴϤΟ Ϟϐθϳϭ ˬΔϘη ΔϘΒσ ϞϜϟ :ΕΎϘΒσ ϊΑέ΃ Ϧϣ ΔϳΎϨΑ
ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ άϴϔϨΗ ΔϴϐΑ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΎϨϟΎϘΘϧϻ ήϴπΤΘϟ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϦϴϣϮϴϟ ΔϘθϟ΍ ϲϓ ΎϨΜϜϣ Ϊϗϭ ˬΖϛέΎϣ
.ϱήϳήΤϟ΍

έϻϭΩ ϑϻ΁ Γήθϋ ϲϧΎτϋ΃ .Ϊη΍έ Ϧϣ ϪϤϠδΗ Ϊϗ ϥΎϛ έϻϭΩ ϒϟ΃ ϦϴδϤΧ ώϠΒϣ ϊϳίϮΘΑ ϞϴϤΟ ϡΎϗ
ϒϳέΎμϣ ϲϫ ˬέϻϭΩ ϒϟ΃ ϦϴΛϼΜΑ φϔΘΣ΍ϭ ϯήΧ΃ Γήθϋ ΪϟΎΧ ϰτϋ΃ϭ ΔΌϤϟ΍ ΔΌϓ Ϧϣ ϲϛήϴϣ΃
˯ΎϤγ΄Α ΔϳέϮγ ΕΎϳϮϫ ϰϠϋ Ω΍ήϣ Ϧϣ ΎϨϟ ϞμΤΘγ΍ Ϊϗ ϞϴϤΟ ϥΎϛ ˬ˯ΎϨΛϷ΍ ϩάϫ ϲϓ .ΔϴϠϤόϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ
ϦδΣ ΪϳΪΠϟ΍ έ˷ϭΰϤϟ΍ ϲϤγ΍ ϥΎϛϭ .ΔϳέϮγ ΕΎϳϮϫ ϊΑέ΃ ϲϫϭ ˬΔϴδϤθϟ΍ ΎϨϣϮγέ ΎϬϴϠϋ ˬΔϔϳΰϣ
Ϣϫ˯ΎϤγ΃ ϑήϋ΃ ϢϠϓ ˬΪϟΎΧϭ ϞϴϤΟϭ αΪϋ ϮΑ΃ Ύϣ΃ .ϱέϮγ 19 Ϊ˷ϟϮΗ ˬ˯΍ΪϴϏ ΓΪϟ΍Ϯϟ΍ Ϣγ΍ϭ ˬΪϴόϟ΍
ˬ2005/1/28 ϳέΎΘΑ ήϛΫ΃ Ύϣ ΐδΣϭ ˬϦϴϣϮϴϟ΍ ˯ΎπϘϧ΍ ΪόΑ .ΓέϮϛάϤϟ΍ ΕΎϳϮϬϟ΍ ϲϓ Γέ˷ϭΰϤϟ΍
ϲϓ ΪϟΎΧϭ Ύϧ΃ϭ ϪΒϧΎΠΑ αΪϋ ϮΑ΃ϭ ΩϮϘϳ ϞϴϤΟ ϥΎϛϭ ˬϖθϣΩ ϰϟ· ΍ΩϮϜδϟ΍ ΓέΎϴδΑ κϤΣ Ϧϣ ΎϨϠϘΘϧ΍
ϥΎϜϣ ϲϓ ΍ΩϮϜδϟ΍ ΓέΎϴγ ϞϴϤΟ Ϧϛέ΃ ˭˱ΎΣΎΒλ ΓήηΎόϟ΍ ϰϟ΍ϮΣ ϖθϣΩ ϰϟ· ΎϨϠλϭ .ϲϔϠΨϟ΍ ΪόϘϤϟ΍
ΡΎΘϔϤϟ΍ ϙήΗ Ϫϧ΃ ΪϘΘϋ΃ϭ ˬϡΎόϟ΍ ωέΎθϟ΍ ϲϓ ϢϋΎτϤϟ΍ϭ ϦΤθϟ΍ ΕϼΤϣ ϞΑΎϘϣ ΎΘγήΣ Ν΍έΎϛ Ώήϗ
Ύ˱ϘΣϻ ήϛΎη Ϟγήϳ ϑϮδϟϭ ˬΎϬΣΎΘϔϣ Ϧϋ ΔΨδϧ ϪϳΪϟ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ϥ΄Α Ύ˱ϤϠϋ ˬΎϬϠϔϗ΃ϭ ΓέΎϴδϟ΍ ϞΧ΍Ω
βΑϼϤϟ΍ ϥ΄Α Ύ˱ϤϠϋ ΔόΑέϷ΍ ϦΤϧ ϲδϛΎΗ ΎϨΒϛέ .ΎϫέΎΠΌΘγ΍ ϥΎϜϣ ϰϟ· ΎϬϋΎΟέϹ ΓέΎϴδϟ΍ άΧϷ
.ΔϋέΰϤϟ΍ ϲϓ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ϯΪϟ ΖϴϘΑ Ϟ˷ΠδϤϟ΍ ϢϠϴϔϟ΍ϭ ΍ήϴϣΎϜϟ΍ϭ ΓέΎϴδϟ΍ϭ

ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ϭ ΪϟΎΧϭ Ύϧ΃ ΖδϠΟϭ ˬϪϓήόϧ ϻ ϱάϟ΍ ˬϖ΋Ύδϟ΍ Ώήϗ ϞϴϤΟ βϠΟ ϲδϛΎΘϟ΍ ϲϓ ΎϧΩϮΟϮΑϭ
ˬϖ΋ΎδϠϟ ΔϳέϮγ Γήϴϟ 35 ώϠΒϣ ϞϴϤΟ ϊϓΩ ˬϲδϛΎΘϟ΍ Ϧϣ ΎϨϠ˷ΟήΗ .ϦϳήθΗ ΔϘϳΪΣ ϩΎΠΗΎΑ ˬϲϔϠΨϟ΍ ΪόϘϤϟ΍
Δϳϭ΍ΰϟ΍ ϰϠϋ «ϦϳήθΗ» ΔϘϳΪΤϟ΍ Ώήϗϭ .ΎϨόϣ ν΍ήϏ΃ ϭ΃ ΔϴϓΎο· βΑϼϣ Δϳ΃ ϞϤΤϧ ϦϜϧ Ϣϟϭ
ϲδϛΎΗ ΓέΎϴγ ϲϓ ΎϧέΎψΘϧΎΑ ϥΎϛ ϱάϟ΍ Ώ˷ήϬϤϟ΍ ΎϨϴϘΘϟ΍ ˬΪ΋΍ήΠϠϟ Ϛθϛ ΎϬϴϠϋ ΩϮΟϮϤϟ΍ ΔϴϟΎϤθϟ΍
ˬαϮΑΎϳ ΓΪϳΪΟ ϩΎΠΗΎΑ ιΎΒϟ΍ ΎϨΒϛέ .ΚϳΪΣ ί΍ήσ Ϧϣ ξϴΑ΃ ϥϮϟ ΍ΩίΎϣ ωϮϧ ιΎΑ ϲϫϭ ˬΔϳέϮγ
ˬΩϭΪΤϟ΍ ήΒϋ ΎϨΒϳήϬΗ ˯ΎϘϟ Ώ˷ήϬϤϠϟ ΔϳέϮγ Γήϴϟ ϒϟ΃ ϦϴϧΎϤΛ ώϠΒϣ ΎϨόϓΩ .Ώ˷ήϬϤϟ΍ ϊϣ ΎϨϠΟήΗ ϙΎϨϫϭ
Ύ˱ϤϠϋ ˬ˱ϻϭΰϧ ϢΛ ϞΒΠΑ ΍˱ΩϮόλ ϢΛ ϻ˱ ϭΰϧ Ύϧ΃ΪΑ ˬΔϋΎγ ϰϟ΍ϮΣ ΓήΘϔΑ ΔϳέϮδϟ΍ ϲο΍έϷ΍ ΎϧΰΘΟ΍ ΚϴΣ
ϰϟ· ΪϤόϳ ϥΎϛϭ ˬΏ˷ήϬϤϟ΍ ϝΰϨϣ Ώήϗ ΔϔϗϮΘϣ ΖϧΎϛ ΪϬόϟ΍ ΔϤϳΪϗ ΔϳέΎϧ ΔΟ΍έΩ ϰϠϋ ΎϨϠϘϧ Ϊϗ ΎϨϛ ΎϨϧ΄Α
ϢΛ ϞϴϤΟ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ ϞϘϧ Ϊϗϭ ˬήΧϵ΍ ΐΤτμϳϭ ΩϮόϴϟ ΔϋΎγ ϊΑέ ΔϓΎδϤϟ ϩΩήϔϤΑ ΎϨϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ϞϘϧ
ϙΎϨϫ ΚϴΣ ˬϞΒΠϟ΍ ϲϓ ΩϮόμϟ΍ ΔϠΣήϣ ˯ΎϨΛ΃ ΔΟ΍έΪϟ΍ ΍˱ήϴΧ΃ ϙήΗ Ϊϗϭ ˬΎϧ΃ ΍˱ήϴΧ΃ϭ ΪϟΎΧ ϢΛ αΪϋ ϮΑ΃
.ΎϬϴϓ ϑέΎόϣ Ώ˷ήϬϤϟ΍ ϯΪϟϭ ΎϬϤγ΍ ϞϬΟ΃ Γήϴϐλ ΔϳέϮγ Δϳήϗ

ϖϳήτϟ΍ ϰϟ· ΎϨϠλϭ ϰ˷ΘΣ Ύϧήγ ˬϊϨμϤϟ΍ Ώήϗ Ύϣ ϥΎϜϣ ϲϓ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ϲο΍έ Ϸ΍ ϰϟ· ΎϨϟϮλϭ ϯΪϟ
.Ϧϴϓ΍˷ήμϟ΍ Ώήϗ ΍έϮΘη ΔϨϳΪϣ ϰϟ· ϥϮϠϟ΍ ˯΍ήϤΣ αΪϴγήϣ ϲδϛΎΗ ΓέΎϴγ ΎϨϠϠϘΘγ΍ .ϊϨμϤϟ΍ ϲϓ ϡΎόϟ΍
έϻϭΩ ΔΌϤδϤΧ ώϠΒϣ ϒϳήμΘΑ ϞϴϤΟ ϡΎϗϭ .ϞϴϤΟ ΎϬόϓΩ ˬϖ΋ΎδϠϟ ΔϴϧΎϨΒϟ Γήϴϟ ϑϻ΁ ΔόΑέ΃ ΎϨόϓΩ
ϲϨϜϟ ˬϞΤϤϟ΍ Ϣγ΍ ήϛΫ΃ ϻ .ΪΣ΍ϭ ϞΤϣ ϲϓ Ϣότϣϭ Δϓήϴλ ϞΤϣ ϲϓ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ΔϠϤόϟ΍ ϰϟ· ϲϛήϴϣ΃
ϪΗήϛΫ ϱάϟ΍ Ϫδϔϧ κΨθϟ΍ Ϯϫϭ ˬΪϤΣ΃ ϰϋΪϳϭ ΎϨόϣ Ώ˷ήϬϤϟ΍ ϝ΍ΰϳ ϻ ϥΎϛϭ ˬϪϴϟ· ϢϜΘϟϻΩ ϊϴτΘγ΃
.ϖθϣΩ ϰϟ· Δϳ΍ΪΑ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ήπΣ΃ Ϫϧ΃ Ϧϣ ϢϜϟ
(ϲϗΩϼϟ΍ Ϟ΋΍ϭ ϒϴηέ΃) ΓήϴϬθϟ΍ ϲθϴΑϮδΘϴϤϟ΍ϭ βϴϠϴϣ

ˬϲΘϳί ϪϧϮϟ ˬήϛΫ΃ Ύϣ ϰϠϋ ϱ΍ΪϧϮϴϫ ωϮϧ Ϧϣ Ϯϫϭ ˬϪϘ΋Ύγ ϊϣ ϥΎϓ έΎΠΌΘγ΍ ϰϟ· Ώ˷ήϬϤϟ΍ ΪϤΣ ΃ ΪϤϋ
ϲϓ ϦΤϧ ΎϨδϠΟϭ ϖ΋Ύδϟ΍ Ώήϗ Ώ˷ήϬϤϟ΍ βϠΟ .Ϧϗάϟ΍ ϖϴϠΣ ΏέΎη Ϫϟ ˬΔϨγ 35 ϰϟ΍ϮΣ ϩήϤϋ ϪϘ΋Ύγ
ΖϗήϐΘγ΍ϭ ˬήϴγ ΔϤΣί ϙΎϨϫ ϥΎϛ ˭ϖϳήτϟ΍ ϰϠϋ ϒϗϮΘϧ Ϣϟ ˭ΕϭήϴΑ ϩΎΠΗΎΑ ΔϠΣήϟ΍ Ύϧ΃ΪΑϭ ˬϒϠΨϟ΍
ϞϴϤΟ ϊϓΩ ˬϻϮϜϟ΍ ΔϠΤϣ ϰϟ· ήϬψϟ΍ ΪόΑ ΔϴϧΎΜϟ΍ ϰϟ΍ϮΣ ΕϭήϴΑ ΎϨϠλϭ .ϦϴΘϋΎγ ϰϟ΍ϮΣ ΔϠΣήϟ΍
.΍έΩΎϏϭ Ώ˷ήϬϤϟ΍ Ϫόϣ ΐΤτλ΍ ϱάϟ΍ ˬϖ΋ΎδϠϟ Γήϴϟ ϒϟ΃ ήθϋ ΔδϤΧ Ώ˷ήϬϤϟ΍ Δτγ΍ϮΑ

ϙΎϨϫ ΪΟϮϳ .ϪϠϬΟ΃ ϥΎϜϣ ϲϓ ΔϴΑϮϨΠϟ΍ ΔϴΣΎπϟ΍ ϰϟ· ξϴΑ΃ ϥϮϟ αΪϴγήϣ ωϮϧ ϲδϛΎΗ ΎϨϠϠϘΘγ΍
.ΕΎϘΒσ ΙϼΛ Ϧϣ ΔϔϟΆϣ ϲϫϭ ϲΒόη ϕϮγ ϲϓ ΔϳΎϨΑ ΎϨϠΧΩ .ήϛΫ΃ Ύϣ ϰϠϋ ϝΎϤΠϟ΍ ϚϨΑϭ ΩϮϗϭ ΔτΤϣ
ΔϬΠϟ΍ ϲϓ ΔϘθϟ΍ ϰϟ· ΎϨϠΧΩ ˬϥΎΘϘη ΪΟϮΗ ΚϴΣ ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔϘΒτϟ΍ ϰϟ· ΎϧΪόλ .ΐΗήϣ ήϴϏ ΔϳΎϨΒϟ΍ ϞϜη
΢Θϓ .ΏΎΒϟ΍ Ϟϔϗ ϝΪΑ΃ Ϊϗϭ ϖΑΎγ ϳέΎΗ ϲϓ ΎϫήΟ΄Θγ΍ Ϊϗ ϞϴϤΟ ϥΎϛ ˬϥϮϠϟ΍ ϲ ˷ ϨΑ ϲΒθΧ ΎϬΑΎΑϭ ϰϨϤϴϟ΍
βϤΧϭ ΞϨϔγ· ΕΎηήϓ Ζ ˷ γ ϰϟ΍ϮΣ :Ύ˱ τϴδΑ Ύ˱ΛΎΛ΃ ϱϮΤΗ Δ˷Ϙθϟ΍ ΖϧΎϛϭ ˬϪϳΪϟ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ϪΣΎΘϔϤΑ ΏΎΒϟ΍
.ϚϴΘγϼΑ νέϷ΍ ϰϠϋ ήμΣ ϙΎϨϫϭ ˬΕΎϴϧΎτΑ Ζ ˷ γϭ Ε΍˷ΪΨϣ

.KFC Ϣότϣ Ϧϣ ΕϻϮϛ΄ϣ ϞϤΤϳ ΩΎϋ Ϣ˷ Λ Ύ˱ΒϳήϘΗ ΔϋΎγ ΓΪϤϟ ΏΎϏϭ ϞϴϤΟ ΎϫΪόΑ ϝΰϧ .ϙΎϨϫ ΎϨδϠΟ
ΎϧέϮπΣ ϞΒϗ ϪϨϗΫ ϖϠΣ Ϊϗ αΪϋ ϮΑ ΃ ϥΎϛϭ ˬαΪϋ ϮΑ΃ϭ ϞϴϤΟϭ Ύϧ΃ϭ ΪϟΎΧ ϱ΃ ˬΔόΑέϷ΍ ϦΤϧ ΎϨϠϛ΃
.ΔϠΣήϟ΍ Ϧϣ ϦϴΒόΗ ΎϨϧϮϜϟ ΎϨϤϧϭ ˬϥΎϨΒϟ ϰϟ·

ίΎϬΟ ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϠϴϠϟ΍ ϲϓ ϪΟϭήΧ ϯΪϟ ήπΣ΃ Ϊϗ ϞϴϤΟ ϥΎϛϭ ˬ 2005/2/1 ϲϓ ϱ΃ ˬϲϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ
ΪϟΎΧ ΝήΧ ˭ϪϤϗέ ϑήϋ΃ ϻ ϲϧΎϨΒϟ ϱϮϠΧ ςΧ Ϫϴϓϭ ϲϠΤϛ ϥϮϟ 3300 ί΍ήσ ΎϴϛϮϧ ωϮϧ Ϧϣ ϒΗΎϫ
ΎϤϬϧ΃ ΪϘΘϋ΃ .ϼ
˱ ϴϟ ΪϟΎΧϭ ϞϴϤΟ έϮπΣ ΔϳΎϐϟ ΔϘθϟ΍ ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ϭ Ύϧ΃ ΖϴϘΑ ˬΔϘθϟ΍ Ϧϣ ϞϴϤΟϭ
ϞϴϤΟϭ Ύϧ΃ ΖΛΩΎΤΗ ΎϫΪόΑϭ ΎϨϠϛ΃ ˭Ϟϛϸϟ Ύ˱ο΍ήϏ΃ϭ ΔϴϠΧ΍Ω βΑϼϣϭ ΕΎϣΎΠϴΑϭ βΑϼϣ ΍ήπΣ΃
ϰϠϋ ϞϤόΗ ϪΘϋΎϤΟ ϥ΃ϭ ˬΏ΁ ϚϴΑ ΓέΎϴγ ˯΍ήθϟ ϰόδϳ Ϫϧ΄Α ϞϴϤΟ ϲϧήΒΧ΃ ΚϴΣ ΔϴϠϤόϟ΍ ϝϮμϔΑ
ϞΒϗ ϑΪϬϟ΍ ΕϼϘϨΗ ΔϛήΣ ϊΒΘΘϳ Ϊλέϭ ΔΒϗ΍ήϣ ϖϳήϓ ΩϮΟϮΑ ϲϨϤϠϋ΃ ΎϤϛ ˬΓέΎϴγ ΍άϜϫ ϰϠϋ έϮΜόϟ΍
ΪϬϓ» ϢϬΑΎϘϟ΃ϭ «ΓΪϋΎϘϟ΍» ήλΎϨϋ Ϧϣϭ ˬϥϮϗϮΛϮϣϭ ϥϮϴϧΎϨΒϟ ϢϬϧ΃ϭ ˬϥΎϨΒϟ ΎϨϟϮλϭ Ϧϣ ϊϴΑΎγ΃ ΔΛϼΛ
.΍άϜϫ ϡϮϴϟ΍ ΍άϫ ϰϬΘϧ΍ϭ .«ϡΎδΑϭ ί΍Ϯϓϭ ϥΎϧΪϋϭ ήϣΎΛϭ

ϡϮϴϟ΍ Ϯϫϭ ˬ˱΍ήϬχ Γήθϋ ΔϴϧΎΜϟ΍ ϰϟ΍ϮΣ έϮτϔϟ΍ ϝϭΎϨΗ ΪόΑ ΪϟΎΧϭ ϞϴϤΟ ΝήΧ ˬϲϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ
.ϞϴϠϟ΍ ϒμΘϨϣ ΪόΑ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ϰϟ΍ϮΣ Ϧϳή˷Χ΄Θϣ ϼ ˱ ϴϟ ΍ϮόΟέ .2005/2/2 ϲϓ ϱ΃ ˬϥΎϨΒϟ ϲϓ ΎϨϟ ϲϧΎΜϟ΍
αΪϋ ϮΑ΃ ϲϘΑ ΎϤϨϴΑ ϞϴϤΟ ϊϣ ΖΟήΧ ˬ2005/2/3 ϲϓ ϱ΃ ˬΚϟΎΜϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ΡΎΒλ ϲϓ .ΎϤϬόϣ ϢϠϜΗ΃ Ϣϟ
ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ϰϟ΍ϮΣ ΎϨϠλϭ .ΔδϳήϤϟ΍ Ϧϴϋ ϩΎΠΗΎΑ ΔϴΣΎπϟ΍ Ϧϣ ϲδϛΎΗ ΓέΎϴγ ΎϨϠϠϘΘγ΍ .ΔϘθϟ΍ ϲϓ ΪϟΎΧϭ
Ϧϴϋ ΪΠδϣ Ώήϗ ˬίΪϟΎϧϭΪϛΎϣ ϢότϤΑ Ϧϳ˷έΎϣ Ύ˱ϗήη ΝίΎτϟ΍ Ϣότϣ Ώήϗ Ϧϣ ΎϨϴ˷θϤΗ ˬ˱΍ήϬχ
Δϛήη ϙΎϨϫ έΎδϴϟ΍ ϰϠϋ .ΔόϠσ ϖϳήσ ϲϓ ΎϧΪόλ .ΎϧέΎδϳ ϰϠϋ ίΪϟΎϧϭΪϛΎϣ ΢Βλ΃ ΚϴΣ ˬΔδϳήϤϟ΍
ˬϥ· ϱ΍ΪϴϟϮϫ ϕΪϨ ϓ ϩΎΠΗΎΑ ϖϳήτϟ΍ ϲϓ Ύϧήγϭ ΍˱έΎδϳ ΎϨϔτόϧ΍ .ϖϳήτϟ΍ ήΧ΁ ϲϓ Ε΍έΎϴγ ήϴΟ΄Η
ϱέΎδϳ ϰϠϋ ΎϴδϴϨϴϔϟ΍ ΕΪϫΎη ˬ˱ϻϭΰϧ ϖϳήτϟ΍ ΖΤΒλ΃ ΚϴΣ ΍˱έΎδϳ ΎϨϔτόϧ΍ ϊσΎϘΘϟ΍ ϰϟ· ΎϨϟϮλϮΑϭ
.ΝέϮΟ ϥΎδϟ΍ ϩέΎδϳ ϰϟ·ϭ ΕϮΨϳ ϱΩΎϧ ΚϴΣ ΊσΎθϟ΍ ήψϨϣ ξϔΨϨϣ ϯϮΘδϤΑϭ ϲϣΎϣ΃ϭ

ΚϴΣ ΝέϮΟ ϥΎδϟ΍ ϡΎϣ΃ ϰϟ· ΎϨϠλϭ .ϦϳϭΎϨόϟ΍ ϲϟ ϲ˷Ϥδϳϭ ˬϦϛΎϣϷ΍ ϰϟ· ϲϟ ήϴθϳ ϞϴϤΟ ϥΎϛ
ϲϓ ϲϫ ΔϴϠϤόϟ΍ άϴϔϨΘϟ ΔτϘϧ Ϟπϓ΃ ϥ˷ ΃ϭ ˬΝέϮΟ ϥΎδϟ΍ ϡΎϣ΃ Ύ˱ϳέΎΒΟ· ή˷ Ϥϳ ΐϛϮϤϟ΍ ϥ
˷ ΃ ϞϴϤΟ ϲϨϤϠ ϋ΃
ϞϴϤΟ ϲϨϤϠϋ΃ϭ ΔτϘϨϟ΍ ϩάϫ ϝϮΣ ΎϧέϭΎθΗ ˭ϖϳήτϟ΍ Ϧϣ ϰϨϤϴϟ΍ ΔϬΠϠϟ ΝέϮΟ ϥΎδϠϟ ΔϘλϼϣ ΔϳΎϨΑ
ΔϴϠϤϋ άϴϔϨΘϟ ΔΤϟΎλ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϱήϳήΤϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ΐΘϜϣ Ώήϗ ϲϫ ϯήΧ΃ ΔτϘϧ ϙΎϨϫ ϥ΃
ϊΑΎΘϧ ϢΛ Ϧϣϭ ΔψΤϠϟ ϒϗϮΘϧ ΎϨϛ ϞΑ ˬϞϳϮσ ΖϗϮϟ ϒϗϮΘϧ Ϣϟ ΝέϮΟ ϥΎδϟ΍ Ώήϗ ΎϨϧ΄Α Ύ˱ϤϠϋ ˬ ήϴΠϔΘϟ΍
.ΔϬΒη Δϳ΃ ΓέΎΛ· ϡΪόϟ ϒϗϮΘϧϭ ήϴδϟ΍

ϭ΃ έΎϜΑ Δθ΋Ύϋ ΔϠΤϣ ϰϟ· ϲδϛΎΗ ΓέΎϴγ ΎϨϠϠϘΘγ΍ ˬΔδϳήϤϟ΍ Ϧϴϋ ϲϓ ΔϴϟΪϴλ Ώήϗ ϰϟ· ΎϨϟϮλϮΑ
ϲϓ ΕΪϫΎη .ϻ ˱ ϭΰϧ ΎϨϬΠΗ΍ϭ ϖϳή τϠϟ ϊσΎϘΗ ϰϠϋ ΐΘϜϤϟ΍ ϞΒϗ ΎϨϠ˷ΟήΗ ϙΎϨϫϭ .ήϛΫ΃ Ύϣ ϰϠϋ ϥ΍Ωήϓ
ΕϼΤϣϭ «α΍ΪϳΩ΃» ϞΤϣϭ ˬέΎδϴϟ΍ ΔϬΠϟ Ύ˱πϳ΃ ϚϨΑ ϙΎϨϫϭ ˬέΎδϴϟ΍ ΔϬΠϟ ϢϋΎτϣ ΔϠδϠγ ϝϭΰϨϟ΍
ϰϠϋ ΪΟϮϳ ϪϠΑΎϘϣϭ «ϥ· ϱ΍ΪϴϟϮϫ» ϕΪϨϓ Ώήϗ ϕήσ ϊσΎϘΗ ϰϟ· ΎϨϠλϭ .ϰϨϤϴϟ΍ ΔϬΠϠϟ Δϴ΋Ύδϧ ˯Ύϳί΃
ςϴΤϣ ϲϓ ϱήϳήΤϟ΍ βϴ΋ήϠϟ ΓήϴΒϛ ΓέϮλϭ ΓήϴΜϛ έΎΠη΃ ϪΑ ςϴΤΗ ϢϳΪϗ ˯ΎϨΑ ϯήΧϷ΍ Δϳϭ΍ΰϟ΍
.βϴ΋ήϟ΍ ΐΘϜϣ Ϯϫ ϱάϟ΍ ϰϨΒϤϟ΍ ΍άϬϟ ϞΑΎϘϤϟ΍ ϒϴλήϟ΍ ϰϠϋ Ύϧήγ .ϰϨΒϤϟ΍

ΔΣϮΘϔϤϟ΍ ΔΑ΍ϮΒϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ Ύϧ΃ ΕΪϫΎη .ΔϛήΤϟ΍ Ϊλήϧϭ ΐϗ΍ήϧ ϦΤϧϭ ήϴδϟ΍ ΎϨόΑΎΗ ϞΑ ˬϒϗϮΘϧ Ϣϟ
ϊοϮϟ ϝΎΠϣ Ϧϣ ϙΎϨϫ ϦϜϳ Ϣϟ .ΔϔϗϮΘϣ ΔϳΩΎϋ Ε΍έΎϴγ ϞΧ΍Ϊϟ΍ ϲϓϭ ˬϞΧΪϤϠϟ ϙήΤΘϤϟ΍ ΰΟΎΤϟ΍
.ϙΎϨϫ ΎϬϔϗϮΗ ϝΎΣ ϲϓ ΕΎϬΒθϟ΍ ήϴΜΘγ ΎϬϧϷ ωέΎθϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ΎϫΰϴϛήΗϭ ΔϨΣΎ θϟ΍
ϥΎϛ ˬ˯ΎϨΛϷ΍ ϩάϫ ϲϓ .ΔϴΣΎπϟ΍ ϩΎΠΗΎΑ ϲδϛΎΗ ΓέΎϴγ ΎϨϠϠϘΘγ΍ϭ ϝΎϤΘΣϻ΍ ΍άϫ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ΎϨϓήλ
˭˱˯Ύδϣ ΔϘθϟ΍ ΎϨϠλϭ .ΪϘΘϋ΃ Ύϣ ϰϠϋ ˬϦϴΒϗ΍ήϤϟ΍ Ϧϣ ϱϮϠΨϟ΍ ϪϔΗΎϫ ϰϠϋ ΕϻΎμΗ΍ ϰϘϠΘϳ ϞϴϤΟ
.ΎϨϤϧ ϢΛ ˬΎϬΑ ΎϨϤϗ ϲΘϟ΍ νέϷ΍ ϰϠϋ ΔΒϗ΍ήϤϟ΍ ΔΠϴΘ ϧ Ϧϋ ϞϴϤΟ ϊϣ ΖΛΩΎΤΗ

ϙΎϨϫ ϥ΃ ϞϴϤΟ ϲϨϤϠϋ΃ .˯˱ Ύδϣ ΎόΟέϭ ϞϴϤΟϭ ΪϟΎΧ ΝήΧ ˬ2005/2/4 ϱ΃ ˬϲϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓϭ
έϻϭΩ ϑϻ΁ ΔόΒγ ϰϟ΍ϮΣ ΎϬϨϤΛ ξϴΑ΃ ϥϮϟ ΓήϴΒϛ Ώ΁ ϚϴΑ ωϮϧ Ϧϣ βϠΑ΍ήσ ϲϓ ΔΒγΎϨϣ ΓέΎϴγ
ϰϟ· ΖϠλϭ Ϊϗ ˬΕ΍ήΠϔΘϤϟ΍ ϱ΃ ˬΔϋΎπΒϟ΍ ϥ΃ϭ .ΎϬ΋΍ήηϭ Ύϫήϣ΃ κϴϠΨΘΑ ϪϓέΎόϣ ΪΣ΃ ϡϮϘϳ ϲϛήϴϣ΃
ϖϋ΍Ϯλ Γήθϋϭ Cortex ϝΎΒΣϭ TNT ωϮϧ Ϧϣ ϲϫϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ ΎϫέΪμϣϭ ΎϳέϮγ Ϧϣ ϥΎϨΒϟ
.ϪϴϠϋ ϲϨόϠτϳ Ϣϟ ˬϦϣ΁ ϥΎϜϣ ϲϓ ϥϵ΍ ϲϫϭ ˬΔϴ΋ΎΑήϬϛ

ϮϬϓ .ήψϨϠϟ Ύ˱Θϓϻϭ Ύ˱ΘϣΎλ ϥΎϜϓ ˬϪΗΩΎϋ ήϴϏ ϰϠϋ ϑ˷ήμΘϳ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϥ
˷ ΄Α Εήόη ˬΔϠϴϠϟ΍ ϩάϫ ϲϓϭ
ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ϭ ΪϟΎΧϭ ˬΔϓήϏ ϲϓ ϞϴϤΟ ϊϣ ϡΎϧ΃ ΖϨϛϭ ϡϮϨϠϟ ΎϧΪϠΧ .Ύ˱ϤδΘΒϣ Ϟψϳϭ ΡίΎϤϳ ΓΩΎϋ
.ϯήΧϷ΍ Δϓήϐϟ΍

Ϧϣ ϻ
˱ ΎμΗ΍ ϰϘϠΗ ϞϴϤΟ ϥ΃ ΪϘΘϋ΃ ˬ˱΍ΪϴΟ έΎϬϨϟ΍ ΍άϫ ήϛΫ΃ ϻ ˬ 2005/2/5 ϱ΃ ˬϲϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ΡΎΒλ ϲϓ
έϻϭΩ ΔΌϤδϤΧϭ ϑϻ΁ ΔόΒδΑ Ύϫήϣ΃ ϱ˷Ϯγ ˵ Ϊϗ ΓέΎϴδϟ΍ ϥ
˷ ΃ϭ ˬΓέΎϴδϟ΍ ˯΍ήη ϦϴϔϠϜϤϟ΍ ϪΘϋΎϤΟ
ϰϟ΍ϮΤϟ ΪϟΎΧ ϊϣ έΩΎϐϳ ϑϮγ Ϫϧ΃ϭ ΔϴόϴΒσ ΔϘϳήτΑ Ύϫ΍ήΘη΍ Ϫϧ΄Α ϲϧήΒΧ΃ Ύϣ ΐδΣϭ .ϲϛήϴϣ΃
ϥ΃ ϰϠϋ ˬϩήϛΫ΃ ϻ ϱάϟ΍ ϪϔΗΎϫ ϢϗήΑ ϲϧΩ˷ϭί Ϊϗϭ ˬΕ΍ήΠϔΘϤϟΎΑ ΎϫΩ΍Ϊϋ·ϭ ΓέΎϴδϟ΍ ΰϴϬΠΘϟ ϦϴϣϮϳ
.έΩΎϏϭ ˬϯϮμϘϟ΍ Δ΋έΎτϟ΍ ΕϻΎΤϟ΍ ϲϓ ςϘϓ ϪΑ Ϟμ˷Η΍

(ϲϗΩϼϟ΍ Ϟ΋΍ϭ ϒϴηέ΃) ΔϤϳήΠϟ΍ Ρήδϣ ϲϓ βϴϠϴϣ

ϲϓ ϞϴϤΟϭ ΪϟΎΧ ΩΎϋ .ΎϨϴϟ· ΪΣ΃ ϞΧΪϳ Ϣϟϭ ΎϬϨϣ ΝήΨϧ Ϣϟ ϦϴϣϮϴϟ ΔϘθϟ΍ ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ ϊϣ ΖϴϘΑ
Ϊϗϭ ˬϪ˷ΟϮϣ ϞϜθΑ ΎϬϴϓ ΖΒ˷οϭ˵ Ε΍ήΠϔΘϤϟ΍ ϥ΃ϭ Εΰ˷ϬΟ ˵ Ϊϗ ΔϨΣΎθϟ΍ ϥ΃ ϞϴϤΟ ϲϨϤϠϋ΃ ˬ 2005/2/9
ˬ˱΍ήϬχ ΪϟΎΧϭ ϞϴϤΟ ήπΣ Ϊϗϭ .ήϴΠϔΘϟ΍ ΔϴϠϤόϟ ϖϋΎμϟ΍ έϭΪΑ ϡϮϘΗ ϲΘϟ΍ ΔδΒϜϟ΍ Ύ˱πϳ΃ Εΰ˷ϬΟ
ϝ΍ΰϳ ϻ ϥΎϛϭ .Ϊλήϟ΍ϭ ΔΒϗ΍ήϤϟ΍ ΏΎΒθϟ ϲϫ ϥϵ΍ ΔγΎ˷δΤϟ΍ ΔϤϬϤϟ΍ ϥ΃ Ύ˱πϳ΃ [ϞϴϤΟ] ϲϨϤϠϋ΃ϭ
ϰϟ· ήπΤϳ ϥΎϛ ΎϣΪϨϋϭ .ϞϴϠϟ΍ ϒμΘϨϣ ϰϟ΍ϮΣ ϪϤϗέ Ίϔτϳ ϥΎϛ Ϫϧ΄Α Ύ˱ϤϠϋ ˬΕϻΎμΗϻ΍ ϰϘϠΘϳ
ϥΎϛ ΔϘθϟ΍ ϲϓ ϥΎϛ Ύϣ ΍Ϋ·ϭ ˬΔϘθϟ΍ ϰϟ· Ϊόμϳ ϥ΃ ϞΒϗ ωέΎθϟ΍ ϲϓ ϪϤϗέ Ίϔτϳ ϥΎϛ ϼ ˱ ϴϟ ϝΰϨϤϟ΍
.Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ϒΗΎϬϟ΍ ΔϛήΣ Ϧ˷ϴΒΘΗ ϻ ϰΘΣ ςΨϟ΍ Ίϔτϳϭ ϼ
˱ ϴϟ ΝήΨϳ

ϲδϛΎΘϟΎΑ ΎϨϠλϭ .ϥΎϜϤϟ΍ Ϊ˷ϘϔΘϟ ΝέϮΟ ϥΎδϟ΍ ΔϠΤϣ ϰϟ· ΎϨΒϫΫϭ ϞϴϤΟ ϊϣ ΖΟήΧ ήηΎόϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ
Ώήϗ Ύϧέήϣ .Ϫδϔϧ ϖϳήτϟ΍ ϲϓ Ύϧήγϭ ˬΔδϳήϤϟ΍ Ϧϴϋ ΪΠδϣ Ώήϗ ˬ˱Ύπϳ΃ ΝέϮΟ ϥΎδϟ΍ ϞΒϗ ϰϟ·
Δ˷Ϙθϟ΍ ϰϟ· ΎϧΪϋ .ΕΎϳέϭΩ ϭ΃ Δγ΍ήΣ ρΎϘϧ ϭ΃ ΔΒϳήϣ ΔϛήΣ Δϳ΃ ΪϫΎθϧ Ϣϟϭ ΝέϮΟ ϥΎδϟ΍ ϞΧΪϣ
ϥΎδϟ΍ ϞΧΪϣ ΪόΑ ΔτϘϨϟ΍ ϥ΃ ϰϠϋ ΎϨϘϔΗ΍ϭ ΝέϮΟ ϥΎδϟ΍ ΔϠΤϤϟ ΎϨΘΒϗ΍ήϣ ϲϓ ϯήΟ ΎϤϋ ΎϨΛΩΎΤΗ ˬ˱˯Ύδϣ
ΎϬϴϓ ϦϛήΗ ϑϮγ ϲΘϟ΍ Δϴ΋ΎϬϨϟ΍ ΔτϘϨϟ΍ ΎϬϧ· ˬΎϬϴϟ· ϢϜΘϟϻΩ ϊϴτΘγ΃ ˬΔϘλϼϤϟ΍ ΔϳΎϨΒϟ΍ ϡΎϣ΃ ΝέϮΟ
ϞΒϗ Ϧϣ ΔϴϗΎΒϟ΍ ϡΎϳϷ΍ ϲϓ ΐϛϮϤϟ΍ έϭήϣ ϯΪϟ ήϴΠϔΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ άϴϔϨΘϟ αΪϋ ϮΑ΃ ΎϬϠΧ΍ΪΑϭ ΔϨΣΎθϟ΍
.ΔϴϠϤόϟ΍ άϴϔϨΗ ϡϮϳ ϱ΃ ˬ2005/2/14

.άϴϔϨΘϟ΍ ΪόΑ ΏΎΤδϧϻ΍ ΔτΧ ζϗΎϨϧ ΎϨϛ ΎϤϛ ˬΔτηΎϨϟ΍ ϲϫ ΔΒϗ΍ήϤϟ΍ϭ Ϊλήϟ΍ ΕΎϴϠϤϋ ΔόΑΎΘϣ ΖϧΎϛ
ϩ΍έ΃ ΚϴΣ ˬΔϘθϟ΍ ϲϓ ΪϟΎΧ ϊϣ ΖϴϘΑ .Ϫόϣ αΪϋ ϮΑ΃ ΐΤτλ΍ϭ ϞϴϤΟ ΝήΧ 2005/2/13 ϲϓϭ
αΪϋ ϮΑ΃ ϥΎϛϭ ˯˱ Ύδϣ ΔϘθϟ΍ ϰϟ· ΍ΩΎϋ .Ϫϴϓ ΔϴϠϤόϟ΍ ά˷ϔϨΗ ϥ΃ ΐΠϳ ϱάϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍ϭ Ώ΁ ϚϴΒϟ΍ ΓέΎϴγ
ϰϟ· αΪϋ ϮΑ΃ ϞΧΩ ΎϤϨϴΑ ˬΪϟΎΧϭ ϞϴϤΟϭ Ύϧ΃ ΎϨΛΩΎΤΗ ΚϴΣ ˬΔϴϠϤόϟ΍ άϴϔϨΘϟ ΍˱ΪΟ Ύ˱όΠθΘϣϭ Ύ˱ΣΎΗήϣ
ΖϧΎϛϭ ΏΎΤδϧϻ΍ ΔτΧ Ϧϋ ΪϟΎΧϭ ϞϴϤΟϭ Ύϧ΃ ΔΛϼΜϟ΍ ϦΤϧ ΎϨΛΩΎΤΗ .Ϊ˷ΒόΘϟ΍ϭ ΓϼμϠϟ ϯήΧϷ΍ Δϓήϐϟ΍
ΏΎΒϟ΍ ˰˰˰ ΔϴϛήϴϣϷ΍ ΔόϣΎΠϟ΍ ϩΎΠΗΎΑ ϦΤϧ ΐΤδϨϧϭ ΔΒϗ΍ήϤϟ΍ϭ Ϊλήϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΝϭήΧ :ϲΗϵΎϛ
.ϡϮϨϟ΍ ϰϟ· ΎϧΪϋ ϢΛ ˬΓϼμϠϟ ΍˱ήΠϓ ΎϨψϘϴΘγ΍ .ϡϮϨϟ΍ ϰϟ· ΎϧΪϠΧ .ϱήΤΒϟ΍

ϒμϧ ϰϟ΍ϮΣ ΪόΑϭ ΪϟΎΧ ϰϜΑ ˬΎϨϘϧΎόΗϭ ΎϨϋ˷Ωϭ ˬϩΩήϔϤΑ αΪϋ ϮΑ΃ ΝήΧ .ΓήηΎόϟ΍ ϲϓ ΎϨψϘϴΘγ΍
ΓέϭΰϤϟ΍ αΪϋ ϮΑ΃ ΔϳϮϬΑ ϞϴϤΟ φϔΘΣ΍ ϥ΃ ΪόΑ ΪϟΎΧϭ Ύϧ΃ϭ ϞϴϤΟ ΔΛϼΜϟ΍ ϦΤϧ ΎϨΟήΧ ΔϋΎγ
ϑήϋ΃ ϻ Ϊλήϟ΍ ϖϳήϓ Ϧϣ Ϯϫϭ ˬϪΒϧΎΠΑ αΪϋ ϮΑ΃ϭ «Ώ΁ ϚϴΒϟ΍» ΓΩΎϴϗ ϰϠϋ ϢϫΪΣ΃ ϞϤϋ ˭ΔϳέϮδϟ΍
Ϧϴϋ ϊϣΎΟ Ώήϗ ΎϨϠΟήΗ ˬΔδϳήϤϟ΍ Ϧϴϋ ϩΎΠΗΎΑ ϲδϛΎΗ ΎϨϠϠϘΘγ΍ ˬΔϘθϟ΍ Ϧϣ ΎϨΟϭήΧ ΪόΑ .Ϯϫ Ϧ˴ϣ
ΚϴΣ ˬ˱΍ήϬχ Γήθϋ ΔϴϧΎΜϟ΍ ϰϟ΍ϮΣ ΔϋΎδϟ΍ ΖϧΎϛϭ ϊϣΎΠϟ΍ ϞΑΎϘϣ ζϴϧέϮϜϟ ΍ ϰϠϋ ΎϨϔϗϮΗ ˬΔδϳήϤϟ΍
ή˷Πϓ ϥ΃ ΪόΑ ˬέΎΠϔϧϻ΍ ϞμΣ ˬΐϛϮϤϟ΍ ή˷ ϣ ΎϤϟϭ .ΐϛϮϤϟ΍ έϭήϣ ήψΘϧ΍ϭ ΓέΎϴδϟΎΑ αΪϋ ϮΑ΃ ϒϗϮΗ
.ΐϛϮϤϟΎΑ Ϫδϔϧ αΪϋ ϮΑ΃

ϦϴϘ˷ϘΤϤϟ΍ ΕΎψΣϼϣ

:ϲΗϵΎϛ ϦϴϠϘΘόϤϠϟ Ύ˱ϔλϭ ϦϴϓϮϗϮϤϟ΍ ϊϣ ϖϴϘΤΘϟ΍ ήπΤϣ ΩέϮϳ

:ϦϴϓϮϗϮϤϟ΍ ϝΎϜη΃

ˬήόθϟ΍ ΩϮγ΃ ˬϦϴϨϴόϟ΍ ΩϮγ΃ ˬΓήθΒϟ΍ ϲτϨΣ ˬϢΘϨγ 165 ϝϮτϟ΍ :ΔόΒϨϟ΍ ϦδΣ ϑϮϗϮϤϟ΍ :ΔψΣϼϣ
.Ϣϔϟ΍ϭ ϒϧϷ΍ ϱΩΎϋ ˬ˱΍ήϴΜϛ ΢ΘϠϣ ˬΏέΎη ϭΫ

***
ϖϴϠΣ ˬήόθϟ΍ ϲ΋ΎϨΘδϛ ˬΓήθΒϟ΍ ξϴΑ΃ ˬϢΘϨγ 1 5 ϝϮτϟ΍ :ήλΎϨϟ΍ ϕέΎσ ϑϮϗϮϤϟ΍ :ΔψΣϼϣ
.ϡΎΗ Ϣϔϟ΍ϭ ˬϒϧϷ΍ ϱΩΎϋ ˬϦϴϨϴόϟ΍ ϲ
˷ Ϡδϋ ˬΏέΎθϟ΍ϭ Ϧϗάϟ΍

***

ΩϮγ΃ ˬϦϴϨϴόϟ΍ ϲϠδϋ ˬΓήθΒϟ΍ ϲτϨΣ ˬϢΘϨγ 168 ϝϮτϟ΍ :ΔόΒϨϟ΍ ϚϟΎϣ ϑϮϗϮϤϟ΍ ϝΎϜη΃ :ΔψΣϼϣ
.Ϣϔϟ΍ϭ ϒϧϷ΍ ϱΩΎϋ ˬ˳΢ΘϠϣ ˬΏέΎη ϭΫ ˬήόθϟ΍

***

ΩϮγ΃ ˬϦϴϨϴόϟ΍ ΩϮγ΃ ˬΓήθΒϟ΍ ξϴΑ΃ ˬϢΘϨγ 1 5 ϝϮτϟ΍ :ϕϼΤϟ΍ ήϣΎϋ ϑϮϗϮϤϟ΍ ϝΎϜη΃ :ΔψΣϼϣ
.Ϣϔϟ΍ϭ ϒϧϷ΍ ϱΩΎϋ ˬ˳΢ΘϠϣ ˬΏέΎ η ϭΫ ˬ˱ϼϴϠϗ ΢ϠΟ΃ ˬήόθϟ΍

***

ˬήόθϟ΍ ϲ΋ΎϨΘδϛ ˬΓήθΒϟ΍ ξϴΑ΃ ˬϢΘϨγ 1 5 ϝϮτϟ΍ :ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϑϮϗϮϤϟ΍ ϝΎϜη΃ :ΔψΣϼϣ
.Ϣϔϟ΍ϭ ϒϧϷ΍ ϱ
˷ ΩΎϋ ˬϒϴϔΧ ΏέΎη ϭΫ ˬ˳΢ΘϠϣ ˬϦϴϨϴόϟ΍ ϲ
˷ Ϡδϋ

***

ˬ΢ϠΟ΃ ˬήόθϟ΍ ΩϮγ΃ ˬΓήθΒϟ΍ ήϤγ΃ ˬϢΘϨγ 1 0 ϝϮτϟ΍ :ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ϑϮϗϮϤϟ΍ ϝΎϜη΃ :ΔψΣϼϣ
.ϪϨτΑ ϲϓ ΔϴΣ΍ήΟ ΔϴϠϤϋ έΎΛ΁ ˬΏέΎη ϭΫ ˬ˳΢ΘϠϣ ˬϦϴϨϴόϟ΍ ϲ
˷ Ϡδϋ

13˰ϟ΍ ΔϜΒθϟ ϲϣΎϬ˷Ηϻ΍ έ΍ήϘϟ΍ Ϧϣ

ϰϟ· ΕΪϤϋ ϥ΃ ΪόΑ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΔϴΑΎϫέ· ϝΎϤϋ΄Α ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϩάϫ ϡΎϴϘϟ ΍˱ήϴπΤΗϭ ΍˱ΪϴϬϤΗ Ϫϧ΃ ϦϴΒΗϭ (...)
ΕϭήϴΑ ϰϟ· ϞϴϤΟ ϮϋΪϤϟ΍ ήπΣ ˬΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ϒ΋΍Ϯτϟ΍ ϯΪΣ· ήϴϔϜΘΑ ΎϬϣΎϴϗϭ ϪϠΧ΍ΪΑ ΎϫΎϳϼΧ ˯Ύθϧ·
ΕΎγΪδϤϟ΍ϭ ϭϼϟ΍ ϳέ΍Ϯλϭ ΔϳϭΪϴϟ΍ ϞΑΎϨϘϟ΍ϭ ΔηΎηήϟ΍ ΔΤϠγϷ΍ Ϧϣ ΕΎϴϤϛ ˯΍ήθΑ ϡΎϗ ΚϴΣ
ϲϓ ΎϬϋΩϭ΃ ΓήϴΒϛ ΐ΋ΎϘΣ ϦϤο ΔΤϠγϷ΍ ϩάϫ ΐ˷οϭϭ .ΓήϴΧάϟ΍ϭ ΩΎΘόϟ΍ ξόΑ ϰϟ· ΔϓΎο· ˬΔϴΑήΤϟ΍
Ύ˱ϘΣϻ ΓΪϳΪΠϟ΍ ϖϳήτϟ΍ ΔϠΤϣ ϲϓ ΔϘη ϰϟ· ΎϬϠϘϨΑ ϡϮϘϴϟ Ύ˱ΘϗϮϣ ΔόΒϧ ϚϟΎϣ ϪϴϠϋ ϰϋ˷ΪϤϟ΍ ϝΰϨϣ
ϥ΃ ΪόΑ ˬ΢ϟΎλ ΪϤΤϣ ϲϤϫϭ ϢγΎΑ 2005/5/25 ϳέΎΘΑ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϪϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ΎϫήΟ΄Θγ΍
ΪΠδϣ Ώήϗ ϢϠδΘϟ΍ϭ ϢϠϴδΘϟ΍ ϢΘϳ ϥΎϛ ΚϴΤΑ ΕΎόϓΩ ΓΪϋ ϰϠϋ ΔόΒϧ ϚϟΎϣ Ϧϣ ΐ΋ΎϘΤϟ΍ ϩάϫ Ϣ˷ϠδΗ
.ΕϭήϴΑ ϲϓ ϲΠϘηΎΨϟ΍

Ϧϣ Ύ˱ϋΎΒΗ Ϊϓ΍ϮΘϟΎΑ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϩάϫ Ω΍ήϓ΃ ΃ΪΑ ˬ2005 ϝϭϷ΍ ϥϮϧΎϛ ήϬη Ϟ΋΍ϭ΃ ϝϼΧ Ϫϧ΃ ϦϴΒΗϭ
Ϯϫϭ ˬήλΎϨϟ΍ ˯ΎΟέ ϕέΎσ ϪϴϠϋ ϰϋ˷ΪϤϟ΍ ΎϬΒϴΒσ Δϳ΍ΪΑ ήπΣ ΚϴΤΑ ˬΕϭήϴΑ ΔϨϳΪϣ ϰϟ· ΎϳέϮγ
ΔϠΤϣ ϲϓ ΓήΟ΄Θδϣ Δ˷Ϙη ϲϓ ϡΎϗ΃ϭ ˬΏΎϫϮϟ΍ ΪΒϋ ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ έΎόΘδϣ Ϣγ΍ ΖΤΗ ΏΎμϋϷ΍ ϲϓ Ρ΍ήΟ
Ϊϗϭ .ΔϋϮϤΠϤϟ΍ Ω΍ήϓ΃ ϝΎΒϘΘγϻ Γ˷Ϊόϣ ϲΒϫάϟ΍ ΊσΎθϟ΍ ΔϳΎϨΑ ˬ 2005/12/15 ϳέΎΘΑ ˯ΎπϴΒϟ΍ ΔϠϣήϟ΍
ΔϘη ϰϟ· Ύ˱ϘΣϻ ϼϘΘϧ΍ ϦϳάϠϟ΍ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓϭ ΔόΒϧ ϦδΣ ΎϤϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ Ύ˱ϘΣϻ Ϫϴϟ· Ϣπϧ΍
ˬϱΪϔμϟ΍ ΪϤΤϣ Ϯϫ έ˷ϭΰϣ ϢγΎΑ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ΎϫήΟ΄Θγ΍ ΔϧΎϣήϟ΍ Ϧϴϋ ΔϠΤϣ ϲϓ Δόϗ΍ϭ ϯήΧ΃
ΔϘθϟ΍ ϩάϫ έΎΠϳ· ΕϻΪΑ ΖϧΎϛϭ .Γέϭήϋί ϝϼΑϭ Ϫσ ΪϟΎΧ ΎϤϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ Ϧϣ Ϟϛ ΎϤϬϴϟ· ϢπϨϴϟ
.ϞϴϤΟ ϮϋΪϤϟ΍ ΎϬόϓΪϳ Ω΍Άϓ ˯΍ήΑ ϪϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ΎϫήΟ΄Θγ΍ ϲΘϟ΍ ϚϠΗϭ

(ϱήΘϋΰϟ΍ βϧϮϳ ϒϴηέ΃) ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΪόΑ ΍Ϊϴλ ϲϓ Γήϴδϣ

ΓΰϔϠΘϟ΍ ΕΎηΎη ϰϠϋ ϩέϮϬχ Ϧϣ ήϬη ϞΒϗ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ˯ΎϔΘΧ΍ Δϴπϗ ΔόΑΎΘϣ ϝϼΧ Ϧϣ Ϫϧ΃ ϦϴΒΗϭ
ΪϟΎΧ ϪϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ϖΤΑ ή˳˷ ΤΗ ΕΎϏϼΑ ϢϴϤόΗ ϯήΟ ˬϱήϳήΤϟ΍ ΪϴϬθϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤόϟ ϪϴϨΒΗϭ
ϪΘϗϼόϟ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϪϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ϖΤΑϭ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ˯ΎϔΘΧ΍ ΔϴϠϤόΑ ϪϤγ΍ ρΎΒΗέϻ Ϫσ ΖΣΪϣ
ΔϴϔΗΎϬϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΔΒϗ΍ήϣ ΎϤϛ ˬϞϴϤΟ ϮϋΪϤϟ΍ ΐϠσ ϰϠϋ ˱˯ΎϨΑ έΎψϧϷ΍ Ϧϋ Ϫϳέ΍ϮΗ ΪόΑ ϪτΑ ΔϘϴΛϮϟ΍
ϲϓ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· Ϫσ ϝϮΧΩ ΓήΘϓ ϝϼΧ ˬιΎΧ ωϮϨΑ 03/***653 Ϯϫϭ ϲτϨθϟ΍ ϒΗΎϫ Ϣϗέ ϰϟ·
Ϧϋ ϦϳέΩΎλ ϦϴϟΎμΗ΍ ϝϮμΣ ϦϴΒΗϭ .2005/1/16 ϳέΎΘΑ αΪϋ ϮΑ΃ ˯ΎϔΘΧ΍ϭ 2005/1/15
ήϣΎϋ ϪϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ Ϊϟ΍ϭ ϕϼΤϟ΍ Ϳ΍ ΪΒϋ ϮϋΪϤϠϟ Ϊ΋Ύόϟ΍ 0 /*** 22 Ϣϗήϟ΍ ϰϟ· έϮϛάϤϟ΍ Ϣϗήϟ΍
ϱάϟ΍ 2006/12/30 ϳέΎΘΑ ϪϔϴϗϮΗ ϯήΠϓ ˬΔϓήτΘϤϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ ϪϟϮϴϣ ϪϨϋ ϑϭήόϤϟ΍ ϕϼΤϟ΍
ΎϣΪόΑ Ϫϧ΄Α Ύ˱ΤοϮϣ ˬϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϖϳήσ Ϧϋ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ϰϟ· Ϫ΋ΎϤΘϧΎΑ ϑήΘϋ΍ Ϫόϣ ϖϴϘΤΘϟΎΑ
Ϟθϓ ϪϨϜϟ ϢϴψϨΘϟ΍ Ϧϣ ΏΎΤδϧϻ΍ ϝϭΎΣ ˬϥΎϨΒϟ ϲϓ ΔϴΑΎϫέ· ϝΎϤϋ΄Α ϡΎϴϘϠϟ ϢϬτϴτΨΗϭ ϢϬϬ˷ΟϮΗ βϤϟ
.ϖϘθϟ΍ ϯΪΣ· ϞΧ ΍Ω ΔΤϠγϷ΍ ϪΘΌΒΨΘΑ ϲτϨθϟ΍ ϪϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ϊϣ Ϫϛ΍ήΘηΎΑ ϑήΘϋ΍ ΎϤϛ .ϚϟΫ ϲϓ
Ϧϴϋ ϲϓ ΔϘη ϰϟ· ϝϮΧΪϟ΍ ϪΘϟϭΎΤϣ ˯ΎϨΛ΃ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ϪϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ϒϴϗϮΗϭ ϲτϨθϟ΍ ϒϴϗϮΗ ϯήΠϓ
ϲϘϠΘϟ ϦϴΣϮΘϔϣ ϥ΍ίΎϬΠϟ΍ ϙήΗ Ϊϗϭ .ΕέΎϜϴϠΘϟ΍ ΕΎϗΎτΑ Ϧϣ ΩΪϋϭ ϱϮϠΧ ίΎϬΟ ΓέΩΎμϣϭ ˬΔϧΎϣήϟ΍
ϩάϫ έϭΪλ ϥΎϜϣ ΪϳΪΤΗ ϞϬγ ΎϤϣ ˬΎϳέϮγ Ϧϣ ϦϴϣΩΎϘϟ΍ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ξόΑ Ϧϣ ΕϻΎμΗ΍
˯ΎΟέ ϕέΎσϭ ΔόΒϧ ϦδΣ :Ϣϫϭ ˬϚϟΫ ήΛ· ϰϠϋ ϢϬϔϴϗϮΗϭ ˬΔϴϣϮϤόϟ΍ ϒΗ΍ϮϬϟ΍ Ϧϣ ϱ΃ ˬΕϻΎμΗϻ΍
ήΜϋ Ϊϗϭ ˬΎϳέϮγ ϲϓ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔγΪϨϬϟ΍ ΔϴϠϛ ϲϓ ϲόϣΎΟ ΐϟΎσ Ϯϫϭ ˬϪΟϮΗ ΪϤΣ΃ ΪϤΤϣϭ ήλΎϨϟ΍
ϱάϟ΍ ˯ΎϨΒϟ΍ ϲϓ ΍˱έϮσΎϧ ϞϤόϳ Ϯϫϭ ˬϦϴΗέϭΰϣ ϦϴΘϳέϮγ ϕϮγ ΓίΎΟ·ϭ ΔϳϮϫ ΔϗΎτΑ ϰϠϋ ϪΗίϮΤΑ
.ΔσϮΒπϤϟ΍ ΔΤϠγϷ΍ ΔΌΒΨΘΑ ϪΘϗϼόΑ ϩΎΒΘηϼϟ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ Ϫ ϴϓ ϦτϘϳ

ΪϟΎΧ ϢϬϨϴΑ Ϧϣ ˬΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϞΧ΍Ω ϰϟ· έ΍ήϔϟ΍ Ϧϣ ϦϜϤΗ ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ξόΑ ϥ΃ ϦϴΒΗϭ
ΕΎϗΎτΑ ϰϠϋ ήΜϋ ΎϤϴϓ ˬήϫΎο Ϊόγ΃ ΩΎϬΟϭ ΔϤϴϠΣ ΪϤΤϣ ϢϴϠγϭ έϭήϋί βϧϮϳ ϝϼΑϭ Ϫσ ΖΣΪϣ
ΔΤϠγϷΎΑ ΔΌϴϠϤϟ΍ ΐ΋ΎϘΤϟ΍ ΓέΩΎμϣ ΖϤΗ ΎϤϛ .ΎϬΘϤϫ΍Ϊϣ ΖϤΗ ϲΘϟ΍ ϖϘθϟ΍ ϞΧ΍Ω ϢϬϴϠϋ ϰϋΪϤϟ΍ ϲϗΎΑ
ΓΰϬΟϷ΍ϭ ΓέϭΰϤϟ΍ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ϭ Ε΍ΪϨΘδϤϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ϭϼϟ΍ ϳέ΍Ϯλϭ ΔϳϭΪϴϟ΍ ϞΑΎϨϘϟ΍ϭ ΔηΎηήϟ΍
ϭ Ύ˱ϴ΋ΎΑήϬϛ Ύ˱ϨΣΎη Ϧϳήθϋϭ ΔόΑέ΃ϭ ή΋ΎΧΫϭ ήΗϮϴΒϣϮϛ ϱίΎϬΟϭ ΔΠϣΪϤϟ΍ ι΍ήϗϷ΍ϭ ΔϴϜϠγϼϟ΍
.ήϴϐλ ϪΒϨϣϭ Bony Sony ϪΒϨϣ ϊϣ ΔϋΎγϭ ΔϴϧϭήΘϜϟ· ΔϴϧΪόϣ Δότϗ 5 8

ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ Ϧϣ Ω˷ έ

ΏΎΒγϷ Ε΍έΎΒόϟ΍ ξόΑ ϑάΣ ΪόΑ Ύ˱ϴϓήΣ ϩήθϨϧ ˬϲΗϵ΍ Ω˷ ήϟ΍ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϑϮϗϮϤϟ΍ Ϧϣ Ύϧ˯ΎΟ
:ΔϴϧϮϧΎϗ

***

(ϱήΘϋΰϟ΍ βϧϮϳ ϒϴηέ΃) ΔϤϳήΠϟ΍ ΄Βϧ ωϮϴη ΪόΑ ˲ϝϮϫΫ

ΔϴΤΗ ϪϴϠϋ ΖΒΟϭ Ϧ˷Ϥϣ ΔϓΎϴπϟ΍ έϮϨΑ ϲϧϮϴϬμϟ΍ Ϟ˴ΒϘΘδϳ ΚϴΣ ˬϢϬδϔϧ΃ ϞΧ΍Ω ϦϴϣϭΰϬϤϟ΍ Ϧϣί ϲϓ »
Ϧ˴ϣ ϦΠδϟ΍ ϲϓ ϰϘϠ˴Η ϥ΃ ΐΠϋ ϼϓ ˬέΎόϟΎΑ ϢϬϨϴΒΟ ΍ϮΨτϟ ϦϤϣ ϥϮΘϟϮΑ ϥϮΟ ϡήϜϳϭ ˬέΎϨϟΎΑ ˯΍ΪϋϷ΍
.έΎ˷ΘΑ ΐ΋Ύλ ϡΰόΑ ΔϤϳΰϬϟ΍ Ωϭέϭ ϲϛήϴϣϸϟ εήϓ

ΖϨ˷ϘϴΗ ˬΔόϤδϟ΍ ϪϳϮθΗ ΖϓΪϫ ΕΎϘϴϘΤΗ Ϧϣ ΎϬϘϓ΍έ Ύϣϭ ˬΔϣϮϋΰϣ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ ϞδϠδϣ ϢϜοήϋ ΪόΑ
...ΕΎϣ΍ήϜϟΎΑ ΚΒόϟ΍ ΔΣΎγ ϰϟ· ΚόΒϟ΍ ΔϳέϮϬϤΟ Ϧϣ ϞϘΘ ϧ΍ ίέϷ΍ Ϧσϭ ϥ΃

Ϧϣί ΕΎϳ΍ίήϛ ΎϫΩ΍έ΃ ϲΘϟ΍ ˯΍ΩϮδϟ΍ ΓέϮμϟ΍ Ϣγέ ϻ· Ϫόδϳ ϻ ΕΎϗΎτϨΘγϻ΍ ΃ήϘϳ Ϧϣ ϥ ˷·
ϥ΃ϭ ˬΖϗϭ ΔΤδϓ ΎϧϮτόΗ ϥ΃ ϲπϘϳ ϝΪόϟ΍ϭ .ϰϤϋ΃ ϢϫήμΑ΃ϭ ... ϢϬϓήη΃ ΚϴΣ ˬΔπΒϳϭήϟ΍
ΎϨϠμϳ ϻ ˬΔϴϣϭέ ΔϴΒϗ΃ ϲϓ ϦΤϨϓ ˬΔϴϧΎϣΰϟ ΍ϭ Δ˷ϴϧΎϜϤϟ΍ ΎϨϓϭήχ ΓΎϋ΍ήϣ ϊϣ ˬΔϣίϼϟ΍ ϞϬϤϟ΍ ΍ϮϣήΘΤΗ
:ΐ΋΍Ϯθϟ΍ ϰϠϋ Γ˯ΎοϹ΍ ϊϴτΘδϧ Ϧϟ ˬΪϳϮΠϨΠϟ΍ ΎϬϔϗϭ΃ ΎϣΪόΑϭ .ΏέΎϗϷ΍ Ε΍έΎϳί ήΒϋ ϻ· ΐΘϜϳ Ύϣ
ϩΎϐΘΑ΍ ΎϤϟ ΔϠϤϜΗ ϪϧϷ ϖϴϠϳ ϻ ϞϤϋ ϚϟΫϭ ˬΔϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ Ϧϣ΄Α ΐόϟ Ϯϫ ϲ
˷ ϓήΤϟ΍ Ϣϛήθϧ ϥ
˷ · ϢΛ
ήϴϔθΗ ΕΎϴϨϘΗϭ ˯ΎϴΣ΃ ΍Ϯϟ΍ί Ύϣ ϦϴϣϭΎϘϤϟ ˯ΎϤγ΃ ήϛΫ ΐϧΎΟ ϰϟΈϓ .ϖϴϘΤΘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ Ύϛήϴϣ΃ ΏΎϧΫ΃
ΔϓΎμΤϟ΍ ϥ· ϢΛ .ΪΣ΃ ϰϠϋ ϰϔΨϳ ϻ ΍˱ΪϳΪϬΗ ϞϜθΗ ΕήϛΫ ϲΘϟ΍ ΔϴϠϴμϔΘϟ΍ ΔϨϜϣϷ΍ ϥΈϓ ˬϒΗ΍ϮϬϟ΍ ϡΎϗέ΃
:Δϴϣϭέ ϞΧ΍Ω «...ΓϭΰϏ» ΖϤΘΣ ϲΘϟ΍ ΔϴϔϠΨϟ΍ϭ ΕΎϔϟΎΨϤϟ΍ ϰϠϋ Γ˯ΎοϹ΍ ϢϜϴϠϋ ϢΘΤΗ

(ϲϗΩϼϟ΍ Ϟ΋΍ϭ ϒϴηέ΃) Δϴϣϭέ ϦΠδϟ ϡΎϋ ΪϬθϣ

Δϴϣϭέ ϦΠγ Γέ΍ΩϹ ϦδΤϟ΍ ϡΎγϭ [ϡ˷ΪϘϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ωήϓ βϴ΋έ] Ϧϣ ΔϴλϮΗ ΕέΪλ :ΔϴϔϠΨϟ΍ ϲϓ
[ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϦϣϷ΍ ϯϮϗ ϡΎϋ ήϳΪϣ ] ϞμΤΘγ΍ .ΪΤϟ ˯ϼϤϋ ϰϨΒϤϟ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ϢϋΩ ΔϜΒη ϞϘϨΑ
ˬ(ϢϠγ Ϣ΋ΎϤΣ Ϣϫ ϦϴϴϜϧΎϴϟ΍ ϥ΃ αΎγ΃ ϰϠϋ ) ΏΎϫέϹ΍ ΔΤϓΎϜϤϟ Δϴϛήϴϣ΃ Ε΍ΪϋΎδϣ ϰϠϋ ϲϔϳέ ϑήη΃
ΕέΎλϭ ΔϟϭΪϟ΍ ϲϓ ΖΠϣΪϧ΍ ϲΘϟ΍) ΕΎϴθϴϠϴϤϟ΍ ΎϳΎϘΑ ΖϠΧΩ !ΎϬϟΎΜϣ΃ ΓήθόΑ ΔϨδΤϟ΍ Ωέ Ϧϣ ΪΑ ϻ ϥΎϛ
Ϧϟ ϦϳΪϟ΍ έΎϘΘΣ΍ϭ ΓΪϴϘόϟ΍ Ρ˸ήΠ
˵ ϓ ˬϩ˷ήϣ α΄ϴϟ΍ Ϧϣ ϢϬΘϗ΍Ϋ΃ϭ ˬΡ΍ήΠϟ΍ ϦϴϣϭΎϘϤϟ΍ ϲϓ ΖϨΨΛ΄ϓ (΍˱ΩϮϬϓ
ϞϤΤϳ ϻ Ω΍˷ΪΤΑ Ύϧϭ΅ΎΟ ΪϘϓ ˬΪϳΪΣ Ϧϣ ΎϨϧΎϤϳ·ϭ ˬϦϴϠΗ ϻ ΔϤϳΰϋ ϭϭΫ ΎϨϧϷϭ .Ϳ΍ ˯Ύη Ύϣ ϰϟ· ϞϣΪϨϳ
ˬϦϴ˷ϳΪΤϠϟ΍ ϑήϏ ϲϓ ϯΩ΍ήϓ ϦϴϣϭΎϘϤϟ΍ ΍Ϯόο :΢ο΍ϭ ϑΪϬϟΎϓ ˬΔϨϴϐπϟ΍ϭ ΪϘΤϟ΍ ήϴϏ Ϫϧ΍ΪϨγ ϲϓ
ίΎϬΟ ϰϟ· ϢϬΘϣϭΎϘϣ Δ˷ϳΩ ϲϛήϴϣϷ΍ ϊϓΪϴϟ (ϊϴΑΎγ΃ άϨϣ ϡΎότϟ΍ Ϧϋ ϥϮΑήπϣ ϢϬϓ ) ϥϮϠΘϘϳ ϢϫϮϋΩ
...ϥΎϨΒϟ ωήϓ ϥϼΣΩ

ΎϨΑΎϬϳ ϡϮϗ ϦΤϨϓ ˬ«ήϴϔγ» Ύϳ ΐϴϋ) έ΍ήϔϟ΍ ΍ϮϟϭΎΣ ϥ΍ήϋΰϟ΍ ˯ϻΆϫ » :ςϴδΑ ϮϬϓ ήϳήΒΘϟ΍ Ύϣ΃
.«ϦϴΟΎδϤϟ΍ ϊϣ ϙΎΒΘη΍ ˯ΎϨΛ΃ ΔϴϨϤϟ΍ ϢϬΘϓ΍ϭ (ΕϮϤϟ΍

˯Ύϣέ· ΎϬϓΪϫ ˬΔμϴΧέ Δϴ΋ΎϋΩ ΔΑϮΟ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϲϓ ΖϧΎϛ ˬΔϴ΋ΎΤϳϹ΍ ΔϠΌγϷ΍ ϥ΃ ϥϮψΣϼΗ :ϞϜθϟ΍ ϲϓ
ˬΓΎϴΤϟ΍ ϮϫέΎϛϭ (ϢϟΎΑΎϨϟ΍ϭ ϮϨϳίΎϜϟ΍ ΓέΎπΣ ) ΓέΎπΤϟ΍ ˯΍Ϊϋ΃ Ϣϫ ϦϴϣϭΎϘϤϟ΍ ϥ
˷ ΃ Δ˷ϣΎόϟ΍ ϦϫΫ ϲϓ
ϯϮΘδϣ ϥΎϛ ΍ΫΈϓ ϯϮΘδϤϟ΍ ϕϮϓ ) ΔϠϳϮσ ϢϬϧϮϗΫ ˬΐϳήϏ νΎϔπϓ ϢϬγΎΒϟ ˬΕϮϤϠϟ ΢ϨΠΗ ϢϬΘϓΎϘΛ
ϩ΍ήΟ΃ ϱάϟ΍ ΐϳάόΘϠϟ ςΤϨϤϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϲϓ ϢϜΒτΧ ΎϤϓ ˬϊΒγ Ύϳ ήΘϤϟΎΑ ϢϛΪϨϋ αΎϘϳ Ϧϗάϟ΍
ˬήΧϵ΍ ήϴϔϜΗ ϻ· ϝΪΠϟ΍ Δϐϟ Ϧϣ ϥϮϤϬϔϳ ϻ ˬ (ϢϜΣ ΎϤΑ ΔϴϧϮϧΎϗ ΔϴϟϭΆδϣ ϪϴϠϋ ΐΗήΘΗϭ ˬϢϜΗίϭϼΟ
Ϯϫϭ ϻ΃ ˬβϔϨϟ΍ ϲϓ ΓήΛΆϣ ΓέϮλ ϊθΑ΃ ϲϓ ϰϠΠΘϳ ϢϬϠΘϗ ϥ· ϰΘΣ ˬϞΘϗ ˯ΎϐϟϹ΍ ϲϓϭ ˬϩ΅Ύϐϟ · ϢΛ Ϧϣϭ
:ϝ΍Άδϟ΍ ΍άϫ ϰϟ· ϼ
˱ Μϣ ήψϧΎϓ !΢Αάϟ΍

(ϲϗΩϼϟ΍ Ϟ΋΍ϭ ˰˰ ϒϴηέ΃ ) ΍ίήϴϣ Ϊϴόγ ϲοΎϘϟ΍

Ϧϣ Ύϧΰϛήϣ ϲϓ ϲϨϔϟ΍ ϖϳήϔϟ΍ ϦϜϤΗ ΪόΑϭ ˬϚΑ ιΎΨϟ΍ ήΗϮϴΒϣϮϜϟ΍ ίΎϬΟ ϥϮϤπϣ ϰϠϋ ωϼσϻΎΑ »
ϡϼϓ΃ ΩϮΟϭ ϦϴΒΗ ΚϴΣ ˬΕ΍ήϔϴθΑ ΎϬϨϣ ξόΑ ϲϤΤϤϟ΍ϭ ˬϪϴϓ ΔχϮϔΤϤϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ϭ ΕΎϔϠϤϟ΍ Ν΍ήΨΘγ΍
ΔΤϠγϷ΍ Ϧϋ ΕΎϋϮγϮϣϭ ϥΪϨϟ ˯΍ΪϬθϟ ΎϳΎλϭϭ ΔϳήϴϔϜΗ ΐτΧϭ ήϴΠϔΗ ΕΎϴϠϤϋϭ ΢Αάϟ΍ ϝΎϤϋ΃ Ϧϋ
ΝΎΘϧϮϣ ϞϤόΑ Ζϧ΃ ΖϤϗ ϡϼϓϷ ΔϓΎοϹΎΑ ˬΪόΑ Ϧϋ ήϴΠϔΘϟ΍ ΕΎϴϨϘΗϭ ΔϴϨϣϷ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ϭ Ε΍ήΠϔΘϤϟ΍ϭ
.«...ΎϬϟ

Ύϧ΃ ˬ˱ΎϨδΣ !ΎϫήϴϔθΗ Ϛϓ ϲϨϔϟ΍ ϢϫίΎϬΟ ωΎτΘγ΍ Ϊϗϭ ˬΓήϔθϣ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϥ΃ Ϣϋΰϳ άϔϟ΍ ςΑΎπϟΎϓ
ϰΘΣ ˬϥϵ΍ άϨϣ ΎϬϜϓϭ ήϴϔθΘϟ΍ ΕΎϴϨϘΗ Ϣ˷ϠόΗ ΓήηΎΒϤΑ ˯ϮϔϜϟ΍ ίΎϬΠϟ΍ ΢μϧ΃ϭ ˬΔόϗ΍Ϯϟ΍ ΔΤμΑ Ϣ˷Ϡγ΄γ
ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ΖϠγ ˶ έ˵΃ Ϟϫ :ϝ΅ΎδΘϟ΍ ΎϨϴϠϋ ΐΟϭ ΔϓήόϤϟ΍ ϪΘϧΎΧϭ ˬΔϤϜΤϤϟ΍ ϲϓ Ύ˱ϨϠϋ ϪΘϠ΋Ύδϣ ΖϤΗ Ύϣ ΍Ϋ·
ˮΎϬΗήϔϴη Ϛϔϟ ϥΎϛήϴϣϸϟ Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϠϟ ΔϴϟΎϤϟ΍ϭ Δϳέ΍ΩϹ΍ ΔϴϨΒϟ΍ ΎϬϠϤΠϤΑ ϱϮΤΗ ϲΘϟ΍ ΓήϔθϤϟ΍
Ύ˷Ϥϋ ϝ΄γ΃ ϥ΃ ΔϴϨϬϤϟ΍ ϲπϘΗ ϻ΃ ϢΛ ˮϲϜϧΎϴϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϚϠΗ ΕΎϣϮϠόϤϟΎΑ ΚΒόϟ΍ ϡΪϋ Ϧϣ ΍ϮΘΒΜΗ ϒϴϛϭ
ϻ· ϲ˷ Ϡϋ Ύϣϭ ˬ˱ΎΑ΍ϮΟ ϝ΄δ ϳ ϥΎϛ ά˷ ϔϟ΍ ϖϘΤϤϟ΍ ϥ
˷ ΃ ϞλΎΤϟ΍ .ϲΘ˷ϴΠγ ϰϠϋ ΐϴΟϷ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϱϮΤΗ
ˬΏ΍ϭΪϟΎϛ ˯ΎϨΠδϟ΍ ΔϠϣΎόϣ ϥ΃ ˬήϣϷ΍ ϲϓ ϢϟΆϤϟ΍ϭ !ΪϳΪθϟ΍ ΐϳάόΘϠϟ ν˷ήόΘϟ΍ ΪόΑ ϪΗ΍˯ΎΤϳ· ϊϣ ϢϏΎϨΘϟ΍
ˬΔϴϨϣϷ΍ ΓΰϬΟϷ΍ ϯΪϟ Ύ˱γϮϣΎϧ ΖΤΒλ΃ ˬΐϳήϏ ϮΑ΃ ϲϓ Ύ˱ϴϠΟ ΎϫΎϨϳ΃έ ϲΘϟ΍ ϲϛήϴϣϷ΍ ΓέΎπΣ Ϣ˷ϠόΗϭ
ϲϓ Ύ˱μϘϧϭ ˬΔϴϠΧ΍Ω Ϟ˷ϤΤΗ ΔϗΎσ ϚϠϤϳ ΅ήϣ΍ ϱ΄ϓ !ήϴΟ΃ ν ˳ Ύϗ ΎϬϴϠϋ ϕΩΎμϳϭ ϲϨϣ΃ ϖϘΤϣ ΎϬόΒΘϳ
!ϖ˷ϘΤϤϟ΍ ϯϮϫ ϰϬΘη΍ ΎϤΑ ϖτϧ ˬΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ϪΘϣϭΎϘϣ Εήδϛϭ ϪΘϔϨϋ Ύϣ ΍ΫΎϓ ˬϥϮϤϜϟ΍

ϱΪ΋ΎϘϋ ϑϼΧ Ϫϧ΍» Ώ΍ϮΠϟ΍ ϲΗ΄ϴϟ «ϕϼΣ ήϣΎϋ ϊϣ ϑϼΨϟ΍ ΐΒγ» Ϧϋ ϝ΄δϳ ΚϴΒΨϟ΍ ϖϘΤϤϟΎϓ
Ύϣ΃ !!«΍άϫ ϱ·ΪΒϣ Ϊο ΎϤϫ ΎϧΎϛ ΎϤϨϴΑ ˬϯήΧϷ΍ ϥΎϳΩϷ΍ϭ Δόϴθϟ΍ ΐϫ΍άϣ ξόΒϟ ϱήϴϔϜΗ ϝϮΣ ϚϟΫϭ
Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ΖόϳΎΑ» ϲϨϧ΃ Ω΍ήϳ· ήΒϋ ΔϴϤϠόϟ΍ ϲΘϴμΨη Ϧϣ ϱΪϳήΠΗ ήΒϋ ϞΜϤΘϴϓ κϴΧήϟ΍ ϪϳϮθΘϟ΍
.(αΪϨϬϤϟ΍ Ύϧ΃) ϲϧΪ˷ϨΟ ϱάϟ΍ Ϯϫ (ϪϴϓϭήΒϟ΍ άϴϤϠΗ) ΔόΒϧ ϚϟΎϣ ϥ
˷ ΃ ήϛΫ Ύ˱ϘΣϻϭ !«ϊϨϘϤϟ΍
(ϱήΘϋΰϟ΍ βϧϮϳ ϒϴηέ΃) ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΪόΑ ΍Ϊϴλ ϲϓ ΐπϏ

Ύ˱ϴϠΟ ΍Ϯϓήόϓ ˬ«ΏΎΒϜϟ΍ϭ ΏΎϫέϹ΍ » ϢϠϴϓ ΎϬϴϘ˷ϘΤϣ ΖϨ˷Ϙϟ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΔΒόη ϥ΃ ΓΩΎϓϹ΍ ϲϓ ϞλΎΤϟ΍
ϡΎϜΣ΃ βγ΄ΘΗ ϪϴϠϋϭ Ϧϫάϟ΍ ϲϓ ϊΒτ˵ϳ ΩϮγ΃ Ύ˱τϤϧ ΍ϮϤγήϴϟ ˬϲγΎϴδϟ΍ ϡϼγϹ΍ ΓέϮλ ϥϮϫ˷Ϯθϳ ϒϴϛ
.ΓΰϫΎΟ

ϥϷ Ύ˱πϳ΃ ϦϜϟϭ ˬͿ΍ ΔϣΫ ϲϓ ϞΟήϟ΍ ϥϷ ϱϭΎϗέΰϟΎΑ ΎϨΘϴϠΧ ϕΎμϟ· ΔϟϭΎΤϣ ˬϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ΖΑΎΜϟΎϓ
ˬΪϴϛ΄Η ΔϟϭΎΤϣ ˬΚϴΒΨϟ΍ ˯ΎΤϳϹ΍ ΍άϬΑ ϲϧ΄ϛϭ .ϝΎϴΘϏϻ΍ ΔϴϠϤϋ Ϫϴϓ ϲϔϨϳ ΏϮΘϜϣ κϨΑ ΚόΑ ϞΟήϟ΍
!ϲϔϨϟ΍ ϲϔϧ ϖϳήσ Ϧϋ

ϲϓ ΃ΪΒΗ ϥ΃ ϞΒϗ ΔϓΎΤμϟ΍ ϲϓ Ε΃ΪΑ ΎϨΘϤϛΎΤϣ ϥ΃ Ύ˱Το΍ϭ ΢Βλ΃ ΪϘϟ ˬ˯΍ήϐϟ΍ ΓΪϳήΠϟ΍ ΓήπΣ ΍˱ήϴΧ΃
ˮϥϮϤπϤϟ΍ ϢϛΪϳήΑ ϯΪϟ ϞϴΒδϟ΍ ˯ϼΧ· ΕΎΒϠσ ϢϳΪϘΗ ϲϠϋ Ϟϫ :ϰϘΒϳ ϝ΍Άδϟ΍ ϦϜϟ ...ϝΪόϟ΍ έϮμϗ

ΔόΒϧ ήπΧ Ϧϣ Ω˷ έ

ξόΑ ϑάΣ ΪόΑ Ύ˱ϴϓήΣ ϩήθϨϧ ϲΗϵ΍ Ω˷ ήϟ΍ ˬΔόΒϧ ϦδΣ ϑϮϗϮϤϟ΍ ϖϴϘη ˬΔόΒϧ ήπΧ Ϧϣ Ύϧ˯ΎΟ
:ΔϴϧϮϧΎϗ ΏΎΒγϷ Ε΍έΎΒόϟ΍

***

ϻ ϡΎϬδΑ ϩΎϣέ Ϫϧ΃ ϻ· ˬΞϣήΒϣ ϞΘϗ ΔϴϠϤϋ Ϧϣ ϩΎϤΣ ϥΎϛ ϥ·ϭ «ΔόΒϧ ϦδΣ» ϲΧ΃ Ϧϋ ήΒΨϟ΍ ϥ ˷ ·»
ϚϟΫ ˬ˱Ύϴ΋Ύπϗ ϢϬϗ΍ήΣϹ ΔόΒϧ ϝ΁ ϰϠϋ ˯΍ϮοϷ΍ ςϴϠδΗ ˯ΪΒϟ΍ άϨϣ ϝϭΎ ΤΗ ϢϜΘϔϴΤμϓ .ήϜϣ Ϧϣ ϮϠΨΗ
ϡΎϋ Ϧϣ έ΍Ϋ΁ ϲϓ ϢϜϟ ΖΜόΑ ϲϨϧ΄Α Ϣϛή˷ϛΫ΃ϭ ...Δϋ΍ήϴϟ΍ ϯΪόΘΗ ϻ «˯΍ϮοϷ΍ ήδϛ» ϰϠϋ ΎϨΗέΪϗ ϥ΃
ˬϡϼγϹ΍ ΢Θϓ Ϧϋ ϲϨϬϣ ϖϴϘΤΗ ˯΍ήΟΈΑ Ϫϴϓ ϢϜΘϳΪΤΗ ˬΕήθϧ ΔϴΗ΍ήΑΎΨϣ ΕΎΒϳήδΗ ϰϠϋ ΍˱Ωέ 200
ϥ΃ ΐΣ΃ ϢϜΘϴϗΪμΑ Ύ˱Ϩ˷οϭ .Ε΍ήΑΎΨϤϠϟ Ύ˱ΒόϠϣ ΪϠΒϟ΍ ϝ˷ϮΤΘϳϭ ϢϴψϨΘϟ΍ ΍άϫ Ζϴλ ϊϳάϳ ϥ΃ ϞΒϗ ϰΘΣ
ϲϓ Ύϫήθϧ ήΒϋ ϲΧ΃ Ϧϋ ωΎϓΪϟ΍ ϲϠϋ ϡ΃ ΔϟΎγήϟ΍ ήθϧ ϰϠϋ ΔϴΑΩϷ΍ Γ΃ήΠϟ΍ ϥϮϜϠϤΗ Ϟϫ :ϝ΄γ΃
!έΎΠϳϹΎΑ ΕΎϳΎπΒϗϭ ...ϙϮϳΩϭ ϞΑ΍ΰϣ ήϴϏ ϯέ΃ ϻ ΪϠΑ ϲϓ ΕϭΪϏ ΪϘϟ ˮϯήΧ΃ ϒΤλ

ˬΓέ΍ήΣ ϼΑ ϞϤόΗ ϻ Ε΍ήΑΎΨϤϟ΍ ϥϷ ˬ «έΪϘϟ΍ ΔϠϴϟ» ϲϓ ϦϣϷ΍ «ϲϨϓΎπΘγ΍» ϲοΎϤϟ΍ ωϮΒγϷ΍


Ϧϣ Ϊϴόϟ΍ ϲϓ ϞϫϷ΍ ΓέΎϳΰϓ ) ήϐλϷ΍ ϲΧ΃ ΔϓΎπΘγ΍ ήΒϋ ϲϠϫ΃ «΍ϭΪϳΎϋ» ϢΛ ˬ˱ΎόΒσ ϥΎϤϳϹ΍ Γέ΍ήΣ
!ϲΘϋΎϨϗ ϢϜϟ ϝϮϗ΃ ϲϧϮϋΩ .(ϲΑ΃ Ϧϣ ϝϮϤόϣ) ˮΔϤϳήϜϟ΍ ϢϜΘϔϴΤλ ϲϐΒΗ ΍ΫΎϤϓ ˬ(ϡΎΣέϷ΍ Ϟλϭ ΏΎΑ
ϲϓ Ύϣ΃ ...ΎϬΨϴΨϔΗ ϰϟ· ΪϤόΗ ϞϳϮσ Ϧϣί έϭήϣ ΪόΑϭ ˬΕ΍έΎϴδϟ΍ ϕήδΗ Δϴϣ΍ήΟϹ΍ ΕΎΑΎμόϟ΍ ϥ·
ζΒϛ» ϢϬϣ˷ΪϘΗ ϢΛ Ϧϣϭ ˬϢϬϴϤΤϳ ϢϬϟ ήϬχ ϻ ϥ ˷ ΃ Ϊ˷ϛ΄ΘΘϟ Ύ˱γΎϧ΃ «ϕήδΗ» ΓΰϬΟϷ΍ ϥ ˷ Έϓ ˬΔϔϠΨΘϤϟ΍ ΩϼΒϟ΍
.ϪϴϤόΗ ΔϓΎΤμϟ΍ ˯΍Ϯο΃ ϥ ˷ Ϸ ˬϞϘόϟΎΑ ϯήϳ ϻ ϚϠϬΘδϤϟ «˯΍Ϊϓ

΄Βόϳ ϻ «ϲΒϏ» ϖϳήϓ ϦϴΑ ΍ϮϘϠϋ ϢϬϧϮϜϟϭ ˬϢϬΘϛϮη ϒόπϟ ϥϮϓΪϬΘδϤϟ΍ Ϣϫ «ΔόΒϧ ϝ΁» ϥ ˷ ΃ ϞλΎΤϟ΍
Γ˯΍ήϘΑ Ϫϟ ΢Ϥδϳ Ϣϟ ϪϠϬΟ ϥϷ ˬήϴϐϟ΍ ϢϠχ ϡήΘΤϳ ϻ «ϊϴοϭ» ϖϳήϓϭ ˯ϑΪϠϟ Ύ˱ΒϠσ ΏΪϟ΍ ΔϘϧΎόϣ Ϧϣ
. ϳέΎΘϟ΍ ΔϛήΣ

«ˮϢΘϴϣέ Ύϣ ϲϓ ϥϮϣήΗ ϡ˴ ϻ· :ϝ΄γ΃ ϝϮπϔϟ΍ ΏΎΑ Ϧϣϭ ˬ˱΍ήϴΧ΃

[ˮϖ˷ϘΤϤϠϟ ΎϬϠϤΤϴγ ôϾϔϣ Δ˷ϳ΃ϭ ϪϟϮϘϴϟ ήΒϛ΃ Ϟμϴϔϟ ϲϘΑ ΍ΫΎϣ :Ϊϐϟ΍ ΔϘϠΣ ϲϓ]

ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ ˺˿ ˯ΎΛϼΜϟ΍ ΩΪϋ ϲϧΎΘϴϋ ˯΍Ϊϓ

ήτΧ΃ Ϯϫ ΎϤΑ ϲϟΪϳϭ ϪΗΎϓ΍ήΘϋ΍ Ϧϋ ϊΟ΍ήΘϳ ήΒϛ΃ ϱ Ϯόδϟ΍

ϲϧΎΘϴϋ ˯΍Ϊϓ

ϖϴϓέ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ άϴϔϨΗ Ϧϋ ΔϘϴϗΩ ϞϴλΎϔΘΑ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ϱΩϮόδϟ΍ ϑήΘόϳ
ϦϴΑ ΕϻΎμ˷Ηϻ΍ ΔϛήΣ ϒμϳ ΎϤϛ ˬϝΎϴΘϏϻ΍ ϰϠϋ ΔϘΑΎδϟ΍ ϡΎϳϷ΍ ϒμϳ Ϯϫϭ ˬϱήϳήΤϟ΍
Ϛϟάϛ .αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ϭ Γά˷ϔϨϤϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ήϴπΤΗ ϰ˷ϟϮΘϳ ϱάϟ΍ ϞϴϤΟϭ ΓΪλ΍ήϟ΍ ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍
ΔϳΎϬϨϟ΍ ϮΤϧ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΄Α ΔϨΣΎθϟ΍ ΓΩΎϴϗϭ ήϴΧϷ΍ ωϼτΘγϻ΍ άϴϔϨΗ Δ˷ϴϔϴϛ ϪΗΩΎϓ· ϲϓ ήΒϛ΃ ϒμϳ
Ϫϔϴϟ΄Η Ϧϋ ΙΪΤΘϴϓ ˬΎϬδϔϧ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔδϠΟ ϝϼΧϭ ˬϪΗΩΎϓ· Ϧϋ Γ΄Πϓ ϊΟ΍ήΘϳ ήΒϛ΃ ϥ ˷ ΃ ϻ· .ΔϓϭήόϤϟ΍
ϕΎϴγ έ΍ήϜΗ Ϧϣ Δϴ˷Ϥϫ΃ Ϊη΃ ϥϮϜΗ Ϊϗ ΔτϘϧ ϰϟ· ήϴθϳϭ ϞΒϗ Ϧϣ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϞϜϟ ϞϣΎϜϟ΍
βϴϠϴϤϔϴϠΘϳΩ ϲοΎϘϠϟ ϲϟϭΪϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍

ΩϮόϳ ˬϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ ϞϴλΎϔΘΑ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ϱΩϮόδϟ΍ ϑϮϗϮϤϟ΍ ϑ΍ήΘϋ΍ ΪόΑ
:ΎϬδϔϧ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔδϠΟ ϲϓ ϪΘϳ΍ϭέ ϞϣΎϛ Ϧϋ ϊΟ΍ήΘϳϭ

ϥΎϜϣ ςϴΤϣ ϲϓ Γΰ˷ϛήϤϟ΍ ΔΒϗ΍ήϤϟ΍ Ε΍ήϴϣΎϛ ϲϨόϧϭ ˬέΎΠϔϧϻ΍ ϞΒϗ Ύϣ Ι΍ΪΣϷ΍ ΔόΑΎΘϣ ϝ ϼΧ Ϧϣ :α
ΖϧΎϛ ΔϨΣΎθϟ΍ ϥ˷ ΃ Ϧ˷ϴΒΘϳ ˬϩάϫ ϚΗΩΎϓ· ϲϓ Ωέϭ Ύϣϭ ˬΎϨϳΪϟ Γήϓ΍ϮΘϣ ΕΎϴτόϣ ϰϠϋ ˯˱ ΎϨΑϭ ˬέΎΠϔϧϻ΍
ϲΘϟ΍ ΓέϭΪϟ΍ ϝϼΧ ΎϨϟ ήϛάΗ Ϣϟϭ ˬϕϮδϳ ϻ αΪϋ ϮΑ΃ ϥ΄Α ΪϴϔΗ ΕΎϣϮϠόϣ ϙΎϨϫϭ .έΎΠϔϧϻ΍ ϞϴΒϗ ήϴδΗ
΍άϜϫ ϲϓϭ ˬϕϮ˴δϟ΍ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϥ ˷ ΃ ϰϟ· ΔϓΎο· ˬϪϟ ϲτϋ΃ Ϊϗ ϕϮ˴δϟ΍ Ϧϋ αέΩ ϱ΃ ΎϬϟ ϪΘόπΧ΃
΍ήϴϣΎϛ ϰϠϋ ΎϬΑ ΕΪϫϮη ϲΘϟ΍ Δϋήδϟ΍ ϝ˷ΪόϤΑ ΔϨΣΎη ϕϮ˴γ ϰϠϋ Γήτϴδϟ΍ Ϧϣ Ϧ˷ϜϤΘϳ Ϧϟ ˬϑϭήχ
ΐϠΣϭ ϖθϣΩ ˬΔϳέϮδϟ΍ ϥΪϤϟ΍ ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ ν΍ήόΘγ΍ ϲϓ Ύϣ Ύ˱ϋϮϧ ΓέϮτΧ ϙΎϨϫ ϥ· ϢΛ .ΔΒϗ΍ήϤϟ΍
ϑ˷ήόΗ ϥΎϜϣ·ϭ ˬΎϬϨϣ Ϯϫ ϲΘϟ΍ ˬΔϤλΎόϟ΍ ςγϭ ϲϓ Ϫόοϭϭ ΔϳήΒϟ΍ ΩϭΪΤϟ΍ ήΒϋ ϪΒϳήϬΗ ϭ ˬκϤΣϭ
ϱϭϮϧ ξϤΣ ϱ΃ ΩϮΟϭ Ϧ˷ϴΒΘϳ Ϣϟ Ϫϧ΃ ΖΒΛ Ϊϗ Ϫϧ΃ ΎϤϛ .ϢϜττΨϣ ΩΎδϓ·ϭ ΔϓΪμϟΎΑ Ϫϴϟ· κΨη ϱ΃
ΕΎϴϠϤόϟΎΑ ήϴΒΧ Ϛϧ΃ ΪϛΆϤϟ΍ .ΔϤϳήΠϟ΍ Ρήδϣ ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ΩϮΟϭ ϰϟ· ήϴθϳ DNA
Γήτϗ ϰϠϋϭ ϥΫϸϟ Ε΍Ω΍Ϊγ ϰϠϋ ΎϧήΜϋ ΚϴΣ ˬΔηϭήϟ΍ ΔϘη ζϴΘϔΗ ΪϨ ϋ ϚϟΫ ΎϨψΣϻ Ϊϗϭ ˬΔϳήϴΠϔΘϟ΍
Ύ˱πϳ΃ ΢ο΍Ϯϟ΍ϭ .Ύ˱ϴϬϔη ϖϓ΍ήϤϟ΍ ϢϜΒϴΒσ ΎϧΩΎϓ΃ ΎϤϛ ˬϚϴϧΫ΃ ϲϓ Ύ˱ο΍ήϋ΃ ϲϧΎόΗϭ ˬϚΑ ΔλΎΧ ϥΫϸϟ
.ϚϟΫ ΪόΑ ΙΪΣ Ύϣ ϡϮϠόϤϟ΍ ήϴϏ Ϧϣ ϦϜϟ ˬϮϳΪϴϔϟ΍ ςϳήη Ϟ˷Πγ Ϊϗ αΪϋ ϮΑ΃ ϥ ˷΃

ϥϮϛέΎθϤϟ΍ Ϣϫ Ϧ˴ϣϭ ˬαΪϋ ϮΑ΄Α ήϣϷ΍ ϰϬΘϧ΍ Ϧϳ΃ϭ ˬήϴΠϔΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ΕήΟ ϒϴϛ ΎϧήΒΧ΃ ϥϵ΍
Ϟ
˷ ϛϭ Ε΍ή˷ΠϔΘϤϟ΍ϭ ΓέΎϴδϟ΍ Ω΍Ϊϋ· ϲϓ ΍ϮϠ˷ΧΪΗ Ϧϳάϟ΍ϭ ϥϮΒϗ΍ήϤϟ΍ϭ ϥϮϠϋΎϔϟ΍ϭ ϥϭά˷ϔϨϤϟ΍ϭ ϥϮ˷ϴϘϴϘΤϟ΍
ˮϪϴϓ ϢΘΜΒϟ ϱάϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍ Ϧϋϭ ˬϕΪλ Ϟ ˷ ϜΑ ϚϟΫ Ϧϋ ΎϧήΒΧ΃ .ˮΔϤϳήΠϟ΍ ϡί΍Ϯϟ
ΕϭήϴΑ Ϧϣ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϩήπΣ΃ Ϊϗϭ ˬϮϳΪϴϔϟ΍ ςϳήη ϞϴΠδΘΑ ϡΎϗ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϥ ˷ ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ :Ν
ΕϭήϴΑ ϲϓ Ύϧ΃ ΖϨϛ ˬ˯ΎϨΛϷ΍ ϩάϫ ϲϓϭ .ΐϠΣ ϲϓ ϩήϘϣ ϰϟ· ˬΪη΍έ ϴθϟ΍ ϰϟ· 2005/1/16 ϳέΎΘΑ
ϲϓ ϢϴϘϧ Ύ˷Ϩϛϭ ˬΪϨϬϣϭ ϡΎδΑϭ ήϣΎΛϭ ί΍Ϯϓϭ ϥΎϧΪϋϭ ϞϴϤΟ ΎϨόϣ ϥΎϛϭ ˬϞϤόϟ΍ ϖϳήϓ ϊϣ ϦϳήϬη ϞΒϗ
ϡΎϗ Ϧ˴ϣ ϥ
˷ ΄Α Ύ˱ϤϠϋ ˬΔΒϗ΍ήϤϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϝΎϤϛϹ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ˰˰˰˰˰ ΎϫΪόΑ ˰˰˰˰˰ ΎϨΑ ϖΤϟ .ΔϴΣΎπϟ΍ ϲϓ Δ˷Ϙη
ΐϧΎΟ Ϧϣ Ϟγέ˵΃ Ϊϗϭ ˬϦϴϣήΤϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ΩΎϬΠϟ΍ ΓΪϋΎϗ Ϧϣ ήπΣ ˬϱΩϮόγ ΏΎη Ϯϫ ήϴΠϔΘϟ΍ ΔϴϠϤόΑ
ΎϨϣΪϗ΃ ΎϫΪόΑ .ϢϜϟ ΎϬΗήϛΫ ϲΘϟ΍ ΎϬδϔϧ ΔϨΣΎθϟΎΑ ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤόΑ ϡΎϗ Ϧ˴ϣ Ϯϫϭ ˬήΟΎϫ ϮΑ΃
ΎϳέϮγ ϰϟ· ΎϧήΒϋ Ϣ˷ Λ ˬΎϬϴϓ Ύ˷Ϩϛ ϲΘϟ΍ ΔϨϜϣϷ΍ Ύ ϧέΩΎϏϭ ˬΔϳϮϴϠΨϟ΍ ΎϨϔΗ΍ϮϬϟ ΓΪ΋Ύόϟ΍ ΢΋΍ήθϟ΍ ήδϛ ϰϠϋ
.ΐϳήϬΘϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ
Ϧϣ ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ Ϣ˷ϴΨϣ ϲϓ Εΰ˷ϬΟ ˵ Ϊϗ ΔϨΣΎθϟ΍ ϥ˷ ΄Α Ύ˱ϤϠϋ ˬϱΪγϷ΍ ϞΗΎϘϣ ϮΑ΃ ϰϋΪϳ ϱΩΎϬθΘγϻ΍ ϥΎϛϭ
.ΓΪϴΒϋ ϮΑ΃
ˮΎϨϟ ΎϬΗήϛΫ ϲΘϟ΍ ϦϳήϬθϟ΍ ΓήΘϓ ϝϼΧ ΎϫϮϤΘϠϤόΘγ΍ ϲΘϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ Ϧϣ ϱ ˷ ΃ ή˷ϛάΗ ϚΘϋΎτΘγΎΑ Ϟϫ :α
.ΎϬϨϣ ϱ΃ ή˷ϛάΗ ϊϴτΘγ΃ ϻ ˬϼϛ :Ν
ΖϠϤόΘγ΍ ϲΘϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ Ϧϣ Ϣϗέ ϱ ˷ ΃ ή˷ϛάΗ ϚΘϋΎτΘγΎΑ Ϟϫ ˬ˱ΎϤϗέ ήθϋ ΪΣ΄Α ΔΤ΋ϻ ϚϴϠϋ νήόϧ :α
ˮΕήϛΫ Ύϣ ϲϓ
ήϛάΗ ϊτΘγ΃ Ϣϟ ΎϬϴϠϋ ωϼσϻ΍ ΪόΑϭ ˬήθϋ ΪΣ΃ Ζδϴϟϭ ˬΔόΒγ ϲϫ ΖϠϤόΘγ΍ ϲΘϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ϥ ˷ · :Ν
.ΎϬϨϣ ϱ΃
ˮϱΪγϷ΍ ϞΗΎϘϣ ϮΑ΃ ΔϳϮϫ ϞϣΎϛ ϭ΃ ϥ΍ϮϨϋ Ϧϋ ΎϨΗΩΎϓ· ϚΘϋΎτΘγΎΑ Ϟϫ :α
.ϚϟάΑ ϢϜΗΩΎϓ· ϊϴτΘγ΃ ϻ ϼϛ :Ν
ϞΣ΍ήϣ ϝϼΧ ΎϬϴϓ ϢΘΜϜϣ ϲΘϟ΍ ΔϘθϟ΍ ϰϟ· ΔϟϻΪϟΎΑ ϡϮϘΗ ϥ΃ ΎϨόϣ ϙΎϨΒΤτλ΍ Ύϣ ΍Ϋ· ϥΎϜϣϹΎΑ Ϟϫ :α
ˮΎϬϟϮμϓ ϲϓ ΖϛέΎη Ϛϧ΃ Ζϴϋ˷Ω΍ ϲΘϟ΍ ΔϴϠϤόϠϟ Ω΍ΪϋϹ΍
.ϦϛΎϣϷ΍ ϚϠΗ ϰϟ· Ϟλ΃ ϒϴϛ ήϛΫ΃ ϻ ϼϛ :Ν
ˮΎϬϴϓ ϙέΎθΗ Ϣϟ ϞϴλΎϔΗ Ϧϋ ϪΘόϤγ Ϊϗ έΪμϣ Ϧϣ ϭ΃ ϚϟΎϴΧ Ϧϣ ΎϤΑέ Ύ˱Λ΍ΪΣ΃ ΞδϨ Η ΍˱Ϋ· ΍ΫΎϤϟ :α
Ϊϗ ˬϲΒϫάϟ΍ ΊσΎθϟ΍ ΔϘη ϲϓ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΎϨϛϭ ϦϴϋϮΒγ΃ ϰϟ΍ϮΣ άϨϣϭ ˬΪη΍έ ϴθϟ΍ ϥ΄Α ϢϛΪϴϓ΃ :Ν
ΪϤΣ΃ ωϮοϮϣ Ϧϋ ΔϣϮϠόϣ ϱ΃ ϑήόΗ ϻ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΔϴϨϣϷ΍ ΓΰϬΟϷ΍ ϥ΄Α ΏΎΒθϟ΍ ϡϼϋ· ϲϨϣ ΐϠσ
ωϮοϮϤΑ ϑήΘόϳ ϻ΃ ˬΓΰϬΟϷ΍ ϩάϫ ϯΪϟ ϢϬϨϣ ϱ ˷ ΃ ϒϗϭ΃ ΍Ϋ· Ϫ˷ϧ΄Α ϢϬϤϠϋ ΃ ϥ΃ ϑΎο΃ϭ .αΪϋ ϮΑ΃
ϥ΃ ΖϠ˷ϴΨΗ ˬΪη΍έ ϴθϟ΍ ϱήϴϣ΄Α ΓΪϴσϮϟ΍ ϲΘϗϼϋϭ ϲΘϓήόϤϟϭ ˬαΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋϭ .αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃
Ϧϟ ϢϜ˷ϧ΄Α ΕΪϘΘϋ΍ ϲϧϮϜϟ ϞϴλΎϔΘϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϲδϔϧ Ζόοϭ Ϊϗϭ ˬϢϜϟ ΕήϛΫ ΎϤϛ ϞϴλΎϔΘϟ΍ ϥϮϜΗ
.ΎϬϠΣ΍ήϣ ϲϓ ϱΩϮΟϭ ϥϭΩ Ϧϣ ϞϴλΎϔΘϟ΍ ϩάϬΑ ϢϜΗήΒΧ΃ Ύϣ ΍Ϋ· ϲΘϛέΎθϣ ϡΪϋ ΍Ϯϗ˷ΪμΗ
ΐϘϟ Ϯϫ Ώ΍ήΗ ϮΑ΃ ϥ ˷ ΃ ΕΩέϭ΃ Ϧ˴ϣ Ζϧ΃ Ϛ˷ϧ΄Α Ύ˱ϤϠϋ ˬΔ˷ϳϭέϭ ϕΪλ Ϟ ˷ ϜΑ ΎϨΗΩΎϓ· ΍˱έ΍ήϜΗ ϚϨϣ ΎϨΒϠσ :α
ςΒΗήϣ ήϴΧϷ΍ ϥ΃ ΖΑΎΜϟ΍ϭ .Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϖϳήσ Ϧϋ ΎϳέϮγ ϲϓ Ϛϴϟ· ήπΣ Ϫ˷ϧ΃ϭ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃
Ϛϧ΄Α ΎϨΗΪϓ΃ ˬ΍άϫ Ώ΍ήΗ ϮΑ΃ Ϧϋ Ϛϟ ΎϨϟ΍ΆδΑϭ .ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϰϟ· ϪΒϳήϬΗ ϰϟ· ΕΪϤϋ Ϊϗϭ ˬϚϴϓ
.ίΎϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ ήϬψϳ αΪϋ ϮΑ΃ ϚΗΪϫΎθϣ ϯΪϟ Ύ˱ϘΣϻ ϲϘϴϘΤϟ΍ ϪϤγ΍ ΖϤϠϋ
ϊϣ ΖϘΑΎτΗϭ ΎϨΗΎϳήΤΗ Ξ΋ΎΘϧ ϊϣ ΖόσΎϘΗ ϲΘϟ΍ ˬΔϠ˷μϔϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϩάϬΑ ˯ϻΩϹ΍ ΕΩέ΃ Ϧ˴ϣ Ζϧ΃
Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΐϳήϬΘΑ ΖϤϗ Ϟϫϭ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϑήόΗ ϞϬϓ .ϥϵ΍ ϰΘΣ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ Ϧϣ ΓΪϋ ΐϧ΍ϮΟ
ϢϴϠγϭ ϕϼΣ ήϣΎϋϭ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ :Ϧϣ Ϟϛ ΔϴϨϣϷ΍ ϚΗ΍έϭΩ ϲϓ ή˷ ϣ Ϟϫϭ ˬϢϴΨϤϟ΍ ϰϟ·
ˮΓέϭήϋί ϝϼΑϭ ΔϤϴϠΣ
ˬϥ΍ϭήϤΑ ΐ˷ϘϠϤϟ΍ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ Ϧϋ Ύϣ΃ .αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣϷ ϲΘϠΑΎϘϣ ωϮοϮϣ ϲϓ ϢϜϴϠϋ ΖΑάϛ ΪϘϟ :Ν
ΪϘϓ ˬήϣΎδΑ ΐϘϠϤϟ΍ ΔϤϴϠΣ ϢϴϠγϭ ˬϢϴγϮΑ ΐϘϠϤϟ΍ ϕϼΣ ήϣΎϋϭ ˬϝϼΠΑ ΐϘϠϤϟ΍ Γέϭήϋί ϝϼΑϭ
.Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ΔόϳΎΒϤΑ ΍ϮϣΎϗ ϢΛ Ϧϣϭ ˬΔϴϨϣ΃ Ε΍έϭΪϟ ϱ ˷ Ϊϟ ΍ϮόπΧ
Ϯϫ ΍ΫΎϤϟϭ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΄Α Δϗϼϋϭ Δϓήόϣ ϰϠϋ Ύ˱όϴϤΟ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ϥϮϛ ˬ˯ΎϨΜΘγϻ΍ ΍άϫ Ϣ˴ ϟ :α
ˮΔΤ΋ϼϟ΍ ΝέΎΧ ϪϓάΣ Ϧϣ ΔϳΎϐϟ΍ Ύϣ .Ϫδϔϧ ΞϬϨϟ΍ ϊΒΘϳ Ϫϧ΄Α Ύ˱ϤϠϋ ˬϚΘΤ΋ϻ Ϧϣ ϰϨΜΘδϤϟ΍
.ΔϴϨϣϷ΍ ϲΗ΍έϭΩ ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ έ˴ ΃ Ϣϟ ϲϨϧ΃ ϢϜϟ Ϊϛ΅΃ :Ν
ˮϦϴΗήϴΧϷ΍ ϦϴΘϨδϟ΍ ϝϼΧ ΎϬϴΒϟΎτϟ ΎϬΘϤϗ΃ ϲΘϟ΍ Ε΍έϭΪϟ΍ ϝΪόϣ Ϧϋ ΎϧήΒΧ΃ :α
ϦϴΘϨδϟ΍ Ω΍ΪΘϣ΍ ϰϠϋ ˬωϮΒγ΃ Ϟϛ ιΎΨη΃ ΔόΑέ΃ ϰϟ΍ϮΤϟ Ε΍έϭΪϟ΍ κμΧ΃ ϲϨϧ΃ ϢϛΪϴϓ΃ :Ν
ϥϮϤϴϘϤϟ΍ϭ ϥΎϨΒϟ ΎϬϨϣϭ ˬΔϴϣϼγϹ΍ ϝϭΪϟ΍ ΕΎϴδϨΟ Ϟϛ Ϧϣ ΏΎΒη ήπΤϳ Ϫϧ΃ ϰϠϋ ˬϦϴΘϣήμϨϤϟ΍
.ϦϴϴϨϴτδϠϓ Ϧϣ Ϫϴϓ
ΐϳέΪΗ ωϮοϮϣ Ϧϋ ϙΎϬϟ΃ Ύϣ ˬΎϬϨϋ ΖΛΪΤΗ ϲΘϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϝϼΧ ϞϏΎη ϱ΃ ϚϠϐη Ϟϫ :α
.ˮ΍ΫΎϤϟϭ (ΖϗϮϟ΍ Ϧϣ) ϢϜϟϭ ϰΘϣ ΎϧήΒΧ΃ ˬΔϴΑΎΠϳϹ΍ ΔϟΎΤϟ΍ ϲϓ .ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍
ϲϓ ωϮΒγ΃ Γ˷ΪϤϟϭ ΓΪΣ΍ϭ Γ˷ήϣ ϯϮγ ΔϴϨϣϷ΍ Ε΍έϭΪϟ΍ ϲϓ Ε΍ήοΎΤϤϟ΍ ˯ΎϘϟΈΑ ϲϠϤϋ ϙήΗ΃ Ϣϟ ϼϛ :Ν
ήϣ΃ ϲϓ ϪΘθϗΎϨϤϟ ϱϭΎϗέΰϟ΍ ΐόμϣ ϮΑ΃ ϴθϟ΍ ΔϠΑΎϘϤϟ ϕ΍ήόϟ΍ ΕΪμϗ ΚϴΣ ˬ 2005 ϥ΍ήϳΰΣ ήϬη
.Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϳέϮδϟ΍ ΩϭΪΤϟ΍
ˬ2005 ϡΎϋ Ϧϣ ϲϧΎΜϟ΍ϭ ϝϭϷ΍ ήϬθϟ΍ ϝϼΧ Ϛϴϟ· ΍ϭήπΣ ϥΎ˷Βη ή˷ϛάΗ ϚΘϋΎτΘγΎΑ Ϟϫ :α
ˮϪΘϴϤδΗϭ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϢϴϘϣ ϲϨϴτδϠϓ ϭ΃ ϲϧΎϨΒϟ ϱ΃ ΔλΎΧϭ
.ΓήΘϔϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ ϥΎΒθϟ΍ ˯ϻΆϫ Ϧϣ Ύ˱ϳ˷΃ ήϛΫ΃ ϻ :Ν
ϳέΎΘϟ 2005/2/4 Ϧϣ ΖϣΪΨΘγ΍ ΔϴϔΗΎϫ ρϮτΧ ΔόΒδϟ ΓΪ΋Ύόϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΢΋΍Ϯϟ ϲϓ ϖϴϗΪΘϟΎΑ :α
ϞμΘΗ Ϣϟ ˬϱήϳήΤϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ΪϴϬθϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΖϴϗϮΗ ϱ΃ ˬΓήθϋ ΔΜϟΎΜϟ΍ ΔϋΎδϟ΍ ϰΘΣ 2005/2/14
ΕΎϛ˷ήΤΘϟ ΔϔϠΘΨϣ ϳέ΍ϮΘΑ Δϳί΍ϮϤϟ΍ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ΎϬΘϛήΣ Ε ήϬχ Ϊϗϭ ˬΎϬϨϴΑ Ύϣ ϲϓ ϻ ˷ · ϡΎϗέϷ΍ ϩάϫ
Ϊϗϭ ˬϪϴϠϋ ΔϠτϤϟ΍ ϦϛΎϣϷ΍ϭ ΝέϮΟ ϥΎδϟ΍ ϕΪϨϓϭ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ςϴΤϣϭ ΪϴϬθϟΎΑ ιΎΨϟ΍ ΐϛϮϤϟ΍
ϩάϫ ρΎθϧ ωΎτϘϧ΍ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬϪΨϳέΎΘϟ ςθϨΗ ΪόΗ Ϣϟϭ ϥ ˳ ΍ϮΜΑ ϩΪϴόΑ ϭ΃ έΎΠϔϧϻ΍ Ζϗϭ ϲϓ ΖϠϔϗ΃
αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϥ΄Α Ύ˱ϤϠϋ ˬ2005/1/20 ΡΎΒλ ΍˱ΩΪΠϣ ςθϨΘϟ 2005/1/14 ϡϮϳ ήϬχ ΪόΑ ρϮτΨϟ΍
ϪΗέΩΎϐϣϭ 2005/1/15 ˯Ύδϣ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ έϮπΣ ϊϣ ϚϟΫ Ϧϣ΍ΰΗϭ 2005/1/16 ΡΎΒλ ϰϔΘΧ΍
.2005/1/16 ΡΎΒλ ϊϨμϤϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ϥΎϨΒϟ
ϲΘϟ΍ ΔϨϜϣϷ΍ ϰϠϋ ˬϚΗΩΎϓ· ϲϓ ϢϬΘϴ˷Ϥγ ΎϤϛ ˬΪλήϟ΍ϭ ΔΒϗ΍ήϤϟ΍ ήλΎϨόϟ ϚόϳίϮΗ ϚϟΫ ϰϟ· ϒο΃
ΎϨϟ ΎϬΗήϛΫ ϲΘϟ΍ ΕΎϗϭϷ΍ ϊϣ ϢϬχΎϘϴΘγ΍ Ϊϴϋ΍Ϯϣϭ ρϮτΨϟ΍ ϲϠϤόΘδϣ ΕΎϛήΤΗ ΖϘΑΎ σ ϲΘϟ΍ϭ ΎϬΗήϛΫ
ή˷ϛάΘΘϟ ϡΎϗέϷ΍ ϩάϫ ΔΤ΋ϻ ϚϴϠϋ ΎϨοήϋ ˬΪϴϛ΄ΘϠϟϭ ˬΎϨϧ΃ ΎϤϛ .ΔϴΣΎπϟ΍ ϲϓ ΔϘθϟ΍ ϲϓ ϢϜΘϛήΣ Ϧϋ
ϡΎϗέϷ΍ ϥ΄Α ΎϨΗΪϓ΄ϓ ˬΔόΑέ΃ ΔϴϤϫϭ Ύ˱ϣΎϗέ΃ ΎϬϴϠϋ ΎϨϔο΃ Ϊϗϭ ˬΎϨΗΪϓ΃ ΎϤϛ ΖϠϤόΘγ΍ ϲΘϟ΍ ϡΎϗέϷ΍
Ζϧ΃ϭ ϦϴΒϗ΍ήϣ ΔδϤΧ :ΕήϛΫ ϲΘϟ΍ ΏΎϘϟϷ΍ ϖΑΎτϳ Ύ˷Ϥϣ ˬήθϋ ΪΣ΃ Ζδϴϟϭ ˬΔόΒγ ϲϫ ΔϠϤόΘδϤϟ΍
ϒϴϛ .ϡϼϋϹ΍ Ϟ΋Ύγϭ ϲϓ ϻϭ έΎΒΧϷ΍ Ε΍ήθϧ ϲϓ ϻ ήϬψΗ Ϣϟ ϖ΋ΎϘΣ ϩάϫϭ ˬΔόΒγ ϥϮΤΒμΗ ϞϴϤΟϭ
ϚϟΫ ϥϮϜϳ΃ .ΎϬΗΎϣϼϋϭ ΕϭήϴΑ ωέ΍Ϯη ϒλϭ ϚΘϋΎτΘγΎΑ ϒϴϛϭ ˬϞϴλΎϔΘϟ΍ ϩάϬΑ ϚΘϓήόϣ ήδϔΗ
ˮΔϓΪμϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ϪϠϛ
ϞϴϤΟϭ Ύϧ΃ϭ ˬΔϴϟΎϴΧ Ύ˱ΑΎϘϟ΃ ϢϜϟ Εήϛάϓ ˬϦϴΒϗ΍ήϣ ιΎΨη΃ ΔδϤΧ ΔϴϤδΗ ϲϟΎΑ ϲϓ ήτΧ ΪϘϟ :Ν
ϥϮϟϮϘΗ ϲΘϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ϥ˷ ΄Α ΍˱ΪΑ΃ ϲϟ ϢϠϋ ϻϭ ˬϢϜϟ ϪΗήϛάϓ ϲϟΎΑ ϰϠϋ Ϣϗήϟ΍ ήτΧ ΍άϟ .ΔόΒγ ΢Βμϧ
.ΔόΒγ ϲϫ ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ϞΣ΍ήϣ ϲϓ ΖϠϤόΘγ΍ ΎϬ˷ϧ·
Ξδϧ Ϧϣ (ϚϟΫ) ϥΎϛϭ ˬΎϬϴϓ ΰϛήϤΗ Ϊλήϟ΍ ϖϳήϓ ϥ΃ϭ ˬΎϬΑ Ϣ ϜΗΪϓ΃ ϲΘϟ΍ ΔϨϜϣϷ΍ ΕήϜΘΑ΍ ϲϨϧ΃ ΎϤϛ
ϥΎϨΒϟ ϰϟ· Ω˷ΩήΗ΃ ΖϨϛ ϲϧϮϜϟ ΝέϮΟ ϥΎδϟ΍ ϕΪϨϓϭ ωέ΍Ϯθϟ΍ ϚϠΘΑ ϲΘϓήόϣ ϰϠϋ ΕΪϤΘϋ΍ Ϊϗϭ ˬϲϟΎϴΧ
ϝΎϴΘϏϻ΍ ϥΎϜϤϟ ΔΒϗ΍ήϣ ΰϛ΍ήϣ ϥϮϜΗ ϥϷ ΢ϠμΗ ϲϫϭ ˬϦϴΤϟ΍ ϙ΍Ϋ άϨϣ ΎϬϓήϋ΃ϭ ΔϘΑΎγ ϳέ΍ϮΗ ϲϓ
΍άϫ Ϧϋ ϑήϋ΃ ϼϓ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ˯ΎϔΘΧϻ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ .ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΕΎηΎη ϰϠϋ ϪΗΪϫΎη ϱάϟ΍
ϥ΍ϭήϣ ϥΎΒθϟ΍ ήϳάΤΘΑ ϱ΃ ˬϢϜϟ ϪΗήϛΫ ΎϤϛ ΍˱ή˷ΧΆϣ ϲϟ Ϊη΍έ ϩήϛΫ Ύϣ ϻ· ˬ˯ϲη ϱ΃ ωϮοϮϤϟ΍
.αΪϋ ϮΑ΃ κ˷ Ψϳ ˯ϲη ϱ΄Α ΔϴϨϣϷ΍ ΓΰϬΟϸϟ ΡϮΒϟ΍ Ϧϣ Ϫσ ΪϟΎΧϭ

(ϱήΘϋΰϟ΍ βϧϮϳ ϒϴηέ΃) ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΪόΑ ΍Ϊϴλ ϲϓ ΐπϏ

ΎϬϴτόΗ ϲΘϟ΍ αϭέΪϟ΍ ϥϮϤπϣ ϰϠϋ ΎϨόϠ˷σ΍ Ϊϗϭ ˬϥΎΒθϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϠϟ ΔϴϨϣ΃ Ε΍έϭΩ Ϧ˷ϘϠ ϣ˵ ϚϧϮϛ :α
ΖϴΘθΗ Ϧϋ Ύ˱γϭέΩ ϙΎϨϫ ϥ˷ ΄Α ΎϨϟ Ϧ˷ϴΒΗ ˬΔσϮΒπϤϟ΍ ϦϴϓϮϗϮϤϟ΍ ΕΎχϮϔΤϣ Ϧϣ ϥ΄θϟ΍ ΍άϫ ϲϓ
ϖϴϘΤΘϟ΍ έΎδϣ ήϳϮΤΘΑ ϢϬόϣ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΕϻΎΣ ϲϓ Ϧϴγέ΍ΪϠϟ ΢΋Ύμϧϭ ˬϯήΧ΃ ΐϴϟΎγ΃ϭ ϦϴϘ˷ϘΤϤϟ΍
ˮΏϮϠγϷ΍ ΍άϫ ϰϟ· ΪϤόΗ Ϣ˴ Ϡϓ .ϚΗΩΎϓΈΑ Ύ˱ϴϠΟ ΍άϫ ΢οϭ Ϊϗϭ ˬϖ΋ΎϘΤϟ΍ έΎϬχ· ϡΪϋϭ ΖϗϮϟ΍ ϊϴϴπΘϟ
.ϕΪμΑ ϱ ˷ Ϊϟ Ύϣ ϝϮϗ΃ ϥϵ΍ ΎϤ˷ϧ· ˬΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ˯ΎϔΧ· ϭ΃ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϊϴο΃ ϥ΃ ϱΪμϗ ϦϜϳ Ϣϟ :Ν
ˮαΪϋ ϮΑ΃ ΔϠΑΎϘϣϭ ΓΪϫΎθϤΑ ϚΗΩΎϓ· Ϧϋ ΍˱Ϋ· ϊΟ΍ήΘΗ :α
ίΎϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ ςϘϓ ϪΗΪϫΎη Ϊϗϭ .ΔϘΑΎγ ΓήΘϓ ϱ΃ ϲϓ ϪϠΑΎϗ΃ Ϣϟϭ ϩ˴έ΃ Ϣϟ ϲϨϧ·ϭ ΎϬϨϋ ϊΟ΍ήΗ΃ Ϣόϧ :Ν
.έΎΠϔϧϻ΍ ΪόΑ Ϊϴϛ΄ΘϟΎΑϭ ˬΕ΍ήϣ ΙϼΜϟ
ˮ˱Ύπϳ΃ ϚΗΩΎϓ· ϲϓ ϊΟ΍ήΘΗ Ϣ˴˷ ϋ :α
.2005/2/14 ϲϓ ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ϞΣ΍ήϤΑ ϲΘϛέΎθϣϭ ϲΘϓήόϣ Ϧϋ ϊΟ΍ήΗ΃ :Ν
ΏΎϘϟϷ΍ ϑάΤΗϭ ιΎΨηϷ ΏΎϘϟ΄Α φϔΘΤΗ Ϛ˷ϧ΃ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϞΣ΍ήϤΑ ϚΗΩΎϓ· ςΒο ˯ΎϨΛ΃ ΎϨψΣϻ :α
ˮήϣϷ΍ ΍άϫ Ϣ˴ ϟ .ϦϳήΧ΁ ιΎΨηϷ
ΩΩήϳ ϪΒϘϠΑ Ϣγϻ΍ ϥϮϜϟ ˬͿ΍ ΪΒϋ ϮΑ΃ ϴθϟ΍ ϭ΃ ϥΩϻ ϦΑ ΔϣΎγ΃ ϴθϟ΍ ϝϮϗ ϰϠϋ ϼ ˱ Μϣ ΕΪΘϋ΍ ΪϘϟ :Ν
ϝϮϗ΄ϓ ˬϱήϳήΤϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ .ΓΪϋΎϘϟ΍ ϲϓ ΪϫΎΠϤϛ ϲϠϤϋ ΐϠλ Ϧϣ Ϫϧ΃ ΔλΎΧϭ ˬϡ΍ϭΪϟ΍ ϰϠϋ ϲϣΎϣ΃
.ΓέϮμϟ΍ ϩάϬΑ φϔϠϟ΍ ΍άϫ ήϛάϟ Ϧ˷ϴόϣ Ϊμϗ ϭ΃ Δϴϧ Δϳ΃ ΪΟϮΗ ϻ ϪϧϮϜϟ ϪΒϘϟ ϥϭΩ Ϧϣ ϚϟΫ
˯ΎϔΧΈΑ ϚϟΫϭ ˬΔϴϤϫϷ΍ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ΔΟ˷έΪΘϣ ˬΎϨϟ ήϛάΗ ΎϤϛ ˬΔϴϨϣ΃ Ε΍˯΍ήΟ· ΫΎΨΗ΍ ΕΪ˷ϤόΗ ΍ΫΎϤϟ :α
ϕϼΣ ήϣΎϋϭ ΔτδΒϟ΍ ΔϘη ϲϓ ˬϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϱ΃ ˬϥ΍ϭήϣ Ζϟΰϋ ΎϤϨϴΑ ˬϢϴΨϤϟ΍ ϲϓ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ
ΔϳΎϐϟ΍ Ύϣ .ήΧϵ΍ ξόΒϟ΍ ϞϴΒγ ϰϟ· ϢϬπόΑ ϱΪΘϬϳ ϥ΃ ϥϭΩ ˬΓΪϳΪΠϟ΍ ϖϳήσ ΔϘη ϲϓ ΔϤϴϠΣ ϢϴϠγϭ
ˮΔϴϨϣϷ΍ ΔϴϤϫϷ΍ Ϧϣ ΔϴϟΎϋ ΔΟέΪΑ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϊ˷ΘϤΘϳ Ϣ˴ ϟϭ ˬΕ΍˯΍ήΟϹ΍ ϩάϫ Ϧϣ
ΩΎϳΰΑ Δϗϼϋ ϰϠϋ ΪϟΎΧ ϥϮϜϟ ˬϲϨϣϷ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ ϲϓ ϲϫ ΎϤϛ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ήϣ΍ϭ΃ ϊΒΗ΃ ΖϨϛ ΪϘϟ :Ν
.βϴϠϴϣ ήϳήϘΗ ϲϓ ϪϤγ΍ ήϛΫ Ϊϗ ήϴΧϷ΍ϭ ˬϥΎπϣέ
.ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϝΎΘϘϟ΍ ΎϫΪμϘϣ ΔϳΩΎϬΟ ΔϛήΣ ˬϦϳήΧ΁ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬϢ˷ψϨΗϭ ϊΒΘΗ Ϛϧ΃ ΎϨϟ ΕήϛΫ :α
ϝΎμ˷Η΍ ΓΰϬΟ΃ϭ ϞΑΎϨϗϭ ϳέ΍Ϯλϭ ΔΤϠγ΃ ΎϫήϳΪΗ ϲΘϟ΍ ϖϘθϟ΍ Ϧϣ ΎϨτΒο ΪϘϓ ˬϥΎϨΒϟ ϲϓ Ύϣ΃
Δϴ΋ΎΑήϬϛ ΢΋΍ήηϭ ήόθϟ΍ ώΒμϟ Ε΍ϭΩ΃ϭ ˬΔϔγΎϧ ΔϣΰΣ΃ ΎϬϧ΃ ΎϬϨϣ ϝ ˷ ΪΘδϳ ΔϣΰΣ΃ϭ Ύ˱ϋΎϨϗϭ ΕΎγ˷Ϊδϣϭ
ΎϨτΒο ˬϢϫΎϨϔϗϭ΃ϭ ϚΑ ΍ϮϠμΗ΍ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϓϮϗϮϤϟ΍ Ϧϣϭ .ΔϴϜϠγϻ ΓΰϬΟ΃ Ύ˱πϳ΃ ΎϨτΒοϭ ˬήϴΠϔΘϠϟ
ϩάϫ ΓίΎϴΣ ΐΒγ Ϧϋ ΎϧΪϓ΃ .ϦΤϧ Ϫϓήόϧ ϱάϟ΍ ϲϨϣϷ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϕϮϔΗ Δ˷ϴΒϳέΪΗϭ Δ˷ϴϟΎΘϗ Ξϣ΍ήΑ
.ϥΎϨΒϠϟ ΎϳέϮγ Ϧϣ ϞΑ ˬϕ΍ήόϠϟ ΎϳέϮγ Ϧϣ ΙΪΤΗ Ϣϟ ΔϛήΤϟ΍ ϥ΃ ΎϨϟ ϦϴΒΗ Ϊϗ Ϫϧ΃ ΔλΎΧϭ ˬΕ΍έϮϛάϤϟ΍
ϥ
˷ ΃ Ϧ˷ϴΒΗ ΎϤϛ .΍˱έϭΰϣ ΔϳϮϫ ΪϨΘδϣ ˬϪ˷Ϡϗ΃ ˬϢϜϨϣ Ωήϓ Ϟϛ ΪϳϭΰΗ ϊϣ ΓέάΣ ΔϘϳήτΑ ΩϮΟϮϟ΍ ΍άϫ ΍ΫΎϤϠϓ
ˬΪΣ΍ϭ κΨη ΔϗΎτΑ Ϟϛ ϞϤόΘδϳ ˬ«ΕέΎϛ ϲϠΗ» ΕΎϗΎτΑ ΓΪϋ ˬ˱ΎϨϤο Ζϧ΃ϭ ˬϚϗΎϓέ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ ϞϜϟ
΍ϮόΑΎΗ Ϧϳάϟ΍ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ κΨη ϢγΎΑ ΎϨΗΩΎϓ· ϚϨϣ ΎϨΒϠσ ϰϟ· ΔϓΎο· .ΔϗΎτΒϟ΍ ήϬχ ϰϠϋ ϪΒϘϟ Ϟ˷Πγ ˵ Ϊϗϭ
ˮϪϓΪϫ ϖϴϘΤΘϟ ϝΎΘϘϠϟ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ · ϝϮλϮϟ΍ Ϧϣ Ϧ˷ϜϤΗ Ϊϗ ˬ΍ϮόϳΎΑϭ Ε΍έϭΩ
ϲϓ ΢ϠδϤϟ΍ ϱΩΎϬΠϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔόΑΎΘϣϭ ΔϳέϮδϟ΍ ΔϴϨϣϷ΍ ΕϼϤΤϟ΍ Ϧϣ Ύ˱Αήϫ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΎϨϣΪϗ ΪϘϟ :Ν
ΎϨϠϤϋ ϲϓ ϞΧΪΗ ϲϬϓ ˬΔϔγΎϨϟ΍ ΔϣΰΣϷ΍ ϰϟ· ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ . ϳέ΍Ϯμϟ΍ϭ ϞΑΎϨϘϟ΍ Ϧϣ ϪόΑ΍ϮΗϭ ϥΎϨΒϟ
ˬΔϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΢΋΍ήθϟ΍ Ύϣ΃ .Ύϧ΃ ϻ Ϊη΍έ ϴθϟ ΍ ΎϬϠϤόΘδϳϭ ˬήϜϨΘϠϟ ϲϬϓ ήόθϟ΍ ύΎΒλ Ε΍ϭΩ΃ Ύϣ΃ .Ύ˱ πϳ΃
Ε΍ήΗϮϴΒϣϮϛ ϲϓ ΔχϮϔΤϤϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ Ύϣ΃ .ϞϴϤΟ Γέ΍ΩΈΑ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϲϓ ΕΎϴϧϭήΘϜϟϹ΍ Ϣδϗ κΨΗ ϲϬϓ
ΔϴϧϭήΘϜϟ· ή΋΍ϭΩ ΐϴϛήΘϟ ΐϴτΨϟ΍ ϞϴϋΎϤγ· ΪϴϬθϟ΍ ΓέϭΩ ϞΜϣ ˬΔΜϳΪΣ ΔϴϟΎΘϗ ΕΎγ΍έΩ ϲϬϓ ˬΓϮΧϹ΍
Ύϣ΃ .ϡΪϘΘϤϟ΍ ϝΎμΗϻ΍ ΓΰϬΟ΃ ϲϓ Ε΍έϭΩϭ ˬΕ΍ήΠ ϔΘϤϟ΍ ΔϋΎϨλ Ε΍έϭΩϭ ˬΕ΍ήΠϔΘϤϟ΍ ϰϠϋ ΎϬΒϴϛήΘϟ
ϱ΃ ˬϲϧΎϨΒϠϟ΍ ήϤϋ ϮΑ΃ ΪϴϬθϟ΍ ϢϜϟ ήϛΫ΃ ˬϥΎϨΒϟ Ϧϣ ΍ϮϣΪϗ Ϊϗϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΍ϮϠΗΎϗ Ϧϳάϟ΍ ΓϮΧϹ΍ Ϧϋ
ΖϠϔϗ΃ ΪϘϓ Ύ˱ϴϟΎΣ Ύϣ΃ .ϦϴΘϨγ άϨϣ ϚϟΫϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Ύ˱πϳ΃ ϪϨΑ΍ ΪϬθΘγ΍ ϱάϟ΍ ϥΎπϣέ ΪϤΤϣ Ϊϟ΍ϭ
.ϒμϧϭ ήϬη ϰϟ΍ϮΣ άϨϣ ΩϭΪΤϟ΍
ˮϪϨϣ ή˷ϛάΘΗ Ύϣϭ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ έϮϬχ ϯΪϟ ίΎϔϠΘϟ΍ ϲϓ ΕΪϫΎ η ΍ΫΎϣ :α
ΔϋΎϤΠϟ Ύ˱ϧΎϴΑ Ϫϴϓ ϮϠΘϳ ˬΔΛϼΛ ϭ΃ Ϧϳ΃ΰΟ ϰϟ· ϊ˷τϘϣ ϢϠϴϔΑ «ΓήϳΰΠϟ΍» ΓΎϨϗ ϰϠϋ ϪΗΪϫΎη ϲϨϧ΃ ήϛΫ΃ :Ν
Ύ˱ϣΎϘΘϧ΍ ΎϬϨϣ ήϛΫ΃ ΎϤ˷ϧ· ˬΏΎΒγϷ΍ Ϟ˷ ϛ ήϛΫ΃ ϻϭ .ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ Ύ˱ϴ˷ϨΒΘϣ ˬΩΎϬΠϟ΍ϭ ΓήμϨϟ΍
ΕΎϣ΍Ϊϋ· ϰϠϋ ϊ˷ϗϭ Ϊϗ ϱήϳήΤϟ΍ ϥ΃ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϦΤϧ ΎϨϨϴΑ ϊ΋Ύθϟ΍ϭ .ϢϬϟ΍Ϯϣ΃ Δϗήγϭ ϦϴϣήΤϟ΍ ˯΍ΪϬθϟ
.ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϦϴϴϔϠδϟ΍ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍ ξόΑ
ˮϞϛΎθϣ ϲϧΎόϳ ˬΕήϛΫ ΎϤϛϭ ˬϪϧϮϜϟ ϥϵ΍ ήτΧ ϲϓ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΓΎϴΣ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ Ϟϫ :α
ˬϖϴδϨΗ ϢϬϨϴΑϭ ΎϨϨϴΑϭ ΎϨϟ ΓϮΧ· Ϣϫϭ ˬέΎμϧϷ΍ ΔΒμϋ ϯΪϟ ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϲϓ ΩϮΟϮϣ ΪϟΎΧ ϥ· :Ν
ϢϛΪϴϓ΃ϭ .ΔϋΎϤΠϟ΍ ϝϭΆδϣ Ϯϫϭ ˬήϴμΑ ϮΑ΄Α ΐϘϠϤϟ΍ ϊϣ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ϕΎϔΗ΍ ϥΎϛ ΎϤϛ ˬϪΑ ϥϮϨΘόϳ Ϣϫϭ
ϪϧϮϜϟ ˬϥΎϣϷΎΑ ϩέϮόθϟ ˬϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϯΪϟ ΔϧΎϣήϟ΍ Ϧϴϋ ΔϘη ϲϓ Ϫγ˷Ϊδϣ ϙήΗ Ϊϗ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϥ΄Α
.έΎμϧϷ΍ ΔΒμϋ ϢϴΨϣ ϰϟ· ϞϘΘϨϴγ Ϫϧ΃ ϢϠόϳ
ϲϓ ΔχϮϔΤϣ Γΰ˷ϣήϣ ΔϴϧϭήΘϜϟ· Ϟ΋Ύγέ ΎϧΪϫΎη ˬϝϮϤΤϤϟ΍ ϚΑϮγΎ Σ ϲϓ ϖϴϗΪΘϟ΍ϭ ωϼ˷σϻ΍ Ϧϣ :α
ˮΎϬϴϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ίϮϣήϟΎΑϭ ΎϬΑ ΩϮμϘϤϟ΍ Ύϣϭ ˬϞ΋Ύγήϟ΍ ϩάϫ ΎϨϟ ή˷δϓ .ϱ˷ήγ ϒ ˷ Ϡϣ
ϭ΃ ϞΣ ϭ΃ Ϛϓ ϊϴτΘγ΃ ϻϭ ˬΪη΍ήΑ ιΎΧ Ϯϫ Γΰϣήϣ ΔϴϧϭήΘϜϟ· Ϟ΋Ύγέ Ϧ˷ϤπΘϳ ϱάϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ΍άϫ :Ν
ϦΤϧϭ Γήϔϴθϟ΍ ϚϠϤϳ ϪϧϮϜϟ ˬϩάϫ Ϟ΋Ύγήϟ΍ Γ˯΍ήϗ ϰ Ϡϋ έΩΎϘϟ΍ ΪϴΣϮϟ΍ Ϯϫ Ϊη΍έϭ .ϢϜϟ Ϟ΋Ύγήϟ΍ ΔϤΟήΗ
.ΎϬϜϠϤϧ ϻ
ϖΑΎτΗ Ϊϗϭ ˬέϻϭΩ ϑϻ΁ ΔόΒγ Ϯϫ ϲθϴΑϮδΘϴϤϟ΍ ΔϨΣΎη ήόγ ϥ΃ ϚΗΩΎϓ· ϝϼΧ ΎϨϟ ΕήϛΫ ϒϴϛ :α
ˮΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ϕ΍ϮγϷ΍ ϲϓ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϨΣΎθϟ΍ ήόγ ϊϣ ϦϤΜϟ΍ ΍άϫ
.ΔϓΪλ ϚϟΫ ΙΪΣ ΪϘϟ :Ν
ΔϴϟΎϤϟ΍ ώϟΎΒϤϟ΍ϭ ΔΤϠγϷ΍ϭ ϪόΑ΍ϮΗϭ ϝϮϤΤϤϟ΍ ήΗϮϴΒϣ ϮϜϟ΍ϭ Ϟ΋Ύγήϟ΍ϭ ήϳϭΰΘϟ΍ Ε΍ϭΩ΄Α ΔΤ΋ϼϟ΍ :α
ΎϬϨϋ ΎϧήΒΧ΃ ˮΩϮόΗ Ϧ˴Ϥϟ ϲΒϫάϟ΍ ΊσΎθϟ΍ ΔϘη Ϧϣ ΔσϮΒπϤϟ΍ ϯήΧϷ΍ ˯ΎϴηϷ΍ϭ ϒΗ΍ϮϬϟ΍ ΕΎϗΎτΑϭ
ˮϞϴμϔΘϟΎΑ
Ϧϣ ΐϠσ ϲϫ βϠΑ΍ήσϭ ΕϭήϴΑ ΔτϳήΧϭ ΔϴγΎσήϗϭ ΔϴϧϭήΘϜϟ΍ Ε΍ϭΩ΃ ΎϬϴϠϋ ϥ˷ϭΪϤϟ΍ ΔϗέϮϟ΍ ϥ ˷ · :Ν
ϥ΃ ϰϠϋ ϲϨϣ ΎϬΒϠσ Ϊϗϭ .ΔϋΎϤΠϟ΍ ϲϓ ήϳϭΰΘϟ΍ ΪϴΠϳ Ϧ˴ϣ Ϯϫϭ ˬΩ΍ήϣ ϭ΃ ϥΎτϠδΑ ΐϘϠϤϟ΍ ˬϝϼΟ
ˬΪη΍ήϟ ϮϬϓ ϝϮϤΤϤϟ΍ ήΗϮϴΒϣϮϜϟ΍ Ύϣ΃ .ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϲϓ ΎϬΑ ϞϤόϟ΍ Ϊϳήϳ ϪϧϮϜϟ Ϫϟ ΎϬϳήΘη΃
ΎϬϴϠϋ ΖϓήόΗ ˬ˷ϲϠϋ ΎϫϮϤΘοήϋ ϥ΃ ΪόΑϭ ˬϞ΋Ύγήϟ΍ Ύϣ΃ .Ϊη΍ήϟ Ύ˱πϳ΃ ήΗϮϴΒϣϮϜϟ΍ ΍άϫ ϊΑ΍ϮΗ ΩϮόΗϭ
Ϧϣ ˬΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϲϓ έΎμϧϷ΍ ΔΒμϋ ϲϓ ΓϮΧϹ΍ Ϧϣ ϱϭΎϗ έΰϟ΍ ΐόμϣ ϮΑ΃ ϰϟ· Ϟ΋Ύγέ ϲϫϭ
ϮΑ΃ ΔϟΎγέϭ ˬϱϭΎϗέΰϟ΍ ΐόμϣ ϮΑ΃ ΐϘϟ Ϯϫϭ ˬϲΠΤϟ΍ ϰϟ· ΔϬΟϮϤϟ΍ ΔϟΎγήϟ΍ ϥ·ϭ .Ϊη΍έ ϝϼΧ
ΪόΑϭ ΔϟΎγέ ϱ΃ ϲ˷ϘϠΗ ϯΪϟϭ ˬϲϨϧ΄Α Ύ˱ϤϠϋ .Ϊη΍ήϟ ϥΎΘϟΎγήϟ΍ ϥΎΗΎϬϓ ˬΪϬθΘγ΍ ϱάϟ΍ ϱΪΠϨϟ΍ ΚϴϠϟ΍
.Ϟ΋Ύγήϟ΍ ϩάϬΑ φϔΘΤϳ Ϊη΍έ ϝ΍ΰϳ ϻ ΍ΫΎϤ ϟ ϢϠϋ΃ ϻϭ ˬΎϬϗ΍ήΣΈΑ ϡϮϗ΃ ˬΎϬΗ˯΍ήϗ
ώϟΎΒϤϟ΍ϭ .ϢϜϳΪϟ ϑϮϗϮϤϟ΍ϭ ˬϖ˷ϓϮϤΑ ΐ˷ϘϠϤϟ΍ ΐϴΒτϟ΍ Ϫόϣ ϢϫήπΣ΃ ΪϘϓ ˬΔϠΒϨϘϟ΍ϭ Ϧϴγ˷ΪδϤϟ΍ Ϧϋ Ύϣ΃
ϦϴϳΩϮόγ ιΎΨη΃ ˯ΎϤγ΄Α ΍ΰϴϓ ωϮϧ ΔϴϜϴΘγϼΒϟ΍ ΕΎϗΎτΒϟ΍ϭ .Ϊη΍έ ΪϴΑ ϲϫϭ ˬϢϴψϨΘϠϟ ϲϫ ΔϴϟΎϤϟ΍
ΕΎϋ˷ήΒΗ ώϟΎΒϣ ΕΎϗΎτΒϟ΍ ΏΎΤλ΃ ωΩϮϳ ϥ΃ ΪόΑ Ύ ϬϨϣ ώϟΎΒϤϟ΍ ΐΤγ ϪϧΎϜϣΈΑ ϥϮϜϳ ΚϴΣ ˬΪη΍ήϟ ϲϫ
ϼϓ ΔϣΰΣϷ΍ Ύϣ΃ .ΎϳέϮγϭ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΏΎΒθϟ΍ ϦϴΑϭ ΎϨϨϴΑ ϝΎμΗϼϟ ϲϫ ϒΗΎϬϟ΍ ΕΎϗΎτΑϭ .ϢϴψϨΘϠϟ
ϡϼΘγΎΑ ϲϫ Γέ˷ϭΰϤϟ΍ ΕΎϗΎτΒϟ΍ϭ ΕΎϳϮϬϟ΍ϭ .ήϬψϟ΍ ϢϳϮϘΘϟ Ϯϫ ΪΣ΍ϭ ˯ΎϨΜΘγΎΑ ˬΎϬϟΎϤόΘγ΍ ϑήϋ΃
.ΏΎΒθϟ΍ ϰϠϋ ΎϬόϳίϮΘϟ Ϊη΍έ
ˬϪϠϜη ήϴϴϐΗ Ω΍έ΃ ϪϧϮϜϟ ˬΪη΍έ ΔλΎΧ ϲϫ ϲΒϫάϟ΍ ΊσΎθϟ΍ Δ˷Ϙη Ϧϣ ΔσϮΒπϤϟ΍ ύΎΒμϟ΍ Γ˷Ϊϋ ϥ ˷·
.Ϫόϣ ΐϴΒτϟ΍ ϩήπΣ΃ ΪϘϓ ωΎϨϘϟ΍ Ύϣ΃ .ΔϴϨϣ΃ ΏΎΒγϷϭ ϑϭήόϣ ϪϧϷ
ˮΏΎϘϟϷ΍ ήϴϴϐΗ ϰϟ· ΪϤόΗ ΍ΫΎϤϟ :α
.ΓήΘϓ Ϟϛ ΏΎϘϟϷ΍ ή˷ϴϐΗ ΔϴϨϣϷ΍ ϑϭήψϠϟ :Ν
ˮϑϭήχ Δϳ΄Αϭ ˬέϮϧ ϰϟ· έΪΑ Ϧϣ ϪΒϘϟ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϝΪΑ΃ ϰΘϣ :α
.ϢϠϋ΃ ϻ :Ν
ˮϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϲϨόϧϭ ˬΔϋΎϤΠϟ΍ ϰϟ· ϪΑΎδΘϧ΍ άϨϣ ϪΒϘϟ ήϴϴϐΘΑ ϥ΍ϭήϣ ϡΎϗ Ϟϫ :α
.Ϯϫ ΎϤϛ ϲϘΑ ϞΑ ˬϪΒϘϟ ϥ΍ϭήϣ ή˷ϴϐϳ Ϣϟ ϼϛ :Ν
ˮΖϗϮϟ΍ ϙ΍Ϋ άϨϣ ΎϤϬϴΒϘϟ ϢϴϠγϭ ήϣΎϋ ϝΪΑ΃ Ϟϫ :α
.ΎϤϬϴΒϘϟ ϻ˷ΪΒϳ Ϣϟ ϼϛ :Ν
ˮϪΒϘϟ Γέϭήϋί ϝϼΑ ϝΪΑ΃ Ϟϫ :α
.ϥΎπϣέ ϰϟ· ϝϼΟ Ϧϣ ϪϟΪΑ΃ ΪϘϟ Ϣόϧ :Ν
ϞϳΪΒΘϟ Γέϭήϋί ϝϼΑϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ςϘϓ ΖόϓΩ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϣϷ΍ ϑϭήψϟ΍ϭ Δ˷ϴλϮμΨϟ΍ ϩάϫ Ϣ˴ ϟ :α
ˮ˯ΎϔΘΧϼϟ ϢϴΨϤϟ΍ ϰϟ· ϼγέ˵΃ ΎϤϬ˷ϧ΃ ΔλΎΧϭ ˬΎϤϬΑΎϘϟ΃
.ΔϴϨϣ΃ Γέϭήο ΎϬ˷ϧ· :Ν
ˮαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΄Α ΎϤϬσΎΒΗέ΍ ωϮοϮϣ ϼΧ ΎϤϴϓ ΔϴϨϣϷ΍ Γέϭήπϟ΍ ϩάϫ ήϴδϔΗ ϚΘϋΎτΘγΎΑ Ϟϫ :α
.ϝ΍Άδϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ΔΑΎΟ· ϱ ˷ Ϊϟ βϴϟ :Ν
ϚϗΎϓέ ΎϬΑ ή˷ ϗ΃ ϲΘϟ΍ ΕΎσΎθϨϟΎΑ ϪϤϠϋ ϭ΃ ρΎθϧ ϭ΃ ΔόϳΎΒϣ ϭ΃ ΓέΎϣ· ϱϷ Ϊη΍έ ή˷ϜϨΘΑ Ϛϳ΃έ Ύϣ :α
ˮέΪλ ΔΑΎΣέ ϞϜΑ
ΝήΨϴϓ ˬϦΠδϟ΍ ϲϓ ΔϠϳϮσ ΓΪϣ ϰϘΒϳ ϻ ϲϛ ϞϳϮτϟ΍ ϯΪϤϠϟ ήϜϔϳ Ϫϧ΄Α ΪϘΘϋ΃ϭ ˬήϴϣ΃ Ϯϫ Ϊη΍έ ϥ· :Ν
.Ύ˱ ΒγΎϨϣ ϩ΍ήϳ Ύϣ ϝϮϗϭ ˯Ύϋ˷Ω΍ Ϫ ϟ ϖ
˷ Τϳ ˬ˱΍ήϴϣ΃ ϪϧϮϜϟϭ .ϱΩΎϬΠϟ΍ ϪσΎθϧ ϊΑΎΘϴϟ
ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϮϋΪϤϠϟ ϚϟΎΒϘΘγ΍ Ϧϋ ΔΤϳήλ ΓΩΎϓΈΑ ΎϨϟ ΖϴϟΩ΃ ˬϖϴϘΤΘϟ΍ ΍άϫ ϞΣ΍ήϣ Ϧϣ ΔϠΣήϣ ϲϓ :α
ΔϬΠϟ ˬήϳϮμΘϟ΍ ϝϼΧ ΔϘϴϗΩ ϞϴλΎϔΗ Ρήηϭ ˬϮϳΪϴϔϟ΍ ϢϠϴϓ ήϳϮμΗ ϲϓ ϚΘϛέΎθϣ ϢΛ Ϧϣϭ ˬαΪϋ
ϲΘϟ΍ ϊϓ΍ϭΪϟ΍ϭ ΏΎΒγϷΎΑ ΎϨ ΗΩΎϓ· ϢΛ Ϧϣϭ ˬϡΎδϗ΃ ΔόΑέ΃ ϰϟ· ϢϠϴϔϟ΍ ϰϠϋ αΪϋ ϮΑ΃ ΢ϳήμΗ ϢϴδϘΗ
ϢΛ Ϧϣϭ ˬωήϔϟ΍ βϴ΋έ ϡΪϘϤϟ΍ ϡΎϣ΃ Ύ˱ϳϮϔη ΓΩΎϓϹ΍ ϩάϬΑ ΖϴϟΩ΃ ϢΛ Ϧϣϭ ˬϢϠϴϔϟ΍ ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ ΎϫήϛΫ
ˮήϣϷ΍ ΍άϫ ΎϨϟ ή˷δϓ .ΎϬϨϋ ϚόΟ΍ήΗ
ϢϠϴϔϟ΍ ϢϴδϘΗ ϲϫϭ ˬΔϠμΑ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϰϟ· Ζ ˷ ϤΗ ϻϭ ˬϲϟΎϴΧ Ξδϧ Ϧϣ ΎϬΗήϜΘΑ΍ ΍˱έϮϣ΃ ϢϜϟ ΕήϛΫ ΪϘϟ :Ν
ϲϫϭ ΔΜϟΎΜϟ΍ϭ ˬϒϳήη ΚϳΪΣ ϢΛ ˬΔϴϧ΁ήϗ ΕΎϳ΁ ϦϤπΘΗϭ ˬΔϴϋήθϟ΍ ΔϣΪϘϤϟ΍ ϲ ϫϭ ˬϊσΎϘϣ ΔόΑέ΃ ϰϟ·
ΏΎΒθϠϟ ΕΎϣ΍Ϊϋ· ϰϠϋ ϊ˷ϗϭ ϱήϳήΤϟ΍ ϥ·ϭ ˬϥΎϨΒϟ ϝ΍Ϯϣ΃ Δϗήγ ϦϤπΘΗ ϲΘϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΏΎΒγϷ΍
ήΟΎϫ ϮΑ΃ ϞΜϣ ϦϴϣήΤϟ΍ ˯΍ΪϬθϟ Ύ˱ϣΎϘΘϧ΍ϭ ϲΒϠΤϟ΍ έ΍ΰϧ ϝΎϴΘϏ΍ ϰϠϋ ΍ϮϣΪϗ΃ Ϧϳάϟ΍ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍
ϩάϫ ϊϴϤΟ ϥ΃ ϢϜϟ Ϊϛ΅΃ϭ .ΔϣΎϋ ϦϴϤϠδϤϠϟϭ ϪΗΪϟ΍Ϯϟ ΔϴλϮϟ΍ ϲϫϭ ΔόΑ΍ήϟ΍ϭ ˬϥή ϘϤϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ
.ΔϴϘϴϘΣ Ζδϴϟϭ ϲϟΎϴΧ Ϧϣ ΎϬΗΪϤΘϋ΍ Ϊϗ ϞϴλΎϔΘϟ΍
Ϧϋ ΓήϴΜϛ ΕΎϘϴϘΤΗ ϲϓ ΖϨ˷ϴΒΗ ˬξΣΪϟ΍ ϞΒϘΗ ϻ ϖ΋ΎϘΣ ϊϣ ΎϫήϜΘΒΗ ϲΘϟ΍ ϞϴλΎϔΘϟ΍ ϖΑΎτΘΗ :α
ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ˯ΎϔΘΧ΍ϭ ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ΪϴϬθϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϤϳήΠΑ ΍άϫ ΎϧήπΤϣ ωϮοϮϣ
.ΎϬϨϋ ΖόΟ΍ήΗ ϢΛ Ϧϣϭ ˬΎϬΗέ˷ϮΣ ϭ΃ ΎϬΑ ΕΪϓ΃ ϖ΋ΎϗΩϭ έϮϣ΄Α Δϓήόϣ ϰϠϋ Ϛϧ΃ ϰϠϋ ϪΑ ϝΪΘδϳ Ύϣ
ˬΔλΎΨϟ΍ ϚΑΎΒγϷϭ ˬϢϫ΍ήΗ Ϊϗ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϷ΍ Ϧϋ ΎϨΗΩΎϓ·ϭ ˬϲϫ ΎϤϛ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϝϮϘΑ ϚΤμϨϧ
ˮΩΎϬΠϟ΍ ϲϓ ΓϮΧ· ϭ΃ Ϧϴϴϋήη ˯Ύγ΅έ
ήϣ΃ Ϯϫϭ ˬϦϳΪϫΎΠϤϟ΍ ϦϴΑ ϊ΋Ύηϭ ϡΎϋ ήϣ΃ Ϯϫ ϪϨϣ Ϊϛ ΄Θϣ Ύϧ΃ϭ ϪΗήϛΫ ϱάϟ΍ ϲϘϴϘΤϟ΍ ΐΒδϟ΍ ϥ· :Ν
ϝΎϴΘϏ΍ ΪόΑ Ϊη΍έ Ϧϣ ήϣϷ΍ ΍άϫ ΖόϤγ Ϊϗϭ .ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍ ΕΎϣ΍ΪϋϹ ϱήϳήΤϟ΍ ϊϴϗϮΗ
ϱάϟ΍ Ϫδϔϧ έΎϬϨϟ΍ ϲϓ ΎϳέϮγ ϲϓ ϲϨϣϷ΍ ΐΘϜϤϟ΍ ϲϓ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ έΎΒΧϷ΍ ΎϨΘόΑΎΘϣϭ ˬϱήϳήΤϟ΍
.ϱήϳήΤϟ΍ Ϫϴϓ ϞϴΘϏ΍
ˮήϛάΗ ΖϨϛ ϥ· Ζϗϭ ϱ΃ ϲϓϭ ˬ2005/2/14 ϲϓ ϚϟΫ ϥΎϛ Ϟϫ :α
Ϫϧ΃ ήϛΫ΃ϭ ˬ2005/2/14 ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ ϥΎϴΑ ωΎϤγϭ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΓΪϫΎθϤΑ ήϣϷ΍ ΍άϫ ϥΎϛ ΪϘϟ Ϣόϧ :Ν
.ήμόϟ΍ Γϼλ ΪόΑ ϥΎϛ
ˮΎϤϜόϣ ϥΎϛ Ϧ˴ϣϭ ˬΪη΍έ ΎϬϨϴΣ ϝΎϗ ΍ΫΎϣ :α
ϱήϳήΤϟ΍ ϥ·» ˬΓήϳΰΠϟ΍ ΓΎϨϗ ϰϠϋ ϢϠϴϔϟ΍ νήϋ ΪόΑ ˬΎϬϨϴΣ Ϊη΍έ ϝΎϗ Ϊϗϭ ˬΪΣ΃ ϱ΃ ΎϨόϣ ϦϜϳ Ϣϟ :Ν
΍άϫ ϑήϋ΃ Ϧϛ΃ Ϣϟϭ ˬ«ϲΒϠΤϟ΍ έ΍ΰϧ Δϴπϗ ϲϓ ϦϳΪϫΎΠϤϠϟ ΕΎϣ΍ΪϋϹ΍ ϊϴϗϮΗ Ϧϋ ϝϭΆδϣϭ ρέϮΘϣ
.Ϊη΍έ ϪΑ ϲϧήΒΨϳ ϥ΃ ϞΒϗ ήϣϷ΍
ήϴϣϷ΍ ϪϧϮϜϟ ϩήϣϷ ωΎϴμϧϻ΍ ϚϨϣ ΐϠσ ΍Ϋ· ΍ΫΎϣϭ ˬϝϮϘϟ΍ ΍άϬΑ Ϊη΍έ ΔϬΟ΍ϮϤϟ ΪόΘδϣ Ζϧ΃ Ϟϫ :α
ˮήϛάΗ ΎϤϛ
΍Ϋ· ϩήϣϷ ωΎμϧ΃ Ϧϟϭ ˬ ϳέΎΘϟ΍ ϚϟάΑ ϪϟΎϗ Ύϣ ϲϓ ΔόΒϨϟ΍ ϦδΣ Ϊη΍έ ΔϬΟ΍ϮϤϟ ΪόΘδϣ ϲϨϧ· Ϣόϧ :Ν
ϲϓ ΔϏϭ΍ήϣ ϻϭ ϕΪλ ϞϜΑ ϢϠϜΗ΃ ϥϵ΍ ϲϨϧϷ ˬϪϟ΍Ϯϗ΃ ΔϘϓ΍Ϯϣ ϭ΃ ΓΩΎϓϹ΍ Ϧϋ ϊϨΘϣ΃ ϥ΃ ϲϨϣ ΐϠσ
.ϲϣϼϛ
ˮήΧ΁ ϻ
˱ ΍Άγ ϙΎϨϟ΄γ ΍Ϋ· ϥϵ΍ ϪΗήϛΫ ΎϤϋ ϞϴϠϗ ΪόΑ ϚόΟ΍ήΗ Ϧϋ ΍ΫΎϣ :α
ϡ΍Ϊϋ· ιϮμΨΑ Ϊη΍έ ϩήϛΫ Ύϣ ϥ΃ϭ ˬϲϘϴϘΣϭ ϕΩΎλ Ϯϫ ϥϵ΍ ϪΗήϛΫ Ύϣ ϥ΃ ϢϜϟ Ϊϛ΅΃ ϲϨϧ· :Ν
ˬ˱ΎϣϮϤϋ ΕΎϣ΍ΪϋϹ΍ ϥ΃ ϪΑ ΕΪμϘϓ ˬϊ΋Ύθϟ΍ Ύϣ΃ .ϪϨϣ ϪΘϤϠϋ Ϊϗ ϲΒϠΤϟ΍ έ΍ΰϧ Δϴπϗ ϲϓ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍
ήϣ΃ ΍άϫϭ .ϊϳΩϭ ϭ΃ ϊϳΪΑ ϞΜϣ ϰϣ΍ΪϘϟ΍ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍ ϦϴϴϧΎϨΒϠϟ΍ έϮϣ΄Α ϲϫ ˬϱήϳήΤϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϊϗϭ ϲΘϟ΍
˯ϞϤΑ ϩάϫ ϲΗΩΎϓΈΑ ΖϴϟΩ΃ Ϊϗϭ .ΎϬϴϓ ϲϟ ϢϠϋ ϻϭ ˬΪη΍έ ϞΜϣ ϢϬΒϧΎΟ Ϧϣ ϑϭήόϣϭ ˬϦϴϴϧΎϨΒϠϟΎΑ κΘΨϳ
.ϚϟΫ ϑϼΧ ϪϟϮϗ΃ Ύϣ ϱ ˷ Ϊϟ βϴϟϭ ˬϕΪλ ϞϜΑϭ ϲΗΩ΍έ·
.ΎϨόϣ ΎϬό˷ϗϭϭ ΎϬϗ˷Ϊμϓ ϪΗΩΎϓ· ϪϴϠϋ ΖϴϠ˵Η

ϦϴϣήΤϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ «ΓΪϋΎϘϟ΍» ήϴϣ΃ ήΟΎϫ ϮΑ΃

ΏΎη Ϯϫ ήϴΠϔΘϟ΍ ΔϴϠϤόΑ ϡΎϗ Ϧϣ ϥ΃ Ύ˱ϤϠϋ» ϖ˷ϘΤϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ϪΗΩΎϓ· ϲϓ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ϱΩϮόδϟ΍ ϝϮϘϳ
ϡΎϗ Ϧϣ Ϯϫϭ ήΟΎϫ ϮΑ΃ ϞΒϗ Ϧϣ Ϟγέ˵΃ Ϊϗϭ ˬϦϴϣήΤϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ΩΎϬΠϟ΍ ΓΪϋΎϗ Ϧϣ ή πΣ ˬϱΩϮόγ
ΓΪ΋Ύόϟ΍ ΢΋΍ήθϟ΍ ήδϛ ϰϠϋ ΎϨϣΪϗ΃ ΎϫΪόΑ ˬϢϜϟ ΎϬΗήϛΫ ϲΘϟ΍ ΎϬδϔϧ ΔϨΣΎθϟΎΑ ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤόΑ
ϱΪγϷ΍ ϞΗΎϘϣ ϮΑ΃ ϰϋΪϳ ϱΩΎϬθΘγϻ΍ ϥΎϛϭ (...) ΎϬϴϓ ΎϨϛ ϲΘϟ΍ ΔϨϜϣϷ΍ ΎϧέΩΎϏϭ ˬΔϳϮϠΨϟ΍ ΎϨϔΗ΍ϮϬϟ
.«(...)

ήϤόϟ΍ Ϧϣ ώϠΒϳ ˬήΟΎϫ ϮΑ΄Α ΐ˷ϘϠϤϟ΍ ˬϥήϘϤϟ΍ ϦδΤϤϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϰδϴϋ ϦΑ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ Ϯϫ ήΟΎϫ ϮΑ΃ϭ
.ΝϭΰΘϣϭ ˬΔϨγ 33

ΔϳϮϧΎΜϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ΪϨϋ ϪΘγ΍έΩ ΖϔϗϮΗϭ ˬ 19 1 ϡΎϋ Ώήόϟ΍ ΓήϳΰΟ ϲϓ ϥήϘϤϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ Ϊϟϭ
.ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ϲϓ Ώήόϟ΍ ϦϳΪϫΎΠϤϟΎΑ ϪϗΎΤΘϟ΍ ΐΒδΑ

ΔϴϧΎϐϓϷ΍ ΖγϮΧ ΔϨϳΪϣ Ϧϣ ΐϳήϘϟ΍ «ϝ΍ϭ» ήϜδόϣ ϲϓ ΔϔΜϜϣ ΕΎΒϳέΪΗ ϥήϘϤϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ ϰϘϠΗϭ
ϲΘϟ΍ ΔΤϠδϤϟ΍ ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍ ΐϧΎΟ ϰϟ· ϝΎΘϘϠϟ ΕΎϴϨϴόδΘϟ΍ ϒμΘϨϣ ϲϓ ή΋΍ΰΠϟ΍ ϰϟ· ϞϘΘϨϳ ϥ΃ ϞΒϗ
ΔϬΒΠϟ΍ ϦϜϤΘΗ ϻ ϲϜϟ ˬΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ΔΠϴΘϧ ˯Ύϐϟ· Ϫϧϼϋ·ϭ ˬϱή΋΍ΰΠϟ΍ ζϴΠϟ΍ Ϟ˷ΧΪΗ ΎϬπϓέ ΖϨϠϋ΃
.ΔϣϮϜΤϟ΍ ϒϴϟ΄Η Ϧϣ Ε΍ϮλϷ΍ ΔϴΒϠϏ΄Α ΕίΎϓ ϲΘϟ ΍ ΫΎϘϧϺϟ ΔϴϣϼγϹ΍

.ΔΤϠγ΃ ΐϳήϬΗ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ϪϴϠϋ ξΒϘϟ΍ Δϳή΋΍ΰΠϟ΍ ϦϣϷ΍ Ε΍Ϯϗ ΖϋΎτΘγ΍ ϥ΃ ϰϟ· ή΋΍ΰΠϟ΍ ϲϓ ϲϘΑ
ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ ϦϴΑ ϞϘϨΘϠϟ ϥήϘϤϟ΍ ΩΎϋ .ή΋΍ΰΠϟ΍ ΝέΎΧ ϪΒϳήϬΗ ΍ϮϋΎτΘγ΍ ϪϋΎΒΗ΃ ϦϜϟ
Ε΍ϮϘϟ΍ Ϊο ϝΎΘϗϭ ΐϳέΪΗ ΕΎϴϠϤϋ ϲϓ ΔϛέΎθϤϠϟ Ϛγ ήϬϟ΍ϭ ΔϨγϮΒϟ΍ ϰϟ· ϞϘΘϧ΍ ΎϬϨϣϭ ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ϭ
.ϙΎϨϫ ΔϴΑήμϟ΍

ϢΛ ˬ1995 ϰΘΣ 1992 ϡΎϋ Ϧϣ ΓήΘϔϟ΍ ϝϼΧ ϚγήϬϟ΍ϭ ΔϨγϮΒϟ΍ ϲϓ ΏήΤϟ΍ ϲϓ ήΟΎϫ ϮΑ΃ ϙέΎη
.ϦϴϣήΤϟ΍ ΩϼΑ ϰϟ· ΎϫΪόΑ ΩΎϋ

ϲϓ ϙέΎη ΚϴΣ ϝΎϣϮμϟ΍ ϰϟ· ΎϬϨϣϭ ΔϴϨϤϴϟ΍ ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ ϰϟ· Ϟ˷ϠδΘϟ΍ ωΎτΘγ΍ Γήϴμϗ ΓήΘϓ ΪόΑ
ΎϤϛ ˰˰˰˰˰ Ύ˱πϳ΃ ϊϗϭ Ϫ˷ϨϜϟ .ΔϤϠδϣ ΔϴΒϠϏ΃ ϪϨϜδΗ ϱάϟ΍ ϦϳΩΎϏϭ΃ ϢϴϠϗ· ϲϓ ΔϴΑϮϴΛϹ΍ Ε΍ϮϘϟ΍ Ϊο ϝΎΘϘϟ΍
ϡΎϋ ϒμϧϭ ϦϴϣΎϋ ΓΪϤϟ ϪΘδΒΣ ϲΘϟ΍ ˬΔϴΑϮϴΛϹ΍ Ε΍ϮϘϟ΍ Ϊϳ ϲϓ ˰˰˰˰˰ ή΋΍ΰΠϟ΍ ϲϓ ϞΒϗ Ϧϣ Ϫϟ ΙΪΣ
.1998 ϡΎϋ ϱΩϮόδϟ΍ ϦϣϷ΍ ΕΎτϠγ ϰϟ· ϪϤϴϠδΗ ϞΒϗ

ϒμϧ ήϴϏ ϦΠδϟ΍ ϲϓ ξϤϳ Ϣϟ ϪϨϜϟ ˬΕ΍ϮϨγ 4 ΓΪϣ ϦΠδϟΎΑ Δϴϋήη ΔϳΩϮόγ ΔϤϜΤϣ ϪϴϠϋ ΖϤϜΣ
.«ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ φϔΣ ϪϣΎϤΗ·ϭ ϪϗϼΧ΃ ϦδΤϟ» ϪϨϋ Νήϓ΃ ΎϣΪόΑ ˬςϘϓ ΓΪϤϟ΍

ϰϟ· Ύ˱ϬΟϮΘϣ Ώήόϟ΍ ΓήϳΰΟ ΓέΩΎϐϣ ϥήϘϤϟ΍ έήϗ ˬϪΣ΍ήγ ϕϼσ· Ϧϣ ςϘϓ ΪΣ΍ϭ ήϬη ΪόΑ
ϊϣ ϖΤΘϟ΍ ϙΎϨϫϭ ˬ2001 ϡΎϋ ΔϴΒϨΟ΃ Ϣλ΍Ϯϋ ΓΪϋ ήΒϋ ΎϬϴϟ· ϝϮλϮϟ΍ ϲϓ ΢Πϧ Ϊϗϭ ˬϥΎΘδϧΎϐϓ΃
ζϴΠϟ΍ Ϊο ΓΪϋΎϘϟ΍ϭ ϥΎΒϟΎσ Ε΍Ϯϗ ϊϣ ΐϨΟ ϰϟ· Ύ˱ΒϨΟ ϝΎΘϘϠϟ ϱΩϮόδϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ
Ϧϣ ήθϋ ϱΩΎΤϟ΍ Ι΍ΪΣ΃ ΪόΑ ϥΎΒϟΎσ ϢϜΣ ϡΎψϧ ρΎϘγ·ϭ ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ϭΰϏ έήϗ ϱάϟ΍ ˬϲϛήϴϣϷ΍
.ϝϮϠϳ΃

ΩϼΑ ϲϓ νΎϳήϟΎΑ ϱΪϳϮδϟ΍ ϲΣ ϲϓ ϪϠϫ΃ ϝΰϨϣ ϰϟ· ϥήϘϤϟ΍ ΩΎϋ ˬϥΎΒϟΎσ ϢϜΣ ϡΎψϧ ρϮϘγ ΪόΑ
.΍˱ήϬη 13 ϞΒϗ ϱΩϮόδϟ΍ ϦϣϷ΍ έΎψϧ΃ Ϧϋ ϰϔΘΧ΍ ϢΛ ϦϴϣήΤϟ΍

ΔϘτϨϤϟ΍ϭ ϰτγϮϟ΍ ΔϘτϨϤϟΎΑ Γήϋϭ ϖσΎϨϣ ϲϓ ϡΎψϨϠϟ ϦϴοέΎόϣ ΐϳέΪΘΑ ϱΩϮόδϟ΍ ϦϣϷ΍ ϪϤϬ˷Η΍
.ϪϴϠϋ ξΒϘϟ΍ Ϫϣΰϋ ϦϠϋ΃ϭ ϦϴϣήΤϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ΔϴΑήϐϟ΍

ˬϡϼϋϹ΍ Ϟ΋Ύγϭ ϲϓ ϊϤϠϳ «Ώήόϟ΍ ΓήϳΰΟ ϲϓ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ Ϊ΋Ύϗ » ϥήϘϤϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ Ϣγ΍ ΃ΪΑ
ϻϭ ˬΔϜϠϤϤϟ΍ νέ΃ ϰϠϋ ϦϳΩϮΟϮϤϟ΍ ΐϧΎΟϷ΍ ΓΎϴΣ ΖϓΪϬΘγ΍ ϲΘϟ΍ ΔΤϠδϤϟ΍ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ΪόΑ ΔλΎΧϭ
.ϦϴϴϧΎτϳήΒϟ΍ϭ Ϧϴ˷ϴϛήϴϣϷ΍ ΎϤϴγ

ϝϮΑ ϲϛήϴϣϷ΍ ΔϨϴϫήϟ΍ ϑΎτΘΧ΍ ΪόΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ςΤϣ ΢Βλ΃ϭ ϪϨϋ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ ϱΩϮόδϟ΍ ϦϣϷ΍ ςθϧϭ
Ε΍ή΋Ύσ ΔϋΎϨλ ϲϓ ΔμμΨΘϤϟ΍ ˬϦΗέΎϣ ΪϴϬϛϮϟ Δϛήη ωήϓ ϲϓ αΪϨϬϤϟ΍ ˬϥϮδϧϮΟ ϝΎηέΎϣ
.νΎϳήϟΎΑ ϲθΗΎΑϷ΍

ΩϼΑ ϥϮΠγ ϲϓ ϪϴϠϘΘόϣ Ϧϋ Ν΍ήϓϺϟ ΔϋΎγ 2 ΔϠϬϣ ϱΩϮόδϟ΍ ϦϣϷ΍ ΕΎτϠγ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ΢Ϩϣ
.ΔϘϔμϟ΍ ϩάϫ Ζπϓέ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϦϜϟ ˬϲϛήϴϣϷ΍ ΔϨϴϫήϟ΍ Ϧϋ Ν΍ήϓϹ΍ ϞΑΎϘϣ ϦϴϣήΤϟ΍

.ϩΪδΟ Ϧϋ ϝϮμϔϤϟ΍ Ϫγ΃έ ήϬχ ϭ ϲϛήϴϣϷ΍ ϞΘϘΑ ϩΪϴϋϭ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ άϔϧ

.ϥήϘϤϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ ϭ΃ ˬήΟΎϫ ϮΑ΃ ϞΘϘϣ ϦϠϋ˵΃ 2004 ϡΎϋ Ϧϣ ϥ΍ήϳΰΣ 19 ϲϓ

ϪϳΪϳ ϦϴΑ ϞΛΎϤϟ΍ ϥ΃ φΤϠϳ ϻ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ϖϘΤϤϟ΍ ϥ΃ ϻ· ˬ˱Ύϴϣϼϋ· ΔϠ˷ΠδϤϟ΍ Δόϗ΍Ϯϟ΍ ϩάϫ ϢϏέ ϰϠϋϭ
.ΎϨϫ ϑ΍ήΘϋϻΎΑ ϰϟΩ΃ Ϊϗ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΍άϫ ˬϑ΍ήΘϋϻ΍ ΍άϬΑ ϪϠϠπϳ

ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϑϮϴδϟ΍ ϝΎ γέ·

Ϧϣ ΍˱ΪϳΪΤΗϭ ΕϭήϴΑ Ϧϣ ϒϴγ ˯΍ήθΑ Γήϣ ϒϠϛ Ϫϧ΄Α ήπΤϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϢϫΪΣ΃ ΓΩΎϓ· ϲϓ Ωέϭ :α
ˮήϣϷ΍ ΍άϫ ΔΤλ Ύϣ ˬΎϳέϮγ ϲϓ Ϊη΍έ ϰϟ· ϪϠγέ΃ϭ ˬΓέϭΪϟ΍
Ϧ˴ϤΑ ϲϟ ϢϠϋ ϻϭ ˬϱϭΎϗέΰϟ΍ ΐόμϣ ϲΑϷ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϑϮϴδϟ΍ ϝΎγέΈΑ ϡϮϘϳ Ϊη΍έ ϥ· ::Ν
.ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ΎϫήπΤϳ

ˮϚϳ΃ήΑ Ϯϫ Ϧ˴ϣ :α
.Ϊη΍έ Ϯϫ ήηΎΒϤϟ΍ ϱήϴϣ΃ ϥ· ::Ν

ˮϚϟΫ ΎϨϟ Ϟ˷μϓ ˬήϣϷ΍ ΍άϫ ϚϣΰϠ˵ϳ ΍ΫΎϤΑ :α


.ϲϋήη ύ˷ϮδϤΑ ϻ· ΎϬπϓέ ϡΪϋϭ ϪϠΒϗ Ϧϣ ϲϟ· ϞϛϮϳϭ ϲϟ ϝϮϘϳ Ύϣ ϲϓ ΔϋΎτϟ΍ϭ ϊϤδϟΎΑ ϡΰϟ˵΃ ::Ν

ϭ΃ ΔϋϮϤΠϤϟΎΑ έ΍ήοϹ΍ ϡΪόϟ ϖ΋ΎϘΤϟ΍ ξόΑ ˯ΎϔΧΈΑ ήϣϷ΍ ΍άϫ ϚϣΰϠ˵ϳ Ϟϫ ϪΗήϛΫ Ύϣ ϢϜΤΑ :α
ˮϡΎόϟ΍ ΞϬϨϟΎΑ ϭ΃ Ύϫήϴϣ΄Α
.ϞϴλΎϔΗ ϭ΃ ϖ΋ΎϘΣ ˯ΎϔΧΈΑ ˬήϴϣϷ΍ Ϧϋ ΓέΩΎλ ΖϧΎϛ ϥ· ΔλΎΧϭ ˬήϣ΍ϭϷ΍ άϴϔϨΗ ϡΰΘϟ΃ Ϣόϧ ::Ν

ˮϰΘϣϭ ϒϴϛϭ Ϊη΍ήΑ Ζϓ˷ήόΗ Ϧϳ΃ :α


ϡΎϋ ϝϼΧ ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ϲϓ ˬΔόΒϧ ϦδΣ ϰϋΪϳ Ϫϧ΃ ϥϵ΍ ΖϤϠϋϭ ϢϜϳΪϟ ϑϮϗϮϤϟ΍ Ϊη΍ήΑ Ζϓ˷ήόΗ ΪϘϟ ::Ν
ΐόμϣ ϮΑ΃ ϪϠγέ΃ ϢΛ ˬήϬη΃ ΔδϤΧ ϰϟ΍ϮΤϟ Ύ˱όϣ ΎϨϴϘΑϭ ΐϳέΪΘϟ΍ Ε΍ήϜδόϣ ΪΣ΃ ϲϓ 2000
ΎϬϨϴΣ ϥΎϛϭ Ϊη΍έ ήπΤϓ ˬϥΎϨΒϟ ϲϓ ΩΎϬΠϠϟ ΔϴοέϷ΍ ΔΌϴϬΘϟ ΕΎϋϮϤΠϣ ϢϴψϨΘϟ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ϱϭΎϗέΰϟ΍
.«ϢϠδϣ ϮΑ΃»˰Α ΐϘϠϳ

ΕϭήϴΑ ωέ΍Ϯη ϲϓ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ΔϠΣέ


ΕΎϋϼτΘγϻ΍ ˯΍ήΟ· Δϴϔϴϛ ϖϘΤϤϠϟ Ρήθϳϭ ˬΕϭήϴΑ ωέ΍Ϯη Ϧϋ Ε΍ήϣ ΓΪϋ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ΙΪΤΘϳ
ϖϴϓέ βϴ΋ήϟ΍ ΐϛϮϣ ήϴΠϔΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ΖϓΪϬΘγ΍ ΚϴΣ ΔδϳήϤϟ΍ Ϧϴϋ Ϧϣ ΕϭήϴΑ Ϧϣ ΓΪϋ ωέ΍Ϯη ϲϓ
ϝϭΎΤϳϭ ˬϪΗΎϓ΍ήΘϋ΍ ϲϓ ήΒϛ΃ ϝϮϘϳ ΎϤϛ ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ «ΐΘϜϣ» ΚϴΣ ϥ΍Ωήϓ ϰϟ· ˬϱήϳήΤϟ΍
ϩΰΠϋ Ϧϋ ΙΪΤΘΗ ΔΤΘϓ ϰϬϣ ΔϴϣΎΤϤϟ΍ ϥ΃ Ύ˱ϤϠϋ ˬϕήτϟΎΑ ήΒϛ΃ Δϓήόϣ ϯΪϣ Ϧϋ ϡΎϬϔΘγϻ΍ ϖϘΤϤϟ΍
.ϖϴϘΤΘϟ΍ ήοΎΤϣ ϲϓ ΎϬϔμϳ ϲΘϟ΍ ϦϛΎϣϷ΍ ςϴΤϣ ϲϓ ϖσΎϨϤΑ ϑήόΘϟ΍ Ϧ ϋ

ϰΘϣ ˬϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΔϘΑΎγ Ε΍ήΘϓ ϲϓ ΕήπΣ ϚϧϮϜϟ ΕϭήϴΑ ωέ΍Ϯη ϑήόΗ Ϛϧ΃ ΎϨϟ ΕήϛΫ :α
ˮΕΎϗϭϷ΍ ϚϠΗ ϲϓ ϙέϮπΣ Ϧϣ ΔϳΎϐϟ΍ Ύϣϭ ΖΜϜϣ Ϧϳ΃ϭ ΕήπΣ
ΔϋΎϤΟ ˯ΎϘϠϟ ϱϭΎϗέΰϟ΍ ΐόμϣ ϮΑ΃ ϞΒϗ Ϧϣ Ύ˱ϔϠϜϣ 2001 ϡΎϋ ςγ΍ϭ΃ ϲϓ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΕήπΣ ΪϘϟ :Ν
Ζϳ΍ϭ ϕΪϨϓ ϲϓ ΖΜϜϣϭ ˬϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΎϴϛήΗ Ϧϣ ΖϣΪϗ .ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ϡΎθϟ΍ ΪϨΟ
ϢϴΨϣ ϰϟ· Ϧϴόϣ ΐϘϠϤϟ΍ ΔϘϓήΑ ΖϠϘΘϧ΍ ΎϫΪόΑ ˬςϘϓ ΔϋΎγ ΓΪϤϟ ϲϘϴϘΤϟ΍ ϲϤγΎΑ ΍ήϤΤϟ΍ ˰˰˰˰˰ αϭΎϫ
ΖϴϘΑϭ ˬϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ϲϓ ΩΎϬΠϠϟ ΝϭήΨϟ΍ϭ ΔόϳΎΒϤϟ΍ ωϮοϮϣ ϲϓ ϡΎθϟ΍ ΪϨΟ ϊϣ ΚΣΎΒΘϠϟ ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ
ϡΎόϟ΍ ϲϓ Ζϟΰϧϭ ˬϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ϰϟ· ϢΛ Ϧϣϭ ΎϴϛήΗ ϰϟ· ΎϫΪόΑ ΕήϓΎγ .ϦϴϋϮΒγ΃ ϰϟ΍ϮΤϟ ϢϴΨϤϟ΍ ϲϓ
ϢϴΨϣ ϰϟ· ΓήηΎΒϣ ΖϠϘΘϧ΍ϭ Ύ˱πϳ΃ ϲϘϴϘΤϟ΍ ϲϤγΎΑ ϊϨμϤϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΎϳέϮγ Ϧϣ Ϫδϔϧ
ΩΎϬΠϠϟ ΝϭήΨϟ΍ ωϮοϮϣ ΔΒϗ΍ήϤϟ ϡΎϳ΃ ΔόΑέ΃ ϰϟ΍ϮΤϟ ϡΎθϟ΍ ΪϨΟ ΓϮΧϹΎΑ ΍˱ΩΪΠϣ ΖϴϘΘϟ΍ .ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ
.ϢϬΘϳίϮϬΟϭ ϢϬΘϋΎϤΟ ΔϴϧΎϜϣ· κΤϔΗϭ

Ϣ˷Ϡγ
˵ ϭ ΎϳέϮγ ϲϓ ϒϗϭ΃ Ϊϗ Ϧϴόϣ ϥϮϜϟ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ˯ΎπϘϠϟ ϥΎϨΒϟ ϲϓ Ύ˱ΑϮϠτϣ ΖΤΒλ΃ ˬϦϴΤϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ
ΎϳέϮγ ϰϟ· ΝϭήΨϟ΍ Ϧϣ ΖϨϜϤΗ .«αϮϗ» «φϳϮϗ»˰Α ΎϬϨϴΣ ϲϓ ΐ˷Ϙϟ΃ ΖϨϛϭ ˬήϳϭΰΗ ϡήΠΑ ϥΎϨΒϟ ϰϟ·
.ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϰϟ· Ύ˱πϳ΃ Ε΍ήϣ ΙϼΛ ϰϟ΍ϮΤϟ ΎϫήϛΫ ΃ ϻ ϳέ΍ϮΗ ϲϓ ΎϫΪόΑ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΕΪϋϭ
ΖϨϛϭ ˬϲϧΎϤϴϟ΍ ΪϬϓ ϢγΎΑ έϭΰϤϟ΍ ϱΩϮόδϟ΍ ήϔδϟ΍ ί΍ϮΠΑ ϥΎϨΒϟ ϞΧΩ΃ ΖΤΒλ΃ ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ΪόΑ
ϡΎΘΧ΃ ϪϴϠϋ ί΍ϮΠϟ΍ ϥ΃ ήϬχϷ ϱέϮδϟ΍ ϡΎόϟ΍ ϦϣϷ΍ ϯΪϟ ϡΎΘΧϷ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϦϴϣϮϳ ϭ΃ ϡϮϴϟ ςϘϓ ήπΣ΃
ˬΔηϭήϟ΍ϭ ˯΍ήϤΤϟ΍ ϲϓ Δηϭήϔϣ Ύ˱ϘϘη ϥΎϨΒϟ ϰ ϟ· ϱέϮπΣ ϯΪϟ ϡΪΨΘγ΃ ΖϨϛϭ ˬέϭΰϤϟ΍ Ϯϫϭ
.ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΪϬθΘγ΍ ϱάϟ΍ ˬ«ΔϳΩΎϐϟ΍ ϮΑ΃»˰Α ΐϘϠϤϟ΍ ϞϴΒϧ ΔϘϓήΑ ΔϘη ϲϓ ΕΎϔϳϮθϟ΍ ΔϠΤϣ ϲϓ Ζϟΰϧϭ
Ϊϗ ϥϮϛ΄ϓ ˬ2003 ϡΎϋ ϲϓ ϚϟΫϭ ˬΎϨϫ ϞϴΒϧ ϲϘΑ ΎϤϨϴΑ ΎϳέϮδϟ ΎϫΪόΑ ΖόΟέ ˬϙΎϨϫ ϦϴϣϮϴϟ ΖΜϜϣ
.ΕϭήϴΑ ωέ΍Ϯη ϑήϋ΃ ΍άϟϭ ˬΕ΍ήϣ ϲϧΎϤΛ ϰϟ΍ϮΣ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΕήπΣ

[ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏΎΑ ϖ˷ϠόΘϳ ΎϤΑ ήπΤϤϟ΍ ϲϗΎΒϟ ήμΘΨϣ :Ϊϐϟ΍ ΔϘϠΣ ϲϓ]

ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ ˺̀ ˯ΎόΑέϷ΍ ΩΪϋ

ήτΧ΃ Ϯϫ ΎϤΑ ϲϟΪϳϭ ϪΗΎϓ΍ήΘϋ΍ Ϧϋ ϊΟ΍ήΘϳ ήΒϛ΃ ϱ Ϯόδϟ΍

ϖϴϓέ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ άϴϔϨΗ Ϧϋ ΔϘϴϗΩ ϞϴλΎϔΘΑ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ϱΩϮόδϟ΍ ϑήΘόϳ
ϦϴΑ ΕϻΎμ˷Ηϻ΍ ΔϛήΣ ϒμϳ ΎϤϛ ˬϝΎϴΘϏϻ΍ ϰϠϋ ΔϘΑΎδϟ΍ ϡΎϳ Ϸ΍ ϒμϳ Ϯϫϭ ˬϱήϳήΤϟ΍
Ϛϟάϛ .αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ϭ Γά˷ϔϨϤϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ήϴπΤΗ ϰ˷ϟϮΘϳ ϱάϟ΍ ϞϴϤΟϭ ΓΪλ΍ήϟ΍ ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍
ΔϳΎϬϨϟ΍ ϮΤϧ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΄Α ΔϨΣΎθϟ΍ ΓΩΎϴϗϭ ήϴΧϷ΍ ωϼτΘγϻ΍ άϴϔϨΗ Δ˷ϴϔϴϛ ϪΗΩΎϓ· ϲϓ ήΒϛ΃ ϒμϳ
Ϫϔϴϟ΄Η Ϧϋ ΙΪΤΘϴϓ ˬΎϬδϔϧ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔδϠΟ ϝϼΧϭ ˬϪΗΩΎϓ· Ϧϋ Γ΄ Πϓ ϊΟ΍ήΘϳ ήΒϛ΃ ϥ ˷ ΃ ϻ· .ΔϓϭήόϤϟ΍
ϕΎϴγ έ΍ήϜΗ Ϧϣ Δϴ˷Ϥϫ΃ Ϊη΃ ϥϮϜΗ Ϊϗ ΔτϘϧ ϰϟ· ήϴθϳϭ ϞΒϗ Ϧϣ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϞϜϟ ϞϣΎϜϟ΍
βϴϠϴϤϔϴϠΘϳΩ ϲοΎϘϠϟ ϲϟϭΪϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍

ΩϮόϳ ˬϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ ϞϴλΎϔΘΑ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ϱΩϮόδϟ΍ ϑϮϗϮϤϟ΍ ϑ΍ήΘϋ΍ ΪόΑ
:ΎϬδϔϧ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔδϠΟ ϲϓ ϪΘϳ΍ϭέ ϞϣΎϛ Ϧϋ ϊΟ΍ή Θϳϭ

ϥΎϜϣ ςϴΤϣ ϲϓ Γΰ˷ϛήϤϟ΍ ΔΒϗ΍ήϤϟ΍ Ε΍ήϴϣΎϛ ϲϨόϧϭ ˬέΎΠϔϧϻ΍ ϞΒϗ Ύϣ Ι΍ΪΣϷ΍ ΔόΑΎΘϣ ϝϼΧ Ϧϣ :α
ΖϧΎϛ ΔϨΣΎθϟ΍ ϥ˷ ΃ Ϧ˷ϴΒΘϳ ˬϩάϫ ϚΗΩΎϓ· ϲϓ Ωέϭ Ύϣϭ ˬΎϨϳΪϟ Γήϓ΍ϮΘϣ ΕΎϴτόϣ ϰϠϋ ˯˱ ΎϨΑϭ ˬέΎΠϔϧϻ΍
ϲΘϟ΍ ΓέϭΪϟ΍ ϝϼΧ ΎϨϟ ήϛάΗ Ϣϟϭ ˬϕϮδϳ ϻ αΪϋ ϮΑ΃ ϥ΄Α ΪϴϔΗ ΕΎϣϮϠόϣ ϙΎϨϫϭ .έΎΠϔϧϻ΍ ϞϴΒϗ ήϴδΗ
΍άϜϫ ϲϓϭ ˬϕϮ˴δϟ΍ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ ϥ ˷ ΃ ϰϟ· ΔϓΎο· ˬϪϟ ϲτϋ΃ Ϊϗ ϕϮ˴δϟ΍ Ϧϋ αέΩ ϱ΃ ΎϬϟ ϪΘόπΧ΃
΍ήϴϣΎϛ ϰϠϋ ΎϬΑ ΕΪϫϮη ϲΘϟ΍ Δϋήδϟ΍ ϝ˷ΪόϤΑ ΔϨΣΎη ϕϮ˴γ ϰϠϋ Γήτϴδϟ΍ Ϧϣ Ϧ˷ϜϤΘϳ Ϧϟ ˬϑϭήχ
ΐϠΣϭ ϖθϣΩ ˬΔϳέϮδϟ΍ ϥΪϤϟ΍ ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ ν΍ήόΘγ΍ ϲ ϓ Ύϣ Ύ˱ϋϮϧ ΓέϮτΧ ϙΎϨϫ ϥ· ϢΛ .ΔΒϗ΍ήϤϟ΍
ϑ˷ήόΗ ϥΎϜϣ·ϭ ˬΎϬϨϣ Ϯϫ ϲΘϟ΍ ˬΔϤλΎόϟ΍ ςγϭ ϲϓ Ϫόοϭϭ ΔϳήΒϟ΍ ΩϭΪΤϟ΍ ήΒϋ ϪΒϳήϬΗϭ ˬκϤΣϭ
ϱϭϮϧ ξϤΣ ϱ΃ ΩϮΟϭ Ϧ˷ϴΒΘϳ Ϣϟ Ϫϧ΃ ΖΒΛ Ϊϗ Ϫϧ΃ ΎϤϛ .ϢϜττΨϣ ΩΎδϓ·ϭ ΔϓΪμϟΎΑ Ϫϴϟ· κΨη ϱ΃
ΕΎϴϠϤόϟΎΑ ήϴΒΧ Ϛϧ΃ ΪϛΆϤϟ΍ .ΔϤϳήΠϟ΍ Ρήδϣ ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ΩϮΟϭ ϰϟ· ήϴθϳ DNA
Γήτϗ ϰϠϋϭ ϥΫϸϟ Ε΍Ω΍Ϊγ ϰϠϋ ΎϧήΜϋ ΚϴΣ ˬΔηϭήϟ΍ ΔϘη ζϴΘϔΗ ΪϨϋ ϚϟΫ ΎϨψΣϻ Ϊϗϭ ˬΔϳήϴΠϔΘϟ΍
Ύ˱πϳ΃ ΢ο΍Ϯϟ΍ϭ .Ύ˱ϴϬϔη ϖϓ΍ήϤϟ΍ ϢϜΒϴΒσ ΎϧΩΎϓ΃ ΎϤϛ ˬϚϴϧΫ΃ ϲϓ Ύ˱ο΍ήϋ΃ ϲϧΎόΗϭ ˬϚΑ ΔλΎΧ ϥΫϸϟ
.ϚϟΫ ΪόΑ ΙΪΣ Ύϣ ϡϮϠόϤϟ΍ ήϴϏ Ϧϣ ϦϜϟ ˬϮϳΪϴϔϟ΍ ςϳήη Ϟ˷Πγ Ϊϗ αΪϋ ϮΑ΃ ϥ ˷΃

ϥϮϛέΎθϤϟ΍ Ϣϫ Ϧ˴ϣϭ ˬαΪϋ ϮΑ΄Α ήϣϷ΍ ϰϬΘϧ΍ Ϧϳ΃ϭ ˬήϴΠϔΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ΕήΟ ϒϴϛ ΎϧήΒΧ΃ ϥϵ΍
Ϟ
˷ ϛϭ Ε΍ή˷ΠϔΘϤϟ΍ϭ ΓέΎϴδϟ΍ Ω΍Ϊϋ· ϲϓ ΍ϮϠ˷ΧΪΗ Ϧϳάϟ΍ϭ ϥϮΒϗ΍ήϤϟ΍ϭ ϥϮϠϋΎϔϟ΍ϭ ϥϭά˷ϔϨϤϟ΍ϭ ϥϮ˷ϴϘϴϘΤϟ΍
ˮϪϴϓ ϢΘΜΒϟ ϱάϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍ Ϧϋϭ ˬϕΪλ Ϟ ˷ ϜΑ ϚϟΫ Ϧϋ ΎϧήΒΧ΃ .ˮΔϤϳήΠϟ΍ ϡί΍Ϯϟ
ΕϭήϴΑ Ϧϣ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϩήπΣ΃ Ϊϗϭ ˬϮϳΪϴϔϟ΍ ςϳήη ϞϴΠδΘΑ ϡΎϗ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϥ ˷ ΃ ΔϘϴϘΤϟ ΍ :Ν
ΕϭήϴΑ ϲϓ Ύϧ΃ ΖϨϛ ˬ˯ΎϨΛϷ΍ ϩάϫ ϲϓϭ .ΐϠΣ ϲϓ ϩήϘϣ ϰϟ· ˬΪη΍έ ϴθϟ΍ ϰϟ· 2005/1/16 ϳέΎΘΑ
ϲϓ ϢϴϘϧ Ύ˷Ϩϛϭ ˬΪϨϬϣϭ ϡΎδΑϭ ήϣΎΛϭ ί΍Ϯϓϭ ϥΎϧΪϋϭ ϞϴϤΟ ΎϨόϣ ϥΎϛϭ ˬϞϤόϟ΍ ϖϳήϓ ϊϣ ϦϳήϬη ϞΒϗ
ϡΎϗ Ϧ˴ϣ ϥ
˷ ΄Α Ύ˱ϤϠϋ ˬΔΒϗ΍ήϤϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϝΎϤϛϹ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ˰˰˰˰˰ ΎϫΪόΑ ˰˰˰˰˰ ΎϨΑ ϖΤϟ .ΔϴΣΎπϟ΍ ϲϓ Δ˷Ϙη
ΐϧΎΟ Ϧϣ Ϟγέ˵΃ Ϊϗϭ ˬϦϴϣήΤϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ΩΎϬΠϟ΍ ΓΪϋΎϗ Ϧϣ ήπΣ ˬϱΩϮόγ ΏΎη Ϯϫ ήϴΠϔΘϟ΍ ΔϴϠϤόΑ
ΎϨϣΪϗ΃ ΎϫΪόΑ .ϢϜϟ ΎϬΗήϛΫ ϲΘϟ΍ ΎϬδϔϧ ΔϨΣΎθϟΎΑ ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤόΑ ϡΎϗ Ϧ˴ϣ Ϯϫϭ ˬήΟΎϫ ϮΑ΃
ΎϳέϮγ ϰϟ· ΎϧήΒϋ Ϣ˷ Λ ˬΎϬϴϓ Ύ˷Ϩϛ ϲΘϟ΍ ΔϨϜϣϷ΍ ΎϧέΩΎϏϭ ˬΔϳϮϴϠΨϟ΍ ΎϨϔΗ΍ϮϬϟ ΓΪ΋Ύόϟ΍ ΢΋΍ήθϟ΍ ήδϛ ϰϠϋ
.ΐϳήϬΘϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ
Ϧϣ ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ Ϣ˷ϴΨϣ ϲϓ Εΰ˷ϬΟ ˵ Ϊϗ ΔϨΣΎθϟ΍ ϥ˷ ΄Α Ύ˱ϤϠϋ ˬϱΪγϷ΍ ϞΗΎϘϣ ϮΑ΃ ϰϋΪϳ ϱΩΎϬθΘγϻ΍ ϥΎϛϭ
.ΓΪϴΒϋ ϮΑ΃
ˮΎϨϟ ΎϬΗήϛΫ ϲΘϟ΍ ϦϳήϬθϟ΍ ΓήΘϓ ϝϼΧ ΎϫϮϤΘϠϤόΘγ΍ ϲΘϟ ΍ ϡΎϗέϷ΍ Ϧϣ ϱ ˷ ΃ ή˷ϛάΗ ϚΘϋΎτΘγΎΑ Ϟϫ :α
.ΎϬϨϣ ϱ΃ ή˷ϛάΗ ϊϴτΘγ΃ ϻ ˬϼϛ :Ν
ΖϠϤόΘγ΍ ϲΘϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ Ϧϣ Ϣϗέ ϱ ˷ ΃ ή˷ϛάΗ ϚΘϋΎτΘγΎΑ Ϟϫ ˬ˱ΎϤϗέ ήθϋ ΪΣ΄Α ΔΤ΋ϻ ϚϴϠϋ νήόϧ :α
ˮΕήϛΫ Ύϣ ϲϓ
ήϛάΗ ϊτΘγ΃ Ϣϟ ΎϬϴϠϋ ωϼσϻ΍ ΪόΑϭ ˬήθϋ ΪΣ΃ Ζδϴϟϭ ˬΔόΒγ ϲϫ ΖϠϤόΘγ΍ ϲΘϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ϥ ˷ · :Ν
.ΎϬϨϣ ϱ΃
ˮϱΪγϷ΍ ϞΗΎϘϣ ϮΑ΃ ΔϳϮϫ ϞϣΎϛ ϭ΃ ϥ΍ϮϨϋ Ϧϋ ΎϨΗΩΎϓ· ϚΘϋΎτΘγΎΑ Ϟϫ :α
.ϚϟάΑ ϢϜΗΩΎϓ· ϊϴτΘγ΃ ϻ ϼϛ :Ν
ϞΣ΍ήϣ ϝϼΧ ΎϬϴϓ ϢΘΜϜϣ ϲΘϟ΍ ΔϘθϟ΍ ϰϟ· ΔϟϻΪϟΎΑ ϡϮϘΗ ϥ΃ ΎϨόϣ ϙΎϨΒΤτλ΍ Ύϣ ΍Ϋ· ϥΎϜϣϹΎΑ Ϟϫ :α
ˮΎϬϟϮμϓ ϲϓ ΖϛέΎη Ϛϧ΃ Ζϴϋ˷Ω΍ ϲΘϟ΍ ΔϴϠϤόϠϟ Ω΍ΪϋϹ΍
.ϦϛΎϣϷ΍ ϚϠΗ ϰϟ· Ϟλ΃ ϒϴϛ ήϛΫ΃ ϻ ϼϛ :Ν
ˮΎϬϴϓ ϙέΎθΗ Ϣϟ ϞϴλΎϔΗ Ϧϋ ϪΘόϤγ Ϊϗ έΪμϣ Ϧϣ ϭ΃ ϚϟΎϴΧ Ϧϣ ΎϤΑέ Ύ˱Λ΍ΪΣ΃ ΞδϨΗ ΍˱Ϋ· ΍ΫΎϤϟ :α
Ϊϗ ˬϲΒϫάϟ΍ ΊσΎθϟ΍ ΔϘη ϲϓ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΎϨϛϭ ϦϴϋϮΒγ΃ ϰϟ΍ϮΣ άϨϣϭ ˬΪη΍έ ϴθϟ΍ ϥ΄Α ϢϛΪϴϓ΃ :Ν
ΪϤΣ΃ ωϮοϮϣ Ϧϋ ΔϣϮϠόϣ ϱ΃ ϑήόΗ ϻ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΔϴϨϣϷ΍ ΓΰϬΟϷ΍ ϥ΄Α ΏΎΒθϟ΍ ϡϼϋ· ϲϨϣ ΐϠσ
ωϮοϮϤΑ ϑήΘόϳ ϻ΃ ˬΓΰϬΟϷ΍ ϩάϫ ϯΪϟ ϢϬϨϣ ϱ ˷ ΃ ϒϗϭ΃ ΍Ϋ· Ϫ˷ϧ΄Α ϢϬϤϠϋ΃ ϥ΃ ϑΎο΃ϭ .αΪϋ ϮΑ΃
ϥ΃ ΖϠ˷ϴΨΗ ˬΪη΍έ ϴθϟ΍ ϱήϴϣ΄Α ΓΪϴσϮϟ΍ ϲΘϗϼϋϭ ϲΘϓήόϤϟϭ ˬαΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋϭ .αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃
Ϧϟ ϢϜ˷ϧ΄Α ΕΪϘΘϋ΍ ϲϧϮϜϟ ϞϴλΎϔΘϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϲδϔϧ Ζόοϭ Ϊϗϭ ˬϢϜϟ ΕήϛΫ ΎϤϛ ϞϴλΎϔΘϟ΍ ϥϮϜΗ
.ΎϬϠΣ΍ήϣ ϲϓ ϱΩϮΟϭ ϥϭΩ Ϧϣ ϞϴλΎϔΘϟ΍ ϩάϬΑ ϢϜΗήΒΧ΃ Ύϣ ΍Ϋ· ϲΘϛέΎθϣ ϡΪϋ ΍Ϯϗ˷ΪμΗ
ΐϘϟ Ϯϫ Ώ΍ήΗ ϮΑ΃ ϥ ˷ ΃ ΕΩέϭ΃ Ϧ˴ϣ Ζϧ΃ Ϛ˷ϧ΄Α Ύ˱ϤϠϋ ˬΔ˷ϳϭέϭ ϕΪλ Ϟ ˷ ϜΑ ΎϨΗΩΎϓ· ΍˱έ΍ήϜΗ ϚϨϣ ΎϨΒϠσ :α
ςΒΗήϣ ήϴΧϷ΍ ϥ΃ Ζ ΑΎΜϟ΍ϭ .Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϖϳήσ Ϧϋ ΎϳέϮγ ϲϓ Ϛϴϟ· ήπΣ Ϫ˷ϧ΃ϭ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃
Ϛϧ΄Α ΎϨΗΪϓ΃ ˬ΍άϫ Ώ΍ήΗ ϮΑ΃ Ϧϋ Ϛϟ ΎϨϟ΍ΆδΑϭ .ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϰϟ· ϪΒϳήϬΗ ϰϟ· ΕΪϤϋ Ϊϗϭ ˬϚϴϓ
.ίΎϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ ήϬψϳ αΪϋ ϮΑ΃ ϚΗΪϫΎθϣ ϯΪϟ Ύ˱ϘΣϻ ϲϘϴϘΤϟ΍ ϪϤγ΍ ΖϤϠϋ
ϊϣ ΖϘΑΎτΗϭ ΎϨΗΎϳήΤΗ Ξ΋ΎΘϧ ϊϣ ΖόσΎϘΗ ϲΘϟ΍ ˬΔϠ˷μϔϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϩάϬΑ ˯ϻΩϹ΍ ΕΩέ΃ Ϧ˴ϣ Ζϧ΃
Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΐϳήϬΘΑ ΖϤϗ Ϟϫϭ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϑήόΗ ϞϬϓ .ϥϵ΍ ϰΘΣ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ Ϧϣ ΓΪϋ ΐϧ΍ϮΟ
ϢϴϠγϭ ϕϼΣ ήϣΎϋϭ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ :Ϧϣ Ϟϛ ΔϴϨϣϷ΍ ϚΗ΍έϭΩ ϲϓ ή˷ ϣ Ϟϫϭ ˬϢϴΨϤϟ΍ ϰϟ·
ˮΓέϭήϋί ϝϼΑϭ ΔϤϴϠΣ
ˬϥ΍ϭήϤΑ ΐ˷ϘϠϤϟ΍ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ Ϧϋ Ύϣ΃ .αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣϷ ϲΘϠΑΎϘϣ ωϮοϮϣ ϲϓ ϢϜϴϠϋ ΖΑάϛ ΪϘϟ :Ν
ΪϘϓ ˬήϣΎδΑ ΐϘϠϤϟ΍ ΔϤϴϠΣ ϢϴϠγϭ ˬϢϴγϮΑ ΐϘϠϤϟ΍ ϕϼΣ ήϣΎϋϭ ˬϝϼΠΑ ΐϘϠϤϟ΍ Γέϭήϋί ϝϼΑϭ
.Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ΔόϳΎΒϤΑ ΍ϮϣΎϗ ϢΛ Ϧϣϭ ˬΔϴϨϣ΃ Ε΍έϭΪϟ ϱ ˷ Ϊϟ ΍ϮόπΧ
Ϯϫ ΍ΫΎϤϟϭ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΄Α Δϗϼϋϭ Δϓήόϣ ϰϠϋ Ύ˱όϴϤΟ ϦϳέϮϛάϤϟ΍ ϥϮϛ ˬ˯ΎϨΜΘγϻ΍ ΍άϫ Ϣ˴ ϟ :α
ˮΔΤ΋ϼϟ΍ ΝέΎΧ ϪϓάΣ Ϧϣ ΔϳΎϐϟ΍ Ύϣ .Ϫδϔϧ ΞϬϨϟ΍ ϊΒΘϳ Ϫϧ΄Α Ύ˱ϤϠϋ ˬϚ ΘΤ΋ϻ Ϧϣ ϰϨΜΘδϤϟ΍
.ΔϴϨϣϷ΍ ϲΗ΍έϭΩ ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ έ˴ ΃ Ϣϟ ϲϨϧ΃ ϢϜϟ Ϊϛ΅΃ :Ν
ˮϦϴΗήϴΧϷ΍ ϦϴΘϨδϟ΍ ϝϼΧ ΎϬϴΒϟΎτϟ ΎϬΘϤϗ΃ ϲΘϟ΍ Ε΍έϭΪϟ΍ ϝΪόϣ Ϧϋ ΎϧήΒΧ΃ :α
ϦϴΘϨδϟ΍ Ω΍ΪΘϣ΍ ϰϠϋ ˬωϮΒγ΃ Ϟϛ ιΎΨη΃ ΔόΑέ΃ ϰϟ΍ϮΤϟ Ε΍έϭΪϟ΍ κμΧ΃ ϲϨϧ΃ ϢϛΪϴϓ΃ :Ν
ϥϮϤϴϘϤϟ΍ϭ ϥΎϨΒϟ ΎϬϨϣϭ ˬΔϴϣϼγϹ΍ ϝϭΪϟ΍ ΕΎϴδϨΟ Ϟϛ Ϧϣ ΏΎΒη ήπΤϳ Ϫϧ΃ ϰϠϋ ˬϦϴΘϣήμϨϤϟ΍
.ϦϴϴϨϴτδϠϓ Ϧϣ Ϫϴϓ
ΐϳέΪΗ ωϮοϮϣ Ϧϋ ϙΎϬϟ΃ Ύϣ ˬΎϬϨϋ ΖΛΪΤΗ ϲΘϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϝϼΧ ϞϏΎη ϱ΃ ϚϠϐη Ϟϫ :α
.ˮ΍ΫΎϤϟϭ (ΖϗϮϟ΍ Ϧϣ) ϢϜϟϭ ϰΘϣ ΎϧήΒΧ΃ ˬΔϴΑΎΠϳϹ΍ ΔϟΎΤϟ΍ ϲϓ .ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍
ϲϓ ωϮΒγ΃ Γ˷ΪϤϟϭ ΓΪΣ΍ϭ Γ˷ήϣ ϯϮγ ΔϴϨϣϷ΍ Ε΍έϭΪϟ΍ ϲϓ Ε΍ήοΎΤϤϟ΍ ˯ΎϘϟΈΑ ϲϠϤϋ ϙήΗ΃ Ϣϟ ϼϛ :Ν
ήϣ΃ ϲϓ ϪΘθϗΎϨϤϟ ϱϭΎϗέΰϟ΍ ΐόμϣ ϮΑ΃ ϴθϟ΍ ΔϠΑΎϘϤϟ ϕ΍ήόϟ΍ ΕΪμϗ ΚϴΣ ˬ 2005 ϥ΍ήϳΰΣ ήϬη
.Δϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϳέϮδϟ΍ ΩϭΪΤϟ΍
ˬ2005 ϡΎϋ Ϧϣ ϲϧΎΜϟ΍ϭ ϝϭϷ΍ ήϬθϟ΍ ϝϼΧ Ϛϴϟ· ΍ϭήπΣ ϥΎ˷Βη ή˷ϛάΗ ϚΘϋΎτΘγΎΑ Ϟϫ :α
ˮϪΘϴϤδΗϭ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϢϴϘϣ ϲϨϴτδϠϓ ϭ΃ ϲϧΎϨΒϟ ϱ΃ ΔλΎΧϭ
.ΓήΘϔϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ ϥΎΒθϟ΍ ˯ϻΆϫ Ϧϣ Ύ˱ϳ˷΃ ήϛΫ΃ ϻ :Ν
ϳέΎΘϟ 2005/2/4 Ϧϣ ΖϣΪΨΘγ΍ ΔϴϔΗΎϫ ρϮτΧ ΔόΒδϟ ΓΪ΋Ύόϟ΍ ΕϻΎμΗϻ΍ ΢΋΍Ϯϟ ϲϓ ϖϴϗΪΘϟΎΑ :α
ϞμΘΗ Ϣϟ ˬϱήϳήΤϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ΪϴϬθϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΖϴϗϮΗ ϱ΃ ˬΓήθϋ ΔΜϟΎΜϟ΍ ΔϋΎδϟ΍ ϰΘΣ 2005/2/14
ΕΎϛ˷ήΤΘϟ ΔϔϠΘΨϣ ϳέ΍ϮΘΑ Δϳί΍ϮϤϟ΍ Δϴϓ΍ήϐΠϟ΍ ΎϬΘϛήΣ ΕήϬχ Ϊϗϭ ˬΎϬϨϴΑ Ύϣ ϲϓ ϻ ˷ · ϡΎϗέϷ΍ ϩάϫ
Ϊϗϭ ˬϪϴϠϋ ΔϠτϤϟ΍ ϦϛΎϣϷ΍ϭ ΝέϮΟ ϥΎδϟ΍ ϕΪϨϓϭ Ώ΍ϮϨϟ΍ βϠΠϣ ςϴΤϣϭ ΪϴϬθϟΎΑ ιΎΨϟ΍ ΐϛϮϤϟ΍
ϩάϫ ρΎθϧ ωΎτϘϧ΍ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬϪΨϳέΎΘϟ ςθϨΗ ΪόΗ Ϣϟϭ ϥ ˳ ΍ϮΜΑ ϩΪϴόΑ ϭ΃ έΎΠϔϧϻ΍ Ζϗϭ ϲϓ ΖϠϔϗ΃
αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϥ΄Α Ύ˱ϤϠϋ ˬ2005/1/20 ΡΎΒλ ΍˱ΩΪΠϣ ςθϨΘϟ 2005/1/14 ϡϮϳ ήϬχ ΪόΑ ρϮτΨϟ΍
ϪΗέΩΎϐϣϭ 2005/1/15 ˯Ύδϣ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ έϮπΣ ϊϣ ϚϟΫ Ϧϣ΍ΰΗϭ 2005/1/16 ΡΎΒλ ϰϔΘΧ΍
.2005/1/16 ΡΎΒλ ϊϨμϤϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ϥΎϨΒϟ
ϲΘϟ΍ ΔϨϜϣϷ΍ ϰϠϋ ˬϚΗΩΎϓ· ϲϓ ϢϬΘϴ˷Ϥγ ΎϤϛ ˬΪλήϟ΍ϭ ΔΒϗ΍ήϤϟ΍ ήλΎϨόϟ ϚόϳίϮΗ ϚϟΫ ϰϟ· ϒο΃
ΎϨϟ ΎϬΗήϛΫ ϲΘϟ΍ ΕΎϗϭϷ΍ ϊϣ ϢϬχΎϘϴΘγ΍ Ϊϴϋ΍Ϯϣϭ ρϮτΨϟ΍ ϲϠϤόΘδϣ ΕΎϛήΤΗ ΖϘΑΎσ ϲΘϟ΍ϭ ΎϬΗήϛΫ
ή˷ϛάΘΘϟ ϡΎϗέϷ΍ ϩάϫ ΔΤ΋ϻ ϚϴϠϋ ΎϨοήϋ ˬΪϴϛ΄ΘϠϟϭ ˬΎϨϧ΃ ΎϤϛ .ΔϴΣΎπϟ΍ ϲϓ ΔϘθϟ΍ ϲϓ ϢϜΘϛήΣ Ϧϋ
ϡΎϗέϷ΍ ϥ΄Α ΎϨΗΪϓ΄ϓ ˬΔόΑέ΃ ΔϴϤϫϭ Ύ˱ϣΎϗέ΃ ΎϬϴϠϋ ΎϨϔο΃ Ϊϗϭ ˬΎϨΗΪϓ΃ ΎϤϛ ΖϠϤόΘγ΍ ϲΘϟ΍ ϡΎϗέϷ΍
Ζϧ΃ϭ ϦϴΒϗ΍ήϣ ΔδϤΧ :ΕήϛΫ ϲΘϟ΍ ΏΎϘϟϷ΍ ϖΑΎτϳ Ύ˷Ϥϣ ˬήθϋ ΪΣ΃ Ζδϴϟϭ ˬΔόΒγ ϲϫ ΔϠϤόΘδϤϟ΍
ϒϴϛ .ϡϼϋϹ΍ Ϟ΋Ύγϭ ϲϓ ϻϭ έΎΒΧϷ΍ Ε΍ήθϧ ϲϓ ϻ ήϬψΗ Ϣϟ ϖ΋ΎϘΣ ϩάϫϭ ˬΔόΒγ ϥϮΤΒμΗ ϞϴϤΟϭ
ϚϟΫ ϥϮϜϳ΃ .ΎϬΗΎϣϼϋϭ ΕϭήϴΑ ωέ΍Ϯη ϒλϭ ϚΘϋΎτΘγΎΑ ϒϴϛϭ ˬϞϴλΎϔΘϟ΍ ϩάϬΑ ϚΘϓήόϣ ήδϔΗ
ˮΔϓΪμϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ϪϠϛ
ϞϴϤΟϭ Ύϧ΃ϭ ˬΔϴϟΎϴΧ Ύ˱ΑΎϘϟ΃ ϢϜϟ Εήϛάϓ ˬϦϴΒϗ΍ήϣ ιΎΨη΃ ΔδϤΧ ΔϴϤδΗ ϲϟΎΑ ϲϓ ήτΧ ΪϘϟ :Ν
ϥϮϟϮϘΗ ϲΘϟ΍ ϡΎϗέϷ΍ ϥ˷ ΄Α ΍˱ΪΑ΃ ϲϟ ϢϠϋ ϻϭ ˬϢϜϟ ϪΗήϛάϓ ϲϟΎΑ ϰϠϋ Ϣϗήϟ΍ ήτΧ ΍άϟ .ΔόΒγ ΢Βμϧ
.ΔόΒγ ϲϫ ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ϞΣ΍ήϣ ϲϓ ΖϠϤόΘγ΍ ΎϬ˷ϧ·
Ξδϧ Ϧϣ (ϚϟΫ) ϥΎϛϭ ˬΎϬϴϓ ΰϛήϤΗ Ϊλήϟ΍ ϖϳήϓ ϥ΃ϭ ˬΎϬΑ ϢϜΗΪϓ΃ ϲΘϟ΍ ΔϨϜϣϷ΍ ΕήϜΘΑ΍ ϲϨϧ΃ ΎϤϛ
ϥΎϨΒϟ ϰϟ· Ω˷ΩήΗ΃ ΖϨϛ ϲϧϮϜϟ ΝέϮΟ ϥΎδϟ΍ ϕΪϨϓϭ ωέ΍Ϯθϟ΍ ϚϠΘΑ ϲΘϓήόϣ ϰϠϋ ΕΪϤΘϋ΍ Ϊϗϭ ˬϲϟΎϴΧ
ϝΎϴΘϏϻ΍ ϥΎϜϤϟ ΔΒϗ΍ ήϣ ΰϛ΍ήϣ ϥϮϜΗ ϥϷ ΢ϠμΗ ϲϫϭ ˬϦϴΤϟ΍ ϙ΍Ϋ άϨϣ ΎϬϓήϋ΃ϭ ΔϘΑΎγ ϳέ΍ϮΗ ϲϓ
΍άϫ Ϧϋ ϑήϋ΃ ϼϓ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ˯ΎϔΘΧϻ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ .ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΕΎηΎη ϰϠϋ ϪΗΪϫΎη ϱάϟ΍
ϥ΍ϭήϣ ϥΎΒθϟ΍ ήϳάΤΘΑ ϱ΃ ˬϢϜϟ ϪΗήϛΫ ΎϤϛ ΍˱ή˷ΧΆϣ ϲϟ Ϊη΍έ ϩήϛΫ Ύϣ ϻ· ˬ˯ϲη ϱ΃ ωϮοϮϤϟ΍
.αΪϋ ϮΑ΃ κ˷ Ψϳ ˯ϲη ϱ΄Α ΔϴϨϣϷ΍ ΓΰϬΟϸϟ ΡϮΒϟ΍ Ϧϣ Ϫσ ΪϟΎΧϭ
(ϱήΘϋΰϟ΍ βϧϮϳ ϒϴηέ΃) ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΪόΑ ΍Ϊϴλ ϲϓ ΐπϏ

ΎϬϴτόΗ ϲΘϟ΍ αϭέΪϟ΍ ϥϮϤπϣ ϰϠϋ ΎϨόϠ˷σ΍ Ϊϗϭ ˬϥΎΒθϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϠϟ ΔϴϨϣ΃ Ε΍έϭΩ Ϧ˷ϘϠ˵ϣ ϚϧϮϛ :α
ΖϴΘθΗ Ϧϋ Ύ˱γϭέΩ ϙΎϨϫ ϥ ˷ ΄Α ΎϨϟ Ϧ˷ϴΒΗ ˬΔσϮΒπϤϟ΍ ϦϴϓϮϗϮϤϟ΍ ΕΎχϮϔΤϣ Ϧϣ ϥ΄θϟ΍ ΍άϫ ϲϓ
ϖϴϘΤΘϟ΍ έΎδϣ ήϳϮΤΘΑ ϢϬόϣ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΕϻΎΣ ϲϓ Ϧϴγέ΍ΪϠϟ ΢΋Ύμϧϭ ˬϯήΧ΃ ΐϴϟΎγ΃ϭ ϦϴϘ˷ϘΤϤϟ΍
ˮΏϮϠγϷ΍ ΍άϫ ϰϟ· ΪϤόΗ Ϣ˴ Ϡϓ .ϚΗΩΎϓΈΑ Ύ˱ϴϠΟ ΍άϫ ΢οϭ Ϊϗϭ ˬϖ΋ΎϘΤϟ΍ έΎϬχ· ϡΪϋϭ ΖϗϮϟ΍ ϊϴϴπΘϟ
.ϕΪμΑ ϱ ˷ Ϊϟ Ύϣ ϝϮϗ΃ ϥϵ΍ ΎϤ˷ϧ· ˬΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ˯ΎϔΧ· ϭ΃ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϊϴο΃ ϥ΃ ϱΪμϗ ϦϜϳ Ϣϟ :Ν
ˮαΪϋ ϮΑ΃ ΔϠΑΎϘϣϭ ΓΪϫΎθϤΑ ϚΗΩΎϓ· Ϧϋ ΍˱Ϋ· ϊΟ΍ήΘΗ :α
ίΎϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ ςϘϓ ϪΗΪϫΎη Ϊϗϭ .ΔϘΑΎγ ΓήΘϓ ϱ΃ ϲϓ ϪϠΑΎϗ΃ Ϣϟϭ ϩ˴έ΃ Ϣϟ ϲϨϧ·ϭ ΎϬϨϋ ϊΟ΍ήΗ΃ Ϣόϧ :Ν
.έΎΠϔϧϻ΍ ΪόΑ Ϊϴϛ΄ΘϟΎΑϭ ˬΕ΍ήϣ ΙϼΜϟ
ˮ˱Ύπϳ΃ ϚΗΩΎϓ· ϲϓ ϊΟ΍ήΘΗ Ϣ˴˷ ϋ :α
.2005/2/14 ϲϓ ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ϞΣ΍ήϤΑ ϲΘϛέΎθϣϭ ϲΘϓήόϣ Ϧϋ ϊΟ΍ήΗ΃ :Ν
ΏΎϘϟϷ΍ ϑάΤΗϭ ιΎΨηϷ ΏΎϘϟ΄Α φϔΘΤΗ Ϛ˷ϧ΃ ϖϴϘΤ Θϟ΍ ϞΣ΍ήϤΑ ϚΗΩΎϓ· ςΒο ˯ΎϨΛ΃ ΎϨψΣϻ :α
ˮήϣϷ΍ ΍άϫ Ϣ˴ ϟ .ϦϳήΧ΁ ιΎΨηϷ
ΩΩήϳ ϪΒϘϠΑ Ϣγϻ΍ ϥϮϜϟ ˬͿ΍ ΪΒϋ ϮΑ΃ ϴθϟ΍ ϭ΃ ϥΩϻ ϦΑ ΔϣΎγ΃ ϴθϟ΍ ϝϮϗ ϰϠϋ ϼ ˱ Μϣ ΕΪΘϋ΍ ΪϘϟ :Ν
ϝϮϗ΄ϓ ˬϱήϳήΤϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ .ΓΪϋΎϘϟ΍ ϲϓ ΪϫΎΠϤϛ ϲϠϤϋ ΐϠλ Ϧϣ Ϫϧ΃ ΔλΎΧϭ ˬϡ΍ϭΪϟ΍ ϰϠϋ ϲϣΎϣ΃
.ΓέϮμϟ΍ ϩάϬΑ φϔϠϟ΍ ΍άϫ ήϛάϟ Ϧ˷ϴόϣ Ϊμϗ ϭ΃ Δϴϧ Δϳ΃ ΪΟϮΗ ϻ ϪϧϮϜϟ ϪΒϘϟ ϥϭΩ Ϧ ϣ ϚϟΫ
˯ΎϔΧΈΑ ϚϟΫϭ ˬΔϴϤϫϷ΍ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ΔΟ˷έΪΘϣ ˬΎϨϟ ήϛάΗ ΎϤϛ ˬΔϴϨϣ΃ Ε΍˯΍ήΟ· ΫΎΨΗ΍ ΕΪ˷ϤόΗ ΍ΫΎϤϟ :α
ϕϼΣ ήϣΎϋϭ ΔτδΒϟ΍ ΔϘη ϲϓ ˬϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϱ΃ ˬϥ΍ϭήϣ Ζϟΰϋ ΎϤϨϴΑ ˬϢϴΨϤϟ΍ ϲϓ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ
ΔϳΎϐϟ΍ Ύϣ .ήΧϵ΍ ξόΒϟ΍ ϞϴΒγ ϰϟ· ϢϬπόΑ ϱΪΘϬϳ ϥ΃ ϥϭΩ ˬΓΪϳΪΠϟ΍ ϖϳήσ ΔϘη ϲ ϓ ΔϤϴϠΣ ϢϴϠγϭ
ˮΔϴϨϣϷ΍ ΔϴϤϫϷ΍ Ϧϣ ΔϴϟΎϋ ΔΟέΪΑ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϊ˷ΘϤΘϳ Ϣ˴ ϟϭ ˬΕ΍˯΍ήΟϹ΍ ϩάϫ Ϧϣ
ΩΎϳΰΑ Δϗϼϋ ϰϠϋ ΪϟΎΧ ϥϮϜϟ ˬϲϨϣϷ΍ ΐϴΗήΘϟ΍ ϲϓ ϲϫ ΎϤϛ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ήϣ΍ϭ΃ ϊΒΗ΃ ΖϨϛ ΪϘϟ :Ν
.βϴϠϴϣ ήϳήϘΗ ϲϓ ϪϤγ΍ ήϛΫ Ϊϗ ήϴΧϷ΍ϭ ˬϥΎπϣέ
.ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϝΎΘϘϟ΍ ΎϫΪμϘϣ ΔϳΩΎϬΟ ΔϛήΣ ˬϦϳήΧ΁ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬϢ˷ψϨΗϭ ϊΒΘΗ Ϛϧ΃ ΎϨϟ ΕήϛΫ :α
ϝΎμ˷Η΍ ΓΰϬΟ΃ϭ ϞΑΎϨϗϭ ϳέ΍Ϯλϭ ΔΤϠγ΃ ΎϫήϳΪΗ ϲΘϟ΍ ϖϘθϟ΍ Ϧϣ ΎϨτΒο ΪϘϓ ˬϥΎϨΒϟ ϲϓ Ύϣ΃
Δϴ΋ΎΑήϬϛ ΢΋΍ήηϭ ήόθϟ΍ ώΒμϟ Ε΍ϭΩ΃ϭ ˬΔϔγΎϧ ΔϣΰΣ΃ ΎϬϧ΃ ΎϬϨϣ ϝ ˷ ΪΘδϳ ΔϣΰΣ΃ϭ Ύ˱ϋΎϨϗϭ ΕΎγ˷Ϊδϣϭ
ΎϨτΒο ˬϢϫΎϨϔϗϭ΃ϭ ϚΑ ΍ϮϠμΗ΍ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϓϮϗϮϤϟ΍ Ϧϣϭ .ΔϴϜϠγϻ ΓΰϬΟ΃ Ύ˱πϳ΃ ΎϨτΒοϭ ˬήϴΠϔΘϠϟ
ϩάϫ ΓίΎϴΣ ΐΒγ Ϧϋ ΎϧΪϓ΃ .ϦΤϧ Ϫϓήόϧ ϱάϟ΍ ϲϨϣϷ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ ϕϮϔΗ Δ˷ϴΒϳέΪΗϭ Δ˷ϴϟΎΘϗ Ξϣ΍ήΑ
.ϥΎϨΒϠϟ ΎϳέϮγ Ϧϣ ϞΑ ˬϕ΍ήόϠϟ ΎϳέϮγ Ϧϣ ΙΪΤΗ Ϣϟ ΔϛήΤϟ΍ ϥ΃ ΎϨϟ ϦϴΒΗ Ϊϗ Ϫϧ΃ ΔλΎΧϭ ˬΕ΍έϮϛάϤϟ΍
ϥ
˷ ΃ Ϧ˷ϴΒΗ ΎϤϛ .΍˱έϭΰϣ ΔϳϮϫ ΪϨΘδϣ ˬϪ˷Ϡϗ΃ ˬϢϜϨϣ Ωήϓ Ϟϛ ΪϳϭΰΗ ϊϣ ΓέάΣ ΔϘϳήτΑ ΩϮΟϮϟ΍ ΍άϫ ΍ΫΎϤϠϓ
ˬΪΣ΍ϭ κΨη ΔϗΎτΑ Ϟϛ ϞϤόΘδϳ ˬ«ΕέΎϛ ϲϠΗ» ΕΎϗΎτΑ ΓΪϋ ˬ˱ΎϨϤο Ζϧ΃ϭ ˬϚϗΎϓέ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ ϞϜϟ
΍ϮόΑΎΗ Ϧϳάϟ΍ Ϧϣ ΪΣ΍ϭ κΨη ϢγΎΑ ΎϨΗΩΎϓ· ϚϨϣ ΎϨΒϠσ ϰϟ· ΔϓΎο· .ΔϗΎτΒϟ΍ ήϬχ ϰϠϋ ϪΒϘϟ Ϟ˷Πγ ˵ Ϊϗϭ
ˮϪϓΪϫ ϖϴϘΤΘϟ ϝΎΘϘϠϟ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ Ϧϣ Ϧ˷ϜϤΗ Ϊϗ ˬ΍ϮόϳΎΑϭ Ε΍έϭΩ
ϲϓ ΢ϠδϤϟ΍ ϱΩΎϬΠϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔόΑΎΘϣϭ ΔϳέϮδϟ΍ ΔϴϨϣϷ΍ ΕϼϤΤϟ΍ Ϧϣ Ύ˱Αήϫ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΎϨϣΪϗ ΪϘϟ :Ν
ΎϨϠϤϋ ϲϓ ϞΧΪΗ ϲϬϓ ˬΔϔγΎϨϟ΍ ΔϣΰΣϷ΍ ϰϟ· ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ . ϳέ΍Ϯμϟ΍ϭ ϞΑΎϨϘϟ΍ Ϧϣ ϪόΑ΍ϮΗϭ ϥΎϨΒϟ
ˬΔϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΢΋΍ήθϟ΍ Ύϣ΃ .Ύϧ΃ ϻ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ΎϬϠϤόΘδϳϭ ˬήϜϨΘϠϟ ϲϬϓ ήόθϟ΍ ύΎΒλ Ε΍ϭΩ΃ Ύϣ΃ .Ύ˱ πϳ΃
Ε΍ήΗϮϴΒϣϮϛ ϲϓ ΔχϮϔΤϤϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ Ύϣ΃ .ϞϴϤΟ Γέ΍ΩΈΑ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϲϓ ΕΎϴϧϭήΘϜϟϹ΍ Ϣδϗ κΨΗ ϲϬϓ
ΔϴϧϭήΘϜϟ· ή΋΍ϭΩ ΐϴϛήΘϟ ΐϴτΨϟ΍ ϞϴϋΎϤγ· ΪϴϬθϟ΍ ΓέϭΩ ϞΜϣ ˬΔΜϳΪΣ ΔϴϟΎΘϗ ΕΎγ΍έΩ ϲϬϓ ˬΓϮΧϹ΍
Ύϣ΃ .ϡΪϘΘϤϟ΍ ϝΎμΗϻ΍ ΓΰϬΟ΃ ϲϓ Ε΍έϭΩϭ ˬΕ΍ήΠϔΘϤϟ΍ ΔϋΎϨλ Ε΍έϭΩϭ ˬΕ΍ήΠϔΘϤϟ΍ ϰϠϋ ΎϬΒϴϛήΘϟ
ϱ΃ ˬϲϧΎϨΒϠϟ΍ ήϤϋ ϮΑ΃ ΪϴϬθϟ΍ ϢϜϟ ήϛΫ΃ ˬϥΎϨΒϟ Ϧϣ ΍ϮϣΪϗ Ϊϗϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΍ϮϠΗΎϗ Ϧϳάϟ΍ ΓϮΧϹ΍ Ϧϋ
ΖϠϔϗ΃ ΪϘϓ Ύ˱ϴϟΎΣ Ύϣ΃ .ϦϴΘϨγ άϨϣ ϚϟΫϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Ύ˱πϳ΃ ϪϨΑ΍ ΪϬθΘγ΍ ϱάϟ΍ ϥΎπϣέ ΪϤΤϣ Ϊϟ΍ϭ
.ϒμϧϭ ήϬη ϰϟ΍ϮΣ άϨϣ ΩϭΪΤϟ΍
ˮϪϨϣ ή˷ϛάΘΗ Ύϣϭ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ έϮϬχ ϯΪϟ ίΎϔϠΘϟ΍ ϲϓ ΕΪϫΎη ΍ΫΎϣ :α
ΔϋΎϤΠϟ Ύ˱ϧΎϴΑ Ϫϴϓ ϮϠΘϳ ˬΔΛϼΛ ϭ΃ Ϧϳ΃ΰΟ ϰϟ· ϊ˷τϘϣ ϢϠϴϔΑ «ΓήϳΰΠϟ΍» ΓΎϨϗ ϰϠϋ ϪΗΪϫΎη ϲϨϧ΃ ήϛΫ΃ :Ν
Ύ˱ϣΎϘΘϧ΍ ΎϬϨϣ ήϛΫ΃ ΎϤ˷ϧ· ˬΏΎΒγϷ΍ Ϟ˷ ϛ ήϛΫ΃ ϻϭ .ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ Ύ˱ϴ˷ϨΒΘϣ ˬΩΎϬΠϟ΍ϭ ΓήμϨϟ΍
ΕΎϣ΍Ϊϋ· ϰϠϋ ϊ˷ϗϭ Ϊϗ ϱήϳήΤϟ΍ ϥ΃ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϦΤϧ ΎϨϨϴΑ ϊ΋Ύθϟ΍ϭ .ϢϬϟ΍Ϯϣ΃ Δϗήγϭ ϦϴϣήΤϟ΍ ˯΍ΪϬθϟ
.ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϦϴϴϔϠδϟ΍ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍ ξόΑ
ˮϞϛΎθϣ ϲϧΎόϳ ˬΕήϛΫ ΎϤϛϭ ˬϪϧϮϜϟ ϥϵ΍ ήτΧ ϲϓ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΓΎϴΣ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ Ϟϫ :α
ˬϖϴδϨΗ ϢϬϨϴΑϭ ΎϨϨϴΑϭ ΎϨϟ ΓϮΧ· Ϣϫϭ ˬέΎμϧϷ΍ ΔΒμϋ ϯΪϟ ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϲϓ ΩϮΟϮϣ ΪϟΎΧ ϥ· :Ν
ϢϛΪϴϓ΃ϭ .ΔϋΎϤΠϟ΍ ϝϭΆδϣ Ϯϫϭ ˬήϴμΑ ϮΑ΄Α ΐϘϠϤϟ΍ ϊϣ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ϕΎϔΗ΍ ϥΎϛ ΎϤϛ ˬϪΑ ϥϮϨΘόϳ Ϣϫϭ
ϪϧϮϜϟ ˬϥΎϣϷΎΑ ϩέϮόθϟ ˬϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϯΪϟ ΔϧΎϣήϟ΍ Ϧϴϋ ΔϘη ϲϓ Ϫγ˷Ϊδϣ ϙήΗ Ϊϗ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϥ΄Α
.έΎμϧϷ΍ ΔΒμϋ ϢϴΨϣ ϰϟ· ϞϘΘϨϴγ Ϫϧ΃ ϢϠόϳ
ϲϓ ΔχϮϔΤϣ Γΰ˷ϣήϣ ΔϴϧϭήΘϜϟ· Ϟ΋Ύγέ ΎϧΪϫΎη ˬϝϮϤΤϤϟ΍ ϚΑϮγΎΣ ϲϓ ϖϴϗΪΘϟ΍ϭ ωϼ˷σϻ΍ Ϧϣ :α
ˮΎϬϴϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ίϮϣήϟΎΑϭ ΎϬΑ ΩϮμϘϤϟ΍ Ύϣϭ ˬϞ΋Ύγήϟ΍ ϩάϫ ΎϨϟ ή˷δϓ .ϱ˷ήγ ϒ ˷ Ϡϣ
ϭ΃ ϞΣ ϭ΃ Ϛϓ ϊϴτΘγ΃ ϻϭ ˬΪη΍ήΑ ιΎΧ Ϯϫ Γΰϣήϣ ΔϴϧϭήΘϜϟ· Ϟ΋Ύγέ Ϧ˷ϤπΘϳ ϱάϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ΍άϫ :Ν
ϦΤϧϭ Γήϔϴθϟ΍ ϚϠϤϳ ϪϧϮϜϟ ˬϩάϫ Ϟ΋Ύγήϟ΍ Γ˯΍ήϗ ϰϠϋ έΩΎϘϟ΍ ΪϴΣϮϟ΍ Ϯϫ Ϊη΍έϭ .ϢϜϟ Ϟ΋Ύγήϟ΍ ΔϤΟήΗ
.ΎϬϜϠϤϧ ϻ
ϖΑΎτΗ Ϊϗϭ ˬέϻϭΩ ϑϻ΁ ΔόΒγ Ϯϫ ϲθϴΑϮδΘϴϤϟ΍ ΔϨΣΎη ήόγ ϥ΃ ϚΗΩΎϓ· ϝϼΧ ΎϨϟ ΕήϛΫ ϒϴϛ :α
ˮΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ϕ΍ϮγϷ΍ ϲϓ ΓέϮϛάϤϟ΍ ΔϨΣΎθϟ΍ ήόγ ϊϣ ϦϤΜϟ΍ ΍άϫ
.ΔϓΪλ ϚϟΫ ΙΪΣ ΪϘϟ :Ν
ΔϴϟΎϤϟ΍ ώϟΎΒϤϟ΍ϭ ΔΤϠγϷ΍ϭ ϪόΑ΍ϮΗϭ ϝϮϤΤϤϟ΍ ήΗϮϴΒϣϮϜϟ΍ϭ Ϟ΋Ύγήϟ΍ϭ ήϳϭΰΘϟ΍ Ε΍ϭΩ΄Α ΔΤ΋ϼϟ΍ :α
ΎϬϨϋ ΎϧήΒΧ΃ ˮΩϮόΗ Ϧ˴Ϥϟ ϲΒϫάϟ΍ ΊσΎθϟ΍ ΔϘη Ϧϣ ΔσϮΒπϤϟ΍ ϯήΧϷ΍ ˯ΎϴηϷ΍ϭ ϒΗ΍ϮϬϟ΍ ΕΎϗΎτΑϭ
ˮϞϴμϔΘϟΎΑ
Ϧϣ ΐϠσ ϲϫ βϠΑ΍ήσϭ ΕϭήϴΑ ΔτϳήΧϭ ΔϴγΎσήϗϭ ΔϴϧϭήΘϜϟ΍ Ε΍ϭΩ΃ ΎϬϴϠϋ ϥ˷ϭΪϤϟ΍ ΔϗέϮϟ΍ ϥ ˷ · :Ν
ϥ΃ ϰϠϋ ϲϨϣ ΎϬΒϠσ Ϊϗϭ .ΔϋΎϤΠϟ΍ ϲϓ ήϳϭΰΘϟ΍ ΪϴΠϳ Ϧ˴ϣ Ϯϫϭ ˬΩ΍ήϣ ϭ΃ ϥΎτϠδΑ ΐϘϠϤϟ΍ ˬϝϼΟ
ˬΪη΍ήϟ ϮϬϓ ϝϮϤΤϤϟ΍ ήΗϮϴΒϣϮϜϟ΍ Ύϣ΃ .ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϲϓ ΎϬΑ ϞϤόϟ΍ Ϊϳήϳ ϪϧϮϜϟ Ϫϟ ΎϬϳήΘη΃
ΎϬϴϠϋ ΖϓήόΗ ˬ˷ϲϠϋ ΎϫϮϤΘοήϋ ϥ΃ ΪόΑϭ ˬϞ΋Ύγήϟ΍ Ύϣ΃ .Ϊη΍ήϟ Ύ˱πϳ΃ ήΗϮϴΒϣϮϜϟ΍ ΍άϫ ϊΑ΍ϮΗ ΩϮόΗϭ
Ϧϣ ˬΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϲϓ έΎμϧϷ΍ ΔΒμϋ ϲϓ ΓϮΧϹ΍ Ϧϣ ϱϭΎϗέΰϟ΍ ΐόμϣ ϮΑ΃ ϰϟ· Ϟ΋Ύγέ ϲϫϭ
ϮΑ΃ ΔϟΎγέϭ ˬϱϭΎϗέΰϟ΍ ΐόμϣ ϮΑ΃ ΐϘϟ Ϯϫϭ ˬϲΠΤϟ΍ ϰϟ· ΔϬΟϮϤϟ΍ ΔϟΎγήϟ΍ ϥ·ϭ .Ϊη΍έ ϝϼΧ
ΪόΑϭ ΔϟΎγέ ϱ΃ ϲ˷ϘϠΗ ϯΪϟϭ ˬϲϨϧ΄Α Ύ˱ϤϠϋ .Ϊη΍ήϟ ϥΎΘϟΎγήϟ΍ ϥΎΗΎϬϓ ˬΪϬθΘγ΍ ϱάϟ΍ ϱΪΠϨϟ΍ ΚϴϠϟ΍
.Ϟ΋Ύγήϟ΍ ϩάϬΑ φϔΘΤϳ Ϊη΍έ ϝ΍ΰϳ ϻ ΍ΫΎϤϟ ϢϠϋ΃ ϻϭ ˬΎϬϗ΍ήΣΈΑ ϡϮϗ΃ ˬΎϬΗ˯΍ήϗ
ώϟΎΒϤϟ΍ϭ .ϢϜϳΪϟ ϑϮϗϮϤϟ΍ϭ ˬϖ˷ϓϮϤΑ ΐ˷ϘϠϤϟ΍ ΐϴΒτϟ΍ Ϫόϣ ϢϫήπΣ΃ ΪϘϓ ˬΔϠΒϨϘϟ΍ϭ Ϧϴγ˷ΪδϤϟ΍ Ϧϋ Ύϣ΃
ϦϴϳΩϮόγ ιΎΨη΃ ˯ΎϤγ΄Α ΍ΰϴϓ ωϮϧ ΔϴϜϴΘγϼΒϟ΍ ΕΎϗΎτΒϟ΍ϭ .Ϊη΍έ ΪϴΑ ϲϫϭ ˬϢϴψϨΘϠϟ ϲϫ ΔϴϟΎϤϟ΍
ΕΎϋ˷ήΒΗ ώϟΎΒϣ ΕΎϗΎτΒϟ΍ ΏΎΤλ΃ ωΩϮϳ ϥ΃ ΪόΑ ΎϬϨϣ ώϟΎΒϤϟ΍ ΐΤγ ϪϧΎϜϣΈΑ ϥϮϜϳ ΚϴΣ ˬΪη΍ήϟ ϲϫ
ϼϓ ΔϣΰΣϷ΍ Ύϣ΃ .ΎϳέϮγϭ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΏΎΒθϟ΍ ϦϴΑϭ ΎϨϨϴΑ ϝΎμΗϼϟ ϲϫ ϒΗΎϬϟ΍ ΕΎϗΎτΑϭ .ϢϴψϨΘϠϟ
ϡϼΘγΎΑ ϲϫ Γέ˷ϭΰϤϟ΍ ΕΎϗΎτΒϟ΍ϭ ΕΎϳϮϬϟ΍ϭ .ήϬψϟ΍ ϢϳϮϘΘϟ Ϯϫ ΪΣ΍ϭ ˯ΎϨΜΘγΎΑ ˬΎϬϟΎϤόΘγ΍ ϑήϋ΃
.ΏΎΒθϟ΍ ϰϠϋ ΎϬόϳίϮΘϟ Ϊη΍έ
ˬϪϠϜη ήϴϴϐΗ Ω΍έ΃ ϪϧϮϜϟ ˬΪη΍έ ΔλΎΧ ϲϫ ϲΒϫάϟ΍ ΊσΎθϟ΍ Δ˷Ϙη Ϧϣ ΔσϮΒπϤϟ΍ ύΎΒμϟ΍ Γ˷Ϊϋ ϥ ˷·
.Ϫόϣ ΐϴΒτϟ΍ ϩήπΣ΃ ΪϘϓ ωΎϨϘϟ΍ Ύϣ΃ .ΔϴϨϣ΃ ΏΎΒγϷϭ ϑϭήόϣ ϪϧϷ
ˮΏΎϘϟϷ΍ ήϴϴϐΗ ϰϟ· ΪϤόΗ ΍ΫΎϤϟ :α
.ΓήΘϓ Ϟϛ ΏΎϘϟϷ΍ ή˷ϴϐΗ ΔϴϨϣϷ΍ ϑϭήψϠϟ :Ν
ˮϑϭήχ Δϳ΄Αϭ ˬέϮϧ ϰϟ· έΪΑ Ϧϣ ϪΒϘϟ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϝΪΑ΃ ϰΘϣ :α
.ϢϠϋ΃ ϻ :Ν
ˮϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϲϨόϧϭ ˬΔϋΎϤΠϟ΍ ϰϟ· ϪΑΎδΘϧ΍ άϨϣ ϪΒϘϟ ήϴϴϐΘΑ ϥ΍ϭήϣ ϡΎϗ Ϟϫ :α
.Ϯϫ ΎϤϛ ϲϘΑ ϞΑ ˬϪΒϘϟ ϥ΍ϭήϣ ή˷ϴϐϳ Ϣϟ ϼϛ :Ν
ˮΖϗϮϟ΍ ϙ΍Ϋ άϨϣ ΎϤϬϴΒϘϟ ϢϴϠγϭ ήϣΎϋ ϝΪΑ΃ Ϟϫ :α
.ΎϤϬϴΒϘϟ ϻ˷ΪΒϳ Ϣϟ ϼϛ :Ν
ˮϪΒϘϟ Γέϭήϋί ϝϼΑ ϝΪΑ΃ Ϟ ϫ :α
.ϥΎπϣέ ϰϟ· ϝϼΟ Ϧϣ ϪϟΪΑ΃ ΪϘϟ Ϣόϧ :Ν
ϞϳΪΒΘϟ Γέϭήϋί ϝϼΑϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ςϘϓ ΖόϓΩ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϣϷ΍ ϑϭήψϟ΍ϭ Δ˷ϴλϮμΨϟ΍ ϩάϫ Ϣ˴ ϟ :α
ˮ˯ΎϔΘΧϼϟ ϢϴΨϤϟ΍ ϰϟ· ϼγέ˵΃ ΎϤϬ˷ϧ΃ ΔλΎΧϭ ˬΎϤϬΑΎϘϟ΃
.ΔϴϨϣ΃ Γέϭήο ΎϬ˷ϧ· :Ν
ˮαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΄Α ΎϤϬσΎΒΗέ΍ ωϮοϮϣ ϼΧ ΎϤϴϓ ΔϴϨϣϷ΍ Γέϭήπϟ΍ ϩάϫ ήϴδϔΗ ϚΘϋΎτΘγΎΑ Ϟϫ :α
.ϝ΍Άδϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ΔΑΎΟ· ϱ ˷ Ϊϟ βϴϟ :Ν
ϚϗΎϓέ ΎϬΑ ή˷ ϗ΃ ϲΘϟ΍ ΕΎσΎθϨϟΎΑ ϪϤϠϋ ϭ΃ ρΎθϧ ϭ΃ ΔόϳΎΒϣ ϭ΃ ΓέΎϣ· ϱϷ Ϊη΍έ ή˷ϜϨΘΑ Ϛϳ΃έ Ύϣ :α
ˮέΪλ ΔΑΎΣέ ϞϜΑ
ΝήΨϴϓ ˬϦΠ δϟ΍ ϲϓ ΔϠϳϮσ ΓΪϣ ϰϘΒϳ ϻ ϲϛ ϞϳϮτϟ΍ ϯΪϤϠϟ ήϜϔϳ Ϫϧ΄Α ΪϘΘϋ΃ϭ ˬήϴϣ΃ Ϯϫ Ϊη΍έ ϥ· :Ν
.Ύ˱ ΒγΎϨϣ ϩ΍ήϳ Ύϣ ϝϮϗϭ ˯Ύϋ˷Ω΍ Ϫϟ ϖ
˷ Τϳ ˬ˱΍ήϴϣ΃ ϪϧϮϜϟϭ .ϱΩΎϬΠϟ΍ ϪσΎθϧ ϊΑΎΘϴϟ
ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϮϋΪϤϠϟ ϚϟΎΒϘΘγ΍ Ϧϋ ΔΤϳήλ ΓΩΎϓΈΑ ΎϨϟ ΖϴϟΩ΃ ˬϖϴϘΤΘϟ΍ ΍άϫ ϞΣ΍ήϣ Ϧϣ ΔϠΣήϣ ϲϓ :α
ΔϬΠϟ ˬήϳϮμΘϟ΍ ϝϼΧ ΔϘϴϗΩ ϞϴλΎϔΗ Ρήηϭ ˬϮϳΪϴϔϟ΍ ϢϠϴϓ ήϳϮμΗ ϲϓ ϚΘϛέΎθϣ ϢΛ Ϧϣϭ ˬαΪϋ
ϲΘϟ΍ ϊϓ΍ϭΪϟ΍ϭ ΏΎΒγϷΎΑ ΎϨΗΩΎϓ· ϢΛ Ϧϣϭ ˬϡΎδϗ΃ ΔόΑέ΃ ϰϟ· ϢϠϴϔϟ΍ ϰϠϋ αΪϋ ϮΑ΃ ΢ϳήμ Η ϢϴδϘΗ
ϢΛ Ϧϣϭ ˬωήϔϟ΍ βϴ΋έ ϡΪϘϤϟ΍ ϡΎϣ΃ Ύ˱ϳϮϔη ΓΩΎϓϹ΍ ϩάϬΑ ΖϴϟΩ΃ ϢΛ Ϧϣϭ ˬϢϠϴϔϟ΍ ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ ΎϫήϛΫ
ˮήϣϷ΍ ΍άϫ ΎϨϟ ή˷δϓ .ΎϬϨϋ ϚόΟ΍ήΗ
ϢϠϴϔϟ΍ ϢϴδϘΗ ϲϫϭ ˬΔϠμΑ ϊϗ΍Ϯϟ΍ ϰϟ· Ζ ˷ ϤΗ ϻϭ ˬϲϟΎϴΧ Ξδϧ Ϧϣ ΎϬΗήϜΘΑ΍ ΍˱έϮϣ΃ ϢϜϟ ΕήϛΫ ΪϘϟ :Ν
ϲϫϭ ΔΜϟΎΜϟ΍ϭ ˬϒϳήη ΚϳΪΣ ϢΛ ˬΔϴϧ΁ήϗ ΕΎϳ΁ ϦϤπΘΗϭ ˬΔϴϋήθϟ΍ ΔϣΪϘϤϟ΍ ϲϫϭ ˬϊσΎϘϣ ΔόΑέ΃ ϰϟ·
ΏΎΒθϠϟ ΕΎϣ΍Ϊϋ· ϰϠϋ ϊ˷ϗϭ ϱήϳήΤϟ΍ ϥ·ϭ ˬϥΎϨΒϟ ϝ΍Ϯϣ΃ Δϗήγ ϦϤπΘΗ ϲΘϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΏΎΒγϷ΍
ήΟΎϫ ϮΑ΃ ϞΜϣ ϦϴϣήΤϟ΍ ˯΍ΪϬθϟ Ύ˱ϣΎϘΘϧ΍ϭ ϲΒϠΤϟ΍ έ΍ΰϧ ϝΎϴΘϏ΍ ϰϠϋ ΍ϮϣΪϗ΃ Ϧϳάϟ΍ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍
ϩάϫ ϊϴϤΟ ϥ΃ ϢϜϟ Ϊϛ΅΃ϭ .ΔϣΎϋ ϦϴϤϠδϤϠϟϭ ϪΗΪϟ΍Ϯϟ ΔϴλϮϟ΍ ϲϫϭ ΔόΑ΍ήϟ΍ϭ ˬϥήϘϤϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ
.ΔϴϘϴϘΣ Ζδϴϟϭ ϲϟΎϴΧ Ϧϣ ΎϬΗΪϤΘϋ΍ Ϊϗ ϞϴλΎϔΘϟ΍
Ϧϋ ΓήϴΜϛ ΕΎϘϴϘΤΗ ϲϓ ΖϨ˷ϴΒΗ ˬξΣΪϟ΍ ϞΒϘΗ ϻ ϖ΋ΎϘΣ ϊϣ ΎϫήϜΘΒΗ ϲΘϟ΍ ϞϴλΎϔΘϟ΍ ϖΑΎτΘΗ :α
ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ˯ΎϔΘΧ΍ϭ ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ΪϴϬθϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϤϳήΠΑ ΍άϫ ΎϧήπΤϣ ωϮοϮϣ
.ΎϬϨϋ ΖόΟ΍ήΗ ϢΛ Ϧϣϭ ˬΎϬΗέ˷ϮΣ ϭ΃ ΎϬΑ ΕΪϓ΃ ϖ΋ΎϗΩϭ έϮϣ΄Α Δϓήόϣ ϰϠϋ Ϛϧ΃ ϰϠϋ ϪΑ ϝΪΘδϳ Ύϣ
ˬΔλΎΨϟ΍ ϚΑΎΒγϷϭ ˬϢϫ΍ήΗ Ϊϗ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϷ΍ Ϧϋ ΎϨΗΩΎϓ·ϭ ˬϲϫ ΎϤϛ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϝϮϘΑ ϚΤμϨϧ
ˮΩΎϬΠϟ΍ ϲϓ ΓϮΧ· ϭ΃ Ϧϴϴϋήη ˯Ύγ΅έ
ήϣ΃ Ϯϫϭ ˬϦϳΪϫΎΠϤϟ΍ ϦϴΑ ϊ΋Ύηϭ ϡΎϋ ήϣ΃ Ϯϫ ϪϨϣ Ϊϛ΄Θϣ Ύϧ΃ϭ ϪΗήϛΫ ϱάϟ΍ ϲϘϴϘΤϟ΍ ΐΒδϟ΍ ϥ· :Ν
ϝΎϴΘϏ΍ ΪόΑ Ϊη΍έ Ϧϣ ήϣϷ΍ ΍άϫ ΖόϤγ Ϊϗϭ .ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍ ΕΎϣ΍ΪϋϹ ϱήϳήΤϟ΍ ϊϴϗϮΗ
ϱάϟ΍ Ϫδϔϧ έΎϬϨϟ΍ ϲϓ ΎϳέϮγ ϲϓ ϲϨϣϷ΍ ΐΘϜϤϟ΍ ϲϓ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ έΎΒΧϷ΍ ΎϨΘόΑΎΘϣϭ ˬϱήϳήΤϟ΍
.ϱήϳήΤϟ΍ Ϫϴϓ ϞϴΘϏ΍
ˮήϛάΗ ΖϨϛ ϥ· Ζϗϭ ϱ΃ ϲϓϭ ˬ2005/2/14 ϲϓ ϚϟΫ ϥΎϛ Ϟϫ :α
Ϫϧ΃ ήϛΫ΃ϭ ˬ2005/2/14 ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ ϥΎϴΑ ωΎϤγϭ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ΓΪϫΎθϤΑ ήϣϷ΍ ΍άϫ ϥΎϛ ΪϘϟ Ϣόϧ :Ν
.ήμόϟ΍ Γϼλ ΪόΑ ϥΎϛ
ˮΎϤϜόϣ ϥΎϛ Ϧ˴ϣϭ ˬΪη΍έ ΎϬϨϴΣ ϝΎϗ ΍ΫΎϣ :α
ϱήϳήΤϟ΍ ϥ·» ˬΓήϳΰΠϟ΍ ΓΎϨϗ ϰϠϋ ϢϠϴϔϟ΍ νήϋ ΪόΑ ˬΎϬϨϴΣ Ϊη΍έ ϝΎϗ Ϊϗϭ ˬΪΣ΃ ϱ΃ ΎϨόϣ ϦϜϳ Ϣϟ :Ν
΍άϫ ϑήϋ΃ Ϧϛ΃ Ϣϟϭ ˬ«ϲΒϠΤϟ΍ έ΍ΰϧ Δϴπϗ ϲϓ ϦϳΪϫΎΠϤϠϟ ΕΎϣ΍ΪϋϹ΍ ϊϴϗϮΗ Ϧϋ ϝϭΆδϣϭ ρέϮΘϣ
.Ϊη΍έ ϪΑ ϲϧήΒΨϳ ϥ΃ ϞΒϗ ήϣϷ΍
ήϴϣϷ΍ ϪϧϮϜϟ ϩήϣϷ ωΎϴμϧϻ΍ ϚϨϣ ΐϠσ ΍Ϋ· ΍ΫΎϣϭ ˬϝϮϘϟ΍ ΍άϬΑ Ϊη΍έ ΔϬΟ΍ϮϤϟ ΪόΘδϣ Ζϧ΃ Ϟϫ :α
ˮήϛάΗ ΎϤϛ
΍Ϋ· ϩήϣϷ ωΎμϧ΃ Ϧϟϭ ˬ ϳέΎΘϟ΍ ϚϟάΑ ϪϟΎϗ Ύϣ ϲϓ ΔόΒϨϟ΍ ϦδΣ Ϊη΍έ ΔϬΟ΍ϮϤϟ ΪόΘδϣ ϲϨϧ· Ϣόϧ :Ν
ϲϓ ΔϏϭ΍ήϣ ϻϭ ϕΪλ ϞϜΑ ϢϠϜΗ΃ ϥϵ΍ ϲϨϧϷ ˬϪϟ΍Ϯϗ΃ ΔϘϓ΍Ϯϣ ϭ΃ ΓΩΎϓϹ΍ Ϧϋ ϊϨΘϣ΃ ϥ΃ ϲϨϣ ΐϠσ
.ϲϣϼϛ
ˮήΧ΁ ϻ ˱ ΍Άγ ϙΎϨϟ΄γ ΍Ϋ· ϥϵ΍ ϪΗήϛΫ ΎϤϋ ϞϴϠϗ ΪόΑ ϚόΟ΍ήΗ Ϧϋ ΍ΫΎϣ :α
ϡ΍Ϊϋ· ιϮμΨΑ Ϊη΍έ ϩήϛΫ Ύϣ ϥ΃ϭ ˬϲϘϴϘΣϭ ϕΩΎλ Ϯϫ ϥϵ΍ ϪΗήϛΫ Ύϣ ϥ΃ ϢϜϟ Ϊϛ΅΃ ϲϨϧ· :Ν
ˬ˱ΎϣϮϤϋ ΕΎϣ΍ΪϋϹ΍ ϥ΃ ϪΑ ΕΪμϘϓ ˬϊ΋Ύθϟ΍ Ύϣ΃ .ϪϨϣ ϪΘϤϠϋ Ϊϗ ϲΒϠΤϟ΍ έ΍ΰϧ Δϴπϗ ϲϓ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍
ήϣ΃ ΍άϫϭ .ϊϳΩϭ ϭ΃ ϊϳΪΑ ϞΜϣ ϰϣ΍ΪϘϟ΍ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍ ϦϴϴϧΎϨΒϠϟ΍ έϮϣ΄Α ϲϫ ˬϱήϳήΤϟ΍ ΎϬϴϠϋ ϊϗϭ ϲΘϟ΍
˯ϞϤΑ ϩάϫ ϲΗΩΎϓΈΑ ΖϴϟΩ΃ Ϊϗϭ .ΎϬϴϓ ϲϟ ϢϠϋ ϻϭ ˬΪη΍έ ϞΜϣ ϢϬΒϧΎΟ Ϧϣ ϑϭήόϣϭ ˬϦϴϴϧΎϨΒϠϟΎΑ κΘ Ψϳ
.ϚϟΫ ϑϼΧ ϪϟϮϗ΃ Ύϣ ϱ ˷ Ϊϟ βϴϟϭ ˬϕΪλ ϞϜΑϭ ϲΗΩ΍έ·
.ΎϨόϣ ΎϬό˷ϗϭϭ ΎϬϗ˷Ϊμϓ ϪΗΩΎϓ· ϪϴϠϋ ΖϴϠ˵Η
ϦϴϣήΤϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ «ΓΪϋΎϘϟ΍» ήϴϣ΃ ήΟΎϫ ϮΑ΃

ΏΎη Ϯϫ ήϴΠϔΘϟ΍ ΔϴϠϤόΑ ϡΎϗ Ϧϣ ϥ΃ Ύ˱ϤϠϋ» ϖ˷ϘΤϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ϪΗΩΎϓ· ϲϓ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ϱΩϮόδϟ΍ ϝϮϘϳ
ϡΎϗ Ϧϣ Ϯϫϭ ήΟΎϫ ϮΑ΃ ϞΒϗ Ϧϣ Ϟγέ˵΃ Ϊϗϭ ˬϦϴϣήΤϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ΩΎϬΠϟ΍ ΓΪϋΎϗ Ϧϣ ήπΣ ˬϱΩϮόγ
ΓΪ΋Ύόϟ΍ ΢΋΍ήθϟ΍ ήδϛ ϰϠϋ ΎϨϣΪϗ΃ ΎϫΪόΑ ˬϢϜϟ ΎϬΗήϛΫ ϲΘϟ΍ ΎϬδϔϧ ΔϨΣΎθϟΎΑ ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤόΑ
ϱΪγϷ΍ ϞΗΎϘϣ ϮΑ΃ ϰϋΪϳ ϱΩΎϬθΘγϻ΍ ϥΎϛϭ (...) ΎϬϴϓ ΎϨϛ ϲΘϟ΍ ΔϨϜϣϷ΍ ΎϧέΩΎϏϭ ˬΔϳϮϠΨϟ΍ ΎϨϔΗ΍ϮϬϟ
.«(...)

ήϤόϟ΍ Ϧϣ ώϠΒϳ ˬήΟΎϫ ϮΑ΄Α ΐ˷ϘϠϤϟ΍ ˬϥήϘϤϟ΍ ϦδΤϤϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ϰδϴϋ ϦΑ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ Ϯϫ ήΟΎϫ ϮΑ΃ϭ
.ΝϭΰΘϣϭ ˬΔϨγ 33

ΔϳϮϧΎΜϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ΪϨϋ ϪΘγ΍έΩ ΖϔϗϮΗϭ ˬ 19 1 ϡΎϋ Ώήόϟ΍ ΓήϳΰΟ ϲϓ ϥήϘϤϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ Ϊϟϭ
.ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ϲϓ Ώήόϟ΍ ϦϳΪϫΎΠϤϟΎΑ ϪϗΎ ΤΘϟ΍ ΐΒδΑ

ΔϴϧΎϐϓϷ΍ ΖγϮΧ ΔϨϳΪϣ Ϧϣ ΐϳήϘϟ΍ «ϝ΍ϭ» ήϜδόϣ ϲϓ ΔϔΜϜϣ ΕΎΒϳέΪΗ ϥήϘϤϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ ϰϘϠΗϭ
ϲΘϟ΍ ΔΤϠδϤϟ΍ ΕΎϋϮϤΠϤϟ΍ ΐϧΎΟ ϰϟ· ϝΎΘϘϠϟ ΕΎϴϨϴόδΘϟ΍ ϒμΘϨϣ ϲϓ ή΋΍ΰΠϟ΍ ϰϟ· ϞϘΘϨϳ ϥ΃ ϞΒϗ
ΔϬΒΠϟ΍ ϦϜϤΘΗ ϻ ϲϜϟ ˬΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ΔΠϴΘϧ ˯Ύϐϟ· Ϫϧϼϋ·ϭ ˬϱή΋΍ΰΠϟ΍ ζϴΠϟ΍ Ϟ˷ΧΪΗ ΎϬπϓέ ΖϨϠϋ΃
.ΔϣϮϜΤϟ΍ ϒϴϟ΄Η Ϧϣ Ε΍ϮλϷ΍ ΔϴΒϠϏ΄Α ΕίΎϓ ϲΘϟ΍ ΫΎϘϧϺϟ ΔϴϣϼγϹ΍

.ΔΤϠγ΃ ΐϳήϬΗ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ϪϴϠϋ ξΒϘϟ΍ Δϳή΋΍ΰΠϟ΍ ϦϣϷ΍ Ε΍Ϯϗ ΖϋΎτΘγ΍ ϥ΃ ϰϟ· ή΋΍ΰΠϟ΍ ϲϓ ϲϘΑ
ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ ϦϴΑ ϞϘϨΘϠϟ ϥήϘϤϟ΍ ΩΎϋ .ή΋΍ΰΠϟ΍ ΝέΎΧ ϪΒϳήϬΗ ΍ϮϋΎτΘγ΍ ϪϋΎΒΗ΃ ϦϜϟ
Ε΍ϮϘϟ΍ Ϊο ϝΎΘϗϭ ΐϳέΪΗ ΕΎϴϠϤϋ ϲϓ ΔϛέΎθϤϠϟ ϚγήϬϟ΍ϭ ΔϨγϮΒϟ΍ ϰϟ· ϞϘΘϧ΍ ΎϬϨϣϭ ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ϭ
.ϙΎϨϫ ΔϴΑήμϟ΍

ϢΛ ˬ1995 ϰΘΣ 1992 ϡΎϋ Ϧϣ ΓήΘϔϟ΍ ϝϼΧ ϚγήϬϟ΍ϭ ΔϨγϮΒϟ΍ ϲϓ ΏήΤϟ΍ ϲϓ ήΟΎϫ ϮΑ΃ ϙέΎη
.ϦϴϣήΤϟ΍ ΩϼΑ ϰϟ· ΎϫΪόΑ ΩΎϋ

ϲϓ ϙέΎη ΚϴΣ ϝΎϣϮμϟ΍ ϰϟ· ΎϬϨϣϭ ΔϴϨϤϴϟ΍ ΔϳέϮϬϤΠ ϟ΍ ϰϟ· Ϟ˷ϠδΘϟ΍ ωΎτΘγ΍ Γήϴμϗ ΓήΘϓ ΪόΑ
ΎϤϛ ˰˰˰˰˰ Ύ˱πϳ΃ ϊϗϭ Ϫ˷ϨϜϟ .ΔϤϠδϣ ΔϴΒϠϏ΃ ϪϨϜδΗ ϱάϟ΍ ϦϳΩΎϏϭ΃ ϢϴϠϗ· ϲϓ ΔϴΑϮϴΛϹ΍ Ε΍ϮϘϟ΍ Ϊο ϝΎΘϘϟ΍
ϡΎϋ ϒμϧϭ ϦϴϣΎϋ ΓΪϤϟ ϪΘδΒΣ ϲΘϟ΍ ˬΔϴΑϮϴΛϹ΍ Ε΍ϮϘϟ΍ Ϊϳ ϲϓ ˰˰˰˰˰ ή΋΍ΰΠϟ΍ ϲϓ ϞΒϗ Ϧϣ Ϫϟ ΙΪΣ
.1998 ϡΎϋ ϱΩϮόδϟ΍ ϦϣϷ΍ ΕΎτϠγ ϰϟ· ϪϤϴϠδΗ ϞΒϗ

ϒμϧ ήϴϏ ϦΠδϟ΍ ϲϓ ξϤϳ Ϣϟ ϪϨϜϟ ˬΕ΍ϮϨγ 4 ΓΪϣ ϦΠδϟΎΑ Δϴϋήη ΔϳΩϮόγ ΔϤϜΤϣ ϪϴϠϋ ΖϤϜΣ
.«ϢϳήϜϟ΍ ϥ΁ήϘϟ΍ φϔΣ ϪϣΎϤΗ·ϭ ϪϗϼΧ΃ ϦδΤϟ» ϪϨϋ Νήϓ΃ ΎϣΪόΑ ˬςϘϓ ΓΪϤϟ΍

ϰϟ· Ύ˱ϬΟϮΘϣ Ώήόϟ΍ ΓήϳΰΟ ΓέΩΎϐϣ ϥήϘϤϟ΍ έήϗ ˬϪΣ΍ήγ ϕϼσ· Ϧϣ ςϘϓ ΪΣ΍ϭ ήϬη ΪόΑ
ϊϣ ϖΤΘϟ΍ ϙΎϨϫϭ ˬ 2001 ϡΎϋ ΔϴΒϨΟ΃ Ϣλ΍Ϯϋ ΓΪϋ ήΒϋ ΎϬϴϟ· ϝϮλϮϟ΍ ϲϓ ΢Πϧ Ϊϗϭ ˬϥΎΘδϧΎϐϓ΃
ζϴΠϟ΍ Ϊο ΓΪϋΎϘϟ΍ϭ ϥΎΒϟΎσ Ε΍Ϯϗ ϊϣ ΐϨΟ ϰϟ· Ύ˱ΒϨΟ ϝΎΘϘϠϟ ϱΩϮόδϟ΍ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ
Ϧϣ ήθϋ ϱΩΎΤϟ΍ Ι΍ΪΣ΃ ΪόΑ ϥΎΒϟΎσ ϢϜΣ ϡΎψϧ ρΎϘγ·ϭ ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ϭΰϏ έήϗ ϱάϟ΍ ˬϲϛήϴϣϷ΍
.ϝϮϠϳ΃

ΩϼΑ ϲϓ νΎϳήϟΎΑ ϱΪϳϮδϟ΍ ϲΣ ϲϓ ϪϠϫ΃ ϝΰϨϣ ϰϟ· ϥήϘϤϟ΍ ΩΎϋ ˬϥΎΒϟΎσ ϢϜΣ ϡΎψϧ ρϮϘγ ΪόΑ
.΍˱ήϬη 13 ϞΒϗ ϱΩϮόδϟ΍ ϦϣϷ΍ έΎψϧ΃ Ϧϋ ϰϔΘΧ΍ ϢΛ ϦϴϣήΤϟ΍

ΔϘτϨϤϟ΍ϭ ϰτγϮϟ΍ ΔϘτϨϤϟΎΑ Γήϋϭ ϖσΎϨϣ ϲϓ ϡΎψϨϠϟ ϦϴοέΎόϣ ΐϳέΪΘΑ ϱΩϮόδϟ΍ ϦϣϷ΍ ϪϤϬ˷Η΍
.ϪϴϠϋ ξΒϘϟ΍ Ϫϣΰϋ ϦϠϋ΃ϭ ϦϴϣήΤϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ΔϴΑήϐϟ΍

ˬϡϼϋϹ΍ Ϟ΋Ύγϭ ϲϓ ϊϤϠϳ «Ώήόϟ΍ ΓήϳΰΟ ϲϓ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ Ϊ΋Ύϗ » ϥήϘϤϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ Ϣγ΍ ΃ΪΑ
ϻϭ ˬΔϜϠϤϤϟ΍ νέ΃ ϰϠϋ ϦϳΩϮΟϮϤϟ΍ ΐϧΎΟϷ΍ ΓΎϴΣ ΖϓΪϬΘγ΍ ϲΘϟ΍ ΔΤϠδϤϟ΍ ΕΎϴϠϤόϟ΍ ΪόΑ ΔλΎΧϭ
.ϦϴϴϧΎτϳήΒϟ΍ϭ Ϧϴ˷ϴϛήϴϣϷ΍ ΎϤϴγ

ϝϮΑ ϲϛήϴϣϷ΍ ΔϨϴϫήϟ΍ ϑΎτΘΧ΍ ΪόΑ ϡΎϤΘϫϻ΍ ςΤϣ ΢Βλ΃ϭ ϪϨϋ ΚΤΒϟ΍ ϲϓ ϱΩϮόδϟ΍ ϦϣϷ΍ ςθϧϭ
Ε΍ή΋Ύσ ΔϋΎϨλ ϲϓ ΔμμΨΘϤϟ΍ ˬϦΗέΎϣ ΪϴϬϛϮϟ Δϛήη ωήϓ ϲϓ αΪϨϬϤϟ΍ ˬϥϮδϧϮΟ ϝΎηέΎϣ
.νΎϳήϟΎΑ ϲθΗΎΑϷ΍

ΩϼΑ ϥϮΠγ ϲϓ ϪϴϠϘΘόϣ Ϧϋ Ν΍ήϓϺϟ ΔϋΎγ 2 ΔϠϬϣ ϱΩϮόδϟ΍ ϦϣϷ΍ ΕΎτϠγ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ΢Ϩϣ
.ΔϘϔμϟ΍ ϩάϫ Ζπϓέ ΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϦϜϟ ˬϲϛήϴϣϷ΍ ΔϨϴϫήϟ΍ Ϧϋ Ν΍ήϓϹ΍ ϞΑΎϘϣ ϦϴϣήΤϟ΍

.ϩΪδΟ Ϧϋ ϝϮμϔϤϟ΍ Ϫγ΃έ ήϬχϭ ϲϛήϴϣϷ΍ ϞΘϘΑ ϩΪϴϋϭ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ άϔϧ

.ϥήϘϤϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ ϭ΃ ˬήΟΎϫ ϮΑ΃ ϞΘϘϣ ϦϠϋ˵΃ 2004 ϡΎϋ Ϧϣ ϥ΍ήϳΰΣ 19 ϲϓ

ϪϳΪϳ ϦϴΑ ϞΛΎϤϟ΍ ϥ΃ φΤϠϳ ϻ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ϖϘΤϤϟ΍ ϥ΃ ϻ· ˬ˱Ύϴϣϼϋ· ΔϠ˷ΠδϤϟ΍ Δόϗ΍Ϯϟ΍ ϩάϫ ϢϏέ ϰϠϋϭ
.ΎϨϫ ϑ΍ήΘϋϻΎΑ ϰϟΩ΃ Ϊϗ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΍άϫ ˬϑ΍ ήΘϋϻ΍ ΍άϬΑ ϪϠϠπϳ

ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϑϮϴδϟ΍ ϝΎγέ·

Ϧϣ ΍˱ΪϳΪΤΗϭ ΕϭήϴΑ Ϧϣ ϒϴγ ˯΍ήθΑ Γήϣ ϒϠϛ Ϫϧ΄Α ήπΤϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϢϫΪΣ΃ ΓΩΎϓ· ϲϓ Ωέϭ :α
ˮήϣϷ΍ ΍άϫ ΔΤλ Ύϣ ˬΎϳέϮγ ϲϓ Ϊη΍έ ϰϟ· ϪϠγέ΃ϭ ˬΓέϭΪϟ΍
Ϧ˴ϤΑ ϲϟ ϢϠϋ ϻϭ ˬϱϭΎϗέΰϟ΍ ΐό μϣ ϲΑϷ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϑϮϴδϟ΍ ϝΎγέΈΑ ϡϮϘϳ Ϊη΍έ ϥ· ::Ν
.ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ΎϫήπΤϳ

ˮϚϳ΃ήΑ Ϯϫ Ϧ˴ϣ :α
.Ϊη΍έ Ϯϫ ήηΎΒϤϟ΍ ϱήϴϣ΃ ϥ· ::Ν

ˮϚϟΫ ΎϨϟ Ϟ˷μϓ ˬήϣϷ΍ ΍άϫ ϚϣΰϠ˵ϳ ΍ΫΎϤΑ :α


.ϲϋήη ύ˷ϮδϤΑ ϻ· ΎϬπϓέ ϡΪϋϭ ϪϠΒϗ Ϧϣ ϲϟ· ϞϛϮϳϭ ϲϟ ϝϮϘϳ Ύϣ ϲϓ ΔϋΎτϟ΍ϭ ϊϤδϟΎΑ ϡΰϟ˵΃ ::Ν

ϭ΃ ΔϋϮϤΠϤϟΎΑ έ΍ήοϹ΍ ϡΪόϟ ϖ΋ΎϘΤϟ΍ ξόΑ ˯ΎϔΧΈΑ ήϣϷ΍ ΍άϫ Ϛϣ ΰϠ˵ϳ Ϟϫ ϪΗήϛΫ Ύϣ ϢϜΤΑ :α
ˮϡΎόϟ΍ ΞϬϨϟΎΑ ϭ΃ Ύϫήϴϣ΄Α
.ϞϴλΎϔΗ ϭ΃ ϖ΋ΎϘΣ ˯ΎϔΧΈΑ ˬήϴϣϷ΍ Ϧϋ ΓέΩΎλ ΖϧΎϛ ϥ· ΔλΎΧϭ ˬήϣ΍ϭϷ΍ άϴϔϨΗ ϡΰΘϟ΃ Ϣόϧ ::Ν

ˮϰΘϣϭ ϒϴϛϭ Ϊη΍ήΑ Ζϓ˷ήόΗ Ϧϳ΃ :α


ϡΎϋ ϝϼΧ ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ϲϓ ˬΔόΒϧ ϦδΣ ϰϋΪϳ Ϫϧ΃ ϥϵ΍ ΖϤϠϋϭ ϢϜϳΪϟ ϑϮϗϮϤϟ΍ Ϊη΍ήΑ Ζϓ˷ήόΗ ΪϘϟ ::Ν
ΐόμϣ ϮΑ΃ ϪϠγέ΃ ϢΛ ˬήϬη΃ ΔδϤΧ ϰϟ΍ϮΤϟ Ύ˱όϣ ΎϨϴϘΑϭ ΐϳέΪΘϟ΍ Ε΍ήϜδόϣ ΪΣ΃ ϲϓ 2000
ΎϬϨϴΣ ϥΎϛϭ Ϊη΍έ ήπΤϓ ˬϥΎϨΒϟ ϲϓ ΩΎϬΠϠϟ ΔϴοέϷ΍ ΔΌϴϬΘϟ ΕΎϋϮϤΠϣ ϢϴψϨΘϟ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ϱϭΎϗέΰϟ΍
.«ϢϠδϣ ϮΑ΃»˰Α ΐϘϠϳ

ΕϭήϴΑ ωέ΍Ϯη ϲϓ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ΔϠΣέ

ΕΎϋϼτΘγϻ΍ ˯΍ήΟ· Δϴϔϴϛ ϖϘΤϤϠϟ Ρήθϳϭ ˬΕϭήϴΑ ωέ΍Ϯη Ϧϋ Ε΍ήϣ ΓΪϋ ήΒϛ ΃ Ϟμϴϓ ΙΪΤΘϳ
ϖϴϓέ βϴ΋ήϟ΍ ΐϛϮϣ ήϴΠϔΘϟ΍ ΔϴϠϤϋ ΖϓΪϬΘγ΍ ΚϴΣ ΔδϳήϤϟ΍ Ϧϴϋ Ϧϣ ΕϭήϴΑ Ϧϣ ΓΪϋ ωέ΍Ϯη ϲϓ
ϝϭΎΤϳϭ ˬϪΗΎϓ΍ήΘϋ΍ ϲϓ ήΒϛ΃ ϝϮϘϳ ΎϤϛ ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ «ΐΘϜϣ» ΚϴΣ ϥ΍Ωήϓ ϰϟ· ˬϱήϳήΤϟ΍
ϩΰΠϋ Ϧϋ ΙΪΤΘΗ ΔΤΘϓ ϰϬϣ ΔϴϣΎΤϤϟ΍ ϥ΃ Ύ˱ϤϠϋ ˬϕήτϟΎΑ ήΒ ϛ΃ Δϓήόϣ ϯΪϣ Ϧϋ ϡΎϬϔΘγϻ΍ ϖϘΤϤϟ΍
.ϖϴϘΤΘϟ΍ ήοΎΤϣ ϲϓ ΎϬϔμϳ ϲΘϟ΍ ϦϛΎϣϷ΍ ςϴΤϣ ϲϓ ϖσΎϨϤΑ ϑήόΘϟ΍ Ϧϋ

ϰΘϣ ˬϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΔϘΑΎγ Ε΍ήΘϓ ϲϓ ΕήπΣ ϚϧϮϜϟ ΕϭήϴΑ ωέ΍Ϯη ϑήόΗ Ϛϧ΃ ΎϨϟ ΕήϛΫ :α
ˮΕΎϗϭϷ΍ ϚϠΗ ϲϓ ϙέϮπΣ Ϧϣ ΔϳΎϐϟ΍ Ύϣϭ ΖΜϜϣ Ϧϳ΃ϭ ΕήπΣ
ΔϋΎϤΟ ˯ΎϘϠϟ ϱϭΎϗέΰϟ΍ ΐόμϣ ϮΑ΃ ϞΒϗ Ϧϣ Ύ˱ϔϠϜϣ 2001 ϡΎϋ ςγ΍ϭ΃ ϲϓ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΕήπΣ ΪϘϟ :Ν
Ζϳ΍ϭ ϕΪϨϓ ϲϓ ΖΜϜϣϭ ˬϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΎϴϛήΗ Ϧϣ ΖϣΪϗ .ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ϡΎθϟ΍ ΪϨΟ
ϢϴΨϣ ϰϟ· Ϧϴόϣ ΐϘϠϤϟ΍ ΔϘϓήΑ ΖϠϘΘϧ΍ ΎϫΪόΑ ˬςϘϓ ΔϋΎγ ΓΪϤϟ ϲϘϴϘΤϟ΍ ϲϤγΎΑ ΍ήϤΤϟ΍ ˰˰˰˰˰ αϭΎϫ
ΖϴϘΑϭ ˬϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ϲϓ ΩΎϬΠϠϟ ΝϭήΨϟ΍ϭ ΔόϳΎΒϤϟ΍ ωϮοϮϣ ϲϓ ϡΎθϟ΍ ΪϨΟ ϊϣ ΚΣΎΒΘϠϟ ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ
ϡΎόϟ΍ ϲϓ Ζϟΰϧϭ ˬϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ϰϟ· ϢΛ Ϧϣϭ ΎϴϛήΗ ϰϟ· ΎϫΪόΑ ΕήϓΎγ .ϦϴϋϮΒγ΃ ϰϟ΍ϮΤϟ ϢϴΨϤϟ΍ ϲϓ
ϢϴΨϣ ϰϟ· ΓήηΎΒϣ ΖϠϘΘϧ΍ϭ Ύ˱πϳ΃ ϲϘϴϘΤϟ΍ ϲϤγΎΑ ϊϨμϤϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΎϳέϮγ Ϧϣ Ϫδϔϧ
ΩΎϬΠϠϟ ΝϭήΨϟ΍ ωϮοϮϣ ΔΒϗ΍ήϤϟ ϡΎϳ΃ ΔόΑέ΃ ϰϟ΍ϮΤϟ ϡΎθϟ΍ ΪϨΟ ΓϮΧϹΎΑ ΍˱ΩΪ Πϣ ΖϴϘΘϟ΍ .ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ
.ϢϬΘϳίϮϬΟϭ ϢϬΘϋΎϤΟ ΔϴϧΎϜϣ· κΤϔΗϭ

Ϣ˷Ϡγ
˵ ϭ ΎϳέϮγ ϲϓ ϒϗϭ΃ Ϊϗ Ϧϴόϣ ϥϮϜϟ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ˯ΎπϘϠϟ ϥΎϨΒϟ ϲϓ Ύ˱ΑϮϠτϣ ΖΤΒλ΃ ˬϦϴΤϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ
ΎϳέϮγ ϰϟ· ΝϭήΨϟ΍ Ϧϣ ΖϨϜϤΗ .«αϮϗ» «φϳϮϗ»˰Α ΎϬϨϴΣ ϲϓ ΐ˷Ϙϟ΃ ΖϨϛϭ ˬήϳϭΰΗ ϡήΠΑ ϥΎϨΒϟ ϰϟ·
.ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϰϟ· Ύ˱πϳ΃ Ε΍ήϣ ΙϼΛ ϰϟ΍ϮΤϟ ΎϫήϛΫ΃ ϻ ϳέ΍ϮΗ ϲϓ ΎϫΪόΑ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΕΪϋϭ
ΖϨϛϭ ˬϲϧΎϤϴϟ΍ ΪϬϓ ϢγΎΑ έϭΰϤϟ΍ ϱΩϮόδϟ΍ ήϔδϟ΍ ί΍ϮΠΑ ϥΎϨΒϟ ϞΧΩ΃ ΖΤΒλ΃ ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ΪόΑ
ϡΎΘΧ΃ ϪϴϠϋ ί΍ϮΠϟ΍ ϥ΃ ήϬχϷ ϱέϮδϟ΍ ϡΎόϟ΍ ϦϣϷ΍ ϯΪϟ ϡΎΘΧϷ΍ ϞΟ΃ Ϧϣ ϦϴϣϮϳ ϭ΃ ϡϮϴϟ ςϘϓ ήπΣ΃
ˬΔηϭήϟ΍ϭ ˯΍ήϤΤϟ΍ ϲϓ Δηϭήϔϣ Ύ˱ϘϘη ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ϱέϮπΣ ϯΪϟ ϡΪΨΘγ΃ ΖϨϛϭ ˬέϭΰϤϟ΍ Ϯϫϭ
.ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΪϬθΘγ΍ ϱάϟ΍ ˬ«ΔϳΩΎϐϟ΍ ϮΑ΃»˰Α ΐϘϠϤϟ΍ ϞϴΒϧ ΔϘϓήΑ ΔϘη ϲϓ ΕΎϔϳϮθϟ΍ ΔϠΤϣ ϲϓ Ζϟΰϧϭ
Ϊϗ ϥϮϛ΄ϓ ˬ2003 ϡΎϋ ϲϓ ϚϟΫϭ ˬΎϨϫ ϞϴΒϧ ϲϘΑ ΎϤϨϴΑ ΎϳέϮδϟ ΎϫΪόΑ ΖόΟέ ˬϙΎϨϫ ϦϴϣϮϴϟ ΖΜϜϣ
.ΕϭήϴΑ ωέ΍Ϯη ϑήϋ΃ ΍άϟϭ ˬΕ΍ήϣ ϲϧΎϤΛ ϰϟ΍ϮΣ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΕήπΣ

[ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏΎΑ ϖ˷ϠόΘϳ ΎϤΑ ήπΤϤϟ΍ ϲϗΎΒϟ ήμΘΨϣ :Ϊϐϟ΍ ΔϘϠΣ ϲϓ]

ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ ˺̀ ˯ΎόΑέϷ΍ ΩΪϋ ϲϧΎΘϴϋ ˯΍Ϊϓ

ΖϬΒΗ Ϫσϭ αΪϋ ϮΑ΃ Ϧϋ ΔϠΌ Ϸ΍ϭ ϱήϳήΤϟ΍ ΘϘϣ Ϧϋ ϰ˷ϠΨΘϳ ϖϴϘΤΘϟ΍

ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ Δϳ΍ϭέ Ϧϋ ΎϬϴϓ ϊΟ΍ήΗ ϲΘϟ΍ϭ ϖ˷ϘΤϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ΎϬϣ˷ΪϘϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ Ϟ ˷ ϛ ΪόΑ
ϦϴΘϘϠΣ ϲϓ «έΎΒΧϷ΍» ϡ˷ΪϘ˵Η ˬϱΩϮόγ ϱέΎΤΘϧ΍ Ϧϋ ΓέϮτΧ Ϊ˷ η΃ Δϳ΍ϭέ ϢϳΪϘΗ ϰϟ· ϞϘΘϧ΍ϭ αΪϋ
ϮΑ΃ Ϧϋ ΍˱ΪϴόΑ ϯήΧ΃ ΕΎ˷ϔϠϣ ϰϠϋ Ϫϴϓ ϥϭΰ˷ϛήϳ ϦϴϘ˷ϘΤϤϟ΍ ϥ΃ ϭΪΒϳ ϱάϟ΍ ήπΤϤϟ΍ ϲϗΎΒϟ ΕΎμ˷ΨϠϣ
Ϊ˷ϘόϤϟ΍ ϢϴψϨΘϟ΍ ΔΒϴϛήΗ ϢϬϓ ϩΎΠ˷Η΍ ϲϓ ϢϬ˷Ϥϫ ΐ
˷ μϨϴϓ ˬϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓ έ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋϭ ˬαΪϋ
ˬϥΎΘδϧΎϐϓ΃ϭ Δ˷ϳΩϮόδϟ΍ Δ˷ϴΑήόϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍ϭ ΎϳέϮγϭ ϥΎϨΒϟ ϦϴΑ ΎϬΘϛήΣϭ ˬ 13˰ϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ
ΎϬϣΪΨΘδΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ϭ Ρϼδϟ΍ ΔϴϋϮϧϭ ˬΎϳέϮγϭ ϥΎϨΒϟ ϲϓ Δϳ˷ήδϟ΍ ΊΑΎΨϤϟ΍ϭ Ρϼδϟ΍ ϞϘϧϭ
Ϧϴ˷ϴϛήϴϣϷ΍ Ϊο ϞϤόϟ΍ ϲϓ ΎϬΗΎϧΎϜϣ·ϭ

Ε΃ΪΑ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϥϮϜϟϭ .ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϑϮϗϮϤϟ΍ ΍˱Ω˷ΪΠϣ ϖ˷ϘΤϤϟ΍ ϲϋΪΘδϳ ˬήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ΓΩΎϓ· ΪόΑ
ΔόΑΎΘϣ Ϧϋ Γ΄Πϓ ΪόΘΒΗ ΎϬ˷ϧ΃ ϰϟ· ΔϓΎο· ˬΎϬϠϤϋ ϞϴλΎϔΗϭ Δ˷ϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ΕΎ˷ϔϠϣ ϰϠϋ ΰ˷ϛήΘΗ
φ˷ϔΤΘΗ ˬΔΤο΍Ϯϟ΍ ήϴϏ ρΎϘϨϟ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ΎϬϔϠΧ Δ˱ ϛέΎΗ ˬϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϤϳήΟ ρϮϴΧ
ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ˯ΎϔΘΧ΍ ϒ
˷ Ϡϣϭ ϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϤϳήΠΑ ΓήηΎΒϣ ϖ˷ϠόΘϳ ϻ Ύϣ Ϟ ˷ ϛ ήθϧ ϰϠϋ «έΎΒΧϷ΍»
ϲγΎϴδϟ΍ ϒϠϤϟ΍ ςϴΧ ϰϠϋ υΎϔΤϠϟ ϦϜϤϣ ϞϜη ϕ ˷ Ω΄Α Ε΍ΩΎϓϹ΍ ΕΎμ˷ΨϠϣ ήθϨΑ ϲϔΘϜΗϭ ˬαΪϋ
.ϦϴϨσ΍ϮϤϟ΍ ϲϨόϳ ϱάϟ΍ ϲϨϣϷ΍

ϥ΍ϭήϤΑ ΐ˷ϘϠϤϟ΍ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ΓΩΎϓ·

Ϟϛϭ ˬϲϧΎϨΒϟ ˬ1980/10/19 ϲϓ νΎϳήϟ΍ Ϊ˷ϟϮΗ ΩΎ˷Ϙόϟ΍ Δϔϴτϟ ϲΗΪϟ΍ϭ ˬϲτϨθϟ΍ ϢηΎϫ ϦΑ ϲϧΎϫ ϲϤγ΍
.΍άϫ ϢϛήπΤϣ ϲϓ Δϧ˷ϭΪϣ ϲϨϳϭΎϨϋϭ ϲΘ˷ϳϮϫ
ˮϢϴϤΤϟ΍ ϚϘϳΪλ (Ϫτϟ΍) ΪϟΎΧ Ϟϫ :α
.ϲϨϣ Ώ˷ήϘϣ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϲϓ κΨη ήΜϛ΃ Ϯϫϭ ˬΩΎϬΠϟ΍ ϲϓ ϲΧ΃ϭ ϢϴϤΤϟ΍ ϲϘϳΪλ Ϫ˷ϧ· ˬϢόϧ :Ν
ˮϡήμϨϤϟ΍ ήϬθϟ΍ ήΧ΁ ϲϓ Ϣ˷ϴΨϤϟ΍ ϰϟ· ϪϟΎϘΘϧ΍ϭ ϪϤϴϠδ Η ϞΒϗ Δ˷Ϙθϟ΍ ϲϓ ϚϳΪϟ ϲϘΑ Ϣϛ :α
.ϡΎ˷ϳ΃ ΔδϤΨϟ ϲΘϘϓήΑ ΔϧΎϣήϟ΍ Ϧϴϋ Δ˷Ϙη ϲϓ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϲϘΑ ΪϘϟ :Ν
ˮϞϴμϔΘϟΎΑ ˬΚϳΩΎΣ΃ Ϧϣ ΎϤϜϨϴΑ έ΍Ω ΍ΫΎϣ :α
ˬ2005/1/15 ϲϓ ϱ ˷ Ϊϟ ΚϜϣ Ϊϗ ΪϟΎΧ ϥΎϛ ΍Ϋ· Ύ˷Ϥϋϭ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ωϮοϮϣ Ϧϋ ϪΘϟ΄γ ΪϘϟ :Ν
ϢϬΑ Ϊμϗ΃ϭ ˬϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΔϋΎϤΠϟ΍ ˯ϲΠϣ ΐΒγ Ϧϋϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ έΎΒΧ΃ Ϧϋϭ ˬϞϴϤΟ ϝ΍ϮΣ΃ Ϧϋϭ
ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ωϮοϮϤΑ Δϗϼϋ Δϳ΃ ϪϳΪϟ Ζδϴϟ Ϫϧ΄Α ϲϨΑΎΟ΄ϓ .ϕ΍ήόϠϟ Ύ˱ϴΘδΟϮϟ ϼ ˱ Ϥϋ ϞϤόΗ ϲΘϟ΍ ΔϋΎϤΠϟ΍
ϻ ϚϟΫ ϥϮϜϟ ˬΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ϦϣϷ΍ ΓΰϬΟ΃ ϡΎϣ΃ ϝϮΜϤϟ΍ ϪϏϼΑ· ϰϠϋ ˯˱ ΎϨΑ ήπΤϳ Ϣϟ Ϫ˷ϧ΃ ϑΎο΃ϭ ˬαΪϋ
ϲϓ ϱ˷ Ϊϟ ΚϜϣ ˬϲϧήΒΧ΃ Ύϣ ΐδΣ ΪϟΎΧ ϥ΃ϭ ˬΪη΍έϭ ϞϴϤΟ ήϣ΍ϭ΃ ϰϠϋ ˯˱ ΎϨΑ ϚϟΫϭ ˬ˱Ύϋήη ίϮΠϳ
ˬΓέΎϳΰϟ΍ ϩάϬΑ ΪΣ΃ ϑήόϳ ϥ΃ Ϊϳήϳ ϻϭ ˬΎϳέϮγ Ϧϣ ήπΣ ϥ΃ ΪόΑ ΓΪϠΧ ϲϓ ϲϟΰϨϣ ϲϓ 2005/1/15
ϱήΤΑ Ϊ΋΍έϭ ΔϤϴϠΣ ϢϴϠγϭ ϕϼΣ ήϣΎόΑ ϰϘΘϟ΍ Ύ˱πϳ΃ Ϫϧ΃ϭ ˬΎϳέϮγ ϰϟ· ϲϟΎΘϟ΍ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ έΩΎϏ Ϊϗϭ
ϲϓ ΖΒδϟ΍ ϡϮϳ ήϬχ ϪΘϠΑΎϗ ϲϨϧ΃ ΕήϛάΗ ϞΑ ˬϞϴλΎϔΘϟ ΍ ϩάϫ Ύϧ΃ ήϛΫ΃ ϢϠϓ .Γέϭήϋί ϝϼΑϭ
Ϫϧ΃ αΎγ΃ ϰϠϋ έΩΎϏϭ ϪΘϋ˷Ωϭ ΎϫΪόΑ .˯ΎδϤϠϟ ϚϟΫ ήϤΘγ΍ϭ ˬΖϗϮϟ΍ ξόΒϟ Ϫόϣ ΖϴϘΑϭ 2005/1/15
.ΎϳέϮγ ϰϟ· ΐϫ΍Ϋ
ˬΓΪϠΧ ϝΰϨϣ ϲϓ ϱ ˷ Ϊϟ ΓΪΣ΍ϭ Γ˱ ήϣ ϡΎϧ Ϊϗ Ϫϧ΃ Ύ˱πϳ΃ ήϛΫ΃ϭ ˬΓΪϠΧ ϲϓ ϲϟΰϨϣ ϲϓ ΚϜϤϳ Ϣϟ Ϫϧ΃ ήϛΫ΃ϭ
ˬ(....) ΓΪ˷ϴΟ ΎϬ˷ϧ΄Α ϲϧήΒΧ΃ ˬϞϴϤΟ ϝ΍ϮΣ΃ Ϧϋϭ .2004 ϡΎϋ 11 ήϬη ϲϓ ήϛΫ΃ Ύϣ ΐδΣ ϚϟΫ ϥΎϛϭ
ή΋Ύγϭ ΐϠΣϭ κϤΣ ϲϓ ϢϬϘΣϼΗ ΔϳέϮδϟ΍ ΔϴϨϣϷ΍ ΓΰϬΟϷ΍ ϥ΄Α ϲϧήΒΧ΃ ϢϬΌϴΠϣ ΐΒγ Ϧϋϭ
.ΕΎϤϫ΍ΪϤϠϟ ΖοήόΗ ϲΘϟ΍ ΔϳέϮδϟ΍ ϦϛΎϣϷ΍
ϲϫϭ ˬ2005/1/15 ϳέΎΘΑ ΓΪϠΧ ϝΰϨϣ ϲϓ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϚϳΪϟ ΚϜϣ Ϊϗ ϼ ˱ όϓ ϥΎϛ ϥ· ήϛάΗ ϻ ΍˱Ϋ· :α
ˮ˱΍ΪΟ Δϳ˷ήγ ΖϧΎϛϭ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· Ϫϟ ΔϠ˷Πδϣ ΓέΎϳί ήΧ΁
ϦϜϟ ˬ2005/1/15 ϳέΎΘΑ Ϫϴϓ ϡΎϧϭ ΓΪϠΧ ϲϓ ϲϟΰϨϣ ϰϟ· ήπΣ Ϊϗ ϼ ˱ όϓ ϥΎϛ ϥ· ΍˱Ϊ˷ϛ΄Θϣ Ζδϟ :Ν
ΪΣϷ ϢϠϋ ϻ Ϫ˷ϧ΄Α Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϲϧήΒΧ΃ϭ ˬ 2005/1/15 ϲϓ ϡϮϴϟ΍ ϚϟΫ ήϬχ ΪόΑ ϪΗΪϫΎη ϲϨ˷ϧ΃ ϢϜϟ Ϊ˷ϛ΅΃
.(...) ϩάϫ ϪΗέΎϳΰΑ
Ϧϣ ϝΎϘΘϧϻ΍ ϰϠϋ ϪΗήΒΟ΃ ΓήϫΎϗ ϑϭήχ ϲϓ ϻ· ϥΎϨΒϟ ϲϓ ήϬψϳ Ϣϟϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΍˱Ϋ· ϰϔΘΧ΍ ΍ΫΎ Ϥϟ :α
αΪδϤΑ Ύ˱ΤϠδϣ ήπΣ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ϩέϮπΣ ϯΪϟϭ ˬΔϴϨϣϷ΍ ΕϼϤΤϟ΍ Ϧϣ Ύ˱Αήϫ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΎϳέϮγ
ϢΛ ϕέΎσ ϢΛ ˬϚΘτγ΍ϮΑ ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϰϟ· ϞϘϧ ϢΛ Ϧϣϭ ˬΔϧΎϣήϟ΍ Ϧϴϋ ϲϓ ϚΘϘη ϲϓ ϩΎϨτΒο
ˮϦϳήΧ΁
(...) ϥΎϨΒϟ ϲϓ ήΧ΁ ϲϨϣ΃ ίΎϬΟ ϱ΃ ϰϟ· ϭ΃ ϢϜϴϟ· Ϫδϔϧ ϢϴϠδΗ ίϮΠϳ ϻ Ϫϧ΃ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϲϧήΒΧ΃ ΪϘϟ :Ν
ϒϴϛϭ ϰΘϣϭ ϪΘϓ˷ήϋ Ϧ˴ϤΑϭ Ϫϴϟ· ΖϓήόΗ ϒϴϛ ˬϥΎπϣέ ΩΎϳΰΑ ϚΘϗϼϋ Ϧϋ ϞϴμϔΘϟΎΑ ϲϧήΒΧ΃ :α
ˮϪϨϋ ΖϗήΘϓ΍
Ϊϗϭ ˬϪτϟ΍ ΪϟΎΧ ϖϳΪλ Ϯϫϭ Ϳ΍ ΪΒϋ ΐϘϠΑ Ϫϓήϋ΃ ΖϨϛϭ ˬϲΗΎϴΣ ϲϓ Γήϣ ϥΎπϣέ ΩΎϳί ϞΑΎϗ΃ Ϣϟ :Ν
ϰϟ· ϲϨϓήόϳ ϥ΃ Ϊϳήϳ ΪϟΎΧ ϥΎϛϭ ˬϪτϟ΍ ΪϟΎΧ ϝϼΧ Ϧϣ ϪΑ ϊϤγ΃ ΖϨϛϭ ˬϢϴϠγϭ ήϣΎόΑ ήϴΧϷ΍ Ϫϓήϋ
ϞΒϗ ˬϞϴϤΟ Ϧϣ ΖϤϠϋ Ϊϗϭ .ΎϬϠϬΟ΃ ΏΎΒγϷ ΔϤϴϠΣ ϢϴϠγϭ ϕϼΣ ήϣΎϋ ϰϟ· ΩΎϳί ϑήόϳ ϥ΃ϭ ΩΎϳί
ϢϴϠγϭ ϕϼΣ ήϣΎϋ ϰϠϋ ΐΠϳϭ ˬΎϳέϮγ ϲϓ ϒϗϭ΃ Ϊϗ ˬϥΎπϣέ ΩΎϳί ϱ΃ ˬͿ΍ ΪΒϋ ϥ ˷ ΃ ˬβϴϠϴϣ ήϳήϘΗ
Δ˷Ϙη ϲϓ ϦϜδϠϟ ϢϴϠγϭ ήϣΎϋ ϞϘΘϧ΍ ˬαΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋϭ .Δϳήγ Δ˷Ϙη ϲϓ ˯ΎΒΘΧϻ΍ϭ ˯ΎϔΘΧϻ΍ ΔϤϴϠΣ
.ΔτδΒϟ΍
Δγ΍έΩ ϰϬϧ΃ Ϊϗ ΩΎϳί ϥ΃ ΏΎΒθϟ΍ Ϧϣ ϢϠϋ΃ ΖϨϛϭ ˬϢϴψϨΘϟ΍ ϲϓ ΓϮΧϹ΍ Ϧϣ ΩΎϳί ϥΎϛ ϥ· ϢϠϋ΃ ϻϭ
.ϪΑ Δϗϼϋ ϰϠϋ Ζδϟ ϲϨϨϜϟ ˬΕ΍ήΠϔΘϤϟ΍ έϮϣ΄Α Ϣ˷ Ϡϣ Ϯϫϭ ΔϴΑήΘϟ΍ϭ ˯ΎϴϤϴϜϟ΍
ϪΘϤϠϋ΃ϭ Ϊη΍ήΑ ΖϠμΗ΍ (:ϝϮϘϟΎΑ ϲτϨθϟ΍ ϊΑΎΘϳ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΄Α ϪΘϗϼϋ ϳέΎΗ ϱϭήϳ ϥ΃ ΪόΑ )
ϮΑ΃ ωϮοϮϣ Ϧϣ Ϊ˷ϛ΄Θϟ΍ Ϊη΍έ ϲϨϣ ΐϠσ ΚϴΣ ˬΓΪϤΘόϤϟ΍ ίϮϣήϟ΍ Δτγ΍ϮΑ Ύ˱πϳ΃ αΪϋ ϮΑ΃ ˯ΎϔΘΧΎΑ
ϲϓ ϚϟΫ ϥΎϛϭ .ήϣϷ΍ ΍άϫ Ϧϣ Ϊϛ΄Θϟ΍ ϲϨϣ ΐϠσϭ ˬϕ΍ήόϠϟ ΐϫΫ ϡ΃ ϞϘΘϋ΍ Ϊϗ ϥΎϛ ϥ· Ύ˷Ϥϋϭ αΪόϟ΍
.2005 ϡΎϋ Ϧϣ ϝϭϷ΍ ήϬθϟ΍ ή Χ΍ϭ΃
ϖϴϘη ˬϥΎπϣέ ήϤόΑ ϝΎμΗϻ΍ (Γέϭήο) ΎϫΩΎϔϣ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ϧϣ ΔϴϧϭήΘϜϟ· ΔϟΎγέ ΖϴϘϠΗ ΎϫΪόΑ
ϥΎπϣέ ΩΎϳί Ϧϣ έΎδϔΘγϼϟ ϲϤϠϋ ΐδΣϭ ˬήϤϋ ϒΗΎϫ Ϣϗέ ϰϠϋ ϝΎμΤΘγϼϟ ˬϥΎπϣέ ΩΎϳί
ΔόϣΎΠϟ΍ Ώήϗ ΔΒΘϜϣ ϲϓ ϞϤόϳ ϲϟ ϖϳΪλ Ϯϫ ϥΎπϣέ ήϤϋ ϥ ˷ ΃ Ύ˱ϤϠϋ ˬαΪόϟ΍ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϊοϭ Ϧϋ
ϲϓ ϥΎϨΒϟ έΩΎϏ Ϊϗ ϥΎπϣέ ήϤϋ ϥϮϜϟ ˬΏϮϠτϤϟ΍ Ϣϗήϟ΍ ϰϠϋ ϝΎμΤΘγϻ΍ Ϧϣ Ϧ˷ϜϤΗ΃ Ϣϟ .ΔϴΑήόϟ΍
ΖϨϛϭ ˬϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤόϟ Ϫϴ˷ϨΒΗ ϦϠόϳ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ΕΪϫΎη ϥ΃ ϰϟ· ˬϪϨϴΣ
ΚϴΣ αΪϋ ϮΑ΃ ϝΰϨϣ ϰϟ· ΖΒϫΫ ϞΑ ˬΪη΍ήΑ ΓήηΎΒϣ ϞμΗ΃ Ϣϟ ΎϫΪϨϋ .ΡΎϨΠϟ΍ ϲϓ ϲϟΰϨϣ ϲϓ
ϞϴϤΠΑ ϞμΗ΃ Ϣϟϭ ˬέΎΒΧ΃ Ϧϣ έϭΪϳ Ύϣ ΔϓήόϤϟ ΖϧήΘϧϹ΍ ϰϟ· ΖΒϫΫ .Δσήθϟ΍ ϝΎΟέ Ε ΪϫΎη
.(...) ΖϧήΘϧϹ΍ Δτγ΍ϮΑ
ϲϠΗ» Δτγ΍ϮΑ ϞϴϤΠΑ Ύ˱ϴϔΗΎϫ ΖϠμΗ΍ ˬ˱ϼϴϟ 2005/2/14 ϳέΎΘϟ΍ ϚϟΫ Ϧϣ ϒμϨϟ΍ϭ ΔϨϣΎΜϟ΍ ϲϟ΍ϮΣϭ
ΐΣΎλ Ϫδϔϧ κΨθϟ΍ ΍άϫ βϴϟ΃ » ϞϴϤΟ ϲϨϟ΄γ ΚϴΣ ˬΔόϣΎΠϟ΍ Ώήϗ «ϦϴΑΎϛ» Ϧϣ «ΕέΎϛ
ϖϳΪλ ϲϨϧ΄Α ϪΘϤϠϋ΄ϓ ˬϖϴϘΤΘϠϟ ΖϴϋΪ˵Θγ΍ ΍Ϋ· Ϟόϓ΄γ ΍ΫΎϣ ϲϨϟ΄γ ΎϫΪϨϋ .«Ϯϫ Ϣόϧ»˰Α ϪΘΒΟ΃ .«ˮέΪΑ
ϲ˷Ϩϣ ΐϠσ ΎϫΪϨϋ .ϖϴϘΤΘϠϟ ϰϋΪΘγ˵΄γ ΖϨϛ ΍Ϋ· Ύϣ ϢϠϋ΃ ϻ ˬϪϓήόϳ ΪϟΎΧϭ ΪϟΎΧ ϖϳΪλ ϲϧϮϜϟϭ ˬΪϟΎΧ
Ϫϳ΃έ Ϧϋ ϪΘϟ΄γ ˬϪΘϠΑΎϘϤΑϭ .Γέϭήϋί ϝϼΑ ΕΪμϗϭ ΓήΑΎΨϤϟ΍ ΖϴϬϧ΃ .ϲδϔϧ ϰϟ· ϩΎΒΘϧϻ΍ϭ ιήΤϟ΍
ΎϫΪϨϋ .Ύ˱ ϘΣ Ύϫά˷ϔϧ Ϊϗ αΪϋ ϮΑ΃ ϥϮϜϳ ϥ΃ Γέϭήϋί ϝϼΑ ΏήϐΘγΎϓ ˬϝΎϴΘϏϻ΍ Ϊμϗ΃ϭ ˬϞμΣ ΎϤΑ
ΓΰϬΟ΃ ϕ΍ήΘΧ΍ ϥΎϜϣϹ΍ ϲϓ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΎϤϋ ˬΕΎϴϧϭήΘϜϟϹ΍ ϲϓ ΍˱ήϴΒΧ ϪϧϮϜϟ ˬΓέϭήϋί ϝ΍Άγ Ε΃ΪΑ
ϪϳΪϟ ϦϜϳ Ϣϟ .ΔϴϠϤόϟΎΑ ϡΎϗ ˬ˱ΎϳΩΎϬθΘγ΍ ϪΘϔμΑ ˬ˱ϼόϓ αΪϋ ϮΑ΃ ϥ΃ ϡ΃ ϲϜϠγϻ ίΎϬΠΑ ζϳϮθΘϟ΍
.ζϳϮθΘϟ΍ ΓΰϬΟ΃ ϕ΍ήΘΧ΍ ϰϠϋ ΓέΩΎϗ ΓΰϬΟ΃ Δϳ΃ ϙΎϨϫ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ ϢϠόϳ ϻ Ϫϧ΃ ϲϧήΒΧ΃ϭ ˬΏ΍ϮΟ
.ΡΎϨΠϟ΍ ϲϓ ϲϟΰϨϣ ϰϟ· ΕέΩΎϏ ΎϫΪϨϋ

ˮήϴΠϔΘϟ΍ ωϮοϮϣ Ϧϋ ΕήδϔΘγ΍ϭ Ύ˱πϳ΃ Ζϟ΄γ Ϧ˴ϣ :α


ΕΎΟϮϤϟ΍ ϕ΍ήΘΧ΍ ϥΎϜϣϹ΍ ϲϓ ϥΎϛ ΍Ϋ· ϪΘϟ΄γ ˬ2005 έ΍Ϋ΁ ϲϓ ΕϭήϴΑ ϲϓ ϞϴϤΠϟ ϲΗΪϫΎθϣ ϯΪϟ :Ν
ϥ
˷ ΃ϭ ˬήϣϷ΍ ΍άϫ ΙϭΪΣ ϦϜϤϤϟ΍ Ϧϣ Ϫ˷ϧ΃ ϲϧήΒΧ΄ϓ ˬΕΎϴϧϭήΘϜϟ· ήϴΒΧ ϪΘϔμΑ ˬΐϛϮϤϟ΍ ϲϓ Δ ϴθϳϮθΘϟ΍
.Ϫϗ΍ήΘΧ΍ ϦϜϤϳ ΎϴϧΪϟ΍ ϲϓ ίΎϬΟ ϱ
˷ ΃
ˬήϴΠϔΘϟ΍ ΙΩΎΣ ϰϠϋ ΓήΘϓ έϭήϣ ΪόΑ ˬέ΍Ϋ΁ ήϬη ϲϓ ήϣϷ΍ ΍άϫ Ϧϋ ϞϴϤΠϟ Ϛϟ΍Άγ ΐΒγ Ϯϫ Ύϣ :α
ˮζϳϮθΘϟ΍ ΕΎΟϮϤΑϭ ϚϤϠϋ ΐδΤΑ ΕΎϴϧϭήΘϜϟϹΎΑ ϞϴϤΟ Δϓήόϣ ϯΪϣ Ϯϫ Ύϣϭ
Δτγ΍ϮΑ ϡ΃ ήϴΠϔΗ ίΎϬΟ Δτγ΍ϮΑ Εά˷ϔϧ Ϊϗ ΔϴϠϤόϟ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· Ϊϛ΄ΗϷ ϝ΍Άδϟ΍ ΍άϫ Ζϟ΄γ :Ν
΢΋΍ήθΑ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϊϣ ϞϤόϳ Ϫϧ΃ ϑήϋ΃ ϲϧϮϜϠϓ ΕΎϴϧϭήΘϜϟϹΎΑ ϪϤϠϋ Ϧϋ Ύϣ΃ ˬϱΩΎϬθΘγ΍
.ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ήϴΠϔΘϠϟ ΕΎϴϧϭήΘϜϟϹ΍
ˮϪτϟ΍ ΪϟΎΧϭ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ Ϧϋ ΎϬϓήόΗ ϲΘϟ΍ ϞϴλΎϔΘϟ΍ Ϧϋ ΎϧήΒΧ΃ :α
ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ Ϧϣ ΔϴϨϳΪϟ΍ αϭέΪϟ΍ ϰϘϠΘϳ Ϊη΍έϭ ϞϴϤΠΑ ϑήόΘϳ ϥ΃ ϞΒϗ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϥΎϛ ΪϘϟ :Ν
Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΃ΪΑ ˬϯήΧ΃ ΔϬΟ Ϧϣ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϦϴΑϭ ˬΔϬΟ Ϧϣ Ϊη΍έϭ ϞϴϤΟ ϦϴΑ Δϗϼόϟ΍ ˯ΪΑ ϯΪϟϭ
ϞΒϘϳ Ϣϟ ΪϤΣ΃ Ϧ
˷ Ϝϟ .2004 ϡΎϋ ήΧ΍ϭ΃ ϲϓ ϚϟΫ ϥΎϛϭ ˬΪη΍έ ΔόϳΎΒϤϟ ΎϳέϮγ ϰϟ· ϩάΧ΃ ΔϟϭΎΤϤΑ
αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϞϴλϮΗ ϰϠϋ ΍˱ή˷ μϣ ϥΎϛ Ϊη΍έ ϴθϟ΍ ϥ΄Α ϲϧήΒΧ΃ ΪϟΎΧ ϥ΃ Ύ˱ϤϠϋ ϙΎϨϫ ϰϟ · ΏΎϫάϟΎΑ
.ϱΩΎϬΠϟ΍ ϞϤόϠϟ ϕ΍ήόϠϟ ΏΎϫάϟ΍ ΓήϜϓ ξϓήϳ ϥΎϛ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϦϜϟ ˬΔόϳΎΒϤϠϟ Ϫϴϟ·
ˬΡΎΗήϣ ήϴϏ Ϯϫϭ Ϣ˷ϠϜΘϳ ϥΎϛ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϥ ˷ ΃ ϲϧϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϢϠϴϔϟ΍ ΓΪϫΎθϣ ϝϼΧ Ϧϣ ΖψΣϻ ΪϘϟ
.(...) ϦϴΘϠ˷ΒϜϣ ΎΘϧΎϛ ΎϤϬϧ΃ ΪϘΘϋ΃ϭ ˬϦϴΗήϫΎχ ΎϧϮϜΗ Ϣϟ ϩ΍Ϊϳϭ
ˮΔϤϴϠΣ ϢϴϠγϭ ϕϼΣ ήϣΎϋ ϦϴΑϭ ϚϨϴΑ ϦϳΎΒΘϟ΍ ϭ΃ ϑϼΨϟ΍ ΐΒγ Ϯϫ Ύϣ :α
ϲϓ Δόϴθϟ΍ ϑ΍ΪϬΘγ΍ ϥΎοέΎόϳ ΎϤϬ˷ϧ΃ ΔϤϴϠΣ ϢϴϠγϭ ϕϼΣ ήϣΎϋ ϦϴΑϭ ϲϨϴΑ ϑϼΨϟ΍ ΐΒγ ϥ ˷ · :Ν
.ϢϬϳ΃έ Ϧϣ ΖδϠϓ Ύϧ΃ Ύϣ΃ ˬϕ΍ήόϟ΍
ΖϳήΒϛ ΔΒϠόϟ ΍˱ήϜΘΒϣϭ ΍˱ΪϳΪΟ Ύ˱ϤϴϤμΗ ϥΎϳϮΤΗ Δ˷ϠΠϣ ˸ϲΘ˴ λΎμϗ ΔϧΎϣήϟ΍ Ϧϴϋ ΔϘη Ϧϣ ΎϨτΒο :α
ϥϭΩ Ϧϣ ΔϘη ϲϓ Ϫδϔϧ ϢΠΤϟ΍ Ϧϣ ΖϳήΒϛ ϲΘΒϠϋ ΎϨτΒοϭ .έϮΘγΰϧ΍ήΗ ίΎϬΟ ϱϮΤΗ ήϴΒϛ ϢΠΣ Ϧϣ
ϰϠϋ ήΒΤϟΎΑ ΕΎϣϼϋ ϦϳϭΪΘΑ ϡΎϗ Ϧ˴ϣ .ϞΛΎϤϣ ΖϳήΒϛ ΎϬϴϓ ΪΟϮϳ ΎϫΎϨθΘϓ ϲΘϟ΍ ϯήΧϷ΍ ϖϘθϟ΍
ˮω΍ήΘΧϻ΍ ΍άϫ Ϛϟ ϲϨόϳ Ύϣϭ ϕέϮϟ΍ ϰϠϋ ω΍ήΘΧϻ΍ ΍άϫ Ϣγέ ϞϴλΎϔΗ
ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ϭ ΕΎϴϧϭήΘϜϟϹ΍ έϮϣ΄Α ϰϨόΗ ϲΘϟ΍ «ήμόϟ΍» ΔϠΠϣ Ϧϣ ΓέϮϛάϤϟ΍ ϕ΍έϭϷ΍ ϥ· :Ν
ˬΓέϭήϋί ϝϼΑϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϊϣ ΎϧΩϮΟϭ ϯΪϟϭ .Ϫϟ ΎϬΗήπΣ΄ϓ ˬΩ΍ήϣ ϲϨϣ ΎϬΒϠσ Ϊϗϭ ˬ˯ΎΑήϬϜϟ΍ϭ
ϮϬϓ ήϴΒϜϟ΍ ΖϳήΒϜϟ΍ Ύ˷ϣ΃ ˬΎϤϬϴϟ· ΎϤϬϤ˷Ϡγϭ ϦϴΘϗέϮϟ΍ ϊτΘϗ΍ϭ ϝϼΑ ΪϟΎΧ ϰϠϋ ήϣϷ΍ ΍άϫ Ω΍ήϣ νήϋ
.ω΍ήΘΧϻ΍ ΍άϬΑ ϲϟ ϢϠϋ ϻϭ ϕ΍έϭϷ΍ ϙήΗ ΔϘθϟ΍ ϝϼΑ ΓέΩΎϐϣ ϯΪϟϭ ΔϓΪλ
Δτγ΍ϮΑ ϡ΃ Ύ˱ϴϧϭήΘϜϟ· 2005/2/14 ϲϓ έΎΠϔϧϻ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ Ϊ˷ϛ΄ΘϠϟ Ζϟ΄γ Ϛ˷ϧ΃ ΎϨϟ Ε ˴ ήϛΫ :α
ˮ΍άϫ ϚϟϮπϓ Ϣ˴ ϟ ˬϱέΎΤΘϧ΍
ϞΜϣ ΓήϴΒϛ Ϧϣ΃ ΓΰϬΟ΃ Ϧϣ ΓήΑΪϣ ΖϧΎϛ ΎϬϧ΃ ϡ΃ ϼ ˱ όϓ ΎϬΒϜΗέ΍ Ϊϗ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϥΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ Ϊ˷ϛ΄ΗϷ :Ν
.ζϳϮθΘϟ΍ ΕΎΟϮϣ ϕ΍ήΘΧ΍ ϊϴτΘδϳ ϱάϟ΍ ˬΩΎγϮϤϟ΍
ˮ΍άϬϛ ήϣ΃ ϝΎόΘϓϻ αΪϋ ϮΑ΃ ϯΪϟ ΎϬΘδϤϟ ΕΎϣϼϋ ϭ΃ έΩ΍ϮΑ Δϳ΃ ϙΎϨϫ ΖϧΎϛ Ϟϫ :α
ϞΒϗ ϚϟΫϭ ˬϞϋΎϔϟ΍ ϦϜϳ Ϣϟ ϪϨϜϟ ϢϠϴϔϟ΍ ήϳϮμΗ ϰϠϋ ήΒΟ˵΃ϭ ϒτ˵Χ Ϊϗ αΪϋ ϮΑ΃ ϥ΃ ΖΠΘϨΘγ΍ ΪϘϟ :Ν
έ΍Ϋ΁ ήϬη ϲϓ ϚϟΫ ϥΎϛϭ ˬζϳϮθΘϟ΍ ΕΎΟϮϣ ϕήΘΨΗ ΓΰϬΟ΃ ϙΎϨ ϫ ϥ΃ Ϧϣ Ϊϛ΄Η΃ϭ ϞϴϤΟ ΪϫΎη΃ ϥ΃
.2005
ˮβϴϠϴϣ ήϳήϘΗ ϞΒϗ ϚϳΪϟ ΔΠϴΘϨϟ΍ ϩάϫ ΖϨ˷ϴΒΗ ΍˱Ϋ· :α
.ήϣϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ϥϮϤ˷ϠϜΘϳ αΎϨϟ΍ ΃ΪΑ ˬέϮϬθΑ ήϳήϘΘϟ΍ ϞΒϗϭ ˬϢόϧ :Ν
ΓΪϋΎϘϠϟ ΏϮδϨϣ ϥΎϴΑ έϭΪλ :ΎϬδϔϧ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ ΖΛΪΣ ϲΘϟ΍ έϮϣϷ΍ ϩάϫ ήϴδϔΗ ϚΘϋΎτΘγΎΑ Ϟϫ :α
ˬϥΎϴΒϟΎΑ ΎϤϬΘϓήόϣ ϯΪϟ ϢϴϠγϭ ήϣΎϋ ΏΎΤδϧ΍ϭ ˬϞΘϘϟΎΑ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϦϴϟϭΆδϤϟ ΍˱ΪϳΪϬΗ ϦϤ πΘϳ
ήϤΗΆϣ ϰϠϋ Ωήϟ΍ ϥΎϴΑ ϕΎμϟ· ϰϠϋ ϙέ΍ήλ·ϭ ˬϪΤϴοϮΗϭ ϝϭϷ΍ ϥΎϴΒϟ΍ ήϜϨΘδϳ ϥΎϴΒΑ ΎϤϬΘΒϟΎτϣϭ
ϊϣ ϚϟΫ ϖϓ΍ήΗϭ ϢϴϠγϭ ήϣΎϋ ϥΎϴΒϟ΍ ΍άϫ Ξϋί΃ Ϊϗϭ ˬΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΘΑ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϕΎϓϮϟ΍ ϥ΄θΑ ΓήϫΎϘϟ΍
ˮϚΘϘη ϲϓ ήϴΠϔΗ ϡί΍Ϯϟϭ ή΋ΎΧΫϭ ΔΤϠγ΃ ΩϮΟϭϭ ϚϠΒϗ Ϧϣ ϦϴϟϮϬΠϤϟ ϚϟΎΒϘ Θγ΍
.ϦϴϴϧΎϨΒϟ ϦϴϟϭΆδϣ ϞΘϘΑ ΪϳΪϬΗ ϥΎϴΑ έΪλ΃ Ϧ˴ϣ ϲϫ Ζδϴϟ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϥ΄Α ϕϼΣ ήϣΎϋ ΖϤϠϋ΃ ΪϘϟ :Ν
ϥΎϴΑ ϰϠϋ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ Ω˷ έ ϮϬϓ ς΋ΎΤϟ΍ ϰϠϋ ϥΎϴΒϟ΍ Ύϣ΃ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ έϮμΤϣ ΎϨϠϤϋ ϥ΄Α ϪΗήΒΧ΃
.(...) ϕ΍ήόϠϟ ΎϬϧ΃ ΖϐϠΑ΃ ΪϘϓ ˬΎϬόΑ΍ϮΗϭ ΓήϴΧάϟ΍ϭ Ρϼδϟ΍ Ϧϋ Ύϣ΃ ˬΓ ήϫΎϘϟ΍ ϲϓ Ϧϴϴϗ΍ήόϟ΍

«Ϊη΍έ»˰Α ΐ˷ϘϠϤϟ΍ ΔόΒϨϟ΍ ϦδΣ ΓΩΎϓ·

ϥΎϜγϭ ˬ19 4/3/26 ϭ΃ 24 ϲϓ ΎϤϴηήϔϛ Ϊ˷ϟϮΗ ΔόΒϧ ΔϴΤΒλ ϲΗΪϟ΍ϭ ˬΔόΒϧ ΪϤΤϣ ϦΑ ϦδΣ :ϲϤγ΍
ΖϨϛ .ΚϟΎΛ ϖΑΎσ ίήϟ΍ ϚϠϣ ˬε΍Ϯϐϟ΍ Ϊϴόγ ϢϴΨϣ ϲΣ ϲϠϫ΃ ϝΰϨϣ .ΔϴοΎϳήϟ΍ ΔϨϳΪϤϟ΍ ΔϠΤϣ ΕϭήϴΑ
ΔϠΣήϤϟ Ϣ˷ϠόΘϣ ˬΏίΎϋ ˬϥ΍ϮϨόϟ΍ ϞϴλΎϔΗ ϑήϋ΃ ϻ ˬΔϋ΍ΫϹ΍ ϲΣ ϲϓ ΐϠΣ ΔϨϳΪϣ ϲϓ ΎϳέϮγ ϲϓ Ϣϴϗ΃
450 ϲ˷ϠΠγ Ϣϗέ ϲϧΎϨΒϟ ˬΔόϳήη ˰˰˰˰˰ ΔϴϣϼγϹ΍ Γέ˷ϮϨϤϟ΍ ΔϨϳΪϤϟ΍ ΔόϣΎΟ Ϧϣ Ν˷ήΨΘϣ ˬΎϳέϮϟΎϜΒϟ΍
.Δϴϋήθϟ΍ ΔϴΗϮΒΜϟ΍ ϲϗ΍έϭ΃ ϱ ˷ Ϊϟ Ζδϴϟ ˬΎϴΒλΎΣ ˯Ύπϗ ϲΑήϏ ΎόΒη
ˮϲδϤθϟ΍ ϚϤγέ ΎϬϴϠϋϭ ˬϪΘ˷ϳϮϫ Ϛόϣ ΖτΒο ϱάϟ΍ ΔϨϤϴϨϣ ϡΎδΣ Ϯϫ Ϧ˴ϣ :α
ϢΗ Ϊϗϭ ˬΔϨγ ϮΤϧ άϨϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΔϳΩΎϬθΘγ΍ ΔϴϠϤϋ άϴϔϨΘΑ ϡΎϗ ϲϧΎϨΒϟ κΨη Ϯϫ ΔϨϤϴϨϣ ϡΎδΣ ϥ· :Ν
.ϞϴϤΟ Δτγ΍ϮΑ ΔϳϮϬϟ΍ ήϳϭΰΗ
ˮϞϴϤΟ Ϯϫ Ϧ˴ϣ :α
ˬέϮϨϟ΍ ΪΠδϣ Ώήϗ ΔϳΪϟΎΨϟ΍ ΔϘτϨϣ ϲϓ κϤΣ ϥΎϜγ Ϧϣ ˬ«ϞϴϤΟ»˰Α ΐϘϠϣ ϱέϮγ ΏΎη Ϯϫ :Ν
.ϪϨϋ ΔϴϓΎο· ϞϴλΎϔΗ ϱ΃ ϑήϋ΃ ϻϭ
ˮΎϬΘϠϤόΘγ΍ ϲΘϟ΍ ΏΎϘϟϷ΍ ϲϫ Ύϣ :α
.ΔϨϤϴϨϣ ϡΎδΣϭ ϡΎδΑϭ Ϊϴηέϭ ˯΍ήΒϟ΍ ϮΑ΃ :ΔϴΗϵ΍ ΏΎϘϟϷ΍ ΖϠϤόΘγ΍ ΪϘϟ :Ν
ˬΓέϭΰϣ ˯ΎϤγ΃ϭ ϲδϤθϟ΍ ϚϤγέ ϞϤΤΗ ϲΘϟ΍ ΔϳέϮδϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ϭ ΔϴϨϴτδϠϔϟ΍ ΔϗΎτΒϟ΍ Ϧϋ ΍ΫΎϣ :α
ˮ˯ΎπϴΒϟ΍ ΔϠϣήϟ΍ ϲϓ ϲΒϫάϟ΍ ΊσΎθϟ΍ ΔϳΎϨΑ ϲϓ ΎϬ ϴϓ ϢϴϘΗ ΖϨϛ ϲΘϟ΍ ΔϘθϟ΍ Ϧϣ ΎϫΎϨτΒο ϲΘϟ΍ϭ
ϰϠϋ ϲϟ ϞμΤΘγ΍ Ϊϗ ϞϴϤΟ ϥ΃ ϢϠϋ΃ ϞΑ ˬϲδϤθϟ΍ ϲϤγέ ΎϬϴϠϋ ΔϳέϮγ ΔϗΎτΑ ϱ΄Α ϲϟ ϢϠϋ ϻ :Ν
.ϪϨϣ ΎϬΒϠσ΃ Ϣϟϭ ΎϫΪϫΎη΃ Ϣϟ ϲϨϧ΃ Ύ˱ ϤϠϋ ˬϲδϤθϟ΍ ϲϤγέ ΎϬϴϠϋϭ έϭΰϣ ϢγΎΑ ΔϴϨϴτδϠϓ ΔϗΎτΑ
αΪδϤϟ΍ϭ Glock˰ϟ΍ αΪδϣ :˯ΎπϴΒϟ΍ ΔϠϣήϟ΍ ΔϘη ϲϓ ΎϫΎϨτΒο ϲΘϟ΍ ΔΤϠγϷ΍ ΩϮόΗ Ϧ˴Ϥϟ :α
ˮΔϳϭΪϴϟ΍ ΔϠΒϨϘϟ΍ϭ ήϴϐμϟ΍
.(...) (ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ) ϕέΎσ ϱΩϮόδϠϟ ϲϫ ΔϠΒϨϘϟ΍ϭ ήϴϐμϟ΍ αΪδϤϟ΍ϭ ϙϮϠϐϟ΍ αΪδϣ ϥ· :Ν
ˮϕέΎσ ΐϴΒτϟ΍ϭ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓϭ ϞϴϤΟ :Ϧϣ ϞϜΑ ϚΘϗϼϋ ϲϫ Ύϣ :α
.ϕ΍ήόϠϟ ϞϤόΑ ϥϮτΒΗήϣ ϕέΎσ ΐϴΒτϟ΍ϭ ϞϴϤΟϭ Ύϧ΃ ΎϨ˷ϧ· :Ν
ˮϞϤόϟ΍ ΍άϫ ΔόϴΒσ ϲϫ Ύϣ :α
.ΩΎϬΠϠϟ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϝϮΧΪϟ΍ αΎϨϠϟ Ϟ˷Ϭδϧϭ ˬΕΎϋ˷ήΒΗϭ ΔϳϭΩ΃ϭ βΑϼϣ ϝΎγέΈΑ ϡϮϘϧ ΎϨϧ· :Ν
ˮϦϳήΧϵ΍ϭ ϞϴϤΟϭ Ϟμϴϓ ϊϣ ϊ˷ϤΠΘϟ΍ ϲϨόϧϭ ˬϢγ΍ ΍άϫ ϢϜσΎΒΗέϻ Ϟϫ :α
.«ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍ ϢϋΩ ΔΌϴϫ» ϰϤδϳ ΍άϫ ΎϨσΎΒΗέ΍ ϥ· Ϣόϧ :Ν
ˮΎϳέϮγ ϲϓ ϢϴϘΗ ϰΘϣ άϨϣ :α
.(...) ϒμϧϭ Ε΍ϮϨγ βϤΧ ϮΤϧ άϨϣ ΎϳέϮγ ϲϓ Ϣϴϗ΃ :Ν
ϻϭ ˬϙΪϠΑ ΝέΎΧ ζϴόΗ Ϛϧ΃ ΔλΎΧ ˬΎϬϨϣ ϕΰΗήΗϭ εΎΘόΗ ΔϨϬϣ ϭ΃ ϕίήϠϟ ΩέϮϣ ϱ ˷ ΃ ϚϳΪϟ Ϟϫ :α
ˮϕ΍ήόϠϟ Ε΍ΪϋΎδϤϟ΍ ϞγήΗ Ϛϧ΃ ΎϨϟ ΕήϛΫ Ϛϧ΃ ΎϤϴγ
.ΔϳΩϮόδϟ΍ ϲϓ Ϧϴϋ˷ήΒΘϣ Ϧϣ ΎϨϴϟ· ϲΗ΄Η ϲΘϟ΍ ϝ΍ϮϣϷ΍ Ϧϣ εΎΘϋ΃ ϲϨϧ· :Ν
ΕΎτϠδϟ΍ Ϧϣ κϴΧήΗ ϱ΃ «ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϦϳΪϫΎΠϤϟ΍ ϢϋΩ ΔΌϴϫ» ΎϨϟ ΎϬΗήϛΫ ϲΘϟ΍ Δ˷ϴόϤΠϠϟ Ϟϫ :α
ˮΔϳέϮδϟ΍
.ΔϴόϤΠϠϟ κϴΧήΗ ϻ ϼϛ :Ν
Ϟ
˷ η «ϱ΍ήΒγ »ϭ Γέϭΰϣ ϕ΍έϭϷ ϚΗίΎϴΣϭ ΐϳήϬΘϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ϙέϮπΣ ΐΒγ Ύϣ :α
ˮϚϔϴϗϮΗ ϯΪϟ ΏΎμϋϷ΍
ϲόοϭ ΔϳϮδΘϟ Ϯϫ ΐϳήϬΘϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋϭ Ύ˱ϴϔΨΘϣ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ϱέϮπΤϟ ϝ˷ϭϷ΍ ΐΒδϟ΍ ϥ ˷ · :Ν
ΔϴόϤΠϟ΍ ϞϤϋ Ϊόϳ Ϣϟ Ϫϧ΃ Ϯϫ ϲϧΎΜϟ΍ ΐΒδϟ΍ϭ .ΔϴϨπϟ΍ Ι΍ΪΣ΃ ΔϴπϘΑ Ύ˱ΑϮϠτϣ ΖϨϛ ϲϧϮϜϟ ˬϲϧϮϧΎϘϟ΍
.ΔϳέϮδϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ΎϬγέΎϤΗ ϲΘϟ΍ ρϮϐπϟ΍ ΐΒδΑ ϖΑΎδϟΎϛ
ϲϓ ϊϗϭ ϱάϟ΍ έΎΠϔϧϻ΍ ΪόΑ ϢϜΘϋΎϤΟ ϰϠϋ ΔϳέϮδϟ΍ ϦϣϷ΍ ΓΰϬΟ΃ ΎϬΗά˷ϔϧ ϲΘϟ΍ ΕΎϤϫ΍ΪϤϟ΍ ΪμϘΗ΃ :α
ϲϫ ϩάϫ΃ ˬϦϳήΧ΁ ΡήΟϭ ϦϴμΨη ϞΘϗϭ ΓϮΒόϟ΍ ϪϜϳήθΗ ϯΪϟ ήΒϛ ΃ Ϟμϴϓ Ϫ΋΍˷ήΟ Ϧϣ ΐϴλ΃ϭ ΐϠΣ
ˮΔϘΑΎδϟ΍ ϚΘΑΎΟ· ϲϓ ΎϬΗήϛΫ ϲΘϟ΍ ρϮϐπϟ΍
ΎϳέϮγ ϲϓ ΔϳέϮδϟ΍ ϦϣϷ΍ ΓΰϬΟ΃ ΎϬΑ ΖϣΎϗ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϣϷ΍ ΕϼϤΤϟ΍ ρϮϐπϟΎΑ ΕΪμϗ ΪϘϟ ˬϢόϧ :Ν
.(...) ΎϨΘϴόϤΟ ϰϠϋ ςϘϓ βϴϟϭ ΔϣΎϋ
ˬήΧϵ΍ ϢϛΪΣ΃ ϑήόϳ ϻϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲΟΎΘΤϤ ϟ Ε΍ΪϋΎδϣ ϞγήΗ ϲΘϟ΍ ΔϳήϴΨϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ϩάϫ ϲϫ Ύϣ :α
ˮΔϳ˷ήδϟ΍ Ϣ˴ ϟϭ
.ΔϴόϤΠϟΎΑ Ύ˱μϴΧήΗ ϚϠϤϧ ϻ ΎϨϧϮϜϟ :Ν
ϭ΃ ΕΎϘϴϘΤΘϠϟ ιΎΨηϷ΍ ωϮπΧ ΔϬΠϟ ΔλΎΧ ΔϴϨϣϷ΍ Δγ΍έΪϟ΍ ΞϬϨϣ Ζόοϭ Ϛϧ΃ ΎϨϤϠϋ :α
΍ϮϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϣϷ΍ ΓέϭΪϟ΍ ϲϓ ΔϋΎϤΠϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ΎϬϤϠόΗ ϲΘϟ΍ ΐϴϟΎγϷ΍ ϞϤόΘδΗ ϞϬϓ .ΕΎϔϴϗϮΘϟ΍
ˮΎϳέϮγ ϰϟ· ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ΎϬϠΟ΃ Ϧ ϣ ϥϮϠϘΘϨϳ
ϲϓ ϥϼϤόΘδΗϭ ˬΎϤϬόο΍ϭ Ϣγ΍ ϞϬΟ΃ϭ ˬΖϧήΘϧϹ΍ Ϧϋ ϥ΍ΫϮΧ΄ϣ ˬΔϴϨϣϷ΍ Δγ΍έΪϟ΍ϭ ˬΞϬϨϤϟ΍ ΍άϫ :Ν
.ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΩΎϬΠϟ΍ ΔόϳΎΒϣ ϞΒϗ ΔϴϨϣϷ΍ Ε΍έϭΪϟ΍
ˮϥΎϨΒϟ Ϧϣ ήπΣ Ϧ˴ϣ ΔλΎΧϭ ˬκΨη ϱ΃ ΔόϳΎΒϤΑ ΖϤϗ Ϟϫ :α
.ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ΍ϭήπΣ Ϧϳάϟ΍ ΔλΎΧϭ ˬκΨη ϱ΃ Ϧϣ ΔόϴΑ ϱ΃ άΧ΁ Ϣϟ :Ν
ˮϥΎϨΒϟ Ϧϣ ΍ϭήπΣ ϦϳάϟΎΑ ϑήόΗ ϒϴϜϓ ˬ˱ΎόϳΎΒϣ ϦϜΗ Ϣϟ ΍Ϋ· :α
.ϥΎϨΒϟ Ϧϣ ήπΣ ϢϬπόΑ ϥ΃ ϲϧήΒΧ΃ Ϊϗϭ ˬ˱ΎλΎΨη΃ ϊϳΎΒϳ Ϫϧ΄Α ϲϧήΒΨϳ ϞϴϤΟ ϥΎϛ ΪϘϟ :Ν
ˮ«Ϊη΍έ»˰Α ΐϘϠϣ Ϛϧ΃ ΎϨϟ ήϛάΗ Ϣϟ ΍ΫΎϤϟ :α
.(...) ςϘϓ ϦϳήϬη ΓΪϤϟϭ ΔϨγ άϨϣ ϱ΃ ˬ˱ΎϤϳΪϗ Ϣγϻ΍ ΍άϬΑ ΖΒ˷Ϙ˵ϟ ϲϨϧϷ :Ν
ˮ˱΍ΪΟ ήϴμϗ ϝ΍Άγ ϰϠϋ ΔΑΎΟϺϟ ϼ ˱ ϳϮσ Ύ˱Θϗϭ ϕήϐΘδΗ ΍ΫΎϤ ϟ :α
.ΔΑΎΟϹ΍ ϰϠϋ ΰϛέ΃ϭ ήϜϓ΃ ϲϜϟ :Ν
ˮ˱ΎϗΩΎλ Ύ˱ϳϮϔϋ Ώ΍ϮΠϟ΍ ϥΎϛ ϥ· ήϴϜϔΘϟ΍ϭ ΰϴϛήΘϟ΍ Ϧϣ ΔϳΎϐϟ΍ Ύϣ :α
.(...) ΔΑΎΟϹΎΑ ΊτΧ΃ ϻ ϲϜϟ :Ν
ˬϡΎθϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ϲϓ ήϴϣ΃ Ϛϧ΃ ήπΤϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΎϨϳΪϟ ϦϴϓϮϗϮϣ Ε΍ΩΎϓ· ϲϓ Ωέϭ :α
ˮϝϮϘΗ ΍ΫΎϤϓ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΩΎϬΠϟ΍ ϰϠϋ ϚόϳΎΑ Ϊϗ ϢϬπόΑ ϥ΃ϭ
.ήϴϣ΃ ϱ΃ ϊϳΎΑ΃ Ϣϟ Ύ˱ϴμΨηϭ .ΪΣ΃ ϱ΃ Ϧϣ ϊϳΎΑ΃ Ϣϟϭ ˬήϴϣ΄Α Ζδϟϭ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ϰϟ· ϲϤΘϧ΃ ϻ Ύϧ΃ :Ν
ˮϪΑ ϚΘϗϼϋϭ ϚΘϓήόϣ Ϧϋ ϞϴμϔΘϟΎΑ ΎϧήΒΧ΃ ˮϪτϟ΍ ΪϟΎΧ ϮϋΪϤϟ΍ ϑήόΗ Ϟϫ :α
ϱϮϨϳ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϥΎϛϭ ˬϞϴϤΟ ϖϳήσ Ϧϋ κϤΣ ϲϓ ϪΑ ΖϴϘΘϟ΍ϭ ˬϦϴΘϨγ ϮΤϧ άϨϣ Ϫϓήϋ΃ ˬϢόϧ :Ν
ϲϓ Ϫόϣ ϞϤόϳϭ κϤΣ ϲϓ ϞϴϤΟ ϯΪϟ ϦϜδϳ ϥΎϛϭ ˬϦϳΪϫΎΠϤϟΎΑ ϕΎΤΘϟϼϟ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϝϮΧΪϟ΍
ϲΘϗϼϋ ϩάϫϭ ˬΩΎϬΠϟ΍ ϲϓ ϞϤόΘδΗ ϕ΍ήόϠϟ ΔϠγήϣ ΔϴϧϭήΘϜϟ· ή΋΍ϭΩ ϊϴϨμΗ ϲϓ ΕΎϴϧϭήΘϜϟϹ΍ ϝΎΠϣ
.ϪΑ
ˮϪσ ΪϟΎΧ ΐϧΎΟ Ϧϣ ΍˱ΪΣ΃ ϑήόΗ Ϟϫ :α
.Ϣϛΰϛήϣ ϲϓ ϪΗέϮλ ΕΪϫΎη ˬϥ΍ϭήϤΑ Ύ˱Β˷ϘϠϣ Ύ˱μΨη ϑή ϋ΃ Ϣόϧ :Ν
ˮϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϰϋΪϳ Ϯϫϭ ΍άϫ ϥ΍ϭήϤΑ ϚΘϓήόϣ ϑϭήχ ϲϫ Ύϣ :α
ωϮτΘϠϟ ΎϳέϮδϟ Ύ˱πϳ΃ ϡΪϗ Ϊϗ ϥΎϛϭ ˬήϬη΃ ΔϴϧΎϤΛϭ ΔϨγ ϮΤϧ άϨϣ ΐϠΣ ϲϓ ϥ΍ϭήϣ ϰϟ· ΖϓήόΗ :Ν
.ΔόϴΒϟ΍ ϲϓ Ϫσήη ϥΎϛ Ύϣ ήϛΫ΃ ϻϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ΏΎϫάϟΎΑ
ˮ΍άϫ ϥ΍ϭήϣ ϚόϳΎΑ ΪϘϟ ΍˱Ϋ· :α
.΍άϫ ϥ΍ϭήϣ ΔόϳΎΒϣ ΕάΧ΃ Ϊϗ ΖϨϛ ϥ· ήϛΫ΃ ϻ ϲϨϧ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ :Ν
ˮϦ˴ϣ ϖϳήσ Ϧϋϭ Ϛϴϟ· ϥ΍ϭήϣ Ϟλϭ ϒϴϛ :α
.ϞϴϤΟ ϩΎ˷ϳ· ϲϨϤϠγϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ϧϣ Ϫϴϟ· Ϟλϭ ϥ΃ ΪόΑ ΍άϫ ϥ΍ϭήϣ ΔϴϛΰΘΑ ϞϴϤΟ ϡΎϗ ΪϘϟ :Ν
ˮϪΑ ϚΘϗϼϋ Ύϣϭ ˮϥΎπϣέ ΩΎϳί ϮϋΪϤϟ΍ ϑήόΗ Ϟϫ :α
ϲϓ ϱέϮΤϟ΍ ΪΠδϣ ϲϓ Ύ˱όϣ ϲ˷Ϡμϧ ΎϨϛϭ 1998 άϨϣ Ύ˱ϘΑΎγ ϥΎπϣέ ΩΎϳί ϑήϋ΃ ΖϨϛ ΪϘϟ :Ν
.ΔϴΑήόϟ΍ ΔόϣΎΠϟ΍
ˮ˱ΎϘΑΎγ ϪΗΪϫΎη Ϟϫϭ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϮϋΪϤϟ΍ ϑήόΗ Ϟϫ :α
.ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ ςϘϓ ϪΗΪϫΎη ϲϨϧ΃ ήϴϏ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϑήϋ΃ ϻ ϼϛ :Ν
ˮϑϭήχ Δϳ΄Αϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΎϬϴϓ ΕΪϫΎη Γήϣ ήΧ΁ ΖϧΎϛ ϰΘϣ :α
ϪΗΪϫΎθϓ ϞϴϤΟ ΓέΎϳΰΑ ΖϨϛϭ ˬκϤΣ ϲϓ ϞϴϤΟ ϯΪϟ ϒμϧϭ ήϬη άϨϣ Γήϣ ήΧ΁ ϪΗΪϫΎη ΪϘϟ :Ν
.ϪϴϠϋ ΖϤ˷Ϡγϭ ϙΎϨϫ
ˮϞϴϤΟ Ϧϳ΃ϭ ϥϵ΍ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ϧϳ΃ :α
ΔϴϨϣϷ΍ ΓΰϬΟϷ΍ ϱΪϳ΄Α ϊϘϳ ϥ΃ Ϧϣ Ύ˱ϓϮΧ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ϟγέ΃ Ϫϧ΃ ϞϴϤΟ Ϧϣ ΖϤϠϋ :Ν
.κϤΣ ϲϓ ϲϘΑ ΪϘϓ ϞϴϤΟ Ύϣ΃ ˬϙΎϨϫ ΔϴϨϣϷ΍ ΕϼϤΤϟ΍ ϪϟΎτΗ Ϊϗ ϪϧϮϜϟ ΔϳέϮδϟ΍
ϲϟ ήϛάϳ Ϣϟϭ ΓϮϠΤϟ΍ Ϧϴϋ ϢϴΨϣ ϰϟ· «ϝϼΟ»˰Α ΐϘϠϤϟ΍ϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ϟγήϴγ Ϫϧ΃ ϞϴϤΟ Ϧϣ ΖόϤγ ΪϘϟ
.(...) ϥΎϨΒϟ ϰϟ· έΩΎϏ΃ ϥ΃ ϞΒϗ ϚϟΫϭ ˬΏΎΒγϷ΍
Ύ˱ϣΰϠ˵ϣϭ Ύ˱ϴϨϳΩ Ύ˱ΒΟ΍ϭ ήπΤϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΎϨϳΪϟ ϦϴόϤΘδϤϟ΍ ξόΑ Ύϫ΁έ έϮϣ΃ Ϧϣ ϞμϨΘΗ ΍ΫΎϤϟ :α
ˮήΨϔϠϟ ΓΎϋΪϣϭ
ϝΎΟήϟ΍ϭ βΑϼϤϟ΍ϭ ˯΍ϭΪϟ΍ϭ ϝΎϤϟ΍ ϝΎγέ· ϲϓ ΖϤϬγ΃ ΪϘϓ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ Ω ΎϬΠϟ΍ Ϧϣ ϞμϨΗ΃ ϻ Ύϧ΃ :Ν
.(...) ϙΎϨϫ ΩΎϬΠϠϟ
Ϊϗϭ ˬϪτϟ΍ ΪϟΎΨϟ ϚϟΎϣ ϚϘϴϘη ϦϴΑ ΔϠγήϣ (Δϳήδϟ΍ ϝίΎϨϤϟ΍ ΪΣ΃ ϲϓ ΖτΒο ϲΘϟ΍ ) ΔϟΎγήϟ΍ ϥ· :α
ΕΎϣϮϠόϣ Ϧϣ ϪΑ ΎϧΩΎϓ΃ ΎϤϋ ΪϟΎΨϟ ϚϟΎϣ Ϧϣ ΕΎϤϴϠόΗ ϦϤπΘΗϭ ˬΪϟΎΧ ϰϟ· ΎϬϤ˷ϠδΘϟ Ϛϟ ϚϘϴϘη ΎϬϤ˷Ϡγ
ΔϬΟϮϣ Ζδϴϟ ϲϫϭ ˬϲϋΪ˵Θγ΍ ϭ΃ ϒϗϭ΃ ΍Ϋ· ΎϨϟ ϪϟϮϘϳ ϥ΃ ΪϟΎΨϟ ϲϐΒϨϳ ΎϤϋϭ ΎϨϫ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ΔΌσΎΧ
ˮϪτϟ΍ ΪϟΎΧ ϰϠϋ ΎϬΘοήϋ Ϟϫ ˭˱ϼλ΃ Ϛϟ
.Ϫτϟ΍ ΪϟΎΨϟ ϻ Ύϧ΃ ϲϟ ΔϟΎγήϟ΍ ΔΑΎΘϛ ϚϟΎϣ ϲϘϴϘη Ϧϣ ΖΒϠσ ΪϘϟ :Ν
ϯΪΣ· ϲϓ ˯ΎΟ Ύϣ ΎϨϟ ΢οϭ΃ ˬϲϋ˷ΪΗ ΎϤϛ ϚΒϠσ ϰϠϋ ˯˱ ΎϨΑϭ ΔϟΎγήϟ΍ ϩάϬΑ ϚΒσΎΨϳ ϚϘϴϘη ϥΎϛ Ϣ˴ ϟ :α
.«ϞΟήϟΎΑ Δϗϼϋ ϰϠϋ Ϛϧ΃ ΍Ϯϓήϋ Ϣϫ » ϪΘϴϓήΣ Ύϣϭ ΔϟΎγήϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϞϤΠϟ΍
ΪϟΎΧ ϥ΃ϭ αΪϋ ϮΑ΃ ϊϣ Δϗϼϋ ϰϠϋ Ϯϫ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϥ΃ϭ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ϲϨόϳ ϞΟήϟ΍ ϥ΃ ΖϤϬϓ ΪϘϟ :Ν
.αΪϋ ϮΑ΃ ΓάϣϼΗ Ϧϣ ϥΎϛ
ˮϲϨόΗ ΍ΫΎϣ «ϞΟήϟ΍ ϊϣ Δϗϼϋ ϰϠϋ Ϛϧ΃ ΍Ϯϓήϋ Ϣϫ » ΓέΎΒϋϭ :α
ΔϟΎγήϟ΍ ΖΒϠσ Ϧ˴ϣ Ύϧ΃ ϲϨϧ΃ Ύ˱ϤϠϋ ˬϲϟ Ζδϴϟϭ ΪϟΎΧ ϰϟ· ΔϬΟϮϣ ΎϬϧ΃ ΖϤϠϋ ΔϟΎγήϟ ΍ Ε΃ήϗ ΎϣΪόΑ :Ν
.ϚϟΎϣ ϲϘϴϘη Ϧϣ
ˮϪτϟ΍ ΪϟΎΧ ϰϟ· ϚϟΎϣ Ϧϣ ΔϟΎγήϟ΍ ϲϫϭ ˬΔϧΎϣϷ΍ ΖϤ˷Ϡγ Ϟϫ :α
.Ϫτϟ΍ ΪϟΎΨϟ ΔϟΎγήϟ΍ Ϣ˷Ϡγ΃ Ϣϟ ϼϛ :Ν
ˮΎϬϧϮϤπϣ ϪϤϬϔΗ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ϭ΃ ΎϫΎ˷ϳ· ϪϤϠδΗ Ϣϟ ΍ΫΎϤϟ :α
ϪϤϬϓ˵΃ ϭ΃ Ϫϟ ΎϬϠλϭ΃ ϰΘΣ ΔϴϤϫ΃ Ε΍Ϋ ΎϬϧ΃ έ˴ ΃ Ϣϟϭ ˬϪτϟ΍ ΪϟΎΧ ϦϴΑϭ ϲϨ ϴΑ ˯ΎϘϟ ϙΎϨϫ ϦϜϳ Ϣϟ :Ν
.ΎϬϧϮϤπϣ
ˮϥΫ· Ϛόϣ ΎϬΘϴϘΑ΃ ΍ΫΎϤϟ :α
.˯΍ΩϮδϟ΍ ΕΎϧΎϣϷ΍ ΔΒϴϘΣ ϲϓ ΎϬΘϴδϧ ΪϘϟ :Ν
ϲτϨθϟ΍ ήψϧ ΔϬΟϭ Ϧϣ αΪϋ ϮΑ΃

ϰϟ· ΖϓήόΗ ΪϘϟ :αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΄Α ϪΘϓήόϣ Ϧϋ ΔϴϟΎΘϟ΍ Δϳ΍ϭήϟΎΑ ϖϘΤϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϲϟΪϳ
ϰϠϋ ΖϨϛϭ ˬ2003 ϒϴλ ϝϼΧ ΔϴΑήόϟ΍ ΔόϣΎΠϟ΍ ϱέϮΤϟ΍ ΪΠδϣ ϲϓ ˬΏ΍ήΗ ϮΑ΃ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃
ΚϳΩΎΣ΃ Δϳ΃ ϦϜΗ Ϣϟϭ ΕϼΑΎϘϤϟ΍ ΕέήϜΗϭ ˬϪτϟ΍ ΪϟΎΨΑ Δϗ΍Ϊλϭ Δϗϼϋ ϰϠϋ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϥ΄Α ϢϠϋ
.ΪΠδϤϟ΍ ϲϓ ΔϓΪλ ΎϨΗ΍˯ΎϘϟ ΖϧΎϜϓ ˬΎϨϨϴΑ
ϪϘϴϘηϭ Γέϭήϋί ϝϼΑϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΎϫήπΤϳ ϥΎϛ ΕΎϘϠΣ ϲϓ ϦϳΪϟ΍ βϳέΪΘΑ ϡϮϘϳ ΪϤΣ΃ ϥ΃ ΖϤϠϋϭ
.ΔϨΟ΍ήΒϟ΍ ΝήΑ ΔϠΤϣ ϲϓϭ αΪϋ ϮΑ΃ ϝΰϨϣ ϲϓ ΕΎϘϠΤϟ΍ ϩάϫ ΪϘόΗ ΖϧΎϛϭ ˬΪϴόγ ΪϤΣ΃ϭ ϡϼδϟ΍ ΪΒϋ
ΚϴΣ ˬϙΎϨϫ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϥΎϛϭ ϱέϮΤϟ΍ ΪΠδϣ ϲϓ ΖϨϛ ˬ2004 ϡΎϋ Ϧϣ ίϮϤΗ ήϬη ϝϼΧϭ
ΓέϮλ ϪϴϠϋϭ ΎϫΪΣ΃ αΪ ϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ςϘΘϟ΍ .ΪΠδϤϟ΍ ϲϓ ΔϴϨϳΪϟ΍ ΔϟΎγήϟ΍ ΔϠΠϣ Ϧϣ Ω΍Ϊϋ΃ ΪΟϮΗ ΖϧΎϛ
ήϴϐΑ ϢϜΤϳ κΨθϟ ΓέϮλ ΪΠδϤϟ΍ ϲϓ ϥ ˷ ΃ ϒϴϛ » :ϲϟ ϝΎϗϭ ϥΰΤΑ ϲ ˷ Ϡϋ ΎϬοήϋϭ ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ
ΎϫΪϨϋ .ΓέΎϴγ ϱ˷ Ϊϟ ϥ΃ ϪΘΒΟ΄ϓ ˬϲΗϼ˷ϘϨΗ Δ˷ϴϔϴϛ Ϧϋ ϲϟ΍Άγ ΪόΑ ϲόϣ ϪΜϳΪΣ ϊΑΎΗϭ «ˮͿ΍ ϝΰϧ΃ Ύϣ
.Ϳ΍ ϝΰϧ΃ Ύϣ ήϴϐΑ ϢϜΤΗ ΔϟϭΩ ΎϬϧϮϜϟ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ΔϟϭΪϠϟ ϚϴϧΎϜϴϤϟ΍ ϊϓΩ ίϮΠϳ ϻ Ϫϧ΄Α ϲϨϤϠϋ΃
αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ΕΪϫΎη ˬ2004 ϡΎϋ 10 ϭ΃ 9 ήϬη ϲϓ Ύ˱ΒϳήϘΗ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϊϣ ήΧ΁ ˯ΎϘϟ ϲϓϭ
ΎϴϛήΗ ϲϓ ϞϤόϳ ϼ ˱ όϓ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΎϤϋ ϲϨϟ΄γϭ ϲϨϔϗϮΘγ΍ ΚϴΣ ΔϴΑήόϟ΍ ΔόϣΎΠϟ΍ ϒϗϮϣ Ώήϗ
ˬΎϴϛήΗ ϲϓ ΔϳΩΎϋ Δϔϴχϭ ϲϓ ϞϤόϳ ΪϟΎΧ ϥ΃ ϯϮγ Ύϧ΃ ϩήΒΧ΃ ϢϠϓ ˬΎϴϛήΗ ϲϓ ΓΪϋΎϘϟ΍ ΔΤϠμϤϟ ϞϤόϳ ϡ΃
ϲϨϟ΄γ ΎϤϋ ϪΗήΒΧ΃ ΪϟΎΨϟ ϲΗΪϫΎθϣ ϯΪϟϭ .ΎϨΘϋΎϤΠΑ ιΎΨϟ΍ ϞϤόϟ΍ ϞϴλΎϔΗ ϢϠόϳ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ϻ ϪϧϷ
.ϯήΧ΃ Γήϣ ϝ΄γ ΍Ϋ· ˬϩέΎΒΧ· ϡΪϋ ϲϨϣ ΐϠτϓ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϪϨϋ
έϮϣ΄Α ϖϠόΘΗ ΔϴΑήόϟ΍ ΔόϣΎΠϟ΍ ϲϓ ΔϴϨϳΩ ήϴηΎϨϣ ϊϳίϮΗ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϲϨϣ ΐϠσ ϯήΧ΃ Γήϣ ϲϓϭ
ϚϟΫϭ ˬΎϬϴϓ ϪΗΪϫΎη ϲΘϟ΍ (ΓήϴΧϷ΍) ΓήϤϟ΍ ϲϫ ϩάϫ ΎϬϧ΃ ΪϘΘϋ΃ϭ .ϞμΤϳ Ϣϟ ήϣϷ΍ ΍άϫ ϦϜϟ ˬΏΎΠΤϟ΍
ήϣϷΎΑ ϲϋΎϤγ ήΒϋ ϰϔΘΧ΍ Ϊϗ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϥ΃ ΖϤϠϋ ϥ΃ ϰϟ· ˬ 2004 ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ ήϬη ϲϓ
ΖϠϘΘϋ΍ Ϊϗ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ Ε΍ήΑΎΨϤϟ΍ ϥ΃ Ϧϣ ϑϮΨϟΎΑ Εήόη ΎϫΪϨϋ .Γέϭήϋί ϡϼδϟ΍ ΪΒϋϭ ϝϼΑ Ϧϣ
ϲϓ ϞϴϤΟ ϰϟ· ΔϴϧϭήΘϜϟ΍ ΔϟΎγέ ΖϠγέ΃ ΎϫΪϨϋ .ϢϬϠΒϗ Ϧϣ ϒϴϗϮΘϠϟ Δοήϋ ϥϮϜϧϭ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃
ϲΘϟΎΧ Ωϻϭ΃ ϰϟ· Ρ΍έ Ώ΍ήΗ έΪΑ ΐΣΎλ » ˰ ϼ ˱ ϴμϔΗ ΖΒΘϛ Ϊϗϭ ˰ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϥ΄Α ϪΘϤϠϋ΃ ΎϳέϮγ
ΪϨϋ ϰϔΘΧ΍ Ϊϗ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϱ΃ ϪΒΣΎλ ϥ΃ϭ ϪΒϘϟ ΍άϫ ϥϷ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ έΪΒΑ Ϊμϗ΃ϭ .«ϰϔΘΧ΍ϭ
ϢϠϜΘϠϟ ΐϠΣ ϲϓ Ϊη΍έ ϒΗΎϬΑ ϲϧΩ˷ϭί ΚϴΣ Ύ˱ϴϔΗΎϫ ϞϴϤΟ ˷ϲϠϋ Ωέ ΎϫΪϨϋ ˬΔ σήθϟ΍ ϱ΃ ϪΘϟΎΧ Ωϻϭ΃
.Ϫόϣ

ΐϴτΨϟ΍ϭ Ρϼδϟ΍ϭ ϕ΍ήόϟ΍

ˮ(...) ΔϳήϜδόϟ΍ ΓήΒΨϟ΍ ϲϓ ϞϳϮσ ωΎΑ ϭΫ Ζϧ΃ ΍˱Ϋ· :ΔόΒϧ ϦδΣ ϖ˷ϘΤϤϟ΍ ϝ΄δϳ
Ϫόϣ ΖδϠΟ ΚϴΣ ΐϠΣ ϰϟ· ϕ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ϪΟϭήΧ ϯΪϟ (ϩΪϟϭϭ) ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ΪϤΤϣ ϮΑ΄Α ΖϓήόΗ ΪϘϟ :Ν
ϪϣΰϠϳ Ύϣϭ ΏΎΒηϭ ΔϳΩΎϣ έϮϣ΃ Ϧϣ Ϫϴϟ· ΝΎΘΤϳ ΎϤΑ ϩΪϋΎγ΃ ϥ΃ ϲϨϣ ΐϠσϭ ϕ΍ήόϟ΍ έϮϣ΄Α ΎϨΛΩΎΤΗϭ
ϞϴϋΎϤγ· ϮϋΪϤϟΎΑ ΖϓήόΗ Ϊϗϭ ˬΖϗϮϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ϲϨϣ ϪΒϠσ Ύϣ ϢϳΪϘΗ Ϧϣ ϦϜϤΗ΃ Ϣϟ .ΔϳήϜδϋ έϮϣ΃ Ϧϣ
ˬΪϴϟϭ ϮΑ΃ ΐϘϠϤϟ΍ Δϳ΅ήϟ ήπΣ Ϊϗ ϞϴϋΎϤγ· ϥΎϛϭ ˬΐϠΣ ϲϓ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ΪϤΤϣ ϮΑ΃ ϖϳήσ Ϧϋ ΐϴτΨϟ΍
Ρϼγϭ ϝΎϣ Ϧϣ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ΪϤΤϣ ϮΑ΃ ΕΎΟΎϴΘΣ΍ ϝΎγέΈΑ έϮϛάϤϟ΍ ϞϴϋΎϤγ· ϡϮϘϳ ϥ΃ ϰϠϋ Ύ ϨϘϔΗ΍ ΚϴΣ
ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΪϬθΘγ΍ Ϊϗ ΐϴτΨϟ΍ ϞϴϋΎϤγ· ϥ΄Α Ύ˱ϤϠϋ ΔΟΎΤϟ΍ ϩάϫ ΔϴΒϠΘΑ Ύ˱πϳ΃ Ϣϗ΃ Ϣϟϭ ˬΎϧ΃ ϲϘϳήσ Ϧϋ
.(...)

΢΋΍ήηϭ ϦϴΧϭέΎλϭ ή΋ΎΧάϟ΍ϭ ΔϳϭΪϴϟ΍ ϞΑΎϨϘϟ΍ϭ ϕΩΎϨΒϟ΍ Ϧϣ ΎϬΑ ϥΎϬΘδϳ ϻ ΔϴϤϛ ΎϨτΒο :α
ˬ2005 ίϮϤΗ ήϬη άϨϣ ΕϭήϴΑ ϲϓ ϖϘη ϲϓ Γ΄ΒΨϣ ν΍ήϏϷ΍ ϩάϫ Ζϟ΍ί Ύϣϭ ˬήϴΠϔΘϠϟ Δϴ΋ΎΑήϬϛ
ˮ2005 ρΎΒη ήϬη άϨϣ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϲϨϣϷ΍ ϊοϮϟ΍ Ϣ˷ πΧ ϲϓ ϚϟΫ ΎϨϟ ή˷δϔΗ ϒϴϛ
ϖϳήσ ήϓ΍ϮΗ ϡΪϋ ΐΒδΑ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϝϮλϮϟ΍ ϲϓ ΎϫϮϤΘτΒο ϲΘϟ΍ ΔΤϠγϷ΍ ΕήΧ΄Η ΪϘϟ :Ν
.(...) ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϢΛ Ϧϣϭ ΎϳέϮγ ϰϟ· ΎϬϠϘϨϟ ΐϳήϬΘϟ΍

[ΓΪΣ ϰϠϋ ΍˱ήπΤϣ ΐϠτϳ ΍ίήϴϣ :Ϊϐϟ΍ ΔϘϠΣ ϲϓ]

ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ ˺́ βϴϤΨϟ΍ ΩΪϋ ϲϧΎΘϴϋ ˯΍Ϊϓ

Δ˷ϳήϜδόϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϟ ϝΎΤ˵Η ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ϭ ΓΪ ϰϠϋ ΍˱ήπΤϣ ΐϠτϳ ΍ίήϴϣ

΍˱ΪόΘΒϣϭ ˬϥΎϜϣϹ΍ έΪϗ Ϫϣϼϛ ΍˱ήμΘΨϣ ˬΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ωήϓ Ϧϣ ϖ˷ϘΤϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ϪΗΩΎϓ· ΔόΒϧ ϦδΣ ϡ˷ΪϘϳ
ϞϳϮΤΗ ήΒϋ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϢΘΘΨϳϭ .Δϔϴόπϟ΍ Γήϛ΍άϟ΍ Δ˷ΠΤΑ ˬΔ˷ϴότϘϟ΍ϭ ΓΩΪΤϤϟ΍ ΕΎΑΎΟϹ΍ Ϧϋ
ϢϴψϨΗ ΍ίή ϴϣ Ϊϴόγ ϲοΎϘϟ΍ ϱΰϴϴϤΘϟ΍ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐϠτϳ ϥ΃ ΪόΑ ˬΔϳήϜδόϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϟ· ϒ ˷ ϠϤϟ΍
ϞΧΪΘϟ΍ ϭ΃ ΔϛέΎθϤϟ΍ ΍Ϊϋ Ύϣ ˬϥϮϓϮϗϮϤϟ΍ ΎϬΑ ϑήΘϋ΍ ϲΘϟ΍ ϢϬ˵Θϟ΍ ϞϜΑ ΓΪΣ ϰϠϋϭ ϞμϔϨϣ ήπΤϣ
ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΘΑ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϩάϫ ϞμΗ ϲΘϟ΍ΔϴϨΒϟ΍ ϰϟ· ϑ˷ήόΘϟ΍ Ϣ˷ Θϳ Ϛϟάϛ .ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ϝΎϴΘϏΎΑ
ϦϴϓϮϗϮϤϟ΍ ΪΣ΃ ΕΎϓ΍ήΘϋ΍ ΐδΤΑ

:ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ωήϓ Ϧϣ ϖ˷ϘΤϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ΔόΒϧ ϦδΣ ΓΩΎϓϹ ΔόΑΎΘϣ ϲΗ΄ϳ Ύϣ ϲϓ

ύΎΒλ Γ˷Ϊϋϭ ήϴϐλ ϥϮϠϳΎϧ βϴϜΑ ξϴΑ΃ ϕϮΤδϣϭ ϯήΧ΃ Ϟ΋Ύγέϭ Δ˷ϴϟΎϣ ώϟΎΒϣ ϰϠϋ ΎϧήΜϋ ΪϘϟ :α
ΩϮόΗ Ϧ˴Ϥϟ ˬϯήΧ΃ ν΍ήϏ΃ϭ ΔΒϴϘΤϟ΍ ϩάϫ ϦϤο ϝϮϤΤϣ ήΗϮϴΒϤϛ ίΎϬΟϭ ϱέϮϤϴϣ ΕΎηϼϓϭ ήόθϠϟ
ˮΎϬϨϋ ΍˱ήϴδϔΗ ΎϨ˶τϋ΃ϭ ˬΓέϮϛάϤϟ΍ ˯ΎϴηϷ΍
Γήϴϟ ϒϟ΃ ΔΌϣ ϲϟ΍ϮΣϭ ˬϲϛήϴϣ΃ έϻϭΩ ϲϔϟ΃ϭ Δ΋ΎϤδϤΧϭ ϒ ϟ΃ ϦϴΑ Ύϣ ϲϫϭ ˬΔϴϟΎϤϟ΍ ώϟΎΒϤϟ΍ ϥ· :Ν
ϝϮϤΤϤϟ΍ ήϴϐμϟ΍ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ Ύϣ΃ .ΐϴΒτϟ΍ϭ Ϟμϴϓϭ Ύϧ΃ ˬΔΛϼΜϟ΍ ϦΤϧ ΎϨϨϴΑ ω˷ίϮϣ ώϠΒϣ Ϯϫ ΔϳέϮγ
ϕϮΤδϤϟ΍ Ύϣ΃ ˬϱήόη ϲϓ ΐϴθϟ΍ ϰϠϋ ύΎΒμϟ΍ ΔΑήΠΘϟ ϲϫ ήόθϟ΍ ύΎΒλ Γ˷Ϊϋϭ ˬϞϴϤΠϟ ϮϬϓ
ϱέϮϤϴϤϟ΍ ΕΎηϼϓϭ ˬϪϠϬΟ΃ ΐΒδϟ ΎϳέϮγ Ϧϣ ΐϴΒτϟ΍ ϩ΍ήΘη΍ Ϊϗ ϱ˷ήγ (ϱέϮγ) ήΒΣ ϮϬϓ ξϴΑϷ΍
.(...) ϞϴϤΟ ΔλΎΧ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ήΗϮϴΒϤϜϠϟ ϊΑ΍ϮΗ ϲϫ
ˮϪτϟ΍ ΪϟΎΧ ΎϬϴϓ ΕΪϫΎη Γ˷ήϣ ήΧ΁ ΖϧΎϛ ϰΘϣ :α
.(...) ϞϴϤΟ ϯΪϟ ΎϳέϮγ ϲϓ ϒμϧϭ ήϬη άϨϣ Γ˷ήϣ ήΧϵ ϪΗΪϫΎη ΪϘϟ :Ν
ˮϪτϟ΍ ΪϟΎΧ Ϣ˷Ϡόϣ ϥΎϛ αΪϋ ϮΑ΃ ϥ΃ ΖϤϠϋ ΙϼΜϟ΍ ΕϼΑΎϘϤϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ ϱ ˷ ΃ ϲϓ :α
ϥϮϜϟ ϞϴϤΟ Ϧϣ ϚϟΫ ΖϤϠϋ ϞΑ ˬαΪϋ ϮΑ΃ Ϊϳ ϰϠϋ άϤϠΘΗ Ϫϧ΄Α ΓήηΎΒϣ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ϧϣ ϢϠϋ΃ Ϣϟ :Ν
.ϞϴϤΟ ϊϣ ΩϮΟϮϟ΍ Ϣ΋΍Ω ϥΎϛ ήϴΧϷ΍
ˮαΪϋ ϮΑ΃ ωϮοϮϣ ϞϴϤΟ Ϛϟ ήϛΫ ΐΒγ ϱϷϭ ϑήχ ϱ΃ ϲϓ :α
.αΪϋ ϮΑ΃ ϢϬϨϣϭ ˬΏΎΒθϟ΍ ˯ϻΆϬϟ ϪΘϴϛΰΗϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϕΎϓέ Ϧϋ ΚϳΪΤϟ΍ νήόϣ ϲϓ :Ν
ˮϰΘϣϭ Ϧ˴Ϥϟϭ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ΔϴϛΰΘΑ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϡΎϗ Ϟϫ :α
ΔδϤΧ ϮΤϨΑ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϝϮλϭ ΪόΑ ϚϟΫϭ ϞϴϤΠϟ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ΔϴϛΰΘΑ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϡΎϗ ΪϘϟ Ϣόϧ :Ν
.Ύ˱ ΒϳήϘΗ ήϬη΃
ˮΎϳέϮγ ϰϟ· ΩΎϬΠϟ΍ ϲΒϟΎσ Ϧϣ ϦϳήΧϵΎϛ έϮπΤϟ΍ Ϧϣ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϊϨϣ Ύϣ ΍˱Ϋ· :α
.ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΓϮϋΪϟΎΑ ϞϤόϠϟ ύήϔΘϟ΍ Ϊϳήϳ ϥΎϛ αΪϋ ϮΑ΃ ϥ· ˬϞϴϤΟ ϝϮϗ ΐδΣ :Ν
αΪϋ ϮΑ΃ ϥ΄Α ϢϠόϟ΍ϭ ΔϴϛΰΘϟ΍ ωϮοϮϤΑ ή˷ϛάϳ ΖϴϗϮΗ ϭ΃ ϲϨϣί ϢϠόϣ ΪϳΪΤΗ ϚΘϋΎτΘγΎΑ Ϟϫ :α
ˮϥΎϨΒϟ ϲϓ ΓϮϋΪϟΎΑ ϞϤόϠϟ ύήϔΘϟ΍ Ϊϳήϳ
.Ι΍ΪΣϷ΍ ϩάϫ Ϧϋ Γήϛ΍Ϋ ϱ΃ ϱ ˷ Ϊϟ βϴϟ :Ν
ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΩΎϬΠϟ΍ ϥϭΪϳήϳ ϥΎΒη Ϧϋ ΚΤΒϠϟ ϥΎϨΒϠϟ Ύ˱ϴμΨη ϞϴϤΟ ΖϠγέ΃ ΪϘϟ ˬϚΗΩΎϓ· ΐδΣ :α
.ϥϵ΍ Ύϧΰϛήϣ ϲϓ ΩϮΟϮϣ Ϯϫ Ϧ˴ϣ ϢϬϨϣϭ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϕΎϓέ ΔλΎΧϭ ˬϢϬϨϣ ΪϳΪόϟ΍ ήπΣ Ϊϗϭ
ˮΎϳέϮγ ϰϟ· έϮπΤϟ΍ ϡΪόΑ ςϘϓ ϪΘ˷μΧ Δϔμϟ΍ ϩάϫ Ϣ˴ ϟϭ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ϲϨΜ˵Θγ΍ ΍ΫΎϤϠϓ
.ΎϳέϮγ ϰϟ· έϮπΤϟ΍ Ϊϳήϳ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϦϜϳ Ϣϟ :Ν
ΔΒδϨϟΎΑ ϼ
˱ ηΎϓ Ύ˱ϋϭήθϣ έϮϛάϤϟ΍ ΪϤΣ΃ ϥΎϛ ϥ· ˬαΪϋ ϮΑ΍ ΪϤΣ΃ ΔϴϛΰΘΑ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϡΎϗ ΍ΫΎϤϟ ΍˱Ϋ· :α
ˮϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΩΎϬΠϟ΍ ϰϟ· ϪΑΎϫάϟ
.ΓήϜϔϟ΍ ϪϴϠϋ νήόϳ ϥ΃ ϞΒϗ αΪϋ ϮΑ΃ ΔϴϛΰΘΑ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϡΎϗ ΪϘϟ :Ν
ˮϙΎϨϫ ϰϟ· έϮπΤϟ΍ ϲϓ ΐϏήϳ ϻ αΪϋ ϮΑ΃ ϥ ˷ ΄Α ΎϳέϮγ ϰϟ· ήΒΨϟ΍ Ϟλϭ ˬϚϤϠϋ ΐδΤΑ ˬϰΘϣ :α
ΩΎϋ ϦϴϣϮϴϟ Ϫ΋ΎϘΑϭ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΎϬΑ ήπΣ Γήϣ ήΧ΁ ΪόΑ Ϟλϭ ήΒΨϟ΍ ϥ ˷ · ˬϲϤϠϋ ΐδΣ :Ν
ϲϓ ΐϏήϳ ϻ αΪϋ ϮΑ΃ ϥ΄Α ϞϴϤΟ ϖϳήσ Ϧϋ ΖϤϠϋ ˬήϬη ϮΤϨΑ ΎϫΪόΑϭ .ΎϳέϮγ ϰϟ· ΎϤϫΪόΑ
.ΎϳέϮδΑ ΍˱έ˷ Ύϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· έϮπΤϟ΍
ˮ˷ϕΩ΃ ϞϜθΑ ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ΪϳΪΤΗ ϚΘϋΎτΘγΎΑ Ϟϫ :α
.ϪΘϘϴϘη ϑΎϓί Ζϗϭ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΎϳέϮγ Ϧϣ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ έϮπΣ ϯΪϟ :Ν
.ΔϟΎγέ Δτγ΍ϮΑ έάΘϋ΍ Ϊϗϭ ˬϥΎϨΒϟ ϲϓ ϪΘϘϴϘη αήϋ ήπΤϳ Ϣϟ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϥ΃ ΪϴϔΗ ΎϨΗΎϣϮ Ϡόϣ :α
ˮϡΎϳ΃ ΔδϤΨϟ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϲϘΑϭ ϑΎϓΰϟ΍ ήπΣ Ϫϧ΃ ϡ΃ ˬϝϮϘΗ ΍ΫΎϤϓ
.ΖϗϮϟ΍ ΪϳΪΤΗ ϊϴτΘγ΃ ϻ :Ν
ϲϓ ΐϏήϳ ϻ Ϫ˷ϧ΄Α ϢΘϤϠϋ (ϢϜ˷ϧ΃ϭ) ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ ήϬχ Ϊϗ αΪϋ ϮΑ΃ ϥϮϜϳ ˬϩάϫ ϚΗΎΑΎδΤϟ Ύ˱Ϙϓϭ :α
ˮ2005/2/14 ϲϓ ϲϧϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϩέϮϬχ ΪόΑ ΎϳέϮγ ϰϟ· ΏΎϫάϟ΍
.ϞϴμϔΘϟΎΑ ϚϟΫ ήϛΫ΃ ϻ :Ν
˯Ύϴη΃ ήϛάΗ ϻϭ ˬϪΘϘϴϘη ϑΎϓί έϮπΤϟ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ έϮπΣ Δόϗ΍ϭ ΎϨϟ ήϛάΗ ϒϴϛ :α
ˮϢϬδϔϧ΃ ιΎΨηϷ΍ Ϧϋ ϯήΧ΃
.ϼ˱ λ΃ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ωϮοϮϤϟ ϢΘϫ΃ Ϣϟ ϲϧϷ :Ν
ϲϓ Ϛϴϟ· αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ έΎπΤΘγ΍ ϰϠϋ ΍˱ή˷ μϣ ΖϨϛ Ϛ ϧ΃ ϢϫΪΣ΃ ΓΩΎϓΈΑ Ϊ˷ϛΆΗϭ ΕΎϣϮϠόϣ ΪϴϔΗ :α
ˮϝϮϘΗ ΍ΫΎϤϓ ˬΎϳέϮγ
.΢ϴΤλ ήϴϏ ϡϼϜϟ΍ ΍άϫ :Ν
ˮ2ϭ 1 ϱήϬη ϲϓ ΍˱ΪϳΪΤΗϭ ˬ2005 ϡΎϋ Ϟ΋΍ϭ΃ ϲϓ ΖϨϛ Ϧϳ΃ :α
.ΎϬϴϓ ΖϴϘΑϭ ˬ2005 ϡΎϋ 2ϭ 1 ϱήϬη ϲϓ ΐϠΣ ϲϓ ΖϨϛ :Ν
ˮϚϟΫ ΎϨϟ ΖΒΜΗ ϒϴϛ :α
ϢϬϨϣϭ ˬΔ˷ϴδϤθϟ΍ ϢϬϣϮγέ ϲ ˷ Ϡϋ ϢΘοήϋ Ϧϳάϟ΍ϭ Ϣ ϜϳΪϟ ϦϴϓϮϗϮϤϟ΍ ξόΑ ϝ΍Άγ Ϧϣ Ϊ˷ϛ΄Θϟ΍ ϢϜϨϜϤϳ :Ν
.ϝΎπϧϭ Νήϓ
ˮΎϬϴϓ ϙΩϮΟϭ ϰϠϋ ϢϫΪϴϛ΄Ηϭ ΐϠΣ ϲϓ Ϛϴϟ· ϢϬΗήϛΫ Ϧϳάϟ΍ έϮπΣ ΐΒγ Ύϣ :α
ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ϢϋΩ ΔϴόϤΟ) ϢϜϟ ΎϬΗήϛΫ ϲΘϟ΍ ΔϴόϤΠϟ΍ ϲϓ ϲόϣ ϥϮϠϤόϳ Ϣϫϭ ΐϠΣ ϥΎϜγ Ϧϣ ϢϬϧϷ :Ν
.(Δϴϗ΍ήόϟ΍
ˮϢϫέϮλ ΕΪϫΎη Ϊϗϭ ϥϮϓϮϗϮϣ Ϣϫϭ ˬ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϦϴϤϴϘϤϟ΍ ϭ΃ Ϧϴ˷ϴϧΎϨΒϠϟ΍ Ϧϋ ΍ΫΎϣ :α
.ΐϠΣ ϲϓ ϲ ˷ ϟ· 2005 ϡΎϋ 2ϭ 1 ϱήϬη ϝϼΧ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϦϴϤϴϘϤϟ΍ ϭ΃ Ϧϴ˷ϴϧΎϨΒϠϟ΍ Ϧϣ ϱ ˷ ΃ ήπΤϳ Ϣϟ :Ν
ϙΎϨϟ΄γ ϱάϟ΍ ϳέΎΘϟ΍ ϲϓ ϞϴϤΟϭ ˬϪτϟ΍ ΪϟΎΧ ϱ΃ ˬέϮϧϭ ˬϞμϴϓ ϱ΃ ˬϕέΎσ :Ϧϣ ˲Ϟ ˷ ϛ ϥΎϛ Ϧϳ΃ :α
ˮϪϨϋ
2ϭ 1 ϱήϬη Ω΍ΪΘϣ΍ ϰϠϋ κϤΣ ϲϓ ΎϧΎϜϓ ˬΪϟΎΧ ϱ΃ ˬέϮϧϭ ϞϴϤΟ Ύϣ΃ ˬΐϠΣ ϲϓ Ϟμϴϓ ϥΎϛ ΪϘϟ :Ν
.2005 ϡΎϋ
ˮϚϟΫ Ϧϣ ΕΪ˷ϛ΄Η ϒϴϛ :α
ˬϙΎϨϫ ϲόϣ ϥΎϛ ϪϧϮϜϟ ˬΐϠΣ ϲϓ ϥΎϛ ˬϞμϴϓ ϱ΃ ˬϕέΎσ ϥ ˷ ΃ Ϧϣ Ϊϴϛ΄Θϟ΍ ϡΎϤΗ Ϊϛ΄Θϣ ϲϨϧ· :Ν
.Ύ˱ ϴ˷ϣϮϳ ϝ΍˷ϮΠϟ΍ ϰϠϋ ϪΑ Ϟμ˷Η΃ ΖϨϛ ΚϴΣ κϤΣ ϲϓ ϥΎϛ ϞϴϤΟϭ
ϳέΎΘϟ΍ ϝϼΧ Ε΍ήΘϔϟ΍ Ϧϣ ΓήΘϓ ϲϓ ϥΎϨΒϟ ΎϤΗέί ˬϞϴϤΟϭ Ϟμϴϓ ϱ΃ ˬϕέΎσϭ Ϛ˷ϧ΄Α Ϛϳ΃έ Ύϣ :α
ˮέϮϛάϤϟ΍
.ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ήπΤϧ Ϣϟ ΎϨϧϮϜϟ ϞϴΤΘδϣ ΍άϫ :Ν
Ύϣ ΪϛΆΗ ϒϴϜϓ ˬΐϳήϬΘϟ΍ ΔϘϳήτΑ ϯήΧ΃ ϥ΍ΪϠΑ ϰϟ·ϭ ϥΎϨΒϟ ϰϟ·ϭ Ϧϣ ϥϮΟήΨΗϭ ϥϮϠΧΪΗ ϢΘϣΩ Ύϣ :α
ˮϪϴϋ˷ΪΗ
.ΔϘϴϘΤϟΎΑ ϢϛΪϴϓ΃ ϲϧϮϜϟ ϪϟϮϗ΃ Ύϣ Ϊ˷ϛ΅΃ ϲϨϧ· :Ν
ΔόϨϘϣϭ Δϴότϗϭ ΔΤϴΤλ ϚϨϣ ΓΪΣ΍ϭ ΔΑΎΟ· ΩϮΟ ϭ έ˷άόΘϳ ήπΤϤϟ΍ ΍άϫ ΕΎΤϔλ Ω΍ΪΘϣ΍ ϰϠϋ :α
ΔϘϴϘΤϟ΍ ήΒΨΗ ϚΑ ϒϴϜϓ ˬϚϟϮϗ ξΣΪΗϭ ήπΤϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΖτΒο ϲΘϟ΍ Ε΍ΩΎϓϹ΍ Ϟϛ Ϧϣ ϢϏήϟΎΑ
ˮϖϴϘΤΘϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΓήϴΧϷ΍ ΔϳέϮΤϤϟ΍ ΔϠΌγϷ΍ ϲϓ
.ΎϬϟϮϗ΃ Ζϟί Ύϣϭ ϖϴϘΤΘϟ΍ Δϳ΍ΪΑ άϨϣ ΔϘϴϘΤϟ΍ ϢϜϟ ΖϠϗ ΪϘϟ :Ν
ˮϚΗΩΎϓ· ΐδΤΑ ήϘη΃ ϥϮϟ Ϧϣ ΔϐΒμΑ ϙήόη ϲϓ ΐϴθϟ΍ ˯ΎϔΧ· ϱϮϨΗ ΖϨϛ Ϟϫ ˬςϴδΑ ϝ΍Άγ :α
.ϲϠϜη ΐγΎϨϳϭ ϲϨΒΠόϳ ϥϮϟ έΎϴΘΧϻ ΩϮγϷ΍ ϢΛ ήϘηϷΎΑ ϱήόη ύΎΒλ ϱϮϧ΃ ΖϨϛ ΪϘϟ Ϣόϧ :Ν
ˮΔϴόϤΠϟΎΑ Ϟμϴϓ έϭΩ Ϯϫ Ύϣ :α
ϥΎϛϭ ˬΔϴΑήόϟ΍ ΓήϳΰΠϟ΍ Ϧϣ ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ΏΎΒθϟ΍ ϡ΍ΪϘΘγϻ ΕϻΎμΗ΍ ϱήΠϳ Ϟμϴϓ ϥΎϛ ΪϘϟ :Ν
.ϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ϦϴΒϫ΍άϠϟ ΔϴϨϣ΃ ΕΎϬϴΟϮΗ ϲτόϳ
ˮϪϘϴΒτΗϭ ϩήϴδϔΗϭ ΔϴϨϣϷ΍ ΓέϭΪϟ΍ ϲϓ ϪϤ˷Ϡόϳ Ύϣ Ρήθϟ Ε΍ϭΩϷ΍ ϞϤόΘδϳ ϥΎϛ Ϟϫ :α
ϩέΪλ΃ ϱάϟ΍ ΔϴϨϣϷ΍ ΓέϭΪϟ΍ α΍˷ήϛϭ ϕ΍έϭϷ΍ ϯϮγ ϪγϭέΩ Ρήθϟ Ε΍ϭΩ΃ Δϳ΃ ϞϤόΘδϳ Ϣϟ ϼϛ :Ν
.ΓΪϴΑί ϮΑ΃
ˮϦϳήΧ΁ ΡήΟϭ ϦϴϨΛ΍ ϞΘϗϭ ϪϨτΑ ϲϓ ϪΑΎλ΃ ϱάϟ΍ έΎΠϔϧϻΎΑ ΍˱Ϋ· ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ρ˷έϮΗ ϒϴϛ :α
ϩάϫ ϲϓ ϥ ˷ ΃ Ύ˱ϤϠϋ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϰϟ· ΏΎΒθϟ΍ ΐϳήϬΘϟ Δμ˷μΨϤϟ΍ ΓέΎϴδϟ΍ ϲϓ έΎΠϔϧϻ΍ ϞμΣ ΪϘϟ :Ν
ϰϠϋ ΎϬ΋ΎϘϟΈΑ ϥϮϣϮϘϴϓ ˬΔ˷ϴϨϣϷ΍ ΓΩέΎτϤϠϟ ΏΎΒθϟ΍ ν˷ήόΗ ϝΎΣ ϲϓ ϝΎϤόΘγϼϟ Γΰ˷ϬΠϣ ΓϮΒϋ ΓέΎϴδϟ΍
Ρϼλ· (...) Ύ˱πϳ΃ κΨη ϝϭΎΣ ˬΓϮΒόϟ΍ ϲϓ Ϟτϋ ΙΪΣ Ϊϗϭ .έϮΒόϟ΍ Ϧϣ ΍ϮϨ˷ϜϤΘϴϟ ϢϬϳΩέΎτϣ
.ΐϠΣ ϲϓ ΓϮΒόϟ΍ ΕήΠϔϧΎϓ Ϟτόϟ΍
Ϊϗϭ ϪϓήόΗ ϻ Ϛϧ΄Α ΎϨΘΒΟ΄ϓ «αΪϋ ϮΑ΃ ϮϋΪϤϟ΍ ϑήόΗ Ϟϫ» ϙΎϨϟ΄γ ϥϵ΍ ϚϋΎϤΘγ΍ ϝϼΧ :α
ήϬχ ϱάϟ΍ Ϟϫϭ ˬΪΣ΍ϭ αΪϋ ϮΑ΃ Ϧϣ ήΜϛ΄Α ΖόϤγ ϭ΃ ϑήόΗ Ϟϫ .ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ ςϘϓ ϪΗΪϫΎη
Ϫϧ΃ϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ϧϣ ϑϭήόϣ Ϫϧ΄Α ΖΒΟ΃ϭ Ύ˱ϘΣϻ ϪϨϋ ϙΎϨϟ΄γ ϱάϟ΍ Ϫδϔϧ κΨθϟ΍ Ϯϫ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ
ˮΎϳέϮγ ϰϟ· έϮπΤϟ΍ ϲϓ ΐϏήϳ Ϣϟ
ΪϟΎΧ ϪϴϠϋ ϢϠϜΗ ϱάϟ΍ Ϫδϔϧ Ϯϫ ϥϮϳΰϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ ήϬχ ϱάϟ΍ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϥΎϛ ϥ· ϑήϋ΃ ϻ :Ν
.ϪλϮμΨΑ ΔϠΌγϷ΍ Ϧϋ ϢϜΘΒΟ΃ϭ ϞϴϤΟϭ
ϯήΧ΃ ΔΑΎΟ· ϱ΃ Ϧϣ ήΜϛ΃ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϭ΃ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ϧϋ ϝ΍Άγ ϱ΃ Ϧϣ Ώ˷ήϬΘϟ΍ Ϊ˷ϤόΘΗ ΍ΫΎϤϟ :α
ˮήϴΧϷΎϛ Ώ΍ϮΟ ϰϟ· ΄ΠϠΘϓ ˬϖϴϘΤΘϟ΍ ΍άϫ ϲϓ
.ϲΗΩ΍έ· ˯ϞϤΑϭ ϕΪλ ϞϜΑ ϲΗΩΎϓΈΑ ϲϟΩ΃ ϲϨϧ·ϭ ˬϝ΍Άγ ϱ΃ Ϧϣ Ώ˷ήϬΗ΃ ϻ :Ν
ˮϚΘϘη ϲϓ ϞϴϤΟ ήΗϮϴΒϤϛ ϰϠϋ ΎϧήΜϋ ΍ΫΎϤϟ :α
ϯήόϳϭ ΔϳέϮδϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ ϱΪϳ΃ ϲϓ ϊϘϳ ϥ΃ Ϧϣ ϪϓϮΨϟ ΎϨόϣ ιΎΨϟ΍ ϩήΗϮϴΒϤϛ ϞϴϤΟ Ϟγέ΃ ΪϘϟ :Ν
.Ϧϣ΁ ϊοϭ Ϯϫ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΎϨόϣ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ΩϮΟϭ ϥ΃
ΎϨϧ΃ ΔλΎΧ ˬϩ΍ϮΘΤϤΑ ϚΘϓήόϣ ϲϔϨΑ Ώ΍ϮΠϟ΍ Ύ˱ϘΒδϣ ϢϠόϧ ΎϨϧ΃ Ύ˱ϤϠϋ ˬήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ΍άϫ ϱϮΤϳ ΍ΫΎϣ :α
ˮϪϴϓ ίϮϣήϟ΍ ϞΣϭ Ϟ΋Ύγήϟ΍ Ϛϓ Ϧϣ ϲϨϔϟ΍ ΎϨϘϳήϓ Ϧ˷ϜϤΗϭ ϪϠΧ΍ΪΑ Ύϣ ΎϨΟήΨΘγ΍
.ϞϴϤΠϟ ήΗϮϴΒϤϜϟ΍ ϥϮϜϟ ϢϜΗΩΎϓ· ϊϴτΘγ΃ ϻ :Ν
ˮϚΗίϮΤΑ ςΒο ϱάϟ΍ ϱέϮϤϴϣ εϼϔϟ΍ ϱϮΤϳ ΍ΫΎϣ :α
ΝΎΘΣ΃ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϲϧϮϜϟ ΔΒϴϘΤϟ΍ Ϧϣ ϪΘΟήΨΘγ΍ Ϊϗϭ ˬϞϴϤΠϟ ϲϫϭ ΔϧΎϣϷ΍ ϊϣ εϼϔϟ΍ ΍άϫ ϥΎϛ ΪϘϟ :Ν
.ϪϠΧ΍ΪΑ ΍ΫΎϣ ϑήϋ΃ ϻϭ ˬΖϧήΘϧϹ΍ ΖϠΧΩ Ύϣ ΍Ϋ· Ϫϴϟ·
ˮϞϤΤΗ ΖϨϛ ΕέΎϛ ϲϠΗ ΔϗΎτΑ Ϣϛ ϚϔϴϗϮΗ ϯΪϟ :α
.ΓΪΣ΍ϭ ϲΗίϮΤΑ ΖϧΎϛ ΪϘϟ :Ν
ˮϚΗίϮΤΑ ΕέΎϛ ϲϠ Η ΔϗΎτΑ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϰϠϋ ΎϧέϮΜϋϭ Ϛϟ ΎϨθϴΘϔΗ ήϜϨΗ ϒϴϛ :α
.ςϘϓ ΓΪΣ΍ϭ ΕέΎϛ ϲϠΗ ΔϗΎτΑ ϲΗίϮΤΑ ςΒο Ϫϧ΃ ήϛΫ΃ :Ν
ˮCS ΏΎμϋϷ΍ ίΎϏ ϞϤΤΗ ΖϨϛ ΍ΫΎϤϟ :α
...ϝΎΣ ϲϓ ϲδϔϧ Ϧϋ ωΎϓΪϠϟ «ϱ΍ήΒγ» ίΎϐϟ΍ εΎηέ ϞϤΣ΃ ΖϨϛ ΪϘϟ :Ν

ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ΓΩΎϓ·

ϲϧ΍ϮϨϋϭ ϲΘϳϮϫ ϞϣΎϛϭ ˬϲϧΎϨΒϟ ˬ 1980 Ϊ˷ϟϮΗ ΩΎϘόϟ΍ Δϔϴτϟ ϲΗΪϟ΍ϭ ˬϲτϨθϟ΍ ϢηΎϫ ϦΑ ϲϧΎϫ :ϲϤγ΍
.΍άϫ ϢϛήπΤϣ ϲϓ ϥΎϧ˷ϭΪϣ
ΓΪΘϤϤϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ 03/36 *** ϒΗΎϬϟ΍ Ϧϣ ϚΑ Γέϭήϋί ϝϼΑ ΕϻΎμΗ΍ ϝ˷Ϊόϣ ΎϨϟ ΕήϛΫ Ύ˷Ϡϫ :α
ˮ2005 ϡΎϋ ϲϓ ΚϟΎΜϟ΍ ήϬθϟ΍ ϰϟ· 2004 ϡΎϋ ήΧ΍ϭ΃ Ϧϣ

ήϛΫ΃ ϻϭ ˬωϮΒγ΃ Ϟϛ ϦϴΗήϣ ϝΪόϤΑ 03/36 *** Ϣϗήϟ΍ Ϧϣ ϲΑ Γέϭήϋί ϝϼΑ Ϟμ˷Θϳ ϥΎϛ ΪϘϟ :Ν
.ϪΗϻΎμΗ΍ ϝ˷Ϊόϣ ήϛΫ΃ ϻ ϲϨϧ΄Α ϢϜϟ ΢˷Τλ΃ϭ ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϲΑ ϝΎμΗϻ΍ Ϧϋ ϊτϘϧ ΍ Ϊϗ Ϫϧ΃
ϞμΘϳ Ϧ˴ϣ ϥ΄Α ΎϨϟ ΕΪϛ΃ ϥ΃ ΪόΑϭ ϱϮϠΨϟ΍ ϚϤϗήΑ ΔλΎΨϟ΍ ϝΎμΗϻ΍ ΢΋΍Ϯϟ ΚϴΤΑ :ϝ΍Άγ ϊΑΎΗ ˰˰˰˰˰
03/36 *** Ϣϗήϟ΍ ϦϴΑ Ύ˱σΎθϧ ϙΎϨϫ ϥ΃ Ϧ˷ϴΒΗ ˬΓέϭήϋί ϝϼΑ Ϯϫ 03/36 *** Ϣϗήϟ΍ Ϧϣ ϚΑ
ˬϞϗϷ΍ ϰϠϋ ωϮΒγϷ΍ ϲϓ ϦϴΗήϣ ϝΪόϤΑ 2004 ϡΎϋ 8 ήϬη άϨϣ 03/163*** ϱϮϠΨϟ΍ ϚϤϗέϭ
2005/1/15 ϳέΎΘΑ ϥΎϛ έϮϛάϤϟ΍ Ϣϗήϟ΍ Ϧϣ ϚΑ ϝΎμΗ΍ ήΧ΁ ϥ΃ ΔΤ΋ϼϟ΍ ϲϓ ϖϴϗΪΘϟΎΑ Ύ˱πϳ΃ Ϧ˷ϴΒΗϭ
ΔΌΟΎϔϤϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ Ε΍ήϴδϔΗϭ ϞϴλΎϔΗ Δϳ΃ ϚϳΪϟ Ϟϫ ˬ 2005/2/1 ϳέΎΘϟ ϝΎμΗϻ΍ ϡΪόϧ΍ϭ
ˮΓέϭήϋί ϝϼΑ ϦϴΑϭ ϚϨϴΑ ΕϻΎμΗϻ΍ ϲϓ
.ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ Ε΍ήϴδϔΗ Δϳ΃ ϱΪϟ Ζδϴϟ :Ν
ϖΒγ ϱάϟ΍ Ϯϫϭ ˬϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΍˱ή˷ γ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ έϮπΣ ϳέΎΗ Ϯϫ 2005/1/15 ϳέΎΗ ϥ΃ Ϛϟ ήϛάϧ :α
ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ Ϫϴϓ ϰϔΘΧ΍ ϱάϟ΍ Ϫδϔϧ ϳέΎΘϟ΍ Ϫϧ΃ ϑΩΎμϳϭ ˬΎϳέϮγ ϰϟ· ΍˱Ϊ΋Ύϋ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΓέΩΎϐϣ
Ϫϴ˷ϨΒΗϭ ΓΰϔϠΘϟ΍ ΕΎηΎη ϰϠϋ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ έϮϬχ ΪόΑ ϡϮϳ ΚϟΎΛ Ϯϫ 2005/2/1 ϳέΎΗ ϥ΃ϭ
Ϯϫ Ύϣϭ ϚϟΫ ή˷δϔΗ ϒϴϛ ˭ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ΪϴϬθϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ΓΎϴΤΑ ΕΩϭ΃ ϲΘϟ΍ έΎΠϔϧϻ΍ ΔϴϠϤϋ
ˮ2005/2/1 ϳέΎΘΑ ΎϤϜϨϴΑ ϝΎμΗϻ΍ ϥϮϤπϣ
ωϮοϮϣ Ϯϫ Γέϭήϋί ϝϼΑ ϦϴΑϭ ϲϨϴΑ ϝΎμΗ΍ ήΧ΁ ϥϮϤπϣ ϥ΃ϭ ΔϓΩΎμϣ ϞδϠδΘϟ΍ ΍άϫ ϯέ΃ :Ν
.ϪΘϠΑΎϘϤϟ Ζϗϭ ΪϳΪΤΗ ΐϠσ ϞΜϣ ϱΩΎϋ
˯ΎϔΧ· ϢΘϳ ϥ΃ ϞϤΘΤΗ ϭ΃ ϦϜϤϳ ΔϤϳήΟ ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ΪϴϬθϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϤϳήΟ ϯήΗ Ϟϫ :α
ˮΔΤϴΤλ ήϴϏϭ ΔϘϴϗΩ ήϴϏ ΕΎϣϮϠόϣ Δϳ΃ ˯ϻΩ· ϭ΃ ΎϬϴϓ ϖ΋ΎϘΤϟ΍
.ϝ΍Άδϟ΍ ϢϬϓ΃ ϻ :Ν
ˬϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ΪϴϬθϟ΍ βϴ΋ήϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϤϳήΟ ΪόΑ ΎϬΑ ήηϮΑ ϲΘϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϥ΃ ϯήΗ Ϟϫ :α
ˬΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ έΎδϣ ΓέΎϧϹ ιΎΨη˶Ϸ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϟ΍ ϊ˴ Ϥ˵Θγ΍ Ϊϗϭ ϪΨϳέΎΗ ϰΘΣ ΓήϤΘδϣ Ζϟ΍ί Ύϣ ϲΘϟ΍ϭ
ˮϪΗΩΎϓ· ωΎϤΘγϻ ϲϨϣ΃ ΰϛήϣ ϰϟ· έϮπΤϟΎΑ ϪϠϗ΃ ˬϥϭΎόΘϟΎΑ κΨη ϱϷ ΔϣΰϠ˵ϣ ήϴϏ
ϲσΎθϨΑ ϱήϣ΃ ϒθΘϜ˵ϳ ϥ΃ Ϧϣ ϑΎΧ΃ ΖϨϛ ϲϨϧ΃ ϰϟ· ΔϓΎο· ˬΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ Δϫ΍ΰϨΑ Ϛη΃ ΖϨϛ ΪϘϟ :Ν
ΔϴϨϣϷ΍ ΰϛ΍ήϤϟ΍ ϰϟ· ΏΎϫάϟ΍ ϡΪόΑ ϞϴϤΟ ϲϟ ϩέΪλ΃ ϱάϟ΍ ήϣϷ΍ ϰϟ· ΔϓΎο· ˬϕ΍ήόϟ ΍ ϲϓ ΩΎϬΠϟ΍ ϲϓ
.ΎϬΗήϛΫ ϲΘϟ΍ ΎϬδϔϧ ΏΎΒγϸϟ έϮπΤϟΎΑ ϲ΋ΎϋΪΘγ΍ ϯΪϟ
ΖϤϗ Ϟϫϭ ˮϲϨϣ΃ ΰϛήϣ ϱ΃ ϰϟ· ϙέϮπΣ ϝΎΤΑ ϒθΘϜ˵ϳ ϥ΃ ϑΎΨΗ ΖϨϛ ϱάϟ΍ ρΎθϨϟ΍ Ϯϫ Ύϣ :α
ˮΔΤϠγϸϟ ϚΗίΎϴΣ ήϴϏ ΔϤψϧϷ΍ϭ ϥϮϧΎϘϠϟ ϒϟΎΨϣ ϞϤϋ ϱ΄Α
.ϕ΍ήόϟ΍ ϊϣ ϞϤόΗ ΔϋΎϤΠΑ ϲσΎΒΗέ΍ ήϣ΃ ϑΎθΘϛ΍ Ϧϣ Ύ˱ϔ΋ΎΧ ΖϨϛ ΪϘϟ :Ν
ˮΖϠΌ˵γ ΎϤϟ ϲϘτϨϣ Ώ΍ϮΟ Ϯϫ ΍άϫ Ϟϫ Ϛϳ΃ήΑ :α
.Ϣόϧ :Ν
ϭ΃ ϚσέϮΗ ϭ΃ ϚσΎΒΗέ΍ Ϯϫ Ύϣϭ ˬϮΘϠϟ ΕήϛΫ ΎϤϛ ˬΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ Δϫ΍ΰϧ ϡΪϋ Ϛϟ Ϊϛ΄Η ϒϴϛ :α
ήϴϏ ΎϬϧ΄Α ϚΟΎΘϨΘγ΍ϭ ˮΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϞϴλΎϔΗ ϰϠϋ Ύ˱όϠτϣ ϥϮϜΗϭ ΎϬόΑΎΘΘϟ ΔϤϳήΠϟ΍ Ϧϋ ϚΘϴϟϭΆδϣ
ˮϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΩΎϬΠϟ΍ ϝΎϤϋ΃ ϰϟ· ϑήμϨϤϟ΍ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ Ϧσ΍ϮϤϟ΍ Ζϧ΃ ΔϬϳΰϧ
.ϝ΍Άδϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ ΔΑΎΟϺϟ Ζϗϭ ϰϟ· ΝΎΘΣ΃ ϲϨϧ·ϭ ˬΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ωϮοϮϣ ϊΑΎΗ΃ Ϧϛ΃ Ϣϟ :Ν
ϢψϋϷ΍ ήϣϷ΍ Ϯϫ ΎϤϓ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΩΎϬΠϟ΍ ϲϓ ϦϳήΧ΁ ϊϣ ςηΎϧ Ϛϧ΄Α Ύ˱ΤϴΤλ Ϫϴϋ˷ΪΗ Ύϣ ϥΎϛ ϥ· :α
ωϮοϮϣ ΢Βλ΃ ΔΤϠγϷ΍ ΓίΎϴΣϭ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΩΎϬΠϟ΍ ωϮοϮϣ ϡ΍Ω Ύϣ ˬϪ ΣΎμϓ· Ϧϣ ϑΎΨΗ ϱάϟ΍
ˮϥϵ΍ ΎϨϘϴϘΤΗ
.ΎϬϨϋ ΡΎμϓϺϟ ϱ ˷ Ϊϟ ϚϟΫ Ϧϣ ήΜϛ΃ έϮϣ΃ Δϳ΃ ΪΟϮϳ ϻ :Ν

ϕϼΤϟ΍ ήϣΎϋ ΓΩΎϓ·


ˬΏίΎϋ ˬΎϬϧΎϜγϭ ΍Ϊϴλ ϲϓ 1980/8/12 Ϊ˷ϟϮΗ ϲϠΒΣ ˯Ύϓϭ ϲΗΪϟ΍ϭ ˬϕϼΣ Ϳ΍ ΪΒϋ ϦΑ ήϣΎϋ ϲϤγ΍
.ϲϨϴτδϠϓ ˬϞϤϋ΃ ϻ

ϲϓ ΩϮΟϮϣ Ϫϧ΃ ΪϘΘϋ΃ ΖϨϛϭ ˬ2004 ϡΎϋ 11 ήϬη άϨϣ ϥΎϨΒϟ ϲϓ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΪϫΎη΃ Ϊϋ΃ Ϣϟ (...)
Ύϧ΃ ϲϨϠγέ΃ Ϧ˴ϣ Ϯϫϭ ˬΎϬϨϴΣ ϲϓ έΪΑϭ Ϳ΍ ϒϴγ ΐϘϠΑ Ϫϓήϋ΃ ΖϨϛϭ ˬϮϫ ϲϨϤϠϋ΃ Ύϣ ΐδΣ ΎϴϛήΗ
ΪϫΎη΃ Ϣϟϭ ˬϦϴΤϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ϥΎπϣέ ΩΎϳί ϰϟ· ΎϨϓήόΗ ΚϴΣ ˬήϳΰϨΠϟ΍ ΔϴϗΎγ ΪΠδϣ ϰϟ· ΔϤϴϠΣ ϢϴϠγϭ
.ΔϨγ Ϧϣ ήΜϛ΃ άϨϣ ϝϼΟ ϭ΃ ϝϼσ ΐϘϠϤϟ΍ Γέϭήϋί ϝϼΑ
ρΎΒη ήϬη ϞΒϗ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϲ ˷ ϟ· ήπΣ ˬ 2005 ϡΎϋ 1 ήϬη ϲϓ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ϰϔΘΧ΍ ϥ΃ ΪόΑ
ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ˯ΎϔΘΧ΍ Ϧϋ ϞϴλΎϔΗ Δϳ΃ ϢϠόϳ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΎϤϋϭ ϥΎπϣέ ΩΎϳί Ϧϋ ϲϨϟ΄γϭ ˬ 2005
ΐΠϳ Ϫϧ΃ϭ ˬϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ΩϮΟ Ϯϣ ˰˰˰˰˰ ΪϤΣ΃ ϱ΃ ˰˰˰˰˰ Ώ΍ήΗ ϮΑ΃ ϥ΃ ϥϭΪϘΘόϳ ήϴΧϷ΍ Ϟϫ΃ ϥ΃ ΔλΎΧ
ϲϓϭ .Ϫϟ΍Άγ Ϧϣ ϦϜϤΗ΃ Ϣϟϭ ΩΎϳί ϰϔΘΧ΍ϭ ΍˱ήϴΧ ϪΗΪϋϮϓ .ήϣϷ΍ ΍άϫ Ϧϋ Ϫϓήόϳ ΎϤϋ ΩΎϳί ϝ΍Άγ ϲ ˷ Ϡϋ
ϖ
˴ ϟ΃ ϢϠϓ ˬήϣϷ΍ ΍άϫ Ϧϋ ϲϧΎϫ Ζϟ΄γ .ΔϴϠϤόϟ΍ Ϧϋ ϦϠόϳ Ώ΍ήΗ ΎΑ΃ ίΎϔϠΘϟ΍ ϰϠϋ ΎϧΪϫΎη ˬ 2005/2/14
ΚϳΪΤϟΎΑϭ .ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ΖϠΑΎϗ ˬΔόϣΎΠϟ΍ ϲϓ ϱΩϮΟϭ ˯ΎϨΛ΃ϭ ˬ2005 ϥΎδϴϧ ήϬη ϲϓϭ .Ύ˱ Α΍ϮΟ ϪϨϣ
ϥΎϛ ˰˰˰˰˰ Ϊη΍έ ϱ΃ ˰˰˰˰˰ ΎϳέϮγ ϲϓ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϥ΃ϭ ˬϩΎϧήδΧ Ϊϗϭ ϢϬϣ ϞΟέ Ώ΍ήΗ ΎΑ΃ ϥ΄Α ϲϧήΒΧ΃
.Ώ΍ήΗ ϮΑ΃ Ϧϋ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ϧϣ ϊϤγ ϥ΃ ΪόΑ ϢϴψϨΘϟ΍ ϰϟ· Ώ΍ήΗ ϮΑ΃ Ϣο ϱϮϨϳ

ϱΩϮΟϭ ϯΪϟϭ ˬΎϤϧ· ˬΎϬϴϓ ϞϤόϧ ϲΘϟ΍ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϦϤο Ϧϣ Ϯϫ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϥ΄Α ϢϠϋ ϰϠϋ Ύ˱ϘΑΎγ Ϧϛ΃ Ϣϟ
ΚΤΑ ωϮοϮϣ ϥ΄Α ϞϴϤΟ ΖϬΟ΍ϭ ϲϨϨϜϟ .ϪΑ ϪΘϓήόϣ ήϜϧ΄ϓ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ϧϋ ϞϴϤΟ Ζϟ΄γ ˬΎϳέϮγ ϲϓ
ΪόΑ Ύ˱πϳ΃ ϲϨϣ ϪΒϠσ Ϊϗ ΪϟΎΧ ϥΎϛ ˬΔϘΑΎγ ΓήΘϓ ϲϓϭ .Ϊη΍έ ϲϨϣ ϪΒϠσ Ϊϗ ϥΎϛ Γήϴϐμϟ΍ Γή΋Ύτϟ΍
Ύ˱ϨϠόϣ Ϫγ΃ήΑ ΰϫϭ ϞϴϤΟ ϚΤο ΎϫΪϨϋ ˬΎϬδϔϧ ϞϴλΎϔΘϟΎΑϭ ϲϋΪϳ ϥΎϛ ΎϤϛ ΎϴϛήΗ Ϧϣ ϥΎϨΒϠϟ ϪΗέΎϳί
.ΎϬδϔϧ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϦϤο Ϧϣ Ύ˱πϳ΃ ΪϟΎΧ ϥ΃

ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ΕΎδϠΠϟ΍ ϲϓ Ώ΍ήΗ ϮΑ΃ ϴθϟ΍ ϥΎϴΣϷ΍ ξόΑ ϲϓϭ ˬαΪϋ ϮΑ΍ ΪϤΣ΃ ήϛάϳ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϥΎϛ
Δϓήόϣ ϰϠϋ ΪϟΎΧ ϥΎϛϭ .2005 ϡΎϋ ϞΒϗ ϚϟΫϭ ˬΓέϭήϋί ϝϼΑϭ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϬΑϭ ΪϟΎΨΑ ϲϨόϤΠΗ
ϥΎΛΩΎΤΘϳ ΔϴΑήόϟ΍ ΔόϣΎΠϟ΍ ΪΠδϣ ϲϓ Ύ˱όϣ ΎϤϬΗΪϫΎη Ϊϗϭ ˬΪϟΎΧ ΎϧήΒΨϳ ΎϤϛ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΄Α Δϗϼϋϭ
Ϫϧ΄Α ϲϨϤϠϋ΄ϓ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϊϣ ΩϮΟϮϤϟ΍ κΨθϟ΍ Ϧϋ ϪΘϟ΄γ ΚϴΣ ΍˱ΩϮΟϮϣ ϲτϨθϟ΍ ϥΎϛϭ ˬΓϼμϟ΍ ΪόΑ
.Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϩήϛάϳ ϥΎϛ ϱάϟ΍ Ϯϫ κΨθϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ΖϤϠόϓ .αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ Ώ΍ήΗ ϮΑ΃
ΔόΟ΍ήϤΑ ϡΎϗϭ ϚϟάΑ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫ ϢϠϋ ˬϪόϣ ϖϴϘΤΘϠϟ ˬϪτϟ΍ ΪϟΎΧ ϖϴϘη ˬϪτϟ΍ ΩΎϳί ˯ΎϋΪΘγ΍ ΪόΑ
.ώϴϠΒΘϟ΍ ϰϠϋ ˯˱ ΎϨΑ έϮπΤϟ΍ ϡΪϋϭ ˯ΎϔΘΧϻ΍ ϪϨϣ ΐϠ˵τϓ ˬΎϳέϮγ ϲϓ ΔϋΎϤΠϟ΍

ˮ2005/1/15 ϳέΎΘΑ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϡϭΪϘΑ ΖϤϠϋ ϭ΃ ΕΪϫΎη Ϟϫ :α


.ϩΪϫΎη΃ Ϣϟϭ ˬ ϳέΎΘϟ΍ ϚϟάΑ ϩέϮπΤΑ ϢϠϋ΃ Ϣϟ ϼϛ :Ν
ˮ ϳέΎΘϟ΍ ΍άϫ ΪόΑ Ύϳέ Ϯγ ϲϓ ΔλΎΧ ˬϥΎϜϣ ϱ΃ ϲϓ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ΕΪϫΎη Ϟϫ :α
ϲϧϮϜϟ ϲΘ΋ΪϬΗ ΔϴϐΑ ϞϴϤΟ ϩήπΣ΃ Ϊϗϭ .ΔϋΎγ ϒμϧ ΓΪϤϟ ΎϳέϮγ ϲϓ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϲϨϠΑΎϗ ΪϘϟ ˬϢόϧ :Ν
.ΔόϣΎΠϟ΍ Ϧϣ ϲϘϳΪλ ϪϧϮϜϟ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ϧϣ ΚϳήΘϟΎΑ ϲϋΎϨϗϹ ΔόϴΒϟ΍ δϓ Ϊϳέ΃ ΖϨϛ
΍άϫ έΎδϣ ϲϓ Ϛϴϟ· ΖϬΟϭ ϲΘϟ΍ ΔϠΌγϷ΍ Ϧϣ ΎϨϟ ΎϫήϛάΗ Ϣϟ ϲΘϟ΍ ϯήΧϷ΍ έϮϣϷ΍ ϲϫ Ύϣ :α
ˮϖϴϘΤΘϟ΍
ˬΎϬϨϣ ϱ΃ Δϓήόϣ ήϜϧ΄ϓ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ Ϧϋ ϪϳΪϟ ΕΎϣϮϠόϣ Δϳ΃ Ϧϋ ϞϴϤΟ ϝ΍ΆδΑ ΖϤϗ ΪϘϟ ˬϢόϧ :Ν
ϲΘϠΑΎϘϣ ϯΪϟ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ζϟ΄γ Ϊϗϭ .ϞϴϤΟ ϰϟ· ϱέϮϤϴϣ εϼϔϟ΍ ΎϬϴϓ ΖϠλϭ΃ ϲΘϟ΍ ΔϠΣήϟ΍ ϲϓ ϚϟΫϭ
ΎϤϛ ΔϴϠϤόϟ΍ άϴϔϨΘΑ ϡΎϗ Ϊϗ ϼ
˱ όϓ ϥΎϛ ΍Ϋ· ΎϤϋϭ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ Ϧϋ ΔόϴΒϟ΍ δϓ ϲΘϟϭΎΤϣ ˯ΎϨΛ΃ Ϫϟ
ΔϴϠϤόϟΎΑ ϡΎϗ Ϧ˴ϣ ϥ΃ ϲϨϤϠϋ΃ϭ ϞϋΎϔϟ΍ αΪϋ ϮΑ΃ ϥϮϜϳ ϥ΃ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϰϔϨϓ ˬϪϘϳΪλ ΪϟΎΧ ϥϮϛ ˬϰϋΩ΍
.ΔϴΗ΍ήΑΎΨϣ ΔϬΟ ϲϫ
ΔόϳΎΒϣ ϝϮΣ ΔόΒϨϟ΍ ϦδΣϭ ϕϼΣ ήϣΎϋ ϲΗΩΎϓΈΑ ϞλΎΤϟ΍ ξϗΎϨΘϠϟ ΍˱ήψϧ (ϖ˷ϘΤϤϟ΍ Ϧϣ ΔψΣϼϣ)
ϕϼΣ ήϣΎϋ Ϊϛ΃ ΚϴΣ ˬΎϤϬϨϴΑ ΔϠΑΎϘϣ ˯΍ήΟ· Ύ˱ϣϭΰϟ ΎϨϳ΃έ ˬήϴΧϷ΍ έΎϜϧ·ϭ ΎϳέϮγ ϲϓ ήϴΧϸϟ ϝϭϷ΍
Ρήμϓ ΔόΒϨϟ΍ ϦδΣ Ύϣ΃ ˬΎϨϟ ϩήϛΫ ϱάϟ΍ ϳέΎΘϟΎΑ ΎϳέϮγ ϲϓ ϪόϳΎΑ Ϊϗ Ϫϧ΃ ϰϠϋ ΎϤϬϨϴΑ ΔϠΑΎϘϤϟ΍ ΪόΑ
ήϣΎϋ ϥΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ ήϛάϳ ϻ Ϫϧ΃ ϑΎο΃ϭ ˬήϬη΃ ΔόΒγ Ϧϣ ήΜϛ΃ άϨϣ ΐϠΣ ϲϓ ϕϼΣ ήϣΎϋ ΪϫΎη Ϫϧ΄Α
.ΎϨόϣ ΔψΣϼϤϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ΎϤϬϨϣ Ϟϛ ϊϗϭ ΔϠΑΎϘϤϟ΍ ϩάϬΑ ΍˱έΎόη·ϭ ϻ ϡ΃ ϪόϳΎΑ Ϊϗ ϕϼΤϟ΍

ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ΓΩΎϓ·

.ΔϴδϨΠϟ΍ ϱΩϮόγ ˬ19 Ϊ˷ϟϮΗ ˬΔΨϴη ϲΗΪϟ΍ϭ ˬήΒϛ΃ ϦϴδΣ ϢηΎϫ ϦΑ Ϊόγ΃ ϦΑ Ϟμϴϓ :ϲϤγ΍
ΎϳέϮγ ϲϓ ϞϴϤΟ ϊϣ Ϟλ΍ϮΘϳ ϱάϟ΍ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Δτγ΍ϮΑ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΔϋΎϤΠϟ΍ ϊϣ ϝΎμΗϻ΍ ϥΎϛ (...)
ρΎΒη ϲϓ έΎΠϔϧϻ΍ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΙΪΣ ϥ΃ ϰϟ· ΎϳέϮγϭ ϥΎϨΒϟ ϦϴΑ Ϟ˷ϘϨΘϳ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϥΎϛϭ .Ϊη΍έ ήϣ΍ϭ΄Α
ϱ΃ ϢϬϨϴΑϭ ϲϨϴΑ Ϊόϳ Ϣϟϭ ˬκϤΣ ϲϓ ϪϠϬΟ΃ ϥΎϜϣ ϲϓ Γέϭήϋί ϝϼΑϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϲϘΑ ΚϴΣ ˬ2005
ϝϮΣ ϲϟϭΪϟ΍) ήϳήϘΘϟ΍ ϲϓ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ϣγ΍ ήϬχ ϥ΃ ϰϟ· ˬΎϤϬϧϼΑΎϘϳ ϞϴϤΟϭ Ϊη΍έ ϥΎϛϭ .ϝΎμΗ΍
ϝϼΑϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϊϣ ΕϻΎμΗ΍ Δϳ΃ ϞμΤΗ ϻ ϥ΄Α ϊσΎϗ ϞϜθΑ ήϣϷ΍ έΪμϓ ˬ(ϝΎϴΘϏϻ΍ ΔϤϳήΟ
.(...) Γέϭήϋί

ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΎϳέϮγ Ϧϣ ϝϼΑϭ ΪϟΎΧ ϝΎϘΘϧΎΑ Ζϧ΃ ΎϬΗΪϬη ϲΘϟ΍ϭ ˬΓήϴΧϷ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ Ϧϋ ΎϨΗΪϓ΃ ϼ ˷ ϫ :α
ˮϢϴΨϤϟ΍ ϰϟ· ΎϤϬϟΎγέ·ϭ
ϥίΎΨϤϟ ϦϴϳέϮδϟ΍ ϑΎθΘϛ΍ϭ ΔϴϨϣϷ΍ ΕϼϤΤϟ΍ Ω΍ΪΘηΎΑϭ ˬΎϳέϮγ ϲϓ ΎϧΩϮΟϭ ˯ΎϨΛ΃ϭ ˬΔϘϴϘΤϟ΍ :Ν
ΕήϛΫ ΎϤϛϭ ˬ΃ΪΑ ˬΎϨΘλΎΧ ϖϘθϟ΍ϭ ΕΎϓΎπϤϠϟ ϢϬϓΎθΘϛ΍ϭ ˬΎϳέϮγ ϲϓ ΎϨΘλΎΧ Ε΍ήΠϔΘϣϭ Δ ΤϠγ΃
έΎϴΘΧ΍ ϰϟ· Ύ˱ϴμΨη Ϯϫ ΪϤϋ Ϊϗϭ ˬϥΎϨΒϟ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϼϟ Δϣίϼϟ΍ ςτΨϟΎΑ ήϴϜϔΘϟΎΑ Ϊη΍έ ˬϢϜϟ
Νήϓ ϢΛ Ϧϣϭ ˬΐϴΒτϟ΍ Δϳ΍ΪΑ Ϟγέ΃ϭ ϪΘϣίϼϤΑ Ύϧ΃ ϲϧήϣ΄ϓ ˬϥΎϨΒϟ ϰϟ· ϥϭήπΤϴγ Ϧϳάϟ΍ ιΎΨηϷ΍
ϞΧΩ ΎϧΪόΑ .Ϊη΍έϭ Ύϧ΃ ΖϠΧΩ ϢΛ Ϧϣϭ ˬΓέϭΰϣ ΔϳϮϬΑ ϝΎπϧ ϞΧΩ ϢΛ ˬΩ΍ήϣ Ύ˱πϳ΃ ΐ ϘϠϤϟ΍ ϥΎτϠγϭ
ϰϠϋ ϚϟΫ ϢΗ Ϊϗϭ .Ϧϳίϭ ήϫϮΟ ϢϫΪόΑϭ ˬΪϤΣ΃ϭ ϯ΅ήϟ΍ ϮΑ΃ ΎϤϫΪόΑϭ Γέϭήϋί ϝϼΑϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ
ϻ
˱ Ϯλϭ ωΎϘΒϟΎΑ ΍˱έϭήϣ ΎϳέϮγ Ϧϣ ϢϬΗϼϘϨΗ ΔϛήΣ ϊΑΎΗ΃ ΖϨϛϭ ˬϡΎϳ΃ ΔδϤΧ ϭ΃ ΔόΑέ΃ ϦϤο ΕΎόϓΩ
Ξ΋ΎΘϨΑ Ϫϣϼϋ· ΪόΑ ϪϨϣ ΎϫΎϘϠΗ΃ ϲΘϟ΍ ˬΪη΍έ ήϣ΍ϭ΃ ΐδΤΑ ϚϟΫϭ ˬϖϘθϟ΍ ϰϠϋ Ϣ ϬόϳίϮΘϟ ΕϭήϴΑ ϰϟ·
.ΔϗΩ ϞϜΑ Ϊη΍έ ήϣ΍ϭ΃ ϊΒΗ΃ ΖϨϛϭ .ϝΎϘΘϧϼϟ ϲΘόΑΎΘϣ
Ϧϋϭ ˬϙΎϨϫ ϰϟ· ϢϬϟΎγέ· ΐΒγ Ϧϋ ϲϟ ϢϠϋ ϻ ˬϢϴΨϤϟ΍ Γέϭήϋί ϝϼΑϭ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ω΍Ϊϳ· Ϧϋϭ
Δϓήόϣ ϰϠϋ ήϴΧϷ΍ ϥϮϜϟ ϚϟΫϭ ˬϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϬΑ ϻ· ρϼΘΧϻ΍ ϥϭΩ Ϧϣ ΔϧΎϣήϟ΍ Ϧϴϋ ΔϘη ϲϓ ϢϬϟΰϋ
ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ ωϮοϮϤΑ ΍˱ΪΑ΃ ΎϤ˷ϠϜΘϳ ϻ ϥ΄Α ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫϭ ΪϟΎΨϟ ίΎόϳϹΎΑ Ϊη΍έ ϲ ˷ Ϡϋ ΩΪηϭ ˬΎϤϬΑ
.Ϫτϟ΍ ΪϟΎΨϟ ήϣϷ΍ ΍άϫ ΖϠϘϧ Ϊϗϭ
ˮϩάϬϛ ΔλΎΧ ήϣ΍ϭ΄Α ϩήϴϏ ϭ΃ Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ ϰϟ· ΓήηΎΒϣ ίΎόϳϹΎΑ Ϊη΍έ ϢϘϳ Ϣϟ ΍ΫΎϤϟ :α
ϢϬϣϼϋ· Ύ˱πϳ΃ ϞϴΤΘδϳϭ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΩϮΟϮϣ Ϫϧ΃ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ Ω΍ήϓ ΃ ϑήόϳ ϥ΃ Ϊϳήϳ Ϊη΍έ ϦϜϳ Ϣϟ :Ν
.ΔλΎΧ ήϣ΍ϭ΃ ΎϬϧϮϜϟ Ύ˱ϴϔΗΎϫ ϚϟΫ
Ϧϣ ΎϤϬ΋ΎϔΧϹ ΐϠτϟ΍ ϚΘτγ΍ϮΑ Ϊη΍έ ΰϋϭ΃ ϲΘϟ΍ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϲϫ Ύϣ Ϛϳ΃ήΑ :α
ˮϢϬΗήϛΫ Ϧϳάϟ΍
ϲϨϧ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ϭ ˬϪΘθϗΎϨϣ (ϪΘϟ˯Ύδϣ) ϡΪόΑ ϡΰϠϣ ϲϨϧ·ϭ ˬΩΩήΗ ϥϭΩ ϩήϣ΍ϭ΃ ϊΒΗ΃ϭ ϱήϴϣ΃ Ϊη΍έ ϥ· :Ν
.ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϲϫ Ύϣ ϢϠϋ΃ ϻ
Ϫτϟ΍ ΪϟΎΧ Ϧϣ Ϟϛϭ Ϊη΍έ ήϴϣϷ΍ ϦϴΑ Ύϣ ϰτγϭ ΔΒΗήϣ ϲϓ Ϯϫ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϲϓ ϚόϗϮϣ ϡ΍Ω Ύϣ :α
Ϧϣ ˬϦϳέϮϛάϤϟ΍ ΔΛϼΜϟ΍ ϦϴΑ Ύϫ΅ΎϔΧ· ϱϮϨϤϟ΍ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ήμΤϨΗ ϥ΃ ϞϘόϳ ϞϬϓ ˬϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫϭ
Ϧϋ ˯ϲη ϱ΄Α ΡϮΒϟ΍ ϡΪόΑ ΎϤϬϣϼϋΈΑ Ϊη΍έ Ϧϣ ΖϔϠϛ Ϛϧ΃ ΔλΎΧ ˬΎϬΑ ϢϠϋ ϱ΃ ϚϳΪϟ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϥϭΩ
ϲϓ ΎϬόΒΘϳ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϣϷ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϢϏέ ήδΑ ϚϛέΎη Ϊϗ ϥϮϜϳ Ϊη΍έ ϥΈϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃
.ΔϘϴϘΤϟ΍ ϝϮϘΑ ϚΤμϨϧ ˮαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ Ϧϋ ϑήόΗ ΍ΫΎϤϓ ˬϒϗ΍ϮϤϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ
.αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ Ϧϋ ˯ϲη ϱ΃ ϑήϋ΃ ϻ :Ν

ϲϫ ϡΎθϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ΓΪϋΎϘϟ΍ ΎϬΘϴϤδΗϭ ΔόΒϨϟ΍ ϦδΣ Ϊη΍έ Ύϧήϴϣ΄ Αϭ ϲϟΎΤϟ΍ ΎϬ΋ΎϤΘϧΎΑ ΎϨΘϋΎϤΟ ϥ· (...)
ΩϼΑ ϲϓ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢγΎΑ ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓϭ ˬϦϴϣήΤϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢγΎΑ ΔϳΩϮόδϟ΍ ϲϓ ϱΩΎϬΠϟ΍ ϞϤόϟΎϛ
ΪϠΑ Ϟϛ ϲϓ ΓΪϋΎϗ Ϟϛ ϢπΗϭ ˬϡϷ΍ ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΘϟ ϊΒΘΗ ϲϠϜϴϬϟ΍ ϞδϠδΘϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϲϫϭ ˬϦϳΪϓ΍ήϟ΍
ϢπϨΗ ϲΘϟ΍ έΎμϧϷ΍ ΔΒμϋ ϞΜϣ ˬήΒϛϷ΍ ΔϋΎϤΠϠϟ ΎϬΘόϳΎΒϣϭ Ύϫ˯ϻ ϭ ϦϠόΗ ΔϳΩΎϬΟ ΕΎϋϮϤΠϣ
.ϡΎθϟ΍ ΩϼΑ ϲϓ ΩΎϬΠϟ΍ ΓΪϋΎϗ ˬΎϨϤϴψϨΘϟ

(ϲϗΩϼϟ΍ Ϟ΋΍ϭ ˰˰ ϒϴηέ΃ ) ΍ίήϴϣ Ϊϴόγ ϲοΎϘϟ΍

ήλΎϨϟ΍ ϕέΎσ ΓΩΎϓ·

ˬΏΎμϋϷ΍ ΔΣ΍ήΟ ϲϓ κμΨΘϣ ΐϴΒσ Ϯϫϭ ˬήλΎϨϟ΍ ˯ΎΟέ ϕέΎσ ΓΩΎϓ· ϰϟ· ϖϘΤϤϟ΍ ϊϤΘδϳ
ήϤϋ ϱήλΎϨϟ΍ ΩΎΤΗϻ΍ ΏΰΣ βϴ΋έ ΐϳήϗ ˬΏήΣ ΪϟΎΨΑ ϪΘϗϼϋ Ϧϋ ϪΑ ΩΎ ϓ΃ ΎϤϣ Ϊϛ΄ΘϠϟ ˬϦϴΗήϣ
:ϲϟΎΘϟΎΑ ϪΗΩΎϓ· ήλΎϨϟ΍ ϢΘΨϳϭ .ΏήΣ

ϲϓ ϩέΎϤΜΘγ΍ϭ ϰϔθΘδϣ ˯΍ήη ΓήϜϓ Ϊη΍έ ϲ ˷ Ϡϋ νήϋ ˬήϛΫ΃ Ύϣ ϰϠϋ 2005 ϡΎϋ 8 ήϬη ϲϓ
ϰϠϋ ϞϤόϟ΍ ϲϨϣ ΐϠσϭ .ΔϴϨϣϷ΍ ΕϼϤΤϟ΍ ϞΒϗ ϚϟΫϭ ˬϦϴΑΎμϤϟ΍ϭ ϰΣήΠϟ΍ ϝΎΒϘΘγϻ ˬΐϠΣ ΔϨϳΪϣ
ϰϋΪϳ ϖΑ΍Ϯσ ΔόΑέ΃ ΍Ϋ ϰϨΒϣϭ Ύ˱ΒγΎϨϣ ϰϔθΘδϣ ΕΪΟϭϭ ΚΤΒϟ΍ Ε΃ΪΒϓ ˬϰϔθΘδϣ Ϧϋ ΚΤΒ ϟ΍
ϲΤΒλ έϮΘϛΪϟ΍ ˬϰϔθΘδϤϟ΍ ΐΣΎλ ϊϣ ΖϘϔΗ΍ .˯ΎΒϬθϟ΍ ΔϘτϨϣ ϲϓ ΐϠΣ ϲϓ ΔϤϜΤϟ΍ ϰϔθΘδϣ
ΖϨϳΎϋ ϥ΃ ΪόΑϭ .ϲϛήϴϣ΃ έϻϭΩ ϒϟ΃ ΔΌϤΛϼΛϭ ϥϮϴϠϣ ώϠϤΑ ϰϔθΘδϤϟ΍ ϱήΘθϧ ϥ΃ ϰϠϋ ˬρΎϴΧ
ΐϠΣ ΔϘτϨϣ ϰϟ· Ϊη΍έ ήπΣ ˬαΎγϷ΍ ΍άϫ ϰϠϋϭ .ΐγΎϨϣ Ϫϧ΄Α Ϊη ΍έ ΖϤϠϋ΃ ˬϪΗ΍Ϊόϣϭ ϰϔθΘδϤϟ΍
Ϧϴδϴϛ ϲϨϤ˷Ϡγϭ ˬήδΠϟ΍ ΐϧΎΠΑ ΔϴοέϷ΍ ΓήϜϟ΍ ΐμϧ Ώήϗ ϲδϴ΋ήϟ΍ ωέΎθϟ΍ ϲϓ ϲϨϠΑΎϗϭ ΓΪϳΪΠϟ΍
ΔΌϓ Ϧϣ ΖϧΎϛϭ ˬϲϛήϴϣ΃ έϻϭΩ ϒϟ΃ ΔΌϤΛϼΛϭ ϥϮϴϠϣ ώϠΒϣ ΎϤϬϠΧ΍ΪΑ ήϴΒϜϟ΍ ϢΠΤϟ΍ Ϧϣ ϥϮϠϳΎϨϟ΍ Ϧϣ
΍ΫΎϤΑ ϭ΃ ήπΣ Ϧ˴ϣ ϊϣ ΪϫΎη΃ Ϣϟ ΚϴΣ ΍˱ήϴγ ήπΣ Ϊϗϭ ˬϩΩήϔ ϤΑ ϥΎϛϭ ˬΓΪϳΪΟ ϲϫϭ έϻϭΩ ΔΌϤϟ΍
ϥ
˷ ΄Α ϪϤϠϋ΃ϭ ϪΑ ϞμΗ΃ ϥ΃ ˬΪϘόϟ΍ ϡΎϤΗ·ϭ ϰϔθΘδϤϟ΍ ˯΍ήη Ϧϣ ˯ΎϬΘϧϻ΍ ΪόΑ Ϫϧ΄Α ϲϧήΒΧ΃ϭ .ήπΣ
.Ύϧ΃ ϲϤγΎΑ ϰϔθΘδϤϟ΍ ϱήΘη΃ ϥ΃ ϰϠϋ ˬ˷ϢΗ Ϊϗ ήϣϷ΍
ϢϬΘϋΩϭ΃ Ϊϗϭ ˬϝϭϷ΍ ϱέΎϘόϟ΍ ΐΘϜϤϟ΍ Ώήϗ ΓΪϳΪΠϟ΍ ΐϠΣ ϲϓ ϲϠϫ΃ ϝΰϨϣ ϯΪϟ ώϠΒϤϟ΍ ΖϋΩϭ΃ϭ (...)
ϥ΄Α ϪϤϠϋϷ ρΎϴΧ ϲΤΒλ έϮΘϛΪϟΎΑ ΖϠμΗ΍ ΚϴΣ ϱΪϟ΍ϭ ϯϮγ ήϣϷΎΑ ϢϠόϳ Ϣϟϭ ˬϱΪϟ΍ϭ ΔϧΰΧ ϲϓ
Ύϣ ϰϠϋ ΔϴϧΎϤϟ΃ ϭ΃ ΔϳέΎϐϠΑ ˰˰˰˰˰ ΔϴΒϨΟϷ΍ ϪΘΟϭί ϥ΄Α ϲϧήΒΧ΃ Ϊϗϭ Ϫϳ΃έ ή˷ϴϏ ϪϨϜϟ ˬ˱΍ΪϘϧϭ ΰϫΎΟ ώϠΒϤϟ΍
ϲϓ ΐτϟ΍ ϥϮγέΪϳ Ϧϳάϟ΍ Ύϫ ΩϻϭϷ Ύϫ˯ΎϘΑ· ΪϳήΗ ΎϬϧϮϜϟ ϰϔθΘδϤϟ΍ ϊϴΑ ωϮοϮϣ Ζπϓέ ˰˰˰˰˰ ΪϘΘϋ΃
ϪΑ ΖψϔΘΣ΍ .ΔϧΎϣ΄ϛ ώϠΒϤϟΎΑ υΎϔΘΣϻ΍ ϲϨϣ ΐϠσ ΚϴΣ ϢΘϳ Ϣϟ ήϣϷ΍ ϥ΄Α Ύ˱ϴϔΗΎϫ Ϊη΍έ ΖϤϠϋ΃ ˭ΎϴϧΎϤϟ΃
ˬϲϛήϴϣ΃ έϻϭΩ ϒϟ΃ ΔΌϣϭ ϥϮϴϠϣ ώϠΒϣ ΍˱Ω˷ΪΠϣ ϪΘϤ˷Ϡγ ˬΪη΍έ ΐϠσ ϰϠϋ ˯˱ ΎϨΑϭ .ϒμϧϭ ήϬη ϰϟ΍ϮΤϟ

˷ Ϊϟ ΔϧΎϣ΄ϛ Ϊη΍έ ΎϫΎϘΒΘγ΍ ˬϲϛήϴϣ΃ έϻϭΩ ϒϟ΃ ΎΘΌϣ ϱ ˷ Ϊϟ ϲϘΑϭ
ϲΘΌϤϟ΍ Ϧϣ ϲϨϣ ώϟΎΒϣ ΐΤδϳ Ϊη΍έ ΃ΪΑ ˬΎϫΪόΑ .ΓΪϳΪΠϟ΍ ΐϠΣ ϲϓ ϚϟΫ ϥΎϛϭ ˬϑήμϧ΍ϭ ώϠΒϤϟ΍ άΧ΃
ϦϴόΑέ΃ ήΧ΁ άΧ΃ ϥ΃ ϰϟ· ˬέϻϭΩ ϒϟ΃ ϦϴΛϼΛ ϭ΃ έϻϭΩ ϒϟ΃ Ϧϳήθϋ ϞΜϣ ˬΕΎόϓΩ ϰϠϋ έϻϭΩ ϒϟ΃
ϱέϮπΤΑ ϚϟΫϭ ˬϞϴϤΠϟ κϤΣ ϲϓ ΎϬΘϤ˷Ϡγ 2005 ϡΎϋ 12 ήϬη ϝϭ΃ ϲϓ ϲϛήϴϣ΃ έϻϭΩ ϒϟ΃
.ήΒϛ΃ Ϟμϴϔϟ ΔϴϧΎΜϟ΍ ϲΘϨϳΎόϣϭ ϲΘϠΑΎϘϣ ˯ΎϨΛ΃
ϞϬΟ΃ ΕϭήϴΑ ϲϓ ϦϴΘϘη ϰϠϋ ΍ϮϋίϮΗ ΎϳέϮγ Ϧϣ ΍ϭήπΣ ιΎΨη΃ ΔόΑέ΃ ϥ΃ ˬΖϤϠϋ Ύϣ ΐδΣ
ϰϟ· ΎϳέϮγ Ϧϣ ΪϤΣ΃ ϮΑ΃ϭ Ύϧ΃ ΎϬΗήπΣ΃ ϲΘϟ΍ Ϟ΋΍Ϯόϟ΍ ΩϮΟϭ ϥΎϜϣ ϑήϋ΃ ϻ ϲϨϧ΃ ΎϤϛ ˭ΎϤϬϧΎϜϣ
.΍ϭήϘΘγ΍ Ϧϳ΃ ϑήϋ΃ ϻϭ ϥΎϨΒϟ
ˬήΒϛ΃ Ϟμϴϓ Ϊμϗ΃ϭ ˬΕϭήϴΑ ϲϓ ΔδϳήϤϟ΍ Ϧϴϋ ϰϟ· ϦϴΗ˷ήϣ «ϡ· .ϲΒϟ΍» ϲΗέΎϴδΑ ϕέΎσ ΖϘϓ΍έ ΪϘϟ
ˬ2005/12/24 ϲϓ ΩϼϴϤϟ΍ ϞΒϗ ϚϟΫϭ ˬϙΎϨϫ Ϟόϓ ΍ΫΎϣ ϢϠϋ΃ Ϣϟϭ .ήλΎϨϟ΍ ΪΒϋ ϝΎΜϤΗ Ώήϗ
.ϲΒϫάϟ΍ ΊσΎθϟ΍ ΔϘη ϰϟ· ϩήπΣ΃ ϲϜϟ Ϊη΍έ ΐϠσ ϰϠϋ ˯˱ ΎϨΑ ϙΎϨϫ ϰϟ· ΖΒϫΫ Ϊϗ ΖϨϛ ΪϳΪΤΘϟΎΑϭ
ϑϮϗϮϤϟ΍ Ϫϧ΃ ΪϘΘϋ΃ ˬϙΎϨϫ κΨη ΔϠΑΎϘϤϟ ΔδϳήϤ ϟ΍ Ϧϴϋ Δ˷ϠΤϣ ϰϟ· ϦϴΗ˷ήϣ ϪΘϠλϭ΃ ΪϘϓ ˬΪη΍έ Ύϣ΃
Ϟμϴϓϭ Ϊη΍έ ΖϠλϭ΃ ˬϯήΧ΃ Γ˷ήϣ ϲϓϭ .Ϊη΍έ ϖϴϘη Ϫϧ΃ ΖϤϠϋϭ ϪΗέϮλ ΕΪϫΎη ϱάϟ΍ϭ ˬϢϜϳΪϟ
Ϟμϴϓ ϲϧάΧ΃ ΎϤϨϴΑ ˬϞϳϮσ ΏΎη Δϳ΅ήϟ Ϊη΍έ ϑήμϧ΍ ΚϴΣ ˬΩϼϴϤϟ΍ ΪόΑ ϚϟΫϭ ˬΔδϳήϤϟ΍ Ϧϴϋ ϰϟ·
.˯ΎϘϠϟ΍ ϞϴλΎϔΗϭ ΐΒγ Ϯϫ Ύϣ ϢϠϋ΃ ϻϭ ˬϪϘϴϓέϭ Ϊη΍έ Ϧϋ βϛΎόϣ ϩΎΠΗΎΑ ήϴδϠϟ

«ΓΪΣ ϰϠϋ ήπΤϣ»

ϦδΤϟ΍ ϡΎγϭ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ωήϓ βϴ΋έ Ϧϣ ΐϠτϳ ϮϬϓ ˬΏ΍ήϐΘγϻ΍ ϱΰϴϴϤΘϟ΍ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΐϠσ ήϴΜϳ
ϼ
˱ ϴμϔΗ ΎϬΑ 13˰ϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΖϓήΘϋ΍ ϲΘϟ΍ Ϣ΋΍ήΠϟ΍ϭ ΕΎϔϟΎΨϤϟ΍ ϞϜΑ ˬΓΪΣ ϰϠϋ ήπΤϣ ϢϴψϨΗ Ύ˱ϴϔΗΎϫ
ΔϴϠϤϋ Ϧ˷ϤπΘϳ ϻ ˬΓΪΣ ϰϠϋ ΍˱ήπΤϣ ΐϠτϳ .ϪϨϣ Ύ˱ϣΎδϗ΃ «έΎΒΧϷ΍» Εήθϧ ϱάϟ΍ ήπΤϤϟ΍ ϲϓ
ϝΎΤϴγ Ύϣ Ϯϫϭ ˬϯήΧϷ΍ Ϣ΋΍ήΠϟ΍ϭ ΕΎϔϟΎΨϤϟ΍ Ϟϛ ϦϤπΘϳ ΎϤϧ·ϭ ˬϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ϝΎϴΘϏ΍
ϲϓ ΓΩέ΍Ϯϟ΍ ϖϘΤϤϟ΍ ΕΎψΣϼϣ Ϧϣ ξόΑ Ϯϫ ϲϟΎΘϟ΍ϭ .ΔϳήϜδόϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϟ· ϪϴϠϋ ˯˱ ΎϨΑ ϥϮϓϮϗϮϤϟ΍
.ήπΤϤϟ΍ ϡΎΘΧ
***

΍άϫ ϞϴλΎϔΗ ϰϠϋ ϱΰϴϴϤΘϟ΍ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ ΍ ΓήπΣ Ύ˱ϴϔΗΎϫ ωήϔϟ΍ βϴ΋έ ϡΪϘϤϟ΍ ϊϠσ΃ :ΔψΣϼϣ
ΔΤϠγϷ΍ ςΒο ϝϮΣ ϦϴϓϮϗϮϤϟ΍ ωΎϤΘγ΍ϭ ΓΪΣ ϰϠϋ ήπΤϣ ϢϴψϨΘΑ ϪΗήπΣ έΎη΄ϓ ˬήπΤϤϟ΍
ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΔόΟ΍ήϣϭ ˬϯήΧϷ΍ ΕΎσϮΒπϤϟ΍ϭ ΔδϠΧ ΩϼΒϟ΍ ϝϮΧΩϭ ΓέϭΰϤϟ΍ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ϭ ή΋ΎΧάϟ΍ϭ
ϪΘόΟ΍ήϣϭ ΕΎϣϮϠόϣ ϊϤΟϭ ΕΎϳήΤΗϭ ΙΎΤΑ΃ Ϧϣ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϝΎϤϜΘγ΍ϭ ΎϬΗέΎηΈΑ ϞϤόϠϟ ΔϳήϜδόϟ΍
.Ϊ˷ ΠΘδϣ ϞϜΑ
***

΍άϫ ϥϮϤπϣ ϰϠϋ ΍ίήϴϣ Ϊϴόγ ϲοΎϘϟ΍ ϱΰϴϴϤΘϟ΍ ϡΎόϟ΍ ΐ΋ΎϨϟ΍ ΓήπΣ Ύ˱ϴϔΗΎϫ ΎϨόϠσ΃ :ΔψΣϼϣ
.ΎϬΗέΎηΈΑ Ϊ˷ϴϘΘϟ΍ϭ ΔϳήϜδόϟ΍ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϴϨϟ΍ ΐϧΎΟ ΔόΟ΍ήϤΑ ϪΗήπΣ έΎη΄ϓ ˬϖϴϘΤΘϟ΍

***

ϰϠϋ ΪϬϓ ϥΎΟ ϲοΎϘϟ΍ ΔϳήϜδόϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϯΪϟ ΔϣϮϜΤϟ΍ ν˷Ϯϔϣ ΓήπΣ Ύ˱ϴϔΗΎϫ ΎϨόϠσ΃ :ΔψΣϼϣ
ήϣΎϋϭ ήλΎϨϟ΍ ϕέΎσϭ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓϭ ΔόΒϨϟ΍ ϦδΣ Ϧϣ Ϟϛ ϒϴϗϮΘΑ έΎη΄ϓ ˬϖϴϘΤΘϟ΍ ΍άϫ ϥϮϤπϣ
ΔΑΎϴϨϟ΍ ΢ϟΎμϟ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ΔΒόη ΓέΎψϧ ϲϓ ϦϴϓϮϗϮϣ ϢϬ΋ΎϘΑ·ϭ ˬΔόΒϨϟ΍ ήπΧϭ ϲτϨθϟ΍ ϲϧΎϫϭ ϕϼΣ
ΓήοΎΤϟ΍ ϪΘϟΎΣ ϲϓ ή πΤϤϟ΍ ϢΘΧϭ ΰΠΣ Ώ΃ήϣ ϲϓ ΎϬϋ΍Ϊϳ·ϭ ΓέΎϴδϟ΍ ΰΠΣϭ ˬΔϳήϜδόϟ΍ ΔϣΎόϟ΍
.ΏΎΠϳϹ΍ ϱήΠϴγ ˬΓέϮϛάϤϟ΍ ήοΎΤϤϟ΍ ΔϓΎϛ Ϫϋ΍Ϊϳ·ϭ ˬϦϴϓϮϗϮϤϟ΍ ϊϣ ϩΎ˷ϳ· Ϫϋ΍Ϊϳ·ϭ

Δϳ˷ήδϟ΍ ϖϘθϟ΍

ϲϓ ΎϬϣ΍ΪΨΘγϻ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϖϘθϟ΍ έΎΠΌγ΍ ϢΘϳ Ϫ˷ϧ΄Α ϑ΍ήΘϋϼϟ ΔόΒϧ ϦδΣ Ν΍έΪΘγ΍ ϖ˷ϘΤϤϟ΍ ϝϭΎΤϳ
:ϲΗϵΎϛ Ώ΍ϮΠΘγϻ΍ ϲΗ΄ϴϓ ˬΔϳ˷ήγ ΕΎ˷ϴϠϤϋ
ˮϢϜϠΒϗ Ϧϣ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ϖϘη έΎΠΌΘγ΍ ϢΘϳ ΍ΫΎϤϟ :α
ϖϘθϟ΍ Ύϣ΃ .Ϟμϴϓϭ ΐϴΒτϟ΍ ϊϣ ΎϬϴϓ ϦϜδϠϟ ˯ΎπϴΒϟ΍ ΔϠϣήϟ΍ ΔϘη ΕήΟ΄Θγ΍ ϲϨϧ΃ ςϘϓ ϑήϋ΃ Ύϧ΃ :Ν
ϦϴϠγήϤϟ΍ ϥΎ˷Βθϟ΍ ˯΍ϮϳϹ ϚϟΫϭ ˬϞϴϤΟϭ Ϟμϴϓ ήϣ΍ϭ΃ ϰϠϋ ˯˱ ΎϨΑ ΖϧΎϜϓ ˬΕήΟΆΘγ΍ ϲΘϟ΍ ϯήΧϷ΍
.ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΎϳέϮγ Ϧϣ ϪϠΒϗ Ϧϣ
ϥ
˷ ΃ ΔλΎΧϭ ˬΩϮϬόϤϟ΍ ήϴϏ ϰϠϋ ˬϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΎϳέϮγ Ϧϣ ΔϴδϜϋ ϥϵ΍ ϝΎϘΘϧϻ΍ ΔϛήΣ ΖΤΒλ΃ :α
ΕΎϳΎϐϟϭ Γέ˷ϭΰϣ ˯ΎϤγ΄Α ήΟ΄Θδ˵Ηϭ ˬϲΣ΍Ϯπϟ΍ϭ ΔϤλΎόϟ΍ Ϧϣ ΔϗήϔΘϣ ˯ΎΤϧ΃ ϲϓϭ ΓΪϋΎΒΘϣ ϖϘθϟ΍
ΎϨϟ ή˷δϓ .ΔϫϮΒθϣ ϯήΧ΃ ν΍ήϏ΃ϭ Γέ˷ϭΰϣ Ε΍ΪϨΘδϣϭ ΔΤϠγ΃ ϰϠϋ ΎϬϴϓ ΎϧέϮΜόϟ ΔϫϮΒθϣ ν΍ήϏ΃ϭ
ϦϴΑ ΪϋΎΒΘϟ΍ϭ ΏΎΒθϟ΍ ϦϴΑ Ϟμϔϟ΍ ΍ΫΎϤϟ ˬ˷ϮΘϠϟ ΎϬΗήϛΫ ϲΘϟ΍ ϑϭήψϟ΍ ϲϓ ϕ΍ήόϟ΍ ϱΪϫΎΠϣ ϢϋΩ ΔϴόϤΟ
ˮϖϘθϟ΍
ϼϓ ΏΎΒθϟ΍ ϲϗΎΑ Ϧϋ ϻ ˱ ϭΰόϣ ΖδϠΟ Ϛϟάϟϭ .ϲϧϮϧΎϘϟ΍ ϲόοϭ ΔϳϮδΘϟ ϥΎϨΒϟ ϰϟ· ΕήπΣ ΪϘϟ :Ν
.ΎϬϨϣ Ϟπϓ΃ ΓΪϳΪΟ ϖϘθΑ ΔϤϳΪϘϟ΍ ϖϘθϟ΍ ϞϳΪΒΘϟ ϮϬϓ ϖϘθϟ΍ ΩΪόΗ Ύϣ΃ .ϢϬΗέΎϳΰΑ ϡϮϗ΃ ϻϭ Ϣϫ΍έ΃
ΐϴΒτϟ΍ϭ Ϟμϴϓϭ Ζϧ΃ ΎϬϨϜδΗ ϲΘϟ΍ ΔϘθϟΎϓ ˬϖϘθϟ΍ ϯϮΘ δϣ ϲϓ ΪΣ΍Ϯϟ΍ ϕήϔϟ΍ϭ ϦϳΎΒΘϟ΍ ΎϨψΣϻ :α
ϯϮγ ΙΎΛ΃ ϱ˷ ΃ ϱϮΤΗ ϻϭ ˬ˱΍ΪΟ Δόο΍ϮΘϤϟ΍ ϯήΧϷ΍ ϖϘθϟ΍ ΕΎϳϮΘδϣ ήϴϐΑ ϝ ˳ Ύϋ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ
ϲΑϮϠτϣ Ϧϋ Ϯϔόϟ΍ έϭΪμΑ Ϫδϔϧ ˯ΎϘϠΗ Ϧϣ ϱ˷Ϯγ ˵ Ϊϗ ϲϧϮϧΎϘϟ΍ Ϛόοϭ ϥ΃ ϰϟ· ϒο΃ .ΕΎϋϮϨϤϤϟ΍
ˮ˱ΎΌϴη ϦϳΎΒΘϟ΍ Ϛϟ ϲϨόϳ ϻϭ ϥϵ΍ ϚΘΠΣ ϲϫ ΎϤϓ ˬΔϴϨπϟ΍ Ι΍ΪΣ΃
Ύϣ΃ .ϯήΧϷ΍ ΏΎΒθϟ΍ ϖϘη έ˴ ΃ Ϣϟ ϲϧϷ ϦϳΎΒΘϠϟ ήψϧ΃ Ϣϟϭ ˬ˯ΎπϴΒϟ΍ ΔϠϣήϟ΍ ΔϘη ΐϴΒτϟ΍ έΎΘΧ΍ ΪϘϟ :Ν
(...) .ϪΒΟϮϤΑ ϑ˷ήμΘϟ΍ ϞϴλΎϔΗ ϞϬΟ΃ ϲ˷ϨϜϟϭ ϪΑ ΖϤϠϋ ΪϘϓ ˬϮϔόϟ΍ ωϮοϮϤϟ ΔΒδϨϟΎΑ

[ΎϬϴϟ· ϝϮλϮϟ΍ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ΕΎλϼΨϟ΍ϭ ˬϖϴϘΤΘϟ΍ ήοΎΤϣ «έΎΒΧϷ΍» Εήθϧ ΍ΫΎϤϟ :΍˱ΪϏ]

ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ ˺ ΔόϤΠϟ΍ ΩΪϋ ϲϧΎΘϴϋ ˯΍Ϊϓ

ˮϕ˷Ϊ ϧ ΕΎϳ΍ϭέ Δ˷ϳ΃ϭ ϴϠπΘϟ΍ ϲΗ΄ϳ Ϧϳ΃ Ϧϣ

ϦϜϤϳ ϻϭ ˬΕϻ΅ΎδΘϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϟ΍ ήϴΜϳ ϥ΃ ϻ· «έΎΒΧϷ΍» ϪΗήθϧ ΎϤϟ Ύ˱ϬΑΎθϣ ϖϴϘΤΗ ήπΤϣ ϦϜϤϳ ϻ
ήϴΜϳ ή˶θ ϧ˵ Ύϣ ϥ
˷ ΃ ΪϴΑ .ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ βϴ΋ήϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ Ϧϋ ΔϠϣΎϜΘϣ ήψϧ ΔϬΟϭ ϙϼΘϣ΍ ϲϋ˷Ϊϳ ϥ΃ ΍˱ΪΣ΃
Ύϣ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ρ˷έϮΘϟ΍ ΔϤϬΘΑ ΔϤϛΎΤϤϠϟ ϥΎ˷Βθϟ΍ ˯ϻΆϫ ϢϳΪϘΗ ϡΪϋ ΎϬϟ˷ϭ΃ ˬΔϴΣΎϧ Ϧϣ ήΜϛϷ Ώ΍ήϐΘγϻ΍
Ε΍ΩΎϓ· ήϳϭΰΗ ΔϤϬΘΑ ΔϤϛΎΤϤϟ΍ ϰϟ· ϢϬόϣ ϖ˷ϘΣ Ϧϣ ϢϳΪϘΗ ϭ΃ ˬϱήϳήΤϟ΍ ϞΘϘϣ ϲϓ Ϟ
˷ ϗϷ΍ ϰϠϋ
ϲϟϭΪϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϞϴϠπΗ ΎϤΑέϭ ˬΐϳάόΘϟ΍ϭ ςϐπϟ΍ ΖΤΗ ΎϬϴϠϋ ϝΎμΤΘγϻ΍ϭ

Ϧϣ ΎϬϘϓ΍έ ϦϤΑ Γί˷ΰ˴ όϣ ˬΔϴϣϭέ ϦΠδϟ ΓΩϮϬθϤϟ΍ ΎϬΗϭΰϏ ϲϓ ΩϮϬϔϟ΍ Ε΍˷Ϯϗ ϞΧΪΗ :˯ΪΑ ϰϠϋ ΩϮϋ
ϦΠδϟ΍ ρΎΒο Ϧϣ Ύ˱ϣϼϛ ϥϮόϤδϳ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϠϘΘόϤϟ΍ ΏήπΗϭ ϒΣΎμϤϟ΍ ϕ˷ΰϤΗϭ ˬΓΪϧΎδϣ ΔϴϨϣ΃ ϯϮϗ
ΓϭΰϏ» ΪόΑ ˯ΎϨΠδϟ΍ ΓέΎϳί Ϧϣ ΍ϮϨ˷ϜϤΗ Ϧϳάϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ˯ΎϤϠϋ Ϧϣ ΩΪϋ ϥ΍Ϋ΁ ϲϓ ϩ΍Ϊλ Ω˷ΩήΘϳ ϝ΍ΰϳ ϻ
.«Δϴϣϭέ

:ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ωήϓ Ϧϣ ϖ˷ϘΤϤϟ΍ ϡΎϣ΃ ΔόΒϧ ϦδΣ ΓΩΎϓϹ ΔόΑΎΘϣ ϲΗ΄ϳ Ύϣ ϲϓ

ΔΌϔϟ΍ ϊϣ ΔϳϮσ ϦδΤΑ ϞϣΎόΘϟ΍ 13˰ϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ˯Ύπϋ΃ ΎϬϟϼΧ ϝϭΎΣ ˬΔϠϳϮσ ΕΎοϭΎϔϣ ϲϬΘϨΗ
ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔΌϔϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϥϭήΒΘόϳ ϦϴΣ ϰϟ· ΍ϮϧΎϛϭ ˬΔϴϨϣϷ΍ ΎϬΗΎϋήϔΗϭ ˬϢϬϠΜϤΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϳΪϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍
ϱΩΎϬΠϟ΍ ϢϬϠϤόϟ ϦϜϳ Ϣϟ ϥ· ˬΔϴϧΎδϧ· Δϳϭ΍ί Ϧϣ ϢϬόϣ ϒσΎόΘΗ Ϊϗ ϥΎϨΒϟ ϲϓ Δ˷Ϩδϟ΍ ϞϴΜϤΗ ήϜΘΤΗ ϲΘϟ΍
Ϣϫϭ ˬϢϬπόΑϭ ˬϒλϮΗ ϥ΃ Ϧϣ ήΒϛ΃ ΖϧΎϛ ϞϣϷ΍ ΔΒϴΧ ϥ΃ ϻ· .ϕ΍ήόϟ΍ ϲϓ ϲϛήϴϣϷ΍ ϝϼΘΣϻ΍ Ϊο
˯ΎϨΑ Ϣ˷ Η ΎϤϧ· ϞμΣ Ύϣ ϥ΃ ϖϳΪμΘϟ΍ ϲϓ ΐϏήϳ Ϣϟ ˬϦϴϋϮΒγ΃ Ϧϣ ήΜϛ΃ άϨϣ ϡΎότϟ΍ Ϧϋ ϥϮΑήπϣ
.ΔΤϳήλ ήϣ΍ϭ΃ ϰϠϋ

ΎϬΗΪϋΎδϤϟ ΩϮϋϮϟΎΑ 13˰ϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΕΩ˷ϭ˶ ί˵ ˰˰˰˰˰˰ 1992 ϡΎϋ άϨϣϭ ˰˰˰˰˰ ΩϼΒϟ΍ ϲϓ ΔϳέΎΠϟ΍ ΓΩΎόϟΎϛ
ΔϴΗϮθϴϜϧϭΩ ΕΎϋ΍ήλ ϲϓ ϲϣϮϴϟ΍ ϲγΎϴδϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγϻ΍ ΪϴϔΗ ΔϧΎΧ ϲϓ ΍Ϯϔ˷Ϩ˶ λ ˵ ϭ ˬΖϗϮϟ΍ ΔϳΰΠΗ ϰϠϋ
ΰϛήϣ ϥΎϨΒϟ ϥ΃ ΓΪϋΎϗ ϰϠϋ ˬϦϴ˷ϴϧΎϨΒϟ ˯ΎϔϠΣ Ϧϣ Ϫ˷ϔϟ ϒ
˷ ϟ Ϧϣϭ ϱέϮδϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ΔϨΤτϣ Ϊο ΔϬΟϮϣ
ΖΤΗ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΔϘΒτϟΎΑ ϲϣήϳ ϞΗΎϗ ήψϧ ϒόπΑϭ ˬΎϳέϮγ Ϧϣ ϲΗ΄ϳ ϖϠτϤϟ΍ ή˷ θϟ΍ ϥ ˷ ΃ϭ ˬϥϮϜϟ΍
ΎϬΠϟΎόϳ ϒϴϛ έΎΘΤϳ ΓήϴΒϛ ΔϠϜθϣ ΔλϼΨϟ΍ ΖΗ΄ϓ .ϢϟΎόϟ΍ ΡΎΘΠΗ ϲΘϟ΍ ϦϴϴϛήϴϣϷ΍ ΕΎϨΣΎη ΕϼΠϋ
ϞϣΎόΘϟ΍ ϢΗ ΪϘϓ ˬϒϨόϟΎΑ ΐ˴δΘϜ˵Η (ωήϔϟ΍ ρΎΒο ΪΣ΃ ϱ΃έ ΐδΤΑ ) ΔΒϴϬϟ΍ ϥϷϭ ˬΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ωήϓ
ήΒϋ ϢϬΘϛϮη ήδϛϭ ˬϦϴϠϘΘόϤϟ΍ Ε΍ΪϘΘόϣ ΔϧΎϫ· ϪΘϳΎϏϭ ˬΔϴϣϭέ ϲϓ ϦϴϠϘΘόϤϟ΍ ϊϣ ϖϠτϣ ϒϨόΑ
.ήόθϟ΍ϭ ϥϮϗάϟ΍ ϖϠΣϭ ϝϻΫϹ΍

ϖΛϮΘϟΎΑ ϻ
˱ ϭ΃ ΃ΪΑ Ϊϗϭ .ϙ˷ήΤΘϟΎΑ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ ΔϴϣϼγϹ΍ ΔϛήΤϟ΍ ϥΎϛέ΄Α ϼ˱ ΜϤϣ ˬϲϣϼγϹ΍ ωέΎθϟ΍ ΃ΪΑ
ϞΒδϟ΍ ϱ΃ ϝϮΣ ϥϮϳΩΎϬΠϟ΍ ϒϠΘΨϳ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ ϲϓϭ .ΕΎγΪϘϤϟ΍ ΔϧΎϫ·ϭ ˬϥ΁ήϘϟ΍ ϖϳΰϤΗ ΔϴϠϤϋ Ϧϣ
ϰϟ· ΍˱ΪϋΎμϓ ΎϨϫ Ϧϣ έϮϣϷ΍ ϪΠΘΗϭ ˬ«ήϣϷ΍ Ϯϟϭ΃» ϢϬϧ΃ νήΘϔϳ Ϧϣ ϊϣ ϞϣΎόΘϠϟ ϞπϓϷ΍ Ϯϫ
ϦϴϠϘΘόϤϟ ΔϴϧϮϧΎϗ ΕΎϔϠϣ ΔϳϮδΗϭ ΔϴϨϠϋ Ε΍έ΍άΘϋ΍ϭ ΔϴΒϳΩ΄Η ήϴΑ΍ΪΗ ΔϋϮϤΠϣ ϻ· ϪϔϗϮϳ Ϧϟ έΎΠϔϧ΍
ΔτϠδϠϟ Ύμϋ ήδϜϣ ΍Ϯδϴϟ Δ˷Ϩδϟ΍ ϥ΃ έΎ όη ΖΤΗ ˬΔϴϣϼγϹ΍ ΕΎϛήΤϟ΍ Ϧϣ ΩΪϋ ξϔΘϨϳϭ .Ϧϴϴϣϼγ·
ϊϤΠϳ ΎϤϛ ˬϥϮ˷ϳΩΎϬΠϟ΍ Ϫϴϟ· ΐϫάϳ Ύϣ ϰϠϋ ϖϓ΍ϮΗ ϻ Ύ˱ϓ΍ήσ΃ έΎόθϟ΍ ΍άϫ ϊϤΠϳϭ ˬΔϤϛΎΤϟ΍ Δϴ˷Ϩδϟ΍
.ϢϫήϴϏϭ ϦϴϴϓϮλ

ˬϊϤϘϠϟ ϥϮοήόΘϳ Ϣϫϭ ˬϢϬΗΎΒϴϛήΗϭ ϢϬϔϗ΍Ϯϣ Ϧϋ ήψϨϟ΍ ξϐΑ ˬϦϴϳΩΎϬΠϟ΍ ϰϠϋ Εήϣ ΔϠϳϮσ ϡ΍Ϯϋ΃
ϲϓ ϡ΍ϮϋϷ ϦΠδϟ΍ ϰϟ· ΍ϮϠΧΩ Ϧϳάϟ΍ ΪΣ΃ ϝϮϘϳ ΚϴΣ ϡϮϴϟ΍ ϰϟ · ϻ ˱ Ϯλϭ ˬ˱ϻϭ΃ ϥΎϨΒϟ ϲϓ ΎϳέϮγ Ϧϣ
ϩΪ˷ϠϘϳ έΎλϭ ˬϱέϮδϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ Ϧϣ ϪγϭέΩ Ϣ˷ϠόΗ ϲϧΎϨΒϠϟ΍ ϲϨϣϷ΍ ϡΎψϨϟ΍ » ϥ
˷ · ˬΎϬΑ ςΒΗήϳ Ϣϟ Δϴπϗ
.«Ϫόϣ ˯΍Ϊόϟ΍ ςΧ ϰϠϋ Ϫϧ΃ ϢϏέ ϰϠϋ

΍άϫ ϲϓ ϞϤόϟ΍ Ϧϣ ΔϠϳϮσ ήϬη΃ ΪόΑ ˬ13˰ϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ϊϣ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϒϠϣ ϰϠϋ «έΎΒΧϷ΍» ϞμΤΗ
ˬήθϨϟ΍ ϖΣ Ϧϣϭ ˬΕΎϔϠϤϟ΍ ΔΤλ Ϧϣ Ϊϛ΄Θϟ΍ ΪόΑϭ ˬΔϤϛΎΤϤϟ΍ ϰϟ· ΔϋϮϤΠϤϟ΍ Ζϟ˷Ϯ˶ Σ
˵ ΎϣΪόΑϭ ˬϕΎϴδϟ΍
ϰϠϋ ςϐπΗ Δ˷ϴγΎϴδϟ΍ ϯϮϘϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ΖϧΎϛ ˬ˳ί΍Ϯϣ ςΧ ϰϠϋϭ .ήπΤϤϟ΍ ήθϨΑ «έΎΒΧϷ΍» ΃ΪΒΗ
.ΔϔϴΤμϟ΍ϭ έϮθϨϤϟ΍ ΔϴϗΪμΑ Ϧότϟ΍ ϭ΃ ˬϪϔϗϭ ϭ΃ ˬήθϨϟ΍ ϊϨϤϟ ˯ΎτγϮϟ΍ Ϧϣ ϢϫήϴϏ ϰϠϋϭ ϦϴϠϘΘόϤϟ΍

Ϯϫϭ ˬΔϧ΍ΰϧί ϲϓ ΔϠϴϟ Ϟϛ ϡΎϨϳ ˬϪϴϧΎ˷Πγ Ϧϣ ήϣ΄Αϭ ˬέΎλϭ ˬϩΩΎϨόϟ Ύ˱ψϫΎΑ Ύ˱ϨϤΛ ΔόΒϧ ϦδΣ ϊϓΩϭ
.ϦΠδϟ΍ ϲϓ ϞΠΗήϣ ϒλϮΘδϤΑ ϯϭ΍Ϊ˵ϳϭ ˬ˱ΎΒόλ Ύ˱ϴΤλ Ύ˱όοϭ ζϴόϳϭ ˬϡΎότϟ΍ Ϧϋ ΏήπϤϟ΍
ΔϔϴΤμϟ΍ ϰϠϋ ΩϭΩήϟ΍ ΖϧΎϛ ϥ·ϭ ˬΔϔϴΤμϟ΍ ΔτΧ ΐδΤΑ ϞϤϜΘδϳ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϡΎδϗ΃ ήθϧ ϥ΃ ήϴϏ
ΔϬΟϮϟ Ύ˱Σήη ΎϬϧϮϛ ϭΪόΗ ϻ ϦϴϧϮΠδϤϟ΍ Ϧϋ ΓέΩΎμϟ΍ ΩϭΩήϟ΍ ΎϤϴϓ ˬΕ΍ΪϳΪϬΘΑ ΢ϳϮϠ Θϟ΍ ΪΣ ΖϠλϭ
.ϢϬΑ Ϟ˷ Σ Ύϣ ϲϓ Ϣϫήψϧ

:ϞϳϮτϟ΍ κϨϟ΍ ϲϓ ΔΠϣΪϨϣ Δϴδϴ΋έ ϡΎδϗ΃ ΔΛϼΛ ϰϟ· ΓέΎηϹ΍ Ϧϣ ΪΑ ϻ ˬϖϴϘΤΘϟ΍ ήοΎΤϣ Γ˯΍ήϗ ΪόΑ
ΕΎϘϴϘΤΗ ϊϣ ϖϓ΍ϮΘ ϳ ϝϭϷ΍ ΐϧΎΠϟ΍ ˬϦϴΒϧΎΟ ϞϤΤϳ Ϯϫϭ ˬϱήϳήΤϟ΍ ϝΎϴΘϏΎΑ ϖ˷ϠόΘϤϟ΍ Ϯϫ ϝϭϷ΍ ϢδϘϟ΍
ΎϬόϣ ξϗΎϨΘϳ ήΧϵ΍ ΐϧΎΠϟ΍ϭ ˬϪΗΎϘϴϘΤΗ Ξ΋ΎΘϧ ξόΑ Ϫϧϼϋ· ΪόΑ ΓέΩΎλ ϲϫϭ ˬβϴϠϴϤϔϴϠΘϳΩ
Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ϩάϫ ϥϼϋ· ϞΒϗ έΪλ Ϊϗϭ (ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ΎϬϨϣ ϦϠόϤϟ΍) βΗήϴϣ΍ήΑ Νήϴγ ΕΎϘϴϘΤΗ ϊϣ ϖΑΎτΘϳϭ
ϰϟ· Ϟμϳ ϥ΃ ϥϭΩ Ϧϣ έϭΪϳϭ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΄Α ϖϠόΘϤϟ΍ Ϯϫ ϲϧΎΜϟ΍ ϢδϘϟ΍ .βΗήϴϣ΍ήΑ ήϳέΎϘΗ ήΒϋ
ϢϋΪΗ ΎϬΘϔμΑ ΔϋϮϤΠϤϟΎΑ ϖϠόΘϴϓ ΚϟΎΜϟ΍ ϢδϘϟ΍ Ύϣ΃ .ϦϴΘπϗΎϨΘϣ ϦϴΘϳ΍ϭέ Ύ˱πϳ΃ ϡΪϘϳϭ ˬΓΩΪΤϣ ΔΠϴΘϧ
ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎϴμΨθϟ΍ϭ ˬΎϬΗΎϴϨϘΗϭ ΎϬΒϴϟΎγ΃ϭ ˬΔϳήδϟ΍ ΎϬΌΟϼϣϭ ΎϬΘϛήΣϭ ˬΔϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍
.ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ ήΒϛϷ΍ ϢδϘϟ΍ Ϯϫϭ ˬΔϜΒθϟ΍ ϩάϫ ΎϬϴϠϋ ϞτΗ ϲΘϟ΍ ΔϳΩΎϬΠϟ΍ϭ
ΔϴϠϤόϟ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ άϴϔϨΗ Δϳ΍ϭέ ϡΪϘϳ ϱάϟ΍ ˬήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ΓΩΎϓ· ϥΎϛ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϲϓ Ύϣ ίήΑ΃ Ϟό ϟϭ
ϮΑ΃ϭ ˬαΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃) ϝΎϴΘϏϻ΍ ά˷ϔϨϤϟ Ύ˱Ϥγ΍ ϡΪϘϳ ˬϦϴΘϟΎΤϟ΍ ΎΘϠϛ ϲϓϭ .ΎϬϨϋ ϊΟ΍ήΘϳ ϢΛ ˬϝΎϴΘϏϻ΍
ϊ˵Ο΍ήΗϭ .ϦϴΘπϗΎϨΘϤϟ΍ ϦϴΘϳ΍ϭήϟ΍ ϲΒϧΎΟ Ϧϣ ϱ΃ ΔόΑΎΘϣ Ϧϋ ΪόΘΒϳ ϖϘΤϤϟ΍ ϥ ˷ ΃ ϻ· .(ϱΩϮόδϟ΍ ϞΗΎϘϣ
ΪϤΣ΃ άϴϔϨΗ ΔϴϠϤϋ ήΒϛ΃ ΎϬΑ ϒλϭ ϲΘϟ΍ ΔϗΪϟ΍ Ϧϋ ϝ΅ΎδΘϟ΍ Ϧϣ ϲϔόϳ ϻ ϦϴΘϳ΍ϭήϟ΍ ϯΪΣ· Ϧϋ ήΒϛ΃
ϻ ϱΩΎϋ ϥΎδϧ· ϱ΃ ϥ΄Α Ύ˱ϤϠϋ ˬϱΩϮόδϟ΍ ϞΗΎϘϣ ϮΑ΃ Ϧϋ ΕΎϣϮϠόϤϠϟ ϭ΃ ˬήϴΠϔΘϟ΍ ΔϴϠϤόϟ αΪϋ ϮΑ΃
ϕ˷Ϊμϧ ϻϭ ˬ˱ϼΜϣ ϱΩϮόδϟ΍ ή˷ΠϔϤϟ΍ Δϳ΍ϭέ ϕ˷Ϊμϧ ϥ΃ ν˴ήΘϔ˵ϳ ΍ΫΎϤϟϭ .ϚϠΗ ϻϭ ϩάϫ Δϳ΍ϭέ ϪϨϜϤϳ
΍ΫΎϤϟϭ ˬ(ήϴΠϔΘϟ΍ ϊϗϮϣ ϲϓ αΪϋ ϮΑϷ «ϱ·.ϥ·.ϱΩ» ϰϠϋ ήΜό˵ϳ Ϣϟ Ϫϧ΄Α Ύ˱ϤϠϋ) αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤΣ΃ Δϳ΍ϭέ
ˬϝΎϴΘϏϻ΍ ΔϴϠϤϋ άϴϔϨΘϟ ϱΩϮόδϟ΍ ϱέΎΤΘϧϻ΍ ϊϣ ϥϭΎόΗ Ϧ˴ϣ ϲϫ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϩάϫ ϥ ˷ ΃ ϕ˷Ϊμϧ ϻ΃ ΐΠϳ
ϙΎϨϫ ΔΑήΘϟ΍ κΤϔΗϭ ˬΔϳΩϮόδϟ΍ ΔϜϠϤϤϟ΍ έ΍ίϭ ˬΔϬΑΎθϣ Ξ΋ΎΘϧ ϰϟ· Ϟλϭ βΗήϴϣ΍ήΑ ϥ ˷ ΄Α Ύ˱ϤϠϋ
.Δϳϭ΍ΰϟ΍ ϩάϫ ϰϟ· Ύ˱ΤϴϤϠΗ ϩήϳέΎϘΗ ϲϓ Ωέϭ΃ϭ

ΐΗΎϛ ϭ΃) Ϫδϔϧ ϖϘΤϤϟ΍ ϥ΃ ϻ· ˬΔϴϧϭήΘϜϟ· ΕΎϔϠϤϟ ήϴϔθΗ Ϛϓϭ ΔϳΩϮϛ ίϮϣέ ϑΎθΘϛ΍ ϖϘΤϤϟ΍ ΩέϮϳϭ
ϢϟΎϋ ˯ΎΑ ϒϟ΃ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ˬToshiba ΔΑΎΘϛ ϞϬΠϳϭ ˬusbϭ usp ϦϴΑ ϕήϔϟ΍ ϞϬΠϳ (ήπΤϤϟ΍
ϲϫϭ ˬϩ˷ϮϤϣ ϞϜθΑ ϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ΎϫΪϳήΑ ϞγήΗ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϥ΃ ϒθ ΘϜϳ ΎϤϨϴΑ ˬΪϘόϤϟ΍ ΕΎϴϧϭήΘϜϟϹ΍
ϭ΃ ΎϬϘϴϘΤΗ ϦϜϤϳ ϻϭ ˬIP spoofing ίϭΎΠΗ ϰϠϋ ΪϤΘόΗ ˬΖϧήΘϧϹ΍ ϢϟΎϋ ϲϓ ΍˱ΪΟ ΓΪϘόϣ ΔϴϨϘΗ
ϰϠϋ ΍˱έϮτΗ ήΜϛ΃ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϩάϫ ϥ΄Α ϪΘϠΌγ΃ ΪΣ΃ ϲϓ ή˷ Ϙϳ ϖϘΤϤϟ΍ ϥ΄Α Ύ˱ϤϠϋ ˬΔϟϮϬδΑ ΎϫίϭΎΠΗ
ΰϴϣήΘϟ΍ϭ Ε΍ΩϮϜϟ΍ Ϛϔϟ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΔϬΟ ΖϧΎόΘγ΍ ϦϤΒϓ ˬΔϟϭΪϟ ΍ ΓΰϬΟ΃ Ϧϣ ϲϨϣϷ΍ϭ ϲϨϘΘϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍
ϭ΃ ωέί Ϧϣ ήϴϔθΘϟ΍ Ϛϓ ϊϨϤΗ ΔϴϤγέ ΔϘϳήτΑ ϚϟΫ ϢΗ Ϟϫϭ ˬΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ ΕΎϔϠϤϟ΍ϭ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϰϠϋ
ϲϓ ϦϴϴϛήϴϣϷ΍ έϭΩ Ϯϫ Ύϣϭ ˮΔϤϬΘϤϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϠϟ Ύ˱ϜϠϣ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ ϚϠΗ ήϴϏ ΕΎϴτόϣ ˯ΎϔΧ·
ˮϥΎϤϋ Ϧϣ ΔϴΑήόϟ΍ ΔϐϠϟ΍ ϰϟ· ΔϤΟήΘϣ ΔϠΌγ΃ ΖϠλϭ ΍ΫΎϤϟϭ ˮΕ΍ήϔϴθϟ΍ Ϛϓϭ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍

ΖϧΎϛ ϲϫϭ ˬΕΎΑΎΟϹ΍ ϞϤΤΗ ΎϤϣ ήΜϛ΃ Ύ˱ϧΎϴΣ΃ ϊ΋Ύϗϭ ΔϠϣΎΣϭ Δϟ˷Ϯτϣ ΖΗ΃ ΔϠΌγϷ΍ ϥ ˷ ΃ ϚϟΫ ϰϟ· ϒο΃
ˬϦϴϓϮϗϮϤϠϟ ΔϘΑΎγ ΔΑϮΟ΃ Ϧϣ ΝήΨΘδ˵Η Ϣϟ ϊ΋ΎϗϮϟ΍ ϩάϫϭ ˬΓΩΎϓ· Ϧϣ ϪΑ ϲϟΪϳ ΎϤΑ Ϫϴϟ· ϊϤΘδϤϠϟ ϲΣϮΗ
ήϣϷ΍ Ϧϋ ϑϮϗϮϤϟ΍ ΐϴΠϳϭ ˬϦϴϓϮϗϮϤϟ΍ ΪΣ΃ ΓίϮΤΑ ϥΎϛ ϒγΎϧ ϡ΍ΰΣ Ϧϋ Ι˷ΪΤΘϳ ϖϘΤϤϟ΍ ϥ·ϭ
ϑήΘόϳ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬϒγΎϧ ϡ΍ΰΣ ΩϮΟϭ φΤϠϳ ϻ ΕΎσϮΒπϤϟ΍ ϝϭΪΟ ϥ΃ ϢϏέ ϰϠϋ ˬΔϤ˷ϠδϤϛ
.ΩϮΟϮϣ ήϴϏ ϡ΍ΰΤΑ ϑϮϗϮϤϟ΍

˯ΎπϘϟ΍ ϥ΄Α Ύ˱ϤϠϋ ˬ2000 ϡΎϋ ϥΎΘδϧΎϐϓ΃ ϲϓ ΔόΒϧ ϦδΤΑ ϑ˷ήόΗ ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ ϥ΃ ϰϟ· ϖϴϘΤΘϟ΍ ήϴθϳϭ
ϲϫϭ ˬΔϴϨπϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ϰϟ· Ϫ΋ΎϤΘϧ΍ ΔϤϬΘΑ Ϫδϔϧ ϡΎόϟ΍ ϲϓ ϥΎϨΒϟ ϲ ϓ ΔόΒϧ ϦδΣ ΩέΎτϳ ϥΎϛ ϲϧΎϨΒϠϟ΍
.ΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ϰϟ· ΐδϨΗ Ϣϟϭ ˬΎϬϨϴΣ «ΩΎϬΠϟ΍ϭ ΓήΠϬϟ΍» ΔϋϮϤΠϣ Ϣγ΍ ΎϬϴϠϋ ϖϠσ˵΃ ϲΘϟ΍ ΔϋϮϤΠϤϟ΍

ΚΤΑ ύϼΑ ή˷τδ˵ϳ ˬΔϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ Ϧϣ ΍˱˯ΰΟ ΎϬϧϮϛ ΕϮΒΛ ΪόΑϭ ˬΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϪΑ ή˷ ϘΗ Ύϣ Ϟϛ ΪόΑϭ
.«ΔϴΑΎϫέ· ΔϋϮϤΠϣ ϰϟ· ˯ΎϤΘϧϻ΍ϭ ΔϴΑΎϫέ· ϝΎϤϋ΄Α ϡΎϴϘϠϟ ςϴτΨΘϟΎΑ ϩ ΎΒΘηϻ΍ ϡήΠΑ» ήΤΗϭ

Ϧϋ Δ˱ ϠσΎϋ Δ˱ ϳήϴϔϜΗ Δ˱ ϓήτΘϣ Δ˱ ΑΎμϋ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϩάϫ ήϳϮμΗ ϦϴΑ ήϴΒϛ ξϗΎϨΗ ϲϓ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϊϘϳϭ
ΔϳήϜϓ ΕΎΌϴΒΑ ΎϫΩ΍ήϓ΃ ρϼΘΧ΍ϭ ˬϲϤϠόϟ΍ ΎϬϗϮϔΗ ΖΒΜΗ ϊ΋Ύϗϭ ϦϴΑϭ ˬ˷ϥ˳ ΪΘϣ ϱήϜϓ ϯϮΘδϤΑ ϞϤόϟ΍
ϰϟ· ΎϬϴόγ ϰϟ· ΔϓΎο· ˬΔϴϤϠόϟ΍ ϊ΋ΎϗϮϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ˬΔϴόϴη Γ΃ήϣ΍ Ϧϣ ϦϴϤϬ Θ˷ Ϥϟ΍ ΪΣ΃ Ν΍ϭίϭ ˬϯήΧ΃
.ϕ΍ήόϟ΍ Ϧϣ ϦϴϣΩΎϘϟ΍ ϰΣήΠϟ΍ ΐϴΒτΘϟ ϱήγ ϞϜθΑ ΎϳέϮγ ϲϓ ϰϔθΘδϣ ϙϼΘϣ΍

ϥΎδϟ ϰϠϋ ΔλΎΧϭ ˬΕΎϳ΍ϭέ Γ˷ΪόΑϭ ˬϞϣΎϜϟΎΑ ΎϬϨϋ Ϫδϔϧ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΏΎΟ΃ ΪϘϓ ˬΔ˷ϴδϴ΋ήϟ΍ ΔϠΌγϷ΍ Ύ˷ϣ΃
ϞΑ ˬϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϤϳήΠΑ κ ˷ ΘΨϤϟ΍ ˯ΎπϘϟ΍ ϰϠϋ Ϟ Τ ˴ Η˵ Ϣϟ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ϦϜϟϭ .ήΒϛ΃ Ϟμϴϓ
νήΘϔϳ ϱάϟ΍ ΎϤϓ .ΎϤϬϟ ΕΎΒΛ· ϻ ϥΎΘϤϳήΟ Ύ˱ϴ˷ ϠϤϋ ΎϤϫϭ ˬϲϔ΋Ύτϟ΍ ξϳήΤΘϟ΍ϭ ΏΎϫέϹ΍ ϡήΠΑ ΖϠϴΣ΃
ˮΔϴϗ΍ήόϟ΍ ΔϣϭΎϘϤϟ΍ ϢϋΩ ϲϓ ΔϛέΎθϤϟ΍ ϡ΃ ϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ϞΘϗ ˮϦϴϠϘΘόϤϟ΍ ΕΎϓ΍ήΘϋ΍ Ϧϣ Ϫϗ˷Ϊμϧ ϥ΃
ϖϴϘΤΗ ϝΎϤϜΘγ΍ ϰϠϋ ήμϳ ϚϟΫ ϢϏέ ϰϠϋ Ϯϫϭ ˬΕΎϘϴϘΤΘϟΎΑ Δ˱ μΘΨϣ Δ˱ ϬΟ ϊΒΘϳ ϻ ϖϘΤϤϟ΍ ϥ΃ ϰϘΒϳ
ΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϟ· ϪϠϳϮΤΗϭ ήπΤϤϟ΍ ϢΘΨΑ ΓέΎηϹ΍ ϲΗ΄Η ϥ΃ ϞΒϗ ˬωϮϨϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ΔϜ΋Ύη Δϴπϗ ϲϓ ϞϳϮσ
.ΔϳήϜδόϟ΍

ϲΘϟ΍ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎϬΠϟ΍ Ϛϟάϛϭ ˬΔϴ΋ΎπϘϟ΍ ΕΎϬΠϟ΍ ϪϨϋ ΐϴΠΗ ϥ΃ Ϧϣ ΪΑ ϻ ϱάϟ΍ ϝ΍Άδϟ΍ ϥ΃ ϻ·
΍ΫΎϤϠϓ ˬΓΪϋΎϘϟ΍ ϢϴψϨΗ ϰϟ· ϥϮϤΘϨϳ ˯ϻΆϫ ϥΎϛ ΍Ϋ· :Ϯϫ ˬΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ωή ϓ ϰϠϋ Ζτϐοϭ ΖϠ˷ΧΪΗ
΍ΫΎϤϠϓ ˬϱήϳήΤϟ΍ ϖϴϓέ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϠϤϋ άϴϔϨΗ ϲϓ ϦϴόϟΎο ΍ϮϧΎϛ ϥ·ϭ ˮϡΎϋ Ϧϣ ήΜϛϷ ϢϬΘϤϛΎΤϣ ήϴΧ΄Η
ˮϢϬΗΎϓ΍ήΘϋ΍ ΖΗ΃ Ϧϳ΃ ϦϤϓ ˬ΍Ϯσ˷έϮΘϳ Ϣϟ ΍Ϋ·ϭ ˬΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϤϜΤϤϟ΍ ϰϠϋ ΍ϮϟΎΤϳ Ϣϟ

΢ϴοϮΘϟ΍ϭ ϞϴϠπΘϟ΍ϭ ήϳίϮϟ΍

ϲϓ ϻ
˱ ΍Άγ ˯΍έίϮϟ΍ ΪΣ΃ Ϫ˷Οϭ ϥ΃ ϞμΣ Ϫϧ΃ «έΎΒΧϷ΍»˰ϟ ϲπϳήόϟ΍ ϱίΎϏ ϡϼϋϹ΍ ήϳίϭ ΢ο ϭ΃
ϖϴϓέ βϴ΋ήϟ΍ ϝΎϴΘϏ΍ ΔϴϣήΟ ϥ΄η ϲϓ ΕΎϘϴϘΤΗ Ϧϣ «έΎΒΧϷ΍» ϩήθϨΗ Ύ˷Ϥϋ βϣ΃ Ϧϣ ϝϭ΃ ΔδϠΟ
Ϧϋ ϝ΍Άδϟ΍ ϥ΃ ˬϦϴϴϨόϤϟ΍ ΪΣ΃ Ϧϣ Ύ˱Α΍ϮΟ ϊϤγ ϥ΃ ϥΎϛϭ .13 ˰ϟ΍ ΔϋϮϤΠϣ ΕΎϓ΍ήΘϋ΍ϭ ϱήϳήΤϟ΍
.Ύ˱ϣ˷ Ύϋ Ύ˱ϴϋΪϣ ϡϮπϋ ϥΎϧΪϋ ϲοΎϘϟ΍ ϥΎϛ άϨϣ ΃ΪΑ Ϊϗϭ ΍˱˷ΪΟ ϢϳΪϗ αΪϋ ϮΑ΃ ΪϤ Σ΃ ϒϠϤΑ ϖϴϘΤΘϟ΍

ΕΎδγΆϤϟ΍ ϝΎτϳ ϻ΃ ΐΠϳ ήϣϷ΍ ϲϓ ΚΤΒϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· ϦϳήοΎΤϟ΍ ϩΎΒΘϧ΍ Ζϔϟ Ϫϧ΃ ϲπϳήόϟ΍ ΢οϭ΃ϭ
ϲϓ ϖϴϗΪΘϟ΍ ϥ΃ϭ .ϖ΋ΎΛϭ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ϭ έΎΒΧϷ΍ Δϓήόϣ ϲϓ ΎϬϠϤόΑ ϭ΃ ΎϬΒΟ΍ϮΑ ϡϮϘΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϣϼϋϹ΍
ίϮΠϳ ϻϭ ΔϴϨόϤϟ΍ Δϳέ΍ΩϹ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ϲϓ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϡϼϋϹ΍ ϰϟ· ήοΎΤϤϟ΍ ϩ άϫ ϝϮλϭ Δϴϔϴϛ
.ϡϼϋϹ΍ Ϟ΋Ύγϭ ϰϟ· εΎϘϨϟ΍ ϞϳϮΤΗ

ϪΗήθϧ Ύϣ ϥ΃ Ϧϣ ΔδϠΠϟ΍ ΪόΑ «ϝΎγέϺϟ ΔϴϧΎϨΒϠϟ΍ ΔδγΆϤϟ΍ » ΔϠγ΍ήϣ ϪΘϟΎϗ Ύϣ ϥ· ϲπϳήόϟ΍ ϝΎϗϭ
ΎϬϧ· ΖϟΎϗ ϲϫϭ ˬ˱ΎϘϴϗΩ βϴϟ ˬΎ˱ϣ˷ Ύϋ Ύ˱ϴϋ˷Ϊϣ ϡϮπϋ ϲοΎϘϟ΍ ΎϬϴϓ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϰϟ· ΩϮόϳ «έΎΒΧϷ΍»
ΔϠγ΍ήϤϟ΍ ϰϟ· ΔϣϮϠόϤϟ΍ ϞϘϧ Ϧ˴ϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΢˷Οέ ϲπϳήόϟ΍ ϦϜϟ ˬ˯΍έίϮϟ΍ ΪΣ΃ Ϧϣ ΔϣϮϠόϤϟΎΑ ΖόϤγ
ϡϮπϋ ϲοΎϘϟ΍ ϥΎϛ ϲΘϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ ΕήΟ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ΖΑΎΜϟ΍ ϥϷ ˬήϣϷ΍ ϪϴϠϋ βΒΘϟ΍ Ϊϗ
.ϖΑΎδϟ΍ ϪΒμϨϣ ΝέΎΧ

ΖϔΘϓ

ˬΔϴγΎϴδϟ΍ ΔϘΒτϟ΍ Ϧϣ ϕϮΒδϣ ήϴϏ ϼ


˱ ϫΎΠΗ ϰϋΪΘγ΍ Ϊϗ ϦϴϓϮϗϮ Ϥϟ΍ ϑ΍ήΘϋ΍ϭ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϒ
˷ Ϡϣ ϥΎϛϭ
ΔϘΒτϟ΍ ΕΎϧϮϟΎλ ϲϓ ϱήΠϳ Ύϣ ϰϠϋ ϖΒτϨϳ ϻ ϲϣϼϋϹ΍ ϞϫΎΠΘϟ΍ ϥ ˷ ΃ ϻ· .ϙ΍Ϋ ϭ΃ ΐΒδϟ΍ ΍άϬϟ
ϭ΃ ΔϴϓΎϧ ΕΎΤϳήμΗ ϢϳΪϘΗ ϞΑΎϘϣ ϢϬϴϟΎϫ΃ϭ ϦϴϓϮϗϮϤϟ΍ ξόΑ ί΍ΰΘΑ΍ Ϣ˷ Θϳ ΚϴΣ ˬΔϤΨϔϟ΍ Δ˷ϴγΎϴδϟ΍
ΔϘϠΣ ϲϓ ϝϮϘϟ΍ ϰϟ· (ΖϔΘϓ ΪϤΣ΃ ϩήϴϏ Ύϣ ) ΔϓΪμϟ΍ ˯΍έίϭ ΪΣ΄Α Δ˷ϔΨϟ΍ ϞμΗϭ .«έΎΒΧϷ΍»˰ϟ ΔΌϴδϣ
ϒ˷ϟΆΗ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ϩάϫ ϥ
˷ · ˬ˯΍έίϮϟ΍ βϠΠϣ ϲϓ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ ωϮοϮϣ ΚΤΑ ΪόΑ ΓήηΎΒϣ ˬΔ˷ϴϧϮϳΰϔϠΗ
ˬΔϔϠΘΨϣ ΕΎϴτόϣ ϙΎϨϫ ΢Βλ΃ϭ ΎϬΘΤϔλ ΕϮτϧ΍ Ϊϗϭ ˬΕήΟ ϲΘϟ΍ ΕΎϘϴϘΤΘϟ΍ Ϧϣ ΔΌϤϟ΍ ϲϓ ΍˱ΪΣ΍ϭ »
.«ϲϟϭΪϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ΍ ϞϴϠπΘϟ ΔϟϭΎΤϣ ϲϫ ϞΑ ˬΔϤϳήΠϟ΍ ϰϠϋ ˯ ϲπΗ ϻϭ Ύ˱ϴϓΎΤλ Ύ˱ϘΒγ Ϟ˷ΜϤΗ ϻ ϲϫϭ

ϖϴϘΤΘϟ΍ ϞϴϠπΘΑ (ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ωήϓ ) ϖϴϘΤΘϟΎΑ ΖϣΎϗ ϲΘϟ΍ ΔϬΠϟ΍ ϢϬ˷Θϳ ΎϤ˷ϧ· ˬ΍άϫ ϪϟϮϘΑ ˬήϳίϮϟ΍ϭ
ΎϤ˷Αέ ήϳίϮϟ΍ ϥ
˷ ΃ ϻ· .ϖϴϘΤΘϠϟ ίΎϬΠϟ΍ βϴ΋έ ˯ΎϋΪΘγ΍ ΐ˷ϠτΘϳ ˬϪΗϮΒΛ ϝΎΣ ϲϓ ˬήϣ΃ Ϯϫϭ ˬϲϟϭΪϟ΍
ΏϮθΗ ΔΒ΋Ύη ΪΠϳ Ϣϟ ϱάϟ΍ ϲγΎϴδϟ΍ ϪϘϳήϓ ϰϟ· ϲϤΘϨϳ ΕΎϣϮϠ όϤϟ΍ ωήϓ βϴ΋έ ϥϮϛ ϰϠϋ ΪϤΘόϳ
Γέ΍ίϭ α΃έ ϰϠϋ Ϯϫ ϩΪϬϋ ϲϓ ϱΎθϟ΍ Ώ΍Ϯϛ΃ ϰϠϋ ϲϠϴ΋΍ήγϹ΍ ζϴΠϟ΍ ϑΎπΘγ΍ ϥ΃ ϖΒγ Ύ˱τΑΎο
.ΕΎϳΪϠΒϟ΍ϭ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍

200 ϝϭϷ΍ ϦϳήθΗ ˻˹ ΖΒδϟ΍ ΩΪϋ ϲϧΎΘϴϋ ˯΍Ϊϓ