Chuan Muc Ke Toan

5/19/2011

VAS 03 - TSC h u hình

1

M c ích c a chu n m c:
Quy nh và h ng d n các nguyên t c và ph k toán i v i TSC h u hình, g m: 
Tiêu chu n TSC Xác Xác

ng pháp

h u hình u u u 

Th i i m ghi nh n

nh giá tr ban 

Chi phí phát sinh sau ghi nh n ban

nh giá tr sau ghi nh n ban h u hình 

Kh u hao Thanh lý TSC M t s quy nh khác làm c s và l p báo cáo tài chính
5/19/2011 VAS 03 - TSC h u hình

ghi s k toán
2

Các thu t ng trong chu n m c: 
Tài s n c Nguyên giá Kh u hao Giá tr ph i kh u hao Th i gian s

nh h u hình

d ng h u ích 

Giá tr thanh lý Giá tr h p lý Giá tr còn l i Giá tr có th thu h i
5/19/2011 VAS 03 - TSC h u hình 3

N i dung chu n m c 1 2 3 4 3 5 6 7 8 4 5/19/2011 Ghi nh n TSC Xác h u hình u u u nh giá tr ban Chi phí phát sinh sau ghi nh n ban Xác nh giá tr sau ghi nh n ban Kh u hao Xem xét l i th i gian s d ng h u ích Xem xét l i ph Nh ng pháp kh u hao h u hình 4 ng bán và thanh lý TSC 9 Trình bày VAS 03 cáo tàiuchính báo .TSC h hình .

Có tiêu chu n giá tr theo quy nh hi n hành 5/19/2011 VAS 03 . c + Nh ng tài s n s d ng cho m c ích m b o an toàn SXKD. d khôngctr c ti p 1 n lmi l i ích kinh t tính trên em nh ng c n thi t cho DN trong vi c t c các l i ích kinh t ó thì c ghi nh n là TSC HH n u nguyên giá c a chúng không v t quá t ng giá tr có th thu h i t các tài 4 s n ó.Tiêu chu n ghi nh n TSC HH: 1 Ch c ch n thu c l i ích kinh t trong t s d ng tài s n ó ng lai t vi c 2 + D a trêngiá tài sng ch ng hi c xác t inh m ti cách áng tin n có th i m ghi Nguyên các b n ph i nh n ban u và ph i ch u m i r iyro liên quan. b o gian s dù ng 3 Th i v MT.TSC h u hình 5 .

TSC h u hình 6 .Phân lo i (theo nhóm TS có cùng tính ch t và m c ích s d ng): Nhà c a. v t ki n trúc Máy móc. thi t b truy n d n Thi t b . SV làm vi c và cho SP TSC h u hình khác 5/19/2011 VAS 03 . thi t b Ph ng ti n v n t i. d ng c qu n lý V n cây lâu n m.

Xác nh giá tr ban u TSC h u hình ph i xác nh giá tr ban nguyên giá c u theo 5/19/2011 VAS 03 .TSC h u hình 7 .

v t ki n trúc g n li n v i quy n s d ng t: Giá tr quy n s d ng t ph i c xác bi t và ghi nh n là TSC vô hình.Xác nh nguyên giá u t xây d ng theo u t xây d ng TSC h u hình hình thành do ph ng th c giao th u: Nguyên giá = Giá quy t toán công trình phí tr + Các chi phí liên quan tr c ti p khác và l c b (n u có). 5/19/2011 VAS 03 .TSC h u hình nh riêng 8 . TSC h u hình là nhà c a.

ch y th ng h p DN dùng s n ph m do mình s n xu t ra chuy n thành TSC : + Các chi phí tr c ti p liên quan vào tr ng thái s n sàng s d ng VAS 03 .Xác TSC h u hình t nh nguyên giá xây d ng ho c t ch Nguyên giá = Giá thành th c t c a TSC + Chi phí l p Tr t.TSC h u hình Nguyên giá = Chi phí s n xu t s n ph m ó n vi c 9 a TSC 5/19/2011 .

5/19/2011 VAS 03 .. = Giá mua tr ngay t i th i i m Các kho n chi phí phát sinh. chi phí ch y th . nh : Chi phí qu n lý hành chính.. n u không liên quan tr c ti p n vi c mua s m và a TSC vào tr ng thái s n sàng s d ng thì không c tính vào nguyên giá TSC h u hình.TSC h u hình 10 . chi phí s n xu t chung.Xác nh nguyên giá c thanh toán theo TSC h u hình mua s m ph ng th c tr ch m: Nguyên giá TSC mua.

Xác nh nguyên giá TSC h u hình thuê tài chính Nguyên giá TSC c xác nh theo quy chu n m c k toán ³Thuê tài s n´: nh c a  NG = Giá tr h p lý ho c giá tr hi n t i c a các kho n ti n thuê t i thi u (N u giá tr hi n t i < Giá tr h p lý) + Chi phí phát sinh ban u liên quan tr c ti p TS.TSC h u hình 11 . kèm theo b t c giá tr nào c bên thuê m b o thanh toán 5/19/2011 VAS 03 .  Kho n thanh toán ti n thuê t i thi u: Là kho n thanh toán mà bên thuê ph i tr cho bên cho thuê v vi c thuê TS theo th i h n trong h p ng.

12 .TSC h u hình Giá tr h p lý c a TSC h u hình nh n v .Xác nh nguyên giá T ng t TSC HH mua d i hình th c trao i Không t ng t Giá tr còn l i c a TSC em trao i 5/19/2011 VAS 03 .

Xác nh nguyên giá TSC h u hình mua t ng t các ngu n khác c tài tr . c ghi nh n ban lý ban u Tr ng h p không ghi nh n theo giá tr h p lý ban u thì doanh nghi p ghi nh n theo giá tr danh ngh a + các chi phí liên quan tr c ti p n vi c a tài s n vào tr ng thái s n sàng s d ng 5/19/2011 VAS 03 .TSC h u hình 13 . c u theo giá tr h p Nguyên giá TSC h u hình bi u t ng.

TSC h u hình 5/19/2011 Áp d ng quy trình công ngh s n xu t m i làm gi m chi phí ho t ng c a tài s n 14 .Chi phí phát sinh sau ghi nh n ban Các chi phí phát sinh sau ghi nh n ban u TSC c ghi t ng nguyên giá c a tài s n n u: u h u hình Các chi phí này ch c ch n làm t ng l i ích kinh t trong t ng lai do s d ng tài s n ó Th c s c i thi n tr ng thái hi n t i so v i tr ng thái tiêu chu n ban u c a tài s n ó Thay i b ph n c a TS làm t ng th i gian s d ng h u ích. công su t s d ng C i ti n b ph n c a TS làm t ng áng k ch t l ng s n ph m VAS 03 .

trong quá trình s d ng.TSC h u hình 15 . kh u hao lu k và giá tr còn l i Tr ng h p TSC h u hình c ánh giá l i theo quy nh c a Nhà n c thì nguyên giá. TSC h u hình c xác nh theo nguyên giá.Xác nh giá tr sau ghi nh n ban u Sau khi ghi nh n ban u. kh u hao lu k và giá tr còn l i ph i c i u ch nh theo k t qu ánh giá l i 5/19/2011 VAS 03 .

Kh u hao Giá tr ph i kh u hao c a TSC h u hình c phân b m t cách có h th ng trong th i gian s d ng h u ích c a chúng Ph ng pháp kh u hao ph i phù h p v i l i ích kinh t mà tài s n em l i cho doanh nghi p S kh u hao c a t ng k c h ch toán vào chi phí s n xu t.TSC h u hình 16 . kinh doanh trong k . tr khi chúng c tính vào giá tr c a các tài s n khác 5/19/2011 VAS 03 .

.. h u d Gi i h n có tính pháp lý trong vi c s d ng tài s n 5/19/2011 VAS 03 . c HMVH.Kh u hao Khi xác nh th i gian s d ng h u ích c a TSC hình ph i xem xét các y u t : a M c s d ng c tính: Công su t ho c s n l ng d tính. b o d ng. ph thu c: S ca làm vi c.TSC h u hình 17 . b M c hao mòn. phát sinh do c i ti n dây truy n công ngh . s a ch a. thay i nhu c u th tr ng..

kinh doanh 5/19/2011 VAS 03 .Kh u hao Ph ng pháp kh u hao do doanh nghi p xác nh áp d ng cho t ng TSC h u hình ph i c th c hi n nh t quán.TSC h u hình 18 . tr khi có s thay i trong cách th c s d ng tài s n ó Doanh nghi p không c ti p t c tính kh u hao i v i nh ng TSC h u hình ã kh u hao h t giá tr nh ng v n còn s d ng vào ho t ng s n xu t.

TSC h u hình 19 . N u có s thay i áng k trong vi c ánh giá th i gian s d ng h u ích c a TS thì ph i i u ch nh m c KH Trong quá trình s d ng TSC . khi ã xác nh ch c ch n là th i gian s d ng h u ích không còn phù h p thì ph i i u ch nh th i gian s d ng h u ích và t l kh u hao cho n m hi n hành và các n m ti p theo và c thuy t minh BCTC Ch s a ch a và b o d ng TSC HH có th kéo dài th i gian s d ng h u ích th c t ho c làm t ng giá tr thanh lý c tính c a TS nh ng DN không c thay i m c kh u hao c a TS 5/19/2011 VAS 03 . th ng là cu i n m tài chính.Xem xét l i th i gian s d ng h u ích Th i gian s d ng h u ích c a TSC HH ph i c xem xét l i theo nh k .

TSC h u hình 20 . N u có s thay i áng k trong cách th c s d ng tài s n em l i l i ích cho doanh nghi p thì c thay i ph ng pháp kh u hao và m c kh u hao tính cho n m hi n hành và các n m ti p theo 5/19/2011 VAS 03 .Xem xét l i ph ng pháp kh u hao Ph ng pháp kh u hao TSC h u hình ph i c xem xét l i theo nh k . th ng là cu i n m tài chính.

TSC h u hình 21 . nh ng bán TSC h u hình c xác nh b ng s chênh l ch gi a thu nh p v i chi phí thanh lý.Nh ng bán và thanh lý TSC h u hình TSC h u hình c ghi gi m khi thanh lý. S lãi. nh ng bán Lãi hay l phát sinh do thanh lý. l này c ghi nh n là m t kho n thu nh p hay chi phí trên báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh trong k 5/19/2011 VAS 03 . nh ng bán + giá tr còn l i c a TSC h u hình.

TSC h u hình 22 .Trình bày báo cáo tài chính Trình bày theo t ng lo i TSC Ph Ph h u hình v nh ng thông tin sau: nh nguyên giá TSC HH ng pháp xác ng pháp kh u hao. kh u hao lu k và giá tr còn l i vào u n m và cu i k B n Thuy t minh báo cáo tài chính (Ph n TSC HH) 5/19/2011 VAS 03 . th i gian s d ng h u ích ho c t l kh u hao Nguyên giá.

TSC h u hình n vay Giá tr còn l i c a TSC HH t m th i không cs d ng Nguyên giá c a TSC HH ã kh u hao h t nh ng v n còn s d ng. Giá tr còn l i c a TSC HH ang ch thanh lý Các thay i khác v TSC HH Thuy t minh BCTC 5/19/2011 23 . bán TSC HH có giá tr l n trong t ng lai Giá tr còn l i c a TSC HH ã dùng th ch p. gi m trong k và lu k n cu i k Chi phí u t XDCBDD Các cam k t v vi c mua. c m c cho các kho VAS 03 .Trình bày báo cáo tài chính Nguyên giá TSC HH t ng. gi m trong k S kh u hao t ng.

· Nguyên giá TS ph i c xác nh m t cách áng tin c y. · Có tiêu chu n. · Nguyên giá TS c a DN có th c xác nh m t cách áng tin c y.Khác nhau VAS và IAS Ghi nh n tài s n c VAS Ph i tho mãn ng th i t t c b n tiêu chu n ghi nh n sau: · Ch c ch n thu c l i ích kinh t trong t ng lai t vi c s d ng TS ó. · Th i gian s d ng c tính trên 1 n m.TSC h u hình . · TS c d ki n s s d ng trong nhi u h n m t k . 5/19/2011 nh h u hình IAS Ch c p n 3 tiêu chu n ghi nh n TSC HH: · Có kh n ng DN thu c các l i ích kinh t g n li n v i TS ó trong t ng lai. giá tr theo qui nh hi n hành. =>Không qui nh m c giá tr t i thi u ghi nh n TSC 24 VAS 03 .

· Các chi phí c tính cho vi c tháo d . trong ó giá tr quy n s d ng t c n ph i c xác nh là TSC vô hình.TSC h u hình . tr kho n m c chi phí c tính cho vi c tháo d . 5/19/2011 nh giá tr ban u VAS · T ng t nh qui nh c a IAS. 25 VAS 03 . v t ki n trúc và quy n s d ng t c n c trình bày riêng. xây d ng ho c s n xu t các tài s n tiêu chu n ghi nh n. · Chi phí lãi vay liên quan tr c ti p n vi c mua s m. di chuy n các TS và khôi ph c m t b ng thì không c tính vào nguyên giá TSC . · Các chi phí liên quan tr c ti p n vi c a tài s n vào v trí và tr ng thái s n sàng s d ng theo úng d nh c a Ban Giám c. di chuy n các tài s n và khôi ph c m t b ng. · Giá tr c a nhà c a.Khác nhau VAS và IAS Xác IAS Nguyên giá TSC HH bao g m: · Giá mua.

v có th l a ch n pp giá g c ho c pp ánh giá l i và áp d ng cs k toán này cho m t nhóm TS.TSC h u hình 26 . Quy t nh c th c hi n b i ban lãnh o DN .Giá ánh giá l i ph i là giá tr h p lý t i ngày ánh giá l i tr i kh u hao lu k và các kho n l do giá tr TS b t n th t.Khác nhau VAS và IAS Xác nh giá tr sau ghi nh n ban u . .Tài s n c nh h u hình ch c ánh giá l i theo quy nh c a nhà n c sau khi ghi nh n ban u 5/19/2011 VAS 03 .Ch cho phép s d ng ph ng pháp giá g c .

Khi ánh giá l i làm gi m giá tr TS thì s chênh l ch giá v t quá s có th ghi gi m vào kho n m c th ng d ánh giá l i (là s hi n ang ghi nh n là th ng d ánh giá l i c a cùng TS) c n c ghi nh n là chi phí.Khác nhau VAS và IAS X lý chênh l ch ánh giá l i tài s n IAS . thì s chênh l ch giá này c n c ghi t ng kho n m c th ng d ánh giá l i (ph n ngu n v n).TSC h u hình VAS Không c pv n này 27 . 5/19/2011 VAS 03 .Khi vi c ánh giá l i làm t ng giá tr TS. tr tr ng h p chính TS này tr c ó ã c ánh giá gi m mà s chênh l ch gi m ó ã c ghi vào chi phí thì s ánh giá t ng l n này c n c ghi nh n là thu nh p. .

TSC h u hình VAS Không v n c p này 28 . kho n ghi t ng này c n c gi m tr s kh u hao áng l ã c trích n u tr c ó không ghi gi m giá tr TS.Khác nhau VAS và IAS S gi m giá tr tài s n IAS -Khi GT có th thu h i c gi m xu ng th p h n GTCL. thì GTCL c n i u ch nh gi m xu ng m c GT có th thu h i c. c n ghi nh n m t kho n d phòng t ng giá TS.Khi vi c ghi gi m giá tr TS không còn hi n h u và ch c ch n s xu t hi n các i u ki n m i. -Vi c ghi nh n các kho n gi m giá tr TS c tuân th theo IAS 36 5/19/2011 VAS 03 . Ph n i u ch nh gi m v t quá s hi n ang ghi trên kho n m c th ng d ánh giá l i c a chính TS ó c ghi nh n là CP. .

Chênh l ch ánh giá l i TS có th c th c hi n toàn b khi có nghi p v ng ng ho t ng.Khác nhau VAS và IAS Chênh l ch ánh giá l i tài s n th c hi n VAS Khi phát sinh chênh l ch ánh giá l i TS th c hi n. kho n chênh l ch này ck t chuy n tr c ti p vào l i chu n ch a phân ph i.TSC h u hình IAS Không c p trong các nguyên t c k toán c ch p nh n r ng rãi t i Vi t Nam 29 . thanh lý m t TS ho c c th c hi n m t ph n trong quá trình s d ng TS 5/19/2011 VAS 03 .

Khác nhau VAS và IAS Trình bày báo cáo tài chính VAS IAS Chu n m c a ra các yêu c u chi ti t v vi c trình bày ph ng pháp ánh giá l i Không c p n vi c trình bày báo cáo tài chính iv i ph ng pháp ánh giá l i 5/19/2011 VAS 03 .TSC h u hình 30 .

TSC h u hình 31 .N i dung trình bày 1 1 Tóm t t nh Click to add chính c a chu n ng n i dung Title m c k toán theo quy nh c a Vi t Nam So sánh chu n m add Title Vi t Nam Click to c k toán (VAS) và chu n m c k toán Qu c t (IAS) Nh ng v n Click toquan Titlechu n m c liên add n c th o lu n trên các di n àn Câu Click totadd Title ng h i. bài p tình hu 2 1 3 1 4 1 5/19/2011 VAS 03 .

Kh u hao nhanh giúp DN Add Your Text t ng tr ng nhanh 5/19/2011 VAS 03 . b n hãy cho bi t 3 quan ni m này úng hay sai? Trình bày b n ch t c a kh u hao TSC và các y u t tác ng t i quy t nh l a ch n ph ng pháp kh u hao? 1. Kh u hao nhanh s t ng giá thành.Câu h i. nh Add Your Textn kh n ng h ng c nh tranh c a DN 3. bài t p tình hu ng Sau ây là 3 quan ni m v kh u hao nhanh TSC .TSC h u hình 32 . Kh u hao nhanh giúp thu h i v n nhanh 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful