THI T K VECTOR BI U HI N Y U T T NG TR NG NGUYÊN BÀO S NG I (HFGF-10 -HUMAN FIBROBLAST ROWTH FACTOR -10) T BÀO CAO Nguy n Bích Nhi Vi n Công

ngh Sinh h c Masashi Suzuki National Istitute of Bioscience and Human Technology, Tsukuba, Japan TV N

I 10 C A NG V T B C

Các y u t t ng tr ng nguyên bào s i FGFs (Fibroblast Growth Factor) là nh ng polypeptide thu c nhóm cytokine, c ti t ra các t bào ng v t, có ho t tính gây phân bào m nh. Các thành viên c a nhóm FGF óng vai trò quan tr ng trong nhi u quá trình sinh lí nh quá trình sinh tr ng, bi t hóa t bào, hình thành các mô, thành m ch máu, s a ch a và làm lành v t th ng... (Mc Keehan và cs., 1998). Nhi u thành viên c a nhóm FGF có ch a o n tín hi u peptide mã hóa cho các protein ti t. FGF-10 là thành viên th 10, d c phát hi n ra b i Yamasaki và cs., 1996. cDNA c a hFGF-10 mã hóa cho m t protein g m 208 acid amin, trong ó 40 acid amin u ( u N) có tính k n c cao, là o n có vai trò nh m t tính hi u peptide (Yamasaki và cs., 1996, Emoto và cs., 1997. Do ó FGF-10 có th có kh n ng ti t. Nhi u thành viên c a nhóm FGF nh FGF-5 (Bates và cs., 1991; Ozawa và cs., 1998, Clements và cs., 1993), FGF-6 (Asada và cs), FGF-7 (MacArthur và cs., 1995), FGF-9 (Santos - Ocampo và cs., 1996) ... có ch a v trí N-glyccosyl và m t s thành viên c a nhóm FGF c tinh ch d ng glycosyl hóa. nghiên c u, tìm hi u các tính ch t c a FGF-10 và s bi n i c a nó liên k t v i các m ch carbohydrate , chúng tôi ã s d ng và thi t k vector pcDNA3.1(-) Myc-His (Invitrogen) bi u hi n hFGF-10 các t bào ng v t có vú. V T LI U VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U i (Toyobo)

1. ARN t ng s t não ng

2. Vector tách dòng PCR -TRAP (GenHunter) 3. Vector bi u hi n pcDNA3.1(-)MycHis Version B (Invitrogen). 4. Làm s ch s n ph m PCR: s d ng PCR QiaQuick PCR Kit (Qiagen) 5. Tách ADN plasmid s d ng MiniPrep Kit (PE Applied Biosystem) 6. Xác nh trình t ADN s d ng thi t b ABI 310 - PRISM Genetic Analyzer (Perkin Elmer)

K T QU NGHIÊN C U 1. Thi t k c p m i bi u hi n hFGF-10 t bào ng v t có vú:

D a vào trình t c a toàn b o n gen hFGF-10 (s ng kí trong Gen Bank là AB 002097 DDBJ), c p m i nhân hFGF-10 ã c thi t k s d ng vector pcDNA3.1(-) Myc-His bi u hi n t bào ng v t có vú v i u 5' g n thêm v trí c t c a enzyme gi i h n XhoI và u 3' g n v trí c t c a enzym HindIII. Trình t c p m i nh sau:

Ph n ng PCR c ti n hành ti p theo s d ng cDNA v a c t ng h p làm m u (template) nhân toàn b o n gen hFGF-10. 0.5mM).5Ql Pfu polymerase (0. . 2. K t qu i n di trên hình 1 cho th y s n ph m PCR là m t b ng m c hi u. Ch ng trình ch y o PCR: các i u ki n ch y PCR ã c t i u hóa nh sau: Bi n tính 94 C trong 2 phút.1 M).ADN b tr ) t ARN t ng s c tách ra t não ng i và cung c p b i hãng Toyobo. l n kéo dài chu i cu i cùng 72 C trong 10 phút.5Ql 10 X m Pfu. S n ph m th y phân c i n di ki m tra trên gel agarose 1% ki m tra (hình 2).5 mM). ki m tra xem s n ph m PCR nh n c có ph i là hFGF-10 hay không.dithio threitol (0. s n ph m PCR sau khi c tinh ch b ng Qia Quick Kit ã c c t b ng enzyme NsiI và ScaI. 2Ql m i ng u nhiên hexamer (60 ng/Ql). S n ph m c a ph n ng PCR c ki m tra b ng i n di trên gel agarose 1% (hình 1).8QlNsiI enzyme.5Ql m i xuôi (10pmol). 8Ql s n ph m c a ph n ng RT ã pha loãng 10 l n. 0. Sau ó h n h p ph n ng (cDNA ã c t ng h p) c pha loãng 10 l n b ng n c c t và b o qu n -20oC. 55 C trong 45 giây và 72 C trong 2 phút. 0.5Ql n c c t vô trùng và 4Ql ARN t ng s (250 ng/Ql). 40 chu o o o o trình : 94 C trong 45 giây. Ph n ng c t ki m tra c ti n hành trong t ng th tích là 10Ql v i các thành ph n nh sau: 1Ql m 10X NsiI (ho c m NE-II i v i ScaI).5Ql RNasin (40 U/Ql). Hình1: i n di s n ph m PCR trên gel agarose 1%. 8Ql h n h p dNTPs (2.5Ql m i ng c (10pmol) và 0. 2Ql s n ph m PCR.5U/Ql). ng ch y s 2: s n ph m PCR.PCR) : thu nh n cDNA (complementary DNA . 2Ql enzyme phiên mã ng c -MMLV Reverse transcriptase (200 U/Ql). ph n ng phiên mã ng c RT (Reverse transcriptase) ã c ti n hành trong t ng th tích 50 Ql v i các thành ph n ph n ng bao g m 10Ql m 5 X RT. 5Ql DTT . ng ch y s 3: thang ADN chu n P/HindIII. 18. Thành ph n ph n ng PCR trong t ng th tích 25Ql bao g m: 11Ql n c c t vô trùng.2. ng ch y s 1: Thang ADN chu n b c thang 123bp. 0. H n h p ph n ng c 37SC trong 1 gi . có kích th c kho ng 650 bp t ng ng v i kích th c c a hFGF-10 có c ng thêm các v trí c t c a các enzyme gi i h n ã thi t k . Ph n ng c ti n hành 37oC trong 75 phút. 2Ql dNTPs (2. Ph n ng RT-PCR (Reverse transcriptase .

1mM EDTA pH8) có b sung 0. Sau khi ch y PCR. L y 2Ql d ch n i làm m u ch y PCR v i thành ph n nh sau: 2Ql 10 X m PCR. L y m t ít khu n l c b ng u côn cho vào ng eppendorf vô trùng có ch a 50Ql m TE (10mM Tris. a petri qua êm trong t m 37SC qua êm.2Ql Taq DNA polymerase. phân tích s n ph m b ng i n di trên gel agarose 1. 52SC trong 40 giây . Li tâm nhanh. Tr n u và 95SC trong 10 phút. 0. Ki m tra c t s n ph m PCR b ng enzyme ScaI . Tách dòng hFGF-10: ki m tra trình t c a s n ph m PCR. 2QldNTPs (200 Qmol). 4Ql h n h p ph n ng trên trong á (0SC) trong 45 phút. Ki m tra s g n c a s n ph m PCR vào vector b ng cách phân tích khu n l c. 72SC trong 1 phút. ng ch y s 1: Thang ADN chu n b c thang 123 bp.5Ql s n ph m PCR và 1Ql T4 -DNA ligase.GenHunter Corporation). tr n u và nuôi c y l c (200 vòng/phút) ti p 37SC trong 1 gi . ti p theo 72SC trong 5 phút và k t thúc 4SC. . 2Ql m i lo i Lgh và Rgh m i c cung c p b i Kit. 2.Hình 2.4 ml môi tr ng LB (Luria-Bertani) l ng. Sau ó h n h p ph n ng c bi n n p vào các t bào kh bi n ch ng vi khu n GH v i thành ph n ph n ng bao g m: 20Ql t bào kh bi n GH . Ch ng trình PCR nh sau: 30 chu trình c a 94SC trong 30 giây. qua êm (kho ng 16 gi ). K t qu nh n c hình 3 cho th y s n ph m PCR sau khi b th y phân b i enzyme ScaI có 1 i m c t trong trình t c a hFGF-10 t i v trí 273 s n ph m PCR sau khi x lí ScaI c chia thành 2 b ng nh h n có kích th c kho ng 273 và 357 bp (hình 3.0. Ph n ng c ti n S hành 16 C. S n ph m PCR c g n vào vector TRAP trong t ng s 10Ql v i thành ph n sau: 2Ql PCR-TRAP vector ã chu n b s n sàng g n các o n gen (insert). S c nhi t 42SC trong 2 phút r i ngay vào á 2 phút và cho thêm vào 0. 2. version 3. Hôm sau ki m tra a th y m c các khu n l c tr ng. 1Ql 10X m g n (ligation buffer). gi ng 2). ng ch y s 2: s n ph m PCR sau khi b c t b i ScaI.1% Tween 20. Nh v y s b có th cho r ng s n ph m PCR nh n c có nhi u kh n ng là hFGF-10.5% (hình 3). Sau ó c y tr i d ch nuôi c y trên lên a petri LB c có b sung tetracycline (n ng cu i cùng 20 Qg/ml). vector tách dòng (PCR-TRAP Cloning System.

Vector bi u hi n pcDNA3.1(-) Myc-His (Invitrogen) là vector 5. s n ph m PCR là 2 b ng có kích th c nh không úng v i kích th c c a o n gen c n g n do ó ADN c a khu n l c 2 không ch a o n gen c n g n. khu n l c 1 c nuôi môi tr ng LB l ng có b sung tetracycline và tách ADN plasmid s d ng kit MiniPrep. gen c g n vào vector nh ph n ng g n s d ng enzyme T4-ligase v i thành ph n nh sau: 0. 4. i n di phân tích khu n l c b ng ph ng pháp PCR .75Ql m g n T4.Hình 3. ng ch y s 1: Thang ADN chu n P/HindIII. i v i m u khu n l c 2.5 kb c thi t k bi u hi n các protein tái t h p trên t bào ng v t có vú.1(-) Myc-His và vector tách dòng có ch a o n gen hFGF-10 cùng c x lí b ng XhoI và HindIII. ng ch y s 2.1(-)Myc-His: pcDNA3. Sau khi dã xác nh c khu n l c 1 có ch a o n gen nhân c.3: s n ph m PCR c a khu n l c 1 và 2. Vector có 3 v trí c g n o n gen ích v i u C t n cùng c a polypeptide có g n uôi Histidine (His tag) và Myc (C-myc) epitope cho phép xác nh và tinh ch hi u qu protein tái t h p. s d ng Qia Quick Kit. sau ó s n ph m vector và gen ã x lí enzyme c ki m tra trên gel agarose 1% và tinh ch b ng ph ng pháp thôi gel. 3Ql vector ã x lí (250ng/Ql). Nh v y là vi c tách dòng gen hFGF-10 ã c th c hi n. K t qu cho th y s n ph m PCR nhân c có trình t ADN hoàn toàn trùng kh p v i trình t c a gen hFGF-10 trong ngân hàng gen. K t qu phân tích khu n l c cho th y m u ADN c a khu n l c 1 cho 1 b ng c hi u có kích th c kho ng 770bp t ng ng v i kích th c c a o n gen hFGF-10 và c ng 120bp là ph n thêm c a vector TRAP nh trong h ng d n s d ng c a vector. ADN sau ó c ki m tra OD260/280nm nh l ng và s d ng 500 ng xác nh trình t . Nh v y ADN c a khu n l c 1 có mang o n gen c n g n. s ng kí AB 002097 DDBJ.5Ql gen hFGF-10 (insert) ã x lí (60ng/Ql) . Sau khi tinh s ch và xác nh hàm l ng. 3. Promotor c a vector -human cylomegalovirus (CMV) cho phép bi u hi n cao nhi u lo i t bào ng v t có vú. G n gen hFGF-10 vào vector bi u hi n pcDNA3. ng ch y s 4:thang ADN chu n b c thang 123 bp.

ã tách dòng 2. 11. Oda Y.. Oka S. 2.Cell Biol.18401845. Drickamer K. Suzuki M. Ph n ng c th c hi n 16rC qua êm.. K T LU N 1. and Goldfarb M. SuperFect ). K t qu trên hình 4 cho th y ch tr các plasmid s 4 ( ng ch y 4) là không ch a o n insert. ADN c a các plasmid này ã c s d ng chuy n gen hFGF-10 vào t bào ng v t có vú (Cos-7. ã thi t k hi n t bào c gen hFGF-10 t ARN t ng s não ng i b ng ph n ng RT-PCR. Các ADN plasmid c x lí b ng enzyme XhoI và HindIII. Nh v y vi c g n hFGF-10 vào vector bi u hi n pcDNA3.1(-)Myc-His có g n o n gen hFGF-10 ng v t có vú. Ozawa K. Asada M. 293-303.. Ki m tra s g n c a gen vào vector bi u hi n pcDNA3.và 0.25Ql T4-ligase. Yoneda A.. Orikasa N.... (1999) Growth Factor 16. Omae M. ng ch y s 1-5: ADN các plasmid t 1-5 c x lí b ng XhoI và HindIII.. Fukuta K.. TÀI LI U THAM KH O 1. and Imamura T. Hình 4. K t qu c th hi n trên hình 4.Bates B. Các khu n l c c nuôi nhân trong môi tr ng LB l ng có b sung ampicilline và tách ADN plasmid.1(-)Myc-His b ng cách x lí ADN plasmid tách c b ng 2 enzyme XhoI vàHindIII. Mol..his ã thành công. . Makino T. các plasmid còn l i u có ch a o n gen có kích th c kho ng 650 bp t ng ng v i hFGF-10. Hardin J. ng ch y s 6: Thang ADN chu n b c thang 123bp. Ota K. và c y tr i trênaTi p ó h n h p ph n ng c bi n n p vào t bào kh bi n DH5 a LB có b sung ampicilline (50Qg/ml) và nuôi trong t m 37rC qua êm.(1991).t bào th n kh ) s d ng các hóa ch t chuy n gen (Lipo Fectamin-2000...1(-)myc. Zhan X. bi u c vector bi u hi n pcDNA3...

6.. 275... purified by QiaQuick Kit (Qiagen) and was ligated at XhoI and HindIII sites of the corresponding sites of the enzyme-digested pcDNA3.3.Chem.M. 11.Nucleic Acid Res.. 12. Santos-Ocampo S. The ligation product then was transformed into the DH5-E competent cells and cultured at 37rC ... 9.G.. Clements D.K.A. Colvin J.A.. and Goldfarb M. Shankar D. Revest J. Chem. Dionne C. Yoneda A. Hu S. Hsu Y. Lawshe A. DeMoerlooze L.B. Wang J. pcDNA3. 1311-1316 4.. Chellaiah A. Emoto H. (1997) J. Mattei M.1(-)Myc-His (Invitrogen) which is designed to introduce a C-terminal peptide containing a myc sequence and polyhistidine metal -binding sequence tags into the target protein for efficent detection and purification. and Dickson C. Shackleford G. Katta V.817-825.Biol. Tagashira S. and Yamasaki M. Tseng J. (1998) Prog. McKeehan W.. Heikinheimo M. 576-590. NCST Masashi Suzuki National Institute of Bioscience and Human Technology (NIBH).S... respectivetly.W. 23191-23194. Hsu E.. Miake A. (1996) J. MacArthur C. 19. 189-200.M. Biol.F.. (1995) Cell Growth Differ. and Lu H. The amplified product was sub-cloned into the PCR-TRAP (GenHunter) cloning vector and the DNA sequence was verified by ABI310-PRISM Genetic Analyzer as the hFGF-10 (acession number AB 002097 in the DDBJ and GenBank Nucleotide Sequence Databases).. 17261731. and Kan M. 6. we used an expression vector. and Ornitz D. 272.S. Brankow D.. 8. 5. 271. and Imamura T. Mol.Purf. Tafashira S. These primers contain sequences that flank both ends of the full length hFGF-10 (amino acid 1-208) with additional XhoI and HindIII sites located at their 3¶ and 5' ends. Kenney W. Tsukuba.. (1993)Oncogene 8. Morris C.C. SUMMARY Construction of mammalian expression vector For human fibroblast growth factor-10 (hfgf-10) Nguyen Bich Nhi Institute of Biotechnology (IBT).L.Chem..Biol. Japan Full length human Fibroblast Growth Factor (hFGF-10) cDNA (650 bp) was amplified from human brain total RNA (Toyobo) by reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) using synthetic oligonucleotide primers. (1999)Biotechniques 27.R. 8083-8090. Wang F. Vol. Suzuki M.. (1998) Protein Expr. Biol. 7. (2000) J. Asada M.Chem. 135-176. and Itoh N.37.1(-)MycHis vector to allow production of recombinant protein in mammalian cells from T7 promoter ..15918-15921. Yamasaki M.A. The amplified product was digested with XhoI and HindIII restriction enzymes.. For expression of recombinant hFGF-10 protein in mammalian cells. (1996) J.Biol...M. 10. No. 59.

The plasmid DNAs were extracted from the culture of white colonies by using MiniPrep Kit (PE Applied Biosystem) and the recombinant expression pcDNA 3. Nguy n Th Ng c Dao.1(-) Myc-His vector bearing hFGF-10 gene was confirmed by XhoI/HindIII enzyme digestion of plasmid DNAs.overnight. Ng i th m nh n i dung khoa h c: TS. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful