TGL NO BARU PERUBAHAN

1 PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BALANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ
JEPARA TAHUN ANGGARAN 1982/1983
12/2/1983 23/5/1983 5 SERÌ D
NO. 1
2 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
TAHUN ANGGARAN 1983/1984
30/3/1983 25/7/1983 6 SERÌ D
NO. 2
3 PENETAPAN PERUBAHAN YANG PERTAMA KALÌ
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ
JEPARA NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN
ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA SEKRETARÌAT
WÌLAYAH/DAERAH KABUPATEN TÌNGKAT ÌÌ DAN
SEKRETARÌAT DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
23/5/1983 13/9/1983 7 SERÌ D
NO. 3
4 PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA TENTANG KARTU TERNAK
2/8/1983 28/12/1983 16 SERÌ B
NO. 7
5 PENETAPAN MENGUBAH UNTUK KELÌMA KALÌ
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH JEPARA
TENTANG PEMANDÌAN KARTÌNÌ
25/8/1983 16/12/1983 14 SERÌ B
NO. 5
6 PENETAPAN MENGUBAH UNTUK KETUJUH KALÌ
PERATURAN PESANGGRAHAN KABUPATEN JEPARA
25/8/1983 16/12/1983 15 SERÌ B
NO. 6
7 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKÌL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT DAERAH
9/9/1983 23/7/1984 3 THN
1984 SERÌ
D NO. 2
8 MENGUBAH UNTUK KETÌGA KALÌ PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA TENTANG
SUMBANGAN PENERANGAN JALAN
9/9/1983 9/9/1983 9/3/1984 1 THN
1984 SERÌ
B NO. 1
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 1983
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 PENETAPAN SÌSA PERHÌTUNGAN APBD TAHUN 1982/1983 28/1/1984 29/1/1985 1 THN 1985
SERÌ D NO. 1
2 PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATÌ ÌÌ
JEPARA NOMOR 2 TAHUN 1984 TENTANG PENETAPAN
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 1983/1984
10/3/1984 - - TDK DÌUNDANGKAN
KRN SDH
KADALUARSA
3 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
TAHUN ANGGARAN 1984/1985
30/3/1984 11/7/1984 2 THN 1984
SERÌ D NO. 1
4 PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALÌ PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
TENTANG MENGADAKAN TEMPAT TÌTÌPAN
SEPEDA/SEPEDA BERMOTOR
21/5/1984 26/11/1984 1 THN 1985
SERÌ A NO. 1
5 PERUBAHAN UNTUK KEENAM KALÌ PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK KENDARAAN
21/5/1984 2/10/1985 6 THN 1985
SERÌ A NO. 1
6 PERUBAHAN KETÌGA KALÌ PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA TANGGAL 1 NOPEMBER 1955
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG LALU
LÌNTAS JALAN DAN PERATURAN PEMERÌNTAH LALU
LÌNTAS JALAN
21/5/1984 6/2/1985 2 THN 1985
SERÌ B NO. 1
7 PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA TENTANG
RETRÌBUSÌ KÌOS PEMERÌNTAH DAERAH KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
21/5/1984 15/12/1984 5 THN 1984
SERÌ B NO. 3
8 PENETAPAN SÌSA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ
JEPARA TAHUN ANGGARAN 1983/1984
10/10/1984 11/3/1985 3 THN 1985
SERÌ D NO. 2
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 1984
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
4 BEBERAPA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN TARÌP : PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALÌ
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ
JEPARA TENTANG BEA DÌSPENSASÌ JALAN
29/4/1985 26/10/1985 7 THN 1985
SERÌ B NO. 2
5 PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALÌ PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMAKAÌAN TANAH
YANG MENJADÌ MÌLÌK ATAU DÌBAWAH PENGUASAAN
KABUPATEN JEPARA
29/4/1985 26/10/1985 8 THN 1985
SERÌ B NO. 3
6 PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALÌ PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA TENTANG
MENGADAKAN PUNGUTAN PAJAK ATAS ÌZÌN
PENYÌMPANGAN ATAU PENGANGKUTAN GARAM RAKYAT
KELUAR DAERAH KABUPATEN JEPARA
29/4/1985
7 PELAYANAN KESEHATAN DÌ RUMAH SAKÌT UMUM R.A
KARTÌNÌ DAN DÌ UNÌT-UNÌT PELAYANAN KESEHATAN
LAÌNNYA
13/7/1985 27/11/1985 9 THN 1985
SERÌ B NO. 4
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 1985
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
3 PERUBAHAN UNTUK KETUJUH KALÌ PERATURAN
DAERAH TENTANG ÌJÌN DAN PAJAK REKLAME
15/2/1986 31/1/1987 1 THN 1987
SERÌ C NO. 1
4 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRÌBUSÌ MUSEUM
KARTÌNÌ
22/2/1986 16/6/1986 7 THN 1986
SERÌ B NO. 3
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 1986
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
2 PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANÌSASÌ
DAN TATA KERJA DÌNAS PARÌWÌSATA KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
18/2/1987 30/4/1987 5 THN 1987
SERÌ D NO. 4
3 PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERÌKSAAN
KESEHATAN TERNAK YANG DÌJUAL DÌ PASAR TERNAK
18/2/1987 7/10/1987 6 THN 1987
SERÌ B NO. 1
6 PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT
ÌÌ JEPARA
20/11/1987 11/4/1988 2 THN 1988
SERÌ A NO. 2
7 PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANÌSASÌ
DAN TATA KERJA DÌNAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
30/5/1988 4 THN 1988
SERÌ D NO. 4
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 1987
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
2 PARKÌR KENDARAAN BERMOTOR DALAM WÌLAYAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
25/2/1988 28/7/1988 5 THN 1988
SERÌ B NO. 1
3 PAJAK PENERANGAN JALAN 25/2/1988 20/7/1993 10 THN 1993
SERÌ A NO. 1
8 PEMERÌKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTÌN 21/9/1988 15/12/1988 6 THN 1988
SERÌ B NO. 2
9 PENETAPAN HARÌ JADÌ JEPARA 27/9/1988 28/2/1989 2 THN 1989
SERÌ D NO. 1
10 RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
1/12/1988 17/10/1989 9 THN 1989
SERÌ D NO. 8
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 1988
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
31/1/1989 19/6/1989 7 THN 1989
SERÌ D NO. 6
4 PENERTÌBAN, PELESTARÌAN DAN PEMBUDÌDAYAAN
TANAMAN KAPUK RANDU
2/11/1989 12/1/1990 1 THN 1990
SERÌ D NO. 1

NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 1989
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 PENGELOLAAN PASAR-PASAR YANG DÌKUASAÌ OLEH
PEMERÌNTAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
26/2/1990 10/4/1990 3 THN 1990
SERÌ B NO. 1
2 PAJAK KENDARAAN TÌDAK BERMOTOR 26/2/1990 29/6/1991 11 THN 1991
SERÌ A NO. 1
3 PEMUNGUTAN UANG LEGES 26/2/1990 10/4/1990 4 THN 1990
SERÌ B NO. 2
4 PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 7
TAHUN 1985 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DÌ
RUMAH SAKÌT UMUM R.A KARTÌNÌ DAN DÌ UNÌT
PELAYANAN KESEHATAN LAÌNNYA
26/2/1990 10/4/1990 5 THN 1990
SERÌ B NO. 3
5 PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 4
TAHUN 1983 TENTANG KARTU TERNAK
26/2/1990 10/4/1990 6 THN 1990
SERÌ B NO. 4
6 PENYÌDÌK PEGAWAÌ NEGERÌ SÌPÌL DÌ LÌNGKUNGAN
PEMERÌNTAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
3/3/1990 10/4/1990 7 THN 1990
SERÌ D NO. 3
8 PENETAPAN BATAS WÌLAYAH KOTA ÌBUKOTA
KECAMATAN, KOTA ÌBU KOTA PERWAKÌLAN
KECAMATAN DAN KOTA KALÌNYAMATAN KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
11/6/1990 18/10/1990 9 THN 1990
SERÌ A NO. 5
9 PEMBERÌAN KUASA KEPADA MENTERÌ DALAM NEGERÌ
UNTUK MENDÌRÌKAN DAN MENGELOLA YAYASAN
JUANA BHAKTÌ DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT DAERAH
16/6/1990 11/3/1990 1 THN 1991
SERÌ A NO. 1
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 1990
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
2 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKÌL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
16/2/1991 3/5/1991 7 THN 1991
SERÌ D NO. 7
4 SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA DÌNAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ
JEPARA
16/2/1991 21/6/1991 9 THN 1991
SERÌ D NO. 9
6 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA
KERJA DÌNAS PENDÌDÌKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
29/6/1991 2/10/1991 12 THN 1991
SERÌ D NO. 11
9 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PENGGUNAAN DAN PUNGUTAN BÌAYA
TÌMBANGAN TERNAK
16/9/1991 13/1/1992 1 THN 1992
SERÌ B NO. 1
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 1991
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 PENYÌSÌHAN PENERÌMAAN PAJAK BUMÌ DAN BANGUNAN
BAGÌAN PEMERÌNTAH DAERAH KEPADA PEMERÌNTAH
DESA / KELURAHAN
30/1/1992 26/3/1992 4 THN 1992
SERÌ D NO. 3
2 PEMBERÌAN SEBAGÌAN HASÌL PAJAK DAN RETRÌBUSÌ
DAERAH KEPADA PEMERÌNTAH DESA / KELURAHAN
30/1/1992 26/3/1992 5 THN 1992
SERÌ D NO. 4
4 RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN
KEDALAMAN MATERÌ RENCANA DETAÌL TATA RUANG
KOTA ÌBU KOTA KECAMATAN BANGSRÌ TAHUN 1989/1990
SAMPAÌ DENGAN TAHUN 2008/2009
29/6/1992 28/4/1993 3 THN 1993
SERÌ D NO. 3
5 RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN
KEDALAMAN MATERÌ RENCANA DETAÌL TATA RUANG
KOTA ÌBU KOTA KECAMATAN MAYONG TAHUN 1991/1992
SAMPAÌ DENGAN TAHUN 2010/2011
29/6/1992 28/4/1993 5 THN 1993
SERÌ D NO. 5
6 RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN
KEDALAMAN MATERÌ RENCANA DETAÌL TATA RUANG
KOTA ÌBU KOTA KECAMATAN WELAHAN TAHUN
1991/1992 SAMPAÌ DENGAN TAHUN 2010/2011
29/6/1992 28/4/1993 4 THN 1993
SERÌ D NO. 4
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 1992
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
2 SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA SKRETARÌAT
WÌLAYAH / DAERAH DAN SEKRETARÌAT DEWAN
PERWAKÌLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
13/2/1993 28/4/1993 8 THN 1993
SERÌ D NO. 8
3 PERUSAHAAN DAERAH AÌR MÌNUM KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
13/2/1993 28/4/1993 7 THN 1993
SERÌ D NO. 7
5 PERUBAHAN KELÌMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 1
TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU
TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
17/6/1993 23/10/1993 11 THN 1993
SERÌ B NO. 1
6 PEMOTONGAN TERNAK 17/6/1993 23/10/1993 12 THN 1993
SERÌ B NO. 2
7 PAJAK POTONG HEWAN 17/6/1993
9 KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKÌL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
22/12/1993 30/3/1994 4 THN 1994
SERÌ D NO. 4
10 PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM
WÌLAYAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
22/12/1993 7/3/1994 2 THN 1994
SERÌ D NO. 2
11 USAHA REKREASÌ DAN HÌBURAN UMUM DÌ KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
22/12/1993 14/6/1994 8 THN 1994
SERÌ B NO. 3
12 OBYEK WÌSAYA DÌ WÌLAYAH KABUPATEN DAERAH
TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
22/12/1993 26/4/1994 6 THN 1994
SERÌ B NO. 2
13 ÌZÌN USAHA RUMAH MAKAN DÌ KABUPATEN DAERAH
TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
22/12/1993 30/3/1994 5 THN 1994
SERÌ B NO. 2
14 ÌZÌN USAHA SALON KECANTÌKAN DÌ KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
22/12/1993 14/6/1994 9 THN 1994
SERÌ B NO. 4
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 1993
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994
7/2/1994 9/3/1994 3 THN 1994
SERÌ D NO. 3
2 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995
31/3/1994 2/6/1994 7 THN 1994
SERÌ D NO. 5
3 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 5 TAHUN 1977
TENTANG MENGADAKAN TEMPAT TÌTÌPAN SEPEDA /
SEPEDA MOTOR
28/6/1994 13/9/1994 10 THN 1994
SERÌ B NO. 5
4 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 16 TAHUN 1977
TENTANG RETRÌBUSÌ KÌOS PEMERÌNTAH DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
28/6/1994
5 ÌZÌN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANÌAN KE
NON PERTANÌAN DÌ KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ
JEPARA
28/6/1994 13/9/1994 11 THN 1994
SERÌ B NO. 6
6 KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK
28/6/1994 13/9/1994 12 THN 1994
SERÌ B NO. 7
7 PENETAPAN SÌSA PERHÌTUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA TAHUN ANGGARAN 1993 /
1994
10/8/1994
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 1994
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 KEBERSÌHAN, KEÌNDAHAN DAN KETERTÌBAN 21/2/1995 14/6/1995 4 THN 1995
SERÌ C NO. 1
2 RETRÌBUSÌ SAMPAH DÌ KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT
ÌÌ JEPARA
21/2/1995 14/6/1995 5 THN 1995
SERÌ B NO. 2
3 PERUBAHAN PERTAMA PERDA KABUPATEN DAERAH
TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG
PARKÌR KENDARAAN BERMOTOR DALAM WÌLAYAH
KAB. DATÌ ÌÌ JEPARA
21/2/1995 9/5/1995 2 THN 1995
SERÌ B NO. 1
4 PENETAPAN APBD KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ
JEPARA TAHUN 1995/1996
30/3/1995 12/6/1995 3 THN 1995
SERÌ D NO. 2
5 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA DÌNAS PERÌKANAN
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995 28/12/1995 13 THN 1995
SERÌ D NO. 6
6 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA DÌNAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995 28/12/1995 11 THN 1995
SERÌ D NO. 4
7 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA DÌNAS PARÌWÌSATA
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995 26/1/1996 3 THN 1996
SERÌ D NO. 3
8 PEMBENTUKAN, ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA DÌNAS
PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ
JEPARA
27/7/1995 28/12/1995 12 THN 1995
SERÌ D NO. 5
9 PEMBENTUKAN, ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA DÌNAS
PERTANÌAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH
TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995 26/1/1996 4 THN 1996
SERÌ D NO. 4
10 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA DÌNAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995 26/1/1996 5 THN 1996
SERÌ D NO. 5
11 PEMBENTUKAN, ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA
PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH
TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995 28/12/1995 10 THN 1995
SERÌ D NO. 3
12 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA DÌNAS PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995 16/2/1996 6 THN 1996
SERÌ D NO. 6
13 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA
KERJA DÌNAS LALU LÌNTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995
14 SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA KANTOR
BÌNA SOSÌAL POLÌTÌK KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ
JEPARA
27/7/1995
15 PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 2
TAHUN 1993 TENTANG SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN
TATA KERJA SEKRETARÌAT WÌLAYAH / DAERAH DAN
SEKRETARÌAT DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995 16/2/1996 7 THN 1996
SERÌ D NO. 7
16 PELAYANAN KESEHATAN DÌ RUMAH SAKÌT UMUM RA.
KARTÌNÌ KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995 16/2/1996 8 THN 1996
SERÌ B NO. 1
17 PELAYANAN KESEHATAN DÌ PUSKESMAS DALAM
WÌLAYAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995 28/12/1995 8 THN 1995
SERÌ B NO. 4
18 PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 8
TAHUN 1988 TENTANG PEMERÌKSAAN KESEHATAN
CALON PENGANTÌN
27/7/1995 28/12/1995 7 THN 1995
SERÌ B NO. 3
19 ÌZÌN TEMPAT USAHA 27/7/1995 28/12/1995 9 THN 1995
SERÌ B NO. 5
20 PENETAPAN SÌSA PERHÌTUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA TAHUN ANGGARAN
1994/1995
31/8/1995 11/1/1996 1 THN 1996
SERÌ D NO. 1
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 1995
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
21 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA
KERJA DÌNAS KEBERSÌHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN JEPARA
28/11/1995
22 PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDÌTAN RAKYAT,
BANK PASAR KAB. DATÌ ÌÌ JEPARA
28/11/1995
23 PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1995/1996
28/12/1995 19/2/1996 9 THN 1996
SERÌ D NO. 8
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
TAHUN ANGGARAN 1996/1997
28/3/1996 15/7/1996 12 THN 1996
SERÌ D NO. 1
2 PENETAPAN SÌSA PERHÌTUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DATÌ
ÌÌ JEPARA TAHUN 1995/1996
25/9/1996 24/1/1997 1 THN 1997
SERÌ D NO. 1

NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 1996
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT
ÌÌ JEPARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997
25/2/1997 2/4/1997 3 THN 1997
SERÌ D NO. 3
2 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKÌL KETUA DAN
ANGGOTA DPRD KAB DATÌ ÌÌ JEPARA
15/3/1997 2/4/1997 4 THN 1997
SERÌ D NO. 4
3 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
29/3/1997 27/5/1997 5 THN 1997
SERÌ D NO. 5
4 PENETAPAN SÌSA PERHÌTUNGAN APBD KAB. DATÌ ÌÌ
JEPARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997
30/8/1997 9/12/1997 12 THN 1997
SERÌ D NO. 12
5 PENETAPAN PERUBAHAN APBD KAB. DATÌ ÌÌ JEPARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
18/12/1997 3/2/1998 1 THN 1998
SERÌ D NO. 1

NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 1997
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA
KERJA DÌNAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
26/1/1998 4/6/1998 2 THN 1998
SERÌ D NO. 2
2 SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA
PEMERÌNTAH KELURAHAN
26/1/1998 4/6/1998 3 THN 1998
SERÌ D NO. 3
3 SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA KANTOR
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
26/1/1998 4/6/1998 4 THN 1998
SERÌ D NO. 4
4 PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBÌNAAN
PERKUMPULAN PETANÌ PEMAKAÌ AÌR DHARMA TÌRTA
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
26/1/1998 4/6/1998 5 THN 1998
SERÌ D NO. 5
5 RENCANA TATA RUANG WÌLAYAH KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
26/1/1998 25/3/1999 6 THN 1999
SERÌ D NO. 2
6 PAJAK HOTEL DAN RESTORAN 28/2/1998 10/8/1998 7 THN 1998
SERÌ A NO. 1
7 PAJAK HÌBURAN 28/2/1998 10/8/1998 8 THN 1998
SERÌ A NO. 2
8 PAJAK REKLAME 28/2/1998 10/8/1998 9 THN 1998
SERÌ A NO. 3
9 PAJAK PENERANGAN JALAN 28/2/1998 10/8/1998 10 THN 1998
SERÌ A NO. 4
DÌCABUT DNG PERDA
NO. 16 THN 2002
10 PAJAK PENGAMBÌLAN DAN PENGOLAHAN BAHAN
GALÌAN GOLONGAN C
28/2/1998 10/8/1998 11 THN 1998
SERÌ A NO. 5
11 PAJAK PEMANFAATAN AÌR BAWAH TANAH DAN AÌR
PERMUKAAN
28/2/1998 10/8/1998 12 THN 1998
SERÌ A NO. 6
12 PENETAPAN APBD TAHUN 1998/1999 25/3/1998 4/6/1998 6 THN 1998
SERÌ D NO. 6
13 PENETAPAN SÌSA PERHÌTUNGAN APBD KAB. DATÌ ÌÌ
JEPARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
27/7/1998 12/10/1998 12 THN 1998
SERÌ D NO. 7
14 RETRÌBUSÌ PARKÌR DÌ TEPÌ JALAN UMUM 28/9/1998 20/2/1999 2 THN 1999
SERÌ B NO. 1
15 RETRÌBUSÌ TEMPAT REKREASÌ DAN OLAH RAGA 28/9/1998 20/2/1999 3 THN 1999
SERÌ B NO. 2
16 RETRÌBUSÌ PEMAKAÌAN KEKAYAAN DAERAH 28/9/1998 20/2/1999 4 THN 1999
SERÌ B NO. 3
17 RETRÌBUSÌ RUMAH POTONG HEWAN 28/9/1998 20/2/1999 5 THN 1999
SERÌ B NO. 4
18 PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DATÌ ÌÌ JEPARA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999
28/11/1998 28/1/1999 1 THN 1999
SERÌ B NO. 1

NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 1998
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 RETRÌBUSÌ PENYEDOTAN KAKUS 3/3/1999 17/5/1999 7 THN 1999
SERÌ B NO. 5
2 RETRÌBUSÌ PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSÌHAN
3/3/1999 17/5/1999 8 THN 1999
SERÌ B NO. 6
3 RETRÌBUSÌ TERMÌNAL 3/3/1999 17/5/1999 9 THN 1999
SERÌ B NO. 7
4 RETRÌBUSÌ ÌZÌN MENDÌRÌKAN BANGUNAN 3/3/1999 17/5/1999 10 THN 1999
SERÌ B NO. 8
5 PEMBERÌAN UANG PERANGSANG KEPADA DÌNAS
PENDAPATAN DAERAH DAN ÌNSTANSÌ PENGHASÌL
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
3/3/1999 23/6/1999
13 THN 1999
SERÌ D NO. 5
6 PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PÌHAK KETÌGA 3/3/1999 17/5/1999 11 THN 1999
SERÌ D NO. 3
7 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999/2000
30/3/1999 5/6/1999 12 THN 1999
SERÌ D NO. 4
8 RETRÌBUSÌ ÌZÌN GANGGUAN 18/5/1999 13/9/1999 14 THN 1999
SERÌ B NO. 9
9 RETRÌBUSÌ PELAYANAN KESEHATAN 18/5/1999 13/9/1999 15 THN 1999
SERÌ B NO. 10
10 RETRÌBUSÌ PASAR 18/5/1999 13/9/1999 16 THN 1999
SERÌ B NO. 11
11 RETRÌBUSÌ PASAR GROSÌR DAN ATAU PERTOKOAN 18/5/1999 13/9/1999 17 THN 1999
SERÌ B NO. 12
12 RETRÌBUSÌ PENGGANTÌAN BÌAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SÌPÌL
18/5/1999 13/9/1999 18 THN 1999
SERÌ B NO. 13
13 SÌSA PERHÌTUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TA. 1998/1999
17/7/1999 6/12/1999 25 THN 1999
SERÌ D NO. 12
14 PEMBENTUKAN ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA
KANTOR ARSÌP KABUPATEN JEPARA
1/11/1999 22 THN 1999
SERÌ D NO. 9
15 PEMBENTUKAN ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA RSU
"RA. KARTÌNÌ" KABUPATEN JEPARA
1/11/1999 23 THN 1999
SERÌ D NO. 10
16 PENETAPAN RUMAH SAKÌT UMUM "RA. KARTÌNÌ"
KABUPATEN JEPARA MENJADÌ UNÌT SWADANA
1/11/1999 24 THN 1999
SERÌ D NO. 11
17 PERUBAHAN APBD TA. 1999/2000 13/12/1999
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 1999
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000
28/3/2000 28/3/2000 2 TH 2000
SERÌ D
NO. 2
2 PENERÌMAAN SUMBANGAN PÌHAK KETÌGA KEPADA
DAERAH
29/6/2000 30/6/2000 5 TH 2000
SERÌ D
NO. 5
3 RETRÌBUSÌ TEMPAT KHUSUS PARKÌR 29/6/2000 30/6/2000 6 TH 2000
SERÌ B
NO. 1
4 SÌSA PERHÌTUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000
5/8/2000 5/8/2000 7 TH 2000
SERÌ D
NO. 6
5 RETRÌBUSÌ TEMPAT PENDARATAN KAPAL 7/9/2000 7/9/2000 9 TH 2000
SERÌ B
NO. 2
6 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA RSU RA. KARTÌNÌ
KABUPATEN JEPARA
7/9/2000 7/9/2000 10 TH 2000
SERÌ D
NO. 8
7 PEDOMAN SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA
PEMERÌNTAHAN DESA
12/9/2000 12/9/2000 11 TH 2000
SERÌ D
NO. 9
8 BADAN PERWAKÌLAN DESA 12/9/2000 12/9/2000 12 TH 2000
SERÌ D
NO. 10
9 PERATURAN DESA 12/9/2000 12/9/2000 13 TH 2000
SERÌ D
NO. 11
10 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000
10/10/2000 10/10/2000 14 TH 2000
SERÌ D
NO. 12
11 SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA
PEMERÌNTAHAN KABUPATEN JEPARA
2/12/2000 3/12/2000 16 TH 2000
SERÌ D
NO. 13
12 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSÌ DAN SUSUNAN ORGANÌSASÌ PERANGKAT
DAERAH DAN SEKRETARÌAT DPRD KABUPATEN
JEPARA
2/12/2000 3/12/2000 17 TH 2000
13 TATA CARA PENCALONAN, PEMÌLÌHAN, PELANTÌKAN,
PEMBERHENTÌAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTÌAN PETÌNGGÌ
2/12/2000 3/12/2000 18 TH 2000
14 KERJASAMA ANTAR DESA 2/12/2000 3/12/2000
15 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 2/12/2000 3/12/2000
16 TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTÌAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTÌAN PERANGKAT DESA
28/12/2000 3/12/2000
17 PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA /
KELURAHAN
2/12/2000 3/12/2000
18 PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN
DAN ATAU PENATAAN KELURAHAN
2/12/2000 3/12/2000
19 SUMBER PENDAPATAN DESA 2/12/2000 3/12/2000
20 KEDUDUKAN KEUANGAN PETÌNGGÌ DAN PERANGKAT
DESA
2/12/2000 3/12/2000
21 PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN
DAN ATAU PENATAAN DESA
2/12/2000 3/12/2000
22 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001
23/12/2000 30/12/2000
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 2000
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 SÌSA PERHÌTUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000
31/3/2001
2 KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKÌL KEPALA DAERAH
28/4/2001
3 KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKÌLAN
RAKYAT DAERAH KAB. JEPARA
28/4/2001
4 LARANGAN MÌNUMAN BERALKOHOL 8/5/2001
5 PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001
9/5/2001
6 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPERDA)
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2001-2005
8/6/2001
7 RETRÌBUSÌ ÌZÌN TRAYEK 9/7/2001
8 RETRÌBUSÌ PENGUJÌAN KENDARAAN BERMOTOR 9/7/2001
9 RETRÌBUSÌ ÌZÌN USAHA ANGKUTAN 9/7/2001
10 PERÌMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERÌNTAH
KABUPATEN DAN DESA
9/7/2001
11 RETRÌBUSÌ ÌZÌN USAHA ÌNDUSTRÌ DAN ÌZÌN
PERLUASAN
22/9/2001
12 RETRÌBUSÌ WAJÌB DAFTAR PERUSAHAAN 22/9/2001
13 RETRÌBUSÌ ÌZÌN USAHA PERDAGANGAN 22/9/2001
14 PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001
30/10/2001
15 RETRÌBUSÌ ÌZÌN PENYÌMPANGAN WAKTU KERJA DAN
WAKTU ÌSTÌRAHAT BAGÌ PERUSAHAAN
20/11/2001
16 RETRÌBUSÌ ÌZÌN PEMAKAÌAN PESAWAT TENAGA DAN
PESAWAT PRODUKSÌ
20/11/2001
17 RETRÌBUSÌ PELAYANAN ADMÌNÌSTRASÌ 20/11/2001
18 PAJAK PARKÌR 20/11/2001
19 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002
29/12/2001
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 2001
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 ÌZÌN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANÌAN
KE NON PERTANÌAN
28/2/2002
2 RETRÌBUSÌ PEMAKAÌAN KEKAYAAN DAERAH 28/2/2002
3 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAÌ POLÌTÌK 28/2/2002
4 SÌSA PERHÌTUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002
11/4/2002
5 PAJAK SALON KECANTÌKN 1/7/2002
6 PAJAK PENGUSAHAAN DAN ATAU PEMELÌHARAAN
SARANG BURUNG
1/7/2002
7 RETRÌBUSÌ ÌZÌN GANGGUAN 7/9/2002
8 PERUBAHAN APBD TA 2002 19/9/2002
9 RENCANA STRATEGÌS DAERAH KAB. JEPARA TH.
2002 - 2007
23/9/2002
10 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ SEKRETARÌAT DAERAH DAN
SEKRETARÌAT DPRD KAB. JEPARA
28/10/2002
11 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ LEMBAGA TEKNÌS DAERAH
KAB. JEPARA
28/10/2002
12 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ DÌNAS DAERAH KAB. JEPARA
28/10/2002
13 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ KECAMATAN DAN KELURAHAN
KAB. JEPARA
28/10/2002
14 POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 28/10/2002
15 RETRÌBUSÌ PELAYANAN KESEHATAN 12/11/2002
16 PAJAK PENERANGAN JALAN 25/11/2002
17 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 2002
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 PERHÌTUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002
27/3/2003
2 RETRÌBUSÌ ÌZÌN USAHA PARÌWÌSATA 22/4/2003
3 RETRÌBUSÌ ÌZÌN BÌDANG KESEHATAN 22/4/2003
4 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG RENCANA STRATEGÌS DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2002-2007
12/6/2003
5 RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA JEPARA TAHUN
2003-2012
25/8/2003
6 RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA ÌBU KOTA
KECAMATAN KEDUNG TAHUN 2003-2012
25/8/2003
7 RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA ÌBU KOTA
KECAMATAN KALÌNYAMATAN TAHUN 2003-2012
25/8/2003
8 RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA ÌBU KOTA
KECAMATAN NALUMSARÌ TAHUN 2003-2012
25/8/2003
9 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003
23/9/2003
10 KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA 24/9/2003
11 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ SEKRETARÌAT DAERAH DAN
SEKRETARÌAT DPRD KABUPATEN JEPARA
18/11/2003
12 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ LEMBAGA TEKNÌS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
18/11/2003
13 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ DÌNAS DAERAH KABUPATEN
JEPARA
18/11/2003
14 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ KECAMATAN DAN KELURAHAN
DÌ KABUPATEN JEPARA
18/11/2003
15 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004
24/12/2003
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 2003
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 RETRÌBUSÌ PERÌZÌNAN PERHUBUNGAN LAUT DAN
PENYEBERANGAN
27/1/2004 27/1/2004 1
2 RETRÌBUSÌ PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN 27/1/2004 27/1/2004 2
3 RETRÌBUSÌ ÌZÌN USAHA PERÌKANAN 27/1/2004 27/1/2004 3
4 PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDÌTAN RAKYAT
JEPARA ARTHA KABUPATEN JEPARA
27/1/2004 27/1/2004 4
5 PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN
JEPARA
27/1/2004 27/1/2004 5
6 PERHÌTUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003
8/3/2004
7 PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004
8/3/2004
8 KEDUDUKAN KEUANGAN PÌMPÌNAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
JEPARA
27/10/2004 9/11/2004 14
9 KEDUDUKAN PROTOKOLER PÌMPÌNAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA
27/10/2004 9/11/2004 15
10 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ,
TUGAS POKOK DAN FUNGSÌ DÌNAS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
27/10/2004 9/11/2004 16
11 PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004
9/11/2004 10/11/2004 17
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 2004
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN 2004
11/6/2005 11/6/2005 1
2 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG RETRÌBUSÌ
PENGUJÌAN KENDARAAN BERMOTOR
2/4/2005 23/6/2005 23/6/2005 2
3 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG
RETRÌBUSÌ ÌZÌN PENYÌMPANGAN WAKTU KERJA DAN
WAKTU ÌSTÌRAHAT BAGÌ PERUSAHAAN
2/4/2005 23/6/2005 23/6/2005 3
4 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG TATA
CARA PENCALONAN, PEMÌLÌHAN, PELANTÌKAN,
PEMBERHENTÌAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTÌAN PETÌNGGÌ
17/10/2005 21/10/2005 21/10/2005
5 PERUBAHAN APBD TAHUN 2005 31/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 4
6 PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN UMUM,
MÌNYAK DAN GAS BUMÌ
18/11/2005 18/11/2005 LD NO 5,
TLD NO 1
7 RETRÌBUSÌ ÌZÌN PERTAMBANGAN UMUM, MÌNYAK
DAN GAS BUMÌ
18/11/2005 18/11/2005 LD NO 6,
TLD NO 2
8 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PÌMPÌNAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA
26/11/2005 28/11/2005 28/11/2005 LD NO 7,
TLD NO 3
9 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAÌ POLÌTÌK 19/12/2005 22/12/2005 22/12/2005 LD NO 8,
TLD NO 4
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 2005
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006
30/12/2005 11/2/2006 11/2/2006 1
2 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMÌLÌHAN,
PELANTÌKAN, PEMBERHENTÌAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTÌAN PETÌNGGÌ
10/2/2006 12/2/2006 12/2/2006 2
3 RETRÌBUSÌ TEMPAT REKREASÌ 2/2/2006 18/5/2006 18/5/2006 3
4 RETRÌBUSÌ PEMAKAÌAN KEKAYAAN DAERAH 2/2/2006 18/5/2006 18/5/2006 4
5 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG RETRÌBUSÌ ÌZÌN USAHA PERDAGANGAN
2/2/2006 18/5/2006 18/5/2006 5
6 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG RETRÌBUSÌ PELAYANAN JASA
KEPELABUHANAN
2/2/2006 18/5/2006 18/5/2006 6
7 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 12 TAHUN 1999
TENTANG RETRÌBUSÌ BÌAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SÌPÌL
2/2/2006 1/6/2006 1/6/2006 7
8 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2005
29/7/2006 31/7/2006 31/7/2006 8
9 PERUBAHAN APBD 31/8/2006 23/9/2006 23/9/2006 9
10 POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 13/9/2006 30/9/2006 21/10/2006 10
11 POKOK-POKOK PENGELOLAAN BARANG MÌLÌK
DAERAH
13/9/2006 9/10/2006 21/10/2006 11
12 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ DÌNAS PELAYANAN PERÌZÌNAN
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEPARA
13/9/2006 9/10/2006 21/10/2006 12
13 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PÌMPÌNAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA
6/12/2006 13/12/2006 13/12/2006 13
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 2006
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007
1/2/2007 23/2/2007 23/2/2007 1 V
2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD) KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005 -
2025
16/4/2007 23/4/2007 24/4/2007 2 V
3 PERUBAHAN KETÌGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN KEWENANGAN PÌMPÌNAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEPARA
25/6/2007 25/6/2007 26/6/2007 3 V
4 TATA CARA PEMÌLÌHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTÌKAN DAN
PEMBERHENTÌAN PETÌNGGÌ
25/6/2007 25/6/2007 26/6/2007 4 V
5 TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTÌAN PERANGKAT DESA
25/6/2007 25/6/2007 26/6/2007 5 V
6 SUMBER PENDAPATAN DESA 25/6/2007 25/6/2007 26/6/2007 6 V
7 KEDUDUKAN KEUANGAN PETÌNGGÌ DAN PERANGKAT
DESA
25/6/2007 25/6/2007 26/6/2007 7 V
8 PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA
KERJA PEMERÌNTAH DESA
25/6/2007 25/6/2007 26/6/2007 8 V
9 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 25/6/2007 25/6/2007 26/6/2007 9 V
10 PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA 25/6/2007 25/6/2007 26/6/2007 10 V
11 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK, FUNGSÌ SEKRETARÌAT DAERAH DAN
SEKRETARÌAT DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEPARA
13/8/2007 20/8/2007 11 V
12 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ,
TUGAS POKOK DAN FUNGSÌ DÌNAS DAERAH
13/8/2007 20/8/2007 12 V
13 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ LEMBAGA TEKNÌS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
13/8/2007 20/8/2007 13 V
14 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ DÌNAS PENGELOLAAN PASAR
KABUPATEN JEPARA
13/8/2007 20/8/2007 14 V
15 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2006
18/9/2007 11/10/2007 11/10/2007 15 V
16 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
23/10/2007 23/10/2007 16 V
17 PEMBENTUKAN KECAMATAN PAKÌS AJÌDAN
KECAMATAN DONOROJO SERTA PENATAAN
KECAMATAN MLONGGO DAN KECAMATAN KELÌNG
13/11/2007 15/11/2007 15/11/2007 17 V
18 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 -
2012
13/11/2007 15/11/2007 15/11/2007 18 V
19 SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS POKOK DAN FUNGSÌ
KECAMATAN PAKÌS AJÌ DAN KECAMATAN DONOROJO
26/11/2007 28/11/2007 28/11/2007 19 V
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 2007
DÌUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008
24/1/2008 19/2/2008 19/10/2008 1 V
2 PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN JEPARA
PADA BADAN USAHA MÌLÌK DAERAH KABUPATEN
JEPARA DAN PT. BANK JATENG
15/7/2008 22/7/2008 22/7/2008 2 V
3 URUSAN PEMERÌNTAHAN YANG MENJADÌ
KEWENANGAN PEMERÌNTAHAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA
28/7/2008 28/7/2008 3 V
4 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007
13/8/2008 29/8/2008 29/8/2008 4 V
5 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN
UMUM, MÌNYAK DAN GAS BUMÌ
17/9/2008 19/9/2008 19/9/2008 5 V
6 RETRÌBUSÌ PENGUJÌAN KENDARAAN BERMOTOR 15/10/2008 15/10/2008 6 V
7 PERUBAHAN ATAS PERTAURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG RETRÌBUSÌ PERÌZÌNAN PERHUBUNGAN
LAUT DAN PENYEBERANGAN
15/10/2008 15/10/2008 7 V
8 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA SEKRETARÌAT
DAERAH DAN SEKRETARÌAT DEWAN PERWAKÌLAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
6/11/2008 6/11/2008 8 V
9 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA DÌNAS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
6/11/2008 6/11/2008 9 V
10 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNÌS
DAERAH KABUPATEN JEPARA
6/11/2008 6/11/2008 10 V
11 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA SATUAN POLÌSÌ
PAMONG PRAJA KABUPATEN JEPARA
6/11/2008 6/11/2008 11 V
12 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN
PERÌZÌNAN TERPADU KABUPATEN JEPARA
6/11/2008 6/11/2008 12 V
13 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA PEMERÌNTAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN JEPARA
6/11/2008 6/11/2008 13 V
14 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN
ANGGARAN 2008
19/11/2008 19/11/2008 14 V
15 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009
23/12/2008 23/12/2008 15 V
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 2008
DÌUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN
DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG
PENETAPAN RSU RA. KARTÌNÌ SEBAGAÌ UNÌT
SWADANA DAERAH
14/3/2009 17/3/2009 17/3/2009 1 V PENCABUTAN PERDA
NO. 16 THN 1999
2 PENGATURAN DAN PENGENDALÌAN PEREDARAN
GARAM TÌDAK BERYODÌUM
14/3/2006 17/3/2009 17/3/2009 2 V
3 PENGELOLAAN SAMPAH 14/3/2009 17/3/2009 17/3/2009 3 V
4 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG RETRÌBUSÌ ÌZÌN BÌDANG KESEHATAN
14/3/2009 26/5/2009 26/5/2009 4 V
5 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ
JEPARA NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG
RETRÌBUSÌ PARKÌR DÌ TEPÌ JALAN UMUM
14/3/2009 26/5/2009 26/5/2009 5 V
6 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ
JEPARA NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG RETRÌBUSÌ
PENYEDOTAN KAKUS
14/3/2009 26/5/2009 26/5/2009 6 V
7 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 2
TAHUN 1999 TENTANG RETRÌBUSÌ PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSÌHAN
14/3/2009 26/5/2009 26/5/2009 7 V
8 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG RETRÌBUSÌ ÌZÌN TRAYEK
14/3/2009 26/5/2009 26/5/2009 8 V
9 PERUBAHAN APBD TA 2009 30/7/2009 13/8/2009 13/8/2009 9 V
10 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008
21/10/2009 11/11/2009 11/11/2009 10
11 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) TAHUN 2010
23/12/2009 11 V
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 2009
DÌUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN
DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2010 PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN ÌKAN 28/1/2010 1/2/2010 1/2/2010 1 V
2 2010 PENYELENGGARAAN ADMÌNÌSTRASÌ
KEPENDUDUKAN
28/1/2010 1/2/2010 1/2/2010 2 V
3 2010 PENATAAN PASAR TRADÌSÌONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
15/2/2010 15/2/2010 3 V
4 2010 PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
BERSAMA MENARA TELEKOMUNÌKASÌ DÌ
KABUPATEN JEPARA
15/2/2010 15/2/2010 4 V
5 2010 RETRÌBUSÌ ÌZÌN MENDÌRÌKAN BANGUNAN 28/1/2010 12/4/2010 12/4/2010 5 V MENCABUT
PERDA NO. 4 THN
1999
6 2010 RETRÌBUSÌ PEMAKAÌAN KEKAYAAN DAERAH 28/1/2010 12/4/2010 12/4/2010 6 V MENCABUT
PERDA NO. 4 THN
2006
7 2010 RETRÌBUSÌ PENGGANTÌAN BÌAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SÌPÌL
28/1/2010 12/4/2010 12/4/2010 7 V MENCABUT
PERDA NO. 12 THN
1999,
SEBAGAÌMANA
TELAH DÌUBAH
DENGAN PERDA
NO. 7 THN 2006
8 2010 RETRÌBUSÌ TEMPAT PELELANGAN ÌKAN 11/2/2010 3/5/2010 3/5/2010 8 V
9 2010 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 14
TAHUN 1998 TENTANG RETRÌBUSÌ PARKÌR DÌ TEPÌ
JALAN UMUM
11/2/2010 3/5/2010 3/5/2010 9 V
10 2010 RETRÌBUSÌ PELAYANAN PASAR 11/2/2010 3/5/2010 3/5/2010 10 V MENCABUT
PERDA NO. 10
TAHUN 1999 DAN
PERDA NO. 11
TAHUN 1999
11 2010 RETRÌBUSÌ TEMPAT REKREASÌ 11/2/2010 3/5/2010 3/5/2010 11 V MENCABUT
PERDA NO. 3 THN
2006
12 2010 KERJASAMA DESA 14/6/2010 16/6/2010 16/6.2010 12 V MENCABUT
PERDA NO. 14 THN
2000
13 2010 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
KELURAHAN
14/6/2010 16/6/2010 16/6/2010 13 V MENCABUT
PERDA NO. 17 THN
2000
14 2010 PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA
14/6/2010 16/6/2010 16/6/2010 14 V MENCABUT
PERDA NO. 21 THN
2000
15 2010 BADAN USAHA MÌLÌK DESA 14/6/2010 16/6/2010 16/6/2010 15 V
16 2010 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA SEKRETARÌAT
DAERAH DAN SEKRETARÌAT DEWAN PERWAKÌLAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
14/6/2010 6/8/2010 6/8/2010 16 V MENCABUT
PERDA NO. 8
TAHUN 2008
17 2010 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA DÌNAS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
14/6/2010 6/8/2010 6/8/2010 17 V MENCABUT
PERDA NO. 9
TAHUN 2008
18 2010 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNÌS
DAERAH KABUPATEN JEPARA
14/6/2010 6/8/2010 6/8/2010 18 V MENCABUT
PERDA NO. 10
TAHUN 2008
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA KABUPATEN JEPARA
DIUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SIFAT PERDA TGL
DITETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TAHUN
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
DIUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SIFAT PERDA TGL
DITETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TAHUN
19 2010 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA SATUAN POLÌSÌ
PAMONG PRAJA KABUPATEN JEPARA
14/6/2010 6/8/2010 6/8/2010 19 V MENCABUT
PERDA NO. 11
TAHUN 2008
20 2010 PAJAK AÌR TANAH 30/8/2010 30/8/2010 20 V
21 2010 RETRÌBUSÌ PELAYANAN KESEHATAN 30/8/2010 30/8/2010 21 V
22 2010 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 8/9/2010 8/9/2010 22 V
23 2010 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009
8/9/2010 8/9/2010 8/9/2010 23 V
24 2010 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
21/9/2010 22/9/2010 22/9/2010 24 V
25 2010 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011
20/12/2010 23/12/2010 23/12/2010 25 V
26 2010 RETRÌBUSÌ TEMPAT REKREASÌ 15/11/2010 30/12/2010 30/12/2010 26 V MENCABUT
PERDA NO.11
TAHUN 2010
27 2010 RETRÌBUSÌ PENGENDALÌAN MENARA
TELEKOMUNÌKASÌ
15/11/2010 30/12/2010 30/12/2010 27 V
28 2010 ÌRÌGASÌ 15/11/2010 30/12/2010 30/12/2010 28 V
29 2010 PENGELOLAAN AÌR TANAH 15/11/2010 30/12/2010 30/12/2010 29
30 2010 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA
15/11/2010 30/12/2010 30/12/2010 30 V
31 2010 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 30/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31 V
1 2009 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG
PENETAPAN RSU RA. KARTÌNÌ SEBAGAÌ UNÌT
SWADANA DAERAH
14/3/2009 17/3/2009 17/3/2009 1 V PENCABUTAN
PERDA NO. 16 THN
1999
2 2009 PENGATURAN DAN PENGENDALÌAN PEREDARAN
GARAM TÌDAK BERYODÌUM
14/3/2006 17/3/2009 17/3/2009 2 V
3 2009 PENGELOLAAN SAMPAH 14/3/2009 17/3/2009 17/3/2009 3 V
4 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG RETRÌBUSÌ ÌZÌN BÌDANG KESEHATAN
14/3/2009 26/5/2009 26/5/2009 4 V DICABUT DNG
PERDA NO. 30 THN
2010
5 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ
JEPARA NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG
RETRÌBUSÌ PARKÌR DÌ TEPÌ JALAN UMUM
14/3/2009 26/5/2009 26/5/2009 5 V DÌRUBAH DNG
PERDA NO. 9 THN
2010
6 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ
JEPARA NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG RETRÌBUSÌ
PENYEDOTAN KAKUS
14/3/2009 26/5/2009 26/5/2009 6 V MERUBAH PERDA
NO. 1 THN 1999
7 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 2
TAHUN 1999 TENTANG RETRÌBUSÌ PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSÌHAN
14/3/2009 26/5/2009 26/5/2009 7 V MERUBAH PERDA
NO. 2 THN 1999
8 2009 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG RETRÌBUSÌ ÌZÌN TRAYEK
14/3/2009 26/5/2009 26/5/2009 8 V
9 2009 PERUBAHAN APBD TA 2009 30/7/2009 13/8/2009 13/8/2009 9 V
10 2009 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008
21/10/2009 11/11/2009 11/11/2009 10
11 2009 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) TAHUN 2010
23/12/2009 11 V
1 2008 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008
24/1/2008 19/2/2008 19/10/2008 1 V
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
DIUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SIFAT PERDA TGL
DITETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TAHUN
2 2008 PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN JEPARA
PADA BADAN USAHA MÌLÌK DAERAH KABUPATEN
JEPARA DAN PT. BANK JATENG
15/7/2008 22/7/2008 22/7/2008 2 V
3 2008 URUSAN PEMERÌNTAHAN YANG MENJADÌ
KEWENANGAN PEMERÌNTAHAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA
28/7/2008 28/7/2008 3 V
4 2008 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007
13/8/2008 29/8/2008 29/8/2008 4 V
5 2008 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN
UMUM, MÌNYAK DAN GAS BUMÌ
17/9/2008 19/9/2008 19/9/2008 5 V
6 2008 RETRÌBUSÌ PENGUJÌAN KENDARAAN BERMOTOR 15/10/2008 15/10/2008 6 V
7 2008 PERUBAHAN ATAS PERTAURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG RETRÌBUSÌ PERÌZÌNAN PERHUBUNGAN
LAUT DAN PENYEBERANGAN
15/10/2008 15/10/2008 7 V DICABUT DNG
PERDA NO. 30 THN
2010
8 2008 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA SEKRETARÌAT
DAERAH DAN SEKRETARÌAT DEWAN PERWAKÌLAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
6/11/2008 6/11/2008 8 V
9 2008 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA DÌNAS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
6/11/2008 6/11/2008 9 V
10 2008 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNÌS
DAERAH KABUPATEN JEPARA
6/11/2008 6/11/2008 10 V
11 2008 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA SATUAN POLÌSÌ
PAMONG PRAJA KABUPATEN JEPARA
6/11/2008 6/11/2008 11 V
12 2008 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN
PERÌZÌNAN TERPADU KABUPATEN JEPARA
6/11/2008 6/11/2008 12 V
13 2008 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA PEMERÌNTAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN JEPARA
6/11/2008 6/11/2008 13 V
14 2008 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN
ANGGARAN 2008
19/11/2008 19/11/2008 14 V
15 2008 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009
23/12/2008 23/12/2008 15 V
1 2007 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007
1/2/2007 23/2/2007 23/2/2007 1 V
2 2007 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH (RPJPD) KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005 -
2025
16/4/2007 23/4/2007 24/4/2007 2 V
3 2007 PERUBAHAN KETÌGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN KEWENANGAN PÌMPÌNAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEPARA
25/6/2007 25/6/2007 26/6/2007 3 V
4 2007 TATA CARA PEMÌLÌHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTÌKAN DAN
PEMBERHENTÌAN PETÌNGGÌ
25/6/2007 25/6/2007 26/6/2007 4 V
5 2007 TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTÌAN PERANGKAT DESA
25/6/2007 25/6/2007 26/6/2007 5 V
6 2007 SUMBER PENDAPATAN DESA 25/6/2007 25/6/2007 26/6/2007 6 V
7 2007 KEDUDUKAN KEUANGAN PETÌNGGÌ DAN PERANGKAT
DESA
25/6/2007 25/6/2007 26/6/2007 7 V
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
DIUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SIFAT PERDA TGL
DITETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TAHUN
8 2007 PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA
KERJA PEMERÌNTAH DESA
25/6/2007 25/6/2007 26/6/2007 8 V
9 2007 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) 25/6/2007 25/6/2007 26/6/2007 9 V
10 2007 PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA 25/6/2007 25/6/2007 26/6/2007 10 V
11 2007 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK, FUNGSÌ SEKRETARÌAT DAERAH DAN
SEKRETARÌAT DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEPARA
13/8/2007 20/8/2007 11 V
12 2007 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ,
TUGAS POKOK DAN FUNGSÌ DÌNAS DAERAH
13/8/2007 20/8/2007 12 V
13 2007 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ LEMBAGA TEKNÌS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
13/8/2007 20/8/2007 13 V
14 2007 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ DÌNAS PENGELOLAAN PASAR
KABUPATEN JEPARA
13/8/2007 20/8/2007 14 V
15 2007 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2006
18/9/2007 11/10/2007 11/10/2007 15 V
16 2007 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
23/10/2007 23/10/2007 16 V
17 2007 PEMBENTUKAN KECAMATAN PAKÌS AJÌDAN
KECAMATAN DONOROJO SERTA PENATAAN
KECAMATAN MLONGGO DAN KECAMATAN KELÌNG
13/11/2007 15/11/2007 15/11/2007 17 V
18 2007 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 -
2012
13/11/2007 15/11/2007 15/11/2007 18 V
19 2007 SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS POKOK DAN FUNGSÌ
KECAMATAN PAKÌS AJÌ DAN KECAMATAN
DONOROJO
26/11/2007 28/11/2007 28/11/2007 19 V
1 2006 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006
30/12/2005 11/2/2006 11/2/2006 1
2 2006 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMÌLÌHAN,
PELANTÌKAN, PEMBERHENTÌAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTÌAN PETÌNGGÌ
10/2/2006 12/2/2006 12/2/2006 2 PENCABUTAN
PERDA NO. 4 THN
2005
3 2006 RETRÌBUSÌ TEMPAT REKREASÌ 2/2/2006 18/5/2006 18/5/2006 3 DICABUT DENGAN
PERDA NO. 11 THN
2010
4 2006 RETRÌBUSÌ PEMAKAÌAN KEKAYAAN DAERAH 2/2/2006 18/5/2006 18/5/2006 4 DICABUT DNG
PERDA NO. 6 THN
2010
5 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG RETRÌBUSÌ ÌZÌN USAHA PERDAGANGAN
2/2/2006 18/5/2006 18/5/2006 5 DICABUT DNG
PERDA NO. 30 THN
2010
6 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG RETRÌBUSÌ PELAYANAN JASA
KEPELABUHANAN
2/2/2006 18/5/2006 18/5/2006 6 MERUBAH PERDA
NO. 2 THN 2004
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
DIUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SIFAT PERDA TGL
DITETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TAHUN
7 2006 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 12 TAHUN 1999
TENTANG RETRÌBUSÌ BÌAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SÌPÌL
2/2/2006 1/6/2006 1/6/2006 7 MERUBAH PERDA
NO. 12 THN 1999
8 2006 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2005
29/7/2006 31/7/2006 31/7/2006 8
9 2006 PERUBAHAN APBD 31/8/2006 23/9/2006 23/9/2006 9
10 2006 POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 13/9/2006 30/9/2006 21/10/2006 10
11 2006 POKOK-POKOK PENGELOLAAN BARANG MÌLÌK
DAERAH
13/9/2006 9/10/2006 21/10/2006 11
12 2006 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ DÌNAS PELAYANAN PERÌZÌNAN
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEPARA
13/9/2006 9/10/2006 21/10/2006 12
13 2006 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PÌMPÌNAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA
6/12/2006 13/12/2006 13/12/2006 13
1 2005 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN 2004
11/6/2005 11/6/2005 1
2 2005 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG RETRÌBUSÌ
PENGUJÌAN KENDARAAN BERMOTOR
2/4/2005 23/6/2005 23/6/2005 2 MERUBAH PERDA
NO. 8 THN 2001
3 2005 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG
RETRÌBUSÌ ÌZÌN PENYÌMPANGAN WAKTU KERJA DAN
WAKTU ÌSTÌRAHAT BAGÌ PERUSAHAAN
2/4/2005 23/6/2005 23/6/2005 3 PENCABUTAN
PERDA NO. 15 THN
2001
4 2005 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG TATA
CARA PENCALONAN, PEMÌLÌHAN, PELANTÌKAN,
PEMBERHENTÌAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTÌAN PETÌNGGÌ
17/10/2005 21/10/2005 21/10/2005 DICABUT DNG
PERDA NO. 2 THN
2006
5 2005 PERUBAHAN APBD TAHUN 2005 31/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 4
6 2005 PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN UMUM,
MÌNYAK DAN GAS BUMÌ
18/11/2005 18/11/2005 LD NO 5, TLD
NO 1
7 2005 RETRÌBUSÌ ÌZÌN PERTAMBANGAN UMUM, MÌNYAK
DAN GAS BUMÌ
18/11/2005 18/11/2005 LD NO 6, TLD
NO 2
DICABUT DNG
PERDA NO. 30 THN
2010
8 2005 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PÌMPÌNAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA
26/11/2005 28/11/2005 28/11/2005 LD NO 7, TLD
NO 3
9 2005 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAÌ POLÌTÌK 19/12/2005 22/12/2005 22/12/2005 LD NO 8, TLD
NO 4
1 2004 RETRÌBUSÌ PERÌZÌNAN PERHUBUNGAN LAUT DAN
PENYEBERANGAN
27/1/2004 27/1/2004 1 DICABUT DNG
PERDA NO. 30 THN
2010
2 2004 RETRÌBUSÌ PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN 27/1/2004 27/1/2004 2 DÌRUBAH DNG
PERDA NO. 6 THN
2006
3 2004 RETRÌBUSÌ ÌZÌN USAHA PERÌKANAN 27/1/2004 27/1/2004 3
4 2004 PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDÌTAN RAKYAT
JEPARA ARTHA KABUPATEN JEPARA
27/1/2004 27/1/2004 4
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
DIUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SIFAT PERDA TGL
DITETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TAHUN
5 2004 PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN
JEPARA
27/1/2004 27/1/2004 5
6 2004 PERHÌTUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003
8/3/2004
7 2004 PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004
8/3/2004
8 2004 KEDUDUKAN KEUANGAN PÌMPÌNAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
JEPARA
27/10/2004 9/11/2004 14
9 2004 KEDUDUKAN PROTOKOLER PÌMPÌNAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA
27/10/2004 9/11/2004 15
10 2004 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ,
TUGAS POKOK DAN FUNGSÌ DÌNAS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
27/10/2004 9/11/2004 16
11 2004 PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004
9/11/2004 10/11/2004 17
1 2003 PERHÌTUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002
27/3/2003
2 2003 RETRÌBUSÌ ÌZÌN USAHA PARÌWÌSATA 22/4/2003 DICABUT DNG
PERDA NO. 30 THN
2010
3 2003 RETRÌBUSÌ ÌZÌN BÌDANG KESEHATAN 22/4/2003 DICABUT DNG
PERDA NO. 30 THN
2010
4 2003 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 9 TAHUN 2002
TENTANG RENCANA STRATEGÌS DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2002-2007
12/6/2003
5 2003 RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA JEPARA TAHUN
2003-2012
25/8/2003
6 2003 RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA ÌBU KOTA
KECAMATAN KEDUNG TAHUN 2003-2012
25/8/2003
7 2003 RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA ÌBU KOTA
KECAMATAN KALÌNYAMATAN TAHUN 2003-2012
25/8/2003
8 2003 RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA ÌBU KOTA
KECAMATAN NALUMSARÌ TAHUN 2003-2012
25/8/2003
9 2003 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003
23/9/2003
10 2003 KEWENANGAN KABUPATEN JEPARA 24/9/2003
11 2003 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ SEKRETARÌAT DAERAH DAN
SEKRETARÌAT DPRD KABUPATEN JEPARA
18/11/2003
12 2003 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ LEMBAGA TEKNÌS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
18/11/2003
13 2003 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ DÌNAS DAERAH KABUPATEN
JEPARA
18/11/2003
14 2003 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ KECAMATAN DAN KELURAHAN
DÌ KABUPATEN JEPARA
18/11/2003
15 2003 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004
24/12/2003
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
DIUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SIFAT PERDA TGL
DITETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TAHUN
1 2002 ÌZÌN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANÌAN
KE NON PERTANÌAN
28/2/2002
2 2002 RETRÌBUSÌ PEMAKAÌAN KEKAYAAN DAERAH 28/2/2002
3 2002 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAÌ POLÌTÌK 28/2/2002
4 2002 SÌSA PERHÌTUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002
11/4/2002
5 2002 PAJAK SALON KECANTÌKAN 1/7/2002 DICABUT DNG
PERDA NO. 30 THN
2010
6 2002 PAJAK PENGUSAHAAN DAN ATAU PEMELÌHARAAN
SARANG BURUNG
1/7/2002
7 2002 RETRÌBUSÌ ÌZÌN GANGGUAN 7/9/2002
8 2002 PERUBAHAN APBD TA 2002 19/9/2002
9 2002 RENCANA STRATEGÌS DAERAH KAB. JEPARA TH.
2002 - 2007
23/9/2002
10 2002 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ SEKRETARÌAT DAERAH DAN
SEKRETARÌAT DPRD KAB. JEPARA
28/10/2002
11 2002 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ LEMBAGA TEKNÌS DAERAH
KAB. JEPARA
28/10/2002
12 2002 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ DÌNAS DAERAH KAB. JEPARA
28/10/2002
13 2002 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ, TUGAS
POKOK DAN FUNGSÌ KECAMATAN DAN KELURAHAN
KAB. JEPARA
28/10/2002
14 2002 POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 28/10/2002
15 2002 RETRÌBUSÌ PELAYANAN KESEHATAN 12/11/2002
16 2002 PAJAK PENERANGAN JALAN 25/11/2002 PENCABUTAN
PERDA NO. 9 THN
1998
17 2002 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003
1 2001 SÌSA PERHÌTUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000
31/3/2001
2 2001 KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKÌL KEPALA DAERAH
28/4/2001
3 2001 KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKÌLAN
RAKYAT DAERAH KAB. JEPARA
28/4/2001
4 2001 LARANGAN MÌNUMAN BERALKOHOL 8/5/2001
5 2001 PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001
9/5/2001
6 2001 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPERDA)
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2001-2005
8/6/2001
7 2001 RETRÌBUSÌ ÌZÌN TRAYEK 9/7/2001 DÌRUBAH DNG
PERDA NO. 8 THN
2009
8 2001 RETRÌBUSÌ PENGUJÌAN KENDARAAN BERMOTOR 9/7/2001 DÌRUBAH DNG
PERDA NO. 2 THN
2005
9 2001 RETRÌBUSÌ ÌZÌN USAHA ANGKUTAN 9/7/2001 DICABUT DNG
PERDA NO. 30 THN
2010
10 2001 PERÌMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERÌNTAH
KABUPATEN DAN DESA
9/7/2001
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
DIUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SIFAT PERDA TGL
DITETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TAHUN
11 2001 RETRÌBUSÌ ÌZÌN USAHA ÌNDUSTRÌ DAN ÌZÌN
PERLUASAN
22/9/2001 DICABUT DNG
PERDA NO. 30 THN
2010
12 2001 RETRÌBUSÌ WAJÌB DAFTAR PERUSAHAAN 22/9/2001 DICABUT DNG
PERDA NO. 30 THN
2010
13 2001 RETRÌBUSÌ ÌZÌN USAHA PERDAGANGAN 22/9/2001 DICABUT DNG
PERDA NO. 30 THN
2010
14 2001 PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001
30/10/2001
15 2001 RETRÌBUSÌ ÌZÌN PENYÌMPANGAN WAKTU KERJA DAN
WAKTU ÌSTÌRAHAT BAGÌ PERUSAHAAN
20/11/2001 DICABUT DNG
PERDA NO. 3 THN
2005
16 2001 RETRÌBUSÌ ÌZÌN PEMAKAÌAN PESAWAT TENAGA DAN
PESAWAT PRODUKSÌ
20/11/2001 DICABUT DNG
PERDA NO. 30 THN
2010
17 2001 RETRÌBUSÌ PELAYANAN ADMÌNÌSTRASÌ 20/11/2001 DICABUT DNG
PERDA NO. 30 THN
2010
18 2001 PAJAK PARKÌR 20/11/2001
19 2001 ANGGARAN P-ENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002
29/12/2001
1 2000 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000
28/3/2000 28/3/2000 2 TH 2000 SERÌ
D NO. 2
2 2000 PENERÌMAAN SUMBANGAN PÌHAK KETÌGA KEPADA
DAERAH
29/6/2000 30/6/2000 5 TH 2000 SERÌ
D NO. 5
3 2000 RETRÌBUSÌ TEMPAT KHUSUS PARKÌR 29/6/2000 30/6/2000 6 TH 2000 SERÌ
B NO. 1
4 2000 SÌSA PERHÌTUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000
5/8/2000 5/8/2000 7 TH 2000 SERÌ
D NO. 6
5 2000 RETRÌBUSÌ TEMPAT PENDARATAN KAPAL 7/9/2000 7/9/2000 9 TH 2000 SERÌ
B NO. 2
DICABUT DNG
PERDA NO. 30 THN
2010
6 2000 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA RSU RA. KARTÌNÌ
KABUPATEN JEPARA
7/9/2000 7/9/2000 10 TH 2000
SERÌ D NO. 8
7 2000 PEDOMAN SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA
PEMERÌNTAHAN DESA
12/9/2000 12/9/2000 11 TH 2000
SERÌ D NO. 9
8 2000 BADAN PERWAKÌLAN DESA 12/9/2000 12/9/2000 12 TH 2000
SERÌ D NO. 10
9 2000 PERATURAN DESA 12/9/2000 12/9/2000 13 TH 2000
SERÌ D NO. 11
10 2000 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000
10/10/2000 10/10/2000 14 TH 2000
SERÌ D NO. 12
11 2000 SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA
PEMERÌNTAHAN KABUPATEN JEPARA
2/12/2000 3/12/2000 16 TH 2000
SERÌ D NO. 13
12 2000 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSÌ DAN SUSUNAN ORGANÌSASÌ PERANGKAT
DAERAH DAN SEKRETARÌAT DPRD KABUPATEN
JEPARA
2/12/2000 3/12/2000 17 TH 2000
13 2000 TATA CARA PENCALONAN, PEMÌLÌHAN, PELANTÌKAN,
PEMBERHENTÌAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTÌAN PETÌNGGÌ
2/12/2000 3/12/2000 18 TH 2000
14 2000 KERJASAMA ANTAR DESA 2/12/2000 3/12/2000
15 2000 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 2/12/2000 3/12/2000
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
DIUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SIFAT PERDA TGL
DITETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TAHUN
16 2000 TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTÌAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTÌAN PERANGKAT DESA
28/12/2000 3/12/2000
17 2000 PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
/ KELURAHAN
2/12/2000 3/12/2000
18 2000 PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN
DAN ATAU PENATAAN KELURAHAN
2/12/2000 3/12/2000
19 2000 SUMBER PENDAPATAN DESA 2/12/2000 3/12/2000
20 2000 KEDUDUKAN KEUANGAN PETÌNGGÌ DAN PERANGKAT
DESA
2/12/2000 3/12/2000
21 2000 PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN
DAN ATAU PENATAAN DESA
2/12/2000 3/12/2000
22 2000 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001
23/12/2000 30/12/2000
1 1999 RETRÌBUSÌ PENYEDOTAN KAKUS 3/3/1999 17/5/1999
7 THN 1999
SERÌ B NO. 5
DÌRUBAH DNG
PERDA NO. 6 THN
2009
2 1999 RETRÌBUSÌ PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSÌHAN
3/3/1999 17/5/1999
8 THN 1999
SERÌ B NO. 6
DÌRUBAH DNG
PERDA NO. 7 THN
1999
3 1999 RETRÌBUSÌ TERMÌNAL 3/3/1999 17/5/1999 9 THN 1999
SERÌ B NO. 7
4 1999 RETRÌBUSÌ ÌZÌN MENDÌRÌKAN BANGUNAN 3/3/1999 17/5/1999
10 THN 1999
SERÌ B NO. 8
DICABUT DENGAN
PERDA NO. 5 THN
2010
5 1999 PEMBERÌAN UANG PERANGSANG KEPADA DÌNAS
PENDAPATAN DAERAH DAN ÌNSTANSÌ PENGHASÌL
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
3/3/1999 23/6/1999
13 THN 1999
SERÌ D NO. 5
6 1999 PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PÌHAK KETÌGA 3/3/1999 17/5/1999 11 THN 1999
SERÌ D NO. 3
7 1999 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999/2000
30/3/1999 5/6/1999 12 THN 1999
SERÌ D NO. 4
8 1999 RETRÌBUSÌ ÌZÌN GANGGUAN 18/5/1999 13/9/1999 14 THN 1999
SERÌ B NO. 9
9 1999 RETRÌBUSÌ PELAYANAN KESEHATAN 18/5/1999 13/9/1999 15 THN 1999
SERÌ B NO. 10
10 1999 RETRÌBUSÌ PASAR 18/5/1999 13/9/1999
16 THN 1999
SERÌ B NO. 11
DICABUT DNG
PERDA NO. 10 THN
2010
11 1999 RETRÌBUSÌ PASAR GROSÌR DAN ATAU PERTOKOAN 18/5/1999 13/9/1999 17 THN 1999
SERÌ B NO. 12
12 1999 RETRÌBUSÌ PENGGANTÌAN BÌAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SÌPÌL
18/5/1999 13/9/1999
18 THN 1999
SERÌ B NO. 13
DÌRUBAH DNG
PERDA NO. 7 THN
2006
13 1999 SÌSA PERHÌTUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TA. 1998/1999
17/7/1999 6/12/1999 25 THN 1999
SERÌ D NO. 12
14 1999 PEMBENTUKAN ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA
KANTOR ARSÌP KABUPATEN JEPARA
1/11/1999 22 THN 1999
SERÌ D NO. 9
15 1999 PEMBENTUKAN ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA RSU
"RA. KARTÌNÌ" KABUPATEN JEPARA
1/11/1999 23 THN 1999
SERÌ D NO. 10
16 1999 PENETAPAN RUMAH SAKÌT UMUM "RA. KARTÌNÌ"
KABUPATEN JEPARA MENJADÌ UNÌT SWADANA
1/11/1999 24 THN 1999
SERÌ D NO. 11
17 1999 PERUBAHAN APBD TA. 1999/2000 13/12/1999
1 1998 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA
KERJA DÌNAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
26/1/1998 4/6/1998 2 THN 1998
SERÌ D NO. 2
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
DIUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SIFAT PERDA TGL
DITETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TAHUN
2 1998 SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA
PEMERÌNTAH KELURAHAN
26/1/1998 4/6/1998 3 THN 1998
SERÌ D NO. 3
3 1998 SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA KANTOR
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
26/1/1998 4/6/1998 4 THN 1998
SERÌ D NO. 4
4 1998 PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBÌNAAN
PERKUMPULAN PETANÌ PEMAKAÌ AÌR DHARMA TÌRTA
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
26/1/1998 4/6/1998 5 THN 1998
SERÌ D NO. 5
5 1998 RENCANA TATA RUANG WÌLAYAH KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
26/1/1998 25/3/1999 6 THN 1999
SERÌ D NO. 2
6 1998 PAJAK HOTEL DAN RESTORAN 28/2/1998 10/8/1998 7 THN 1998
SERÌ A NO. 1
7 1998 PAJAK HÌBURAN 28/2/1998 10/8/1998 8 THN 1998
SERÌ A NO. 2
8 1998 PAJAK REKLAME 28/2/1998 10/8/1998 9 THN 1998
SERÌ A NO. 3
9 1998 PAJAK PENERANGAN JALAN 28/2/1998 10/8/1998 10 THN 1998
SERÌ A NO. 4
DICABUT DNG
PERDA NO. 16 THN
2002
10 1998 PAJAK PENGAMBÌLAN DAN PENGOLAHAN BAHAN
GALÌAN GOLONGAN C
28/2/1998 10/8/1998 11 THN 1998
SERÌ A NO. 5
11 1998 PAJAK PEMANFAATAN AÌR BAWAH TANAH DAN AÌR
PERMUKAAN
28/2/1998 10/8/1998 12 THN 1998
SERÌ A NO. 6
12 1998 PENETAPAN APBD TAHUN 1998/1999 25/3/1998 4/6/1998 6 THN 1998
SERÌ D NO. 6
13 1998 PENETAPAN SÌSA PERHÌTUNGAN APBD KAB. DATÌ ÌÌ
JEPARA TAHUN ANGGARAN 1997/1998
27/7/1998 12/10/1998 12 THN 1998
SERÌ D NO. 7
14 1998 RETRÌBUSÌ PARKÌR DÌ TEPÌ JALAN UMUM 28/9/1998 20/2/1999 2 THN 1999
SERÌ B NO. 1
DÌRUBAH DNG
PERDA NO. 5 THN
2009
15 1998 RETRÌBUSÌ TEMPAT REKREASÌ DAN OLAH RAGA 28/9/1998 20/2/1999 3 THN 1999
SERÌ B NO. 2
16 1998 RETRÌBUSÌ PEMAKAÌAN KEKAYAAN DAERAH 28/9/1998 20/2/1999 4 THN 1999
SERÌ B NO. 3
17 1998 RETRÌBUSÌ RUMAH POTONG HEWAN 28/9/1998 20/2/1999 5 THN 1999
SERÌ B NO. 4
18 1998 PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DATÌ ÌÌ JEPARA
TAHUN ANGGARAN 1998/1999
28/11/1998 28/1/1999 1 THN 1999
SERÌ B NO. 1
1 1997 PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TÌNGKAT ÌÌ JEPARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997
25/2/1997 2/4/1997 3 THN 1997
SERÌ D NO. 3
2 1997 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKÌL KETUA DAN
ANGGOTA DPRD KAB DATÌ ÌÌ JEPARA
15/3/1997 2/4/1997 4 THN 1997
SERÌ D NO. 4
3 1997 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
29/3/1997 27/5/1997 5 THN 1997
SERÌ D NO. 5
4 1997 PENETAPAN SÌSA PERHÌTUNGAN APBD KAB. DATÌ ÌÌ
JEPARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997
30/8/1997 9/12/1997 12 THN 1997
SERÌ D NO. 12
5 1997 PENETAPAN PERUBAHAN APBD KAB. DATÌ ÌÌ JEPARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998
18/12/1997 3/2/1998 1 THN 1998
SERÌ D NO. 1
1 1996 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ
JEPARA TAHUN ANGGARAN 1996/1997
28/3/1996 15/7/1996 12 THN 1996
SERÌ D NO. 1
2 1996 PENETAPAN SÌSA PERHÌTUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DATÌ ÌÌ JEPARA TAHUN 1995/1996
25/9/1996 24/1/1997 1 THN 1997
SERÌ D NO. 1
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
DIUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SIFAT PERDA TGL
DITETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TAHUN
1 1995 KEBERSÌHAN, KEÌNDAHAN DAN KETERTÌBAN 21/2/1995 14/6/1995 4 THN 1995
SERÌ C NO. 1
2 1995 RETRÌBUSÌ SAMPAH DÌ KABUPATEN DAERAH
TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
21/2/1995 14/6/1995 5 THN 1995
SERÌ B NO. 2
3 1995 PERUBAHAN PERTAMA PERDA KABUPATEN DAERAH
TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG
PARKÌR KENDARAAN BERMOTOR DALAM WÌLAYAH
KAB. DATÌ ÌÌ JEPARA
21/2/1995 9/5/1995 2 THN 1995
SERÌ B NO. 1
4 1995 PENETAPAN APBD KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ
JEPARA TAHUN 1995/1996
30/3/1995 12/6/1995 3 THN 1995
SERÌ D NO. 2
5 1995 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA DÌNAS PERÌKANAN
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995 28/12/1995 13 THN 1995
SERÌ D NO. 6
6 1995 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA DÌNAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995 28/12/1995 11 THN 1995
SERÌ D NO. 4
7 1995 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA DÌNAS PARÌWÌSATA
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995 26/1/1996 3 THN 1996
SERÌ D NO. 3
8 1995 PEMBENTUKAN, ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA
DÌNAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT
ÌÌ JEPARA
27/7/1995 28/12/1995 12 THN 1995
SERÌ D NO. 5
9 1995 PEMBENTUKAN, ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA
DÌNAS PERTANÌAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995 26/1/1996 4 THN 1996
SERÌ D NO. 4
10 1995 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA DÌNAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995 26/1/1996 5 THN 1996
SERÌ D NO. 5
11 1995 PEMBENTUKAN, ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA
PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH
TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995 28/12/1995 10 THN 1995
SERÌ D NO. 3
12 1995 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA DÌNAS PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995 16/2/1996 6 THN 1996
SERÌ D NO. 6
13 1995 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA
KERJA DÌNAS LALU LÌNTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995
14 1995 SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA KANTOR
BÌNA SOSÌAL POLÌTÌK KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT
ÌÌ JEPARA
27/7/1995
15 1995 PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 2
TAHUN 1993 TENTANG SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN
TATA KERJA SEKRETARÌAT WÌLAYAH / DAERAH DAN
SEKRETARÌAT DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995 16/2/1996 7 THN 1996
SERÌ D NO. 7
16 1995 PELAYANAN KESEHATAN DÌ RUMAH SAKÌT UMUM RA.
KARTÌNÌ KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995 16/2/1996 8 THN 1996
SERÌ B NO. 1
17 1995 PELAYANAN KESEHATAN DÌ PUSKESMAS DALAM
WÌLAYAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
27/7/1995 28/12/1995 8 THN 1995
SERÌ B NO. 4
18 1995 PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 8
TAHUN 1988 TENTANG PEMERÌKSAAN KESEHATAN
CALON PENGANTÌN
27/7/1995 28/12/1995 7 THN 1995
SERÌ B NO. 3
19 1995 ÌZÌN TEMPAT USAHA 27/7/1995 28/12/1995 9 THN 1995
SERÌ B NO. 5
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
DIUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SIFAT PERDA TGL
DITETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TAHUN
20 1995 PENETAPAN SÌSA PERHÌTUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA TAHUN ANGGARAN
1994/1995
31/8/1995 11/1/1996 1 THN 1996
SERÌ D NO. 1
21 1995 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA
KERJA DÌNAS KEBERSÌHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN JEPARA
28/11/1995
22 1995 PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDÌTAN
RAKYAT, BANK PASAR KAB. DATÌ ÌÌ JEPARA
28/11/1995
23 1995 PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1995/1996
28/12/1995 19/2/1996 9 THN 1996
SERÌ D NO. 8
1 1994 PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1993 /
1994
7/2/1994 9/3/1994 3 THN 1994
SERÌ D NO. 3
2 1994 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995
31/3/1994 2/6/1994 7 THN 1994
SERÌ D NO. 5
3 1994 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 5
TAHUN 1977 TENTANG MENGADAKAN TEMPAT
TÌTÌPAN SEPEDA / SEPEDA MOTOR
28/6/1994 13/9/1994 10 THN 1994
SERÌ B NO. 5
4 1994 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 16
TAHUN 1977 TENTANG RETRÌBUSÌ KÌOS
PEMERÌNTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH
TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
28/6/1994
5 1994 ÌZÌN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANÌAN
KE NON PERTANÌAN DÌ KABUPATEN DAERAH
TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
28/6/1994 13/9/1994 11 THN 1994
SERÌ B NO. 6
6 1994 KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK
28/6/1994 13/9/1994 12 THN 1994
SERÌ B NO. 7
7 1994 PENETAPAN SÌSA PERHÌTUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA TAHUN ANGGARAN 1993
/ 1994
10/8/1994
2 1993 SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA
SKRETARÌAT WÌLAYAH / DAERAH DAN SEKRETARÌAT
DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
13/2/1993 28/4/1993 8 THN 1993
SERÌ D NO. 8
3 1993 PERUSAHAAN DAERAH AÌR MÌNUM KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
13/2/1993 28/4/1993 7 THN 1993
SERÌ D NO. 7
5 1993 PERUBAHAN KELÌMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 1
TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU
TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
17/6/1993 23/10/1993 11 THN 1993
SERÌ B NO. 1
6 1993 PEMOTONGAN TERNAK 17/6/1993 23/10/1993 12 THN 1993
SERÌ B NO. 2
7 1993 PAJAK POTONG HEWAN 17/6/1993
9 1993 KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKÌL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
22/12/1993 30/3/1994 4 THN 1994
SERÌ D NO. 4
10 1993 PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM
WÌLAYAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
22/12/1993 7/3/1994 2 THN 1994
SERÌ D NO. 2
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
DIUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SIFAT PERDA TGL
DITETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TAHUN
11 1993 USAHA REKREASÌ DAN HÌBURAN UMUM DÌ
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
22/12/1993 14/6/1994 8 THN 1994
SERÌ B NO. 3
12 1993 OBYEK WÌSAYA DÌ WÌLAYAH KABUPATEN DAERAH
TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
22/12/1993 26/4/1994 6 THN 1994
SERÌ B NO. 2
13 1993 ÌZÌN USAHA RUMAH MAKAN DÌ KABUPATEN DAERAH
TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
22/12/1993 30/3/1994 5 THN 1994
SERÌ B NO. 2
14 1993 ÌZÌN USAHA SALON KECANTÌKAN DÌ KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
22/12/1993 14/6/1994 9 THN 1994
SERÌ B NO. 4
1 1992 PENYÌSÌHAN PENERÌMAAN PAJAK BUMÌ DAN
BANGUNAN BAGÌAN PEMERÌNTAH DAERAH KEPADA
PEMERÌNTAH DESA / KELURAHAN
30/1/1992 26/3/1992 4 THN 1992
SERÌ D NO. 3
2 1992 PEMBERÌAN SEBAGÌAN HASÌL PAJAK DAN RETRÌBUSÌ
DAERAH KEPADA PEMERÌNTAH DESA / KELURAHAN
30/1/1992 26/3/1992 5 THN 1992
SERÌ D NO. 4
4 1992 RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN
KEDALAMAN MATERÌ RENCANA DETAÌL TATA RUANG
KOTA ÌBU KOTA KECAMATAN BANGSRÌ TAHUN
1989/1990 SAMPAÌ DENGAN TAHUN 2008 / 2009
29/6/1992 28/4/1993 3 THN 1993
SERÌ D NO. 3
5 1992 RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN
KEDALAMAN MATERÌ RENCANA DETAÌL TATA RUANG
KOTA ÌBU KOTA KECAMATAN MAYONG TAHUN
1991/1992 SAMPAÌ DENGAN TAHUN 2010 / 2011
29/6/1992 28/4/1993 5 THN 1993
SERÌ D NO. 5
6 1992 RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN
KEDALAMAN MATERÌ RENCANA DETAÌL TATA RUANG
KOTA ÌBU KOTA KECAMATAN WELAHAN TAHUN
1991/1992 SAMPAÌ DENGAN TAHUN 2010 / 2011
29/6/1992 28/4/1993 4 THN 1993
SERÌ D NO. 4
2 1991 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKÌL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
16/2/1991 3/5/1991 7 THN 1991
SERÌ D NO. 7
4 1991 SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA DÌNAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
16/2/1991 21/6/1991 9 THN 1991
SERÌ D NO. 9
6 1991 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANÌSASÌ DAN TATA
KERJA DÌNAS PENDÌDÌKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
29/6/1991 2/10/1991 12 THN 1991
SERÌ D NO. 11
9 1991 PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 7
TAHUN 1977 TENTANG PENGGUNAAN DAN
PUNGUTAN BÌAYA TÌMBANGAN TERNAK
16/9/1991 13/1/1992 1 THN 1992
SERÌ B NO. 1
1 1990 PENGELOLAAN PASAR-PASAR YANG DÌKUASAÌ OLEH
PEMERÌNTAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ
JEPARA
26/2/1990 10/4/1990 3 THN 1990
SERÌ B NO. 1
2 1990 PAJAK KENDARAAN TÌDAK BERMOTOR 26/2/1990 29/6/1991 11 THN 1991
SERÌ A NO. 1
3 1990 PEMUNGUTAN UANG LEGES 26/2/1990 10/4/1990 4 THN 1990
SERÌ B NO. 2
4 1990 PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 7
TAHUN 1985 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DÌ
RUMAH SAKÌT UMUM R.A KARTÌNÌ DAN DÌ UNÌT
PELAYANAN KESEHATAN LAÌNNYA
26/2/1990 10/4/1990 5 THN 1990
SERÌ B NO. 3
5 1990 PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 4
TAHUN 1983 TENTANG KARTU TERNAK
26/2/1990 10/4/1990 6 THN 1990
SERÌ B NO. 4
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
DIUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SIFAT PERDA TGL
DITETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TAHUN
6 1990 PENYÌDÌK PEGAWAÌ NEGERÌ SÌPÌL DÌ LÌNGKUNGAN
PEMERÌNTAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ
JEPARA
3/3/1990 10/4/1990 7 THN 1990
SERÌ D NO. 3
8 1990 PENETAPAN BATAS WÌLAYAH KOTA ÌBUKOTA
KECAMATAN, KOTA ÌBU KOTA PERWAKÌLAN
KECAMATAN DAN KOTA KALÌNYAMATAN KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
11/6/1990 18/10/1990 9 THN 1990
SERÌ A NO. 5
9 1990 PEMBERÌAN KUASA KEPADA MENTERÌ DALAM
NEGERÌ UNTUK MENDÌRÌKAN DAN MENGELOLA
YAYASAN JUANA BHAKTÌ DEWAN PERWAKÌLAN
RAKYAT DAERAH
16/6/1990 11/3/1990 1 THN 1991
SERÌ A NO. 1
1 1989 POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
31/1/1989 19/6/1989 7 THN 1989
SERÌ D NO. 6
4 1989 PENERTÌBAN, PELESTARÌAN DAN PEMBUDÌDAYAAN
TANAMAN KAPUK RANDU
2/11/1989 12/1/1990 1 THN 1990
SERÌ D NO. 1
2 1988 PARKÌR KENDARAAN BERMOTOR DALAM WÌLAYAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
25/2/1988 28/7/1988 5 THN 1988
SERÌ B NO. 1
3 1988 PAJAK PENERANGAN JALAN 25/2/1988 20/7/1993 10 THN 1993
SERÌ A NO. 1
8 1988 PEMERÌKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTÌN 21/9/1988 15/12/1988 6 THN 1988
SERÌ B NO. 2
9 1988 PENETAPAN HARÌ JADÌ JEPARA 27/9/1988 28/2/1989 2 THN 1989
SERÌ D NO. 1
10 1988 RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
1/12/1988 17/10/1989 9 THN 1989
SERÌ D NO. 8
2 1987 PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN
ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA DÌNAS PARÌWÌSATA
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
18/2/1987 30/4/1987 5 THN 1987
SERÌ D NO. 4
3 1987 PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERÌKSAAN
KESEHATAN TERNAK YANG DÌJUAL DÌ PASAR
TERNAK
18/2/1987 7/10/1987 6 THN 1987
SERÌ B NO. 1
6 1987 PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
20/11/1987 11/4/1988 2 THN 1988
SERÌ A NO. 2
7 1987 PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN
ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA DÌNAS PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
30/5/1988 4 THN 1988
SERÌ D NO. 4
3 1986 PERUBAHAN UNTUK KETUJUH KALÌ PERATURAN
DAERAH TENTANG ÌJÌN DAN PAJAK REKLAME
15/2/1986 31/1/1987 1 THN 1987
SERÌ C NO. 1
4 1986 PERATURAN DAERAH TENTANG RETRÌBUSÌ MUSEUM
KARTÌNÌ
22/2/1986 16/6/1986 7 THN 1986
SERÌ B NO. 3
4 1985 BEBERAPA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN TARÌP : PERUBAHAN UNTUK
PERTAMA KALÌ PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA TENTANG BEA
DÌSPENSASÌ JALAN
29/4/1985 26/10/1985 7 THN 1985
SERÌ B NO. 2
5 1985 PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALÌ PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMAKAÌAN
TANAH YANG MENJADÌ MÌLÌK ATAU DÌBAWAH
PENGUASAAN KABUPATEN JEPARA
29/4/1985 26/10/1985 8 THN 1985
SERÌ B NO. 3
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
DIUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SIFAT PERDA TGL
DITETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TAHUN
6 1985 PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALÌ PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
TENTANG MENGADAKAN PUNGUTAN PAJAK ATAS
ÌZÌN PENYÌMPANGAN ATAU PENGANGKUTAN GARAM
RAKYAT KELUAR DAERAH KABUPATEN JEPARA
29/4/1985
7 1985 PELAYANAN KESEHATAN DÌ RUMAH SAKÌT UMUM R.A
KARTÌNÌ DAN DÌ UNÌT-UNÌT PELAYANAN KESEHATAN
LAÌNNYA
13/7/1985 27/11/1985 9 THN 1985
SERÌ B NO. 4
1 1984 PENETAPAN SÌSA PERHÌTUNGAN APBD TAHUN
1982/1983
28/1/1984 29/1/1985 1 THN 1985
SERÌ D NO. 1
2 1984 PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATÌ
ÌÌ JEPARA NOMOR 2 TAHUN 1984 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN
1983/1984
10/3/1984 - - TDK
DÌUNDANGKAN
KRN SDH
KADALUARSA
3 1984 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ
JEPARA TAHUN ANGGARAN 1984/1985
30/3/1984 11/7/1984 2 THN 1984
SERÌ D NO. 1
4 1984 PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALÌ PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
TENTANG MENGADAKAN TEMPAT TÌTÌPAN
SEPEDA/SEPEDA BERMOTOR
21/5/1984 26/11/1984 1 THN 1985
SERÌ A NO. 1
5 1984 PERUBAHAN UNTUK KEENAM KALÌ PERATURAN
DAERAH TENTANG PAJAK KENDARAAN
21/5/1984 2/10/1985 6 THN 1985
SERÌ A NO. 1
6 1984 PERUBAHAN KETÌGA KALÌ PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA TANGGAL 1 NOPEMBER 1955
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG LALU
LÌNTAS JALAN DAN PERATURAN PEMERÌNTAH LALU
LÌNTAS JALAN
21/5/1984 6/2/1985 2 THN 1985
SERÌ B NO. 1
7 1984 PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA TENTANG
RETRÌBUSÌ KÌOS PEMERÌNTAH DAERAH KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
21/5/1984 15/12/1984 5 THN 1984
SERÌ B NO. 3
8 1984 PENETAPAN SÌSA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ
JEPARA TAHUN ANGGARAN 1983/1984
10/10/1984 11/3/1985 3 THN 1985
SERÌ D NO. 2
1 1983 PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BALANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TÌNGKAT ÌÌ JEPARA TAHUN ANGGARAN 1982/1983
12/2/1983 23/5/1983 5 SERÌ D NO. 1
2 1983 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ
JEPARA TAHUN ANGGARAN 1983/1984
30/3/1983 25/7/1983 6 SERÌ D NO. 2
3 1983 PENETAPAN PERUBAHAN YANG PERTAMA KALÌ
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT
ÌÌ JEPARA NOMOR 4 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN
ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA SEKRETARÌAT
WÌLAYAH/DAERAH KABUPATEN TÌNGKAT ÌÌ DAN
SEKRETARÌAT DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
23/5/1983 13/9/1983 7 SERÌ D NO. 3
4 1983 PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA TENTANG KARTU
TERNAK
2/8/1983 28/12/1983 16 SERÌ B NO. 7
5 1983 PENETAPAN MENGUBAH UNTUK KELÌMA KALÌ
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH JEPARA
TENTANG PEMANDÌAN KARTÌNÌ
25/8/1983 16/12/1983 14 SERÌ B NO. 5
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
DIUNDANGKAN DALAM
LEMBARAN DAERAH
SIFAT PERDA TGL
DITETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TAHUN
6 1983 PENETAPAN MENGUBAH UNTUK KETUJUH KALÌ
PERATURAN PESANGGRAHAN KABUPATEN JEPARA
25/8/1983 16/12/1983 15 SERÌ B NO. 6
7 1983 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKÌL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKÌLAN RAKYAT DAERAH
9/9/1983 23/7/1984 3 THN 1984
SERÌ D NO. 2
8 1983 MENGUBAH UNTUK KETÌGA KALÌ PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA
TENTANG SUMBANGAN PENERANGAN JALAN
9/9/1983 9/9/1983 9/3/1984 1 THN 1984
SERÌ B NO. 1
TGL NO BARU PERUBAHAN
1 PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN ÌKAN 28/1/2010 1/2/2010 1/2/2010 1 V
2 PENYELENGGARAAN ADMÌNÌSTRASÌ
KEPENDUDUKAN
28/1/2010 1/2/2010 1/2/2010 2 V
3 PENATAAN PASAR TRADÌSÌONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
15/2/2010 15/2/2010 3 V
4 PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
BERSAMA MENARA TELEKOMUNÌKASÌ DÌ
KABUPATEN JEPARA
15/2/2010 15/2/2010 4 V
5 RETRÌBUSÌ ÌZÌN MENDÌRÌKAN BANGUNAN 28/1/2010 12/4/2010 12/4/2010 5 V MENCABUT PERDA
NO. 4 THN 1999
6 RETRÌBUSÌ PEMAKAÌAN KEKAYAAN DAERAH 28/1/2010 12/4/2010 12/4/2010 6 V MENCABUT PERDA
NO. 4 THN 2006
7 RETRÌBUSÌ PENGGANTÌAN BÌAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SÌPÌL
28/1/2010 12/4/2010 12/4/2010 7 V MENCABUT PERDA
NO. 12 THN 1999,
SEBAGAÌMANA TELAH
DÌUBAH DENGAN
PERDA NO. 7 THN
2006
8 RETRÌBUSÌ TEMPAT PELELANGAN ÌKAN 11/2/2010 3/5/2010 3/5/2010 8 V
9 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TÌNGKAT ÌÌ JEPARA NOMOR 14
TAHUN 1998 TENTANG RETRÌBUSÌ PARKÌR DÌ TEPÌ
JALAN UMUM
11/2/2010 3/5/2010 3/5/2010 9 V
10 RETRÌBUSÌ PELAYANAN PASAR 11/2/2010 3/5/2010 3/5/2010 10 V MENCABUT PERDA
NO. 10 TAHUN 1999
DAN PERDA NO. 11
TAHUN 1999
11 RETRÌBUSÌ TEMPAT REKREASÌ 11/2/2010 3/5/2010 3/5/2010 11 V MENCABUT PERDA
NO. 3 THN 2006
12 KERJASAMA DESA 14/6/2010 16/6/2010 16/6.2010 12 V MENCABUT PERDA
NO. 14 THN 2000
13 LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN
KELURAHAN
14/6/2010 16/6/2010 16/6/2010 13 V MENCABUT PERDA
NO. 17 THN 2000
14 PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA
14/6/2010 16/6/2010 16/6/2010 14 V MENCABUT PERDA
NO. 21 THN 2000
15 BADAN USAHA MÌLÌK DESA 14/6/2010 16/6/2010 16/6/2010 15 V
16 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA SEKRETARÌAT
DAERAH DAN SEKRETARÌAT DEWAN PERWAKÌLAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
14/6/2010 6/8/2010 6/8/2010 16 V MENCABUT PERDA
NO. 8 TAHUN 2008
17 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA DÌNAS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
14/6/2010 6/8/2010 6/8/2010 17 V MENCABUT PERDA
NO. 9 TAHUN 2008
18 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNÌS
DAERAH KABUPATEN JEPARA
14/6/2010 6/8/2010 6/8/2010 18 V MENCABUT PERDA
NO. 10 TAHUN 2008
19 ORGANÌSASÌ DAN TATA KERJA SATUAN POLÌSÌ
PAMONG PRAJA KABUPATEN JEPARA
14/6/2010 6/8/2010 6/8/2010 19 V MENCABUT PERDA
NO. 11 TAHUN 2008
20 PAJAK AÌR TANAH 30/8/2010 30/8/2010 20 V
21 RETRÌBUSÌ PELAYANAN KESEHATAN 30/8/2010 30/8/2010 21 V
22 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 8/9/2010 8/9/2010 22 V
23 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009
8/9/2010 8/9/2010 8/9/2010 23 V
24 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
21/9/2010 22/9/2010 22/9/2010 24 V
25 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011
20/12/2010 23/12/2010 23/12/2010 25 V
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
KUMPULAN PERDA TAHUN 2010
DÌUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN
DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
TGL NO BARU PERUBAHAN
NAMA PERDA
NOMOR
PERDA
KETERANGAN
DÌUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN
DAERAH
SÌFAT PERDA TGL
DÌTETAPKAN
TGL
PERSETUJUAN
BERSAMA
26 RETRÌBUSÌ TEMPAT REKREASÌ 15/11/2010 30/12/2010 30/12/2010 26 V MENCABUT PERDA
NO.11 TAHUN 2010
27 RETRÌBUSÌ PENGENDALÌAN MENARA
TELEKOMUNÌKASÌ
15/11/2010 30/12/2010 30/12/2010 27 V
28 ÌRÌGASÌ 15/11/2010 30/12/2010 30/12/2010 28 V
29 PENGELOLAAN AÌR TANAH 15/11/2010 30/12/2010 30/12/2010 29
30 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA
15/11/2010 30/12/2010 30/12/2010 30 V
31 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 30/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31 V

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful