Rudolf Steiner

Poljoprivredni tečaj
Duhovnoznanstvene za napredak osnove poljoprivrede

Osam

predavanja, u

uvodni govor i

razgovori

održani

Koberwitzu

kraj Breslaua

od 7. do 16. lipnja 1924. i predavanje održano 20. u Dornachu 1924.

lipnja

ČETVRTO PREDAVANJE, 12. lipnja 1924. Snage i supstancije koje ulaze u d u h o v n o : Pitanje gnojidbe
G n o j i d b a u domaćinstvu p r i r o d e — Način djelovanja tvarnog, snaga i način djelovanja d u h o v n o g — Biće drveta u u s p o r e d b i s jednogodišnjom biljkom — Ispupčena zemlja — Bit pognojene zemlje — O s o b n i o d n o s p r e m a g n o j i v u — D j e l o v a n j e s n a g a u nutrini o r g a n s k o g — O ž i v l j a v a n j e s a m o g z e m l j a n o g K o m p o s t — S t v a r a n j e r o g o v a i r o g o v l j a — O b i č n i stajski gnoj — Bakterije i kakvoća gnojiva — Koncentrirana, oživljavajuća gnojidbena snaga u sadržaju kravljeg roga — Razrjedivanje i miješanje g n o j i v a iz k r a v l j e g r o g a — O s t a v l j a n j e k v a r c a ili g l i n e n c a u zemlji tijekom ljeta

91

Odgovori na pitanja, 12. lipnja 1924
Razrjedivanje, miješanje i r a z d i o b a g n o j i v a iz kravljeg r o g a — Č u v a n j e i u p o t r e b a kravljih r o g o v a — T j e r a n j e s j e m e n a u k a o s — R e p r o d u k t i v n a s p o s o b n o s t i h r a n j i v o s t žitarica

110

Promatranje makrokozmičkog kao zadaća znanosti: Rast zemlje i biljaka PETO PREDAVANJE, 13. lipnja 1924 Pravilna supstancijalizacija g n o j i v a

duhovne 125

O b r a d a a n o r g a n s k i m t v a r i m a — I z r a v n o oživljavanje zemlje o r g a n s k i m — H o m e o p a t s k o d o z i r a n j e iz zemaljskog okružja — Supstancijalne, životne i zračeće snage — Stolisnik u prirod­ n o m procesu rasta biljaka — Plemenita divljač i snage svemira — D j e l o v a n j e kalcija i Chamomilla officinalis — K o p r i v a , najveća b l a g o t v o r k a u b i l j n o m svijetu — U r a z u m l j i v a n j e tla — P r i r o d a biljke i biljne bolesti — Hrast — Zemljino upijanje k r e m e n e kiseline — U z a j a m n i o d n o s kvaliteta u o r g a n s k i m p r o c e s i m a — U z a j a m n o d j e l o v a n j e k r e m e n e kiseline i kalija — M a s l a č a k — Valeriana officinalis

Odgovori na pitanja, 13. lipnja 1924
O p ć e n i t o o gnojidbi — Pojedinosti o p r i p r a v c i m a za g n o j i d b u — U z i m a n j e h r a n e iz a t m o s f e r e

146

Individualizacija

mjera

u

poljoprivredi 156

ŠESTO PREDAVANJE, 14. lipnja 1924 Bit k o r o v a , štetnika i t a k o z v a n i h biljnih bolesti pred forumom prirode
D j e l o v a n j e v a p n a i k r e m e n a u zemlji — D j e l o v a n j e p l a n e t a

— Utjecaj M j e s e c a i klijanje u zemlji — S n a g e koje p o t i č u stvaranje p l o d a — O b u z d a v a n j e Mjesečeva djelovanja na k o r o v — P e p e o — P l a n e t n i sustav i z o d i j a k — D j e l o v a n j e Mjeseca i V e n e r e u životinjskom carstvu — Karakterističan primjer: poljski miš — K o z m i č k i utjecaji k o d k u k a c a i nižih životinja — Repina n e m a t o d a — Sunce u zodijaku — N o r m a l n o stanje i b o l e s t i b i l j a k a i životinja — D j e l o v a n j e M j e s e c a i stvaranje gljivica-nametnica — Equisetum arvense

Odgovori na pitanja, 14. lipnja 1924
O v o d e n o m k o r o v u , k u p u s n o j kili, gljivičnim o b o l j e n j i m a v i n o v e loze, p l a m e n j a č i — Pitanje konstelacija — M i n e r a l n o gnojivo

178

SEDMO PREDAVANJE, 15. lipnja 1924. Intimnija uzajamna djelovanja u p r i r o d i : Odnos i z m e đ u ratarstva, v o ć a r s t v a i stočarstva
D r v o u c j e l o k u p n o m d o m a ć i n s t v u p r i r o d e — Zeljaste biljke i žitarice — K a m b i j — M i r i s b i l j a k a na zemlji i miris d r v e t a — Biće korijena — S r o d n o s t biljaka i životinja — Kišne gliste — Svijet ptica — M e đ u o v i s n o s t šuma, polja i livade: regulacija š u m e — U n u t a r n j a s r o d n o s t g r m o l i k o g r a s l i n j a i životinja s i s a v a c a — P r i s a n o d n o s gljiva i nižih životinja O d n o s biljnog p r e m a životinjskom, životinjskog p r e m a biljnom — Davanje i uzimanje u prirodi

186

OSMO PREDAVANJE, 16. lipnja 1924. Bit h r a n i d b e
D i o b a u životinjskom o r g a n i z m u — Zemaljska i kozmička tvarnost — Zemaljske i kozmičke snage — Poljoprivredno g o s p o d a r s t v o k a o o r g a n i z a m — Z a m e t a k Ja u g n o j i v u — Ja-snaga u zemlji

204

Poljoprivredno g o s p o d a r s t v o kao individualnost — Zajedničko djelovanje snaga i tvari kod mliječnih, radnih i tovnih životinja — Korijenska h r a n a — Sjemenke lana — Sijeno — Vrste djeteli­ ne — Kuhanje živežnih n a m i r n i c a — Sol — Rajčica i k r u m p i r Poljoprivreda u najdubljoj vezi s društvenim životom

Odgovori na pitanja, 16. lipnja 1924
G n o j i g n o j n i c a — Pitanje konstelacije z v i j e ž đ a — Z n a č e n j e elektriciteta u p r i r o d i — Kiseljenje s t o č n e h r a n e — Z e l e n a gnojidba — U p o t r e b a ljudskoga gnojiva — Moralnost i uvjerenje

228

UVODNI GOVOR, 11. lipnja 1924. Napomena švicarskog izdavača:
Praktična primjena smjernica d a n i h u p o l j o p r i v r e d n o m tečaju

239 251

PREDGOVOR HRVATSKOM IZDANJU
Sve se više i više javlja u svijesti ljudi nepobitna činjenica da je danas uobičajeni način obrade tla i uzgoja biljaka i životinja došao u slijepu ulicu. Kako bi se osigurali visoki prinosi, potrebna je sve veća količina kemijskih sredstava. Zbog toga tlo po­ staje sve lošije, a visoki prinosi ne znače istovremeno i dobru kakvoću proizvoda. Biljke koje se uzgajaju uz primjenu kemijskih sredstava postaju sve neotpornije na bolesti. Cijena uzgoja poljoprivrednih p r o i z v o d a sve više raste, a njihova količina u raz­ vijenim zemljama Zapada daleko nadilazi potrebe stanovništva. Ti se viškovi zbog visoke cijene proiz­ vodnje ne mogu nikome prodati već se ili uništavaju ili poklanjaju u obliku tzv. "humanitarne p o m o ć i " trećem svijetu što u biti nije ništa drugo nego samo jedan od oblika rješavanja nagomilanih zaliha. S druge strane taj način poljoprivrede ima još čitav niz popratnih štetnih posljedica od kojih neke ozbiljno ugrožavaju ekološku ravnotežu sredine u kojoj živimo. Ne samo da se smanjuje količina plodnog humusa i da dolazi do erozije tla nego se u tlo ulažu razne kemikalije, a naročito teški metali, koji tamo ostaju godinama. Ta sredstva postupno prodiru u dubinu i ulaze u podzemne vode čime ih često čine neupotrebljivim za piće. Pa i sama proizvodnja pes­ ticida i kemijskih gnojiva ima čitav niz ekološki štetnih popratnih pojava. Osim toga, za proizvodnju tih sred­ stava potrebna je velika količina energije. I sam način poljoprivredne proizvodnje u obliku monokulture i držanja velikog broja životinja koje su stalno u zatvorenim prostorima čini i jed­ ne i druge naročito osjetljivima na bolest. To opet 9

danas potpuna nepoznanica.zahtijeva povećanu upotrebu pesticida kod uzgoja biljaka i antibiotika kod uzgoja životinja. Ima sve više potrošača koji traže zdravu hranu. kako na biljke tako i na ljude. a na svim kontinentima postupno raste i broj pro­ izvođača koji takvu hranu p r o i z v o d e . Ovaj samo letimični pregled današnjeg stanja u poljoprivredi i stočarstvu jasno ukazuje da se na tim područjima nešto korjenito mora mijenjati jer ćemo se inače u budućnosti stalno susretati s novim problemima od kojih je tzv. Poseban je problem neprirodna hrana stoke (koštano brašno) koja je uzrokom pojave tzv. kako potrošača tako i proizvođača. Što će više ljudi izbjegavati konvencionalno proizvedenu hra­ nu to će po zakonu ponude i potražnje nužno rasti i broj proizvođača koji se ne služe tim načinom 10 . Potreba da se nešto mijenja polako ulazi u svijest ljudi. Negativna strana primjene kemije u poljoprivredi pokušava se u posljednje vrijeme uklo­ niti genetikom koja sa svoje strane nije jeftina i čije su posljedice. kravlje ludilo samo jedan od njih. "kravljeg ludila" kod životinja i ljudi. ne mogu popraviti kakvoću p r o i z v o d a niti mogu uzgoju biljaka i stoke pružiti sigurnu budućnost. Sve te mjere ne mogu donijeti trajno rješenje. Konačno treba postaviti pitanje nije li utrošena količina energije u konvencionalnoj proizvodnji hra­ ne veća od one koju tako p r o i z v e d e n o m hranom dobivamo? Konvencionalna poljoprivreda svjesna je slijepe ulice u kojoj se našla i održava se nizom palija­ tivnih mjera kao ograničavanjem poljoprivrednih površina za pojedine kulture te visokim državnim subvencijama.

bio je filozof i duhovni istraživač koji je ustanovio i u s t v r d i o da iza svake fizičke p o j a v e postoji i duhovna pozadina i da je bez spoznaje te duhovne p o z a d i n e naše znanje o čovjeku. makar bile skuplje. Dao je i o s n o v e rješavanja socijalnih suprotnosti u svojoj teoriji o t r o č l a n o s t i . Zemlji i svemiru samo d j e l o m i č n o i n e p o t p u n o . "zdravi proiz­ vodi" skuplji. utemeljitelj antropozofije. Zemlje i kozmosa te novu spoznaju o kršćanstvu smatrajući da obja­ va kako je d o s l o v n o č i t a m o u S v e t o m pismu nije završena već da se ona obnavlja ovisno o stupnju svijesti i sposobnosti spoznavanja ljudi u pojedinim vremenima. Rudolf Steiner ( 1 8 6 1 . Na rješenje svih o v i h problema već je davno ukazao Rudolf Steiner koji je 1924. održao niz preda­ vanja u dvorcu Koberwitz (tada u Njemačkoj. a danas u Poljskoj) pred skupinom intelektualaca i poljo­ privrednika u kojima je iznio načela nove biološko-dinamičke poljoprivrede. Na temelju toga on stvara nov pristup u pedagogiji (waldorfska škola) u kojem se svakom đaku nastoji pristupiti i n d i v i d u a l n o i poticati ne t o l i k o količinu znanja koliko osobnu kreativnost. te k o n a č n o čitav 11 . Na temelju svojih duhovno-znanstvenih istraživanja on je iznio novu spoznaju o r a z v o j u čovjeka. koje ćemo moći nositi godinama. Nema sumnje da su tzv. ali i kad kupujemo cipele nećemo kupiti one. makar bile jeftinije. To je bio ujedno i prvi zokruženi prikaz novog načina uzgoja biljaka i stoke i svi današnji različiti pravci ekološke p o l j o p r i v r e d e proizlaze manje ili više iz tih poticaja. koje će se raspasti kod prve jače kiše nego one. načela koja vrijede još i danas.proizvodnje.1 9 2 5 ) r o d e n u Donjem Kraljevcu u Međimurju.

Svako p o l j o p r i v r e d n o imanje mora biti zaokružen i sam sebi dostatan or­ ganizam. Potpuno zabacuje monokulturu. mora postojati o d r e đ e n uravnotežen odnos između broja životinja na imanju i poljoprivrednih površina. arhi­ tekturi. Postoji li mogućnost socijalne obnove u poljo­ privredi? Odgovori na ta pitanja i danas su. Kako izbjeći opasnost kemijske gnojidbe i je li moguće uvesti gnojidbu koja oživljuje tlo? 4. Na temelju tog svestranog duhovnog iskustva on pred kraj života drži osam predavanja o poljo­ privredi (Poljoprivredni tečaj) u kojima odgovara na pet osnovnih pitanja koja su mu tom prilikom bila postavljena: 1. Mora postojati određen p l o d o r e d i raznolikost kultura. Prema tome. Na koji način poboljšati plodnost domaćih životinja i njihovu otpornost? 3. Kako spriječiti sve veći nestanak broja so­ rata kultiviranih biljaka i kako poboljšati njihovu hranidbenu kakvoću? 2. o b l i k o v a n j u g o v o r a i euritmiji. Na temelju svojih osnovnih spoznaja iz područja duhovne znanosti (Steiner nije bio poljoprivrednik) on daje poticaje za nov način proizvodnje zdrave hrane. jednako suvremeni i aktualni. Na koji se način mogu dokazati djelovanja stvaralačke životne snage.niz poticaja u umjetnosti: u drami. Gnojidba ima zadaću da oživi humus 12 . slikarstvu. Iz Steinerovih predavanja jasno proizlazi da on Zemlju smatra živim organizmom na koji djeluju snage i ritmovi iz svemira. djelotvornost homeopatskih pripravaka i kozmičkih ritmova? 5. nakon sedam­ deset sedam godina.

Uzgoj stoke mora biti što više na otvorenom. pažljivo. Način izlaganja i izražavanja u ovoj knjizi možda će dijelu poljoprivrednika na prvi pogled biti stran i neobičan. Kako.i time stvori zdravu i otpornu biljku. Nadamo se da će ova knjiga nekima biti poticaj da se tim načinom uzgoja stoke i biljaka počinju ozbiljno baviti. polagano i uporno iščitavanje o v o g teksta pojedincu će omo­ gućit da stekne sposobnost stvaralačkog djelovanja u uzgoju stoke i bilja. ovaj će mu tekst omo­ gućiti da. Pa ipak. Radovan Subotić Predsjednik Antropozofskog društva "Marija Sofija" Zagreb 13 . sam stvara rješenja za svoje specifične potrebe. Štetočine koje se jave treba uklanjati prirodnim sredstvima. međutim. 9. Nema sumnje da će mu u praktičnoj provedbi mnogo pomoći dodatni tečajevi jer će mu to omogućiti da u pojedinosti svlada neke tehnološke procese. a svako zemljište i svaka kultura zaseban su organizam. a broj stoke mora odgovarati veličini dobra. nema g o t o v i h rješenja za svaki slučaj. kolovoza 2001. Prof. dr. pošto stekne stanovita iskustva. Naročito onima koji nisu upućeni u osnov­ na načela antropozofije. U našoj zemlji biološko-dinamički način poljo­ privrede još je u začetku. Zagreb.

To je onda otprilike trajalo do pola ili do tri četvrt dva. Zatim je slijedio razgovor o pitanjima u v e z i s p o l j o p r i v r e d o m do tri sata. pri čemu su gosti mogli koristiti g o t o v o cijeli dvorac i sve ostalo. jer on je već odavno obećan. s tom se namjerom pojavio ovdje i zaista je tako odlučno g o v o r i o da sam mu rekao kako će se tečaj održati čim god to bude moguće. Nešto je posebno na tom dobru Koberwitzu i u njegovoj okolici. a što je vrlo zanimljivo. Dobro Koberwitz obuhvaća tri­ deset tisuća jutara zemlje. To je bila lijepa svetkovina o Duhovima. Moram svakako reći da grofici i grofu Keyserlingku nije bilo lako prirediti taj tečaj.Društvo je u Koberwitz stizalo obično oko jedana­ est sati. U Koberwitzu ljudi nisu mogli stanovati. Nećak kojemu su u životu za rukom pošle i druge neobične stvari. ali ja nikako nisam mogao doći. To je j e d n o od najve­ ćih dobara. jer sve su nam pokazali uz iznimnu susretljivost. . Potom je najprije poči­ njalo predavanje koje je trajalo do jedan sat. Ubrzo potom predavanje se pretvorilo u doručak. održao se o Duho­ vima. onamo su dolazili iz Breslaua. To je trajalo deset dana. Dakle. A i vidjeli smo v r l o mnogo. Prema tome. Stoga vidite kako smo velikodušno primljeni. to je bio udio Koberwitza u čitavom skupu. tamo se može vidjeti v r l o m n o g o poljoprivredne djelatnosti. doista prava antropozofska svetkovina o Duhovima. I kako nije mogao biti ranije. Zato je ovdje u Dornachu na Božičnom zasjedanju bio nećak grofa Keyserlingka kojemu je prije puta bilo rečeno: Ili ćeš mi donijeti sasvim konkretno obećanje da će se tečaj održati još sljedeće polugodište ili mi uopće ne dolazi kući.

da je tlo natopljeno željezom i da tamo vlada nešto svjesno cilja i energično. koje su stvarno istinske tajne. rekao kako ponajprije upada u oči da je u Koberwitzu sve od željeza: da je već nećak bio od željeza u svojim zahtjevima kad se pojavio o Božiću. Naime. odmah zapazi da je u umivaoniku želje­ zo. pozdravljajući osoblje kuće. tajne gnojidbe. U poljoprivrednom tečaju najprije je trebalo razraditi koji su preduvjeti napretka u različitim poljoprivrednim granama. Željezo uistinu susrećemo na svakom koraku. Zboga toga sam prilikom prvog ručka. Tu dakako postoje izuzetno zanimljive grane: ratarstvo. šumarstvo.Kad čovjek stigne u Koberwitz i najprije želi oprati ruke. tako da nisam mogao reći drugo doli: željezna grofica i željezni grof. I stvarno mislim da bi se to tlo moglo iskoristiti na najraznovrsniji način budući da je izuzetno bogato željezom. v e z e koje u današnje doba izgledaju izuzetno značajnima zato što se. I u moralnom držanju uistinu je bilo nečeg posve željeznog. vjerovali ili ne. Zatim jednu od najzanimljivijih stvari. vrtlarstvo i tako dalje. Za sve to najprije su postavljena načela. I vrlo malo ljudi zna da su tijekom posljednjih desetljeća degenerirali svi proizvodi od kojih čovjek zapravo živi te da oni i dalje izuzetno brzo degeneriraju. Ne samo da na prijelazu iz kaliyuge u svijetlo doba degenerira sadašnji moralni razvoj čovječanstva već naglo degenerira i ono što je čovjek svojim postup­ cima učinio od zemlje i od onoga što je neposredno 17 . tlo u Koberwitzu bogato je željezom. stočarstvo. upravo poljoprivreda pod utjecajem materijalističkog nazora udaljila od razumskih načela.

Upravo kod poljoprivrede pokazuje se da se iz duha moraju crpiti snage koje su danas potpuno nepoz­ nate i čije značenje nije samo u tome da se malo poboljša poljoprivreda nego i u tome da se čovjekov život na Zemlji — ta čovjek mora živjeti od onoga što zemlja donosi — u fizičkom smislu uopće može nastaviti. kako ga je nazvao grof Keyserlingk. prema kojima se suzbijaju biljne bolesti. Nakon što je raspravljeno o tim pitanjima. raspravlja u poljoprivrednim udru­ ženjima i govori se da su ljudi protiv toga nemoćni. uništavaju štetnici i nametnici. pritom se doista radi o pitanju koje je u najeminentnijem smislu kozmičko-zemaljsko pitanje. ži­ votinje. Radi se. sve su to danas na području poljoprivrede goruća pitanja. nametni­ ka te u borbi protiv biljnih bolesti. o tome se. što su ga sastavili okupljeni antropozofski 18 . prešlo se na o n o što je prijeko potrebno učiniti kako bi se stvorili preduvjeti za reformu gnojidbe. Danas stoga čak i materijalistički poljoprivrednik. o iznimno bitnoj temi. Dakle.iznad nje. I svakoga da­ na na tečaj i r a z g o v o r e koji su uslijedili za njim nadovezao se krug. može otprilike izračunati da će za nekoliko desetljeća proizvodi biti toliko degenerirani da više neće moći poslužiti za ljudsku ishranu. I načela koja su tamo zadana kako bi pokazala pod kojim se uvjetima razvijaju biljke najrazličitijih vrsta. To je danas statistički utvrđeno. načela prema kojima se treba gnojiti. ako ne traje tupo. na primjer. dakle. nego razmišlja o stvarima s kojima se suočava svakoga dana ili barem jednom u godini. reformu u suzbijanju korova i štetočina na bilju. pre­ ma kojima se suzbija korov.

klimatski uvjeti i tako dalje. uvjet uspjeha sastoji se u sljedećem. stvar. praktičnih poljoprivrednika. Jasno je da će u tome na najrazličitije načine sudjelovati cijela Visoka škola. Zato Prirodoznanstveni odsjek treba izraditi načela prema dobivenim osnovama. tako da onda svatko može kazati. mogućnosti hranidbe i gnojidbe. počevši od geoloških svojstava tla. premda se danas nešto od toga još može činiti čudnim: Iskušali smo. ali koji nisu mogli ući u krug. jer za to su potrebni i astronomski podaci. i u praksi zaživjeti bolje od onoga što su neki poduzimali pod drugim pretpostavkama. od njih je izričito zatraženo da na d o b r o poznat antropozofski način sve odmah ne izbrbljaju svakome. 19 . svrha toga kruga poljoprivrednika koji usko surađuje s Prirodoznanstvenim odsjekom i gospođicom dr. a osobito Medicinski odsjek. osobito naši prijatelji grof Keyserlingk i gospodin Stegemann. Tako da će upravo prema nastojanjima koja su na tečaju razradili naši prijatelji. No. od svih činjenica koje dolaze u obzir: blizina šuma.poljoprivrednici koji ovdje žele tijesno surađivati s Prirodoznanstvenim odsjekom na Goetheanumu. Pošto poljoprivredni stručnjaci prikupe odgovarajuće podatke. pod ne baš primjerenim pretpostavkama. nadajmo se. Vreede. ovdje će biti razrađena načela prema kojima se trebaju izvoditi daljnji pokusi kako bi se doista iskušale praktične upute dane na tečaju ili ono što je također navedeno u raspravama. Tamo je bilo i ljudi koji se zani­ maju za poljoprivredu. to ide. i strogo se naglašavalo te stalno i neprekidno ponavljalo da ono što je bio sadržaj toga tečaja isprva bude du­ hovna svojina kruga poljoprivrednika. dakle. To je.

kao što sam rekao. prilogu "Goetheanumu" koji je upravo danas izišao. Parizu. bilo vani. Osim toga. To je. Neke stvari trebat će iskušavati četiri godine. I ovom prilikom ujedno opet mogu naglasiti: Iz onoga što je iskušano na različitm mjestima. vjerujem. nego stvari postoje upravo zato da udu u životnu praksu. To su stvari koje se ponajprije. Najprije su prijepodne trajale rasprave o poljopri­ vredi. u Koberwitzu. Druge stvari bile su u Breslauu unutra — o onome što se događalo između govorit ću kasni­ je — i svaki je dan završio jednim antropozofskim predavanjem za članove Antropozofskog društva. I pogriješio bi svatko tko bi izbrbljao stvari koje je čuo. Kratak izvještaj o cijeloj stvari već sam dao u listu s priopćenjima. odnose na plodni poljoprivredni tečaj. otprilike od jedanaest i petnaest do tri sa­ ta p o p o d n e . Tijekom tog razdoblja praktične upute koje su dane neće izići iz kruga poljoprivredne zajednice jer nema ni­ kakva smisla da se o stvarima samo govori. ako to provjere poljoprivrednici. T a m o je izvještaj o cijelom breslauskom skupu. održane su i brojne druge priredbe. u Pragu. sada i u Breslauu.jer stvari mogu zadobiti svoje praktično značenje samo onda ako ono što je bio sadržaj tečaja. mogu reći da ono što je proizišlo iz Božičnog zasjedanja. U Breslauu se na duhovski ponedjeljak održala i euritmijska predstava koja je bila izuzetno dobro posjećena i koja je izuzetno d o b r o primljena. koje je ponajviše razmatralo karmička pitanja što su ovdje već tjednima predmetom razmatranja. Bernu. ona ezoterična struja koja prožima čitavo Antropozofsko društvo. Ona su bila sažeta u deset predavanja. ostane u krugu stručnjaka. koja 20 .

Moram samo pripomenuti da je posljednje večeri. jer to je bilo duboko antropozofsko razumijevanje. srdačnost s kojom su ta predavanja dočekana u Breslauu i Kobervvitzu doista se očitovala na spiritualno-organizatorski način. moglo bi se reći. da to srca posvuda primaju ne sa­ mo na uistinu zadovoljavajući nego i na izvanredno duševan način. na predavanjima članovima navečer. što sam primijetio 21 . Posljednje večeri. naravno. već dugo članovi iz njemačkih krajeva nisu doživjeli nešto takvo. tako da su dvorane bile prepune članova. ostvarilo se u materiji. bilo je još prisutno oko tristo sedamdeset članova koje je u Breslauu večerom počastila kuća Keyserlingk. pošto već u Dornachu svjesno spiritualno djeluje ezoterično predsjedništvo. u Breslauu umjesto predavanjem sve zaokruženo pris­ nim druženjem.je novost. vrlo jasno vidi. da se sada doista posvuda može primijetiti ne samo strujanje prema van nego i da srca sudionika posve izlaze ususret tom strujanju. iz zapadne Njemačke. tako da postoji opravdana nada da se sada. članovi su doputovali iz južne Njemačke. Mnogi članovi doputovali su uistinu izdaleka. Morate zamisliti da je u Breslau u jednu gosti­ onicu teretnim automobilima dopremljeno sve što je bilo neophodno za podvorbu tristo sedamdeset antropozofa koji su te večeri. po­ što je u ponedjeljak mnogo njih ili većina morala otputovati. Osim toga. Na večernjim predavanjima. a prije nije bilo. nakon što je Antropozofsko društvo Božičnim zasjedanjem steklo duhovnost. u ponedjeljak navečer. p r i g o d o m prisnog druženja. ustvari ono što je nakon pravog osnutka Antropozofskog društva sada tu. a našlo je i svoju primje­ nu. to se vrlo. i iz obliž­ njih krajeva.

Ljudi su razgledavali o n o što se moglo vidjeti na dobru. te su nam izveli "Ifigeniju". bila su dva sastanka breslauske omladinske grupe i dva razredna sata". to se događa i prilikom promatranja slika. ) . Na imanju Koberwitz izvrsno se gospodari. a mnogo toga još je ostalo. Vrijeme je bilo bogato. Između toga gospođa dr. čovjek nikad nije toliko gladan kao kad obilazi galerije. Mislim na gospodarski život u cjelini. tako da su poljoprivredni tečaj i skup članova Antropozofskog društva zaokružili cijelu priredbu.obilazeći ih. Uzimajući u obzir sve ono što je proizišlo iz govornog tečaja. pri čemu danas u srednjoj Europi na sve to utječe ono što je tako očito u potpunom gospodarskom slomu. bilo ih je tristo sedamdeset. To se skupilo za tih nekoliko dana. v r l o bogato ispunjeno. Ali najljepše je bilo što su antropozofi imali velik apetit. . to doista mnogo obećava. imali izvanredno dobar apetit. p r e v . Nastupio je gospodin Kugelmann sa svojom glumačkom dru­ žinom koja je na poticaj govornog tečaja što se održao prije dvije godine ovdje u Goetheanumu razvila nov umjetnički kazališni izraz. A posljednje nedjelje zbilo se još nešto. ali gospodarski život " Razredni sat Visoke škole za duhovnu znanost ( o p . Tim predavanjima završavao je dan. ali također je bilo moguće pružiti nešto članovima koji dugo nisu imali prilike sudjelovati na nekoj antropozofskoj priredbi. Između tih događanja obilazilo se imanje. — Da. očigledno je da se isto događa i kod antropozofskih predavanja. poljoprivre­ da naravno mora napredovati. Steiner održala je tečaj umjetničkog oblikovanja govora.

jutros sam.000—27. Potom sam u utorak stigao u Lauenstein kod Jene. u ponedje­ ljak. koja u pedagoško-didaktičkom i duhovnom smislu postiže izvanredan uspjeh. Taj je institut. I tako. c raz­ red. nedaleko od Jene. što sada. b razred. zbog vrtoglavog rasta cijena živežnih namirnica. činje­ nica da je u waldorfskoj školi. Stvar izvanredno napreduje u pedagoško-didaktičkom i duhovnom smislu. u tjedne prije Božića. I šesti razred razdijeljen je na tri odjeljenja.u Njemačkoj u užasnom je stanju. Ja sam ga inaugurirao i vidio prvu primljenu djecu. peti razred morao tako razdijeliti da su od dva razreda nastala tri. 5. Ilse Knauer osniva lječilište i odgajalište ne samo za slabije nadarene nego i za stvarno tjelesno bolesnu djecu koju odgajaju i razvijaju onoliko koliko je to moguće. ali gospodarska je strana u waldorfskoj školi upravo očajna. takoreći postavili na noge. kao što sam rekao. a razred. odgovara mjesečnom proračunu od 25. 5. p o g o t o v o u Stuttgartu danas dolazi do izražaja — izuzmemo li ostalo — ono što izuzetno tišti.000 maraka. mislim oko jedanaest sati navečer. u waldorfskoj školi još smo imali mjesečni proračun od oko 6000—8000 maraka. Potom sam preko Stuttgarta stigao o v a m o . recimo. Tako smo projekt u Lauensteinu. Zamislite samo. u osnutku. na primjer. Većina razreda ima dva odjeljenja. gdje nekoliko naših mladih prijatelja s gospo­ đicom dr. stoga sada imamo 5. uistinu. U waldorfskoj školi imamo više od osamsto učenika. To su dakako užasne stvari. gospodarsko stanje upravo očajno. Zar ne. priredbe su završile. čak i viši razredi. I nedavno smo se našli u situaciji 23 . u naj­ dubljem smislu očajna! Zamislite samo.

To zbilja tišti.000 maraka na mjesec. tako da ćemo u idućem razdoblju morati računati s manjkom od 15. kad bi svaki tjedan svatko dao samo 50 pfenniga.000 maraka. tu je više od osamsto učenika. a p o g o t o v o će biti teško s o b z i r o m na gospodarske perspektive u Njemačkoj.da od tih 25.000 antropozofa. dragi moji prijatelji. To je moguće pokriti.000—17. Nedavno sam na skupu udruga waldorfskih škola — što će se. Stoga sam rekao: U Antropozofskom društvu često se događa da su naše ustanove v r l o slabo fundirane. to je v r l o teško breme. jer mnogo je važnije iznijeti u javnost to nego ono što antropozofi ponekad iznose u javnost — rekao sljedeće: Samo treba promisliti. posvuda iznijeti u javnost. kad je riječ o stvarima gdje je potreban praktičan pristup.000—27. da je upravo u Antropozofskom društvu. to bi u tjedan dana iznosilo 5000 maraka. četiri ili pet mjeseci od tog nedostatka pokriti 10.000 maraka na mjesec. a to bi se lako m o g l o ostvariti samo kad bi se učinilo. tu je učiteljski kolegij kojeg čini preko četrdeset učitelja.000 maraka mjesečnog prora­ čuna nije bilo pokriveno otprilike 15. Dakako. jer sve je pripremljeno. u Njemačkoj ima­ mo u najmanju ruku 10. ali je istina. iznimno je teško sve to i dalje financirati uz takve gospodarske pretpostavke. Kad bi se posvuda svaki tjedan skupljao novac. No požrtvovnošću antropozofskih prijatelja po­ stalo je moguće najprije sljedeća tri.000—17. nadajmo se. na djelu nepraktično ponašanje. a ljudi koji bi v r l o rado dali novac — to g o v o r i m iz iskustva — 24 . tako da će posljednjih mjeseci trebati pokriti još samo oko 6000—7000 maraka na mjesec.

A to se iskazuje i drugdje. Ali na njega se prijavilo. to stanje u waldorfskoj školi i dalje je v r l o teško podnošljivo. i ovom bih prilikom napomenuo da je upravo požrtvovnošću švicarskih prijatelja u posljednje vrijeme svaki mjesec prikupljena značajna svota. Potreba je nesumnjivo 25 . ali poglavito preuzimanjem kumstva za djecu — kum je onaj koji za jedno dijete u waldorfskoj školi plaća 25—27 maraka na mjesec. pa je stvar organizirana tako da je sprijeda sjedilo otprilike 30 ljudi.uopće ne znaju kamo bi s njime. Pokazuje se potreba za onime što antropozofija može dati. drugi su samo mogli slušati. Kad bi se našlo još oko 250—300 kumova i kad bi članarina bolje pristizala. tečaj za umjetnički pristup jeziku. kad bi se prikupljao novac. oko 160 ljudi. Mora se naravno također reći da trenutno u Njemačkoj vlada neopisiva nestašica novca. Nije riječ o tome da ne bi bilo dobara. Gospodarski život u Srednjoj Europi uistinu je u lošem stanju. htio izvijestiti. to onda uopće ne bi bilo tako teško. Oblik koji je poprimila waldorfska škola odlikuje se velikom. No izgledi su i dalje loši. Sve to pokazuje da se danas v r l o snažnim iskazuje sve što je na antropozofskom polju proizišlo iz samog antropozofskog pokreta. Da. koji se morao apsolvirati u nekoliko sati jer uopće nije bilo vremena za tako mnogo toga. oni su doista primili poduku. Bio je priređen govorni tečaj. O tome sam vas. jako tišti. djelomice u vidu izravne pomoći. dakle. a stanje u waldorfskoj školi još jako. ali svejedno vlada takva nesta­ šica novca da uopće nije moguć optjecaj. čini mi se. Ne može se u pet sati podučiti 160 ljudi. dakle. velikom snagom koja je svojstvena antropozofskom biću.

dragi moji prija­ telji. uspjeti uni­ jeti nešto u neposredan život. a s druge pak strane zato što se ne može valjano pružiti uv i d da bi duhovno m o g l o zahvatiti u neposredno praktično 26 postupanje. koji je kao mladić postao antropozof. nastaju upravo zbog toga što s jedne strane duhovno ne prelazi u stvarni život. koje se v r l o lako mogu dogoditi u antropozofskom djelovanju. s visoko duhovne i s potpuno praktične. željeznom grofu i željeznoj grofici Keyserlingk i našem starom prijatelju. nego ostaje vjerovanje riječima. Zasluge za ostvarenje ovoga što je priređeno u Breslauu svakako pripadaju. tako da me je u svom pozdravnom govoru koji je održao prve večeri skupa nazvao ocem. ili jedna vrst. polazeći od antropozofskog. Samo bismo morali biti u stanju zaista oživiti postojeće snage i svakako bismo morali unaprijediti antro­ pozofsko djelovanje. zbog čega se strašno kajao svih deset dana! O tome sam vas htio izvijestiti. ravnatelju Barschu koji djeluje g o t o v o toliko dugo koliko i sam antropozofski po­ kret.prisutna. Pogreške. velika potreba. . intenzivna. duboka. ali se zajedno s osta­ lima još osjeća v r l o mladim. kao što sam već rekao. A pravo će se djelovati zapravo tek onda kad se obadvije strane budu preplitale i kad budu savršeno usklađene. rekao bih. ono čak nije ni vjerovanje mislima. što ono ostaje neka vrst teorije. Jer vidi se da se na antropozofskom području može uzajamno djelovati s obiju strana. vjerovanja riječima. o priredbi koja vas nedvojbeno mora zanimati već samo zato će možda ipak na jednom određenom području. a sada je umirovljeni ravnatelj škole.

Jer danas svatko jednostavno misli: no dobro. Ali bit same gnojidbe. koji se stvara pod utjecajem cijelog neba. Dušik koji je u zemlji. s dušikom i drugim tvarima. da postoji razlika između živog čovjeka koji hoda okolo i leša. nitko ne zna da upravo sva mineralna gnojiva po­ najviše uzrokuju degeneraciju o kojoj sam g o v o r i o . ljudskog leša. Zrak je mrtav. Na primjer. kvarenje poljoprivrednih proizvoda. 27 . Jedan je mrtav. između toga mrtvog dušika i jednoga drugog dušika. da danas nitko ne razumije bit gnojidbe. dragi moji prijatelji. to se radi instiktivno prema tradiciji iz starih vremena. za rast biljaka potrebna je određena količina dušika i ljudima je jednostavno potpuno svejedno kako se taj dušik spravlja.Zamislite samo. Ne možete poreći. dragi moji prijatelji. između dušika koji je u zraku povezan s kisikom. Ista je stvar. Postoji mrtvi dušik. koji s gnojivom mora ući u nju. kisik je mrtav. drugi je živ i produševljen. takav dušik mora biti živ. On ne smije biti živ jednostavno zato što bismo neprekidno bili bez svijesti kad bismo bili u živom zraku. Nijedan čovjek zapravo ne zna — osim onih koji to mogu saznati iz duhovnog — što gnoj zapravo znači za njivu i zašto je u nekim krajevima nezaobilazan i neophodan te kako se s njime postupa. Ali nije svejedno odakle on potječe jer postoji velika razlika između dušika i dušika. Sigurno. to danas nitko ne razumije. na primjer. to su uvjeti zraka u kojem ljudi trebaju tako disati da mogu svjesno i razborito misliti. dušik je mrtav. To je onaj koji se nalazi u zraku što nas okružuje. koji je pomiješan s kisikom i koji ima ulogu u cjelokupnom procesu našeg disanja i u procesu zajedničkog života sa zrakom. odakle potječe.

To su dva različita dušika: dušik koji je iznad površine zemlje i dušik koji je ispod površine zemlje; jedan je mrtvi dušik; drugi je živi dušik. I tako je sa svime. Tijekom materijalističkog doba potpuno je potisnuto u zaborav o n o što je n e o p h o d n o za održavanje p r i r o d e . Ljudi ne znaju najvažnije stvari. Postupa se po starome, zacijelo na temelju jako dobrog instinkta, ali on se postupno gubi. Tradicije nestaju. Ljudi će njive gnojiti znanošću. Krumpiri, žitarice, sve će biti sve lošije. A ljudi znaju da biva sve gore, to utvrđuju sta­ tistički. Oni se najprije naroguše na praktične mjere koje polaze od onoga što se može postići duhovnim promatranjem. Izuzetno je značajno da se te stvari pravilno promatraju, pravilno sagledavaju. I ovdje sam često rekao: Ako netko ima magnetsku iglu koja uvijek pokazuje u određenom smjeru, čiji je vršak usmjeren prema magnetskom sjevernom polu, smatrali bi ga djetinjastim kad bi t v r d i o da je u magnetskoj igli razlog zbog kojeg jedan vršak uvijek pokazuje prema sjeveru, a drugi prema jugu. Kaže se: ovdje je Zemlja, tu je magnetska igla; zašto magnetska igla jednim vrškom pokazuje prema sjeveru, a drugim prema jugu? Zato što je ovdje magnetski sjeverni pol, a ovdje magnetski južni pol; on usmjerava pravac ma­ gnetske igle prema jednoj i prema drugoj strani. Kao pomoć uzima se cijela Zemlja kako bi se objasnio pravac magnetske igle. Polazi se od magnetske igle. Onoga koji bi tvrdio da je razlog tome u magnetskoj igli smatrali bi djetinjastim. No tako je djetinjast onaj koji vjeruje da ono što današnja znanost nalazi u neposrednoj blizi­ ni biljaka ili u neposrednoj okolini ovisi o o n o m e
28

što se gleda. Na rast biljaka utječe cijelo nebo sa zvijezdama! To se mora znati. To napokon mora ući u glave. Mora se reći da je isto tako djetinjasto baviti se botanikom onako kako je danas uobičajeno, kao što bi bilo djetinjasto kad bi se o magnetskoj igli g o v o r i l o onako kako sam danas spomenuo. Svaki obrazovan čovjek može usvojiti određene stvari, samo ako ima smisla za najjednostavnije uvjete antropozofskog života. Izuzetno je v a ž n o o n o što sam prošle godine prvi put navijestio u Penmaenmawru. Ljudi danas čak ne znaju ni kako se hrane čovjek i životinja, a kamoli biljka. Ljudi vjeruju kako je bit ishrane u tome da čovjek jede supstancije iz svoje okoline. Stavlja ih u usta; one zatim dospijevaju u želudac. Od toga se jedan dio zadržava, drugi dio odlazi. Potom se potroši onaj dio koji je zadržan. Zatim i on odlazi. Onda se ponovno zamjenjuje. Danas čovjek ishranu zamišlja na potpuno izvanjski način. No ži­ vežnim namirnicama koje čovjek prima kroz želudac ne izgrađuju se kosti, mišići, ostala tkiva; to izričito vrijedi samo za čovječju glavu. I od onoga što se daljnom preradom posredno širi organima za pro­ bavu, izgrađuje se samo tvarni materijal za glavu i za sve ono što se odlaže u živčano-osjetilnom sustavu te u onome što tome pripada, dok se, primjerice, supstancije za sustav udova ili za same organe izmjene tvari, koje su potrebne, recimo, za stvaranje šupljih kostiju nogu ili ruku ili za stvaranje crijeva u kojima se obavlja izmjena tvari, za probavu, ne stvaraju od hrane uzete kroz usta ili želudac, već se one uzimaju iz čitave okoline disanjem ili osjetilnim or­ ganima. Taj se proces u čovjeku zbiva neprestano: ono što je primljeno želucem struji u glavu i tamo 29

se prerađuje, a ono pak što se prima glavom odnosno živčano-osjetilnim sustavom iz zraka i ostale okoline struji nadolje te iz toga nastaju organi izmjene tvari i udovi. Prema tome, želite li saznati od čega se sastoji supstancija vašega nožnog palca, ne morate se oba­ zirati na živežne namirnice. Pitate li svoj mozak: Odakle dolazi supstancija? onda se morate osvrnuti na živežne namirnice. No ako želite upoznati sup­ stanciju vašega nožnog palca, ukoliko ona nije osjetilna supstancija, dakle, obavijena toplinom i tako dalje — u tom slučaju i nju hrani želudac — nego je kosturna supstancija (Gerüstesubstanz) i tako dalje, onda je ona primljena disanjem, osjetilnim organima, djelo­ mice čak i očima. I kao što sam to ovdje često razlagao, to u sedmogodišnjem ciklusu ulazi u organe, tako da je čovjek s o b z i r o m na sustav svojih udova i izmjene tvari izgrađen od kozmičke supstancije. Sa­ mo je živčano-osjetilni sustav izgrađen od telurske, zemaljske supstancije. Vidite, to je tako fundamen­ talno značajna činjenica da se o čovjekovu i životinj­ skom fizičkom životu jedino može rasuđivati ako se to zna. I ništa, čak ni način da se takvo nešto sazna, ne postoji u današnjoj znanosti. Uz današ­ nju znanost to se uopće ne može saznati. To uopće nije moguće, jer radeći na svoj način, današnja zna­ nost do nečega takvog uopće ne može doći. To je nemoguće, b e z i z g l e d n o . To su stvari o kojima se svakako mora razmisliti. Zbog toga danas imamo podjelu na teoriju i praksu. Današnja je praksa bez duha, ona je puka rutina. Ali ono što dolazi iz duha prestaje biti neprak­ tično ako stvarno dolazi iz duha. Tada u najeminentnijem smislu postaje praktično. 30

PRVO PREDAVANJE
Koberwitz, 7. lipnja 1924.

Predgovor i uvod u tečaj Emancipacija od ljudskog i životinjskog života vanjskog svijeta

S dubokom zahvalnošću osvrnuo bih se na riječi koje je upravo i z g o v o r i o grof Keyserlingk. Jer ne radi se samo o o p r a v d a n o m osjećaju zahvalnosti onih koji iz antropozofije mogu nešto preuzeti nego se takoreći stvarno radi i o zahvalnosti antropozofske stvari koja se u današnjim teškim vremenima mora iskazati svima onima koji zastupaju antropozofske interese, o osjećaju duboke zahvalnosti. Stoga bih se upravo iz duha antropozofskog uvjerenja želio najsrdačnije zahvaliti za netom i z g o v o r e n e riječi. Uistinu je veliko zadovoljstvo što je ovaj poljo­ privredni tečaj moguće održati upravo ovdje u kući grofa i grofice Keyserlingk. Iz svojih ranijih posjeta znam kakvo divno ozračje vlada ovdje u Koberwitzu, ponajprije mislim na duhovno-duševno ozračje, i kako je baš to duhovno-duševno ozračje što ovdje vlada najljepši preduvjet za ono što se treba reći u okviru o v o g tečaja. Dok je grof upozorio na to da bi se neki možda mogli osjećati neugodno — u o v o m slučaju riječ je 0 damama euritmisticama, no to bi se moglo odnositi i na druge posjetitelje izvana — s druge strane, s o b z i r o m na ono zbog čega smo se ustvari okupili, mora se reći: Ne vjerujem da bismo za ovaj poljo­ privredni tečaj igdje bili smješteni bolje nego upravo 31

na o v o m izvrsno i uzorno v o đ e n o m gospodarstvu. Za sve što se danas pojavljuje na antropozofskom polju potrebno je da se čovjek takoreći nalazi i u neophodnoj osjećajnoj okolini. A ovdje će za poljo­ privredu to sigurno biti tako. Zato me sve ovo navodi da se najdublje zahvalim kući grofa Keyserlingka, čemu će se sigurno pridružiti i gospoda dr. Steiner, što ćemo upravo ovdje moći proživjeti ove svečane, a mislim i radne dane. Pri­ tom smatram da će, rekao bih, upravo stoga što se nalazimo ovdje u Koberwitzu, ovih svečanih dana vladati poljoprivredni duh povezan s antropozofskim pokretom. Upravo je grof Keyserlingk svojom riječju i djelom otpočetka p o ž r t v o v n o podupirao ova nastojanja koja su potekla od "Dolazećeg dana"* u Stuttgartu, i svojim je duhom, izraslim iz njegove čvrste sraslosti s poljoprivredom, zavladao u onome što smo mogli učiniti za poljoprivredu. Rekao bih da su nas snage koje vladaju u dubini našeg pokreta nekako samorazumljivo privukle ovamo u Koberwitz u trenutku kad je grof to želio. Stoga mogu potvrdi­ ti kako vjerujem da je svatko rado došao na ovaj tečaj u Kobervvitzu. Zato mi koji smo došli o v a m o izražavamo svoju duboku zahvalnost, v r l o je rado izražavamo, što je kuća Keyserlingk bila spremna da ovih dana primi nas i naša nastojanja. Moja pak zahvala izvire iz dubine srca i molim kuću Keyserlingk da je osobito primi. Znam što znači na takav način kao što osjećam da će se zbiti, primiti toliko posjetitelja te vjerujem da stoga mogu svojoj zahvali pridodati tu nužnu nijansu i također molim
" Dioničko društvo za promicanje gospodarskih i duhovnih

vrijednosti ( o p . p r e v . ) .

32

da je se tako prihvati, jer svakako mogu zamisliti poteškoće što se javljaju prilikom održavanja takvog skupa u kući poprilično udaljenoj od grada. Uvjeren sam da će bez obzira na one neizbježne neugodnosti o kojima je grof Keyserlingk govorio kao predstavnik dakako ne vanjske, nego unutarnje politike ovdašnje organizacije predavanja, svatko od nas otići zado­ voljan s obzirom na ugošćenje i prijam. No hoćete li tako zadovoljni otići i sa samog tečaja, to je naravno pitanje koje će vjerojatno biti sve diskutabilnije. Unatoč tome sve ćemo učiniti kako bismo se sljedećih dana u svim raspravama sporazumjeli o rečenome. Jer morate uzeti u obzir da prvi put preuzimam ovakav tečaj iz krila antropozofskih težnji, iako je na mnogim stranama dugo postojala želja za takvim tečajem. Jedan takav tečaj zahtijeva mnogo toga, jer on će nam sam pokazati kako su interesi p o l j o p r i v r e d e na svim stranama srasli s najširim okružjem ljudskog života i kako gotovo nema životnog područja koje ne pripada poljo­ privredi. S bilo koje strane, iz bilo kojeg kuta, svi interesi ljudskog života uviru u poljoprivredu. Dakako, mi ovdje m o ž e m o dotaci samo središnje područje poljoprivrede. Doduše, to će nas kao samo od sebe izvesti na pokoji sporedni put koji se nameće kao neophodan možda upravo zbog ovoga što je ovdje rečeno, što valja reći baš na antropozofskom tlu. Osobito ćete mi morati oprostiti ako će današnji uvod zahvatiti v r l o široko, pa možda neće svatko odmah uvidjeti vezu između uvoda i onoga što po­ sebno moramo razmotriti s o b z i r o m na poljopri­ vredu. Ali ipak, sve što treba nadograditi mora po­ čivati na onome što će se danas reći, a naizgled je udaljeno.

33

Upravo je i poljoprivreda na stanovit način po­ gođena, ozbiljno je pogođena cijelokupnim ovovremenim duhovnim ž i v o t o m . Vidite, čitav o v o v r e m e n i duhovni život p o p r i m i o je razorne oblike u odnosu na karakter gospodarstva, a to razorno značenje danas mnogi ljudi gotovo i ne slute. A tome se svojim djelovanjem željelo suprotstaviti ono što počiva u nakanama gospodarskih poduzeća proisteklih iz našeg antropozofskog pokreta. Ta gospodarska poduzeća osnovali su gospodarstvenici i komercijalisti; samo oni nisu posvuda uspjeli ostvariti prvobitna htijenja, jednostavno već i zato što je u našem društvu previ­ še protivnih snaga da bi se pobudilo pravo razu­ mijevanje za takav pothvat. Čovjek je kao pojedinac pred takvim djelotvornim snagama često nemoćan i zbog toga se čak nije počelo ni raspravljati o onom najiskonskijem u tim nastojanjima koja su proizašla iz krila antropozofskog pokreta. Jer o čemu se praktično radi? Htio bih to razložiti na primjeru poljoprivrede, tako da ne govorimo općenito, nego konkretno. Danas, primjerice, postoje svakojake knjige i predavanja 0 nacionalnoj ekonomiji u kojima su poglavlja o poljoprivredi s društveno-ekonomskog stajališta. Raz­ matra se kako bi se trebala ustrojiti poljoprivreda polazeći od društveno-ekonomskih načela. Postoje spisi u kojima se iznose društveno-ekonomske za­ misli kako bi se trebala ustrojiti poljoprivreda. Sve to, održavanje društveno-ekonomskih predavanja i pisanje takvih knjiga, očigledna je besmislica. Ali očigledne besmislice vladaju najširim krugovima. Jer jasno je da bi svatko trebao uvidjeti kako se o poljoprivredi j e d i n o m o ž e govoriti — i u njenom društvenom ustrojstvu — ako je ishodište sama 34

poljoprivreda, ako se doista zna što je uzgoj repe, krumpira, žitarica. Bez toga se ne može ni g o v o r i t i o nacionalno-ekonomskim načelima. Ona se moraju utvrditi polazeći od same stvari, a ne nekakvim teo­ retskim razglabanjima. Ako se danas takvo nešto govori pred ljudima koji su na sveučilištu odslušali nekoliko kolegija o nacionalnoj ekonomiji s osvrtom na poljoprivredu, njima to izgleda potpuno apsurdnim jer im se stvar čini čvrstom. Ali to nije tako; o poljo­ privredi može prosuđivati samo onaj čija prosud­ ba dolazi s polja, iz šume, iz stočarstva. T r e b a l o bi prestati sve naklapanje o nacionalnoj ekonomiji koje ne dolazi iz same stvari. Sve dok se ne uvidi da je ono što se mutno g o v o r i s o b z i r o m na nacio­ nalnu ekonomiju puko naklapanje, tako dugo neće se dospjeti ni do čega izglednog, ni na poljoprivred­ nom ni na drugim područjima. Uzrok vjerovanju da se o stvarima može govoriti s različitih polazišta, iako ih se uopće ne razumije, jest u tome što se unutar pojedinih životnih područja ljudi ne mogu vratiti osnovama. Može se reći da se repu svakako može smatrati repom, ona izgleda tako i tako, može je se lakše ili teže rezati, ovakve je ili onakve boje i sadrži ovakve ili onakve sastojke. Ali repu se tada još izdaleka ne razumije, a prven­ stveno se ne shvaća njen zajednički život s njivom, s godišnjim d o b o m u kojem zrije i tako dalje, nego mora biti jasno sljedeće. Često sam koristio jednu usporedbu kako bih to razjasnio na drugim životnim područjima. Rekao sam: Pogledamo li magnetsku iglu, otkrit ćemo da ta igla jednim svojim krajem približno pokazuje na sjever, a drugim na jug. Razmišljamo li zašto je to tako, nemojmo razloge tražiti u magnetskoj igli nego 35

Ako bi netko tražio uzrok u samoj magnetskoj igli i t v r d i o da je ona tako svojeglava. rekao bih. Ako bismo repu koja raste u zemlji uzeli takvom kakva jest. Tako je ustvari. čovjeku u mnogim drugim stvarima izgleda pametnim. da oni ljudi* kojima liječnici propisuju koliko grama mesa trebaju jesti. a drugoj magnetski južni pol. kako bi se to poklapalo s pravilnom ljudskom fizionomijom — neki ljudi uza se imaju vagu i važu sve što stavljaju na tanjur. p r e v . bila bi to besmislica. stanovit instinkt iz onih vremena kad se radilo po instinktu. ali ja uvijek pritom mislim: Pa d o b r o je što dotični čovjek osjeća glad ako mu ono što je odvagano nije dovoljno. koliko kupusa. to bi bila besmislica jer repa je tijekom rasta ovisna o nebro­ jenim okolnostima koje nisu prisutne na Zemlji. prije no što se pojavila znanost. rečenica je sintaktički nepotpuna ( o p . kao da se radi o usko ograničenim stvarima a ne o djelovanjima koja dopiru iz cijelog svijeta. o tome treba nešto znati. a ne znanošću.u čitavoj Zemlji tako što jednoj njenoj strani pridruzimo magnetski sjeverni pol. I tako se danas objašnjava mnogo toga. ) . Jer položaj magnetske igle može se razumjeti samo ako se zna u kakvom je ona odnosu prema cijeloj Zemlji. Sve što kod magnetske igle izgleda glupim. to je u redu. u njezinim uskim granicama. a trpjela bi i više da još ne postoji. Zbog toga su pojedina životna područja strašno trpje­ la. nego u kozmičkoj okolini Zemlje. ' Budući da je riječ o predavanju. tako se ureduje mnogo toga u praktičnom životu. d o b r o je što postoji taj instinkt. polazište za sve što su ljudi trebali činiti bio instinkt. . usprkos svekolikoj znanosti novijeg vremena.

od kojih jedan. nije baš samo praznovjerno uvidio da određena kišna i nekišna razdoblja ovise o Mjesecu i i njegovu kretanju oko Zemlje. ali 1 života same Zemlje. poznati profesor Schleiden. To je za njega postala činjenica proistekla iz statističkih istraživanja. kako je nevjerojatno mudro i razumljivo o n o o čemu g o v o r e . Jer i n s t i n k t i v n o s i g u r n o m čovjeku u takvim stvarima ne treba praznovjerje. ali s druge pak strane postoji i nešto što se jednom desilo. čovjek koji je prilično sigurno rasuđivao o duhovnim stvarima. Isto kao što ima i z u z e t n o p r o n i c a v i h izreka koje se odnose na sjetvu i berbu. tu i tamo nadu se izreke kako bi se spriječile sve m o g u ć e l u d o r i j e : "Zakukuriče li p i j e t a o na gnojištu. Zbog toga je nužno da se oslonimo na jako prošireno promatranje života biljaka. kad u tak­ v i m starim seljačkim k a l e n d a r i m a čita seljačka pravila." Neophodan humor posvuda je prisutan u i n s t i n k t i v n o m kako bi se spriječilo praznovjerje. Često sam u drugim krugovima pričao da su u Leipzigu predavala dva profesora. životinja. sve je to osporavao iz znanstvenih 37 . Govoreći s antropozofskog stajališta. padat će kiša ili će ostati kako jest. ovdje se uistinu ne radi o povratku starim instinktima. Sigurno je s jedne strane sasvim točno da se kiša ne može na trivijalan način d o v o d i t i u vezu s Mjesečevim mijenama. jako prošireno promatranje prema kozmičkoj strani. polazeći od vanjskih promatranja.A ti instinkti kadšto su v r l o sigurno d j e l o v a l i te se čovjek i danas može jako iznenaditi. Gustav Theodor Fechner. Ali njegov kolega. nego 0 tome da se iz dubokog duhovnog uvida pronađe ono što današnji nesigurni instinkti sve manje mogu dati.

38 . gospoda profesor Schleiden nije pristala na to. Znanost može biti točna. mi želimo govoriti ozbiljno. Ne mogu znati hoće li nas posve zadovoljiti ono što se već danas može govoriti iz antropozofije. a to je ipak poljoprivreda. ako moj poštovani kolega ima pravo. a moja će žena iznijeti bokal onda kad je prema mojim izračunima kišnica obilnija. ako se promatra ono što omo­ gućuje čovjekov fizički život na Zemlji. Tada reče profesor Fechner: Ako je to potpuno svejedno. rekao je: Neka odluče naše žene. neka onda gospoda profesor Schleiden iznese bokale onda kad prema mojim podacima s obzirom na Mjesečeve mijene pada manje kiše. Tako je to. ali praksa se ne može osloniti na tu znanstvenu točnost. već se radije ravnala prema podacima profesora Fechnera nego prema tvrdnjama svoga supruga. Voda koja je bila potrebna za pranje rublja nije bilo lako dostupna. Zbog toga su van stavljani bokali i kace za skupljanje kišnice. Mi ne želimo tako govoriti. — Kad ono. Gustav T h e o d o r Fechner. No obojica profesora lajpciškog sve­ učilišta imali su i žene. Ali treba pokušati reći o n o što se iz antropozofije može dati poljoprivredi. Ovo je bilo rečeno samo zato da bi se u p o z o r i l o na to kako se treba gledati nešto šire nego što je danas uobičajeno. Ali nije bilo dovolj­ no mjesta da bokale stave istovremeno. U Leipzigu je tada vladao jedan običaj. Ako je sve to besmislica. čovjek koji je bio sklon humoru. Po nju je trebalo daleko ići. To je činila i gospoda profesor Schleiden i gospoda profesor Fechner. gospoda profesor Schleiden to će zacijelo rado učiniti.razumskih razloga u vrijeme kad se nije obaziralo na takve stvari.

U ljudskom i životinjskom životu pronala­ zimo pojave koja se danas isprva doimaju potpuno neovisnima o atmosferskim i sličnim izvanzemaljskim utjecajima ili također o utjecajima koji neposredno okružuju Zemlju. Kad danas g o v o r i m o o nečemu. Znamo naravno da se zbog određenih atmosfer­ skih utjecaja pojačavaju b o l o v i kod nekih bolesti. kad bismo ispravno shvatili 39 . nego je s obzirom na štošta u ljudskom životu čak iznimno važno. promotrimo li ljudski život. Ako bismo se stvarima posvetili mnogo intimnije. nego bismo pošli od nečega što se krije iza kemijsko-fizikalnih sastojaka. Vidite. no oni se na početku i na kraju ne podudaraju. Sjetimo se sa­ mo da je tijek jedne od najvažnijih pojava.Time bih u v o d n o započeo. Ali one se na početku i na kraju ne podu­ daraju s tim prirodnim zbivanjima. na primjer. To ne izgleda samo tako. koje su odraz prirodnih ritmova. onda bismo. No već manje znamo da u čovjeku određene bolesti ili druge životne pojave tako protječu da se u njihovim vremenskim odnosima oslikavaju vanjska prirodna zbivanja. ženske menstruacije. Što se više uzdižemo prema čovjeku. ukazao na o n o što je u našem zemaljskom bivanju za poljoprivredu najvažnije. a u određenoj mjeri i životinjski život. a ipak je izuzetno v a ž n o za život biljaka na jednoj strani i životinja na drugoj strani. imamo običaj da najveću vrijednost pridajemo kemijsko-fizikalnim sastojcima. vremenski odraz tijeka Mjesečevih mi­ jena. tako u ženskom organizmu. opazit ćemo veliku emancipaciju ljudskog i životinjskog života od vanjskog svijeta. Postoje i brojne druge istančanije pojave. to veću emancipaciju opa­ žamo. kako u muškom. Ovaj put ne bismo pošli od kemijsko-fizikalnih sastojaka.

već se od toga emancipiralo. isti ritam. ali tu periodičnost i taj ritam osamostaljuje. on oponaša makrokozmos. — To vrući­ ca doduše ne čini. mnogo bolje razumjeli štošta što se odvija u društvenom životu. on bi mogao prigovoriti: Ako se pojave neki vanjski znaci. To je kod čovjeka samo prikriveno. Ovim uvodnim riječima želio bih ukazati na to. Vidite. Svatko kome se kaže: Ljudski je život mikrokozmos. budući da se on emancipirao. Ali ljudi se ne obaziru na to jer ono što se u ljudskom društve­ nom životu podudara s periodičnošću Sunčevih pjega ne počinje onda kad počinju Sunčeve pjege i ne prestaje onda kad prestaju Sunčeve pjege. On u sebi nosi samo unutar­ nji ritam. Ono u sebi zadržava periodičnost i ritam. onda bi se morala po­ javiti i vrućica i teći paralelno s vanjskim znacima te prestati s nestankom vanjskih znakova. Ako se pak ustvrdi da kod određenih bolesti postoji sedmodnevna vrućica. Za životinjski već nešto manje. a biljni se svijet svakako još u velikoj mje­ ri nalazi u svekolikom životu prirode. može reći: Pa to je glupost. premda se vremenski početak i vremenski kraj ne poklapaju.periodičnost Sunčevih pjega. Zemlja je u nebeskom prostranstvu prvo okružena Mjesecom. a zatim i drugim planetima našeg 40 . Ono očituje istu periodičnost. ali ona čvrsto zadržava unutarnji ritam. ali ne i vremensku podudarnost. i izvanjskog zemaljskog. emancipira se od njih. U biljnom svijetu to je još tako u najeminentnijem smislu. I stoga se uopće ne može razumjeti život biljaka ako se ne uzme u obzir da je sve ono što je na Zemlji zapravo tek odsjaj onoga što se zbiva u kozmosu. U kozmosu je ta emancipacija za čovječji život g o t o v o sasvim provedena.

ako zanemarimo kisik koji je u kvarcu spojen s kremenom. u našem lijepom kvarcu. Tu kremenu supstanciju spojenu s kisikom možete pronaći u našim kristalima kvarca. Sunce. Merkur. trivijalnim životnim okolnostima. Equisetum. Ako pak uzmete poljsku preslicu. vodik. dušik. Ne sučeljavajući se s astronomijom. na primjer. Pogledamo li zemaljski život u cjelini. takozvanim silicijem. u njoj imate do devedeset posto kremene kiseline. Sve druge supstancije nalaze se u manjim postocima. Venera. izgleda da nema m n o g o v e z e s općim.planetnog sustava. 41 . sumpor i tako dalje — taj silicij koji se spaja s kisikom. koja je Sunce ubrajala u planete. Ali ne smijemo zaboraviti da je ono što u kvarcu živi kao silicij. Saturn. htio bih ukazati na planetni život. banalnim. pojavljuje se u takvom obliku koji nema veliko značenje promatra li se vanjski materijalni svijet. Jer on nije topiv u vodi. Dakle. o n o isto što je u kvarcu. samo kisika ima četrdeset sedam do četrdeset osam posto. No sigurno. na ono što je u tom planetnom životu povezano sa zemaljskim. On ne propušta vodu. tako ima­ mo kremen kao kemijski element. najprije moramo u obzir uzeti činjenicu kako u tom zemaljskom životu u cjelini najveću zamislivu ulogu ima ono što bih nazvao ž i v o t o m kremene supstancije u svijetu. Kremenu supstanciju možete naći. ako se nade u stijeni kao što je kvare. u obliku prizme i piramide. bio je sljedeći redo­ slijed: Mjesec. Jupi­ ter. na površini naše Zemlje prošireno od dvadeset sedam do dvadeset osam posto. Mars. Tako imamo supstanciju koju kemija danas ubraja u elemente — kisik. tlo s raslinstvom — a upravo to se zaboravlja. Silicija ima izuzetno puno. taj silicij. U staroj instinktivnoj znanosti.

nego se kroz osjetila očituje. ima ga oko četrdeset osam posto*. čak bi postajale mesnate. također u unutarnjim osjetilima. jer na sve to začudno utječe silicij. Cvjetovi bi kržljavih i sve bi biljke izgledale poput kaktusa. Polovina raspoložive Zemlje ustvari je kremen. ) 42 . Silicij ima najveću zamislivu ulogu u o n o m e što se starinski kaže domaćinstvo p r i r o d e . to se moramo hipotetički upitati. Žitarice bi izgledale v r l o čudno: stabljike bi se prema dolje širile. Vidite: Što čini taj kremen? Da. što ponegdje u organima izaziva b o l o v e . jer g o t o v o na sve ono što se u bolestima izražava u abnormalnim osjetilnim stanjima. klasovi bi kržljavih. Pretpostavimo da je u našoj okolini samo polo­ vina kremena. silicij je izuzetno fino raspoređen u atmosferi. Jer silicij se ne nalazi samo ondje gdje ga mi nalazimo. * U petrografskoj literaturi navodi se da Zemljina kora sadrži 45—50% kremena (kremene kiseline = Si0 2 ) odnosno kvarca. No čudno je što se kremen tako malo primjećuje. Gotovo polo­ vina onoga što susrećemo na Zemlji sastoji se od kremena. Iz svega toga možete uvidjeti kakvo silno značenje ima kremen. ( I z d a v a č . a što ne ovisi o samim osjetilima. Čitav niz bolesti liječi se uzimanjem slicijeve kiseline na usta ili kupanjem u njoj. u kremenu ili nekoj drugoj stijeni.v r l o fino raspoređene. zapravo se nalazi posvu­ da. U medicini proizišloj iz antropozofije kremena supstancija bitan je sastojak mnogih lijekova. da je danas prilično isključen iz stvari u kojima bi mogao djelovati izuzetno b l a g o t v o r n o . uopće ne bi bilo punog klasja. Tada bi sve biljke bile manje-više piramidalnog oblika. silicij.

tada bismo imali biljke s isključivo tankim stabljikama. Vidite. Ono što dolazi s tih planeta. natrijeve supstancije. sve što živi u kremenom. u zajed­ ničkom djelovanju obiju o v i h snaga — izažmem li dvije supstancije — u uzajamnom djelovanju kremenastih i vapnenastih supstancija biljni život napreduje u obliku kakav danas v i d i m o . U kremenu djeluju Saturn. Cvjetovi bi se doduše otvarali. Venera. u vapnu Mjesec. Saturna. Jupitera. razvija svoju reproduktivnu moć. prema tome. No pođimo dalje. posredno kroz vapno djeluju snage na život biljaka i životinja na Zemlji. Stoga za svaku obrađenu njivu m o ž e m o reći: u njoj djeluju kremen i v a p n o .Eto vidite. Prvo je da čitav biljni svijet. imali bismo same puzavice. Jupiter. iz biljke može nastati njoj jednaka i tako dalje. posjeduje snage koje ne potječu sa Zemlje. Na drugoj strani nalazimo da posvuda na Zemlji mora biti vapnene supstancije i sličnoga. premda ne u tolikoj mjeri kao kremene supstancije. Drugo je da biljka kao biće jednog razmjerno nižeg p r i r o d n o g carstva višim prirodnim carstvima služi kao hrana. Ako bi pak njih bilo manje nego što ih ima. Mars. Pogledajmo sada same biljke. da. biljke koje bi v e ć i n o m imale zavijene stabljike. moć razmnožavanja. Te dvije struje u nastanku biljke isprva malo djeluju 43 . Samo u ravnoteži. a i svaka pojedina biljna vrsta samu sebe održava. A sa svih onih planeta koji su bliski Zemlji: Mjesec. to je na jednoj strani. Merkur. ne bi davali osobito hranjive tvari. Venera. U njihovu životu moramo promatrati dvije stvari. Merkur. kalija. ali bili bi jalovi. To je jedno. posredno kroz kremen i slične tvari djeluje na život biljaka. već s takozvanih planeta dalekima Suncu: Marsa. vapna.

onda u tome posredno kroz kremen sudjeluju Mars.jedna na drugu. Ali takve stvari koje su preuzete iz nešto udaljenijeg obzora. same od saznanja vode i k praksi. Merkura. Saturn. Pogledamo li jednostavno što izlazi na vidjelo kod biljaka koje ne j e d e m o . Venere. koje se jedno­ stavno stalno obnavljaju. Merkura na Zemlju dopiru snage i te snage djeluju u životu biljaka. pomoću vapna djeluje na Zemlju. unuke i tako dalje oblikotvornim snagama prirode potpuno je svejedno jedemo li mi biljku i tako se hranimo ili ne. Venere. Merkura prima se ono što biljkama omogućuje razmno­ žavanje. moramo se upitati: Što to potiče ili manje-više sprečava? Što potiče da Mjesec ili Saturn djeluju na život biljaka i što to sprečava? 44 . Kremeno otvara biljno biće u svemirska prostranstva i osjetila biljnog bića otvara tako da iz čitavog svemirskog okružja ono prima ono što stvaraju vanjski planeti Sunčeva sustava. Ali kad biljke postanu živežnim namirnicama u najeminentnijem smislu. Jupiter. Jupiter. Vidite. Mjeseca. Nasuprot tome. Venere. promatramo ih kao da nas jedino zanima kozmičko djelovanje snaga Venere. Saturn. kad se tako razvijaju da se u njima stvaraju hranjive supstancije za ljude i životinje. koji sudjeluju u o n o m e što se reproducira u biljnom biću na Zemlji. s Mjeseca. s rastom — što pridonosi da jedna generacija biljaka slijedi drugu — djeluje u o n o m što iz svemira. To u prvi mah izgleda samo kao predmet sazna­ nja. budući da s Mjeseca. u tome sudjeluju Mars. U tome se očituju dva različita interesa. Jer u odnosu na proces razvoja od biljke majke do biljke kćeri. Merkura posredno. iz okružja Mjeseca. no ipak u vezi prirod­ nih snaga stvari djeluju tako da sve ono što je u v e z i s unutarnjom reproduktivnom moći.

današnji fizičar proučava samo to da prili­ kom kiše p a d n e v i š e v o d e na Zemlju n e g o kad kiše nema. ona se p o d i j e l i na d v i j e tvari. A v o d a je njemu apstraktna tvar koja se sastoji od vodika i kisika. nakon tih kišnih dana slijedi pun Mjesec. pa tako ona raspoređuje Mjesečeve snage na zemaljskim područjima. Mi ć e m o . ali postav­ lja se pitanje: Je li d o b r o ravnati se p r e m a kiši i punu Mjesecu kad je u pitanju sjetva? — budući da je djelovanje puna Mjeseca kod određenih bilja­ ka silno i jako nakon kišnih dana. I z g o v o r i l a bi se j e d n a izreka i znalo bi se što treba činiti. Razdvoji li se v o d a e l e k t r o l i z o m . ili pak se m o ž e sijati bez razmišljanja u b i l o koje vrijeme. Pretpostavi­ mo. Svakako. Takvih je stvari b i l o u sta­ rim seljačkim p r a v i l i m a . a slabo i oskudno nakon sunčanih dana. Ali time se o v o d i još nije reklo ništa obuhvatnije. dakle. One nadiru u sve bilje. Da. S o b z i r o m na kišu. dakle. One ne bi mogle nadirati u nj da im nisu prethodili kišni dani. g o v o r i t i o t o m e ima li značenja ako p o s i j e m o sjeme p o š t o je u stano­ vitom smislu pala kiša i potom uslijedio pun Mjesec. V o d a u sebi krije m n o g o više od o n o g a što se ke­ mijski javlja kao kisik i v o d i k . V o d a je u najeminentnijem smislu prikladna da o n i m snagama ko­ je potječu s Mjeseca p o k a ž e p u t o v e u zemaljska područja. druga onako. Između Mjeseca i v o d e na Zemlji postoji neka vrst povezanosti.P o g l e d a m o li godišnji tijek. od kojih se jedna ponaša ovako. Izreke su danas 45 . sa snagama koje dolaze s Mjeseca u danima puna Mjeseca na Zemlji se zbiva nešto veličanstveno. on poznaje v o d u samo kao nešto što se sastoji od kisika i vodika. nešto će i tada niknuti. v i d j e t ć e m o da u njemu ima kišnih i nekišnih dana. da su minuli kišni dani.

imati njegovu putanju i uvidjeti da on katkad sjaji na predio Zemlje. Dakle. Jupitera. A u čemu se očituje to što v i d i m o u životu biljaka? To ne v i d i m o kad nastaju jednogodišnje biljke koje niču tijekom godine i nestaju. Ako se Saturn u trideset godina tako sporo giba. U o d r e đ e n i m razdobljima u njoj je nagomilano podosta topline koja se prazni u olujama kad je napetost prevelika. oko naše Zemlje nalazimo atmosferu. Marsa. Saturn je vidljiv samo petnaest godina. ali onda taj p r e d i o kroza Zemlju i obraduje. ako to nacrtamo ( c r t e ž ) . Kad je zrak hladan. Koliko će jako Saturnove snage moći utjecati na život biljaka na Zemlji. već to v i d i m o kad nastaju trajnice. ponekad hladni­ ja. a znanost o tim stvarima još ne postoji. On mora potpuno drugačije biti povezan s rastom biljaka. Nadalje. onda ćemo. kad je zrak topao. atmosferi je ponajprije svojstveno da je ponekad toplija. kad Saturn djeluje na Zemlju pomoću 46 . Jer trebamo imati na umu: Saturnu je potrebno trideset godina da bi obišao Sunce. ona oso­ bito potiče na djelovanje one snage koje djeluju kroz kremen. Marsa valja sasvim drugačije promatrati od Mjesečevih snaga. Ali on svakako nije samo djelatan dok sjaji na Zemlju. uvijek ovisi o toplinskim uvjetima u zraku. on je također djelatan kad njegove zrake prolaze kroza Zemlju.staro p r a z n o v j e r j e . a to su snage koje dolaze od Saturna. Ali što se događa s toplinom? Duhovno promatranje pokazuje da je za razliku od vode toplina snažno povezana s kremenom. Mjesecu za njegove mijene trideset ili dvadeset osam dana. na nju se još ne želi p r i o n u t i . osim toga što je zračna. onda mogu utjecati. one ne mogu utjecati. Jupitera. Da. ostavljaju samo sjeme. Te snage koje dolaze od Saturna.

Ili uzmite nasade igličastog drveća. Jupiteru dvanaest godina. o n o što stabla obavija lubom. Jer hrast koji je pravilno posađen u Marsovu raz­ doblju drugačije će uspijevati nego kad bi ga se stavilo u zemlju bez razmišljanja. u svemu što biljku čini trajnom. kao što je Saturnu potrebno trideset. što ih čini trajnima povezano je s planetnim snagama koje djeluju posredno sa snagama topline i hladnoće i imaju dugo o p h o d n o vrijeme. A onaj koji se razumije u takve stvari moći će s o b z i r o m na ono što d o b r o ili slabo raste reći je li sve učinjeno uz razumijevanje povezanosti snaga ili nije. Nasuprot tome. o n o što se otima iz tog prolaznog. onda kad to nekome odgovara. korom. gdje veliku ulogu imaju Saturnove snage. Jer ono što baš i nije tako očito. Zato je dakako važno ako se netko tko želi posaditi hrast razumije u Marsovo razdoblje. Tome je uzrok povezanost jednogodišnjeg života biljke i njenog kratkog životnog vijeka s planetima koji imaju kratko o p h o d n o vrijeme. u intimnim životnim okolnostima itekako izlazi na vidjelo. njihovo djelovanje vidimo u kori drveta. 47 .toplinske snage. bit će sasvim drugačije sadi li se u Saturnovu uzlaznom razdoblju ili u kojem drugom razdoblju. Jer te snage koje posredno toplinom ulaze u bilje.

Čovjek zamišlja da prema materijalističkom načinu u prirodi sve tako funkcionira. Tijekom vremena ponešto je svakako nazadovalo u svojoj unutarnjoj hranjivosti. Upravo u intim­ nim okolnostima svakodnevnog života. da za loženje ko­ ristimo drvo od stabala koja su posađena bez ra­ zumijevanja svjetskih razdoblja. postoje određene naprave. na primjer. upravo se u njima očituje silno veliko značenje nečeg takvog. Misli da to funkcionira kao stroj. Čovjek je sretan ako o takvim stvarima ne treba razmišljati. To je osobito vidljivo posljednjih deset­ ljeća.Pretpostavimo. Ali to dovodi do stvari koje u praktičnom životu imaju nevjerojatan učinak. stroj se navije i krene. Tada se pojavljuju velike zagonetke. ono nam tada neće pružiti zdravu toplinu kakvu bi nam pružilo drveće koje je posađeno s razumijevanjem. ali danas ljudi žive gotovo bez razmišljanja. Više se ne mogu jesti onakvi krumpiri. pa ni ondje gdje sam ih nekad jeo. To nećemo samo nastaviti nego i produbljeno primi­ jeniti u praksi. Želio sam samo ukazati na to gdje su pitanja koja uvelike nadmašuju današnji vidokrug. 48 . u kojem takve stvari igraju ulogu. posvuda sam ih kušao. Zato što se više uopće ne razumiju intimnija djelovanja koja su djelatna u svemiru i koja se opet moraju potražiti onako kako sam vam uvodno samo napomenuo. Zašto danas ne m o ž e m o jesti onakve krumpire kakve sam ja jeo u svojoj mladosti? To je istina.

Uvjeti za napredak poljoprivrede DRUGO PREDAVANJE Koberwitz. 10. Poljoprivredno go­ spodarstvo svoju bit ostvaruje u najboljem smislu te riječi ako se shvati kao neka vrst zasebne individu­ alnosti. to bi se zapravo na idealno ustrojenom gospodarstvu već trebalo smatrati lijekom za oboljelo gospodarstvo. Ono što se na gospodarstvo donosi izvana. Dakle. Sve dok se stvari ne 49 . Snage Zemlje i svemira Na prvim ćemo satovima iz spoznaje uvjeta za napre­ dak poljoprivrede prikupiti ono što je u toj spoznaji n e o p h o d n o da bi se iz toga p o t o m izvukli stvarni praktični zaključci koji se trebaju ostvariti u nepo­ srednoj primjeni i koji imaju značenje samo u toj neposrednoj primjeni. već ćete na prvim sato­ vima pogled morati usmjeriti na to kako ustvari nastaje ono što poljoprivreda daje i kako to živi u cjelokupnom svjetskom okružju. Zdravo p o l j o p r i v r e d n o gospodarstvo samo bi trebalo proizvesti o n o što mu je p o t r e b n o . trebala bi postojati mogućnost da sve ono što je potrebno za proizvodnju bude raspoloživo na samom gospodarstvu. doista u sebi zatvorene individualnosti. a k tome se dakako mora pridodati i odgovarajući stočni fond. To jest. gnojivo i slično. lipnja 1924. Vidjet ćemo zašto je to p r i r o d n o . I svako gospodarstvo zapravo bi se moralo približavati — to se ne može p o t p u n o ostvariti — ali o n o bi se moralo približavati stanju u kojem bi bilo individu­ alnost zatvorena u sebi.

ali ipak treba izgraditi p r e d o d ž b u o nu­ žnoj zatvorenosti gospodarstva ako se stvari žele primjereno urediti. tako da tlo kao takvo sadrži u sebi ne samo stanovit život.sagledaju u svojoj biti i stvarnosti. nego samo izvanj­ ski. To tlo — ovdje ću ga shematski naznačiti crtom (crtež) — obično se smatra nečim potpuno materijal­ nim. a kamoli da bi se priznalo. Da ova upravo iznesena tvrdnja ima o d r e đ e n o opravdanje. ali koja se danas uopće ne uzimaju u obzir. d o p i r e se do područja koja su doduše za praksu od g o l e m o g značenja. Ako se polazi od promatranja tla. u finoj dozi sasvim druga­ čiji ljeti nego zimi. Danas se o stvarima koje izvana djeluju na Zemlju većinom govori podosta apstraktno. A kad se krene dalje i pogleda kako je taj unutarnji život tla. da tako kažem. a s druge strane iz promatranja onoga što izvan naše Zemlje djeluje na nju. m o ž e se opravdano postaviti pita­ nje: Zar nije svejedno doprema li se stajski gnoj iz susjedstva ili ga se uzima s vlastitog imanja? Kao što sam rekao. O tome se danas i ne razmišlja. da ono samo krije u sebi nešto biljno te da je u njemu djelatno čak i nešto astralno. materijalno. Ljudi su svjesni da Sunčeva svjetlost i toplina i sve ono što je meteorološki povezano sa Sunčevom svjetlošću i t o p l i n o m na o d r e đ e n način utječe na tvorbu tla obraslog biljem. mora se obratiti pozornost na to 50 . Pođimo danas od gledišta — stvari ćemo promatrati i s drugih gledišta — koje se najprije osvrće na to da je osnova poljoprivrede tlo. to se na taj način ne može strogo provesti. u što ulazi nešto organsko samo utoliko što se stvara humus ili time što se u njega unosi gnojivo. uvidjet ćete s jedne strane iz promatranja zemlje iz koje izrasta naša poljoprivreda.

ako hoćemo. živimo u trbuhu te individualnosti.da je ono neka vrst organa u organizmu koji se po­ svuda iskazuje u p r i r o d n o m rastu. T l o je pravi organ. Na gospodarstvu hodamo ustvari u njegovu trbu­ hu. onda moramo reći: Individualnost o kojoj se ovdje radi ima glavu ispod tla. Ako s toga gledišta takoreći uspo­ redimo tlo s čovjekovom dijafragmom. zapravo je ono što pripada utrobi — kratko rečeno — individualnosti poljoprivrednoga gospodarstva. gdje god takav p r i r o d n i rast jest. otprilike mogli usporediti s čovjekovom dijafragmom. a ispod dijafragme nalaze se drugi organi. Ono što je iznad zemlje. a biljke rastu gore u trbuh gospodarstva. Najbolju p r e d o d ž b u o tome o čemu se zapravo radi — to nije sasvim jednako. Dakle. ono je organ koji bismo. ponajprije glava i o n o što ga opskrbljuje disanjem i cirkulacijom. a mi. . ali treba samo pojasniti i to je dovoljno — stvorit ćemo ako kažemo: kod čovjeka su iznad dijafragme određeni organi. zajedno sa svim životinjama.

takozvani unutarnji planeti Sunčeva sustava protežu svoje djelovanje u odnosu na sve ono što je iznad zemlje. Tako da s obzirom na rast biljaka pod zemljom trebamo tražiti djelovanje dalekog neba. ono u čemu se nalazimo. Nasuprot tome. a djelovanje koje se odvija iznad zemlje ujedno je neposredno ovisno — smatrajte to isprva kao lokalizaciju djelo­ vanja — o Mjesecu. ispod Zemljine površine djeluje na svekoliki rast biljaka onako kako naša glava djeluje posebice u djetinjstvu. toplina. sve ono što iz svemirskih daljina djeluje na rast biljaka ne djeluje izravno. sve ono što se zbiva u utrobi Zemlje. koji potpomažu i modificiraju Sunčevo djelovanje. vanjski zrak te vanjsku vodu. S obzirom na životinju. Merkuru. to je nešto drugačije. Imamo neprekidno. ne djeluje nepo­ srednim zračenjem. nego tako da Zemlja to djelo­ vanje najprije prima i zračeći ga vraća prema gore. Veneri. v o d e n a para. dok daleki planeti koji se gibaju izvan Sunče­ va kruga djeluju na sve o n o što je ispod zemlje i potpomažu Sunce u onim djelatnostima koje o n o vrši pod zemljom. No zašto govorim da individualnost gospodarstva stoji na glavi? To kažem zato što sve ono što je u neposrednoj blizini zemlje: zrak. vrlo živo uzajamno djelovanje iznad-zemlje i ispod-zemlje. a i mi d o b i v a m o vanjsku toplinu. pa. prema tome. odakle biljke. u čemu dišemo. ali i tijekom čitavog života. doista odgovara onome što je kod čovjeka organ u donjem dijelu tijela. a iznad zemlje djelovanje bližeg Zemljina okružja.svakako se radi o individualnosti koja stoji na glavi i koju ispravno promatramo samo ako je m o t r i m o kao da je postavljena na glavu. vidjet ćemo tijekom predavanja. Dakle. postavljena na glavu i u odnosu na čovjeka. 52 .

Prilikom proučavanja rasta biljaka trebali bismo u svakoj prilici biti svjesni geoloških osnova nad kojima se uzdižu biljke i ni u kom slučaju ne bismo smjeli ispustiti iz vida da se biljke kod kojih je u prvom planu biće korijena ne smiju lišiti kremenog tla. u kremenoj kiselini i drugim kremenim spojevima proširen 53 . hvala Bogu. kao što se kaže u svakodnevnom životu. I ono što korijenje biljaka doživljava u tlu nemalo ovisi o tome u kojoj mjeri se posredno pomoću stijena — a to stoga može biti i u o d r e đ e n i m dubinama — prima kozmički život i kozmički kemizam. pomoću pijeska koji sadrži kremen — kako god to isprva izgledalo nevjerojatno — u tlo ulazi ono što bismo mogli nazvati životno eterskim tla i kemijsko djelatnim tla. Pijesak i stijene. To je o n o što se obično naziva pijesak i stijene. To moramo zatim proširiti i na životinje. kako tlo provodi vlastiti kemizam. moglo bi se reći. ali što za razvitak rasta nije ništa manje važ­ no od ostaloga što dolazi u obzir. o n o što ne propušta vodu. tu se odlaže i otuda djeluje. u njemu kao djelovanje naj­ prije imamo sve ono što ovisi o dalekim svemirskim prostranstvima koja utječu na Zemlju. ne sadrži nikakve hranjive tvari. ono što. najprije djeluje na rast biljaka. s o b z i r o m na svoj unutarnji sastav. I vidimo da posredno. S time je onda u vezi kako tlo. O onome što sadrži pjeskoviti dio tla ovisi kako će samo tlo unutra zaživjeti. to posve ovisi o djelovanjima najudaljenijih kozmičkih snaga. Kremen je. Pogledamo li tlo. izravno zračenje. makar ono bilo i u dubinama. da bi potom zračeći p o v r a t n o djelovalo. Ono što neposredno djeluje u zraku i v o d i koji su iznad zemlje.Blagotvorno ili štetno djelovanje tla na rast biljaka jest ustvari o d o z d o vraćeno kozmičko zračenje.

sve je to također v r l o v a ž n o . poslužiti kao pokazatelj kako trebamo postupati s glinovitim. A da bi moglo strujiti uvis. To će nam onda. mora postojati neprekidno uzajamno djelovanje onoga što kremen u zemlju unosi iz svemira i onoga što se odigrava gore — oprostite — u "trbuhu" i čime se dolje mora opskrbiti "glava". mora moći strujiti uvis. da to biljka sprovede i prema gore. za rast biljaka to je upravo neka vrst probave — sve što se na taj način zbiva u nekoj vrsti probave ponovno mora biti upijeno u tlo. zraka. kao i fine homeopatski oblikovane 54 . a kako s kremenim tlom. Ali radi se i o tome da o n o što je na taj način pomoću kremena povezano s korijenjem. kako se inače treba obrađivati da bi bila plodonosna. tako da doista postoji uzajamno djelovanje. koji se nala­ ze iznad zemlje. s o b z i r o m na to koju biljnu vrstu uzgajamo na g l i n o v i t o m ili kremenom tlu. Sva glina u tlu zapravo je poticajno sredstvo za djelovanje svemirskih entiteta o d o z d o prema gore. Kako se inače opisuje glina. zemaljskim — mora postojati i ono što je u trbuhu na određen način p o d l o ž n o vanjskoj probavi. što se zimi i ljeti zbi­ va iznad tla. Ali najprije se mora znati da je ona poticatelj kozmičkog strujanja uvis.na Zemlji četrdeset sedam do četrdeset osam posto i gotovo posvuda može se računati na njegovo djelo­ vanje u količini koja je potrebna. za to je u tlu glina. Ono što se dolje prima iz svemira. Ali najprije se mora znati što se tu zapravo događa. To mora strujiti prema gore. kad prijeđemo na praktične stvari. No ne samo da mora postojati to strujanje koz­ mičkih snaga uvis nego također mora postojati — to drugo nazvao bih terestričkim. One snage koje se stvaraju pomoću v o d e .

znati da postoji velika. Ali u trenutku kad se pomo­ ću kremena u zemlju uvlači toplina. toplina prelazi u o d r e đ e n o stanje tihe životnosti. Toplina ispod zemlje u sebi svakako ima nešto. svojim tijelima moramo prinijeti mrtvu toplinu. svi bismo postali strašno glupi jer. Te dvije topline. Saturna i Marsa. gdje zapravo vanjska toplina prelazi u unutarnju. i to ponajviše zi­ mi. na primjer. to biva uvučeno u zemlju zahvaljujući manjoj ili većoj količini vapna u tlu. i one topline koja vlada u samom tlu. koja je. Kad bismo mi ljudi morali doživjeti tu toplinu koja djeluje u zemlji. toplinu vom. Zna se da zrak pod zemljom 55 . da bismo bili razboriti. Količina vap­ na u tlu i raspršenost vapnenih supstancija u homeopatskim dozama neposredno iznad tla. a toplinu biljaka. silna razlika izme­ đu topline koja je iznad tla. Danas se zna da postoji razlika između zraka koji je iznad zemlje i zraka koji je pod zemljom. kad se drugim supstancijalnostima uvlači toplina u zemlju. od kojih jednu možemo označiti kao cvjetnu i lisnu biljaka. nešto životno. pod utjecajem Jupitera. Tada će se. Merkura i Mjeseca. dakle. O tome će se moći pružiti sasvim egzaktni podaci. Ali ne uzima se obzir da postoji razlika između topline iznad zemlje i topline pod zemljom. tako da iznad zemlje slobodno možemo nazvati mrt­ toplinu pod zemljom ž i v o m . dakle.supstancije. Venere. Vidite. od onoga što je unutarnje životno načelo. a ne samo znanstvenog na­ klapanja. doimati sasvim drugačijima. kad postanu pred­ m e t o m prave znanosti. a drugu korijensku toplinu te dvije topline posve se razlikuju. jednom će se te stvari. sve to postoji kako bi se opet tlu p r i v e l o neposredno terestričko. topline koja se nalazi u sferi Sunca.

Upravo su to stvari koje će jednom biti priznate kao egzaktni podaci. najveća oblikotvorna moć za mineralne supstancije. One se u naše današnje doba najlakše mogu emancipirati od zemaljske blizine i u zemlji doći pod utjecaj najuda­ ljenijih kozmičkih snaga. a zrak iznad zemlje više kisika. i što se dublje prodire. To je usred zime. I to je vrijeme u kojem se u zemlji razvija najveća moć kristalizacije.sadrži više ugljične kiseline*. dakle. 56 . Za rast biljaka uglavnom je svejedno što se događa s mineralima. ) . Oni gube nešto od svog vanjskog života. Razlog je to što se zrak opet prožima daškom život­ nosti kad biva usisan u zemlju i apsorbiran. Tada je nutrini Zemlje svojstveno da je u svojim mineralnim masama najmanje ovisna o sebi i da može doći pod utjecaj kristalizacijskih snaga koje se nalaze u svemirskim daljinama. u vrijeme između 15. moglo bi se reći. ali upravo zbog toga postoje sposobni za izlaga­ nje najudaljenijim kozmičkim snagama. p r e v . siječnja i 15. Ali opet se ne zna što je tome razlog. u zimskom razdoblju. Drugačije je s v o d o m i sa zemljanim. Oni u zemlji postaju još mrtvijima nego što su vani. Tako je s toplinom i zrakom. Tada su biljke u zemlji uglavnom predane samima * T j . ta je žudnja za kristalnom čistoćom u domaćinstvu prirode veća. veljače. A mineralne supstancije moraju se emancipirati od onoga što se nalazi neposredno iznad zemlje ako žele biti izlo­ žene najudaljenijim kozmičkim snagama. samim krutim. Predočite si sljedeće: Na izmaku siječnja mine­ ralne supstancije u zemlji najviše žude za kristalizaci­ jom. ugljičnog dioksida ( o p . Oni primaju dašak životnosti kad dospiju u zemlju.

dok inače sve ostaje pri pu­ kom iskušavanju. dok u ljetno razdoblje na stanovit način zamire. kad se minerali takoreći pripremaju — p o g o t o v o prije — da se oblikuju. 57 . T i m e se omogućuje da tlo kristalizacijsku snagu. što se dublje p r o d i r e u unutrašnjost zemlje — da ono što još nije okončano — to će biti tek u siječnju. koja se već može vidjeti ako se jednostavno baci pogled na kristaliziran sni­ jeg — ali ta je kristalizacijska snaga to intenzivnija. onda je d o b r o tom tlu dodati odgovarajuću dozu gline — nju ću kasnije navesti.sebi. Vidite. zajedno s onime što le­ ži ispod tla. veljači — da ono što je ispočetka u zemlji. najmanje su izložene mineralnim supstancijama. Svakako nam mora biti jasno da je poljoprivredno područje. kristaliziraju. u vrijeme prije i poslije toga. tako upravo iz naizgled najzabačenijih spoznaja proizlaze najpozitivniji znaci koji čovjeku i z v a n r e d n o pomažu. Ovdje bih odmah napomenuo: ako se radi o tlu koje samo ne može lako prenositi gore ono što u zimsko razdoblje treba djelovati prema gore. nasuprot tome. sada iznese na zemlju. individualnost koja svakako živi i u vremenskom tijeku te da zemlja posebno jako živi u zimsko razdoblje. Tada zrače snage koje su osobito značajne za rast biljaka. tada su posebno značajni za rast biljaka. Tako da m o ž e m o reći: otprilike u razdoblju između studenog i prosinca pod površinom zemlje postoji osobita djelatnost za rast biljaka. jača. tako da bude korisno za rast biljaka. Tu se nameće pitanje: Kako to možemo uistinu iskoristiti za rast biljaka? Jer vidjet će se kako je posebno v a ž n o da se takve stvari iskoriste kako bi se upravljalo rastom biljaka.

iz kojeg se razvija embrij. Jer organizam nikad ne izrasta iz sjemena tako da se o n o što se iz biljke majke ili životinje majke o b l i k o v a l o kao sjeme. Da bismo to shvatili. samo nastavlja u o n o m e što nastaje kao biljka potomak ili životinja potomak. 58 . onda mora da je ona strašno složena. To nikako nije istina. onda postaju sve složenije sve dok se ne dospije do iznimno složene strukture molekule bjelančevine. dakle. obično se promatra kao izuzetno složena molekularna tvorevina. i da naposljetku. Sjeme. Jer iz te složeno­ sti izrasta sljedeći organizam. ta mikroskopska i hipermikroskopska supstan­ cija također mora biti strašno složene grade. Vidite. jednostavne molekule jednostavnu. nikada. p o đ i m o od oblikovanja sjemena. ono što je na području zemaljskog d o v e d e n o do krajnje složenosti. to najvažnije — to sam medu antropozofima često spominjao — sastoji se u tome da se zna pod kojim uvjetima svemir sa svojim snagama djeluje na Zemlju. i molekularna struktura zado­ bila je najveću složenost. I tako čovjek zadivljeno i začuđeno stoji pred onime što se smatra složenom strukturom bjelančevine u sjemenu jer misli sljedeće: Zamislimo. M n o g o je više istina da se o n o što je d o v e d e n o do najvišeg stupnja raspada. G o v o r i se: Molekule imaju određenu strukturu. I smatra se jako važnim da se to obli­ kovanje sjemena shvati u njegovoj složenoj molekular­ noj strukturi. ako je o v o molekula bjelančevine. postaje mali kaos. To je ispočetka tako do određenog stupnja. Ali iz te složenosti nikad ne bi proizišao nov organizam. A taj sljedeći organizam strašno je zamršen. Izgrađivanjem zemaljske bjelančevine. tako je bio određen i u zametku.Važno je da se upravo za obradu tla uvidi ono najvažnije.

Zemaljski organizacijski proces oblikovanja sjemena svaki put dovodi se do kaosa. Stari organizam ima samo tendenciju da d o v e d e sjeme do onog svjetskog stanja — svojim afinitetom prema tom svjetskom stanju — kako bi iz ispravnih smjerova djelovale snage i kako bi iz maslačka opet nastao maslačak. I u sjemenu tako imamo odraz svemira.Raspada se. Svugdje gdje svemir p o t i č e m o na djelovanje moramo zemaljsko što više natjerati u kaos. a ne šimšir. Ali. i ako se to raspadne u svjetski prah jer je sjeme d o v e ­ deno do krajnje složenosti te tako nastaje kaos. u svjetski prah. Ali u pojedinoj biljci uvijek se odražava neka svemirska konstelacija. U sjemenskom kaosu svaki se put iz cijeloga svemira oblikuje novi organizam. m o g l o bi se reći. budući 59 . Želimo li kozmičke snage uopće potaknuti na djelo­ vanje unutar našeg zemaljskog. Kod rasta biljaka za to se u određenom smislu brine sama priroda. potrebno je da to zemaljsko što više natjeramo u kaos. tada na sjeme počinje djelovati i u njemu se odražava sav okolni svemir te iz maloga kaosa gradi o n o što sa svih strana tim djelovanjem u njemu m o ž e biti i z g r a đ e n o ( c r t e ž ) . ona se izgrađuje iz svemira.

Neophodno je da se nasuprot tjeranja sjemena u kaos — sjeme moramo tjerati u kaos ako se iz njega već razvila prva naznaka biljke i ostale klice — da se nasuprot kozmičkome. svakako je značajno da u organizmu tako dugo čuva­ mo to kozmičko dok se ponovno ne počne oblikovati sjeme. koji dakle još nije dospio u potpuni kaos. razraste u svim mogućim smjerovima. onda zapravo u biljci zadržavamo 60 . na njega počinje vrlo snažno djelovati vanjski svijet i ono je u svakom trenutku prožeto žudnjom da se odrekne kozmičkoga. I u krajevima kojima je sreća osobito naklonjena. nego je u organizaciji biljke prekinut prije nego što se poče­ lo oblikovati sjeme. koje kao oblik biljke živi u sjemenu. u biljku unese zemaljsko. Ako se to iskoristi u rastu biljaka. No to se jedino može postići tako da život koji v e ć postoji na zemlji. ljudima tu osobito koristi obi­ lan humus. Biljku u njenom rastu trebamo približiti zemlji. koji nije d o p r o do oblikovanja sjemena. u tom sjemenu sadržan je odraz i izraz čitavog svemi­ ra iz bilo kojeg svjetskog pravca. da život koji postoji na zem­ lji unesemo u biljku. Ono što još nije dospjelo do kaosa. to na neki način odvraća kozmičko. da se razbuja. time o n o zadobiva određen oblik. Recimo da sjeme neke biljke posadimo u zemlju. U njemu djeluje konstelacija. jer ono što djeluje iznad zemlje zapravo ne želi zadr­ žati taj oblik. I u trenutku kad se posadi u zemlju.da se svaki novi organizam izgrađuje iz kozmosa. Jer čovjek ustvari teško može umjetno nadomjestiti plodnost koju zemlja postiže prirodnim stvaranjem humusa. Ali na čemu počiva stvaranje humusa? Ono po­ čiva na tome što prirodni proces prima ono što dolazi iz biljnog života.

tako da je razlog zbog kojeg list ili zrno odeblja. Jer. Na kraju stabljike stvara se sjemeno zrnce. Šire se listovi. u okomitom smjeru. Nasuprot tome — sjeme. u svojoj krupnoći. zračeći prožima list i cvijet biljke sna­ gom svemira. pogledajte zelene listove biljke (crtež). Jupitera. cvjetovi. preuzima unutarnje supstancijalnosti. Zeleni listovi biljke u svom obliku. Nasuprot tome. koje svu svoju snagu razvija kroza stabljiku. Ali oni ne bi bili zeleni da u njima ne živi i kozmička snaga Sunca. što još nije dospjelo do kaosa.zemaljsko. To je neposredno v i d l j i v o . U sve to kozmičko samo zrači svoja djelovanja. To se može doista d o b r o pratiti. ne u okružju. Dođete li do obojenog cvijeta. onda u njemu ne živi samo kozmička snaga Sunca nego i ona p r i p o m o ć koju kozmičke snage Sunca dobivaju od dalekih pla­ neta: Marsa. Saturna. Zamislite biljku koja raste iz korijena. što je i ispunjenost zemaljskom tvari. Vidite: U listu i cvijetu zemaljsko je o n o što je oblik. Samo ako se tako 61 . a kozmičko djeluje samo u struji koja onda ponovno teče do oblikovanja sjemena. zemaljsko djeluje u razvoju cvjetova i lišća i tako dalje. u onom zemalj­ skom što ga dodajemo biljci. u svojoj zelenoj boji nose zemaljsko.

u bijelom. ako bi u korijenu snažno živjelo zemaljsko. koja podupire Sunčevu snagu. u toj plavoj boji trebali bismo naslutiti Saturnovu djelatnost. u njezinoj će se crvenoj boji vidjeti snaga Marsa. Pogleda li se žuti suncokret: on se ne zove baš s pravom sunco­ kret (Sonnenblume = sunčev cvijet. žutom cvijetu možemo vidjeti Jupiter. a u zelenom listu pravo Sunce. to kao snaga osobito snažno djeluje u korijenu. p r o i z v o d i u cvijetu bijelu i žutu boju. No o n o što se pojavljuje u obojenosti cvijeta.promotri rast biljaka. koja podupire Sunčevo djelovanje. onda bi ono 62 . tako je u korijenu ono kozmičko. Uistinu si moramo reći: Iščupamo li biljku iz zemlje. zbog svojeg žutila zapravo bi se trebao zvati Jupiterov cvijet (Jupi­ terblume) jer snaga Jupitera. Naid e m o li na vodopiju. dolje imamo korijen. tako je nazvan samo zbog svojeg oblika. u cvijetu je većinom zemalj­ sko. p r e v . cikoriju. samo u najistančanijim nijansama boja bilo bi kozmičko. kad se pogleda ruža. Ako bi pak u korijenu živjelo zemaljsko. u crvenom cvijetu m o ž e m o vidjeti Mars. Dakle. koja je plave boje. op. Jer tu u tlo p o n o v n o iz dalekih planeta djeluje ono što oživljuje i snaži. u plavom cvi­ jetu v i d i m o Saturn. ) .

Pogledajte preslicu: njeno je obiljež­ je da privlači upravo kozmičko. Nasuprot tome. U čemu. Jer biljka poprima oblik od onoga što može nastati na zemaljskom području. kod grahorke (esparzete). mora se pogledati oblik i boja cvijeta biljke.izbilo kao oblik. a sunčano se nalazi u sredini. tako da možemo reći kako se mora pogledati oblik biljke ako je se želi shvatiti. Pogledajte stoga biljku kod koje vapno snažno uvlači zemaljsko do u korijenje: to su biljke kod koje se korijenje grana na sve strane kao. koliko u njoj djeluju kozmičke. a koliko zemaljske snage. Oblik širi zemaljsko. o n o se onda neće osobito očitovati. U njoj je čak osamdeset posto kremene kiseline. u razgranatom korijenju imamo djelovanje zemaljskog u tlu. kao što u obojenosti imamo uzlazno djelovanje kozmičkog u cvjetove. Ta preslica sadrži takoreći silno prekomjernu količinu 63 . Tako da upravo imamo kozmičko korijenje u korijenju koje je jedinstveno oblikovano. prožima se kremenim. dok je kozmičko p r i d o d a n o unutrašnjosti Zemlje i uzlazno djeluje u gornjem dijelu biljke. već će se iživjeti u stabljici. u biljci živi kozmičko? Ono živi u kremenom. sunčano je ustvari o n o što je kao dijafragma p r i d o d a n o samom tlu. prema iznesenim podacima. Sunčano djeluje prvenstveno u zelenom listu i u uzajamnom odnosu između cvijeta i korijena sa svim onim što se nalazi između. čvrsto zadr­ žimo. u tome djeluje zemaljsko prema dolje. kao što u boji kozmičko djeluje prema gore. razgrana kao korijen. No kad se korijen razdijeli. A sada pretpostavite da nam nekako p o đ e za rukom da u biljci zadržimo kozmičko. izbiti u cvijet. a u biljku ga uvlači vapno. Dakle. No zemaljsko iznad tla također djeluje nadolje. kod jestivog bilja — ne kod repe — primjerice. primjerice. oblikuje.

nego da se zadrži dolje. a što terestričko. kod kojeg mora­ mo postići da u njemu dolje zauzdamo stvaranje cvijeta. zemaljsko? Kako da se u tlu s o b z i r o m na njegova svojstva razvije sklonost da ono. upravo se hvata. krumpir se stoga mora staviti u pjeskovito tlo. u naše današnje vrijeme to nije toliko n e o p h o d n o jer smo različitim okol­ nostima već ustalili različite biljne vrste. Iz svega ovoga proizlazi da je za prosudbu cjelo­ kupnog rasta biljaka takoreći abeceda to da se uvijek m o ž e m o upitati: što je u biljci kozmičko. Jer u vapnenom tlu kozmičko se zadržava. Na što trebamo danas obratiti pozornost. Tada je to još bilo itekako n e o p h o d n o . već zauzdana stabljika. Kako da se kozmičko razrijedi da bi u svojoj razrijeđenosti bilo usisano do u cvijet i 64 . što kroz stabljiku želi prodrijeti uvis ž e l i m o zadržati u korijenu. Zar ne. to je bilo drugačije i jednu biljku lako se moglo preobraziti u drugu. Uzmimo nešto drugo. već do izražaja dolazi u rastu donjeg dijela biljke. I danas je to neophodno jer se moraju potražiti uvjeti koji pogoduju određenoj biljci. Krumpir. zgušnjava kozmičko i tako ga više vezuje uz korijen i list. krumpir nije korijen. da ga zadržimo — jer krumpir je podanak. što trebamo onda učiniti? Takvu biljku moramo staviti u pjeskovito tlo. Pretpostavimo da ono što u biljci teži prema gore. inače nećemo uspjeti u njemu zadržati kozmičku snagu. on sam zauzdava snagu koja stvara lišće i stabljiku.kozmičkog. u davnini. da tako kažem. Prije. ali ono se ne objavljuje u cvijetu. da se stvaranje stabljike i lista u neku ruku zadrži u oblikovanju korijena. kako trebamo promatrati biljku kod koje želimo da koz­ mička snaga ne šikne posve u cvjetno i p l o d o v i t o .

I to je osnovni uvjet koji se postavlja ukoliko i dalje na Zemlji uopće ž e l i m o privređivati. bilo lijekovi što smo ih preuzeli. naime — svejedno hoćete li mi zamjeriti primjedbu ili nećete — isto kao i preobrazba ljudske duše povezan je s tijekom kaliyuge u cijelom svemiru posljednjih desetljeća i u desetljećima koja će uslijediti. u šljivi doista jedete Saturn. Jer sve se postiže iskušavanjem. U jabuci doista jedete Jupiter. Ono što je stiglo do nas iz starih vremena. u taj proces ne može se prodrijeti razumom. kozmičko koje se uzdiglo do u sam plod. Kad bi se ljudi s današnjom pameću našli u jednakoj situaciji i kad bi trebali p o n o v i t i isto. I kad bi se čovječanstvo sa svojim današnjim spozna­ jama našlo pred nuždom da iz nekih. ono ne bi dospjelo daleko da oblici naših sorta voća već nisu naslijeđeni i stvoreni u doba kad su ljudi iz instinktivne pramudrosti još ponešto znali o stvaranju sorti voća iz tadašnjih primitivnih sorti. Izuzetno je točno ono što je rekao naš prijatelj Stegemann. P o n o v n o moramo steći nove spoznaje kako bismo mogli prodrijeti u p r i r o d n e međuovisnosti. p r i r o d o m naslijeđene spoznaje i slično. s o b z i r o m na proizvodnju voćnih sorti ne bi postigli mnogo da te sorte već nisu postojale i da ih se nije razmno­ žavalo. Jer kad imate marelice ili šljive ugodna okusa. malobrojnih biljaka iz pradavnine p r o i z v e d e raznovrsne sorte voća. gubi svoje značenje. bilo prirodne sklonosti. da je izvjestan pad kakvoće proizvoda. tada je taj ugodan okus. Taj pad kakvoće. isto kao i boja cvjeto­ va. Također se nalazimo pred preobrazbom nutrine prirode. Čovje­ čanstvu ne preostaje drugo nego da p o n o v n o uči .njegovu boju ili do u plod i p r o ž e l o ga ugodnim okusom. ono što smo stalno prenosili.

To je povezano s činjenicom da životinje jedu odgovarajuću količinu raspoloživih biljaka. kozmička kvalitativna analiza odvija u zajedničkom životu površine obrasle biljem i životinja koje žive na tom području. u tome postoji veza: ako na gospodarstvu imamo odgovarajući broj krava. No bilje nije sve što postoji na Zemlji. ono što je blisko zemaljsko-životnom. međuovisnosti u svijetu ili da prirodu kao i ljudski život prepusti izumiranju. tako i danas trebamo spoznaje koje doista proniču u ustrojstvo prirode. kremen. konja i drugih životinja. onda je i točan omjer u gnoju. humusna tvorba. Naime. ali on g o t o v o ništa ne zna o tome kako se ponaša svjetlo u unutrašnjosti Zemlje. krava. upi­ ja svjetlo u Zemlju i tamo ga stavlja u djelovanje. ako tako mogu reći. na ne m o ž e m o se najbolja. sve te životinje zajedno daju upravo onoliko gnoja koliko je gospodarstvu potrebno. u koje će se proniknuti. To je značajno — i bio bih sretan kad bi se to ispitalo jer bi ispitivanje to zacijelo p o t v r d i l o . Iz razloga o kojima će još biti ljude se nećemo osvrtati. Nausprot tome. ne aktivira ga u Zemlji i tako izaziva djelovanje bez svjetla. koliko je potrebno kao dodatak onome što je postalo kaos. ne upija svjetlo. svinja. degeneraciji. imamo li odgovarajući broj konja. Kao što je u stara vremena bilo neop­ hodno posjedovati spoznaje koje su doista pronicale u ustrojstvo prirode. Čovjek danas ponešto zna o tome kako se zrak — o tome sam već govorio — ponaša u unutrašnjosti Zemlje. Ali životinje ostaviti po strani jer značajno je da i životinjski govora. Ali to su stvari koje će se spoznati.iz međuovisnosti u prirodi. On ne zna da ono što je upravo kozmička stijena. određenom zemaljskom području isto tako pripada svijet. da jedu bilje koje je zemlja 66 .

Mars. Jupiter. Ono je z d r a v o jedino ako svojim stočnim fondom samo sebi stvara gnoj. u njemu djeluju Venera. Zato tijekom organskih procesa u njima nastaje onoliko gnoja koliko je p o t r e b n o da bi se zemlji uzvratilo. a iza srca. S obzirom na to. prema repu. upotrijebiti kao lijek za oboljelo gospodarstvo — to se ne može dokraja provesti. Tako da s o b z i r o m na oblik i boju njegova tijela. u srcu djeluje Sunce. Jer uz ono što smo naveli o trbuhu iznad tla. Zato je naravno neophodno da se razradi odgo­ varajuća znanost o tome koliko je na o d r e đ e n o m imanju p o t r e b n o životinja o d r e đ e n e vrste. Mjesec ( c r t e ž ) . Ako smo prisiljeni gnoj nabaviti izvana. Ali do toga će se doći čim se p o n o v n o steknu spoznaje o unutarnjim snagama koje su tu na djelu. 67 . Merkur. valjalo bi ga koristiti. u njemu djeluju Saturn. dakle od njuške do srca. ali u idealnom je smislu to ispravno. a također u odnosu na strukturu i konzistenciju njegove supstancije od naprijed prema natrag.dala. oni koji se za takvo nešto zanimaju ubuduće bi svoje spoznaje trebali graditi na promatranju oblika. Životinjski organizam živi u sveukupnoj uzajamnosti domaćinstva p r i r o d e . o glavi iznad tla. ide i razumijevanje životinjskog organizma.

zaustavlja se pred sr­ cem. dok tako struji u njušku. 68 . i s o b z i r o m na to — zbog razloga koje ćemo ovdje također raspraviti — kako se životinja izlaže suncu. To Sunčevo svjetlo koje se zrcali s Mjeseca posve je nedjelotvorno kad obasjava glavu životinje. Ali svjetlo koje se zrcali s Mjeseca postiže najveći učinak kad pada na straž­ nji dio životinje. Saturn. nego i o Sunčevu svjetlu koje se zrcali s Mjeseca. Tako na prednjoj strani životinje imamo na djelu izravno zračenje Sunca i time oblikovanje glave. polazeći od promatranja oblika.Jer izuzetno je bitno graditi spoznaje polazeći od oblika. I pogledajte građu kostura na straž­ njem dijelu. Te stvari osobito vrijede za embrionalni život. izravno strujanje Sunčeva djelovanja. u pogledu načina kako se nadovezuju stegna. Pođite jednom u muzej i pogledajte kostur nekog sisavca. I krenete li dalje. da kod stvaranja glave i krvi djeluju Mars. s o b z i r o m na to oblikovana je glava i o n o što se neposredno nadovezuje na nju. njegov osobit odnos prema obliku gla­ v e . da zatim od srca nadalje Mjesečevo djelovanje podupiru djelovanja Merkura i Venere. Jupiter. otiđite tamo s mišlju: Sunčevo zračenje p o g l a v i t o je djelatno pri oblikovanju glave. Razvijte u sebi osjećaj za oblik u p o g l e d u te suprotnosti. Tako da nije riječ samo o Sunčevu svjetlu. Tu se ne razvija nikakvo djelovanje. Imajte u vidu da Sunčevo svjetlo ulazi u Zemljino okružje i na drugačiji način. tako što se zrcali s Mjeseca. kako je oblikovan završetak probavnog trak­ ta nasuprot o n o m e što se kao sasvim suprotni pol oblikuje počev od glave. vidjet ćete da Sunčevo djelovanje dopire do srca. Tada kod prednjeg i straž­ njeg dijela životinje imate suprotnost između Sunca i Mjeseca.

A tome se mora pridodati i stočni fond. Jer morate znati da prema gore bivaju vodena.tako da. Prema tome. a stražnji joj je dio u zraku. koja dopiru iz unu­ trašnjosti Zemlje. vidite. 69 . a ona pak sa svoje strane iz svoje organizacije na temelju takve hrane stvara gnoj. između gnoja što ga životinja stvara i onoga što je potrebno zemlji. ako biljka obiluje takvim kozmičkim djelovanjima i životinja je pojede. ako se stvari sagledaju s obzi­ rom na njihov oblik. čijim biljem se životinja hrani. kozmička djelovanja koja dolaze do izražaja u biljci. onda će se doći do svega što je potrebno toj individualnosti zatvorenoj u sebe koja je poljoprivredno gospodarstvo. imate nevidljiv položaj u kojem se nalazi poljo­ privredna individualnost. Dakle. kad životinju tako okrenete i uspravite da joj se glava nalazi u zemlji. na primjer. Time imate mogućnost da iz tog oblika životinje uspostavite odnos. onda je taj gnoj osobito prikladan za to tlo na kojem biljka raste. na primjer.

A ne gledaju se međuovisnosti u prirodi u kojima dušik djeluje. Čak se može i reći — a to će proizići iz mojih izlaganja — dušik po sebi možda i nema najveće značenje u životu biljaka. no to i nije moguće ako se ostane unutar jednog prirodnog područja. lipnju 1924. odnosi se na značenje i utjecaj dušika na cjelokupnu poljoprivrednu proizvodnju. 11. Upravo je u tom pitanju 0 biti djelotvornosti dušika došlo do velike pomutnje. Jedno od najznačajnijih pitanja koje se m o ž e postaviti kad je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji. time što djeluje u biću prirode. to je mogu­ će samo ako se zagleda u širinu prirodnog područja i ako se ima u vidu aktivnost dušika u svemiru. No dušik. Iskorak u djelatnost prirode: duha u prirodi Djelovanje Snage Zemlje i svemira o kojima sam vam govorio. u poljoprivredi djeluju kroza zemaljske tvari. I stoga će se sljedećih dana prijelaz k svim praktičnim pitanji­ ma moći ostvariti jedino ako se danas pobliže poza­ bavimo i pitanjem: Kako kroz zemaljske tvari djeluju snage o kojima smo govorili? Stoga ćemo na neki način morati napraviti iskorak u samu djelatnost prirode. ima. ono najpovršnije u čemu se očituje. četvero braće čija se djelovanja tako­ đer moraju upoznati ako se žele shvatiti njegove 70 . da tako kažem. no spoznavanje njegova značenja ipak je prijeko potrebno za razumijevanje života biljaka. Takoreći posvuda gdje djeluje dušik vide se samo izdanci njegova djelovanja.TREĆE PREDAVANJE Koberwitz.

ali on ustvari ništa ne zna o unutar­ njem značenju tih tvari u cjelini djelatnosti svijeta. kao njezine važne sastojke ne valja navoditi samo vodik. Njegovo je staro ime sulfur koje je srodno imenu fosfor. On zna kako one izgledaju izvana kad se nadu u njegovu laboratoriju. dušik. nego se njima mora pridodati i sumpor. No budući da je djelatnost sumpora u domaćin­ stvu p r i r o d e tako suptilna. njegovo je staro ime sulfur jer su ljudi u stara vremena u svjetlu. I može se dabome reći da onaj tko u materi­ jalnom svijetu želi slijediti tragove koje ostavlja duh. u svjetlu što se širi. Jer ke­ mičar danas ne zna m n o g o o tim tvarima. vodik i sumpor. vodik. između oblikotvorne snage duhovnog i fizičkog. oni su povezani u biljnim i životinjskim bjelančevi­ nama. nositelji svjetla. taj mora pratiti djelovanje sumpora. kisik. Zbog toga su tvari koje su u v e z i s djelovanjem svjetla u materiju. Iako ta djelat­ nost i nije tako očita kao djelatnost drugih tvari. kisik. upravo je sumpor nositelj duhovnoga. dušik i ugljik. upravo tako najbolje ćemo shvatiti što su zapravo te tvari u čitavom biću svijeta. onda. ona zato sigurno ima najveće značenje jer na putu sumpora duh djeluje u fizički svijet prirode. poput sumpora i fosfora. Ako se želi spoznati potpuno značenje bjelan­ čevine. I to četvero braće s njime je p o v e z a n o na način koji je današnjoj izvanjskoj znanosti još tajanstven. naime. u solarnom svjetlu vidjeli i šire­ nje duhovnog. 71 . Ta su braća: ugljik. p r o m o t r i m o li i doista naučimo razumijevati ostalu braću: ugljik. kisik. Jer u bjelančevini je upravo sumpor posrednik između duhovnog koje se prostire cijelim svijetom.funkcije. njegovo značenje u domaćinstvu p r i r o d e . čija je djelatnost u bjelančevini silno bitna.

zanemari li se usitnjeni oblik u kojem ga u prirodi. Jer način na koji se znanost odnosi prema tim tvarima čije se unutarnje biće mora poznava­ ti ne razlikuje se mnogo od okidanja fotografskim aparatom. do prije nekoliko stoljeća zvan vrlo plemenitim imenom. Taj je. mislili su na ugljik u njegovim različitim pojavama. kao učinak određenih 72 . Vidite. Pođimo stoga — do primjene na biljno doći ćemo kasnije — najprije od ugljika. jako plebejsku poziciju. da ga nisu čuvali. n a z o v i m o ga "crni mo­ mak". ali iz tog naklapanja nije proizišlo bogzna što. grafit. ne tako davno. Jer kad su stari alkemičari i slični ljudi govorili o kamenu mudraca. Ali to je doista bio ugljik. dijamant. svatko naravno posjedovao kamen mudraca. U ugljiku se v i d i o n o čime se piše. taj put kasnije su prošla mnoga druga svjetska bića — na jako. te o n o što piše u našim knjigama i ono o čemu se g o v o r i na našim predavanjima zapravo ne sadrži mnogo više od toga. kojega smo možda foto­ grafirali i sjećamo ga se zahvaljujući fotografskom aparatu. Oni su njegovo ime čuvali kao veliku tajnu jer bi inače. Mnogo se naklapalo o tome što je zapravo kamen mudraca. ali njega se više ne može jako cijeniti jer se ne može kupiti. Vidite. I zato je ono što se o ugljiku zna neznatno s obzirom na njegovo golemo značenje u svemiru. taj se ugljik u novije vrijeme spustio s v r l o visoke aristokratske pozicije — Bože. Jedna određena modifikacija ugljika još se cijeni kao aristo­ kratska. A zašto je to bio ugljik? Jedno staro shvaćanje govori nam također što bi danas trebalo znati o ugljiku. imenom "kamena mudraca".A znanje koje danas postoji o tim tvarima zapravo nije m n o g o veće od znanja o čovjeku kojega smo u prolazu vidjeli na ulici.

bilo da je to razmjerno kratkovjeki oblik biljke. ugljik je pritom veliki modelar koji u sebi ne nosi samo svoju supstancijalnost nego. velike svjetske imaginacije iz kojih mora proizići sve ono što se u prirodi oblikuje. Zbog toga. tada nam ono amorfno. čini ga poput palme — svojstveno mu je da nas tako skrućuje — disanje ga odmah razgrađuje. kao leš onoga što ugljen. Naime. a mi se oblikujemo u takvoj pokretljivosti kakva nam je kao ljudima potrebna. koji je čovjek. dok u prirodi gradi najrazličitije oblike koji se trebaju izgraditi. bilo da se pogleda oblik životinjskog organizma shvaćen u vječnoj mijeni. čupa ga iz čvrstoće. Što se god oblikuje. pritom se služi sumporom. a ne biljka. Upravo zato što ugljik čovječje tijelo previše kruto. kako prola­ zi kroz čovjeka. šalje ga van. povezuje ga s kisikom. a onda opet kako gradi već u nastajanju prolazni oblik čovjeka. kako je djelatna kao kipar i pomoću ugljika gradi čvršći oblik biljke. kad se nalazi u punoj djelatnosti. prečvrsto oblikuje. u se­ bi nosi oblikotvorne svjetske slike. bezoblično.procesa kroz koje je prošao. kako na temelju vlastitih odnosa izgrađuje tijelo biljke. ako ugljik shvatimo u njegovoj živoj djelatnosti. zatječemo kao ugljen. U ugljiku vlada tajni kipar i taj kipar. kako se ugljik zamišlja. ugljik je nosilac svih oblikovnih procesa u prirodi. u unutarnjoj pokretljivosti. izgleda kao posljednji izdanak. ug­ ljik u domaćinstvu prirode ustvari jest. baš zato što oblik koji upravo nastaje uvijek može odmah uništiti izlučujući ugljik koji je u ugljičnoj kiselini vezan uz kisik. ukoliko na pravilan način želimo promotriti ugljik u prirodi. kroz životinjsko tijelo. 73 . moramo imati u vidu kako se duhov­ na djelatnost takoreći navlažuje sumporom.

Ali u biljci on je na neki način. na njegovim se putovima. u krvi kreće ono d u h o v n o u čovjeku koje nazivamo Ja. Dakle. Jedna stara izreka što se odnosi na čovjeka govori: "krv je sasvim osobit sok". U vapnu u koštanoj tvorbi on u sebi ima čvrstu zemlju. te kao što u ugljiku živi ljudsko Ja kao stvarni čovjekov duh. i vapneno. čovjek svojim vapnenim skeletom (Knochengerüst) stvara čvrstu podlogu. i mora se s pravom reći da u krvi pulsira ljudsko Ja. koji se oblikuje i opet rastvara svoj oblik. u stanovitoj mjeri zadržan u čvrstom obliku. što čovjek koristi da bi kao pod­ logu stvorio nešto čvršće. to je ili stalno promjenjivi ugljik koji se u v r l o finoj dozi kreće u sumporu ili manje-više 74 . točnije govoreći. kako bi sebi stvorio čvr­ šću okosnicu (Gerüst). Ali. čijim se putovima svijetom kreće duhovno. Da bi ono što živi u ugljiku bilo pokretljivo. Tek kasnije pojavilo se. da se fizički očituje. tako da stvar uistinu imamo pred očima. Time čovjek svojom gipkom ugljičnom tvorbom nadilazi puku mineral­ nu. barem viša životinja. Dopustite mi da to samo shematski nacrtam. Iz toga vidite da sve živo počiva na više ili manje čvrstom ili više ili manje fluktuirajućem ugljikovu kosturu. a koju ugrađuje i u sebe kako bi u sebi imao čvrstu zem­ lju. tako na određen način. čvrstu vapnenu tvorbu koja je u zemlji. vlada. u ugljiku koji tka. životinja također. posredovanjem sumpora. Ovako bih nacrtao kostur koji duh bilo gdje gradi pomoću sumpora ( c r t e ž ) . na primjer. i kod jednogodiš­ njih biljaka. navlaženo sumporom. u ugljiku koji se oblikuje i stalno rastvara živi svjetsko Ja u svjetskom duhu. U ranijim epohama razvoja naše Zemlje ugljik je o p ć e n i t o izlučivan.

Ono bi takoreći kao nekakvo Ništa kroza sve propadalo.skrutnuti. Dakle. možemo reći: etersko mora biti svugdje gdje je taj kostur. Vidite: promatramo li čovjeka ili pak neko drugo živo biće — to je prilikom naših druženja često istak­ nuto — to živo biće mora biti prožeto eterskim. Za sve što postoji na Zemlji vrijedi da duhovno 75 . ne bi m o g l o zahvatiti ono što u fizičko-zemaljskom svijetu treba zahvatiti kad ne bi imalo fizičkog nosi­ oca. o v o što pred­ stavlja ugljičast kostur nekog živog bića mora biti prožeto eterskim. bilo bi nešto što unutar našeg fizičkog zemaljskog svijeta kao etersko ne bi m o g l o opstojati. stvrdnuti ugljikov kostur (Kohlenstoff­ gerüst) pomiješan s drugim supstancijama. koje je pravi nosilac života. pa se stoga etersko na toj kosturnoj potpori uglavnom mirno drži ili je manje-više pokret­ ljivo. Prema tome. Ali etersko se mora prostirati cijelom površinom kostura. No kad bi to etersko postojalo samo za sebe. sastojcima — kakav je i u biljkama.

Ali u tom kisiku posvuda živi najniže nadosjetilno. Procesom disanja uzimamo kisik. kao što mora biti ubijeno u zraku koji nas okružuje. Ali on je od rođenja nosilac života. Na tom putu kisika etersko se giba uz pomoć sumpora. Tako da ovo što sam skicirao zelenom bojom možete i zamisliti ako ga promatrate kao fizički aspekt. Kisik oko nas mora biti ubijen. Materijalisti onda uzimaju u obzir samo fizičke nosioce i zaboravljaju d u h o v n o . tako prožet da se eter na neki način navlažuje sumporom i u fizičko uvodi o n o što u to kosturno biće treba uvesti ne kao oblikovanje. I kad bismo bili okruženi živim zrakom u kojem je živi kisik. to je kisik. vibrira. nego kao vječnu pokretljivost. da to predstavlja kisik i na putu kisika biće eterskog koje vrije. mi bismo se onesvijestili. Već i obična izraslina koja izbija na mjestu gdje ne bi smjela baca nas u nesvijest i još m n o g o više od toga. Današnji materia­ list g o v o r i samo o o n o m kisiku koji ima u retorti kad izvodi elektrolizu vode. tka. ne kao gradnju kostura. to fizičko koje iz etera pomoću sumpora unosi život­ na djelovanja.uvijek mora imati fizičke nosioce. Kad bi u nas dospjela viša životnost. Oni su uvijek u pravu jer najbliži nam je upravo fizički nosilac. dakle. Tek tada proces disanja postaje svrhovit. ako nije u njemu ubijeno. U zraku što ga udišemo u kisiku je ubijeno ž i v o t n o kako se ne bismo onesvijestili udišući živi kisik. eterskog. A taj fizički nosilac duhovnog koje djeluje u eterskom — mogli bismo reći da u eterskom djeluje niže duhovno — taj fizički nosilac koji je prožet eterskim. etersko. životnost. tumarali bismo kao omamljeni. On i ovdje odmah postaje nosiocem života kad iziđe iz sfere 76 . Ali oni ispuštaju iz vida da duhovno posvuda mora imati fizičkog nosioca.

duh ugljika naznačio neku liniju ili slično. a životnim također postaje odmah čim iz zraka koji se udiše p r o d r e u zemlju. Tko posreduje u tome? 77 . Ona može razumjeti samo leš. premda je njegov život tamo na nižem stupnju nego što je u nama ljudima ili životi­ njama. Kisik je u stvarnosti nosilac životnog etera. Sada pak imam — na stanovit način još jedno kraj drugog — na jednoj strani ugljikov kostur u kojem svoje djelovanje iskazuje najveće na Zemlji dostupno duhovno. tada p o n o v n o zaživljuje. To i ne može biti drugačije. No tome je pre­ puštena svaka znanost koja polazi samo od fizičkog.zadaća koje su mu dodijeljene zato da bi okruživao ljude i njihova osjetila. tako da pred sobom imaju samo mrtvi kisik. Ali tamo on postaje živim kisikom. U nama je on živi kisik. Kisik u zemlji nije isti kao onaj koji je iznad zemlje. Dospije li disanjem u nas tamo gdje smije biti živ. ili svjetski duh koji djeluje u biljkama i. O tim stvarima teško se sporazumjeti s fizi­ čarima. i onda imamo kostur od ugljika koji ga podržava i u čovjeku je pokretan. Jer prema metodama koje oni koriste. Kisik mora krenuti putovima koji su označeni kosturom i mora poteći onamo gdje je ugljik. a taj životni eter pomoću sumpora zadobiva moć nad kisikom. Kisik koji kola u nama nije isti kao onaj koji nas izvana okružuje. disanje. Kako mu to uspijeva. i posvuda u prirodi eterično-kisično mora pronaći put do duhovno-ugljičnog. Oni moraju jedan k drugome. živi kisik koji se pojavljuje u čovjeku kao nosilac etera. čovječje Ja. kemičarima. kisik uvijek već mora biti izvučen iz ze­ maljskog. njime posredno ovladava. pogledamo li proces u čovjeku.

I tako je. Zbog toga je dušik u čovjeku o n o najhitnije za duševno u čovjeku koje je posrednik između pukog života i duha. gdje u životu biljaka. Pogledajte proces disanja. 78 . životinja i tako dalje također djeluje astralno. g o v o r e ć i duhovno. Posvuda u ugljiku gdje su označene linije i putovi dušik vuče kisik. između kisika i ugljika postavljeno astralno. Dušik je veliki tegljač ž i v o t n o g prema d u h o v n o m . Dušik je svugdje u životinjskom i biljnom svijetu. Pratimo li njegov put u čovječjem organizmu. U procesu disanja čovjek u sebe uzima kisik. A duhovnost koja uz pomoć sumpora posluje u dušiku. ali to astralno izražava se u fizičkom time što koristi dušik da bi u fizičkom m o g l o djelovati. Jer etersko-životno svuda bi strujalo poput oblaka. astralno u dušiku vuče etersko. Posvuda gdje ima dušika širi se astralno. Svugdje gdje se pojavljuje. Jer on potpuno odražava ono što je u čvrstom čovječjem kosturu. ista je ona duhovnost koju označavamo kao astralnu. Onda dolazi unutarnji dušik koji vuče kisik posvuda gdje je ugljik. Dušik vodi život u oblik koji je utjelovljen u ugljiku. To je astralna duhovnost u čovječjem astralnom tijelu. most između kisika i ugljika.U tome posreduje dušik. to jest eterski život. također u unutrašnjosti Zemlje. Takav dušični čovjek postoji. dušik ima zadaću da život p o v e ž e s duhovnim koje je isprva oblikovano u ugljiku. uopće ne bi zamjećivalo ugljikov kostur kad on ne bi tako silno privlačio dušik. on bi bio najljepša sablast na svijetu. onda je i on cijeli čovjek. Kad bismo ga mogli odljuštiti. S druge pak strane on odmah p o n o v n o otječe u život. Dušik je zapravo nešto jako čudesno. to jest ono oblikovano. to je astralna duhovnost u zemaljskom okružju.

Mi kao ljudi moramo uspostavljati pravilan omjer između svojega cijelog unutarnjeg bića i dušika koji nas okružuje. Danju nam je strašno važan kisik. pa iz te prostorije izvući djelić dušika. on tamo doprema kisik kako bi ovaj uzeo ugljik i poslao ga van. Ali upravo dušik posreduje u tome da iz kisika nastaje ugljična kiselina. to jest nosioca života. uopće nije moguće da vani bude manje dušika. moći stvoriti predodžbu o tome da je dušik neophodan i za život biljaka. putujuće oblikovano. biljka ima svoje fizičko i etersko tijelo. Prema tome. Dok tako stoji na tlu. i veliki dio astralnog nosioca duha. On bi doduše i dalje valjao.ono tkajuće. iako ne izvana. Možete napraviti sljedeći pokus. vidite da dušik ima v r l o v a ž n o mjesto u duhovnom. Ali dušik prema nama ima duhovan odnos. Oko nas je samo mali dio kisika. Mogli biste napraviti pokus s čovjekom koji se nalazi u određenoj prostoriji ispunjenoj zrakom. i dalje bi ga bilo dovoljno. nego bi se pokazalo da se nadomješta iz čovjekove nutrine. ona nema u sebi astralno 79 . rekao bih. Čovjek mora predati svoj dušik kako bi p o n o v n o uspostavio ono kvantitativno stanje na koje se navikao. a sada ćete. da se izdiše ugljična kiselina. kisik koji nas okružuje. ali za duhovni odnos koji je tu prisutan dostatna je samo ona količina dušika koja je u zraku uobičajena. noću također. mi ne moramo udisati dušik. tako da zrak oko čovjeka postane siromašniji njime nešto više nego što je obično. dušika. uvjerili biste se da bi se dušik opet na­ domjestio. Danju i noću možda manje cijenimo dušik zato što misli­ mo — mislim na dušik u zraku koji udišemo — da nam je manje potreban. Kad bi se pokus mogao izvesti o p r e z n o . Dušik nas svuda okružuje.

koji je posvuda. ali onda kad dospije u zemlju ponovno oživljuje. Dušik je svjestan onoga što dolazi od zvijezda i na­ stavlja djelovati u životu biljaka i životu Zemlje. on je uistinu nosilac osjećaja. ljudi to ne znaju. Da. što se tiče svakodnevnog života. Astralno je posvuda. Ona j e d i n o ne uzima u sebe astralno kao životinja i čovjek. Upravo on osjeća ako na nekom području ima dovoljna količina v o d e . on traje u zraku kao leš. Isto kao što oživ­ ljuje kisik.tijelo kao životinja. on je nešto — na što se posebna pozornost mora obratiti u poljoprivredi — koliko god to paradoksalno izgledalo današnjem umu. Mjesec i tako dalje imaju utjecaj na oblikovanje biljaka i njihov život. M o ž e se reći: 0 svemu što sam ispričao jučer i prošlih sati. On uistinu postaje nosilac tajanstvene osjetljivosti koja se izlijeva na sav zemaljski ž i v o t . oživljava i dušik. o svemu tome ništa se ne zna. nosilac astralnog. ali izvana je posvuda mora okru­ živati astralno. Ne samo da dušik u žemlji oživljuje. I tako možete proniknuti u fini život p r i r o d e ako posvuda obratite pozornost na dušik koji kruži okolo poput fluktuirajućih osjećaja. Iz toga će proizići 80 . on to d o b r o zna. da planeti Saturn. On je osjetljivi posrednik. posvuda je. kao što je dušik u čovječjem živčano-osjetilnom sustavu ono što posreduje osjećaj. i dušik. Sunce. što ne samo da postaje živim nego i osjetljivim. Biljka ne bi cvjetala kad je izvana ne bi d o d i r i v a l o astralno. ali ono je mora izvana dodirivati. Ali dušik. I tako dušik na sve izlijeva neku vrst osjetljivog života. On osjeća kao simpatično kad su na nekom tlu prave biljke i tako dalje. on to zna. vidite. a kad je premalo v o d e . to osjeća kao antipatično. On to osjeća kao simpatično.

Tada se to opet na neki način vraća na njivu. Danas na njivama nešto nalazimo. tada bi bila u stanju. No sada valja napomenuti još nešto drugo. želi izvan sebe osta­ viti o n o što raste na njivi. mi smo povezani s našom okolinom. Dakle.da je za život biljaka izuzetno važno kako se postupa upravo s dušikom. Budući da je razuman. na o d r e đ e n se način pročistiti i oplemeniti u svemiru. Nikako ne m o ž e m o reći da se kao ljudi m o ž e m o izdvojiti. da je tu djelatan život u kisičnom. To onda ubrzo nalazimo u želucu poštovane gospode. Tu mora postojati neprekidna izmjena tvari. s nečim što fizički svijet povezuje sa svemirskim prostranstvima. Jer za naše zemaljsko ne bi bilo d o b r o da Zemlja kao čvrsto tijelo luta svemirom odvojena od ostalog svijeta. 75): Najprije imamo ono što sam prije nacrtao plavom bojom: ugljikov kostur. tako naravno i cijelom čovjeku pri­ padaju stvari koje ga okružuju. vidite da u živom zajedničkom djelovanju onoga što iz duha poprima oblik u ugljičnom s oni­ me što iz astralnog u dušičnom taj kostur prožima životom i čini ga osjetljivim. u kojem bi bio čovjek koji živi na poljoprivrednom dobru. Međutim. mi joj pripadamo. kona­ čno. sve to u zemaljskom djeluje zajedno zato što se prožima s nečim drugim. on to ne čini. naprotiv. I tako imamo sljedeće (crtež na str. To će naravno biti predmet daljnjih razmatranja. Sve što na Zemlji živi u fizičkom obliku mora se vratiti u svemir. Tako mora biti i između Zemlje sa svim njezinim bićima i cijelim svemirom. a ovo zeleno što vidite to je etersko 81 . ali želi ostati samostalan. Isto kao što meni pripada moj mali prst. Kad bi Zemlja to učinila.

tako da ono bude takvim da ga se iz svemira p o n o v n o može preuzeti onako kako smo to opisali.biće kisika. On se želi rasplinuti. to je vodik. Vodik zapravo sve rasplinjuje. u svom odrazu kao duh. Ne nestaje duh. on u tijelu živi astralno. nego ono što je duh ugradio u ugljik. Njemu je sada. pomoću dušika prenosi prema različitim linijama i uobličava kao astralno. za što sebi privlači život iz kisika. to opet mora nestati. Svugdje bih mogao po­ kazati kako u plave linije dušik unosi o v o što je shematski naznačeno zelenim linijama. oživljeno astralno opet iznosi u svemirska prostranstva. ako ispravno g o v o r i m o — on je ipak ono najfinije od svega fizičkog — potpuno ras­ pršeno fizičko nošeno sumporom kulja u nerazaznatljivost svemira. Sve to ponov­ no mora nestati. 82 . svaku strukturu i zapućuje se u sveopću neodređe­ nost. M o g l o bi se reći: duh je u takvim tvorevinama postao fizičkim. opet potrebna tvar u kojoj napušta svaku određenost. polazeći od kisika. kao Ja. To čini tvar koja je srodna fizičkomu koliko je god to moguće i opet. dok se opet navlažuje sumporom. o n o mora nestati u svemir. koje je tako blizu d u h o v n o m na jednoj strani i tako blizu tvarnom na drugoj strani. gdje više ne postoji nikak­ va organizacija. Ali sve ono što je u živim bićima sasvim struktu­ ralno oblikovano u finom crtežu. u kojem zapravo. A ono tvarno. To mu nakon stano­ v i t o g vremena nije po volji. On tu na fizički način živi kao duh preobražen u fizičko. i onda posvuda imamo ono što se. to čini vodik. što čini prijelaz između ugljičnog i kisičnog. Ne samo nestati na Zemlji. srodna d u h o v n o m koliko je god to moguće. On sve ono što je na neki način oblikovano. kaotičnost svemira.

Meditiranjem se uvijek. tjelesnu protutežu. Ali sve ono što činimo kad se predamo duševnim vježba­ ma. Naša kemija g o v o r i samo o leševima tvari. budnog procesa svijesti. Ona ne govori o stvarnim tvarima. Nešto od nje zadržavamo.I tako vidite. mi zadržavamo ugljičnu kiselinu uvijek nešto duže nego za vrijeme običnog. nego nešto sasvim drugo. žive. suptilnu. Nešto od toga zadržavamo. ima. stol. makar i sasvim suptilno. nisu ono o čemu govori naša kemija. U nama uvijek ostane nešto više ugljične kiseline. Dok medi­ tiramo. Vidite. dušik — sve te tvari nalaze se u prisnom odnosu s osobito sazdanim du­ hovnim. Stoga ugljičnu kiselinu ne izbacujemo stalno svom silinom kao što to činimo u običnom "bikovskom" životu. Mi ne izbacujemo ugljičnu kiselinu svom silinom van gdje nas posvuda okružuje dušik. ono što je tako tijesno povezano s ljudskim životom. vodik. kisik. Vidite — moram to dodati kako biste uočili da se takve stvari ne mogu sagledati u magli duha — što se ustvari čini kad se meditira? Istočnjak je to činio na svoj način. Mi na srednjoeuropskom Zapadu činimo to na svoj način. bit ćete svjesni njegove površine i 83 . ugljik. ono što je najmanje duh. bit ćete svjesni samo svojeg bola. Njih se treba upoznati kao osjetljive. udarite li glavom u nešto kao. na primjer. premda sasvim nježnu. Mi i z v o d i m o meditaciju koja se tek posredno oslanja na proces disanja. koje je samo privremeno mrtvo: sumpor. ali ako nježno protrljate stol. mi trajemo i ž i v i m o u koncentraciji i meditaciji. budući da je naizgled najrjeđi i ima najmanju atomsku težinu. dakle. Jedino je baš u vodiku. mijenja pravilan tijek disanja. imamo tih pet tvari koje ustvari najprije predstavljaju ono što djeluje i tka u životnom i naizgled mrtvom.

ali ipak to mogu na određen način ponovno karakterizirati. čovjek bi se počeo baviti poljoprivredom s potpuno drugačijim stilom i na drugačiji način nego kad ne bi meditirao. Isto je tako kad meditirate. Jer. I vidite. učeni čovjek kaže da je seljak glup. On bi postao sve osjetljiviji za očitovanja dušika. jednostavno zbog toga što je seljak — oprostite. Tu je ono što je uvijek osobito pobuđivalo zanimanje našega dragog prijatelja Stegemanna. Postupno urastate u doživljavanje dušika svuda oko vas. ali to je tako — ustva­ ri meditator. v r l o m n o g o . ali to ustvari nije istina. I pošto bi postao osjetljiv za očitovanja dušika. On to jedino ne može izraziti riječima. on poučava o onome što čine Merkur. Uzmimo. Da. na primjer. seljaka kojeg učenjak ne smatra učenim. Takav je proces meditiranja. Sve postaje spoznaja. on prolazi svojom njivom. Jer on je v r l o pametan "momak". o n o je odjednom tu. vidite. I tu je o n o — na ponešto od toga još ću se pobliže osvrnuti — gdje duhovno u unutarnjem djelovanju doista počinje uspostavljati određen odnos prema p o l j o p r i v r e d i .tako dalje. On bi time po­ stao osjetljiv za očitovanja dušika. ne bi bilo loše kad bi onaj koji se se bavi p o l j o p r i v r e d o m . Ono što izmeditira u svojim zimskim noćima. Tada bi štošta znao o tajnama koje vladaju na dobrima i imanjima. to zajedničko djelovanje duševno-duhovnog i onoga što nas okru­ žuje. to je vrlo. To bi mu sinulo. I to je tako. Venera i tako dalje jer on to zna i doista osjeća. i ono što živi u dušiku. I on svakako usvaja neku vrst duhovne spoznaje. 84 . Tada bi odjednom štošta znao. meditirao. Sve te stvari poči­ vaju na sasvim stvarnim procesima. ne mogu ponavljati ono što sam ovdje rekao prije sat vremena.

ili tako što v o d i č n o (Wasserstoffliche) u malu sjemensku tvorevinu nagoni bjelančevinaste pratvari i tamo ih osamostaljuje. u čovjekovoj nutrini djeluje kao kisik ili pak kao dušik ponaša se dosta 85 . Barem sam to stalno doživ­ ljavao u svojoj mladosti kad sam živio sa seljacima. Oni su ovisni o tim drugim tvarima. tako da one mogu primati utjecaj iz svemira. život i tkanje u prirodi tako su fini da se ne mogu shvatiti grubim razumskim pojmovima. u bjelančevini su sjedinjene sve te tvari: sumpor. oni su na stanovit način svugdje povezani s dru­ gim tvarima. sve raspršuje u sveopćem kaosu. Oni se osamostaljuju na dva na­ čina: tako što vodik sve iznosi u svemirske dalji­ ne i stvarima oduzima. dušik. A sada pogledajmo kako u prirodi dolazi do djelovanja tih takozvanih tvari koje su zapravo nosioci duha. dušik. On nas ne d o v o d i do takvih dubina. ugljik. Tada nastaje novi život.Čovjek prolazi poljima i ono je najednom tu. kisik. odnosi svaku osobitost. Stoga ćemo sada još bolje shvatiti kako se oblikuje sjeme nego što smo to prije shvaćali. Napo­ sljetku. a u cijelom okružju također je kaos. Vidite. Ona takvim grubim razumskim pojmovima želi dokučiti stvari koje su istkane svakako m n o g o finije. recimo. Te je pogreške u novije vrijeme učinila znanost. A kaos u sjemenu i kaos u najdaljem svemirskom okružju moraju djelovati jedan na drugi. nisu samostalni. ako se u listu. Nešto se zna i to kasnije iskuša. korijenu nekako nadu ugljik. Puki intelektualizam ništa ne koristi. U maloj je sjemenskoj t v o r e v i n i kaos. Od takvih stvari treba poći. to je uistinu tako. I zapravo treba poći od takvih stvari. vodik. cvijetu. Vidite. Vidite. časci. i ono što. vodik.

Ali vapno i kremen nalazimo i kao osnovu za rast biljaka. Vapno mu daje zemaljsku. o tome što se unutra zbiva. No mora se razviti spoznaja. Uzmimo najprije ugljičasto kad u svom djelovanju prijeđe iz biljnog carstva u životinjsko i ljudsko carstvo. I zato moramo razviti spoznaju o tome što ugljik u čitavom čovjekovu probavnom. a taj duboko smješten kostur nalazi se u našem vapnastom skeletu (Knochengerüst). ono mora privremeno postati pokretljivo. mora se zadobiti uvid kako dušično preuzima kisično i prenosi ga u ugljično. što bismo na neki način vidjeli kad bismo se mogli uvući unutra i kad bi nam cirkulacijski proces u čovjeku mogao pokazati kako ugljikova djelatnost struji u vapneno i kremeno. Ali izdanci ugljičastog (Kohlenstoffartige) i vodičastog (Wasserstoffartige) ne ponašaju se tako pristojno. Ali u čovjekovu nutrinu ne može se zagledati. No obična znanost do toga ne dopire jer se to naoko krije u unutrašnjosti prirode. nego se oslanja na ono što oblikuju vapno i kremen. A da bi izgradilo čvrst oblik.pristojno: unutra žive posebnosti kisika i dušika. a i životinji do određenog stupnja prikriva svoju oblikovnu snagu. no on se nalazi i u kremenu što ga stalno nosimo u sebi. ono mora prionuti uz dublje smješten kostur (Gerüst). Također možemo 86 . ali i životinji. tako da ugljik u čovjeku. On se vije uz oblikovnu snagu vapna i kremena. Tako trebamo gledati kad pro­ matramo površinu zemlje koja je obrasla biljem i pod kojom su vapno i kremen. dišnom i cirkulacijskom procesu razvija s obzirom na koštanu i kremenu tvorbu. on nije uvijek sam mjerodavan. a kremen kozmičku oblikovnu snagu. Također m o ž e m o reći: Jer kroz ugljik samo prolazi. ali u takvo ugljično koje se oslanja na vapneno i kremeno. I tako u samom čovjeku.

Jer svugdje gdje se susrećemo s lepirnjačama na određen način uočavamo dišne putove. rastvara se cjelokupni organizam biljnog svijeta. a to je vapneno. Pojedinačne biljke moraju 87 . u svemu onome što se u poljoprivredi može nazvati skupljačima dušika. Ta se zadaća sastoji u tome da čovjek uči gledati na biljno biće tako da svaku biljnu vrstu promatra kao ugrađenu u cjelokupni organizam biljnog svi­ jeta. te biljke ustvari predstavljaju nešto slično onome što se odvija na našim epitelnim stanicama.reći: U zemlju se mora unijeti ono što živi u okolini. rekli bismo. što se oživljava kao kisično. Ono što je udahnuto odlazi dolje. mahunarki. I lepirnjače. Dolje u zemlji. uočavamo druge organe kod kojih je disanje mnogo prikrivenije i čija je zadaća zapravo obavljanje drugih funkcija. kao što je pojedini ljudski organ ugrađen u čitav ljudski organizam. I tako se za naše promatranje rastvara cjelokupni orga­ nizam biljnog svijeta. I pogledamo li te mahunarke. ako se osvrnemo na dušično. ovisno o nekoj vrsti udisanja dušika. kao što je ljudskim plućima potrebit kisik. oblikujući se u vapnenom. I to su u biti jedine biljke te vrste. vapneno u zemlji doista je. nego izdisanju. Sve druge nisu bliske udisanju. To se mora uz p o m o ć dušika unijeti u dubinu zemlje da bi se tamo oslonilo na kremeno. ali ovome je potrebit dušik. slobodno možemo reći: Dolje je u zemlji nešto što je potrebito. ako ga promatramo kao neku vrst dušičnog disanja. isto kao što su ljudska pluća ovisna o udisanju kisika. a tamo gdje se susre­ ćemo s drugim biljkama. koji su doista primo­ rani privlačiti dušik kako bi ga prenijeli onome što je ispod njih. A taj proces može se d i v n o promatrati — ako čovjek ima osjećaja i osjetljivosti za to — kod lepirnjača.

T o m e je uzrok što se kod tih biljaka mnogo više uza zemlju zadržava ono što se iživljuje u dušičastom (Stickstoffmäßige) — one dušičasto prinose zemlji — kod tih biljaka sve dušičasto iživljuje se bliže zemlji nego kod drugih biljaka. te su stvari poznate. tada će se uočiti veliko značenje upravo lepirnjača. I kad se stvar tako sagleda. Vidite kako su te biljke sklonije obojiti svoje listove nešto tamnije. primjenom novoga dospije na sasvim pogrešne putove. a ne ljeti. ali je n e o p h o d n o spoznati ih polazeći od tih duhovnih osnova jer inače postoji velika opasnost da se uskoro. kod kojih se ono razvija podalje od zemlje. one zapravo nastoje dočekati zimu s onime što razvijaju. to su načini na koje se može pro­ matrati postanak i ž i v o t onoga što se zbiva u tlu i iznad njega. Da. Rast se uspo­ rava ako pronađu dovoljno onoga što im je ustvari potrebno: dovoljno dušika u zraku koji na svoj način sprovode prema dolje. Do toga će se nesumnjivo doći. te su biljke organizirane tako da osobito oblikuju ono što biljni svijet prima zimi. više rađaju na području listova. Vidite i kako je kod tih biljaka p l o d nekako zakržljao. Naime. One žele dati plodove prije nego što procvjetaju. a ne uobičajenim zelenim. A kad tome pridodate i to da je vapneno 88 . koje kod drugih biljaka više stremi prema gore. Kod svih lepirnjača postoji težnja za davanjem ploda prije cvjetanja. v i d i t e .se promatrati kao dijelovi jedne cjeline. Stoga bih rekao: U tim biljkama stalno postoji tendencija čekanja zime. kako je sjeme tih biljaka samo zakratko klijavo i potom gubi klijavost. kad se tradicija još više izgubi. Može se vidjeti kako lepirnjače zapravo djeluju: Sve one imaju tendenciju da p l o d o v i t o .

Ono se u sebi smirilo.ustvari čudesno povezano s ljudskim svijetom požuda. Kako mu se to otima? Pomoću izuzetno otmjenog. tada nikako nema mira. Vapno. Vidite. ali svejedno posjeduje i vapneno. Vapno nas doista posiše. to nije tako. povezati kalcij s kisikom. kremeno više ništa ne zahtijeva. nema nikakvih zahtjeva. Jer sve ono što vapno želi imati. I kad ljudi vjeruju da kremeno mogu vidjeti samo u onome što ima čvrste mineralne konture. kalcij. Postoji takvo otmjeno koje više ništa ne želi. Vapno bi pak trebalo osjećati kao požudno momče jer ono želi sve prigrabiti za sebe. Sve želi privući sebi. vapneno je općenita vanjska žudnja u zemaljskom. žudi za svim mogućim. prenosi u atmosferu 89 . To je kremeno. želi upiti sve moguće kovinske kiseline. Ono je poput naših osjetilnih organa koji ne opažaju sebe. to se mora tako sagledati kako bi se došlo do osjećajne spoznaje. živi u biljnom. a glina u sebi nosi oboje. postati vapnom. svakako se želi ispuniti. tada vidite kako tu sve postaje organskim. već opažaju vanjski svijet. ali ono ni tada još nije zadovoljno. u tlu razvija pravu prirodu žudnje. Vapno zahtijeva sve. Kremeno je u homeopatskoj dozi svud naokolo i ono počiva u sebi. Kremeno je općenito vanjsko osjetilo u zemaljskom. živim. sve do nemineralnog bi­ tumena. Glina ima nešto više kremenog. Tko ima osjećaja za to primijetit će razliku u odnosu na neku drugu tvar. što ustvari sebi privlači i biljno. koje počiva u sebi. Pritom se jasno osjeća da je o n o što iskazuje istinsku prirodu žudnje prošireno svuda gdje je vapneno. a kremen pak kao otmjenog gospodina koji vapnu otima sve što je ono otelo. koje više ništa ne želi. ako je još svoj element. Ono mu se stalno mora otimati.

tu se čovjek susreće s onim što postoji kao izuzetno intimno djelovanje prirode. on oblikuje kostur. a kremen i ugljik pak u zajed­ nici s glinom oblikuju zato što se mora nadjačati o t p o r vapnenog. djeluje između. kao astralno. a kremen odzračiti prema gore. I isto kao što naše astralno tijelo uspo­ stavlja red između Ja i eterskog tijela. i vapnu otima ono što mu se mora oteti. gline i kremena te između svega ostaloga što vapno neprekidno nastoji privući dolje. premda je ponekad razasut u jako homeopatiziranim dozama. Ugljik bi mogao oblikovati sve biljke kad bi ispod njega bila samo voda. ali p o d njim je i v a p n o koje mu smeta. 90 . ili posvuda nježno živi. Upravo ugljik oblikuje sve biljke. On živi tako što se ukopa kao u nekoj utvrdi. koji naše biljke oblikuje i sve to ureduje. Mora se naučiti ra­ zumijevati kako dušik unutra posluje između vapna. Ali tijekom razvoja Zemlje to mu je bilo ote­ žavano. kao u preslici. tako i dušik. Pa kako unutra živi jedna takva biljka? Vapneno je dolje želi uhvatiti hvataljkama. i zato se povezuje s kremenom.i izgrađuje biljne oblike. gore je kremeno nastoji učiniti sasvim finom i vitkom i vlaknastom poput v o d e n i h biljaka. Tu se postavlja pitanje: Kako se u biljni svijet pravilno unosi dušik? T i m pitanjem bavit ćemo se sutra i pritom prijeći na načine gnojidbe. Vidite. Tada bi sve raslo. ali između toga nalazi se ugljik.

12. Postu­ pati s onime što dolazi u obzir. u sitnice. upravo u poljoprivredi onako kako danas postupa obična znanost bilo bi isto kao kad bi se cijelo čovjekovo biće htjelo spoznati iz njegova malog prsta ili vr­ ška uha i kad bi se na osnovi toga htjelo izgraditi o n o što dolazi u obzir kao cjelina.ČETVRTO PREDAVANJE Koberwitz. lipnja 1924. Premda u nečem takvom kao što je poljoprivreda nemamo odmah posla s najsitnijim. 91 . Ali svijet u kojem živi čovjek i druga živa bića svakako nije nešto o čemu se može suditi polazeći od malih krugova. Koliko se znanost. dok materijalistički obojena znanost sve više ulazi u male krugove. mora sa­ ma ispraviti vidi se iz znanstvenih gluposti koje su d o n e d a v n o vladale u pogledu ljudske ishrane. na primjer. T o m e moramo — a to je danas nužno u najvećoj mogućoj mjeri — suprotstaviti pravu znanost koja uzima u o b z i r velike međuovisnosti u svijetu. u njegovoj sveobuhvatnosti. kako se ona danas shvaća ili kako se shvaćala prije nekoliko godina. s mikroskopski sitnim — čime se tako često bave druge prirodne znanosti — ipak imamo posla s oni­ me što djeluje u malim krugovima i što proizlazi iz djelovanja malih krugova. Snage i supstancije koje ulaze u duhovno: Pitanje gnojidbe Vidjeli ste da se kod pronalaženja duhovnoznanstvenih metoda za poljoprivredu također radi o tome da se na neki način uoči priroda u cjelini i djelovanje duha u prirodi.

u crijevima stvaraju nusprodukte koji imaju o t r o v n o djelovanje.Stvari su bile potpuno znanstvene. Danas se zna kako je stvarno istina da bjelančevine. a štetna djelovanja tako priželjkivanih naizgled povoljnih uzroka često na vidjelo izlaze v r l o kasno. Shvatljivo je da to ne m o ž e biti drugačije i da je n e o p h o d n o . to je bilo znanstveno dokazano. i tim dokazima — ako se čovjek usredotočio samo na o n o što je uzeto u o b z i r — nije se m o g l o ništa p r i g o v o r i t i . bile su i znan­ stveno dokazane. Sigurno se neću upuštati u jeftinu kritiku kakvoj se v r l o često pribjegava zbog toga što običnu znanost treba ispravljati onako kako sam to upravo spomenuo. Bilo je znanstveno dokazano da čovjeku srednje tjelesne težine od se­ damdeset do sedamdeset pet kilograma. Ali ljudski život. ako je normalan. Ali s druge strane 92 . na primjer. odnose na čovjeka često u zabludi zato što u obzir uzimaju samo trenutak. Dakle. Jer znanost se sama ispravila. kao što sam rekao. Tako su znanstvena istraživanja koja se. Tako se znanost sama ispravila. I ako se proučavaju ne samo čovjekova neposredna životna razdoblja u kojima on uzima bjelančevine nego cijeli njegov život. ako se uzme prekomjerna količina. Danas svaki čovjek zna kako sto dvadeset grama bjelančevina u hrani ne samo da nije n e o p h o d n o nego je upravo štetno i da čovjek zapravo ostaje najzdraviji ako uzme samo pedeset grama na dan. da takvom čovjeku kao hrana treba otprilike sto dvadeset gra­ ma bjelančevina. Manja je mogućnost da duhovna znanost počini takvu pogrešku. ipak traje dulje od deset godi­ na. uvidjet će se da je u starosti posljedica tih o t r o v n i h djelovanja viška bjelančevina arterioskleroza. Danas više nijedan čovjek znanstvenih shvaćanja ne misli tako.

uopće kad pokrećemo ruke. Dakako. I najveći dio onoga što se na taj način uzima zapravo se p o n o v n o izlučuje. već to g o v o r i kako se ustvari malo shvaća što zapravo znači gnojid­ ba u domaćinstvu prirode. Danas se v r l o često čuje fraza: Gnojivo sadrži hranjive tvari za biljku. Jer tu životnost trebamo. Već način na koji. kad hodamo ili kad radimo. znanstvenici danas često g o v o r e kad se radi o gnojidbi.isto je tako jeftino napadati duhovnu znanost kad ona želi zahvatiti u praktični život zato što je primo­ rana uzeti u obzir veće životne uzajamnosti i zato što joj u oči upadaju one snage i supstancije koje sežu u duhovno. Najveći dio je tu zato da tijelu preda snage koje u sebi sadrži. 93 . rekao bih. već se radi o tome možemo li živežnim namir­ nicama ispravno unijeti u sebe životnost snaga. Ona se mora ispraviti jer polazi od sasvim pogrešnog shvaćanja kad je riječ o ishrani nekog bića. v a ž n o je ono što se svakodnevno jede. No dobro. Ali najveći dio onoga što se svakodnevno jede uopće ne postoji zato da bi se u tijelo unijelo kao supstanciju i da bi se u njega pohranilo. na primjer. a ne samo grube materijalne snage i supstancije. tako da se ne radi poglavito o količinskom ustrojavanju u izmjeni tvari. Vidite. naime. a osobito vrijedi kad je u poljoprivredi riječ o pitanju gnojidbe. da u tijelu pobudi živost. u neposrednoj sadašnjosti znanost mora ispraviti. To posve vrijedi i za poljoprivredu. tih nekoliko prethodnih rečenica rekao sam zato da bih vam pokazao kako se u pogledu hrane upravo u najnovije vrijeme. da je u ishrani naj­ važnije — nemojte mi zamjeriti što g o v o r i m tako prostodušno — ono što se svakodnevno jede. vjerovalo se.

Iz toga nažalost proistječu praktične upute za različita 94 . to uzima u iznimno malim dozama. skrutnjuje i toliko zgušnjava da se najzad mora odrezati u vidu nokata. kože i tako dalje. Pokusi mogu biti v r l o korisni. izbacivanje. pohraniti. kako bi se takoreći supstancijama o b o g a t i l o — onim supstan­ cijama koje se opet odbacuju kad se svakih sedam— osam godina obnavlja tjelesna supstancija — to se najvećim dijelom uzima putem osjetilnih organa. Čovjek pada u očaj zato što uvida kako je vrlo teško složiti se s današnjom znanošću u najvažnijim pitanjima.Nasuprot tome. ljuštenje nokata i kože i slično. suprotstavi današnja znanost koja zastupa potpuno suprotna shvaćanja. loše je kako se zatim teoretizira. prolaz kroz organizam. neprestano. Ono to prima iz zra­ ka. Vidite: čovjek pada u očaj kad se o v o m e što je istina. ono što tijelo na taj način treba kako bi u sebi pohranilo supstancije. Ono što zna­ nost o njima tvrdi u pravilu je istina. što jednostavno proizlazi iz duhovnog istra­ živanja. prolaz kroz tijelo. A do slaganja mora doći jer današnja bi nas znanost svakako odvela u slijepu ulicu upravo u pogledu praktičnog živo­ ta. disanjem. i zgušnjava tek u organizmu. Tako da o n o supstancijalno što tijelo zapravo mora unijeti u sebe. A ona na svojim putovima jednostavno ne može razumjeti o d r e đ e n e stvari koje su joj g o t o v o pred nosom. zato što u tijelo unosi snage za volju koja djeluje u njemu. najfinije unošenje putem osjetilnih organa. čak i očima. Sasvim je pogrešno postaviti formulu: primljena hrana. kroz kožu. već se treba formulirati: disanje. Uopće ne govorim o pokusima. Dok je ono što primamo želucem doista važno zbog toga što ima unutarnju pokretljivost poput goriva.

Pa u čemu je zapravo bit toga drveta u odnosu na jednogodišnju biljku? Usporedimo takvo d r v o s nagrnutim humkom koji je izuzetno bogat humusom. ono ga grize. snaga i način djelovanja duhovnog ako se želi pravilno postupati sa stvarima. na najrazličitijim područjima poljopri­ vrednog života doista treba imati uvid u način djelo­ vanja tvari. Vidite. koji sadrži golemu koli­ činu manje ili više raspadnutih biljaka. nemoguć način. drvo se razlikuje od obične jedno­ godišnje biljke koja ostaje samo trava. 95 . kako se zapravo ponašaju stvari o kojima se radi. A na isto takav neprikladan i nemoguć način koriste se stva­ ri ako se ne poznaje njihova bit. koristi ga na neprikladan. uvida se kako je teško doći do suglasja. Tako dugo dok dijete ne zna čemu služi češalj. lubom i tako dalje. Ali s druge strane mora doći do suglasja na najpraktičnijim ž i v o t n i m područjima medu koja spada i poljoprivreda.životna područja. Vidite. Promotrimo drvo da bismo stvorili predodžbu o tome. Ono se obavija korom. Kad se sve to sagleda. a možda i raspadnutih životinjskih tvari ( c r t e ž ) .

Zemlja se ispupči.ž i v o t n o . to z e m l j a n o u sebi nosi e t e r s k o . u lub stabla. anorgansku. ne uspijeva postati o v o j biljke koji se uvlači u koru. Jer o n o z e m l j a n o koje je o n a k o kao što sam o p i s a o p r o ž e t o humusnim supstancija­ ma koje se raspadaju. Tada će zemljano samo težiti da unutra oživi. da bude srodno biljci. naime. Isti se proces odvija kod rasta drveta. Stoga će vam biti lakše običnu zemlju. Ako se. Vidite da mu u prirodi to ne uspijeva. A l i oni su srodniji n e g o što m i s l i t e . a unutra raste o n o o n o što d o v o d i do o b l i k o v a n j a d r v e t a . obavije biljku. okruži drvo etersko-životnim. mineralnu zem­ lju oplemeniti humusnom supstancijom ili uopće otpadnom supstancijom u stanju raspadanja ako po­ dignete humak i onda ga p r o ž m e t e tim supstan­ cijama. O t o m e se radi. o n o je zapravo na putu da postane o v o j biljke. I m a m o li takvo zemljano koje nam svojim osobitim svojstvima ka­ zuje da u sebi nosi eterskoživotno. tada će sve o n o što se uzdiglo iznad uobi­ čajene površine na određenom području imati osobitu sklonost prema ž i v o m . gornji sloj zemlje odijeli od njene unutraš­ njosti. Umjesto da se oblikuje takav humak i da u njega ude humus koji zahvaljujući oso­ bitim svojstvima što proistječu od etersko životnog djeluje u tlu. a da je o v o d r v o ( d e s n o ) . A l i o n o takvim ne ostaje. Učinit će v a m se č u d n i m što u s p o r e đ u j e m to d v o j e .P r e t p o s t a v i m o da u tom humku b o g a t o m hu­ musom napravimo udubljenje ( l i j e v o ) slično krate­ ru. imat će osobitu sklonost k prožimanju s etersko-životnim. humak jednostavno u j e d n o m višem r a z v o j n o m obliku obavija biljku. na nekom mjestu na Zemlji povr­ šina. Zašto? 96 . Izvana je manje ili više t v r d o .

sve o v o g o v o r i m zato da bih u vama pobudio predodžbu da postoji prisna srodnost između onoga što se nalazi unutar kontura biljke i tla koje okružuje biljku. ponajprije osobni odnos prema gnojivu i p o g o t o v o 97 . Jer tamo se priroda sama dovoljno pobrinula ka­ ko bi zemlja bila dovoljno živa. barem na nekim područjima. Zapravo sve bilje u sebi pomalo nosi to nametničko. mora se umjeti — to je teška riječ — uspostaviti neku vrst osobnog odnosa prema svemu što je u vezi s poljoprivredom.Vidite. Prvenstveno moramo to nositi u sebi. Treba znati da se gnojidba mora sastojati u oživljavanju zemlje kako biljka ne bi dospjela u mrt­ vu zemlju. Najmanje na područjima gdje je takozvana crnica. I to mora biti tako. da će zemlja uistinu biti dovoljno oživljena. te bi joj time bilo otežano da svojom životnošću stvori ono što je neophodno za oblikovanje ploda. Budući da u mnogim krajevima svijeta ne možemo računati na to da će priroda sama zemlji priskrbiti dovoljno organskog otpada. to se mora temeljito razumjeti kako bi se uistinu mogla shvatiti bit pognojene zemlje ili bilo kojeg drugog slično obrađenog tla. s okružjem biljke. Vidite da se doista mora znati o čemu se radi. u nekim kra­ jevima bilju moramo priteći u p o m o ć gnojidbom. No mora se znati i nešto drugo. Život kao takav nastavlja se osobito od korijenja biljke u zemlju i kod mnogih biljaka uopće nema oštre granice između života u samoj biljci i života u okružju u kojem ona živi. Ona lakše uspijeva stvoriti ono što je potrebno za oblikovanje ploda ako je već uronjena u život. na živoj zemlji ustvari se razvija kao nametnik. Uopće nije istina da život presta­ je s konturom.

98 . moglo bi se također reći — smrdjeti. Unutarnja strana nema samo struje snage koje izlaze prema van u smjeru strelice (crtež) nego unu­ tarnji život organskog bića ima i struje snage koje od kože ulaze unutra. koje se potiskuju natrag. To izgleda kao neugodna zadaća. Ako se posvetite tom biću. Zašto? Vidite. vanjska strana nalazi se izvan kože. ali bez toga osobnog odnosa ne može se ništa postići. Sada pogledajte unutarnju stranu. dakle unutar kontura što ih čini njegova koža. živuće uvijek ima unutarnju i vanjsku stranu. Tako je organsko biće izvana okruženo svim mogućim strujama snage. što potiče i održava život. to će vam odmah biti jasno ako se uzmognete posvetiti biću nečega živućeg. sve to mora — oprostite ponovno zbog oštrog izraza — mirisati u sebi.prema radu s njim. Unutarnja strana nalazi se unutar neke kože. ali u neku ruku osoban način očituje kako organsko biće mora uspostaviti odnos između svoje nutrine i vanjštine. Sva ona djelovanja snaga koja se odvijaju u unutrašnjosti organskog bića i zapravo u unutrašnjosti organizma. Postoji nešto u čemu se na v r l o eg­ zaktan.

da stvari koje mirišu ne zrače previše van. Jer organizam je. i on na biljku djeluje izvana. a što manje izvana ( c r t e ž ) . Miomiris koji se tamo širi drugačiji je od običnog životnog mirisa. tako da bi se moglo reći da je organsko biće to zdravije što više miriše u unutrašnjosti. čovjek počinje obraćati pozornost na ono što u životu jedno drugom pruža podršku. I sagleda li ono unapređujuće ( F ö r d e r n d e ) livade ugodnog mirisa koja je puna biljaka ugodnog mirisa.I život se u biti sastoji u tome da se zadrži ono što inače ispušta. p o g o t o v o biljni organizam. ugodan je iz razloga koje ćemo još navesti. nego da ga prima. Sada će se raditi o tome da se uvidi kako se gnojidba i sve slično mora sastojati u tome da se tlu podari o d r e đ e n stupanj životnosti. Organizam mora prema van živjeti tako da kroz svoj omotač od kože ispusti što je moguće manje onoga što u njemu stvara život koji izaziva mirise. onda se nalazimo u stvarnoj prirodi. predodređen da ne ispušta miris. nego da se stvari koje mirišu zadrže u unutrašnjosti. Sve te stvari moramo pred sobom imati žive i prema njima razviti osobni odnos. širi miris. ali ne samo da mu se podari jedan određen stupanj životnosti 99 .

kompost. nikad ustvari nećete dospjeti do zemljanog. koji se ponekad čak i prezire. živog. vidite. one u sebi sadržavaju ne samo nešto od eterskog. No ta zadaća mora se obaviti egzaktno i primjereno. tamo gdje je podloga biljkama. To je v a ž n o . Unutra imamo djelatno etersko i astralno. Stoga će vam se biljke koje se nalaze pod utjecajem nekog mineralnog gnojiva očitovati takvim rastom iz kojeg je vidljivo da je on potpomognut potaknutom vodenošću. Želimo li stvari doista proučavati. Dakle. od istrunule trave do otpalog lišća i sličnog. najbolje bi bilo da najprije potražimo najnezahtjevnije gnojivo. Dakle. također omogući širenje dušika tako da se na određene silnice — kako sam vam jučer nacrtao — ponese život upravo uz njegovu pomoć. pa čak i do onoga što je ostalo od uginulih životinja i tako dalje. ali i astralnog. pod biljke. etersko-djelatnog. a ne oživljenom zemnošću. iz vrta. prilikom gnojidbe u zemlju moramo unijeti onoliko dušika da životno bude pone­ seno upravo prema strukturama u koje se u zemlju. Mineral­ nim gnojivom možete potaknuti djelovanje u vodenom u zemlji. takve stvari zapravo nikako ne bi trebalo prezirati.nego da mu se također pruži prilika da se u njemu. o kojima se malo brine. čisto mine­ ralno. što sam jučer posebno napomenuo. U o n o m e što se nalazi u kompostnoj hrpi ima doi­ sta svega: eterskog. mora ponijeti. nego čak i od astralnog. koji potječu od poljoprivredne proizvodnje. nego u krajnjem slučaju do vodenog u zemlji. To je takvo sredstvo za oživljavanje zemlje u kojem su zapravo pomiješani svi otpaci. Vidite. 100 . ako kao gnojivo upotrijebite mineralno. To je zadaća. već je dovoljno jasan znak da. ali nećete uspjeti oživjeti samo zemljano.

na primjer u obliku gašenog vapna. tako da će se zemljano time osobito. pa se zadržava na stvaranju lista i stabljike. zamislite. time će biti isisan i kisik. ali sličan procesu u biljci na taj način da mu nije m n o g o stalo dospjeti do stvaranja ploda. a astralno će na lijep način biti potaknuto na djelovanje. Dakle. Astralno će smjesta svojim djelovanjem nauditi dušiku ako postoji etersko koje se previše razbujalo. I time 101 . Ali na tu radinost potičemo i zem­ ljište ako ga obrađujemo na opisani način. koji je pak sličan procesu u biljci. Time se postiže nešto sasvim određeno. Previše razbujani život u eterskom takoreći će onemogućiti pojavu astralnog u kompostnoj hrpi. vrlo jako prodrijeti u zemljano. astralno će. unutra se pogotovo nastanjuje astralno.doduše ne u tako velikoj količini kao u gnoju ili gnojnici. u kompostnu hrpu. I radi se samo o tome da na odgovarajući način posvetimo pažnju toj nastanjenosti. To je vapneno. ono se unutra nastanjuje. Tlu se tako. Stavite li stoga vapneno. zaobilazeći etersko. nastat će nešto osobito: ne utječući posebno na hlapljenje astralnog. astralizirati i posredno pomoću astraliziranog prožeti se dušičnim na taj način da će ono što nastaje biti doista v r l o slično o d r e đ e n o m procesu u ljudskom organizmu. U prirodi postoji nešto izvrsno o čemu sam već govorio s različitih stajališta. pruža nešto što ima sklonost jakom prožimanju astralnog sa zemljanim bez posredovanja eterskog. gašeno će vapno preuzeti etersko. da tako kažem. Taj proces koji prenosimo zemlji mora­ mo imati u sebi ponajprije zato da bismo živežne namirnice potakli na potrebnu radinost o kojoj sam vam g o v o r i o . ali ono je tu u neku ruku postojanije. gno­ jeći kompostom.

takvu pašu koja će biti upo­ trebljiva i kad se pokosi. tijelo unutra o ž i v i l e . što je lako postići ako se najprije stave tanki slojevi. da se po mogućnosti takvu hrpu navede da što manje miriše. zatim opet jedan sloj i tako dalje. kao sijeno. ako to strogo p r o v o d i m o . nešto treseta. Jeste li već razmišljali zašto krave imaju rogove ili određene životinje rogovlje? To je izuzetno važno pitanje. No tako se zadržava. polazeći od toga. Jer dušik zaista u svim mogućim spojevima traži način da se raširi. potom. Ali taj će se osjećaj razviti ako se ispravno promatra sva priroda tog procesa. upravo time uspjeti — p o g o t o v o onda ako izvršimo i ostale bitne postupke — dobiti dobru pašu. Ali o d g o v o r koji znanost na to pruža 102 . pa čak i astralno kako bi cijela stvar djelovala. v r l o se lako može dogoditi da svoje astralno rasprostre na sve strane. I radi se o tome da sada valja razviti osobni odnos prema tim stvarima. Ali spomenuo bih da se sve mora dobro sagledati kako bismo kod takvih stvari postupili ispravno. Time se zadržava ono što bi se inače isparavalo. To drugim riječima znači: d o b r o ćemo učiniti ako tim kompostom gnojimo naše livade i pašnjake te ćemo. T i m e p o g l a v i t o želim napo­ menuti da se cjelokupnom p o l j o p r i v r e d n o m biću mora pristupiti s uvjerenjem da se posvuda mora izliti život. Jer sve pojedinosti koje se pritom moraju učiniti umnogome naravno ovise o osjećaju. Međutim. recimo. tako da bi zahvaljujući njegovu daljnjem djelovanju razvile unutarnju živost. možete doći do ne­ čega drugog.pripremamo tlo tako da nam može uroditi onime što bi kao hrana osobito p o g o d o v a l o životinjama. No ako se kompostna hrpa ostavi onako kako sam to prije opisao.

Time preuzima sve ono što organski djeluje u živcima i osjetilima. tamo su ventili kroz koje se određena strujanja vani prazne — to ne moraju uvijek biti tekuća ili zračna strujanja. izgle­ dale bi groteskno. takvo grudasto biće. papci? Na time se mjestima osobito jako šalju struje prema unutra. Tu nije na djelu samo komunikacija između propusne kože ili dlake. Sve životinje koje imaju rogovlje na 103 . onakve kakve su u prvom embrionalnom stadiju. već se i sasvim zatva­ raju vrata za strujanje prema van. Stvar bi bila vrlo nepravilna i nastalo bi organsko— grudasto. Vidite. nego mogu biti i strujanja snage koja se nalaze u rogovlju. On postaje nervozni jelen. životno ne mora uvijek struje snaga imati usmjerene prema van. Sve one bile bi grudaste. nego ima r o g o v e . Takve bi ostale. Što se događa na mjestima gdje rastu rogovi. nego ih može imati i usmjerene prema unutra. Zamislite sada organsko biće grudasta oblika sa strujama snage koje teku prema van i strujama snage koje teku prema unutra. Ali krava nije tako sazdana. Stvaranje rogova i papaka p o v e z a n o je s oblikovanjem cijele životinje. ima papke. Jelen je lijep zbog toga što snažno obavlja komunikaciju sa svojom oko­ linom time što svoja određena strujanja šalje prema van i živi s okolinom. Potpuno je drugačije kod stvaranja rogovlja. Stoga je stvaranje roga p o v e z a n o s cijelim likom životinje. s malim batrljcima.izuzetno je jednostran i površan. Kad bi bilo tako. Kod stvaranja rogovlja ne radi se o tome da se struje vraćaju u organizam. Tu se vanjsko izuzetno jako isključuje. imali bismo krave v r l o čudnog izgleda. nego da se određena strujanja malo puste van. Da o d g o v o r i m o na pitanje zašto krave imaju r o g o v e . rekao sam da organsko.

već se izlučuje. Kad biste se mogli uvući u živi organizam krave i kad biste se našli u njenom želucu. mora sagle­ dati tu povezanost. namirisali biste kako iz rogova prema unutra struji astralno-životno. Vidite. Kod papaka je slično. što je potaknulo dinamično nastajanje djelatnih snaga. Zamislite da uzmemo tu masu i u bilo kakvom obliku predamo je zemlji — još se nećemo posvetiti 104 . što zrači čak i astralno. ali ne služi prvenstveno povećanju supstancije. U rogu imate nešto što zrači život. A naše sredstvo protiv slinavke i šapa spravljeno je na temelju shvaćanja te poveza­ nosti. Tko stoga želi razumjeti slinavku i šap. tako u rogu imate nešto što je zahvalju­ jući svojoj osobitoj prirodi i biti pogodno da životna i astralna zračenja vraća u unutarnji život. U astralnom se proželo sna­ gama koje prenose dušik. dakle povratno djelovanje perifernog na probavni trakt. što im se može vidjeti u očima. tako da je probavnom organizmu stvoreno mnogo posla upravo zbog zračenja koje dolazi iz rogova i papaka. u eterskom — snagama što prenose kisik. što stremeći treba prodrijeti sve do probavnog organizma. što je organizam do određenog stupnja. Vidite.određen su način obuzete blagom n e r v o z o m . Time se prožela masa koja se sada pojavljuje kao gnoj. Obični stajski gnoj. Ali o n o je bilo u organizmu. p r o ž e l o se astralnim i eterskim. što je on zapravo? Obični stajski gnoj zapravo je ono što je u životinju ušlo prehranom. to ukazuje na stvari koje možemo prepo­ ručiti kako bi se povećala učinkovitost onoga što se koristi kao stajski gnoj. Krava ima r o g o v e kako bi u sebe poslala o n o što treba astralno-eterski oblikovati. do određene točke preuzeo.

To će se na neki način stati raspadati. Time će oni na zemljište. Još ću govoriti o tome zašto to zapravo nije tako.pojedinostima — zemlji zapravo dajemo etersko-astralno koje se oparavdano nalazi u trbuhu životinje i u trbuhu životinje stvara snage biljne vrste. naravno. Jer snage koje stvaramo u našem probavnom traktu biljne su vrste. u zemljanom djelovati oživljavajuće i astralizirajuće. rastvarati. No. Tada nastu­ paju nametnici. Oni su povezani s njime. To bi nam se na prvi pogled m o g l o činiti točnim. Za njih je to v r l o hranjivo tlo. Zbog toga se također vjeruje da ta nametnička bića imaju udjela u d o b r o m gnojivu. ono će izgubiti svoj prvobitni oblik koji je imalo kao živežna namirnica. Ali ako vjerujemo da bismo unosom tih bakterija ili nečega sličnog gnojivo mogli bitno po­ boljšati. od tričetvrt metra do 105 . Oni posjeduju snagu kojom mogu nadvladati anorgansko u zemlji. onda se varamo. sićušna živa bića. ali ustvari nije tako. budući da ono što se predaje zemlji mora proći unutarnji organski proces u sustavu iz­ mjene tvari. Uzmimo gnojivo kakvo smo ga dobili. Mi ih samo moramo zadržati na prikladan način. Ne samo u vodenom nego osobito u zemljanom. No ona su zapravo samo znak da se gnojivo nalazi u o v o m ili onom stanju. N j i h o v o je značenje u tome što to pokazuju. napunimo njime jedan kravlji rog i stavimo ga u zemlju na određenu dubinu — recimo. Ali krenimo sada dalje. Mi ustvari trebamo biti strašno zahvalni što nastaje gnoj jer on etersko i astralno iz unu­ trašnjosti organa iznosi na slobodno. tako da bismo u gnoju imali etersko i astralno. Ali najbolje je kad se nalazi upravo na točki kad se stane rastvarati putem vlastitog eterskog i astralnog.

sav sadržaj kravljeg roga bit će oživljen tijekom cijele zime. Za to izaberimo d o b r o tlo koje nije pjeskovito. Prilikom naših posljednjih pokusa u Dornachu gospoda su se sama uvjerila da gnoj. oživljavajuća gnojidbena snaga. onda kad je zemlja naj­ življa. Potom se kravlji rog iskopa. ali. Nakon što bih najprije p o g l e d a o površinu koju je trebalo pognojiti — tako se stvara predodžba o količini — uvijek se pokazalo. Vidite. U tom gnoju konzervirane su sve životne snage te se u sadržaju kravljeg roga nalazi izuzetno koncentrirana. počeo je pomalo mirisati čim je bio pomi­ ješan s vodom. kad se tim gnojivom htjelo prihraniti površinu koja je ot­ prilike velika kao prostor od trećeg prozora do možda prvog poprečnog prolaza ( o k o 1200 m 2 ) . I gnojivo u kravljem rogu bit će oživljeno tim snagama koje iz okolne zemlje privlače sve što je oživljavajuće i astralno. U njemu je izuzetna astralna i eterska snaga koju možete upotrijebiti tako da izvadite ono što je bilo u kravljem rogu i u njemu p r e z i m i l o te razrijedite običnom v o d o m koju bi možda treba­ lo malo zagrijati. da je za to potreban samo jedan kravlji rog čiji se sadržaj 106 . Nije imao nikakav miris. naravno. naime. dakle. izvadi se gnojivo koje je unutra. sva zračenja ulaze u njegovu šupljinu krećući se u smislu eterizacije i astralizacije.pola metra duboko. u kravljem rogu konzer­ v i r a m o snage kojima je on navikao raspolagati u samoj kravi. To je bilo jako izraženo. pošto smo ga izvadili. više uopće nije smrdio. ako se ne radi o previše glinov i t o m ili pjeskovitom tlu. Time što je kravlji rog izvana okružen zem­ ljom. time što smo zakopali kravlji rog ispunjen gnojivom. Unutrašnjost zemlje najživlja je zimi. oživljavajuća i astralna zračenja. vraćajući.

knjiga nazvana prema njezinu izdavaču Karlu Baedekeru (1801-1859). Ako to obave kćeri i sinovi u kući. Taj osobni odnos koji možete razviti prema o v o m e izuzetno b l a g o t v o r n o djeluje na čovjeka koji v o l i uzeti u obzir prirodu u cjelini. posebno zadovoljstvo činiti miješanje gnoja. tako da u sredini g o t o v o do dna nastane krater. Cijeli sadržaj kravljeg roga treba temeljito promiješati u vodi. rekao bih. Tada se brzo okrene. Kad se počne s miješanjem. Pogotovo će se vidjeti da se te stvari mogu razvijati na v r l o osobit način. Ako se to radi jedan sat. 107 . onda će se vidjeti kakav plod donose ove stvari. Osim toga. barem na početku. onda će trebati poprskati obrađeno zem­ ljište — kod malih površina to se može učiniti obič­ nom prskalicom — tako da se sredstvo sjedini sa zemljom. sa strane. tako da se sve zakovitla na suprotnu stranu. mogu zamisliti da će inače nezaposlenim člano­ vima na gospodarstvu upravo na taj način. Zamislite samo kako je malo rada potrebno ulo­ žiti u to.razrijedi otprilike s pola kante v o d e . Jer izuzetno je ugodan osjećaj kad se otkrije kako se iz bezmirisnog razvija blagi miris. "duhovnog gnojiva". Te stvari neće zahtijevati mnogo rada. Samo se po sebi razumije da će za veće površine biti neophodno konstruirati posebne stro­ jeve. Jer na ovu mjeru koju sam opisao odmah se može nadovezati iduća koja se sastoji u sljedećem: 'Turistički vodič. Ali ako se već uspije obično gnojivo povezati s ovom vrstom. treba brzo miješati uz rubo­ ve kante. sve će se temeljito prožeti jedno drugim. a ne samo onako kako to piše u Baedekeru*. oni će to predivno obaviti. Vidite. tako da se sve uokolo doista vrti rotirajući.

komadić veličine zrna graška pomiješa se s jednom kantom v o d e . nego poput brašna usitnjenim kvarcom ili kremenom ili glinencom i od toga se napravi kaša koja je otprilike gusta kao v r l o rijetko tijesto te se time napuni kravlji rog. da tako kažem. I to bi mog­ lo sjajno djelovati. vidjet ćete kako o v o potpomaže djelovanje koje s druge strane zahvaljujući kravljem gnoju dopire iz zemlje. koji će blago poprskati čitava polja. No to se također mora miješati sat vre­ mena. a potom se izvadi ono što je bilo i z l o ž e n o ljetnom životu u zemlji i slično se obraduje. što. on se ostavlja preko ljeta i. možda čak i komadić veličine glave pribadače. Dakle. ni preslabo ni prejako. samo što su sada potrebne mnogo manje količine. Vidite. ove stvari izdvojene su iz obuhvatnijega kruga razmatranja. onoliko koliko to bude potrebno: onda biste vidjeli kako kravlji gnoj izbija odozdo. uopće ne bi bilo loše — zašto ne bi također bilo moguće imati strojeve. umjesto da se kravlji rog ostavi preko zime. a ostalo o d o z g o privlači. no ovaj put se ne napune gnojem.Opet se uzmu kravlji r o g o v i . upravo kod sjetvenih p l o d o v a (Saatfrüchte). o v o što se danas 108 . i time će se zacijelo postići nešto što nika­ ko nije za potcjenjivanje. Sada. njih neće biti tako teško napraviti. Sadržaj se sačuva do sljedećeg proljeća. Vidite. Ako to upotrijebite za prskanje samih biljaka — osobito će koristiti kod biljaka i sličnog — ne za brutalno izlijevanje. I kad bi se ovaj postupak proširio i na polja. izvadi tek u kasnu jesen. pošto je odstajao cijelo ljeto. a što bi bilo potpuno isto kao kad bi se iz jednog prsta teoretski željelo napraviti cijelog čovjeka. a ne iz trenutačne zaokupljenosti jednom stvari. nego prskanje.

Najvažnije je da čovjek dobiva ono što najbolje služi njegovoj opstojnosti. ali čovjek onda ne poduzima daljnja istraživanja. stoga je ono pojedinačno što se mora reći. Ali vidite. Ali ova znanost ne može dovesti do toga da čovjek za svoj organizam dobije najbolju vrstu hrane jer ona do toga uopće ne može naći put. ali oni čovjeku možda samo napune želudac. 109 . mjerodavno za cjelinu. može biti produktivno. jer sve to nije ono najvažnije u cijeloj stvari. na kraju se ipak svodi samo na iznalaženje načina na koji bi se p r o i z v o d n j o m mogla ostvariti najveća dobit. na polju ili u voćnjaku. što buja. Iz toga proizlaze upute koje se daju zato da bi se čovjekova priroda najbolje potpo­ mogla. ima nešto što je veliko. ovo što se govori iz duhovne znanosti počiva na cjelokupnom domaćinstvu prirode. Možete uzgojiti p l o d o v e koji sjajno izgledaju. čovjek sigurno ne misli stalno na to. jer čovjek je svemu osnova. Upravo se po tome ovaj oblik promatranja razlikuje od onog koji je danas uobičajen. Da. Zar ne. Misli se polazeći od cjeline. Svuda se prilikom promatranja polazi od čovjeka. ima velike krumpire. ali je u podsvijesti to uvijek prisutno — čovjek je kao poljoprivrednik začuđen kad nekim mjerama smjesta ostvari velik uspjeh. kao što se kaže.pokušava. Samo na to. što za poljoprivrednika. Uz takvo bav­ ljenje p o l j o p r i v r e d o m ne može se dogoditi drugo nego da ona čovjeku i životinji daje najbolje. a zapravo organski ne unapređuju njegovo unutarnje bivanje.

ODGOVORI NA PITANJA 12. N e ­ sumnjivo je da miješanje rukom znači nešto drugo n e g o miješanje strojem. U Dornachu smo imali dvadeset pet kravljih rogova i to smo privremeno podijelili na jedan veći vrt. sve one stvari koje m o ž d a unosite. Onda smo u jednu punu kantu stavili dva kravlja roga. Steiner. a manje kravljih rogova. ako unosite sve to ili ako se pak miješanje obavlja strojem. Pritom smo uzimali jedan rog na pola kante. Naravno. tako da će se s raz­ mjerno malo kravljih r o g o v a moći pognojiti velike površine. Potom smo pognojili površinu koja je bila znatno veća: sedam kravljih r o g o v a na sedam kanti. miješanje i razdioba gnojiva iz kravljeg roga — Čuvanje i upotreba kravljih rogova — Tjeranje sjemena u kaos — Reproduktivna sposobnost i hranjivost žitarica Pitanje: progresijom ? Nastavlja li se razrjedivanje aritmetičkom Dr. Razrjedivanje. ljudi danas ne vjeruju da to ima utjecaja. Smije li se prilikom miješanja gnoja za šine koristiti neka miješalica ili velike povr­ to nije dopušteno? T o g a se naravno m o ž e m o s t r o g o p r i d r ž a v a t i ili o d l u č i t i p o s t u p n o skliznuti u surogatstvo. lipnja 1924. ali to 110 . Vjerojatno će za veće površine trebati veće količine v o d e . m o ž d a i osjećaje. T o mehanicist n a r a v n o neće p r i z n a t i . U tom pogledu mora se reći sljedeće. Ali zamislite kakva je silna razlika ako doista miješate rukom i p r i t o m u miješanje unosite sva ona fina gibanja.

A l i s v r e m e n o m bi se m o g l o pokazati da to mije­ šanje m o ž e činiti v e l i k o z a d o v o l j s t v o . Oni svakako imaju djelovanje. neće ni pomišljati. djelo­ vanje će v j e r o j a t n o splasnuti. No on također titra u tome i liječnici su oduševljeni kad su puni entuzijazma. tako da današnji oduševljeni liječnici mogu i z a z v a t i snažna djelo­ vanja. Čovjek stvarima nešto dodaje ako ih sam obra­ duje — t o m e se ne trebate p o d s m j e h i v a t i . zašto na njih ne bi djelovao i entuzijazam? Ali on posreduje i snažno djeluje. jer upravo kod tih sredstava nije svejedno posje­ duje li ih sam liječnik i n e p o s r e d n o ih daje paci­ jentima. K o d takvih stvari u p r a v o je b i t n o s l u ž i m o li se nečim što potječe od č o v j e k o v e ruke — a m n o g o toga potječe od čovjekove ruke — ili pak se to radi pomoću stroja. on t o m e p r i d o d a j e o d r e đ e n i entuzijazam. kad se sve to zbiva samo u malim krugovima. kad će biti p o t r e b n o m n o g o kravljih r o g o v a . Možda znate da o tim lijekovima jedni pjeva­ ju h v a l o s p j e v e . Često su me pitali — neki od vas poznaju lijekove Marije Ritter u medicini — što mislim o lijekovima Marije Ritter. entuzijazam se ne m o ž e p r o c i j e n i t i . N o .je posve jasno i u medicini. Jednom će se taj posao obavljati nedjeljom kao poslastica. Sredstvo Marije Ritter u p r a v o z b o g toga v r l o jako djeluje. Kad liječnik takvo nešto daje pacijentima. reći ćete. Na lijekove v r l o jako djeluje svjetlo. Oduševljenjem se mogu izazvati jaka djelovanja. ali čvrsto sam uvjeren da će djelotvornost tih sredstava znat­ no opasti ako se ona m a s o v n o p o j a v e na tržištu. Vjerujte da nije sasvim svejedno ako se neki lijek spravlja rukom ili stro­ jem. 111 . tako da se na strojnu obradu. drugi razglašuju da nisu o s o b i t o djelotvorni. Ali ako to obavljate rutinski.

premda je ima manje od jednoga krav­ ljeg roga. ili je bitno da se taj odnos (od pola kante) ostavi kakav jest? Dakle. da se uzme otprilike pola kante na trećinu jutra? To će biti moguće. Razdioba pola kante vode na površinu od trećine jutra izaziva male tehničke poteškoće. Mora se postići potpuna stopljenost. Ako se poveća koli­ čina kravljih rogova. nego mnogo više. ne dobije se temeljita izmiješanost. Treba li procijediti tekućinu u kojoj su preostali čvrsti sastojci kako bi se ona mogla bolje raspršiti? Mislim da to neće biti potrebno jer. potrebno je dugo dok se ne postigne prava stopljenost. onda sve ne poraste samo za broj kravljih rogova.Kad nedjeljom stignu brojni gosti i uz r a z g o v o r p r i o n u na t o . dobiva se prilično mutna tekućina. Pošto se supstancija uspe u vodu i pro­ miješa. a potom opet miješate. p r i t o m će se postići o n o najbolje i to bez mašina. 112 . Ali mislim da se onda mora promijeniti naćin miješanja. razdioba će onda biti još teža. ako se snažno vrti. Može li se ta količina vode razrijediti s još više vode. i uvijek kad se uspu odeblje supstancije ili kad se ne miješa dovoljno snažno. te se onda ne treba obazirati na strana tijela koja su unutra. Prema tome. To možete učiniti tako da najprije jedan kravlji rog izmiješate s pola kante v o d e . Strašno je bitno da se postigne potpuna stopljenost. no mislim da bi ipak bilo bolje kad bi se izračunalo koliko se manje supstancije treba izmiješati u pola kante v o d e . Vjerujem da je čovjeku lakše ako pola kante miješa s manje supstancije nego ako ponovno mora miješati o n o što je već razmućeno. zatim to razrijedite.

tako da vam ne prijeti opasnost da ćete na mjestu gdje će završiti takvo strano tijelo dobiti krumpire s dugim klicama na kojima neće biti ništa. p r e v . Može se procijediti. ona će pod određenim okolnostima moći povoljno djelovati. M o g l o bi se d o g o d i t i da se p o d o d r e đ e n i m okolnostima pruži mogućnost da se kravlji r o g o v i . nakon što su * Kanta od 10 1 ( o p .Gnojivo će se moći d o b r o razdijeliti. Najbolje bi bilo napraviti strojeve koji imaju cjedilo. Ako unutra ima stranih tijela. 113 . više ne djeluju supstancije. ne mislim da je p o t r e b n o ulagati trud kako bi se on pročistio. Je li pola kante švicarska kanta ili se radi o litrama? Koristio sam švicarsku kantu* — kantu za mužnju u Švicarskoj — cijelu stvar iskušali smo neposred­ nim promatranjem. Mislio sam samo na upotrebu prskalice. ali mislim da se kravlji rogo­ vi mogu uspotrijebiti tri do četiri puta zaredom. ) . a ne štetiti. Nije rečeno treba li izmjeriti masu u rogu da bi se dobio proporcionalni odnos. Čisti kravlji gnoj je najbolji. jer prilikom koncentriranja i p o n o v n o g razrjedivanja ne djeluje ništa drugo nego zračenje. već samo dinamičko zrače­ nje. Takve opasnosti nema. Mogu li se kravlji rogovi iskoristiti više puta ili uvijek moraju biti od tek zaklanih životinja? To nismo iskušali. no nakon toga više neće biti baš p o g o d n i . ali ako unutra i jesu strana tijela. Sada bi trebalo odrediti težinske odnose. to neće štetiti.

onda će se morati prihvatiti da ona spada na to zemljište i zanemariti činjenica što g r l o ne potječe sa Zapada. Čudno je. O tome sada ne mogu odlučiti. Život u Africi. dok se strane snage u r o g o v i m a mogu sukobiti sa stvarima koje su u zemlji. trebali bi. Koliko rogovi smiju biti stari? Trebaju li biti od stare ili mlade krave? Sve se to mora iskušati. ne potječu neposredno iz tog kraja. No također se mora uzeti u obzir. 114 . No ne znam koliko kravljih rogova jedno imanje ima na raspolaganju. da krave od kojih potječu r o g o v i u nekom kraju. krući. Aziji. kako to god paradoksalno zvučalo. Tako će možda u odre­ đenim okolnostima s rogovima američke stoke trebati postupati drugačije. zbijeniji. a to se često događa. da je zapadnjački život. Postoji strašno jaka srodnost medu snagama u kravljim rogo­ vima s nekog područja i snaga koje inače vladaju na t o m području. s obzirom na bit stvari najbolji bi bili r o g o v i krava srednje starosti. treba li pritom biti posebno štedljiv ili ne. život na zapadnoj polukugli potpuno drugačiji nego život na istočnoj polukugli. No ako se krava otprilike tri do četiri godine hranila na određenom području. dakle na njemu živjela. Možda će se pokazati da će kod tih rogova gnoj trebati biti nešto gušći. Gdje valja nabaviti kravlje rogove? Moraju li biti s područja Istočne ili Srednje Europe? Potpuno je svejedno gdje se kravlji rogovi nabav­ ljaju. Najbolje je uzeti r o g o v e tamo gdje ž i v i m o . biti svježi.korišteni tri do četiri godine. po moguć­ nosti. Europi znači nešto drugo nego život u Americi. samo da nisu sa strviništa. pohrane u štali i tako iskoriste i sljedeće godine.

Može li se gnoj iz kravljeg roga raspršiti s pijeskom? Ima li pritom kiša neko značenje? Što se tiče pijeska. Kako pak djeluje kiša. Može se pretpostaviti da kiša ne izaziva nikave promjene. kad se sije dalje od zimskih mjeseci. Ali s druge strane ipak se radi o tako velikoj koncentraciji snaga da bi se također m o g l o pomisliti kako bi se p o d malim udarcima kišnih kapi one previše raspršile. To nismo iskušali. Steiner crta na ploči rog oko 30 do 40 cm dužine. da će od bika djelovati razmjerno slabo. muškog ili ženskog goveda? Vrlo je velika vjerojatnost da rog od vola uopće neće djelovati. krušarica? Točan o d g o v o r na o v o pitanje dobit ćete kad u predavanju budem govorio o sjetvi.Kako veliki trebaju biti rogovi? (Dr. utjecat će se na veću hranjivost žitarica. to se može učiniti. Stavljanju pijeska u kravlji gnoj ništa se ne može p r i g o v o r i t i . Kad se sije bliže zimskim mjesecima. Ništa ne govori protiv toga. Koje je najbolje vrijeme za sjetvu žitarica. Sjetva je narav­ no izuzetno važna. 115 . utjecat će se na veću reproduktivnu sposobnost. možda bi čak mogla utjecati na to da se učinak ojača. Zboga toga stalno govorim kravlji rogovi. i velika je razlika obavlja li se bliže zimskim mjesecima ili dalje od njih.) Da li je važno je li rog uzet od vola. To je doista fino djelovanje i sve to mora se uzeti u obzir. to se tek mora provjeriti. krave su u pravilu ženskog roda! Mislim na žensku životinju. To je uobičajena veličina kravljih rogova u Allgäu.

Poticaj će trebati upravo kod gnojidbe. To bi se naravno moglo učiniti tako da se zemljištu doda više kremena. da se onda moraju primijeniti i metode koje sputavaju ljekovitu snagu. Kod tih stvari nesumnjivo se na svim područjima ide predaleko. Mora nam biti jasno da prljavština nije uvijek "prljavština". Tako smo kod naših lijekova uočili. na primjer. lice namažete tankim slojem zlata. Najbolje je ako se previše ne trudimo primi­ jeniti metode čišćenja i stvari ostavimo onakvima kakve jesu. Kad se sjeme počinje oblikovati. tada je v e ć doseg­ nut vrhunac stvaranja kaosa. Upravo pr­ ljavština ponekad djeluje konzervirajuće. Treba li nekim mjerama poticati što dalje tjeranje sje­ mena u kaos? Zar ne bi bilo nužno učiniti nešto i za kozmič­ ke snage koje treba sačuvati do novog oblikovanja biljke? Ono bi se moglo potaknuti. činjenica je da se u novije vrijeme strašno pazi na to da se posvuda dezinficira. onda je tu i potpuni kaos. Ne brinem posebno zbog štetnih pojava na rogu. Prema tome.Kako se prilikom pohranjivanja kravljeg roga i nje­ gova sadržaja otklanjaju neki štetni utjecaji? Kod takvih stvari općenito vrijedi da uklanjanje takozvanih štetnih utjecaja u pravilu izaziva više štete nego kad bi ih se ostavilo. onda je to prljavština. 116 . Zar ne. Ako. hoteći apsolutno spriječiti svaku mogućnost plijesni. ali to neće biti nužno. One ne štete mnogo. ali zlato nije prljavština. To se neće trebati još poticati. Uopće se ne preporu­ čuje poduzimati bogzna kakvo čišćenje rogova. prljavština nije uvijek prljavština. Ali ne vjerujem da će se kod stvaranja sjemena pokazati potreba za stvaranjem kaosa — čim je tu o p l o đ e n o sjeme. Mi smo ih pokrivali svinjskim mjehurima da u njih ne bi padala zemlja.

ali svrhovitu veličinu neke stvari uvijek moramo sami iskušati. Recimo. U to stavimo kravlje rogove kako bi se zadržala jaka koncentracija. ako trebaju prezimiti i unutra ostati još neko vrijeme ljeti. Za razliku od toga. Koliko bi velika trebala biti pokušališta? S o b z i r o m na to pokusi bi se trebali obavljati na sljedeći način. tako da je sa svih strana obloga od treseta. Je li svejedno kada se razrijeđene količine stavljaju na njivu? To sigurno nije svejedno ako kravlje r o g o v e ž e l i m o sačuvati kao kravlje r o g o v e nakon što smo ih izvadili iz zemlje. oblikovanje sjemena ometeno. uvijek se može uspoređivati kakva svojstva ima sjetveni plod. mahunarke i tako izvesti v r l o zanimljive pokuse o oblikovanju sjemena. moći ćete ustanoviti da je kod biljke koja zbog svojih sklonosti lako uspijeva oblikovati sjeme.Jer kroz kremen djeluje zapravo ono što se u zemlji preuzima iz svemira. treba­ mo pripremiti kutiju koju o b l o ž i m o tresetom. ni u kom slučaju ne bi trebali 117 . pšenica. Vidjet ćete da je kod grahorke oblikovanje sjemena sasvim poti­ snuto. ali ne mislim da je to nužno. Kod takvih stvari uvijek se lako mogu zadati smjernice. a koja slična svojstva imaju grahorka. a i da je uslijedilo kasnije. Ako primi­ jenite kremen. na dvije pokusne gredice posadite jednu kraj druge pšenicu i grahorku (esparzetu). To bi se m o g l o tako učiniti. Ali u pravilu ih možemo ostaviti unutra sve do upotrebe. Ako se te stvari žele proučavati. neće se pokvariti. No ako smo prisiljeni pohraniti ih negdje drugdje. No s o b z i r o m na o v o pitanje razmjerno je lako izvesti pokuse.

118 upotrebom tekućine finih raspršivača eterske i i njihovim astralne raspršivanjem izgubiti . Najbolje je odabrati mjesto na kojem je razmjerno dobra zemlja. kao što je to kod materijalnog. Ako se obrađuju ozimi usjevi. ostave se dotada unutra. ne baš jako mineralna. Neće li se finim snage? Sasvim sigurno neće. treba li rogove izvaditi iz zemlje tri mjeseca ranije? Najbolje bi bilo — to nije važno — ostaviti ih u zemlji do upotrebe.čuvati već razrijeđenu tekućinu. To im čak m o ž e i koristiti. Miješanju valja pri­ stupiti ako se gnojidba neće previše odlagati. Supstanciji koja je p r o v e l a ljeto u zemlji ništa neće škoditi. Ta­ kođer se uopće ne treba bojati da će duhovno ute­ ći ako ga se ispočetka ne tjera. One su jako vezane. Moraju li se rogovi zakopati na mjestu na polju gdje se kasnije namjerava gnojiti ili se mogu zakopati jedan do drugog na bilo kojem drugom mjestu? U tome postoji tako mala razlika da se g o t o v o ne traba obazirati na to. Gnoj zbog toga neće biti lošiji. Ako se koriste predstojeće rane jeseni. nego humusna zemlja. i tamo se mogu zakopati svi r o g o v i koji su potrebni. Možete ih bilo gdje baciti na neku hrpu. Na njih m o ž e sijati sunce. Kako se postupa s kravljim rogovima i njihovim mine­ ralnim sastojcima koji su tijekom ljeta bili u zemlji? Neće im škoditi ako ih i z v a d i m o i negdje po­ hranimo.

naravno. Sasvim sigurno če se pokazati da će onaj onaj koji je opsjednut strojevima. to je pitanje na koje se ustvari ne može o d g o v o r i t i s poljoprivrednoga gle­ dišta. Dakako. Kod oblikovanja sjemena stroj ne može biti od osobite koristi. na primjer. kao što je to upravo miješanje i slično. pri uzgoju krumpira ili nečeg d r u g o g . Nema sumnje da je u našem današnjem društve­ nom životu prilično neaktualno pitanje smiju li se upotrijebiti strojevi. tada će se d o g o d i t i o n o što sam n a p o m e n u o prije u v e z i s n e č i m d r u g i m . nisu svi procesi tako p o v e z a n i s najintimnijim pri­ rodnim procesima. Ipak vjerujem da stvar nije osobito aktualna. o tome se brine sama priroda. u p o l j o p r i v r e d i imati m n o g o manje uspjeha. Ali danas se ipak postavlja pitanje: Kako obaviti posao bez stroja? Treba samo upozoriti na to da u poljoprivredi ne valja biti opsjednut stro­ jevima. Može li se navedena količina gnojiva iz kravljeg roga rastopljenog površine? Tada ćete d o b i t i razbujane p l o d o v e . tako u odnosu na ostale spomenute elemente sama priroda brine o tome da s onim što nije p o g o d n o za strojnu obradu. d o b i t ćete 119 u vodi upotrijebiti za polovicu navedene . stroj i ne m o ž e nešto osobito napraviti. Kao što u ovakav intimni prirodni proces ne bi Valjalo uplitati stroj. Čovjek danas teško m o ž e biti poljoprivrednik a da ne koristi strojeve. čak i ako n o v i stroj poboljša određene stvari. A k o tako p o s t u p i t e .Kako je ako se u poljoprivredi koriste strojevi? Rečeno je da ne bi valjalo koristiti strojeve? Da. nego kad bi i dalje koristio stari stroj dokle god on vrijedi. No to su stvari koje se ne odnose strogo na poljoprivredu. v i d i t e .

Prebujna mjesta d o b i t ćete z a t o što ste u z e l i p r e v i š e g n o j i v a . D o b i t ćete o n o što se n a z i v a p r e b u j n i m mjestima. koji nema rogova. kao što smo učinili i u Dornachu na površini koja je većim dijelom povrtnjak. Kako je s krmnim biljem kod kojeg je bujnost poželjna. Tada bi bilo važno. Bilo bi v a ž n o i dalje istraživati m o ž e li se za to koristiti i konjski gnoj. Je li svejedno ili ovčji? Najbolji materijal za ovaj postupak svakako je kravlji gnoj. Ali samo se po sebi razumije da to valja činiti prije sjetve kako bi zemljište već bilo u doticaju s gnojivom. Vidjet ć e m o kako to djeluje jer o v e smo godine kasnije prionuli na posao te će se ponešto napraviti poslije sjetve. počiva u g r i v i . raširene stabljike. Već je to optimum. Treba li se gnojiti prije ili poslije sjetve? koji se gnoj koristi: kravlji. ako se konjski gnoj želi tako pripremati. Za o n o što se uzgaja na v e ć i m površinama trebat će m n o g o manje. kod špinata? Mislim da ćemo i tu upotrijebiti samo pola kante s jednim kravljim r o g o m . Mogu za 120 li se kravlji rogovi za gnojidbu upotrijebiti i mineralno? .razbujane p l o d o v e . a n e ć e t e d o b i t i o n o što z a p r a v o ž e l i t e . Prema tome. vidjet ćemo da li to škodi. konjski Ispravno je ako se to učini prije sjetve. da se rog obavije dlakama iz g r i v e kako bi se na taj način potaknulo na djelovanje ono što kod konja.

obavlja meditacije i priprema se meditativnim životom — to sam objasnio jučer. ali ne mogu se upotrijebiti više od tri ili četiri puta. koji sadrži imaginacije. Zbog toga se v r l o lako m o ž e osporiti to što se poduzima.To se doduše može. Danas. Jedino što stvar danas nije toliko jasna kao što je bila u vremenima kad je takvo nešto bilo priznato. ali na unutrašnje v r l o providan način događa zbog čovjekova utjecaja. to se događa i time što čovjek. takvu sposobnost stječe u odnosu na svekoliki rast biljaka. A postojala su vremena kad su ljudi doista znali da su o d r e đ e n i m postupcima koje su poduzimali postali sposobnima za njegovanje rasta biljaka. Naš prijatelj Stegemann na raspravi u Bockovoj dvorani nabacio je izuzetno 121 može obavljati bilo koja . Ima takvih slučajeva. Ali sve o n o što se na izvanjski neobjašnjiv. nego v e n e . Njihova snaga gubi se već nakon trokratne ili četverokratne upotrebe. prevlast stječu drugi ljudi i tako se gube ona fina suptilna djelovanja ako se stalno krećemo među ljudima koji za to ne mare. o n o će izazvati podsmijeh. živi sasvim drugačije ako meditira. Time postaje sposoban utjecati na to da sve bude bitno djelotvornije. Postavljeno danas. kad se tome ne obraća pažnja. recimo. Čovjek s dušikom. Kod drugih ljudi ono uopće ne uspijeva. Je li važno koje osobe obavljaju posao? Treba li to činiti druga antropozof ili pak posao osoba? To je naravno pitanje. Zato još nevoljko pred većim skupom o t v o r e n o g o v o r i m upravo o tim stvarima jer one naravno v r l o lako mogu biti osporene ako se polazi od današnjih životnih odnosa. Podjećam vas da ima ljudi kod kojih sjajno uspijeva cvijeće što ga uzgajaju na prozorima.

škakljivo pitanje mogu li se nametnička bića suzbiti na taj način. Na vidjelo bi izišla suptilna istina. Danas više nije onako kako je bilo prije četrdeset-pedeset godina. Danas više nije moguće napisati jednu takvu seljačku filozofiju. popisati pojmovni život seljaka u pogledu svih stvari s kojima su u doticaju. ali pitanje na koje se može potvrd­ no odgovoriti. Iz toga je moglo nastati nešto izuzetno lijepo. U nekim narodnim izrekama sadržano je mnogo toga što današnjem čovjeku može dati važne upute. to je škakljivo pitanje. već i u tvorbi riječi. da tako kažem. time bi bila pobijena grofova tvrdnja da su seljaci glupi. Vidite. Da to je bilo nešto izuzetno značajno. Uopće nije upitno da je to moguće ukoliko se ispravno postupa. a koje se nisu ostvarile. kao vrlo mlad čovjek naumio napisati takozvanu seljačku filozofiju. To se samo mora obavljati u suglasju s p r i r o d o m . svečano razdoblje u kojem bi se poduzimala upravo takva koncentracija. jučer sam također mogao navesti i to da sam uz brojne stvari koje sam trebao učiniti u ovoj inkar­ naciji. recimo. ako bi se tada odredilo. koncentracijom i sličnim. jer tada se od seljaka m o g l o naučiti m n o g o više nego na sveučilištu. filo­ zofija koja upravo grandiozno svjedoči o intimnostima prirodnog života. u naše vrijeme stvari su se većinom sasvim promijenile. Doista je začu­ dno što sve seljak ustvari zna o onome što se zbiva u p r i r o d i . tada bi se pokazao i učinak. Mora se znati da je potpuno drugačije izvodi li se vježba koncentracije usred zime ili usred ljeta. a kad su stigli ljudi s kalabrezima koji su 122 . kad Zemlja razvija svoje najveće snage koje su ponajviše koncentrirane u zemlji. Ali to je bilo sasvim drugo vrijeme. živjelo se sa seljacima na selu. Kao što sam rekao. Ako bi se u razdoblju od sredine siječnja do sredine veljače.

kako bi i svijet došao na svoje. prema rogova vlastitom koji će osjećaju se s upotrijebiti? treba li to ćiniti čisto na količinu kravljih obzirom Ne bih to savjetovao. njega je čovjek najprije uočio i uvijek ga je mogao lizati kad bi koristio knjigu. Mlade dame i gospoda što su ovdje prisutni nemaju pojma o tome koliko se svijet promijenio u posljednjih dvadeset-trideset godina. I danas se izgubilo mnogo od prave ljepote u narodnim govorima. One su i izgledale drukčije. tako da se naprave prave tabele i da ljudi onda mogu koristiti te tabele. Kad se gnoje veće površine. Poznavao sam seljačke kalendare za koje se koristio loš papir. ali s obzirom na druge ljude nek se ne ponaša kao da ne drži mnogo do tabela. Ljudi su je koristili jedan za drugim. a još se više izgubilo od prave seljačke filozofije koja je bila neka vrst kulturne filozofije. Danas je svijet potpuno promijenjen.bili preteče današnjega socijalističkog pokreta. Savjetovao bih da se naj­ prije poduzme sve kako bi se pokusima utemeljenim na vlastitom osjećaju postigli najpovoljniji rezultati i da se potom počne. Sve se uistinu mora preobraziti u proračunljive brojeve i zbirove. Potrebni su nam kravlji rogovi da bismo ovo ostvarili. Tako je knjiga napravljena i ukusnom. 123 . stvar pretočiti u brojeve. Upravo je to danas nuž­ no. to su bile rijetkosti. Mislim da u tom slučaju čovjek doista treba biti razuman. ali unutra su bili naslikani planeti. dok je izvana. na naslovnoj stranici bio bombončič. Savjetovao bih: Ako netko prema vlastitom uvjerenju ima dara da tome pristupi po vlastitom osjećaju. već da ljudima pruži izračunljive zbrojeve i tabele. Čak i u seljačkim kalendarima tada su se nalazile stvari kojih danas više u njima nema. nek tako uradi. bile su prisne.

Pritom i dalje ostaje druga gnojidba. Osobito je dobro u tu svrhu upotrijebiti treset. dok močvarno tlo zahtijeva veći udio gašenog vapna zbog stvaranja kiseline. Upravo se zbog toga lako pojavljuju otpori. Koju jelazne vrst kalija poljoprivrede? treba upotrijebiti u razdoblju pri­ Patent-kalij. s o b z i r o m na to radi li se o m o č v a r n o m ili pjeskovitom zemljištu. na nju stavimo zemljani pokrivač. Može li se za gnojidbu onaj postotak gašenog vapna u koji kompostnu hrpu se staviti danas propisuje? Stara praksa sigurno će se pokazati vrijednom. Savjetovao bih da se postignu kompromisi kad je god to moguće i da se po mogućnosti uzmu u obzir i vanjske prosudbe. pošto smo je prekopali. 124 . Kako je najbolje iskoristiti preostalo gnojivo pošto su kravlji rogovi napunjeni? Treba li ga najesen odnijeti na polje da tamo prezimi ili ga treba ostaviti do proljeća? Morate biti svjesni da ta gnojidba kravljim ro­ govima ne zamjenjuje dokraja svu gnojidbu. Naravno. važno je da je pokrijemo slojem zemlje koja je štiti. Trebat će samo poseban pristup. Kako je s prekopavanjem kompostne hrpe? To joj ne škodi. V a ž n o je da se nova gnojidba promatra kao dodatna gnojidba koja do­ sadašnje postupke gnojidbe značajno unapređuje. da se naravno i dalje mora gnojiti.ali nisu nam potrebni bikovski rogovi da bismo bili pobornici stvari. da nakon što je prekopamo. kod pjeskovitog zemljišta bit će potrebno nešto manje gašenog vapna.

Gnojidba se dakako zadržava i danas ćemo govoriti o tome kako se treba odnositi prema toj gnojidbi budući da treba poći od shvaćanja kako se ž i v o mora zadržati u ž i v o m . u sferi rasta. Pravilna supstäncijalizacija gnojiva Ono što je jučer izloženo o poboljšanju našega gnojiva u kravljim rogovima mišljeno je. 1 uvid u to morao se postupno izgubiti. nešto živo. Zbog toga smo veliko značenje pridali spoznaji kako je tlo iz kojega biljka raste.Promatranje makrokozmičkog kao zadaća duhovne znanosti: Rast zemlje i biljaka PETO PREDAVANJE Koberwitz. Prirodno je što je čovjek tijekom novijeg vre­ mena. kao pobolj­ šanje gnojidbe. kao lub obavija drvo i zatvara ga prema van. 13. i onoga što kao kora. A jučer sam čak i napomenuo kako možemo zamisliti prijelaz između zgrnutog humka s njegovom unutarnjom živošću potaknutu sadržajem humusa. neka vrst nastavka rasta u zemlji. izgubivši svaki uvid. što je također potpuno izgubio uvid u zajednički život zemlje i biljaka ko­ ji se zatim nastavlja u izlučevinama života što se pojavljuju u obliku gnoja. naravno. lipnja 1924. dakle. te kako djeluju snage toga sveobuhvatnog života. koje obuhvaća njezino korijenje. Vidjeli smo da etersko-životno zapravo nikad ne smije napustiti ono što je u regiji. 125 . samo biljno-životno u zemlji. izgubio i uvid u velike međuovisnosti u prirodi.

N a p o m e n u o bih da je n e o p h o d n o uvidjeti kako se na našim g o s p o ­ darstvima mora p r o v o d i t i eksploatacija. S o b z i r o m na obradu gnoja i gnojnice već je štošta učinjeno. duhovna znanost stvarno ne treba d j e l o v a t i tako da se iz o d r e đ e n o g fanatizma kao nešto bučno. čak i zraku o t i m a m o snage koje se moraju zamijeniti. No u posljednje vrijeme u tom su pogledu iz materijalističkog svjetonazora p r o i z i š l a razna p o g r e š n a mišljenja. i to treba nadopuniti onime što proistječe iz ž i v o g sagledavanja svijeta na najrazličitijim ži­ v o t n i m područjima.I kao što sam jučer rekao u raspravi. upravo se tim naj­ manjim živim bićima pripisuje da mogu pravilno supstancijalizirati gnojivo. U tom smislu 126 . zemlji doista otimamo snage. r e v o l u c i o ­ n a r n o o k o m i na o n o što je učinjeno na najrazličitijim ž i v o t n i m p o d r u č j i m a . Baš se gleda što bakte­ rije čine u gnoju i računa se na njih. Ta se eks­ ploatacija mora p r o v o d i t i j e d n o s t a v n o zbog toga što svime onime što s gospodarstva šaljemo u svijet. n e g o treba dokraja p r i z n a t i sve što je p o s t i g n u t o . tako da se s vre­ m e n o m uistinu mora p r i m j e r e n o obraditi sadržaj gnojiva koje je u svojoj v r i j e d n o s t i p o v e z a n o s o n i m e što je p o t r e b n o za osiromašenu zemlju da bi je se p r a v i l n o o ž i v j e l o . g n o j n i c e . Prvo: Danas se p o m n o proučava kako djeluju bakterije. Zato neću osobitu p o z o r n o s t p o s v e t i t i opisivanju kako se od stajskoga gnoja. najmanja živa bića. I u tom pogledu možda se može nešto reći u današ­ njoj p o p o d n e v n o j raspravi. I. trebaju se suzbiti samo one stvari koje počiva­ ju na p o t p u n o p o g r e š n i m p r e t p o s t a v k a m a i koje su povezane s materijalističkim svjetonazorom da­ našnjice. komposta spravlja g n o j i v o . ako m o g u tako reći.

Sigurno. Kad se životinjske izlučevine koriste za gnojivo. već ćemo svakako više postići time da izravno krenemo na odstranjivanje prljavštine. ali v a ž n o je da se zna ne samo o n o što je ispravno. i s p r a v n o m e s u p r o t s t a v i l o p o z i t i v n o . ali u većini slučajeva nedovoljno trajni. I sobu nećemo učiniti čišćom ako umujemo o metodama kojima bi se razmnožile muhe jer mislimo da bi one trebale izjesti prljavštinu. Dakako. što. prema tome. nego u njoj ima puno muha jer je prljava. ili o metodama kojima bi se smanjio broj muha i slično. I sve to poduzeto je upravo na osnovi shvaćanja koje se otprilike može usporediti s ovime: u jednoj sobi otkrijemo izuzetno mnogo muha. ukoliko je i s p r a v n o n e g a t i v n o . prije će ga imati njihovo suzbijanje. može biti izuzetno koristan pokazatelj za određena sta­ nja supstancije gnojiva. nedovoljno ko­ risni pokusi cijepljenja zemljišta. takvo nešto ne treba ni t v r d i t i ako se istodobno ne pokažu načini kako da se to učini. o v o što sam dosad g o v o r i o ističe se na različitim stranama. stvar je u tome da mala živa bića promatramo kao nešto što se pojavljuje u procesima koji tu ili tamo nastaju u supstanciji gnojiva. Posvuda je stvar u t o m e da se n e g a t i v n o ne treba ni spominjati ako se ne mogu ponuditi p o z i t i v n i prijedlozi jer to samo izaziva ljutnju. Jer to ispravno često ne može ničemu p o s l u ž i t i ako ne postoje pravila kojima bi se.obavljeni su doista domišljati. Takvim metodama nećemo postići mnogo. ali veliko značenje ne može imati njihov unos i uzgoj. izuzetno logični. Soba uopće nije prljava zato što u njoj ima puno muha. te stoga pomislimo da je soba prljava jer u njoj ima puno muha. 127 .

fosforna kiselina. Zadaća duhovne znanosti jest pro­ matranje makrokozmičkog. davanje poticaja baš gnoju ili gnojnici — svemu što djeluje na taj način može se dati takav poticaj ako se ostane u okviru oživljavajućeg — to je zadaća duhovnoznanstvenog poticaja koji se daje poljoprivredi. budući da to nema najveće značenje. Iskustvo je pokazalo da ni to nema trajne vrijednosti. Zemlja se mora oživjeti izravno. više ništa ne oživljava. Ali kremena kiselina. širokih krugova prirodnog djelovanja. kalijeva sol. oživljavajući samo djeluje na čvrsto. zemljano. klor i tako dalje.Drugo: ljudi. v o d e . treba nam biti jasno da se time samo djeluje na oživljavanje tekućeg. oživjeti vodu. no za d o b r o uspijevanje biljaka nije dovoljno samo organizirati. a ne obazire se. čak i željezo. Ali vidite. a to nije moguće ako se koristi mineralno. u novije vrijeme pridaju značenje treti­ ranju gnojiva svakakvim anorganskim supstancijalnim spojevima i elementima. Duhovna znanost svuda zagleda u velika djelovanja životnog. o l o v o . postoji rečenica koju ćete u razno­ raznim oblicima pronaći svugdje u poljoprivrednoj literaturi — ona proizlazi iz tobožnjih iskustava — i koja glasi otprilike ovako: Dušik. Naime. izazvani materijalistički obojenim gledanjem. vapno. Sve to. na promatranje sitnog — tome pozornost posvećuje mikroskop — ni na zaključke i z v e d e n e polazeći od mikroskopskog. poboljšati mineralima. arsen. Zato je naravno nužno da se zagleda u ta prirodna djelovanja. sve to ima veliko značenje za tlo na kojem bi trebale uspijevati biljke. ž e l i m o li gnojivo oplemeniti. 128 . Jer voda koja samo curi kroza zemlju. to je j e d i n o moguće ako se koristi organsko koje se d o v o d i u odgovarajuće stanje u kojem ono organizirajući.

živa — tome se pridodaje čak i natron ( s o d a ) — oni za pravo uspijevanje biljaka u najboljem slučaju imaju podražajnu vrijednost. stalnom proizvodnjom zemlju se može osiromašiti. One ih upijaju iz zemaljskog okružja: živu. arsen. kako se kaže. I s v r e m e n o m . Po njoj se i ne može ravnati. Mi ljudi m o ž e m o p o s v e o n e m o g u ć i t i da t l o iz zemaljskog okružja p r a v i l n o upija o n o što je 129 . uravnoteživanje gnojivom može biti n e d o v o l j n o . iz tla ih upijaju pošto su oni zračenjem dospjeli u nj. Tada se p r o v o d i eksploatacija. arsen. Takozvana podražajna djelovanja jesu. olovo. a one su biljkama toliko neophodne koliko i ono što biljke dobivaju od zemlje. naime. Oko cijele Zemlje djeluju u najfinijim dozama upravo tvari koje se smatraju nepotrebnima. Time se zemlja trajno osiromašuje. Ali svakako. T i m e se biljke potiču. vapno. u stvarnosti je tako da velika priroda ne napušta tako nemilosrdno nekoga tko se ne obazire na njezinu kremenu kiselinu. kao što napušta nekoga tko pravilno ne cijeni kalijevu sol. kremenu kiselinu. A da bi se u zemlji pravilno imalo fosfornu kiselinu. najvažnija djelovanja. živu. kao što je to često kod proizvodnje. Nju se doista neprekidno osiromašuje. v a p n o ili fosfornu kiselinu. kalijevu sol. Jer o čemu se radi? Vidite. mora je se obraditi. mora je se pravilno gnojiti. Treba se pobrinuti da pravi prirodni proces teče pravilno. Takva tvrdnja svjedoči da se zapravo tapka u potpunom mraku i može biti samo dobro — sigurno zahvaljujući starim tradicijama — ako se s biljkama ne postupa tako bezumno kako bi se postupalo kad bi se ravnalo po toj rečenici. To ne pada s neba. Zato je se mora gnojiti.

o l o v u .biljkama p o t r e b n o . ako tako m o g u r e ć i . odgovarajućom primjenom malih količina oslobađaju upravo zračeće snage potrebne u organskom svijetu. p o s t u p n o m o ž e m o zemlju o n e m o g u ć i t i da upija o n o što je u najfinijim homeopatskim dozama dje­ l o t v o r n o u kremenoj kiselini. Kolisko i koja su sve o n o što je u homeopatiji dosad bilo tapkanje i pipanje sjajno postavila na temeljitu znan­ stvenu osnovu. o n o ipak nimalo ne bi koristilo rastu biljaka ako biljku gnojidbom ne bismo osposobili da u vlastito tijelo preuzme ona djelovanja koja to tlo sadrži. bilo bogato o v o m ili o n o m supstancijom. I pritom nije stvar u tome da gnojivu samo p r i d o d a m o supstancije za koje vjerujemo da su mu potrebne kako bi se potaknuo rast biljaka. Kako god tlo. Zato je moramo dobro obraditi. Jer biljci su m n o g o važnije životne snage nego samo Supstancijalne snage. Međutim. ž i v i . dr. 130 . nego samo supstancije. A k o stalno neplanski gnojimo. nego se radi o tome da mu p r i d o d a m o životne snage. mislim da nakon istraživanja o djelovanju najmanjih entiteta koja je obavila gda. No danas se uopće ne zna kako neznatne količine izuzetno jako djeluju upravo kad je riječ o ž i v o m . ne samo onako kako sam jučer rekao nego i drugim našim gnoji­ vima. koje bismo s v r e m e n o m dobili. d o l a z i iz zemaljskog okružja i m o r a biti p r i m l j e n o u rast biljaka kako bi biljka — koja z a p r a v o svoje tijelo što ga oblikuje ugljik g r a d i uz p o m o ć o n o g a što u najfinijim d o z a m a d o l a z i iz zemaljskog okružja — uvijek u zemlji imala o n o što joj je p o t r e b n o . U tome je stvar. u malim količinama. što. mislim da se nakon toga može smatrati znanstveno utemeljenim da se u malim entitetima.

dakle. p o m o g l i u njegovu djelovanju. sumpor. uz o n o što pridodajemo iz kravljih rogova. recimo. I tu bih danas dao neke smjernice koje upravo upućuju na to kako bi se gnojivu čak i u malim količinama p r i d o d a l o ono. da se spaja. kisik. o tome se nešto zna. podariti mu težnju prema životnosti koja ga zatim p o n o v n o osposobljava da zemlji pruži odgovarajuću životnost. pridodajemo one snage koje su potrebne da bismo gnojivu koje se upotrebljava odvojeno od te homeopatske gnojidbe. vodik. dušik. što ga toliko oživljuje da svoju životnost može prenijeti na tlo iz kojeg niču biljke. ali izričito naglašavam da se ono što je zbog određenih okolnosti u nekim krajevima teško i z v e d i v o ipak slobodno može zamijeniti nečim drugim. najprije se mora paziti da o n o što se u organskom tiče prven­ stveno svijeta: ugljik. pošto prije ili poslije gnojidbe z g o t o v i m o o n o što smo spremili u kravljim rogovima. koje se pravil­ no doprema na svoje mjesto. Ako pogledamo samo količinu kalijevih soli koje su biljci potrebne za rast — sigurno. zna se da kalijeve soli ili kalij uopće 131 . Samo u jednom jedi­ nom slučaju neće se moći naći zamjena jer je to toliko osebujno da se na isti način neće moći susresti ni u jednoj drugoj biljnoj vrsti. konzistenciju da samo od sebe zadrži onoliko dušika. baš s kalijevim solima. Prema o n o m e što sam spomenuo. Pritom ću napomenuti različite stvari. onoliko drugih tvari koliko mu je potrebno. kako time gnojivu pridodajemo djelovanja.Prilikom gnojidbe uopće nam neće biti teško tako primijeniti najmanje količine. Ali mora se na raznorazne načine pokušati gnojivu podariti pravu životnost. da se to u organskom pravilno spaja s drugim supstan­ cijama. I vidjeli smo.

usmjeravaju rast biljke prema onim područjima bilj­ nog organizma koja u brojnim slučajevima postaju kosturom. Stolisnik 132 . koja stvaraju o n o što je čvrsto. bjelančevinasto (Eiweißartige). doista može popraviti sve ono što proistječe iz slabosti astralnog tijela. dušik i tako dalje želi poslati na njihova odgovarajuća organska mjesta. Reklo bi se da ni kod jedne druge biljke duhovi p r i r o d e ne uspijevaju tako savršeno iskoristiti sumpor kao kod stolisnika. ondje gdje se uzgajaju žitarice ili krumpiri ili neka druga kultura. Ako je slučajno u nekom kraju nema. može se isto tako upotrijebiti i osušen. biljku koju je uglavnom lako naći. ako se zna kako taj stolinik. I kad je čovjek upoznat s djelovanjem stolisnika u životinjskom i ljudskom organizmu. Taj je stolisnik — a to je ustvari svaka biljka — čudo od biljke. snažno. ukoliko se pravilno unese u biološko. ali ako pak se pogleda neki drugi cvijet. A tu se nešto m o ž e postići ako se uradi sljedeće. Uzmimo stolisnik. G o v o r i o sam vam da u sebi nosi ono čime si duh uvijek ovlažuje prste kad ugljik. onda čovjeka osobito dirne kakvo je čudo od biljke taj stolisnik. On je blagotvoran samim time ako na nekom području divlje raste na rubovima oranica ili kraj puta. Taj stolisnik objavljuje se u p r i r o d i tako kao da je neki tvorac biljaka kod njega imao model po kojem je o d r e d i o točan omjer između sumpora i drugih biljnih supstancija. zna se da se kalijevim sadržajem obuzdava rast u stabljici. Ali važno je da se kalijev sadržaj u onome što se događa između zemlje i biljaka preradi tako da se on u organskom procesu ispravno odnosi prema onome što ustvari tvori tijelo biljke. može se pratiti njegovo djelovanje u čitavom prirodnom procesu rasta biljaka.

Zapravo ih uopće ne treba puno sušiti. svežemo ga i u tom mjehuru dobi­ j e m o tako prilično konzistentnu masu stolisnika. Dakle. nego samo osušeni. Vidjet ćemo da tijekom zime po­ primaju prilično neobičnu konzistenciju. Zatim tu masu stolisnika objesimo ondje gdje ljeti po mogućnosti sja sunce. kišobranaste cvatove. Upravo sa stolisnikom može se učiniti sljedeće: Uzme se ono isto što se od stolisnika koristi u medicin­ ske svrhe — one cvatove gore. Kad stigne jesen. dijelom u zemlji i z l o ž e n i su djelovanjima kojima mogu biti izloženi. Ako onda tu supstanciju izvađenu iz mjehura — sad je takvu m o ž e m o čuvati koliko dugo hoćemo — stavimo u hrpu gnoja koja može biti velika kao 133 . uvijemo tu supstanciju u mjehur plemenite divljači. tako i stolisnik već i svojom prisutnošću povoljno djeluje na području gdje se razmnožio. Razumljivo je da bi trebalo spriječiti da se stolisnik ukorijeni negdje gdje bi mogao smetati — štetan nije ustvari nigdje. tijekom jedne godine cvjetovi stolisnika — ne smeta ako su se već zametnuli plodovi — uvijeni u mjehur plemenite divljači. i tim sokom malo zalijemo cvat. dijelom iznad zemlje. najbolje je da ih uberemo svježe i p o t o m kratko sušimo. ali može smetati — ali kao što neki simpatični ljudi ne djeluju u društvu onime što g o v o r e . Onda uzmemo mjehur neke plemenite divljači — vidite kako se ovdje posvuda ostaje u živućem — nakon što smo zgnječili jednu ili dvije šake stolisnika.nikako ne bi smjelo iskorijeniti. već samom svojom pojavom. skinemo je i ne o d v e ć duboko stavimo u zemlju da prezimi. onda bismo prije upotrebe iz listova trebali pokušati iscijediti sok koji se iskuhavanjem može dobiti čak i iz suhih listova. Ako imamo svježi stolisnik. Ako nemamo svježi stolisnik.

zbog toga plemenita divljač ima r o g o v e koji imaju zada­ ću što smo je jučer razložili. djeluje zračenje. Ali zašto baš u mjehuru plemenite db/ljači? To je p o v e z a n o s uvidom u veliki proces koji se odvija upravo u vezi s mjehurom. I upravo o n o što je u stolisniku. o l o v o i tako dalje. ona djeluje na gnoj i gnojnicu te na kompostnu masu. Plemenita divljač je životinjski stvor koji je u posve intimnom odnosu ne toliko sa Zemljom koliko sa zemaljskim okružjem. Ta masa dobivena od stolisnika djeluje tako oživljavajuće. ono što u najfinijim homeopatskim dozama dolazi kao kremena kiselina. a čak i naširoko razdijeljena. Gnojivu se vraća mogućnost da ponovno oživi zemlju tako da ona može primiti druge kozmičke tvari. uvjerit će se da će to uspjeti. na osobit način konzervira se u čovječjem i životinjskom organizmu procesom koji se odvija 134 .kuća i u njoj je razdijelimo — u to se uopće ne mora uložiti mnogo truda — ako je jednostavno razdi­ j e l i m o . U njoj je izuzetna zračeća snaga — a u zračeće snage materijalist će zacijelo vjerovati budući da g o v o r i o radiju — samim ti­ me što je ta supstancija unesena. njegov jako homeopatski sadržaj sumpora koji je doista uzorno spojen s kalijem. osvježavajuće ako se tako pripravljeno gnojivo upotrijebi jednostavno onako kako se gnojiva danas primijenjuju i tako popravi ono što je eksploa­ tirano. a i sam veličanstveno djeluje iz-stolisnika. Vidite. No 0 tome bi članovi poljoprivrednoga kružoka opet trebali obaviti pokuse. a ne bez njega — stolisnik smo upoznali. s onime što je u zemaljskom okružju svemirsko. što stolisniku podaruje sposobnost da svoja djelovanja raširi i u većim masama. sada je pitanje — jer treba raditi s uvi­ dom.

ne izlazimo iz živućeg. Želimo li obuhvatiti i kalcijeva djelovanja. ipak imamo snage koje nisu kao kod goveda — one su opet potpuno drugačije — povezane s nutrinom. No kamilica prerađuje i kalcij i time o n o što ponajprije pridonosi onemogućavanju štetnih . U stolisniku se prvenstveno radi o djelovanjima kalija. kalcijeve spojeve. U obradi stolisnika koju sam izložio imamo nešto sasvim fundamentalno za poboljšanje gnojiva i zadržavamo se u živućem. Chamomilla officinalis. Ako gnojivu želimo pru­ žiti mogućnost da u sebe primi onoliko života da ono taj život može prenijeti na zemlju iz koje raste biljka. To je kamilica. premda mu je sup­ stancija tako tanka. Uzmimo drugi primjer. nego je ovako: u procesu stvaranja kalija stolisnik prvenstveno raz­ vija svoju sumpornu snagu. Ne bi valjalo samo reći da je kamilica obilježena time što je bogata kalijem i kalcijem. bitno je da gnojivo osposobimo kako bi ono još više u sebi sjedinilo tvari koje su uz kalij također neophodne za rast biljaka — kalcij. ne ulazimo u anorgansku kemiju. ali koja ipak također. u homeopatskim dozama. To je važno. Tada stolisniku pružamo mogućnost da znatno poveća već postojeće snage za spajanje sumpora s drugim supstancijama. a taj je proces opet ovisan 0 supstancijalnom ustrojstvu mjehura. mjehur plemenite divljači g o t o v o je odraz kozmosa. p o n o v n o nam je potrebna biljka koja doduše ne pobuđuje oduševljenje kao stolisnik.između bubrega i mjehura. sadrži sumpor kako bi se pomoću sumpora privukle ostale tvari potrebne biljci i uvukle u organski proces. nego sa snagama kozmosa. Tako opet u mjehuru plemenite divljači. Zbog toga ima točno o n o l i k o sumpora koliko mu je potrebno da prera­ di kalij.

te glavice obraditi isto kao i stolisnikove kišobrančiće. Ako stoga kamilicom ž e l i m o djelovati isto kao sa stolisnikom. Vidite. ali to je prekrasna stvar. nego u goveda crijeva. što pridonosi održavanju biljke zdravom. a ne mikrokozmičke razmjere. važna je supstancija crijevne stijenke. I time je ponovno dano nešto što se mora izložiti djelovanju p r i r o d e — vidite. ali u drugoj količini jer mora preraditi i kalcij. o n o što proizlazi iz duhovne znanosti uvijek uzima u obzir velike krugove. umjesto da pravite kobasice. Sada opet treba istraživati. treba tijekom cijele zime. ostaviti u zemlji po mogućnosti bogatoj humusom i to na mjestu gdje se snijeg dulje zadržava i gdje je on d o b r o oba­ sjan suncem.fruktifikacijskih djelovanja. pravite kobasice od goveđeg crijeva u kojima je nadjev pripravak od kamilice. nije potrebno mnogo. No čudesno je što i kamilica u sebi ima ponešto sumpora. dok v e ć e značenje ima supstan­ cija crijevne stijenke. U svemu onome što se s upotrijebljenom kamilicom zbiva u ljud­ skom ili životinjskom organizmu mjehur nema gotovo nikakvo značenje. trebamo ubrati njezine nježne bijelo-žute glavice. ali ne stavljamo ih u mjehur. Sada te dragocjene kobasice. ne preduboko. budući da je stvar u tome da bi u zemljanom po mogućnosti trebalo djelovati slično živuće. kao što se kaže. tako da na mjesto gdje ste smjestili te dragocjene kobasice djeluju kozmičko-astralna djelovanja. Vidite. makrokozmičke. i tu se ostaje u okviru živućeg. 136 . opet možete učiniti prekrasnu stvar. Sada treba pratiti što se s kamilicom zbiva u ljudskom i životinjskom organizmu. Umjesto da sve što postoji s te strane upotrijebite onako kako je danas uobičajeno.

I kopriva nosi u sebi o n o što svuda ureduje i prerađuje d u h o v n o . Tu biljku milujemo rado: koprivu. sve o v o danas izgleda kao ludo — to mi je jasno — ali pomislite samo što je sve do danas ljudima izgledalo kao ludo. ona ima 137 . na ku da ne Nasuprot tome. rado pomilujemo.Zatim ih u proljeće i z v a d i m o i p o h r a n i m o na isti način te ih d o d a m o gnojivu isto kao i stolisnik. kojemu je uz to obilježje da tako oživljuje zemlju da ona m o ž e izuzetno poticajno djelovati na rast biljaka. ako je ove dvije biljke teško nabaviti u nekom kraju. u p o g l e d u d o b r o g djelovanja našu gnojidbenu masu teško je zamijeniti bilj­ koju često ne v o l i m o . ona može neizmjerno m n o g o . mogu se zamijeniti nečim drugim. prvo. kod tih je stvari v a ž n o da se otklone predrasude. Trebali ste samo pročitati švicarske novine kad je netko g o v o r i o o tome da bi trebalo izgraditi brdske pruge. ali može se koristiti i osušena biljka. i vidjet ćete da ćemo tako dobiti gnojivo koje. čije sam značenje izložio. sumpor. a nakon nekoliko godi­ na uvedeno je u praksu. time će se ponajprije uzgojiti zdravije biljke. Ali brdske pruge ubrzo su se pojavile i danas ljudi ne misle da je onaj koji ih je izmislio bio luđak. doista zdravije biljke. Ako se tako gnoji. Ali kopriva je doista "Katica za sve". To je doista najveća blagotvorka za rast biljaka i g o t o v o je se ne može nadomjestiti nijednom drugom biljkom. Prema tome. m o ž e se upotrijebiti i u suhom sta­ nju. Ali osim toga što kopriva dalje prenosi zračenja i strujanja kalija i kalcija. Zar ne. što mu je sve predbacivano. to ne bi bilo tako dobro. bolje zadržava dušik n e g o druga gnojiva. No ako negdje nije dostupna. Kao što sam rekao. ne v o l i m o u tom smislu nešto što v o l i m o .

po svojoj unutarnjoj organizaciji zaista slična o n o m e što je srce u ljud­ skom organizmu. otklanja se njegovo djelovanje na rast biljaka. gospodine grofe. malo je stisnemo i upotrijebimo je ovaj put bez mjehura plemenite divljači. da bismo poboljšali gnojivo. tako da je malo odvojena od zemlje. upravo pogoduje sjetva koprive na nevinim mjestima. Ona na osobit način gornji sloj tla oslobađa od djelovanja željeza jer ga ona jako voli i privlači. Riječ je o tome da se u koprivi nalazi velika blagodat i tu bi se svakako moglo reći — oprostite. To zakopamo izravno u zem­ lju.i neku vrst željeznih zračenja koja su za prirodni tijek povoljna g o t o v o kao i za nas vlastita željezna zračenja u krvi. Želio bih upozoriti na to da već sama prisutnost koprive može biti značajna za cijeli okoliš u pogledu rasta biljaka. ali d o b r o zapamtimo to mjesto kako ne bismo iskopali samo zemlju kad budemo htjeli iskopati koprivu. što ću u ovom slučaju biti toliko lokalan — da za rasterećivanje tla od željeza. jednostavno je zakopamo u zemlju posipavši je. No to bih tek usput napomenuo. tankim slojem treseta. I tako. 138 . Zbog svojeg dobročinstva kopriva uopće ne zaslužuje da vani u prirodi raste tako pre­ zrena. recimo. bez goveđeg crijeva. Ona bi ustvari trebala rasti oko čovjekova srca jer ona je vani u p r i r o d i po svojem veličan­ stvenom unutarnjem djelovanju. Premda se ne otklanja samo željezo. Stoga bi sjetva koprive osobito bila značajna u o v i m krajevima. ukoliko je to potrebno. uzmemo onoliko koprive koliko m o ž e m o zahvatiti i pustimo da malo uvene. Onda je ostavimo preko zime i preko ljeta — mora biti zakopana godinu dana — i tako dobivamo supstancijalnost iznimne djelotvornosti.

I to je sasvim u redu. Sada bih načelno govorio o tome. Danas se ljudi rado specijaliziraju u svim stvarima i govore o ovoj ili onoj bolesti. stvarno postane osjetljivo. U p r a v o se tim dodatkom gnojivo "urazumljuje". prema pravi­ lima današnje fiziologije ili fiziološke kemije može se točno znati što se zbiva u organizmu. ali ništa 139 . Oni u sebi više neće imati hranjivosti.Sada to p o m i j e š a m o s g n o j i v o m o n a k o kao i d r u g o o čemu sam g o v o r i o . Može se dogoditi da se u poljoprivrednoj proiz­ vodnji pojave biljne bolesti. Vidite. što se postiže dodatkom Urtica dioica. tako da. M o ž e se steći velika savršenost u opisivanju bolesti. No ipak je stvar u tome da se čovjek ne zavarava time što ima nešto ve­ liko i napuhano. kao da je time postalo razumno. a p o g o t o v o osposobljuje da urazumljuje zemlju u kojoj djeluje. Kod liječenja d o l a z e u o b z i r potpuno drugačija gledišta od onih koja danas postoje za opis bolesti. današnje metode poboljšavanja gnojiva — premda i sada katkad iznenađuju svojim vanjskim djelovanjem — naposljetku se svode na to da se s v r e m e n o m dobiju izvrsni poljoprivredni p r o i z v o d i koji takoreći samo pune ljudske želuce. a kako drugo. time p o s t i ž e m o da g n o j i v o unutra postane osjetljivo. tako da se ona individualizira prema onim biljkama koje se tako ž e l e uzgajati. ne dopušta da se nešto n e p r a v i l n o rastvori i da nešto n e p r a v i l n o ispušta dušik i slično. onaj tko se bavi znanošću mora znati kako izgleda jedno. nego da ima nešto što je u sebi konzistentno i hranjivo. Ali liječniku v e ć i n o m ne koristi mnogo ako neku bolest zna opisati. nego je m n o g o važnije ako je zna liječiti. To je uistinu nešto kao urazumljivanje zemljišta.

a ne u m r t v o m — u m r t v o m također djeluje — kalcij tako ima ono što sam izložio. pa se stoga kod biljke m o ž e primijeniti neka vrst univerzalnih lijekova. koja je neka vrst meduproizvoda s obilježjima bilj­ nog i životnog zemljanog. ukoliko treba djelovati ozdravljujuće. Tlu se gnojidbom mora dodati kalcij. Kad je u oživljenom stanju. sedamdeset sedam posto supstancije njezina pepela čini kalcij. Čovjek može reći što ga boli. čovjek bi se našao u v r l o neugodnoj situaciji u odnosu na biljni svijet. nešto što protječe u općem. Ne mora se liječiti prema histo­ loškim ili mikroskopskim nalazima. I tako ima jedna biljka koja je bogata kalcijem. Ako to ne bi bilo moguće. Tako je i s obzirom na prirodu biljke. najidealnije je o n o što se kao kalcijeva struktura nalazi u hrastovoj kori. nego kalcij mora. Stoga se razboritom provedbom gnojidbe doista velik broj biljnih bolesti može otkloniti čim se one primijete i to na sljedeći način. a u kojoj nije u pogledu liječenja ljudi. A budući da je priroda biljke u tom pogledu jednostavnija od životinjske ili ljudske prirode.se ne može liječiti. Obično vapno ili slično neće vam ničemu poslužiti. On ne smije ispasti iz živućeg. Ali ništa ne bi pomoglo ako bismo kalcij dodali tlu zaobišavši živuće. treba se umjeti liječiti polazeći od velikih međuovisnosti. S o b z i r o m na o n o što se pojavljuje kao kalcij. Životinje i biljke to ne mogu. ali u finim spojevima — to je hrast. I ono što sam vam izložio o srodnosti oživljenog zemlja­ nog s korom posebice se odnosi na hrastovu koru. u kojoj već i jest — o tome ćemo još g o v o r i t i — što se tiče liječenja životinja. ostati u sferi živućeg. rekao bih. Ali u tom slučaju liječenje protječe opće­ nitije. 140 . tako je i liječenje.

Skupimo je i malo nasjeckamo tako da dobijemo razdrobljenu konzistenciju. dovoljno je onoliko koliko se lako m o ž e pribaviti. Ali ako bismo htjeli da se razbujano etersko na v r l o lijep način skuplja i to tako da je to skupljanje stvarno pravilno. zakopamo ne previše duboko i pospemo tresetom te pomoću nekog žlijeba pokušamo osigurati što veći dotok kišnice. Potom uzmemo lubanju. zaustavi štetne biljne bolesti. da u organskom ne izaziva šokove. Sve to svakako zahtijeva ponešto posla. U taj biljni mulj stavimo tu koštanu posudu s nasjeckanom hrastovom korom. to je tako kod svakog vapna. M o g l o bi se napraviti i ovako: u kacu u koju stalno utječe voda i iz nje istječe mogli bismo staviti takvu biljnu supstanciju koja jako potiče stvaranje biljnog mu­ lja. ali ako razmislite. Ne treba nam je mnogo. tako da astralno ne m o ž e doprijeti do organskog. razdrobljenu strukturu. T o m se masom tako našem gnojivu dodaje ono što mu doista podaruje snage da preventivno suzbije. sigurno ćete se složiti da to traži manje rada od svih petljancija koje se izvode u poljoprivrednim kemijskim laboratorijima i koje 141 . To također mora prezimiti — sniježnica je isto tako dobra kao i kišnica — mora po mogućnosti odstajati cijelu jesen i zimu. onda kalcij moramo iskoristiti upravo u onoj strukturi u kojoj ga nalazimo u hrastovoj kori. gornji dio lubanje — od bilo koje domaće životinje — u nju saspemo tu nasjeckanu hrastovu koru i zatvorimo je po mogućnosti koštanom ma­ som te to stavimo u zemlju. Skupimo tako o n o l i k o hrastove kore koliko je možemo prikupiti. Sada smo već pomije­ šali četiri stvari.On uspostavlja red kad etersko tijelo prejako djeluje. On ubija (guši) etersko tijelo i time oslobađa put djelovanju astralnog.

na primjer. Znate da su u rastu biljaka djelatna četiri elementa o kojima sam vam g o v o r i o . a ne u makrokozmičko. Jer tu kremenu kiselinu m o r a m o imati u biljci. pa se stoga to tako ne primjećuje. No potrebno nam je još nešto što pravilno pri­ vlači kremenu kiselinu iz čitavoga svemirskog okružja. samo ako u njemu ispravno djeluje. vapno doista pretvara u dušik. kamilici. Vidjet ćete. Ali to ima najveće značenje za rast biljaka. Između vapna i vodika postoji uzajamni kvalitativni odnos koji je sličan 142 . koprivi. jer. I upravo s obzirom na upijanje kremene kiseline zemlja s v r e m e n o m gubi snagu. u organ­ skom se procesu krije tajna alkemija. ako ispravno djeluje. lakše bi vjerovali u stvari koje sam sada i z l o ž i o . Promatranje svakakvih elemenata u tom je smislu p r i p i t o m i l o materijalističkog lava. Gubi je polagano. No o tim stvarima mora se nešto znati. ali vidite. ljudi uopće ne poznaju. To danas učenjaku sigurno više nije znak velike konfu­ zije. nacionalnoj p r i v r e d i više se isplati o v o što smo i z l o ž i l i . uopće ne mare zbog gubitka kre­ mene kiseline jer vjeruju da to nema nikakva značenja za rast biljaka. Ali određene stvari koje se neprestano zbivaju oko nas. kao što se to smatralo još prije nekog vremena. naime. osim sumpora tu je također vodik. posebice kad sam govorio o stolisniku. a također. kalij doista pretvara u dušik. jer danas se bez ustručavanja g o v o r i o preobrazbi elemenata.se moraju platiti. ljudi koji p o g l e d upiru još samo u mikrokozmičko. N a v e o sam vam značenje vodika. Znam v r l o d o b r o da će onaj koji je dovitljiv u da­ našnjem načinu mišljenja reći: Ali ti nam uopće ne govoriš kako se povećava sadržaj dušika u gnojivu. O tome sam stalno govorio. koja. Kad bi ih poznavali.

djelovanju zemlje u zimskom 143 . već u tom smislu blagotvorna. moramo ga ispravno primijeniti. Maslačak je stvarno neka vrst nebeskoga glasnika. Tu biljku doista m o ž e m o naći. Jer on je posrednik između kremene kiseline fino raspoređene u svemiru i potrebe koja za kreme­ nom kiselinom postoji na cijelom području. ali ako se radi o tome da ga treba upotrijebiti. a upravo je kremena kiselina potrebna da bi se privuklo kozmičko. A dušik koji tako nastaje izuzetno je koristan za rast biljaka. Moramo potražiti bilj­ ku koja je vlastitim posredovanjem između kalija i kremene kiseline — p o n o v n o pridodana gnojivu u nekoj vrsti homeopatske d o z e — u stanju tom gnojivu podariti odgovarajuću snagu. ne kalcija. ali treba ga proizvesti metodama koje sam opisao. I ta je biljka opet. Nevini. koja se danas uopće ne ubraja među kemijske elemente. I tako u biljci jednostavno mora nastati pravilno uzajamno djelovanje između kremene kiseline i kalija. To je Taraxacum. Naravno.kvalitativnom odnosu između kisika i dušika u zraku. T l o moramo oživjeti kako bi na temelju gnojidbe ono uspostavilo taj pravilni uzajamni odnos. ako ga želimo učiniti djelotvornim u gnojivu. I već bi to čisto izvanjski u kvantitativnoj kemijskoj analizi otkrilo da postoji srodnost između povezanosti kisika i dušika u zraku te između povezanosti vapna i vodika u organskim procesima. Naime. pod utjecajem vodika v a p n o i kalij neprestano se preobražavaju u dušično i naposljetku u pravi dušik. žuti maslačak izuzetna je blagodat tamo gdje raste. samim time što raste na našem p o l j o p r i v r e d n o m području. maslačak. Kremena kiselina sadrži silicij. u tu svrhu trebamo ga izlo­ žiti djelovanju zemlje. Silicij pak u or­ ganizmu biva preobražen u tvar koja ima iznimnu važnost.

Kao što ja kao čovjek mogu proći mimo nekog tupavka . No v r l o je lako postići da biljka koristi v r l o malo prostora kojim je u zemlji okružena i iz kojeg crpi o n o što joj je potrebno.razdoblju. Ali stvar je u tome da se okolne snage mogu privući tako da ga o b r a d i m o kao i ostalo. oživljena kremenom kiselinom. Biljci m o ž e d o b r o doći ne samo o n o što je na njivi nego i o n o što se nalazi u tlu susjedne livade ako joj je to p o t r e b n o . Ali ako je biljka na taj najfiniji način prožeta. Biljci može d o b r o doći o n o što je u šumskom tlu koje je u blizini ako je se tako unutra učini osjetljivom. pustimo da malo uvenu. tako naravno sve u tlu i iznad tla može prolaziti mimo tupe biljke. tada biljka može privlačiti stvari iz širokog okružja. ona to ne osjeća i ne može se poslužiti njime za svoj rast. onda ona za sve postaje osjetljiva i sve privlači. Supstanciju koja je dobivena od njih opet m o ž e m o na sličan način dodati gnojivu i ona će osposobiti zemljište da iz atmosfere i svemira privuče upravo onoliko kremene kiseline koliko je biljkama p o t r e b n o da bi postale osjetljive za sve o n o što djeluje u njihovu okružju. potrebna im je neka vrst osjećaja. Kad na proljeće i z v a d i m o kuglice — m o ž e m o ih pohraniti dok nam ne zatrebaju — one su stvarno potpuno p r o ž e t e kozmičkim djelovanjem. a i da same privlače o n o što im treba. zgnječimo. Jer da bi biljke doista mogle rasti.on to ne osjeća. zašijemo u kravlju potrbušnicu i također ostavimo u zemlji tijekom z i m e . To naravno nije dobro. Ako se zem­ ljište obradi onako kako sam upravo opisao. I tako možemo potaknuti uzajamno djelovanje u prirodi dajući biljkama snage koje im pristižu zahvaljujući 144 maslačku. . Skupimo žute glavice maslačka.

U budućnosti se gnojivo. valerijane. koprivom. kamilicom. 145 . mora obrađivati stolisnikom. kako od gnojnice. u njemu pobuditi ono što ga potiče da se pravilno odnosi prema onome što se naziva fosforna supstancija. Ako se čovjek potom svlada i prije nego što upotrijebi tako pripremljeno gnojivo iscijedi cvjetove odoljena. Tako će se od tih šest sastojaka moći proizvesti izvrsno gnojivo. i to što je iscijeđeno jako razrijedi — to se može bilo kad napraviti i onda pohraniti.Mislim da bi trebalo pokušati napraviti takva gnojiva kojima bi se doista na spomenut način pravil­ no dodalo tih pet sastojaka ili njihovih nadomjesta­ ka. Takvo gnojivo uistinu će sadržavati mnogo toga što je za­ pravo potrebno. umjesto kemijskim tri­ čarijama. hrastovom korom i maslačkom. ako se taj razrijeđeni sok od cvjetova odoljena vrlo pažljivo doda gnojivu. tako i od stajnjaka te komposta. pogotovo ako se pri razrjedivanju koristi topla voda — može se.

tako mu i škodi ako je njome previše natopljen. Te stvari ne mogu se sasvim o p ć e n i t o o d r e d i t i . za Općenito o gnojidbi — Pojedinosti o pripravcima gnojidbu — Uzimanje hrane iz atmosfere Pitanje: o mjehuru Radi muške li se kod mjehura jelena? plemenite divljači životinje. Kišnica je za gnojivo uglavnom dobra. I opet. Pitanje je da li bi bilo dobro ako bismo trese­ tom gnojivo zaštitili od kiše. koristi li to podjednako plemenitim biljkama i tako­ moraju primijeniti posebne da bi se suzbio korov? 146 . Gnojivo bi zbog toga sigurno bilo lošije.ODGOVORI NA PITANJA 13. ili se načinom gno­ metode jidbe. kako mu ne pogoduje ako uopče ne dobije kišnicu. Steiner: Mislio sam na mušku divljač. Ne bi imalo nekog smisla ako bismo pokrovom zaštitili gnojivo od kiše. Dr. Je li kod koprive riječ o jednogodišnjoj biljci ili trajnici? Urtica dioica. Ako se rast biljaka potiče navedenim zvanom korovu. lipnja 1924. Treba li gnojište biti pokriveno da bi u njemu ostala gnojnica? U o d r e đ e n o m smislu kišnica je gnojivu neop­ hodna. u krajevima gdje mnogo kiši Je li ispravno ako se jama s gnojivom pokrije? Gnojivo bi trebalo podnijeti uobičajene količine kiše.

Ono što sam g o v o r i o pogoduje svekolikom bilinstvu i time se ne utječe na suzbijanje korova. Što mislite o postupku kapetana Krantza prema kojem se labavim. Ali kad se stvar primjenjuje dulje. tada se događa isto što i s lijekovima koji prvi put dospiju u orga­ nizam. Ali mislim. taj je postupak općenito nov. I kod ovih stvari uvijek traje dulje dok čovjek ne shvati da ipak nije onako kako je vjerovao. Suzbijanje korova nije nešto što je povezano s načelima o kojima smo dosad razgovarali. O tome ćemo još govoriti. Ono što može doći kao poticaj od duhovne znanosti naveo sam u svrhu poboljšanja svake takve m e t o d e . No biljka je mnogo otpornija na nametničke štetni­ ke koji je napadaju. potom ljekovito djelovanje prestane. dok tlo još ima svoju tradiciju. i ta djelatnost koja je potrebna 147 .Pitanje je. Na početku. se slojevitim slaganjem gnoja i toplinom koja u njemu stvara također dobiva gnojivo bez mirisa? Namjerno nisam govorio o stvarima koje se danas već razumno primjenjuju. i m o ž e se pretpostaviti da spada u onu vrst postupaka koji u početku zavaravaju i s v r e m e n o m se pokaže da nisu toliko praktični koliko se ustvari pretpostavljalo. svakako opravdano. O takozvanom suzbijanju korova govorit ću sljedećih dana. Tu je osobito značajno stvara­ nje vlastite topline. K o r o v je također dio svekolikog bilinstva. A l i stvar izgleda ovako: Već postoje sredstva protiv nametničkih štetnika u biljnom carstvu. tada ga zapravo sve na neki način osvježava. I najnevjerojatniji lijekovi prvi put pomognu. Stvari su tako povezane da ne bilo dobro kad bi se nešto izdvajalo. on nije toliko star. Postupak koji ste spomenuli sigurno ima v r l o m n o g o prednosti. na prvi p o g l e d .

Zašto bismo kvarili gnojivo time što ga odvajamo od zemlje? 148 trs koji mnogo trpi kompost spraviti .da bi se stvorila vlastita toplina sigurno je izuzetno povoljna za gnojivo. ali m o ž e m o ga postaviti u razini sa zemljom i to će biti najpovoljnija visina. žitaricama. Je li u redu ako je gnojište popločeno? S obzirom na ono što se može znati o cjelokupnoj strukturi zemlje i njezinoj povezanosti s gnojivom. No pritom treba paziti da dno gnojišta nije previsoko kako bi ostalo u odgovarajućem odnosu sa snagama što su pod zemljom. uzgoju voća i v i n o v e l o z e još ćemo obrađivati. doći će do nekih preinaka. Kad budem govo­ rio o voćarstvu i vinogradarstvu. Može li se za na isti način? Pripravlja se uz neke preinake. ali ovo što sam danas rekao općenito vrijedi za poboljšanje svake vrste gnojiva. tako da iz te djelatnosti mora proizići nešto povoljno. Ne možemo ga posta­ viti na brežuljku. ako je gnojivo bez mirisa. No d o b r o . Taj postupak nije iskušavan više godina. to je znak da se radi o pogodnoj stvari. Pritom bi m o g l o biti štetno ako je gnojivo labavo naslagano. Zar ne bi bilo bolje kad bi gnojište bilo na površini zemlje. Danas sam naveo stvari koje općenito poboljšavaju gnojivo. a ne ukopano u njoj? U načelu je d o b r o ako se gnojište nalazi što više. Tada bi se oko samoga gnojišta trebalo ostaviti slobodan pro­ stor za uzajamno djelovanje gnojiva i zemlje. a i nisam siguran je li ono doista sasvim bez mirisa. Njegovu prilagodbu livadama i pašnjacima. svaka­ ko je čisti promašaj ako je gnojište popločeno.

On naravno proizlazi iz svojstava koja imaju te vrste tla. izrazito glinovito tlo. 149 se da stolisnik ima o t r o v n e tvari. maslačak također. ali kako o n e mogu biti štetne u ishrani životinja? Grof Keyserlingk: Govori ishranu goveda. barem ako se to može izbjeći. U livadarstvu smo nastojali odstraniti te biljke što je više moguće. Upravo na tome radimo. Inače voda otječe. Onda imamo oboje. kami­ lice. Iz tog razloga bilo bi važno. Što se tiče uzgoja navedenih biljaka: stolisnika. da pri postavljanju gnojišta ne odaberemo laporasto tlo. naprotiv. pjeskovita ili glinovita? Ponekad se dno gnojišta nepropusno. No sada ih opet moramo zasijati na poljskim medama. Osobito je pogodna mješavina obiju vrsta. budući da propušta vodu — da prije nego što stavimo gnojivo. je li moguće da se u kraju gdje tih biljaka nema one jednostavno posiju? Smatrali smo da je u stolisnik opasan u ispaši goveda. Isto tako i čičak. Onda imamo konzistenciju zemlje i imamo djelovanje vode. bit će n e o p h o d n o — budući da to pjeskovito tlo stalno upija vodu. dno o b l o ž i m o glinom. U redu je to što stanovite vrste zemlje imaju o d r e đ e n utjecaj. Lapor i slično neće osobito djelovati. koprive. Ako je ispod gnojišta pjeskovito tlo. U tom slučaju bilo bi bolje da postupno napravimo umjetno dno za gnojište. Da bismo postigli neko srednje djelovanje. uvijek stav­ ljamo sloj pijeska pa sloj gline. Imamo li. ali ne na livadama i pašnjacima? Da.Ima li podloga nekakav utjecaj. trebali bismo ga razrahliti i posuti ga pijeskom. Govori se da maslačak nije dobar za oblaže glinom da bi bilo .

životinja sijeno ne bi ni pipnula. Mi također g o t o v o uvijek. međutim. Na primjer. ako hoćemo unaprijediti nešto što se zasniva na nekom procesu. životinja ima izuzetno dobar instinkt za ishranu. Dr. kasnije. goveda ga više nisu uzimala.Dr. Stolisnik koji bi rastao ovdje u vrtu bio bi dovoljan za cijelo d o b r o . to pod drugim 150 nas se drugačije radi. Životinja ne jede maslačak ako joj on škodi. Stoka to na polju ne jede. Valja imati na umu sljedeće: To je naravno opće pravilo. Stvari stoje ovako: Ono što pod određenim okolnostima djeluje otrovno ako se konzumira u velikim količinama. Ako bi one bile štetne. Na svojim pašnjacima vidio sam da su goveda rado jela mladi mlasačak koji samo što nije procvjetao. Grof Lerchenfeld: Kod mliječnost stoke. Steiner: Te su stvari katkad samo pretpo­ stavke. Ne zna se jesu li provjerene. nitko u svako­ dnevnoj ishrani ne bi jeo krušni kvasac. Steiner: Mora se paziti na to. No na umu morate imati nešto drugo. životinja ne jede ono što joj škodi. Nije li stolisnik uslijed velike kalcifikacije jako prori­ jeđen budući da mu je potrebno vlažno i kiselo zemljište? Ako se koristi divlji stolisnik — radilo se o oso­ bitom homeopatskom doziranju — u tom slučaju zbilja je dovoljna v r l o mala količina stolisnika za posipanje velikog dobra. maslačak se smatra krmivom koje neposredno potiče . Moguće je — to se mora iskušati — da one u sijenu nisu štetne. koristimo nešto što samo ne bismo upotrijebili. ali on se ipak koristi kod pečenja kruha. čim je maslačak počeo cvjetati.

Treba li stolisnik i maslačak još i sijati na pašnjacima i livadama. v r l o je neobično što s jedne strane grof Keyserlingk naglašava štetnost maslačka. Dovoljna je sasvim mala površina. tako da jedno ne smeta drugome. Ali kad se gnojivo rasprostire po polju. I zato mislim da se mirne duše može prijeći preko sumnje da maslačak može nauditi životinji. svejedno je koliko dugo su unutra. Je li možda podloga odlučujuća? Osim toga. to treba prije učiniti. Stoga se radi 0 tome da je postupak odlučujući. Nije moguće da je djelovanje tako različito na dvama područjima koja su tako blizu jedno drugome. tako da bi ih barem trebalo zakopati na određenoj međusobnoj udaljenosti. Na velikom dobru razmaci se mogu o d r e d i t i po volji. Ima toliko čudnih shvaćanja. Treba li pripravke za gnojidbu staviti u zemlju zajedno ili svaki posebno? To je ustvari bitno samo utoliko što je d o b r o da tijekom tog uzajamnog djelovanja jedan pripra­ vak ne smeta drugom. moja tvrdnja oslanja se na gledišta veterinara. dok s druge strane grof Lerchenfeld govori o tome da je upravo on krma koja najbolje potiče mliječnost stoke. jedno od ta dva gledišta mora biti pogrešno.uvjetima djeluje kao prava blagodat. Kad bih ja to trebao učiniti na nekom malom dobru. na rubovima bih potražio najudaljenija mjesta i isko­ pao jame u velikim razmacima. a ne tvar. Je li važno koliko dugo moraju pravci s gnojivom pošto su biti pohranjeni pri­ izvađeni iz zemlje? Ako su pomiješani s gnojivom. 151 .

Dovoljno je pola metra dubine. U takvim je slučajevima čak jako dobro ako je zemlja obrasla b i l j e m . Ona m o ž e biti p r e k r i v e n a i k u l t i v i r a n i m biljkama.Može li zemlja pod kojom su zakopani pripravci biti obrasla nekim biljem? Zemlja m o ž e činiti što joj d r a g o . i kad su oni preblizu površine tla. gubi se velik dio zračećih snaga. Kako treba postupati s pripravcima u hrpi gnoja? Savjetovao bih da se s njima postupi na sljedeći način: stavite ih četvrt metra ili nešto dublje u veću hrpu gnoja. prelazi u zavoj. Pripravci ne trebaju biti jako duboko. Jer stvari stoje ovako ( c r t e ž ) : Ako je o v o hrpa gnoja i ovdje se nalaze komadići pripravka — cijela stvar temelji se na zračenju — sve zrake kreću se ovako. 152 . Na samoj površini zračenje se lomi. Ako je preblizu površini tla. Je li dovoljno ako se napravi nekoliko rupa ili se sve treba rasporediti? Bolje je ako se rasporedi nego ako se na jednom mjestu samo naprave rupe. ono ne izlazi ako gnoj prekriva pripra­ vak. ali važno je da su obavijeni gnojem. tako da ih gnoj obavija. Inače bi zračenja jedna drugima smetala. to nije d o b r o .

ali bi se ipak m o g l o d o g o d i t i da bi ipak smetali jadan drugom kad bi svi zajedno bili u jednoj rupi. ispod humusnog sloja. Dolazi li u obzir cijela kora? Zapravo samo površina. T r e b a l o bi naravno također uzeti u obzir da bi dublji humusni sloj bio najpogodniji. ) Treba li kora biti od živog ili srušenog stabla? U o v o m slučaju po mogućnosti od živog drveta. od drveta kod kojeg se m o ž e pretpostaviti da je hrastova smola još prilično djelatna. to će sigurno biti najbolje mjesto. Mogu li se pripravci staviti u jednu rupu? Teoretski bi se moglo pretpostaviti da pripravci neće smetati jedni drugima ako se svi stave u jednu rupu. O kojem hrastu se radi? Quercus robur. 153 . Štoviše. Mogu se staviti jedan blizu drugog. p r e v . dapače. mogu se met­ nuti jedan kraj drugog. (Hrast lužnjak. oni utječu na sam gnoj. Moraju li se pripravci za gnojidbu zakopati baš isklju­ čivo dublje unutar humusnog sloja ili se kravlji rogovi mogu i zakopati? Bolje je ostaviti ih u humusnom sloju. Ali to ne bih tvrdio unaprijed. Ako smo pronašli sloj koji je najjači humusni sloj. može se pretpostaviti da u podlozi. Oni ne utječu jedni na druge. Vanjski sloj koji se ras­ pada kad ga se ljušti. o p .Treba li odmah sve pripravke staviti u gnoj? Kad se pripravci stavljaju u gnoj. neće dati toliko plodan materijal.

154 . nego je prije treba napuniti drvom. Jer to mora biti jako fino brašno. a zatim na nekoj staklenoj površini. Tako je i o v o fleksibiliziranje snaga koje su potrebne kako bi se iz atmo­ sfere preuzelo o n o što se ne može dobiti hranom. to je upravo vrijeme kad se zemlja tim mrazom najjače izlaže kozmičkim utjecajima. a kod kvarca to je jako teško postići. Kako se usitnjava kvare i kremen? U nekom malom mlincu ili mužaru? U o v o m slučaju najbolje je da se to p r v o učini u mužaru — za to je potreban željezni batić. To se m o ž e usporediti sa sljedećim: Ako netko treba na ruku navući usku rukavicu. Zar to ne bi štetilo? Ako su izložene mrazu. Dakle. Kod kvarca će čak biti n e o p h o d n o da ga se najprije što je više moguće usitni ovako. Poljoprivredno iskustvo pokazuje da se u dobro uhra­ njenoj životinji nakupljaju i masne supstancije. proširiti je. O pravilnom uzimanju hrane ovisi hoće li životinja razviti dovoljno snaga kako bi postala sposobnom uzimati tvari iz atmosfere i preraditi ih. Rekao sam: Prilikom uzimanja hrane najhitnije su snage koje se razvijaju u tijelu. U njemu se to usitni dok ne postane poput brašna. treba postojati odnos između hrane i uzimanja hrane iz atmosfere? Držite se samo onog što sam vam rekao. U humusnom sloju stvari bi uvijek bile izložene mrazu.Ali ispod humusnog sloja neće se postići nikakav koristan učinak. to neće uspjeti guranjem ruke u nju.

155 . To se onda plaća kraćim životnim vijekom. T i m e čak m o ž e doći i do hipertrofije ako se uzima previše. Tu postoji nešto što se nalazi u sredini između maksimuma i minimuma.Živežnim namirnicama organizam se širi i time osposobljava da iz atmosfere uzme više.

uzmu li se kao polazište za pokuse. Nasto­ jat ćemo barem aforistički ocrtati duhovnoznanstvena gledišta koja se tiču biljaka. već je stvar u tome da se stvore spoznaje o tome kako se s o d r e đ e n o g polja otklanjaju biljke koje tamo ne želimo imati. životinjskih štetočinja u poljoprivredi i onoga što se zove biljnim bolestima. čovjeka još pone­ kad spopadnu one čudne mušice zaostale iz studijskog vremena. mogu voditi dalje. biljnog. promotrio bih biljne štetočinje. kaže: " K o r o v je ono što raste na mjestu na kojem nije poželjno. iako ne baš s previše zadovoljstva." Vidite da to nije 156 .Individualizacija mjera u poljoprivredi ŠESTO PREDAVANJE Koberwitz. Najprije bih pošao od bića korova ili kako se to kaže. najprije navesti primjere koji onda. štetnika i takozvanih biljnih pred forumom prirode bolesti U nastavku naših ramatranja oslonit ćemo se na nešto od onoga što smo proteklih dana čuli o spoznajama u pogledu rasta biljaka. Zato sam pokušao. a i životinjskim stvorovima. Stoga ću i ondje gdje se može reći malo toga općenitog. No te stvari moguće je promatrati samo u konkretnim slučajevima. I tako sam otkrio da većina autora koji nastoje odrediti što je korov. 14. Vidite. nije toliko stvar u tome da damo defini­ ciju korova. lipnja 1924. budući da se stvari moraju specijali­ zirati. Zar ne. razmotriti jednu od takvih mušica i u nekoliko koraka istražiti kakve definicije korova postoje. Bit korova.

u svemu što biljka preuzima iz okružja nadzemaljskog trebat će obratiti pozornost na to kakve djelatne mogućnosti udaljeniji planeti prenose zraku i što se na taj način preuzima. A u širem smislu također se može reći da na sve one snage koje s bližih planeta djeluju na Zemlju mnogo utječe djelovanje vapna u zemlji. s gledišta kako s o d r e đ e n o g polja odstraniti o n o što tamo nije p r e d v i đ e n o . ali zbog opće p r i r o d n e međuovisnosti tamo raste. 157 . No ljudi danas uopće nisu navikli da uistinu uzmu u obzir te stvari. Merkura i Venere. Morat će se uvidjeti da se stvari moraju promotriti s drugoga gledišta. a ne ono što dopire od Mjeseca. Marsa. Nasuprot tome. Naveli smo kako bi trebalo strogo razlikovati snage koje su djelatne pri rastu biljaka i koje doduše potječu iz svemira. Venere i Mjeseca. ali ne djeluju izravno s tih planeta. Saturna. Te stvari moraju se uzeti u obzir ako se želi pratiti što nakon biljke majke i z v o d i biljku kći i tako dalje. o n o ipak prenosi ono što dopire od Jupitera. Na to pitanje ne može se drugačije o d g o v o r i t i nego da se u o b z i r uzmu stvari koje smo naveli proteklih dana. ali se iz svemira najprije preuzi­ maju u zemlju i iz zemlje djeluju na rast biljaka. nego posredno kroza zemlju. I stoga valja reći: ako djelovanje kremena potječe i od same Zemlje. kao što sam rekao. Te snage koje poglavito proistječu iz kozmičkih utje­ caja. Ali zbog toga i ispaštaju. I čovjek također neće imati previše sreće želeći razmotriti biće korova iz jednostavnog razloga što pred forumom prirode korov ima isto onoliko prava na rast koliko i o n o što se smatra korisnim. dok na ono što djeluje iz okružja utječe djelovanje kremena. od Merkura.definicija koja baš duboko ulazi u biće stvari.

tako da se djeluje o d o z d o prema gore. Zamislite sljedeće — nacrtat ću to shematski ( c r t e ž ) : Neka je o v o razina zemlje.Na primjer. Iz sjemena onda niče nova biljka. u mnogim krajevima civiliziranoga svijeta ljudi su morali ispaštati zbog nepoznavanja kozmičkog utjecaja — bilo da je riječ o njegovu djelovanju pomo­ ću zraka posredno kroz ono što se nalazi iznad razine tla. bilo da je riječ o njegovu djelovanju o d o z d o . koje su sa svih strana salijetali zahtjevima da pronađe sredstvo protiv lisne uši i koje je bilo potpuno nemoć­ no kad je nevolja s trsnom uši doista postala akutnom. Sve što dolazi o v i m putem ulazi u reproduk­ tivnu snagu. tradicije su također bile iscrpljene — premda su seljaci ponekad p r i p o m o g l i — i tako je brojne vinograde napala trsna uš (filoksera). Tlo je bilo iscrp­ ljeno. ali mnogim ljudima to nije svejedno. A o v o što na taj način postaje djelatno u zemlji — opet ću to shematski nacrtati — to potiče biljke na djelovanje tako da najprije oblikuju ono što raste u jednoj godini. Merkura i Mjeseca što dopiru iz svemira i zrače natrag. Mogao bih mnogo toga ispričati o uredništvu jednoga poljoprivrednog časopisa što je osamdesetih godina izlazio u Beču. one se jedino mogu razraditi ukoliko se čovjek uistinu posveti onome što se može spoznati na putovima koje smo naznačili. u slijed naraštaja. svima vama sve to može biti svejedno. treća biljka i tako dalje. a sve o v o jesu djelovanja Venere. 158 . a da potom oblikuju sjeme. — Te stvari svakako se ne mogu cjelovito razraditi znanošću koju danas imamo. posredovanjem Zemlje — zbog toga što je poradi te neuvidavnosti bilo iscrpljeno sve što je nekoć zahvaljujući staroj instinktivnoj znanosti u tom po­ gledu urađeno. Prema trsnoj uši ljudi su bili prilično nemoćni.

ono što zatim jedemo kao voćno meso. O Mjesecu se u običnom životu zna da svojom površinom prima Sunčeve zrake i baca ih na Zemlju. I upravo iz tih shvaćanja proizlazi kako treba postupati ako se na bilo koji način želi utjecati na rast biljaka. Na velik broj biljaka. sve ono što dolazi drugim putem koji se nalazi iznad razine zemlje. a to su ponajprije one biljke koje se u svakodnevnom životu ubrajaju u korov. od dalekih planetnih snaga. sve to potječe od udaljenih planetnih djelovanja. Nikako drugačije ne može se steći uvid u to kako se utječe na rast biljaka nego time da se uzmu u o b z i r te različite snage. breskve. Mi v i d i m o jer svojim očima primamo reflektirane 159 . dolazi od drugih snaga. što uzimamo kao hranu jer kontinuirana struja to stalno gradi.Nasuprot tome. To se shematski može prikazati ovako: o v o se u biljci ostvaruje tako da se ona širi u okolini. što je čini krupnom i sočnom. a koje su ponekad izuzetno jako ljekovito bilje — upravo se medu korovom nalaze najljekovitije biljke — na te biljke najveći utjecaj ima ono što se može nazvati Mjesečevim djelovanjem. Ono što odgrižemo od jabuke.

Mjesec djeluje tako da pojačava uobi­ čajeno stanje Zemlje koje je dovoljno samo za poti­ canje rasta živih bića. ali su prožete Mjesečevim snaga­ ma koje dopiru na Zemlju baš kao Mjesečeve snage otkako se Mjesec odvojio od Zemlje. Tako se i čitavo zvjezdano nebo. zrcali s 160 . sjaje na nju. o n o postaje veliko. a kod osobitih biljaka i pomoću Merkura i Venere. Nastaje stanica za stanicom. Kad biće raste. Sve što djeluje na Mjesec. Tako jaka mineralnost kakvu danas imamo zapravo nije postojala u ono vrijeme kad je Mjesec još bio sjedinjen sa Zemljom. mnogb p l o d o ­ nosnije. što se današnjem čovjeku također ne može dokazati današnjim fizikalnim metodama. Tu su joj jedno­ stavno potrebne kozmičke snage koje pomoću Mjese­ ca. Prema tome. to su Sunčeve zrake koje su na taj način reflektirane. ali bez Mjeseca bila bi nemoćna glede ojačanog rasta. kod Mjesečeva djelovanja pozornost se pridaje jedino Sunčevu svjetlu. U svemiru upravo ta Mjesečeva snaga pojačano djeluje na sve zemalj­ sko. Prije sam rekao da ljudi zamišljaju kako Mjesec samo prima Sunčeve zrake i baca ih na Zemlju. Dakle. a razmno­ žavanje je ojačan rast. to je oslabljeno razmnožavanje koje ostaje unutar bića. — Kad je Mjesec još bio sjedinjen sa Zemljom. Samo što rast ne seže tako daleko da bi nastalo istovrsno biće. zemaljsko je bilo m n o g o životnije. odsijava se dalje. Ali nakon što se odvojio od Zemlje. Ali to nije jedino što dolazi na Zemlju. rast. pa se rast time uzdiže do reprodukcije.Sunčeve zrake a Zemlja također prima te Mjesečeve zrake. S Mjesečevim zrakama na Zemlju dolazi i cjelokupni reflektirani svemir. Tu djeluje ista snaga koja djeluje i kod razmnožavanja. Sama Zemlja jedva može posre­ dovati slabo razmnožavanje.

ono ne uživa u blagodati Mjesečeva utjecaja.Mjeseca na Zemlju. to je dosta da se prikupi dovoljno djelovanja puna Mjeseca. Ali ni to neće dovesti daleko. prilikom žetve. Ako je nad njim mlađak. Jer. već prilikom sjetve kod prvih naznaka klijanja u zemlji iskoristio Mjesec. To je svakako jaka i organizacijski snažna kozmička snaga koja s Mjeseca struji u biljke kako bi im mogla poslužiti i s o b z i r o m na sjemenitost da bi time snaga rasta mogla izrasti u snagu razmnožavanja. Značajni rezultati postigli bi se već samim time ako bi se proučavalo kakav bi učinak bio kad bi se. pun je Mjesec dvanaest puta u godini. koji su sijali ravnajući se prema Mjesečevim mijenama. to će onda pričekati u zemlji do nova puna Mjeseca. zanemariti ljudske zablude i ravnati se prema prirodi. I ako pak se jednom nešto što pridonosi oplodnji umjesto za puna Mjeseca poduzme za mlađaka. to jest snaga koje potiču stvaranje ploda. kao što su to sve do u de­ vetnaesto stoljeće činili stari Indijci. To je posve dovoljno kad ljudi koriste Mjesec a da o tome nemaju ni pojma. Ali priro­ da nije tako okrutna da bi čovjeka kaznila već i za najmanju nepažnju i nepristojnost kojom je počastio Mjesec prilikom sjetve. uz takav postupak korov zahtijeva svoje pravo isto kao i uzgajane biljke i sve će se pobrkati budući da čovjek uopće ne stoji u snagama koje upravljaju rastom. Dakle. Čovjek se mora postaviti u snage koje upravljaju rastom. recimo. No na jednom kraju Zemlje sve to vrijedi samo kad je nad tim područjem pun Mjesec. vidite. Tu se zna: potpu­ no razvijenom Mjesečevom snagom djeluje se na 161 . Za vrijeme mlađaka u biljkama je zadr­ žano samo ono što su primile tijekom puna Mjeseca.

taj korov. Na taj način priku­ pit ćemo razmjerno malo tog pepela. I tako ćemo dobiti najbolji korov ako blagotvorni Mjesec pustimo da djeluje na naš korov. preobrazili u pepeo. dakle. Jedne godine primijetimo da se pojavio korov. u pepelu smo koncentrirali snagu suprotnu onome što se razvija 162 . da počinju zazirati od toga da rastu u zemlji koja je u stanovitom smislu obrađena. kod biljaka s kojima smo postupili tako da smo njihovo sjeme dali vatri. djeluje se na ono što iz korijenja izbija u stvaranje ploda. onoga u što se najzad povukla snaga o kojoj sam g o v o r i o . na razmnožavanje svega biljno-živućeg.reprodukciju. No ako čovjek računa na te kozmičke snage. nego sebi reći da treba neš­ to poduzeti. Budući da ima i kišnih godina. njegovu se razmnožavanju tako postavlja granica. i ne samo da zemlja postane nesklona primanju Mjese­ čevih djelovanja nego i biljke. ako ničim ne spriječimo njegovo djelovanje. Ako to postignemo. ono što izravno djeluje. dopusti li se da na korov djeluje samo ono što djeluje izvana i što stoga nije Mjesečevo djelovanje. imamo ono što hoćemo. Prema tome. Tada moramo stvar uzeti u svoje ruke. reći će si sljedeće: Obuzda li se puno djelovanje Mjeseca na korov. I stvar je u tome da se tlo obraduje — budući da se Mjesec ne može isključiti — tako da zemlja postane nesklona primanju Mjesečevih djelovanja. taj će se korov time razmnožiti i proširiti. On se tada više ne može razmno­ žavati. Međutim. Zapalimo vatru — najbolje je zapaliti drvo — i spalimo to sjeme te brižljivo skupimo sav pepeo. T r e b a m o prikupiti stanovitu količinu sjemena toga korova. zbog toga se ne trebamo prepasti. kada Mjesečeve snage bolje djeluju nego u sušnim.

On više ne raste i. Za sve te stvari mogao bih dati naputke kod kojih biste se uvjerili biti polazišta za pravu primjenu tih stvari u stvarnoj praksi. To su stvari — danas se u to ne vjeruje — kojima se nekoć vladalo na temelju instinktivne agrikulturne mudrosti. budući da za mnoge stvari u prirodi vrijedi ciklus od četiri godine. Pospimo sada — tu ne trebamo biti osobito pažljivi budući da stvar djeluje u širokom krugu — taj mali pripravak koji smo tako napravili od različitoga korova po našoj njivi i već ćemo sljedeće godine vidjeti kako je mnogo manje one vrste korova koju smo tako obradili. dobro.u privlačenju Mjesečevih snaga. 1 kako danas već vlada — neću to nazvati predrasudom — da se da mogu u praksi. Tako ćete maslačak moći imati tamo gdje želite. mišljenje sve mora naknadno verificirati. Sada zaista možete neg­ dje posijati maslačak koji vam je potreban za ono što sam jučer izložio. vidjet ćemo da će nakon četiri godine dotični korov koji obrađujemo posipajući ga pepelom nestati s te njive. no možete upotrijebiti i njegovo sjeme. nek se onda te stvari 163 . ali ona njiva koju ste obradili spaljenim maslačkom ostat će pošteđena od njega. Vidite. Na taj bi se način zaista m o g l o mnogo toga postići i ako se u svom radu poslužite tim stvarima. poduzeti onaj pokus sa spaljivanjem. Tada se na ograničenim područjima zajedno m o g l o uzgajati sve što se htjelo budući da su se te stvari radile instinktivno. u ruci biste mogli imati izuzetno mnogo. ako doista uzmete u obzir djelovanja koja su danas potpuno zanemarena. tu je doista postignuto plodno djelovanje najmanjih entiteta koje je sada i znanstveno dokazao Biološki institut. skupiti sitni prašak i njime posuti njivu.

kad bih sam imao imanje. ne bih čekao dokaze. izvanjskih metoda.pokušaju verificirati. Jer potpuno sam siguran da stvar funkcionira. a onda odlučim da želim proizvoditi triput toliko. nego bih odmah krenuo na posao. Jer po meni stvari stoje ovako: duhovnoznanstvene istine same su po sebi istinite. Pokus može doka­ zati suprotno. 164 . mora se pristati na kompromis. tada se posebnu pozornost mora posvetiti i protivnoj instanci. potom dvojica. Pretpostavka od koje se pošlo bila je pogrešna. to se prema van ipak mora verificirati. a zatim trojica. Ali u načelu on nije nužan. Vidjet će se. one će se sigurno obistiniti. Međutim. tu je nužan kompromis. uzeti sto pedest ljudi. ako se pokusi izvedu pravilno. Jer kako čovjek stvari zna u sebi? Zna ih tako što su one u njemu jasne zbog svoje kvalitete. Oni su to učinili i unutar Antropozofskog društva: no ti su ljudi trebali znati da te stvari mogu biti istinite po sebi. Sada se statistički ustanovi što su ta trojica radila. to se tek mora iskušati. Ako se sasvim egzaktno postupa. Ali da bi se danas nešto postiglo. Tu su grešku napravili svi naši znanstvenici koji su se oslanjali na izvanjske metode. Pod o d r e đ e n i m okolnostima može se dogoditi da iskustvo pobije naše pretpostavke ako se doista pristupi pokusu. Tada bi jedino neki drznik mogao reći: Ne vjerujem da stopedest ljudi može napraviti tri­ put toliko. Recimo da nešto najprije p r o i z v o d i jedan. radili su manje nego jedan. jednako jasne kao što je otprilike jasno da ću. No ako su ta trojica baš brbljala. Njima ne treba dokazivanje pomoću drugih okolnosti. izvanjskim metodama htjeli su verificirati te istine. Ali još ništa nije riješeno ako pokus dokaže suprotno. kad mi nešto proizvodi pedeset ljudi.

barem su preporučivane. što li se sve ne snuje. Dakle. Oni onda prijeđu s jedne njive na drugu i tako se u pomoć mora pozvati država kako bi svi bili prisiljeni da na određen način istrijebe miševe. — Prema tome. mislim da se tu uključuje čak i država jer u borbi protiv miševa koja se v o d i na taj način. Tu bih najprije naveo jedan primjer koji može biti osobito znakovit prilikom poduzimanja pokusa iz kojih se može vidjeti kako se takve stvari i dokazuju. 165 . Mora je provoditi na uobičajen način: sve mora biti uniformirano — uniforma je državni ideal. Tako općenito neće se moći govoriti kad bude riječi o štetnicima. Pojavila se i nešto radikalnija metoda kojom se poljskog miša nastoji zaraziti tifusom. da se koriste druge stvari. što li se sve ne poduzima kako bi se suzbio poljski miš! U poljoprivrednoj literaturi može se pročitati da je dobro upotrijebiti svakojake fosforne pripravke. preparat od strihnina i saharina. Uzmimo stoga jednog osobito dobrog seljakova prijatelja. Tja. s o b z i r o m na biljne štet­ nike na našim poljima većinom bi se moglo govoriti općenito. Država se ne upušta u modifikacije. što je moguće ako se neki bacili. koji su štetni samo za glodavce. i svatko je mora p r o v o d i t i . I takve su stvari rađene.Tada će se o n o što je istinito u sebi potvrditi i u zbilji. ona donosi propise ako neku metodu smatra ispravnom. poljskog miša. ništa ne koristi ako isto ne poduzima i susjed. Taj poljski miš. bez obzira na to je li ona ispravna ili nije. stave u pire od krumpira koji se onda na odgovarajući način razdijeli. nastoji ih se potamaniti na sve mo­ guće načine mjerama koje zapravo ne izgledaju baš čovječnima. kad se pojave ove životinjice koje zapravo izgledaju pri­ lično bezazleno.

dakle uzme se koža prilično mladog miša. To će svakako biti istinski napredak u našem društvenom životu. p o g o t o v o one zvijezde stajaćice koje se nalaze u zodijaku. U životinjskom carstvu Mjesečevo djelovanje mora biti potpomognuto Venerinim djelovanjem. Jer taj zodijak nije nazvan tako bez razloga*. vidite. stižemo upravo do zodijaka. m o ž e m o se zadržati kod planetnog sustava. Tierkreis = životinjski krug ( o p . Vidite.Tja. no ako se želi izvesti taj pokus. i tu će se uvidom morati utjecati na susjede da i oni učine isto. Ako hoćemo nešto postići u biljnom svijetu. može mu se skinuti koža. jer miševi se stalno vraćaju. Tu već treba u obzir uzeti okolne zvijezde stajaćice. Nije im baš ugodno budući da se miševi stalno vraćaju. ) . Kod zodijaka " N j e m . svakako to moraju biti poljski miševi — pribavi u vrijeme kad se Sunce nalazi u znaku Škorpiona. To se neće moći potpuno provesti. p r e v . I čovjek stalno ima osjećaj da eksperimentatorima pritom nije baš ugodno. Kod rasta biljaka Mjesečevo djelovanje g o t o v o je sasvim dovoljno za ostvarenje reprodukcije. No stvar je u nečemu što se ne može baš isključivo primijeniti na jednom dobru. Ako se uhvati prilično mladi miš. Kod životinje to više ne ide. No v a ž n o je da se ta koža — toliko miševa ima uvijek. T a m o gdje od biljke prelazimo na životinju. oni stari momci s instinktivnom znanošću uopće nisu bili tako glupi. sve je to izvanjsko isprobavanje i naređivanje. ali smatram da će se u budućnosti trebati m n o g o više pažnje posvećivati uvidu nego policijskim mjera­ ma. dakle. ali što na neki način na jednom dobru može pomoći. 166 .

No to su drske životinje i opet će se pojaviti ako se neka mjesta ne pospu pepelom. emancipira se od vremenskog određenja. Zahvaljujući tim stvarima nekome bi poljo­ privreda mogla tako prijati kao što prija neko jelo ako je malo začinjeno.ne treba toliku pozornost pridavati Mjesečevu djelova­ nju jer zodijak Mjesečeve snage konzervira. i tako se dobije pepeo od spaljene mišje kože u vrijeme kad se Venera nalazi u znaku Škorpiona. Vjerujem da taj posao može priuštiti i mnogo zado­ voljstva. Ako sada prašak dobiven na taj način — to će na nekim područjima biti teško. miševi će to polje izbjegavati. ali ako se uzme nekoliko miševa. Životinja u sebi nosi snagu puna Mjeseca. ako je on doista proveden kroz vatru tijekom visoke konjunkcije Venere i Škorpiona. nije tako s obzirom na ostale planetne snage. U onome što je vatra uništila sada ostaje negativna snaga. U životinjskom carstvu Mjesečeva je snaga razvijena i onda kada nije pun Mjesec. pa stvar možete još više homeopatizirati. Jer radi se o tome da s mišjom kožom moramo izvesti nešto sasvim određeno. Ali to nije tako s o b z i r o m na to što ovdje moramo izvesti. Ali djelovanje će sigurno biti radikalno ako svi susjedi učine isto. nasuprot reproduktivnoj snazi poljskog miša. to će biti dovoljno. bit će dosta onoga što se na taj način dobije. ali se ipak može dogoditi da se postupak ne provede dosljedno. U vrijeme kad se Vene­ ra nalazi u znaku Škorpiona pribavimo tu mišju kožu i zatim je spalimo te brižljivo skupimo pepeo i sve što je preostalo — toga neće biti puno. delovanje je dalekosežno. ne treba nam pun tanjur takva praška — pospete po polju. zadržava ih u sebi i emancipira se od Mjeseca. Drugim riječima. 167 . Tamo će se p o n o v n o ugnijezditi.

Tako se postupa sa zemljom kad se vodi borba protiv svih onih štetočina na polju koje u bilo kojem smislu spadaju u više životinje. pretvori u puko praznovjerje. Nasuprot tome. ali da korijenje crpi snage koje se u biljku kroza zemlju vraćaju iz kozmosa. To 168 . To je vanjski znak. ali to znanje mora se steći na duhovni način. a o v o biljka. No mora nam biti jasno da to središnje — listovi. bitno je doći do toga da se računa na djelovanje zvijezda ne bivajući time nimalo prazno­ vjernim. O tome se ustvari ovdje radi. Najprije uočavamo poznato zadebljanje vlaknastog korijena te da je lišće ujutro mlitavo. koji bi zapravo trebao ostati u području listova. u biljci što su je napale nematode djeluje ovdje dolje. Ponovno treba krenuti od znanja. ne može se podgrijavati praznovjerje. Obično se d o g o d i da se sve što je nekoć bilo znanje. proces primanja kozmičkih snaga. koje je zahva­ tila promjena — iz zraka prima kozmička djelovanja. i sve o n o što spada u niže životinje potpada pod kozmičke utjecaje koji su drugačiji od utjecaja kojima su izložene više životinje.Stoga vidite. kozmičke snage koje bi trebale djelovati gore. biva potisnut u područje gdje se nalazi korijenje. Određene kozmičke snage skliznu preduboko. Naravno. a oni spadaju medu više životinje. a ne samo na fizičko-osjetilni. Shematski nacrtano ( c r t e ž ) : Ako je o v o razina zemlje. na taj način nećemo se moći osloboditi kukaca jer kukci potpadaju pod sasvim drugačije kozmičke utjecaje. Miševi su glodavci. Što se događa kad se pojavi nematoda? Kad se ona pojavi. Sada bih stao na tanak led i u vezi s ovim što smo izložili kao primjer naveo bih repinu nematodu kako bismo imali nešto konkretno.

Inače bi morala živjeti gore u listovima — nematoda je žičast crv — ali tamo ona ne m o ž e živjeti jer je njezina životna sredina zemlja. ako je nekome stalo do saznanja — to su potpuno iste snage — može i proučavati 169 . Nekim živim bićima.utječe i na cjelokupni vanjski izgled biljke. I čitav ljudski rod morao bi izumrijeti kad ne bi imao o d r e đ e n e uvjete. Inače bi morala izumrijeti. Ta se djelovanja pojavljuju svake četiri godine. Živa bića uvijek zahtijevaju određene uvjete. Vi morate živjeti na jednoj određenoj temperaturi. Ali time je životinji pružena mogućnost da u zemlji dode do kozmičkih snaga koje su joj potrebne za život. isto tako ako nema kozmičkih snaga. No kod nematode radi se o nečemu izuzetno abnor­ malnom što se. Upravo kod životinja koje se tako razvijaju važno je da u zemlju ude kozmičko. ustvari svim živim bićima svojstveno je da mogu živjeti samo unutar određenih granica opstanka. Iznad i ispod te razine više ne možete živjeti. na zraku s temperaturom od minus sedamdeset Celzi­ jevih stupnjeva. Ona ne može živjeti ako nema zemlje. Nematoda to također ne može. Pokušajte živjeti na zraku s tempe­ raturom od plus sedamdeset Celzijevih stupnjeva. ono kozmičko koje bi se inače trebalo očitovati samo u zemaljskom okružju.

o n o zrači snage koje su p o v e z a n e sa svijetom kukaca. I 170 . ali teško je skupljati istrunule ostatke — možda bi se time više postiglo — ali željeno se sasvim sigurno može postići i spalji­ vanjem cijeloga kukca. Sada ne morate uzeti neki d i o kukca. Najbolje je ako ga spalite. kukca m o ž e m o negdje pohraniti i onda ga spaliti osušenog. To su iste one snage koje zemlji podaruju sposobnost za razvijanje krumpirovih klica. Morate spaliti cijeloga kukca. Ono je uvijek nešto drugo.ako se obrati pozornost na ličinke koje se pojavljuju svake četiri godine. tu su one sasvim slabe. Jer svijet kukaca potpuno je p o v e z a n sa snagama koje se razvijaju kad Sunce putuje od Vodenjaka preko Riba. Moglo bi ga se pustiti i da istrune. nego ga morate uzeti cijelog. kao kod miša. Tako se najprije stigne do cilja. Ljudi uopće ne znaju kakva je Sunce specijali­ zirana tvorevina. Ako je moguće. Jer takav kukac koji čini štetu u korijenu zapravo je u cijelosti učinak kozmičkih utjecaja. Kad se one pojave. Zemlja dobiva potpuno iste snage za stvaranje ličinki koje se zajedno s krumpirima pojavljuju svake četiri godine. on se ne odnosi na nematodu. a kod Vodenjaka su također slabe. Dok se Sunce giba tom regijom. iz toga proizlazi četvero­ godišnji ciklus. Sunce zapravo nije isto dok tijekom godine ili dana sjaji na Zemlju iz Bika ili dok sjaji iz Raka i tako dalje. Stvar je u tome da se izvede to paljenje. Samo mu je kao podloga potrebna zemlja. Blizanaca pa do Raka. Ta je konstelacija potpuno suprotna položaju u kojem se mora nalaziti Venera kad se priprema prašak od mišje kože. To spaljivanje mora se izvesti kad se Sunce nalazi u znaku Bika. nego na ono što moramo učiniti da bismo se suprotstavili nematodi. Ovna.

činjenju i radu. Ali o n o što je u biljci. one se boje života u zemlji koja je na taj način oprašena. Suncu-Lavu i tako dalje. Nakon četvrte godine uvidjet će se djelotvornost te malaksalosti. međutim. Ali zvjezdoznanstvo nije bilo takvo oduvijek. Vidite. što je u svakom biću. možete ga razasuti repištem i nematode će postupno malaksati. ovdje se na v r l o neobičan način susre­ ćemo s onime što je prije označavano kao zvjezdoznanstvo. mora oprostiti. To je uvijek drugo biće. Kao što je na jednoj strani v o d a neophodan zahtjev plodnoga. u sebi također nosi klicu vlastitog uništenja. nego se u zvijezdama vidje­ lo nešto premu čemu se čovjek mogao ravnati u zemaljskom životu. Zvjezdoznanstvo koje danas imamo služi još samo kao matematička orijentacija. tako je vatra zatornik plodnosti. 171 . Ako stoga vatrom na odgovarajući način obradite o n o što se inače obraduje v o d o m u svrhu plodnosti — ono biljno. T r e b a l o bi ustvari govoriti o Suncu-Ovnu. Vidite. ako se o Suncu g o v o r i općenito. Ta je znanost potpuno iščeznula. Vidite. Ona izjeda plodnost. kad to učinite i tako d o đ e t e do praška od kukaca. koja se. Za nešto drugo ustvari se ne može upotrijebiti. što ovisi — iz toga proizlazi kombinirano djelo­ vanje — i prema dnevnom tijeku i prema godišnjem tijeku koji se određuju položajem Sunca u proljetnoj ravnodnevici. i tako m o ž e m o odagnati životinje koje nanose štetu i svakako je bitno uspostaviti takav odnos sa zemljom da se zna kako je s jedne strane ispravno da zemlja zadobije sposobnost da poglavito djelovanjem Mjeseca i v o d e urodi biljem. Suncu-Biku. Suncu-Raku.prilično je velika glupost. One više neće moći živjeti. u domaćinstvu prirode izazivate uništenje.

Vidite. etersko tijelo nije dovoljna obloga te se astralno tijelo jače uvlači u fizičko. Ako je astralno tijelo intenzivnije povezano s fizičkim tijelom ili bilo kojim organom fizičkog tijela nego što bi obično trebalo biti. No biljka u sebi nema 172 . ako. I tu posto­ ji određena normalnost. Kad budemo razmatrali životinjsko carstvo. kao što smo to vidjeli u posljednjem primjeru. To zovem praškom samo zbog njegova izgleda. Te stvari većinom izgledaju kao prašak. Stoga ono što smo pripremili kao prašak svakako ima snagu širenja. Normalna je jedna sasvim određena vrsta povezanosti. uopće nije neobično što se računa na veliku snagu širenja. Vidite. Sjeme razvija razornu snagu vatrom p r o ž e t o m Mjesecom i uopće vatrom p r o ž e t o m svemirom. još ćemo bolje shva­ titi tu razliku. Njemu i njoj svojstvena je sposobnost širenja. Astralno tijelo u ljudskom i životinjskom biću p o v e z a n o je pomoću eterskog tijela s fizičkim tijelom. vidite da ono što počiva u sjemenu ima snagu širenja. Procesi nenormalne naravi koji se objavljuju kao biljne bolesti nisu u istom smislu bolesti kao kod životinja. Jer prava bolest nije moguća bez prisutnosti astralnog tijela. Njezin je doseg stoga velik i u vidu snage uništavanja. pri čemu treba posebno napo­ menuti da u tome ima udjela i vrijeme. To ponajprije nisu onakvi procesi kakvi su u bolesnom čovjeku. tada nastaje većina bolesti. prema tome. Jer snaga sjemena djeluje u smislu širenja. tu dolazimo do poglavlja kod kojeg se može reći da se u pravom smislu riječi ne može govoriti o biljnim bolestima. Sjeme razvija plodnost poglavito v o d o m što je prožeta Mjesecom. Još nam preostaje da razmotrimo takozvane biljne bolesti.Upravo to treba imati na umu. Prema tome.

Stoga je bitno steći uvid u to kakve posljedice z a p r a v o m o ž e imati oboljenje biljke. imate Zemlju ispunjenu v o d o m . to je sama Zemlja. Crvenim ću točkicama naznačiti zemlju koju je Mjesec previše 173 . kod biljke ne pojavljuje. on je na neki način u sebi čini ž i v o t n o m . Dakle. I v o d a je nešto m i n e r a l n o . Ono što se mora o ž i v j e t i . u njoj u eterskom budi lelujanje i pre­ pletanje. Toga svakako moramo biti svjesni. ali ipak s o d r e đ e n i m intenzitetom u okružju biljke — također postoje sve moguće snage rasta. o n o č v r s t o . Iz cijeloga mojeg razlaganja v i d j e t ćete sljedeće: zemlja ko­ ja se nalazi u okružju biljke ž i v i o d r e đ e n i m ži­ v o t o m . tu imate cijeli niz značajnih među­ o v i s n o s t i : imate Zemlju. m i n e r a l n o . Tu će Mjesečeva snaga previše ući u zemljano. Dakle. Zbog toga se osebujan oblik bolesti koji se javlja u životinjskom i ljudskom tijelu. a uz taj ž i v o t u zemlji — p r e m d a ne u t a k v o m i n t e n z i t e t u da bi se p o j a v i o biljni oblik. Tu nema oštre granice. zemlja će biti previše oživljena. Imate Mjesec. Zami­ slite doista vlažnu zimu za kojom slijedi i doista v l a ž n o proljeće. T i m e što njegova zračenja struje u Zemlju. a i sve o n o što na taj način u zemlji djeluje upravo pod utjecajem snaga puna Mjeseca što ih p r e n o s i v o d a .pravoga astralnog tijela. To se čak može dogoditi vrlo jednostavno. Zato je v o d a ustvari t a k o đ e r samo posrednik. To mu je teže činiti ako je ona suha. riječ je o prejakoj oživljenosti zemlje. lagano n a z n a č e n e snage razmnožavanja. u tlu moraju biti i Mjesečeva djelovanja. No Mjesečeva djelovanja mogu u tlu postati pre­ jaka. V i d i t e . To mu je lakše činiti ako je Zemlja prožeta v o d o m .

uzima se cijela Zemlja. To se ne radi. ljudsko nego u p o m o ć 176 . kad se radi o biljci. životinje koje tu žive. Prava znanost počinje tek onda kad se ovlada snagama rasta. životinjskim normalnostima i nenormalno­ stima. kasnije ćemo vidjeti. naime. I m o ž e m o se uvjeriti da je to v r l o dobar lijek. Baš isto kao što se za objašnjenje svoj­ stava magnetske igle u p o m o ć mora prizvati cijelu Zemlju. to nije znanost. I točno je bilo što sam vam rekao već na početku. Jer iskušavati stvari onako kako se to danas čini. to nije nikakva znanost. to je samo bilježenje pojedinačnih stvari. a i sve nametnike na biljkama nije moguće shvatiti polazeći od njih samih. i životinjskim rastom. a prilikom objašnjavanja treba uzeti u o b z i r cijelu Zemlju. iako se v r l o malo prska. Zemlji se da magnetski sjeverni pol. a. tako. To nije pravi lijek. to je proces suprotan onome što sam prije opisao. tada se uistinu može ovladati rastom biljaka. jer biljke zapravo ne mogu oboljeti. pojedinačnih činjenica.se m o ž e ispitati kako djeluje preslica pošto je se p r e t v o r i u neku vrst čaja kojim se prska — za to nisu potrebne nikakve naprave — i koji djeluje naši­ roko. magnetski južni pol. To nije pravi proces liječenja. biljke. da g o v o r i glupost onaj koji promatra magnetsku iglu i uzrok činjenice što ona uvijek pokazuje prema sjeveru v i d i u samoj mag­ netskoj igli. Ako se promotre prirodna djelovanja na najrazličitijim područjima. I to je ustvari tek prava znanost. životinjsko. ne valja gledati samo na biljno. Ali doista.

ne samo iz onoga što nam Zemlja ostavlja. Ljudi više nisu zadovoljni time što se zatvaraju u sobe. taj razumije prirodu. Onaj čija su osjetila otvorena za očigledno djelovanje snaga. sve brižljivo razluči i gleda u to. Tu ne smije biti ništa drugo osim onoga što ulazi u objek­ tiv. onda ćemo p o n o v n o razumjeti nešto o prirodi i koječemu drugom. Međutim. Ali što znanost danas čini? Ona uzima tanjurić. oni se zatvaraju u te cijevi i odvajaju od čitavoga divnog svijeta. više ili manje prešli na mikroskop. snage djeluju odasvud. Priroda je cjelina. Ljudi su zato postupno.treba prizvati čitav svemir. To je prava suprot­ nost o n o m e što bi zapravo trebalo činiti da bi se steklo razumijevanje širina. na njega stavi pripravak. Sa svih strana one­ mogućen je pristup o n o m e što bi m o g l o djelovati na to. To onda zove mikroskopom. 177 . Jer iz svemira potječe svekoliki život. ako pronađemo put do makrokozmosa.

Zar ne. Smije li se na velikim površinama po svaku cijenu uništiti životinjski i biljni život? To bi se moglo izroditi u veliko bezumlje. S o b z i r o m na nužnost. kad stvar uzme maha. Morala bi se postaviti granica kako čovjek ne bi svud po svijeu uništavao.ODGOVORI NA PITANJA 14. lipnja 1924. gljivičnim oboljenjima vinove loze. na okultno-etička pitanja — kako takve stvari nisu dopustive. Radi se o tome da se doista mora misliti na to kako bi se u v e z i s time stvorio nekakav ventil p r o t i v z l o u p o t r e b e . Do toga će doći u ne tako dalekoj budućnosti. onda nesumnjivo može doći do zloupotrebe. O vodenom korovu. plamenjači — Pitanje konstelacija — Mineralno gnojivo Pitanje: Može li se metoda navedena za nematode primijeniti i na druge kukce? Pritom mislim na gamad svih vrsta. čovjek danas nema izbora raspravljati o tome jesu li stvari dopustive ili nisu. kupusnoj kili. To je sasvim 178 . Ali s nekog drugog gledišta ipak se može postaviti to pitanje. tako da čovjek nema drugog izbora nego da civilizaciju na Zemlji prepusti propa­ danju ili da se potrudi stvari urediti tako da one uzmognu uroditi n o v o m plodnošću. Steiner: Na pitanje o dopuštenosti toga može se o d g o v o r i t i o v a k o : Pretpostavimo da zastupamo gledište — neću se odmah osvrtati na etička pitanja. Dr. Tada bi se moralo d o g o d i t i ono što sam često puta napomenuo: naša poljoprivreda na civili­ ziranim područjima bivala bi sve lošija i ne samo da bi se ponegdje pojavil. a glad i skupoća nego bi one zavladale posvuda.

Mali krugovi odmah teže tome da znanje na neki način iziđe iz njih.jasno. Svakako. to je bilo lakše. Ja stenografa ne gledam rado. To je bilo u određenim kasnim razdobljima atlantskog razvoja kad je došlo do veće zloupotrebe. one mogu čovjeka obeshrabriti. to je bilo još lakše. što je d o v e l o do velikih kata­ strofa. Ali u naše vrijeme to g o t o v o više nije moguće. Do veće zloupotrebe kod tih stvari došlo je u vrijeme kad su bile moguće m n o g o veće zloupotrebe jer su te snage bile općenito djelatne. Ali vidite. I može se jedino ukazati na to da je na Zemlji svakako bilo civilizacijskih epoha kad su se takve stvari znale. da se ne dopušta njegovo širenje. Sve dok nije bilo tiska. Čovjek ga mora podnijeti. kad se danas pogledaju o d r e đ e n e pojave. zar onda na drugoj strani ne treba računati na drugu nužnost. Dok većina ljudi nije znala pisati. Bolje bi bilo da ga nema. Općenito se može reći samo o v o : Svakako je opravdan običaj da se znanje o tim stvarima zadrži u uskom krugu. Danas se prilikom svakog predavanja koje se održava u tako malom krugu postavlja pitanje kako doći do stenografa. ne na osobu. U naše vrijeme znanje se ne može zadržati u malom krugu. da su se one primjenjivale u najširim razmjerima i da je bilo moguće stvari toliko zadržati medu ozbiljnim ljudima da nije došlo do zloupotrebe. s obzirom na to moralno poboljšanje života za­ p r a v o se sve nikad ne bi smjelo svoditi samo na puko promatranje nego bi ono trebalo navesti na razmišljanja koja su prožeta voljnim impulsima i valjalo bi misliti na to da se učini nešto za poboljšanje 179 . Mislim na stenografa. N o . moralno poboljšanje čitavog čovjekova života. na nužnost moralnog poboljšanja čitavog čovjekova života? To će biti panaceja protiv svih nedjela.

Nade li se o n o u sferi koja je samo malo više. točno je da o n o što je navedeno za nematodu. to je na drugoj potpuno nevaljano.općega ljudskog bića. T a m o gdje je trbušna moždina. To je kamilica koja raste uz putove. I u prirodi dobro nesumnjivo može postati štetnim. to je na nekom drugom području štetno. Ono što je na jednoj razini valjano. čije je glavno obilježje da imaju trbušnu moždinu. Kod nje cvjetni listići nisu uzvijeni. T a m o gdje je leđna mož­ dina. nego usmjereni nadolje. štetno je samo zato što je u zemalj­ skoj sferi. mora se spaliti cijela životinja. one moraju djelovati. Jer pomislite: kad Mjesečeve snage ne bismo imali za ono dolje. 180 . mora se skinuti koža. a nemaju leđnu moždinu. svakako vrijedi za svijet kukaca u cjelini. Je li riječ o divljoj kamilici? To je kamilica kod koje su listovi savijeni prema dolje ( c r t e ž ) . ne bismo ih imali ni za ono gore. o n o djeluje sasvim p o v o l j n o . I to bi moglo proizići iz antropozofije jer ona neće imati ništa protiv ako se stvori takav krug koji bi bio neka vrst lijeka protiv nedjela koje bi se moglo počiniti. ali one svakako moraju biti tu. To vrijedi za sve niže životinje. Chamomilla officinalis. Sto se tiče drugog pitanja. Ono što je u zemaljskoj sferi ahrimansko. i nešto što je na nekom području potrebno i nužno.

Ali ta. Može li se uzeti i pasja kamilica' koje ima po poljima? Ta je vrsta srodnija pravoj nego ona koju se ovdje posvuda prikazuje kao vrtnu kamilicu. U tom slučaju mora se naravno obala posuti praškom. također za vodeni korov.Uzima li se i cvijet od koprive? Mogu se uzeti i listovi koprive. ) . u v e z i s time nije ni okultno baš mnogo učinjeno — izraziti svoje uvjerenje da se vino­ va loza mogla zaštititi. Mogu li se sredstva protiv biljnih bolesti koristiti na primjer kupusna kila. cijela biljka kad cvjeta. one koje se nalaze u mulju. Ova kamilica što se može naći uz prugu. ' Anthemis arvensis ( o p . mnogo je srodnija pravoj od ove. ali bez korijena. na primjer za vodenu kugu? To vrijedi i za te stvari. ona bi si­ gurno mogla biti prava? T o j e prava. Vrijedi li ono što je rečeno o uništavanju korova i za vodeni korov. da se postupilo na spomenut način. p r e v . Mogu li se podzemni nametnici. ni ja to nisam ispitao. suzbijati istim sredstvima kao i oni na zemlji? i za vinovu lozu? Svakako moram — iako to nije ispitano. Svakako. koja može poslužiti i za čaj. Nju se može upotrijebiti. 181 . a i za one koje se nalaze u v o d i . kao što sam napomenuo. Ona je neupo­ trebljiva.

danas je još na brojnim poljima uistinu težak. Ali bikovski rogovi koje bismo stavili na glavu kako bismo se poput bika p r o t i v svega borili. Danas to ne bih mogao reći. Poznavao sam jednog dobrog antropozofskog prijatelja koji je imao velike v i n o ­ grade. Ali medu životinjama koje su se udomaćile u Europi 182 . O d g o v o r na pitanje što bi trebalo. danas antropozofija u mnogim stvarima može biti samo zato tu da kaže što jest. m o g l o bi se iskušati može li se mjehur plemenite divljači zamijeniti nečim drugim. imao sam prijatelja koji je bio strog apstinent i do kraja je života bio široke ruke prema antropozofiji. Danas se ne može sve provesti. ne prevelik. Ali što sve nije u svijetu otežano! Naravno. mogli bi antropozofiji nanijeti golemu štetu.Kako je s bolešću opadanja lišća? Nju se suzbija isto kao i bilo koju plamenjaču. Može li se mjehur plemenite divljači zamijeniti nečim drugim? Da. To bi m o g l o biti. točno je da bi možda bilo teško doći do mjehura plemenite divljači. Svakako bi bilo moguće da postoji neka životinjska vrsta koja potječe s ogra­ ničenih teritorija u Australiji. Smijemo li mi kao antropozofi podizati vinograde? Vidite. S druge strane. Ali on je bio jedan od onih koji su posvuda po tramvajima isticali plakate na kojima je pisalo: Sternbergerov kabinet! Tu praktično pitanje postaje čudnim. ali velik dio zarade od vinograda iskoristio za slanje dopisnica širom svijeta kojima je zagovarao apstinenciju. On je jedan. Zato sam rekao: Kravlje r o g o v e zacijelo uzimamo od krava i stavljamo ih u zemlju.

I varijacija u konstelaciji svakako je značajna za različite niže životinje. ne samo na pojedine biljke nego čak i na cijelu njivu. Kako se pepeo rasipa po polju? Htio sam napomenuti da se to može učiniti kao kad sipamo papar u nešto. uvijek postoji određen utjecaj kad se s ostatkom nečeg organskog bilo što poduzima. Konstelacija razumijeva se Venere sa Škorpionom? Pod konstelacijom Venere sa Škorpionom pod­ svaka konstelacija kod koje je u pitanju V e n e r a . Radi li se kod suzbijanja poljskog miša o astronomskoj Veneri? Da. Treba li kod suzbijanja kukaca biti ista konstelacija zvijezda ? To se tek mora iskušati. o onome što nazivamo zvijezdom Danicom. Rekao sam da u obzir dolazi cijeli niz. Venera se mora nalaziti iza Sunca. Ne bi bilo preporučljivo odmah posezati za surogatima. To se mora iskušati. kad se v i d i V e n e r a na nebu. Ima li spaljivanje krumpirove cime utjecaja na uspi­ jevanje krumpira? Utjecaj je tako neznatan da je zapravo zanemariv. a iza nje zviježđe Škorpiona. ali on je tako neznatan da je praktički zanemariv.ne bih mogao zamisliti ništa drugo. Na nešto drugo osim na životinjski mjehur uopće se ne može po­ mišljati. od Vodenjaka do Raka. Utjecaj postoji. On ima tako velik opseg 183 .

Tada učinak ne bi bio tako zoran kao onda kad bi se izbjegavalo prekomjerno korištenje ovčjeg i svinjskog izmeta.djelovanja da je ustvari zaista dovoljno ako se hoda poljem i tako posipa. To je opći zakon. Ako se pak onda? Tada će se samo pokazati da se mineralno gno­ jivo s vremenom treba napustiti. Za ostale običaje. kojih se nisam dotakao. pokazat će se da nije nužno gnojiti češće od svake treće godine. A ako se slijedi upravo ono što sam zadao. kako je . 184 upotrijebe anorganska gnojiva. vrijedi slje­ deće: Ne treba se odmah sve proglasiti lošim i sve reformirati. žitarice ili Može li se njih treba spravljeno gnojivo koristiti drukčije prihranjivati? i Postojeći običaji mogu se isprva zadržati. Djeluju li pripravci isto tako i na voćke? Općenito vrijedi da je sve ono što je rečeno primjenjivo i na voćke. Stvar je jedino u tome da se doda o n o što sam rekao. Samo bih primijetio da bi se v r l o jako izmijenio način djelovanja onoga što sam naveo ako bi se upotrijebilo gnojivo bo­ gato ovčjim i svinjskim izmetom. Još neke stvari koje treba uzeti u obzir priopćit ćemo sutra. Možda će se trebati gnojiti svake četvrte ili šeste godine. Jer svako mineralno gnojivo utječe na to da nakon nekog vremena ono što se proizvodi na poljima koja su njime pognojena izgubi na hranjivosti. U poljoprivredi je uobičajeno da se stajski gnoj dodaje i za okopavinama. Mislim da se svakako može nastaviti sa stvarima koje su se dokazale i da se jedino može dodati ono što sam naveo.

Bez povezivanja mineral­ nog s nečim drugim. M o ž e se d o g o d i t i da se ponešto promijeni konstelacija. Prilikom jedne rasprave o uzgoju pčela jedan današnji pčelar osobito se zalagao za industrij­ ski uzgoj matica. matice bi se posvuda prodavale. Sutra to još neće ići. imate pravo! Ali možda ne nakon trideset ili četrdeset. mineralnim. Kako uloviti kukce? Mogu li se upotrijebiti ličinke? Mogu se upotrijebiti i ličinke kukaca i krilati kukci. ono će nestati. Zbog toga se to mora uzeti u obzir. ali nedvojbeno je da bi mineralno trebalo djelovati samo onako kako samo može djelovati u prirodi. Malo će se pomaknuti od Vodenjaka do Raka ako od krilatoga kukca idemo prema ličinki.Jer umjetno gnojivo moći će se potpuno izbjeći. Jer ako budu primjenjivali druge stvari. sigurno. Moram reći: Da. živu zemlju ne treba prožimati nečim beživotnim. ali jamačno nakon četrdeset ili pedeset godina jasno će se vidjeti da je cjelokupno pčelarstvo zbog toga osuđeno na pro­ past. ljudi će odustati od njega prvenstveno zbog uštede. ali prekosutra će sigurno ići samo od sebe. 185 . Danas se sve mehanizira i mineralizira. Danas se sve prosuđuje prema kratkim vremenskim odsječcima. Kukac će imati konstelaciju koja je bliža Vodenjaku. te se više ne bi uzgajale u pojedinom pčelinjaku. Umjetno gnojivo tada više neće biti potrebno.

Danas. polazeći od nje. voćarstva i stočarstva U vremenu koje nam je ostalo na raspolaganju. v r l o . Bića. štoviše. U prirodi. To onda lijepo poredaju u kutijice. Uvijek jedno djeluje na drugo. prate se samo gru­ ba djelovanja jednog na drugo. životinje koje se javljaju u prirodi — čovjeka ćemo sada ispustiti iz vida — bića koja se javljaju u prirodi. u ono što se potom treba znati o tim stvarima. u biću svijeta sve je međusobno povezano. a neku drugu biljnu vrstu opet zasebno. ali o v o područje poljoprivredne djelatnosti ne može se promatrati s plodnoga gledišta ako se i ovdje p o n o v n o ne učini sve kako bi se omogućilo razumi­ jevanje dotičnih odnosa i uvid u njih.SEDMO PREDAVANJE Koberwitz. kad jedno proždire 186 . Ali u prirodi nije tako. ponešto zabačene jer su danas kao posve nepoznata zemlja. razvrstane u vrste rodove. Zamolio bih vas da danas pokušate sa mnom slijediti stvari koje su. Intimnija uzajamna djelovanja u prirodi Odnos između ratarstva. u razdoblju materijalizma. Ljudi su danas navikli neku biljku gledati zasebno i onda. minerali. rekao bih. iako su nekoć bile dobro poznate instinktivnijem poljopriv­ rednom shvaćanju. 15. v r l o često promatraju se kao da su ona tu sama. za to nećemo imati previše vremena. Naravno. biljke. lipnja 1924. pro­ matranjima koja smo poduzeli dodao bih ponešto 0 stočarstvu te uzgoju voća i povrća. To bismo učinili danas. zasebno promatrati biljnu vrstu. a sutra bismo opet prešli na nekoliko praktič­ nih savjeta u primjeni.

I ne samo da m o r a m o posvetiti pozornost onim životinjama koje su nam n e s u m n j i v o bliske: g o v e d i m a . Sada možemo primijeniti nešto od onoga čijem smo se djelovanju prepustili kako bismo došli do daljnjih uvida. ona je zapravo nešto sasvim drugo.drugo. kemijsko-eterskog koje n e p r e k i d n o djeluje u atmosferi. m o g l o bi se t a k o đ e r reći. probavlja ili kad životinski gnoj stigne na njivu. Sada naravno najprije govorim o voću koje raste na drveću. o v c a m a i tako dalje. Kad je riječ o suživotu ž i v o t i n j e i biljke na p o l j o p r i v r e d n o m gospodarstvu. Samo se prate ta gruba uzajamna djelovanja. makrokozmičkim promatranjem. Danas č o v j e č a n s t v o nije d o v o l j n o svjesno kakav utjecaj na cjelokupan p o l j o p r i v r e d n i i šumarski ž i v o t ima p r o t j e r i v a n j e o d r e đ e n i h vrsta ptica iz nekih krajeva uslijed modernih životnih okolnosti. Osim tih grubih djelovanja. konjima. Bez uzimanja u o b z i r tih finijih uzajamnih djelovanja neće biti napretka u o d r e đ e n i m segmentima poljoprivredne p r o i z v o d n j e . 187 . I mora se sasvim stručno razložiti u kojem je pogledu stablo drukčije. šareni svijet kukaca koji oblijeće o k o biljaka u o d r e đ e n o doba g o d i n e . ž i v o t n o g etera. postoje i stalna uzajamna djelovanja finijih snaga i finijih supstan­ cija. t o p l i n e . Da. Te se stvari p o n o v n o moraju osvijetliti d u h o v n o z n a n s t v e n i m . nego s razumijevanjem moramo gledati na. inače se nikad neće ra­ zumjeti funkcija voća u domaćinstvu prirode. čak m o r a m o umjeti s r a z u m i j e v a n j e m g l e d a t i na svijet ptica. Pogledate li neku voćku. svako stablo izvana je ustvari sasvim drugačije od zeljaste biljke ili žitarice. krušku. r e c i m o . o s o b i t o m o r a m o posvetiti pozornost intimnijim p r i r o d n i m uzajamnim d j e l o v a n j i m a . jabuku ili šljivu.

u stanovitom smislu tu također spadaju grane i ogranci. cvjetovi. ovo je krupno deblo drveta. m o r a m o se upitati: Gdje je zapravo korijen te biljke? Vidite. Ali ona nije dokraja biljka budući da nema korijenje. korijen nije vidljiv samo grubom izvanj­ skom promatranju. zelene drške lista. I ž e l i m o li to ispravno razumjeti. Što je o n o zapravo u svekolikom domaćinstvu prirode? Kad ga. Dakle. prvenstveno odatle raste prava biljka. drvo je onome što raste na granama uistinu zemlja. Tu se odmah postav­ lja pitanje: Je li onda ta biljka na drvetu. koja gore razvija svoje listove i cvjetove. biljka koja tu raste. isprva kod njega u pravo biljno m o ž e m o svrstati samo o n o što izrasta kao tanke peteljke. Naime. ona je izgubila korijenje time što je zasjela na d r v o . moramo reći: Da. što to znači? Zamislite — da o d e m o korak dalje stvarnom usporedbom — da na nekom zemljištu posadim jednu do druge same zeljaste biljke tako blizu da im korijenje međusobno sraste. i svoje peteljke. iz toga raste lišće i cvjetovi. samo nešto životnija zemlja od one iz koje rastu naše zeljaste biljke i žitarice. moramo reći: Dobro. naime. Ono je zemlja što je postala brežuljkastom. p o g l e d a m o s razumijevanjem. To raste iz drveta isto kao što zeljasta biljka raste iz zemlje. plo­ d o v i . da 188 . želimo li pojmiti drvo. Dakle. Prema tome. je li onda ona i stvarno ukorijenjena? Pravi korijen na drvetu ne m o ž e m o otkriti. Korijen se u o v o m slučaju ne mora samo htjeti vidjeti nego i razumjeti. To je biljka koja je u deblu i granama drveta ukorijenjena onako kako su zeljaste biljke i žitarice ukorijenjene u zemlji.Pogledajmo sada d r v o . koja se manje-više može nazvati nametnikom. Mora ga se razumjeti.

Pritom nastaje vodoravan sloj korijenja. Tako bi izgledalo to što zasad uopće ne treba postojati. dolje korijenje raste jedno u drugo. organizirala bi se u jedinstvo i sokovi bi dolje tekli jedni u druge. a drugo počinje. više eterski. ali što nam nešto može razjasniti: Tu bi bilo tlo. Ne zna se gdje jedno prestaje. rekao bih. I o v o što sam nacr­ tao kao hipotezu.jedan korijen obavija drugi i sve se pretvori u neku vrst kaše od korijenja koje se međusobno prepleće. to je unutra u drvetu kambij. relativno odvojila od njega i s njime je povezana. M o ž e t e zamisliti da ta kaša od korijenja ne bi do­ pustila da postane nešto nepravilno. ona se. I tako. tako da korijenje te biljke ne m o ž e m o drugačije proma­ trati nego tako da je o n o zamijenjeno kambijem. štoviše. o v o što sam vam nacrtao kao hipotezu doista je prisutno u drvetu. Posadim li sada sve svoje biljke — tako! — i evo. To je oblikotvorni sloj koji stalno stvara nove stanice iz kojih se neprekidno grana rast. kao što bi se o d o z d o iz korijena granao život zeljaste biljke. Biljka koja raste na drvetu izgubila je korijenje. Tada d o b r o m o ž e m o vidjeti kako se u drvetu s njegovim slojem 189 . To bi bila organizirana kaša od korijenja u kojoj se ne bi m o g l o razlučiti gdje korijenje počinje ili prestaje ( c r t e ž ) . Kambij ne izgleda kao korijenje.

cvjetove. p l o d i njihovo korijenje međusobno odijelilo i udaljilo jedne od drugih i p o v e z a l o ih samo u duhu. kako se razraslo u zračno i stoga mu je p o t r e b n o više pounutarnjenog života nego što ga zemlja inače ima. a to postiže time što u sebi posjeduje i obični korijen. to je u zraku i vanjskoj toplini drugačije biljno od onog što raste u zraku i toplini neposredno na tlu i iz čega se stvara zeljasta biljka što izrasta iz tog tla ( c r t e ž ) . Ispočetka razumijevamo drvo kao neobično biće. Sto se zbiva time što nastaje drvo? Zbiva se sljedeće: Ono što raste gore na drvetu.kambija. to je biljni svijet koji ima mnogo prisniji 190 . To je jedan drugi biljni svijet. kao biće koje postoji zato da bi "biljke" koje rastu na njemu: petelj­ ke. Tako se s makrokozmičkim razumijevanjem treba promatrati rast. koji je ustvari oblikotvorni sloj i koji stvara biljne stanice — drugi slojevi drveta ne bi mogli stvarati svježe stanice — zemljano doista ispupčilo. Ali to seže još m n o g o dalje. odnosno da bi ih povezalo u eterskom. I tako počinjemo shvaćati d r v o .

m o r a m o se upitati: Pa kako je onda s onime što je na određen način dijametralno suprotno astralnosti u okružju drveta koju oblikuje 191 . poljoprivrednik može postati bistronjuhim. individualizirati mirise biljaka na zemlji i miris drveta. Na o v o m polju zapravo je najlakše. na drvetu. naime stekne o d r e đ e n o osjetilo mirisa za različite miomirise koje ispuštaju biljke koje su na zemlji i koje ispuštaju voćke. Tada će se moći osjetiti razlika između biljne atmosfere koja je siromašnija astralnošću. u p r v o m slučaju imat ćete "bistronjuhost" za rjeđu astralnost. poljoprivrednik lako može postati bistronjuhim. oko nje tako lebdi oblak astralnog. Ako se čovjek na o v i m poljima potrudi. kako je to onda potrebno čovjeku i životinji. I naviknite se tako odrediti. astralnost je m n o g o gušća. a u drugom slučaju bistronjuhost za gušću astralnost. dospjeti do višeg razvoja. I kad p o g l e d a m o biljku koja raste na tlu. Tu je ona gušća. i biljnog svijeta bogatog astralnošću koja se može namirisati ako njušimo ono što/<ako lijepo dopire od krošnje drveća. ali se može postati bistronjuhim ( h e l l r i e c h e n d ) ako se. čiji se miris može osjetiti kod zeljastih biljaka što rastu na zemlji. rekao bih. tako da je naše drveće očito sakupljač astralne supstancije. razlikovati mirise. Ne može se baš postati bistrov i d i m (hellsichtig). On se u posljednje vrijeme time nije koristio onako kako se to činilo u staro instinktivno bistrovido doba. No ovdje. — Vidite. a čak i šuma. A k o sada o b r a t i m o p o z o r n o s t na o n o kamo nas to dalje v o d i . Kao što sam rekao.odnos prema okolnoj astralnosti što je izlučena u zraku i toplini da bi zrak i toplina bili mineralni. i onda kad tek procvjetaju. na o v i m poljima v r l o lako m o ž e postati ezoteričnim.

Time. a oskudicu eterskog u području korijena drveta. Razvijen kukac živi od onoga što kao bogata astralnost prolazi kroz drveće. Ovdje nastaje oskudica etera. kako sam to jučer i z l o ž i o u odnosu na čovjekovu karmu — o n o što djeluje dolje. No kambij prigušuje taj ž i v o t i potiskuje ga nadolje. m n o g o mineralnijim nego što je korijenje zeljastih biljaka. u drvetu s o b z i r o m na biljku nastaje oskudica etera. što č i n i on? Vidite. Stoga to unutarnje značenje koje bogatstvo astralnosti ima za prirodu moramo potražiti u okolini drveta. dakle. tako da on postaje sličniji mineralnome. snažan život. Ali to što zbog kambija u drvetu nastaje oskudica etera opet utječe i na korijen. kambij djeluje ovako: Dok g o r e oko drveta nastaje bogata astralnost. Korijen u drvetu postaje mineral. sada oduzima tlu d i o eteričnosti tamo gdje se nalazi o n o živuće. Ali o n o što u prirodi tako nastaje. A ono čemu dolje u tlu nedostaje eterskog i što se naravno kao eterska oskudica proteže cijelim d r v e t o m — kao što d u h o v n o uvijek djeluje na cjelinu. širom oko sebe drvo obogaćuje duhovno ozračje astralnošću. zbog kambija je unutrašnjost siromašnija eterskim nego inače. I ako se o s v r n e m o o k o sebe.biljka-nametnica što raste na drvetu? Kakvo je d j e l o v a n j e kambija. Na to se mora p o m n o paziti. No time što biva mineraliziraniji. Što se ustvari događa kad gore na drvetu raste zeljasto? Time d r v o zadobiva odre­ đenu vitalnost. eteričnost. to će uvijek i u domaćinstvu p r i r o d e imati bitno unutarnje značenje za prirodu. On u okolini drveta tlo umrtvljuje više n e g o što bi ono bilo u okolini zeljaste biljke. djeluje 192 . otkrit ć e m o kako se sada dalje odvijaju stvari u domaćinstvu prirode.

a ono što u svakoj biljci raste prema gore teži da što više privuče astralno. na drvetu se osobito m o ž e učiti o v o što smo sada izložili. imaju sposobnost regulacije eterične životnosti u tlu kad ona postane prevelika. žive zahvaljujući to­ me što postoji šuma. kad na Zemlji ne bi bilo drveća. koje na Zemlji ispočetka mogu živjeti samo zahvaljujući postojanju korijenja drveća. te stoga. koje cijeli svoj život manje-više provode u nekoj vrsti stanja ličinke i koje se onda na odre­ đen način emancipiraju od "korijenskosti drveća" (Baumwurzelhaftigkeit) kako bi se prilagodile i kori­ jenju zeljastih biljaka i zajedno s njime živjele. tako da u svakoj biljci živi nešto što bi htjelo postati drvenastim. na njoj uopće ne bi bilo kukaca. Zbog toga kod svake biljke do izražaja dolazi srodnost sa svijetom kukaca.pomoću ličinaka. to je sljedeći pokazatelj prisnijeg odnosa svekolikog bića korijena prema podzemno-zemaljskom svijetu. razvile su se u druge životinjske vrste koje su im slične. dakle. Ali ta srodnost sa svijetom kukaca razrasta se u srodnost s čitavim životinjskim svijetom. U svakoj biljci korijen ustvari nastoji ispustiti eter. Ličinke kukaca. Vidite. Jer drveće omogućuje kukcima postojanje. Pritom na vidjelo izlazi neobična činjenica da podzemne životinje. kukci koji tako oblijeću oko cijele šume. Ali značajno je da ono što na drvetu biva očiglednim i jasnim. svakako već vrlo daleko od bića ličinke. rekao bih. Htijenje da postane drvetom svojstveno je zapravo svakoj biljci. Kukci koji oblijeću oko nadzemnih dijelova drveća. da je to opet u čitavom biljnom svijetu iznijansirano. a njihove ličinke također žive zahvaljujući tome što postoji šuma. Kad bi tlo postalo 193 . Tu ono postaje jasno. koju sam osobito karakterizirao kod drveta. Jer.

One time postaju sjajni ventili i regulatori za vitalnost u zemlji. a time opet — na što ćemo još upozoriti — na životinjski svijet. kukci su jednog dana rekli: Ne osjećamo se dovoljno jakima da bismo pravilno preradili astralnost koja pršti oko drveća. I tako je u prirodi izvršena prava podjela rada između ptica i leptira i te leteće životinje zajedno ponovno čudesno djeluju tako da pravilno šire astralnost svuda gdje je ona potrebna. astralnost bi zakazala 194 . a vama pticama prepuštamo poglavito ono što kao astralnost okružuje drveće. Tako imamo pod zemljom te kišne gliste i slične životinjice koje još samo podsjećaju na ličinke.takoreći odveć ž i v o i kad bi se u njemu razbujala životnost. to su kišne gliste. Ono što se d o g o d i l o opisat ću što slikovitije mogu. u zraku. Kad bismo uklonili te leteće životinje. Mi stoga koristimo "htijenje da se postane drvenastim" drugih biljaka i oblijećemo ih. To je svijet ptica. na površini zemlje. Poznato je da se tijekom razvoja Zemlje između kukaca i ptica zbilo nešto čudesno. I čak bi zapravo trebalo brinuti o povoljnom uzgoju kišnih glista u tlima kojima je to potrebno. Jer baš te sjajne životinje ostavljaju zemlji upravo onoliko eteričnosti koliko joj je potrebno za rast biljaka. Naime. tada se te p o d z e m n e životinje brinu da se iz tla ispusti ta prejaka vitalnost. Tada bi se uvidjelo kako ovladavanje tim podzemnim živo­ tinjskim svijetom b l a g o t v o r n o djeluje i na vegeta­ ciju. A opet postoji daljnja sličnost između životinja i svijeta kukaca kad su ti kukci razvijeni i lete. Kišne gliste trebalo bi ustvari proučavati u njihovu zajedničkom životu s tlom. Te divne životinje koje su zato osobito važne za tlo.

stoga ćemo ga pred sebe postaviti sasvim točno. kao što u našem tijelu određene snage pravilno usmjeravaju krv. Stoga treba uvidjeti da šume ne valja iskorjenjivati. U krajnjoj liniji. Te su stvari posebno važne za uvid u predmet. polja i livade podređeno sasvim druga­ čijim zakonima nego u krajevima koji su nadaleko bez šuma. to se tamo gdje šume nema mora učiniti na druge načine. jedno uopće nije zamislivo bez drugog. Ono što šuma u svom širem susjedstvu — stvari djeluju na velikim prostorima — čini u tom pravcu. za okolnu zeljastu i žitnu vegetaciju. Zato bi u poljoprivredi također trebalo voditi računa o tome da se kukcima i pticama na pravi način omo­ gući oblijetanje. Jer u p r i r o d i — to stalno napominjem — doista je sve povezano. već d o b r o njegovati. Poljoprivrednik bi istodobno tako­ đer trebao nešto znati o uzgoju kukaca i ptica. Astralizacija zraka nalazi se u uzajamnom odnosu sa šumom. Na Zemlji postoje određeni krajevi gdje se una­ prijed vidi da obiluju šumom bez čovjekova utjecaja — jer u nekim stvarima priroda je i dalje pametnija od čovjeka — i ako je šuma na stanovitom predjelu nastala p r i r o d n o . M o ž e se reći: Leteći svijet kukaca uspostavlja pra­ vilnu astralizaciju zraka. a to bi se očitovalo u nekoj vrsti kržljanja vegetacije. slobodno se može pretpostaviti da je to korisno za okolnu poljoprivredu. A budući da se Zemlja zbog svakakvih klimatskih i kozmičkih utjecaja postupno mijenja. kad se uoči 195 .u svojoj redovitoj službi. I treba znati da je raslinstvo na područjima gdje se izmje­ njuju šume. Leteće životinje i ono što iz zemlje izrasta u zrak pripadaju zajedno. koja astralnost pravilno usmjerava.

sve ono što leprša i leti nalazi se u uzajamnom odnosu s astralnim. onda svakako treba poduzeti korake da se šumske površine smanje. tako intelektualni. nalazi se u uzajamnom odnosu s mineralnim i posebice s vapnenim bićima i tako se pravilno o d v o d i etersko. treba ponešto proširiti obližnje šumske površine. da se šuma prorijedi. svijet crva i ličinaka. a ne samo obavljati svakojake po­ kuse na poljima i za polja.da vegetacija kržlja. doći će se i do drugih stvari koje su jednom svakako — ja ih se ne bih usudio izvoditi s takvom sigurnošću — u doba instinktivne vidovitosti prema osjećaju sasvim ispravno primjenjivane. dakle prema mineralnom. Ono što je ispod zemlje. To je zadaća vapna. nisu bili toliko pametni. A kad se primijeti da biljke bujaju i da nemaju dovoljno sjemenske snage. Regulacija šuma u krajevima koja su određena za pošumljavanje također spada u poljoprivredu i njezin cjelo­ kupni domet mora se zapravo promatrati s duhovne strane. intelekt je iskorijenio sve instinkte. svijet kukaca i ptica. ali ono tu zadaću obavlja u uzajamnom djelovanju sa svijetom Učinaka i crva. U vrijeme kad su bili manje intelektu­ alni. Tada p o n o v n o m o ž e m o reći da se svijet crva i učinaka također nalazi u uzajamnom odnosu s vap­ nom u zemlji. Vidite — ako se o n o što sam naveo više speci­ jalizira. što sam vam s jednog drugog gledišta rekao prije nekoliko dana. No instinkt za to izgubljen je. Intelekt je izgubio baš sve instin­ kte. Krivica je materijalizma što su ljudi postali tako pametni. ali su bili mnogo mu­ driji i prema vlastitom osjećaju znali su postupati sa stvarima onako kako mi opet moramo svjesno postupati ako se pomoću onog što opet nije pametno 196 .

Ali o tome se ne radi. Ali 197 . što izuzetno djeluje na regulaciju druge hrane. ona više teži prema istini — ako se stoga istini za sve stvari uzmognemo približiti na taj način. onda taj grm v o l e jesti i počinju jesti o n o što im je od toga potrebno. ali neće ni ostati malom biljkom. sa žbunjem. koja je isprva fina srodnost. Ako smo otkrili tu neobičnu srodnost ptica baš s četinarskim šumama. ona je takve finoće kao ona srodnost što sam je već naveo. iz čega proistječe jedna druga srodnost. naime. Životinje nisu tako glupave kao ljudi. one. sa svime onime što. v r l o brzo primijete da postoji ta srodnost. a ne samo apstraktnim verglanjem rečenice "čovjek se sastoji od fizičkog tijela. I sada se pak p o g l e d još više izoštrava. na primjer. i čovjek će onda biti upućen u to da u prirodi doista raspoznaje kakve su stvari — p o g o t o v o ako stvarno postane v i d o v i t onako kako sam vam i z l o ž i o . ali koja se m o ž e preobraziti i u grublju. da je se vidi svugdje. lijeskom.— antropozofija nije pametna. već se radi o tome da se spoznaja o tim stvarima doista unese u sve. doduše. neće postati drvetom. koja se može naučiti napamet i odverglati kao kuharica. Grmoliko raslinje povoljno djeluje samom svojom prisutnošću. sisavci su prisno povezani. da im je urođena ljubav prema njemu. to će rezultirati jednom drugom srodnošću koja se jasno vidi. Naime. I kad primijete da v o l e grm. eterskog tijela i tako dalje". I tada se uvida da ptičji svijet postaje štetan ako uza se nema četinarsku šumu koja ono što ptice stvaraju pretvara u korisno. pa je stoga d o b r o ako ljudi za pobolj­ šanje bića svojih sisavaca na nekom zemljištu posade grmoliko raslinje. Ali da pođemo dalje. Jer u prirodi sve djeluje j e d n o na drugo.

I štetni nametnici drže se zajedno s gljivastim. I time nastaju biljne bolesti. tako se opet sve gljivasto ( P i l z i g e ) nalazi u prisnom odnosu sa svijetom nižih životinja. sa štetnim nametnicima. Osim drugih nave­ denih stvari za suzbijanje takvih štetnika. te vlažne livade osobito će djelovati na gospodarstvo jer one sadrže d o b r o tlo za gljive. No ako nam uspije da negdje u blizini gospodarstva imamo ne samo šume nego i vlažne livade. I onda će se opaziti nešto neobično: tamo gdje je u blizini gospodarstva vlažna livada. kao što se grmlje nalazi u pris­ nom odnosu sa sisavcima. I trebalo bi nastojati da površina livada bude obrasla gljivama. čak i ako nije osobito velika. mali štetni napasnici naveliko drže podalje od imanja. grmlja. ne gospodari se ekonomično ako se površina zemljišta toliko iskorištava da nestaje sve o čemu 198 . postoji i mogućnost da se stvaranjem vlažnih livada štetne životinjice. U svakom slučaju. nastaju i veće štete kod biljaka. vlažnih livada s o d r e đ e n o m p r i r o d n o m kulturom gljiva da se više postiže čak i ako se moraju smanjiti korisne površine poljoprivrednog zemljišta. naime. tamo će onda te gljive zbog svoje srodnosti s bakterijama i drugim nametničkim životinjicama te životinjice držati podalje od ostaloga. m o ž e se steći uvid i u biće štetnoga. Jer gljive se s tim životinjicama drže zajedno više nego druge biljke.ako se prati ta prisna srodnost u prirodi. nasada voćaka. Kao što se četinarska šuma nalazi u prisnom odnosu s pticama. Bit probitačne p o l j o p r i v r e d e toliko počiva na pravilnom rasporedu šume. s bakterijama i drugim životinjicama. gdje je vlažna livada bogata gljivama. oni se razvijaju tamo gdje su se gljive rasprostrle.

Sada je v r i j e m e da našem uvidu p r i d o d a m o gledišta koja nam općenito otkrivaju odnos biljnog prema životinjskom i obratno. Zapravo se uopće ne može djelovati u proizvodnji koja je u tolikoj mjeri prirodna kao što je to poljoprivredna proizvodnja ako se na taj način ne stekne uvid u međuovisnosti u prirodnoj proizvodnji.sam g o v o r i o i spekulira da se tako može više toga uzgajati. živčevlje. prisnom uzajamnom odnosu. koji se također može proučavati onako kako sam to naveo. p r o i z l a z i iz toga da se — ako se o t o m e nešto zna — treba nešto znati i o hranidbi ž i v o t i n j a . također se proučava mišićje. To se može dokučiti samo ako se pogled usmjeri na ono s čime se životinja u svojoj oko­ lini nalazi u izravnom. ljudi tako promatraju životinje. Naravno. životinjskog prema b i l j n o m . ali polazeći od toga ipak se ne može dokučiti što su životinje ustvari u cjeloupnom domaćinstvu p r i r o d e . Jer p r a v i l n a ishrana životinja mogu­ ća je samo ako se zasniva na i s p r a v n o m odnosu i z m e đ u biljke i ž i v o t i n j e . To čega se može više uzgajati biva u većoj mjeri lošije od onoga što se može dobiti poveća­ njem površina nauštrb ostalih stvari. Što je z a p r a v o životinja i što je z a p r a v o biljni svijet? Kod biljnog svijeta više se mora g o v o r i t i o č i t a v o m biljnom svijetu. stvari stoje ovako: životinja svojim živčano-osjetilnim sustavom i dijelom svog dišnog sustava neposredno prerađuje sve o n o što najprije struji 199 . a i seciraju ih. Što su životinje? Da. Vidite. imaju onda kostur čijem se obliku mogu diviti. Što je z a p r a v o životinja i što je zapravo biljni svijet? Da se to mora shvatiti kao o d n o s . u uzajamna djelovanja u prirodnoj proizvodnji.

zrakom i toplinom. u svom živčano-osjetilnom sustavu i dijelu svog dišnog sustava životinja je samo­ svojno biće koje neposredno živi u zraku i toplini. u njezinoj okolini. time što toplina prenosi Mjesečeva i Sun­ čeva djelovanja. Tako da životinju shematski m o ž e m o nacrtati ovako (crtež). ukoliko je ona sa­ mosvojno biće. Njezin mišićni sustav oblikovan je iz zraka. 200 . U svemu onome što se nalazi u njezinu okružju. Životinja se nalazi u neposrednom odnosu prema zraku i toplini i njezin je koštani sustav oblikovan iz topline. Životinja je. svojim živčano-osjetilnim sustavom neposredni prerađivač zraka i topline. čijim posredovanjem ponovno djeluju snage Sunca i Mjeseca.

imati p r o b a v n i kanal koji t e č e i z v a n a prema unutra. tako da i biljka n e k o m v r s t o m disanja i n e č i m što ima daleke sličnosti s osjetilnim su­ stavom n e p o s r e d n o u sebe uzima — kao što ž i v o ­ tinja n e p o s r e d n o uzima zrak i toplinu — sve o n o što je zemlja i v o d a . Ali nije tako. biljka se nalazi u neposrednom odnosu prema v o d i i zemlji. Na temelju onoga što se već zna ne može se zaključivati po analogiji ako se želi dos­ pjeti do duhovnih istina. o d v i j a se više u smislu snage n e g o u supstancijalnom. ž i v o t i n j a se ne m o ž e n e p o ­ sredno odnositi prema zemljanom i v o d e n o m i ne m o ž e ih n e p o s r e d n o prerađivati. Sada ćete reći: No d o b r o . D i j e l o m dišnog sustava i d i j e l o m sustava izmjene t v a r i ž i v o t i n j a prerađuje zemlju i v o d u . biljka živi neposredno sa z e m l j o m i v o d o m . Dišni sustav tada prelazi u sustav izmjene tvari. i onda u sebi sve prerađuje s o n i m e što je nastalo d j e l o v a n j e m t o p l i n e i zraka. a što je biljka? Vidite. dakle. p r e r a d a .N a s u p r o t t o m e . kako sam je n a z n a č i o . nasuprot tome. Ovako je: dok životinja 201 . Upitajmo se. sada se v e ć m o ž e p r e t p o s t a v i t i — nakon što se u v i d j e l o da biljka živi neposredno sa zemljom i v o d o m kao što ž i v o ­ tinja ž i v i sa z r a k o m i t o p l i n o m — da sada biljka u sebi prerađuje zrak i t o p l i n u kao što ž i v o t i n j a prerađuje zemlju i v o d u . životinja v e č mora postojati od zraka i t o p l i n e da bi p r e r a đ i v a l a zemlju i v o d u . zemlju i v o d u p r e ­ rađuje sustavom i z m j e n e t v a r i i d i j e l o m d i š n o g sustava. mora. T a k o ž i v o t i n j a ž i v i na p o d r u č j u zemlje i na p o d r u č j u v o d e . Dakle. kao ž i v o t i n j a prema zraku i t o p l i n i . Ona mora ze­ mlju i v o d u p r i m i t i u sebe. N a r a v n o . Prema tome.

ona ih ispušta. On govori i o disanju. Prolistate li Goetheova djela. a kod biljke ispuštanje zraka i topline. Rečenica koja proistječe iz antropozofskog promatranja: "Biljka daje. predaje. Kod životinje važnost ima uzimanje hrane. već zapravo daje o n o što životinja uzima iz svijeta i zahvaljujući tome živi. da tako kažem. I upravo je stvar u tom procesu ispuštanja. tako biljka u tom smislu živi od ispuštanja zraka i topline. To je ono. i osjećao je da se tom rečenicom označava nešto istinsko u prirodi.uzima zemaljsko i v o d e n o te ih u sebi prerađuje. djevičan­ sko kod biljke: ona svojom biti ne želi nešto pohlepno uzeti. Prema tome. prava suprotnost. opet ste otkrili nešto što je u vezi s tim imalo veliko značenje u staroj instinktivnoj spoznaji. Oni koji su došli poslije njega više ništa od toga nisu razumjeli. Ako usmjerite pogled na to davanje i uzimanje. zrak i toplina ne ulaze u nju — ili barem nisu osobito daleko ušli — nego zrak i toplina izlaze i umjesto da ih biljka upija. A kod ljudi osobito senzibilnih za te stvari zadržalo se nešto od toga do u kasnija vremena i upravo kod Goethea još često ćete naići na ovu rečenicu: "U prirodi sve živi od davanja i primanja". ali preuzeo ju je iz starih običaja. pa kao što životinja živi od uzimanja hrane. 202 . sigurno ćete je naći. ne­ koć je bila uvriježena u instinktivnom v i d o v i t o m uvidu u prirodu. On je više nije pravilno razumio. Tako biljka daje i živi od davanja. a životinja uzima u domaćinstvu prirode". U odnosu na organsko biljka je u svakom pogledu su­ protnost životinji. a ne razumiju ni što je Goethe mislio govoreći o davanju i uzimanju. biljka baš ispušta zrak i toplinu doživljavajući ih zajedno s tlom.

zajedno s v a p n o m . I tako v i d i t e da su šume i voćnjaci te grmlje na zemlji na određen način regulatori pravilnog v o ­ đenja rasta biljaka. A p o d zemljom su opet.ukoliko se disanje nalazi u uzajamnom odnosu s izmjenom tvari. 203 . o uzimanju i davanju. To ćemo u posljednjem satu koji nam je ostao na raspolaganju pokušati dovesti do stupnja kako bi se nakon pokusnoga kruga stvari doista m o g l e dalje razraditi. On je tu riječ primijenio jasno — nejasno. voćarstva i stočarstva te polazeći od toga stupiti u praksu. sličan regulator niže ličinke. Tako se treba sagledati odnos između ratarstva. crvolike i druge životinje.

Vidite — to sam već napomenuo — uvijek se pogrešno razumijeva što hrana znači za životinju. lipnja hranidbe 1924. To se i ne može mnogo poboljšati čak i da se dade ne znam koliko savjeta u tom pravcu. da se izvana uzimaju hranjive tvari i zatim se — kao što se više-manje uvijek zamišlja — uzmu li se u obzir i brojne pretvorbe. Pomislite kako danas postoji malo uvida baš na j e d n o m od najvažnijih područja: na području hranidbe naših p o l j o p r i v r e d n i h životinja. Danas bih najprije i z n i o nešto što se toga tiče. Danas će se raditi upravo o tom praktičnom djelovanju koje se izuzetno teško može uopćeno dati u formulama i sličnom jer ono u velikoj mjeri podliježe individualizaciji i osobnom postupa­ nju. uvidi koji potom na razumljiv način mogu v o d i t i k individualizaciji u pogledu poduzetih mjera. Kako treba hraniti? Ali to se po mojem uvjerenju može znatno poboljšati ako će poljoprivredna poduka biti sve više usmje­ ravana na to da se stekne uvid u to u čemu se zapravo sastoji bit hranidbe. I upravo zbog toga bit će n e o p h o d n o da se na tom području osobito steknu uvidi. Nije stvar u tome da se odvija grubi proces. U posljednjem satu predavanja koje će se s obzirom na vaše potrebe možda nadopuniti u razgovoru koji će p o t o m uslijediti. v o l i o bih. Bit 16.O S M O PREDAVANJE Koberwitz. a i za čovjeka. odlažu u organizmu. 204 . dodati neke nadopune i još nekoliko praktičnih uputa. koliko je to moguće u kratko vrijeme.

potiču procese izgaranja. on je čak nešto što osjeća. onda nije važno ako govori zbrkano i stvari donekle dobro čini prema instinktu ili tradiciji. tako da može iskoristiti m n o g o onoga što sadrže hranjive tvari. životinja ih jede.Čovjek ipak sirovo. Upravo time što se čovjek izražava na netom spomenut način i pritom usmjerava misli u određe­ nom pravcu. a spoj neke tvari s kisikom u organizmu ne znači proces izgaranja. Izgaranje je proces u mineralnoj. A što bi se drugo i očekivalo!? Jer v i d i t e : g o v o r i se o procesima izgaranja u organizmu. na primjer da se životinja ne prejede. grubo zamišlja: Dobro. kao što organizam nije kristal kvarca nego nešto drugo. izbacuje ono što joj ne treba. vani su živežne namirnice. o n o što joj je potrebno odlaže u sebi. Jer kad netko g o v o r i o izgaranju u organizmu. tako i ono što se označava procesom izgaranja u organizmu nije mrtvi proces izgaranja koji se odvija u izvanjskom. osim toga. upravo se time radi najveća zbrka. I jasno se uočava razlika — budući da se stvari na o v o m području v r l o rado razlučuju i materijalistički — između pravih živežnih namir­ nica i tvari koje u organizmu. N o . a nešto baš i ne valja ili ne valja nakon nekog vremena ili pak se ovim ili onim modificira. nego neš­ to sasvim drugo. pri čemu se naravno uvijek mora konstatirati da nešto valja. g o v o r i samo zbrkano. U organizmu dakako ne postoji nika­ kav proces izgaranja. neživoj prirodi. i na tome se grade svakojake teorije koje se onda i praktično primjenjuju. I mora se na štošta paziti. kako se kaže. Međutim. Ali ako ima u vidu pravu stvar. kad to zbrkano govorenje s v r e m e n o m zahvati psihopatia 205 . nego je nešto živuće. da po mogućnosti dobije hranjivo krmivo.

T o g a sam se v e ć dotakao. To je danas tipična pojava: čini se nešto sasvim drugačije od onoga što bi o d g o v a r a l o zbivanjima u prirodi. Zagleda li se u sam proces. ali o k o nje kao da lebdi astralno. I onda se djeluje polazeći od tih teorija.profesoralis — taj sam izraz već mnogo puta upo­ trijebio — onda ona to što je samo zbrkano rečeno pretvara u duhovite — stvarno to mislim — duhovite teorije. tu se nalazi nešto što je izuzetno važ­ no. tada p r e t v a r a u hranu o n o što p o t p o m a ž e astralno u ž i v o t i n j s k o m i č o v j e k o v u o r g a n i z m u . kao što je to kod stvaranja voća. Biljka ne d o s e ž e do astralnog. Oni su međusobno oštro odi­ jeljeni. Zbog toga se upravo na o v o m području mora obratiti pozornost na o n o o čemu se zapravo radi. ritmički organizam kod mnogih je životinja neodređen. Promotrimo sada stvari na koje su se odnosila naša jučerašnja razmatranja: biljka ima fizičko i etersko t i j e l o . Ali mislim da treba p o g l e d a t i i suprotni p o l . U ritmički organizam ulazi 206 . Budući da se radi o hranidbi. Stupi li u sasvim o d r e ­ đenu vezu s astralnim. Naime. to se mora još j e d n o m p o s e b n o i z l o ž i t i . ali srednji. p o đ i m o od živo­ tinje. ali stvar se potpuno promašuje. Ono o čemu se govori sasvim je drugačije od onog što se zbiva u biljkama i životinjama. I kod životinje imamo izraziti živčano osjetilni organizam te organizam udova i izmjene tvari. a g o r e je manje-više obavijena astralnim. Kod životinje nemamo tako oštru trodiobu organizma kao kod čovjeka. ali ovdje gdje treba postaviti o s n o v e za način h r a n i d b e . po nekoj biljci ili b i l o čemu drugom jednostavno će se prepoznati treba li ona nešto u životinjskom organizmu potpomagati ili ne.

tako da bi se kod životinje ustvari trebalo drugačije g o v o r i t i nego kod čovjeka. no tako da se oba dijela u sredini međusobno miješaju i time nastaje takozvana životinjska organizacija. A u sredini — tu je izmjena tvari ritmičnija nego kod čovjeka. ali ostanimo kod životi­ nje — ono što je u organizaciji glave od zemaljske je tvari. ali koja opet prožima cijeli organizam. Kod životinje trebalo bi ustvari govoriti o diobi organizma. tako da kod životinje ritmičko ne postaje toliko samostalno. Ali kod životinje trebalo bi govoriti o živčano-osjetilnoj organizaciji pretežito smještenoj u glavi i organizaciji izmjene tvari i udova organiziranoj u stražnjem dijelu tijela i u udovima. Već na embrionalnom stupnju zemaljska se materija uvodi u organizaciju glave.nešto što potječe iz osjetilnog organizma i nešto što potječe iz organizma izmjene tvari. To je više nejasno suzvučje dvaju krajnjih polova ( c r t e ž ) . sve one supstancije koje su u organizaciji glave — kod čovjeka je isto tako. Kod čovjeka se sasvim egzaktno g o v o r i o toj trodiobi organizma. Materija koja je u glavi. Dakle. zemaljska je materija. Prema 207 . a ritmičnija je i živčano-osjetilna organi­ zacija — one se obje pretapaju. Embrij mora biti tako orga­ niziran da glava svoje tvari dobiva od zemlje.

To je kozmička tvarnost. neprekidno se spaja sa Zemljinom težom. kosti. i tako je sve što se čini s udovima vezano uz zemaljsko — susrećemo se sa zemljanim. do kandže. upravo 208 . Za razliku od toga.tome. U glavi. susrećemo kozmičke snage. a osjetila opažaju iz kozmosa. udove. upravo zato što su tu ponajprije smještena osjetila. zemaljskim snagama. To nikako nije isti­ na. mišiće. Nasuprot tome. doista je v a ž n o da se hrane tako kako bi u sebe primili što više kozmičke tvarnosti i da hrana koja prolazi kroz želudac bude pripremljena tako da razvije m n o g o snage kako bi se ta kozmička tvarnost provela posvuda u udove. kosti i tako dalje ne potječe od zemlje. U organizaciji izmjene tvari i udova — pomisli­ te samo. istina je u tome da se osjetilima i disanjem prima kozmička tvar. sva tvarnost koju imamo u organizaciji izmjene tvari i udova. Isto se tako mora znati da se supstancije koje mogu biti potrebne u glavi moraju crpsti upravo iz hrane i da se u glavu mora dovesti prerađena i želucem vodena hrana. mišiće. tako da je tu posvuda kozmička tvarnost. nego potječe od onoga što se uzima iz zraka i topline iznad zemlje. u njoj se nalazi zemaljsko-tvarno. dakle. sa snagama je drugačije. I ono što životinja jede služi samo za razvitak njezinih snaga za kretanje kako bi se kozmičko odaslalo u organizaciju izmjene tvari i udova. ono što prožima naša crijeva. kad čovjek hoda. dakle. Važno je da ne mislite kako se kandže oblikuju tako da fizička tvar koju životinja jede dopire do nje i tamo se taloži. ili ako v o l treba postati radna životinja. Ako krava sa svojim udovima koji su joj potrebni pri radu treba postati radna životinja. I u tom pogledu. s kozmičkim tvarima i zemaljskim tvarima.

slijedi kozmičke snage. sebi traži hranu i sama je uzima.je glava ovisna o želucu. kojih više nema­ ju. Vidite. 209 . Životinja koja je stavljena uz jasle neće odmah pokazati — stvari se dakako nasljeduju — da u sebi nema kozmičkih snaga. nego ih va­ lja i z v o d i t i na pašnjake i uopće im dati priliku da osjetilno-opažajno stupe u odnos s okolišem. na primjer. to znači da više ne može hraniti tijelo jer ne može uzimati kozmičke snage koje ponovno trebaju dospjeti u tijelo. nego da se treba stvoriti predodžba o tome kakvu vrijednost određene meto­ de hranidbe imaju za cjelokupno biće životinjske organizacije. prema tome. još ima onih naslijeđenih. ali s v r e m e n o m stvara potomke kojima kozmičke snage više nisu na taj način urođene. ravnajući se prema njemu. svojim orga­ nom njuha. mora paziti na sljedeće: Zamislite životinju koja u zagušljivoj staji stoji uz jasle dobivši ono što joj je odmjerila i u te jasle stavila čovjekova mudrost. I životinja slabi počev od glave. slijedi svoj organ njuha. a ne nožni palac. Da. Da. na primjer. koja vani na slobodnom sama traži svoju hranu. Te vam stvari sigurno pokazuju da se jednostavno ne može g o v o r i t i uopćeno: "U o v o m slučaju hranite o v i m e . tu se. životinje ne valja zatvarati u zagušljive staje gdje im ne mogu strujati kozmičke snage. ako ta životinja nema promjene — nju može imati samo na o t v o r e n o m — ona se uvelike razlikuje od druge životinje koja se služi svojim osjetilima. u o n o m slučaju o n i m e " . i treba nam biti jasno da glava tu hranu koju dobiva iz tijela može preraditi samo ako na odgovarajući na­ čin m o ž e crpsti snage iz svemira. u tom uzimanju hrane razvija svu svoju aktivnost.

njezin je mozak tek na putu do stvaranja Ja. U čovjekovu mozgu nalazi se zemaljska tvarnost. rekao bih da je u mozgu raširena uznapredovala hrpa gnojiva. u njemu će se naći zemalj­ ska tvarnost. određena količina zemaljske tvarnosti prevaljuje taj put i biva odložena u mozgu. Što ustvari sadrži glava? Ze­ maljsku tvarnost. Čemu služi taj mozak? On služi kao podloga za Ja. o n o što se u mozgu pojavljuje kao zemaljsko-materijalno jednostavno je izlučeno. Tu se izlučuje zemaljska tvar kako bi poslužila kao osnova za Ja. u stanju je otuda p r o v o d i t i zemaljsku hranu u glavu i mozak. životinja ima mozak. a tvarnost je zemaljska. kako je on nastao? Uzmite u o b z i r čitav organski proces. Kod čovjeka taj put v o d i dalje do stvaranja Ja. posve je srodan sadržaju mozga. na osnovi procesa u sustavu izmjene tvari i udova koji nakon uzimanja hrane nastaje p r o b a v n o m razdiobom. dakle. Kad bih g o v o r i o groteskno. s o b z i r o m na procese u njemu. životinji njezin najplemenitiji dio. Određena količina zemaljske tvari. mozak. Preuranjena moždana izlučevina (Gehirnabscheidung) prolazi kroz crijeva. Ono što se ne može više preraditi odlaže se u crijevima i tu ćete opaziti srodnost koja će vam se učiniti izuzetno paradoksalnom. Što je moždana masa? Moždana masa jednostavno je do kraja dovedena crijevna masa.No krenimo dalje. Sve o n o što se tu zbiva. životinja još nema Ja. Ali ta hranjiva tvarnost ne odlaže se samo u mozgu. to je izlučevina iz organskog procesa. no snage su u njemu kozmičke. Dakle. ali to 210 . Životinja još nema Ja. U t v r d i m o to sasvim točno: Mozak služi kao podloga za Ja. Sadržaj crijeva. Odreže li se. nego već na putu u crijevima. ali koja se ne smije previdjeti ako se želi shvatiti životinjska i čovječja organizacija.

ovdje se u međuodnosu s gnojivom razvija zametak Ja. uz biljke. Tu Ja ostaje više u zametku. u njoj Ja pretežito ostaje u zametku. gore listove i cvjetove u razvoju. stoga u trbušnom gnojivu ostaje više toga. one u o n o m e što nastaje kao gnojivo razvijaju prave Ja-snage koje opet iz korijena pravilno potiču rast biljaka u smjeru sile . I kad gnojimo. Kod čovjeka se trbušno gnojivo u najvećoj mogućoj mjeri pretvara u moždano gnojivo jer čovjek zemljom pronosi svoje Ja. Ono gore razvija astralno. v i d i m o da ovdje dolje onda imamo korijen. p r e t v o r e n o u plemenitu moždanu masu i tamo postaje osnovom za razvoj Ja. Budući da životinja ne doseže do Ja. Baš je gnojivo. astralno koje se razvija u među­ odnosu sa zrakom. Zbog toga su životinjski izmet i ljudski izmet dvije sasvim razli­ čite stvari. zahvalju­ jući organskim procesima u njemu. kad gnojivo izvana stavimo uz korijen. kod životinje u manjoj mjeri.je objektivno sasvim točno. Takvo p o l j o p r i v r e d n o gospodarstvo doista je organizam. ako nacrtamo cijelu biljku ( c r t e ž ) . a ono se zatim koristi kao pravo gnojivo. Životinjski izmet još sadrži zametak Ja. Ako životinje zaista jedu o n o što raste na zemlji. a astralno razvijaju voćke i šuma.

ali sva ta pravila za postupanje trebala bi se ravnati po tome da imanje po mogućnosti tako bude zatvoreno u sebi da samo sebe može nositi. Jer tada se zanemaruje činjenica da je to u sebi zatvoren krug. To je sjajno uzajamno djelovanje. Ali svakako ne dokraja. mogu se u konkretnim slučajevima pronaći odnosi između životinjskog orga­ nizma i biljnog organizma. da je to nešto što treba samo sebe održavati. kad se to postigne. I stoga se u određenom smislu sva­ kako nanosi šteta prirodi ako se gnojivo ne dobiva od životinja koje pripadaju gospodarstvu. 212 . Ali valja shva­ titi da se to uzajamno djelovanje razvija i dalje. Zašto? Objektivnim proma­ tranjem u duhovnoznanstvenom smislu nikad se ne postaje fanatik. nego se one uklone. pa će iz toga proizići pravila za postupanje. I na osnovi toga zasigurno će se steći uvid da se životinje manje-više trebaju zadržati u tom međudjelovanju i da se biljke također trebaju manje-više zadržati u tom međudjelovanju. o p ć e n i t o . Tu će pokusi naravno biti složeni budući da su individualne naravi. I opet treba paziti da se sije o n o što životinje koje želimo imati. Pogledajmo to najprije u glavnim crtama. I stoga vidite da je poljoprivredno gospodarstvo zbog toga neka vrst individualnosti. Ali treba nastojati postići onoliko koliko je moguće.teže. svojim instinktom traže i hoće jesti. Ali upravo je tu važno dati smjernice kako bi se trebali obavljati pokusi. Na imanju jednostavno treba imati toliko životinja i onakve životinje kako bi se na njemu dobilo dovoljno pravoga gnoja. a gnojivo dobavlja iz Čilea. I tu će se štošta iskušavati. U okviru našega današnjega gospo­ darskog poretka to se ne može postići u cijelosti. Vidite.

Jedino trebate znati da se odvija taj uza­ jamni proces. Pretpostavimo da taj korijen imamo iz pret­ hodnih promatranja. Sada korijen moramo označiti kao živežnu namirnicu koja. to jest razgrađuje moraju u organizam ući zračenja snaga. to jest kozmički odnos s okolinom. čitav proces je izvršen. Zamislite da netko izgovori rečenicu: Moram dati korijensku hranu životinji koja supstan­ ciju treba provesti prema glavi kako bi ona stupila u što življi osjetilni odnos. tako da se takve snage dalje ugrađuju u organizam. nešto — pošto smo ugodili j e d n o m dijelu tijela. Pođimo dalje. ma­ terijalnih tvari glavi kako bi kozmičke snage koje djeluju kroz glavu pronašle pravu tvar za svoje pla­ stično djelovanje. znajući kako stvari izgledaju i žive. p r o b a v o m najlakše pronalazi put do glave. on upija bivajuću Ja-snagu svojom cjelokupnom opstojnošću u zemlji i u upijanju te snage pomaže mu ako u zemlji pronađe ispravnu količinu soli. Onda kad izreknete nešto takvo. to jest glava mora raditi. usmjerite pogled na ono što se treba d o g o d i t i . u o v o m slučaju 213 . voljno.Pogledajmo korijen: korijen koji se redovito raz­ vija u zemlji. kad uđe u ljudski orga­ nizam. Zar pritom ne pomišljate odmah na tele i mrkvu? Kad tele jede mrkvu. Gnoj od mrkve ne smije se samo taložiti u glavi. Sada kad je supstancija dovedena u glavu. kad smo teletu ugodili davši mu mrkvu. mora započeti obrnuti proces. koji je zahvaljujući gnojivu prožet bivajućom Ja-snagom. i time stvoriti snage u organizmu. nego od toga što se taloži. Zato ćemo korijensku hranu upotrijebiti ondje gdje moramo ispuniti preduvjet davanja supstancije. a to znači da nam je potrebna druga živežna namirnica.

što. Pođimo dalje s tom stvari. astralna ispunjenja. recimo. Što je potrebno za to? Tu je uz mrkvu kao dodatna hrana potrebno nešto što u biljci prelazi u zrakasto i tu zračeću snagu p o n o v n o sažima. iz toga ćete dobiti nešto što će ovladati cijelom životinjom.glavi — što tom dijelu ponovno omogućuje pravilno djelovanje na ostatak Organizma. dakle. Za to mi je potrebno nešto što u prirodi ima zrakast oblik ili taj zrakast oblik stvarno sažima. Uzmimo životinju koja treba postati jakom upravo na tom srednjem polju gdje se organizacija glave. što je i z v o d i na put koji joj je prirođen. živčano-osjetilna 214 . Pritom u obzir dolazi sje­ menka lana i slično. Tako da ćemo mladoj stoci morati pokušati dati hranu koja s jedne strane potiče Ja-snagu. Pogledajte: dao sam mrkvu. a s druge strane potiče ono što se kreće o d o z g o prema dolje. I ako prihranjujete mladu stoku mrkvom i sjemenkama lana ili nečim što se među­ sobno slaže na neki drugi način. o svakoj stvari znati što se s njome događa kad se nalazi na putu iz životinje u tlo ili iz biljke u životinju. kao. Tako se ovdje promatra stvar i tako bi se trebalo sagledati cijelo imanje. u koncentriranoj tvorbi. To osobito vrijedi za sve o n o što zadobiva dugu stabljiku ( c r t e ž ) i što je u toj "dugostabljičavosti" prepušteno vlastitom razvoju. recimo. svježe sijeno i mrkva. Sada želim da tijelo stvarno bude p r o ž e t o snagama koje se razvijaju iz glave. ima dugu stabljiku i postaje sijeno.

gdje se onda to prepliće. Ali također ne smijemo uzeti previše onoga što je blizu cvijeta i ploda — zato što to treba ostati srodno spolnoj snazi. koja je prvenstveno strujanje tvari. Pa na što onda tu trebamo obratiti pozornost? Tu trebamo obratiti pozornost na to da se između strujanja od glave prema natrag. preobražena onime što snage glave pridaju tvari koja se nalazi na putu da postane spolna izlučevina i čime djeluju na nju. tada nastaje dobro i izdašno mlijeko. Za sve procese koji se tako trebaju odvijati mo­ ramo potražiti one živežne namirnice koje prema glavi djeluju manje od korijenja. Jer dobro mlijeko sadrži ono što je osobito razvijeno u izmjeni tvari. Odvija li se to pravilno uzajamno djelovanje tako da snage koje struje sprijeda prema natrag prerađuju što bolje mogu ono što struji odo­ straga prema naprijed. Koje to životinje trebaju postati jakima? To su baš mliječne životinje. Zahtjev prema kojem životinje na tom polju trebaju postati jake jednostavno se ispunjava u proizvodnji mlijeka.organizacija više razvija prema disanju i gdje se opet organizacija izmjene tvari više razvija prema ritmičkom. kad je riječ o proizvodnji mlijeka. može se posve prozreti. ne smije imati previše astralnog. ali je u probavnom procesu u največoj mogućoj mjeri po­ stala slična spolnom probavnom procesu. da pogled trebamo usmjeriti na ono što se nalazi između cvijeta 215 . sadrži takvu tvarnu kompo­ ziciju koja još nije prošla spolnim sustavom. koje je primilo Ja-snagu. Mlijeko je jednostavno preobražena izlučevina spolne žlijezde. koje je prvenstveno strujanje snage. odvija pravilno uza­ jamno djelovanje. One trebaju postati jakima. i u struji koja teče odostraga prema naprijed. To znači. Proces koji se tu odvija može se sasvim prozreti.

ono što se odvija u cvjetanju i oplodnji. v e ć i n o m je ponešto zadr­ žano. T o . Mislim da mogu povećati proizvodnju mlijeka. za koje vjerujemo da ga možemo postići kod neke životinje. na zeleno i lisnato i na sve o n o što se razvija u listu i zeljastom dijelu ( c r t e ž ) .i korijena. Povećanje proizvodnje mlijeka. Tako se iz starih tradicija ponešto zna. iako više ne znaju zašto. sigurno ćemo ostvariti ako učinimo sljedeće. Kad su na tom području stare tradicije nestale iz instinktivne mudrosti. Pritom će se posebna pozornost trebati obratiti jednoj stvari. Kad kravu tako hranimo. unose u proces stvaranja listova i zelja. mliječnim životinjama i tako dalje. zašto se nešto koristi. na njoj neće­ mo primijetiti bogzna što. kao i kod zeljaste biljke. kao što su liječnici zadržali neke lijekove. ali kad se ona oteli — takvo reformiranje hranidbom obično traje tijekom jednog naraštaja — njezin potomak bit će krava koja obilno daje mlijeka. Što mi je činiti? Valja mi uzeti biljke koje proces oblikovanja ploda. čine mahunarke. U tvarima u djetelini razvija se štošta p l o d o v i t o g . ali zadržali su ih jer su uvijek pomagali. Pretpostavimo da zbog stanovitih okolnosti neku mliječnu kravu najprije hranim zeljastom i lisnatom hranom. a p o g o t o v o djetelina. doduše. ne zna se. a osim toga iskušava se. na primjer. I 216 . bilježe se količine koje se onda daju tovnim. Želim povećati proizvodnju mlijeka.

pritom se često događa o n o što se kod ljudskog isprobavanja općenito događa. jer se više ne mogu razvidjeti odnosi snaga. Jer. osobito kad je to ispro­ bavanje sasvim prepušteno slučaju. Za pola sata skupila bi se čitava ljekarna. p r e t v o r i l o u složeno. čovjek upotrijebi nešto što je u j e d n o m smislu p o g o d n o . Upravo to doista se često događa. Ali time se ne može mnogo postići jer ono što se pročita u knjigama pod određenim okolnostima može s nepravom protu­ rječiti o n o m e što se već ionako daje. Stjeca­ jem okolnosti tu bi se ono jednostavno što bi trebalo poduzeti. a grlobolja ne bi prestala. Ili će pak jedno poništiti djelovanje drugoga. može se sagledati: žuta ili crvena mrkva i sjemenke lana djeluju tako. ako mu je drag. Onda upotrijebi nešto drugo. Nešto v r l o slično događa se kad se isprobavaju krmiva. To je sagledivo. a u drugom nije. Tu se sada neće sve pobrkati. to pridoda o n o m e i tako iz toga proiziđe nekoliko krmiva od kojih svako ima o d r e đ e n o značenje za mlade ili tovne životinje. Ako bi on to uzeo. Pomislite što bi se m o g l o dogoditi čovjeku kad bi ga zaboljelo grlo negdje gdje je u društvu mnogih ljudi: od svakog čovjeka. Oni tada zagledaju u knjige ili se prisjećaju onoga što su naučili: "Mladu životinju treba hraniti tako. ali sve postaje tako zamršeno jer je izgubljena pregled­ nost. tovnu tako." I onda čitaju iz knjiga. jedno bi poništilo drugo i čovjek bi sigurno pošteno pokvario želudac. nešto bi d o b i o . Razborito će postupiti onaj koji polazi od načina razmišljanja što sam ga naveo i onaj koji hranidbu životinja bude toliko pojednostavio da ona postane p r e g l e d n o m . Može se sagledati djelovanje 217 . a događa se osobito onima koji se poljoprivredom bave s polovičnim znanjem. Recimo. zar ne.

zaista se pita: Zašto 218 . da­ pače mnogo toga što je otkriveno pokusima ispravno je. Pođimo ovaj put od toga da pozornost više po­ svetimo cvijetu. No pritom moramo poći dalje. promiš­ ljeno. kod krumpira tako ne postupamo. Zamislite kako čovjek stoji u poljo­ privredi kad tako postupa. Ponešto. Zar ne. prirođeni proces tu teče nešto dalje prema fruktifikaciji. djelotvornost onoga što primjerice dobi­ j e m o od biljke u vidu suhih rezanaca povećava se ako se oni rašire i ostave na suncu da se isparavaju. ali to je nesustavno i neegzaktno. onome što u cvijetu utječe na obliko­ vanje ploda. a ne zapletanja. kod drugih biljaka stavljamo u zemlju ono što se kao zametak ploda pojavljuje u cvijetu kako bismo dobili novu biljku. u svojoj jednostavnosti i svom jednostavnom međudjelovanju može jasno slijediti i u životinjskom organizmu. Uzmimo nešto drugo. Djelovanje toga plodonos­ nog što u prirodi nije doseglo vrhunac — u prirodi ne dostiže sve vrhunac — uvijek m o ž e m o pojačati procesima koji su svojom pojavnošću nekako slični vanjskom izgaranju.onoga što se daje. Biljka ima nešto zbog čega se osobito svidjela Goetheu. Dakle. Kod mnogih biljaka ne postupamo tako. one imaju p l o d o n o s n o . Upravo ova vrsta egzaktnosti koja se danas primjenjuje ustvari je neegzaktna jer su stvari pomiješane i nepregledne. Ako čovjek svijet promatra promišljeno. moramo se osvrnuti na p l o d o n o s n o u ostalom dijelu biljke. U tome počiva čudesan instinkt. potpuno svjesno. dok se ono što sam i z l o ž i o . Ona u svojem čitavom tijelu ima zametak onoga što je inače specijalizirano. Tu koristimo "oka" gomolja. I tako će se steći spoznaje koje idu u smjeru pojednostavljivanja.

vrenju i tako dalje. Zbog toga takve životinje moraju u sebe dobiti o n o što u predjelu udova razvija snage koje upreže volja. a onda posredno i ostali dijelovi biljke. isparavanju. Jer sustav izmjene tvari i udova treba zemaljske snage. U z m e m o li cvijet ili sjeme. a ne svojom tvarnošću. 219 . Njima nije isto kao životinjama na ravnici. Zato se treba v o d i t i briga kako bi one dobile dovoljno hrane koja potječe od aromatskog alpskog bilja. Ljudi se obično ne pitaju o onome što ih svakodnevno okružuje. I mora ih dobiti u onoj mjeri koja mu je potrebna. Najbolje je ono što potječe od plodovitog. na probavni sustav živo­ tinje djeluju prvenstveno tako što razvijaju snage. sušenju. p o g o t o v o oni gornji. Drugačije je kad se krećete po ravnom i kad hodate po nagnutom zemljištu. Zašto su se ljudi odlučili na kuhanje živežnih namirnica? Oni su se odlučili na kuhanje živežnih namirnica zato što su s vreme­ nom otkrili da u svemu što je usmjereno na stvaranje ploda imaju značenje procesi koji postoje u kuhanju. one se kreću u teškim uvjetima. osobito jako razvijaju snage koje se kod životinje trebaju razviti u sustavu izmjene tvari i udova. koji postoje u izgaranju. Uvjeti su teži i zbog toga što je zemljište neravno. gdje je Sunce procesom kuhanja. a čak i sama priroda. preradila ono p l o d o v i t o . Ali snaga se m o ž e dovesti u u d o v e i umjetnim procesom.su se ljudi odlučili na kuhanje živežnih namirnica? To je zaista pitanje. ni mliječne ni tovne životinje. Inače neće postati ni d o b r e radne. Uzmimo životinje koje pasu na Alpama. oni na sustav izmjene tvari. p o g o t o v o ako je ta umjetna prerada zasnovana na kuhanju. cvatuće. jer svi ti procesi ponajprije pogoduju tome da cvijet i sjeme. usmjerena na cvjetove. zagrijavanju.

Postoji i druga mogućnost. više ništa ne kuha. Čovjek m o ž e biti fizički jak i tek kasnije mu se može prohtjeti da postane mistikom. On u sebi može imati jake fizičke snage. naravno. to jest mističkiji. u rađanju p l o d o v a . I 220 . postići će velik napredak: bivat će sve mlitaviji. ako na mene više ne djeluju — bilo iz mene sama. znati kako da je okrijepimo. ako je netko tko jede samo sirovu hranu na taj način jako sklon mistici. koje razvijaju malo zeljastog i lisnatog i odmah prelaze na cvjetanje i rađanje ploda. Tada će se u njemu razvijati procesi. Jer.cvatućeg. m o ž e m o preslikati i na životinju. Tada mu to neće m n o g o naškoditi. prema tome. pa ćemo. To što se događa kod čovjeka. bilo iz moje okoline — pobude za aktivnošću. ne mogu postati mistik. tada ću sigurno postati pravi mistik. Stoga ću i svoju prehranu poku­ šati urediti tako da postanem pravi mistik. I ljudima bi koristilo ako bi ponekad obratili pozornost na takve stvari jer se onda ne bi zbivalo ono što se događa kod ljudi koji su skloni mlitavljenju. ne pokazuju se na pravi način. kad postanem takav da svojoj okolini mogu reći: Nemam snage za rintanje. a p o g o t o v o onda kad se tako obraduju biljke koje su otpočetka snažno usredotočene na cvjetanje i rađanje. Trebamo kuhati sve ono što malo haje za "ozeljavanje". a uz to i snage koje dalje prerađuju sirovu hranu što ju je pojeo. I tako čovjek počinje jesti sirovu hranu. te si čovjek može reći: Ako cijeli dan rintam. ipak će napredovati. Jer tome se može biti sklon. što buja u cvjetanju. postaje pravim jelcem sirove hrane. lijenosti. dakle. a već jest fizički slab. Ali pogledajte: Sve se stvari prikrivaju. Pravi mistik mogu postati samo ako sam sasvim smiren.

kad p r i z o v e te snage i dalje ih prerađuje. Jer u svom debelom tijelu imaju. reumatizam. a ne zemaljsku. 221 . Stoga treba znati kako se one individu­ aliziraju. I prednost je vegetarijanskog načina života u tome što čovjeka jača tako što iz organizma izvlači snage koje u njemu inače ostaju neiskorištenima i koje su iste kao i snage koje uzrokuju kostobolju. kod šećerne bolesti i tako dalje. I zatim će biti v a ž n o da pitanju kako se tove životinje čovjek pristupi g o v o r e ć i si: Treba raditi tako kao da se u neku vreću unosi što je moguće više kozmičke supstancije. Svinja to mora jesti kako bi mogla rasporediti supstanciju koja se mora izvući iz kozmosa. onda će postati još jači. Ako pak čovjek uz to jede i životinje. na primjer. Te se stvari razumiju jedino ako se u njih zagleda. isključivo koz­ mičku supstanciju. Ono čime se hrane potrebno im je samo zato da bi to obilje kozmičke supstancije koje moraju primiti ponovno rasporedile u tijelu. te se snage onda talože u orga­ nizmu. Ne mogu se postaviti opća načela. kao što vaga ima dvije zdjelice. Stoga ćete vidjeti da se te t o v n e životinje debljaju ako im o n o p l o d o v i t o date u stanju p r e r a đ e n o m kuhanjem ili parenjem. Ona u sebi mora imati snage da bi je mogla rasporediti. kao i druge tovne životinje. Sve stvari imaju dvije strane. izuzme li se živčano-osjetilni sustav.kad onda p r i z o v e snage koje inače ostaju dolje i uzrokuju reumatizam i kostobolju. Ah. debele svinje tako su divne životinje. kao. I jede li čovjek samo biljnu hranu. ostaju neiskorištene i onda se same stavljaju u pogon tako što na različitim mjestima odlažu pro­ i z v o d e izmjene tvari ili iz organa istjeruju stvari koje su čovjeku neophodne i same se njima služe. te snage moraju čovjeku biljke učiniti zrelima. šećernu bolest.

I budući da hrana sadrži najma­ nje soli. koja je daljnjom kultivacijom postala v e ć o m nego što je bila u divljem stanju. budući da je povezano sa svim dijelovima životinjskog organizma. recimo. Općenito se m o ž e reći da u ljudskom organizmu korjenasto. već dobra kakvoća — da i male količine soli dobre kakvoće posve ispunjavaju svoju svrhu. iz toga vidite kako je stvar u tome da se upravo dodatkom soli — nije uvijek u pitanju količina. Zato tovnim životinjama u hranu treba pridodati korjenasto. onom prethodnom moramo suprotstaviti nešto što moramo dati u maloj količini jer glavi nije potrebno toliko. po mogućnosti. ali u nešto jačoj mjeri. postoji jedna tvar — čista tvar — koja nema nikakvu posebnu zadaću. sa svojom supstancijalnošću. to moramo dati u maloj količini. cvjetasto ima zadaću u odnosu na sustav izmjene tvari i udova. repu. i ljudska i životinjska.i ako im date ono što u sebi već ima p l o d o v i t o . premda malu dozu. dakle. Dakle. 222 . Vidite. da tijekom takve kure tovljenja ponešto od zemaljskih supstancija d o đ e i do glave. ima zadaću u odnosu na glavu. prema tome. o n o što se kao prvo nalazi blizu plodovitog i što je potom pravilno prerađeno. može dati tovnoj životinji? Nešto što po mogućnosti pogoduje raspoređivanju kozmičke supstancije. koja je povećana zahvaljujući nekoj vrsti procesa koji je odmakao dalje od onog koji je prvotno imala. jest sol. Ali moramo voditi brigu i o tome da se kod takve životinje ne zanemari glava. Prema tome. Takav je uvjet uglavnom ispunjen kod uljne pogače i sličnog. zeljasto ima zadaću u odnosu na ritmički sustav. lisnato. Ono čime se mora pripomoći. I na taj se način čovjek p o n o v n o može pitati što se.

i to s pravom. Vidite. čovjeku koji boluje od raka smjesta bi trebalo zabraniti uživanje rajčice. koji. jer je jetra organ koji najsamostalnije djeluje u ljudskom organizmu. Stoga bi trebalo — to bih spomenuo usput — onome koji boluje od raka. životinja se može naviknuti na rajčicu — da ima veliko značenje za sve ono u organizmu što se većinom od njega odvaja i u njemu stvara vlastitu organizaciju. uvedena rajčica kao neka vrst živežne namirnice. Iz proizvodnje rajčice i njezine potrošnje može se naučiti izuzetno mnogo. koje se više pojavljuju kod životinja. Ali sada se pitamo: Što je razlog tome. Vidite. Oni ljudi — a danas svakako ima takvih — koji o tim stvarima malo razmišljaju. Ali ona je također izuzetno važan predmet proučavanja. da uživanje rajčice ima v e l i k o značenje kod ljudi — a to svakako vrijedi i za životinju.Sada treba ukazati na još nešto osobito važno. iz toga proizlaze dvije stvari. općenito mogu liječiti rajčicom. u životinjskom organizmu. otpočetka osamostaljuje određeno područje u čovječjem organizmu. pri čemu bih zamolio da se doista egzaktno izvedu pokusi koji mogu obuhvatiti i promatranje čovjeka ako je on sklon određenoj živežnoj namirnici. najprije se treba zagledati u vezu između biljke i životinje. dakle. što se u organizmu izdvaja? 223 . Potvrda navoda jednog Amerikanca prema kojem pod određenim okolnostima rajčica kao dijetno sredstvo povoljno utječe na ljudsku jetru koja naginje bolesti. smatraju. Poznato vam je da je u novije vrijeme. s čime je povezano da rajčica posebno djeluje na ono što je u organizmu samostalno. tako da se bolesti jetre. prije razmjerno krat­ kog vremena. Ona je kod mnogih v r l o omiljena.

I s time je u vezi činjenica što ona p o n o v n o može djelovati na samostalnu organizaciju u čovječjem i životinjskom organizmu. onakvih kakvi jesu. u m n o .To je p o v e z a n o s onime što rajčica želi i treba da bi nastala. U n j e g o v u uživanju ne 224 . rajčici je u neku ruku srodan krumpir. Rajčica je najnedruštvenije biće u biljnom carstvu. vidjet ćete da će tamo izrasti naj­ ljepše rajčice. koji još uopće nisu prerađeni i preparirani. čak toliko samostalno da ponajprije lagano prolazi kroz čitav p r o b a v n i p r o c e s te p r o d i r e u mozak i osamostaljuje ga. Ona ništa ne želi preuzeti od nečeg drugog. ako negdje nabacate otpatke i tako imate jako neurednu hrpu gnoja. dapače. ona to ne želi. Ako se gnoj u prirodi dugo ne može razgraditi. Rajčica se najbolje osjeća za vrijeme svog nastajanja. I ako biste upotrijebili kompostnu hrpu koja je nastala od zeljastog dijela rajčice. Valja jesti samo onoliko krumpira koliko je p o t r e b n o da se u nama potakne m o ž d a n o . Rajčica uopće ne želi izići iz sebe. ako tamo posadite rajčice. Ona prvenstveno od sebe odbacuje ono što je kao gnoji­ vo već j e d n o m prošlo neki proces. ona će sjajno napredovati. S o b z i r o m na s p o m e n u t o . ako rajčici date da raste na vlastitom gnoju. I u p r a v o je šire­ njem uzgoja krumpira u Europi pretjerano uživanje krumpira jedan od uzroka z b o g kojeg su ljudi i životinje postali materijalističkima. I on djeluje jako samostalno. ako ima gnoj koji je još u svom izvornom obliku. osamostaljuje ga od dje­ lovanja ostalih ljudskih organa. uopće ne želi izići iz jakog životnog. ako je divlji. kompostnu hrpu u kojoj se po mogućnosti nalazi što više sastojaka. pošto se odvojio od životinje i pošto se odvojio od nečega drugog. Ona želi ostati u njemu.

Iz toga će proizići sjajne stvari ako se sada zdušno prione pokusima. nego jednostavno ponavljaju što su čuli. Velika je razlika ako o tim stvarima govori po­ ljoprivrednik ili netko tko je jako udaljen od poljo­ p r i v r e d e . ali one bi na tom području dugo mogle biti osnova za najraznovrsnije pokuse. taj krug odredi trenutak kad po njegovu uvjerenju pokusi budu toliko odmakli da se stvari mogu iznijeti u javnost. To također treba biti putokaz kako po­ stupati s onime što je dano u o v o m tečaju. Ta razlika postoji i ona se odmah može uočiti. Zahvaljući hvalevrijednoj toleranciji. na usta navaliti gromadu kako ne bi počinili poznatu antropozofsku pogrešku i ove stvari razgla­ sili na sva usta. za te stvari mogao sam dati samo poje­ dine smjernice. Naravno. . Oni će se sjetiti poznate ope­ re. Potpuno se slažem s onime što su zaključili poljoprivrednici koji su bili na o v o m tečaju: da ono što su sudionici o v o g tečaja primili najprije ostane u krugu poljo­ privrednika. Sve su to stvari čijom se spoz­ najom uvida da je poljoprivreda objektivno duboko p o v e z a n a s d r u š t v e n i m ž i v o t o m . što se stvari dalje prenose iz tih pobuda.smije se pretjerati. Ali što bi se dogodilo kad bi nepoljoprivrednici to jednostavno prenijeli kao zanimljivo antropozofsko nastavno gradivo? D o g o d i l o bi se ono što se zbilo u vezi s različitim nizovima predavanja: ljudi. Jer često puta naudilo nam je upravo to što osobe zapravo ne govore nešto iz odgovarajućih pobuda. da uznapreduje do pokusa i da onda zajednica poljoprivrednika. I beskrajno je v a ž n o to da je p o l j o p r i v r e d a p o v e z a n a s č i t a v i m društvenim životom. ovaj tečaj mogao je pratiti i određen broj sudionika koji izravno nisu poljoprivrednici.

A to je pridonijelo tome da se sve o v o što je vjerojatno za sve vas bio velik posao. čisto bi­ vanje u antropozofskoj stvari. nego se za to samo zanima. Ali kad to čuju od nekog koji nije p o z v a n za to. svijest o cilju. budući da smo došli do kraja ovih predavanja. To je zaključio krug poljoprivrednika. A s druge strane naglasio bih da se sa svima vama slažem kad kažem da o v o što se ovdje zbilo treba pretočiti u koristan rad i kao takvo ima intenzivnu unutarnju vrijednost. izrazio bih svoje zadovoljstvo što ste došli o v a m o i sudjelovali u o v o m e što je ovdje rečeno i što ćete sudjelovati u o n o m e što će iz toga tek nastati. što se dalje treba razviti. Nužno je da oni prijatelji koji su sudjelovali samo iz znatiželje. No kad poljoprivrednik nešto vidi. U to ulaze energija. onda baš i nije siguran da bi to odbacio. Osim toga. onda je stvar naravno upropaštena. Tada ona ne m o ž e da­ lje djelovati jer je diskreditirana. požrtvovnost i sve moguće. kao što se to u antropozofiji obično tako rado čini. Ali to bi možda rekli prvi i drugi put. izuzmemo li razgovor koji će uslijediti. plodonosnim ciljevima za cijelo 226 . Kad bi poljoprivrednici to čuli od drugih poljo­ privrednika. posao koji čak teži velikim.poljoprivrednici također. kako je priopćio naš poštovani gospodin grof Keyserlingk. grofica Keyserlingk. da se suzdrže. čuli bi o stvarima iz druge ruke. možda bi rekli: Baš je šteta što je tako p o l u d i o . i ja se s time slažem u punom smislu riječi. Ali po­ mislite na dvije stvari: koliko su energije trebali uložiti grof Keyserlingk. da stvar zadrže za sebe i ne razglase je posvuda. antropozofski smisao za stvarnost. koji nisu u krugu poljoprivrednika. člano­ vi kuće Keyserlingk da bi pripremili sve što je bilo potrebno za ovaj tečaj.

ljubazni prihvat svih nas. sve je to o v o m poslu dalo ton divne svetkovine i s našim poljoprivrednim zasjedanjem ovdje smo slavili pravu poljoprivrednu svetkovinu. 227 . prave svetkovine. I sve ostalo što se nanizalo uz to. i grofu i grofici Keyser­ lingk te cijeloj kući Keyserlingk izražavamo duboku zahvalnost za sve ono što su u ovih deset dana uči­ nili za samu stvar te za prijateljski. Za pet minuta p o n o v n o ćete imati mali primjer za to.čovječanstvo. da. p o g o t o v o izu­ zetno srdačna ljubaznost svih domaćina. da se tijekom našeg boravka stvari ovdje odvijaju u okviru.

a gnojnica više moždana izlučevina. Gnoj i gnojnica — O pitanju konstelacije zviježđa — Značenje elektriciteta u prirodi — Kiseljenje stočne hrane — Zelena gnojidba — Korištenje ljudskoga gnojiva — Moralnost i uvjerenje Pitanje: Ima li gnojnica istu organizacijsku Ja-snagu kao i gnoj? Dr. Gnoj ima jaču Ja-snagu. ) — razdoblja se iz godine u godinu pomiču — u o b z i r dolazi vrijeme od druge p o l o v i c e studenog do prve p o l o v i c e prosinca. Za to su potrebna promatranja koja se trenutno ne mogu obaviti. Jer svako Ja. astralna snaga. Za spaljivanja kukaca općenito je po­ g o d n o razdoblje od početka veljače do u k o l o v o z . lipnja 1924. a gnoj ne bi imao astralnosti bez gnojnice. 228 . kao što je u gnoju. mora zajedno djelovati s nešto astralnog. Ta po­ vezanost s Ja za gnoj vrijedi potpuno. i u zametku. Vreede: Sada se ne mogu dati točni podaci. Ona ima jaču astralnu snagu. Za suzbijanje poljskog miša o v e godine ( 1 9 2 4 . da se upotrijebe tako da oboje djeluju na organizacijsku snagu zemljišta. o n o što je od mozga tekuće. Ali ona za gnojnicu ne vrijedi općenito. Gnojnica to potpomaže.ODGOVORI NA PITANJA 16. Gnoj je više mozak. dakle. Mogu li se dobiti podaci o konstelacijama za spravljanje pripravaka koji se dobivaju zviježđa spaljivanjem? Dr. Steiner: Kod tog pitanja uglavnom je stvar u tome da se upotrijebi odgovarajuća mješavina gnoja i gnojnice. moždana tekućina.

Dr. Pun Mjesec računa se od vremena kad se pojavi ova slika ( c r t e ž ) . Pojedine vrste kukaca mogu se sačuvati. Ta se slika pojavi i opet nestane. Kako je s rasipanjem praška od kukaca koji potječe od onih kukaca koji zapravo uopće ne dolaze u dodir sa zemljom? On se isto stavlja u zemlju. Steiner: Načela antropozofskoga kalendara. pa će se čovjek onda prema tom kalendaru moći točno ravnati. misli li se pritom samo na dan kad je pun ili mladi Mjesec ili pak se misli na vrijeme netom prije ili netom poslije njih? Mlađak se računa od trenutka kad se pojavi otprilike ova slika. moraju se postaviti točnije. Kad se govori o punu Mjesecu i mlađaku. Mogu li se kukci do kojih se ne može doći u vrijeme određene konstelacije sačuvati do spaljivanja? Još ćemo točnije utvrditi kad bi trebalo spravljati pripravke. Kad je mjesec samo uzak srp i p o t o m nestane. Treba li spaljivanje sjemena korova se to može učiniti u bilo koje vrijeme? Ne p r e d u g o nakon što smo ga skupili. nego svojstvo koje se daje u takvoj homeopatskoj 229 obaviti ljeti ili . kako je bio zacrtan. Pritom je stvar u tome da kod kukaca uopće nije bitan fizički dodir. Otprilike uvijek deset do četrnaest dana.

Kukac ima sasvim drugačiju vrstu senzibilnosti. p r e i n t e n z i v a n i p r e d u b o k mraz. A k o pak i m a m o dug. Kako posebice sagledati se mraz? štetnost mraza u odražava u poljoprivredi. dakle. zahvatiti mraz koji je vani i uništiti ga. onda je djelovanje neba na zemlju prejako i u biljkama i m a m o t e n d e n c i j u za o b l i k o v a n j e m stabljika u svim s m j e r o v i m a . stvaranjem vlaka­ na. tako da je mraz koji ide p r e d a l e k o pojava što izu­ z e t n o šteti rastu biljaka jer u tlo ulazi p r e v i š e neba. Svi su oni zamišljeni kao dodatak gnojivu. Te životinjske ostatke treba posuti po poljima. Kod o d r e đ e n e toplinske vrijednosti taj je utjecaj baš onakav kakav je biljci p o t r e b a n . Ona m n o g o pati zbog mraza. m o r a t e biti svjesni što se očituje u n j e g o v u djelovanju. i kad se prašak prospe po zemlji. Taj kozmički utjecaj ima uobičajenu razinu kad imamo o d r e đ e n u toplinsku vrijednost. Treba životinjsko pašnjake? Tamo gdje životinje jedu. zato što je tanko. tendenciju za širenjem u t a n k o ć i .dozi. Djelovanja mraza uvijek z n a t n o pojačavaju k o z m i č k i utje­ caj koji djeluje u zemlji. bježi. 230 li spaljenim tim ostacima ostacima ose možda obraditi i tijelo ili samo posuti livade . treba je čuvati na t o p l o m . Što se mraza o p ć e n i t o tiče. I to će naravno p o d o d r e đ e n i m okolnostima. vezi treba kod rajčice? I kakvoj kozmičkoj Ako rajčica treba postati lijepa i velika. Uopće ne smeta ako kukac ne dolazi u dodir sa zemljom. upravo ono što tamo nastaje.

Ako se ne može doći do sjemena. a ljudi uopće ne znaju odakle dolaze određene stvari. Je strujom? Što želite time postići? Tu se naravno mora sa­ gledati opće značenje elektriciteta u prirodi.Kako se najučinkovitije suzbija pirika? Vrlo je teško doći do njenog sjemena. pogotovo u zračećem elektricitetu dovest će do toga da ljudi više uopće neće shvaćati vijesti koje će tako b r z o 231 li dopušteno konzervirati hranu električnom . Ako se ukopa i za­ tim dalje buja. u atmosferi koja je sa svih strana prožeta električnim strujanjima i zračenjima. time što se ne m o ž e doći do sjemena. Sigurno će se naći onoliko sjemena koliko je p o t r e b n o jer p o t r e b n o ga je v r l o malo. Para djeluje mnogo svjesnije. onda je se m o ž e i suzbiti. što iz Amerike do nas dopiru glasovi koji g o v o r e da se ljudi više ne mogu razvijati na isti način. Rekao bih da je utješno što sada iz Amerike. elektricitet djeluje izuzetno nesvjesno. parne l o k o m o t i v e za željeznicu ili ako to elektrificirate. takav život. I djetelina s četiri lista m o ž e se naći. onda zapravo ni ona ne postoji. ona se na kraju sama uništi. T i m načinom razmnožavanja koji ste naveli. gdje je općenito bolji dar opažanja nego u Europi. Nesumnjivo je da je razvoj usmjeren u tom pravcu ako uzmem u o b z i r da se elektricitet koristi iznad zemlje kao zračeći elektricitet ne bi li se što brže prenijele oba­ vijesti iz jednog mjesta u drugo. Duševni život postat će drugačiji ako te stva­ ri budu d o v e d e n e tako daleko kako je zamišljeno. Sigurno je razlika ako na nekom području imate parne strojeve. nego da to ima utjecaj na čovjekov raz­ vitak.

Nađe se jedan koji ljudima bijesno propovijeda 0 ljekovitoj snazi elektriciteta. onda je to obično isprva lijek. Sada odjednom. iako ga prije uopće nije zamjećivao. Isto se tako nije moglo pomišljati na liječenja uz pomoć elektriciteta dok elektriciteta nije bilo. Prema tome. To je polagan proces — ispočetka se uopće neće primijetiti — prvo će se primijetiti da te životinje nekako ugibaju prije nego što bi trebale. No kad se pojavi nešto novo. isto tako izuzetno jako djeluje na organizaciju korijena kod biljaka. nego šok. ako se elektricitet upotrijebi da bi se naelektrizirale živežne namirnice. kasnije stvar u svoje ruke uzima­ ju proroci. To potire razumijevanje. Neće se pomišljati na elektrici­ tet kao uzrok. jer on to ne m o ž e . ne samo zbog toga što je on tu. Ako se zna da je elektricitet stupanj niže od živog 1 da životno. ponekad nije veći lijek od tanke igle koju čovjek uzme i ubode se. nego zato što je to u modi. I tako stvari ulaze u modu. No ne smije se zabo­ raviti da elektricitet uvijek posebno djeluje na višu organizaciju. Elektricitet. N e o b i č n o je da i v i d o v i t e stvari bivaju reducirane na ljudske stvari kad se pojavi nešto novo. kad se upotrijebi kao zračenje. Elektricitet svakako nije nešto što bi trebalo zadirati u ž i v o i ž i v o osobito poticati. Ti učinci danas su već uočljivi. Utješno je što se barem iz Amerike šire uvidi u tu stvar. Međutim.dobivati. nastoji odbaciti elektricitet 232 . Već danas možete primijetiti da ljudi mnogo teže razumijevaju stvari koje dolaze do njih nego što je to bilo prije nekoliko desetljeća. Ne liječi elektricitet. proizvest će se takva hrana koja će postupno u živo­ tinji koja je jede izazvati sklerozu. to će se pripisivati svemu mogućem. on je najednom postao lijekom. što je više. organizaciju glave kod čovjeka i živo­ tinje.

— to je odbacivanje — ako se onda ž i v o navede na to da upotrijebi obrambeno sredstvo kad se ni od čega ne treba braniti, o n o postaje živčano i ne­ mirno, a s v r e m e n o m i sklerotično. Što duhovna znanost općenito kaže o konzerviranju stoćne hrane kiseljenjem, o postupku kiseljenja? Nije velika razlika ako se u tom procesu upo­ trijebi slano u širem smislu, ako se sol neposredno stavlja u jelo ili ako se ona stavlja u stočnu hranu. Ako imamo stočnu hranu koja sadrži premalo soli da bi bila ponesena na mjesta u organizmu gdje bi trebala djelovati, onda je kiseljenje stočne hrane sasvim u redu. Recimo da u nekom kraju imamo repu. Vidjeli ste da je ona osobito pogodna za pravilno djelovanje na organizaciju glave. Prema tome, ona je za neke životinje, na primjer, za mladu stoku, izvrsno sredstvo. Ako se, naprotiv, u nekom kraju zapazi da zbog nje životinje prerano i previše gube dlaku, tada će se stočna hrana soliti jer se zna da je ne dospijeva d o v o l j n o na ona mjesta kamo bi trebala stići. Ne stiže dovoljno daleko. Sol općenito izuzetno jako djeluje na to da hranjive tvari stignu do onog mjesta u organizmu gdje trebaju djelovati. Kako se duhovna znanost postavlja prema kiseljenju repinih listova i druge stočne hrane? U tom slučaju trebalo bi nastojati postići opti­ mum koji se u pogledu sredstva za kiseljenje ne bi smio prekoračiti. Kiseljenje općenito ne može štetno djelovati ako se ne potakne prevelikim količinama dodataka, jer upravo slani sastojci v e ć i n o m ostaju u organizmu onakvi kakvi ustvari jesu. Organizmu je općenito urođeno, životinjskom organizmu također, 233

a ljudskom još i više, da sve što uzme, na raznovrsne načine promijeni. Predrasuda je ako se vjeruje, na primjer, da je nešto od bjelančevina što se unese u želudac još upotrebljivo u istom obliku u kakvom je uneseno. Ta se bjelančevina najprije mora pretvo­ riti u mrtvu supstanciju, a potom je čovjekovo etersko tijelo p o n o v n o mora pretvoriti u bjelančevinu koja je sada specifična ljudska ili životinjska bjelančevi­ na. Sve što ude u organizam mora se promijeniti. To što sada govorim vrijedi čak i za običnu toplinu.

Dok to shematski crtam (crtež), zamislite: Ovdje imate neki organizam, a ovdje imate toplinu u okolini. Pretpostavite da ovdje imate mrtvo drvo koje, doduše, također potječe od organskog, ali je mrtvo; ovdje pak toplinu u okolini. Ako je ovo organizam, toplina ne ulazi jednostavno pomalo u njega i ne prožima ga, već odmah čim ona uđe u područje organizma, organizam prerađuje nju, ona se preobražava u topli­ nu što ju je p r e r a d i o sam organizam — drugačije ne smije ni biti — dok u drvo toplina jednostavno p r o d i r e i u njemu je kao toplina ista kao i vani u mineralnom carstvu. U trenutku kad toplina prodre u nas nepromijenjena, kao što prodire u komad drva, u tom se trenutku prehladimo. Ono što izvana prodire u organizam ne smije ostati onakvim kakvo jest, 234

nego se odmah mora preobraziti. Taj se proces najma­ nje zbiva u soli. Stoga se solju, koja se dakako koristi onako kao što ste vi naveli, za kiseljenje stočne hrane, ako je čovjek imalo razuman i ne stavlja je previše — jer već i okus odbija — ne može počiniti veliko z l o . Ako je ona nužna za konzerviranje, to je samo znak da je to do određenog stupnja ispravan proces. Je li preporučljivo kiseljenje stočne hrane bez soli?

To je proces koji je otišao predaleko. To je, rekao bih, nadorganski proces, pod određenim okolnostima, kad je proces otišao predaleko, to je strašno štetno. Je li životinjama štetna stočna kreda koja se koristi za ublažavanje djelovanja kiseline? Stočnu kredu neke životinje uopće ne podnose. Od nje se razbole. Neke je podnose, ali u o v o m tre­ nutku ne mogu baš reći koje je životinje podnose. Ali ona općenito životinjama neće donijeti mnogo koristi, već će se od nje razboljeti. Mislim da stočna kreda želučani sok neutralizira.

Želučani sok postaje neupotrebljiv. Pitao bih zar nije vrlo bitno s kakvom mišlju čovjek poduzima neku stvar. Velika je razlika ako se sije pšenica ili rasipa ono što služi za uništavanje. Stav se mora uzeti u obzir. Ako se protiv kukaca djeluje sredstvima koja su navedena, zar to nema znatno veće značenje za karmu nego kad se, na primjer, u određenim slučajevima životinje odstranjuju mehaničkim oruđem. Tja, zar ne, kod misli se u biti radi je li ona dobra ili zla misao. I kako to mislite "ako se uništava"? Uzmite način na koji se mora razmišljati o stvarima. 235

Vidite, ako razmislite o o n o m e što sam g o v o r i o u današnjem predavanju, na primjer, kad sam upozorio: nešto se o nekoj stvari zna i to je također v i d l j i v o na njenoj vanjštini, na lanenoj sjemenci i mrkvi vidi se kroz kakav proces prolaze u životinji; kad se to ostvari, to je onda takva objektivacija da zaista nije zamislivo a da se ne p r o ž m e m o o d r e đ e n o m poniznošću. I onda ćete uspjeti to učiniti u službi čovje­ čanstva, u službi univerzuma. Stvar je samo u tome da će štete, koje bi mogle nastati zbog uvjerenja, proizići iz zlih namjera. No u tom slučaju trebalo bi imati zle namjere. Stoga, ako se ujedno općenito traži moralnost, ne mogu zamisliti da bi to u bilo kom pogledu moglo imati štetan učinak. A vi, dakle, mislite da bi bilo manje zlo ako biste ganjali životinje i ubijali ih? Mislio sam na način na koji se uništava. Da, vidite, tu treba uzeti u obzir v r l o složene stvari čije razumijevanje opet ovisi o tome sagledavaju li se one u većim međuovisnostima. Zamislite da izvučete ribu iz mora i ubijete je. Nešto ste ubili, izvršili ste čin koji se zbiva na određenoj razini. Ali pretpostavimo sada da s nekom svrhom izvučete posudu punu morske v o d e koja je puna ribljeg sje­ mena, time je, dakle, uništeno more života. T i m e ste učinili nešto sasvim drugo, nego kad ste uništili ribu. Vi ste učinili nešto sasvim drugo, naime, izvršili ste jedan čin na sasvim drugoj razini. I kad nešto što se nalazi u prirodi postane pravom ribom, onda je to otišlo svojim tokom. Ako ga vratite na početak, onda ste narušili red. Ali ako prije zaustavim proces koji nije završen, ili ako se on ne okonča u slijepoj ulici završenog organizma, onda nisam učinio o n o 236

isto, zar ne, što sam izvršio na završenom organizmu. Pitanje koje ste postavili moram tako reducirati: Kakva je to nepravda ako napravim prašak? Jer ono što uništavam praškom više ne dolazi u obzir, kreće se u nekoj drugoj zoni. Radit će se samo o tome što mi je p o t r e b n o da bih d o b i o prašak. Tada će u većini slučajeva proizići da uništavam m n o g o ma­ nje životinja nego kad bih sve te životinjske vrste m o r a o skupljati i ubijati. Mislim da vam to pitanje ne bi izgledalo tako strašnim kad biste ga praktično promislili, a ne tako apstraktno. Mogu li se se postupku upotrebljavati ljudske fekalije i kakvom podvrgnuti prije upotrebe?

moraju

Naravno, što je manje moguće. Jer u smislu gnojidbe njihovo je djelovanje izuzetno slabo i one su mnogo štetnije od bilo kojeg drugog gnojiva. No ako ih netko želi upotrijebiti, sasvim je d o v o l j n o ono što se na jednom običnom imanju samo nameće. Prema tome, najbolja mjera za to što nije štetno bit će ako se zna da toliko i toliko ljudi ima na j e d n o m imanju, pa ako se svemu o n o m što daju životinje i gnoju što nastaje na drugi način pridoda i ono što dolazi od čovjeka, onda je dostignut maksi­ mum onoga što se može primijeniti. Učinila bi se golema šteta ako bi se ljudski gnoj koristio u blizini velikih gradova, jer u velikim gradovima nastaje toliko ljudskoga gnoja da bi on mogao dostajati za imanje strahovito velikih razmjera. Ali pomislite, kako li se samo može doći na suludu ideju da se i u blizini velikih gradova, na nekom malom području upotrijebi ljudski gnoj, na primjer, od cijelog Berlina. Dovoljno bi bilo kad biste kušali biljke koje tamo rastu, one bi vam to pokazale. Izvedite to sa šparogom, 237

s bilo čime što je prilično pošteno i iskreno, i vidjet ćete o čemu se radi. I morate imati na umu: ako taj gnoj upotrijebite za ono što jedu životinje, onda će o n o što će iz toga proizići biti osobito štetno. Jer kod njih mnogo toga ostaje na tom stupnju. Zar ne, prilikom prolaska kroz organizam mnogo toga ostaje na stupnju na kojem se nalazi šparoga kad prolazi kroz ljudski organizam. U tom smislu to je g o l e m o neznanje koje je nanijelo groznu štetu na tom području. Kako se kod svinja liječi vrbanac?

Tja, to je veterinarsko pitanje — s tim pitanjem još se nisam suočio jer me dosad nitko nije pitao za savjet u v e z i s time — ali mislim da se on može liječiti trljanjem kože sivim antimonovim sjajnikom, stibnitom. To spada u područje liječenja, to je prava bolest. Može li se i divlja rotkva, koja je križanac, također suzbiti onim praškom? Prašci o kojima sam govorio djelotvorni su samo kod onih vrsta biljaka od kojih su spravljeni. Prema tome, ako je biljka nastala križanjem, prašak joj neće nauditi. On nema utjecaja na simbioze. Što bi se moglo reći o zelenoj gnojidbi?

I ona ima svojih dobrih strana, p o g o t o v o ako se primijenjuje kod voćnih kultura. Te se stvari ne mogu provesti generalno. Za određene stvari zelena je gnojidba korisna. Mora se poduzeti kod onih biljaka kod kojih se želi potaći jako stvaranje zelenila. Ako se to želi postići, onda se može dodati malo zelenog gnojiva. 238

UVODNI GOVOR
Koberwitz, 11. lipnja 1924.

Najprije mi dopustite da izrazim svoje najdublje zadovoljstvo što je utemeljen ovaj pokusni krug koji je potaknuo grof Keyserlingk, a koji su i proširili oni koji se zanimaju za poljoprivredu, koji su prvi put bili na ovakvom skupu. Ovom osnutku prethodi izražena spremnost gospodina Stegemanna koji je nakon brojnih zamolbi odlučio priopćiti ponešto od raznih smjernica za poljoprivredu koje smo on i ja dali tijekom prošlih godina i koje je on u o v o m ili o n o m pravcu iskušao na svom imanju uloživši napore vrijedne priznanja. Na to se onda nadove­ zao r a z g o v o r između našega v r l o zaslužnoga grofa Keyserlingka i gospodina Stegemanna koji je d o v e o do toga da se najprije o d r ž a o r a z g o v o r na kojem je sastavljena rezolucija što je danas pročitana i koji je doveo do toga da smo danas ponovno zajedno došli o v a m o . Duboko zadovoljstvo pruža činjenica da se na neki način kao nositelj pokusa, polazeći od smjernica — da, to isprva mogu biti samo smjernice — koje m o ž e m o dati u o v i m predavanjima, našao stanovit broj ljudi koji bi obavili pokuse kako bi te smjernice p o t v r d i l i i pokazali da se one mogu praktično pri­ mijeniti. Međutim, neophodno je da danas, u trenutku kad se na tako zadovoljavajući način takvo nešto ostvaruje, budemo svjesni da nam valja primijeni­ ti iskustva koja smo stekli svojim nastojanjima na praktičnom polju u okviru antropozofskog pokreta, a p o g o t o v o da nam valja izbjeći pogreške koje su jasno izišle na vidjelo tek tijekom vremena u kojem

239

se iz antropozofske, rekao bih, središnje aktivnosti prelazilo na perifernu aktivnost, prilikom uvođenja onoga što antropozofija treba i može biti u različite sfere života. Stoga će dakako za poslove koje treba obaviti ova poljoprivredna zajednica osobito biti zanimljiva iskustva koja smo stekli prilikom uvođenja, recimo to tako, antropozofskog u opće znanstveno. Vidite, kad je riječ o tome, uglavnom nije bilo dovoljno razumijevanja između onih koji su ustvari dosad upravljali središnjim antropozofskim na svoj način i s unutarnjom odanošću te s unutarnjom pre­ danošću, i onih koji stoje na periferiji i to nastoje obraditi za pojedina životna područja. To smo po­ sebno iskusili prilikom suradnje s našim znanstvenim institutom. Tu su s jedne strane antropozofi kao takvi, antropozofi koji posve žive u onom središnjem antropozofije kao svjetonazora, kao životnog sadržaja, koje možda svake minute svom svojom dušom pro­ nose svijetom. Tu su i antropozofi koji antropozofiju čine, v o l e i čine je vlastitim životnim sadržajem, oni v e ć i n o m — ne uvijek — misle da je učinjeno nešto značajno ako su opet tu ili tamo jednog ili više njih pridobili za antropozofiju. Oni zapravo, kad djeluju prema van, j e d i n o žele ljude pridobiti za antropozofiju i misle — oprostite na izrazu — da se ljudi moraju pridobiti dušom i tijelom, na primjer, kad je riječ o sveučilišnom profesoru neke prirodoznanstvene grane koji se nalazi u prirodoznanstvenoj djelatnosti. Takvi antropozofi u svojoj dobrodušnosti i ljubavi onda dakako misle da se poljoprivrednik može dušom i tijelom, sa zemljištem i svime onime što je s time u vezi, sa svim proizvodi­ ma koje gospodarstvo šalje u svijet, od danas do sutra privući u antropozofsku djelatnost. To misle 240

često je tako da su u duši vjerni pristaše. da. o t o m e nesumnjivo m o ž e m o 241 . zato bi iza njega nastao ponor. ali prečuju ono što kažem u odlučnim trenucima. Te se stvari moraju izreći kako bi i pale na pravo tlo. U tom je smislu gospoda dr. ona je uvidjela istinsku nužnost unutar našeg društva. time m o ž e m o o v l a d a t i p o ­ moću naših m e t o d a . za to smo stručnjaci. Doživljava se da ljudi kažu: Da i mi smo se dosad time bavili. na primjer. kažem: Naivno je vjerovati da se jedan profesor ili neki drugi znan­ stvenik preko noći može pridobiti za antropozofiju. Oni se naravno varaju. On ne opstoji samo u mišljenju. A n t r o p o z o f i često vjeruju da život opstoji u mišljenju. da se mora postupati isto onako kako se u znanosti dosad postupalo. Oni onda ne čuju kad. to si uopće nisu razjasnili kad su postali antropozofski poslenici i stalno polaze od pogrešnog stajališta da se u znanosti mora činiti isto onako kako se dosad činilo. Wegman prava iznimka. Čovjek bi trebao raskrstiti s dvade­ set do trideset godina svoje prošlosti. kod nas postoji o d r e đ e n i broj ljudi koji djeluju na medicinskom području. što čovjek p r i t o m doživljava? Ne radi se t o l i k o o širenju središnjeg a n t r o p o z o f s k o g . Da. doista dragih. stvari treba prihvatiti onakvima kakve su u životu. Oni koji d o b r o h o t n o ."središnji" antropozofi. To je nemoguće. I premda mnogi od njih tvrde da su moji odani sljed­ benici. dobrih antropozofa koji smatraju da o n o što je dala antropozofska medicina trebaju primjenjivati onako kako su to u medicini dosad činili. i znanstvena područja. v e ć se radi o širenju antropozofskog u svijet. odano neko ž i v o t n o područ­ je žele spojiti s antropozofijom. Na primjer. da.

nego je kao antropozofsko preuzeto iz nadzemaljskog. Na to su oni koji su dotad bili 242 . što nije razra­ đeno po starome. Na to su se slušači razbjesnili. učinivši pola-pola. Ali doživjeli smo nešto drugo što je v a ž n o . Znanosti imaju još samo m e t o d e . T a k o smo d o ž i v j e l i da su se ti znan­ stvenici koji su imali i z v r s n e e g z a k t n e m e t o d e razbjesnili kad su se pojavili antropozofi ne čineći ništa d r u g o d o l i primjenjujući iste m e t o d e . One se više ne hvataju u koštac s p r e d m e t o m . Što se time m o ž e dokazati? K o d tih lijepih stvari koje smo i z v o d i l i . što to znači? To su drznici. to su drski zelembaći koji se diletantski pačaju u našu znanost! Tada su u drugom dijelu govornici prešli na pravi život. njih su p o n o v n o čuli. U tim slučajevima u o p ć e se ne m o ž e p o r e ć i da oni to m o g u bolje primijeniti. već zbog toga što su znanstvene meto­ de posljednjih g o d i n a ustvari p r o g u t a l e znanost. tvrdili su da oni to mogu bolje. tako da su u p r v o m dijelu bili sasvim znanstveni doista primijenjujući u suče­ ljavanjima znanstvene m e t o d e . kod izvrsnih istraživanja obavljenih u Biološkom institutu nije se pokazalo ništa drugo n e g o da su se ljudi razbjesnili kad su naši znan­ s t v e n i c i u svojim p r e d a v a n j i m a g o v o r i l i o istim m e t o d a m a . a kad ih se htjelo oponašati.prosuđivati. ali u njima ničeg nema. njih su pojele me­ tode. Oni su bili bijesni j e r su čuli stvari na koje su se navikli u o d r e đ e n i m misaonim kolo­ tečinama. Oni tada kažu da je to pogrešno. Ali njihovi rezultati protuslove onome do čega smo mi došli svojim metodama. tako da danas postoje istraživanja. Što se o v i petljaju u naše stvari. A to je sljedeće: Neki naši znanstvenici naposljetku su se potrudili skrenuti od metode oponašanja dru­ gih.

T i m e se ne m o ž e postići napredak. od samog početka trebat će nam aktivni. prve smjernice dat ću na kraju predavanja — temelje za prve korake što ih trebamo poduzeti u Dornachu dobiti tek od vas. Prema tome. najaktivniji suradnici. kako sam i priznao. Klima. iz Dornacha će poteći ono što treba poteći. Taj Prirodoznanstveni odsjek. najdonja su osnova individualnosti jednog dobra. odnosi u tlu. Dakle. Mi ćemo pak nesumnjivo iz same antropozofije razviti najegzaktnije znanstvene metode i smjernice. Jer vidite. mi ćemo — a to će se pokazati na kraju mojih predavanja. Uvjerit ćete se da iz Dornacha dolazi neka vrst smjer­ nica. Samo se dakako ne mogu složiti s onime što je rekao grof Keyserlingk da spomenuta strukovna zajednica treba biti tek izvršni organ. uputa koje od svakog čovjeka što želi sura­ đivati. Smjernice ćemo davati tako da tek iz o d g o v o r a što ih dobijemo m o ž e m o nešto poduzeti. Štoviše.strašno bijesni postali strašno pažljivi. ma gdje on bio. žudno su slušali i zapalili se za to. ali nisu mogli podnijeti — a. proistekao je iz Božičnog zasjedanja. zahtijevaju da bude potpuni suradnik. Ljudima se svidjela antropozofija. Zato s velikom radošću pozdravljam o v o što je proizišlo iz poticaja grofa Keyserlingka. a ne samo izvršni organi. da nešto napomenem — o tome smo o v i h dana više puta razgovarali grof Keyserlingk i ja — d o b r o je uvijek individualnost u tom smislu da nikad nije isto kao drugo dobro. čak i s pravom — kad se od antropozofije i znanosti skrpa nejasni mixtum compositum. Dobro u 243 . što se poljoprivredna strukovna zajednica želi nadovezati na o n o što je utemeljio Prirodoznanstveni odsjek u Dornachu. kao i ostalo s čime se sada susrećemo.

Kod poljoprivrede će se to jasno vidjeti. Ako se želi govoriti o praktič­ nim pitanjima polazeći od šezdeset suradnika. Upravo prema antropozofskom nazoru općenitosti. proizvodna mehanizacija koja posreduje između njega i potrošača i tako dalje? 244 . preko noći može prihvatiti antropozofsko uvjerenje. I uopće su nam u Antropozofskom društvu upravo potrebni pravi praktičari koji ne odustaju od načela da praksa zahtijeva nešto što se ne može ostvariti od danas do sutra. Poljoprivrednik-antropozof mogao bi. ali hoće li isto učiniti i njive. tako se naravno mora primijeniti i o n o što će biti izneseno u predavanjima. apstrakcije ne­ maju nikakvu vrijednost. Ako oni koje sam nazvao središ­ njim antropozofima misle da jedan profesor ili poljo­ privrednik ili liječnik. a najmanja im je vrije­ dnost kad se njima želi zahvatiti u praksu. ako je dovoljno idealističan. a onda će doista trebati praktično raditi. Tek će se iz toga roditi prvi krug pokusa.Šleskoj nije isto kao dobro u Tiringiji ili južnoj Nje­ mačkoj. onda je doista stvar u tome da se pronađu praktične upu­ te i praktična polazišta za tih šezdeset konkretnih poljoprivrednika. Kao što je od trideset dva slova sastavljeno ono najrazličitije. To su uistinu individualnosti. iz dvadeset devete u tridesetu godinu prijeći u antropozofske v o d e i u p o g l e d u p o l j o p r i v r e d e . Kakve koristi ima ako se o tom praktičnom pitanju g o v o r i samo uopćeno! Općenito treba paziti na o n o što je konkretno. Za to su nam potrebni najaktivniji članovi. jer tek će iz toga proizići o n o što se očekuje. tada će se uvidjeti što treba primijeniti. I najprije će trebati pronaći o n o što znamo u tom pogledu. onda su u zabludi. nakon što se desetljećima nala­ zio u određenoj sredini.

Njih se ne može iz dvadeset devete u tridesetu godinu pretvoriti u antropozofe. naposljetku će se. I zato će i korisni učinak lakše doći do izražaja nego na velikom dobru. nego da se zna kako nije važan trenutni uspjeh. Ali upravo je u tome stvar: da se ne izgubi odmah hrabrost. za intimno priznavanje medu kolegama — j e d i n o što tu postoji određena gruba vanjština. ali d o b r o ć u d n o i bez ironije. nego bezuvjetni rad. često se odmah obeshrabre. u to da je o n o što se tamo očituje osnova za intimnu toleranciju među poljoprivrednicima. koliko god to paradoksalno zvučalo. I kad ljudi onda uvide da to nije moguće. I to je d o v e l o do toga da sam te večeri gotovo bio uvjeren kako bi trebalo razmisliti o tome ne bi li netko trebao pozvati antropozofsko predsjed­ ništvo ili nekog drugog kako bi p o m i r i o svadljive duhove. jer ih je to o b r a d o v a l o . Ali s vremenom sam se uvjerio u nešto sasvim drugo. No potom se u dubini 245 . Jedan može više. moći činiti to više što je ograničeniji komad zemlje na kojem se gospodari na naš način. na malom komadu zemlje uništava se manje nego na velikom. I v r l o je čudno što su ljudi poslije prvog skupa m n o g o razgovarali o razlici između grofa Keyserlingka i gospodina Stegemana. I tu onda mogu v r l o b r z o doći do izražaja i poboljšanja koja proizlaze iz antropozofskih smjernica budući da se ne mora mnogo toga promijeniti. mora se postići suglasje o stvarima upravo na jednom takvom praktičnom po­ dručju kao što je poljoprivreda. drugi manje. Poljoprivrednik doista više nego netko drugi mora čuvati svoju kožu i često mu se drugi upleću u stvari koje samo on razumije. Zar ne. Treba učiniti koliko je god moguće. Štoviše. Ali ako ta zajed­ nica želi postići uspjeh. na malom zemljištu.

Stoga bih vas svakako zamolio da za sve ono što smatrate vrijednim priznanja s obzirom na održavanje ovog poljoprivrednog tečaja zahvalite njemu i da ponajprije imate u vidu da se možda ipak. onda moram reći da mi pojedinosti što su ih morali učiniti oni koji su po­ mogli da bismo ovdje mogli biti zajedno nakraju izgledaju daleko v e ć e od činjenice što sam stigao na g o t o v o . a ja svaki dan moram govoriti. sve koji su o v a m o nagrnuli. I premda grof Keyserlingk često ponavlja da sam se opteretio time što sam došao ovdje. Ali kad pogledam trud koji su uložili grof Keyserlingk i cijela ova kuća. da će ovo što je pokrenuto biti velik blagoslov i da će Dörnach dati svoj prinos djelotvornoj suradnji s onima koji zajedno s nama žele aktivno sudjelovati u o v o m e . ali ne zato da bih potaknuo međusobnu raspravu: Kakve sam ja to ovdje uložio napore? Morao sam stići o v a m o gdje imam najljepše i najbolje uvjete. Sve to mora se uistinu osjetiti u ovoj zajednici i ovu opasku izno­ sim samo zato što zaista mislim kako je neophodno da otpočetka krenemo ispravno. ne bi održao ovaj tečaj u o v o m krajnjem zakutku zemlje da on nije promišljao svojom želje246 . moram doduše držati g o v o r e prema kojima imam ponešto respekta budući da je o v o n o v o područje.zapravo otkriva stanovita tolerancija. uza sve o n o što treba proisteći iz Dornacha. vjerujem da smo dobro ugradili iskustva Antropozofskog društva. Tako bih još jednom izrazio svoje duboko zadovoljstvo zbog ovoga što se dogodilo zahvaljujući vama. sve što je neu­ g o d n o čine drugi. I upravo se u tome ne mogu složiti s grofom Keyserlingkom. M o ž e m o se samo radovati što je pokrenuto o v o što se zbiva u Koberwitzu. Moj trud nije tako velik. ipak bih odvratio na to.

Upravo sam to još htio dodati. To bi bilo u kratkim crtama. Kako sve to valja sastaviti. Prema tome. Vjerujem da je o v i m riječima v e ć karakterizi­ rano o n o što g r o f K e y s e r l i n g k ž e l i kao r a z r a đ e n p r e d l o ž a k od č l a n o v a o v o g a kruga. kako stoje stvari na koje ti podaci upućuju.znom snagom i svog zastupnika poslao u Dornach nimalo ne popuštajući. u o b z i r će doći ono što vi iz svoje prakse znate još bolje od nas u Dornachu: svojstva tala na pojedinim dobrima. Nikako se ne slažem s time da se osjećaji zahvalnosti iskazuju meni. najprije se mora točno znati. Prijateljske. kakva je šuma ili koliko šume i sličnoga ima. To su podaci koji su nam najprije potrebni: stvari koje se nalaze na dobru i iskustva koja je pojedinac stekao u v e z i s njima. što se na dobru p r o i z v o d i l o posljednjih godina. njih doista u najvećoj mjeri treba uputiti grofu Keyserlingku i čitavoj njegovoj kući. Zar ne. zapravo trebamo znati sve o n o što mora znati pojedini poljoprivrednik ako razborito. što iznad zemlje i kako te stvari uzajamno djeluju. pokazat će se tijekom ovog zasjedanja iz kojeg će još proizići polazišta za poljoprivredu koja će ukazati na to kakva je veza između onoga što tlo naposljetku daje i onoga što tlo i njegova okolina jest. kakvi su bili prinosi. Zasada se ne može m n o g o toga reći osim da čemu u Dornachu od svakoga tko u krugu bude htio surađivati trebati podatke o tome što ima ispod ze­ mlje. ukratko. da bi se podaci mogli upotrijebiti. drage riječi koje nam je uputio poštovani gospodin g r o f uz t a n k o ć u t n o r a z l i k o v a n j e seljaka i znan­ stvenika. upravo seljački razborito želi gospodariti svojim dobrom. č i m e je s j e d n e strane p o s t a v l j e n o da se u krugu nalaze svi seljaci. a u Dornachu sjede 247 .

ne m o ž e ostati. Na kraju me nazvao Velikim seljakom (Großbauer). ja doista još ne mogu biti tako okršten zahvaljujući tek m a l o m p o č e t n i č k o m p o k u s n o m miješanju gnoja — čemu sam se silom prilika mo­ rao p o s v e t i t i prije no što sam o t p u t o v a o — što se m o r a l o i nastaviti budući da nisam m o g a o ta­ ko d u g o miješati. Sve te stvari dugo su mi bile bliske i u njima sam sudjelovao i upravo sam zbog toga takoreći zaljubljen u poljoprivredu. Dornach i krug. No sve su to sitnice. Uz to sam m n o g o više v e z a n nego uz o v o malo miješanje gnoja. Mi t a k o r e ć i m o r a m o j e d n i s drugima srasti i u Dornachu mora v l a d a t i o n o l i k o seljačkog k o l i k o unatoč znanstvenosti m o ž e vladati. svakako srasti kao b l i z a n c i . kad 248 . ja sam samo p o č e o miješati. Ja sam posve izrastao iz seljaštva. zauvijek sam ostao u njemu. t r e b a l o je jako d u g o miješati. Na­ dam se da je to bila samo ljubaznost kad je g r o f Keyserlingk rekao da me ne razumije. Zato se u tom smislu i opet ne bih sasvim složio s ostalim. a p o t o m je t r e b a l o nastaviti. a u neposrednom susjedstvu pomagao sam i pri uzgoju krava. Jer mislim da ćemo mi. na malim područjima sadio krumpir. ipak jesam svinje ili barem poma­ gao pritom. I o n o što kao znanost d o l a z i iz Dornacha mora biti takvo da prosvijetli i najkonzervativniju seljačku glavu. Ali ja zapravo nisam iz toga izrastao. To ipak uka­ zuje na to da i on osjeća kako bismo m o g l i srasti. Ja sam — to je spomenuto u mojoj autobiografiji — premda ne na tako velikim dobrima kao što je o v o . To je posebna vrsta ljubaznosti. taj stav ne smije.z n a n s t v e n i c i . Što se tiče uvjerenja. premda nisam baš uzgajao konje. A l i v i d i t e . izrastao sam iz p o l j o p r i v r e d e .

tako shvaćeno — da je ta glupost. budalaština. čini se. Mi u Dornachu trudimo se unijeti nešto od te "gluposti" seljaštva u znanost. mudrost pred Bogom. znanost sam uvijek smatrao izuzetno glupom. izvedbe. Ako to sada treba poprimiti velike razmjere. Uvijek sam smatrao. I tako. ono što su se­ ljaci mislili o svojim stvarima smatrao sam m n o g o pametnijim od onoga što su mislili znanstvenici. To izrastanje više će mi služiti od onoga što sam kasnije p r i m i o . a zapravo i danas mislim da je to m n o g o pametnije. I upravo na polju praktič­ nog djelovanja. i uvijek sam se obradovao kad sam mogao čuti nešto takvo jer sam to uvijek smatrao izuzetno mudrim. a u tome nije bilo ironije — iako je. rekao sam. nego mali seljak koji je baš kao seoski dječarac radio u poljoprivredi. koji se sjeća svojeg "maloseljaštva" i upravo zahvaljujući tome može razumjeti o n o što sada živi u takozvanom seljaštvu p o l j o p r i v r e d e . onda bih i tu kazao da u seljaštvu nije najvrednije biti veliki seljak. Želimo li tako zajedno djelovati. primijeniti u znanosti. to će zaista izrasti — kao što se kaže u donjoj Austriji — iz "tvrde seljačke glave". Naime. Tada će ta glupost postati mudrost od Boga. Uvijek sam tako mislio. u to možete biti sigurni. ali i iznimno radikalni napredni 249 . to će biti pravi konzervativni. sve što upravo ta znanost treba tek učiniti pametnim ona čini pametnim baš zahvaljujući toj "gluposti" seljaštva. pred Duhom. Zbog toga me gledajte kao malog seljaka koji je u sebi razvio ljubav prema poljoprivredi. Radije slušam ono što u nekoj prilici o svojim iskustvima govori onaj koji neposredno radi na njivi.se p o n o v n o osvrnem na svoj život. U Dornachu će to biti primljeno s razumijevanjem. nego ahrimanske statistike koje proizlaze iz znanosti.

i dr. Za blizance se kaže da ustvari isto osjećaju. tada ćemo na našem području i najbolje napredovati. isto misle. Wachsmuth također je o d b a c i o tu znanost koja je ustvari umrtvljeha izrazivši želju za živom znanošću koju tek treba o p l o d i t i seljačka mudrost. rekao bih. Zauvijek će mi ostati u lijepom sjećanju ako upravo ovaj tečaj postane ishodištem na kojem će se ovdje pravo mudro seljaštvo unijeti u meto­ diku znanosti koja možda nije postala glupa — to bi je uvrijedilo — ali.početak. 250 . Srastimo na taj način. umrtvljena. Dörnach i krug. kao sijamski blizanci. pa osjećajmo onda isto i mislimo isto.

NAPOMENA ŠVICARSKOG IZDAVAČA Praktična primjena smjernica danih poljoprivrednom tečaju Članovi Pokusnog kruga antropozofskih u poljopri­ vrednika. No tamo gdje je zemljište. tlu. na primjer pripremanje kom­ posta.. osnovanog u Koberwitzu. Tako je opseg iskusta­ va rastao iz jednog opažanja u drugo. ishrana osušenim grančicama i začinskim biljem itd. podizanje živica. U to vrijeme m n o g e takve mjere. a koje su živjele u poljoprivredno-vrtlarskoj tradiciji i iskustvu. Uskoro se također pokazalo da je za prilagodbu nekog imanja smjernicama danim u Koberwitzu bilo n e o p h o d n o poduzimati odnosno poticati sve mjere koje su pogo­ dovale razvitku života na tlu i izgradnji cjelokupnoga gospodarstvenog organizma. gornji sloj njive bio nedovoljno razvijen ili ako se radilo o imanju s osobito nepovoljnim stanjem u p o g l e d u tla i klime. Na imanjima gdje se takva njega poduzimala već desetljećima takva je prilagodba protjecala bez poteškoća. odmah su počeli ostvarivati uvide i smjernice koje je u "poljopri­ v r e d n o m tečaju" dao Rudolf Steiner. moralo se posebnu pozornost pokloniti stvaranju humusa. Značajna pomoć pritom bilo je to što se nanovo mogao shvatiti dublji smisao uvida u mnoge mjere što ih je dao Rudolf Steiner. bile su osuđene na to da iz 251 . T o m e se uskoro pridružio i povoljan učinak na zdravlje domaćih životinja. ali i ukusu te hranjivosti stočne hrane. Spravljeni su pripravci koji su primjenjeni kod pripremanja gnojiva i komposta odnosno za njegu njiva kultiviranih bilja­ ka. Prvi pozitivni učinci očitovali su se u poboljšanju kakvoće povrća.

jačanje zdravlja domaćih živo­ tinja prihranjivanjem biljem i osušenim grančicama. biološko-dinamički pokret ubrzo je priznat kao pobornik za cijenjenje vrijednosti tih ciljeva i svih tih poticajnih mjera. Budući da je u smjernicama zadanim u Koberwitzu težište postavljenih ciljeva bilo usmjereno na razvitak života na tlu kao i stvaranje skladnoga gospo­ darstvenog organizma. Biološko-dinamički način gospodarenja. dodavanjem bilja u travu i djetelinu. tražeći načine za ozdravljenja svojih gospodarsta­ va. prema tome. spadala obrada tla brižno pri­ premljenim organskim gnojivima. sve više seljaka i veleposjednika. osobito intenzivno trebalo uhvatiti u koštac sa svim mjerama koje su tome mogle poslužiti. njegovanje livada kompostom. oživljavanje tala posebnim pokrovima.naraštaja u naraštaj nestaju s imanja i padaju u zaborav. što je kroz njihova sjećanja i iskustva na preobražen na­ čin plodonosno utjecalo na ovaj novi poljoprivredni pokret. Ti su ljudi još u svojoj mladosti mnogo toga usvojili na selima i imanjima. pa se. Mladi naraštaji koji su već prihvatili način razmišljanja agrikulturne kemije često više nisu bi­ li u stanju shvatiti značenje takvog načina rada. kako je sada nazvan. na primjer. zastiranjem (malčiranjem). U to je. raznovrsna primjena mahunarki (i na teškim tlima) kao glavnog usjeva i medukulture. iskazivalo zanimanje za rad pokusnoga kruga i priključilo mu se. zelenom gnojidbom. Jer sve to trebalo je uzeti u obzir prilikom ostvarivanja ciljeva 252 . ozdravljivanje kraja podizanjem živica te poticanje uzgoja šuma po uzoru na prirodu i drugo. u većoj je mjeri dolazio u doticaj s mnogim pojedinostima poljoprivredno-vrtlarske tradicije tako što je već od 1930.

d i n a m i č k o g rada i načina njihova ostvarenja. njima je geteanističko-antropozofsko proši­ renje p r i r o d n i h znanosti b i o put od kojeg su oče­ kivali p r o d u b l j e n o shvaćanje zadaća u p o l j o p r i v ­ redi i njihova rješenja. Budući da 253 . Na pitanja koja su u K o b e r w i t z u postavljali dr. Seljačko-vrtlarska tankoćutnost stoga je i na taj način mogla doprijeti do razumijevanja misli-vodilja b i o l o š k o . Prema t o m e . p r a v e p u t o v e za otklanjanje šteta na svojim gospodarstvima nasto­ jali su pronaći izravnim promatranjima organizacije rada i p o s t i g n u t i h rezultata na imanjima gdje se već gospodarilo po novim smjernicama ili na zasje­ danjima koja je o r g a n i z i r a o "pokusni krug". p o l j o p r i v r e d n i k e i v r t l a r e potaknulo je njihovo poznavanje antropozofske d u h o v n e znanosti i često puta. I Rudolf Steiner tim je p o l j o p r i v r e d i c i m a i vrtlarima savjetovao da prije tečaja p r o u č e dva temeljna djela a n t r o p o z o f s k e duhovne znanosti: "Teozofiju" i "Osnove tajne zna­ nosti" kako bi stekli uvjete za razumijevanje preda­ vanja " p o l j o p r i v r e d n o g tečaja". Sve veći broj poljoprivrednika i vrtlara udruživao se u mjesnim radnim grupama koje su pak bile podi­ jeljene na radne zajednice što su v e ć i n o m obuhva­ ćale jednu saveznu državu ili pokrajinu. u ko­ jima se p r v e n s t v e n o i z v j e š t a v a l o o v l a s t i t i m is­ kustvima. zahvaljujući tim posredovanim spoznajama. iznenadna otkrića novih načina rješavanja važnih problema na polju život­ nog. Rudolfu Steineru. — M n o g i od onih koji su t o m e p r i s t u p i l i kasnije. p r i m j e r i c e u m e d i c i n i i p e d a g o g i j i .postavljenih u Koberwitzu koji su trebali pridonijeti ozdravljenju poljoprivrede i najvećoj kakvoći živežnih namirnica.

Južno­ afričkoj Republici. Njihova je zadaća da imaju pregled nad živežnim namirnicama proizvedenim na biološko-dinamičkim gospodarstvima i da ih distribuiraju potrošačima. ubrzo su u raznim saveznim državama i pokrajinama kao savjetovališta osnovana Obavjesna središta.voditelji biološko-dinamičkih gospodarstava. u skandinavskim zemljama.v r t l a r s k e radne zajednice. Osim u zapadnoj Njemačkoj. Već nekoliko godina nakon kobervickog tečaja biološko-dinamički p o k r e t p o č e o se širiti i i z v a n N j e m a č k e : u Švicarskoj. danas takve udruge "Demeter" postoje i u mnogim drugim zemljama. Australiji i N o v o m Zelandu. 254 . S te je strane došao i važan poticaj za osnutak organizacije kojom bi se zainteresiranim potrošačkim krugovima dopremale visokovrijedne živežne namirnice p r o i z v e d e n e na tim imanjima. optereće­ ni odgovornošću za vlastita imanja. I u tim zemljama nastali su pokusni krugovi i poljop r i v r e d n o . Pojedina imanja bila su i u Južnoj Americi. Za te p r o i z v o d e odabrano je zaštitno ime "Gospodarska udruga Demeter". u Francuskoj i SAD. nisu stalno mogli davati željene obavijesti pridošlima. štite kvali­ tetu sklapanjem zaštitnih ugovora s proizvođači­ ma te prerađivačkim poduzećima i trgovcima koji sudjeluju u distribuciji. organizirani obilasci gospodarstava u ljeto. Engleskoj. T a k o su na mnogim krajevima svijeta održavana mjesna doga­ đanja. Prema tome. Pri toj organizaciji po­ sla značajnu su pomoć pružala veća poljoprivredna gospodarstva i njihovi voditelji kojima je bilo stalo do napretka p o l j o p r i v r e d e . pronalaze prerađivačka poduzeća. N i z o z e m s k o j . zadaća je u biti uslužne naravi. sklapaju ugovore o proizvodnji s imanjima-proizvodačima.

prskalica za pri­ pravke. kojima je pečat dao porast životnog standarda.zasjedanja tijekom v i k e n d a i u v o d n i tečajevi zimi na kojima su se i n t e n z i v n o izmjenjivala iskustva. Danas u mnogim zemljama biološko-dinamičko gospodarenje nije i z v e d i v o bez raspršivača gnojiva i komposta. Taj proces stalne preobrazbe morao se nastaviti i u idućem vremenu. Dok je 1924. ponajprije u posljednja dva desetljeća. prvenstve­ no u istočnim njemačkim pokrajinama još g o t o v o neograničeno bila na raspolaganju iskusna poljo­ privredna radna snaga po gospodarski prihvatljivoj cijeni. strojeve za obradu nji­ va. uz naravno traktore. d a o na p o l j o p r i v r e d n o m tečaju.d i n a m i č k i rad. dizalica za gnojivo i utovarivača. sjetvu i berbu. U voćarstvu su uz to potrebne rotacijske kosilice i kopačice. 255 . u vrtlarstvu sadilice i drugo. društvenim i go­ spodarskim prilikama. u obavljanju nastalih poslova sve je više korišten i stroj. Širenjem pokreta različitim zemljama i krajevima svijeta bilo je nužno da se rad na gospodarstvima prilagođava tamošnjim klimatskim. Tek je takvo svrsishodno korištenje strojeva omogućilo da se i u promijenjenim gospodarskim odnosima u pravo vrijeme i u punom opsegu provedu mjere za poticaj života na tlu. tijekom mije­ na u strukturi gospodarstva. U N i z o z e m s k o j je t a k o đ e r osnovana vrtlarska i p o l j o p r i v r e d n a škola s t r o g o d i š n j i m tečajem na kojoj je n j e g o v a n b i o l o š k o . A v e č više od tri desetljeća svake se z i m e na S l o b o d n o j v i s o k o j školi G o e t h e a n u m a u Dornachu r e d o v i t o sastaju p o l j o p r i v r e d n i c i koji se bave biološko-dinamičkim gospodarenjem kako bi zajedno poradi­ li na produbljivanju razumijevanja prikaza koje je Rudolf Steiner 1924.

Seljacima i v r t l a r i m a ta m e t o d a često omogućuje dublji u v i d u m e đ u o v i s n o s t i n e g o što im to mogu pružiti analitička istraživanja školske znanosti. čim se kod zaštite biljaka ne primjenjuju o t r o v i . N a i m e . reakcija zdravlja. o d n o s i u tlu. Klima. utemeljenog 1924. Važna je p o m o ć p r i t o m b i l o pro­ matranje učinka p o d u z e t i h mjera na z d r a v l j e i p l o d n o s t d o m a ć i h životinja i kultiviranih biljaka na imanjima. stvaranje imanja u skladu s i n d i v i d u a l n i m mjesnim prilikama nije b i o lak posao." Budući da je Rudolf Steiner umro 30. i tako više nije sudjelovao u daljnjem raz­ vitku biološko-dinamičkog rada.d i n a m i č k e djelat­ nosti. To su uistinu individualnosti. Upravo prema antropozofskom nazoru općenitosti. U skladu s n a p o m e n o m Rudolfa Steinera: " D o b r o je uvijek i n d i v i d u a l n o s t u t o m smislu da nikad nije isto kao d r u g o d o b r o . ožujka 1925. a najma­ nja im je v r i j e d n o s t kad se njima ž e l i z a h v a t i t i u praksu. godi­ ne. u suradnji s biološko-dinamičkom djelatnošću u SAD. o t p o r n o s t i i p l o d n o s t i osjetljiv je pokazatelj p r i l i k o m prosudbe o zaštitnim mjerama. a kod d o m a ć i h ž i v o t i n j a sredstva koja t r e n u t n o otklanjaju štetne p o j a v e . apstrakcije nemaju nikakvu v r i j e d n o s t . p o r e d Biološko-kemijskog laboratorija na Goetheanumu u Dornachu. Švedskoj i Njemačkoj o s n o v a n i su i drugi 256 . T i j e k o m razvitka b i o l o š k o . D o b r o u Šleskoj nije isto kao d o b r o u T i r i n g i j i ili južnoj Njemačkoj.T a k o se p r i l a g o d b a mjesnim i v r e m e n s k i m o k o l n o s t i m a pokazala kao p r e d u v j e t za uspješan rad p r e m a smjernicama z a d a n i m u K o b e r w i t z u . najdonja su osnova individualnosti j e d n o g dobra.

Te spoznaje sada se bilježe u godišnjim zvjezdanim i sjetvenim kalendarima. Na institutima su u tijesnoj suradnji s imanjima razmatrana pitanja plodnosti tla. Primjerice.d i n a m i č k i rad te koji t a k o đ e r izdaju časopise. stva­ ranja i provjere kakvoće.istraživački instituti. To su bile zadaće čije je značenje nakon tečaja raslo iz desetljeća u desetljeće. Dokazivanju posebne kakvoće biološko-dinamičkih p r o i z v o d a značajan je dopri­ nos dala m e t o d a osjetljive kristalizacije koju je p o l a z e ć i od savjeta Rudolfa Steinera r a z v i o dr. Pfeiffer. organiziraju savjetničku djelatnost i priređuju tečajeve. Iskustva su pokazala da je za one koji se zani­ maju za p r a k t i č n o ostvarenje smjernica danih u K o b e r w i t z u ili ž e l e v o d i t i svoja g o s p o d a r s t v a u skladu s b i o l o š k o .d i n a m i č k i m g o s p o d a r e n j e m up u t n o da p r v o uspostave kontakt s imanjima i organizacijama koje u r a z l i č i t i m zemljama p r e d ­ stavljaju b i o l o š k o . Popis tih djelatnih središta i o r g a n i z a c i j a u r a z l i č i t i m zemljama te ostale obavijesti. prvenstveno da se mjerama gnojidbe i njege usmjerenima na razvitak zajedničkog života tla i biljnog svijeta u poljodjelstvu te intenzivnim uzgojem voća i povrća mogu stvoriti osnove za zdrav rast biljaka i proizvodnju zdravih biljnih živežnih namirnica najveće kakvoće. zdravlja biljaka i zaštite od gljivica i kukaca. t a k o đ e r 257 . E. Tom suradnjom imanja u razvoju i istraživačkih instituta p o t v r đ e n e su mnoge smjernice što ih je dao Rudolf Steiner. ali i p r o b l e m i uzgoja biljaka i ž i v o t i n j a te h r a n i d b e . Proširene su i spoznaje za unapređivanje života biljaka i životinja zahvaljujući brižnom praćenju kozmičkih ritmova.

i Ehrenfrieda Pfeiffera: "Plodnost zemlje".0 u v o d n o j l i t e r a t u r i . m o g u se b i l o kad z a t r a ž i t i od izdavača. Spisi Rudolfa Steinera koji osobito mogu pri­ donijeti razumijevanju poljoprivrednog tečaja jesu: "Osnovne crte spoznajne teorije Goetheova svjeto­ nazora". Prevedeno na temelju njemačkog originalnog izdanja koje je objavio Rudolf Steiner Verlag. Nadalje. " T e o z o fija. svezak 1 1 2. valja uputiti na Gerberta Grohmanna: "Biljka". Goetheovi prirodoznanstveni spisi. "Osnove tajne znanosti". Dornach/Schweiz pod naslovom "Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft — Landwirtschaftlicher Kursus" s ljubaznim dopuštenjem Nachlaßverwaltunga. Dornach/Schweiz. uvod u nadosjetilnu spoznaju svijeta i određenje čovjeka". 258 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful