Tantra – revelarea rădăcinilor sufletului

[- Dakini White & Joe Black -]

Cuvânt introductiv.
Acest material nu-l citesc ad-literam pentru că asta înseamnă să judec Cuvântul şi astfel să n-am parte de nici o transformare, ci fiind atent la puterea evocatoare a Cuvântului pentru că asta înseamnă să las Cuvântul să mă transforme.

Capitolul 1. Conceptul de libertate interioară în Tantra.
1.1. A fi aservit paradigmei lucrului făcut anapoda.
AserviŃi fiind paradigmei lucrului făcut anapoda, noi facem alegeri şi astfel nu ne preŃuim, nu ne preŃuim şi astfel ne mândrim, ne mândrim şi astfel suntem neîncrezători, suntem neîncrezători şi astfel ascultăm de instincte, ascultăm de instincte şi astfel dorim, dorim şi astfel suntem logici, suntem logici şi astfel ne identificăm cu tot răul. Suntem aserviŃi unei motivaŃii ce ne este dată nouă de către simŃuri, aserviŃi unei cunoaşteri de sine dobândită în urma unor întâlniri exterioare, aserviŃi sentimentului neîmplinirii interioare, urmare a unei naşteri inconştiente şi a abandonului în vâltoarea vieŃii. Tantra ! Când spui Tantra, mintea iŃi înfăŃişează automat scene imaginare cu experienŃe sexuale exotice. PuŃin ştiu, insă, ceea ce este cu adevărat Tantra.

1.2. A fi fidel paradigmei lucrului bine făcut.
Fideli fiind paradigmei lucrului bine făcut, noi inşine suntem chemarea şi astfel ne respectăm, ne respectăm şi astfel ne smerim, ne smerim şi astfel suntem încrezători, suntem încrezători şi astfel iubim, iubim şi astfel trăim în adevăr, trăim în adevăr şi astfel mângâiem, mângâiem şi astfel suntem totuna cu Nimicul. Abandonul ataşamentului faŃă de « cine sunt eu » ne serveşte ca demers al dobândirii libertăŃii noastre interioare, preaplinul libertăŃii noastre interioare ne serveşte drept motivaŃie, iar împlinirea interioară ne serveşte drept cunoaştere de Sine. Tantra este o experienŃă unică; ea are nevoie de tine în totalitate. DEVI [aspectul feminin, receptiv] observă, SHIVA [aspectul masculin, emisiv] face cunoscut. « A face » este echivalent cu « a cunoaşte », cu « a te corecta ». DEVI şi SHIVA simbolizează iubirea fără obiect. ÎnvăŃătura profundă nu poate fi asimilată în lipsa iubirii care are loc între elev şi profesor. Numai aşa pot fi exprimate lucrurile ascunse, profunde. Discipolul trebuie să fie într-o atitudine de iubire, de receptivitate feminină. Atitudinea feminină - DEVI – observă. Bărbatul şi femeia sunt diferiŃi psihic – mintea feminină este receptivă, se caracterizează prin absorbŃie, lucrul receptat devine parte din tine, învăŃătura creşte în tine.

1. Omul este marcat de ambele aspecte, de bisexualitate (masculin şi feminin).

Limbajul poate fi cel al logicii, caracterizat prin agresivitate asupra minŃii – a convinge, a converti, a stăpâni. În acest caz răspunsul este bazat pe două alternative – drept sau greşit, având ca rezultat amplificarea ego-ului; limbajul iubirii, bazat pe lipsa ego-ului, are verbele « a ajuta », « a transforma ». Logica foloseşte intelectul, conceptul, argumentul. Iubirea foloseşte liniştea dintre cuvinte, ochii, gesturile, mesajul telepatic. Tantra nu foloseşte convingerea, ci relatarea. Iubirea nu curge nici în trecut, nici în viitor, ea curge doar în Prezent. Sutrele/Tantrele sunt mesajele lui Shiva. Shiva nu este conştient de iubirea fără obiect. Noi suntem conştienŃi de această iubire pentru că nu suntem total în ea. Din cauza acestui contrast simŃim iubirea. Iubirea fără obiect este Shiva. Shiva nu este formă, nu are trup. Când iubeşti, corpul iubit dispare, rămâne un abis. De aceea ne este teamă de a iubi – ne imaginăm un trup, o fiinŃă, o formă – nu un abis… La început iubim de formă. Urmează lipsa formei, a ceea ce nu găsim nicăieri. Când iubirea ajunge pe culmi, « forma » dispare. De ce ? Pentru că, în realitate, fiecare este lipsit de formă. Nu suntem un trup, ne mişcăm doar în el. Când privim pe cineva din afară, el este un trup, dar iubirea fără obiect trece dincolo, penetrează şi atunci nu mai vedem persoana. Ne cunoaştem unii pe alŃii prin forma exterioară, aşa încât ajungem să ne indentificăm cu ea. Cine eşti tu ? Forma a dispărut, urmează întrebarea. Într-o iubire fără obiect pătrunzi celălalt aspect al tău. Când iubeşti pe cineva îl pătrunzi, iar el iŃi devine doar o prezenŃa luminoasă. Tantra înseamnă a observa pentru a Ńi se face cunoscut. Tantra este amorală – în afara moralului şi imoralului. Tantra este un joc. Jocul este deschidere, sobrietatea este închidere. Nu poŃi întreba cum să iubeşti, asta Ńi se întâmplă pur şi simplu. Iubirea fără obiect şi abandonarea, renunŃarea la sine, sunt unul şi acelaşi lucru.

2. Prima întâlnire a celor două aspecte (masculin şi feminin) este o reverie.

Întreabă-te cum poŃi să nu iubeşti, cum faci de nu te abandonezi, cum poŃi trăi fără să înŃelegi ce este Iubirea. Întreabă-te, care este trucul tău, apărarea ta, împotriva renunŃării la sine ? Trăim prin ego. Spun « eu sunt » fără să ştiu cine sunt. Acest « eu » este ego, este paravanul meu de apărare. A fi conştient de această apărare, înseamnă să devenim conştienŃi de un rău de care ne putem păzi. Încet-încet, devenim conştienŃi de această apărare şi ajungem la « eu nu sunt ». Când am ajuns aici, abandonarea vine de la sine. Să căutăm, deci locuinŃa lui « eu nu sunt »

3. A doua întâlnire a celor două aspecte (masculin şi feminin) este o trezire la viaŃă.

Discipolul merge la Maestru şi-l întreabă : - Cum pot obŃine libertatea ? Eliberează-mă ! Maestrul îi face cunoscute următoarele : - ObŃine-Ńi-o singur ! Mergi şi observă unde este « eu-l » tău, meditează. După un timp, discipolul vine şi îi face cunoscut la rândul său Maestrului: - Eu nu sunt corpul meu, numai asta am aflat. - Mergi şi observă mai departe, îi face cunoscut Maestrul. După un alt timp de practicat meditaŃia : - Eu nu sunt mintea mea, căci îmi observ gândurile, deci ceea ce observ este diferit de Observator. Maestrul îi face cunoscute următoarele: - Eşti foarte aproape de libertate, mai meditează. - Deci, eu nu sunt corpul meu, nu sunt mintea mea, trebuie să fiu sufletul meu, Atman. Dar meditând a înŃeles că nu există suflet, pentru că acel suflet este informaŃie mentală – doctrine, cuvinte, filosofie. Deci, într-o zi a venit alergând la Maestru : - Eu nu sunt ! Maestrul îi făcu cunoscute următoarele: - Trebuie să te mai învăŃ acum metoda de a te elibera ? Discipolul îi facu cunoscut la rândul său Maestrului: - Sunt liber pentru că nu mai sunt; nu mă mai simt constrâns, sunt pretutindeni ca Nimicul, ca Vidul. Numai Nimicul poate fi liber. Daca eşti cineva vei fi constrâns de altcineva. Dacă « eşti », eşti sclav. Numai un spaŃiu gol poate fi liber, numai astfel, Nimic nu te va constrânge. - Eu nu sunt; nicăieri nu mă aflu ! Aceasta este libertatea !

4. A treia întâlnire a celor două aspecte (masculin şi feminin) este o renaştere.

Abandonarea nu poate fi o tehnică. Te abandonezi sau nu. Tu însuŃi eşti piedica. Tu şi renunŃarea nu puteŃi locui încă împreună. Află întâi unde eşti tu! Nu trebuie să te întrebi niciodată cine eşti, fiindcă răspunsul nu va veni niciodată. Întrebarea trebuie desfinŃată. Când eu-l nu există, abia atunci se deschide adevăratul eu. Când ego-ul nu mai există, îŃi întâlneşti pentru prima dată adevărata fiinŃă. Această fiinŃă este liberă. Atunci te predai. Abia atunci poŃi merge pe calea tantrică. Când te predai eşti ca o vale. Când eşti un ego, eşti ca un pisc. Ego înseamnă că eşti deasupra altcuiva, că eşti cineva. Cât timp eşti cineva, nu poŃi fi corectat, atins; eşti închistat. Alegerea Pe aceia care nu simt această Iubire, Împinge-i precum un fluviu. Pe aceia care nu se îmbată cu lumina zorilor, Precum cu o cupă cu apă de izvor, Sau nu o beau la apus ca cină, LăsaŃi-i să doarmă! Această Iubire este dincolo de studiul teologiei, Acea veche înşelăciune şi ipocrizie. Dacă vrei să-Ńi « desăvârşeşti » mintea astfel Continuă să dormi. Am renunŃat la mintea mea Mi-am sfâşiat haina Şi am aruncat-o. Dacă nu eşti complet gol, Învaluie-Ńi frumoasa haină de cuvinte În jurul tău, şi dormi. Rumi Când te predai devi usor, imponderabil. Întreaga existenŃă începe să te pătrundă. Abisul, Nimicul [Dumnezeu] vine de pretutindeni spre tine, pătrunde prin fiecare por.

5. Omul care-şi află libertatea interioară devine un lotus cu 1.000 de petale.

Prezentul este lipsit de spaŃiu. la început devi ca un nebun. Adevărul este întotdeauna Aici şi Acum. nu se mai pot mişca. dar punctul trece imediat în viitor. Nu se poate căuta cu mintea Adevărul. devi mult mai zbuciumat. te transformi într-o persoană străină Ńie. gravitaŃia devine de neînŃeles. mai mare decât energia sexuală. pentru că lumea înseamnă căutare oarbă. ori libertatea constă în A FI ACUM. Dacă întrebi cum să fi în Prezent. În Prezent nu poŃi gândi. nu lumea! O nouă energie este dezvăluită. În Prezent gândurile încetează. ele nu se pot întâlni. Adevărul reprezintă Prezentul. Mintea nu are nici o legatură cu Adevarul. mănânci. Când spui « observând ». te ajută să fi în armonie cu universul. peste tot observi o lipsă. Tot ceea ce cauŃi orbeşte devine lumesc. nu te mai implici. priveşti lumea altfel. Întoarcerea de la căutare oarbă la observare. Te-am văzut şi astfel am devenit gol. Dumnezeu. vrei să fi în Prezent. Cum îŃi dai seama că o tehnică te conduce spre abandonarea de sine? Te simŃi ciudat. ceva se întâmplă cu tine. Dacă locuieşti cu Dumnezeu cum poŃi să primeşti ceva? Energia nu te poate pătrunde. Dacă-l cauŃi orbeşte pe Dumnezeu. Ea întreabă tot timpul. Eliberarea devin parte a lumii. pentru că tu eşti Prezentul. pământul nu te mai atrage. Tu eşti Adevărul – Aici şi Acum! Adevărul nu este ceva care trebuie creat de tine. observarea însăşi devine obiectul acestei căutări ardente [doresc dorinŃa însăşi]. Rumi Adevărata problemă este cum să fi Aici şi Acum. o frână. întrebi cum să fi de fapt în viitor. Tu te-ai schimbat. ceva este pierdut. astfel vei afla. doreşte. ceea ce observi. să treacă prin tine. Nirvana. nu este legată nici de prezent. mergi. dacă o tehnică te atinge. Nu mai eşti nici copil. gestul cuiva. Apleacă-te chiar şi în faŃa Maestrului. te depărtezi de tine însuŃi. nici matur. aşteaptă. un pântec ca să poŃi avea receptivitate. astfel încât căutarea ardentă intră din nou în tine. simŃi că eficienŃa ta este pierdută. asemănătoare din exterior cu nebunia. întrucât mintea se suspendă. pretutindeni eşti un outsider. motorul dorinŃelor. gândeşti altfel. Această vacuitate este mai frumoasă decât existenŃa. el nu trebuie căutat altundeva. AICI ! . nici mai cuminte. ba. ExistenŃa creşte şi creează mai multă existenŃă. Aceasta este munca unui Maestru – să te ajute într-o abandonare minoră pentru a primi curaj. conflictele. nici de trecut şi nici de viitor. Abandonarea către un Maestru este o abandonare minoră. dar simŃi levitaŃia. » Tehnica lui Shiva constă în întoarcerea minŃii din viitor şi din trecut în Prezent. Eşti într-o perioadă tranzitorie. Când mintea caută Adevărul. pentru că de fapt. corpul rămâne pe pământ. dar deloc reacŃii nebuneşti. căutarea devine un nonsens. ceea ce poate fi făcut cunoscut este Aici. incredibil de neaşteptat. trebuie să devi vehicolul unei mari forŃe. nu cu societatea. Când începi să cauŃi. un gol. dar simŃi imediat cum e energia lui începe să te pătrundă. Tantra spune : « Observând. Liniştea vine mai târziu… MeditaŃia te transformă. tensiunile încetează. Libertatea. eşti un nebun. Dimpotrivă. Prin predare obŃii ceva necunoscut. Doreşte altceva. întrucât însăşi căutarea devine o piedică. căutând orbeşte. dar nu reuşeşti. Atingerea lui Dumnezeu poate genera reacŃii ciudate şi imediate de Aliniere la Lumină. Nu mai eşti al lumii.Această pătrundere poate fi simŃită în mai multe feluri. Mintea este mecanismul. utilitatea redusă. orice faci nu mai este trivial. nu devi nici mai liniştit. pleci din Prezent. el devine parte a lumii. Trebuie să fi o vale. Absoarbe privirea. Acest altfel îl simŃi pretutindeni. În meditaŃie unii oameni nu-şi mai simt greutatea. Încerci. Ea anulează existenŃa şi totuşi atunci când apare.

Al treilea pas spre împlinirea interioară. Pe cârpele de menaj Pe soarele mucegăit de pe iaz Pe imaginea lunii de pe lac Numele Ńi-l scriu. este renunŃarea la complex-ul de superioritate/inferioritate/egalitate. ci prin legea minimului efort (sunt doar implicat în ceea ce fac). pentru că deja din acest punct percep curgerea inversă a timpului. ispita este bineînŃeles calea nemuririi (un corp indestructibil). Pe pagini scrise Pe pagini nescrise Pe piatră.3. să fii iubit/ apreciat/dorit de un întreg Univers). la nivelul întregului Univers).2. Legea inerŃiei nu se depăşeşte prin disciplină (luptă. 1. Pe câmpuri şi pe zare Pe aripi de zburătoare Pe-a umbrelor moară Numele Ńi-l scriu. Pe sălbăticie şi sihăstrie Pe cuiburi şi pe tufişuri Pe amintirile copilăriei Numele Ńi-l scriu. Primul pas spre împlinirea interioară. este răbdarea: timpul nu mai fuge după mine. sau pe cenuşă Numele Ńi-l scriu. Libertate Pe caiete în mănunchiuri Pe băncuŃe şi pe trunchiuri Pe zăpada nisipoasă Numele Ńi-l scriu. ascetism. sunt pe « pilot automat » şi atenŃia mea nu urmează plăcerea/satisfacŃia. ci las totul să se întâmple de la Sine. ispita este bineînŃeles calea cuceririi (o minte cuceritoare ca a lui Alexandru Macedon. Pe imagini aurite Pe armamente lustruite Pe coroana regală Numele Ńi-l scriu. 2. este depăşirea legii inerŃiei: închid capitolul « lumea » (descopăr încântarea de a fi un nimeni). ca urmare percep că totul din jurul meu este unic şi incomparabil.3. dar ea se Ńine de mine ca « scaiul de oaie » (plăcerea satisfacŃiei profesionale/familiale etc). 3. Al doilea pas spre împlinirea interioară.1. hârtie. sânge. . A FI ACUM. La nivel de corp. Cele 3 ispite ale complexului de superioritate/inferioritate/egalitate sunt : 1. La nivel de inimă ispita este bineînŃeles calea dragostei (aşa-zisei iubiri.3.1.3.3. La nivel de minte. 1. abandon familial). AICI ! 1. demisie.

Pe vizoarele simŃite Pe buzele aŃintite Mai presus şi de tăcere Numele Ńi-l scriu. Pe lampa care luminează Pe lampa care se stinge Pe imboldurile puse laolaltă Numele Ńi-l scriu. Pe iubirea fraŃilor Pe fruntea fârtaŃilor Pe mâna ce Ńi se-ntinde Numele Ńi-l scriu. Pe formele strălucitoare Pe clopotul de culoare Pe adevărul legilor fizicii Numele Ńi-l scriu. Pe cărările practicabile Pe drumurile înrâurite Pe gurile de revărsare Numele Ńi-l scriu. Pe tocul de la intrare Pe obiecte personale Pe flăcări de foc sfinŃit Numele Ńi-l scriu. Pe câinele mâncăcios şi afectuos Pe urechile lui ciulite Pe laba lui neîndemânatică Numele Ńi-l scriu.Pe îngânarea de soare Pe mare şi pe vapoare Pe muntele abrupt Numele Ńi-l scriu. Pe fructele despicate Din oglindă şi din cameră Pe patul meu asemenea cochiliei goale Numele Ńi-l scriu. Pe spuma norilor Pe umiditatea furtunilor Pe ploaia măruntă şi deasă Numele Ńi-l scriu. .

Pe colibele prăbuşite Pe turnurile năruite Pe zidurile melancoliilor Numele Ńi-l scriu. va căuta mereu şi mereu să aibă acces la astfel de întâlniri ca un dependent de droguri care cu fiecare doză devine dornic să-şi mărească doza pentru a mări şi senzaŃia. Acest centru mai este cunoscut ca Sahashrara Chakra. Până în acel moment. Şi prin a cuvântului putere Renasc într-o noua vrere Întru tine-s zămislit Întru tine mi-s numit Libertate Paul Eluard Poezii şi adevăruri. acest sărut se repetă de nenumărate ori. sau Lotusul cu o mie de petale. Cântecul regal al lui Saraha « După deliciile sărutului cel înşelat tânjeşte Luându-le drept realitatea ultimă. se înşeală singur pe sine că aceste întâlniri sunt realitatea ultimă şi scopul pentru care el este în manifestare. cel care se amăgeşte. Cel care se află într-o asemenea situaŃie. 1942 Capitolul 2. Până atunci aceste întâlniri. fără să fie conştient că acel ideal este o realitate intrinsecă. Pe lipsurile fără dorinŃe Pe solititudinea golaşă Pe convoaiele de prizonieri Numele Ńi-l scriu. fără ca aceasta să producă o reală transformare a fiinŃei. trece dincolo de stratul superficial al exteriorităŃii. Pe sănătatea restabilită Pe riscul dispărut Pe speranŃa fără aducere-aminte Numele Ńi-l scriu. dintre masculin şi feminin. » În Tantra orice întâlnire/contopire dintre Yin şi Yang. orientându-se spre interior către centrul ultim al fiinŃei unde dualitatea dispare. . căci atunci această întâlnire. Această întâlnire nu rămâne fără consecinŃe în fiinŃă atunci când este pătrunsă de sentimentul profund al Iubirii. Cântecul regal al lui Saraha. va alerga mereu în exterior să-şi găsească contrapartea masculină sau feminină care să întruchipeze modelul ideal interior despre care crede că există. o realitate ultimă regăsită în comuniunea directă cu Dumnezeu. transcende. trăieşte în iluzie. între Shiva şi Shakti este simbolizată prin sărut.

cunoscută în termenii celei de « a doua naşteri » a sufletului. « luându-le drept ». limbaj care ne (re)aduce aminte că o naştere conştientă este precedată întotdeauna de o moarte conştientă.6. Saraha ne spune într-un limbaj remarcabil. . Moarte conştientă înseamnă că ajung. conştientizez / experimentez « a doua naştere » (revelaŃia repausului). a se vedea « înainte ca împărăŃiile să se schimbe.” Un bărbat (aici cu sens de minte impură / obiectuală) şi o femeie (aici cu sens de minte pură / individuală). oamenii trebuie să se schimbe » . până într-un punct de alegere conştientă în care îmi spun sincer mie însumi că într-adevăr « nu mai am de demonstrat Nimic nimănui şi nu mai am de aşteptat Nimic de la nimeni ». pas cu pas. născută din Sfântul Duh). are într-un mod imperios nevoie de mine. undeva. Deliciile sărutului sunt reprezentările confirmărilor exterioare care-mi dau pe moment o « stare de bine ». Celor ce-şi deschid inima le sunt făcute cunoscute tainele acestor întâlniri. cum că a atinge inima (natura feminină) pornind din minte (natura masculină). o naştere conştientă în spirit. este în sine un drum foarte scurt care se sfârşeşte întotdeauna în nisipurile mişcătoare ale « plăcerilor senzuale ». Cel înşelat este reprezentarea celui veşnic însetat după certitudinile lumii obiective. stând în prag Roagă o femeie să-i povestească despre plăcerile senzuale. Realitatea ultimă este reprezentarea realităŃii Gnost-ului (fiinŃa născută în urma unui abandon total. Saraha ne spune « mură-în-gură ». cum că cineva. nu înainte ! « Ca un bărbat ce-şi părăseşte casa şi. iar odată atins acest punct de totală sinceritate de Sine.

dar nu ca pe o dorinŃă. – omul cu imagini fluide – poet. FiinŃa lor este pace. nici efort. Orice ai avea. iar omul normal se îndepartează doar temporar. Nici nu-şi mai aminteşte că are o casă… 4. dar nu sunt nici în centrul lor. DiferenŃa este că un nebun se află permanent în afara lui. FiinŃa care trăieşte în afara ei [ce-şi părăseşte casa] are la bază tensiunea mentală. care ştie ce este: doctor. Nu vor să meargă nicăieri. Acesta este permanent în afara lui însuşi şi nu se întoarce niciodată în casa lui. care are identitate normală. Un nebun este un om care se află în afara lui complet. El este centrat pe el însuşi. tihna. Această mişcare între două stări este foarte periculoasă. inginer. acum. nu mai este nici o devenire. dar nici strălucirea. de a-Ńi face o imagine proprie despre tine însuŃi. Acest lucru crează o tensiune interioară. Totdeauna este azi. dar trăieşte în afara lui. solidă. te îndepărtezi de adevărata cale tantrică alunecând în hăŃişurile atrăgătoare ale minŃii. Omul normal este ca şi un om mort între aceste două puncte. Veşnica nemulŃumire este caracteristica constantă a celui care doreşte. alteori e nebun. din cauza imposibilităŃii de a-Ńi fixa propria fiinŃă. 3. Ei sunt. – omul normal. Dar el trece foarte repede. ei au devenit întru fiinŃa lor. Acest moment este etern! Clipa este eternă! Nici o dorinŃă! Asta nu înseamnă că acest înŃelept (iluminat) nu mai mănâncă sau nu mai doarme. ale dorinŃei. Atunci când te depărtezi de interioritatea fiinŃei. Atunci când vrei altceva sau altundeva decât eşti sau unde eşti se produce o tensiune. artist. Câteodată atinge nebunia. nu vor să schimbe nimic altceva decât pe ei înşişi. Omul are un centru. Un înŃelept (iluminat) mănâncă azi. un chin. Într-un cuvânt. El nu ştie cine este uneori. nu există viitor pentru el. în conştiinŃa lor nu există nici o tensiune. Mintea obiectuală rătăceşte pe cărări ocolite. pictor. câteodată când este liniştit îşi atinge propriul centru – acesta este momentul de strălucire. mintea pură urmează drumul drept. El face toate acestea. Nu ştii cine eşti. profesor. Majoritatea oamenilor se găsesc « între ». Aceasta este fiinŃa normală: niciodată nu atinge nebunia total. Dacă această tensiune este prea mare are ca şi consecinŃă nebunia. nu-şi proiectează viaŃa în viitor. – omul permanent nebun. – Omul care a ajuns în casa lui Dumnezeu. el vine ca Prezent.7. alteori atinge extazul. Nu au ieşit complet din sine. muncitor… 2. Orice viitor ar veni. Am putea distinge patru tipuri de oameni : 1. el trăieşte în această clipă. Christos… ei sunt relaxaŃi. Câteodată se îndepărtează atât de mult încâ sunt ca şi un nebun. Un om înŃelept (iluminat) este reversul nebunului. este . când te îndepărtezi de inimă şi cu mintea încerci să înŃelegi acel mister numit Iubire care este trăit pur şi simplu în inimă. nici dorinŃă. Ei nu mai au viitor.

Sunt experienŃe similare. Această nedevenire întru fiinŃa este fiinŃa centrată pe ea însăşi. la nivelul simŃurilor exterioare. şi deodată te întorci spre tine. mintea încetează. eşti chiar în fiinŃa ta. Întregul mecanism se opreşte. MeditaŃia şi Moartea au în comun faptul că toate se produc în Prezent. un templu al Sinelui. să le repeŃi iar şi iar. De aceea iubirea te transformă atât de puternic. Singura metodă de a păstra prospeŃime în orice lucru este să nu laşi mintea să creeze tipare. Astfel de yoghini se sting în mizerie. deci în casa deşertăciunii are ca şi consecinŃă apariŃia diferitelor « plăceri grosiere ». Nu există sfârşit în dorinŃă. nu mai există dorinŃa. domnitorul numit Cel Viu. Mintea se opreşte pur şi simplu. Casa deşertăciunii este reprezentarea sălii tronului domnitorului acestei lumi. atunci nu iubeşti cu adevărat. felul cum mergi. Singura lui realitate este lumea viselor lui. Va începe iar să gândească – oare întâlnirea de mâine va fi la fel? Deci totul este de scurtă durată! Aceste stări de centrare în fiinŃă te părăsesc şi tu încerci zadarnic să le reproduci. O lumină ciudată te inundă şi o mireasmă te înconjoară. Dragostea. Dacă Iubirea nu te face să te întorci spre tine. Căci ei s-au prăbuşit din spaŃiul celest. aceasta este dorinŃa.insuficient. Acumularea şi exacerbarea energiei creatoare / sexuale la nivelul primilor centrii de forŃă. în cazul aşa-zişilor yoghini în care este încă prezentă orice formă de aşteptare. dacă te-ai accepta în totalitate. Dacă n-ar exista această dorinŃă. o ordinară sală de aşteptare. « AŃâŃarea forŃelor vitale în casa deşertăciunii A determinat apariŃia nenumăratelor plăceri grosiere. Eşti îndrăgostit – pentru o clipă iubita ta/iubitul tău este cu tine. Majoritatea oamenilor se află între aceste două extreme. felul cum stai. Saraha ne prezintă într-un limbaj foarte convingător cum. ai fi în pace cu tine însuŃi. » Casa Sinelui este reprezentarea sălii tronului domnitorului celeilalte lumi. nici stres. Se poate ajunge până acolo încât să înceteze chiar dorinŃa. acea chemare interioară de realizare de Sine exprimată în limbajul popular prin sintagma « a fi la casa ta » (spaŃiul tău celest) poate degenera atât de uşor într-un viciu. La polul opus este nebunul. Dacă nu devi tu însuŃi lângă persoana iubită. Mintea nu mai funcŃionează pentru că ar fi absurd. Ńi se va întâmpla acest lucru şi vei primi această stare nouă ca pe un şoc. Atunci n-ar mai exista nici tensiune. Curând însă. el neavând fiinŃă. Să menŃii mintea în Prezent. În clipa aceea iubita/iubitul este lângă tine. eşti relaxat în tine însuŃi. el este doar devenire. Dacă poŃi pătrunde într-una din aceste experienŃe le poŃi înŃelege pe celelalte două. chakras. A fost o lungă dorinŃă. atunci nu iubeşti cu adevărat. Dacă mintea nu încetează lângă omul iubit. Ńi-ai atins fiinŃa. Dacă iubeşti n-o poŃi ascunde – te trădează ochii. să nu aibă aşteptări. Mintea habar nu are de ceea ce trebuie făcut în Prezent. centrul. fără griji. mintea va începe să lucreze. Plăcerile grosiere sunt reprezentările confirmărilor exterioare ale minŃii obiectuale însetată de noi şi noi cuceriri obŃinute prin exercitarea puterii trupului şi a minŃii. Dacă iubeşti cu adevărat. pentru că nu mai eşti acelaşi om. devenirea. Se întâmplă câteodată când eşti relaxat să fii chiar în centrul tău. AdemeniŃi de viciu. pentru că dragostea este lipsită de dorinŃă. Asemeni acelui drogat căruia nu-i mai este suficientă doza zilnică şi care caută . atunci aceea nu este decât dragoste oarbă. Pentru o clipă gândurile. domnitorul numit Aşteptarea. Te mişti dintr-o lume în alta şi acest lucru continuă la nesfârşit. un mare efort şi în sfârşit sunteŃi împreună. faŃa. Totul arată altfel la tine. devenirea ar înceta. eşti relaxat(ă).

vinul vieŃii veşnice. Potirul Sfânt / Sfântul Graal.senzaŃii noi mărindu-şi doza. Chiar dacă angrenarea şi implicarea într-un act erotic poartă haina ritualică tantrică. fără abandonul şi iubirea fără obiect. cel care îşi . condiŃii absolut indispensabile într-o asemenea angrenare. « Asemeni unui brahmin care aduce orez şi unt Ca ofrandă văpăii focului. Drept Realitatea Ultimă. Cupa este reprezentarea rânduielilor superioare. printr-o gândire visătoare. Saraha ne prezintă jertfele făcute în exterior. A se vedea aici atât pilda viticultorilor cât şi cea a smochinului neroditor. Mintea obiectuală este fluctuantă. care încearcă altfel de substanŃe mai tari care au efecte mai puternice. cele care nu dau nici un rod al vieŃii veşnice. 8. Rânduielile superioare devin propria mea rânduială doar atunci când auzind chemarea interioară îi acord respectul cuvenit. mintea pură este statornică ei însăşi. în acelaşi fel cel care nu face decât să-şi trezească energia erotică fără să urmărească să o transmute şi să o sublimeze în centrul ultim Sahasrara nu face decât să se piardă pe sine în acest viciu al « plăcerilor grosiere ». Nectarul este reprezentarea respectului acordat vieŃii. “ Brahminul este reprezentarea celui plecat în cunoaşterea adevărului. Creând o cupă de nectar în spaŃiul celest Şi ia toate acestea.

nu este decât un visător amăgindu-se pe sine însuşi. ce şi-au aprins făclia interioară Şi au ridicat-o până la nivelul gâtului. îl duc la Realitatea Ultimă. acolo unde dualitatea dispare şi orice realizări normale sau paranormale care sunt consecinŃa unei practici consecvente nu sunt confirmarea înŃelepciunii (iluminării). Îşi ating epiglota cu limba Într-o stare de bucurie nedefinită. această practică consecventă a fost menŃinută cu ajutorul minŃii[Ego-ului] apariŃia anumitor siddis-uri [puteri paranormale] au ca şi consecinŃă înlănŃuirea fiinŃei în acea stare fără şansa de a merge până la capăt. Au confundat ceea ce înlănŃuie cu ceea ce eliberează Şi-şi spun cu mândrie yoghini. cuvinte de o expresivitate rar întâlnită care fac de prisos orice căutări de circumstanŃe atenuante. din contră îl ajută să păstreze o stare de permanentă recunoştinŃă divinului. Dacă practica consecventă a fost pornită din inimă. « Unii oameni. .imaginează că doar acest ingredient exterior îl ajută să ajungă la Sine. FiŃi precum copiii: observaŃi lucrurile Ńinându-le în palmă şi nu de la distanŃă. » « Au confundat ceea ce înlănŃuie cu ceea ce eliberează ». Realitatea Supremă nu poate fi descoperită decât în polul suprem al fiinŃei. dacă însă. atunci realizările şi rezultatele ce apar nu îl înlănŃuie pe cel care le dobândeşte. 9.

Tantra ne învaŃă că trezirea vine atunci când ştim şi recunoaştem mai ales cine nu suntem. Doar atunci când vom accepta ceea ce nu suntem. Realitatea Ultimă dacă refuzăm să fim cinstiŃi la cine suntem şi mai ales la cine nu suntem. Este acel « ceva » care la început ne apare doar din când în când ca o chemare interioară pe care nu o putem explica şi . Ceea ce înlănŃuie numesc eliberare. vieŃile noastre. Dumnezeu vrea ca noi să fim autentici – cu toate contradicŃiile şi dihotomiile noastre.10. cea mai mare păcăleală a minŃii este să ne facă să credem că. cu luciditate. uitând să fim noi înşine. atunci creăm o spiritualitate neautentică. dualitate sau împărŃire. Să nu ne ascundem în spatele experienŃelor interioare care apar pe orice cale spirituală. dacă privim dedesubt. dar are propria lui frumuseŃe care durează. în totalitate. consideră experienŃa lor interioară. Adevărul de a recunoaşte ceea ce nu suntem poate fi dificil. nu o unealtă a amăgirii. Starea de conştiinŃă (fiinŃare a divinităŃii) pre-există experimentării. « Drept cea mai elevată stare de conştiinŃă. transcenderea Persoanei îl eliberează. trebuie să negăm orice aspect referitor la cine suntem. Minciunile pot părea frumoase la suprafaŃă – dar. Să nu purtăm masca spiritualităŃii. dacă am trăit anumite revelaŃii şi stări deosebite interioare suntem spirituali şi prin urmare trebuie să îmbrăcăm haina spiritualităŃii. Aceasta ne învaŃă Tantra. putem să vedem ceea ce suntem şi obiectiv şi detaşat să ne observăm stările care ne conduc la Realitatea Ultimă şi nu să rămânem agăŃaŃi doar la nivelul anumitor experienŃe interioare. Ea îmbrăŃişează. Adevărata spiritualitate ar trebui să fie un instrument al trezirii conştiinŃei. pentru a fi o fiinŃă spiritualizată. Personalitatea înlănŃuie sufletul. să fim lucizi şi autentici. » Tantra nu priveşte viaŃa printr-o dihotomie. Cum putem să trăim pe Dumnezeu. nu o să ne placă ceea ce vedem. Dacă. Din păcate.

Că este vorba de o dorinŃă materială a celor care aleg să trăiască pentru trup şi satisfacerea poftelor sale. 5. este numită Hristos . smerenie. Starea de desăvârşire (conştiinŃă) a memoriei divine. acceptării de Sine) are 7 etape : 1. 2. Procesul conştientizării (purificării. cu referire la ocrotirea născută din mintea divină. cu referire la adevărul născut din inima divină. adevăr şi 7. Starea de unicitate (conştiinŃă) a minŃii divine. Tantra ne învaŃă că procesul conştientizării apare doar atunci când aceste 7 etape au fost asimilate în fiinŃă. Saraha ne prezintă cazul aşa-zişilor yoghini. acel Tot etern şi unic. respect / sinceritate. Aici vorbim despre ceea ce numim Iubire fără obiect. chemare. nu am făcut decât să plecăm capul. Starea de pace (conştiinŃă) a trupului divin este numită Smeritul. 4. Acea senzaŃie care ne face să experimentăm o înălŃare deşi. care prin acŃiunea lor de reprimare a ispitelor din experienŃele lor exterioare. În urma acestei stări de conştiinŃă tot ceea ce până acum am numit karma se pierde/arde la contactul cu conştiinŃa pură ale cărei atingeri sunt cele mai suave mângâieri. este numită Mângâietorul. în mod concret. . cu referire la iubirea care nu a cunoscut vreodată dualitatea. Starea de fiinŃare (conştiinŃă) a inimii divine este numită Fecioara . mângâiere. cad pradă amăgirilor din experienŃele lor interioare. încredere. ori că este vorba de o dorinŃă spirituală de a atinge un anumit grad de elevare.înŃelege. cu referire la harul (lumina interioară) care este păstrată în interior. pentru uz intern. dar pe care o urmăm fără să ne punem alte întrebări şi care după ce am urmat-o ne dă senzaŃia « lucrului bine facut » şi împlinit. Este acea senzaŃie care ne ajută să tăcem când mintea noastră urlă şi strigă spre a i se da atenŃie şi întâietate. Această stare este consecinŃa experimentării Vidului. acea trăire care face să dispară orice diferenŃiere şi judecată şi care ne pune în faŃă frumuseŃea simplă a existenŃei şi asta ne este îndeajuns. 3. adică mintea în favoarea inimii. tot dorinŃă este şi tot la nivelul minŃii [egoului] ia naştere. acel Nimic care înseamnă de fapt Totul. iubire. 6. a celor care aleg drumul spiritualităŃii şi transformării de sine.

11. cea care se dobândeşte înaintea (o falsă pre-existenŃă a) experimentării. formă. înăuntru nu găsim nimic. că nu avem nici o scăpare. o prăpastie fără fund care ne şochează şi ne provoacă frica. tocmai pentru a scăpa de senzaŃia de frică. la funeralii. vom găsi că identitatea noastră este ca o ceapă. din răul ispitelor în mai răul amăgirilor. dăm la o parte o foaie şi vine alta…şi în cele din urmă. în locuri unde oamenii mor zilnic. piatra filosofală a alchimiei interioare. dar aproape deloc la noi înşine pentru că asta ne Ńine departe de frică. indiferent de nume. că ea este implicată în viaŃă. medităm asupra unei stări. Mintea noastră este o acumulare. dar adevărul este că fugim de singurătatea din noi. « Un ciob de sticlă colorat în verde este pentru ei un nepreŃuit smarald. stă orientată spre moarte. Toată frica are la bază moartea. moduri de a fi. despre credinŃa (încrederea oarbă). » Cel ignorant este reprezentarea celui veşnic înfometat după realizările lumii efemere / obiectuale. Orice frică. atunci vom cunoaşte o mare parte din realitate. Dacă mergem în profunzime. că ea trebuie să fie implicată în viaŃă. . Saraha ne vorbeşte. Medităm asupra unei idei. mereu medităm la ceva. Vom putea pătrunde dincolo de ceea ce nu suntem. Putem să ne minŃim că suntem spirituali doar pentru că participăm la acŃiuni spirituale. De aceea preferăm să ne minŃim pe noi înşine că suntem ceva sau altceva. O metodă foarte bună de a scăpa de această frică este să medităm în cimitire. Când vom înŃelege că de la moarte nu este scăpare. un Nimic. când vom înŃelege că moartea este drumul vieŃii. Atunci când vom fi atât de siguri de moarte nu vom mai avea de ce să ne temem şi vom putea medita. căci dacă dăm jos toate foile nu vom găsi nimic altceva decât un abis. Inima Inimilor este reprezentarea giuvaerului cel viu. IgnoranŃi. Să cazi din lac în puŃ. de neant. nu pot deosebi un giuvaer de ceea ce cred ei c-ar trebui să fie. într-un limbaj elocvent. de Nimicul şi neantul din noi care ne sperie. adică trup şi minte. Trupul şi mintea noastră sunt ca o ceapă.

12. « Ei iau cuprul drept aur. MărginiŃi de gândirea discursivă. Tantra ne învaŃă că aşa cum credinŃa nu este adevărul tot aşa nici adevărul nu este niciodată o credinŃă. Tânjind după plăcerile mult visate Iau efemerul corp mental drept Pură Beatitudine. Sinele său nemuritor. ci doar o simplă şi pură mărturie a existenŃei vieŃii în Sine. Atman. Este ceva diferit de acea amăgire a aşa-zişilor sfinŃi şi realizaŃi spirituali care încearcă să vorbească despre existenŃa lui Dumnezeu prin intermediul speculaŃiilor pur mentale. ştie că nu există o altă dovadă a existenŃei Divinului decât această realitate a sa. Confundă aceste gânduri cu Realitatea Ultimă. Saraha ne vorbeşte. Pre-existenŃa este privită ca pre-zent al existenŃei şi nu ca pre-cedent al ei. Ori. . creând imagini şi calităŃi ale lui Dumnezeu pe care le adoră. cu referire la realizarea de Sine care nu este nicidecum ceva care poate fi argumentat logic şi/sau dobândit obiectual. Un om care şi-a cunoscut realitatea interioară. logice. despre calitatea de Martor. adevărul este o experimentare. » Cuprul (aici cu sens de corp impur/obiectual) şi aurul (aici cu sens de corp pur/individual). esenŃa sa divină. în termeni de « ceea ce nu este ».

Prin diferitele situaŃii care necesită cele patru sigilii Ei iau propria lor fantezie drept spontaneitate. Cele patru sigilii ale procesului conştientizării (purificării. de zel. deci presupune o . » EVAM (Eva) aici cu sens de simbol al naturii feminine. acceptării de Sine) sunt: acŃiunea. acŃiunea. ştiinŃa. Spre deosebire de primul sigiliu. Doar participând cu toată fiinŃa şi energia de care dispunem în fiecare acŃiune putem să atingem acea stare de conştientizare care o dată atinsă ne translatează dincolo de acŃiune. deci îl privim în afară. Mărturia necesită să fim la locul şi momentul potrivit. se deschide atunci când. timpul şi spaŃiul. Într-un spirit cât se poate de tantric. care este un act exterior. William Black spunea că « Drumul excesului duce la palatul înŃelepciunii » referindu-se firesc la acest exces de suflet.13. punem suflet în fiecare lucru în a cărui acŃiune ne angrenăm. « Prin simbolul EVAM ei speră Să atingă Puritatea Supremă. acŃiunea sau karma. cunoaşterea este un act interior. 1. Tantra vorbeşte de deschiderea celor patru sigilii. Primul sigiliu. Puritatea Supremă aparŃine Inimii Inimilor. Dar asta înseamnă să te laşi înşelat de reflexia din oglindă. Al doilea sigiliu este ştiinŃa sau cunoaşterea. aşa cum spune sugestiv folclorul nostru. de energie care trebuie să ne însoŃească în tot ceea ce întreprindem. 2.

Trebuie să devenim iubirea însăşi. 3. acest acum este etern. dacă condamnăm sămânŃa. Din Prezent nu poŃi să pătrunzi decât tot în Prezent. Iubirea va schimba dimensiunea noastră. astfel transcend/rup sigiliul acŃiunii de citire a Bibliei. veşnicia existenŃei. Nu am simŃit niciodată ce înseamnă să treci dincolo de fiinŃa proprie punând binele personal pe un loc secund iar binele celuilalt[-i] pe primul plan. nici iubirea nu trebuie să rămână iubire. s-o cânte. El este dintotdeauna acolo. Aceasta înseamnă Tantra. Acela care trece este timp. Iubirea este prima uşă. dar noi nu am trăit niciodată acea realitate. erosul trebuie să fie iubire. opusă oarecum principiului creştin crede şi vei cunoaşte. ÎnŃelegerea (ruperea) celor patru sigilii prin prisma momentului în care citesc Biblia : Etapa 1. Acela care este nu este timp. pentru că niciodată nu trece. a lui. ÎnvăŃătura Tantra spune: Erosul nu trebuie să rămână eros. iar iubirea este floarea. Fără ruperea acestor patru sigilii. acum este totdeauna aici. De aceea se vorbeşte atât de mult în Tantra despre Iubire şi eros. Când iubim trebuie să fim iubirea. a ei… este doar Iubire fără obiect. Dar pentru asta nu trebuie să iubim stând la distanŃă. pentru că avem nişte noŃiuni teoretice despre Iubire şi ştim că aşa ar trebui să fie Iubirea. de aceea fiecare dintre noi vrea să iubească şi să fie iubit. tot mai adânc şi mai adânc. şi apoi crede. . transformarea iubirii în meditaŃie. să scrie despre ea. nu e vina erosului. Puritatea Supremă nu poate fi atinsă. ci mijlocit prin intermediul unei « punŃi de legătură cu divinitatea ». iar acela care vine este timp. Vom ieşi în afara timpului unde vom afla eternitatea. În acest moment îmi exprim/(re)descopăr respectul/sinceritatea de Sine (umilinŃa necesară) de a recunoaşte faŃă de mine însumi că nu pot cunoaşte divinitatea de o manieră nemijlocită. ca să putem fi în eternitate. Etapa 3. Noi împărŃim timpul în trei părŃi: trecut. e vina noastră. Cum să transformăm iubirea? Fiind actul în sine. Aceasta presupune ca să fim sinceri în primul rând faŃă de noi înşine şi apoi faŃă de ceilalŃi cu privire la cunoaşterea unei realităŃi. Pentru SHIVA. Aceasta este viaŃa veşnică. ea trebuie să se transforme în Iubire fără obiect. el trebuie transformat în dragoste. Tantra ne spune şi ne învaŃă că deschiderea acestui al treilea sigiliu presupune trecerea şi depăşirea celui de-al doilea sigiliu cunoaşterea şi ancorarea doar în Prezent. în afara iubirii. Etapa 2. Prin ea putem ieşi din timp. În Iubire trebuie să pătrundem cu totul. el face parte din eternitate. de Nimic. iar acest sigiliu poate fi desfăcut prin experimentarea stării de vid interior. Al treilea sigiliu este timpul. Iubirea poate deveni o adâncă meditaŃie. să ne pierdem cu totul ego-ul. Poate că suntem întrebaŃi la un moment dat: ştii ce este Iubirea? iar noi ne grăbim să spunem că ştim. dragostea este marea poartă şi pentru el erosul nu este ceva care trebuie condamnat. în Lumină. Iubirea trebuie să devină floare. de aceea cei egoişti nu pot iubi – pot discuta îndelung despre iubire. Atunci nu mai este iubirea noastră. dar nu pot iubi. Ego-ul nu poate iubi. dar această împărŃire este falsă. deoarece timpul este în realitate doar trecut şi viitor. Prezentul nu face parte din timp. Erosul este sămânŃa. Iar pentru a trăi în Prezent. Deschiderea acestui al doilea sigiliu presupune o sinceritate faŃă de realitatea cu care venim în contact. cea mai adâncă posibilă. iar dacă nu devine. Dinspre trecut. În acest moment simt/(re)descopăr o chemare arzătoare de a citi ceva anume din Biblie. Iubirea deschide infinitul.privire în interiorul nostru. vom condamna implicit şi floarea. în experienŃă meditativă. doar atât. Al patrulea sigiliu este spaŃiul. 4. te mişti întotdeauna spre viitor. prezent şi viitor. Tantra spune cunoaşte. prin intermediul Duhului Sfânt (în Tantra cu sens de abandon total). în acest timp nu poate fi Prezent nici măcar o clipă. În acest moment îmi exprim(re)descopăr smerenia (supunerea) puterii trupului şi minŃii mele înaintea sensibilităŃii inimii mele. Iubirea este cel mai uşor mijloc de distrugere a ego-ului.

Saraha ne spune de o manieră edificatoare. În acest moment de trăire totală îmi exprim/(re)descopăr ocrotirea inimii din prima mea natură. despre divinitate. venit din trecut. Fantezia presupune să fim în căutarea fie a locului. este întotdeauna un drum înfundat în/cu fantezii mentale. ştiinŃifică. În acest moment îmi exprim/(re)descopăr adevărul Sinelui divin. . fie a momentului potrivit. Etapa 6. Inima Inimilor. În acest moment îmi exprim/(re)descopăr iubirea Sinelui divin. Etapa 5. raŃională.Etapa 4. despre divinitate. chemare venită din Prezent. 14. cum că a atinge inima (natura feminină) pornind din minte (natura masculină). venit din memorie ca reflexie în oglinda mentalului. în a descoperi Nimicul (divinul) de o manieră neposesivă şi nemotivată. ca pe o mărturie a existenŃei lui Dumnezeu şi nu ca pe o convingere mentală. unei chemări arzătoare a Sinelui divin. dau curs din tot sufletul meu. astfel transcend/rup sigiliul ştiinŃei despre divinitate. În acest moment îmi exprim/(re)descopăr totala mea încredere în Sinele divin. astfel transcend/rup sigiliul spaŃiului. nu mai ştiu nimic. Etapa 7. nu mai ştiu nimic. astfel transcend/rup sigiliul timpului.

Ba chiar găseşte o bucurie în înlănŃuirea sa. fiecare frustrare fiind o lecŃie. mereu fiind nemultumiŃi de ceea ce trăim în Prezent. de la o carieră la alta. o turmă de cerbi aleargă Să bea apa unui miraj fantasmagoric. de la un iubit[-a] la altul[-a]. iar viaŃa acceptând-o ca pe propriul nostru maestru. Calea care ne smulge din acest miraj este Tantra. Aceste reflexii sunt consecinŃa dorinŃelor născute în mintea noastră. Spunând că toate acestea sunt Realitatea Ultimă. A ne reînnoi sau nu. dorinŃe care nu se vor sfârşi niciodată dacă nu ne hotărâm să atingem Puritatea Supremă. Şi această învăŃare să nu se oprească niciodată până ce Dumnezeu nu va deveni propria noastră prezenŃă. De această dată. 15. Acceptând să devenim învăŃăcei ai propriei noastre vieŃi. sub puterea iluziei. şi cu fiecare greşeală să invăŃăm ceva. cel ignorant nu-şi potoleşte setea. limitat fiind de lanŃurile iluziei. Saraha ne prezintă şi amăgirile unor « realizări » în interior.” Iluzia este o reflexie în oglinda mentalului. cele care nu dau nici ele vre-un rod al vieŃii veşnice. aceasta exprimă realizarea sau ne-realizarea noastră. Aici este vorba despre aceeaşi mare păcăleală a mentalului care ne face să credem că reflexiile ce se petrec în mintea noastră sunt Realitatea Ultimă. Vom alerga ca bezmeticii de la un maestru la altul.« La fel cum. Tot astfel. fiecare clipă fiind o lecŃie. Mirajul este o închipuire a minŃii. .

supărări. iar nefurtul lui este impur. Cu cât creşte. Ce este pur în copilărie? InocenŃa! Nu există nici o împărŃire în mintea unui copil. din punctul de vedere al moralei. În ochii noştrii un copil poate fi văzut ca un hoŃ. împărŃirea. Când nu mai are nici un motiv să fie supărat. . El nu cunoaşte conceptul de individual. Tantra nu priveşte viaŃa printr-o dihotomie. mânia nu este bună. orice emoŃie negativă e rea şi tot ce este pozitiv este bun. În Tantra această împărŃire este fără înŃeles. Supărarea nu mai este un lucru spontan. răzbunări şi totuşi îl numim pur. dar cu toŃii acceptă dihotomia. Prin puritate înŃelegem bunătate. ca şi cum nu ar fi fost niciodată supărat. Această inconştienŃă este puritatea. dar el nu este hoŃ atâta timp cât nu ştie că lucrurile sunt individuale. Pentru Tantra. el are supărări.TANTRISMUL ŞI PURITATEA Ce înŃelege tantrismul prin puritate. Goliciunea lui nu este asemănătoare cu goliciunea noastră – noi suntem conştienti de trupul nostru. Furtul lui este pur. Ce vrea să însemne atunci puritatea ? Tantra spune că a împărŃi este impur şi a trăi în nondividere este pur. Un copil stă gol[nud] – nimeni nu simte goliciunea lui. că aparŃin cuiva. Şi astfel totul devine impur când este pătruns de gândire. Dacă întrebăm un preot el ne va spune că supărarea este rea. ce înŃelege Tantra prin purificarea minŃii ca o condiŃie de bază ? În mod obişnuit împărŃim totul în bun sau rău. dualitate sau împărŃire. sau chiar din punctul de vedere al vieŃii. el nu are o minte supărată. Un copil este pur pentru că el nu gândeşte. Budiştii şi hinduşii răspund diferit la ce e bun sau rău. Câteodată copilul îşi suprimă supărarea şi atunci ea rămâne în mintea lui. El nu separă în bun şi rău. Şi Nimic nu este dincolo de această supărare. « calităŃile rele » nefiind îngăduite. are nevoie de o ieşire. deoarece copilul nu este conştient de trupul lui. Tantra spune că atunci când vom deveni din nou copii[ca si copiii] vom fi puri. aceasta este o problemă profundă. Dacă privim la un copil spunem că el este pur. cu atât devine impur. Prin urmare. totul rezumându-se la a fi bun sau rău. este pur şi simplu un fapt. vechea lui stare apare. inocenŃă nediferenŃiată. Această împărŃire poate avea ca şi suport mai multe criterii: din punctul de vedere al igienei. Tantra nu face nici o deosebire între bun şi rău. Similar cu inocenŃa recâştigată. erosul este rău. de o defulare. Chiar dacă e supărat. Copilul este la fel ca înainte. Nimic nu este în spatele acestei întâmplări. Deci puritatea înseamnă inocenŃă.

mami. Copilul are instinctiv privirea aŃintită spre interior. Copiii au altă percepŃie despre viaŃă.! Nuditatea O mamă se plimba cu maşina.. În timp ce mama îşi revenea din şoc şi se gândea să le spună repede copiilor să nu se uite. femeia aia nu poartă centura de siguranŃă!". BăieŃelul le-a privit uimit. după care a întrebat senin: "Ce s-a întâmplat? N-aŃi mai văzut un băieŃel în viaŃa voastră?" Onestitate Un băieŃel de patru ani a venit alergând din baie. A ridicat-o în faŃa mamei şi i-a spus cu un zâmbet încântat: "Mai bine ai arunca-o şi pe asta. ca să se ascundă. când o femeie dintr-o maşină decapotabilă s-a ridicat din scaun şi a început să le facă cu mâna. împreună cu cei trei copii mici. Acestea au inceput să Ńipe. . Femeia era complet goală. fetiŃa de cinci ani a spus cu inocenŃă: "Mami. să înşface prosoape să se acopere şi să fugă în toate părŃile. baieŃelul a stat şi s-a uitat puŃin să se gândească. Atunci. după care a fugit în baie şi s-a întors cu periuŃa mamei. Mama a scos-o din toaletă şi a aruncat-o la gunoi. ca să-i spună mamei că şi-a scăpat periuŃa de dinŃi în toaletă. Un băieŃel s-a pierdut pe culoarele unei săli de gimnastică şi a nimerit la cabinele femeilor.. într-o după-amiază toridă de vară.16.. pentru că a căzut în toaletă. acum două zile".

diferenŃa este numai de grad. bunătatea trebuie impusă din afară. aceasta i-a spus: "Tati. Mintea trăieşte prin definiŃii. Trecem prin cunoaştere. iar acesta are nevoie de o creştere naturală. aceeaşi energie. "Este directorul. Când l-a văzut pe tatăl său cum îşi îmbracă costumul. De aceea nimic nu este luat drept rău. Este necesar să ne mişcăm. . "De ce. "Pentru că ştii că îŃi dă dureri de cap. nu poate fi de nici un folos. ne maturizăm. scumpa mea?". Transcenderea noastră duce din nou la starea de puritate. dar nu trebuie să rămânem acolo. ToŃi vorbesc despre răul inerent. aşa că l-a rugat pe baieŃelul ei de patru ani să răspundă. împărŃirea în rău şi bine este impură. Dar ATENłIE – Tantra nu este dezordine! Acest aspect este delicat pentru înŃelegere. Îmbrăcămintea O fetiŃă se uita la părinŃii ei cum se îmbrăcau pentru petrecere. ordinea trebuie făcută în el de către preoŃi. Întreaga tehnică tantra vine ca să ne tulbure mintea ca să o putem transcende. prin disciplină. O dată ştiut şi simŃit acest lucru. legi. Deci pentru Tantra. InocenŃa ignorantă însă. reguli. devenim din nou puri. Ei nu cred în bunătatea omului. Puritatea tantrică este destul de greu de înŃeles şi uneori poate fi de neînŃeles. În timp ce mama se pregătea să răspundă la inevitabilele întrebări ale fetiŃei. scaunele cu rotile şi alte lucruri care aveau legătură cu bătrânii. aceasta s-a întors şi a şoptit "Zâna MăseluŃă n-o să creadă niciodată aşa ceva". BătrâneŃe O mamă făcea voluntariat la o organizaŃie care ducea hrană bătrânilor fără ajutor. Legea interioară este de ajuns. Pe aceasta o fascinau bastoanele. nu ar trebui să porŃi costumul ăla". să trecem dincolo de ea. Şcoala O fetiŃă abia a terminat prima săptămână de clasa întâi şi a venit nervoasă acasă: "Îmi pierd vremea cu şcoala" îi spune mamei. În timp ce se chinuia. mintea este ordine. nu ştiu să scriu şi nici să vorbesc nu mă lasă!" ÎnŃeleptul trebuie să recâştige această inocenŃă. mama a găsit-o holbându-se la o proteză de dinŃi. un elev din clasa întâi i-a dat învăŃătoarei un bilet de la mama sa. Omul este privit ca un haos. Ketchup O femeie se chinuia să facă să curgă ketchup dintr-o sticlă. care au creat astfel un om confuz. Nu trebuie să rămânem aşa. în dimineaŃa următoare". dacă în cunoaştere nu mai există diferenŃă între bine şi rău. dragostea şi ura. o lua pe fetiŃa sa de patru ani cu ea. a sunat telefonul. Tantra crede în bunătatea înăscută. "Nu ştiu să citesc. Ce este rău şi ce este bun? Cum le putem demarca şi separa? Sunt întotdeauna una.Păreri În prima zi de şcoală. al religiei. în bunătatea dinlăuntru. care stătea într-un pahar cu apă. moralişti. ele neputând fi despărŃite. pură. În timpul orelor de program. ViaŃa şi moartea. Lucrurile adevărate nu sunt cele impuse. dar această stare face parte din viaŃa noastră. Într-o zi. Dacă împărŃirea. Pe bilet scria: "Părerile exprimate de acest copil nu sunt neapărat cele ale părinŃilor lui". Aceasta se înŃelege prin puritate în tantrism. Dupa care a adăugat: "Mama nu poate răspunde acum. Să o anihilăm. trebuie să o transcendem. Din punct de vedere al moralei. Dă o sticla peste cap". mamă" i-a spus copilul mamei. Dacă avem nevoie de alte legi aceasta înseamnă că nu ne cunoaştem propria Lege. bun şi rău – totul face parte din acelaşi fenomen. vom putea privi lumea printr-o atitudine inocentă. diviziunea îşi pierd înŃelesul. de inocenŃă. Bunătatea este natura omului.

Etapa 2. Căutăm (descoperim) încrederea vie (inocenŃa semi-conştientă) în noi inşine (etapa specifică vârstei 21-28 ani). Poate omul să intre pentru a doua oară în pântecul mamei? DA. să revină prin « ruperea conştientă a sigiliului acŃiunii » la etapa 1 trecând însă defapt mai departe în etapa a 5-a a primei revelaŃii. Non-memoria este adevărul convenŃional Şi mintea care a devenit non-minte este ultim adevăr. Etapa 7. Etapa 6. Etapa 4. revelaŃia naturii masculine. unicitatea minŃii divine « conştiinŃa hristica » / « non-mintea » / « ruperea conştientă a sigiliului ştiinŃei ». revelaŃia naturii feminine. Căutăm (descoperim) încrederea oarbă (inocenŃa in-conştientă) în Nimic/divin (etapa specifică vârstei 0-7 ani). Etapa a 6-a este etapa celei de a doua revelaŃii. Etapa 5.17. Căutăm (descoperim) încrederea vie (inocenŃa conştientă) în valori spirituale (etapa specifică vârstei 35-42 ani). « a doua naştere » / « non-încrederea » / « non-manifestarea » / « ruperea conştientă a sigiliului timpului ». Etapa 3. Căutăm (descoperim) încrederea oarbă (inocenŃa in-conştientă) într-o altă persoană « demnă » de încredere (etapa specifică vârstei 14-21 ani). Privirea de copil este una contemplativă. ÎnŃelegerea încrederii (inocenŃei conştiente) în Tantra : Etapa 1. Căutăm (descoperim) încrederea vie (inocenŃa conştientă) într-o altă persoană « nedemnă » de încredere (etapa specifică vârstei 28-35 ani). cu condiŃia ca odată ajuns la etapa a 4-a. Căutăm (descoperim) încrederea oarbă (inocenŃa in-conştientă) în valori materiale (etapa specifică vârstei 7-14 ani). . Căutăm (descoperim) încrederea vie (inocenŃa conştientă) în Nimic/divin (etapa specifică vârstei 42-49 ani).

« ceea ce etichetez în mod repetat ». el ESTE cu totul şi cu totul special. Ruperea (transcenderea) conştientă a sigiliului ştiinŃei [logica/raŃiunea « ceea ce cunosc în mod repetat ». reflectată în oglinda minŃii] se face printr-o practică continuă a atenŃiei secundare minte / ştiinŃă. reflectate în oglinda inimii] se face printr-o practică continuă a atenŃiei terŃiare inimă / timp. Ruperea (transcenderea) conştientă a sigiliului timpului [dorinŃele. reflectate în oglinda memoriei] se face printr-o practică continuă a atenŃiei pătrare memorie / spaŃiu. 1. nedescoperind etapa 6 decât ca adevăr convenŃional « conştiinŃa indusă » / « un ciob de sticlă colorat în verde » şi nicidecum ca adevăr ultim « conştiinŃa hristică » / « un nepreŃuit smarald ».Etapa a 7-a este etapa celei de a treia revelaŃii. 2. Ruperea (transcenderea) conştientă a sigiliului acŃiunii [instincte. reflectate în oglinda corpului] se face printr-o practică continuă a atenŃiei primare corp / acŃiune. « ceea ce fac în mod repetat ». auto-revelaŃia desăvârşirii memoriei divine « conştiinŃa mângâierii » / « non-memoria » / « ruperea conştientă a sigiliului spaŃiului ». 4. 3. . Copilul nu doreşte să fie special. 18. « ceea ce iubesc în mod repetat ». atunci defapt vom sări direct la etapa 7 « non-memoria ». Saraha ne avertizează că dacă sărim peste etapa 5 « non-încrederea » / « non-manifestarea ». revelaŃia naturii neutre. Ruperea (transcenderea) conştientă a sigiliului spaŃiului [identificările.

Văzătorul şi SimŃitorul. putem să observăm starea sa de puritate despre care vorbeam. este starea de unde izvorăşte însăşi existenŃa vieŃii şi a existenŃei înseşi. deveniŃi constienŃi. de acest cel mai înalt bun. şi acest Adevăr este Dumnezeu. adevărata împlinire este starea de non-minte. . Saraha ne dezvăluie misterul transcenderii dualităŃii într-o relaŃie maestru-discipol: maestrul unei stări de conştiinŃă « ordinară » devine la rândul lui discipol al unei stări de conştiinŃă « superioară » primeia.Aceasta este împlinire. relaŃia care nu cunoaşte dualitatea. Ceva mai presus de aceasta. Într-adevăr în Tantra. starea de nediferenŃiere. acesta este cel mai înalt bun. Prin adresarea plină de afecŃiune a lui Saraha. Este trezirea şi trăirea la nivelul centrului subtil de forŃă. nu există împlinire şi mulŃumire. 19. prieteni. în care îi numeşte prieteni pe cei cărora le vorbeşte. apropiaŃi sau duşmani. Sahasrara. Prezentul tot solitar rămâne. adică această devenire implică trecerea prin cele trei stadii de conştienŃă: atenŃia asupra obiectului. acolo unde dualitatea dispare şi unde există un singur Adevăr. flancat fiind sau nu de trecut şi viitor. Împlinirea este reprezentarea realizării de Sine. Iar pentru a ajunge aici Saraha ne spune să devenim conştienŃi. Conştientizarea este reprezentarea fenomenului de curgere nepolarizată a energiei într-o relaŃie maestru-discipol. atenŃia asupra obiectului şi subiectului şi pura conştiinŃă. Cel mai înalt bun este reprezentarea pre-existenŃei / auto-creării. Prietenii sunt reprezentările discipolilor apropiaŃi. pentru un maestru toŃi sunt prieteni.

. AbsorbŃia minŃii este reprezentarea absorbŃiei curgerii energiei în deşertul minŃii. Ceea ce mai rămâne atunci este starea de Vid.În non-memorie e mintea absorbită. desăvârşind-o. devenim mângâierea însăşi. Devenim afectuoşi: se trezeşte în noi compasiunea. Este nepoluată de binele sau răul lumescului Ca un lotus neafectat de mâlul din care creşte. Tantra ne învaŃă procesul de contemplare a minŃii. sursa vieŃii şi a existenŃei înseşi. care atunci când este realizat perfect are ca şi consecinŃă absorbŃia energiei mentale care hrăneşte şi alimentează mereu şi mereu mintea neobosită. Iar trăirea constantă şi permanentă a acestei stări de vid are ca şi rezultat trezirea în fiinŃă a unui nou tip de energie – energia afectivă. PercepŃia perfectă şi pură este reprezentarea stării de conştiinŃă de desăvârşire a memoriei numită « non-memorie » / mângâiere. Saraha proclamă instaurarea domniei abundenŃei stării de non-memorie « tot ce ai trebuinŃă se găseşte la Sine » şi abdicarea domniei lipsurilor stării mentale « tot ce ai trebuinŃă se găseşte la celălalt ». de observare a minŃii. Doar aceasta este percepŃia perfectă şi pură. 20. Mângâierea sculptează memoria.

dar noi ştim că nu suntem acel rol. această metodă ne ajută să ne desprindem ataşamentele de tot ceea ce este efemer. cu siguranŃă trebuie ca toate lucrurile să fie privite ca şi cum ar fi o minunată vrajă. cu piesa. EsenŃa ta divină este reprezentarea Sfântului Duh (în Tantra cu sens de abandon total). ca pe un joc pe scenă. devenim însuşi rolul şi atunci dispare piesa. Identificarea naşte seriozitate. de cultură.. Ni s-a dat un rol.. ca pe o vrajă minunată. acea piesă. Practicând această metodă. atunci spunem că fiinŃa este Acasă. dar aceasta nu este viaŃă. dincolo de gând. Rai. Atunci când nu ne mai poate influenŃa absolut Nimic. dispare visul din conştiinŃa noastră. Iluzia Cosmică. ci altora. ci ea merge mai departe şi se răsfrânge şi asupra credinŃelor noastre despre Paradis. Dincolo de gând aici cu sens de călcând pe norii cerului. chiar dacă activitatea continuă la periferie. La periferie jucăm acel rol. Această tehnică este pentru a sparge identificarea cu rolul. Una din tehnicile Tantra de trezire a lucidităŃii este de a privi lumea ca pe un vis. de karma/destin. de situaŃie. atunci apare non-mintea şi aceasta este înŃelegerea reală în Tantra. Care este adevărata realitate în Tantra ? Este tot ceea ce rămâne pentru eternitate. identificându-ne cu acel vis. O minunată vrajă este reprezentarea visului. sau Maya. din lumea tangibilă pe care o percepem prin intermediul simŃurilor noastre. Rămânem mereu în starea de Martor detaşat ! Folosită consecvent. devenim într-adevăr rolul acordat şi astfel apar probleme. identificându-ne cu el. de tot ceea ce reprezintă Samsara. neclintită este mintea ta. Un aforism tantric care relevă acest aspect este : « Realitatea este aceea care. Practicând această metodă. Atunci când se trece dincolo de orice discriminări. întreaga viaŃă va fi ca şi cum nu ni s-ar întâmpla nouă. Să ne imaginăm ca jucăm de exemplu într-o piesă. noi îl jucăm. Nirvana este reprezentarea eternului / ÎmpărăŃiei Lui Dumnezeu. acel interval de vid. . Giulgiul întunericului este reprezentarea îndoielilor / contradicŃiilor. întreaga viaŃă va deveni o lungă piesă. cu visul.Şi totuşi. Pe intervalul care se scurge între doua respiraŃii. eliberată de giulgiul întunericului. este numai un rol care ne-a fost dat de societate. Noi credem că ne trăim viaŃa. Tot ceea ce vine şi pleacă este ireal. Dacă uităm acest interval. nu mai jucăm un rol. de tradiŃie. Discriminare aici cu sens de disecare / divizare. această manifestare şi astfel îmbraŃişând această detaşare lucidă scăpăm de suferinŃa provocată de dispariŃia sau sfârşitul oricărui lucru cu care am venit la un moment dat în contact şi care a făcut parte din viaŃa noastră şi care nu reprezintă adevărata realitate. în esenŃa ta divină. acea piesă. dar mereu focalizaŃi pe acel interval de vid dintre respiraŃii. Dacă fără discriminare poŃi accepta ori respinge Samsara sau Nirvana. Iar pentru aceasta este foarte important să ne focalizăm atenŃia pe respiraŃie. de circumstanŃe. Nirvana. este în Dumnezeu! Toate lucrurile sunt reprezentările lumii obiective. fiind asimilaŃi de acel vis. nu dispare » Dar această transcendere şi detaşare nu se rezumă doar la ceea ce face parte din manifestare. AtenŃia este concentrată asupra noastră. Trebuie să interpretăm un rol. Trezirea la realitate implică chiar şi renunŃarea la credinŃele noastre despre Paradis. atunci când încetezi să crezi în existenŃa sa. Înăuntru vei fi tu însuŃi. Samsara este reprezentarea efemerului / ÎmpărăŃiei omului. Vom fi mereu actori care interpretează roluri.

starea în care nu mai eşti. ceea ce arată cu alte cuvinte lipsa de substanŃialitate şi de soliditate.Saraha ne prezintă în limbajul transcendental tehnica (misterul) contemplării vidului creator. Nu are baze solide. . Singura realitate care există este fără de tipar. când suntem identificaŃi cu întreg universul. contemplare neclintită. care nu a existat şi nu va exista niciodată.. datorită identificării greşite cu corpul şi simŃurile noastre şi care nu este decât o Iluzie Cosmică. când am ajuns la acestă expansiune cosmică atunci am ajuns Acasă. Aceasta este starea de cunoaştere a lui Dumnezeu. pot pierde orice. deci nu poate fi permanentă… poate dispărea oricând. atunci nu am pierdut Nimic ». Acesta este Ńelul ultim în Tantra. Abandonul total este o neclintită încredere în Sine. Saraha continuă să ne vorbească despre această lume pe care noi o percepem ca fiind reală. Aceasta stare de expansiune în care suntem dilataŃi la infinit. Nimicul ca « principiu unic al existenŃei ». Iluzia Cosmică a fost mereu sub tipare. « fără de care Nimic nu ar exista din tot ceea ce există » : « În lumea asta obiectivă. Căci astfel este o continuă şi unică meditaŃie. însă . de revelare a Sinelui Suprem. şi care nu dispare este starea de non–minte. dar în care exişti cu adevărat. 21. Aceasta este Tantra. a ieşit din tipare. Este non-meditaŃie. non-minte. care apare din neant şi se întoarce în neant asemenea unui vis. Această lume a aparenŃei niciodată nu a ajuns să fie. dacă nu mi-am pierdut încrederea în existenŃă. fără de tipar.. ieşită din tipare.

Fără de tipar este reprezentarea realităŃii ultime. 22. mintea şi conŃinutul ei sunt una. A ieşit din tipare aici cu sens de Nenumit / Sfântul Duh perceput ca un abandon total. Acasă şi atunci. Acum. tehnica (misterul) contemplării vidului creator. cât şi cel ce percepe Repulsia. ca trăire. . dorinŃa. în lume.Lume a aparenŃei este reprezentarea realităŃii induse. pentru a ajunge Acasă mai avem de făcut încă 2 paşi: trăirea unicităŃii clipei şi trăirea eternităŃii clipei. Intelectul. Una este şi lumea şi tot ce face parte din ea Tot ceea ce poate fi perceput. Saraha ne spune că după ce ne-am însuşit. ignoranŃa sau eliberarea. Non-mintea este reprezentarea conştiinŃei hristice. Non-meditaŃia este reprezentarea graŃiei divine.

aflat încă în planul dualităŃii. cealaltă de natură grosieră. în special a energiei erotice. transcendent şi imanent ceea ce face creaŃia să fie privită ca şi realitate obiectivă. Shakti. de înŃelegere şi de integrare a spiritului şi materiei într-un tot unitar şi armonios. limitat la starea unui astfel de centru finit din CreaŃie. în forme tot mai rafinate şi care crează. în stereotipuri impuse de o societate superficială care neglijează naturaleŃea şi frumuseŃea interioară. Începând de la această stare de contracŃie.calitatea esenŃială [omniscientă] atribuită lui Dumnezeu. şi ca atare. Această viziune derivă în special din aspectul dual al ConştiinŃei Absolute a lui Dumnezeu. Shakti. în materia anorganică. Însă această materie are ca substrat şi origine Energia Creatoare. Prin urmare corpul este supus diferitelor trasformări artificiale pentru a se încadra în « moda zilei ». [de exemplu. Această energie precum şi infinitele forme sub care ea se obiectivează sau apare. el este doar un « mic şi biet înfăptuitor ». ci ambele sunt efectul Cauzei Originare. Mintea constituie aspectul subiectiv. reprezintă « materie » vibrând la diferite frecvenŃe. Atitudinea cea mai răspândită a oamenilor faŃă de corp constă într-o robotizare a corpului. Tantra ne vorbeşte despre o perfecŃiune a trupului care se realizează prin rafinarea energiilor multiple care îl răzbat. ViaŃa este conŃinută. Ambele au ca şi sursă comună Shakti. de a se înfăŃişa ca obiect al unui centru limitat de cunoaştere. în special prin existenŃa timpului şi spaŃiului. deşi nedispuse identic sau în echilibru în acestea. El călătoreşte prin manifestarea adusă la obiectivare de Shakti. tocmai aceste descoperiri care acordă atât Materiei cât şi MinŃii roluri importante limitează evoluŃia fiinŃei. Astfel « atotcunoscătorul » . acest aspect nu-l exclude pe cel al conlucrării şi interacŃiunii mutuale dintre cele două « corpuri » [Mintea şi Materia]. una de natură subtilă. gradat Corpul Spiritual. potenŃial. această formidabilă energie infinită care creează şi produce « iluzia universală ». Corpul. este încă într-un stadiu incipient de dezvoltare. reprezintă puterea Sinelui. Toate acestea nu produc decât rezultate dezastruoase ce conduc la complexe. ca şi tot ceea ce îl înconjoară. Sinele Suprem sau spiritul esenŃă din fiinŃa umană. apoi către o conştiinŃă sporită a lumii animale. iar Materia aspectul obiectiv al UnităŃii Divine. Atât Mintea. Astfel. rămâne însă complet detaşat şi neafectat de această iluzie. dar şi Mintea se află acolo deşi.RelaŃia spirit – materie Viziunea tantrică în ceea ce priveşte fuziunea delicată dintre spirit şi materie este de acceptare. Prin urmare. Acest veşmânt al Spiritului. ca o maşină ce poate fi condusă după bunul plac. materie pe care unii o consideră « fără viaŃă şi simŃire ». Mintea şi Materia reprezintă Corpurile Spiritului. De altfel. este oferit de Shakti sub forma MinŃii şi a Materiei. Acest proces evolutiv în spatele căruia acŃionează Shakti apare sub forme ce definesc o transformare a ConştiinŃei de la materia aparent inconştientă a rocilor [regnul mineral] către cea uşor conştientă a lumii plantelor [regnul vegetal]. prin urmare. acestea transformând oamenii în adevărate marionete manevrate de puterea imitaŃiei. reprezintă – un alt fel de a spune – aspectul de « conştiinŃă » a Sinelui. şi nu ca iluzie. datorită amestecului cu Materia. O astfel de atitudine de respect pentru corp nu este prea răspândită. nici înŃeleasă corespunzător. Astfel. De aceea. Sinelui Suprem sau Principiului Absolut în viziunea tantrică – omul se confruntă cu un « puŃin cunoscător » şi în loc de « atotputernic » [omnipotent]. se spune că Dumnezeu este cel care doarme chiar şi într-o piatră de pe drum. cât şi Materia există în fiece particulă a universului. dar pentru aceasta este nevoie să fie într-un anumit fel « îmbrăcat ». nici unul din cele două nu îl poate produce pe celălalt. . în Dumnezeu [Shiva] şi. Privite însă în ansamblu. adică Shakti. Mintea. ŞtiinŃa actuală a descoperit că materia înseamnă de fapt energie. Totuşi. omul] de însăşi Shakti. O bună şi armonioasă conlucrare între minte şi corp poate şi trebuie să conducă pe aspirant în mod accelerat spre Ńinta supremă. o necesitate evidentă pentru o natură unică şi imuabilă. acest aspect l-a acceptat chiar şi ştiinŃa modernă. Astfel se prezintă limitarea la nivel de creaŃie prin intermediul MinŃii şi Materiei. Shakti începe să evolueze spre forme organizate de materie din ce în ce mai înalte. perceptibilă. Totuşi. Materia se află pretutindeni sub toate formele şi densităŃile pe care şi le-a asumat. la rândul ei.

Repulsia. devenind astfel una cu însăşi Suprema ConştiinŃă. Îmi accept (transcend) pre-existenŃa: moartea mea este în fapt(e) doar o stare de conştiinŃă trăită deja în chiar momentul primei mele naşteri inconştiente la venirea mea pe lume. cu cât procesul evolutiv avansează. Etapa 3. Etapa 6. Etapa 2. Etapa 7. asa-zisei cunoaşteri. Mintea este reprezentarea observatorului care observă / percepe / cunoaşte. Intelectul este reprezentarea obiectului de observat / perceput / cunoscut. Pretutindeni există o ConştiinŃă Unică ce dă naştere unei MinŃi cosmice [ de la care se desprind şi în care sunt incluse minŃile individualizate] şi unei Materii universale care se organizează pe mai multe trepte de evoluŃie. decât una de fond. Etapa 5. ConŃinutul minŃii este reprezentarea observaŃiei / percepŃiei / ştiinŃei. ÎnŃelegerea unicităŃii / individualităŃii / integralităŃii în Tantra : Etapa 1. La capătul acestor străduinŃe se ajunge la acea stare despre care textele vorbesc ca fiind « atât de dificil de obŃinut ». ignoranŃa sau eliberarea sunt reprezentările atitudinilor inconştiente faŃă de existenŃă. Îmi accept (transcend) natura mea duală: sunt totodată trup (femeie) şi minte (bărbat). Îmi accept (transcend) atitudinea de comuniune (simbioză) deplină drept atitudinea mea mentală faŃă de existenŃă. . Îmi accept (transcend) atitudinea de sacralitate (puritate) deplină drept atitudinea mea emoŃională faŃă de existenŃă. Îmi accept (transcend) atitudinea de încredere deplină drept atitudinea mea afectivă faŃă de existenŃă. Îmi accept (transcend) unicitatea / individualitatea / integralitatea deplină drept atitudinea mea holistică faŃă de existenŃă. diferenŃa între o plantă şi un animal sau între un animal şi un om este mai curând o diferenŃă de grad de apreciere. căci ea reprezintă rodul mai multor şi mari eforturi. care în plenitudinea evoluŃiei lui individuale. Îmi accept (transcend) atitudinea de creativitate deplină drept atitudinea mea necondiŃionată de a dărui întotdeauna originalul. Nu există nici o lacună şi nici o lipsă în acest proces grandios al CreaŃiei. Pentru un tantric. se eliberează de Minte şi Materie. şi anume starea de Unitate.până la conştiinŃa mult mai înaltă a omului. această pierdere a legăturilor fiind cu atât mai pronunŃată. pierderea şi îndepărtarea legăturilor în care s-a adâncit ConştiinŃa [în adevărata ei natură neschimbătoare]. Dumnezeu. EvoluŃia semnifică deci. Etapa 4. dorinŃa. Saraha ne prezintă iluzia deplinătăŃii spiritului de turmă (mulŃime) al oricărei comunităŃi lumeşti.

ci numai trăit şi experimentat în mod direct. Conştientizarea stării interioare. căci Adevărul suprem nu poate fi învăŃat teoretic. identificarea şi pătrunderea în profunzimile fiinŃei noastre ne permite înŃelegerea şi transcenderea stării respective. Pogorârea în materie a rânduielilor superioare ale spiritului. Numai în cele mai adânci şi frenetice trăiri ale sufletului se află sublima forŃă creatoare şi putere de pătrundere către cele mai sublime adevăruri. în sensul că el conştientizează din ce în ce mai profund adevărata realitate pe care o reprezintă. Aceasta este Lumina lămpii ce străluceşte în întunericul ignoranŃei. Cel care aspiră la dobândirea Cunoaşterii Ultime prin Tantra este un om cu adevărat viu şi prezent oricând şi oriunde.23. pentru că viaŃa este Dumnezeu şi nu există un alt Dumnezeu decât viaŃa. cea-fără-de-dorinŃe ? ÎnvăŃătura tantrică ne spune că o conştientizare intensă – printr-o trăire totală – a legăturii care încătuşează spiritul în lumea forŃelor supuse dualităŃii constituie procesul ce-l eliberează rapid pe adept din « sclavia dorinŃelor ». pe când ceea ce se află în exterior reprezintă doar acele situaŃii care permit manifestarea diferitelor aspecte care subzistă în fiinŃa noastră. Asemeni luminii unei lămpi ce străluceşte în întunericul ignoranŃei şi alungă obscuritatea din minte cine-şi poate închipui esenŃa fiinŃei. lăuntrice. apropiindu-se din ce în ce mai mult de natura sa divină. ci prin conştientizare. căci toate provin din noi înşine. . căci transformarea nu se face prin conflict.

Saraha ne prezintă realitatea deplinătăŃii spiritului unicităŃii / individualităŃii / integralităŃii al unei comuniuni (simbioze) cu existenŃa. Obscuritatea este reprezentarea fricii. 24. Lumină din lumină. EsenŃa fiinŃei este reprezentarea Sfântului Duh (în Tantra cu sens de abandon total). .Lumina unei lămpi este reprezentarea spiritului unicităŃii / individualităŃii / integralităŃii. născută şi nu făcută. Cea-fără-de-dorinŃe este reprezentarea Inimii Inimilor. Întunericul ignoranŃei este reprezentarea uitării de Sine.

Sinele. nu este nimic de afirmat. care nu poate fi înŃeleasă decât dincolo de tot şi toate ! Nu este nimic de negat. auzit. nu este Nimic de care să fugim şi Nimic care să ne atragă. Unicul. 25. realitatea ultimă (un paradox existenŃial în care lucrurile « se întâmpla » şi nu « se argumentează »). o realitate faŃă de care nu poŃi fi un stăpân (posesor) al ei. aici cu sens de unicitate a clipei. Saraha ne prezintă tărâmul Unicului. . nu poate fi văzut. De ce este magică ? Pentru că dincolo de dualitate. Pentru că Unicul nu poate fi înŃeles de mintea fragmentată şi limitată. Când ajungem să fim Martorul preceselor noastre mentale. duhul care lăcrimează. ci doar un Martor inocent (simbiotic) al existenŃei ei. care găseşte un motiv de bucurie şi celebrare a bucuriei în orice lucru şi situaŃie cu care vine în contact. ajungem să trăim realitatea faptului că Nimic din ceea ce ne înconjoară nu este bun sau rău. Este o renaştere a unui phoenix. Nedivizată şi pură este spontaneitatea. unicul nu poate fi explicat.Nu este nimic de negat. nu poate fi înŃeles. să ne fixăm în Centrul fiinŃei noastre. Spontaneitatea este reprezentarea inocenŃei conştiente. ci Totul este doar o magică şi mistică necesitate. nu este nimic de afirmat este reprezentarea paradoxului existenŃial. doar poate fi trăit. Starea care se instalează ulterior acestei trăiri în fiinŃă este cea a unui copil care se bucură de fiecare moment Prezent. Duhul înŃelegerii.

EsenŃa fiinŃei. pot exprima orice. ceea ce înseamnă că îşi asumă şi forma Fiului.Dacă doreşti să înŃelegi Supremul folosindu-te de postulate El nu Ńi se va revela. nici există. o stare despre care nu se poate spune Nimic.. este totuşi pretutindeni. nici nu există. Saraha ne prezintă în limbajul transcendental tehnica (misterul) contemplării Unicului (nonmintea / mintea divină): « În lumea asta obiectivă. Sfântul Duh. într-o stare ce se află chiar dincolo de transcendenŃă. Aflat la acest nivel de conştiinŃă al UnicităŃii. aceasta este numită meditaŃie. Dumnezeu.. Este o absorbŃie completă în cel care nu este nici imanent. Transcenzând cunoaşterea simŃurile sunt eliberate şi radiantă devine inteligenŃa intelectului. Postulatele sunt reprezentările formulelor de politeŃe la adresa Adevăr-ului. Preamărindu-L pe Dumnezeu. dacă nu mi-am exprimat sacralitatea deplină faŃă de existenŃă. InteligenŃa este meditaŃie este reprezentarea graŃiei divine. Shakti se află în forma ei nediferenŃiată. nefiind niciunde. . dar care. 26. aici cu sens de ştiinŃă. mângâierii. atunci nu am exprimat Nimic ». Tatăl. Pura ConştiinŃă este adevărata noastră esenŃă. nici transcendent. Shiva. Supremul este reprezentarea sacrului (divinului). Adevărata noastră esenŃă este reprezentarea Sfântului Duh (în Tantra cu sens de abandon total). însă. Aceasta condiŃie de stare a fost denumită Supremul Absolut. Pura ConştiinŃă este reprezentarea conştiintei realităŃii ultime. Cunoaşterea. SimŃurile sunt reprezentările atitudinilor. constituind astfel o unitate indestructibilă cu acesta. o aşa-zisă cunoaştere.

este chiar beatitudine. ci contemplăm acea plăcere cu starea de Martor. fie de lupta pentru a regăsi o stare lipsită de suferinŃă. Deşi Tantra este de acord că suferinŃa şi durerea nu sunt de dorit. spun ei. Sinele suprem. raportarea la plăcere ca la ceva josnic. În Tantra plăcerea este o manifestare a beatitudinii supreme.Ajunsă pe Tărâmul Beatitudinii. Tantra ne spune că după realizarea Sinelui suprem « oriîncotro s-ar întoarce mintea. ea ramâne focalizată acolo ». căci noi dorim apoi să avem parte de momentele plăcute din nou şi din nou. Indiferent că hotărâm să medităm. este principala sursă a durerii. Singura ei problemă este că e prea limitată şi frustrant de temporară. nu se înstrăinează de ea însăşi. În ambele cazuri. chiar şi atunci când aleargă dupa obiecte. mintea iluminată rămâne centrată extatic asupra oricărui obiect care îi atrage atenŃia. calea recomandată în acest sens este supunerea simŃurilor proprii prin concentrare mentală şi focalizare interioară. care nu mai este doar plăcere. sau chiar mai rău. căutarea plăcerii este în esenŃă o urmărire a beatitudinii Sinelui. Şi. este privită ca o ignoranŃă. ea se distinge de aceste orientări radicaliste prin faptul că nu consideră plăcerea ca fiind ceva rău sau greşit în sine. iar aspectul care trebuie transcens şi depăşit este durerea sau suferinŃa. care este parte a naturii noastre adevărate. Noi devenim dependenŃi fie direct de plăcere. ascundem astfel libertatea şi beatitudinea intrinseci naturii noastre. Omul obişnuit caută în permanenŃă ca prin tot ceea ce întreprinde să-şi maximizeze plăcerea şi să-şi minimizeze durerea. Tantra ne învaŃă că nu plăcerea este rea ci rămânerea/stagnarea doar în stadiul ei limitat este întradevăr un păcat. atunci vom transcende instantaneu într-o altă dimensiune a plăcerii. Cea mai înŃeleaptă atitudine este folosirea acestei naturi spre propria elevare. Beatitudinea de dincolo de plăcere. Altfel spus. mintea contemplativă se îmbogăŃeşte. FiinŃarea în această realitate a beatitudinii nu este altceva decât însăşi realizarea naturii noastre divine. ca un păcat. Această atitudine de dependenŃă ne transformă în sclavi. Este o stare natural umană. căci împotriva impulsului naturii umane nu este în nici un caz indicat să se lupte. înlănŃuindu-ne într-o măsură mai mare sau mai mică şi transformându-se astfel într-o sursă de suferinŃă propriu – zisă. de aceea. sunt sarea şi piperul acesteia. Iar. privind într-un context mai larg impulsul natural al omului către evitarea durerii şi urmărirea plăcerii. Dacă atunci când experimentăm cele mai puternice stări de plăcere nu ne pierdem pe noi înşine în acea plăcere. . Cu alte cuvinte. motiv pentru care ne transformă în nişte dependenŃi de ea. desfrâului şi degradării. Una dintre modalităŃile trăirii tantrice constă în cultivarea beatitudinii prin mărirea plăcerii de n ori. În majoritatea tradiŃiilor orientale verticaliste şi chiar creştine. aici şi dincolo este cea mai utilă. Plăcerea şi durerea sunt condimentele existenŃei lumeşti. Iar aceasta. Dar. sau pur şi simplu orice altă actiune întreprindem. iar aceasta este Tantra. de regulă. Nu există nimic greşit în plăcerea propriu-zisă. căutarea lumească a plăcerii sau gratificarea simŃurilor. rău şi păcătos este o atitudine care a transformat lumea într-o lume a păcatului.

Realitatea eternă este procesul alchimic al curgerii conştiente a energiei în interior.ÎnŃelegerea eternităŃii / realităŃii / existenŃialităŃii în Tantra : Realitatea efemeră este procesul chimic al curgerii inconştiente a energiei în exterior. Utilul este reprezentarea practicului. ÎmbogăŃirea este reprezentarea înnobilării. memorie -> minte -> inimă -> corp. atunci voi deveni un sclav al acelui ceva anume posedat sau pe cale de a fi posedat. dacă sunt preocupat conştient de ceva anume. Înstrăinarea este reprezentarea căderii în sclavie / pierderii libertăŃii. cu destinaŃie corpul. corp -> inimă -> minte -> memorie. cu destinaŃie memoria. Alergarea este reprezentarea preocupării conştiente. Saraha ne prezintă în limbajul transcendental tehnica / misterul dobândirii vieŃii eterne (SinexistenŃa): "Dacă alerg inconştient să posed ceva anume. Dacă nimic nu se revarsă nicăieri. la fel cum urmăreşte să . Tantra urmăreşte să extindă în viaŃa de zi cu zi acele momente sacre în care noi ne aflăm în contact cu un Adevăr mai mare. Însă. Nunta Cuvântului cu SemnificaŃia lui. Calea tantrică cultivă starea naturală ce se ascunde dincolo de ideile naive referitoare la plăcere şi durere. Extazul inexprimabil va rodi. Beatitudinea este reprezentarea vieŃii eterne. atunci voi fi şi voi rămâne întotdeauna propriul stăpân al Sine-xistenŃei mele". cu un simŃ mai profund al existenŃei. 27. Mintea contemplativă este reprezentarea minŃii neposesive. Mugurii bucuriei şi ai plăcerii Şi frunzele gloriei cresc.

la o diminuare a lucidităŃii. care dă naştere la cea mai mare plăcere posibilă pentru majoritatea oamenilor. onorez. este limpede că o putem descoperi sau redescoperi în orice alte circumstanŃe. « Adeptul tantric trebuie să-şi amintească mereu faptul că întregul univers. Dacă nimic nu se revarsă nicăieri este reprezentarea păstrării energiei în interior. El presupune o expulzare a forŃei vieŃii şi conduce. cu atât mai mult şi chiar exponenŃial creşte extazul care devine inexprimabil. Cu cât mai mult este păstrat. care este beatitudinea. dar beatitudinea este stabilă. şi din care se va naşte marea beatitudine » (Vijnana-Bhairava Tantra) Această recomandare a fost explorată din plin de practicanŃii Tantra de mâna stângă şi Kaula. Mugurii bucuriei şi ai plăcerii sunt reprezentările onoarei şi respectiv cinstei. De vreme ce putem gusta o picătura din ea în urma unui act erotic. imuabilă şi eternă [viaŃa eternă]. la fel ca şi corpul său. Tantra însă constă în protejarea şi păstrarea forŃei vieŃii şi astfel cultivarea lucidităŃii. dacă vom reuşi să oprim mişcarea minŃii. este suprema FiinŃă-ConştiinŃă-Energie [Tatăl – Fiul – Sfântul Duh]. Această atitudine nu reprezintă o simplă experienŃă. căci experienŃele apar şi dispar.. Extazul inexprimabil este reprezentarea harului divin. Tantrika-sii au văzut întotdeauna în sex un adevăr mai profund decât acela al simplului orgasm. fac cinste şi preaslăvesc existenŃa . În realitate fiorul orgasmic aduce cu sine sfârşitul plăcerii pentru organele sexuale. . fără a-i permite totuşi acestei plăceri să ajungă să le controleze mintea. şi viceversa". el trebuie să-şi asume pe loc forma supremei beatitudini » « Atunci când experimentează o amplificare a bucuriei provocată de plăcerea produsă de hrană sau de băutură.. fericirea provocată de întâlnirea unei persoane apropiate şi îndrăgite după mult timp şi mai ales fericirea experimentată în actul amoros. Ea este beatifică în sine. Devenind conştienŃi de acest lucru şi folosindu-se de propriul său nectar înnăscut. Rodirea este reprezentarea transformării / transfigurării de Sine. Frunzele gloriei sunt reprezentările preaslăvirii / binecuvântării de Sine. Sinele transcendental. de regulă. căci singura cale către adevărata beatitudine în Tantra este amplificarea energiei şi a stării de trezire interioară. Adevărata noastră natură. sunt umplute cu propria lor beatitudine înăscută. adeptul tantric trebuie să-şi contemple această stare în care este umplut de bucurie. menŃinut în fiinŃă potenŃialul erotic creator. Ei au folosit din plin sexualitatea.extindă momentele obişnuite de plăcere până la punctul în care acestea îşi revelează adevărata lor faŃă. Saraha ne prezintă în limbajul transcendental tehnica / misterul dobândirii harului divin (corpul de lumină) : "Prin exprimarea preocupării conştiente faŃă de existenŃă.

. de a fi etern. pe ici pe colo a fost util. dintre masculin şi feminin. şi totuşi. Utilul este reprezentarea practicului. Tiparul este vidul. care nici măcar nu este un punct. rămâne doar o permanentă prezenŃă. Pre-[zent]-ocuparea neobosită a inimii. deşi experimentează în aparenŃă plăceri şi dureri. deşi posedă în aparenŃă o cunoaştere limitată. există Totul. deoarece transcende timpul şi spatiul. urât – frumos dispar într-o stare de unitate în care nu există Nimic. Aici dispare totul… trecut – viitor.28. de a fi infinit de beatific. Cu toate că. va rezulta este reprezentarea karmei (principiul cauză . Acesta este punctul eliberării. nu înseamnă nimic. fie cu pasiune. Ceea ce a fost făcut. Vidul este reprezentarea Sfântului Duh (în Tantra cu sens de abandon total). fie fără. Toate contrariile bine – rău. Acest Vid. deşi se manifestă în aparenŃă ca o fiinŃă umană cu o durată de viaŃă limitată. Pasiunea este reprezentarea intensităŃii afective.efect). Acest extaz nu este altceva decât Vidul Beatific.. odată trăit şi asimilat în fiinŃă are drept efect acel aspect paradoxal de a fi omniprezent deşi animă în aparenŃă un corp finit. Tiparul este reprezentarea sursei. dintre conştiinŃă şi energie este cunoscută sub numele de extaz. Căci. Clipa în care se realizează fuziunea dintre Shiva – Shakti. dintre Yin şi Yang. şi ceea ce va rezulta din asta. şi unde. de a fi omniscient. A fost făcut ..

şi orice privire a sa este o stare de meditaŃie. în termeni de « ceea ce nu poate fi declarat ». despre calitatea de a fi liber (a fi propriul stăpân al Sine-xistentei noastre). vreau să-mi spui. Nimic nu mai rămâne de făcut. cum ar putea fi cineva înlănŃuit ? Pentru cel care sălăsluieşte în starea unitară a Sinelui. Încoronarea creaŃiei ajunsă la maturitate. orice activitate a sa înseamnă adorare. De sunt eu ca un porc. 29. ce vrea doar în noroiul lumii să se scalde. O asemenea fiinŃă este cu adevărat liberă. Pentru asemenea om. care se manifestă în obişnuinŃele personalităŃii egotice. orice cuvânt al său este o rugăciune/mantra autentică.Saraha proclamă instaurarea domniei Gnostului (fiinŃa născută din Sfântul Duh) şi abdicarea domniei karmei (destinul / pre-determinarea. ea se bucură de libertatea supremă de a urmări orice scop şi de a se angaja în orice acŃiune. Saraha ne vorbeşte. forŃa născută din propriul trecut care se răsfrânge implacabil asupra evenimentelor prezente şi/sau viitoare). De ceea ce nu limitează. cu ce-ar putea greşi o minte neclintită. fără a mai planta seminŃele karma-ice ale ignoranŃei şi suferinŃei. Mintea neclintită este reprezentarea minŃii nepolarizate / statornice. Şi totuşi. . tocmai pentru că fiinŃa eliberată nu mai este supusă constrângerilor karma-ei. Noroiul lumii este reprezentarea inconştientului colectiv (gândurile impure / reziduale / efemere).

care trebuie apoi controlate cu înŃelepciune. căci noi suntem atât experimentatorii cât şi obiectul experimentului. În cel mai rău caz ne vom spori cunoaşterea. care constă în experimentarea directă a fuziunii beatifice dintre atotputernicii Shiva – Shakti. Chiar dacă simbolismul oriental pare practic inaccesibil occidentalilor. Folosirea greşită a acestor puteri poate avea consecinŃe karma-ice severe. totuşi o mare parte din acest simbolism este accesibil iar prin practica personală a disciplinelor tantrice prin care ni se pot revela şi învăŃături care deocamdată par imposibil de înŃeles. ale căror învăŃături pline de înŃelepciune nu şi-au pierdut nici astăzi cu nimic relevanŃa. ce a fost creată de adepŃi extrem de elevaŃi. deşi el nu face decât să îmbrace impulsurile pur sexuale sau necesităŃile nevrotice şi emoŃionale într-o spoială de spiritualitate. Tantra este un instrument puternic. Faptul că ea nu a fost niciodată uşor accesibilă a avut menirea să protezeje deopotrivă şi tradiŃia propriu-zisă. Câştigul potenŃial este însă pe măsură. Statornicia inimii unificate cu mintea. 30.La apogeul său Tantra s-a dovedit o tradiŃie unică. ca şi acum o sută sau o mie de ani. Mai presus decât altele. care necesită însă maturitate. Acest lucru rămâne la fel de valabil şi astăzi. . autocontrol şi o inima cu adevărat bună pentru a putea fi manevrat fără pericol. dar şi pe potenŃialii săi discipoli. Tantra este tradiŃia care trezeşte în cea mai mare măsură capacităŃile latente din noi. Miza este extrem de mare în ceea ce priveşte Tantra. Adevărata mare putere este eliberarea. iar în cel mai bun caz vom fi conduşi către eliberarea şi beatitudinea de care vorbesc Tantra-ele. MulŃi oameni sunt atraşi de aşa zisul neo-tantrism apărut în ultimii ani cu precădere în occident. datorită deschiderii sexuale pe care o promite. în spiritul compasiunii şi bunătăŃii faŃă de ceilalŃi.

« Tantra nu este accesibilă . El crează bucuria şi întristarea. Din Nimic apare Vidul... din Vid se naşte Totul şi Totul se dizolvă într-o zi înapoi în el. De ce nu vezi Că nu eşti altceva decât El? Rumi . Mai presus de cei care aplică sunt cei care obŃin rezultate. dobândesc puteri paranormale. Mai presus de cei care memorează sunt cei care înŃeleg. dobândind ÎnŃelepciunea prin care totul devine cu putinŃă”. Mai presus de cei care află sau citesc sunt cei care memorează. (Tantra Sara) 31. El este Totul şi Nimic El este totul şi Nimic.Cuvânt de final. Mai presus de cei care obŃin rezultate sunt cei care. Iar mai presus de cei care dobândesc puteri paranormale se află cei care ating Absolutul. atingând succesul. este doar Tantra ! » „Mai presus de cei care nu ştiu sunt cei care află sau citesc. Mai presus de cei care înŃeleg sunt cei care aplică.

şi să respire în mine. Sărutul Spiritului. Ci numai fereastra. Un anumit sărut Există un anumit sărut ce ni-l dorim Cu întreaga noastră viaŃă: Atingerea Spiritului asupra corpului. Luna nu va folosi uşa. Rumi . În mărgăritare pasiunea noastră se şterge Ea are nevoie de acea iubire sălbatică. Închide-Ńi uşa limbajului Şi deschideŃi fereastra iubirii. Apa mării imploră perla să se arate. În această noapte am deschis fereastra şi am cerut Lunii să vină să-şi lipească faŃa de a mea.32.

mori. Sufletul tău va renaşte! Mori.33. evadează din aceşti nori! Când vei ieşi dintre nori vei fi (precum) Luna strălucitoare! Mori. mori. vei deveni etern. mori. mori în această Iubire! Dacă mori în această iubire. rupe lanŃurile Care te Ńin prizonier în lumea ataşamentelor! Mori. mori faŃă de Zgomotul grijilor lumeşti! Şi în tăcerea Iubirii. mori mori faŃă de Ceea ce are moarte şi vei deveni etern! Mori. Abandonul total în faŃa mâinii nevăzute. Vei găsi scânteia vieŃii! Rumi . mori. Murind pentru Iubire Mori. Mori. mori. nu te speria de moartea a ceea ce este cunoscut! Dacă vei muri faŃă de tot ceea ce este trecător.

Priveşte neîncetat către chipul Iubitului! Ascultă. Rumi . deoarece sufletul este atunci iluminat de frumuseŃea Iubitului. ÎnŃelepciunea iubirii este de a face această fereastră în Inimă. Fără de povară. Prietenul meu. aceasta este în puterea ta.34. Fereastra Sufletului Ascultă. deschide o fereastră pentru Dumnezeu şi începe să te încânŃi pe tine însuŃi privind cu atenŃie către El prin deschidere.

Este iubirea astrală a secretelor lui Dumnezeu. În acel loc inefabil în care iubitul. Rumi .35. În-văl-uirea sau par-curgerea neliniară (în spirală) a timpului. Deşi am încercat să descriu Iubirea Atunci când am experimentat-o. Sensul iubirii Atât lumina cât şi umbra sunt dansul Iubirii. Fiecare moment devine glorios prin lumina iubirii. Am rătăcit lipsit de ajutor. Iubirea nu are cauză. Deşi am încercat să scriu despre Iubire. Iubirea şi obiectul iubirii sunt una. Am rămas lipsit de cuvinte. Creionul mi s-a rupt şi foile au alunecat. Iubitul şi iubita sunt inseparabili şi atemporali.

Fii conştient de nenumăratele moduri În care acest corp te-a Ńinut prizonier. Ridică-te şi conştientizează această capcană înlănŃuitoare ! Dumnezeu i-a spus omului : « Reîntoarce-te de unde ai venit » El a spus MorŃii : « În puterea ta sunt fiinŃele lumeşti » El a spus Sufletului: « Zboară către nevăzut. reîntoarce-te în Ńinutul tău natal . tu suflet călător. Ai fost eliberată din colivie. grăbeşte-te o. Lasă în urmă această lume a separării Şi vino împreună cu noi către acea a uniunii. Aripile tale sunt acum pregătite pentru zbor. sufletule.36. Reîntoarce-te O. Precum un copil care îşi umple buzunarele Cu pietre care nu-i sunt de folos ? Aruncă povara greutăŃii acestui pământ Şi zboară către paradis ! Lasă deoparte grijile copilăreşti Şi alătură-te banchetului regal. Ia toate comorile pe care le poŃi duce şi nu mai plânge. Cât timp te vei mai juca în această lume. Zboară spre înălŃimi. Către reşedinŃa regală a sufletului ! Du-te. pasăre. Sfarmă strânsoarea sa mortală. Zboară din acest Ńinut mlăştinos către izvorul vieŃii ! Reîntoarce-te din acest vestibul. » Rumi *** Am închis gura Vom spune restul poemului Cu gura închisă .