Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH

HÀ N I

S B U CHÍNH VI N THÔNG HÀ N I

GIÁO TRÌNH
HTML VÀ THI T K WEBSITE
(Mã s giáo trình: 3CI3)

HÀ N I. 2005

L IM

U

Ngôn ng Siêu v n b n HTML (Hyper Text Markup Language) là ngôn ng bi u di n v n b n cho phép ta a vào m t v n b n nhi u thu c tính c n thi t có th truy n thông qu ng bá trên m ng toàn c c WWW (World Wide Web). HTML cho phép ta a hình nh h a vào v n b n, thay i cách bày trí c a v n b n, ng tác v i ng i dùng. và t o nh ng tài li u siêu v n b n có kh n ng i tho i t

HTML ch y u xoay quanh khái ni m ³th ´ (tag) làm n n t ng. M t ví d v tag là <B>. H u h t các ch c n ng trên HTML có th m và th óng t o thành m t c p gi i h n m t o n v n b n. Ví d <B> và </B> là th ³bold´ ngh a là ch béo. Toàn b o n v n b n gi a <B> và </B> s c th hi n d i d ng ch béo (hay ch m) khi v n b n ó c xem b ng m t trình duy t t ng ng. Ví d <B> xin chào </B> s c hi n lên là xin chào. ng trình so n th o

t o m t siêu v n b n, ta có th dùng b t c m t ch

nào (ví d : NC-Norton Commander, EDIT - c a DOS, NotePad hay Write - c a Windows 3.x, WordPad c a Win95, WinWord 2.0 hay 6.0, FoxPro, Borland C++ IDE, Borland Pascal IDE, FrontPage, TextPad, v.v«), ch c n n m c a HTML, và khi ghi vào a thì c n l u d c các th i d ng file text. Tên file có uôi m ó mà nhi u hãng

r ng là HTM (ho c HTML). Song có m t h n ch là d ng v n b n khi ta so n v i khi ta xem sau này (trên WWW) không gi ng nhau. Chính vì l cái ta th y c ng là cái ta có tung ra ph n m m so n siêu v n b n What You See Is What You Get (WYSIWYGc). Hãng Microsoft c ng ã tung ra m t ti n ích i t d ng RTF (có u c s d ng r ng rãi. Ngoài ra, còn có nhi u ti n ích chuy n

th so n b ng WinWord hay WordPad) sang HTML, hay các phiên b n sau này c a trình duy t Web nh NetScape có s n luôn ch c n ng này. Các ti n ích ó gi ng nhau dùng t h p c a thanh công c (toolbar), h p tho i (dialog), th c ch cho phép ta gõ tr c ti p các th vào v n b n nh ng c ng có th n (menu) hay

danh sách các l a ch n (pop-up list). g ch d i o n v n b n trong ví d v a r i, ta có th gõ vào xin chào, dùng chu t ch n, r i b m vào nút Underline trên thanh công c . V n b n s t ng c chuy n thành <U>xin chào</U> ( ây thì <U> và </U> là c p m / óng c a tag có ch c n ng gi i h n o n v n b n c n c g ch d i).
1

Ngày nay, do s phát tri n nh thác l c a m ng toàn c c, HTML c ng ngày càng tr nên ph c t p và hoàn thi n h n áp ng c nh ng yêu c u m i n y sinh trong quá trình phát tri n ó (nh âm thanh, hình nh ng, v.v«). Ng i ta g i ó là nh ng phiên b n c a HTML và ánh s bi u th . HTML 2, HTML 2+, HTML 3,« là ch nh ng phiên b n sau này. M t trong nh ng i m m nh c a HTML là m t v n b n b t k n u tuân th tiêu chu n HTML u có th hi n lên màn hình hay in ra, tóm l i là hi u c, b i b t k lo i ph n m m hay máy tính nào mà ng i c có, không phân bi t trình duy t nào (NetScape trên Windows hay Lynx trên UNIX, th m chí cho ng i khi m th b ng ph n m m c bi t). Ng i ta còn ang tranh cãi nhi u trên Internet v HTML ³t t´. nguyên th y c a HTML là t o ra m t ph thông tin. Sau này ng ng pháp v n n ng i ta coi HTML nh m t ngôn ng nh h nh h ng

l u gi và th hi n ng n i dung ± p không´.

³trong tài li u có gì´ quan tr ng h n nhi u so v i ³tài li u có Tác gi r t mong nh n c s góp ý t b n c Xin chân thành c m n.

2

c trang b tr c khi h c: Có ki n th c v s n ngôn FrontPage 2003) thi t k Website t nh.. . 3 .N i dung môn h c: Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch Ch it Website Tr ng I: NH NG KHÁI NI M C ng II: TRÌNH BÀY TRANG.Mã s môn h c: 3CI3 . ng H Công Ngh . ng VI: BÀY TRÍ N N VÀ KHUNG. . ng VIII: CÔNG C ng h c: Nh ng ng SO N TH O TR C QUAN WEB (Microsoft i c n bi t các ki n th c c b n v HTML và S . ng V: CÁC M I LIÊN K T SIÊU V N B N.M c tiêu: Cung c p cho h c viên các ki n th c c b n liên quan ng HTML và thi t k Web.Biên so n: B môn Các h th ng thông tin. .Tên môn h c: HTML VÀ THI T K WEB .Th i gian: Lý thuy t + th c hành 45T . ng IV: A HÌNH NH VÀO TÀI LI U HTML. Khoa Công ngh thông tin.Nh ng ki n th c c n ph i d ng máy tính. HQGHN. ng III: DANH SÁCH VÀ B NG TRONG HTML. ng VII: BI U M U STYLE VÀ CASCADING STYLE SHEET.

.. Th trình bày trang ............................... World Wide Web là gì? .....................................2........................................ DANH SÁCH VÀ B NG TRONG HTML..... Website và trang ch .............. TRÌNH BÀY TRANG .................................... 27 CH NG III............................. 20 ................................................................ 20 II...................... Danh sách ánh s th t .........................................................1.....................1....................................M CL C L IM CH U 1 S ....... 21 II..... 13 c l p v i khái ni m trang và th t các trang...............1..........2.....................................................2..............1....................................................1.........1.... 13 c l p v i ph n c ng và ph n m m ......... 15 I...............3............ 31 III........2................4. 18 I...... 28 III....2....... I......... 25 Bài t p ..........4..............4................... 9 NG I....... c i m c a siêu v n b n ........ Các ki u danh sách ....4. So n th o v n b n ...........................1......................................... 9 I...4............................... 28 III... 12 I..................................3.3........... 14 I......................1...... T o tiêu II............................................... Các thu c tính c a th trình bày trang .......2......... 28 ...................................................................1....................3.................................... 31 4 III.......... Các I.. C u trúc c a m t tài li u HTML ........................................................................ 15 I....nh ng v n I...2............................. 19 Bài t p ....... Danh sách ph i h p........ 21 II....................... Trang mã ngu n HTML và trang Web..................................................................... 14 chung ...... 19 CH NG II....................................................1. Danh sách các nh ngh a ..................................... 16 I.................................................................... Các th HTML ......5... l ng nhau ............3.........................................3.2....4........ NH NG KHÁI NI M C I....................homepage .. 29 III......................3..........................................................1.......... Các quy t c chung ............................. M t s th chính ...................... 17 I................ Danh sách không ánh s th t ..........4..... Các ph n t HTML (HTML element).........................4............ HTML là gì? .....................................................................

III.2. B ng bi u ................................................................................................ 32 III.2.1. Khung c u trúc .................................................................................... 32 III.2.2. M t s l u ý v b ng........................................................................... 33 III.2.3. Các ví d ............................................................................................. 37 Bài t p ............................................................................................................... 40 CH NG IV. A HÌNH NH VÀO TÀI LI U HTML .............................. 41 IV.1. Hình nh t nh .......................................................................................... 41 IV.1.1. T p nh ............................................................................................... 41 IV.1.2. Th <IMG«>..................................................................................... 41 IV.2. Các thu c tính c a th chèn hình nh.................................................... 41 IV.2.1. Thu c tính ALT .................................................................................. 41 IV.2.2. Thu c tính WIDTH và HEIGHT ........................................................ 42 IV.2.3. Thu c tính ALIGN ............................................................................. 43 IV.2.4. Thu c tính VSPACE và HSPACE ...................................................... 43 Bài t p ............................................................................................................... 44 CH NG V. CÁC M I LIÊN K T SIÊU V N B N..................................... 45 V.1.1. Thu c tính HREF ................................................................................. 45 V.1.2. Liên k t ra ngoài ± External Links ....................................................... 45 V.1.3. V.1.4. a ch tuy t a ch t ng i ................................................................................... 46 i ................................................................................. 46 u m i liên k t ....................................................... 47 V.1. Th neo và m i liên k t ............................................................................ 45

V.1.5. Liên k t n i t i ± Internal Link ............................................................. 46 V.2. Dùng hình nh làm V.2.1. Thay ch b ng hình.............................................................................. 47 V.2.2. Image Map - th AREA ....................................................................... 47 V.3. a âm thanh vào tài li u ........................................................................ 48 n t p âm thanh .................................................................... 48 V.3.1. Liên k t

V.3.2. T o âm thanh n n ................................................................................. 48
5

V.4.

a Video vào tài li u .............................................................................. 49

V.4.1. Chèn t p Video .................................................................................... 49 V.4.2. Nhúng t p video ................................................................................... 49 Bài t p ............................................................................................................... 50 CH NG VI. BÀY TRÍ N N VÀ KHUNG ..................................................... 51 VI.1.1. t màu n n........................................................................................ 51 u m i liên k t - Thu c tính LINK, VLINK và ALINK...... 51 VI.1. Màu n n và v n b n ............................................................................... 51 VI.1.2. Màu ch c a v n b n .......................................................................... 51 VI.1.3. Màu c a VI.1.4. Thu c tính và mã màu ........................................................................ 52 VI.2. N p hình nh làm n n cho trang v n b n ............................................. 53 VI.2.1. Thu c tính BACKGROUND .............................................................. 53 VI.2.2. Water mark ......................................................................................... 53 VI.2.3. Hãy ký tên vào tài li u c a mình ......................................................... 54 VI.3. Khung ± Frames...................................................................................... 55 VI.3.1. Trang trí khung ................................................................................... 55 VI.3.2. Thành ph n FRAMESET .................................................................... 56 VI.4. Thi t l p Target, th NOFRAME và IFRAME .................................... 59 VI.4.1. Thi t l p Target .................................................................................. 59 VI.4.2. Th NOFRAMES ............................................................................... 60 VI.4.2. Nhúng frame - th IFRAME ............................................................... 60 Bài t p ............................................................................................................... 61 CH NG VII. BI U M U STYLE VÀ CASCADING STYLE SHEET ....... 62 VII.1.1. FORM là gì?...................................................................................... 62 VII.1.2.Các thành ph n trong FORM .............................................................. 63 VII.1.3. Thêm tính c u trúc cho FORM .......................................................... 70 VII.2. Cascading style sheet ............................................................................. 72
6

VII.1. FORM .................................................................................................... 62

VII.2.1. Inline Style ........................................................................................ 72 VII.2.2. Gi i thi u Style Sheet ........................................................................ 74 VII.2.3. Javascript Style Sheet ........................................................................ 75 VII.2.4. Thu t ng Style Sheet ....................................................................... 77 VII.2.5. Các chú thích trong Style Sheet ......................................................... 92 VII.2.6. L i ích c a các Style Sheet ................................................................ 92 VII.2.7. K t h p Style Sheet v i HTML ......................................................... 93 VII.2.8. Th t u tiên c a các style (Cascading) ........................................... 97 CH NG VIII. CÔNG C SO N TH O TR C QUAN WEB (MICROSOFT FRONTPAGE 2003) ............................................................... 100 VIII.1. T o m t trang Web ............................................................................ 100 VIII.1.1. B t u s d ng FrontPage2003 ..................................................... 100 VIII.1.2. T o m t trang t m t template ....................................................... 101 VIII.1.3. T o và l u m t trang m i ............................................................... 102 VIII.1.4. T o m t m c ............................................................................. 103 VIII.1.5. Ch n font và màu ........................................................................... 104 VIII.2. T ch c m t trang v i các liên k t, danh sách và b ng ................... 107 VIII.2.1. Thêm m t hyperlink vào m t trang Web ........................................ 107 VIII.2.2. T o m t danh sách ......................................................................... 110 VIII.2.3. T ch c m t trang v i các b ng ..................................................... 112 VIII.2.4. Hi n th hình nh trên m t trang Web ............................................ 120 VIII.2.5. T o m t Web site m i .................................................................... 133 VIII.2.5.Khai thác site m i ........................................................................... 135 VIII.3. Phát tri n nhanh m t site v i các template ...................................... 142 VIII.3.1. Ch n m t template Web site .......................................................... 143 VIII.3.2. T o m t Web site m i .................................................................... 144 VIII.3.3. T o tùy bi n Web site m i c a ta ................................................... 145 VIII.3.4. Thêm và lo i b các l i chú thích ................................................... 146
7

............ 155 VIII...................................................6..........4.................................... 152 l u site .3.................................... 149 VIII.......... 160 Bài t p .......3. M m t wizard t o site .........4....................4......................4.......... L u các thay i sang m t site ........................4............. 150 VIII......... 161 B NG CÁC T VI T T T ............5..... Nh n thông tin ph n h i c a khách tham quan b ng email ...... 156 VIII.............................................................................3........ Thêm m t tem th i gian vào m t trang Web ...............................4.............. 152 VIII................................ Thu th p thông tin ph n h i t các khách tham quan Web site c a ta ............4...........................................1...................................5........... 147 VIII..............162 TÀI LI U THAM KH O......163 8 ................ L u thông tin ph n h i c a khách tham quan sang m t file ....7.....7. Khai thác template Personal Web Site ......................... Ch n m t ph VIII............. Nh p m t site hi n có vào FrontPage .........................................3......... T o m t site v i s tr giúp c a Wizard trong FrontPage 2003 .. Ch n v trí ng pháp import ..................... 148 VIII...........6............2.................... 158 VIII.........4.............4............. 150 VIII...VIII........................

World Wide Web là gì? World Wide Web (WWW) là m t m ng các tài nguyên thông tin.1. ây là v n b n « M i góp ý. ch ng trình. NH NG KHÁI NI M C S I.org. Ví d này ám ch t i h p th (mailbox) c a i dùng: «.Các giao th c.w3. nh.Vi c a ch mà có th c mã hóa b i m t URL.có m t Các URL th . nh m t ng d n Ví d coi URL ch rõ trang W3C Technical Reports: http://www.w3.Tên c a b n thân tài nguyên. truy nh p t i các tài nguyên qua WWW (nh HTTP) d dàng chuy n i gi a các tài nguyên (nh HTML). có th truy nh p theo th ng i n t và ³ftp´ i v i FTP. c nêu rõ d i ây các tài nguyên này tr nên s n dùng cho ng i xem càng r ng Các ràng bu c gi a ba c ch Gi i thi u v URL: M i tài nguyên s n dùng trên WWW ± tài li u HTML.com´>Joe Cool</A> nh danh o n (fragment identifiers): 9 Các .« .C ch t tên cùng d ng i v i vi c nh d ng các tài nguyên trên WWW (nh các URL) . ang l u trong máy www. truy nh p tài nguyên ng g m 3 ph n: t tên c a các c ch dùng . xin g i th t i <A ref=´mailto:joe@someplace. Các c ch khác ta có th th y trong các tài li u HTML bao g m ³mailto´ ây là m t ví d khác v URL.CH NG I.org/TR URL này có th c c nh sau: Có m t tài li u s n dùng theo giao th c ng d n ³/TR´. iv i HTTP. .Siêu v n b n. video clip. WWW d a trên 3 c ch rãi nh t càng t t: .Tên c a máy tính l u tr (t ch c) tài nguyên .

Tham kh o các quy c siêu d li u mô t m t tài li u (xem HEAD) 10 . (xem A và LINK) .T o m t form (xem FORM) .acme.com/html/top.Liên k t t i tài li u ho c tài nguyên khác. Các URL nh ngh a b i ng d n). BLOCKQUOTE.com/support/suppliers. thúc v i ³#´ theo sau b i m t d u hi u k t n i (g i là các ây là m t URL ánh d u m t móc tên là section_2: http://somesite.T om tb nd nh (xem MAP và AREA) .html´>Suppliers</A> s m r ng thành URL t ³http://www. các URL c dùng : .G m m t nh.html´. Nh i. Ki u này c a URL k t nh danh o n). và có th bao g m các c gi i quy t ng cho toàn các URL s d ng m t URL g c.T o m t khung tài li u (xem FRAME và IFRAME) .html´ trong khi URL ng i trong vi c ánh d u cho m t nh d i ây <IMG src=´.acme. Các URL i có th g m các thành ph n c ng d n t i (nh ³..Liên k t t i ki u d ng bên ngoài ho c k ch b n (script) (xem LINK và SCRIPT) .gif´ alt=´logo´> s m r ng thành URL y ³http://www. i t ng.gif´ Trong HTML. OBJECT.M t s URL ám ch t i vi c nh v m t tài nguyên./icons/logo. gi s chúng ta có URL g c ng i trong m t ví d c a gi i pháp URL t ánh d u d ³http://www. ng M t URL t t ng ng d n c a nó th ng tham chi u t i m t tài nguyên trên cùng m t máy nh tài li u hi n t i. URL t i ây cho m t liên k t siêu v n b n: y <A href=´suppliers.html#section_2 Các URL t ng i: ng i không theo c ch t tên. APPLET và INPUT) ..acme. INS và DEL) .Trích d n m t ch d n bên ngoài (xem Q. (xem IMG.´ ngh a là m t m c trên trong c u trúc d u hi u o n. Ví d .com/icons/logo. ho c applet trong m t trang.com/support/intro.

Ngày nay ng i ta dùng máy tính nh m t công c r t h u ích truy nh p Internet. Ng Internet vô t n. N m 1989. K thu t siêu v n b n 11 . Các thông tin này có th là các v n b n. hình nh âm thanh hay thông tin a ph ng ti n« V i giao di n thân thi n b i vi c s d ng các ký hi u. ch y u là tìm ki m thông tin. Sau khi t t nghi p ã vi t m t ch i Anh tên là Tim th xu t vào n m 1965 ng lai. Tim ã a ra m t tính sao cho d dàng tìm ki m tài li u h n. th y các v t v trong vi c tra tài li u. Làm th nào tính truy c p Internet nh m t công c ph c v c l c cho vi c tra c u tìm ki m thông tin trên m ng thông tin r ng l n nh t toàn c c. ng i s d ng có th d dàng i t tài ng nghi p r t án l u tr siêu v n b n trên máy li u này sang tài li u khác thông qua các m i liên k t. Nhu c u s d ng máy tính nhi u và ng truy c p Internet tìm ki m thông tin ngày càng tin h c và ti ng Anh m i ng hi u các thông i có th d dàng s d ng máy n gi n ta ã có ngay thông tin c n tìm ki m i s d ng máy tính có trình báo c a máy khác nhau. trong khi làm vi c t i Vi n nghiên c u k thu t h t nhân châu Âu (CERN) t i Berne (Th y s ). D án th c hi n siêu v n b n là c a m t k s tr ng Berners ± Lee. Vi c này tr nên d dàng h n b i ý t tài li u liên quan. n m 1980 Tim ng trình mô ph ng m i liên k t hai chi u b t k trên m t nh ki u liên k t siêu v n b n. bi u t ng r t g i t g n gi ng v i các hình nh i th tr ng và ch c n nh ng thao tác c m t. Khái ni m siêu v n b n do nhà tin h c Ted Nelson nh m t Ông hy v ng v các máy tính có trí tu nh con ng tin c n thi t. Siêu v n i c tìm và cung c p cho h các b n là các v n b n ³thông minh´ có th giúp ng c không ph i m t công tìm ki m trong kho thông tin c m (³Computer Dreams´) v kh n ng c a máy tính trong t i. i ng siêu v n b n (Hypertext). Nh v y ta có th du l ch trong xa l thông tin phong phú trong khi v n ng i t i nhà. bi t cách truy tìm các thông i h c Oxfort (Anh) n m 1976. Trong th gi i siêu v n b n WWW.

và các ng d ng tr c ti p khác trong các tài li u c a h ..v« Truy tìm thông tin tr c tuy n theo các liên k t siêu v n b n b ng vi c kích vào m t nút Thi t k các thi t b t xa. video clips. b ng.. t hàng. v n b n. Paris mà v n có th chiêm ng ng c các ki t tác h i h a.2. HTML cho phép b n t o ra các trang ph i h p hài hòa v n b n thông th ng v i hình nh. các m i liên k t trang siêu v n b n khác. HTML là gì? ph bi n thông tin trên toàn c c. tuy nhiên n gi n h n. ng t nh các ngôn ng vi t các l nh th c Ngôn ng (Language): HTML là m t ngôn ng t l p trình. Nó có cú pháp ch t ch 12 . Các trang Web siêu v n b n y sinh ng mà b n th y trên World Wide Web là các trang ánh d u siêu v n b n hay HTML n các nh d ng cho vi c ki m soát các giao d ch (transaction) v i các i dùng trong vi c tìm ki m thông tin.Tag. t o các s n ph m.. nh. Các ng ng trên màn hình. Tên g i ngôn ng dánh d u siêu v n b n ph n ánh úng th c ch t c a công c này: ánh d u (Markup): HTML là ngôn ng c a các th th này xác nh cách th c trình bày o n v n b n t ánh d u . m t ki u vi c ph bi n ti ng m Language). danh sách. i v i ng mà toàn b các máy tính có th hi u c.v. HTML cho tác gi các ý ngh a : Ph bi n các tài li u tr c tuy n v i các heading. c n m t ngôn ng ph bi n và d hi u. sound clips.v« Bao g m spread-sheets..v. âm thanh. Chính nó ã góp ph n t o ra b c phát tri n bùng n c a I. video.. Ngôn ng ph bi n dùng b i World Wide Web là HTML (Hyper Text Markup c vi t b ng ngôn ng HyperText Markup Language.giúp cho ta không ph i sang t n Luvr Internet trong nh ng n m g n ây.

Các âu. V n b n (Text): HTML u tiên và tr c h t là trình bày v n b n và d a trên n n t ng là m t v n b n. S d có c tính ch t này là vì các th ch di n t yêu c u c n ph i làm gì ch không c th c n làm nh th nào. ch a hoàn ng thích nhau. ho t hình. âm thanh. nh c c ng .. Siêu v n b n (Hyper): HTML cho phép liên k t nhi u trang v n b n r i rác kh p n i trên Internet. HTML ch th c s toàn cl p cl p i v i ph n c ng. u ph i "c m neo" vào m t o n v n b n nào ó. Ví d b = bold. Các t khoá có ý ngh a xác Internet th a nh n và s d ng. còn các ph n m r ng do t ng nhà phát tri n xây d ng thì không hoàn toàn t 13 . M t tài li u HTML ng thích nào.3. trên m t máy c th nào ó c c trên b t kì m t h th ng t i u này có ngh a là các t p siêu v n b n có th c trình duy t hi n th trên MAC hay PC tùy ý mà không ph i s a ch a thay i gì.hi n vi c trình di n v n b n.1. ng ul = unordered list. i s d ng.. Trong th c ti n. Nó có tác d ng che d u s ph c t p c a Internet ng ãv I. HTML th c s t ra ngoài khuôn kh khái ni m v n b n c c i m c a siêu v n b n c l p v i ph n c ng và ph n m m HTML c l p v i ph n c ng và ph n m m. i v i ph n m m. Các thành ph n khác nh hình nh. b n ón m I.. C ng vì l ó mà b n không th ch c ch n trang tài li u siêu v n b n c a b n s hi n lên màn hình chính xác là nh th nào vì còn tu theo trình duy t th hi n các thành ph n HTML ra sao. Ch ph n c t lõi là chu n hoá. h th ng iv i nv n c xây d ng ph c t p nh th nào. c vi t u có th b ng m t ph n m m so n th o c th b t k . Ng i dùng Internet có th c v n b n mà không c n bi t i n.3.

I. V n b n bày tùy theo kích th c c a c a s hi n th : c a s r ng b ngang thì s thu ng n h n.3. dài c a v n b n HTML th c s không b h n ch .3. khác n a tri n b ng cách thêm vào nhi u trang web lý thú Có th minh ho hình nh c a m t website nh trong hình v bên Trang ch hay trang chính . V y home page là trang web mà b duy t s m ra u tiên m i khi ng i dùng b t u th m website.3. c l p v i khái ni m trang và th t M t tính ch t n a là HTML các trang c trình c l p v i khái ni m trang.2. Website và trang ch .'front door' thâm nh p vào kho thông tin liên k t ch ng ch t y. 14 .homepage M t website là m t bó các trang web liên k t v i nhau và liên k t v i các trang bên ngoài ch ng ch t nh m ng nh n.'home page' có th hi u là c a chính . I. Hàng tri u Website liên k t v i nhau t o thành World Wide Web ± WWW Có th t ng t ng nh m t ng n núi nh các c phát trang web m i ngày m t cao thêm. c a s h p b ngang thì s c kéo dài ra hi n th cho h t n i dung.

nh ng v n chung ng g m các kí t ASCII.html ho c . V i HTML c ng t d u i mb t gi a.. Nói so n th o siêu v n b n t c là t o ra trang mã ngu n HTML úng quy nh duy t hi u S d ng HTML c và hi n th úng. ng nào.4. B duy t s hi n th o n này v i c ch to h n và c n chính c trình duy t hi n th thành m c1 15 . nó s d ch các th ng g i là trang Web.1. Ch ng trình so n th o v n b n s chèn các d u hi u thích h p (ta không nhìn th y c) vào u và cu i o n tiêu c ch n th hi n nó theo yêu c u. làm n i b t các tiêu ta c n ánh u và i m k t thúc c a o n tiêu b ng c p th Heading. các trình duy t khác nhau có th hi n th cùng m t trang mã ngu n không hoàn toàn gi ng nhau. ta ph i ánh d u ng. Nó là cái th hi n c a trang mã ngu n qua vi c x lý c a trình duy t. Trang mã ngu n HTML và trang Web Trang mã ngu n HTML là m t t p v n b n bình th có th c t o ra b ng b t c trình so n th o thông th Theo quy là . Khi trình duy t (browser) web không t n t i trên c trang mã ngu n HTML.4. Nh sau này ta s th y.htm. V y trang c. Ví d .. Ch ng h n. làm n i b t các tiêu không khác m y so v i dùng các b so n th o v n b n thông th trong so n th o v n b n thông th nó và ch n c to.I. c n chính gi a. v nguyên t c c ng ng. t t c các t p mã ngu n c a trang siêu v n b n ph i có uôi l nh và hi n th lên màn hình máy tính thì ta th a c ng c a máy tính c c b . so n th o các trang siêu v n b n.. So n th o v n b n . </H1>. I. dòng sau ây trong tài li u HTML <H1>Tiêu s Tiêu m c 1</H1> ng t nh v y. ví d <H1>..

KEYWORD . H u h t các l nh th hi n b ng m t c p hai th : th m (<KEYWORD>) và th óng (</KEYWORD>). c dán vào ây.Hi n nay có nhi u công c so n th o siêu v n b n m nh nh Microsoft FrontPage. vi c tìm hi u cú pháp c a HTML.2. t ng tác v i ng is d ng. M t s th không có c p. t c là các ng d ng Web sau này. v i giao di n tr c quan và t cho phép so n th o siêu v n b n nh so n th o thông th ng. cung c p thêm các tham s chi ti t h n cho vi c th c hi n l nh.bao b c b i hai d u "bé h n" (<) và "l n h n" (>). Dream Weaver. M i th g m m t t khoá . Các th HTML Các th dùng hình ho c dùng trình khác.. i u này c thi t l p a ch c a t p nh". c n ch rõ cái nh nào s b ng thu c tính SRC=" có i v i th <IMG>. D u g ch chéo ("/") kí hi u th o n v n b n n m gi a hai th . c chia làm hai lo i: thu c tính 16 . Ví d . Thu c tính SRC là b t bu c ph i Tuy nhiên. <KEYWORD> o n v n b n ch u tác ng c a l nh</KEYWORD> n. Các thu c tính b t bu c và thu c tính không b t bu c hay tu ch n. c g i là các th r ng hay th Nhi u th có kèm các thu c tính (attribute). Ch óng. chèn m t hình nh vào trang tài li u ta dùng th <IMG> (Image). n m v ng ý ngh a c a các th khác nhau v n r t c n thi t I..4.. M t thu c tính là b t bu c n u nh ph i có nó thì th l nh m i th c hi n c. ng sinh mã HTML. L nh s tác ng vào báo cho trình duy t cách th c trình bày v n b n trên màn chèn m t m i liên k t n các trang khác. Tuy nhiên. chúng có th m <KEYWORD> mà thôi. m t o n ch ng có th t o ra các trang Web ng.

do ó hi n th các kí t này HTML quy nh cách vi t: &gt.và -->. c bi t hay dùng Ký t < > ³ Ký t tr ng & Cách vi t &lt. Nói chung. &gt.3. Trình duy t s b qua không xét mã n m gi a c p d u ó: <!-. ' &tên_quy_ 5 ký t nh. vào trang mã ngu n b ng cách t gi a c p d u chú thích <!-.. d u nh h n "<" ã d u.4. &lt.Nhi u d u cách li n nhau c ng ch có tác d ng nh m t d u cách.Vì các kí t d u l n h n ">". quy t c vi t các kí t c bi t trong HTML là tên_quy_ nh c a kí t n m gi a d u ampersand .. Có th chèn các dòng bình lu n. B n ph i s d ng th th hi n nhi u d u giãn cách li n nhau. &quot. &amp.Có th vi t tên th không phân bi t ch in th ng và in hoa. c dùng làm th ánh . .Dòng chú thích --> n ph n 17 .I.Gõ Enter xu ng dòng chúng ta ph i s d ng th t c xem nh m t d u cách. ng ng xu ng hàng thì . &nbsp. Các quy t c chung M ts i u c n l u ý khi so n th o siêu v n b n b ng HTML: .& và d u ch m ph y ' . chú thích.

các m i liên Ví d nh tài li u HTML n gi n d <HTML> <HEAD><TITLE>Ch này là tiêu </TITLE></HEAD> <BODY> Toàn b n i dung c a tài li u n m ây: Các o n v n b n xen l n hình nh.. i ây: nh thân c a trang <BODY>. Nh l i r ng nhi u d u cách ch c coi nh m t. hình nh.. </BODY>... </BODY> </HTML> Hãy xem trình duy t trình bày tài li u trên nh th nào. </TITLE> là dòng ch s hi n lên trên c tài li u. t o nên trang Web u ph i n m ây. Các dòng v n b n. video. các liên k t n v trí khác. d u xu ng dòng ch ng c th hi n nh m t d u cách nên tài li u trên hoàn toàn t <HTML> <HEAD> <TITLE>Ch ng v i tài li u sau ây: này là tiêu </TITLE> 18 . âm thanh. C u trúc c a m t tài li u HTML M i tài li u HTML u có khung c u trúc nh sau: <HTML> <HEAD><TITLE></TITLE></HEAD> <BODY> </BODY> </HTML> Hãy xem trình duy t hi n th tài li u trên nh th nào.4.. tài li u khác. âm thanh.. D nhiên là m t trang tr ng ch a có n i dung gì c ! Gi a c p th tiêu thanh tiêu <TITLE>.I. N u b tr ng thì trình duy t s c a c a s khi trình duy t cho hi n tên t p thay vào ó... video.4. Toàn b n i dung c a tài li u n m gi a hai th xác k t.

ch có th m . d theo dõi và phát hi n l i. Th nào là trang Web? 19 . video. thành ph n "m " ch a nhi u thành ph n "con" khác l ng bên trong nó. âm thanh. tr h p lý nh t. c n n m v ng c u trúc c a t ng thành ph n HTML. Các thành ph n HTML có th c u trúc phân c p hình cây. Bài t p 1. so n th o tài li u HTML úng cú pháp.. Nêu các c i m c a siêu v n b n (HTML) 2.4. M t thành ph n HTML c ánh d u b ng m t c p th m và th óng. I. Các ph n t HTML (HTML element) M t tài li u HTML t o nên t nhi u thành ph n HTML.. xu ng dòng khi c n thi t. Có thành ph n r ng.<P> </BODY> </HTML> Tuy nhiên.</HEAD> <BODY> Toàn b n i dung c a tài li u n m ây: Các o n v n b n xen l n hình nh. tài li u khác. Không gi ng nh khi l p trình. các liên k t n v trí khác.5. n u b n m c l i cú pháp HTLM s không có m t thông báo l i nào báo cho bi t mà trình duy t s hi u l m và trình bày trang Web không nh b n mu n mà thôi. nên trình bày nh trong v n b n t các th vào n i c: dóng th ng c t t ng c p th .

1..</H2> 2</H2> cho ta tiêu t ng ng Tiêu 2 m c3 nh ngh a có d ng: <H3>.</H3> 3</H3> cho ta tiêu t ng ng Tiêu 3 m c4 nh ngh a có d ng: <H4>. trong HTML... c ng c n có m c rõ ràng khác v i ph n thân m c1 nh ngh a có d ng: <H1>.</H1> 1</H1> cho ta tiêu t ng ng Tiêu 1 m c2 nh ngh a có d ng: <H2>. TRÌNH BÀY TRANG II. T o tiêu M ng i u các trang v n b n th c theo dõi cho thu n ti n.CH NG II.... Cách th hi n các tiêu ng thì: ph thu c vào trình ng là các tiêu c n làm n i b t t ng ph n c a v n b n nh Ch Có 6 m c tiêu duy t nh ng thông th y Tiêu Th Ví d : <H1>Tiêu y Tiêu Th Ví d : <H2>Tiêu y Tiêu Th Ví d : <H3>Tiêu y Tiêu Th Ví d : <H4>Tiêu 4</H4> cho ta tiêu 20 ng..</H4> t ng ng Tiêu 4 .... M c..

ng k n m trong ph n thân c a tài li u.2. danh thi p và tác gi .. nh d ng s n (<PRE>). M t s th chính Các thành ph n trình bày trang nh d ng c m t o n v n b n và ph i c s d ng nh ng trong tài li u nh d ng ph n a ch (<ADDRESS>). Jumquick. Brown<BR> JimquickPost Ne s. nh d ng ph n a ch Cho bi t thông tin nh nh d ng: a ch .. th ng t u hay o n v n b n (<P>). xu ng dòng (<BR>). Có nhi u th này ch trình bày m t s th trình bày chính: ngang (<HR>).y Tiêu Th Ví d : m c5 nh ngh a có d ng: <H5>. CT 01234<BR> Tel (123) 456 7890 </ADDRESS> K t qu thu c: 21 .2. c n chính gi a (<CENTER>).R.. o n v n b n ã (<BLOCKQUOTE>) a. Th <ADDRESS>«</ADDRESS> Ví d : <ADDRESS> Newsletter editor <BR> J.</H6> 6</H6> cho ta tiêu t ng ng Tiêu 6 II. trích d n ngu n tài li u cu i tài li u. Th trình bày trang II.1.</H5> <H5>Tiêu y Tiêu Th Ví d : <H6>Tiêu m c6 5</H5> cho ta tiêu t ng ng Tiêu 5 nh ngh a có d ng: <H6>..

Dòng m i c c n l nh dòng cb t ng khi dòng ó quá dài Th nh ngh a d ng: <BR> n thu n mu n xu ng dòng óng kèm theo.. ã kèm luôn vi c xu ng dòng thành m t o n v n c và sau các th này. Th <P> (Paragraph) có th nh cách trình bày o n v n b n.</P> <P align=´left|center|right´>. Không c n dùng thêm th <P> tr <HR>..</P> M t o n v n b n r ng là m t dòng tr ng. Tr dùng th <P> n l . c. B t bu c xu ng dòng t i v trí g p t khóa này. không c n th óng. Vì u dòng CR (Carriage Return) không có hi u l c xu ng dòng m i mà ng h p này ch c n ch có tác d ng nh m t d u cách. tr khi n m trong ph n duy t th hi n dòng a ch <ADDRESS>«</ADDRESS>.<H6>... Xu ng dòng Th này dùng xu ng dòng m i.. o nv nb n Th này dùng xác n nh m t o n v n b n.. dòng k ngang Chú ý: m t s th khác nh các th tiêu b n m i. M t s trình Th nh ngh a d ng: <P>. paragraph. Th Ch là gi i h n m t o n paragraph. do ó có th t o m t dòng dãn cách (m t dòng tr ng) gi a các o n v n b n c n ph i s d ng th <P>.b.. N u không mu n chèn m t dòng tr ng mà ch m i thì c n s d ng th <BR> (Break).. c dùng kèm thu c tính thành. <H1>.. Th Break không c n có th 22 . danh sách. b ng bi u.. cách bày trí do các thành ph n khác t o ng ch có kho ng tr ng kho ng m t dòng hay n a dòng tr u c a paragraph th t vào..

d. Th nh ngh a d ng: <HR> <HR width=n%|n(pixel) size=n align=left|center|righ noshade> Ví d : <HR> <ADDRESS>February 8.. N u không có nh là 80 ký t /dòng. o nv nb n ã nh d ng s n c nh d ng s n (pre-formatted) c n c th r ng ký t không i (do ph i th ng c t). ng k ngang Th này t o ra ng k ngang (Horizontal Rule) ng n cách gi a các ph n trong tài li u.. còn các b r ng khác có th D u xu ng dòng s có ý ngh a chuy n sang dòng m i (ch không còn là d u c coi nh xu ng dòng c phép dùng các thành ph n liên k t nh n m nh Không c ch a các thành ph n nh d ng paragraph (tiêu 23 .. f. C n chính gi a Th này dùng Th c n ch nh o n v n b n gi a chi u r ng trang v n b n. N u nó s c: c th hi n t i u. 1995.</CENTER> Th này c ng có tác d ng xu ng dòng khi k t thúc o n v n b n.«) . CERN</ADDRESS> K t qu thu c: e. nh ngh a d ng: <CENTER>.</PRE> Trong các thành ph n tr cách) <P> không dùng.. Gi i h n o n v n b n ã hi n b ng phông ch có 132 Th thu c tính WIDTH i cùng thì b r ng m c nh ngh a d ng: <PRE>. a ch . B r ng 40.80 và c làm tròn.

in thy orisons. be all my sins remembed. the fair Ophelia..</BLOCKQUOTE> Ví d : I think the poem ends <BLOCKQUOTE> <P>Soft you now. be all my sins remembed. th i. </BLOCKQUOTE> but I am not sure. in thy orisons. the fair Ophelia. 24 . Trích d n ngu n tài li u khác Dùng tr ng trên và d trích d n m t o n v n b n. Tuy nhiên không nên dùng. Nymph. Nymph.. but I am not sure. K t qu thu c: I think the poem ends Soft you now.Ký t TAB (có mã US-ASCII và ISO-8859-1 là 9) ph i hi u là s d u cách nh nh t sao cho Ví d : <PRE WIDTH=´80´> Nguy n V n A Th rèn Tr n Th B Th S n </PRE> K t qu thu c: rèn S n n ký t ti p theo v trí là b i c a 8. ng c th hi n b ng ch ng có m t dòng nghiêng có c n l th t vào trong (nh m t paragraph) và th Th nh ngh a d ng: <BLOCKQUOTE>. Nguy n V n A Th Tr n Th B Th g.

2. o nv nb n Ví d : <P ALIGN=LEFT> Có l n tôi th y m t ng i i Ch ng bi t v âu ngh ng i gì Chân b c h ng h theo bóng l M t mình làm c cu c phân ly </P> K t qu tr v m t o n v n b n Có l n tôi th y m t ng i i Ch ng bi t v âu ngh ng i gì Chân b c h ng h theo bóng l M t mình làm c cu c phân ly c c n l bên trái nh sau: y C n gi a: C o nv nb n <P ALIGN=CENTER>«</P> c c n chính gi a trang. Các thu c tính c a th trình bày trang a. Có nh). Thu c tính ALIGN c a th Paragraph Th <P> dùng D th c n l trái (left .m c y C n l trái: C xác nh m t o n v n b n (nh trình bày ph n tr c). i ây ta tìm hi u k thêm m t s các thu c tính kèm theo (ALIGN) c a nó.2. <P ALIGN=LEFT>«</P> c c n l trái c a trang.II. Ví d : <P ALIGN=CENTER> Có l n tôi th y m t ng i i Ch ng bi t v âu ngh ng i gì Chân b c h ng h theo bóng l M t mình làm c cu c phân ly </P> K t qu tr v m t o n v n b n c c n gi a nh sau: Có l n tôi th y m t ng i i Ch ng bi t v âu ngh ng i gì Chân b c h ng h theo bóng l 25 M t mình làm c cu c phân ly . c n gi a (center) ho c c n l ph i (right).

ng k ngang khác nhau ph n trên ã gi i thi u.y C n l ph i: C <P ALIGN=RIGHT>«</P> c c n l bên ph i c a trang. Các ki u Nh c s d ng khi chèn hình nh. o nv nb n Ví d : <P ALIGN=RIGHT> Có l n tôi th y m t ng i i Ch ng bi t v âu ngh ng i gì Chân b c h ng h theo bóng l M t mình làm c cu c phân ly </P> K t qu tr v m t o n v n b n c c n l bên ph i nh sau: Có l n tôi th y m t ng i i Ch ng bi t v âu ngh ng i gì Chân b c h ng h theo bóng l M t mình làm c cu c phân ly b. (m nh). chi u r ng c a s màn hình. Thu c tính Clear c a th xu ng dòng Th xu ng dòng <BR> c ng có 3 thu c tính kèm theo nh sau: <BR CLEAR=ALL> <BR CLEAR=LEFT> <BR CLEAR=RIGHT> Các th c. ng n. bên trái hay bên ph i c a hình. dài. c n l ph i. th <HR> t o m t ng k này có th ng k ngang ch y su t c thay i m các dòng ch xu t hi n bên d i. c n l trái.« b ng cách s d ng các thu c tính c a <HR WIDTH=n% SIZE=n ALIGN=LEFT|RIGHT NOSHADE> Trong ó: 26 . Các chúng.

b n bao nhiêu tu i. ng k ngang m c nh cc n ALIGN=LEFT|RIGHT chính gi a NOSHADE Không có bóng m . ng k thành màu en Bài t p 1. N u không có % ng sau thì dài tính theo n v pixcel Thay i m hay m nh c a ng k . b n 27 . T o m t trang web làm gì. n gi n n gi n t gi i thi u v mình. thu c tính <HR> Miêu t Chèn dòng k ngang su t chi u r ng c a s màn hình Thay i dài c a ng k . Nêu các thu c tính c a th Paragraph (<P>). m c 2 và th Paragraph (<P>). Hãy t o m t trang web trong ó có s d ng tiêu 3. n là s SIZE = n pixcel C n l trái|ph i. chi m n% r ng c a WIDTH = n% s màn hình. Tiêu trong trang Web có m y m c chính? 2.Th . s thích c a b n.

Trong HTML có m t s ki u danh sách nh danh sách ánh s th t . danh sách ki u b ng ch n và danh 1 2 C p th <UL>«</UL> ánh d u b t d ng lùi l trái danh sách vào sâu h n. Các th <LI> có tác d ng th hi n b t Ví d : <UL> <LI> M c th <LI> M c th <LI> M c th </UL> 1 2 3 u và k t thúc danh sách.1. Cú pháp: <UL> <LI> M c th <LI> M c th «« </UL> nh ngh a.1. danh sách sách ki u th m c.1.CH NG III. K t qu tr v m t danh sách sau: y y y M c th 1 M c th 2 M c th 3 28 . Các ki u danh sách Vi c li t kê danh sách s làm cho v n b n tr nên sáng s a và d theo dõi. DANH SÁCH VÀ B NG TRONG HTML III. Nó có tác u m t dòng m i v i m t ch m tròn. III. danh sách không ánh s th t . M t s trình duy t không h tr danh sách ki u b ng ch n và danh sách ki u th m c. Danh sách không ánh s th t u Danh sách không ánh s th t li t kê các m c b ng m t ch m tròn m i m c.

2. Danh sách ánh s th các ch m tròn Cú pháp: <OL> <LI> M c th <LI> M c th «« </OL> 1 2 um im cs t c thay b i vi c ánh s th t các m c ó. m i m c thu c m c th nh t c a danh sách không ánh s u b ng u b ng m t ch m tròn. nh.1. Nó có tác 29 . Danh sách ánh s th t gi ng nh danh sách không ánh s th t nh ng C p th <OL>«</OL> ánh d u b t d ng lùi l trái danh sách vào sâu h n.Theo m c th t b t m t vòng tròng. u và k t thúc danh sách. còn m i m c thu c m c th hai s b t i b ng cách s d ng thu c tính TYPE Ta v n có th thay Cú pháp: <UL TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE> ho c <UI TYPE=DISC|CIRCLE|SQUARE> Ví d : <UL> <LI TYPE=CIRCLE> M c th <LI TYPE=CIRCLE> M c th <LI TYPE=CIRCLE> M c th </UL> K t qu tr v m t danh sách sau: o M c th 1 M c th 2 M c th 3 1 2 3 o o III.

b.c.Các th <LI> có tác d ng th hi n b t t ng ng.« (TYPE=i) S th t 1. M c th 2 3. iii. M c th 3 Có th dùng thu c tính TYPE khi b t Ch in hoa A.« (TYPE=A) Ch in th ng a.B. ii.4.« l a ch n các cách ánh th t khác nhau u m i m c trong m t danh sách có ánh s th t : (TYPE=a) Ch s La mã l n I.3.« Cú Pháp: <OL TYPE=A|a|I|i|1> Ho c <LI TYPE=A|a|I|i|1> Ví d : <UL> <LI TYPE=I> M c th <LI TYPE=I> M c th <LI TYPE=I> M c th </UL> 1 2 3 30 (TYPE=1). Ví d : <OL> <LI> M c th <LI> M c th <LI> M c th </OL> 1 2 3 u m t dòng m i v i m t s th t K t qu tr v m t danh sách sau: 1. ây là l a ch n m c nh . M c th 1 2.II.III.2.C.« (TYPE=I) Ch s La mã nh i.

M c th 1 III.4.1. M c th 2 I. <OL TYPE=A|a|I|i|1> ho c <LI TYPE=A|a|I|i|1> Ví d : <DL> <DT> M <DD> N <DT> M <DD> N <DT> M <DD> N </DL> c i c i c i th 1 dung m c th th 2 dung m c th th 3 dung m c th 1 2 3 K t qu tr v m t danh sách sau: M c th N i M c th N i M c th N i 1 dung m c th 1 2 dung m c th 2 3 dung m c th 3 III.1. M c th 3 II. Danh sách ph i h p.K t qu tr v m t danh sách sau: III. Danh sách các Danh sách các Cú pháp: nh ngh a nh ngh a trông gi ng nh m t b ng t v ng hay b ng gi i thích các thu t ng lùi vào trong. l ng nhau Các ki u danh sách nêu trên Ví d : 31 u có th l ng nhau và l ng nhau nhi u m c.3. .

.2 c 2 c 2.2 K t qu tr v : y M y y M y y c1 M M c2 M M c 1.2 c 2.1 c 2. </TR> <TR> <TD> Ô 1 dòng 1 </TD> 32 . B ng bi u III. (H=Header) <CAPTION>«</CAPTION> c a b ng: Cú pháp t o khung c u trúc c a m t b ng: <TABLE> <TR> <TH> Tên c t 1 </TH> <TH> Tên c t 2 </TH> ..<UL> <LI>M <UL> <LI>M <LI>M </UL> <LI>M <UL> <LI>M <LI>M </UL> </UL> c 1 c 1.1 c 2.2.2 y III. Khung c u trúc Gi i h n b ng: nh ngh a m t hàng: nh ngh a m t ô: Ô ch a tiêu u : <TABLE>«</TABLE> <TR>«</TR> <TD>«</TD> <TH>«</TH>.1 c 1.1 c 1.2.1.

t o b ng có ô ch ng chéo lên ng bao..... </TR> .</TD> ho c <TD><BR></TD> Có th l i d ng ROWSPAN và COLSPAN nhau nh ng không nên l m d ng..2.... M t s l u ý v b ng Ô r ng thì không có cách không b dòng: <TD>&nbsp. Mu n ô r ng có ng bao ph i dùng d u 33 .<TD> Ô 2 dòng 1 </TD> .. </TABLE> Ví d : <TABLE> <TR> <TH> H và tên </TH> <TH> L p </TH> <TH> Quê quán </TH> </TR> <TR> <TD> Bùi Thanh Trúc </TD> <TD> K50CA </TD> <TD> Hà N i </TD> </TR> <TR> <TD> Nguy n Mai H ng </TD> <TD> K50CB </TD> <TD> Thanh Hóa </TD> </TR> </TABLE> K t qu thu c b ng nh sau: L p K50CA K50CB Quê quán Hà N i Thanh Hóa H và tên Bùi Thanh Trúc Nguy n Mai H ng III.2..

BORDER=<giá tr > Cho phép khai báo mh n ng bao trong dày c a ng bao cho phép ch nh ng bao ngoài d nhìn h n. Dùng 34 . B ng có các thu c tính sau: phép dành ch cho s li u bên trong. Th ng thì trình duy t t tính toán sao cho b ng c b trí h p lý. m t khác n u giá tr b ng không l i cho i v i nh ng b ng compact. WIDTH=<giá tr hay ph n tr m> N u i cùng v i <TABLE> thu c tính này có ý ngh a mô t chi u r ng mong mu n c a b ng (tính tuy t i b ng pixels hay theo ph n tr m so v i b r ng c a tài li u).ôi lúc hình nh n m ngoài ô ta mu n do HTML c vi t nh sau: <TD> <IMG SRC=´url´> </TD> D u xu ng dòng a hình nh ó vào. Nguyên nhân là ây coi nh d u cách do ó có s ch ng chéo hình nh v i ký t tr ng ó. nh t là CELLSPACING=<giá tr > Kho ng cách gi a các ô. <TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0> Cho ta b ng compact nh t có th có (dành t t c cho n i dung). Tuy nhiên không làm nh h ng t i nh b ng không có ng bao n u không i v i thu c tính BORDER. CELLPADDING=<giá tr > Kho ng cách gi a n i dung c a ô và ng bao. ng bao. Cách kh c ph c nh sau: <TD><IMG SRC=´url´></TD> <TABLE>«</TABLE> M c BORDER nh ngh a m t b ng có r ng c a b ng.

ch c xu t hi n trong m t hàng c a b ng. có giá tr ho c TOP ho c BOTTOM (m c nh là TOP). nh là 1. Dùng thu c tính NOWRAP trong <TD> <TD«>«</TD> c ng có th ROWSPAN. ô. m c ALIGN N u n m trong <CAPTION> nó có ý ngh a hay n m d iv i ng t c các ô vào b ng có b i v i m t ô. nh thì n i dung s c b dòng cho v a vào kh r ng c a t ng c m vi c ó. . ng n m ngang. Các m c và l i thay Bình th ng m c c ch a các thành ph n bình th ng khác n m trong ph n thân c a tài li u. <TH> hay <TD> có th có các giá tr TOP. NOWRAP ch a các thu c tính NOWRAP. Các thu c tính m c nh này có th thay nh là: ALIGN=left và i u khi n vi c t n i dung c a ô lên trên. vào gi a ô hay c n bên ph i. vào gi a (theo chi u d c) hay xu ng d i và c ng có th là t t c cùng các ô trong hàng t n i dung c a ô c n bên trái. <TH> hay <TD> có giá tr LEFT. MIDDLE.thu c tính này b t bu c trình duy t c g ng làm sao x p r ng mong mu n ó. N u i cùng v i <TH> hay <TD> l i có ý ngh a t ROWSPAN Cho bi t ô hi n th i chi m m y hàng c a b ng. M i ô ch VALIGN=middle. BOTTOM hay BASELINE cùng c n theo m t <TD «>«</TD> Có ngh a là d li u b ng (Table Data). M i hàng không nh t thi t ph i có cùng s ô vì dòng ng n h n s c ch p thêm ô r ng vào bên ph i. COLSPAN và Nh nói trên. c n th n tr ng khi dùng thu c tính này 35 phòng có ô quá r ng. N u n m trong <TR>. i b i các thu c tính trong <TR> i ti p b i thu c tính ALIGN ho c VALIGN khai báo riêng cho t ng ô. CENTER hay RIGHT và i u khi n vi c VALIGN N u n m trong <TR>. u c a hàng n m trên i.

CELLSPACING=n CELLSPACING .COLSPAN Có th xu t hi n trong b t k ô nào (<TH> hay <TD>) và ch r ng ô ó bành tr ng ra m y c t c a b ng. CELLPADDING .B t u b ng BORDER . <CAPTION «> « </CAPTION> t u cho m t b ng nên ph i n m trong m t c p <TABLE> song không nh là ALIGN=Top ( u u t t là ALIGN=Bottom (cu i b ng).t màu n n c a b ng. <TH> ALIGN=MIDDLE|RIGHT hay <TD> c n l ch trong m t ô c a b ng theo chi u ngang VALIGN=TOP|BOTTOM Thu c tính dùng kèm các th <TR>. BGCOLOR .t d y c a dòng k ngang trong CELLPADDING=n BGCOLOR="#rrggbb"> b ng.(heading). <TH «> « </TH> Có ngh a là tiêu th ng khác c c a b ng (Table Header). D i ây là b ng tóm t t li t kê các thu c tính c a th xây d ng b ng: Ý ngh a Th /Thu c tính TABLE .t khung n i 3D xung quanh b ng.t kích th c c a m t ô. <CAPTION> t tiêu ( u ) cho m t b ng Thu c tính dùng kèm bên trong các th <TR>. t <TABLE BORDER=n BORDER=0 s làm m t biên bao quanh. COLSPAN và ROWSPAN. các ô này t ng t nh ô bình m và có thu c tính ch a thu c tính nh ngh a b ng <TD>. <TH «>«</TH> c ng có th VALIGN. NOWRAP. m c nh là 1. có i u font ch m c nh là ALIGN=Center. <TH> hay <TD> 36 . Th <TH> gi ng nh <TD> nh ng cho ch m và <TH> c n chính gi a . song có th k thành ph n nào m t ô có th ch a và luôn c c n l vào gi a b ng (theo chi u ngang) và có th c ng có b dòng cho phù h p. Thu c tính m c u b ng). <TR> B3/4t u m t dòng c a b ng ± Table row. có th ch a b t c n m trong hàng hay c t. B3/4t u m t ô c a b ng (b t u c t trong m t <TD> b ng).

Thu c tính dùng kèm các th <TH> hay <TD> giãn m t ô theo chi u ng chi m nhi u dòng h n các ô c t khác K t thúc b ng Ví d m t b ng c b n g m 2 dòng và 3 c t: <TABLE BORDER> <TR> <TD>A</TD><TD>B</TD><TD>C</TD> </TR> <TR> <TD>D</TD><TD>E</TD><TD>F</TD> </TR> </TABLE> K t qu tr v : Ví d m t b ng có Item 2 (tiêu th c 2) chi m 2 hàng (dòng): <TABLE BORDER> <TR> <TD>Item 1</TD> <TD ROWSPAN=2>Item 2</TD> <TD>Item 3</TD> </TR> <TR> <TD>Item 4</TD> <TD>Item 5</TD> </TR> 37 .WIDTH=n% COLSPAN=n ROWSPAN=n </TABLE> III. Các ví d giãn m t ô theo chi u ngang chi m nhi u c t h n các ô trên dòng khác.2. Thu c tính dùng kèm các th <TH> hay <TD> t r ng c a ô.3. Thu c tính dùng kèm các th <TH> hay <TD> giãn m t ô theo chi u ngang chi m nhi u c t h n các ô trên dòng khác.

</TABLE> K t qu tr v : Ví d m t b ng có Item 1 (tiêu th c 2) chi m 2 hàng (dòng): <TABLE BORDER> <TR> <TD ROWSPAN=2>Item 1</TD> <TD>Item 2</TD> <TD>Item 3</TD> <TD>Item 4</TD> </TR> <TR> <TD>Item 5</TD> <TD>Item 6</TD> <TD>Item 7</TD> </TR> </TABLE> K t qu tr v : Ví d b ng có Item 2 (tiêu th c 2) chi m 2 c t: <TABLE BORDER> <TR> <TD>Item 1</TD> <TD COLSPAN=2>Item 2</TD> </TR> <TR> <TD>Item 3</TD> <TD>Item 4</TD> <TD>Item 5</TD> </TR> </TABLE> K t qu tr v : 38 .

Ví d m t b ng có tiêu : <TABLE BORDER> <TR> <TH>Head 1</TH> <TH>Head 2</TH> <TH>Head 3</TH> </TR> <TR> <TD>D</TD> <TD>E</TD> <TD>F</TD> </TR> </TABLE> K t qu tr v : Ví d m t b ng có tiêu chi m 2 c t: <TABLE BORDER> <TR> <TH COLSPAN=2>Head 1</TH> <TH COLSPAN=2>Head 2</TH> </TR> <TR> <TD>A</TD> <TD>B</TD> <TD>C</TD> <TD>D</TD> </TR> <TR> <TD>E</TD> <TD>F</TD> <TD>G</TD> <TD>H</TD> </TR> </TABLE> K t qu tr v : 39 .

Áp d ng nh ng gì ã h c Th L L L ng kê p 1A p 1B p 1C trên. S a ph n gi i thi u c a b n (bài t p 3. ch 2.Bài t p 1.2004 HS gi i HS khá HS trung bình 35 4 0 20 10 12 5 25 20 40 . av d ng danh sách và li t kê 5 th b n thích nh t d trên. Second Level o Fact 1 o Fact 2 y Top level 3 ng 2) sao cho các m c ó i d ng s . Áp d ng nh ng gì ã h c y Top level 1 y Top level 2 1. hãy t o m t danh sách nh sau: 3. hãy t o b ng gi ng nh sau: T ng k t n m h c 2003 .

bmp. Các thu c tính c a th chèn hình nh Trong th IMG còn có m t s thu c tính khác nh : ALT.1. *.2. Hình nh d ng GIF n các nh d ng JPEG. *.« c s d ng r ng rãi nh t trên Internet. WIDTH. A HÌNH NH VÀO TÀI LI U HTML IV. ng d n a ch URL c các t p nh d i d ng GIF *. BORDER IV. Giá a ph ng a ch trên máy tính âu.1.1.2. thu c tính SRC (Source) là tr c a thu c tính SRC c gán b ng URL là m t ng d n n n i l y t p nh. Tuy nhiên các trình duy t ch có th ³hi u´ hay JPEG.jpg. Hình nh t nh IV. IV.gif. T p nh có nh d ng khác nhau.2. a ch URL báo cho trình duy t bi t c n l y t p nh N u t p nh n m ngay trên máy tính a ph ng thì c n ghi rõ y N u t p nh l y t m t n i khác trên Internet thì ph i ghi Ví d : <IMG SRC=´logo.jpeg. Th <IMG«> Cú pháp chèn nh vào trang Web: <IMG SRC=´URL´> IMG (Image). th hi n qua ph n m r ng ( uôi) c a tên t p: *. HEIGHT.1. T p nh M i nh nhi u c l u gi trong máy tính thành m t t p riêng bi t. Làm nh v y nh ng ng 41 a tr chu t vào nh. Nó ch ra n i l u tr t p nh c n chèn vào. Thu c tính này c hình nh thì s hi n dòng i s d ng trình duy t không có kh ng h p trình duy t không hi n th . HSPACE.1.CH NG IV. VSPACE. Thu c tính ALT Thu c tính ALT ± ALTernative cho phép ta chèn m t o n ch thay th vào ch có hình và hi n lên xâu chú thích khi dùng trong tr v n b n thay th . sau ó là hay trên Internet. ALIGN.gif´> IV.

gif´ WIDTH=100 HEIGHT=100> t chi u r ng và chi u cao không chu n s làm hình trong nh b co kh c ph c nh c i m này. c nh c a trình duy t v n có th bi t Ví d : <IMG SRC=´face. Thu c tính WIDTH và HEIGHT nh.n ng c nh hay ã t t ch c n ng c nh t ng t c có th bi t c ó là hình nh gì và h có th ch n xem sau n u có th i gian. l t nhanh qua các thông tin là chính ã t t ch c n ng c nh ó mang n i dung gì. Ví d : <IMB SRC=´face.gif´ WIDTH=50 HEIGHT=50> 42 . Giá tr này có th tính theo ph n tr m (%) ho c pixel. <IMB SRC=´face. h p v i yêu c u. ta nên x lý nh kích th c phù xác nh chi u r ng và chi u cao c a IV. ng Nên luôn s d ng thu c tính này khi a hình nh vào trang Web vì nhi u i mu n có t c cao. Thu c tính WIDTH và HEIGHT dùng Chú ý: N u giãn méo i.2.2.gif´ ALT=´Nhay mat´> Hi n nh bi u t nh (không hi n lên) khi có và không s d ng thu c tính ALT N u không s d ng thu c tính ALT thì t i ch có hình s hi n t IMAGE ho c ng nh b khuy t.

i c a khung nhìn.4. Theo chi u d c: ALIGN=MIDDLE.IV. Thu c tính VSPACE và HSPACE dùng Thêm kho ng tr ng theo chi u d c Thêm kho ng tr ng theo chi u ngang Ví d : <IMG SEC=´face. ALIGN=TOP. ALIGN=RIGHT ALIGN=LEFT ALIGN=RIGHT nh nh c t t i úng n i t N u nh không có thu c tính này thì m c th IMG dóng trên cùng dòng ch . nh vi n xung quanh nh (tính theo VSPACE=n HSPACE=n n v pixel). c chèn vào dòng v n b n v i các t o kho ng tr ng nh ch dính sát li n.gif´ VSPACE=20 HSPACE=20> 43 .2. ALIGN=BOTTOM ALIGN=TOP Theo chi u ngang: ALIGN=MIDDLE ALIGN=BOTTOM ALIGN=LEFT.2. Thu c tính ALIGN Thu c tính ALIGN cho phép ch nh l i v trí c a nh theo c hai chi u ngang và chi u d c.3. theo c nh d IV. Thu c tính VSPACE và HSPACE Khi s d ng thu c tính ALIGN.

2. T o m t trang web và chèn các nh sao cho nhh v nb nn m trên ho c bên d i. và các c c n gi a và các o n 44 . T o m t trang web và chèn các nh sao cho nh n m o n v n b n n m bên ph i. 3. phía bên trái.Bài t p 1. Hãy cho bi t t i sao các nh d HTML? Vi t o n code i ây có th c nhúng vào trong m t tài li u c dùng nhúng các nh ó.

V. ta s tìm hi u k h n ph n sau. không nh n n i dung và ý ngh a c a câu v n. CÁC M I LIÊN K T SIÊU V N B N V. C p th t o neo là <A>«</A> (Anchor). c (internal link) tham chi u HREF là HTTP. Liên k t siêu v n b n g m có ba ph n: giao th c.1. cái neo và t o m t m i liên k t thì vi c rõ. c dùng liên a ch hay URL nh tham chi u nm t u tiên c n làm là thi t l p cái neo. Tránh s d ng l p i l p l i câu "nh n u m i liên k t.1. phân bi t. Liên k t ra ngoài ± External Links liên k t n m t tài li u khác.1.2. con chu t tr vào s có hình bàn tay và khi u m i sao cho g i t và sao cho t nhiên. Thu c tính HREF HREF (Hypertext REFerence ± tham chi u siêu v n b n) k t n: M t tài li u khác (external link) hay M t ph n khác n m trong chính tài li u ang Giao th c thì không c n ph i có ph n giao th c. C ng c n ph i ch ch . N u là liên k t n i t i ± internal link a ch URL c a tài li u làm u m i liên k t.CH NG V.liên k t ra ngoài . ta c n ph i bi t ích. Th này có nhi u thu c tính b t bu c ph i xác V. th ng là m t nhóm vài t Nhóm t này s i màu nh n chu t thì trang siêu v n b n ích s Nên ch n các t làm h ng vào ây" khi t o Cú pháp nh sau: c hi n th . Th neo và m i liên k t Các liên k t siêu v n b n trong m t tài li u HTML là tài li u khác hay m t ph n tài li u khác n m trong tài li u ó. t o ra m t m i liên k t t i tài li u khác .là <A HREF="URL"> Nhóm t u m i liên k t</A> 45 .1.

</A> Ví d : <A HREF="http://www. Ta có th t o m c ng và liên k t t ng tên l c toàn b n i dung trên ph n n ph n n i dung t 1</A> làm i u này. c n ánh d u i m ích . Ví d . t o th neo liên k t d i nh sau 46 .srl.book mark. Thay cho URL là tên t p cùng N u liên k t a ch URL tuy t v i ng n nm tt p i mà dùng n th m c n i ch a t p ích. và y a ch tuy t i ngoài máy tính c c b ta ph i nêu rõ giao th c Khi liên k t t i m t t p n m a ch URL c a t p ích.vnu.rmit.au/sa/vicsa.4.1. t ph n này n ph n khác. <A HREF="path & filename">.5. </A> Ví d : <A HREF="examples/exam1. còn trong th neo t i i m <A HREF="Tên i m ích"> L u ý có thêm d u "#".html> HQG Hà N i</A> <A REF="http://www. t o liên k t n i t i t ây nh y v u trang ta c n t o m t book dòng mark u trang v i tên là Top ch ng h n.htm">Ví d V.html>Victorian Subject Associations on Internet</A> V.. <A HREF="full URL">.V.1.3.edu. Sau ó...edu. Liên k t n i t i ± Internal Link C ng có th t o m i liên k t trong b n thân tài li u siêu v n b n.1. ch ng i u này r t có ích khi tài li u có kích th u trang g m tên các ch ng ng. a ch t ng i ngay trên máy ch c a b n thì không c n dùng a ch t ng i.c a liên k t b ng th neo <A NAME="Tên i m ích"> u c a m i liên k t thì thay URL b ng tên nói trên..vn/index. c l n.

gif´></A> V. 47 ..vn´><IMG SRC=´Logo.1.vnu. ³ u m i liên k t´ là m t vùng trên m t hình nh có hình d ng tùy ý nào ó. ó chính là Image Map. 201´> </MAP> <IMG BORDER=´0´ SRC=´image. 211.th AREA Th hình dung ta có m t b n a lý hành chính. 106. hình ng chapter1.2..gif. Khi nh n chu t vào vùng di n tích c a m t t nh thì m t trang thông tin t ng ng v i t nh ó s hi n ra. 169´> <AREA HREF=´chapter2. chapter2. Dùng hình nh làm u trang </A> u m i liên k t V. Image Map .<A HREF="#Top"> v V. 36´> <AREA HREF=´chapter3.html´ SHAPE=´rect´ coords=´6.2. 56.gif´ WIDTH=´400´ HEIGHT=´600´ USEMAP=´#Map01´> o n mã trên s t o 3 u m i liên k t là ba vùng hình ch nh t (rect). Ví d : <A HREF=´http://www.2.html. Khi nh n chu t vào ph m vi 3 vùng này thì các t p t ng chapter3.html s cn pv hi n th .edu. c u trúc thành ph n HTML m i liên k t siêu v n b n là: u m i liên k t"> <A HREF=" thay ³ u m i liên k t´ b i m t bi u t ng. 22. Các công c so n th o tr c quan cho phép d dàng t o Image Map. hay m t hình nh.html´ SHAPE=´circle´ coords=´259. Thay ch b ng hình Nh ph n trên.html và tròn (circle) và hình tam giác (polygon) trên n n nh image.html´ SHAPE=´polygon´ coords=´123. M t ví d v mã ngu n HTML c a thành ph n Image Map nh sau: <MAP NAME=´Map01´> <AREA HREF=´chapter1. V i Image Map. 278. 196.2. Ta ch c n chèn m t hình nh hay bi u t ng ó vào v trí c a ³ u m i liên k t´. 167.

Liên k t t o m i liên k t thông th c a t p âm thanh.3. Trong th neo. âu thì khung nhìn c a giao di n i u khi n vi c phát u Ví d : <EMBED SRD=´music/papa. ngh a là âm thanh n n phát ra khi trang tài li u b t hi n th .V.rmi´>Papa</A> Không nh ng có th chèn t p âm thanh vào tài li u HTML mà còn có th nhúng âm thanh vào tài li u. t i a i m URL bây gi là a ch chèn m t o n âm thành vào tài li u HTML ta c ng theo úng quy t c V. nhúng âm thanh vào tài li u ta dùng th <EMBED SRC=´URL´ HEIGHT=´n´ WIDTH=´n¶ AUTOSTART=true|false LOOP=true|false> Trong ó: Thu c tính SRC=´URL´ Mô t ng d n n t p âm thanh Chi u cao c a khung nhìn cho giao di n i u HEIGHT=n khi n c a ph n m m phát âm thanh Chi u r ng c a khung nhìn cho giao di n i u WIDTH=n khi n c a ph n m m phát âm thanh Âm thanh t ng c kích ho t khi b t u AUTOSTART=true|false n p tài li u hi n th (nên t là true) LOOP=true|false Thi t l p vi c l p l i nhi u l n hay ch m t l n t th <EMBED> t p âm thanh xu t hi n ó.2.rmi´ HEIGHT=50 WIDTH=200 AUTOSTART=true LOOP=true> 48 .3. Khi nh n chu t c phát l i. a âm thanh vào tài li u n t p âm thanh ng.3. t p âm thanh s V. D i ây là m t ví d v vi c chèn âm thành vào tài li u. vào m i liên k t này. T o âm thanh n n <A HREF=´music/papa.1.

mpg´>Film</A> Chú ý: Các t p video ng truy n c a ng i dùng. nhúng t p video vào tài li u: V. Thu c tính này không b t bu c. 49 . Ví d o n mã sau ây s chèn m t o n phim video vào tài li u. a Video vào tài li u Vi c chèn t p video vào tài li u HTML c ng gi ng nh chèn t p âm thanh.mov´ HEIGHT=144 WIDTH=160> C ng t ng t nh các thu c tính c a vi c chèn t p âm thanh: Mô t Tên và ng d n n t p video Chi u cao c a khung hình chi u video Chi u r ng c a khung hình chi u video t cho video t ch y khi b t (không b t bu c) u n p tài li u u có kích th c khá l n nên hãy cân nh c v t c Thu c tính SRC=´URL´ HEIGHT=n WIDTH=n AUTOPLAY=true|false Cho hi n giao di n i u khi n c a ph n m m CONTROLLER=true|flase video li n ngay phía d i khung hình. <A HREF=´film.2.V.1. Nhúng t p video Th <EMBED> c ng dùng Ví d : <EMBED SRC=´film/film. Chèn t p Video ra m t m i liên k t t i t p video ã ch n và khi ta nh n chu t vào m i liên k t thì s c xem l i t p video ó.4. LOOP=true|false V trí Thi t l p vi c l p l i nhi u l n hay ch m t l n t th <EMBED> là n i xu t hi n khung hình video.4. M c nh là true.4. Nó s t o V.

nh th hai s d ng i t i trang c n liên k t. ng i. Chèn 2 nh vào trong trang gi i thi u chính sao cho khi click vào nh ó thì trang gi i thi u chi ti t d n tuy t c m ra.Bài t p 1. Yêu c u: nh th nh t s d ng ng d n t ng gi a trang. T o m t trang th ba trong ó có chèn m t o n Video clips 50 . 2. 3. T o m t trang khác gi i thi u chi ti t h n v mình và có liên k t t i trang gi i thi u chính c a mình.

2. t màu n n v n b n tr nên p và h p d n. ang nh n chu t vào (active  nh là: LINK=blue.1. BÀY TRÍ N N VÀ KHUNG VI. m 16.CH NG VI. Dùng thu c tính này kèm th <BODY> t màu n n cho v n b n. Thu c tính BGCOLOR (Background Color).Thu c tính LINK. n th m ích liên k t. Thu c tính này b n. n th m (visited .3. VLINK=purple and ALINK=red Các màu m c <BODY LINK="#rrggbb" VLINK="#rrggbb" ALINK="#rrggbb"> N i dung c a tài li u </BODY> K t h p cùng v i nhau 51 . Ba thu c tính trên y LINK y VLINK y ALINK - t màu hi n th tr c khi nh n chu t vào c t màu sau khi ích liên k t ã t màu khi b n kích ho t.1. tr các thi t l p màu cho các con ch trong v n u m i liên k t ph i có màu khác i.1. xác nh mã <BODY TEXT="#rrggbb"> N i dung c a tài li u </BODY> VI. ôi khi t n n cho trang siêu v n b n.1. VLINK và ALINK t màu c a các u m i siêu liên k t. Màu n n và v n b n VI. Màu c a u m i liên k t . Cú pháp nh sau: <BODY BGCOLOR="#rrggbb"> N i dung c a tài li u </BODY> trong ó "#rrggbb" là red-green-blue. b ba s hai ch s h màu. Màu ch c a v n b n Thu c tính TEXT.1. VI.

Thu c tính và mã màu <BODY BGCOLOR="#rrggbb" TEXT="#rrggbb" LINK="#rrggbb" VLINK="#rrggbb" ALINK="#rrggbb"> Thu c tính BGCOLOR TEXT LINK VLINK ALINK Mô t t màu n n t màu các con ch . Các ch màu xám sáng trên n n en. chuy n màu xanh lá cây sáng khi c kích ho t và có màu xanh nh t khi i m ích ã c th m </BODY> </HTML> L u ý: T h p màu nh trên ch Hãy th n tr ng khi l u ch n mb od VI.1. d nhìn. M t vài mã màu hay dùng: Màu black white pale grey dark green green pale blue/green pale blue navy blue Mã #000000 #FFFFFF #DBDDE5 #306020 #405060 #00FFFF #A5D6F7 #000020 52 . tr các m i n i.htm"> u m i liên k t</A> u tiên có màu vàng.<HTML> <HEAD> <TITLE>Color Control Example</TITLE> </HEAD> <BODY BGCOLOR="#000000" TEXT="#F0F0F0" LINK="#FFFF00" VLINK="#22AA22" ALINK="#0077FF"> ây là m t tài li u làm ví d v thi t t màu. và <A HREF="nowhere. t màu ban u c a u m i liên k t khi ch a kích ho t t màu u m i liên k t khi ã th m ích t màu u m i liên k t khi kích ho t c thi t t m t l n cho toàn v n b n. c.4.

VI.2. Do c ó c n ch n t p nh có kích th VI. Thu c tính BACKGROUND Có th dùng thu c tính này b n.2. Hi u ng này c t o ra nh thi t l p thêm thu c tính cho nh n n là 53 c nh làm nh n n.2. Thay cho xác t o m t nh n n cho trang tài li u siêu v n ng d n.2.gif"> Khi dùng nh làm n n cho trang Web c n ph i n p m t t p hình nh.burgundy yellow purple red orange red orange neon blue pale purple/orchid maroon scarlet pale purple firebirch #800040 #FFFF00 #601050 #FF0000 #FF2400 #FF7F00 #4D4DFF #9370DB #8E236B #8C1717 #6B238E #8E2323 Tuy nhiên hi n nay nhi u trình duy t ch p nh n dùng tên màu ti ng Anh thay cho các ch s r t khó nh trên. . Toàn b trang v n b n s "lát n n" b ng hình nh này nh ta lát n n nhà b ng g ch hoa. nh màu ta c n ch ra tên t p hình nh kèm ng d n t i t p nh"> <BODY BACKGROUND =" N i dung tài li u </BODY> Ví d : <BODY BACKGROUND="images/backgnd. N p hình nh làm n n cho trang v n b n VI.1. làm ch m vi c hi n th trang tài li u. còn ph n v n b n s cu n trôi bên trên m i khi ta di chuy n thanh tr t. Nh ta ã bi t t p nh th ng có kích th c l n. Water mark Nhi u trang web có n n trang trí g n ch t c nh.

vn"> Nguy n V n Hùng</A> email: webmaster@vitti.vn"><BR> <P> Copyright &copy.3. Vi n ào t o công ngh thông tin VITTI. <HR SIZE=1> URL: http://www.vnu.2..vnu.edu. y Tên (và e-mail) c a tác gi y Tuyên b v b n quy n (n u c n ) y URL o n mã HTML c a ph n ch kí i lo i có th nh sau: <HR SIZE=1> <FONT SIZE=-1> Ngày vi t: 20 September 1998 <BR> Ngày c p nh t: 20 October 2001<BR> Tác gi : <A HREF="mailto:webmaster@vitti. i i c c nh ng thông tin t i thi u v tác gi so n ra tài li u. HQG Hà n i. cl ul i c xu t x c a trang tài li u. Nó giúp cho ng bi t Vi c a thêm a ch c a tài li u Web vào cu i trang s giúp cho ng ó là ch a nói ng m i. 1998.edu. th i gian c p nh t.bgproperties="fixed" Ví d : <BODY BACKGROUND="images/backgnd. y Ngày kh i t o l n y Ngày s a ch a c p nh t g n nh t.vn/index.vnu. n ý ngh a quan tr ng c a ph n ch kí này trong các tài li u chính th c ho c có tính th Ph n ch kí th ng g m các thông tin sau: u. Hãy ký tên vào tài li u c a mình M t thông l nên tuân theo là "kí tên" vào tài li u.htm </FONT> 54 .edu.gif" bgproperties="fixed"> VI..

Khung cho phép ng i thi t k hi n th ng b nhi u tài li u HTML khác c l p.edu. Trang trí khung Trang HTML th c hi n bày trí các khung (g i là frameset document) có c u trúc khác trang thông th Trang th ng.vnu. m i khung là m t c a s HTML khác nhau. Ví d . thành ph n FRAMESET s b b qua. 200"> <FRAME src="frame1. so sánh. khi tr chu t vào ây s kích ho t a ch nêu sau l nh mailto. HEAD và BODY.3.. Thành ph n FRAMESET t ch c các khung trong c a s trình duy t. không có khung. Trang bày trí khung có HEAD và FRAMESET thay cho BODY. hi n th m t tài li u nhau ti n theo dõi. ng có 2 ph n. Nó c ng có th ch a th NOFRAMES x lí tr ng h p trình duy t không h tr frame.1. Khung ± Frames HTML có các th trình bày cho phép chia vùng hi n th c a c a s trình duy t thành nhi u khung.html"> <FRAME src="frame2. 80%"> <FRAMESET rows="100. VI. Hãy t p thói quen thêm ch kí vào tài li u c a mình! VI. c xu t Các thành ph n thông th hi n tr Ví d : ng khác v n n m trong BODY không c th m FRAMESET. D i ây là m t ví d n gi n. <HTML> <HEAD> <TITLE>A simple frameset document</TITLE> </HEAD> <FRAMESET cols="20%.gif"> 55 .. còn khung bên ph i hi n th tài li u t ng ng.vn">.Th <A HREF="mailto:webmaster@vitti. trong khung bên trái hi n th các nút b m. N u không.3. </A> là m i liên k t d ch v e-mail g i n d ch v th n i n t .

html"> <NOFRAMES> <P>This frameset document contains: . phân chia vùng hi n th trong c a s trình duy t c thành các khung hình ch nh t.3.2.1. Hình VI. Thành ph n FRAMESET Th FRAMESET dùng nh ngh a b ng th FRAME. M i khung hình ch nh t g i là m t frame.. Các thu c tính và ví d minh h a rows = Danh sách các cao c a các khung 56 c hi n c x lí.</FRAMESET> <FRAME src="frame3. K t qu ch y o n code ví d Khi trình duy t khách không h tr khung thì các khung s không th mà thành ph n NOFRAMES s VI. </NOFRAMES> </FRAMESET> </HTML> o n mã trên s t o 3 khung.. c bài trí nh d i ây.. .. a.

t c ch có m t khung theo chi u ngang..33%"> . .70%" cols="33%. Chi u cao th hi n b ng . <FRAMESET cols="1*. Giá tr m c nh là 100%. <FRAMESET rows="30%... cách nhau d u ph y. Ph i h p hai thu c tính s t o ra ô l Các ví d . N u không r ng vùng hi n th . thì các dòng trong khung s chi m toàn b chi u i các khung.the rest of the definition. C t u chi m 25% c a ph n còn l i và c t th 3 chi m 75% c a ph n r ng còn l i.T o l i g m 2 x 3 = 6 khung.Danh sách g m nhi u ph n t . t c ch có m t khung theo chi u d c.250. nh ngh a..Chia màn hình thành hai n a: n a trên và n a d <FRAMESET rows="50%..34%. 1. nh ngh a...s pixel. Thu c tính cols thi t l p vi c chia khung theo chi u frameset.. </FRAMESET> i: 2.Chia màn hình thành 3 c t. Chia chi u sách có b y nhiêu ph n t ..3*"> ..the rest of the definition. 57 .. C t gi a r ng 250 pixels. 50%"> .hay t l ph n chi u cao còn l i.t l ph n tr m chi u cao màn hình . </FRAMESET> 3.the rest of the definition. r ng c a các khung. thì các c t trong khung s chi m toàn b chi u ng trong m t Thu c tính row thi t l p vi c chia khung theo chi u ngang trong m t frameset.. cols = Danh sách các ý ngh a t Giá tr m c nh ng thành bao nhiêu khung thì danh ng t nh trên. nh là 100%. M i ph n t xác cao (s dòng !) c a m t khung. N u không cao vùng hi n th .

Khung th 4 có chi u cao là "2*".contents of third frame....Chia chi u ng màn hình thành 4 khung...4 N u chi u cao vùng hi n th là 1000 pixel thì t là: 300. </FRAMESET> Th FRAME frameset).</FRAMESET> 4. </FRAMESET> b. Các thu c tính: name = Tên c a khung..2. D u sao có ngh a là hai khung th 3... 100. cao c a các khung 1.contents of second frame. first row. .. g p ôi khung th 3 (vì "*" t l nl ng ng v i 1*).. <FRAMESET rows="40%. 400.contents of first frame. Có th dùng tên này src = URI Tr n trang tài li u s hi n th trong khung.the rest of the definition.2*"> . 58 nh ngh a m t khung hình c th (trong nhi u khung hình c a làm ích c a m i siêu liên k t. second row. 200 pixel !. Khung th hai có chi u cao c nh 400 pixel.3. Chia khung l ng nhau và thành ph n FRAME Vi c chia khung có th l ng nhau nhi u m c. 33%. .contents of second frame. </FRAMESET> .*. sau ó khung gi a l i c <FRAMESET cols="33%.. th 4 chia nhau ph n còn l i.. ng. 34%"> ..400.. 50%"> . <FRAMESET rows="30%... Khung th nh t chi m 30% c a chi u cao vùng hi n th .. Ví d : chia chi u r ng thành 3 khung chia thành 2 ph n trên và d i....

image map (AREA). ây là giá tr m c y yes: Luôn có thanh cu n. ng biên gi a khung ang xét v i các khung k nó.4. Thi t l p Target Thu c tính target là target = tên khung ích. c thu c v chính trang tài li u L u ý: N i dung trong m t frame không nh ngh a frameset.1. ng biên. .4. c y 0: Không có marginwidth = s pixel Thi t l p r ng l chi u r ng = kho ng tr ng gi a ph n hi n th n i dung và biên trái. Thu c tính này dùng v i các thành ph n t o m i liên k t: (A. y auto: Xu t hi n thanh cu n khi c n thi t. Giá tr m c nh tu theo trình duy t. biên d r ng l chi u cao = kho ng tr ng gi a ph n hi n th n i dung và i. ng biên gi a khung ang xét v i các khung k nó. Giá tr m c nh tu theo b duy t. y no: Luôn không có thanh cu n. Thi t l p Target. VI. Thi t l p tên c a khung mà tài li u s m ra trong khung ó. marginheight = s pixel Thi t l p biên trên. th NOFRAME và IFRAME VI. 59 xác nh t p tài li u HTML s hi n th trong khung. frameborder = 1|0 Thi t l p y 1: Có m c nh. ây là giá tr nh. LINK). và FORM. biên ph i.noresize Không cho phép co giãn l i kích th scrolling = auto|yes|no Thi t l p thanh cu n.

html"> <NOFRAMES> <P>Here is the <A href="main-noframes.html">the related document.html"> <FRAME src="table_of_contents.2.VI. cao c a inline frame.4.html" width="400" height="500" scrolling="auto" frameborder="1"> [Your user agent does not support frames or is currently configured not to display frames.2. Thu c tính SRC thi t l p tài li u ngu n Các thu c tính: name = tên. .</A> </NOFRAMES> </FRAMESET> </HTML> VI. you may visit <A href="foo. Thành ph n NOFRAMES Ví d : <HTML> <HEAD> <TITLE>A frameset document with NOFRAMES</TITLE> </HEAD> <FRAMESET cols="50%. width = height = Ví d : <IFRAME src="foo.4. However. 50%"> <FRAME src="main.th IFRAME Thành ph n IFRAME cho phép ng i thi t k chèn m t frame vào gi a m t hi n th trong frame. Th NOFRAMES Thành ph n NOFRAMES thi t l p n i dung c n hi n th khi trình khách không h tr frame ho c ã t t ch c n ng hi n th frame.html"> non-frame based version of the document.</A>] </IFRAME> 60 t ph n cu i c a thành ph n FRAMESET. tham chi u trong tài li u r ng c a inline frame. Nhúng frame . kh i v n b n text và hi n th m t tài li u HTML khác bên trong.

Inline frames m c nh là không co giãn c. trang gi i thi u chi ti t có n n màu xanh n 2. Bài t p 1. nhúng trang th 3 vào trong trang gi i thi u tóm t t 61 . Dùng th IFRAME (trang ch ). không c n ph i nêu rõ noresize. S a trang gi i thi u tóm t t v mình sao cho n n c a trang ó là m t nh b t k . c bi n nh t.

1. Thành ph n c a FORM C p th t o Form là <FORM. i ây u ph i n m trong M i thành ph n c a form nh s trình bày d ph m vi gi i h n b i c p th này. ng d ng này s th c hi n yêu c u và tr l i k t qu cho Web server chuy n ti p n NSD. FORM VII. JSP. Công th c khung t o form là: <FORM METHOD=POST ACTION="URL"> Toàn bô cac thanh phân khac bên trong form n m </FORM> ây 62 .1..CH NG VII.. làm c i u này d ch v Web ph i chuy n yêu c u c a NSD n m t ng d ng khác.</FORM>. l y các thông tin t c th i. T o form là khâu u tiên trong vi c xây d ng giao ti p gi a NSD v i các ng d ng Internet / Intranet... Có nhi u lo i ch ng trình ng d ng khác nhau trong máy ch d ch v làm vi c này: các ch ng trình CGI. Servlet.>. Khi t o form b n c ng c n ph i ch rõ cho máy ch d ch v bi t cách x lý form.. Forms c s d ng r ng rãi trên WWW. Ch c n ng c a FORM m r ng kh n ng ph c v ng i s d ng... d ch v Web c n ph i s d ng các ng d ng khác bên ngoài. Java Bean. ISAPI. Tu theo yêu c u giao ti p v i NSD c n ch n thành ph n thích h p nh t. Ví d NSD yêu c u tìm ki m trong c s d li u. Form là m t cách chuy n d li u t NSD n cho Web Server x lý. BI U M U STYLE VÀ CASCADING STYLE SHEET VII. b. FORM là gì? a. Có nhi u thành ph n khác nhau (g i là các i u khi n control) trong m t form... nh p d li u u vào cho các ng d ng. luôn c c p nh t.. các script ASP. các bi u m u i u tra.1. Các forms r t ti n l i cho ng i dùng i n các yêu c u tìm ki m.

H p v n b n s i ây s trình bày l n l a. D t nh ng i m c b n nh t. t o h p m t kh u. Thu c tính ACTION lý d li u g i t form. Tên là tên c a h p v n b n này còn n là m t s nguyên ch ra chi u dài c a tr ng. b. có nhi u lo i thành ph n khác nhau trong m t Form. Nh thi t l p a ch URL c a ch ng trình s nh n và x VII. H p v n b n ± TextBox H p v n b n là n i c hi n th nh sau: Bottom of Form 1 Th t o ra nó là: <INPUT TYPE="TEXT" NAME="Tên" SIZE="n"> Trong ó TEXT là t khoá ng v i ki u là Text box. 63 . H p m t kh u Th t o ra nó là: <INPUT TYPE="PASSWORD" SIZE="n"> Trong ó PASSWORD là t khoá chi u dài c a h p. không c trùng nhau. gõ vào m t d li u ki u xâu kí t . n là s nguyên ch ra H p m t kh u khác h p v n b n ch khi gõ các kí t t bàn phím thì nó không hi n th kí t t ng ng trong khung mà thay b ng các d u sao *. Tên ph i duy nh t trong trang.Các thành ph n trong FORM ã nêu trên.Thu c tính METHOD ch ra ph ng th c trao i d li u gi a trình duy t Web và máy ch Web. Có 2 ph ng th c là POST.2.1. H p m t kh u ± Password H p m t kh u là n i c hi n th nh sau: gõ vào m t m t kh u ki u xâu kí t . i v i form ph ng th c th ng là POST. GET.

Vùng v n b n ± Text Windows Vùng v n b n. Nhi m v mã là c a giao th c m ng. Tên vùng là tên c a vùng v n b n. c. Ví d : <TEXTAREA NAME="COMMENTS" ROWS=5 COLS=50> B n c n ph i th ng xuyên c p nh t các m u virus m i nh t</TEXTAREA> d. nhãn nút i là xâu kí t s xu t hi n c nh nút. có th b xem tr m. m và n là các s nguyên. Ví d : 64 . hi n th nhi u dòng v n b n. Nút radio có d ng nh sau: c ch n m t Công th c vi t: <INPUT TYPE="RADIO" NAME="Tên_nhóm_nút" VALUE="giá_tr _ c_ch n"> Nhãn nút Trong ó RADIO là t khoá ng v i ki u nút ch n Radio. Vùng v n b n có d ng nh sau: Công th c vi t là: <TEXTAREA NAME= OTenVung" ROWS=m COLS=n> Van ban hien thi</TEXTAREA> trong ó. N u b n tr ng ph n " o n v n b n s hi n th " thì s không có v n b n nào xu t hi n trong c a s . ch cho phép b n trong nhi u nút.L u ý: Vi c hi n th kí t d u * thay th ch có tác d ng che gi u v i ng i nhìn t i máy c c b . Password v n c g i vào m ng d i d ng rõ. Các l a ch n ± Radio Button Các nút ch n radio là m t nhóm nút tròn. ch ra chi u cao và chi u r ng c a vùng v n b n. không mã hoá.

ví d "Th tín d ng MasterCard". thu c tính VALUE nh n k t q a câu tr l i ng v i l a ch n "Mastercard". Ô ánh d u ± CheckBoxes Ô ánh d u. thu c tính NAME c gán tr PAYMENT là tên nhóm nút Radio.là: <INPUT TYPE="RADIO" NAME="PAYMENT" VALUE="Mastercard">Master Card Trong ví d trên. Trong ví d trên thì t t c các nút u ph i cùng có NAME =[PAYMENT]. ngh a là c ánh d u ch n s n khi m trang Web. m t nút có th có thu c tính CHECKED. nó Trong m t nhóm nút radio. L u ý r ng thu c tính NAME ph i nh nhau cho toàn b các nút radio c a cùng m t nhóm.o n mã t o nút radio u tiên . Ta có th thay nhãn nút b ng m t xâu b t kì. D nhiên c m t nút radio l i t ng ng v i m t dòng mã HTML nh trên. e. t c c m ch hi n c nh nút radio.Mastercard . g m 3 nút cho phép l a ch n m t trong 3 cách thanh toán. L u ý phân bi t gi a Mastercard là giá tr c a l a ch n v i Mastercard là nhãn nút. Ô dánh d u có d ng nh Công th c vi t: <INPUT TYPE="checkbox" NAME="Tên nhóm nút" VALUE="giá tr c ch n"> Nhan o i Ví d : 65 . sau: ánh d u m t ho c vài l a ch n.

danh sách ch n SELECT ch cho phép ch n m t m c ch n.Khác v i nút radio b n có th m t nhóm ô ánh d u. m t s ô có th có thu c tính CHECKED và c ánh d u ch n s n khi m trang Web. g. Ví d công th c ánh d u ch n nhi u ô u tiên trên là: ng th i trong cùng t o ra checkbox <INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="DELIVERY" VALUE="Overnight">Overnight ý ngh a c a các thu c tính c ng t ng t nh c a nút radio. Thu c tính MULTIPLE cho phép ánh d u ch n nhi u m c. f. M c nh. Có th t o menu buông xu ng có d ng nh SIZE=1: sau n u ta t thu c tính t o b ng ch n ki u này ch c n b thu c tính SIZE trong o n mã trên. Danh sách l a ch n ± thành ph n SELECT Công th c t o menu là: <SELECT NAME="MENU" SIZE="5"> <OPTION>Menu item 1 <OPTION>Menu item 2 <OPTION SELECTED>Menu item 3 <OPTION>Menu item 4 <OPTION>Menu item 5 <OPTION>Menu item 6 <OPTION>Menu item 7 <OPTION>Menu item 8 </SELECT> trong ó thu c tính SIZE xác nh s m c ch n có th nhìn th y trong c a s cu n. OPTION SELECTED xác nh l a ch n m c nh ban u. H p ch n t p 66 . Trong m t nhóm ô ánh d u.

<Button type="button" name="Tên nút"> Nhãn nút </BUTTON> 67 ng ng. Cách vi t: <INPUT TYPE="FILE" NAME="fileName"> s Khi nh p tên t p vào tr ng text hay ch n t p (b ng nút Browse) thì tên t p c gán cho thu c tính VALUE c a thành ph n này. Nút nh n ± Push Button Ngoài hai nút ki u "Submit" và "Reset" luôn g n v i form và có ch c n ng quy nh tr c nh trên. Nút Send và Clear Khi ng và i n l i t i s d ng ã i n xong thì ph i ho c g i k t qu u: i. Khi nh n chu t vào nút Browse thì h p tho i Choose File s m và cho phép ch n t p. . D nhiên ta có thay b ng xâu nào khác tu ý. Mã ngu n t o nút nh n t ng quát ki u này là. ³ i n l i´. ch ng h n ³g i i´. Ví d . u. h.Cho phép hi n th h p ch n t p ho c nh p tên t p tr c ti p.xoá s ch và làm l i t làm vi c này có d ng: Mã t o ra hai nút này là: <INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Send form"> <INPUT TYPE="RESET" VALUE="Clear form"> trong ó hai xâu kí t trong ngo c kép Send form. ho c xoá s ch Send . Clear form gán cho thu c tính VALUE s hi n th trên nút t i. có th t o nút nh n g n v i nh ng hành ng x lí khác do ta t thi t k . i.g i k t qu Hai nút Clear .

Ph n trình bày v Scripting s nêu rõ v n này.. k t góc trên . Không g n m t image map v i thành ph n IMG ch a trong m t th BUTTON. x-value. y-value là các to N u vi c x lí khác nhau ph thu c to c a i m nh n chu t mà trình khách không h tr hình nh thì ph i dùng gi i pháp khác: dùng nhi u button ho c image map và script.Tên nút tham chi u. <INPUT type="image" NAME = "Tên nút" SRC="Tên nh"> Khi nh n nút. ây name là giá tr c a thu c tính name c a nút. còn nhãn nút là nhãn s hi n th trên nút. j.x=x-value name. name. onmousedown. Ví d : <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="previous-url" VALUE="URL"> o n mã trên m t trang Web t i t o m t liên k t trên trang cho phép NSD nh n nút a ch URL nh t t i nh nào ó ch không ph i dùng phím BACK. ta dùng các thu c tính v s ki n n i t i c a nút nh onclick. onmouseout.. 68 .trái c a hình nh. form c g i i cùng v i các to x.y=y-value . Các s li u này c g i i d i d ng. onmouseup.y tính b ng pixel. Nút nh n b ng hình nh Có th t o nút nh n tr c ti p b ng m t hình nh. ondblclick. c g n các hàm ch c n ng x lí v i m t nút nh n. k. onmousemove. onmouseover. Các tr ng n ng n không hi n th trên form nh ng c dùng g i thông tin Các tr cho Server. <BUTTON type="button" name="Tên nút"><IMG SRC="T p nh" ALT="Dòng ch thay th "></BUTTON> L u ý: ph i cung c p dòng ch thay th cho thành ph n IMG. N u mu n trang trí m t bi u t ng hay hình nh trên nút ch c n thay th ph n nhãn nút b ng hình nh.

gán b ng thu c tính value Các thành ph n còn l i nh text fields..tr M t ví d n a là ng n nh sau: i nt ng m c Subject trong email có th dùng m t <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="subject" VALUE="membership form"> o n mã này i n xâu kí t subject trong email. Id là tên nh danh c a thành ph n i u khi n. </LABEL> LABEL. C p th <LABEL>. Tuy nhiên.. c t HTML có thành ph n LABEL ph n i u khi n khác.. Có th hi n th m t xâu kí t k bên thích h p làm "nhãn" nh ta v n làm trên. Thu c tính FOR c a th label <LABEL for="Id"> Thu c tính này nh m gán nhãn cho thành ph n i u khi n tr b i Id.. l. Nhãn Th label Các nút ã có nhãn ng m ã gán cho thu c tính VALUE vào dòng ch - nh. radio buttons." method="post"> <TABLE> <TR> <TD><LABEL for="fname">First Name</LABEL> <TD><INPUT type="text" name="firstname" id="fname"> <TR> <TD><LABEL for="lname">Last Name</LABEL> <TD><INPUT type="text" name="lastname" id="lname"> </TABLE> 69 gán nhãn cho các thành nh ngh a thành ph n dùng nh là gán cho thành ph n i u khi n Có th nhi u h n m t LABEL cho cùng m t thành ph n i u khi n . menus không có nhãn ng m nh. checkboxes. Ví d : <FORM action=". N u không có thu c tính for thì ng m ch a trong c p th LABEL ang xét.

.3. phía ph i c a fieldset.</FORM> G n nhãn không dùng thu c tính FOR g n nhãn cho m t thành ph n i u khi n mà không dùng thu c tính FOR.1. ây là giá tr m c y y y nh. m t thành ph n LABEL ch ch a m t thành ph n i u khi n. phía trái. Các ch làm nhãn có th t tr c hay sau thành ph n i u khi n. NSD d hi u h n." method="post"> <P> <LABEL> First Name <INPUT type="text" name="firstname"> </LABEL> <LABEL> <INPUT type="text" name="lastname"> Last Name </LABEL> </P> </FORM> VII. Ví d : gán nhãn cho 2 thành ph n text field. Lúc này. Thành ph n LEGEND cho phép g n m t dòng chú gi i cho m t FIELDSET Các thu c tính align = top|bottom|left|right y top: legend t phía trên c a fieldset. <FORM action=".. Thêm tính c u trúc cho FORM a. còn ng i thi t k trang c ng d x lí di chuy n focus h n. FIELDSET và LEGEND Thành ph n FIELDSET cho phép nhóm m t s thành ph n i u khi n có liên quan v i nhau." method="post"> <P> <FIELDSET> 70 ... thành ph n i u khi n ph i n m bên trong thành ph n LABEL. Vi d <FORM action=". bottom: legend left: legend right: legend t t t phía d i c a fieldset.

please indicate it in the space below: <TEXTAREA name="current_medication" rows="5" cols="50"> </TEXTAREA> </FIELDSET> </FORM> Trình duy t s hi n th nh sau: 71 .<LEGEND>Personal Information</LEGEND> Last Name: <INPUT name="personal_lastname" type="text"> First Name: <INPUT name="personal firstname" type="text"> Address: <INPUT name="personal address" type="text"> </FIELDSET> <FIELDSET> <LEGEND>Medical History</LEGEND> <INPUT name="history_illness" type="checkbox" value="Smallpox"> Smallpox <INPUT name="history_illness" type="checkbox" value="Mumps"> Mumps <INPUT name="history_illness" type="checkbox" value="Dizziness"> Dizziness <INPUT name="history_illness" type="checkbox" value="Sneezing"> Sneezing </FIELDSET> <FIELDSET> <LEGEND>Current Medication</LEGEND> Are you currently taking any medication? <INPUT name="medication_now" type="radio" value="Yes">Yes <INPUT name="medication_now" type="radio" value="No">No <BR> If you are currently taking medication.

Ta có th thay i style c a nhi u ph n t HTML trên trang sau khi nó c hi n th trong trang.1.2. M t ³inline style´ là m t style mà style c c gán vào m t ph n t không h tr cho t t c các ph n t c a m t ki u ho c m t l p nào ó. K t qu ví d VII. VII. n u ta 72 . Style i style bên trong S d ng các inline style ta có th vi t các style thêm script vào trang. ta s làm quen v công ngh style sheet dùng nâng cao vi c thi t k t và phát tri n trang Web. M t inline nh ngh a dùng thu c tính STYLE cho tag c a các ph n t .Hình VII.1. Inline Style M t c tính quan tr ng c a Dynamic HTML là các style ng. nh ng vi c dùng nó có nhi u l i ích. Trong ph n này. S thay i có th th hi n b ng cách áp l i t ng tác c a ng i dùng ho c s ki n thay i tr ng thái (nh s ki n thay i kích th c). Ví d .2. M c dù trang Web không th t s c n ph i có m t style sheet. Cascading style sheet Style Sheets là m t c tính quan tr ng mà có th c dùng trong HTML ng (Dynamic HTML). Có hai cách thay Thay Vi t các scripts i style c a trang: thay i style ng mà không ph i vi t c bi t.

Ta s dùng inline style gán các thu c tính c a nhân t <P>. font-Style:italic. <BR> <P>Can you see the <SPAN style = color:red>difference</SPAN>in this line </BODY> <HTML> 73 . Ta hãy xem m t ví d xóa m i th .mu n gán màu c a <H1> (Heading 1) thành màu c a th H1. Style Object h tr m i thu c tính mà CSS h tr cho các style. textAlign:center. thu c tính CSS font-weight thành fontWeight trong DHTML.´> This paragraph has an inline style applied to it <BR> <P> This paragraph is displayed in the default style. Xem o n code d i ây trong Internet Explorer: <HTML> <HEAD> <TITLE>Setting Properties</TITLE> </HEAD> <BODY> <P style = ³color:aqua. dùng thu c tính trong scrip: Lo i b g ch n i t tên thu c tính style CSS Thay i ch u tiên c a t sau g ch n i thành ch vi t hoa Ví d . ta có th gán thu c tính STYLE <H1 STYLE=´color:red´> N u ta mu n dùng script s a m t inline style b t k lúc nào. . Ho c text-align thành textAlign. khi ó ta ph i dùng i t ng style (Style Object).

ho c in ra ngoài. Dù sao th c t thì ch công ngh Cascading Style Sheet (CSS) 74 c các trình duy t . th t o m t style sheet Ho c th ph n t <P> Ta có th Khi ó style sheet có th m t di n m o thích h p.Hình VII.2. khi ó trình duy t s s d ng cách hi n th theo quy c hi n th cùng m t c ng m nó. Dù sao vi c dùng style sheet ta có th xác V m t lý thuy t. t t c các trang trong m t Web site ng nh t qua site bên trong. Ta có th nh ngh a nhi u style sheet và liên k t chúng thành m t t p nh nhau c a các trang Web d o h n nhi u trong khi t o các trang Web. t o m m c nh ngh a cho th <H1> là ch béo và nghiêng và màu xanh. nh c a nh d ng.2. Ví d ta có xu t hi n c a các ph n t trên m t trang và t o các hi u ng c a ra v i màu c liên k t v i font Arial. Style sheet mô t di n m o và vi c bi u di n c a m t tài li u HTML nh nó s c n c vào các tài li u HTML c a ta. M t trang Web có th không có style sheet. Gi i thi u Style Sheet Style sheet là n i mà ta qu n lý và i u khi n các style. c bi t ta c ng có th c a ra trên màn hình. Trong th c t . m t th <H1> luôn c hi n th trong trình duy t. n u không có style sheet xác nh.2. S dung Inline Style VII. ta có th dùng b t k công ngh style sheet nào v i HTML. ta có th ngh v nó nh m t khuôn m u nh rõ v trí và s c bi t. nh ngh a thông tin style mà ta mu n trong m t v trí ± style sheet. các o n và các l nh cách mà th <H1> c ng nh v y. Ví d .

tags.P.fontSize = ³25pt´. M t thu c tính tr v có th ho t ng v i m t t p các thu c tính.P. M t it it Khi dùng cú pháp JavaScript trong ph n t <STYLE>.color = ³hotpink´. CSS là m t chu n (th VII. Netscape h tr các cascading style sheet. Thu c tính các th có ng H2 có m t thu c tính g i là color mà có th c yêu c u. it it i khi ng H2. Khi ra ³text/CSS´ .H2. ta ph i xác ng tài li u. Javascript Style Sheet c phát tri n b i World Wide Web Consortium ng g i là ³W3C´) dùng trong các trình duy t Web. it i x nh m t ng tài li u có m t thu c tính các th . Ví d ..Trong tr it ng tài li u ± Document Object nh ngh a m t style sheet ta có th khai báo ki u nh : ng h p này nó tìm cú pháp CSS. </STYLE> </HEAD> <BODY> <H2>This is an H2 element with a style applied</H2> <BR> <P>This is a paragraph element </BODY> </HTML> 75 .2.marginLeft = ³15pt´. Nó c ng h tr style sheet mà c vi t trông gi ng JavaScript và dùng mô hình Model (DOM). nh thu c ³text/JavaScript´ ± Trong tr tính các th c a it t t ng.3. c truy m t nh p và thay Ví d : Document. m t trang Web ng tài li u.tags.color = ³limegreen´ <HTML> <HEAD> <STYLE TYLE = ³text/javascript´> tags.h tr t t. các ph n t HTML c Trong mô hình i x nh các nh ngh a i i ng nh m t ng có các thu c tính và có th c truy nh p c di n m o và style c a ph n t . tags. ng h p này nó tìm cú pháp JavaScript style sheet. it ng tài li u.H2.

T t c các ph n t khác c p m t style m c Ví d :

u th a k t ph n t <BODY>. N u ta mu n cung t style

nh cho t t c các ph n t trong m t tài li u, ta có th

yêu c u trong ph n t <BODY>. o n mã sau ch y trên trình duy t netscape:

<HTML> <HEAD> <STYLE TYPE = ³text/javascript´> tags.body.color=´red´; </STYLE> </HEAD> <BODY> <H2>This is an H2 element</H2> <BR> <P>This is a paragraph element </BODY> </HTML>

Hình VII.3. H tr m t style bình th Ví d : <HTML> <HEAD> <STYLE TYPE = ³text/css´> BODY {color:limegreen} </STYLE> </HEAD> <BODY>
76

ng

<H2>This is an H2 element</H2> <BR> <P>This is a paragraph element</P </BODY> </HTML> N u ta ph i rút ng n l i mã: <HTML> <HEAD> <STYLE TYPE = ³text/javascript´> with (tags.P) { color=´hotpink´; fontStyle=´italic´; fontFamily=´helvetica´; fontSize=´20pt´; } </STYLE> </HEAD> <BODY> <P>This is a paragraph element</P> </BODY> </HTML> VII.2.4. Thu t ng Style Sheet M t cascading style sheet nh ngh a các style mà có th các trang ho c các ph n t trang. c cung c p cho t nhi u thu c tính cho m t ph n t , ta có th dùng cú pháp

Lu t style - - M t cascading style sheet là m t t p các lu t. M t lu t nh ngh a nh d ng c a tài li u. Ví d , ta có th t o m t lu t style quy nh t t c các <H2> xu t hi n v i màu xanh. Style Sheet - - là m t danh sách các lu t. Nó có th c nhúng vào trong tài li u HTML. Trong tr ng h p ó nó c g i là m t style sheet nhúng. M t style sheet c ng có th c t o nh m t file bên ngoài và liên k t v i tài li u HTML. Các lu t style có th c cung c p l a ch n các ph n c a m t trang Web. Ví d , ta có th quy nh m t o n v n b n xu t hi n d ng ch m và nghiêng. Vi c này c g i là khai báo bên trong style (inline style declaration) nh ó các style c cung c p chia các ph n t HTML trên m t trang Web.
77

lu t

Các lu t - - M t style sheet có th g m m t ho c nhi u lu t. Ph n u c a c g i là Selector. M i selector có cá thu c tính và các giá tr k t h p v i nó.

Ví d : A RuleSelector{Declarationsproperty: value; property: value; « } Ph n c a lu t kèm theo bên trong các ngo c nh n c g i là Khai báo (Declaration). M t khai báo có hai ph n, ph n tr c d u hai ch m là thu c tính (Property) và ph n sau d u hai ch m là giá tr (Value) c a thu c tính ó. Các khai báo phân chia ra b i d u ch m ph y (;). Ta không c n ph y ch m sau khai báo cu i cùng. Ví d : H1 {color:blue} H1 là Selector, color:blue là khai báo. Bên trong khai báo: {Thu c tính:Giá tr } Color là thu c tính, blue là giá tr . Ta có th Ví d : <HTML> <HEAD> <STYLE TYPE = ³text/css´> H1{ color:limegreen } H1{ font-family: Arial } { color: limegreen } H2{ font-family:Arial } </STYLE> </HEAD> <H1>This is the H1 element</H1> <H2>This is the H2 element</H2> <H3>This is the H3 element with its default style as displayed in the browser</H3> </HTML> t m i lu t tách r i bên trong các th STYLE. Trong tr c li t kê. ng h p ó các header c a ta s tm td u

78

font-family: Arial.Class selectors 79 . ³m t xâu mà quy nh các lu t nào h Có hai ki u c b n c a các selector . nh ngh a nh . H2{ color: limegreen. M i khai báo ch m ph y.} </STYLE> </HEAD> <H1>This is the H1 element</H1> <H2>This is the H2 element</H2> <H3>This is the H3 element with its default style as displayed in the browser</H3> </HTML> Hình VII.4. c phân chia b i m t d u Ví d : <HTML> <HEAD> <STYLE TYPE = ³text/css´> H1.Ta c ng có th nhóm các lu t.Các selector n gi n (Simple selectors) .HTML Selectors . Lu t nhóm Các Selector Selector có th c tr cho các ph n t nào.

Ví d : <HTML> <HEAD> <STYLE TYPE=´text/css´> P{font-style:italic. Quy nh H1 là m t selector n gi n. Ch khác là ta lo i b các móc nh n. Nó mô t m t ph n t không k v trí c a nó trong c u trúc tài li u. S d ng m t HTML selector 80 . th <P> HTML tr thành P. ph n t P không có các móc nh n. trong khi nh ngh a style. Các selector n gi n (Simple selectors) S d ng d nh t.color:limegreen} </STYLE> </HEAD> ây các n i dung c a <P> m t ph n t HTML. i u này b i vì.ID Selectors . font-weight:bold.. Trong ví d d i ây. The only fifference is that you remove the brackets. Ph n t <P> c i x nh Hình VII. Ví d : H1 {color:blue} HTML Selector Seletor này s d ng các tên c a các ph n t HTML.5. ph n t <P> HTML c i x nh m t selector.</P> </BODY> </HTML> c xác nh.Các selector ng c nh (Contextual selectors) a. <P>This selectors use the names of HTML elements. Nh v y.

mà th y c.6. có m t thu c tính CLASS mà c dùng gán m t quy nh. M i ph n t . CLASS Selector c b t u v i m t d u ch m (. trong tr ng h p ó o n A có th có m t quy nh l p. S d ng CLASS selector 81 .water { color: blue } . Ví d : <STYLE TYPE=´text/css´> . các o n khác xu t hi n v i style khác.Class Selector Các selector này dùng thu c tính CLASS c a các ph n t HTML. theo sau b i µtên l p¶ c a selector. Thay vì ta có th gán m t quy nh l p cho nhi u ph n t c a m t ki u n khi ta mu n hi n th nhi u màu khác nhau. Ví d . S t t h n ch n các tên l p theo m c ích h n là m t tên mà mô t màu ho c style c a h .) g i là ký t c (flag). ta có th mu n o n A xu t hi n d ng ch nghiêng.danger { color: red } </STYLE> <P class=´water´>test water <P class=´danger´>test danger <P>no style <BR> <EM class=´danger´>italic</EM> Hình VII.slant. Trong tr ng h p ó ta s dùng m t quy nh l p cho <H2>.

} H5.all.red1 {color:red. Khi nh ngh a m t style class: nh các ph n t HTML nào có th dùng style này cho t t c các ph n t có th dùng nó. Ta có th xác Ví d : <HTML> <HEAD> <STYLE TYPE=´text/css´> all.} P.water.</H5> </BODY> 82 Ta có th dùng t khóa t t c .</P> <H5 CLASS=red1>This is an H5 element that tried to use the red1 class</H5> <P CLASS=hotpink>This paragraph is hotpink.} </STYLE> </HEAD> <BODY bgColor = lavender> <P CLASS=BLUE>This paragraph is blue. font-weight:bold.danger. B i vì JavaScript c g ch n i nh m t d u tr (-) mà là m t toán t JavaScript.BLUE {color: blue.</P> <P>This paragraph does not use the class BLUE.color = ³blue´ classes. <H5 CLASS=hotpink>This is an H5 element that has been allowed to use hotpink style. ta không th dùng g ch n i bên trong các tên l p.Ví d : <HTML> <HEAD> <STYLE TYPE=´text/javascript´> classes.color = ³red´ </STYLE> </HEAD> <P class=´water´>test water <P class=´danger´>test danger <P>no style <BR> <EM class=´danger´>italic</EM> </BODY> </HTML> Khi dùng cú pháp JavaScript.all.hotpink {color:hotpink. Các tên l p không th g m b t k toán t JavaScript nào. font-weight:bold.

fontWeight = ³bold´.</HTML> Hình VII.</P> <P>This paragraph does not use the class BLUE. classes.color = ³red´.</H5> </BODY> 83 .</P> <H5 CLASS=hotpink>This an H5 element that tried to use the red1 class</H5> <P CLASS=hotpink>This paragraph is hot pink.all.fontWeight = ³bold´.P. classes.color=´hotpink´.P.BLUE.7.HOTPINK.BLUE.H5.H5.color = ³blue´. </STYLE> </HEAD> <BODY bgColor = lavender> <P CLASS=BLUE>This paragraph is blue.red1. Xác Ví d : nh các ph n t <HTML> <HEAD> <STYLE TYPE=´text/javascript´> classes.red1. <H5 CLASS=hotpink>This is an H5 element that has been allowed to use hotpink style. classes. classes.

Không có ngh a là cùng m t style s c cung c p cho s ki n khác c a m t ph n t <H2> trên cùng m t trang. S d ng ID selector 84 . M t ID selector cb t ub i m t d u th ng (#). Ví d : <HTML> <HEAD> <TITLE> ID Selectors</TITLE> </HEAD> <BODY> <STYLE TYPE=´text/css´> #control {color: red} </STYLE> <H2 id=´control´>Fire is this colour</H2> <BR> <P>This paragraph has no style applied </BODY> </HTML> Hình VII.8. tr khi ch rõ. Nó t ng t nh vi c dùng m t inline style do ó m t style c cung c p cho m t ph n t xác nh. Ví d . M t ID selector c dùng cung c p m t style cho m t ph n t c th trên trang Web. Khi dùng cú pháp JavaScript.</HTML> ID Selector M t ID Selector dùng thu c tính ID c a m t ph n t HTML. ta ph i dùng thu c tính ID. ta có th dùng m t ID selector cung c p cho m t tiêu <H2>.

Ví d : <HTML> <HEAD> <TITLE>Combining ID and Class Selectors</TITLE> </HEAD> <BODY> <STYLE TYPE=´text/css´> .forest {color: green } .danger {color: red } #control {color: blue } </STYLE> <P class=´forest´>green things <P class=´danger´>fire hazards </P> <EM class=´forest´>more green things</EM> <BR> <EM class=´danger´>more fire hazards</EM> <UL> <LI class=´danger´>things that burn <LI class=´forest´>things that don¶t burn </UL> <P id=´control´>water</P> </BODY> </HTML> 85 .

color = ³blue´.danger.all){ Color = ³red´.forest. </STYLE> <P class=´forest´>green things <P class=´danger´>fire hazards </P> <EM class=´forest´>more green things</EM> <BR> <EM class=´danger´>more fire hazards</EM> <UL> 86 .all) { Color = ³green´. } With (classes. } idss.Hình VII.control. K t h p ID và Class selector Ví d : <HTML> <HEAD> <TITLE>Combining ID and Class Selectors</TITLE> </HEAD> <BODY> <STYLE TYPE=´text/javascript´> With (classes.9.

Font-family:Arial. c M t ví d thông th ng là ph n t <BODY>. n i mà ph n t con k th a style gán cho ph n t cha. . Nh v y. ta ph i ghi è s k th a. Khi ta thêm m t ph n t vào m i ph n t <BODY> ch a bên trong nh ng k th a c a <BODY>. Xem o n code d i ây: Ví d : <HTML> <HEAD> <TITLE>Contextual selectors</TITLE> </HEAD> <STYLE TYPE=´text/css´> BODY { color:blue. Trong tr ng h p ó. } UL {color:red} </STYLE> Selector UL trong style sheet xác do ó t t c các ph n t LI s là màu nh r ng danh sách không ánh s màu tr khi nó 87 . Các selector ng c nh (Contextual Selectors) M t contextual seclector c p n ng c nh c a các ph n t .<LI class=´danger´>things that burn <LI class=´forest´>things that don¶t burn </UL> <P id=´control´>water</P> </BODY> </HTML> b. Background:lavender. làm m i th sáng s a h n. Ph n t chính ho c ph n t cha có m t ph n t con bên trong nó. Bây gi thì xem nó c i u khi n ra sao? Sau khi ta không mu n t t c các ph n t trên trang Web xu t hi n cùng m t style. i u này d a trên khái ni m k th a. thay i style c a ph n t con ta c n dùng m t contextual selector. ôi khi ta có hai ph n t v i cùng m t giá tr . c ghi è s k th a này. <p>«<b>«</b>«</p> P là cha và B là con. Trong tr ng h p ó ta s ph i thay i style c a ph n t con.

10. Contextual Selectors Các ph n t không c k th a trong style sheet nh các selector s k th a i ây. các ph n t B và I ang k các thu c tính c a ph n t cha nó. nó s ghi è khai báo selector BODY. Không có selector OL trong style sheet. . Trong ví d d th a các thu c tính c a selector P. do ó danh m c OL k th a các thu c tính c a nó t selector BODY.<UL> <LI> mangoes <LI> oranges <LI> apples </UL> Selector UL Selector trong style sheet xác s là màu N u ta xác nh r ng các ch m c danh sách t khai báo UL. 88 . màu nh m t font family trong khai báo UL. Chúng th a k font Arial t khai báo BODY. <OL> <LI> managoes <LI> oranges <LI> apples </OL> </BODY> </HTML> Hình VII.

font-family:Arial.11. óng nó l i </P> I am having fun <BR> This is fun too </BODY> </HTML> Hình VII. background:lavender. Contextual Selectors 89 .Ví d : <HTML> <HEAD> <TITLE>Contextual Selectors</TITLE> </HEAD> <STYLE TYPE=´text/css´> BODY { color:blue. } P {color:hotpink} </STYLE> <BODY> <P> <B>I am having fun</B><BR> <I>This is fun too</I><BR> s tr v c a các thu c tính c a selector P.

bold. cho t t c các trang trong web site.BODY){ color=´blue´. fontFamily=´Arial´. backgroundColor=´lavender´. } tags.htm 90 i có m t hi u ng g n sóng.htm u tiên và sau ó là 2. arial font. Khi ta làm i u này. Có th các k th a Ta ph i tìm hi u khi ta mu n làm các th trên ph m vi toàn c c.Ví d : <HTML> <STYLE TYPE=´text/javascript´> With (tags. Ta có th mu n ch nh s a m t style nh ngh a b i m t style sheet nh m t l p ho c style toàn c c. </STYLE> <BODY> <P> <B>I am having fun</B><BR> <I>This is fun too</I><BR> <P> I am having fun <BR> This is fun too </BODY> </HTML> Thay i các lu t ch nh s a style c a m t ph n t c th .color=´hotpink´.css mà c liên k t v i 1. .P. style c a t t c các ph n t trên trang mà i. s s a là. ta có m t normal size) M t l p style chung g i là c nh báo (red. Hai ví d sau ây miêu t vi c dùng style sheet g i là sheet1. Ví d . italic) mà s cung c p b t k m t ph n t nào mà s d ng l p ó. a ra style sheet c bi t ó c thay nh ngh a style sheet mà xác nh hai style: M t style toàn c c mà cung c p toàn b ph n t <H2> (green.

htm <HTML> <HEAD> <TITLE>Changing the Rules</TITLE> <LINK REL=stylesheet HREF=´sheet1.css´ Sau ó trong file f1. font-weight:bold. S d ng m t style sheet thông th 91 ng .htm ta s d ng nó nh sau: f1.css´ TYPE=´text/css´> </HEAD> <H2>Changing the rules is fun</H2> <BR> <P class=´warning´>Changing the rules may not be such fun <H2>The H2 element again<p> </HTML> Hình VII.} .12. font-style:italic.warning {color:red.css: H2 {color:blue.Ví d : sheet1. fontstyle:italic.} Copy o n code này và ghi v i tên ³sheet1.

2.H1.Trong file f2. Các chú thích c bao quanh b i các d u /*. Ghi è các ng m nh trình duy t M i trình duy t có cách th hi n các trang Web riêng c a nó. Không c t l ng vào nhau. L i ích c a các Style Sheet N u ta mu n s d ng i u khi n l n h n v i các trang Web ta nên s d ng style. cú pháp là: H1 {color:blue. ta có th xác nh style trong ph n t <H1> nh sau: 92 H1 màu xanh*/ H1 màu xanh*/ H1 màu xanh tags.color=´blue´.css´ TYPE=´text/css´> </HEAD> <H2>This document uses the sheet1 style sheet<H2> <BR> <P class=´warning´>Selecting this option could delete all your files <H2>The H2 element again<P> </HTML> VII.H1.color=´blue´. Ta có th s d ng style sheet cho: a. Các chú thích trong Style Sheet Các chú thích (comments) là m t c tính mà h u h t các ngôn ng phát tri n u h tr .} /*Các ph n t V i JavaScript style sheet.6. //Các ph n t VII.2. Ta c ng có th thêm các chú thích vào m t style sheet giúp l u gi v t c a các style mà c h tr thông qua trang. Ví d .5.htm <HTML> <HEAD> <TITLE>Changing the Rules</TITLE> <LINK REL=stylesheet HREF=´sheet1. /*Các ph n t .htm ta c ng s d ng: f2. V i các style sheet ta có th ghi è các m c nh truy n th ng c a trình duy t và gán nó thành c a riêng ta. Ngày nay. Ta không bi t c trình duy t nào trên toàn c u c s d ng. các chuyên viên phát tri n không có quy n v i trang c th hi n trong m t trình duy t. cú pháp là: tags. V i cascading style sheet.

ta có th bi u di n tài trông p h n trên màn hình t i b t k phân gi i nào. i u này s m b o r ng m t cái nhìn thông th ng và c m giác trên Web site. Hãy t ng t ng n u có hàng tr m trang và ta ph i nh ngh a style c a m i trang riêng bi t. T t c các tài li u s có m t di n m o. Ta c ng có th liên k t toàn b các trang trên web site t i style sheet. T o m t l n Ta có th t o m t style sheet và liên k t nhi u tài li u t i nó. K t h p Style Sheet v i HTML Có nhi u cách k t h p style sheet v i HTML . ch tài li u ng.« mà không thay i c u trúc c a trang web. 93 . VII.Ph n t STYLE .Thu c tính Style . Nh v y ta có th có m t n n thông th ng. B trí trang Các style sheet có th c dùng hi n th font. li u Vi c dùng các o t ng i trong style sheet c a ta. Khi các trang c nhúng vào m i b tác i t i style TYPE. ta có th nhúng style sheet vào trong tài li u HTML. Th <STYLE> có m t tham s -t gi a các th m và óng. thay i màu s c.7.Ph n t liên k t Ph n t STYLE (STYLE element) Ph n t STYLE toàn b lu t mà có STYLE c chèn vào trong ph n t <HEAD> c a m t tài li u v i c hi n th . logo công ty và m t s thông tin chu n trong m t style sheet. d. Các Style Sheet có th Sau khi ta nh ngh a thông tin style.2. i u này m b o r ng các trang web c a ta có m t di n m o ng b khi chúng c hi n th . c tái s d ng c. Dù sao quan tr ng nh t là khi ta t o m t thay sheet t t c các tài li u liên k t t i style sheet s mang l i s thay i. Tham s này xác nh ki u Internet Media nh ³text/css´.<H1><FONT SIZE=3 COLOR=AQUA> <B><I>Overriding the browser</I></B> </FONT></H1> b. Ngh a là m t ng i thi t k có th tách r i các yêu c u thi t k tr c quan t c u trúc logic c a trang Web và ánh a ch khác nhau.

P){ color=´hotpink´. } </STYLE> </HEAD> <BODY bgcolor=´lavender´> <H1>I am having fun</H1> <P>This is all about having fun with style sheets</P> 94 . with (tags.Ví d : <HTML> <STYLE TYPE=´text/css´> H1 {color:maroon. S d ng ph n t STYLE <HTML> <HEAD> <STYLE TYPE=´text/javascript´> tags. } </STYLE> <BODY bgcolor=´lavender´> <H1>I am having fun</H1> <P>This is al about having fun with style sheets</P> </BODY> </HTML> Hình VII.13.} P {color:hotpink. fontFamily=´Arial´. Font-family:Arial.color=´maroon´.H1.

khi ó ây không th t s là cách hay Ví d : <HTML> <P STYLE=´color:blue. S d ng thu c tính Style ta có th b t các khai báo tr c ti p vào trong các th b t <H2 style=´color:green.</BODY> </HTML> Hình VII. 95 . ta có th ch dùng thu c tính này n u ta ang thay i style c a m t ph n t c bi t. u riêng l . N u ta có ý nh cung c p cùng m t style trên toàn b tài li u. </HTML> t c i u này. M t Style Sheet có th nh b ng m t lu t. font-style:italic´> This line will be blue and italicized. S d ng ph n t STYLE Thu c tính STYLE Thu c tính STYLE qua ph n t Style và c dùng cung c p style sheet cho các ph n t riêng l .14. font-family: Arial´> </H2> Thông th ng. <P> This line will not be blue or in italics.

Ví d : Sheet1.} P {color:yellow.Hình VII.} File.css H2 {color. Khi ó a ch Web v i style sheet có th c thêm vào.css´ Type=´text/css´ > Ph i có c thu c tính ³rel=stylesheet´ ho c trình duy t s không t i style sheet. S d ng thu c tính STYLE Ph n t liên k t (Link Element) N u ta mu n dùng ph n t liên k t. khi ó Style Sheet ph i li u. <LINK REL=stylesheet HREF=´stylesmine.15.htm <HTML> <HEAD> <TITLE>Linking external style sheets</STYLE> <LINK REL=STYLESHEET TYPE=´text/css´ HREF=´sheet1.blue.css´> </HEAD> <BODY> <H2>This is an H2 element</H2> <BR> 96 c tách kh i tài . font-style:italic.

<P>This is a paragraph </BODY> </HTML> Sheet1.css´ Type=´text/css´> 97 .H2. Ví d .htm <HTML> <HEAD> <TITLE>A Good Title</TITLE> <LINK REL=STYLESHEET TYPE=´text/javascript´ HREF=´sheet1. mà s là màu xanh d ng. t t c các o n v n s là màu tr <P> trên.8.fontStyle=´Italic´. tags.color=´yellow´. tags.2. n u m t dòng trên trang Web nh ngh a <P> là màu qua m t style sheet liên k t.H2. File. <HTML> <LINK REL=stylesheet HREF=´sheet1. Style sheet c c b có u tiên cao nh t. Th t u tiên c a các style (Cascading) Khi ta ang dùng nhi u k thu t cung c p các style (liên k t và nhúng) vào trang Web.H2. Ti p theo là style sheet toàn c c v i style sheet liên k t t i phía trên.css tags.color=´blue´.css´> </HEAD> <BODY> <H2>This is an H2 element</H2> <BR> <P>This is a paragraph </BODY> </HTML> VII. Trình duy t x p qua t t c các lu t c xác nh và ch n m t lu t quan tr ng nh t. có m t cách trình duy t quy t nh ch n style nào.

16. </HTML> Hình VII. Cascading style Thu c tính Scripting font fontSize fontStyle textAlign textIndent verticalAlign border borderWidth borderBottom borderColor clip height left top zIndex Thu c tính Font properties Text properties Box properties Tên CSS Font font-size font-style Text-align Text-indent vertical-align border border-width border-bottom border-color Clip heiht Left Top z-index Positioning properties 98 .<P STYLE=´color:limegreen´> This line will be limegreen. <P> This line will not be limegreen.

T o m t file css c a b n.Bài t p 1. ng nh p có giao di n nh hình d i 2. tm c nh ki u font và màu cho các ph n gi i thi u 99 . T o ra m t trang web m i dùng (s d ng FORM).

T o m t trang Web VIII.CH NG VIII. giao di n này gi ng nh m t b x lý v n b n v i m t vài nút.1. B t SO N TH O TR C QUAN WEB (MICROSOFT u s d ng FrontPage2003 t o. ch ng trình t o m t trang Web m i ta có th b t u làm vi c ngay l p t c. Khi làm vi c. 100 .1. và qu n lý Front Pages2003 ch a t t c các công c mà ta c n m t World Wide Web site chuyên nghi p. xu t. CÔNG C FRONTPAGE 2003) VIII.1. Khi ta ch y FrontPage l n u tiên. ta có th th y chính xác di n m o c a trang Web nh th nào khi m t ng i nào ó xem trang b ng m t trình duy t Web.1. Hình VIII. thanh công c . Giao di n h a Ta s th y giao di n h a ng i dùng c a ch ng trình. và menu ph . b t m t và thú v .

M menu Start. t o m t trang Web m i. ch n menu File p New.2. ta có th s n sàng t o trang Web riêng cho mình: 1. Khung New 3. m t trang tr ng s c t o ra dành cho ta 2.1. sau ó tìm và ch y FrontPage2003. H p tho i Page Template m ra. Khi ó c a s hi u ch nh c a ta s c thay b ng m t trình duy t mini. FrontPage m ra. 101 .2. Click vào ³More page template´ trong ph n New page. T o m t trang t m t template Bây gi ta ã bi t ôi chút v các thanh công c và c a s hi u ch nh. óng trình duy t mini và quay v công vi c c a ta. ta có th nh n nút Preview trên thanh công c Views. VIII. Khung new m ra n m bên ph i c a s nh trong hình Hình VIII. ta có th li t kê t t c các template ta có th s d ng khi n p trang Web m i. nh n nút Design trên thanh công c ó.N u ta mu n xem Internet Explorer s hi n th trang Web nh th nào.

4. Click vào nút OK. ch n bi u t không. H p tho i Save As s xu t hi n (hình v d Hình VIII.3. ch n m t trong các bi u t ng khác ng Normal Page. C a s Save As 102 . T o và l u m t trang m i Khi ta l u m t file l n tên và tiêu hi n có. m i trang Web xu t hi n c li t kê theo tiêu c a nó. FronPage s t o trang Web m i và m nó trong c a s biên t p. n u 5. khi ta tìm ki m v m t thông tin nào ó trên Google t i http://www. Ta có th b t u làm vi c v i nó ngay l p t c.3. Click nút Save trên thanh công c Standard. click vào nó m t l n và c ph n Description c a h p tho i. Ta t cho trang c a ta m t tên và tiêu i) m i khi ta l u nó l n u tiên: 1. H p tho i Page Template óng l i.1. tìm hi u thêm v m t template.google. Ví d . ta có th ch n m t tên nào ó thích h p h n Vi c ch n m t tiêu ng n g n. Tiêu trang c hi n th trong thanh tiêu c a trình duy t Web. có tính mô t là quan tr ng vì hai lý do: Nó giúp ng i ta s d ng trang c a ta và nó giúp ng i khác tìm th y nó. M i trang Web Frontpage ph i c d a vào m t template b t u v i trang hoàn toàn tr ng. 6. VIII. u tiên.com. Nó c ng c s d ng b i các công c tìm ki m.

3. M menu Style xu ng trên thanh công c Formatting c ch ng minh h a trong hình d 103 . Text kích c tiêu chính.« nào ó. ch n m t tiêu m i.2. Tên file ta ch n tr c ós c s d ng l i m t cách t m c c tách bi t v i các text khác b ng cách m c b t m t n i b t v i text xung trong HTML´ trên. Trong h p text File name. Ch n text b ng cách kéo chu t lên trên nó. S d ng h p tho i này. ta có th l u l i nó m t cách nhanh chóng b ng cách click nút Save trên thanh công c Standard. ch n m t trong sáu i c phóng l n. T o m t chuy n quanh.html) 4. Nh chính ã gi i thi u trong ph n ³Tiêu c s p x p theo kích c t 1 (l n nh t) n 6 (nh nh t). Ph n Page Title hi n th tiêu 5. các tiêu cs chính. th c hi n các b c sau ây: 1. t m t tên m i cho file. và cho nh ng m c ích khác nh m 2. c a m t trang nên có tính mô t và xúc tích.4. Nh p m t tiêu trong h p text Page Title và click OK. H p tho i Set Page Title s m ra. Click nút Save. làm các o n trích d n thu hút s chú ý. ph i ch c ch n là nó có ph n m r ng. Sau khi b n ã t tên và l u m t trang Web. VIII. m t o n v n b n. tìm và m th m c n i mà ta s l u các trang Web mà ta t o.1. 6. click m i vào nút Change Title. Chúng c ng có th c dùng làm các tiêu con v i m t m c l n h n. nh c b t sáng. Tiêu hi n hành.htm (ho c. Ta s quay tr v h p tho i Save As. và chúng Text trên m t trang Web có th i nó thành m t tiêu d ng cho v i cùng m t m c ích nh m t m c trong m t bài báo. m t ng. chuy n i text thành m t tiêu chính.

5.4. Ta có th thay nh nh trong Internet Explorer: VNI- i t ng khía c nh này c a text (và các khía c nh khác). Kích c hi n th c a m t tiêu s d ng b i m t khách tham quan t 1 n 6. M i th trong o n tr thành m t tiêu VIII. ta có th tin c y vào m t h t th ng phân lo i kích c chính có th c s d ng theo nhi u cách nh t nh th chúng là chính ph i chi m kho ng riêng c a nó. text mà ta ã thêm vào m t trang Web s cách s d ng cùng m t màu và font m c Times. chính. màu en. H p tho i Style Formatting Text chính. c hi n th b ng text.1. M t i u ngo i l là m t tiêu th y tr c ti p i nó thành m t tiêu c i u này. Ch n font và màu Vào th i i m này. Các tiêu chính ph thu c vào trình duy t Web n site c a ta và cách nó c c c u hình nh th c ch n (và b t k text trong cùng m t o n) s tr thành m t tiêu nào.Hình VIII. Nh ng theo lu t chung. 104 . 12 point. hãy b t sáng m t t trong m t o n và chuy n chính.

Các trang c a ta t o s trông khác bi t v i các trang c a ng nh d ng m t font trên m t trang Web mà ta ang biên so n. ho c Verdana s Kích c c a font có th t 1 (nh nh t) hi n các b n 7 (l n nh t). s d ng menu Size th xu ng c font. ch ng h n Arial. Text c hi n th ngay l p t c b ng font m i. ch n m t màu text khác và th c hi n các thay Font. Helvetica. xác nh m t kích 105 . các o n c th .M t font có th c ch n cho t t c các text trên m t trang. Tuy nhiên. th m chí ph n c a m t o n. Ch n o n text mu n thay 2. N u m t font không có s n. Trên cùng thanh công c . Khi ta ang t o các trang Web. Mac. ch n l nh Format. m t font m c nh. H p tho i Font s hi n ra (xem hình v d i) i khác. các font mà ta ch n có th s có s n cho càng nhi u khách tham quan c a ta càng t t. c ch nh làm m t kích c point ho c m t t l i tham quan n Web site c a ta s không xem trang i trên máy tính c a ta. và Linux không chia s nhi u font. Nhi u font s riêng bi t cho m t h i u hành c th . B t k font hi n có trên máy tính c a ta có th s d ng và s trông tuy t v i khi ta xem trang Web trên máy tính ó. 4. c s d ng cho font ó. s d ng menu Font th xu ng font c th .nh ng ng i dùng Windows. Ta ch có th ch n m t font v i menu này (xem b c 6 tìm cách xác nh nhi u font) 3. Trên thanh công c Formatting. hãy th c c sau: i ch n m t 1. nh ng ng khác. Times Roman.

nh p chúng vào trong h p danh sách Font. hãy click nút OK. N u ta mu n xem m t dòng text ã c nh d ng nh th nào. Khi ta hài lòng v i di n m o c a text. N u ta ch n nh c s d ng. hãy ch n h p ki m c a nó trong khung Effects. Thanh công c Formatting s áp d ng vào text ó. nh d ng 8. H p tho i Font 5. ch n m t màu cho text. xác nh danh sách các font. 7. Khung Preview hi n th di n m o c a text m u v i c ch n . B i vì FrontPage cho ta th y dáng v c a m t trang trông nh th nào trong khi nó c biên so n. màu m c 6.Hình VIII.5. ta th y c ngay l p t c font và style c ch n. hãy click c c p nh t cho bi t nh ng gì mà ta ã vào nó. c tách bi t b i các d u ph y. 106 .k c hi u ng c ch n. xem ch c n ng c a m t hi u ng c th . S d ng menu Color th xu ng Automatic thay vì m t màu.

T ch c m t trang v i các liên k t. các phim QuickTime. Các b ng (table) là các h p ch a text.1. c s d ng Siêu liên k t (hyperlink) là các liên k t có th click có th c n i k t l i v i nhau b ng các hyperlink ± các vùng có th click c a m t trang Web nh m làm cho m t trang m i c m trong m t trình duy t Web. 107 . s .2. ng c k t t i text. nút. nh ng i u này không ph i là m t t m t liên k t trên b t k ph n nào c a m t trang Web: các nh. Cách thông th ng nh t mà các hyperlink c trình bày trong m t trình duy t Web là b ng cách g ch d i text c liên k t. Thêm m t hyperlink vào m t trang Web Các tài li u trên World Wide Web có th ho c m t lo i file khác Các hyperlink th yêu c u.VIII. ta s s n sàng th c hi n b cách khác nhau. t i m t trang m i trong m t trình duy t Web. Hình d i minh h a m t trang Web ch a ba hyperlink c nh n bi t b ng các ng g ch d i. VIII. applet Java. các file âm thanh MP3. Ta có th h a ho c ngay c các table nh h n. ho c nh ng ký hi u khác. Các text hyperlink c hi n th theo m t cách nh m tách bi t chúng v i text khác trên m t trang.2. danh sách và b ng Bây gi ta ã quen thu c v i vi c thêm text vào m t trang Web. c k ti p và t ch c n i dung c a trang trình bày theo nhi u c tách bi t b ng Các danh sách (list) là các nhóm thông tin có liên quan các d u bullet.

microsoft.com /unclesam. nh ng có m t cách a ch d n Các trình duy t Web th n gi n h n nhi u ng hi n th mô t chúng: m t URL là m t n m t i u nào ó trên Web.Hình VIII. và server Knowledge g i email m i .6.google. rê chu t lên trên ph n c k t h p v i liên k t. ây là d ng vi t t t c a Uniorm Resource Locator. Ví d Hyperlink trong trang Web M t hyperlink ch a m t URL. H p tho i Insert Hyperlink xu t hi n (hình v d 108 .house.sampublishing. Ví d nh mailto: c sau: cb t 1. Trên m t trang Web ang m trong c a s biên so n.com.nh ng a ch này b t u b ng mailto: và theo sau là m t bernie@mail.com T i hyperlink c ng có th c s d ng Google t i http://www. th c hi n nh ng b c a trang mà s sáng a ch email.gov t o m t hyperlink. Ch n Insert. i) cho th y nó ã 2. Hyperlink (ho c clink nút Insert Hyperlink trên thanh công c Standard). Ph n ó c a trang s c ch n. a ch c a trang mà ta ang xem trong URL m u bao g m trang ch Sams tìm ki m c a thanh Address c a trình duy t M t s Publishing t i http://www. công c Base FTP c a Microsoft t i http://ftp.

7. Sau ó clink OK. H p tho i Edit Hyperlink m ra.N u ta liên k t v i m t file trên máy tính c a ta. ta s quay tr v c a s biên so n. chu t vào Remove Link. nó s c g ch d i trên trang Web.Hình VIII.N u ta liên k t t i m t a ch Web. H p tho i Insert Hyperlink Các hyperlink có th k c k t h p v i các file trên máy tính c a ta ho c b t a ch trên World Wide Web: . ta có th thay Properties. ch n Hyperlink lo i b hoàn toàn m t liên k t. Sau ó trên menu ng c nh v a xu t hi n. hãy s d ng h p tho i tìm và ch n file ó . n u nó ã t trình duy t Web). clink 109 . click chu t ph i liên k t. N u Hyperlink c k t h p v i text. c sao chép N u h p tho i Insert Hyperlink óng l i. i nó b ng cách Sau khi thêm m t hyperlink vào m t trang. nh p a ch ó trong tr ng text ó Address (ho c dán nó t Windows Clipboard.

´ c sau ng t nh các d u bullet th chuy n ây: 1. các o n text dòng tr ng và khác c canh th ng bên l trái. 2. click phím Enter M t bullet ho c s xu t hi n trên m t dòng m i.Các danh sách không c ánh s . nh ng không i nó thành m t danh sách. d u tròn ho c m t ký t khác ng tr c.Các danh sách c ánh s . Ch n text s Formatting 3. ho c các ký hi u t th s d ng hai lo i danh sách: . Text T ng tr c là m t danh sách hai m c không ng c ánh s . c tách ng t . Khi m t danh sách c biên so n. v i m i m c có m t d u bullet. .2. H p tho i Edit Hyperlink VIII.Hình VIII.2. T o m t danh sách Trong h u h t các trình duy t Web. v i m i m c có m t s duy nh t . bullet. Ký t ³. Click nút Unnumbered List ho c nút Numbered List trên thanh công c thêm m t m c m i. Ta có ng tr c t ch c text là bi n c tách bi t b ng các c th t vào. th c hi n nh ng b c chuy n i thành danh sách. i các dòng text thành m t danh sách. M t cách Trên m t trang Web. các danh sách là các nhóm m c liên quan bi t v i ph n còn l i c a trang b ng các s . 110 c hi n th trên trang Web.8.

h p tho i List Properties xu t hi n (hình v d Hình VIII. H p tho i List Properties H p tho i này có th m t danh sách c ánh s .9. click chu t ph i và ch n List Properties t menu t t v a xu t hi n. 111 . i) t con tr trên m t m c danh sách. thay i cách m t danh sách c trình bày. Các danh sách có th minh h a m t vài danh sách c s d ng xác nh m t s kh i u khác cho c ánh s và di n m o c a các bullet trong m t danh sách không c t bên trong các danh sách khác.4. Hình d i c s p x p l ng nhau.

10. Th m chí nó có th thay tính n u c a s trình duy t c nh l i kích c . b t sáng m c và click nút Increase Ident (trên thanh công c ) hai l n. Ta có th c p tùy ý.3. T ch c m t trang v i các b ng M t trong nh ng i u làm b i r i nh ng nhà thi t k trang Web l n là tr ng thái hay thay i c a m t trang Web. N u m t danh sách không sách khác thì hai danh sách có các ki u bullet khác nhau. Ví d v danh sách Nh c minh h a trên. t m t m c danh sách bên trong m t danh sách khác. i di n m o trên m t máy 112 . VIII.2. Text. y m t m c ra kh i m t danh sách khác. b t sáng nó và nh p nút Decrease Indent hai l n. u tiên h a và nh ng ph n khác hay t m t danh sách vào sâu bên trong m t danh sách khác bao nhiêu thay i c a m t trang Web di chuy n ph thu c vào cách chúng c trình bày. các bullet hi n th k bên các m c trong m t c ánh s c t bên trong m t danh danh sách không c ánh s cung c p m t g i ý v danh sách mà chúng thu c v danh sách ó.Hình VIII. Cùng m t trang có th trông khác nhau áng k trong hai trình duy t khác nhau trên các máy tính khác nhau.

ng c chia thành các c t d c và các hàng ngang. S d ng b ng s p x p l ch M t l ch gi ng nh trên là m t b ng hình ch nh t ch a m t nhóm ô. c ng chi m ô riêng c a nó. Thông tin có th c t vào t ng ô này canh th ng chúng theo chi u d c hay chi u ngang v i thông tin trong các ô khác. các c t m t trên xu ng d Các b ng trang Web. n SAT. nh ng chúng c ng là m t cách hi u qu trình bày text trong các hàng và c t d ng b ng. i d ng m t l 113 c hi n th d c thêm vào m t i minh h a m t b ng m i c t o ch a hai c t và b n hàng. c c n th ng hi n th d li u ch ng h n C n th ng text trong b ng M c dù các b ng h u d ng cho vi c trình bày trang. M c ích chính c a các b ng là t ch c thông tin v n ph i v i các hàng và các c t. nh bao nhiêu c c m t trái sang ph i và các hàng i r ng khi chúng B i vì ta có th t o m t b ng v i FrontPage.Nh ng ng i thi t k Web có th ki m soát c di n m o c a các thành ph n trang m t cách nhi u h n b ng cách t chúng trong các b ng. ta ph i quy t hàng và c t mà nó s ch a. Ta có th s d ng các b ng nh báo cáo chi phí trong các c t d c.11. . Hình d i. m i ngày chi m m t ô riêng c a nó trong b ng. hãy ngh n m t l ch treo t ng: Hình VIII. N u ta c m th y khó hình thành khái ni m v m t b ng khi nó có liên quan n m t trang Web. L ch treo t c minh h a có b y c t và sáu hàng. Trên m t l ch treo t Tên c a m i ngày t SUN Các b ng ng. Các b ng là các l i hình ch nh t c chia thành các ô riêng bi t.

B ng 114 . Trên thanh menu ch n Table p Insert p Table. H p tho i Insert Table m ra nh c minh h a hình d i c sau ây: c 1. click vào n i mà b ng s nh s ô ban u mà nó ch a.Hình VIII. Thêm m t b ng vào m t trang M t b ng r ng khi nó c t o trên m t trang Web. 2. th c hi n nh ng b chèn. T o b ng S hàng và s c t trong m t b ng quy t hình trên ch a 8 ô. Sau ó ta i n vào các ô riêng l c a nó.12. thêm m t b ng vào m t trang. V i các trang m trong c a s biên so n.

Hình VIII.13. H p tho i Insert Table 3. Trong ph n Size, s d ng các h p danh sách Rows and Columns xác l p

kích th c c a b ng. L a ch n mà ta th c hi n không nh t thi t ph i c nh. Ta có th thêm và b t các hàng và các c t ra kh i b ng khi ta làm vi c v i nó. Do ó, các giá tr ban u không quan tr ng. Ph n Size xác l p các hàng, c t, và s ô trong b ng, nh ng nó không quy t nh bao nhiêu kho ng tr ng mà table chi m trên trang Web khi nó hi n th . M t b ng th nhi u ph n c a trang càng c n thi t ng chi m càng hi n th n i dung c a các ô.

115

4.

t ol a. b.

ng kho ng tr ng mà m t s ô s chi m, ch n h p ki m Specify nv o:

Width và ch n m t

i v i m t chi u r ng c th , ch n m t tùy ch n In Pexels và nh p chi u r ng mà ta mu n vào tr ng text n m g n k xác l p chi u r ng d s n trên trang ( n mg nk . i d ng t l ph n tr m c a kho ng tr ng có n 100 vào tr ng text c o t c nh này sang c nh kia), ch n tùy ch n In

Percent và gõ nh p m t t l ph n tr m t 1

c. N u ta ch n m t chi u r ng 100%, b ng s chi m t t c mà nó có th 5. chi m. xác l p chi u cao c a b ng, l p l i b Có thêm ba cách kho ng cách N u nó m ô và kho ng cách ô c a nó. nh kích th cc a ng vi n bao quanh b ng. ng l i c a nó s bi n m t. ng vi n và t t c c 4 v i tr ng Height. ng vi n,

tinh ch nh m t b ng là xác l p các giá tr

ng vi n (border) xác c xác l p sang 0,

Các ô c a b ng s v n c n th ng m t cách chính xác, nh ng s không rõ ràng cho th y r ng m t b ng ang Kho ng cách c s d ng trên trang. ng kho ng tr ng bao quanh n i m ô (cell padding) là l

dung c a m i ô. N u ta t ng padding t giá tr m c nh là 1, các ô s tr nên l n h n trong khi n i dung c a nó s v n gi cùng m t kích c . Kho ng cách ô (cell spacing) là l gi a ô. h n, n u ng vi n có th nhìn th y ng kho ng tr ng trong ng l c. Khi kho ng cách ng vi n l i i u này làm cho chi u r ng và chi u cao c a các tr i tr nên l n

ng t ng, b ng m

r ng trong khi các ô v n gi cùng m t kích c . 1. Trong h p tho i Insert Table, s d ng các h p danh sách Border, Cell Padding, và Cell Spacing xác l p các giá tr này khi c n thi t. 2. Khi ta hoàn t t vi c xác l p b ng, click nút OK. Thêm d li u vào m t b ng Khi ta có m t b ng trên m t trang, ta có th thêm các text vào b t k ô c a nó: click con tr trong m t ô và b t sao chép và dán ho c rê và th i n u nh p. Ta c ng có th s d ng các l nh c t, y m t ô.
116

Các b ng b t

u v i t t c ô và hàng có cùng m t kích c và FrontPage c

g ng làm cho chúng có cùng m t kích c khi ta thêm text. T bao b c xung quanh mép ph i c a m t ô nh th nó n m trên l ph i c a m t trang. Khi ta i n y m t b ng, nh n phím Tab nh y n ô k ti p n m bên ph i (ho c hàng k ti p) ho c nh n các phím Shift và Tab cùng m t lúc chuy n theo h (ô hàng d ng ng c l i. ng x y ra n u ta nh n Tab khi ta u tiên trên hàng này. ô sau cùng trong b ng t n cùng bên ph i): FrontPage t o m t hàng m i M t i u khác th di

i cùng và c t n m

và di chuy n con tr vào ô

i u này cho phép ta ti p t c thêm d li u m i vào m t b ng ngay c n u ta ánh giá th p s hàng mà ta c n khi nó c t o. thêm m t ho c nhi u c t ho c hàng vào m t b ng, th c hi n các b ây: 1. Click m t ô n m k n i các ô m i s c chèn vào. i) 2. Trên thanh menu ch n Table p Insert p Rows or Columns. H p tho i Insert Rows or Columns xu t hi n (hình d c sau

Hình VIII.14. H p tho i Insert Rows or Columns 3. Ch n các tùy ch n Columns ho c Rows 4. Ch n s c t ho c hàng c thêm k bên ô chèn trong h p danh sách Number Of. Chúng c ch n b c 1. quy t nh chính xác n i mà các

5. Trong ph n Position, ch n m t tùy ch n c t ho c hàng m i s c t ó. 6. Click OK.
117

nh n phím Delete ho c click chu t ph i vào vùng và ch n Delete Rows ho c Delete Columns t menu t t v a xu t hi n. 2. 2. H p tho i Cell Properties xu t hi n. nh l i kích c m t b ng các hàng và c t c th có chi u r ng pixel ho c t l ph n tr m c th : 1. h p tho i này có th c s d ng xác l p chi u r ng c a m t ô theo cùng m t cách nh m t b ng c c u hình. t con tr lên trên ng vi n b ng bên ngoài c a m t hàng ho c c t mà ta mu n xóa. Click m t l n. Click chu t ph i vào m t trong các ô trong hàng ho c c t ó.Lo i b các hàng ho c c t ra kh i b ng Các hàng và c t c ng có th b xóa sau khi ta ã ch n chúng: 1. Di chuy n con tr xung quanh ng vi n ó n khi nó thay i thành m t m i tên nh màu en tr vào b ng. ch n l nh menu Cell Properties. nh d ng m t b ng sao cho nó chi m ít kho ng tr ng ng kho ng tr ng t i thi u c n thi t: click b tc nó chi m l M t cách d dàng n i nào trên b ng và ch n (trên thanh menu) Table p AutoFit to Contents. Trong menu t t v a m ra. FrontPage nh kích c c a m t b ng t t c các ô chi m cùng m t l ng kho ng tr ng tr khi m t s trong chúng ch a text quá l n n n i không th th c hi n h n là thu nh nó Ta c ng có th c i u này. 118 . c b t sáng xóa nó. Hàng ho c c t theo h 3. i kích c c a m t b ng Theo lu t chung. Thay ng c a m i tên c b t sáng.

H p tho i Cell Properties 3.Hình VIII. c cho m t ô b ng c th . ng text n m g n 4. t t c các ô c l i Table p AutoFit to Contents n u không ta s h y nh ng thay 119 . c xác l p các giá tr . Lu t chung sau ã c áp d ng: N u ô là ô l n nh t trong hàng ho c c t c a nó. 6. 5. ch n In Pixels ho c In Percent. và sau ó nh p m t giá tr vào tr k . Click OK. thì các ô khác s Khi ta xác l p c m r ng c kích th có cùng m t kích c . N u các ô khác trong hàng ho c c t ó không hi n th v i cùng m t kích c . N u ta mu n lo i b m t giá tr chi u cao ho c chi u r ng cho m t ô. ta không nên s d ng i c a ta. FrontPage có th s d ng các kích th cm ic aô quy t nh các ô khác trong cùng m t hàng và c t s c nh kích c nh th nào. ch n Specify Height và l p l i các h ng d n b c 3. xóa d u ki m ra kh i h p Specify Height ho c h p Specify Width. i v i chi u cao. xác l p chi u r ng c a ô ó. ch n h p ki m Specify Width.15.

S minh h a b ng hình nh có th c bi u di n trên m t máy tính theo hàng ch c d ng khác nhau nh ng ng thi t k Web c n quen thu c v i ba d ng: GIF. n n có th là m t màu ng nh t ho c m t nh. D ng này lý t ng cho ng nh t (các nút menu). i u quan tr ng là ta ph i bi t lo i nào c a các nh d ng ta nên s d ng.4. Hi n th hình nh trên m t trang Web Làm vi c v i các nh theo các d ng khác nhau Tr c khi ta b t u làm vi c v i hình nh h a. nh trong su t và nh không trong su t 120 . JPEG. và PNG. và nh ng hình nh khác v n không òi h i chi ti t rõ nét. D ng GIF h tr hai hi u ng và ho t hình. hình d th y i nh m t màu trong m t nh GIF làm màu c hi n th trên m t trang c hi n th khi nh c tr c ti p i u này. trong su t s làm vi c b ng cách ch trong su t. các nh h a nh (các bi u c làm trong su t i ng.2. M t d ng m i h n mà nó ang tr nên ph bi n là Portable Network Graphics (PNG). N u m t nh ch p c hi n th d i d ng GIF. D ng GIF D ng GIF ch a các nh các nh có nhi u màu t c gi i h n ch 256 màu.VIII.16. c bi t th ng th y trên Web: trong su t (transparency) là m t k thu t nh m làm cho m t ph n c a m t nh hòa h p v i n n c a trang. u tiên nó ph i gi m sao cho không quá 256 màu xu t hi n khác nhau trong nh. màu này s không Web. qu ng cáo). hãy xem hai nh GIF trên m t trang trong Hình VIII. Ta ã có m t vài trong s các file này trên máy tính c a Graphic Interchange Format (GIF) ho c Joint Photographic Experts Group (JPEG).

Các nh PNG c ng có th h tr trong su t và các hi u ng c bi t khác. th t c a s hi n Ch c ta ã th y hàng tr m nh ng khi ta duy t Web. Nó có th c s d ng hi n th các nh có 256 màu ho c ít h n. Do nén. các xu t hi n trông m h n. thì ng i ta c n t c s cân b ng gi a kích c và ch t l nét và chi u sâu nh càng cao thì kích c c a file càng l n. JPEG s d ng m t k thu t nén d li u nh m làm cho kích c file nh h n nh ng bù l i ch t l ng nh b m t. các nh có hàng ngàn màu. gi ng nh m t d ng JPEG (d ng PNG-24). chúng c ng là m t công ngh mà các nhà qu ng cáo a thích. D ng JPEG D ng FPEG ch a các nh có ch t l màu khác nhau. D ng PNG D ng PNG ã c gi i thi u thay th và c i ti n d ng GIF và JPEG. gi ng nh m t d ng GIF (d ng PNG-8). máy quét ho c ng. Các file JPEG thích h p i v i vi c hi n th các nh ch p không có các vùng màu ng nh t. Khi m t file JPEG c t o ra b i m t camera k thu t s . JPEG th màu l n. và s l n l p l i qua trình t . làm cho nh t i nhanh h n trên Web ho c c truy n t i b i ph ng ti n khác. Nh ng nh này c l u tr cùng v i nhau trong m t file v i thông tin v kho ng th i gian bao lâu th . Nh ng nhà thi t k Web site ã thong th trong vi c ch n PNG b i vì nó không luôn c h tr trong các trình duy t Web. Internet Explorer 4 và Netscape Navigator 4 nh ng n b n u tiên c a m t trong hai ch ng trình này v n có th hi n th các nh h a PNG mà không c n tr giúp c a m t plug-in (m t ch ng trình m r ng các tính n ng c a m t trình duy t). rõ ph n m m. ng nh ch p v n có th ch a hàng ngàn làm cho kích c file tr nên h p lý. JPEG th Do cách x lý vi c nén. ng là l a ch n kém cho các nh v i các vùng l n có m t màu ng g n sóng (th ng c g i là ³r ng c a´) s .M t nh GIF có th ct o ng b ng cách hi n th m t s nh GIF có liên n quan theo trình t . hoàn thành m t nh. 121 ng là l a ch n thích h p nh t cho các nh ph c t p v i s c quét v n n.

TGA (Truevision Targa Graphics Adapter). Thêm m t nh vào m t trang Bây gi ta ã bi t ôi chút v các nh các trang Web riêng c a ta. do ó nó 1.H p tho i Picture xu t hi n. sao chép nó sang Clopboard và dán nó trên trang. Trên menu h th ng. Mozilla. ta hãy làm cho nh tr nên n gi n h n ho c thay th nó b ng m t nh khác. Ta không th nh 122 c s d ng trong ph n này.Ngày nay. ta có th thêm các nh h a sang m t site theo nhi u d ng khác mà ta có th quen thu c: BMP (Windows Bitmaps). hãy th c hi n các b 3. ho c d ng JPEG n u nó ch a nhi u h n. ch n Insert p Picture p From File trên thanh công tìm tên c a nh mà ta mu n ph i . và Safari . Khi ta thêm m t trong các nh này vào m t trang và sau ó l u nó. Ph n m m khuy n khích ta s d ng GIF ho c JPEG. Ta có th th c hi n i u này b ng nhi u cách: Ta có th rê m t file t m t th m c ho c Windows Explorer. M trang mà ta mu n hi u ch nh 2. c sau: thêm m t nh vào m t trang Web. Tiff (Tagged Image File). m c dù h u h t các trình duy t không h tr t t c các tính n ng c a nó. và WMF (Windows Meta File). ho c nh p m t nút. t con tr t i v trí trên trang n i nh s hi n th c Standard. Quy t c chung là s d ng JPEG cho các nh ch p và s d ng GIF ho c PNG cho m i th khác. Netscape Navigator. Khi m t nh JPEG ph c t p ho c l n n m c kích c file c a nó là 30KB ho c l n h n.h tr PNG. Tùy ch n sau cùng là d nh t. Ch n d ng thích h p B ng cách s d ng FrontPage. RAS (Raster). các phiên b n hi n hành c a n m trình duy t thông d ng nh t ± Internet Explorer. FrontPage s chuy n i nó sang d ng GIF n u nó ch a 256 màu ho c ít h n. ch n Insert p Picture p From File. ta s n sàng t chúng lên trên Trong FrontPage. h a. i u này ng n nh chi m m t l ng th i gian quá nhi u xu t hi n khi m t ng i dùng Web xem nó trên m t trang b ng m t m i liên k t modem quay s . Opera. EPS (Encapsulated PostScript). S d ng h p tho i này th m c ch a nh. hình nh c thêm vào m t trang Web khi nó ang c hi u ch nh.

không ? Hãy click vào bên ph i c a nút Views và ch n Thumbnails t menu b t lên v a xu t hi n. Các nh có kích c thu nh c a m i hình nh s c hi n th , nh c minh h a trong hình d i.

Hình VIII.17. Ch n nh 4. Ch n nh và click insert. File c hi n th nh m t ph n c a trang trong

c a s hi u ch nh, cho phép ta xem di n m o c a nó ngay l p t c. Khi m t nh c t trên m t trang, ph n n i dung trang s di chuy n dành ch tr ng. Text và các thành ph n trang khác ch y xung quanh ho c bên d trang. di chuy n nh, nh p kéo rê nó n m t v trí m i. i

M c dù d ng nh nh ã c tr n v i trang Web, nh ng nó v n n m trong file riêng c a nó ± file mà ta ã ch n b ng h p tho i Picture. Trình bày hình nh v i text L n u tiên ta thêm m t nh vào m t ph n c a text trong FrontPage, có th ta không hài lòng v i di n m o c a nó. Text ch y m t cách v ng v t mép c a nh, l i nhi u kho ng tr ng xung quanh nó.

123

Vi c ch n m t ki u bao b c (wrapping style) m i cho nh s x lý v n này. Ki u bao b c là m t xác l p click ch n nh s c hi n th nh th nào t ng ng v i text n m g n k và n i dung khác trên trang. ch n ki u bao b c nh, hãy th c hi n các b c sau: i) 1. Click úp vào nh. H p tho i Picture Properties m ra (xem hình d

Hình VIII.18. H p tho i Picture Properties 2. N u tab Appearance không xu t hi n, click tên tab ó trên. 3. Ch n m t trong các tùy ch n n m bên d i tiêu a nó lên phía

chính Wrapping Style

± click bi u t ng n m trên các nhãn None, Left, ho c Right. Các bi u t ng cho bi t cách nh s c t nh th nào t ng ng v i text. 4. 5. thêm ho c gi m l ng kho ng tr ng gi a các c nh c a nh và text, hãy i u ch nh xác l p Horizonal Spacing. b sung ho c lo i b m t s kho ng tr ng n m trên i u ch nh ph n Vertical Spacing. nh và áy, hãy

124

6. Click OK. Khi h p tho i Picture Properties óng l i và ta s th y k t qu trên trang c a ta. Ki u bao b c c a m t nh ch quy t g nk . thêm m t kho ng dòng tr ng tr nh cách nó c hi n th bên text n m t con tr n m chèn m t

c và sau m t nh, hãy chèn m t ng t o n.

bên trái ho c bên ph i c a nh và nh n Enter ng t dòng nh h n, hãy nh n Shift + Enter. M t cách khác c a nó.

t o tùy bi n v trí c a m t nh là s d ng xác l p c n ch nh nh cách m t nh s c sau: a nó lên phía cc n

Xác l p này t ng t nh ki u bao b c, quy t th ng k bên các nh và text khác có chi u bao b c.

xác l p ki u c n ch nh c a m t nh, hãy th c hi n các b 1. Click úp vào nh. H p tho i Picture Properties m ra. 2. N u tab Appearance không xu t hi n, click tên c a tab trên.

3. Bên d i tiêu chính Layout, ch n m t trong các tùy ch n c a h p danh sách Alignment: a. Left alignment và Righe alignment ± làm cho nh xu t hi n phía bên trái ho c bên ph i c a text xung quanh. b. Top alignment ± c n th ng các mép nh c a nh và text. ây Bottom alignment ± c n th ng các mép áy c a nh và text. c ng là ki u c n ch nh m c nh cho m t nh m i.

c. Moddle alignment ± c n th ng ph n chính c a nh so v i áy c a text. d. Absolute Moddle alignment ± c n th ng ph n chính gi a c a nh v i ph n chính gi a c a text. Có nhi u tùy ch n khác, nh ng t t c chúng t ng t nh sáu tùy ch n này. Ta có th s d ng các tùy ch n c n ch nh text, hình nh, ho c b t c nh ng gì khác v n nh hi n th . 4. Click OK.
125

c. Click vào nh. H p này có th c c sau: bi u 1. N u liên k t là m t n m t trang Web ho c file khác trên máy tính tìm và nh p file ó. b. i n thông tin vào nh ng tr ng này. 126 . thêm m t hyperlink vào m t nh. H p tho i s hi n th tr ng Email Address và tr ng subject. nh c minh h a s d ng ch n nhi u lo i liên k t: a. m t site trên Web. hình d i. ho c b t k ngu n tài nguyên khác v n có m t a ch internet. Liên k t này có th tr vào m t trang ho c m t file trên cùng m t Web site. click bi u t trong khung Link To. nh p nó vào tr ng Address (ho c sao chép a ch t thanh Address c a trình duy t Web và dán nó vào tr ng. H p tho i Insert Hyperlink m ra. Tên c a nó ng Email Address a ch email. Click nút Insert Hyperlink trên thanh công c Standard.Thêm m t liên k t (Hyperlink) B t k text ho c h a trên m t trang Web có th có m t hyperlink c k t h p v i nó. N u liên k t d n c a ta. Các núm nh xu t hi n t i các góc và c nh c a nh 2. N u liên k t là m t a ch Web khác. hãy th c hi n các b th r ng nó ã c ch n cho vi c hi u ch nh. s d ng h p tho i này xu t hi n trong tr ng Address.

c bi t n u nh l n. Click OK. Nh ng ng i s d ng m t k t n i Internet ch m (56.6K ho c th p h n) s c m kích cách c x tao nhã này. Các n i dung mô t text c ng là cách duy nh t mà m t trình duy t Web ch text ch ng h n nh Linux có th làm cho b t k nh ph i nó. H p tho i Insert Hyperlink 3. cn p h nh tr nên có ý ngh a. m t s trình duy t Web hi n th chú c chi m b i nh ó. Thêm m t chú thích M t trong nh ng cách Khi m t trang ang thích c a m t nh trong vùng N u nh ang h làm cho các trang Web c a ta tr nên kh d ng h n nh. thì nó nên có text 127 . nh i dùng c a ta t n d ng nó tr c khi là cung c p cho m i nh m t chú thích nh m mô t c s d ng là m t nút menu ho c cho m t s m c ích ng nào ó.19. N u m t mô t m c ích c a ng Web c a ta.Hình VIII. 4. c t i xu ng. chú thích cho phép nh ng ng nh c t i xu ng. click nút Browse the Web (hình trên). m trình duy t và tìm úng a ch .

thêm m t chú thích vào m t nh ho c hi u ch nh m t chú thích hi n có. Hãy click úp nh. Nh p m t chú thích ng n g n cho nh trong tr ng text (ho c thay th chú thích hi n có. ho c cung c p m t chú thích và m t thông tin mô t khác. t n d ng các chú thích. D ch tìm ki m Google Images t i images. 2. n u có).B ng cách cung c p text này. nh c minh h a trong hình d i 128 . hi n th các nh phù h p v i m t ho c nhi u t khóa. nh m tang kh n ng truy c p. Tab này có th c s d ng thay i ho c thay th m t nh. hãy th c hi n các b c sau: 1. Ta c ng cung c p thông tin c n thi t cho nh ng ng s d ng Web site c a ta. 3.ta m r ng nh ng ng t ng lai i v i m t site. ta cung c p thêm thông tin v các n i dung c a trang mà các công c tìm ki m có th t n d ng. ch n m t hyperlink.google. H p tho i Picture Properties s m ra. Click tab General a nó lên phía tr c. B ng cách cung c p chú thích cho m i nh . M c ích truy c p.com. là m t trong nh ng ch thi t k Web ngày nay.c bi t các nh c k t h p các hyperlink . là b o c màn hình m r ng Website có th i dùng b khuy t t t nóng b ng nh t c a nh ng nhà c s d ng v i các b i xem h a công ngh h tr khác.

1. Trên menu h th ng ch n Tool p Internet Options. Click OK. Thêm m t chú thích vào m t nh 4. Trong Internet Explorer 6. hãy th c hi n các b Options c m ra. xem trang c a ta trông gi ng nh th nào mà không có nh. Click OK. Thêm m t Clip Art vào m t nh 129 . Click tab Advanced 3. H p tho i Internet 2.20. a nó lên phía tr c. 4. m c dù m t s trang trong cache ho c b nh m v n còn cung c p các hình nh h a. h u h t các trình duy t Web có th c c u hình c sau: ng ng hi n th chúng. Ta có th m l i ch hi n th nh b ng cách ch n h p ki m Show Pictures. Cu n xu ng danh sách Setting cho 5. Xóa d u ki m k bên h p ki m Show Picture. Các nh s không c hi n th trong các trang Web mà ta t i sau i m ó. n khi ta tìm th y ph n Multimedia.Hình VIII.

do ó không c n ph i th c hi n nó ngay l p t c. và các nh khác trên máy tính c a ta ± Microsoft Clip Organizer c ính kèm v i Office tìm ki m trên máy tính c a ta dành cho cá file nh h a và a ph ng ti n khác. th c hi n các b 1. nh ch p k thu t s . t con tr t i v trí n i nh s c chèn vào. tìm và thêm clip art vào m t trang. Ta c ng có th c h i xem Clip Organizer có nên c l p h ng m c cho các file a ph ng ti n trên h th ng c a ta hay không.FrontPage 2003 có m t th vi n ch a hàng ngàn nh clip art. Trên menu h th ng ch n Insert p Picture p Clip Art. Hình VIII. ch ng h n nh các phiên b n tr m ts nh c k t nh p vào trong các Th vi n clip art ch a FrontPage và b t k s n ph m Of-fice khác mà ta ã c c a FrontPage. nh ch p. c sau: 2. và các file a ph ng ti n khác. Nó c ng có th ch a h a. Nh ng nh này có th trang Web riêng c a ta.21. Tìm ki m Clip Art 130 . Khung Clip Art m ra n m bên ph i c a b biên so n (xem hình d i). i u này m t nhi u th i gian và có th c hi n vào b t c lúc nào. s d ng.

nh g c v n n m trong th vi n. Khi ta thêm clip art vào m t trang. các clip mà ta ã t ch c. Hình trên th hi n k t c m t nh mà ta thích. Ta s có th nh l i kích c nh này khi c n thi t. i n ó. N u khung Clip Art không Art. th c hi n m t tìm ki m. nh p m t ho c nhi u t vào trong h p Search For nh m mô t lo i nh mà ta tìm. hãy ch n Insert p Picture p Clip c nh p t ng vào th vi n clip art . nh Office khác. 4. Khi ta tìm trong khung. Ta có th tìm ki m m t lo i t t c chúng. Các nh thumbnail c a m i nh clip art và các nh ch p xem chúng. th ng v i kích c l n h n nhi u so v i nh ng gì mà ta mong mu n.s d ng thanh cu n qu tìm ki m. thì các file a ph ng ti n khác dành cho các trang Web c a ta có s n trên Web site Microsoft Office Online. các nh c hi n th ch p. thu h p thêm nó. ho c t t c ba th này cùng m t lúc. 7. 5. phim và âm thanh. FrontPage có th tìm ki m t p h p clip art riêng c a nó. 6.3. i u này là do ph n thi t k b i vì ta có th d dàng thu nh m t nh sang m t kích c mà ta mu n mà không làm m t ch t l ng nh c a nó. n i ta có th duy t theo t ng h ng m c ho c tìm ki m các t khóa c th . nh s xu t hi n trên trang. Click nút Go. 131 c m . Click liên k t Clip Art on Office Online n m cu i cùng. hãy th c hi n các b c sau: 1. 2. Nh ng thay i mà ta th c hi n v i nh s không thay i b n g c c a nh. hãy s d ng h p danh sách Results Souuld Be. Trong khung Clip Art. Các file phù h p v i vi c tìm ki m c a ta c hi n th . N u ta không th tìm th y clip art phù h p trong th vi n c ính kèm v i FrontPage 2003. ta hãy s d ng h p danh sách Search In. Th vi n clip art ch a các lo i a ph ng ti n: các b n v clip art. Trình duy t Web c a ta m ra t i Microsoft Office Clip Art and Media site. nãy click úp vào nó. Các file mà ta ch n t Office Online c a FrontPage 2003. Clip Art t th vi n th ng l n h n nhi u so v i nh ng gì ta mong i. Vi c t ng kích c và duy trì m t ch t l ng thì khó h n nhi u (th ng không th c hi n c).

Kích c c a m t nh có th có th nh l i kích c hi n th c a nh. i u này bi u th r ng ta có th kéo các núm xung quanh. b. nên i u quan tr ng là ta ph i l u ý vi c nh l i kích c m t nh ± và vi c ch hi n th i file h a g c. Ti n trình này c g i là vi c l y l i m u (resampling) nh. i chi u r ng. thì vi c nh l i N u ta không bao gi hi n th kích c không thay n s khác bi t gi a nh v i m t kích c khác. con tr bi n thành m t m i tên. kéo m t núm n m t v trí m i: nh ho c thay i chi u cao. Các nh clip art trông p h n khi chúng c nh l i kích c m t cách c nh thay vì c hi n th v i m t kích c l n h n b i vì FrontPage làm m t công vi c hi u ch nh nh nào ó trên file làm nh n các mép và làm rõ nét các chi ti t. thay a. ho c thay c hi n th i kích c các kích nh th c. gi núm t i ph n chính gi a c a c nh trái 132 . gi núm t i ph n chính gi a c a áy c a nh. nh núm này. (N u nh không b t ngu n t th vi n clip art. nh l i kích c m t nh. 2. i u này làm cho cùng m t nh c trình bày v i nh ng kích c khác nhau trên hai trang khác nhau c a m t Web site.Thay i kích c c a m t nh Kích c c a b t k nh nào trên m t trang Web u có th thay i c- c t ng n m t kích c l n h n. th c hi n các b c minh h a trong hình d i. thay và ph i. Các núm ch n xu t hi n xung quanh các mép c a nh. ho c ngay c c bi n d ng chi u r ng có m t t l khác v i chi u cao. nh v i m t kích c l n h n. hãy l u m t b n sao c a nh l n h n b t k v trí nào). nh m thay c bi u di n trên m t trang Web có th c l n h n ho c nh h n kích c th c c a nó. Các nh c thay i theo hai cách trong FrontPage. B i vì lý do này. nh m nh là m t l a ch n t t h n vì nó s t i nhanh h n khi m t khách tham quan xem trang Web c a ta. Ta i file ch a nh. Khi ta c: t chu t lên trên m t trong các 1. i kích c c a nh. Click vào nh. c thu nh thành m t kích c nh .

thì c t o bên trong c s d ng cho b t k site nào khác n a.c. Vi c nh p (importing) các file tr nên li u c t o b ng Microsoft Word ho c ch World Wide Web. thay i kích c trong khi duy trì chi u r ng và chi u cao. t o m t Web site m i ngay t u. M t site chi m m t th m c chính và m t s th m c con. c nh thay vi c thay 3. M t h p nh xu t hi n k bên nh. m t th m c My Web Sites ây là m t n i t t l u tr các th m c c sau: c bi t ti n l i n u ta có m t s tài ng trình khác mà ta mu n a lên i kích c .2. qu n lý. Bây gi ta s tìm hi u và h c cách t o m t Web site m i ra sao. i kích c khi các núm c di chuy n. Ch n Resample Picture to Match Size nh. T o m t Web site m i trên ta ã có th th c hi n các công vi c thao tác n l trên m t trang Web. Nh núm. m i th m c con ph c v m t m c ích khác nhau.5. hãy kéo h p n m t v trí m i làm cho nh l n ho c My Documents thu c máy tính c a ta. Khi m t th m c ã nó không Khi FrontPage c cài c ch nh làm m t th m c chính cho m t site. riêng l mà s ch a các site ta t o ra. và th c hi n nh ng thay i khác. Các site c qu n lý b i FrontPage c t ch c v i vi c s d ng các file th m c c a máy tính. nó có th c xem nh b t k nh khác. cho phép ta xem tr i tr c khi nó c hoàn t t. nh l i kích c nh m t cách c 5. Click h p này m m t menu th xu ng v n quy t nh nh s c nh l i kích c nh th nào. thêm m t chú thích. VIII. ch y FrontPage và th c hi n các b 133 . thay nh h n. Ta có th di chuy n nó vòng quanh. và xu t các Web site. Sau khi clip art ã c thêm vào m t trang. Ch n Only Modify Size Attributes thay i kích c hi n th c a nh. T o m t Web site m i FrontPage cung c p nhi u tính n ng nh m giúp ta d dàng t o. gi b t k góc nào. t. 4.

c 134 . 1. Ta s Tìm hi u k h n trong ph n sau.22. không ch a gì c ngo i tr m t trang Web tr ng. 3.1. H p tho i Web Site Templates Các Web site c t o trong FrontPage b ng cách s d ng các template. Click hyperlink More Web Site Template. ta có th t o m t th m c m i trên máy tính c a ta n i các site s cl u ó. k bên c a s n i các trang Web biên so n. Trên menu h th ng ch n File p New. H p tho i New Web Site Location m ra. các phiên b n d tr c a m t s Web site mà ta có th t o tùy bi n. template này cs d ng t o m t site n gi n. c Hình VIII. Khung New m ra n m d c theo c nh ph i c a giao di n FrontPage. K ti p. Click nút Browse. Ch n bi u t ng c a template On-Page Web Site. 2. nh minh h a trong hình d i.

Hình VIII. c minh h a hình d i. 4.23. hãy tìm và m m c này n i ta s l u gi th m c này ± m t v trí thích h p là th c My Web Site bên trong My Documents. nó c hi n th trong khung xem Folders. click úp file. t o m t th m c cho site m i c a ta. (Có th ta không nhìn th y khung nhìn Folder List n m bên trái khung nhìn Folders). 135 . quay tr v khung xem Folder VIII.5. Nh p tên th m c m i trong tr ng Name và click nút OK.htm m trang ch c a site v a m i c t o hi u ch nh. H p tho i New Web Site Locations 2. Click úp index. i Web site c qu n lý b i FrontPage ph i c cung c p b i th c riêng c a nó. M m th m 3. Tr c khi ta có th th c hi n i u ó. c minh h a trong hình trên. H p tho i New Folder m ra. hãy click nút Create New Folder.2. m m t trang Web trong c a s biên so n.Khai thác site m i Khi ta t o m t Web site m i. Th m c c m và hi n th trong menu Look In th xu ng c a h p tho i New Web Site Location. cho ta m t trang rõ ràng v nh ng gì mà site ch a. FrontPage s thêm t t c file và th m c c n thi t k vào th m c chính c a site.

Hình VIII. click tab Web site n m so n ho c ch n Views p Folders Thêm m t trang m i vào m t Site Ta ã bi t r ng FrontPage có th c s d ng t o và hi u ch nh các trang Web v n không ph i là m t ph n c a b t k Web site nào. Ta có th làm vi c trên m t trang trong c a s biên so n trong khung xem Design và ki m tra nó trong m t trình duy t Web trong khung nhìn Preview. Giao di n ng i dùng c a FrontPage thay i ph thu c vào nh ng gì mà ta ang s d ng nó làm vi c. và ta có th i tên ho c xóa chúng (click chu t ph i vào file và ch n Rename ho c Delete t menu t t). m m t trang Web trong c a s biên so n. Views chuy n i t m t khung xem này sang m t khung nhìn khác.24. quay tr v khung nhìn Folders. click thanh cu i mép c a giao di n.htm m m t trang ch c a site v a m i c t o hi u ch nh.ta có th kéo và th các file di chuy n chúng xung quanh. 136 trên c a s biên . Khung nhìn Folders Nh ã bi t. click úp vào file. Khung nhìn Folders làm gi ng nh m t file th m c . Click úp vào index.

và QuickTime . FrontPage t o m t trang m i b ng cách s d ng template và t cho nó m t tên ch ng h n nh new_page_1. Trong th m c chính c a site. Trên menu h th ng ch n File p Save All l u t t c các file ang m hi u ch nh.htm. Click Yes l u file ho c No lo i b các thay i. Khi ta t o m t site m i. Ch n bi u t ng c a template mà ta mu n và lick OK. và các ch t ng tác khác. JPEG. 2. Ta c ng có th t o m t trang m i v n c thêm vào site mà ta ang hi u ch nh: m khung New n u nó ch a 1. i v i các lo i trang khác. MOB.Các file âm thanh ch ng h n nh các file WAV. nh c c p ph n k ti p. MPD. m t h p tho i c m ra dành cho m i trang h i có mu n l u file ó hay không. click liên k t More Page Templates. ch n File p Close.ch ng h n d ng. click hyperlink Blank Page. li t kê các lo i template mà trang m i có th c d a vào ó.htm ho c new_page_2. th m c c a nó trong ó n i hình nh c a m t site có th c các lo i media khác. N u ta ang làm vi c v i m c dành cho chúng . Tên trang s có m t ký t d u sao (³*´) theo sau khi nó ch a nh ng thay i ch a c lâu.Nh ng trang này có th c thêm vào m t site. ta có th mu n t o các th nh sound cho b t k file âm thanh mà ta ang s ng trình s ch a m t th m c con images l u tr . H p tho i Page Templates xu t hi n. M t cách k t h p nh ng file media này và các file khác vào trong site c a ta là nh p (import) chúng vào trong site: 137 .Các ch ng trình Macromedia Shockwave và Flash. PNG. óng m t Web site. và các d ng khác .Các file nh h a d ng GIF. Click nút Save trong thanh công c Standard l u file ang hi n th trong c a s biên so n. N u b t k các trang c hi u ch nh ch a c l u. MIDI và MP3 .Các file Movie theo d ng AVI. Ch n lo i trang ta mu n t o: y y i v i m t trang hoàn toàn tr ng. Nh p các file vào m t site World Wide Web có th trình bày các lo i tài li u khác ngoài các trang Web: . Trên menu h th ng ch n File p New cm .

Click Add File ch n m t file khác file c ch n vào site c a ta. V i site ang m . ho c click OK nh p các Các file c nh p tr thành m t ph n c a site. S d ng h p tho i này tìm và m th m c ch a file ó. H p tho i Add File to Import List m ra. m t s khác bi t c c k quan tr ng mà ta c n l u ý tr c khi xóa m t site. ch n File p Import. Sau ó click file. li t kê các file mà ta ã ch n nh p vào site. 2. H p tho i m ra. B t c khi nào ta sao chép site sang m t th m c m i ho c xu t b n nó lên World Wide Web. N u ta ch a nh p. M t file nh p có th c kéo n m t th m c khác thu c site này t khung nhìn Folders ho c khung Folder List.1.25. 4. Hình VIII. File c li t kê trong h p tho i Import. Click nút Add File. thì danh sách r ng. file ó s c a vào. nh p. Xóa m t site M t Web site c qu n lý b i FrontPage có th b xóa theo hai cách. 138 . H p tho i Add File to Import List 3.

hình nh và file khác ± không b lo i b . Vi c xóa thông tin FrontPage c a site s ch xóa các file và th m c mà FrontPage s d ng h u c nh qu n lý site. N u danh sách th m c không Folder List. hình nh. M i th khác ± trang. M t site không có n i dung FrontPage v n c xem m t cách bình th ng b ng m t trình duy t Web nh ng ta s không th m nó hi u ch nh trong FrontPage. l i nguyên v n m i th khác. cùng t t c các trang. và các file khác v n t o nên site. c hi n th . hãy s d ng nó ch n th m c chính c a site. Cách th hai là ch xóa các file và th m c mà FrontPage s d ng site. H p tho i Open xu t hi n. hãy m nó: Click View p 3. hãy th c hi n các b c sau: 1.Cách th nh t xóa m t site là lo i b nó hoàn toàn: i u này s xóa s ch th m c ch a site. thêm các th m c chia s vào nhi u trang ho c áp d ng b t k tính n ng khác có liên quan n toàn b m t site. hãy ch n l nh Delete (nh minh h a trong hình d i) 139 . Click chu t ph i vào tên c a site ± dòng trên cùng trong menu th m c ± và trong menu t t v a c m . ph n m m t o ra m t s th m c và file c s d ng nh m b o trì site (ví d : FrontPage theo dõi khi nào t ng file c a site c xu t cu i cùng t máy tính c a ta lên World Wide Web). qu n lý Khi ta làm vi c trên m t Web site b ng FrontPage. N u site ã không c m . xóa m t vài ho c t t c các file trong m t site. nh ng ta không th áp d ng m t theme vào m t site. và click Open. Ta có th m các trang riêng l trong site hi u ch nh. t t c các th m c con c a nó. trên menu h th ng ch n File p Open Site. 2.

26. 5. click Cancel. ng này u mang tính v nh vi n. Các file và th m c n N u ta m m t th m c c a m t Web site bên ngoài FrontPage.Hình VIII. thì nó có th ct ol i sau ó: trên menu h th ng ch n File p Open. Xóa m t th m c M t h p tho i m ra cho phép ta xóa thông tin FrontPage ho c xóa toàn b Web site. N u ta lo i b thông tin FrontPage ra kh i m t site. vì th ta nên c n th n khi s xóa m t site ho c thông tin FrontPage c a nó. và sau ó s d ng h p tho i Open tìm và ch n th m c chính c a site. C hai ho t d ng chúng. óng h p tho i mà không xóa b t c thông tin nào. FrontPage h i ta có mu n chuy n i th m c này thành m t Web site hay không ± clikc Yes. ta s nhìn th y nó ch a các th m c và file không th hi n th trong khung nhìn Folders ho c khung Folders List ± áng chú ý nh t là toàn b m t nhóm th m c có tên _vti_cnf 140 . M t site hoàn toàn b xóa s không th ph c h i tr l i. 4. Sau ó FrontPage s t o thông tin nó c n qu n lý site. ch n m t tùy ch n và nh p OK.

Nh ng ng i dùng s c m th y thu n l i h n nhi u khi xem thông tin c a ta n u nó c chuy n i t d ng tài li u Word sang m t ho c nhi u trang Web. click nút Folder bên d i c a s hi n t i. ta có th làm cho các tài li u c t o b ng Microsoft Word tr thành m t ph n c a Web site. nh ng ta th ng th c hi n i v i b t k file.b ng cách click úp file trong khung nhìn Folders ho c danh sách Folders ± nó m trong Microsoft Word.ang c s d ng b i FrontPage làm m t ph n trong các tính n ng qu n lý site c a nó. chuy n i n i dung m t tài li u Word sang m t trang Web: 1. Ta có th th c hi n i u này theo hai cách. M c dù các tên c a chúng làm cho chúng d ng nh là các trang Web. Nh ng file này không nên xóa (m c dù FrontPage có th t o l i chúng n u c n thi t) Khi ta xóa thông tin FrontPage file này là nh ng gì c lo i b . Khi ta m t tài li u theo d ng Word. Nh p tài li u b ng cách trên menu h th ng ch n File p Import. Nh ng tham quan n site c a ta h có th xem các tài li u Word s có th xem file b ng cách t i nó v i Word. Thay vào ó. N u ta không làm vi c trong khung xem Folders. Cách d dàng là nh p (import) m t tài li u Word vào trong site c a ta và nó theo d ng nó. nh ng th m c và . và sau ó ch n Open With p FrontPage (Open as HTML) t menu t t v a xu t hi n (xem hình d i) 141 c k t h p v i m t site. 2. Các file trong th m c _vti_cnf c ng c s d ng cho vi c qu n lý site. S d ng tài li u World trên Web FrontPage c k t nh p ch t ch v i các ch ng trình khác trong b Microsoft Office. khi ta c m nó theo cách bình th ng . h a và i lo i nh th . nh ng các file ch a thông tin v các file trong site c a ta ch ng h n nh th i i m sau cùng mà m t file c th ã c ch nh s a. ta không th hi u ch nh nó v i FrontPage. K t qu là ta có th d dàng k t nh p d li u c t o b ng m t ch ng trình vào m t ch ng trình khác. Ví d . 3. Click chu t ph i vào tài li u trong khung xem Folders.

có th nó không có s n m t chuy n i hi n th file m t cách chính xác.27. c Tài li u này có th ch a nhi u nh d ng ± càng nhi u càng t t. ng: Click nút VIII.Hình VIII. các l a ch n font. 142 . Phát tri n nhanh m t site v i các template Khi b t u t o các Web site riêng c a ta b ng FrontPage 2003. ch ng trình d ng nh khá gây n t ng. ki u c n ch nh và style c s d ng trong Microsoft Word s c chuy n sang FrontPage. Hi u ch nh m t tài li u Word trong FrontPage L n u tiên ta th c hi n i u này v i m t tài li u. Vi c bi t n i b t u và n i th c hi n có th là m t công vi c gây b i r i khi ta ã ch a bao gi s d ng ph n m m này. Khi ta s d ng nó hi u ch nh m t tài li u Word. B i vì ta ang chuy n i tài li u thành m t trang Web. click No. m t trang Web m i t o ch a các n i dung c a tài li u. nó có th c l u m t cách bình th Save trên thanh công c Standard ho c ch n File p Save. FrontPage làm cho công vi c này d qu n lý h n thông qua vi c s d ng các template. Sau khi ã chuy n i. các site c t o s n mà ph n m m bi t cách t t o.3. M t h p tho i s xu t hi n h i ta có mu n cài m t b chuy n i hay không.

M t site cho phép m t công ty cung c p s h tr khách hàng thông qua các trang mô t s n ph m. y Customer Support Web Site . và m t danh sách contact.M t site dành cho vi c c ng tác c a nhóm có m t l ch. tình hình d án. Nó khác v i template One-Page Web Site i m nó thi u m t trang index. y SharePoint Team Site . và vi t v nh ng s thích c a ta và các Web site mà ta a thích nh t.M t site có m t trang tr ng và không có gì khác. m t th i bi u.3. m t di n àn th o lu n. C ng có m t template Empty Web Site v n t o m t site không ch a các file. VIII. m u bi u ph n h i (feedback form). Ph n m m ch a các templage dành cho m t s cách ph bi n nh t mà các nhà xu t b n s d ng Worl Wide Web. m t site công ty. Ch n m t template Web site FrontPage cung c p m t vài ch c template Web site và trang nh m giúp ta có m t s kh i u d dàng và nhanh chóng.M t site dành cho m t d án h p tác. 143 . các cu c th o lu n nhóm và m t n i l u tr . m t th vi n file.1.M t site có các trang n i ta có th mô t chính mình. form tìm ki m site. Các template site c cài s n ch a m t site cá nhân. m t danh sách tác v . Các template ti t ki m cho ta r t nhi u th i gian khi chúng phù h p cho m t d án. Các template sau ây có th c s d ng b t u m t site: y One Page Web Site . m t trang ph n h i khách hàng và m t trang m c l c.htm. M i template là m t khung s n mà ta có th t o tùy bi n b ng cách thêm và lo i b text và th c hi n các thay i khác. và m t trang có các câu h i th ng g p. T t c các site FrontPage và các trang Web b t u t các template. y Personal Web Site .Các template cho phép ta phát tri n m t site hoàn ch nh trong m t vài phút và sau ó dành nh ng n l c c a ta vào vi c t o tùy bi n site ó thay vì ta t o m t site ngay t u. v i các trang dành cho thông tin thành viên. chia s nh k thu t s . y Project Web Site .

3. ta ã làm vi c trên các trang Web mà không t chúng vào các Web site riêng c a chúng. Trên menu h th ng ch n File p New.28. ta nên t o m t th m c m i n i site s 4. li t kê các template mà ta có th s d ng c ng li t kê các wizard 3.2. Khung menu m trong FrontPage n m d c theo mép ph i c a c a s biên so n. Ch n template ta làm vi c d dàng h n. H p tho i này Web site c a ta. c l u trên máy tính c a ta. Click hyperlink More Web Site Templates. B i vì t t c các site b t u t m t template. Nó ng c a nó. H p tho i Web Site Templates m ra. 5. s d ng cho site c a ta ± click bi u t theo. T o m t Web site m i Trong b n gi u. 144 . H p tho i New Location cho FrontPage bi t n i c s d ng l u site c a ta t o m t site m i. tr Ta có th d dàng b t u m t d án Web m i b ng cách t o m t site m i c khi b t k trang ã c t o. S h p tho i này tìm và m th m c n i ta s l u các tìm và m th m c n i ta s l u các Web site c a ta. ph i ch n m t template Hình VIII.VIII. Ti p 2. Click nút Browse. ta b t u m t d án: 1.

click nút Create New Folder. H p tho i New Folder m ra. Nh p m t tên cho th m c trong tr ng Name. l p và các th m c con. Khung nhìn Folders 145 . a ta tr v l i h p tho i New Web Site Location. VIII. và sau ó click nút OK. FrontPage s hi n th m t site v a m i t o trong khung xem Folders th th y t t c các file mà nó ch a. c hi n th trong tr ng text y th m c các trang Web. nh minh h a trong hình d i.3. C ng có m t s th m c con c s d ng b i FrontPage và m t vài th m c con mà ta mu n s d ng. nh c minh h a hình trên. 9. The m c mà ta ã ch n Specify the Location of the New Web Site.6. T o tùy bi n Web site m i c a ta Sau khi m t Web site m i c t o t m t template. Hình VIII.29.3. M i site s c cung c p th m c con riêng c a nó: t o m t th m c con. Click nút Open. hình nh. H p tho i óng l i. ta có th b t hi n các thay i t o tùy bi n site này. FrontPage s t o site. ch ng h n nh images (dành cho hình ành). và _private (dành cho các file mà các site khách tham quan s không th th y c). u th c ta có T t c các trang Web trong site n m trong th m c chính c a nó. 8. 7. Click OK.

N u ta không s d ng template Empty Web Site. Trên menu Standard ch n Insert p Comment 146 . Text chú thích ph n trên cùng 2. m h p tho i Comment. có th c s d ng làm v trí cho các file mà ã c che gi u các khách tham quan n Web site c a ta. N u ta t o m t Web site n i khách tham quan có th cung c p cho ta các a ch th tín c a h . hi u ch nh m t l i chú thích. Sau khi th c hi n các thay OK l u chúng. Các l i bình chú c hi n th khi m t trang ang hi u ch nh trong FrontPage nh ng c che gi u khi nó hi n th trong m t trình duy t Web. quay tr v khung nhìn Folders. hãy click nút Preview bên d không xu t hi n trên trang. th m c này có th c s d ng làm m t n i ng n ng a thông tin này kh i nh ng c p m t soi mói. th m c con này ban u r ng.htm.4. V i trang m ra c thêm vào m t trang Web: c chèn vào ó. M t h p tho i Comment m ra v i l i chú thích chúng trong m t vùng text. Trang m ra trong c a s hi u ch nh. b t u làm vi c trên Web site m i c a ta. Thêm và lo i b các l i chú thích Trên m i trang trong các site c t o t m t template FrontPage cung c p thông tin h ng d n v m t s trang theo d ng các l i chú thích (comment). nh ta th ng th c hi n v i b t k trang khác. click úp nó. M t s template ch a các th m c ph c v m t m c ích riêng cho template ó. hi u ch nh. template Personal Web Site ch a m t th m c photogallery c s d ng cho các trang v n hi n th các nh k thu t s . click tab Web Site n m c a c a s biên so n. VIII. hãy m m t trong các trang dành hi u ch nh: Click úp vào tên c a trang trong khung nhìn Folders.M t th m c con _private c a m t Web site. Ví d . ây là trang ch c a site ± trang mà các khách tham quan s th y khi h yêu c u a ch Web chính thu c site c a ta. click i c a s biên so n. click vào n i mà l i chú thích i. text c hi n th b ng text màu tía có t ³Comment´. th y c i u này.3. thì th m c chính thu c site c a ta s ch a m t file c bi t có tên index. n i ta có th làm vi c trên nó. hãy th c hi n các thay i và l u nó v i nút Save trên thanh công c Standard. M t l i chú thích m i có th 1.

trang ch c a site.htm. m t n i t t mô t các s thích c a ta và cung c p các hyperlink d n n các Web site liên quan. m t trang chia s các nh k thu t s ho c các hình nh khác. Ta có th d dàng t o m t file t truy n cho s thích chuyên môn ho c cá nhân c a ta b ng cách s d ng template Personal Web Site.htm.5. m t trang n i ta có th cung c p m t b n dài h n v ti u s c a ta. Khai thác template Personal Web Site Dù s m hay mu n. m t hàng g m các nút h a v n có th c click tham quan ph n còn l i c a site. cung c p m t n i tham quan và t gi i thi u v mình. Trên các trang Web c a site m i. click nút Preview in Browser trên thanh công c Standard.htm.htm. Click l i chú thích mà ta mu n xóa và nh n phím Delete. y Interest. các tiêu chính và các hyperlink b ng cách hi u ch nh chúng m t cách bình th ng. y Favorite. ta có th thay i h u h t text. các bi u ng trang v n 147 chào ón các khách n các Web site a thích n site c a ta có th .3. m t n i u s t o các trang làm cho h tr nên n i ti ng trên World Wide Web. Ta có th xóa các chú thích vào b t k lúc nào.3. T ng trang này ch a m t thanh liên k t (link bar). L i chú thích s xu t hi n trên trang b ng text màu tía.htm. y Feedback. thì h u h t các nhà xu t b n Web ch riêng cho mình. Site m ra trong trình duy t Web chính c a ta. Nh p text chú thích và click OK. y Photo. VIII. m t n i mà nh ng khách tham quan l i cho ta m t thông i p. th m chí n u chúng là m t ph n c a m t template site ho c template trang. Template này g m các thành ph n sau ây: y Index. Các template c ng t m t s th trên các trang Web v n không th c hi u ch nh theo cách mà ta mong i: các thanh liên k t. m t danh sách các hyperlink d n nh t c a ta. xem cách ho t ng c a các thanh liên k t trên site m i c a ta. y Aboutme.htm.

c bi t s c h tr Hình VIII. index. B ng cách s d ng thành ph n này. N u trang không c m trong c a s biên so n.htm. 3.hi n th tiêu c a m t trang. thêm m t tem th i gian vào m t trang Web. Thêm m t tem th i gian vào m t trang Web Trang chính trong template Persional Web Site. Thay vì công vi c m t nhi u th i gian c a ho t ng click ngày tháng b ng tay khi ta hi u ch nh trang. Click m t v trí trên trang n i m t tem th i gian có th xu t hi n. Nó t ng thay i m i khi có b t k cái gì trên trang b thay i. H p tho i Date and Time 148 . Trên menu Standard ch n Insert p Date and Time. ây là các thành ph n Web ± các thành ph n trang b i FrontPage nh m b sung ch c n ng vào m t site. ngay sau text. ³This page last updates´ nh trong ³This page last updated 01/12/2004´. và các tem th i gian (timestamp) v n hi n th ngày tháng trên l ch. ch a m t thành ph n tem th i gian n m cu i trang. Date and Time m ra (xem hình d i).6.30. H p tho i Insert. click úp lên file c a nó trong khung nhìn Folders. 2. VIII. ta có th t m t ngày thành ph n tem th i gian lên trên nó.3. hãy th c hi n các b c sau: 1. ta có th cho phép các khách tham quan bi t c thông tin trên trang hi n hành nh th nào. Thành ph n tem th i gian hi n th ngày tháng mà trang Web ã c hi u ch nh l n sau cùng.

th c hi n m t thay i. 3. T t c các thành ph n Web khác c hi u ch nh theo cùng m t cách. 7.3. và ta có th th ng th c nó gi ng nh nh ng ng 149 i khác s tham quan nó ± click các hyperlink ho c các nút thanh liên k t xem m i trang. hãy click nút Preview in Browser trên thanh công c Standard. Quay tr v khung nhìn Folders: click tab Web Site n m trên cùng c a s hi u ch nh. ch n Date This Page Was Last Automatically Updated. click nút Save trên thanh công c Standard. VIII. y N u nó c ng thay i khi FrontPage c p nh t trang vì m t lý do nào ó. N u m t th i gian c ng c hi n th . Sau khi m t tem th i gian ã c thêm. Ch n m t trong các tùy ch n Display th i gian thay i: xác nh nh ng gì làm cho tem i cho y N u nó thay i b t c khi nào th c hi n b ng tay m t thay trang. click úp nó trong c a s hi u ch nh. lo i b nó v nh vi n ra kh i site. trông gi ng nh chính ta ã nh p nó vào. thay i giá tr t (none) sang giá tr khác. . hãy th c hi n các b c sau ây: 1. l u m t trang sau khi làm vi c trên nó. 2. Trong menu Date Format th xu ng.4. ta có th làm v i nó b ng cách hi u ch nh text. 5. M t h p tho i Confirm Delete h i file có nên th c s b xóa hay không. Ch n Delete t menu t t 4. ch n cách mà ngày tháng s xu t hi n. L u các thay i sang m t site N u ta ã t o m t Web site cá nhân t m t template. xóa m t trang ho c b t k file khác. 6. Site c a ta m ra trong m t trình duy t Web. h p tho i Date and Time m l i. Khi ta s n sàng xem công vi c mà ta ã th c hi n. Click OK. trong menu Time format th xu ng. ch n Date This Page Wass Last Editor. tiêu chính và các hyperlink.7. Click Yes xác nh vi c xóa ho c No n u ta thay i ý nh. Click ph i tên file trong khung xem Folder. Tem th i gian xu t hi n trên trang.

b ng cách tr l i vài câu h i n gi n.xem hình v d i) 150 .1. T o m t site v i s tr giúp c a Wizard trong FrontPage 2003 VIII. Chúng có th c s d ng t o các site và các trang Web quá ph c t p n n i không th x lý b ng m t template. các wizard giúp ta có th t o các Web site ph c t p .VIII. do ó hình th c này s quen thu c v i ta. Các wizard có th c t o khi ta ang t o m t site m i ho c thêm m t trang m i vào m t site hi n hành. Khung New m ra ( phía bên ph i c a s . B ng cách phân chia m t tác v thành m t lo t các b c n gi n h n. Trong FrontPage. các h p tho i v n có làm cho m t công vi c khó kh n tr nên d dàng b ng cách phân chia nó thành m t lo t câu h i.4. FrontPage và các ch ng trình khác trong b Office c xác l p trên m t máy tính thông qua wizard ã c cài t. Trên menu Standard ch n File p New. hãy th c hi n các b c sau: 1. Hai lo i wizard có s n trong FrontPage: các wizard Web site t o toàn b các site và các wizard m t trang.ch ng h n nh m t site công ty chuyên nghi p 20 trang ho c site h tr khách hàng .4. g i ra m t site wizard. M m t wizard t o site Nhi u ph n m m s d ng wizard. các wizard có th c xem là các template thông minh.

Khi ta ti n th thay cho nút Next. m t nút Finish hi n . H p tho i Web Site Templates m ra v i tab General n m trên cùng. kh i wizard xu t hi n. y Discussion Web Site Wizard t o m t b ng thông báo n i các khách y Corporate Presence Wizard sao chép m t Web site hi n có sang máy tính c a ta. ngay c n u nó không 3. hi n th các record trên các trang Web và l u thông tin tham quan c thu th p trên site vào sang c s d li u. 4. 151 t o ng m t wizard. Ta có th s d ng m t s wizard toàn b m t site: y Database Interface Wizard s t o m t site v n có th n i k t v i m t c s d li u Microsoft Access. click Finish. Khi ta s n sàng hoàn t t nh ng tùy ch n mà ta ã ch n trong wizard. Click hyperlink More Web Site Templates. 5. n site c a ta có th giao ti p v i nhau. H p tho i chính c a t ra sau ó click Next n câu h i sau cùng. c t o b ng FrontPage. ch n nó và click nút OK.31. Khung New 2.Hình VIII. s d ng wizard. tr l i t ng câu h i mà nó xem câu h i ti p theo.

2. c nh p vào này. 2. Th m c Import Web Wizard. Trong h p danh sách Specify the c l u tr .4. li t kê t t c các site wizard mà ta có th ch n. H p tho i c li t kê trong h p tho i danh sách Specify the Location of the New Website trong truy tìm . nh p m t site. click nút Create New Folder.4. 8. V i wizard này. Click hyperlink More Web site Templates. v n có th site và t t c file c a nó vào trong FrontPage hi u ch nh. thì c s d ng am t ta nên quan tâm n Import Web Site Wizard. Click OK. m t th m c trên m ng. mà ban u không c t o b ng ph n m m này. click nút Browse. 6. Nh p m t site hi n có vào FrontPage N u ta ã t o các Web site b ng ph n khác tr c khi s d ng FrontPage. hãy th c hi n các b 1. VIII. Trên menu Standard ch n File p New c sau: m khung New. 3. Import Web Wizard m ra. ch n m t th m c khác.3. M i site FrontPage ph i m c cho site New Folder xu t hi n.VIII. H p tho i New Web Site Location s xu t hi n. Ch n m t ph Câu h i u tiên site. Trong h p tho i New Web Site Location. Cho th m c m t tên trong Name và click OK. tìm ki m và m th m c n i t o m t th Location of the New Web Site. nh c trình bày ng pháp import c h i b i Import Web Site Wizard là cách hình d i 152 ta s l u tr các Web site mà ta s làm vi c trên ó b ng FrontPage. H p tho i Site Templates m ra. click nút Open. 7. S d ng h p tho i này 5. FrontPage ch n m t tên cho m t th m c m i n i các file c a site s 4. ta có th t n d ng các tính n ng c a FrontPage trên m t site Wizard có th nh p m t site t m t th m c trên máy tính c a ta. ho c m t Web site trên Internet. c cung c p th m c riêng c a nó. Ch n bi u t ng Import Web Site Wizard.

n u site c a ta s d ng m t theme. ph thu c vào v trí c a nó và ki u i v i v trí ó: c trang b v i m t trong nh ng tính c trao y FrontPage Server Extensions ho c SharePoint Servicess. m t k thu t òi h i m t Web server . m t cách truy tìm các trang ng Web và các file khác v n có th truy xu t trên m t m ng c c b . Ví d . Cách t t nh t nh p m t site là s d ng FrontPage Server Extensions ho c SharePoint Services b i vì i u này có th truy tìm các trang và các file khác c a vào m t Web site ngay c n u chúng không c trình bày tr c ti p cho các khách tham quan. s có h n hai ch c file này không bao gi h a và các th m c con c a nó. y HTTP (HyperTExxt Transfer Protocol). Nh ng file i tham quan site c a ta. y FPT (File Transfer Protocol). m t h th ng t o n i dung Web ít ph bi n h n các ph pháp khác. Import Web Site Wizard M t site có th truy c p nào mà ta có hi u qu n ng này.32. Khi ta s d ng FrontPage t o m t Web site. c bi u di n tr c ti p cho nh ng ng 153 c nh p theo n m cách.Hình VIII. nó s làm vi c v i nhi u file h u c nh trong su t quá trình chu n b m t trang. cách ph bi n nh t mà các file i trên Internet. y WebDAV.

Ch n FrontPage Server Extensions ho c SharePoint Services. m t Web site trong th tìm và ch n th m c chính c l u tr ). c hi n th trong tr ng text nh p site. wizard c ng có th nh p các site con (subsite) ± các Web site Sites\Sports\baseball). 3. m t tiêu chu n chung cho vi c trao i các file v i m t Internet server. N u site n m trên m t Web server mà ta có th truy c p b ng cách s d ng File Transfer Protocol (FTP). (Ví d . Ch n FTP. B i vì ng tr c thay vì http:// nó ang s d ng FTP. Sau ây là ng Root Directory. Nh p a ch Web c a trang ch Web thu c site vào trong tr ng text Web Site Location. chúng nh d ng các trang. H p tho i New Publish Location xu t hi n. ch n h p ki m Include Subsites. ta có th sao chép nó t th m c ó: 1. N u site mà ta mu n nh p n m trên máy tính c a ta (ho c trong m t th m c máy tính khác trên m ng c a ta). Ch n th m c và click Open. ta có th s d ng FTP account c a ta cách th c hi n: 1. 2. c s d ng b i FrontPage t o các nút hover. 154 c ch a bên trong các th m c C:\My m c c a m t site khác. Ch n tùy ch n File System và click úp Browse. Trong tr ng text Web Site Location. 2. nh p a ch s có ftp:// a ch c a FTP server. nh p các site con cùng m t lúc (n u có). N u site nh p n m trên m t ph n m r ng Web server ho c SharePoint. gõ nh p v trí và tên c a th m c mà ta ch a . trang ch c a site. a vào các site con. S d ng h p tho i này c a Web site (th m c n i trang ch c a nó 2. h a và B ng cách s d ng các server extension ho c SharePoint Servicers. Trong tr 3. ta có th s d ng chúng nh p Web site này và toàn b site con c a nó: 1. Th m c Web Site Location. ch n h p ki m Include Subsites.Thay vào ó.

4. N u server òi h i Passive FTP.html). Ch n v trí ng pháp nh p. Sau khi ch n m t trong nh ng ph ng pháp import. Sau khi ch n m t ph VIII. thì FTP là l a ch n t t nh t trong các tùy ch n còn l i. FrontPage t m v a ch : Thay vì s d ng ch ng h n nh www. N u ta ang nh p m t site t m t v trí c b o v b i password. Tùy ch n HTTP không hi u qu b ng các ph n m r ng. N u ta không th t n d ng các ph n m r ng ho c SharePoint. l u site Câu h i k ti p mà wizard có th t ra là n i l u site. H y ch n h p ki m Add to Current Web Site. ho c FTP . m t h p tho i Name and Password Required m ra. có m t cách thay i ý nh và ch n m t th m c khác: i m t th c hi n m t thay i n u ta thay 1. click h p ki m Use Passive FTP.com/index. Tuy nhiên. SharePoint. Ch n HTTP. 2. tr ng này c t t ta không th thay i nó.example. m t a www. N u site n m trên m t Web server mà không c trang b các ph n m r ng ho c SharePoint (ho c n u ta không bi t). nó c th h n và c c a trang ch (nói cách khác. click Next Wizard c c p nh t ph n nh s l a ch n c a ta. Nó c ng b qua các file c s d ng t o các trang ó.ch l y các trang c liên k t công c ng t trang ch . S d ng các tr ng Name và Pasword cung c p thông tin ng nh p c a ta. bi n pháp sau cùng là HTTP có th 1. ch ng h n nh các theme FrontPage và nh ng file khác v n c s d ng t o site.com. nó xu t hi n trong tr ng text tr ng Local Copy Location.example. c s d ng nh p site: 3. click Next.4. Nh p a ch Web c a trang ch thu c site trong tr Location. và sau ó click OK.4. Tuy nhiên. ng Location Copy 155 . B i vì ta ã ch n m t th m c. ta có th l u các file b ng vi c truy tìm chúng t Web b ng cách s d ng HTTP. ng text Web Site m t a ch chính ng tham chi u tên ch nào nh ti p t c. 4. Tr Location và nút Browse tr nên c ch n.

H p tho i Page Templates m ra. M t trang ph n h i t o s d ng các màu. Click nút Browse. Ch n th m c và click Open. 2. i u mà ta ch c ch n không th tránh kh i là site c a ta s c tìm th y nhanh chóng b i nh ng ch ng trình này . tìm các a ch thêm vào các danh sách th tín c a h . a ch c a ta trên site c a ta. hãy th c hi n các b 1. M site (n u nó ch a c m ) và trên menu Standard ch n File p New.nh ng ng i ti p th email t p nh p l p y các inbox b ng nh ng l i ngh mang tính th ng m i không c n thi t. u trang. Click hyperlink More Page Templates. T i sao i u này l i h u d ng? Khi ta b t u xu t Web. M t ng ch m ch m bi u th các ng vi n c a form. Khung New m n m d c theo c a s biên so n. VIII.4. 3. Ch n bi u t ng Feedback Form và click OK. hi n th các trang mà ta có th t o b ng cách s d ng các template ho c wizard. 4.5. text và n n gi ng v i ph n còn l i c a site.2. Ch n h p Add to Current Web Site. . Click Next a ta tr v wizard. S d ng h p tho i này ch n (ho c t o) m t th m c m i n i mà các file c a site s c l u. b t k a ch email mà ta t trên m t trang s nhanh chóng c phát hi n b i các spammer . i n câu h i k ti p. cá spammer th ng xuyên s d ng ph n m m truy tìm các trang trên World Wide Web.th ng là trong m t th i gian ng n t m t n hai tu n. M i ph n c a form ph i c t trong 156 ng biên so n này. B ng cách t m t trang ph n h i thay vì gi m i l ng spam mà ta nh n c. 3.m t v trí trong site c a ta n i nh ng khách tham quan có th g i cho ta m t l i nh n xét góp ý riêng t . Thu th p thông tin ph n h i t các khách tham quan Web site c a ta M t trong nh ng form d nh t t o là m t trang ph n h i . i u này cung c p m t d ch v ti n l i cho nh ng khách tham quan c a ta và có m t u i m th hai ± nó cho phép ta b qua a ch email c a ta t site c a ta. Nó m trong c a s biên so n. H p tho i óng l i. H p tho i New Page Location xu t hi n. ta s c sau: thêm m t trang ph n h i vào site c a ta.

( ki m tra i u này.m t o n h c tô màu tía mô t form và cung c p m t s thông tin c s d ng. click nó m t l n và nh n phím Delete. Hi u ch nh m t trang ph n h i 4.txt trong th m c _private c a Web site. Vi c 7. FrontPage xác l p nó l u các câu tr Khi m t trang ph n h i l i sang file feedback. Hình VIII. kéo chu t lên trên nó và nh n phím Delete c t o ra. 157 . Text này là m t l i bình chú. i cách di n t c a m t câu h i. hi u ch nh nó nh ta thêm ho c lo i b các thông tin. click nút Preview ben d i c a s biên so n).33. ng th c hi n nh v và i v i b t k text khác trong FrontPage: Nh p con tr nh d ng các thành ph n khác nhau c a form c ng có th 5. ng và s d ng bàn phím c thay i gi ng nh b t k ph n khác c a m t trang Web. text ng d n v cách nó gi i thích xu t hi n ch trong c a s biên so n c a FrontPage ch không ph i khi m t trang c xem trong m t trình duy t Web. N u ta mu n thay trên tr 6. xóa b t k ph n c a form. th xóa l i chú thích.

Text . l u thông tin ph n h i sang m t file. ch ng h n nh c c b ng m t trình duy t. nh ng c i ti n nh m c bi t (gi ng nh v y) i cách thông tin ph n h i c a khách tham c l u sang m t file theo nhi u d ng khác VIII. ta có th thay quan c l u nh th nào. Vào th i i m này.D ng này có th trong m t ch c xem trong m t b biên so n text ho c ng trình c s d li u và trang b ng tính. Ch n Form Properties t menu ng c nh.HTML . i. Click ph i ch m nh b t c n i nào trong các u hình trên. L u thông tin ph n h i c a khách tham quan sang m t file Nh ng câu tr l i c l u tr trong m t ct i file trên Web server c a ta theo ba d ng khác nhau: .th c thi i u này. H p tho i Properties xu t hi n c minh h a trong hình d 158 .4. hãy th c hi n nh ng b 1.6.D ng này có th . c thu th p trên m t form có th nhau ho c g i c trang b b ng FrontPage Server Extensions ho c SharePoint Servers.XML ± FrontPage 2003 và các ch ây là m t d ng ph bi n cho d li u ng trình còn l i c a b Office. . Nó có th n ta b ng m t email. c tích h p r ng rãi vào c sau ây: ng ch m Microsoft Acccess và Microsoft Excel. ng vi n c a form c minh h a ban 2. ta ph i xu t site c a ta lên m t Web server giúp nh ng ng i s d ng FrontPage thêm các tính n ng vào các site c a h .

m t l a ch n t t là HTML ho c Formatted Text Within HTML.html v n s d ng cùng m t nh d ng v i các trang Web mà ta t o b ng ForntPage. S d ng h p File Format x xu ng h i: y ch n m t d ng cho thông tin ph n giúp ta c d dàng v i Microsoft Excel và nh ng ch ng trình c s d li u khác. N u file này không hi n h u khi m t ng i nào ó s d ng form ph n h i c t o ra. Ch n cách l u thông tin ph n h i c a khách 3. l u theo d ng XML. click nút Options. H p tho i Saving Results xu t hi n.34. Click OK ch s Form s c xác l p l u tr các thông i p ph n h i trong m t file c nh. hãy ch n Text Data-base Using Comma as a Separator.Hình VIII. Thông tin ph n h i c a khách tham quan s c l u d i d ng text. 5. c nó b ng m t trình duy t Web. ch n XML. H p tho i Current Web site xu t hi n. y y 6. ch n th m c n i file s c l u tr ó. ch n m t d ng khác. Click OK.csv. 7. 4. click nút Browse.xml. óng h p tho i Form Properties. i u này t o m t file text v i ph n m r ng tên file. i u này t o ra m t file. i u này t o ra m t file. 159 . S d ng h p tho i này ch n m t trong nh ng th m c trên site c a ta.

a ch này a ch c a m t ng i ang tr l i th 3. Mail hi n th cu i. Nh p m t a ch email trong tr ph i là a ch email c a ta ho c cho site c a ta. 2. hãy th c hi n các b 1. Thông tin ph n h i s c g i b ng th b ng cách s d ng d ng c a ví d SamSnett. 5.VIII. Khi nó cg i cg i n ta b ng email thay vì cl u n. nó trông gi ng nh sau: Message Type: Suggestion Subject: Web Site Username: Sam Snett UserEmail: snett@samspublishing. Nh n thông tin ph n h i c a khách tham quan b ng email Thông tin ph n h i c ng có th trong m t site c a ta. Các tùy ch n có s n gi ng nh cá tùy ch n dành cho các file. ng text E-mail Address.com ContractRequested: ContacRequested Date: 22 Aug 2003 Time: 21:19:30 Comments: In this thing on? Trong email. H p tho i Form Properties m ra. g i các tr l i ph n h i ng tr l i c thi t l p b i Web a ch c a ng i ang liên l c v i c sau: n m t a ch email. Sam Snett v i a ch email snett@samspublishing.4. Email ph n h i c cung c p dòng ch ³Data posted to form 1´. các câu tr l i khác nhau trên form ph n h i c hi n th trên các dòng riêng bi t.com ã g i m t ngh v i ch ³Web Site´. 4.7.ta có th thay i a ch này thành ta nh m t mô t ph n k ti p. Sam t câu h i. Click chu t ph i b t c n i nào trong form và ch n Form Properties t menu t t v a xu t hi n. 160 . Xóa b t k text trong h p Filename. Click tab Email Result a nó lên phía tr c. click nút Options. Trong ví d này. Ch n m t d ng trong h p Email Format th xu ng. ch n m t d ng khác. theo sau là a ch Web c a trang ph n h i. H p tho i Saving Result xu t hi n. ³Is this thing on?´ Th ph n h i b t ngu n t m t a ch t host c a ta .

FrontPage có th hi n th m t a ch nh r ng form không th g i k t qu b ng email và h i xem N u ta bi t r ng Web server c a ta cung c p các server Extensions ho c SharePoint. nó s ho t ng m t cách chính xác.6. Khi l u k t qu c a m t form d h p tho i ch email có nên c lo i b hay không. hãy click No xu t trang ph n h i. Thay vì t vi t các th HTML. và sau ó click OK óng h p tho i Form Properties. t o t t c các Bài t p 1. nh p text UserEmail trong tr ng text Reply-To Line và ch n h p ki m Form Field Name n m ngay k bên nó (xem hình d i). H p tho i Saving Result Click OK óng h p tho i Saving Results. t n d ng a ch email c a ng i ã i n y thông tin vào form. Sau khi ta i d ng email. 7. gi l i a ch email và b qua l i c nh báo. hãy gõ nh p nó trong tr ng text Subject Line.35. xác l p m t dòng ch khác và giúp d dàng tìm nh ng email này. 161 . Hình VIII. hãy dùng công c FrontPage trang Web cho các bài t p nh ng ch ng tr c.

WWW: World Wide Web Markup: ánh d u Language: Ngôn ng Text: V n b n Rect: Hình ch nh t Circle: Hình tròn Polygon: Hình tam giác Transparency: trong su t n 162 .7 HTML: Hyper Text Markup Language. VI T T T c n i dung c a file XML và hi n th Cascading Style Sheets: m t ngôn ng khai báo cách hi n th các ph n t trong file XML. Style sheet: là cách g i t t c a Cascading Style Sheets nh ng nó ám ch m t file ch a các khai báo style.B NG CÁC T Browser: trình duy t là ch ng trình thông tin c a file lên trên màn hình.

TÀI LI U THAM KH O [1] 24 bài t h c thi t k Web v i Front Page 2003. [2] HTML. 163 . NXB Thanh niên. Aptech WorldWide¶s book. DHTML and JavaScript. Thu n Thành.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful