FRANC BARDON

ASTRALNI PLAN

Astralni plan koji se često označava kao četvrta dimenzija, nije stvoren od četiri elementa, već je ustvari stepen gustine akaša - principa, u kojem sve što se u materijalnom svetu do sada desilo, dešava se i desiće se ima svoje poreklo, pravilo i postojanje. Kao što je već rečeno, akaša je, u svom najfinijem obliku, svima nama dobro poznati eter u kojem se, pored ostalih, šire električne i magnetične vibracije. Prema tome, ova sffera vibracije je izvor svetlosti, zvuka, boje, ritma i života u svemu stvorenom. Pošto je akaša izvor svega postojećeg, sve ono što je stvoreno, što se stvara i što će se stvoriti, odraženo je u njoj. Stoga, u astralnom planu treba videti zračenje večnog, koje nema ni početka ni kraja, pošto je besprostorno i bezvremensko. Adept koji zađe u ovaj plan može u njemu pronaći svaku stvar, bez obzira da li se radi o prošlom, sadašnjem ili budućem. Dokle ovo opažanje doseže, zavisi od stepena adeptovog savršenstva. Okultisti, spiritisti i većina religija astralni plan nazivaju Onostranim Svetom (svetom Iza). Međutim, adept veoma dobro zna da ne postoje takve stvari kao Ovde i Iza i ne oseća strah od smrti, čija je zamisao njemu sasvim strana. Ako se razjedinjujućim delovanjem elemenata ili iznenadnim prekidom olabavi astralna matrica koja je vezna spona između grubo-materijalnog i astralnog tela, onda će se desiti ono što mi obično nazivamo smrću, a što, ustvari, nije ništa drugo do prolaz iz zemaljskog u astralni svet. Poduprt ovim zakonom, adept ne doživljava strah od smrti, pošto je siguran da ne ide u neizvesnost. Putem svog kontrolisanja elemenata, on takođe može postići labavost astralne matrice, što će rezultirati spontanim odvajanjem astralnog tela od smrtnog okova. Time će biti u stanju da poseti najudaljenije predele i da sebe prenese na razne planove u obliku svog astralnog tela. Ovo je pravo objašnjenje mnogobrojnih priča u kojima su sveci viđani u isto vreme na različitim mestima, i čak delovali tamo. Astralni plan ima stanovnike raznih vrsta. Pre svega, tu su pokojnici koji su napustili zemlju i borave u odgovarajućem stepenu gustine, saglasno njihovoj spiritualnoj (duhovnoj) zrelosti, koji razne religije nazivaju rajem ili paklom, u kojima adepti vide samo simbole. [to je biće plemenitije, čistije i savršenije, sve će biti čistiji i finiji stepen gustine naseljenog astralnog plana. Malo po malo, astralno telo se rastvara, sve dok se ne uskladi sa stepenom vibracija tog stepena astralnog nivoa, ili dok se ne izjednači sa njim. Kao [to vidite, ovo izjednačavanje zavisi od zrelosti i duhovnog savršenstva koje je to biće dostiglo na zemlji. Dalje, astralni plan naseljavaju i mnoga druga bića od kojih ću pomenuti samo neke vrste. Tu su, na primer, takozvani ELEMENTARI, bića sa samo jednom ili nekoliko osobina, prema vladajućim vibracijama elemenata. Oni žive na vibracijama koje su slične čovekovim i on ih prenosi u astralni plan. Među njima, postoje neki koji su već postigli izvestan stepen inteligencije, pa neki magičari koriste ova bića niske moći u svoje

sebične ciljeve. Sledeća vrsta bića su LARVE koje nastaju svesno ili nesvesno, snažnim čulnim razmišljanjem, preko astralne matrice. To nisu prava bića, već samo oblici (forme) koji bujaju na strastima životinjskog sveta, na najnižem stepenu astralnog nivoa. Njihov instinkt samoodržanja nosi ih u sferu onih ljudi čije im strasti odgovaraju. Ove larve će onda pokušati, direktno ili indirektno, da izvuku i raspale te strasti koje spavaju u jčoveku. Ako ovi oblici uspeju zavesti ljude da se predaju strastima koje njima (larvama) odgovaraju, onda se one hrane i bujaju na zračenju ove strasti koja se stvor8ila u čoveku. Čovek ophrvan mnogim strastima privući će mnoštvo takvih larvi u najnižoj sferi astralnog plana. Dolazi do velike borbe i, u oblasti magije, ova činjenica igra važnu ulogu. Više o ovome naći ćete u poglavlju o samoposmatranju. Postoje takođe i drugi elementari i larve koji se mogu stvoriti na veštački magijski način. O tome vidi u praktičnom delu ove knjige. Sledeća vrsta bića, sa kojom se adept često sreće na astralnom planu, ne sme se izostaviti a to su bića četiri elementa čista elementa. U elementu vatre, zovu se salamanderi, u vazdušnom elementu su silfi, u vodenom se zovu vodene nimfe ili undine a u elementu zemlje to su gnomi ili patuljci. Ova bića predstavljaju vezu između astralnog plana i zemaljskih elemenata. Kako da uspostavimo vezu sa ovim bićima, kako da ih kontrolišemo, šta možemo postići uz njihovu pomoć, ostavićemo za praktični deo ove knjige čemu ću posvetiti posebno poglavlje "magija elemenata". Zatim, postoje čitave horde drugih bića poput satira, šumskih devica, vodenih vila itd. koje bi se mogle navesti. Iako sve ovo zvuči kao bajka, na astralnom planu su prethodno opisana bića isto toliko stvarna kao i sva ostala zemaljska bića. Adeptove vidovite oči ih sve mogu videti, ako on to želi, a u stanju je i da uspostavi vezu sa njima, te tako na samom početku isključujući svaku sumnju u postojanje ovih bića. Eto zašto adept mora prvo da sazri i da nauči da ispituje, pre nego što bude u stanju da sudi. DUH Već smo rekli da je čovek stvoren po Božjem obličju i da se sastoji od tela, duše i duha. Prethodna poglavlja su obelodanila da telo i duša služe samo kao veo ili odeća duha. Duh je besmrtni deo i slika Boga. Nije lako definisati nešto božansko, besmrtno, neprolazno, i to staviti u precizne izraze. Ali i kod ovog, kao i kod svakog drugog problema, ključ četvoropolnog magneta biće nam od velike pomoći. Iz najvišeg prototipa (akaše), početnog izvora svih bića, proistekao je duh, duhovno JA sa četiri specifične elementarne osobine , koje odgovaraju besmrtnom duhu koji je stvoren po Božjem liku. Vatreni princip, pokretatački deo, označava volju (htenje). Vazdušni princip s izražava u intelektu (umu), vodeni princip u životu i osećanju, a zemljani princip predstavlja sjedinjenje sva tri elementa u svesti ličnog JA. Sve ostale osobine duha su zasnovane na ova četiri osnovna principa. Tipični deo petog, recimo, eteričnog principa (akaše0 manifestuje se, u najvišem vidu, u veri i, u najnižem obliku, u nagonu za samoodržanjem. Svaki od pomenuta četiri elementarna principa ima mnogo drugih vidova koji odgovaraju zakonu analogije polarnosti ili pozitivnog i negativnog kod elemenata. Svi oni zajedno čine "EGO" ili duh. Iz tog razloga, vatreni princip možemo učiniti odgovornim za snagu, moć i strast; dok su pamćenje, moć razlikovanja i suđenja pripisani vazdušnom principu, savest i intuicija principu vode, samoljublje i nagoni za samoodržanjem i razmnožavanjem zemljanom delu duha. Bilo bi preširoko navoditi sve osobine duha u pogledu elemenata. Adept početnik može proširiti ove osobine ozbiljnim proučavanjem i dubokim razmišljanjem, s obzirom na

analogne zakone četvoropolnog magneta. Ovo je veoma zahvalan posao koji se nikako ne bi smeo izostaviti, pošto vodi velikom uspehu i sigurnim rezultatima. Ova tri poglavlja o telu, duši i duhu predstavila su čoveka u njegovom najsavršenijem obliku. Do sada je učenik trebao shvatiti koliko je važno poznavati čovekov lični mikrokosmos zbog inicijacije a naročito zbog magijske i mistične prakse, pošto je to znanje povezano sa svim tajnama. Većina autora, bilo iz neznanja bilo iz nekih drugih jakih razloga, izostavljali su ovaj krajnje važan deo, temelj cele hermetičke nauke. MENTALNI PLAN Kao što telo ima svoj zemaljski plan, a duša ili astralno telo poseduje astralni plan, i duh ima svoj plan, takozvani mentalni plan ili mentalnu sferu. Ovde govorimo o mentalnoj sferi sa svim njenim vrlinama. Obe prethodne sfere, materijalna i astralna potiču iz akaše ili izvornog principa tih sfera, a i mentalna sfera je utemeljena na istom osnovu, i proizvod je akaša-principa duha. Slično duhu koji se razvija u četvoropolni magnet i pokazuje elektromagnetični fluid koji je analogan astralnom telu, na račun dejstva elemenata, kao drugostepena pojava spoljašnje polarnosti, i mentalno telo se razvija u mentalnu ili spiritualnu sferu. Baš na isti način kao što astralno telo, preko elektromagnetičnog fluida astralnog sveta, formira astralnu matricu, takozvani astralni OD, elektromagnetični fluid mentalnog sveta formira mentalnu matricu koja povezuje mentalno telo sa astralnim telom. Ova mentalna matrica ili mentalni OD, takozvana mentalna supstanca je najfiniji oblik AKA[E koji kontroliše i održava spiritualnu aktivnost u astralnom telu. Istovremeno, ova mentalna supstanca je elektromagnetična i smatra se za predvodnika ideja svesti duha, odakle se ona pokreće preko astralnog i grubomaterijalnog tela. Otuda je ova mentalna matrica ili mentalni od, sa svojim dvopolnim fluidom, najfinija supstanca koju možemo zamisliti u ljudskom telu. U isto vreme, mentalna sfera je sfera misli koje potiču iz sveta ideja, to jest iz spiritualne AKA[E. Svakoj misli prethodi osnovna ideja koja, prema svom svojstvu, poprima određeni oblik, i stiže do svesti ega preko eteričnog principa, tj. mentalne matrice, kao izraz misli u plastičnoj slici. Zbog toga sam čovek nije osnivač misli, već poreklo svake misli treba tražiti u najvišoj AKA[A sferi ili mentalnom planu. Čovekov duh izgleda kao prijemnik, antena za misli iz sveta ideja, saglasno situaciji u kojoj se čovek nalazi. Budući da je svet ideja sve u svemu, svaka nova ideja, novo otkriče, ukratko, sve ćto Čovek veruje da je sam otkrio, preneto je iz sveta ideja. Proizvodnja novih ideja zavisi od zrelosti i stava duha. Svaka misao sadrži u sebi jedan apsolutno čisti elemenat, naročito ako ta misao povlači apstraktne ideje. Ako se misao zasniva na nekoliko kombinacija idealnog sveta, u njihovom obliku deluju različiti elementi isto kao i u njihovom uzajamnom zračenju. Jedino apstraktne ideje imaju čiste elemente i čista polarna zračenja, pošto one silaze direktno iz uzročnog sveta ideje. Iz ove spoznaje možemo izvući zaključak da postoje čiste električne, čiste magnetične i ravnodušne neutralne ideje sa stanovišta njihovog dejstva. Prema ideji, svaka misao u mentalnoj sferi ima svoj vlastiti oblik, boju i vibraciju. Preko četvoropolnog magneta duha, misao stiže u svest, odakle se prosleđuje ka realizaciji. Prema tome, svaka stvar stvorena u materijalnom svetu ima svoj uzrok u svetu ideja preko misli i duhovne svesti, i u njima je odražena. Ako se ne radi o čistim apstraktnim idejama, mogu se izraziti

Materijalni plan je vezan za vreme i prostor. Čoveka sa njegovim zemaljskim. Trebalo bi još nešto reći o ovome. i raspodeljena. naseljen. Pored toga.nekoliko oblika ideja. Astralni plan. ISTINA Ostavljamo sada mikrokosmos. svako će imati svoju ličnu istinu. i neće dokazivati te činjenice. mentalna sfera je i sfera takozvanih elementala. apsolutno neispravno. pa ćemo se i mi pozabaviti time. svako od nas se mora setiti reči Velikog Učitelja Hrišćanstva: "ne bacajte svojih bisera pred svinje. Niko neće sumnjati da postoji život. pa čak može poprimiti isti oblik kao i misaoni oblik. Sve drugo bi bilo obesvećenje i. Ovde ćemo se baviti samo onim vrstama istine koje moramo poznavati u potpunosti. Razlika između misaonog oblika i elementala je u tome što je misaoni oblik zasnovan na jednoj ili više ideja (misli). da ih ne pogaze svojim nogama". Takve osobe ne bi mogle ništa drugo sem da to posmatraju opet sa svog stanovišta. elemental je snabdeven izvesnom količinom svesti pa stoga i sa nagonom za održanjem. sem ljudima koji traže visine istine i počinju da sazrevaju za nju. bića koja Čovek stvara svesno ili nesvesno kao rezultat ponavljanog i jako usredsređenog mišljenja. što je kulturniji. Isto to važi i za sve duhovne osobine. volja. i okrenimo se drugim problemima koje adept početnik takođe mora neminovno rešiti. dakle. a inače se ne razlikuje mnogo od ostalih živih mentalnih bića. to je problem istine. astralnim i mentalnim telom. Nijedan pravi adept neće naturati svoju istinu nekome ko za nju nije dovoljno zreo. pamćenje i razum. zbog toga bi bilo beskorisno dokazivati neupućenima više vrste istine.i makrokosmosa sme govoriti o apsolutnoj istini. poput astralnog. sa magijske tačke gledišta. Pre svega. sve brže se misli razvijaju u umu. Jedino onaj koji poznaje i vlada zakonima mikro . pod uslovom da gleda sasvim iskreno. Elementalno biće još uvek nije dovoljno zgusnuto da bi za sebe oblikovalo ili zauzelo neki astralni oblik. zahteva izvesno vreme da bi te matrice postale sasvim svesne te misli. Adept se često obraća za pomoć ovim elementalnim bićima. . U praktičnom delu ove knjige pozabavićemo se problemom stvaranja. po oblastima koje odgovaraju njihovoj mentalnoj sferi. S druge strane. očuvanja i praktične koristi (od) takvog elementala. prema stepenu savršenstva. Svako može. [to je čovek napredniji. Ali sve što smo do sada izneli trebalo bi biti dovoljno za podstrek na rad i da da sažeto objašnjenje mentalnog plana. Prijem misli u mentalnom telu. preko spone astralne i mentalne matrice koje su u svom ukupnom obliku vezane za prostor i vreme.Zbog toga sa svog stanovišta i u skladu sa stepenom svoje zrelosti. ovaj lanac misli se razlikuje kod svakog pojedinca. A pošto mi ne možemo svi imati isto shvatanje ili opažanje. I mentalni plan je. vezana je za prostor. Istina zavisi od razumevanja (uvida) svakog pojedinca. Pored misaonih oblika. Većina filozofa se već često osvrtala sa velikom pažnjom na ovaj problem. dok je mentalna sfera bezvremenska i besprostorna. Saglasno duhovnoj zrelosti. sfera prolaznog i promenljivog duha. naročito o specifičnim osobinama nekih bića. Na ovom mestu. spoznati neke vidove apsolutne istine. Zato je njegov uticaj ograničen samo na mentalnu sferu. u svakom slučaju. tu su uglavnom pokojnici čija su astralna tela elementi rastvorili u toku njihovog sazrevanja. nemoguće je uopštiti problem istine.

Ako znanje i mudrost idu ukorak pri razvoju. RELIGIJA Magičar početnik će se prikloniti univerzalnoj religiji. Ali on nikad neće biti zadovoljan zvaničnim doktrinama svoje crkve i pokušaće da prodre što dublje u radionicu Boga. Adept će stoga nastojati da napreduje i u znanju i u mudrosti. nego će nositi baklju u svojoj ruci. On će shvatiti da će. tajnu tetragramatona ili četvoropolni magnet. on će se upoznavati sa sve više vidova ovog ključa. mudrost ni najmanje ne zavisi od znanja. nego i sa one intelektualne strane dakle na dvopolni način. prvi glavni ključ. što ne znači da on nužno mora ispovedati neku religiju nego će izraziti strahopoštovanje svakom obliku obožavanja. Zbog toga se uvidi ne prenose putem razuma. Ustvari. Više neće lutati u tami i neizvesnosti.i makrokosmosa. adept je u stanju da dokuči sve zakone mikro . mudrost ne zavisi od uma i pamćenja već od zrelosti. Saglasno univerzalnim zakonima. čija će svetlost probijati noć neznanja. A to i jeste svrha naše inicijacije. i pored svih nedostataka. Neka se svako drži onoga u što veruje i što ga čini srećnim i zadovoljnim. ili na drugi iskustveni način. njegov razvoj se širi i on napreduje u hermetici.i to isključivo . magičar će oformiti svoj vlastiti pogled na svemir koji će odsad biti njegova prava religija. jer nijedno od njih ne sme kasniti u razvoju. Islam ili bilo koja druga religija. Ovo naravno ne znači da mi treba da zanemarimo znanje. Budući da je to univerzalni ključ on se može koristiti za rešavanje svih problema. Stoga. Izvor mudrosti je u Bogu. znanje i mudrost moraju ići ruku pod ruku. ne samo iz ugla mudrosti. jer svaka religija ima svoj odgovarajući princip Boga. od zrelosti. već naprotiv. ne pokazujući to ni na koji način. niti će pokušati da bilo koga odvrati od njegove istine. Znanje zavisi. astralnog i mentalnog sveta. već smo naučili da prepoznajemo jedan od brojnih zakona. Postoji velika razlika između znanja i mudrosti i mnogo je lakše steći znanje nego mudrost. u svim oblastima ljutskog postojanja. prenošenjem. i pamćenja bez obzira da li smo naše znanje postigli čitanjem. Stoga se adept ne spori oko ovoga ni sa kim. ukratko svega. da ga kritikuje a pogotovo ga neće osuđivati. svaki branilac religije nastojati da predstavi svoju religiju kao najbolju od svih. iako su oni do izvesnog stepena indetični. On će shvatiti da svaka religija ima svoje dobre i loše strane. ne bi bilo ni mržnje niti . U dubini svoje duše on može osetiti žaljenje zbog fanatika ili bezbožnika. Mudrost bi se takođe mogla posmatrati kao razvojno stanje čovekovog "JA". Ovaj kratki prikaz će biti dovoljan da adeptu da instrukcije kako da se bavi problemom istine. Ako bi se svako pridržavao ove maksime. Svaka religijska istina je relativna i njeno razumevanje zavisi od zrelosti dotične osobe. to jest. bilo da je u pitanju Hrišćanstvo. svih zakona. dakle u uzročnom principu (AKA[I) na svim planovima grubo-materijalnog. Stoga će on iz njih izvući ono što je najbolje za njega a slabe strane odbaciti . Kako vreme prolazi.Istini pripada takođe i sposobnost ispravnog razlikovanja između znanja i mudrosti. U osnovi on može ostati odan svojoj vlastitoj religiji. Budizam. već .putem intuicije ili nadahnuća. pod uslovom da adept zna kako da ga podesno upotrebi. i biće prisiljen da ga prihvati kao nepromenljiv zakon. da ih opaža i koristi za svoj lični razvoj. prijemljivosti i razumevanja uma. svih vrsta istine. čistote i savršenstva pojedine ličnosti. Na svim planovima. Zato se stepen mudrosti određuje stanjem razvoja pojedinca.

Priđimo ideji Boga sa magičareve tačke gledišta. Običnom čoveku ideja Boga služi samo kao podrška za njegov duh da se ne zagubi u neizvesnosti i da se zagubi u neizvesnosti i da se uzdigne iz dubine. ideja Boga je uzmicala naročito u vreme kada su. Sinteza ovog mističkog sjedinjenja sa Bogom sastoji se u razvijanju božanskih ideja. Ovo bi slično tome kada bi se neko upisao na fakultet a da nije završio ni osnovnu školu. kobni. i da je i on. bogovi. u skladu sa učenikovim mentalnim sposobnostima. Sasvim je druga stvar ako jedan tražilac koji žudi za duhovnom podrškom. objašnjene pojave koje su ranije pripisivane bogovima. Sasvim je drugačije kod magičara koji poznaje svog Boga u svim njegovim vidovima. u tolikom obimu dok se ne postigne sjedinjenje sa univerzalnim. Sa razvojem ljudskog roda. Rezultati takvog jednostranog treninga su. deo Boga. u nekim slučajevima. Tako su rođena sva dobra i loša (demonska) božanstva ljudskog roda. Svako može slobodno da odluči da li će napustiti ili zadržati svoju individualnost. zavisno od individualnih nadarenosti. Tada magičar neće žaliti ni vreme ni trud da prenosi tražiocu svoja duhovna blaga i da ga vodi ka svetlosti. demoni i duhovi su obožavani bez obzira da li su ikad stvarno živeli ili su postojali samo u mašti. on dobrovoljno ulazi u rasplinjavanje koje se mističkim rečnikom naziva mistička smrt. Mnogo bi knjiga trebalo napisati ako bi se htelo zalaziti u detalje raznih ideja Boga u istoriji naroda. Očigledno je da prava inicijacija ne poznaje ni mističku ni magijsku stazu. Kako je vreme prolazilo. Sve što čovek nije mogao da razume ili shvati pripisivao je to višim silama. koje su opet bile u granicama njegovih intuitivnih nazora. prema . Pri ovom uzdizanju. Takvi se geniji obično vraćaju sa poverenim određenim svetim zadatkom ili misijom.religioznih sukoba na zemlji. preko meditacije ili drugih duhovnih vežbi. ljudski rod je uvek verovao u nešto izvan ljudskog razumevanja. ponekad čak katastrofalni. Ne bi bilo razloga za rasprave i sva različita mišljenja bi mogla skladno postojati jedna kraj drugih. On oseća strahopoštovanje pred svojim Bogom pošto zna da je i on sam stvoren po njegovom liku. prema tome. uz pomoć nauke. nasuprot većini mističkih i duhovnih škola koje se bave veoma visokim problemima. svoju prvu dužnost i svoj sveti cilj u sjedinjenju sa Božanstvom. anđeli. Grešku uopšte treba tražiti u činjenici da većina tih stvari dolazi sa Istoka. a da najpre ne prođu ni kroz osnovne korake pripreme. tvorci. No kada postigne ovo sjedinjenje i odrekne se svoje individualnosti. da bi postao Bogočovek. gde se materijalni i astralni svet smatraju za MAJU (iluziju) pa se. Uspon ka tom uzvišenom cilju objasnićemo kasnije. posvećeni magičar je istovremeno i mistik. bilo da se radilo o personifikovanoj (oličenoj) ili bezličnoj prdstavi Boga. BOG Još od pamtiveka. zatraži od adepta savet i obaveštenje. od najnižih pa sve do najviših stupnjeva. Postoji samo jedna inicijacija koja povezuje obe koncepcije. U takvom slučaju posvećenik je obavezan da tražiocu ponudi duhovnu svetlost i uvide. zbog toga njemu Bog uvek ostaje nešto nepojmljivo. neopipljivo i neshvatljivo. a nije zadovoljan materijalizmom ni dogmama. u nešto transcendentalno (natprirodno) koje je obožavao. On vidi svoj uzvišeni ideal.

Sasvim je individualna stvar da li će adept odabrati kao svoju ideju Boga Hrista. psihički ili astralni asketizam i 3. besmrtnost pa prema tome i večnost pripadaju zemljanom principu. 2. životinjske moći ili sposobnosti mogle preneti na čoveka potiču od mentaliteta koji ignoriše celokupne i prave osnovne zakone. najvišim: vatreni princip uključuje svemoćnost i svemogućnost. Alaha ili nekog drugog. razvoja. sekte.tome. Prva vrsta se bavi disciplinom misli. Neko ko radi veoma težak fizički posao. magičar mora biti umeren u jelu i piću i voditi razuman način života. pošto bi se prekoračio okvir ove knjige. ali sigurno. neizrecivim. Privremeno uzdržavanje od mesa ili životinjske hrane propisuje se samo za veoma specifičn e magijske operacije kao jedna vrsta pripreme. zanemarujući sve ostale delove. Iscrpljivanje tela je. kreće prema jednom vidu Boga. Nemoguće je iznositi detalje. Krenimo ovom stazom ka ovom najvišem Božanstvu i praktično. a čak i onda za samo određeni period. recimo po uzoru na dijetu. Ako asketizam služi ljudskom telu. uopšteno rečeno. Divimo se onom srećniku kojiće ovo dostići još u ovom zemaljskom postojanju. Budu. Sveta je dužnost održavati ravnotežu u svemu. da bi se oslobodilo prljavštine i drugih nečistoća. BHAKTIJOGI se pridržava puta ljubavi i odanosti. Sve ovo važi i u slučaju seksualnog života. neće biti ni nesrećnog slučaja niti promašaja ili loših posledica. izazivajući velika oštećenja preterivanjem i divljačkom neumerenošću koji su neprirodni i nezakoniti. Postoje tri vrste asketizma: 1. Razni sistemi Istoka su asketizam pretvorili u fanatizam. sem što se može shvatiti kao lek za pročišćavanje tela od nečistoća. Razmotrimo sada ideju Boga sa magijskog stanovišta. Vegetarijanstvo nije toliko bitno za mentalni napredak ili intelektualni razvoj. RAJA i HATHA. izvorni vazdušni princip poseduje mudrost. ili da bi sačuvao telo od bolesti i uravnotežili poremećaji. Magičar se ne obazire na takve predrasude. intelektualni ili mentalni asketizam. asketske mere se mogu razumno koristiti. Predrasuda da bi se jedenjem životinjskog mesa. počinjući iz najniže sfere pa sve do istinskog ostvarenja Boga u nama. u skladu sa četiri elementa. bio bi veoma glup ako bi lišio telo apsolutno neophodnih supstanci za njegovo održavanje. Čisti mistik će želeti da se približi svom Bogu jedino u sveobuhvatnoj ljubavi. Ljubav i večni život su pripisani vodenom principu. Pridržavajući se ovog brižljivo planiranog. iz prostog razloga da se sazrevanje odvija polako. dok će JNANA-JOGI slediti put mudrosti i saznanja. korak po korak. ASKETIZAM Još u najstarija vremena.JOGI biraju stazu samokontrole ili volje. takođe.U inicijaciji sve zavisi samo od ideje. fizički ili materijalni asketizam. Nemoguće je postaviti tačna pravila ili propise. isto tako jednostrano kao kad bismo razvijali samo jedan deo tela. po[što je magijski način života sasvim individualand. Takvi ekstremi bi nesumnjivo završili ozbiljnim i opasnim povredama zdravlja. I JOGI se. iz čijeg vida proizilazi univerzalna zakonitost. njima i ne posvećuje veća pažnja. bez preterivanja. U interesu svog magijsko-mističkog razvoja. takozvanim TETRAGRAMATONOM. čistotu i bistrinu. Bramu. Svako mora znati šta mu odgovara a šta ne. a sveprisutnost. korak po korak. duhovni pokreti i sistemi školovanja posmatrali su asketizam kao veoma važan problem. Oterajmo strah od teškoća. Ova četiri vida zajedno predstavljaju najviše Božanstvo. sve religije. jer še svako od nas jednom postići ovaj cilj. samo zato što se on privatno zanima za jogu ili misticizam. druga oplemenjivanjem duše .

Polazeći od ovog saznanja. Njihovo moralisanje služi jedino izazivanju straha od pakla ili čistilišta i da obeća raj za moralno dobre ljude. naročito ako su i telo i duša i duh ravnomerno uvežbani i razvijeni. To treba uvideti u malim i u velikim stvarima. već da sve što živi. inače bi bilo nemoguće postići i održati magijsku ravnotežu. nijedna ne sme preovladati da bi se izbegao jednostran razvoj. shvatićete da smrt uopšte ne postoji. usponu i uspehu. Ne sme se zanemariti nijedna od ove tri vrste. jer će iz straha zbog pakla pokušati da budu dobri. pravi magijski uspon je nezamisliv. a treća vrsta se avi usklađivanjem tela peko umerenog i prirodnog načina života. pod uticajem su takvog gledišta. Ne dozvolite nikome da viri u vaše svetilište. Onaj ko želi postati magičar prepoznaće da život zavisi od rada elemenata na raznim planovima i sferama. On bi trebao biti ljubazan. savetujem svima da ovaj deo ne bi trebalo samo pročitati. vremenski i večno. Ova tišina daje najviše moći i što se više poštuje ovaj zahtev lakše se dolazi do tih moći. Uzdržite se od osuđivanja ili kritikovanja i prvo čistite ispred svog praga. Napori uloženi u razvoj biće obilno nagrađeni. Prosečni ljudi. Dalje informacije o izvršavanju ovog zadatka biće date tokom praktičnog treninga u ovoj knjizi. Obezbedite sebi što je moguće više vremena za svoje uzdizanje ili napredak. Pre nego što privedemo kraju teoretski deo koji je prikazao teoretske principe. u mikrokosmosu kao i u makrokosmosu. on svrhu moralnih zakona vidi u oplemenjivanju duha i duše. sve dok su naklonjeni religiji. ***************************** D E O II PRAKSA KORAK I Okrenimo se sada praktičnoj strani inicijacije. Sasvim je nepotrebno traćiti vreme dugim sedenjem uz ispijanje piva u bezvrednom društvu. Ko god je voljan da stupi na magijsku stazu. u pravom smislu reči. jer veruje da je fizička smrt samo prelaz u finiju sferu. Sveštenici raznih religija drže se ovih maštarija samo da bi zadržali svoju pastvu. Zbog toga se magičar ne plaši smrti. Jedino takvom ponašanju slediće uspeh u magiji. Već sam u teoretskom delu knjige upozorio na moguće opasnosti od jednostranog treninga. a odatle na spiritualni nivo i tako dalje. svugde gde sile deluju . Uvek moramo biti svesni činjenice da se telo. jer samo u oplemenjenoj duši mogu delovati one univerzalne snage. u astralni plan. . [to se tiče magičara. Ne preporučuje se nikakvo ubrzavanje razvoja pošto je za sve potrebno vreme. već on mora postati mentalni posed jedne osobe pomoću snažnog promišljanja i meditacije. Strpljenje. velikodušan i tolerantan sa svojim bližnjim ali nemilosrdan i strog prema samom sebi. duša i duh moraju uvežbavati ravnomerno i istovremeno. Prema tome on ne veruje ni u raj ni u pakao. Magičar će uvek ćutati o svom putu. Bez ove tri vrste asketizma koje se moraju razvijati istovremeno i paralelno jedan sa drugim. istrajnost i upornost su osnovni uslovi za razvoj. petvara se i usavršava prema osnovnim zakonima.putem kontrole strasti i nagona. jer. trebao bi smatrati svojom svetom dužnošću izvođenje propisaih vežbi.

dok na kraju ne oseti da u njegovu svest stiže samo nekoliko misli i to kao da dolaze iz neke velike udaljenosti. tako treba da se desi i sa vežbama. osećaće potrebu da ih uradi. Pazite da ne zaspite u toku vežbe. Sledeća vežba će se sastojati u tome da ne . savetuje se puna savesnost u napredovanju. budući da je kod svih ljudi razvoj sasvim individualna stvar. Postavite se kao slobodan i nezavisan nemi posmatrač tih nizova misli. Moja namera je da uputstva rasporedim tako kao da su namenjena najzaposlenijem čoveku. potrebno je obezbediti određeno vreme i njega se strogo pridržavati. a tu činjenicu će i sam učenik kasnije shvatiti. svakoga može produžiti. kao i voda. Ovo je jedini način da se postigne siguran i potpuni uspeh. U prvi mah. OVLADAVANJE MISLIMA Sedite u udobnu fotelju ili lezite na krevet. na po'žetku. U ovom trenutku. primetićete da na vas nasrću misli koje se tiču vaših svakodnevnih poslova. pređimo na mentalno vežbanje. može se baviti sa dve ili više vežbi u isto vreme. Ove vežbe kontrolisanja misli treba izvoditi ujutru i uveče. DISCIPLINA MISLI. Baš kao [to postoji želja za životnim potrebama poput jela. teče da se nikad više ne vrati. Tokom vremena svako će pronaći neke svoje trikove u ovu svrhu. pošto ne vredi žuriti. Do sada smo naučili kontrolisati naše misli. Opustite čitavo telo. Ovo vrme je predodređeno za prosečnog čoveka. prema svom ličnom zapažanju. kada pretpostavljate da nećete biti umorni. poslovne brige i slično. Ovde nije stvar u tome da prevaziđete sebe. a sve umerenije. Čovek je podložan navikama i kad se jednom navikne na određeni raspored svojih vežbi. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (I) KONTROLA MISLI. niti da prekinete ovaj niz misli.Vreme. Ali iz vežbeu vežbu. Pažljiv učenik će shvatiti kako. U svakom slučaju. on će primećivati da misli nadolaze sve manje haotično. koje takođe moraju postati navika. Ako nije dovoljno. Nekoliko dubokih udaha pre početka vežbe. Onaj ko ima mnogo više slobodnog vremena. takođe će sprečiti i odagnati umor i pospanost. Hindusi na primer prskaju svoja lica hladnom vodom ili masiraju lice i gornji deo tela da bi ostali sveži i ne bi gubili dragoceno vreme. misli nasrću na njega. koliko brzo proleću pred njim tako da će imati velikih teškoća da presabere to mnoštvo tih mnogostrukih misli. Treba je produžavati svaki dan po jedan minut sve dok ne budete u stanju da svoj niz misli pratite i kontrolišete bez i najmanjeg skretanja u vremenu od najmanje 10 minuta nakon sedmodnevnog vežbanja. Pod pretpostavkom da je pomenuta vežba dobro obrađena i da je svako praktično ovladao misaonom kontrolom. Ako počnete osećati umor. pića i spavanja. Nema nagrade bez marljivosti. odmah prekinite i odložite vežbu za neko drugo vreme. ova vežba će vam biti teža ili lakša zavisno od vašeg mentaliteta i duhovne situacije. Ni u kom slučaju ne krećite dalje pre nego što potpuno ovladate prethodnom vežbom. zatvorite oči i posmatrajte niz svojih misli oko pet minuta pokušavajući da ga zapamtite. Dakle. Izuzeci su mogući samo u neizbežnim slučajevima. Ovom kontrolisanju misli treba posvetititi najveću pažnju jer je ono veoma važno za dalji magijski razvoj. već samo da ga pažljivo pratite.

propuštamo one tako nametljive misli u svoj um; one koje su nepoželjne a tvrdoglave. Na primer, moramo biti u stanju da se nakon posla više ne bavimo poslovnim brigama i da se okrenemo porodičnom krugu i intimi. Sve misli koje se ne tiču našeg privatnog života moraju odmah biti odbačene, i mi moramo trenutno postati sasvim druga osoba. I obrnuto: kada smo na poslu, sve svoje misli moramo usredsrediti na njega i ne dozvoliti im da skreću i lutaju, recimo, kući, na privatne poslove ili bilo gde drugde. Ovo se mora stalno vežbati sve dok ne pređe u naviku. Čovek se, iznad svega, mora navići da izvršava baš ono što radi, bez obzira da li se radi o profesionalnom ili privatnom poslu, i to sa punom svešću, bilo da je u pitanju krupna stvar ili sitnica. Ovu vežbu bi trebalo koristititi celog života, zato što ona izoštrava um i jača svest i pamćenje. Postigavši izvesnu veštinu u ovoj vežbi, možete preći na sledeću. Sada je cilj da se duže vreme zadrži samo jedna misao ili ideja a da se svaka druga misao koja se pridružuje i na silu nameće našem umu potisne. U tom cilju izaberite bilo koji niz misli ili skup umnih ideja ili odgovarajuću predstavu po svom ukusu. Držite se ove predstave svom svojom snagom. Energično odbacujte sve druge misli koje nemaju nikakve veze sa vašim odabranim mislima. Najpre ćete, verovatno, u ovome uspeti samo na nekoliko sekundi a kasnije i na nekoliko minuta. Morate se osposobiti da se na jednu misao koncentrišete i da je sledite najmanje 10 minuta. Kada to postignete, bićete spremni za sledeću vežbu. Naučimo sada kako da postignemo apsolutnu prazninu uma. Lezite udobno na krevet ili kauž ili sedite u naslanjač i opustite čitavo telo. Zatvorite oči. Energično odbacite svaku misao koja vam se nameće. Baš ništa ne sme da se dešava u vašem umu, u njemu mora vladati apsolutna praznina. Održavajte takvo stanje bez skretanja ili zaboravljanja. U prvi mah ćete biti u stanju da to postignete samo na nekoliko sekundi , ali kada češće vežbate, sigurno ćete to poboljšati. Cilj vežbe će biti ostvaren ako uspete zadržati ovo stanje punih 10 minuta a da ne izgubite samokontrolu ili čak da zaspite. Pažljivo unesite svoje uspehe, neuspehe, trajanje vežbi i eventualne poremećaje u magijsku beležnicu, (za detalje vidi naslov "Magijski Psihički Trening"). Takav dnevnik će koristiti za proveravanje vašeg napredovanja. [to savesnije to uradite lakše ćete proći ostale vežbe. Pripremite radni raspored za sledeći dan ili celu nedelju i, najviše od svega, budite samokritični. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (I) SAMOPOSMATRANJE ILI SAMOSPOZNAJA Naše vlastito znanje, to jest naše telo i dušu, moramo u svakom trenutku dobro poznavati. Zbog toga će naš prvi zadatak biti da upoznamo sebe. Svaki sistem inicijacije, bilo koje vrste, staviće ovaj uslov na prvo mesto. Bez poznavanja samog sebe nema nikakvog razvoja na višem nivou. U prvim danima psihičkog (duševnog) treninga, pozabavimo se praktičnim delom introspekcije ili samospoznaje. Pripremite magijski dnevnik i unesite u njega sve loše strane vaše duše. Ovaj dnevnik je samo za ličnu upotrebu i ne sme se nikome pokazivati. On za vas predstavlja takozvanu kontrolnu knjigu. Pri samo-kontrolisanju svojih

promašaja, navika, strasti, nagona i ostalih ružnih karakternih crta, morate zauzeti strog i oštar stav prema samom sebi. Budite bez milosti prema sebi i ne ulepšavajte nijedan od svojih poraza i nedostataka. Razmislite o sebi u mirnoj meditaciji, vratite se u razne situacije iz svoje prošlosti, prisetite se kako ste se ponašali tada i koje ste greške i promašaje napravili u raznim prilikama. Pribeležite sve svoje slabosti, sve do najfinijih nijansi i varijanti. [to ih više otkrijete , bolje za vas. Ništa ne sme ostati skriveno, ništa neobelodanjeno, ma kako beznačajne ili velike bile vaše greške ili slabosti. Neki naročito nadareni učenici su bili u stanju da otkriju na stotine nedostataka u najfinijim nijansama. Učenici poput ovih poseduju dobru meditaciju i duboko prodiranje u svoje vlastite duše. Potpuno očistite svoju dušu, istresite iz nje svaku trun prašine. Ova samoanaliza je jedna od najvažnijih magijskih priprema. Mnogi od okultnih sistema su je zanemarivali, pa zato nisu ni postizali dobre rezultate. Ovaj psihički pripremni rad je neophodan za postizanje magijskeravnoteže, bez koje se ne može zamisliti nikakav zakoniti progres razvoja. Zbog toga morate ujutru i uveče posvetiti po nekoliko minuta samokriticizmu. Ako u toku dana nađete nekoliko slobodnih trenutaka iskoristite ih da dobro promislite, da li još uvek negde postoje neke skrivene greške pa ako ih otkrijete zabeležite ih na papirić da ne zaboravite nijednu. Kad god se desi da pronađete neki svoj nedostatak, ne oklevajte da ga odmah pribeležite. Ako ne uspete za jednu sedmicu otkriti sve vaše greške, utrošite još jednu nedelju dana za ova istraživanja sve dok konačno ne napravite spisak svojih pogreški. Kada rešite ovaj problem za jednu ili dve nedelje, došli ste do tačke sa koje možete početi sledeću vežbu. Sada pomoću jakog razmišljanja, pokušajte odrediti svaki nedostatak jednom od četiri elementa. Odredite po jednu rubriku u svom dnevniku za svaki elemenat i u njih unesite svoje nedostatke. Za neke nedostatke nećete biti sigurni kojem bi se elementu trebali pripisati. Njih zabeležite pod naslovom "neutralno". Sa napredovanjem razvoja bićete u stanju da odredite odgovarajući elemenat svakom vašem nedostatku. Na primer, ljubomoru, mržnju, osvetoljubivost, plahovitost, bes, pripisaćete vatrenom elementu; lakomislenost, predrasude, hvalisavost, rasipanje, ogovaranje, elementu vazduha; nezainteresovanost, lenjost, nesrdačnost, popustljivost, nepažnju, stidljivost, drskost, nepostojanost, vodenom elementu; a lenjost, nesavesnost, melanholiju, nepravilnost, izopačenje i otupelost elementu zemlje. Sledeće nedelje razmišljaćete o svakoj pojedinoj rubrici deleći je na tri grupe. U prvu grupu unesite najveće nedostatke, naročito one koji na vas najviše utiču i dešavaju se i pri najmanjoj prilici. Druga grupa će obuhvatati one greške koje se ređe pojavljuju i u manjem obimu. U poslednju grupu unesite one greške koje se sada ponavljaju. Takođe to uradite i sa neutralnim (neodređenim) nedostacima. U svakom slučaju budite savesni, isplatiće se! Ponovite čitav postupak i s vašim dobrim psihičkim osobinama, unoseći ih u pojedine kategorije elemenata. Ni ovde ne zaboravite pomenute tri kolone. Tako ćete, na primer, pripisati aktivnost, polet, čvrstinu, hrabrost, smelost, vatrenom elementu; marljivost, radost, spretnost, ljubaznost, strast, optimizam - vazdušnom elementu; umerenost, uzdržljivost, revnost, sažaljenje, mirnoću, nežnost, opraštanje - vodenom elementu; obzir, istrajnost, savesnost, temeljitost, trezvenost, tačnost, odgovornost - zemljanom elementu. Pri ovome, dobićete dva takozvana astralna psiho-ogledala, crno, sa lošim duševnim osobinama i belo, sa dobrim i plemenitim karakternim crtama. Ova dva ogledala su prava

okultna ogledala, i niko sem njihovih vlasnika nema nikakvog prava da pogleda u njih. Dopustite mi da još jednom ponovim da vlasnik mora nastojati da precizno i savesno obradi svoja magijska ogledala. Ako bi se, u toku razvoja, on prisetio još neke svoje dobre ili loše osobine, on je i tada može zabeležiti pod odgovarajućim naslovom. Ova dva magijska ogledala će omogućiti magičaru da tačnije prepozna koji od elemenata preovladava u njegovom crnom ili belom ogledalu. Ovo prepoznavanje je neophodno da bi se postigla magijska ravnoteža, a dalji razvoj zavisi od nje. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (I) MATERIJALNO ILI ČULNO TELO Naporedo sa razvojem duha i duše mora teći i razvoj njihove spoljašnjosti, to jest tela. Nijedan deo našeg JA ne sme zaostajati niti biti zanemaren. Odmah ujutru, nakon ustajanja, morate iščetkati svoje telo mekom četkom dok ne postane malo crvenkasto. Time će se telesne pore otvoriti i slobodnije disati. pored toga, najviše se rasterećuju bubrezi. Zatim operite celo telo, ili bar gornji deo tela, hladnom vodom i istrljajte ga grubim peškirom, dok se sasvim ne zagrejete. Osetljivi ljudi mogu koristiti mlaku vodu, naročito zimi. Ovaj postupak treba da postane svakodnevna navika i da se praktikuje celog života, pošto deluje osvežavajuće i otklanja umor. Pored ovoga, mogli biste praktikovati jutarnju gimnastiku, bar nekoliko minuta dnevno, da bi vam telo ostalo vitko. Neću davati neki naročiti program gimnastičkih vežbi pošto ih svako može odabrati po svojoj volji i starosti. Najbitnije je da se postigne telesna elastičnost. TAJNA DISANJA Disanje morate veoma pažljivo razmotriti. Normalno, svako živo stvorenje zavisi od disanja. Bez disanja uopšte nema života. Očigledno je da magičar mora znati više od puke činjenice udisanja smeše azota i kiseonika koje će pluća apsorbovati i izbaciti kao azot. Pluća ne mogu opstati bez disanja i hrane. Sve što nam je potrebno za život i, recimo da održava naš život, disanje i hrana je četvoropolno, tj. sastavljeno od četiri elementa plus peti, životni elemenat ili akaša-princip kao što smo već rekli u teoretskom delu o elementima. Međutim, vazduh koji mi udišemo ima finiji stepen gustine od materijalne hrane. A saglasno univerzalnim zakonima, i vazduh i hrana su iste prirode, budući da su četvoropolni i služe da održavaju telo u životu. Okrenimo se stoga disanju. Kiseonik pripada vatrenom elementu a azot elementu vode. Vazdušni elemenat je posredujući elemenat, a zemljani elemenat je ono što kiseonik i azot drži zajedno. Akaša ili eterični princip je zakoniti uzročni ili božanski princip. Baš kao u velikom svemiru, prirodi, i ovde elementi imaju svoju polarnost, električni i magnetični fluid. Normalnim ili nesvesnim disanjem telo se snabdeva samo neophodnom količinom elementarne supstance koja je potrebna za njegovo normalno održavanje. Snabdevanje ovde takođe zavisi i od potrošnje elementarne supstance. Sve ovo je sasvim drugačije kod svesnog disanja. Ako mi stavimo jednu misao, ideju ili lik, bez obzira da li je konkretan ili apstraktan, u vazduh koji treba udahnuti, ona će ući u akaša-princip tog vazduha, i preneti ga, preko električnog i magnetičnog fluida, na vazdušnu supstancu. Ova impregnirana (prožeta, ispunjena, oplođena, Prim.prev.) vazdušna supstanca kada se prenese do pluća, preko krvnih sudova, igraće dvostruku ulogu. Na prvom mestu, materijalni delovi elemenata su predodređeni za očuvanje tela, drugo, elektromagnetični fluid će, napunjen idejom ili likom, voditi elektromagnetični vazduh obojen idejom, iz krvotoka preko astralne matrice, do astralnog tela, a odatle do besmrtnog duha preko odražajne mentalne matrice. I to bi bilo rešenje tajne disanja sa magijske tačke gledišta. Mnoge teologije koriste

mirnoća. gesta koji je. Prema tome. poput mirnoće. Ako želi. naročito kada se one praktikuju bez vođstva iskusnog vodiča (GURU-a). i sa najjačom mogućom imaginacijom.opustite celo telo i dišite na nos. Ako ste sami. Možda ćete odavati utisak kao da izgovarate molitvu pre jela. Da biste izbegli slabljenje. već biti ostvarena. U ovu činjenicu ne smete ni najmanje posumnjati. koncentrišite se na svoju želju da se otelotvori u hrani i ako je ta koncentracija bila efektivna. Sada sedite ispred posude sa jelom koje ćete jesti. Zamišljajte da će. Eidetski lik vaše ideje mora biti toliko snažan da je vazduh koji udišete tako jako impregniran vašom željom da ona već postaje stvarnost. sasvim ispravan. biti potrebne nedelje. Zatim jedite hranu polako ali svesno. kao na primer SISTEM HATA-JOGE. Sva impregnirana hrana i piće mora se sasvim konzumirati i ništa se ne sme ostaviti. Nekolicina ljudi je pretrpela jaka zdravstvena oštećenja. ali ograničite ih na gore pomenute. naprežući ih bespotrebno. nešto slično hrišćanskom pričešćivanju. za što su odgovorne samo ekstremne vežbe disanja koje ovaj sistem zahteva. bar utisnite svoju želju u hranu koju uzimate ili zatvorite oči. neuznemiravani i niko vas ne posmatra. Nekome će. U svakom slučaju ne smete preći na zamišljanje bilo koje druge želje dok prethodnu ne dovršite. Magičar će stoga najbolje razmotriti ovaj vid.svesno disanja u cilju poučavanja. Ne produžujte vežbe disanja više od pola sata. zaista. sa suštinskim uverenjem da. Stoga nije neophodno a čak ni preporučljivo napumpavati pluća velikom količinom vazduha. spokojstvo. zdravlja. biće vam dovoljno 10 minuta u proseku. Ne čitajte za vreme jela. zato što one obećavaju brzo sticanje okultnih moći. ući u vaše telo preko pluća i krvi. Kod natprosečno nadarenih učenika. magičar će ovaj cilj postići mnogo lakše i brže pomoću univerzalnog inicijacijskog sistema koji je detaljno i temeljito opisan u ovoj knjizi. želja će. stvarno. ako želi postići bilo šta što se tiče njegovog tela ili drugih materijalnih želja. I ovde se dešavaju isti elementarni procesi. Magijsko obrazovanje ne preporučuje da se jede na brzinu. Nažalost. velika . kao i kod vazduha koji treba udisati. Ne žurite i ne preterujte. samo što su ovde dejstva elemenata jača i materijalnija. Zato ćete vi svoje vežbe disanja izvoditi polako i mirno bez ikakve žurbe. a sve zavisi od sposobnosti i stepena imaginacije. zdravlje. sa udahnutim vazduhom. SVESNO UZIMANJE HRANE Ono što je rečeno o disanju. U većini slučajeva. zajedno sa hranom. bez poznavanja pravog procesa. neiskusan čitalac se nagovara na vršenje ovih vežbi. što se tiče činjenica. sve do najfinijih nerava. Uzimanje hrane treba za vas da predstavlja sveti čin. zato što se nameću neke egoistične želje. uspeh će se manifestovati najranije za sedam dana. sasvim je očigledno da nije stvar u količini udahnutog vazduha. Kasnije. vaša želja ulazi u celo telo. uspeh ili bilo šta drugo čemu težite. čak i meseci. Postepeno povećavajte broj udisaja po jedan više ujutru i uveče. Svaka vrsta hrane i pića je pogodna za magijsku impregnaciju željama. Ako niste u toj prilici. biće dovoljno da počnete sa sedam udisaja ujutru i sedam uveče. važi takođe i kod uzimanja hrane. želje utisnute u (na) hranu imaju znatan uticaj na materijalni plan gde su one izložene najmaterijalnijim zračenjima elemenata. nego u kvalitetu određene ideje koja impregnira vazdušnu supstancu. jer za sve treba vremena. za ostvarenje svojih želja. Sedite udobno. držite svoje ruke na blagosiljajući način iznad hrane. spokojstva i uspeha.

99° F (36 . ako težite zdravlju preko svesnog ili magijskog disanja. i usled skupljanja. i sa njom pronađe analogiju u ovome. zamišljajte intenzivno da. Ako je moguće. pripremanje hrane. Između 97 . pa prema tome i u fizičkoj vodi) određenom željom može se izvršiti u svakoj stvari i na bilo kojoj temperaturi. Ko se. ugleda na tajnu pričešća. Zbog toga vodeni elemenat možemo posmatrati kao neki akumulator. Komad hleba.37° C) ona postaje neutralna za magnetizam. Čovek bi trebao jesti jedino sa održavanjem (u svesti) svoje želje. ne samo u svakodnevnom životu. već i u našem magijskom razvoju vodeni elemenat se može pokazati kao značajan faktor. itd. pošto se izvodi preko uzročnog principa pete moći elemenata. [to je voda hladnija. uravnotežava ili povećava. Na primer. Međutim.većina ljudi ima ovu ružnu naviku. mnogo manje je poznato kako povećati tu osobinu ili kako je iskoristiti na drugi način. Ako zagrevanjem voda postane mlaka. a to je baš ono svojstvo koje ćemo koristiti u razvoju naših sposobnosti. Najkorisnije je podsticati istu želju pri disanju i pri jelu da bi se izbegle suprotne vibracije ili zračenje u telu. neće uhvatiti ni jednog". proizvodnju pare u fabrikama. sasvim je nemoguće magnetizovati tanjir vrele supe. ovaj naboj ne zavisi od akumulativnog kapaciteta vodenog elementa. njena prijemljivost se naglo smanjuje. ne samo da skidate prljavštinu sa svog tela. pošto je razlika prijemljivosti vode (ili drugih tečnosti) sve do 43° F (6° C) (iznad nule) toliko beznačajna i teško vidljiva tako da jedino savršeno uvežbani magičar može prepoznati ove razlike. budući da je apsolutno neophodna za piće. zato što se akumulativna moć vodenog elementa. ako Pređe 99° F (37° C). Važno je obratitit pažnju na ovu razliku da bi se izbegle greške. Nepoželjna je i svaka vrsta razgovora. bez obzira da li se radi o dobrim ili lošim uticajima. Razmotrimo sada praktičnu stranu magije vode. uzmi i pij. bolest i slično i da ih prenosite na vodu. perite se ispod . pri svesnom uzimanju hrane. Na primer. Impregnacija (preko AKA[A-principa prisutnog u svakoj supstanci. ne smete se koncentrisati na uspeh za vreme obeda. veći je njen akumulativni kapacitet. Treba zapamtiti da se ne bi smela pridružiti nikakva suprotna želja. Ova teorija nije baš precizna. zračenju oda i tako dalje upoznavaju sa činjenicom da se voda može magnetizovati ili odirati. shvatiće njegovo istinsko i prvobitno značenje. jer to je krv moja". i seti se reči našeg Gospoda Isusa Hrista: "Uzmi i jedi. povećanjem toplote koja je prisutna u vodi. Setite se poslovice: " Onaj ko juri dva zeca u isto vreme. Međutim. međutim. MAGIJA VODE Voda igra jednu od najvažnijih uloga. nevolju. Pazite! Ovde govorimo o specifičnim osobinama privlačne moći i njenoj praktičnoj vrednosti samo u pogledu magnetizma koji proizilazi iz međudejstva elemenata kao neporecive činjenične stvari. Sve knjige koje govore o animalnom magnetizmu. čvrstog zadržavanja. Kao što smo već naglasili u teoretskom delu. naročito njegov materijalni oblik. može impregnirati odgovarajućom željom. nezadovoljstvo. Supa se. vrela supa ili šolja kafe ili čaja mogu se magijski nabiti ili napuniti. nego i nečistoću iz svoje duše.. Pored vode i svaka druga vrsta tečnosti posseduje naročitu osobinu privlačenja. i to na 39° F (4° C) (iznad nule) ona je najreaktivnija. Razmišljajte da spirate neuspeh. vodeni elemenat vlada magnetizmom ili privlačnom silom. Sa svojom specifičnom težinom. pranje. a prouzrokuje ga elektromagnetični fluid elemenata koji su u pitanju. jer to je telo moje. Kad god perete ruke.

žene adepti. svesno disanje 4. u hladnu vodu ikoncentrisati se na magnetno-astralnu privlačnu moć koja izvlači svu slabost iz vašeg tela i duše. Onaj ko ima vremena na pretek. Stoga je preporučljivo ne samo umiti lice. I tu vodu takođe odmah prospite. Ovaj postupak treba ponavljati bar sedam puta zaredom. magičar uranja svoje lice u vodu koja je prethodnog dana prokuvana (nalivši neki lavor do pola) i otvara oči u ovoj vodi. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: 1. Ova vežba je izuzetno delotvorna ako je izvodite leti. možete ruke umočiti. Izazivanje praznine uma za 3. Naprednim učenicima koji vežbaju vidovitost. a to je magnetično pranje očiju. Ovu vežbu možete izvoditi i na obrnuti način. a želja biti ostvarena. Ovo kupanje očiju čini ih otpornim na sve promene vremena pa prema tome ojačava vizuelnu sposobnost. može kombinovati obe ove vežbe skidajući svo zlo u jednu vodu (recimo pod slavinom ili u posebnom bazeu). za sada. pisanje magijskog dnevnika. i ovu vežbu ponavlja sedam puta. a zatim perući se u drugom bazenu sa vodom koja je impregnirana njegovom željom. introspekcija ili samospoznaja 2. tako da niko ne bi došao sa njom u dodir posle toga. dok se kupate u nreci. pravljenje (crnih i belih) ogledala duše u pogledu elemenata. U prvi mah imaće osećaj lakog peckanja u očima. i zamišljajte u tom trenutku dai sva vaša slabost otiče sa tom vodom. može vodi dodati blagi odvar (prokuvani čaj) od biljke vidac . To bi. Budite čvrsto uvereni da svi vaši nedostaci ulaze u vodu. i to u prvom postupku.l0 minuta za 2. na trenutak. ali to će nestati čim se oči priviknu na ovu vežbu. II. Ujutru. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: 1. ostajući u čvrstom uverenju da će. disciplina misli 3. u tri sfere delovanja III. kontrola misli 2. Takođe. kada spirate zlo. Ako pri ruci imate samo lavor. kontrola misli dva puta dnevno od 1 . Magičar ima još jednu priliku koju ne bi trebao prevideti. na nekoliko sekundi. pored dve već pomenute mogućnosti. u vodu. Samokritičnost. moć ući u vaše telo. Održavanje lično izabrane misli. poboljšavajući slab vid i čini da oči postanu bistre i sjajne. bilo sve o materijalnom razvoju i uvežbavanju tela. U ovu svrhu vodi se može dodati malo boraksa. Ko god pati od slabog vida. Planiranje nizova misli za sledeći dan ili sedmicu unapred. Ubrzo ćete se iznenaditi uspešnošću ove vežbe. treba da koristite sapun. Ni u kom slučaju ne zaboravite da magnetizujete vodu koja je namenjena u ovu svrhu i da je impregnirate svojom koncentrisanom željom. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: 1. već i celog ga zagnjuriti. navikavanje na normalan i razuman način života 2. izvođenje vežbi 3.eufrazija (herba euphrasia). ovde se pruža prilika da unaprede svoje vidovnjačke sposobnosti. PRIKAZ SVIH VEžBI KORAKA I I. putem pranja. kada je čitavo telo (naravno osim glave) pod vodom. putem magnetizovanja vode koju želite upotrebiti. elastičnijim i stoga privlačnijim. imaju i treću zgodnu priliku: one će usredsrediti svoj magnetizam na činjenicu da voda čini da lice i koža izgledaju mlađim.slavine tako da prljava voda odmah otiče. U ovom slučaju. ne zaboravite da odmah prospete korišćenu vodu. ili impregnirajući je svojom željom. potiskivanje izvesnih misli. svesno uzimanje hrane (Tajna Pričešća) . On kruži očima u svim pravcima. potčinjavanje misli za 1.

suprotstavljenim vid našeg JA. U praksi. kao što su. usled slabe ili nerazvijene snage volje. koji se bavi samoposmatranjem. beskorisno bi bilo da prelazi sa stepena na stepen. pozabavimo se proučavanjem psihološke funkcije malog mozga. dok je impregniramo željom. Ova iznenadna eliminacija podsvesnog nudi ključ za praktičnu primenu autosugestije. recimo. Oni bez ikakvog iskustva će svakako morati da produže ovaj period. Ovo je zadovoljavajući zadatak u kojem će učenik steći samopouzdanje svojim vlastitim razmišljanjem ili meditacijom. Kao što proizilazi iz naših istraživanja. dva osnovna principa koja vrede za sve stvari koje treba da se pretvore u stvarnost iz uzročnog sveta.5. a da ne dovrši prethodni na zadovoljavajući način. Kraj prvog Koraka. razumevamo pomoću svesti mišljenja. Povlačenjem vremena i prostora iz podsvesti. Pobuda ili impuls za sve što je nepoželjno. mi možemo podsvest posmatrati kao suprotnost normalnoj svesti. Stoga. U pogledu magijske prakse. koja boravi u malom mozgu (cerrebellum). dakle podsvesnog. pri normalnoj svesti. a uspeh uglavnom zavisi od učenikove ličnosti. i podsvest je svojina duše. podsvest će skoro uvek uspevati da nas nadvlada ili izazove neuspehe. normalna sfera svesti je netaknuta tj. osećanja htenja.koja ne varira između suprotnosti. pušenje ili piće (alkohol). podsvest će imati dovoljno vremena da.Oatle. suprotni pol će prestati da prenosi svoj uticaj na nas. . uglavnom. Uvećini ovakvih slučajeva. Na isti način kao što normalna svest ima svoje sedište u duši. U svakom pojedincu to jest u njegovim pravim čulima. niti u bilo kom čoveku. u toku sutrašnjeg dana ili na duže vreme.Ono što mi. odraženo je u našoj podsvesti na suprotan način. pamćenja razuma intelekt. Podsvest za svoju realizaciju u materjalnom u materjalnom svetu zahteva vreme i prostor. poput naših strasti. postavi neke prepreke na naš put. jedino će pozitivan pol podsvesti delovati na nas. ne postoji nijedna sila u svemiru. da pomaže ostvarenje naših želja. magija vode Vreme predviđeno za izvršenje ovih vežbi je od četrnaest do mesec dana za ljude prosečnih sposobnosti. Praktižno rečeno. zadnjem delu glave. dopustite mi da objasnim tajnu podsvesnog i njegove praktične posledice. potiče baš iz ove sfere svesti. tako da on ne samo da neće štetiti već će naprotiv. sada pripada zadatak obelodanjivanja rada ove podsvesti. direktno ili indirektno. on je uvek i u svako doba sposoban da koristi funkcije normalne svesti. ako ideje vremena i prostora isključimo iz podsvesti. tako da kažemo. ******************************************************* K O R A K II AUTOSUGESTIJA ILI TAJNA PODSVESTI Pre nego što pređemo na opisivanje vežbi drugog koraka. Naučimo kako da pretvorimo ovaj. Ako na primer u podsvest usadimo želju da se ne predajemo našim strastima. dakle glava. a mi ćemo biti u stanju da naše želje ostvarimo preko podsvesnog. prema ključu elemenata ili četvoropolnom magnetu. tj. a u telu je aktivira veliki mozak (cerebrum). Oni koji su već praktikovali koncentraciju i meditaciju trebali bi napredovati u ovom periodu. Učeniku. podsvest je podstrek za sve ono što mi ne želimo. S druge strane. nedostataka i slabosti. mi našu podsvest možemo posmatrati kao našeg protivnika.

pošto je normalna svest ujednačena, i naša impregnirana želja mora imati uspeh koji očekujemo. Ova znanja i mogućnosti povezane stim, od najvećeg su značaja za magijski razvoj i zato se moraju razmatrati sve dok je samo-sugestija u pitanju. Rečenica koju treba odabratiza autosugestiju uvek mora uvek mora biti izražena u sadašnjem i zapovednom obliku. Vi ne biste trebali reći: "Ja ću prestati da pušim ili pijem ili slično". Pravilan oblik je: "Ja ne pušim, Ja ne pijem" ili "Ja ne volim pušenje ili piće" i tako dalje, prema svemu što želite sugerisati u pozitivnom ili negativnom smislu. Ključ ili putokaz za autosugestiju treba tražiti u obliku rečenice. To je ono što treba posmatrati, uvek i u svakom obliku,ako želite izvršiti autosugestiju preko podsvesti. Podsvest deluje na najdelotvorniji i naj p[rodorniji nažin u toku noći, kada čovek spava. U stanju sna, aktivnost normalne svesti je obustavljena, a podsvest radi umesto nje.Stoga je najpogodnije vreme za prijem autosugestije onda kada telo sanjivo odmara u krevetu to jest neposredno pre spavanja isto kao i odmah nakon buđenja, kada još malo ostajemo u nekoj vrsti polubudnog stanja. To ne znaži da bi neko drugo vreme bilo sasvim nepodesno za autosugestiju, već da su ova dva trenutka najpriznatija, budući da je podsvest tada najosetljivija.Eto zašto magičar nikad neće otići na spavanje sa osećanjem besa, depresije, briga koje bi imalo neželjene uticaje na njegovu podsvest,nastavljajući isti niz misli sa kojima bi zaspao. Pazite: na spavanje uvek idite sa Mirnim i skladnim mislima ili idejama o uspehu, zdravlju i osećanjima zadovoljstva. Pre nego što se odlučite za praksu autosugestije, napravite mali lančić od 3O-4O drvenih ili staklenih perli. Ako vam pravljenje lanca predstavlja problem, može vam poslužiti i komad običnog kanapa. Zavežite 3O-4O čvorova na njemu i malo zgodno sredstvo za autosugestiju biće spremno. Ono jedino služi za izbegavanje brojanja dok vi stalno ponavljate sugestivnu formulu, i da na to ne obraćate pažnju. Ova mala napravica može vam poslužiti i za proveravanje broja uznemiravajućih prekida, u toku određenog vremena, dok praktikujete vežbe koncentracije i meditacije. Sve što treba da uradite jeste da pomerite po jednu perlu ili čvor, pri svakom prekidu. Praktična primena autosugestije je veoma jednostavna. Ako ste izrazili rečima ono što želite postići jednom preciznom rečenicom, poštujući sadašnji i zapovedni oblik, kao na primer: "Svakim danom osećam se sve bolje i bolje" ili "Ne volim pušenje" ili "piće" ili "zdrav sam, zadovoljan, srećan", onda možete preći na pravu praksu. Neposredno pre spavanja, uzmite vaš niz perli ili čvorova i, bilo šapatom, tiho ili samo u sebi, zavisno od vaše okoline, ponavljajte izabranu frazu, i pri svakom ponavljanju pomerajte po jednu perlu ili čvor, sve dok ne dođete do kraja niza. Sada sigurno znate da ste formulu ponovili četrdeset puta. Osnovna stvar je da zamišljate svoju želju kao da je već ostvarena i da zaista postoji. Ako vam se još uvek ne spava, nakon ponavljanja celog niza perli, pozabavite se i dalje idejom da je vaša želja već ostvarena, i tako nastavite sve dok, konačno ne zaspite sa svojom željom u mislima. Morate pokušati da svoju želju prenesete u san. Ako biste zaspali, dok neprekidno ponavljate formulu, a da ne stignete drugi put do kraja niza, svrha će ipak biti postignuta. Ujutru, dok još niste ustali, a imate malo slobodnog vremena, treba da dohvatite niz perli, i da još jednom ponovite vežbu. Neki ljudi ustaju po nekoliko puta noću zbog izbacivanja

urina ili nekih drugih razloga. U takvimslučajevima, oni takođe mogu ponavljati ovu vežbu i pre će postići svoj željeni cilj. Sada se pojavljuje pitanje: koja se vrsta želja može ostvariti autosugestijom? Uglavnom, svaka želja se može ispuniti sve dok su u pitanju duh, duša i telo, na primer, profinjenje karaktera, potiskivanje ružnih osobina, slabosti, nemiri, ozdravljenje, uklanjanje i potpomaganje raznih sposobnosti i tako dalje. Naravno, želje koje nemaju nikakve veze sa ličnošću poput dobitaka na lutriji i slično ne mogu se nikad ispuniti (autosugestijom). Nikada ne biste trebali prelaziti na odabiranje formule za novu želju, pre nego [to budete apsolutno zadovoljni sa rezultatom prve. Ko ozbiljno i sistematski počne sa ovim vežbama, uskoro će biti zapanjen korisnim uticajem autosugestije, i zadržaće ovaj metod tokom celog svog života. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (II) U prvom koraku našeg magijskog mentalnog treninga naučili smo da kontrolišemo i vladamo našim mislima. Sada ćemo preći na poučavanje povećavanja mentalne koncentracije da bi ojačali snagu volje. Stavite nekoliko predmeta ispred sebe, recimo, nož, viljušku , kutiju cigareta, olovku kutiju šibica, i fiksirajte očima jedan od tih predmeta određeno vreme. Pokušajte zapamtiti njegov tačan oblik i boju. Onda zatvorite oči i nastojte zamisliti taj predmet plastično, u baš istom obliku kakav je on u stvarnosti. Ako bi predmet iščeznuo iz vaše imaginacije, pokušajte ga ponovo prizvati u sećanje. Na početku ćete u ovom eksperimentu uspevati samo na kratko, na nekoliko sekundi, ali kada istrajete i ponavljate ovu vežbu, predmet će postati jasniji, a ponovno pojavljivanje i nestajanje će se iz vežbe u vežbu sve ređe dešavati. Nemojte se plašiti početnih neuspeha, a ako osetite umor, pređite na neki drugi predmet. Na početku, nemojte vežbati duže od 10 minuta, ali posle nekog vremena, malo po malo, vežbu možete produžiti sve do pola sata. Da bi proverili broj uznemiravanja, koristite niz perli ili čvorova opisan u poglavlju o autosugestiji. Pomerite po jednu perlu pri svakom uznemiravanju ili prekidu. Tako ćete kasnije moći da znate koliko se uznemiravanja dogodilo tokom vežbe. Svrhu vežbe ćete ostvariti, kada budete mogli zadržati (u viziji) jedan predmet 5 minuta bez ikakvog prekida. Ako ste došli do tog stupnja, možete preći na zamišljanje predmeta sa otvorenim očima. Sada predmeti treba da daju utisak kao da vise u vazduhu i da se vide, pred vašim očima, u tako plastičnom obliku kao da bi se, naizgled, mogli opipati. Pored predmeta koje ste zamislili, ništa drugo od njegove okoline ne sme se primećivati. I ovde eventualne prekide proverite pomoću niza perli. Ako ste uspeli zadržati neki prdmet da plastično visi u vazduhu pet minuta, bez ikakvih upadica, ispunili ste zadatak ove vežbe. Nakon VIZUELNE koncentracije, napravimo jedno istraživanje o koncentraciji SLUHA. U početku, stvaralačka imaginacija treba da odigra određenu ulogu. Ovo je, izgleda, nemoguće iskazati: zamislite kucanje sata ili nešto slično tome, pošto ideja "imaginacije" uopšte uključuje slikovnu predstavu, o kojoj se ne može govoriti kod vežbi slušne koncentracije. Radi boljeg razumevanja, moramo reći: zamislite da čujete kucanje sata. Stoga koristimo ovu vrstu izraza. Sada zamišljajte da čujete kucanje sata na zidu. Pri tome ćete na početku uspeti samo na nekoliko sekundi, bać kao i u prethodnoj vežbi. Ali

ako ste uporni u vežbanju, čućete zvuk sve jasnije i jasnije, bez uznemiravanja. I ovde će niz perli ili čvorova koristiti za proveravanje smetnji. Zatim, pokušajte čuti kucanje džepnog ili ručnog časovnika, ili zvonjenje zvona u različitom skladu tonova. Možete praktikovati i druge eksperimente slušne koncentracije poput zvuka gonga, raznih bučnih čekićanja, kucanja, grebanja, vučenja nogu pri hodu, udaraca groma, nežnog šuštanja vetra koje se pojačava do zavijanja oluje, zvukova violine ili klavira i drugih instrumenata. Pri vršenju ovih vežbi najvažnije je zadržati se u granicama slušne koncentracije, ne prepuštajući se slikovnoj imaginaciji. Ako bi se takva imaginacija pojavila, morate je odmah proterati. Nikada zvon zvona ne sme izazvati imaginaciju samog zvona. Ova vežba je dovršena, čim ste u stanju pet minuta zadržati ovu slušnu imaginaciju. Sledeća vežba je ČULNA koncentracija. Pokušajte stvoriti osećaje hladnoće, toplote, težine, lakoće, gladi, žeđi, umora i zadržite to osećanje najmanje pet minuta, bez najmanje vizuelne ili slušne imaginacije. Ako ste srekli sposobnost koncentracije u tom stepenu da ste u stanju proizvesti željeni osećaj, i čvrsto ga zadržati, možete preći na sledeću vežbu. Da malo rasvetlimo i koncentraciju na MIRIS. Zamislite da udišete miris raznog cveća poput ruža, jorgovana, ljubičica ili nekih drugih mirisa, i održavajte tu imaginaciju, ne dopuštajući da se pojavi i slika tog cveta. Pokušajte isto vežbati i sa neprijatnim mirisima raznih vrsta. Vežbajte ovu vrstu koncentracije, sve dok ne budete u stanju da, u imaginaciji, izazovete bilo koji miris po volji i da ga zadržite bar pet minuta. Naša poslednja vežba odnosi se na koncentraciju na UKUS. Bez mišljenja o bilo kojoj hrani ili piću ili bez zamišljanja istog, morate se koncentrisati na ukus. Odaberite tupe osete ukusa kao slatko, gorko, slano i kiselo za početak. Kad se malo izveštite u ovome, možete probati i sa ukusom raznih začina, po ličnoj želji. Kad uspete proizvesti osećaj ukusa koji odaberete i da ga zadržite bar pet minuta, svrha vežbe je ispunjena. Primetićete da će se poneko sretati sa manjim ili većim teškoćama pri praktikovanju ovih vežbikoncentracije. To znači da je moždana funkcija, u pogledu pojedinog čula, zanemarivana ili nepotpuno razvijena. Većina sistema za obučavanje obraćaju pažnju samo na jednu ili dve, u najboljem slučaju, na tri funkcije. Vežbe koncentracije izvođene sa svih pet čula, jačaju vaš um, snagu volje, i vi ne samo da učite kako da kontrolišete sva čula, već i da ih razvijate i konačno njima savršeno ovladate. Sva magičareva čula moraju biti jednako razvijena, a on mora biti u stanju da ih kontroliše. Ove vežbe su od najvišeg značaja za magijski razvoj, i nikad ih ne bi trebalo izostaviti. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (II) U prvoj fazi, učenik je naučio kako da praktikuje introspekciju (samoposmatranje). On je popisao svoje dobre i loše osobine prema četiri elementa, i podelio ih u tri grupe. Tako je napravio dva ogledala duše, dobro (belo) i loše (crno) ogledalo. Ova dva ogledala duše predstavljaju njegov duševni (psihički) karakter. Sada on mora pronaći iz tih beleški koje elementarne snage, na dobroj i na lošoj strani, preovlađuju u njemu, i nastojati da uspostavi ravnotežu ovih elementarnih uticaja, u svim slučajevima. Bez raavnoteže elemenata u astralnom telu ili duši, nije moguć magijski napredak niti uspon. Prema tome, na ovom koraku, moramo se okrenuti uspostavljanju psihičke ravnoteže. Ako

učeniku se nude tri mogućnosti: 1. trebale bi biti iskorenjene. Ni u kom slučaju on ne bi smeo početi sa vežbama koje pripadaju narednim koracima. Telesni trening u drugom koraku propisuje izmenu vežbi disanja. Ako početnik ima na raspolaganju dosta vremena i želi da u svom razvoju napreduje što je moguće brže. Ako ne poseduje dovoljno jaku volju. sa svakim udahom.četkanje. udišu vazduh. svesno disanje i tako dalje i tako dalje. Sistematska primena autosugestije na način koji smo već opisali. U prethodnom koraku. malo po malo. Zbog toga mi našu kožu moramo posmatrati kao drugi deo pluća i kao još jedan telesni bubreg. Sedite udobno u naslonjač ili na sofu i opustite sve mišiće. odmah preći na praksu. boreći se protiv nje u samom začetku. 3. Pretvaranje strasti u suprotne dobre osobine što se postiže putem autosugestije ili pojedinačno preko ponavljanih meditiranja. ovim se namerava potpuno oslobađanje pluća i delimično rasterećenje naših bubrega. Pokušajte misliti da. Očigledno je da je ovaj metod najteži i podesan samo za one ljude koji raspolažu sa mnogo volje. i stalnog uveravanja o dobrim osobinama. Sa magijske tačke gledišta. svesno disanje preko pora je od najvećeg interesa za nas pa ćemo. Pažnja i volja. a drugo stimulisanje pora na veću aktivnost. kada se potopi u vodu. disanje i izlučivanje. ali već na ovom nivou. prvo uravnotežujući male slabosti. Najkorisniji način je usmeriti sve metode u jednom pravcu. Sada će svakome biti jasno. zajedno sa plućima. pranje hladnom vodom i ostalo. U ovom poglavlju opisaću svesno disanje preko pora. Svakako je suvišno objašnjavati koliko je to korisno za zdravlje. on može preći na ovladavanje strastima ili osobinama koje na njega vrše najveći uticaj. Pre svega. on može početi sa suprotne strane tj. Korišćenjem ovog metoda vi nećete dopustiti nikakav izliv strasti. 2. tokom čitavog kursa. on može koristiti sva tri metoda. Morate imati isti osećaj pri udisanju. trljanje tela od glave do stopala. pohlepno je upija. istovremeno i svaka pojedina pora vašeg tela prima životnu (vitalnu) moć i predaje je telu.magičar početnik raspolaže sa dovoljnom količinom snage volje. Morate se osećati kao suvi sunđer koji. magiju vode i tako dalje. mane koje brzo nalaze podlogu i loše osobine koje otežavaju razvoj u velikoj meri. na primer. na svesno uzimanje hrane. atletske jutarnje vežbe. sve dok ih ne dovede pod svoju kontrolu. Naša koža ima dvostruku funkciju tj. magija vode. ne dišu samo vaša pluća tj. već da to radi i čitavo telo. Učenik stoga treba da nastoji da se brzo i sigurno otarasi svih onih strasti koje najviše ometaju njegovu uspešnost u magijskoj veštini. Profinjenju karaktera treba težiti i kasnije. naučili smo kako da dišemo svesno i prenesemo želju udahnutu zajedno sa vazduhom (preko akaša-principa) u krvotok putem pluća. i boreći se protiv većih grešaka i slabosti. Tada uspeh neće izostati. trljanje. Za ovladavanje strastima. zbog kojeg smo važnog razloga preporučivali sušenje . Svrha ovog koraka je uravnoteženje elemenata u duši. Ovako će . Budite čvrsto uvereni da.pre nego što je apsolutno ovladao vežbama drugog koraka i zabeležio dalekosežan uspeh u uravnoteženju elemenata. ili htenja da postignu jaku moć volje boreći se protiv svojih strasti. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (II) Zadaci magijsko treninga tela dati u Koraku I moraju se zadržati i treba da postanu svakodnevna navika kao što su pranje hladnom vodom. stoga.

Zavisno od svog karaktera. ova vežba je dovršena. nije bitno koji. i po pravilu zaspe tokom vežbi koncentracije i meditacije. on može zauzimati različite položaje. Za učenike koji se mnogo zamaraju. Prvo. sa rukama lagano stavljenim preko bedarta. ova vežba će biti završena. Sedite na stolicu. Nama je potreban određeni položaj za naš magijski razvoj. a najprostiji je onaj koji smo gore opisali. prisilite sebe da. pokušajte delati sporo i na obrnut način. uprkos umoru. Ako imate uspeha u izdisanju i udisanju. ako ste žedni nemojte se smesta napiti. On samo treba da ponovo umiri telo i ojača snagu volje. tvrdeći da se njihovim ovladavanjem mogu steći različite okultne moći. Ako ste gladni. Kada budete mogli sedeti bar pola sata mirno. Indijski JOGA-sistem preporučuje i opisuje mnogo takvih položaja. možete vezati stopala peškirom ili konopcem za početak. Početnik treba da praktikuje ovu vrstu telesne kontrole u svom svakodnevnom životu. Kada posle izvesnog vremena uvežbavanja. u poglavlju o ASANAMA. vladanje strastima ili bilo šta drugo što vam je preko potrebno. povežite ova dva metoda disanja sa udisanjem želje tj. Sada zatvorite oči i posmatrajte celo svoje telo. Ako neko želi da koristi vežbe fizičke izdržljivosti u svrhu razvijanja snage volje. Budući da ste navikli da svo vreme žurite. svaku sledeću vežbu treba produžiti za jedan minut. može postići dobre rezultate.vitalna moć preći iz eteričkog principa i vaše okoline u vas. uspeh. po svom izboru. Držite stopala zajedno tako da čine prav ugao sa kolenima. udobno i bez ikakvih teškoća. biće najbolje da ih praktikuju u gore pomenutom položaju. preko pluća i čitavog tela. Navijte sat da zazvoni za pet minuta. Kada to postignete i vi ćete tvrdniti da ne postoji bolji položaj za odmor i relaksaciju tela. Ma koliko trener bio spor. Ma kako lako izgledala ova vežba. poraza. a o tom problemu še se raspravljati u nekim od narednih posebnih vežbi. nemojte jesti još pola sata. pa je stoga neophodno naučiti kako da to postignemo. činjenica je da je ona prilično teška za početnika. Prisilite sebe . Ako ste postigli izvesnu veštinu u ovom eksperimentu. što energičnije možete. Ovo je . ako se osećate umornim. Ako ste u stanju da sedite pet minuta bez grčenja i nekog naročitog napora. Sledeća vežba se bavi kontrolisanjem vašeg tela. uradite još nešto. svaki pojedinac će na drugačiji način osetitit ovaj ulazak vitalne sile preko pora. Jedino od učenika zavisi kontrolisanje i prisiljavanje tela i nerava snagom volje. Potrebna je velika veština da bi se sedelo mirno i udobno. tako da vam kičma ostane prava. postanete vešti u udisanju. pri izvođenju vežbi prvog i drugog koraka. da bi bio u stanju da sedi opušteno i udobno. pa bio to neki hobi ili kratka šetnja. Ispunjenje vaše želje (saopštene u sadašnjem i zapovednom obliku) treba da se ostvari ne samo preko pluća i krvotoka već preko čitavog tela. istovremeno preko pluća i čitavog tela. Ako kolena neprestano teže da se razdvoje. primetićete da mišići postaju nemirni usled nervnog nadražaja. bez ikakvih uznemiravanja. Na primer. bez ikakvog naprezanja mišića. Sedite opušteni. disanje za zdravlje. pri svakom izdisaju. nevolje i tako dalje. Glavna stvar će uvek biti to da je duhu i duši potrebno mirno funkcionisanje tela. Na početku. dopušta vam se da se oslonite na naslon stolice. mir. čitav jedan sat. nego malo pričekajte. izlučujete suprotnost vašoj želji poput slabosti. možete takođe magijski uticati i na izdisanje zamišljajući da. Posmatranjem ipažnjom pronaći će za to mnogo zgodnih prilika. da istrajete sedeti mirno. Mora se ostaviti kao nerešeno to da li se pomoću ovih telesnih položaja oslobađaju takve moći. mentalno i fizički.

mora posedovati nepokolebljivu volju. II. HTENJE je vid snage volje koja se može zadobiti čvrstinom. nego je. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: 1. b) svestan položaj tela (držanje. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: Magijsko-astralna ravnoteža u pogledu elemenata. bez ovih uslova. ko svoj cilj drži čvrsto na umu. učiniće sve da se ne oda. više će biti nagrađen od Najvišeg Izvora. c) kontrola tela u svakodnevnom životu. c) pretvaranjem ili preobražavanjem u suprotnu osobinu. Pre spavanja treba najlepše i najčistije ideje unositi u san. pretvaranje ili profinjenje karaktera. Svako ko cilja na sticanje znanja i mudrosti treba da da sve od sebe da bi zadobio gore pomenute četiri osnovne osobine. najozbiljnije. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: a) svesno disanje preko pora. u njenoj praktičnoj primeni. SMELOST: Onaj koji se ne plaši žrtvi ni prepreka. to su osnovne osobine koje mora posedovati svaki magičar ako teži najvećem savršenstvu u nauci. to su četiri stuba Solomonovog hrama to jest mikrokosmos i makrokosmos na kojima je izgrađena sveta nauka magije. a) borbom ili kontrolom. otkriće misteriju. Saglasno sa četiri elementa. a vladanje zakonima vodiće ga. HTENJE. [to je ćutljiviji o svom znanju i iskustvu. strpljenjem i upornošću u svetoj nauci i. bez izdvajanja od drugih ljudi. bez obzira da li se sreće sa uspehom ili porazom. b) slušne. c) čulne. b) autosugestijom. naučili smo kako da praktikujemo čulnu koncentraciju uvežbavanjem svakog čula. SMELOST. Svako može steći magijsko ZNANJE marljivošću i istrajnošću. ko je nezavisan od mišljenja drugih ljudi. PRIKAZ SVIH VEžBI KORAKA II I. III. Vežbe koncentracije: a) vizuelne (optičke). d) na miris. Ovde se nastavljaju i produbljuju vežbe koje se odnose na eliminaciju misli (negativnog izraza). ĆUTANJE. e) na ukus. jer baš ništa se ne može postići u svetoj magiji. uglavnom. Navešću nekoliko primera. autosugestija ili razotkrivene zagonetke Nesvesnog 2. voljan da stupi na stazu koja vodi ka uzvišenim vidovima mudrosti. Sada slede vežbe trećeg koraka. stav). mi ćemo pojačati moć naše koncentracije. . MAGIJSKI MENTALNI TRENING (III) U kursu drugog stepena. korak po korak. Na ovom koraku. ĆUTANJE: Hvalisavac koji mnogo priča i pokazuje svoju mudrost nikada neće biti istinski magičar. naprotiv.kraj vežbi drugog koraka. KRAJ DRUGOG KORAKA ***************************************************** K O R A K (III) ZNANJE. proširujući je sa jednog čula na dva ili tri čula odjednom. po volji. Onaj ko ne namerava samo zadovoljiti svoju puku radoznalost.Pravi magičar neće nikada isticati svoj autoritet. ka NAJVI[OJ MUDROSTI. Ćutanje je moć.

Sva vaša čula moraju biti oživljena i uvežbana za koncentraciju. kao da ste tamo zaista prisutni. Zatim zamenite i potražite slične eksperimente. Odaberite opet udoban položaj koji je apsolutno neophodan za sav koncentracioni rad. pokušajte izvoditi iste vežbe otvorenih očiju. možete odabrati sledeću. Zadržite tu sliku. šume i tako dalje. Praksa usavršava. prekinite ih i nemojte nastavljati. još uvek zadržavate na umu slike nekog opisanog događaja. Iskustvo će pokazati da su rani jutarnji časovi najpodesniji za vršenje koncentracije. bićete u stanju da ovu imaginaciju održite duže. vrta. kao kod nakon čitanja romana. Verovatno zamišljate divlju šumu. Ništa ne sme da vam promakne. Zatim pokušajmo primeniti slušnu koncentraciju na istu sliku. ostvarili ste cilj ovih vežbi. Zatvorite oči i sa punom plastičnošću oblikujte sliku dobro poznatog dela zemlje. zujanje pčela i tako dalje. Ponovite ovaj ogled sa sličnim predmetima poput gonga. cvrkutanje ptica. Ako počnete osećati zamor tokom vežbi koncentracije. Odložite vežbe za pogodniji trenutak kada ćete se mentalno i fizički udobnije osećati. livade. grad ili mesto po svojoj želji. pet minuta. Svaki sitan detalj pout boje. Na početku. možete krenuti dalje. a slika koju ste odabrali treba da se pojavi pred vašim očima lebdeći u vazduhu kao fatamorgana. Ili pokušajte zamisliti sebe kako gledate potok i čujete žamor vode. Kada ste u stanju da takvu sliku čvrsto zadržite tačno pet minuta. prizovite je ponovo i to još jasnije. Ako ste dostigli ovaj stepen koncentracije. Čim postignete izvesnu veštinu u prethodnim vežbama koncentracije i ako ste. Ova vežba će biti izvršena čim budete u stanju da zamislite bilo koji predeo. istovremeno. koja su neophodna za napredak u magiji. prema tome. bilo fiksirajući pogled u jednu određenu tačku ili zureći u prazno. više ne smeju postojati za vas. Ne mogu dovoljno naglasiti veliki značaj koji ove vežbe imaju za vaš razvoj kao magičara. slušajte onda. međutim. otvorenih očiju. kuće. i zadržati je pet minuta. slušanju i osećanju. Ako ste uspeli u ovoj slici. Zamislite plastični sat koji visi na zidu sa svojim klatnom koje se njiše tamo-amo. pomoću stalnog ponavljanja. Praktikujte te vežbe marljivo i svakodnevno. Pazite da ne zaspite tokom vežbe. ništa ne bi smelo izbeći vašem posmatranju. Fizička okruženja. Ako ste postigli plastičnost slike bar pet minuta. Ako slika postaje mutna ili da sasvim nestaje. U svim od vaših daljih vežbi koncentracije. ustanju da istovremeno uposlite dva ili tri čula u vremenu od najmanje. Sve što zamišljate treba da bude oblikovano u tako plastičnim oblicima kao da bi ste ga mogli dodirnuti. Vežbu možete smatrati savim ispunjenom. Ako budete u stanju da zadržite dvoili tročulnu koncentraciju bar pet minuta. kada budete u stanju stvoriti svaku sliku koju poželite. sa jednim ili nekoliko čula. Vaša imaginacija mora biti tako savršena i konstruktivna kao da je zaista i stvarno sat na zidu. zadatak je obavljen. žubor potoka. kod kojeg ne samo da morate čuti zvuk već i opaziti osobu koja taj zvuk proizvodi. pustare. to ćete uspeti samo na par sekundi. više od pet minuta. uređujući ih tako da dva ili tri čula budu uključena. Pokušajte ga opaziti i čuti njegovo kucanje na zidu. sela. Naročitu pažnju morate posvetiti viđenju. i uposlite istovremeno dva ili tri čula. šum vetra. mesta. pokušajte sa sličnom koju ćete sami urediti. Zadržite ovu dvostruku imaginaciju viđenja i slušanja pet minuta. . Ili žitno polje koje talasa vetar i sebe kako slušate šapat povetarca. morate postupati na isti način. svetlosti i oblika treba precizno držati na umu. Ostali ogledi sa optičkim i akustičnim imaginacijama mogu se sastaviti.pomoću kojih će vešt učenik biti u stanju da uradi svoju sopstvenu sferu delovanja. onda. gde će na primer biti uključene oči i čulo dodira.

Sledeći korak će ih naučiti kako da probude ove moći. upornost i čvrstinu da bi se izborili sa ogromnim teškoćama zadataka. Učenik može po svojoj volji odabrati takve i slične scene. šuma. na živa stvorenja. zadatak je ispunjen i možete preći na sledeću vežbu. kasnije. otvarajući ih. teladi. da ni jedan od elemenata ne preovlađuje. za prenos misli. krava. Bez ovih sposobnosti. Posete muzeju takođe mogu koristiti. rada. telepatiju. morate pomoću introspekcije i samokontrole uspostaviti astralnu ravnotežu elemenata u duši ako ne želite učiniti zlo samom sebi. govora. vizuelno. Radeći ovu vežbu. Vežba je sasvim izvršena. sa dva ili tri čula odjednom. i koje smo već videli. žene. itd. Prvo ćemo to raditi zatvorenih očiju. pre nego što pređete na sledeću vežbu u kojoj se zamišljaju ljudi u kretanju poput šetanja. sela. učenik magije ne bi mogao napredovati. pije mleko. u vremenu od pet minuta a. u vremenu od pet minuta. a zatim sa otvorenim očima. zaista. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (III) Pre nego što započnete vežbanje za ovaj korak. ili psa kako laje. trčkara.Naučili smo kako da oblikujemo predstave mesta i predela koje znamo. zamišljajte ljude drugih rasa. isto tako plastično kao što smo radili i pre. kasnije. koje ćete nakon izvesnog vremena (tj. postigli održavanje ove imaginacije oko pet minuta. morate . ptica. uvek počinjući sa zatvorenim očima. TV-prenos slike i jasnovidost i mnoge druge stvari. spor ili brzi govor. dodajte još jedno čulo na primer pokušavajući slušnu imaginaciju tako da možete čuti kako osoba govori. Nastojte uvek imaginaciju uskladiti sa realnošću na primer modulaciju glasa. Prvo vežbajte sa zatvorenim. Indijce. Ako ste sve ovo uspeli i u stanju ste zadržati imaginaciju pet minuta sa zatvorenim. Takve vežbe koncentracije ne samo da povećavaju snagu volje i sposobnost koncentracije. sa otvorenim očima. podižući magijske kapacitete uma na viši nivo a pored toga. Počnite sa prijateljima. Sve ove vežbe zahtevale su istrajnost. nego i sve intelektualne i mentalne snage. mlade i stare. zadržavajući u pamćenju njihove različite osobenosti i glasove. kao preliminarna praksa. mačaka. Zamišljaćemo razne životinje poput pasa. kao i sa otvorenim očima. rođacima. recimo. strpljenje. Međutim. i zamišljajući njen glas. i to prvo samo njihove konture. Sada se na isti način koncentrišite na ljude. pokojnicima. po uspešnom izvođenju ove varijante) otvoriti. sa našim predmetima koncentracije. Kineze. Počnite sa zatvorenim očima. Pokušajmo sada zamisliti predele koje nikad nismo videli u životu. ako smo. Ako ste zabeležili neki uspeh na ovom polju. u vremenu od pet minuta. Ako ste sasvim sigurni. Ako ste zabeležili uspeh sa jednim čulom. a kasnije zamišljajte strance koje nikada pre niste videli. i ako uspemo u tome. zatim celu glavu i na kraju celo obučeno telo. bez ikakvih prekida. decu na primer crnce. biće veoma zadovoljni moćima koje su zadobili preko ovih koncentracionih vežbi. sa otvorenim očima. Zbog toga vi morate učiniti sve napore da ove vežbe uradite pažljivo i savesno. ili hvata miša. konja. koncentrišite svoju imaginaciju na sasvim nepoznate ljude. otvorimo ih ponovo. Ako ste uspeli u ovome. oni naši učenici koji su ih savladali. kuća. one su neophodne. Morate postići minimum od pet minuta. muškarce. prvo. mentalno putovanje. baš kao što to osoba imaginacije zaista radi ili je radila. poznanicima. pticu kako leti ili kljuca hranu i tako dalje. Poslužite se knjigama ili časopisima. Nakon toga. Sada pređimo sa neživih predmeta poput mesta. itd. pilića. sa zatvorenim očima a. vaš magijski mentalni trening trećeg koraka biće završen. To mogu biti ljudi oba pola i bilo kojeg starosnog doba. Japance. zamišljajte životinje u njihovim pokretima kao na primer mače kako se umija.

Zbog toga je preporučljivo koristiti niz perli ili čvorova pri udisanju ili izdisanju. veoma nesavršen za praktičnu primenu. istovremeno. u obliku lopte. čisto imaginarna pojava i trebalo bi ga vežbati sa najplastičnijom imaginacijom elementa. Aleksandra Dejvid . usisava sa svakim udisajem. tvrdeći da ga LAME izvode pod imenom TUMO koji je. . Materijalno i astralno telo treba da liče na prazan sud u koji se elemenat udiše. Samo fizički jakim učenicima sa velikom snagom volje dozvoljava se prekoračenje ovog broja po njihovom nahođenju. Ovakav položaj hindusi nazivaju ASANA. međutim sa svakim ponavljanjem ogleda. preko tela. međutim. čitavim telom. Na primer.nastaviti rad na profinjenju karaktera tokom svog razvoja. Zauzmite asana položaj i zamislite da ste u centru vatrenog elementa koji. naročito za evropljane i uopšte nije pogodan za bilo kog učenika magije. Toplota elementa treba da se povećava i nagomilava u telu sa svakim udahom. i mi ćemo od sada koristiti ovaj izraz. u telu kao i u duši. a kasnije sa otvorenim. Već smo se upoznali sa teorijom delovanja elemenata. Prosek od 20 . sve više i više. vatreni elemenat. udišući normalno na usta a izdišući preko njih i preko čitavog tela (disanjem preko pora). Ova toplota treba da raste. Zadatak ovog koraka biće postizanje osnovnih osobina elemenata. Radi boljeg razumevanja. bez sabijanja (nagomilavanja) vazduha ili naprezanja pluća. sa svojim širenjem ili prostiranjem u svim pravcima. U kontroli tela. Čitav ovaj proces udisanja vatrenog elementa. Kada je student jednom naučio da uspostavi ravnotežu elemenata u duši. sferična. čak i ceo univerzum. vatreni pritisak sve viši i viši. je naravno. putopisac i istraživač Tibeta. (pojava znojenja) može se zaista izazvati groznica. imaginarna toplota će se osetiti samo psihički. (disanje preko pora). Sada udahnite elemenat vatre kroz nos i. jer nakon završetka vežbe. ali bi ste takođe morali preći na rad sa elementima u astralnom telu. okružuje čitav svemir. Toplota i moć širenja moraju postati jače. bolje rečeno. Koristite niz perli ili čvorova da uštedite brojanje udisaja pomeranjem po jedne perle ili čvora pri svakom udahu. odabiramo položaj koji nam omogućuje da ostanemo u udobnom položaju. Na početku. bez ikakvih uznemiravanja. toplota će postajati sve osetljivija i psihički i fizički. Ovo je veoma važno. morate takođe učiniti i sedam izdisaja. ovakva akumulacija elemenata u telu ne može mu učiniti nikakvo zlo. postignemo ovu osobinu i proizvedemo je. po volji. opet u čitav svemir. Hajde da. učenik bi morao imati utisak da ni najmanja čestica ovog elementa nije ostala u njemu. sa svakim udisajem. i sada možete vežbu u suprotnom smeru. stoga. a osećaj toplote koji se stvorio mora ponovo nestati. Vatra. Počnite sa sedam udisaja vatrenog elementa i povećavajte svaku vežbu za jedan udisaj. Prvo izvodite vežbe sa zatvorenim očima. ima specifičnu osobinu toplote pa je. usijanim. stvarajući i rastvarajući ih u telu po volji. ako ste počeli sa sedam udisaja. Uvlačite duboke udisaje pravilno. Pređimo na praksu. Broj izdisaja elementa mora tačno odgovarati broju umanjenih udisaja istog. Zamislite da je sve oko vas.30 udisaja biće dovoljan. opisala je u svojim knjigama sličan eksperimenat. vatreno. Zbog podizanja temperature. Kada završite vežbu imaginarne akumulacije vatrenog elementa vi ćete putem imaginacije osetiti toplotu i ekspanziju (širenje) vatre .Nil (Alexandra David-Neel). sve dok se na kraju ne osetite vatrenim. pre svega. neprekidno.

Ako ste sasvim ispunili telo ovim elementom udišući sedam puta. adepti će uspevatiu proizvođenju takvih fenimena levitacije poput šetanja po površini vode. sedam izdisaja. jasnije će te osetiti hladna svojstva elementa vode. Morate čvrsto držati imaginaciju da se vaše telo puni vazduhom i svakim udahom. Orijentalni adepti vladaju ovim elementom u tom obimu da mogu izvoditi najneverovatnije fenomene na licu mesta. Toliko o ovome. Osećaj lakoće bi trebao biti toliko jak da konačno više ne osećate svoje telo. primenjuje se. a ne samo jednim.Povećajte broj udisaja (i izdisaja) iz vežbe u vežbu. i za vas ništa drugo ne bi trebalo da postoji sem vazduhom ispunjenog prostora koji obuhvata čitav svemir. izbacujete vodeni elemenat iz tela tako da ni najmanja čestica ne preostane nakon poslednjeg izdaha. Međutim. zatvorite oči i zamislite da ste u sredini mase (gomile) vazduha koji ispunjava čitav svemir. Pređimo sada na elemente sa vazdušnim elementom. a ta činjenica je apsolutno ispravna sa magijskog stanovišta. da se osećate kao i pre vežbe. naročito ako se koncentriše na samo jedan elemenat. na isti način. i zaustavljaju je po svojoj volji. zaista. ali ne prelazite preko 40. Zauzmite svoj položaj na koji ste već navikli. magičar nije zadovoljan jednostranim fenomenima.Na Istoku. trenutno osušiti vlažne peškire koje omotavaju oko svojih tela. na takav način da ono liči na balon. i. tako da uspevaju otopiti sneg i led ne samo u svojoj najbližoj okolini. Da izbegnete brojanje uzmite opet niz perli. Ne smete opažati bilo šta od vašeg okruženja. Vremenom biste trebali biti u stanju da svoje telo zadržite ledeno. izdahnite takođe sedam puta. to jest na prirodu koja ih okružuje. Sa svakom novom vežbom povećavajte za jedan udisaj. Zamišljajte ceo svemir kao jedan neizmeran okean i sebe u njegovom središtu. Vežba je završena kada ponovo budete imali pozitivno osećanje da ni najmanja čestica vazdušnog elementa nije preostala u telu. a da uopšte ne osećaju hladnoću. treba da osetite hladnoću vode u čitavom telu. Vi udišete vazdušni elemenat u praznu posudu svoje duše i materijalnog tela putem disanja celim telom (plućima i porama). Nagomilavanjem vatrenog elementa. zatim. pošto se to ne slaže sa njegovim ciljevima. I ovde će vam niz perli biti od velike pomoći. ima adepta koji godinama izvode ovu vežbu. Na primer oni izazivaju kišu tokom vrele i suve sezone. lako kao sam vazduh. premeštanje tela i mnoge druge. zatvorite oži i zaboravite sve oko sebe. i ovde započnite sa sedam udisaja pa. Treba da se osećate kao santa leda.hladnim čak i u najvrelije letnje dane. ako bi imao za to potrebnog vremena. Istovremeno to kombinujte sa imaginacijom da vaše telo postaje sve lakše i lakše. Kao i kod vatrenog elementa. On želi daleko dublje prodreti u sazna(va)nje i vladanje. Oni mogu sprečiti oluje sa grmljavinom i . Za naš napredak u magiji. i na vazdušni elemenat izuzev činjenice da se ovde radi o drugačijoj imaginaciji čula. i u stanju su kondenzovati elemenat vatre do tog stepena da oni šetaju i goli i bosi po najhladnijem vremenu. oni utiču i na svoju okolinu. i postići više. Takve i slične fenomene mogao bi izvesti i Evropljanin. Sada sledi opis prakse sa vodenim elementom. Ono što je rečeno za vatreni elemenat. Svaki udah puni čitavo telo za stepen više i sa više vazduha. nama je neophodno vladanje svim elementima. Stalnim praktikovanjem ovog eksperimenta. Svakim udahom celog vašeg tela ono se puni ovim elementom. (zvanu SADHANA). Nijedna vežba ne bi smela trajati duže od 20 minuta. [to češće praktikujete ovu vežbu. Sa svakim izdisajem. i mogu. već i na razdaljini od više kilometara. lebdenje u vazduhu. Zauzmite udoban položaj. prema tome.

Nakon dužeg izvođenja vežbi. Na kraju ove vežbe morate se osećati normalno kao i pre početka. a to ćemo ostaviti da svako sam za sebe razmisli o tome. Sada morate ispuniti čitavo telo sa ovim teškim materijalom. zato što se u tome krije najveća tajna (arcanum). Vizija boje ili osećaja je sasvim individualna. Ovu (SADHANA-) vežbu praktikuje dosta tibetanskih lama većinom na takav način d oni počinju meditiranje o grudvi gline. Ovaj put. poput pluća.sevanjem munje. Boja pojedinih elemenata može služiti kao korisno pomoćno sredstvo za meditaciju. i ovlada njim bez upotrebe toliko teškog meditacionog procesa. pa sa drugom. Ali ne zamišljajte zemlju kao grudvu gline. Izdisanje se izvodi na isti način kao što ste to radili s ostalim elementima. ali nije sasvim neophodna. pluća. na mnogo prostiji način. creva. Ako ste postigli željeni rezultat. Kad i sa ovim uspete. voda je zelenkasto-plava a zemlja žuta. Počinje se sa stopalima a završava sa glavom. prvo sa jednom. kontrolisanjem zemljanog elementa. nakon sedam udisaja. počnite sa rukama. na primer. Ako u tome uspevate. Opet počnite sa sedam udisaja i povećavajte po jedan udah sa svakom novom večbom. Takve i slične pojave nisu nikakva čuda za pravog magičara koji ih potpuno razume. Preostalo je još samo da opišem poslednji elemenat zemlje. smiriti uzburkani okean. životna moć se udiše (usisava) iz čitavog univerzuma. Trajanje ove vežbe je takođe ograničeno na najviše 20 minuta. međutim. nego kao gust zemljani materijal. zajedno sa vašim plućnim disanjem. Morate se toliko koncentrisati na zemljani materijal u sebi tako da vaše telo izgleda toliko teško poput gromade olova i skoro paralisano težinom. sa svojom svešću u jednu od nogu. Vladanje elementima je najmračnije poglavlje magije o kojem je do sada veoma malo rečeno. zamišljajte da je ceo svemir zemlja i vas kako sedite u njenom središtu. Stoga ćemo ovde detaljnije zaći u to. Početnik mora biti u stanju da po volji omogući bilo kom delu svog tela da diše preko pora. pređite na drugu nogu. siva ili crna. Prema tome. i na kraju sa obe ruke istovremeno. Položaj mirovanja tela treba zadržati u vremenu od pola sata. pa čak i najmanji. da ostvari toplotu sa elementom vatre. Cilj ove vežbe biće ispunjen kada osposobite svaki telesni organ. Ono što je najbitnije u našim vežbama je čulna imaginacija. Zamišljajte da vaša noga. stomaka. recimo. vazduh plav. rastvarajući je i nastavljajući da o njoj ponovo meditiraju. da . to je. jetre. srca. ždrela i glave. Praksa je sledeća. najvažnija magijska oblast i onaj ko ne "poseduje" elemente teško da će napredovati u magijskoj nauci. gde je vatra crvena. Višestruka je vrsta fenomena koji adept može proizvesti sa. može je na početku koristiti. Istinski magičar bolje zna kako da priđe ovom elementu. Prenesite se. Ova preliminarna vežba ovladavanja elementom je neizostavna i zahteva da joj se pokloni najveća pažnja. Zauzmite uobičajeni položaj kao i pre. kontrolisati sve životinje pod vodom itd. Ko god veruje da mu to pomaže u radu. svako bi bio u stanju. Nije bitno da li počinjete sa levom ili desnom nogom. udiše i izdiše vitalnu silu iz svemira. Zatim udišite preko obe noge odjednom. Specifična osobina ovog zemljanog materijala je gustina i težina. peđimo na sledeće organe poput genitalija. Disanje preko pora čitavog tela bi sada trebalo ograničiti na neke pojedine organe. Sedite u svoj uobičajeni položaj i zatvorite oči. u tom obimu da bi se to na skali termometra pokazalo kao groznica (visoka temperatura). U isto vreme. i izdiše (izlučuje) ponovo natrag u svemir. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (III) Prvi korak ovog kursa vežbanja treba da od sada postane vaša druga priroda.

Ove vežbe treba da se izvode u takvim zadacima i eksperimentima. treći stepen magijskog fizičkog treninga biće završen. Ova vežba je utoliko vaznija pošto nam daje priliku da kontrolišemo svaki organ tela. kakvi su. To bi prenapreglo nerve i izazvalo nervno nadraženje. prenosom svesti. Sa svakim udahom. Svaka pojedina vežba ne sme trajati duže od 20 minuta. Sledeća vežba magijskog telesnog treninga je akumulacija vitalne moći. iscrpljenost i druge štetne posledice. Sa svakim novim udahom osećajte kako udišete sve više i više životne moći. ********************************************************** . Kada postignete izvesnu veštinu. Adepti to čine i sa očima. takođe. morate biti u stanju da svoju prodiruću vitalnu silu emitujete čak i miljama (kilometrima) okolo. Nakon ponovnih vežbi. Kada savladate ovu vežbu. što igra važnu ulogu u magnetičnom prenosu moći. za vreme izdisanja. putem imaginacije. tako reći. pošto zahtevaju veliko i jako trošenje životne sile. već je zadržavajte u telu. Praksa je sledeća: Sedite u svoj omiljeni položaj i udišite vitalnu silu iz svemira u telo. Ali. Pri tome. Ako sve ovo uspemo na samom sebi nije teško delovati i na tela drugih ljudi. a izdisati napon životne sile sve dok ne steknete osećaj ravnoteže. u tom akumuliranom obliku. Eksperiment se prekida vraćanjem akumulirane sile natrag u svemir. Uglavnom se posvetite rukama. ovog puta. puneći ga sa životnom silom. Ako vitalna moć više nije potrebna. i to na jedan eksplozivan način. dakle u magijskoj veštini lečenja. vi ćete udisati samo čist vazduh. i izdišite samo utrošeni vazduh sasvim pravilno i ravnomerno. preko pluća i pora čitavog tela. Već smo naučili kako d je udišemo iz svemir i izdišemo preko disanja porama celog tela. možete preći na izvođenje istog ogleda sa pojedinim delovima tela i to polako. Nakon dužeg vežbanja.izvodi disanje. magnetizovanje predmeta i tako dalje. ponekad čak i čitave gomile ljudi. tako da mogu fascinirati i potčiniti svojoj volji ne samo pojedinca. koja ga leči i vraća u život. Vežbe ovog stupnja ispuniće svoju svrhu ako ste naučili kako da akumulirate vitalnu moć ne samo u celom telu. Molim vas da obratite najveću pažnju na ovu vežbu. i emitujete zrake ove nagomilane sile direktno prema van. pre nego što telo stekne određenu otpornost. telepatija. Na tome počiva misterija blagosiljanja. telo se mora vratiti u svoju početnu tenziju (napon). korak po korak. Praksa usavršava! Takođe počnite sa sedam udisaja i povećavajte po jedan svakog dana. Ovu naglu eleminaciju ne bi trebalo praktikovati. Pređimo sada na nagomilavanje te životne snage. već i više njih. koja se nagomilava. šireći se i pojačavajući metrima okolo. lečenje bolesnih ljudi. ne mislite ni o čemu. Morate stvarno osetiti pritisak i prodiranje svojih zraka. jer nije preporučljivo u svakodnevnom životu šetati okolo u predimenzioniranoj napetosti. Treba da osećate pritisak životne sile kao sabijene pare u sebi. sličan pucanju gume. Za magičare koji ovo mogu sa svojim rukama kaže se da imaju blagosiljajuće ruke. nego i u svakom njegovom pojedinom organu. ili polaganja ruku na bolesne ljude. skladi[ti u vašem telu. ne vraćajte tu životnu silu natrag u svemir. recimo. i zamišljate kako ta sabijena životna sila izlazi iz tela poput toplotnih talasa iz radijatora. magičar će uspevati d odjednom vrati (izbaci) vitalnu silu u svemir. dok izdišete. rastu sile pritiska i radijacija (zračenje).

Moćiće da uspešno leči bolesne osobe čak i na najvećim udaljenostima. on će zapaziti da je postao mirniji i postojaniji i. jedna prosta vežba imaginacije. soba mora biti. Dalje. doslovno. fokus ili dozvolite mi da kažem. Međutim. Neka vam konačni cilj uvek bude činjenje plemenitih stvari i usavršavanje čoveka. on će postići jaču snagu volje. bolje pamćenje. u tom stepenu da predmete može opaziti ne samo sam vežbač nego takođe i laik. Sama ova pojava. Sa svakim udisajem vi pojačavate sabijenu vitalnu moć isto kao i zračeću energiju. Zapamtite citat:" ono što seješ to ćeš i žnjeti ". njegova zračeća moć omogućuje mu da predmete napuni svojom željom. Takva soba je napunjena ili impregnirana zaštitnim ili upozoravajućim idejama. oštrije zapažanje i bistriji um. Međutim. Na primer. uveriće se da se oseća zdravijim. prema svojim sposobnostima. Kada vežbač ispuni svoju radnu sobu svojom zračećom energijom. sposobnijim i na neki nažin podmlađenim. neće zadovoljiti magičara koji veoma dobro zna da životna sila ima univerzalni karakter. magičaru se nude mnoge mogućnosti i.DODATAK TREĆEM KORAKU Učenik koji je stigao do ovog stupnja svog magijskog razvoja će već primetiti opšti preobražaj svoje ličnosti. misli i želja. jedno pojedinačno sunce. pravo govoreći. ili da se sam magičar oseća zdrav i bezbedan u sobi kao i svi ljudi koji u nju uđu. što je. U astralnoj sferi.učenik će sam pronaći gde i kada on može najbolje primeniti svoje magijske sposobnosti. IMPREGNACIJA PROSTORA Preko plućnog i disanja preko pora čitavog tela. a mi ćemo vam neke prikazati. [to se tiče mentalne sfere. i da on sve može postići putem ove životne moći. magičar može svoje sobe impregnirati željom da sav njegov rad bude podaren inspiracijom. svakako. Napredni magičari zaštićuju svoje sobe od nepoželjnih ljudi čineći da se oni osećaju nespokojno čim uđu u sobu tako da oni odlaze bez želje da se zadržavaju unutra. on treba da zamišlja ono što želi postići. možete pronaći još neke metode. Pored toga. U materijalnom svetu. pomoću ovih uputstava. na takav način. vi udišete vitalnu silu. on će dalje razvijati moći koje još uvek dremaju u njemu. moguće je napuniti neku sobu na suptilniji način. i tako dalje. moguće je čak osvetliti sobu u mraku ili po noći. Ponovnim i stalnim vežbama. pošto može emitovati svoje zrake miljama daleko. i da nije samo nosilac njegovih ideja. Pored toga. nikad ne treba zaboraviti da se magijske moći mogu iskoristiti kako za dobre tako i za egoistične ciljeve. pritiskajući je svom svojom imaginacijom u telo. A što se tiče realizacije. on će biti u stanju da svaku sobu u kojoj boravi oslobodi od nepoželjnih uticaja i. Pomoću ove zračeće moći. Njegove magijske sposobnosti će porasti u svim sferama. tako da ona postaje određeno dinamičko zračište. Vidite. suncem obasjana. Vaše telo je nešto poput zračeće energije. umesto njih. ispuni je svojom životnom silom. . Tehnika magnetizma poseduje sve moguće varijacije. ona zavisi od plastične imaginacije. na primer da se svi astralni ili magijski uticaji koji postoje u sobi rastvore i nestanu. veću otpornost. Njegova vitalna snaga će daleko premašivati istu kod njegovih prijatelja i postići će mnogo u svom svakodnevnom životu pomoću svoje zračeće moći. i punite sobu u kojoj živite. jer je moguće. tako da bi svako ko god bi ušao u sobu bez naročite dozvole osetio neku vrstu paralizovanosti i bio izbačen. uspehom. već takođe ostvaritelj njegove imaginacije. materijalizovati svetlost životne sile u obliku prave dnevne svetlosti.

i na telo. stoga. Da bi ovo sprečio magičar bi morao biti dobro upoznat sa zakonima biomagnetizma. U svetlu nekih primera. morate razmatrati sledeća pravila: Rad u akaša-principu je bezvremenski i besprostoran. radite sa prostorom (oblik. Ovaj zakon. ili je čak oterati. pa prema tome. pomoću svoje fizičke snage. Onda će se životna sila rastvoriti. nego će činiti samo plemenite stvari. u skladu sa gore pomenutim metodama. sve više i više. zamisao. svaka životinja. imajmo na umu vreme i prostor. osećao bi se veoma udobno u vašem stanu. U materijalnom svetu. Zato. Pomoću svoje životne sile. Ovi magičarevi ogledi ne odnose se samo na jednu određenu sobu. Potčinite ovu silu sa željom da uticaj traje sve dok živite u toj sobi. objasniću funkcije biomagnetizma. željeni uticaj će trajati samo dotle dok deluje napetost u željenom smeru. i obasuti i ispuniti čitavu kuću svojom životnom silom i zračećom energijom. misao ili osećanje. Međutim putem ove iste imaginacije on takođe može navesti životnu silu direktno iz svemira u sobu. S vremena na vreme. ova životna sila ima svojstvo primanja svih -takođe i tuđih ideja i osećanja. Međutim. napunite sobu željom da se u njoj dobro osećate. naročito ako je već praktikovao nagomilavanje životne sile. Koncentrisana životna sila bi se. Kao što smo već videli. svaki oblik ideja može se napuniti životnom silom i odgovarajućom željom ostvarenja. ako magičar ne bi podsticao pojačanu napetost stalnim ponavljanjem. što bi smanjilo dejstvo impregnirane misli. svako ljudsko biće. i njegova moć biće neograničena. Pošto imaginacija ne zna ni za prostor ni za vreme. U magijskom radu. sa elementima. ili ste odsutni izvesno vreme. s obzirom na njegov etički razvoj. svaki predmet. U astralnoj sferi. U mentalnoj sferi. on ovo može vršiti i na najvećim udaljenostima. Ali. i obnavljajte je čak i kada napustite sobu.Magičar može vratiti svemiru nagomilanu moć. bez njenog prethodnog akumuliranja. Kako vreme prolazi i njegova tehnika se poboljšava. utičući ili ujedinjujući ih. Jer. verom i čvrstim uverenjem ne poznaje granice. a naročito ova specifična osobina životne sile. radite istovremeno i sa vremenom i sa prostorom. ako nameravate izvoditi okultne vežbe u ovoj sobi koje nemaju . mora se uzeti u obzir kada se radi sa njom ili kasnije. iznad svega. na veoma koristan način će uskladištena životna sila uvek vršiti povoljan uticaj na vaše zdravlje. životna sila u toj sobi ima vibracije želje zdravlja. kada impregniramo želje pomoću životne energije. boja). Ako živite u takvoj sobi. radite sa vremenom. DODATAK TREĆEM KORAKU BIOMAGNETIZAM Pozabavimo se još jednim specifičnim svojstvom životne energije koje je od naročite važnosti za magijski rad. pomešati sa ostalim vibracijama. i dejstvo bledi. on može impregnirati dve ili više soba. mogla ubrzo pomešati sa drugim idejama. već uključuje i ideje vremena. praksa usavršava. možete pojačati gustinu i moć vaše zračeće energije u sobi ponavljanjem želje. Imaginacija udružena sa snagom volje. ovo često znači samo gubitak vremena i nije toliko korisno za konačni uspeh. otpuštajući zračeću ili prosvetljujuću silu iz sobe samo pomoću svoje imaginacije. Međutim. oživljavajući tako želju ili ideju. on će biti u stanju da napuni svaku sobu bilo kako i bilo gde. Tako on može napuniti sobu čak i sa svojim ličnim željama. Ako bi bilo ko ušao u vašu sobu ne znajući da je u njoj nagomilana životna sila. životna sila ne usvaja samo jednu ideju. on nikad neće zloupotrebiti svoje sposobnosti. Pored toga. pri izdisanju.

Pacijent oseća olakšanje jedino kada se magičar psihički . prenosi na pacijente i svoje vlastite psihičke vibracije i karakterne crte. tako fiksirane sile nastavljaju delovanje hiljadama godina. padne u ruke neke druge osobe. preteranim prenosom svoje sile. Prvi metod se sastoji od fiksiranja životne sile na kamen ili metal imaginacijom i koncentrisanom željom. on će indirektno izvući loše uticaje iz pacijenta i preneti ih na sebe što mu u svakom slučaju šteti. Možete. da sila ostane u njemu zauvek. Kao što smo videli iz istorije egipatskih mumija. Ovaj metod pretpostavlja da je magnetizer dobar (zdrav) i da poseduje višak životne sile. uticaj će nastaviti svoje delovanje. Dalje. naročito kada tretira nekoliko pacijenata odjednom. Kod oba metoda. kao da žude za sledećom količinom sile. Druga mogućnost se naziva univerzalno punjenje koje se vrši na isti način. Takva univerzalna punjenja koja izvede jedan adept zadržaće vekovima svoje moći i dejstva. sve dok ona bude nosila taj predmet. ako vam se tako sviđa. kao što su bolesti srca i tako dalje. tačno određenu osobu. sa željom da osoba koja ga nosi bude pod okriljem sreće i uspeha. Ovaj metod pokazuje još jednu nezgodu. u ovom slučaju. Objasniću još jedno polje gde deluje životna sila. indirektno. Međutim. naravno. Takve posledice su neminovne ako magnetizer troši više sile nego što je u stanju da povrati. magnetizovanje treba često ponavljati ako se želi uspeh. pomoću imaginacije. utičući na njega. Ali. bilo neposredno magnetičnim zamasima ili polaganjem ruku. ako se taj predmet vrati pravom vlasniku. uključujući. a to je magnetizam za lečenje. Drugačije je kod magičara. ako magnetizer ima pacijenta čije su karakterne osobine gore od njegovih. postoje dve mogućnosti fiksiranja (usađivanja) želje i određivanja vremena njenog trajanja. zajedno sa koncentrisanom željom zdravlja. preko svojih ruku. na psihički način. da bi donosili sreću i uspeh dotičnoj osobi. ako želi biti uspešan. tako da uticaj prestaje čim se postigne željeni cilj.lnom radu i eksperimentima. magnetizer koji je proučavao okultizam uopšte ne daje pacijentu vitalnu silu iz svog tela. žao mi je što moram reći da sam viđao loše slučajeve gde je magnetizer. ili na daljinu to jest preko imaginacije snage volje. kamen ili neki drugi predmet. jer poremećaji ili bolesti usisavaju i troše prenetu silu veoma brzo i. Zato se uvek savetuje da se soba napuni sa misaonim vibracijama koje odgovaraju vašem individua. nećete zabeležiti isto tako dobre rezultate kao u nekoj nenapunjenoj sobi ili u sobi koju ste vi napunili sa željom koja odgovara ideji. Dalje. Tako biste mogli. Ako magičar obrađuje bolesnu osobu.nikakve veze sa zdravljem. pored ostalih sporednih efekata. ona neće iskusiti ni najmanji uticaj. čini da njegova životna sila ističe iz njegovog tela. napuniti neki odabrani predmet i samo na kratko vreme. tako da se tretman mora ponavljati da bi se izbeglo stanje pogoršavanja. uspeh. on se mora precizno pridržavati zakona vremena. izvlačeći i dalje silu iz svemira. koncentrisanu želju da sve dok predmet (prsten. dragulj) postoji. uglavnom iz njegovih ruku. Ako talisman ili predmet namenjen i napunjen za pojedinu. i tako dalje. pretrpeo toliko teška oštećenja svog zdravlja. nego je samo izvlači iz svemira i usmerava direktno. kamen. a to je da magnetizer sa svojom silom. osobi koja ga nosi bude naklonjena sreća. tako da se skoro suočio sa potpunim nervnim slomom. Zato se pretpostavljaju i zahtevaju kod svakog magnetizera plemenite karakterne osobine. Rutinski način magnetizovanja je sledeći: Magnetizer. da ne bi doveo u opasnost svoje vlastito zdravlje. i koje prati neka druga misaona vibracija. napuniti prsten. na primer. vremenski određujući tako. u pacijentovo telo. u bolesnu osobu.

Držite se ideala dobrote. ne dodirujući ga lično. želeći da pacijentu bude sve bolje i bolje. Magičar može uspešno primeniti mnoge metode. Stoga bi magičar trebao obrađivati jedino one bolesnike kojima lekar direktno preporuči ovu vrstu lečenja ili raditi zajedno sa lekarom da bi izbegao da ga posmatraju kao nekog nadrilekara ili šarlatana. učinite najmanje sedam udisaja. koja približno odgovara životnoj sili deset prosečnih osoba. osetiće trenutno poboljšanje. Zamišljajte da se zračeća životna sila koja vas okružuje uliva u pacijentovo telo. Vi sasvim individualno prenosite nagomilanu zračeću energiju na pacijenta i možete delovati po svojoj volji. jer to su samo pomoćne manipulacije. za vreme celog ovog čina prenosa moći. ako magičar uhvati pacijenta jednom. Ova vrsta pomoći je najblagoslovenija. uvlačeći je iz svemira u svoje telo. ali uvek mora naglašavati imaginaciju udruženu sa koncentracijom želje. a takođe morate narediti zračećoj energiji da ne . Međutim.otvorio. ponovnim udisanjem. U toku operacije on može oči držati otvorene ili zatvorene. on će odmah osetiti olakšanje. pored alopatske medicine. poput sunca. On bi trebao slediti svoj poziv jedino iz čiste ljubavi prema svojim bližnjim a ne u cilju zarađivanja novca ili kao sredstvo za lično bogaćenje. ili zarazne bolesti. Pokušajte da. Bilo bi veoma korisno kada bi se lekari usavršili na ovom polju i. Ako želi. on mora biti dobro upoznat sa dijagnozom bolesti i njihovim simptomima. Poznavanje anatomije je apsolutno neophodno. Pažljivim proučavanjem stručne literature on može steći ovo znanje. i kao da se. i pustite da ta životna sila sija. pomoću vaše imaginacije. čija će upotreba pomoći magičaru u lečenju bolesti. Pre svega. Sve vreme morate biti apsolutno uvereni da se pacijent iz časa u čas oseća sve bolje i bolje. magičar takođe može sedeti pored pacijenta. eventualno obema rukama i počne raditi sa imaginacijom. Magičari obojeni idealom pomagaće bolesnim osobama a da one to i ne znaju. preko pluća i pora. stvorite zračeću energiju bar deset metara oko svog tela. i ako nije previše bolno savladan bolešću. da svakim danom izgleda sve bolje. Biće sasvim dovoljno. On to može vršiti čak i na daljinu. prožimajući i prosvetljujući sve bolesnikove pore. Neka vaša snaga volje naredi sabijenoj zračećoj energiji da ona izazove ozdravljenje pacijenta. pri takvom zračenju. blizu pacijenta. On neće biti toliko neoprezan pa da leči bolesti koje zahtevaju hitnu hiruršku intervenciju. a da ne rizikuje ugrožavanje svog zdravlja i nervnog sistema. Veštom magičaru nisu potrebni magijski zamasi (potezi) niti polaganje ruku. to jest kada je izvršio dinamičku akumulaciju životne sile u svom telu i emituje svetlosne zrake životne sile. pored medicinskog lečenja. i blagoslov neće izostati. koje liče na pomoćna sredstva za iskazivanje njegove volje. Pre nego što priđete bolesnikovom krevetu. ali to i ne mora činiti direktno. Ne uzdižite se na lakovernosti ljudi. Morate osetiti kao da je vaša nagomilana životna sila zasijala poput sunca. akumulirajte ogromnu količinu životne sile. Ako ste. naučili da koriste i magijsku praksu. iz sata u sat. osećaj blagostanja. Ali i u takvim slučajevima on će biti u stanju da ubrza proces izlečenja i doprinese ublažavanju bola. iz dana u dan. Dozvolite mi da dodam neke od najuobičajenijih metoda koje magičar može primeniti. najsjajnijom svetlošću. Ovde ćemo dati neke metode. Ovde isključivo radi samo imaginacija. on može gledati pravo u pacijenta. sabija u njega.

zajedno sa imaginacijom da se ona stalno obnavlja iz svemira sve do trenutka potpunog ozdravljenja. Kod dobro uvežbanog magičara. prenosi je u krv i da će izazvati potpuno ozdravljenje. Ako je pacijent u stanju da se koncentrišu on to može činiti sam. pri svakom udisaju. što znači da je ona zgusnuta materijalna sila koja se može uporediti sa elektricitetom. označava zračenje dometa jednog metra. I ovde je. Dok koristi ovaj metod. Veoma specifičan metod je kada se pacijent pušta da udiše emanaciju (izračenje) zračeće moći pomoću imaginacije. nego nastavlja svetleti isto tako jako kao i pre prenošenja. uzima vaše zračenje životne moći. najpopularniji zbog toga što je veoma jednostavan i delotvoran. akumulirana životna sila izgleda kao da je već materijalizovana. Ovo treba povezati sa činjenicom da se životna moć akumulirana u telu automatski obnavlja. Takođe. Drugo. magičar će primetiti da se njegova zračeća energija koju je preneo na pacijenta ne smanjuje. Ovde se možemo osloniti na reči iz Biblije. srazmerno moći ste odredili prostor koji odgovara obimu tela. pojačajte napon koncentrisane zračeće energije i zaista ćete biti veoma iznenađeni velikim uspehom koji ste postigli. jer ste je vi fiksirali. inače magičar mora vršiti imaginaciju umesto njega. naravno. Ako pretpostavimo da pacijent nije u stanju da se koncentriše ili. moraju se uzeti u obzir prostor i vreme. Sa ovim metodom ste ispunili glavni uslov fizičkog zakona vremena i prostora. Ovaj metod je. u slučaju bolesne dece. Sledeći metod koji se može koristiti je da magičar direktno utiskiva životnu moć u pacijentovo telo ili u oboleli deo tela. Na ovom mestu treba preporučiti da se snaga zračenja fiksira (odredi) na oko jedan metar izvan tela. Pacijent na koga je ova moć usredsređena biće sasvim ubeđen da svakim udahom udiše vašu zračeću energiju. On mora snažno zamišljati da će izlečujuća sila ostati u njemu i da će se on i dalje osećati sve bolje i bolje. slično spojenim sudovima. da sila koju pacijent udiše nastavi delovati pozitivno u njemu. što je jednako zračenju normalnog ljudskog bića. u poređenju sa ostalim. on u stvari već pliva u svetlu vašeg zračenja koje je impregnirano (napunjeno) željom ozdravljenja. Naš Gospod je osetio smanjenje njegove životne sile i dobacio svojim učenicima: "Neko se dotače mene!" Pri radu sa životnom silom i magnetizmom. međutim. Kvantitativnim punjenjem pacijentovog tela zračećom energijom koja. fiksirali ste i vreme tako da bi se telo trebalo osećati sve bolje i bolje iz časa u čas. bićete u stanju da izazovete izlečenje u začuđujuće kratkom vremenu srazmerno vrsti bolesti. to izgleda ovako: Vaša zračeća energija se emituje u prečniku od 9-10 metara. Ako ste blizu pacijenta.napusti telo pre nego što pacijent sasvim ozdravi. kod zdrave osobe. Ponovite punjenje nakon izvesnog vremena. jedino preko pora. zamišljena želja potpunog ozdravljenja ograničena vremenom i prostorom. takođe. ovaj metod se takođe praktikuje kod pacijenata čiji nervni sistem još nije sasvim iscrpen i koji prema tome može podneti izvestan pritisak akumulirane životne sile. ovde se morate koncentrisati na želju. čak i kada magičar više ne bude blizu njega. kada je našeg Gospoda Isusa Hrista dodirnula jedna bolesna žena nadajući se ozdravljenju. zračeća energija ne može nestati (pobeći iz tela). S . iz dana u dan i treće. Ovo je bio jedan primer prenosa životne sile iz magičarevog na drugo telo preko disanja. naređujući joj da se stalno obnavlja. Prvo. vi sami zamišljate da pacijent. i ozdraviće. U praksi. trenutno nadoknađujući izračenu moć. Stoga je sasvim očigledno da je magičar u stanju da leči stotine pacijenata bez narušavanja svoje duhovne snage ili nerava.

zadržavanje vežbi iz prvog Koraka koje treba da postanu navika 2. Visokim adeptima i Svecima koji su svoje imaginacije izvežbali do takvog savršenstva da se sve njihove zamisli trenutno ostvaruju na svim planovima. na primer. udisanje elemenata u čitavom telu a) vatra . i usadite oblik. PRIKAZ VEžBI TREĆEG KORAKA I. uopšte i nisu više potrebni nikakvi metodi. itd. ako želi postići pravi uspeh na putu magije.težina (gravitacija).lakoća. koncentracija na životinje iljudska bića II. Pored lečenja bolesnika životnom silom. u vašem uobičajenom položaju. Moramo shvatiti kako da našu svest presadimo po slobodnom izboru u bilo koji predmet. impregnacija prostora radi zdravlja. akumulacija životne sile: a) udisanjem preko pluća i pora u čitavo telo b) u različite delove tela DODATAK TREĆEM KORAKU: 3.toplota. Morate biti sasvim svesni činjenice da ste . Magičar je. stavite ispred sebe neke stvari koje svakodnevno upotrebljavate. Detaljan opis svih metoda i mogućnosti lečenja bi svakako ispunio veoma obimnu knjigu. on ih takođe može lečiti magijski pomoću elemenata. nakratko fiksirajte oči na jedan od tih predmeta. d) zemlja . S obzirom na vreme i prostor u ovom delu ja samo iznosim jednostavne postupke lečenja to jest magnetizam. biomagnetizam KRAJ TREĆEG KORAKA ******************************************************** K O R A K IV Pre opisivanja teških vežbi sledećeg koraka. u stanju da uspostavi vezu sa duhom (umom) zaspalog pacijenta i da izvrši razne metode lečenja u pacijentovom telu. MAGIJSKI MENTALNI TRENING 1. Sedeći. ja sam naveo nekoliko primera lečenja bolesti a mogao bih navesti još neke metode lečenja bolesnih ljudi sa magnetičkog stanovišta. životinju ili ljudsko biće. b) vazduh . uspeha. koncentracija misli sa dva ili tri čula odjednom 2. Morate se osetiti. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (IV) Ovde ću opisati kako da presadimo našu svest izvan (nas). magnetizma i elektriciteta. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING 1. Njemu je potrebno dovoljno vremena za ovaj cilj. 4. Sada zamislite sebe kako se pretvarate u taj predmet.hladnoća. kao sam taj predmet i usvojiti sva njegova svojstva. Ti ljudi treba samo da izraze želju bilo koje vrste i ona će se ostvariti istog trenutka. koncentracija na predmete. mesta 3. c) voda .obzirom na tu činjenicu. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING 1. boju i veličinu čvrsto u svoj um. želim još jednom naglasiti da učeniku nije dozvoljena žurba u njegovom razvoju. Slično kao i kod koncentracije na predmete. pejzaže. III. On mora biti apsolutno čvrst i siguran u svim vežbama prethodnih koraka pre nego što pređe na sledeće. na neki način.

puzanju. bajke i legende imaju mnogo dublje značenje. Nije bitna vrsta eksperimentalnog objekta. Svest ne poznaje ni vreme ni prostor pa prema tome. letu ili plivanju zavisno od vrste datog objekta. tako da mora da se oseća i da razmišlja kao ta zamišljena osoba. kadri su da razumeju svaku životinju i da njom upravljaju snagom svoje volje. a njegove duhovne sposobnosti će mu omogućiti da vidi kroz takva stvorenja i da prepozna pravi lik izvođača. dok izvodimo vežbe sa živim stvorenjima. koji poprimaju sve vrste životinjskih oblika u nevidljivom svetu da ne bi bili prepoznati dok vrše svoja zla dela. istrajnost i upornost će uskoro odvesti ka željenom uspehu. Za početak odaberite poznanike. On mora izdržati bar pet minuta bez prekida. istu vežbu treba praktikovati sa ljudskim bićima. strpljenje. Savladavši ovu vežbu sa jednim predmetom možete postepeno preći i na druge stvari. Jer za magičara. pomoću jake koncentracije. uključujući i sobu u kojoj se stvari nalaze. itd. bez prekida. Ako ste se uvežbali. bez obzira na pol i starost. za vaše usredsređujuće pretvaranje svesti. Na kraju možete odabrati ljude različitih rasa i boja kože kao . Zato neka presađuje svoju svest u imaginaciju mačke. zatim u hodu. ako ste uspeli povezati svaki predmet koji ste odabrali. Nema sumnje da su ovo slučajevi takozvanih crnih magičara. već da ga pripreme za višu magiju. Čim budete u stanju da vršite presađivanje svesti u nežive predmete. konja. svi treba da se prisetimo legende o vukodlacima i drugih priča. morate razmotriti svrhu predmeta nakon što ste se u njega imaginarno pretvorili. grmova. tokom vežbe. Učenik mora biti u stanju da pretvori svoju svest u svaki željeni oblik. krave. trčanju. U vezi sa ovom činjenicom. jarca. i da u njemu možete ostati barem pet minuta. i ako možete održati ovu imaginaciju pet minuta bez prekida. sa svojom svešću tako da ste usvojili oblik. ptica ili slon. Takođe. psa. Adepti koji su godinama praktikovali ovu vežbu. Kada savladate ovaj zadatak. Čovek mora uvek biti sasvim siguran kod presađivanja svesti u telo. Dobar (beli) magičar će uvek osuditi takva dela. ali putem spoljašnjeg uticaja. biljaka. da te objekte imamo neposredno pred očima. i koje treba zamisliti. Na primer: pretpostavimo da je izabrani predmet na stolu. Cilj vežbe je postignut. slede vežbe sa živim stvarima. nesposobni da je napustite. u kojima se čarobnjaci pretvaraju u životinje. da bi mogao smatrati ovu vežbu savladanom. Od sada. isto tako bi to mogao biti i mrav. itd. Mogli bi ste tako prevideti i sasvim zaboraviti svoje telo. Već je rečeno ranije da je svest besprostorna i bezvremenska. veličinu i osobinu predmeta. Morali bi ste čak biti u stanju. možete odabrati veće objekte poput cveća. prijatelje. i da u njemu bude aktivan. Niko ne bi trebao biti zastrašen neobičnom vrstom vežbi i eventualnim neuspesima na početku. pa nije neophodno. Sa dobropoznatih ljudi možete preći na strance koje nikad pre niste videli. i dokučite njegovu povezanost sa ostalim stvarima. učenik bi trebao vežbati sve dok ne bude kadar zamisliti bilo koje stvorenje koje želi. Učenik će kasnije videti kakav značaj imaju ove preliminarne vežbe za dalji magijski rad. gde će on morati poprimati više bočanske oblike u koje će presađivati svoju samosvest. članove porodice. čiju imaginaciju možete držati na umu.zatvoreni (učvršćeni) u tačku koju ste postavili. da posmatrate svoju okolinu iz tačke (gledišta) tog predmeta. do tog stepena da ste u stanju da usvojite svaku vrstu životinjskog oblika svojom svešću. Naše preliminarne vežbe ne služe nagovaranju učenika na loša dela. ona je akašaprincip. Prvo se počinje sa imaginacijhom životinje u nepokretnom stanju. drveća.

MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (IV) U ovom poglavlju ćemo proširiti rad o elementima. može sebi dopustiti određenu akumulaciju u srcu i mozgu. ali uvek sa onom izrekom na umu: "[to čovek seje. i preko izdisanja (kao što je opisano u Koraku III). sa njegovom specifičnom osobinom. ne samo da sazna njegove ideje i osećanja koje se razvijaju u svesti imaginarne osobe. što znači da izdišete apsolutno bez ikakve imaginacije. niti kod drugih ljudi. Ovu vežbu treba raditi sa svakim od elemenata. ako specifičnu osobinu elementa osećate nenormalno jako. Magičar bi trebao savladati oba metoda. Sada ćemo puniti pojedine delove tela željenim elementom.eksperimentalne objekte. i blagoslov neće izostati. i opazimo njegove specifične osobine u celom našem telu. Svoju veliku moć nad svakim ljudskim bićem koja mu se daje ovim vežbama koristiće jedino za dobro. meso. Svi organi. Isto se događa i kod mistika. a naročito ne u srcu i mozgu. On zna svoje telo i čvrsto ga drži pod kontrolom. samo u obrnutom smeru: učitelj SE povezuje sa učenikovom svešću i presađuje u njega moć i prosvetljenje. podesni su za snabdevanje elemenata njihovim specifičnim osobinama. Prvi je sledeći: Na isti način kao što je opisano u Koraku III. pa će tako pod indirektnim uticajem. vodite ga do onog dela tela koji izaberete. Trebali biste osetiti sabijeni elemenat. udišete elemenat u celo telo i akumulirate ga u njemu. naravno. kosti i koža tog dela tela biće prožeti elementom. Slično pari koja proizvodi visoki pritisak. nego čak i da utiče na njega po svom nahođenju. ono će biti korisnije.TRANSFER (prenos duše). sabijajući specifičnu osobinu elementa. njegov napredak biti koliko pouzdaniji toliko i brži. Obožavanjem učitelja. i njegovog vraćanja natrag u svemir putem imaginacije. rastvorite ga pomoću imaginacije kroz celo telo. on se instinktivno povezuje sa učiteljevom svešću. a da sebe ne upropasti. vazduh lakoće a zemlja težine. što se može izvesti na dva različita načina. a takođe i mozak i srce. u napunjenom delu tela. Iz ovih činjenica magičar će shvatiti zašto orijentalni učenik svom učitelju pruža najveće obožavanje. Treba da počnete sa sedam udisaja. njegovu prošlost i sadašnjost. izuzev mozga i srca. ako još nije u stanju da pomoću vidovitosti istraži funkcije raznih organa. Vežba je završena kad ste uspeli presaditi vlastitu svest u neko od zamišljenih tela. njegov način razmišljanja i delovanja. Početnik bi trebao uvek izbegavati akumuliranje elemenata ili životne sile. kada se sabije. ali. mnogo jače u tom pojedinom delu tela nego u čitavom telu. Prema tome. Samo učitelj koji je savršeno uvežban u vladanju elementima. Umesto rastvaranja nagomilanog elementa. Vršenjem nagomilavanja elemenata ili životne . naizmenično sa svakim spoljašnjim i unutrašnjim organom. Dok udišete. putem udisanja preko pluća i pora. [to je duže vreme ovog postignuća. to će i žnjeti!" Tako magičar nikad neće koristiti svoj uticaj za bilo šta loše niti prisiljavati ljude da delaju protiv njihove lične volje. Sasvim je očigledno da istočnjački metodi vežbanja smatraju da je učitelj (GURU) apsolutno neophodan za razvoj učenika. da biste izbegli oštećenja. povežite svoju imaginaciju osećanja sa specifičnom osobinom elementa: vatra oblikuje ideju toplote. ni u svom telu. i puneći taj deo tela sa njom. Dobropoznati Tibetanski ANKHUR je zasnovan na istom osnovu. neka ističe i vrati se nazad u Svemir. disanjem preko pluća i pora. bez ikakve akumulacije. gde je u pitanju takozvani PNEUMA. voda hladnoće. Ova naročita vežba daje magičaru moć da se poveže sa svakim ljudskim bićem. Naučili smo da "uzimamo" elemenat. Nikada ni u kom slučaju ne akumulirajte nijedan elemenat u ova dva organa.

grudi. Čim osetite da je akumulirana dovoljna količina elementa u delu tela koji udiše. Ovo je sasvim jednostavan i brz postupak.slično disanju preko pora . preko pora. sa svešću. zatim predeo vode i na kraju predeo zemlje. Zaista je veoma važno dobro savladati akumulaciju elemenata i životne moći u rukama i stopalima. u ovom slučaju. izdišite normalno. zato što će to biti od višestruke koristi u praktičnoj primeni magije. prelazimo na sledeći. stomaka do dijafragme odgovara vodenom elementu. puneći tako predeo zemlje elementom koji utiče na njega. Praksa je sledeća: Zauzmite svoj omiljeni položaj (asanu). svemiru. Budući da se region glave oslobodio elementa. pluća i srce sve do vrata odgovaraju vazdušnom elementu a glava sa svim njenim organima elementu vatre. trtična kost uključujući i polne organe odgovaraju zemlji. Drugi metod akumulacije elementa u neki deo tela je. Zadatak sledeće vežbe je punjenje pojedinih predela tela odgovarajućim elementom. nego se širi na čitavo telo. Kada se potpuno upoznate sa ovom praksom. predeo abdomena sa unutrašnjim organima poput creva. Proces je isti kao i ovaj gornji. možete je proširiti. Ovaj proces je brži. Ako ste postigli izvesnu veštinu u ovoj vežbi. možete preći na sledeći korak. S druge strane. izdišite prazan dah i predeo glave će ostati ispunjen vatrenim elementom. Udahnite elemenat zemlje sedam puta. ostaje tamo. to jest. bez izdisanja. .oslobodite ga opet tokom izdisanja. Sada je red na predeo glave. mozak i srce koriste tu opštu akumulaciju. napetost nije vezana samo za jedan organ. predeo vazduha. u jedan deo tela i tamo joj omogućiti da . preneti svoju ličnost. Magičar mora savladati oba metoda i mora znati kako da njima sasvim voljno upravlja.udiše i izdiše. vratite ga svemiru odakle ste ga i uzeli. Najveću pažnju trebalo bi obratiti na prste.ali zahteva savršeno presađivanje svesti. Mi svi znamo da je ljudsko telo podeljeno na četiri osnovne oblasti. ostaju u tom stanju od dva do pet minuta a onda počnite sa rastvaranjem elemenata.sile u celom telu. žuči. već i akumulirajući elemente u tim predelima. već da se pomoću imaginacije.od stopala duž genitalija do trtične kosti. koji takođe ispunjavate udišući elemenat vatre sedam puta. u pojedine delove tela. koje odgovaraju elementima. zato što. i (ponovo ukupno sedam puta) izdišući elememenat vatre u svemir. Počinje se tamo gde se završilo. tako da i ovaj predeo ostane ispunjen svojim elementom. treba zaista vešto savladati. slezine. Radi boljeg upoznavanja ponovićemo: Stopala sve do bedara. ne samo punjenjem raznih telesnih oblasti elementima. sav elemenat može vratiti svemiru odmah iz organa. dok izdišete na normalan način. u njegovom regionu. Svi predeli koji su napunjeni odgovarajućim elementima. putem disanja preko pora. Sledeća mogućnost povlačenja elementa iz telesnog organa je. Zadržite elemenat zemlje u predelu zemlje i udahnite sedam puta elemenat vode u vodeni predeo. ne izdišući ga. to jest abdomen. akumulaciju životne sile. u našem slučaju očigledno od glave sa vatrenim elementom i to praznim udisanje sedam puta. to jest. Dišući preko preko pluća i pora udišite elemenat zemlje sa njegovom specifičnom osobinom težine u predeo zemlje tela . Elemenat koji se udiše sa svakim udisajem. sve dok se čitavo telo ne oslobodi akumulacije elemenata. ne vraćati akumulirani elemenat u telo i predati ga. Zatim pređite na sledeći elemenat i napunite grudi udisanjem vazdušnog elementa i to sedam puta i ostavljajući ovaj elemenat.

Iskusiće blagotvoran uticaj čitavog univerzalnog sklada ne samo u toku nekoliko sati nego danima. dok se veći deo toga držao u strogoj tajnosti i bio rezervisan jedino za Prvosveštenike i adepte. bez osećanja i najmanjih nemira. pojačavajući mentalnu i astralnu matricu. ruka sa tri . gestovima i položajima prstiju. on će se osposobiti da pomaže ljudima koji pate u slučajevima bolesti i nesrećnih slučajeva. niza misli. još od najstarijih vremena. već se takođe može i vezati za neki određeni zadatak. a koje govori o položajima tela. svih sastavnih momenata i procesa koji se odigravaju u svemiru. što sve treba postići pomoću imaginacije i duboke meditacije. Postupak rastvaranja je takođe isti kao u prethodnom ogledu. ili se radi o ritualu egzorcizma magičara. svaki religijski sistem ima svoje posebne kultove. učenik je zaštićen od štetnog uticaja negativne strane elemenata. On postaje otporniji na svaki opasan uticaj. a sebi tako donese veliki blagoslov. simbol ili spoljašnju oznaku nema nikakvog značaja. sve što treba da učini je da izvodi ove vežbe i odmah će to ispraviti. Magičar mora naučiti praktičnu primenu zračeće moći u svaku svrhu i u svakoj situaciji. Razlika je samo u tome što ništa sem veoma malog dela toga nije bilo dostupno masama. on stoji u središtu svih događaja. Time se potvrđuje i to da neka ideja ne samo da se može izraziti činom. Ova maksima važi za celokupan magijski ritual. bez obzira da li je u pitanju ban-čarobnjaštvo (banwitchcraft) Tibeta ili gestovi prstiju koje izvode Bali sveštenici u svojim kultovima. Svi magijski postupci i ritualni se zasnivaju na ovoj prvobitnoj tezi. od kojih ću pomenuti samo neke. zato što uspostavljaju sklad između materijalnog i astralnog tela i univerzalnih zakonitosti elemenata. stvaranju niza misli pomoću gesta ili čina. One iz drugog koraka moraju se pojačati i produbiti saglasno vremenu i prilikama. takođe skoro nepoznato do danas. Položaj tela bi se morao tako savladati da bi se moglo sedeti u asanapolož aju satima. ikad dospeo u nesklad. u pravoj perspektivi. Isto se odnosi i na neko stvorenje. Ove vežbe su od velikog značaja. U trenutku kada učenik postigne magijsku ravnotežu. i postaće svestan svih zakona. Usklađenost elemenata u telu nudi i druge prednosti. Svaki ritual odgovara određenoj nameni. On mora dostići takav stepen savršenstva da se svaka želja koju usadi u zračeću moć trenutno ostvaruje. Sada ćemo preći na sledeće poglavlje. što je opšte poznato pod imenom ritual. Svešto ne prima i ne nosi neko naročito ime. On čisti svoju mentalnu i astralnu AURU. Na sudu. što ćemo mi u hermetici označiti kao "evokacija". Čovek mora posedovati sposobnosti za čvrsto pridržavanje svakog asketizma koji bi mogao sebi nametnuti ne morajući da se bori protiv iskušenja ili čak da nekom od njih podlegne. Prvo. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (IV) Do sada su vežbe prvog koraka trebale postati navika. Učenik je pošteđen od mnogih bolesti uravnotežujući svoju Karmu pa tako i svoju sudbinu. Temeljni princip rituala se zasniva na pojačavanju (potvrđivanju) jedne ideje. oživljava svoje magijske sposobnosti a njegova intuicija će postati univerzalnog karaktera. pomoću spoljašnjeg načina izražavanja ili obrnuto. produbiti i učiniti ekspanzivnijom (sposobnom za širenje) to jest dinamičnijom. Snagu zračenja treba pojačati. zbog ko zna kojih okolnosti.počinjete sa zemljanim a završavate sa vatrenim elementom. Na taj način. Sinteza će uvek ostati ista. koji stvara i zadržava u njemu osećanje mira i sreće. Vežbe trećeg koraka bi isto tako trebalo produbiti. nervoze napetosti ili grča. Ako bi magičar.

podignuta prsta u zakletvi kao potvrda istinite izjave. kako Lama crta svoju Mandalu i postavlja svoje "Thatagatos-e" kao simbol zaštitnog božanstva. posmatrajući ga kao simbol beskonačnosti. ili da se ona već ostvarila. Većina magičara je postigla više sa najprimitivnijim ritualima nego neki filozofski mislilac sa svojim komplikovanim predstavama njegovog kulta. za praktičnu magiju a naročito magijski trening. nizove misli i sve što bi želeo da se ostvari pomoću odgovarajućih gestova. I ritual se. jer ako još neko koristi isti znak za istu ideju. da bi se postigao željeni efekat ili uticaj. on ga (znak) slabi uzimanjem njegove snage. neceremonijalni (neformalni) ritual saglasno svom položaju i situaciji. samopouzdanja i samopoverenja i nepokolebljivom verom u uspeh. Imaginarno ostvarenje. na primer. pošto on veoma dobro zna. Vežite i fiksirajte svoju ličnu želju za koju najviše želite da se ostvari za svoj lični mali ritual ili kestikulaciju. spremnom za napad. čak i ne primećujuti to. kultove. stvoriće se rezerva moći u uzročnoj sferi akaša-principa koja će usvojiti potrebnu vibraciju (elektromagnetični fluid). pokretima svojih prstiju u džepu kaputa. Može se veoma lepo uporediti sa sasvim napunjenom baterijom kojoj ne treba ništa više sem pravog kontakta da bi proizvela struju u svako doba. bićete potaknuti. takve sudije bile bi apsolutno beskorisne. Nije moguće dati nikakav tačan smer u ovoj stvari i učenik će morati da deluje intuitivno i mora znati kako da izražava ideje. Sve to mnogo zavisi od njegove ličnosti i percepcije (načina opažanja). Ponavljanjem imaginacije sa odabranim gestom ili ritualom. Ovo je prava svrha rituala. koji koristi kada ga niko ne posmatra. su sve vezane za ustaljeni znak. Učite da dajete sasvim individualne znake razlličitim idejama. prstenjak zemlji a mali prst vazduhu. da su to samo mentalne potpore za um. morate izvoditi napočetku sa osećanjem sigurnosti. On u svakom slučaju neće pokušati da izrazi gest blagosiljanja stisnutom pesnicom. U ovom četvrtom koraku magičar će naučiti kako da napravi svoje sopstvene rituale. boju. Svaka od mnogobrojnih loža ili sekti ima svoje vlastite rituale. položaja ili gestova udova ili prstiju. Pravilo "sada-zapovedne" formule (present -imperative formula) važi i ovde. da automatski koristite gest ili ritual. zvuk i sve analogije . radeći samo sa imaginacjom želje i nekog ostvarenja. Kada stignete dotle. položaja prstiju ili pomoću rituala. a imaginacija ili moć o kojoj se radi će automatski osloboditi svoje dejstvo. Božanstva i čistote. Čim ritual postane samo-delatan sa imaginacijom. Moglo bi se mnogo pričati o ovome sa istorijske tačke gledišta. reč i dodir. Neka ovaj mali primer bude dovoljan. Ali ne govorite o njima. kao i imaginacija. najbolje gestikulacije prstiju. Lože slobodnog zidarstva (masonerije). On će sastaviti svoj lični. stavljajući u njega svoje genije i anđele radi zaštite. mora upotrebljavati. a nalaze se u najvećoj gužvi. ili. Njemu nisu potrebna takva čudna (tuđa) uputstva. da želja postaje automatska funkcija vaše imaginacije. proces će teći (i) u obrnutom smeru: vi izvodite ritual ili gest. srednji prst akaši. Desna ruka predstavlja pozitivne elemente a leva negativne. takođe se može smatrati magijskim gestom. U saglasnosti sa elementima. palac vodi. najpre. i zamišljajte da se vaša želja ostvaruje pomoću tog gesta. u vezi gesta ili rituala. ako čita knjige o specifičnom načinu na koji neki drugi magičar povlači svoj magijski krug. gestove i manipulacije prstima. Nema baš nikakvog značaja za istinskog magičara. Sa hrišćanskog stanovišta podignuti prsti simbolišu Trojstvo. Postoje magičari koji neprimetno izvode svoje rituale. Kasnije. biće dovoljno samo izvesti ritual. oni koriste analogiju pet prstiju pripisujući kažiprst vatri. Međutim.

magičar će savršeno znati da odredi pravu meru a takođe će znati i koliko je u stanju da ponese. Pobožni vernik crpi duhovnu moć iz akaša-principa. sektama ili ložama. Svi ćemo se setiti germanskog pozdrava NSDAP. prvo. to jest rituale univerzalnog karaktera. Dobro uvežbani magičar će uvek pronaći jedino pravo objašnjenje za takve i slične pojave poznavanjem ovih univerzalnih zakona. bez obzira da li se radi o religijama. Koristeći svoje poznavanje zakona polarnosti on bi mogao. on ih ne bi trebao dopunjavati sa drugima. koju su tamo akumulirali obožavaoci kao rezultat njihove čvrste vere i nepokolebljivog poverenja. Ovo smo pomenuli samo usput i vratićemo se opet ritualima. postići efekat. Već je rečeno ranije da se svaka ideja. na račun tvorca (rituala). Pretpostavimo da rituali koje je odabrao najpre ne funkcionišu dovoljno efektivno. Najbolje je da magičar izabere takve rituale koje može koristiti celog života. pa će uslediti raspadanje i razaranje. zbog svoje polarnosti. mentalne zrelosti i. drugo. nevidljivo stvoriti suprotnu polarnost koja će doprineti raspadanju rezervoara moći. svaka želja i svaka imaginacija može ostvariti pomoću rituala. Samo vreme realizacije zavisi od. pa na taj način dolazi do čudnovatih efekata. Došavši do ovog stepena razvoja. zahvatiti svu moć iz kultnih rezervoara na silu i postizati izlečenja ili druga tobožnja čuda. malih količita životne moći. Međutim. pre će zabeležiti uspeh. izazivajući na taj način potrebni efekat. [to manje želja ima. Međutim ako se takav povećani rezervoar kolektivne moći zloupotrebi u pohlepne i sumnjive svrhe. astralnom ili mentalnom planu. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: 1. Možemo ispravno tvrditi da su to krvna zrnca čitavog uslova (stanja). koji se sastoji od dizanja ruke i svakako predstavlja izvestan gest moći. jer on pri ruci ima mnogo drugih mogućnosti. ova mentalno napeta moć se okreće protiv svojih tvoraca. Čudnovata izlečenja na hodočasnim mestima imaju istu temeljnu osnovu. naravno. delimično osuđene na smrt ili poslate na front u beznadežne bitke. a najviše sa tri rituala. inače bi neko drugi lako mogao izvući moć istim ritualom i. čim učenik uznapreduje i već bude u stanju da to i sam postigne. smatrao bi takva dela za neku vrstu krađe. u svako doba kad on to poželi. stalnim ponavljanjem. U početku on bi morao biti zadovoljan sa jednim. doduše. MAGIJSKI MENTALNI TRENING Presađivanje svesti: a) u predmete b) u životinje c) u ljudska bića II. skladište opšti rezervoar sa više.koje odgovaraju želji ili nameni. pored činjenice da će kletve mnogobrojnih apsolutno nevinih žrtava koje delimično trunu u tamnicama. Akumulacija elemenata: . Očigledno će neki ljudi doći do zaključka da neki od političkih pokreta ili partija izvode jedan indirektni magijski čin sa gestom pozdrava. KRATAK PRIKAZ SVIH VEžBI ČETVRTOG KORAKA I. bez ikakve sumnje. Magičar. na visokom etičkom (moralnom) nivou. sami ritual će izazvati pražnjenje jednog dela ovog rezervoara. i zato će uvek odbijati da se ponižava čineći to. Isti zakon deluje i u svim ostalim kultnim praksama. i tako. U tom slučaju bi viši adepti dobili jeftino dodatno sledovanje i mogli ga koristiti bez napora. Zato je korisno o tome ćutati. bez obzira da li se radi o materijalnom. Ako je ovaj rezervoar moći napunjen stalnim ponavljanjem. njemu se savetuje da taj ritual koristi što je manje moguće. od marljivosti korišćenja rituala. Neke lože daju svojim početnicima da izvode rituale kojima se automatski puni takav rezervoar moći.

čovek. Sada stavite neke veće predmete ispred sebe.abdomen d) zemlja . takozvanu tačku dubine. to jest na centar. svaka stvar ima oblik kamen.ukratko. ali praksa će usavršiti! Niko se ne bi trebao plašiti početnih neuspeha. bezvremenosti i besprostornosti. ona se nalazi u njegovoj pravoj ravnoteži. Stoga pređimo odmah na praktične vežbe: Zauzmite svoj uobičajeni položaj. Ako u sredini oblika. pošto se. definicije koje su nam bliske. otuda ideje vremena i prostora. zatvorite oči i prenesite svoju svest na dubinsku tačku. . . Zamišljajte sebe da ste i da se osećate baš kao u centru tog predmeta. i to tajnu četvrte dimenzije. Fiksirajte. Uputstva petog koraka pokazaće nam kako da presadimo svest u središte bilo kog oblika. Prvo će se pojaviti neke poteškoće. nego takođe i da njime uprav. nakratko. govorićemo o magiji prostora (space-magic). jedino na ovaj način.a) u celom telu b) u pojedine delove tela pomoću dva metoda 2. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: Rituali i njihova praktična primena: a) gestikulacije (gestovi) b) položaji c) položaji prstiju KRAJ ČETVRTOG KORAKA ******************************************************** K O R A K (V) Jednom je mudri Arhimed rekao: " Pokažite mi tačku (oslonca) u Svemiru i ja ću pomeriti zemljinu kuglu"! Veoma mali broj ljudi verovatno zna da ova rečenica krije veliku okultnu misteriju. svaki oblik je simetrimetrično stvaran (objektivan). po volji. počinjući od najsitnije čestice pa do najvećeg svemira. možda neko loptasto telo. Učeniku se savetuje da veoma intenzivno meditira o ovom problemu. itd. oči na jedan od tih predmeta. kocku. Ova mentalna ravnoteža je specifično temeljno svojstvo akaše ili uzročnog principa duha. stopala (noge) III. biljka. na primer. ne učimo samo da razumemo i protumačimo svaki oblik iz njegovog centra (tog oblika).sobnost koncentracije i naučio da preobrazi svoju svest.ljamo iz tog centra. Presađivanje svesti mora biti takvo da skoro zaboravite svoje telo. svako telo poseduje dužinu. ili da je prilagodi svakom obliku. jezgro svakog oblika. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (V) Sa svim prethodnim vežbama učenik je postigao određenu spo. genitalije.grudi c) voda . Ova vežba je zaista teška. Kao što se svi sećamo iz školskih dana. polazna tačka. na mestu ukrštanja dobijamo tačku. to jest. Sposobnosti koje se steknu pomoću sledećih vežbi su od veoma velikog značaja za magiju. širinu i visinu. I Arhimed je verovatno imao ovu tačku na umu pošto je to u stvari tačka početka. Ovo je osnova misterije četvrte dimenzije.glava b) vazduh .trtična kost. Zajedno sa magijskim mentalnim treningom petog Koraka. Stavaranje sklada elemenata u odgovarajući oblastima tela: a) vatra . Na ovaj način. već neka nastavi marljivo raditi. a stoga i tajne magije prostora. Biće korisnije da prvo odaberete pune (ne šuplje) predmete. pa će biti u stanju da nasluti dubine o kojima nikad nije ni sanjao a visoka intuicija biće mu nagrada. mentalna ravnoteža može uspostaviti u svako doba. i biće u stanju da vidi dalje i dublje. Posmatrano iz ove tačke. sferičnog oblika zamislimo dvostruko ukrštanje. životinja.

Istovremeno. ja u njemu određujem moć!" Teškoće. zadobićete moć da utičete na svaki predmet iz njegovog jezgra. pa on zato može vežbati prenos na najdalje razdaljine. himne ili neke druge meditacije. Pravi spiritistički medijumi izazivaju svoj trans bilo pomoću molitve. bez ikakvih smetnji. Magičar mora postići isti efekat i sa životinjama i sa ljudima. i tako da impregnirate magijsku sferu predmeta svojom željom. Svaki put morate ići dotle da prenesete svoju svest u centar nekog predmeta. od spoljašnjeg ka unutrašnjem. možete preći na sledeći predmet. u svako doba i u svakoj situaciji. međutim one će nestajati od vežbe do vežbe. u vezi s ovim. mislim na lažicu. učenik bi trebao biti u stanju da prenese sebe. to jest u akaša-princip svog bića. i postepeno ćete se navikavati da se koncentrišete na bivanje u dubinskoj tački bilo kog predmeta. na početku. Posmatrajte svoje telo iz te tačke. sa simetričnim kao i nesimetričnim predmetom. samo na daleko impresivniji način.vode spiritistički medijumi. mikrokosmosa. Nakon mnogobrojnih vežbi prenosa-u-dubinsku-tačku postići će te sposobnost da vidite kroz svaki predmet. za obmanjivanje lakovernih ljudi. ali ovog puta nesimetrične. Ako ovo možete izvesti bez ikakvih smetnji. U tom stanju meditirajte na sledeći način: "Ja sam centar mog tela. ako se bavimo pravim psihičkim pojavama i sredstvima čestitosti. Nakon postizanja istog dobrog rezultata. većim ćete opaziti obim svog tela koji će vam izgledati kao veliki svemir. ne bi trebale obeshrabriti učenika. dakle. Ako ste uspeli ostati bar pet minuta sa svojom svešću u središtu predmeta koji ste odabrali. i osetite se malim poput makovog zrna.princip je istinsko magijsko stanje transa i predstavlja uvodnu fazu za spajanje sa kosmičkom svešću. iznutra van. Prešavši ovaj korak. [to manjim sebe osetite i što se više skuplja vaša svest.budući da je čovek navikao na tri dimenzije. povećavajući dimenziju i oblik predmeta iz svoje dubinske tačke. Magijski trans ne bi trebalo pomešati sa stanjem koje proiz. Prenos svesti u svoj akaša. odaberite neke druge predmete za vežbu. U ovoj dubinskoj tački može se ostati najviše pet minuta. Taj centar je najniža tačka vašeg tela. kao atom u centru između spoljašnjeg dela kičme i prednje lažice. Mnogo je zla učinjeno. pomoću stalnih vežbi sekundi će postati minuti. da ga po svojoj volji magijski naučite. Morate se osetiti kao puka tačka. možete preći na sledeći objekat. obrnuto . izabrani predmet predstavlja čitav svemir. svest nepoznaje nikakve granice. [to manjim zamislite sebe. Pokušajte ostati u njoj sa svojom svešću bar pet minuta. Čak i ako mu to najpre uspe samo na nekoliko sekundi. U četvrtom koraku smo naučili kako da savladamo ovaj problem putem akumulacije životne sile. čak poput jednog atoma. Kada jednom izvedete ovu vežbu. može početi sa prenošenjem svesti u četvrtu dimenziju svog vlastitog tela. i intuitivno ćete prepoznati materijalnu kao i mentalnu strukturu takvog predmeta. i to osećanje morate održati što je duže moguće. On to mora savladati i sa predmetima koji nisu direktno pred njgovim očima. pređite na sledeću vežbu. u ovu dubinsku tačku. to jest u akaša-princip. solarni pleksus. Praksu povezivanja sa kosmičkom svešću opisaću u sledećim poglavljima. Praksa je sledeća: Sedite mirno u svom omiljenom položaju sa zatvorenim očima. ili. možete koristiti budilnik za proveravanje vremena. Sa vaše tačke gledišta. čini vam se sve veći obim ili širina predmeta. Čim učenik stigne dotle. a ovaj korak će nas naučiti isto to. Prenesite svoju svest tačno u središte svog tela. posmatrajući i utičući odatle na sve što se tiče njegovog bića.

Udahnite preko pluća i pora. Nakon izvesnog vežbanja. gde se on sferično rastvara u svim pravcima.maju veoma ozbiljno . treba da osetite kako se elemenat nagomilava u sobi. elementom vatre. prvo. i pre će nastaviti svoj razvoj. čak i onda kada su u pitanju dobra bića. i svakim pražnjenjem ćete nagomilavati sve više vatrenog elementa u sobi. dakle. Kada toplota u telu izgleda veoma jaka. Pravi magičar prirodno ne sumnja u izvođenje tih eksperimenata . pomoću imaginacije. toplota u sobi neće biti samo subjektivna. i da se akumulirani elemenat raširio po čitavoj sobi.putem jedne vrste pasivnosti (praznine) uma. pokojnici i neka niža bića nagovore astralno zajedno sa materijalnim telom na manifestacije i druge poduhvate. u čitavom telu a. Ponovite nekoliko puta akumulaciju i evakuaciju (pražnjenje). u njegove pojedinačne delove. slično kao kod postupka impregnacije sobe životnom silom.koja uđe u sobu moraće osetiti toplotu. U tom stanju. Dok praznite elemenat iz tela. zatim. Termometar pokazuje koliko smo sposobni zgusnuti našu imaginaciju u pogledu vatre. tako da se stvarna fizički primetna toplota može stvoriti u sobi. pošto je čvrsto uveren da. može se u ovome usavršiti pomoću ovih uputstava. da akumuliramo te elemen. Udišete vatreni elemenat sa specifičnim svojstvom toplote a izdišete prazne izdisaje. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (V) Praktične instrukcije četvrtog koraka naučile su nas da četiri elementa uvlačimo iz svemira u telo. on može postići mnogo više.ako se oni preduzi. element ističe iz solarnog pleksusa i ispunite čitavu sobu u kojoj se nalazite. Sedite u svoj uobičajeni položaj.ali će zaista veoma žaliti te medijume. i sposobnije za otpor dejstvu pritiska. svaki rad u praktičnoj magiji je nepojmljiv. stvarajući tako napon (napetost. Istinski magičar. moguće je da "elementali". Pojedinosti će biti date u naročitom poglavlju. Jer sam magičar može svesno uspostaviti veze sa bićima na sasvim drugačiji način. Ova lekcija će nas voditi dalje korak po korak i naučiti nas da upravljamo i projektujemo elemente van. Čim ste se sami oslo. u pogledu napetosti ele. kako vreme protiče. sabijte elemenat vatre u celo svoje telo. ipak. to jest ponovo u svemir.bilo da je magijski uvežbana ili ne . Moramo pridati najveću pažnju praktičnom radu. Vežba vanjske prostorne projekcije elementa je završena čim magičar može jasno osetiti toplotu u sebi. Takve ekspe. Telo postaje elastičnije. pustite da. prizivajući ovim spontanim uklanjanjem (premeštanjem) svesti. ako je u njemu dovoljna akumulacija ovog elementa. Kada to postigne. u tom trenutku. i imate osećaj da soba postaje veoma topla. . tenziju) elementa koji ćemo nazvati DINAMID (dynamide). jer bez vanjske projekcije elemenata. već realna činjenica i svaka osoba . sa hermetičke tačke gledišta. trebali biste imati osećanje da ga se telo sasvim oslobađa. budući potpuno svestan onoga što radi. A magičar koji je najviše zainteresovan za rad na ovaj spektakularni način. Uspeh ove vežbe u potpunosti zavisi od snage volje i plastične imaginativne sposobnosti. on se mora osloboditi i izliti nagomilani vatreni elemenat u beskonačnost. U ovom koraku nije apsolutno nužno izazvati toliku količinu fizičke toplote da se ona može meriti termometrom. i. putem imaginacije.bodili elementa.rimente treba posmatrati kao jednu vrstu opsednutosti.te. neće biti zadovoljan takvom nevažnom pojavom.menta iz vežbe u vežbu.

već preko disanja porama čitavog tela stvarajući tako akumulaciju elemenata u prostoru. bez obzira koliki. za bilo koji vremenski period. Prethodna vežba je naučila magičara kako da akumulira udahnuti elemenat i da ga preko solarnog pleksusa izbaci u prostor. Rastvaranje i rasipanje u svemir treba izvoditi na isti način koji je opisan u prethodnoj vežbi. Čim učenik ovlada i ovom vežbom. Na isti način kao što je učenik izvodio vežbe sa vatrenim elementom. naravno. kao što to uvek činite. drugi u podne. sve dok opet ne dobijete osećaj toplote. i zavisi od vremena i prilika. emituje u prostor ne samo preko solarnog pleksusa. magičar može napustiti sobu kad god on to želi. nego i sa nekim udovima ili delovima tela. baš kao što je to ranije radio kod impregnacije sobe. kad ju je jednom napunio istim. ne preporučuje se baš osta. Učenik bi trebao izvoditi ovu vežbu sa svim elementima i savladati je. Udišite elemenat vatre preko pluća i pora celog tela i akumulirajte ga. Ruke i prsti se obično najviše koriste u magiji. učenik njima mora posvetiti punu pažnju. Učenik koji kontroliše sva četiri elementa može nastaviti u ovom pravcu. Sedite. Zadrčite imaginaciju te kugle što je duže moguće. on treba da radi i sa ostala tri elementa. disanjem preko pluća i pora. on će morati da odredi izvestan prostor. On može i zatvoriti elemenat u sobi. Sav uspeh zavisi od njegove snage volje i imaginacije. On može da rado jednog dana sa jednim elementom. pomoću imaginacije. na kraju. u solarnom pleksusu. pa prema tome. ne samo sa čitavim telom. pa posle toga sa vodom i. I ovde ponavljanje vežbe usavršava.Dalje. obično na račun gospodara. u svoj uobičajeni položaj. ne rastvarajući elemenat. Ti učenici će. on će preći na izvođenje ove vežbe.ganju a takože i dovoljno snage volje mogu preći sve četiri vežbe naizmenično. sa zemljom. Tek onda može nastaviti. emituje elemenat iz ruke u odabrani prostor trenutno ga impregnirajući (ispunjavajući). Ograničenje vežbi pripada samom učeniku. Ova sabijena kugla mora biti tako vatrena (užarena) i sjajna da veoma podseća na sunce. treba da je zamišljate kao vatrenobelu i da zrači toplotu. U sledećoj vežbi će naučiti kako da akumulirani elemenat. On treba da akumulira elemenat u jednoj ili obe ruke.viti sobu napunjenu elementom na duže vreme. Ako joj se . O tome ćete više naći u poglavlju o radu sa duhovima elemenata. putem disanja preko pora. pošto bića koja pripadaju tom elementu mogu izvoditi svoje nestašluke u takvoj atmosferi. ostvariti ogroman napredak u ovladavanju elementima. ili može akumulirati prvi elemenat ujutru. Ovde treba još nešto napomenuti. drugog dana sa sledećim i tako dalje. Dok tako lebdi u prostoru. treći uveče a četvrti sledećeg jutra. Sada zamislite da se ova kugla pomera iz svoje sunčane mreže i slobodno lebdi u vazduhu. Ovo treba praktikovati sa svim elementima. Za imaginaciju nema granica ni ovde ni tamo. kao blesak munje. Učenici koji imaju dosta vremena na raspola. na takav način da jednostavnim kretanjem ruke. i posle vatre neka radi sa vazduhom. Sada zamislite da akumulirani vatreni elemenat oblikuje vatrenu kuglu prečnika 10-20 cm. Pretpostavimo da magičar izvodi svoju vežbu na otvorenom. to jest neograničenom prostoru. S druge strane.

U trenutku kada osetite tu hladnoću. Posle toga možete rastvoriti kondenzovani vazdušni elemenat ponovo u njegovu primarnu supstancu. Sigurno nećete imati nikakvih nevolja pri zamišljanju kugle gline zemljanog elementa. iz svemira. Vežba je završena čim uspete zgusnuti svaki elemenat koji ste akumulirali u svom telu. Povlačite iz svemira sivu masu. rastvorite ga ponovo u njegov početni materijal. magičar je u stanju da rashladi i osveži svoju sobu. što je bliže dovodite svojoj sobi i svom telu. Kada ste doveli element zemlje pod kontrolu. Zamišljajte da uvlačite elemenat vatre iz beskrajnog prostora. Oba metoda morate dobro savladati. Slično postupite i sa vodenim elementom. najpre. ponovo rastvorite vodeni elemenat u njegov prvobitni oblik i pustite ga da ispari u ništavilo. nebo-plavu boju.menat iz svih pravaca pravo u vašu sobu. Ako ipak budete imali poteškoća pri tome. Samo ako ste savršeno ovladali prethodnom vežbom. Zamislite svemir u obliku ogromne kugle iz koje izvlačite vatreni ele. . Ispunite čitavu sobu za vežbanje ovom hladnom parom i pokušajte zamisliti da se nalazite u samom centru ovog zamišljenog vodenog elementa. zgušnjavajući i puneći njime svoju sobu. u bilo koji oblik i projektovati ga van. i tako dalje. možete preduzeti sledeću. Do sada je sasvim očigledno da se privlačenje. koja postaje sve tamnija i tamnija što je više približavate sebi. Kada ste izveli ovu vežbu sa kuglama sva četiri elementa. kao što ste radili sa ostalim elementima. Sada pokušajte isti ogled i sa zemljanim elementom. Pri tome. i da što ga više privlačite on postaje sve gušći. Izvodeći ovu vežbu ispravno. najeteričniji i najsuptilniji. i materijalizovanje elemenata dešava tamo gde se mi koncentrišemo. dajte kugli. Ispunite sasvim sobu sa ovom teškom masom. Na ovaj način. Najpre. zamišljajte je u početku kao sferični komad leda. vode i zemlje. koji dolazi iz primarnog izvora. birajte jednostavne oblike poput kocki. baš na isti način kao što ste to radili sa vatrenim elementom. [to se više zgušnjava sabijeni i nagomilani elemenat u sobi. Radi jasnije imaginacije dok radite sa vazdušnim elementom. čak i u najtoplijim letnjim danima. Na isti način morate raditi i sa elementima vazduha. Imaginacija vode biće vam mnogo lakša. za nekoliko trenutaka. privlačeći ga iz loptastog svemira. bez ikakve tehničke ili privlačne moći. dok je sabijate. morate osetiti težinu i kohezivnu silu kao i njen pritisak na vaše telo. i njime ispunjavate sobu u kojoj živite. Tokom vežbe morate obavezno osetiti toplotu na svom telu. koja se bavi projekcijom elemenata direktno iz svemira. u obliku hladne pare koja se zgrušava sve više i više. Praksa je sledeća: Sedite u svom asanapolož aju dišući mirno i bez napora. morate imati osećaj lebdenja u beskrajnom okeanu vazduha. Sada ponovo rastvorite elemenat u beskonačnost pomoću snage volje i imaginacije. i sigurni ste da ste njom (njima) ovladali.da. sličnu glini. Prisetite se da je elemenat. toplota će sve više rasti. Zamišljajte da privlačite ovaj elemenat ka sebi iz beskrajnog okeana. materijalniji i topliji. preko ovog osećanja. takvu vrstu hladnoće od koje kao da vam se ježi koža vašeg fizičkog tela. Završite ovu vežbu laganim rastvaranjem kugle u svemir ili rasprskavajući je naglom eksplozijom u ništavilo. Trebali bi ste imati osećaj kao da ste stvarno u peći.približite rukama. trebalo bi da se osećate laki kao balon. pređite na stvaranje različitih oblika elemenata po istom metodu. Ponovite isti postupak sa vazdušnim elementom. Morate osetiti ledenu hladnoću. iz svih pravaca. pirami. kupa. treba da osetite zračeću toplotu. a da elemenat sa kojim radimo ne prolazi kroz naše telo. U sobi napunjenoj na opisan način.

ljive tečnosti poput etra. Ako ovo uspe izvesti bez greške. a s druge strane. Eto zašto možete zapaliti vatru pomoću vatrenog elementa na najvećim udaljenostima. trebaće mu direktan. ali sa tom razlikom da se formiranje oblika ne vrši u telu. sterilisane vode i ponavljajući taj čin nekoliko puta. nego da se zgusne (u) samoodabrani oblik. i sabijte je u malo zrnce toliko da postane blistava varnica. Prema tome. oba elementa će eksplodirati i čaša ili flaša će pući na hiljadu delića. petroleja ili alkohola. a sa zemljom buđav. slično onim vežbama gde su se oblici elemenatazgušnjavali unutra. Takođe mu je veoma dobro poznata činjenica da istočnjački fakiri samo pomoću vladanja elementima izvode svoje čudo mango-drveta od semena do ploda za samo sat vremena. zaista. kuglu vazduha. Takođe. Magičar uvežban u ovome. već neposredno u toku njihovog lebdenja u vazduhu. (Solarni Pleksus) i izbacivani izvan tela. kiše. i trebao bi biti u stanju da navede čak i laika ili neznalicu da vidi i oseti taj elemenat. učinite imaginarno privlačenje vatrene kugle direktno iz svemira. pomoću elemenata. rezultati velikih napora u ovome. i samo od njega zavisi da li će želeti da se usavrši za te pojave ili će više voleti da nastavi svoj magijski razvoj. visoka postignuća. istu takvu vode i kuglu zemlje. univerzalno. Magičar može i sam sastaviti takve majstorije. Stavite tu varnicu u pamučni čep zamočen u lakozapa. ne propuštajući je kroz telo. Ovo su. groma. ovladavanje ovom praksom. Sve te moći koje začuđuju laika kao čudnovate manifestacije su za magičara stvari koje se same po sebi podrazumevaju. On to može činiti i na blizinu i na daljinu. sa vazduhom sladunjav. Druga varnica se priprema. u trenutku kad obe varnice dodirnu pamučni čep. ili stvaranja pokornih duhova i "elementala". može zgusnuti svaki elemenat u tom stepenu da on postaje fizička sila. ne da se ispuni prostor kao u prethodnoj vežbi. pošto će mu. Sledeća vežba biće privlačenje elemenata iz svemira. magičar može pokušati sa fitiljom obične sveće. buknuće vatra i nastaviti da gori. trebati elemenat koji je materijalizovan preko njegovog tela. osposobljavlja ga da ide dalje. Pored toga. magičar mora tačno znati kako da stvori vatrenu kuglu. Ova pojava se može proveriti i hemijski uranjanjem male trake lakmus-papira u . on treba da oblikuje različite forme od elemenata koji lebde u prostoru i da te oblike nakon izvesnog vremena opet rastvori u svemir. s vremena na vreme. i ubaciti munjevitom brzinom vodenu varnicu u taj sud.sve se očigledno dešava van našeg tela. On će se uveriti da sa vatrom ukus vode izgleda nekako kiselkast. Čim se ove dve varnice dodirnu. na primer u slučajevima lečenja bolesnika. olujnih bura. Najpre. Ukratko. On veoma dobro zna da bi mogao izazvati kao i zaustaviti pojave poput munja. sa vodom stiskavosuv. jer on poznaje i vlada pravilima. sa vazdušnim elementom i. na isti način. tokom kursa ovih vežbi. međutim. Magičar mora savršeno ovladati sa oba elementa. a kasnije sa lampom na gas. nekom vrstom lebdenja u vazduhu. I pored toga učenik ima mogućnost kontrolisanja materijalne kondenzacije elementa fizički ubacivanjem zgusnutog oblika elementa u čašu čiste ili još bolje. Svo vreme on mora sasvim jasno osećati specifičnu osobinu elementa sa kojim radi.zgusnut elemenat. on takođe može staviti i zatvoriti varnicu u običnu čašu ili bocu. u nekim posebnim magijskim zadacima. Kada uspe sa ovim malim trikom. Pravi magičar neće traćiti vreme sa takvim lakrdijama. učenik bi trebao naučiti da zgusne (kondenzuje) svaki elemenat svemira i da nauči da ga sabije u bilo koji željeni oblik.

Sedite udobno ispred stola i stavite ruke na njega. samo da se ustanovi dokle snaga . raspršite u svemir nagomilanu životnu silu. može nastavljati dalje sa čistom svešću i može raditi na magijskom razvoju punom parom.pripremljenu vodu.. primetiće se da je reakcija na lakmus-papir kisela kad su u pitanju aktivni elementi i to vatra i vazduh. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (V) U ovom koraku ću navesti neke vežbe koje omogućavaju svesnu pasivnu komunikaciju sa nevidljivim. U pogledu toga on razmatra zakone nevidljivog sveta kao i one fizičkog sveta. da se ta bića mogu manifestovati pomoću levitacije. Počnimo odmah sa praksom. spustite ga ponovo dole snagom volje. sa magijske tačke gledišta. on usmerava svesno svoje moći a takođe i uči da ih koristi sa namerom. i zavise jedna od druge. ****************************************************** MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (V) U ovom koraku ću navesti neke vežbe koje omogućavaju svesnu pasivnu komunikaciju sa nevidljivim. Ko se ne bi setio svadbe u Kani Galilejskoj gde je naš Gospod pretvorio vodu u vino? Samo. Magičar ne sme postati igračka nekontrolisanih sila. već da to čini snaga volje. Na neki način metodi podsećaju na spiritističke. Rezultat bi bio koban za zdravlje osobe a uspeh nikad nebi došao. To se može probati. Sve vežbe idu ruku pod ruku. Da bi se pomogla pasivna komunikacija sa nevidljivim bićima. savetuju se uglavnom vežbe levitacije u cilju magijske pripreme bilo kog dela tela na takav način. Sada počnite sa pravom vežbom levitacije. Zatim pokušajte zamisliti da podižete kažiprst pomoću snage volje. ostavljajući ruku sa ostalim prstima mirnu i nepokretnu na stolu. Magičar ne sme postati igračka nekontrolisanih sila. pre nego što potpuno obradi sve vežbe i zadatke. ali će magičar ubrzo primetiti da se on ne uvežbava da postane osoba bez ikakve sopstvene volje. tako visok adept poput Isusa Hrista izvršio je ovo čudo. pomoću imaginacije. savetuju se uglavnom vežbe levitacije u cilju magijske pripreme bilo kog dela tela na takav način. već upravljanjem akaša-principom vode pretvorivši je iznutra. tj. Čim ste uspeli podići prst. U pogledu toga on razmatra zakone nevidljivog sveta kao i one fizičkog sveta. Akumulirajte vazdušni elemenat u kažiprst desne ruke i koncentrišite se na kažiprst koji postaje lak poput vazduha. A svako ko svesno izvodi vežbe jednu za drugom. Da bi se pomogla pasivna komunikacija sa nevidljivim bićima. Morate imati osećaj da prst ne podižu vaši mišići. on usmerava svesno svoje moći a takođe i uči da ih koristi sa namerom. Na ovom mestu ću završiti ovladavanje elementima sve dok je u pitanju uvežbavanje duše u Koraku IV. koju spiritisti nazivaju medijumom. Ako je voda dobro impregnirana. Ove činjenice treba veoma pažljivo razmatrati. Izvedite akumulaciju životne sile u desnoj ruci i usredsredite se na činjenicu da možete rukom i prstima upravljati jedino pukom snagom svoje volje. naprotiv. da se ta bića mogu manifestovati pomoću levitacije. sa magijske tačke gledišta. Niko nemože očekivati napredak. ne pomoću uticaja elemenata spolja. on bi odmah pao. Ako biste prestali da se koncentrišete. naprotiv. dok je prst još u vazduhu. bez pomoći mišića. Na neki način metodi podsećaju na spiritističke. Počnimo odmah sa praksom. ali će magičar ubrzo primetiti da se on ne uvežbava da postane osoba bez ikakve sopstvene volje. koju spiritisti nazivaju medijumom. Pretpostavljam da nikom neće pasti na pamet da se veže samo za pojedine vežbe i metode. Zatim. dok će u slučaju vode i zemlje reakcija biti bazna.

Zatim na isti način postupite sa levom rukom i njenim prstima. mogao bi se čak podići u vazduh celim telom i činiti mnoga slična dela po svojoj volji. pokušajte na ovaj način podići celu ruku. i to prvo desnu a zatim levu ruku. Ako bi magičar odlučio da ove vežbe proširi na celo telo. Postigavši i to. pomoću lične snage volje. Da li poruke koje oni traže putem posrednog pisanja ili crtanja spiritista zaista dolaze iz četvrte dimenzije . svojim duhovnim vodičem sa kojim ima najbližu vezu. Sada pokušajte plastično zamisliti da se vaša duhovna desna ruka odvaja od fizičke.duje u tome. U telesnoj ruci. Čim i to uspešno završite. u stvari je presađena u četvrtu dimenziju i može je videti svako biće te sfere.ili potiču samo iz podsvesti dotičnog medijuma. Na našem stanju razvoja. Ponovite ovo nekoliko puta. On bi mogao šetati po vodi a da ne potone.cije sa drugim nevidljivim bićima. budući da je u četvrtoj dimenziji. bez ikakve sumnje. krenite dalje podizanjem ruke po volji ne samo do lakta. Sa drugom rukom radite na isti način. da je telesna ruka sasvim nepovređena. [to je čovek intelektualno zreliji duhovni vođa manje obraća pažnju na njega. u času njegovog rođenja. Naravno. slobodno. Adepti najvišeg ranga uspevaju proizvesti takve pojave a da nisu prisiljeni na višegodišnje vežbanje. bićemo zadovoljni time da pokrećemo ruke i prste po svojoj volji. Stavite psihičku ruku pored fizičke ili je pustite da klizne kroz sto na vaša kolena. Vežba levitacije je završena čim budete u stanju da podignete i spustite sve prste desne ruke po svojoj volji. ovo biće može biti neka umrla osoba ili neko intelektualno biće još neotelotvoreno na ovoj planeti. bez prekog razloga. u podizanju čitavog tela snagom volje. Čim početnik uradi ove vežbe.ili kako to oni kažu: iz onostranog sveta . naročito u slučajevima ljudi koji se čak i ne sećaju svog vodiča. prećićemo na drugačiju pripremnu vežbu koja je apsolutno neophodna za pasivnu komunikaciju sa nevidljivim i tu praksu ću prikazati na sledeći način: Sedite opet ispred stola na kojem vašem ruke mirno počivaju. no to bi premašilo okvir ovog dela. a ponajmanje da bi zadovoljio radoznalost ostalih ljudi. Ako ste u stanju da "levitirate" kažiprst desne ruke. Ako ste zabeležili uspeh nakon nekoliko vežbi. on je sposoban da komunicira sa bićima četvrte dimenzije. koje želi da je upotrebi za slanje poruka našem materijalnom svetu. Magičar će prvo pokušati da dođe u vezu sa svojim genijem čuvarom. kako je opisano. pripremljeni ste za preuzimanje komunika. Kada smo to postigli. sada se događa mentalni vakuum koji ima oblik spoljašnje ruke. Mnogo bi se moglo govoriti o činovima tih čuvara i njihovoj delatnosti. u akaša-principu. ubrzo bi uspeo. Ovo biće brine o duhovnoj udobnosti štićenika uglavnom do perioda puberteta. Možete proširiti ove vežbe i podići obe ruke odjednom snagom svoje volje. jer to sve zavisi i od magijske zrelosti i razvoja.volje ili mišića posre. bar pet minuta. sve dok ne uspete u eksteriorizaciji ruke. Svaki učenik magije je sasvim svestan činjenice da mu je Božansko Proviđenje. ostavljeno je magičaru da proceni. vratite ponovo svoju mentalnu ruku u telesnu i završite vežbu. dalo jedno biće u cilju nadgledanja njegovog štićenika. Saglasno razvoju i Karmi. Magičar je . možete postupiti na isti način sa ostalim prstima. očigledno je da bi on mogao praktikovati ove vežbe godinama da bi postigao pomenuti uspeh. Ruka koja je odvojena (eksteriorizovana) po našem metodu. Zamišljajte u tom trenutku. Do sada smo mogli videti da je magijska priprema veoma različita od priprema spiritista koji se ponašaju pasivno sve dok ne uzmu u ruke olovku i počnu da pišu ili crtaju. nego iz samog ramena. Ni jedan veliki magičar neće nikada izvoditi pojave te vrste. da ga vodi i nadahnjuje. Kontakt se gubi sve više i više. Ako ste to bar za kratko uspeli. Imaginarnu spiritualnu ruku treba da posmatrate kao vašu pravu ruku.

Klatno se slobodno njiše iznad površine stola sa 2-3 cm. Ovaj ishod je apsolutno individualan i zavisi od sposobnosti. Sedite za sto i stavite obe ruke na njega. Pitanja uglavnom treba da se odnose na samog vodiča. pomoću klatna. a u centru se ostavlja mala kružna praznina. dane i sate. Vrh strelice će onda pokazati određeno slovo. odvojte svoju mentalnu ruku od one koja drži klatno i stavite tu mentalnu pored telesne ruke. pod uslovom da je iskreno zainteresovan za celu stvar. klatno se zamenjuje sa malom čašicom za liker. Ćutite i posmatrajte klatno. Senzitivni ljudi će čak primetiti da je ruka koja drži klatno pokrenuta tuđom rukom. da nauči sve što želi znati i dobije sve što mu je potrebno. mogu poslužiti prsten ili neki mali predmet. odeljke sa da. Čim se izazove kontakt. Sledi neophodna praksa: Uzmite sideralno klatno. tako ste sada u četvrtoj dimenziji. Lakat ruke koji drži klatno treba osloniti na sto. možete koristiti "planšetu" umesto čekanja na udarce u čašu. Ova napravica je okrugao disk koji treba da se podeli na odeljke. Stoga bi učenik trebao težiti da stupi u vezu sa svojim genijem čuvarem. ne i neizvesno (možda). Čim ste završili pripreme po ovim uputstvima. da li bi se on mogao manifestovati vama pomoću vaše magijski pripremljene ruke. stekao sposobnost da komunicira sa svojim vodičem. vodenom bojom ili neizbrisivom olovkom obeležite strelicu kao kazaljku na podnožju čaše. U tom stanju. Za izvođenje sa ovom planšetom. Klatno će pokazivati pojedina slova i sricanjem tih slova mogu se od vodiča dobiti detaljne poruke. pozovite svog vodiča i pitajte ga. Obmotajte kraj konca nekoliko puta oko svog kažiprsta. da će njegov vodič prvi pokušati da se prikaže. Klatno se slobodno njiše na koncu dužine 20-30 cm u vazduhu.svakako. ne treba se obeshrabriti. Da bi se postiglo lakše . svaki učenik će sigurno uspeti izazvati komunikaciju. na primer da li je voljan da se manifestuje ili da li je već bio otelotvoren na ovoj planeti i slično. na koja će biti odgovoreno sa da. istovremeno moleći vodiča. U centru opet ostaje praznina iz koje se kreće. obeležavajući svaki po jednim slovom alfabeta. ali će umesto toga imati osećaj da želja indirektno vodi um. Posle nekoliko pokušaja. ne ili možda. koja sadrži ceo alfabet. čak i ekser ako nemate ništa zgodno u blizini što bi se moglo vezati za svileni konac. Lakat ostaje oslonjen. On može biti sasvim siguran. vazu ili bilo koji zveckavi predmet bočno (sa strane) pored klatna ili iza njega. Uradivši to. Bićete zaista veoma začuđeni kada primetite da klatno počinje da se kreće čineći tražene udarce. naravno u umu. ruka uspravna. Stavite čašu vode. Mastilom. Nakon postizanja dobrog rezultata. Pretpostavimo da prvi pokušaj za uspostavljanje komunikacije sa duhovnim vodičem nije uspeo. Verovatno ćete imati osećanje kao da je vaša ruka rukavica sa čudnom tuđom rukom u sebi koja pokreće klatno. Ostale osobe pak ništa neće primetiti. Sada uzmite niži deo čaše između kažiprsta i srednjeg prsta i pustite da se čaša kreće po slovima vodičevom rukom. da jednim udarcem klatna o čašu kaže: "ne". na način na koji ste upućivani u poglavlju za mentalni trening pomoću prepoznavanja sebe sa svojom svešću u centru pupka. brojeve. može se napraviti veća planšeta. sa dva udara "možda" a sa tri udara "da". razvijte stanje transa u sebi za nekoliko trenutaka. oplemenjivanja svoje ličnosti i rada na svom magijskom razvoju. pitanja se mogu postavljati vodiču bilo mentalno ili glasno. To ne mora biti specijalno klatno. pokrećući mišiće ruke i tako izazivajući klatno da se klati tamo-amo. Kada se veza jednom uspostavi.

Magičar će ceniti ovaj metod. Možete dobiti odgovor na svako pitanje. Kada se ispiše jedan list papira.nikaciji. 3. nakon izvesnog vežbanja. jer mu on omogućuje da ostvari pasivnu vezu sa nevidljivim svetom. čak i na jezicima koje sam magičar ne zna. Niko sem same te ličnosti ne zna odgovor na to pitanje. Taj prsten možete napraviti otsecajući ga od gume za bicikl. Sve to je zadovoljenje najpotrebnijih zahteva trenutka. Takođe se mogu naći i mnoge konstruktivne primedbe u spiritističkoj literaturi. zavisno od sposobnosti. nego prelaz u četvrtu dimenziju. u četvrtoj dimenziji. učenik može preći na medijumsko pisanje. kasnije nečitljive reči a. Jedan učenik će biti uspešniji u podizanju kažiprsta. zavisi od fleksibilnosti. van kuće i tako dalje. i da smrt ne znači kraj za njih. Na početku ćete primetiti samo neravne linije. Trebalo bi zadržati onaj prst koji se najbolje pokreće. jer će se prirodno mala likerska čašica lakše sretati po staklenoj podlozi. magijski pripremite za njega desnu ruku na opisani način i zamolite ga da piše pomoću desne ruke. Sada pobudite trans u sebi. Na kraju bih naglasio da postoji nekoliko vrsta medijumskog pisanja. Zamolite ga da prst podigne jednom ako je odgovor ne. bez magičarevog znanja šta želi napisati ili šta prizvani duh namerava napisati. Svako pitanje će odmah dobiti odgovor. Ovo je jedna vrsta jasnovidog znanja (clair-knowledge). Sada navucite gumeni prsten ne previše čvrsto preko palca. pokušajte i sa ostalim prstima. 2. U ovom slučaju. On čak može držati ovu mentalnu ruku u svom džepu i dobijati odgovore da ili ne. poruke se primaju iz dubine duše ili izvan vlastitog ja. bilo sa svojim vodičem bilo sa pokojnicima čak i u situaciji gde se planšeta ili olovka ne mogu koristiti. nalazeći se i u najvećoj gužvi. postići ćete takvu veštinu da vam medijumsko pisanje neće predstavljati baš nikakvu teškoću. Isto tako mogu se napraviti slike i crteži. Čestim ponavljanjem ovo nadahnuće će postati glasno mišljenje i slušanje u pasivnoj komu. planšeta se može staviti ispod stakla.najčešći -: ovde će poruke biti date u nekoj vrsti glasnog mišljenja u ili izvan ličnosti. Usavršivši sve ove eksperimente. pozovite svog duhovnog vodiča. . a da osoba niti sluša niti je nadahnuta na bilo koji način. Mogu se takođe primiti i poruke na stranim jezicima. Inspirativni metod . drugi koristeći srednji prst ili prstenjak. Intuitivni metod gde imate osećanje kao da ste sami pisali. Automatski (mehanički) metod: U ovom slučaju ruka se pokreće apsolutno automatski. dvaput u slučaju nesigurnog odgovora i tri puta ako je odgovor da. i nikad ranije ih nije čuo. Stalnim vežbanjem. kažiprsta i srednjeg prsta. da postoje samo različiti stepeni gustine. na primer u društvu. gde postoje razna bića. Metod je sledeći: Stavite list papira ispred sebe i uzmite olovku između palca i kažiprsta kao da pišete. Kada zabeležite uspeh sa kažiprstom. zamenite ga novim. naročito ako je postigao izvesnu veštinu u ovome. Magičar će se uveriti da ne postoje takve stvari kao "ovde" i "tamo". rođake i članove svoje porodice sa kojima želite doći u dodir. pojaviće se reči i rečenice. svakako. Ovo. Ruka ispisuje reči i rečenice pri punoj svesti. Primetiće se da je uvek jedan određeni prst lak za podizanje. Na ovaj način ćete moći pozvati preminule prijatelje. Sledeći metod je zamoliti vodiča da podigne kažiprst magijski pripremljene ruke. praktično se zna pre-ruke šta će biće napisati. koje ću ukratko pomenuti: 1. Svrha prstena je da se uopšte ne morate koncentrisati na držanje olovke.klizanje čaše.

Pre svega. budućim događajima. više mu neće biti potrebna pasivna komunikacija sa nevidljivim. Pasivna komunikacija služi jedino tome da bi se uverilo u postojanje jednog drugog sveta u koji će svako otići. Jedino su visoko razvijena bića u stanju da daju tačne informacije o vremenu. Kasnije. jer je naš plan trodimenzionalan. razlučujući te . magičar će prvo pitati za boravište tih bića i pre dati prednost porukama o četvrtoj dimenziji radi svog vlastitog obrazovanja. ubrzo će izgubiti svoju orijentaciju. Dalje.Metodi se mogu javiti i u mešanom obliku. biće poznato jedino nakon dužeg ispisivanja vežbe. zavisan od vremena i prostora koji ne postoje u sferi četvrte dimenzije. pretpostavlja se da se magičar neće hvaliti vežbama i rezultatima. itd. Praksa usavršava! Sada bih želeo dati komentar u pogledu pitanja koje učenik treba da postavlja bićima i odgovora koje može očekivati. bića koja su ranije živela na zemlji. pri odabiranju pitanja. dakle duhu. KRATAK PRIKAZ VEžBI PETOG KORAKA I. [to manje priča o svojoj komunikaciji sa nevidljivim. glavni uslov za uspeh ostaje odličan osnovni trening. Pasivna komunikacija: a) sa vlastitim genijem čuvarom b) sa pokojnicima i drugim bićima KRAJ PETOG KORAKA **************************************************** K O R A K (VI) Pre nego što pređem na opisivanje vežbi šestog koraka. Bilo bi apsolutno beskorisno preskočiti neki od Koraka ili izostaviti i zanemariti neku od vežbi. pod uslovom da ga upotrebljavate pošteno i iskreno. itd. uvek treba da imate na umu da bića sa kojima kontaktirate pripadaju zakonima koji su različiti od ovih koji vladaju na fizičkom planu. podvući ću još jednom da sve prethodne vežbe moraju biti dovedene pod savršenu kontrolu da bi se ravnoteža održala i na višim stepenima razvoja. Prema tome. Pored toga. Svaki od metoda je dobar i pouzdan. nagomilanog kroz solarni pleksus b) akumuliranog preko ruku. olovke. Koji će od metoda preovlađivati. bolje za njega. planšete. a naročito dinamički preko prstiju III. i živeti u njemu. pošto je on sam u stanju da postigne sve to o čemu bi ga takvo biće moglo informisati. Vredelo bi baciti pogled na funkcije vlastitog duha u pogledu četiri elementa. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: Priprema za pasivnu komunikaciju s nevidljivim bićima: a) oslobađanje svoje ruke b) priprema prstiju pomoću klatna. na primer pola automatsko i pola inspirativno ili intuitivno i inspirativno ili sve zajedno. Prema tome. MAGIJSKI MENTALNI TRENING (VI) U ovom Koraku suočavamo se sa meditacijom o duhu. Svaki propust bi postao veoma primetan i učenik bi imao velikih teškoća pri rešavanju nekih problema u svom razvoju. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: Magija prostora II. U teoretskom delu ove knjige ja sam već detaljnije govorio o mentalnoj sferi i mentalnom telu. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: Projekcija elemenata van: a) preko svog tela. nakon smrti. čim učenik razvije svoja duhovna čula.

ali ne dozvoljavajući da istovremeno emaniraju njegova mentalna i astralna ruka. intelekt sa svim svojim paralelnim aspektima kao što su inteligencija i pamćenje. Vaša ruka mora osetiti obe rukavice. To osećanje je duh. zavisno da li radi sa mentalnom ili astralnom sferom. Sledeća vežba će vas naučiti da izvršavate radnje potpuno svesno. Iz tog naročitog razloga. zajedno sa njim. Osobine duha. i da izgleda da je vaš duh taj koji vrši sve radnje kroz dva omotača. na isti način kao što i astralno telo deluje jedino na . oseća i pokreće ga. [to duže možete ovo izdržati bez sporednih pojava poput napada vrtoglavice. Svako svesno. i morate pokušavati da produžavate trajanje svake svesne radnje. Gledajte unutra kao u svoj vlastiti duh. Razmišljajte o tom problemu u svakoj zgodnoj prilici. jer se pacijent zaista sastoji od sve tri komponente. astralna moć isto to čini astralnom telu pacijenta. Magičar veoma dobro zna. oni nisu pripremljeni da rade (u vezi) sa materijalnim stvarima na mentalni i astralni način. u materijalnom telu slično ruci u finoj svilenoj rukavici koja je stavljena u debelu rukavicu. to jest. to jest. bar deset minuta. ako ste dobili jasnu predstavu o njima. da njima upravlja i pojača ih ili odstrani. to bolje za vas. niti zamišljajući da mentalna sila prožima i utiče na duh. možete nastaviti. već da moj duh šeta i pokreće astralne i materijalne noge. Kada se kaže "svesno" ne misli se da je sva čovekova pažnja na duhu nego na imaginaciji da duh pomoću duše i materijalnog tela izvršava radnju. ovom vežbom vladate savršeno. kasnije velikih. Na primer. ako šetam ulicom ja ne mislim o činjenici da ja šetam. Učenik će sada razumeti zašto magijski rituali nisu nikad pokazali nikakav uspeh kod osoba koje nisu nikad bile inicirane ili nisu magijski trenirane. polusvesno ili skoro podsvesno izvršava neke radnje sugerisane nekim spoljašnjim ili unutrašnjim impulsom. Pretpostavlja se da se isto dešava i u čitavom mentalnom telu. što se može postići posebnom meditacijom. a da i ne obraća nikakvu pažnju na to. da mentalno telo jedino utiče na mentalnu sferu ili duh.funkcije. jer takvi ljudi ne poseduju kapacitet (sposobnost) izvršavanja rituala magijski. u saglasnosti sa četiri elementa su sledeće: volja je subjekt vatrenog principa. Još jedna vežba treba da pomogne utvrđivanju čitavog mentalnog tela u astralnom telu. Ova uvodna vežba je veoma važna jer ona omogućava magičaru da utiče na te funkcije kod određenog elementa na određenom planu u sebi kao i u drugima. Ako ste u stanju izvesti svaku radnju na ovaj način. možete opet krenuti korak dalje. Čim se sasvim uverite da vaš duh potčinjava astralno kao i materijalno telo. poremećaja ravnoteže. osećanja umora. podređena je zemljanom principu. taj magnetizer neće nikada postići ništa više od delimičnog uspeha. a možete ih produžiti koliko hoćete. preporučljivo je početi prvo sa malim radnjama jedan kraći period i produžiti ih sve dok se ne naviknete na držanje. i. Takva radnja se naziva magijska radnja (čin). Isto je i sa rukama i svim ostalim delovima tela. i to malih radnji na početku. Ako uspete razlučiti funkcije duha. osećanje sa svim svojim vidovima pripada vodenom principu a svest sa svim svojim vidovima koja uspostavljaju vezu sva tri elementa. Ovaj eksperiment je veoma važan jer će učeniku dati mogućnost da izvrši svaku radnju u mentalnoj i astralnoj vezi za materijalnim telom. Morate znati kako da zamislite svaku od funkcija koja odgovara elementu. duše i duha. i to tela. istražujte sebe i funkcije duha i meditirajte o njima. a materijalna moć utiče na materijalno telo. podležu principu vazduha. Uzmimo primer magnetizera koji polaže ruke na pacijentovo telo ili izvodi magnetske zamahe. Trebalo bi da osetite svoj duh u finom astralnom telu a ovo u materijalnom telu.

[to to duže izdržite. može napredovati u svom razvoju. Ako ste to uspeli postići. da udišete obojeni eter . u ovoj vežbi. slušanje i osećanja koja su najkorisnija za praktičnu magiju. slušanje i osećanje.cipom u pogledu elemenata. i savršeno ovlada praksom. U teoretskom delu smo pomenuli da elementi potiču iz akaša-principa koji njima dominira i drži ih u pravoj ravnoteži. Magičar koji je.ljubičaste skoro crnoljubič aste boje i u toj boji mi zamišljamo eteričnu materiju. u krv. preko plućnog disanja. da duh gleda kroz fizičke oči i da on ustvari vidi. nastavite. za viđenje. na isti način. preko pluća i pora. Razmišljajte o ovom problemu što je češće moguće.toji ni gore ni dole niti sa strane. nego da mentalne uši opažaju sve pomoću astralnih i materijalnih ušiju. Ako ste zabeležili isti rezultat kao i u slučaju očiju. Eter je bezbojan. Međutim. dušu. najizrazitiju pažnju trebalo bi obratiti na tri prvopomenuta čulna organa. pomoću astralnog tela. Ako biste želeli razviti naročite sposobnosti. bar pet minuta. Vežba je sledeća: Zauzmite svoj uobičajeni položaj (asanu) i zatvorite oči.Ako ste i to uspeli. u vremenu od bar pet minuta. sa očima. oseća predmete. Počnite sa očima i ušima. Ovaj zakon se mora poštovati. pređite na uši ostvarujući to. to jest. bolje za vas. Sada ćemo krenuti dalje i naučiti kako da ovladamo akaša-prin. Sledeći zadatak se odnosi na magijsko uvežbavanje čula. ali sa jednom razlikom. toplotu. to jest astralni eter. Pre svega. sa čulima i zamišljajte da duh. Vi udišete ovu eteričnu materiju i svesno je sprovodite. podesite svoj duh za tri čula odjednom. pokušajte takođe i sa druga dva čulna organa. biće takođe u stanju da kontroliše najfiniji princip. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (VI) U petom Koraku smo naučili kako da projektujemo elemente van. Postigavši uspeh. Praktikujte marljivo ovaj eksperiment sve dok ga ne savladate. hladnoću. vi ste zaista napredovali u svom magijskom razvoju. kao što ste to činili pri akumulaciji životne moći. bez ikakvog prekida. Kada veoma dobro shvati ovaj problem. to jest na gledanje. u istom periodu. jasnočujnost i jasno-osetljivost i treba je potpuno savladati. postigao dobre rezultate sa elementima. kao što ste radili pri koncentraciji čula. čulom ukusa i mirisa.astralnu sferu to jest. i tako dalje. Ako ste postigli dobre rezultate u mentalnom ustanovljavanju čula pokušajte podesiti svoj duh za dva čula u isto vreme. ušima i osećanjem. posle dugotrajnog vežbanja. Zamislite da se nalazite u centru neograničenog prostora. Ako ste u ovome postigli izvesnu veštinu. Morate zamišljati. izvršite istu operaciju sa svesnim disanjem. Glavnu vežbu učenik će naći u sedmom Koraku ovog kursa. jedna veoma važna uvodna vežba: Slično prethodnoj vežbi. u ovoj ostvarujete to da nisu vaše materijalne oči one koje nešto vide nego da je to duh koji opaža sve pomoću astralnih i fizičkih očiju. ali našim čulima izgleda kao da je ultra. Ovaj neograničeni prostoj je ispunjen najfinijom energetskom materijom. Otuda je neophodno da magičar prihvati mentalni i psihički raspored da bi izvodio radnje bilo kao duh ili u vezi sa dušom. Ovde ne pos. a materijalno telo se odnosi samo na materijalni svet. da to nisu vaše fizičke uši one koje primaju zvučne talase. to jest univerzalnim eterom. Ova uvodna vežba je veoma važna za takozvanu vidovitost. I ovim ćete ovladati stalnim ponavljanjem ovog ogleda. a ovo pomoću materijalnog tela.

Morate pri svakom udahu osetitit svoju vlast nad elementima. koristeći ove rituale. Ovde je sasvim nemoguće napraviti grešku. Smatrajte da ste veš stekli sposobnost vladanja elementima i da će oni ispuniti sve što naredite ili poželite. Magičar koji je uspostavio magijsku ravnotežu u pogledu elemenata. to jest sasvim lični. neke imaginacije stvorene u toj sferi zajedno sa dinamičnom koncentracijom snage volje. Nakon nekih uspešnih vežbi udisanja akaše putem disanja preko pora celog tela. a neki od problema bi se mogli ispraviti samo uz najveće teškoće. Pri samom udisanju. u poglavlju o ritualima. u samom sebi. koji odgovara elementu. magičar može preći na prenošenje moći elemenata u odgovarajući ritual. ili učenici koji su preskoči. Zbog toga. poput želje. misli. tako da može sastaviti ritual koji odgovara elementu o kome se radi.bičajenim stanjem uma. van kao i unutra. koji će tek kasnije shvatiti svoj domet. Ako se osetite umornim. Vera i ubeđenost u svoju kontrolu elemenata treba da bude nepokolebljiva i čvrsta. U svakom slučaju morate izbeći gubitak svesti ili padanje u san. jer su ovi rituali apsolutno individualni.li neke Korake i zanemarivali vežbe. Naša sledeća vežba biće zadobijanje apsolutne kontrole elemenata pomoću akaša-principa. morate zamišljati da započinjete kontrolu četiri elementa. rituale koje je magičar sastavio za ovu svrhu ne treba nikome saopštavati! Svaka druga osoba mogla bi postići isti uspeh u ovladavanju elementima.mima. Neophodno je dobro se upoznati sa ovim neuo. struju akaše i njom punite celo telo. u sve tri oblasti. umesto sa životnom silom. Ovo je jedna od najvećih magijskih misterija i univerzalni ključ za magičara. a što bi . i zadobivši najviše vrline i ideale. Ne smete sebi dozvoliti ni najmanju sumnju. inače bi učenik zaostao. pomoću položaja prstiju i gestova ruku.si moć. Magičar oblikuje neki ritual.nove. Učenik koji je savršeno siguran u svoje vladanje elementima će uskoro primetiti da je u stanju da elemente projektuje na sve pla. veoma lako. tako da mu sve to izgleda kao dečja igra. osoba koja nije radila dovoljno savesno. a uticaj elementa koji ga najviše obuzdava neće dopustiti da bude nadvladan. u koje on preno. Već sam detaljnije govorio o ovom problemu. Učenik bi uvek morao imati na umu svoj lični etički razvoj koji će mu svakako pomoći da čini samo dobra i plemenita dela. S druge strane. bez obzira na kojem se planu realizacija vaših želja mora odigrati. Već smo čuli da je akaša primarni izvor. po svojoj želji. Svako ko savesno radi sve ove vežbe postići će apsolutnu kontrolu elemenata za duži ili kraći period vežbanja. možete krenuti dalje. osetiće sumnju pri nekim proble. Saglasno svom magijskom razvoju. veoma brzo će postići ovu moć. to jest sfera uzroka. bez obzira na nivo ili sferu na kojoj se realizacija nužno mora mora izvesti. bolje odmah prekinite vežbu i odaberite neko drugo vreme kada ste spremniji. oplemenivši svoj karakter. Vežba je sledeća: Sedite u svom uobičajenom položaju udišući. Na ovom mestu bih napomenuo da se akaša ne može akumulirati na isti način kao životna sila. on će svakako raspolagati dovoljnom količinom intuicije. zašto se tako visoko ceni savesnost i upornost u izvršavanju vežbi. Učenik će kad tad shvatiti. Svaki nameran uzrok. On ga snabdeva sa samoodabranom rečju (formulom) i povezuje za određeni zvuk. preko pluća i svih pora. Kad stigne dotle.nje sjedinjenosti sa čitavim beskonačnim prostorom. Nijedan propust se ne sme pojaviti u toku razvoja. Morate biti kao sasvim odvojeni od sveta. Izvodeći ovu vežbu treba da zadržite oseća. nepokolebljive vere i najvišeg uverenja mora se ostvariti pomoću elemenata.i punite čitavo telo njim. Osetiće kako mu nadolazi vera pošto isključuje baš svaku sumnju. tokom kursa svog razvoja.

ritual sa položajem prstiju u džepu. SVESNO STVARANJE ELEMENTALA Nasuprot mislima koje žive sa svojim oblicima u mentalnoj ili spiritualnoj sferi. stvarajuši tako pomoću svoje moći osam rituala za astralnu sferu i takođe osam rituala za materijalno ostvarenje. podarujući mu neočekivane sposobnosti. "elementali" su bića sa određenim stepenom inteligencije koja je magičar svesno stvorio. biće dovoljno samo upotrebiti ritual.svakako išlo na račun moći magičara koji je ustvari i sastavio te rituale. Navešću samo nekoliko primera upravo zbog velike raznovrsnosti. Da bi se postiglo ovo stanje zrelosti. jer bi to ispunilo još jedan tom. Učenik svakako može produbiti vežbe da bi postigao bolji uspeh. biće potrebna velika količina strpljenja. naročito ako stremi samo visokim i plemenitim idealima. prema svrsi koju treba izvršiti. Nemoguće je opisati celokupnu praksu magije kojom bi učenik eventualno mogao ovladati. pomoću dugog niza vežbanja i ponavljanja. kako u astralnom tako i u materijalnom svetu. učenik je toliko sazreo da će bez izuzetka uspevati u praksi niže magije. na primer. koji će odmah podstaknuti elemenat u delovanje. Pomoću "elementala" magičar može po volji uticati naduh neke . a da to niko ne primeti. Čak i onda. kada se učenik razvi. on mora raditi ovladavanje elementima. da većinu tih želja i ostvari *************************************************************** MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (VI) U ovom Koraku više nije neophodan nikakav poseban trening tela.ja sve više i više. Ako magičar želi da se dejstvo (efekat) poništi biće dovoljno samo primeniti potrebni opozivajući (poništavajući) ritual. istrajnosti i upornosti. magičar može sve izvršiti u mentalnoj sferi bez ikakvog razlikovanja svoje ili tuđe sfere. Iz tog mnoštva odabraću samo neke od najinteresantnijih činjenica. ako to želi. putem delovanja elemenata. Pre svega. i ako je opsednut visokim idealima i željama da čini samo dobra dela da bi pomogao ljudskom rodu. Ovaj metod bi trebao postati navika koja omogućava lako izvođenje i bez ikakvog napora ili imaginacije uopšte. odmah opet rastvoriti tu moć. Takvi "elementali" su sposobni za ispunjavanje izvesnih zadataka na mentalnom planu i očigledno se mogu posmatrati kao magičareve poslušne sluge koji za sebe može stvoriti čitavu gomilu takvih sluga.ske vrste. Pravi magičar će uvek smatrati ovo upozorenje kao sasvim opravdano. pod uslovom da je pratio sve metode savesno i da su mu prakse postale navika. U međuvremenu. Ako osoba koja ne raspolaže magijskom zrelošću koristi takve rituale. Božansko Proviđenje će ga blagosloviti. Ranije sam napomenuo da magičar može postići sve. zavisno od svrhe na koju cilja. sve dok ne postane pravi majstor. magičar mora pokušati da sastavi jedan ritual za elemenat astralne sfere sa kojim će staviti u pogon moć tog elementa. pretrpela bi svakako velike štete a nanela bi nesreću i drugim ljudima.njivati i u najvećoj gomili. Stoga budite veoma oprezni i odaberite onu vrstu rituala koji se mogu prime. zbog kojih su se rituali upotrebili. Preko stvaranja "elementala" takozvane elementalno-magij. Čim rituali postanu na neki način automatski. nego ćemo praktično primeniti sve okultne moći koje je učenik stekao tokom kursa vežbi. a u isto vreme drugi ritual pomoću kojeg on može. na višim nivoima. Na isti način on treba da radi sa ostala tri elementa.

a "elementali" mu mogu koristiti i na mnoge druge načine.sti. Ovom akumulacijom svetlosti kugla je postala slična zračećem suncu. Delotvornost treba utisnuti u "elemental". Sve ovo je sasvim prepušteno učenikovoj slobodi izbora koji bi. Njegovo odašiljanje se dešava sasvim iznenadno kao da se povezujuća spona između same osobe i "elementala" kida. Praksu ću izraziti čak i još razumljivije a jedan ilustrativan primer može pokazati kako se to radi: Pretpostavimo da magičar namerava podstaći nečije pamćenje ili neku drugu intelektualnu sposobnost pomoću jednog "elementala". Pravi magičar će uvek biti nadahnut dobrim i plemenitim namerama i imati na umu altruistički motiv. Imajući u vidu činjenicu da "elemental" ne zna ni za vreme niti za prostor. Ova četiri osnovna pravila treba poštovati. od sjajne materije od koje oblikuje ogromnu kuglu svetlo. može se usmeriti ka mentalnoj sferi određene osobe.druge osobe. Magijski izraženo. koja još nije razvijena ili neocr. može zaštititi sebe ili druge od stranog uticaja. moje ojačati ili oslabiti čovekove mentalne i intelektualne sposobnosti. recimo LUCIS ili slično. I ovde se mora zadržati sadašnji ili imperativni oblikformule. ako cilja na najviši nivo magijske zrelosti. 3. stoga. on određuje vreme kada ova kugla treba da utiče na mentalnu sferu osobe izrazima poput ovih: "Moraš raditi u mentalnoj sferi dok ta osoba ne postigne željenu sposobnost na takav način da joj ta sposobnost postane navika!" Odredivši vreme. pretvoriti prijateljstvo u mržnju ili obrnuto. Biznismen može povećati broj svojih kupaca. ako nema ime. U istom trenutku. Zadatak treba utisnuti u "elemental" pomoću snage volje i imaginativne sposobnosti. sve što postoji. Čovek može ovom razdvajanju čak pridodati i neki pozdravni gest. rečitosti. ali sledeća pravila se moraju razmotriti: 1. ono ne postoji. Sada magičar ovu svetlosnu kuglu impregnira željom i čvrstim uverenjem da će ona pokazati istu moć i osobinu za koju se pretpostavlja da će pojačati željenu mentalnu sposobnost. morao biti sasvim sposoban sam dati takva i slična uputstva. kod određene osobe. sabijajući je. ako se želi uspešno raditi sa "elementalima". efektivniji će biti . prestaje i da se seća "elementala" koji je upravo stvoren. u sadašnjem stanju razvoja. on mu mora dati podesno ime. bez obzira da li se radi o stalnom ili ograničenom dejstvu. i tako dalje. magičar naređuje "elementalu" da se rastvori u. Čim je magičar oblikovao ovo mentalno sunce ili kuglu. Pored toga. treba dati zapovedničku naredbu s obzirom na vrstu dejstva koje treba stvoriti. postupak je sledeći: Magičar zamišlja veliki univerzalni okean svetlosti. Obliku. Oblik treba stvoriti snažnom imaginacijom. baš kao što je to radio dok ga je stvarao. takozvanoj posudi ili kućištu treba dati neku vrstu imena. 4. u svakom slučaju. puneći je sve više i više pomoću svoje imaginacije sve dok ta kugla ne bude veličine od približno 30-50cm. poput pamćenja. bilo u bosebnom obliku ili bezoblično ima ime. rođenje i smrt "elementala" određeno je baš na isti način kao i sudbina čoveka ili bilo kog drugog bića.tana. može stvoriti ugodnu atmosferu kod svojih prijatelja i dovesti pod kontrolu svačiju volju. "Elementalu" treba dati oblik koji odgovara želji koja se želi ostvariti. 2. i vrati u okean svetlosti čim ispuni svoj zadatak. Praksa stvaranja "elementala" je veoma jednostavna i stvar je magičareve imaginacije. i. čovek se okreće nekom drugom poslu. baš na isti način koji sam opisao u poglavlju o nesvesnom. to jest. [to je takav "elemental" odvojeniji od magičara.

bilo da je magijski trenirano ili ne. Koliko mnogo ljudi živi u pogrešnom uverenju da ih posećuju i . Takva dobro-hranjena larva može postati kobna za senzitivnog ili emotivnog pojedinca. on će se sam rastvoriti u okean svetlosti. Ovo nenamerno stvaranje larvi dešava se u svakom ljudskom biću. te nepoželjne mentalne stanov. Uprkos činjenici da larve. Svaka larva.tal" ponovo napuni. bez obzira da li to osoba zna ili ne. Svako ko nešto zna o simbolizmu steći će jasnu predstavu o ovom problemu. i tako dalje. Nema potrebe za detaljnim opisivanjem masovnih psihoza. Prema tome u mentalnoj sferi traje stalno rađanje i umiranje larvi. gušće i sposobnije za život. Pređimo sada na još jednu. i šaljući ga opet natrag. da odvuče njegovu pažnju na uzrok uzbuđenja i da ga stalno oživljava. a takođe oštećuju i svoje intelektualne sposobnosti i obuhvataju i ostale sugestivnije ljude. malo po malo. inteligentno ili ne. dajući mu više dinamike preko nove akumulacije svetlosti. njegovim imenom. Ovaj primer će biti dovoljan da pokaže magičaru kako da stvori "elementale". Mi ove događaje izazivamo svojim duševnim uzbuđenjem. prilično sličnu temu koja nas upoznaje sa takozvanim Larvama: Razlika između "elementala" i larve uglavnom je činjenica da je magičar svesno stvorio "elemental". mlado ili staro. S vremena na vreme. On može delovati nezavisno u mentalnoj sferi i ni na koji način neće biti ograničen magičarevim duhom. žalost. osoba taloži (otpušta) više mentalnog materijala. budući da je veoma čvrsto zgusnuta. na primer. [to je uzbuđenje jače. što se čovek više vraća uzroku psihičkog uzbuđenja i što više obraća pažnju na njega. naročito u slučaju pravilnih i čestih ponavljanja istog psihičkog uzbuđenja. Ovo se postiže pomoću pozivanja "elementala". pošto će svako imati svoja istraživanja i iskustva u vezi sa tim problemom. u odgovarajućoj mentalnoj sferi. Ako psihičko uzbuđenje bledi.umentalnoj sferi osobe za koju je stvoren.ni poremećaji poput manije proganjanja i slični su rezultat njenog uticaja. pokušavajući u svakoj prilici. one ipak postoje. Sve vrste masovnih psihoza potiču odavde. i larva će takođe nestajati. Kod senzitivnih ili nadražljivih ljudi. sve dok se konačno ne rastvori. strela ili munja misao mržnje. Čim "elemental" ispuni traženi zadatak. dok se larve same formiraju nenamerno. i larve postaju sve jače. usled činjenice da baš nikakva pažnja nije posvećena uznemirujućoj stvari. srce će uvek simbolizovati misao ljubavi. svoje zdravlje. tuga. zavist i slični koji ih stvaraju. strah. bez obzira o kojoj se vrsti uzbuđenja radi. i brojni mental. mržnja. Oblik koji larva pokazuje zavisi od uzroka psihičkog uzbuđenja i uvek je simbolički. prirodno o trošku mentalne materije svakog ljudskog bića. da bi mu se dala veća moć širenja. preporučuje se da se "elemen. obično briga. Razlozi mogu bitii veoma različiti.nike ne mogu videti obična ljudska bića. Takvi ljudi upropašćuju sami sebe. uvek će pokazivati veliki nagon za samoodržanjem i pokušaće da što je više moguće produži trajanje života. Očigledno je da larva postaje sve jača. i dobro uvežbani magičar ih može opaziti na mentalnom planu. kao rezultat jakog duševnog uzbuđenja. da se vrati iz mentalne sfere osobe. one stimulišu um date osobe. Ovde opisan eksperiment veoma često koriste adepti u cilju nadahnjivanja i ojačavanja učenika nižih standarda. Iz tog razloga. mentalna materija se mnogo lakše odvaja pa je stvaranje larvi očigledno lakše i snažnije. naročito nerve.

kad slika stalno deluje na njegov um. da se on suočio sa crnim magičarem. slika se može zgusnuti do tog stepena. bar se neće poboljšati spaljivanjem".nja koju ću opisati sa dva stanovišta. ova probna osoba ne razmišlja previše o ovoj vrsti čoveka. i ne potvrđujući više zakone. Od sada. Baš na isti način kao što se dešava kod larvi. dobija nervni slom. zašto se toliki naglasak stavlja na važnost samoposmatranja. Pomislite na brojne nevine žrtve Inkvizicije u prošlosti! Nema sumnje da postoji neka korist za prosečnog čoveka u tome što je stari poredak promenuo plodno mesto za novi. a o magiji recimo baš nikakvu. pažnja se pokrenula. možda čak i ne znajući to. Sada se može desiti i da naš tip pokazuje kapriciozno ponašanje. bez želje da tako postupa. koja ulazi u um "test-subjekta" biće. njegova pojava se javlja u snovima. prema tome. ali ne pre nego što napuste svoje smrtno telo. Dva primera mogu poslužiti ilustraciji ove teme: Najizrazitiji primer je takozvana magijska manija proganja. Prva misao. postepeno postaje lud i završava bilo vršeći samoubistvo ili u duševnoj bolnici do kraja svog života. čak i najgore. opisaću još jednu grupu bića koja postoje u mentalnoj sferi. čovek posmatra samog sebe i slika "tipa" postaje sve određenija. ustvari. Samo mali broj osoba je zaista magijski posećen. počinje se moliti i čini sve od sebe da bi oterao ovaj užasan uticaj. bilo u poslu ili u ličnim stvarima. Međutim. žrtve svojih ličnih uobraženja. iz nekih razloga. on bi nesvesno stvarao larve koje bi pre ili kasnije mogle postati kobne za njega. Možda. jer "ako je čovekova vera loša. bez obzira od kakve materije bila. a prvi korak prema samosugestiji je već učinjen. ponekad eventualno se čak pojavljuje na otvorenom dnevnom svetlu i konačno čovek stalno živi pod utiskom da je svakog časa progonjen. ili da kažemo precizno: žrtve larve koju su sami stvorili. Čovek se već počinje osećati progonjenim. dok su oni. dok fantom prima određen oblik koji potiče iz Čovekove uobrazilje. Osećanje progonjenog na ovaj način. Fantom je ispunio svoj zadatak. Razlika između larve i fantoma je sledeća: Larva je sasvim nesvesno usvojen oblik u mentalnoj sferi. kontrole i vladanja mislima na početku praktičnog dela ovog rada. koji odgovara motivu jedne ili ponavljane psihičke emocije. a čija spoljašnja pojava. verovatno. emocionalno uzbudljivoj ili bolje sujetnoj osobi dovoljno je samo da se sretne sa takvom vrstom čoveka. oživljava i pokreće pomoću ponavljane evokacije (prizivanja) slike. da ona postaje vidljiva čak i drugim. u toku svog razvoja. slika postaje življa. Takvi ljudi obično otkriju sve o tom problemu. ne dodirnuvši korene stvari. čovek je izbacio dete zajedno sa vodom u kojoj ga je okupao. slično senzitivnim osobama. Nekoj lako-sugestivnoj. fantom se isto tako pojačava. Uzrok tih incidenata neće nikad biti razjašnjen. Oči postaju sve svetlucavije. . i to kgrupu fantoma ili fantazmi. odmah će imati osećaj jake odvratnosti ili antipatije prema neprijatelju. Magičar će sada shvatiti. nema ni najnejasniju ideju o bilo kojoj ljudskoj nauci. Ako nije doveo misli pod kontrolu svoje snage volje. daje utisak crnog magičara a koji. Pomoću veoma žive imaginacije.uništavaju crni magičari. ali krivica za njih jednostavno će se svaliti na onog našeg tipa čoveka. Pre ili kasnije sitni neprijatni svakodnevni incidenti počeće da se dešavaju test-osobi. u odnosu na fantome. Dalje. naša test-osoba može dokazati u svemu. i naš "test-subjekt" kako ćemo ga nazvati. i on će biti u stanju da utiče ne samo na mentalni ili astralni plan već i na materijalni nivo. On traži pomoć. Postoje izvesna ljudska bića sa urođenim mrkim pogledom ili sa demonskim crtama.

Ako vodeća ruka Božanskog Proviđenja odvede takvu nesrećnu progonjenu osobu do pravog magičara koji otkriva fantomovu prevaru.ako se uopšte može upotrebiti izraz rođenje . navodeći svoju žrtvu na onaniju i drugu veštačku stimulaciju polnih organa. [to se više ta osoba pokušava odupreti toj nezadovoljenoj ljubavi. ako je žrtva potpuno pod čarolijom fantoma. snaga njene volje se smanjuje i fantom postepeno likuje. a u drugim slučajevima. Ali ne zaboravite: pre ili kasnije on uvek rizikuje da potpadne pod njihovu vlast i uticaj. polnog nagona.mena na vreme.ti seksualni odnos u snovima žrtve. ako bi takav duh morao ubediti sebe u mentalnoj sferi. . fantomov način delovanja će rezultirati opasnijim posledicama. i biće u stanju da sam oblikuje takve utvare (pri. Polucije stvorene na ovaj način pomoći će fantomu da postane gušći i da sve više i više utiče na žrtvu. Ako sudbina nije naklonjena takvom čoveku da ga na vreme pros. već o animalnoj životnoj sili koja je akumulirana u spermi. Osoba postaje zbunjena. s vre. da obnovi mentalnu ravnotežu pojedinca. fantom će postajati sve nametljiviji.dešava se na licu. Drugi primer pokazuje istu pojavu ali sa drugačijim osnovnim motivom: Ovde se moramo pozabaviti sa fantomom erotizma: Rođenje takvog fantoma . Ali ako biste se usudili da kažete tako progonjenoj osobi istinu. Ljubavni fantom se pomo. imajući uvek na umu magijsku rečenicu: "Ljubav je zakon. on će s suočiti sa veoma teškim zadatkom da ubedi žrtvu. bez obzira da li ta osoba pripada ženskom ili muškom polu. Ovde se ne radi o materijalnoj spermi. Poneki put. ponekad brže. normalnom načinu mišljenja. pomoćnik će morati da se veoma silovito umeša. Hiljade ljudi su postale žrtve fantoma izvršavajući samoubistvo kao rezultat razočaranja u ljubavi ili neza. lepom telu žive osobe. lukavo. međutim nikad se ne može nagovoriti da sam izvodi takve vežbe.Kako je užasan šok. Takvi i slični tužni primeri dešavaju se češće nego što biste verovali.vetli ili da ga odvoji na pravi način. zato što sperma predstavlja koncentrisanu životnu silu koju fantom sisa poput vampira.subjekt" stvorio razarajuće biće. istovremeno jača volja i javljaju se fantomovi nagoveštaji. veoma opasno zadovoljstvo! U svetlu dva prethodna primera. drastičnije. pornografskoj islustraciji ili nečemu sličnom u cilju izazivanja strasti. Ako se neko zaljubi. svakako. nema nikakvog pojma šta se dešavalo i zaista on nikada neće shvatiti da on nije bio ništa drugo već sredstvo za smrt. ali ljubav pod jakom voljom". zaista. črtva gubi tlo pod svojim nogama. pošto on potpuno cveta na mislima žudnje. Malo kasnije on će izazvati seksualni instinkt i dopusti. Ovaj problem nas podseća na istinite pojave srednjevekovnih inkuba i sukcuba i sudskih procesa vradžbinama koje su povezane sa tim. da ga izvede na pravi put i da ga nauči drugačijem. fantoma čija je žrtva na kraju postao. Prvo će se javiti u snovima i dozvoliti svojoj žrtvi da se gosti najdivnijim ljubavnim ushićenjima.ću nezadovoljene strasti može zgusnuti u tom stepenu da može poprimiti telesne oblike. jače i silnije će rasti ta žudnja. On zna šta se dešava kod normalnog prosečnog pojedinca i kako da te fantazme stvori sam magijskim putem. sporije.viđenja). magičar može istražiti aktivnost fantazmi. da je to bilo izvršenje dobro organizovanog magijskog samoubistva! Kako gorko razočarenje! Naš "tip-čovek". čak i drastično. od kojeg je naš "test. nikad vam ne bi verovala zato što fantom veoma dobro zna da spreči bekstvo svojim žrtvama. kalup. njegovo ponašanje bili su samo oblik. podmuklo. prestaje jesti. Zaista. Njegovo lice. a nema baš nikakve prilike da zadovolji svoju ličnu žudnju.dovoljene strasti. ponekad samo slici. nervi su previše nadražljivi i slično.

Ostala je još jedna tema za opisivanje i to fantazmi ili senki. takozvanim spiritistima. Stoga uopšte nije začuđujuće to što će se ovo polje znanja sretati sa mnoštvom protivnika i obmanjivača. svako sećanje na njih ili pohvala. Pominjanje. zbog količine njegove samoobmane. na drugom mestu sa Faraonom i odmah zatim sa anđelom. prenoseći ga u četvrto stanje agregacije. baš kao što riba ne može plivati bez vode. PRIKAZ SVIH VEžBI [ESTOG KORAKA I. Ovu praksu sam već naveo u poglavlju o medijumskom pisanju. pomoću imaginacije. usled čestog ponavljanja. željeno biće da uđe u taj oblik i manifestuje se spoljašnjem svetu. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: 1. obično nazivano "onostrani svet". to jest akaša-principom. ne bi bio u stanju da uspostavi komunikaciju sa umrlom osobomili sa intelektom koji se još nije otelotvoravao. jer se može stvoriti stotine fantoma. hvaljenje. Priprema za ovladavAnje akaša-principom 2. Meditacija o sopstvenom duhu 2. Nije čudno ni to da fantom ima tako jak instinkt samoodržanja da se može predstaviti kao vampir medijumu ili čitavom krugu ljudi. Aveti (vampiri) i utvare nisu takođe ništa drugo već fantomi koji se održavaju. i omogućiti svakome da odvoji plevu od žita. Čim ljudsko biće napusti svoj smrtni okvir. ne znači da pravi magičar koji vlada četvrtim stanjem agregacije. prizivačima. svaki magičar je u stanju da stvori kućište. samoobmana i prevara. Pravi magičar će ovu praksu primeniti samo u ekstremnim slučajevima.tacija fantoma umrle osobe. zgušnjavaju i bujaju na osećanju i privrženosti ožalošćenih. Postizanje svesti o čulima u duhu II. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: 1. Ova vrsta fantazmi se javlja. Veoma je žalosno da su spiritistički medijumi ove fantome uvek smatrali za prave mrtve osobe. ono je odmah u četvrtom stanju agregacije. žaljenje pokojnih. Fantazme su oživljene predstave već umrlih ljudi. na primer. itd. treći sa Svecem. što znači da je to samo manifes. i zaista postaje fatalan i za najbliže susedstvo. Pored toga. naravno. nemoguće je tom biću da deluje na našu trodimenzionalnu sferu. Može se videti. isto to može postići i sam magičar putem svoje zrelosti. Ovoj temi ću posvetiti naročitu pažnju da bi se izbegle mnoge greške. jer sve što biće četvrtog stanja agregacije može da kaže ili ispuni u materijalnom ili astralnom svetu. u istom trenutku. prorocima. koje će. Ista stvar preovlađuje i nad bićima koja su veš prešla u onostrani svet. Ovo se lako može dokazati pozivanjem na različita mesta. stvoriće i oživeti imaginarne slike mrtvih. u velikom broju. Ova praksa pripada polju nekromantije ili magije prizivanja i nema nikakve veze sa opšte poznatim spiritizmom. i da nagovori ili čak prisili pravo. da jedan od medijuma komunicira sa poznatim liderom ili generalom. Svesno uvođenje u trans pomoću akaše 3. kao što se dešava u slučaju senki. Bez neke posredujuće supstance. i neće prizivati bića iz njegove sfere. jednog bića koje se odmah manifestuje u svim pravcima preko takozvanih medijuma. Baš u ovome je učinjeno mnogo zla. drugi sa umetnikom. Ovladavanje elementima pomoću individualnog rituala iz akaša-položaja . oblik. Sve ovo. imati produženo trajanje života.

GRUPA 2. Čak i ljudi koji su naročito nadareni za medijumske sposobnosti. poput gledanja u kristalnu kuglu. NEUTRALIZACIJA VODENOG PRINCIPA Ovde je neutralizacija izazvana eksperimentima sa narkoticima i alkaloidima kakvi su opijum. od zrelosti a na kraju i od Karme. kruženje glavom. Razne instrukcije za postizanje ove sposobnosti koje su do sada objavljivane. NEUTRALIZACIJA VAZDU[NOG PRINCIPA U ovu grupu se podvode svi oni eksperimenti vidovitosti koji se izvode pomoću nadimljavanja (kađenja) i udisanja narkotičnih isparenja. ka neprirodnoj. a) Elementali b) Larve c) Fantazme (senke) d) Fantomi KRAJ [ESTOG KORAKA *********************************************Q K O R A K IX MAGIJSKI MENTALNI TRENING (IX) U poglavlju o magijskom psihičkom treningu (Korak VII) već sam jasno obradio problem vidovitosti. Međutim. nikoga nisu dovele do željenog uspeha. Mnogo toga bi se moglo reći o raznovrsnosti takvih vežbi i njihovim opasnostima i nedostacima. NEUTRALIZACIJA ZEMLJANOG PRINCIPA Istu svrhu imaju i sve tehnike koje izazivaju neku vrstu odvajanja ili cepanja svesti. NEUTRALIZACIJA VATRENOG PRINCIPA Ovoj grupi pripadaju svi eksperimenti vidovitosti koji se izvode fiksiranjem pogleda. Neutralizacija elementa može se podeliti na četiri glavne grupe a to su: GRUPA 1. koji je ovladao elementima i razvio astralna čula u vežbama prethodnih koraka može sebi dopustiti privremenu neutralizaciju . gasova. itd. Praćenje tih nekompetentnih uputstava vodi. on će sasvim lako podleći iskušenjima nižih sila. koji se dešavaju kao rezultat šoka. pejotl. takve ljude su veoma često pogađale različite bolesti kao što je slabost očiju. što će rezultirati preosetljivošću jednog od čulnih organa. nezdravoj neutralizaciji elementa. Na osnovu ove četiri osnovne grupe skeptik ima priliku da se uveri u postojanje viših moći. nije nemoguće da na taj način dođe do opažanja astralnog i mentalnog sveta. soma. hašiš. na primer. Na ovom Koraku želim ga još jednom pobliže razmotriti. GRUPA 3. videće da je zaista veoma teško ponovo se uzdići! Samo dobro uvežban praktičar sa čvrstom voljom. bez izuzetka. njihanje gornjeg dela tela. nervni poremećaji. Svesno stvaranje bića. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: 1.III. crnu kafu. postizali su samo delimičan uspeh koji se pre ili kasnije gubio. itd. svi ti efekti zavise od duhovne inteligencije praktičara. itd. sjajnu površinu. ogledala. GRUPA 4. Prema tome. ali ako on ne može ovladati ni sobom ni elementima. već takođe i odlaže spiritualni razvoj. besa ili iscrpljenosti. Glavni razlog za te bolesti može se pronaći u činjenici da vidovitost nije stvorena kao rezultat mentalnog ili astralnog razvoja. meskalin. vibriranje reči u stopalima i slično. crno mastilo. Međutim. Ovoj grupi pripadaju i sve neželjene i bolesne vizije umno poremećenih ljudi. pravom magičaru biće dovoljan i ovaj kratak opis. međutim. igranje. Sasvim je očigledno da neutralizacija bilo kog elementarnog principa rezultira ne samo ozbiljnim oštećenjima zdravlja. A kad im se jednom preda. koji se u toku procesa varenja uvode u krvotok. nego je iznuđena na silu i zato je jednostrana i nezdrava. i to uglavnom u slučajevima gde su takavi i slični eksperimenti praktikovani duže vreme i postali navika. zurenja u jednu tačku. i svi patološki slučajevi.

bićima. Ovo svakako ne znači da magičar ne bi bio u stanju da ne radi bez ogledala. koje otvorenim očima treba da vidite tako jasno kao da su oni zaista tamo. 1. Kada puni moćima fluide svake vrste. pošto on ne isprobava eksperimente. Međutim. 9. Kao prolaz u sve željene planove. Ne mogu se navesti sve mogućnosti. 6. 7. pošto magijsko ogledalo predstavlja jednu vrstu univerzalne pomoći. Zadržite imaginaciju predmeta nekoliko minuta a zatim ga rastvorite takođe pomoću imaginacije. Kao pribor za radioterapiju i impregnaciju sobe. Uzimajući u obzir činjenicu da ste vi u međuvremenu postali majstor imaginacije. već astralne i mentalne sposobnosti razvijene prethodnim vežbama. itd. 8. Sedite u svoju asanu ispred magijskog ogledala na udaljenosti od 1 2 metra. 12. Za uticaj na svoju ličnost ili druge ljude. gde magijsko ogledalo može biti veoma korisna pomoć. Kao pomoć za stupanje u kontakt sa moćima. Kao pomoć za sprečavanje opasnih i neželjenih uticaja. duha i duše. Kada radi sa imaginacijom. Kao što sam već pomenuo. pre nego što pređete na predmete. neće nikada samo sesti ispred magijskog ogledala i zamarati svoje očne živce. intuitivni magičar može sam otkriti ostale nove tehnike. Kao televizijski uređaj. Započnite vežbe imaginacije zamišljanjem predmeta na površini ogledala. udubljeni deo će biti čist i sjajan. sadašnjosti i budućnosti. i sa magijskim ogledalom će postići najbolji uspeh. gde se zahtevaju optičke vežbe 2. tj. 11. navešću neke primere. a koje su prateća pojava njegovog duhovnog i psihičkog razvoja. već zbog mnogostrukih mogućnosti koje magijsko ogledalo može ponuditi. Pravi magičar će pomoću svojih vežbi ponovo uspostaviti ravnotežu elemenata. magižar voli da ga koristi. crteža. Kao pomoć za ostvarivanje komunikacije sa živim i umrlim osobama. Drugoj vrsti magijskih ogledala pripadaju ona ogledala koja su pripremana sa fluidkondenzatorima koje sam prethodno opisao. I površina bare može isto tako poslužiti kao optičko ogledalo.ili eliminaciju nekog elementarnog principa bez ugrožavanja svog tela. zatim ravna ili konkavna metalna ogledala. Kao pomoć za istraživanje prošlosti. 5. onaj koji je prošao korak po korak kroz ovaj praktični kurs. On će postupati na sasvim drugačiji način. ako još uvek imate problema sa imaginacijom predmeta. magičar mora znati da samo ogledalo ne obezbeđuje uspeh. strana koja je spolja zasvođena se lakira a unutrašnji. pokušajte prvo vežbe imaginacije sa bojama. itd. PRAKSA VIDOVITOSTI POMOĆU MAGIJSKIH OGLEDALA Postoje dve vrste magijskih ogledala. Kristalne kugle takođe pripadaju magijskim ogledalima. napravljena od ravnog ili konkavnog stakla i prekrivena sa jedne strane amalgamom srebra ili crnim lakom. magičar će svako magijsko ogledalo posmatrati kao spravu. koji je magijski ispravan. na čijoj se povr[ini nalazi obojena ili crna tečnost. 3. Pre svega. Pre nego što detaljno opišem neke od tih praksi. i to: 1. Kao srdstvo za projektovanje svih željenih moći. Osvetljenje ne igra nikakvu bitnu ulogu. Kao magijski predajnik i prijemnik. Na osnovu ovih 12 primera. slika. Njegovi rezultati u praktikovanju vidovitosti su zadovoljavajući. već deluje promišljeno sa sposobnostima koje je stekao. jedan za drugim. optička ogledala. [to se tiče konkavnog ogledala. 10. sredstvo ili neku vrstu oruđa. ova uvodna vežba vam neće biti tećka. . sposobnost optičke imaginacije je analogna vatrenom principu. 4. i magičar koji savršeno vlada ovim elementom. Prema tome.

i bićete u stanju da dođete u dodir sa bićima tih viših sfera. tako da je u stanju da prođe kroz ogledalo. prvo pokušajte zamišljati crte lica prijatelja. Čim je magičar postigao izvesnu veštinu u punjenju ogledala. Sada posećujete astralni plan. Zamislite da vaše telo postaje malo. mesta. što bi se lako moglo desiti u slučaju osoba sa spiritističkim talentom. pošto se mentalne. Tek sada ste magijski spremni da ispravno vladate magijskim ogledalom. Ostanite tamo svesno izvesno vreme. opažanja i iskustva . Nakon čestog ponavljanja opazićete svetlost. naći ćete se na astralnom planu. i videćete mesto koje će biti vaše. Savladaće vas čudno osećanje slobode. sa akašom 3. On mora biti sposoban da veže željenu moć za površinu ogledala pomoću imaginacije. Izvodeći ovu uvodnu vežbu. Ako se sa astralnog plana koncentrišete na viši plan. Čim ste u stanju zamisliti ljudsko biće. Stoga se odlučno moraju odbaciti sve slike koje se neželjeno pojavljuju na površini ogledala. neka vrsta eterizovanosti. odmah ćete biti povezani sa tom osobom. niti padajući u san. bezvremenosti i besprostornosti. PUNJENJE MAGIJSKOG OGLEDALA Sledeći zadatak magičara biće da se upozna sa punjenjem ogledala. itd. U početku. vodite računa da vas okolina ne uznemirava. koji usisavate u telo disanjem preko pluća i pora. sa svetlošću 4. astralne i materijalne oči moraju navići. ma kako one bile lepe i fantastične. nikad ne smete tolerisati spontano pojavljivanje bilo kakvih slika u ogledalu. Učinivši to. vratite se preko ogledala i povežite se ponovo sa svojim telom. Zatim proširite rad imaginacije na celo telo. poznato ili nepoznato.sa magnetičnim fluidom. pomoću ovih imaginativnih vežbi. pošto sve što se neželjeno vidi pripada oblasti halucinacija. Izvodeći ovu uvodnu vežbu primetićete da rad imaginacije postaje mnogo lakši što je ogledalo veće. od kojih ću navesti neke primere različitih metoda. dobro razgledajte okolo ne gubeći svest. Izvode se sledeća punjenja: 1. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA PROLAZ U SVE PLANOVE Izvodeći ovaj eksperiment. jedan za drugim 2. on je spreman za dalje eksperimente sa ogledalom. Punjenje ogledala ličnom akašom može se obaviti bilo preko ruku bilo direktno preko solarnog pleksusa. da nagomila tu moć i da je imaginacijom ponovo rastvori u prvobitni izvor. sposobnom za usvajanje bilo kog oblika i veličine. muško ili žensko. sve dok i tu ne postignete izvrsnu veštinu. predela. Ova uvodna vežba je veoma važna. ako poželite videti nekog od mrtvih. na opažanje veličine i jasnoće utisaka. kasnije stranih ljudi i rasa. sa sva četiri elementa. Posle nekoliko poseta tom astralnom nivou naučićete sve o zakonima koji tamo važe.. na površini ogledala. ubrzo ćete opaziti finije vibracije: nadvladaće vas osećaj najviše svetlosti. pa onda sa ljudskim bićima.Nakon imaginacije predmeta možete preći na vežbe sa raznim životinjama. Čineći to pomoću imaginacije.Inače će se opažati samo iskrivljene slike. Sedite udobno ispred svog ogledala i napunite njegovu površinu akaša-elementom. izvlačeći je bilo iz sebe bilo direktno iz svemira. Steći ćete takva saznanja. odrazima uma iz podsvesti koji se vole pojavljivati da zavaraju magičara i da ga spreče u njegovom radu. sa električnim fluidom 5. kad jednom napustite svoje fizičko telo. nastavite sa imaginacijom kuća. Time će strah od smrti nestati jednom zauvek. naći ćete se u potpunoj tami na astralnom planu. koji se obično naziva onaj (drugi) svet ili Onostrano. Nakon čestih vežbi srešćete se sa umrlim ljudima i drugim bićima. Zatim sasvim zaboravite svoje telo i mislite o sebi kao duhu.

Kad je u pitanju sticanje višeg znanja ne postoje ograničenja. putem svoje volje. Inače. Nekoliko trenutaka kasnije videćete osobu koju ste želeli u panoramskoj slici. pošto je moguće da se podsvest dotične osobe usprotivi. Ako na primer. primetite da osoba koju želite videti spava. duhovima vode ili sirenama i duhovima vatre. Ako želite posetiti kraljevstvo patuljaka. Ako vam je okolina poznata. Zadržite taj osećaj u dubokoj meditaciji i istovremenoj želji da svog prijatelja vidite u ogledalu. a njegova čula sasvim uvežbana. to jest mentalno telo u svoje ogledalo. Prikupivši tamo svoja iskustva. njegov kolega će . Istovremeno. sličnom suncu. i sve što praktičar govori u ogledalo. i primetiti čime se ta osoba bavi u tom trenutku i njenu najbližu okolinu. ogledale morate napuniti elementom tog plana koji želite posetiti. ili narediti nekoj osobi da vam piše ili da dođe da vas vidi. pomoću magijskog ogledala. takozvanim vilama. bićete u stanju da se u istinitost onoga što ste videli u ogledalu uverite pomoću mentalnog lutanja. Zatim. osetićete kao da stojite pored te osobe. Uvek ćete se vraćati u svoje telo sa duhovnim vibracijama više vrste. Prolazeći kroz ogledalo treba da poprimite i oblik tog pojedinog plana. I ovde takođe. morate poštovati sadašnji i zapovedni način. do tog stepena da izgleda kao da osoba zaista stoji ispred vas. dajte naredbu koju ste hteli toj osobi. Pod uslovom da je magičar pravilno treniran. i kondenzujte ga. možete doći u dodir i sa uzvišenim Svetlosnim bićima na isti način. njegova iskustva sa magijskim ogledalom će odgovarati stvarnim činjenicama što se može dokazati duhovnim lutanjem. Koje od spiritualnih sfera ćete biti u stanju da posetite u celini zavisi od vladanja elementima i od vaše duhovne i astralne čistote. detaljno ću opisati u mojoj drugoj knjizi.kakva vam nijedan smrtnik ne bi mogao dati. Način na koji se duhovi raznih elemenata mogu prizvati na zemlju i način na koji se oni mogu iskoristiti za izvršenje raznih zadataka. iskustva koja ćete steći su tako obilna i čudnovata. salamanderima. Akaša-princip bi mu se surovo osvetio. koje se ne mogu opisati pukim rečima. nego se i vaš duh mora imaginarno pretvoriti u oblik gnoma i sasvim napuniti zemljanim elementom. Nijedan pravi mudar magičar neće se spustiti na davanje nekih naredbi u zle svrhe. samo što se u tom slučaju ogledalo ne puni akašom već koncentrisanom svetlošću. kao što ste to činili kod auto-sugestije. to jest da više ne postoji ni vreme ni prostor. ogledala i vašeg prijatelja svuda akaša. ne samo da se ogledalo mora napuniti zemljanim elementom. pod nazivom: "Praksa Magijske Evokacije". na primer sfere elemenata i tamošnjih bića. moguće je uspostaviti astralni kontakt sa drugim magičarem istog stepena razvoja. Nema sumnje da pomoću metoda ogledala možete posetiti i niže sfere. Ako ste to uspeli. što se bez ikakve sumnje može potvrditi ličnim ispitivanjem. Pri tome. postupite na sledeći način: Napunite akašom površinu ogledala meditirajući o činjenici da je između vas. U tom slučaju. eksperiment morate često ponavljati dok ne budete sasvim sigurni da su stvari koje ste videli u skladu sa stvarnim činjenicama. pomoću imaginacije izvucite njen duh. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA SPONU IZME\U žIVIH I MRTVIH Ako želite pomoću ogledala komunicirati sa prijateljem ili nekim drugim. da bi se o tome mogle napisati čitave knjige. plemenitosti vašeg karaktera. Isto se izvodi i sa duhovima vazduha.

prizivate njeno ime u akaši i čekate u dubokoj meditaciji da se umrlo biće pojavi. kasnije se. ako izgovara ime tog bića prema univerzalnim zakonima. Na početku će se komunikacija sa umrlom osobom odvijati kao neka vrsta glasnog razmišljanja međutim. Magičar takođe može da natera umrlu osobu da iskorači iz ogledala i zgusne pojavu pomoću zemljanog elementa. neka svetlost teče. želeći na primer da vam svetlost i njeno zračenje mogu podariti intuiciju. Oblikujte tamo akumuliranu svetlost u sjajno-belu kuglu ili sunce. u kraćim intervalima. Zatim pomoću snage volje udružene sa čvrstim uverenjem vežite tu svetlost za površinu ogledala toliko vremena koliko vam je potrebno. sve dok ne budete sasvim sigurni da je ogledalo tako snažno napunjeno da zraci prodiru kroz vaše telo. inspiraciju ili neku drugu poželjnu sposobnost ili da vam omoguće prepoznavanje neke istine. Od svakog pojedinca zavisi koliko će on želeti da se usavrši u tome. U tom slučaju. Impregnirajte tu svetlost koncentracijom na čelju. tako da ta osoba postaje vidljiva i nekoj sasvim netreniranoj osobi. povlačeći znak sa elementom koji je analogan biću. Isto se može reći i za sva druga bića i moći. Ovde ću. .opaziti. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA POMOĆ ZA OSTVARIVANJE KONTAKTA SA MOĆIMA. Ubrzo će se biće pokazati u ogledalu i magičar može izraziti svoje želje. ili snažno misliti o tome da će se on ili ona pojaviti. iako se sve govori iz daljine. pošto se tu izvesna pravila ponašanja moraju poštovati. pomenuti sledeće: Ako magičar puni svoje ogledalo akašom. Kontakt će omogućiti magičaru da postigne sve što je u skladu sa originalnim osobinama tog bića. međutim. on je u stanju da dođe u blizak kontakt sa tim bićem. tako da se osetite crveno-usijanim poput sunca. može zaista razgovarati. više o tome daću u mojoj knjizi "Praksa magijske evokacije". koje emituje veoma jake zrake. samo zbog radoznalosti. pomoću imaginacije ili disanjem preko pluća i pora. duh i dušu oslobađajući uticaj koji ste želeli. međutim. Ovde ću navesti samo nekoliko praktičnih primera. Mogu se takođe prizivati i zgusnuti (kondenzovati) razne vrste bića. Ako želite pozvati osobu koju ne poznajete. Ima toliko mnogo mogućnosti za njegovo korišćenje da ih je sasvim nemoguće sve pobrojati. Na isti način mogu se prizvati umrle osobe da se pojave u ogledalu. Zatim. BIĆIMA I TAKO DALJE I ovaj metod ću opisati u mojoj drugoj knjizi "Praksa magijske evokacije". čak i na najvećim razdaljinama i to ponekad tako jasno i glasno kao da sluša tu osobu u blizini. na površinu ogledala i neka se tamo gomila (akumulira) sve dok i najmanja iskrica svetlosti ne pređe iz vašeg tela u ogledalo. treba se koncentrisati na akašu i zamisliti osobu. najbolji rezultat će se postići sa ogledalom koje sadrži fluid-kondenzator. MAGIJSKO OGLEDALO JE POMOĆNO SREDSTVO ZA UTICAJ NA SAMOG SEBE ILI NA DRUGE LJUDE Svako magijsko ogledalo može poslužiti kao izvrsna pomoć za samo-uticanje. njegovom karakteru i simbolu imaginarno na površini. Ponovite to punjenje nekoliko puta. treba da se skoncentrišete na neki putokaz koji datira iz vremena kada je ta osoba bila živa. da se u vama ne sme pojaviti ni senka sumnje. pomoću imaginacije. Vi morate biti tako čvrsto uvereni u dejstvo i uticaj svetlosti. Uvucite toliku količinu svetlosti iz univerzalnog okeana svetlosti u svoje telo. pa je onda rastvorite. po želji.

Takođe. čak i mesecima da biste postigli uspeh. ako je potrebno. ali u tom slučaju. Da je tako moguće ostvariti sve vrste eksperimenata kao što su hipnoza. ja sam na ovaj način tako jako punio šuplje stakleno ogledalo. poput svetlosti. puneći njegovu akumulaciju direktno iz svemira pomoću imaginacije tako jako da se zračenje širi po čitavoj sobi koju želite impregnirati. željeno punjenje ne smete usmeravati na površinu ogledala preko svog tela. pomoću imaginacije. ili je poželjan električni ili magnetični fluid. nego ćete i na svoju dušu i duh uticati u željenom pogledu. magnetični san. zdravlje. pod uslovom da je ogledalo napunjeno na pravilan način. i on ili ona će se osetiti bolje za nekoliko minuta. Vi punite svoje ogledalo fluidom koji odgovara vašoj želji. treba da ga zaštitite od pogleda drugih ljudi. ubacite akaša-princip ili izazovite trans u sebi i uskoro ćete ispuniti svoj zadatak. već se do ogledala mora voditi direktno iz svemira. usled moći nagomilane u ogledalu. Razdaljina ne igra baš nikakvu ulogu. Najbolje je da ga umotate u svilu. mir. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA PREDAJNIK I PRIJEMNIK Ogledalo se može. rastvoriti svetlost vraćajući je nazad u svemir. kondenzovanjem "dinamida" pomoću čestog ponavljanja. Prva tehnika se odnosi na recipročno (uzajamno) oživljavanje (animaciju) misli ili slika između dva jednako uvežbana magičara. a kasnije. inspiraciju. Putem zračenja možete vršiti i uticaj na druge ljude. prijatno ćete se iznenaditi radom na ovakav način. Pre nekoliko godina. da se rasprslo na hiljadu parčića i morao sam nabaviti ogledalo od hrastovine za moj zadatak. da bi postigli željeni cilj. Odredite trajanje dejstva još dok izvodite ovu akumulaciju. U svakom slučaju.. medijumski uslovi. Ako svoje ogledalo čuvate napunjeno.Baš to nepokolebljivo i čvrsto uverenje daje ogromnu dinamičnu moć zračenju svetlosti. činjenica je koju će intuitivni magičar smatrati sasvim prirodnom. bilo da je u pitanju zračenje akaše ili nekog od elemenata. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA ODA[ILJAČ ZRAKA U SLUČAJEVIMA IMPREGNACIJE SOBE I LEČENJA BOLESNIH LJUDI Sličan postupak se izvodi i kod impregnacije sobe pomoću magijskog ogledala. ozračiti sobu u kojoj živite danima. onda morate zaustaviti prvo punjenje u obrnutom redu pomoću imaginacije. koje skoro da ima fizičko dejstvo. Sasvim je očigledno da. na ovaj način. Ako vam uticaj ogledala više nije potreban ili drugi zadatak zahteva drugačije punjenje. pošto je svila dobro poznata kao izvanredan izolator. Vaša autosugestija će pojačati dejstvo i proizvesti brži uspeh. akaše. Takođe možete postaviti bolesnu osobu ispred ogledala. dovodeći ih na viši nivo razvoja. Naše ogledalo se može koristiti i kao nešto slično radio. možete usmeriti zrake iz svog ogledala na vaš krevet dopuštajući im da deluju celu noć utičući na vašu podsvest dok vi spavate. Sedite ispred ogledala i meditirajte o istini koju želite raspoznati ili o problemima koje želite rešiti. Činjenica je da se i sve vrste bolesti i oboljenja mogu lečiti na ovaj način. hoću reći da možete izvoditi eksperimente oživljavanja slika i prenošenja zvuka. Takođe ćete biti u stanju da pojačate punjenje. Navešću ukratko dve tehnike koje magičar može izvesti bez ikakvog napora. nećete samo pobuditi saznajne moći i sposobnosti. Po završetku meditacije. i nije bitno . začudo. Na ovaj način možete. biomagnetizma. Stoga će on prema njoj podesiti svoju praksu. tj.predajniku i prijemniku. teško da ćete moći bez ove prakse kad izvodite svoje meditacije. ako je nučno. pod uslovom da me je do sada sledio korak po korak. koristiti čak i za ovu svrhu.

Najpre će je osetiti kao veoma sličnu nekoj vrsti glasnog mišljenja. da izazove trans u sebi pomoću akašaprincipa i da se usredsredi na činjenicu da će on jasno videti sve u ogledalu što njegov partner predaje. i ponovite eksperiment telepatije u obrnutom smeru. možete preći na prenos ideja bez imaginacije. Pod uslovom da ste usavršili ovaj eksperiment. Oboje se mogu izvoditi u isto vreme. to jest može se obaviti bilo putem misli.. koji već poznajemo iz iskustva i prethodnih eksperimenata. Primalac treba samo da i on napuni svoje ogledalo akašom pre predaje. pomoću imaginacije. slika. slično. Ako ste postigli dovoljno iskustva kao predajnik i primalac. ali iz vežbe u vežbu on će je čuti sve jasnije i na kraju tako jasno kao da razgovara telefonom. uspeh će se sigurno pokazati nakon nekoliko pokušaja. Odredite tačno vreme predaje i prijema u saglasnosti sa vašim partnerom. se dok stalnim treningom ne budete u stanju da primate i predajete čitave poruke i vesti. Stekavši sposobnost optičkog prenosa. slika koju partnerpredajnik projektuje u ogledalo postaće vidljiva partneru-primaocu. mesta i pejzaža. Čim ste u stanju primetiti jednostavne slike. ili barem radi sa akaša-principom. Niko ne treba da se obeshrabri početnim neuspesima. Kasnije pak izgledaće kao da su reči izgovorene direktno u primaočeve uši. možete pojačati vežbu odabirajući nešto komplikovanije slike. Na početku biće korisno ako se magičar navikne na izvesnu rutinu sa svojim partnerom. reči ili čula. koje deluje kao predajnik. Ako su oba partnera na istom nivou treninga. kasnije slike živih osoba. Većina adepta na Istoku koriste ovaj metod da šalju poruke jedan drugom. Tamo se ova sposobnost naziva "poruke kroz vazduh". primalac ostaje u stanju transa čekajući da poruka stigne. poput trougla ili kruga zajedno sa željom da partner na drugom kraju bude u stanju da ih vidi u svom ogledalu. za koga se pretpostavlja da je na istom nivou razvoja. Reči se mogu zameniti rečenicama. jer se sve to. ideja koje se registruju jedino intelektom. to jest. a na kraju magičar će biti u stanju da prenosi pisane poruke iz jednog ogledala u drugo. Čim dobro ovladate predajnom i prijemnom tehnikom. mogu se predavati i primati kratke rečenice. Ovaj osećaj će se kasnije dešavati sasvim automatski. ustvari radi pomoću akaša-principa. Izgovorite jednu ili dve reči u ogledalo sa željom da primalac čuje te reči. akaša-principa. Dole sledi opis ogledala. Pokušajte prvo predati jednostavne oblike i modele. Ovo treba shvatiti na simboličan način. možete preći na akustični. Prvo sledi praksa predaje: osoba koja šalje (poruku) treba da napuni ogledalo akašom i da izazove stanje transa pomoću akaša-principa. Čim istekne vreme za predaju i prijem. slova. a da osoba na koju se utiče ne zna ništa o predaji. Mogućnost komunikacije varira. I ovde. možete pokušati da pomoću imaginacije u ogledalu ispisujete kratke reči koje treba da se pročitaju u primaočevom ogledalu. i tako će imati osećaj da stoji kraj svog partnera. između sebe i prijemnika. tj. Prema tome. sasvim je očigledno da se i . već treba da nastavi vežbe sa istrajnošću. Zatim će eliminisati zamisao vremena i prostora. Praksa uvek ostaje ista i sav rad se izvodi pomoću istog principa. na sličan nažin kao što ste izvodili uvodne vežbe kod imaginacije sa ogledalom. Uvek je dobro ako je magičar dobro upoznat i sa predajnom i sa prijemnom praksom.da li se radi o 10 ili 1000 km. promeniote se tako da vi postanete prijemnik.

*************************************************************** MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA ODA[ILJAČ ZRAKA ZA IMPREGNACIJU SOBA. Ako neko nije dovoljno iskusan u ovoj praksi. Magičar takođe može izazvati prenos preko ogledala. Kasnije će osoba koja prima osetiti poruku kao svoju vlastitu misao. ona će poruku opaziti svojim intelektom. Ovaj problem više ne treba opisivati. sve dok uskladištena svetlost ne poprimi oblik kugle ili diska. i prima poruku neposredno pre spavanja ili ujutru pre buđenja. Međutim.rasna osećanja mogu posredovati između predajnika i prijemnika. punjenje treba da vršite preko svog tela. Međutim. reži i slika ljudima koji uopšte nisu magijski uvežbani. poput X-zraka. Češćim ponavljanjem ove vežbe. Sve dok poruka nije primljena. ograničena ili zaokupljena spoljašnjim uticajima. U takvom slučaju magičar treba samo da usmeri svoju pažnju u akašom napunjeno ogledalo. želju ili poruku u ogledalo. Prenesite imaginaciju želje u svetlost pomoću svog uverenja i vere. uključujućii neki zahtev da bude prenet izvesnoj osobi.u našem slučaju magičaru. površina ogledala ponovo postaje savršeno čista. beli sjaj po celoj sobi. i koji nemaju ni najslabiju predstavu da se takav prenos odigrava ili da se na taj način na njih eventualno može uticati. ona će ostati efektivna i prianjati za površinu ogledala. vi ne samo da treba da imaginarno vidite zračeću svetlost nego i da osetite njeno direktno strujanje kroz čitavo telo. Magijsko ogledalo se na sličan način može upotrebiti i na ovom polju.bilo direktno ili preko vas koncentrišući je. Ako magičar uvede akaša-princip između njega i nepriprmljene osobe. ono će predstavljati izvanrednu pomoć za njegov razvoj. slično svetlosti jake lampe. u akumuliranom obliku. koji rasprostire blistavi. Taj trenutak se obično dešava kada ta osoba nije uznemiravana. LEČENJE BOLESNIKA. magičar koncentriše ideju. Stoga. on može sugerisati toj osobi da poruke i misli dolaze direktno od njega. Ova akumulacija svetlosti se mora ponoviti nekoliko puta. a što se i u magijskoj terminologiji naziva radio-piratstvo. Praksa impregnacije sobe je sledeća: Kada radite u sobi na koju želite uticati magijskim ogledalom samo za vlastite potrebe. i u rukama veštog magičara. Ako magičar vlada sposobnošću da predaje i prima od jednako uvežbanog partnera. pomoću imaginacije. ako je magičar zainteresovan za usavršavanje u ovoj vrsti prenosa. na površini magijskog ogledala. poruka će najpre imati takvo dejstvo da osoba na koju se utiče postaje uznemirena u datom trenutku i oseća potrebu da veoma intenzivno razmišlja o pošiljaocu . moš treba da izvlačite direktno iz svemira ne dopuštajući joj da prolazi kroz vaše telo. ogledalo je poslužilo svojoj svrsi i misao ili poruku je pravilno primila osoba pod uticajem. to jest. i . ITD. on će takođe biti u stanju da prekine dijaloge ili slike koje se prenose između drugih praktičara. čim je poruka poslana. izvlačite ogromnu količinu svetlosti iz svemira . Ova praksa će vršiti svoj uticaj na osobu koja prima bilo odmah bilo tokom prenosa. zajedno sa komandom da bi sve što se prenosi pojedinac trebao čuti jedinokada postoji neophodna pripremljenost. Sada ću opisati magijsko ogledalo kao predajnik namenjen za prenos ideja. budući da nije u stanju da razluči da li je ona poslata ili potiče iz njenog uma. Magičar se može posvetiti svojim raznim obavezama ne proveravajući svoj bežični rad a ogledalo će automatski proizvoditi svoje dejstvo sve dotle dok misao ili poruka ne bude zaista primljena. U tim slučajevima. čije će dejstvo biti zadržanoili će ga primalac opaziti jedino onda kada bude spreman za to. A kod punjenja u korist drugih ljudi.

nećete se osećati umornim ili istrošenim. nadahnuće. a svaka bolesna osoba koja uđe u sobu ili dođe direktno u dodir sa zračećim ogledalom osetiće trenutno olakšanje bola. naime. impregnaciju emisione moći treba modifikovati na odgovarajući način. Mudar magičar svakako neće zloupotrebiti svoje magijsko ogledalo. pokazaću u mojoj drugoj knjizi "Praksa . U slučaju da ogledalo nije punjeno magijski samo za vas već isto tako i za druge ljude. niti će ga oskrnaviti pokušajima vršenja loših uticaja pomoću njega. Odredite trajanje dejstva na isti način kao što ste to radili u slučaju biomagnetizma. kao na primer uspeh. da svetlosni zraci zadrže nepoželjne i štetne uticaje ili da ih vrate ka polaznoj tački. za lečenje bolesnih osoba (radi potpunog ozdravljenja). proširenje intuicije. Zračeća moć nije samo upotrebljiva za impregnaciju sobe i njeno ozračenje. u vaše imaginarno sunce. a impregnaciju sobe ili mesta koje treba zaštititi treba napuniti zračećom silom svetlosti na takav način. utičući na vas ili druge osobe na željeni način. bilo ograničavajući emisionu moć na izvesno vreme ili određujući joj trajno dejstvo. Bilo kakva akumulacija akaša-principa dok radite sa njim. Ako morate raditi sa lošim uticajima ili sa impregnacijom svetlosti. kao što je već pomenuto. već toliko ljudi koliko ih može stati u sobu. Zatim prenesite zadatak ili želju koju treba da izvrši ta emisiona moć uhvaćenu svetlost. zdravlje ili bilo šta drugo što vam je potrebno. iz dana u dan. jer to bi sprečilo svaku daljinsku operaciju. pošto će ono delovati automatski. otkrićete da možete postići daleko više kada ste pod emisionim uticajem ogledala. i da dejstvo njene emisione moći postaje sve prodornije i dinamičnije. Nije potrebno naglašavati koliko je magijsko ogledalo vredno u rukama magičara i koliko mogućnosti ono nudi. ali impregnacija želje radi dinamičkog efekta moče se često ponavljati pomoću imaginacije. Posle toga više nemojte obraćati pažnju na ogledalo. Teško da ćete biti u stanju da izvršite svoj rad. vežbe. i vi ćete stalno biti predmet uticaja zračenja. već se može i preneti pomoću imaginacije na jednu ili više osoba na najvećim udaljenostima. Profesionalni magnetizeri ili oni koji se bave lečenjem ljudi ili uticanjem na njih otkriće u ovom metodu čudnovatu sferu deloanja. ako radi sa daljinskom predajom i prijemom. Međutim. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA ZA[TITNU OPREMU OD OPASNIH I NEPOžELJNIH UTICAJA Magijsko ogledalo se može koristiti i kao odbrambeno ili zaštitno sredstvo. Ogledalom se može zračiti ne samo jedna osoba. ako želite sobu izolovati i od dobrih i od loših uticaja. nije moguća. tako da ste stalno izloženi tom zračenju. Kako da se zaštiti od svih nepovoljnih uticaja i kako da neka mesta izoluje pomoću magijskog ogledala da bi izvršio razne magijske zadatke. on prirodno ne sme izolovati svoju sobu akašom.istovremeno zamišljajte da se svetlost automatski pojačava iz sata u sat. mir. Ali onda. prenoseći u nju imaginarno osobinu nedodirljivosti i neprobojnosti. prirodno je da se u takvim slučajevima imaginacija mora podesno promeniti. postavite ogledalo u svojoj sobi kao reflektor. Efikasnost zavisi od punjenja ogledala. Magičar može napraviti nekoliko ogledala za razne svrhe. naravno. istraživanja i meaditacije bez ovog metoda. recimo. u svim tim slučajevima morate napuniti impregnaciju ogledala ili sobe sa akašom. Učinivši to.

koje ću opisati u praktičnom delu moje sledeće knjige. barem. Ova priprema nije potrebna ako imate drugo ogledalo namenjeno z impregnaciju te sobe akaša-principom. dobro bi bilo da akumulaciju zemljanog elementa ponovimo nekoliko puta. UTISAKA I SLIČNO Magijsko ogledalo se može koristiti i za kondenzovanje (zgušnjavanje) svih sila mentalnog i astralnog plana do tog stepena. Međutim. pošto se misli. [to je jača akumulacija zemljanog elementa. abića svih nivoa. Zadržite tu zamisao. magičaru se nude i druge pogodnosti. i u tom stanju transa. a postoje i specijalne kamere koje čak omogućuju ekspoziciju od 1/2000 deo sekunde za jedan snimak. on treba da se zadovolji prizivanjem umrlih ljudi sa astralnog plana. postupite na sledeći način: Uvedite akaša-princip pomoću imaginacije.što bi izazvalo paralizu . bilo u glavu osobe. mogu zgusnuti u ogledalu na takav nažin da ih je sasvim moguće fotografisati. sa bilo kojim lično-stvorenim Elementalom. Ako treba učiniti vidljivim neki utisak. . Koju će od ovih snaga uzeti u raznim slučajevima. jer je magičar u stanju . Takvi snimci se moraju izvršiti u najkraćem mogućem vremenu. magnetični. bez obzira da lli je ono stanovnik astralnog ili nekog drugog plana.već direktno iz svemira pomoću imaginacije. Elementarom ili Fantomom. Možete postići isti efekat. verovatno netreniranoj osobi. elementari. pozovite biće koje želite videti. treba da ispunite. sliku ili elemental učinite vidljivim nekoj drugoj. prostor oko ogledala gde biće treba da se pojavi. Prvorazredne kamere će vam omogućiti da izaberete 1/1000 deo sekunde. Sve dok se magižar potpuno ne upozna sa tehnikama magije prizivanja. zgusnuta pomoću ovde opisanih praksi. kada osoba koja je pod uticajem akaša-principa posmatra ogledalo. Stoga. zavisi od aktivnosti i dejstva njegove želje. Kada su sve pripreme završene. Ove specijalne kamere su najbolje. slike ili bića biće tako materijalizovani da ne samo što se mogu opaziti fizičkim očima netrenirane osobe. na isti način. izvršite pomoću svoje imaginacije prenos slike ili utiska na površinu ogledala sa takvom jasnoćom i određenošću kao da je to stvarno. BIĆA. ako odlučite pozvati neko biće iz astralnog ili nekog drugog plana. bića elemenata i tako dalje. razvijte trans uvođenjem akašaprincipa u sebe. bilo u čitavo telo i. već se mogu i čuti. što se izaziva pomoću imaginacije. Ali pazite! Slike zgusnute na takav način imaju mnogo višu vibraciju od obižne svetlosti koju mi poznajemo. električni ili elektromagnetični i raditi sa njima u praksi. da ih mogu opaziti čak i osobe koje uopšte nisu trenirane. Pored mogućnosti korišćenja magijskog ogledala kao zaštitne opreme. Prema tome. Zatim. "Praksa magijske evokacije". Ovo nije stvar puke imaginacije ili sugestije.da fotografiše sliku zgusnutu zemljanim elementom.magijske evokacije". sve što je viđeno nije halucinacija. sa akaša-principom. Pomoću akumulacije zemljanog elementa na površini ogledala. sve će zgusnutija i vidljivija biti pojava onoga što želimo projektovati. Ovde slede praktična uputstva: Punjenje površine ogledala se izvodi pomoću zgusnutog zemljanog elementa koji se ne projektuje prvo preko tela pa onda na ogledalo . istovremeno naredite akaša-principu da ostane efektivan samo u toku trajanja eksperimenta. elementali.kao što je već pomenuto . Mnogo je korisnije akašom ispuniti čitavu sobu. ona će videti vašu zamisao reprodukovanu kao film. Ako želite da utisak. Stoga je sasvim očigledno da se te više vibracije ne mogu uzeti na običan fotografski nažin pošto one ne odgovaraju vibracijama naše svetlosti. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA PROJEKTOR SVIH MOĆI. Pomoću magijskog ogledala on može staviti u pogon sve poznate fluide.

filteri su analogni pojedinim planovima. i s njima je mnogo lakše raditi. u svim slučajevima. Fantomima i drugim bićima ove sfere. I ovde će se pojaviti oblici koji odgovaraju duhu. Čak ni razdaljina od više hiljada kilometara nema nikakvog značaja. Magičari koji su naročito uvežbani i iskusni na ovom polju. da li je ogledalo osvetljeno ili tamno. koristeći crveni filter i uvažavajući ovde opisane tehnike. ako želite snimiti i ogledalo i njegovu pozadinu. već samo njeno astralno telo. . Snimke pojava koje se dešavaju u prirodi. zamislite tu osobu bez njenog materijalnog i astralnog tela. i u tom stanju koncentrišite se na osobu čije želje i radnje želite posmatrati. magičar ne samo da ima mogućnost da pokaže slike i bića svakoj netreniranoj osobi. uspeće čak i da fotografišu slike i događaje viđene sa najveće daljine. MAGIJSKO OGLEDALO KAO TELEVIZIJSKI URE\AJ U našem magijskom ogledalu mi smo u stanju posmatrati pojave koje se dešavaju poznatim i nepoznatim osobama. prema pravilima analogije. Zamislite da je magijsko ogledalo kao veliki teleskop kroz koji možete videti sve i na najvećoj daljini. Za sva druga bića. Iskustvo je pokazalo da je. trebalo bi koristiti naročitu vrstu obojenih filtera. zahtevaju rubin-crvene filtere. sadašnjost i budućnost te ili neke druge osobe. poput esencija elemenata. Elementalima. koristite ljubičaste filtere. može se zamisliti neka druga radnja iste osobe. stvari koje smo gledali su obmana . tada nemojte zamišljati materijalno telo osobe koju želite videti. Usled činjenice da je broj vibracija date slike daleko veći od broja vibracija svetlosti fizižkog sveta. Pod vođstvom veštog magičara čak i netrenirana osoba može učestvovati u takvoj vrsti televizije. kao i obično. nego takođe može i da prikaže na ogledalu prošlost. Sva druga bića koja se sastoje od samo jednog elementa. bolje koristiti filmove nego fotografske ploče. ali nakon čestog ponavljanja one će postati veoma jasne. uopšte nije bitno da li je dan ili noć. niti za njene psihičke osobine i njen karakter. [to se tiče boja. umrle ljude i tako dalje. čak i na najvećoj udaljenosti. iz kojih ćete biti u stanju da dođete do logičkih zaključaka o njenom karakteru i osobinama.. Ako niste zainteresovan ni za puteve ni dela osobe. Da bismo potvrdili i bili potpuno sigurni da sve ono što se želi videti odgovara stvarnim činjenicama. osvetljenje će svakako biti potrebno. Ubrzo ćete videti auru i karakteristike te osobe u raznim nijansama boje. snimaju se samo sa žutim filterima. a vi možete na ovaj način pratiti tok misli osobe čak i sa najvećih udaljenosti. Magičar će odmah videti osobu i okolinu kao na pokretnoj slici. i izazovite trans pomoću akaše. i vežba se mora ponavljati sve dok se ne postigne sposobnost razlikovanja raznih činjenica od halucinacija i varki. već samo za psihički život karakter i osećanja ljudskog bića. i ako želite videti samo duh u ogledalu.pošto prave konkretne slike. Napunite ogledalo. Na početku. Onda ostanite mirni i spokojni u svom položaju. i postojaće osećanje neposrednosti i blizine željene osobe koje će postati tako uverljivo da je čovek skoro sasvim siguran da stoji pored osobe koju želi videti. jedino će biti vidljiva materijalizovana slika u ogledalu. Inače. uvek koristite plave filtere. Ako sa našim astralnim čulima i to uspemo u punoj jasnoći. Kada fotografišete mentalni plan sa svim njegovim Elementarima. a koje su uglavnom magijske prirode. Pri fotografisanju na ovde opisan način. akaša-principom. Međutim. slike će verovatno biti malo mutne. [taviše. Kada niste suviše zainteresovani za materijalne pojave koje posmatrate sa udaljenosti.

magičar će biti u stanju da razlikuje da li upozorenje dolazi od nekog od bića sa jednog od planova ili direktno od akaša-principa. Preporučljivo je pratiti prošlost samo do trenutka rađanja. Došavši do ovog stupnja. nazovima ga Božanskim Proviđenjem. On bi sebe mogao uporediti sa šemom koja treba da se popuni bez ikakve mogućnosti da se bilo šta učini za ili protiv toga. Međutim. Razume se da magičar može opaziti njegovu ličnu prošlost i sadašnjost u ogledalu kao na TV-ekranu. u njegovom ili u slučaju drugih ljudi. bez ikakve sumnje. on bi odmah postao onoliko star koliko je bio u svim prethodnim životima koje je proživeo. Ako abi magičar hteo da sazna nešto o budućnosti neke druge osobe. Drugo. na bilo koji način. ali će on najverovatnije izbegavati da to čini. gde je . postoji jedna teškoća: u istom trenutku. Jedina prednost bi bila da bi on postao svestan iskustava u prošlom životu. Međutim. Pod uslovom da je u potpunosti uponat sa tom praksom. Sve što treba da uradi je da se koncentriše na to pomoću imaginacije. kada u ogledalu posmatra svoju budućnost. sadašnjosti i budućnosti drugih ljudi. SADA[NJOSTI I BUDUĆNOSTI U radu sa ogledalom. Sasvim je očigledno da se najveća pažnja mora mora posvetiti takvim upozorenjima bez ikakvog izuzetka. sadašnjosti i budućnosti magičar veoma zainteresovan. na površini ogledala pojavljivaće se slika za slikom u pravoj vezi sa prošlošću. značilo neku vrstu uplitanja u poslove Božanskog Proviđenja. dao magičaru upozorenje. a to ne bi nikada moglo kompenzirati sve nedostatke. i takva radoznalost bi prouzrokovala opasne posledice. možda protiv neke opasnosti. mada je. baš ništa neće ostati skriveno. Ova vrsta vidovitosti. sve što treba da uradi je da izazove trans. iz nekog veoma važnog razloga. Čestim ponavljanjem ove vežbe. pošto bi njihovo ignorisanje nanelo ozbiljne štete magičaru. oblici će se verovatno pojavljivati nepovezano ili sporadično. moguće istraživati život izvesne osobe i u njenim prethodnim otelovljenjima.princip u svom najvišem obliku. magičar je sasvim odgovoran za sve greške učinjene u njegovim prethodnim životima. MAGIJSKO OGLEDALO PREDSTAVLJA POMOĆNO SREDSTVO ZA ISTRAžIVANJE PRO[LOSTI. Na početku. počinjući od sadašnjosti pa sve do detinjstva i dana rođenja. Sve misli. sasvim druga stvar bi bila kada bi akaša. jer bi svako ispitivanje budućeg kao i prošlog života. koliko želite da proširite ovo znanje. tako jasno i određeno kao da je sam magičar proživljavao te događaje. ne bi mu bilo teško da se koncentriše na taj problem i istraži svaki detalj. jedan od najtežih zadataka je precizno istraživanje prošlosti.Kao što se može videti iz ovde navedenog primera. Magijsko ogledalo je izvanredna pomoć u slučajevima neuvežbanih ili onih ljudi za čije je ispitivanje prošlosti. Naravno. magičar se upozorava da to ne čini. bez ikakvog moranja da nešto vidi ili sazna. sposobnost čitanja misli neke osobe sa najveće udaljenosti može se postići bez ikakvih teškoća. dok magičar ne ovlada potpuno ovim problemom. dok je u stanju transa. percepcije. Na samom početku. on lišava sebe svoje lične slobodne volje. a to bi sigurno izazvalo veoma neprijatno osećanje u njemu i nezainteresovanost za bilo kakav dalji život. Ako bi on toliko želeo da zadovolji svoju radoznalost i da sazna sve o svojoj budućnosti. i zavisi samo od vaše volje. osećanja i fizičke radnje ostavljaju iza sebe tačne zabeleške u akaši ili prvobitnom izvoru. što omogućuje magičaru da to pomoću svog magijskog ogledala ili direktno čita u akaši kao u otvorenoj knjizi. Magičar može odvijati jedan događaj za drugim.

održava se u životu ako je snabdevena sa dovoljno hrane. Medicinski stručnjak koji bi ispitivao telo osobe ubijene na takav način došao bi do zaključka da je smrt prouzrokovana srčanom manom. uključujući i akašu. pomoću svesnog vežbanja. u većini slučajeva. kao što ćete videti. a odvojeno od fizičkog tela. i kako da mesta koja iz nekog razloga želi posetiti ne samo duhom. tj. pošto su mentalno i astralno telo povezani sa fizičkim telom samo pomoću veoma suptilne elastične trake koja sija kao srebro. Savršeni magičar je u stanju da ode gde god želi u svom astralnom obliku. astralno telo samo kada je sjedinjeno sa mentalnim telom. fizičko telo je. razlikuje od mentalnog lutanja ili stanja transa izazvanog akašom. embolijom ili paralizom srca.magnetični fluid mnogo jači. astralni i materijalni plan. Vidljiva smrt je takođe stanje ekstaze. Po pravilu. srce se umiruje.magičar sposoban da opaža u pravom odnosu mentalni. koje snabdeva krvne sudove sa četiri elementa. takozvane mentalna i astralna matrica. Stanje tokom kojeg su astralno i mentalno telo odvojeni od fizičkog tela se. trebalo bi dodati da mentalna matrica.. Zato se na samom početku mora preduzeti najveća opreznost kod ovih vežbi. Čim magičar stigne dotle. astralnog i fizičkog tela. pomenuta traka će. ******************************************************************** MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING (IX) SVESNO ODVAJANJE ASTRALNOG OD FIZIČKOG TELA U ovom poglavlju magičar će naučiti kako da svoje astralno telo odvoji od fizičkog tela.. jer se spone između mentalnog. da niko ne sme biti u mogućnosti da dodirne magičarevo telo dok on sebe stavlja u opisano stanje. je najviši stupanj koji se može postići putem rada sa magijskim ogledalom. bilo da je vešta ili ne u magijskoj praksi. tj. bez života i osećanja. koja svaki magičar može lako objasniti. Međutim. Veza sa fizičkim telom bi se tako prekinula. Ako tokom perioda u kojem su mentalno i astralno telo izvan fizičkog tela. U stanju ekstaze. Pri emitovanju astralnog tela. a fizička smrt bi bila posledica. izvršiće dela koja treba uraditi psihičkom magijskom radnjom. preko pluća. disanje se zaustavlja. vezni činilac između mentalnog i astralnog tela. naziva ekstaza. Svi mi anamo iz iskustva da bez disanja nema života. i on će sam otkriti nove tehnike zasnovane na primerima koje sam ovde naveo. ja mu više nemam šta više reći u vezi sa magijskim ogledalom. deluje pomoću normalnog disanja. bilo kod sebe ili kod drugih ljudi. rezultat će biti poremećaji. Astralna matrica. pošto je čovekov elektro. zadovoljiti mentalnim lutanjem ili stanjem transa. Čak ni ostljiva životna traka nekog naprednog magičar ne bi bila u stanju da se odupre tom fluidu. po terminologiji okultista. već i dušom u obliku svog astralnog tela. Sledeći rdovi imaju nameru da vam daju jasnu sliku praktične strane postupka. Magičar će sada postati svestan veze između snabdevanja hranom i disanjem i naći će pravi razlog za prethodna poglavlja koja su se bavila svesnim disanjem i dobrouravnoteženom ishranom. odmah pući na dva dela. Ako se jedno ili drugo zanemari tokom ovog stanja razvoja. iako je prouzrokovana patološkim stanjima kod te osobe. Emisija astralnog tela se. Tanka traka bi se prekinula. budući da je krajnje suptilna. vezna karika između astralnog i fizičkog tela. kao i u slučaju vidljive smrti. moraju se preduzeti mere predostrožnosti. to fizičko telo dodirne neka druga osoba. oslobađaju od tela. mada će se. bolesti i druge .

izvlači iz fizičkog tela snagom vaše volje. tj. sve dok nije sasvim siguran da je ispunio sve zahteve u svim koracima koji su mu do sada preporučivani. ako nije dovoljno jako i čvrsto. naći ćete se zaista sjedinjeni sa vašim astralnim telom. ostaje u telu. Zbog odvajanja fizižkog tela od . sve je izvučeno iz tela. što čini nužnom dvostruku predostrožnost kada se pristupa treningu ekstaze. Međutim. možete krenuti korak napred.. je bi ono odmah bilo privučeno prema vašem (fizičkom) telu. ako je magičar bio u stanju da ravnomerno razvije tri stupnja postojanja. i ako nema dovoljnu rezervu elektromagnetičnih fluida koju obezbeđuje dobra hrana. trening ekstaze bi na njega imao loše dejstvo. astralna matrica koja povezuje telo i dušu. U slučaju mentalnog lutanja. ili zanemarivanjem. vaše fizičko telo će prestati da diše. Pri tome. shvatićete da postoje nepravilnosti u disanju vašeg tela. i zato morate odmah svesno povezati svoju mentalnu sa astralnom matricom. međutim kada je astralno telo odvojeno od fizičkog tela. Ako posmatrate svoje fizičko telo tokom ove vežbe. kao d na njega deluje neki nevidljivi magnet. samo svesno disanje u astralnom telu je ono koje izaziva ovo odvajanje astralne matrice. disanje u mentalnom kao i u astralnom telu postane sasvim blisko. Postupak koji treba slediti pri emitovanju astralnog tela je ustvari sasvim jednostavan. osoba koja ovaj kurs nije prošla korak po korak. Ako fizičko telo nije dobro uravnoteženo.ne posmatrajte ništa drugo sem disanja. Vaša svest. Zato magičar neće započeti sa praktikovanjem emisije svog astralnog tela. čime bi sebi obezbedilo odgovarajuću elastičnost. on ne treba da se plaši da bi se mogli desiti bilo kakvi poremeĆaji u njegovom mentalnom. opasni za ljude koji nisu Hindusi i žija fizička struktura nije priviknuta na lokalnu klimu. dušu i duh. imaćete čudan osećaj kao da astralno telo nije sasvim vaše. sada preneta u mentalno telo. telo. Stoga je na samom početku ukazivano da se telo. mora ražunati na moguće poremećaje. Zbog toga će se svaki magičar složiti da se asketski trening koji zahteva dijetalno smanjenje. Odvajanje astralnog od fizičkog tela se izvodi na sledeći način: Sedite u svoj asana-položaj (mada se ove večbe mogu izvoditi i u ležećem položaju) i pustite svoje mentalno telo da izađe iz fizičkog tela. posmatra vaše fizičko telo. ako nije bogato vitaminima. Od samog trenutka kada ste tako sjedinjeni sa svojim astralnim telom . Ali. Pomoću imaginacije morate sada zamisliti da se i vaše astralno telo . naročito za magičare koji su dobro ovladali mentalnim lutanjem. Ali u trenutku kada koncentrišete svoje misli na sjedinjavanje sa astralnim telom i na pravilno disanje. mora posmatrati kao ekstrem i stoga nezdrav. Mnogi ističnjački metodi koji zahtevaju asketizam i asketski trening su jednostrani i. Onda se sjedinite sa svojim astralnim telom stupajući u astralni oblik. Ako počnete isati u svom astralnom telu. astralnom ili fizičkom telu. Ovu vežbu treba ponavljati sve dotle dok se ne naviknete na disanje u vašem astralnom telu koje izvlačite iz svog fizižkog tela sa kojim ste se spiritualno sjedinili.neugodnosti. Imaćete osećaj da vaše fizičko telo spava. a tu i tamo zanemaruje neophodne predostrožnosti. duša i duh moraju podjednako razvijati i održavati. Inače ne biste uspeli zadržati u imaginaciji svoje astralno telo. bez sumnje. Mnogi mentalni i psihički poremećaji su prouzrokovani nepravilnostima.kao duh pored svog fizičkog tela . najsuptilniji deo. Oblik astralnog tela mora biti jednak obliku vašeg mentalnog i fizičkog tela. ova dva faktora. ponavljanjem prakse.isto kao i mentalno telo ranije . Ako vam. Kao što vidite.

Tako imate mogućnost bilo da stojite iza njega. disanje u vašem astralnom obliku će postati stvar rutine. U tom trenutku kada astralno telo ponovo zauzima fizički oblik. Ovo bi uvek trebalo prvo uvažiti. Na početku ove uvodne vežbe. samo sa tom razlikom da je duh. na neki način. Sasvim druga vežba je da se ne posmatra samo telo. U slučaju obične smrti. Međutim. Ako je magičar stekao potpunu kontrolu odašiljanja svog astralnog tela. zapaža i neposredna okolina. Tokom ovog procesa. tako da to možete činiti onoliko često koliko želite. pa stoga astralno. tj. čim prestanete disati izvan svog fizičkog tela. Već sam pisao o ovome u prethodnom poglavlju o astralnom planu. tako da je astralno telo u stanju da se izvuče iz mentalnog tela i da ponovo zauzme oblik fizičkog tela. telo će automatski početi ponovo da diše. Mentalno telo. što omogućava povratak u fizičko telo. trebali biste osetiti. kao da ste još uvek u svom fizičkom telu. Ono što mi obično nazivamo umiranjem je potpuno isti proces samo sa tom razlikom da se matrica između fizičkog i astralnog tela uništava. ili da zauzmete njegov pravi položaj. Prema tome. budući da podleže veoma drugačijim zakonima. priđite sa oprezom. ne diše u istom ritmu kao što to čini materijalno telo u vezi sa astralnim. ili iz nekog drugog razloga. mora voljno ili nevoljno da automatski emanira iz njega. tako da ga više nećete primećivati. 2. želeći da završite eksperimenat. a lice postaje bledo kao u mrtvaca. astralna matrica između fizižkog i astralnog tela se prekida. kao da ste još uvek u svom fizičkom telu. što omogućuje neku vrstu materijalnijeg . jedino tada ste sasvim sposobni da se postepeno udaljavate od fizičkog tela. vašu svest u fizičkotelo. strah od smrti je postao sasvim izlišan. udovi se ukrućuju. najpre. i imaćete iste osećaje u astralnom telu. a da ono toga i nije svesno. tako da astralno i mentalno telo ponovo zausmu svoj fizički oblik. ne lutajte daleko od svog fizičkog tela. kao privučeno magnetom. zajedno sa mentalnim telom izgubivši svoj oslonac u fizičkom telu. već. slično kao kod odašiljanja mentalnog tela. odmah ćete uočiti kako se vaše astralno telo. i da astralno telo podleže veoma različitim pravilima (zakonima akaša-principa). magičar tačno zna proces svog umiranja kao i mesto gde odlazi nakon skidanja svog smrtnog oklopa. treba da svesno zadržite dah u astralnom telu. čuti i opaziti svaki pojedini predmet. nemojte aktivirati svoja čula i postepeno se osvestite. Ovo očigledno dokazuje koliko ćete blizu prići onoj granici između stvarnog života i onoga što nazivamo smrću kada praktikujete ove vežbe. Oni će to shvatiti postepeno čim primete da im materijalno ili fizičko telo više uopšte ne koristi. odeven u astralno telo. Konačno. pre nego što spiritualno ponovo ne prenesete svoje mentalno telo. to je isti proces kao i mentalno lutanje. Ako želite da se vratite u svoje materijalno telo. 1. Međutim. Zato.. neku vrstu nezdrave dremljivosti. Eto zašto. disanje se prenosi u astralno telo. uvažavajući mere predostrožnosti u pogledu disanja. fizičko telo će zapasti u stanje letargije. Nakon čestog praktikovanja svesnog odvajanja astralnog tela od fizičkog. nekom smrtonosnom bolešću. Jedino ako ste se navikli da astralno i mentalno telo izlaze i vraćaju se u fizičko telo. praksa svesnog odašiljanja astralnog tela je imitacija procesa umiranja. asanu. uvlači u vaše fizičko telo koje tada počinje ponovo disati sasvim normalno.astralnog oblika. preminula bića ne osećaju nikakvu razliku između fizičkog i astralnog tela.

kretanje astralnog tela zahteva veći napor nego kada se krećete samo sa mentalnim telom. naročito ako magičar skoro umire zbog tuge u fizičkom svetu nakon svog blaženstva koje je iskusio na drugim planovima. magičar sada ima priluku da ovu sposobnost iskoristi za višestruke zadatke. Ovo treba protumačiti činjenicom da se karika između astralnog i fizičkog tela hrani. niti će on na bilo koji način uticati na vas. pošto čim se privikne na to da se u svom astralnom telu oseća kao kod kuće. opaziti i videti . da biste posmatrali neki događaj koji bi mogao izazvati dobar ili loš psihički osećaj. niti ćete ga opaziti ni osetiti u svom mentalnom telu. ne samo na fizičkom nivou već i na astralnom planu. bićete u stanju da pokrivate sve veće i veće razdaljine. Ovo će postati lukav problem za magičara. poput straha od smrti i slično. imao bi karmičke posledice. pred samim nosom nekog iskusnog adepta kao i laika do te mere da ga se može čuti. on obično postaje umoran od života osećajući se sklonim da se nikad više ne vrati u svoj fizički okvir. to bi bio prekršaj protiv Božanskog Proviđenja. Postigavši lep napredak u ovim vežbama odašiljanja astralnog tela tako da može preći svaku razdaljinu. On se može preneti bilo gde sa svojim astralnim telom. najpre. Učiniti to značilo bi izvršiti samoubistvo na isti način kao i u fizičkom telu. opazićete ga tako snažno kao da ste bili prisutni svojim fizičkim telom. On se može materijalizovati pomoću zemljanog elementa. Najpre ćete osetiti kao da vas za vaše fizičko telo privlači neka nevidljiva. vi vršite svestan čin protiv zakonitosti prirodnih elemenata u svom telu koja se mora nadvladati. videćete da je veoma teško vratiti se u svoje telo. ona će izazvati razna osećanja u vašem astralnom telu. Ako ćete neko mesto posetiti samo u svom mentalnom obliku. Magičar može vršiti i mnoge druge uticaje. gde god želi biti. naročito ako putuje planovima ili predelima koji ga toliko primamljuju da on počinje osećati malu tugu pri samoj pomisli da se mora vratiti u svoje telo. Napredovavši do ovog stupnja. Kasnije. Izvođenjem vežbi odašiljanja astralnog tela. Ovde vidite da magičar mora biti apsolutni gospodar svojih osećanja. privlačna sila slična onoj kojom magnet deluje na gvožđe. To je razlog zašto biste se. trebali udaljavati od svog tela samo na nekoliko koraka i odmah vraćati njemu. sve slabija će biti njegova privlačna sila. trebali biste ovladati svim ovim pojavama. Lečenje sa astralnim telom je daleko prodornije i delotvornije nego pukim prenosom misli ili mentalnim lutanjem. Nadvladaće ga čežnja za nasilnim uništavanjem vitalne veze koja ga još uvek veže za njegovo fizičko telo.efekta. Kako vreme protiče. Pored toga. koji zgušnjava u astralnom telu na astralnom planu. pošto će fluidi sa kojima magičar radi postati efektivni samo na odgovarajućem planu bolesne osobe. Sasvim je razumljivo da je iskušenje za vršenje takvog samoubistva veoma jako. korak po korak. I što dalje odmičete astralno od fizičkog tela. može lečiti bolesne ljude akumulirajući i kondenzujući magnetični ili električni fluid u astralnom telu prenoseći ga na pacijente. privlačna sila stalno vas privlači i utiče na vas. Pošto magnetična. kada putujete veoma daleko. i naravno. Ta osećanja se u svakom slučaju moraju nadvladati. čuva i održava u ravnoteži najsuptilnijim fluidom. S druge strane. Produžavajte razdaljinu od svog fizičkog tela sa svakom novom vežbom. U sledećoj vežbi ćete naučiti kako da se postepeno uklonite od svog tela. ako isti eksperimenat izvedete sa astralnim telom. Prema tome.

Pravi mudri adept. zavisno od njegovog slobodnog vremena.Prev. On mora da iskusi isto sa sve četiri vrline njegovog Boga. Izazivanje pojava . Uređenje vežbi je njegova lična stvar. Rezultat. Ali. koji u svom razvoju uvek uzima u obzir četiri elementa. na takav način da preko meditacije priziva sve vrline. sjedinjujući se sa njom na takav način da oseća da je on sam ta vrlina. omogućuju magičaru da direktno ekstazira (ecstasize) sa jednom od ovih božanskih vrlina.po redu. sposoban da ubrza elektronske vibracije nekog predmeta. ovde nalaze zadovoljavajuće objašnjenje. međutim. one će uticati na njegovo telo na . i zna kako da ih primeni u korist ljudskog roda. itd. materijalni predmeti više ne podležu fizičkim zakonima nego će postati astralni. predstaviće zamisao Boga u četiri vida saglasno zakonima Svemira. i da ih ponovo vrati u prvobitni oblik. i to. i uticaj na zemaljske poslove. kao što ste shvatili iz onoga što sam do sada objasnio. U tim slučajevima. pošto su one apsolutno neophodne za ostvarivanje sjedinjenja sa Bogom. saglasno univerzalnim zakonima. Ako je. Očigledno je da magičar pomoću astralnog tela može izvoditi i fizičke radnje. Čim je. on će takođe moći da "produhovi" #ili odnese "duhom" Prim. isto kao i kako da kondenzuje samo jedan deo tela. on tačno zna kako da postigne sve te stvari. Stoga je puka sitnica za magičara da prenese takve predmete na najveću udaljenost pomoću svog astralnog tela. u tom pogledu. Zbog toga.# neke predmete koji odgovaraju meri njegovih moći i njegovog razvoja. pred očima drugih ljudi.. magičarev zadatak će biti da meditira o ove četiri bočanske ideje . takve pojave nisu čuda. što znači dopušteno mu je da meditira o svakoj od vrlina sve dotle dok ne postane sasvim siguran da se data vrlina personifikovala u njemu. svemoćnost. u jednu vežbu. Duboke meditacije. on je toliko sazreo da može ustanoviti vezu (odnos) iz prakse koja će biti opisana u poslednjem koraku ovog predavanja. besmrtnost kod vodenog principa i sveprisutnost kod zemljanog principa. jednu ruku. Magičar prepoznaje Više Moći i njihove zakone.aspekta . tako prodorna i tako uverljiva da astralno telo postaje identično sa vrlinom. na nekinažin. recimo. sveznanje i mudrost koji pripadaju vazdušnom principu. vidi u svom Božanstvu samo puki aspekt kojem on pruža svoje obožavanje i poštovanje. i samo od njega zavisi u kom se smeru želi usavršiti. Na ovom nivou.fizičkim očima. on će početi da izražava svoju zamisao Boga u konkretnim idejama. koja odgovara vatrenom principu. Ove meditacije proizvode jednu vrstu obogotvorenja magičarevog duha i duše i. Mistik. magičar bi trebao pridati najveću pažnju ovim meditacijama. konačno.kako ih adepti vide poput zvukova kucanja. svaki iskusni magičar će biti u stanju da lako izvede takve i još čudnovatije pojave o kojima bi se inače moglo govoriti kao o krajnjim čudima. nekoliko nagoveštaja može biti dovoljno onome ko traži prosvetljenje. nakon duge i duboke meditacije. uključujući sve četiri božanske vrline. Meditacija mora biti tako duboka. On može izvoditi meditacije. u stanju da oblikuje tačnu ideju ove četiri božanske vrline. međutim.. Magičareva zamisao Boga je univerzalna. budući da je treniran samo jednostrano. ili Jogi. Sa laičke tačke gledišta takve pojave bi bile utvare (himere). itd. i da ih prenese na astralni plan. Stvarno i iskreno rečeno: uopšte ne postoje granice za magičara. Mnogo primera bi se ovde moglo navesti. pomoću svoje imaginacije. U svakom slučaju. jer čuda u pravom smislu reči uopšte ne postoje. IMPREGNACIJA ASTRALNOG TELA SA ČETIRI OSNOVNE BOžANSKE OSOBINE Kada je magičar stigao do ovog stupnja razvoja. po redu. zavisi od trajanja treninga i od sposobnosti akumulacije zemljanog elementa u astralnom telu. dok druga ostaje astralna.

inače. baš kao što i materijalna sfera može uticati samo na materijalni plan. Ovo samo navodi pacijenta da razmisli o procesu lečenja. magičar će odmah prepoznati uzrok bolesti i biti u stanju da utiče na korene bolesti. ovaj uticaj nije dovoljan za fizičku bolest.i tako postiže brže ozdravljenje. može izazvati jake vibracije u mentalnoj sferi pacijenta koje se preko mentalne matrice prenose na astralno telo. a ozdravljenje subjektivno. Od sada će on morati da pojačava moći koje je do sada razvio i da ih koristi na različite načine. jer njegov magnetizam ima jači nadražaj. Ni u kom slučaju ovi metodi neće za njega prdstavljati tako visoku vrednost kako je opisano u mnogobrojnim knjigama. misao koja je usredsređena na veru i uverenje. Bilo kakvo pretvaranje iz jednog plana u drugi može se jedino ostvariti pomoću odgovarajuće matrice ili povezujuće spone suptilnije moći. Njemu nisu potrebni ni pacijentova vera niti bilo kakva sugestija. omogućavajući mu da uspostavi sjedinjenje sa njegovim Bogom koji je jezgro i materija ovog kursa vežbanja. magnetopat može veoma uspešno lečiti i dete. koje ni preko svoje imaginacije niti putem svoje podsvesti ne može doprineti ubrzanju procesa lečenja. okultnim treningom i odgovarajućim načinom života. Pomoću akaša-principa i svojih vidovitih očiju. Stoga bi uspeh bio veoma zanemarljiv. naravno. Mnogo upečatljiviji će biti rad pravog magičara koji je stekao veliki višak životnog magnetizma. lečenje verom i tako dalje. ali ništa više. Magičar neće potcenjivati ove metode.ako je potrebno čak i protiv pacijentove volje . u astralno telo . Magičar je sposoban za vršenje čuda kad je u pitanju lečenje bolesnih. i njihova pozitivna i negativna dejstva. pomoću svog viška. stvarajući tako vibracije koje su neophodne za izlečenje. **************************************************** MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (IX) Stalnom praksom u ovom kursu učenik je prešao veliku razdaljinu na putu do stanja u kojem više nema potrebe za nekim naročitim treningom tela. hipnoza niti oreol. Nijedan od nestručnih praktičara. Misao nikad ne može stvoriti fizičku moć niti lečiti neko fizičko oboljenje. pretpostavlja da magičar poznaje okultnu anatomiju tela u pogledu elemenata. koristeći ih samo privremeno. naročito ako je pacijent već izgubio veliku količinu unutrašnje snage tako da se fluidi koji su neophodni za lečenje ne mogu obnoviti. LEČENJE BOLESNIH LJUDI POMOĆU ELEKTROMAGNETIČNOG FLUIDA Divan i sveti rad je pomaganje ljudskom rodu u patnji. Takav magnetizer presipa svoju vitalnu moć. Ovakav uticaj ne dopire dalje od duše pacijenta. Ovde se. Ovu činjenicu morate uvek imati na umu. Kao što sam već pomenuo. hipnoza. s druge strane. Međutim. kao što to čini magičar. Stoga. međutim. pojačavajući pacijentovu astralnu matricu. nikakav uticaj na žarište bolesti ne bi bio moguć. Sasvim je drugačije kod magičara koji se usavršio za . na tako čudnovat način. magnetizera ili medijuma izlečitelja neće nikada znati da oslobode dinamičke moći koje odgovaraju primarnim principima. baš kao što su ih toliki Sveci vršili u prošlosti i još i danas ih izvode. autosugestija. Kada je poreklo bolesti u mentalnoj sferi. U ovu kategoriju metoda lečenja spadaju sugestija. neće se ni oslanjati na njih.analogan način. magičar pre svega treba da utiče na duh (um) pacijenta da bi uspostavio sklad. ali. Očigledno se može postići neka vrsta mentalno-astralnog ublažavanja. sam pacijent će mentalno izazvati ubrzanje procesa lečenja. u skladu sa merom njegovog razvoja. astralna sfera može samo uticati na astralni plan. Dole ću dati jedan broj uputstava koje učenik može slediti bez ikakvog napora.

magičar pribegava elementima i električnom i magnetičnom fluidu. ako se pacijent nalazi u agoniji ili u stanju duboke nesvestice. pošto sam siguran da on već ima svoj lični metod rada zasnovan na zakonima koje je naučio. Međutim. Ako se uzrok bolesti nalazi u astralnom telu. Ovde treba dobro voditi računa o okultnoj anatomiji i polarizaciji. magičar izbegava svako slabljenje svoje vitalnosti i. magnetičnom rukom. magičar će biti u stanju da ga povrati. da proizvede odgovarajući fluid.sa električnim fluidom. U organima gde deluju oba fluida. već samo njegov duh vrši uticaj. Nemam nameru propisivati nikakva opšta pravila pravom magičaru za lečenje bolesnih. . Ovde magičar mora biti potpuno svestan aktivnosti svog duha.veliki mozak . najveću pažnju treba posvetiti duhu. Magičar koristi univerzalne zakone i direktno dodiruje oboleli fizički organ svojim uticajem. on će puniti prednji deo . Ako su uzroci bolesti fizičke prirode. magičar će raditi samo sa elementima koji imaju povoljan uticaj na bolest. ali nikako neophodan. neće pribegavati nikakvoj vrsti zamaha niti polaganja ruku na pacijenta. može se odigrati tako brzo da se to može posmatrati kao čudo sa gledišta medicinske nauke. U pogledu našeg primera glave . Pri tome. mora biti u stanju da usmeri magnetični fluid u. a na zadnji deo i desnu stranu glave sa svojom levom. To je razlog zašto magičar ima mnogo jače dejstvo nego svi do sada poznati iscelitelji. on će taj čin izvoditi u skladu sa fluidima. desnom rukom. i treba da se uspostavi sklad. vrsta disanja. Ako magičar radi sa polaganjem ruku na pacijentova tela. visoku temperaturu napasti elementom vode. to jest. istovremeno. tj. mešanje pacijentovog bolesnog Od-a sa njegovim vlastitim. magičar će raditi sa akumulacijom životne sile koju impregnira željom za brzim ozdravljenjem.električni ili magnetični. ako je pacijentovo telo već toliko oslabilo da nije u stanju da primi potrebni elemenat i. leči stotine pacijenata dnevno. nema drugog izlaza za magižara sem da fluidom direktno napuni oboleli organ. režim. tako da njegovo ni astralno ni fizičko telo. Stoga. Magičar koji je izvanredno dobro uvežban u praksi lečenja.levu stranu i unutra . Magičar radi sa snagom volje i imaginacije. On mora znati kako da vodi magnetični ili električni fluid pomoću imaginacije. Proces lečenja. a da se njegova životna sila uopšte ne smanjuje. magičar će dobro postupiti ako fluide uvodi uzastopno (prvo jedan pa drugi). u nekim okolnostima. kupke koje odgovaraju elementima. Primenjeni elemenat će sam stvoriti potrebni fluid . što je sasvim dobar način.on će uticati na čelo i levu stranu glave svojom električnom. Ako je pacijent jake građe. koji prolazi prvo kroz astralno telo zajedno sa matricom. Bilo koji organ kojivrši funkciju magnetičnog fluida ne sme se nikada napuniti električnim fluidom da se pacijent ne bi povredio. ne dopuštajući da ta životna moć prođe prvo kroz njegovo telo. trave. On će preneti akumuliranu moć iz svemira u astralno telo pacijenta. a pacijentu će se pripisati niz uputstava. i u najmanje organe. jer on sve to može ostvariti pomoću svoje dobro razvijene imaginacije. Na primer. telo i duša se moraju potpuno zanemariti da bi se pojačalo dejstvo iz duha na duh.lečenje. tako će.čelo . prema tome. Biće dovoljno samo dati nekoliko korisnih preporuka. Pretpostavimo da on želi vršiti uticaj na glavu pomoću fluida. i ako je povređen neki organ u telu.

. ili bolesti krvi. njihove moći i fluide. prstenovi i broševi za koje se pretpostavlja da donose sreću? To je kamenje rođenja (birthstones) # To je drago ili polu-drago kamenje koje simboliše mesec čovekovog rođenja: uobičajeni spisak (sa modernim varijantama). Odvojmo onda plevu od žita i podignimo malo veo. je sledeći: granat.recimo. amajlije i drago kamenje potiče još od nezapamćenih vremena i ima svoje poreklo i fetišizmu koji je još uvek rasprostranjen među primitivnim rasama. nego će takođe biti u stanju da slepom ponovo povrati vid. mogli su to činiti jedino poštujući univerzalne zakone. Odgovarajući na pitanje. Koliko čudnovatih izlečenja može postići. AMAJLIJA I DRAGOG KAMENJA Verovanje u talismane. rubin.Kabala . sećanje i verovanje u njih morali bi nestati pre mnogo vremena. privesci. počinjući sa kamenom Januara. zavisi zaista samo od stepena magičarevog razvoja. Najviši adepti koji su ikada hodili našom planetom i izvodili najneverovatnija izlečenja. safir. itd. Na osnovu pomenutih primera i analogno univerzalnim zakonima. pošto pacijent neće prihvatiti takav nadražaj. Svaku krajnje dinamičnu akumulaciju elemenata u bolesnom telu treba izbegavati. Na ovaj način on ne samo što će uspešno lečiti mnoga očna oboljenja.on će učiniti zaprepašćujuća čuda na osnovu ovih uputstava i poštujući univerzalne zakone. topaz (citrin). U slučaju da nije samo jedan organ u pitanju. električni fluid treba voditi celom desnom stranom pacijentovog tela.Akaši dokle mu je dozvoljeno da interveniče. Ne bi bila previše ozbiljna greška ako bi sasvim zanemarili neutralne delove. [ta su drugo nego talismani sve maskote. dijamant. ono više nije dovoljno prijemljivo. pojačavajući vizuelnu moć. magičar treba da zna kako da postupa bez nekih naročitih preporuka. mogu se uvoditi elementi u skladu sa predelima tela. ili je živa reč . ima mogućnost da leči čak i maligna oboljenja. # koje je naročito do danas sačuvalo visoko poštovanje. Otuda. pod uslovom da slepilo nije izazvano oštećenjem sklopa. svesno ili nesvesno. jer neka oboljenja zavise od karmičkih uslova.bila važan činilac. i tirkiz (cirkon). Najefikasniji magijski proces lečenja sastojise u skladnom uzastopnom uticanju na pacijentov duh. moglo bi se reći da magičar.. Neutralne delove tela treba puniti bilo sa elementom koji pripada tom regionu tela bilo sa akumuliranom životnom silom. ili da je sasvim izleči . hematit (akvamarin). već je oštećeno čitavo telo. Verovanje u talisman i druge stvari preživelo je od tih najranijih do današnjih dana. ali je modifikovalo svoj karakter u skladu sa modernim načinom života . ustvari. Prim. što znači da pacijent mora da ispašta za neku grešku u ovom ili prethodnom njegovom životu bolovanjem te bolesti. čak i najneizlečivije.prev. Međutim. MAGIJSKO PUNJENJE TALISMANA. unutrašnji deo očiju ili električni fluid u rub očnih jabučica. da li bi stručan i sasvim uvežban magižar bio u stanju da potpuno izleči svaku vrstu bolesti. ametist. ako magičar oseti poziv da deluje kao sredstvo za okončanje. smaragd. pošto će zračenje fluida indirektno uticati i na neutralne organe. dušu i telo. magičar će pročitati u Knjizi Sudbine . Međutim. a magnetični fluid levom stranom. sardoniks (peridot). i tu uopšte nije bitno da li je ostvarljivost njihove vere igrala ikakvu ulogu. ako nije bilo nešto istinito ili možda čak magijsko u prirodi talismana. oživljavanje mrtvih.što takođe pravi magičar može pročitati u Akaši . opal (turmalin). Ako. pod uslovom da nijedan od organa u telu ne nedostaje. biser (aleksandrit). nakon uzastopnog prenosa oba fluida na pacijentovo telo. lečenje ili ublažavanje bolesti. kao kod nervnih bolesti.

niti ugled. bez obzira da li se radi o dobrim ili lošim bićima. ova kategorija uključuje fluid-kondenzatore u čvrstom ili tečnom obliku ili upijaću hartiju navlaženu njima. privezak ili broš. Njegov oblik. On ne obraća pažnju na lepotu. "pentekl" je specifičan predmet. ako želi. nezainteresovani naučnik. On može. Astrolozi su svakom kamenu pripisivali naročito dejstvo. i savetovali ljudima rođenim pod određenim znakom ili planetom da nose određeni kamen kao kamen sreće. Dalje. I nošenje raznih magijskih biljaka. svoj najviši uzrok. kao što je mandragora i slične za koje se veruje da poseduju neku vrstu zaštitne moći. ali on ni u kom slučaju ne zavisi od njih. modu. rečenicu koja izražava obožavanje božanstva ispisanom na pergamentu ili na običnom pergamentpapiru. čak i onaj koji bi izgledao najbeskorisniji sa astrološkog gledišta. Međutim. da ovo astrološki odabrano kamenje ima veoma beznačajno dejstvo. magičar zalazi sve dublje i dublje u materiju koja je povezana sa tim. to jest. Amajlija predstavlja božansko ime. Predstavivši razne vrste i . Talisman u rukama magičara nije ništa drugo do instrument. Mudar magičar je svestan istinske prirode takvih stvari i on neće biti zadovoljan nošenjem talismana samo u cilju podizanja vere i uverenja. vezivanjem svojih moći za njega. Pre nego što se pozabavimo ovom sintezom. pravi magičar zna. On zna da talismani zasnovani na verovanju svojih vlasnika. ili sveti stih iz Biblije. do te mere da se neki rezultati mogu postići bez obzira da li osoba veruje ili ne u rezultat. sposobnošću i uzrokom. i njegova materijalna vrednost njemu ne znače ništa. genijima ili demonima. Sa svojim poznavanjem uzročne veze. postaju neefikasni čim pređu u ruke nevernika ili skeptika. Nije čudo ako neki čovek sklon materiji. Obraćanjem veće pažnje na talisman. pripada ovoj kategoriji amajlija. osuđuje takvo verovanje izražavajući kritiku i zbijajući šale. On za njega predstavlja predmet pomoću koga će. već će nastojati da istraži zakone koji leže ispod tajni talismana. talisman koji je u skladu sa zakonima analogije u vezi sa željenim dejstvom. Na kraju dozvolite mi da pomenem drago i polu-drago kamenje koje predstavlja naročito dobre fluid-kondenzatore i koje se uvek koristilo za zaštitu. na osnovu teorije boje i tvrdoće. hemijskom sastavu i boji. snagom. Magičar mora poštovati ova pravila analogije kada pravi i puni takav pentekl koji še uvek pretpostaviti talismanu. pomoću autosugestije se utiče na podsvest nosioca u željenom pravcu i u skladu sa njegovim sposobnostima mogu se postići razna dejstva. što više može. sreću. bilo da je to prsten. nazivajući ga vrstom praznoverja. poštovati ove astrološke argumente. naročito ako želi da komunicira sa licima drugih viših svetova. magijski napuniti svaki kamen. Magičar može. mada je kamenje koje je u skladu sa astrološkim dejstvom podesno i prijemljivo za odgovarajuće magijsko punjenje kad se radi o tvrdoći. ishod će uvek biti magičareva naredba i ništa drugo. Mantru. amajlija ili kamen rođenja je namenjen da pojača pouzdanost i veru kod osobe koja ga nosi. naravno. S druge strane. objasnićemo neke razlike. i da je takav kamen apsolutno bezvredan za svakoga ko ne veruje u te stvari. uspeh i izlečenja. stvoriti neke uzroke namenjene za oslobađanje željenog dejstva bez obzira da li osoba koja ga nosi veruje u to ili ne. svoj fluid. nit. nešto materijalno u koje on vezuje ili zatvara svoju moć. napunjeno kamenje i prirodne magnete isto kao i male veštačke magnete u obliku potkovice.Talisman.

Punjenje pomoću magijskih formula. ima isti efekat. morate zamišljati da talisman usisava u sebe tu vitalnu silu. i da ih se vaš talisman sasvim oslobodio. Punjenje pomoću vezivanja elementala. Odredite vreme delovanja svoje želje. Ovo čišćenje morate izvesti sa svakim talismanom (koji nije tečan) bez obzira na metod koji ćete koristiti za njegovo punjenje. 2. 8. Svaki talisman. držeći je u sebi onoliko koliko vi to želite. ali bilo bi predugo da ih sve opisujem. Osušite talisman i budite apsolutno sigurni da je on prijemljiv za vaš lični uticaj. Ovih deset ovde pomenutih načina treba samo da posluže kao pravilo postupanja. elementara. Najbolji način za to je pomoću magije vode. i bića da bi izvršila željeni rezultat. Nakon nekoliko minuta duboke koncentracije. Punjenje pomoću vremenske akumulacije životne sile i impregnacije želje. u slučaju kada je namenjen za nekog drugog. Svaka od ovde navedenih mogućnosti punjenja ima mnogobrojne varijante. Morate raditi sa čvrstim uverenjem da. Punjenje pomoću seksualno-magijske operacije. treba da izvedete akumulaciju životne sile u svom telu (vidi uputstva Koraka III). u talisman i sabijte nagomilanu životnu silu do te mere da ona ispunjava ceo oblik talismana. Možete pojačati kvalitet koncentrisane želje čestim ponavljanjem punjenja koje će dati talismanu prodorniju zračeću moć. zamišljajte da se željeni ishod već ostvaruje. PUNJENJE SAMOM VOLJOM U VEZI SA IMAGINACIJOM Ovo je najprostiji i najlakši metod. da bi efektivnost talismana trebala ostati i još se pojačavati i ako vi ne mislite o njemu. Držite talisman u ruci i pomoću imaginacije fiksirajte u njega svoju želju sa svom svojom snagom volje. on je spreman za upotrebu. Punjenje pomoću akumulacije svetlosti. preko svoje desne ruke. Pri tome. Punjenje pomoću ličnih ili tradicionalnih rituala. Pod uslovom da ste napunili talisman onako kako ste najbolje znali i sa najvećom mogućom snagom. 9. amajliju. Punjenje pomoću elektro-magnetičnih kugli . čije dejstvo zavisi od snage volje i imaginativne sposobnosti magičara.volti. treba očistiti od fluida koji prianjaju za njih. i zato je dat kratak opis. Zadržite malo tu koncentraciju. 6. 10. 7. to jest. Uzmite čašu sveže hladne vode i uronite talisman u nju. i da. 3. dok se koncentrišete na želju. da li da traje samo za određeni period ili zauvek. Ako je u pitanju talisman koji želite lično koristiti. njegova . PUNJENJE SA VREMENSKI OGRANIČENOM AKUMULACIJOM žIVOTNE SILE I IMPREGNACIJOM žELJE Talisman treba osloboditi fluida na isti način kao što je opisano u prvom metodu. izuzev papira i amajlija na pergamentu. mantri. 5. dok nosite ili koristite talisman. sa verom i uverenošću. da li je dejstvo namenjeno samo za određenu osobu ili za svakoga ko bude nosio talisman. dozvolite mi na kažem nešto o nekoliko punjenja od kojih ću navesti 10 vrsta: 1. Punjenje akumulacijom elemenata. pre nego što se može izvesti magijsko punjenje. Napredni magičar će otkriti svoja lična punjenja pomoću svoje intuicije. Prenesite osećanje. 4. amajlija. Ako ste ekspanzivno napunili telo sa životnom silom. treba da budete potpuno sigurni da je voda usisala sve zle uticaje. Koristite formu sadašnjeg vremena. pentekla i dragog kamenja. 1. amajlije ili kamena.varijante talismana. vodite je. pentekl. tantri i sl. koncentrišite se na to da voda odnosi sve loše uticaje. Punjenje sa pukom snagom volje u vezi sa imaginacijom. Punjenje električnim i magnetičnim fluidom. 2. zatim. Pri tome.

veoma liči na sjajno sunce. postajati sve jača. Ovde dalja uputstva nisu potrebna. Očigledno je da će on koristiti elementale na uticaj na mentalnu sferu. čestim ponavljanjem eksperimenta. što odgovara kabalističkom broju 462. Orijentalni magičar pravi određeni znak iznad talismana. životna sila koju preuzima talisman i koja je u njemu sabijena do snežno-belog sjaja. Zatim. talismana (koji se čak može izvesti i bez imaginacije ili bez ikakvog mentalnog napora) a bi se proizvelo željeno dejstvo. uvek izražavajte želje koje su u domenu mogućnosti. a ponajmanje suprotnih. naprotiv. 3. imaginarno je zgušnjavajući i prenoseći u talisman. Vidite dokle mora ići vaša imaginacija. želju u vezi delovanja talismana prenesite u svoje telo još dok akumulirate životnu silu. da bi ritual mogao proizvesti automatsko dejstvo. i to 462 dana. nego je treba direktno uzimati iz svemira. on se koncentriše na dejstvo koje želi da ima talisman. ili taj znak pravi direktno sa njim (talismanom) u vazduhu. Naravno. pentekl. PUNJENJE POMOĆU INDIVIDUALNOG ILI TRADICIONALNOG RITUALA Ova praksa je uglavnom omiljena kod istočnjačkih magičara koji su obdareni zapanjujućom količinom strpljenja koja je neophodna kad se radi o ovoj vrsti punjenja. znaće da se baterija u akaši ritualno puni 462 puta.što je sasvim lična stvar. specijalno sastavljenim ritualom ili gestom pomoću imaginacije. ili sa rukom. na ovaj način. Odaberite sadašnje vreme da izrazite svoje unutrašnje uverenje da je talisman dobio svoju punu dejstvenost odmah nakon punjenja. svako takvo biće se može vezati za talisman. ili izazivanjem transa u Akaši. Koliko je ekspanzivna snaga takvog punjenja. 4. Magižar koji je upoznat sa Kabalom. Ako je. Pri tome. dovoljno je samo izvesti ritual ili znak sa. On je sposoban da uspostavi kontakt pomoću prakse pasivne komunikacije. Magijsku formulu treba izvesti sa rečju koju sami odaberete. može se najbolje proveriti pomoću sideralnog klatna.u akaši tim čestim ponavljanjima. ali za postizanje astralnih ili materijalnih rezultata on će pribeći elementarima. Zatim će biti dovoljno da učinite gest ili ritual ili da izgovorite reč ili formulu i začarani elemental će osloboditi određeno dejstvo. Ne zapovedajte više želja jednom talismanu. i izbegavajte fantastična punjenja koja se ne mogu ispuniti. Magičar će svakako znati vreme kada će biti u stanju da veže neko biće za talisman. stvarajući tako jaku bateriju "volt" . i ne postoji dobro uvežban magičar koji ne bi mogao da izvede takve radnje. ili iznad. Ovo punjenje je izvodljivo bez velikog napora. da bi postigao što bolje željeno dejstvo. kratkim. I entiteti ili bića mogu se isto tako vezati za talisman. pomoću magijskog ogledala. ali je veoma zamorno . ELEMENTARA I BIĆA ZA KOJA SE PRETPOSTAVLJA DA OSTVARUJU žELJENO DEJSTVO U prethodnim koracima već sam opisao stvaranje elementala i elementara. jer sam magičar mora da zna šta treba da radi. magijski "volt" postao dovoljno jak.efektivnost neće opadati nego će. PUNJENJE VEZIVANJEM ELEMENTALA. On će ponavljati ovaj eksperimenat nekoliko puta dnevno. Ovo poslednje važi za sve vrste talismana i punjenja. akumuliranu životnu silu ne treba voditi kroz svoje telo. Najdelotvornije punjenje se ograničava samo na jednu jedinu želju. Nakon toga treba imaginarno utvrditi i trajanje dejstva. prstima ili čak samo sa jednim prstom . Sve ostale instrukcije ostaju iste. amajliju ili kamen. Ako talisman punite za nekog drugog.

Članu koji se proglasi zrelim obično se nudi takav ritual kao neka vrsta odličja. i jedan evropski magičar će teško pokazati toliko strpljenja da bi postigao rezultat koji može brže postići pomoću nekog od ovde opisanih metoda. osobinom. Za ličnu upotebu. a dejstvo je tako zapanjujuće da se graniči sa čudom. JAPA-YOGA. 6. treba koristiti suprotni za zaklanjanje pomoću napunjenog talismana. Punjenje pomoću tradicionalnog rituala je lakše i zahteva samo nekoliko ponavljanja da izazove kontakt. itd. sekti i manastira koje ja lično ne mogu otkriti. PUNJENJE AKUMULACIJOM ELEMENATA Ova mogućnost punjenja nudi se svakom magičaru koji je prošao kroz svoj praktični trening sve do sada. a željeno dejstvo se postiže pomoću nekog bića odabranog za ovu svrhu. Punjenje pomoću mantri se izvodi zamišljanjem ili izgovaranjem svete rečenice.izvode na talismanu. na sličan nažin kao što sam to detaljno opisao kod individualnih rituala. Sasvim je jasno da bi se magičar koji je dobro uvežban u vidovitosti mogao lako domoći tih tajni.. Ovde je problem u tome što su ti ritualni tradicionalnog punjenja tajne ložâ . PUNJENJE POMOĆU ELEKTRIČNOG ILI MAGNETIČNOG FLUIDA Jedno od najjačih punjenja sastoji se u korišćenju električnog ili magnetičnog fluida. Prva vrsta punjenja se ostvaruje ponavljanjem magijske formule. međutim uvek postoji opasnost da bude otkriven. Ako je na primer jednim elementom teško ovladati. I mnogi drugi rezultati se mogu postići preko elemenata a magičar koji apsolutno vlada elementima će intuitivno sam sastaviti željene varijante.i dugo. Kada talisman treba da nešto zaštiti. Zato ću se ovde ograničiti samo na kratku napomenu. Obično se pomoću gestova takvi tajni znaci raznih božanstava . bojom.tzv. Apsolutno je izvesno da se čudnovati rezultati mogu na ovaj način postići na svim planovima. Ova vrsta predstavlja jedno od najvećih i najmoćnijih punjenja ali ono zahteva visoko znanje i mnogo priprema koje ću opisati u moje sledeće dve knjige. reči. Ako magičar želi postići neki rezultat preko principa elementa. ali za druge osobe uzima se (i vodi) direktno iz svemira. MANTRI. ITD. on će talisman ili pentekl koji odabere napuniti sa odgovarajućim elementom. Stoga upozoravam svakog magičara da ne čini takve krađe. o magijskoj evokaciji i praktičnoj Kabali. TANTRI. u znak obožavanja božanstva. Samo punjenje se vrši na isti način koji je opisan pod brojem 2. PUNJENJE POMOĆU MAGIJSKIH FORMULA. Odobrenje takvog rituala koje istovremeno uspostavlja kontakt sa odgovarajućom baterijom na Istoku se naziva ANKHUR ili ABHISHEKA. više puta u odgovarajući talisman . Punjenje pomoću tantri nije ništa drugo do ispravna primena magijske reči gde se koriste neke kosmičke snage pomoću odgovarajućih slova. društava. A orijentalni magičari koji čuvaju svoje rituale pod zakletvom smrti postupili bi nemilosrdno prema svakom ko bi se usudio da ih uzme bez dozvole. zrači ili da razvije bilo koju vrstu . Osobina tog božanstva se materijalizuje na taj način. da sačuva. zvukom. 5.ISHTA DEVATAS . u vezi sa kosmičkim ritmom. Nema sumnje da takvo punjenje ima izvanredno jako dejstvo zato što taj posebni ritual slave stotine magičara i koji se tako prenosi tradicionalno sa generacije na generaciju. akumulacija se vrši u svom telu. 7. kod akumuliranja životne sile samo što se ovde umesto nje koristi željeni elemenat.

imaginacije. Punjenje talismana sa "voltom" za druge osobe treba raditi na isti način. Talisman namenjen za ličnu upotrebu se puni nagomilanom snagom svetlosti preko svog tela. inspiracije. samo što električni i magnetični fluid ne treba vući preko svog tela već . i samo onaj magičar koji stremi ka najvišem cilju. ne u celom telu. dok tu moć treba povlačiti iz svemira. Projektujte električni fluid u snažnu električnu iskru i zatvorite je.aktivnosti. pentekl ili kamen za svoje lične ciljeve sa "voltom". intuicije. spreman "volt" svojom željom i odredite trajanje dejstva. električni fluid će uvek biti u centru. Razdaljina od fokusa ili centra do periferije električnog fluida je ista kao i razdaljina od početka magnetičnog fluida do kraja periferije gde je magnetična privlačna moć najjača. vremenskim ograničavanjem i tako dalje. dakle. dakle i u mikro. ali ako treba da proizvede privlačnu moć. svom svojom snagom. PUNJENJE SA ELEKTROMAGNETIČNOM KUGLOM . Zatim učinite isto sa magnetičnim fluidom vodeći ga preko kažiprsta leve ruke. Morate videti tu električnu iskru kao da je sasvim usijana. Ako ste to uspeli. Kada punimo sa "voltom". to će biti desna strana. treba se pridržavati gore datih uobičajenih pravila i uputstava. a dok električni fluid zrači unutar ovog "volta" a magnetični izvan njega. gde širenje prestaje. Ova vrsta punjenja se naziva "voltiranje" (volting) i predstavlja najtačniju imitaciju akaša-principa. koristiće se magnetižni fluid. Način punjenja je sasvim isti kao prethodno opisani. a projektovanje u talisman se vrši preko desne ruke. preko ruke i na kraju preko kažiprsta. kada je namenjen za druge osobe. 9. kada "voltiramo". sve što treba da uradite je da zgusnete magnetični fluid. Na periferiji električnog fluida. Magnetični fluid se akumulira dinamično u levoj polovini tela i projektuje preko leve ruke u talisman.i u makrokosmosu. itd. akumulacija se izvodi samo u odgovarajućoj polovini tela. talisman se puni zgusnutom snagom svetlosti. a električni fluid koji je unutra povećava se automatski. mogao bi koristiti ovu vrstu punjenja a da ne optereti sebe uplitanjem u akašu.. impregnirajte kuglu. počinje delovati magnetični fluid i tu je on najslabiji. svojom imaginacijom. sve što postoji stvoreno je od dva fluida pomoću četiri elementa. treba da ostane samo mala plava kugla koja obuhvata ceo oblik talismana. Ovaj zakon važi kako u malim tako i u velikim stvarima. a odatle ispred sebe. po volji. treba da postupite na sledeći način: U desnoj polovini tela akumulirajte dinamično električni fluid. promeniti i Karmu. U slučaju električnog fluida. PUNJENJE PREKO AKUMULACIJE SNAGE SVETLOSTI Za postizanje finijih duhovnih efekata poput povećavanja raznih okultnih moći. Svetlost sabijena u talisman je slična suncu koje sija sjajnije od obične sunčeve svetlosti. Time je "volt" napravljen. to jest. Punjenje se vrši na isti način kao akumulacija životne sile sa pratećom impregnacijom želje. Sabijeni magnetični fluid zamišljajte u plavoj boji. da izazove simpatiju."VOLTOM" Za ublaživanje karmičkih uticaja. već samo Božanskom Proviđenju. moramo obratiti pažnju na ovaj zakon. tj. tako da kuglastu električnu iskru obavijete sa magnetičnim fluidom do te mere da ona postaje nevidljiva u vašoj imaginaciji. 8. uglavnom će se koristiti električni fluid. za zaštitu od uticaja drugih sfera i za usmeravanje sudbine u skladu sa čovekovom željom. sjedinjenju sa Bogom. Inače. Prema univerzalnom zakonu. što verovatno neće biti potrebno. tačno u centar talismana. Ovakav "volt" ima tako jako magijsko dejstvo da bi čak mogao. Ako želite napuniti talisman. sreću ili uspeh. Magičar koji ovo može postići nije više podložan običnoj karmi. talisman se puni za lične ili svrhe nekih drugih ljudi sa magijskim "voltom". Ako kasnije želite pojačati ovo punjenje.. ali ako je u pitanju talisman za ličnu namenu. Kao što sam već često pominjao.

Kod muškog partnera stanje je obrnuto. uzdržavam se od detaljnog opisivanja prakse. pod uticajem loših zvezda čiji se tok loše sreće nastavlja. molitva pomoću koje se podražava polni čin ljubaavi. Magičar koji meditira otkriće sve o ovoj praksi. bile strašno zapanjene ogromnim dejstvom takvog magijskog "volta" vezanog za mali potkovičasti magnet tako da čitav magnet obavija kuglu. Magičareve vidovite oči će shvatiti te činjenice. OSTVARENJE žELJE POMOĆU ELEKTROMAGNETIČNIH KUGLI U AKA[I. Obeščastiti ovaj sveti čin telesnim željama značilo bi ponoviti sudbinu Adama i Eve kojima više nije bilo dozvoljeno da uživaju u rajskim plodovima. U rukama nekog nemoralnog čoveka ove tehnike bi užinile više štete nego koristi. tako da njena glava postaje magnetična a genitalije električne.magijska operacija. Najnevernije Tome bi. koji je prošao kroz isti magijski trening. stvarajući princip.direktno iz svemira. bez kojih se operacija ne bi mogla uspešno izvesti. međutim. Sve što je stvoreno u svemiru stvoreno je činom ljubavi. Ovaj univerzalni zakon je temelj seksualne magije. Jedino magičar na visokom etičkom nivou mogao bi se usuditi da koristi ovu praksu. sam magičar će biti odgovoran za sve i svakoga. bilo kojoj nameni da služi. Intuitivni magičar će shvatiti bez teškoća koliko je veliki ovaj simbolizam i neće mi zameriti što se pridržavam svoje obaveze tajnosti o najvećoj od svih misterija. Izgon Adama i Eve iz raja ovde nalazi svoj najviši simbolizam. mnogo nevolja bi se učinilo sa njima. Iz etičkih i moralnih razloga. to jest. pošto magičar mora biti apsolutno siguran da je dotična osoba nadahnuta visokim idealima. oblikujući električni fluid istovremeno svojom . Jod He Vau He koji obavlja najveću misteriju ljubavi. upoznat sa vladanjem električnog i magnetičnog fluida mora promeniti svoju polarnost. magičar predstavlja aktivni. rađajući princip. četvoropolni magnet. ali će se uzdržati od njenog praktikovanja. Stvaranje. Pre svega. TAKOZVANO "VOLTIRANJE" Već sam opisao stvaranje "volta" pomoću elektromagnetičnog fluida u poglavlju o punjenju talismana. Praksa je sledeća: Akumulirajte električni fluid u desnoj polovini tla svom mogućomsnagom i projektujte ga preko dlana desne ruke van. da to izrazimo na popularan način. Očigledno je da se mora raditi sa bliskim srodnim partnerom. a tako visoke moći kao što su ljubavne ne smeju se zloupotrebljavati. pošto su. 10. na puke telesne prohteve koji bi vodili ka prokletstvu. ovde. dok je ženski magičar pasivan. ali je spopadnuta Karmom ili je. a njegova intuicija će ga uvek poučiti šta da radi a šta da izbegne. jeste sveti čin. Proces je isti i ovde. "Voltiranje" za druge ljude treba praktikovati samo u krajnje nužnim slučajevima. najuzvišeniju stvar koja postoji na ovoj Zemlji. Muškarac. pošto je u međuvremenu upoznao mnogo raznih mogućnosti punjenja. PUNJENJE SEKSUALNO-MAGIJSKOM OPERACIJOM Postoji još jedna vrsta punjenja kojim ću se samo ukratko pozabaviti. konačno. već rađanje željenog uzroka zajedno sa njegovim dejstvom. samo što za "volt" u akaši elektromagnetična kugla treba da bude veća. za čiste ljude i sve stvari čiste. U najboljem slučaju. Na ovom mestu. ženski partner. Odnos između dva partnera stvara izvanredno jak bipolaran napon koji daje povoda ogromnom dejstvu. od suštinske važnosti su izvesne pripreme. Ovde u operaciju ulazi i niži isto kao i viši dvostruki pol. Magičar koji se usudi prići najvišoj od svih praksi mora vladati i višim i nižim strujama da bi eventualno preneo punjenje u svoj talisman. Posledica izvođenja ovog ljubavnog čina nije nov život. Zbog toga se ograničavam samo na kratak komentar principa na kojem je ova mogućnost punjenja zasnovana. Polarnost njegove glave mora biti magnetična a genitalije električne. da žudi samo za idealima. Svaka seksualno. Veoma bi lako bilo degradirati ovaj stvaralački čin.

amajlija i dragog kamenja 3. određenom koncentracijom želje. sve dok prečnik celokupne kugle ne dostigne 2 metra. koja pomoću sabijenog električnog fluida treba da postane usijano-crvena. Magičar više nije podložan običnim uticajima sudbine. Ova projekcija. Ova vrsta akumulacije i dinamičkog punjenja treba da se izvodi sve dok kugla ne dostigne prečnik od jednog metra. Sada je elektromagnetični "volt" potpun. Magičar koji je išao ovom teškom stazom sve do sada. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: Praksa vidovitosti pomoću magijskih ogledala a) gledanje kroz prostor i vreme b) dejstvo na daljinu preko magijskog ogledala c) razni zadaci projekcije preko magijskog ogledala II. omotavanje raste. takozvano voltiranje. Lečenje bolesnika elektromagnetičnim fluidom 2. počinjući sa projekcijom akumuliranog magnetičnog fluida preko dlana leve ruke ka van. Magičar će svakako poštovati ovu veliku i odgovornu priliku. KRATAK PRIKAZ SVIH VEžBI KORAKA IX I. već direktno preko unutrašnjeg dela desne ruke. jer uspeva vladati sobom isto kao i drugim ljudima. Svesno odvajanje astralnog od fizičkog tela 2. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: 1. Vatrena kugla. uzročni svet. on je postao gospodar svoje sudbine i ništa više sem Božanskog Proviđenja u njegovom najvišem vidu ne može uticati na njegovu volju. KRAJ DEVETOG KORAKA **************************************************** KORAKX MAGIJSKI MENTALNI TRENING (X) . magičar električni i magnetični fluid mora uzimati direktnoiz svemira. On imaginarno prekida vezu sa svojim "voltom". dakle u akašu. Uzrok koji je sa svojim "voltom" preneo u Akašu. sloj po sloj.imaginacijom u kuglu koja visi u vazduhu. Čestim ponavljanjem ove akumulacije magnetičnog fluida i njegove projekcije. Izvedite isti proces sa magnetičnim fluidom. i vršiti samo plemenita dela u svoju korist i korist onih za koje se usudio preduzeti ovu operaciju. dinamički se povećava čestom akumulacijom električnog fluida u sebi a pomoću stalno ponavljane projekcije i širi ponovnim punjenjem. Ovde navedeno "voltiranje" je jedna od najsnažnijih operacija koju je magičar sposoban izvesti na sadašnjem stupnju razvoja. Ako je takav elektromagnetični "volt" pripremljen sa čvrstom verom i uverenjem. ne ide preko prsta. magičar će impregnirati ovaj "volt". MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: 1. Impregnacija astralnog tela sa četiri osnovne božanske osobine III. i uopšte nije bitno da li se radi o mentalnom. prestajući da misli o njemu u samom trenutku odbacivanja namerno ga zaboravljajući i obraća pažnju na razne druge stvari. najjači postojeći magijski akumulator. dakle. ostvariće svoje dejstvo. pomoću svoje imaginacije. magičar će ga ekstatično hitnuti u makrokosmos. astralnom ili materijalnom planu. omotavajući električnu kuglu u ovaj magnetični fluid. Magijsko punjenje talismana. uravnotežio je svoju karmu svojim mukotrpnim vežbama koje su bile više od asketizma tako da mu ona ne može nauditi. Realizacija želje preko elektromagnetičnih kugli u akaši. Kada pravi takav "volt" namenjen drugoj osobi. Pomoću svoje imaginacije on će stvoriti željeni uzrok koji njegov "volt" treba da proizvede. odredivši trajanje svog magijskog "volta". Konačno.

Za ne-magičara sve ovo će biti glupost i on će to posmatrati kao utopijsku ideju. On mora shvatiti da ovaj poslednji korak zaista predstavlja kraj njegovog magijskog razvoja u pogledu prve Tarotkarte i da se on mora pripremiti za više magijske zadatke koje ću opisati u sledeće dve knjige: "Praksa magijske evokacije" i "Ključ za Pravu Kabalu". magijski apsolutno neuvežbana osoba čija su čula mentalno potpuno nerazvijena. Sasvim je drugačije sa magičarem koji svesno razvija svoja čula i stoga će daleko više videti i opaziti.Pre nego što magičar počne slediti praksu desetog. uzvišenim visinama Bogo-razumevanja. U prethodnim poglavljima naučili smo da postoji kraljevstvo elemenata koje nije naseljeno jedino samim elementom već i odgovarajućim bićima. magičar se može uveriti da takva bića zaista postoje. Ako to nije slučaj. S druge strane. uveravajući se veoma brzo u postojanje viših moći. magičaru se savetuje da obezbedi dovoljnu količinu vremena i da radi uporno ali sistematski. Osvrnuvši se na svoj stvarni razvoj. Više neće biti ponosa ili ambicije niti oholosti a da i ne govorimo o lošim osobinama u njegovom srcu. vilama i salamanderima. Međutim. čak i više nego što je pretpostavljao. Većina ljudi je preokupirana materijalnim načinom života do te mere da oni neće shvatiti ništa više i suptilnije izvan našeg fizifizičkog sveta a ponajmanje će ga opaziti. osnovno je da on uvek drži na umu svoj cilj. on će se pokloniti u duhu velikog poštovanja pred Božanskim izvorom Mudrosti. ili duhova zemlje. postajaće sve ponizniji i prijemljiviji. međutim. jer što dublje prodire u radionicu Boga. svakako je podložna samo vibracijama materijalnog sveta i nikad neće biti u stanju da oblikuje mentalnu sliku postojanja bilo koje druge vrste bića. U svakom slučaju nije važno da li će on završiti svoj kurs nekoliko meseci pre ili kasnije. zatim u oblast vodenih nimfi. poslednjeg kursa. magičar će shvatiti da je on već prešao veliku razdaljinu na putu svog usavršavanja. cilj našeg treninga je da osposobimo učenika za opažanje i ovladavanje ne samo fizičkim svetom već jednako i višim sferama. može se pažljivo osvrnuti unazad i uveriti se da li je postigao sigurnu realizaciju svega čemu je do sada poučavan. on nikad neće biti u stanju da kontroliše Više Moći. Prvi zadatak sa kojim se magičar suočava na desetom stupnju je da krene ka upoznavanju sfere elemenata. Na osnovu svojih istraživanja. dok je elementarno biće sastavljeno od najčistijeg elementa kojem . za istinskog adepta ne postoje ni bajke ni priče. on mora znati da je sve ovo samo tanak vrh klina. a pogotovo da se uveri u tu činjenicu. Isto je i sa gnomima. Bilo kakva žurba ili brzopletost u pogledu razvoja je beskorisna i delovaće neprijatno kasnije u njegovom magijskom zadatku. on mora pokušati da nadoknadi sve što mu još nedostaje i mora vežbati sve dok potpuno ne razvije svaku sposobnost. Sa svojim mentalnim telom on će posetiti razne sfere elemenata. Meditirajući o činjenici koliko on još treba da stekne znanja i iskustva. to jest. takozvanim kraljevstvom vatre. Pravo govoreći. pošto njih treba shvatiti kao jednu vrstu simbolizma koji sakriva mnoge duboke istine. On se upoznaje sa kraljevstvom vila i na kraju sa carstvom Salamandera. Da bi izbegao razočaranja. Ako postoje propusti u njegovom školovanju. vodenim nimfama . No da ne dužimo već prionimo na praksu i razmotrimo šta se može učiniti da bi smo dospeli u svet elemenata. preneti se u kraljevstvo gnoma. i da postojano napreduje ka cilju. planova i bića. Kakva je razlika između ljudskog bića i bića elemenata? Ljudskog biće se sastoji od četiri odnosno pet elemenata koji njime upravljaju.

moglo bi se desiti da ga gnomi pomoću njihovih magijskih trikova zarobe elementom. Može se desiti da. Mora se čuvati toga. jer bi ga gnomi savladali umesto da on njih dovede pod kontrolu. Prema tome. imaće čak i priliku da iz gleda u njihovom poslu. nesposoban da se vrati u svoje fizičko telo. ako želi da uđe u carstvo zemaljskih vilenjaka. Onda. ali ponavljajući ovaj eksperimenat nekoliko puta. tako da bi i on sam postao gnom. Pre svega. Po pravilu takvo biće se ponovo rastvara u svoj elemenat. Zapostavimo na kratko opis detalja.ono pripada. on sebe ne može preneti tamo a da prethodno nije osposobljen za to. njegove oči će se priviknuti na ovu nejasnost tako da će razlikovati bića slična njemu koja žele da stupe u kontakt sa njim. Kasnije on će čak uspeti i da ovlada tim bićima. svetlim očima i sa malim kapuljačama. dugom kosom. magičar treba samo da zamisli da tone u podzemnu oblast tj. on se mora poistovetiti sa elementom zemlje. prema tome. Ako se vidoviti magičar pomoću ogledala uverio u oblik gnoma. pošto će magičar sve saznati iz praktičnih iskustava. tj. magičar mora shvatiti da carstvo elemenata nema nikakve veze sa našim materijalnim svetom i da. ono bi moralo usvojiti ljudski oblik i ljudske osobine. U mojoj sledećoj knjizi nazvanoj "Praksa magijske evokacije" u posebnom poglavlju ću obraditi problem prizivanja takvih bića da dođu u naš materijalni svet. [taviše. Pod uslovom da bi ono želelo da stupi u kontakt sa ljudskim bićem. on treba samo da mentalno preuzme njegov oblik. elementarno biće će se razumeti samo sa istorodnim bićem. da priđe čoveku u ljudskom obliku. Jedan gnom neće nikad razumeti ljudsko biće i obratno. magičar će preuzeti oblik gnoma. životni vek takvog bića je verovatno duži ali. i tu činjenicu treba pažljivo razmotriti. ili se gnom mora pretvoriti u ljudsko biće. zemlju. Njegova imaginacija oblikuje lampu koja osvetljuje tamu svojom sjajnom svetlošću. Međutim. Jedna ptica najbolje odgovara samo nekoj drugoj ptici. bez ikakve akumulacije. magičar vidi nešto što bi ga navelo da kritikuje. Nakon mnogo pokušaja on će mnogo jasnije videti ovaj narod zemljanih vilenjaka. čuvajte se razgovora sa njima. on neće razaznavati mnogo. bićem istog elementa. Prema našoj proceni vremena. Takva ili slična biće pojava gnoma koga će magičar videti u magijskom ogledalu. u toku njihovog zajedničkog rada. Na isti način. On će primetiti da su gnomi veoma mali vilenjaci. zauzvrat. Kada se radi na ovaj način. ono ne poseduje besmrtni duh. to jest.. S druge strane elementarno biće se može sporazumeti jedino sa srodnim bićem. da napuni čitav svoj oblik zemljanim elementom. onda ili magičar mora postati gnom. Ako ne može zamisliti kako gnom izgleda on mora koristiti svoju moć vidovitosti bilo u transu bilo da pokuša videti oblik gnoma pomoću magijskog ogledala. Pri tome. Obično se crtaju sa dugim bradama i kapama. Ne pitajte nijedno pitanje pre nego što vam se neki od njih ne obrati. što i treba da bude svrha eksperimenta. tj. Odjednom še osetiti kako ga okružuje duboka tama. Magičar mora znati kako da se prenese u carstvo elemenata i stupi u kontakt sa tamošnjim bićima. Najpre. mentalna . slični patuljcima iz bajki. On će to biti u stanju da uradi putem prenosa svog duha. nakon izvesnog vremena. Na ovom mestu magičar će shvatiti zašto je u prethodnim koracima morao da izvodi vežbe pretvaranja. Zatim. On će takođe primetiti da svaki gnom nosi malu lampu različite zračne moći da bi pronašao svoj put u podzemnom carstvu.

Kada se konačno magičar bude osećao u kraljevstvu gnoma kao kod kuće i kada je izveo sve oglede kojima su ga ta bića mogla poučiti. . magičar može od gnoma naučiti nekoliko magijskih trikova koji se mogu izvesti pomoću zemljanog elementa. Od inteligentnih vođa magičar može toliko toga naučiti o vodenom elementu da bi i sam mogao napisati knjige. uprkos činjenici da su sve sirene veoma lepe. Naprotiv. magičar će primetiti da postoje različite grupe inteligencija među zemljanim viljenjacima u svetu gnoma. jer kasnije. čim gnomi počnu sami da pričaju. Pod uslovom da je magičar mentalno pripremljen. sirene ili vodene nimfe . već mora da čeka da biće samo počne pričati ili da mu postavi neko pitanje. Na primer. već su takođe i nametljive i seksualno napasne.koje se još nazivaju morske nimfe. u takvom slučaju. mada postoje i muški vodeni vilenjaci. on će videti samo ženska bića kako se neusiljeno kreću poput ljudskih bića. on će ih konačno privući. Obično su vodene vile . čuvajte se lepote tih bića! Magičar se ozbiljno upozorava da se ludo ne zaljubi u sirenu i izgubi svoju ravnotežu. Susrešće i gnome koji će biti u stanju da mu daju lekcije iz alhemije. Nema nikakve koristi da još pišemo o ovome. Zemljani viljenjaci su najbliži čoveku i vole da mu služe. onda mu je dozvoljeno da poseti sledeće kraljevstvo. Pored toga. Međutim. Teško d se može primetiti kakva razlika u obliku i veličini. nije apsolutno nužno da se poprima ženski oblik. Magičar će primetiti da one ne igraju svo vreme kao što se obično pretpostavlja. već ponavljajući ogled više puta i saglasno njegovoj snažnoj želji za komuniciranjem sa tim abićima. minerali. Posete carstvu gnoma trebalo bi ponavljati sve dotle dok tamo ima da se vidi nešto novo. već da obavljaju i neke druge poslove. Magičar može mnogo toga naučiti od gnoma i ni jedna knjiga na svetu ne može mu otkriti toliko tajni o podzemnom carstvu koliko ih on može čuti u svetu gnoma. Najpre. Biće svedok svega što se događa i postoji ispod zemljine površine. može naučiti kako da magijski primeni neko kamenje. kao što su izvori. Medicinski stručnjak bi. ništa više. on se može preneti u veliko jezero ili okean. i zaroniti u vodu do dna. Ni ovde se on neće odmah sresti sa vodenim vilama.veoma privlačne žene. o raznim vodenim biljkama. takozvane kraljevske vođe. i to kraljevstvo vodenih vila ili vodenih nimfi. nema čega da se plaši. kada se oni uvere u magičarevu superiornost u snazi volje i inteligenciji. On će retko kad sresti neku ružnu sirenu. oni će mu se radovati i postaće njegove najposlušnije sluge. I ovde važi pravilo da niko ne sme prvi osloviti neku sirenu. oni vide u njemu biće višeg ranga i nadmoćnije od njih i pokušavaju da uspostave prijateljstvo sa njim. Tokom vremena.veza između astralnog i fizičkog tela bi pukla što bi značilo fizičku smrt. ugalj. Ali. jer će se sam magičar u to uveriti. naročito ako shvate njegovu superiornost. pošto i ovde postoji veoma naročita vrsta svesti. itd. Ovde postoji jedna prednost: on neće biti toliko zlostavljan od sirena. od magičara zavisi da li će se imaginarno pretvoriti u sirenu. pošto one nisu samo privlačne i strahovito lepe. i poštuje ovaj zakon. samo konstatovao smrt od srčanog udara. tako da svoj duh može impregnirati vodom. gde god želi. moglo bi se zaista desiti da sretne i neke inteligentnije. On dobija informacije oživotu riba. Na isti način on može potražiti vodene vile u svom magijskom ogledalu i videše da postoji znatna sličnost sa ljudskim bićem. magičar koji je tokom svog magijskog treninga stekao neophodnu samokontrolu. magičar može dobiti mnoga saznanja o moćima i delovanju raznih trava. kamenju ispod voda i o drugim magijskim trikovima u vezi sa vodenim elementom. Ovaj zakon zabrane da se gnomima pravi obratite važi samo za prve posete. može se informisati o skrivenim riznicama i drugim čudnim stvarima. [to se tiče poseta kraljevstvu vode.

i očigledno je da će magičar pokušati da stupi u vezu sa najinteligentnijim od njih. Ubrzo. sirene ili nimfe. šarmom i opojnim erotizmom toliko da je on u ozbiljnoj opasnosti da postane jedan od njihove vrste. magižar može pristupiti duhovima vatrenog elementa sa kojima će sada morati da stupi u kontakt. On će primetiti da duhovi vatre imaju mnogo manje lice od ljudi i izvanredno dug i tanak vrat. puneći taj oblik čistim elementom vatre i otići u sferu duhova u neki krater ili vulkan. Stoga će se on imaginarno preneti u oblik vatrenog vilenjaka. on može impregnirati svoj duh vazdušnim elementom i preneti se imaginarno u predeo vazduha. Najviši redovi ovih organizama su najsličniji čoveku. Kada se u potpunosti upozna sa vazdušnim elementom i njegovim bićima. energične figure i. Ovde magičar ne mora da usvaja oblik koji odgovara duhovima vazduha. I ovde takođe postoje različite grupe inteligencija i prefinjenih među ovim vatrenim duhovima i onih čija je spoljašnja pojava mnogo lepša. on može obaratiti pačnju na sledeće kraljevstvo. Koliko je samo magičara upropašćeno nesrećnom ljubavlju! Zbog toga magičar mora čvrsto kontrolisati svoje strasti. I ovde se magičar mora upozoriti da prvi ne oslovi neko biće. poput elementa kojem pripadaju. Ako je sada magičar dovoljno upoznat sa . mnogo vole da razgovaraju sa ljudskim bićima.Takva ljubav bi za njega bila kobna. većina od njih je ženska. mada se mogu videti i muška bića. ali ona su prilično neobična na neki način. želeći da duhovi vazduha stupe u kontakt sa njim. kao da lebdi. kraljevstvo vazdušnih duhova. pao bi u ruke sirena zauvek. Magičar ne sme da zaboravi pravilo da se prvi ne obraća nekom od bića. veš stalno mora imati na umu svoju želju da vidi duhove vazduha po svaku cenu. Od onoga što smo ranije utvrdili. Ako se. Za razliku od vodenog kraljevstva čiji stanovnici. Naučiće ga mnogim magijskim tajnama i tehnikama koje ni jedan živi čovek ne bi mogao ni naslutiti. i stoga se savetuje magičaru da predstavu o tim bićima stekne pomoću magijskog ogledala. Konačno će videti najlepša bića sa sjajnim eteričnim telom. duhovi vazduha će mu se obratiti. Magičar mora mentalno podražavati kretanjem duhove vazduha. i one imaju divne. Čim magičar uspeva posećivati carstvo vodenih vila onoliko često koliko to želi i ako je tu naučio sve u vezi magijskog znanja. ali ljubav pod kontrolom jake volje. Najpre će primetiti da ta bića izbegavaju da se sretnu sa njim. On ne treba da gubi strpljenje ako ne uspe odmah. vazdušne vile su veoma stidljive i nedruštvene. Ova bića imaju neke sličnosti sa ljudskim bićima. što ne treba da ga obeshrabri. magičar je primetio da su bića vazduha nemirna i da se stalno kreću. on mora jasno imati na umu moto da je ljubav zakon. Ali. nežnim i gipkim. najpoznatije boravište duhova vatre. jer bi ga zadesila ista zla sudbina kao što je opisano u prethodnim slučajevima. pošto je to kraljevstvo u sferi elemenata koja je najprivlačnija i ako se magičar preda svojim strastima. on će mnogo naučiti o svemu što se može postići sa vatrenim elementom. nošen vazduhom. i ovlada magijskom tehnikom. Isto se može reći i za vatrene vilenjake koji svuda lutaju kao nervozni i uznemireni. nakon ponovnih eksperimenata. [to se tiče magijske prakse. uspostavi kontakt sa vazdušnim vilama. što bi bez sumnje prouzrokovalo njegovu fizičku smrt. Sirena je sasvim sposobna da opčini magičara svojom neverovatnom lepotom. Slično vodenim vilama. Ovo ne znači da mu je sasvim zabranjeno da se zabavlja sa sirenama. one će ga informisati o svemu u vezi vazdušnog elementa.

a to je da ma kako velika inteligencija i znanje tih bića mogli biti. Očigledno je da će magičar sva iskustva koja je imao sa drugim stvorenjima. magičar može. Čim se veza sa guruom uspostavi. Ako ne odmah. pošto. oni su i dalje sastavljeni samo od jednog jedinog elementa. tako da su ga oni naučili svemu što je želeo znati. smatrati sebe gospodarom svih elemenata. magičar može zamisliti i suprotno. Naravno. Postoji jedno uverenje do kojeg će magičičar dodći dok posećuje sve elementarne organizme. on ima mogućnost uzajamnog odnosa od usta do usta. magičar će ući u poslednju fazu svog mentalnog razvoja. Takav magičar će biti sposoban da. on može pokušati da stupi u kontakt sa svojim duhom učiteljem. Do sada je on toliko napredovao da može uspostaviti vidljiv odnos sa svojim genijem na mentalnom planu. kako i pod kojim uslovima on može doći u kontakt sa njim u bilo koje vreme. dok je tako sasvim odstranjen sa zemlje i lebdi u svemiru. Ako se tako magičar mentalno uzdiže. izvodi najčudnovatije prizore pred očima laika. to jest. on će posećivati druge sfere. guruom ili genijem. on će pitati svog genija kada. koje je Bog stvorio po svom obličju. od sada. Nakon magičarevog daljeg napretka u dobokom poznavanju i praktičnom kontrolisanju četiri elementarna kraljevstva. svakako posle nekoliko pokušaja. Umesto da je uznet u vazduh. Praktično izvođenje nije teško.vatrenim duhovima i njihovim vođama u kraterima. koncentrišući se na sferu koju želi da poseti. primenivši ih u praksi. ako bi želeo da stupi sa njim u vezu. vodič ili anđeo čuvar ili ma kako ga zvali. Od tog trenutka guru preuzima vođenje magičara. on se penje sve više i više sve dok zemlja ne počne izgledati kao mala zvezda i. postaće vidljiv magičaru. Ovde po prvi put Čovek dolazi u pasivni kontakt sa svojim genijem. to jest. Pre svega. Prvi susret sa duhovnim vođom ostaviće dubok utisak na magičara. i pošto fizički svet nema više šta da mu kaže ili ponudi. Nažalost nije moguće. on se usredsređuje na želju da bi se njegov vodič mogao pojaviti pred njim ili bi on mogao biti odveden vodiču. magičar to sam intuitivno otkriti. sada. Tada će on shvatiti zašto Biblija kaže da je Čovek najsavršenije od svih bića. Međutim. sa čistom savešću. ako se genij već ranije nije predstavio magičaru koji savršeno vlada mentalnim lutanjem. u fizičko telo i da će takođe biti u stanju da. Ovo je razlog nezadovoljstva svih elementarnih organiza-ma u pogledu čovekove besmrtnosti. Tek kada je iscrpio sve moguće izvore informacija o elementu vatre. On će to činiti na isti način uzdižući se sa zemlje pravo kao strela. Ovo je prepušteno koncentraciji svakog pojedinca. ali može se smatrati sigurnim da će. od uha do uha. zalaziti u pojedi-nosti kako se to sve postiže. Kao što je prethodno pomenuto u vezi sa pasivnom komunikacijom sa Onostranim svetom. može mu se dozvoliti da poseti i vatrene organizme koji žive u najdubljem središtu zemlje i imaju dublje znanje. zahvaljujući njegovoj vidovitosti. da je lak kao pero i oduvan sa zemlje. i saglasno njegovoj volji. Božansko Proviđenje je Čoveku dalo anđela čuvara ili genija koji upravlja njegovim mentalnim razvojem i motri na njega. u magiji prirode. Praksa vidljive veze sa genijem zahteva samo jednu stvar a to je da se stane uspravno i imaginarno oseti zahvaćenim i odnetim vrtložnim kretanjem u vazduh. dok Čovek predstavlja sva četiri elementa i štaviše i peti odnosno princip Boga. tada svaki učenik mora slušati uputstva vođe. a magičar je u stanju da im pruži takvu priliku. iskoristi ih i na materijalnom planu. preneti u svoju memoriju. zbog vremena. on bi mogao videti svog genija bilo u stanju transa ili u svom magijskom ogledalu. Nakon nekoliko pokušaja magičar će sam otkriti koji mu metod viće odgovara. biva privučen tom .

Suncu. Mohamedanac. i ta četiri temeljna aspekta njegovog Božanstva predstavljaće njegovu najvišu zamisao Boga. svetlosti ili plamenu kao simbolu njegovog najvišeg Božanstva. to jest. Hrišćanin će obožavati našeg Gospoda Isusa Hrista kao svoj najviši ideal pripisujući mu četiri temeljne osobine ili osnovne vidove koji se manifestuju u sveprisutnosti. Budi. i naučiće sve o njihovim zakonima i tajnama. i da se pridržava nje. Pošto za njegov duh ne postoji nikakva percepcija vremena i prostora. Sunca. Budista. uopšte nije zadovoljan takvom tvrdnjom. koji je sve do sada gazio kamenitom stazom razvoja. Prema kabalističkom Drvetu života on će. Pod uslovom da magičar pravilno radi nakon što je postigao magijsku zrelost.sferom. zatim sferu Merkura. Koncepcija njegovog Boga ne mora biti vezana ni za jednu osobu koja živi ili je živela. Braman. U svakom slučaju. bilo sam bilo u društvu svog vođe. Magičar neće posmatrati Hrista kao manifestaciju obdarenu sa samo jednom osobinom. MAGIJSKI PSIHIčKI TRENING (X) U teoretskom delu ovog kursa upućivao sam na pojam Boga. Pre nego što počne sa radom u ovom poslednjem poglavlju njegovog razvoja. Jupitera i na kraju sferu Saturna. U suštini je sasvim svejedno da li magičar misli o Hristu. Na svim sferama on še susresti organizme koji tamo žive. obožavanja ili odavanjem hvale Bogu. naravno. Tu nije u pitanju imaginacija. Isto mogu primeniti i sledbenici Budizma ili bilo koje druge religije. on može odmah posetiti svaku sferu. mudrost ili sveznanje. ali ipak ne sve. od samog početka njegove inicijacuje. i magičar koji je učinio znatan napredak u svom razvoju može početi sa meditacijom o ovoj zamisli Boga. istinski Adept koji je postigao veoma mnogo. bio on Hrišćanin. najistinitija. Devi. uzimajući u obzir univerzalne zakone u analogiji sa četiri elementa on će ga duboko poštovati kao najviše Božanstvo. On je izrastao u savršenog magičara. pošto zamisao Boga treba protumačiti kao rezultat ove univerzalne zakonitosti. pa Venere. ili ma kakva da je njegova vera ili staza inicijacije. najzakonitija zamisao koja postoji. sveljubav ili milosrđe i besmrtnost. Iz tog naročitog razloga. po redu. 2. Ako je magičar došao dotle da je u stanju da posećuje svemir. Mnoge religije govore o praktičnoj vezi sa Bogom. . u vezi sa univerzalnim zakonima. njegov mentalni trening je završen. na magijski aktivni način. Marsa. na mistički pasivni način. najdraža. Ma kojoj spiritualnoj grupi magičar pripadao. najdragocenija i najpoštovanija od svih stvari iznad koje ne može biti nikakva vrsta "Nad-Boga". on mora poštovati ovu univerzalnu koncepciju Boga bez izuzetka. već. da li je ostvario magijsku ravnotežu i oplemenio svoju duševnu ličnost do te mere da u njoj može živeti Božanstvo. magičar je naučio da poštuje ovu zakonitost. za magičara bilo koje religiozne vere ili ideologije. Jevrejin. Komunikaciju sa svojim Bogom magičar može ostvariti na žetiri različita nažina: 1. sferni planetarni sistem organizama i da njim ovlada. već osobina koju on pripisuje toj imaginaciji. prvo dospeti u sferu Meseca. on će svoj princip Boga ustanoviti na ova četiri temelja sa njihovim osnovnim osobinama koje odgovaraju elementima. Magičar. Ove četiri osnovne osobine su: svemoćnost. on je Brat Svetlosti. izražavajući lično gledište da se ta veza može uspostaviti već obraćanjem Bogu u obliku molitve. on mora da ispita da li već vlada psihičkim treningom svih prethodnih koraka. imaginacija Boga mora biti najviša. Hindus. već se može izraziti i na simbolički način. Bog je za magičara najviša.

Druga vrsta otkrivenja Boga je magijsko-aktivna. Pošto istorija nudi mnogobrojne primere ovog mističnog jedinstva sa Hristom Bogom. posmatraju ovu manifestaciju Boga kao ostvarenje svojih ciljeva. u liku samog Hrista ili u obliku krsta. na apstraktan način. Jedna izvanredna uvodna vežba za konkretnu manifestaciju Božanstva je da se stavi slika. onda se može govoriti o mističkopasivnom otkrovenju. Osnovna stvar je osobina Božanstva koja se manifestuje pojedinoj osobi. stvorena namerno. dok se apstraktna imaginacija zasniva na imaginaciji apstraktne ideje božanskih osobina. itd. Praksa mogućih otkrivenja Božanstva je veoma jednostavna. baktijogiji. međutim. to se može desiti u obliku simbola poput belog goluba kao Svetog Duha. a on silazi polovinu puta da se sretne sa magičarem. to jest. Mistička pasivna isto kao i magijska aktivna invokacija Boga može se izvoditi u konkretnom ili u apstraktnom obliku. . način manifestacije će biti izražen u skladu sa njegovom religioznom verom. to jest. bilo izvan ili unutar sebe. Lično više volim metode konkretnih i apstraktnih oblika koje može izvesti svaki magičar. sve dok se obličje njegovog Boga ne pojavi pred njegovim zatvorenim očima. od drugorazrednog značaja. teozofi. pomoću svoje plastične imaginacije. ili oblik prave magije koji magičar sme koristiti jedino onda kada je stekao određeni stepen zrelosti. pošto ne postoji nikakav konkretan metod. u stanju transa. kada magičar. na magijski aktivni način. U ovoj vrsti manifestacije. O ovoj vrsti se takođe može govoriti kao o obliku ekstaze koja je.Svi mistici. na konkretan način i 4. unutrašnjost. Dobro uvežban magičar će pokušati da dođe u blizinu ili dodir sa svojim božanstvom putem invokacije (prizivanja). svojstvena većini magičara. što je sve. figura ili neki simbol određenog Božanstva ispred sebe. Dok magičar obožava svoje Božanstvo. gledajući u njegovu sliku. Ali. Koliko će jaka i prodorna biti ova manifestacija Boga pojedincu. Ako magičar meditira u akaši. priziva pojedine osobine svog Božanstva. Ovu vrstu manifestacije iskusiće sve osobe kod kojih se stvori stanje telesnog ushićenja ili ekstaze dubokom meditacijom ili molitvama. je "teurgijska". za razliku od prethodno opisane prateće manifestacije. Pošto magičar ne zna u kojem će mu se obliku Bog prikazati. bez i najmanjeg napora. Ova vizualizacija Božanstva je odličan uvod koji omogućava magičaru da pred sobom stvori lik Boga. u svako doba. Pravi magičar mora biti majstor sva četiri metoda i njemu je ostavljeno da odabere koji će od njih izabrati za svoju buduću stalnu vezu. korak po korak. smatram izlišnim da se zadržavam na pojedinostima. međutim. Ova invokacija Božanstva. Magičar sedi u svom asana-položaju gledajući intenzivno u sliku. u svakom položaju. U slučaju Hrišćanina.3. bez obzira da li ih zamišlja u konkretnom ili apstraktnom obliku. Onaj čiji je razvoj dosegao ovaj stupanj može postići ne samo mističko-pasivno već i magijsko-aktivno sjedinjenje sa Bogom. on ga kasnije može opaziti na svakoj beloj površini u blizini. o svom Bogu i njegovim osobinama. Konkretna invokacija zamišlja Boga u izvesnom obliku. onda to postaje magijska -aktivna invokacija. Način prizivanja je apsolutno individualan. spiritualni deo magičara se uzdiže na pola puta ka Bogu. i kada očekuje da se simbol Boga pojavi tokom meditacije. Mistički pasivni način jedinstva sa Bogom je privilegija koju ima većina Svetaca i svi vernici kojima se Božanski princip na neki način sam manifestovao u ekstazi. Ovaj uvodni korak treba ponavljati sve dotle dok magičar ne bude u stanju da svoje božanstvo zamisli kao živo. zavisi u potpunosti od mere njegove mentalne i psihičke zrelosti.

Očigledno je da se magičar na ovaj način može sjediniti sa Božanskim principom dotog stepena da sve osobine i moći koje borave u ostvarenom Božanstvu sa kojim je on psihički sjedinjen. Ovo je takozvano konkretno sjedinjenje sa Božanstvom izvan svog Ja. Konkretizovanje Božanske osobine u zamišljenoj slici je veoma važno i mora se ponavljati toliko puta sve dok sam magičar ne bude stvarno video svoje Božanstvo obdareno sa sve četiri osnovne osobine. i ostaju kao njegove osobine. njegovim ližnim Bogom. raspolažući svim osnovnim osobinama sa kojima je sjedinjen. ili ljubav u srcu. nezavisno od vere. on zamisao Boga može povezati sa nekom pomoćnom koncepcijom poput svetlosti ili vatre. u toku ovog jedinstva. čak i ako su odvojene od imaginacije. magičareva sposobnost da izazove sjedinjenje sa Božanstvom u svako doba. on mora zamisliti predmet svog obožavanja ne kao puku sliku. Tu se sam magičar sjedinjuje sa svojim Bogom. Ovo magičar treba da ponavlja sve dok ne oseti da je Božanstvo toliko jako u njemu da. koje dela zračeći takvim intenzitetom kao da njegov lični Bog stoji pred njim. Na početku. Ako je magičar postigao ovo.Onda može spojiti sliku koju je zamislio sa odgovarajućim Božanskim osobinama. magičar se poistovećuje sa apstraktnom idejom Boga do te mere da nema potrebe za bilo kakvom imaginacijom predela ili dela tela. Čestim ponavljanjem ove vežbe. zauzimajući tako mesto njegove duše. sa svom briljantnošću četiri osnovne osobine. Ako magičar vlada izvođenjem konkretnog sjedinjenja sa njegovim Božanstvom. sa slikom imaginacije. Kada oseti da je preneo sve što zna o koncepciji Boga i njegovom ostvarenju u predmet (sliku) njegove invokacije. njegova duša ili duh. Ponavljanjem. već to čini njegovo Božanstvo. Zatim. gubeći svoju ličnu svest. a zatim i unutar svog Ja. Dalje. postajući i sam Bog. Stoga će se on koncentrisati na jednu po jednu osobinu. Čestim ponavljanjem ovog sjedinjenja sa Božanstvom. Najpre. aspekt Božanske osobine treba povezati sa organom koji odgovara elementima na takav način da se na primer svemoćnost. pošto je jedini način za prisiljavanje nižih bića da izvršavaju njegovu volju. kako ispunjavaju i ulaze u njegovo telo. . magičar poprima osobine zgusnute u njegovoj imaginaciji. [to češće magičar sledi ovaj metod. sve jače i efektivnije će biti vizuelno i čulno Božanstvo pred njim. i to više nije njegova svest. U teurgiji kao i u magiji prizivanja. pošto magičar mora biti sposoban da na ovaj način uspostavi kontakt sa svakim Božanstvom. Te Božanske osobine adepti nazivaju magijske sposobnosti. on neće odmah uspeti da usaglasi sve četiri Božanske osnovne osobine. oseća u glavi. i sada više preko njega ne deluje njegovo lično Ja. on dobija osećaj kao da je on sam to Božanstvo koje je zamislio. ali kasnije sa tim mora prestati. moći ili Sidi (Siddhis). projektujući jedino osobinu i to prvo izvan. o kojima je meditirao u prethodnom koraku. već manifestacija Božanskog uha koji govori kroz njegova usta. četiri osnovne osobine se mogu udružiti u jednu ideju koja nam dozvoljava spoznaju najvišeg oblika naše zamisli Boga. Metod konkretnog sjedinjenja sa Bogom je od najveće važnosti za magijsku praksu. ova praksa je neophodna. postaju i njemu svojstvene. već kao živo biće. on prelazi na ostvarenje apstraktnog oblika jedinstva sa Bogom. onda može misliti o njegovom živom Božanstvu koje se pojavljuje pred njegovim očima. stvaran i živ. Takoon iskušava konkretno sjedinjenje sa Bogom. u apstraktnom vidu.

************************************************ MAGIJSKI FIZIČKI TRENING (X) BRAMA I [AKTI Onaj koji poznaje druge sisteme inicijacije pronaći će isvesnu paralelu sa mojim sistemom pošto sve staze koje vode ka istini moraju biti iste. sa svakim višim Božanskim bićem. astralni . trougao tri vrha ili kraljevstva i to materijalni. Ovde se završava magijski psihički trening poslednjeg Koraka. akouspe ovladati Muladhara-centrom. nedokučiv. U Kundalini-Yogi učenik se podstiče da meditira o Muladhara-centru. Ako bolje razmotrimo simbolizam Muladhara-centra. je nedvosmislen i označava ključ za prvi stupanj Joge. međutim. ako je ostvario razvoj koji odgovara Muladhara-dijagramu na njegovom duhovnom putu. i učeniku je ostavljeno da on to sam otkrije. tokom njegovog jedinstva sa Bogom. ni u meni. najprimitivniji i najgrublji centar koga simboliše slon postavljen u uglu zajedno sa određenom boginjom. Od sada. Prema tome. Muladhara-centar je prvi. a zmija stazu i znanje.manifestacija Boga se toliko produbljuje da se sam čovek oseća Bogom. onda je on u stanju da deluje u svakoj sferi u kojoj želi. Postoji nekoliko objašnjenja ovog znaka.To si Ti". niti izvan mene. subjekat i objekat se stapaju jedan u drugi. pozitivan deo. tako da ne postoji ništa drugo sem: "Ja sam Bog" ili kao što to Hindusi u Vedama kažu: "Tat Twam Asi . Toliko duboko mora biti ovo jedinstvo sa Bogom da. čije je sedište u trtici i da izvodi vežbe Pranajame. stoga. Jedna takva neizveštačena definicija nije nikada data u Indiji. falus predstavlja oplodnu moć ili imaginaciju. KOMUNIKACIJA SA BOžANSTVIMA Kada je magičar toliko naprdovao u svojoj inkarnaciji (otelovljenju) Boga da on može komunicirati sa svakim Božanstvom. jer u ovoj fazi razvoja učenik Joge prepoznaje Bramu. Uženik Joge mora prvo naužiti da upoznaje i kontroliše tri sveta. pronaćićemo da ovaj centar ima oblik žutoobojenog kvadrata sa crvenim trouglom u sebi. Muladhara-centar nije bez razloga nazivan Brama-centrom. biće sasvim isto kao da je to sam Bog rekao. neodrediv. Ovaj simbolički izraz. Učeniku je dobro poznata činjenica da se princip zemlje sastoji od četiri elementa. univerzalan. pravilno tumačenje je da kvadrat predstavlja zemlju. ne postoji Bog. dakle Božanstvo u najsuptilnijoj manifestaciji. muški polni organ. a sve dalje vežbe služiće samo produbljivanju njegovih meditacija i pojačavanju njegove pobožnosti. Nemam više šta da kažem magičaru o ovome. to jest. tokom meditacije. i što god on izrazi ili naredi. astralni i mentalni svet.psihički i mentalni . materijalni . magičar je završio svoj magijski razvoj u astralnom obliku. Brama ne . Muladhara-čakra nije ništa drugo do inicirajući dijagram koji odgovara prvoj Tarot-karti. Brama je večan. Došavši do ovog stupnja. Njegovo središte je falus. pošto je on postao jedno sa bogom. tri i po puta obavijen zmijom. i to ne treba komentarisati. koji se u Indiji naziva LAYA-YOGA. svakom Inteligencijom. Dopustite mi da ovde pomenem indijski Yoga-sistem zmijske moći koji je u saglasnosti sa sistemima egipatskih misterija koje sam naveo.spiritualni (duhovni) svet.fizički svet. ne kao magičar već kao Bog. postojan i miran. on poseduje sve četiri osnovne osobine njegovog Božanstva sa kojim je sjedinjen.

Pored misli mogu se prenostiti i osećanja na manje ili veće udaljenosti. Dejstvo sugestije se takođe može ograničiti. na njegovom putu razvoja ga ne sme ništa iznenaditi. iskusan magičar će biti zadovoljan i ovim nagoveštajima i shvatiti paralelu koja postoji između religioznih i inicijacijskih sistema. Sa magijske tačke gledišta hipnoza je . On zamišlja subjektov duh. [akti ili Kundalini-sila predstavlja imaginaciju koju magičar mora sistematski razvijati. ili će dopustiti subjektu da je smatra svojom ličnom idejom. pomoću akaše. ženski princip. misli koje magičar smatra poželjnim. stoga ću se u ovom poglavlju ogranižiti samo na razmatranje nekih okultnih moći. Ovde je takođe potrebno izgovarati sugestivne formule strogo u sadašnjem vremenu i u zapovednom obliku. pomoću telepatije. Sugestija se ne mora uvek izgovarati glasno. Magičar ne sme nikad da zaboravi da pomoću svojih magijskih moći prenosi samo dobre i plemenite misli. Dakle. Magičar će uvek preneti željenu sugestiju u podsvest kod osoba koje još ne poseduju magijsku zrelost. ona se može izvršiti i pomoću telepatije. Osvrćući se na čitav naš razvojni sistem magičar će svakako otkriti da baš ta kreativna snaga falusa. HIPNOZA Još jedno polje veoma slično telepatiji i sugestiji je polje hipnoze kojom se osoba može prisilno uspavati i lišiti njene slobodne volje. prenošenjem sugerisanog vremena delovanja u podsvest subjekta. i on mora imati tačno objašnjenje za svaku okultnu pojavu. Iako magižar ne mora nučno da ovlada svakom od njih. imaginaciju. Svakako je za magičara puka sitnica da sugeriše svoje misli nekoj osobi. TELEPATIJA Srodno sugestiji je polje telepatije.misao ili misao neke druge osobe. međutim. On to može uraditi na dva načina. SUGESTIJA U poglavlju o podsvesnom sam već govorio o ovoj temi kada sam opisivao autosugestiju. Magičaru je zaista veoma lako da praktikuje sugestiju i na najvećoj udaljenosti. naime. bilo mentalno posećujući određenu osobu da bi uticao na nju. Očigledno je da se sugestija na veću daljinu može izvesti i pomoću magijskog ogledala. tj. sve što je stvoreno stvorila je njegova [akti. zbog toga. međutim. i bavi se samo njegovim umom (duhom) kojem prenosi misli. Sve što treba da razmotri je žinjenica da on misli ne prenosi telu niti duši već jednostavno duhu subjekta. U devetom Koraku ja sam već završio magijski fizički trening. Svakako. Vladajući elementima magičar može odstraniti misli subjekta na koga treba uticati. Sasvim je prepušteno magičaru da li će sugerisati subjektu da je to njegova magičareva ..stvara iz sebe. ili uklanjajući. izostavljajući materijalno i astralno telo. Ja sam sasvim uveren da se nijedan uženik ili magičar neće upustiti u bilo koju vrstu zloupotrebe. Sve te instrukcije važe i za sugestiju na druge ljude. svaka sugestija može biti data i na takav način da bude izvršena u određenom trenutku u budućnosti. naime. Mnogo više bi se moglo reći o ovom centru. razdaljinu između njega i subjekta da bi vršio sugestiju. najbolje dok ona spava. misli se takođe mogu sugerisati i protiv volje osobe. imaginacija i njen razvoj igra glavnu ulogu u njegovom treningu. sugerišući mu. [akti. u Muladhara-centru predstavlja zmiju koja se obavija oko falusa i koja koristi njegovu kreativnu moć.

[to god se prouzrokuje u akaša. To ne znači da magižar nije u stanju da ljude uvede u san. U Indiji je takva predstava nekog iluzioniste samo puko zarađivanje novca. kao stvar tradicije. i magižar neće pribegavati tome sem da svom subjektu dâ dobre i plemenite sugestije sa izvanredno jakim dejstvom. pomoću svoje volje ili elektromagnetičnog fluida. Praksa je jednostavna. takvi eksperimenti su sasvim beskorisni. Magičar može činiti iste te stvari. koje. pošto se na filmu ne bi baš ništa videlo od čudovišnih scena. Dovoljno je samo da izgovori akaša-formulu da drži ljude začaranim. napunjeno sa akaša-principom. Magičar treba samo da privremeno isključi funkciju duha. pošto u samom trenutku kada on sasvim zanemari telo i dušu test-osobe. Ovo sam pomenuo samo da to predstavim magičaru i da mu omogućim da pronađe objašnjenje sa magijskog stanovišta. naročito od strane onih ljudi koji nemaju nikakvog pojma o višim zakonima magije. tako da žak i najveće i najjače životinje trenutno padaju u nesvest. Skoro sve knjige koje su napisane o hipnozi preporučuju korišćenje telepatije i sugestije. . i osoba će odmah zaspati. MASOVNA HIPNOZA FAKIRA Masovna hipnoza koju izvode indijski fakiri i opsenari koja ima mnogo poštovalaca nije nikakav problem za magičara. On može koristiti i jedno i drugo kao improvizaciju ali on ne zavisi od njih. Ako to magičar želi. pošto se takva tajna prenosi sa porodice na porodicu stotinama godina. i publika će opažati jednu sliku za drugom u istom redosledu. za magičarev razvoj i uspon. U slučajevima velike opasnosti. jednu za drugom. i tako dalje. metodom koji se jedino treba primeniti u krajnjoj nuždi. Činjenica da su ove formule istinske čini zvuči apsolutno verodostojno. sem fakira i njegovog partnera. tako da fakir ne mora da koristi ni imaginaciju ni akašu. Gospodaru moći nije potrebno ni jedno ni drugo. Ovde je najmanje važno da li magičar koristi telepatiju ili sugestiju. Ovaj naizgled čudesan eksperimenat je lako objašnjiv u svetlu magijskih zakona i. niskim glasom. san ili nesvestica nastupaju odmah. i svi posmatrači slično prožeti akašom. Sami ovaj čin nasilja.principu. Pravi magičar će uvek izbegavati zadovoljavanje radoznalostidrugih ljudi izvođenjem hipnotizerskih eksperimenata. kako mirno sede i ljubazno se osmehuju. mora se ostaviti pojedincu da odluči da li će raditi sa takvim stvarima ili će ih čak usavršavati. prenose sa generacije na generaciju. Sve što on zna je to da će se ovo ili ono dešavati ako izgovara pojedine reči. Fakiri koji se bave ovim predstavama uopšte ne znaju ni sami kako se takve pojave izazivaju. Fotografisanje takvog eksperimenta bi izazvalo veliko razožaranje. soba. on bi to morao izbeći ako je moguće. koji će osloboditi podsvest čineći je osetljivom za svaku vrstu sugestija. mora se nužno ostvariti. Čestim ponavljanjem ovog eksperimenta. stoga. U svetlu ovog zakona može se bez ikakvih teškoća razumeti masovna hipnoza koju stvaraju fakiri izvodeći svoje predstave pred masom ljudi. budući da se njihove tajne. u taj princip. Ako je neko mesto. fakir priziva akašu u sobu prenoseći slike koje gledalište želi da vidi. to već postaje automatsko. pošto je akaša najviši uzrok. on će pogoditi instinktivni bok životinje.. Čak ni vlasnik takve formule ne zna tačno koju vrstu moći oslobađa. i on ne muči svoju glavu o uzroku toga. parališući pomoću imaginacije njenu volju. i nakon toga treba samo da izražava željene pojave složene u kratke rečenice ili tantre. Pomoću tradicionalne reči ili formule. Čak i ako bi test-osoba insistirala na tome da je magičar hipnotiše. niti predstavu koju posmatrači treba da vide. Naučno je dokazano da se i životinje mogu hipnotisati. ovaj princip će preovladati u njima. mešanja u ličnost ljudskog bića se ne preporučuje sa magijske tačke gledišta. dobro uvežban magičar može izazvati neku vrstu šok-hipnoze parališući duh protivnika munjom elektromagnetičnog fluida. Takve predstave su zaista cenjene. Međutim.dostojna prekora i bolje je da se ne usavršavate u njoj. tj. iskreno se nadam neće biti u životu ma kog magičara.

ušima ili osećanjem. što je samo rezultat rada u akaši. recimo. Inače. kako bi uhvatio sve misli koje želi znati. Nakon koncentrisanja na ono što zaista želi znati. čak i najskriveniju. PSIHOMETRIJA Psihometrija označava sposobnost za čitanje sadašnjosti. Ovo je osnovni uslov. vidi ne samo pošiljaoca već i misli koje su bile na umu toj osobi u dato vreme. Uporedi poglavlje koje se bavi problemom akaše! Ako se magičar koncentriše na duh dotične osobe. i nad njegovim svetom ideja. a ako se osvrne unazad sa najintimnijom željom. Čitanje misli nije nikakav problem. nakon dužeg treninga. Oblikovanje misli je intelektualni ili imaginativni čin. inspiracije. slušanju i osećanju. on ga mora staviti u blizinu solarnog pleksusa ili ga prosto držati u ruci. čitati između redova svakog pisma. on može čitati stvarne misli. zavisno od mentalnog stava magičara. intuicije. i saznaće sve što je na bilo koji način povezano sa tim predmetom.ČITANJE MISLI Mnogo se govorilo o problemužitanja misli. kao na ekranu. Nije nužno naglašavati činjenicu da se subjektove misli mogu žitati kako sa blizine tako i sa velike udaljenosti. iz nekog starog predmeta otkriti sve događaje koji su povezani sa njim. Imaginativne misli je lakše čitati. da ih ispituje vizuelno. to jest. svaka reč i svaki čin nalaze svoj precizan kalup u akaši. on treba da pritisne predmet na čelo. zamišljajući da subjektovo telo i duša ne postoje. Svaka misao. a on to posmatra kao pateću pojavu od niže vrednosti za njegov mentalni razvoj. stoga. i ako je naučio kako da koristi svoja astralna čula u viđenju. on će biti u stanju da misli čita samo delimično ili ako su one efektivne.budućnosti. Ako želi da vidi događaje u slikama. On može. Magičaru se takođe dozvoljava da koristi svoje magijsko ogledalo. Ova sposobnost je prateća pojava razvoja astralnih čula i lako je njom ovladati ako je magičar prošao ceo praktični trening kojem je poučavan tokom ove obuke. u bilo kom periodu. i tada je us tanju d čita različite događaje prošlosti. Savršeno čitanje misli može se postići jedino ako je magižar postigao apsolutnu vlast nad svojim duhom pa. Polju psihometrije takođe pripada i sposobnost komuniciranja sa svakom osobom koja dođe u dodir sa nekim predmetom. bez obzira na njegovu prirodu . Sve što treba da uradi je da uzme predmet koji teba istraživati u ruku ili da ga stavi na onaj deo tela koji je važan za ispitivanje. i tako dalje.uvek .on može. puneći sebe akašom. on pobuđuje akašu ili trans. on će biti u stanju da pročita svaku misao. pošto predmet. on bez ikakvog napora može čitati i misli iz najdalje prošlosti. Na ovaj način. (vežbe prethodnih koraka bi mu mogle mnogo pomoći u ovom pravcu) i sve što treba da uradi je da uspostavi vezu između sebe i određene osobe. kraće rečeno. pisma. bilo kog predmeta. povezani sa tim predmetom. i magičar mora da se oseti kao duh. on ima priliku da iz svakog pisma koje je poslano njemu ili drugim ljudima od poznatih ili nepoznatih osoba. ono zahteva kontakt duha sa duhom. Čim postigne izvesnu veštinu u čitanju misli.ako bi to trebalo biti najvažnije . on ih mora staviti na predeo srca a ako želi da ga istražuje intuitivno ili emocionalno. ako želi da ih opazi akustički. Naravno. prošlosti i . sadašnjosti ili budućnosti svojim mentalnim očima. i tako dalje istražujući sve događaje koji su. kamena. Čitanje misli se može izvoditi pomoću slika. To izgleda kao da pripada obuci za magičara. stare stvari.

Nema sumnje da je magičar sposoban da čita misli pomoću predmeta. i može protumačiti prošlost. bolest. Patološki gubitak pamćenja može se objasniti činjenicom da se veza sa mentalnim tlom pa. pamćenje je intelektualno svojstvo koje poseduje svako ljudsko biće kod kojeg su sva čula normalno ravijena. naravno. Istovremeno. Varijanta psihometrije je psihografija. pomoću imaginacije. usled svoje prijemljive osobine. Magičaar može činiti dobro u svetu poništavanjem duboke tuge ili razočaranja osobi koja to ne može nadvladati. već i sam predmet može poslužiti za uspostavljanje kontakta sa pojedinom osobom. i da otkrije osobine karaktera i mentalnog razvoja u svetu akaše bez ikakvog napora. i sa akašom parališe na izvesno vreme. Međutim. ako je nekad patio od mentalnih šokova ili gorkih razočaranja. a rezultira iz onoga [to sam već rekao. On može eksperimentisati sa time i u svom životu. prema tome. i iz akaša-sveta. duha i duše magičara i te osobe. utičući na nju mentalno ili psihički i fizički. on se mora ozbiljno upozoriti protiv zloupotrebe ove jake moći. on može ako to želi. istovremeno. i u pamćenju pomoću svoje imaginacije. Međutim. Niko ko teži etičkom razvoju ne može se nagovoriti na takvo delo.predstavlja veznu sponu između tela. pomoću akaša-principa. Magičar koji vidi kod svakoga niz misli i slika u akaši. pamćenje je primalac misli i ideja is mentalnog pa. Isto se može reći i. uništavajući vezu između slika u akaši i dotične osobe. ali to je od male važnosti za magičara. mentalni poremećaj ako se desilo kao rezultat različitih uzroka poput šoka i slično. koji se nastavljaju vraćati u njegovo pamćenje. Takve slike se više nikad neće vratiti u njegovo pamćenje kada se izbrišu u akaši. stoga. Iz ovih argumenata postalo je očigledno da je psihometrija samo jedna podvarijanta vidovitosti koja je već obrađena u prethodnom poglavlju. i da pamćenje. sadašnjost i budućnost. Direktan način je pojačavati pamćenje pomoću odgovarajućeg elementa ili elektromagnetičnog fluida ili pukim uticajem na svest pomoću imaginacije. magičar je sposoban da odstrani ne samo neke ideje i sećanja već i neke uzroke koji su registrovani u akaši i pojavljuju se kao . oslabiti ili smanjiti izvesne ideje i utiske u svesti pa. izbrisati. Ali. poziva nazad te ideje iz akaše i mentalne sfere u svest. čim uspostavi komunikaciju između njegovog duha i duha osobe u pogledu akaše. Magičar koji se u akaši veoma dobro snalazi sposoban je da utiče na pamćenje na direktan ili indirektan način. može ih očigledno izbledeti. o materijalnoj strani. Magičar će svakako primeniti ovu sposobnost samo onda kada želi da oslabi ili izbriše nečija loša iskustva ili događaje koji su ostavili duboke utiske na pamćenje te osobe. SUGESTIJA PAMĆENJA Kao što znamo. ako uspeva vladati tim sećanjima pomoću svoje volje ili drugim metodima nema potrebe za tako drastičnim uplitanjem akaše da se te slike izbrišu zauvek. kada deluje na pamćenje. čak i na najvećoj udaljenosti. Indirektan način uticaja na pamćenje treba vršiti indirektno. on je u stanju da sazna sve o duševnom stanju dotične osobe. Znamo da se sve misli i ideje prenose u akašu. verovatno pre njegovog magijskog razvoja. Preko vezne spone ne samo da se pošiljalac pisma može razotkriti u svim fazama njegovog postojanja. Pošto magižar ima mogućnost da na ovaj način svaku osobu liši pamćenja. prema tome. A to stanje je već nesklad. RAD U AKA[I Na isti način kao što se može uticati na pamćenje i neka sećanja izbrisati pomoću akaše (što sam objasnio u prethodnom poglavlju).

Magičar. poštujte iste instrukcije koje sam dao u poglavlju o impregnaciji sobe. izvodeći tamo željenu impregnaciju pomoću imaginacije. pošto su grehovi samo moralna gledišta religija) naglasio je naš Gospod Isus Hrist kada je rekao: "Onome kome ja oprostim grehove. najbolje se izvodi pomoću elektromagnetičnog "volta". svi se zasnivaju na snazi volje i određene imaginacije.uticaji sudbine. naravno. ma kako velika bila. rečenice izgovorene u magičarevoj sobi mogu se fizički sasvim jasno čuti i u sobi koja je preko akaše povezana sa magičarevom sobom. i magičar ih može odrediti po svojoj slobodnoj volji. . Čime god magičar impregnira svoju sobu. Ako sada udaljena osoba odgovori u njenoj sobi. bilo korisnog ili beskorisnog. Ako je razdaljina. biće oprošteni zauvek!" IMPREGNIRANJE SOBA NA DALJINU Prethodno sam već govorio o impregnaciji sobe u kojoj se sam magičar nalazi. tehnike koja je detaljno opisana u fizičkom treningu devetog Koraka. tako da dve sobe u akaši postaju jedna. Ovde. Postoje i još neki metodi. pomoću akaše. Takvim povezivanjem soba premostiće se. koji treba da ima odgovarajuće dejstvo na sudbinu date osobe. i najveća razdaljina. osoba koja u ovom stanju komunicira sa nekim ne samo da je u stanju da čita i prenosi misli već i da stvara i prima fizičke manifestacije prenošenjem elektromagnetičnog fluida na ova dva premošćena pola koji su već povezani u akaši. nju magičar može čuti u svojoj sobi kao da je pošiljalac tamo lično. Osnovno je proizvesti elektromagnetični fluid na isti način kao što sam opisao u poglavlju o "voltu" izuzev što on ne poprima oblik kugle već oblik sobe. što je u nauci poznato kao bežični prenos i prijem. između osoba ili soba premošćena preko akaša-principa. na njega ili druge ljude. PORUKE KROZ VAZDUH Ova vrsta prenosa je u opštoj upotrebi na Istoku a uglavnom na Tibetu između magičara i posvećenika. Ovaj metod se može fizički materijalizovati do te mere da može proizvesti čak i materijalno dejstvo. da magičar poseti sobu u svom duhu ili astralnom telu. Činjenicu da magičar može menjati sudbinu brišući njen uzrok a sa njom i grehove (sve dok se grehovi posmatraju na religiozni način. to naravno prelazi i na drugu sobu. međutim. bez obzira na njihovu udaljenost. prvo. Ovakvo uplitanje u čovekov život ne sme se činiti iz površnih razloga bilo da se radi o magičaru ili drugim ljudima. Druga mogućnost je povezivanje te sobe sa sobom u kojoj magičar živi. i preporučio sam nekoliko naprava.princip. Ako on izbriše uzrok koji je subjekt sam stvorio. Stoga. on mora da ustanovi drugi uzrok na mestu onoga kojeg je izbrisao. a elektricitet neophodan za to u našem slučaju je elektromagnetični fluidd. Eter u kojem se talasi vibracija reči kreću jeste akaša. pod uslovom da ima pravilnu motivaciju. naravno. Magičar može intervenisati na takav način jedino ako preuzima punu odgovornost za svoj čin pred Božanskim Proviđenjem. Brisanje uzroka i stvaranje novog. premošćavajući tako i vreme i prostor. Na ovaj način. Ono što do sada nisam pomenuo je činjenica da magičar može impregnirati sobu i na daljinu. Takva elektromagnetična akaša kombinacija omogućava da se reči i rečenice izgovaraju i prenose na najveću daljinu. ovde nije toliko stvar u prenosu ideja već fizičkih reči. Ove poruke mogu čuti i opaziti osobe koje nisu inicirane niti su magijski uvežbane. Postoji dva načina za to. poput magijskog ogledala sa fluid-kondenzatorom.

Nakon mnogo vežbi on će moći da pokreće i predmete. već i ostale sasvim različite moći. Ono što on ne zna je činjenica da on ne mora odvojiti celo mentalno ili astralno telo. mnogo bi se priviđenja (utvara) moglo izvesti na ovaj način. Ako je obučeni magičar ispoljio svoju mentalnu i astralnu ruku pomoću imaginacije. On to može isto učiniti i sa svojim mentalnim ili psihičkim ušima da bi čuo stvari na neograničenim razdaljinama. recimo. magičar će biti u stanju da prenese različite delove svog tela na najveću udaljenost. Najpre. on će biti u stanju da prenese jedno ili oba oka bilo gde. istovremeno. ako su akustički povezani sa "emitujućim studijem" to jest. a takođe će moći da magijsko znanje dovede u potpuni sklad sa tehnikom i hemijom. Na sličan način mogu se preneti i dejstva elemenata. Vidljive. tj. gde je spreman list papira i olovka. toplotom i tako dalje . i sa nogama.može se postići i pomoću magije. međutim pravi magičar neće gubiti svoje dragoceno vreme sa takvim dečijim trikovima. Čim stekne izvesnu veštinu u praksi oka i uha.naravno. zamišljanjem ruke kao da je na nekom drugom mestu. tako da taj problem njemu ne predstavlja nikakvu novost. i slike kao kod televizije. nećemo prenositi samo zvučne talase. već da može eksteriorizovati ili odvojiti pojedine delove tela. da bi tamo stekao utiske. Sposobnost pisanja na daljinu između živih osoba može se takođe protumačiti na ovaj način. on bi mogao napraviti viša i veća otkrića. Ovde magičar može započeti mnogo događaja koji bi se mogli ostvariti preko etera. osećanja. čim ih odvoji u akaši pomoću imaginacije. Uporedite modernu televizijsku tehniku. kao kod radija. a da se ne nalazi u stanju transa ili u primarnom svetu. kad se radi o evoluciji. Budući da mentalno i astralno telo nisu ograničeni vremenom i prostorom. on će to izvoditi preko imaginacije. svakako bi bilo kobno za magičara. i zgušjavajući ih pomoću elementa zemlje. jednog dana. na udaljenosti. i ja sam uveren da će doći vreme kada će se termički talasi. I to će najpre izvoditi mentalno. samo sa svojim spiritualnim telom a kasnije i sa astralnim i mentalnim telom. magnetizmo. Naravno. postepeno. mirisa i slično. EKSTERIORIZACIJA Magičar je u ovom kursu naučio kako da odvoji svoje mentalno i astralno telo od fizičkog. toplota prenositi kroz eter na najveću udaljenost. materijalizovane slike stvorene imaginacijom u takvoj magijski pripremljenoj sobi. ne gubeći snagu prenošenjem svog celog mentalnog ili astralnog tela. zna iz iskustva da što god je nauka stvorila na fizički način .bilo elektricitetom. njegova mentalna i astralna ruka može uhvatiti partnerovu ruku na najvećoj udaljenosti i dati obične poruke. mogu videti ljudi svugde. pomoću svojih prenetih očiju i ušiju. on može pokušati isti ogled sa rukama a. Očigledno je da će biti u stanju da sebe učini vidljivim pomoću tih materijalizovanih ruku. Očigledno je da su i neki drugi prenosi. Na ovaj način. dakle. međutim svako predviđanje. baš kao da je tamo bio fizički. on ih može fizički materijalizovati. dok izvodi eksperimenat. a kasnije i sa astralnim rukama. Tu pstoji još uvek široko polje aktivnosti za nauku. Na primer. moguće je preneti ne samo reči i zvučne talase već takođe i slike. Materijalni eter ni u kom slučaju još nije iscrpen.. Moguće je čak ovim eksperimentom preneti . izazivajući kucanje ili druge zvuke. i budućnost će nam pokazati da. Na osnovi univerzalnih zakona. mogući pomoću akaše i elektromagnetičnog fluida koji ih prenose na najveće udaljenosti. Na ovaj način on će moći da vidi i čuje na svakom mestu. sobom u kojoj magičar radi.

on bi se usled svoje aktivnosti mogao otkriti pomoću vidovitosti. sve dok se mentalna ili astralna ruka ponovo ne povežu sa telom. Ako magičar želi sebe mentalno ili psihički preneti na neko mesto. Čineći sebe nevidljivim. Ovaj specifičan podvig adepti nazivaju "Pisanje na daljinu između živih osoba". a daju i uputstva o tome. Sa druge strane. pokušaćemo dokazati da je. on može primeniti mentalnu nevidljivost. čak i ako su mu čula sasvim razvijena. Uzmimo kao primer Gurua koji želi da poseti svog učenika mentalno. Činjenje mentalnog tela. [to se tiče ispoljavanja ostalih udova. On ne sme zaboraviti da sebe potpuno izoluje akašom sa svih strana. ukočena. da izvrši neki uticaj. Na početku. međutim. a da ne bude primećen od strane tih crnih magičara i njihovih bića. da bi to sprečio. na isti način se i predmeti mogu prenositi na najveću udaljenost. Postajanje mentalno nevidljivim je veoma jednostavno i postiže se ispunjavanjem mentalnog tela akašom od glave do peta. Zatim. čim svoje mentalno telo ispuni akašom. i uprkos činjenici njegove nevidljivosti. čak i ako drži oči otvorene. Mnoge knjige opisuju talismane i drago kamenje koji nosiocu pružaju dar nevidljivosti. i fizičke nevidljivosti. na osnovu univerzalnih zakona i onoga što smo do sada naučili. moramo napraviti između mentalne ili spiritualne.pravi magičarev rukopis na neograničenu daljinu. Pre nego što krene bilo gde. ispod stopala kao i iznad glave. Ako je magičar postigao određenu veštinu u ispoljavanju svojih ruku i nogu. a ne želi da ga opaze bića određene vrste ili uvežbana čula nekog drugog. ipak je moguće da će u životu biti situacija gde bi ova praksa mogla biti korisna. Ako bi magičar trebao izvesti bilo koju radnju na mentalnim planovima. u ovom nevidljivom . dok ispoljava (eksteriorizuje) svoje oči i uši izvan tela. ************************************************************** MAGIJA NEVIDLJIVOSTI U mnogim bajkama se govori o tome da čarobnjak sebe čini nevidljivim i da postoji naročiti prsten koji ljude žini nevidljivim ako ga obrnu oko svog prsta. odnosno duha. magičar mora celo telo da obavije crnim prekrivačem. ona će ostati beživotna. pošto je akaša bez ikakve boje i bez ikakve vibracije. da bi ga proverio. Nije bitno da li će taj pokrivač imati oblik kugle ili jajeta. U sledećem poglavlju ću opisati kako da predmet učinite nevidljivim. Međutim. astralne ili psihičke. to bi bilo zabeleženo u akaša-principu. sa magijske tačke gledišta. Magičar će primetiti da ne može čuti ni videti svojim fizičkim čulima. recimo ruke. magičar može pratiti zle radnje takozvanih crnih magičara da bi saznao sve o njihovim delima ili. majstor će biti sasvim blizu učeniku a da ga ovaj ne primeti. U životu se mogu pojaviti i neki drugi uslovi gde bi bilo preporučljivo učiniti sebe mentalno ili astralno nevidljivim. ništa od toga nije pouzdano niti od bilo kakve koristi za stvarnu praksu. Mentalno telo će trenutno iščeznuti iz vida svakog bića. činjenje nevidljivim činjenična stvar. nevidljivim nema nikakve posebne vrednosti. ako je nužno. niti će opaziti bilo šta što se dešava.

na kraju ima zadatak da ponovo pretvori predmet iz astralnog stanja u njegov fizički oblik. i skoro niko sem posvećenika viših. Ovu vrstu prenosa predmeta često praktikuju stvorenja spiritističkih medijuma. tj. da ne ostavi baš nikakve tragove. ne može pravilno izvesti tu operaciju. hladno rame i on bi morao dalje živeti kao usamljena jedinka napuštena u svemiru. Pod uslovom da je postao dovoljno stručan u činjenju i postajanju nevidljivim u mentalnom lutanju. Međutim. nekoliko novih uzroka moglo biti zabeleženo u akaši. moguće je takođe postati nevidljiv i na materijalnom planu. PRAKSE SA ELEMENTIMA . mora biti u skladu sa jačinom svetlosti koja preovlađuje u tom trenutku. Jedina mogućnost oslanjanja na Božansko Proviđenje bila bi izgubljena zauvek. Ono mi mu dalo. Takav magičar bi bio osuđen na raspadanje. a eventualno i fizičkog tela. Ako je akumulacija svetlosti jaža od potrebne. pošto je on postao gospodar akaše. Magičar je sasvim odgovoran za svaku radnju koju. magičar ne bi postao nevidljiv. ako ne i najviših zvanja. izvodi u mentalnom svetu. odnosno. već prozračan i sjajan. koji izvode ovaj prenos. Magičar ili biće. on je potčinjen samo Božanskom Proviđenju. ona zatheva godine treninga i prakse. Postoji još jedan metod činjenja nevidljivim a to je devijacija čula koja se praktikuje u svim vrstama hipnoze i u tom obliku sugestije u kojem bića stvaraju broj vibracija koji odgovara broju vibracija svetlosti u fizičkom telu. Ova koncentracija je neophodna. magičar mora strahovati da bi. Još neka uputstva u vezi ovoga naći će se u mojoj knjizi: "Praksa magijske evokacije". iako su takve stvari veoma retke. pod uslovom da je pojava zasnovana na očevidnoj materijalizaciji. gospodar svoje sudbine.. inače. sve to može učiniti i magičar koji je upoznat sa univerzalnim zakonima i postigao dobar napredak u svom razvoju. u vezi sa akašom. Sa magijskog stanovišta. iako prilično nečitkih. Punjenje fizičkog tela svetlošću. premda nevidljiv. Predmet pretvoren u astralni oblik može preneti astralno telo nekog bića ili sam magičar na svaku razdaljinu. Fizičku nevidljivost je veoma teško postići. Ako poseduje ovu veliku veštinu činjenja nevidljivim svog mentalnog i astralnog tela. Sudbina više nije u stanju da mu učini bilo kakvo zlo. ovde se nevidljivost ne postiže akašom već pomoću svetlosti. magičar je u stanju da izazove nestajanje svakog materijalnog predmeta. umesto sudbine kaznilo bi ga Božansko Proviđenje. sličan suncu. ostvarujući tako nevidljivost. I ovde je praksa punjenja cele ličnosti akašom veoma slična sa punjenjem mentalnog i astralnog tela zajedno. što bi zasigurno bilo gore od svakog prokletstva. jer. Drugi način za to je pretvaranje predmeta iz žvrstog u astralni oblik. Predmet trenutno iščezava iz vida svake osobe čija magijska čula nisu dovoljno razvijena. pomoću imaginacije. on se mora koncentrisati na činjenicu da bi akaša trebala neutralizovati njegovu aktivnost. što god su planetarne i van-planetarne inteligencije u stanju da izvedu. koji zrači beli sjaj unutar i izvan sebe. Od sada. isti postupak se može koristiti i pri odašiljanju astralnog tela.stanju. Ostala pravila su ista kao i ona gore opisana. međutim. Ako bi zloupotrebio svoje znanje za zla dela. ona ne bi trebala biti zapisana u akaši. tako da kažemo. i on može lako shvatiti šta bi to značilo sa magijske tačke gledišta.

savršeni magičar može izvesti i mnoge druge magijske predstave pomoću elemenata. Lame na Tibetu mogu. izazvana je u izvesnoj meri autosugestijom. svako biće . Projektovan u ruke.bilo mrtvo ili još neotelotvoreno . i baš ništa mu se ne bi moglo dogoditi.koja je indirektno pobudila vatreni elemenat da izvrši njegovu zapovest. može se ugasiti pomoću projektovanog vodenog elementa. Svaka vrsta vatre. to jest. Pomoću vatrenog elementa magičar je sposoban da izdrži najveću hladnoću. On je u stanju da probada oštre predmete kroz svoje mišiće bez najmanjeg osećanja bola i bez jedne kapljice krvi.do te mere da ono postaje vidljivo očima sasvim netrenirane osobe. pa čak se može i fotografisati. i ostao neozleđen. Na osnovu univerzalnih zakona magičar je otkrio da sila gravitacije zavisi od magnetičnog privlačenja zemlje. Prvo. Ako magičar u sebi veoma jako projektuje i zgusne vodeni elemenat. On je zaista u stanju da leči velike rane na svom ili tuđem telu. omiljenog učenika našeg Gospoda. može sasušiti projekcijom vatrenog elementa.Veliki broj mogućnosti pruža se magičaru koji želi da se uže specijalizuje za upotrebu elemenata. Gravitacija sopstvenog tela može se ukinuti na dva načina. svaki utisak. ovaj elemenat mu omogućava da drži usijano ugljevlje ili gvožđe bek ikakvih povreda ruku. Usavršivši se u tome on može. bez ostavljanja ožiljaka. Magičar će sada videti da takvi događaji nisu samo legendarna predanja. na isti ili sličan način. na primer drvo. izvodeći projekciju pomoću magijske reči . direktno pomoću zemljanog elementa. mogu se zaista izlečiti za nekoliko minuta. kondenzovao elemenat sa kojim se radi na takav način da elementarna moć postaje stvarna fizička moć. tako da mogu u tenu osušiti mokre peškire prostrte po njihovim telima usred zime. Magičar ima veliku prednost pošto je sposoban da trenutno parališe svakoga . Zemljani elemenat koji magičar kondenzuje izvan sebe. Magičar može. ali magičar ostvaruje isti efekat mnogo brže pomoću zemljanog elementa. Duboke rane koje bi obično zahtevale hiruršku pomoć. kada leži na dasci sa ekserima. pod uslovom da je materija. on može izdržati najveću toplotu a da ne opeče svoje telo.Kabale .čak i svog smrtnog neprijatelja izvanredno brzom projekcijom zemljanog elementa. omogućuje mu da zgusne svaku misao. Oslanjajući se na univerzalne zakone o vladanju elementima. izvoditi takve skoro čudovišne podvige i sa vazdušnim elementom.čoveka ili životinju . već da su se zaista i starno događali. preko kondenzacije zemljanog elementa u svom telu. preko stalnih punjenja ili akumulacija vazdušnog elementa (WAJU TATTWA). priča se da je bio potopljen u kazan sa ključalim uljem. a da i ne govorimo o ožiljcima. Za Jovana. Sve vrste zapaljivog materijala mogu se zapaliti pomoću spoljašnje projekcije vatrenog elementa. gde Mladić u usijanoj peći ostaje nepovređen. proizvesti takvu neranjivost svog tela da ona podseća na onu koju pokazuju indijski fakiri u svojim predstavama. Postoji više mogućnosti korišćenja ovog elementa ali nadam se da će gornje napomene biti dovoljne. Ovaj eksperimenat je poznat na Tibetu pod imenom TUMO. svakako. a takva očigledna čuda mogu se izvesti pomoću vladanja elementima. i da se uzdiže i lebdi u . bez obzira na njeno širenje. pomoću koncentrisanog vatrenog elementa. Fakirova neosetljivost na bol. POJAVE LEVITACIJE Levitacija podrazumeva ukidanje zakona gravitacije.lizovao. Zar nije naš Gospod Isus Hrist sasušio lišće smokvinog drveta da bi dao znakove svoje moći? On je primenio isti zakon. Nema sumnje da se neka biljka. proizvesti ogromnu toplotu u svojim telima. On bi čak mogao stajati sa osmehom usred razbuktale lomače. Biblija opisuje slične događaje gde su stubovi natopljeni vodom bili zapaljeni pomoću vatrenog elementa. primarna osobina ovog elementa se ostvaruje do te mere da se čovek oseća lak kao pero. Dozvolite mi da vam skrenem pažnju na biblijski događaj.

U svakom slučaju. zauzvrat. poremećaj elektromagnetičnog fluida pa. on može prizvati olujne bure pomoću elektromagnetičnog fluida. on može privući vodeni elemenat čak i sa najveće udaljenosti. . po volji. Akumuliranjem magnetičnog fluida u telu do tog stepena gustine koja odgovara težini tela. kao i u mnogim drugim slučajevima. Njemu će. Otuda u ovom. ovo stanje označava nesklad. patološko stanje. u slučajevima spiritističkih medijuma i mesečara. za sada. bez obzira na njenu dubinu. Većina Jogija poseduje izvanredne mogućnposti u vladanju ovim pojavama levitacije a čak i u Bibliji čitamo da je naš Gospod Isus Hrist šetao površinom mora. mesečare u snu može nadvladati magnetični fluid. Ovo objašnjenje je nedvosmisleno ako magičar uzme u obzir osnovni zakon fizike koji kaže da se isti polovi dva magneta odbijaju baš kao što se dve različite sile privlače. to jest. Gradonosne oluje se takođe mogu izazvati ili usmeriti negde drugde. na primer. Često se takvi ljudi viđaju kako se penju po zidovima kao muve. Tako on projekcijom vazdušnog elementa može uticati na kretanje vazduha. proizvesti takve vrste pojava u prirodi. ili kreću po najopasnijim mestima kuće ili čak po žici. Eliminacija električnog fluida iz tela i povećanje magnetičnog fluida može se dogoditi ne samo svesno veći nesvesno. Akumulacija potrebnog magnetičnog fluida može se izvoditi magijski uvežbanom imaginacijom ili pomoću nekih drugih tehnika poput Kabale. projektovanjem električnih i magnetičnih "volta" u vazduh koji. posredovanja Bića ili duhova itd. Ova ukratko prikazana interpretacija pojava levitacije bi. dejstvo gravitacije će biti neutralizovano. mada. automatski tako praveći kišu. izazivaju sevanje. kada se sudare. ili bolest. U ovom stanju punjenja magičar će jedva dodirivati zemlju i čak se može sasvim bezbedno kretati po površini vode. privlačna sila zemlje. Zgušnjavajući magnetični fluid sve više i više on može. Očigledno je da bi on takođe mogao postići suprotne efekte zaustavljanjem nepoželjne kiše ili rasterivanjem oblaka. iz gore navedenih argumenata. prema tome. Osoba koja pati od ovoga može se lečiti jedino usklađivanjem električnog fluida koji se mora povećati u bolesnom telu. PRIRODNE POJAVE Magičar može pomoću elemenata i elektromagnetičnog fluida . izgleda sasvim očigledno da bi na ovaj nažin magičar mogao prenositi predmete ili čak ljude koji nisu magijski uvežbani. Usled iznenadnog gubitka električnog fluida. Ovu vrstu "pravljenja" vremena uspešno praktikuju tibetanske Lame. on bi mogao izvući zaključak da bi se takođe mogao stvoriti i suprotan efekat. trebala biti dovoljna magičaru. Jasno je da se ovde rezultat postiže na isti način samo sa električnim fluidom umesto magnetičnog. vetar ili izazvati pljusak ili čak trajnu provalu oblaka projekcijom vodenog elementa.. na primer. ako bi to želeo. gde se električni fluid pomoću transa poništava a. magnetični fluid povećava. moguće je izvršiti svaki uticaj na prirodu. kako u velikoj tako i u maloj meri. tj. S druge strane. Posmatrajući ono što je do sada rečeno. ponekad trebati više prostora da bi mogao da projektuje i zgusne potrebne moći. Drugi metod zahteva vladanje elektromagnetičnim fluidom. on može biti prenet u bilo kom pravcu. pomoću zgusnutog vazdušnog elementa ili lično stvorenog vazdušnog kretanja. podići svoje telo u vazduh i.vazduhu poput balona. Zato se mesečarstvo naziva i mesečevo ludilo. jer preko elemenata ili elektromagnetičnog fluida. Koncentracijom magnetičnog fluida. Brzina prenosa u vazduhu u potpunosti zavisi od njegove volje. povećana privlačna ili gravitaciona sila. Prepunjenost magnetizmom mesečara u toku sna može se pripisati uticaju meseca.

Ne postoji drugi način za razumljivije izlaganje prakse od ovoga. bez obzira da li snaga volje ili drugi metodi imaju u tome neku ulogu. namerno indukujući (stvarajući) elektromagnetični fluid između duha i duše da bi učvrstio spojnu vezu između njih. uzdržavam se od navođenja tih metoda da magičara ne bih doveo u iskušenje. astralnog i mentalnog tela. Prema univerzalnim zakonima. Dakle. magičar prosvetljenog duha i usavršen u vladanju okultnim sposobnostima i moćima biće takođe u stanju i da umrlu osobu podigne iz mrtvih. dao sam magičaru smernice o tome kako da izazove takve pojave koje se graniče sa čudom. Opis koji sam ovde dao. Zatim to isto treba da učini sa duhom i dušom u odnosu na telo. predstavlja kapiju za pravu inicijaciju. Mnogo ljudi koji su se ironično podsmehivali temi magije. karti magičara. i saopštavalo samo najprobranijim i najpoverljivijim učenicima. priveden je kraju. Sve što on treba da uradi u takvim slučajevima je da uspostavi kontakt sa duhom te osobe u akaši. Magija je najteže znanje na zemlji kojim se mora . kompletni kurs uputstava o prvoj Tarot-karti. U slučaju kada nijedan vitalni organ nije uništen. Ljudi koji su odlučili da praktično slede ovaj kurs. Potpuno vešta osoba. ponekad. i nikada ne biste smeli zaboraviti činjenicu da se stvari pogrešno tumače. ova proučavanja mogu potrajati godinama. pomoću elemenata i elektromagnetičnog fluida. Magičar može sam da odluči koliko će se usavršavati u nekoj od ovih disciplina. Pri kraju desetog Koraka ću još jednom ukazati da ni jednom od ovde opisanih sposobnosti nije nužno toliko dobro ovladati. imaju priliku za dovršavanje svog razvoja. On može opozvati smrt ljudi ili životinja koji su ubijeni električnim šokom (munjom ili sličnim događajima). pod uslovom da je predodređen od strane Božanskog Proviđenja da to učini. odgovara znanju koje se do sada prenosilo u hramovima misterija. magičar ne samo što može videti delovanje elemenata u telu. Umrla osoba se vraća u život trenutnim punjenjem tela principom svetlosti. adept. on se nikada neće usuditi da ugrožava živote ljudi. Mađutim.magičar zna razne metode za izazivanje ovih pojava i sposoban je da ih izvede svojim sopstvenim moćima nakon specijalnog treninga isto kao što to tibetanske Lame postižu pomoću rituala. Međutim. već takođe i dejstvo elektromagnetičnog fluida. i zna kako se na sve to može uticati u skladu sa univerzalnim zakonima. MOĆ NAD žIVOTOM I SMRĆU Magičar koji savršeno vlada elementima i elektromagnetičnim fluidom je takođe i gospodar života i smrti svakog ljudskog bića. Iz tog razloga prva karta. Za to postoji dosta mogućnosti. međutim. Sa uvažavanjem i poštovanjem spiritualnog zakona koji vlada Svemirom. magičar. Ovo je sinteza oživljavanja na magijski način izvedenog pomoću moći elemenata i elektromagnetičnog fluida. Onikoji žele brze rezultate biće razočarani. jer. duhu i duši. magičar može povratiti život. Dobro je poznato da su viši adepti izvodili takva vaskrsavanja. verovatno će morati da promene svoj stav nakon čitanja ove knjige. bića i Tantri. mada tačno zna kako da prouzrokuje magijsku smrt. Za njega će biti lako da obnovi te dve spojne veze pomoću elemenata i elektromagnetičnog fluida. Ima toliko zabluda o magiji. ova činjenica neće odvratiti iskrenog učenika od prodornog znanja prve inicijacije. a šta više on može zapaziti i veznu sponu između materijalnog. stvarajući tako pravilan sklad. magije prizivanja. Oslanjajući se na svoja visoka magijska iskustva i pomoću svojih dobro uvežbanih čula. može učiniti sve i izvesti čak i veće magijske pojave od ovih koje sam ovde pomenuo u svetlu univerzalnih zakona.

bez sumnje će posmatrati ovu knjigu kao čistu glupost. moći i časti. iz iskustva. trebali bi se uvek setiti reči Isusa Hrista. onim stanovnicima ove zemlje koji iskreno žude za istinom i percepcijom. Svesna komunikacija sa ličnim Bogom 2. Ova rečenica bi trebala biti sveta zapovest za svakog tragača za prosvetljenjem na ovoj spiritualnoj stazi. nego se moraju sticati veoma teškim radom i sa mnogo teškoća i smetnji. Iskreni magičar će shvatiti da je takav stav Čoveka pogrešan. Ko god traži Boga. to jest. MAGIJSKI PSIHIČKI TRENING: 1. Svi ljudi koji traže put ka Bogu. mikro. Očigledno je da blagodeti percepcije neće nikad doći preko noći. a ja nemam nameru da takve ljude preobraćam u bilo kakvu veru niti da menjam njihova mišljenja.ovladati ne samo teoretski već.ako ne većina . i tu često vidimo. teozofi. korak po korak. Razume se da će svaki čitalac proceniti ovu knjigu sa ličnog stanovišta. On je uveren da se za veru čovek mora vežbati i obrazovati inicijacijom. onaj koji ne veruje u religiju. ignoriše natprirodne pojave i koga zanimaju samo materijalni interesi. Mnogo je lakše postići intelektualno znanje nego postati pravi Magičar. Tako će čitaočevo mišljenje o magiji pretrpeti značajnu promenu i nadam se da on više nikad neće degradirati ovu drevnu mudrost na vradžbine i slične đavolske rabote. Veliki broj bića koja su morala napustiti naš materijalni svet i nisu imala baš nikakvu priliku da postignu istinsko znanje u Duhu žale se u višim sferama na činjenicu d je u prošlosti pravo znanje bilo rezervisano samo za odabrane. spiritisti ili ma kako se zvali skloni neprijateljstvu baš kao da nisu na putu koji vodi Bogu. već mora služiti u svrhu poučavanja Čoveka. ali takođe i istina. Veliki broj ljudi .kosmosa u odnosu na Svemir ili makrokosmos zajedno sa njihovim zakonima. i sjedinjenje sa njim. misterije koje su hiljadama godina čuvane kao tajne. Komunikacija sa božanstvima i ostalo III.više voli da se uveri u istinitost zakona. sada je Božansko Proviđenje otkrilo. i koji god da je odabrao put da ga vodi ka tom cilju. MAGIJSKI FIZIČKI TRENING: Nekoliko metoda za sticanje magijskih metoda KRAJ DESETOG KORAKA POGOVOR Kao što sam već pomenuo u uvodu ove knjige. Dakle. praktično. Mnogo puta su naši ljudi dokazivali. Pukim čitanjem ovog . njemu će ukazati dužno poštovanje. KRATAK PRIKAZ SVIH VEžBI DESETOG KORAKA I. ovaj priručnik nije namenjen da bude odskočna daska u potrazi za bogatstvom. Ovo delo je napisano isključivo za one koji traže čistu istinu i najvišu Mudrost. Istinski magičar će osetiti samo sažaljenje za takve ljude i verovanja. Velikog Majstora mističara koji je rekao: "Voli bližnjega svoga kao samoga sebe". a koju će u njemu i naći. pre svega. MAGIJSKI MENTALNI TRENING: Uzdizanje duha na više nivoe II. ali nikada neće mrzeti niti prezirati nikoga. čak uveravali u posebnu sposobnost duha. [teta je. da su sveštenstvo. da razni su predstavnici različitih ideja gajili osvetoljubiva osećanja jedan prema drugom zbog profesionalne ljubomore il boljeg znanja. Onaj koji ostaje na čisto materijalističkom stavu. i da nije bilo dostupno ovde na zemlji. i jedino tada će se odlučiti stazom inicijacije.

šta i koliko će mi biti dozvoljeno da pišem i objavim o pojedinim Tarot-kartama. i da li će odlučno pokušati da izdrži i da. AUTORQ . Prema tome. svako bi se morao zapitati. Mišljenje o postojanju crne magije treba pripisati činjenici da sve do sada ljudi nisu imali ni najmanju predstavu o tome šta je magija.dela može se. takozvanih Velikih Arkana. nijedna nauka nije ni dobra ni zla. Kao što sam već pomenuo na početku. kao svoj životni zadatak koji on namerava ispuniti. uprkos smetnjama i teškoćama koje mu se mogu isprečiti na putu. Ustvari. Treba uzeti kao sigurno da će ogromna. Onaj koji je stupio na stazu inicijacije ne mora da menja svoju ideologiju što se tiče religije. A pre nego što stupi na ovu stazu. da li će pravu inicijaciju posmatrati praktično kao i svoju religiju. čvrsta snaga volje i tajnost napretka biti osnovni uslovi. i da su one kolevka sve mudrosti. skoro nadljudska. količina izdržljivosti i strpljenja. naravno. budući da su okultne sposobnosti samo uzgredni proizvodi. Znanje se može dobiti prenošenjem. Zatim. Pored ove dvadeset dve Velike Arkane. simbolizuju male misterije. jer su putevi Božanskog Proviđenja nedokučivi zauvek. Ustvari. i svaka religija se može uskladiti sa ovim sistemom inicijacije. Svim čitaocima željnim savršenstva i koji su ovu knjigu odabrali za svog vodiča. koje zavise od duhovne zrelosti pojedinca. ali ne mudrost. kad jednom krene ovom stazom. koje odgovaraju Tarot-kartama i slično. prava religija i nije ništa drugo do praksa ovde datih uputstava. nema nikakve razlike između magije i misticizma ili sličnih nauka. A svaka od tih Tarot-karata uključuje jedan sistem inicijacije. pored prve Tarot-karte koju simbolizuje magičar u Egipatskim misterijama. neka vrsta kompasa razvoja i sredstvo za plemenite ciljeve i za pomaganje ljudima. Prodrevši do pravog unutrašnjeg značenja ove karte. ali mudrost se mora steći iskustvom i saznavanjem. nikada ne pobegne sa nje.. U raznim poglavljima i u vezi sa metodima ja sam često naglašavao da je ova vrsta nauke namenjena samo za najuzvišenije ciljeve. i svaka od tih karata zahteva opis. uvek sam pokazivao da je magičar obavezan da oplemenjuje svoj karakter tokom razvoja do najvišeg stepena da bi izbegao prekide . A tu zrelost opet određuje duhovni razvoj koji se oblikuje na stazi inicijacije. Oplemenjivanje duše ide ruku pod ruku sa usponom razvoja.ili joć gore padove u svom usponu. zavisno od čoveka koji je koristi. Svako ko je čitao o TAROTU upoznat je sa činjenicom da postoji još dvadeset jedna karta. jer ona može postati prepreka ili pomoć. Božansko Proviđenje će odlučiti. čitalac će doći do zaključka da ne postoji bela i crna magija. radiće uzalud. postići intelektualno znanje. postoji i pedeset šest Malih Arkana. tj. Onaj ko teži za okultnim moćima iz ništavnih motiva biće pre ili kasnije odstranjen sa staze. iskreno želim dobar uspeh i Božanski blagoslov. Onaj ko samo želi sticanje okultnih sposobnosti i moći da bi se njima hvalio. one su rezervisane samo za prave magičare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful